PENGAWAL PEMBOLEHUBAH 1. Carta bar di bawah menunjukkan keputusan ujikaji tentang pertumbuhan mikroororganisma di atas makanan.

a) Dalam penyiasatan ini, nyatakan i) Apa yang berubah (pembolehubah di manipulasi) Minggu ii) Apa yang diperhatikan (pembolehubah bergerakbalas) Bilangan tompokan kulat di atas roti Apa yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan) Jenis makanan/ Tempat ujikaji dijalankan/ Kehadiran air

iii)

2. Gambarajah menunjukkan satu radas dan keputusan ujikaji untuk mengkaji hubungan an .