WAJ 3116 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF II

TAJUK 1 KOMUNIKASI BERTULIS
• SINOPSIS Tajuk 1 menjelaskan perihal komunikasi bertulis dalam Bahasa Melayu kepada pelajar, iaitu konsep, bentuk dan kesantunan komunikasi bertulis. Turut dijelaskan aktiviti penulisan berformat serta contoh-contoh aktiviti. • HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir tajuk ini, anda seharusnya dapat: 1. 2. 3. menjelaskan konsep dan bentuk komunikasi bertulis; mengaitkan kesantunan dalam komunikasi bertulis; menyatakan jenis-jenis aktiviti penulisan berformat.

KERANGKA TAJUK-TAJUK

Penulis perlu menggunakan bahasa dalam berbagai-bagai cara mengikut jenis teks dan konteks yang sesuai serta tidak melakukan sebarang kesalahan yang akan mencacatkan teks atau majlis yang berkaitan. . kesinambungan. laras bahasa. Justeru. komunikasi bertulis melibatkan beberapa faktor. Perkara yang penting ialah fakta itu jelas. Selain isi yang hendak dibicarakan. Fakta yang sempurna yang tinggi. mempunyai Pandangan nilai dan kesahan pendapat dan yang kebolehpercayaan berasaskan prinsip. Berbanding dengan komunikasi lisan yang lebih mudah dan ringkas. hal ini dapat membantu penulis memberikan gambaran yang lebih jelas dan menggerakkan daya fikir serta kefahaman pembaca atau khalayak dengan lebih baik. Penulis harus menjaga diri supaya sentiasa dapat mematuhi sistem bahasa. bentuk penyampaian. falsafah. dapat dibuktikan. ideologi dan teori tertentu juga merupakan sumber yang dapat digunakan sebagai fakta. format dan pengolahan yang menarik.WAJ 3116 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF II • KANDUNGAN ISI Pengenalan Komunikasi bertulis ialah kegiatan merakamkan idea dan pendapat dalam bentuk lambang-lambang tulisan untuk dibaca atau digunakan pada masa akan datang. ketertiban dan pertalian. Kegiatan seperti ini boleh dilakukan secara spontan atau dibuat dalam bentuk yang dirancang. laras dan format yang ditetapkan. bermutu. Pengolahan teks yang sempurna perlu mempunyai kesepaduan. komunikasi ini juga melibatkan kriteria tertentu seperti pemilihan kata yang sesuai. logik dan disampaikan secara mudah dan penuh bertanggungjawab. Bahasa merupakan aspek penting dalam komunikasi bertulis. baik dari segi bahasa mahupun pemerengganan. gaya persembahan.

Komunikasi yang tidak berkesan membawa banyak masalah dalam masyarakat. Gejala keruntuhan institusi rumah tangga. idea. dan emosi oleh penyampai kepada penerima melalui pelbagai saluran dengan tujuan mencapai persamaan makna. sikap. . Definisi yang lebih menumpu kepada komunikasi yang berkesan memberikan penekanan kepada perkongsian makna dan maklum balas. Daripada pengertian ini jelas menunjukkan bahawa ada perkongsian untuk mewujudkan satu presefahaman dalam komunikasi. kadar kegagalan penguasaan 3M yang tinggi dalam kalangan murid dan pelbagai masalah lagi sedikit sebanyak dapat ditangani sekiranya komunikasi berkesan sentiasa tercapai.WAJ 3116 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF II Definisi dan Konsep Komunikasi Perkataan komunikasi berasal daripada bahasa Latin communiatus yang bereri berkongsi sesuatu. atau emosi daripada seseorang dengan menggunakan simbol-simbol seperti yang dikemukakan oleh Theodorson & Theodorson (1969). Daripada pelbagai definisi yang diberikan. jelas menunjukkan bahawa komunikasi ialah satu pemindahan maklumat. Komunikasi merupakan proses pengiriman maklumat. pemikiran. Pengertian konsep komunikasi daripada perspektif pentebaran amat mudah dan dangkalpentebaran amat mudah dan dangkal kerana tidak memberikan pertimbangan kepada penilaian si penerima dan lebih bersifat sehala.

WAJ 3116 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF II Tutorial Bincangkan bentuk komunikasi Latihan 1 Bincangkan bentuk dan konsep komunikasi .

idea. perasaan.WAJ 3116 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF II Perbincangan Definisi komunikasi mengikut pandangan tokoh Definisi Komunikasi satu proses perpindahan maklumat. dan fikiran seseorang individu kepada individu lain Berasal daripada bahasa Latin “communicatus” yang bermaksud berkongsi sesuatu. Latihan 1 Bincangkan bentuk dan konsep komunikasi .

Kesilapan yang kerap berlaku terutama penggunaan panggilan nama peribadi atau kata ganti nama dalam situasi komunikasi formal. surat kiriman. Latihan 2 Bincangkan aspek kesantunan dalam komunikasi.WAJ 3116 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF II Kesantunan Dalam Komunikasi Kesantunan bahasa bererti kesopanan dan kehalusan dalam menggunakan bahasa ketika berkomunikasi sama ada melalui lisan atau tulisan kepada orang yang dihormati. syarahan. Komunikasi . orang yang setaraf dengan kita atau orang yang lebih rendah kedudukannya daripada kita (Amat Juhari Moin. 1972). laporan yang tidak menggunakan bahasa yang sesuai dan kena pada tempatnya menggambarkan sikap tidak menghormati perasaan orang yang menerimanya. Sebarang bentuk komunikasi seperti memo.

Layari Internet .WAJ 3116 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF II Tutorial Bincangkan ciri-ciri komunikasi Membuat nota tentang ciri-ciri komunikasi.

WAJ 3116 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF II Rehat Tamat .

WAJ 3116 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF II IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir .

WAJ 3116 BAHASA MELAYU KOMUNIKATIF II Tamat .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful