S t i l i s t i k , S k e m a d a n M a j a z | 75

UNIT 5 STILISTIK, SKEMA DAN MAJAZ

HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini, anda diharap dapat: 1. 2. 3. Mengenal pasti konsep dan pengertian stilistik Menghuraikan kategori stilistik dalam penulisan Menjelaskan strategi dan teknik stilistik dalam penulisan

Pengenalan Stilstik merupakan salah satu ranting dalam ilmu retorika. Strategi stilistik lazimnya diaplikasi dalam penulisan popular seperti dalam media massa atau dalam penulisan kreatif. Stilistik berkait rapat dengan gaya bahasa dan teknik mengindahkan bahasa supaya tampak menarik bahkan maknanya akan lebih mudah difahami dan lebih memberi kesan kepada pembaca. Hashim Awang (1987), menyatakan bahawa gaya bahasa ialah cara menggunakan kata-kata dalam menyampaikan fikiran dan perasaan. Gaya bahasa juga merupakan penyusunan kata sebagai satu cara yang baik dan berkesan untuk menyatakan sifat individu pengarang, fikiran dan tujuannya. Tanpa stilistik sesuatu teks akan kelihatan stereotaip, kaku dan mendatar. Pendek kata, ilmu stilistik bertujuan melenturkan bahasa mengikut kehendak pengarang selari dengan maksud yang hendak disampaikan. Pengarang-pengarang terkenal biasanya menguasai pelbagai teknik stilistik sehingga tulisan-tulisan mereka terasa indah, mantap dan sedap apabila dibaca. Ciri-ciri Stilistik Gaya stilistik yang baik seharusnya mengandungi lima unsur, iaitu kejujuran, kesantunan, kejelasan, kesingkatan dan menarik. Kejujuran: Kejujuran bermaksud: (i) sanggup melakukan pengorbanan demi menyatakan sesuatu secara ikhlas dan jujur (ii) mematuhi peraturan dan kaedah yang betul dalam berbahasa (iii) menggunakan bahasa yang jelas dan mengelakkan kekaburan, dan (iv) menyatakan sesuatu dengan tepat.

Kesantunan: Kesantunan bermaksud (i) memberi penghargaan atau menghormati pihak yang terlibat, misalnya pendengar atau pembaca (ii) mewujudkan rasa nikmat melalui penggunaan kata-kata, (iii) menyampaikan sesuatu dengan jelas.

misalnya gaya klasik atau gaya moden. gaya Indonesia. Tujuan: gaya bahasa yang ditentukan oleh maksud atau tujuan atau apa-apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. Subjek atau perkara: gaya bahasa yang ditentukan berdasarkan subjek yang diperkatakan. gaya intim atau mesra untuk lingkungan keluarga atau gaya orang yang akrab. urutan idea secara logis dan penggunaan kiasan serta perbandingan. gaya diplomasi. misalnya gaya ilmiah. gaya Kelantan. menghindari tautologi atau pengulangan yang tidak perlu. Tempat: gaya yang dihubungkan dengan lokasi atau tempat yang mempengaruhi penggunaan ungkapan atau cara mengungkapkan sesuatu. iaitu berdasarkan: i. gaya Usman Awang. vii.. vi. mengelakkan penggunaan kata yang sinonim. v. gaya formal untuk suasana formal.S t i l i s t i k . gaya Keris Mas dan lain-lain.L. gaya Berita Harian dan lain-lain. gaya kewartawanan dan sebagainya. gaya Pulau Pinang. misalnya gaya Melayu. Misalnya. gaya sentimental. ii. iii. iaitu (i) bervariasi. misalnya gaya Shahnon Ahmad. misalnya gaya K. (ii) mengandungi humor yang sihat (iii) mempunyai pengertian yang baik. gaya falsafah. gaya Utusan. hubungannnya dengan fakta yang diungkapkan melalui kata dan ayat. iv. (iv) mempunyai kekuatan (vitalitas) dan penuh dengan daya khayal atau imaginasi. Masa: gaya yang dikaitkan dengan masa atau period tertentu. Khalayak: gaya yang berdasarkan golongan sasaran. gaya Sabah dan lain-lain. Medium atau wahana: gaya yang dikaitkan dengan cara penggunaan sesuatu bahasa. misalnya gaya popular untuk masyarakat umum. gaya popular. Jenis-jenis Stilistik Gaya bahasa atau stilistik boleh diklasfikasikan kepada beberapa kategori. gaya sarkastik (sindiran). Pengarang: gaya yang dapat dikaitkan dengan penulis tertentu. Kesingkatan: Kesingkatan dapat diwujudkan melalui usaha menggunakan kata secara efisien. gaya humor dan lain-lain. S k e m a d a n M a j a z | 76 Kejelasan: Kejelasan dapat diperlihatkan dari segi ketatabahasaan. Menarik: Sesuatu gaya bahasa yang dikatakan menarik itu dapat diukur dari segi kewujudan unsur-unsur yang berikut. .

Laurie dan Kirszmer (1981: 208) memberikan makna skema sebagai merujuk kepada pengukuran tentang kepandaian penulis menggunakan bahasanya. skema pengulangan. Contohnya: Bapa memang meminati sukan air. Dalam modelnya. Corbett dan Connors (1999: 381) menterjemahkannya sebagai kesamaan struktur dalam pasangan atau siri kata-kata. 1999: 379). ragbi dan jenis-jenis sukan yang memerlukan banyak stamina. antitesis dan isokolon. tinju. tengah mahupun di akhir perkataan ataupun melalui perubahan bunyi. terdapat juga gaya bahasa yang berdasarkan teori dalam bidang bahasa dan kesusasteraan. skema hiperbaton.S t i l i s t i k . skema atau orthographical schemes melibatkan perubahan dalam ejaan mahupun bunyi perkataan yang terhasil dengan cara menambah atau mengurangkan huruf atau suku kata yang terletak di hadapan. frasa-frasa atau klausa-klausa yang berhubungan. S k e m a d a n M a j a z | 77 Selain itu. misalnya teori stilistik. iaitu aspek skema dan majaz. iaitu skema seimbang. Strategi Skema Skema atau scheme berasal daripada bahasa Greek schema merupakan unsur stilistik dalam fakulti elocutio atau gaya yang bermaksud bentuk (Corbett dan Connors. Dalam unit ini akan dibincangkan dua strategi daripada teori stilistik. bentuk penyusunan kata-kata atau bentuk penulisan yang tidak mengubah makna. yakni sejauh mana penulis itu berjaya mencapai matlamat stilistik. Selain itu. Daripada kepelbagian susunan rangkaian kata. Corbett membentuknya menjadi suatu strategi dalam figures of Speech. Gaya ini mensejajarkan beberapa ayat yang berpola sama. Terdapat tiga teknik dalam skema ini. 1. Golden (1983) pula mendefinisi skema sebagai sebarang jenis perkataan. Corbett dan Connors. ejaan mahupun bunyi ini akan menentukan jenis strategi dalam kategori skema. Skema Seimbang Skema seimbang merujuk perubahan bentuk atau susunan sesuatu perkataan secara seimbang yang menghasilkan kesan makna yang berbeza. iaitu paralelisme. skema pengguguran dan skema ragaman. Paralelisme Paralelisme merujuk kepada salah satu asas dalam ilmu stilistik. Quintilianus (1920) mendefinisikan skema sebagai suatu wacana berseni hasil manipulasi kata-kata yang menyimpang daripada bentuk yang lazim. Daripada ungkapan ini. Skema merupakan penyimpangan atau perubahan dari segi bentuk ayat atau susunan perkataan. (1999: 381-395) mengemukakan skema kesamarataan (schemes of construction) yang merangkumi empat kategori. .

semua menyaksikan hiburan itu. Epistrop Corbett dan Connors (1999: 391) menjelaskan bahawa epistrop adalah sejenis pengulangan kata-kata yang sama atau kumpulan yang sama pada akhir klausa yang berturutan. Skema ini dibahagikan kepada sepuluh jenis seperti berikut: Anafora Anafora ialah pengulangan perkataan yang sama atau sekumpulan perkataan pada permulaan klausa yang berturutan. Pengulangan ini memberikan rima pada ayat dan memberikan penekanan yang khusus pada elemen yang diulang. Umar Junus (1989: 224) berpendapat isokolon adalah suatu pengertian dalam retorik klasik yang digunakan untuk menyebut ‘perulangan dari baris atau fikiran yang sama’. Hidup adalah hari ini. Besok adalah hari ini. berirama atau pelbagai. Contohnya: Hidup ini adalah suatu perjuangan. Isokolon terjadi apabila wujud elemen yang tidak sahaja setara dari segi struktur malah elemen yang mempunyai kepanjangan yang sama. Contohnya: Lain caranya. Umar Junus (1989: 210) mendefinisikannya sebagai pengulangan kata terakhir sesuatu klausa pada awal klausa yang berikutnya. manakala Umar Junus (1989: 213) pula menjelaskan istilah antitesis merujuk kepada bentuk peletakkan dua ayat atau kata yang bertentangan dalam kedudukan berdampingan. Contohnya: Besar kecil. 1999: 390). S k e m a d a n M a j a z | 78 Antitesis Menurut Lanham (1968: 12). Lanham (1968: 125) pula mentakrifkan sebagai pengulangan kata atau kata-kata yang hampir pada akhir beberapa klausa. Isokolon Isokolon adalah pengulangan frasa-frasa dalam kepanjangan yang sama dan lazimnya berstruktur sejajar. Segala sesuatu buat hari ini. laki-laki perempuan. Perjuangan dalam mencari ilmu pengetahuan. nada dan bunyi yang puitis. Contohnya: Setiap musuh mesti dihapuskan. Pengulangan ini akan menghasilkan kesan emosi yang kuat (Corbett dan Connors. ayat atau versi. Anadiplosis Anadiplosis adalah pengulangan kata akhir dalam sesuatu klausa pada permulaan klausa yang berikutnya. . tua muda. lain gayanya dan lain rasanya. 2. Setiap cabaran mesti dihadapi dengan tabah. antitesis adalah tindakan mengabungkan idea-idea yang bertentangan. Contohnya: Kelmarin adalah hari ini.S t i l i s t i k . Skema Perulangan Skema perulangan merujuk kepada perulangan kata atau frasa yang menghasilkan kesan makna. Kerapkali juga isokolon membawa nada yang puitis.

frasa-frasa atau klausa-klausa dalam urutan kepentingan yang meningkat. ke bukit bukau. Antimetabole Antimetabole adalah pengulangan kata-kata dengan aturan tatabahasa yang terbalik dalam klausa yang berurutan (Corbett dan Connors. Dari gunung yang tinggi. Antiklimaks Antiklimaks merupakan susunan ayat atau wacana dengan urutan fikiran yang semakin menurun dan berdarjah kepentingan maknanya (Umur Junus. klimaks ialah ayat atau wacana dengan urutan fikiran yang semakin menaik dan penting. Klimaks Klimaks ialah penyusunan kata-kata. Demikianlah pengembaraan sang helang. dusun. Menurut Umar Junus (1989: 225). Umar Junus (1989: 233) menjelaskan bahawa poliptoton adalah permainan kata hingga terasa ada dua kemungkinan makna. asonansi juga menghasilkan kesan onomatopuisi (onomatopoetic) dan humor. 1999: 393). 1989: 225). Contohnya: Makna memulakan dan mengakhir makna atau kebencian bertemu dengan kebencian Epanalepsis Corbett dan Connors (1999: 392) mendefinisikannya sebagai pengulangan kata pada akhir sesuatu klausa yang sudah dinyatakan pada awal klausa. Contohnya: Dari desa. dataran dan menyelinap ke hutan kecil di desa terpencil. Contohnya. Epanalepsis adalah bentuk pengulangan yang menghasilkan kesan emosi. Lanham (1968: 119) menjelaskannya sebagai penginversian susunan perkataan yang diulang-ulang. Beliau menjelaskan bahawa jenis pengulangan ini jarang terdapat dalam prosa. Selain mewujudkan rima dalam ayat. kampung dan kota. Contohnya: Seseorang itu harus makan untuk hidup. S k e m a d a n M a j a z | 79 Poliptoton Poliptoton adalah pengulangan perkataan yang berasal daripada kata akar yang sama (Corbett dan Connors. Lanham (1968: 18) mendefinisikan asonansi sebagai kesamaan dalam bunyi antara bunyi vokal yang didahului dan diikuti oleh bunyi konsonan yang berbeza dalam kata-kata yang berhampiran. Skema ini lazimnya terdapat dalam puisi . Asonansi Corbett dan Connors (1999: 389) mendefinisikan asonansi sebagai pengulangan bunyi vokal yang sama dalam suku kata yang diberi penekanan pada kata-kata yang bersebelahan yang mungkin didahului dan dikuti oleh konsonan yang berbeza.S t i l i s t i k . Contohnya: Si isteri kalau masih tetap di kampung akan insaf bahawa dia hanya seorang isteri. orang berkumpul menghadiri rapat raksasa itu. Urutan ini disusun berdasarkan darjah topik (Corbett dan Connors. bukan hidup untuk makan. 1999: 394). 1999: 395).

Umar Junus (1989: 208) menjelaskan bahawa aliterasi adalah pengulangan konsonan yang sama. Kedua. Pengulangan ini mewujudkan rima dalam ayat. kiasmus ialah susunan frasa atau klausa pertama yang diterbalikkan pada frasa atau klausa yang kedua. 3. Kiasmus Corbett dan Connors (1999: 394) menjelaskan bahawa kiasmus adalah kebalikan struktur tatabahasa dalam urutan frasa atau klausa. iaitu elipsis. Lawan bagi asindeton ialah polisindeton. asindeton memberikan kesan rima yang tepat dalam ayat. biasanya pada awal kata. . 1999: 386). Skema jenis ini lazimnya lebih banyak ditemui dalam bahasa puisi berbanding prosa. Contohnya: Besarkanlah Tuhanmu. jauhilah perbuatan maksiat. Terdapat tiga strategi dalam skema ini.S t i l i s t i k . Yang berbeza. penggunaan kata hubung dengan jumlah yang melebihi kebiasaan. Menurut Corbett. Menurut Umar Junus (1968: 217) elipsis adalah pengsirnaan unsur-unsur yang terdapat dalam ayat. iaitu penggunaan kata hubung yang banyak. Contohnya: Bukan Beta Bijak Berperi. Kiasmus sama seperti antimetabole kerana melibatkan penginversian struktur tatabahasa. Lidah api menjulang tinggi. Elipsis Elipsis ialah pengguguran secara sengaja kata atau beberapa kata yang dibayangkan oleh konteks (Corbett dan Connors. 1999: 387). Umar Junus (1989: 214-215) pula mendefinisikan asindeton sebagai ketiadaan penggunaan kata hubung yang menghubungkan satu ayat dengan ayat yang lain atau satu frasa dengan frasa yang lain. S k e m a d a n M a j a z | 80 dan amat jarang ditemui dalam teks prosa. bersihkan pakaianmu. Contohnya: Pelajar-pelajar itu berlari bertebaran di tepi pagar. Pertama. Contohnya: Kilau kilat membelah gelap. janganlah kamu memberi kerana hendak memperoleh yang lebih banyak. Asindeton Asindeton ialah pengguguran kata hubung antara siri-siri klausa yang berhubungan (Corbett dan Connors. pengguguran kata hubung atau tanda mekanis. Skema Penguguran Terdapat dua bentuk skema jenis ini. Contohnya: Semua kesabaran kami sudah hilang. Berdasarkan definisi Lanham (1968: 119). di kantin. Aliterasi Corbett dan Connors (1999: 388) berpendapat aliterasi ialah pengulangan konsonan pertama atau pertengahan dalam dua atau lebih kata-kata yang bersebelahan. di padang. Tujuan penggunaan skema ini untuk memberi kesan keunikan dan kepelbagaian gaya bahasa. kiasmus tidak melibatkan pengulangan kata-kata sebagaimana antimetabole. asindeton dan polisindeton. lenyap sudah ketekunan kami untuk melanjutkan usaha itu. juga di belakang bangunan sukan.

strategi polisindeton bertujuan melambatkan irama prosa dalam perenggan dan seterusnya menghasilkan kesan penegasan yang jitu. Contoh ayat yang menggunakan strategi umum – khusus seperti berikut: Dia bermaksud hendak ke Kedah. iaitu kertas. Dengan kata lain. lalu melanjutkan ke Eropah. semuanya menggelapkan matanya. Contoh ayat yang menggunakan strategi ini seperti: Tiada lagi rindu. pengarang memulakannya dengan kata nama yang khusus. pengarang lebih dahulu menyebut kata abstrak. iaitu Eropah. Abstrak – Konkrit Strategi abstrak – konkrit merujuk gandingan kata atau frasa yang ertinya berbentuk abstrak pada awal ayat dengan kata atau frasa yang bermaksud konkrit atau yang dapat ditanggapi sifatnya pada ayat berikutnya. . Menurut Corbett. Skema Ragaman Skema ragaman merujuk kepada manipulasi perkataan atau frasa yang tidak dapat dihimpunkan dalam salah satu kumpulan skema disebabkan kepelbagaian bentuk. Polisindeton boleh juga digunakan bagi menunjukkan penekanan terhadap sesuatu maksud. Khusus – Umum Strategi khusus – umum adalah kebalikan strategi umum – khusus. Contohnya: Mulanya belajar di Azhar. gaya dan penyusunan ayat yang mencetuskan kesan yang berbeza. S k e m a d a n M a j a z | 81 Polisindeton Polisindeton menurut Corbett dan Connors (1999: 388) ialah penggunaan kata hubung yang melebihi daripada jumlah yang lazim digunakan menurut rumus tatabahasa. Terdapat enam jenis strategi dalam skema ini seperti yang berikut: Umum – Khusus Strategi umum – khusus merujuk kepada penggunaan kata atau frasa yang membawa makna umum pada bahagian awal ayat sebelum bergerak kepada makna khusus pada bahagian tengah atau pengakhiran ayat. Strategi ini meletakkan kata atau frasa yang membawa makna khusus pada awal ayat sebelum bergerak kepada kata atau frasa yang membawa makna umum pada pertengahan atau akhir ayat. lancar dan mudah difahami oleh khalayak. Perhatikan contoh berikut: Wang dan harta dan pangkat dan kemewahan. iaitu rindu sebelum bergerak kepada kata yang konkrit.S t i l i s t i k . Dalam ayat ini. Pengarang terlebih dahulu menyebut lokasi yang umum. Dalam ayat ini. 4. cuma sebuah coretan di kertas. iaitu Sungai Petani. polisindeton merupakan kebalikan asindeton. Tujuan gandingan ini untuk memberi kesan keunikan pada ayat tersebut. tetapi lebih dahulu singgah di Sungai Petani. iaitu Kedah sebelum menjurus kepada lokasi yang khusus. Gandingan makna umum dengan makna khusus ini membentuk tangga makna yang tersusun. iaitu Universiti Al-Azhar sebelum menyebut kata nama yang bersifat umum.

Huraian ini disebabkan istilah gigi air jarang digunakan dalam konteks bahasa Melayu baku. bahasa arkaik atau ungkapan yang jarang diketahui maknanya. Contoh ayat yang menggunakan strategi ini seperti: Tapi Sungai Ceper meninggalkan banyak kenangan. frasa Sungai Ceper adalah sesuatu yang konkrit kerana sungai mempunyai bentuk dan dapat dilihat secara zahir. Ringkasnya. Enumerasi Strategi enumerasi bermaksud menyatakan frasa penting terlebih dahulu sebelum maksudnya dijelaskan secara ringkas pada frasa atau klausa berikutnya. Menurut Lanham (1968) aposisi sebagai meletakkan dua kata atau frasa nama secara bersama dengan frasa yang kedua mendefinisi frasa yang pertama. Contoh ayat yang menggunakan strategi ini seperti: Gigi air ialah pasir-pasir dalam bumi yang tersusun dan bergerak mengikut aliran air itu. 4. sama ada yang berkaitan dialek. Dengan kata lain. enumerasi ialah penghuraian sesuatu peristiwa atau hal secara terperinci supaya terasa lebih hidup dan lebih nyata. 1999). S k e m a d a n M a j a z | 82 Konkrit – Abstrak Strategi konkrit – abstrak berkaitan gandingan antara kata atau frasa yang ertinya berbentuk konkrit pada awal ayat dengan kata atau frasa yang bermaksud abstrak atau ghaib pada ayat berikutnya. Skema Hiperbaton Skema hiperbaton bermaksud strategi penyusunan perkataan yang menyimpang daripada aturan yang lazim. iaitu aposisi. sosiobudaya. istilah gigi air mengandung makna yang lain pula. Skema ini terbahagi kepada tiga jenis.S t i l i s t i k . Contohnya: Kuala Lumpur. Ungkapan ini hanya menurut tafsiran pengarang. tetapi kenangan adalah kata nama abstrak kerana hanya dapat digambarkan dalam minda dan perasaan. kenangan hampir-hampir 60 tahun yang lampau. enumerasi tidak mempunyai satu definisi yang tetap dan standard. Dalam ayat ini. strategi ini merupakan pendefinisian ringkas terhadap sesuatu ungkapan yang dirasakan penting oleh pengarang bagi memudahkan khalayak memahaminya. Aposisi Aposisi merujuk kepada penyusunan sebelah menyebelah dua elemen yang berkaitan dengan elemen yang kedua berfungsi sebagai penjelasan bagi elemen pertama (Corbett dan Connors. Skema ini juga dinamakan inversi aturan kata yang menurut Corbett dan Connors (1999: 104) sebagai susunan perkataan yang normal dalam ayat yang diterbalikkan atau berlaku transformasi dalam ayat. anastrop dan parentesis. Mungkin bagi pengarang tertentu pula. Frasa gigi air yang berbentuk simpulan bahasa diberi penghuraian lanjut oleh pengarang bagi memudahkan pembaca memahami maksudnya dengan jelas. Menurut Adnani dan Sofjan (1970: 105). ibu kota .

Takrifan anastrop menurut Umar Junus (1989: 108) merujuk kepada pembalikkan susunan ayat dengan tujuan supaya frasa yang diletakkan pada awal lebih penting daripada frasa yang di belakang. majaz pertentangan. majaz perbandingan. majaz boleh diterjemahkan sebagai kiasan. 1989: 237). Frasa Kami telah diminta [bernada lembut/perlahan/bisikan. S k e m a d a n M a j a z | 83 Malaysia. Dalam bahasa Melayu. Contoh ayat parentesis: Kami telah diminta – yang sebenarnya kami telah dipaksa supaya meninggalkan perhimpunan itu. Parentesis Parentesis ialah penyisipan beberapa unit verbal yang mencelah dalam sesuatu urutan ayat. Trope adalah bentuk gaya bahasa yang melibatkan ungkapan. sama ada yang bersifat simbolik. Dalam stilistik Barat. terletak di kawasan lembah yang subur dan cantik. frasa atau ayat yang mencelah sebagai penyimpangan dalam ayat yang sempurna. Strategi Majaz Majaz merupakan terjemahan daripada tropes atau tropein dalam leksikal Greek yang bermaksud mengubah atau memalingkan maksud. Terdapat tujuh jenis strategi dalam majaz pertautan. Majaz Pertautan Majaz pertautan merujuk hubungan pertautan makna. parentesis adalah kata. pepatah dan yang seumpamanya (Umar Junus. Fungsi utamanya ialah untuk memberikan penekanan. iaitu majaz pertautan. trope merupakan elemen figures of Speech berdasarkan model Corbett dan Connors (1999). namun konsep kata kiasan dalam bahasa Melayu tidak terperinci berbanding dengan majaz. perumpamaan atau tamsilan. Kuala Lumpur terletak di kawasan lembah yang subur dan cantik]. Majaz terbahagi kepada lima kategori. [Sepatutnya ayat ini ditulis . manakala ayat selepas sempang harus bernada kuat dan bersemangat]. Kehadiran parentesis menyebabkan hubungan antara pola dalam ayat terputus.S t i l i s t i k .Ibu kota Malaysia. 1. Contohnya: Berbondong-bondong orang datang menunggu ketibaannya [penekanan pada frasa berbondong-bondong]. Beliau menambah bahawa parentesis merupakan komentar yang menyelitkan emosi komunikator. (Corbett dan Connors 1999: 384). Anastrop Corbett dan Connors (1999: 383) menjelaskan bahawa anastrop adalah susunan kata yang lazim. Menurut Lanham. majaz ragaman dan majaz Melayu. iaitu: .

Contoh eufemisme dalam bahasa baku seperti: . karya atau tokoh terkenal berdasarkan praanggapan adanya pengetahuan bersama yang dimiliki oleh pengarang dan pembaca. Ungkapan Pak Belang merupakan kiasan kepada harimau. mitos atau karya sastera yang terkenal. 1989: 3-4). Terdapat dua bentuk sinekdot. Ia juga disebut sebagai ucapan pemanis atau ungkapan lembut. berpendapat. Sinekdot Corbett dan Connors (1999: 379) menjelaskan bahawa sinekdot adalah suatu bentuk bunga bahasa yang mana sebahagian mewakili keseluruhan. . tokoh atau tempat dalam kehidupan nyata. tetapi juga dalam bahasa daerah. Eufemisme bersifat seperti acuan bagi bahasa yang tidak menyinggung perasaan orang atau kata-kata pemanis bagi menggantikan kata-kata yang mungkin boleh menghina. Eufemisme bukan sahaja wujud dalam bahasa baku. peristiwa 13 Mei merupakan sesuatu yang asing bagi mereka kerana peristiwa bersejarah itu bukan suatu alusi bagi bangsa tersebut. Contohnya seperti berikut: Pars pro toto . menyinggung. Contohnya: Banyak yang mengatakan Pak Belang sudah parah dan lari masuk rimba yang lebih tebal. keadaan dan peristiwa yang selalunya berdasarkan pengetahuan umum.Pertandingan itu berakhir dengan kemenangan Selangor [Selangor dalam ayat ini merujuk kepada hanya sebuah pasukan yang mewakili negeri Selangor]. Peristiwa 13 Mei merupakan sejarah hitam yang pernah berlaku di Malaysia pada tahun 1969. S k e m a d a n M a j a z | 84 Periprasis Umar Junus (1989: 232). Menurut Anton Moeliono (1989: 4). alusi ialah majaz yang menunjukkan kepada suatu peristiwa. Tetapi bagi rakyat Jerman atau Jepun. biadap. periprasis adalah sesuatu yang dapat difahami maknanya secara literal tetapi diterangkan melalui ungkapan. Contoh ayat alusi seperti: Peristiwa 13 Mei harus dijadikan pengajaran oleh setiap rakyat Malaysia. alusi boleh juga menggunakan peribahasa bagi menggambarkan sesuatu perkara. kasar. tidak bersopan atau yang dianggap tidak menyenangkan (Anton Moeliono. Hampir kebanyakan rakyat Malaysia mengetahui tragedi tersebut. Totem pro parte Alusi Alusi ialah sejenis stilistik yang merujuk secara eksplisit atau implisit terhadap peristiwa. kolokial atau dialek. Eufemisme Strategi eufemisme digunakan bagi memperhalus kata-kata atau ungkapan. Selain itu. iaitu pars pro toto yakni menggunakan ungkapan sebahagian untuk maksud keseluruhan dan totem pro parte dengan menyebut keseluruhan untuk maksud sebahagian. hal.Sudah begitu lama kami tidak nampak batang hidungnya [ Indera hidung dalam ayat ini merujuk kepada seorang manusia yang sempurna sifatnya].S t i l i s t i k .

Terdapat pelbagai bentuk majaz jenis ini dalam bahasa Melayu. Strategi pleonasme disebut juga sebagai bahasa penegasan yang berlebih-lebihan. anak haram (anak luar nikah). kepala otak (kutukan) dan kata carutan. sebenarnya kata-kata itu tidak perlu kerana kata-kata yang ditegaskan itu sudah mempunyai sifat yang berkenaan. bedebah. Pleonasme Strategi pleonasme merujuk bentuk bahasa yang menggunakan kata-kata yang lebih banyak daripada yang diperlukan bagi menyatakan sesuatu maksud. Metonimi Metonimi adalah penggantian sifat-sifat atau perkataan yang tepat untuk menggantikan sesuatu maksud (Corbett dan Connors. Terdapat bentuk disfemisme menggunakan bahasa daerah dan bahasa basahan. Ungkapan disfemisme banyak terdapat dalam pantun jenaka. kiasan berangkap. bersiram (mandi). seperti: celaka (kutukan).S t i l i s t i k . Disfemisme memilih bentuk kata atau ragam bahasa daripada yang lembut kepada yang kasar. Majaz Perbandingan Majaz perbandingan merupakan penggunaan bahasa yang bersifat membandingkan dua hal yang pada hakikatnya berlainan atau yang dengan sengaja dianggap sama (Anton Moeliono. kiasan terus. Nama lain bagi metonimi ialah denominatio dan transnominatio. Selalunya. Disfemisme Strategi disfemisme ialah kebalikan daripada eufemisme. 2. manakala dalam bahasa daerah seperti: ke sungai (membuang air besar). keparat. Tetapi. Za’ba dalam Ilmu Mengarang Melayu (2000: 1997) di bawah bab kiasan berpindah telah membahagikan metafora Melayu kepada tujuh bentuk. kiasan berbunga. iaitu kiasan sandar. Contoh disfemisme. Yang berikut ialah contoh pleonasme: Orang yang meninggal itu menutup mata buat selama-lamanya. 1989: 67). bangang (bodoh). bersantap (makan). S k e m a d a n M a j a z | 85 meninggal dunia (mati). tutuh (hentaman). kiasan melompat dan kiasan melarat. Mahkota dalam ayat tersebut merujuk kepada raja di sesebuah negara yang berdaulat. seperti: tongong (bodoh). 1999: 398). barua (makian). kiasan pemanis. Namun begitu. Antara yang terpenting ialah metafora. sial (makian). bermalam (tidur). Kita dapat menyebut pencipta atau pembuatnya jika kita maksudkan ciptaan atau buatannya ataupun kita menyebut bahannya jika yang kita maksudkan itu barangannya. berbadan dua (hamil). Disfemisme turut digunakan dalam bahasa daerah. . Contohnya: Rakyat menumpahkan kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada mahkota. laknat (kutukan). bagi masyarakat Melayu lama katakata kasar selalunya bertujuan untuk bergurau dan berjenaka. haram jadah (jahat). dengan menggunakan sifat kata-kata itu sendiri.

Contohnya: Selimut kemalasan menyeliputi tubuhnya atau adat lama telah reput di mamah usia. . kutu embun (orang yang selalu pulang lewat malam). Contohnya: pergi ke sungai besar (membuang air besar). sebaliknya terus berpindah kepada benda bandingan itu sendiri. badannya melidi (terlalu kurus) atau tubuhnya membadak (terlalu gemuk). Contohnya: sudah berisi (hamil). selalunya berisi jenaka. Kiasan Terus Bentuk kiasan yang mempunyai makna yang lain daripada makna perkataan itu sendiri. sekarang besi Dulu sayang. seolah-olah menjadi perkataan yang mempunyai makna baharu. Tetapi katakata tersebut apabila dicantumkan dengan perkataan tertentu telah mengeluarkan makna baharu yang berbentuk kiasan. lidi dan badak mempunyai makna yang lain tidak seperti mana maksud dalam kiasan tersebut. Contohnya: harimau berantai (orang yang sangat garang).S t i l i s t i k . Contohnya: Dulu papan. Contohnya: menanak nasi (sebenarnya memasak beras). Kiasan Melarat Kiasan yang makna atau maksudnya sudah menyimpang jauh daripada maksud asal. pisau cukur (wanita yang suka mengikis harta). S k e m a d a n M a j a z | 86 Kiasan Sandar Kiasan yang tidak menyatakan bandingan. menjahit baju (sebenarnya menjahit kain untuk dibuat baju) atau mencucuk atap (sebenarnya mencucuk daun nipah untuk dijadikan atap). berbadan dua (mengandung) atau kembali ke alam baqa’ (mati). Kiasan Berangkap Kiasan jenis ini menunjukkan perbandingan dengan cara yang berbeza-beza atau bersajak. sekarang benci Kiasan berbunga Kiasan yang menggunakan rangkai kata yang indah atau berbunga-bunga. Contohnya: pekak badak atau mandi kerbau. Kiasan Pemanis Kiasan yang menggunakan perbandingan yang tidak tepat untuk melindungi sesuatu makna yang kurang elok atau kurang manis jika dinyatakan secara terus terang. Pada asalnya perkataan berisi. Kiasan Melompat Kiasan yang melangkah satu tingkat atau lebih daripada perkara atau benda yang asal atau sebenarnya.

1999: 404). Contohnya: Untuk menjadi manis seseorang harus menjadi kasar / Benci tapi rindu / Malu tapi mahu. Contohnya: Cantik sungguh muka awak! Oksimoron Oksimoron menurut Corbett dan Connors (1999: 407) ialah penggandingan dua kata atau istilah yang secara lazimnya bersifat bertentangan. Contohnya: Kematiannya memalapkan dunia ini. . Menurut Lanham (1968: 56). Majaz Ragaman Majaz ragaman merangkumi penggunaan strategi retorik yang tidak digolongkan dalam kategori majaz yang sudah dibincangkan kerana kepelbagaian bentuk dan struktur kemajaziannya. berpendapat ironi sebagai majaz yang menyatakan makna yang bertentangan dengan maksud berolok-olok atau menyindir. Maksud itu dapat dicapai dengan mengemukakan makna yang berlawanan dengan makna yang sebenarnya. Ironi Anton Moeliono (1989: 58). Hiperbola Hiperbola ialah penggunaan istilah yang membesar-besarkan dengan tujuan memberi penekanan atau kesan memperhebat (Corbett dan Connors. Dengan demikian jenis-jenis majaz yang terasing ini digolongkan di dalam satu kelompok. hiperbola atau superlatio bermaksud menyatakan sesuatu dengan cara berlebih-lebihan.S t i l i s t i k . ukurannya atau sifatnya. Majaz Pertentangan Majaz pertentangan merujuk kepada penggunaan kata atau frasa yang saling bertentangan dari segi makna. S k e m a d a n M a j a z | 87 3. Menurut Anton Moeliono (1989: 66). Anton Moeliono (1989: 56) berpendapat hiperbola sebagai ungkapan yang melebih-lebihkan sama ada dari segi jumlahnya. Litoses Litotes ialah penggunaan kenyataan yang tidak lengkap bukan untuk menipu tetapi untuk menunjukkan kehebatan apa yang hendak diperkatakan (Corbett dan Connors. litotes ialah sejenis majaz yang menyatakan sesuatu yang positif dalam bentuk yang negatif atau bentuk yang bertentangan dengan tujuan merendah diri. tersurat atau tersirat dalam struktur ayat yang sama atau yang berhubungan. Oksimoron didefinisikan sebagai frasa atau ayat yang mengandungi dua hal yang bertentangan. sama ada secara simbolik. Terdapat lapan jenis majaz ragaman. 1999: 158). Contohnya: Perjuangan kami hanya setitik air di samudera. 4. Terdapat empat jenis majaz dalam kategori ini.

. Contohnya: Bapa ibu seorang panglima dan sekali gus pendekar handal. Paronomasia Paronomasia adalah sejenis puns yang merujuk kepada permainan kata-kata seperti mengulangi perkataan dalam dua makna yang berbeza atau menggunakan perkataan yang bunyinya seakan . Dalam keadaan tertentu. duka dan seumpamanya. Perkataan permainan dan main adalah daripada kata akar yang sama tetapi berbeza dari segi golongan kata. berderai atau bunyi kesan daripada perbuatan manusia seperti mengetuk.S t i l i s t i k . Melalui ekslamasi. Syhhhh. Penggunaannya dapat menimbulkan kesan rasa dan kesan emosi yang tinggi dalam minda pembaca. sedih. Contohnya: Pelbagai macam permainan yang kami main. hoi. aduhai. ayuh. kedebuk (bunyi benda jatuh). berkokok dan sebagainya. menderu. sama ada dalam bahasa Melayu baku. (1989: 229) onomatopia bermaksud perkataan yang berasal daripada peniruan bunyi... oh.. mengaduh. mengeruh dan lainnya.. ah dan wahai. Antimeria Lanham (1968: 9) mendefinisikan antimeria sebagai peralihan fungsional dengan menggunakan sebahagian ucapan untuk yang lain. dapat meruntun hati pembaca supaya menghayati perasaan yang disampaikan pengarang. Contoh kata ekslamasi seperti: hei. Dalam konteks ayat ini. Biasanya bunyi itu diambil daripada unsur alam.tap (bunyi air menimpa daun kering). S k e m a d a n M a j a z | 88 Simetri Strategi simetri bermaksud penggunaan perkataan atau frasa yang sama atau hampir sama maksudnya. Onomatopia Menurut Umar Junus. Ekslamasi Strategi ekslamasi digunakan dalam ayat bagi melahirkan isi hati.. Cit. berkukku (suara burung terkukur). pengarang mungkin menggunakan lebih daripada dua ungkapan dengan makna yang serupa atau hampir serupa. bahasa daerah atau bahasa kolokial. seperti berdesir. gembira. mengaum.miau (suara kucing) ataupun dalam bentuk kata berimbuhan seperti menderap. eh.. sama ada sakit. Strategi onomatopia bertujuan memberi kesan estetik dan realistik terhadap maksud yang hendak disampaikan oleh pengarang.cit (bunyi tikus). Penggunaan strategi ini dapat memberikan penegasan terhadap makna yang diingini pengarang daripada hanya menggunakan satu ungkapan sahaja. tap. menguak. perkataan panglima dan pendekar mempunyai maksud yang hampir sama.. yah. ketawa atau bunyi suara binatang seperti mengembek.(lambang pintaan diam). suka. Terdapat dua bentuk onomatopia sama ada dengan meniru bunyi asal seperti derap…derap (bunyi tapak kaki sedang memijak sesuatu). miau. wah.. amboi.. cis.cit.

jahil. perbilangan dan pepatah sebagai peribahasa yang membawa makna selapis. sudah pasti akan punah dan sirna seandainya dilanda cabaran hidup. Tidak mempunyai kekuatan untuk mempertahankan dirinya sendiri serta mudah dipengaruhi dan diperkotak-katikkan oleh orang lain. iaitu peribahasa yang membawa makna selapis. . Contohnya: Ramai askar yang berbaju perang berangkat menuju ke medan perang. Dalam hubungan ini. pantun. Contoh pantun Melayu yang indah dan membawa mesej didaktik seperti: Tanjung Katung jauh ke laut tampak dari belakang mati laksana apung di tengah laut dipukul ombak jatuh ke tepi Lambang apung dalam pantun ini membawa maksud sesuatu yang timbul di atas air. paronomasia tergolong dalam penggunaan kata-kata yang seakan sama bunyinya tetapi berbeza maknanya. Begitu juga dengan manusia yang tidak punyai kekuatan diri. Majaz Melayu Majaz Melayu merujuk kepada kaedah orang Melayu memanipulasi bahasa secara simbolik dan kiasan melalui bahasa lisan atau tulisan untuk menyampaikan idea. sindiran. Begitu mudah dipukul ombak ke tepi dan ke tengah. gunanya peribahasa Melayu. bidalan. tamsilan dan simpulan bahasa. Peribahasa dipecahkan kepada tiga kategori utama. Hakikatnya kedudukan apung tidak kukuh dan mudah dihanyutkan air ke mana sahaja. Menurut Za’ba (2002: 222) pantun ialah kaedah karangan berangkap yang jati terpakai pada orang-orang Melayu bagi menggambarkan fikiran hiba sayu dan warna-warna perasaan yang indah-indah seperti hal ehwal berkasih sayang dan pujuk rayu yang lemah lembut antara kekasih dengan kekasihnya. miskin rohani dan jasmani. manakala perumpamaan sebagai peribahasa berlapis. (iii) boleh dijadikan pedoman hidup kerana isinya yang benar dan luas. Orang Melayu menggunakan pelbagai elemen bahasa seperti peribahasa. peribahasa berlapis dan lidah pendeta. Za’ba telah meletakkan peribahasa setara dengan simpulan bahasa dan kiasan. fikiran dan perasaan mereka. kiasan. Dalam Ilmu Mengarang Melayu (2000). (ii) menguatkan tujuan karangan atau percakapan. imejan di samping penggunaan patah kata. pepatah. suku kata seperti awalan. Manusia sedemikian umpama sampah sarap yang terbuang di tengah lautan. Antara majaz Melayu yang terpenting ialah. Beliau membahagikan bidalan. Pantun Pantun tergolong dalam puisi Melayu tradisional yang dipercayai berakar umbi daripada sastera lisan dalam kalangan rakyat bawahan sebelum berkembang kepada bentuk penulisan. pepatah.S t i l i s t i k . Menurut Za’ba . pelambangan. perbilangan. petitih. (i) untuk menghiasi karangan dan percakapan. Kiasan pada kata apung yang dipukul ombak amat cocok dengan sifat manusia yang tidak mempunyai prinsip hidup. S k e m a d a n M a j a z | 89 sama tetapi mempunyai makna yang berbeza (Corbett dan Connors: 1999: 399). sisipan atau akhiran.

ikut hati mati. tabiat dan keadaan. Alusi 7. Tamsilan Tamsilan berasal daripada bahasa Arab at-tamsil. Contoh pepatah seperti: Biar lambat asal selamat. Bentuk majaz ini paling banyak digunakan oleh orang Melayu kerana sifatnya yang ringkas dan dapat menyampaikan maksud dengan tepat. ikut rasa binasa. Hiperbaton 3. KATA KUNCI 1. Majaz Anomatopia Pantun . tamsilan dimulai dengan kata-kata: seperti. Seperti sirih pulang ke gagang. Tamsilan bertujuan mengumpamakan seseorang atau sesuatu mengenai pekerti. Pepatah lebih memberatkan tentang sifat ringkasnya. bagai.S t i l i s t i k . Peribahasa 6. sebagai. Seperti embun di hujung rumput dan lain-lain. Bidalan Bidalan merupakan satu lagi bentuk dalam peribahasa yang digolongkan dalam sastera Melayu lama. atau Ikut suka luka. laksana. Biasanya. Contoh simpulan bahasa seperti: menongkat langit. Stilistik 2. makin berisi makin tunduk. berganti tikar. bongkok sabut dan kaki bangku. 2002: 170). et al. Parentesis 4. berlainan daripada makna asalnya (Safian Hussain. 2002: 170). 8. tajam dan berseni. Alah bisa tegal biasa. Pepatah ialah kiasan yang digunakan untuk mematah atau memutuskan pembicaraan orang lain. S k e m a d a n M a j a z | 90 Pepatah Pepatah adalah salah satu unsur dalam peribahasa Melayu. Bidalan lebih memberatkan tentang sifat melekatnya di mulut orang ramai dan tentang bandingan dan teladan yang ada di dalamnya (Za’ba. 9. Menurut Za’ba (2002: 170) tamsilan ialah peribahasa yang menyebutkan sesuatu maksud dengan diumpamakan atau dikiaskan kepada sesuatu perkara lain dan oleh sebab itu jadi ertinya dua lapis. Skema 5. Simpulan Bahasa Simpulan bahasa merupakan rangkaian perkataan atau ungkapan yang telah tersimpul dengan susunan yang khas dan digunakan dengan makna khusus. Contoh bidalan seperti: Bawa resmi padi. Contoh tamsilan: Seperti bulan di pagar bintang. 1988: 308). Bahasa menunjukkan bangsa dan sebagainya. bijaksana perkataannya dan benar pengajarannya (Za’ba.

Bandung: Penerbit Angka. . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn.S t i l i s t i k . Rujukan Menengah. 4. Bincangkan dengan jelas pengertian stilistik. Tertib Mengarang. Apakah yang dimaksudkan dengan konsep kejujuran dan kesantunan. Ilmu Mengarang Melayu. Henry Guntur Tarigan (1986) Menulis sebagai Satu Ketrampilan Berbahasa. 5. (2000). Sulaiman Masri et al. Za’ba. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka. _____________( 2006. Kuala Lumpur. Ismail Ahmad (1996) Penulisan Saintifik. Edisi Rumi. 3. (2007) Bahasa Melayu. Bhd. Apakah yang dimaksudkan strategi skema dan majaz. S k e m a d a n M a j a z | 91 PENILAIAN KENDIRI 1. Bahan Rujukan Awang Sariyan (1992) Asas Penulisan Deskriptif. Bina dua ayat menggunakan teknik anomatopia atau paronamasia. 2. Jelaskan lima jenis metafora menurut pandangan Za’ba. Kuala Lumpur: Menara Ilmu Sdn Bhd.