Jenis gaya bahasa dalam penulisan Keris Mas (1990:113) mengkategorikan gaya bahasa kiasan kepada 11 jenis

, iaitu simpulan bahasa, peribahasa, perumpamaan, perbilangan, metafora, simile, personafikasi, alegori, fable, alusi, sindiran dan ironi. Gorys Keraf (1985:112-145) telah memperbincangkan jenis-jenis gaya bahasa dengan sangat terperinchi dalam bukunya ‘Diksi dan Gaya Bahasa’. Beliau juga menyenaraikan bahasa kiasan yang terdiri daripada simile, metafora, alegori, alusi, personafikasi, eponym, epitet, sinekdoki, metonimia,antonomasia, hipalase, ironi, sinis, sakasme, satire, innuendo, antifrasis dan paronomasia. Beliau menyenaraikan jenis gaya bahasa tersebut dalam golongan gaya bahasa berdasarkan tiada makna. Dalam konteks bahasa kiasan, Pradopo (1993:61-78) menyenaraikan perbandingan, metafora, perumpamaan, epos, alegori, personafikasi, metonomia dan sinekdoki. Walau bagaimanapun, Rahman Shaari (1993) pula tidak menetapkan pembahagian gaya bahasa kiasan kepada beberapa jenis. Beliau hanya membandingkan antara satu gaya bahasa kiasan dengan gaya bahasa kiasan yang lain. Contohnya metafora dan personafikasi (1993:1), sinekdoki dan metonimi (1993:12), ironi dan paradoks dalam puisi (1993:17), eufeisme dan litotes (1993:44), bahasa bombastik dan hiperbola (1993:49) dan gaya yang tidak bergaya (1993:83). Dalam analisis kajian ini penelitian jenis-jenis gaya bahasa kiasan dan bukan kiasan yang berdasarkan ilmu linguistik, bersifat kesusasteraan dan popular sahaja yang akan dikemukakan oleh penulis. Gaya bahasa kiasan perbandingan tersebut ialah metafora, personafikasi, simile, hiperbola, dan gaya bahasa bukan kiasan seperti eufemisme, litotes, dan gaya yang tidak bergaya. Mohd Sofri Hj Md Said (1990:48) melakukan analisis tentang gaya bahasa puisi lima orang penyair dalam antologi puisi Lagu Hari Depan. Beliau telah membahagikan kepada dua unsur gaya bahasa yang utama iaitu, unsur perulangan dan unsur diksi (pemilihan kata-kata). Berdasarkan dapatan beliau membahagikan unsur-unsur perulangan dalam puisi-puisi lima orang penyair ini kepada dua bahagian kecil, iaitu unsur perulangan pada bunyi dan perkataan. Hasil dapatan pada unsur perulangan pada bunyi dibahagikan kepada tiga, iaitu homoioteleuton, asonansi dan aliterasi. Manakala unsur perulangan pada perkataan pula dibahagikan kepada tiga bahagian, iaitu paralelisme, simplok dan responsif. Gaya bahasa perbandingan pula yang didapati oleh pengkaji dalam puisi lima orang penyair ini ialah simile, metafora, personifikasi dan simbolik. Dalam analisis terhadap gaya bahasa karya sastera novel dan sajak, Rahman Shaari (1993:143-154) menganalisis gaya bahasa novel Tok Guru, novel Konserto Terakhir dan sajaksajak T. Alias Taib, Marzuki Ali, Puzi Hadi, Usman Awang, Amir Hamzah dan Baha Zain. Menurut beliau, penyair-penyair ini sangat mengambil berat soal teknik dan gaya, dan mereka telah berjaya memaparkan gaya yang memuaskan. Manakala bagi kajian gaya bahasa dalam penulisan novel, Mohd Azhar Su (2005) mengkaji gaya bahasa dalam novel remaja karya Khairuddin Ayip iaitu Guruku Ibuku Jua, Bukan Untukku, Songket Berbenang Emas, Sayangnya Jauh Di Kota, Jalan Masih

Tinjauan terhadap kajian tentang gaya bahasa yang pernah dilakukan bertujuan untuk menganalisis aspek pendekatan yang sering digunakan dalam kajian yang berkaitan.Berliku danTeguh. perbandingan dan pertentangan untuk mencernakan novel remaja tersebut. keterangan dan penyataan. Oleh itu. perasaan. Kajian yang dijalankan adalah berdasarkan analisis. perbincangan dan penilaian gaya bahasa. Novel tersebut juga bukan menggambarkan gaya idiosinkrasi peribadi pengarang. Hal ini terbukti melalui penggunaan kedua-dua aliran pasca moden dan romantisisme yang diusahakan dengan sengaja oleh pengarang. suasana atau latar dengan menggunakan bahasa asing. Kajian dijalankan melalui kaedah penyelidikan kepustakaan untuk mendapat bahan. gaya bahasa perulangan. maklumat. penulis berjaya mengeksploitasi sepenuhnya gaya bahasa untuk menyampaikan pemikiran dan gagasan ke arah wawasan pembinaan dan penyatuan golongan remaja. Rozaiman Makmun (2011) telah mengaitkan gaya bahasa yang dikaji dengan aspek gaya bahasa berdasarkan aliran sastera dan bukan dikaitkan dengan gaya bahasa yang dianuti pengarang. Penulis menggunakan secara maksimum kesemua aspek gaya bahasa untuk mengolah dan menjalin cerita terutama dalam pelukisan jiwa. Gaya peribadi pengarang mungkin terdapat dalam karya sasteranya yang lain dan tidak digunakan dalam novel ini. Penemuan ini dapat mencerminkan kemantapan serta kematangan novelis tersebut. nilai intelek dan nilai etika. kata pinjaman. penulis berpeluang untuk menggunakan gaya bahasa yang disukai semasa proses penulisan kreatif bagi memastikan karya mereka mengandungi nilai estetik . Dalam kajiannya terhadap gaya bahasa yang terkandung di dalam novel Sumbangsih Seni. Hasil kajian mendapati novel remaja karya Khairuddin Ayip mempunyai ciri keindahan universal dari segi gaya bahasa. dialek. Keseluruhannya. bombastik dan apostrophe. Antara gaya bahasa yang dapat dikenal pasti dalam novel tersebut adalah berasaskan gaya bahasa aliran pascamoden dan aliran gaya bahasa aliran romantis.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.