P. 1
DEFINISI KERTAS KERJA

DEFINISI KERTAS KERJA

|Views: 5|Likes:
Published by Hasma Rosli

More info:

Published by: Hasma Rosli on Apr 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2015

pdf

text

original

DEFINISI KERTAS KERJA

Menurut Kamus Dewan Edisi Ke-4, kertas kerja ialah makalah (artikel atau rencana) bertulis yang mengandungi perbincangan mengenai sesuatu persoalan dan cadangan tertentu. Pada umumnya kertas kerja ditulis dengan tujuan untuk mengutarakan penghujahan tentang alasan dan bukti yang boleh diberikan untuk mendapatkan sesuatu seperti kelulusan untuk satu peruntukan kewangan atau kelulusan menjalankan sesuatu projek dan sebagainya.

arrif Kertas Kerja Kertas kerja adalah salah satu daripada bentuk komunikasi bertulis. Oleh sebab itu kertas kerja bermaksud hasil penulisan yang mengandungi idea untuk dikemukakan kepada khalayak atau pihak-pihak tertentu. Khalayak perlu membaca kertas kerja tersebut untuk mendapatkan maklumat berkaitan idea yang hendak disampaikan. Khalayak boleh terdiri daripada kumpulan kecil seperti jawatankuasa projek ataupun kumpulan besar seperti peserta seminar dan persidangan. Dalam keadaan tertentu kertas kerja juga boleh dibentangkan kepada khalayak dalam bentuk lisan. Namun begitu, komunikasi lisan tersebut hanya berperanan menyampaikan maklumat yang memang telah disediakan dalam kertas kerja tersebut atau dengan kata lain menerangkan apa yang terkandung dalam kertas kerja itu. Apa yang lebih penting ialah hasil penulisan kertas kerja itu sendiri. 3.3 Jenis-Jenis Kertas Kerja [A] Terdapat pelbagai jenis kertas kerja yang dihasilkan. Namun secara umumnya, kertas kerja dapat dibahagikan kepada dua, iaitu: a. Kertas Kerja Seminar Kertas kerja seminar ialah kertas kerja tentang sesuatu perkara untuk dikemukakan kepada sesebuah kumpulan atau orang ramai dalam sesuatu bengkel atau seminar. Penulis akan mengemukakan idea, pandangan, kajian, penyelidikan dan sebagainya kepada khalayak dengan tujuan untuk memberi panduan bagi menerokai bidang-bidang baharu, memberi penerangan tentang sesuatu perkara, memberi penjelasan tentang sesuatu idea, atau mencadangkan tindakan-tindakan tertentu terhadap sesuatu fenomena. Khalayaknya ialah mereka yang hadir dalam pembentangan yang dijalankan atau yang membaca kertas kerja tersebut. Khalayak biasanya mereka yang memang berminat dengan perkara/tajuk yang disampaikan ataupun mempunyai pengalaman dan pengetahuan perkara yang diperkatakan. Oleh itu, mereka hadir atau membaca kertas kerja ingin mengetahui perkara tersebut dengan lebih mendalam lebih-lebih lagi jika perkara yang ingin disampaikan itu ialah penemuan baharu dalam bidang berkenaan. Biasanya kertas kerja ini bersifat formal dan menggunakan

