FORUM DAN P&P (10%

)

Bil.

Tajuk Forum

Buka Paparan Forum

Tutup Paparan Forum

Hit Maksimum (HM) / Justifikasi
HM: 2 Justifikasi Hit: Hasil forum mestilah: (i) menyumbang kepada penjanaan idea, sama ada pro atau kontra dengan sesuatu pandangan mengikut alasan yang matang; (ii) memaparkan pendapat yang munasabah dan ada kelangsungan ilmu; dan (iii) dibuktikan dengan bahan rujukan yang sesuai. Sisipan ilustrasi dalam forum digalakkan menerusi attach file. Setiap satu ‘hit’ tidak lebih daripada 100 patah perkataan.

1.

Semantik dapat menjelaskan makna di peringkat permukaan sahaja manakala pragmatik dapat menghuraikan makna dengan lebih lengkap dan berpada. Berdasarkan pernyataan tersebut, bincangkan ciri-ciri dan faktor-faktor yang menyebabkan pragmatik dapat menghuraikan makna yang sebenar berbanding semantik.

5.10.2012

19.10.2012

2.

Dengan menggunakan contohcontoh, berikan ulasan anda tentang bidang ketaksaan makna. Peribahasa yang terdiri daripada simpulan bahasa, bidalan, perumpamaan, , perbilangan, bahasa kiasan dan kata hikmah merupakan aspek bahasa yang wajar ditingkatkan kefahamannya dalam kalangan murid di dalam bilik darjah.

19.10.2012

2.11.2012

- sda -

3.

2.11.2012

16.11.2012

- sda -

Berdasarkan contoh-contoh.. 4.11.12. Dimaklumkan oleh Pensyarah ELearning menerusi portal Dimaklumkan oleh Pensyarah ELearning menerusi portal Dimaklumk an oleh Pensyarah E-Learning menerusi portal .11.sda - 6.2012 30. Beri ulasan anda sejauh manakah bidang leksikografi berperanan dalam menjelaskan makna perkataan.11.2012 . Bidang leksikografi merupakan kajian tentang perkamusan. P&P: Tajuk ditetapkan oleh Pensyarah E-learning 16.2012 14.Beri cadangan anda dalam mempertingkatkan pengajaran peribahasa di sekolah. jelaskan pemahaman anda tentang makna kontektual.2012 .sda - 5. 30.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.