S t i l i s t i k , S k e m a d a n M a j a z | 75

UNIT 5 STILISTIK, SKEMA DAN MAJAZ

HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini, anda diharap dapat: 1. 2. 3. Mengenal pasti konsep dan pengertian stilistik Menghuraikan kategori stilistik dalam penulisan Menjelaskan strategi dan teknik stilistik dalam penulisan

Pengenalan Stilstik merupakan salah satu ranting dalam ilmu retorika. Strategi stilistik lazimnya diaplikasi dalam penulisan popular seperti dalam media massa atau dalam penulisan kreatif. Stilistik berkait rapat dengan gaya bahasa dan teknik mengindahkan bahasa supaya tampak menarik bahkan maknanya akan lebih mudah difahami dan lebih memberi kesan kepada pembaca. Hashim Awang (1987), menyatakan bahawa gaya bahasa ialah cara menggunakan kata-kata dalam menyampaikan fikiran dan perasaan. Gaya bahasa juga merupakan penyusunan kata sebagai satu cara yang baik dan berkesan untuk menyatakan sifat individu pengarang, fikiran dan tujuannya. Tanpa stilistik sesuatu teks akan kelihatan stereotaip, kaku dan mendatar. Pendek kata, ilmu stilistik bertujuan melenturkan bahasa mengikut kehendak pengarang selari dengan maksud yang hendak disampaikan. Pengarang-pengarang terkenal biasanya menguasai pelbagai teknik stilistik sehingga tulisan-tulisan mereka terasa indah, mantap dan sedap apabila dibaca. Ciri-ciri Stilistik Gaya stilistik yang baik seharusnya mengandungi lima unsur, iaitu kejujuran, kesantunan, kejelasan, kesingkatan dan menarik. Kejujuran: Kejujuran bermaksud: (i) sanggup melakukan pengorbanan demi menyatakan sesuatu secara ikhlas dan jujur (ii) mematuhi peraturan dan kaedah yang betul dalam berbahasa (iii) menggunakan bahasa yang jelas dan mengelakkan kekaburan, dan (iv) menyatakan sesuatu dengan tepat.

Kesantunan: Kesantunan bermaksud (i) memberi penghargaan atau menghormati pihak yang terlibat, misalnya pendengar atau pembaca (ii) mewujudkan rasa nikmat melalui penggunaan kata-kata, (iii) menyampaikan sesuatu dengan jelas.

gaya humor dan lain-lain. gaya Keris Mas dan lain-lain. Tujuan: gaya bahasa yang ditentukan oleh maksud atau tujuan atau apa-apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. Jenis-jenis Stilistik Gaya bahasa atau stilistik boleh diklasfikasikan kepada beberapa kategori. gaya sentimental. mengelakkan penggunaan kata yang sinonim. misalnya gaya K. misalnya gaya ilmiah. gaya intim atau mesra untuk lingkungan keluarga atau gaya orang yang akrab. gaya Pulau Pinang. iv. gaya Kelantan. Kesingkatan: Kesingkatan dapat diwujudkan melalui usaha menggunakan kata secara efisien. iaitu (i) bervariasi. gaya formal untuk suasana formal. gaya Berita Harian dan lain-lain. misalnya gaya Melayu. gaya diplomasi. Masa: gaya yang dikaitkan dengan masa atau period tertentu. . gaya kewartawanan dan sebagainya. gaya sarkastik (sindiran). Subjek atau perkara: gaya bahasa yang ditentukan berdasarkan subjek yang diperkatakan. gaya Indonesia. iii. misalnya gaya Shahnon Ahmad. iaitu berdasarkan: i. gaya Utusan. gaya Usman Awang. Menarik: Sesuatu gaya bahasa yang dikatakan menarik itu dapat diukur dari segi kewujudan unsur-unsur yang berikut.. gaya Sabah dan lain-lain. (ii) mengandungi humor yang sihat (iii) mempunyai pengertian yang baik. hubungannnya dengan fakta yang diungkapkan melalui kata dan ayat. gaya popular.S t i l i s t i k . Khalayak: gaya yang berdasarkan golongan sasaran. urutan idea secara logis dan penggunaan kiasan serta perbandingan. Tempat: gaya yang dihubungkan dengan lokasi atau tempat yang mempengaruhi penggunaan ungkapan atau cara mengungkapkan sesuatu. misalnya gaya popular untuk masyarakat umum.L. ii. (iv) mempunyai kekuatan (vitalitas) dan penuh dengan daya khayal atau imaginasi. vi. misalnya gaya klasik atau gaya moden. v. gaya falsafah. menghindari tautologi atau pengulangan yang tidak perlu. vii. Medium atau wahana: gaya yang dikaitkan dengan cara penggunaan sesuatu bahasa. S k e m a d a n M a j a z | 76 Kejelasan: Kejelasan dapat diperlihatkan dari segi ketatabahasaan. Pengarang: gaya yang dapat dikaitkan dengan penulis tertentu. Misalnya.

tengah mahupun di akhir perkataan ataupun melalui perubahan bunyi. Daripada kepelbagian susunan rangkaian kata. ragbi dan jenis-jenis sukan yang memerlukan banyak stamina. Dalam unit ini akan dibincangkan dua strategi daripada teori stilistik. Corbett membentuknya menjadi suatu strategi dalam figures of Speech. Quintilianus (1920) mendefinisikan skema sebagai suatu wacana berseni hasil manipulasi kata-kata yang menyimpang daripada bentuk yang lazim. Contohnya: Bapa memang meminati sukan air. Corbett dan Connors (1999: 381) menterjemahkannya sebagai kesamaan struktur dalam pasangan atau siri kata-kata. Golden (1983) pula mendefinisi skema sebagai sebarang jenis perkataan. skema hiperbaton. skema pengguguran dan skema ragaman. Strategi Skema Skema atau scheme berasal daripada bahasa Greek schema merupakan unsur stilistik dalam fakulti elocutio atau gaya yang bermaksud bentuk (Corbett dan Connors. Paralelisme Paralelisme merujuk kepada salah satu asas dalam ilmu stilistik. misalnya teori stilistik. skema pengulangan. frasa-frasa atau klausa-klausa yang berhubungan. Gaya ini mensejajarkan beberapa ayat yang berpola sama. iaitu skema seimbang. (1999: 381-395) mengemukakan skema kesamarataan (schemes of construction) yang merangkumi empat kategori. Daripada ungkapan ini. iaitu aspek skema dan majaz. S k e m a d a n M a j a z | 77 Selain itu. . Laurie dan Kirszmer (1981: 208) memberikan makna skema sebagai merujuk kepada pengukuran tentang kepandaian penulis menggunakan bahasanya. Dalam modelnya. antitesis dan isokolon. skema atau orthographical schemes melibatkan perubahan dalam ejaan mahupun bunyi perkataan yang terhasil dengan cara menambah atau mengurangkan huruf atau suku kata yang terletak di hadapan. Selain itu. iaitu paralelisme. ejaan mahupun bunyi ini akan menentukan jenis strategi dalam kategori skema. Skema merupakan penyimpangan atau perubahan dari segi bentuk ayat atau susunan perkataan. 1.S t i l i s t i k . terdapat juga gaya bahasa yang berdasarkan teori dalam bidang bahasa dan kesusasteraan. yakni sejauh mana penulis itu berjaya mencapai matlamat stilistik. Corbett dan Connors. bentuk penyusunan kata-kata atau bentuk penulisan yang tidak mengubah makna. Terdapat tiga teknik dalam skema ini. 1999: 379). Skema Seimbang Skema seimbang merujuk perubahan bentuk atau susunan sesuatu perkataan secara seimbang yang menghasilkan kesan makna yang berbeza. tinju.

ayat atau versi. lain gayanya dan lain rasanya.S t i l i s t i k . Skema Perulangan Skema perulangan merujuk kepada perulangan kata atau frasa yang menghasilkan kesan makna. Pengulangan ini memberikan rima pada ayat dan memberikan penekanan yang khusus pada elemen yang diulang. Pengulangan ini akan menghasilkan kesan emosi yang kuat (Corbett dan Connors. 2. Umar Junus (1989: 224) berpendapat isokolon adalah suatu pengertian dalam retorik klasik yang digunakan untuk menyebut ‘perulangan dari baris atau fikiran yang sama’. berirama atau pelbagai. Lanham (1968: 125) pula mentakrifkan sebagai pengulangan kata atau kata-kata yang hampir pada akhir beberapa klausa. S k e m a d a n M a j a z | 78 Antitesis Menurut Lanham (1968: 12). Isokolon terjadi apabila wujud elemen yang tidak sahaja setara dari segi struktur malah elemen yang mempunyai kepanjangan yang sama. Setiap cabaran mesti dihadapi dengan tabah. Contohnya: Hidup ini adalah suatu perjuangan. Segala sesuatu buat hari ini. Contohnya: Setiap musuh mesti dihapuskan. manakala Umar Junus (1989: 213) pula menjelaskan istilah antitesis merujuk kepada bentuk peletakkan dua ayat atau kata yang bertentangan dalam kedudukan berdampingan. semua menyaksikan hiburan itu. nada dan bunyi yang puitis. Isokolon Isokolon adalah pengulangan frasa-frasa dalam kepanjangan yang sama dan lazimnya berstruktur sejajar. Contohnya: Lain caranya. Besok adalah hari ini. Kerapkali juga isokolon membawa nada yang puitis. Anadiplosis Anadiplosis adalah pengulangan kata akhir dalam sesuatu klausa pada permulaan klausa yang berikutnya. 1999: 390). . Epistrop Corbett dan Connors (1999: 391) menjelaskan bahawa epistrop adalah sejenis pengulangan kata-kata yang sama atau kumpulan yang sama pada akhir klausa yang berturutan. Perjuangan dalam mencari ilmu pengetahuan. laki-laki perempuan. Skema ini dibahagikan kepada sepuluh jenis seperti berikut: Anafora Anafora ialah pengulangan perkataan yang sama atau sekumpulan perkataan pada permulaan klausa yang berturutan. Hidup adalah hari ini. tua muda. Umar Junus (1989: 210) mendefinisikannya sebagai pengulangan kata terakhir sesuatu klausa pada awal klausa yang berikutnya. antitesis adalah tindakan mengabungkan idea-idea yang bertentangan. Contohnya: Kelmarin adalah hari ini. Contohnya: Besar kecil.

frasa-frasa atau klausa-klausa dalam urutan kepentingan yang meningkat. Antimetabole Antimetabole adalah pengulangan kata-kata dengan aturan tatabahasa yang terbalik dalam klausa yang berurutan (Corbett dan Connors. Contohnya: Si isteri kalau masih tetap di kampung akan insaf bahawa dia hanya seorang isteri. Contohnya: Dari desa. Contohnya: Makna memulakan dan mengakhir makna atau kebencian bertemu dengan kebencian Epanalepsis Corbett dan Connors (1999: 392) mendefinisikannya sebagai pengulangan kata pada akhir sesuatu klausa yang sudah dinyatakan pada awal klausa. Antiklimaks Antiklimaks merupakan susunan ayat atau wacana dengan urutan fikiran yang semakin menurun dan berdarjah kepentingan maknanya (Umur Junus. Umar Junus (1989: 233) menjelaskan bahawa poliptoton adalah permainan kata hingga terasa ada dua kemungkinan makna. dusun. Epanalepsis adalah bentuk pengulangan yang menghasilkan kesan emosi. kampung dan kota. Urutan ini disusun berdasarkan darjah topik (Corbett dan Connors. bukan hidup untuk makan. Lanham (1968: 119) menjelaskannya sebagai penginversian susunan perkataan yang diulang-ulang. klimaks ialah ayat atau wacana dengan urutan fikiran yang semakin menaik dan penting.S t i l i s t i k . Contohnya: Seseorang itu harus makan untuk hidup. Klimaks Klimaks ialah penyusunan kata-kata. Beliau menjelaskan bahawa jenis pengulangan ini jarang terdapat dalam prosa. Selain mewujudkan rima dalam ayat. dataran dan menyelinap ke hutan kecil di desa terpencil. ke bukit bukau. Skema ini lazimnya terdapat dalam puisi . 1999: 393). Demikianlah pengembaraan sang helang. Dari gunung yang tinggi. 1989: 225). asonansi juga menghasilkan kesan onomatopuisi (onomatopoetic) dan humor. 1999: 395). Lanham (1968: 18) mendefinisikan asonansi sebagai kesamaan dalam bunyi antara bunyi vokal yang didahului dan diikuti oleh bunyi konsonan yang berbeza dalam kata-kata yang berhampiran. 1999: 394). Menurut Umar Junus (1989: 225). orang berkumpul menghadiri rapat raksasa itu. S k e m a d a n M a j a z | 79 Poliptoton Poliptoton adalah pengulangan perkataan yang berasal daripada kata akar yang sama (Corbett dan Connors. Contohnya. Asonansi Corbett dan Connors (1999: 389) mendefinisikan asonansi sebagai pengulangan bunyi vokal yang sama dalam suku kata yang diberi penekanan pada kata-kata yang bersebelahan yang mungkin didahului dan dikuti oleh konsonan yang berbeza.

Kedua.S t i l i s t i k . asindeton memberikan kesan rima yang tepat dalam ayat. Pertama. juga di belakang bangunan sukan. jauhilah perbuatan maksiat. Yang berbeza. di padang. 3. iaitu penggunaan kata hubung yang banyak. . Kiasmus Corbett dan Connors (1999: 394) menjelaskan bahawa kiasmus adalah kebalikan struktur tatabahasa dalam urutan frasa atau klausa. pengguguran kata hubung atau tanda mekanis. Elipsis Elipsis ialah pengguguran secara sengaja kata atau beberapa kata yang dibayangkan oleh konteks (Corbett dan Connors. Contohnya: Kilau kilat membelah gelap. penggunaan kata hubung dengan jumlah yang melebihi kebiasaan. asindeton dan polisindeton. Asindeton Asindeton ialah pengguguran kata hubung antara siri-siri klausa yang berhubungan (Corbett dan Connors. Kiasmus sama seperti antimetabole kerana melibatkan penginversian struktur tatabahasa. Tujuan penggunaan skema ini untuk memberi kesan keunikan dan kepelbagaian gaya bahasa. kiasmus ialah susunan frasa atau klausa pertama yang diterbalikkan pada frasa atau klausa yang kedua. Terdapat tiga strategi dalam skema ini. 1999: 387). kiasmus tidak melibatkan pengulangan kata-kata sebagaimana antimetabole. bersihkan pakaianmu. Contohnya: Besarkanlah Tuhanmu. Lawan bagi asindeton ialah polisindeton. Contohnya: Semua kesabaran kami sudah hilang. Berdasarkan definisi Lanham (1968: 119). Skema jenis ini lazimnya lebih banyak ditemui dalam bahasa puisi berbanding prosa. biasanya pada awal kata. Pengulangan ini mewujudkan rima dalam ayat. Lidah api menjulang tinggi. Menurut Corbett. iaitu elipsis. 1999: 386). Contohnya: Pelajar-pelajar itu berlari bertebaran di tepi pagar. Umar Junus (1989: 208) menjelaskan bahawa aliterasi adalah pengulangan konsonan yang sama. janganlah kamu memberi kerana hendak memperoleh yang lebih banyak. Contohnya: Bukan Beta Bijak Berperi. lenyap sudah ketekunan kami untuk melanjutkan usaha itu. Menurut Umar Junus (1968: 217) elipsis adalah pengsirnaan unsur-unsur yang terdapat dalam ayat. Umar Junus (1989: 214-215) pula mendefinisikan asindeton sebagai ketiadaan penggunaan kata hubung yang menghubungkan satu ayat dengan ayat yang lain atau satu frasa dengan frasa yang lain. Aliterasi Corbett dan Connors (1999: 388) berpendapat aliterasi ialah pengulangan konsonan pertama atau pertengahan dalam dua atau lebih kata-kata yang bersebelahan. S k e m a d a n M a j a z | 80 dan amat jarang ditemui dalam teks prosa. di kantin. Skema Penguguran Terdapat dua bentuk skema jenis ini.

Strategi ini meletakkan kata atau frasa yang membawa makna khusus pada awal ayat sebelum bergerak kepada kata atau frasa yang membawa makna umum pada pertengahan atau akhir ayat. pengarang memulakannya dengan kata nama yang khusus. Polisindeton boleh juga digunakan bagi menunjukkan penekanan terhadap sesuatu maksud. Terdapat enam jenis strategi dalam skema ini seperti yang berikut: Umum – Khusus Strategi umum – khusus merujuk kepada penggunaan kata atau frasa yang membawa makna umum pada bahagian awal ayat sebelum bergerak kepada makna khusus pada bahagian tengah atau pengakhiran ayat. Gandingan makna umum dengan makna khusus ini membentuk tangga makna yang tersusun. Pengarang terlebih dahulu menyebut lokasi yang umum. lalu melanjutkan ke Eropah. 4. semuanya menggelapkan matanya. tetapi lebih dahulu singgah di Sungai Petani. iaitu rindu sebelum bergerak kepada kata yang konkrit. Abstrak – Konkrit Strategi abstrak – konkrit merujuk gandingan kata atau frasa yang ertinya berbentuk abstrak pada awal ayat dengan kata atau frasa yang bermaksud konkrit atau yang dapat ditanggapi sifatnya pada ayat berikutnya. Contohnya: Mulanya belajar di Azhar. Skema Ragaman Skema ragaman merujuk kepada manipulasi perkataan atau frasa yang tidak dapat dihimpunkan dalam salah satu kumpulan skema disebabkan kepelbagaian bentuk. lancar dan mudah difahami oleh khalayak. Menurut Corbett. Dalam ayat ini. Tujuan gandingan ini untuk memberi kesan keunikan pada ayat tersebut. . iaitu Eropah. S k e m a d a n M a j a z | 81 Polisindeton Polisindeton menurut Corbett dan Connors (1999: 388) ialah penggunaan kata hubung yang melebihi daripada jumlah yang lazim digunakan menurut rumus tatabahasa. strategi polisindeton bertujuan melambatkan irama prosa dalam perenggan dan seterusnya menghasilkan kesan penegasan yang jitu. iaitu kertas.S t i l i s t i k . Khusus – Umum Strategi khusus – umum adalah kebalikan strategi umum – khusus. polisindeton merupakan kebalikan asindeton. cuma sebuah coretan di kertas. Contoh ayat yang menggunakan strategi umum – khusus seperti berikut: Dia bermaksud hendak ke Kedah. Dalam ayat ini. Contoh ayat yang menggunakan strategi ini seperti: Tiada lagi rindu. iaitu Kedah sebelum menjurus kepada lokasi yang khusus. iaitu Sungai Petani. iaitu Universiti Al-Azhar sebelum menyebut kata nama yang bersifat umum. gaya dan penyusunan ayat yang mencetuskan kesan yang berbeza. Perhatikan contoh berikut: Wang dan harta dan pangkat dan kemewahan. Dengan kata lain. pengarang lebih dahulu menyebut kata abstrak.

Contoh ayat yang menggunakan strategi ini seperti: Gigi air ialah pasir-pasir dalam bumi yang tersusun dan bergerak mengikut aliran air itu. ibu kota . kenangan hampir-hampir 60 tahun yang lampau. iaitu aposisi. Skema ini terbahagi kepada tiga jenis. anastrop dan parentesis. Skema Hiperbaton Skema hiperbaton bermaksud strategi penyusunan perkataan yang menyimpang daripada aturan yang lazim. Frasa gigi air yang berbentuk simpulan bahasa diberi penghuraian lanjut oleh pengarang bagi memudahkan pembaca memahami maksudnya dengan jelas. Huraian ini disebabkan istilah gigi air jarang digunakan dalam konteks bahasa Melayu baku. Dalam ayat ini. Enumerasi Strategi enumerasi bermaksud menyatakan frasa penting terlebih dahulu sebelum maksudnya dijelaskan secara ringkas pada frasa atau klausa berikutnya. frasa Sungai Ceper adalah sesuatu yang konkrit kerana sungai mempunyai bentuk dan dapat dilihat secara zahir. 1999). strategi ini merupakan pendefinisian ringkas terhadap sesuatu ungkapan yang dirasakan penting oleh pengarang bagi memudahkan khalayak memahaminya. 4. istilah gigi air mengandung makna yang lain pula. Aposisi Aposisi merujuk kepada penyusunan sebelah menyebelah dua elemen yang berkaitan dengan elemen yang kedua berfungsi sebagai penjelasan bagi elemen pertama (Corbett dan Connors. tetapi kenangan adalah kata nama abstrak kerana hanya dapat digambarkan dalam minda dan perasaan. Mungkin bagi pengarang tertentu pula.S t i l i s t i k . Ringkasnya. S k e m a d a n M a j a z | 82 Konkrit – Abstrak Strategi konkrit – abstrak berkaitan gandingan antara kata atau frasa yang ertinya berbentuk konkrit pada awal ayat dengan kata atau frasa yang bermaksud abstrak atau ghaib pada ayat berikutnya. Menurut Lanham (1968) aposisi sebagai meletakkan dua kata atau frasa nama secara bersama dengan frasa yang kedua mendefinisi frasa yang pertama. Contoh ayat yang menggunakan strategi ini seperti: Tapi Sungai Ceper meninggalkan banyak kenangan. Menurut Adnani dan Sofjan (1970: 105). bahasa arkaik atau ungkapan yang jarang diketahui maknanya. sama ada yang berkaitan dialek. enumerasi ialah penghuraian sesuatu peristiwa atau hal secara terperinci supaya terasa lebih hidup dan lebih nyata. Dengan kata lain. enumerasi tidak mempunyai satu definisi yang tetap dan standard. sosiobudaya. Ungkapan ini hanya menurut tafsiran pengarang. Contohnya: Kuala Lumpur. Skema ini juga dinamakan inversi aturan kata yang menurut Corbett dan Connors (1999: 104) sebagai susunan perkataan yang normal dalam ayat yang diterbalikkan atau berlaku transformasi dalam ayat.

[Sepatutnya ayat ini ditulis . frasa atau ayat yang mencelah sebagai penyimpangan dalam ayat yang sempurna. Kehadiran parentesis menyebabkan hubungan antara pola dalam ayat terputus. Majaz Pertautan Majaz pertautan merujuk hubungan pertautan makna. iaitu: . Dalam bahasa Melayu. majaz boleh diterjemahkan sebagai kiasan. Takrifan anastrop menurut Umar Junus (1989: 108) merujuk kepada pembalikkan susunan ayat dengan tujuan supaya frasa yang diletakkan pada awal lebih penting daripada frasa yang di belakang. Anastrop Corbett dan Connors (1999: 383) menjelaskan bahawa anastrop adalah susunan kata yang lazim. terletak di kawasan lembah yang subur dan cantik. Majaz terbahagi kepada lima kategori.Ibu kota Malaysia. majaz pertentangan. sama ada yang bersifat simbolik. Frasa Kami telah diminta [bernada lembut/perlahan/bisikan. Beliau menambah bahawa parentesis merupakan komentar yang menyelitkan emosi komunikator. Menurut Lanham. namun konsep kata kiasan dalam bahasa Melayu tidak terperinci berbanding dengan majaz. Terdapat tujuh jenis strategi dalam majaz pertautan.S t i l i s t i k . manakala ayat selepas sempang harus bernada kuat dan bersemangat]. Dalam stilistik Barat. majaz perbandingan. Fungsi utamanya ialah untuk memberikan penekanan. iaitu majaz pertautan. Contoh ayat parentesis: Kami telah diminta – yang sebenarnya kami telah dipaksa supaya meninggalkan perhimpunan itu. Trope adalah bentuk gaya bahasa yang melibatkan ungkapan. Strategi Majaz Majaz merupakan terjemahan daripada tropes atau tropein dalam leksikal Greek yang bermaksud mengubah atau memalingkan maksud. perumpamaan atau tamsilan. S k e m a d a n M a j a z | 83 Malaysia. parentesis adalah kata. 1989: 237). 1. majaz ragaman dan majaz Melayu. Contohnya: Berbondong-bondong orang datang menunggu ketibaannya [penekanan pada frasa berbondong-bondong]. Kuala Lumpur terletak di kawasan lembah yang subur dan cantik]. (Corbett dan Connors 1999: 384). pepatah dan yang seumpamanya (Umar Junus. trope merupakan elemen figures of Speech berdasarkan model Corbett dan Connors (1999). Parentesis Parentesis ialah penyisipan beberapa unit verbal yang mencelah dalam sesuatu urutan ayat.

. alusi ialah majaz yang menunjukkan kepada suatu peristiwa. Peristiwa 13 Mei merupakan sejarah hitam yang pernah berlaku di Malaysia pada tahun 1969. Eufemisme Strategi eufemisme digunakan bagi memperhalus kata-kata atau ungkapan. Contohnya seperti berikut: Pars pro toto . Ungkapan Pak Belang merupakan kiasan kepada harimau. Contoh ayat alusi seperti: Peristiwa 13 Mei harus dijadikan pengajaran oleh setiap rakyat Malaysia. tidak bersopan atau yang dianggap tidak menyenangkan (Anton Moeliono. 1989: 3-4). peristiwa 13 Mei merupakan sesuatu yang asing bagi mereka kerana peristiwa bersejarah itu bukan suatu alusi bagi bangsa tersebut. karya atau tokoh terkenal berdasarkan praanggapan adanya pengetahuan bersama yang dimiliki oleh pengarang dan pembaca. tetapi juga dalam bahasa daerah. Eufemisme bersifat seperti acuan bagi bahasa yang tidak menyinggung perasaan orang atau kata-kata pemanis bagi menggantikan kata-kata yang mungkin boleh menghina. Terdapat dua bentuk sinekdot.S t i l i s t i k . kolokial atau dialek. Hampir kebanyakan rakyat Malaysia mengetahui tragedi tersebut. Sinekdot Corbett dan Connors (1999: 379) menjelaskan bahawa sinekdot adalah suatu bentuk bunga bahasa yang mana sebahagian mewakili keseluruhan. S k e m a d a n M a j a z | 84 Periprasis Umar Junus (1989: 232). iaitu pars pro toto yakni menggunakan ungkapan sebahagian untuk maksud keseluruhan dan totem pro parte dengan menyebut keseluruhan untuk maksud sebahagian. berpendapat.Sudah begitu lama kami tidak nampak batang hidungnya [ Indera hidung dalam ayat ini merujuk kepada seorang manusia yang sempurna sifatnya]. keadaan dan peristiwa yang selalunya berdasarkan pengetahuan umum. hal. Tetapi bagi rakyat Jerman atau Jepun. tokoh atau tempat dalam kehidupan nyata. Ia juga disebut sebagai ucapan pemanis atau ungkapan lembut. Eufemisme bukan sahaja wujud dalam bahasa baku. Selain itu. mitos atau karya sastera yang terkenal. kasar. alusi boleh juga menggunakan peribahasa bagi menggambarkan sesuatu perkara. Contoh eufemisme dalam bahasa baku seperti: . biadap. Menurut Anton Moeliono (1989: 4). Totem pro parte Alusi Alusi ialah sejenis stilistik yang merujuk secara eksplisit atau implisit terhadap peristiwa. periprasis adalah sesuatu yang dapat difahami maknanya secara literal tetapi diterangkan melalui ungkapan. Contohnya: Banyak yang mengatakan Pak Belang sudah parah dan lari masuk rimba yang lebih tebal.Pertandingan itu berakhir dengan kemenangan Selangor [Selangor dalam ayat ini merujuk kepada hanya sebuah pasukan yang mewakili negeri Selangor]. menyinggung.

kepala otak (kutukan) dan kata carutan. 1989: 67). haram jadah (jahat). anak haram (anak luar nikah). Terdapat bentuk disfemisme menggunakan bahasa daerah dan bahasa basahan. kiasan pemanis. Pleonasme Strategi pleonasme merujuk bentuk bahasa yang menggunakan kata-kata yang lebih banyak daripada yang diperlukan bagi menyatakan sesuatu maksud. Disfemisme memilih bentuk kata atau ragam bahasa daripada yang lembut kepada yang kasar. Majaz Perbandingan Majaz perbandingan merupakan penggunaan bahasa yang bersifat membandingkan dua hal yang pada hakikatnya berlainan atau yang dengan sengaja dianggap sama (Anton Moeliono. sebenarnya kata-kata itu tidak perlu kerana kata-kata yang ditegaskan itu sudah mempunyai sifat yang berkenaan. Yang berikut ialah contoh pleonasme: Orang yang meninggal itu menutup mata buat selama-lamanya. Tetapi. bedebah. Selalunya. berbadan dua (hamil). keparat. S k e m a d a n M a j a z | 85 meninggal dunia (mati). sial (makian). 2. dengan menggunakan sifat kata-kata itu sendiri. bermalam (tidur). manakala dalam bahasa daerah seperti: ke sungai (membuang air besar). kiasan melompat dan kiasan melarat. Namun begitu. Contoh disfemisme. bangang (bodoh).S t i l i s t i k . Za’ba dalam Ilmu Mengarang Melayu (2000: 1997) di bawah bab kiasan berpindah telah membahagikan metafora Melayu kepada tujuh bentuk. laknat (kutukan). Kita dapat menyebut pencipta atau pembuatnya jika kita maksudkan ciptaan atau buatannya ataupun kita menyebut bahannya jika yang kita maksudkan itu barangannya. 1999: 398). Strategi pleonasme disebut juga sebagai bahasa penegasan yang berlebih-lebihan. kiasan terus. Disfemisme turut digunakan dalam bahasa daerah. barua (makian). . bersantap (makan). kiasan berbunga. seperti: celaka (kutukan). Terdapat pelbagai bentuk majaz jenis ini dalam bahasa Melayu. Ungkapan disfemisme banyak terdapat dalam pantun jenaka. tutuh (hentaman). Antara yang terpenting ialah metafora. Metonimi Metonimi adalah penggantian sifat-sifat atau perkataan yang tepat untuk menggantikan sesuatu maksud (Corbett dan Connors. bagi masyarakat Melayu lama katakata kasar selalunya bertujuan untuk bergurau dan berjenaka. iaitu kiasan sandar. kiasan berangkap. Disfemisme Strategi disfemisme ialah kebalikan daripada eufemisme. Contohnya: Rakyat menumpahkan kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada mahkota. seperti: tongong (bodoh). Mahkota dalam ayat tersebut merujuk kepada raja di sesebuah negara yang berdaulat. bersiram (mandi). Nama lain bagi metonimi ialah denominatio dan transnominatio.

Contohnya: pekak badak atau mandi kerbau. badannya melidi (terlalu kurus) atau tubuhnya membadak (terlalu gemuk). Kiasan Berangkap Kiasan jenis ini menunjukkan perbandingan dengan cara yang berbeza-beza atau bersajak. Contohnya: Dulu papan. Contohnya: pergi ke sungai besar (membuang air besar). sebaliknya terus berpindah kepada benda bandingan itu sendiri.S t i l i s t i k . seolah-olah menjadi perkataan yang mempunyai makna baharu. menjahit baju (sebenarnya menjahit kain untuk dibuat baju) atau mencucuk atap (sebenarnya mencucuk daun nipah untuk dijadikan atap). selalunya berisi jenaka. Kiasan Melompat Kiasan yang melangkah satu tingkat atau lebih daripada perkara atau benda yang asal atau sebenarnya. . pisau cukur (wanita yang suka mengikis harta). lidi dan badak mempunyai makna yang lain tidak seperti mana maksud dalam kiasan tersebut. Kiasan Pemanis Kiasan yang menggunakan perbandingan yang tidak tepat untuk melindungi sesuatu makna yang kurang elok atau kurang manis jika dinyatakan secara terus terang. sekarang benci Kiasan berbunga Kiasan yang menggunakan rangkai kata yang indah atau berbunga-bunga. kutu embun (orang yang selalu pulang lewat malam). sekarang besi Dulu sayang. Pada asalnya perkataan berisi. Kiasan Terus Bentuk kiasan yang mempunyai makna yang lain daripada makna perkataan itu sendiri. S k e m a d a n M a j a z | 86 Kiasan Sandar Kiasan yang tidak menyatakan bandingan. Contohnya: sudah berisi (hamil). Tetapi katakata tersebut apabila dicantumkan dengan perkataan tertentu telah mengeluarkan makna baharu yang berbentuk kiasan. berbadan dua (mengandung) atau kembali ke alam baqa’ (mati). Contohnya: harimau berantai (orang yang sangat garang). Kiasan Melarat Kiasan yang makna atau maksudnya sudah menyimpang jauh daripada maksud asal. Contohnya: menanak nasi (sebenarnya memasak beras). Contohnya: Selimut kemalasan menyeliputi tubuhnya atau adat lama telah reput di mamah usia.

hiperbola atau superlatio bermaksud menyatakan sesuatu dengan cara berlebih-lebihan. berpendapat ironi sebagai majaz yang menyatakan makna yang bertentangan dengan maksud berolok-olok atau menyindir. Majaz Ragaman Majaz ragaman merangkumi penggunaan strategi retorik yang tidak digolongkan dalam kategori majaz yang sudah dibincangkan kerana kepelbagaian bentuk dan struktur kemajaziannya. Contohnya: Perjuangan kami hanya setitik air di samudera. Hiperbola Hiperbola ialah penggunaan istilah yang membesar-besarkan dengan tujuan memberi penekanan atau kesan memperhebat (Corbett dan Connors. . Terdapat lapan jenis majaz ragaman. S k e m a d a n M a j a z | 87 3. Litoses Litotes ialah penggunaan kenyataan yang tidak lengkap bukan untuk menipu tetapi untuk menunjukkan kehebatan apa yang hendak diperkatakan (Corbett dan Connors. Terdapat empat jenis majaz dalam kategori ini. Majaz Pertentangan Majaz pertentangan merujuk kepada penggunaan kata atau frasa yang saling bertentangan dari segi makna. Dengan demikian jenis-jenis majaz yang terasing ini digolongkan di dalam satu kelompok. 4. Ironi Anton Moeliono (1989: 58). Anton Moeliono (1989: 56) berpendapat hiperbola sebagai ungkapan yang melebih-lebihkan sama ada dari segi jumlahnya. Menurut Lanham (1968: 56). sama ada secara simbolik. Contohnya: Kematiannya memalapkan dunia ini. litotes ialah sejenis majaz yang menyatakan sesuatu yang positif dalam bentuk yang negatif atau bentuk yang bertentangan dengan tujuan merendah diri. tersurat atau tersirat dalam struktur ayat yang sama atau yang berhubungan. Contohnya: Untuk menjadi manis seseorang harus menjadi kasar / Benci tapi rindu / Malu tapi mahu. Maksud itu dapat dicapai dengan mengemukakan makna yang berlawanan dengan makna yang sebenarnya. Oksimoron didefinisikan sebagai frasa atau ayat yang mengandungi dua hal yang bertentangan. 1999: 404). Contohnya: Cantik sungguh muka awak! Oksimoron Oksimoron menurut Corbett dan Connors (1999: 407) ialah penggandingan dua kata atau istilah yang secara lazimnya bersifat bertentangan.S t i l i s t i k . ukurannya atau sifatnya. Menurut Anton Moeliono (1989: 66). 1999: 158).

mengaduh. duka dan seumpamanya.. Dalam keadaan tertentu.(lambang pintaan diam). Syhhhh. Contoh kata ekslamasi seperti: hei. Penggunaannya dapat menimbulkan kesan rasa dan kesan emosi yang tinggi dalam minda pembaca. sama ada dalam bahasa Melayu baku. aduhai. perkataan panglima dan pendekar mempunyai maksud yang hampir sama.. eh.. S k e m a d a n M a j a z | 88 Simetri Strategi simetri bermaksud penggunaan perkataan atau frasa yang sama atau hampir sama maksudnya. Perkataan permainan dan main adalah daripada kata akar yang sama tetapi berbeza dari segi golongan kata. Dalam konteks ayat ini. wah.S t i l i s t i k . ayuh. menderu. hoi. berderai atau bunyi kesan daripada perbuatan manusia seperti mengetuk.. bahasa daerah atau bahasa kolokial.cit (bunyi tikus). tap. berkukku (suara burung terkukur). Biasanya bunyi itu diambil daripada unsur alam. menguak. oh. Paronomasia Paronomasia adalah sejenis puns yang merujuk kepada permainan kata-kata seperti mengulangi perkataan dalam dua makna yang berbeza atau menggunakan perkataan yang bunyinya seakan . kedebuk (bunyi benda jatuh).. berkokok dan sebagainya. Melalui ekslamasi. Strategi onomatopia bertujuan memberi kesan estetik dan realistik terhadap maksud yang hendak disampaikan oleh pengarang. (1989: 229) onomatopia bermaksud perkataan yang berasal daripada peniruan bunyi. miau. Cit. yah. mengaum. suka.. Contohnya: Bapa ibu seorang panglima dan sekali gus pendekar handal. ah dan wahai.. dapat meruntun hati pembaca supaya menghayati perasaan yang disampaikan pengarang. amboi. cis.. ketawa atau bunyi suara binatang seperti mengembek. seperti berdesir. Antimeria Lanham (1968: 9) mendefinisikan antimeria sebagai peralihan fungsional dengan menggunakan sebahagian ucapan untuk yang lain. sama ada sakit. Onomatopia Menurut Umar Junus. mengeruh dan lainnya.. gembira. pengarang mungkin menggunakan lebih daripada dua ungkapan dengan makna yang serupa atau hampir serupa.tap (bunyi air menimpa daun kering). Contohnya: Pelbagai macam permainan yang kami main. Penggunaan strategi ini dapat memberikan penegasan terhadap makna yang diingini pengarang daripada hanya menggunakan satu ungkapan sahaja.cit. sedih. Ekslamasi Strategi ekslamasi digunakan dalam ayat bagi melahirkan isi hati..miau (suara kucing) ataupun dalam bentuk kata berimbuhan seperti menderap. Terdapat dua bentuk onomatopia sama ada dengan meniru bunyi asal seperti derap…derap (bunyi tapak kaki sedang memijak sesuatu).

Pantun Pantun tergolong dalam puisi Melayu tradisional yang dipercayai berakar umbi daripada sastera lisan dalam kalangan rakyat bawahan sebelum berkembang kepada bentuk penulisan. fikiran dan perasaan mereka. pepatah. (iii) boleh dijadikan pedoman hidup kerana isinya yang benar dan luas. perbilangan. Manusia sedemikian umpama sampah sarap yang terbuang di tengah lautan. (ii) menguatkan tujuan karangan atau percakapan. pepatah. Hakikatnya kedudukan apung tidak kukuh dan mudah dihanyutkan air ke mana sahaja. Tidak mempunyai kekuatan untuk mempertahankan dirinya sendiri serta mudah dipengaruhi dan diperkotak-katikkan oleh orang lain. bidalan. Za’ba telah meletakkan peribahasa setara dengan simpulan bahasa dan kiasan. paronomasia tergolong dalam penggunaan kata-kata yang seakan sama bunyinya tetapi berbeza maknanya. pelambangan. perbilangan dan pepatah sebagai peribahasa yang membawa makna selapis. Beliau membahagikan bidalan. Peribahasa dipecahkan kepada tiga kategori utama. Antara majaz Melayu yang terpenting ialah. Majaz Melayu Majaz Melayu merujuk kepada kaedah orang Melayu memanipulasi bahasa secara simbolik dan kiasan melalui bahasa lisan atau tulisan untuk menyampaikan idea. Begitu juga dengan manusia yang tidak punyai kekuatan diri. Contoh pantun Melayu yang indah dan membawa mesej didaktik seperti: Tanjung Katung jauh ke laut tampak dari belakang mati laksana apung di tengah laut dipukul ombak jatuh ke tepi Lambang apung dalam pantun ini membawa maksud sesuatu yang timbul di atas air. Begitu mudah dipukul ombak ke tepi dan ke tengah. jahil. gunanya peribahasa Melayu. kiasan. manakala perumpamaan sebagai peribahasa berlapis. Contohnya: Ramai askar yang berbaju perang berangkat menuju ke medan perang. tamsilan dan simpulan bahasa. iaitu peribahasa yang membawa makna selapis. S k e m a d a n M a j a z | 89 sama tetapi mempunyai makna yang berbeza (Corbett dan Connors: 1999: 399).S t i l i s t i k . pantun. suku kata seperti awalan. imejan di samping penggunaan patah kata. Dalam hubungan ini. miskin rohani dan jasmani. Menurut Za’ba (2002: 222) pantun ialah kaedah karangan berangkap yang jati terpakai pada orang-orang Melayu bagi menggambarkan fikiran hiba sayu dan warna-warna perasaan yang indah-indah seperti hal ehwal berkasih sayang dan pujuk rayu yang lemah lembut antara kekasih dengan kekasihnya. Menurut Za’ba . . (i) untuk menghiasi karangan dan percakapan. Dalam Ilmu Mengarang Melayu (2000). peribahasa berlapis dan lidah pendeta. sindiran. sudah pasti akan punah dan sirna seandainya dilanda cabaran hidup. petitih. sisipan atau akhiran. Orang Melayu menggunakan pelbagai elemen bahasa seperti peribahasa. Kiasan pada kata apung yang dipukul ombak amat cocok dengan sifat manusia yang tidak mempunyai prinsip hidup.

8. berlainan daripada makna asalnya (Safian Hussain.S t i l i s t i k . bagai. atau Ikut suka luka. Alah bisa tegal biasa. berganti tikar. KATA KUNCI 1. Biasanya. 2002: 170). tabiat dan keadaan. et al. ikut rasa binasa. Skema 5. 9. Seperti embun di hujung rumput dan lain-lain. 1988: 308). Tamsilan Tamsilan berasal daripada bahasa Arab at-tamsil. Parentesis 4. ikut hati mati. tajam dan berseni. Majaz Anomatopia Pantun . laksana. bongkok sabut dan kaki bangku. S k e m a d a n M a j a z | 90 Pepatah Pepatah adalah salah satu unsur dalam peribahasa Melayu. Tamsilan bertujuan mengumpamakan seseorang atau sesuatu mengenai pekerti. 2002: 170). Stilistik 2. Pepatah ialah kiasan yang digunakan untuk mematah atau memutuskan pembicaraan orang lain. Seperti sirih pulang ke gagang. Contoh tamsilan: Seperti bulan di pagar bintang. tamsilan dimulai dengan kata-kata: seperti. Contoh pepatah seperti: Biar lambat asal selamat. Simpulan Bahasa Simpulan bahasa merupakan rangkaian perkataan atau ungkapan yang telah tersimpul dengan susunan yang khas dan digunakan dengan makna khusus. Bidalan Bidalan merupakan satu lagi bentuk dalam peribahasa yang digolongkan dalam sastera Melayu lama. Bahasa menunjukkan bangsa dan sebagainya. Bidalan lebih memberatkan tentang sifat melekatnya di mulut orang ramai dan tentang bandingan dan teladan yang ada di dalamnya (Za’ba. Alusi 7. Contoh simpulan bahasa seperti: menongkat langit. Menurut Za’ba (2002: 170) tamsilan ialah peribahasa yang menyebutkan sesuatu maksud dengan diumpamakan atau dikiaskan kepada sesuatu perkara lain dan oleh sebab itu jadi ertinya dua lapis. Peribahasa 6. sebagai. Bentuk majaz ini paling banyak digunakan oleh orang Melayu kerana sifatnya yang ringkas dan dapat menyampaikan maksud dengan tepat. bijaksana perkataannya dan benar pengajarannya (Za’ba. Contoh bidalan seperti: Bawa resmi padi. Hiperbaton 3. makin berisi makin tunduk. Pepatah lebih memberatkan tentang sifat ringkasnya.

5. (2000). Apakah yang dimaksudkan dengan konsep kejujuran dan kesantunan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ilmu Mengarang Melayu. Bhd. Henry Guntur Tarigan (1986) Menulis sebagai Satu Ketrampilan Berbahasa. 2. _____________( 2006. Jelaskan lima jenis metafora menurut pandangan Za’ba. Za’ba. 4. Kuala Lumpur: Menara Ilmu Sdn Bhd.S t i l i s t i k . Kuala Lumpur. Sulaiman Masri et al. Apakah yang dimaksudkan strategi skema dan majaz. Bandung: Penerbit Angka. 3. Dewan Bahasa dan Pustaka. Bincangkan dengan jelas pengertian stilistik. (2007) Bahasa Melayu. Bahan Rujukan Awang Sariyan (1992) Asas Penulisan Deskriptif. Rujukan Menengah. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bina dua ayat menggunakan teknik anomatopia atau paronamasia. Edisi Rumi. Tertib Mengarang. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ismail Ahmad (1996) Penulisan Saintifik. S k e m a d a n M a j a z | 91 PENILAIAN KENDIRI 1. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful