PROGRAM CELIK 3M 2009 Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, 18000 Kuala Krai, Kelantan.

Tel / Fax : 09- 9666162 INSTRUMEN

15, 16 & 17

PENENTU PENGUASAAN KEMAHIRAN (IPPK)

Perkataan KVK + KV + KVK, Perkataan KVKK dan suku kata KVKK

Nama : ___________________________ Tahun : ____
Skor
1

Disediakan untuk Program Celik 2M / Pemulihan Khas 2009

Kemahiran 15: : Perkataan KVK + KV + KVK , Kemahiran 16 & 17 : Perkataan dan suku kata KVKK.

Muqaddimah
Instrumen Penentu Penguasaan Kemahiran (IPPK) dibina berdasarkan urutan set kemahiran Bahasa Melayu yang dicadangkan dalam Buku Panduan Pengurusan Program Pemulihan Khas, yang diterbitkan oleh Jabatan Pendidikan Khas, Kementerian Pelajaran Malaysia. Instrumen Penentu Penguasaan Kemahiran (IPPK) 15, 16 & 17 ini mengandungi instrumen untuk penilaian : f.kemahiran 15 iaitu perkataan dengan pola suku kata KVK + KV + KVK b.kemahiran 16 & 17 iaitu sukukat & perkataan dengan pola suku kata KVKK Setelah murid lulus ( mencapai skor A ) untuk kemahiran 15,16 & 17 yang terdapat dalam modul ini, murid terus dibimbing untuk menguasai kemahiran 18 yang terdapat dalam Instrumen Penentu Penguasaan Kemahiran (IPPK) 18 iaitu perkataan dengan pola sukukata KV + KVKK. Untuk tujuan penskoran, seseorang murid dianggap mencapai Skor A (asas) apabila dapat mencapai skor 80 peratus dari keseluruhan item yang terdapat dalam instrumen ini. Ini bermakna murid yang gagal mencapai wajaran tersebut dianggap belum mencapai skor A dan perlu diulang/ latihtubi kemahiran ini. Kenyataan bahawa “ Guru sekolah rendah dianggap sebagai ‘ penjenayah’ sekiranya membiarkan murid-murid sekolah rendah ke sekolah menengah tanpa menguasai 3M” sangat mengecutkan jiwa raga terutamanya kepada guru-guru yang ditugaskan mengajar di kelas pemulihan khas. Dalam keadaan inilah Instrumen Penentu Penguasaan Kemahiran (IPPK) ini dihasilkan dan tentunya kelahirannya oleh insan yang kerdil lagi jahil ini memerlukan banyak teguran atas kelemahan yang banyak terdapat dalam modul cetakan pertama ini. Akhirkata sekalung tahniah dan terima kasih pada Puan Guru Besar SK Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai; Puan Rosnah bt Che Amat yang amat prihatin terhadap Program Pemulihan Khas, khasnya dan Program Celik 2M umumnya. Sekian, terima kasih.

Sila tujukan sebarang maklum balas kepada: Ishak b Hamat. SK Sultan Yahya Petra 1, 18000 Kuala Krai, Kelantan. Tel : 017-9683612 / 09-9604188

2

Kemahiran 15 : Perkataan KVK + KV + KVK

Nama : _____________________ Tahun : ___ Suaikan perkataan dengan gambar.

cendawan cempedak
0.

jambatan rambutan
1.

cempedak
2. 3.

Disahkan bahawa kemahiran ini telah dikuasai (skor A) :

Skor /9

Pada : ____________Tandatangan Penilai ( Guru ) : ____________ Pada : ___________Tandatangan ibu bapa / penjaga : ___________

3

Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.

Kemahiran 15 : Perkataan KVK + KV + KVK

Nama : _____________________ Tahun : ___ Suaikan perkataan dengan gambar.

komputer tempayan
0.

bersilat pencakar
1.

tempayan
2. 3.

Disahkan bahawa kemahiran ini telah dikuasai (skor A) :

Skor /9

Pada : ____________Tandatangan Penilai ( Guru ) : ____________ Pada : ___________Tandatangan ibu bapa / penjaga : ___________

4

Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.

Kemahiran 15 : Perkataan KVK + KV + KVK

Nama : _____________________ Tahun : ___ Suaikan perkataan dengan gambar.

berkelah cempedak
0.

jambatan rambutan
1.

cendawan tempayan
2.

cem pe dak
3. 4. 5.

Disahkan bahawa kemahiran ini telah dikuasai (skor A) :

Skor /9

Pada : ____________Tandatangan Penilai ( Guru ) : ____________ Pada : ___________Tandatangan ibu bapa / penjaga : ___________

5

Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.

Kemahiran 15 : Perkataan KVK + KV + KVK

Nama : _____________________ Tahun : ___ Suaikan perkataan dengan gambar.

pencakar cempedak
0.

bersilat komputer

cincaluk
1.

cem pe dak
2. 3. 4.

Disahkan bahawa kemahiran ini telah dikuasai (skor A) :

Skor /9

Pada : ____________Tandatangan Penilai ( Guru ) : ____________ Pada : ___________Tandatangan ibu bapa / penjaga : ___________

6

Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.

Nama : _____________________ Tahun : ___

Kemahiran 15 : Perkataan KVK + KV + KVK

Eja dan baca suku kata di bawah.

ca pe pu da bu si pa te cin cem luk dak kem cen nan ram tan wan kum ber lat lan tem yan
Eja dan baca perkataan di bawah.

cincaluk kempunan rambutan cempedak tempayan tenteram cendawan bersilat kumpulan
Arahan : Lengkapkan suku kata.

kum + pu + lan = kumpulan + + +
Skor / 12

+ + +

= kempunan = rambutan = cincaluk

Disahkan bahawa kemahiran ini telah dikuasai (skor A) : Pada : ____________Tandatangan Penilai ( Guru ) : ____________ Pada : ___________Tandatangan ibu bapa / penjaga : ___________
Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.

7

Nama : _____________________ Tahun : ___

Kemahiran 15 : Perkataan KVK + KV + KVK

Eja dan baca suku kata di bawah.

ba jam kap

ca tan him

pu ber nam

pa ram san

ke jem lah

Eja dan baca perkataan di bawah.

jambatan rampasan

bercakap jemputan

himpunan berkelah

Arahan : Lengkapkan suku kata.

jam + ba + tan = jambatan + + +
Skor /9

+ + +

= = =

Disahkan bahawa kemahiran ini telah dikuasai (skor A) : Pada : ____________Tandatangan Penilai ( Guru ) : ____________ Pada : ___________Tandatangan ibu bapa / penjaga : ___________
Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.

8

Kemahiran 15 : Perkataan KVK + KV + KVK

Nama : _____________________ Tahun : ___ Tulis ayat menggunakan perkataan yang disediakan.

1. rambutan

2. cendawan

3. berkelah

4. tempayan

Disahkan bahawa kemahiran ini telah dikuasai (skor A) :

Skor /4

Pada : ____________Tandatangan Penilai ( Guru ) : ____________ Pada : ___________Tandatangan ibu bapa / penjaga : ___________
Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.

9

Kemahiran 16 & 17 : Perkataan KVKK & Suku kata KVKK

Nama : _____________________ Tahun : ___

bang cang dang fang gang hang jang kang lang mang nang pang rang sang tang wang yang zang bing cing ding fing ging hing jing king ling ming ning ping ring sing ting wing ying zing bung cung dung fung gung h ung jung kung lung mung nung pung rung sung tung wung yung zung beng ceng deng feng geng h eng jeng keng leng meng neng peng reng seng teng weng yeng zeng bong cong dong fong gong h ong jong kong long mong nong pong rong song tong wong yong zong
Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.

10

Kemahiran 16 & 17 : Perkataan KVKK & Suku kata KVKK

Nama : _____________________ Tahun : ___ Lengkapkan dan baca suku kata di bawah.

1.

b + ang = ang 11 n + ang =
12 p + ang = 13 r + ang = 14 s + ang = 15 t + ang = 16 v + ang = 17 w + ang = 18 y + ang = 19 z + ang =

2. c + ang = 3. d + ang = 4. f + ang = 5. g + ang = 6. h + ang = 7.

j + ang = l + ang =

8. k + ang = 9.

10. m + ang =
Disahkan bahawa kemahiran ini telah dikuasai : Pada : _______________ Pada : ______________ Tandatangan Penilai ( Guru ) : ____________ Tandatangan ibu bapa / penjaga : ___________ 11

Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.

Kemahiran 16 & 17 : Perkataan KVKK & Suku kata KVKK

Nama : _____________________ Tahun : ___ Lengkapkan suku kata.

1. w +

= wang = tong = bang = gong

2. t + 3. b + 4. g + tong sink wang bank

Eja dan baca perkataan di bawah.

bang sikh

gong zink

Lengkapkan suku kata.

1. sikh 2. wang 3. gong 4. sink 5. tong
Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.

12

Kemahiran 16 & 17 : Perkataan KVKK & Suku kata KVKK

Nama : _____________________ Tahun : ___

Suaikan perkataan dengan gambar.

zink gong
1.

sink wang

tong sikh
2.

4.

3.

5.

6.

13
Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.

Kemahiran 16 & 17 : Perkataan KVKK & Suku kata KVKK

Nama : _____________________ Tahun : ___ Tulis ayat menggunakan perkataan yang disediakan.

1. sink

2. wang

3. tong

4. sikh

Disahkan bahawa kemahiran ini telah dikuasai (skor A) : Pada : _______________ Pada : ______________ Tandatangan Penilai ( Guru ) : ____________ Tandatangan ibu bapa / penjaga : ___________ 14

Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.

Kemahiran 15: : Perkataan KVK + KV + KVK , Kemahiran 16 & 17 : Perkataan dan suku kata KVKK.

Catatan Penguji: _____________________ Tandatangan Penguji: ___________ Nama Penguji :________________ Tarikh : _______ Catatan GB / PK 1 / Guru BM : ___________ Tandatangan GB / PK 1 / Guru BM : ________ Nama GB / PK 1 / Guru BM :_____________ Tarikh : _______ Catatan Ibu bapa / Penjaga ___________________________ Tandatangan Ibu bapa / Penjaga : _________ Nama Ibu bapa / Penjaga :________________________________ Tarikh : _______
15
Program Celik 2M Sekolah Kebangsaan Sultan Yahya Petra 1, Kuala Krai, Kelantan.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.