EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

TAJUK 1 Sinopsis

ALAM BELAJAR

Bab ini menjelaskan konsep alam belajar dari segi psikososial, fizikal dan komuniti pembelajaran. Bab ini juga menghuraikan pengalaman langsung pembelajaran kanak-kanak dan membincangkan konsep main dan kepentingan bermain dalam proses pembelajaran. Peranan main dalam proses pembelajaran adalah sangat penting. Tidak dapat dinafikan bahawa kanak-kanak belajar melalui proses bermain. Main boleh dikategorikan kepada permainan sosial dan permanian kognitif. Main ialah asas yang kukuh kepada pembelajaran bahasa, berfikir secara logik dan kreatif serta mematuhi peraturan dan cara hidup. Guru wajar

memanfaatkan proses main untuk menghasilkan pembelajaran yang berkesan. Perancangan yang rapi amat diperlukan untuk mendapatkan kesan yang baik. Ciri-ciri main selaras dengan ciri-ciri pembelajaran berkesan yang merangkumi aspek-aspek penglibatan aktif, motivasi intrinsik, bebas untuk memilih, menyeronokkan, proses penyesuaian, penerokaan dan simulasi. Kesimpulannya, alam belajar merupakan suasana belajar yang dapat merangsang minat belajar kanak-kanak dalam mencapai matlamat perubahan tingkah laku.

Hasil Pembelajaran
1. Menerangkan konsep alam belajar. 2. Menghuraikan elemen-elemen fizikal, psikososial dalam mewujudkan persekitaran yang kondusif. 3. Menjelaskan konsep main dalam proses pembelajaran kanak-kanak. 4. Menerangkan pembelajaran. 5. Menghubungkaitkan pengalaman belajar kanak-kanak dengan konsep pengalaman langsung 1 peranan dan kepentingan bermain dalam proses

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

KERANGKA TAJUK

Rajah 1.1: Kerangka Tajuk Alam Belajar

2

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

1.0 KONSEP ALAM BELAJAR

FIKIRKAN... Pada pandangan anda, apakah aspek-aspek dalam alam belajar yang mempengaruhi perkembangan seorang pelajar dari segi fizikal, emosi, intelek dan rohani? Antara aspek-aspek yang telah anda kenalpasti, manakah yang paling penting dan kritikal sekali? Mengapa?

Alam belajar dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan atau suasana belajar yang dapat merangsang minat belajar kanak-kanak dalam mencapai matlamat perubahan tingkah laku ke arah yang positif dan daripada tidak tahu kepada tahu.

1.1 ALAM FIZIKAL
Fizikal boleh diibaratkan sebagai ‘guru yang kedua’ bagi seseorang

pelajar dalam bilik darjah. Alam fizikal banyak mencerminkan gaya pengajaran seorang guru di bilik darjah. Sususan kerusi dan meja , pokok-pokok dalam pasu, gambar-gambar pemandangan, papan kenyataan, hasil kerja pelajar akan mewujudkan satu keadaan yang kondisif untuk seseorang pelajar.Penyusunan meja kerusi pelajar sebagai gaya auditorium, gaya bersemuka, gaya off-set, gaya seminar dan gaya kluster akan membantu pelajar untuk meningkatkan pelajaran mereka. Lima susunan bilik darjah yang biasa digunakan oleh guru:

3

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

a. Gaya Auditorium

b. Gaya Bersemuka

4

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

c. Gaya ‘off-set’

d. Gaya Seminar

5

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

e. Gaya Kluster/ Berkelompok

FIKIRKAN... Cuba anda renungkan soalan berikut: Adakah sesebuah bilik darjah hanya terdiri daripada meja dan kerusi sahaja? Sebuah bilik darjah bukan hanya terdiri daripada meja dan kerusi sahaja tetapi perlu mengambilkira aksesori-aksesori untuk “sentuhan peribadi” (personal touch) seperti; pokok-pokok pasu gambar-gambar papan-papan kenyataan o poster / carta pendidikan o hal-ehwal umum o kata-kata hikmah o sudut bacaan o jadual-jadual : waktu / bertugas / dan lain-lain. 6

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 1.2 Psikososial Faktor psikososial seperti nada suara yang sesuai. tingkah laku yang diterima dan saling berbudi bahasa akan membantu seorang pelajar dalam aspek keselamatan dan keselesaan mereka dalam persekitaran sekolah. berkeyakinan diri dan mengambil berat tentang keselamatan dan keselesaan pelajar akan memenuhi keperluankeperluan psikososial murid-murid yang diajar. Rajah1.Seorang guru yang prihatin terhadap kebajikan pelajar dan mudah didampingi. beramah tamah. 2: Faktor Psikososial 7 . suasana yang kondusif . cekap.

refleksi dan penurunan kuasa.  Sumber jaringan sokongan akademik dan sosial.. maklumbalas.. Bilik darjah sebagai komuniti pembelajaran berpegang pada prinsip-prinsip .3 KOMUNITI PEMBELAJARAN Konsep kedua alam belajar yang penting dalam pembentukan murid berkaitan dengan komuniti pembelajaran.  Pembelajaran menitikberatkan pemahaman. Biasakah anda dengar istilah ‘sekolah sebagai komuniti pembelajaran’? Apakah yang anda faham dengan konsep tersebut? Komuniti pembelajaran merujuk kepada sekumpulan manusia yang belajar bersama-sama dalam satu persekitaran yang selamat lagi menggalakkan dengan adanya dialog.  Tanggungjawab ke atas pengetahuan dan kawalan terhadap ilmu yang akan diperoleh diperkongsikan bersama.   pihak sekolah semua warga sekolah 8 . FIKIRKAN.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 1.  Penglibatan murid-murid dalam pembelajaran koperatif bersama rakan sebaya mereka.  Kolaborasi antara murid-murid dengan guru bagi memikirkan alternatif penyelesaian masalah.  Fokus kepada pembinaan pengetahuan dan hasil pembelajaran.  Kolaborasi sesama murid melalui pembelajaran koperatif. Ciri-ciri satu komuniti pembelajaran. Perlaksanaan komuniti pembelajaran melibatkan kedua-dua pihak.

jiran dan guru. kemudahan dan peraturanperaturan yang dikuatkuasakan oleh tempat membeli belah secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan sosial kanak-kanak tersebut. Mikrosistem. rakan-rakan. Contoh rumahsekolah. Mesosistem.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 1. Elemen-elemen dalam setiap sistem dalam model Bronfenbrenner ialah seperti berikut: a. Misalnya keadaan rumah boleh mempengaruhi tingkah laku individu di sekolah. kaedah pengurusan. sekolah-jiran. c. Makrosistem. b.3. rumah jiran.nilai-nilai dan amalan masyarakat . d.Apa yang berlaku dalam satu mesosistem boleh mempengaruhi interaksi dengan mikrosistem yang lain. Ekosistem. Misalnya dalam sesetengah masyarakat peranan jantina dititik 9 . Perkembangan individu dipengaruhi oleh norma-norma . Contoh ibubapa.1 Teori Ekologi Bronfenbrenner Teori Ekologi Bronfenbrenner menjelaskan pengaruh sosiobudaya persekitaran terhadap perkembangan dan pembelajaran individu. adik beradik. Perhubungan antara mikrosistem. Persekitaran yang terdekat dimana kanak-kanak mempunyai interaksi secara langsung dan menghabiskan paling banyak masa. Pengalaman dengan persekitaran yang tidak melibatkan murid secara langsung tetapi keputusan yang diambil dalam persekitaran tersebut memberi kesan kepada kanak-kanak dan dewasa yang terlibat dengan kanak-kanak tersebut. Contoh sekolah-pasar raya.

Misalnya kanak-kanak hari ini lebih berfokus kepada permainan komputer jika dibandingkan dengan kanakkanak dua atau tiga puluh tahun dahulu yang lebih gemar bermain di persekitaran rumah.3: Teori Sistem Ekologikal Bronfenbrenner Interaksi elemen-elemen dalam 5 sistem ekologikal Teori Ekologi Bronfenbrenner boleh mempengaruhi perkembangan dan pembelajaran murid. Perubahan keadaan dalam sesuatu tempat masa .EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR beratkan (santrock 200H). kaum lelaki diberi peranan yang lebih dominan dimana mereka diberi peluang pelajaran dan pekerjaanpekerjaan yang penting e. Sistem Makro Sistem Krono Sistem Ekso Sistem Meso Sistem Mikro Rajah 1. 10 . Kronosistem.Di sesetengah Negara.

Persekitaran banyak mempengaruhi tingkah laku dan perkembangan intelek dan rohani seorang pelajar.s 144) 11 . REHAT 1. Persekitan yang diwarisi oleh seorang pelajar akan membentuk tingkah laku yang akan mencorakkan perkembangan akedemik dan sahsiah.4. dari peringkat bayi sehingga peringkat remaja” (Brewer.2 Implikasi Sistem Teori Ekologi Bronfenbrenner kepada guru. m.4 PERANAN DAN KEPENTINGAN MAIN DALAM PEMBELAJARAN MURID-MURID 1. 2001. Oleh yang demikian persekitaran boleh mempengaruhi perkembangan dan pembelajaran murid secara mutlak.1 Konsep dan Peranan Main Konsep main boleh dijelaskan sebagai “tingkah laku dinamik.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR PERBINCANGAN Apakah implikasi teori ini kepada anda sebagai seorang guru? 1. Persekitaran yang membina dan positif akan membantu pelajar mencapai kecemerlangan dalam akedemik manakala persekitaran yang tidak sesuai atau negatif akan membantutkan segala usaha yang diambil oleh pelajar tersebut. Ia merupakan satu keperluan dalam alam kanak-kanak. aktif dan konstruktif uang telah disebatikan dalam diri kanak-kanak.3.

Maka sebagai pendidik. “ Jangan tengok labah-labah ini. ibu-bapa. kita harus bawa keseronokan ini dalam bilik darjah.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Sudah tentu anda masih ingat pengalaman bermain semasa anda di bangku sekolah. main dianggap tidak mendatangkan faedah dan hanya membuang masa dan tenaga sahaja. psikologi. penglibatan dan eksperintial. kesemua perasaan ini member kesediaan kognitif kepada individu tersebut untuk belajar pada tahap optimum. semula jadi ialah bermain. Tanpa pengetahuan dan kefahaman tentang konsep ini.4. Kanak-kanak mungkin mempunyai pengalaman langsung yang terhad. Melalui bermain. orang dewasa dan guru perlu meahami perana dan kepentingan main dalam proses pembelajaran kanak-kanak di sekolah rendah. Pengalaman langsung yang paling asas dan 12 . main ialah tugas belajar kanak-kanak.” Seseorang akan memahami apa yang diperkatakan oleh orang lain berdasarkan pengalaman mereka. Oleh itu proses pembelajaran adalah lebih berkesan bagi kanakkanak yang masih dalam peringkat perkembangan Operasi Konkrit (7-12 tahun) untuk mengalami persekitaran pembelajaran yang berunsurkan hands-on. Ibu bapa tidak akan berkata. Oleh yang demikian. baca buku tentang labah-labah. Pengalaman tersebut masih meninggalkan perasaan kegembiraan. Main adalah proses di mana pembelajaran berlaku. kanak-kanak belajar berkenaan diri sendiri dan hubungan dengan alam persekitarannya.2 Pengalaman Langsung Melalui Bermain Cara pembelajaran terbaik untuk kanak-kanak belajar tentang dunia mereka adalah melalui pengalaman langsung. Sebenarnya dari perseptif kebebasan dan emosi yang menenangkan jiwa. 1. guru dan ibu bapa harus mengatur peluang untuk kanak-kanak mengalaminya. Bermain merupakan aktiviti di dalam kehidupan seharian kanak-kanak.

13 . II.lawatan sambil belajar.drama. . Layari Internet [Rujukan:http://www. . . _________________________________ _________________________________ _________________________________ III.amali.pendidikan luar. .com/articles/view/20101103/local/children-getfirst-hand-experience-of-traffic-control] PERBINCANGAN Senaraikan tiga peranan main yang signifikan dalam proses pembelajaran. I.timesofmalta. .EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Contoh-contoh pengalaman langsung yang boleh diimplementasikan merentasi topik dan bahantara yang berbeza-beza ialah.kerja lapangan. . dll.projek pembelajaran berkumpulan.

1. kemahiran interpersonal. memanjat.perkaitan. keyakinan diri dan berani bertindak. motor.5. perkembangan sosioemosi. ketahanan. kanak-kanak memerlukan aktiviti bermain kerana: a.2 Kepentingan dan Faedah Bermain Secara umum. membuat huraian. Main memberikan peluang kepada kanak-kanak meluahkan idea. Main menyediakan saluran untuk kanak-kanak menggunakan tenaga yang berlebihan d. Kemahiran motor kasar yang dapat dikembangkan melalui aktiviti seperti berlari bebas. perasaan dan emosi b. bermain boleh membantu kanak-kanak dalam perkembangan fizikal. Main memberikan peluang kepada kanak-kanak belajar menyelesaiakan pelbagai bentuk masalah (kognitif.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 1. Main membolehkan kanak-kanak menyediakan diri kea rah kedewasaan atau kematangan e. penglibatan. Peniruan.1 Mengapa bermain? Mengikut Piaget (1962). perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa. Main membantu dalam pembentukan jati diri. Perkembangan Fizikal Kanak-kanak menguasai kawalan motor halus dan motor kasar melalui bermain. mensintesisi dan menguji g. ketrampilan diri. melompat. penerokaan. social) yang menyumbang kepada perkembangan intelek f. a. 14 . penemuan. rumusan.5 KEPENTINGAN MAIN DALAM PROSES PEMBELAJARAN KANAK-KANAK 1. latihan. pemupukan nilai murni seperti motivasi intrinsic.5. Main membudayakan proses pembelajaran termasuk mengulang. latih tubi. mengangkat. menendang. Main dapat mewujudkan perasaan teneng dan menghiburkan hati c.

mengikat reben. menampal dan mencantum dapat mengembangkan kemahiran motor halis dan koodinasi mata-tangan. kanak-kanak berpeluang belajar berinteraksi dengan orang lain secara positif. Perkembangan sosioemosi Semasa bermain. kraftangan dan membentuk menggunakan doh. menajak kanak-kanak keluar daripada pola egosentrik. kegunaan ruang dan arah tujuan. Mereka belajar bekerjasama untuk mencapai matlamat kumpulan. 15 . melukis.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR membaling dan menyambut (bola). menghormati hak orang lain. Permainan imaginative seperti ini memberikan latihan kepada kepada kanak-kanak mengenali alam dewasa. Aktiviti main peranan seperti berpura-pura menjadi doctor dan pesakit atau menaiki bas olok-olok member latihan kepada kanak-kanak untuk menguasai pengethuan dari pesekitaran seta membantu perkembangan kemahiran bersosialisasi. keyakinan diri serta melahirkan sentiment dan menstabilkan emosi. Mereka dapat belajar menangguh kehendak semerta diri (delayed gratification) untuk mencapai matlamat jangka panjang. Aktiviti membutang. b. Ini member kesedaran kepada kanakkanak tentang fungsi badan sendiri. mengambil kira pandangan rakan. bersabar dan bertolak ansur. jigsaw puzzles. Kemahiran manipulative dapat dibina melalui aktiviti seperti mencucuk benang ke dalam manik. Dengan itu main member peluang kepada kanak-kanak membina konsep kendiri yang positif. mewarna.

membezakan. semulajadi dan seronok.6 JENIS-JENIS MAIN JENIS-JENIS MAIN MAIN SOSIAL(MILDRED PARTEN 1932) MAIN KOGNITIF (PIAGET 1962) Rajah 1.4: Jenis-jenis main 16 . Kanakkanak juga dapat meningkatkan kemahiran penggunaan bahasa dalam persekitaran yang relaks. membuat rumusan. nyanyian dan congkak membantu mengembangkan kemahiran bahasa. permainan bahasa.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR c. teka -teki. matematik dan sains serta berfikir secara logic dan kreatif. Aktiviti seperti membina blok. 1. memerhati. Perkembangan Kognitif dan Bahasa Bermain juga dapat membantu memperkembangkan kebolehan kognitif seperti mengenal pasti. permaiana dam. membuat urutan. dan membuat perbandingan. mengkategori. meramal. puzzle.

Jenis-jenis main sosial: Unoccupied Play Main Pemerhati (Onlooker Play) Main Solitari (Solitary Play) Main Selari (Parallel Play) Main Gabungan (Associative Play) 17 . Terdapat 2 kategori main iaitu permainan sosial yang diutarakan oleh Parten(1932) pula dipelopori oleh Piaget (1962). psikomotor dan afektif. Main Sosial (Social Play) Kanak-kanak bermain bersama dalam kumpulan atau dalam lingkungan kawasan permainan secara sendirian atau berinteraksi dengan bahan.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR FIKIRKAN Pernahkah kita berfikir bahawa kanak-kanak memerlukan main dalam perkembangan kognitif. dan permainan kognitif a.

Murid bermain secara perseorangan / bersendirian tanpa menghiraukan rakan sekelilingnya.Murid berada dalam lingkungan kawasan permainan tetapi tidak bermain Main Solitari (Solitary Play) . 18 .EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Main Koperatif (Cooperative Play) Unoccupied Play(Perlakuan tidak menentu) .

Penglibatan murid dalam permainan ini adalah minima atau tidak langsung tetapi lebih suka memerhati rakan-rakan mereka bermain. 19 . Kanak-kanak diberi peranan dan objek khusus dan mereka mematuhi peraturan yang ditetapkan.Murid bermain dalam satu kumpulan dan bekerjasama untuk mencapai satu matlamat.Murid bermain secara kumpulan menggunakan peralatan yang sama tetapi tiada matlamat dan peranan juga tidak ditentukan. Main Koperatif (Cooperative Play) . Main Gabungan (Associative Play) .EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Main Pemerhati (Onlooker Play) .

Jenis-jenis main kognitif : Main Fungsian (Functional Play) Main Fantasi (Fantasy Play) Main Berperaturan (Games & Rules) Main Konstruktif (Constructive Play) Main Dramatik (Dramatic Play) Main Fungsian (Functional Play) Kanak-kanak menggunakan sensori motor dan tubuh badan melakukan sesuatu aktiviti seperti melompat atau memanipulasi objek yang melibatkan pengulangan pergerakan. psikomotor. 20 . Main Kognitif(Cognitive Play) Murid menggunakan bahan konkrit/maujud untuk memperolehi pengetahuan dan meningkatkan perkembangan kognitif. sosioemosi dan kreativiti.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR b.

ketingting) (polis sentri.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Main Fantasi (Fantasy Play) Kanak-kanak menggunakan imaginasi dan main peranan untuk mencipta aktivitiaktiviti baru di luar dunia ini berasaskan imaginasi dan daya kreativiti mereka seperti mengambil kotak untuk mewakili sebagai kereta ) Main Berperaturan (Games and Rules) Kanak-kanak bermain mengikut peraturan yang telah ditentukan dam. 21 .

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Main Konstruktif (Constructive Play) Kanak-kanak bermain menggunakan bahan untuk membina pengetahuan dan mengenali dunia mereka (cipta istana pasir. binaan. Dua kategori main sosiodrama : Main yang melibatkan peristiwa harian yang benar dan realistik Main sosiodrama fantasi dan imaginasi kanak-kanak. 22 .memasak) Main Sosiodrama (Sociodramatic Play) Melibatkan interaksi verbal di antara kanak-kanak untuk melakonkan watakwatak dalam aktiviti ini.

Bebas untuk memilih (freedom of choice) Main tidak boleh dipaksa. budaya. Dengan itu kanak-kanak dapat meneroka cara bermain serta menjelajah alam sekeliling serta menyesuaikan dirinya dengan persekitarannya. Pemilihan jenis permainan harus datang dari keputusan kanak-kanak sendiri. Proses penyesuaian yang menyeronokkan (pleasure adaptation) Semasa bermain kanak-kanak melalui proses penyesuaian diri dengan persekitaran. Peranan guru ialah untuk menyediakan persekitaran yang memberangsangkan dengan sekatan yang minima. Mereka menggunakan motor kasar dan motor halus.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 1. peraturan.7 CIRI-CIRI MAIN a. Seringkali kanak-kanak bermain untuk keseronokan dan kepuasan diri. tempat permainan. Penerokaan (exploration) Kedua-kedua jenis main. cara dan bila hendak bermain. c. d. Main sosiodrama atau simbolik seperi main perang. terdapat ciri penerokaan seperti meneroka alat permainan. Penglibatan Aktif (active involvement) Apabila kanak-kanak bermain. cara berkomunikasi. bukannya disebabkan oleh ganjaran luar. dan 23 . Motivasi intrinsik (intrinsic motivation) Keinginan untuk bermain berlaku secara semulajadi dan datang dari dalam diri individu itu sendiri. e. keperluan hidup dan lain-lain peranan yang dijangkakan. Kanak-kanak sendiri pilih apa. sosial dan kognitif. pergerakan badan diperlukan. Mereka melibatkan diri secara aktif berinteraksi dengan rakan dan persekitaran. doktor. kahwin dan lain-lain menyediakan peluang kepada kanak-kanak membuat penyesuaian yang menyeronokkan berdasarkan budaya hidup di dalam atau luar masyarakatnya. b. Mereka juga membuat manipulasi terhadap bahanbahan.

7. memujuk dan memberi penerangan. Lakonan dan main peranan yang disediakan dengan kostum dan props yang mirip kepada senario sebenar dapat memberi kefahaman dan penghayatan pelakon (kanak-kanak) merasakan watak yang dimainkan. yang lebih berbentuk penerokaan. Kanakkanak meneroka cara menggunakan fungsi alat permainan dengan efisien. Aktiviti berlari. Pengalaman mainan pupet atau lakonan muzikal menyediakan kanak-kanak untuk memperkembangkan bahasa lisan serta 24 . mempertahankan idea. Sebenarnya main membantu dalam perkembangan kebolehan akademik mereka. kelajuan dan arah. 1. Simulasi (Simulation) Main merupakan bentuk simulasi jika ia dilakukan menyerupai situasi sebenar. Kadang-kadang guru berpendapat peluang pembelajaran akademik mungkin terjejas jika kanak-kanak sekolah rendah menghabiskan masa untuk bermain. memanjat. jarak.1 Bermain Dalam Persekitaran Sekolah Rendah (Brewer. kanak-kanak berpeluang untuk berbual. pengujian hipotesis secara saintifik. memberi pendapat. f. mencipta alat/mainan daripada bahagianbahagian terbuang. Kanak-kanak sekolah rendah belajar daripada aktiviti main seperti membuat binaan daripada pelbagai bahan. melompat dan membuai di taman permainan merupakan penerokaan persekitaran fizikal dari segi ruang. Apa yang penting ialah kebijaksanaan guru untuk mengenal pasti pengalaman main yang bersesuaian dengan peringkat umur kumpulan kanak-kanak tertentu. Semasa bermain. Setiap peristiwa/ bahan/ rakan merupakan pengalaman baru dan mempunyai kelainan Membuka dan memasang alat permainan merupakan penerokaan. 2001) Konsep main dalam persekitaran sekolah rendah adalah berbeza dengan persekitaran prasekolah.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR persekitaran. mereka robot dan model.

Guru mengenal pasti bahan tertentu dan kanak-kanak membuat pilihan. Main Terarah (Directed Play) Permainan ini ditetapkan oleh guru seperti yang diarah atau ditetapkan mengikut peraturan atau undang-undang. Peranan guru ialah untuk menyediakan persekitaran yang memberangsangkan dengan sekatan yang minima. Contohnya.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR menyalurkan idea secara simbolik – yang merupakan asas kepada kemahiran membaca. nyanyian sambil melakukan aksi seperti “Kalau rasa gembira tepuk tangan. guru menggunakan permainan Monopoli untuk memperkukuhkan pembelajaran konsep nombor. Main Terancang (Guided Play) Main terancang mempunyai unsur-unsur main bebas tetapi unsur-unsur berkenaan telah dirancang oleh guru dengan rapi untuk mencapai matlamat tertentu. contohnya. masa. tanpa matlamat nyata. bahan-bahan dan juga peraturan yang bersesuaian untuk mengendalikan aktiviti main sambil belajar. Guru memberi arahan dan kanak-kanak menyempurnakan tugasan tersebut. dalam subjek matematik. tolak dan kemahiran membuat keputusan. Guru perlu memastikan terdapatnya peluang. tambah. Aktiviti bermain dalam persekitaran sekolah rendah boleh dilihat sebagai satu kontinum yang bermula daripada main bebas kepada main terancang kepada main terkawal. c. 25 . Main Bebas (Free Play) Main bebas merupakan tingkah laku yang dimotivasikan secara intrinsik. b. a. aktif dan menyeronokkan. Kanak-kanak memilih daripada kepelbagaian bahan yang ada untuk main bebas.” mainan dalam bulatan seperti “Follow the leader” dan sebagainya. Aktiviti ini dijalankan bawah bimbingan guru.

 mencelah pada masa yang sesuai. pencapaian dan perkembangan kanak-kanak dari aspek fizikal. berikan maklumat bila dikehendaki oleh kanak-kanak. intelek.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 1.  kemukakan soalan-soalan fokus. Pencelahan tidak berbentuk halangan untuk mematikan semangat dan minat kanak-kanak  menilai untuk mengesan perkembangan dan keperluan kanak-kanak. Data-data yang diperolehi dijadikan asas perancangan bagi setiap individu 26 . memberi bantuan di mana dan jika perlu. sosial dan bahasa. menyediakan persekitaran yang kaya dan aktiviti perlu ditukar dan diubah susunannya dari semasa ke semasa  merangsang main dengan menunjukkan minat dan sokongan terhadap tindakan kanak-kanak  bertindak balas terhadap minat kanak-kanak atau berkongsi pengalaman. merekodkan tingkahlaku.7. Hormati pemikiran kanak-kanak dan sistem peraturannya.2 Peranan Guru Dalam Proses Main Guru memilih pengalaman main untuk disepadankan dengan matlamat program • Jika matlamat menekankan penemuan – mainan bebas • Jika guru ingin pelajar mempamerkan kemahiran khusus – mainan terarah Adalah perlu bagi guru perlu   membuat pemerhatian tentang kelakuan kanak-kanak. emosi.

Permainan Sosial Permainan Kognitif Pilih satu permainan tradisional dan nyatakan kepentingannya kepada perkembangan intelek. Terdapat 2 kategori main iaitu permainan sosial dan permainan kognitif. psikomotor dan afektif. Dan fungsinya kepada perkembangan kognitif.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR PERBINCANGAN Aktiviti Anda telah pun belajar tentang kepentingan main dalam dunia kanak-kanak. Jenis Permainan Traditional: Perkembangan intelek Perkembangan sosioemosi Perkembangan fizikal 27 . sosioemosi dan fizikal kanak-kanak. Dengan merujuk kepada nota kuliah dan carian internet. cuba senaraikan 3 jenis permainan tradisional untuk setiap kategori.

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR LATIHAN TUGASAN Dalam kumpulan empat orang. Apakah jenis main yang anda perhatikan? ii. Apakah faedah aktiviti main ini kepada kanak-kanak dari segi fizikal. Sediakan satu laporan bertulis yang merangkumi aspek-aspek di bawah: i.intelek dan sosio-emosi. klip video dan sebagainya. grafik. Di manakah aktiviti ini berlangsung? iv. hubungan antara mereka) iii. Apakah perasaan kanak-kanak yang sedang bermain dan bagaimana ianya dikenalpasti? v. 28 . Bentangkan hasil pemerhatian anda dengan menggunakan persembahan Powerpoint yang merangkumi gambar foto. Siapakah kanak-kanak yang terlibat?( jantina. buat pemerhatian ke atas kanak-kanak yang sedang bermain sama ada di pusat prasekolah atau di rumah. umur.

... apakah prisip-prinsip yang perlu dipegang? 9. Sedarkah anda bahawa sesebuah bilik darjah bukan hanya terdiri daripada meja dan kerusi sahaja? Anda juga perlu memberi perhatian kepada aksesori-aksesori yang akan memberi “sentuhan peribadi”.. Pengalaman langsung berpegang kepada prinsip pembelajaran eksperiential.. antaranya termasuk .. Ahli-ahli teoris berpendapat bahawa persekitaran fizikal yang kondusif boleh diibaratkan sebagai guru kedua dalam bilik darjah! Apakah kepentingan persekitaram fizikal yang kondusif? 7. Apakah tiga aspek alam belajar yang difikirkan penting dalam pembentukan murid yang menyeluruh? 2. Apakah bentuk penyusunan bilik darjah yang anda syorkan sekiranya anda ingini murid-murid anda berkolaborasi dalam kumpulan kecil bagi pembincangan secara kelas? 4. Apakah itu komuniti pembelajaran? Bilik darjah yang beroperasi sebagai komuniti pembelajaran.. Apakah empat elemen aspek-aspek psikososial yang dimaksudkan merangkumi? 3. Berdasarkan prinsip-prinsip di atas. apakah cara-cara penyusunan bilik darjah yang sesuai bagi anda membentuk stesen-stesen pembelajaran? 5. Apakah sentuhan peribadi yang dimaksudkan? 6.. Pengalaman langsung boleh diimplementasi secara meluas merentasi topik dan bahantara berbeza-beza.. cuba anda jelaskan apakah antara pendekatan yang sesuai digunakan oleh guru.. 8.....EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR LATIHAN UJI MINDA 1.. Jikalau anda merancang untuk mengendalikan pembelajaran bercorak kadar kendiri dan beisifat individu... 10. 29 ...

(2nd ed). Educational psychology. (2005). (2004). 30 . New Jersey: Prentice Hall.E. A. A. Woolfolk. learning and the early childhood curriculum. (9th ed). W & Jane. London: Paul Chapman. Play.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR TAMAT BAB 1 RUJUKAN Elizabeth.

jenis-jenis pembelajaran dan prinsip-prinsip pembelajaran Gagne.kemahiran psikomotor dan sikap. terdapat lima jenis pembelajaran yang berbeza. iaitu. maklumat verbal. perkaitan dan corak/konstruktivisme. mengemukakan bahan rangsangan. strategi kognitif. Membandingbeza antara prinsip pembelajaran Ewell dan jenis pembelajaran Gagne. situasi mendesak (compelling situation). Mengenalpasti jenis-jenis pembelajaran. maklum balas berterusan. 2. pengalaman langsung. menilai prestasi. merangsang penyimpanan dan pemindahan pembelajaran. suasana yang menyeronokkan dan refleksi. iaitu. pembelajaran informal. Terdapat lapan peringkat dalam proses pembelajaran Gagne. Mengikut Model Ewell (1997).EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR TAJUK 2 KONSEP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SINOPSIS Bab ini menghuraikan tentang konsep asas pengajaran dan pembelajaran. Mengikut Gagne. Sembilan langkah pengajaran yang dikemukakan oleh Gagne ialah menarik perhatian. Menjelaskan pengertian pengajaran dan pembelajaran. memberikan maklum balas tentang prestasi. penglibatan aktif. maklum pelajar tentang objektif. HASIL PEMBELAJARAN 1. 4. Menghuraikan prinsip-prinsip pengajaran 3. kemahiran intelek. terdapat lapan prinsip pembelajaran. 31 . Bab ini juga akan mengenali jenis-jenis pembelajaran. merangsang ingatan kambali pengetahuan sedia ada/pembelajaran lepas.

1: Kerangka Tajuk Konsep Pengajaran dan Pembelajaran 32 .EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR KERANGKA TAJUK-TAJUK Konsep Pengajaran dan Pembelajaran Proses Pembelajaran Gagne Prinsip Pembelajaran Ewell Jenis-jenis Pembelajaran Kemahiran Intelek Strategi Kognitif Maklumat Verbal Kemahiran Psikomotor Sikap Rajah 2.

kemahiran. penyampaian. menentukan standard dan menggalakkan kreativiti.Slavin (2005) mendefinisikan pembelajaran sebagai perubahan dalam seseorang individu akibat daripada pengalaman. Bagi Gagne. Pembelajaran adalah proses atau kegiatan belajar (Teuku Iskandar. Perubahan ini mungkin secara sengaja atau tidak sengaja. Bimbingan dan penilaian. Menurut Schunk. 1986) yang berlaku dalam pelbagai bentuk (Schunk. strategi.0 KONSEP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pengajaran merupakan aktiviti yang berkaitan dengan penyebaran ilmu pengetahuan yang meliputi aktiviti perancangan. Apa pula yang dimaksudkan dengan konsep pembelajaran? Mari kita lihat definisi pembelajaran.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR PERBINCANGAN Apakah yang anda faham tentang pengajaran dan pembelajaran? Senaraikan beberapa aspek penting dalam sesuatu pengajaran dan pembelajaran. pembelajaran melibatkan pemerolehan dan pengubahsuaian pengetahuan. kepercayaan dan tingkah laku. 2. pembelajaran merupakan perubahan dari segi kecenderungan atau kemampuan 33 . pengajaran merupakan proses untuk menyampai dan menyumbang idea-idea serta memudahcara pembinaan ilmu. Manusia mula belajar sejak ia dilahirkan dan semua pembelajaran ini berkait rapat dengan pengalaman. pengelolaan. 1990. Secara ringkas.Pembelajaran juga merupakan perubahan tingkah laku atau kebolehan untuk menunjukkan perlakuan yang dikehendaki hasil daripada latihan ataupun pelbagai bentuk pengalaman (Evans & Brueckner. untuk lebih baik atau lebih buruk. Gagne. 1991). betul atau salah dan sedar atau tidak sedar. Mengikut Hill (2002) pembelajaran berlaku apabila pengalaman menyebabkan suatu perubahan yang agak kekal dalam pengetahuan atau tingkah laku seseorang. membantu seseorang pelajar untuk belajar dan mencabar pelajar kearah pencapaian potensi optimum. 1985).

Merupakan suatu diagnostik dan preskriptif. Ramai ahli psikologi menyatakan pembelajaran adalah proses. dan menghasilkan perubahan tingkah laku yang agak kekal. Ahli psikologi mempunyai pandangan yang berbeza mengenai pembelajaran. melalui latihan atau pengalaman organisma.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR seseorang yang diperoleh dalam masa yang panjang dan bukannya dikuasai secara mudah mengikut proses pertumbuhan seseorang. Sebagai satu cara untuk menyediakan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk berfungsi dengan baik. 34 . Pendukung teori kognitif pula menekankan tentang proses mental yang terlibat semasa pembelajaran berlaku tetapi tidak dapat diperhatikan. Memberikan arahan-arahan kepada atau berkongsi pengetahuan dengan orang lain..1 KONSEP PEMBELAJARAN Konsep pembelajaran adalah perubahan tingkah laku.. Ahli teoris behaviorisme menegaskan bahawa pembelajaran merujuk perubahan tingkah laku yang dapat diperhatikan. FIKIRKAN. Apakah respon anda terhadap gambar di bawah yang dikaitkan dengan konsep pengajaran dan pembelajaran? 2.

Terdapat lapan peringkat dalam proses mengubah maklumat kepada pengetahuan yang dipelajari (learned knowledge). Seterusnya paparkan prinsip-prinsip pembelajaran dalam satu bentuk pengurusan grafik.uni. Peringkat 1: Motivasi Merupakan prasyarat yang diperlukan untuk pembelajaran berlaku. Proses Pembelajaran Gagne Teori Gagne (1985) menerangkan bahawa minda manusia memproses maklumat seperti komputer.intime. Yelon dan Weinstein (1997:294) menyatakan bahawa motivasi merupakan “satu motif yang menyebabkan seseorang bertindak dalam cara tertentu”.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR LAYARI INTERNET Pelajar diminta mencari maklumat tentang prinsip pembelajaran melalui laman berikut: http://www. Zindi.edu/model/learning/lear. Beliau telah mengenalpasti lapan jenis pembelajaran dan setiap pembelajaran hanya akan dicapai sekiranya pelajar telah menguasai pembelajaran di peringkat yang lebih awal.2 TEORI PEMBELAJARAN GAGNE Gagne(1968) mengatakan pembelajaran bergerak daripada tahap yang paling mudah kepada yang kompleks. Peresuh dan Mpofu (1995:111) dalam Commonwealth of Learning (2002) mendefinisikan motivasi sebagai satu proses atau kuasa dalaman organisma yang mendesak sesuatu untuk bertindak. 2. 35 .html.

Retriveal merujuk kepada proses mengesan maklumat yang disimpan dan disalurkan kepada kesedaran pelajar (Yelon dan Weinstein. 1977). Guru harus memberikan perhatian sepenuhnya kepada cara atau strategi untuk memastikan pelajar memberikan perhatian sepenuhnya kepada pengajaran. Peringkat 6 Generalisasi Maklumat yang diingat kembali akan digunakan dalam situasi-situasi baru. Bahan pembelajaran yang disediakan oleh guru perlu mudah difahami dan ini memudahkan maklumat diingat kembali oleh pelajar.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Peringkat 2 – Memberikan Perhatian:Memastikan Perhatian Pelajar Pelajar akan belajar jika mereka mendengar dan menumpukan perhatian kepada pengajaran yang disampaikan. Peringkat 5 – Ingat Kembali dan Retrieval Maklumat yang disimpan akan diingat kembali dan digunakan. Pemindahan pembelajaran berlaku dan ini merupakan proses pembelajaran yang amat penting. Peringkat 3 & 4 – Perolehan dan Ingatan Dalam proses pembelajaran. aspek yang amat penting ialah memori. Pengajaran dianggap sebagai berjaya jika pelajar dapat mengaplikasi apa-apa yang telah dipelajari dalam situasi baru di dalam atau di luar sekolah 36 . guru harus menggunakan kaedah pengajaran yang dapat membantu pelajar mengingati perkara yang diajar. Sesuatu yang dipelajari harus diingati dan oleh itu.

Cara untuk merangsang pelajar seperti merangsang naluri ingin tahu pelajar. Menarik Perhatian   Guru menarik perhatian pelajar dengan mengarah pelajar kepada topik pengajaran.Prestasi Indiktator seperti aktiviti dan respons pelajar boleh menentukan sama ada pembelajaran telah berlaku. humor. Implikasi Proses Pembelajaran Gagne terhadap Pengajaran a. guru perlu memberikan maklum balas tentang prestasi mereka untuk memaklumkan tentang prestasi pelajar serta penambahbaikan yang perlu dilaksanakan.  Contohnya guru menunjukkan pelbagi jenis segitiga menggunakan slide Powerpoint. memotivasi pelajar. pelajar telah mencapai maklumatnya. Peringkat 8 – Maklum Balas dan Peneguhan Dalam peringkat ini. b.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Peringkat 7 . memberikan cabaran kepada pelajar. teka-teki. Memaklumkan Pelajar tentang Objektif Pelajaran 37 . menggunakan anekdot. Guru boleh mempengaruhi cara pelajar memberikan respons dan maklumat ini dapat diperoleh dengan mengemukakan soalan-soalan secara lisan atau bertulis kepada pelajar. Tahap ini merupakan tahap di mana motivasi perlu diberikan setelah pelajar mencapai objektif pembelajaran. dan gambar untuk menarik perhatian pelajar. Berdasarkan respons pelajar terhadap soalan.

mengemukakan matlamat untuk pelajar memilih dan meminta pelajar memilih matlamat sendiri.   Hubung kait antara maklumat baru dengan pengetahuan sedia ada akan memudahkan proses pembelajaran. d. Pelajar lebih mudah untuk mengekod dan menyimpan maklumat dalam ingatan jangka panjang jika terdapat perkaitan dengan pengetahuan peribadi dan pengetahuan.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR    Pelajar dimaklumkan tentang objektif pelajaran supaya mereka sedar tentang matlamat pengajaran. e. Merangsang Ingatan Kembali terhadap Pengetahuan Sedia Ada Antara caranya ialah ujian pra atau beberapa soalan yang mencungkil pengetahuan mereka untuk memperoleh maklumat tentang pengetahuan sedia ada pelajar. Contohnya guru memberi takrifan segitiga sama.  Contohnya guru mengajak pelajar mengimbas kembali pelbagai definisi segitiga. Kemukakan Kandungan      Kandungan ini perlu dikelompokkan dan diorganisasikan secara sistematik dan bermakna sebelum diterang dan didemonstrasikan. Guru perlu menggunakan pelbagai cara dan media kerana terdapat pelbagai gaya pembelajaran. Pelajar lebih mudah mengingati gambar atau grafik berbanding perkataan.   Contohnya guru menanyakan soalan apakah ciri segitiga sama? c. Bagi memperjelas matlamat pengajaran kepada pelajar. Pelajar lebih bersedia dan mempunyai pemikiran yang perlu untuk pelajaran yang akan dilalui. Membimbing Pembelajaran Untuk membantu pelajar mengekod maklumat dalam ingatan jangka panjang. guru boleh menerangkan tujuan kandungan. 38 .

soalan-soalan. perwakilan dan pengurusan grafik serta penggunaan mnemonik. kes-kes kajian. Memberikan Maklum Balas     Maklum balas perlu spesifik dan serta-merta tentang pembelajaran.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR  Antara strategi yang boleh digunakan termasuklah penggunaan contoh. f. Melaksanakan Perlakuan Pelajar dikehendaki untuk melatih kemahiran atau tingkah laku baru. Memberikan peluang untuk mengesahkan bahawa pelajar menguasai pengetahuan yang betul dan ulangan latihan ini memanjangkan jangka masa penyimpanan pengetahuan    Guru boleh menggunakan latihan bertulis. analogi dan sebagainya. Contohnya guru meminta murid menghasilkan lima contoh segitiga yang berlainan g.  Guru juga boleh menggalakkan pelajar membuat perbandingan antara konsep atau prinsip atau menggunakan cara aliran untuk menggambarkan kandungan. h. Bimbingan dalam bentuk soalan dan jawapan merupakan maklum balas formatif. Contohnya guru menyemak semua contoh murid untuk mengenalpasti jawapan yang salah atau betul.     Pelajar dibimbing untuk melibatkan diri secara aktif Contohnya guru menunjukkan cara bagaimana melukis segitiga sama. 39 . Pelajar diberikan peluang untuk melatih dan mengaplikasi kemahiran baru dalam situasi yang berbeza. Menilai Perlakuan dan Prestasi  Pembelajaran akan diakhiri dengan memberikan ujian pos atau pentaksiran akhir untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemahiran yang diajar. Latihan dalam pelajaran dapat mengesan kefahaman pelajar tentang pembelajaran. dan ujian.

3 PRINSIP –PRINSIP PEMBELAJARAN PRINSIP – PRINSIP PEMBELAJARAN EWELL (1997) Ewell (1997) telah membentuk satu model yang menggambarkan prinsip-prinsip pembelajaran dan ini mempengaruhi penguasaan pengetahuan. i. perkembangan kemahiran dan kompetensi apabila diaplikasikan di dalam bilik darjah. Merangsang Ingatan dan Pemindahan Pembelajaran    Guru memberi contoh tambahan dan latihan-latihan untuk menambah baik pemahaman pelajar terhadap pembelajaran yang telah dikuasai. Contohnya guru menunjukkan kad gambar objek-objek dan meminta murid mengenalpasti objek segitiga. Proses ini akan memastikan pelajar dapat memindahkan pengetahuan yang dipelajari ke dalam situasi-situasi baharu. 2. Pelajar yang terlibat dengan aktif dalam proses pembelajaran mampu menyelesaikan masalah. Bruner (1961) telah mencadangkan pelajar melibatkan diri secara aktif dengan bahan pembelajaran supaya dapat kembali mengingat maklumat yang diperlukan. Peringkat ini boleh dianggap sebagai peringkat penilaian sumatif atau ujian pos.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR    Dijalankan tanpa bimbingan tambahan dan secara umumnya tahap penguasaan antara 80% hingga 90% boleh diterima. mengemukakan cadangan.Mayer (2004) mencadangkan pelajar harus aktif secara kognitif. a. but rather creates his or her learning actively and uniquely’’ Dalam hal ini pelajar perlu membina pengetahuan dengan melibatkan diri secara aktif dalam pengajaran guru kerana pengetahuan tidak disampaikan secara langsung kepada mereka. memberikan pengertian 40 . Penglibatan Aktif Mengikut Ewell (1997) ’’the learner is not 'receptable’ of knowledge. Contohnya guru mesti memaklumkan skor yang diperolehi dan mengadakan aktiviti pemulihan jika perlu.

Melalui pembelajaran ini. c. Pengalaman Langsung Melalui pengalaman langsung. pelajar dapat mewujudkan suasana yang bermakna terhadap aktiviti pembelajaran yang mempunyai kaitan dan bentuk yang tertentu. Sebagai contoh program lawatan sambil belajar dapat memberi peluang kepada pelajar belajar sesuatu yang baru. d. Aktiviti seperti ini membantu pelajar membentuk pemahaman terhadap apa-apa yang dipelajari. Pengalaman langsung dalam konteks yang sebenarnya amat diperlukan supaya dapat mengubah tanggapan atau andaian yang salah tentang sesuatu.dan berkebolehan untuk menghubung kait apa yang telah dipelajari kepada konteks yang baru ( Ewell 1997) b. Pembelajaran informal merupakan pembelajaran implisit iaitu pengetahuan diperoleh akibat interaksi secara langsung atau melalui pelbagai cara daripada rakan sebaya. Mengikut Woolfolk (2004). orang yang lebih dewasa atau persekitaran. pelajar membuat perkaitan dengan pengetahuan sedia ada dan pelajar juga membuat perkaitan tentang bagaimana maklumat boleh digunakan pada masa hadapan. Pelajar dapat menemukan dan 41 .7) Prinsip ini menerangkan bagaimana pelajar mempunyai peluang membina. Pembelajaran informal membolehkan pelajar memperoleh pengetahuan di luar bilik darjah melalui interaksi dengan persekitaran.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR baru kepada sesuatu topik.people and experiances” (p. Perkaitan dan Corak Mengikut Ewell (1997) “involves actively creating linkages among concepts. menentu. Pembelajaran Informal Pembelajaran tidak hanya berlaku di dalam bilik darjah sahaja ataupun pada waktu pengajaran tetapi boleh berlaku di mana–mana sahaja serta pada bila-bila masa. pelajar diberikan peluang untuk menguasai pengetahuan dan kemahiran dengan memerhati secara lansung objek atau fenomena yang ingin dikaji. skill elements. menguji dan membina corak serta perkaitannya daripada situasi pembelajaran.

g. f. Hal ini berlaku disebabkan terdapat satu keseimbangan antara cabaran dengan peluang dalam mana-mana situasi pembelajaran. iaitu interaksi peribadi dan sokongan padu daripada guru secara peribadi. ini akan memotivasikannya untuk mencari jalan penyelesaian. Maklum Balas Berterusan Maklum balas merupakan maklumat yang diberikan kepada individu tentang kesesuaian tindakan serta respon mereka. Sekiranya pengajaran adalah dalam situasi yang mendesak dengan pengalaman secara langsung dengan sesuatu yang benar-benar berlaku. Maklum balas yang berkesan harus bersandarkan kepada analisis yang tepat tentang prestasi pelajar dan perlu dilakukan serta merta supaya pelajar tidak melakukan kesilapan. Pelajar boleh mendapatkan maklum balas daripada guru dan rakan-rakannya tentang prestasinya dan dengan cara ini mereka dapat meningkatkan kemampuan prestasinya. Prinsip pembelajaran jenis ini mengandaikan bahawa pembelajaran optimum berkemungkinan boleh berlaku sekiranya seseorang berhadapan dengan masalah yang memerlukan penyelesaian tertentu. Pembelajaran perlu merupakan sesuatu yang menyeronokkan. Sesuatu yang menyeronokkan. Menurut Ewell (1997) maklum balas serta pembelajaran berkesan berlaku jika pelajar berada dalam persekitaran yang menyeronokkan.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR meneroka serta mengalaminya sendiri dan bukannya melalui pembacaan. 42 . Persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan merangkumi konteks budaya dan interpersonal menyediakan banyak peluang interaksi sosial dan pembelajaran. pendengaran atau maklumat dari orang lain. e. Jika pelajar menghadapi satu situasi yang kompleks. Situasi Mendesak. maka pembelajaran tersebut akan lebih mencabar dan menarik bagi pelajar tersebut.

LATIHAN AKTIVITI Anda telah mempelajari beberapa prinsip pembelajaran yang dikemukakan oleh Ewell (1997). a) Aktiviti : ______________________________________________________ Faedah : _____________________________________________________ b) Aktiviti : ______________________________________________________ Faedah : ______________________________________________________ 2. Ia merupakan satu usaha bermakna untuk menjiwai proses pengajaran dan pembelajaran. 2009) Pelajar dapat mengawal pembelajaran mereka serta dapat meningkatkan kemahiran penilaian kendiri dan untuk melihat semula apa yang telah dibuat dan yang perlu dibaiki.membantu mengimbangkan kepercayaan kita dengan keperluan pelajar (Noraiti. Boon & Sharifah. Senaraikan 5 contoh aktiviti pembelajaran aktif yang boleh dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR h. a) ___________________________________________________________ b) ___________________________________________________________ c) ___________________________________________________________ d) ___________________________________________________________ e) ___________________________________________________________ 43 . Refleksi Refleksi ialah proses memikir atau merenung kembali pengalaman dan implikasinya terhadap diri kita.Terangkan dengan ringkas dua contoh aktiviti pengalaman langsung dan faedahnya. Sila jawab soalan berikut : 1.

Aktiviti Contoh 1 1 2 2 2. Kemahiran intelek Kemahiran intelek merujuk kepada pengetahuan ’procedural ’ seseorang individu.4 JENIS-JENIS PEMBELAJARAN Sekarang mari kita melihat pula jenis-jenis pembelajaran yang dikemukakan oleh Gagne (1985). Gagne mendefinisikan pembelajaran sebagai ”a change in human disposition or capability. Dalam bukunya. Dengan contoh yang sesuai berikan 2 aktiviti yang dapat menimbulkan keseronokan kepada pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran. suatu situasi rangsangan yang merupakan episod-episod yang 44 . Gagne (1985) telah mencadangkan lima jenis pembelajaran utama yang mana setiap satunya memerlukan cara pengajaran yang berbeza. Gagne (1985) telah menganalisis satu episod pembelajaran yang terdiri daripada pelajar. which persist over period of time and which is not simply ascribe to processes of growth”.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 3. Kelima-lima jenis pembelajaran tersebut ialah : a. Menurut Ewell(1997) salah satu prinsip pembelajaran ialah pembelajaran harus sesuatu yang menyeronokkan.

pembelajaran ini melibatkan penggunaan prinsip.prinsip dan membuat generalisasi. e) Penyelesaian Masalah . untuk memudahkan proses mengkategori dan menyimpannya dalam ingatan.iaitu kebolehan untuk mengklafikasikan objek dan peristiwa mengikut ciri-ciri tertentu.Perkara penting dalam hierarki ini ialah mengenal pasti prasyarat yang harus disempurnakan untuk memudahkan cara pembelajaran pada setiap peringkat.Melalui pembelajaran ini. Maklumat Verbal Pembelajaran jenis ini merujuk kepada kebolehan seseorang mengungkap sesuatu peristiwa atau fakta sama ada secara lisan atau tulisan. generalisasi. dia perlu 45 .Antara kategori kemahiran intelek yang dikemukakan oleh Gagne ialah : a) Pembelajaran Isyarat .melibatkan gabungan dua atau lebih konsep yang berkaitan dalam sesuatu urutan atau rangkaian.belajar membezakan benda mengikut ciri tertentu. f) Rantaian – satu rantaian dua atau lebih perkaitan rangsangan – respons dikuasai g) Asosiasi Verbal – satu pembelajaran rantaian berbentuk verbal Kebanyakan idea Gagne tentang analisis tugasan menunjukkan pembelajaran berlaku secara berperingkat (hierarchy) iaitu bergerak daripada peringkat paling mudah kepada peringkat paling kompleks. menggunakan rumus. c) Pembelajaran Konsep . b) Pembelajaran Hukum .Untuk membolehkan seseorang individu dapat melakukan sedemikian.dimana individu bertindak balas terhadap terhadap sesuatu signal. b. rumus. pelajar dapat menerangkan konsep.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR merangsang deria pelajar dan satu tindakan atau respons yang terhasil akibat rangsangan. d) Pembelajaran Diskriminasi . konsep dan hukum untuk menyelesaikan masalah dalam sesuatu situasi baru.

Selain itu. konsep. c. d. Sikap Gagne (1985) menyatakan sikap merujuk kepada keadaan dalaman yang mempengaruhi pilihan tindakan seseorang. Kemahiran Psikomotor Merupakan kebolehan untuk melakukan pergerakan fizikal mengikut urutan dengan tepat dan betul. kemudian mengamalkan pergerakan psikomotor tersebut dan akhirnya pemurnian pergerakan tersebut berasaskan maklum balas daripada persekitaran mereka.Untuk membolehkan kemahiran intelek ini diperoleh. 46 . Sikap seseorang dapat diperlihatkan melalui tingkah laku yang ditunjukkannya. Strategi kognitif Strategi kognitif pula merupakan kemahiran-kemahiran di mana pelajar dapat mengawal sendiri proses -proses dalaman seperti memberi perhatian. strategi berfikir dan strategi mengingat kembali perkara yang telah dipelajari. belajar. e.prinsip-prinsip atau prosedur.Untuk memupuk sikap yang diingini. Pembelajaran jenis ini melibatkan beberapa tahap iaitu pelajar akan belajar urutan yang berkenaan. pelajar perlu menguasai pelbagai strategi seperti strategi mengingat. guru perlu mengaitkan kejayaan dengan sikap yang tertentu atau penggunaan model yang boleh memupuk sertai mengukuhkan tingkah laku positif.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR mempunyai kemahiran intelek dalam mengungkap atau menyebut sesuatu pernyataan. perlu pengukuhan supaya tingkah laku yang diingin dapat dimanifestasi.mengingat dan memikir sesuatu.Sikap boleh dipelajari dan dikuasai melalui pengalaman dan pemerhatian.

banding bezakan prinsip pembelajaran Ewell (1997) dengan jenis pembelajaran mengikut Gagne (1985).Dengan menggunakan pengurusan grafik di bawah. Masukkan latihan ini ke dalam folio anda. PRINSIP PENGAJARAN MENGIKUT EWELL (1997) JENIS PEMBELAJARAN MENGIKUT GAGNE (1985) 47 .EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR LATIHAN Anda telah mempelajari Prinsip Pembelajaran Ewwel (1997) dan jenis pembelajaran mengikut Gagne(1985).

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 48 .

Wager. 3.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR LATIHAN UJI MINDA 1. Golas dan keller (2005:195) telah menggariskan sembilan langkah pengajaran yang berkait dengan proses pembelajaran. 9. “the learner is not a ‘receptacle’ of knowledge. Gagne. Nyatakan SEMBILAN LANGKAH pengajaran tersebut. terdapat lima jenis pembelajaran yang berbeza. Berikan satu contoh pembelajaran maklumat verbal. Terangkan secara ringkas SATU contoh aktiviti pengalaman langsung dan faedahnya. Mengikut Gagne (1985). Apakan yang dimaksudkan dengan ayat diatas? 8. bagaimana sesuatu pembelajaran akan berlaku dalam diri seseorang? 2. Menurut HILL (2002). Senaraikan LAPAN PRINSIP pembelajaran mengikut Model Ewell 6. Nyatakan LAPAN PERINGKAT oleh Gagne dalam proses mengubah maklumat kepada pengetahuan yang dipelajari. 10. TAMAT BAB 2 49 . Maklumat verbal merujuk kepada kebolehan individu menyatakan sesuatu fakta atau set peristiwa secara lisan atau bertulis. 4. Pada pendapat anda. 7. apakah cara atau media yang boleh digunakan oleh guru untuk mempelbagaikan gaya pembelajaran? 5. Apakah itu pembelajaran informal? Berikan SATU contoh. Nyatakan. Mengikut Ewell (1997:6). but rather creates his or her learning activity actively & uniquely”.

za/catts/learner/tyna/gagne. http://hagar. E (2008) Educational psychology(10th ed).K. Kumpulan Budiman Sdn.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Rujukan Chong L.A.up.MA:Allyn and Bacon. Boston. Woolfolk.html www. Bhd.html 50 .edu/model/learning/lear.ac.uni.intime. (2011) Murid dan Alam Belajar (2nd ed).

Dalam bab ini. Kita akan meninjau secara dasarnya teori sosial dan humanisme agar kita dapat memanfaatkannya dalam pengajaran dan pembelajaran. Menghuraikan tentang teori-teori pembelajaran behavioris. humanis dan kognitif. HASIL PEMBELAJARAN 1. Menganalisis teori behavioris secara PMI dan merumuskan implikasi teori behavioris terhadap pengajaran dan pembelajaran. Menghuraikan konsep penting dalam teori-teori pembelajaran yang memperkukuhkan pengetahuan pedagogi. 2. sebenarnya teori ialah hasil daripada kajian saintifik yang telah disah terima sebagai sesuatu prinsip atau asas yang boleh dijadikan panduan pelaksanaan. kognitif dan konstruktivis. Menjelaskan prinsip-prinsip asas pelaziman klasik dan pelaziman operan dan implikasinya kepada proses pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak berkeperluan khas. Menjelaskan prinsip-prinsip teori pembelajaran sosial dan humanis serta implikasinya kepada proses pembelajaran dan pengajaran 51 . humanis dan teori pembelajaran sosial. sosial. 5. 4. kita akan menjelaskan konsep teori behavioris. 3.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR TAJUK 3 TEORI-TEORI PEMBELAJARAN SINOPSIS Sering kali kita menolak teori sebagai sesuatu yang ideal dan tidak dapat dipraktikkan.

1: Kerangka Tajuk Teori-teori Pembelajaran 52 .B Watson Pelaziman Operan B. Skinner E.L.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR KERANGKA KONSEP Pelaziman Klasik Ivan Pavlov Teori Behavioris J.F.Thorndike Teori Sosial Teori –teori Pembelajaran Albert Bandura Teori Abraham Maslow Carl Rogers Humanistik Jean Piaget Teori Kognitif/ Konstruktivis Wolfgang Kohler Implikasi teoriteori pembelajaran terhadap pengajaranpembelajaran dan terhadap kanak-kanak berkeperluan khas Rajah 3.

. 53 . Apa tanggapan dan persepsi anda terhadap gambar-gambar di atas? Apakah yang anda fikirkan? Adakah anda pernah melihat sebelum ini? Mungkin anda pernah mempelajarinya sewaktu mengikuti kursus perguruan diperingkat sijil perguruan sebelum ini. FIKIRKAN. Berikan respon anda.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR PENGENALAN Pernahkah anda mengenali dan membaca hasil penemuan bagi tokoh-tokoh yang berkaitan dengan teori pembelajaran seperti Jean Piaget.. Lev Vygotsky dan John Dewey. Jerome Seymour Bruner.

Teori pembelajaran berusaha untuk menjelaskan cara manusia belajar dan memberi cadangan cara menyelesaikan masalah pembelajaran.khasnya? Sebenarnya. Sehubungan dengan itu.0 TEORI PEMBELAJARAN Satu lagi alat yang boleh digunakan untuk memahami proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih mendalam adalah melalui teori. dengan berbekalkan fahaman yang mendalam tentang satu-satu teori. Seperti yang telah anda ketahui. pengetahuan. Boon & Sharifah Fakhriah. Boon & Sharifah Fakhriah. 1986. pembelajaran adalah merupakan satu proses yang melibatkan pemikiran (kognitif). pengaruh persekitaran dan pengalaman yang akan mengakibatkan perubahan tingkah laku. Teori boleh diertikan sebagai satu set prinsip dan definisi (Kerlinger. 2009). as cited in Noriati. nilai dan pandangan seseorang individu (Ormrod.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 3. kemahiran. 2009). 54 . 1995). Di samping itu. pembelajaran sebenarnya ialah satu proses yang memberi tumpuan kepada ‘belajar’ yang mampu membawa perubahan menyeluruh kepada seseorang individu. emosi. Oleh itu. bagaimana kita boleh mengaitkan teori dengan pembelajaran? Bagaimana pula teori pembelajaran boleh membantu kita sebagai individu atau sebagai guru. teori pembelajaran ialah penjelasan tentang cara manusia dan haiwan belajar (Noriati. Dengan erti kata lain. maka individu mampu menghasilkan satu cara penyelesaian yang baru yang kreatif dan berinovasi semasa menghadapi masalah sesuatu fenomena. ahli-ahli psikologi pendidikan telah mengkaji bagaimana pembelajaran berlaku dan menghasilkan beberapa teori.

anda dikehendaki membuat catatan tentang ujikaji yang dilakukan oleh setiap tokoh teori pembelajaran serta hasil penemuannya. Skinner (1904 – 1990) Albert Bandura (1925 – sekarang) Kotak Skinner. Tokoh Ujikaji Hasil Dapatan Komen Burrhus F. Seekor tikus yang sedang melompat-lompat disekeliling kotak tiba-tiba menekan butang yang akan mengeluarkan seketul makanan. Kemudian anda harus memberikan komen terhadap hasil penemuan tokoh berkenaan.Tanpa membuang masa tikus itu akan mengulangi menekan butang tersebut untuk mendapatkan makanan. Kajian patung Bobo yang berfokuskan kepada pola tingkahlaku berhubung kait dengan tingkahlaku agresif . 55 .EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR PERBINCANGAN Dengan menggunakan format yang disediakan.

harga diri dan penyempurnaan kendiri.1980) Lev Vygotsky ( 1896. Abraham Maslow ( 1908. 56 .EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Ivan Petrovich Pavlov (1849 .1936) Melatih anjing untuk mengeluarkan air liur apabila kedengaran bunyi loceng.(konsep rangsangan dan gerakbalas) Hirarki keperluan Maslow. Kebanyakan daripada apa yang kita berfikir dan cara berfikir dipengaruhi oleh budaya. keselamatan. kasih sayang.1970) Jean Piaget (1896.Keperluan Fisiologi.1934) Kanak-kanak aktif membentuk kefahaman terhadap persekitaran melalui empat tahap perkembangan kognitif. Kebolehan intelek adalah spesifik kepada budaya di mana kita dipelihara dan dibesarkan.

Gerak balas (R-G). individu yang fobia selepas mengalami sesuatu kejadian yang menakutkan iv. Antara contoh teori pembelajaran behavioris yang boleh diperhatikan ialah i. Teori ini diwakili dengan perkataan Rangsangan. Pembelajaran akan berlaku apabila rangsangan dan tindak balas berlaku dalam masa yang dekat v. Sebahagian besar daripada tingkah laku manusia dipengaruhi oleh rangsangan (R) dari persekitaran. 57 . sitcom televisyen yang menyebabkan penonton ketawa walaupun tidak lucu. cara murid mengumpul buku latihan selepas dilatih oleh guru iii. Proses mental diabaikan dalam bilik darjah behavioris vi. Pembelajaran ialah hasil dari kejadian yang boleh diperhatikan iii.1 TEORI PEMBELAJARAN BEHAVIORIS Pendekatan Behavioris memberi tumpuan kepada tingkahlaku yang boleh diperhatikan (secara nyata atau tidak nyata) dan pengaruhnya terhadap perubahan tersebut. Perkaitan antara Rangsangan.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 3. ii.2 Kesan rangsangan kepada organisma dan gerakbalas yang diperhatikan. Prinsip pembelajaran adalah sama merentas semua spesis. Pembelajaran melibatkan perubahan tingkah laku iv.2. rehat atau balik. Beberapa tanggapan ahli-ahli behavioris termasuklah :i. Organisma dan Gerakbalas boleh diringkaskan dalam Rajah 3. ii. Rangsangan (R) Organisma Gerakbalas (G) Rajah 3. loceng yang berbunyi di sekolah untuk menandakan pertukaran waktu.

p 49) PERBINCANGAN Berdasarkan Input 2 di atas cuba anda perhatikan rangsangsan yang diberikan dan apa pula gerakbalas anda terhadap rangsangsan ini? Mengapa anda bertindak sedemikian? (Rangsangan. R) Apa G anda? ? (Rangsangan. dan Sharifah Fakriah.3 Tokoh-tokoh teori behavioris (Sumber: Noriati. Watson B. Thorndike Rajah 3. Boon.B. R) Apa G anda? 58 .F Skinner E. 2009.L.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Tokoh-tokoh Teori Behavioris Pelaziman Klasik Pelaziman Operan Ivan Pavlov J.

4 Eksperimen pelaziman klasik Pavlov Nama Pavlov memang sinonim dengan gambar di atas Apa sebenarnya konsep dan eksperimen yang diperkenalkan oleh Pavlov? .5 sebelum kita pergi lebih lanjut tentang Pelaziman Klasik Pavlov. Cuba perhatikan Rajah 3. Jerman Pemenang Hadiah Nobel: Fisiologi Pencernaan Rajah 3. 59 .2 TEORI PELAZIMAN KLASIK Teori Pelaziman Klasik Pavlov (1849-1936). Ivan Pavlov (1849.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 3.1936) Berbangsa Rusia Belajar fisiologi di Universiti Leibzig.

kelipan mata apabila terdapat gangguan. Gerakbalas terlazim: Gerakbalas yang berlaku hasil dari rangsangan terlazim 60 . perkara atau peristiwa yang tidak ada hubungan langsung dengan diri kita. oleh itu tiada respon dari kita.perkara atau peristiwa yang ada hubungan semula jadi. maka respon semula jadi akan diberikan Rangsangan terlazim: Rangsangan yang terhasil apabila rangsangan nuetral digabungkan dengan rangsangan semulajadi untuk menghasilkan gerakbalas yang serupa dengan rangasangan semulajadi Gerak balas Gerakbalas semulajadi (juga dikenali sebagai gerakbalas pantulan): dimiliki oleh semua organisma yang mempunyai siatem saraf.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Konsep penting Pelaziman Klasik Rangsangan Gerak balas Nuetral Semula jadi Terlazim Semula jadi Terlazim Rajah 3.5 Konsep-konsep penting dalam pelaziman klasik Konsep-konsep penting dalam Pelaziman Klasik Rangsangan Rangsangan nuetral: Semua objek. Rangsangan semulajadi: Semua objek. Contoh. air liur yang meleleh apabila melihat makanan yang enak.

minda manusia adalah seperti ‘kotak hitam’ yang tidak boleh dibuka. Pelaziman klasik (classical conditioning) ialah sejenis pembelajaran yang berlaku apabila organism dapat membuat perkaitan atau hubungan antara rangsangan neutral dengan rangsangan semulajadi. yang hanya boleh kita perhatikan ialah rangsangan yang masuk dan gerak balas atau respons yang keluar sebagai reaksi kepada rangsangan.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Teori Pavlov Bagi Pavlov. Organisma akan memberi gerak balas semulajadi (unconditioned response) kepada rangsangan semulajadi Gambar 2. Loceng (bell) ialah Rangsangan neutral (Nuetral stimulus). Tiada sebarang gerak balas atau reaksi dari organism 61 . Pavlov melakukan eksperimen dengan anjingnya. Perhatikan rajah untuk mengetahui lebih lanjut tentang ekperimen Pavlov Penerangan rajah dan eksperimen Pavlov Gambar 1: Makanan (food) ialah rangangan semula jadi (unconditioned stimulus).

iaitu rangsangan neutral dengan rangsangan semula jadi. Dalam erti kata ujikaji di atas. Gambar 4 Hanya loceng dibunyikan (tanpa makanan) tetapi tetap mendapat respon atau reaksi yang sama. pembentukan tingkah laku pembelajaran di bilik darjah boleh dilakukan melalui kombinasi rangsangan yang diberikan oleh guru. Menurut pelopor teori ini. Penghapusan (extinction) Penghapusan berlaku apabila rangsangan terlazim (conditioned stimulus) diberikan berulang kali tanpa rangsangan semula jadi (unconditioned stimulus). Contohnya bunyi loceng yang diberikan berulang kali telah menyebabkan semua murid di sekolah tahu bunyi loceng menandakan pertukaran waktu. Penghapusan melibatkan proses melemahkan gerak balas terlazim dengan meniadakan rangsangan semulajadi. pembelajaran dalam pelaziman klasik berlaku apabila organisma dapat mengaitkan dua rangsangan. loceng berfungsi sebagai rangsangan terlazim (conditioned stimulus) dan reaksi anjing ialah gerak balas terlazim (conditioned response) Oleh itu. Kombinasi loceng dan makanan diberi berulang kali kepada anjing untuk mendapatkan gerakbalas yang sama. rehat atau balik. pandai menggunakan strategi dan kaedah P& P yang sesuai. 62 .EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Gambar 3 Apabila loceng (rangsangan neutral) digabungkan dengan makanan (rangsangan semulajadi). Contohnya perasaan takut terhadap guru mata pelajaran dan guru matematik boleh dikurangkan sekiranya pelajar tersebut mendapat guru matematik yang memahami kelemahannya. Gerakbalas atau reaksi ini adalah sama seperti apabila hanya makanan (rangsangan semulajadi diberikan). Kini. manusia juga mempamerkan tingkah laku ini. Terdapat 3 tingkahlaku yang boleh dikaitkan dengan Teori Pelaziman Klasik. Oleh itu. loceng dibunyikan tanpa makanan. juga akan menghasilkan gerak balas semulajadi.

pelajar yang takut kepada guru matematik yang tegas. Bunyi-bunyi lain selain dari bunyi loceng ialah rangsangan neutral.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Generalisasi Generalisasi berlaku apabila organism mengaitkan rangsangan terlazim dengan bunyi-bunyi lain yang seakan-akan serupa. anjing tidak akan member gerakbalas kepada bunyi lain selain dari bunyi loceng. Ini juga bermakna.B Watson (1878-1956). Contohnya. Teori Pelaziman Klasik J. Diskriminasi Diskriminasi berlaku apabila organisma hanya member respons atau gerak balas tertentu sahaja. Hal ini kerana telah berlaku pemindahan pembelajaran (Noriati. 63 . 2009). anjing akan tetap melelehkan air liur sekiranya anjing tersebut mendengar bunyi wisel yang hampir sama dengan bunyi loceng. Beliau pernah berkata. Watson percaya semua perbezaan tingkah laku individu adalah disebabkan oleh perbezaan pengalaman pembelajaran. Watson juga melihat psikologi sebagai kajian tentang tingkah laku manusia yang dapat dikawal dan diramal). Contohnya. Boon & Sharifah Fakhriah.

(Watson. Bunyi hentaman tersebut menyebabkan bayi terkenaan menangis dengan kuat. well-formed. Albert tidak menunjukkan sebarang rasa takut pada tikus ini. and my own specified world to bring them up in and I'll guarantee to take any one at random and train him to become any type of specialist I might select . penchants. artist.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR “Give me a dozen healthy infants. Watson mengetuk penukul pada palang besi yang tergantung di belakang Albert. vocations and the race of his ancestors”. malah boleh bermain dengannya. Namun. Malah bayi berkenaan juga menunjukkanrasa takut terhadap apa-apa sahaja yang berbulu dan berwarna 64 . lawyer. abilities. Albert akanterus mengangis apabila melihat tikus putih. Kejadian tikus bersama ketukan penukul ini diulangi sebanyak 7 kali selama 7 minggu berturutturut dan setiap kali Albert akan menangis ketakutan. tendencies. Watson telah membuktikan bahawa Little Albert telah mengaitkan tikus putih dengan bunyi hentaman yang menakutkan. Albert diberi bermain dengan seekor tikus putih. n. Pada mulanya. beberapa saat selepas memperkenalkan tikus putih tersebut. regardless of his talents. Akhirnya. merchantchief and. even beggarman and thief. Seperti gambarajah di atas.doctor. 1924. walaupun tidak dirirngi oleh bunyi ketukan penukul.d) Watson terkenal dengan eksperimennya bersama seorang bayi berumur 11 bulan yang diberi nama “Little Albert”. as cited in Classical Conditioning. yes.

namun rasa takut ini berkekalan selepas sebulan. adil. gerakbalas semulajadi (unconditioned response). 65 . dalam bilik darjah.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR putih (generalisasi). marah dan sayang. Bolehkah anda kenal pasti yang mana ialah rangsangan semulajadi (unconditioned stimulus). dan berdisiplin dapat membentuk persekitaran psikososial yang positif. Perkaitan ini boleh diperkuatkan atau diperlemahkan melalui peneguhan atau dendaan. Suasana bilik darjah yang mesra.Tahukah anda mengapa seekor gajah yang besar boleh kekal terikat pada sebatang pokok yang kecil sedangkan gajah berkenaan mempunyai tenaga yang mencukupi mengheret beberapa batang balak sekaligus?. Oleh itu. Skinner. Teori ini perkenalkan oleh B. rangsangan nuetral yang kemudian menjadi rangsangan terlazim (conditioned stimulus) dan gerakbalas terlazim (conditioned response)? 3. PERBINCANGAN 1. Cuba anda baca kembali eksperimen yang dilakukan oleh Watson terhadap Little Albert. Watson juga mengatakan bahawa kanak-kanak mempunyai tiga reaksi emosi yang asas iaitu rasa takut. 2. Di samping itu.F.3 TEORI PELAZIMAN OPERAN Teori Pelaziman Operan (Operant Conditioning) merupakan satu bentuk pembelajaran yang melibatkan satu siri perkaitan antara rangsangan dan gerakbalas. Pemerhatian ke atas Little Albert 10 hari selepas pelaziman menunjukkan rasa takut yang berkurangan (penghapusan). yang seterusnya mempengaruhi emosi pelajar. guru boleh memastikan pembentukan emosi positif di kalangan pelajarnya. Watson juga menunjukkan perkaitan antara pelaziman klasik dengan fobia.

Menurut Thorndike. Dalam hal ini. BUAT NOTA Sila buat rujukan tentang eksperimen Thorndike dengan seekor kucing yang cuba melepaskan diri sangkar. Universit Columbia Banyak membuat kajian tentang proses pembelajaran “connectionism” Ujikaji yang dilakukan oleh Thorndike adalah yang berhubung dengan hubungan atau connection antara rangsangan dengan gerakbalas yang akan menjadi kukuh jika kesan tingkah laku tersebut menyeronokkan atau memuaskan. masa yang diambil oleh kucing untuk melepaskan diri dari kurungan menjadi semakin singkat apabila terdapat makanan (ganjaran) selepas berjaya melepaskan diri. 66 . hubungan antara rangsangan dan gerakbalas akan menjadi lebih kukuh apabila wujud kesan yang positif.L. Thorndike telah memperkenalkan Tiga Hukum Pembelajaran. Thorndike (1987-1949) Tenaga pengajar di Teachers College.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Teori Pelaziman Operan E. Berdasarkan ini.

b. Dalam situasi bilik darjah pula. latihtubi dan mengaplikasikan kemahiran dengan lebih kerap 67 . sekiranya berlaku kesan yang tidak memuaskan. Oleh itu. Secara ringkasnya. Hukum Latihan Hukum Latihan menegaskan bahawa manusia belajar melalui proses membuat dan mengulang dan lupaan berlaku apabila perkara yang dipelajari tidak dipelajari atau diulangi. Hukum Kesan mengatakan guru hendaklah menyediakan suasana pembelajaran yang dapat membawa kepada rasa berjaya. Namun. hukum ini menggalakkan guruguru memberi latihan dalam perlbagai bentuk.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR a.8: Hukum Kesan Dengan kata lain. Rangsangan positif Gerak balas = Gerak balas diulangi Rangsangan negatif Gerak balas = Gerak balas tidak diulangi Rajah 3. Sekiranya guru tidak kedekut dengan pujian. maka gerak balas tidak akan diulangkan. Hukum Kesan: Sesuatu gerak balas yang dikuti dengan kesan yang menyeronokkan dan memuaskan akan menyebabkan gerak balas tersebut diulang. hubungan R-G yang positif boleh diperkukuhkan sekiranya dibuat berulang kali. Sebaliknya. pelajar akan berasa puas hati dan gembira. hubungan R-G akan menjadi lemah jika tidak diulangi.

Skinner (1904.1990). mengikut hukum ini.F. → kesan negatif pada pelajar. Hukum Kesediaan Hukum ini memberi perhatian kepada kesediaan organisma dari segi kognitif (pengetahuan lepas).EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR c. → kesan mengecewakan. sebuah fiksyen tentang prinsip behaviorisnya. Bagi Thorndike. 68 . Teori Pelaziman Operan B. Ijazah Sarjana dan kedoktoran dalam psikologi dari Universiti Harvard. tiada bimbingan dari sesiapa pembelajaran tidak berjaya Pelajar belum bersedia. pembelajaran Pelajar bersedia. Salah sebuah dari bukunya yang popular ialah Walden II. guru bimbing dengan baik berlaku → kesan positif pada pelajar. Contohnya. New York. kecenderungan dan minat) dan psikomotor (fizikal). sekiranya tiada persediaan yang mencukupi akan membawa kepada kekecewaan. Pelajar bersedia. Pelajar boleh mengikuti pembelajaran dengan baik dan akan mencapai kejayaan sekiranya perkara yang dipelajari selaras dengan keupayaan mereka. Kelulusan ijazah pertama dalam Bahasa Inggeris daari Kolej Hamilton. guru perlu memastikan pelajar ada kesediaan yang diperlukan untuk memulakan sesuatu topik atau aktiviti pembelajaran. pembelajaran Oleh itu. dipaksa untuk belajar tidak berjaya. afektif (perasaan.

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

Pelaziman operan menekankan hasil kesan-akibat yang membawa kepada sama ada tingkah laku baharu, tingkah laku lama diteruskan atau diulanginya atau sebaliknya. Bagi pelopor pelaziman operan, kesan-akibat mempunyai perkaitan rapat dengan ganjaran dan hukuman. Oleh itu, tingkah laku baharu yang diingini boleh dibentuk melalui ganjaran dan peneguhan atau hukuman dan dendaan. Skinner merumuskan pelaziman operannya seperti Rajah 3.9

Peristiwa awal

Kesanakibat

Tingkah laku

Rajah 3.9 Pembelajaran Behavioris mengikut Skinner Diterjemahkan dari Behavioural, (n.d). p.2.

Jadual 3.1: Pembelajaran dan perubahan tingkah laku

69

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

Peristiwa Awal (Antecedents) Tingkah laku (Behavior)

Rangsangan luaran yang menyebabkan kita untuk bertindak. Untuk ahli behavioris, tingkah laku dibahagikan kepada dua kategori, yang diingini atau yang tidak diingini. Ahli Behavioris juga berpendapat, persepsi ialah segala-galanya. Contoh, keinginan seorang guru supaya pelajarnya menyiapkan kerja rumah bukan keinginan seorang peljar berkenaan untuk berbuat demikian. Kesan dan akibat ialah motivasi yang akan menetukan sama ada meningkatkan atau menurunkan kemungkinan sesuatu gerak balas berulang semula.

Kesan akibat (Consequences)

Skinner membuktikan teori peneguhannya dengan ”Peti Skinner”. Rajah di bawah menunjukkan Peti Skinner.

Rajah 3.10 Peti Skinner

70

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

Dalam ujikajinya, Skinner memastikan tikus hanya akan mendapat makanan apabila tuil (lever) suis ditekan. Tikus akan melakukan cuba-jaya (trial and error), menghidu dan mencari-cari sehingga tertekan suis, lampu terpasang dan

akhirnya mendapat makanan (ganjaran). Selepas itu, Skinner juga mengenakan kejutan elektrik (fungsi ‘shock grid’ dalam gambarajah) apabila suis ditekan. Ringkasan uji kaji Peti Skinner boleh diperhatikan dalam Jadual 3.1

Jadual 3.2 Contoh ringkasan uji kaji dalam Peti Skinner Tingkah laku Awal Tingkah laku/ Tindakan Kesan Tindakan Teknik Kesan Tingkah Laku Diteruskan

Rawak

Tertekan tuil suis Menekan tuil suis Menekan tuil suis-lampu menyala Menekan tuil suis-kejutan elektrik Menekan tuil suis-kejutan elektrik

Makanan keluar Makanan keluar Makanan tidak keluar Makanan tidak keluar Makanan tidak keluar

Peneguhan

Terlazim Terlazim

Peneguhan Penguhan positif

Diteruskan Diteruskan

Terlazim

Peneguhan negatif Hukuman

Tidak diteruskan Tidak diteruskan

Terlazim

Sumber: Noriati, Boon & Sharifah Fakhriah, 2009, p.58

71

Skinner telah memperincikan Peneguhan Positif dan membahagikan lagi kepada kategori mengikut Jadual 3. Pelajar ditangkap merokok di sekolah oleh itu dia dirotan.3 : Konsep peneguhan dan hukuman mengikut Skinner Konsep Peneguhan Jenis Positif Penerangan Kemungkinan tingkah laku diteruskan apabila tingkah laku diikuti dengan rangsangan yang menyenangkan (ganjaran) Kemungkinan tingkah laku akan diulangi apabila rangsangan yang tidak menyenangkan ditiadakan Contoh Pelajar menyiapkan tugasan mengikut masa yang ditetapkan.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Konsep Peneguhan dan Hukuman mengikut Skinner Jadual 3. oleh itu dia tidak dibenarkan untuk keluar berehat. Pelajar didapati tidak menyiapkan kerja rumah. guru memuji. Negatif Hukuman Beri Kemungkinan tingkah laku diulangi berkurang apabila rangsang diberikan. Pujian guru akan menyebabkan murid meneruskan usaha cemerlangnya Guru sering menegur seorang pelajar yang tidak berpakaian kemas. Kemungkinan tingkah laku diulangi berkurang hasil dari rangsangan yang selesa ditarik balik Tarik Di samping Jadual 3.3 di atas. Akhirnya.4 72 . pelajar menjaga kebersihan dirinya dan guru tidak lagi berleter dan mengkritik pelajar berkenaan. Pelajar mengekalkan kekemasan dirinya.

pelajar dapat menjawab dengan betul. Ini bermakna. Token boleh ditukar dengan aktiviti atau benda yang disukai Untuk menjawab soalan guru. pelajar perlu mengangkat tangan.  Matlamat akhir proses pembelajaran hendaklah dinyatakan dengan jelas 73 .4 Jadual peneguhan positif Peneguhan Berterusan Jenis Contoh Guru beri ganjaran bagi setiap langkah pelajar semasa membuat aktiviti sehingga pelajar selesai Berdasarkan isi kandungan Bagi setiap 5 soalan. Berkala nisbah tetap Berkala Nisbah Berubah Berkala Selang Masa Tetap Berkala Selang Berubah Berdasarkan masa 3. Pelajar menghadapi ujian pada setiap akhir bulan Pelajar tidak tahu bila guru akan memberi ujian pop.4 IMPLIKASI TEORI PEMBELAJARAN BEHAVIORIS TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN a. satu token akan diberikan.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Jadual 3. Guru hendaklah menetapkan matlamat yang spesifik. Peluang untuk menjawab soalan tidak dapat dijangka.

Sediakan amalan bilik darjah yang sesuai Amalan rutin belajar Amalan rutin keceriaan Peraturan bilik darjah yang mesra dan positif Pembelajaran koperatif dan kolaboratif  74 . Aplikasi teknik peneguhan yang sesuai             Peneguhan berterusan diberikan pada peringkat pembentukan tingkahlaku Peneguhan berkala selepas tingkah laku dikuasai f. Guru perlu menetapkan objektif bagi setiap langkah pengajaran Objektif hendaklah khusus c. Buat analisis tugasan Pastikan tugasan yang diber sesuai dengan kemampuan pelajar Pecahkan tugasan kepada bahagian-bahagian kecil supaya mudah difahami d. Aplikasi Hukum Kesediaan Kaitkan pembelajaran baharu dengan pengetahuan sedia ada Sediakan situasi yang merangsangkan Cungkilkan rasa ingin tahu/ motivasi pelajar g. e. Aplikasi Hukum Kesan dan Akibat Adakan aktiviti pengukuhan Pilih dan aplikasi peneguhan yang sesuai i. Sediakan langkah pengajaran secara berperingkat  Susunan langkah haruslah secara progresif. Aplikasi hukum latihan Banyakkan pengulangan dan latih tubi Sediakan bahan yang banyak dan pelbagai h. contohnya dari mudah kepada sukar.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR     Pastikan matlamat yang dinyatakan adalah realistik dan boleh dicapai b.

Beliau merupakan ahli psikologi kelahiran Kanada dan berkhidmat di Universiti Stanford mulai tahun 1953 hingga sekarang. individu (kognisi) dan persekitaran (lihat Rajah 3. individu (kognitif) dan tingkah laku.11).11 Pengaruh tiga unsur dalam pembelajaran sosial 75 .(Ormrod. Teori Pembelajaran Sosial dikenali juga sebagai teori pembelajaran peniruan dan juga sebagai pembelajaran pemerhatian atau modeling menekankan faktor sosial di mana manusia berfikir dan bertingkahlaku melalui pemerhatian dan meniru tingkahlaku yang menghasilkan ganjaran. Individu Persekitaran Tingkah Laku Rajah 3.5 TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL Albert Bandura Pelopor Teori Pelopor teori pembelajaran sosial ialah Albert Bandura. Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi pembelajaran. 2008) Bandura mengemukakan model determinisme timbal balik yang mengandungi tiga faktor utama. iaitu perlakuan.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 3. Bandura berpendapat bahawa perlakuan seseorang adalah hasil interaksi antara faktor dalam diri dan persekitaran. Pembelajaran sosial menurut Albert Bandura melibatkan hubungan pengaruh tiga unsur iaitu persekitaran.

apabila tingkah laku seseorang itu ditiru. Peniruan secara langsung Peniruan secara langsung terjadi apabila seseorang melihat orang lain (model) melakukan sesuatu dan meniru kelakuan itu. Peniruan sekat lakuan dan tak sekat lakuan Peniruan sekat lakuan ialah peniruan yang sesuai dilakukan dalam keadaan tertentu tetapi tidak digunakan dalam keadaan atau situasi yang lain. Kajian yang dinamakan kajian Patung Bobo memperlihatkan bagaimana kanak-kanak yang melihat perlakuan ganas orang dewasa memukul patung Bobo bertindak serupa apabila diberi peneguhan. orang yang ditiru itu secara spontan menjadi model kepada si peniru. Bandura mendapati bahawa kanakkanak akan meniru perlakuan orang dewasa tersebut.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Melalui satu kajian ke atas kesan perlakuan kanak-kanak apabila mereka menonton video tentang orang dewasa. b. terdapat beberapa cara peniruan yang boleh dilakukan iaitu : a. Contohnya murid boleh meniru kawan mereka bersorak di padang tetapi tidak boleh meniru kawan mereka bersorak di dalam bilik darjah. Kesimpulan daripada kajian yang dilakukan oleh Bandura mendapati kanakkanak suka meniru tingkah laku yang diperhatikan terutama tingkah laku yang mendapat peneguhan. pelajar akan menirunya secara langsung. Menurut teori ini. Peniruan tak sekat lakuan pula 76 . Mengikut Bandura. Contohnya apabila guru menunjukkan cara menendang bola.

Model Sebenar / Model hidup Model ini merujuk kepada model sebenar atau model langsung seperti tingkah laku manusia.Penyimpanan dalam Ingatan Langkah-langkah perlakuan model akan disimpan dalam ingatan oleh pelajar. Pemerhatian perlu disimpan dan dikekalkan dalam ingatan dan akan berlakunya proses mengenkod. d. 77 .Tumpuan Perhatian Individu menumpukan perhatian dan memerhatikan perlakuan model berulang kali.Motivasi dan Peneguhan Sekiranya Individu berasa seronok dan mendapat peneguhan daripada orang lain. c. c. Langkah-Langkah Pembelajaran Peniruan a. Kecekapan ini bergantung kepada keupayaan fizikal dan kemahiran tiruan motor pemerhati serta kemahiran mengingat dengan tepat. Contohnya pelajar meniru gaya berbudi bahasa gurunya.Pengeluaran Maklumat. Contohnya timbul keinginan di hati Kamal untuk membantu bapanya membasuh kereta setelah melihat Badrul membantu bapanya membasuh kereta. tingkahlaku dan kemahiran yang disimpan dikeluarkan dalam bentuk perlakuan. maka tingkahlaku itu akan diulangi dan dikukuhkan. haiwan atau objek yang ditiru. menyimpan dan mendekod. Model dalam teori Pembelajaran Sosial Bandura dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu : i. Peniruan Elisitasi Peniruan ini melibatkan emosi dan keinginan. b.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR melibatkan tindakan yang boleh dilakukan dalam semua situasi.Dalam proses elitasi seseorang akan terus lakukan apa yang dilakukan oleh orang lain jika dia sudah mengetahui cara melakukan tingkahlaku tersebut.

carta aliran. Guru boleh mengajar nilai murni dan watak bersejarah dengan teknik main peranan dan simulasi h. g. LATIHAN AKTIVITI Muat turun maklumat daripada internet mengenai pembelajaran sosial atau modeling dan rumuskan semua isi yang bekaitan dalam bentuk peta konsep. Guru perlu memberi peneguhan kepada pelajar yang menunjukkan tingkah laku yang diingini. b. Paparkan hasil kerja terbaik untuk membolehkan pelajar berkenaan terus berusaha dan dapat merangsang pelajar lain berusaha seperti yang mereka lakukan. e. Model simbolik Model simbolik merujuk kepada langkah kerja atau prosedur.6 Implikasi Teori Pembelajaran Sosial Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran a. Guru boleh menggunakan rakan sebaya yang cemerlang sebagai model.Termasuk dalam kategori ini ialah watak dalam cerita. 3. Oleh yang demikian guru perlu menunjukkan tingkah laku yang boleh diteladani. tokoh sejarah serta tingkah laku watak – watak yang ditonton dan didengar melalui media dan televisyen. gambar rajah). Pembelajaran berlaku melalui pemerhatian dan peniruan. Demontrasi guru hendaklah jelas serta menarik agar pelajar dapat meniru dengan cepat. Masukkan ke dalam portfolio anda.Model ini boleh dalam bentuk bahasa atau bentuk visual (gambar. Penyampaian guru hendaklah cekap dan menarik agar dapat menjadi role model kepada pelajar.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR ii. Guna model sebenar yang mungkin terdiri daripada rakan sebaya yang mempunyai ketokohan yang tinggi dan sesuai untuk ditiru. f. 78 . d. c.

Pendekatan humanistik terhadap pendidikan menekankan keunikan setiap individu dengan mengiktiraf persepsi. iii. Apakah prinsip-prinsip pendekatan pembelajaran humanistik? Gagne dan Berliner (1991) merangkumkan prinsip-prinsip pendekatan humanistik seperti berikut: i. Mengetahui cara belajar adalah lebih penting daripada memiliki banyak pengetahuan.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 3. Ini bererti pendekatan ini memberi tumpuan kepada perkembangan konsep kendiri. bermotivasi dan berkeupayaan untuk belajar dan berkembang. Bagi humanistik. manusia dilihat sebagai makhluk yang istimewa dan mempunyai keupayaan yang berbeza dengan haiwan. minat dan nilai. Mengembangkan kreativiti dan pemikiran bercapah. Mengembangkan kecenderungan aspek seni dan emosi. pengalaman dan pendekatan terhadap pembelajaran yang berbeza. motivasi. Pelajar akan mudah belajar perkara yang ingin dipelajari dan perkara yang ingin diketahui oleh mereka. v. 79 .7 TEORI PEMBELAJARAN HUMANISTIK Pendekatan humanistik melihat pelajar sebagai insan berpotensi. Memupuk pembelajaran arah kendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Mengembangkan keupayaan bertanggungjawab ke atas pembelajaran dan perkara yang dipelajari. ii. motivasi intrinsik dan kesedaran kendiri pelajar. iii. 1991). iv. ii. Mencungkil dan mengembangkan daya ingin tahu serta penerokaan. Humanistik percaya bahawa manusia bertindak atas dasar keperluan. Apakah objektif asas pendidikan daripada pandangan humanistik? Lima objektif asas pendidikan daripada pandangan humanistik (Gagne dan Berliner. dengan itu individu itu harus dilihat sebagai satu entiti. Penilaian kendiri hasil kerja pelajar merupakan penilaian yang lebih bermakna. i. namun pelajar perli mencapai tahap pencapaian yang ditetapkan.

Carl Rogers (1902-1989) Carl Rogers Carl Rogers (1902-1989) dilahirkan di Oak Park. 80 . Antara tokoh-tokon humanistik termasuklah Carl Rogers. baik rohani dan jasmani. v. Carl Rogers berpendapat bahawa manusia pada dasarnya adalah baik dan mempunyai potensi yang tinggi untuk mencapai potensi diri. Dapat membuat tanggapan yang betul tentang pengalamannya.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR iv. Mengutamakan perkara yang ada pada hari ini bukan semalam atau esok. emosional. John Holt. insan yang sempurna memiliki kualiti berikut: i. Mempercayai pemikiran dan perasaan sendiri sebagai sesuatu yang tepat iv. Abraham Maslow. jika dijurus ke arah yang betul akan berkembang secara positif. Kita meninjau secara ringkas pandangan kedua-dua tokoh ini. Perasaan adalah sama penting dengan fakta. Dua tokoh utama bagi pendekatan pembelajaran humanistik ialah Carl Rogers dan Abraham Maslow. Beliau terkenal sebagai pengasas teori kaunseling terapi berpusatkan klien serta psikoterapi yang bukan bersifat mengarah. ii. Sebagai insan yang baik. Amerika Syarikat. Bagi Rogers. Menghargai kebebasan diri dan bertanggungjawab ke arah tindakan sendiri. Pelajar belajar lebih baik dalam persekitaran yang tidak mengancam seperti selamat secara fizikal. Menerima hidup seadanya. iii. psikologikal serta nyaman. Pada mulanya beliau belajar teologi dan kemudiannya beralih kepada psikologi klinikal serta psikologi pendidikan. Malcolm Knowles dan lain-lain. Illinois. Berfikiran terbuka terhadap pengelaman dunia.

Kegagalan untuk belajar bukan kerana ketidakupayaan pelajar tetapi puncanya suasana pembelajaran yang kurang sesuai. Rogers memberi penekanan kepada hubungan personel antara guru sebagai fasilitator dengan pelajar. Dalam pembelajaran. mengimbangkan komponen intelektual dan emosi berkaitan dengan pembelajaran. Oleh itu teori humanistik mengutamakan pembelajaran berpusatkan pelajar. Pembelajaran Kognitif 2. membekalkan sumber pembelajaran yang sesuai. pembelajaran berkesan akan terhasil jika pelajar berasa tenang dan bebas daripada ancaman serta perbezaan individu dan pengalaman pelajar diambil kira dalam menentukan tahap layanan yang sewajarnya. Kreatif dan melibatkan diri dalam aktiviti sosial serta menyumbang khidmat kepada masyarakat mengikut kemahiran masing-masing. Rogers mengkategorikan pembelajaran kepada dua bentuk. Rogers menyarankan agar menerima semua pelajar sebagai individu yang memiliki potensi dan yang sedang berkembang.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR v. Dalam pendidikan Rogers terkenal dengan teori pembelajaran pengalaman (experiental learning). Melibatkan proses belajar 81 . Dalam menyediakan suasana yang kondusif untuk murid-murid belajar. Bagi Rogers. dan berkongsi perasaan dan idea dengan mereka. guru perlu menjelaskan objektif pembelajaran. 1. tetapi kita hanya dapat membimbing pembelajarannya. Pembelajaran pengalaman Pembelajaran Kognitif dianggap kurang bermakna kerana melibatkan pembelajaran mata pelajaran akademik semata-mata. Menurut Rogers semua insan mempunyai daya dan keinginan yang tinggi untuk belajar.Prinsip umum pembelajaran bagi Rogers adalah:   Kita tidak boleh mengajar seseorang secara langsung. Struktur dan organisasi diri seseorang menjadi lebih rigid jika dia merasakan dirinya terancam dan sebaliknya akan menjadi tenang jika tiada ancaman.

pelajar akan belajar bekerjasama. Pembelajaran pengalaman melibatkan aplikasi pengetahuan. menghasilkan sesuatu yang pasti akan ada hasil dan kesan yang memberangsangkan. daya usaha. dalam kumpulan terutamanya. Melalui proses membuat sendiri. Secara langsung pelajar belajar mengambil tanggungjawab ke atas pembelajaran sendiri. membuat uji kaji. motivasi. membuat kajian. membaca dan membincang tentang pengalaman dan hasil kerja orang lain. dan memupuk sikap yang baik.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR di dalam bilik darjah. Pelajar terlibat secara aktif dalam pembelajaran. kajian dan sebagainya. Pembelajaran jenis ini mengambil kira keperluan dan kehendak pelajar. menghayati nilai. Beliau juga digelar sebagai Bapa Psikologi Humanistik. dan telah diterbitkan dalam Motivation and Personality pada tahun 1954. mencari jalan penyelesaian. Maslow telah menghasilkan dengan 82 . Abraham Harold Maslow (1908-1970) Abraham Maslow dilahirkan di Rusia dan kemudiannya menetap di Amerika Syarikat. berfikir. Beliau merupakan seorang ahli psikologi yang terkenal dengan Hirarki Keperluan yang diperkenalkan pada tahun 1947 hingga 1954. yang merangkumi merancang. Pembelajaran pengalaman merupakan belajar melalui proses membuat. merancang. Melalui proses ini pelajar meneroka. Oleh itu pembelajaran pengalaman melibatkan perkembangan diri. penilaian kendiri dan mempunyai kesan jangka panjang.

kognitif.Keperluan yang paling asas sekali bagi manusia ialah memenuhi keperluan fisiologi terlebih dahulu. diikuti dengan keselamatan. keperluan manusia boleh disusun mengikut satu hierarki yang bermula dengan keperluan fisiologi.d) 3. Keperluan Perkembangan Rajah 3. estetik dan berakhir dengan penyempurnaan kendiri.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR teori perkembangan manusia terutamanya teori keperluan. Maslow mengutarakan pemeringkatan keperluan manusia yang perlu dipenuhi sebelum manusia mencapai potensi diri. n. 83 . kasih sayang.8 Hiraki Keperluan Maslow Menurut Hiraki Keperluan oleh Maslow. Jika tidak seseorang itu akan berasa kurang selesa dan bimbang. penghargaan diri.12: Hirarki keperluan Maslow (Sumber Teori Pembelajaran.

sokongan keluarga. Sekiranya keperluan kekurangan belum dapat dipenuhi. umpamanya cuba merealisasikan bakat dan kebolehan agar menjadi individu yang menyeluruh dan sempurna. seseorang itu tidak akan jemu memenuhinya dan terus berusaha untuk mengembangkan lagi minat dan kecenderungannya dalam akademik atau seni estetik yang dicapainya. menurut Maslow keperluan perkembangan tidak akan bermakna. Keseluruhannya menurut Maslow keperluan fisiologi dan keperluan psikologi perlu dipenuhi agar seseorang itu bermotivasi untuk mengembangkan potensi diri. Apabila keperluan kekurangan telah dipenuhi. Berbeza dengan keperluan perkembangan. Maslow membahagikan keperluan manusia kepada dua bahagian iaitu keperluan kekurangan (deficiency needs) dan keperluan perkembangan (being / growth needs). Peringkat akhir adalah keperluan penyempurnaan kendiri yang melibatkan keinginan berterusan untuk memaksimumkan potensi diri. status. Ini seterusnya membawa kepada penyempurnaan 84 .EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Apabila keperluan fisiologi dipenuhi. tetapi akan bergerak ke hirarki yang lebih tinggi. Individu akan terus berusaha untuk mengembangkan lagi kecenderungannya dalam akademik atau seni estetik yang diminatinya. seseorang itu akan memberi tumpuan kepada memenuhi keperluan keselamatan dan perlindungan. keahlian kumpulan tertentu dan perhubungan yang intim. prestij. Seterusnya bagi memenuhi keperluan untuk kasih sayang dan dipunyai. memanipulasi keupayaan diri sepenuhnya serta berjaya mencabar diri untuk melakukan yang terbaik. keyakinan diri dan sebagainya. Termasuk dalam keperluan ini adalah keperluan untuk berkawan. Keperluan kekurangan perlu dipenuhi peringkat demi peringkat sebelum berusaha untuk memenuhi keperluan perkembangan. belajar perkara baru. Peringkat seterusnya bagi memenuhi aras keempat iaitu keperluan penghargaan diri di mana seseorang itu berusaha bagi mendapatkan pengiktirafan orang lain yang dimanifestasi dalam bentuk penerimaan. seseorang itu tidak bermotivasi untuk memenuhinya. kompetensi.

waktu rehat. 85 . Layani perbezaan individu mengikut potensi dan keupayaan masing-masing. utamakan pelajar dan kemudiannya pada mata pelajaran. Kejayaan pelajar akan menimbulkan rasa berjaya dan meningkatkan harga diri pelajar. Membantu pelajar menentukan matlamat yang realistik. seperti keadaan fizikal bilik darjah.9 Implikasi Pendekatan Humanistik terhadap pengajaran dan pembelajaran Secara umum dapatlah disenaraikan secara ringkas implikasi Pendekatan Humanistik terhadap pengajaran dan pembelajaran: i. ii. Menerima setiap pelajar tanpa syarat. wujudnya semangat setia kawan dan dinamika kumpulan. cahaya dan pengudaraan bilik darjah yang baik. seperti makan minum. Fokus pengajaran adalah kepada pelajar dan bukannya subjek. perlu memberi perhatian agar pelajar dapat belajar dengan baik berdasarkan hirarki keperluan. iaitu mencapai potensi yang menyeluruh. ii. Melayan pelajar sebagai insan kemudian barulah melayani mereka sebagai pelajar. iii. Beri peneguhan dan pengiktirafan bagi hasil kerja pelajar. iii. iv. dapatkah anda fikirkan implikasinya terhadap pengajaran dan pembelajaran ? 3. tiada ancaman buli. i. Sentiasa yakin bahawa setiap pelajar adalah insan yang ada potensi. Setelah kita mengenali dan memahami Pendekatan Humanistik. Apakah Implikasi Teori Keperluan Maslow dalam proses pengajaran dan pembelajaran? Seorang guru. Memastikan keselamatan terjamin. iv. peraturan dan rutin harian yang sesuai. Tugasan yang diberi biarlah sesuai dengan keupayaan pelajar supaya pelajar berjaya membuatnya. Dalam memberi pengajaran subjek tertentu. Layani pelajar secara individu. Memastikan keperluan fisiologi pelajar telah dipenuhi.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR kendiri.

Jean Piaget . Dua orang tokoh asas konstruktivisme: 1. bukannya sebagai penerima pengetahuan. Untuk memupuk sikap. Sentiasa melibatkan pelajar dalam aktiviti kumpulan. 3. ix. kesediaan belajar dan perbezaan individu. kepercayaan dan tabiat yang baik kepada pelajar. Ini dapat membina hubungan sosial dan kemahiran emosi. vii. guru hendaklah menjadi dirinya teladan.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR v. gaya pembelajaran dan keperluan pelajar. Sentiasa memberi ganjaran kepada gerak balas pelajar.Teori Konstruktivisme ( pskologi/individu/kognitif). Perasaan dan amalan saling hormat-menghormati dapat membantu pembelajaran berkesan. xiv. Aktiviti/ program pemulihan dapat membentuk konsep kendiri yang positif bagi pelajar yang lemah.9 TEORI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME Apakah konstruktivisme? Konstruktivisme ialah teori pembelajaran yang melihat pelajar sebagai pembina pengetahuan. viii. vi. 86 . Ini bagi meningkatkan motivasi pelajar. Perancangan pengajaran perlu mengambil kira minat. x. xii. seperti pembelajaran koperatif. Aktiviti pembelajaran dan bahan yang ingin dipelajari hendaklah ditentukan oleh pelajar. Isi pelajaran yang disampaikan hendaklah disesuaikan dengan aras pemikiran. Guru sebagai fasilitator bagi aktiviti kumpulan. xiii. xi. Percaya bahawa semu pelajar boleh belajar jika tempoh masa mempelajarinya mencukupi. kecenderungan.

9.1 Teori Konstruktivisme Psikologi/Individu/Kognitif  Menurut Piaget.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 2. 3. Lev Vygotsky . keupayaan mengurus maklumat dan pengetahuan berlaku secara berperingkat. Struktur asas dalam organisasi mental ini dinamakan skema.Teori Konstruktivisme sosiaI. Justeru.  Proses membina pengetahuan juga berlaku mengikut peringkat yang bermula dengan pengetahuan sedia ada dalam struktur kognitif. pengetahuan sedia ada yang menjadi asas tingkah laku ialah skema 87 .

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 88 .

1. maklumat dalam struktur kognitif sentiasa diorganisasi untuk disimpan dan digunakan apabila perlu. iaitu asimilasi dan akomodasi.Serap masuk maklumat serupa skema. Asimilasi .EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR  Maklumat baru diserap masuk atau disesuaikan dalam struktur kognitif melalui proses adaptasi. • Piaget membahagikan adaptasi kepada dua proses. Proses adaptasi merujuk kepada proses menyesuaikan dan menerima maklumat baru dalam struktur kognitif untuk mendapatkan keseimbangan antara skema dengan persekitaran. 2. • Melalui proses adaptasi. 89 .Ubah suai skema sebelum maklumat baharu dapat diserap. Ini dinamakan equilibrasi. Akomodasi .

Teknik scaffolding . • Sekiranya pelajar dapat melakukannya sendiri. Zon Perkembangan Terdekat(ZPD) • Menurut Vygotsky. • Isi pelajaran yang berada di luar zon aras bawah bermakna tidak berlaku pembelajaran kerana pelajar sudah menguasai isi pelajaran. logikal serta rasional bantuan dan bimbingan verbal orang lain.2 Teori Konstruktivisme Sosial  Dipelopori oleh Lev Vygotsky (1896-1934).EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 3.9. isi pelajaran mudah dikuasai pelajar jika berasaskan skema ataupun pengetahuan sedia ada. • Merujuk kepada tugasan pembelajaran yang sukar dilakukan sendiri oleh pelajar. • Isi pelajaran yang berada di luar zon aras atas. perkembangan konsep kanak-kanak berkembang secara sistematis.  Menurut Vygotsky. • Sebaliknya jika pelajar dapat menguasai tugasan dengan bimbingan orang lain. isi pelajaran tersebut dikatakan berada pada zon bawah. tetapi dapat menguasainya dengan bimbingan orang lain yang lebih mahir. tugasan tersebut berada dalam ZPD. iaitu proses membimbing & membantu pembelajaran.  Dalam konteks sosial inilah individu berkongsi dan saling membina pengetahuan baru.  Cara membantu: . 90 . tidak akan dapat dikuasai pelajar walaupun dengan bimbingan orang lain.

Interaksi sosial membantu & menyokong pembelajaran. prompting. Pembelajaran berlaku melalui proses aplikasi pengetahuan. Ormrod (2008) mencadangkan guru mengaplikasi scaffolding sebagaimana berikut: 1. 4. 91 . Pembelajaran bermula dengan premis atau pengetahuan sedia ada sehingga tercapai pemahaman baharu. cueing dan tanda isyarat yang lain. Pelajar membina pengetahuan yang bermakna kepada mereka. 5. 2. 6. soal jawab. 4. Beri penjelasan sesuai dengan aras kognitif pelajar. Galakkan pelajar bertanya dan beri jawapan yang munasabah bagi soalan mengapa dan bagaimana yang ditimbulkan pelajar. Pembelajaran berlaku melalui interaksi dengan orang lain.Pembelajaran bermakna berlaku dalam konteks tugasan berasaskan alam nyata. Pembinaan pengetahuan dapat diajar dan dibimbing melalui proses scaffolding. Prinsip-prinsip Konstruktivisme 1. 2.Teknik yang boleh digunakan untuk scaffolding ialah penjelasan verbal. 8. Minta pelajar membuat refleksi dan mengaitkan isi pelajaran yang telah dipelajari. Sertakan model simbolik atau model sebenar untuk membantu pelajar membuat rumusan tentang sesuatu entiti atau fenomenon. 5. 3. Pembelajaran baharu bergantung pada pemahaman atau pengetahuan sedia ada .EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR . Minta pelajar membuat jangkaan terhadap perkara yang akan berlaku apabila membuat uji kaji di dalam kelas. 7. 6. Menekankan pembelajaran berpusatkan pelajar. 9. Guna analogi untuk membantu pelajar mengaitkan konsep dan idea baharu kepada pengetahuan sedia ada mereka. 3.

Guru hendaklah menyediakan banyak contoh dan bahan sumber yang boleh membantu pelajar membuat perkaitan dan membina pemahaman baharu.Persembahan isi pelajaran yang pelbagai dengan contoh – contoh khusus membantu pemahaman. 5. Pilih pelajar yang lebih berkemahiran untuk mengajar pelajar yang belum menguasai. Memandangkan pembelajaran lebih berpusatkan kepada pelajar belajar melalui proses membuat atau beraktiviti. 2. Interaksi dan pengaruh sosial membawa kepada pemikiran aras tinggi. 14. 7. Guru hendaklah mengenal pasti ZPD pelajar melalui penyediaan beberapa aktiviti yang berkaitan. Galakkan pelajar menggunakan private speech semasa berfikir dan menyelesaikan masalah. 12. pengalaman berasaskan dimanfaatkan. 92 konteks sebenar. Pelajar bertanggungjawab terhadap pembelajaran sendiri.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 10. Implikasi Teori Konstruktivisme kepada Pengajaran 1. 6. Gunakan ZPD pelajar untuk memastikan pembelajaran berkesan dapat berlaku. Guru hendaklah mengaitkan isi pelajaran dengan situasi sebenar. simulasi dan sebagainya boleh . maka guru hendaklah merancang pengajaran dan pembelajaran dengan teliti serta mengambil kita keupayaan pelajar. Guru dan rakan pelajar berperanan sebagai fasilitator pembelajaran. 4. Tugasan autentik yang berasaskan masalah alam nyata. 11. 13. 3. Persekitaran pembelajaran yang kompleks dan tugasan autentik membantu aplikasi dan pembinaan pengetahuan baharu.

disleksia. Beri peneguhan dalam bentuk hadiah. Sertakan contoh yang pelbagaikan dalam sesi perbincangan. latihan dan latih tubi ii. 93 . a. proses pembelajaran mereka perlu disediakan dalam bentuk yang mudah dan disesuaikan mengikut kkeperluan mereka. Implikasi Teori-teori Pembelajaran. Teknik peneguhan. Tetapkan matlamat yang realistik yang sesuai dengan pelajar keperluan iv. tumpuan singkat (AD). Austistik. pelajar dapat berkongsi idea. setiap kategori pelajar berkeprrluan khas mempunyai ciri-ciri yang berbeza. 9. selaras dengan pemikiran dan laras bahasa pelajar. Oleh itu. Penerangan guru hendaklah jelas. perkembangan lewat. kontrak.mendapat pemahaman yang lebih jelas dan meluahkan buah fikiran 3. dendaan. dan pengasingan untuk mengurangkan tingkah laku yang tidak diingini. pelajar berkeperrluan khas ialah kanak-kanak yang mengalami down syndrom. Modifikasi tingkah laku boleh dilakukan melalui aplikasi Teori Behavioris terutamanya Pelaziman Operan.i. Adakah gerak kerja kumpulan dan perbincangan kumpulan untuk mewujudkan interaksi yang berkualiti. secara verbal sama ada pujian atau ganjaran lain yang lain yang akan mengukuhkan tingkah laku iii.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 8. Bagaimana pula teori-teori ini boleh membantu pelajar berkepeluan khas? Dalam konteks di Malaysia. Perbanyakkan pengulangan.10 IMPLIKASI TEORI-TEORI PEMBELAJARAN TERHADAP PEMBELAJARAN PELAJAR BERKEPERLUAN KHAS Kita telahpun melihat implikasi teori-teori pembelajaran kepada pelajar aliran perdana. Latihan dan Hukum Kesan boleh digunakan. Antarnya termasuklah. Melalui aktiviti dan perbincangan dalam kumpulan. hiperaktif dan slow learner. Perlu ditegaskan juga. Hukum Kesediaan. Aplikasikan teknik modifikasi tingkah laku yang melibatkan token.

) Nyatakan dua orang tokoh asas konstruktivisme.c. berbincang dan merasa Perlu juga diberi perhatian kepada pelajar berkeperluan khas yang bermasalah penglihatan dan pendengaran yang memerlukan pendekatan khusus bagi kekurangan yang dialami LATIHAN UJI MINDA 1.Sediakan persekitaran pembelajaran yang menyerupai persekitaran pelajar normal Kenal pasti keupayaan pelajar dan sediakan rancangan pendidikan individu Gunakan pendekatan pelbagai deria (multi sensory) seperti mendengar. Kukuhkan tingkah laku model agar pelajar mengikut tingkahlaku yang dikukuhkan . 6. pelajar boleh mengikuti dan meniru tingkah laku yang diperhatikan melalui modeling.Skinner. membuat. 94 .) Dalam teori pembelajaran behavioris terdapat 2 jenis teori perlaziman.F.Skinner.) Namakan 2 jenis hukuman dalam teori pelaziman operan B. Namakan. Melayani pelajar keperluan khas berdasarkan keperluan mereka seperti yang dikehendaki oleh Teori Humanistik. melihat. apakah tiga tindak balas emosi asas itu? 4.Watson membentuk teori bahawa kanak-kanak memiliki tiga tindak balas emosi yang asas.) Huraikan maksud Peneguhan dan hukuman dalam teori pelaziman operan B. 3. Melalui Teori Sosial pula. 2. 5. Contoh aplikasi yan boleh dilakukan termasuklah:i.Namakan.F.) Terdapat 3 jenis rangsangan dan 2 jenis gerak balas dalam teori pembelajaran behavioris.) J.B. Gunakan model tingkah laku seperti model sebenar dan model simbolik ii.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR b.

(2008).. Educational Psychology: Developing Learners (6th ed. (2004) Educational Psychology (9th ed) New Jersey: Prentice Hall www. (2009).) Apakah 2 tahap perkembangan murid yang dikemukakan oleh Lev Vygotsky.Y.) Apakah 2 proses yang dikatakan oleh Jean Piaget tentang untuk mmbuat adaptasi dengan persekitaran kita? 10) Nyatakan peringkat-peringkat Perkembangan Kognitif. TAMAT BAB 3 RUJUKAN Noriati. A. Ormrod. Murid dan alam belajar. Boon. Educational Psychology: Theory into Practice.org 95 .psychology. (2005) . funderstanding. New Jersey: Pearson Prentice Hall. Slavin. Shah Alam: Oxford Fajar.com http://tip.E. Uppersaddle River. A. 9. Fakriah Syed Ahmad. P. R. J.Englewood Cliff:Prentice Hall Ltd Woolfolk.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 7.Rashid.). & Sharifah. E. 8.) Nyatakan antara 3 prinsip dalam konstruktivisme sosial. (Siri Pendidikan Guru).

PENDEKATAN. terdapat tujuh jenis strategi pengajaran direktif.deduktif. Dalam pedagogi bestari pula. perbincangan. Tajuk ini juga akan membincangkan beberapa pendekatan pengajaran seperti pendekatan induktif. Di samping itu. Kandungan dalam tajuk ini telah menghuraikan konsep dan ciri-ciri model behaviorisme dan model pemprosesan maklumat serta implikasinya dalam pengajaran dan pembelajaran. strategi. pendekatan dan pendekatan tematik. pengajaraan mediatif. Membezakan pendekatan. dalam tajuk ini juga menerangkan dan membincangkan tentang model sosial dan model personal serta membanding dan membezakan perbezaan antara keduadua model ini. Dari segi kaedah dan teknik pengajaran pula. STRATEGI DAN KAEDAH PENGAJARAN Sinopsis Tajuk ini membincang tentang model pengajaran seperti model pengajaran behaviorisme dan model pemprosesan maklumat. dan pembelajaran. iaitu sumbang saran. kaedah dan teknik pengajaran 4. pengajaran metakognitif dan kajian masa depan. pengajaran kontekstual. iaitu pengajaran penagajaran generatif. pengajaran melalui pemerhatian. bercerita. Menyatakan strategi pengajaran dan pembelajaran dalam pedagogi Bestari 96 . pemusatan murid.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR TAJUK 4 MODEL. iaitu strategi pemusatan guru. Menyatakan implikasi model-model pengajaran terhadap pengajaran dan pembelajaran 3. berasaskan bahan dan berasaskan tugasan. HASIL PEMBELAJARAN 1. demonstrasi dan penyelesaian masalah. pendekatan elektif. terkandung lima jenis. Terdapat empat jenis strategi pengajaran. Menganalisis model-model pengajaran 2.

1: Kerangka Konsep Model-model Pengajaran 97 .EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR KERANGKA TAJUK Model pemprosesan maklumat Pengajaran konsep -inkuiri -ekspositori Pengalaman langsung Model sistem behavioral Pembelajaran masteri Model-model pengajaran Pembelajaran koperatif Model sosial Main peranan dan simulasi Model personal Synectics Rajah 4.

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

4.0 MODEL-MODEL PENGAJARAN
 Model pemprosesan maklumat  Model behavioral  Model sosial  Model personal

4.1 Model Pemprosesan Maklumat
Model pemprosesan maklumat berfokus pada naluri semulajadi kita untuk memahami dunia dengan lebih mendalam melalui langkah-langkah berikut. i. ii. iii. iv. Kepekaan terhadap masalah yang timbul Pemerolehan dan penyusunan maklumat Penjanaan cara-cara penyelesaian yang sesuai Pengembangan konsep yang berkenaan

Pengajaran konsep Inkuiri  Dikenali sebagai teknik tinjau siasat  Merangkumi aspek-aspek soal selidik untuk mendapatkan jawapan atau kesimpulan yang berorientasikan masalah  Menimbulkan minat dan daya kreativiti serta daya refleksi dalam kalangan pelajar  Melatih pelajar mengemukakan pelbagai soalan.

Pengendalian teknik inkuiri ialah: i. ii. iii. iv. v. Proses mengenali masalah Mengkaji ramalan Mengumpul maklumat Menganalisis Membuat rumusan

98

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

Ekspositori  Ekspositori bermaksud penerangan yang jelas dan terperinci  Dalam konteks pengajaran, ekspositori merupakan penyampaian

maklumat atau isi kandungan pelajaran secara langsung kepada muridmurid dalam kelas  Kaedah ekspositori ialah cara penyampaian pelajaran melalui

penerangan, bercerita, demontrasi dengan tujuan mengajar sesuatu.  Dalam konteks ekspositori ini, guru memberi penerangan terlebih dahulu dan murid mendengar dengan teliti hingga mereka memahami dan mengingatinya atau merekodkan isi pentingnya dalam buku rekod mereka.

Cara-cara penyampaian dengan menggunakan model ekspositori adalah dihuraikan seperti berikut: i. ii. Menerang, menginterprestasi dan menghuraikan idea daripada buku teks Menerang sambil membuat tunjukcara cara melukis atau membina bentuk-bentuk geometri iii. Menerangkan langkah-langkah penyelesaian masalah berdasarkan

kemahiran-kemahiran yang telah dipelajari iv. Menerangkan sesuatu konsep dengan alat bantu mengajar

4.2. Model Behavioral
 Berasaskan eksperimen pelaziman klasik Pavlov, pembelajaran berasaskan ganjaran Thorndike dan kajian Watson  Dikenali sebagai teori pembelajaran sosial atau modifikasi tingkahlaku dan terapi tingkahlaku  Antara strategi yang tergolong di dalam model ini ialah pengajaran langsung dan pembelajaran masteri

99

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

Pengajaran Langsung (Direct Instruction)  Satu strategi yang berarahkan guru di mana guru akan menyampaikan isi pengajaran agar dapat mencapai hasil pembelajaran yang ditetapkan serta mengembangkan kemahiran yang hendak diajar secara langkah demi langkah.

Langkah-langkah mengendalikan pengajaran yang menggunakan strategi pengajaran langsung : i. ii. iii. Kenalpasti hasil-hasil pembelajaran yang ingin dicapai Rangsangkan minat murid-murid terhadap apa yang akan disampaikan Tinjau semula pengetahuan dan kemahiran lalu yang perlu dikuasai bagi memudahkan kefahaman mereka iv. v. Tinjau semula praktis tersebut melalui kuiz yang akan dijawab mereka. Beri kerja rumah bertujuan mengukuhkan kefahaman mereka

Pembelajaran Masteri  Kaedah pengajaran secara individu yang menggunakan kurikulum berstruktur dan dibahagikan kepada unit-unit kecil pengetahuan serta kemahiran yang akan dipelajari  Pembelajaran masteri berasaskan kepada falsafah bahawa semua murid boleh menguasai sesuatu pengetahuan atau kemahiran dengan baik dan penuh berkeyakinan sekiranya keadaan yang sesuai serta masa yang mencukupi disediakan untuk murid itu menguasai pembelajarannya. (Bloom,1968)

Prinsip-prinsip pembelajaran masteri.    Semua murid normal boleh menguasai apa-apa yang diajar guru. Pembelajaran dipecah kepada unit-unit kecil di mana pengetahuan di susun daripada mudah kepada sukar supaya mudah difahami oleh murid. Masa yang diperuntukkan harus mencukupi dan fleksibel untuk semua murid mencapai objektif /hasil pembelajaran 100

2. Individu dalam kumpulan dikehendaki menunjukkan kefahaman masing-masing 101 . main peranan dan simulasi. Guru harus merancang dan mempelbagaikan kaedah mengajar dengan mengambil kira gaya pembelajaran pelajar yang berbeza Guru digalakkan untuk mempelbagaikan kaedah atau aktiviti pengajaran dan pembelajaran supaya mereka dapat menguasai apa-apa yang diajar dalam masa yang singkat.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR    Guru berkeyakinan bahawa semua pelajar yang berbeza boleh menguasai apa-apa yang diajar . 1982). kemahiran koperatif. Pembelajaran Koperatif Pembelajaran koperatif merujuk kepada kaedah pengajaran yang memerlukan murid dari pelbagai kebolehan bekerjasama dalam kumpulan kecil untuk mencapai satu matlamat yang sama (Slavin. dan pemprosesan kumpulan Ganjaran diberi kepada individu dan kumpulan dalam pelaksanaan kaedah ini. saling bergantung antara satu sama lain secara positif. tetapi juga untuk rakan-rakan yang lain. 4. 4. Lima unsur asas dalam pembelajaran koperatif adalah: 1. saling berinteraksi secara bersemuka. Sasaran adalah tahap pembelajaran yang maksimum bukan sahaja untuk diri sendiri. 3. akauntabiliti individu atas pembelajaran diri sendiri.3 Model Sosial  Model ini melatih pelajar agar berkebolehan menyusun maklumat sertamerta dan mensintesis maklumat untuk menyelesaikan masalah  Antara model-model yang terkandung dalam kumpulan model sosial ialah pembelajaran koperatif. 5.

cadangan. 102 .  Pelajar diberi peranan dan bertindak sebagai watak-watak yang ditentukan dalam satu situasi yang disediakan. membuat keputusan dan menyelesaikan masalah berdasarkan peranan yang dipertanggungjawabkan. Masalah ini dikemukakan kepada pelajar dengan cara membacakannya atau memperlihatkannya melalui filem. dimana pelakon-pelakon cuba menyelesaikan situasi kepada pelajar lain supaya mempraktikan kepada diri mereka berdasarkan peranan yang dimainkan secara spontan. televisyen.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR dan memainkan peranan berbeza bergilir-gilir.  Main peranan ialah dramatisasi yang tiada kaitan atau penghafalan skrip. isu atau tugasan semula.  Dalam proses ini pelajar digalakkan untuk memberi pendapat. mendengar rakaman dan sebagainya. Main Peranan  Main peranan bermaksud melakonkan sesuatu situasi atau masalah atau peristiwa yang dianggap penting. Kemahiran sosial dan pemprosesan kumpulan digalakkan. Simulasi  Simulasi ditakrifkan sebagai satu situasi yang diwujudkan hampir menyerupai keadaan sebenar yang memerlukan pelajar berinteraksi sesama sendiri berdasarkan peranan masing-masing bagi membuat keputusan menyelesaikan masalah. menjalankan temuramah dengan individu tertentu dan mencatat isi-isi penting. Memberi peluang kepada pelajar mengalami sendiri situasi dan masalah.  Proses ini biasanya dimulakan dengan pemikiran masalah yang sesuai.  Melalui teknik ini para pelajar dapat menggunakan kemahiran belajar seperti mengumpulkan maklumat.

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR  Melalui teknik ini pelbagai kemahiran dapat digabungjalinkan dan dipertingkatkan terutamanya dalam kemahiran lisan membaca dan menulis. Reka analisis langsung yang baharu 8. 4 Model Personal  Menekankan kepada pembentukan kendiri seseorang individu dan mendorong pelajar untuk berdikari secara produktif serta mempunyai kesedaran diri dan bertanggungjawab terhadap matlamat sendiri. Buat penilaian • Ringkasnya. • Synectics (aplikasi kreativiti seperti membuat analogi dan metafora) Langkah-langkah model synthetics 1. model synectics digunakan untuk jump start proses kreatif dan mencari pandangan baharu dalam penyelesaian masalah LATIHAN 103 .  Dapat mewujudkan pelabagi aktiviti menarik yang menjadi sumber motivasi kepada pelajar untuk meneruskan proses pengajaran dan pembelajaran. Gunakan analogi peribadi untuk mencipta konflik bertentangan (compressed) 4. Sediakan maklumat 2. Kemukakan analogi 3. Semak semula subjek asal 7. Bandingkan konflik bertentangan dengan subjek 5. 4. Kenal pasti perbezaan 6.

Behavioral Ekspositori Model Pengajaran Langsung Inkuiri Pembelajaran Masteri 3.Model pemprosesan Maklumat 2.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Aktiviti Jenis Model Pengajaran Contoh Huraian Implikasi terhadap Pengajaran dan Pembelajaran dalam bilik darjah 1. Model Personal Synectics 104 . Model Sosial Pembelajaran Koperatif Main Peranan dan Simulasi 4.

eklektik dan tematik. Terdapat beberapa pendekatan yang boleh diguna di dalam bilik darjah iaitu pendekatan induktif.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 4. melabel. Kaedah Pengajaran  Cara mengelolakan dan menggunakan teknik. Strategi Pengajaran  Kemahiran merancang dan uruskan kaedah dan teknik pengajaran untuk mencapai hasil pembelajaran. Teknik Pengajaran  Kemahiran/cara melaksanakan penyampaian bahan pengajaran kepada pelajar dari segi langkah dalam aktiviti pembelajaran. menghurai.  Pendekatan Dan Strategi Integratif/Kesepaduan o Proses penyampaian beberapa kemahiran o Kecekapan melaksanakan aktiviti – membaca. integratif. berlakon dan sebagainya. mengarang. o Mendengar.  Penyampaian bahan pengajaran untuk mempercepatkan penanggapan pelajar. menyanyi. JENIS dan PRINSIP-PRINSIP PENDEKATAN Pendekatan bermakna cara mendekati sesuatu. D. mewarna. 4. menulis. deduktif.6 DEFINISI. melukis. C.5 PENDEKATAN. i. bercerita. mengira. KAEDAH. isi pengajaran dan alat bantu mengajar untuk mencapai sesuatu objektif pelajaran. membaca dan menulis secara bersepadu o Kemahiran matematik digabungjalinkan dengan kemahiran bahasa 105 Penggabungjalinan . lisan.) B. Pendekatan  Cara mendekati sesuatu (bagaimana sesuatu mata pelajaran diajar berdasarkan objektif jangka panjang. TEKNIK DAN STRATEGI PENGAJARAN A. Ia merujuk kepada cara bagaimana sesuatu mata pelajaran diajarkan berdasarkan objektifnya.

kebolehan dan pencapaian murid. Pendidikan jasmani dan Muzik juga diserapkan dalam program bahasa sebagai aktiviti sokongan. o Cara mengguna gabungjalin     Mengenalpasti kemahiran utama dan kemahiran sampingan Kemahiran utama diberi fokus Kemahiran-kemahiran sampingan dikuasai dahulu untuk kukuhkan kemahiran utama Kemahiran utama digunakan di peringkat perkembangan pelajaran.  Penyerapan o Proses mengintegrasikan unsur-unsur isi kandungan daripada dua atau lebih mata pelajaran dalam sesuatu pelajaran o Isi matapelajaran sains dan kajian tempatan diserap menjadi isi mata pelajaran bahasa. 106 .  Kemahiran-kemahiran diintegrasikan dalam urutan yang sesuai.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR o Ciri-ciri gabugjalin:       Integrasi beberapa kemahiran Prosesnya bersepadu dan menyeluruh Aktiviti dipelbagaikan dengan menarik Kemahiran utama menjadi fokus Organisasi kemahiran fleksibel Kemahiran diintegrasikan saling kukuh mengukuh antara satu sama lain.  kemahiran sampingan digunakan di semua peringkat pelajaran Strategi penggabungjalinan kemahiran hendaklah dirancangkan berdasarkan objektif pelajaran. Pendidikan seni. Setiap kemahiran hendaklah dikaitkan dengan kemahiran yang berikutnya secara logikal. o Pendidikan moral.

mengenalpasti dan mentafsir maklumat untuk membuat generalisasi/kesimpulan Matematik. kurikulum formal disepadukan dengan kurikulum tak formal.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR o Geografi. Kesihatan dan pendidikan moral diserapkan secara bersepadu dalam Sains /Kajian Tempatan. udang. berudu o Memerhati dan mengkaji – bernafas melalui insang o Mentafsir dan membuat generalisasi – Haiwan hidup dalam air mempunyai insang untuk bernafas. o Penerapan nilai murni. Ciri-ciri penyerapan :      Mengandungi beberapa unsur ilmu pengetahuan Berbagai unsur diserapkan dalam satu matapelajaran Bilangan mata pelajaran dalam penyerapan fleksibel Organisasi isi kandungan . bahasa dan sains banyak menggunakan pengajaran induktif Kaedah inkuiri-penemuan diamalkan apabila mengajar sains o Contoh khusus ikan emas.       Pendekatan Dan Strategi Pengajaran Induktif Mengumpul dan mentafsir maklumat-maklumat kemudian membuat generalisasi/kesimpulan Bermula dengan memberi beberapa contoh yang khusus Contoh-contoh mempunyai prinsip yang sama Murid dibimbing memikir. Sejarah. mengkaji. kurikulum akademik disepadukan dengan kokurikulum.  Prinsip Penggunaan Strategi Pengajaran Induktif o Sediakan contoh-contoh yang sesuai o Soalan-soalan disediakan untuk membimbing membuat kesimpulan 107 . ii. sotong.Unsur utama dan unsur sampingan Proses penyerapan boleh berlaku serentak dengan proses penggabungjalinan.

murid dibimbing untuk mencari kesimpulan o Jenis contoh khusus dipelbagaikan tetapi mengandungi ciri yang sama o Contoh-contoh khusus yang dipilih haruslah sesuai dan mencukupi. peraturan Proses pengajaran: o Prinsip/rumus o Kaedah deduktif o Aplikasi rumus/prinsip o Mendapat rumus baru. hukum. o Pengajaran mengikut urutan yang tepat – contoh-contoh spesifik membawa kepada kesimpulan umum. teorem/peraturan Digunakan kesimpulan baru.  Pendekatan Dan Strategi Pengajaran Deduktif Pengajaran Deduktif merupakan kaedah mengajar yang Strategi kompleks kerana murid perlu memperolehi kefahaman yang mendalam /mencukupi serta berupaya memilih rumus.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR o Guru tidak menghuraikan isi pelajaran. o Guru memberi tahu murid objektif pelajaran pada peringkat awal. hidu dan sentuh. o Murid-murid digalakkan memberi contoh yang sama o Guru tidak harus memberi contoh sekaligus o Sediakan alat bantu mengajar o Penggunaan deria-deria murid dalam aktiviti – lihat. prinsip baru dan sebagainya.    Bermula daripada berberapa rumus. o Murid dibimbing mengingat kembali hukum. 108 . generalisasi baru daripada rumus.. teori. peraturan bagi mendapat kesimpulan yang baru/ menyelesaikan masalah. iii. hukum. peraturan yang telah dipelajari dengan tepat untuk diaplikasi pada contoh-contoh khusus. dengar. prinsip. prinsip. hukum. teorem.

Kemahiran . meningkat keberkesanan Faktor pencapaian murid: o Kebolehan asas 109 . Tema dipecahkan kepada sub-topik untuk perbincangan o kumpulan pelbagai kebolehan o sama kebolehan  Tema yang sama dibincangkan oleh o kumpulan pelbagai kebolehan o sama kebolehan  Tema yang berbeza tetapi saling melengkapi o kumpulan pelbagai kebolehan o sama kebolehan   Selepas kumpulan perbincangan.   Pendekatan Dan Strategi Pengajaran Tematik Pokok perbicaraan/topik utama contoh tema alam semula jadi. tema perpaduan kaum dan sebagainya. pengubahsuaian.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR iv. dapatan-dapatan dibentangkan oleh wakil Membuat rumusan vi.    Pendekatan Learning) Dan Strategi Pengajaran Masteri (Mastery Penguasaan. berpusatkan bahan atau berpusatkan tugasan o Digunakan dalam aktiviti pemulihan dan pengayaan v. Pendekatan Dan Strategi Pengajaran Eklektik o Eklektik bermakna bercampur o Gabungan pendekatan digunakan o Menggabungkan pendekatan indukti dan deduktif o Banyak digunakan dalam pengajaran sains dan matematik o Boleh menggunakan strategi berpusatkan guru. berpusatkan murid. Cekap. Lengkap Maklumbalas pembelajaran.

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR o Kuantiti dan kualiti pengajaran/pembelajaran o Kebolehan memahami pengajaran o Daya usaha pembelajaran berterusan o Masa pembelajaran    Strategi pengajaran – adakan objektif yang jelas dan boleh diukur. 110 . Pilih kaedah dan teknik yang berkesan Nilai hasil pembelajaran dengan ujian formatif (diagnostic) dan ujian sumatif berdasarkan objektif pelajaran bagi melihat tahap penguasaan pelajaran.   Aktiviti pemulihan kepada yang belum menguasai sesuatu pelajaran Yang lemah diberi pemulihan dan yang mencapai objektif diberi aktiviti pengayaan.

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR LATIHAN AKTIVITI Berdasarkan pengalaman anda. terangkan satu contoh pelajaran/aktiviti untuk setiap jenis pendekatan Jenis Pendekatan Prinsip Pembelajaran Contoh aktiviti Induktif Mengajar dari spesifik ke umum Deduktif Mengajar dari umum ke spesifik Integratif Mengintegrasi isi kandungan dan kemahiran ke dalam satu Pelajaran Eklektif Kombinasi deduktif. induktif atau integratif Tematik Mengajar pelajaran mengikut satu tema sahaja 111 .

Kaedah keseluruhan kelas. kumpulan/pasukan. Klasifikasi Strategi Pengajaran dan Pembelajaran • Strategi Pemusatan guru • Strategi Pemusatan murid • Strategi Berasaskan bahan • Strategi Berasaskan tugasan/aktiviti Ciri-Ciri Strategi Pemusatan Guru           Guru memainkan peranan penting Komunikasi sehala. Kaedah dan Teknik – penerangan.7 DEFINISI. Guru banyak bercakap. JENIS DAN PRINSIP-PRINSIP STRATEGI Strategi pengajaran dan pembelajaran boleh didefinisikan sebagai kebijaksanaan memilih. Murid-murid kurang kreatif/ tidak berinitiatif. bercerita. 112 . Interaksi di antara murid adalah pasif. Kepimpinan guru secara autokratik Pencapaian objektif guru diutamakan Penyebaran ilmu pengetahuan lebih diutamakan daripada penyuburan nilai murni/perkembangan emosi. Ciri-Ciri Strategi Pemusatan Murid   Murid memainkan peranan penting Komunikasi dua hala. demonstrasi. Penyampaian fakta secara menghafal. Pembelajaran berbentuk mengingat/menghafal. keseluruhan kelas.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 4. Guru menyoal/membimbing. menyusun dan mengurus sesuatu rancangan supaya boleh menghasilkan pencapaian yang optimum. syarahan.

memahami dan membuat kesimpulan. bertolak ansur. Pengajaran bermakna. Murid dilatih dalam kemahiran. Sifat sosial yang positif dapat dipupuk melalui kaedah kumpulan kecil – ujikaji. sumbangsaran.. Peluang interaksi di antara murid adalah positif (bekerjasama. Penyampaian guru untuk pembelajaran bermakna. rohani. tolong-menolong) Kaedah kumpulan/perbezaan dan minat murid dipupuk. simulasi. Peluang interaksi antara murid banyak. Kaedah dan Teknik – projek. penyelesaian masalah. Ciri-Ciri Strategi Pemusatan Bahan Pelajaran       Bahan pelajaran memainkan peranan penting. kumpulan kecil dan sebagainya. Pergantungan kepada bahan untuk mencapai objektif pengajaran. inkuiri-penemuan. main peranan. penyoalan. Murid-murid bersifat kreatif/ berinitiatif.. Perbincangan/galakan murid memberi pendapat. Komunikasi/interaksi pembelajaran Kecekapan/kemahiran diutamakan Penekanan kepada jasmani. kefahaman dan berdikari. perbincangan dan sebagainya.  Pengetahuan abstrak dapat dijadikan konkrit dengan adanya bahan-bahan pelajaran penggunaan bahan pengajaran-pembelajaran berlaku antara guru/bahan atau murid/bahan 113 . projek. Objektif pencapaian murid diutamakan Perkembangan murid secara menyeluruh/seimbang Ujian formatif digunakan bagi membaiki kelemahan murid. dan kognitif.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR          Kepimpinan guru secara demokratik. menarik dan berkesan. perbincangan.

video. televisyen. Aktiviti perlu dipersembahkan dan dipantau serta disusuli jika menginginkan impak yang sepenuhnya. peta. di mana perkongsian idea/ maklumat boleh berlaku. Aktiviti juga harus berkait dengan peristiwa atau isu semasa. Guru menyemak dan memberi maklum balas umum tentang prestasi dan mengukuhkan idea-idea utama. pelbagai aktiviti boleh disediakan. projektor. perakam pita.8 Kaedah dan Teknik Pengajaran A. Pelajar hendaklah jelas tentang matlamat yang ingin dicapai.  Pelaksanaan persekitaran pembelajaran aktif adalah dengan membahagikan pelajar ke dalam kumpulan kecil dan pelajar boleh berinteraksi serta belajar secara harmoni di samping mewujudkan iklim pembelajaran. 4. Ciri-Ciri Strategi Pemusatan Tugasan/Aktiviti Guru melibatkan pelajar dalam aktiviti atau tugasan yang memberikan peluang kepada pelajar untuk berlatih atau mengaplikasi apa-apa yang dipelajari. geraf. Kesemua tugasan perlu disusuli dengan refleksi atau perbincangan. carta.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR  Kaedah dan Teknik – komputer. guru perlu menegaskan tujuan-tujuan agar pelajar akan melibatkan diri dalam aktiviti. buku teks. guru memantau kemajuan dan menyediakan bantuan jika perlu. Semasa memperkenalkan aktiviti. Sumbang saran  Persekitaran pembelajaran yang aktif adalah penting. Apabila pelajar mula melaksanakan aktiviti. modul. 114 . dan sebagainya. kamus. bahan cetak. buku rujukan. Antara kriteria yang diambil kira dalam pemilihan atau membentuk aktiviti ialah:      Aktiviti yang dipilih harus berfokus kepada maklumat utama topik yang ingin diajar.. Aktiviti akan menyediakan peluang untuk berinteraksi dan membuat refleksi. slaid. Berdasarkan matlamat pengajaran. bukannya aktiviti yang dilaksanakan secara individu. spesimen.

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Apakah itu sumbang saran? • Satu teknik pembinaan kemahiran yang mudah dan berkesan jika satu tahap kreativiti tinggi diperoleh dalam pembelajaran yang diingini. Penilaian idea dibuat pada peringkat akhir. Sumbang saran bertujuan melatih pelajar mengemukakan idea atau pandangan yang bernas. Topik perbincangan haruslah sesuai dengan kebolehan dan minat pelajar. Aktiviti perbincangan. 115 . Prinsip-prinsip sumbang saran 1. ( Orlich et al. 3. Pelajar dilarang untuk membuat kritikan atau menilai idea semasa sumbang saran. 2. Suasana perbincangan harus kondusif dan tidak formal untuk menggalakkan perbincangan. (2007)) • • Satu teknik perbincangan yang kreatif untuk mendapatkan beberapa idea daripada sesuatu kumpulan dalam masa yang terkawal. 4. Guru meningkatkan keyakinan pelajar untuk mengemukakan pendapat di hadapan orang ramai dan memupuk semangat berkongsi idea serta menerima pendapat orang lain. Pelajar digalakkan untuk mengembangkan satu-satu idea agar melahirkan pandangan yang baharu. Keputusan yang dicapai merupakan keputusan kumpulan. Semua pendapat/idea dicatat dan huraian orang lain adalah dibenarkan. 5. Pelajar diberikan peluang untuk mengemukakan seberapa banyak idea atau pendapat. Setiap ahli digalakkan untuk memberi idea dan idea itu akan dikaji dengan teliti. • • Idea yang paling sesuai akan diterima sebagai rumusan perbincangan. di mana ahli dalam kumpulan besar mengemukakan seberapa banyak idea dengan tujuan menyelesaikan sesuatu masalah . 6. Ini juga dapat dapat memupuk sifat-sifat sosial dan menggalakkan perkembangan mental pelajar.

Masa untuk mengemukakan idea adalah terkawal supaya ahli-ahli boleh digalakkan berfikir secara pantas. bilangan pelajar di dalam kelas seharusnya kecil. 2. 3. 1. ahli digalakkan untuk berfikir secara kreatif dan berintelek. Rumusan idea dibuat hasil daripada persetujuan semua pelajar dalam kumpulan. Ahli kumpulan harus menambah idea rakan-rakan.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 7. 2. Semua idea kecuali jenaka harus diterima dan dicatatkan. Nilai-nilai murni dipupuk dan wujudnya unsur hormat-menghormati idea atau pendapat orang lain. Kelebihan sumbang saran: • • • • Semua pelajar melibatkan diri dalam mengemukakan idea. Peraturan dalam sesi sumbang saran: 1. Pelaksanaan Sumbang saran  Melibatkan seluruh kelas.  Kelas boleh dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Namun. Tajuk perbincangan dikemukakan kepada pelajar dengan jelas oleh ketua kumpulan. Setiap pelajar diberikan peluang untuk mengemukakan idea secara giliran. 4. Menentukan satu cara untuk merekod semua idea( grafik/carta) 3. Mengalakkan pemikiran kreatif dan kritis dalam kalangan pelajar. Kualiti idea tidak begitu dipentingkan. Setiap idea / pendapat dibincangkan. Pelajar digalakkan untuk melibatkan diri secara aktif. 5. 116 . 4. Tiada kritikan terhadap mana-mana idea / cadangan. Ketua kumpulan harus cuba menggalakkan semua ahli untuk mengemukakan idea serta memberikan peneguhan positif. 5. tetapi jika tempoh masa untuk perbincangan adalah pendek.

117 .  Bahasa mudah digunakan agar semua pelajaran dapat memahami.  Suasana bilik mesti kondusif. o Teknik ini bertujuan untuk mencernakan daya kreatif dan imaginasi pelajar selain melatih pelajar tentang pelbagai kemahiran dan kecekapan bahasa terutamanya kemahiran lisan seperti mendengar dan bertutur. (2007) menyarankan agar sumbang saran merupakan satu proses pencetusan idea dan harus dilanjutkan. Mereka akan berasa kecewa dan rendah diri jika idea mereka ditolak pada akhir sesi sumbang saran.  Gerak. o Dianggap sebagai satu cabang seni dan memainkna peranan yang penting sebagai sumber hiburan rakyat. Topik perlu berkait dengan objektif pembelajaran. Bercerita o Satu susunan kejadian yang berlaku sama ada benar-benar berlaku atau diciptakan. idea yang dijana dalam sumbang saran digunakan sebagai satu asas untuk perbincangan yang lain.geri darI segi isyarat lisan dan tanpa lisan hendaklah sesuai dengan isi cerita. B. o Pemikiran pelajar juga dapat menjadi lebih matang dengan mendengar cerita secara kritis. Contoh. Prinsip-prinsip teknik bercerita  Sesuai dengan kebolehan dan minat pelajar.  Bahan bantu mengajar boleh digunakan untuk menghidupkan suasana penceritaan.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR • Sumbang saran adalah kurang sesuai untuk pelajar yang lemah kerana mereka tidak dapat memberikan idea. Soalan turut dikemukakan untuk memwujudkan interaksi. • Orlich et al. o Pelajar dapat memperluas pengalaman dan pengetahuan melalui teknik ini.

Gerak badan digunakan untuk menghidupkan sesuatu watak.  Guru menceritakan bahagian akhir cerita dan pelajar membina permulaan cerita. Mimik muka mengambarkan emosi.kebolehan dan minat pelajar.  Guru menceritakan awal cerita dan pelajar meramalkan kesudahan cerita.  Gerak mata mengambarkan situasi. Cara bercerita  Guru bercerita keseluruhan dan pelajar mencatat urutan perisitiwa.  Semasa bercerita  Kemahiran verbal  Nada suara harus sesuai dengan situasi tertentu.  Guru boleh meminta pelajar membina cerita sendiri berdasarkan bahan rangsangan dan menceritakannya.  Kemahiran bukan verbal. Pencerita dikehendaki menggunakan ayat yang mudah.  Penyediaan bahan bantu mengajar.  Guru bercerita keseluruhan cerita dan pelajar menceritakan semula. Langkah pelaksanaan teknik bercerita  Persediaan awal  Cerita yang dipilih mesti menarik dan sesuai dengan objekitif.  Guru memberi peluang kepada pelajar untuk bebas memilih cerita dan bercerita secara lisan.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR  Aktiviti susulan dijalankan untuk berbincang tentang nilai-nilai murni yang terkandung dalam cerita. Intonasi suara harus dipadankan dengan cerita.  Tidak begitu panjang dan mempunyai saspens dan kecindaan. 118 .  Pelajar diminta mendengar rakaman cerita dan pelajar menceritakan semula.

kandungan.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR  Selepas bercerita dan aktiviti susulan  Sesi perbincangan diadakan.  Orlich et al(2007) berpendapat bahawa perbincangan merupakan teknik yang boleh meningkatkan kemahiran dan pemikiran pelajar. Perbincangan  Satu proses aktif yang melibatkan guru dan pelajar.kemahiran.  Contoh aktiviti susulan: o Membina soalan berdasarkan cerita yang didengar. C. pelajar menguasai kemahiran komunikasi dan proses 119 .  Menguji kefahaman pelajar tentang cerita melalui soalan konvergen dan divergen. o Melukis gambar watak berdasarkan cerita. o Latihan memperkayakan perbendaharaan kata.  Merangsang penglibatan.sikap dan proses-proses Tiga objektif:  Meningkatkan pemikiran dan membantu pelajar membina kefahaman kandungan. o Melakonkan cerita dalam main peranan atau pantomin. o Menulis semula cerita dalam bentuk puisi.  Perbincangan bukan sahaja merangsang interaksi antara pelajar secara bermakna tetapi juga menggalakkan pelbagai pembelajaran yang merangkumi pembelajaran. o Meringkaskan cerita secara lisan atau bertulis. Pelaksanaan sesi perbincangan  Proses dan interaksi  Proses komunikasi amat penting untuk menjayakan perbincangan.  Membantu pemikiran.

 Atribut seorang ketua kumpulan:  Populariti  tahap pencapaian akademik  kemahiran sosial  kebolehan berfikir dan bertutur. D.memberi bahan dan peluang kepada palajar.  Kepemimpinan  Ketua kumpulan mempunyai autoriti dan sebagai jurucakap. melibatkan.  Kejeleketan  “the” “we” attitude dimana ahli kumpulan mesti saling menyokong dan mempunyai rasa bangga terhadap kumpulan.memerhati. 120 .  Teknik ini bertujuan memberikan peluang kepada pelajar agar benarbenar memahami perkara yang hendak dipelajari melalui prosedur yang ditunjukkan.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR  Penglibatan pelajar dalam perbincangan merupakan sebahagian daripada proses perbincangan.  Peranan dan tanggungjawab  Guru berperanan sebagai fasilitator dimana beliau akan membimbing pelajar dengan kemahiran. menggalakkan setiap  Setiap kumpulan terdapat seorang ketua dan pencatat.  Dalam proses ini terdapat komunikasi lisan secara langsung daripada guru kepada pelajar. Peranan ini boleh digilirkan. Demonstrasi  Satu cara untuk melatih pelajar memerhati dan melakukan sesuatu aktiviti mengikut prosedur.  Guru juga perlu bergerak dan ke tiap-tiap kumpulan pelajar untuk untuk mendengar.

Demonstrasi boleh digunakan untuk:  Menunjukkan sesuatu isi atau prosedur secara berkesan  Menimbulkan minat dalam sesuatu topik  Menyediakan model untuk kemahiran mengajar  Mengubah kadar pembelajaran pelajar.  Demonstrasi yang baik memerlukan objektif dan kandungan yang teliti. 3.tumpuan dari pelajar. 121 . Urutan perlu dicatatkan supaya tiada perkara penting yang ditinggalkan. Guru menyoal demi pemahaman pelajar. Kelebihan demontrasi:  Memperkenalkan bahan pembelajaran baharu kepada pelajar melalui penglihatan dan pendengaran. 2. Langkah-langkah yang perlu diikuti dituujukkan. 6.  Pelajar boleh menguasai kemahiran baru  Memotivasikan pelajar kerana konsep dan prinsip ditunjukkan secara ilustrasi. Pelaksanaan: 1. Gerak balas diberikan untuk setiap persoalan.penerangan yang jelas. 5. Guru menentukan topik serta menyediakan alatan atau bahan.rumusan .dan aktiviti susulan dalam memperkukuhkan kefahaman pelajar. 4.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR  Membolehakan pelajar menguasai sesuatu perkara dengan lebih mudah dan ia juga dapat meningkatkan ingatan pelajar terhadap terhadap sesuatu perkara. Guru meminta pelajar mengulangi langkah dan pelajar akan mempraktikan apa yang dipelajari.

Langkah-langkah menyelesaikan masalh—Orlich et al(2007)  Menyedari masalah  Mengenalpasti masalah  Mendefinisi semua masalah  Menentukan had masalah  Membuat analisis  Mengumpulkan data yang relevan  Menguji dan menilai data  Membuat sintesis  Membuat generalisasi  Melaporkan keputusan cara untuk memperoleh maklumat-maklumat yang Contoh pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan penyelasaian masalah:  Sesi soal jawab berdasakan kesusasteraan 122 .  Teknik ini berasaskan falsafah konstruktivisme dimana pelajar melibatan diri secara aktif dalam proses pembelajaran. Proses penyelesaian masalah  Pelajar mengenal pasti masalah  Menjelaskan isu-isu  Mencadangkan diperlukan  Menilai idea dan rumusan. Penyelesaian masalah  Suatu proses inkuiri dimana pelajar mencari jawapan untuk soalan yang relevan kepada mereka.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR E.  Peranan guru dalam teknik ini adalah mewejudkan persekitaran yang membolehkan pelajar mengambil bahagian dalam aktiviti kelas atau penerokaan internet.

menganalisis.  Merupakan satu alat berfikir dan komunikasi yang amat efekti – Vishalache Balakrishnan(2002)  Teknik ini bukan sahaja menghafal tetapi merangsang pemikiran.9 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran dalam Pedagogi Bestari Pengajaran Direktif • Pengajaran Direktif bertujuan untuk membantu pelajar memahami dan menguasai maklumat sebagai asas untuk membaca dan menaakul secara kritis. • • • Pelajar dikehendaki untuk meniru kemahiran yang disampaikan oleh guru Melibatkan penggunaan latih tubi. berfikir melalui akibat terhadap tindakan dan ideaidea serta mengaplikasi apa-apa yang dipelajari sehingga mencapai keputusan. di mana guru sebagai punca maklumat.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR    Aktiviti pengayaan Aktiviti geografi Aktiviti kajian tempatan TOC( theory of constraint)  Satu lagi perspektif daripada pengajaran. Pendekatan yang bercorak autoritarian.  TOC perlu menyokong salah satu daripada tiga objektif iaitu: A.  Membolehkan pelajar menerangkan masalah dan mencipta penyelesaian kreatif. Apa yang akan diubah? B. 123 . pembelajaran masteri dan pengajaran langsung. Apa yang hendak diubah? C. praktis. Bagaimana membuat perubahan? 4.

menggunakan pengurusan grafik dan cara ekspositori untuk menyampaikan kandungan utama serta pengetahuan relevan kepada pelajar • Penggunaan contoh-contoh. • Pengajaran direktif adalah berdasarkan strategi berpusatkan guru dan pembelajaran secara tradisional. menghormati pandangan orang lain dan menggunakan proses-proses alternatif • Guru merupakan pengantar yang mengemukakan soalan-soalan dan isu yang dapat merangsang naluri ingin tahu pelajar selain menggalakkan inkuiri serta mengakibatkan pelajar menemukan keputusan • • • • • Guru harus mengelakkan daripada membuat penghakiman terhadap idea yang dikemukakan oleh pelajar. Mereka diberi peluang untuk mengorganisasi dan mengawal prosesproses pemikiran tinggi dalam pengajaran mediatif. Guru harus menyokong dan melatih pelajar untuk membentuk dan menguji-uji idea-idea sendiri. Pelajar digalakkan untuk menaakul secara induktif dan deduktif untuk mengemukakan penerangan yang lengkap dengan bukti yang logikal. 124 . Proses utama ialah menarik perhatian pelajar. Pengajaran Mediatif • Membolehkan pelajar belajar menilai pandangan berbeza terhadap isu-isu kontroversi. Pelajar dilatih untuk menggunakan kemahiran yang telah dikuasai bagi menyelesaikan masalah dengan sendiri. Pengajaran mengikut langkah demi langkah dari segi topik demi topik berdasarkan analisis tugasan. bahan bantu visual dan tunjuk cara untuk menerangkan konsep yang konkrit dan abstrak digalakkan dalam pengajaran langsung (penyampaian maklumat secara sehala).EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR • • • Pelajar adalah pasif dan bergantung pada guru untuk membekalkan maklumat dan penyelesaian masalah. memberikan motivasi.

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

Pelajar diberikan kesedaran tentang apa-apa yang dipelajari oleh mereka dan ini akan memudahkan mereka mencapai kawalan kendiri sebagai cara aktif mereka cipta kemahiran penyelesaian masalah.

Lama-kelamaan, pelajar akan kurang bergantung kepada guru dan berdikari.

Model pembentukan konsep Taba • • Model pembentukan konsep Taba membina idea dan konsep

berlandaskan pengetahuan sedia ada pelajar serta pengetahuan kini. Pelajar diajar untuk membuat pemerhatian, membentuk inferens yang berbeza berdasarkan pemerhatian dan mengumpulkan data berasaskan persamaan yang sedia ada • • Kemudian, pelajar akan membentuk kategori-kategori dan label-label untuk data bagi menghasilkan satu sistem konseptual. Dalam proses ini, pelajar memperkembangkan kemahiran pemikiran.

Strategi mediatif melalui inkuiri • • Inkuiri direka bentuk untuk mengajar pelajar bagaimana menyiasat masalah dan soalan berdasarkan fakta serta pemerhatian. Model inkuiri berdasarkan kepada lima langkah berikut:

1. Mengenal pasti soalan/ masalah 2. Membuat hipotesis 3. Mengumpul data 4. Menganalisis data 5. Membuat generalisasi 

Dengan menggunakan naluri ingin tahu pelajar, ini akan membantu pelajar mendekati masalah dengan penuh keyakinan apabila meneroka dan mencari penyelesaian, berkebolehan untuk menemukan kerelevenan

125

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

fakta serta dapat meningkatkan proses ingatan pelajar apabila mereka menyepadu bahan ke dalam struktur kognitif dan mudah diingat kembali  Peranan guru dalam strategi mediatif melalui inkuiri adalah untuk mewujudkan situasi yang bermasalah, mengadili prosedur inkuiri, memberikan respons kepada pertanyaan pelajar, membantu pelajar menentukan fokus dalam inkuiri dan memudah cara perbincangan dalam situasi bermasalah

Pengajaran Generatif • • • • • • • Dapat membantu pelajar cipta pengetahuan dan membentuk cara baru serta kreatif untuk menyelesaikan masalah Bertujuan: meransang imaginasi pelajar dengan penggunaan metafora /situasi aneh Guru akan mengelak daripada membuat perhakiman agar tidak mengongkong kreativiti pelajar Strategi ini membantu pelajar bertindak dalam situasi-situasi tertentu dan menggunakan kecerdasan pelbagai. Perkara ini merangkumi alat-alat seperti sumbang saran, synthetics, pemikiran lateral dan kreativiti melalui reka bentuk Pengajaran generatif boleh digunakan untuk ekspresif serta membentuk penyelesaian masalah bukan rutin dan inkuiri Pelajar diberi kebebasan dan menggunakan kreativiti mereka

Pengajaran Melalui Pemerhatian • • Berlaku apabila pembelajaran berlaku dengan memerhati orang lain melakukan tingkah laku Tingkah laku seseorang pemerhati dipengaruhi oleh akibat secara positif/negatif dan ini dinyatakan peneguhan vicarious /dendaan vicarious terhadap tingkah laku model (Ormrod, 2008) • Menurut Bandura, terdapat 4 proses dalam pembelajaran, iaitu

1. Proses memberikan perhatian 126

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

-pelajar menumpukan perhatian kepada ciri-ciri signifikan tingkah laku yang ingin dipelajari

2. •

Proses ingatan mengorganisasikan pemerhatian agar dapat mengingat perkara yang diperhati

3. •

Proses reproduksi motor melakukan pergerakan fizikal sebenar melalui proses cuba jaya secara berulang

4. • • •

Proses motivasi menerima ganjaran supaya mereka akan melakukan tingkah laku yang dipelajari Pelajar diberi peluang untuk memerhati dan memodelkan tingkah laku akan membawa peneguhan positif Guru harus menggalakkan pembelajaran kolaboratif kerana pembelajaran berlaku dalam konteks persekitaran dan sosial

Pengajaran Kontekstual • Membantu pelajar menghubungkaitkan pembelajaran kandungan dengan situasi sebenar dan memotivasi pelajar untuk membuat kaitan antara ilmu yang dipelajari dengan kehidupan sebenar • Guru digalakkan untuk memilih dan mereka cipta persekitaran

pembelajran yang menyepadukan pelbagai bentuk pengalaman, iaitu sosial, fizikal dan psikologi dalam proses pencapaian hasil pembelajaran yang diingini • • Pelajar akan menemukan perkaitan bermakna antara idea-idea abstrak dengan aplikasi dalam dunia sebenar Dalam pembelajaran secara konteksual, pelajar digalakkan mengalami 5 teknik pembelajaran : Strategi REACT

127

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Strategi REACT • • • • • • (R-relate) menghubung kait: di mana pelajar belajar dalam konteks menghubung kait pengetahuan baru dengan pengalaman hidup (E-experiencing) mengalami: pembelajaran melalui penerokaan. Pengajaran metakognitif meransang kesedaran pelajar tentang perkara yang diketahui oleh mereka & yang tidak diketahui mereka untuk menyelesaikan masalah • Menurut Dirkes (1985). seminar. penemuan dan mereka cipta idea. memantau dan menilai proses berfikir 128 . (A-apply mengaplikasi): pengetahuan dalam situasi lain C-cooperate) bekerjasama: dalam memberikan maklum balas dan berkomunikasi dengan ahli kumpulan serta guru (T-transfering) memindahkan: pengetahuan sedia ada dengan menggunakan daripada apa-apa yang tahu contoh aktiviti: pembelajaran eksperiental. bengkel Pengajaran Metakognitif • • • • Pengajaran tentang proses pemikiran terhadap ‘apa yang kita tahu ‘ & ‘ apa yang kita tidak tahu Flavell (1976): pengajaran metakognitif sebagai pengetahuan terhadap proses-proses kognitif seperti ciri-ciri relevan maklumat Metakognisi menerangkan sebab kanak-kanak yang berbeza umur menangani tugasan pembelajaran dalam pelbagai cara Metakognisi melibatkan pemantauan aktif dan pengawalan proses-proses kognitif. sesi hand-on dan minds-on. strategi Asas Metakognitif: o Menghubungkaitkan maklumat baharu dengan maklumat lama o Memilih strategi-strategi berfikir o Merancang.

kumpulan mengklasifikasikan idea-idea berkait. o prinsip perancangan strategik. masalah-masalah dan peluang-peluang yang akan dihadapi serta mengajar kemahiran-kemahiran yang perlu untuk sentiasa pandang ke hadapan. mengenal pasti strategi berfikir yang digunakan Akhirnya. menilai kejayaan. • Kauffman: memberi pelajar pemahaman tentang isu-isu penting . • Terdapat 4 prinsip dalam kajian masa hadapan: o Prinsip perubahan.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Cara membina tingkah laku metakognitif pelajar: • Penggunaan jurnal. sedar tentang keraguan. guru boleh membimbing pelajar membuat semakan aktiviti . mengenal pasti strategi yang sesuai untuk kegunaan masa depan serta mencari pendekatan yang lebih baik Kajian Masa Depan • Strategi secara saintifik yang dibina untuk menambahkan keupayaan pelajar dalam menghadapi pelbagai cabaran hidup dan membuat keputusan (PPK.2001). o prinsip pengupayaan • • • Pelajar kini perlu berpandangan jauh supaya dapat membuat keputusan dengan bijak dalam menangani perubahan dan kesan krisis. Faedah menggunakan kajian masa depan sebagai strategi ialah 129 . Mereka perlu dibekal dengan kemahiran tersebut agar tidak dilanda kebimbangan apabila menghadapi sesuatu yang tidak dijangka. ketidaksejajaran dan komen tentang bagaimana mengatasi kesukaran • • • • Pelajar diajar untuk membuat rancangan untuk pelbagai aktiviti pembelajaran Selepas aktiviti. di mana pelajar membuat refleksi terhadap pemikiran mereka. o prinsip pandangan jauh. mengumpulkan data tentang proses berfikir dan perasaan Kemudian.

Pelajar dapat menangani cabaran serta berupaya untuk menyelesaikannya. depan sebagai induksi/susulan Integrasi Kemahiran Generik dalam Pengajaran dan & Pembelajaran • • Kita harus melahirkan pelajar sebagai pemikir berkesan. Menyisipkan kajian masa depan Menggunakan unsur kajian masa pengajaran. Merangsang pemikiran pelajar secara krisis dan kreatif. dilengkapi dengan kemahiran berfikir dan belajar seumur hidup agar dapat menguasai dan memproses maklumat dalam masyarakat dan dunia yang berteknologi tinggi ini. Suasana bilik darjah menarik dan menyeronokkan kerana murid libat diri dalam proses pembelajaran. 8. 130 . Pelajar perlu bertindak efektif. 3. Memberikan peluang kepada pelajar merancang dan membuat keputusan semasa menyelesaikan masalah. 4.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 1. Tiga kemahiran dipelajari = membuat ramalan menjangka akibat mengendalikan perubahan Tiga cara pengajaran melalui kajian masa depan • • • Guna matriks pengajaran. Pelbagai gaya pembelajaran dapat digunakan berdasarkan kepada kumpulan murid. 2. 9. Menyemai keyakinan diri pada pelajar utk menghadapi apa-apa jua cabaran. Guru berperanan sebagai fasilitator dalam membimbing pelajar ke arah pencapaian hasil pembelajaran. 7. 6. Pelajar dapat melibatkan diri dan peluang untuk mengemukakan idea mereka semasa menyelesaikan masalah. 5.

Kemahiran generik berunsurkan kemahiran. kemahiran generik perlu ada pada pelajar untuk melaksanakan tugas dengan sempurna. • Kemahiran merancang dan mengelola aktiviti– merangkumi penggunaan masa dan sumber serta berupaya untuk menentukan keutamaan dan mengawasi pencapaian diri. kemahiran utama berfokuskan kepada keupayaan. Antara strateginya: • Memberikan tugasan bercorak tinjauan perpustakaan. memperoleh maklumat. memudah cara. dan keterampilan.menghurai. Kemahiran guna teknologi – melibat penggunaan alat-alat. kemahiran generik seperti kemahiran komunikasi. menganalisasi masalah. dan aktiviti berpengalaman eksperiential. memahami dan menggunakan kaedah saintifik serta prinsip-prinsip teknologi dalam pengendalian alat-alat. berucap dan menulis. kemahiran yang boleh dipindahkan ke tempat kerja. berfikir secara lateral dan kreatif serta membuat pilihan. Kemahiran berkomunikasi– kebolehan menyata. • • • Dalam konteks pendidikan. menyepadukan kemahiran dan pengetahuan di alam pekerjaan. Elemen-elemen dalam kemahiran generik merupakan kemahiran hidup tertentu dan diperlukan untuk kejayaan karier dan peribadi. • Kemahiran menyelesaikan masalah– mengenalpasti masalah. 131 . • • Kemahiran generik murid terpancar dalam kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah melalui pengajaran dan amalan. berfikir dan strategi lain membantu pencapaian membaca dan pemikiran secara krisis dalam kalangan pelajar. kemahiran belajar. kecekapan.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR • Dalam P&P sekolah bestari. menjawab soalan. • Kemahiran generik yang disepadukan dalam kurikulum pedagogi bestari akan meningkatkan penglibatan pelajar dalam proses P&P.

NJ: Prentice-Hall.L. Shah Alam: Oxford Fajar. Fakriah Syed Ahmad. P. Buckingham: Open University Press. (1997). (2003) Models of teaching (7th ed. E.& Calhoun.. Boon.(2001).Weil. B.E. (2009).Rashid.M. (2011) Murid dan Alam Belajar (2nd ed)..K. N. (Siri Pendidikan Guru). Kumpulan Budiman Sdn. Teaching through play:Teachers’ thinking & classroom practice. Chong L. Boston:Mc-Graw Hill..Y. Bennett. & Roger.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR • Pelajar dilibatkan secara langsung dalam perancangan dan pelaksanaan aktiviti agar mereka dapat libat diri dalam pemikiran kreatif dan kritis untuk membina keyakinan dan harga diri pelajar.. 132 . Learn to teach. Murid dan Alam Belajar. A. Noriati.) Englewood Cliffs. Wood. S.R. TAMAT BAB 4 Rujukan Arends. & Sharifah. Bhd Joyce.

Tambahan pula. Menghuraikan teori-teori yang berkaitan motivasi dalam pembelajaran 7. Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi gaya pembelajaran murid. perlakuan insan yang mempunyai kecerdasan emosi dapat dipamerkan sewaktu mengendalikan bilik darjah sehingga dapat dicontohi oleh murid. pembelajaran ini mampu mendorong pelajar ke arah kemahiran berfikir sewaktu melaksanakan pengajaran. Di samping itu. Dalam tajuk ini kita akan berusaha untuk memahami persamaan individu dari segi psikologi dan secara khusus. nilai instrinsik dan nilai minat yang mendorong seseorang murid. Membuat refleksi tentang aspek-aspek yang mempengaruhi persekitaran bilik darjah. 133 . Melakarkan pelan bilik darjah yang mempunyai persekitaran pembelajaran kondusif. HASIL PEMBELAJARAN 1. perbezaan individu dapat dikaitkan dengan kesan terhadap pembelajaran. 2. PEMBENTUKAN PERSEKITARAN PEMBELAJARAN YANG KONDUSIF SINOPSIS Dalam tajuk ini. suasana bilik darjah yang mesra yang mempamerkan kesedaran sosial yang tinggi dapat dibina selepas pembelajaran ini. Tajuk ini juga mendorong kita untuk meningkatkan kemajuan diri dengan menggunakan pendekatan pengajaran yang sesuai berdasarkan tahap kecerdasan murid. 8. Oleh itu.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR TAJUK 5 PERBEZAAN INDIVIDU DAN GAYA PEMBELAJARAN. Menyenaraikan sifat-sifat utama setiap jenis kecerdasan pelbagai. Membezakan nilai pencapaian. MOTIVASI DAN GAYA PEMBELAJARAN. 6. 4. Mendefinisikan dua jenis motivasi. dan apakah ciri-ciri psikologikal yang berbeza antara mereka. Tambahan pula. kita dapat mengenal pasti dan menguasai konsep perbezaan individu dan aspek-aspek perbezaan individu. 3. 5. Menyatakan aspek-aspek perbezaan individu.

1a Kerangka Konsep Perbezaan Individu dan Gaya Pembelajaran KANDUNGAN ISI 134 .EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR KERANGKA KONSEP PERBEZAAN INDIVIDU DAN GAYA PEMBELAJARAN Aspek Perbezaan Individu Teori Sternberg Kecerdasan Teori Kecerdasan Pelbagai Gardner Perbezaan Individu dan Gaya Pembelajaran Teori Emosi Goleman Field Dependence dan Field Independence Gaya Pembelajaran Kolb Implikasi Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran Berdasarkan Kecerdasan Pelbagai Rajah 5.

135 . 5.. jantina. kadar belajar. Akan tetapi terdapat juga beberapa ciri yang serupa antara manusia. pola persahabatan dan hubungan ibu bapa dengan anak-anak Slavin (2005) pula menumpukan perhatian kepada perbezaan individu dalam konteks pengajaran dan pembelajaran. Woodcock (2000) membahagikan perbezaan individu kepada 2 jenis : I. gaya kognitif atau gaya pembelajaran. Lihat di sekeliling anda. Oleh itu sebagai seorang guru. Apakah perbezaan atau persamaan yang anda lihat antara diri anda dan keluarga anda serta rakan-rakan anda ? Pada hakikatnya memang mustahil untuk mendapat dua orang individu yang sama. Interindividu Intraindividu Perbezaan intraindividu – perbezaan dalam individu yang dipengaruhi oleh masa.0 PERBEZAAN INDIVIDU DAN GAYA PEMBELAJARAN Menurut (Borich & Tombari..perbezaan individu adalah variasi yang boleh diperhatikan di kalangan ahli-ahli dalam satu kumpulan individu dalam aspek temperamen.1997). tempat dan keadaan. bakat serta minat. kita harus memahami perbezaan individu dalam kalangan pelajar dan memberi perhatian tentang hal ini di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Beliau menjelaskan kepelbagaian murid dari segi tahap prestasi. bahasa di rumah.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR PENGENALAN FIKIRKAN. kelas sosial.etnik. II. tahap tenaga. budaya.

orang yang berada di sekelilingnya. hidung. rakan sebaya.1 Kecerdasan Dalam proses pembelajaran. Faktor persekitaran setiap individu adalah berbeza dan mempengaruhi personaliti seseorang. Perbezaan antara individu adalah dalam pelbagai bentuk dan perkara yang memberikan kesan terhadap cara mereka bertindak balas terhadap sesuatu perkara dalam kehidupan seharian mereka. Ahli psikologi kebanyakannya bersetuju bahawa terdapat 2 faktor utama yang mendorong kepada perbezaan individu. Pengalaman awal kanak-kanak banyak mempengaruhi perkembangan dan pembesarannya. Namun. ketinggian dan lain-lain. Malah cara setiap murid memberikan tindak balas terhadap pengajaran guru adalah berbeza. bentuk mata. iaitu faktor persekitaran dan faktor baka. pasif. Adakah kecerdasan 136 . didikan dan media massa. 5. dan lambat menyiapkan tugasan. persekitaran tempat tinggal. Raut wajah anak-anak mirip wajah ibu atau bapa mereka dari segi warna kulit. perbezaan individu mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pencapaian murid dalam akademiknya. leka. Antara elemen persekitaran yang mempengaruhi seseorang manusia ialah : latar belakang keluarga. Terdapat murid yang sangat responsif. Faktor baka pula berkaitan dengan keturunan seseorang individu. menumpukan sepenuh perhatian terhadap pengajaran guru. Faktor baka jelas mempengaruhi perbezaan interindividu dari segi fizikal dan rupa paras. tekun serta melaksanakan setiap tugasan dalam jangka masa yang ditetapkan oleh guru. Perkara ini semua mempunyai pengaruh yg kuat terhadap diri seseorang. ada juga kalangan pelajar yang lambat memahami pengajaran guru.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Perbezaan interindividu – perbezaan yang terdpt antara seseorang individu dengan individu yang lain.

manakala kanak-kanak yang kurang cerdas merupakan golongan yang keupayaan berfikirnya sama dengan kanakkanak yang lebih muda. Dengan bantuan rakannya . iaitu Simon. 2000) ialah: 1) Daya ingatan 2) Imaginasi 3) Perhatian 4) Pemahaman 5) Keupayaan mencadang 6) Nilai estetika 7) Nilai moral 8) Kekuatan tubuh badan dan semangat diri 9) Kemahiran psikomotor 10) Kemahiran menghubungkaitkan ruang Binet telah menyusun item tersebut dengan memberi skala mengikut aras kesukaran dengan memberi lima item bagi setiap satu kumpulan mengikut umur.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR seseorang itu diwarisi atau kecedasan itu dapat dipupuk melalui persekitaran? Menurut Wooffolk(1998). item ujian Binet diterbitkan. Antara aspek yang terkandung dalam ujian Binet (Vialle et al. 137 . pada tahun 1905. Alfred Binet (dalam Brody) dari Perancis turut membincangkan konsep kecerdasan. Kebanyakan ahli psikologi percaya bahawa keturunan dan persekitaran sama-sama memainkan peranan dalam menentukan tahap kecerdasan individu. sukar untuk memisahkan kecerdasan dalam baka atau kecerdasan dalam persekitaran dan pengalaman. Hasil Ujian mendapati kanak-kanak yang cerdas mempunyai keupayaan berfikir setanding dengan kanak-kanak yang lebih dewasa. Item ujian Binet telah diguna pakai di Amerika Syarikat dan telah digunakan untuk mengenalpasti kumpulan murid cerdas dan kumpulan murid lembam.. perbezaan individu semakin ketara pada peringkat proses kognitif.kanak menurut umur. Binet akan mengira keupayaan berfikir kanak. Menurut Binet.

menulis dan mengira berkembang terus sehingga melibatkan keupayaan dalam hubungan sosial (Social Quotient=SQ) dan kecerdasan emosi (Emotional Quotient=EQ) 5. Permahaman traditional terhadap konsep kecerdasan (Intelligence Quotient=IQ) yang berfokus kepada keupayaan dalam membaca. jurnal. Bacaan Bercerita Kecerdasan Linguistik Kecerdasan Visual – Spatial Kebolehan mencipta gambaran mental dan mengamati dunia visual. gaya bahasa dan pengucapan dengan baik dan sempurna.1 Kecerdasan Pelbagai Howard Gardner (1983) bangkit dengan konsep Kecerdasan Pelbagai (Multiple Intelligence) . 138 Pengukir PelukisArkitek Juruterbang Melukis Mengecat Garis rentuk dan ruang . Kecerdasan pelbagai Gardner dapat dimanafaatkan oleh guru dengan menterjemahkannya dalam pelakuan pembelajaran yang mendorong kerjaya murid.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Dari semasa ke semasa.kebolehan memanipulasikan ayat.Lapan kecerdasan pelbagai Gardner dapat dijadikan panduan kepada guru dalam mendorong pembelajaran murid serta merangsang murid untuk membina masa depan mereka berdasarkan kelebihan yang dimiliki oleh mereka. puisi. diari. Hal ini ditunjukan seperti dalam jadual - Domain Kecedasan Contoh Perlakuan Kemampuan menggunakan perkataan secara berkesan sama ada secara lisan atau tulisan. pemahaman terhadap konsep kecerdasan berubah selari dengan perkembangan dalam penyelidikan berhubung kecerdasan.1. termasuk . Guru boleh mengaplikasikan kecerdasan pelbagai dalam kalangan muridnya dengan merancang aktiviti dan tugasan yang sepadan dengan murid. Pilihan Kerjaya Penyair Pemidato Ahli politik Wartawan Aktiviti Dalam P&P Perbahasan Perbendaharaan kata Ucapan formal Penulisan kreatif.

melodi atau kelangsingan suatu hasil muzik Penggubah lagu Penyanyi Mencipta gambaran mental Imaginasi aktif Peta minda Persembahan muzik Bunyi vokal Bunyi instrumental Nyanyian Drama lagu. Kecerdasan Muzik Kemampuan untuk menggemari. Kecenderungan ini termasuk kepekaan terhadap ritma.induktif dan deduktif. perhitungan dan pengujian hipotesis. mendiskriminasi dan meluahkan perasaan melalui muzik. perkaitan. mengkategori.keseimbangan dan kelenturan badan. sebab dan akibat (logik) Melibatkan pemikiran saintifik. garis. menaakul. 139 . Menggunakan anggota badan untuk meluahkan idea dan perasaan. termasuk pemikiran secara heuristik.mengenal pasti pola abstrak.generalisasi.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Berkepekaan terhadap warna. membuat inferens. Kecerdasan Logik Matematik Kebolehan menggunakan nombor. bentuk dan ruang. Saintis Ahli matematik Penggunaan simbol Urutan nombor Perkaitan sebab dan akibat (logik) Penyelesaian masalah Pengurusan grafik Pengiraan Kecerdasan Fizikal /Kinestatik Berkaitan dengan pergerakan dan kemahiran fizikal seperti koordinasi. Penari Ahli gimrama Peninju Pemain badminton Tarian kreatif Drama Main peranan Aktiviti jasmani Latihan fizikal Pemain sukan Seni pertahanan diri.

motivasi. kemarahan.1b. Penulis Kaunselor Ahli falsafah Strategi pemikiran Proses emosi Disiplin diri Amalan pemusatan Kecerdasan Interpersonal Kemampuan untuk mendiskriminasi antara pelbagai petanda interpersonal dan kebolehan untuk berkomunikasi dengan berkesan Ahli politik Peniaga Pengacara Usahawan Komunikasi antara individu Latihan empati Latihan kolaboratif Memberi maklum balas Strategi pembelajaran kooperatif dan sedia bekerja sama Kecerdasan Naturalis Mengenali. : Domain Pelbagai Kecerdasan Gardner dan pengaplikasianya dalam P&P 140 . menyusun dan mengkategorikan pelbagai jenis flora dan fauna Petani Ahli botani Ahli biologi Perancang Bandar Geologist Lawatan sambil belajar Rajah 5.kehendak. kesedaran terhadap mood dalaman. Mempunyai gambarann yang tepat tentang diri sendiri. dorongan dan kemampuan untuk mendisipIinkan diri dan jati diri.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Kecerdasan Intrapersonal Berpengetahuan kendiri dan berkebolehan untuk menilai diri sendiri.

2 Kecerdasan Emosi Cukup sempurnakah manusia sekiranya hanya memiliki kecerdasan akal? Dalam kecerdasan pelbagai seperti yang dikemukakan oleh Gardner sebenarnya tersirat banyak elemen emosi. dan membina ketahanan dalaman sehingga berupaya menyusun jiwa masing-masing. 141 .EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 5. sedih. dan sebagainya.Emosi ditakrifkan sebagai perasaan sama ada gembira. Menurut Daniel Goleman(1995). marah.1. Coleman membahagikan keupayaan manusia dalam mengurus emosi kepada dua bentuk iaitu kompetensi personal dan kompetensi sosial. memotivasi diri. takut. Juga mengalami kepuasan diri semasa berdepan dengan cabaran seharian. seorang tokoh terkenal dalam bidang pengurusan emosi menyatakan bahawa kecerdasan emosi merujuk kepada Kemampuan kita untuk mengenalpasti perasaan kita.

keyakinan diri. : Komponen-komponen dan sub komponen Kecerdasan emosi Terdapat banyak cara yang boleh dilakukan oleh guru untuk mengintegrasikan elemen kecerdasan emosi dalam pengajaran dan pembelajaran.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Komponen Huraian ringkas Kompetensi Peribadi Kesedaran kendiri Merangkumi aspek –aspek seperti : Kesedaran emosi kendiri. kepimpinan berinspirasi. inisiatif. Pengintegrasikan elemen kecerdasan emosi dapat dilaksanakan sama ada secara tersurat apabila bahan yang dipelajari oleh murid mengandungi elemen tersebut.2. berorientasikan perkhidmatan. atau secara tersirat apabila aktiviti pengajaran dan pembelajaran menggalakkan murid mempraktikkan kecerdasan emosi. penghormatan kendiri dan kesejahteraan kendiri demi menikmati kehidupam yang bahgia dengan penuh kesyukuran Mencakupi aspek-aspek seperti: kawalan emosi kendiri. kesedaran organisasi. 142 . dan optimis Pengurusan Kendiri Motivasi kebdiri Kompetensi Sosial Kesedaran sosial Merangkumi aspek –aspek seperti : empati. menjadi pemangkin perubahan dan pengurusan konflik Kemahiran sosial Rajah 5. keluwesan dan ketekunan Meliputi aspek-aspek seperti: inovatif. kebolehpercayaan.dan kemampuan melayani kepelbagaian mengikut keperluan pelanggan Mencakupi aspek-aspek seperti: Kemahiran berkomunikasi. berkolaborasi dan berpasukan. kesedaran mengenai kekuatan dan kelemahan diri.Semua objek dapat diselitkan dengan elemen kecerdasan emosi. berorientasikan pencapaian. mempunyai pengaruh untuk memujuk dengan menggunakan pelbagai cara dan strategi positif.

Elemen spiritual ialah kekuatan dalaman yang lebih berperanan besar dalam menguruskan emosi seseorang. banyak yang berpendapat bahawa kecerdasan emosi tidak akan berkesan tanpa kecerdasan spiritual.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 5.1. APA ITU ESQ??? Manusia Manusia Manusia    Kecerdasan akal = IQ Manusia = EQ Tuhan = SQ Manusia IQ + EQ + SQ = ESQ AKTIVITI 143 .3 Kecerdasan Emosi dan Spiritual Sejak kebelakangan ini. Pendekatan kecerdasan emosi dan spiritual (Emosional Spiritual Quotient = ESQ) semakin hebat diperkatakan yang akan mengukuhkan kompetensi dalam mengurus emosi.

SQ merupakan elemen pertama untuk membawa manusia ke arah pencarian makna dan nilai. dan nilai dalam kehidupan adalah kabur. Pemikiran ini telah menyebabkan kepentingan IQ + EQ ditambah pula dengan kepentingan SQ (Spiritual Quotient). iaitu Ramachandran dari California University menemukan God Spot dalam otak manusia sebagai pusat spiritual yang terletak di antara jaringan saraf dan otak. God spot itu terdapat nilai manusia yang tertinggi. Melalui EQ. pangkat. Dengan ada pemisahan itu. Frankl di dalam bukunya Man’s Search for Meaning menekankan keperluan manusia untuk mencari makna dan nilai dalam kehidupan. SQ merupakan landasan bagi memanfaatkan IQ dan EQ. Kecerdasan spiritual (SQ) mula diperbincangkan dan diperkatakan apabila ahli saraf. Cuba anda fikirkan bagaimana sesorang guru dapat meningkatakan tahap kecerdasan emosi dalam kalangan murid-murid mereka? Victor E. Danah Zohar dan Ian Marshall (2000) mengemukakan takrifan kecerdasan spiritual sebagai kecerdasan untuk menghadapi persoalan makna atau nilai bagi meletakkan perlakuan dan kehidupan kita dalam konteks makna yang luas dan kaya serta kecerdasan untuk menilai tindakan kita lebih bermakna daripada yang lain.. dan darjat. perlakuan manusia akan tidak seimbang. Pemisahan antara EQ dengan SQ akan wujud dan menyebabkan manusia membahagikan kehidupan mereka kepada dua iaitu EQ untuk hubungan sesama manusia manakala SQ ialah hubungan dengan Tuhan.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR FIKIRKAN. 144 Namun tanpa SQ pencarian makna . Pada zaman ini.. hubungan dengan manusia lain terjalin dengan baik. ramai manusia kaya dengan IQ dan hasilan IQ telah membolehkan manusia untuk memperoleh kedudukan. Darjat dan kedudukan yang diperoleh turut dipengaruhi oleh EQ yang mantap.

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Peranan Guru Mengintegrasikan ESQ dalam Pengajaran dan Pembelajaran turut penting.  Guru perlu merancang dengan teliti setiap rancangan pengajarannya untuk menerapkan elemen ESQ kepada murid. Ahli psikologi pendidikan menjalankan kajian berhubung gaya pembelajaran manusia dan hasil kajian mereka adalah berasaskan faktor warisan. Aktiviti di luar bilik darjah 5.4 Gaya Pembelajaran Perbezaan individu juga mempengaruhi gaya murid-murid belajar. pembelajaran menekankan kepada sebanyak mana murid belajar dan memperoleh pengalaman pembelajaran bergantung pada gaya pembelajaran dan bukan persoalan tentang pelajar itu hebat atau pintar. 3.1.  Contoh : 1. Pendekatan dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan bahan dan sumber pengajaran dan pembelajaran 2.  Setiap kandungan pelajaran perlu ditekankan dengan pengetahuan dan amalan berhubung dengan kecerdasan emosi dan spiritual. Penggunaan multimedia 4. cara didikan dan persekitaran. Gaya pembelajaran bermaksud cara seseorang menerima dan memproses Teori berhubung gaya maklumat dalam pelbagai cara yang berbeza. Setiap individu mempunyai peluang untuk menerima dan 145 .

Field Independence Rajah 5. Penerima konkrit dan abstrak Penerima konkrit akan menerima maklumat melalui pengalaman. Pemproses yang reflektif menjadikan pengalaman sebagai asas untuk membuat renungan(refleksi) dan terus memikirkan perkara tersebut. pemerhatian dan berfikir. Manakala penerima abstrak mengambil maklumat melalui analisis. 2. : Jenis-Jenis Gaya Pembelajaran Gaya Pembelajaran Kognitif Medan Bersandar (FD) dan Medan Bebas(FI) 146 .EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR memproses maklumat dalam cara yang berbeza. tindakan. perasaan dan melakukan. Pemproses yang aktif dan reflektif Pemproses yang aktif menggunakan maklumat yang diperoleh melalui pengalaman sebagai asas berfikir. merasa. Perbezaan dalam melakukan sesuatu itu diklasifikasikan seperti: 1.1c.

 Hanya menerima maklumat tanpa berusaha untuk membuat sebarang penstrukturan semula.htm 5. : Banding beza Antara Field Dependence dan Field Independence LAYARI INTERNET http://www.5 Model Gaya Pembelajaran Kolb 147 . berminat terhadap perincian dan butiran. Perlu penentuan matlamat dan pengukuhan luaran.com/back/June2002/art1022002.  Gemar kerja kumpulan dan lebih peka terhadap orang lain.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Murid yang bersifat Field Dependence  Memproses maklumat secara global dan kurang memberi perhatian kepada butiran yang terperinci. lebih responsif kepada ganjaran dan dendaan. Lebih di pengaruhi oleh kritikan.eltnewsletter.  bersifat individualistik dan cenderung kepada ke arah kendiri. Gaya Pembelajaran Field Dependence Mempersepsikan secara global Mengkategorikan konsep secara umum. Rajah 5. Murid yang bersifat Field Independence  Lebih analatikal. Kurang dipengaruhi oleh kritikan. Orientasi yang tidak bersifat peribadi. Field Independence Mempersepsikan secara analitikal Mengkategorikan konsep secara khusus.  menyusun semula maklumat agar selaras dengan kehendaknya.1d. Mempunyai matlamat dan pengukuhan yang ditentukan sendiri.1. Berorientasikan sosial.  Berorientasikan sosial.

148 .1. Akan tetapi. Mengikut beliau. sapanjang melalui tahap perkebangan hidup. Rajah 5. Merupakan pasukan yang terulung yang membina satu inventori soalan untuk membentuk gaya pembelajaran seseorang.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Pada tahun 1984. : Gaya Pembelajaran Kolb 5.1e. setiap individu mempunyai kecenderungan kepada satu jenis gaya pembelajaran. Gaya pembelajaran Kolb digambarkan seperti rajah di bawah. secara semulajadi. kita berupaya mengintergrasikan keempat-empat gaya pembelajaran tersebut. iaitu yang berdasarkan kecerdasan pelbagai. David Kolb telah menerbitkan model gaya pembelajaran Kolb. Teori pembelajaran Kolb mengutarakan empat jenis gaya pembelajaran yang berasaskan kitaran pembelajaran empat tahap.6 Gaya Pembelajaran Pelbagai kecedasan Terdapat satu pendekatan baru berhubung dengan gaya pembelajaran.

7. 5.”  Mereka menjalankan pembelajaran melalui penglihatan. Imej gambar-gambar 3. Aktivis. Membahagikan gaya pembelajaran kepada 2 kelompok iaitu pelajar global dan pelajar analitis. Pelajar auditori. Pelajar taktik/kinestetik. Pelajar global lebih suka persekitaran belajar yang fleksibel sementara pelajar analitis pula lebih suka persekitaran belajar yang berstruktur dan formal. nak tengok.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Berpendapatan bahawa semua orang mempunyai kekuatan yang tersendiri. terdapat 7 jenis utama pelajar seperti berikut: 1. Jadual berikut menjelaskan ciri-ciri bagi setiap gaya pembelajaran berdasarkan kecerdasan pelbagai.carta 149 . Umumnya. Paparan visual .  Mereka perlu menatap wajah guru yang menyampaikan isi pelajaran yang menarik dengan bantuan: 1. 6.ilustrasi . Gaya Pembelajaran Visual (spatial) Ciri-ciri  Murid ini berkata “ Nak tengok. 4. 3. 2.video . Pelajar visual. Teoris.tranparensi . Pragmatis. Reflektor. Bahasa isyarat 2.

Melibatkan diri dalam pelajaran secara peribadi Menganggap ilmu sebagai kepunyaan peribadinya Mereka gemar berfikir dan mengkaji semula maklumat yang diperolehi supaya dapat disesuaikan ke dalam kerangka pengetahuan yang sedia ada. Aktiviti bercerita 2. Mereka jarang duduk diam dengan lebih lama.   Murid ini berkata “Saya nak buat!” Mereka menjalankan pembelajaran melalui pergerakan.  Mereka juga mendapat banyak manfaat melalui 1. yakni meneroka dan menyiasat secara aktif persekitaran fizikal. Pelajar Taktik (BodilyKinesthetic)   Aktivis     Mereka lebih suka mengambil bahagian dengan aktif dalam proses pembelajaran. Menggunakan pita perakam.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Auditori (auditory musical)  Murid ini berkata “ Beritahu saya!”  Mereka menjalankan pembelajaran melalui pendengaran. mereka mencipta dan membuat. pitch. intonasi suara.  Bagi mereka. perbincangan dan mendengar pendapat orang lain. tiada sebarang paksaan. Mereka belajar dengan lebih berkesan melalui pendekatan hands-on. merasa. Kadangkala terlalu banyak renungan akan 150 Reflektor • • .  Mereka belajar dengan lebih berkesan melalui kuliah. Melibatkan diri dalm proses pembelajaran dengan rela. kelajuan adalah sangat penting. Membaca teks 3. menyentuh. menyusun.

  Mereka sentiasa ingin mengetahui bagaimana sesuatu perkara berfungsi. mengorganisasikan konsep dan prinsip serta mencadangkan idea-idea dan hubungan-hubungan. Sains 3.7 Implikasi perbezaan individu dan gaya pembelajaran terhadap P&P 1.  Contohnya dalam bidang: 1. hasil pembelajaran bagi murid yang cerdas perlu lebih tinggi arasnya berbanding kumpulan yang lemah 151 . Penentuan hasil pembelajaran    hasil pembelajaran hendaklah berasaskan keupayaan dan kemampuan murid guru perlu menentukan hasil pembelajaran yang sesuai dengan muridnya. Matematik 2. Seni halus 4.1. Mereka mampu menyelesaikan masalah secara bijak.1f. Teoris  Mereka sentiasa mencari bukti supaya dapat membuat generalisasi bagi hukumhukum dan teori-teori. Mereka menganggap pembelajaran adalah suatu proses membina semula pengalaman. Agama 5.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR merugikan masa dan kurang mencapai hasil pembelajaran. iaitu mengikut kemampuan murid. Pragmatis  Rajah 5. Falsafah  Mereka sentiasa cuba menganalisis dan mensintesiskan data. : Gaya Pembelajaran Berdasarkan Model Dunn dan Dunn 5.

Penyampaian guru  guru wajar menjadikan diri mereka sebagai seorang penghibur yang berbakat 152 . langit. burung atau arnab) dan elemenelemen persekitaran (awan. mewujudkan pusat pembelajaran di satu sudut di luar bilik darjah seperti bahan-bahan hidup (daun. bukit-bukau dan sebagainya). 4. 3. ikan. Kepelbagaian strategi dan kaedah P & P  guru sentiasa menyediakan pelbagai strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran bagi memastikan semua murid mencapai hasil pembelajaran masing-masing. 2. matahari. Kepelbagaian bahan dan peralatan mengajar   bagi murid yang kurang berminat untuk belajar. guru boleh mendorong pembelajaran aktif dengan menggunakan audio visual yang menarik. bunga.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR  guru boleh menyediakan tugasan murid yng pelbagai aras bagi memastikan semua murid mendapat manfaat.

kaunselor.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR LATIHAN TEORI KECERDASAN PELBAGAI GARDNER Howard Gardner telah memperkenalkan 8 jenis kecerdasan. pelukis Penari. ahli politik Penggubal lagu. ahli sukan. penyanyi. Di bawah adalah jadual yang menunjukkan jenis-jenis kecerdasan yang ada pada setiap orang. juruterbang. 153 . guru Ahli ulama. ahli Gimnastik Juru jual. pemidato. Sifat-sifat Utama Linguistik/Bahasa Muzikal Ruang (Spatial) Kinestetik badan Interpersonal Intrapersonal . pakar statistik ahli nuklear. pemain alat-alat muzik Pelaut. ahli kaji bintang Pengarang. ahli falsafah.penyair. wartawan. Cuba layari internet dan lengkapkan sifat-sifat utama untuk setiap jenis kecerdasan Kecerdasan Logik Matematik Pekerjaan Saintis. ahli psikologi dan ahli teologi.

9. Apakah maksud gaya pembelajaran? 4. Bincangkan dgn rakan anda sama ada anda ialah intraindividu atau interindividu. Nyatakan tujuh jenis utama pelajar. anda dlm mana satu kategori pemikiran. kes-kes salah laku murid semakin berleluasa. 8. 154 . Bincangkan dgn rakan. Apakah yang sangat penting bagi pelajar auditori memahami makna tersirat apabila mereka mendengar sesuatu? 7. mengapakah murid melakukan perbuatan tersebut. 2. Sila cadangkan aktiviti dalam P&P untuk murid yang mempunyai kecerdasan Naturalist.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR LATIHAN UJI MINDA 1. 5. Pada zaman sekarang. Sila nyatakan lapan kecerdasan pelbagai Gardner. 3. Bagaimana kumpulan pelajar visual menjalankan pembelajaran? 6. Pada pandangan anda.

Shah Alam: Oxford Fajar. Fakriah Syed Ahmad.E. Kumpulan Budiman Sdn.my. Kuala Lumpur: PPK.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Rujukan Chong L. (9th ed). (2011) Murid dan Alam Belajar (2nd ed). (2004). Boon. P. 155 .K.edu. (2009).d). (Siri Pendidikan Guru). Noriati.. Teori Pembelajaran. Murid dan Alam Belajar. (n. Educational psychology. A. A. Bhd Kementerian Pendidikan Malaysia ( 2001) Belajar cara belajar.Rashid. New Jersey: Prentice Hall. 2009 from http//:limuna.ipislam.Y. Retrieved on October 21. Woolfolk. & Sharifah.

Motivated behavior is energized. and Motivasi menggerakkan manusia mencapai sesuatu matlamat. di samping menjadikan proses pembelajaran itu berlangsung dalam keadaan bermakna.2a Kerangka Motivasi Pembelajaran 156 .2 MOTIVASI UNTUK PEMBELAJARAN Motivasi bermakna sesuatu kuasa yang mendorongkan seseorang melakukan sesuatu untuk mencapai matlamat atau kejayaan. Keadaan dalaman yang meransang. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 5. directed. Santrock (2008) mengatakan adalah kuasa yang “motivation is the reason why people behave theway they do. 1993). sustained”. motivasi dianggap sebagai satu unsur yang penting yang membolehkan murid-murid melibatkan diri secara aktif. Behaviorisme Motivasi Ekstrinsik Skinner Hierarki Keperluan Maslow Jenis-jenis Motivasi Motivasi Pembelajaran Pendekatan Humanisme Teori Carl Rogers Teori Atribusi Weinar Kognitif Teori Expectancy X value Sosio budaya Rajah 5. mengarah dan mengekal tingkah laku. berfaedah dan menggembirakan (Kamarudin Hj Husin.

2b: Jenis-jenis motivasi Motivasi intrinsik ialah dorongan dan minat yang terdapat pada diri seseorang pelajar untuk melakukan sesuatu tanpa mengambil kira ganjarannya. Rangsangkan pelajar untuk mencari pengetahuan.2. iaitu teknik motivasi intrinsik dan teknik motivasi ekstrinsik Rajah 5. 157 . terdapat dua jenis teknik motivasi yang boleh digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) di dalam bilik darjah.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 5. Dengan itu. Antara cara yang sesuai untuk mendorong pelajar secara intriksik ialah: i.1 Jenis-Jenis Motivasi Secara amnya. Motivasi intrinsik juga berkait rapat dengan aktiviti yang merupakan ganjaran dan berasal daripada gerakan dalaman. teknik motivasi intrinsik berkait rapat dengan sifat semula jadi seseorang dengan unsur yang sedia ada dalam pembelajaran.

Dalam keadaan tertentu. motivasi intrinsik menekankan kepada galakan untuk kebebasan belajar berasaskan minat dan keseronokan belajar. kekeliruan dan konflik untuk mengekalkan naluri ingin tahu. 158 . motivasi ekstrinsik mungkin merupakan bentuk motivasi yang paling sesuai untuk pencapaian akademik atau tingkahlaku produktif contohnya dalam mengalih pelajar kea rah kejayaan pembelajaran dan tingkah laku produktif di dalam bilik darjah. gred. v. Punca motivasi wujud daripada persekitaran (Woolfolk. hadiah. Motivasi Ekstrinsik direkacipta oleh faktor luaran seperti ganjaran dan dendaan. iii. wang. Minta pelajar menentukan matlamat sendiri Gunakan teknik permainan dan simulasi Pada amnya. Motivasi ekstrinsik merupakan galakan atau tarikan yang berpunca daripada persekitaran. raguan. demontrasi dan main peranan. Gunakan pelbagai medium persembahan seperti persembahan ICT. iv.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR ii. markah. Gunakan strategi-strategi seperti kejutan. penghargaan diberkan kepada mereka yang berjaya mencapai prestasi baik atau melakukan sesuatu tugasan atau aktiviti yang diamanakkan. 2006). Ini membawa kesan pembelajaran yang lebih berkekalan oleh pelajar tanpa paksaan walaupun belum diajar oleh guru. Maka motivasi ekstrinsik berkait dengan unsur luaran yang tidak semula jadi dengan pembelajaran. Ganjaran yang nyata seperti pujian.

kita mesti mengiktiraf dan memberikan peneguhan kepada kejayaan mereka serta membantu mereka menimbangkan nilai dan manfaat peribadi terhadap pembelajaran mereka.2. bukan sebagai merangsang penambahbaikan dan kemajuan (Ormrod. di mana tingkah laku yang telah diberikan peneguhan akan berlaku berbanding dengan tingkah laku yang tidak diberikan peneguhan. 2008) 159 . malahan dendaan.2 Pendekatan Behaviorisme Motivasi dari perspektif behaviorisme amat berkait rapat dengan prinsip.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Pendekatan Motivasi Rajah 5. Peneguhan ekstrinsik sebegini akan memberikan kesan jika pelajar mempunyai tanggapan bahawa peneguhan sebagai mengawal atau memanipulasi. Namun. Kajian menunjukkan aktiviti yang menyeronokkan boleh ditingkatkan melalui peneguhan ekstrinsik.2c: Pendekatan Motivasi Pembelajaran 5. pelakuan akan merosot jika penenguhan itu dihentikan. Untuk memotivasikan pelajar.

pendidik harus pastikan bahawa peneguhan iaitu itu sememangnya perlu. kegigihan kendiri dan menuju ke arah pertumbuhan kendiri. Oleh yang demikian guru harus secara konsisten memberikan ganjaran kepada sesuatu tingkah laku yang diharapkan dan ini secara tidak langsung akan membentuk kebiasaan dalam diri pelajar (pelaziman) untuk bertindak dengan cara yang tertentu. 160 . keperluan merupakan keadaan deprivasi yang memotivasikan seseorang untuk bertindak terhadap sesuatu matlamat. emosi atau intelek. Peneguhan ekstrinsik yang akan meningkatkan berterusan kemahiran dan kompetensi pelajar bertambah baik sehingga pelajar akan mula berpandangan bahawa aktiviti tersebut memang sesuai untuk mereka melibatkan diri demi kebaikan mereka sendiri. psikologi. Antara pengkaji teori humanis adalah Maslow (1997) yang membuat kajian mengenai peranan keperluan dalam menentukan motivasi. pelajar berkenaan tidak mempunyai keinginan intrinsik untuk menguasai kemahiran akademik dan tingkah laku bilik darjah yang amat diperlukan untuk kejayaan pelajar. Manusia dilahirkan dengan kecenderungan semula jadi serta keperluan untuk berusaha mencapai potensi yang optimum.2. sama ada keperluan fisiologi. Manusia didorong untuk melakukan tingkah laku tertentu kerana penyempurnaan kendiri. iaitu semua manusia mempunyai keinginan dalaman untuk mencapai segala yang diinginkan oleh mereka.3 Pendekatan Humanis Pendekatan Humanis menekankan kebebasan peribadi. Menurut Maslow. 5.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Apabila ingin menggunakan peneguhan ekstrinsik. pilihan.

161 . kegigihan kendiri. pelajar dapat mengawal diri sendiri dan tidak dipengaruhi oleh lokus kawalan luaran.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Pendekatan humanistik juga meninjau tentang ciri-ciri peribadi seseorang seperti kompetensi kendiri. Antara strategi yang boleh digunakan oleh pendidik untuk memingkatkan motivasi secara pendekatan humanis adalah: a. pencapaian kendiri dan autonomi dan memberi penekanan terhadap individu yang mempunyai kawalan dalaman tentang proses-proses hidup sendiri. e. Matlamat pendekatan humanistik untuk merangsang pengalaman pelajar supaya mereka akan mengurangkan tabiat mempertahankan diri dan bertindak lebih terbuka terhadap pembelajaran daripada persekitaran. Mengurangkan persaingan dan elakkan wujudnya situasi-situasi dimana pelajar dinilai secara kurang adil dalam kalangan rakan sebaya. Memberi pelajar mekanisme konkrit supaya mereka dapat melihat kemajuan masing-masing dari semasa ke semasa. terutama sekali tugasan yang mencabar. Secara tidak langsung pelajar akan bermotivasi untuk melaksanakan tugasan atau aktiviti yang diberikan. Dengan demikian. ibu bapa dengan pelajar kerana keadaan ini akan mewujudkan motivasi intrinsik yang tinggi. b. Ahli humanis juga menyatakan perlunya hubungan rapat/ keakraban antara guru. tanggungjawab dan pencapaian pelajar. Penglibatan dan sokongan autonomi yang tinggi akan meningkatkan kompetensi. Membantu pelajar menimba kejayaan. Menggalakkan pelajar mencari makna dalam pembelajaran secara aktif. d. Menggalakkan pelajar menentukanmatlamat sendiri. harga diri. c.

2. Untuk memotivasikan pelajar. manusia dilahirkan dengan naluri ingin tahu intrinsik. Terdapat 2 jenis teori kognitif yang akan dibincangkan iaitu: • • Teori Atribusi Weiner Teori Ekspektansi x Nilai 5.4 Teori Atribusi Weiner Bernard Weiner 162 . Harapan seseorang untuk menyempurnakan tugasan dengan berjaya. Faktor-faktor di mana seseorang percaya akan menghasilkan kejayaan/kegagalan. dan meneroka untuk menyelesaikan masalah sebagai suatu bentuk tingkah laku penyesuaian. Kepercayaan seseorang terhadap kebolehan kognitif.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Pendekatan Kognitif Pendekatan Kognitif menekankan bahawa tingkah laku dipengaruhi oleh cara menusia berfikir tentang mereka dan persekitaran. Arah dimana tingkah laku diambil boleh diterangkan berdasarkan 4 pengaruh iaitu: • • • • Keperluan untuk membina suatu asas pengetahuan yang teratur dan konsisten. bermotivasi. kita harus merangsang naluri ingin tahu dan menyokong kepercayaan tentang kebolehan mereka untuk berjaya. Dalam teori kognitif.

atribut boleh wujud dalam 3 dimensi: a. Menurut Weiner. Lokus (lokasi di mana penyebab itu berada) b. Teori ini menegaskan pelajar akan bermotivasi jika memperoleh sesuatu hasil yang diingini. tugasan Peranan guru dalam meningkatkan motivasi pelajar antara lain adalah seperti berikut: 1. 1980. Kawalan (sejauh mana murid-murid kita bertanggungjawab ke atas kejayaan atau kegagalan mereka untuk mengawal situasi pembelajaran yang sedang dilalui. Penekanan ditumpukan kepada persepsi pekajar yang mempengaruhi cara mereka mentafsir kejayaan / kegagalan usaha mereka yang turut mempengaruhi kecenderungan pelajar untuk mengulangi tingkah laku yang sama. Terdapat empat faktor yang akan mempengaruhi motivasi dalam pendidikan seperti yang diringkaskan dalam jadual di bawah: Atribut Kebolehan Usaha Nasib Lokus (lokasi penyebab) Di dalam murid murid Di dalam murid murid Di luar murid-murid Stabiliti (penyebab) Stabil Tidak stabil Tidak stabil Kawalan (situasi pembelajaran) Luar kawalan Dalam kawalan Luar kawalan Aras kesukaran Di luar Atribut murid-murid Stabil kawalan Jadual 5.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Teori Atribusi Weiner (Weiner. Kegagalan hanya berlaku sekali-sekala 163 . merupakan teori kontemporari yang berpengaruh terhadap implikasi untuk motivasi akademik.2d: Ciri-ciri berhubung dengan dimensi Luar atribut. 1992). Guru perlu membantu pelajar memastikan mereka percaya bahawa mereka adalah kompeten. Stabiliti ( penyebab boleh berubah atau tidak) c.

Kita akan mengkaji ganjaran yang timbul hasil daripada tindakan yang kita ambil. Pastikan pelajar berusaha dan beranggapan mereka boleh berjaya.2. 3. usaha dilipatgandakan. 5. 4.5 Teori Ekspektansi x Nilai Victor Vroom Menurut Victor Vroom. kita biasanya dimotivasikan untuk melakukan sesuatu berasaskan kepada apa yang kita anggapkan sebagai impak ke atas tindakan kita. Bantu pelajar memahami bahawa tingkah laku mereka akan membawa mereka ke tahap kejayaan /kegagalan. 2. Elakkan daripada situasi pelajar berulang kali gagal kerana ini akan menyebabkan mereka berasa tidak kompeten. Merangsang konsep kendiri pelajar dan sentiasa berfokus kepada usaha sebagai faktor kejayaan. 5.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR adalah disebabkan oleh nasib dan usaha yang tidak mencukupi dan perkara ini tidak akan wujud pada masa hadapan. Galakkan mereka untuk berusaha dan jika berjaya. 164 . seterusnya akan bertindak mengikut cara yang akan membawa kepada kejayaan serta pemberian ganjaran yang paling besar sekali.

ac. jikalau mana-mana antara faktor ini adalah sifar. Dua konsep yang penting: a. Motivasi adalah hasil harapan dan nilai. Dengan perkataan lain motivasi merupakan fungsi ekspentasi seseorang untuk mencapai matlamat dan nilai yang diletakkan pada matlamat tersebut.html 165 . Nilai tugasan yang dipersepsikan/persoalan Nilai ini berdasarkan kepercayaan kognitif peribadi setiap individu dan ini termasuklah matlamat.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Teori Ekspektansi x nilai berpandangan bahawa motivasi ialah gabungan antara dua elemen penting. Dengan itu guru perlu memastikan tugasan penguasaan dan perkembangan yang membolehkan pelajar memperolehi kejayaan. Ekspektansi Merupakan kepercayaan tentang kompetensi peribadi serta kebolehan individu terhadap tugasan Menurut teori ini.wmc. iaitu “nilai” dan ekspektansi. maka tidak akan wujud motivasi untuk berusaha ke arah pencapaian matlamat. nilai dan minat mereka b.uk/flm/motivation/vroom. adalah perlu bagi seseorang guru     merangsang pelajar untuk menghargai nilai pendidikan sebagai satu cara meningkatkan taraf hidup mereka memberikan semangat tentang nilai pendidikan dengan membawa model yang berjaya untuk berkongsi kejayaan menekankan bahawa model yang berjaya kini ialah pelajar yang tidak begitu cemerlang pada masa dahulu pastikan tugasan penguasaan dan perkembangan yang membolehkan pelajar memperoleh kejayaan LAYARI INTERNET www.

Ianya dipengaruhi oleh: a. Bandura(1977). Individu berkecendurungan untuk memilih tugas yang mereka fikir mereka rasa kompeten dan yakin dan mengelakkan tugas yang mereka tidak berkebolehan. Pelajar begini biasanya dapat pulih dengan cepat selepas sesuatu kegagalan dan mengatribusikan kegagalan kepada usaha yang kurang mencukupi/kurang dari segi pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai. peneguhan langsung amat penting dalam meningkatkan efikasi kendiri individu terhadap sesuatu tugas untuk membawa motivasi ke tahap yang lebih tinggi. gerak hati fisiologikal dan emosi Persepsi efikasi kendiri membantu dalam menentukan bagaimana individu menggunakan pengetahuan dan kemahiran yang diperoleh.2. Kepercayaan efikasi kendiri juga mempengaruhi pola pemikiran dan reaksi emosi seseorang. pengalaman lampau b.melibatkan diri dalam aktiviti secara aktif.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 5. input lisan daripada pihak luar terhadap kepercayaan kebolehan individu menyempurnakan tugas d. Semakin tinggi efikasi kendiri. semakin berusaha dan tekun seseorang pelajar. Efikasi kendiri merujuk kepada kepercayaan tentang kompetensi peribadi kita dalam sesuatu bidang. peniruan dan peneguhan vikarious.. merangka matlamat yang lebih mencabar dan mengekalkan komitmen dan meningkatkan usaha semasa menghadapi kegagalan. pengalaman vicarious c. Pelajar yang mempunyai kompetensi peribadi yang tinggi akan menghadapi tugas yang mencabar.6 Pendekatan Sosio-budaya Pendekatan sosio-budaya adalah gabungan antara pendekatan behaviorisme dengan kognitivisme. Ini boleh merangsang pencapaian manusia dan mempengaruhi pilihan seseorang terhadap tindakan selanjutnya. telah menyarankan betapa pentingnya Peneguhan vikarious dan pemerhatian. 166 .

stres. 2009 from http//:limuna. Teori Pembelajaran. Murid dan alam belajar. Educational Psychology: Developing Learners. Boon.H.Y.(1970).ac. (2008). Kumpulan Budiman Sdn. (2004). J.d). (2011) Murid dan Alam Belajar (2nd ed). adalah penting sebagai seorang guru   Meningkatkan efikasi kendiri pelajar dengan membantu mereka merangka matlamat realistik Merancang aktiviti yang sesuai dengan kebolehan mereka ujukan Chong L. (n. A. Woolfolk. (9th ed).E.edu. New Jersey: Merill Prentice Hall. Shah Alam: Oxford Fajar.uk/flm/motivation/vroom. A. Retrieved on October 21. Kuala Lumpur: PPK.Rashid. Educational psychology. Ormrod. P. A. (Siri Pendidikan Guru).html 167 . & Sharifah. kemurungan. Dalam pendekatan ini. Fakriah Syed Ahmad. Individu yang mempunyai efikasi rendah akan percaya bahawa sesuatu perkara lebih sukar daripada yang sebenarnya dan ini akan mewujudkan kebimbangan. (2009).EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Efikasi tinggi membantu dalam mewujudkan ketenangan apabila menghadapi tugas dan aktiviti yang sukar.K.. New York: Harper and Row Noriati. Motivation and Personality (2nd ed).ipislam.wmc. www.E.my. Maslow. New Jersey: Prentice Hall. Bhd Kementerian Pendidikan Malaysia ( 2001) Belajar cara belajar.

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR LATIHAN TEORI-TEORI BERKAITAN MOTIVASI Teori motivasi boleh dilihat dari perspektif Teori Pembelajaran Tingkahlaku Behaviorisme. Dengan merujuk nota kuliah dan carian internet isikan jadual di bawah. Teori Humanisme dan Teori Pembelajaran Sosial-kognitif. Teori Pembelajaran Kognitif. Jadual Menjelaskan Tentang Beberapa Perspektif Tentang Motivasi Konsep Perspektif tentang Motivasi Idea Utama Behaviorisme Huraian Humanistik Kognitif SosialKognitif 168 .

III. V. 3. Nyatakan lima strategi meningkatkan motivasi secara pendekatan humanis. Kegunaan gred Memberikan pujian spesifik Menggunakan permainan dan simulasi Merangsang keinginan untuk memperoleh pengetahuan Menggalakkan pelajar menentukan matlamat sendiri. Atribusi terhadap kejayaannya didasarkan kepada A satu lokus kawalan yang stabil B satu lokus kawalan luaran C satu lokus kawalan dalaman 7. Apakah 3 aspek yang telah disarankan oleh Bandura melalui Pendekatan sosiobudaya. 169 . A I. Ali memperoleh tujuh “A” dalam peperiksaan akhir tahun dan dia mengatribusikan kejayaan kepada galakan dan dorongan yang diberikan oleh ibu bapa dan gurunya. II dan III B I.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR LATIHAN UJI MINDA 1. Nyatakan perbezaan utama antara motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. II. Apakah motivasi intrinsik? 4. Apakah motivasi ekstrinsik? 5. IV. Apakah motivasi ? 2. III dan IV C II. Apakah yang ditegaskan dalam Teori Atribusi Weiner? 11. IV dan V 6. Apakah cara-cara untuk merangsang motivasi intrinsik? I. Apakah matlamat pendekatan humanistik? 9. Nyatakan 4 peranan guru dalam meningkatkan motivasi pelajar. 12. 10. IV dan V D III. Apakah yang ditekankan dalam pendekatan humanistik? 8.

3 PEMBENTUKAN PERSEKITARAN PEMBELAJARAN YANG KONDUSIF PENGENALAN Cuba renung kembali tajuk-tajuk yang anda telah pelajari. apakah aspek-aspek lain yang harus di beri perhatian dalam menghasilkan persekitaran pembelajaran yang kondusif? 170 .. bagaimana anda dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dalam bilik darjah? Cuba anda lakarkan pelan bilik darjah yang mempunyai persekitaran pembelajaran yang kondusif dengan maklumat dan pengetahuan yang diperolehi sepanjang kursus ini.. Aspek manakah paling mempengaruhi persekitaran bilik darjah? Berdasarkan pengalaman anda sebagai pengurus bilik darjah. Rajah di bawah menunjukkan contoh susunan bilik darjah yang selesa. FIKIRKAN.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 5. Selain daripada susunan fizikal bilik darjah yang selesa .

3b: Persekitaran Pembelajaran yang kondutif 171 .EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Rajah 5. membentuk dan mengekalkan prosedur dan peraturan serta meningkatkan kerjasama murid.3a Contoh susunan bilik darjah sekolah rendah yang selesa Pembentukan persekitaran pembelajaran yang kondusif boleh dikekalkan sekiranya tiga perkara ini dipatuhi iaitu strategu umum. Strategi Umum Pembentukan Persekitaran Pembelajaran yang Kondusif Prosedur dan Peraturan Kerjasama Murid Rajah 5.

Mengurus Aktiviti Kumpulan Secara Berkesan. guru juga perlu menyedari apa yang sedang dilakukan oleh murid-murid lain.  Mampu menangani situasi dalam bilik darjah yang bertindan tindih. 172 . memupuk sikap tolak ansur dalam kalangan mereka.  Mengekalkan kesinambungan isi pelajaran yang disampaikan untuk memastikan agar tumpuan murid-murid tidak terjejas semasa pertukaran guru antara sesi pengajaran. Dalam memastikan pengurusan yang berkesan dalam bilik darjah. Strategi umum a. cara pengurusan seelok-eloknya merangkumi tugas-tugas seperti berikut:  Menyedari apa yang berlaku dalam bilik darjah agar lebih mudah mengesan tingkah laku yang kurang sesuai dan tidak melampaui batas. Tindakan ini penting untuk merangsang murid menyiapkan tugas yang diberi secara berdikari tanpa pengawasan yang terlalu rapi.3. Walaupun prihatin. memastikan murid-murid menjadi lebih aktif serta mempunyai kawalan kendiri.1. Di samping itu. guru perlu Ini bagi menetapkan batasan-batasan tertentu.  Libatkan murid dalam aktiviti pembelajaran yang mencabar tetapi berada dalam tahap kebolehan mereka dan skop sukatan pelajaran. jika difikirkan perlu. semasa bergerak dari satu meja ke meja yang lain sambil membimbing murid-murid menyiapkan latihan. Strategi Autoritatif Guru boleh menggunakan strategi autoritatif seperti ibu bapa dengan memantau tingkah laku murid-murid di samping menggalakkan mereka untuk berdikari dari segi pemikiran dan perlakuan. b.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 5. Sebagai contoh.

Contoh panduan peraturan adalah seperti: • • • Bersopan sepanjang masa. Enam bidang yang dipertimbangkan apabila menjalankan rutin ialah:I.mengumpul tugasan interaksi antara murid dan guru misalnya cara guru menarik perhatian murid dalam pengajaran VI. II. Jangan tolak.pukul atau mencederakan orang lain. Membentuk dan Mengekalkan Prosedur dan Peraturan Apa itu prosedur? Prosedur memerihalkan bagaimana aktiviti-aktiviti dilaksanakan di bilik darjah. Gunakan perkataan “terima kasih”. Membentuk dan mengekalkan prosedur perlu ada untuk menjamin proses P&P yang lancar. pengurusan bilik darjah. “minta maaf”. peraturan menyenarai tindakan murid yang dibenar atau dilarang dalam bilik darjah.3.membersihkan bilih darjah rutin pengajaran dan pembelajaran (P&P). rutin pentadbiran misalnya mengambil rekod kedatangan murid pergerakan murid keluar masuk kelas seperti keluar ke tandas atau ke bilik guru III. Peraturan biasanya ditampal di tempat yang strategik dalam bilik darjah. interaksi antara murid seperti saling memberi bimbingan Secara ringkas. IV. 173 . Minta kebenaran orang lain sebelum menggunakan harta benda rakan. Peraturan bilik darjah yang dibentuk seelok-eloknya konsisten dan koheren (ada kesinambungan) dengan peraturan sekolah serta mematuhi prinsip-prinsip pembelajaran. Hormati harta benda orang lain. V.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 5.2.

a .3.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Patuhi Peraturan dalam Bengkel 5. hendak menyempurnakan sukatan pelajaran Seringkali guru asyik sehingga mengabaikan keperluan sosio-emosi murid. Antara strategi yang boleh dijadikan panduan oleh guru dalam membina hubungan adalah seperti: • • • • • Tanyakan murid secara peribadi mengenai perasaan pada hari berkenaan. Jadikan seorang pendengar aktif dan tumpukan perhatian kepada apa yang diperkatakan oleh mereka. b. jika perlu. Berkongsi dan memikul tanggungjawab bersama 174 . Meningkatkan Kerjasama murid Terdapat tiga strategi yang boleh digunakan. Tingkatkan kekerapan memanggil nama murid-murid semasa sesi pengajaran. Membina hubungan yang positif dengan murid.3. Guru hendaklah benar-benar mengambil berat tentang kebajikan murid yang diajar di samping pencapaian akademik mereka. Tuliskan nota ringkas yang mengandungi kata-kata motivasi. Maklumkan kepada mereka bahawa anda bersedia memberi sokongan moral.

Secara tidak langsung. komitmen mereka terhadap peranan mereka sebagai murid akan bertambah. Ganjaran harus diberi bagi penambahbaikan yang diperhatikan walaupun agak kecil. Memberi galakan mereka untuk menilai tingkah laku mereka. Beri peluang untuk murid melibatkan diri. Guru perlu kenal pasti pengukuhan mana yang sesuai bagi setiap murid. Memberi ganjaran bagi tingkahlaku yang sesuai. Gunakan galakan dan pembentukan tingkahlaku secara berkesan. Selain itu. persekitaran kelas haruslah kondusif untuk proses pembelajaran dan pengajaran yang berkesan dan lancar. hanya terdapat 175 . bukan mengawal tingkah laku.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Murid seharusnya diberi peluang untuk bersama-sama membentuk prosedur dan peraturan bilik darjah. c. • Berikut adalah garis panduan: • • Pilih pengukuhan yang berkesan. Kesimpulannya. Antara yang boleh dipertimbangan yang boleh dilakukan adalah : • • • • Melibatkan murid dalam perancangan dan pelaksanaan program dan aktiviti dalam bilik darjah. • Gunakan ganjaran untuk maklumkan penguasaan pembelajaran. Peranan guru adalah mewujudkan suasana bilik darjah dimana murid dapat mengambil bahagian dengan konsisten dalam aktiviti yang dirancang dan dilaksanakan. Jangan menerima alasan yang diberi.

Bina suasana bilik darjah yang mewujudkan perasaan dihargai dan kepunyaan serta mampu memotivasikanmurid. Wujudkan perasaan kemasyarakat dalam kalangan murid. xii. amat penting untuk kita teruskan dengan usaha agar dapat merealisasikan hasrat tersebut. Susunan meja guru dan murid memudahkan guru berinteraksi dengan murid. viii. vii. (Menepati kecerdasan pelbagai murid) ii. xiv. nilai penyayang dan prihatin guru dapat menarik minat murid untuk berada di dalam bilik darjah xiii. v. Memantau perlakuan dan aktiviti murid secara berterusan. Menetapkan peraturan bagi mengurangkan salah laku murid. x. Menambah baik bimbingan terhadap murid. Merancang aktiviti yang menekankan tugasan tingkah laku. Susunan kelas yang memudahkan interaksi guru dengan murid. xi. iv. Oleh itu. Memaklumkan aktiviti dan tugasan yang akan diberikan kepada murid lebih awal supaya murid bersiap sedia. Menyediakan aktiviti yang mendorong penglibatan murid. Bersiap sedia menghadapi kerenah dan tingkah laku murid serta mengatasi tingkah laku yang menggangu perjalanan P&P sebelum murid mempengaruhi rakan-rakannya yang lain.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR sebilangan kecil sahaja yang akan bersifat disruptif dan mengganggu perjalanan licin sesi pembelajaran. ix. Guru mudah dan mesra dalam berinteraksi dengan murid. vi. Menyesuaikan rancangan mengajar berdasarkan perkembangan dan minat murid. 176 . xv. iii. Perancangan yang teliti agar murid terus berminat untuk melaksanakan aktiviti P&P. Memberikan penghargaan dan ganjaran atas usaha-usaha serta sikap positif murid. Strategi mewujudkan ciri-ciri bilik darjah yang kondusif termasuklah: i.

(2004). Boon. (2011) Murid dan Alam Belajar (2nd ed). Kumpulan Budiman Sdn. P. (Siri Pendidikan Guru).. & Sharifah. Fakriah Syed Ahmad. [Online]. Educational psychology. A.project-approch.E.Mei10] Woolfolk. 177 . TAMAT BAB 5 Rujukan Chong L. Memberikan pilihan kepada murid untuk menentukan masa yang diperlukan bagi menyudahkan tugasan dan bagaimana untuk melaksanakan tugasan mereka. A.K.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR xvi.Rashid. (9th ed).Y. (2009).htm. Diperolehi: http://www.com/foundation/class. Murid dan Alam Belajar. The classroom – A Community of learners. New Jersey: Prentice Hall. [2008. Shah Alam: Oxford Fajar. Bhd Noriati.

Dalam satu sesi pengajaran Pendidikan Jasmani Cikgu Asmah telah menayangkan video yang menunjukkan cara melakukan servis dalam permainan badminton. kanak-kanak dapat (A) membentuk kemahiran fizikal (B) membentuk kemahiran intelek (C) membentuk kemahiran berfikir kritis (D) menguasai persediaan untuk kehidupan harian 2. ianya perlu dijalankan melalui (A) Pelaziman (B) Kerja amal (C) Kesediaan belajar (D) Pemulihan semerta 4.Tujuan utama main ialah memperkembangkan potensi kanak-kanak dari aspek jasmani.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR LATIHAN SOALAN ANEKA PILIHAN 1. kita dapat merumuskan bahawa Cikgu Asmah telah melaksanakan sesi pengajarannya dengan kaedah tunjuk cara jenis (A) Model statik (B) Model hidup (C) Model persepsi (D) Model simbolik 3. 178 . Menurut teori pembelajaran behaviouris. intelek dan sosio emosi secara seimbang dan menyeluruh. jika sesuatu tingkah laku hendak digalakkan. Susunkan langkah-langkah pembelajaran peniruan mengikut urutan yang betul. Melalui main simbolik dan main sosio dramatik. Bandura menyatakan bahawa pembelajaran boleh berlaku melalui peniruan. Berdasarkan penyataan di atas.

II dan III sahaja (B) I. Mendapat kepuasan. Teori Humanis yang diperolehi oleh Abraham Maslow memberi penekanan kepada beberapa prinsip penting berkaitan dengan aspek kemanusiaan.II dan V sahaja (C) II.III dan IV sahaja (D) III. ganjaran atau peneguhan selepas tingkah laku itu selesai dilakukan III. Pemberian gred III.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR I. Peningkatan daya cipta murid IV. Apakah aspek-aspek yang wajar dipraktikkan oleh seseorang guru berdasarkan teori tersebut? II.IV dan V sahaja 6. Memberi perhatian kepada tingkah laku yang mudah ditiru II. Penumpuan pembelajaran yang mengutamakan bimbingan guru (A) I. Bertanggungjawab di atas segala tindakan yang dilakukan VI. Peningkatan minat dan motivasi murid V. Menyimpan tingkah laku yang diperhatikan dalam fikiran (A) I IV III II (B) II IV III I (C) III I IV II (D) IV III II I 5. Melakukan tingkah laku itu seperti yang dilihat IV. Bermain boleh membantu kanak-kanak dalam perkara-perkara berikut kecuali (A) perkembangan fizikal (B) perkembangan intelek (C) perkembangan sosioemosi (D) perkembangan sikap bersaingan 179 .

seorang pelajar pendidikan jarak jauh membuat Ujian Pra dan Ujian Pasca dalam Unit Pembelajaran sebagai cara memantau kemajuan dirinya dalam kursus tersebut. pengetahuan tidak disampaikan kepada pelajar secara langsung tetapi pelajar harus membina pengetahuan sendiri. Azilah. Cik Laila memastikan kerja-kerja muridnya diperiksa dan diberi maklumbalas yang sepatutnya agar mereka dapat membaiki bidang kelemahan masingmasing. Baca empat situasi pembelajaran dalam jadual di bawah dengan teliti.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 7. Model pengajaran yang tepat menjelaskan keadaan di atas ialah (A) model sosial (B) model personal (C) model behavioris (D) model pemprosesan maklumat 180 . Jamilah mengikuti langkah-langkah yang ditunjukkan dalam tutorial Power Point cara menyelitkan tayangan video klip dalam persembahan slaidnya. Mana satu aktiviti yang berikut tidak merupakan pembelajaran aktif? (A) Main peranan (B) Bahas (C) Latih Tubi (D) Kajian Kes 8. Cikgu Ali menentukan dengan jelas objektif pembelajaran pada awal pengajaran supaya pelajarnya tahu kriteria pembelajaran yang perlu dicapai. Dalam pembelajaran aktif.

II. kemahiran ICT V. III. Berikut adalah jadual peranan dan sifat guru dan pelajar dalam pembelajaran bestari. kemahiran berfikir III. kemahiran kreatif II. kemahiran bekerjasama (A) I. Di antara kemahiran berikut yang manakah diterapkan dalam kurikulum sekolah bestari? I. II dan III sahaja (B) I. Apakah tujuan utama perubahan itu? (A) Ramai murid dalam kelas (B) Adanya sumber teknologi (C) Dapat memenuhi kehendak pelajar dan ibu bapa (D) Pembelajaran akan menjadi berkesan dan bermakna 11. Peranan Guru Pembimbing Peranan Pelajar Belajar secara aktif Sokongan psikologi Menggunakan budaya berfikir Menentukan hala tuju Menggunakan kemahiran penyelesaian masalah Membina kemahiran sosial X 181 . IV dan V sahaja (D) I. IV dan V sahaja 10. Strategi pengajaran dan pembelajaran Sekolah Bestari lebih berpusatkan pelajar.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 9. II dan IV sahaja (C) I. kemahiran peribadi IV.

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Pilih jawapan yang sesuai sekali untuk tanda (X). Cikgu Hasnah ingin meningkatkan kemahiran motor halus murid-muridnya. kecuali (A) menggalakkan pemerolehan pengetahuan (B) menggunakan strategi berpusatkan pelajar dan individu (C) membimbing muridnya untuk berusaha ke arah kecemerlangan dan kesempurnaan (D) mengetahui bahawa kandungan pemeblajaran seharusnya dirancang untuk memenuhi keperluan individu 14. pembelajaran berlaku disebabkan aktiviti pelaziman. Oleh itu. aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang paling sesuai berbentuk (A) latih tubi (B) bercerita (C) demonstrasi (D) uji kaji 13. (A) menguasai kemahiran ucapan awam (B) menggunakan ICT dalam tugasan (C) bekerjasama dengan rakan-rakan sebaya (D) menghormati guru dan kawan 12. guru yang bersifat humanis mempunyai ciri-ciri berikut. Berdasarkan pernyataan di atas. Pendekatan humanistik dalam pengajaran berfokuskan kepada unsur-unsur minat dan keperluan asas manusia. Dalam pendekatan behavioris. Aktiviti bermain yang paling sesuai untuk mencapai objektif tersebut ialah (A) main doh (B) main masak-masak (C) main ‘Laga Ayam Jantan’ (D) main ‘Polis dengan Pencuri’ 182 .

Beliau berkata. Seorang guru mendapati sekumpulan murid Tahun 5 masih tidak menyiapkan tugasan Pendidikan Kesihatan yang diberikan pada minggu lepas. Berikut ialah ciri-ciri yang terdapat dalam main kecuali (A) berpasukan (B) memberi keseronokan (C) bermotivasi secara intrinsik (D) bebas dipilih oleh peserta yang bermain 16. Apakah persamaan antara pengajaran dan pembelajaran? (A) Pembelajaran mengutamakan interaksi guru manakala pengajaran mengutamakan interaksi murid (B) Pengajaran merupakan proses untuk memberi kemudahan kepada pembelajaran (C) Pengajaran berlaku secara formal manakala pembelajaran secara formal dan tidak formal (D) Pengajaran dan pembelajaran ialah aktiviti untuk mengubah tingkah laku guru dan murid 183 . Konsep-konsep penting dalam Teori Humanistik ialah seperti berikut kecuali (A) kebebasan belajar apa yang diminati (B) kebajikan & keperluan murid diutamakan (C) perkembangan potensi individu dengan sepenuhnya (D) permainan dipentingkan dalam pengajaran pembelajaran 18.” Teknik modifikasi tingkah laku yang digunakan oleh guru tersebut ialah (A) Pengasingan (B) Peneguhan positif (C) Peneguhan kendiri (D) Peneguhan negatif 17.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 15. “Kamu semua tidak dibenarkan bermain bola sepak semasa Pendidikan Jasmani sehingga kamu menyiapkan tugasan yang diberi.

berpindah ke kemahiran atau isi kandungan yang lain apabila sudah menguasai kemahiran atau kandungan sebelumnya. Merujuk kepada pernyataan di atas. Pelajar belajar dalam masa yang cukup dan fleksibel. guru sedang melaksanakan (A) pembelajaran masteri (B) pengajaran kontekstual (C) pengajaran berasaskan projek (D) struktur pembelajaran koperatif 184 . (D) pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan yang berlandaskan teknologi untuk memenuhi keperluan murid. Konsep Sekolah Bestari merujuk kepada (A) sekolah yang mempunyai ramai bilangan cerdik pandai. belajar mengikut unit demi unit. 22.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 19. (C) pengajaran dan pembelajaran yang berfokus kepada teknologi maklumat. Gagne menyenaraikan sembilan perisitiwa pengajaran yang berlaku dalam proses pembelajaran. Pembelajaran Bestari memerlukan seseorang murid mempunyai kemahiran generik seperti berikut kecuali (A) kemahiran berfikir (B) personaliti yang unggul (C) mempunyai kemahiran belajar (D) kebolehan menilai dan mentafsir 20. (B) sebuah sekolah yang lengkap dengan kemudahan komputer. Pelajar belajar mengikut aras kebolehan sendiri. Yang manakah perisitwa yang terakhir dalam senarai ini? (A) menilai prestasi murid (B) mendapatkan perhatian murid (C) merangsangkan pembelajaran sedia ada (D) memperkukuhkan ingatan dan pemindahan ke konteks lain 21.

ada kinestetik dan pada ketika waktu tertentu seperti pagi. Berdasarkan pernyataan ini.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 23. gaya pembelajaran pelajar ini dipengaruhi oleh faktor (A) emosi (B) fisiologi (C) sosiologi (D) persekitaran Menurut Dunn & Dunn. petang atau malam dan sebagainya 25. pelajar ini suka belajar dalam keadaan yang diselangi visual. auditori. 24. Mengikut teori Pelbagai Kecerdasan. Manakah antara di bawah ini bukan tunjang pembelajaran bestari? (A) pembelajaran akses kendiri (B) pembelajaran kadar kendiri (C) pembelajaran terarah kendiri (D) pembelajaran kesedaran kendiri . Cikgu Seroja mendapati beberapa orang muridya begitu petah bercakap dalam memberi pendapat tentang tajuk yang dibincangkan. ini menunjukkan murid-murid tersebut mempunyai kecerdasan (A) Ruang (B) Linguistik (C) Kinestetik (D) Interpersonal TAMAT 185 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times