S t i l i s t i k , S k e m a d a n M a j a z | 75

UNIT 5 STILISTIK, SKEMA DAN MAJAZ

HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini, anda diharap dapat: 1. 2. 3. Mengenal pasti konsep dan pengertian stilistik Menghuraikan kategori stilistik dalam penulisan Menjelaskan strategi dan teknik stilistik dalam penulisan

Pengenalan Stilstik merupakan salah satu ranting dalam ilmu retorika. Strategi stilistik lazimnya diaplikasi dalam penulisan popular seperti dalam media massa atau dalam penulisan kreatif. Stilistik berkait rapat dengan gaya bahasa dan teknik mengindahkan bahasa supaya tampak menarik bahkan maknanya akan lebih mudah difahami dan lebih memberi kesan kepada pembaca. Hashim Awang (1987), menyatakan bahawa gaya bahasa ialah cara menggunakan kata-kata dalam menyampaikan fikiran dan perasaan. Gaya bahasa juga merupakan penyusunan kata sebagai satu cara yang baik dan berkesan untuk menyatakan sifat individu pengarang, fikiran dan tujuannya. Tanpa stilistik sesuatu teks akan kelihatan stereotaip, kaku dan mendatar. Pendek kata, ilmu stilistik bertujuan melenturkan bahasa mengikut kehendak pengarang selari dengan maksud yang hendak disampaikan. Pengarang-pengarang terkenal biasanya menguasai pelbagai teknik stilistik sehingga tulisan-tulisan mereka terasa indah, mantap dan sedap apabila dibaca. Ciri-ciri Stilistik Gaya stilistik yang baik seharusnya mengandungi lima unsur, iaitu kejujuran, kesantunan, kejelasan, kesingkatan dan menarik. Kejujuran: Kejujuran bermaksud: (i) sanggup melakukan pengorbanan demi menyatakan sesuatu secara ikhlas dan jujur (ii) mematuhi peraturan dan kaedah yang betul dalam berbahasa (iii) menggunakan bahasa yang jelas dan mengelakkan kekaburan, dan (iv) menyatakan sesuatu dengan tepat.

Kesantunan: Kesantunan bermaksud (i) memberi penghargaan atau menghormati pihak yang terlibat, misalnya pendengar atau pembaca (ii) mewujudkan rasa nikmat melalui penggunaan kata-kata, (iii) menyampaikan sesuatu dengan jelas.

Misalnya. gaya sarkastik (sindiran). misalnya gaya klasik atau gaya moden. misalnya gaya Melayu. Khalayak: gaya yang berdasarkan golongan sasaran. Tujuan: gaya bahasa yang ditentukan oleh maksud atau tujuan atau apa-apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. v. misalnya gaya Shahnon Ahmad. S k e m a d a n M a j a z | 76 Kejelasan: Kejelasan dapat diperlihatkan dari segi ketatabahasaan. misalnya gaya ilmiah. (ii) mengandungi humor yang sihat (iii) mempunyai pengertian yang baik. gaya popular. gaya Sabah dan lain-lain. iv. mengelakkan penggunaan kata yang sinonim. Kesingkatan: Kesingkatan dapat diwujudkan melalui usaha menggunakan kata secara efisien. gaya humor dan lain-lain. gaya Kelantan. gaya Keris Mas dan lain-lain. gaya diplomasi. Pengarang: gaya yang dapat dikaitkan dengan penulis tertentu. menghindari tautologi atau pengulangan yang tidak perlu. Medium atau wahana: gaya yang dikaitkan dengan cara penggunaan sesuatu bahasa. Subjek atau perkara: gaya bahasa yang ditentukan berdasarkan subjek yang diperkatakan. gaya formal untuk suasana formal. misalnya gaya K..L. iii. Menarik: Sesuatu gaya bahasa yang dikatakan menarik itu dapat diukur dari segi kewujudan unsur-unsur yang berikut. ii. gaya Usman Awang.S t i l i s t i k . gaya kewartawanan dan sebagainya. gaya Pulau Pinang. gaya Utusan. Masa: gaya yang dikaitkan dengan masa atau period tertentu. vii. gaya Berita Harian dan lain-lain. iaitu (i) bervariasi. Tempat: gaya yang dihubungkan dengan lokasi atau tempat yang mempengaruhi penggunaan ungkapan atau cara mengungkapkan sesuatu. gaya sentimental. gaya Indonesia. hubungannnya dengan fakta yang diungkapkan melalui kata dan ayat. urutan idea secara logis dan penggunaan kiasan serta perbandingan. . (iv) mempunyai kekuatan (vitalitas) dan penuh dengan daya khayal atau imaginasi. gaya falsafah. vi. misalnya gaya popular untuk masyarakat umum. gaya intim atau mesra untuk lingkungan keluarga atau gaya orang yang akrab. Jenis-jenis Stilistik Gaya bahasa atau stilistik boleh diklasfikasikan kepada beberapa kategori. iaitu berdasarkan: i.

ragbi dan jenis-jenis sukan yang memerlukan banyak stamina. skema hiperbaton. Corbett membentuknya menjadi suatu strategi dalam figures of Speech. Skema Seimbang Skema seimbang merujuk perubahan bentuk atau susunan sesuatu perkataan secara seimbang yang menghasilkan kesan makna yang berbeza. 1. terdapat juga gaya bahasa yang berdasarkan teori dalam bidang bahasa dan kesusasteraan. yakni sejauh mana penulis itu berjaya mencapai matlamat stilistik. Golden (1983) pula mendefinisi skema sebagai sebarang jenis perkataan. S k e m a d a n M a j a z | 77 Selain itu. tengah mahupun di akhir perkataan ataupun melalui perubahan bunyi. 1999: 379). skema atau orthographical schemes melibatkan perubahan dalam ejaan mahupun bunyi perkataan yang terhasil dengan cara menambah atau mengurangkan huruf atau suku kata yang terletak di hadapan. Laurie dan Kirszmer (1981: 208) memberikan makna skema sebagai merujuk kepada pengukuran tentang kepandaian penulis menggunakan bahasanya. Quintilianus (1920) mendefinisikan skema sebagai suatu wacana berseni hasil manipulasi kata-kata yang menyimpang daripada bentuk yang lazim. bentuk penyusunan kata-kata atau bentuk penulisan yang tidak mengubah makna.S t i l i s t i k . Dalam modelnya. . iaitu aspek skema dan majaz. Corbett dan Connors (1999: 381) menterjemahkannya sebagai kesamaan struktur dalam pasangan atau siri kata-kata. misalnya teori stilistik. Paralelisme Paralelisme merujuk kepada salah satu asas dalam ilmu stilistik. Strategi Skema Skema atau scheme berasal daripada bahasa Greek schema merupakan unsur stilistik dalam fakulti elocutio atau gaya yang bermaksud bentuk (Corbett dan Connors. Gaya ini mensejajarkan beberapa ayat yang berpola sama. iaitu paralelisme. Daripada kepelbagian susunan rangkaian kata. Daripada ungkapan ini. ejaan mahupun bunyi ini akan menentukan jenis strategi dalam kategori skema. Corbett dan Connors. Selain itu. iaitu skema seimbang. skema pengguguran dan skema ragaman. tinju. Contohnya: Bapa memang meminati sukan air. frasa-frasa atau klausa-klausa yang berhubungan. Terdapat tiga teknik dalam skema ini. Skema merupakan penyimpangan atau perubahan dari segi bentuk ayat atau susunan perkataan. skema pengulangan. (1999: 381-395) mengemukakan skema kesamarataan (schemes of construction) yang merangkumi empat kategori. antitesis dan isokolon. Dalam unit ini akan dibincangkan dua strategi daripada teori stilistik.

semua menyaksikan hiburan itu. 1999: 390).S t i l i s t i k . Kerapkali juga isokolon membawa nada yang puitis. berirama atau pelbagai. Contohnya: Kelmarin adalah hari ini. Hidup adalah hari ini. manakala Umar Junus (1989: 213) pula menjelaskan istilah antitesis merujuk kepada bentuk peletakkan dua ayat atau kata yang bertentangan dalam kedudukan berdampingan. lain gayanya dan lain rasanya. Setiap cabaran mesti dihadapi dengan tabah. Pengulangan ini akan menghasilkan kesan emosi yang kuat (Corbett dan Connors. laki-laki perempuan. ayat atau versi. tua muda. Isokolon Isokolon adalah pengulangan frasa-frasa dalam kepanjangan yang sama dan lazimnya berstruktur sejajar. Perjuangan dalam mencari ilmu pengetahuan. Besok adalah hari ini. Pengulangan ini memberikan rima pada ayat dan memberikan penekanan yang khusus pada elemen yang diulang. nada dan bunyi yang puitis. Skema Perulangan Skema perulangan merujuk kepada perulangan kata atau frasa yang menghasilkan kesan makna. Contohnya: Lain caranya. Skema ini dibahagikan kepada sepuluh jenis seperti berikut: Anafora Anafora ialah pengulangan perkataan yang sama atau sekumpulan perkataan pada permulaan klausa yang berturutan. Umar Junus (1989: 210) mendefinisikannya sebagai pengulangan kata terakhir sesuatu klausa pada awal klausa yang berikutnya. Umar Junus (1989: 224) berpendapat isokolon adalah suatu pengertian dalam retorik klasik yang digunakan untuk menyebut ‘perulangan dari baris atau fikiran yang sama’. Contohnya: Hidup ini adalah suatu perjuangan. Lanham (1968: 125) pula mentakrifkan sebagai pengulangan kata atau kata-kata yang hampir pada akhir beberapa klausa. . Contohnya: Besar kecil. Contohnya: Setiap musuh mesti dihapuskan. Epistrop Corbett dan Connors (1999: 391) menjelaskan bahawa epistrop adalah sejenis pengulangan kata-kata yang sama atau kumpulan yang sama pada akhir klausa yang berturutan. antitesis adalah tindakan mengabungkan idea-idea yang bertentangan. S k e m a d a n M a j a z | 78 Antitesis Menurut Lanham (1968: 12). Isokolon terjadi apabila wujud elemen yang tidak sahaja setara dari segi struktur malah elemen yang mempunyai kepanjangan yang sama. Anadiplosis Anadiplosis adalah pengulangan kata akhir dalam sesuatu klausa pada permulaan klausa yang berikutnya. Segala sesuatu buat hari ini. 2.

Selain mewujudkan rima dalam ayat. Dari gunung yang tinggi. orang berkumpul menghadiri rapat raksasa itu. asonansi juga menghasilkan kesan onomatopuisi (onomatopoetic) dan humor. Klimaks Klimaks ialah penyusunan kata-kata. Contohnya: Dari desa. 1999: 395). Asonansi Corbett dan Connors (1999: 389) mendefinisikan asonansi sebagai pengulangan bunyi vokal yang sama dalam suku kata yang diberi penekanan pada kata-kata yang bersebelahan yang mungkin didahului dan dikuti oleh konsonan yang berbeza. Epanalepsis adalah bentuk pengulangan yang menghasilkan kesan emosi. Beliau menjelaskan bahawa jenis pengulangan ini jarang terdapat dalam prosa. S k e m a d a n M a j a z | 79 Poliptoton Poliptoton adalah pengulangan perkataan yang berasal daripada kata akar yang sama (Corbett dan Connors. kampung dan kota. Umar Junus (1989: 233) menjelaskan bahawa poliptoton adalah permainan kata hingga terasa ada dua kemungkinan makna. Menurut Umar Junus (1989: 225). Antimetabole Antimetabole adalah pengulangan kata-kata dengan aturan tatabahasa yang terbalik dalam klausa yang berurutan (Corbett dan Connors. Demikianlah pengembaraan sang helang. bukan hidup untuk makan. Antiklimaks Antiklimaks merupakan susunan ayat atau wacana dengan urutan fikiran yang semakin menurun dan berdarjah kepentingan maknanya (Umur Junus. Urutan ini disusun berdasarkan darjah topik (Corbett dan Connors. 1989: 225). klimaks ialah ayat atau wacana dengan urutan fikiran yang semakin menaik dan penting. Skema ini lazimnya terdapat dalam puisi . Contohnya: Makna memulakan dan mengakhir makna atau kebencian bertemu dengan kebencian Epanalepsis Corbett dan Connors (1999: 392) mendefinisikannya sebagai pengulangan kata pada akhir sesuatu klausa yang sudah dinyatakan pada awal klausa. Contohnya. dataran dan menyelinap ke hutan kecil di desa terpencil. 1999: 394). ke bukit bukau. frasa-frasa atau klausa-klausa dalam urutan kepentingan yang meningkat. dusun. 1999: 393). Lanham (1968: 18) mendefinisikan asonansi sebagai kesamaan dalam bunyi antara bunyi vokal yang didahului dan diikuti oleh bunyi konsonan yang berbeza dalam kata-kata yang berhampiran. Contohnya: Seseorang itu harus makan untuk hidup. Contohnya: Si isteri kalau masih tetap di kampung akan insaf bahawa dia hanya seorang isteri.S t i l i s t i k . Lanham (1968: 119) menjelaskannya sebagai penginversian susunan perkataan yang diulang-ulang.

iaitu penggunaan kata hubung yang banyak. juga di belakang bangunan sukan. . bersihkan pakaianmu. Contohnya: Pelajar-pelajar itu berlari bertebaran di tepi pagar. Pengulangan ini mewujudkan rima dalam ayat. asindeton dan polisindeton. iaitu elipsis. Tujuan penggunaan skema ini untuk memberi kesan keunikan dan kepelbagaian gaya bahasa. biasanya pada awal kata. pengguguran kata hubung atau tanda mekanis. jauhilah perbuatan maksiat. Contohnya: Semua kesabaran kami sudah hilang. Asindeton Asindeton ialah pengguguran kata hubung antara siri-siri klausa yang berhubungan (Corbett dan Connors. asindeton memberikan kesan rima yang tepat dalam ayat. Lawan bagi asindeton ialah polisindeton. Pertama. Lidah api menjulang tinggi. Skema Penguguran Terdapat dua bentuk skema jenis ini. Contohnya: Bukan Beta Bijak Berperi. 1999: 387). Menurut Corbett. Skema jenis ini lazimnya lebih banyak ditemui dalam bahasa puisi berbanding prosa. Terdapat tiga strategi dalam skema ini. Contohnya: Kilau kilat membelah gelap. 3. Menurut Umar Junus (1968: 217) elipsis adalah pengsirnaan unsur-unsur yang terdapat dalam ayat.S t i l i s t i k . S k e m a d a n M a j a z | 80 dan amat jarang ditemui dalam teks prosa. 1999: 386). Umar Junus (1989: 214-215) pula mendefinisikan asindeton sebagai ketiadaan penggunaan kata hubung yang menghubungkan satu ayat dengan ayat yang lain atau satu frasa dengan frasa yang lain. kiasmus ialah susunan frasa atau klausa pertama yang diterbalikkan pada frasa atau klausa yang kedua. Umar Junus (1989: 208) menjelaskan bahawa aliterasi adalah pengulangan konsonan yang sama. penggunaan kata hubung dengan jumlah yang melebihi kebiasaan. Aliterasi Corbett dan Connors (1999: 388) berpendapat aliterasi ialah pengulangan konsonan pertama atau pertengahan dalam dua atau lebih kata-kata yang bersebelahan. Kiasmus Corbett dan Connors (1999: 394) menjelaskan bahawa kiasmus adalah kebalikan struktur tatabahasa dalam urutan frasa atau klausa. kiasmus tidak melibatkan pengulangan kata-kata sebagaimana antimetabole. lenyap sudah ketekunan kami untuk melanjutkan usaha itu. Contohnya: Besarkanlah Tuhanmu. Elipsis Elipsis ialah pengguguran secara sengaja kata atau beberapa kata yang dibayangkan oleh konteks (Corbett dan Connors. Kedua. Berdasarkan definisi Lanham (1968: 119). Yang berbeza. di kantin. janganlah kamu memberi kerana hendak memperoleh yang lebih banyak. Kiasmus sama seperti antimetabole kerana melibatkan penginversian struktur tatabahasa. di padang.

Skema Ragaman Skema ragaman merujuk kepada manipulasi perkataan atau frasa yang tidak dapat dihimpunkan dalam salah satu kumpulan skema disebabkan kepelbagaian bentuk. Khusus – Umum Strategi khusus – umum adalah kebalikan strategi umum – khusus. iaitu rindu sebelum bergerak kepada kata yang konkrit. Dalam ayat ini. . Gandingan makna umum dengan makna khusus ini membentuk tangga makna yang tersusun. semuanya menggelapkan matanya. Abstrak – Konkrit Strategi abstrak – konkrit merujuk gandingan kata atau frasa yang ertinya berbentuk abstrak pada awal ayat dengan kata atau frasa yang bermaksud konkrit atau yang dapat ditanggapi sifatnya pada ayat berikutnya. Pengarang terlebih dahulu menyebut lokasi yang umum. Terdapat enam jenis strategi dalam skema ini seperti yang berikut: Umum – Khusus Strategi umum – khusus merujuk kepada penggunaan kata atau frasa yang membawa makna umum pada bahagian awal ayat sebelum bergerak kepada makna khusus pada bahagian tengah atau pengakhiran ayat. Polisindeton boleh juga digunakan bagi menunjukkan penekanan terhadap sesuatu maksud. tetapi lebih dahulu singgah di Sungai Petani. cuma sebuah coretan di kertas. iaitu Eropah. Contoh ayat yang menggunakan strategi umum – khusus seperti berikut: Dia bermaksud hendak ke Kedah. Dengan kata lain. gaya dan penyusunan ayat yang mencetuskan kesan yang berbeza. iaitu kertas.S t i l i s t i k . lancar dan mudah difahami oleh khalayak. pengarang lebih dahulu menyebut kata abstrak. lalu melanjutkan ke Eropah. S k e m a d a n M a j a z | 81 Polisindeton Polisindeton menurut Corbett dan Connors (1999: 388) ialah penggunaan kata hubung yang melebihi daripada jumlah yang lazim digunakan menurut rumus tatabahasa. Perhatikan contoh berikut: Wang dan harta dan pangkat dan kemewahan. iaitu Sungai Petani. pengarang memulakannya dengan kata nama yang khusus. Dalam ayat ini. 4. strategi polisindeton bertujuan melambatkan irama prosa dalam perenggan dan seterusnya menghasilkan kesan penegasan yang jitu. iaitu Universiti Al-Azhar sebelum menyebut kata nama yang bersifat umum. Strategi ini meletakkan kata atau frasa yang membawa makna khusus pada awal ayat sebelum bergerak kepada kata atau frasa yang membawa makna umum pada pertengahan atau akhir ayat. Menurut Corbett. Contoh ayat yang menggunakan strategi ini seperti: Tiada lagi rindu. polisindeton merupakan kebalikan asindeton. Contohnya: Mulanya belajar di Azhar. iaitu Kedah sebelum menjurus kepada lokasi yang khusus. Tujuan gandingan ini untuk memberi kesan keunikan pada ayat tersebut.

Huraian ini disebabkan istilah gigi air jarang digunakan dalam konteks bahasa Melayu baku. tetapi kenangan adalah kata nama abstrak kerana hanya dapat digambarkan dalam minda dan perasaan. Contoh ayat yang menggunakan strategi ini seperti: Gigi air ialah pasir-pasir dalam bumi yang tersusun dan bergerak mengikut aliran air itu. bahasa arkaik atau ungkapan yang jarang diketahui maknanya. S k e m a d a n M a j a z | 82 Konkrit – Abstrak Strategi konkrit – abstrak berkaitan gandingan antara kata atau frasa yang ertinya berbentuk konkrit pada awal ayat dengan kata atau frasa yang bermaksud abstrak atau ghaib pada ayat berikutnya. istilah gigi air mengandung makna yang lain pula. Skema ini terbahagi kepada tiga jenis. Frasa gigi air yang berbentuk simpulan bahasa diberi penghuraian lanjut oleh pengarang bagi memudahkan pembaca memahami maksudnya dengan jelas. Ungkapan ini hanya menurut tafsiran pengarang. Contoh ayat yang menggunakan strategi ini seperti: Tapi Sungai Ceper meninggalkan banyak kenangan. iaitu aposisi. ibu kota .S t i l i s t i k . sama ada yang berkaitan dialek. Enumerasi Strategi enumerasi bermaksud menyatakan frasa penting terlebih dahulu sebelum maksudnya dijelaskan secara ringkas pada frasa atau klausa berikutnya. Aposisi Aposisi merujuk kepada penyusunan sebelah menyebelah dua elemen yang berkaitan dengan elemen yang kedua berfungsi sebagai penjelasan bagi elemen pertama (Corbett dan Connors. enumerasi tidak mempunyai satu definisi yang tetap dan standard. Menurut Lanham (1968) aposisi sebagai meletakkan dua kata atau frasa nama secara bersama dengan frasa yang kedua mendefinisi frasa yang pertama. anastrop dan parentesis. Dalam ayat ini. frasa Sungai Ceper adalah sesuatu yang konkrit kerana sungai mempunyai bentuk dan dapat dilihat secara zahir. 1999). enumerasi ialah penghuraian sesuatu peristiwa atau hal secara terperinci supaya terasa lebih hidup dan lebih nyata. Mungkin bagi pengarang tertentu pula. strategi ini merupakan pendefinisian ringkas terhadap sesuatu ungkapan yang dirasakan penting oleh pengarang bagi memudahkan khalayak memahaminya. kenangan hampir-hampir 60 tahun yang lampau. Menurut Adnani dan Sofjan (1970: 105). sosiobudaya. Dengan kata lain. 4. Ringkasnya. Skema ini juga dinamakan inversi aturan kata yang menurut Corbett dan Connors (1999: 104) sebagai susunan perkataan yang normal dalam ayat yang diterbalikkan atau berlaku transformasi dalam ayat. Contohnya: Kuala Lumpur. Skema Hiperbaton Skema hiperbaton bermaksud strategi penyusunan perkataan yang menyimpang daripada aturan yang lazim.

Contoh ayat parentesis: Kami telah diminta – yang sebenarnya kami telah dipaksa supaya meninggalkan perhimpunan itu. Fungsi utamanya ialah untuk memberikan penekanan. Anastrop Corbett dan Connors (1999: 383) menjelaskan bahawa anastrop adalah susunan kata yang lazim. Majaz terbahagi kepada lima kategori. Dalam stilistik Barat. terletak di kawasan lembah yang subur dan cantik. Frasa Kami telah diminta [bernada lembut/perlahan/bisikan. Kuala Lumpur terletak di kawasan lembah yang subur dan cantik]. Beliau menambah bahawa parentesis merupakan komentar yang menyelitkan emosi komunikator. Majaz Pertautan Majaz pertautan merujuk hubungan pertautan makna. 1. majaz pertentangan. Kehadiran parentesis menyebabkan hubungan antara pola dalam ayat terputus. S k e m a d a n M a j a z | 83 Malaysia. Takrifan anastrop menurut Umar Junus (1989: 108) merujuk kepada pembalikkan susunan ayat dengan tujuan supaya frasa yang diletakkan pada awal lebih penting daripada frasa yang di belakang. majaz perbandingan. (Corbett dan Connors 1999: 384). manakala ayat selepas sempang harus bernada kuat dan bersemangat]. Strategi Majaz Majaz merupakan terjemahan daripada tropes atau tropein dalam leksikal Greek yang bermaksud mengubah atau memalingkan maksud. 1989: 237). parentesis adalah kata.S t i l i s t i k . sama ada yang bersifat simbolik. iaitu majaz pertautan. namun konsep kata kiasan dalam bahasa Melayu tidak terperinci berbanding dengan majaz. majaz boleh diterjemahkan sebagai kiasan.Ibu kota Malaysia. Trope adalah bentuk gaya bahasa yang melibatkan ungkapan. frasa atau ayat yang mencelah sebagai penyimpangan dalam ayat yang sempurna. Terdapat tujuh jenis strategi dalam majaz pertautan. Parentesis Parentesis ialah penyisipan beberapa unit verbal yang mencelah dalam sesuatu urutan ayat. majaz ragaman dan majaz Melayu. [Sepatutnya ayat ini ditulis . Contohnya: Berbondong-bondong orang datang menunggu ketibaannya [penekanan pada frasa berbondong-bondong]. pepatah dan yang seumpamanya (Umar Junus. iaitu: . Menurut Lanham. perumpamaan atau tamsilan. Dalam bahasa Melayu. trope merupakan elemen figures of Speech berdasarkan model Corbett dan Connors (1999).

tidak bersopan atau yang dianggap tidak menyenangkan (Anton Moeliono. keadaan dan peristiwa yang selalunya berdasarkan pengetahuan umum. peristiwa 13 Mei merupakan sesuatu yang asing bagi mereka kerana peristiwa bersejarah itu bukan suatu alusi bagi bangsa tersebut. iaitu pars pro toto yakni menggunakan ungkapan sebahagian untuk maksud keseluruhan dan totem pro parte dengan menyebut keseluruhan untuk maksud sebahagian. Menurut Anton Moeliono (1989: 4). tetapi juga dalam bahasa daerah. alusi ialah majaz yang menunjukkan kepada suatu peristiwa.Pertandingan itu berakhir dengan kemenangan Selangor [Selangor dalam ayat ini merujuk kepada hanya sebuah pasukan yang mewakili negeri Selangor]. hal. Ia juga disebut sebagai ucapan pemanis atau ungkapan lembut. . Sinekdot Corbett dan Connors (1999: 379) menjelaskan bahawa sinekdot adalah suatu bentuk bunga bahasa yang mana sebahagian mewakili keseluruhan. Contohnya: Banyak yang mengatakan Pak Belang sudah parah dan lari masuk rimba yang lebih tebal. mitos atau karya sastera yang terkenal. Eufemisme bersifat seperti acuan bagi bahasa yang tidak menyinggung perasaan orang atau kata-kata pemanis bagi menggantikan kata-kata yang mungkin boleh menghina. S k e m a d a n M a j a z | 84 Periprasis Umar Junus (1989: 232). Contohnya seperti berikut: Pars pro toto . 1989: 3-4).S t i l i s t i k . periprasis adalah sesuatu yang dapat difahami maknanya secara literal tetapi diterangkan melalui ungkapan. Ungkapan Pak Belang merupakan kiasan kepada harimau. Contoh ayat alusi seperti: Peristiwa 13 Mei harus dijadikan pengajaran oleh setiap rakyat Malaysia. kasar. menyinggung. Hampir kebanyakan rakyat Malaysia mengetahui tragedi tersebut. karya atau tokoh terkenal berdasarkan praanggapan adanya pengetahuan bersama yang dimiliki oleh pengarang dan pembaca. Tetapi bagi rakyat Jerman atau Jepun. Selain itu. Contoh eufemisme dalam bahasa baku seperti: . biadap. berpendapat. Terdapat dua bentuk sinekdot. Eufemisme bukan sahaja wujud dalam bahasa baku.Sudah begitu lama kami tidak nampak batang hidungnya [ Indera hidung dalam ayat ini merujuk kepada seorang manusia yang sempurna sifatnya]. Totem pro parte Alusi Alusi ialah sejenis stilistik yang merujuk secara eksplisit atau implisit terhadap peristiwa. Eufemisme Strategi eufemisme digunakan bagi memperhalus kata-kata atau ungkapan. tokoh atau tempat dalam kehidupan nyata. kolokial atau dialek. alusi boleh juga menggunakan peribahasa bagi menggambarkan sesuatu perkara. Peristiwa 13 Mei merupakan sejarah hitam yang pernah berlaku di Malaysia pada tahun 1969.

Contohnya: Rakyat menumpahkan kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada mahkota. Terdapat bentuk disfemisme menggunakan bahasa daerah dan bahasa basahan. Terdapat pelbagai bentuk majaz jenis ini dalam bahasa Melayu. Nama lain bagi metonimi ialah denominatio dan transnominatio. Tetapi. 2. laknat (kutukan). Yang berikut ialah contoh pleonasme: Orang yang meninggal itu menutup mata buat selama-lamanya. Disfemisme memilih bentuk kata atau ragam bahasa daripada yang lembut kepada yang kasar. kiasan terus. seperti: tongong (bodoh). bagi masyarakat Melayu lama katakata kasar selalunya bertujuan untuk bergurau dan berjenaka. Selalunya. Kita dapat menyebut pencipta atau pembuatnya jika kita maksudkan ciptaan atau buatannya ataupun kita menyebut bahannya jika yang kita maksudkan itu barangannya. haram jadah (jahat). kiasan berangkap. Namun begitu. manakala dalam bahasa daerah seperti: ke sungai (membuang air besar). dengan menggunakan sifat kata-kata itu sendiri. Pleonasme Strategi pleonasme merujuk bentuk bahasa yang menggunakan kata-kata yang lebih banyak daripada yang diperlukan bagi menyatakan sesuatu maksud. bangang (bodoh). bedebah.S t i l i s t i k . . sial (makian). S k e m a d a n M a j a z | 85 meninggal dunia (mati). kiasan pemanis. iaitu kiasan sandar. seperti: celaka (kutukan). bersiram (mandi). Ungkapan disfemisme banyak terdapat dalam pantun jenaka. bersantap (makan). 1989: 67). Majaz Perbandingan Majaz perbandingan merupakan penggunaan bahasa yang bersifat membandingkan dua hal yang pada hakikatnya berlainan atau yang dengan sengaja dianggap sama (Anton Moeliono. Disfemisme Strategi disfemisme ialah kebalikan daripada eufemisme. Strategi pleonasme disebut juga sebagai bahasa penegasan yang berlebih-lebihan. Antara yang terpenting ialah metafora. sebenarnya kata-kata itu tidak perlu kerana kata-kata yang ditegaskan itu sudah mempunyai sifat yang berkenaan. tutuh (hentaman). Za’ba dalam Ilmu Mengarang Melayu (2000: 1997) di bawah bab kiasan berpindah telah membahagikan metafora Melayu kepada tujuh bentuk. Metonimi Metonimi adalah penggantian sifat-sifat atau perkataan yang tepat untuk menggantikan sesuatu maksud (Corbett dan Connors. keparat. kiasan berbunga. Mahkota dalam ayat tersebut merujuk kepada raja di sesebuah negara yang berdaulat. 1999: 398). kepala otak (kutukan) dan kata carutan. Disfemisme turut digunakan dalam bahasa daerah. kiasan melompat dan kiasan melarat. bermalam (tidur). Contoh disfemisme. berbadan dua (hamil). anak haram (anak luar nikah). barua (makian).

berbadan dua (mengandung) atau kembali ke alam baqa’ (mati). Contohnya: menanak nasi (sebenarnya memasak beras). Contohnya: harimau berantai (orang yang sangat garang). pisau cukur (wanita yang suka mengikis harta). Pada asalnya perkataan berisi. .S t i l i s t i k . Kiasan Pemanis Kiasan yang menggunakan perbandingan yang tidak tepat untuk melindungi sesuatu makna yang kurang elok atau kurang manis jika dinyatakan secara terus terang. lidi dan badak mempunyai makna yang lain tidak seperti mana maksud dalam kiasan tersebut. selalunya berisi jenaka. Contohnya: pekak badak atau mandi kerbau. kutu embun (orang yang selalu pulang lewat malam). Kiasan Berangkap Kiasan jenis ini menunjukkan perbandingan dengan cara yang berbeza-beza atau bersajak. menjahit baju (sebenarnya menjahit kain untuk dibuat baju) atau mencucuk atap (sebenarnya mencucuk daun nipah untuk dijadikan atap). Contohnya: Selimut kemalasan menyeliputi tubuhnya atau adat lama telah reput di mamah usia. seolah-olah menjadi perkataan yang mempunyai makna baharu. Tetapi katakata tersebut apabila dicantumkan dengan perkataan tertentu telah mengeluarkan makna baharu yang berbentuk kiasan. Kiasan Melompat Kiasan yang melangkah satu tingkat atau lebih daripada perkara atau benda yang asal atau sebenarnya. Contohnya: Dulu papan. sekarang besi Dulu sayang. sebaliknya terus berpindah kepada benda bandingan itu sendiri. S k e m a d a n M a j a z | 86 Kiasan Sandar Kiasan yang tidak menyatakan bandingan. Kiasan Terus Bentuk kiasan yang mempunyai makna yang lain daripada makna perkataan itu sendiri. Contohnya: pergi ke sungai besar (membuang air besar). Kiasan Melarat Kiasan yang makna atau maksudnya sudah menyimpang jauh daripada maksud asal. sekarang benci Kiasan berbunga Kiasan yang menggunakan rangkai kata yang indah atau berbunga-bunga. Contohnya: sudah berisi (hamil). badannya melidi (terlalu kurus) atau tubuhnya membadak (terlalu gemuk).

1999: 404). hiperbola atau superlatio bermaksud menyatakan sesuatu dengan cara berlebih-lebihan. tersurat atau tersirat dalam struktur ayat yang sama atau yang berhubungan. Oksimoron didefinisikan sebagai frasa atau ayat yang mengandungi dua hal yang bertentangan. litotes ialah sejenis majaz yang menyatakan sesuatu yang positif dalam bentuk yang negatif atau bentuk yang bertentangan dengan tujuan merendah diri. 1999: 158).S t i l i s t i k . Menurut Lanham (1968: 56). 4. Anton Moeliono (1989: 56) berpendapat hiperbola sebagai ungkapan yang melebih-lebihkan sama ada dari segi jumlahnya. berpendapat ironi sebagai majaz yang menyatakan makna yang bertentangan dengan maksud berolok-olok atau menyindir. Menurut Anton Moeliono (1989: 66). Contohnya: Cantik sungguh muka awak! Oksimoron Oksimoron menurut Corbett dan Connors (1999: 407) ialah penggandingan dua kata atau istilah yang secara lazimnya bersifat bertentangan. Dengan demikian jenis-jenis majaz yang terasing ini digolongkan di dalam satu kelompok. Maksud itu dapat dicapai dengan mengemukakan makna yang berlawanan dengan makna yang sebenarnya. Terdapat empat jenis majaz dalam kategori ini. Contohnya: Untuk menjadi manis seseorang harus menjadi kasar / Benci tapi rindu / Malu tapi mahu. Ironi Anton Moeliono (1989: 58). Contohnya: Kematiannya memalapkan dunia ini. S k e m a d a n M a j a z | 87 3. Majaz Pertentangan Majaz pertentangan merujuk kepada penggunaan kata atau frasa yang saling bertentangan dari segi makna. Litoses Litotes ialah penggunaan kenyataan yang tidak lengkap bukan untuk menipu tetapi untuk menunjukkan kehebatan apa yang hendak diperkatakan (Corbett dan Connors. Hiperbola Hiperbola ialah penggunaan istilah yang membesar-besarkan dengan tujuan memberi penekanan atau kesan memperhebat (Corbett dan Connors. ukurannya atau sifatnya. Majaz Ragaman Majaz ragaman merangkumi penggunaan strategi retorik yang tidak digolongkan dalam kategori majaz yang sudah dibincangkan kerana kepelbagaian bentuk dan struktur kemajaziannya. Contohnya: Perjuangan kami hanya setitik air di samudera. . sama ada secara simbolik. Terdapat lapan jenis majaz ragaman.

tap. menguak. ah dan wahai. amboi. ayuh. berkokok dan sebagainya.. Penggunaannya dapat menimbulkan kesan rasa dan kesan emosi yang tinggi dalam minda pembaca.S t i l i s t i k . gembira. hoi. mengeruh dan lainnya. perkataan panglima dan pendekar mempunyai maksud yang hampir sama...(lambang pintaan diam). bahasa daerah atau bahasa kolokial. Contohnya: Pelbagai macam permainan yang kami main. Terdapat dua bentuk onomatopia sama ada dengan meniru bunyi asal seperti derap…derap (bunyi tapak kaki sedang memijak sesuatu). oh. seperti berdesir. mengaduh. Biasanya bunyi itu diambil daripada unsur alam. Perkataan permainan dan main adalah daripada kata akar yang sama tetapi berbeza dari segi golongan kata. sedih. (1989: 229) onomatopia bermaksud perkataan yang berasal daripada peniruan bunyi... menderu. dapat meruntun hati pembaca supaya menghayati perasaan yang disampaikan pengarang.cit (bunyi tikus).tap (bunyi air menimpa daun kering). Antimeria Lanham (1968: 9) mendefinisikan antimeria sebagai peralihan fungsional dengan menggunakan sebahagian ucapan untuk yang lain.cit. Ekslamasi Strategi ekslamasi digunakan dalam ayat bagi melahirkan isi hati. miau. sama ada dalam bahasa Melayu baku.. aduhai. berderai atau bunyi kesan daripada perbuatan manusia seperti mengetuk. suka.. Dalam konteks ayat ini. yah. cis. S k e m a d a n M a j a z | 88 Simetri Strategi simetri bermaksud penggunaan perkataan atau frasa yang sama atau hampir sama maksudnya. mengaum. Paronomasia Paronomasia adalah sejenis puns yang merujuk kepada permainan kata-kata seperti mengulangi perkataan dalam dua makna yang berbeza atau menggunakan perkataan yang bunyinya seakan . Contoh kata ekslamasi seperti: hei. wah. Syhhhh. eh. kedebuk (bunyi benda jatuh). Contohnya: Bapa ibu seorang panglima dan sekali gus pendekar handal. Dalam keadaan tertentu.. sama ada sakit. berkukku (suara burung terkukur).. Onomatopia Menurut Umar Junus. Penggunaan strategi ini dapat memberikan penegasan terhadap makna yang diingini pengarang daripada hanya menggunakan satu ungkapan sahaja.. Melalui ekslamasi. Strategi onomatopia bertujuan memberi kesan estetik dan realistik terhadap maksud yang hendak disampaikan oleh pengarang. duka dan seumpamanya. ketawa atau bunyi suara binatang seperti mengembek. Cit.miau (suara kucing) ataupun dalam bentuk kata berimbuhan seperti menderap. pengarang mungkin menggunakan lebih daripada dua ungkapan dengan makna yang serupa atau hampir serupa.

. Kiasan pada kata apung yang dipukul ombak amat cocok dengan sifat manusia yang tidak mempunyai prinsip hidup. gunanya peribahasa Melayu. jahil. pelambangan. Manusia sedemikian umpama sampah sarap yang terbuang di tengah lautan. iaitu peribahasa yang membawa makna selapis. imejan di samping penggunaan patah kata. (iii) boleh dijadikan pedoman hidup kerana isinya yang benar dan luas. Dalam hubungan ini. (i) untuk menghiasi karangan dan percakapan. Begitu juga dengan manusia yang tidak punyai kekuatan diri. Tidak mempunyai kekuatan untuk mempertahankan dirinya sendiri serta mudah dipengaruhi dan diperkotak-katikkan oleh orang lain. petitih. perbilangan dan pepatah sebagai peribahasa yang membawa makna selapis. perbilangan. pepatah. tamsilan dan simpulan bahasa. pantun. Dalam Ilmu Mengarang Melayu (2000). miskin rohani dan jasmani. Contoh pantun Melayu yang indah dan membawa mesej didaktik seperti: Tanjung Katung jauh ke laut tampak dari belakang mati laksana apung di tengah laut dipukul ombak jatuh ke tepi Lambang apung dalam pantun ini membawa maksud sesuatu yang timbul di atas air. Orang Melayu menggunakan pelbagai elemen bahasa seperti peribahasa. manakala perumpamaan sebagai peribahasa berlapis. Menurut Za’ba . Menurut Za’ba (2002: 222) pantun ialah kaedah karangan berangkap yang jati terpakai pada orang-orang Melayu bagi menggambarkan fikiran hiba sayu dan warna-warna perasaan yang indah-indah seperti hal ehwal berkasih sayang dan pujuk rayu yang lemah lembut antara kekasih dengan kekasihnya.S t i l i s t i k . Pantun Pantun tergolong dalam puisi Melayu tradisional yang dipercayai berakar umbi daripada sastera lisan dalam kalangan rakyat bawahan sebelum berkembang kepada bentuk penulisan. Peribahasa dipecahkan kepada tiga kategori utama. pepatah. sudah pasti akan punah dan sirna seandainya dilanda cabaran hidup. suku kata seperti awalan. S k e m a d a n M a j a z | 89 sama tetapi mempunyai makna yang berbeza (Corbett dan Connors: 1999: 399). Contohnya: Ramai askar yang berbaju perang berangkat menuju ke medan perang. Hakikatnya kedudukan apung tidak kukuh dan mudah dihanyutkan air ke mana sahaja. bidalan. Za’ba telah meletakkan peribahasa setara dengan simpulan bahasa dan kiasan. Begitu mudah dipukul ombak ke tepi dan ke tengah. (ii) menguatkan tujuan karangan atau percakapan. Beliau membahagikan bidalan. Antara majaz Melayu yang terpenting ialah. kiasan. peribahasa berlapis dan lidah pendeta. paronomasia tergolong dalam penggunaan kata-kata yang seakan sama bunyinya tetapi berbeza maknanya. Majaz Melayu Majaz Melayu merujuk kepada kaedah orang Melayu memanipulasi bahasa secara simbolik dan kiasan melalui bahasa lisan atau tulisan untuk menyampaikan idea. sisipan atau akhiran. fikiran dan perasaan mereka. sindiran.

S k e m a d a n M a j a z | 90 Pepatah Pepatah adalah salah satu unsur dalam peribahasa Melayu. Hiperbaton 3. Stilistik 2. KATA KUNCI 1. laksana. et al. Menurut Za’ba (2002: 170) tamsilan ialah peribahasa yang menyebutkan sesuatu maksud dengan diumpamakan atau dikiaskan kepada sesuatu perkara lain dan oleh sebab itu jadi ertinya dua lapis. 2002: 170). Skema 5. 8. Bidalan lebih memberatkan tentang sifat melekatnya di mulut orang ramai dan tentang bandingan dan teladan yang ada di dalamnya (Za’ba. Contoh simpulan bahasa seperti: menongkat langit. 9. Bentuk majaz ini paling banyak digunakan oleh orang Melayu kerana sifatnya yang ringkas dan dapat menyampaikan maksud dengan tepat. Contoh bidalan seperti: Bawa resmi padi. Tamsilan bertujuan mengumpamakan seseorang atau sesuatu mengenai pekerti. Alah bisa tegal biasa. makin berisi makin tunduk. Pepatah lebih memberatkan tentang sifat ringkasnya.S t i l i s t i k . Contoh pepatah seperti: Biar lambat asal selamat. 2002: 170). Biasanya. Bidalan Bidalan merupakan satu lagi bentuk dalam peribahasa yang digolongkan dalam sastera Melayu lama. Seperti sirih pulang ke gagang. bagai. Pepatah ialah kiasan yang digunakan untuk mematah atau memutuskan pembicaraan orang lain. tajam dan berseni. tamsilan dimulai dengan kata-kata: seperti. Alusi 7. Simpulan Bahasa Simpulan bahasa merupakan rangkaian perkataan atau ungkapan yang telah tersimpul dengan susunan yang khas dan digunakan dengan makna khusus. berlainan daripada makna asalnya (Safian Hussain. Contoh tamsilan: Seperti bulan di pagar bintang. Parentesis 4. berganti tikar. ikut rasa binasa. Seperti embun di hujung rumput dan lain-lain. bongkok sabut dan kaki bangku. Majaz Anomatopia Pantun . 1988: 308). ikut hati mati. sebagai. Peribahasa 6. Bahasa menunjukkan bangsa dan sebagainya. atau Ikut suka luka. Tamsilan Tamsilan berasal daripada bahasa Arab at-tamsil. tabiat dan keadaan. bijaksana perkataannya dan benar pengajarannya (Za’ba.

Bahan Rujukan Awang Sariyan (1992) Asas Penulisan Deskriptif. S k e m a d a n M a j a z | 91 PENILAIAN KENDIRI 1. Bincangkan dengan jelas pengertian stilistik. Ismail Ahmad (1996) Penulisan Saintifik. . Kuala Lumpur: Menara Ilmu Sdn Bhd. Rujukan Menengah. 5.S t i l i s t i k . Apakah yang dimaksudkan strategi skema dan majaz. (2000). Apakah yang dimaksudkan dengan konsep kejujuran dan kesantunan. 4. Sulaiman Masri et al. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bhd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 3. Henry Guntur Tarigan (1986) Menulis sebagai Satu Ketrampilan Berbahasa. _____________( 2006. Za’ba. Bandung: Penerbit Angka. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. 2. Jelaskan lima jenis metafora menurut pandangan Za’ba. (2007) Bahasa Melayu. Tertib Mengarang. Edisi Rumi. Ilmu Mengarang Melayu. Bina dua ayat menggunakan teknik anomatopia atau paronamasia. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful