PERBEZAAN PENDEKATAN, KAEDAH DAN TEKNIK

l

Parera (1986) :
l

PENDEKATAN

Pendekatan merupakan satu latar belakang falsafah atau pandangan mengenai idea utama yang hendak dibahaskan dan merupakan satu aksioma (pernyataan yang diterima umum dan menjadi asas kepada an). satu kumpulan andaian yang saling berkait tentang hakikat bahasa, hakikat pengajaran bahasa dan akikat pembelajaran bahasa

l

Kamarudin Hj. Husin (1988) :
l

Jenis-jenis Pendekatan :
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pendekatan Induktif Pendekatan Deduktif Pendekatan Eklektik Pendekatan Komunikatif ndekatan Interaksional Pendekatan Pengalaman Bahasa Pendekatan Bersepadu

l

KAEDAH Mangantar Simanjuntak (1982) :
l

satu rencana (prosedur) yang menyeluruh untuk mengajar sesuatu bahan bahasa, yang secara keseluruhannya mestilah didasarkan kepada pendekatan yang di gunakan. satu rancangan menyeluruh untuk menyampaikan ahan-bahan bahasa, tidak ada hagian-baha iannya yang saling bertentangan dan semuanya berdasarkan kepada pendekatan satu rancangan tentang apa yang akan dilaksanakan sesuai dengan situasi bagi mencapai sesuatu objektif pengaja n.

l

Parera (1986) :
l

l

Ishak Ramly (2006) :
l

1988 ) 1. Husin. 7. 4. Kaedah terus Kaedah semulajadi Kaedah askar atau tentera Kaedah ajuk-hafaz Kaedah linguistik Kaeda oral-aural Kaeda terjemahan Kaeda psikologi Kaeda kod-kognitif eda khusus . 2. 9. 3.Jenis-jenis kaedah : (menurut Kamarudin Hj. 10. 8. 5. 6.

2.1. Kaedah Terus : l l l Menurut Salleh Mohd Akib (1975). mengutamaka sebutan yang betul. tidak mempelajari undangundang tentan bahasa yang hendak dipelajari. 3. kaedah ini mengutamakan prinsip mengajar berdasarkan psikologi kanak-kanak. kaedah terus ini ialah kaedah pengajaran secara perbualan untuk memperkenalkan bahasa kedua kepada kanak-kanak. Pengajaran harus dikaitkan dengan pengalamanpengalama dia ada. dan mempelajari sesuatu yang mudah s belum sesuatu yang kompleks. 4. . mengutamaka bahasa lisan. ulangan dan pengukuhan h rus dibanyakkan. Husin (1988). Kaedah ini disampaikan berdasarkan empat perkara asas iaitu: 1. menurut Kamarudin Hj. timbulkan pera aan ingin tahu kanak-kanak melalui soalan-soalan ang telah dirancangkan. Perhubungan secara langsung antara perkataan dengan benda atau ayat dengan fikiran atau sebaliknya.

Pengajaran dimulakan dengan soalan-soalan yang berhubung dengan objek dan gambar. Kaedah Linguistik : l Kaedah ini membo hkan kanak-kanak menggunakan bahasa yang telah diketahuinya untuk mempelajari bahasa baru dari segi bunyi. l Latih tubi dan dialog dijalankan dalam cara yang realistik memberi perhatian kepada intonasi yang betul. Kaedah Oral-Aural : l kaedah mendengar dan kemudiannya bertutur. Husin. Kaedah Semulajadi : l hampir sama dengan kaedah Terus. Pengajaran tatabahasa dilakukan mengikut p dekat n Induktif (Kamarudin Hj. l menggunakan dialog untuk dihafaz dan diikuti secara ajukan. 3. Perkataan-perkataan yang baru diterangkan dengan menggunakan perkataan-perkataan yang telah diketahui oleh murid. l memulakan aktiviti engan latihan pendengaran kemudian diikuti oleh aktiviti menyebut. l Terjemahan tidak langsung digunakan.2.1988). . 4.

. l Edward M. Husin & Siti Hajar Hj. Anthony : l l Kamaruddin Hj. Abdul Aziz : l pengendalian uatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah di mana ia digunak n unt k mencapai sesuatu objektif. satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru untuk mencapai hasil maksimum pada waktu mengajar s uatu bahagian bahasa tertentu.TEKNIK l Kamus Dewan (edisi ketiga) : l kaedah mencipta sesuatu hasil seni seperti muzik. karang-mengarang dan sebagainya.

Teknik sumbangsaran 9. Teknik soal jawab 10. Teknik drama 12. Teknik perbahasan 7. Teknik kuiz 8.Jenis-jenis teknik : (menurut Kamarudin Hj. Teknik latih tubi 4. Teknik inkuiri 6. Teknik permainan bahasa 3.1988 ) Teknik main peranan 2. Teknik perbincangan 1. Husin. Teknik simulasi 11. . Teknik bercerita 5.

Teknik brainstorming l l teknik yang berbentuk perbincangan Kanak-kanak digalakkan berfikir secara kreatif dan aktif untuk menghuraikan pendapatnya. Teknik berbincang l teknik pengajaran yang berbentuk perbualan dan ia dilakukan di kalangan kanak-kanak di bawah penyeliaan dan kawalan guru. 3. 2. Teknik ini dilaksanakan dengan cara guru bertanyakan soalan dan kanak-k k akan menjawab soalan tersebut. Teknik soal jawab l l l l teknik yang k ap digunakan oleh guru. Ia mewujudk interaksi antara guru dengan kanak-kanak.1. Mempunyai aras kesukaran soalan .

Di samping menunjuk cara. Teknik bercerita l l Guru memilih cerita yang sesuai dengan kanak-kanak dan isi pengajaran yang hendak disampaikan. guru perlulah menerangkan m ksud tunjuk cara tersebut dan perkaraperkara g ha s dicakapkan. 6. Teknik tunjuk cara l suai digunaka terutama dalam proses pengajaran yang emerlukan kan bertutur dengan menggunakan ayat-ayat yang b k-kanak tul dan sempurna. l l .4. kanak-kanak diminta untuk menerangkannya melalui bahasa yang baik. Teknik main peranan l l teknik yang melibatkan gambaran-gambaran murid terhadap sesuatu situasi atau keadaan dan melakonkannya tanpa sebarang bantuan skrip. Guru bercerita dalam keadaan yang selesa dan berikan penekanan kepada aspek-aspek bahasa yang hendap diajarkan. 5. pengalaman secara spontan. Sebelum kanak-kanak menunjuk cara.

Teknik permainan bahasa l guru membentuk satu situasi yang memerlukan kanakkanak menggu akan bahasa yang ada pada mereka untuk menyele ikan tugas-tugas permainan yang diberi. Teknik penyelesaian masalah l teknik pembelajaran yang dilaksanakan di bawah penyeliyaan guru. .7. Tujuannya adalah untuk mencapai taraf penguasaan kemahiran tersebut dan di samping itu. untuk menjamin 9. Teknik latih tubi l pengulangan fakta-fakta yang telah dipelajari. 8. Kanak-kanak diberi masalah dan cuba menyelesaikan masalah tersebut.

.Secara keseluruhannya. pendekatan adalah bersifat aksiomatik dan menggambarkan hakikat bahasa dan proses belajar bahasa yang dijadikan landasan untuk menyusun kaedah mengajar. Kaedah pula adalah bersifat prosedur dan teknik ksanaan kaedah dalam kelas.

Latih tubi 3.Tunjuk cara T eknik : 1. Oral-aural 3.Main peranan 2.Brainstorming 3.Linguistik 2.Berbincang 2.Soal jawab Pendekatan Komunikatif o Bahasa sebagai satu komunikasi o Pengajaran lebih kepada dialog o Situasi yang menyerupai keadaan sebenar K d ah : 1.Penyelesaian masalah 1.Bercerita 3.Tunjuk cara 2.Bercerita 2. Linguistik 4.Soal jawab Pendekatan Deduktif o Umum kepada khusus o Pengajaran berdasarkan hukum o Kemukakan genelisasi K a ed a h : 1.Soal jawab 4.Linguistik 2.Pendekatan Induktif o Khusus kepada umum o Pengajaran mendapatkan hukum o Banyak menggunakan contoh Kaed1. Terus Teknik : 1.Lakonan/ drama 4.Oral-aural 3.Semulajadi 3.ae Linguistik 2. ah Terus : atau semulajadi 2.Brainstorming 3.Semulajadi 4.Terus Pendekatan Eklektik o Gabungan induktif dan deduktif o Pengajaran mengikut kebolehan dan kemampuan kanak-kanak K a ed a h : 1. Fonetik T eknik : 1.Berbincang 5.Terus T eknik : 1. Oral-aural 3.Permainan bahasa Sumber : .

K H .

Pendekatan Induktif l dipelopori oleh aliran pemikiran behaviorisme l dimulai dengan contoh-contoh khusus kpd kesimpulan umum l memberi peluang kepada pelajar membuat esimpulan sendiri l b matlamatkan kepada pembentukan kebiasaan & menek nkan kpd pengulangan l utk mendapatkan hukum .

Konsep-konsep pndktn induktif : l l l l Mempelbagaikan perbendaharaan kata untuk mendapatkan hukum Memperkenalkan pengetahuan & pengalaman asikan maklumat utk m’btk hukum Membentuk kesimpulan drpd cth-cth tertentu .

be tlamatkan pemerolehan struktur kognitif Pendekatan ini ebih banyak menekankan aspek tulisan .Pendekatan Deduktif l l l l Pendekatan ini selaras dengan teori pembelajaran Gestalt pengajaran dengan mengemukakan generalisasi dan kemudian diikuti oleh contohcontoh.

Generalisasi pada permulaan pengajaran mestilah dinyatakan secara eksplisit Cth-cth yang digunakan mestilah sesuai dan mencukupi Cth tdk hrs datang dr guru shj ttp juga dr murid th msti btl spy murid dpt meniru & mghslkan cth yg lain Pemahaman eneralisasi murid msti dinilai melalui pelbg i cara .Prinsip-prinsip pndktn deduktif 1. 2. 5. 3. 4.

Menjimatkan masa dan tenaga. . Pendeka ini patut dan sesuai gunakan o eh kerana secara tradisinya. tidak perlu membuat banyak persediaan. guru patut memberikan penerangan sebelum memulakan pengajaran dan pembe ajaran.Kelebihan: l l l Cara yang mudah untuk menyampaikan isi pelajaran.

lektik bermaksud pe gajaran disampaikan dengan menggabungk n semua atau sebahagian daripada ciri-ciri sesuatu kaedah ke dalam kaedah yang baru.Pendekatan Eklektik Pendekatan eklektik merupakan gabungan daripada dua pendekatan lain iaitu pendekatan deduktif dan induktif. .

Pendekatan eklektik digunakan apabila sesuatu pengajaran memerlukan guru me ggunaka berbagai-bagai pendekatan ti ak hanya d ngan penggunaan satu bidang pende atan yang mirip kepada satu teori sah ja. l .l Pengajaran eklektik amat penting dalam membantu meningkatkan kemahiran mengeja dan juga kemahiran membaca dalam kalangan kanak-kanak.

U aha ini juga erkaitan dengan cara bagi merapatkan ke rah satu pertemuan yang baik dalam penggun an pendekatan tersebut l l . Pendekatan eklektik merupakan satu usaha bagi menyatukan cara hubungan yang rapat di antara berbagai-bagai pendekatan.l Teori eklektik berpegang kepada satu fahaman bahawa kaedah yang baik diterap dari berbagaibagai sistem dan pendekatan.

Walau bagai anapun penggabungan tidak boleh di amakan dengan teori eklektik. tetap di antara satu kaedah dalam teori eklektik adalah penggab ngan. l .l Cara yang demikian merupakan satu permulaan bagi menggabungkan kaedah yang pelbagai itu ke arah satu sistem yang munasabah untuk dilaksanakan ke dalam proses pengajaran.

menulis dan bertutur .Memb ntuk satu tatacara yang berkes n bagi mengajar empat kemah ran bahasa iaitu membaca.Pendekatan komunikatif l l Fokus kpd aktiviti berinteraksi dan berkomunikasi Tujuan : . m ma ami.Guna bhs yg betul semasa .

Peringkat-peringkat dlm pelaksanaan pengajaran : 1. . Aktiviti prakomunikatif munikatif 2.

l .Secara ringkasnya …… penekanan kepada fungsi dan struktur secara serentak l boleh menyatakan perasaan atau fikiran mereka l berbeza de an pendekatan tradisional y ng hanya mementingkan kepada aspek tatabahasa d n perbendaharaan kata semata-mata.

.

2.CONTOH AKTIVITI HP : 3.1 Mengecam huruf vokal yang terdapat dalam perkataan .

RMING & SOAL JAWAB v PENDEKATAN .MENGECAM HURUF VOKAL DALAM PERKATAAN .AKTIVITI 1 : INDUKTIF v KAEDAH : TERUS. ORAL-AURAL. LINGUISTIK & FONETIK v TEKNIK : .

3. Guru meminta kanak-kanak mencari dan menyebut huruf vokal yang terdapat dalam pe taan tersebut. . 2.1. Guru meminta kanak-kanak menyebut perkataan yang di tunjukkan. Guru menunjukkan kad-kad gambar beserta perkataan kepada kanak-kanak.

.

.

AKTIVITI 2 : DEDUKTIF v KAEDAH : TERUS. SEMULAJADI & LINGUISTIK v TEKNIK : MAIN PERANAN. L NAN / DRAMA & UK CARA v PENDEKATAN .MENGECAM HURUF VOKAL DALAM PERKATAAN .

Guru menunjukkan kad-kad huruf vokal dan meminta kanak-kanak menyebut huruf vokal tersebut.1. Aa Ii Oo Ee Uu .

A I A E O A ua . Kemudian.2. guru menunjukkan contohcontah perkataan yang mengandungi huruf vokal.

u i .

Guru dan Petani dan sebagainya. . ntoh : As ar. Guru dan kanak-kanak berbincang tentang huruf vokal yang terdapat dalam perka n tersebut. Doktor. Kanak-kanak diminta untuk melakonkan sebarang aksi pekerjaan yang mengandungi huruf vokal yang diberikan di hadapan kelas. 4. 5.3. Guru membahagikan kanak-kanak kepada 5 kumpulan. Setiap kumpulan mewakili 1 huruf vokal. Polis.

ORAL-AURAL. ESAIAN MASALAH & UK CARA . SEMULAJADI & LINGUISTIK v TEKNIK : SO JAWAB.AKTIVITI 3 v PENDEKATAN : EKLEKTIK v KAEDAH : TERUS.MENGECAM HURUF VOKAL DALAM PERKATAAN . LATIH TUBI.

. Setiap kumpulan diminta mengecam huruf vokal yang sesuai dengan kad gambar tersebut.1. 2. Guru membahagikan kanak-kanak kepada empat kumpulan Guru mengedarkan kad gambar dan kad huruf vokal kepada setiap kumpulan.

Setiap kumpulan diminta mengecam huruf-huruf vokal yang terdapat dalam perkataan yang diberi. 4. Kemudian. guru memberikan kad-kad perkataan kepada setiap kumpulan. .3.

BERBINCANG & AINAN BAHASA v PENDEKATAN .AKTIVITI 4 : KOMUNIKATIF v KAEDAH : TERUS.MENGECAM HURUF VOKAL DALAM PERKATAAN . SO JAWAB. ORAL-AURAL & UISTIK v TEKNIK : BRAINSTORMING.

Guru mengagihkan kad perkataan (pisang. tembikai. . Kanakkanak ang ain diminta untuk meneka buah terseb t.e.i. 4.1. Guru menunjukkan dan menyebut hurufhuruf vokal (a. rambutan dan durian) kepada setiap kumpulan.u) yang berbentuk 3 dimensi bersama kanak-kanak. dan berbentuk bulat. isi berwarna kuning. tu kumpu an dikehendaki menyatakan ciri-ciri buah yang diwakili. 2. 3.o. betik. Kanak-kanak diletakkan dalam 5 kumpulan. Contoh : durian-mem unyai duri.

ahli kumpulan tersebut menunjukkan kad perkataan kepada kelas. Kemudian. Langkah 4 dan 5 diulang dengan kumpulan yang lain. Guru dan pelajar bersoal jawab tentang huruf vokal yang terdapat dalam perkataan tersebut. 6.5. .

ka dah dan teknik yang spesifik s masa proses P & P. kaedah dan teknik yang hendak digunakan kerana tiada 1 pendekatan. Pemilihan ini mestilah secara kreatif a ar kanak-kanak memperoleh pengalaman ya g berguna. .KeSiMPuLaN l l Terdapat banyak pendekatan. kaedah dan teknik yang boleh digunakan oleh guru semasa P&P Guru bebas memilih pendekatan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful