S t i l i s t i k , S k e m a d a n M a j a z | 75

UNIT 5 STILISTIK, SKEMA DAN MAJAZ

HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini, anda diharap dapat: 1. 2. 3. Mengenal pasti konsep dan pengertian stilistik Menghuraikan kategori stilistik dalam penulisan Menjelaskan strategi dan teknik stilistik dalam penulisan

Pengenalan Stilstik merupakan salah satu ranting dalam ilmu retorika. Strategi stilistik lazimnya diaplikasi dalam penulisan popular seperti dalam media massa atau dalam penulisan kreatif. Stilistik berkait rapat dengan gaya bahasa dan teknik mengindahkan bahasa supaya tampak menarik bahkan maknanya akan lebih mudah difahami dan lebih memberi kesan kepada pembaca. Hashim Awang (1987), menyatakan bahawa gaya bahasa ialah cara menggunakan kata-kata dalam menyampaikan fikiran dan perasaan. Gaya bahasa juga merupakan penyusunan kata sebagai satu cara yang baik dan berkesan untuk menyatakan sifat individu pengarang, fikiran dan tujuannya. Tanpa stilistik sesuatu teks akan kelihatan stereotaip, kaku dan mendatar. Pendek kata, ilmu stilistik bertujuan melenturkan bahasa mengikut kehendak pengarang selari dengan maksud yang hendak disampaikan. Pengarang-pengarang terkenal biasanya menguasai pelbagai teknik stilistik sehingga tulisan-tulisan mereka terasa indah, mantap dan sedap apabila dibaca. Ciri-ciri Stilistik Gaya stilistik yang baik seharusnya mengandungi lima unsur, iaitu kejujuran, kesantunan, kejelasan, kesingkatan dan menarik. Kejujuran: Kejujuran bermaksud: (i) sanggup melakukan pengorbanan demi menyatakan sesuatu secara ikhlas dan jujur (ii) mematuhi peraturan dan kaedah yang betul dalam berbahasa (iii) menggunakan bahasa yang jelas dan mengelakkan kekaburan, dan (iv) menyatakan sesuatu dengan tepat.

Kesantunan: Kesantunan bermaksud (i) memberi penghargaan atau menghormati pihak yang terlibat, misalnya pendengar atau pembaca (ii) mewujudkan rasa nikmat melalui penggunaan kata-kata, (iii) menyampaikan sesuatu dengan jelas.

iv. S k e m a d a n M a j a z | 76 Kejelasan: Kejelasan dapat diperlihatkan dari segi ketatabahasaan. Menarik: Sesuatu gaya bahasa yang dikatakan menarik itu dapat diukur dari segi kewujudan unsur-unsur yang berikut. misalnya gaya ilmiah. Tujuan: gaya bahasa yang ditentukan oleh maksud atau tujuan atau apa-apa yang ingin disampaikan oleh pengarang.S t i l i s t i k .. Tempat: gaya yang dihubungkan dengan lokasi atau tempat yang mempengaruhi penggunaan ungkapan atau cara mengungkapkan sesuatu. gaya Sabah dan lain-lain. misalnya gaya K. misalnya gaya Melayu. gaya Indonesia. gaya Kelantan. Subjek atau perkara: gaya bahasa yang ditentukan berdasarkan subjek yang diperkatakan. hubungannnya dengan fakta yang diungkapkan melalui kata dan ayat. gaya popular. gaya sentimental. Khalayak: gaya yang berdasarkan golongan sasaran. Jenis-jenis Stilistik Gaya bahasa atau stilistik boleh diklasfikasikan kepada beberapa kategori. misalnya gaya Shahnon Ahmad. urutan idea secara logis dan penggunaan kiasan serta perbandingan. . Masa: gaya yang dikaitkan dengan masa atau period tertentu. gaya formal untuk suasana formal. vi. iaitu (i) bervariasi. gaya Usman Awang. gaya diplomasi. gaya humor dan lain-lain. gaya Pulau Pinang. Pengarang: gaya yang dapat dikaitkan dengan penulis tertentu. gaya Utusan. misalnya gaya popular untuk masyarakat umum. v. mengelakkan penggunaan kata yang sinonim. misalnya gaya klasik atau gaya moden. iii. menghindari tautologi atau pengulangan yang tidak perlu. Misalnya. gaya Keris Mas dan lain-lain. (iv) mempunyai kekuatan (vitalitas) dan penuh dengan daya khayal atau imaginasi. gaya Berita Harian dan lain-lain. gaya intim atau mesra untuk lingkungan keluarga atau gaya orang yang akrab. gaya sarkastik (sindiran). ii. vii. gaya falsafah. iaitu berdasarkan: i. gaya kewartawanan dan sebagainya. (ii) mengandungi humor yang sihat (iii) mempunyai pengertian yang baik.L. Kesingkatan: Kesingkatan dapat diwujudkan melalui usaha menggunakan kata secara efisien. Medium atau wahana: gaya yang dikaitkan dengan cara penggunaan sesuatu bahasa.

bentuk penyusunan kata-kata atau bentuk penulisan yang tidak mengubah makna. yakni sejauh mana penulis itu berjaya mencapai matlamat stilistik. 1. Corbett membentuknya menjadi suatu strategi dalam figures of Speech. Selain itu. Golden (1983) pula mendefinisi skema sebagai sebarang jenis perkataan. S k e m a d a n M a j a z | 77 Selain itu. Dalam unit ini akan dibincangkan dua strategi daripada teori stilistik. Contohnya: Bapa memang meminati sukan air. Daripada kepelbagian susunan rangkaian kata. Laurie dan Kirszmer (1981: 208) memberikan makna skema sebagai merujuk kepada pengukuran tentang kepandaian penulis menggunakan bahasanya. skema hiperbaton. ejaan mahupun bunyi ini akan menentukan jenis strategi dalam kategori skema. . (1999: 381-395) mengemukakan skema kesamarataan (schemes of construction) yang merangkumi empat kategori. ragbi dan jenis-jenis sukan yang memerlukan banyak stamina. skema pengulangan. Paralelisme Paralelisme merujuk kepada salah satu asas dalam ilmu stilistik. frasa-frasa atau klausa-klausa yang berhubungan. Skema Seimbang Skema seimbang merujuk perubahan bentuk atau susunan sesuatu perkataan secara seimbang yang menghasilkan kesan makna yang berbeza. Dalam modelnya. iaitu aspek skema dan majaz. tengah mahupun di akhir perkataan ataupun melalui perubahan bunyi. Daripada ungkapan ini.S t i l i s t i k . Gaya ini mensejajarkan beberapa ayat yang berpola sama. 1999: 379). Corbett dan Connors. tinju. Strategi Skema Skema atau scheme berasal daripada bahasa Greek schema merupakan unsur stilistik dalam fakulti elocutio atau gaya yang bermaksud bentuk (Corbett dan Connors. skema atau orthographical schemes melibatkan perubahan dalam ejaan mahupun bunyi perkataan yang terhasil dengan cara menambah atau mengurangkan huruf atau suku kata yang terletak di hadapan. misalnya teori stilistik. Corbett dan Connors (1999: 381) menterjemahkannya sebagai kesamaan struktur dalam pasangan atau siri kata-kata. iaitu paralelisme. Skema merupakan penyimpangan atau perubahan dari segi bentuk ayat atau susunan perkataan. antitesis dan isokolon. skema pengguguran dan skema ragaman. Quintilianus (1920) mendefinisikan skema sebagai suatu wacana berseni hasil manipulasi kata-kata yang menyimpang daripada bentuk yang lazim. terdapat juga gaya bahasa yang berdasarkan teori dalam bidang bahasa dan kesusasteraan. iaitu skema seimbang. Terdapat tiga teknik dalam skema ini.

. laki-laki perempuan. tua muda. Contohnya: Kelmarin adalah hari ini. 1999: 390). ayat atau versi. Pengulangan ini memberikan rima pada ayat dan memberikan penekanan yang khusus pada elemen yang diulang. Skema ini dibahagikan kepada sepuluh jenis seperti berikut: Anafora Anafora ialah pengulangan perkataan yang sama atau sekumpulan perkataan pada permulaan klausa yang berturutan. Setiap cabaran mesti dihadapi dengan tabah. Isokolon terjadi apabila wujud elemen yang tidak sahaja setara dari segi struktur malah elemen yang mempunyai kepanjangan yang sama. manakala Umar Junus (1989: 213) pula menjelaskan istilah antitesis merujuk kepada bentuk peletakkan dua ayat atau kata yang bertentangan dalam kedudukan berdampingan. Perjuangan dalam mencari ilmu pengetahuan. berirama atau pelbagai. Epistrop Corbett dan Connors (1999: 391) menjelaskan bahawa epistrop adalah sejenis pengulangan kata-kata yang sama atau kumpulan yang sama pada akhir klausa yang berturutan. S k e m a d a n M a j a z | 78 Antitesis Menurut Lanham (1968: 12). nada dan bunyi yang puitis. Hidup adalah hari ini. Besok adalah hari ini. Contohnya: Hidup ini adalah suatu perjuangan. 2. Kerapkali juga isokolon membawa nada yang puitis. Segala sesuatu buat hari ini. Umar Junus (1989: 224) berpendapat isokolon adalah suatu pengertian dalam retorik klasik yang digunakan untuk menyebut ‘perulangan dari baris atau fikiran yang sama’. lain gayanya dan lain rasanya. Umar Junus (1989: 210) mendefinisikannya sebagai pengulangan kata terakhir sesuatu klausa pada awal klausa yang berikutnya. Lanham (1968: 125) pula mentakrifkan sebagai pengulangan kata atau kata-kata yang hampir pada akhir beberapa klausa. Pengulangan ini akan menghasilkan kesan emosi yang kuat (Corbett dan Connors. Contohnya: Setiap musuh mesti dihapuskan. Contohnya: Lain caranya. Anadiplosis Anadiplosis adalah pengulangan kata akhir dalam sesuatu klausa pada permulaan klausa yang berikutnya.S t i l i s t i k . antitesis adalah tindakan mengabungkan idea-idea yang bertentangan. Skema Perulangan Skema perulangan merujuk kepada perulangan kata atau frasa yang menghasilkan kesan makna. semua menyaksikan hiburan itu. Contohnya: Besar kecil. Isokolon Isokolon adalah pengulangan frasa-frasa dalam kepanjangan yang sama dan lazimnya berstruktur sejajar.

Demikianlah pengembaraan sang helang. S k e m a d a n M a j a z | 79 Poliptoton Poliptoton adalah pengulangan perkataan yang berasal daripada kata akar yang sama (Corbett dan Connors. Antiklimaks Antiklimaks merupakan susunan ayat atau wacana dengan urutan fikiran yang semakin menurun dan berdarjah kepentingan maknanya (Umur Junus. Lanham (1968: 119) menjelaskannya sebagai penginversian susunan perkataan yang diulang-ulang. Asonansi Corbett dan Connors (1999: 389) mendefinisikan asonansi sebagai pengulangan bunyi vokal yang sama dalam suku kata yang diberi penekanan pada kata-kata yang bersebelahan yang mungkin didahului dan dikuti oleh konsonan yang berbeza. 1999: 395). klimaks ialah ayat atau wacana dengan urutan fikiran yang semakin menaik dan penting. dataran dan menyelinap ke hutan kecil di desa terpencil. Contohnya: Si isteri kalau masih tetap di kampung akan insaf bahawa dia hanya seorang isteri. Beliau menjelaskan bahawa jenis pengulangan ini jarang terdapat dalam prosa. Antimetabole Antimetabole adalah pengulangan kata-kata dengan aturan tatabahasa yang terbalik dalam klausa yang berurutan (Corbett dan Connors. dusun. Contohnya: Seseorang itu harus makan untuk hidup. Contohnya. Contohnya: Makna memulakan dan mengakhir makna atau kebencian bertemu dengan kebencian Epanalepsis Corbett dan Connors (1999: 392) mendefinisikannya sebagai pengulangan kata pada akhir sesuatu klausa yang sudah dinyatakan pada awal klausa. kampung dan kota. bukan hidup untuk makan. asonansi juga menghasilkan kesan onomatopuisi (onomatopoetic) dan humor. Epanalepsis adalah bentuk pengulangan yang menghasilkan kesan emosi. Menurut Umar Junus (1989: 225). 1999: 393). Dari gunung yang tinggi. Klimaks Klimaks ialah penyusunan kata-kata. ke bukit bukau. orang berkumpul menghadiri rapat raksasa itu. Selain mewujudkan rima dalam ayat. Skema ini lazimnya terdapat dalam puisi . Urutan ini disusun berdasarkan darjah topik (Corbett dan Connors. Lanham (1968: 18) mendefinisikan asonansi sebagai kesamaan dalam bunyi antara bunyi vokal yang didahului dan diikuti oleh bunyi konsonan yang berbeza dalam kata-kata yang berhampiran. 1989: 225). Contohnya: Dari desa.S t i l i s t i k . frasa-frasa atau klausa-klausa dalam urutan kepentingan yang meningkat. Umar Junus (1989: 233) menjelaskan bahawa poliptoton adalah permainan kata hingga terasa ada dua kemungkinan makna. 1999: 394).

juga di belakang bangunan sukan. Contohnya: Semua kesabaran kami sudah hilang. Umar Junus (1989: 208) menjelaskan bahawa aliterasi adalah pengulangan konsonan yang sama. Pertama.S t i l i s t i k . 1999: 387). asindeton memberikan kesan rima yang tepat dalam ayat. biasanya pada awal kata. Kiasmus Corbett dan Connors (1999: 394) menjelaskan bahawa kiasmus adalah kebalikan struktur tatabahasa dalam urutan frasa atau klausa. Menurut Umar Junus (1968: 217) elipsis adalah pengsirnaan unsur-unsur yang terdapat dalam ayat. 3. Kedua. Skema Penguguran Terdapat dua bentuk skema jenis ini. lenyap sudah ketekunan kami untuk melanjutkan usaha itu. . Asindeton Asindeton ialah pengguguran kata hubung antara siri-siri klausa yang berhubungan (Corbett dan Connors. iaitu elipsis. bersihkan pakaianmu. di kantin. Terdapat tiga strategi dalam skema ini. Lidah api menjulang tinggi. 1999: 386). Contohnya: Kilau kilat membelah gelap. penggunaan kata hubung dengan jumlah yang melebihi kebiasaan. iaitu penggunaan kata hubung yang banyak. jauhilah perbuatan maksiat. Elipsis Elipsis ialah pengguguran secara sengaja kata atau beberapa kata yang dibayangkan oleh konteks (Corbett dan Connors. Menurut Corbett. Kiasmus sama seperti antimetabole kerana melibatkan penginversian struktur tatabahasa. Tujuan penggunaan skema ini untuk memberi kesan keunikan dan kepelbagaian gaya bahasa. Aliterasi Corbett dan Connors (1999: 388) berpendapat aliterasi ialah pengulangan konsonan pertama atau pertengahan dalam dua atau lebih kata-kata yang bersebelahan. Skema jenis ini lazimnya lebih banyak ditemui dalam bahasa puisi berbanding prosa. Umar Junus (1989: 214-215) pula mendefinisikan asindeton sebagai ketiadaan penggunaan kata hubung yang menghubungkan satu ayat dengan ayat yang lain atau satu frasa dengan frasa yang lain. S k e m a d a n M a j a z | 80 dan amat jarang ditemui dalam teks prosa. Contohnya: Pelajar-pelajar itu berlari bertebaran di tepi pagar. Contohnya: Bukan Beta Bijak Berperi. Yang berbeza. asindeton dan polisindeton. Berdasarkan definisi Lanham (1968: 119). janganlah kamu memberi kerana hendak memperoleh yang lebih banyak. pengguguran kata hubung atau tanda mekanis. Contohnya: Besarkanlah Tuhanmu. di padang. Lawan bagi asindeton ialah polisindeton. Pengulangan ini mewujudkan rima dalam ayat. kiasmus tidak melibatkan pengulangan kata-kata sebagaimana antimetabole. kiasmus ialah susunan frasa atau klausa pertama yang diterbalikkan pada frasa atau klausa yang kedua.

Menurut Corbett. Polisindeton boleh juga digunakan bagi menunjukkan penekanan terhadap sesuatu maksud. Khusus – Umum Strategi khusus – umum adalah kebalikan strategi umum – khusus. Dalam ayat ini. Skema Ragaman Skema ragaman merujuk kepada manipulasi perkataan atau frasa yang tidak dapat dihimpunkan dalam salah satu kumpulan skema disebabkan kepelbagaian bentuk. Perhatikan contoh berikut: Wang dan harta dan pangkat dan kemewahan. iaitu kertas. iaitu Eropah. lancar dan mudah difahami oleh khalayak. semuanya menggelapkan matanya. strategi polisindeton bertujuan melambatkan irama prosa dalam perenggan dan seterusnya menghasilkan kesan penegasan yang jitu.S t i l i s t i k . pengarang lebih dahulu menyebut kata abstrak. tetapi lebih dahulu singgah di Sungai Petani. iaitu rindu sebelum bergerak kepada kata yang konkrit. Contoh ayat yang menggunakan strategi umum – khusus seperti berikut: Dia bermaksud hendak ke Kedah. S k e m a d a n M a j a z | 81 Polisindeton Polisindeton menurut Corbett dan Connors (1999: 388) ialah penggunaan kata hubung yang melebihi daripada jumlah yang lazim digunakan menurut rumus tatabahasa. Dengan kata lain. Pengarang terlebih dahulu menyebut lokasi yang umum. iaitu Universiti Al-Azhar sebelum menyebut kata nama yang bersifat umum. polisindeton merupakan kebalikan asindeton. Dalam ayat ini. Abstrak – Konkrit Strategi abstrak – konkrit merujuk gandingan kata atau frasa yang ertinya berbentuk abstrak pada awal ayat dengan kata atau frasa yang bermaksud konkrit atau yang dapat ditanggapi sifatnya pada ayat berikutnya. Contoh ayat yang menggunakan strategi ini seperti: Tiada lagi rindu. Terdapat enam jenis strategi dalam skema ini seperti yang berikut: Umum – Khusus Strategi umum – khusus merujuk kepada penggunaan kata atau frasa yang membawa makna umum pada bahagian awal ayat sebelum bergerak kepada makna khusus pada bahagian tengah atau pengakhiran ayat. 4. . lalu melanjutkan ke Eropah. pengarang memulakannya dengan kata nama yang khusus. Gandingan makna umum dengan makna khusus ini membentuk tangga makna yang tersusun. cuma sebuah coretan di kertas. Strategi ini meletakkan kata atau frasa yang membawa makna khusus pada awal ayat sebelum bergerak kepada kata atau frasa yang membawa makna umum pada pertengahan atau akhir ayat. gaya dan penyusunan ayat yang mencetuskan kesan yang berbeza. Tujuan gandingan ini untuk memberi kesan keunikan pada ayat tersebut. iaitu Sungai Petani. iaitu Kedah sebelum menjurus kepada lokasi yang khusus. Contohnya: Mulanya belajar di Azhar.

Contoh ayat yang menggunakan strategi ini seperti: Gigi air ialah pasir-pasir dalam bumi yang tersusun dan bergerak mengikut aliran air itu. Dengan kata lain. anastrop dan parentesis. strategi ini merupakan pendefinisian ringkas terhadap sesuatu ungkapan yang dirasakan penting oleh pengarang bagi memudahkan khalayak memahaminya. Enumerasi Strategi enumerasi bermaksud menyatakan frasa penting terlebih dahulu sebelum maksudnya dijelaskan secara ringkas pada frasa atau klausa berikutnya. Menurut Lanham (1968) aposisi sebagai meletakkan dua kata atau frasa nama secara bersama dengan frasa yang kedua mendefinisi frasa yang pertama. enumerasi tidak mempunyai satu definisi yang tetap dan standard.S t i l i s t i k . Mungkin bagi pengarang tertentu pula. Huraian ini disebabkan istilah gigi air jarang digunakan dalam konteks bahasa Melayu baku. 4. enumerasi ialah penghuraian sesuatu peristiwa atau hal secara terperinci supaya terasa lebih hidup dan lebih nyata. Skema Hiperbaton Skema hiperbaton bermaksud strategi penyusunan perkataan yang menyimpang daripada aturan yang lazim. kenangan hampir-hampir 60 tahun yang lampau. 1999). Contohnya: Kuala Lumpur. sosiobudaya. Skema ini juga dinamakan inversi aturan kata yang menurut Corbett dan Connors (1999: 104) sebagai susunan perkataan yang normal dalam ayat yang diterbalikkan atau berlaku transformasi dalam ayat. Dalam ayat ini. Menurut Adnani dan Sofjan (1970: 105). iaitu aposisi. S k e m a d a n M a j a z | 82 Konkrit – Abstrak Strategi konkrit – abstrak berkaitan gandingan antara kata atau frasa yang ertinya berbentuk konkrit pada awal ayat dengan kata atau frasa yang bermaksud abstrak atau ghaib pada ayat berikutnya. istilah gigi air mengandung makna yang lain pula. Frasa gigi air yang berbentuk simpulan bahasa diberi penghuraian lanjut oleh pengarang bagi memudahkan pembaca memahami maksudnya dengan jelas. Contoh ayat yang menggunakan strategi ini seperti: Tapi Sungai Ceper meninggalkan banyak kenangan. ibu kota . bahasa arkaik atau ungkapan yang jarang diketahui maknanya. frasa Sungai Ceper adalah sesuatu yang konkrit kerana sungai mempunyai bentuk dan dapat dilihat secara zahir. Aposisi Aposisi merujuk kepada penyusunan sebelah menyebelah dua elemen yang berkaitan dengan elemen yang kedua berfungsi sebagai penjelasan bagi elemen pertama (Corbett dan Connors. sama ada yang berkaitan dialek. Skema ini terbahagi kepada tiga jenis. Ringkasnya. tetapi kenangan adalah kata nama abstrak kerana hanya dapat digambarkan dalam minda dan perasaan. Ungkapan ini hanya menurut tafsiran pengarang.

parentesis adalah kata. Fungsi utamanya ialah untuk memberikan penekanan. Majaz terbahagi kepada lima kategori. Parentesis Parentesis ialah penyisipan beberapa unit verbal yang mencelah dalam sesuatu urutan ayat. majaz pertentangan. Kehadiran parentesis menyebabkan hubungan antara pola dalam ayat terputus.S t i l i s t i k . trope merupakan elemen figures of Speech berdasarkan model Corbett dan Connors (1999). 1989: 237). Menurut Lanham. majaz boleh diterjemahkan sebagai kiasan.Ibu kota Malaysia. Contohnya: Berbondong-bondong orang datang menunggu ketibaannya [penekanan pada frasa berbondong-bondong]. (Corbett dan Connors 1999: 384). namun konsep kata kiasan dalam bahasa Melayu tidak terperinci berbanding dengan majaz. iaitu: . majaz ragaman dan majaz Melayu. Kuala Lumpur terletak di kawasan lembah yang subur dan cantik]. manakala ayat selepas sempang harus bernada kuat dan bersemangat]. Dalam bahasa Melayu. majaz perbandingan. Strategi Majaz Majaz merupakan terjemahan daripada tropes atau tropein dalam leksikal Greek yang bermaksud mengubah atau memalingkan maksud. Majaz Pertautan Majaz pertautan merujuk hubungan pertautan makna. Takrifan anastrop menurut Umar Junus (1989: 108) merujuk kepada pembalikkan susunan ayat dengan tujuan supaya frasa yang diletakkan pada awal lebih penting daripada frasa yang di belakang. S k e m a d a n M a j a z | 83 Malaysia. Anastrop Corbett dan Connors (1999: 383) menjelaskan bahawa anastrop adalah susunan kata yang lazim. [Sepatutnya ayat ini ditulis . Terdapat tujuh jenis strategi dalam majaz pertautan. 1. pepatah dan yang seumpamanya (Umar Junus. terletak di kawasan lembah yang subur dan cantik. Frasa Kami telah diminta [bernada lembut/perlahan/bisikan. Trope adalah bentuk gaya bahasa yang melibatkan ungkapan. perumpamaan atau tamsilan. Beliau menambah bahawa parentesis merupakan komentar yang menyelitkan emosi komunikator. frasa atau ayat yang mencelah sebagai penyimpangan dalam ayat yang sempurna. sama ada yang bersifat simbolik. iaitu majaz pertautan. Contoh ayat parentesis: Kami telah diminta – yang sebenarnya kami telah dipaksa supaya meninggalkan perhimpunan itu. Dalam stilistik Barat.

tokoh atau tempat dalam kehidupan nyata. Eufemisme bersifat seperti acuan bagi bahasa yang tidak menyinggung perasaan orang atau kata-kata pemanis bagi menggantikan kata-kata yang mungkin boleh menghina. kolokial atau dialek. iaitu pars pro toto yakni menggunakan ungkapan sebahagian untuk maksud keseluruhan dan totem pro parte dengan menyebut keseluruhan untuk maksud sebahagian. Contohnya seperti berikut: Pars pro toto . menyinggung. Ia juga disebut sebagai ucapan pemanis atau ungkapan lembut. Menurut Anton Moeliono (1989: 4). berpendapat. tetapi juga dalam bahasa daerah. biadap. hal. periprasis adalah sesuatu yang dapat difahami maknanya secara literal tetapi diterangkan melalui ungkapan. keadaan dan peristiwa yang selalunya berdasarkan pengetahuan umum. 1989: 3-4). karya atau tokoh terkenal berdasarkan praanggapan adanya pengetahuan bersama yang dimiliki oleh pengarang dan pembaca. S k e m a d a n M a j a z | 84 Periprasis Umar Junus (1989: 232). alusi ialah majaz yang menunjukkan kepada suatu peristiwa.S t i l i s t i k . Terdapat dua bentuk sinekdot. . Contohnya: Banyak yang mengatakan Pak Belang sudah parah dan lari masuk rimba yang lebih tebal. peristiwa 13 Mei merupakan sesuatu yang asing bagi mereka kerana peristiwa bersejarah itu bukan suatu alusi bagi bangsa tersebut. Ungkapan Pak Belang merupakan kiasan kepada harimau. Eufemisme Strategi eufemisme digunakan bagi memperhalus kata-kata atau ungkapan. Sinekdot Corbett dan Connors (1999: 379) menjelaskan bahawa sinekdot adalah suatu bentuk bunga bahasa yang mana sebahagian mewakili keseluruhan. Eufemisme bukan sahaja wujud dalam bahasa baku.Pertandingan itu berakhir dengan kemenangan Selangor [Selangor dalam ayat ini merujuk kepada hanya sebuah pasukan yang mewakili negeri Selangor]. Totem pro parte Alusi Alusi ialah sejenis stilistik yang merujuk secara eksplisit atau implisit terhadap peristiwa. Contoh ayat alusi seperti: Peristiwa 13 Mei harus dijadikan pengajaran oleh setiap rakyat Malaysia. Selain itu. alusi boleh juga menggunakan peribahasa bagi menggambarkan sesuatu perkara. Contoh eufemisme dalam bahasa baku seperti: . Hampir kebanyakan rakyat Malaysia mengetahui tragedi tersebut. kasar. mitos atau karya sastera yang terkenal. Peristiwa 13 Mei merupakan sejarah hitam yang pernah berlaku di Malaysia pada tahun 1969.Sudah begitu lama kami tidak nampak batang hidungnya [ Indera hidung dalam ayat ini merujuk kepada seorang manusia yang sempurna sifatnya]. Tetapi bagi rakyat Jerman atau Jepun. tidak bersopan atau yang dianggap tidak menyenangkan (Anton Moeliono.

Disfemisme memilih bentuk kata atau ragam bahasa daripada yang lembut kepada yang kasar. Strategi pleonasme disebut juga sebagai bahasa penegasan yang berlebih-lebihan. barua (makian). Terdapat bentuk disfemisme menggunakan bahasa daerah dan bahasa basahan. Pleonasme Strategi pleonasme merujuk bentuk bahasa yang menggunakan kata-kata yang lebih banyak daripada yang diperlukan bagi menyatakan sesuatu maksud. Majaz Perbandingan Majaz perbandingan merupakan penggunaan bahasa yang bersifat membandingkan dua hal yang pada hakikatnya berlainan atau yang dengan sengaja dianggap sama (Anton Moeliono. Selalunya. Yang berikut ialah contoh pleonasme: Orang yang meninggal itu menutup mata buat selama-lamanya. seperti: tongong (bodoh). Contohnya: Rakyat menumpahkan kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada mahkota.S t i l i s t i k . dengan menggunakan sifat kata-kata itu sendiri. Terdapat pelbagai bentuk majaz jenis ini dalam bahasa Melayu. keparat. S k e m a d a n M a j a z | 85 meninggal dunia (mati). Ungkapan disfemisme banyak terdapat dalam pantun jenaka. iaitu kiasan sandar. Namun begitu. Disfemisme Strategi disfemisme ialah kebalikan daripada eufemisme. haram jadah (jahat). bangang (bodoh). kiasan berangkap. Mahkota dalam ayat tersebut merujuk kepada raja di sesebuah negara yang berdaulat. seperti: celaka (kutukan). bedebah. . bagi masyarakat Melayu lama katakata kasar selalunya bertujuan untuk bergurau dan berjenaka. Kita dapat menyebut pencipta atau pembuatnya jika kita maksudkan ciptaan atau buatannya ataupun kita menyebut bahannya jika yang kita maksudkan itu barangannya. bersiram (mandi). sial (makian). 1989: 67). Za’ba dalam Ilmu Mengarang Melayu (2000: 1997) di bawah bab kiasan berpindah telah membahagikan metafora Melayu kepada tujuh bentuk. kiasan terus. 2. anak haram (anak luar nikah). Contoh disfemisme. kiasan pemanis. laknat (kutukan). bermalam (tidur). kiasan berbunga. kiasan melompat dan kiasan melarat. tutuh (hentaman). berbadan dua (hamil). bersantap (makan). Nama lain bagi metonimi ialah denominatio dan transnominatio. 1999: 398). Disfemisme turut digunakan dalam bahasa daerah. sebenarnya kata-kata itu tidak perlu kerana kata-kata yang ditegaskan itu sudah mempunyai sifat yang berkenaan. manakala dalam bahasa daerah seperti: ke sungai (membuang air besar). Tetapi. Antara yang terpenting ialah metafora. Metonimi Metonimi adalah penggantian sifat-sifat atau perkataan yang tepat untuk menggantikan sesuatu maksud (Corbett dan Connors. kepala otak (kutukan) dan kata carutan.

selalunya berisi jenaka. sekarang benci Kiasan berbunga Kiasan yang menggunakan rangkai kata yang indah atau berbunga-bunga. Kiasan Melarat Kiasan yang makna atau maksudnya sudah menyimpang jauh daripada maksud asal. Contohnya: pekak badak atau mandi kerbau. Tetapi katakata tersebut apabila dicantumkan dengan perkataan tertentu telah mengeluarkan makna baharu yang berbentuk kiasan. Kiasan Pemanis Kiasan yang menggunakan perbandingan yang tidak tepat untuk melindungi sesuatu makna yang kurang elok atau kurang manis jika dinyatakan secara terus terang. Pada asalnya perkataan berisi. Contohnya: Dulu papan. kutu embun (orang yang selalu pulang lewat malam). Contohnya: sudah berisi (hamil). badannya melidi (terlalu kurus) atau tubuhnya membadak (terlalu gemuk). Contohnya: pergi ke sungai besar (membuang air besar).S t i l i s t i k . S k e m a d a n M a j a z | 86 Kiasan Sandar Kiasan yang tidak menyatakan bandingan. sekarang besi Dulu sayang. Kiasan Terus Bentuk kiasan yang mempunyai makna yang lain daripada makna perkataan itu sendiri. pisau cukur (wanita yang suka mengikis harta). Contohnya: menanak nasi (sebenarnya memasak beras). . Kiasan Berangkap Kiasan jenis ini menunjukkan perbandingan dengan cara yang berbeza-beza atau bersajak. Kiasan Melompat Kiasan yang melangkah satu tingkat atau lebih daripada perkara atau benda yang asal atau sebenarnya. Contohnya: Selimut kemalasan menyeliputi tubuhnya atau adat lama telah reput di mamah usia. menjahit baju (sebenarnya menjahit kain untuk dibuat baju) atau mencucuk atap (sebenarnya mencucuk daun nipah untuk dijadikan atap). lidi dan badak mempunyai makna yang lain tidak seperti mana maksud dalam kiasan tersebut. Contohnya: harimau berantai (orang yang sangat garang). berbadan dua (mengandung) atau kembali ke alam baqa’ (mati). seolah-olah menjadi perkataan yang mempunyai makna baharu. sebaliknya terus berpindah kepada benda bandingan itu sendiri.

Majaz Pertentangan Majaz pertentangan merujuk kepada penggunaan kata atau frasa yang saling bertentangan dari segi makna. litotes ialah sejenis majaz yang menyatakan sesuatu yang positif dalam bentuk yang negatif atau bentuk yang bertentangan dengan tujuan merendah diri. Dengan demikian jenis-jenis majaz yang terasing ini digolongkan di dalam satu kelompok. Maksud itu dapat dicapai dengan mengemukakan makna yang berlawanan dengan makna yang sebenarnya. Menurut Lanham (1968: 56).S t i l i s t i k . ukurannya atau sifatnya. Menurut Anton Moeliono (1989: 66). Ironi Anton Moeliono (1989: 58). berpendapat ironi sebagai majaz yang menyatakan makna yang bertentangan dengan maksud berolok-olok atau menyindir. hiperbola atau superlatio bermaksud menyatakan sesuatu dengan cara berlebih-lebihan. Contohnya: Kematiannya memalapkan dunia ini. Contohnya: Cantik sungguh muka awak! Oksimoron Oksimoron menurut Corbett dan Connors (1999: 407) ialah penggandingan dua kata atau istilah yang secara lazimnya bersifat bertentangan. S k e m a d a n M a j a z | 87 3. Anton Moeliono (1989: 56) berpendapat hiperbola sebagai ungkapan yang melebih-lebihkan sama ada dari segi jumlahnya. Oksimoron didefinisikan sebagai frasa atau ayat yang mengandungi dua hal yang bertentangan. tersurat atau tersirat dalam struktur ayat yang sama atau yang berhubungan. Contohnya: Untuk menjadi manis seseorang harus menjadi kasar / Benci tapi rindu / Malu tapi mahu. Terdapat empat jenis majaz dalam kategori ini. Hiperbola Hiperbola ialah penggunaan istilah yang membesar-besarkan dengan tujuan memberi penekanan atau kesan memperhebat (Corbett dan Connors. 1999: 404). Terdapat lapan jenis majaz ragaman. 1999: 158). sama ada secara simbolik. . Contohnya: Perjuangan kami hanya setitik air di samudera. Litoses Litotes ialah penggunaan kenyataan yang tidak lengkap bukan untuk menipu tetapi untuk menunjukkan kehebatan apa yang hendak diperkatakan (Corbett dan Connors. 4. Majaz Ragaman Majaz ragaman merangkumi penggunaan strategi retorik yang tidak digolongkan dalam kategori majaz yang sudah dibincangkan kerana kepelbagaian bentuk dan struktur kemajaziannya.

Syhhhh. pengarang mungkin menggunakan lebih daripada dua ungkapan dengan makna yang serupa atau hampir serupa. yah. Contoh kata ekslamasi seperti: hei. Strategi onomatopia bertujuan memberi kesan estetik dan realistik terhadap maksud yang hendak disampaikan oleh pengarang.cit (bunyi tikus). Cit. mengeruh dan lainnya.. (1989: 229) onomatopia bermaksud perkataan yang berasal daripada peniruan bunyi.. oh. wah. menguak. sama ada dalam bahasa Melayu baku. mengaum.. ah dan wahai. bahasa daerah atau bahasa kolokial. S k e m a d a n M a j a z | 88 Simetri Strategi simetri bermaksud penggunaan perkataan atau frasa yang sama atau hampir sama maksudnya. seperti berdesir. suka. hoi.(lambang pintaan diam).cit... sedih. perkataan panglima dan pendekar mempunyai maksud yang hampir sama.. tap. gembira. aduhai.. Antimeria Lanham (1968: 9) mendefinisikan antimeria sebagai peralihan fungsional dengan menggunakan sebahagian ucapan untuk yang lain. Penggunaannya dapat menimbulkan kesan rasa dan kesan emosi yang tinggi dalam minda pembaca. duka dan seumpamanya. berderai atau bunyi kesan daripada perbuatan manusia seperti mengetuk. ketawa atau bunyi suara binatang seperti mengembek. Perkataan permainan dan main adalah daripada kata akar yang sama tetapi berbeza dari segi golongan kata. cis. amboi.tap (bunyi air menimpa daun kering). ayuh. miau. berkukku (suara burung terkukur). Contohnya: Pelbagai macam permainan yang kami main. Dalam keadaan tertentu. menderu. berkokok dan sebagainya. dapat meruntun hati pembaca supaya menghayati perasaan yang disampaikan pengarang. Penggunaan strategi ini dapat memberikan penegasan terhadap makna yang diingini pengarang daripada hanya menggunakan satu ungkapan sahaja.miau (suara kucing) ataupun dalam bentuk kata berimbuhan seperti menderap..S t i l i s t i k . Ekslamasi Strategi ekslamasi digunakan dalam ayat bagi melahirkan isi hati. Melalui ekslamasi. Onomatopia Menurut Umar Junus.. Terdapat dua bentuk onomatopia sama ada dengan meniru bunyi asal seperti derap…derap (bunyi tapak kaki sedang memijak sesuatu). Paronomasia Paronomasia adalah sejenis puns yang merujuk kepada permainan kata-kata seperti mengulangi perkataan dalam dua makna yang berbeza atau menggunakan perkataan yang bunyinya seakan .. Contohnya: Bapa ibu seorang panglima dan sekali gus pendekar handal. sama ada sakit. Dalam konteks ayat ini. mengaduh. eh. kedebuk (bunyi benda jatuh). Biasanya bunyi itu diambil daripada unsur alam.

iaitu peribahasa yang membawa makna selapis. Orang Melayu menggunakan pelbagai elemen bahasa seperti peribahasa. kiasan. Pantun Pantun tergolong dalam puisi Melayu tradisional yang dipercayai berakar umbi daripada sastera lisan dalam kalangan rakyat bawahan sebelum berkembang kepada bentuk penulisan. (iii) boleh dijadikan pedoman hidup kerana isinya yang benar dan luas. pelambangan.S t i l i s t i k . (i) untuk menghiasi karangan dan percakapan. (ii) menguatkan tujuan karangan atau percakapan. fikiran dan perasaan mereka. Dalam Ilmu Mengarang Melayu (2000). Tidak mempunyai kekuatan untuk mempertahankan dirinya sendiri serta mudah dipengaruhi dan diperkotak-katikkan oleh orang lain. . manakala perumpamaan sebagai peribahasa berlapis. Menurut Za’ba (2002: 222) pantun ialah kaedah karangan berangkap yang jati terpakai pada orang-orang Melayu bagi menggambarkan fikiran hiba sayu dan warna-warna perasaan yang indah-indah seperti hal ehwal berkasih sayang dan pujuk rayu yang lemah lembut antara kekasih dengan kekasihnya. miskin rohani dan jasmani. Antara majaz Melayu yang terpenting ialah. suku kata seperti awalan. gunanya peribahasa Melayu. perbilangan. jahil. pepatah. Hakikatnya kedudukan apung tidak kukuh dan mudah dihanyutkan air ke mana sahaja. Begitu juga dengan manusia yang tidak punyai kekuatan diri. bidalan. Manusia sedemikian umpama sampah sarap yang terbuang di tengah lautan. sindiran. Za’ba telah meletakkan peribahasa setara dengan simpulan bahasa dan kiasan. S k e m a d a n M a j a z | 89 sama tetapi mempunyai makna yang berbeza (Corbett dan Connors: 1999: 399). tamsilan dan simpulan bahasa. petitih. pantun. Begitu mudah dipukul ombak ke tepi dan ke tengah. pepatah. imejan di samping penggunaan patah kata. Peribahasa dipecahkan kepada tiga kategori utama. sudah pasti akan punah dan sirna seandainya dilanda cabaran hidup. Beliau membahagikan bidalan. sisipan atau akhiran. Contohnya: Ramai askar yang berbaju perang berangkat menuju ke medan perang. perbilangan dan pepatah sebagai peribahasa yang membawa makna selapis. peribahasa berlapis dan lidah pendeta. Dalam hubungan ini. Menurut Za’ba . Kiasan pada kata apung yang dipukul ombak amat cocok dengan sifat manusia yang tidak mempunyai prinsip hidup. Contoh pantun Melayu yang indah dan membawa mesej didaktik seperti: Tanjung Katung jauh ke laut tampak dari belakang mati laksana apung di tengah laut dipukul ombak jatuh ke tepi Lambang apung dalam pantun ini membawa maksud sesuatu yang timbul di atas air. Majaz Melayu Majaz Melayu merujuk kepada kaedah orang Melayu memanipulasi bahasa secara simbolik dan kiasan melalui bahasa lisan atau tulisan untuk menyampaikan idea. paronomasia tergolong dalam penggunaan kata-kata yang seakan sama bunyinya tetapi berbeza maknanya.

Seperti embun di hujung rumput dan lain-lain. Pepatah lebih memberatkan tentang sifat ringkasnya. sebagai. et al. Alusi 7. tamsilan dimulai dengan kata-kata: seperti. Tamsilan bertujuan mengumpamakan seseorang atau sesuatu mengenai pekerti. ikut rasa binasa. 1988: 308). S k e m a d a n M a j a z | 90 Pepatah Pepatah adalah salah satu unsur dalam peribahasa Melayu. bijaksana perkataannya dan benar pengajarannya (Za’ba. tajam dan berseni. Skema 5. bagai. Stilistik 2. Contoh simpulan bahasa seperti: menongkat langit. bongkok sabut dan kaki bangku. 8. Hiperbaton 3. Alah bisa tegal biasa. makin berisi makin tunduk.S t i l i s t i k . berlainan daripada makna asalnya (Safian Hussain. Seperti sirih pulang ke gagang. Contoh bidalan seperti: Bawa resmi padi. tabiat dan keadaan. Peribahasa 6. Pepatah ialah kiasan yang digunakan untuk mematah atau memutuskan pembicaraan orang lain. 2002: 170). Contoh pepatah seperti: Biar lambat asal selamat. Majaz Anomatopia Pantun . Tamsilan Tamsilan berasal daripada bahasa Arab at-tamsil. Menurut Za’ba (2002: 170) tamsilan ialah peribahasa yang menyebutkan sesuatu maksud dengan diumpamakan atau dikiaskan kepada sesuatu perkara lain dan oleh sebab itu jadi ertinya dua lapis. Bidalan Bidalan merupakan satu lagi bentuk dalam peribahasa yang digolongkan dalam sastera Melayu lama. berganti tikar. Bidalan lebih memberatkan tentang sifat melekatnya di mulut orang ramai dan tentang bandingan dan teladan yang ada di dalamnya (Za’ba. Bentuk majaz ini paling banyak digunakan oleh orang Melayu kerana sifatnya yang ringkas dan dapat menyampaikan maksud dengan tepat. Contoh tamsilan: Seperti bulan di pagar bintang. Bahasa menunjukkan bangsa dan sebagainya. Simpulan Bahasa Simpulan bahasa merupakan rangkaian perkataan atau ungkapan yang telah tersimpul dengan susunan yang khas dan digunakan dengan makna khusus. laksana. 9. Biasanya. Parentesis 4. atau Ikut suka luka. 2002: 170). ikut hati mati. KATA KUNCI 1.

3. Jelaskan lima jenis metafora menurut pandangan Za’ba. Apakah yang dimaksudkan strategi skema dan majaz. Sulaiman Masri et al. . 2. (2000). Ismail Ahmad (1996) Penulisan Saintifik. Edisi Rumi. Tertib Mengarang. S k e m a d a n M a j a z | 91 PENILAIAN KENDIRI 1. Kuala Lumpur: Menara Ilmu Sdn Bhd. _____________( 2006. Bandung: Penerbit Angka. Bincangkan dengan jelas pengertian stilistik. Henry Guntur Tarigan (1986) Menulis sebagai Satu Ketrampilan Berbahasa. 4. Bina dua ayat menggunakan teknik anomatopia atau paronamasia. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Apakah yang dimaksudkan dengan konsep kejujuran dan kesantunan. Za’ba. Bhd.S t i l i s t i k . Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka. Ilmu Mengarang Melayu. (2007) Bahasa Melayu. 5. Rujukan Menengah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bahan Rujukan Awang Sariyan (1992) Asas Penulisan Deskriptif. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful