P. 1
Pendekatan, Kaedah, Teknik Dan Strategi

Pendekatan, Kaedah, Teknik Dan Strategi

|Views: 8|Likes:

More info:

Published by: Zaizuriwati Baharuddin on Apr 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/20/2014

pdf

text

original

PERBEZAAN
PENDEKATAN, KAEDAH
DAN TEKNIK

PENDEKATAN

l Parera (1986) :

l Pendekatan merupakan satu latar belakang
falsafah atau pandangan mengenai idea
utama yang hendak dibahaskan dan
merupakan satu aksioma (pernyataan yang
diterima umum dan menjadi asas kepada
an).

l Kamarudin Hj. Husin (1988) :

l satu kumpulan andaian yang saling berkait
tentang hakikat bahasa, hakikat pengajaran
bahasa dan akikat pembelajaran bahasa

Jenis-jenis Pendekatan :

1. Pendekatan Induktif

2. Pendekatan Deduktif

3. Pendekatan Eklektik

4. Pendekatan Komunikatif

5. ndekatan Interaksional

6. Pendekatan Pengalaman Bahasa

7. Pendekatan Bersepadu

KAEDAH

l Mangantar Simanjuntak (1982) :

l satu rencana (prosedur) yang menyeluruh untuk
mengajar sesuatu bahan bahasa, yang secara
keseluruhannya mestilah didasarkan kepada
pendekatan yang di gunakan.

l Parera (1986) :

l satu rancangan menyeluruh untuk menyampaikan
ahan-bahan bahasa, tidak ada
hagian-baha iannya yang saling bertentangan dan
semuanya berdasarkan kepada pendekatan

l Ishak Ramly (2006) :

l satu rancangan tentang apa yang akan dilaksanakan
sesuai dengan situasi bagi mencapai sesuatu objektif
pengaja n.

Jenis-jenis kaedah :

(menurut Kamarudin Hj. Husin,1988 )
1. Kaedah terus
2. Kaedah semulajadi
3. Kaedah askar atau tentera
4. Kaedah ajuk-hafaz
5. Kaedah linguistik
6. Kaeda oral-aural
7. Kaeda terjemahan
8. Kaeda psikologi
9. Kaeda kod-kognitif
10. eda khusus

1. Kaedah Terus :

lMenurut Salleh Mohd Akib (1975), kaedah terus ini ialah
kaedah pengajaran secara perbualan untuk memperkenalkan
bahasa kedua kepada kanak-kanak.
lmenurut Kamarudin Hj. Husin (1988), kaedah ini
mengutamakan prinsip mengajar berdasarkan psikologi
kanak-kanak.
lKaedah ini disampaikan berdasarkan empat perkara asas

iaitu:

1. Perhubungan secara langsung antara perkataan dengan
benda atau ayat dengan fikiran atau sebaliknya.
2. Pengajaran harus dikaitkan dengan pengalaman-
pengalama dia ada.
3. timbulkan pera aan ingin tahu kanak-kanak melalui
soalan-soalan ang telah dirancangkan.
4. mengutamaka bahasa lisan, tidak mempelajari undang-
undang tentan bahasa yang hendak dipelajari,
mengutamaka sebutan yang betul, ulangan dan
pengukuhan h rus dibanyakkan, dan mempelajari sesuatu
yang mudah s belum sesuatu yang kompleks.

2. Kaedah Semulajadi :
l hampir sama dengan kaedah Terus. Pengajaran dimulakan
dengan soalan-soalan yang berhubung dengan objek dan
gambar. Perkataan-perkataan yang baru diterangkan dengan
menggunakan perkataan-perkataan yang telah diketahui oleh
murid.
l Terjemahan tidak langsung digunakan.

3. Kaedah Oral-Aural :
l kaedah mendengar dan kemudiannya bertutur.
l menggunakan dialog untuk dihafaz dan diikuti secara ajukan.
l Latih tubi dan dialog dijalankan dalam cara yang realistik
memberi perhatian kepada intonasi yang betul.

4. Kaedah Linguistik :
l Kaedah ini membo hkan kanak-kanak menggunakan bahasa
yang telah diketahuinya untuk mempelajari bahasa baru dari segi
bunyi.

l memulakan aktiviti engan latihan pendengaran kemudian diikuti
oleh aktiviti menyebut. Pengajaran tatabahasa dilakukan
mengikut p dekat n Induktif (Kamarudin Hj. Husin,1988).

TEKNIK

l Kamus Dewan (edisi ketiga) :

l kaedah mencipta sesuatu hasil seni seperti
muzik, karang-mengarang dan sebagainya.

l Edward M. Anthony :

l satu muslihat atau strategi atau taktik yang
digunakan oleh guru untuk mencapai hasil
maksimum pada waktu mengajar
s uatu bahagian bahasa tertentu.

l Kamaruddin Hj. Husin & Siti Hajar Hj. Abdul
Aziz :

l pengendalian uatu organisasi yang benar-benar
berlaku di dalam bilik darjah di mana ia
digunak n unt k mencapai sesuatu objektif.

Jenis-jenis teknik :

(menurut Kamarudin Hj. Husin,1988 )

1. Teknik main peranan
2. Teknik permainan bahasa
3. Teknik latih tubi
4. Teknik bercerita
5. Teknik inkuiri
6. Teknik perbahasan
7. Teknik kuiz
8. Teknik sumbangsaran
9. Teknik soal jawab
10. Teknik simulasi
11. Teknik drama
12. Teknik perbincangan

1. Teknik berbincang

l

teknik pengajaran yang berbentuk perbualan dan ia dilakukan
di kalangan kanak-kanak di bawah penyeliaan dan kawalan
guru.

2. Teknik brainstorming

l teknik yang berbentuk perbincangan
l

Kanak-kanak digalakkan berfikir secara kreatif dan aktif untuk
menghuraikan pendapatnya.

3. Teknik soal jawab

l teknik yang k ap digunakan oleh guru.
l Ia mewujudk interaksi antara guru dengan kanak-kanak.
l

Teknik ini dilaksanakan dengan cara guru bertanyakan soalan
dan kanak-k k akan menjawab soalan tersebut.
l Mempunyai aras kesukaran soalan

4. Teknik main peranan

l

teknik yang melibatkan gambaran-gambaran murid terhadap
sesuatu situasi atau keadaan dan melakonkannya tanpa sebarang
bantuan skrip.
l pengalaman secara spontan.

5. Teknik bercerita

l

Guru memilih cerita yang sesuai dengan kanak-kanak dan isi
pengajaran yang hendak disampaikan.

l

Guru bercerita dalam keadaan yang selesa dan berikan penekanan
kepada aspek-aspek bahasa yang hendap diajarkan.

6. Teknik tunjuk cara

l

suai digunaka terutama dalam proses pengajaran yang
emerlukan kan k-kanak bertutur dengan menggunakan
ayat-ayat yang b tul dan sempurna.

l

Di samping menunjuk cara, kanak-kanak diminta untuk
menerangkannya melalui bahasa yang baik.

l

Sebelum kanak-kanak menunjuk cara, guru perlulah
menerangkan m ksud tunjuk cara tersebut dan perkara-
perkara g ha s dicakapkan.

7. Teknik penyelesaian masalah

l teknik pembelajaran yang dilaksanakan di bawah
penyeliyaan guru. Kanak-kanak diberi masalah dan
cuba menyelesaikan masalah tersebut.

8. Teknik latih tubi

l pengulangan fakta-fakta yang telah dipelajari.
Tujuannya adalah untuk mencapai taraf penguasaan
kemahiran tersebut dan di samping itu, untuk menjamin

9. Teknik permainan bahasa

l guru membentuk satu situasi yang memerlukan kanak-
kanak menggu akan bahasa yang ada pada mereka
untuk menyele ikan tugas-tugas permainan yang
diberi.

Secara keseluruhannya, pendekatan
adalah bersifat aksiomatik dan
menggambarkan hakikat bahasa dan proses
belajar bahasa yang dijadikan landasan untuk
menyusun kaedah mengajar. Kaedah pula
adalah bersifat prosedur dan teknik

ksanaan kaedah dalam kelas.

Pendekatan
Induktif

o Khusus kepada
umum
o Pengajaran
mendapatkan
hukum
o Banyak
menggunakan
contoh
K a e d a h :

1. Terus atau
semulajadi
2. Oral-aural
3. Linguistik
4. Fonetik

T e k n ik :
1.Berbincang
2.Brainstorming
3.Soal jawab

Pendekatan
Deduktif

o Umum kepada
khusus
o Pengajaran
berdasarkan
hukum
o Kemukakan
genelisasi

K a e d a h :
1.Linguistik
2.Semulajadi
3.Terus

Teknik :
1.Main peranan
2.Bercerita
3.Lakonan/ drama
4.Tunjuk cara

Pendekatan
Eklektik

o Gabungan
induktif dan
deduktif
o Pengajaran
mengikut kebolehan
dan kemampuan
kanak-kanak

K a e d a h :
1.Linguistik
2.Oral-aural
3.Semulajadi
4.Terus

T e k n ik :
1.Penyelesaian
masalah
1.Tunjuk cara
2.Latih tubi
3.Soal jawab

Pendekatan
Komunikatif

o Bahasa sebagai satu
komunikasi
o Pengajaran lebih
kepada dialog
o Situasi yang
menyerupai keadaan
sebenar

K a e d a h :
1. Linguistik
2. Oral-aural
3. Terus

T e k n ik :
1.Bercerita
2.Brainstorming
3.Soal jawab
4.Berbincang
5.Permainan
bahasa

Sumber :

K
H

Pendekatan Induktif

l dipelopori oleh aliran pemikiran behaviorisme
l dimulai dengan contoh-contoh khusus kpd
kesimpulan umum
l memberi peluang kepada pelajar membuat
esimpulan sendiri
l b matlamatkan kepada pembentukan kebiasaan &
menek nkan kpd pengulangan
l utk mendapatkan hukum

Konsep-konsep pndktn induktif :

lMempelbagaikan perbendaharaan kata untuk
mendapatkan hukum
l Memperkenalkan pengetahuan & pengalaman
l asikan maklumat utk m’btk hukum
l Membentuk kesimpulan drpd cth-cth tertentu

Pendekatan Deduktif

lPendekatan ini selaras dengan teori
pembelajaran Gestalt
lpengajaran dengan mengemukakan
generalisasi dan kemudian diikuti oleh contoh-
contoh.
l be tlamatkan pemerolehan struktur kognitif
lPendekatan ini ebih banyak menekankan aspek
tulisan

Prinsip-prinsip pndktn deduktif

1. Generalisasi pada permulaan pengajaran
mestilah dinyatakan secara eksplisit
2. Cth-cth yang digunakan mestilah sesuai dan
mencukupi
3. Cth tdk hrs datang dr guru shj ttp juga dr
murid
4. th msti btl spy murid dpt meniru & mghslkan
cth yg lain
5. Pemahaman eneralisasi murid msti dinilai
melalui pelbg i cara

Kelebihan:

l

Cara yang mudah untuk menyampaikan
isi pelajaran.

l

Menjimatkan masa dan tenaga, tidak
perlu membuat banyak persediaan.
l Pendeka ini patut dan sesuai
gunakan o eh kerana secara tradisinya,
guru patut memberikan penerangan
sebelum memulakan pengajaran dan
pembe ajaran.

Pendekata n Eklektik

Pendekatan eklektik merupakan
gabungan daripada dua pendekatan lain
iaitu pendekatan deduktif dan induktif.
lektik bermaksud pe
gajaran disampaikan dengan
menggabungk n semua atau sebahagian
daripada ciri-ciri sesuatu kaedah ke
dalam kaedah yang baru.

l Pengajaran eklektik amat penting dalam
membantu meningkatkan kemahiran
mengeja dan juga kemahiran membaca
dalam kalangan kanak-kanak.

l Pendekatan eklektik digunakan apabila
sesuatu pengajaran memerlukan guru
me ggunaka berbagai-bagai pendekatan
ti ak hanya d ngan penggunaan satu
bidang pende atan yang mirip kepada
satu teori sah ja.

l Teori eklektik berpegang kepada satu fahaman
bahawa kaedah yang baik diterap dari berbagai-
bagai sistem dan pendekatan.

lPendekatan eklektik merupakan satu usaha
bagi menyatukan cara hubungan yang rapat di
antara berbagai-bagai pendekatan.

lU aha ini juga erkaitan dengan cara bagi
merapatkan ke rah satu pertemuan yang baik
dalam penggun an pendekatan tersebut

l Cara yang demikian merupakan satu
permulaan bagi menggabungkan kaedah
yang pelbagai itu ke arah satu sistem yang
munasabah untuk dilaksanakan ke dalam
proses pengajaran.

l Walau bagai anapun penggabungan
tidak boleh di amakan dengan teori
eklektik, tetap di antara satu kaedah
dalam teori eklektik adalah
penggab ngan.

Pendekatan komunikatif

l

Fokus kpd aktiviti berinteraksi dan
berkomunikasi
l Tujuan :

- Guna bhs yg betul semasa

- Memb ntuk satu tatacara yang
berkes n bagi mengajar empat
kemah ran bahasa iaitu membaca,
mma ami, menulis dan bertutur

Peringkat-peringkat dlm
pelaksanaan pengajaran :

1. Aktiviti prakomunikatif

2. munikatif

Secara ringkasnya ……

l penekanan kepada fungsi dan struktur
secara serentak
l boleh menyatakan perasaan atau fikiran
mereka
l berbeza de an pendekatan tradisional
y ng hanya mementingkan kepada aspek
tatabahasa d n perbendaharaan kata
semata-mata.

CONTOH AKTIVITI

HP : 3.2.1 Mengecam huruf vokal
yang terdapat dalam perkataan

MENGECAM HURUF VOKAL
DALAM PERKATAAN
- AKTIVITI 1 -

v PENDEKATAN : INDUKTIF
v KAEDAH : TERUS, ORAL-AURAL,
LINGUISTIK & FONETIK

v TEKNIK : ,

RMING & SOAL

JAWAB

1. Guru menunjukkan kad-kad gambar
beserta perkataan kepada kanak-kanak.
2. Guru meminta kanak-kanak menyebut
perkataan yang di tunjukkan.
3. Guru meminta kanak-kanak mencari dan
menyebut huruf vokal yang terdapat
dalam pe taan tersebut.

MENGECAM HURUF VOKAL
DALAM PERKATAAN
- AKTIVITI 2 -

v PENDEKATAN : DEDUKTIF
v KAEDAH : TERUS, SEMULAJADI &
LINGUISTIK
v TEKNIK : MAIN PERANAN,
L

NAN / DRAMA &
UK CARA

1. Guru menunjukkan kad-kad huruf vokal
dan meminta kanak-kanak menyebut
huruf vokal tersebut.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->