PERBEZAAN PENDEKATAN, KAEDAH DAN TEKNIK

l

Parera (1986) :
l

PENDEKATAN

Pendekatan merupakan satu latar belakang falsafah atau pandangan mengenai idea utama yang hendak dibahaskan dan merupakan satu aksioma (pernyataan yang diterima umum dan menjadi asas kepada an). satu kumpulan andaian yang saling berkait tentang hakikat bahasa, hakikat pengajaran bahasa dan akikat pembelajaran bahasa

l

Kamarudin Hj. Husin (1988) :
l

Jenis-jenis Pendekatan :
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pendekatan Induktif Pendekatan Deduktif Pendekatan Eklektik Pendekatan Komunikatif ndekatan Interaksional Pendekatan Pengalaman Bahasa Pendekatan Bersepadu

l

KAEDAH Mangantar Simanjuntak (1982) :
l

satu rencana (prosedur) yang menyeluruh untuk mengajar sesuatu bahan bahasa, yang secara keseluruhannya mestilah didasarkan kepada pendekatan yang di gunakan. satu rancangan menyeluruh untuk menyampaikan ahan-bahan bahasa, tidak ada hagian-baha iannya yang saling bertentangan dan semuanya berdasarkan kepada pendekatan satu rancangan tentang apa yang akan dilaksanakan sesuai dengan situasi bagi mencapai sesuatu objektif pengaja n.

l

Parera (1986) :
l

l

Ishak Ramly (2006) :
l

6.1988 ) 1. 10. 8.Jenis-jenis kaedah : (menurut Kamarudin Hj. Kaedah terus Kaedah semulajadi Kaedah askar atau tentera Kaedah ajuk-hafaz Kaedah linguistik Kaeda oral-aural Kaeda terjemahan Kaeda psikologi Kaeda kod-kognitif eda khusus . 7. 5. 2. Husin. 3. 9. 4.

tidak mempelajari undangundang tentan bahasa yang hendak dipelajari. mengutamaka sebutan yang betul. dan mempelajari sesuatu yang mudah s belum sesuatu yang kompleks. mengutamaka bahasa lisan. 2. Husin (1988). 4. menurut Kamarudin Hj. ulangan dan pengukuhan h rus dibanyakkan. Kaedah Terus : l l l Menurut Salleh Mohd Akib (1975). Pengajaran harus dikaitkan dengan pengalamanpengalama dia ada. Perhubungan secara langsung antara perkataan dengan benda atau ayat dengan fikiran atau sebaliknya. kaedah terus ini ialah kaedah pengajaran secara perbualan untuk memperkenalkan bahasa kedua kepada kanak-kanak. kaedah ini mengutamakan prinsip mengajar berdasarkan psikologi kanak-kanak. . Kaedah ini disampaikan berdasarkan empat perkara asas iaitu: 1.1. 3. timbulkan pera aan ingin tahu kanak-kanak melalui soalan-soalan ang telah dirancangkan.

l Terjemahan tidak langsung digunakan. . Kaedah Linguistik : l Kaedah ini membo hkan kanak-kanak menggunakan bahasa yang telah diketahuinya untuk mempelajari bahasa baru dari segi bunyi. Pengajaran dimulakan dengan soalan-soalan yang berhubung dengan objek dan gambar. Pengajaran tatabahasa dilakukan mengikut p dekat n Induktif (Kamarudin Hj. 3. Kaedah Semulajadi : l hampir sama dengan kaedah Terus. l Latih tubi dan dialog dijalankan dalam cara yang realistik memberi perhatian kepada intonasi yang betul.2. Kaedah Oral-Aural : l kaedah mendengar dan kemudiannya bertutur.1988). Husin. 4. l memulakan aktiviti engan latihan pendengaran kemudian diikuti oleh aktiviti menyebut. l menggunakan dialog untuk dihafaz dan diikuti secara ajukan. Perkataan-perkataan yang baru diterangkan dengan menggunakan perkataan-perkataan yang telah diketahui oleh murid.

l Edward M. Anthony : l l Kamaruddin Hj. Husin & Siti Hajar Hj. karang-mengarang dan sebagainya.TEKNIK l Kamus Dewan (edisi ketiga) : l kaedah mencipta sesuatu hasil seni seperti muzik. . Abdul Aziz : l pengendalian uatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah di mana ia digunak n unt k mencapai sesuatu objektif. satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru untuk mencapai hasil maksimum pada waktu mengajar s uatu bahagian bahasa tertentu.

.1988 ) Teknik main peranan 2. Teknik sumbangsaran 9. Teknik permainan bahasa 3. Teknik simulasi 11. Teknik bercerita 5. Teknik kuiz 8. Husin.Jenis-jenis teknik : (menurut Kamarudin Hj. Teknik perbincangan 1. Teknik drama 12. Teknik latih tubi 4. Teknik soal jawab 10. Teknik perbahasan 7. Teknik inkuiri 6.

Teknik ini dilaksanakan dengan cara guru bertanyakan soalan dan kanak-k k akan menjawab soalan tersebut. 2. Teknik berbincang l teknik pengajaran yang berbentuk perbualan dan ia dilakukan di kalangan kanak-kanak di bawah penyeliaan dan kawalan guru. 3. Teknik soal jawab l l l l teknik yang k ap digunakan oleh guru. Ia mewujudk interaksi antara guru dengan kanak-kanak. Teknik brainstorming l l teknik yang berbentuk perbincangan Kanak-kanak digalakkan berfikir secara kreatif dan aktif untuk menghuraikan pendapatnya. Mempunyai aras kesukaran soalan .1.

Sebelum kanak-kanak menunjuk cara. Teknik tunjuk cara l suai digunaka terutama dalam proses pengajaran yang emerlukan kan bertutur dengan menggunakan ayat-ayat yang b k-kanak tul dan sempurna.4. Guru bercerita dalam keadaan yang selesa dan berikan penekanan kepada aspek-aspek bahasa yang hendap diajarkan. Teknik bercerita l l Guru memilih cerita yang sesuai dengan kanak-kanak dan isi pengajaran yang hendak disampaikan. l l . guru perlulah menerangkan m ksud tunjuk cara tersebut dan perkaraperkara g ha s dicakapkan. kanak-kanak diminta untuk menerangkannya melalui bahasa yang baik. 5. Di samping menunjuk cara. pengalaman secara spontan. 6. Teknik main peranan l l teknik yang melibatkan gambaran-gambaran murid terhadap sesuatu situasi atau keadaan dan melakonkannya tanpa sebarang bantuan skrip.

Kanak-kanak diberi masalah dan cuba menyelesaikan masalah tersebut. Tujuannya adalah untuk mencapai taraf penguasaan kemahiran tersebut dan di samping itu. 8. Teknik penyelesaian masalah l teknik pembelajaran yang dilaksanakan di bawah penyeliyaan guru.7. Teknik permainan bahasa l guru membentuk satu situasi yang memerlukan kanakkanak menggu akan bahasa yang ada pada mereka untuk menyele ikan tugas-tugas permainan yang diberi. . untuk menjamin 9. Teknik latih tubi l pengulangan fakta-fakta yang telah dipelajari.

.Secara keseluruhannya. Kaedah pula adalah bersifat prosedur dan teknik ksanaan kaedah dalam kelas. pendekatan adalah bersifat aksiomatik dan menggambarkan hakikat bahasa dan proses belajar bahasa yang dijadikan landasan untuk menyusun kaedah mengajar.

Soal jawab Pendekatan Komunikatif o Bahasa sebagai satu komunikasi o Pengajaran lebih kepada dialog o Situasi yang menyerupai keadaan sebenar K d ah : 1.Brainstorming 3.Oral-aural 3.Bercerita 2. ah Terus : atau semulajadi 2.Berbincang 2.Berbincang 5. Oral-aural 3.Penyelesaian masalah 1. Terus Teknik : 1. Oral-aural 3.Pendekatan Induktif o Khusus kepada umum o Pengajaran mendapatkan hukum o Banyak menggunakan contoh Kaed1.Latih tubi 3.Semulajadi 3.Main peranan 2.Terus Pendekatan Eklektik o Gabungan induktif dan deduktif o Pengajaran mengikut kebolehan dan kemampuan kanak-kanak K a ed a h : 1.Terus T eknik : 1.Lakonan/ drama 4.Tunjuk cara T eknik : 1.Soal jawab 4.Semulajadi 4.Brainstorming 3. Linguistik 4.Linguistik 2.Tunjuk cara 2.Bercerita 3.Linguistik 2.Permainan bahasa Sumber : .ae Linguistik 2.Soal jawab Pendekatan Deduktif o Umum kepada khusus o Pengajaran berdasarkan hukum o Kemukakan genelisasi K a ed a h : 1. Fonetik T eknik : 1.

K H .

Pendekatan Induktif l dipelopori oleh aliran pemikiran behaviorisme l dimulai dengan contoh-contoh khusus kpd kesimpulan umum l memberi peluang kepada pelajar membuat esimpulan sendiri l b matlamatkan kepada pembentukan kebiasaan & menek nkan kpd pengulangan l utk mendapatkan hukum .

Konsep-konsep pndktn induktif : l l l l Mempelbagaikan perbendaharaan kata untuk mendapatkan hukum Memperkenalkan pengetahuan & pengalaman asikan maklumat utk m’btk hukum Membentuk kesimpulan drpd cth-cth tertentu .

Pendekatan Deduktif l l l l Pendekatan ini selaras dengan teori pembelajaran Gestalt pengajaran dengan mengemukakan generalisasi dan kemudian diikuti oleh contohcontoh. be tlamatkan pemerolehan struktur kognitif Pendekatan ini ebih banyak menekankan aspek tulisan .

Prinsip-prinsip pndktn deduktif 1. 4. 2. Generalisasi pada permulaan pengajaran mestilah dinyatakan secara eksplisit Cth-cth yang digunakan mestilah sesuai dan mencukupi Cth tdk hrs datang dr guru shj ttp juga dr murid th msti btl spy murid dpt meniru & mghslkan cth yg lain Pemahaman eneralisasi murid msti dinilai melalui pelbg i cara . 5. 3.

Kelebihan: l l l Cara yang mudah untuk menyampaikan isi pelajaran. Menjimatkan masa dan tenaga. guru patut memberikan penerangan sebelum memulakan pengajaran dan pembe ajaran. tidak perlu membuat banyak persediaan. . Pendeka ini patut dan sesuai gunakan o eh kerana secara tradisinya.

lektik bermaksud pe gajaran disampaikan dengan menggabungk n semua atau sebahagian daripada ciri-ciri sesuatu kaedah ke dalam kaedah yang baru.Pendekatan Eklektik Pendekatan eklektik merupakan gabungan daripada dua pendekatan lain iaitu pendekatan deduktif dan induktif. .

l .l Pengajaran eklektik amat penting dalam membantu meningkatkan kemahiran mengeja dan juga kemahiran membaca dalam kalangan kanak-kanak. Pendekatan eklektik digunakan apabila sesuatu pengajaran memerlukan guru me ggunaka berbagai-bagai pendekatan ti ak hanya d ngan penggunaan satu bidang pende atan yang mirip kepada satu teori sah ja.

U aha ini juga erkaitan dengan cara bagi merapatkan ke rah satu pertemuan yang baik dalam penggun an pendekatan tersebut l l . Pendekatan eklektik merupakan satu usaha bagi menyatukan cara hubungan yang rapat di antara berbagai-bagai pendekatan.l Teori eklektik berpegang kepada satu fahaman bahawa kaedah yang baik diterap dari berbagaibagai sistem dan pendekatan.

l . Walau bagai anapun penggabungan tidak boleh di amakan dengan teori eklektik.l Cara yang demikian merupakan satu permulaan bagi menggabungkan kaedah yang pelbagai itu ke arah satu sistem yang munasabah untuk dilaksanakan ke dalam proses pengajaran. tetap di antara satu kaedah dalam teori eklektik adalah penggab ngan.

menulis dan bertutur .Pendekatan komunikatif l l Fokus kpd aktiviti berinteraksi dan berkomunikasi Tujuan : .Guna bhs yg betul semasa .Memb ntuk satu tatacara yang berkes n bagi mengajar empat kemah ran bahasa iaitu membaca. m ma ami.

Peringkat-peringkat dlm pelaksanaan pengajaran : 1. . Aktiviti prakomunikatif munikatif 2.

Secara ringkasnya …… penekanan kepada fungsi dan struktur secara serentak l boleh menyatakan perasaan atau fikiran mereka l berbeza de an pendekatan tradisional y ng hanya mementingkan kepada aspek tatabahasa d n perbendaharaan kata semata-mata. l .

.

CONTOH AKTIVITI HP : 3.2.1 Mengecam huruf vokal yang terdapat dalam perkataan .

MENGECAM HURUF VOKAL DALAM PERKATAAN . RMING & SOAL JAWAB v PENDEKATAN . LINGUISTIK & FONETIK v TEKNIK : . ORAL-AURAL.AKTIVITI 1 : INDUKTIF v KAEDAH : TERUS.

Guru meminta kanak-kanak mencari dan menyebut huruf vokal yang terdapat dalam pe taan tersebut. Guru menunjukkan kad-kad gambar beserta perkataan kepada kanak-kanak.1. Guru meminta kanak-kanak menyebut perkataan yang di tunjukkan. 2. 3. .

.

.

AKTIVITI 2 : DEDUKTIF v KAEDAH : TERUS. SEMULAJADI & LINGUISTIK v TEKNIK : MAIN PERANAN. L NAN / DRAMA & UK CARA v PENDEKATAN .MENGECAM HURUF VOKAL DALAM PERKATAAN .

Aa Ii Oo Ee Uu .1. Guru menunjukkan kad-kad huruf vokal dan meminta kanak-kanak menyebut huruf vokal tersebut.

2. guru menunjukkan contohcontah perkataan yang mengandungi huruf vokal. A I A E O A ua . Kemudian.

u i .

5. Guru membahagikan kanak-kanak kepada 5 kumpulan. Guru dan kanak-kanak berbincang tentang huruf vokal yang terdapat dalam perka n tersebut. Doktor. Setiap kumpulan mewakili 1 huruf vokal. Kanak-kanak diminta untuk melakonkan sebarang aksi pekerjaan yang mengandungi huruf vokal yang diberikan di hadapan kelas. Guru dan Petani dan sebagainya.3. ntoh : As ar. 4. Polis. .

ORAL-AURAL.AKTIVITI 3 v PENDEKATAN : EKLEKTIK v KAEDAH : TERUS. SEMULAJADI & LINGUISTIK v TEKNIK : SO JAWAB. LATIH TUBI. ESAIAN MASALAH & UK CARA .MENGECAM HURUF VOKAL DALAM PERKATAAN .

2. . Setiap kumpulan diminta mengecam huruf vokal yang sesuai dengan kad gambar tersebut.1. Guru membahagikan kanak-kanak kepada empat kumpulan Guru mengedarkan kad gambar dan kad huruf vokal kepada setiap kumpulan.

Setiap kumpulan diminta mengecam huruf-huruf vokal yang terdapat dalam perkataan yang diberi. guru memberikan kad-kad perkataan kepada setiap kumpulan. .3. 4. Kemudian.

ORAL-AURAL & UISTIK v TEKNIK : BRAINSTORMING.AKTIVITI 4 : KOMUNIKATIF v KAEDAH : TERUS. SO JAWAB.MENGECAM HURUF VOKAL DALAM PERKATAAN . BERBINCANG & AINAN BAHASA v PENDEKATAN .

4. 3.i. Guru mengagihkan kad perkataan (pisang. isi berwarna kuning. Contoh : durian-mem unyai duri. Guru menunjukkan dan menyebut hurufhuruf vokal (a.e. rambutan dan durian) kepada setiap kumpulan.u) yang berbentuk 3 dimensi bersama kanak-kanak. . tembikai. 2. Kanak-kanak diletakkan dalam 5 kumpulan. tu kumpu an dikehendaki menyatakan ciri-ciri buah yang diwakili.o. Kanakkanak ang ain diminta untuk meneka buah terseb t. dan berbentuk bulat. betik.1.

. ahli kumpulan tersebut menunjukkan kad perkataan kepada kelas. Kemudian. Guru dan pelajar bersoal jawab tentang huruf vokal yang terdapat dalam perkataan tersebut.5. Langkah 4 dan 5 diulang dengan kumpulan yang lain. 6.

KeSiMPuLaN l l Terdapat banyak pendekatan. Pemilihan ini mestilah secara kreatif a ar kanak-kanak memperoleh pengalaman ya g berguna. . ka dah dan teknik yang spesifik s masa proses P & P. kaedah dan teknik yang boleh digunakan oleh guru semasa P&P Guru bebas memilih pendekatan. kaedah dan teknik yang hendak digunakan kerana tiada 1 pendekatan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful