HUBUNGAN ETNIK UMS 1122

PEMBINAAN BANGSA & NEGARA BANGSA MALAYSIA
Unit Sains Sosial Pusat Pengajian Kemanusiaan & Komunikasi KUiTTHO

PERJALANAN KULIAH

• • • • • •

Pengertian Negara Ciri-ciri Negara Negara & Bernegara Keperluan Negara... Negara Bangsa Rumusan

PENGERTIAN NEGARA

Salah satu konsep yang melengkapi kajian terhadap politik dan kerajaan K. RAMANATHAN, 1992
Sekumpulan manusia yang menduduki sesebuah wilayah yang tetap di bawah penyelenggaraan sebuah kerajaan dan tidak tertakluk kepada kuasa luar. Negara perlu mempunyai rakyat dan kerajaan bagi menepati maksudnya

PENGERTIAN NEGARA
IBNU KHALDUN “Negara adalah suatu tubuh yang keadaannya sama seperti tubuh manusia, mempunyai sifat-sifat dan tabiatnya sendiri, mempunyai jasmani dan rohani serta batas umur.” J.J. ROSSEAU “Negara merupakan kerjasama daripada rakyat untuk melindungi dan mempertahankan harta benda setiap anggota-anggotanya yang hidup bebas dan merdeka.” KARL MARX “ Negara adalah alat daripada kelas yang menang untuk menindas yang kalah.”

CIRI - CIRI NEGARA

WILAYAH KESELAMATAN WARGANEGARA

KEGIATAN HARIAN

CIRI – CIRI NEGARA

SEMPADAN

PERSATUAN PERLEMBAGAAN

SISTEM POLITIK

KONSEP NEGARA & BERNEGARA
NEGARA bermaksud...
Kehidupan dalam sesebuah wilayah bersempadan & diperintah oleh satu badan politik dengan mempunyai perlembagaan & undang-undang tersendiri

BERNEGARA bermaksud...
Suatu masyarakat dikatakan hidup bernegara apabila di dalamnya terdapat ; RAKYAT atau PENDUDUK DAERAH atau NEGERI PEMERINTAH atau KERAJAAN UNDANG-UNDANG atau PERLEMBAGAAN KEDAULATAN

KENAPA KITA PERLUKAN NEGARA...

HADAPI CABARAN / LINDUNGI RAKYAT SURVIVAL KESTABILAN SEMASA & AKAN DATANG / AMAN

MAJU PELBAGAI ASPEK / MAKMUR

BERI IDENTITI / IMEJ / JATIDIRI KEMAJUAN KEKAL KEJAYAAN LALU & AKAN DATANG

BENTUK SISTEM NEGARA
AUTOKRASI
Pemerintahan negara dipegang oleh individu atau kumpulan tertentu

DEMOKRASI
Pemerintahan yang memberi hak kepada rakyat untuk membuat keputusan.

MONARKI
Pemerintahan seorang raja yang dilantik secara warisan / keturunan

REPUBLIK
Pemerintahan yang diketuai oleh Presiden sebagai ketua negara

DEMOKRASI BERPARLIMEN

RAJA BERPELEMBAGAAN PRINSIP UTAMA PEMBAHAGIAN KUASA

KEBEBASAN ASASI

PENGASINGAN KUASA

PARLIMEN PILIHAN RAYA

PERLEMBAGAAN

KONSEP DAN DEFINISI BANGSA

BAHASA : maksud yang pelbagai 2. Satu kelompok manusia berdasarkan ciri fizikal iaitu ras dan keturunan. 3. Kaum – kumpulan etnik berdasarkan ciri budaya 4. Satu komuniti politik dalam wilayah tertentu
Abdul Rahman Embong, 2001

KONSEP DAN DEFINISI BANGSA

Nasion, komuniti politik yang terbentuk dalam sejarah yang mempunyai ciri-ciri kesinambungan dan juga perubahan. Satu komuniti orang ramai (komuniti politik) yang terbentuk dalam sejarah, dipertautkan melalui perkongsian wilayah bersama, ekonomi bersama, serta mempunyai unsur-unsur subjektif bersama… yang merangkumi bahasa, budaya, sastera dan nama bersama yang dikongsi bersama
Abdul Rahman Embong, 2001

KONSEP NEGARA BANGSA

Pembentukan berasaskan kepada proses penyatuan bangsa serta diperkuatkan lagi dengan persempadanan wilayah tertentu sebagai identiti. Lahir pada zaman moden di mana penduduknya daripada pelbagai etnik. Gabungkan 3 komponen utama iaitu;
NEGARA INDIVIDU BANGSA

NEGARA

INDIVIDU

BANGSA

Unit politik yang mempunyai kedaulatan, tanggungjawab & kuasa dalam menjalankan pentadbiran sendiri. Sebuah negara harus mempunyai elemen berikut ; PENDUDUK WILAYAH KERAJAAN KEDAULATAN

Tenaga penggerak kepada terbinanya bangsa & negara. Hubungan sesama individu akan menggerakkan individu lain membentuk kumpulan berkongsi ciri-ciri persamaan dan kepentingan yang membentuk bangsa dengan motif pemerintahan sendiri dan mewujudkan negara

Kesatuan manusia yang hidup dalam sesebuah negara. Kumpulan besar yang ahlinya mempunyai kepercayaan terikat atas asas perkongsian identiti sebagai suatu kumpulan manusia atau masyarakat yang terikat dengan persamaan hubungan sejarah, kebudayaan dan nenek moyang yang sama.

CIRI - CIRI NEGARA BANGSA

KEHIDUPAN MASYARAKAT BERSATU-PADU

BERKONGSI PEGANGAN SATU IDEOLOGI POLITIK

KEYAKINAN TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN & UNDANG-UNDANG NEGARA

FAKTOR PEMANGKIN NEGARA BANGSA

INTEGRASI Proses pengukuhan perpaduan & penyatuan masyarakat

NASIONALITI Kewarganegaraan wujud satu identiti milik bersama

DEMOKRASI Hak kepada semua kongsi ideologi pilih pemerintahan negara

PATRIOTISME Kasih & kesedaran terhadap nasionaliti bentuk kekuatan negara

NASIONALISME Utamakan kepentingan nasional, cintakan negara yang sama

ANCAMAN NEGARA BANGSA
GLOBALISME Jaringan maklumat global sebabkan sempadan negara bangsa berakhir KEPELBAGAIAN BUDAYA Perbezaan cara hidup & kepercayaan wujud pelbagai aliran budaya

PLURALISME Kepelbagaian penduduk rentetan daripada sejarah penjajahan

NEO FEUDALISME Sistem pemerintahan golongan elit kuasai ekonomi, politik & sosial

LIBERALISME Keterbukaan tanpa had punca penyelewengan & ketamakan

PROSES BINA NEGARA BANGSA
BINA NEGARA Kemerdekaan 1957 Dikukuhkan dengan Penubuhan Malaysia 1963 BINA BANGSA Hubungan longgar masyarakat majmuk tinggalan penjajah, usaha bina bangsa minimum

PENGAGIHAN NILAI DALAM MASYARAKAT Pastikan rakyat berpuas hati dengan usaha kerajaan & agihan nilai ekonomi, sosial, politik adil & saksama

PENYERTAAN RAKYAT Jurang dirapatkan, nilai persamaan & kerjasama dicari wujudkan perpaduan & integrasi. Miliki identiti sama.

BANGSA MALAYSIA
Ucapan Dato’ Seri Dr. Mahathir Mohamad dalam “Wawasan 2020”

….Cabaran pertama yang paling asas ke arah mencapai W2020 adalah “membentuk sebuah negara bangsa (bangsa Malaysia) yang bersatupadu serta menyanjung masa hadapan yang diperkongsi bersama…(dan menumpukan) taat setia dan pengabdian yang tidak berbelah bagi terhadap bangsa tersebut.”
28 Februari 1991

KONSEP DAN DEFINISI BANGSA MALAYSIA Bangsa yang terdiri daripada semua kaum di Malaysia yang terbentuk dalam sejarah dan “mempunyai perasaan sebangsa dengan nama kolektif (bangsa Malaysia) yang sama serta berkongsi wilayah, ekonomi, budaya dan nasib masa depan bersama dengan rupa bangsa yang sepunya.
Abdul Rahman Embong, 2001

BANGSA MALAYSIA

Anggota semua kaum harus mempunyai perasaan sebangsa dengan nama kolektif (bangsa Malaysia) yang sama serta berkongsi wilayah, ekonomi, budaya dan nasib masa depan bersama dengan rupa bangsa yang sepunya…. Abdul Rahman Embong, 2001.

PROSES PEMBENTUKAN BANGSA MALAYSIA

Bangsa Malaysia ; satu konsep baru bagi rakyat berbilang kaum. Perlu ambilkira 2 konsep bangsa yang saling bertindih dan beroperasi secara serentak iaitu konsep negara bangsa dari segi politik dan konsep negara bangsa dari segi etnik yang dipertautkan oleh salasilah, budaya dan sejarah sepunya kelompok etnik yang terbentuk dalam wilayah alam Melayu.

KESIMPULAN
Pembinaan negara bangsa satu proses yang panjang tetapi satu keperluan Malaysia. Pembinaan negara bangsa perlukan penyertaan menyeluruh setiap anggota masyarakat & jentera kerajaan. Faktor pemangkin perlu difahami, dihayati, diaplikasikan untuk kukuhkan usaha pembinaan bangsa Malaysia. Ancaman perlu ditangani dengan bijak sebagai satu kelebihan. Satu nilai dikongsi bersama perlu diwujudkan dan dihargai oleh seluruh warganegara Malaysia.

SOALAN PERBINCANGAN
1. Bagaimanakah yang dikatakan sesebuah masyarakat itu hidup bernegara ? 3. Jelaskan ciri-ciri negara bangsa dalam konteks Malaysia ? 5. Adakah faktor pemangkin negara bangsa akan dapat membantu mengatasi ancaman yang dihadapi ? Bincangkan.

BIBLIOGRAFI
Abdul Rahman Embong, (2001). Negara Bangsa Proses dan Perbahasan. Penerbit UKM, Bangi.

SEKIAN, TERIMA KASIH