KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU
TINGKATAN DUA 2002

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KUALA LUMPUR

Kementerian Pendidikan Malaysia

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU
TINGKATAN DUA 2002

Pusat Perkembangan Kurikulum

ISBN

Diusahakan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

Cetakan Pertama 2000 ©Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Perundingan tertakluk kepada perkiraan royalti atau honorarium.

i

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut:-

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

ii

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

iii

KATA PENGANTAR Para 1 (kosong Huraian Sukatan Pelajaran disediakan untuk membantu guru merancang aktiviti dan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan tahap kematangan murid selaras dengan kehendak Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu. Para 3 (kosong) Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BT. Guru diharap dapat merancang strategi yang lebih sesuai dengan kebolehan. Buku ini juga menyediakan penerangan bagi membantu guru melaksanakan Kemahiran Hidup Bersepadu dalam bengkel serta bilik darjah. SYED ZIN Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia iv . minat. dan persekitaran murid supaya pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih bermakna.

. Perubahan Dalam Mata Pelajaran ... .. . . . . 34 Perubahan Dalam Edisi Penyemakan ....... . . 1 1 3 4 6 10 .... .. .. .... 66 Huraian Tingkatan Dua TERAS Bidang Reka Bentuk dan Teknologi .. 12 Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) KBSM .... . ... ... .. . 85 v .. 41 Organisasi Kandungan Tingkatan Dua Pendekatan Dan Penekanan Format Huraian .. 77 2. .. .. . Pemetaan Dan Kesinambungan Kandungan . . . . ... .. .... .. PILIHAN 2 Bidang Ekonomi Rumah Tangga PILIHAN 3 Bidang Pertanian . ...KANDUNGAN Kata Pengantar .. Objektif Tingkatan Dua ... .. .. . iv PILIHAN PILIHAN 1 Bidang Kemahiran Teknikal Pendahuluan . . 52 PILIHAN 4 Bidang Perdagangan dan Keusahawanan LAMPIRAN 1. .. . . .

matlamat kurikulum Kemahiran Hidup Bersepadu tidak berubah daripada matlamat terdahulu dan kebanyakan objektif mata pelajaran dikekalkan.Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua PENDAHULUAN Kemahiran Hidup Bersepadu Kemahiran Hidup Bersepadu merupakan satu mata pelajaran amali yang berunsurkan teknologi. aspirasi dan keperluan negara yang sedang membangun dalam zaman yang sedang menyaksikan kemajuan teknologi komunikasi maklumat. Matlamat mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu adalah untuk melahirkan insan yang berdikari. Mata pelajaran ini digubal ke arah membekalkan tenaga kerja yang berpengetahuan dan mahir dalam teknologi dan ekonomi serta sanggup bekerjasama dan sentiasa bersedia untuk belajar dalam suasana bekerja. Ia ditawarkan kepada semua murid di Tingkatan I hingga Tingkatan III. inovatif dan produktif. Perancangan dan pembangunan mata pelajaran ini adalah selaras dengan semangat di sebalik Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang berhasrat melahirkan warganegara yang berpengetahuan serta berakhlak mulia demi menghadapi cabaran kehidupan masa kini dan masa akan datang. Tenaga kerja yang sedemikian rupa dapat memenuhi inspirasi. Kemahiran asas yang sedemikian dapat digunakan sepenuhnya untuk membolehkan murid 1 . Mata pelajaran ini dirancang sedemikian rupa untuk mencapai matlamat ke arah mempertingkatkan produktiviti negara melalui penglibatan masyarakat secara kreatif. Matlamat Kemahiran Teknologi. PERUBAHAN DALAM EDISI PENYEMAKAN Matlamat Tidak Berubah Dalam Huraian Sukatan Pelajaran (Semakan) ini. kenal faham teknologi dan ekonomi serta kreatif. Kecenderungan Mereka Cipta dan Semangat Keusahawanan Kurikulum ini masih mempunyai hala tuju ke arah memperkembangkan kebolehan murid dalam kemahiran teknologi. berinisiatif dan yakin diri dalam keadaan teknologi yang sentiasa berubah untuk kehidupan harian. kecenderungan mereka cipta dan semangat keusahawanan.

2 dan 3. Di samping itu. Ia merupakan tambahan kepada senarai pilihan yang sedia ada. Dua tajuk dalam Bahagian Teras Huraian Sukatan Pelajaran Edisi Tahun 1992 ia itu ‘Perdagangan dan Keusahawanan’ dan “Kekeluargaan” digugurkan.. Perubahan Kandungan Perubahan dari segi kandungan memperlihatkan beberapa tajuk Kemahiran Hidup Bersepadu telah disusun semula. Tajuk “Kemahiran Manipulatif” dalam Bahagian Teras Edisi 1992 ditukar kepada nama baru iaitu “Reka Bentuk dan Teknologi” dan Pilihan “Kemahiran Manipulatif Tambahan” ditukar kepada “Kemahiran Teknikal”. 2 . Murid juga digalakkan mengambil inisiatif dan merebut peluang yang ada secara bijak. digugurkan atau ditambah. dengan hasrat untuk mengukuhkan kesinambungan dan mengelakkan pertindihan serta mengemaskinikan kandungannya. kreatif dan inventif. sikap yang positif dan budaya kerja yang baik diterapkan semasa murid menjalankan aktiviti amali demi meneruskan konsep kesepaduan dalam mata pelajaran. Elemen reka bentuk dan teknologi diberi lebih fokus dan asas elektromekanikal dimasukkan dalam mata pelajaran pilihan Kemahiran Teknikal. Pertukaran nama tajuk juga berlaku.Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua berdikari dan yakin diri serta mampu menjalani kehidupan secara produktif dalam dunia teknologi dan ekonomi yang kompleks dan sentiasa berubah. satu pilihan baru diwujudkan sebagai Pilihan 4 iaitu Perdagangan dan Keusahawanan. Nilai murni. Walaupun tajuk Perdagangan dan Keusahawanan digugurkan daripada bahagian teras sukatan pelajaran 1992 tetapi dalam edisi semakan ini satu bidang baru iaitu Perniagaan dan Keusahawanan merupakan satu-satunya bidang yang merentasi tiga pilihan iaitu Pilihan 1.

Objektif Objektif mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan II adalah untuk membolehkan murid: dengan 6. Mengamalkan sikap peka terhadap masalah sekeliling dan mendapatkan idea daripada pelbagai sumber untuk mereka bentuk dan menghasilkan produk. 3 . 4. alatan dan perkakas serta menggunakannya dengan teknik yang betul. 1. Membuat kompos dan menanam sayuran jenis buah. Menerangkan faktor utama dalam pengeluaran. Mengenal pasti kepentingan perniagaan. 9. Menjalankan kerja-buat-sendiri. OBJEKTIF TINGKATAN II 5. menyenggara dan membaik pulih mudah kerja elektrik dan paip dalam kehidupan harian. Mengenal pasti hidangan dan mengurus sajian. 8. papan lapis dan bahan komposit 7. inovasi dan berdaya usaha dalam mereka bentuk dan menghasilkan produk daripada pelbagai bahan seperti kayu. Memilih bahan. Mengenal pasti prinsip mudah asas elektromekanikal dalam dunia teknologi yang maju. kaitannya dengan permintaan dan proses pengeluaran serta membuat pengiraan kos. 3. Menghasilkan artikel mudah menggunakan mesin jahit. perkembangannya pada masa depan yang bercirikan k-ekonomi dan perniagaan dalam negeri dan antarabangsa.Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua Keseluruhan perubahan kandungan diringkaskan dalam Lampiran 1. Mengamalkan kreativiti. 2.

tangki simbah. 4 . Dua Bahagian Mata pelajaran ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu Teras dan Pilihan. Pilihan 1: Kemahiran Teknikal Bidang Kemahiran Teknikal merangkumi unit pembelajaran yang membolehkan murid mendalami pengetahuan dan kemahiran dalam elektrik dan asas elektromekanikal. Untuk tujuan ini. Selain daripada itu. Berikut adalah penerangan mengenai organisasi kandungan khusus untuk Tingkatan II. memproses dan mendokumentasikan maklumat secara sistematik dan menggunakannya dengan bijak dalam membuat keputusan rekaan dan penghasilan projek. lampu pendafluor. pili dan perangkap. Mengumpul.Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua 10. peraturan yang baik dan dan ORGANISASI KANDUNGAN TINGKATAN II Murid juga berpeluang mereka bentuk dan menghasilkan artikel jahitan dengan menggunakan mesin jahit. Bahagian Pilihan Murid memilih salah satu daripada empat bidang pembelajaran dalam Bahagian Pilihan. 11. di samping berpeluang juga untuk menghias kawasan persekitarannya dengan tumbuhan hiasan yang dihasilkan. Pilihan murid kekal dari Tingkatan I hingga Tingkatan III. murid juga melakukan kerja penyenggaraan dan baik pulih elektrik dan paip yang ditumpukan kepada pendawaian plag tiga pin. Bahagian Teras Bahagian Teras mengandungi satu bidang pembelajaran iaitu Reka Bentuk dan Teknologi yang wajib dipelajari oleh semua murid. Reka Bentuk dan Teknologi Bidang Reka Bentuk dan Teknologi menyediakan murid Tingkatan II dengan pengetahuan dan kemahiran teknologi untuk menghasilkan produk yang berlainan dengan menggunakan proses reka bentuk. murid menggunakan teknik dan proses pembuatan yang melibatkan bahan binaan seperti kayu. papan lapis atau bahan komposit. Mengamalkan budaya kerja selamat.

Dalam aspek pakaian. Pendedahan kepada konsep pergerakan elektromekanikal bertujuan untuk membolehkan murid mengetahui dan memahami bagaimana komponen elektronik boleh mengawal dan mempertingkatkan pergerakan mekanikal. murid mengenal pasti jenis fabrik dan memperoleh kemahiran memilih pakaian. Murid membuat kerja amali dalam penyediaan sarapan dan minum pagi atau minum petang serta berpeluang mereka cipta resepi hidangan tersebut. Bidang Pertanian memberi peluang kepada murid mendalami pengetahuan dan kemahiran dalam pembinaan kompos dan penanaman sayursayuran.Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua Dalam pembelajaran elektrik. Murid akan menggunakan meter pelbagai untuk menguji keterusan litar dan mengukur nilai perintang tetap. murid akan memerhati kesan daripada penggunaan kompos dan amalan giliran tanaman terhadap tumbesaran dan penghasilan sayur-sayuran. mengenal pasti kesesuaian tanah dan baja serta merancang projek penanaman sayur-sayuran. murid juga diberikan rumusan untuk mengira rintangan dalam litar siri dan litar selari. Murid menjahit dan menghias skirt berkasing untuk kerja jahitan. Melalui penanaman sayur-sayuran. masakan. Pilihan 2: Ekonomi Rumah Tangga Bidang Ekonomi Rumah Tangga membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran tentang makanan dan pengendalian makanan. murid mengkaji litar siri dan litar selari untuk mengetahui kaitan antara voltan. Pilihan 3: Pertanian Di samping pengiraan kuasa elektrik. Pilihan 4: Perdagangan dan Keusahawanan Bidang Perdagangan dan Ke-usahawanan menyediakan murid dengan pengetahuan serta amalan perniagaan yang merangkumi langkahlangkah penubuhan dan pengendalian perniagaan serta pengenalan kepada bidangbidang pengeluaran yang telah 5 . pakaian dan jahitan. arus dan rintangan. Murid berpeluang memilih jenis sayursayuran yang hendak ditanam.

pembelajaran perniagaan dan keusahawanan perlu digabungjalinkan dengan pembelajaran reka bentuk dan teknologi serta lain-lain bidang pilihan.Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua sedia wujud. Antara tujuan bidang ini adalah untuk memupuk nilai dan sikap berdikari. Murid juga diperkenalkan kepada pelbagai jenis dokumen penting bagi penubuhan dan pengendalian perniagaan. penggabungjalinan antara teori dan amali. Pendedahan murid kepada konsep dalam proses pengeluaran membantu mereka membuat pengiraan kos sesuatu projek secara sistematik PENDEKATAN DAN PENEKANAN Pembelajaran Melalui Pengalaman Dalam Kemahiran Hidup Bersepadu tumpuan diberi terhadap pembelajaran melalui pengalaman. yakin diri. Kemahiran Berfikir Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif (KBKK) harus menjadi satu landasan dalam pengajaran dan pembelajaran yang mana daya imaginasi dan kreativiti murid perlu dijanakan dan diperkembangkan. aktiviti dalam dan luar bilik darjah dan kesepaduan pelbagai disiplin dan tajuk harus dititikberatkan. Mata pelajaran ini harus dikendalikan secara tidak langsung semasa mengendalikan aktiviti amali. Sehubungan ini. Dalam mengendalikan kelas amali. Murid didedahkan secara tidak langsung tentang kaedah mencari dan menggunakan peluang perniagaan dengan bijaksana. Contoh kemahiran berfikir yang diberi tumpuan dalam unit pembelajaran “Reka Bentuk dan Teknologi” termasuk: Merekabentuk dan membina projek baru dengan menggunakan pendekatan penyelesaian masalah Menjana idea untuk mereka bentuk dan membina projek Membuat keputusan pemilihan idea dan reka bentuk. dalam Kemahiran Hidup Bersepadu. inisiatif dan berdaya saing. alatan tangan dan bahan yang sesuai - - 6 . pembinaan projek.

Nilai Murni Nilai murni dan sikap positif serta budaya kerja yang relevan harus merentasi aktiviti yang dijalankan. murid mengkaji keadaan yang sedia ada. Begitu juga dengan kesedaran tentang kos sesuatu projek. harus diberi penekanan dalam semua projek yang dihasilkan. mencari alternatif. berfikiran terbuka. Dalam proses mereka bentuk. nilai murni dan sikap positif seperti berusaha mencapai kecemerlangan.Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua - Menghasilkan lukisan projek Merancang dan melaksanakan kerja projek mengikut prosedur pengurusan bengkel yang sesuai Menilai kualiti projek yang telah siap supaya bersesuaian dengan hasil yang dihasratkan Mempersembahkan reka bentuk atau projek bagi tujuan mendapatkan maklum balas daripada orang lain untuk memperbaiki atau menambahbaikkannya. murid juga perlu mengembangkan daya berfikir secara kritis dan kreatif ke arah membentuk masa depan yang lebih sempurna. Di samping itu murid juga boleh menjangka dan meramalkan kesan atau impak produk baru mereka dalam senario masa depan. berupaya menghasilkan produk yang dapat dimanfaatkan serta memberi sumbangan ke arah menentukan hala tuju masa depan. - - Kaedah Kajian Masa Depan Dalam Kemahiran Hidup Bersepadu. Dengan cara ini. bersedia menimbangkan pelbagai faktor dan berhati-hati menggunakan sumber dapat dipupuk supaya menjadi kebiasaan dalam pengendalian dan urusan hidup murid. Unsur penting Kajian Masa Depan harus diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Hidup untuk merangsang daya intelek agar mereka 7 . membuat pilihan dan akhirnya menghasilkan produk yang berkenaan.

KESINAMBUNGAN DAN PEMETAAN KANDUNGAN Kesinambungan Kandungan dari Peringkat Pendidikan Rendah ke Menengah Rendah Kesinambungan kandungan kurikulum Kemahiran Hidup dari peringkat pendidikan rendah ke peringkat menengah rendah ditunjukkan dalam Lampiran 2. peraturan dan langkah keselamatan hendaklah sentiasa diamal dan dipatuhi setiap kali menjalankan kerja amali. guru yang mengajar Kemahiran Hidup pada tahun tertentu. Kerelevanan Aktiviti amali harus dihubungkaitkan dengan amalan dalam kehidupan dan pekerjaan agar sesuatu pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih bermakna. Organisasi bengkel dan pengurusan kerja yang mudah boleh dilakukan secara bergilir-gilir di kalangan murid bagi memberi mereka pengalaman tambahan serta menanamkan semangat bekerjasama. berkomunikasi dengan baik. belajar secara koperatif dan bekerja secara kumpulan dan memupuk semangat kerjasama dengan rakan sebaya perlu juga diterapkan semasa pengajaran dan pembelajaran.Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua Kemahiran interpersonal seperti menghargai pendapat dan usaha orang lain. Dengan merujuk jadual kesinambungan ini. pemilihan dan pemprosesan maklumat. Teknik ini boleh menarik minat murid terhadap sesuatu aktiviti atau tajuk. Keselamatan dan Pengurusan Walaupun hanya satu unit diperuntukkan bagi “Organisasi Bengkel dan Keselamatan”. bersedia menerima kritikan membina. Dengan ini kemahiran ICT murid juga boleh diperkembangkan seperti melayari laman web. memberi dorongan kepada orang lain yang menemui kegagalan. Murid perlu digalakkan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi atau information and communication technology (ICT) dalam pembelajaran mereka terutamanya dalam pengumpulan. Teknologi Maklumat dan Komunikasi 8 . CD-ROM dan pengkalan data serta berkomunikasi secara elektronik. menggunakan perisian. menjalin persahabatan. menyeronokkan dan berguna kepada murid. bertanggungjawab dan berdisiplin.

logam dan bahan kitar semula serta mengamalkan teknik penggunaan alatan tangan yang sesuai. Di sekolah menengah. Susunan kandungan dalam Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu daripada Tingkatan I hingga Tingkatan III 9 .Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua sama ada di sekolah rendah atau menengah. Mereka dibimbing dalam merekabentuk projek menggunakan kayu. murid Tahun Empat dan Lima diberi latihan tentang kreativiti dan penyelesaian masalah. untuk mempelajari kandungan ini secara mendalam. elektrik dan elektronik dipelajari sebagai satu unit pembelajaran. Contoh 2 Di sekolah rendah. Murid mengaplikasikan kemahiran dan pengalaman ini untuk mereka cipta projek di Tahun Enam. pembinaan dan pengubahsuaian projek. Di sekolah rendah. Murid dikehendaki mengkaji secara lebih mendalam jenis bahan dan pengikat agar mereka boleh menggunakan pengetahuan ini dalam proses perancangan. akan mendapat gambaran menyeluruh mengenai susunan kandungan mata pelajaran ini. elektrik dan elektronik diasingkan kepada dua unit pembelajaran. Semua pengalaman dan kemahiran ini diaplikasikan dalam Tingkatan III di mana murid perlu menghasilkan projek reka cipta. proses mereka bentuk dipelajari secara sistematik. Pemetaan Kandungan Tingkatan I-III Di Tingkatan I dan II. Contoh maklumat yang boleh didapati daripada jadual kesinambungan adalah seperti berikut: Contoh Contoh 1 Kandungan Kreativiti dan Reka Cipta berkait rapat dengan kandungan Reka Bentuk dan Penghasilan Projek (rujuk Lampiran 2).

Dalam lajur kedua dinyatakan hasil pembelajaran. Bidang. FORMAT HURAIAN Tiga Lajur Huraian Sukatan Pelajaran ini diperincikan dalam tiga lajur iaitu Bidang / Unit / Tajuk Pembelajaran. unit pembelajaran dan tajuk yang berkenaan dinyatakan. Hasil pembelajaran dihuraikan dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Aras 2 merangkumi kandungan yang perlu dipelajari oleh semua murid selepas mereka menguasai kandungan Aras 1. Pemeringkatan kemahiran dan pengetahuan kepada aras tertentu bertujuan untuk membantu guru menyampaikan pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan dengan mengambil kira kadar pembelajaran dan keupayaan murid. Aras Aras 1 merupakan aras asas yang mesti dikuasai oleh semua murid sebelum mereka meneruskan pembelajaran ke Aras 2. keluasan dan kedalaman skop setiap unit. bidang pembelajaran. Unit dan Hasil Pembelajaran Dalam lajur pertama. Masa untuk pengajaran Kemahiran Hidup Bersepadu ialah empat waktu seminggu dan setiap waktu meliputi 40 minit. Dengan ini pembangunan dan perkembangan pembelajaran meningkat dari Aras 1 hingga ke Aras 3.Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua ditunjukkan dalam Jadual Pemetaan Kandungan Sukatan Pelajaran seperti di Lampiran 3. Peruntukan masa yang dinyatakan merupakan cadangan untuk membantu guru dalam penyediaan perancangan pengajaran. 10 . Hasil pembelajaran dibahagikan kepada tiga aras. Aras 3 merupakan aras pengkayaan untuk murid yang berupaya melepasi pembelajaran Aras 1 dan 2. dan Cadangan Aktiviti Pembelajaran. Hasil Pembelajaran.

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua Cadangan Aktiviti Pembelajaran Lajur ketiga iaitu Cadangan Aktiviti Pembelajaran bertujuan membantu guru merancang dan merekabentuk pengalaman pembelajaran yang sesuai dan bermakna kepada murid. 11 . Guru boleh menyesuaikan cadangan ini dan merekabentuk aktiviti tambahan yang secocok dengan kebolehan murid dan keadaan persekitaran mereka terutamanya persekitaran sekolah.

3. Reka Bentuk dan Teknologi 1. Faktor reka bentuk x Mengenal pasti faktor utama reka bentuk Faktor utama reka bentuk Fungsi Rupa bentuk Kesesuaian bahan Kaedah pembinaan Ketahanan Kos Kemasan Keselamatan Nilai komersial 12 . Reka Bentuk dan Penghasilan Projek HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN ( Cadangan peruntukan masa ialah 7 minggu ) b.Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN 1.

Mengetahui kekuatan dan kelemahan alumunium. Jenis bahan dan pengikat HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 x Mengenal pasti saiz.Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN c. sifat dan penggunaan bahan serta kesesuaiannya CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru mengimbas kembali pengetahuan murid tentang bahan dan pengikat yang telah dipelajari sebelumnya Bahan logam yang perlu dipelajari ialah alumunium dan keluli lembut manakala bahan plastik ialah perspek dan PVC. perspek dan PVC 13 . keluli lembut.

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Contoh saiz bahan di pasaran Bahan Saiz dipasaran ½ “ diameter ¾ “ diameter 1” diameter Catatan Diperolehi dalam bentuk paip Boleh diperolehi dalam pelbagai warna dan ketebalan Dengan pelbagai saiz tolok ( tebal ) Dalam pelbagai bentuk dan ketebalan PVC Perspek 4’ x 8’ 2’ x 4’ Aluminium 3’ x 6’ 4’ x 8’ 20 ‘ x ½ ‘ hingga 20’ x 3’ Keluli lembut 14 .

rivetter.Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN x Mengenal pasti jenis-jenis pengikat CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Pengikat yang diperkenalkan ialah ribet. glu panas dan skru benam sendiri (self tapping screw) Gunakan rivetter dan hot glue gun x Menyatakan cara penggunaan pengikat d. gandin getah. cordless screw driver dan sander Tunjukcara penggunaan dan penyenggaraan mesin x Mengguna dan menyenggara mesin 15 . hot glue gun dan stapler gun Tunjukcara penggunaan alatan tangan Aspek keselamatan diri dan rakan perlu diutamakan Aras 1 x Mengenal pasti nama dan fungsi mesin mudah alih Nama dan fungsi mesin mudah alih yang perlu dipelajari ialah mesin gergaji jig. penebuk pusat. Alatan tangan dan mesin Aras 1 x Mengenal pasti nama dan fungsi alatan tangan Nama dan fungsi alatan tangan yang perlu dipelajari ialah pisau pemotong perspek.

Lukisan projek Aras 1 x Membuat lakaran reka bentuk x Menilai dan memilih lakaran yang paling sesuai Melakar beberapa lakaran untuk memperkembangkan idea. x Mengenal pasti cara membentuk dan mencantum Proses mencantum adalah seperti membuat tanggam. memaku. Proses i. Memberi ukuran pada reka bentuk yang dipilih ii.Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Sentiasa mengamalkan dan mengutamakan langkah keselamatan semasa menggunakan mesin. memotong dan membina menanda. e. mengglu. Memilih reka bentuk yang paling sesuai dibina. 16 . Pembinaan Aras 1 x Mengukur. menanda dan memotong Tunjuk cara mengukur. meribet dan merekat dengan stapler gun. memasang skru.

berus syelek dan pengikis Jenis dan cara aplikasi kemasan Contoh bahan kemasan ialah seperti cat licau. Guru membimbing murid tentang proses cantuman yang paling sesuai dengan projek iii. syelek.Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN x Membina dan mencantum bahagian projek CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Bahan pemasangan seperti engsel. braket dan penyangkut boleh digunakan. varnis. Kemasan Aras 1 x Mengenal pasti alat dan bahan kemasan yang sesuai Gred dan cara penggunaan kertas las Cara penggunaan tepung penyumbat x Membuat kemasan Contoh alat kemasan ialah berus cat. cat sembur. semburan lekar jernih (clear lacquer spray) dan pelekat (sticker). tona kayu (timber tone ). Guru membuat tunjuk cara aplikasi kemasan 17 .

x Menyenaraikan pelbagai alternatif penyelesaian masalah dalam bentuk lakaran bebas Murid menyelesaikan masalah menggunakan peta minda. Reka bentuk projek i. lawatan. Pernyataan masalah atau keperluan HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Aras 1 Guru memberikan tema sebagai panduan x Mengenal pasti masalah atau keperluan yang hendak diselesaikan untuk membantu murid. 18 . penampilan. melayari internet. Contoh tema : x Menentukan aspek masalah yang hendak diselesaikan x Mengumpul maklumat dan data Peragaan Penyusunan Cara mengumpulkan maklumat dan data adalah melalui pemerhatian.Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN f. penyelidikan dan bimbingan guru Gunakan maklumat reka bentuk seperti fungsi. keselamatan dan kos produk sedia ada untuk membantu murid mendapatkan pelbagai idea. lakaran bebas sumbangsaran dan perbincangan kumpulan. pembacaan. sumbangsaran.

alatan tangan dan mesin yang diperlukan x Membina projek berdasarkan lukisan kerja yang dipilih. fungsi. Perancangan. x Menguji dan menilai sendiri projek Murid menilai sendiri kefungsian projek dan menilai mengikut aspek rupa bentuk.Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Rumusan daripada aktyiviti ini diterjemahkan dalam bentuk lakaran bebas dua dimensi (2D) atau tiga dimensi ( 3 D ) ii. pembinaan dan pengubahsuaian projek Aras 1 x Menentukan dan merancang pembinaan projek Guru mengimbas kembali pengetahuan murid tentang bahan dan pengikat yang telah di pelajari Murid menyediakan jadual kerja yang lengkap Perbincangan mengenai kekuatan dan kelemahan bahan yang akan digunakan serta memilih bahan yang paling sesuai x Menyediakan jadual kerja x Menyenaraikan bahan. penggunaan sumber dan nilai komersial dengan bimbingan guru 19 . kos. keselamatan.

Sistem maklumat disusun bermula dari penyataan maslah hingga membuat pengubahsuaian projek. Pendokumentasian Aras 1 x Mengumpul. merekodkan maklumat projek Tunjukkan cara mengurus fail dengan kemas dan teratur. x Mengira kos pengeluaran x Membuat persembahan projek Guru membimbing murid mengira kos pengeluaran (kos pengeluaran = kos bahan+kos upah+ kos overhed) 20 .Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN x Mengubahsuai projek untuk mendapat hasil yang lebih berkualiti CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mengubahsuai projek untuk menambah nilai (value added) jika perlu iii. Rekod ini ditulis atau ditaip dan perlu dibukukan.

Perintang tetap suis. fungsi Guru menerangkan tentang nama.Suis togel . ƒ kapasitor.Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN 1.Suis tekan buka . Jenis perintang ialah .Suis tekan tutup 21 .5 Elektronik ( Cadangan peruntukan masa ialah 5 minggu ) a. simbol dan fungsi komponen elektronik HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Aras I x Mengenal pasti nama. ƒ transistor.Perintang boleh laras (VR) Contoh suis ialah seperti . ƒ perintang. ƒ suis. simbol dan simbol komponen elektronik dan fungsi komponen yang dipelajari iaitu ƒ diod memancar cahaya (LED). ƒ buzer x Mengenal pasti jenis perintang. . Nama. kapasitor dan transistor.

NPN . 22 . Contoh komponen pasif ialah perintang dan kapasitor.kapasitor berkutub seperti kapasitor elektrolitik dan kapasistor tantalum . x Membanding beza antara komponen aktif dengan komponen pasif Komponen aktif diperbuat daripada semi konduktor ( bahan separa pengalir ) seperti silikon atau germanium. mengawal dan memproses isyarat elektrik Contoh komponen aktif ialah transistor. Komponen ini boleh membentuk.Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Jenis transistor ialah . Komponen pasif ialah peranti sokongan yang dapat membantu operasi komponen aktif.PNP Jenis kapasitor ialah .kapasitor tidak berkutub seperti kapasistor seramik dan kapasistor mika x Menyatakan unit asas komponen Unit asas bagi komponen ialah Perintang – ohm (: ) Kapasitor – farad ( F ) Penerangan tentang kod warna perintang x Membaca nilai perintang tetap.

ƒ penyedut pateri ( desoldering tool ) ƒ set pemutar skru ( precision screwdriver ) 23 .Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Penerangan tentang keselamatan penggunaan komponen elektronik dan cara penyimpanannya. ƒ pemotong sisi. ƒ alat pemateri elektrik. Penghasilan projek i. Lukisan skematik dan lukisan bergambar disediakan oleh guru bagi tujuan aktiviti latihan Guru menyediakan lukisan skematik dan lukisan bergambar a. Membaca dan menterjemah lukisan skematik Aras 1 x Membaca dan menterjemah lukisan skematik kepada lukisan bergambar x Menterjemah lukisan skematik atau lukisan bergambar untuk membuat projek b. Alatan tangan Aras 1 x Mengenal pasti nama dan fungsi Alatan tangan yang dipelajari ialah : alatan tangan ƒ pelayar muncung tirus. ƒ penjalur wayar.

fluks. Tunjuk cara proses pematerian kukuh dan selamat Alat pateri yang dicadangkan berkuasa 15W – 30 W 24 . Memateri Aras 1 x Mengenal pasti kelengkapan dan Guru perlu menunjukkan cara menggunakan Pemegang alat pemateri dan bahan pematerian pemegang bod litar. kertas las dan span x Mengenal pasti komposisi bahan Komposisi bahan pateri yang sesuai ialah 60 : 40 di mana 60 % timah dan 40 % pateri plumbum x Memateri dengan tepat. ƒ penyenggaraan ƒ cara penyimpanan alatan tangan. Sentiasa menggunakan pemegang alat pemateri ketika kerja pematerian dijalankan iii. Kelengkapan pematerian yang digunakan ialah pateri.Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN x Menyenggara alatan tangan CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Aspek keselamatan yang perlu ditekankan: ƒ cara penggunaan. kemas.

cahaya Guru boleh memilih projek lain yang sesuai dengan komponen yang dipelajari tetapi murid hanya perlu membuat satu projek sahaja Bit alat pemateri hendaklah sentiasa bersih dan cukup panas Sekiranya projek tidak berfungsi. . peruntukan masa dan kos yang terlibat. 25 . x Memateri kaki atau tamatan komponen x Memotong kaki komponen yang berlebihan dengan kemas Pelajar digalakkan membuat x Menguji projek yang telah siap dan membuat kerja pembaikan jika perlu pengubahsuaian pada projek tetapi mestilah mengambilkira aspek keselamatan.bunyi .Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN iii. Membuat projek HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 x Membentuk kaki komponen x Memasang komponen seperti pada lukisan skematik atau lukisan bergambar x Menyemak semula kedudukan komponen berpandukan litar skematik atau lukisan bergambar CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Projek yang dihasilkan hendaklah mempunyai salah satu daripada tema berikut iaitu . kerja pembaikan perlu dilakukan.

Aras 1 Mengenal pasti nama dan penggunaan alatan lukisan teknik Alatan lukisan teknik yang digunakan : ƒ pensel. ƒ pembaris ƒ pemadam ƒ papan lukisan ƒ sesiku T ƒ sesiku set ƒ jangka lukis ƒ jangka tolok Bahan lukisan yang boleh digunakan bersama dengan alatan lukisan : ƒ Kertas grid ƒ Kertas lukisan Gred pensel yang selalu digunakan ialah pensel 2H. H. Alatan lukisan teknik HASIL PEMBELAJARAN x Membersih dan menyimpan semua alatan dan bahan CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Cara penyimpanan alat pemateri yang betul hendaklah diamalkan.7 Lukisan Teknik ( Cadangan peruntukan masa ialah 3 minggu ) a.Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN 1. HB dan 2B 26 .

garisan objek .Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN b. segi empat dan segi tiga Melukis bulatan.garisan tersembunyi ƒ garisan penengah x Melukis bulatan. 45º dan 60º garisan binaan . segi tiga dan segi empat dengan menggunakan alatan dan bahan yang berkaitan. Jenis garisan HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Tunjuk cara melukis pelbagai jenis garisan dengan menggunakan alatan lukisan. 27 . x Melukis pelbagai garisan dengan Contoh jenis garisan yang terdapat dalam menggunakan alatan lukisan lukisan teknik ialah : yang sesuai garisan menegak garisan mendatar garisan bersudut 30º.

28 . Tunjuk cara mendimensi. Penyediaan dan penyajian hidangan Aras 1 x Menerangkan maksud hidangan sepinggan lengkap Hidangan sepinggan lengkap ialah hidangan seimbang yang mempunyai kandungan nutrien yang lengkap.9 Masakan (Cadangan peruntukan masa 3 minggu) a. Perancangan Menu Aras 1 x Menyenaraikan faktor penting dalam merancang menu Sumbangsaran faktor penting yang perlu diambil kira dalam merancang menu. b. x Mendimensi lukisan unjuran ortografik 1. Guru menerangkan tujuan utama mendimensi lukisan unjuran ortografik.Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN c. Unjuran ortografik HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 x Melukis unjuran ortografik CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Tunjuk cara melukis unjuran ortografik Guru boleh menggunakan beberapa contoh bongkah bagi membantu murid memahami topik ini.

Nasi Goreng dan Kuetiau Goreng. menghias. Kelengkapan dapur seperti alas meja. kain dapur. gubahan bunga dan kad menu digunakan semasa memasak dan menyaji hidangan. menyaji dan membuat pengiraan kos hidangan sepinggan lengkap cara timur Murid menyedia. memasak. Nasi Goreng dan Kuetiau Goreng. menyaji dan membuat pengiraan kos hidangan sepinggan lengkap seperti Bihun Goreng. x Menyedia. memasak. menghias. 29 . Tunjuk cara penyediaan hidangan sepinggan lengkap cara timur seperti Bihun Goreng.Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Ia boleh disediakan sebagai hidangan utama dan juga hidangan sampingan x Mengenal pasti hidangan sepinggan lengkap x Mengenal pasti alatan dan kelengkapan dapur Guru menunjukkan alatan dan kelengkapan dapur.

Tunjuk cara penyediaan minuman menyegarkan. x Menyedia.Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Tunjuk cara penyediaan minuman berkhasiat x Menyedia. Tunjuk cara penyediaan hidangan sepinggan lengkap cara barat. memasak.menyaji dan membuat pengiraan kos hidangan sepinggan lengkap cara barat Murid menyedia. menyaji dan membuat pengiraan kos minuman berkhasiat Murid menyedia. Pizza dan Hot Dog. 30 . menghias. menyaji dan membuat pengiraan menghidang dan membuat pengiraan kos minuman menyegarkan seperti jus buahkos minuman menyegarkan buahan dan sayur-sayuran. menyaji dan membuat pengiraan kos hidangan sepinggan lengkap cara barat seperti Burger. menghias. Minuman berkhasiat adalah minuman bersusu atau bercoklat. memasak. memasak. x Menyedia. memasak. menghias. memasak. menghias dan membuat pengiraan kos minuman berkhasiat. Murid menyedia. menghias. memasak. menghias.

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 x Menyedia. semasa dan selepas menyedia dan memasak makanan perlu diberi penekanan. Lontong.menyaji dan membuat pengiraan kos hidangan sepinggan lengkap mengikut budaya setempat CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membersih dan menyimpan alatan dan kelengkapan dapur. menghias. Murid menyedia. memasak. Guru dan murid mengamalkan etika makan di meja makan. Murid menilai hasil kerja sesama sendiri dengan bimbingan guru. menyaji dan membuat pengiraan kos hidangan sepinggan lengkap mengikut budaya setempat seperti Nasi Kerabu. x 31 . menghias. Bubur Nasi dan Roti Canai dengan Kuah Dal. Tunjuk cara penyediaan hidangan sepinggan lengkap mengikut budaya setempat. memasak. c. Etika makan Aras 1 x Menerangkan pengertian etika makan x Mengenal pasti adab dan sopan semasa makan Mengamalkan etika makan yang sopan Sanitasi sebelum. Etika makan adalah adab dan sopan semasa makan.

Pemasuan semula i. 32 .Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN 1. Memasu semula HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Aras 1 x Mengenal pasti tujuan memasu semula Sumbangsaran tujuan memasu semula tanaman hiasan. Ciri-ciri tanaman hiasan dalam bekas yang perlu pemasuan semula ialah : medium padat pasu retak air bertakung dipermukaan medium akar kelihatan keluar dari pasu x Mengenal pasti ciri-ciri tanaman hiasan yang perlu pemasuan semula x Memilih pasu atau bekas yang sesuai untuk pemasuan semula Membincang ciri utama dalam pemilihan bekas pemasuan semula.11 Tanaman Hiasan (Cadangan peruntukan masa ialah 2 minggu) d.

ii.Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN x Menyedia medium memasu CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Tunjuk cara menyedia medium memasu iaitu campuran tanah. Tunjuk cara memasu semula tanaman hiasan. pemasuan semula. bahan organik dan pasir dengan nisbah 7 : 3 : 2 atau 3 : 2 : 1. 33 . x Memasu semula tanaman hiasan. Penjagaan Aras 1 x Menjaga tanaman hiasan selepas Murid menjaga tanaman hiasan selepas pemasuan semula dilakukan.

Lukisan isometrik Aras 1 x Mengenal pasti paksi lukisan isometrik CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN Lukisan isometrik merupakan lukisan piktorial Paksi lukisan isometrik bersudut 30º x Melakar lukisan isometrik Aras 2 x Melukis lukisan isometrik Menunjuk cara melakar lukisan isometri pada kertas isogrid .1 Lukisan Teknik (cadangan peruntukan masa ialah 7 minggu ) a. Menunjuk cara melukis lukisan isometrik Guru menyediakan bongkah mudah untuk latihan x Mendimensi lukisan isometrik Menunjuk cara mendimensi lukisan isometrik 34 .Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua PILIHAN 1 : KEMAHIRAN TEKNIKAL BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN 1.

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Aras 3 Menterjemah unjuran ortografik kepada Guru menyediakan beberapa lukisan lukisan isometrik ortografik untuk latihan ini. c. Lukisan Hamparan i. Lukisan Hamparan Kaedah Garis Jejari Aras 1 x Melukis lukisan hamparan kaedah garis jejari Menunjuk cara melukis hamparan garis jejari Murid melukis hamparan kon dan piramid. ii. Guru boleh menggunakan objek lain untuk latihan ini. Murid melukis hamparan kuboid dan silinder. Lukisan Keratan Penuh Aras 1 x Menyatakan konsep lukisan keratan penuh Guru menjelaskan konsep lukisan keratan penuh Menggunakan bongkah contoh untuk menerangkan konsep ini. 35 . Menunjuk cara melukis hamparan garis selari. b. Aras 1 Lukisan Hamparan x Menyatakan konsep hamparan Kaedah Garis Selari x Melukis lukisan hamparan kaedah garis selari Guru menyediakan contoh hamparan.

perintang peka cahaya ( LDR ) 36 . Nama.Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN x Melakar lukisan keratan penuh CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menunjuk cara melakar lukisan keratan penuh Murid melakar lukisan keratan pada kertas grid Guru menyediakan bongkah contoh untuk latihan ini Aras 2 x Melukis lukisan keratan penuh Menunjuk cara melukis lukisan keratan penuh Murid melukis lukisan keratan penuh 1.3 Elektronik ( Cadangan peruntukan masa ialah 7 minggu ) a. simbol dan fungsi komponen elektronik Penerangan mengenai nama. simbol dan fungsi Aras 1 komponen x Mengenal pasti nama.diod . simbol dan fungsi komponen elektonik Komponen yang perlu dipelajari ialah .

c.Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN b. Sentiasa mengamalkan langkah keselamatan semasa bekerja Guru membimbing murid semasa kerja pematerian x Memotong kaki komponen yang berlebihan dengan kemas x Menguji projek yang telah siap dan membuat pembaikan Menguji kefungsian projek 37 .bunyi dan sensor Guru boleh menggunakan komponen tambahan untuk menghasilkan projek. Penghasilan projek Aras 1 x Membentuk kaki komponen x Memasang komponen mengikut lukisan skematik atau lukisan bergambar x Menyemak semula kedudukan komponen berpandukan lukisan skematik atau lukisan bergambar x Memateri semua kaki dan tamatan komponen Projek yang dihasilkan hendaklah mempunyai sensor atau kombinasi cahaya . Membaca dan menterjemah lukisan skematik HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Aras 1 x Membaca dan menterjemah lukisan skematik kepada lukisan bergambar Guru menyediakan beberapa latihan untuk murid menterjemah lukisan skematik kepada lukisan bergambar dan sebaliknya.

6 Perniagaan dan Keusahawanan ( Cadangan peruntukan masa ialah 2 minggu ) b. Ciri utama usahawan Aras 1 x Mengenal pasti ciri utama usahawan x Menerangkan faedah menjadi usahawan berbanding makan gaji x Mengenal pasti bidang kegiatan usahawan Perbincangan tentang bidang kegiatan usahawan berkaitan dengan kerjaya yang ingin diceburi oleh murid. inovatif.Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN x 1. 38 . bijak mengambil peluang. Asas keusahawanan HASIL PEMBELAJARAN Membersih dan menyimpan semua alatan dan bahan CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru menerangkan cara pembuangan sisa dengan betul dan mengaitkan dengan pencemaran alam sekitar Aras 1 x Menerangkan pengertian usahawan dan keusahawanan Perbincangan tentang perbezaan peniaga dengan usahawan Ciri utama usahawan seperti kreatif. daya usaha berterusan Sumbangsaran. temubual dengan usahawan yang berkaitan dengan kerjaya yang ingin diceburi oleh murid ii. sanggup menghadapi risiko.

kekurangan pengetahuan. memperolehi pengetahuan melalui pembacaan dan latihan.Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 x Menilai diri dan membuat perbandingan dengan ciri usahawan melalui borang penilaian diri CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membanding diri dengan ciri usahawan iii. mengkaji kes lain dan cara cabaran diatasi menggunakan kemudahan agensi yang disediakan. tiada bimbingan berterusan Contoh cara mengatasi cabaran: Khidmat nasihat melalui persatuan atau dewan perniagaan. Kajian boleh dibuat dari aspek latar belakang diri (seperti pendidikan dan latihan) dan cabaran serta cara mengatasinya NOTA: Contoh cabaran: Kekurangan modal. 39 . masalah pemasaran. penipuan atau penyelewengan. Usahawan dalam negeri Aras 1 x Mengenal pasti usahawan dalam negeri dan faktor kejayaanya Mengkaji biodata usahawan yang berjaya dalam negeri atau sekitar tempat tinggal murid.

NOTA: Peranan kerajaan dalam membantu usahawan: bimbingan dan latihan. UDA Rujuk laman web agensi berkenaan x Menerangkan jenis bantuan dan kemudahan yang disediakan oleh kerajaan kepada usahawan Ceramah daripada agensi yang berkenaan mengenai peranan dan jenis bantuan. prasarana. kajian dan penyelidiakan. galakan dan kewangan 40 . Peranan kerajaan dalam Aras 1 membantu usahawan x Mengenal pasti pelbagai agensi kerajaan yang membantu usahawan Mengumpul risalah mengenai agensi kerajaan yang membantu usahawan contohnya MARA.Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Melawat ke premis usahawan yang berjaya Ceramah atau dialog oleh usahawan yang berjaya iv.

mudah dibawa. tahan lama dan mudah disediakan. Bekas untuk membungkus makanan hendaklah tidak mudah pecah. 41 . x Mengenal pasti faktor penting memilih bekas untuk membungkus makanan x Mengenal pasti faktor utama merancang menu untuk makanan bekal Faktor utama merancang menu untuk makanan bekal adalah seimbang.Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua PILIHAN 2 : EKONOMI RUMAH TANGGA BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN 2. tahan haba dan mudah dibawa.1 Pemakanan dan Pengurusan Sajian (Cadangan peruntukan masa 4 minggu) e. Sumbangsaran faktor penting yang perlu diambil kira semasa memilih bekas untuk membungkus makanan. Penyediaan dan penyajian makanan CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 x Menerangkan pengertian makanan bekal Makanan bekal ialah makanan yang dimasak dan dibungkus untuk dimakan di tempat lain. tidak berkuah.

Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN x Menyediakan rancangan kerja untuk makanan bekal x Menyedia. 42 . Tunjuk cara pelbagai teknik membungkus makanan seperti menggunakan daun pisang atau kertas lilin. memasakan dan membuat pengiraan kos makanan bekal CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid memilih menu dan menyedia rancangan kerja. hidangan tengahari dan makan malam Hidangan tengahari dan makan malam adalah merupakan hidangan utama. menghias. Murid membungkus makanan. Tunjuk cara penyediaan hidangan makan tengahari dan makan malam. Tunjuk cara penyediaan makanan bekal. memasak dan membuat pengiraan kos makanan bekal. x Membungkus makanan Aras 2 x Memilih dan merancang menu untuk Murid memilih menu dan menyedia rancangan kerja. Murid menyedia. x Menyedia. menghidang dan membuat pengiraan kos makan tengahari dan makan malam. memasak.

alas meja dan servit. Reka cipta resepi Aras 1 x Mereka cipta resepi hidangan untuk pesakit Murid mereka cipta resepi hidangan pesakit. gelas. x Mengenal pasti alatan peranggu meja untuk hidangan utama x Menyediakan peranggu meja Peralatan peranggu meja seperti kutleri. Murid menyediakan peranggu meja untuk hidangan utama serta membuat lipatan servit. Hidangan yang disediakan hendaklah mengandungi minuman dan pencuci mulut. f. 43 . menghias. Tunjuk cara menyediakan peranggu meja. memasak. pinggan. menghidang dan membuat pengiraan kos makan tengahari dan makan malam.Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan Dua BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid menyedia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful