G.new-Stilistik, Skema Dan Majaz

S t i l i s t i k , S k e m a d a n M a j a z | 75

UNIT 5 STILISTIK, SKEMA DAN MAJAZ

HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini, anda diharap dapat: 1. 2. 3. Mengenal pasti konsep dan pengertian stilistik Menghuraikan kategori stilistik dalam penulisan Menjelaskan strategi dan teknik stilistik dalam penulisan

Pengenalan Stilstik merupakan salah satu ranting dalam ilmu retorika. Strategi stilistik lazimnya diaplikasi dalam penulisan popular seperti dalam media massa atau dalam penulisan kreatif. Stilistik berkait rapat dengan gaya bahasa dan teknik mengindahkan bahasa supaya tampak menarik bahkan maknanya akan lebih mudah difahami dan lebih memberi kesan kepada pembaca. Hashim Awang (1987), menyatakan bahawa gaya bahasa ialah cara menggunakan kata-kata dalam menyampaikan fikiran dan perasaan. Gaya bahasa juga merupakan penyusunan kata sebagai satu cara yang baik dan berkesan untuk menyatakan sifat individu pengarang, fikiran dan tujuannya. Tanpa stilistik sesuatu teks akan kelihatan stereotaip, kaku dan mendatar. Pendek kata, ilmu stilistik bertujuan melenturkan bahasa mengikut kehendak pengarang selari dengan maksud yang hendak disampaikan. Pengarang-pengarang terkenal biasanya menguasai pelbagai teknik stilistik sehingga tulisan-tulisan mereka terasa indah, mantap dan sedap apabila dibaca. Ciri-ciri Stilistik Gaya stilistik yang baik seharusnya mengandungi lima unsur, iaitu kejujuran, kesantunan, kejelasan, kesingkatan dan menarik. Kejujuran: Kejujuran bermaksud: (i) sanggup melakukan pengorbanan demi menyatakan sesuatu secara ikhlas dan jujur (ii) mematuhi peraturan dan kaedah yang betul dalam berbahasa (iii) menggunakan bahasa yang jelas dan mengelakkan kekaburan, dan (iv) menyatakan sesuatu dengan tepat.

Kesantunan: Kesantunan bermaksud (i) memberi penghargaan atau menghormati pihak yang terlibat, misalnya pendengar atau pembaca (ii) mewujudkan rasa nikmat melalui penggunaan kata-kata, (iii) menyampaikan sesuatu dengan jelas.

Khalayak: gaya yang berdasarkan golongan sasaran. misalnya gaya K. gaya kewartawanan dan sebagainya. Subjek atau perkara: gaya bahasa yang ditentukan berdasarkan subjek yang diperkatakan. Menarik: Sesuatu gaya bahasa yang dikatakan menarik itu dapat diukur dari segi kewujudan unsur-unsur yang berikut. gaya Keris Mas dan lain-lain. (ii) mengandungi humor yang sihat (iii) mempunyai pengertian yang baik. urutan idea secara logis dan penggunaan kiasan serta perbandingan. Misalnya. misalnya gaya popular untuk masyarakat umum. gaya Pulau Pinang.S t i l i s t i k . gaya intim atau mesra untuk lingkungan keluarga atau gaya orang yang akrab. gaya Berita Harian dan lain-lain. gaya Kelantan. Kesingkatan: Kesingkatan dapat diwujudkan melalui usaha menggunakan kata secara efisien. hubungannnya dengan fakta yang diungkapkan melalui kata dan ayat. Medium atau wahana: gaya yang dikaitkan dengan cara penggunaan sesuatu bahasa. gaya sarkastik (sindiran). gaya humor dan lain-lain. Pengarang: gaya yang dapat dikaitkan dengan penulis tertentu.. Tujuan: gaya bahasa yang ditentukan oleh maksud atau tujuan atau apa-apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. misalnya gaya Shahnon Ahmad. iv. iaitu berdasarkan: i. Tempat: gaya yang dihubungkan dengan lokasi atau tempat yang mempengaruhi penggunaan ungkapan atau cara mengungkapkan sesuatu. gaya Sabah dan lain-lain. misalnya gaya klasik atau gaya moden. gaya falsafah. gaya formal untuk suasana formal. gaya Utusan. vi.L. Jenis-jenis Stilistik Gaya bahasa atau stilistik boleh diklasfikasikan kepada beberapa kategori. ii. iaitu (i) bervariasi. gaya Usman Awang. Masa: gaya yang dikaitkan dengan masa atau period tertentu. gaya popular. iii. v. vii. (iv) mempunyai kekuatan (vitalitas) dan penuh dengan daya khayal atau imaginasi. . gaya Indonesia. gaya diplomasi. mengelakkan penggunaan kata yang sinonim. misalnya gaya ilmiah. gaya sentimental. S k e m a d a n M a j a z | 76 Kejelasan: Kejelasan dapat diperlihatkan dari segi ketatabahasaan. misalnya gaya Melayu. menghindari tautologi atau pengulangan yang tidak perlu.

Quintilianus (1920) mendefinisikan skema sebagai suatu wacana berseni hasil manipulasi kata-kata yang menyimpang daripada bentuk yang lazim. iaitu skema seimbang. Daripada ungkapan ini. skema pengulangan. Gaya ini mensejajarkan beberapa ayat yang berpola sama. . Skema Seimbang Skema seimbang merujuk perubahan bentuk atau susunan sesuatu perkataan secara seimbang yang menghasilkan kesan makna yang berbeza. Golden (1983) pula mendefinisi skema sebagai sebarang jenis perkataan. tengah mahupun di akhir perkataan ataupun melalui perubahan bunyi.S t i l i s t i k . iaitu paralelisme. ragbi dan jenis-jenis sukan yang memerlukan banyak stamina. (1999: 381-395) mengemukakan skema kesamarataan (schemes of construction) yang merangkumi empat kategori. Laurie dan Kirszmer (1981: 208) memberikan makna skema sebagai merujuk kepada pengukuran tentang kepandaian penulis menggunakan bahasanya. antitesis dan isokolon. Dalam modelnya. terdapat juga gaya bahasa yang berdasarkan teori dalam bidang bahasa dan kesusasteraan. yakni sejauh mana penulis itu berjaya mencapai matlamat stilistik. Strategi Skema Skema atau scheme berasal daripada bahasa Greek schema merupakan unsur stilistik dalam fakulti elocutio atau gaya yang bermaksud bentuk (Corbett dan Connors. skema pengguguran dan skema ragaman. Corbett dan Connors. misalnya teori stilistik. Selain itu. Contohnya: Bapa memang meminati sukan air. 1. Corbett membentuknya menjadi suatu strategi dalam figures of Speech. iaitu aspek skema dan majaz. ejaan mahupun bunyi ini akan menentukan jenis strategi dalam kategori skema. Corbett dan Connors (1999: 381) menterjemahkannya sebagai kesamaan struktur dalam pasangan atau siri kata-kata. tinju. skema hiperbaton. Skema merupakan penyimpangan atau perubahan dari segi bentuk ayat atau susunan perkataan. skema atau orthographical schemes melibatkan perubahan dalam ejaan mahupun bunyi perkataan yang terhasil dengan cara menambah atau mengurangkan huruf atau suku kata yang terletak di hadapan. Dalam unit ini akan dibincangkan dua strategi daripada teori stilistik. Daripada kepelbagian susunan rangkaian kata. Terdapat tiga teknik dalam skema ini. frasa-frasa atau klausa-klausa yang berhubungan. Paralelisme Paralelisme merujuk kepada salah satu asas dalam ilmu stilistik. S k e m a d a n M a j a z | 77 Selain itu. bentuk penyusunan kata-kata atau bentuk penulisan yang tidak mengubah makna. 1999: 379).

Pengulangan ini memberikan rima pada ayat dan memberikan penekanan yang khusus pada elemen yang diulang. Skema Perulangan Skema perulangan merujuk kepada perulangan kata atau frasa yang menghasilkan kesan makna. . 1999: 390). antitesis adalah tindakan mengabungkan idea-idea yang bertentangan. Umar Junus (1989: 210) mendefinisikannya sebagai pengulangan kata terakhir sesuatu klausa pada awal klausa yang berikutnya. Contohnya: Setiap musuh mesti dihapuskan. Setiap cabaran mesti dihadapi dengan tabah.S t i l i s t i k . Contohnya: Hidup ini adalah suatu perjuangan. berirama atau pelbagai. Pengulangan ini akan menghasilkan kesan emosi yang kuat (Corbett dan Connors. Isokolon Isokolon adalah pengulangan frasa-frasa dalam kepanjangan yang sama dan lazimnya berstruktur sejajar. Contohnya: Kelmarin adalah hari ini. ayat atau versi. 2. Kerapkali juga isokolon membawa nada yang puitis. laki-laki perempuan. semua menyaksikan hiburan itu. Perjuangan dalam mencari ilmu pengetahuan. Umar Junus (1989: 224) berpendapat isokolon adalah suatu pengertian dalam retorik klasik yang digunakan untuk menyebut ‘perulangan dari baris atau fikiran yang sama’. Anadiplosis Anadiplosis adalah pengulangan kata akhir dalam sesuatu klausa pada permulaan klausa yang berikutnya. Skema ini dibahagikan kepada sepuluh jenis seperti berikut: Anafora Anafora ialah pengulangan perkataan yang sama atau sekumpulan perkataan pada permulaan klausa yang berturutan. Contohnya: Besar kecil. Lanham (1968: 125) pula mentakrifkan sebagai pengulangan kata atau kata-kata yang hampir pada akhir beberapa klausa. lain gayanya dan lain rasanya. S k e m a d a n M a j a z | 78 Antitesis Menurut Lanham (1968: 12). Epistrop Corbett dan Connors (1999: 391) menjelaskan bahawa epistrop adalah sejenis pengulangan kata-kata yang sama atau kumpulan yang sama pada akhir klausa yang berturutan. Hidup adalah hari ini. Besok adalah hari ini. tua muda. Contohnya: Lain caranya. nada dan bunyi yang puitis. Isokolon terjadi apabila wujud elemen yang tidak sahaja setara dari segi struktur malah elemen yang mempunyai kepanjangan yang sama. Segala sesuatu buat hari ini. manakala Umar Junus (1989: 213) pula menjelaskan istilah antitesis merujuk kepada bentuk peletakkan dua ayat atau kata yang bertentangan dalam kedudukan berdampingan.

klimaks ialah ayat atau wacana dengan urutan fikiran yang semakin menaik dan penting. 1999: 393). ke bukit bukau. asonansi juga menghasilkan kesan onomatopuisi (onomatopoetic) dan humor. Demikianlah pengembaraan sang helang. 1999: 394). dataran dan menyelinap ke hutan kecil di desa terpencil.S t i l i s t i k . Menurut Umar Junus (1989: 225). Umar Junus (1989: 233) menjelaskan bahawa poliptoton adalah permainan kata hingga terasa ada dua kemungkinan makna. Antimetabole Antimetabole adalah pengulangan kata-kata dengan aturan tatabahasa yang terbalik dalam klausa yang berurutan (Corbett dan Connors. Klimaks Klimaks ialah penyusunan kata-kata. Contohnya: Seseorang itu harus makan untuk hidup. Contohnya. Asonansi Corbett dan Connors (1999: 389) mendefinisikan asonansi sebagai pengulangan bunyi vokal yang sama dalam suku kata yang diberi penekanan pada kata-kata yang bersebelahan yang mungkin didahului dan dikuti oleh konsonan yang berbeza. Lanham (1968: 119) menjelaskannya sebagai penginversian susunan perkataan yang diulang-ulang. Contohnya: Si isteri kalau masih tetap di kampung akan insaf bahawa dia hanya seorang isteri. Dari gunung yang tinggi. kampung dan kota. orang berkumpul menghadiri rapat raksasa itu. Skema ini lazimnya terdapat dalam puisi . bukan hidup untuk makan. dusun. Selain mewujudkan rima dalam ayat. Urutan ini disusun berdasarkan darjah topik (Corbett dan Connors. 1999: 395). 1989: 225). frasa-frasa atau klausa-klausa dalam urutan kepentingan yang meningkat. S k e m a d a n M a j a z | 79 Poliptoton Poliptoton adalah pengulangan perkataan yang berasal daripada kata akar yang sama (Corbett dan Connors. Contohnya: Dari desa. Lanham (1968: 18) mendefinisikan asonansi sebagai kesamaan dalam bunyi antara bunyi vokal yang didahului dan diikuti oleh bunyi konsonan yang berbeza dalam kata-kata yang berhampiran. Contohnya: Makna memulakan dan mengakhir makna atau kebencian bertemu dengan kebencian Epanalepsis Corbett dan Connors (1999: 392) mendefinisikannya sebagai pengulangan kata pada akhir sesuatu klausa yang sudah dinyatakan pada awal klausa. Epanalepsis adalah bentuk pengulangan yang menghasilkan kesan emosi. Beliau menjelaskan bahawa jenis pengulangan ini jarang terdapat dalam prosa. Antiklimaks Antiklimaks merupakan susunan ayat atau wacana dengan urutan fikiran yang semakin menurun dan berdarjah kepentingan maknanya (Umur Junus.

penggunaan kata hubung dengan jumlah yang melebihi kebiasaan. Yang berbeza. bersihkan pakaianmu. kiasmus tidak melibatkan pengulangan kata-kata sebagaimana antimetabole. lenyap sudah ketekunan kami untuk melanjutkan usaha itu. Menurut Umar Junus (1968: 217) elipsis adalah pengsirnaan unsur-unsur yang terdapat dalam ayat. Kiasmus sama seperti antimetabole kerana melibatkan penginversian struktur tatabahasa. Menurut Corbett. Contohnya: Kilau kilat membelah gelap. Terdapat tiga strategi dalam skema ini. S k e m a d a n M a j a z | 80 dan amat jarang ditemui dalam teks prosa. pengguguran kata hubung atau tanda mekanis. Lawan bagi asindeton ialah polisindeton. di kantin. kiasmus ialah susunan frasa atau klausa pertama yang diterbalikkan pada frasa atau klausa yang kedua. Tujuan penggunaan skema ini untuk memberi kesan keunikan dan kepelbagaian gaya bahasa. Kiasmus Corbett dan Connors (1999: 394) menjelaskan bahawa kiasmus adalah kebalikan struktur tatabahasa dalam urutan frasa atau klausa. Lidah api menjulang tinggi. Contohnya: Besarkanlah Tuhanmu. Contohnya: Bukan Beta Bijak Berperi. Umar Junus (1989: 208) menjelaskan bahawa aliterasi adalah pengulangan konsonan yang sama. Aliterasi Corbett dan Connors (1999: 388) berpendapat aliterasi ialah pengulangan konsonan pertama atau pertengahan dalam dua atau lebih kata-kata yang bersebelahan. Pertama. Berdasarkan definisi Lanham (1968: 119). asindeton memberikan kesan rima yang tepat dalam ayat. Asindeton Asindeton ialah pengguguran kata hubung antara siri-siri klausa yang berhubungan (Corbett dan Connors. di padang. Skema Penguguran Terdapat dua bentuk skema jenis ini. Contohnya: Semua kesabaran kami sudah hilang. . janganlah kamu memberi kerana hendak memperoleh yang lebih banyak. Umar Junus (1989: 214-215) pula mendefinisikan asindeton sebagai ketiadaan penggunaan kata hubung yang menghubungkan satu ayat dengan ayat yang lain atau satu frasa dengan frasa yang lain. 1999: 387). asindeton dan polisindeton. iaitu elipsis. biasanya pada awal kata. iaitu penggunaan kata hubung yang banyak. Kedua. Skema jenis ini lazimnya lebih banyak ditemui dalam bahasa puisi berbanding prosa.S t i l i s t i k . 3. Pengulangan ini mewujudkan rima dalam ayat. jauhilah perbuatan maksiat. juga di belakang bangunan sukan. Contohnya: Pelajar-pelajar itu berlari bertebaran di tepi pagar. 1999: 386). Elipsis Elipsis ialah pengguguran secara sengaja kata atau beberapa kata yang dibayangkan oleh konteks (Corbett dan Connors.

Pengarang terlebih dahulu menyebut lokasi yang umum. Khusus – Umum Strategi khusus – umum adalah kebalikan strategi umum – khusus. iaitu Universiti Al-Azhar sebelum menyebut kata nama yang bersifat umum. Contohnya: Mulanya belajar di Azhar. 4. Strategi ini meletakkan kata atau frasa yang membawa makna khusus pada awal ayat sebelum bergerak kepada kata atau frasa yang membawa makna umum pada pertengahan atau akhir ayat. iaitu Sungai Petani. semuanya menggelapkan matanya. tetapi lebih dahulu singgah di Sungai Petani. Gandingan makna umum dengan makna khusus ini membentuk tangga makna yang tersusun. pengarang lebih dahulu menyebut kata abstrak. .S t i l i s t i k . Dalam ayat ini. Contoh ayat yang menggunakan strategi umum – khusus seperti berikut: Dia bermaksud hendak ke Kedah. lalu melanjutkan ke Eropah. Dalam ayat ini. iaitu kertas. strategi polisindeton bertujuan melambatkan irama prosa dalam perenggan dan seterusnya menghasilkan kesan penegasan yang jitu. Terdapat enam jenis strategi dalam skema ini seperti yang berikut: Umum – Khusus Strategi umum – khusus merujuk kepada penggunaan kata atau frasa yang membawa makna umum pada bahagian awal ayat sebelum bergerak kepada makna khusus pada bahagian tengah atau pengakhiran ayat. cuma sebuah coretan di kertas. Menurut Corbett. Dengan kata lain. iaitu rindu sebelum bergerak kepada kata yang konkrit. Polisindeton boleh juga digunakan bagi menunjukkan penekanan terhadap sesuatu maksud. Tujuan gandingan ini untuk memberi kesan keunikan pada ayat tersebut. S k e m a d a n M a j a z | 81 Polisindeton Polisindeton menurut Corbett dan Connors (1999: 388) ialah penggunaan kata hubung yang melebihi daripada jumlah yang lazim digunakan menurut rumus tatabahasa. pengarang memulakannya dengan kata nama yang khusus. Skema Ragaman Skema ragaman merujuk kepada manipulasi perkataan atau frasa yang tidak dapat dihimpunkan dalam salah satu kumpulan skema disebabkan kepelbagaian bentuk. gaya dan penyusunan ayat yang mencetuskan kesan yang berbeza. iaitu Eropah. Abstrak – Konkrit Strategi abstrak – konkrit merujuk gandingan kata atau frasa yang ertinya berbentuk abstrak pada awal ayat dengan kata atau frasa yang bermaksud konkrit atau yang dapat ditanggapi sifatnya pada ayat berikutnya. lancar dan mudah difahami oleh khalayak. Contoh ayat yang menggunakan strategi ini seperti: Tiada lagi rindu. iaitu Kedah sebelum menjurus kepada lokasi yang khusus. polisindeton merupakan kebalikan asindeton. Perhatikan contoh berikut: Wang dan harta dan pangkat dan kemewahan.

anastrop dan parentesis. ibu kota . Skema ini terbahagi kepada tiga jenis. tetapi kenangan adalah kata nama abstrak kerana hanya dapat digambarkan dalam minda dan perasaan. bahasa arkaik atau ungkapan yang jarang diketahui maknanya. enumerasi ialah penghuraian sesuatu peristiwa atau hal secara terperinci supaya terasa lebih hidup dan lebih nyata. Contoh ayat yang menggunakan strategi ini seperti: Tapi Sungai Ceper meninggalkan banyak kenangan. kenangan hampir-hampir 60 tahun yang lampau. sosiobudaya. Aposisi Aposisi merujuk kepada penyusunan sebelah menyebelah dua elemen yang berkaitan dengan elemen yang kedua berfungsi sebagai penjelasan bagi elemen pertama (Corbett dan Connors. Skema ini juga dinamakan inversi aturan kata yang menurut Corbett dan Connors (1999: 104) sebagai susunan perkataan yang normal dalam ayat yang diterbalikkan atau berlaku transformasi dalam ayat. Contohnya: Kuala Lumpur. 1999). istilah gigi air mengandung makna yang lain pula.S t i l i s t i k . Ungkapan ini hanya menurut tafsiran pengarang. Mungkin bagi pengarang tertentu pula. Frasa gigi air yang berbentuk simpulan bahasa diberi penghuraian lanjut oleh pengarang bagi memudahkan pembaca memahami maksudnya dengan jelas. Ringkasnya. Dengan kata lain. Menurut Lanham (1968) aposisi sebagai meletakkan dua kata atau frasa nama secara bersama dengan frasa yang kedua mendefinisi frasa yang pertama. 4. iaitu aposisi. Enumerasi Strategi enumerasi bermaksud menyatakan frasa penting terlebih dahulu sebelum maksudnya dijelaskan secara ringkas pada frasa atau klausa berikutnya. sama ada yang berkaitan dialek. strategi ini merupakan pendefinisian ringkas terhadap sesuatu ungkapan yang dirasakan penting oleh pengarang bagi memudahkan khalayak memahaminya. S k e m a d a n M a j a z | 82 Konkrit – Abstrak Strategi konkrit – abstrak berkaitan gandingan antara kata atau frasa yang ertinya berbentuk konkrit pada awal ayat dengan kata atau frasa yang bermaksud abstrak atau ghaib pada ayat berikutnya. Menurut Adnani dan Sofjan (1970: 105). frasa Sungai Ceper adalah sesuatu yang konkrit kerana sungai mempunyai bentuk dan dapat dilihat secara zahir. Dalam ayat ini. Skema Hiperbaton Skema hiperbaton bermaksud strategi penyusunan perkataan yang menyimpang daripada aturan yang lazim. Contoh ayat yang menggunakan strategi ini seperti: Gigi air ialah pasir-pasir dalam bumi yang tersusun dan bergerak mengikut aliran air itu. Huraian ini disebabkan istilah gigi air jarang digunakan dalam konteks bahasa Melayu baku. enumerasi tidak mempunyai satu definisi yang tetap dan standard.

majaz pertentangan. frasa atau ayat yang mencelah sebagai penyimpangan dalam ayat yang sempurna. Majaz Pertautan Majaz pertautan merujuk hubungan pertautan makna. iaitu: . (Corbett dan Connors 1999: 384). Parentesis Parentesis ialah penyisipan beberapa unit verbal yang mencelah dalam sesuatu urutan ayat. [Sepatutnya ayat ini ditulis . Anastrop Corbett dan Connors (1999: 383) menjelaskan bahawa anastrop adalah susunan kata yang lazim. majaz perbandingan. trope merupakan elemen figures of Speech berdasarkan model Corbett dan Connors (1999). 1989: 237). Kuala Lumpur terletak di kawasan lembah yang subur dan cantik]. terletak di kawasan lembah yang subur dan cantik. Fungsi utamanya ialah untuk memberikan penekanan. perumpamaan atau tamsilan. pepatah dan yang seumpamanya (Umar Junus. Contoh ayat parentesis: Kami telah diminta – yang sebenarnya kami telah dipaksa supaya meninggalkan perhimpunan itu. Majaz terbahagi kepada lima kategori. parentesis adalah kata. 1. majaz ragaman dan majaz Melayu. Trope adalah bentuk gaya bahasa yang melibatkan ungkapan. Takrifan anastrop menurut Umar Junus (1989: 108) merujuk kepada pembalikkan susunan ayat dengan tujuan supaya frasa yang diletakkan pada awal lebih penting daripada frasa yang di belakang. S k e m a d a n M a j a z | 83 Malaysia. Strategi Majaz Majaz merupakan terjemahan daripada tropes atau tropein dalam leksikal Greek yang bermaksud mengubah atau memalingkan maksud. majaz boleh diterjemahkan sebagai kiasan. Dalam stilistik Barat. Contohnya: Berbondong-bondong orang datang menunggu ketibaannya [penekanan pada frasa berbondong-bondong]. Menurut Lanham. Frasa Kami telah diminta [bernada lembut/perlahan/bisikan. Beliau menambah bahawa parentesis merupakan komentar yang menyelitkan emosi komunikator. sama ada yang bersifat simbolik. iaitu majaz pertautan. manakala ayat selepas sempang harus bernada kuat dan bersemangat].S t i l i s t i k . Dalam bahasa Melayu. Terdapat tujuh jenis strategi dalam majaz pertautan. Kehadiran parentesis menyebabkan hubungan antara pola dalam ayat terputus.Ibu kota Malaysia. namun konsep kata kiasan dalam bahasa Melayu tidak terperinci berbanding dengan majaz.

. Peristiwa 13 Mei merupakan sejarah hitam yang pernah berlaku di Malaysia pada tahun 1969. Menurut Anton Moeliono (1989: 4). Eufemisme Strategi eufemisme digunakan bagi memperhalus kata-kata atau ungkapan.S t i l i s t i k . Contoh eufemisme dalam bahasa baku seperti: . alusi ialah majaz yang menunjukkan kepada suatu peristiwa. iaitu pars pro toto yakni menggunakan ungkapan sebahagian untuk maksud keseluruhan dan totem pro parte dengan menyebut keseluruhan untuk maksud sebahagian. mitos atau karya sastera yang terkenal. menyinggung. Ungkapan Pak Belang merupakan kiasan kepada harimau. tokoh atau tempat dalam kehidupan nyata. Contohnya: Banyak yang mengatakan Pak Belang sudah parah dan lari masuk rimba yang lebih tebal. S k e m a d a n M a j a z | 84 Periprasis Umar Junus (1989: 232). Contohnya seperti berikut: Pars pro toto . Contoh ayat alusi seperti: Peristiwa 13 Mei harus dijadikan pengajaran oleh setiap rakyat Malaysia. alusi boleh juga menggunakan peribahasa bagi menggambarkan sesuatu perkara. biadap. tetapi juga dalam bahasa daerah. kolokial atau dialek. Hampir kebanyakan rakyat Malaysia mengetahui tragedi tersebut. Terdapat dua bentuk sinekdot.Sudah begitu lama kami tidak nampak batang hidungnya [ Indera hidung dalam ayat ini merujuk kepada seorang manusia yang sempurna sifatnya]. Eufemisme bukan sahaja wujud dalam bahasa baku. tidak bersopan atau yang dianggap tidak menyenangkan (Anton Moeliono. peristiwa 13 Mei merupakan sesuatu yang asing bagi mereka kerana peristiwa bersejarah itu bukan suatu alusi bagi bangsa tersebut. Sinekdot Corbett dan Connors (1999: 379) menjelaskan bahawa sinekdot adalah suatu bentuk bunga bahasa yang mana sebahagian mewakili keseluruhan. berpendapat. periprasis adalah sesuatu yang dapat difahami maknanya secara literal tetapi diterangkan melalui ungkapan. keadaan dan peristiwa yang selalunya berdasarkan pengetahuan umum. Totem pro parte Alusi Alusi ialah sejenis stilistik yang merujuk secara eksplisit atau implisit terhadap peristiwa. Selain itu. 1989: 3-4). Ia juga disebut sebagai ucapan pemanis atau ungkapan lembut. karya atau tokoh terkenal berdasarkan praanggapan adanya pengetahuan bersama yang dimiliki oleh pengarang dan pembaca. Tetapi bagi rakyat Jerman atau Jepun. Eufemisme bersifat seperti acuan bagi bahasa yang tidak menyinggung perasaan orang atau kata-kata pemanis bagi menggantikan kata-kata yang mungkin boleh menghina. kasar.Pertandingan itu berakhir dengan kemenangan Selangor [Selangor dalam ayat ini merujuk kepada hanya sebuah pasukan yang mewakili negeri Selangor]. hal.

Disfemisme memilih bentuk kata atau ragam bahasa daripada yang lembut kepada yang kasar. kiasan terus. Disfemisme Strategi disfemisme ialah kebalikan daripada eufemisme. seperti: tongong (bodoh). dengan menggunakan sifat kata-kata itu sendiri. haram jadah (jahat). Za’ba dalam Ilmu Mengarang Melayu (2000: 1997) di bawah bab kiasan berpindah telah membahagikan metafora Melayu kepada tujuh bentuk. . tutuh (hentaman). kiasan melompat dan kiasan melarat. berbadan dua (hamil). kiasan pemanis. Namun begitu. Terdapat pelbagai bentuk majaz jenis ini dalam bahasa Melayu. Kita dapat menyebut pencipta atau pembuatnya jika kita maksudkan ciptaan atau buatannya ataupun kita menyebut bahannya jika yang kita maksudkan itu barangannya. keparat. bangang (bodoh). Antara yang terpenting ialah metafora. bedebah. Contoh disfemisme. Selalunya. Tetapi. Mahkota dalam ayat tersebut merujuk kepada raja di sesebuah negara yang berdaulat. Nama lain bagi metonimi ialah denominatio dan transnominatio. Ungkapan disfemisme banyak terdapat dalam pantun jenaka. 1999: 398). kiasan berbunga. barua (makian). sebenarnya kata-kata itu tidak perlu kerana kata-kata yang ditegaskan itu sudah mempunyai sifat yang berkenaan. bersantap (makan). 2. Metonimi Metonimi adalah penggantian sifat-sifat atau perkataan yang tepat untuk menggantikan sesuatu maksud (Corbett dan Connors. bersiram (mandi). manakala dalam bahasa daerah seperti: ke sungai (membuang air besar). bagi masyarakat Melayu lama katakata kasar selalunya bertujuan untuk bergurau dan berjenaka. Pleonasme Strategi pleonasme merujuk bentuk bahasa yang menggunakan kata-kata yang lebih banyak daripada yang diperlukan bagi menyatakan sesuatu maksud. Majaz Perbandingan Majaz perbandingan merupakan penggunaan bahasa yang bersifat membandingkan dua hal yang pada hakikatnya berlainan atau yang dengan sengaja dianggap sama (Anton Moeliono. anak haram (anak luar nikah). Yang berikut ialah contoh pleonasme: Orang yang meninggal itu menutup mata buat selama-lamanya. kiasan berangkap. iaitu kiasan sandar. kepala otak (kutukan) dan kata carutan. Terdapat bentuk disfemisme menggunakan bahasa daerah dan bahasa basahan. Contohnya: Rakyat menumpahkan kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada mahkota. bermalam (tidur). Disfemisme turut digunakan dalam bahasa daerah. 1989: 67).S t i l i s t i k . S k e m a d a n M a j a z | 85 meninggal dunia (mati). sial (makian). seperti: celaka (kutukan). Strategi pleonasme disebut juga sebagai bahasa penegasan yang berlebih-lebihan. laknat (kutukan).

. S k e m a d a n M a j a z | 86 Kiasan Sandar Kiasan yang tidak menyatakan bandingan. kutu embun (orang yang selalu pulang lewat malam). lidi dan badak mempunyai makna yang lain tidak seperti mana maksud dalam kiasan tersebut. menjahit baju (sebenarnya menjahit kain untuk dibuat baju) atau mencucuk atap (sebenarnya mencucuk daun nipah untuk dijadikan atap). seolah-olah menjadi perkataan yang mempunyai makna baharu. sebaliknya terus berpindah kepada benda bandingan itu sendiri. Contohnya: harimau berantai (orang yang sangat garang). Kiasan Berangkap Kiasan jenis ini menunjukkan perbandingan dengan cara yang berbeza-beza atau bersajak. Kiasan Melarat Kiasan yang makna atau maksudnya sudah menyimpang jauh daripada maksud asal. Kiasan Terus Bentuk kiasan yang mempunyai makna yang lain daripada makna perkataan itu sendiri. Kiasan Pemanis Kiasan yang menggunakan perbandingan yang tidak tepat untuk melindungi sesuatu makna yang kurang elok atau kurang manis jika dinyatakan secara terus terang. Contohnya: pekak badak atau mandi kerbau. Pada asalnya perkataan berisi. selalunya berisi jenaka. Kiasan Melompat Kiasan yang melangkah satu tingkat atau lebih daripada perkara atau benda yang asal atau sebenarnya. Contohnya: sudah berisi (hamil). Contohnya: Dulu papan. pisau cukur (wanita yang suka mengikis harta). Contohnya: pergi ke sungai besar (membuang air besar). berbadan dua (mengandung) atau kembali ke alam baqa’ (mati). Contohnya: Selimut kemalasan menyeliputi tubuhnya atau adat lama telah reput di mamah usia. badannya melidi (terlalu kurus) atau tubuhnya membadak (terlalu gemuk). sekarang besi Dulu sayang. Tetapi katakata tersebut apabila dicantumkan dengan perkataan tertentu telah mengeluarkan makna baharu yang berbentuk kiasan. Contohnya: menanak nasi (sebenarnya memasak beras).S t i l i s t i k . sekarang benci Kiasan berbunga Kiasan yang menggunakan rangkai kata yang indah atau berbunga-bunga.

1999: 158). tersurat atau tersirat dalam struktur ayat yang sama atau yang berhubungan. Terdapat lapan jenis majaz ragaman. litotes ialah sejenis majaz yang menyatakan sesuatu yang positif dalam bentuk yang negatif atau bentuk yang bertentangan dengan tujuan merendah diri. Contohnya: Kematiannya memalapkan dunia ini. S k e m a d a n M a j a z | 87 3. Majaz Pertentangan Majaz pertentangan merujuk kepada penggunaan kata atau frasa yang saling bertentangan dari segi makna. Terdapat empat jenis majaz dalam kategori ini. Majaz Ragaman Majaz ragaman merangkumi penggunaan strategi retorik yang tidak digolongkan dalam kategori majaz yang sudah dibincangkan kerana kepelbagaian bentuk dan struktur kemajaziannya. berpendapat ironi sebagai majaz yang menyatakan makna yang bertentangan dengan maksud berolok-olok atau menyindir. ukurannya atau sifatnya. Dengan demikian jenis-jenis majaz yang terasing ini digolongkan di dalam satu kelompok. Menurut Anton Moeliono (1989: 66). Ironi Anton Moeliono (1989: 58). hiperbola atau superlatio bermaksud menyatakan sesuatu dengan cara berlebih-lebihan. Hiperbola Hiperbola ialah penggunaan istilah yang membesar-besarkan dengan tujuan memberi penekanan atau kesan memperhebat (Corbett dan Connors. sama ada secara simbolik. Contohnya: Perjuangan kami hanya setitik air di samudera. Litoses Litotes ialah penggunaan kenyataan yang tidak lengkap bukan untuk menipu tetapi untuk menunjukkan kehebatan apa yang hendak diperkatakan (Corbett dan Connors. Oksimoron didefinisikan sebagai frasa atau ayat yang mengandungi dua hal yang bertentangan. . 4. Menurut Lanham (1968: 56).S t i l i s t i k . Anton Moeliono (1989: 56) berpendapat hiperbola sebagai ungkapan yang melebih-lebihkan sama ada dari segi jumlahnya. 1999: 404). Maksud itu dapat dicapai dengan mengemukakan makna yang berlawanan dengan makna yang sebenarnya. Contohnya: Untuk menjadi manis seseorang harus menjadi kasar / Benci tapi rindu / Malu tapi mahu. Contohnya: Cantik sungguh muka awak! Oksimoron Oksimoron menurut Corbett dan Connors (1999: 407) ialah penggandingan dua kata atau istilah yang secara lazimnya bersifat bertentangan.

perkataan panglima dan pendekar mempunyai maksud yang hampir sama. sedih. gembira. eh. pengarang mungkin menggunakan lebih daripada dua ungkapan dengan makna yang serupa atau hampir serupa. berkokok dan sebagainya. sama ada dalam bahasa Melayu baku.S t i l i s t i k . mengaduh.. S k e m a d a n M a j a z | 88 Simetri Strategi simetri bermaksud penggunaan perkataan atau frasa yang sama atau hampir sama maksudnya. Onomatopia Menurut Umar Junus.. Biasanya bunyi itu diambil daripada unsur alam.tap (bunyi air menimpa daun kering). berderai atau bunyi kesan daripada perbuatan manusia seperti mengetuk. Contohnya: Bapa ibu seorang panglima dan sekali gus pendekar handal. ayuh. ah dan wahai. wah.. Penggunaannya dapat menimbulkan kesan rasa dan kesan emosi yang tinggi dalam minda pembaca.cit (bunyi tikus). sama ada sakit.(lambang pintaan diam). kedebuk (bunyi benda jatuh). (1989: 229) onomatopia bermaksud perkataan yang berasal daripada peniruan bunyi. duka dan seumpamanya.. menguak. mengeruh dan lainnya. Ekslamasi Strategi ekslamasi digunakan dalam ayat bagi melahirkan isi hati. dapat meruntun hati pembaca supaya menghayati perasaan yang disampaikan pengarang. Penggunaan strategi ini dapat memberikan penegasan terhadap makna yang diingini pengarang daripada hanya menggunakan satu ungkapan sahaja. Perkataan permainan dan main adalah daripada kata akar yang sama tetapi berbeza dari segi golongan kata.. oh. hoi. miau.miau (suara kucing) ataupun dalam bentuk kata berimbuhan seperti menderap. bahasa daerah atau bahasa kolokial.. berkukku (suara burung terkukur). suka. Cit. cis. Dalam konteks ayat ini. ketawa atau bunyi suara binatang seperti mengembek. Strategi onomatopia bertujuan memberi kesan estetik dan realistik terhadap maksud yang hendak disampaikan oleh pengarang. tap.. Terdapat dua bentuk onomatopia sama ada dengan meniru bunyi asal seperti derap…derap (bunyi tapak kaki sedang memijak sesuatu). Dalam keadaan tertentu.cit.. aduhai. Paronomasia Paronomasia adalah sejenis puns yang merujuk kepada permainan kata-kata seperti mengulangi perkataan dalam dua makna yang berbeza atau menggunakan perkataan yang bunyinya seakan . Contohnya: Pelbagai macam permainan yang kami main. mengaum.. amboi.. menderu. yah. Syhhhh. Melalui ekslamasi. seperti berdesir. Antimeria Lanham (1968: 9) mendefinisikan antimeria sebagai peralihan fungsional dengan menggunakan sebahagian ucapan untuk yang lain. Contoh kata ekslamasi seperti: hei.

sudah pasti akan punah dan sirna seandainya dilanda cabaran hidup. Tidak mempunyai kekuatan untuk mempertahankan dirinya sendiri serta mudah dipengaruhi dan diperkotak-katikkan oleh orang lain. Orang Melayu menggunakan pelbagai elemen bahasa seperti peribahasa. imejan di samping penggunaan patah kata. tamsilan dan simpulan bahasa. Beliau membahagikan bidalan. Manusia sedemikian umpama sampah sarap yang terbuang di tengah lautan. Za’ba telah meletakkan peribahasa setara dengan simpulan bahasa dan kiasan. fikiran dan perasaan mereka. pepatah. petitih. manakala perumpamaan sebagai peribahasa berlapis. miskin rohani dan jasmani. pantun. jahil. perbilangan. sisipan atau akhiran. peribahasa berlapis dan lidah pendeta. (iii) boleh dijadikan pedoman hidup kerana isinya yang benar dan luas. paronomasia tergolong dalam penggunaan kata-kata yang seakan sama bunyinya tetapi berbeza maknanya. Contohnya: Ramai askar yang berbaju perang berangkat menuju ke medan perang. Contoh pantun Melayu yang indah dan membawa mesej didaktik seperti: Tanjung Katung jauh ke laut tampak dari belakang mati laksana apung di tengah laut dipukul ombak jatuh ke tepi Lambang apung dalam pantun ini membawa maksud sesuatu yang timbul di atas air. pepatah. Antara majaz Melayu yang terpenting ialah. kiasan. gunanya peribahasa Melayu. Menurut Za’ba . bidalan. iaitu peribahasa yang membawa makna selapis. suku kata seperti awalan. Begitu mudah dipukul ombak ke tepi dan ke tengah. pelambangan. sindiran. Menurut Za’ba (2002: 222) pantun ialah kaedah karangan berangkap yang jati terpakai pada orang-orang Melayu bagi menggambarkan fikiran hiba sayu dan warna-warna perasaan yang indah-indah seperti hal ehwal berkasih sayang dan pujuk rayu yang lemah lembut antara kekasih dengan kekasihnya. Hakikatnya kedudukan apung tidak kukuh dan mudah dihanyutkan air ke mana sahaja. (ii) menguatkan tujuan karangan atau percakapan. Dalam Ilmu Mengarang Melayu (2000).S t i l i s t i k . Dalam hubungan ini. perbilangan dan pepatah sebagai peribahasa yang membawa makna selapis. Majaz Melayu Majaz Melayu merujuk kepada kaedah orang Melayu memanipulasi bahasa secara simbolik dan kiasan melalui bahasa lisan atau tulisan untuk menyampaikan idea. Peribahasa dipecahkan kepada tiga kategori utama. (i) untuk menghiasi karangan dan percakapan. S k e m a d a n M a j a z | 89 sama tetapi mempunyai makna yang berbeza (Corbett dan Connors: 1999: 399). Kiasan pada kata apung yang dipukul ombak amat cocok dengan sifat manusia yang tidak mempunyai prinsip hidup. Pantun Pantun tergolong dalam puisi Melayu tradisional yang dipercayai berakar umbi daripada sastera lisan dalam kalangan rakyat bawahan sebelum berkembang kepada bentuk penulisan. Begitu juga dengan manusia yang tidak punyai kekuatan diri. .

Menurut Za’ba (2002: 170) tamsilan ialah peribahasa yang menyebutkan sesuatu maksud dengan diumpamakan atau dikiaskan kepada sesuatu perkara lain dan oleh sebab itu jadi ertinya dua lapis. Contoh simpulan bahasa seperti: menongkat langit. Contoh bidalan seperti: Bawa resmi padi. makin berisi makin tunduk. 9. tabiat dan keadaan. 2002: 170). Bentuk majaz ini paling banyak digunakan oleh orang Melayu kerana sifatnya yang ringkas dan dapat menyampaikan maksud dengan tepat. Pepatah ialah kiasan yang digunakan untuk mematah atau memutuskan pembicaraan orang lain. Simpulan Bahasa Simpulan bahasa merupakan rangkaian perkataan atau ungkapan yang telah tersimpul dengan susunan yang khas dan digunakan dengan makna khusus. bongkok sabut dan kaki bangku. Tamsilan bertujuan mengumpamakan seseorang atau sesuatu mengenai pekerti. berganti tikar. laksana. Contoh pepatah seperti: Biar lambat asal selamat. KATA KUNCI 1. Bidalan lebih memberatkan tentang sifat melekatnya di mulut orang ramai dan tentang bandingan dan teladan yang ada di dalamnya (Za’ba. Bidalan Bidalan merupakan satu lagi bentuk dalam peribahasa yang digolongkan dalam sastera Melayu lama. bijaksana perkataannya dan benar pengajarannya (Za’ba. Stilistik 2. atau Ikut suka luka. Seperti embun di hujung rumput dan lain-lain. Alusi 7. bagai. 8.S t i l i s t i k . Majaz Anomatopia Pantun . Parentesis 4. Seperti sirih pulang ke gagang. Bahasa menunjukkan bangsa dan sebagainya. Alah bisa tegal biasa. Biasanya. et al. sebagai. ikut rasa binasa. Hiperbaton 3. Peribahasa 6. 1988: 308). tamsilan dimulai dengan kata-kata: seperti. tajam dan berseni. Contoh tamsilan: Seperti bulan di pagar bintang. Pepatah lebih memberatkan tentang sifat ringkasnya. S k e m a d a n M a j a z | 90 Pepatah Pepatah adalah salah satu unsur dalam peribahasa Melayu. berlainan daripada makna asalnya (Safian Hussain. Skema 5. ikut hati mati. 2002: 170). Tamsilan Tamsilan berasal daripada bahasa Arab at-tamsil.

Sulaiman Masri et al. . Bandung: Penerbit Angka. (2007) Bahasa Melayu. Bahan Rujukan Awang Sariyan (1992) Asas Penulisan Deskriptif. Jelaskan lima jenis metafora menurut pandangan Za’ba. Bina dua ayat menggunakan teknik anomatopia atau paronamasia. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Apakah yang dimaksudkan strategi skema dan majaz. _____________( 2006. Apakah yang dimaksudkan dengan konsep kejujuran dan kesantunan. Ismail Ahmad (1996) Penulisan Saintifik.S t i l i s t i k . Rujukan Menengah. Henry Guntur Tarigan (1986) Menulis sebagai Satu Ketrampilan Berbahasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2000). Tertib Mengarang. Dewan Bahasa dan Pustaka. Za’ba. Ilmu Mengarang Melayu. 2. 3. 5. Bhd. Kuala Lumpur. Bincangkan dengan jelas pengertian stilistik. Kuala Lumpur: Menara Ilmu Sdn Bhd. 4. Edisi Rumi. S k e m a d a n M a j a z | 91 PENILAIAN KENDIRI 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful