Zakat secara garis besar terbagi menjadi dua:Zakat Mall dan Zakat Nafs.

pertama Zakat Mall (zakat harta) seperti Zakat emas,zakat perak,binatang,tumbuhtumbuhan (buah-buahandan biji-bijian),dan barang perniagaan. Zakat Mal atau zakat harta telah difardlukan Allah sejak permulaan islam,sebelum Nabi hijrah ke kota madinah,hanya saja waktu itu zakat mal belum ditentukan kadarnya dan belum pula diterangkan harta apa saja yang difardlukan untuk dizakati dan ketika itu pula yang berhak menerima zakat baru dua golongan saja yaitu: fakir dan miskin. Pada tahun kedua setelah hijriyah barulah Syara’ menentukan harta-harta yang diwajibkan untuk dizakati serta kadarnya masing-masing.namun yang menerima zakat masih dua golongan saja seperti yang di jelaskan Allah dalam Q.S al-baqarah:271. hadits tentang zakat Mal: ‫ان الله افترض عليهم صدقة تؤخدمن اغنيا ئهم فتردعلى فقرائهم‬. Artinya: sesungguhnya Allah memfardlukan atas mereka mengeluarkan zakat yang diambil dari orang kaya lalu di berikan kepada orang-orang fakir. Pada tahun kesembilan setelah hijriyah barulah Allah menurunkan ayat 60 dari surat Attaubah yang menerangkan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat . Kedua:Zakat Nafs atau Zakat jiwa yang dalam Hal ini biasa di sebut dengan Zakat Fitrah Hadits tentang Zakat Fitrah ‫ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر‬:‫وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال‬ ‫فمن اداهاقبل الصلة فهي زكاة‬.‫طهرة لصائم من للغو والرفث وطعمة للمساكين‬ ‫ومن اداها بعدالصلة فهي صدقة من الصدقات )رواه ابو داود وابن ماجه‬,‫)مقبولة‬ Artinya: Dari Ibnu ‘Abbas R.A,berkata:”Rosulullah Saw telah mewajibkan mengeluarkan zakat fitrah sebagai (penyempurna) kesucian bagi orang puasa,dari perkataan sia-sia dan omongan kotor.juga untuk menyantuni orang miskin.barang siapa yang menunaikannya sebelum shalat hari raya maka itu zakat yang diterima (sah hukumnya),tetapi bila ditunaikan setelah shalat hari raya maka itu merupakan sedekah yang tergolong kedalam sedekah sunnah.(H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majjah)