kertas kerja seminar perlu ditulis menggunakan laras bahasa mengikut bidang yang diperkatakan supaya lebih jelas dan mudah difahami. Kemungkinan halangan/kekangan yang akan dihadapi dalam projek tersebut juga dikemukakan untuk mendapat maklum balas bagaimana halangan / kekangan itu dapat diatasi. Bergantung kepada tujuan dan khalayak. Walau bagaimanapun terdapat format umum yang boleh dikuti oleh penulis sebagai panduan menyediakan kertas kerja. syarikat atau institusi tertentu. Semua perkara yang berkaitan projek itu akan dijelaskan dalam kertas kerja. b. Format Kertas Kerja Seminar • Tajuk • Nama / Nama-nama pembentang kertas kerja • Nama institusi • Abstrak (Sinopsis/Ringkasan) • Pengenalan • Sorotan kajian • Metodologi • Analisis data / Dapatan • Rujukan .Kertas kerja program . Kertas Kerja Projek Manakala kertas kerja projek pula dikemukakan untuk urusan-urusan seperti perancangan sesuatu projek. Antara format umum penulsan kerja kerja: a. kajian dan penyelidikan bagi sesebuah jabatan.Kertas kerja perkhemahan . Kertas kerja projek dikemukakan kepada pihak tertentu untuk mendapat kelulusan. Bagi penulisan sesuatu kertas kerja.Kertas kerja sukan 3.4 Format Menulis Kertas Kerja [A] Untuk menghasilkan kertas kerja terdapat pelbagai kaedah dan format yang boleh digunakan. bagaimana penyampaiannya. kertas kerja ini dapat dibahagikan kepada beberapa jenis. antaranya ialah: . pembaca atau pihak yang berkenaan akan mendapat gambaran lengkap tentang bagaimana sesuatu projek / kajian itu dapat dijalankan dengan jayanya. Berbanding dengan kertas kerja seminar.laras bahasa akademik. siapa khalayaknya.Kertas kerja hari keluarga . Dengan penulisan kertas kerja ini. Kadang-kadang kertas kerja tersebut kemudiannya diterbitkan dalam jurnal untuk menjadi bahan bacaan bacaan dan rujukan. Penulis kertas kerja ini akan mengemukakan idea bagaimana sesuatu projek / kajian itu dapat dijalankan.Kertas kerja lawatan . Sebenarnya format penulisan kertas kerja bergantung kepada beberapa faktor/perkara antara lain ialah apa tujuannya. kertas kerja ini juga bersifat formal tetapi menggunakan laras bahasa umum yang lebih mudah difahami. Bergantung kepada tujuan penulisannya. apa yang penting ialah ketekalan bentuk penulisannnya. apakah isi kandungannya dan lain-lain.Kertas kerja perniagaan .

Format Kertas Kerja Projek • Tajuk • Latar belakang / Rasional • Objektif / Matlamat • Jangka masa yang diperlukan • Kumpulan sasaran • Andaian-andaian halangan • Anggaran belanjawan • Penubuhan jawatankuasa • Menentukan jadual tugas • Pelaksanaannya Walaupun terdapat format umum penulisan kertas kerja yang boleh menjadi rujukan. ciri-ciri penulisan kertas kerja yang baik ialah: i. Antara lain. pemakaian imbuhan perkataan yang tepat dan pemilihan kosa kata sesuai mengikut kmonteks dan situasi perlu diberi perhatian oleh penulis. Jika tidak berkemungkinan pembaca akan menyalahtafsirkan mesej sebenar yang terkandung dalam kertas kerja tersebut. tepat dan padat. Tahap penguasaan yang baik membolehkan penulis melahirkan apa yang sebenarnya ingin disampaikan. kertas kerja perlu memenuhi beberapa kriteria dan ciri-ciri penulisan tertentu. Jika penjelasan yang diberikan oleh penulis terlalu panjang maka pembaca sukar untuk . Kertas kerja banyak mengandungi maklumat.5 Ciri-ciri Penulisan Kertas Kerja Yang Baik [A] Untuk mencapai matlamat penulisannya. Ringkas. Penggunaan bahasa yang tidak jelas akan menimbulkan kesukaran kepada pembaca untuk memahami apa yang ingin dimaksudkan. Dalam penggunaan bahasa. Ingatlah bahawa penulisan perlu teliti dan lengkap dengan semua maklumat yang diperlukan. Maklumat perlu dijelaskan oleh penulis menggunakan bahasa yang sesuai supaya mudah difahami oleh pembaca dengan jelas. anda perlu melakukan penyesuaian supaya kertas kerja yang dihasilkan benar-benar menepati tujuan dan dapat mencapai objektifnya. Penggunaan bahasa yang baik dan tepat sangat penting dalam penulisan kertas kerja.• Lampiran b. penulis perlu memikirkan pemilihan kata dan ayat yang mempunyai ciriciri seperti berikut: • Kejelasan • Kekhususan • Ketepatan • Kesesuaian • Elakkan ulangan yang tidak perlu ii. sebagaimana yang telah dinyatakan. 3. Penggunaan bahasa yang baik. Struktur ayat yang betul dan gramatis.

Ketekalan bentuk akan memudahkan pembaca membuat rujukan dan kertas kerja tersebut akan kelihatan kemas. .memahami maksud yang ingin disampaikan. tepat dan padat sesuai dengan tujuan penghasilan kertas kerja tersebut. jika penjelasan terlalu ringkas sukar untuk pembaca memahami apa yang ingin disampaikan atau berkemungkinan pembaca akan membuat tafsiran yang berbeza daripada maksud sebenar penulis. Oleh sebab banyak maklumat yang terdapat dalam kertas kerja. vi. Keutuhan wacana dalam tulisan. Dengan itu pembaca akan mudah memahami idea yang ingin disampaikan. namun dalam penghasilan kertas kerja tertentu penggunaan laras yang betul amat penting. iii. laras bahasa umum sering digunakan. Penomboran yang sesuai. Kertas kerja yang dihasilkan perlu ringkas. Hal ini termasuk pemilihan kata. iv. Oleh sebab itu. Penggunaan laras yang betul Laras bahasa ialah variasi bahasa yang mempunyai cirri-ciri khusus dalam penggunaannya mengikut bidang. Untuk menghasilkan kertas kerja yang baik. Penulis perlu memikirkan pembahagian tajuktajuk kecil tersebut supaya tidak terlalu banyak tajuk kecil yang disenaraikan. ayat. Wacana merupakan satu satuan bahasa terlengkap dengan koheren dan kohesi tinggi yang berkesinambungan. Berilah penomboran yang sesuai supaya bahagianbahagain tertentu mudah dirujuk. Penulis perlu menyusun maklumat dengan susunan yang sesuai dan memberikan penomboran. pemilihan kata dan susunan ayat yang digunakan dalam kertas kerja juga akan memperlihatkan kertas kerja itu sebagai satu kesatuan yang utuh. Semasa menghasilkan kertas kerja seminar misalnya. Ejaan perkataan sama yang berbeza-beza dalam satu kertas kerja memperlihatkan ketidaktelitian penulis khususnya dalam membuat penyemakan terakhir. khalayak dan bidang yang diperkatakan. bahagian subtajuk yang terdapat dalam kertas kerja perlu ditulis dalam format yang sama terutama daripada segi membuat indent atau jarak tepi. penulis juga perlu membuat pertimbangan tentang khalayaknya sebelum menulis. frasa. Begitu juga pecahan-pecahan bagi tajuk kecil tersebut. Pertalian antara satu maklumat dengan yang lain akan menampakkan satu pola atau keseluruhan kertas kerja. v. Selain itu. Manakala bagi kertas kerja projek pula. Begitu juga sebaliknya. Setiap maklumat harus diolah dengan jelas tanpa diulang-ulang. bentuk penulisan harus dipersembahkan dalam bentuk yang tekal dan konsisten terutama dari segi ejaan. Ketekalan penulisan. Walaupun pada umumnya penulisan kertas kerja menggunakan laras bahasa formal. Selain itu. penggunaan laras yang tepat mengikut bidang akan memudahkan khalayak memahami maksud yang ingin disampaikan oleh penulis. maklumat itu perlu disusun sesuai dengan urutannya supaya idea yang ingin disampaikan dapat dipersembahkan secara teratur. Penomboran juga penting dalam penulisan kertas kerja kerana terdapat beberapa tajuk kecil yang perlu ada dalam satu kertas kerja.

Sebagai seorang bakal guru Pendidikan Jasmani. Hal ini banyak membantu saya bagi lebih menguasai kemahiran menulis kertas kerja. khalayak. Saya sebenarnya sudah beberapa kali mempelajari cara menulis kertas kerja sebelum ini. Untuk mengelakkan kertas kerja yang dihasilkan menjadi terlalu panjang. Perkara utama yang saya ingin fokuskan dalam tugasan kerja kursus pendek ini adalah tentang format penulisan kertas kerja. viii. Dengan ini. matlamat. Pandangan daripada pihak-pihak lain akan dapat melengkapkan lgi kertas kerja yang kita sediakan. penulis boleh merangka kepanjangan yang sesuai bagi kertas kerja tersebut. . Namun.vii. Bagi tajuk-tajuk tertentu. Jika maklumat yang perlu tidak terdapat dalam kertas kerja mungkin penulis perlu melakukan penambahbaikan agar kertas kerja yang akan dikemukakan mendapat kelulusan. peruntukan kewangan dan sebagainya. Selain itu. saya perlu menyiapkannya sebuah cadangan kertas kerja bagi Kejohanan Olahraga Trek dan Padang di sesebuah sekolah secara kumpulan . Menerusi tugasan pada kali. Bahagian-bahagian tertentu dalam sesuatu kertas kerja mungkin boleh dikemukakan dalam bentuk lampiran. saya masih kurang mahir untuk menguasai kemahiran ini. perkara yang diperkatakan. Maklumat yang lengkap. menerusi kertas kerja yang perlu dibina juga banyak mengajar saya untuk memahami rasional. dan objektif sesuatu program khususnya kejohanan olahraga di sekolah. Panjang atau pendek sesuatu kertas kerja bergantung kepada jenis kertas kerja dan tujuannya. penulis perlu menggunakan halaman lampiran untuk menyampaikan maklumat tambahan yang mungkin diperlukan untuk menjelaskan tentang sesuatu perkara yang dinyatakan dalam kertas kerja tersebut. Bergantung kepada tujuan. Sesebuah kertas kerja yang baik tidak semestinya panjang. Kepanjangan yang sesuai. Oleh sebab itu. Kertas kerja yang telah lengkap sepatutnya dapat menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan. kertas kerja yang disediakan tidak perlu panjang kerana khalayak mudah memahaminya sedangkan mungkin untuk tajuk-tajuk yang lain penulis perlu memberi penjelasan yang lebih terperinci. kertas kerja yang dihasilkan tidak terlalu panjang atau tebal. Kertas kerja biasanya mengandungi maklumat yang banyak terutama bagi kertas kerja projek. saya mendapat banyak peluang untuk melihat contoh-contoh hasil kertas kerja bagi pengelolaan kejohanan olahraga di sesebuah sekolah. penulis digalakkan untuk membuat rujukan atau semakan dengan pihak-pihak tertentu supaya maklumat yang diperlukan tidak tertinggal.

Walaupun ketiga-tiga tersebut hampir sama. saya semakin jelas dengan format penulisan kertas kerja. Oleh hal yang demikian. Saya sedar bahawa apa yang saya pelajari pada setiap semester di institusi ini semuanya telah dirancang dengan baik oleh pihak pengurusan. saya rasa tugasan ini sangat-sangat membantu saya untuk menguruskan sesuatu kejohanan olahraga di sekolah kelak. Setelah merujuk beberapa bahan serta membuat perbincangan dengan rakan sekumpulan.saya berkemungkinan besar akan diminta membuat kertas kerja bagi mengelolakan kejohanan olahraga di sekolah nanti. Hal ini sekali lagi mendorong saya untuk menjadi seorang guru yang berkualiti serta mampu menjadikan setiap pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan sentiasa berkesan. tugasan ini sangat membantu saya dalam menyediakan diri untuk perkara tersebut. saya mempelajari bajet kewangan yang perlu diperuntukkan untuk kejohanan olahraga di sesebuah sekolah. namun saya belajar cara untuk menulis setiap bahagian dengan lebih betul berbanding sebelum ini. Tugasan ini secara jujurnya. Semua yang telah saya fahami dan pelajari ini akan saya ingat dan praktikkan apabila menjadi guru kelak. Saya juga belajar untuk membuat pengiraan bagi bahagian kewangan untuk sesuatu program. menjadikan saya lebih bersemangat untuk mempelajari lebih banyak kemahiran dan pengetahuan daripada pensyarah-pensyarah yang mempunyai banyak pengalaman di institut ini. Hal ini secara tidak langsung memberi gambaran sebenar kepada saya tentang kejohanan olahraga yang biasanya dijalankan di sekolah. Secara khususnya. Dis . Menerusi aturcara yang perlu dirancang juga banyak membuka mata saya tentang hari kejohanan olahraga di peringkat sekolah yang sebenar. Justeru.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->