Penyelesaian Segitiga : Luas Segitiga

Luas segitiga Luas segitiga bersudut tepat = ½ tapakxtinggi C b A c Luas segitiga ABC = ½ ab sin C = ½ bc sin A = ½ ac sin B Formula luas segitiga ini boleh digunakan jika dua sisi dan sudut kandung diberi. Contoh: 1. Kirakan luas segitiga ABC di mana AC = 6cm, BC = 4 cm dan <ABC = 80° 2. 3. Kirakan luas segitiga ABC di mana AB = 9 cm, AC = 4 cm dan BC = 7 cm Diberi luas segitiga ABC ialah 26 cm2, cari <C A B a B

6 cm C

11 cm

Latihan
1. Dalam gambarajah, ABC adalah garis lurus. Kirakan a. <BDC b. panjang sisi AB D 40° 9 cm A 52° B 2. 5 cm C

Dalam gambarajah di bawah, PQR dan PTS adalah garis lurus. Cari a. <PQT b. panjang sisi TS

1

Dalam rajah di bawah. Diberi bahawa PQ = PR.8 cm 110° B 6.5 cm D C 4. QRS adalah garis lurus.R 13 cm Q 12cm P 125° T 80° S 7 cm 3. ABC adalah garis lurus.5 cm Q 6 cm R S Dalam rajah di atas. <PRS b. Dalam rajag di bawah. P 50° = = 8. panjang sisi AC b. <BAC A 42° 13. sin ADC = 3/5 di mana <ADC adalah sebuah sudut tirus. <RSP c. kirakan a. panjang sisi QS 5. Kirakan luas segitiga ACD D 75° 16 cm 8 cm A B 3 cm C 10 cm 2 . Kirakan a.

6 cm C 7. luas segitiga PRS. dalam cm2 9 cm S R 13 cm Q 15 cm 35° P 9. Diberi hahawa PR = 8cm. Rajah di bawah menunjukkan sebuah segiempat kitaran PQRS. <PRS d. QR = 4 cm. 3 . Kirakan luas segiempat ABCD dalam rajah di bawah A 5 cm 12 cm D 72° B 13. Doberi luas segitiga PQR adalah 68 cm2 dan < PQR adalah sudut tirus. SR = 8 cm. Kirakan a. Rajah di bawah menujukkan sebuah segiempat PQRS. sisi PR. kirakan luas segitiga PQR R 8 cm O 12 cm 100° Q P 8. dalam cm c. Rajah di bawah menunjukkan sebuah segitiga PQR dalam sebuah bulatan dengan pusat O. Buktikan bahawa kos α = 5/19. Diberi PQ = 9 cm. RQ = 12 cm dan <POQ = 100°. <PQR b.6. PS = 7 cm dan <SPQ = α.

Rajah di bawah menunjukkan sebuah trapezium PQRS. <QRS d.8 cm 60° 4. Cari a. sisi QS (dalam cm) b. luas (dalam cm2) trapezium PQRS P S 13. sisi QR (dalam cm) c.Q P α 9 cm 7 cm 8 cm S 10. Kirakan s iaitu separuh daripada perimeter segitia s= b.825 (3 TP) ) Cuba gunakan Rumus Heron untuk mengira luas dalam Soalan 2 di atas 4 .5 )( )( = 10. Luas =√ ( )( )( ) Contoh: Kirakan luas segitiga di mana setiap sisinya adalah 5 cm Penyelesaian s = Luas = √ =√ = ( = 7.7 cm R 4 cm R 72° Q *Heron’s Formula/Rumus Heron Kita boleh menggunakan Rumus Heron untuk mengira luas segitiga jika ketiga-tiga sisi diberikan. PQ adalah selari dengan SR dan <QRS adalah tirus. 2 langkah a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful