EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

TAJUK 1 Sinopsis

ALAM BELAJAR

Bab ini menjelaskan konsep alam belajar dari segi psikososial, fizikal dan komuniti pembelajaran. Bab ini juga menghuraikan pengalaman langsung pembelajaran kanak-kanak dan membincangkan konsep main dan kepentingan bermain dalam proses pembelajaran. Peranan main dalam proses pembelajaran adalah sangat penting. Tidak dapat dinafikan bahawa kanak-kanak belajar melalui proses bermain. Main boleh dikategorikan kepada permainan sosial dan permanian kognitif. Main ialah asas yang kukuh kepada pembelajaran bahasa, berfikir secara logik dan kreatif serta mematuhi peraturan dan cara hidup. Guru wajar

memanfaatkan proses main untuk menghasilkan pembelajaran yang berkesan. Perancangan yang rapi amat diperlukan untuk mendapatkan kesan yang baik. Ciri-ciri main selaras dengan ciri-ciri pembelajaran berkesan yang merangkumi aspek-aspek penglibatan aktif, motivasi intrinsik, bebas untuk memilih, menyeronokkan, proses penyesuaian, penerokaan dan simulasi. Kesimpulannya, alam belajar merupakan suasana belajar yang dapat merangsang minat belajar kanak-kanak dalam mencapai matlamat perubahan tingkah laku.

Hasil Pembelajaran
1. Menerangkan konsep alam belajar. 2. Menghuraikan elemen-elemen fizikal, psikososial dalam mewujudkan persekitaran yang kondusif. 3. Menjelaskan konsep main dalam proses pembelajaran kanak-kanak. 4. Menerangkan pembelajaran. 5. Menghubungkaitkan pengalaman belajar kanak-kanak dengan konsep pengalaman langsung 1 peranan dan kepentingan bermain dalam proses

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

KERANGKA TAJUK

Rajah 1.1: Kerangka Tajuk Alam Belajar

2

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

1.0 KONSEP ALAM BELAJAR

FIKIRKAN... Pada pandangan anda, apakah aspek-aspek dalam alam belajar yang mempengaruhi perkembangan seorang pelajar dari segi fizikal, emosi, intelek dan rohani? Antara aspek-aspek yang telah anda kenalpasti, manakah yang paling penting dan kritikal sekali? Mengapa?

Alam belajar dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan atau suasana belajar yang dapat merangsang minat belajar kanak-kanak dalam mencapai matlamat perubahan tingkah laku ke arah yang positif dan daripada tidak tahu kepada tahu.

1.1 ALAM FIZIKAL
Fizikal boleh diibaratkan sebagai ‘guru yang kedua’ bagi seseorang

pelajar dalam bilik darjah. Alam fizikal banyak mencerminkan gaya pengajaran seorang guru di bilik darjah. Sususan kerusi dan meja , pokok-pokok dalam pasu, gambar-gambar pemandangan, papan kenyataan, hasil kerja pelajar akan mewujudkan satu keadaan yang kondisif untuk seseorang pelajar.Penyusunan meja kerusi pelajar sebagai gaya auditorium, gaya bersemuka, gaya off-set, gaya seminar dan gaya kluster akan membantu pelajar untuk meningkatkan pelajaran mereka. Lima susunan bilik darjah yang biasa digunakan oleh guru:

3

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

a. Gaya Auditorium

b. Gaya Bersemuka

4

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

c. Gaya ‘off-set’

d. Gaya Seminar

5

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

e. Gaya Kluster/ Berkelompok

FIKIRKAN... Cuba anda renungkan soalan berikut: Adakah sesebuah bilik darjah hanya terdiri daripada meja dan kerusi sahaja? Sebuah bilik darjah bukan hanya terdiri daripada meja dan kerusi sahaja tetapi perlu mengambilkira aksesori-aksesori untuk “sentuhan peribadi” (personal touch) seperti; pokok-pokok pasu gambar-gambar papan-papan kenyataan o poster / carta pendidikan o hal-ehwal umum o kata-kata hikmah o sudut bacaan o jadual-jadual : waktu / bertugas / dan lain-lain. 6

cekap. beramah tamah. 2: Faktor Psikososial 7 . berkeyakinan diri dan mengambil berat tentang keselamatan dan keselesaan pelajar akan memenuhi keperluankeperluan psikososial murid-murid yang diajar. suasana yang kondusif .Seorang guru yang prihatin terhadap kebajikan pelajar dan mudah didampingi.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 1. tingkah laku yang diterima dan saling berbudi bahasa akan membantu seorang pelajar dalam aspek keselamatan dan keselesaan mereka dalam persekitaran sekolah.2 Psikososial Faktor psikososial seperti nada suara yang sesuai. Rajah1.

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 1. Bilik darjah sebagai komuniti pembelajaran berpegang pada prinsip-prinsip ..   pihak sekolah semua warga sekolah 8 . FIKIRKAN.  Kolaborasi antara murid-murid dengan guru bagi memikirkan alternatif penyelesaian masalah. Perlaksanaan komuniti pembelajaran melibatkan kedua-dua pihak. Ciri-ciri satu komuniti pembelajaran.  Pembelajaran menitikberatkan pemahaman.  Penglibatan murid-murid dalam pembelajaran koperatif bersama rakan sebaya mereka.  Fokus kepada pembinaan pengetahuan dan hasil pembelajaran.3 KOMUNITI PEMBELAJARAN Konsep kedua alam belajar yang penting dalam pembentukan murid berkaitan dengan komuniti pembelajaran.  Kolaborasi sesama murid melalui pembelajaran koperatif.  Tanggungjawab ke atas pengetahuan dan kawalan terhadap ilmu yang akan diperoleh diperkongsikan bersama.  Sumber jaringan sokongan akademik dan sosial. Biasakah anda dengar istilah ‘sekolah sebagai komuniti pembelajaran’? Apakah yang anda faham dengan konsep tersebut? Komuniti pembelajaran merujuk kepada sekumpulan manusia yang belajar bersama-sama dalam satu persekitaran yang selamat lagi menggalakkan dengan adanya dialog. maklumbalas.. refleksi dan penurunan kuasa.

Pengalaman dengan persekitaran yang tidak melibatkan murid secara langsung tetapi keputusan yang diambil dalam persekitaran tersebut memberi kesan kepada kanak-kanak dan dewasa yang terlibat dengan kanak-kanak tersebut.1 Teori Ekologi Bronfenbrenner Teori Ekologi Bronfenbrenner menjelaskan pengaruh sosiobudaya persekitaran terhadap perkembangan dan pembelajaran individu. Ekosistem. rumah jiran.Apa yang berlaku dalam satu mesosistem boleh mempengaruhi interaksi dengan mikrosistem yang lain. adik beradik. Mikrosistem. Perhubungan antara mikrosistem. Makrosistem. Contoh sekolah-pasar raya. Contoh ibubapa. Persekitaran yang terdekat dimana kanak-kanak mempunyai interaksi secara langsung dan menghabiskan paling banyak masa. jiran dan guru. Elemen-elemen dalam setiap sistem dalam model Bronfenbrenner ialah seperti berikut: a. kemudahan dan peraturanperaturan yang dikuatkuasakan oleh tempat membeli belah secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan sosial kanak-kanak tersebut. sekolah-jiran. rakan-rakan.nilai-nilai dan amalan masyarakat . Mesosistem. c. Misalnya dalam sesetengah masyarakat peranan jantina dititik 9 . Contoh rumahsekolah. kaedah pengurusan.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 1. d. Misalnya keadaan rumah boleh mempengaruhi tingkah laku individu di sekolah. Perkembangan individu dipengaruhi oleh norma-norma . b.3.

Misalnya kanak-kanak hari ini lebih berfokus kepada permainan komputer jika dibandingkan dengan kanakkanak dua atau tiga puluh tahun dahulu yang lebih gemar bermain di persekitaran rumah.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR beratkan (santrock 200H). Kronosistem. 10 .3: Teori Sistem Ekologikal Bronfenbrenner Interaksi elemen-elemen dalam 5 sistem ekologikal Teori Ekologi Bronfenbrenner boleh mempengaruhi perkembangan dan pembelajaran murid. Sistem Makro Sistem Krono Sistem Ekso Sistem Meso Sistem Mikro Rajah 1.Di sesetengah Negara. kaum lelaki diberi peranan yang lebih dominan dimana mereka diberi peluang pelajaran dan pekerjaanpekerjaan yang penting e. Perubahan keadaan dalam sesuatu tempat masa .

Persekitaran banyak mempengaruhi tingkah laku dan perkembangan intelek dan rohani seorang pelajar.4 PERANAN DAN KEPENTINGAN MAIN DALAM PEMBELAJARAN MURID-MURID 1.2 Implikasi Sistem Teori Ekologi Bronfenbrenner kepada guru. Oleh yang demikian persekitaran boleh mempengaruhi perkembangan dan pembelajaran murid secara mutlak. Persekitaran yang membina dan positif akan membantu pelajar mencapai kecemerlangan dalam akedemik manakala persekitaran yang tidak sesuai atau negatif akan membantutkan segala usaha yang diambil oleh pelajar tersebut.3. 2001. Ia merupakan satu keperluan dalam alam kanak-kanak. dari peringkat bayi sehingga peringkat remaja” (Brewer. REHAT 1. Persekitan yang diwarisi oleh seorang pelajar akan membentuk tingkah laku yang akan mencorakkan perkembangan akedemik dan sahsiah. aktif dan konstruktif uang telah disebatikan dalam diri kanak-kanak.s 144) 11 .4. m.1 Konsep dan Peranan Main Konsep main boleh dijelaskan sebagai “tingkah laku dinamik.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR PERBINCANGAN Apakah implikasi teori ini kepada anda sebagai seorang guru? 1.

Oleh yang demikian. ibu-bapa. kesemua perasaan ini member kesediaan kognitif kepada individu tersebut untuk belajar pada tahap optimum.” Seseorang akan memahami apa yang diperkatakan oleh orang lain berdasarkan pengalaman mereka.4. penglibatan dan eksperintial. Main adalah proses di mana pembelajaran berlaku. Kanak-kanak mungkin mempunyai pengalaman langsung yang terhad. Ibu bapa tidak akan berkata. Oleh itu proses pembelajaran adalah lebih berkesan bagi kanakkanak yang masih dalam peringkat perkembangan Operasi Konkrit (7-12 tahun) untuk mengalami persekitaran pembelajaran yang berunsurkan hands-on. main dianggap tidak mendatangkan faedah dan hanya membuang masa dan tenaga sahaja. Sebenarnya dari perseptif kebebasan dan emosi yang menenangkan jiwa. 1. Pengalaman tersebut masih meninggalkan perasaan kegembiraan. baca buku tentang labah-labah. guru dan ibu bapa harus mengatur peluang untuk kanak-kanak mengalaminya. Maka sebagai pendidik. Bermain merupakan aktiviti di dalam kehidupan seharian kanak-kanak. semula jadi ialah bermain. psikologi. kita harus bawa keseronokan ini dalam bilik darjah. orang dewasa dan guru perlu meahami perana dan kepentingan main dalam proses pembelajaran kanak-kanak di sekolah rendah. kanak-kanak belajar berkenaan diri sendiri dan hubungan dengan alam persekitarannya. Melalui bermain. main ialah tugas belajar kanak-kanak. Tanpa pengetahuan dan kefahaman tentang konsep ini. “ Jangan tengok labah-labah ini.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Sudah tentu anda masih ingat pengalaman bermain semasa anda di bangku sekolah. Pengalaman langsung yang paling asas dan 12 .2 Pengalaman Langsung Melalui Bermain Cara pembelajaran terbaik untuk kanak-kanak belajar tentang dunia mereka adalah melalui pengalaman langsung.

lawatan sambil belajar. I.kerja lapangan. . . . .com/articles/view/20101103/local/children-getfirst-hand-experience-of-traffic-control] PERBINCANGAN Senaraikan tiga peranan main yang signifikan dalam proses pembelajaran.drama.amali.projek pembelajaran berkumpulan. II. _________________________________ _________________________________ _________________________________ III. dll.timesofmalta. . Layari Internet [Rujukan:http://www. .EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Contoh-contoh pengalaman langsung yang boleh diimplementasikan merentasi topik dan bahantara yang berbeza-beza ialah.pendidikan luar. 13 .

Peniruan.5 KEPENTINGAN MAIN DALAM PROSES PEMBELAJARAN KANAK-KANAK 1. Main menyediakan saluran untuk kanak-kanak menggunakan tenaga yang berlebihan d. Main membantu dalam pembentukan jati diri. Main memberikan peluang kepada kanak-kanak belajar menyelesaiakan pelbagai bentuk masalah (kognitif.1 Mengapa bermain? Mengikut Piaget (1962).EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 1. mengangkat. social) yang menyumbang kepada perkembangan intelek f. Main membolehkan kanak-kanak menyediakan diri kea rah kedewasaan atau kematangan e. melompat. latih tubi. rumusan. keyakinan diri dan berani bertindak. Perkembangan Fizikal Kanak-kanak menguasai kawalan motor halus dan motor kasar melalui bermain. bermain boleh membantu kanak-kanak dalam perkembangan fizikal. pemupukan nilai murni seperti motivasi intrinsic.perkaitan. Main membudayakan proses pembelajaran termasuk mengulang. perkembangan sosioemosi. menendang. perasaan dan emosi b. ketahanan. kanak-kanak memerlukan aktiviti bermain kerana: a. 14 . perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa. mensintesisi dan menguji g.2 Kepentingan dan Faedah Bermain Secara umum. Main memberikan peluang kepada kanak-kanak meluahkan idea. 1. latihan. Main dapat mewujudkan perasaan teneng dan menghiburkan hati c. kemahiran interpersonal. motor.5. penemuan. membuat huraian. a. penglibatan. Kemahiran motor kasar yang dapat dikembangkan melalui aktiviti seperti berlari bebas. penerokaan.5. ketrampilan diri. memanjat.

melukis. bersabar dan bertolak ansur. menajak kanak-kanak keluar daripada pola egosentrik. Aktiviti membutang. Dengan itu main member peluang kepada kanak-kanak membina konsep kendiri yang positif. Kemahiran manipulative dapat dibina melalui aktiviti seperti mencucuk benang ke dalam manik. mengambil kira pandangan rakan. menghormati hak orang lain. Aktiviti main peranan seperti berpura-pura menjadi doctor dan pesakit atau menaiki bas olok-olok member latihan kepada kanak-kanak untuk menguasai pengethuan dari pesekitaran seta membantu perkembangan kemahiran bersosialisasi. mengikat reben. kraftangan dan membentuk menggunakan doh. kegunaan ruang dan arah tujuan. 15 . Mereka belajar bekerjasama untuk mencapai matlamat kumpulan. Ini member kesedaran kepada kanakkanak tentang fungsi badan sendiri. mewarna. keyakinan diri serta melahirkan sentiment dan menstabilkan emosi. menampal dan mencantum dapat mengembangkan kemahiran motor halis dan koodinasi mata-tangan. kanak-kanak berpeluang belajar berinteraksi dengan orang lain secara positif. Permainan imaginative seperti ini memberikan latihan kepada kepada kanak-kanak mengenali alam dewasa. Perkembangan sosioemosi Semasa bermain. b. jigsaw puzzles. Mereka dapat belajar menangguh kehendak semerta diri (delayed gratification) untuk mencapai matlamat jangka panjang.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR membaling dan menyambut (bola).

Aktiviti seperti membina blok. dan membuat perbandingan. Kanakkanak juga dapat meningkatkan kemahiran penggunaan bahasa dalam persekitaran yang relaks. membuat rumusan. teka -teki. nyanyian dan congkak membantu mengembangkan kemahiran bahasa. mengkategori.4: Jenis-jenis main 16 . permainan bahasa. permaiana dam. puzzle. matematik dan sains serta berfikir secara logic dan kreatif. 1. membezakan. memerhati. Perkembangan Kognitif dan Bahasa Bermain juga dapat membantu memperkembangkan kebolehan kognitif seperti mengenal pasti. membuat urutan.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR c. meramal.6 JENIS-JENIS MAIN JENIS-JENIS MAIN MAIN SOSIAL(MILDRED PARTEN 1932) MAIN KOGNITIF (PIAGET 1962) Rajah 1. semulajadi dan seronok.

psikomotor dan afektif.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR FIKIRKAN Pernahkah kita berfikir bahawa kanak-kanak memerlukan main dalam perkembangan kognitif. Jenis-jenis main sosial: Unoccupied Play Main Pemerhati (Onlooker Play) Main Solitari (Solitary Play) Main Selari (Parallel Play) Main Gabungan (Associative Play) 17 . Main Sosial (Social Play) Kanak-kanak bermain bersama dalam kumpulan atau dalam lingkungan kawasan permainan secara sendirian atau berinteraksi dengan bahan. dan permainan kognitif a. Terdapat 2 kategori main iaitu permainan sosial yang diutarakan oleh Parten(1932) pula dipelopori oleh Piaget (1962).

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Main Koperatif (Cooperative Play) Unoccupied Play(Perlakuan tidak menentu) .Murid bermain secara perseorangan / bersendirian tanpa menghiraukan rakan sekelilingnya. 18 .Murid berada dalam lingkungan kawasan permainan tetapi tidak bermain Main Solitari (Solitary Play) .

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Main Pemerhati (Onlooker Play) . Kanak-kanak diberi peranan dan objek khusus dan mereka mematuhi peraturan yang ditetapkan. Main Koperatif (Cooperative Play) . 19 .Penglibatan murid dalam permainan ini adalah minima atau tidak langsung tetapi lebih suka memerhati rakan-rakan mereka bermain. Main Gabungan (Associative Play) .Murid bermain secara kumpulan menggunakan peralatan yang sama tetapi tiada matlamat dan peranan juga tidak ditentukan.Murid bermain dalam satu kumpulan dan bekerjasama untuk mencapai satu matlamat.

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR b. Main Kognitif(Cognitive Play) Murid menggunakan bahan konkrit/maujud untuk memperolehi pengetahuan dan meningkatkan perkembangan kognitif. Jenis-jenis main kognitif : Main Fungsian (Functional Play) Main Fantasi (Fantasy Play) Main Berperaturan (Games & Rules) Main Konstruktif (Constructive Play) Main Dramatik (Dramatic Play) Main Fungsian (Functional Play) Kanak-kanak menggunakan sensori motor dan tubuh badan melakukan sesuatu aktiviti seperti melompat atau memanipulasi objek yang melibatkan pengulangan pergerakan. psikomotor. sosioemosi dan kreativiti. 20 .

21 . ketingting) (polis sentri.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Main Fantasi (Fantasy Play) Kanak-kanak menggunakan imaginasi dan main peranan untuk mencipta aktivitiaktiviti baru di luar dunia ini berasaskan imaginasi dan daya kreativiti mereka seperti mengambil kotak untuk mewakili sebagai kereta ) Main Berperaturan (Games and Rules) Kanak-kanak bermain mengikut peraturan yang telah ditentukan dam.

22 .EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Main Konstruktif (Constructive Play) Kanak-kanak bermain menggunakan bahan untuk membina pengetahuan dan mengenali dunia mereka (cipta istana pasir.memasak) Main Sosiodrama (Sociodramatic Play) Melibatkan interaksi verbal di antara kanak-kanak untuk melakonkan watakwatak dalam aktiviti ini. Dua kategori main sosiodrama : Main yang melibatkan peristiwa harian yang benar dan realistik Main sosiodrama fantasi dan imaginasi kanak-kanak. binaan.

doktor. Pemilihan jenis permainan harus datang dari keputusan kanak-kanak sendiri. tempat permainan. dan 23 . Penglibatan Aktif (active involvement) Apabila kanak-kanak bermain. Mereka juga membuat manipulasi terhadap bahanbahan. d. keperluan hidup dan lain-lain peranan yang dijangkakan. Kanak-kanak sendiri pilih apa. Peranan guru ialah untuk menyediakan persekitaran yang memberangsangkan dengan sekatan yang minima. e. Penerokaan (exploration) Kedua-kedua jenis main. bukannya disebabkan oleh ganjaran luar. Motivasi intrinsik (intrinsic motivation) Keinginan untuk bermain berlaku secara semulajadi dan datang dari dalam diri individu itu sendiri. peraturan. Main sosiodrama atau simbolik seperi main perang. Proses penyesuaian yang menyeronokkan (pleasure adaptation) Semasa bermain kanak-kanak melalui proses penyesuaian diri dengan persekitaran. Dengan itu kanak-kanak dapat meneroka cara bermain serta menjelajah alam sekeliling serta menyesuaikan dirinya dengan persekitarannya. cara berkomunikasi. pergerakan badan diperlukan.7 CIRI-CIRI MAIN a. budaya. Mereka menggunakan motor kasar dan motor halus. b. c. kahwin dan lain-lain menyediakan peluang kepada kanak-kanak membuat penyesuaian yang menyeronokkan berdasarkan budaya hidup di dalam atau luar masyarakatnya. Mereka melibatkan diri secara aktif berinteraksi dengan rakan dan persekitaran. Seringkali kanak-kanak bermain untuk keseronokan dan kepuasan diri. terdapat ciri penerokaan seperti meneroka alat permainan. Bebas untuk memilih (freedom of choice) Main tidak boleh dipaksa. cara dan bila hendak bermain. sosial dan kognitif.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 1.

f. mereka robot dan model. Kanakkanak meneroka cara menggunakan fungsi alat permainan dengan efisien. pengujian hipotesis secara saintifik. mencipta alat/mainan daripada bahagianbahagian terbuang. Sebenarnya main membantu dalam perkembangan kebolehan akademik mereka.1 Bermain Dalam Persekitaran Sekolah Rendah (Brewer. memujuk dan memberi penerangan. 1. memanjat. Pengalaman mainan pupet atau lakonan muzikal menyediakan kanak-kanak untuk memperkembangkan bahasa lisan serta 24 . jarak. Setiap peristiwa/ bahan/ rakan merupakan pengalaman baru dan mempunyai kelainan Membuka dan memasang alat permainan merupakan penerokaan. Apa yang penting ialah kebijaksanaan guru untuk mengenal pasti pengalaman main yang bersesuaian dengan peringkat umur kumpulan kanak-kanak tertentu. Lakonan dan main peranan yang disediakan dengan kostum dan props yang mirip kepada senario sebenar dapat memberi kefahaman dan penghayatan pelakon (kanak-kanak) merasakan watak yang dimainkan. melompat dan membuai di taman permainan merupakan penerokaan persekitaran fizikal dari segi ruang. 2001) Konsep main dalam persekitaran sekolah rendah adalah berbeza dengan persekitaran prasekolah.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR persekitaran. mempertahankan idea. kelajuan dan arah. yang lebih berbentuk penerokaan. Kanak-kanak sekolah rendah belajar daripada aktiviti main seperti membuat binaan daripada pelbagai bahan.7. kanak-kanak berpeluang untuk berbual. Simulasi (Simulation) Main merupakan bentuk simulasi jika ia dilakukan menyerupai situasi sebenar. Semasa bermain. memberi pendapat. Kadang-kadang guru berpendapat peluang pembelajaran akademik mungkin terjejas jika kanak-kanak sekolah rendah menghabiskan masa untuk bermain. Aktiviti berlari.

Contohnya. Main Terarah (Directed Play) Permainan ini ditetapkan oleh guru seperti yang diarah atau ditetapkan mengikut peraturan atau undang-undang. Guru perlu memastikan terdapatnya peluang. Kanak-kanak memilih daripada kepelbagaian bahan yang ada untuk main bebas. bahan-bahan dan juga peraturan yang bersesuaian untuk mengendalikan aktiviti main sambil belajar. 25 . Aktiviti ini dijalankan bawah bimbingan guru. b. dalam subjek matematik. nyanyian sambil melakukan aksi seperti “Kalau rasa gembira tepuk tangan. c. Main Bebas (Free Play) Main bebas merupakan tingkah laku yang dimotivasikan secara intrinsik. contohnya. tolak dan kemahiran membuat keputusan. masa. tambah. Guru mengenal pasti bahan tertentu dan kanak-kanak membuat pilihan. Main Terancang (Guided Play) Main terancang mempunyai unsur-unsur main bebas tetapi unsur-unsur berkenaan telah dirancang oleh guru dengan rapi untuk mencapai matlamat tertentu. Peranan guru ialah untuk menyediakan persekitaran yang memberangsangkan dengan sekatan yang minima. guru menggunakan permainan Monopoli untuk memperkukuhkan pembelajaran konsep nombor. a. Aktiviti bermain dalam persekitaran sekolah rendah boleh dilihat sebagai satu kontinum yang bermula daripada main bebas kepada main terancang kepada main terkawal.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR menyalurkan idea secara simbolik – yang merupakan asas kepada kemahiran membaca.” mainan dalam bulatan seperti “Follow the leader” dan sebagainya. aktif dan menyeronokkan. tanpa matlamat nyata. Guru memberi arahan dan kanak-kanak menyempurnakan tugasan tersebut.

berikan maklumat bila dikehendaki oleh kanak-kanak.  mencelah pada masa yang sesuai. Hormati pemikiran kanak-kanak dan sistem peraturannya.7. Pencelahan tidak berbentuk halangan untuk mematikan semangat dan minat kanak-kanak  menilai untuk mengesan perkembangan dan keperluan kanak-kanak. Data-data yang diperolehi dijadikan asas perancangan bagi setiap individu 26 . pencapaian dan perkembangan kanak-kanak dari aspek fizikal.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 1. menyediakan persekitaran yang kaya dan aktiviti perlu ditukar dan diubah susunannya dari semasa ke semasa  merangsang main dengan menunjukkan minat dan sokongan terhadap tindakan kanak-kanak  bertindak balas terhadap minat kanak-kanak atau berkongsi pengalaman.2 Peranan Guru Dalam Proses Main Guru memilih pengalaman main untuk disepadankan dengan matlamat program • Jika matlamat menekankan penemuan – mainan bebas • Jika guru ingin pelajar mempamerkan kemahiran khusus – mainan terarah Adalah perlu bagi guru perlu   membuat pemerhatian tentang kelakuan kanak-kanak. sosial dan bahasa. merekodkan tingkahlaku. emosi. memberi bantuan di mana dan jika perlu.  kemukakan soalan-soalan fokus. intelek.

Terdapat 2 kategori main iaitu permainan sosial dan permainan kognitif.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR PERBINCANGAN Aktiviti Anda telah pun belajar tentang kepentingan main dalam dunia kanak-kanak. Dan fungsinya kepada perkembangan kognitif. cuba senaraikan 3 jenis permainan tradisional untuk setiap kategori. Jenis Permainan Traditional: Perkembangan intelek Perkembangan sosioemosi Perkembangan fizikal 27 . Dengan merujuk kepada nota kuliah dan carian internet. Permainan Sosial Permainan Kognitif Pilih satu permainan tradisional dan nyatakan kepentingannya kepada perkembangan intelek. psikomotor dan afektif. sosioemosi dan fizikal kanak-kanak.

Apakah perasaan kanak-kanak yang sedang bermain dan bagaimana ianya dikenalpasti? v. hubungan antara mereka) iii. Apakah jenis main yang anda perhatikan? ii. Bentangkan hasil pemerhatian anda dengan menggunakan persembahan Powerpoint yang merangkumi gambar foto. Sediakan satu laporan bertulis yang merangkumi aspek-aspek di bawah: i. Di manakah aktiviti ini berlangsung? iv. 28 . grafik. umur. Apakah faedah aktiviti main ini kepada kanak-kanak dari segi fizikal. buat pemerhatian ke atas kanak-kanak yang sedang bermain sama ada di pusat prasekolah atau di rumah. klip video dan sebagainya.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR LATIHAN TUGASAN Dalam kumpulan empat orang.intelek dan sosio-emosi. Siapakah kanak-kanak yang terlibat?( jantina.

Apakah bentuk penyusunan bilik darjah yang anda syorkan sekiranya anda ingini murid-murid anda berkolaborasi dalam kumpulan kecil bagi pembincangan secara kelas? 4. Apakah itu komuniti pembelajaran? Bilik darjah yang beroperasi sebagai komuniti pembelajaran. Pengalaman langsung berpegang kepada prinsip pembelajaran eksperiential.... Sedarkah anda bahawa sesebuah bilik darjah bukan hanya terdiri daripada meja dan kerusi sahaja? Anda juga perlu memberi perhatian kepada aksesori-aksesori yang akan memberi “sentuhan peribadi”. 29 . cuba anda jelaskan apakah antara pendekatan yang sesuai digunakan oleh guru... 10. Ahli-ahli teoris berpendapat bahawa persekitaran fizikal yang kondusif boleh diibaratkan sebagai guru kedua dalam bilik darjah! Apakah kepentingan persekitaram fizikal yang kondusif? 7..... apakah prisip-prinsip yang perlu dipegang? 9.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR LATIHAN UJI MINDA 1.. Jikalau anda merancang untuk mengendalikan pembelajaran bercorak kadar kendiri dan beisifat individu.. Apakah sentuhan peribadi yang dimaksudkan? 6..... antaranya termasuk ... Apakah tiga aspek alam belajar yang difikirkan penting dalam pembentukan murid yang menyeluruh? 2. Berdasarkan prinsip-prinsip di atas. Apakah empat elemen aspek-aspek psikososial yang dimaksudkan merangkumi? 3.. apakah cara-cara penyusunan bilik darjah yang sesuai bagi anda membentuk stesen-stesen pembelajaran? 5.. Pengalaman langsung boleh diimplementasi secara meluas merentasi topik dan bahantara berbeza-beza. 8.

(2004). Woolfolk. (9th ed). (2005).E. A. (2nd ed). A. New Jersey: Prentice Hall. learning and the early childhood curriculum. 30 . Educational psychology. W & Jane. London: Paul Chapman. Play.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR TAMAT BAB 1 RUJUKAN Elizabeth.

Terdapat lapan peringkat dalam proses pembelajaran Gagne. Membandingbeza antara prinsip pembelajaran Ewell dan jenis pembelajaran Gagne.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR TAJUK 2 KONSEP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SINOPSIS Bab ini menghuraikan tentang konsep asas pengajaran dan pembelajaran.kemahiran psikomotor dan sikap. Mengikut Model Ewell (1997). situasi mendesak (compelling situation). strategi kognitif. suasana yang menyeronokkan dan refleksi. 2. jenis-jenis pembelajaran dan prinsip-prinsip pembelajaran Gagne. iaitu. perkaitan dan corak/konstruktivisme. 4. terdapat lapan prinsip pembelajaran. Bab ini juga akan mengenali jenis-jenis pembelajaran. Sembilan langkah pengajaran yang dikemukakan oleh Gagne ialah menarik perhatian. HASIL PEMBELAJARAN 1. pengalaman langsung. Menjelaskan pengertian pengajaran dan pembelajaran. maklumat verbal. iaitu. memberikan maklum balas tentang prestasi. maklum pelajar tentang objektif. merangsang penyimpanan dan pemindahan pembelajaran. merangsang ingatan kambali pengetahuan sedia ada/pembelajaran lepas. Mengikut Gagne. Mengenalpasti jenis-jenis pembelajaran. Menghuraikan prinsip-prinsip pengajaran 3. 31 . kemahiran intelek. menilai prestasi. mengemukakan bahan rangsangan. terdapat lima jenis pembelajaran yang berbeza. pembelajaran informal. maklum balas berterusan. penglibatan aktif.

1: Kerangka Tajuk Konsep Pengajaran dan Pembelajaran 32 .EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR KERANGKA TAJUK-TAJUK Konsep Pengajaran dan Pembelajaran Proses Pembelajaran Gagne Prinsip Pembelajaran Ewell Jenis-jenis Pembelajaran Kemahiran Intelek Strategi Kognitif Maklumat Verbal Kemahiran Psikomotor Sikap Rajah 2.

1986) yang berlaku dalam pelbagai bentuk (Schunk. Pembelajaran adalah proses atau kegiatan belajar (Teuku Iskandar. Manusia mula belajar sejak ia dilahirkan dan semua pembelajaran ini berkait rapat dengan pengalaman.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR PERBINCANGAN Apakah yang anda faham tentang pengajaran dan pembelajaran? Senaraikan beberapa aspek penting dalam sesuatu pengajaran dan pembelajaran.Pembelajaran juga merupakan perubahan tingkah laku atau kebolehan untuk menunjukkan perlakuan yang dikehendaki hasil daripada latihan ataupun pelbagai bentuk pengalaman (Evans & Brueckner. 1985). 1990. membantu seseorang pelajar untuk belajar dan mencabar pelajar kearah pencapaian potensi optimum. Bagi Gagne. 1991). pembelajaran melibatkan pemerolehan dan pengubahsuaian pengetahuan. Bimbingan dan penilaian. kepercayaan dan tingkah laku. untuk lebih baik atau lebih buruk. strategi. betul atau salah dan sedar atau tidak sedar. Perubahan ini mungkin secara sengaja atau tidak sengaja. penyampaian. Secara ringkas. Menurut Schunk. menentukan standard dan menggalakkan kreativiti. pengajaran merupakan proses untuk menyampai dan menyumbang idea-idea serta memudahcara pembinaan ilmu. Apa pula yang dimaksudkan dengan konsep pembelajaran? Mari kita lihat definisi pembelajaran. pembelajaran merupakan perubahan dari segi kecenderungan atau kemampuan 33 .0 KONSEP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pengajaran merupakan aktiviti yang berkaitan dengan penyebaran ilmu pengetahuan yang meliputi aktiviti perancangan. Gagne. pengelolaan. 2. kemahiran. Mengikut Hill (2002) pembelajaran berlaku apabila pengalaman menyebabkan suatu perubahan yang agak kekal dalam pengetahuan atau tingkah laku seseorang.Slavin (2005) mendefinisikan pembelajaran sebagai perubahan dalam seseorang individu akibat daripada pengalaman.

Apakah respon anda terhadap gambar di bawah yang dikaitkan dengan konsep pengajaran dan pembelajaran? 2.1 KONSEP PEMBELAJARAN Konsep pembelajaran adalah perubahan tingkah laku. FIKIRKAN. Memberikan arahan-arahan kepada atau berkongsi pengetahuan dengan orang lain.. Merupakan suatu diagnostik dan preskriptif. Pendukung teori kognitif pula menekankan tentang proses mental yang terlibat semasa pembelajaran berlaku tetapi tidak dapat diperhatikan. Sebagai satu cara untuk menyediakan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk berfungsi dengan baik.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR seseorang yang diperoleh dalam masa yang panjang dan bukannya dikuasai secara mudah mengikut proses pertumbuhan seseorang. Ahli psikologi mempunyai pandangan yang berbeza mengenai pembelajaran. Ramai ahli psikologi menyatakan pembelajaran adalah proses. dan menghasilkan perubahan tingkah laku yang agak kekal.. Ahli teoris behaviorisme menegaskan bahawa pembelajaran merujuk perubahan tingkah laku yang dapat diperhatikan. melalui latihan atau pengalaman organisma. 34 .

Proses Pembelajaran Gagne Teori Gagne (1985) menerangkan bahawa minda manusia memproses maklumat seperti komputer. Terdapat lapan peringkat dalam proses mengubah maklumat kepada pengetahuan yang dipelajari (learned knowledge).intime. 2.html.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR LAYARI INTERNET Pelajar diminta mencari maklumat tentang prinsip pembelajaran melalui laman berikut: http://www. Peresuh dan Mpofu (1995:111) dalam Commonwealth of Learning (2002) mendefinisikan motivasi sebagai satu proses atau kuasa dalaman organisma yang mendesak sesuatu untuk bertindak. Seterusnya paparkan prinsip-prinsip pembelajaran dalam satu bentuk pengurusan grafik. Beliau telah mengenalpasti lapan jenis pembelajaran dan setiap pembelajaran hanya akan dicapai sekiranya pelajar telah menguasai pembelajaran di peringkat yang lebih awal.2 TEORI PEMBELAJARAN GAGNE Gagne(1968) mengatakan pembelajaran bergerak daripada tahap yang paling mudah kepada yang kompleks.uni.edu/model/learning/lear. Peringkat 1: Motivasi Merupakan prasyarat yang diperlukan untuk pembelajaran berlaku. 35 . Yelon dan Weinstein (1997:294) menyatakan bahawa motivasi merupakan “satu motif yang menyebabkan seseorang bertindak dalam cara tertentu”. Zindi.

aspek yang amat penting ialah memori. 1977). Peringkat 3 & 4 – Perolehan dan Ingatan Dalam proses pembelajaran. guru harus menggunakan kaedah pengajaran yang dapat membantu pelajar mengingati perkara yang diajar. Bahan pembelajaran yang disediakan oleh guru perlu mudah difahami dan ini memudahkan maklumat diingat kembali oleh pelajar. Guru harus memberikan perhatian sepenuhnya kepada cara atau strategi untuk memastikan pelajar memberikan perhatian sepenuhnya kepada pengajaran. Sesuatu yang dipelajari harus diingati dan oleh itu. Retriveal merujuk kepada proses mengesan maklumat yang disimpan dan disalurkan kepada kesedaran pelajar (Yelon dan Weinstein. Peringkat 6 Generalisasi Maklumat yang diingat kembali akan digunakan dalam situasi-situasi baru. Pemindahan pembelajaran berlaku dan ini merupakan proses pembelajaran yang amat penting.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Peringkat 2 – Memberikan Perhatian:Memastikan Perhatian Pelajar Pelajar akan belajar jika mereka mendengar dan menumpukan perhatian kepada pengajaran yang disampaikan. Pengajaran dianggap sebagai berjaya jika pelajar dapat mengaplikasi apa-apa yang telah dipelajari dalam situasi baru di dalam atau di luar sekolah 36 . Peringkat 5 – Ingat Kembali dan Retrieval Maklumat yang disimpan akan diingat kembali dan digunakan.

pelajar telah mencapai maklumatnya. Cara untuk merangsang pelajar seperti merangsang naluri ingin tahu pelajar. b. menggunakan anekdot. humor. Berdasarkan respons pelajar terhadap soalan.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Peringkat 7 . Implikasi Proses Pembelajaran Gagne terhadap Pengajaran a. Memaklumkan Pelajar tentang Objektif Pelajaran 37 .  Contohnya guru menunjukkan pelbagi jenis segitiga menggunakan slide Powerpoint. Menarik Perhatian   Guru menarik perhatian pelajar dengan mengarah pelajar kepada topik pengajaran. Guru boleh mempengaruhi cara pelajar memberikan respons dan maklumat ini dapat diperoleh dengan mengemukakan soalan-soalan secara lisan atau bertulis kepada pelajar. dan gambar untuk menarik perhatian pelajar. Tahap ini merupakan tahap di mana motivasi perlu diberikan setelah pelajar mencapai objektif pembelajaran. guru perlu memberikan maklum balas tentang prestasi mereka untuk memaklumkan tentang prestasi pelajar serta penambahbaikan yang perlu dilaksanakan.Prestasi Indiktator seperti aktiviti dan respons pelajar boleh menentukan sama ada pembelajaran telah berlaku. memberikan cabaran kepada pelajar. Peringkat 8 – Maklum Balas dan Peneguhan Dalam peringkat ini. memotivasi pelajar. teka-teki.

  Contohnya guru menanyakan soalan apakah ciri segitiga sama? c.   Hubung kait antara maklumat baru dengan pengetahuan sedia ada akan memudahkan proses pembelajaran. 38 .EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR    Pelajar dimaklumkan tentang objektif pelajaran supaya mereka sedar tentang matlamat pengajaran. e. Merangsang Ingatan Kembali terhadap Pengetahuan Sedia Ada Antara caranya ialah ujian pra atau beberapa soalan yang mencungkil pengetahuan mereka untuk memperoleh maklumat tentang pengetahuan sedia ada pelajar. guru boleh menerangkan tujuan kandungan. Contohnya guru memberi takrifan segitiga sama. Kemukakan Kandungan      Kandungan ini perlu dikelompokkan dan diorganisasikan secara sistematik dan bermakna sebelum diterang dan didemonstrasikan. Pelajar lebih mudah mengingati gambar atau grafik berbanding perkataan. Pelajar lebih bersedia dan mempunyai pemikiran yang perlu untuk pelajaran yang akan dilalui. Pelajar lebih mudah untuk mengekod dan menyimpan maklumat dalam ingatan jangka panjang jika terdapat perkaitan dengan pengetahuan peribadi dan pengetahuan. Bagi memperjelas matlamat pengajaran kepada pelajar. d. Guru perlu menggunakan pelbagai cara dan media kerana terdapat pelbagai gaya pembelajaran. mengemukakan matlamat untuk pelajar memilih dan meminta pelajar memilih matlamat sendiri.  Contohnya guru mengajak pelajar mengimbas kembali pelbagai definisi segitiga. Membimbing Pembelajaran Untuk membantu pelajar mengekod maklumat dalam ingatan jangka panjang.

Bimbingan dalam bentuk soalan dan jawapan merupakan maklum balas formatif. Menilai Perlakuan dan Prestasi  Pembelajaran akan diakhiri dengan memberikan ujian pos atau pentaksiran akhir untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemahiran yang diajar. Contohnya guru meminta murid menghasilkan lima contoh segitiga yang berlainan g. dan ujian. Latihan dalam pelajaran dapat mengesan kefahaman pelajar tentang pembelajaran. soalan-soalan. kes-kes kajian. analogi dan sebagainya.  Guru juga boleh menggalakkan pelajar membuat perbandingan antara konsep atau prinsip atau menggunakan cara aliran untuk menggambarkan kandungan.     Pelajar dibimbing untuk melibatkan diri secara aktif Contohnya guru menunjukkan cara bagaimana melukis segitiga sama. Pelajar diberikan peluang untuk melatih dan mengaplikasi kemahiran baru dalam situasi yang berbeza. Contohnya guru menyemak semua contoh murid untuk mengenalpasti jawapan yang salah atau betul. f. h. Memberikan peluang untuk mengesahkan bahawa pelajar menguasai pengetahuan yang betul dan ulangan latihan ini memanjangkan jangka masa penyimpanan pengetahuan    Guru boleh menggunakan latihan bertulis.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR  Antara strategi yang boleh digunakan termasuklah penggunaan contoh. 39 . Melaksanakan Perlakuan Pelajar dikehendaki untuk melatih kemahiran atau tingkah laku baru. perwakilan dan pengurusan grafik serta penggunaan mnemonik. Memberikan Maklum Balas     Maklum balas perlu spesifik dan serta-merta tentang pembelajaran.

Pelajar yang terlibat dengan aktif dalam proses pembelajaran mampu menyelesaikan masalah. Peringkat ini boleh dianggap sebagai peringkat penilaian sumatif atau ujian pos. a. Merangsang Ingatan dan Pemindahan Pembelajaran    Guru memberi contoh tambahan dan latihan-latihan untuk menambah baik pemahaman pelajar terhadap pembelajaran yang telah dikuasai. Bruner (1961) telah mencadangkan pelajar melibatkan diri secara aktif dengan bahan pembelajaran supaya dapat kembali mengingat maklumat yang diperlukan.3 PRINSIP –PRINSIP PEMBELAJARAN PRINSIP – PRINSIP PEMBELAJARAN EWELL (1997) Ewell (1997) telah membentuk satu model yang menggambarkan prinsip-prinsip pembelajaran dan ini mempengaruhi penguasaan pengetahuan. Proses ini akan memastikan pelajar dapat memindahkan pengetahuan yang dipelajari ke dalam situasi-situasi baharu. but rather creates his or her learning actively and uniquely’’ Dalam hal ini pelajar perlu membina pengetahuan dengan melibatkan diri secara aktif dalam pengajaran guru kerana pengetahuan tidak disampaikan secara langsung kepada mereka.Mayer (2004) mencadangkan pelajar harus aktif secara kognitif. Penglibatan Aktif Mengikut Ewell (1997) ’’the learner is not 'receptable’ of knowledge. 2.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR    Dijalankan tanpa bimbingan tambahan dan secara umumnya tahap penguasaan antara 80% hingga 90% boleh diterima. i. Contohnya guru menunjukkan kad gambar objek-objek dan meminta murid mengenalpasti objek segitiga. mengemukakan cadangan. Contohnya guru mesti memaklumkan skor yang diperolehi dan mengadakan aktiviti pemulihan jika perlu. memberikan pengertian 40 . perkembangan kemahiran dan kompetensi apabila diaplikasikan di dalam bilik darjah.

c. menentu. Melalui pembelajaran ini. Pengalaman langsung dalam konteks yang sebenarnya amat diperlukan supaya dapat mengubah tanggapan atau andaian yang salah tentang sesuatu.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR baru kepada sesuatu topik. Pengalaman Langsung Melalui pengalaman langsung. menguji dan membina corak serta perkaitannya daripada situasi pembelajaran. Pelajar dapat menemukan dan 41 .7) Prinsip ini menerangkan bagaimana pelajar mempunyai peluang membina.dan berkebolehan untuk menghubung kait apa yang telah dipelajari kepada konteks yang baru ( Ewell 1997) b.people and experiances” (p. Pembelajaran Informal Pembelajaran tidak hanya berlaku di dalam bilik darjah sahaja ataupun pada waktu pengajaran tetapi boleh berlaku di mana–mana sahaja serta pada bila-bila masa. pelajar dapat mewujudkan suasana yang bermakna terhadap aktiviti pembelajaran yang mempunyai kaitan dan bentuk yang tertentu. Mengikut Woolfolk (2004). Aktiviti seperti ini membantu pelajar membentuk pemahaman terhadap apa-apa yang dipelajari. Pembelajaran informal merupakan pembelajaran implisit iaitu pengetahuan diperoleh akibat interaksi secara langsung atau melalui pelbagai cara daripada rakan sebaya. orang yang lebih dewasa atau persekitaran. Sebagai contoh program lawatan sambil belajar dapat memberi peluang kepada pelajar belajar sesuatu yang baru. Perkaitan dan Corak Mengikut Ewell (1997) “involves actively creating linkages among concepts. Pembelajaran informal membolehkan pelajar memperoleh pengetahuan di luar bilik darjah melalui interaksi dengan persekitaran. pelajar diberikan peluang untuk menguasai pengetahuan dan kemahiran dengan memerhati secara lansung objek atau fenomena yang ingin dikaji. pelajar membuat perkaitan dengan pengetahuan sedia ada dan pelajar juga membuat perkaitan tentang bagaimana maklumat boleh digunakan pada masa hadapan. d. skill elements.

e. Persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan merangkumi konteks budaya dan interpersonal menyediakan banyak peluang interaksi sosial dan pembelajaran. f. Pelajar boleh mendapatkan maklum balas daripada guru dan rakan-rakannya tentang prestasinya dan dengan cara ini mereka dapat meningkatkan kemampuan prestasinya. Jika pelajar menghadapi satu situasi yang kompleks. ini akan memotivasikannya untuk mencari jalan penyelesaian. Maklum Balas Berterusan Maklum balas merupakan maklumat yang diberikan kepada individu tentang kesesuaian tindakan serta respon mereka. iaitu interaksi peribadi dan sokongan padu daripada guru secara peribadi. Menurut Ewell (1997) maklum balas serta pembelajaran berkesan berlaku jika pelajar berada dalam persekitaran yang menyeronokkan. 42 . pendengaran atau maklumat dari orang lain. Sekiranya pengajaran adalah dalam situasi yang mendesak dengan pengalaman secara langsung dengan sesuatu yang benar-benar berlaku. g. Hal ini berlaku disebabkan terdapat satu keseimbangan antara cabaran dengan peluang dalam mana-mana situasi pembelajaran. Sesuatu yang menyeronokkan. maka pembelajaran tersebut akan lebih mencabar dan menarik bagi pelajar tersebut. Maklum balas yang berkesan harus bersandarkan kepada analisis yang tepat tentang prestasi pelajar dan perlu dilakukan serta merta supaya pelajar tidak melakukan kesilapan. Prinsip pembelajaran jenis ini mengandaikan bahawa pembelajaran optimum berkemungkinan boleh berlaku sekiranya seseorang berhadapan dengan masalah yang memerlukan penyelesaian tertentu.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR meneroka serta mengalaminya sendiri dan bukannya melalui pembacaan. Pembelajaran perlu merupakan sesuatu yang menyeronokkan. Situasi Mendesak.

Refleksi Refleksi ialah proses memikir atau merenung kembali pengalaman dan implikasinya terhadap diri kita. Sila jawab soalan berikut : 1. Boon & Sharifah. LATIHAN AKTIVITI Anda telah mempelajari beberapa prinsip pembelajaran yang dikemukakan oleh Ewell (1997). 2009) Pelajar dapat mengawal pembelajaran mereka serta dapat meningkatkan kemahiran penilaian kendiri dan untuk melihat semula apa yang telah dibuat dan yang perlu dibaiki.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR h. Senaraikan 5 contoh aktiviti pembelajaran aktif yang boleh dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran. a) Aktiviti : ______________________________________________________ Faedah : _____________________________________________________ b) Aktiviti : ______________________________________________________ Faedah : ______________________________________________________ 2.Terangkan dengan ringkas dua contoh aktiviti pengalaman langsung dan faedahnya.membantu mengimbangkan kepercayaan kita dengan keperluan pelajar (Noraiti. a) ___________________________________________________________ b) ___________________________________________________________ c) ___________________________________________________________ d) ___________________________________________________________ e) ___________________________________________________________ 43 . Ia merupakan satu usaha bermakna untuk menjiwai proses pengajaran dan pembelajaran.

Kelima-lima jenis pembelajaran tersebut ialah : a. Dalam bukunya. Menurut Ewell(1997) salah satu prinsip pembelajaran ialah pembelajaran harus sesuatu yang menyeronokkan.4 JENIS-JENIS PEMBELAJARAN Sekarang mari kita melihat pula jenis-jenis pembelajaran yang dikemukakan oleh Gagne (1985). suatu situasi rangsangan yang merupakan episod-episod yang 44 . Kemahiran intelek Kemahiran intelek merujuk kepada pengetahuan ’procedural ’ seseorang individu. Gagne (1985) telah menganalisis satu episod pembelajaran yang terdiri daripada pelajar. Gagne mendefinisikan pembelajaran sebagai ”a change in human disposition or capability. Aktiviti Contoh 1 1 2 2 2.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 3. Dengan contoh yang sesuai berikan 2 aktiviti yang dapat menimbulkan keseronokan kepada pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran. Gagne (1985) telah mencadangkan lima jenis pembelajaran utama yang mana setiap satunya memerlukan cara pengajaran yang berbeza. which persist over period of time and which is not simply ascribe to processes of growth”.

Untuk membolehkan seseorang individu dapat melakukan sedemikian. pelajar dapat menerangkan konsep.Antara kategori kemahiran intelek yang dikemukakan oleh Gagne ialah : a) Pembelajaran Isyarat .prinsip dan membuat generalisasi. Maklumat Verbal Pembelajaran jenis ini merujuk kepada kebolehan seseorang mengungkap sesuatu peristiwa atau fakta sama ada secara lisan atau tulisan. d) Pembelajaran Diskriminasi . b) Pembelajaran Hukum . dia perlu 45 . menggunakan rumus.pembelajaran ini melibatkan penggunaan prinsip.melibatkan gabungan dua atau lebih konsep yang berkaitan dalam sesuatu urutan atau rangkaian.Perkara penting dalam hierarki ini ialah mengenal pasti prasyarat yang harus disempurnakan untuk memudahkan cara pembelajaran pada setiap peringkat. c) Pembelajaran Konsep .iaitu kebolehan untuk mengklafikasikan objek dan peristiwa mengikut ciri-ciri tertentu. rumus.dimana individu bertindak balas terhadap terhadap sesuatu signal. generalisasi. konsep dan hukum untuk menyelesaikan masalah dalam sesuatu situasi baru. untuk memudahkan proses mengkategori dan menyimpannya dalam ingatan.belajar membezakan benda mengikut ciri tertentu.Melalui pembelajaran ini. f) Rantaian – satu rantaian dua atau lebih perkaitan rangsangan – respons dikuasai g) Asosiasi Verbal – satu pembelajaran rantaian berbentuk verbal Kebanyakan idea Gagne tentang analisis tugasan menunjukkan pembelajaran berlaku secara berperingkat (hierarchy) iaitu bergerak daripada peringkat paling mudah kepada peringkat paling kompleks.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR merangsang deria pelajar dan satu tindakan atau respons yang terhasil akibat rangsangan. e) Penyelesaian Masalah . b.

Selain itu.mengingat dan memikir sesuatu. Kemahiran Psikomotor Merupakan kebolehan untuk melakukan pergerakan fizikal mengikut urutan dengan tepat dan betul. belajar. konsep.Untuk membolehkan kemahiran intelek ini diperoleh.prinsip-prinsip atau prosedur. Strategi kognitif Strategi kognitif pula merupakan kemahiran-kemahiran di mana pelajar dapat mengawal sendiri proses -proses dalaman seperti memberi perhatian. strategi berfikir dan strategi mengingat kembali perkara yang telah dipelajari. 46 . Sikap seseorang dapat diperlihatkan melalui tingkah laku yang ditunjukkannya. Sikap Gagne (1985) menyatakan sikap merujuk kepada keadaan dalaman yang mempengaruhi pilihan tindakan seseorang. Pembelajaran jenis ini melibatkan beberapa tahap iaitu pelajar akan belajar urutan yang berkenaan. perlu pengukuhan supaya tingkah laku yang diingin dapat dimanifestasi. c. pelajar perlu menguasai pelbagai strategi seperti strategi mengingat.Untuk memupuk sikap yang diingini. e. kemudian mengamalkan pergerakan psikomotor tersebut dan akhirnya pemurnian pergerakan tersebut berasaskan maklum balas daripada persekitaran mereka.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR mempunyai kemahiran intelek dalam mengungkap atau menyebut sesuatu pernyataan. d. guru perlu mengaitkan kejayaan dengan sikap yang tertentu atau penggunaan model yang boleh memupuk sertai mengukuhkan tingkah laku positif.Sikap boleh dipelajari dan dikuasai melalui pengalaman dan pemerhatian.

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR LATIHAN Anda telah mempelajari Prinsip Pembelajaran Ewwel (1997) dan jenis pembelajaran mengikut Gagne(1985). PRINSIP PENGAJARAN MENGIKUT EWELL (1997) JENIS PEMBELAJARAN MENGIKUT GAGNE (1985) 47 . banding bezakan prinsip pembelajaran Ewell (1997) dengan jenis pembelajaran mengikut Gagne (1985).Dengan menggunakan pengurusan grafik di bawah. Masukkan latihan ini ke dalam folio anda.

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 48 .

10. Nyatakan LAPAN PERINGKAT oleh Gagne dalam proses mengubah maklumat kepada pengetahuan yang dipelajari. 4. but rather creates his or her learning activity actively & uniquely”.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR LATIHAN UJI MINDA 1. Berikan satu contoh pembelajaran maklumat verbal. Terangkan secara ringkas SATU contoh aktiviti pengalaman langsung dan faedahnya. TAMAT BAB 2 49 . 9. Pada pendapat anda. terdapat lima jenis pembelajaran yang berbeza. Nyatakan. Mengikut Gagne (1985). Gagne. Maklumat verbal merujuk kepada kebolehan individu menyatakan sesuatu fakta atau set peristiwa secara lisan atau bertulis. bagaimana sesuatu pembelajaran akan berlaku dalam diri seseorang? 2. 7. “the learner is not a ‘receptacle’ of knowledge. Golas dan keller (2005:195) telah menggariskan sembilan langkah pengajaran yang berkait dengan proses pembelajaran. Nyatakan SEMBILAN LANGKAH pengajaran tersebut. Apakan yang dimaksudkan dengan ayat diatas? 8. Senaraikan LAPAN PRINSIP pembelajaran mengikut Model Ewell 6. apakah cara atau media yang boleh digunakan oleh guru untuk mempelbagaikan gaya pembelajaran? 5. Apakah itu pembelajaran informal? Berikan SATU contoh. 3. Wager. Menurut HILL (2002). Mengikut Ewell (1997:6).

za/catts/learner/tyna/gagne.intime.html 50 . Boston.ac. Woolfolk.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Rujukan Chong L. Kumpulan Budiman Sdn.uni.K.edu/model/learning/lear. http://hagar. E (2008) Educational psychology(10th ed).MA:Allyn and Bacon.up. (2011) Murid dan Alam Belajar (2nd ed). Bhd.A.html www.

3. humanis dan kognitif. 5. sosial. Kita akan meninjau secara dasarnya teori sosial dan humanisme agar kita dapat memanfaatkannya dalam pengajaran dan pembelajaran. HASIL PEMBELAJARAN 1. Menjelaskan prinsip-prinsip asas pelaziman klasik dan pelaziman operan dan implikasinya kepada proses pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak berkeperluan khas.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR TAJUK 3 TEORI-TEORI PEMBELAJARAN SINOPSIS Sering kali kita menolak teori sebagai sesuatu yang ideal dan tidak dapat dipraktikkan. kita akan menjelaskan konsep teori behavioris. humanis dan teori pembelajaran sosial. Menghuraikan konsep penting dalam teori-teori pembelajaran yang memperkukuhkan pengetahuan pedagogi. sebenarnya teori ialah hasil daripada kajian saintifik yang telah disah terima sebagai sesuatu prinsip atau asas yang boleh dijadikan panduan pelaksanaan. kognitif dan konstruktivis. Menghuraikan tentang teori-teori pembelajaran behavioris. 2. Menjelaskan prinsip-prinsip teori pembelajaran sosial dan humanis serta implikasinya kepada proses pembelajaran dan pengajaran 51 . Dalam bab ini. Menganalisis teori behavioris secara PMI dan merumuskan implikasi teori behavioris terhadap pengajaran dan pembelajaran. 4.

Thorndike Teori Sosial Teori –teori Pembelajaran Albert Bandura Teori Abraham Maslow Carl Rogers Humanistik Jean Piaget Teori Kognitif/ Konstruktivis Wolfgang Kohler Implikasi teoriteori pembelajaran terhadap pengajaranpembelajaran dan terhadap kanak-kanak berkeperluan khas Rajah 3.B Watson Pelaziman Operan B.1: Kerangka Tajuk Teori-teori Pembelajaran 52 .EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR KERANGKA KONSEP Pelaziman Klasik Ivan Pavlov Teori Behavioris J.F. Skinner E.L.

Lev Vygotsky dan John Dewey.. FIKIRKAN.. Jerome Seymour Bruner. 53 .EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR PENGENALAN Pernahkah anda mengenali dan membaca hasil penemuan bagi tokoh-tokoh yang berkaitan dengan teori pembelajaran seperti Jean Piaget. Berikan respon anda. Apa tanggapan dan persepsi anda terhadap gambar-gambar di atas? Apakah yang anda fikirkan? Adakah anda pernah melihat sebelum ini? Mungkin anda pernah mempelajarinya sewaktu mengikuti kursus perguruan diperingkat sijil perguruan sebelum ini.

nilai dan pandangan seseorang individu (Ormrod. 2009). Seperti yang telah anda ketahui. emosi. Boon & Sharifah Fakhriah. Boon & Sharifah Fakhriah. pembelajaran sebenarnya ialah satu proses yang memberi tumpuan kepada ‘belajar’ yang mampu membawa perubahan menyeluruh kepada seseorang individu. 1995). 2009). pengetahuan. Sehubungan dengan itu. kemahiran. 54 . teori pembelajaran ialah penjelasan tentang cara manusia dan haiwan belajar (Noriati. Dengan erti kata lain. Teori pembelajaran berusaha untuk menjelaskan cara manusia belajar dan memberi cadangan cara menyelesaikan masalah pembelajaran. ahli-ahli psikologi pendidikan telah mengkaji bagaimana pembelajaran berlaku dan menghasilkan beberapa teori. dengan berbekalkan fahaman yang mendalam tentang satu-satu teori. Teori boleh diertikan sebagai satu set prinsip dan definisi (Kerlinger. as cited in Noriati. 1986. Oleh itu. pembelajaran adalah merupakan satu proses yang melibatkan pemikiran (kognitif). maka individu mampu menghasilkan satu cara penyelesaian yang baru yang kreatif dan berinovasi semasa menghadapi masalah sesuatu fenomena. Di samping itu.khasnya? Sebenarnya.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 3.0 TEORI PEMBELAJARAN Satu lagi alat yang boleh digunakan untuk memahami proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih mendalam adalah melalui teori. pengaruh persekitaran dan pengalaman yang akan mengakibatkan perubahan tingkah laku. bagaimana kita boleh mengaitkan teori dengan pembelajaran? Bagaimana pula teori pembelajaran boleh membantu kita sebagai individu atau sebagai guru.

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR PERBINCANGAN Dengan menggunakan format yang disediakan. Seekor tikus yang sedang melompat-lompat disekeliling kotak tiba-tiba menekan butang yang akan mengeluarkan seketul makanan. Kajian patung Bobo yang berfokuskan kepada pola tingkahlaku berhubung kait dengan tingkahlaku agresif .Tanpa membuang masa tikus itu akan mengulangi menekan butang tersebut untuk mendapatkan makanan. 55 . Skinner (1904 – 1990) Albert Bandura (1925 – sekarang) Kotak Skinner. anda dikehendaki membuat catatan tentang ujikaji yang dilakukan oleh setiap tokoh teori pembelajaran serta hasil penemuannya. Tokoh Ujikaji Hasil Dapatan Komen Burrhus F. Kemudian anda harus memberikan komen terhadap hasil penemuan tokoh berkenaan.

Abraham Maslow ( 1908. harga diri dan penyempurnaan kendiri.1936) Melatih anjing untuk mengeluarkan air liur apabila kedengaran bunyi loceng. keselamatan.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Ivan Petrovich Pavlov (1849 .1980) Lev Vygotsky ( 1896. Kebanyakan daripada apa yang kita berfikir dan cara berfikir dipengaruhi oleh budaya. kasih sayang.(konsep rangsangan dan gerakbalas) Hirarki keperluan Maslow. Kebolehan intelek adalah spesifik kepada budaya di mana kita dipelihara dan dibesarkan.1934) Kanak-kanak aktif membentuk kefahaman terhadap persekitaran melalui empat tahap perkembangan kognitif.1970) Jean Piaget (1896. 56 .Keperluan Fisiologi.

Gerak balas (R-G). Antara contoh teori pembelajaran behavioris yang boleh diperhatikan ialah i. Pembelajaran melibatkan perubahan tingkah laku iv.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 3. cara murid mengumpul buku latihan selepas dilatih oleh guru iii. ii. sitcom televisyen yang menyebabkan penonton ketawa walaupun tidak lucu. Pembelajaran ialah hasil dari kejadian yang boleh diperhatikan iii. 57 . Sebahagian besar daripada tingkah laku manusia dipengaruhi oleh rangsangan (R) dari persekitaran. Rangsangan (R) Organisma Gerakbalas (G) Rajah 3.2. rehat atau balik. Beberapa tanggapan ahli-ahli behavioris termasuklah :i. Prinsip pembelajaran adalah sama merentas semua spesis. individu yang fobia selepas mengalami sesuatu kejadian yang menakutkan iv. Perkaitan antara Rangsangan. loceng yang berbunyi di sekolah untuk menandakan pertukaran waktu.2 Kesan rangsangan kepada organisma dan gerakbalas yang diperhatikan. Proses mental diabaikan dalam bilik darjah behavioris vi. ii. Teori ini diwakili dengan perkataan Rangsangan. Pembelajaran akan berlaku apabila rangsangan dan tindak balas berlaku dalam masa yang dekat v. Organisma dan Gerakbalas boleh diringkaskan dalam Rajah 3.1 TEORI PEMBELAJARAN BEHAVIORIS Pendekatan Behavioris memberi tumpuan kepada tingkahlaku yang boleh diperhatikan (secara nyata atau tidak nyata) dan pengaruhnya terhadap perubahan tersebut.

B. p 49) PERBINCANGAN Berdasarkan Input 2 di atas cuba anda perhatikan rangsangsan yang diberikan dan apa pula gerakbalas anda terhadap rangsangsan ini? Mengapa anda bertindak sedemikian? (Rangsangan. R) Apa G anda? ? (Rangsangan.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Tokoh-tokoh Teori Behavioris Pelaziman Klasik Pelaziman Operan Ivan Pavlov J. 2009. R) Apa G anda? 58 . Thorndike Rajah 3.L. Boon.F Skinner E.3 Tokoh-tokoh teori behavioris (Sumber: Noriati. dan Sharifah Fakriah. Watson B.

1936) Berbangsa Rusia Belajar fisiologi di Universiti Leibzig. Jerman Pemenang Hadiah Nobel: Fisiologi Pencernaan Rajah 3. Ivan Pavlov (1849.5 sebelum kita pergi lebih lanjut tentang Pelaziman Klasik Pavlov. 59 .EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 3.2 TEORI PELAZIMAN KLASIK Teori Pelaziman Klasik Pavlov (1849-1936).4 Eksperimen pelaziman klasik Pavlov Nama Pavlov memang sinonim dengan gambar di atas Apa sebenarnya konsep dan eksperimen yang diperkenalkan oleh Pavlov? . Cuba perhatikan Rajah 3.

Rangsangan semulajadi: Semua objek.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Konsep penting Pelaziman Klasik Rangsangan Gerak balas Nuetral Semula jadi Terlazim Semula jadi Terlazim Rajah 3.5 Konsep-konsep penting dalam pelaziman klasik Konsep-konsep penting dalam Pelaziman Klasik Rangsangan Rangsangan nuetral: Semua objek. maka respon semula jadi akan diberikan Rangsangan terlazim: Rangsangan yang terhasil apabila rangsangan nuetral digabungkan dengan rangsangan semulajadi untuk menghasilkan gerakbalas yang serupa dengan rangasangan semulajadi Gerak balas Gerakbalas semulajadi (juga dikenali sebagai gerakbalas pantulan): dimiliki oleh semua organisma yang mempunyai siatem saraf.perkara atau peristiwa yang ada hubungan semula jadi. perkara atau peristiwa yang tidak ada hubungan langsung dengan diri kita. air liur yang meleleh apabila melihat makanan yang enak. kelipan mata apabila terdapat gangguan. oleh itu tiada respon dari kita. Gerakbalas terlazim: Gerakbalas yang berlaku hasil dari rangsangan terlazim 60 . Contoh.

Pavlov melakukan eksperimen dengan anjingnya. Perhatikan rajah untuk mengetahui lebih lanjut tentang ekperimen Pavlov Penerangan rajah dan eksperimen Pavlov Gambar 1: Makanan (food) ialah rangangan semula jadi (unconditioned stimulus).EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Teori Pavlov Bagi Pavlov. yang hanya boleh kita perhatikan ialah rangsangan yang masuk dan gerak balas atau respons yang keluar sebagai reaksi kepada rangsangan. Organisma akan memberi gerak balas semulajadi (unconditioned response) kepada rangsangan semulajadi Gambar 2. Loceng (bell) ialah Rangsangan neutral (Nuetral stimulus). Tiada sebarang gerak balas atau reaksi dari organism 61 . Pelaziman klasik (classical conditioning) ialah sejenis pembelajaran yang berlaku apabila organism dapat membuat perkaitan atau hubungan antara rangsangan neutral dengan rangsangan semulajadi. minda manusia adalah seperti ‘kotak hitam’ yang tidak boleh dibuka.

Contohnya perasaan takut terhadap guru mata pelajaran dan guru matematik boleh dikurangkan sekiranya pelajar tersebut mendapat guru matematik yang memahami kelemahannya. Kombinasi loceng dan makanan diberi berulang kali kepada anjing untuk mendapatkan gerakbalas yang sama. 62 . Gambar 4 Hanya loceng dibunyikan (tanpa makanan) tetapi tetap mendapat respon atau reaksi yang sama. manusia juga mempamerkan tingkah laku ini. pembentukan tingkah laku pembelajaran di bilik darjah boleh dilakukan melalui kombinasi rangsangan yang diberikan oleh guru. Dalam erti kata ujikaji di atas. pandai menggunakan strategi dan kaedah P& P yang sesuai. Oleh itu. juga akan menghasilkan gerak balas semulajadi. loceng dibunyikan tanpa makanan. pembelajaran dalam pelaziman klasik berlaku apabila organisma dapat mengaitkan dua rangsangan. rehat atau balik. iaitu rangsangan neutral dengan rangsangan semula jadi. Kini.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Gambar 3 Apabila loceng (rangsangan neutral) digabungkan dengan makanan (rangsangan semulajadi). Gerakbalas atau reaksi ini adalah sama seperti apabila hanya makanan (rangsangan semulajadi diberikan). Contohnya bunyi loceng yang diberikan berulang kali telah menyebabkan semua murid di sekolah tahu bunyi loceng menandakan pertukaran waktu. Menurut pelopor teori ini. loceng berfungsi sebagai rangsangan terlazim (conditioned stimulus) dan reaksi anjing ialah gerak balas terlazim (conditioned response) Oleh itu. Penghapusan (extinction) Penghapusan berlaku apabila rangsangan terlazim (conditioned stimulus) diberikan berulang kali tanpa rangsangan semula jadi (unconditioned stimulus). Terdapat 3 tingkahlaku yang boleh dikaitkan dengan Teori Pelaziman Klasik. Penghapusan melibatkan proses melemahkan gerak balas terlazim dengan meniadakan rangsangan semulajadi.

Ini juga bermakna. Beliau pernah berkata. Bunyi-bunyi lain selain dari bunyi loceng ialah rangsangan neutral. pelajar yang takut kepada guru matematik yang tegas. 2009). Teori Pelaziman Klasik J. Watson juga melihat psikologi sebagai kajian tentang tingkah laku manusia yang dapat dikawal dan diramal). Watson percaya semua perbezaan tingkah laku individu adalah disebabkan oleh perbezaan pengalaman pembelajaran. Hal ini kerana telah berlaku pemindahan pembelajaran (Noriati. anjing akan tetap melelehkan air liur sekiranya anjing tersebut mendengar bunyi wisel yang hampir sama dengan bunyi loceng. Contohnya. anjing tidak akan member gerakbalas kepada bunyi lain selain dari bunyi loceng. Contohnya.B Watson (1878-1956). 63 .EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Generalisasi Generalisasi berlaku apabila organism mengaitkan rangsangan terlazim dengan bunyi-bunyi lain yang seakan-akan serupa. Boon & Sharifah Fakhriah. Diskriminasi Diskriminasi berlaku apabila organisma hanya member respons atau gerak balas tertentu sahaja.

Bunyi hentaman tersebut menyebabkan bayi terkenaan menangis dengan kuat. Watson telah membuktikan bahawa Little Albert telah mengaitkan tikus putih dengan bunyi hentaman yang menakutkan. Albert akanterus mengangis apabila melihat tikus putih. Albert diberi bermain dengan seekor tikus putih. vocations and the race of his ancestors”. penchants. 1924. artist. lawyer. Seperti gambarajah di atas. walaupun tidak dirirngi oleh bunyi ketukan penukul. even beggarman and thief. well-formed.doctor. Albert tidak menunjukkan sebarang rasa takut pada tikus ini. merchantchief and. malah boleh bermain dengannya. Malah bayi berkenaan juga menunjukkanrasa takut terhadap apa-apa sahaja yang berbulu dan berwarna 64 . and my own specified world to bring them up in and I'll guarantee to take any one at random and train him to become any type of specialist I might select . (Watson. Akhirnya. regardless of his talents. Watson mengetuk penukul pada palang besi yang tergantung di belakang Albert. yes. beberapa saat selepas memperkenalkan tikus putih tersebut.d) Watson terkenal dengan eksperimennya bersama seorang bayi berumur 11 bulan yang diberi nama “Little Albert”.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR “Give me a dozen healthy infants. tendencies. Pada mulanya. abilities. n. as cited in Classical Conditioning. Kejadian tikus bersama ketukan penukul ini diulangi sebanyak 7 kali selama 7 minggu berturutturut dan setiap kali Albert akan menangis ketakutan. Namun.

dan berdisiplin dapat membentuk persekitaran psikososial yang positif. Bolehkah anda kenal pasti yang mana ialah rangsangan semulajadi (unconditioned stimulus). yang seterusnya mempengaruhi emosi pelajar.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR putih (generalisasi). Perkaitan ini boleh diperkuatkan atau diperlemahkan melalui peneguhan atau dendaan. guru boleh memastikan pembentukan emosi positif di kalangan pelajarnya.Tahukah anda mengapa seekor gajah yang besar boleh kekal terikat pada sebatang pokok yang kecil sedangkan gajah berkenaan mempunyai tenaga yang mencukupi mengheret beberapa batang balak sekaligus?. Teori ini perkenalkan oleh B. Cuba anda baca kembali eksperimen yang dilakukan oleh Watson terhadap Little Albert. Watson juga menunjukkan perkaitan antara pelaziman klasik dengan fobia. PERBINCANGAN 1. dalam bilik darjah. Suasana bilik darjah yang mesra. rangsangan nuetral yang kemudian menjadi rangsangan terlazim (conditioned stimulus) dan gerakbalas terlazim (conditioned response)? 3. Watson juga mengatakan bahawa kanak-kanak mempunyai tiga reaksi emosi yang asas iaitu rasa takut. Di samping itu. Oleh itu. Pemerhatian ke atas Little Albert 10 hari selepas pelaziman menunjukkan rasa takut yang berkurangan (penghapusan). adil. Skinner. 65 . 2.3 TEORI PELAZIMAN OPERAN Teori Pelaziman Operan (Operant Conditioning) merupakan satu bentuk pembelajaran yang melibatkan satu siri perkaitan antara rangsangan dan gerakbalas. gerakbalas semulajadi (unconditioned response). marah dan sayang. namun rasa takut ini berkekalan selepas sebulan.F.

Thorndike (1987-1949) Tenaga pengajar di Teachers College.L. BUAT NOTA Sila buat rujukan tentang eksperimen Thorndike dengan seekor kucing yang cuba melepaskan diri sangkar. 66 .EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Teori Pelaziman Operan E. Dalam hal ini. Thorndike telah memperkenalkan Tiga Hukum Pembelajaran. masa yang diambil oleh kucing untuk melepaskan diri dari kurungan menjadi semakin singkat apabila terdapat makanan (ganjaran) selepas berjaya melepaskan diri. Menurut Thorndike. hubungan antara rangsangan dan gerakbalas akan menjadi lebih kukuh apabila wujud kesan yang positif. Universit Columbia Banyak membuat kajian tentang proses pembelajaran “connectionism” Ujikaji yang dilakukan oleh Thorndike adalah yang berhubung dengan hubungan atau connection antara rangsangan dengan gerakbalas yang akan menjadi kukuh jika kesan tingkah laku tersebut menyeronokkan atau memuaskan. Berdasarkan ini.

Hukum Kesan: Sesuatu gerak balas yang dikuti dengan kesan yang menyeronokkan dan memuaskan akan menyebabkan gerak balas tersebut diulang. Rangsangan positif Gerak balas = Gerak balas diulangi Rangsangan negatif Gerak balas = Gerak balas tidak diulangi Rajah 3. latihtubi dan mengaplikasikan kemahiran dengan lebih kerap 67 . Hukum Latihan Hukum Latihan menegaskan bahawa manusia belajar melalui proses membuat dan mengulang dan lupaan berlaku apabila perkara yang dipelajari tidak dipelajari atau diulangi. hukum ini menggalakkan guruguru memberi latihan dalam perlbagai bentuk. hubungan R-G yang positif boleh diperkukuhkan sekiranya dibuat berulang kali. hubungan R-G akan menjadi lemah jika tidak diulangi.8: Hukum Kesan Dengan kata lain. Secara ringkasnya. Hukum Kesan mengatakan guru hendaklah menyediakan suasana pembelajaran yang dapat membawa kepada rasa berjaya. b. Sekiranya guru tidak kedekut dengan pujian. maka gerak balas tidak akan diulangkan. pelajar akan berasa puas hati dan gembira. Oleh itu.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR a. sekiranya berlaku kesan yang tidak memuaskan. Sebaliknya. Dalam situasi bilik darjah pula. Namun.

68 .1990). Ijazah Sarjana dan kedoktoran dalam psikologi dari Universiti Harvard. Pelajar boleh mengikuti pembelajaran dengan baik dan akan mencapai kejayaan sekiranya perkara yang dipelajari selaras dengan keupayaan mereka. Pelajar bersedia. tiada bimbingan dari sesiapa pembelajaran tidak berjaya Pelajar belum bersedia. guru perlu memastikan pelajar ada kesediaan yang diperlukan untuk memulakan sesuatu topik atau aktiviti pembelajaran. Hukum Kesediaan Hukum ini memberi perhatian kepada kesediaan organisma dari segi kognitif (pengetahuan lepas). pembelajaran Pelajar bersedia. Contohnya. Salah sebuah dari bukunya yang popular ialah Walden II.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR c. kecenderungan dan minat) dan psikomotor (fizikal). guru bimbing dengan baik berlaku → kesan positif pada pelajar. Teori Pelaziman Operan B. sekiranya tiada persediaan yang mencukupi akan membawa kepada kekecewaan. pembelajaran Oleh itu. Skinner (1904. → kesan mengecewakan. sebuah fiksyen tentang prinsip behaviorisnya. dipaksa untuk belajar tidak berjaya. New York. Bagi Thorndike. Kelulusan ijazah pertama dalam Bahasa Inggeris daari Kolej Hamilton. afektif (perasaan.F. → kesan negatif pada pelajar. mengikut hukum ini.

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

Pelaziman operan menekankan hasil kesan-akibat yang membawa kepada sama ada tingkah laku baharu, tingkah laku lama diteruskan atau diulanginya atau sebaliknya. Bagi pelopor pelaziman operan, kesan-akibat mempunyai perkaitan rapat dengan ganjaran dan hukuman. Oleh itu, tingkah laku baharu yang diingini boleh dibentuk melalui ganjaran dan peneguhan atau hukuman dan dendaan. Skinner merumuskan pelaziman operannya seperti Rajah 3.9

Peristiwa awal

Kesanakibat

Tingkah laku

Rajah 3.9 Pembelajaran Behavioris mengikut Skinner Diterjemahkan dari Behavioural, (n.d). p.2.

Jadual 3.1: Pembelajaran dan perubahan tingkah laku

69

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

Peristiwa Awal (Antecedents) Tingkah laku (Behavior)

Rangsangan luaran yang menyebabkan kita untuk bertindak. Untuk ahli behavioris, tingkah laku dibahagikan kepada dua kategori, yang diingini atau yang tidak diingini. Ahli Behavioris juga berpendapat, persepsi ialah segala-galanya. Contoh, keinginan seorang guru supaya pelajarnya menyiapkan kerja rumah bukan keinginan seorang peljar berkenaan untuk berbuat demikian. Kesan dan akibat ialah motivasi yang akan menetukan sama ada meningkatkan atau menurunkan kemungkinan sesuatu gerak balas berulang semula.

Kesan akibat (Consequences)

Skinner membuktikan teori peneguhannya dengan ”Peti Skinner”. Rajah di bawah menunjukkan Peti Skinner.

Rajah 3.10 Peti Skinner

70

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

Dalam ujikajinya, Skinner memastikan tikus hanya akan mendapat makanan apabila tuil (lever) suis ditekan. Tikus akan melakukan cuba-jaya (trial and error), menghidu dan mencari-cari sehingga tertekan suis, lampu terpasang dan

akhirnya mendapat makanan (ganjaran). Selepas itu, Skinner juga mengenakan kejutan elektrik (fungsi ‘shock grid’ dalam gambarajah) apabila suis ditekan. Ringkasan uji kaji Peti Skinner boleh diperhatikan dalam Jadual 3.1

Jadual 3.2 Contoh ringkasan uji kaji dalam Peti Skinner Tingkah laku Awal Tingkah laku/ Tindakan Kesan Tindakan Teknik Kesan Tingkah Laku Diteruskan

Rawak

Tertekan tuil suis Menekan tuil suis Menekan tuil suis-lampu menyala Menekan tuil suis-kejutan elektrik Menekan tuil suis-kejutan elektrik

Makanan keluar Makanan keluar Makanan tidak keluar Makanan tidak keluar Makanan tidak keluar

Peneguhan

Terlazim Terlazim

Peneguhan Penguhan positif

Diteruskan Diteruskan

Terlazim

Peneguhan negatif Hukuman

Tidak diteruskan Tidak diteruskan

Terlazim

Sumber: Noriati, Boon & Sharifah Fakhriah, 2009, p.58

71

Kemungkinan tingkah laku diulangi berkurang hasil dari rangsangan yang selesa ditarik balik Tarik Di samping Jadual 3.3 : Konsep peneguhan dan hukuman mengikut Skinner Konsep Peneguhan Jenis Positif Penerangan Kemungkinan tingkah laku diteruskan apabila tingkah laku diikuti dengan rangsangan yang menyenangkan (ganjaran) Kemungkinan tingkah laku akan diulangi apabila rangsangan yang tidak menyenangkan ditiadakan Contoh Pelajar menyiapkan tugasan mengikut masa yang ditetapkan. Pujian guru akan menyebabkan murid meneruskan usaha cemerlangnya Guru sering menegur seorang pelajar yang tidak berpakaian kemas. Skinner telah memperincikan Peneguhan Positif dan membahagikan lagi kepada kategori mengikut Jadual 3. guru memuji. Pelajar mengekalkan kekemasan dirinya.4 72 .EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Konsep Peneguhan dan Hukuman mengikut Skinner Jadual 3. Pelajar ditangkap merokok di sekolah oleh itu dia dirotan. Akhirnya. oleh itu dia tidak dibenarkan untuk keluar berehat. Negatif Hukuman Beri Kemungkinan tingkah laku diulangi berkurang apabila rangsang diberikan. Pelajar didapati tidak menyiapkan kerja rumah. pelajar menjaga kebersihan dirinya dan guru tidak lagi berleter dan mengkritik pelajar berkenaan.3 di atas.

Pelajar menghadapi ujian pada setiap akhir bulan Pelajar tidak tahu bila guru akan memberi ujian pop.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Jadual 3.4 IMPLIKASI TEORI PEMBELAJARAN BEHAVIORIS TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN a. pelajar dapat menjawab dengan betul. Peluang untuk menjawab soalan tidak dapat dijangka. pelajar perlu mengangkat tangan.4 Jadual peneguhan positif Peneguhan Berterusan Jenis Contoh Guru beri ganjaran bagi setiap langkah pelajar semasa membuat aktiviti sehingga pelajar selesai Berdasarkan isi kandungan Bagi setiap 5 soalan. Token boleh ditukar dengan aktiviti atau benda yang disukai Untuk menjawab soalan guru. satu token akan diberikan.  Matlamat akhir proses pembelajaran hendaklah dinyatakan dengan jelas 73 . Guru hendaklah menetapkan matlamat yang spesifik. Berkala nisbah tetap Berkala Nisbah Berubah Berkala Selang Masa Tetap Berkala Selang Berubah Berdasarkan masa 3. Ini bermakna.

Sediakan langkah pengajaran secara berperingkat  Susunan langkah haruslah secara progresif. Buat analisis tugasan Pastikan tugasan yang diber sesuai dengan kemampuan pelajar Pecahkan tugasan kepada bahagian-bahagian kecil supaya mudah difahami d. Guru perlu menetapkan objektif bagi setiap langkah pengajaran Objektif hendaklah khusus c. Aplikasi teknik peneguhan yang sesuai             Peneguhan berterusan diberikan pada peringkat pembentukan tingkahlaku Peneguhan berkala selepas tingkah laku dikuasai f. Sediakan amalan bilik darjah yang sesuai Amalan rutin belajar Amalan rutin keceriaan Peraturan bilik darjah yang mesra dan positif Pembelajaran koperatif dan kolaboratif  74 . e. Aplikasi Hukum Kesediaan Kaitkan pembelajaran baharu dengan pengetahuan sedia ada Sediakan situasi yang merangsangkan Cungkilkan rasa ingin tahu/ motivasi pelajar g. Aplikasi Hukum Kesan dan Akibat Adakan aktiviti pengukuhan Pilih dan aplikasi peneguhan yang sesuai i.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR     Pastikan matlamat yang dinyatakan adalah realistik dan boleh dicapai b. contohnya dari mudah kepada sukar. Aplikasi hukum latihan Banyakkan pengulangan dan latih tubi Sediakan bahan yang banyak dan pelbagai h.

iaitu perlakuan. Teori Pembelajaran Sosial dikenali juga sebagai teori pembelajaran peniruan dan juga sebagai pembelajaran pemerhatian atau modeling menekankan faktor sosial di mana manusia berfikir dan bertingkahlaku melalui pemerhatian dan meniru tingkahlaku yang menghasilkan ganjaran.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 3. 2008) Bandura mengemukakan model determinisme timbal balik yang mengandungi tiga faktor utama.11). individu (kognitif) dan tingkah laku.5 TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL Albert Bandura Pelopor Teori Pelopor teori pembelajaran sosial ialah Albert Bandura. Beliau merupakan ahli psikologi kelahiran Kanada dan berkhidmat di Universiti Stanford mulai tahun 1953 hingga sekarang.11 Pengaruh tiga unsur dalam pembelajaran sosial 75 . Individu Persekitaran Tingkah Laku Rajah 3. individu (kognisi) dan persekitaran (lihat Rajah 3. Pembelajaran sosial menurut Albert Bandura melibatkan hubungan pengaruh tiga unsur iaitu persekitaran.(Ormrod. Bandura berpendapat bahawa perlakuan seseorang adalah hasil interaksi antara faktor dalam diri dan persekitaran. Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi pembelajaran.

Contohnya murid boleh meniru kawan mereka bersorak di padang tetapi tidak boleh meniru kawan mereka bersorak di dalam bilik darjah.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Melalui satu kajian ke atas kesan perlakuan kanak-kanak apabila mereka menonton video tentang orang dewasa. Peniruan tak sekat lakuan pula 76 . pelajar akan menirunya secara langsung. orang yang ditiru itu secara spontan menjadi model kepada si peniru. b. Bandura mendapati bahawa kanakkanak akan meniru perlakuan orang dewasa tersebut. Kajian yang dinamakan kajian Patung Bobo memperlihatkan bagaimana kanak-kanak yang melihat perlakuan ganas orang dewasa memukul patung Bobo bertindak serupa apabila diberi peneguhan. Contohnya apabila guru menunjukkan cara menendang bola. Menurut teori ini. Mengikut Bandura. terdapat beberapa cara peniruan yang boleh dilakukan iaitu : a. Peniruan sekat lakuan dan tak sekat lakuan Peniruan sekat lakuan ialah peniruan yang sesuai dilakukan dalam keadaan tertentu tetapi tidak digunakan dalam keadaan atau situasi yang lain. apabila tingkah laku seseorang itu ditiru. Peniruan secara langsung Peniruan secara langsung terjadi apabila seseorang melihat orang lain (model) melakukan sesuatu dan meniru kelakuan itu. Kesimpulan daripada kajian yang dilakukan oleh Bandura mendapati kanakkanak suka meniru tingkah laku yang diperhatikan terutama tingkah laku yang mendapat peneguhan.

Contohnya timbul keinginan di hati Kamal untuk membantu bapanya membasuh kereta setelah melihat Badrul membantu bapanya membasuh kereta.Penyimpanan dalam Ingatan Langkah-langkah perlakuan model akan disimpan dalam ingatan oleh pelajar. c.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR melibatkan tindakan yang boleh dilakukan dalam semua situasi. Peniruan Elisitasi Peniruan ini melibatkan emosi dan keinginan. c.Motivasi dan Peneguhan Sekiranya Individu berasa seronok dan mendapat peneguhan daripada orang lain. maka tingkahlaku itu akan diulangi dan dikukuhkan.Pengeluaran Maklumat. Kecekapan ini bergantung kepada keupayaan fizikal dan kemahiran tiruan motor pemerhati serta kemahiran mengingat dengan tepat. Pemerhatian perlu disimpan dan dikekalkan dalam ingatan dan akan berlakunya proses mengenkod. Langkah-Langkah Pembelajaran Peniruan a. haiwan atau objek yang ditiru.Tumpuan Perhatian Individu menumpukan perhatian dan memerhatikan perlakuan model berulang kali. Model dalam teori Pembelajaran Sosial Bandura dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu : i. d.Dalam proses elitasi seseorang akan terus lakukan apa yang dilakukan oleh orang lain jika dia sudah mengetahui cara melakukan tingkahlaku tersebut. tingkahlaku dan kemahiran yang disimpan dikeluarkan dalam bentuk perlakuan. Model Sebenar / Model hidup Model ini merujuk kepada model sebenar atau model langsung seperti tingkah laku manusia. menyimpan dan mendekod. 77 . b. Contohnya pelajar meniru gaya berbudi bahasa gurunya.

Paparkan hasil kerja terbaik untuk membolehkan pelajar berkenaan terus berusaha dan dapat merangsang pelajar lain berusaha seperti yang mereka lakukan. 78 . LATIHAN AKTIVITI Muat turun maklumat daripada internet mengenai pembelajaran sosial atau modeling dan rumuskan semua isi yang bekaitan dalam bentuk peta konsep. carta aliran. Pembelajaran berlaku melalui pemerhatian dan peniruan. gambar rajah). Guru boleh menggunakan rakan sebaya yang cemerlang sebagai model. tokoh sejarah serta tingkah laku watak – watak yang ditonton dan didengar melalui media dan televisyen. Model simbolik Model simbolik merujuk kepada langkah kerja atau prosedur. f.6 Implikasi Teori Pembelajaran Sosial Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran a. Oleh yang demikian guru perlu menunjukkan tingkah laku yang boleh diteladani. d.Termasuk dalam kategori ini ialah watak dalam cerita. c. Guru boleh mengajar nilai murni dan watak bersejarah dengan teknik main peranan dan simulasi h. Demontrasi guru hendaklah jelas serta menarik agar pelajar dapat meniru dengan cepat. Penyampaian guru hendaklah cekap dan menarik agar dapat menjadi role model kepada pelajar. Guru perlu memberi peneguhan kepada pelajar yang menunjukkan tingkah laku yang diingini. e. g. 3. Masukkan ke dalam portfolio anda. Guna model sebenar yang mungkin terdiri daripada rakan sebaya yang mempunyai ketokohan yang tinggi dan sesuai untuk ditiru. b.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR ii.Model ini boleh dalam bentuk bahasa atau bentuk visual (gambar.

motivasi intrinsik dan kesedaran kendiri pelajar. Mengembangkan kreativiti dan pemikiran bercapah. manusia dilihat sebagai makhluk yang istimewa dan mempunyai keupayaan yang berbeza dengan haiwan. 79 . Pendekatan humanistik terhadap pendidikan menekankan keunikan setiap individu dengan mengiktiraf persepsi. dengan itu individu itu harus dilihat sebagai satu entiti. Bagi humanistik. Mengembangkan keupayaan bertanggungjawab ke atas pembelajaran dan perkara yang dipelajari. Apakah prinsip-prinsip pendekatan pembelajaran humanistik? Gagne dan Berliner (1991) merangkumkan prinsip-prinsip pendekatan humanistik seperti berikut: i. ii. v. Ini bererti pendekatan ini memberi tumpuan kepada perkembangan konsep kendiri. iv. 1991). Humanistik percaya bahawa manusia bertindak atas dasar keperluan. iii.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 3. namun pelajar perli mencapai tahap pencapaian yang ditetapkan. bermotivasi dan berkeupayaan untuk belajar dan berkembang. Mengetahui cara belajar adalah lebih penting daripada memiliki banyak pengetahuan. Mencungkil dan mengembangkan daya ingin tahu serta penerokaan. Memupuk pembelajaran arah kendiri dan tidak bergantung pada orang lain.7 TEORI PEMBELAJARAN HUMANISTIK Pendekatan humanistik melihat pelajar sebagai insan berpotensi. pengalaman dan pendekatan terhadap pembelajaran yang berbeza. motivasi. Pelajar akan mudah belajar perkara yang ingin dipelajari dan perkara yang ingin diketahui oleh mereka. i. minat dan nilai. iii. Apakah objektif asas pendidikan daripada pandangan humanistik? Lima objektif asas pendidikan daripada pandangan humanistik (Gagne dan Berliner. Penilaian kendiri hasil kerja pelajar merupakan penilaian yang lebih bermakna. Mengembangkan kecenderungan aspek seni dan emosi. ii.

insan yang sempurna memiliki kualiti berikut: i. Kita meninjau secara ringkas pandangan kedua-dua tokoh ini. ii. Carl Rogers (1902-1989) Carl Rogers Carl Rogers (1902-1989) dilahirkan di Oak Park. v. Perasaan adalah sama penting dengan fakta.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR iv. Pelajar belajar lebih baik dalam persekitaran yang tidak mengancam seperti selamat secara fizikal. Berfikiran terbuka terhadap pengelaman dunia. Menerima hidup seadanya. Menghargai kebebasan diri dan bertanggungjawab ke arah tindakan sendiri. Illinois. Mempercayai pemikiran dan perasaan sendiri sebagai sesuatu yang tepat iv. psikologikal serta nyaman. Bagi Rogers. Mengutamakan perkara yang ada pada hari ini bukan semalam atau esok. Carl Rogers berpendapat bahawa manusia pada dasarnya adalah baik dan mempunyai potensi yang tinggi untuk mencapai potensi diri. iii. emosional. 80 . Dua tokoh utama bagi pendekatan pembelajaran humanistik ialah Carl Rogers dan Abraham Maslow. Malcolm Knowles dan lain-lain. Sebagai insan yang baik. Dapat membuat tanggapan yang betul tentang pengalamannya. Antara tokoh-tokon humanistik termasuklah Carl Rogers. Abraham Maslow. jika dijurus ke arah yang betul akan berkembang secara positif. Pada mulanya beliau belajar teologi dan kemudiannya beralih kepada psikologi klinikal serta psikologi pendidikan. baik rohani dan jasmani. Beliau terkenal sebagai pengasas teori kaunseling terapi berpusatkan klien serta psikoterapi yang bukan bersifat mengarah. Amerika Syarikat. John Holt.

Oleh itu teori humanistik mengutamakan pembelajaran berpusatkan pelajar. Bagi Rogers. Melibatkan proses belajar 81 . Dalam pendidikan Rogers terkenal dengan teori pembelajaran pengalaman (experiental learning). Rogers menyarankan agar menerima semua pelajar sebagai individu yang memiliki potensi dan yang sedang berkembang. Dalam pembelajaran. Pembelajaran Kognitif 2. membekalkan sumber pembelajaran yang sesuai. Rogers mengkategorikan pembelajaran kepada dua bentuk. mengimbangkan komponen intelektual dan emosi berkaitan dengan pembelajaran. guru perlu menjelaskan objektif pembelajaran. Menurut Rogers semua insan mempunyai daya dan keinginan yang tinggi untuk belajar. Pembelajaran pengalaman Pembelajaran Kognitif dianggap kurang bermakna kerana melibatkan pembelajaran mata pelajaran akademik semata-mata. dan berkongsi perasaan dan idea dengan mereka. Rogers memberi penekanan kepada hubungan personel antara guru sebagai fasilitator dengan pelajar. tetapi kita hanya dapat membimbing pembelajarannya. Kreatif dan melibatkan diri dalam aktiviti sosial serta menyumbang khidmat kepada masyarakat mengikut kemahiran masing-masing. pembelajaran berkesan akan terhasil jika pelajar berasa tenang dan bebas daripada ancaman serta perbezaan individu dan pengalaman pelajar diambil kira dalam menentukan tahap layanan yang sewajarnya. 1. Struktur dan organisasi diri seseorang menjadi lebih rigid jika dia merasakan dirinya terancam dan sebaliknya akan menjadi tenang jika tiada ancaman. Kegagalan untuk belajar bukan kerana ketidakupayaan pelajar tetapi puncanya suasana pembelajaran yang kurang sesuai.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR v.Prinsip umum pembelajaran bagi Rogers adalah:   Kita tidak boleh mengajar seseorang secara langsung. Dalam menyediakan suasana yang kondusif untuk murid-murid belajar.

daya usaha. kajian dan sebagainya. yang merangkumi merancang. Pembelajaran pengalaman merupakan belajar melalui proses membuat. dan memupuk sikap yang baik. membuat kajian. Beliau merupakan seorang ahli psikologi yang terkenal dengan Hirarki Keperluan yang diperkenalkan pada tahun 1947 hingga 1954. Abraham Harold Maslow (1908-1970) Abraham Maslow dilahirkan di Rusia dan kemudiannya menetap di Amerika Syarikat. Pembelajaran pengalaman melibatkan aplikasi pengetahuan. menghasilkan sesuatu yang pasti akan ada hasil dan kesan yang memberangsangkan. berfikir. dalam kumpulan terutamanya. Pelajar terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Melalui proses ini pelajar meneroka. Secara langsung pelajar belajar mengambil tanggungjawab ke atas pembelajaran sendiri. Beliau juga digelar sebagai Bapa Psikologi Humanistik. Maslow telah menghasilkan dengan 82 . Pembelajaran jenis ini mengambil kira keperluan dan kehendak pelajar. Oleh itu pembelajaran pengalaman melibatkan perkembangan diri. penilaian kendiri dan mempunyai kesan jangka panjang. mencari jalan penyelesaian. pelajar akan belajar bekerjasama. menghayati nilai. membaca dan membincang tentang pengalaman dan hasil kerja orang lain. dan telah diterbitkan dalam Motivation and Personality pada tahun 1954. merancang. membuat uji kaji.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR di dalam bilik darjah. motivasi. Melalui proses membuat sendiri.

d) 3.8 Hiraki Keperluan Maslow Menurut Hiraki Keperluan oleh Maslow.12: Hirarki keperluan Maslow (Sumber Teori Pembelajaran.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR teori perkembangan manusia terutamanya teori keperluan. Jika tidak seseorang itu akan berasa kurang selesa dan bimbang. keperluan manusia boleh disusun mengikut satu hierarki yang bermula dengan keperluan fisiologi. Maslow mengutarakan pemeringkatan keperluan manusia yang perlu dipenuhi sebelum manusia mencapai potensi diri. n. estetik dan berakhir dengan penyempurnaan kendiri. penghargaan diri. 83 . Keperluan Perkembangan Rajah 3. diikuti dengan keselamatan.Keperluan yang paling asas sekali bagi manusia ialah memenuhi keperluan fisiologi terlebih dahulu. kasih sayang. kognitif.

Sekiranya keperluan kekurangan belum dapat dipenuhi. Keperluan kekurangan perlu dipenuhi peringkat demi peringkat sebelum berusaha untuk memenuhi keperluan perkembangan. umpamanya cuba merealisasikan bakat dan kebolehan agar menjadi individu yang menyeluruh dan sempurna. kompetensi. seseorang itu tidak akan jemu memenuhinya dan terus berusaha untuk mengembangkan lagi minat dan kecenderungannya dalam akademik atau seni estetik yang dicapainya. Berbeza dengan keperluan perkembangan. Termasuk dalam keperluan ini adalah keperluan untuk berkawan. status. Maslow membahagikan keperluan manusia kepada dua bahagian iaitu keperluan kekurangan (deficiency needs) dan keperluan perkembangan (being / growth needs). sokongan keluarga. Keseluruhannya menurut Maslow keperluan fisiologi dan keperluan psikologi perlu dipenuhi agar seseorang itu bermotivasi untuk mengembangkan potensi diri.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Apabila keperluan fisiologi dipenuhi. Individu akan terus berusaha untuk mengembangkan lagi kecenderungannya dalam akademik atau seni estetik yang diminatinya. prestij. seseorang itu tidak bermotivasi untuk memenuhinya. Ini seterusnya membawa kepada penyempurnaan 84 . Apabila keperluan kekurangan telah dipenuhi. menurut Maslow keperluan perkembangan tidak akan bermakna. Peringkat akhir adalah keperluan penyempurnaan kendiri yang melibatkan keinginan berterusan untuk memaksimumkan potensi diri. Peringkat seterusnya bagi memenuhi aras keempat iaitu keperluan penghargaan diri di mana seseorang itu berusaha bagi mendapatkan pengiktirafan orang lain yang dimanifestasi dalam bentuk penerimaan. seseorang itu akan memberi tumpuan kepada memenuhi keperluan keselamatan dan perlindungan. keyakinan diri dan sebagainya. tetapi akan bergerak ke hirarki yang lebih tinggi. memanipulasi keupayaan diri sepenuhnya serta berjaya mencabar diri untuk melakukan yang terbaik. belajar perkara baru. keahlian kumpulan tertentu dan perhubungan yang intim. Seterusnya bagi memenuhi keperluan untuk kasih sayang dan dipunyai.

cahaya dan pengudaraan bilik darjah yang baik. iv. Setelah kita mengenali dan memahami Pendekatan Humanistik. Memastikan keselamatan terjamin. Memastikan keperluan fisiologi pelajar telah dipenuhi. Kejayaan pelajar akan menimbulkan rasa berjaya dan meningkatkan harga diri pelajar. Sentiasa yakin bahawa setiap pelajar adalah insan yang ada potensi. utamakan pelajar dan kemudiannya pada mata pelajaran. waktu rehat. i. seperti keadaan fizikal bilik darjah. Menerima setiap pelajar tanpa syarat. 85 .EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR kendiri. Melayan pelajar sebagai insan kemudian barulah melayani mereka sebagai pelajar. Apakah Implikasi Teori Keperluan Maslow dalam proses pengajaran dan pembelajaran? Seorang guru. iii. perlu memberi perhatian agar pelajar dapat belajar dengan baik berdasarkan hirarki keperluan. iv. Layani perbezaan individu mengikut potensi dan keupayaan masing-masing.9 Implikasi Pendekatan Humanistik terhadap pengajaran dan pembelajaran Secara umum dapatlah disenaraikan secara ringkas implikasi Pendekatan Humanistik terhadap pengajaran dan pembelajaran: i. ii. Dalam memberi pengajaran subjek tertentu. ii. Layani pelajar secara individu. wujudnya semangat setia kawan dan dinamika kumpulan. dapatkah anda fikirkan implikasinya terhadap pengajaran dan pembelajaran ? 3. peraturan dan rutin harian yang sesuai. seperti makan minum. iii. Fokus pengajaran adalah kepada pelajar dan bukannya subjek. tiada ancaman buli. Tugasan yang diberi biarlah sesuai dengan keupayaan pelajar supaya pelajar berjaya membuatnya. Membantu pelajar menentukan matlamat yang realistik. Beri peneguhan dan pengiktirafan bagi hasil kerja pelajar. iaitu mencapai potensi yang menyeluruh.

Ini dapat membina hubungan sosial dan kemahiran emosi. Perasaan dan amalan saling hormat-menghormati dapat membantu pembelajaran berkesan. kepercayaan dan tabiat yang baik kepada pelajar. kecenderungan. bukannya sebagai penerima pengetahuan. xiii. vii. Isi pelajaran yang disampaikan hendaklah disesuaikan dengan aras pemikiran. 3. kesediaan belajar dan perbezaan individu. Guru sebagai fasilitator bagi aktiviti kumpulan. guru hendaklah menjadi dirinya teladan.9 TEORI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME Apakah konstruktivisme? Konstruktivisme ialah teori pembelajaran yang melihat pelajar sebagai pembina pengetahuan. Aktiviti/ program pemulihan dapat membentuk konsep kendiri yang positif bagi pelajar yang lemah. xii. Sentiasa memberi ganjaran kepada gerak balas pelajar. seperti pembelajaran koperatif.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR v. Percaya bahawa semu pelajar boleh belajar jika tempoh masa mempelajarinya mencukupi.Teori Konstruktivisme ( pskologi/individu/kognitif). Perancangan pengajaran perlu mengambil kira minat. Sentiasa melibatkan pelajar dalam aktiviti kumpulan. 86 . Ini bagi meningkatkan motivasi pelajar. Dua orang tokoh asas konstruktivisme: 1. x. gaya pembelajaran dan keperluan pelajar.Jean Piaget . Aktiviti pembelajaran dan bahan yang ingin dipelajari hendaklah ditentukan oleh pelajar. ix. viii. xiv. vi. Untuk memupuk sikap. xi.

 Proses membina pengetahuan juga berlaku mengikut peringkat yang bermula dengan pengetahuan sedia ada dalam struktur kognitif. pengetahuan sedia ada yang menjadi asas tingkah laku ialah skema 87 . 3.9.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 2. keupayaan mengurus maklumat dan pengetahuan berlaku secara berperingkat. Struktur asas dalam organisasi mental ini dinamakan skema. Justeru.Teori Konstruktivisme sosiaI.1 Teori Konstruktivisme Psikologi/Individu/Kognitif  Menurut Piaget. Lev Vygotsky .

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 88 .

2. 1.Ubah suai skema sebelum maklumat baharu dapat diserap. • Melalui proses adaptasi.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR  Maklumat baru diserap masuk atau disesuaikan dalam struktur kognitif melalui proses adaptasi. maklumat dalam struktur kognitif sentiasa diorganisasi untuk disimpan dan digunakan apabila perlu. • Piaget membahagikan adaptasi kepada dua proses. 89 . iaitu asimilasi dan akomodasi.Serap masuk maklumat serupa skema. Asimilasi . Akomodasi . Ini dinamakan equilibrasi. Proses adaptasi merujuk kepada proses menyesuaikan dan menerima maklumat baru dalam struktur kognitif untuk mendapatkan keseimbangan antara skema dengan persekitaran.

 Cara membantu: . isi pelajaran mudah dikuasai pelajar jika berasaskan skema ataupun pengetahuan sedia ada. iaitu proses membimbing & membantu pembelajaran. perkembangan konsep kanak-kanak berkembang secara sistematis. • Sekiranya pelajar dapat melakukannya sendiri. • Merujuk kepada tugasan pembelajaran yang sukar dilakukan sendiri oleh pelajar. Zon Perkembangan Terdekat(ZPD) • Menurut Vygotsky. 90 . logikal serta rasional bantuan dan bimbingan verbal orang lain.9. • Isi pelajaran yang berada di luar zon aras atas.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 3.Teknik scaffolding .  Dalam konteks sosial inilah individu berkongsi dan saling membina pengetahuan baru. tetapi dapat menguasainya dengan bimbingan orang lain yang lebih mahir. tidak akan dapat dikuasai pelajar walaupun dengan bimbingan orang lain.2 Teori Konstruktivisme Sosial  Dipelopori oleh Lev Vygotsky (1896-1934). • Isi pelajaran yang berada di luar zon aras bawah bermakna tidak berlaku pembelajaran kerana pelajar sudah menguasai isi pelajaran. tugasan tersebut berada dalam ZPD.  Menurut Vygotsky. isi pelajaran tersebut dikatakan berada pada zon bawah. • Sebaliknya jika pelajar dapat menguasai tugasan dengan bimbingan orang lain.

3. 7. Pembelajaran bermula dengan premis atau pengetahuan sedia ada sehingga tercapai pemahaman baharu. Pembelajaran baharu bergantung pada pemahaman atau pengetahuan sedia ada . 5. 8. Menekankan pembelajaran berpusatkan pelajar.Pembelajaran bermakna berlaku dalam konteks tugasan berasaskan alam nyata. Beri penjelasan sesuai dengan aras kognitif pelajar. Ormrod (2008) mencadangkan guru mengaplikasi scaffolding sebagaimana berikut: 1. 91 . Minta pelajar membuat jangkaan terhadap perkara yang akan berlaku apabila membuat uji kaji di dalam kelas. cueing dan tanda isyarat yang lain. Interaksi sosial membantu & menyokong pembelajaran. prompting. 6. 4. Pelajar membina pengetahuan yang bermakna kepada mereka. Prinsip-prinsip Konstruktivisme 1.Teknik yang boleh digunakan untuk scaffolding ialah penjelasan verbal. Pembinaan pengetahuan dapat diajar dan dibimbing melalui proses scaffolding. 2. Pembelajaran berlaku melalui proses aplikasi pengetahuan. soal jawab. Pembelajaran berlaku melalui interaksi dengan orang lain. 5. 3. 6. Galakkan pelajar bertanya dan beri jawapan yang munasabah bagi soalan mengapa dan bagaimana yang ditimbulkan pelajar. 9. 4. Sertakan model simbolik atau model sebenar untuk membantu pelajar membuat rumusan tentang sesuatu entiti atau fenomenon. 2. Guna analogi untuk membantu pelajar mengaitkan konsep dan idea baharu kepada pengetahuan sedia ada mereka.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR . Minta pelajar membuat refleksi dan mengaitkan isi pelajaran yang telah dipelajari.

92 konteks sebenar. 2.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 10. simulasi dan sebagainya boleh .Persembahan isi pelajaran yang pelbagai dengan contoh – contoh khusus membantu pemahaman. Guru hendaklah mengenal pasti ZPD pelajar melalui penyediaan beberapa aktiviti yang berkaitan. pengalaman berasaskan dimanfaatkan. Interaksi dan pengaruh sosial membawa kepada pemikiran aras tinggi. Guru hendaklah menyediakan banyak contoh dan bahan sumber yang boleh membantu pelajar membuat perkaitan dan membina pemahaman baharu. 11. 5. Gunakan ZPD pelajar untuk memastikan pembelajaran berkesan dapat berlaku. maka guru hendaklah merancang pengajaran dan pembelajaran dengan teliti serta mengambil kita keupayaan pelajar. Galakkan pelajar menggunakan private speech semasa berfikir dan menyelesaikan masalah. 13. 4. 12. 3. 6. Tugasan autentik yang berasaskan masalah alam nyata. 7. Pelajar bertanggungjawab terhadap pembelajaran sendiri. Guru dan rakan pelajar berperanan sebagai fasilitator pembelajaran. Persekitaran pembelajaran yang kompleks dan tugasan autentik membantu aplikasi dan pembinaan pengetahuan baharu. Pilih pelajar yang lebih berkemahiran untuk mengajar pelajar yang belum menguasai. Memandangkan pembelajaran lebih berpusatkan kepada pelajar belajar melalui proses membuat atau beraktiviti. 14. Guru hendaklah mengaitkan isi pelajaran dengan situasi sebenar. Implikasi Teori Konstruktivisme kepada Pengajaran 1.

latihan dan latih tubi ii. Penerangan guru hendaklah jelas.i.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 8. Antarnya termasuklah.10 IMPLIKASI TEORI-TEORI PEMBELAJARAN TERHADAP PEMBELAJARAN PELAJAR BERKEPERLUAN KHAS Kita telahpun melihat implikasi teori-teori pembelajaran kepada pelajar aliran perdana. Oleh itu. disleksia. kontrak. dendaan. pelajar berkeperrluan khas ialah kanak-kanak yang mengalami down syndrom. Aplikasikan teknik modifikasi tingkah laku yang melibatkan token. Adakah gerak kerja kumpulan dan perbincangan kumpulan untuk mewujudkan interaksi yang berkualiti. Hukum Kesediaan. Melalui aktiviti dan perbincangan dalam kumpulan. perkembangan lewat. Tetapkan matlamat yang realistik yang sesuai dengan pelajar keperluan iv. Beri peneguhan dalam bentuk hadiah. setiap kategori pelajar berkeprrluan khas mempunyai ciri-ciri yang berbeza. Sertakan contoh yang pelbagaikan dalam sesi perbincangan. Perlu ditegaskan juga. Teknik peneguhan. Perbanyakkan pengulangan. Modifikasi tingkah laku boleh dilakukan melalui aplikasi Teori Behavioris terutamanya Pelaziman Operan. proses pembelajaran mereka perlu disediakan dalam bentuk yang mudah dan disesuaikan mengikut kkeperluan mereka. 93 . Implikasi Teori-teori Pembelajaran. tumpuan singkat (AD). Austistik. Bagaimana pula teori-teori ini boleh membantu pelajar berkepeluan khas? Dalam konteks di Malaysia. Latihan dan Hukum Kesan boleh digunakan. selaras dengan pemikiran dan laras bahasa pelajar.mendapat pemahaman yang lebih jelas dan meluahkan buah fikiran 3. hiperaktif dan slow learner. pelajar dapat berkongsi idea. dan pengasingan untuk mengurangkan tingkah laku yang tidak diingini. secara verbal sama ada pujian atau ganjaran lain yang lain yang akan mengukuhkan tingkah laku iii. a. 9.

F. membuat.Namakan. berbincang dan merasa Perlu juga diberi perhatian kepada pelajar berkeperluan khas yang bermasalah penglihatan dan pendengaran yang memerlukan pendekatan khusus bagi kekurangan yang dialami LATIHAN UJI MINDA 1.) Nyatakan dua orang tokoh asas konstruktivisme.) Namakan 2 jenis hukuman dalam teori pelaziman operan B.) Terdapat 3 jenis rangsangan dan 2 jenis gerak balas dalam teori pembelajaran behavioris.) Dalam teori pembelajaran behavioris terdapat 2 jenis teori perlaziman.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR b. Gunakan model tingkah laku seperti model sebenar dan model simbolik ii. 3. Namakan. Melalui Teori Sosial pula. apakah tiga tindak balas emosi asas itu? 4.Skinner. pelajar boleh mengikuti dan meniru tingkah laku yang diperhatikan melalui modeling.) Huraikan maksud Peneguhan dan hukuman dalam teori pelaziman operan B.B. 6. 2. Kukuhkan tingkah laku model agar pelajar mengikut tingkahlaku yang dikukuhkan .) J.Skinner. Melayani pelajar keperluan khas berdasarkan keperluan mereka seperti yang dikehendaki oleh Teori Humanistik.Watson membentuk teori bahawa kanak-kanak memiliki tiga tindak balas emosi yang asas.Sediakan persekitaran pembelajaran yang menyerupai persekitaran pelajar normal Kenal pasti keupayaan pelajar dan sediakan rancangan pendidikan individu Gunakan pendekatan pelbagai deria (multi sensory) seperti mendengar. 5.F. 94 .c. Contoh aplikasi yan boleh dilakukan termasuklah:i. melihat.

Englewood Cliff:Prentice Hall Ltd Woolfolk.Y. funderstanding.).) Apakah 2 proses yang dikatakan oleh Jean Piaget tentang untuk mmbuat adaptasi dengan persekitaran kita? 10) Nyatakan peringkat-peringkat Perkembangan Kognitif.org 95 . R.psychology. P.. 9. & Sharifah. (2004) Educational Psychology (9th ed) New Jersey: Prentice Hall www.Rashid. (2005) .E. Educational Psychology: Theory into Practice.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 7. Murid dan alam belajar. Educational Psychology: Developing Learners (6th ed. Boon. E. A. Shah Alam: Oxford Fajar. Slavin. A. (Siri Pendidikan Guru). 8. J.) Apakah 2 tahap perkembangan murid yang dikemukakan oleh Lev Vygotsky. (2009). TAMAT BAB 3 RUJUKAN Noriati. Uppersaddle River. Fakriah Syed Ahmad.com http://tip.) Nyatakan antara 3 prinsip dalam konstruktivisme sosial. Ormrod. (2008). New Jersey: Pearson Prentice Hall.

deduktif. berasaskan bahan dan berasaskan tugasan. strategi. iaitu strategi pemusatan guru.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR TAJUK 4 MODEL. demonstrasi dan penyelesaian masalah. pengajaraan mediatif. HASIL PEMBELAJARAN 1. Membezakan pendekatan. Menyatakan strategi pengajaran dan pembelajaran dalam pedagogi Bestari 96 . pendekatan dan pendekatan tematik. Dari segi kaedah dan teknik pengajaran pula. Di samping itu. Tajuk ini juga akan membincangkan beberapa pendekatan pengajaran seperti pendekatan induktif. terkandung lima jenis. Dalam pedagogi bestari pula. terdapat tujuh jenis strategi pengajaran direktif. bercerita. STRATEGI DAN KAEDAH PENGAJARAN Sinopsis Tajuk ini membincang tentang model pengajaran seperti model pengajaran behaviorisme dan model pemprosesan maklumat. Menyatakan implikasi model-model pengajaran terhadap pengajaran dan pembelajaran 3. PENDEKATAN. iaitu pengajaran penagajaran generatif. Terdapat empat jenis strategi pengajaran. dalam tajuk ini juga menerangkan dan membincangkan tentang model sosial dan model personal serta membanding dan membezakan perbezaan antara keduadua model ini. Menganalisis model-model pengajaran 2. Kandungan dalam tajuk ini telah menghuraikan konsep dan ciri-ciri model behaviorisme dan model pemprosesan maklumat serta implikasinya dalam pengajaran dan pembelajaran. dan pembelajaran. kaedah dan teknik pengajaran 4. pengajaran kontekstual. pengajaran metakognitif dan kajian masa depan. pengajaran melalui pemerhatian. pemusatan murid. pendekatan elektif. perbincangan. iaitu sumbang saran.

1: Kerangka Konsep Model-model Pengajaran 97 .EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR KERANGKA TAJUK Model pemprosesan maklumat Pengajaran konsep -inkuiri -ekspositori Pengalaman langsung Model sistem behavioral Pembelajaran masteri Model-model pengajaran Pembelajaran koperatif Model sosial Main peranan dan simulasi Model personal Synectics Rajah 4.

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

4.0 MODEL-MODEL PENGAJARAN
 Model pemprosesan maklumat  Model behavioral  Model sosial  Model personal

4.1 Model Pemprosesan Maklumat
Model pemprosesan maklumat berfokus pada naluri semulajadi kita untuk memahami dunia dengan lebih mendalam melalui langkah-langkah berikut. i. ii. iii. iv. Kepekaan terhadap masalah yang timbul Pemerolehan dan penyusunan maklumat Penjanaan cara-cara penyelesaian yang sesuai Pengembangan konsep yang berkenaan

Pengajaran konsep Inkuiri  Dikenali sebagai teknik tinjau siasat  Merangkumi aspek-aspek soal selidik untuk mendapatkan jawapan atau kesimpulan yang berorientasikan masalah  Menimbulkan minat dan daya kreativiti serta daya refleksi dalam kalangan pelajar  Melatih pelajar mengemukakan pelbagai soalan.

Pengendalian teknik inkuiri ialah: i. ii. iii. iv. v. Proses mengenali masalah Mengkaji ramalan Mengumpul maklumat Menganalisis Membuat rumusan

98

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

Ekspositori  Ekspositori bermaksud penerangan yang jelas dan terperinci  Dalam konteks pengajaran, ekspositori merupakan penyampaian

maklumat atau isi kandungan pelajaran secara langsung kepada muridmurid dalam kelas  Kaedah ekspositori ialah cara penyampaian pelajaran melalui

penerangan, bercerita, demontrasi dengan tujuan mengajar sesuatu.  Dalam konteks ekspositori ini, guru memberi penerangan terlebih dahulu dan murid mendengar dengan teliti hingga mereka memahami dan mengingatinya atau merekodkan isi pentingnya dalam buku rekod mereka.

Cara-cara penyampaian dengan menggunakan model ekspositori adalah dihuraikan seperti berikut: i. ii. Menerang, menginterprestasi dan menghuraikan idea daripada buku teks Menerang sambil membuat tunjukcara cara melukis atau membina bentuk-bentuk geometri iii. Menerangkan langkah-langkah penyelesaian masalah berdasarkan

kemahiran-kemahiran yang telah dipelajari iv. Menerangkan sesuatu konsep dengan alat bantu mengajar

4.2. Model Behavioral
 Berasaskan eksperimen pelaziman klasik Pavlov, pembelajaran berasaskan ganjaran Thorndike dan kajian Watson  Dikenali sebagai teori pembelajaran sosial atau modifikasi tingkahlaku dan terapi tingkahlaku  Antara strategi yang tergolong di dalam model ini ialah pengajaran langsung dan pembelajaran masteri

99

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

Pengajaran Langsung (Direct Instruction)  Satu strategi yang berarahkan guru di mana guru akan menyampaikan isi pengajaran agar dapat mencapai hasil pembelajaran yang ditetapkan serta mengembangkan kemahiran yang hendak diajar secara langkah demi langkah.

Langkah-langkah mengendalikan pengajaran yang menggunakan strategi pengajaran langsung : i. ii. iii. Kenalpasti hasil-hasil pembelajaran yang ingin dicapai Rangsangkan minat murid-murid terhadap apa yang akan disampaikan Tinjau semula pengetahuan dan kemahiran lalu yang perlu dikuasai bagi memudahkan kefahaman mereka iv. v. Tinjau semula praktis tersebut melalui kuiz yang akan dijawab mereka. Beri kerja rumah bertujuan mengukuhkan kefahaman mereka

Pembelajaran Masteri  Kaedah pengajaran secara individu yang menggunakan kurikulum berstruktur dan dibahagikan kepada unit-unit kecil pengetahuan serta kemahiran yang akan dipelajari  Pembelajaran masteri berasaskan kepada falsafah bahawa semua murid boleh menguasai sesuatu pengetahuan atau kemahiran dengan baik dan penuh berkeyakinan sekiranya keadaan yang sesuai serta masa yang mencukupi disediakan untuk murid itu menguasai pembelajarannya. (Bloom,1968)

Prinsip-prinsip pembelajaran masteri.    Semua murid normal boleh menguasai apa-apa yang diajar guru. Pembelajaran dipecah kepada unit-unit kecil di mana pengetahuan di susun daripada mudah kepada sukar supaya mudah difahami oleh murid. Masa yang diperuntukkan harus mencukupi dan fleksibel untuk semua murid mencapai objektif /hasil pembelajaran 100

tetapi juga untuk rakan-rakan yang lain. kemahiran koperatif. Guru harus merancang dan mempelbagaikan kaedah mengajar dengan mengambil kira gaya pembelajaran pelajar yang berbeza Guru digalakkan untuk mempelbagaikan kaedah atau aktiviti pengajaran dan pembelajaran supaya mereka dapat menguasai apa-apa yang diajar dalam masa yang singkat. 4. Lima unsur asas dalam pembelajaran koperatif adalah: 1. Individu dalam kumpulan dikehendaki menunjukkan kefahaman masing-masing 101 . 5. 1982). main peranan dan simulasi.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR    Guru berkeyakinan bahawa semua pelajar yang berbeza boleh menguasai apa-apa yang diajar . Pembelajaran Koperatif Pembelajaran koperatif merujuk kepada kaedah pengajaran yang memerlukan murid dari pelbagai kebolehan bekerjasama dalam kumpulan kecil untuk mencapai satu matlamat yang sama (Slavin. akauntabiliti individu atas pembelajaran diri sendiri. Sasaran adalah tahap pembelajaran yang maksimum bukan sahaja untuk diri sendiri. saling bergantung antara satu sama lain secara positif. saling berinteraksi secara bersemuka. 4. 2. 3. dan pemprosesan kumpulan Ganjaran diberi kepada individu dan kumpulan dalam pelaksanaan kaedah ini.3 Model Sosial  Model ini melatih pelajar agar berkebolehan menyusun maklumat sertamerta dan mensintesis maklumat untuk menyelesaikan masalah  Antara model-model yang terkandung dalam kumpulan model sosial ialah pembelajaran koperatif.

membuat keputusan dan menyelesaikan masalah berdasarkan peranan yang dipertanggungjawabkan.  Main peranan ialah dramatisasi yang tiada kaitan atau penghafalan skrip.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR dan memainkan peranan berbeza bergilir-gilir. dimana pelakon-pelakon cuba menyelesaikan situasi kepada pelajar lain supaya mempraktikan kepada diri mereka berdasarkan peranan yang dimainkan secara spontan. televisyen. Masalah ini dikemukakan kepada pelajar dengan cara membacakannya atau memperlihatkannya melalui filem. Memberi peluang kepada pelajar mengalami sendiri situasi dan masalah.  Dalam proses ini pelajar digalakkan untuk memberi pendapat. mendengar rakaman dan sebagainya. Main Peranan  Main peranan bermaksud melakonkan sesuatu situasi atau masalah atau peristiwa yang dianggap penting. cadangan.  Pelajar diberi peranan dan bertindak sebagai watak-watak yang ditentukan dalam satu situasi yang disediakan. Kemahiran sosial dan pemprosesan kumpulan digalakkan.  Proses ini biasanya dimulakan dengan pemikiran masalah yang sesuai. 102 . isu atau tugasan semula.  Melalui teknik ini para pelajar dapat menggunakan kemahiran belajar seperti mengumpulkan maklumat. Simulasi  Simulasi ditakrifkan sebagai satu situasi yang diwujudkan hampir menyerupai keadaan sebenar yang memerlukan pelajar berinteraksi sesama sendiri berdasarkan peranan masing-masing bagi membuat keputusan menyelesaikan masalah. menjalankan temuramah dengan individu tertentu dan mencatat isi-isi penting.

Sediakan maklumat 2. Buat penilaian • Ringkasnya. Kemukakan analogi 3. model synectics digunakan untuk jump start proses kreatif dan mencari pandangan baharu dalam penyelesaian masalah LATIHAN 103 . Semak semula subjek asal 7.  Dapat mewujudkan pelabagi aktiviti menarik yang menjadi sumber motivasi kepada pelajar untuk meneruskan proses pengajaran dan pembelajaran. Gunakan analogi peribadi untuk mencipta konflik bertentangan (compressed) 4. • Synectics (aplikasi kreativiti seperti membuat analogi dan metafora) Langkah-langkah model synthetics 1. Bandingkan konflik bertentangan dengan subjek 5. Reka analisis langsung yang baharu 8. 4 Model Personal  Menekankan kepada pembentukan kendiri seseorang individu dan mendorong pelajar untuk berdikari secara produktif serta mempunyai kesedaran diri dan bertanggungjawab terhadap matlamat sendiri. Kenal pasti perbezaan 6. 4.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR  Melalui teknik ini pelbagai kemahiran dapat digabungjalinkan dan dipertingkatkan terutamanya dalam kemahiran lisan membaca dan menulis.

Model Sosial Pembelajaran Koperatif Main Peranan dan Simulasi 4.Model pemprosesan Maklumat 2.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Aktiviti Jenis Model Pengajaran Contoh Huraian Implikasi terhadap Pengajaran dan Pembelajaran dalam bilik darjah 1. Model Personal Synectics 104 . Behavioral Ekspositori Model Pengajaran Langsung Inkuiri Pembelajaran Masteri 3.

i. D. deduktif.6 DEFINISI. integratif. berlakon dan sebagainya. eklektik dan tematik. C. 4. JENIS dan PRINSIP-PRINSIP PENDEKATAN Pendekatan bermakna cara mendekati sesuatu.5 PENDEKATAN. Pendekatan  Cara mendekati sesuatu (bagaimana sesuatu mata pelajaran diajar berdasarkan objektif jangka panjang. menghurai. mengarang.) B. melabel. KAEDAH.  Penyampaian bahan pengajaran untuk mempercepatkan penanggapan pelajar.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 4. Teknik Pengajaran  Kemahiran/cara melaksanakan penyampaian bahan pengajaran kepada pelajar dari segi langkah dalam aktiviti pembelajaran.  Pendekatan Dan Strategi Integratif/Kesepaduan o Proses penyampaian beberapa kemahiran o Kecekapan melaksanakan aktiviti – membaca. melukis. TEKNIK DAN STRATEGI PENGAJARAN A. isi pengajaran dan alat bantu mengajar untuk mencapai sesuatu objektif pelajaran. Strategi Pengajaran  Kemahiran merancang dan uruskan kaedah dan teknik pengajaran untuk mencapai hasil pembelajaran. Ia merujuk kepada cara bagaimana sesuatu mata pelajaran diajarkan berdasarkan objektifnya. bercerita. lisan. Kaedah Pengajaran  Cara mengelolakan dan menggunakan teknik. menyanyi. membaca dan menulis secara bersepadu o Kemahiran matematik digabungjalinkan dengan kemahiran bahasa 105 Penggabungjalinan . Terdapat beberapa pendekatan yang boleh diguna di dalam bilik darjah iaitu pendekatan induktif. menulis. mewarna. mengira. o Mendengar.

 Kemahiran-kemahiran diintegrasikan dalam urutan yang sesuai.  kemahiran sampingan digunakan di semua peringkat pelajaran Strategi penggabungjalinan kemahiran hendaklah dirancangkan berdasarkan objektif pelajaran. 106 .  Penyerapan o Proses mengintegrasikan unsur-unsur isi kandungan daripada dua atau lebih mata pelajaran dalam sesuatu pelajaran o Isi matapelajaran sains dan kajian tempatan diserap menjadi isi mata pelajaran bahasa. Pendidikan jasmani dan Muzik juga diserapkan dalam program bahasa sebagai aktiviti sokongan. o Cara mengguna gabungjalin     Mengenalpasti kemahiran utama dan kemahiran sampingan Kemahiran utama diberi fokus Kemahiran-kemahiran sampingan dikuasai dahulu untuk kukuhkan kemahiran utama Kemahiran utama digunakan di peringkat perkembangan pelajaran. Setiap kemahiran hendaklah dikaitkan dengan kemahiran yang berikutnya secara logikal.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR o Ciri-ciri gabugjalin:       Integrasi beberapa kemahiran Prosesnya bersepadu dan menyeluruh Aktiviti dipelbagaikan dengan menarik Kemahiran utama menjadi fokus Organisasi kemahiran fleksibel Kemahiran diintegrasikan saling kukuh mengukuh antara satu sama lain. kebolehan dan pencapaian murid. Pendidikan seni. o Pendidikan moral.

kurikulum formal disepadukan dengan kurikulum tak formal.  Prinsip Penggunaan Strategi Pengajaran Induktif o Sediakan contoh-contoh yang sesuai o Soalan-soalan disediakan untuk membimbing membuat kesimpulan 107 . Sejarah. udang. berudu o Memerhati dan mengkaji – bernafas melalui insang o Mentafsir dan membuat generalisasi – Haiwan hidup dalam air mempunyai insang untuk bernafas. sotong.Unsur utama dan unsur sampingan Proses penyerapan boleh berlaku serentak dengan proses penggabungjalinan. Ciri-ciri penyerapan :      Mengandungi beberapa unsur ilmu pengetahuan Berbagai unsur diserapkan dalam satu matapelajaran Bilangan mata pelajaran dalam penyerapan fleksibel Organisasi isi kandungan . mengenalpasti dan mentafsir maklumat untuk membuat generalisasi/kesimpulan Matematik.       Pendekatan Dan Strategi Pengajaran Induktif Mengumpul dan mentafsir maklumat-maklumat kemudian membuat generalisasi/kesimpulan Bermula dengan memberi beberapa contoh yang khusus Contoh-contoh mempunyai prinsip yang sama Murid dibimbing memikir. bahasa dan sains banyak menggunakan pengajaran induktif Kaedah inkuiri-penemuan diamalkan apabila mengajar sains o Contoh khusus ikan emas. o Penerapan nilai murni. kurikulum akademik disepadukan dengan kokurikulum. ii. Kesihatan dan pendidikan moral diserapkan secara bersepadu dalam Sains /Kajian Tempatan. mengkaji.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR o Geografi.

iii. prinsip. 108 . prinsip baru dan sebagainya. o Murid dibimbing mengingat kembali hukum.  Pendekatan Dan Strategi Pengajaran Deduktif Pengajaran Deduktif merupakan kaedah mengajar yang Strategi kompleks kerana murid perlu memperolehi kefahaman yang mendalam /mencukupi serta berupaya memilih rumus. o Pengajaran mengikut urutan yang tepat – contoh-contoh spesifik membawa kepada kesimpulan umum. teori. peraturan bagi mendapat kesimpulan yang baru/ menyelesaikan masalah.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR o Guru tidak menghuraikan isi pelajaran. generalisasi baru daripada rumus. o Guru memberi tahu murid objektif pelajaran pada peringkat awal. prinsip. hukum. dengar. peraturan Proses pengajaran: o Prinsip/rumus o Kaedah deduktif o Aplikasi rumus/prinsip o Mendapat rumus baru. murid dibimbing untuk mencari kesimpulan o Jenis contoh khusus dipelbagaikan tetapi mengandungi ciri yang sama o Contoh-contoh khusus yang dipilih haruslah sesuai dan mencukupi. teorem/peraturan Digunakan kesimpulan baru. hukum.    Bermula daripada berberapa rumus. o Murid-murid digalakkan memberi contoh yang sama o Guru tidak harus memberi contoh sekaligus o Sediakan alat bantu mengajar o Penggunaan deria-deria murid dalam aktiviti – lihat. hukum. teorem.. hidu dan sentuh. peraturan yang telah dipelajari dengan tepat untuk diaplikasi pada contoh-contoh khusus.

   Pendekatan Learning) Dan Strategi Pengajaran Masteri (Mastery Penguasaan.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR iv. berpusatkan murid. Tema dipecahkan kepada sub-topik untuk perbincangan o kumpulan pelbagai kebolehan o sama kebolehan  Tema yang sama dibincangkan oleh o kumpulan pelbagai kebolehan o sama kebolehan  Tema yang berbeza tetapi saling melengkapi o kumpulan pelbagai kebolehan o sama kebolehan   Selepas kumpulan perbincangan. Kemahiran . Cekap. meningkat keberkesanan Faktor pencapaian murid: o Kebolehan asas 109 . tema perpaduan kaum dan sebagainya. dapatan-dapatan dibentangkan oleh wakil Membuat rumusan vi. Lengkap Maklumbalas pembelajaran. pengubahsuaian.   Pendekatan Dan Strategi Pengajaran Tematik Pokok perbicaraan/topik utama contoh tema alam semula jadi. Pendekatan Dan Strategi Pengajaran Eklektik o Eklektik bermakna bercampur o Gabungan pendekatan digunakan o Menggabungkan pendekatan indukti dan deduktif o Banyak digunakan dalam pengajaran sains dan matematik o Boleh menggunakan strategi berpusatkan guru. berpusatkan bahan atau berpusatkan tugasan o Digunakan dalam aktiviti pemulihan dan pengayaan v.

110 . Pilih kaedah dan teknik yang berkesan Nilai hasil pembelajaran dengan ujian formatif (diagnostic) dan ujian sumatif berdasarkan objektif pelajaran bagi melihat tahap penguasaan pelajaran.   Aktiviti pemulihan kepada yang belum menguasai sesuatu pelajaran Yang lemah diberi pemulihan dan yang mencapai objektif diberi aktiviti pengayaan.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR o Kuantiti dan kualiti pengajaran/pembelajaran o Kebolehan memahami pengajaran o Daya usaha pembelajaran berterusan o Masa pembelajaran    Strategi pengajaran – adakan objektif yang jelas dan boleh diukur.

terangkan satu contoh pelajaran/aktiviti untuk setiap jenis pendekatan Jenis Pendekatan Prinsip Pembelajaran Contoh aktiviti Induktif Mengajar dari spesifik ke umum Deduktif Mengajar dari umum ke spesifik Integratif Mengintegrasi isi kandungan dan kemahiran ke dalam satu Pelajaran Eklektif Kombinasi deduktif.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR LATIHAN AKTIVITI Berdasarkan pengalaman anda. induktif atau integratif Tematik Mengajar pelajaran mengikut satu tema sahaja 111 .

7 DEFINISI. syarahan. JENIS DAN PRINSIP-PRINSIP STRATEGI Strategi pengajaran dan pembelajaran boleh didefinisikan sebagai kebijaksanaan memilih. Guru menyoal/membimbing. bercerita. Pembelajaran berbentuk mengingat/menghafal. menyusun dan mengurus sesuatu rancangan supaya boleh menghasilkan pencapaian yang optimum. Ciri-Ciri Strategi Pemusatan Murid   Murid memainkan peranan penting Komunikasi dua hala. Penyampaian fakta secara menghafal. Klasifikasi Strategi Pengajaran dan Pembelajaran • Strategi Pemusatan guru • Strategi Pemusatan murid • Strategi Berasaskan bahan • Strategi Berasaskan tugasan/aktiviti Ciri-Ciri Strategi Pemusatan Guru           Guru memainkan peranan penting Komunikasi sehala. 112 . kumpulan/pasukan. Interaksi di antara murid adalah pasif. Murid-murid kurang kreatif/ tidak berinitiatif. Kaedah keseluruhan kelas. demonstrasi. Kaedah dan Teknik – penerangan. Guru banyak bercakap. Kepimpinan guru secara autokratik Pencapaian objektif guru diutamakan Penyebaran ilmu pengetahuan lebih diutamakan daripada penyuburan nilai murni/perkembangan emosi. keseluruhan kelas.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 4.

main peranan. Pengajaran bermakna. Murid-murid bersifat kreatif/ berinitiatif.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR          Kepimpinan guru secara demokratik. Komunikasi/interaksi pembelajaran Kecekapan/kemahiran diutamakan Penekanan kepada jasmani.  Pengetahuan abstrak dapat dijadikan konkrit dengan adanya bahan-bahan pelajaran penggunaan bahan pengajaran-pembelajaran berlaku antara guru/bahan atau murid/bahan 113 . dan kognitif. memahami dan membuat kesimpulan. Objektif pencapaian murid diutamakan Perkembangan murid secara menyeluruh/seimbang Ujian formatif digunakan bagi membaiki kelemahan murid. Perbincangan/galakan murid memberi pendapat. inkuiri-penemuan. bertolak ansur.. Penyampaian guru untuk pembelajaran bermakna. perbincangan. Ciri-Ciri Strategi Pemusatan Bahan Pelajaran       Bahan pelajaran memainkan peranan penting. rohani. Pergantungan kepada bahan untuk mencapai objektif pengajaran. Murid dilatih dalam kemahiran. menarik dan berkesan. kumpulan kecil dan sebagainya. projek. penyoalan. simulasi. penyelesaian masalah. Peluang interaksi antara murid banyak. kefahaman dan berdikari. sumbangsaran. perbincangan dan sebagainya. tolong-menolong) Kaedah kumpulan/perbezaan dan minat murid dipupuk. Peluang interaksi di antara murid adalah positif (bekerjasama. Kaedah dan Teknik – projek.. Sifat sosial yang positif dapat dipupuk melalui kaedah kumpulan kecil – ujikaji.

Berdasarkan matlamat pengajaran. Aktiviti perlu dipersembahkan dan dipantau serta disusuli jika menginginkan impak yang sepenuhnya. carta.. Antara kriteria yang diambil kira dalam pemilihan atau membentuk aktiviti ialah:      Aktiviti yang dipilih harus berfokus kepada maklumat utama topik yang ingin diajar. peta. televisyen. pelbagai aktiviti boleh disediakan. Sumbang saran  Persekitaran pembelajaran yang aktif adalah penting. Aktiviti juga harus berkait dengan peristiwa atau isu semasa. modul. video. di mana perkongsian idea/ maklumat boleh berlaku. 4. buku teks. bahan cetak. buku rujukan. slaid. Apabila pelajar mula melaksanakan aktiviti. Semasa memperkenalkan aktiviti. bukannya aktiviti yang dilaksanakan secara individu.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR  Kaedah dan Teknik – komputer. Ciri-Ciri Strategi Pemusatan Tugasan/Aktiviti Guru melibatkan pelajar dalam aktiviti atau tugasan yang memberikan peluang kepada pelajar untuk berlatih atau mengaplikasi apa-apa yang dipelajari. kamus. dan sebagainya. projektor. Guru menyemak dan memberi maklum balas umum tentang prestasi dan mengukuhkan idea-idea utama. spesimen. guru memantau kemajuan dan menyediakan bantuan jika perlu. perakam pita. Kesemua tugasan perlu disusuli dengan refleksi atau perbincangan.  Pelaksanaan persekitaran pembelajaran aktif adalah dengan membahagikan pelajar ke dalam kumpulan kecil dan pelajar boleh berinteraksi serta belajar secara harmoni di samping mewujudkan iklim pembelajaran.8 Kaedah dan Teknik Pengajaran A. guru perlu menegaskan tujuan-tujuan agar pelajar akan melibatkan diri dalam aktiviti. geraf. Aktiviti akan menyediakan peluang untuk berinteraksi dan membuat refleksi. Pelajar hendaklah jelas tentang matlamat yang ingin dicapai. 114 .

Topik perbincangan haruslah sesuai dengan kebolehan dan minat pelajar. Guru meningkatkan keyakinan pelajar untuk mengemukakan pendapat di hadapan orang ramai dan memupuk semangat berkongsi idea serta menerima pendapat orang lain. Pelajar digalakkan untuk mengembangkan satu-satu idea agar melahirkan pandangan yang baharu. 3. Prinsip-prinsip sumbang saran 1.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Apakah itu sumbang saran? • Satu teknik pembinaan kemahiran yang mudah dan berkesan jika satu tahap kreativiti tinggi diperoleh dalam pembelajaran yang diingini. 6. (2007)) • • Satu teknik perbincangan yang kreatif untuk mendapatkan beberapa idea daripada sesuatu kumpulan dalam masa yang terkawal. 115 . 4. Semua pendapat/idea dicatat dan huraian orang lain adalah dibenarkan. 5. Keputusan yang dicapai merupakan keputusan kumpulan. Aktiviti perbincangan. di mana ahli dalam kumpulan besar mengemukakan seberapa banyak idea dengan tujuan menyelesaikan sesuatu masalah . ( Orlich et al. Ini juga dapat dapat memupuk sifat-sifat sosial dan menggalakkan perkembangan mental pelajar. Setiap ahli digalakkan untuk memberi idea dan idea itu akan dikaji dengan teliti. 2. Pelajar diberikan peluang untuk mengemukakan seberapa banyak idea atau pendapat. Sumbang saran bertujuan melatih pelajar mengemukakan idea atau pandangan yang bernas. Penilaian idea dibuat pada peringkat akhir. Suasana perbincangan harus kondusif dan tidak formal untuk menggalakkan perbincangan. Pelajar dilarang untuk membuat kritikan atau menilai idea semasa sumbang saran. • • Idea yang paling sesuai akan diterima sebagai rumusan perbincangan.

Namun. 2. Ahli kumpulan harus menambah idea rakan-rakan. Pelajar digalakkan untuk melibatkan diri secara aktif. Rumusan idea dibuat hasil daripada persetujuan semua pelajar dalam kumpulan. 5. 4. Setiap pelajar diberikan peluang untuk mengemukakan idea secara giliran. Kelebihan sumbang saran: • • • • Semua pelajar melibatkan diri dalam mengemukakan idea. tetapi jika tempoh masa untuk perbincangan adalah pendek. Peraturan dalam sesi sumbang saran: 1. 3. Menentukan satu cara untuk merekod semua idea( grafik/carta) 3. 5. Pelaksanaan Sumbang saran  Melibatkan seluruh kelas. Tajuk perbincangan dikemukakan kepada pelajar dengan jelas oleh ketua kumpulan. Nilai-nilai murni dipupuk dan wujudnya unsur hormat-menghormati idea atau pendapat orang lain. 1. Mengalakkan pemikiran kreatif dan kritis dalam kalangan pelajar. bilangan pelajar di dalam kelas seharusnya kecil. Setiap idea / pendapat dibincangkan. 116 .  Kelas boleh dibahagikan kepada beberapa kumpulan. ahli digalakkan untuk berfikir secara kreatif dan berintelek. 2.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 7. Tiada kritikan terhadap mana-mana idea / cadangan. Masa untuk mengemukakan idea adalah terkawal supaya ahli-ahli boleh digalakkan berfikir secara pantas. Semua idea kecuali jenaka harus diterima dan dicatatkan. Kualiti idea tidak begitu dipentingkan. Ketua kumpulan harus cuba menggalakkan semua ahli untuk mengemukakan idea serta memberikan peneguhan positif. 4.

 Bahasa mudah digunakan agar semua pelajaran dapat memahami. o Pelajar dapat memperluas pengalaman dan pengetahuan melalui teknik ini. Contoh. Prinsip-prinsip teknik bercerita  Sesuai dengan kebolehan dan minat pelajar.geri darI segi isyarat lisan dan tanpa lisan hendaklah sesuai dengan isi cerita. Bercerita o Satu susunan kejadian yang berlaku sama ada benar-benar berlaku atau diciptakan. Topik perlu berkait dengan objektif pembelajaran. o Dianggap sebagai satu cabang seni dan memainkna peranan yang penting sebagai sumber hiburan rakyat.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR • Sumbang saran adalah kurang sesuai untuk pelajar yang lemah kerana mereka tidak dapat memberikan idea. o Teknik ini bertujuan untuk mencernakan daya kreatif dan imaginasi pelajar selain melatih pelajar tentang pelbagai kemahiran dan kecekapan bahasa terutamanya kemahiran lisan seperti mendengar dan bertutur. Soalan turut dikemukakan untuk memwujudkan interaksi. o Pemikiran pelajar juga dapat menjadi lebih matang dengan mendengar cerita secara kritis. Mereka akan berasa kecewa dan rendah diri jika idea mereka ditolak pada akhir sesi sumbang saran. idea yang dijana dalam sumbang saran digunakan sebagai satu asas untuk perbincangan yang lain. (2007) menyarankan agar sumbang saran merupakan satu proses pencetusan idea dan harus dilanjutkan. B.  Bahan bantu mengajar boleh digunakan untuk menghidupkan suasana penceritaan.  Suasana bilik mesti kondusif.  Gerak. 117 . • Orlich et al.

 Guru bercerita keseluruhan cerita dan pelajar menceritakan semula. Intonasi suara harus dipadankan dengan cerita.  Kemahiran bukan verbal.  Tidak begitu panjang dan mempunyai saspens dan kecindaan. Pencerita dikehendaki menggunakan ayat yang mudah.  Penyediaan bahan bantu mengajar.  Guru menceritakan bahagian akhir cerita dan pelajar membina permulaan cerita.  Guru boleh meminta pelajar membina cerita sendiri berdasarkan bahan rangsangan dan menceritakannya.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR  Aktiviti susulan dijalankan untuk berbincang tentang nilai-nilai murni yang terkandung dalam cerita.  Gerak mata mengambarkan situasi.  Semasa bercerita  Kemahiran verbal  Nada suara harus sesuai dengan situasi tertentu. Gerak badan digunakan untuk menghidupkan sesuatu watak. Mimik muka mengambarkan emosi.  Guru menceritakan awal cerita dan pelajar meramalkan kesudahan cerita.  Pelajar diminta mendengar rakaman cerita dan pelajar menceritakan semula.  Guru memberi peluang kepada pelajar untuk bebas memilih cerita dan bercerita secara lisan. Cara bercerita  Guru bercerita keseluruhan dan pelajar mencatat urutan perisitiwa.kebolehan dan minat pelajar. 118 . Langkah pelaksanaan teknik bercerita  Persediaan awal  Cerita yang dipilih mesti menarik dan sesuai dengan objekitif.

 Merangsang penglibatan. Pelaksanaan sesi perbincangan  Proses dan interaksi  Proses komunikasi amat penting untuk menjayakan perbincangan. kandungan. o Meringkaskan cerita secara lisan atau bertulis. C.  Orlich et al(2007) berpendapat bahawa perbincangan merupakan teknik yang boleh meningkatkan kemahiran dan pemikiran pelajar.kemahiran. Perbincangan  Satu proses aktif yang melibatkan guru dan pelajar. o Melukis gambar watak berdasarkan cerita. o Melakonkan cerita dalam main peranan atau pantomin.  Perbincangan bukan sahaja merangsang interaksi antara pelajar secara bermakna tetapi juga menggalakkan pelbagai pembelajaran yang merangkumi pembelajaran. pelajar menguasai kemahiran komunikasi dan proses 119 .  Contoh aktiviti susulan: o Membina soalan berdasarkan cerita yang didengar.  Membantu pemikiran. o Menulis semula cerita dalam bentuk puisi.  Menguji kefahaman pelajar tentang cerita melalui soalan konvergen dan divergen. o Latihan memperkayakan perbendaharaan kata.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR  Selepas bercerita dan aktiviti susulan  Sesi perbincangan diadakan.sikap dan proses-proses Tiga objektif:  Meningkatkan pemikiran dan membantu pelajar membina kefahaman kandungan.

 Guru juga perlu bergerak dan ke tiap-tiap kumpulan pelajar untuk untuk mendengar.  Dalam proses ini terdapat komunikasi lisan secara langsung daripada guru kepada pelajar.memberi bahan dan peluang kepada palajar. menggalakkan setiap  Setiap kumpulan terdapat seorang ketua dan pencatat.memerhati.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR  Penglibatan pelajar dalam perbincangan merupakan sebahagian daripada proses perbincangan. D. melibatkan.  Atribut seorang ketua kumpulan:  Populariti  tahap pencapaian akademik  kemahiran sosial  kebolehan berfikir dan bertutur.  Kepemimpinan  Ketua kumpulan mempunyai autoriti dan sebagai jurucakap.  Kejeleketan  “the” “we” attitude dimana ahli kumpulan mesti saling menyokong dan mempunyai rasa bangga terhadap kumpulan. 120 .  Peranan dan tanggungjawab  Guru berperanan sebagai fasilitator dimana beliau akan membimbing pelajar dengan kemahiran.  Teknik ini bertujuan memberikan peluang kepada pelajar agar benarbenar memahami perkara yang hendak dipelajari melalui prosedur yang ditunjukkan. Peranan ini boleh digilirkan. Demonstrasi  Satu cara untuk melatih pelajar memerhati dan melakukan sesuatu aktiviti mengikut prosedur.

4. 6. 3. Guru meminta pelajar mengulangi langkah dan pelajar akan mempraktikan apa yang dipelajari. Demonstrasi boleh digunakan untuk:  Menunjukkan sesuatu isi atau prosedur secara berkesan  Menimbulkan minat dalam sesuatu topik  Menyediakan model untuk kemahiran mengajar  Mengubah kadar pembelajaran pelajar.penerangan yang jelas. 121 . 5. 2. Kelebihan demontrasi:  Memperkenalkan bahan pembelajaran baharu kepada pelajar melalui penglihatan dan pendengaran.  Demonstrasi yang baik memerlukan objektif dan kandungan yang teliti.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR  Membolehakan pelajar menguasai sesuatu perkara dengan lebih mudah dan ia juga dapat meningkatkan ingatan pelajar terhadap terhadap sesuatu perkara. Guru menyoal demi pemahaman pelajar. Langkah-langkah yang perlu diikuti dituujukkan. Urutan perlu dicatatkan supaya tiada perkara penting yang ditinggalkan.rumusan . Pelaksanaan: 1.tumpuan dari pelajar.dan aktiviti susulan dalam memperkukuhkan kefahaman pelajar. Gerak balas diberikan untuk setiap persoalan.  Pelajar boleh menguasai kemahiran baru  Memotivasikan pelajar kerana konsep dan prinsip ditunjukkan secara ilustrasi. Guru menentukan topik serta menyediakan alatan atau bahan.

Penyelesaian masalah  Suatu proses inkuiri dimana pelajar mencari jawapan untuk soalan yang relevan kepada mereka.  Teknik ini berasaskan falsafah konstruktivisme dimana pelajar melibatan diri secara aktif dalam proses pembelajaran. Proses penyelesaian masalah  Pelajar mengenal pasti masalah  Menjelaskan isu-isu  Mencadangkan diperlukan  Menilai idea dan rumusan. Langkah-langkah menyelesaikan masalh—Orlich et al(2007)  Menyedari masalah  Mengenalpasti masalah  Mendefinisi semua masalah  Menentukan had masalah  Membuat analisis  Mengumpulkan data yang relevan  Menguji dan menilai data  Membuat sintesis  Membuat generalisasi  Melaporkan keputusan cara untuk memperoleh maklumat-maklumat yang Contoh pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan penyelasaian masalah:  Sesi soal jawab berdasakan kesusasteraan 122 .  Peranan guru dalam teknik ini adalah mewejudkan persekitaran yang membolehkan pelajar mengambil bahagian dalam aktiviti kelas atau penerokaan internet.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR E.

menganalisis. praktis.  Membolehkan pelajar menerangkan masalah dan mencipta penyelesaian kreatif. Apa yang hendak diubah? C. 123 . • • • Pelajar dikehendaki untuk meniru kemahiran yang disampaikan oleh guru Melibatkan penggunaan latih tubi. Bagaimana membuat perubahan? 4.  TOC perlu menyokong salah satu daripada tiga objektif iaitu: A. Pendekatan yang bercorak autoritarian. di mana guru sebagai punca maklumat.  Merupakan satu alat berfikir dan komunikasi yang amat efekti – Vishalache Balakrishnan(2002)  Teknik ini bukan sahaja menghafal tetapi merangsang pemikiran. Apa yang akan diubah? B. pembelajaran masteri dan pengajaran langsung. berfikir melalui akibat terhadap tindakan dan ideaidea serta mengaplikasi apa-apa yang dipelajari sehingga mencapai keputusan.9 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran dalam Pedagogi Bestari Pengajaran Direktif • Pengajaran Direktif bertujuan untuk membantu pelajar memahami dan menguasai maklumat sebagai asas untuk membaca dan menaakul secara kritis.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR    Aktiviti pengayaan Aktiviti geografi Aktiviti kajian tempatan TOC( theory of constraint)  Satu lagi perspektif daripada pengajaran.

• Pengajaran direktif adalah berdasarkan strategi berpusatkan guru dan pembelajaran secara tradisional. Mereka diberi peluang untuk mengorganisasi dan mengawal prosesproses pemikiran tinggi dalam pengajaran mediatif. Guru harus menyokong dan melatih pelajar untuk membentuk dan menguji-uji idea-idea sendiri. Proses utama ialah menarik perhatian pelajar. menggunakan pengurusan grafik dan cara ekspositori untuk menyampaikan kandungan utama serta pengetahuan relevan kepada pelajar • Penggunaan contoh-contoh. Pelajar digalakkan untuk menaakul secara induktif dan deduktif untuk mengemukakan penerangan yang lengkap dengan bukti yang logikal. menghormati pandangan orang lain dan menggunakan proses-proses alternatif • Guru merupakan pengantar yang mengemukakan soalan-soalan dan isu yang dapat merangsang naluri ingin tahu pelajar selain menggalakkan inkuiri serta mengakibatkan pelajar menemukan keputusan • • • • • Guru harus mengelakkan daripada membuat penghakiman terhadap idea yang dikemukakan oleh pelajar. Pengajaran mengikut langkah demi langkah dari segi topik demi topik berdasarkan analisis tugasan. bahan bantu visual dan tunjuk cara untuk menerangkan konsep yang konkrit dan abstrak digalakkan dalam pengajaran langsung (penyampaian maklumat secara sehala). Pengajaran Mediatif • Membolehkan pelajar belajar menilai pandangan berbeza terhadap isu-isu kontroversi. memberikan motivasi. Pelajar dilatih untuk menggunakan kemahiran yang telah dikuasai bagi menyelesaikan masalah dengan sendiri.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR • • • Pelajar adalah pasif dan bergantung pada guru untuk membekalkan maklumat dan penyelesaian masalah. 124 .

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

Pelajar diberikan kesedaran tentang apa-apa yang dipelajari oleh mereka dan ini akan memudahkan mereka mencapai kawalan kendiri sebagai cara aktif mereka cipta kemahiran penyelesaian masalah.

Lama-kelamaan, pelajar akan kurang bergantung kepada guru dan berdikari.

Model pembentukan konsep Taba • • Model pembentukan konsep Taba membina idea dan konsep

berlandaskan pengetahuan sedia ada pelajar serta pengetahuan kini. Pelajar diajar untuk membuat pemerhatian, membentuk inferens yang berbeza berdasarkan pemerhatian dan mengumpulkan data berasaskan persamaan yang sedia ada • • Kemudian, pelajar akan membentuk kategori-kategori dan label-label untuk data bagi menghasilkan satu sistem konseptual. Dalam proses ini, pelajar memperkembangkan kemahiran pemikiran.

Strategi mediatif melalui inkuiri • • Inkuiri direka bentuk untuk mengajar pelajar bagaimana menyiasat masalah dan soalan berdasarkan fakta serta pemerhatian. Model inkuiri berdasarkan kepada lima langkah berikut:

1. Mengenal pasti soalan/ masalah 2. Membuat hipotesis 3. Mengumpul data 4. Menganalisis data 5. Membuat generalisasi 

Dengan menggunakan naluri ingin tahu pelajar, ini akan membantu pelajar mendekati masalah dengan penuh keyakinan apabila meneroka dan mencari penyelesaian, berkebolehan untuk menemukan kerelevenan

125

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

fakta serta dapat meningkatkan proses ingatan pelajar apabila mereka menyepadu bahan ke dalam struktur kognitif dan mudah diingat kembali  Peranan guru dalam strategi mediatif melalui inkuiri adalah untuk mewujudkan situasi yang bermasalah, mengadili prosedur inkuiri, memberikan respons kepada pertanyaan pelajar, membantu pelajar menentukan fokus dalam inkuiri dan memudah cara perbincangan dalam situasi bermasalah

Pengajaran Generatif • • • • • • • Dapat membantu pelajar cipta pengetahuan dan membentuk cara baru serta kreatif untuk menyelesaikan masalah Bertujuan: meransang imaginasi pelajar dengan penggunaan metafora /situasi aneh Guru akan mengelak daripada membuat perhakiman agar tidak mengongkong kreativiti pelajar Strategi ini membantu pelajar bertindak dalam situasi-situasi tertentu dan menggunakan kecerdasan pelbagai. Perkara ini merangkumi alat-alat seperti sumbang saran, synthetics, pemikiran lateral dan kreativiti melalui reka bentuk Pengajaran generatif boleh digunakan untuk ekspresif serta membentuk penyelesaian masalah bukan rutin dan inkuiri Pelajar diberi kebebasan dan menggunakan kreativiti mereka

Pengajaran Melalui Pemerhatian • • Berlaku apabila pembelajaran berlaku dengan memerhati orang lain melakukan tingkah laku Tingkah laku seseorang pemerhati dipengaruhi oleh akibat secara positif/negatif dan ini dinyatakan peneguhan vicarious /dendaan vicarious terhadap tingkah laku model (Ormrod, 2008) • Menurut Bandura, terdapat 4 proses dalam pembelajaran, iaitu

1. Proses memberikan perhatian 126

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

-pelajar menumpukan perhatian kepada ciri-ciri signifikan tingkah laku yang ingin dipelajari

2. •

Proses ingatan mengorganisasikan pemerhatian agar dapat mengingat perkara yang diperhati

3. •

Proses reproduksi motor melakukan pergerakan fizikal sebenar melalui proses cuba jaya secara berulang

4. • • •

Proses motivasi menerima ganjaran supaya mereka akan melakukan tingkah laku yang dipelajari Pelajar diberi peluang untuk memerhati dan memodelkan tingkah laku akan membawa peneguhan positif Guru harus menggalakkan pembelajaran kolaboratif kerana pembelajaran berlaku dalam konteks persekitaran dan sosial

Pengajaran Kontekstual • Membantu pelajar menghubungkaitkan pembelajaran kandungan dengan situasi sebenar dan memotivasi pelajar untuk membuat kaitan antara ilmu yang dipelajari dengan kehidupan sebenar • Guru digalakkan untuk memilih dan mereka cipta persekitaran

pembelajran yang menyepadukan pelbagai bentuk pengalaman, iaitu sosial, fizikal dan psikologi dalam proses pencapaian hasil pembelajaran yang diingini • • Pelajar akan menemukan perkaitan bermakna antara idea-idea abstrak dengan aplikasi dalam dunia sebenar Dalam pembelajaran secara konteksual, pelajar digalakkan mengalami 5 teknik pembelajaran : Strategi REACT

127

memantau dan menilai proses berfikir 128 . sesi hand-on dan minds-on. seminar. strategi Asas Metakognitif: o Menghubungkaitkan maklumat baharu dengan maklumat lama o Memilih strategi-strategi berfikir o Merancang. penemuan dan mereka cipta idea. Pengajaran metakognitif meransang kesedaran pelajar tentang perkara yang diketahui oleh mereka & yang tidak diketahui mereka untuk menyelesaikan masalah • Menurut Dirkes (1985). bengkel Pengajaran Metakognitif • • • • Pengajaran tentang proses pemikiran terhadap ‘apa yang kita tahu ‘ & ‘ apa yang kita tidak tahu Flavell (1976): pengajaran metakognitif sebagai pengetahuan terhadap proses-proses kognitif seperti ciri-ciri relevan maklumat Metakognisi menerangkan sebab kanak-kanak yang berbeza umur menangani tugasan pembelajaran dalam pelbagai cara Metakognisi melibatkan pemantauan aktif dan pengawalan proses-proses kognitif. (A-apply mengaplikasi): pengetahuan dalam situasi lain C-cooperate) bekerjasama: dalam memberikan maklum balas dan berkomunikasi dengan ahli kumpulan serta guru (T-transfering) memindahkan: pengetahuan sedia ada dengan menggunakan daripada apa-apa yang tahu contoh aktiviti: pembelajaran eksperiental.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Strategi REACT • • • • • • (R-relate) menghubung kait: di mana pelajar belajar dalam konteks menghubung kait pengetahuan baru dengan pengalaman hidup (E-experiencing) mengalami: pembelajaran melalui penerokaan.

masalah-masalah dan peluang-peluang yang akan dihadapi serta mengajar kemahiran-kemahiran yang perlu untuk sentiasa pandang ke hadapan. Faedah menggunakan kajian masa depan sebagai strategi ialah 129 . o prinsip pengupayaan • • • Pelajar kini perlu berpandangan jauh supaya dapat membuat keputusan dengan bijak dalam menangani perubahan dan kesan krisis. mengenal pasti strategi yang sesuai untuk kegunaan masa depan serta mencari pendekatan yang lebih baik Kajian Masa Depan • Strategi secara saintifik yang dibina untuk menambahkan keupayaan pelajar dalam menghadapi pelbagai cabaran hidup dan membuat keputusan (PPK. mengenal pasti strategi berfikir yang digunakan Akhirnya. • Kauffman: memberi pelajar pemahaman tentang isu-isu penting . Mereka perlu dibekal dengan kemahiran tersebut agar tidak dilanda kebimbangan apabila menghadapi sesuatu yang tidak dijangka. sedar tentang keraguan. o prinsip pandangan jauh. • Terdapat 4 prinsip dalam kajian masa hadapan: o Prinsip perubahan. mengumpulkan data tentang proses berfikir dan perasaan Kemudian. guru boleh membimbing pelajar membuat semakan aktiviti . ketidaksejajaran dan komen tentang bagaimana mengatasi kesukaran • • • • Pelajar diajar untuk membuat rancangan untuk pelbagai aktiviti pembelajaran Selepas aktiviti.2001). kumpulan mengklasifikasikan idea-idea berkait. o prinsip perancangan strategik. di mana pelajar membuat refleksi terhadap pemikiran mereka.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Cara membina tingkah laku metakognitif pelajar: • Penggunaan jurnal. menilai kejayaan.

depan sebagai induksi/susulan Integrasi Kemahiran Generik dalam Pengajaran dan & Pembelajaran • • Kita harus melahirkan pelajar sebagai pemikir berkesan. Merangsang pemikiran pelajar secara krisis dan kreatif. 8. Menyemai keyakinan diri pada pelajar utk menghadapi apa-apa jua cabaran. Pelajar perlu bertindak efektif. 5. Guru berperanan sebagai fasilitator dalam membimbing pelajar ke arah pencapaian hasil pembelajaran. Suasana bilik darjah menarik dan menyeronokkan kerana murid libat diri dalam proses pembelajaran. Tiga kemahiran dipelajari = membuat ramalan menjangka akibat mengendalikan perubahan Tiga cara pengajaran melalui kajian masa depan • • • Guna matriks pengajaran. 9. dilengkapi dengan kemahiran berfikir dan belajar seumur hidup agar dapat menguasai dan memproses maklumat dalam masyarakat dan dunia yang berteknologi tinggi ini. Pelajar dapat menangani cabaran serta berupaya untuk menyelesaikannya. Pelbagai gaya pembelajaran dapat digunakan berdasarkan kepada kumpulan murid. 2. 130 . 6. Memberikan peluang kepada pelajar merancang dan membuat keputusan semasa menyelesaikan masalah. 3. 4.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 1. Pelajar dapat melibatkan diri dan peluang untuk mengemukakan idea mereka semasa menyelesaikan masalah. Menyisipkan kajian masa depan Menggunakan unsur kajian masa pengajaran. 7.

menganalisasi masalah. Antara strateginya: • Memberikan tugasan bercorak tinjauan perpustakaan. Elemen-elemen dalam kemahiran generik merupakan kemahiran hidup tertentu dan diperlukan untuk kejayaan karier dan peribadi. menjawab soalan. dan keterampilan. Kemahiran berkomunikasi– kebolehan menyata. kemahiran belajar. • • • Dalam konteks pendidikan. Kemahiran guna teknologi – melibat penggunaan alat-alat. kemahiran generik perlu ada pada pelajar untuk melaksanakan tugas dengan sempurna.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR • Dalam P&P sekolah bestari. kemahiran yang boleh dipindahkan ke tempat kerja. memudah cara. dan aktiviti berpengalaman eksperiential. kecekapan. berfikir dan strategi lain membantu pencapaian membaca dan pemikiran secara krisis dalam kalangan pelajar. berfikir secara lateral dan kreatif serta membuat pilihan. • • Kemahiran generik murid terpancar dalam kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah melalui pengajaran dan amalan. berucap dan menulis. 131 . memperoleh maklumat. • Kemahiran generik yang disepadukan dalam kurikulum pedagogi bestari akan meningkatkan penglibatan pelajar dalam proses P&P. • Kemahiran menyelesaikan masalah– mengenalpasti masalah. • Kemahiran merancang dan mengelola aktiviti– merangkumi penggunaan masa dan sumber serta berupaya untuk menentukan keutamaan dan mengawasi pencapaian diri. Kemahiran generik berunsurkan kemahiran. kemahiran generik seperti kemahiran komunikasi. menyepadukan kemahiran dan pengetahuan di alam pekerjaan. memahami dan menggunakan kaedah saintifik serta prinsip-prinsip teknologi dalam pengendalian alat-alat.menghurai. kemahiran utama berfokuskan kepada keupayaan.

. (Siri Pendidikan Guru). Bhd Joyce. & Sharifah. (2011) Murid dan Alam Belajar (2nd ed). Murid dan Alam Belajar. P. Teaching through play:Teachers’ thinking & classroom practice. S.. B.NJ: Prentice-Hall. (2009). Boston:Mc-Graw Hill. Shah Alam: Oxford Fajar. 132 .E.) Englewood Cliffs. Fakriah Syed Ahmad. N.R.. (2003) Models of teaching (7th ed. Bennett.. Boon. Wood.(2001).& Calhoun.Rashid. A. TAMAT BAB 4 Rujukan Arends. Learn to teach. Chong L.L. (1997). E.Y.K. & Roger. Buckingham: Open University Press. Kumpulan Budiman Sdn.M. Noriati.Weil.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR • Pelajar dilibatkan secara langsung dalam perancangan dan pelaksanaan aktiviti agar mereka dapat libat diri dalam pemikiran kreatif dan kritis untuk membina keyakinan dan harga diri pelajar.

5. Menghuraikan teori-teori yang berkaitan motivasi dalam pembelajaran 7. 6. perbezaan individu dapat dikaitkan dengan kesan terhadap pembelajaran. pembelajaran ini mampu mendorong pelajar ke arah kemahiran berfikir sewaktu melaksanakan pengajaran. Menyatakan aspek-aspek perbezaan individu. 133 . kita dapat mengenal pasti dan menguasai konsep perbezaan individu dan aspek-aspek perbezaan individu. 8. HASIL PEMBELAJARAN 1. Tajuk ini juga mendorong kita untuk meningkatkan kemajuan diri dengan menggunakan pendekatan pengajaran yang sesuai berdasarkan tahap kecerdasan murid. Tambahan pula. Melakarkan pelan bilik darjah yang mempunyai persekitaran pembelajaran kondusif. Membuat refleksi tentang aspek-aspek yang mempengaruhi persekitaran bilik darjah. nilai instrinsik dan nilai minat yang mendorong seseorang murid. 4. 3. Membezakan nilai pencapaian. Oleh itu. Mendefinisikan dua jenis motivasi. Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi gaya pembelajaran murid. Di samping itu. Menyenaraikan sifat-sifat utama setiap jenis kecerdasan pelbagai. dan apakah ciri-ciri psikologikal yang berbeza antara mereka.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR TAJUK 5 PERBEZAAN INDIVIDU DAN GAYA PEMBELAJARAN. Tambahan pula. suasana bilik darjah yang mesra yang mempamerkan kesedaran sosial yang tinggi dapat dibina selepas pembelajaran ini. perlakuan insan yang mempunyai kecerdasan emosi dapat dipamerkan sewaktu mengendalikan bilik darjah sehingga dapat dicontohi oleh murid. Dalam tajuk ini kita akan berusaha untuk memahami persamaan individu dari segi psikologi dan secara khusus. PEMBENTUKAN PERSEKITARAN PEMBELAJARAN YANG KONDUSIF SINOPSIS Dalam tajuk ini. MOTIVASI DAN GAYA PEMBELAJARAN. 2.

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR KERANGKA KONSEP PERBEZAAN INDIVIDU DAN GAYA PEMBELAJARAN Aspek Perbezaan Individu Teori Sternberg Kecerdasan Teori Kecerdasan Pelbagai Gardner Perbezaan Individu dan Gaya Pembelajaran Teori Emosi Goleman Field Dependence dan Field Independence Gaya Pembelajaran Kolb Implikasi Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran Berdasarkan Kecerdasan Pelbagai Rajah 5.1a Kerangka Konsep Perbezaan Individu dan Gaya Pembelajaran KANDUNGAN ISI 134 .

.etnik. kelas sosial.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR PENGENALAN FIKIRKAN. kadar belajar. Interindividu Intraindividu Perbezaan intraindividu – perbezaan dalam individu yang dipengaruhi oleh masa. Oleh itu sebagai seorang guru. Apakah perbezaan atau persamaan yang anda lihat antara diri anda dan keluarga anda serta rakan-rakan anda ? Pada hakikatnya memang mustahil untuk mendapat dua orang individu yang sama. Woodcock (2000) membahagikan perbezaan individu kepada 2 jenis : I.1997). Akan tetapi terdapat juga beberapa ciri yang serupa antara manusia. bahasa di rumah. Lihat di sekeliling anda. tahap tenaga. tempat dan keadaan. gaya kognitif atau gaya pembelajaran. jantina.perbezaan individu adalah variasi yang boleh diperhatikan di kalangan ahli-ahli dalam satu kumpulan individu dalam aspek temperamen.. kita harus memahami perbezaan individu dalam kalangan pelajar dan memberi perhatian tentang hal ini di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 135 .0 PERBEZAAN INDIVIDU DAN GAYA PEMBELAJARAN Menurut (Borich & Tombari. 5. bakat serta minat. Beliau menjelaskan kepelbagaian murid dari segi tahap prestasi. budaya. II. pola persahabatan dan hubungan ibu bapa dengan anak-anak Slavin (2005) pula menumpukan perhatian kepada perbezaan individu dalam konteks pengajaran dan pembelajaran.

bentuk mata. dan lambat menyiapkan tugasan. ketinggian dan lain-lain. Ahli psikologi kebanyakannya bersetuju bahawa terdapat 2 faktor utama yang mendorong kepada perbezaan individu. rakan sebaya.1 Kecerdasan Dalam proses pembelajaran. Pengalaman awal kanak-kanak banyak mempengaruhi perkembangan dan pembesarannya. persekitaran tempat tinggal. Malah cara setiap murid memberikan tindak balas terhadap pengajaran guru adalah berbeza.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Perbezaan interindividu – perbezaan yang terdpt antara seseorang individu dengan individu yang lain. perbezaan individu mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pencapaian murid dalam akademiknya. Antara elemen persekitaran yang mempengaruhi seseorang manusia ialah : latar belakang keluarga. didikan dan media massa. Adakah kecerdasan 136 . tekun serta melaksanakan setiap tugasan dalam jangka masa yang ditetapkan oleh guru. Faktor baka jelas mempengaruhi perbezaan interindividu dari segi fizikal dan rupa paras. Perkara ini semua mempunyai pengaruh yg kuat terhadap diri seseorang. Perbezaan antara individu adalah dalam pelbagai bentuk dan perkara yang memberikan kesan terhadap cara mereka bertindak balas terhadap sesuatu perkara dalam kehidupan seharian mereka. hidung. Faktor baka pula berkaitan dengan keturunan seseorang individu. Namun. menumpukan sepenuh perhatian terhadap pengajaran guru. orang yang berada di sekelilingnya. 5. Raut wajah anak-anak mirip wajah ibu atau bapa mereka dari segi warna kulit. Terdapat murid yang sangat responsif. Faktor persekitaran setiap individu adalah berbeza dan mempengaruhi personaliti seseorang. leka. pasif. iaitu faktor persekitaran dan faktor baka. ada juga kalangan pelajar yang lambat memahami pengajaran guru.

Binet akan mengira keupayaan berfikir kanak. perbezaan individu semakin ketara pada peringkat proses kognitif. manakala kanak-kanak yang kurang cerdas merupakan golongan yang keupayaan berfikirnya sama dengan kanakkanak yang lebih muda. Item ujian Binet telah diguna pakai di Amerika Syarikat dan telah digunakan untuk mengenalpasti kumpulan murid cerdas dan kumpulan murid lembam. Alfred Binet (dalam Brody) dari Perancis turut membincangkan konsep kecerdasan. Kebanyakan ahli psikologi percaya bahawa keturunan dan persekitaran sama-sama memainkan peranan dalam menentukan tahap kecerdasan individu. 137 ..EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR seseorang itu diwarisi atau kecedasan itu dapat dipupuk melalui persekitaran? Menurut Wooffolk(1998). Antara aspek yang terkandung dalam ujian Binet (Vialle et al.kanak menurut umur. 2000) ialah: 1) Daya ingatan 2) Imaginasi 3) Perhatian 4) Pemahaman 5) Keupayaan mencadang 6) Nilai estetika 7) Nilai moral 8) Kekuatan tubuh badan dan semangat diri 9) Kemahiran psikomotor 10) Kemahiran menghubungkaitkan ruang Binet telah menyusun item tersebut dengan memberi skala mengikut aras kesukaran dengan memberi lima item bagi setiap satu kumpulan mengikut umur. Hasil Ujian mendapati kanak-kanak yang cerdas mempunyai keupayaan berfikir setanding dengan kanak-kanak yang lebih dewasa. sukar untuk memisahkan kecerdasan dalam baka atau kecerdasan dalam persekitaran dan pengalaman. iaitu Simon. item ujian Binet diterbitkan. pada tahun 1905. Dengan bantuan rakannya . Menurut Binet.

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Dari semasa ke semasa.kebolehan memanipulasikan ayat. Pilihan Kerjaya Penyair Pemidato Ahli politik Wartawan Aktiviti Dalam P&P Perbahasan Perbendaharaan kata Ucapan formal Penulisan kreatif. gaya bahasa dan pengucapan dengan baik dan sempurna. Permahaman traditional terhadap konsep kecerdasan (Intelligence Quotient=IQ) yang berfokus kepada keupayaan dalam membaca. Bacaan Bercerita Kecerdasan Linguistik Kecerdasan Visual – Spatial Kebolehan mencipta gambaran mental dan mengamati dunia visual. 138 Pengukir PelukisArkitek Juruterbang Melukis Mengecat Garis rentuk dan ruang . jurnal.Lapan kecerdasan pelbagai Gardner dapat dijadikan panduan kepada guru dalam mendorong pembelajaran murid serta merangsang murid untuk membina masa depan mereka berdasarkan kelebihan yang dimiliki oleh mereka. diari. menulis dan mengira berkembang terus sehingga melibatkan keupayaan dalam hubungan sosial (Social Quotient=SQ) dan kecerdasan emosi (Emotional Quotient=EQ) 5.1. Kecerdasan pelbagai Gardner dapat dimanafaatkan oleh guru dengan menterjemahkannya dalam pelakuan pembelajaran yang mendorong kerjaya murid. Hal ini ditunjukan seperti dalam jadual - Domain Kecedasan Contoh Perlakuan Kemampuan menggunakan perkataan secara berkesan sama ada secara lisan atau tulisan. pemahaman terhadap konsep kecerdasan berubah selari dengan perkembangan dalam penyelidikan berhubung kecerdasan. termasuk .1 Kecerdasan Pelbagai Howard Gardner (1983) bangkit dengan konsep Kecerdasan Pelbagai (Multiple Intelligence) . Guru boleh mengaplikasikan kecerdasan pelbagai dalam kalangan muridnya dengan merancang aktiviti dan tugasan yang sepadan dengan murid. puisi.

Penari Ahli gimrama Peninju Pemain badminton Tarian kreatif Drama Main peranan Aktiviti jasmani Latihan fizikal Pemain sukan Seni pertahanan diri. Menggunakan anggota badan untuk meluahkan idea dan perasaan.generalisasi. mengkategori. menaakul. 139 . bentuk dan ruang. melodi atau kelangsingan suatu hasil muzik Penggubah lagu Penyanyi Mencipta gambaran mental Imaginasi aktif Peta minda Persembahan muzik Bunyi vokal Bunyi instrumental Nyanyian Drama lagu. mendiskriminasi dan meluahkan perasaan melalui muzik.mengenal pasti pola abstrak. perhitungan dan pengujian hipotesis. perkaitan. termasuk pemikiran secara heuristik. Kecenderungan ini termasuk kepekaan terhadap ritma.induktif dan deduktif.keseimbangan dan kelenturan badan. garis. sebab dan akibat (logik) Melibatkan pemikiran saintifik. Kecerdasan Logik Matematik Kebolehan menggunakan nombor.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Berkepekaan terhadap warna. membuat inferens. Kecerdasan Muzik Kemampuan untuk menggemari. Saintis Ahli matematik Penggunaan simbol Urutan nombor Perkaitan sebab dan akibat (logik) Penyelesaian masalah Pengurusan grafik Pengiraan Kecerdasan Fizikal /Kinestatik Berkaitan dengan pergerakan dan kemahiran fizikal seperti koordinasi.

kesedaran terhadap mood dalaman. Mempunyai gambarann yang tepat tentang diri sendiri. motivasi.kehendak. dorongan dan kemampuan untuk mendisipIinkan diri dan jati diri. kemarahan.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Kecerdasan Intrapersonal Berpengetahuan kendiri dan berkebolehan untuk menilai diri sendiri. : Domain Pelbagai Kecerdasan Gardner dan pengaplikasianya dalam P&P 140 . Penulis Kaunselor Ahli falsafah Strategi pemikiran Proses emosi Disiplin diri Amalan pemusatan Kecerdasan Interpersonal Kemampuan untuk mendiskriminasi antara pelbagai petanda interpersonal dan kebolehan untuk berkomunikasi dengan berkesan Ahli politik Peniaga Pengacara Usahawan Komunikasi antara individu Latihan empati Latihan kolaboratif Memberi maklum balas Strategi pembelajaran kooperatif dan sedia bekerja sama Kecerdasan Naturalis Mengenali. menyusun dan mengkategorikan pelbagai jenis flora dan fauna Petani Ahli botani Ahli biologi Perancang Bandar Geologist Lawatan sambil belajar Rajah 5.1b.

141 . dan sebagainya.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 5. takut.2 Kecerdasan Emosi Cukup sempurnakah manusia sekiranya hanya memiliki kecerdasan akal? Dalam kecerdasan pelbagai seperti yang dikemukakan oleh Gardner sebenarnya tersirat banyak elemen emosi. memotivasi diri. Menurut Daniel Goleman(1995). Juga mengalami kepuasan diri semasa berdepan dengan cabaran seharian. dan membina ketahanan dalaman sehingga berupaya menyusun jiwa masing-masing.1.Emosi ditakrifkan sebagai perasaan sama ada gembira. marah. sedih. seorang tokoh terkenal dalam bidang pengurusan emosi menyatakan bahawa kecerdasan emosi merujuk kepada Kemampuan kita untuk mengenalpasti perasaan kita. Coleman membahagikan keupayaan manusia dalam mengurus emosi kepada dua bentuk iaitu kompetensi personal dan kompetensi sosial.

kebolehpercayaan. kesedaran organisasi. : Komponen-komponen dan sub komponen Kecerdasan emosi Terdapat banyak cara yang boleh dilakukan oleh guru untuk mengintegrasikan elemen kecerdasan emosi dalam pengajaran dan pembelajaran. dan optimis Pengurusan Kendiri Motivasi kebdiri Kompetensi Sosial Kesedaran sosial Merangkumi aspek –aspek seperti : empati. kepimpinan berinspirasi. berorientasikan pencapaian.2. keyakinan diri. mempunyai pengaruh untuk memujuk dengan menggunakan pelbagai cara dan strategi positif.Semua objek dapat diselitkan dengan elemen kecerdasan emosi. kesedaran mengenai kekuatan dan kelemahan diri. menjadi pemangkin perubahan dan pengurusan konflik Kemahiran sosial Rajah 5. berkolaborasi dan berpasukan. Pengintegrasikan elemen kecerdasan emosi dapat dilaksanakan sama ada secara tersurat apabila bahan yang dipelajari oleh murid mengandungi elemen tersebut. keluwesan dan ketekunan Meliputi aspek-aspek seperti: inovatif. inisiatif. atau secara tersirat apabila aktiviti pengajaran dan pembelajaran menggalakkan murid mempraktikkan kecerdasan emosi. penghormatan kendiri dan kesejahteraan kendiri demi menikmati kehidupam yang bahgia dengan penuh kesyukuran Mencakupi aspek-aspek seperti: kawalan emosi kendiri. berorientasikan perkhidmatan.dan kemampuan melayani kepelbagaian mengikut keperluan pelanggan Mencakupi aspek-aspek seperti: Kemahiran berkomunikasi.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Komponen Huraian ringkas Kompetensi Peribadi Kesedaran kendiri Merangkumi aspek –aspek seperti : Kesedaran emosi kendiri. 142 .

Pendekatan kecerdasan emosi dan spiritual (Emosional Spiritual Quotient = ESQ) semakin hebat diperkatakan yang akan mengukuhkan kompetensi dalam mengurus emosi. Elemen spiritual ialah kekuatan dalaman yang lebih berperanan besar dalam menguruskan emosi seseorang.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 5. APA ITU ESQ??? Manusia Manusia Manusia    Kecerdasan akal = IQ Manusia = EQ Tuhan = SQ Manusia IQ + EQ + SQ = ESQ AKTIVITI 143 . banyak yang berpendapat bahawa kecerdasan emosi tidak akan berkesan tanpa kecerdasan spiritual.1.3 Kecerdasan Emosi dan Spiritual Sejak kebelakangan ini.

SQ merupakan landasan bagi memanfaatkan IQ dan EQ. dan nilai dalam kehidupan adalah kabur. Frankl di dalam bukunya Man’s Search for Meaning menekankan keperluan manusia untuk mencari makna dan nilai dalam kehidupan.. God spot itu terdapat nilai manusia yang tertinggi. Kecerdasan spiritual (SQ) mula diperbincangkan dan diperkatakan apabila ahli saraf. 144 Namun tanpa SQ pencarian makna . Dengan ada pemisahan itu.. Pemikiran ini telah menyebabkan kepentingan IQ + EQ ditambah pula dengan kepentingan SQ (Spiritual Quotient). SQ merupakan elemen pertama untuk membawa manusia ke arah pencarian makna dan nilai. Pemisahan antara EQ dengan SQ akan wujud dan menyebabkan manusia membahagikan kehidupan mereka kepada dua iaitu EQ untuk hubungan sesama manusia manakala SQ ialah hubungan dengan Tuhan. hubungan dengan manusia lain terjalin dengan baik. iaitu Ramachandran dari California University menemukan God Spot dalam otak manusia sebagai pusat spiritual yang terletak di antara jaringan saraf dan otak. Darjat dan kedudukan yang diperoleh turut dipengaruhi oleh EQ yang mantap. Pada zaman ini. Melalui EQ. ramai manusia kaya dengan IQ dan hasilan IQ telah membolehkan manusia untuk memperoleh kedudukan. Cuba anda fikirkan bagaimana sesorang guru dapat meningkatakan tahap kecerdasan emosi dalam kalangan murid-murid mereka? Victor E. dan darjat. Danah Zohar dan Ian Marshall (2000) mengemukakan takrifan kecerdasan spiritual sebagai kecerdasan untuk menghadapi persoalan makna atau nilai bagi meletakkan perlakuan dan kehidupan kita dalam konteks makna yang luas dan kaya serta kecerdasan untuk menilai tindakan kita lebih bermakna daripada yang lain. perlakuan manusia akan tidak seimbang.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR FIKIRKAN. pangkat.

 Contoh : 1. cara didikan dan persekitaran. 3.1.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Peranan Guru Mengintegrasikan ESQ dalam Pengajaran dan Pembelajaran turut penting.4 Gaya Pembelajaran Perbezaan individu juga mempengaruhi gaya murid-murid belajar. Pendekatan dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran. Setiap individu mempunyai peluang untuk menerima dan 145 . Gaya pembelajaran bermaksud cara seseorang menerima dan memproses Teori berhubung gaya maklumat dalam pelbagai cara yang berbeza. pembelajaran menekankan kepada sebanyak mana murid belajar dan memperoleh pengalaman pembelajaran bergantung pada gaya pembelajaran dan bukan persoalan tentang pelajar itu hebat atau pintar. Penggunaan bahan dan sumber pengajaran dan pembelajaran 2.  Setiap kandungan pelajaran perlu ditekankan dengan pengetahuan dan amalan berhubung dengan kecerdasan emosi dan spiritual.  Guru perlu merancang dengan teliti setiap rancangan pengajarannya untuk menerapkan elemen ESQ kepada murid. Aktiviti di luar bilik darjah 5. Penggunaan multimedia 4. Ahli psikologi pendidikan menjalankan kajian berhubung gaya pembelajaran manusia dan hasil kajian mereka adalah berasaskan faktor warisan.

tindakan. Field Independence Rajah 5.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR memproses maklumat dalam cara yang berbeza. 2. : Jenis-Jenis Gaya Pembelajaran Gaya Pembelajaran Kognitif Medan Bersandar (FD) dan Medan Bebas(FI) 146 . Pemproses yang aktif dan reflektif Pemproses yang aktif menggunakan maklumat yang diperoleh melalui pengalaman sebagai asas berfikir. Pemproses yang reflektif menjadikan pengalaman sebagai asas untuk membuat renungan(refleksi) dan terus memikirkan perkara tersebut. pemerhatian dan berfikir. Manakala penerima abstrak mengambil maklumat melalui analisis.1c. perasaan dan melakukan. merasa. Perbezaan dalam melakukan sesuatu itu diklasifikasikan seperti: 1. Penerima konkrit dan abstrak Penerima konkrit akan menerima maklumat melalui pengalaman.

lebih responsif kepada ganjaran dan dendaan.  Hanya menerima maklumat tanpa berusaha untuk membuat sebarang penstrukturan semula. : Banding beza Antara Field Dependence dan Field Independence LAYARI INTERNET http://www. Rajah 5. Gaya Pembelajaran Field Dependence Mempersepsikan secara global Mengkategorikan konsep secara umum.  Gemar kerja kumpulan dan lebih peka terhadap orang lain. Lebih di pengaruhi oleh kritikan. Perlu penentuan matlamat dan pengukuhan luaran. Kurang dipengaruhi oleh kritikan.1.5 Model Gaya Pembelajaran Kolb 147 . Mempunyai matlamat dan pengukuhan yang ditentukan sendiri.  menyusun semula maklumat agar selaras dengan kehendaknya.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Murid yang bersifat Field Dependence  Memproses maklumat secara global dan kurang memberi perhatian kepada butiran yang terperinci. Murid yang bersifat Field Independence  Lebih analatikal. berminat terhadap perincian dan butiran. Orientasi yang tidak bersifat peribadi.htm 5.eltnewsletter. Berorientasikan sosial.com/back/June2002/art1022002. Field Independence Mempersepsikan secara analitikal Mengkategorikan konsep secara khusus.1d.  Berorientasikan sosial.  bersifat individualistik dan cenderung kepada ke arah kendiri.

secara semulajadi.1e. David Kolb telah menerbitkan model gaya pembelajaran Kolb. kita berupaya mengintergrasikan keempat-empat gaya pembelajaran tersebut. Rajah 5. Akan tetapi. Teori pembelajaran Kolb mengutarakan empat jenis gaya pembelajaran yang berasaskan kitaran pembelajaran empat tahap. Merupakan pasukan yang terulung yang membina satu inventori soalan untuk membentuk gaya pembelajaran seseorang. iaitu yang berdasarkan kecerdasan pelbagai.6 Gaya Pembelajaran Pelbagai kecedasan Terdapat satu pendekatan baru berhubung dengan gaya pembelajaran.1. sapanjang melalui tahap perkebangan hidup.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Pada tahun 1984. setiap individu mempunyai kecenderungan kepada satu jenis gaya pembelajaran. Gaya pembelajaran Kolb digambarkan seperti rajah di bawah. : Gaya Pembelajaran Kolb 5. 148 . Mengikut beliau.

Teoris. Imej gambar-gambar 3. 2.carta 149 .video . Paparan visual . Pelajar taktik/kinestetik.  Mereka perlu menatap wajah guru yang menyampaikan isi pelajaran yang menarik dengan bantuan: 1. nak tengok. Membahagikan gaya pembelajaran kepada 2 kelompok iaitu pelajar global dan pelajar analitis. 7. Aktivis. Bahasa isyarat 2. Pelajar auditori.ilustrasi . Jadual berikut menjelaskan ciri-ciri bagi setiap gaya pembelajaran berdasarkan kecerdasan pelbagai. Pragmatis. terdapat 7 jenis utama pelajar seperti berikut: 1. Gaya Pembelajaran Visual (spatial) Ciri-ciri  Murid ini berkata “ Nak tengok.”  Mereka menjalankan pembelajaran melalui penglihatan. Pelajar visual. Reflektor.tranparensi . 6. Pelajar global lebih suka persekitaran belajar yang fleksibel sementara pelajar analitis pula lebih suka persekitaran belajar yang berstruktur dan formal.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Berpendapatan bahawa semua orang mempunyai kekuatan yang tersendiri. Umumnya. 4. 3. 5.

intonasi suara. Melibatkan diri dalm proses pembelajaran dengan rela. menyentuh. Kadangkala terlalu banyak renungan akan 150 Reflektor • • . perbincangan dan mendengar pendapat orang lain.  Bagi mereka. Mereka jarang duduk diam dengan lebih lama. menyusun. Aktiviti bercerita 2.  Mereka juga mendapat banyak manfaat melalui 1. kelajuan adalah sangat penting.  Mereka belajar dengan lebih berkesan melalui kuliah. Membaca teks 3. Menggunakan pita perakam. tiada sebarang paksaan. Mereka belajar dengan lebih berkesan melalui pendekatan hands-on. Melibatkan diri dalam pelajaran secara peribadi Menganggap ilmu sebagai kepunyaan peribadinya Mereka gemar berfikir dan mengkaji semula maklumat yang diperolehi supaya dapat disesuaikan ke dalam kerangka pengetahuan yang sedia ada. yakni meneroka dan menyiasat secara aktif persekitaran fizikal. pitch.   Murid ini berkata “Saya nak buat!” Mereka menjalankan pembelajaran melalui pergerakan. merasa.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Auditori (auditory musical)  Murid ini berkata “ Beritahu saya!”  Mereka menjalankan pembelajaran melalui pendengaran. mereka mencipta dan membuat. Pelajar Taktik (BodilyKinesthetic)   Aktivis     Mereka lebih suka mengambil bahagian dengan aktif dalam proses pembelajaran.

Mereka mampu menyelesaikan masalah secara bijak. Falsafah  Mereka sentiasa cuba menganalisis dan mensintesiskan data. Penentuan hasil pembelajaran    hasil pembelajaran hendaklah berasaskan keupayaan dan kemampuan murid guru perlu menentukan hasil pembelajaran yang sesuai dengan muridnya.  Contohnya dalam bidang: 1. hasil pembelajaran bagi murid yang cerdas perlu lebih tinggi arasnya berbanding kumpulan yang lemah 151 .1f. Seni halus 4. mengorganisasikan konsep dan prinsip serta mencadangkan idea-idea dan hubungan-hubungan.7 Implikasi perbezaan individu dan gaya pembelajaran terhadap P&P 1. Sains 3.   Mereka sentiasa ingin mengetahui bagaimana sesuatu perkara berfungsi. Mereka menganggap pembelajaran adalah suatu proses membina semula pengalaman. Teoris  Mereka sentiasa mencari bukti supaya dapat membuat generalisasi bagi hukumhukum dan teori-teori. Pragmatis  Rajah 5. : Gaya Pembelajaran Berdasarkan Model Dunn dan Dunn 5.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR merugikan masa dan kurang mencapai hasil pembelajaran. Matematik 2.1. iaitu mengikut kemampuan murid. Agama 5.

guru boleh mendorong pembelajaran aktif dengan menggunakan audio visual yang menarik. Kepelbagaian bahan dan peralatan mengajar   bagi murid yang kurang berminat untuk belajar.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR  guru boleh menyediakan tugasan murid yng pelbagai aras bagi memastikan semua murid mendapat manfaat. matahari. burung atau arnab) dan elemenelemen persekitaran (awan. ikan. 4. 3. Kepelbagaian strategi dan kaedah P & P  guru sentiasa menyediakan pelbagai strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran bagi memastikan semua murid mencapai hasil pembelajaran masing-masing. bunga. bukit-bukau dan sebagainya). Penyampaian guru  guru wajar menjadikan diri mereka sebagai seorang penghibur yang berbakat 152 . langit. mewujudkan pusat pembelajaran di satu sudut di luar bilik darjah seperti bahan-bahan hidup (daun. 2.

ahli kaji bintang Pengarang. Di bawah adalah jadual yang menunjukkan jenis-jenis kecerdasan yang ada pada setiap orang. pemidato. ahli politik Penggubal lagu. ahli sukan. pelukis Penari. pakar statistik ahli nuklear. guru Ahli ulama.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR LATIHAN TEORI KECERDASAN PELBAGAI GARDNER Howard Gardner telah memperkenalkan 8 jenis kecerdasan. juruterbang. ahli psikologi dan ahli teologi. Sifat-sifat Utama Linguistik/Bahasa Muzikal Ruang (Spatial) Kinestetik badan Interpersonal Intrapersonal . Cuba layari internet dan lengkapkan sifat-sifat utama untuk setiap jenis kecerdasan Kecerdasan Logik Matematik Pekerjaan Saintis. kaunselor. pemain alat-alat muzik Pelaut. wartawan. ahli Gimnastik Juru jual.penyair. penyanyi. 153 . ahli falsafah.

5. Sila nyatakan lapan kecerdasan pelbagai Gardner. Pada pandangan anda. kes-kes salah laku murid semakin berleluasa. 8. Apakah yang sangat penting bagi pelajar auditori memahami makna tersirat apabila mereka mendengar sesuatu? 7. 9. Bincangkan dgn rakan. 3. Apakah maksud gaya pembelajaran? 4.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR LATIHAN UJI MINDA 1. 2. Pada zaman sekarang. 154 . Bagaimana kumpulan pelajar visual menjalankan pembelajaran? 6. mengapakah murid melakukan perbuatan tersebut. Bincangkan dgn rakan anda sama ada anda ialah intraindividu atau interindividu. Nyatakan tujuh jenis utama pelajar. Sila cadangkan aktiviti dalam P&P untuk murid yang mempunyai kecerdasan Naturalist. anda dlm mana satu kategori pemikiran.

d). (2004). Shah Alam: Oxford Fajar. Fakriah Syed Ahmad. Bhd Kementerian Pendidikan Malaysia ( 2001) Belajar cara belajar. (n. Murid dan Alam Belajar.Rashid. (2011) Murid dan Alam Belajar (2nd ed). A. Noriati. Educational psychology.ipislam. P. Retrieved on October 21. Kumpulan Budiman Sdn. A.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Rujukan Chong L. Woolfolk. Boon.Y. 155 . (2009).edu.E. & Sharifah. New Jersey: Prentice Hall. (9th ed)..my. (Siri Pendidikan Guru).K. Kuala Lumpur: PPK. 2009 from http//:limuna. Teori Pembelajaran.

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 5. sustained”. and Motivasi menggerakkan manusia mencapai sesuatu matlamat. Keadaan dalaman yang meransang. berfaedah dan menggembirakan (Kamarudin Hj Husin. mengarah dan mengekal tingkah laku. motivasi dianggap sebagai satu unsur yang penting yang membolehkan murid-murid melibatkan diri secara aktif. directed. Santrock (2008) mengatakan adalah kuasa yang “motivation is the reason why people behave theway they do. Behaviorisme Motivasi Ekstrinsik Skinner Hierarki Keperluan Maslow Jenis-jenis Motivasi Motivasi Pembelajaran Pendekatan Humanisme Teori Carl Rogers Teori Atribusi Weinar Kognitif Teori Expectancy X value Sosio budaya Rajah 5.2a Kerangka Motivasi Pembelajaran 156 . di samping menjadikan proses pembelajaran itu berlangsung dalam keadaan bermakna. Motivated behavior is energized. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 1993).2 MOTIVASI UNTUK PEMBELAJARAN Motivasi bermakna sesuatu kuasa yang mendorongkan seseorang melakukan sesuatu untuk mencapai matlamat atau kejayaan.

2. iaitu teknik motivasi intrinsik dan teknik motivasi ekstrinsik Rajah 5. Dengan itu. terdapat dua jenis teknik motivasi yang boleh digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) di dalam bilik darjah. Rangsangkan pelajar untuk mencari pengetahuan.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 5. teknik motivasi intrinsik berkait rapat dengan sifat semula jadi seseorang dengan unsur yang sedia ada dalam pembelajaran. 157 .2b: Jenis-jenis motivasi Motivasi intrinsik ialah dorongan dan minat yang terdapat pada diri seseorang pelajar untuk melakukan sesuatu tanpa mengambil kira ganjarannya. Motivasi intrinsik juga berkait rapat dengan aktiviti yang merupakan ganjaran dan berasal daripada gerakan dalaman.1 Jenis-Jenis Motivasi Secara amnya. Antara cara yang sesuai untuk mendorong pelajar secara intriksik ialah: i.

motivasi intrinsik menekankan kepada galakan untuk kebebasan belajar berasaskan minat dan keseronokan belajar. 2006). raguan. penghargaan diberkan kepada mereka yang berjaya mencapai prestasi baik atau melakukan sesuatu tugasan atau aktiviti yang diamanakkan. Ganjaran yang nyata seperti pujian. Punca motivasi wujud daripada persekitaran (Woolfolk. Gunakan strategi-strategi seperti kejutan. Gunakan pelbagai medium persembahan seperti persembahan ICT. markah. hadiah. motivasi ekstrinsik mungkin merupakan bentuk motivasi yang paling sesuai untuk pencapaian akademik atau tingkahlaku produktif contohnya dalam mengalih pelajar kea rah kejayaan pembelajaran dan tingkah laku produktif di dalam bilik darjah. demontrasi dan main peranan. kekeliruan dan konflik untuk mengekalkan naluri ingin tahu. gred. Maka motivasi ekstrinsik berkait dengan unsur luaran yang tidak semula jadi dengan pembelajaran. Motivasi Ekstrinsik direkacipta oleh faktor luaran seperti ganjaran dan dendaan. iv. Ini membawa kesan pembelajaran yang lebih berkekalan oleh pelajar tanpa paksaan walaupun belum diajar oleh guru. Minta pelajar menentukan matlamat sendiri Gunakan teknik permainan dan simulasi Pada amnya. v.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR ii. Motivasi ekstrinsik merupakan galakan atau tarikan yang berpunca daripada persekitaran. Dalam keadaan tertentu. iii. wang. 158 .

Peneguhan ekstrinsik sebegini akan memberikan kesan jika pelajar mempunyai tanggapan bahawa peneguhan sebagai mengawal atau memanipulasi.2c: Pendekatan Motivasi Pembelajaran 5. malahan dendaan. Untuk memotivasikan pelajar. bukan sebagai merangsang penambahbaikan dan kemajuan (Ormrod.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Pendekatan Motivasi Rajah 5. 2008) 159 . kita mesti mengiktiraf dan memberikan peneguhan kepada kejayaan mereka serta membantu mereka menimbangkan nilai dan manfaat peribadi terhadap pembelajaran mereka. di mana tingkah laku yang telah diberikan peneguhan akan berlaku berbanding dengan tingkah laku yang tidak diberikan peneguhan. Kajian menunjukkan aktiviti yang menyeronokkan boleh ditingkatkan melalui peneguhan ekstrinsik.2. pelakuan akan merosot jika penenguhan itu dihentikan.2 Pendekatan Behaviorisme Motivasi dari perspektif behaviorisme amat berkait rapat dengan prinsip. Namun.

Antara pengkaji teori humanis adalah Maslow (1997) yang membuat kajian mengenai peranan keperluan dalam menentukan motivasi. Peneguhan ekstrinsik yang akan meningkatkan berterusan kemahiran dan kompetensi pelajar bertambah baik sehingga pelajar akan mula berpandangan bahawa aktiviti tersebut memang sesuai untuk mereka melibatkan diri demi kebaikan mereka sendiri. psikologi. emosi atau intelek. Manusia didorong untuk melakukan tingkah laku tertentu kerana penyempurnaan kendiri. 5.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Apabila ingin menggunakan peneguhan ekstrinsik. Oleh yang demikian guru harus secara konsisten memberikan ganjaran kepada sesuatu tingkah laku yang diharapkan dan ini secara tidak langsung akan membentuk kebiasaan dalam diri pelajar (pelaziman) untuk bertindak dengan cara yang tertentu. keperluan merupakan keadaan deprivasi yang memotivasikan seseorang untuk bertindak terhadap sesuatu matlamat. kegigihan kendiri dan menuju ke arah pertumbuhan kendiri. Menurut Maslow. pendidik harus pastikan bahawa peneguhan iaitu itu sememangnya perlu. iaitu semua manusia mempunyai keinginan dalaman untuk mencapai segala yang diinginkan oleh mereka. sama ada keperluan fisiologi. Manusia dilahirkan dengan kecenderungan semula jadi serta keperluan untuk berusaha mencapai potensi yang optimum. pelajar berkenaan tidak mempunyai keinginan intrinsik untuk menguasai kemahiran akademik dan tingkah laku bilik darjah yang amat diperlukan untuk kejayaan pelajar.2. 160 . pilihan.3 Pendekatan Humanis Pendekatan Humanis menekankan kebebasan peribadi.

pencapaian kendiri dan autonomi dan memberi penekanan terhadap individu yang mempunyai kawalan dalaman tentang proses-proses hidup sendiri. c. kegigihan kendiri. Ahli humanis juga menyatakan perlunya hubungan rapat/ keakraban antara guru. tanggungjawab dan pencapaian pelajar. Mengurangkan persaingan dan elakkan wujudnya situasi-situasi dimana pelajar dinilai secara kurang adil dalam kalangan rakan sebaya. e. Penglibatan dan sokongan autonomi yang tinggi akan meningkatkan kompetensi.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Pendekatan humanistik juga meninjau tentang ciri-ciri peribadi seseorang seperti kompetensi kendiri. harga diri. pelajar dapat mengawal diri sendiri dan tidak dipengaruhi oleh lokus kawalan luaran. ibu bapa dengan pelajar kerana keadaan ini akan mewujudkan motivasi intrinsik yang tinggi. Memberi pelajar mekanisme konkrit supaya mereka dapat melihat kemajuan masing-masing dari semasa ke semasa. terutama sekali tugasan yang mencabar. Antara strategi yang boleh digunakan oleh pendidik untuk memingkatkan motivasi secara pendekatan humanis adalah: a. b. Matlamat pendekatan humanistik untuk merangsang pengalaman pelajar supaya mereka akan mengurangkan tabiat mempertahankan diri dan bertindak lebih terbuka terhadap pembelajaran daripada persekitaran. Menggalakkan pelajar menentukanmatlamat sendiri. d. Secara tidak langsung pelajar akan bermotivasi untuk melaksanakan tugasan atau aktiviti yang diberikan. Dengan demikian. Membantu pelajar menimba kejayaan. 161 . Menggalakkan pelajar mencari makna dalam pembelajaran secara aktif.

2. dan meneroka untuk menyelesaikan masalah sebagai suatu bentuk tingkah laku penyesuaian. Dalam teori kognitif. Faktor-faktor di mana seseorang percaya akan menghasilkan kejayaan/kegagalan. kita harus merangsang naluri ingin tahu dan menyokong kepercayaan tentang kebolehan mereka untuk berjaya. manusia dilahirkan dengan naluri ingin tahu intrinsik. Untuk memotivasikan pelajar.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Pendekatan Kognitif Pendekatan Kognitif menekankan bahawa tingkah laku dipengaruhi oleh cara menusia berfikir tentang mereka dan persekitaran. Harapan seseorang untuk menyempurnakan tugasan dengan berjaya. Arah dimana tingkah laku diambil boleh diterangkan berdasarkan 4 pengaruh iaitu: • • • • Keperluan untuk membina suatu asas pengetahuan yang teratur dan konsisten.4 Teori Atribusi Weiner Bernard Weiner 162 . bermotivasi. Kepercayaan seseorang terhadap kebolehan kognitif. Terdapat 2 jenis teori kognitif yang akan dibincangkan iaitu: • • Teori Atribusi Weiner Teori Ekspektansi x Nilai 5.

tugasan Peranan guru dalam meningkatkan motivasi pelajar antara lain adalah seperti berikut: 1. Penekanan ditumpukan kepada persepsi pekajar yang mempengaruhi cara mereka mentafsir kejayaan / kegagalan usaha mereka yang turut mempengaruhi kecenderungan pelajar untuk mengulangi tingkah laku yang sama. Guru perlu membantu pelajar memastikan mereka percaya bahawa mereka adalah kompeten. Kegagalan hanya berlaku sekali-sekala 163 . Kawalan (sejauh mana murid-murid kita bertanggungjawab ke atas kejayaan atau kegagalan mereka untuk mengawal situasi pembelajaran yang sedang dilalui. 1992). Lokus (lokasi di mana penyebab itu berada) b. 1980. Menurut Weiner. Terdapat empat faktor yang akan mempengaruhi motivasi dalam pendidikan seperti yang diringkaskan dalam jadual di bawah: Atribut Kebolehan Usaha Nasib Lokus (lokasi penyebab) Di dalam murid murid Di dalam murid murid Di luar murid-murid Stabiliti (penyebab) Stabil Tidak stabil Tidak stabil Kawalan (situasi pembelajaran) Luar kawalan Dalam kawalan Luar kawalan Aras kesukaran Di luar Atribut murid-murid Stabil kawalan Jadual 5. merupakan teori kontemporari yang berpengaruh terhadap implikasi untuk motivasi akademik. Stabiliti ( penyebab boleh berubah atau tidak) c. atribut boleh wujud dalam 3 dimensi: a. Teori ini menegaskan pelajar akan bermotivasi jika memperoleh sesuatu hasil yang diingini.2d: Ciri-ciri berhubung dengan dimensi Luar atribut.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Teori Atribusi Weiner (Weiner.

Bantu pelajar memahami bahawa tingkah laku mereka akan membawa mereka ke tahap kejayaan /kegagalan.2. 4. seterusnya akan bertindak mengikut cara yang akan membawa kepada kejayaan serta pemberian ganjaran yang paling besar sekali. Galakkan mereka untuk berusaha dan jika berjaya. 3. 164 . Merangsang konsep kendiri pelajar dan sentiasa berfokus kepada usaha sebagai faktor kejayaan. Kita akan mengkaji ganjaran yang timbul hasil daripada tindakan yang kita ambil. 5.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR adalah disebabkan oleh nasib dan usaha yang tidak mencukupi dan perkara ini tidak akan wujud pada masa hadapan. 5. usaha dilipatgandakan. Pastikan pelajar berusaha dan beranggapan mereka boleh berjaya. 2. kita biasanya dimotivasikan untuk melakukan sesuatu berasaskan kepada apa yang kita anggapkan sebagai impak ke atas tindakan kita. Elakkan daripada situasi pelajar berulang kali gagal kerana ini akan menyebabkan mereka berasa tidak kompeten.5 Teori Ekspektansi x Nilai Victor Vroom Menurut Victor Vroom.

uk/flm/motivation/vroom. Nilai tugasan yang dipersepsikan/persoalan Nilai ini berdasarkan kepercayaan kognitif peribadi setiap individu dan ini termasuklah matlamat. Motivasi adalah hasil harapan dan nilai. Dua konsep yang penting: a.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Teori Ekspektansi x nilai berpandangan bahawa motivasi ialah gabungan antara dua elemen penting. Dengan itu guru perlu memastikan tugasan penguasaan dan perkembangan yang membolehkan pelajar memperolehi kejayaan. adalah perlu bagi seseorang guru     merangsang pelajar untuk menghargai nilai pendidikan sebagai satu cara meningkatkan taraf hidup mereka memberikan semangat tentang nilai pendidikan dengan membawa model yang berjaya untuk berkongsi kejayaan menekankan bahawa model yang berjaya kini ialah pelajar yang tidak begitu cemerlang pada masa dahulu pastikan tugasan penguasaan dan perkembangan yang membolehkan pelajar memperoleh kejayaan LAYARI INTERNET www. maka tidak akan wujud motivasi untuk berusaha ke arah pencapaian matlamat.wmc.ac. nilai dan minat mereka b. Ekspektansi Merupakan kepercayaan tentang kompetensi peribadi serta kebolehan individu terhadap tugasan Menurut teori ini. jikalau mana-mana antara faktor ini adalah sifar. Dengan perkataan lain motivasi merupakan fungsi ekspentasi seseorang untuk mencapai matlamat dan nilai yang diletakkan pada matlamat tersebut. iaitu “nilai” dan ekspektansi.html 165 .

semakin berusaha dan tekun seseorang pelajar. Bandura(1977). Kepercayaan efikasi kendiri juga mempengaruhi pola pemikiran dan reaksi emosi seseorang. pengalaman lampau b. 166 .melibatkan diri dalam aktiviti secara aktif. Ianya dipengaruhi oleh: a. Semakin tinggi efikasi kendiri. pengalaman vicarious c. gerak hati fisiologikal dan emosi Persepsi efikasi kendiri membantu dalam menentukan bagaimana individu menggunakan pengetahuan dan kemahiran yang diperoleh. Ini boleh merangsang pencapaian manusia dan mempengaruhi pilihan seseorang terhadap tindakan selanjutnya. peneguhan langsung amat penting dalam meningkatkan efikasi kendiri individu terhadap sesuatu tugas untuk membawa motivasi ke tahap yang lebih tinggi. input lisan daripada pihak luar terhadap kepercayaan kebolehan individu menyempurnakan tugas d.. Individu berkecendurungan untuk memilih tugas yang mereka fikir mereka rasa kompeten dan yakin dan mengelakkan tugas yang mereka tidak berkebolehan. peniruan dan peneguhan vikarious.6 Pendekatan Sosio-budaya Pendekatan sosio-budaya adalah gabungan antara pendekatan behaviorisme dengan kognitivisme. merangka matlamat yang lebih mencabar dan mengekalkan komitmen dan meningkatkan usaha semasa menghadapi kegagalan. Efikasi kendiri merujuk kepada kepercayaan tentang kompetensi peribadi kita dalam sesuatu bidang. Pelajar yang mempunyai kompetensi peribadi yang tinggi akan menghadapi tugas yang mencabar. Pelajar begini biasanya dapat pulih dengan cepat selepas sesuatu kegagalan dan mengatribusikan kegagalan kepada usaha yang kurang mencukupi/kurang dari segi pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai.2. telah menyarankan betapa pentingnya Peneguhan vikarious dan pemerhatian.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 5.

(Siri Pendidikan Guru). Maslow. (2009).edu. Educational psychology.ac.K.html 167 . A. & Sharifah. (2008).(1970).Y.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Efikasi tinggi membantu dalam mewujudkan ketenangan apabila menghadapi tugas dan aktiviti yang sukar. Boon. Shah Alam: Oxford Fajar.. P. Murid dan alam belajar. Individu yang mempunyai efikasi rendah akan percaya bahawa sesuatu perkara lebih sukar daripada yang sebenarnya dan ini akan mewujudkan kebimbangan.E. 2009 from http//:limuna. Fakriah Syed Ahmad. New York: Harper and Row Noriati. Ormrod. stres. J. Teori Pembelajaran. A.E. (2011) Murid dan Alam Belajar (2nd ed).H. Woolfolk. Dalam pendekatan ini. New Jersey: Prentice Hall.uk/flm/motivation/vroom.wmc. Bhd Kementerian Pendidikan Malaysia ( 2001) Belajar cara belajar. (9th ed). kemurungan.my. adalah penting sebagai seorang guru   Meningkatkan efikasi kendiri pelajar dengan membantu mereka merangka matlamat realistik Merancang aktiviti yang sesuai dengan kebolehan mereka ujukan Chong L.ipislam. Kuala Lumpur: PPK. Kumpulan Budiman Sdn. (2004). (n. A. Retrieved on October 21. Educational Psychology: Developing Learners. www. New Jersey: Merill Prentice Hall.d).Rashid. Motivation and Personality (2nd ed).

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR LATIHAN TEORI-TEORI BERKAITAN MOTIVASI Teori motivasi boleh dilihat dari perspektif Teori Pembelajaran Tingkahlaku Behaviorisme. Dengan merujuk nota kuliah dan carian internet isikan jadual di bawah. Teori Pembelajaran Kognitif. Jadual Menjelaskan Tentang Beberapa Perspektif Tentang Motivasi Konsep Perspektif tentang Motivasi Idea Utama Behaviorisme Huraian Humanistik Kognitif SosialKognitif 168 . Teori Humanisme dan Teori Pembelajaran Sosial-kognitif.

IV. Apakah motivasi ekstrinsik? 5. A I. Atribusi terhadap kejayaannya didasarkan kepada A satu lokus kawalan yang stabil B satu lokus kawalan luaran C satu lokus kawalan dalaman 7. IV dan V 6. Apakah yang ditekankan dalam pendekatan humanistik? 8. Nyatakan perbezaan utama antara motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Apakah cara-cara untuk merangsang motivasi intrinsik? I. II. Apakah motivasi intrinsik? 4.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR LATIHAN UJI MINDA 1. V. III dan IV C II. Apakah motivasi ? 2. Kegunaan gred Memberikan pujian spesifik Menggunakan permainan dan simulasi Merangsang keinginan untuk memperoleh pengetahuan Menggalakkan pelajar menentukan matlamat sendiri. Nyatakan lima strategi meningkatkan motivasi secara pendekatan humanis. 12. 3. Apakah yang ditegaskan dalam Teori Atribusi Weiner? 11. II dan III B I. Ali memperoleh tujuh “A” dalam peperiksaan akhir tahun dan dia mengatribusikan kejayaan kepada galakan dan dorongan yang diberikan oleh ibu bapa dan gurunya. Nyatakan 4 peranan guru dalam meningkatkan motivasi pelajar. 10. III. 169 . Apakah 3 aspek yang telah disarankan oleh Bandura melalui Pendekatan sosiobudaya. Apakah matlamat pendekatan humanistik? 9. IV dan V D III.

apakah aspek-aspek lain yang harus di beri perhatian dalam menghasilkan persekitaran pembelajaran yang kondusif? 170 ... bagaimana anda dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dalam bilik darjah? Cuba anda lakarkan pelan bilik darjah yang mempunyai persekitaran pembelajaran yang kondusif dengan maklumat dan pengetahuan yang diperolehi sepanjang kursus ini. Rajah di bawah menunjukkan contoh susunan bilik darjah yang selesa.3 PEMBENTUKAN PERSEKITARAN PEMBELAJARAN YANG KONDUSIF PENGENALAN Cuba renung kembali tajuk-tajuk yang anda telah pelajari. Aspek manakah paling mempengaruhi persekitaran bilik darjah? Berdasarkan pengalaman anda sebagai pengurus bilik darjah.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 5. Selain daripada susunan fizikal bilik darjah yang selesa . FIKIRKAN.

Strategi Umum Pembentukan Persekitaran Pembelajaran yang Kondusif Prosedur dan Peraturan Kerjasama Murid Rajah 5. membentuk dan mengekalkan prosedur dan peraturan serta meningkatkan kerjasama murid.3b: Persekitaran Pembelajaran yang kondutif 171 .EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Rajah 5.3a Contoh susunan bilik darjah sekolah rendah yang selesa Pembentukan persekitaran pembelajaran yang kondusif boleh dikekalkan sekiranya tiga perkara ini dipatuhi iaitu strategu umum.

memastikan murid-murid menjadi lebih aktif serta mempunyai kawalan kendiri. Walaupun prihatin.  Mampu menangani situasi dalam bilik darjah yang bertindan tindih. Di samping itu. cara pengurusan seelok-eloknya merangkumi tugas-tugas seperti berikut:  Menyedari apa yang berlaku dalam bilik darjah agar lebih mudah mengesan tingkah laku yang kurang sesuai dan tidak melampaui batas. Dalam memastikan pengurusan yang berkesan dalam bilik darjah.  Libatkan murid dalam aktiviti pembelajaran yang mencabar tetapi berada dalam tahap kebolehan mereka dan skop sukatan pelajaran. semasa bergerak dari satu meja ke meja yang lain sambil membimbing murid-murid menyiapkan latihan. Strategi umum a. Mengurus Aktiviti Kumpulan Secara Berkesan.3. guru juga perlu menyedari apa yang sedang dilakukan oleh murid-murid lain.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 5.  Mengekalkan kesinambungan isi pelajaran yang disampaikan untuk memastikan agar tumpuan murid-murid tidak terjejas semasa pertukaran guru antara sesi pengajaran. guru perlu Ini bagi menetapkan batasan-batasan tertentu. Tindakan ini penting untuk merangsang murid menyiapkan tugas yang diberi secara berdikari tanpa pengawasan yang terlalu rapi. memupuk sikap tolak ansur dalam kalangan mereka. 172 . Sebagai contoh.1. jika difikirkan perlu. Strategi Autoritatif Guru boleh menggunakan strategi autoritatif seperti ibu bapa dengan memantau tingkah laku murid-murid di samping menggalakkan mereka untuk berdikari dari segi pemikiran dan perlakuan. b.

Gunakan perkataan “terima kasih”. II. Contoh panduan peraturan adalah seperti: • • • Bersopan sepanjang masa. V. Membentuk dan Mengekalkan Prosedur dan Peraturan Apa itu prosedur? Prosedur memerihalkan bagaimana aktiviti-aktiviti dilaksanakan di bilik darjah. 173 .membersihkan bilih darjah rutin pengajaran dan pembelajaran (P&P). Minta kebenaran orang lain sebelum menggunakan harta benda rakan.3. IV.mengumpul tugasan interaksi antara murid dan guru misalnya cara guru menarik perhatian murid dalam pengajaran VI. peraturan menyenarai tindakan murid yang dibenar atau dilarang dalam bilik darjah.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 5. “minta maaf”. rutin pentadbiran misalnya mengambil rekod kedatangan murid pergerakan murid keluar masuk kelas seperti keluar ke tandas atau ke bilik guru III. Jangan tolak.2. interaksi antara murid seperti saling memberi bimbingan Secara ringkas. Enam bidang yang dipertimbangkan apabila menjalankan rutin ialah:I. Hormati harta benda orang lain. pengurusan bilik darjah.pukul atau mencederakan orang lain. Peraturan bilik darjah yang dibentuk seelok-eloknya konsisten dan koheren (ada kesinambungan) dengan peraturan sekolah serta mematuhi prinsip-prinsip pembelajaran. Peraturan biasanya ditampal di tempat yang strategik dalam bilik darjah. Membentuk dan mengekalkan prosedur perlu ada untuk menjamin proses P&P yang lancar.

3. hendak menyempurnakan sukatan pelajaran Seringkali guru asyik sehingga mengabaikan keperluan sosio-emosi murid. Jadikan seorang pendengar aktif dan tumpukan perhatian kepada apa yang diperkatakan oleh mereka. Maklumkan kepada mereka bahawa anda bersedia memberi sokongan moral.3. Antara strategi yang boleh dijadikan panduan oleh guru dalam membina hubungan adalah seperti: • • • • • Tanyakan murid secara peribadi mengenai perasaan pada hari berkenaan. Meningkatkan Kerjasama murid Terdapat tiga strategi yang boleh digunakan. Berkongsi dan memikul tanggungjawab bersama 174 .EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Patuhi Peraturan dalam Bengkel 5. Guru hendaklah benar-benar mengambil berat tentang kebajikan murid yang diajar di samping pencapaian akademik mereka. b. Tingkatkan kekerapan memanggil nama murid-murid semasa sesi pengajaran. jika perlu. a . Membina hubungan yang positif dengan murid. Tuliskan nota ringkas yang mengandungi kata-kata motivasi.

Peranan guru adalah mewujudkan suasana bilik darjah dimana murid dapat mengambil bahagian dengan konsisten dalam aktiviti yang dirancang dan dilaksanakan. Ganjaran harus diberi bagi penambahbaikan yang diperhatikan walaupun agak kecil. • Gunakan ganjaran untuk maklumkan penguasaan pembelajaran.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Murid seharusnya diberi peluang untuk bersama-sama membentuk prosedur dan peraturan bilik darjah. • Berikut adalah garis panduan: • • Pilih pengukuhan yang berkesan. Memberi ganjaran bagi tingkahlaku yang sesuai.Secara tidak langsung. Selain itu. Jangan menerima alasan yang diberi. Gunakan galakan dan pembentukan tingkahlaku secara berkesan. Antara yang boleh dipertimbangan yang boleh dilakukan adalah : • • • • Melibatkan murid dalam perancangan dan pelaksanaan program dan aktiviti dalam bilik darjah. persekitaran kelas haruslah kondusif untuk proses pembelajaran dan pengajaran yang berkesan dan lancar. c. Beri peluang untuk murid melibatkan diri. Guru perlu kenal pasti pengukuhan mana yang sesuai bagi setiap murid. Memberi galakan mereka untuk menilai tingkah laku mereka. komitmen mereka terhadap peranan mereka sebagai murid akan bertambah. hanya terdapat 175 . Kesimpulannya. bukan mengawal tingkah laku.

vi. 176 . Memberikan penghargaan dan ganjaran atas usaha-usaha serta sikap positif murid. xv. Oleh itu. iv. xi. amat penting untuk kita teruskan dengan usaha agar dapat merealisasikan hasrat tersebut. xiv. xii. Susunan meja guru dan murid memudahkan guru berinteraksi dengan murid.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR sebilangan kecil sahaja yang akan bersifat disruptif dan mengganggu perjalanan licin sesi pembelajaran. viii. vii. Bersiap sedia menghadapi kerenah dan tingkah laku murid serta mengatasi tingkah laku yang menggangu perjalanan P&P sebelum murid mempengaruhi rakan-rakannya yang lain. Menetapkan peraturan bagi mengurangkan salah laku murid. Bina suasana bilik darjah yang mewujudkan perasaan dihargai dan kepunyaan serta mampu memotivasikanmurid. ix. Perancangan yang teliti agar murid terus berminat untuk melaksanakan aktiviti P&P. Guru mudah dan mesra dalam berinteraksi dengan murid. Merancang aktiviti yang menekankan tugasan tingkah laku. iii. Menambah baik bimbingan terhadap murid. Strategi mewujudkan ciri-ciri bilik darjah yang kondusif termasuklah: i. Memaklumkan aktiviti dan tugasan yang akan diberikan kepada murid lebih awal supaya murid bersiap sedia. Menyesuaikan rancangan mengajar berdasarkan perkembangan dan minat murid. Susunan kelas yang memudahkan interaksi guru dengan murid. Wujudkan perasaan kemasyarakat dalam kalangan murid. nilai penyayang dan prihatin guru dapat menarik minat murid untuk berada di dalam bilik darjah xiii. v. Memantau perlakuan dan aktiviti murid secara berterusan. x. (Menepati kecerdasan pelbagai murid) ii. Menyediakan aktiviti yang mendorong penglibatan murid.

Fakriah Syed Ahmad.K. 177 . A.project-approch. (9th ed). (Siri Pendidikan Guru).Y. New Jersey: Prentice Hall. Memberikan pilihan kepada murid untuk menentukan masa yang diperlukan bagi menyudahkan tugasan dan bagaimana untuk melaksanakan tugasan mereka.E. P. TAMAT BAB 5 Rujukan Chong L. (2004). A. Kumpulan Budiman Sdn. Diperolehi: http://www. Educational psychology. & Sharifah.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR xvi.Mei10] Woolfolk. [Online]. (2011) Murid dan Alam Belajar (2nd ed).htm.Rashid. (2009).. Murid dan Alam Belajar. Boon. The classroom – A Community of learners. [2008. Shah Alam: Oxford Fajar.com/foundation/class. Bhd Noriati.

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR LATIHAN SOALAN ANEKA PILIHAN 1. jika sesuatu tingkah laku hendak digalakkan. Melalui main simbolik dan main sosio dramatik. Dalam satu sesi pengajaran Pendidikan Jasmani Cikgu Asmah telah menayangkan video yang menunjukkan cara melakukan servis dalam permainan badminton. Menurut teori pembelajaran behaviouris. Susunkan langkah-langkah pembelajaran peniruan mengikut urutan yang betul. 178 . Bandura menyatakan bahawa pembelajaran boleh berlaku melalui peniruan. ianya perlu dijalankan melalui (A) Pelaziman (B) Kerja amal (C) Kesediaan belajar (D) Pemulihan semerta 4. Berdasarkan penyataan di atas. kita dapat merumuskan bahawa Cikgu Asmah telah melaksanakan sesi pengajarannya dengan kaedah tunjuk cara jenis (A) Model statik (B) Model hidup (C) Model persepsi (D) Model simbolik 3. kanak-kanak dapat (A) membentuk kemahiran fizikal (B) membentuk kemahiran intelek (C) membentuk kemahiran berfikir kritis (D) menguasai persediaan untuk kehidupan harian 2. intelek dan sosio emosi secara seimbang dan menyeluruh.Tujuan utama main ialah memperkembangkan potensi kanak-kanak dari aspek jasmani.

Bermain boleh membantu kanak-kanak dalam perkara-perkara berikut kecuali (A) perkembangan fizikal (B) perkembangan intelek (C) perkembangan sosioemosi (D) perkembangan sikap bersaingan 179 . Bertanggungjawab di atas segala tindakan yang dilakukan VI. Teori Humanis yang diperolehi oleh Abraham Maslow memberi penekanan kepada beberapa prinsip penting berkaitan dengan aspek kemanusiaan. Penumpuan pembelajaran yang mengutamakan bimbingan guru (A) I. Menyimpan tingkah laku yang diperhatikan dalam fikiran (A) I IV III II (B) II IV III I (C) III I IV II (D) IV III II I 5.II dan III sahaja (B) I. Apakah aspek-aspek yang wajar dipraktikkan oleh seseorang guru berdasarkan teori tersebut? II.II dan V sahaja (C) II. Memberi perhatian kepada tingkah laku yang mudah ditiru II.III dan IV sahaja (D) III. Mendapat kepuasan.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR I. ganjaran atau peneguhan selepas tingkah laku itu selesai dilakukan III. Melakukan tingkah laku itu seperti yang dilihat IV. Peningkatan daya cipta murid IV. Pemberian gred III.IV dan V sahaja 6. Peningkatan minat dan motivasi murid V.

Cik Laila memastikan kerja-kerja muridnya diperiksa dan diberi maklumbalas yang sepatutnya agar mereka dapat membaiki bidang kelemahan masingmasing.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 7. Jamilah mengikuti langkah-langkah yang ditunjukkan dalam tutorial Power Point cara menyelitkan tayangan video klip dalam persembahan slaidnya. Mana satu aktiviti yang berikut tidak merupakan pembelajaran aktif? (A) Main peranan (B) Bahas (C) Latih Tubi (D) Kajian Kes 8. Azilah. seorang pelajar pendidikan jarak jauh membuat Ujian Pra dan Ujian Pasca dalam Unit Pembelajaran sebagai cara memantau kemajuan dirinya dalam kursus tersebut. pengetahuan tidak disampaikan kepada pelajar secara langsung tetapi pelajar harus membina pengetahuan sendiri. Dalam pembelajaran aktif. Baca empat situasi pembelajaran dalam jadual di bawah dengan teliti. Cikgu Ali menentukan dengan jelas objektif pembelajaran pada awal pengajaran supaya pelajarnya tahu kriteria pembelajaran yang perlu dicapai. Model pengajaran yang tepat menjelaskan keadaan di atas ialah (A) model sosial (B) model personal (C) model behavioris (D) model pemprosesan maklumat 180 .

kemahiran bekerjasama (A) I. IV dan V sahaja (D) I. kemahiran ICT V. kemahiran kreatif II. Di antara kemahiran berikut yang manakah diterapkan dalam kurikulum sekolah bestari? I. II. Strategi pengajaran dan pembelajaran Sekolah Bestari lebih berpusatkan pelajar. kemahiran peribadi IV. Apakah tujuan utama perubahan itu? (A) Ramai murid dalam kelas (B) Adanya sumber teknologi (C) Dapat memenuhi kehendak pelajar dan ibu bapa (D) Pembelajaran akan menjadi berkesan dan bermakna 11. IV dan V sahaja 10. kemahiran berfikir III. III. II dan III sahaja (B) I. Berikut adalah jadual peranan dan sifat guru dan pelajar dalam pembelajaran bestari. Peranan Guru Pembimbing Peranan Pelajar Belajar secara aktif Sokongan psikologi Menggunakan budaya berfikir Menentukan hala tuju Menggunakan kemahiran penyelesaian masalah Membina kemahiran sosial X 181 .EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 9. II dan IV sahaja (C) I.

kecuali (A) menggalakkan pemerolehan pengetahuan (B) menggunakan strategi berpusatkan pelajar dan individu (C) membimbing muridnya untuk berusaha ke arah kecemerlangan dan kesempurnaan (D) mengetahui bahawa kandungan pemeblajaran seharusnya dirancang untuk memenuhi keperluan individu 14. Cikgu Hasnah ingin meningkatkan kemahiran motor halus murid-muridnya. guru yang bersifat humanis mempunyai ciri-ciri berikut. aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang paling sesuai berbentuk (A) latih tubi (B) bercerita (C) demonstrasi (D) uji kaji 13. pembelajaran berlaku disebabkan aktiviti pelaziman. Dalam pendekatan behavioris. Pendekatan humanistik dalam pengajaran berfokuskan kepada unsur-unsur minat dan keperluan asas manusia. Aktiviti bermain yang paling sesuai untuk mencapai objektif tersebut ialah (A) main doh (B) main masak-masak (C) main ‘Laga Ayam Jantan’ (D) main ‘Polis dengan Pencuri’ 182 . (A) menguasai kemahiran ucapan awam (B) menggunakan ICT dalam tugasan (C) bekerjasama dengan rakan-rakan sebaya (D) menghormati guru dan kawan 12. Oleh itu. Berdasarkan pernyataan di atas.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Pilih jawapan yang sesuai sekali untuk tanda (X).

“Kamu semua tidak dibenarkan bermain bola sepak semasa Pendidikan Jasmani sehingga kamu menyiapkan tugasan yang diberi. Konsep-konsep penting dalam Teori Humanistik ialah seperti berikut kecuali (A) kebebasan belajar apa yang diminati (B) kebajikan & keperluan murid diutamakan (C) perkembangan potensi individu dengan sepenuhnya (D) permainan dipentingkan dalam pengajaran pembelajaran 18.” Teknik modifikasi tingkah laku yang digunakan oleh guru tersebut ialah (A) Pengasingan (B) Peneguhan positif (C) Peneguhan kendiri (D) Peneguhan negatif 17. Beliau berkata.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 15. Apakah persamaan antara pengajaran dan pembelajaran? (A) Pembelajaran mengutamakan interaksi guru manakala pengajaran mengutamakan interaksi murid (B) Pengajaran merupakan proses untuk memberi kemudahan kepada pembelajaran (C) Pengajaran berlaku secara formal manakala pembelajaran secara formal dan tidak formal (D) Pengajaran dan pembelajaran ialah aktiviti untuk mengubah tingkah laku guru dan murid 183 . Berikut ialah ciri-ciri yang terdapat dalam main kecuali (A) berpasukan (B) memberi keseronokan (C) bermotivasi secara intrinsik (D) bebas dipilih oleh peserta yang bermain 16. Seorang guru mendapati sekumpulan murid Tahun 5 masih tidak menyiapkan tugasan Pendidikan Kesihatan yang diberikan pada minggu lepas.

(D) pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan yang berlandaskan teknologi untuk memenuhi keperluan murid.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 19. Pembelajaran Bestari memerlukan seseorang murid mempunyai kemahiran generik seperti berikut kecuali (A) kemahiran berfikir (B) personaliti yang unggul (C) mempunyai kemahiran belajar (D) kebolehan menilai dan mentafsir 20. belajar mengikut unit demi unit. Pelajar belajar mengikut aras kebolehan sendiri. Merujuk kepada pernyataan di atas. Pelajar belajar dalam masa yang cukup dan fleksibel. Konsep Sekolah Bestari merujuk kepada (A) sekolah yang mempunyai ramai bilangan cerdik pandai. guru sedang melaksanakan (A) pembelajaran masteri (B) pengajaran kontekstual (C) pengajaran berasaskan projek (D) struktur pembelajaran koperatif 184 . Yang manakah perisitwa yang terakhir dalam senarai ini? (A) menilai prestasi murid (B) mendapatkan perhatian murid (C) merangsangkan pembelajaran sedia ada (D) memperkukuhkan ingatan dan pemindahan ke konteks lain 21. berpindah ke kemahiran atau isi kandungan yang lain apabila sudah menguasai kemahiran atau kandungan sebelumnya. Gagne menyenaraikan sembilan perisitiwa pengajaran yang berlaku dalam proses pembelajaran. (C) pengajaran dan pembelajaran yang berfokus kepada teknologi maklumat. 22. (B) sebuah sekolah yang lengkap dengan kemudahan komputer.

pelajar ini suka belajar dalam keadaan yang diselangi visual. ada kinestetik dan pada ketika waktu tertentu seperti pagi. Mengikut teori Pelbagai Kecerdasan. 24. Cikgu Seroja mendapati beberapa orang muridya begitu petah bercakap dalam memberi pendapat tentang tajuk yang dibincangkan. ini menunjukkan murid-murid tersebut mempunyai kecerdasan (A) Ruang (B) Linguistik (C) Kinestetik (D) Interpersonal TAMAT 185 . Manakah antara di bawah ini bukan tunjang pembelajaran bestari? (A) pembelajaran akses kendiri (B) pembelajaran kadar kendiri (C) pembelajaran terarah kendiri (D) pembelajaran kesedaran kendiri .EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 23. petang atau malam dan sebagainya 25. gaya pembelajaran pelajar ini dipengaruhi oleh faktor (A) emosi (B) fisiologi (C) sosiologi (D) persekitaran Menurut Dunn & Dunn. auditori. Berdasarkan pernyataan ini.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.