P. 1
491361-KHidup-Tingkatan-2-1[1]

491361-KHidup-Tingkatan-2-1[1]

|Views: 3|Likes:
Published by Pravin Raj
6208
6208

More info:

Published by: Pravin Raj on Apr 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/22/2014

pdf

text

original

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU
TINGKATAN DUA 2002

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KUALA LUMPUR

Kementerian Pendidikan Malaysia

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU
TINGKATAN DUA 2002

Pusat Perkembangan Kurikulum

ISBN

Diusahakan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

Cetakan Pertama 2000 ©Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Perundingan tertakluk kepada perkiraan royalti atau honorarium.

i

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut:-

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

ii

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

iii

minat. Para 3 (kosong) Dr. SYED ZIN Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia iv .KATA PENGANTAR Para 1 (kosong Huraian Sukatan Pelajaran disediakan untuk membantu guru merancang aktiviti dan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan tahap kematangan murid selaras dengan kehendak Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu. dan persekitaran murid supaya pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih bermakna. SHARIFAH MAIMUNAH BT. Guru diharap dapat merancang strategi yang lebih sesuai dengan kebolehan. Buku ini juga menyediakan penerangan bagi membantu guru melaksanakan Kemahiran Hidup Bersepadu dalam bengkel serta bilik darjah.

.. . ... .... . .. .KANDUNGAN Kata Pengantar .. . 66 Huraian Tingkatan Dua TERAS Bidang Reka Bentuk dan Teknologi ..... Perubahan Dalam Mata Pelajaran .. .. . . 52 PILIHAN 4 Bidang Perdagangan dan Keusahawanan LAMPIRAN 1. . Objektif Tingkatan Dua .. iv PILIHAN PILIHAN 1 Bidang Kemahiran Teknikal Pendahuluan . . .. 1 1 3 4 6 10 ... .. .. . ...... . .. PILIHAN 2 Bidang Ekonomi Rumah Tangga PILIHAN 3 Bidang Pertanian ... . Pemetaan Dan Kesinambungan Kandungan . ... 34 Perubahan Dalam Edisi Penyemakan . . 41 Organisasi Kandungan Tingkatan Dua Pendekatan Dan Penekanan Format Huraian . .. ... . 77 2. . .... . 85 v ... ... .. 12 Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) KBSM . .. . .....

Tenaga kerja yang sedemikian rupa dapat memenuhi inspirasi. aspirasi dan keperluan negara yang sedang membangun dalam zaman yang sedang menyaksikan kemajuan teknologi komunikasi maklumat.Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua PENDAHULUAN Kemahiran Hidup Bersepadu Kemahiran Hidup Bersepadu merupakan satu mata pelajaran amali yang berunsurkan teknologi. Perancangan dan pembangunan mata pelajaran ini adalah selaras dengan semangat di sebalik Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang berhasrat melahirkan warganegara yang berpengetahuan serta berakhlak mulia demi menghadapi cabaran kehidupan masa kini dan masa akan datang. Kecenderungan Mereka Cipta dan Semangat Keusahawanan Kurikulum ini masih mempunyai hala tuju ke arah memperkembangkan kebolehan murid dalam kemahiran teknologi. Ia ditawarkan kepada semua murid di Tingkatan I hingga Tingkatan III. Matlamat mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu adalah untuk melahirkan insan yang berdikari. PERUBAHAN DALAM EDISI PENYEMAKAN Matlamat Tidak Berubah Dalam Huraian Sukatan Pelajaran (Semakan) ini. Kemahiran asas yang sedemikian dapat digunakan sepenuhnya untuk membolehkan murid 1 . Mata pelajaran ini digubal ke arah membekalkan tenaga kerja yang berpengetahuan dan mahir dalam teknologi dan ekonomi serta sanggup bekerjasama dan sentiasa bersedia untuk belajar dalam suasana bekerja. inovatif dan produktif. berinisiatif dan yakin diri dalam keadaan teknologi yang sentiasa berubah untuk kehidupan harian. Mata pelajaran ini dirancang sedemikian rupa untuk mencapai matlamat ke arah mempertingkatkan produktiviti negara melalui penglibatan masyarakat secara kreatif. kenal faham teknologi dan ekonomi serta kreatif. kecenderungan mereka cipta dan semangat keusahawanan. Matlamat Kemahiran Teknologi. matlamat kurikulum Kemahiran Hidup Bersepadu tidak berubah daripada matlamat terdahulu dan kebanyakan objektif mata pelajaran dikekalkan.

Ia merupakan tambahan kepada senarai pilihan yang sedia ada. 2 dan 3. digugurkan atau ditambah. Murid juga digalakkan mengambil inisiatif dan merebut peluang yang ada secara bijak. Dua tajuk dalam Bahagian Teras Huraian Sukatan Pelajaran Edisi Tahun 1992 ia itu ‘Perdagangan dan Keusahawanan’ dan “Kekeluargaan” digugurkan. Tajuk “Kemahiran Manipulatif” dalam Bahagian Teras Edisi 1992 ditukar kepada nama baru iaitu “Reka Bentuk dan Teknologi” dan Pilihan “Kemahiran Manipulatif Tambahan” ditukar kepada “Kemahiran Teknikal”.. 2 . Nilai murni. kreatif dan inventif. Pertukaran nama tajuk juga berlaku. Di samping itu. Elemen reka bentuk dan teknologi diberi lebih fokus dan asas elektromekanikal dimasukkan dalam mata pelajaran pilihan Kemahiran Teknikal. Perubahan Kandungan Perubahan dari segi kandungan memperlihatkan beberapa tajuk Kemahiran Hidup Bersepadu telah disusun semula.Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua berdikari dan yakin diri serta mampu menjalani kehidupan secara produktif dalam dunia teknologi dan ekonomi yang kompleks dan sentiasa berubah. Walaupun tajuk Perdagangan dan Keusahawanan digugurkan daripada bahagian teras sukatan pelajaran 1992 tetapi dalam edisi semakan ini satu bidang baru iaitu Perniagaan dan Keusahawanan merupakan satu-satunya bidang yang merentasi tiga pilihan iaitu Pilihan 1. satu pilihan baru diwujudkan sebagai Pilihan 4 iaitu Perdagangan dan Keusahawanan. sikap yang positif dan budaya kerja yang baik diterapkan semasa murid menjalankan aktiviti amali demi meneruskan konsep kesepaduan dalam mata pelajaran. dengan hasrat untuk mengukuhkan kesinambungan dan mengelakkan pertindihan serta mengemaskinikan kandungannya.

Menerangkan faktor utama dalam pengeluaran. 8. kaitannya dengan permintaan dan proses pengeluaran serta membuat pengiraan kos. alatan dan perkakas serta menggunakannya dengan teknik yang betul. 3 . Mengamalkan kreativiti.Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua Keseluruhan perubahan kandungan diringkaskan dalam Lampiran 1. Membuat kompos dan menanam sayuran jenis buah. Mengenal pasti hidangan dan mengurus sajian. OBJEKTIF TINGKATAN II 5. Memilih bahan. Objektif Objektif mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan II adalah untuk membolehkan murid: dengan 6. Menghasilkan artikel mudah menggunakan mesin jahit. Menjalankan kerja-buat-sendiri. 4. 9. perkembangannya pada masa depan yang bercirikan k-ekonomi dan perniagaan dalam negeri dan antarabangsa. 2. menyenggara dan membaik pulih mudah kerja elektrik dan paip dalam kehidupan harian. inovasi dan berdaya usaha dalam mereka bentuk dan menghasilkan produk daripada pelbagai bahan seperti kayu. Mengamalkan sikap peka terhadap masalah sekeliling dan mendapatkan idea daripada pelbagai sumber untuk mereka bentuk dan menghasilkan produk. Mengenal pasti prinsip mudah asas elektromekanikal dalam dunia teknologi yang maju. 3. Mengenal pasti kepentingan perniagaan. 1. papan lapis dan bahan komposit 7.

murid menggunakan teknik dan proses pembuatan yang melibatkan bahan binaan seperti kayu. lampu pendafluor. memproses dan mendokumentasikan maklumat secara sistematik dan menggunakannya dengan bijak dalam membuat keputusan rekaan dan penghasilan projek. Bahagian Teras Bahagian Teras mengandungi satu bidang pembelajaran iaitu Reka Bentuk dan Teknologi yang wajib dipelajari oleh semua murid.Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua 10. Pilihan 1: Kemahiran Teknikal Bidang Kemahiran Teknikal merangkumi unit pembelajaran yang membolehkan murid mendalami pengetahuan dan kemahiran dalam elektrik dan asas elektromekanikal. Selain daripada itu. Pilihan murid kekal dari Tingkatan I hingga Tingkatan III. pili dan perangkap. Berikut adalah penerangan mengenai organisasi kandungan khusus untuk Tingkatan II. Mengamalkan budaya kerja selamat. 11. murid juga melakukan kerja penyenggaraan dan baik pulih elektrik dan paip yang ditumpukan kepada pendawaian plag tiga pin. Bahagian Pilihan Murid memilih salah satu daripada empat bidang pembelajaran dalam Bahagian Pilihan. di samping berpeluang juga untuk menghias kawasan persekitarannya dengan tumbuhan hiasan yang dihasilkan. Mengumpul. 4 . tangki simbah. Dua Bahagian Mata pelajaran ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu Teras dan Pilihan. papan lapis atau bahan komposit. Reka Bentuk dan Teknologi Bidang Reka Bentuk dan Teknologi menyediakan murid Tingkatan II dengan pengetahuan dan kemahiran teknologi untuk menghasilkan produk yang berlainan dengan menggunakan proses reka bentuk. Untuk tujuan ini. peraturan yang baik dan dan ORGANISASI KANDUNGAN TINGKATAN II Murid juga berpeluang mereka bentuk dan menghasilkan artikel jahitan dengan menggunakan mesin jahit.

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua Dalam pembelajaran elektrik. Pendedahan kepada konsep pergerakan elektromekanikal bertujuan untuk membolehkan murid mengetahui dan memahami bagaimana komponen elektronik boleh mengawal dan mempertingkatkan pergerakan mekanikal. Murid berpeluang memilih jenis sayursayuran yang hendak ditanam. Melalui penanaman sayur-sayuran. Pilihan 2: Ekonomi Rumah Tangga Bidang Ekonomi Rumah Tangga membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran tentang makanan dan pengendalian makanan. murid akan memerhati kesan daripada penggunaan kompos dan amalan giliran tanaman terhadap tumbesaran dan penghasilan sayur-sayuran. Murid menjahit dan menghias skirt berkasing untuk kerja jahitan. murid mengkaji litar siri dan litar selari untuk mengetahui kaitan antara voltan. murid juga diberikan rumusan untuk mengira rintangan dalam litar siri dan litar selari. murid mengenal pasti jenis fabrik dan memperoleh kemahiran memilih pakaian. arus dan rintangan. Murid membuat kerja amali dalam penyediaan sarapan dan minum pagi atau minum petang serta berpeluang mereka cipta resepi hidangan tersebut. masakan. Murid akan menggunakan meter pelbagai untuk menguji keterusan litar dan mengukur nilai perintang tetap. Pilihan 3: Pertanian Di samping pengiraan kuasa elektrik. mengenal pasti kesesuaian tanah dan baja serta merancang projek penanaman sayur-sayuran. pakaian dan jahitan. Bidang Pertanian memberi peluang kepada murid mendalami pengetahuan dan kemahiran dalam pembinaan kompos dan penanaman sayursayuran. Pilihan 4: Perdagangan dan Keusahawanan Bidang Perdagangan dan Ke-usahawanan menyediakan murid dengan pengetahuan serta amalan perniagaan yang merangkumi langkahlangkah penubuhan dan pengendalian perniagaan serta pengenalan kepada bidangbidang pengeluaran yang telah 5 . Dalam aspek pakaian.

Dalam mengendalikan kelas amali. alatan tangan dan bahan yang sesuai - - 6 .Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua sedia wujud. dalam Kemahiran Hidup Bersepadu. Murid juga diperkenalkan kepada pelbagai jenis dokumen penting bagi penubuhan dan pengendalian perniagaan. inisiatif dan berdaya saing. Sehubungan ini. Kemahiran Berfikir Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif (KBKK) harus menjadi satu landasan dalam pengajaran dan pembelajaran yang mana daya imaginasi dan kreativiti murid perlu dijanakan dan diperkembangkan. Antara tujuan bidang ini adalah untuk memupuk nilai dan sikap berdikari. Contoh kemahiran berfikir yang diberi tumpuan dalam unit pembelajaran “Reka Bentuk dan Teknologi” termasuk: Merekabentuk dan membina projek baru dengan menggunakan pendekatan penyelesaian masalah Menjana idea untuk mereka bentuk dan membina projek Membuat keputusan pemilihan idea dan reka bentuk. Pendedahan murid kepada konsep dalam proses pengeluaran membantu mereka membuat pengiraan kos sesuatu projek secara sistematik PENDEKATAN DAN PENEKANAN Pembelajaran Melalui Pengalaman Dalam Kemahiran Hidup Bersepadu tumpuan diberi terhadap pembelajaran melalui pengalaman. Mata pelajaran ini harus dikendalikan secara tidak langsung semasa mengendalikan aktiviti amali. yakin diri. aktiviti dalam dan luar bilik darjah dan kesepaduan pelbagai disiplin dan tajuk harus dititikberatkan. pembelajaran perniagaan dan keusahawanan perlu digabungjalinkan dengan pembelajaran reka bentuk dan teknologi serta lain-lain bidang pilihan. pembinaan projek. penggabungjalinan antara teori dan amali. Murid didedahkan secara tidak langsung tentang kaedah mencari dan menggunakan peluang perniagaan dengan bijaksana.

harus diberi penekanan dalam semua projek yang dihasilkan. Di samping itu murid juga boleh menjangka dan meramalkan kesan atau impak produk baru mereka dalam senario masa depan. bersedia menimbangkan pelbagai faktor dan berhati-hati menggunakan sumber dapat dipupuk supaya menjadi kebiasaan dalam pengendalian dan urusan hidup murid. murid juga perlu mengembangkan daya berfikir secara kritis dan kreatif ke arah membentuk masa depan yang lebih sempurna. murid mengkaji keadaan yang sedia ada. Begitu juga dengan kesedaran tentang kos sesuatu projek. nilai murni dan sikap positif seperti berusaha mencapai kecemerlangan. mencari alternatif. Dengan cara ini. berupaya menghasilkan produk yang dapat dimanfaatkan serta memberi sumbangan ke arah menentukan hala tuju masa depan. Nilai Murni Nilai murni dan sikap positif serta budaya kerja yang relevan harus merentasi aktiviti yang dijalankan. berfikiran terbuka. membuat pilihan dan akhirnya menghasilkan produk yang berkenaan. Dalam proses mereka bentuk. - - Kaedah Kajian Masa Depan Dalam Kemahiran Hidup Bersepadu. Unsur penting Kajian Masa Depan harus diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup untuk merangsang daya intelek agar mereka 7 .Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua - Menghasilkan lukisan projek Merancang dan melaksanakan kerja projek mengikut prosedur pengurusan bengkel yang sesuai Menilai kualiti projek yang telah siap supaya bersesuaian dengan hasil yang dihasratkan Mempersembahkan reka bentuk atau projek bagi tujuan mendapatkan maklum balas daripada orang lain untuk memperbaiki atau menambahbaikkannya.

belajar secara koperatif dan bekerja secara kumpulan dan memupuk semangat kerjasama dengan rakan sebaya perlu juga diterapkan semasa pengajaran dan pembelajaran. Teknik ini boleh menarik minat murid terhadap sesuatu aktiviti atau tajuk.Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua Kemahiran interpersonal seperti menghargai pendapat dan usaha orang lain. Dengan merujuk jadual kesinambungan ini. peraturan dan langkah keselamatan hendaklah sentiasa diamal dan dipatuhi setiap kali menjalankan kerja amali. menjalin persahabatan. menyeronokkan dan berguna kepada murid. menggunakan perisian. CD-ROM dan pengkalan data serta berkomunikasi secara elektronik. guru yang mengajar Kemahiran Hidup pada tahun tertentu. Keselamatan dan Pengurusan Walaupun hanya satu unit diperuntukkan bagi “Organisasi Bengkel dan Keselamatan”. bertanggungjawab dan berdisiplin. berkomunikasi dengan baik. bersedia menerima kritikan membina. Teknologi Maklumat dan Komunikasi 8 . Murid perlu digalakkan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi atau information and communication technology (ICT) dalam pembelajaran mereka terutamanya dalam pengumpulan. Kerelevanan Aktiviti amali harus dihubungkaitkan dengan amalan dalam kehidupan dan pekerjaan agar sesuatu pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih bermakna. pemilihan dan pemprosesan maklumat. Dengan ini kemahiran ICT murid juga boleh diperkembangkan seperti melayari laman web. Organisasi bengkel dan pengurusan kerja yang mudah boleh dilakukan secara bergilir-gilir di kalangan murid bagi memberi mereka pengalaman tambahan serta menanamkan semangat bekerjasama. KESINAMBUNGAN DAN PEMETAAN KANDUNGAN Kesinambungan Kandungan dari Peringkat Pendidikan Rendah ke Menengah Rendah Kesinambungan kandungan kurikulum Kemahiran Hidup dari peringkat pendidikan rendah ke peringkat menengah rendah ditunjukkan dalam Lampiran 2. memberi dorongan kepada orang lain yang menemui kegagalan.

Murid dikehendaki mengkaji secara lebih mendalam jenis bahan dan pengikat agar mereka boleh menggunakan pengetahuan ini dalam proses perancangan. murid Tahun Empat dan Lima diberi latihan tentang kreativiti dan penyelesaian masalah. Susunan kandungan dalam Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu daripada Tingkatan I hingga Tingkatan III 9 . Contoh maklumat yang boleh didapati daripada jadual kesinambungan adalah seperti berikut: Contoh Contoh 1 Kandungan Kreativiti dan Reka Cipta berkait rapat dengan kandungan Reka Bentuk dan Penghasilan Projek (rujuk Lampiran 2).Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua sama ada di sekolah rendah atau menengah. elektrik dan elektronik diasingkan kepada dua unit pembelajaran. logam dan bahan kitar semula serta mengamalkan teknik penggunaan alatan tangan yang sesuai. Contoh 2 Di sekolah rendah. Di sekolah rendah. Murid mengaplikasikan kemahiran dan pengalaman ini untuk mereka cipta projek di Tahun Enam. Di sekolah menengah. pembinaan dan pengubahsuaian projek. proses mereka bentuk dipelajari secara sistematik. elektrik dan elektronik dipelajari sebagai satu unit pembelajaran. Semua pengalaman dan kemahiran ini diaplikasikan dalam Tingkatan III di mana murid perlu menghasilkan projek reka cipta. akan mendapat gambaran menyeluruh mengenai susunan kandungan mata pelajaran ini. Pemetaan Kandungan Tingkatan I-III Di Tingkatan I dan II. untuk mempelajari kandungan ini secara mendalam. Mereka dibimbing dalam merekabentuk projek menggunakan kayu.

10 . Hasil Pembelajaran. Dengan ini pembangunan dan perkembangan pembelajaran meningkat dari Aras 1 hingga ke Aras 3. Unit dan Hasil Pembelajaran Dalam lajur pertama. Hasil pembelajaran dibahagikan kepada tiga aras. keluasan dan kedalaman skop setiap unit. Peruntukan masa yang dinyatakan merupakan cadangan untuk membantu guru dalam penyediaan perancangan pengajaran.Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua ditunjukkan dalam Jadual Pemetaan Kandungan Sukatan Pelajaran seperti di Lampiran 3. bidang pembelajaran. Aras 3 merupakan aras pengkayaan untuk murid yang berupaya melepasi pembelajaran Aras 1 dan 2. FORMAT HURAIAN Tiga Lajur Huraian Sukatan Pelajaran ini diperincikan dalam tiga lajur iaitu Bidang / Unit / Tajuk Pembelajaran. Bidang. unit pembelajaran dan tajuk yang berkenaan dinyatakan. Aras 2 merangkumi kandungan yang perlu dipelajari oleh semua murid selepas mereka menguasai kandungan Aras 1. Aras Aras 1 merupakan aras asas yang mesti dikuasai oleh semua murid sebelum mereka meneruskan pembelajaran ke Aras 2. Pemeringkatan kemahiran dan pengetahuan kepada aras tertentu bertujuan untuk membantu guru menyampaikan pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan dengan mengambil kira kadar pembelajaran dan keupayaan murid. dan Cadangan Aktiviti Pembelajaran. Masa untuk pengajaran Kemahiran Hidup Bersepadu ialah empat waktu seminggu dan setiap waktu meliputi 40 minit. Dalam lajur kedua dinyatakan hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran dihuraikan dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur.

Guru boleh menyesuaikan cadangan ini dan merekabentuk aktiviti tambahan yang secocok dengan kebolehan murid dan keadaan persekitaran mereka terutamanya persekitaran sekolah.Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua Cadangan Aktiviti Pembelajaran Lajur ketiga iaitu Cadangan Aktiviti Pembelajaran bertujuan membantu guru merancang dan merekabentuk pengalaman pembelajaran yang sesuai dan bermakna kepada murid. 11 .

Reka Bentuk dan Penghasilan Projek HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN ( Cadangan peruntukan masa ialah 7 minggu ) b.3.Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN 1. Faktor reka bentuk x Mengenal pasti faktor utama reka bentuk Faktor utama reka bentuk Fungsi Rupa bentuk Kesesuaian bahan Kaedah pembinaan Ketahanan Kos Kemasan Keselamatan Nilai komersial 12 . Reka Bentuk dan Teknologi 1.

Mengetahui kekuatan dan kelemahan alumunium. sifat dan penggunaan bahan serta kesesuaiannya CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru mengimbas kembali pengetahuan murid tentang bahan dan pengikat yang telah dipelajari sebelumnya Bahan logam yang perlu dipelajari ialah alumunium dan keluli lembut manakala bahan plastik ialah perspek dan PVC. Jenis bahan dan pengikat HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 x Mengenal pasti saiz. perspek dan PVC 13 .Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN c. keluli lembut.

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Contoh saiz bahan di pasaran Bahan Saiz dipasaran ½ “ diameter ¾ “ diameter 1” diameter Catatan Diperolehi dalam bentuk paip Boleh diperolehi dalam pelbagai warna dan ketebalan Dengan pelbagai saiz tolok ( tebal ) Dalam pelbagai bentuk dan ketebalan PVC Perspek 4’ x 8’ 2’ x 4’ Aluminium 3’ x 6’ 4’ x 8’ 20 ‘ x ½ ‘ hingga 20’ x 3’ Keluli lembut 14 .

cordless screw driver dan sander Tunjukcara penggunaan dan penyenggaraan mesin x Mengguna dan menyenggara mesin 15 . rivetter. Alatan tangan dan mesin Aras 1 x Mengenal pasti nama dan fungsi alatan tangan Nama dan fungsi alatan tangan yang perlu dipelajari ialah pisau pemotong perspek. penebuk pusat.Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN x Mengenal pasti jenis-jenis pengikat CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Pengikat yang diperkenalkan ialah ribet. hot glue gun dan stapler gun Tunjukcara penggunaan alatan tangan Aspek keselamatan diri dan rakan perlu diutamakan Aras 1 x Mengenal pasti nama dan fungsi mesin mudah alih Nama dan fungsi mesin mudah alih yang perlu dipelajari ialah mesin gergaji jig. glu panas dan skru benam sendiri (self tapping screw) Gunakan rivetter dan hot glue gun x Menyatakan cara penggunaan pengikat d. gandin getah.

memotong dan membina menanda. mengglu. Memilih reka bentuk yang paling sesuai dibina. meribet dan merekat dengan stapler gun. e. Proses i. 16 . menanda dan memotong Tunjuk cara mengukur. Memberi ukuran pada reka bentuk yang dipilih ii. Pembinaan Aras 1 x Mengukur. Lukisan projek Aras 1 x Membuat lakaran reka bentuk x Menilai dan memilih lakaran yang paling sesuai Melakar beberapa lakaran untuk memperkembangkan idea. memasang skru. memaku.Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Sentiasa mengamalkan dan mengutamakan langkah keselamatan semasa menggunakan mesin. x Mengenal pasti cara membentuk dan mencantum Proses mencantum adalah seperti membuat tanggam.

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN x Membina dan mencantum bahagian projek CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Bahan pemasangan seperti engsel. syelek. Guru membuat tunjuk cara aplikasi kemasan 17 . Kemasan Aras 1 x Mengenal pasti alat dan bahan kemasan yang sesuai Gred dan cara penggunaan kertas las Cara penggunaan tepung penyumbat x Membuat kemasan Contoh alat kemasan ialah berus cat. Guru membimbing murid tentang proses cantuman yang paling sesuai dengan projek iii. tona kayu (timber tone ). braket dan penyangkut boleh digunakan. berus syelek dan pengikis Jenis dan cara aplikasi kemasan Contoh bahan kemasan ialah seperti cat licau. varnis. cat sembur. semburan lekar jernih (clear lacquer spray) dan pelekat (sticker).

Reka bentuk projek i.Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN f. Contoh tema : x Menentukan aspek masalah yang hendak diselesaikan x Mengumpul maklumat dan data Peragaan Penyusunan Cara mengumpulkan maklumat dan data adalah melalui pemerhatian. pembacaan. penyelidikan dan bimbingan guru Gunakan maklumat reka bentuk seperti fungsi. Pernyataan masalah atau keperluan HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Aras 1 Guru memberikan tema sebagai panduan x Mengenal pasti masalah atau keperluan yang hendak diselesaikan untuk membantu murid. keselamatan dan kos produk sedia ada untuk membantu murid mendapatkan pelbagai idea. sumbangsaran. melayari internet. lakaran bebas sumbangsaran dan perbincangan kumpulan. x Menyenaraikan pelbagai alternatif penyelesaian masalah dalam bentuk lakaran bebas Murid menyelesaikan masalah menggunakan peta minda. 18 . lawatan. penampilan.

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Rumusan daripada aktyiviti ini diterjemahkan dalam bentuk lakaran bebas dua dimensi (2D) atau tiga dimensi ( 3 D ) ii. alatan tangan dan mesin yang diperlukan x Membina projek berdasarkan lukisan kerja yang dipilih. penggunaan sumber dan nilai komersial dengan bimbingan guru 19 . keselamatan. Perancangan. x Menguji dan menilai sendiri projek Murid menilai sendiri kefungsian projek dan menilai mengikut aspek rupa bentuk. fungsi. kos. pembinaan dan pengubahsuaian projek Aras 1 x Menentukan dan merancang pembinaan projek Guru mengimbas kembali pengetahuan murid tentang bahan dan pengikat yang telah di pelajari Murid menyediakan jadual kerja yang lengkap Perbincangan mengenai kekuatan dan kelemahan bahan yang akan digunakan serta memilih bahan yang paling sesuai x Menyediakan jadual kerja x Menyenaraikan bahan.

Pendokumentasian Aras 1 x Mengumpul. merekodkan maklumat projek Tunjukkan cara mengurus fail dengan kemas dan teratur. x Mengira kos pengeluaran x Membuat persembahan projek Guru membimbing murid mengira kos pengeluaran (kos pengeluaran = kos bahan+kos upah+ kos overhed) 20 . Sistem maklumat disusun bermula dari penyataan maslah hingga membuat pengubahsuaian projek.Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN x Mengubahsuai projek untuk mendapat hasil yang lebih berkualiti CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mengubahsuai projek untuk menambah nilai (value added) jika perlu iii. Rekod ini ditulis atau ditaip dan perlu dibukukan.

Perintang boleh laras (VR) Contoh suis ialah seperti .5 Elektronik ( Cadangan peruntukan masa ialah 5 minggu ) a. ƒ transistor. ƒ buzer x Mengenal pasti jenis perintang.Suis tekan buka . ƒ kapasitor.Suis tekan tutup 21 . Jenis perintang ialah . Nama.Perintang tetap suis. simbol dan simbol komponen elektronik dan fungsi komponen yang dipelajari iaitu ƒ diod memancar cahaya (LED). simbol dan fungsi komponen elektronik HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Aras I x Mengenal pasti nama.Suis togel . ƒ suis. ƒ perintang. fungsi Guru menerangkan tentang nama. .Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN 1. kapasitor dan transistor.

kapasitor berkutub seperti kapasitor elektrolitik dan kapasistor tantalum .NPN . x Membanding beza antara komponen aktif dengan komponen pasif Komponen aktif diperbuat daripada semi konduktor ( bahan separa pengalir ) seperti silikon atau germanium.kapasitor tidak berkutub seperti kapasistor seramik dan kapasistor mika x Menyatakan unit asas komponen Unit asas bagi komponen ialah Perintang – ohm (: ) Kapasitor – farad ( F ) Penerangan tentang kod warna perintang x Membaca nilai perintang tetap. Komponen pasif ialah peranti sokongan yang dapat membantu operasi komponen aktif. Komponen ini boleh membentuk. 22 .PNP Jenis kapasitor ialah . mengawal dan memproses isyarat elektrik Contoh komponen aktif ialah transistor.Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Jenis transistor ialah . Contoh komponen pasif ialah perintang dan kapasitor.

Lukisan skematik dan lukisan bergambar disediakan oleh guru bagi tujuan aktiviti latihan Guru menyediakan lukisan skematik dan lukisan bergambar a.Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Penerangan tentang keselamatan penggunaan komponen elektronik dan cara penyimpanannya. Membaca dan menterjemah lukisan skematik Aras 1 x Membaca dan menterjemah lukisan skematik kepada lukisan bergambar x Menterjemah lukisan skematik atau lukisan bergambar untuk membuat projek b. Penghasilan projek i. ƒ pemotong sisi. Alatan tangan Aras 1 x Mengenal pasti nama dan fungsi Alatan tangan yang dipelajari ialah : alatan tangan ƒ pelayar muncung tirus. ƒ penjalur wayar. ƒ penyedut pateri ( desoldering tool ) ƒ set pemutar skru ( precision screwdriver ) 23 . ƒ alat pemateri elektrik.

ƒ penyenggaraan ƒ cara penyimpanan alatan tangan. fluks. kemas. kertas las dan span x Mengenal pasti komposisi bahan Komposisi bahan pateri yang sesuai ialah 60 : 40 di mana 60 % timah dan 40 % pateri plumbum x Memateri dengan tepat. Tunjuk cara proses pematerian kukuh dan selamat Alat pateri yang dicadangkan berkuasa 15W – 30 W 24 .Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN x Menyenggara alatan tangan CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Aspek keselamatan yang perlu ditekankan: ƒ cara penggunaan. Sentiasa menggunakan pemegang alat pemateri ketika kerja pematerian dijalankan iii. Kelengkapan pematerian yang digunakan ialah pateri. Memateri Aras 1 x Mengenal pasti kelengkapan dan Guru perlu menunjukkan cara menggunakan Pemegang alat pemateri dan bahan pematerian pemegang bod litar.

Membuat projek HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 x Membentuk kaki komponen x Memasang komponen seperti pada lukisan skematik atau lukisan bergambar x Menyemak semula kedudukan komponen berpandukan litar skematik atau lukisan bergambar CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Projek yang dihasilkan hendaklah mempunyai salah satu daripada tema berikut iaitu .bunyi . 25 . . peruntukan masa dan kos yang terlibat.cahaya Guru boleh memilih projek lain yang sesuai dengan komponen yang dipelajari tetapi murid hanya perlu membuat satu projek sahaja Bit alat pemateri hendaklah sentiasa bersih dan cukup panas Sekiranya projek tidak berfungsi. x Memateri kaki atau tamatan komponen x Memotong kaki komponen yang berlebihan dengan kemas Pelajar digalakkan membuat x Menguji projek yang telah siap dan membuat kerja pembaikan jika perlu pengubahsuaian pada projek tetapi mestilah mengambilkira aspek keselamatan. kerja pembaikan perlu dilakukan.Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN iii.

H. HB dan 2B 26 . Aras 1 Mengenal pasti nama dan penggunaan alatan lukisan teknik Alatan lukisan teknik yang digunakan : ƒ pensel. ƒ pembaris ƒ pemadam ƒ papan lukisan ƒ sesiku T ƒ sesiku set ƒ jangka lukis ƒ jangka tolok Bahan lukisan yang boleh digunakan bersama dengan alatan lukisan : ƒ Kertas grid ƒ Kertas lukisan Gred pensel yang selalu digunakan ialah pensel 2H.Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN 1.7 Lukisan Teknik ( Cadangan peruntukan masa ialah 3 minggu ) a. Alatan lukisan teknik HASIL PEMBELAJARAN x Membersih dan menyimpan semua alatan dan bahan CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Cara penyimpanan alat pemateri yang betul hendaklah diamalkan.

Jenis garisan HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Tunjuk cara melukis pelbagai jenis garisan dengan menggunakan alatan lukisan.garisan objek .garisan tersembunyi ƒ garisan penengah x Melukis bulatan. segi tiga dan segi empat dengan menggunakan alatan dan bahan yang berkaitan. segi empat dan segi tiga Melukis bulatan. x Melukis pelbagai garisan dengan Contoh jenis garisan yang terdapat dalam menggunakan alatan lukisan lukisan teknik ialah : yang sesuai garisan menegak garisan mendatar garisan bersudut 30º. 27 .Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN b. 45º dan 60º garisan binaan .

9 Masakan (Cadangan peruntukan masa 3 minggu) a. 28 . b. Tunjuk cara mendimensi. Unjuran ortografik HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 x Melukis unjuran ortografik CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Tunjuk cara melukis unjuran ortografik Guru boleh menggunakan beberapa contoh bongkah bagi membantu murid memahami topik ini. Guru menerangkan tujuan utama mendimensi lukisan unjuran ortografik. Perancangan Menu Aras 1 x Menyenaraikan faktor penting dalam merancang menu Sumbangsaran faktor penting yang perlu diambil kira dalam merancang menu. x Mendimensi lukisan unjuran ortografik 1.Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN c. Penyediaan dan penyajian hidangan Aras 1 x Menerangkan maksud hidangan sepinggan lengkap Hidangan sepinggan lengkap ialah hidangan seimbang yang mempunyai kandungan nutrien yang lengkap.

menghias. Kelengkapan dapur seperti alas meja. kain dapur. gubahan bunga dan kad menu digunakan semasa memasak dan menyaji hidangan. Nasi Goreng dan Kuetiau Goreng. Nasi Goreng dan Kuetiau Goreng. memasak. menyaji dan membuat pengiraan kos hidangan sepinggan lengkap cara timur Murid menyedia. menghias. 29 . menyaji dan membuat pengiraan kos hidangan sepinggan lengkap seperti Bihun Goreng. Tunjuk cara penyediaan hidangan sepinggan lengkap cara timur seperti Bihun Goreng. memasak. x Menyedia.Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Ia boleh disediakan sebagai hidangan utama dan juga hidangan sampingan x Mengenal pasti hidangan sepinggan lengkap x Mengenal pasti alatan dan kelengkapan dapur Guru menunjukkan alatan dan kelengkapan dapur.

Tunjuk cara penyediaan hidangan sepinggan lengkap cara barat. menyaji dan membuat pengiraan kos hidangan sepinggan lengkap cara barat seperti Burger. menghias. x Menyedia. Murid menyedia. Tunjuk cara penyediaan minuman menyegarkan. memasak. memasak.menyaji dan membuat pengiraan kos hidangan sepinggan lengkap cara barat Murid menyedia. memasak. menyaji dan membuat pengiraan menghidang dan membuat pengiraan kos minuman menyegarkan seperti jus buahkos minuman menyegarkan buahan dan sayur-sayuran. menghias. memasak. memasak. menghias. menyaji dan membuat pengiraan kos minuman berkhasiat Murid menyedia. menghias dan membuat pengiraan kos minuman berkhasiat. 30 . menghias.Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Tunjuk cara penyediaan minuman berkhasiat x Menyedia. x Menyedia. memasak. Pizza dan Hot Dog. menghias. Minuman berkhasiat adalah minuman bersusu atau bercoklat.

Tunjuk cara penyediaan hidangan sepinggan lengkap mengikut budaya setempat. c. Bubur Nasi dan Roti Canai dengan Kuah Dal. menghias.Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 x Menyedia. Etika makan adalah adab dan sopan semasa makan. memasak. Murid menyedia. x 31 . menyaji dan membuat pengiraan kos hidangan sepinggan lengkap mengikut budaya setempat seperti Nasi Kerabu.menyaji dan membuat pengiraan kos hidangan sepinggan lengkap mengikut budaya setempat CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membersih dan menyimpan alatan dan kelengkapan dapur. semasa dan selepas menyedia dan memasak makanan perlu diberi penekanan. menghias. Guru dan murid mengamalkan etika makan di meja makan. Murid menilai hasil kerja sesama sendiri dengan bimbingan guru. Lontong. memasak. Etika makan Aras 1 x Menerangkan pengertian etika makan x Mengenal pasti adab dan sopan semasa makan Mengamalkan etika makan yang sopan Sanitasi sebelum.

Pemasuan semula i. 32 .11 Tanaman Hiasan (Cadangan peruntukan masa ialah 2 minggu) d.Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN 1. Ciri-ciri tanaman hiasan dalam bekas yang perlu pemasuan semula ialah : medium padat pasu retak air bertakung dipermukaan medium akar kelihatan keluar dari pasu x Mengenal pasti ciri-ciri tanaman hiasan yang perlu pemasuan semula x Memilih pasu atau bekas yang sesuai untuk pemasuan semula Membincang ciri utama dalam pemilihan bekas pemasuan semula. Memasu semula HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Aras 1 x Mengenal pasti tujuan memasu semula Sumbangsaran tujuan memasu semula tanaman hiasan.

bahan organik dan pasir dengan nisbah 7 : 3 : 2 atau 3 : 2 : 1. Penjagaan Aras 1 x Menjaga tanaman hiasan selepas Murid menjaga tanaman hiasan selepas pemasuan semula dilakukan. 33 . pemasuan semula.Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN x Menyedia medium memasu CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Tunjuk cara menyedia medium memasu iaitu campuran tanah. x Memasu semula tanaman hiasan. ii. Tunjuk cara memasu semula tanaman hiasan.

Menunjuk cara melukis lukisan isometrik Guru menyediakan bongkah mudah untuk latihan x Mendimensi lukisan isometrik Menunjuk cara mendimensi lukisan isometrik 34 .1 Lukisan Teknik (cadangan peruntukan masa ialah 7 minggu ) a.Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua PILIHAN 1 : KEMAHIRAN TEKNIKAL BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN 1. Lukisan isometrik Aras 1 x Mengenal pasti paksi lukisan isometrik CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN Lukisan isometrik merupakan lukisan piktorial Paksi lukisan isometrik bersudut 30º x Melakar lukisan isometrik Aras 2 x Melukis lukisan isometrik Menunjuk cara melakar lukisan isometri pada kertas isogrid .

Aras 1 Lukisan Hamparan x Menyatakan konsep hamparan Kaedah Garis Selari x Melukis lukisan hamparan kaedah garis selari Guru menyediakan contoh hamparan. 35 . Menunjuk cara melukis hamparan garis selari.Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Aras 3 Menterjemah unjuran ortografik kepada Guru menyediakan beberapa lukisan lukisan isometrik ortografik untuk latihan ini. b. Guru boleh menggunakan objek lain untuk latihan ini. Lukisan Keratan Penuh Aras 1 x Menyatakan konsep lukisan keratan penuh Guru menjelaskan konsep lukisan keratan penuh Menggunakan bongkah contoh untuk menerangkan konsep ini. c. Lukisan Hamparan Kaedah Garis Jejari Aras 1 x Melukis lukisan hamparan kaedah garis jejari Menunjuk cara melukis hamparan garis jejari Murid melukis hamparan kon dan piramid. Lukisan Hamparan i. Murid melukis hamparan kuboid dan silinder. ii.

3 Elektronik ( Cadangan peruntukan masa ialah 7 minggu ) a. simbol dan fungsi komponen elektronik Penerangan mengenai nama.diod . Nama.Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN x Melakar lukisan keratan penuh CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menunjuk cara melakar lukisan keratan penuh Murid melakar lukisan keratan pada kertas grid Guru menyediakan bongkah contoh untuk latihan ini Aras 2 x Melukis lukisan keratan penuh Menunjuk cara melukis lukisan keratan penuh Murid melukis lukisan keratan penuh 1. simbol dan fungsi Aras 1 komponen x Mengenal pasti nama. simbol dan fungsi komponen elektonik Komponen yang perlu dipelajari ialah .perintang peka cahaya ( LDR ) 36 .

Membaca dan menterjemah lukisan skematik HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Aras 1 x Membaca dan menterjemah lukisan skematik kepada lukisan bergambar Guru menyediakan beberapa latihan untuk murid menterjemah lukisan skematik kepada lukisan bergambar dan sebaliknya.Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN b. Penghasilan projek Aras 1 x Membentuk kaki komponen x Memasang komponen mengikut lukisan skematik atau lukisan bergambar x Menyemak semula kedudukan komponen berpandukan lukisan skematik atau lukisan bergambar x Memateri semua kaki dan tamatan komponen Projek yang dihasilkan hendaklah mempunyai sensor atau kombinasi cahaya .bunyi dan sensor Guru boleh menggunakan komponen tambahan untuk menghasilkan projek. Sentiasa mengamalkan langkah keselamatan semasa bekerja Guru membimbing murid semasa kerja pematerian x Memotong kaki komponen yang berlebihan dengan kemas x Menguji projek yang telah siap dan membuat pembaikan Menguji kefungsian projek 37 . c.

daya usaha berterusan Sumbangsaran. Asas keusahawanan HASIL PEMBELAJARAN Membersih dan menyimpan semua alatan dan bahan CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru menerangkan cara pembuangan sisa dengan betul dan mengaitkan dengan pencemaran alam sekitar Aras 1 x Menerangkan pengertian usahawan dan keusahawanan Perbincangan tentang perbezaan peniaga dengan usahawan Ciri utama usahawan seperti kreatif. Ciri utama usahawan Aras 1 x Mengenal pasti ciri utama usahawan x Menerangkan faedah menjadi usahawan berbanding makan gaji x Mengenal pasti bidang kegiatan usahawan Perbincangan tentang bidang kegiatan usahawan berkaitan dengan kerjaya yang ingin diceburi oleh murid.Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN x 1. sanggup menghadapi risiko. inovatif. bijak mengambil peluang.6 Perniagaan dan Keusahawanan ( Cadangan peruntukan masa ialah 2 minggu ) b. 38 . temubual dengan usahawan yang berkaitan dengan kerjaya yang ingin diceburi oleh murid ii.

Usahawan dalam negeri Aras 1 x Mengenal pasti usahawan dalam negeri dan faktor kejayaanya Mengkaji biodata usahawan yang berjaya dalam negeri atau sekitar tempat tinggal murid. kekurangan pengetahuan.Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 x Menilai diri dan membuat perbandingan dengan ciri usahawan melalui borang penilaian diri CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membanding diri dengan ciri usahawan iii. tiada bimbingan berterusan Contoh cara mengatasi cabaran: Khidmat nasihat melalui persatuan atau dewan perniagaan. 39 . Kajian boleh dibuat dari aspek latar belakang diri (seperti pendidikan dan latihan) dan cabaran serta cara mengatasinya NOTA: Contoh cabaran: Kekurangan modal. penipuan atau penyelewengan. mengkaji kes lain dan cara cabaran diatasi menggunakan kemudahan agensi yang disediakan. masalah pemasaran. memperolehi pengetahuan melalui pembacaan dan latihan.

prasarana. kajian dan penyelidiakan. UDA Rujuk laman web agensi berkenaan x Menerangkan jenis bantuan dan kemudahan yang disediakan oleh kerajaan kepada usahawan Ceramah daripada agensi yang berkenaan mengenai peranan dan jenis bantuan. Peranan kerajaan dalam Aras 1 membantu usahawan x Mengenal pasti pelbagai agensi kerajaan yang membantu usahawan Mengumpul risalah mengenai agensi kerajaan yang membantu usahawan contohnya MARA. NOTA: Peranan kerajaan dalam membantu usahawan: bimbingan dan latihan. galakan dan kewangan 40 .Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melawat ke premis usahawan yang berjaya Ceramah atau dialog oleh usahawan yang berjaya iv.

tidak berkuah. tahan lama dan mudah disediakan. x Mengenal pasti faktor penting memilih bekas untuk membungkus makanan x Mengenal pasti faktor utama merancang menu untuk makanan bekal Faktor utama merancang menu untuk makanan bekal adalah seimbang.1 Pemakanan dan Pengurusan Sajian (Cadangan peruntukan masa 4 minggu) e. 41 . tahan haba dan mudah dibawa. Penyediaan dan penyajian makanan CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 x Menerangkan pengertian makanan bekal Makanan bekal ialah makanan yang dimasak dan dibungkus untuk dimakan di tempat lain. Bekas untuk membungkus makanan hendaklah tidak mudah pecah. mudah dibawa.Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua PILIHAN 2 : EKONOMI RUMAH TANGGA BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN 2. Sumbangsaran faktor penting yang perlu diambil kira semasa memilih bekas untuk membungkus makanan.

menghias. memasakan dan membuat pengiraan kos makanan bekal CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid memilih menu dan menyedia rancangan kerja. hidangan tengahari dan makan malam Hidangan tengahari dan makan malam adalah merupakan hidangan utama. memasak. Tunjuk cara pelbagai teknik membungkus makanan seperti menggunakan daun pisang atau kertas lilin. x Menyedia.Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN x Menyediakan rancangan kerja untuk makanan bekal x Menyedia. x Membungkus makanan Aras 2 x Memilih dan merancang menu untuk Murid memilih menu dan menyedia rancangan kerja. menghidang dan membuat pengiraan kos makan tengahari dan makan malam. Murid membungkus makanan. Tunjuk cara penyediaan makanan bekal. Tunjuk cara penyediaan hidangan makan tengahari dan makan malam. memasak dan membuat pengiraan kos makanan bekal. 42 . Murid menyedia.

Reka cipta resepi Aras 1 x Mereka cipta resepi hidangan untuk pesakit Murid mereka cipta resepi hidangan pesakit. Murid menyediakan peranggu meja untuk hidangan utama serta membuat lipatan servit. menghias. Hidangan yang disediakan hendaklah mengandungi minuman dan pencuci mulut.Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid menyedia. gelas. 43 . menghidang dan membuat pengiraan kos makan tengahari dan makan malam. alas meja dan servit. x Mengenal pasti alatan peranggu meja untuk hidangan utama x Menyediakan peranggu meja Peralatan peranggu meja seperti kutleri. memasak. pinggan. Tunjuk cara menyediakan peranggu meja. f.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->