S t i l i s t i k , S k e m a d a n M a j a z | 75

UNIT 5 STILISTIK, SKEMA DAN MAJAZ

HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini, anda diharap dapat: 1. 2. 3. Mengenal pasti konsep dan pengertian stilistik Menghuraikan kategori stilistik dalam penulisan Menjelaskan strategi dan teknik stilistik dalam penulisan

Pengenalan Stilstik merupakan salah satu ranting dalam ilmu retorika. Strategi stilistik lazimnya diaplikasi dalam penulisan popular seperti dalam media massa atau dalam penulisan kreatif. Stilistik berkait rapat dengan gaya bahasa dan teknik mengindahkan bahasa supaya tampak menarik bahkan maknanya akan lebih mudah difahami dan lebih memberi kesan kepada pembaca. Hashim Awang (1987), menyatakan bahawa gaya bahasa ialah cara menggunakan kata-kata dalam menyampaikan fikiran dan perasaan. Gaya bahasa juga merupakan penyusunan kata sebagai satu cara yang baik dan berkesan untuk menyatakan sifat individu pengarang, fikiran dan tujuannya. Tanpa stilistik sesuatu teks akan kelihatan stereotaip, kaku dan mendatar. Pendek kata, ilmu stilistik bertujuan melenturkan bahasa mengikut kehendak pengarang selari dengan maksud yang hendak disampaikan. Pengarang-pengarang terkenal biasanya menguasai pelbagai teknik stilistik sehingga tulisan-tulisan mereka terasa indah, mantap dan sedap apabila dibaca. Ciri-ciri Stilistik Gaya stilistik yang baik seharusnya mengandungi lima unsur, iaitu kejujuran, kesantunan, kejelasan, kesingkatan dan menarik. Kejujuran: Kejujuran bermaksud: (i) sanggup melakukan pengorbanan demi menyatakan sesuatu secara ikhlas dan jujur (ii) mematuhi peraturan dan kaedah yang betul dalam berbahasa (iii) menggunakan bahasa yang jelas dan mengelakkan kekaburan, dan (iv) menyatakan sesuatu dengan tepat.

Kesantunan: Kesantunan bermaksud (i) memberi penghargaan atau menghormati pihak yang terlibat, misalnya pendengar atau pembaca (ii) mewujudkan rasa nikmat melalui penggunaan kata-kata, (iii) menyampaikan sesuatu dengan jelas.

iaitu berdasarkan: i. misalnya gaya klasik atau gaya moden. (ii) mengandungi humor yang sihat (iii) mempunyai pengertian yang baik. Kesingkatan: Kesingkatan dapat diwujudkan melalui usaha menggunakan kata secara efisien. vii. misalnya gaya Shahnon Ahmad. misalnya gaya K. iv.L. misalnya gaya popular untuk masyarakat umum. misalnya gaya Melayu. S k e m a d a n M a j a z | 76 Kejelasan: Kejelasan dapat diperlihatkan dari segi ketatabahasaan. gaya kewartawanan dan sebagainya. ii. gaya sentimental. iii.. (iv) mempunyai kekuatan (vitalitas) dan penuh dengan daya khayal atau imaginasi. mengelakkan penggunaan kata yang sinonim. gaya Usman Awang. v. Misalnya. iaitu (i) bervariasi. Pengarang: gaya yang dapat dikaitkan dengan penulis tertentu. Jenis-jenis Stilistik Gaya bahasa atau stilistik boleh diklasfikasikan kepada beberapa kategori. gaya humor dan lain-lain. gaya Sabah dan lain-lain. Masa: gaya yang dikaitkan dengan masa atau period tertentu. Khalayak: gaya yang berdasarkan golongan sasaran. gaya Berita Harian dan lain-lain. misalnya gaya ilmiah. gaya Keris Mas dan lain-lain. gaya falsafah. Medium atau wahana: gaya yang dikaitkan dengan cara penggunaan sesuatu bahasa. Subjek atau perkara: gaya bahasa yang ditentukan berdasarkan subjek yang diperkatakan. gaya Utusan. Menarik: Sesuatu gaya bahasa yang dikatakan menarik itu dapat diukur dari segi kewujudan unsur-unsur yang berikut. gaya diplomasi.S t i l i s t i k . gaya popular. vi. gaya Kelantan. gaya formal untuk suasana formal. gaya Pulau Pinang. Tujuan: gaya bahasa yang ditentukan oleh maksud atau tujuan atau apa-apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. hubungannnya dengan fakta yang diungkapkan melalui kata dan ayat. menghindari tautologi atau pengulangan yang tidak perlu. Tempat: gaya yang dihubungkan dengan lokasi atau tempat yang mempengaruhi penggunaan ungkapan atau cara mengungkapkan sesuatu. urutan idea secara logis dan penggunaan kiasan serta perbandingan. gaya Indonesia. . gaya intim atau mesra untuk lingkungan keluarga atau gaya orang yang akrab. gaya sarkastik (sindiran).

1999: 379). Corbett membentuknya menjadi suatu strategi dalam figures of Speech. Corbett dan Connors (1999: 381) menterjemahkannya sebagai kesamaan struktur dalam pasangan atau siri kata-kata. yakni sejauh mana penulis itu berjaya mencapai matlamat stilistik. 1. skema pengulangan. ejaan mahupun bunyi ini akan menentukan jenis strategi dalam kategori skema. (1999: 381-395) mengemukakan skema kesamarataan (schemes of construction) yang merangkumi empat kategori. terdapat juga gaya bahasa yang berdasarkan teori dalam bidang bahasa dan kesusasteraan. S k e m a d a n M a j a z | 77 Selain itu. tinju. Quintilianus (1920) mendefinisikan skema sebagai suatu wacana berseni hasil manipulasi kata-kata yang menyimpang daripada bentuk yang lazim. iaitu paralelisme. Dalam unit ini akan dibincangkan dua strategi daripada teori stilistik. . Gaya ini mensejajarkan beberapa ayat yang berpola sama. Corbett dan Connors. skema pengguguran dan skema ragaman. Contohnya: Bapa memang meminati sukan air. Daripada kepelbagian susunan rangkaian kata. ragbi dan jenis-jenis sukan yang memerlukan banyak stamina. iaitu aspek skema dan majaz. frasa-frasa atau klausa-klausa yang berhubungan. Skema merupakan penyimpangan atau perubahan dari segi bentuk ayat atau susunan perkataan. Laurie dan Kirszmer (1981: 208) memberikan makna skema sebagai merujuk kepada pengukuran tentang kepandaian penulis menggunakan bahasanya. bentuk penyusunan kata-kata atau bentuk penulisan yang tidak mengubah makna. misalnya teori stilistik. Daripada ungkapan ini. skema atau orthographical schemes melibatkan perubahan dalam ejaan mahupun bunyi perkataan yang terhasil dengan cara menambah atau mengurangkan huruf atau suku kata yang terletak di hadapan. Strategi Skema Skema atau scheme berasal daripada bahasa Greek schema merupakan unsur stilistik dalam fakulti elocutio atau gaya yang bermaksud bentuk (Corbett dan Connors. iaitu skema seimbang. Paralelisme Paralelisme merujuk kepada salah satu asas dalam ilmu stilistik.S t i l i s t i k . Dalam modelnya. skema hiperbaton. Selain itu. Terdapat tiga teknik dalam skema ini. Golden (1983) pula mendefinisi skema sebagai sebarang jenis perkataan. Skema Seimbang Skema seimbang merujuk perubahan bentuk atau susunan sesuatu perkataan secara seimbang yang menghasilkan kesan makna yang berbeza. tengah mahupun di akhir perkataan ataupun melalui perubahan bunyi. antitesis dan isokolon.

semua menyaksikan hiburan itu. lain gayanya dan lain rasanya. Contohnya: Setiap musuh mesti dihapuskan. laki-laki perempuan. Umar Junus (1989: 210) mendefinisikannya sebagai pengulangan kata terakhir sesuatu klausa pada awal klausa yang berikutnya. Pengulangan ini akan menghasilkan kesan emosi yang kuat (Corbett dan Connors. ayat atau versi. Contohnya: Lain caranya. Perjuangan dalam mencari ilmu pengetahuan. Isokolon terjadi apabila wujud elemen yang tidak sahaja setara dari segi struktur malah elemen yang mempunyai kepanjangan yang sama. Pengulangan ini memberikan rima pada ayat dan memberikan penekanan yang khusus pada elemen yang diulang. antitesis adalah tindakan mengabungkan idea-idea yang bertentangan. Anadiplosis Anadiplosis adalah pengulangan kata akhir dalam sesuatu klausa pada permulaan klausa yang berikutnya. Kerapkali juga isokolon membawa nada yang puitis. manakala Umar Junus (1989: 213) pula menjelaskan istilah antitesis merujuk kepada bentuk peletakkan dua ayat atau kata yang bertentangan dalam kedudukan berdampingan. 1999: 390). Contohnya: Hidup ini adalah suatu perjuangan. berirama atau pelbagai. .S t i l i s t i k . Skema ini dibahagikan kepada sepuluh jenis seperti berikut: Anafora Anafora ialah pengulangan perkataan yang sama atau sekumpulan perkataan pada permulaan klausa yang berturutan. Contohnya: Besar kecil. Contohnya: Kelmarin adalah hari ini. S k e m a d a n M a j a z | 78 Antitesis Menurut Lanham (1968: 12). Skema Perulangan Skema perulangan merujuk kepada perulangan kata atau frasa yang menghasilkan kesan makna. Epistrop Corbett dan Connors (1999: 391) menjelaskan bahawa epistrop adalah sejenis pengulangan kata-kata yang sama atau kumpulan yang sama pada akhir klausa yang berturutan. Hidup adalah hari ini. nada dan bunyi yang puitis. Lanham (1968: 125) pula mentakrifkan sebagai pengulangan kata atau kata-kata yang hampir pada akhir beberapa klausa. Umar Junus (1989: 224) berpendapat isokolon adalah suatu pengertian dalam retorik klasik yang digunakan untuk menyebut ‘perulangan dari baris atau fikiran yang sama’. 2. Besok adalah hari ini. tua muda. Isokolon Isokolon adalah pengulangan frasa-frasa dalam kepanjangan yang sama dan lazimnya berstruktur sejajar. Segala sesuatu buat hari ini. Setiap cabaran mesti dihadapi dengan tabah.

Contohnya: Seseorang itu harus makan untuk hidup. Selain mewujudkan rima dalam ayat. Contohnya: Dari desa. Asonansi Corbett dan Connors (1999: 389) mendefinisikan asonansi sebagai pengulangan bunyi vokal yang sama dalam suku kata yang diberi penekanan pada kata-kata yang bersebelahan yang mungkin didahului dan dikuti oleh konsonan yang berbeza. frasa-frasa atau klausa-klausa dalam urutan kepentingan yang meningkat. bukan hidup untuk makan. 1989: 225). Contohnya. Beliau menjelaskan bahawa jenis pengulangan ini jarang terdapat dalam prosa. Urutan ini disusun berdasarkan darjah topik (Corbett dan Connors. Epanalepsis adalah bentuk pengulangan yang menghasilkan kesan emosi. Dari gunung yang tinggi. dataran dan menyelinap ke hutan kecil di desa terpencil. S k e m a d a n M a j a z | 79 Poliptoton Poliptoton adalah pengulangan perkataan yang berasal daripada kata akar yang sama (Corbett dan Connors. Klimaks Klimaks ialah penyusunan kata-kata. ke bukit bukau. kampung dan kota. Umar Junus (1989: 233) menjelaskan bahawa poliptoton adalah permainan kata hingga terasa ada dua kemungkinan makna. Contohnya: Si isteri kalau masih tetap di kampung akan insaf bahawa dia hanya seorang isteri. Skema ini lazimnya terdapat dalam puisi . 1999: 395). Antimetabole Antimetabole adalah pengulangan kata-kata dengan aturan tatabahasa yang terbalik dalam klausa yang berurutan (Corbett dan Connors. 1999: 393). 1999: 394). orang berkumpul menghadiri rapat raksasa itu. Antiklimaks Antiklimaks merupakan susunan ayat atau wacana dengan urutan fikiran yang semakin menurun dan berdarjah kepentingan maknanya (Umur Junus.S t i l i s t i k . Menurut Umar Junus (1989: 225). Lanham (1968: 18) mendefinisikan asonansi sebagai kesamaan dalam bunyi antara bunyi vokal yang didahului dan diikuti oleh bunyi konsonan yang berbeza dalam kata-kata yang berhampiran. dusun. Lanham (1968: 119) menjelaskannya sebagai penginversian susunan perkataan yang diulang-ulang. Demikianlah pengembaraan sang helang. asonansi juga menghasilkan kesan onomatopuisi (onomatopoetic) dan humor. klimaks ialah ayat atau wacana dengan urutan fikiran yang semakin menaik dan penting. Contohnya: Makna memulakan dan mengakhir makna atau kebencian bertemu dengan kebencian Epanalepsis Corbett dan Connors (1999: 392) mendefinisikannya sebagai pengulangan kata pada akhir sesuatu klausa yang sudah dinyatakan pada awal klausa.

Contohnya: Besarkanlah Tuhanmu. Contohnya: Bukan Beta Bijak Berperi. asindeton dan polisindeton. iaitu penggunaan kata hubung yang banyak. Pertama. lenyap sudah ketekunan kami untuk melanjutkan usaha itu. janganlah kamu memberi kerana hendak memperoleh yang lebih banyak. Contohnya: Pelajar-pelajar itu berlari bertebaran di tepi pagar. 1999: 387). S k e m a d a n M a j a z | 80 dan amat jarang ditemui dalam teks prosa. 3. asindeton memberikan kesan rima yang tepat dalam ayat. Skema jenis ini lazimnya lebih banyak ditemui dalam bahasa puisi berbanding prosa. di padang. Berdasarkan definisi Lanham (1968: 119). juga di belakang bangunan sukan. 1999: 386). iaitu elipsis. Contohnya: Semua kesabaran kami sudah hilang. Kiasmus sama seperti antimetabole kerana melibatkan penginversian struktur tatabahasa. Pengulangan ini mewujudkan rima dalam ayat. Menurut Corbett. penggunaan kata hubung dengan jumlah yang melebihi kebiasaan. Kiasmus Corbett dan Connors (1999: 394) menjelaskan bahawa kiasmus adalah kebalikan struktur tatabahasa dalam urutan frasa atau klausa. Asindeton Asindeton ialah pengguguran kata hubung antara siri-siri klausa yang berhubungan (Corbett dan Connors. Aliterasi Corbett dan Connors (1999: 388) berpendapat aliterasi ialah pengulangan konsonan pertama atau pertengahan dalam dua atau lebih kata-kata yang bersebelahan. Umar Junus (1989: 208) menjelaskan bahawa aliterasi adalah pengulangan konsonan yang sama. Menurut Umar Junus (1968: 217) elipsis adalah pengsirnaan unsur-unsur yang terdapat dalam ayat.S t i l i s t i k . pengguguran kata hubung atau tanda mekanis. Lawan bagi asindeton ialah polisindeton. Contohnya: Kilau kilat membelah gelap. kiasmus ialah susunan frasa atau klausa pertama yang diterbalikkan pada frasa atau klausa yang kedua. Tujuan penggunaan skema ini untuk memberi kesan keunikan dan kepelbagaian gaya bahasa. Umar Junus (1989: 214-215) pula mendefinisikan asindeton sebagai ketiadaan penggunaan kata hubung yang menghubungkan satu ayat dengan ayat yang lain atau satu frasa dengan frasa yang lain. jauhilah perbuatan maksiat. Skema Penguguran Terdapat dua bentuk skema jenis ini. Elipsis Elipsis ialah pengguguran secara sengaja kata atau beberapa kata yang dibayangkan oleh konteks (Corbett dan Connors. biasanya pada awal kata. di kantin. Kedua. kiasmus tidak melibatkan pengulangan kata-kata sebagaimana antimetabole. Lidah api menjulang tinggi. Terdapat tiga strategi dalam skema ini. bersihkan pakaianmu. . Yang berbeza.

Perhatikan contoh berikut: Wang dan harta dan pangkat dan kemewahan. Polisindeton boleh juga digunakan bagi menunjukkan penekanan terhadap sesuatu maksud. gaya dan penyusunan ayat yang mencetuskan kesan yang berbeza. Contoh ayat yang menggunakan strategi umum – khusus seperti berikut: Dia bermaksud hendak ke Kedah. 4. Strategi ini meletakkan kata atau frasa yang membawa makna khusus pada awal ayat sebelum bergerak kepada kata atau frasa yang membawa makna umum pada pertengahan atau akhir ayat. Gandingan makna umum dengan makna khusus ini membentuk tangga makna yang tersusun. . S k e m a d a n M a j a z | 81 Polisindeton Polisindeton menurut Corbett dan Connors (1999: 388) ialah penggunaan kata hubung yang melebihi daripada jumlah yang lazim digunakan menurut rumus tatabahasa. tetapi lebih dahulu singgah di Sungai Petani. Dalam ayat ini. iaitu rindu sebelum bergerak kepada kata yang konkrit. Contohnya: Mulanya belajar di Azhar. Menurut Corbett. Contoh ayat yang menggunakan strategi ini seperti: Tiada lagi rindu. iaitu Kedah sebelum menjurus kepada lokasi yang khusus.S t i l i s t i k . pengarang memulakannya dengan kata nama yang khusus. cuma sebuah coretan di kertas. iaitu Sungai Petani. Pengarang terlebih dahulu menyebut lokasi yang umum. Khusus – Umum Strategi khusus – umum adalah kebalikan strategi umum – khusus. Tujuan gandingan ini untuk memberi kesan keunikan pada ayat tersebut. semuanya menggelapkan matanya. Abstrak – Konkrit Strategi abstrak – konkrit merujuk gandingan kata atau frasa yang ertinya berbentuk abstrak pada awal ayat dengan kata atau frasa yang bermaksud konkrit atau yang dapat ditanggapi sifatnya pada ayat berikutnya. Dengan kata lain. Terdapat enam jenis strategi dalam skema ini seperti yang berikut: Umum – Khusus Strategi umum – khusus merujuk kepada penggunaan kata atau frasa yang membawa makna umum pada bahagian awal ayat sebelum bergerak kepada makna khusus pada bahagian tengah atau pengakhiran ayat. strategi polisindeton bertujuan melambatkan irama prosa dalam perenggan dan seterusnya menghasilkan kesan penegasan yang jitu. Skema Ragaman Skema ragaman merujuk kepada manipulasi perkataan atau frasa yang tidak dapat dihimpunkan dalam salah satu kumpulan skema disebabkan kepelbagaian bentuk. iaitu kertas. lancar dan mudah difahami oleh khalayak. pengarang lebih dahulu menyebut kata abstrak. polisindeton merupakan kebalikan asindeton. lalu melanjutkan ke Eropah. iaitu Eropah. Dalam ayat ini. iaitu Universiti Al-Azhar sebelum menyebut kata nama yang bersifat umum.

enumerasi tidak mempunyai satu definisi yang tetap dan standard. ibu kota . tetapi kenangan adalah kata nama abstrak kerana hanya dapat digambarkan dalam minda dan perasaan. Contohnya: Kuala Lumpur. Skema ini terbahagi kepada tiga jenis. 1999). S k e m a d a n M a j a z | 82 Konkrit – Abstrak Strategi konkrit – abstrak berkaitan gandingan antara kata atau frasa yang ertinya berbentuk konkrit pada awal ayat dengan kata atau frasa yang bermaksud abstrak atau ghaib pada ayat berikutnya. Mungkin bagi pengarang tertentu pula. kenangan hampir-hampir 60 tahun yang lampau. frasa Sungai Ceper adalah sesuatu yang konkrit kerana sungai mempunyai bentuk dan dapat dilihat secara zahir.S t i l i s t i k . Menurut Adnani dan Sofjan (1970: 105). 4. Frasa gigi air yang berbentuk simpulan bahasa diberi penghuraian lanjut oleh pengarang bagi memudahkan pembaca memahami maksudnya dengan jelas. strategi ini merupakan pendefinisian ringkas terhadap sesuatu ungkapan yang dirasakan penting oleh pengarang bagi memudahkan khalayak memahaminya. Contoh ayat yang menggunakan strategi ini seperti: Gigi air ialah pasir-pasir dalam bumi yang tersusun dan bergerak mengikut aliran air itu. Enumerasi Strategi enumerasi bermaksud menyatakan frasa penting terlebih dahulu sebelum maksudnya dijelaskan secara ringkas pada frasa atau klausa berikutnya. Contoh ayat yang menggunakan strategi ini seperti: Tapi Sungai Ceper meninggalkan banyak kenangan. anastrop dan parentesis. Huraian ini disebabkan istilah gigi air jarang digunakan dalam konteks bahasa Melayu baku. sama ada yang berkaitan dialek. Dengan kata lain. Skema Hiperbaton Skema hiperbaton bermaksud strategi penyusunan perkataan yang menyimpang daripada aturan yang lazim. enumerasi ialah penghuraian sesuatu peristiwa atau hal secara terperinci supaya terasa lebih hidup dan lebih nyata. Dalam ayat ini. bahasa arkaik atau ungkapan yang jarang diketahui maknanya. Aposisi Aposisi merujuk kepada penyusunan sebelah menyebelah dua elemen yang berkaitan dengan elemen yang kedua berfungsi sebagai penjelasan bagi elemen pertama (Corbett dan Connors. istilah gigi air mengandung makna yang lain pula. Ungkapan ini hanya menurut tafsiran pengarang. Menurut Lanham (1968) aposisi sebagai meletakkan dua kata atau frasa nama secara bersama dengan frasa yang kedua mendefinisi frasa yang pertama. Skema ini juga dinamakan inversi aturan kata yang menurut Corbett dan Connors (1999: 104) sebagai susunan perkataan yang normal dalam ayat yang diterbalikkan atau berlaku transformasi dalam ayat. iaitu aposisi. sosiobudaya. Ringkasnya.

parentesis adalah kata. iaitu majaz pertautan. Contohnya: Berbondong-bondong orang datang menunggu ketibaannya [penekanan pada frasa berbondong-bondong].Ibu kota Malaysia. Strategi Majaz Majaz merupakan terjemahan daripada tropes atau tropein dalam leksikal Greek yang bermaksud mengubah atau memalingkan maksud. iaitu: . majaz perbandingan. namun konsep kata kiasan dalam bahasa Melayu tidak terperinci berbanding dengan majaz. manakala ayat selepas sempang harus bernada kuat dan bersemangat]. Kuala Lumpur terletak di kawasan lembah yang subur dan cantik]. perumpamaan atau tamsilan. Majaz terbahagi kepada lima kategori.S t i l i s t i k . Frasa Kami telah diminta [bernada lembut/perlahan/bisikan. majaz pertentangan. (Corbett dan Connors 1999: 384). Contoh ayat parentesis: Kami telah diminta – yang sebenarnya kami telah dipaksa supaya meninggalkan perhimpunan itu. Dalam stilistik Barat. Menurut Lanham. majaz ragaman dan majaz Melayu. Majaz Pertautan Majaz pertautan merujuk hubungan pertautan makna. sama ada yang bersifat simbolik. S k e m a d a n M a j a z | 83 Malaysia. trope merupakan elemen figures of Speech berdasarkan model Corbett dan Connors (1999). Kehadiran parentesis menyebabkan hubungan antara pola dalam ayat terputus. Takrifan anastrop menurut Umar Junus (1989: 108) merujuk kepada pembalikkan susunan ayat dengan tujuan supaya frasa yang diletakkan pada awal lebih penting daripada frasa yang di belakang. Anastrop Corbett dan Connors (1999: 383) menjelaskan bahawa anastrop adalah susunan kata yang lazim. Dalam bahasa Melayu. Parentesis Parentesis ialah penyisipan beberapa unit verbal yang mencelah dalam sesuatu urutan ayat. pepatah dan yang seumpamanya (Umar Junus. Trope adalah bentuk gaya bahasa yang melibatkan ungkapan. frasa atau ayat yang mencelah sebagai penyimpangan dalam ayat yang sempurna. Beliau menambah bahawa parentesis merupakan komentar yang menyelitkan emosi komunikator. 1989: 237). [Sepatutnya ayat ini ditulis . Terdapat tujuh jenis strategi dalam majaz pertautan. Fungsi utamanya ialah untuk memberikan penekanan. majaz boleh diterjemahkan sebagai kiasan. terletak di kawasan lembah yang subur dan cantik. 1.

kolokial atau dialek. Eufemisme bersifat seperti acuan bagi bahasa yang tidak menyinggung perasaan orang atau kata-kata pemanis bagi menggantikan kata-kata yang mungkin boleh menghina. Selain itu. biadap. periprasis adalah sesuatu yang dapat difahami maknanya secara literal tetapi diterangkan melalui ungkapan. peristiwa 13 Mei merupakan sesuatu yang asing bagi mereka kerana peristiwa bersejarah itu bukan suatu alusi bagi bangsa tersebut. Peristiwa 13 Mei merupakan sejarah hitam yang pernah berlaku di Malaysia pada tahun 1969. keadaan dan peristiwa yang selalunya berdasarkan pengetahuan umum. alusi ialah majaz yang menunjukkan kepada suatu peristiwa. alusi boleh juga menggunakan peribahasa bagi menggambarkan sesuatu perkara. Ungkapan Pak Belang merupakan kiasan kepada harimau. menyinggung. iaitu pars pro toto yakni menggunakan ungkapan sebahagian untuk maksud keseluruhan dan totem pro parte dengan menyebut keseluruhan untuk maksud sebahagian. Sinekdot Corbett dan Connors (1999: 379) menjelaskan bahawa sinekdot adalah suatu bentuk bunga bahasa yang mana sebahagian mewakili keseluruhan. tokoh atau tempat dalam kehidupan nyata. Tetapi bagi rakyat Jerman atau Jepun. Ia juga disebut sebagai ucapan pemanis atau ungkapan lembut. Contoh ayat alusi seperti: Peristiwa 13 Mei harus dijadikan pengajaran oleh setiap rakyat Malaysia. hal. mitos atau karya sastera yang terkenal. kasar. 1989: 3-4). berpendapat. . Contohnya: Banyak yang mengatakan Pak Belang sudah parah dan lari masuk rimba yang lebih tebal. tidak bersopan atau yang dianggap tidak menyenangkan (Anton Moeliono.S t i l i s t i k . S k e m a d a n M a j a z | 84 Periprasis Umar Junus (1989: 232). tetapi juga dalam bahasa daerah.Sudah begitu lama kami tidak nampak batang hidungnya [ Indera hidung dalam ayat ini merujuk kepada seorang manusia yang sempurna sifatnya]. Totem pro parte Alusi Alusi ialah sejenis stilistik yang merujuk secara eksplisit atau implisit terhadap peristiwa. Eufemisme Strategi eufemisme digunakan bagi memperhalus kata-kata atau ungkapan. Terdapat dua bentuk sinekdot. Contohnya seperti berikut: Pars pro toto . Eufemisme bukan sahaja wujud dalam bahasa baku. Menurut Anton Moeliono (1989: 4). Hampir kebanyakan rakyat Malaysia mengetahui tragedi tersebut.Pertandingan itu berakhir dengan kemenangan Selangor [Selangor dalam ayat ini merujuk kepada hanya sebuah pasukan yang mewakili negeri Selangor]. Contoh eufemisme dalam bahasa baku seperti: . karya atau tokoh terkenal berdasarkan praanggapan adanya pengetahuan bersama yang dimiliki oleh pengarang dan pembaca.

sial (makian). Contohnya: Rakyat menumpahkan kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada mahkota.S t i l i s t i k . Mahkota dalam ayat tersebut merujuk kepada raja di sesebuah negara yang berdaulat. kiasan berbunga. 2. . sebenarnya kata-kata itu tidak perlu kerana kata-kata yang ditegaskan itu sudah mempunyai sifat yang berkenaan. bagi masyarakat Melayu lama katakata kasar selalunya bertujuan untuk bergurau dan berjenaka. S k e m a d a n M a j a z | 85 meninggal dunia (mati). laknat (kutukan). Contoh disfemisme. seperti: tongong (bodoh). haram jadah (jahat). Tetapi. Terdapat bentuk disfemisme menggunakan bahasa daerah dan bahasa basahan. iaitu kiasan sandar. Nama lain bagi metonimi ialah denominatio dan transnominatio. kiasan terus. bersiram (mandi). Za’ba dalam Ilmu Mengarang Melayu (2000: 1997) di bawah bab kiasan berpindah telah membahagikan metafora Melayu kepada tujuh bentuk. Ungkapan disfemisme banyak terdapat dalam pantun jenaka. Terdapat pelbagai bentuk majaz jenis ini dalam bahasa Melayu. bermalam (tidur). Yang berikut ialah contoh pleonasme: Orang yang meninggal itu menutup mata buat selama-lamanya. kepala otak (kutukan) dan kata carutan. kiasan melompat dan kiasan melarat. Majaz Perbandingan Majaz perbandingan merupakan penggunaan bahasa yang bersifat membandingkan dua hal yang pada hakikatnya berlainan atau yang dengan sengaja dianggap sama (Anton Moeliono. barua (makian). anak haram (anak luar nikah). tutuh (hentaman). bangang (bodoh). Disfemisme turut digunakan dalam bahasa daerah. 1989: 67). Antara yang terpenting ialah metafora. seperti: celaka (kutukan). Disfemisme Strategi disfemisme ialah kebalikan daripada eufemisme. Pleonasme Strategi pleonasme merujuk bentuk bahasa yang menggunakan kata-kata yang lebih banyak daripada yang diperlukan bagi menyatakan sesuatu maksud. Namun begitu. dengan menggunakan sifat kata-kata itu sendiri. manakala dalam bahasa daerah seperti: ke sungai (membuang air besar). bedebah. kiasan berangkap. Strategi pleonasme disebut juga sebagai bahasa penegasan yang berlebih-lebihan. kiasan pemanis. bersantap (makan). Selalunya. berbadan dua (hamil). Kita dapat menyebut pencipta atau pembuatnya jika kita maksudkan ciptaan atau buatannya ataupun kita menyebut bahannya jika yang kita maksudkan itu barangannya. Disfemisme memilih bentuk kata atau ragam bahasa daripada yang lembut kepada yang kasar. 1999: 398). keparat. Metonimi Metonimi adalah penggantian sifat-sifat atau perkataan yang tepat untuk menggantikan sesuatu maksud (Corbett dan Connors.

badannya melidi (terlalu kurus) atau tubuhnya membadak (terlalu gemuk). Kiasan Melarat Kiasan yang makna atau maksudnya sudah menyimpang jauh daripada maksud asal. sekarang benci Kiasan berbunga Kiasan yang menggunakan rangkai kata yang indah atau berbunga-bunga. Kiasan Melompat Kiasan yang melangkah satu tingkat atau lebih daripada perkara atau benda yang asal atau sebenarnya. berbadan dua (mengandung) atau kembali ke alam baqa’ (mati). selalunya berisi jenaka. Kiasan Terus Bentuk kiasan yang mempunyai makna yang lain daripada makna perkataan itu sendiri. sekarang besi Dulu sayang. Contohnya: pergi ke sungai besar (membuang air besar). Kiasan Berangkap Kiasan jenis ini menunjukkan perbandingan dengan cara yang berbeza-beza atau bersajak. S k e m a d a n M a j a z | 86 Kiasan Sandar Kiasan yang tidak menyatakan bandingan. kutu embun (orang yang selalu pulang lewat malam). Contohnya: sudah berisi (hamil). Contohnya: Selimut kemalasan menyeliputi tubuhnya atau adat lama telah reput di mamah usia. Contohnya: menanak nasi (sebenarnya memasak beras). seolah-olah menjadi perkataan yang mempunyai makna baharu. Contohnya: harimau berantai (orang yang sangat garang). Tetapi katakata tersebut apabila dicantumkan dengan perkataan tertentu telah mengeluarkan makna baharu yang berbentuk kiasan. Kiasan Pemanis Kiasan yang menggunakan perbandingan yang tidak tepat untuk melindungi sesuatu makna yang kurang elok atau kurang manis jika dinyatakan secara terus terang.S t i l i s t i k . . sebaliknya terus berpindah kepada benda bandingan itu sendiri. Pada asalnya perkataan berisi. lidi dan badak mempunyai makna yang lain tidak seperti mana maksud dalam kiasan tersebut. Contohnya: Dulu papan. Contohnya: pekak badak atau mandi kerbau. pisau cukur (wanita yang suka mengikis harta). menjahit baju (sebenarnya menjahit kain untuk dibuat baju) atau mencucuk atap (sebenarnya mencucuk daun nipah untuk dijadikan atap).

S t i l i s t i k . . Dengan demikian jenis-jenis majaz yang terasing ini digolongkan di dalam satu kelompok. Majaz Pertentangan Majaz pertentangan merujuk kepada penggunaan kata atau frasa yang saling bertentangan dari segi makna. Oksimoron didefinisikan sebagai frasa atau ayat yang mengandungi dua hal yang bertentangan. 1999: 404). 1999: 158). Majaz Ragaman Majaz ragaman merangkumi penggunaan strategi retorik yang tidak digolongkan dalam kategori majaz yang sudah dibincangkan kerana kepelbagaian bentuk dan struktur kemajaziannya. Contohnya: Untuk menjadi manis seseorang harus menjadi kasar / Benci tapi rindu / Malu tapi mahu. Contohnya: Cantik sungguh muka awak! Oksimoron Oksimoron menurut Corbett dan Connors (1999: 407) ialah penggandingan dua kata atau istilah yang secara lazimnya bersifat bertentangan. Ironi Anton Moeliono (1989: 58). Litoses Litotes ialah penggunaan kenyataan yang tidak lengkap bukan untuk menipu tetapi untuk menunjukkan kehebatan apa yang hendak diperkatakan (Corbett dan Connors. ukurannya atau sifatnya. S k e m a d a n M a j a z | 87 3. berpendapat ironi sebagai majaz yang menyatakan makna yang bertentangan dengan maksud berolok-olok atau menyindir. Terdapat empat jenis majaz dalam kategori ini. Hiperbola Hiperbola ialah penggunaan istilah yang membesar-besarkan dengan tujuan memberi penekanan atau kesan memperhebat (Corbett dan Connors. hiperbola atau superlatio bermaksud menyatakan sesuatu dengan cara berlebih-lebihan. Terdapat lapan jenis majaz ragaman. litotes ialah sejenis majaz yang menyatakan sesuatu yang positif dalam bentuk yang negatif atau bentuk yang bertentangan dengan tujuan merendah diri. Menurut Lanham (1968: 56). Anton Moeliono (1989: 56) berpendapat hiperbola sebagai ungkapan yang melebih-lebihkan sama ada dari segi jumlahnya. 4. Menurut Anton Moeliono (1989: 66). Maksud itu dapat dicapai dengan mengemukakan makna yang berlawanan dengan makna yang sebenarnya. Contohnya: Perjuangan kami hanya setitik air di samudera. Contohnya: Kematiannya memalapkan dunia ini. tersurat atau tersirat dalam struktur ayat yang sama atau yang berhubungan. sama ada secara simbolik.

S t i l i s t i k . tap. kedebuk (bunyi benda jatuh). hoi. Onomatopia Menurut Umar Junus. berkukku (suara burung terkukur).(lambang pintaan diam). mengaduh. Melalui ekslamasi. yah. eh. amboi... miau.. Antimeria Lanham (1968: 9) mendefinisikan antimeria sebagai peralihan fungsional dengan menggunakan sebahagian ucapan untuk yang lain.. wah. Contoh kata ekslamasi seperti: hei. Cit. pengarang mungkin menggunakan lebih daripada dua ungkapan dengan makna yang serupa atau hampir serupa.. Dalam konteks ayat ini. suka. ketawa atau bunyi suara binatang seperti mengembek. ah dan wahai. Syhhhh. berkokok dan sebagainya.miau (suara kucing) ataupun dalam bentuk kata berimbuhan seperti menderap. berderai atau bunyi kesan daripada perbuatan manusia seperti mengetuk. Terdapat dua bentuk onomatopia sama ada dengan meniru bunyi asal seperti derap…derap (bunyi tapak kaki sedang memijak sesuatu). duka dan seumpamanya.cit (bunyi tikus). dapat meruntun hati pembaca supaya menghayati perasaan yang disampaikan pengarang. cis. Contohnya: Bapa ibu seorang panglima dan sekali gus pendekar handal. sama ada sakit. sedih.tap (bunyi air menimpa daun kering). oh. seperti berdesir. Dalam keadaan tertentu. ayuh. bahasa daerah atau bahasa kolokial.. Biasanya bunyi itu diambil daripada unsur alam. Penggunaannya dapat menimbulkan kesan rasa dan kesan emosi yang tinggi dalam minda pembaca. Perkataan permainan dan main adalah daripada kata akar yang sama tetapi berbeza dari segi golongan kata. sama ada dalam bahasa Melayu baku. menguak. perkataan panglima dan pendekar mempunyai maksud yang hampir sama. S k e m a d a n M a j a z | 88 Simetri Strategi simetri bermaksud penggunaan perkataan atau frasa yang sama atau hampir sama maksudnya. menderu.. Penggunaan strategi ini dapat memberikan penegasan terhadap makna yang diingini pengarang daripada hanya menggunakan satu ungkapan sahaja.cit. Contohnya: Pelbagai macam permainan yang kami main.. (1989: 229) onomatopia bermaksud perkataan yang berasal daripada peniruan bunyi. Paronomasia Paronomasia adalah sejenis puns yang merujuk kepada permainan kata-kata seperti mengulangi perkataan dalam dua makna yang berbeza atau menggunakan perkataan yang bunyinya seakan .. gembira. mengeruh dan lainnya. mengaum.. Ekslamasi Strategi ekslamasi digunakan dalam ayat bagi melahirkan isi hati. Strategi onomatopia bertujuan memberi kesan estetik dan realistik terhadap maksud yang hendak disampaikan oleh pengarang. aduhai.

tamsilan dan simpulan bahasa.S t i l i s t i k . Menurut Za’ba . . paronomasia tergolong dalam penggunaan kata-kata yang seakan sama bunyinya tetapi berbeza maknanya. peribahasa berlapis dan lidah pendeta. miskin rohani dan jasmani. sindiran. Antara majaz Melayu yang terpenting ialah. manakala perumpamaan sebagai peribahasa berlapis. Tidak mempunyai kekuatan untuk mempertahankan dirinya sendiri serta mudah dipengaruhi dan diperkotak-katikkan oleh orang lain. sisipan atau akhiran. Orang Melayu menggunakan pelbagai elemen bahasa seperti peribahasa. pepatah. sudah pasti akan punah dan sirna seandainya dilanda cabaran hidup. kiasan. Kiasan pada kata apung yang dipukul ombak amat cocok dengan sifat manusia yang tidak mempunyai prinsip hidup. gunanya peribahasa Melayu. Majaz Melayu Majaz Melayu merujuk kepada kaedah orang Melayu memanipulasi bahasa secara simbolik dan kiasan melalui bahasa lisan atau tulisan untuk menyampaikan idea. Dalam Ilmu Mengarang Melayu (2000). Contohnya: Ramai askar yang berbaju perang berangkat menuju ke medan perang. Begitu mudah dipukul ombak ke tepi dan ke tengah. pepatah. Menurut Za’ba (2002: 222) pantun ialah kaedah karangan berangkap yang jati terpakai pada orang-orang Melayu bagi menggambarkan fikiran hiba sayu dan warna-warna perasaan yang indah-indah seperti hal ehwal berkasih sayang dan pujuk rayu yang lemah lembut antara kekasih dengan kekasihnya. perbilangan. Contoh pantun Melayu yang indah dan membawa mesej didaktik seperti: Tanjung Katung jauh ke laut tampak dari belakang mati laksana apung di tengah laut dipukul ombak jatuh ke tepi Lambang apung dalam pantun ini membawa maksud sesuatu yang timbul di atas air. pantun. Peribahasa dipecahkan kepada tiga kategori utama. suku kata seperti awalan. (i) untuk menghiasi karangan dan percakapan. iaitu peribahasa yang membawa makna selapis. Pantun Pantun tergolong dalam puisi Melayu tradisional yang dipercayai berakar umbi daripada sastera lisan dalam kalangan rakyat bawahan sebelum berkembang kepada bentuk penulisan. Dalam hubungan ini. Hakikatnya kedudukan apung tidak kukuh dan mudah dihanyutkan air ke mana sahaja. Manusia sedemikian umpama sampah sarap yang terbuang di tengah lautan. Beliau membahagikan bidalan. S k e m a d a n M a j a z | 89 sama tetapi mempunyai makna yang berbeza (Corbett dan Connors: 1999: 399). imejan di samping penggunaan patah kata. bidalan. Za’ba telah meletakkan peribahasa setara dengan simpulan bahasa dan kiasan. fikiran dan perasaan mereka. (ii) menguatkan tujuan karangan atau percakapan. jahil. (iii) boleh dijadikan pedoman hidup kerana isinya yang benar dan luas. Begitu juga dengan manusia yang tidak punyai kekuatan diri. perbilangan dan pepatah sebagai peribahasa yang membawa makna selapis. pelambangan. petitih.

Seperti sirih pulang ke gagang. 2002: 170). Bidalan Bidalan merupakan satu lagi bentuk dalam peribahasa yang digolongkan dalam sastera Melayu lama. Biasanya. ikut hati mati. tabiat dan keadaan. Menurut Za’ba (2002: 170) tamsilan ialah peribahasa yang menyebutkan sesuatu maksud dengan diumpamakan atau dikiaskan kepada sesuatu perkara lain dan oleh sebab itu jadi ertinya dua lapis. Parentesis 4.S t i l i s t i k . berganti tikar. Simpulan Bahasa Simpulan bahasa merupakan rangkaian perkataan atau ungkapan yang telah tersimpul dengan susunan yang khas dan digunakan dengan makna khusus. atau Ikut suka luka. Seperti embun di hujung rumput dan lain-lain. Bahasa menunjukkan bangsa dan sebagainya. makin berisi makin tunduk. ikut rasa binasa. bongkok sabut dan kaki bangku. Alah bisa tegal biasa. Majaz Anomatopia Pantun . tajam dan berseni. KATA KUNCI 1. bagai. et al. Contoh tamsilan: Seperti bulan di pagar bintang. laksana. Tamsilan bertujuan mengumpamakan seseorang atau sesuatu mengenai pekerti. 8. Pepatah lebih memberatkan tentang sifat ringkasnya. 2002: 170). tamsilan dimulai dengan kata-kata: seperti. bijaksana perkataannya dan benar pengajarannya (Za’ba. Bentuk majaz ini paling banyak digunakan oleh orang Melayu kerana sifatnya yang ringkas dan dapat menyampaikan maksud dengan tepat. Peribahasa 6. Contoh bidalan seperti: Bawa resmi padi. Alusi 7. Stilistik 2. Tamsilan Tamsilan berasal daripada bahasa Arab at-tamsil. berlainan daripada makna asalnya (Safian Hussain. 9. Bidalan lebih memberatkan tentang sifat melekatnya di mulut orang ramai dan tentang bandingan dan teladan yang ada di dalamnya (Za’ba. S k e m a d a n M a j a z | 90 Pepatah Pepatah adalah salah satu unsur dalam peribahasa Melayu. 1988: 308). Contoh pepatah seperti: Biar lambat asal selamat. sebagai. Skema 5. Pepatah ialah kiasan yang digunakan untuk mematah atau memutuskan pembicaraan orang lain. Contoh simpulan bahasa seperti: menongkat langit. Hiperbaton 3.

Kuala Lumpur: Menara Ilmu Sdn Bhd. Ismail Ahmad (1996) Penulisan Saintifik. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. _____________( 2006. Apakah yang dimaksudkan strategi skema dan majaz. . Bahan Rujukan Awang Sariyan (1992) Asas Penulisan Deskriptif. S k e m a d a n M a j a z | 91 PENILAIAN KENDIRI 1. Bina dua ayat menggunakan teknik anomatopia atau paronamasia. Tertib Mengarang. (2000). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2007) Bahasa Melayu. Bhd. Bincangkan dengan jelas pengertian stilistik. 5. 3. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Jelaskan lima jenis metafora menurut pandangan Za’ba. Ilmu Mengarang Melayu. Kuala Lumpur. Apakah yang dimaksudkan dengan konsep kejujuran dan kesantunan. Edisi Rumi.S t i l i s t i k . 4. Bandung: Penerbit Angka. Rujukan Menengah. 2. Dewan Bahasa dan Pustaka. Sulaiman Masri et al. Za’ba. Henry Guntur Tarigan (1986) Menulis sebagai Satu Ketrampilan Berbahasa.