EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

TAJUK 1 Sinopsis

ALAM BELAJAR

Bab ini menjelaskan konsep alam belajar dari segi psikososial, fizikal dan komuniti pembelajaran. Bab ini juga menghuraikan pengalaman langsung pembelajaran kanak-kanak dan membincangkan konsep main dan kepentingan bermain dalam proses pembelajaran. Peranan main dalam proses pembelajaran adalah sangat penting. Tidak dapat dinafikan bahawa kanak-kanak belajar melalui proses bermain. Main boleh dikategorikan kepada permainan sosial dan permanian kognitif. Main ialah asas yang kukuh kepada pembelajaran bahasa, berfikir secara logik dan kreatif serta mematuhi peraturan dan cara hidup. Guru wajar

memanfaatkan proses main untuk menghasilkan pembelajaran yang berkesan. Perancangan yang rapi amat diperlukan untuk mendapatkan kesan yang baik. Ciri-ciri main selaras dengan ciri-ciri pembelajaran berkesan yang merangkumi aspek-aspek penglibatan aktif, motivasi intrinsik, bebas untuk memilih, menyeronokkan, proses penyesuaian, penerokaan dan simulasi. Kesimpulannya, alam belajar merupakan suasana belajar yang dapat merangsang minat belajar kanak-kanak dalam mencapai matlamat perubahan tingkah laku.

Hasil Pembelajaran
1. Menerangkan konsep alam belajar. 2. Menghuraikan elemen-elemen fizikal, psikososial dalam mewujudkan persekitaran yang kondusif. 3. Menjelaskan konsep main dalam proses pembelajaran kanak-kanak. 4. Menerangkan pembelajaran. 5. Menghubungkaitkan pengalaman belajar kanak-kanak dengan konsep pengalaman langsung 1 peranan dan kepentingan bermain dalam proses

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

KERANGKA TAJUK

Rajah 1.1: Kerangka Tajuk Alam Belajar

2

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

1.0 KONSEP ALAM BELAJAR

FIKIRKAN... Pada pandangan anda, apakah aspek-aspek dalam alam belajar yang mempengaruhi perkembangan seorang pelajar dari segi fizikal, emosi, intelek dan rohani? Antara aspek-aspek yang telah anda kenalpasti, manakah yang paling penting dan kritikal sekali? Mengapa?

Alam belajar dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan atau suasana belajar yang dapat merangsang minat belajar kanak-kanak dalam mencapai matlamat perubahan tingkah laku ke arah yang positif dan daripada tidak tahu kepada tahu.

1.1 ALAM FIZIKAL
Fizikal boleh diibaratkan sebagai ‘guru yang kedua’ bagi seseorang

pelajar dalam bilik darjah. Alam fizikal banyak mencerminkan gaya pengajaran seorang guru di bilik darjah. Sususan kerusi dan meja , pokok-pokok dalam pasu, gambar-gambar pemandangan, papan kenyataan, hasil kerja pelajar akan mewujudkan satu keadaan yang kondisif untuk seseorang pelajar.Penyusunan meja kerusi pelajar sebagai gaya auditorium, gaya bersemuka, gaya off-set, gaya seminar dan gaya kluster akan membantu pelajar untuk meningkatkan pelajaran mereka. Lima susunan bilik darjah yang biasa digunakan oleh guru:

3

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

a. Gaya Auditorium

b. Gaya Bersemuka

4

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

c. Gaya ‘off-set’

d. Gaya Seminar

5

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

e. Gaya Kluster/ Berkelompok

FIKIRKAN... Cuba anda renungkan soalan berikut: Adakah sesebuah bilik darjah hanya terdiri daripada meja dan kerusi sahaja? Sebuah bilik darjah bukan hanya terdiri daripada meja dan kerusi sahaja tetapi perlu mengambilkira aksesori-aksesori untuk “sentuhan peribadi” (personal touch) seperti; pokok-pokok pasu gambar-gambar papan-papan kenyataan o poster / carta pendidikan o hal-ehwal umum o kata-kata hikmah o sudut bacaan o jadual-jadual : waktu / bertugas / dan lain-lain. 6

cekap. berkeyakinan diri dan mengambil berat tentang keselamatan dan keselesaan pelajar akan memenuhi keperluankeperluan psikososial murid-murid yang diajar. beramah tamah. suasana yang kondusif . tingkah laku yang diterima dan saling berbudi bahasa akan membantu seorang pelajar dalam aspek keselamatan dan keselesaan mereka dalam persekitaran sekolah.2 Psikososial Faktor psikososial seperti nada suara yang sesuai. 2: Faktor Psikososial 7 . Rajah1.Seorang guru yang prihatin terhadap kebajikan pelajar dan mudah didampingi.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 1.

 Penglibatan murid-murid dalam pembelajaran koperatif bersama rakan sebaya mereka. Bilik darjah sebagai komuniti pembelajaran berpegang pada prinsip-prinsip .  Tanggungjawab ke atas pengetahuan dan kawalan terhadap ilmu yang akan diperoleh diperkongsikan bersama. Ciri-ciri satu komuniti pembelajaran.  Kolaborasi sesama murid melalui pembelajaran koperatif. Biasakah anda dengar istilah ‘sekolah sebagai komuniti pembelajaran’? Apakah yang anda faham dengan konsep tersebut? Komuniti pembelajaran merujuk kepada sekumpulan manusia yang belajar bersama-sama dalam satu persekitaran yang selamat lagi menggalakkan dengan adanya dialog.. FIKIRKAN.  Sumber jaringan sokongan akademik dan sosial..  Pembelajaran menitikberatkan pemahaman.   pihak sekolah semua warga sekolah 8 . maklumbalas.3 KOMUNITI PEMBELAJARAN Konsep kedua alam belajar yang penting dalam pembentukan murid berkaitan dengan komuniti pembelajaran. refleksi dan penurunan kuasa. Perlaksanaan komuniti pembelajaran melibatkan kedua-dua pihak.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 1.  Fokus kepada pembinaan pengetahuan dan hasil pembelajaran.  Kolaborasi antara murid-murid dengan guru bagi memikirkan alternatif penyelesaian masalah.

Ekosistem. Mikrosistem. sekolah-jiran. kaedah pengurusan.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 1. adik beradik. jiran dan guru. Pengalaman dengan persekitaran yang tidak melibatkan murid secara langsung tetapi keputusan yang diambil dalam persekitaran tersebut memberi kesan kepada kanak-kanak dan dewasa yang terlibat dengan kanak-kanak tersebut. rumah jiran.1 Teori Ekologi Bronfenbrenner Teori Ekologi Bronfenbrenner menjelaskan pengaruh sosiobudaya persekitaran terhadap perkembangan dan pembelajaran individu. d. Perkembangan individu dipengaruhi oleh norma-norma . Contoh ibubapa. b.Apa yang berlaku dalam satu mesosistem boleh mempengaruhi interaksi dengan mikrosistem yang lain. kemudahan dan peraturanperaturan yang dikuatkuasakan oleh tempat membeli belah secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan sosial kanak-kanak tersebut.nilai-nilai dan amalan masyarakat . Perhubungan antara mikrosistem. Makrosistem. Contoh sekolah-pasar raya. rakan-rakan. Misalnya dalam sesetengah masyarakat peranan jantina dititik 9 . c. Elemen-elemen dalam setiap sistem dalam model Bronfenbrenner ialah seperti berikut: a. Contoh rumahsekolah. Persekitaran yang terdekat dimana kanak-kanak mempunyai interaksi secara langsung dan menghabiskan paling banyak masa.3. Misalnya keadaan rumah boleh mempengaruhi tingkah laku individu di sekolah. Mesosistem.

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR beratkan (santrock 200H). Perubahan keadaan dalam sesuatu tempat masa .Misalnya kanak-kanak hari ini lebih berfokus kepada permainan komputer jika dibandingkan dengan kanakkanak dua atau tiga puluh tahun dahulu yang lebih gemar bermain di persekitaran rumah. Sistem Makro Sistem Krono Sistem Ekso Sistem Meso Sistem Mikro Rajah 1. Kronosistem. 10 . kaum lelaki diberi peranan yang lebih dominan dimana mereka diberi peluang pelajaran dan pekerjaanpekerjaan yang penting e.3: Teori Sistem Ekologikal Bronfenbrenner Interaksi elemen-elemen dalam 5 sistem ekologikal Teori Ekologi Bronfenbrenner boleh mempengaruhi perkembangan dan pembelajaran murid.Di sesetengah Negara.

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR PERBINCANGAN Apakah implikasi teori ini kepada anda sebagai seorang guru? 1. 2001.s 144) 11 . REHAT 1.3.4 PERANAN DAN KEPENTINGAN MAIN DALAM PEMBELAJARAN MURID-MURID 1. Oleh yang demikian persekitaran boleh mempengaruhi perkembangan dan pembelajaran murid secara mutlak. Persekitaran yang membina dan positif akan membantu pelajar mencapai kecemerlangan dalam akedemik manakala persekitaran yang tidak sesuai atau negatif akan membantutkan segala usaha yang diambil oleh pelajar tersebut. Ia merupakan satu keperluan dalam alam kanak-kanak.1 Konsep dan Peranan Main Konsep main boleh dijelaskan sebagai “tingkah laku dinamik. aktif dan konstruktif uang telah disebatikan dalam diri kanak-kanak. Persekitan yang diwarisi oleh seorang pelajar akan membentuk tingkah laku yang akan mencorakkan perkembangan akedemik dan sahsiah. dari peringkat bayi sehingga peringkat remaja” (Brewer.4.2 Implikasi Sistem Teori Ekologi Bronfenbrenner kepada guru. Persekitaran banyak mempengaruhi tingkah laku dan perkembangan intelek dan rohani seorang pelajar. m.

Main adalah proses di mana pembelajaran berlaku. Pengalaman langsung yang paling asas dan 12 . main ialah tugas belajar kanak-kanak. Sebenarnya dari perseptif kebebasan dan emosi yang menenangkan jiwa. baca buku tentang labah-labah. kesemua perasaan ini member kesediaan kognitif kepada individu tersebut untuk belajar pada tahap optimum. main dianggap tidak mendatangkan faedah dan hanya membuang masa dan tenaga sahaja. Pengalaman tersebut masih meninggalkan perasaan kegembiraan. kanak-kanak belajar berkenaan diri sendiri dan hubungan dengan alam persekitarannya. psikologi. Maka sebagai pendidik. semula jadi ialah bermain. Oleh itu proses pembelajaran adalah lebih berkesan bagi kanakkanak yang masih dalam peringkat perkembangan Operasi Konkrit (7-12 tahun) untuk mengalami persekitaran pembelajaran yang berunsurkan hands-on. guru dan ibu bapa harus mengatur peluang untuk kanak-kanak mengalaminya.4. penglibatan dan eksperintial. 1.2 Pengalaman Langsung Melalui Bermain Cara pembelajaran terbaik untuk kanak-kanak belajar tentang dunia mereka adalah melalui pengalaman langsung. Kanak-kanak mungkin mempunyai pengalaman langsung yang terhad. “ Jangan tengok labah-labah ini.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Sudah tentu anda masih ingat pengalaman bermain semasa anda di bangku sekolah. Oleh yang demikian.” Seseorang akan memahami apa yang diperkatakan oleh orang lain berdasarkan pengalaman mereka. kita harus bawa keseronokan ini dalam bilik darjah. Ibu bapa tidak akan berkata. Tanpa pengetahuan dan kefahaman tentang konsep ini. Melalui bermain. Bermain merupakan aktiviti di dalam kehidupan seharian kanak-kanak. ibu-bapa. orang dewasa dan guru perlu meahami perana dan kepentingan main dalam proses pembelajaran kanak-kanak di sekolah rendah.

. . . I.amali.lawatan sambil belajar. .com/articles/view/20101103/local/children-getfirst-hand-experience-of-traffic-control] PERBINCANGAN Senaraikan tiga peranan main yang signifikan dalam proses pembelajaran.kerja lapangan.projek pembelajaran berkumpulan. 13 .EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Contoh-contoh pengalaman langsung yang boleh diimplementasikan merentasi topik dan bahantara yang berbeza-beza ialah. . Layari Internet [Rujukan:http://www. dll.drama.timesofmalta. .pendidikan luar. II. _________________________________ _________________________________ _________________________________ III.

mensintesisi dan menguji g. Kemahiran motor kasar yang dapat dikembangkan melalui aktiviti seperti berlari bebas. penerokaan. a. rumusan. 14 . social) yang menyumbang kepada perkembangan intelek f. 1. perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa. Main menyediakan saluran untuk kanak-kanak menggunakan tenaga yang berlebihan d. pemupukan nilai murni seperti motivasi intrinsic. keyakinan diri dan berani bertindak. motor. penglibatan. Perkembangan Fizikal Kanak-kanak menguasai kawalan motor halus dan motor kasar melalui bermain. Main membolehkan kanak-kanak menyediakan diri kea rah kedewasaan atau kematangan e. bermain boleh membantu kanak-kanak dalam perkembangan fizikal. perkembangan sosioemosi. melompat. perasaan dan emosi b.5 KEPENTINGAN MAIN DALAM PROSES PEMBELAJARAN KANAK-KANAK 1. penemuan. kanak-kanak memerlukan aktiviti bermain kerana: a. Main dapat mewujudkan perasaan teneng dan menghiburkan hati c. latih tubi.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 1. Main membudayakan proses pembelajaran termasuk mengulang. Main membantu dalam pembentukan jati diri. Main memberikan peluang kepada kanak-kanak meluahkan idea.5. Peniruan. mengangkat. memanjat. kemahiran interpersonal.perkaitan. ketrampilan diri. Main memberikan peluang kepada kanak-kanak belajar menyelesaiakan pelbagai bentuk masalah (kognitif. membuat huraian.1 Mengapa bermain? Mengikut Piaget (1962).5.2 Kepentingan dan Faedah Bermain Secara umum. ketahanan. latihan. menendang.

Permainan imaginative seperti ini memberikan latihan kepada kepada kanak-kanak mengenali alam dewasa. mengikat reben. menajak kanak-kanak keluar daripada pola egosentrik. Ini member kesedaran kepada kanakkanak tentang fungsi badan sendiri. menampal dan mencantum dapat mengembangkan kemahiran motor halis dan koodinasi mata-tangan. Aktiviti main peranan seperti berpura-pura menjadi doctor dan pesakit atau menaiki bas olok-olok member latihan kepada kanak-kanak untuk menguasai pengethuan dari pesekitaran seta membantu perkembangan kemahiran bersosialisasi. kegunaan ruang dan arah tujuan. Mereka dapat belajar menangguh kehendak semerta diri (delayed gratification) untuk mencapai matlamat jangka panjang. Mereka belajar bekerjasama untuk mencapai matlamat kumpulan. kanak-kanak berpeluang belajar berinteraksi dengan orang lain secara positif. kraftangan dan membentuk menggunakan doh. keyakinan diri serta melahirkan sentiment dan menstabilkan emosi. jigsaw puzzles. menghormati hak orang lain. Aktiviti membutang. b.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR membaling dan menyambut (bola). bersabar dan bertolak ansur. melukis. mewarna. Perkembangan sosioemosi Semasa bermain. Kemahiran manipulative dapat dibina melalui aktiviti seperti mencucuk benang ke dalam manik. 15 . mengambil kira pandangan rakan. Dengan itu main member peluang kepada kanak-kanak membina konsep kendiri yang positif.

puzzle. semulajadi dan seronok. teka -teki. memerhati. membuat rumusan.4: Jenis-jenis main 16 . permainan bahasa. membezakan.6 JENIS-JENIS MAIN JENIS-JENIS MAIN MAIN SOSIAL(MILDRED PARTEN 1932) MAIN KOGNITIF (PIAGET 1962) Rajah 1. nyanyian dan congkak membantu mengembangkan kemahiran bahasa. dan membuat perbandingan. matematik dan sains serta berfikir secara logic dan kreatif. membuat urutan. Kanakkanak juga dapat meningkatkan kemahiran penggunaan bahasa dalam persekitaran yang relaks. 1. Aktiviti seperti membina blok.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR c. meramal. Perkembangan Kognitif dan Bahasa Bermain juga dapat membantu memperkembangkan kebolehan kognitif seperti mengenal pasti. mengkategori. permaiana dam.

Jenis-jenis main sosial: Unoccupied Play Main Pemerhati (Onlooker Play) Main Solitari (Solitary Play) Main Selari (Parallel Play) Main Gabungan (Associative Play) 17 . Main Sosial (Social Play) Kanak-kanak bermain bersama dalam kumpulan atau dalam lingkungan kawasan permainan secara sendirian atau berinteraksi dengan bahan.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR FIKIRKAN Pernahkah kita berfikir bahawa kanak-kanak memerlukan main dalam perkembangan kognitif. dan permainan kognitif a. psikomotor dan afektif. Terdapat 2 kategori main iaitu permainan sosial yang diutarakan oleh Parten(1932) pula dipelopori oleh Piaget (1962).

18 .Murid berada dalam lingkungan kawasan permainan tetapi tidak bermain Main Solitari (Solitary Play) .EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Main Koperatif (Cooperative Play) Unoccupied Play(Perlakuan tidak menentu) .Murid bermain secara perseorangan / bersendirian tanpa menghiraukan rakan sekelilingnya.

Kanak-kanak diberi peranan dan objek khusus dan mereka mematuhi peraturan yang ditetapkan. 19 .Murid bermain dalam satu kumpulan dan bekerjasama untuk mencapai satu matlamat.Penglibatan murid dalam permainan ini adalah minima atau tidak langsung tetapi lebih suka memerhati rakan-rakan mereka bermain.Murid bermain secara kumpulan menggunakan peralatan yang sama tetapi tiada matlamat dan peranan juga tidak ditentukan. Main Gabungan (Associative Play) .EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Main Pemerhati (Onlooker Play) . Main Koperatif (Cooperative Play) .

psikomotor. Main Kognitif(Cognitive Play) Murid menggunakan bahan konkrit/maujud untuk memperolehi pengetahuan dan meningkatkan perkembangan kognitif. Jenis-jenis main kognitif : Main Fungsian (Functional Play) Main Fantasi (Fantasy Play) Main Berperaturan (Games & Rules) Main Konstruktif (Constructive Play) Main Dramatik (Dramatic Play) Main Fungsian (Functional Play) Kanak-kanak menggunakan sensori motor dan tubuh badan melakukan sesuatu aktiviti seperti melompat atau memanipulasi objek yang melibatkan pengulangan pergerakan. 20 .EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR b. sosioemosi dan kreativiti.

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Main Fantasi (Fantasy Play) Kanak-kanak menggunakan imaginasi dan main peranan untuk mencipta aktivitiaktiviti baru di luar dunia ini berasaskan imaginasi dan daya kreativiti mereka seperti mengambil kotak untuk mewakili sebagai kereta ) Main Berperaturan (Games and Rules) Kanak-kanak bermain mengikut peraturan yang telah ditentukan dam. ketingting) (polis sentri. 21 .

memasak) Main Sosiodrama (Sociodramatic Play) Melibatkan interaksi verbal di antara kanak-kanak untuk melakonkan watakwatak dalam aktiviti ini. 22 . Dua kategori main sosiodrama : Main yang melibatkan peristiwa harian yang benar dan realistik Main sosiodrama fantasi dan imaginasi kanak-kanak.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Main Konstruktif (Constructive Play) Kanak-kanak bermain menggunakan bahan untuk membina pengetahuan dan mengenali dunia mereka (cipta istana pasir. binaan.

d. Proses penyesuaian yang menyeronokkan (pleasure adaptation) Semasa bermain kanak-kanak melalui proses penyesuaian diri dengan persekitaran. e. Mereka juga membuat manipulasi terhadap bahanbahan. Mereka melibatkan diri secara aktif berinteraksi dengan rakan dan persekitaran. Motivasi intrinsik (intrinsic motivation) Keinginan untuk bermain berlaku secara semulajadi dan datang dari dalam diri individu itu sendiri. Dengan itu kanak-kanak dapat meneroka cara bermain serta menjelajah alam sekeliling serta menyesuaikan dirinya dengan persekitarannya. doktor. Penglibatan Aktif (active involvement) Apabila kanak-kanak bermain. peraturan. Peranan guru ialah untuk menyediakan persekitaran yang memberangsangkan dengan sekatan yang minima.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 1. c. Penerokaan (exploration) Kedua-kedua jenis main.7 CIRI-CIRI MAIN a. terdapat ciri penerokaan seperti meneroka alat permainan. dan 23 . bukannya disebabkan oleh ganjaran luar. Seringkali kanak-kanak bermain untuk keseronokan dan kepuasan diri. b. Kanak-kanak sendiri pilih apa. Pemilihan jenis permainan harus datang dari keputusan kanak-kanak sendiri. Bebas untuk memilih (freedom of choice) Main tidak boleh dipaksa. keperluan hidup dan lain-lain peranan yang dijangkakan. budaya. kahwin dan lain-lain menyediakan peluang kepada kanak-kanak membuat penyesuaian yang menyeronokkan berdasarkan budaya hidup di dalam atau luar masyarakatnya. Main sosiodrama atau simbolik seperi main perang. cara berkomunikasi. cara dan bila hendak bermain. Mereka menggunakan motor kasar dan motor halus. pergerakan badan diperlukan. tempat permainan. sosial dan kognitif.

melompat dan membuai di taman permainan merupakan penerokaan persekitaran fizikal dari segi ruang. Apa yang penting ialah kebijaksanaan guru untuk mengenal pasti pengalaman main yang bersesuaian dengan peringkat umur kumpulan kanak-kanak tertentu. Setiap peristiwa/ bahan/ rakan merupakan pengalaman baru dan mempunyai kelainan Membuka dan memasang alat permainan merupakan penerokaan. Simulasi (Simulation) Main merupakan bentuk simulasi jika ia dilakukan menyerupai situasi sebenar. Sebenarnya main membantu dalam perkembangan kebolehan akademik mereka.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR persekitaran. Semasa bermain. 1. memujuk dan memberi penerangan. yang lebih berbentuk penerokaan. Lakonan dan main peranan yang disediakan dengan kostum dan props yang mirip kepada senario sebenar dapat memberi kefahaman dan penghayatan pelakon (kanak-kanak) merasakan watak yang dimainkan. 2001) Konsep main dalam persekitaran sekolah rendah adalah berbeza dengan persekitaran prasekolah. pengujian hipotesis secara saintifik. mereka robot dan model. jarak. mempertahankan idea. Aktiviti berlari. kanak-kanak berpeluang untuk berbual. memberi pendapat. Kanakkanak meneroka cara menggunakan fungsi alat permainan dengan efisien. kelajuan dan arah. Kadang-kadang guru berpendapat peluang pembelajaran akademik mungkin terjejas jika kanak-kanak sekolah rendah menghabiskan masa untuk bermain. Pengalaman mainan pupet atau lakonan muzikal menyediakan kanak-kanak untuk memperkembangkan bahasa lisan serta 24 .1 Bermain Dalam Persekitaran Sekolah Rendah (Brewer. mencipta alat/mainan daripada bahagianbahagian terbuang. memanjat. Kanak-kanak sekolah rendah belajar daripada aktiviti main seperti membuat binaan daripada pelbagai bahan. f.7.

c. Main Terarah (Directed Play) Permainan ini ditetapkan oleh guru seperti yang diarah atau ditetapkan mengikut peraturan atau undang-undang. bahan-bahan dan juga peraturan yang bersesuaian untuk mengendalikan aktiviti main sambil belajar. a. masa.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR menyalurkan idea secara simbolik – yang merupakan asas kepada kemahiran membaca. Guru memberi arahan dan kanak-kanak menyempurnakan tugasan tersebut. Contohnya. Aktiviti bermain dalam persekitaran sekolah rendah boleh dilihat sebagai satu kontinum yang bermula daripada main bebas kepada main terancang kepada main terkawal. Aktiviti ini dijalankan bawah bimbingan guru. Peranan guru ialah untuk menyediakan persekitaran yang memberangsangkan dengan sekatan yang minima. Guru mengenal pasti bahan tertentu dan kanak-kanak membuat pilihan. contohnya. Kanak-kanak memilih daripada kepelbagaian bahan yang ada untuk main bebas. b. Main Terancang (Guided Play) Main terancang mempunyai unsur-unsur main bebas tetapi unsur-unsur berkenaan telah dirancang oleh guru dengan rapi untuk mencapai matlamat tertentu. tambah. aktif dan menyeronokkan. Main Bebas (Free Play) Main bebas merupakan tingkah laku yang dimotivasikan secara intrinsik. tolak dan kemahiran membuat keputusan. tanpa matlamat nyata. 25 . guru menggunakan permainan Monopoli untuk memperkukuhkan pembelajaran konsep nombor. dalam subjek matematik.” mainan dalam bulatan seperti “Follow the leader” dan sebagainya. Guru perlu memastikan terdapatnya peluang. nyanyian sambil melakukan aksi seperti “Kalau rasa gembira tepuk tangan.

2 Peranan Guru Dalam Proses Main Guru memilih pengalaman main untuk disepadankan dengan matlamat program • Jika matlamat menekankan penemuan – mainan bebas • Jika guru ingin pelajar mempamerkan kemahiran khusus – mainan terarah Adalah perlu bagi guru perlu   membuat pemerhatian tentang kelakuan kanak-kanak. pencapaian dan perkembangan kanak-kanak dari aspek fizikal. merekodkan tingkahlaku. emosi. Hormati pemikiran kanak-kanak dan sistem peraturannya.  mencelah pada masa yang sesuai. intelek.  kemukakan soalan-soalan fokus. Pencelahan tidak berbentuk halangan untuk mematikan semangat dan minat kanak-kanak  menilai untuk mengesan perkembangan dan keperluan kanak-kanak.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 1.7. memberi bantuan di mana dan jika perlu. berikan maklumat bila dikehendaki oleh kanak-kanak. menyediakan persekitaran yang kaya dan aktiviti perlu ditukar dan diubah susunannya dari semasa ke semasa  merangsang main dengan menunjukkan minat dan sokongan terhadap tindakan kanak-kanak  bertindak balas terhadap minat kanak-kanak atau berkongsi pengalaman. Data-data yang diperolehi dijadikan asas perancangan bagi setiap individu 26 . sosial dan bahasa.

sosioemosi dan fizikal kanak-kanak. cuba senaraikan 3 jenis permainan tradisional untuk setiap kategori. Permainan Sosial Permainan Kognitif Pilih satu permainan tradisional dan nyatakan kepentingannya kepada perkembangan intelek. Dan fungsinya kepada perkembangan kognitif. Terdapat 2 kategori main iaitu permainan sosial dan permainan kognitif. Dengan merujuk kepada nota kuliah dan carian internet. Jenis Permainan Traditional: Perkembangan intelek Perkembangan sosioemosi Perkembangan fizikal 27 . psikomotor dan afektif.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR PERBINCANGAN Aktiviti Anda telah pun belajar tentang kepentingan main dalam dunia kanak-kanak.

umur. Siapakah kanak-kanak yang terlibat?( jantina.intelek dan sosio-emosi.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR LATIHAN TUGASAN Dalam kumpulan empat orang. Bentangkan hasil pemerhatian anda dengan menggunakan persembahan Powerpoint yang merangkumi gambar foto. hubungan antara mereka) iii. Apakah faedah aktiviti main ini kepada kanak-kanak dari segi fizikal. Sediakan satu laporan bertulis yang merangkumi aspek-aspek di bawah: i. 28 . grafik. Di manakah aktiviti ini berlangsung? iv. Apakah jenis main yang anda perhatikan? ii. klip video dan sebagainya. Apakah perasaan kanak-kanak yang sedang bermain dan bagaimana ianya dikenalpasti? v. buat pemerhatian ke atas kanak-kanak yang sedang bermain sama ada di pusat prasekolah atau di rumah.

.. Pengalaman langsung boleh diimplementasi secara meluas merentasi topik dan bahantara berbeza-beza. Sedarkah anda bahawa sesebuah bilik darjah bukan hanya terdiri daripada meja dan kerusi sahaja? Anda juga perlu memberi perhatian kepada aksesori-aksesori yang akan memberi “sentuhan peribadi”.. apakah cara-cara penyusunan bilik darjah yang sesuai bagi anda membentuk stesen-stesen pembelajaran? 5... Apakah bentuk penyusunan bilik darjah yang anda syorkan sekiranya anda ingini murid-murid anda berkolaborasi dalam kumpulan kecil bagi pembincangan secara kelas? 4. 8.. Jikalau anda merancang untuk mengendalikan pembelajaran bercorak kadar kendiri dan beisifat individu. Ahli-ahli teoris berpendapat bahawa persekitaran fizikal yang kondusif boleh diibaratkan sebagai guru kedua dalam bilik darjah! Apakah kepentingan persekitaram fizikal yang kondusif? 7... Pengalaman langsung berpegang kepada prinsip pembelajaran eksperiential. antaranya termasuk . 29 . Apakah empat elemen aspek-aspek psikososial yang dimaksudkan merangkumi? 3. 10...... Apakah sentuhan peribadi yang dimaksudkan? 6. cuba anda jelaskan apakah antara pendekatan yang sesuai digunakan oleh guru. Apakah itu komuniti pembelajaran? Bilik darjah yang beroperasi sebagai komuniti pembelajaran.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR LATIHAN UJI MINDA 1. Berdasarkan prinsip-prinsip di atas.. Apakah tiga aspek alam belajar yang difikirkan penting dalam pembentukan murid yang menyeluruh? 2.. apakah prisip-prinsip yang perlu dipegang? 9.....

W & Jane. New Jersey: Prentice Hall. (2004). A. (9th ed).EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR TAMAT BAB 1 RUJUKAN Elizabeth. London: Paul Chapman. Educational psychology. (2005). 30 . Play.E. (2nd ed). Woolfolk. learning and the early childhood curriculum. A.

Menghuraikan prinsip-prinsip pengajaran 3. Mengikut Model Ewell (1997). iaitu. memberikan maklum balas tentang prestasi. maklumat verbal. Terdapat lapan peringkat dalam proses pembelajaran Gagne. Mengenalpasti jenis-jenis pembelajaran. penglibatan aktif. merangsang ingatan kambali pengetahuan sedia ada/pembelajaran lepas. mengemukakan bahan rangsangan. menilai prestasi.kemahiran psikomotor dan sikap. strategi kognitif. perkaitan dan corak/konstruktivisme. Bab ini juga akan mengenali jenis-jenis pembelajaran. iaitu. maklum pelajar tentang objektif. merangsang penyimpanan dan pemindahan pembelajaran. 31 . terdapat lima jenis pembelajaran yang berbeza.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR TAJUK 2 KONSEP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SINOPSIS Bab ini menghuraikan tentang konsep asas pengajaran dan pembelajaran. Sembilan langkah pengajaran yang dikemukakan oleh Gagne ialah menarik perhatian. maklum balas berterusan. 2. terdapat lapan prinsip pembelajaran. 4. kemahiran intelek. HASIL PEMBELAJARAN 1. suasana yang menyeronokkan dan refleksi. pembelajaran informal. situasi mendesak (compelling situation). jenis-jenis pembelajaran dan prinsip-prinsip pembelajaran Gagne. Mengikut Gagne. Membandingbeza antara prinsip pembelajaran Ewell dan jenis pembelajaran Gagne. Menjelaskan pengertian pengajaran dan pembelajaran. pengalaman langsung.

1: Kerangka Tajuk Konsep Pengajaran dan Pembelajaran 32 .EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR KERANGKA TAJUK-TAJUK Konsep Pengajaran dan Pembelajaran Proses Pembelajaran Gagne Prinsip Pembelajaran Ewell Jenis-jenis Pembelajaran Kemahiran Intelek Strategi Kognitif Maklumat Verbal Kemahiran Psikomotor Sikap Rajah 2.

menentukan standard dan menggalakkan kreativiti. untuk lebih baik atau lebih buruk.Pembelajaran juga merupakan perubahan tingkah laku atau kebolehan untuk menunjukkan perlakuan yang dikehendaki hasil daripada latihan ataupun pelbagai bentuk pengalaman (Evans & Brueckner. pembelajaran melibatkan pemerolehan dan pengubahsuaian pengetahuan. strategi. Gagne. penyampaian. Manusia mula belajar sejak ia dilahirkan dan semua pembelajaran ini berkait rapat dengan pengalaman. Secara ringkas. 2. pengelolaan. Menurut Schunk. pengajaran merupakan proses untuk menyampai dan menyumbang idea-idea serta memudahcara pembinaan ilmu. betul atau salah dan sedar atau tidak sedar. Bagi Gagne. Mengikut Hill (2002) pembelajaran berlaku apabila pengalaman menyebabkan suatu perubahan yang agak kekal dalam pengetahuan atau tingkah laku seseorang. Pembelajaran adalah proses atau kegiatan belajar (Teuku Iskandar. Bimbingan dan penilaian.0 KONSEP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pengajaran merupakan aktiviti yang berkaitan dengan penyebaran ilmu pengetahuan yang meliputi aktiviti perancangan. 1986) yang berlaku dalam pelbagai bentuk (Schunk. kemahiran. Apa pula yang dimaksudkan dengan konsep pembelajaran? Mari kita lihat definisi pembelajaran. Perubahan ini mungkin secara sengaja atau tidak sengaja. kepercayaan dan tingkah laku. 1990. membantu seseorang pelajar untuk belajar dan mencabar pelajar kearah pencapaian potensi optimum. 1985).Slavin (2005) mendefinisikan pembelajaran sebagai perubahan dalam seseorang individu akibat daripada pengalaman. pembelajaran merupakan perubahan dari segi kecenderungan atau kemampuan 33 . 1991).EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR PERBINCANGAN Apakah yang anda faham tentang pengajaran dan pembelajaran? Senaraikan beberapa aspek penting dalam sesuatu pengajaran dan pembelajaran.

Ahli psikologi mempunyai pandangan yang berbeza mengenai pembelajaran.. Ramai ahli psikologi menyatakan pembelajaran adalah proses. Merupakan suatu diagnostik dan preskriptif. Ahli teoris behaviorisme menegaskan bahawa pembelajaran merujuk perubahan tingkah laku yang dapat diperhatikan. Memberikan arahan-arahan kepada atau berkongsi pengetahuan dengan orang lain.1 KONSEP PEMBELAJARAN Konsep pembelajaran adalah perubahan tingkah laku. Apakah respon anda terhadap gambar di bawah yang dikaitkan dengan konsep pengajaran dan pembelajaran? 2.. FIKIRKAN.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR seseorang yang diperoleh dalam masa yang panjang dan bukannya dikuasai secara mudah mengikut proses pertumbuhan seseorang. 34 . Pendukung teori kognitif pula menekankan tentang proses mental yang terlibat semasa pembelajaran berlaku tetapi tidak dapat diperhatikan. Sebagai satu cara untuk menyediakan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk berfungsi dengan baik. dan menghasilkan perubahan tingkah laku yang agak kekal. melalui latihan atau pengalaman organisma.

Zindi. Peresuh dan Mpofu (1995:111) dalam Commonwealth of Learning (2002) mendefinisikan motivasi sebagai satu proses atau kuasa dalaman organisma yang mendesak sesuatu untuk bertindak.html. Peringkat 1: Motivasi Merupakan prasyarat yang diperlukan untuk pembelajaran berlaku.intime. 2. Yelon dan Weinstein (1997:294) menyatakan bahawa motivasi merupakan “satu motif yang menyebabkan seseorang bertindak dalam cara tertentu”.edu/model/learning/lear.2 TEORI PEMBELAJARAN GAGNE Gagne(1968) mengatakan pembelajaran bergerak daripada tahap yang paling mudah kepada yang kompleks. Beliau telah mengenalpasti lapan jenis pembelajaran dan setiap pembelajaran hanya akan dicapai sekiranya pelajar telah menguasai pembelajaran di peringkat yang lebih awal.uni. Seterusnya paparkan prinsip-prinsip pembelajaran dalam satu bentuk pengurusan grafik. Terdapat lapan peringkat dalam proses mengubah maklumat kepada pengetahuan yang dipelajari (learned knowledge). 35 . Proses Pembelajaran Gagne Teori Gagne (1985) menerangkan bahawa minda manusia memproses maklumat seperti komputer.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR LAYARI INTERNET Pelajar diminta mencari maklumat tentang prinsip pembelajaran melalui laman berikut: http://www.

Peringkat 3 & 4 – Perolehan dan Ingatan Dalam proses pembelajaran. Peringkat 6 Generalisasi Maklumat yang diingat kembali akan digunakan dalam situasi-situasi baru. Retriveal merujuk kepada proses mengesan maklumat yang disimpan dan disalurkan kepada kesedaran pelajar (Yelon dan Weinstein. guru harus menggunakan kaedah pengajaran yang dapat membantu pelajar mengingati perkara yang diajar. Pengajaran dianggap sebagai berjaya jika pelajar dapat mengaplikasi apa-apa yang telah dipelajari dalam situasi baru di dalam atau di luar sekolah 36 . Bahan pembelajaran yang disediakan oleh guru perlu mudah difahami dan ini memudahkan maklumat diingat kembali oleh pelajar. 1977). Sesuatu yang dipelajari harus diingati dan oleh itu. aspek yang amat penting ialah memori. Guru harus memberikan perhatian sepenuhnya kepada cara atau strategi untuk memastikan pelajar memberikan perhatian sepenuhnya kepada pengajaran. Pemindahan pembelajaran berlaku dan ini merupakan proses pembelajaran yang amat penting.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Peringkat 2 – Memberikan Perhatian:Memastikan Perhatian Pelajar Pelajar akan belajar jika mereka mendengar dan menumpukan perhatian kepada pengajaran yang disampaikan. Peringkat 5 – Ingat Kembali dan Retrieval Maklumat yang disimpan akan diingat kembali dan digunakan.

b.  Contohnya guru menunjukkan pelbagi jenis segitiga menggunakan slide Powerpoint. memotivasi pelajar. Cara untuk merangsang pelajar seperti merangsang naluri ingin tahu pelajar. humor. dan gambar untuk menarik perhatian pelajar. teka-teki.Prestasi Indiktator seperti aktiviti dan respons pelajar boleh menentukan sama ada pembelajaran telah berlaku. Menarik Perhatian   Guru menarik perhatian pelajar dengan mengarah pelajar kepada topik pengajaran. guru perlu memberikan maklum balas tentang prestasi mereka untuk memaklumkan tentang prestasi pelajar serta penambahbaikan yang perlu dilaksanakan. menggunakan anekdot. Tahap ini merupakan tahap di mana motivasi perlu diberikan setelah pelajar mencapai objektif pembelajaran. Implikasi Proses Pembelajaran Gagne terhadap Pengajaran a. pelajar telah mencapai maklumatnya. memberikan cabaran kepada pelajar. Guru boleh mempengaruhi cara pelajar memberikan respons dan maklumat ini dapat diperoleh dengan mengemukakan soalan-soalan secara lisan atau bertulis kepada pelajar. Peringkat 8 – Maklum Balas dan Peneguhan Dalam peringkat ini.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Peringkat 7 . Memaklumkan Pelajar tentang Objektif Pelajaran 37 . Berdasarkan respons pelajar terhadap soalan.

guru boleh menerangkan tujuan kandungan.   Contohnya guru menanyakan soalan apakah ciri segitiga sama? c. Pelajar lebih mudah mengingati gambar atau grafik berbanding perkataan.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR    Pelajar dimaklumkan tentang objektif pelajaran supaya mereka sedar tentang matlamat pengajaran. Guru perlu menggunakan pelbagai cara dan media kerana terdapat pelbagai gaya pembelajaran.   Hubung kait antara maklumat baru dengan pengetahuan sedia ada akan memudahkan proses pembelajaran. 38 . Kemukakan Kandungan      Kandungan ini perlu dikelompokkan dan diorganisasikan secara sistematik dan bermakna sebelum diterang dan didemonstrasikan. e. d.  Contohnya guru mengajak pelajar mengimbas kembali pelbagai definisi segitiga. Bagi memperjelas matlamat pengajaran kepada pelajar. Pelajar lebih mudah untuk mengekod dan menyimpan maklumat dalam ingatan jangka panjang jika terdapat perkaitan dengan pengetahuan peribadi dan pengetahuan. Merangsang Ingatan Kembali terhadap Pengetahuan Sedia Ada Antara caranya ialah ujian pra atau beberapa soalan yang mencungkil pengetahuan mereka untuk memperoleh maklumat tentang pengetahuan sedia ada pelajar. mengemukakan matlamat untuk pelajar memilih dan meminta pelajar memilih matlamat sendiri. Contohnya guru memberi takrifan segitiga sama. Membimbing Pembelajaran Untuk membantu pelajar mengekod maklumat dalam ingatan jangka panjang. Pelajar lebih bersedia dan mempunyai pemikiran yang perlu untuk pelajaran yang akan dilalui.

f.     Pelajar dibimbing untuk melibatkan diri secara aktif Contohnya guru menunjukkan cara bagaimana melukis segitiga sama. Menilai Perlakuan dan Prestasi  Pembelajaran akan diakhiri dengan memberikan ujian pos atau pentaksiran akhir untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemahiran yang diajar. Pelajar diberikan peluang untuk melatih dan mengaplikasi kemahiran baru dalam situasi yang berbeza.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR  Antara strategi yang boleh digunakan termasuklah penggunaan contoh. 39 .  Guru juga boleh menggalakkan pelajar membuat perbandingan antara konsep atau prinsip atau menggunakan cara aliran untuk menggambarkan kandungan. Latihan dalam pelajaran dapat mengesan kefahaman pelajar tentang pembelajaran. perwakilan dan pengurusan grafik serta penggunaan mnemonik. kes-kes kajian. Melaksanakan Perlakuan Pelajar dikehendaki untuk melatih kemahiran atau tingkah laku baru. dan ujian. h. analogi dan sebagainya. Memberikan peluang untuk mengesahkan bahawa pelajar menguasai pengetahuan yang betul dan ulangan latihan ini memanjangkan jangka masa penyimpanan pengetahuan    Guru boleh menggunakan latihan bertulis. Memberikan Maklum Balas     Maklum balas perlu spesifik dan serta-merta tentang pembelajaran. Contohnya guru meminta murid menghasilkan lima contoh segitiga yang berlainan g. Contohnya guru menyemak semua contoh murid untuk mengenalpasti jawapan yang salah atau betul. Bimbingan dalam bentuk soalan dan jawapan merupakan maklum balas formatif. soalan-soalan.

Contohnya guru menunjukkan kad gambar objek-objek dan meminta murid mengenalpasti objek segitiga. Pelajar yang terlibat dengan aktif dalam proses pembelajaran mampu menyelesaikan masalah. Penglibatan Aktif Mengikut Ewell (1997) ’’the learner is not 'receptable’ of knowledge. perkembangan kemahiran dan kompetensi apabila diaplikasikan di dalam bilik darjah. a. Contohnya guru mesti memaklumkan skor yang diperolehi dan mengadakan aktiviti pemulihan jika perlu. memberikan pengertian 40 . 2. i. Merangsang Ingatan dan Pemindahan Pembelajaran    Guru memberi contoh tambahan dan latihan-latihan untuk menambah baik pemahaman pelajar terhadap pembelajaran yang telah dikuasai. Proses ini akan memastikan pelajar dapat memindahkan pengetahuan yang dipelajari ke dalam situasi-situasi baharu. mengemukakan cadangan.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR    Dijalankan tanpa bimbingan tambahan dan secara umumnya tahap penguasaan antara 80% hingga 90% boleh diterima. Peringkat ini boleh dianggap sebagai peringkat penilaian sumatif atau ujian pos. but rather creates his or her learning actively and uniquely’’ Dalam hal ini pelajar perlu membina pengetahuan dengan melibatkan diri secara aktif dalam pengajaran guru kerana pengetahuan tidak disampaikan secara langsung kepada mereka.3 PRINSIP –PRINSIP PEMBELAJARAN PRINSIP – PRINSIP PEMBELAJARAN EWELL (1997) Ewell (1997) telah membentuk satu model yang menggambarkan prinsip-prinsip pembelajaran dan ini mempengaruhi penguasaan pengetahuan.Mayer (2004) mencadangkan pelajar harus aktif secara kognitif. Bruner (1961) telah mencadangkan pelajar melibatkan diri secara aktif dengan bahan pembelajaran supaya dapat kembali mengingat maklumat yang diperlukan.

orang yang lebih dewasa atau persekitaran. Perkaitan dan Corak Mengikut Ewell (1997) “involves actively creating linkages among concepts. Aktiviti seperti ini membantu pelajar membentuk pemahaman terhadap apa-apa yang dipelajari. menentu. menguji dan membina corak serta perkaitannya daripada situasi pembelajaran. Sebagai contoh program lawatan sambil belajar dapat memberi peluang kepada pelajar belajar sesuatu yang baru. Melalui pembelajaran ini. Pembelajaran informal membolehkan pelajar memperoleh pengetahuan di luar bilik darjah melalui interaksi dengan persekitaran. Pelajar dapat menemukan dan 41 . Pengalaman Langsung Melalui pengalaman langsung.dan berkebolehan untuk menghubung kait apa yang telah dipelajari kepada konteks yang baru ( Ewell 1997) b. Mengikut Woolfolk (2004). d.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR baru kepada sesuatu topik. pelajar diberikan peluang untuk menguasai pengetahuan dan kemahiran dengan memerhati secara lansung objek atau fenomena yang ingin dikaji. skill elements. Pengalaman langsung dalam konteks yang sebenarnya amat diperlukan supaya dapat mengubah tanggapan atau andaian yang salah tentang sesuatu. pelajar dapat mewujudkan suasana yang bermakna terhadap aktiviti pembelajaran yang mempunyai kaitan dan bentuk yang tertentu.7) Prinsip ini menerangkan bagaimana pelajar mempunyai peluang membina.people and experiances” (p. Pembelajaran Informal Pembelajaran tidak hanya berlaku di dalam bilik darjah sahaja ataupun pada waktu pengajaran tetapi boleh berlaku di mana–mana sahaja serta pada bila-bila masa. pelajar membuat perkaitan dengan pengetahuan sedia ada dan pelajar juga membuat perkaitan tentang bagaimana maklumat boleh digunakan pada masa hadapan. c. Pembelajaran informal merupakan pembelajaran implisit iaitu pengetahuan diperoleh akibat interaksi secara langsung atau melalui pelbagai cara daripada rakan sebaya.

Pembelajaran perlu merupakan sesuatu yang menyeronokkan. 42 . Prinsip pembelajaran jenis ini mengandaikan bahawa pembelajaran optimum berkemungkinan boleh berlaku sekiranya seseorang berhadapan dengan masalah yang memerlukan penyelesaian tertentu. e. Pelajar boleh mendapatkan maklum balas daripada guru dan rakan-rakannya tentang prestasinya dan dengan cara ini mereka dapat meningkatkan kemampuan prestasinya. f. iaitu interaksi peribadi dan sokongan padu daripada guru secara peribadi. Sesuatu yang menyeronokkan. ini akan memotivasikannya untuk mencari jalan penyelesaian.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR meneroka serta mengalaminya sendiri dan bukannya melalui pembacaan. pendengaran atau maklumat dari orang lain. Situasi Mendesak. Sekiranya pengajaran adalah dalam situasi yang mendesak dengan pengalaman secara langsung dengan sesuatu yang benar-benar berlaku. Menurut Ewell (1997) maklum balas serta pembelajaran berkesan berlaku jika pelajar berada dalam persekitaran yang menyeronokkan. Persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan merangkumi konteks budaya dan interpersonal menyediakan banyak peluang interaksi sosial dan pembelajaran. Maklum Balas Berterusan Maklum balas merupakan maklumat yang diberikan kepada individu tentang kesesuaian tindakan serta respon mereka. Hal ini berlaku disebabkan terdapat satu keseimbangan antara cabaran dengan peluang dalam mana-mana situasi pembelajaran. Maklum balas yang berkesan harus bersandarkan kepada analisis yang tepat tentang prestasi pelajar dan perlu dilakukan serta merta supaya pelajar tidak melakukan kesilapan. Jika pelajar menghadapi satu situasi yang kompleks. g. maka pembelajaran tersebut akan lebih mencabar dan menarik bagi pelajar tersebut.

a) ___________________________________________________________ b) ___________________________________________________________ c) ___________________________________________________________ d) ___________________________________________________________ e) ___________________________________________________________ 43 . 2009) Pelajar dapat mengawal pembelajaran mereka serta dapat meningkatkan kemahiran penilaian kendiri dan untuk melihat semula apa yang telah dibuat dan yang perlu dibaiki. Boon & Sharifah. Refleksi Refleksi ialah proses memikir atau merenung kembali pengalaman dan implikasinya terhadap diri kita. Senaraikan 5 contoh aktiviti pembelajaran aktif yang boleh dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran.Terangkan dengan ringkas dua contoh aktiviti pengalaman langsung dan faedahnya. Ia merupakan satu usaha bermakna untuk menjiwai proses pengajaran dan pembelajaran.membantu mengimbangkan kepercayaan kita dengan keperluan pelajar (Noraiti. Sila jawab soalan berikut : 1. a) Aktiviti : ______________________________________________________ Faedah : _____________________________________________________ b) Aktiviti : ______________________________________________________ Faedah : ______________________________________________________ 2.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR h. LATIHAN AKTIVITI Anda telah mempelajari beberapa prinsip pembelajaran yang dikemukakan oleh Ewell (1997).

suatu situasi rangsangan yang merupakan episod-episod yang 44 . Kemahiran intelek Kemahiran intelek merujuk kepada pengetahuan ’procedural ’ seseorang individu.4 JENIS-JENIS PEMBELAJARAN Sekarang mari kita melihat pula jenis-jenis pembelajaran yang dikemukakan oleh Gagne (1985). Dengan contoh yang sesuai berikan 2 aktiviti yang dapat menimbulkan keseronokan kepada pelajar semasa pengajaran dan pembelajaran. Aktiviti Contoh 1 1 2 2 2. Gagne mendefinisikan pembelajaran sebagai ”a change in human disposition or capability. Gagne (1985) telah menganalisis satu episod pembelajaran yang terdiri daripada pelajar. which persist over period of time and which is not simply ascribe to processes of growth”.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 3. Gagne (1985) telah mencadangkan lima jenis pembelajaran utama yang mana setiap satunya memerlukan cara pengajaran yang berbeza. Dalam bukunya. Menurut Ewell(1997) salah satu prinsip pembelajaran ialah pembelajaran harus sesuatu yang menyeronokkan. Kelima-lima jenis pembelajaran tersebut ialah : a.

dia perlu 45 . f) Rantaian – satu rantaian dua atau lebih perkaitan rangsangan – respons dikuasai g) Asosiasi Verbal – satu pembelajaran rantaian berbentuk verbal Kebanyakan idea Gagne tentang analisis tugasan menunjukkan pembelajaran berlaku secara berperingkat (hierarchy) iaitu bergerak daripada peringkat paling mudah kepada peringkat paling kompleks.Melalui pembelajaran ini. c) Pembelajaran Konsep . untuk memudahkan proses mengkategori dan menyimpannya dalam ingatan.iaitu kebolehan untuk mengklafikasikan objek dan peristiwa mengikut ciri-ciri tertentu. generalisasi. b) Pembelajaran Hukum . Maklumat Verbal Pembelajaran jenis ini merujuk kepada kebolehan seseorang mengungkap sesuatu peristiwa atau fakta sama ada secara lisan atau tulisan.Untuk membolehkan seseorang individu dapat melakukan sedemikian. b.melibatkan gabungan dua atau lebih konsep yang berkaitan dalam sesuatu urutan atau rangkaian.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR merangsang deria pelajar dan satu tindakan atau respons yang terhasil akibat rangsangan. rumus. pelajar dapat menerangkan konsep. konsep dan hukum untuk menyelesaikan masalah dalam sesuatu situasi baru.Perkara penting dalam hierarki ini ialah mengenal pasti prasyarat yang harus disempurnakan untuk memudahkan cara pembelajaran pada setiap peringkat. d) Pembelajaran Diskriminasi .Antara kategori kemahiran intelek yang dikemukakan oleh Gagne ialah : a) Pembelajaran Isyarat .dimana individu bertindak balas terhadap terhadap sesuatu signal.pembelajaran ini melibatkan penggunaan prinsip.belajar membezakan benda mengikut ciri tertentu. e) Penyelesaian Masalah . menggunakan rumus.prinsip dan membuat generalisasi.

pelajar perlu menguasai pelbagai strategi seperti strategi mengingat.Selain itu.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR mempunyai kemahiran intelek dalam mengungkap atau menyebut sesuatu pernyataan. guru perlu mengaitkan kejayaan dengan sikap yang tertentu atau penggunaan model yang boleh memupuk sertai mengukuhkan tingkah laku positif. strategi berfikir dan strategi mengingat kembali perkara yang telah dipelajari. Sikap seseorang dapat diperlihatkan melalui tingkah laku yang ditunjukkannya. 46 .Untuk memupuk sikap yang diingini.prinsip-prinsip atau prosedur. kemudian mengamalkan pergerakan psikomotor tersebut dan akhirnya pemurnian pergerakan tersebut berasaskan maklum balas daripada persekitaran mereka. c. d. Strategi kognitif Strategi kognitif pula merupakan kemahiran-kemahiran di mana pelajar dapat mengawal sendiri proses -proses dalaman seperti memberi perhatian.Sikap boleh dipelajari dan dikuasai melalui pengalaman dan pemerhatian.Untuk membolehkan kemahiran intelek ini diperoleh. konsep. Pembelajaran jenis ini melibatkan beberapa tahap iaitu pelajar akan belajar urutan yang berkenaan.mengingat dan memikir sesuatu. e. belajar. Kemahiran Psikomotor Merupakan kebolehan untuk melakukan pergerakan fizikal mengikut urutan dengan tepat dan betul. perlu pengukuhan supaya tingkah laku yang diingin dapat dimanifestasi. Sikap Gagne (1985) menyatakan sikap merujuk kepada keadaan dalaman yang mempengaruhi pilihan tindakan seseorang.

Masukkan latihan ini ke dalam folio anda.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR LATIHAN Anda telah mempelajari Prinsip Pembelajaran Ewwel (1997) dan jenis pembelajaran mengikut Gagne(1985). banding bezakan prinsip pembelajaran Ewell (1997) dengan jenis pembelajaran mengikut Gagne (1985). PRINSIP PENGAJARAN MENGIKUT EWELL (1997) JENIS PEMBELAJARAN MENGIKUT GAGNE (1985) 47 .Dengan menggunakan pengurusan grafik di bawah.

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 48 .

but rather creates his or her learning activity actively & uniquely”. 10. Gagne. Terangkan secara ringkas SATU contoh aktiviti pengalaman langsung dan faedahnya. 3. Nyatakan SEMBILAN LANGKAH pengajaran tersebut. Apakah itu pembelajaran informal? Berikan SATU contoh.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR LATIHAN UJI MINDA 1. terdapat lima jenis pembelajaran yang berbeza. Apakan yang dimaksudkan dengan ayat diatas? 8. 4. apakah cara atau media yang boleh digunakan oleh guru untuk mempelbagaikan gaya pembelajaran? 5. Mengikut Gagne (1985). Pada pendapat anda. TAMAT BAB 2 49 . Nyatakan. Mengikut Ewell (1997:6). bagaimana sesuatu pembelajaran akan berlaku dalam diri seseorang? 2. Maklumat verbal merujuk kepada kebolehan individu menyatakan sesuatu fakta atau set peristiwa secara lisan atau bertulis. Berikan satu contoh pembelajaran maklumat verbal. “the learner is not a ‘receptacle’ of knowledge. Senaraikan LAPAN PRINSIP pembelajaran mengikut Model Ewell 6. Wager. Nyatakan LAPAN PERINGKAT oleh Gagne dalam proses mengubah maklumat kepada pengetahuan yang dipelajari. Golas dan keller (2005:195) telah menggariskan sembilan langkah pengajaran yang berkait dengan proses pembelajaran. 9. Menurut HILL (2002). 7.

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Rujukan Chong L. Bhd. Kumpulan Budiman Sdn.uni. Woolfolk.za/catts/learner/tyna/gagne.html 50 .html www. http://hagar.MA:Allyn and Bacon.A. (2011) Murid dan Alam Belajar (2nd ed).intime.up.K. E (2008) Educational psychology(10th ed).edu/model/learning/lear. Boston.ac.

Menganalisis teori behavioris secara PMI dan merumuskan implikasi teori behavioris terhadap pengajaran dan pembelajaran. Dalam bab ini.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR TAJUK 3 TEORI-TEORI PEMBELAJARAN SINOPSIS Sering kali kita menolak teori sebagai sesuatu yang ideal dan tidak dapat dipraktikkan. Menjelaskan prinsip-prinsip asas pelaziman klasik dan pelaziman operan dan implikasinya kepada proses pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak berkeperluan khas. kognitif dan konstruktivis. 2. sosial. Menghuraikan tentang teori-teori pembelajaran behavioris. sebenarnya teori ialah hasil daripada kajian saintifik yang telah disah terima sebagai sesuatu prinsip atau asas yang boleh dijadikan panduan pelaksanaan. HASIL PEMBELAJARAN 1. Menjelaskan prinsip-prinsip teori pembelajaran sosial dan humanis serta implikasinya kepada proses pembelajaran dan pengajaran 51 . 5. Kita akan meninjau secara dasarnya teori sosial dan humanisme agar kita dapat memanfaatkannya dalam pengajaran dan pembelajaran. kita akan menjelaskan konsep teori behavioris. Menghuraikan konsep penting dalam teori-teori pembelajaran yang memperkukuhkan pengetahuan pedagogi. 3. 4. humanis dan teori pembelajaran sosial. humanis dan kognitif.

Thorndike Teori Sosial Teori –teori Pembelajaran Albert Bandura Teori Abraham Maslow Carl Rogers Humanistik Jean Piaget Teori Kognitif/ Konstruktivis Wolfgang Kohler Implikasi teoriteori pembelajaran terhadap pengajaranpembelajaran dan terhadap kanak-kanak berkeperluan khas Rajah 3.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR KERANGKA KONSEP Pelaziman Klasik Ivan Pavlov Teori Behavioris J.F.1: Kerangka Tajuk Teori-teori Pembelajaran 52 .B Watson Pelaziman Operan B. Skinner E.L.

Apa tanggapan dan persepsi anda terhadap gambar-gambar di atas? Apakah yang anda fikirkan? Adakah anda pernah melihat sebelum ini? Mungkin anda pernah mempelajarinya sewaktu mengikuti kursus perguruan diperingkat sijil perguruan sebelum ini.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR PENGENALAN Pernahkah anda mengenali dan membaca hasil penemuan bagi tokoh-tokoh yang berkaitan dengan teori pembelajaran seperti Jean Piaget. FIKIRKAN.. 53 . Lev Vygotsky dan John Dewey. Berikan respon anda.. Jerome Seymour Bruner.

Boon & Sharifah Fakhriah. kemahiran. dengan berbekalkan fahaman yang mendalam tentang satu-satu teori.khasnya? Sebenarnya. Di samping itu. pembelajaran adalah merupakan satu proses yang melibatkan pemikiran (kognitif).0 TEORI PEMBELAJARAN Satu lagi alat yang boleh digunakan untuk memahami proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih mendalam adalah melalui teori. pengaruh persekitaran dan pengalaman yang akan mengakibatkan perubahan tingkah laku. Oleh itu. Boon & Sharifah Fakhriah. Seperti yang telah anda ketahui. Teori pembelajaran berusaha untuk menjelaskan cara manusia belajar dan memberi cadangan cara menyelesaikan masalah pembelajaran. 2009). bagaimana kita boleh mengaitkan teori dengan pembelajaran? Bagaimana pula teori pembelajaran boleh membantu kita sebagai individu atau sebagai guru. 54 . emosi. 1995). 1986. ahli-ahli psikologi pendidikan telah mengkaji bagaimana pembelajaran berlaku dan menghasilkan beberapa teori. nilai dan pandangan seseorang individu (Ormrod. teori pembelajaran ialah penjelasan tentang cara manusia dan haiwan belajar (Noriati. pengetahuan. Dengan erti kata lain. as cited in Noriati. maka individu mampu menghasilkan satu cara penyelesaian yang baru yang kreatif dan berinovasi semasa menghadapi masalah sesuatu fenomena. pembelajaran sebenarnya ialah satu proses yang memberi tumpuan kepada ‘belajar’ yang mampu membawa perubahan menyeluruh kepada seseorang individu.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 3. Sehubungan dengan itu. Teori boleh diertikan sebagai satu set prinsip dan definisi (Kerlinger. 2009).

anda dikehendaki membuat catatan tentang ujikaji yang dilakukan oleh setiap tokoh teori pembelajaran serta hasil penemuannya.Tanpa membuang masa tikus itu akan mengulangi menekan butang tersebut untuk mendapatkan makanan. Kemudian anda harus memberikan komen terhadap hasil penemuan tokoh berkenaan. Tokoh Ujikaji Hasil Dapatan Komen Burrhus F.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR PERBINCANGAN Dengan menggunakan format yang disediakan. Skinner (1904 – 1990) Albert Bandura (1925 – sekarang) Kotak Skinner. 55 . Kajian patung Bobo yang berfokuskan kepada pola tingkahlaku berhubung kait dengan tingkahlaku agresif . Seekor tikus yang sedang melompat-lompat disekeliling kotak tiba-tiba menekan butang yang akan mengeluarkan seketul makanan.

1980) Lev Vygotsky ( 1896. Kebolehan intelek adalah spesifik kepada budaya di mana kita dipelihara dan dibesarkan. kasih sayang.1934) Kanak-kanak aktif membentuk kefahaman terhadap persekitaran melalui empat tahap perkembangan kognitif. 56 .1936) Melatih anjing untuk mengeluarkan air liur apabila kedengaran bunyi loceng.(konsep rangsangan dan gerakbalas) Hirarki keperluan Maslow. harga diri dan penyempurnaan kendiri. Kebanyakan daripada apa yang kita berfikir dan cara berfikir dipengaruhi oleh budaya. keselamatan.Keperluan Fisiologi. Abraham Maslow ( 1908.1970) Jean Piaget (1896.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Ivan Petrovich Pavlov (1849 .

Rangsangan (R) Organisma Gerakbalas (G) Rajah 3.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 3. ii. Prinsip pembelajaran adalah sama merentas semua spesis. loceng yang berbunyi di sekolah untuk menandakan pertukaran waktu. Perkaitan antara Rangsangan. Organisma dan Gerakbalas boleh diringkaskan dalam Rajah 3. sitcom televisyen yang menyebabkan penonton ketawa walaupun tidak lucu.2. 57 . individu yang fobia selepas mengalami sesuatu kejadian yang menakutkan iv. cara murid mengumpul buku latihan selepas dilatih oleh guru iii. Pembelajaran akan berlaku apabila rangsangan dan tindak balas berlaku dalam masa yang dekat v.2 Kesan rangsangan kepada organisma dan gerakbalas yang diperhatikan. Proses mental diabaikan dalam bilik darjah behavioris vi.Gerak balas (R-G). ii. rehat atau balik. Sebahagian besar daripada tingkah laku manusia dipengaruhi oleh rangsangan (R) dari persekitaran. Antara contoh teori pembelajaran behavioris yang boleh diperhatikan ialah i. Teori ini diwakili dengan perkataan Rangsangan. Pembelajaran ialah hasil dari kejadian yang boleh diperhatikan iii. Beberapa tanggapan ahli-ahli behavioris termasuklah :i. Pembelajaran melibatkan perubahan tingkah laku iv.1 TEORI PEMBELAJARAN BEHAVIORIS Pendekatan Behavioris memberi tumpuan kepada tingkahlaku yang boleh diperhatikan (secara nyata atau tidak nyata) dan pengaruhnya terhadap perubahan tersebut.

Thorndike Rajah 3. p 49) PERBINCANGAN Berdasarkan Input 2 di atas cuba anda perhatikan rangsangsan yang diberikan dan apa pula gerakbalas anda terhadap rangsangsan ini? Mengapa anda bertindak sedemikian? (Rangsangan. Watson B.F Skinner E.3 Tokoh-tokoh teori behavioris (Sumber: Noriati. R) Apa G anda? 58 .L. R) Apa G anda? ? (Rangsangan. 2009. Boon.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Tokoh-tokoh Teori Behavioris Pelaziman Klasik Pelaziman Operan Ivan Pavlov J.B. dan Sharifah Fakriah.

Jerman Pemenang Hadiah Nobel: Fisiologi Pencernaan Rajah 3.5 sebelum kita pergi lebih lanjut tentang Pelaziman Klasik Pavlov.2 TEORI PELAZIMAN KLASIK Teori Pelaziman Klasik Pavlov (1849-1936). Cuba perhatikan Rajah 3.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 3. Ivan Pavlov (1849.4 Eksperimen pelaziman klasik Pavlov Nama Pavlov memang sinonim dengan gambar di atas Apa sebenarnya konsep dan eksperimen yang diperkenalkan oleh Pavlov? .1936) Berbangsa Rusia Belajar fisiologi di Universiti Leibzig. 59 .

oleh itu tiada respon dari kita.5 Konsep-konsep penting dalam pelaziman klasik Konsep-konsep penting dalam Pelaziman Klasik Rangsangan Rangsangan nuetral: Semua objek. kelipan mata apabila terdapat gangguan.perkara atau peristiwa yang ada hubungan semula jadi. Rangsangan semulajadi: Semua objek. Contoh.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Konsep penting Pelaziman Klasik Rangsangan Gerak balas Nuetral Semula jadi Terlazim Semula jadi Terlazim Rajah 3. air liur yang meleleh apabila melihat makanan yang enak. perkara atau peristiwa yang tidak ada hubungan langsung dengan diri kita. maka respon semula jadi akan diberikan Rangsangan terlazim: Rangsangan yang terhasil apabila rangsangan nuetral digabungkan dengan rangsangan semulajadi untuk menghasilkan gerakbalas yang serupa dengan rangasangan semulajadi Gerak balas Gerakbalas semulajadi (juga dikenali sebagai gerakbalas pantulan): dimiliki oleh semua organisma yang mempunyai siatem saraf. Gerakbalas terlazim: Gerakbalas yang berlaku hasil dari rangsangan terlazim 60 .

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Teori Pavlov Bagi Pavlov. Pelaziman klasik (classical conditioning) ialah sejenis pembelajaran yang berlaku apabila organism dapat membuat perkaitan atau hubungan antara rangsangan neutral dengan rangsangan semulajadi. Tiada sebarang gerak balas atau reaksi dari organism 61 . Organisma akan memberi gerak balas semulajadi (unconditioned response) kepada rangsangan semulajadi Gambar 2. Pavlov melakukan eksperimen dengan anjingnya. Loceng (bell) ialah Rangsangan neutral (Nuetral stimulus). Perhatikan rajah untuk mengetahui lebih lanjut tentang ekperimen Pavlov Penerangan rajah dan eksperimen Pavlov Gambar 1: Makanan (food) ialah rangangan semula jadi (unconditioned stimulus). minda manusia adalah seperti ‘kotak hitam’ yang tidak boleh dibuka. yang hanya boleh kita perhatikan ialah rangsangan yang masuk dan gerak balas atau respons yang keluar sebagai reaksi kepada rangsangan.

loceng dibunyikan tanpa makanan. pembelajaran dalam pelaziman klasik berlaku apabila organisma dapat mengaitkan dua rangsangan. Penghapusan melibatkan proses melemahkan gerak balas terlazim dengan meniadakan rangsangan semulajadi. Gerakbalas atau reaksi ini adalah sama seperti apabila hanya makanan (rangsangan semulajadi diberikan). Dalam erti kata ujikaji di atas. Kini. pandai menggunakan strategi dan kaedah P& P yang sesuai. rehat atau balik. Contohnya perasaan takut terhadap guru mata pelajaran dan guru matematik boleh dikurangkan sekiranya pelajar tersebut mendapat guru matematik yang memahami kelemahannya. pembentukan tingkah laku pembelajaran di bilik darjah boleh dilakukan melalui kombinasi rangsangan yang diberikan oleh guru. Menurut pelopor teori ini. juga akan menghasilkan gerak balas semulajadi. Oleh itu. Contohnya bunyi loceng yang diberikan berulang kali telah menyebabkan semua murid di sekolah tahu bunyi loceng menandakan pertukaran waktu. Gambar 4 Hanya loceng dibunyikan (tanpa makanan) tetapi tetap mendapat respon atau reaksi yang sama. manusia juga mempamerkan tingkah laku ini. Kombinasi loceng dan makanan diberi berulang kali kepada anjing untuk mendapatkan gerakbalas yang sama.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Gambar 3 Apabila loceng (rangsangan neutral) digabungkan dengan makanan (rangsangan semulajadi). loceng berfungsi sebagai rangsangan terlazim (conditioned stimulus) dan reaksi anjing ialah gerak balas terlazim (conditioned response) Oleh itu. Penghapusan (extinction) Penghapusan berlaku apabila rangsangan terlazim (conditioned stimulus) diberikan berulang kali tanpa rangsangan semula jadi (unconditioned stimulus). iaitu rangsangan neutral dengan rangsangan semula jadi. 62 . Terdapat 3 tingkahlaku yang boleh dikaitkan dengan Teori Pelaziman Klasik.

Hal ini kerana telah berlaku pemindahan pembelajaran (Noriati. pelajar yang takut kepada guru matematik yang tegas. Boon & Sharifah Fakhriah. anjing tidak akan member gerakbalas kepada bunyi lain selain dari bunyi loceng. Bunyi-bunyi lain selain dari bunyi loceng ialah rangsangan neutral.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Generalisasi Generalisasi berlaku apabila organism mengaitkan rangsangan terlazim dengan bunyi-bunyi lain yang seakan-akan serupa. Ini juga bermakna.B Watson (1878-1956). Watson juga melihat psikologi sebagai kajian tentang tingkah laku manusia yang dapat dikawal dan diramal). Watson percaya semua perbezaan tingkah laku individu adalah disebabkan oleh perbezaan pengalaman pembelajaran. Contohnya. 63 . Diskriminasi Diskriminasi berlaku apabila organisma hanya member respons atau gerak balas tertentu sahaja. Teori Pelaziman Klasik J. Contohnya. Beliau pernah berkata. 2009). anjing akan tetap melelehkan air liur sekiranya anjing tersebut mendengar bunyi wisel yang hampir sama dengan bunyi loceng.

regardless of his talents. Watson telah membuktikan bahawa Little Albert telah mengaitkan tikus putih dengan bunyi hentaman yang menakutkan. even beggarman and thief.d) Watson terkenal dengan eksperimennya bersama seorang bayi berumur 11 bulan yang diberi nama “Little Albert”. vocations and the race of his ancestors”. merchantchief and. Akhirnya. Albert tidak menunjukkan sebarang rasa takut pada tikus ini. (Watson. Pada mulanya. penchants. Albert diberi bermain dengan seekor tikus putih. abilities. tendencies. Watson mengetuk penukul pada palang besi yang tergantung di belakang Albert. n. and my own specified world to bring them up in and I'll guarantee to take any one at random and train him to become any type of specialist I might select . lawyer. malah boleh bermain dengannya. as cited in Classical Conditioning. Seperti gambarajah di atas.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR “Give me a dozen healthy infants. 1924. Malah bayi berkenaan juga menunjukkanrasa takut terhadap apa-apa sahaja yang berbulu dan berwarna 64 . walaupun tidak dirirngi oleh bunyi ketukan penukul. well-formed. artist. beberapa saat selepas memperkenalkan tikus putih tersebut. Albert akanterus mengangis apabila melihat tikus putih. Bunyi hentaman tersebut menyebabkan bayi terkenaan menangis dengan kuat. yes. Namun.doctor. Kejadian tikus bersama ketukan penukul ini diulangi sebanyak 7 kali selama 7 minggu berturutturut dan setiap kali Albert akan menangis ketakutan.

yang seterusnya mempengaruhi emosi pelajar. Di samping itu. Pemerhatian ke atas Little Albert 10 hari selepas pelaziman menunjukkan rasa takut yang berkurangan (penghapusan). dan berdisiplin dapat membentuk persekitaran psikososial yang positif. guru boleh memastikan pembentukan emosi positif di kalangan pelajarnya. rangsangan nuetral yang kemudian menjadi rangsangan terlazim (conditioned stimulus) dan gerakbalas terlazim (conditioned response)? 3.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR putih (generalisasi). Skinner. Watson juga mengatakan bahawa kanak-kanak mempunyai tiga reaksi emosi yang asas iaitu rasa takut. gerakbalas semulajadi (unconditioned response). Suasana bilik darjah yang mesra. PERBINCANGAN 1.F. 2. dalam bilik darjah. 65 . namun rasa takut ini berkekalan selepas sebulan. Perkaitan ini boleh diperkuatkan atau diperlemahkan melalui peneguhan atau dendaan. Bolehkah anda kenal pasti yang mana ialah rangsangan semulajadi (unconditioned stimulus). Teori ini perkenalkan oleh B. Watson juga menunjukkan perkaitan antara pelaziman klasik dengan fobia. marah dan sayang. Cuba anda baca kembali eksperimen yang dilakukan oleh Watson terhadap Little Albert. adil. Oleh itu.Tahukah anda mengapa seekor gajah yang besar boleh kekal terikat pada sebatang pokok yang kecil sedangkan gajah berkenaan mempunyai tenaga yang mencukupi mengheret beberapa batang balak sekaligus?.3 TEORI PELAZIMAN OPERAN Teori Pelaziman Operan (Operant Conditioning) merupakan satu bentuk pembelajaran yang melibatkan satu siri perkaitan antara rangsangan dan gerakbalas.

hubungan antara rangsangan dan gerakbalas akan menjadi lebih kukuh apabila wujud kesan yang positif. Universit Columbia Banyak membuat kajian tentang proses pembelajaran “connectionism” Ujikaji yang dilakukan oleh Thorndike adalah yang berhubung dengan hubungan atau connection antara rangsangan dengan gerakbalas yang akan menjadi kukuh jika kesan tingkah laku tersebut menyeronokkan atau memuaskan. Menurut Thorndike. 66 . masa yang diambil oleh kucing untuk melepaskan diri dari kurungan menjadi semakin singkat apabila terdapat makanan (ganjaran) selepas berjaya melepaskan diri. Thorndike (1987-1949) Tenaga pengajar di Teachers College. Berdasarkan ini. BUAT NOTA Sila buat rujukan tentang eksperimen Thorndike dengan seekor kucing yang cuba melepaskan diri sangkar.L.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Teori Pelaziman Operan E. Thorndike telah memperkenalkan Tiga Hukum Pembelajaran. Dalam hal ini.

Sebaliknya. sekiranya berlaku kesan yang tidak memuaskan. pelajar akan berasa puas hati dan gembira. maka gerak balas tidak akan diulangkan. Hukum Kesan mengatakan guru hendaklah menyediakan suasana pembelajaran yang dapat membawa kepada rasa berjaya. hubungan R-G yang positif boleh diperkukuhkan sekiranya dibuat berulang kali. Namun. Oleh itu. Dalam situasi bilik darjah pula.8: Hukum Kesan Dengan kata lain. Hukum Latihan Hukum Latihan menegaskan bahawa manusia belajar melalui proses membuat dan mengulang dan lupaan berlaku apabila perkara yang dipelajari tidak dipelajari atau diulangi. b. latihtubi dan mengaplikasikan kemahiran dengan lebih kerap 67 . hukum ini menggalakkan guruguru memberi latihan dalam perlbagai bentuk. hubungan R-G akan menjadi lemah jika tidak diulangi. Rangsangan positif Gerak balas = Gerak balas diulangi Rangsangan negatif Gerak balas = Gerak balas tidak diulangi Rajah 3. Secara ringkasnya.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR a. Hukum Kesan: Sesuatu gerak balas yang dikuti dengan kesan yang menyeronokkan dan memuaskan akan menyebabkan gerak balas tersebut diulang. Sekiranya guru tidak kedekut dengan pujian.

Bagi Thorndike. pembelajaran Oleh itu. Skinner (1904.1990). afektif (perasaan. sebuah fiksyen tentang prinsip behaviorisnya. mengikut hukum ini. → kesan negatif pada pelajar. New York. Kelulusan ijazah pertama dalam Bahasa Inggeris daari Kolej Hamilton.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR c. pembelajaran Pelajar bersedia. Pelajar boleh mengikuti pembelajaran dengan baik dan akan mencapai kejayaan sekiranya perkara yang dipelajari selaras dengan keupayaan mereka. sekiranya tiada persediaan yang mencukupi akan membawa kepada kekecewaan. Ijazah Sarjana dan kedoktoran dalam psikologi dari Universiti Harvard. tiada bimbingan dari sesiapa pembelajaran tidak berjaya Pelajar belum bersedia. Salah sebuah dari bukunya yang popular ialah Walden II. kecenderungan dan minat) dan psikomotor (fizikal). guru bimbing dengan baik berlaku → kesan positif pada pelajar. Contohnya.F. Pelajar bersedia. 68 . guru perlu memastikan pelajar ada kesediaan yang diperlukan untuk memulakan sesuatu topik atau aktiviti pembelajaran. dipaksa untuk belajar tidak berjaya. → kesan mengecewakan. Teori Pelaziman Operan B. Hukum Kesediaan Hukum ini memberi perhatian kepada kesediaan organisma dari segi kognitif (pengetahuan lepas).

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

Pelaziman operan menekankan hasil kesan-akibat yang membawa kepada sama ada tingkah laku baharu, tingkah laku lama diteruskan atau diulanginya atau sebaliknya. Bagi pelopor pelaziman operan, kesan-akibat mempunyai perkaitan rapat dengan ganjaran dan hukuman. Oleh itu, tingkah laku baharu yang diingini boleh dibentuk melalui ganjaran dan peneguhan atau hukuman dan dendaan. Skinner merumuskan pelaziman operannya seperti Rajah 3.9

Peristiwa awal

Kesanakibat

Tingkah laku

Rajah 3.9 Pembelajaran Behavioris mengikut Skinner Diterjemahkan dari Behavioural, (n.d). p.2.

Jadual 3.1: Pembelajaran dan perubahan tingkah laku

69

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

Peristiwa Awal (Antecedents) Tingkah laku (Behavior)

Rangsangan luaran yang menyebabkan kita untuk bertindak. Untuk ahli behavioris, tingkah laku dibahagikan kepada dua kategori, yang diingini atau yang tidak diingini. Ahli Behavioris juga berpendapat, persepsi ialah segala-galanya. Contoh, keinginan seorang guru supaya pelajarnya menyiapkan kerja rumah bukan keinginan seorang peljar berkenaan untuk berbuat demikian. Kesan dan akibat ialah motivasi yang akan menetukan sama ada meningkatkan atau menurunkan kemungkinan sesuatu gerak balas berulang semula.

Kesan akibat (Consequences)

Skinner membuktikan teori peneguhannya dengan ”Peti Skinner”. Rajah di bawah menunjukkan Peti Skinner.

Rajah 3.10 Peti Skinner

70

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

Dalam ujikajinya, Skinner memastikan tikus hanya akan mendapat makanan apabila tuil (lever) suis ditekan. Tikus akan melakukan cuba-jaya (trial and error), menghidu dan mencari-cari sehingga tertekan suis, lampu terpasang dan

akhirnya mendapat makanan (ganjaran). Selepas itu, Skinner juga mengenakan kejutan elektrik (fungsi ‘shock grid’ dalam gambarajah) apabila suis ditekan. Ringkasan uji kaji Peti Skinner boleh diperhatikan dalam Jadual 3.1

Jadual 3.2 Contoh ringkasan uji kaji dalam Peti Skinner Tingkah laku Awal Tingkah laku/ Tindakan Kesan Tindakan Teknik Kesan Tingkah Laku Diteruskan

Rawak

Tertekan tuil suis Menekan tuil suis Menekan tuil suis-lampu menyala Menekan tuil suis-kejutan elektrik Menekan tuil suis-kejutan elektrik

Makanan keluar Makanan keluar Makanan tidak keluar Makanan tidak keluar Makanan tidak keluar

Peneguhan

Terlazim Terlazim

Peneguhan Penguhan positif

Diteruskan Diteruskan

Terlazim

Peneguhan negatif Hukuman

Tidak diteruskan Tidak diteruskan

Terlazim

Sumber: Noriati, Boon & Sharifah Fakhriah, 2009, p.58

71

Pelajar ditangkap merokok di sekolah oleh itu dia dirotan. oleh itu dia tidak dibenarkan untuk keluar berehat. Pelajar didapati tidak menyiapkan kerja rumah. Kemungkinan tingkah laku diulangi berkurang hasil dari rangsangan yang selesa ditarik balik Tarik Di samping Jadual 3.3 : Konsep peneguhan dan hukuman mengikut Skinner Konsep Peneguhan Jenis Positif Penerangan Kemungkinan tingkah laku diteruskan apabila tingkah laku diikuti dengan rangsangan yang menyenangkan (ganjaran) Kemungkinan tingkah laku akan diulangi apabila rangsangan yang tidak menyenangkan ditiadakan Contoh Pelajar menyiapkan tugasan mengikut masa yang ditetapkan. Skinner telah memperincikan Peneguhan Positif dan membahagikan lagi kepada kategori mengikut Jadual 3. Negatif Hukuman Beri Kemungkinan tingkah laku diulangi berkurang apabila rangsang diberikan.4 72 . Pujian guru akan menyebabkan murid meneruskan usaha cemerlangnya Guru sering menegur seorang pelajar yang tidak berpakaian kemas.3 di atas. Pelajar mengekalkan kekemasan dirinya.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Konsep Peneguhan dan Hukuman mengikut Skinner Jadual 3. Akhirnya. guru memuji. pelajar menjaga kebersihan dirinya dan guru tidak lagi berleter dan mengkritik pelajar berkenaan.

Guru hendaklah menetapkan matlamat yang spesifik.  Matlamat akhir proses pembelajaran hendaklah dinyatakan dengan jelas 73 .4 IMPLIKASI TEORI PEMBELAJARAN BEHAVIORIS TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN a. pelajar perlu mengangkat tangan. pelajar dapat menjawab dengan betul.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Jadual 3. Pelajar menghadapi ujian pada setiap akhir bulan Pelajar tidak tahu bila guru akan memberi ujian pop. satu token akan diberikan.4 Jadual peneguhan positif Peneguhan Berterusan Jenis Contoh Guru beri ganjaran bagi setiap langkah pelajar semasa membuat aktiviti sehingga pelajar selesai Berdasarkan isi kandungan Bagi setiap 5 soalan. Token boleh ditukar dengan aktiviti atau benda yang disukai Untuk menjawab soalan guru. Berkala nisbah tetap Berkala Nisbah Berubah Berkala Selang Masa Tetap Berkala Selang Berubah Berdasarkan masa 3. Peluang untuk menjawab soalan tidak dapat dijangka. Ini bermakna.

Aplikasi Hukum Kesediaan Kaitkan pembelajaran baharu dengan pengetahuan sedia ada Sediakan situasi yang merangsangkan Cungkilkan rasa ingin tahu/ motivasi pelajar g. Sediakan amalan bilik darjah yang sesuai Amalan rutin belajar Amalan rutin keceriaan Peraturan bilik darjah yang mesra dan positif Pembelajaran koperatif dan kolaboratif  74 . Guru perlu menetapkan objektif bagi setiap langkah pengajaran Objektif hendaklah khusus c. Aplikasi hukum latihan Banyakkan pengulangan dan latih tubi Sediakan bahan yang banyak dan pelbagai h.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR     Pastikan matlamat yang dinyatakan adalah realistik dan boleh dicapai b. Aplikasi teknik peneguhan yang sesuai             Peneguhan berterusan diberikan pada peringkat pembentukan tingkahlaku Peneguhan berkala selepas tingkah laku dikuasai f. Aplikasi Hukum Kesan dan Akibat Adakan aktiviti pengukuhan Pilih dan aplikasi peneguhan yang sesuai i. Sediakan langkah pengajaran secara berperingkat  Susunan langkah haruslah secara progresif. Buat analisis tugasan Pastikan tugasan yang diber sesuai dengan kemampuan pelajar Pecahkan tugasan kepada bahagian-bahagian kecil supaya mudah difahami d. e. contohnya dari mudah kepada sukar.

Teori Pembelajaran Sosial dikenali juga sebagai teori pembelajaran peniruan dan juga sebagai pembelajaran pemerhatian atau modeling menekankan faktor sosial di mana manusia berfikir dan bertingkahlaku melalui pemerhatian dan meniru tingkahlaku yang menghasilkan ganjaran.(Ormrod. iaitu perlakuan. Individu Persekitaran Tingkah Laku Rajah 3. Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi pembelajaran. Bandura berpendapat bahawa perlakuan seseorang adalah hasil interaksi antara faktor dalam diri dan persekitaran. individu (kognitif) dan tingkah laku. 2008) Bandura mengemukakan model determinisme timbal balik yang mengandungi tiga faktor utama.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 3.11 Pengaruh tiga unsur dalam pembelajaran sosial 75 . individu (kognisi) dan persekitaran (lihat Rajah 3. Beliau merupakan ahli psikologi kelahiran Kanada dan berkhidmat di Universiti Stanford mulai tahun 1953 hingga sekarang.11).5 TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL Albert Bandura Pelopor Teori Pelopor teori pembelajaran sosial ialah Albert Bandura. Pembelajaran sosial menurut Albert Bandura melibatkan hubungan pengaruh tiga unsur iaitu persekitaran.

Contohnya murid boleh meniru kawan mereka bersorak di padang tetapi tidak boleh meniru kawan mereka bersorak di dalam bilik darjah. Contohnya apabila guru menunjukkan cara menendang bola. Bandura mendapati bahawa kanakkanak akan meniru perlakuan orang dewasa tersebut. Peniruan tak sekat lakuan pula 76 . Peniruan secara langsung Peniruan secara langsung terjadi apabila seseorang melihat orang lain (model) melakukan sesuatu dan meniru kelakuan itu. Kajian yang dinamakan kajian Patung Bobo memperlihatkan bagaimana kanak-kanak yang melihat perlakuan ganas orang dewasa memukul patung Bobo bertindak serupa apabila diberi peneguhan. orang yang ditiru itu secara spontan menjadi model kepada si peniru. Peniruan sekat lakuan dan tak sekat lakuan Peniruan sekat lakuan ialah peniruan yang sesuai dilakukan dalam keadaan tertentu tetapi tidak digunakan dalam keadaan atau situasi yang lain. b. apabila tingkah laku seseorang itu ditiru. Menurut teori ini. Mengikut Bandura. pelajar akan menirunya secara langsung.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Melalui satu kajian ke atas kesan perlakuan kanak-kanak apabila mereka menonton video tentang orang dewasa. terdapat beberapa cara peniruan yang boleh dilakukan iaitu : a. Kesimpulan daripada kajian yang dilakukan oleh Bandura mendapati kanakkanak suka meniru tingkah laku yang diperhatikan terutama tingkah laku yang mendapat peneguhan.

haiwan atau objek yang ditiru. maka tingkahlaku itu akan diulangi dan dikukuhkan.Tumpuan Perhatian Individu menumpukan perhatian dan memerhatikan perlakuan model berulang kali.Dalam proses elitasi seseorang akan terus lakukan apa yang dilakukan oleh orang lain jika dia sudah mengetahui cara melakukan tingkahlaku tersebut. d. Contohnya pelajar meniru gaya berbudi bahasa gurunya. tingkahlaku dan kemahiran yang disimpan dikeluarkan dalam bentuk perlakuan.Pengeluaran Maklumat.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR melibatkan tindakan yang boleh dilakukan dalam semua situasi.Motivasi dan Peneguhan Sekiranya Individu berasa seronok dan mendapat peneguhan daripada orang lain. Pemerhatian perlu disimpan dan dikekalkan dalam ingatan dan akan berlakunya proses mengenkod. Model Sebenar / Model hidup Model ini merujuk kepada model sebenar atau model langsung seperti tingkah laku manusia.Penyimpanan dalam Ingatan Langkah-langkah perlakuan model akan disimpan dalam ingatan oleh pelajar. c. Kecekapan ini bergantung kepada keupayaan fizikal dan kemahiran tiruan motor pemerhati serta kemahiran mengingat dengan tepat. 77 . Model dalam teori Pembelajaran Sosial Bandura dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu : i. c. Peniruan Elisitasi Peniruan ini melibatkan emosi dan keinginan. menyimpan dan mendekod. b. Contohnya timbul keinginan di hati Kamal untuk membantu bapanya membasuh kereta setelah melihat Badrul membantu bapanya membasuh kereta. Langkah-Langkah Pembelajaran Peniruan a.

6 Implikasi Teori Pembelajaran Sosial Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran a. Demontrasi guru hendaklah jelas serta menarik agar pelajar dapat meniru dengan cepat. Penyampaian guru hendaklah cekap dan menarik agar dapat menjadi role model kepada pelajar. 3. carta aliran. Model simbolik Model simbolik merujuk kepada langkah kerja atau prosedur. tokoh sejarah serta tingkah laku watak – watak yang ditonton dan didengar melalui media dan televisyen. Paparkan hasil kerja terbaik untuk membolehkan pelajar berkenaan terus berusaha dan dapat merangsang pelajar lain berusaha seperti yang mereka lakukan. Guru boleh menggunakan rakan sebaya yang cemerlang sebagai model. g.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR ii. Pembelajaran berlaku melalui pemerhatian dan peniruan. e. d. Masukkan ke dalam portfolio anda. gambar rajah). 78 . b. Guru boleh mengajar nilai murni dan watak bersejarah dengan teknik main peranan dan simulasi h. Oleh yang demikian guru perlu menunjukkan tingkah laku yang boleh diteladani. Guru perlu memberi peneguhan kepada pelajar yang menunjukkan tingkah laku yang diingini.Model ini boleh dalam bentuk bahasa atau bentuk visual (gambar. Guna model sebenar yang mungkin terdiri daripada rakan sebaya yang mempunyai ketokohan yang tinggi dan sesuai untuk ditiru. f. LATIHAN AKTIVITI Muat turun maklumat daripada internet mengenai pembelajaran sosial atau modeling dan rumuskan semua isi yang bekaitan dalam bentuk peta konsep.Termasuk dalam kategori ini ialah watak dalam cerita. c.

Mengetahui cara belajar adalah lebih penting daripada memiliki banyak pengetahuan. minat dan nilai. manusia dilihat sebagai makhluk yang istimewa dan mempunyai keupayaan yang berbeza dengan haiwan. Mengembangkan keupayaan bertanggungjawab ke atas pembelajaran dan perkara yang dipelajari. ii. Pendekatan humanistik terhadap pendidikan menekankan keunikan setiap individu dengan mengiktiraf persepsi. Mencungkil dan mengembangkan daya ingin tahu serta penerokaan. Mengembangkan kreativiti dan pemikiran bercapah. pengalaman dan pendekatan terhadap pembelajaran yang berbeza. 79 . Penilaian kendiri hasil kerja pelajar merupakan penilaian yang lebih bermakna. namun pelajar perli mencapai tahap pencapaian yang ditetapkan. Bagi humanistik.7 TEORI PEMBELAJARAN HUMANISTIK Pendekatan humanistik melihat pelajar sebagai insan berpotensi. Memupuk pembelajaran arah kendiri dan tidak bergantung pada orang lain. dengan itu individu itu harus dilihat sebagai satu entiti. v.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 3. ii. iv. Apakah prinsip-prinsip pendekatan pembelajaran humanistik? Gagne dan Berliner (1991) merangkumkan prinsip-prinsip pendekatan humanistik seperti berikut: i. bermotivasi dan berkeupayaan untuk belajar dan berkembang. motivasi intrinsik dan kesedaran kendiri pelajar. motivasi. Ini bererti pendekatan ini memberi tumpuan kepada perkembangan konsep kendiri. iii. 1991). Humanistik percaya bahawa manusia bertindak atas dasar keperluan. Pelajar akan mudah belajar perkara yang ingin dipelajari dan perkara yang ingin diketahui oleh mereka. i. iii. Mengembangkan kecenderungan aspek seni dan emosi. Apakah objektif asas pendidikan daripada pandangan humanistik? Lima objektif asas pendidikan daripada pandangan humanistik (Gagne dan Berliner.

Beliau terkenal sebagai pengasas teori kaunseling terapi berpusatkan klien serta psikoterapi yang bukan bersifat mengarah. psikologikal serta nyaman. Pada mulanya beliau belajar teologi dan kemudiannya beralih kepada psikologi klinikal serta psikologi pendidikan. Carl Rogers (1902-1989) Carl Rogers Carl Rogers (1902-1989) dilahirkan di Oak Park. Carl Rogers berpendapat bahawa manusia pada dasarnya adalah baik dan mempunyai potensi yang tinggi untuk mencapai potensi diri. Pelajar belajar lebih baik dalam persekitaran yang tidak mengancam seperti selamat secara fizikal. Dapat membuat tanggapan yang betul tentang pengalamannya. Sebagai insan yang baik. insan yang sempurna memiliki kualiti berikut: i. Bagi Rogers. Illinois. Mempercayai pemikiran dan perasaan sendiri sebagai sesuatu yang tepat iv. John Holt. Dua tokoh utama bagi pendekatan pembelajaran humanistik ialah Carl Rogers dan Abraham Maslow. Amerika Syarikat. jika dijurus ke arah yang betul akan berkembang secara positif. iii. Perasaan adalah sama penting dengan fakta.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR iv. Antara tokoh-tokon humanistik termasuklah Carl Rogers. Malcolm Knowles dan lain-lain. v. ii. Kita meninjau secara ringkas pandangan kedua-dua tokoh ini. Mengutamakan perkara yang ada pada hari ini bukan semalam atau esok. emosional. baik rohani dan jasmani. Menghargai kebebasan diri dan bertanggungjawab ke arah tindakan sendiri. Abraham Maslow. Menerima hidup seadanya. 80 . Berfikiran terbuka terhadap pengelaman dunia.

Rogers menyarankan agar menerima semua pelajar sebagai individu yang memiliki potensi dan yang sedang berkembang. Kreatif dan melibatkan diri dalam aktiviti sosial serta menyumbang khidmat kepada masyarakat mengikut kemahiran masing-masing. membekalkan sumber pembelajaran yang sesuai. 1. Dalam pendidikan Rogers terkenal dengan teori pembelajaran pengalaman (experiental learning). Menurut Rogers semua insan mempunyai daya dan keinginan yang tinggi untuk belajar. pembelajaran berkesan akan terhasil jika pelajar berasa tenang dan bebas daripada ancaman serta perbezaan individu dan pengalaman pelajar diambil kira dalam menentukan tahap layanan yang sewajarnya. guru perlu menjelaskan objektif pembelajaran.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR v. Dalam pembelajaran. Rogers mengkategorikan pembelajaran kepada dua bentuk. Rogers memberi penekanan kepada hubungan personel antara guru sebagai fasilitator dengan pelajar. Bagi Rogers. mengimbangkan komponen intelektual dan emosi berkaitan dengan pembelajaran. tetapi kita hanya dapat membimbing pembelajarannya. Pembelajaran pengalaman Pembelajaran Kognitif dianggap kurang bermakna kerana melibatkan pembelajaran mata pelajaran akademik semata-mata. Melibatkan proses belajar 81 . Oleh itu teori humanistik mengutamakan pembelajaran berpusatkan pelajar. Kegagalan untuk belajar bukan kerana ketidakupayaan pelajar tetapi puncanya suasana pembelajaran yang kurang sesuai.Prinsip umum pembelajaran bagi Rogers adalah:   Kita tidak boleh mengajar seseorang secara langsung. dan berkongsi perasaan dan idea dengan mereka. Pembelajaran Kognitif 2. Struktur dan organisasi diri seseorang menjadi lebih rigid jika dia merasakan dirinya terancam dan sebaliknya akan menjadi tenang jika tiada ancaman. Dalam menyediakan suasana yang kondusif untuk murid-murid belajar.

menghasilkan sesuatu yang pasti akan ada hasil dan kesan yang memberangsangkan. Melalui proses ini pelajar meneroka. penilaian kendiri dan mempunyai kesan jangka panjang. Oleh itu pembelajaran pengalaman melibatkan perkembangan diri. membaca dan membincang tentang pengalaman dan hasil kerja orang lain. merancang. menghayati nilai. Beliau juga digelar sebagai Bapa Psikologi Humanistik. dan memupuk sikap yang baik. membuat uji kaji. Secara langsung pelajar belajar mengambil tanggungjawab ke atas pembelajaran sendiri. Abraham Harold Maslow (1908-1970) Abraham Maslow dilahirkan di Rusia dan kemudiannya menetap di Amerika Syarikat. mencari jalan penyelesaian. berfikir. pelajar akan belajar bekerjasama. daya usaha. motivasi. kajian dan sebagainya. yang merangkumi merancang. membuat kajian. Melalui proses membuat sendiri. Pembelajaran pengalaman melibatkan aplikasi pengetahuan. Maslow telah menghasilkan dengan 82 . dan telah diterbitkan dalam Motivation and Personality pada tahun 1954. Beliau merupakan seorang ahli psikologi yang terkenal dengan Hirarki Keperluan yang diperkenalkan pada tahun 1947 hingga 1954. dalam kumpulan terutamanya. Pembelajaran jenis ini mengambil kira keperluan dan kehendak pelajar. Pelajar terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Pembelajaran pengalaman merupakan belajar melalui proses membuat.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR di dalam bilik darjah.

kasih sayang.d) 3. Jika tidak seseorang itu akan berasa kurang selesa dan bimbang. n.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR teori perkembangan manusia terutamanya teori keperluan. estetik dan berakhir dengan penyempurnaan kendiri. 83 . Maslow mengutarakan pemeringkatan keperluan manusia yang perlu dipenuhi sebelum manusia mencapai potensi diri.12: Hirarki keperluan Maslow (Sumber Teori Pembelajaran.8 Hiraki Keperluan Maslow Menurut Hiraki Keperluan oleh Maslow. Keperluan Perkembangan Rajah 3. penghargaan diri.Keperluan yang paling asas sekali bagi manusia ialah memenuhi keperluan fisiologi terlebih dahulu. kognitif. diikuti dengan keselamatan. keperluan manusia boleh disusun mengikut satu hierarki yang bermula dengan keperluan fisiologi.

Individu akan terus berusaha untuk mengembangkan lagi kecenderungannya dalam akademik atau seni estetik yang diminatinya. seseorang itu tidak bermotivasi untuk memenuhinya. Keseluruhannya menurut Maslow keperluan fisiologi dan keperluan psikologi perlu dipenuhi agar seseorang itu bermotivasi untuk mengembangkan potensi diri. Peringkat akhir adalah keperluan penyempurnaan kendiri yang melibatkan keinginan berterusan untuk memaksimumkan potensi diri. menurut Maslow keperluan perkembangan tidak akan bermakna. Apabila keperluan kekurangan telah dipenuhi. tetapi akan bergerak ke hirarki yang lebih tinggi. status. keahlian kumpulan tertentu dan perhubungan yang intim. Berbeza dengan keperluan perkembangan. seseorang itu tidak akan jemu memenuhinya dan terus berusaha untuk mengembangkan lagi minat dan kecenderungannya dalam akademik atau seni estetik yang dicapainya. memanipulasi keupayaan diri sepenuhnya serta berjaya mencabar diri untuk melakukan yang terbaik. Maslow membahagikan keperluan manusia kepada dua bahagian iaitu keperluan kekurangan (deficiency needs) dan keperluan perkembangan (being / growth needs). keyakinan diri dan sebagainya. kompetensi. Ini seterusnya membawa kepada penyempurnaan 84 . prestij. Peringkat seterusnya bagi memenuhi aras keempat iaitu keperluan penghargaan diri di mana seseorang itu berusaha bagi mendapatkan pengiktirafan orang lain yang dimanifestasi dalam bentuk penerimaan. belajar perkara baru. seseorang itu akan memberi tumpuan kepada memenuhi keperluan keselamatan dan perlindungan. Seterusnya bagi memenuhi keperluan untuk kasih sayang dan dipunyai. sokongan keluarga. umpamanya cuba merealisasikan bakat dan kebolehan agar menjadi individu yang menyeluruh dan sempurna. Termasuk dalam keperluan ini adalah keperluan untuk berkawan. Keperluan kekurangan perlu dipenuhi peringkat demi peringkat sebelum berusaha untuk memenuhi keperluan perkembangan. Sekiranya keperluan kekurangan belum dapat dipenuhi.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Apabila keperluan fisiologi dipenuhi.

Tugasan yang diberi biarlah sesuai dengan keupayaan pelajar supaya pelajar berjaya membuatnya. iii. seperti makan minum. peraturan dan rutin harian yang sesuai. Memastikan keselamatan terjamin. iii. dapatkah anda fikirkan implikasinya terhadap pengajaran dan pembelajaran ? 3. Setelah kita mengenali dan memahami Pendekatan Humanistik. Layani perbezaan individu mengikut potensi dan keupayaan masing-masing. Fokus pengajaran adalah kepada pelajar dan bukannya subjek. utamakan pelajar dan kemudiannya pada mata pelajaran. wujudnya semangat setia kawan dan dinamika kumpulan. ii. i. cahaya dan pengudaraan bilik darjah yang baik. tiada ancaman buli. perlu memberi perhatian agar pelajar dapat belajar dengan baik berdasarkan hirarki keperluan. Apakah Implikasi Teori Keperluan Maslow dalam proses pengajaran dan pembelajaran? Seorang guru.9 Implikasi Pendekatan Humanistik terhadap pengajaran dan pembelajaran Secara umum dapatlah disenaraikan secara ringkas implikasi Pendekatan Humanistik terhadap pengajaran dan pembelajaran: i. Kejayaan pelajar akan menimbulkan rasa berjaya dan meningkatkan harga diri pelajar. ii. iv. waktu rehat. Melayan pelajar sebagai insan kemudian barulah melayani mereka sebagai pelajar. Beri peneguhan dan pengiktirafan bagi hasil kerja pelajar.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR kendiri. 85 . Sentiasa yakin bahawa setiap pelajar adalah insan yang ada potensi. Membantu pelajar menentukan matlamat yang realistik. Menerima setiap pelajar tanpa syarat. iaitu mencapai potensi yang menyeluruh. Layani pelajar secara individu. seperti keadaan fizikal bilik darjah. iv. Memastikan keperluan fisiologi pelajar telah dipenuhi. Dalam memberi pengajaran subjek tertentu.

vii. seperti pembelajaran koperatif. 3. xiv. Aktiviti/ program pemulihan dapat membentuk konsep kendiri yang positif bagi pelajar yang lemah. Aktiviti pembelajaran dan bahan yang ingin dipelajari hendaklah ditentukan oleh pelajar. Sentiasa melibatkan pelajar dalam aktiviti kumpulan. xii. Sentiasa memberi ganjaran kepada gerak balas pelajar. Perancangan pengajaran perlu mengambil kira minat. kepercayaan dan tabiat yang baik kepada pelajar. Guru sebagai fasilitator bagi aktiviti kumpulan. x. Ini bagi meningkatkan motivasi pelajar.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR v. kesediaan belajar dan perbezaan individu. gaya pembelajaran dan keperluan pelajar. Dua orang tokoh asas konstruktivisme: 1. Isi pelajaran yang disampaikan hendaklah disesuaikan dengan aras pemikiran. xi. viii. Ini dapat membina hubungan sosial dan kemahiran emosi. vi. bukannya sebagai penerima pengetahuan. Perasaan dan amalan saling hormat-menghormati dapat membantu pembelajaran berkesan. Untuk memupuk sikap. xiii. Percaya bahawa semu pelajar boleh belajar jika tempoh masa mempelajarinya mencukupi. 86 . kecenderungan.Jean Piaget .9 TEORI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME Apakah konstruktivisme? Konstruktivisme ialah teori pembelajaran yang melihat pelajar sebagai pembina pengetahuan.Teori Konstruktivisme ( pskologi/individu/kognitif). guru hendaklah menjadi dirinya teladan. ix.

Teori Konstruktivisme sosiaI. Justeru. Lev Vygotsky . keupayaan mengurus maklumat dan pengetahuan berlaku secara berperingkat. pengetahuan sedia ada yang menjadi asas tingkah laku ialah skema 87 .9. 3. Struktur asas dalam organisasi mental ini dinamakan skema.1 Teori Konstruktivisme Psikologi/Individu/Kognitif  Menurut Piaget.  Proses membina pengetahuan juga berlaku mengikut peringkat yang bermula dengan pengetahuan sedia ada dalam struktur kognitif.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 2.

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 88 .

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR  Maklumat baru diserap masuk atau disesuaikan dalam struktur kognitif melalui proses adaptasi. 89 . Asimilasi . maklumat dalam struktur kognitif sentiasa diorganisasi untuk disimpan dan digunakan apabila perlu. 1. 2. • Melalui proses adaptasi. • Piaget membahagikan adaptasi kepada dua proses. Akomodasi . Proses adaptasi merujuk kepada proses menyesuaikan dan menerima maklumat baru dalam struktur kognitif untuk mendapatkan keseimbangan antara skema dengan persekitaran.Ubah suai skema sebelum maklumat baharu dapat diserap.Serap masuk maklumat serupa skema. Ini dinamakan equilibrasi. iaitu asimilasi dan akomodasi.

 Menurut Vygotsky.  Cara membantu: . perkembangan konsep kanak-kanak berkembang secara sistematis. tidak akan dapat dikuasai pelajar walaupun dengan bimbingan orang lain. • Sekiranya pelajar dapat melakukannya sendiri.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 3. 90 . isi pelajaran tersebut dikatakan berada pada zon bawah. • Sebaliknya jika pelajar dapat menguasai tugasan dengan bimbingan orang lain. Zon Perkembangan Terdekat(ZPD) • Menurut Vygotsky. iaitu proses membimbing & membantu pembelajaran. • Isi pelajaran yang berada di luar zon aras bawah bermakna tidak berlaku pembelajaran kerana pelajar sudah menguasai isi pelajaran. • Isi pelajaran yang berada di luar zon aras atas.9. isi pelajaran mudah dikuasai pelajar jika berasaskan skema ataupun pengetahuan sedia ada. logikal serta rasional bantuan dan bimbingan verbal orang lain. • Merujuk kepada tugasan pembelajaran yang sukar dilakukan sendiri oleh pelajar.Teknik scaffolding . tetapi dapat menguasainya dengan bimbingan orang lain yang lebih mahir.2 Teori Konstruktivisme Sosial  Dipelopori oleh Lev Vygotsky (1896-1934).  Dalam konteks sosial inilah individu berkongsi dan saling membina pengetahuan baru. tugasan tersebut berada dalam ZPD.

4. Pembelajaran berlaku melalui proses aplikasi pengetahuan. Galakkan pelajar bertanya dan beri jawapan yang munasabah bagi soalan mengapa dan bagaimana yang ditimbulkan pelajar. Pembelajaran baharu bergantung pada pemahaman atau pengetahuan sedia ada . cueing dan tanda isyarat yang lain. 6. Menekankan pembelajaran berpusatkan pelajar.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR . 5. Ormrod (2008) mencadangkan guru mengaplikasi scaffolding sebagaimana berikut: 1. 7. Minta pelajar membuat jangkaan terhadap perkara yang akan berlaku apabila membuat uji kaji di dalam kelas. 8. Pelajar membina pengetahuan yang bermakna kepada mereka. prompting. Interaksi sosial membantu & menyokong pembelajaran. Prinsip-prinsip Konstruktivisme 1. Pembelajaran bermula dengan premis atau pengetahuan sedia ada sehingga tercapai pemahaman baharu. Beri penjelasan sesuai dengan aras kognitif pelajar. Minta pelajar membuat refleksi dan mengaitkan isi pelajaran yang telah dipelajari. 2. Sertakan model simbolik atau model sebenar untuk membantu pelajar membuat rumusan tentang sesuatu entiti atau fenomenon. soal jawab. 2. 4. 91 .Pembelajaran bermakna berlaku dalam konteks tugasan berasaskan alam nyata. Guna analogi untuk membantu pelajar mengaitkan konsep dan idea baharu kepada pengetahuan sedia ada mereka. 9. 6. 3.Teknik yang boleh digunakan untuk scaffolding ialah penjelasan verbal. 5. Pembelajaran berlaku melalui interaksi dengan orang lain. 3. Pembinaan pengetahuan dapat diajar dan dibimbing melalui proses scaffolding.

Guru dan rakan pelajar berperanan sebagai fasilitator pembelajaran. Gunakan ZPD pelajar untuk memastikan pembelajaran berkesan dapat berlaku. 92 konteks sebenar. 7. Galakkan pelajar menggunakan private speech semasa berfikir dan menyelesaikan masalah. 5. 3. Guru hendaklah mengaitkan isi pelajaran dengan situasi sebenar. 13. maka guru hendaklah merancang pengajaran dan pembelajaran dengan teliti serta mengambil kita keupayaan pelajar. Persekitaran pembelajaran yang kompleks dan tugasan autentik membantu aplikasi dan pembinaan pengetahuan baharu. 14. Memandangkan pembelajaran lebih berpusatkan kepada pelajar belajar melalui proses membuat atau beraktiviti. pengalaman berasaskan dimanfaatkan. Pilih pelajar yang lebih berkemahiran untuk mengajar pelajar yang belum menguasai. 11. simulasi dan sebagainya boleh . 12. Guru hendaklah menyediakan banyak contoh dan bahan sumber yang boleh membantu pelajar membuat perkaitan dan membina pemahaman baharu. 4.Persembahan isi pelajaran yang pelbagai dengan contoh – contoh khusus membantu pemahaman. 2. Implikasi Teori Konstruktivisme kepada Pengajaran 1. Guru hendaklah mengenal pasti ZPD pelajar melalui penyediaan beberapa aktiviti yang berkaitan. Interaksi dan pengaruh sosial membawa kepada pemikiran aras tinggi.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 10. Tugasan autentik yang berasaskan masalah alam nyata. Pelajar bertanggungjawab terhadap pembelajaran sendiri. 6.

Adakah gerak kerja kumpulan dan perbincangan kumpulan untuk mewujudkan interaksi yang berkualiti. Aplikasikan teknik modifikasi tingkah laku yang melibatkan token. proses pembelajaran mereka perlu disediakan dalam bentuk yang mudah dan disesuaikan mengikut kkeperluan mereka. Perlu ditegaskan juga. perkembangan lewat. dendaan. Antarnya termasuklah.10 IMPLIKASI TEORI-TEORI PEMBELAJARAN TERHADAP PEMBELAJARAN PELAJAR BERKEPERLUAN KHAS Kita telahpun melihat implikasi teori-teori pembelajaran kepada pelajar aliran perdana. Teknik peneguhan. Penerangan guru hendaklah jelas. 9. disleksia. Melalui aktiviti dan perbincangan dalam kumpulan. setiap kategori pelajar berkeprrluan khas mempunyai ciri-ciri yang berbeza. Implikasi Teori-teori Pembelajaran. Austistik. Sertakan contoh yang pelbagaikan dalam sesi perbincangan. Beri peneguhan dalam bentuk hadiah. Bagaimana pula teori-teori ini boleh membantu pelajar berkepeluan khas? Dalam konteks di Malaysia. Latihan dan Hukum Kesan boleh digunakan. secara verbal sama ada pujian atau ganjaran lain yang lain yang akan mengukuhkan tingkah laku iii.mendapat pemahaman yang lebih jelas dan meluahkan buah fikiran 3. latihan dan latih tubi ii. Hukum Kesediaan. Oleh itu. selaras dengan pemikiran dan laras bahasa pelajar. Perbanyakkan pengulangan. Modifikasi tingkah laku boleh dilakukan melalui aplikasi Teori Behavioris terutamanya Pelaziman Operan. dan pengasingan untuk mengurangkan tingkah laku yang tidak diingini.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 8. hiperaktif dan slow learner.i. 93 . tumpuan singkat (AD). Tetapkan matlamat yang realistik yang sesuai dengan pelajar keperluan iv. pelajar dapat berkongsi idea. a. pelajar berkeperrluan khas ialah kanak-kanak yang mengalami down syndrom. kontrak.

Namakan. Kukuhkan tingkah laku model agar pelajar mengikut tingkahlaku yang dikukuhkan . membuat.) Terdapat 3 jenis rangsangan dan 2 jenis gerak balas dalam teori pembelajaran behavioris. apakah tiga tindak balas emosi asas itu? 4.) J. 6. Gunakan model tingkah laku seperti model sebenar dan model simbolik ii.Sediakan persekitaran pembelajaran yang menyerupai persekitaran pelajar normal Kenal pasti keupayaan pelajar dan sediakan rancangan pendidikan individu Gunakan pendekatan pelbagai deria (multi sensory) seperti mendengar. pelajar boleh mengikuti dan meniru tingkah laku yang diperhatikan melalui modeling. 2. Contoh aplikasi yan boleh dilakukan termasuklah:i.Watson membentuk teori bahawa kanak-kanak memiliki tiga tindak balas emosi yang asas.) Huraikan maksud Peneguhan dan hukuman dalam teori pelaziman operan B. Melayani pelajar keperluan khas berdasarkan keperluan mereka seperti yang dikehendaki oleh Teori Humanistik. berbincang dan merasa Perlu juga diberi perhatian kepada pelajar berkeperluan khas yang bermasalah penglihatan dan pendengaran yang memerlukan pendekatan khusus bagi kekurangan yang dialami LATIHAN UJI MINDA 1.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR b.c.F.) Namakan 2 jenis hukuman dalam teori pelaziman operan B.B. Melalui Teori Sosial pula. melihat. 3.) Nyatakan dua orang tokoh asas konstruktivisme.Namakan. 5.) Dalam teori pembelajaran behavioris terdapat 2 jenis teori perlaziman.F. 94 .Skinner.Skinner.

(Siri Pendidikan Guru). Boon.Englewood Cliff:Prentice Hall Ltd Woolfolk. Fakriah Syed Ahmad. (2009). (2005) .Rashid.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 7. Ormrod..Y. A. (2008). funderstanding. R.psychology. 8.) Nyatakan antara 3 prinsip dalam konstruktivisme sosial. Murid dan alam belajar. 9. & Sharifah. Uppersaddle River. J. TAMAT BAB 3 RUJUKAN Noriati.).com http://tip.) Apakah 2 tahap perkembangan murid yang dikemukakan oleh Lev Vygotsky.) Apakah 2 proses yang dikatakan oleh Jean Piaget tentang untuk mmbuat adaptasi dengan persekitaran kita? 10) Nyatakan peringkat-peringkat Perkembangan Kognitif. Educational Psychology: Developing Learners (6th ed. Educational Psychology: Theory into Practice. A. New Jersey: Pearson Prentice Hall.E. (2004) Educational Psychology (9th ed) New Jersey: Prentice Hall www. P. E. Shah Alam: Oxford Fajar. Slavin.org 95 .

PENDEKATAN. iaitu sumbang saran. kaedah dan teknik pengajaran 4. terkandung lima jenis. Di samping itu. Dalam pedagogi bestari pula. bercerita.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR TAJUK 4 MODEL. pemusatan murid. pendekatan dan pendekatan tematik. perbincangan. HASIL PEMBELAJARAN 1. pengajaran kontekstual. iaitu strategi pemusatan guru. Menyatakan implikasi model-model pengajaran terhadap pengajaran dan pembelajaran 3. pengajaran melalui pemerhatian. Membezakan pendekatan. dalam tajuk ini juga menerangkan dan membincangkan tentang model sosial dan model personal serta membanding dan membezakan perbezaan antara keduadua model ini. Menyatakan strategi pengajaran dan pembelajaran dalam pedagogi Bestari 96 . Menganalisis model-model pengajaran 2. iaitu pengajaran penagajaran generatif. strategi.deduktif. berasaskan bahan dan berasaskan tugasan. pengajaraan mediatif. Dari segi kaedah dan teknik pengajaran pula. Kandungan dalam tajuk ini telah menghuraikan konsep dan ciri-ciri model behaviorisme dan model pemprosesan maklumat serta implikasinya dalam pengajaran dan pembelajaran. demonstrasi dan penyelesaian masalah. pengajaran metakognitif dan kajian masa depan. pendekatan elektif. STRATEGI DAN KAEDAH PENGAJARAN Sinopsis Tajuk ini membincang tentang model pengajaran seperti model pengajaran behaviorisme dan model pemprosesan maklumat. terdapat tujuh jenis strategi pengajaran direktif. dan pembelajaran. Tajuk ini juga akan membincangkan beberapa pendekatan pengajaran seperti pendekatan induktif. Terdapat empat jenis strategi pengajaran.

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR KERANGKA TAJUK Model pemprosesan maklumat Pengajaran konsep -inkuiri -ekspositori Pengalaman langsung Model sistem behavioral Pembelajaran masteri Model-model pengajaran Pembelajaran koperatif Model sosial Main peranan dan simulasi Model personal Synectics Rajah 4.1: Kerangka Konsep Model-model Pengajaran 97 .

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

4.0 MODEL-MODEL PENGAJARAN
 Model pemprosesan maklumat  Model behavioral  Model sosial  Model personal

4.1 Model Pemprosesan Maklumat
Model pemprosesan maklumat berfokus pada naluri semulajadi kita untuk memahami dunia dengan lebih mendalam melalui langkah-langkah berikut. i. ii. iii. iv. Kepekaan terhadap masalah yang timbul Pemerolehan dan penyusunan maklumat Penjanaan cara-cara penyelesaian yang sesuai Pengembangan konsep yang berkenaan

Pengajaran konsep Inkuiri  Dikenali sebagai teknik tinjau siasat  Merangkumi aspek-aspek soal selidik untuk mendapatkan jawapan atau kesimpulan yang berorientasikan masalah  Menimbulkan minat dan daya kreativiti serta daya refleksi dalam kalangan pelajar  Melatih pelajar mengemukakan pelbagai soalan.

Pengendalian teknik inkuiri ialah: i. ii. iii. iv. v. Proses mengenali masalah Mengkaji ramalan Mengumpul maklumat Menganalisis Membuat rumusan

98

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

Ekspositori  Ekspositori bermaksud penerangan yang jelas dan terperinci  Dalam konteks pengajaran, ekspositori merupakan penyampaian

maklumat atau isi kandungan pelajaran secara langsung kepada muridmurid dalam kelas  Kaedah ekspositori ialah cara penyampaian pelajaran melalui

penerangan, bercerita, demontrasi dengan tujuan mengajar sesuatu.  Dalam konteks ekspositori ini, guru memberi penerangan terlebih dahulu dan murid mendengar dengan teliti hingga mereka memahami dan mengingatinya atau merekodkan isi pentingnya dalam buku rekod mereka.

Cara-cara penyampaian dengan menggunakan model ekspositori adalah dihuraikan seperti berikut: i. ii. Menerang, menginterprestasi dan menghuraikan idea daripada buku teks Menerang sambil membuat tunjukcara cara melukis atau membina bentuk-bentuk geometri iii. Menerangkan langkah-langkah penyelesaian masalah berdasarkan

kemahiran-kemahiran yang telah dipelajari iv. Menerangkan sesuatu konsep dengan alat bantu mengajar

4.2. Model Behavioral
 Berasaskan eksperimen pelaziman klasik Pavlov, pembelajaran berasaskan ganjaran Thorndike dan kajian Watson  Dikenali sebagai teori pembelajaran sosial atau modifikasi tingkahlaku dan terapi tingkahlaku  Antara strategi yang tergolong di dalam model ini ialah pengajaran langsung dan pembelajaran masteri

99

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

Pengajaran Langsung (Direct Instruction)  Satu strategi yang berarahkan guru di mana guru akan menyampaikan isi pengajaran agar dapat mencapai hasil pembelajaran yang ditetapkan serta mengembangkan kemahiran yang hendak diajar secara langkah demi langkah.

Langkah-langkah mengendalikan pengajaran yang menggunakan strategi pengajaran langsung : i. ii. iii. Kenalpasti hasil-hasil pembelajaran yang ingin dicapai Rangsangkan minat murid-murid terhadap apa yang akan disampaikan Tinjau semula pengetahuan dan kemahiran lalu yang perlu dikuasai bagi memudahkan kefahaman mereka iv. v. Tinjau semula praktis tersebut melalui kuiz yang akan dijawab mereka. Beri kerja rumah bertujuan mengukuhkan kefahaman mereka

Pembelajaran Masteri  Kaedah pengajaran secara individu yang menggunakan kurikulum berstruktur dan dibahagikan kepada unit-unit kecil pengetahuan serta kemahiran yang akan dipelajari  Pembelajaran masteri berasaskan kepada falsafah bahawa semua murid boleh menguasai sesuatu pengetahuan atau kemahiran dengan baik dan penuh berkeyakinan sekiranya keadaan yang sesuai serta masa yang mencukupi disediakan untuk murid itu menguasai pembelajarannya. (Bloom,1968)

Prinsip-prinsip pembelajaran masteri.    Semua murid normal boleh menguasai apa-apa yang diajar guru. Pembelajaran dipecah kepada unit-unit kecil di mana pengetahuan di susun daripada mudah kepada sukar supaya mudah difahami oleh murid. Masa yang diperuntukkan harus mencukupi dan fleksibel untuk semua murid mencapai objektif /hasil pembelajaran 100

saling berinteraksi secara bersemuka. Pembelajaran Koperatif Pembelajaran koperatif merujuk kepada kaedah pengajaran yang memerlukan murid dari pelbagai kebolehan bekerjasama dalam kumpulan kecil untuk mencapai satu matlamat yang sama (Slavin. Lima unsur asas dalam pembelajaran koperatif adalah: 1. 1982). tetapi juga untuk rakan-rakan yang lain. saling bergantung antara satu sama lain secara positif. Guru harus merancang dan mempelbagaikan kaedah mengajar dengan mengambil kira gaya pembelajaran pelajar yang berbeza Guru digalakkan untuk mempelbagaikan kaedah atau aktiviti pengajaran dan pembelajaran supaya mereka dapat menguasai apa-apa yang diajar dalam masa yang singkat. 5. Sasaran adalah tahap pembelajaran yang maksimum bukan sahaja untuk diri sendiri. 2. akauntabiliti individu atas pembelajaran diri sendiri. dan pemprosesan kumpulan Ganjaran diberi kepada individu dan kumpulan dalam pelaksanaan kaedah ini.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR    Guru berkeyakinan bahawa semua pelajar yang berbeza boleh menguasai apa-apa yang diajar . kemahiran koperatif. 4.3 Model Sosial  Model ini melatih pelajar agar berkebolehan menyusun maklumat sertamerta dan mensintesis maklumat untuk menyelesaikan masalah  Antara model-model yang terkandung dalam kumpulan model sosial ialah pembelajaran koperatif. 4. 3. main peranan dan simulasi. Individu dalam kumpulan dikehendaki menunjukkan kefahaman masing-masing 101 .

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR dan memainkan peranan berbeza bergilir-gilir. Kemahiran sosial dan pemprosesan kumpulan digalakkan.  Dalam proses ini pelajar digalakkan untuk memberi pendapat. isu atau tugasan semula. Main Peranan  Main peranan bermaksud melakonkan sesuatu situasi atau masalah atau peristiwa yang dianggap penting.  Pelajar diberi peranan dan bertindak sebagai watak-watak yang ditentukan dalam satu situasi yang disediakan. cadangan.  Main peranan ialah dramatisasi yang tiada kaitan atau penghafalan skrip.  Proses ini biasanya dimulakan dengan pemikiran masalah yang sesuai. 102 . dimana pelakon-pelakon cuba menyelesaikan situasi kepada pelajar lain supaya mempraktikan kepada diri mereka berdasarkan peranan yang dimainkan secara spontan. Simulasi  Simulasi ditakrifkan sebagai satu situasi yang diwujudkan hampir menyerupai keadaan sebenar yang memerlukan pelajar berinteraksi sesama sendiri berdasarkan peranan masing-masing bagi membuat keputusan menyelesaikan masalah. membuat keputusan dan menyelesaikan masalah berdasarkan peranan yang dipertanggungjawabkan. televisyen. mendengar rakaman dan sebagainya.  Melalui teknik ini para pelajar dapat menggunakan kemahiran belajar seperti mengumpulkan maklumat. Memberi peluang kepada pelajar mengalami sendiri situasi dan masalah. menjalankan temuramah dengan individu tertentu dan mencatat isi-isi penting. Masalah ini dikemukakan kepada pelajar dengan cara membacakannya atau memperlihatkannya melalui filem.

Reka analisis langsung yang baharu 8. Kemukakan analogi 3. Gunakan analogi peribadi untuk mencipta konflik bertentangan (compressed) 4. Buat penilaian • Ringkasnya.  Dapat mewujudkan pelabagi aktiviti menarik yang menjadi sumber motivasi kepada pelajar untuk meneruskan proses pengajaran dan pembelajaran. Kenal pasti perbezaan 6. Sediakan maklumat 2.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR  Melalui teknik ini pelbagai kemahiran dapat digabungjalinkan dan dipertingkatkan terutamanya dalam kemahiran lisan membaca dan menulis. Bandingkan konflik bertentangan dengan subjek 5. 4. Semak semula subjek asal 7. model synectics digunakan untuk jump start proses kreatif dan mencari pandangan baharu dalam penyelesaian masalah LATIHAN 103 . • Synectics (aplikasi kreativiti seperti membuat analogi dan metafora) Langkah-langkah model synthetics 1. 4 Model Personal  Menekankan kepada pembentukan kendiri seseorang individu dan mendorong pelajar untuk berdikari secara produktif serta mempunyai kesedaran diri dan bertanggungjawab terhadap matlamat sendiri.

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Aktiviti Jenis Model Pengajaran Contoh Huraian Implikasi terhadap Pengajaran dan Pembelajaran dalam bilik darjah 1.Model pemprosesan Maklumat 2. Model Sosial Pembelajaran Koperatif Main Peranan dan Simulasi 4. Model Personal Synectics 104 . Behavioral Ekspositori Model Pengajaran Langsung Inkuiri Pembelajaran Masteri 3.

5 PENDEKATAN. o Mendengar. 4. lisan. Terdapat beberapa pendekatan yang boleh diguna di dalam bilik darjah iaitu pendekatan induktif. Kaedah Pengajaran  Cara mengelolakan dan menggunakan teknik. menghurai. menyanyi.6 DEFINISI. D. i. eklektik dan tematik. C. mengarang. bercerita. melukis. Strategi Pengajaran  Kemahiran merancang dan uruskan kaedah dan teknik pengajaran untuk mencapai hasil pembelajaran.) B.  Pendekatan Dan Strategi Integratif/Kesepaduan o Proses penyampaian beberapa kemahiran o Kecekapan melaksanakan aktiviti – membaca. isi pengajaran dan alat bantu mengajar untuk mencapai sesuatu objektif pelajaran.  Penyampaian bahan pengajaran untuk mempercepatkan penanggapan pelajar. Ia merujuk kepada cara bagaimana sesuatu mata pelajaran diajarkan berdasarkan objektifnya. berlakon dan sebagainya. mewarna. menulis. membaca dan menulis secara bersepadu o Kemahiran matematik digabungjalinkan dengan kemahiran bahasa 105 Penggabungjalinan . deduktif. melabel. Pendekatan  Cara mendekati sesuatu (bagaimana sesuatu mata pelajaran diajar berdasarkan objektif jangka panjang. mengira. JENIS dan PRINSIP-PRINSIP PENDEKATAN Pendekatan bermakna cara mendekati sesuatu. TEKNIK DAN STRATEGI PENGAJARAN A. KAEDAH.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 4. Teknik Pengajaran  Kemahiran/cara melaksanakan penyampaian bahan pengajaran kepada pelajar dari segi langkah dalam aktiviti pembelajaran. integratif.

Pendidikan seni. o Cara mengguna gabungjalin     Mengenalpasti kemahiran utama dan kemahiran sampingan Kemahiran utama diberi fokus Kemahiran-kemahiran sampingan dikuasai dahulu untuk kukuhkan kemahiran utama Kemahiran utama digunakan di peringkat perkembangan pelajaran. Pendidikan jasmani dan Muzik juga diserapkan dalam program bahasa sebagai aktiviti sokongan.  kemahiran sampingan digunakan di semua peringkat pelajaran Strategi penggabungjalinan kemahiran hendaklah dirancangkan berdasarkan objektif pelajaran. Setiap kemahiran hendaklah dikaitkan dengan kemahiran yang berikutnya secara logikal.  Penyerapan o Proses mengintegrasikan unsur-unsur isi kandungan daripada dua atau lebih mata pelajaran dalam sesuatu pelajaran o Isi matapelajaran sains dan kajian tempatan diserap menjadi isi mata pelajaran bahasa. 106 . o Pendidikan moral.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR o Ciri-ciri gabugjalin:       Integrasi beberapa kemahiran Prosesnya bersepadu dan menyeluruh Aktiviti dipelbagaikan dengan menarik Kemahiran utama menjadi fokus Organisasi kemahiran fleksibel Kemahiran diintegrasikan saling kukuh mengukuh antara satu sama lain. kebolehan dan pencapaian murid.  Kemahiran-kemahiran diintegrasikan dalam urutan yang sesuai.

      Pendekatan Dan Strategi Pengajaran Induktif Mengumpul dan mentafsir maklumat-maklumat kemudian membuat generalisasi/kesimpulan Bermula dengan memberi beberapa contoh yang khusus Contoh-contoh mempunyai prinsip yang sama Murid dibimbing memikir. udang. kurikulum akademik disepadukan dengan kokurikulum. Ciri-ciri penyerapan :      Mengandungi beberapa unsur ilmu pengetahuan Berbagai unsur diserapkan dalam satu matapelajaran Bilangan mata pelajaran dalam penyerapan fleksibel Organisasi isi kandungan . mengenalpasti dan mentafsir maklumat untuk membuat generalisasi/kesimpulan Matematik. kurikulum formal disepadukan dengan kurikulum tak formal. Sejarah. mengkaji. sotong. ii. Kesihatan dan pendidikan moral diserapkan secara bersepadu dalam Sains /Kajian Tempatan.  Prinsip Penggunaan Strategi Pengajaran Induktif o Sediakan contoh-contoh yang sesuai o Soalan-soalan disediakan untuk membimbing membuat kesimpulan 107 . bahasa dan sains banyak menggunakan pengajaran induktif Kaedah inkuiri-penemuan diamalkan apabila mengajar sains o Contoh khusus ikan emas.Unsur utama dan unsur sampingan Proses penyerapan boleh berlaku serentak dengan proses penggabungjalinan. berudu o Memerhati dan mengkaji – bernafas melalui insang o Mentafsir dan membuat generalisasi – Haiwan hidup dalam air mempunyai insang untuk bernafas. o Penerapan nilai murni.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR o Geografi.

peraturan Proses pengajaran: o Prinsip/rumus o Kaedah deduktif o Aplikasi rumus/prinsip o Mendapat rumus baru. prinsip. o Guru memberi tahu murid objektif pelajaran pada peringkat awal. teori. hukum. dengar.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR o Guru tidak menghuraikan isi pelajaran. hukum. teorem. peraturan yang telah dipelajari dengan tepat untuk diaplikasi pada contoh-contoh khusus. o Murid dibimbing mengingat kembali hukum. hidu dan sentuh. o Murid-murid digalakkan memberi contoh yang sama o Guru tidak harus memberi contoh sekaligus o Sediakan alat bantu mengajar o Penggunaan deria-deria murid dalam aktiviti – lihat. hukum. o Pengajaran mengikut urutan yang tepat – contoh-contoh spesifik membawa kepada kesimpulan umum.. peraturan bagi mendapat kesimpulan yang baru/ menyelesaikan masalah. prinsip. generalisasi baru daripada rumus. iii. teorem/peraturan Digunakan kesimpulan baru.  Pendekatan Dan Strategi Pengajaran Deduktif Pengajaran Deduktif merupakan kaedah mengajar yang Strategi kompleks kerana murid perlu memperolehi kefahaman yang mendalam /mencukupi serta berupaya memilih rumus.    Bermula daripada berberapa rumus. 108 . murid dibimbing untuk mencari kesimpulan o Jenis contoh khusus dipelbagaikan tetapi mengandungi ciri yang sama o Contoh-contoh khusus yang dipilih haruslah sesuai dan mencukupi. prinsip baru dan sebagainya.

Lengkap Maklumbalas pembelajaran. meningkat keberkesanan Faktor pencapaian murid: o Kebolehan asas 109 .   Pendekatan Dan Strategi Pengajaran Tematik Pokok perbicaraan/topik utama contoh tema alam semula jadi. berpusatkan bahan atau berpusatkan tugasan o Digunakan dalam aktiviti pemulihan dan pengayaan v. dapatan-dapatan dibentangkan oleh wakil Membuat rumusan vi. Pendekatan Dan Strategi Pengajaran Eklektik o Eklektik bermakna bercampur o Gabungan pendekatan digunakan o Menggabungkan pendekatan indukti dan deduktif o Banyak digunakan dalam pengajaran sains dan matematik o Boleh menggunakan strategi berpusatkan guru.    Pendekatan Learning) Dan Strategi Pengajaran Masteri (Mastery Penguasaan. Tema dipecahkan kepada sub-topik untuk perbincangan o kumpulan pelbagai kebolehan o sama kebolehan  Tema yang sama dibincangkan oleh o kumpulan pelbagai kebolehan o sama kebolehan  Tema yang berbeza tetapi saling melengkapi o kumpulan pelbagai kebolehan o sama kebolehan   Selepas kumpulan perbincangan. Cekap. berpusatkan murid. tema perpaduan kaum dan sebagainya. pengubahsuaian. Kemahiran .EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR iv.

  Aktiviti pemulihan kepada yang belum menguasai sesuatu pelajaran Yang lemah diberi pemulihan dan yang mencapai objektif diberi aktiviti pengayaan. 110 .EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR o Kuantiti dan kualiti pengajaran/pembelajaran o Kebolehan memahami pengajaran o Daya usaha pembelajaran berterusan o Masa pembelajaran    Strategi pengajaran – adakan objektif yang jelas dan boleh diukur. Pilih kaedah dan teknik yang berkesan Nilai hasil pembelajaran dengan ujian formatif (diagnostic) dan ujian sumatif berdasarkan objektif pelajaran bagi melihat tahap penguasaan pelajaran.

induktif atau integratif Tematik Mengajar pelajaran mengikut satu tema sahaja 111 . terangkan satu contoh pelajaran/aktiviti untuk setiap jenis pendekatan Jenis Pendekatan Prinsip Pembelajaran Contoh aktiviti Induktif Mengajar dari spesifik ke umum Deduktif Mengajar dari umum ke spesifik Integratif Mengintegrasi isi kandungan dan kemahiran ke dalam satu Pelajaran Eklektif Kombinasi deduktif.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR LATIHAN AKTIVITI Berdasarkan pengalaman anda.

7 DEFINISI. Penyampaian fakta secara menghafal. Pembelajaran berbentuk mengingat/menghafal. Klasifikasi Strategi Pengajaran dan Pembelajaran • Strategi Pemusatan guru • Strategi Pemusatan murid • Strategi Berasaskan bahan • Strategi Berasaskan tugasan/aktiviti Ciri-Ciri Strategi Pemusatan Guru           Guru memainkan peranan penting Komunikasi sehala. Ciri-Ciri Strategi Pemusatan Murid   Murid memainkan peranan penting Komunikasi dua hala. JENIS DAN PRINSIP-PRINSIP STRATEGI Strategi pengajaran dan pembelajaran boleh didefinisikan sebagai kebijaksanaan memilih. Guru banyak bercakap. Kaedah dan Teknik – penerangan. Guru menyoal/membimbing. 112 . keseluruhan kelas. Interaksi di antara murid adalah pasif. menyusun dan mengurus sesuatu rancangan supaya boleh menghasilkan pencapaian yang optimum. Kepimpinan guru secara autokratik Pencapaian objektif guru diutamakan Penyebaran ilmu pengetahuan lebih diutamakan daripada penyuburan nilai murni/perkembangan emosi. bercerita. Murid-murid kurang kreatif/ tidak berinitiatif. Kaedah keseluruhan kelas. demonstrasi. syarahan. kumpulan/pasukan.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 4.

. Murid dilatih dalam kemahiran. Komunikasi/interaksi pembelajaran Kecekapan/kemahiran diutamakan Penekanan kepada jasmani. Pergantungan kepada bahan untuk mencapai objektif pengajaran. Peluang interaksi di antara murid adalah positif (bekerjasama. kefahaman dan berdikari. Kaedah dan Teknik – projek. perbincangan dan sebagainya. simulasi. Sifat sosial yang positif dapat dipupuk melalui kaedah kumpulan kecil – ujikaji. sumbangsaran. dan kognitif. Murid-murid bersifat kreatif/ berinitiatif. bertolak ansur. kumpulan kecil dan sebagainya.  Pengetahuan abstrak dapat dijadikan konkrit dengan adanya bahan-bahan pelajaran penggunaan bahan pengajaran-pembelajaran berlaku antara guru/bahan atau murid/bahan 113 . penyoalan.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR          Kepimpinan guru secara demokratik. main peranan. Perbincangan/galakan murid memberi pendapat.. tolong-menolong) Kaedah kumpulan/perbezaan dan minat murid dipupuk. memahami dan membuat kesimpulan. penyelesaian masalah. Ciri-Ciri Strategi Pemusatan Bahan Pelajaran       Bahan pelajaran memainkan peranan penting. perbincangan. projek. menarik dan berkesan. Penyampaian guru untuk pembelajaran bermakna. rohani. inkuiri-penemuan. Peluang interaksi antara murid banyak. Pengajaran bermakna. Objektif pencapaian murid diutamakan Perkembangan murid secara menyeluruh/seimbang Ujian formatif digunakan bagi membaiki kelemahan murid.

video. perakam pita. buku teks. Ciri-Ciri Strategi Pemusatan Tugasan/Aktiviti Guru melibatkan pelajar dalam aktiviti atau tugasan yang memberikan peluang kepada pelajar untuk berlatih atau mengaplikasi apa-apa yang dipelajari. bahan cetak.. Aktiviti perlu dipersembahkan dan dipantau serta disusuli jika menginginkan impak yang sepenuhnya. Guru menyemak dan memberi maklum balas umum tentang prestasi dan mengukuhkan idea-idea utama. Kesemua tugasan perlu disusuli dengan refleksi atau perbincangan. Sumbang saran  Persekitaran pembelajaran yang aktif adalah penting. projektor. geraf. Pelajar hendaklah jelas tentang matlamat yang ingin dicapai. guru perlu menegaskan tujuan-tujuan agar pelajar akan melibatkan diri dalam aktiviti.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR  Kaedah dan Teknik – komputer. pelbagai aktiviti boleh disediakan. carta. spesimen. buku rujukan. peta. Aktiviti juga harus berkait dengan peristiwa atau isu semasa. 114 . Aktiviti akan menyediakan peluang untuk berinteraksi dan membuat refleksi. televisyen. 4. Berdasarkan matlamat pengajaran.  Pelaksanaan persekitaran pembelajaran aktif adalah dengan membahagikan pelajar ke dalam kumpulan kecil dan pelajar boleh berinteraksi serta belajar secara harmoni di samping mewujudkan iklim pembelajaran. guru memantau kemajuan dan menyediakan bantuan jika perlu. dan sebagainya. di mana perkongsian idea/ maklumat boleh berlaku. Semasa memperkenalkan aktiviti. Apabila pelajar mula melaksanakan aktiviti. slaid.8 Kaedah dan Teknik Pengajaran A. kamus. modul. bukannya aktiviti yang dilaksanakan secara individu. Antara kriteria yang diambil kira dalam pemilihan atau membentuk aktiviti ialah:      Aktiviti yang dipilih harus berfokus kepada maklumat utama topik yang ingin diajar.

Guru meningkatkan keyakinan pelajar untuk mengemukakan pendapat di hadapan orang ramai dan memupuk semangat berkongsi idea serta menerima pendapat orang lain. 3. Prinsip-prinsip sumbang saran 1. (2007)) • • Satu teknik perbincangan yang kreatif untuk mendapatkan beberapa idea daripada sesuatu kumpulan dalam masa yang terkawal. Keputusan yang dicapai merupakan keputusan kumpulan. 6. Pelajar digalakkan untuk mengembangkan satu-satu idea agar melahirkan pandangan yang baharu. Sumbang saran bertujuan melatih pelajar mengemukakan idea atau pandangan yang bernas. Setiap ahli digalakkan untuk memberi idea dan idea itu akan dikaji dengan teliti. ( Orlich et al. 4. Pelajar diberikan peluang untuk mengemukakan seberapa banyak idea atau pendapat. Topik perbincangan haruslah sesuai dengan kebolehan dan minat pelajar. 115 . di mana ahli dalam kumpulan besar mengemukakan seberapa banyak idea dengan tujuan menyelesaikan sesuatu masalah . Ini juga dapat dapat memupuk sifat-sifat sosial dan menggalakkan perkembangan mental pelajar. Suasana perbincangan harus kondusif dan tidak formal untuk menggalakkan perbincangan. Pelajar dilarang untuk membuat kritikan atau menilai idea semasa sumbang saran. 5.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Apakah itu sumbang saran? • Satu teknik pembinaan kemahiran yang mudah dan berkesan jika satu tahap kreativiti tinggi diperoleh dalam pembelajaran yang diingini. • • Idea yang paling sesuai akan diterima sebagai rumusan perbincangan. 2. Penilaian idea dibuat pada peringkat akhir. Semua pendapat/idea dicatat dan huraian orang lain adalah dibenarkan. Aktiviti perbincangan.

2. 1.  Kelas boleh dibahagikan kepada beberapa kumpulan. 5. Rumusan idea dibuat hasil daripada persetujuan semua pelajar dalam kumpulan. Peraturan dalam sesi sumbang saran: 1. Ahli kumpulan harus menambah idea rakan-rakan. Tajuk perbincangan dikemukakan kepada pelajar dengan jelas oleh ketua kumpulan. Ketua kumpulan harus cuba menggalakkan semua ahli untuk mengemukakan idea serta memberikan peneguhan positif. ahli digalakkan untuk berfikir secara kreatif dan berintelek. tetapi jika tempoh masa untuk perbincangan adalah pendek. 116 . Nilai-nilai murni dipupuk dan wujudnya unsur hormat-menghormati idea atau pendapat orang lain. bilangan pelajar di dalam kelas seharusnya kecil. Menentukan satu cara untuk merekod semua idea( grafik/carta) 3. Semua idea kecuali jenaka harus diterima dan dicatatkan. 4. 5. Kualiti idea tidak begitu dipentingkan. Namun. Kelebihan sumbang saran: • • • • Semua pelajar melibatkan diri dalam mengemukakan idea.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 7. 3. Masa untuk mengemukakan idea adalah terkawal supaya ahli-ahli boleh digalakkan berfikir secara pantas. Setiap idea / pendapat dibincangkan. 2. Pelajar digalakkan untuk melibatkan diri secara aktif. 4. Pelaksanaan Sumbang saran  Melibatkan seluruh kelas. Tiada kritikan terhadap mana-mana idea / cadangan. Mengalakkan pemikiran kreatif dan kritis dalam kalangan pelajar. Setiap pelajar diberikan peluang untuk mengemukakan idea secara giliran.

B. Mereka akan berasa kecewa dan rendah diri jika idea mereka ditolak pada akhir sesi sumbang saran. Bercerita o Satu susunan kejadian yang berlaku sama ada benar-benar berlaku atau diciptakan. 117 . • Orlich et al.  Suasana bilik mesti kondusif. Contoh. idea yang dijana dalam sumbang saran digunakan sebagai satu asas untuk perbincangan yang lain. Topik perlu berkait dengan objektif pembelajaran. o Dianggap sebagai satu cabang seni dan memainkna peranan yang penting sebagai sumber hiburan rakyat. o Pemikiran pelajar juga dapat menjadi lebih matang dengan mendengar cerita secara kritis.geri darI segi isyarat lisan dan tanpa lisan hendaklah sesuai dengan isi cerita. Soalan turut dikemukakan untuk memwujudkan interaksi.  Bahan bantu mengajar boleh digunakan untuk menghidupkan suasana penceritaan. (2007) menyarankan agar sumbang saran merupakan satu proses pencetusan idea dan harus dilanjutkan. o Teknik ini bertujuan untuk mencernakan daya kreatif dan imaginasi pelajar selain melatih pelajar tentang pelbagai kemahiran dan kecekapan bahasa terutamanya kemahiran lisan seperti mendengar dan bertutur. Prinsip-prinsip teknik bercerita  Sesuai dengan kebolehan dan minat pelajar.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR • Sumbang saran adalah kurang sesuai untuk pelajar yang lemah kerana mereka tidak dapat memberikan idea. o Pelajar dapat memperluas pengalaman dan pengetahuan melalui teknik ini.  Gerak.  Bahasa mudah digunakan agar semua pelajaran dapat memahami.

 Tidak begitu panjang dan mempunyai saspens dan kecindaan.  Gerak mata mengambarkan situasi. Langkah pelaksanaan teknik bercerita  Persediaan awal  Cerita yang dipilih mesti menarik dan sesuai dengan objekitif. Intonasi suara harus dipadankan dengan cerita.kebolehan dan minat pelajar.  Pelajar diminta mendengar rakaman cerita dan pelajar menceritakan semula.  Guru bercerita keseluruhan cerita dan pelajar menceritakan semula. Cara bercerita  Guru bercerita keseluruhan dan pelajar mencatat urutan perisitiwa.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR  Aktiviti susulan dijalankan untuk berbincang tentang nilai-nilai murni yang terkandung dalam cerita.  Guru menceritakan awal cerita dan pelajar meramalkan kesudahan cerita.  Guru menceritakan bahagian akhir cerita dan pelajar membina permulaan cerita.  Guru boleh meminta pelajar membina cerita sendiri berdasarkan bahan rangsangan dan menceritakannya. 118 . Pencerita dikehendaki menggunakan ayat yang mudah.  Penyediaan bahan bantu mengajar.  Kemahiran bukan verbal. Mimik muka mengambarkan emosi. Gerak badan digunakan untuk menghidupkan sesuatu watak.  Semasa bercerita  Kemahiran verbal  Nada suara harus sesuai dengan situasi tertentu.  Guru memberi peluang kepada pelajar untuk bebas memilih cerita dan bercerita secara lisan.

 Contoh aktiviti susulan: o Membina soalan berdasarkan cerita yang didengar. o Menulis semula cerita dalam bentuk puisi.  Menguji kefahaman pelajar tentang cerita melalui soalan konvergen dan divergen.  Membantu pemikiran. pelajar menguasai kemahiran komunikasi dan proses 119 . Perbincangan  Satu proses aktif yang melibatkan guru dan pelajar.sikap dan proses-proses Tiga objektif:  Meningkatkan pemikiran dan membantu pelajar membina kefahaman kandungan.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR  Selepas bercerita dan aktiviti susulan  Sesi perbincangan diadakan.  Perbincangan bukan sahaja merangsang interaksi antara pelajar secara bermakna tetapi juga menggalakkan pelbagai pembelajaran yang merangkumi pembelajaran.  Merangsang penglibatan. Pelaksanaan sesi perbincangan  Proses dan interaksi  Proses komunikasi amat penting untuk menjayakan perbincangan. o Melukis gambar watak berdasarkan cerita.kemahiran. o Latihan memperkayakan perbendaharaan kata.  Orlich et al(2007) berpendapat bahawa perbincangan merupakan teknik yang boleh meningkatkan kemahiran dan pemikiran pelajar. o Melakonkan cerita dalam main peranan atau pantomin. o Meringkaskan cerita secara lisan atau bertulis. kandungan. C.

memerhati. melibatkan.  Atribut seorang ketua kumpulan:  Populariti  tahap pencapaian akademik  kemahiran sosial  kebolehan berfikir dan bertutur.  Guru juga perlu bergerak dan ke tiap-tiap kumpulan pelajar untuk untuk mendengar.  Kepemimpinan  Ketua kumpulan mempunyai autoriti dan sebagai jurucakap. 120 .  Dalam proses ini terdapat komunikasi lisan secara langsung daripada guru kepada pelajar.memberi bahan dan peluang kepada palajar. D.  Peranan dan tanggungjawab  Guru berperanan sebagai fasilitator dimana beliau akan membimbing pelajar dengan kemahiran.  Teknik ini bertujuan memberikan peluang kepada pelajar agar benarbenar memahami perkara yang hendak dipelajari melalui prosedur yang ditunjukkan. Demonstrasi  Satu cara untuk melatih pelajar memerhati dan melakukan sesuatu aktiviti mengikut prosedur.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR  Penglibatan pelajar dalam perbincangan merupakan sebahagian daripada proses perbincangan. Peranan ini boleh digilirkan.  Kejeleketan  “the” “we” attitude dimana ahli kumpulan mesti saling menyokong dan mempunyai rasa bangga terhadap kumpulan. menggalakkan setiap  Setiap kumpulan terdapat seorang ketua dan pencatat.

121 . 3. 2. Urutan perlu dicatatkan supaya tiada perkara penting yang ditinggalkan. Demonstrasi boleh digunakan untuk:  Menunjukkan sesuatu isi atau prosedur secara berkesan  Menimbulkan minat dalam sesuatu topik  Menyediakan model untuk kemahiran mengajar  Mengubah kadar pembelajaran pelajar.  Pelajar boleh menguasai kemahiran baru  Memotivasikan pelajar kerana konsep dan prinsip ditunjukkan secara ilustrasi. Guru menyoal demi pemahaman pelajar. Gerak balas diberikan untuk setiap persoalan. Guru meminta pelajar mengulangi langkah dan pelajar akan mempraktikan apa yang dipelajari. 5. Guru menentukan topik serta menyediakan alatan atau bahan.rumusan .  Demonstrasi yang baik memerlukan objektif dan kandungan yang teliti. Pelaksanaan: 1.dan aktiviti susulan dalam memperkukuhkan kefahaman pelajar. Langkah-langkah yang perlu diikuti dituujukkan.penerangan yang jelas. Kelebihan demontrasi:  Memperkenalkan bahan pembelajaran baharu kepada pelajar melalui penglihatan dan pendengaran. 4. 6.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR  Membolehakan pelajar menguasai sesuatu perkara dengan lebih mudah dan ia juga dapat meningkatkan ingatan pelajar terhadap terhadap sesuatu perkara.tumpuan dari pelajar.

Penyelesaian masalah  Suatu proses inkuiri dimana pelajar mencari jawapan untuk soalan yang relevan kepada mereka.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR E.  Teknik ini berasaskan falsafah konstruktivisme dimana pelajar melibatan diri secara aktif dalam proses pembelajaran.  Peranan guru dalam teknik ini adalah mewejudkan persekitaran yang membolehkan pelajar mengambil bahagian dalam aktiviti kelas atau penerokaan internet. Proses penyelesaian masalah  Pelajar mengenal pasti masalah  Menjelaskan isu-isu  Mencadangkan diperlukan  Menilai idea dan rumusan. Langkah-langkah menyelesaikan masalh—Orlich et al(2007)  Menyedari masalah  Mengenalpasti masalah  Mendefinisi semua masalah  Menentukan had masalah  Membuat analisis  Mengumpulkan data yang relevan  Menguji dan menilai data  Membuat sintesis  Membuat generalisasi  Melaporkan keputusan cara untuk memperoleh maklumat-maklumat yang Contoh pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan penyelasaian masalah:  Sesi soal jawab berdasakan kesusasteraan 122 .

praktis. Apa yang hendak diubah? C.  TOC perlu menyokong salah satu daripada tiga objektif iaitu: A.9 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran dalam Pedagogi Bestari Pengajaran Direktif • Pengajaran Direktif bertujuan untuk membantu pelajar memahami dan menguasai maklumat sebagai asas untuk membaca dan menaakul secara kritis. Bagaimana membuat perubahan? 4.menganalisis.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR    Aktiviti pengayaan Aktiviti geografi Aktiviti kajian tempatan TOC( theory of constraint)  Satu lagi perspektif daripada pengajaran. Apa yang akan diubah? B.  Merupakan satu alat berfikir dan komunikasi yang amat efekti – Vishalache Balakrishnan(2002)  Teknik ini bukan sahaja menghafal tetapi merangsang pemikiran. 123 . • • • Pelajar dikehendaki untuk meniru kemahiran yang disampaikan oleh guru Melibatkan penggunaan latih tubi. Pendekatan yang bercorak autoritarian. berfikir melalui akibat terhadap tindakan dan ideaidea serta mengaplikasi apa-apa yang dipelajari sehingga mencapai keputusan. pembelajaran masteri dan pengajaran langsung. di mana guru sebagai punca maklumat.  Membolehkan pelajar menerangkan masalah dan mencipta penyelesaian kreatif.

Pelajar dilatih untuk menggunakan kemahiran yang telah dikuasai bagi menyelesaikan masalah dengan sendiri. Mereka diberi peluang untuk mengorganisasi dan mengawal prosesproses pemikiran tinggi dalam pengajaran mediatif. 124 . • Pengajaran direktif adalah berdasarkan strategi berpusatkan guru dan pembelajaran secara tradisional. bahan bantu visual dan tunjuk cara untuk menerangkan konsep yang konkrit dan abstrak digalakkan dalam pengajaran langsung (penyampaian maklumat secara sehala). menghormati pandangan orang lain dan menggunakan proses-proses alternatif • Guru merupakan pengantar yang mengemukakan soalan-soalan dan isu yang dapat merangsang naluri ingin tahu pelajar selain menggalakkan inkuiri serta mengakibatkan pelajar menemukan keputusan • • • • • Guru harus mengelakkan daripada membuat penghakiman terhadap idea yang dikemukakan oleh pelajar. Guru harus menyokong dan melatih pelajar untuk membentuk dan menguji-uji idea-idea sendiri. memberikan motivasi. Pengajaran Mediatif • Membolehkan pelajar belajar menilai pandangan berbeza terhadap isu-isu kontroversi.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR • • • Pelajar adalah pasif dan bergantung pada guru untuk membekalkan maklumat dan penyelesaian masalah. menggunakan pengurusan grafik dan cara ekspositori untuk menyampaikan kandungan utama serta pengetahuan relevan kepada pelajar • Penggunaan contoh-contoh. Pelajar digalakkan untuk menaakul secara induktif dan deduktif untuk mengemukakan penerangan yang lengkap dengan bukti yang logikal. Pengajaran mengikut langkah demi langkah dari segi topik demi topik berdasarkan analisis tugasan. Proses utama ialah menarik perhatian pelajar.

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

Pelajar diberikan kesedaran tentang apa-apa yang dipelajari oleh mereka dan ini akan memudahkan mereka mencapai kawalan kendiri sebagai cara aktif mereka cipta kemahiran penyelesaian masalah.

Lama-kelamaan, pelajar akan kurang bergantung kepada guru dan berdikari.

Model pembentukan konsep Taba • • Model pembentukan konsep Taba membina idea dan konsep

berlandaskan pengetahuan sedia ada pelajar serta pengetahuan kini. Pelajar diajar untuk membuat pemerhatian, membentuk inferens yang berbeza berdasarkan pemerhatian dan mengumpulkan data berasaskan persamaan yang sedia ada • • Kemudian, pelajar akan membentuk kategori-kategori dan label-label untuk data bagi menghasilkan satu sistem konseptual. Dalam proses ini, pelajar memperkembangkan kemahiran pemikiran.

Strategi mediatif melalui inkuiri • • Inkuiri direka bentuk untuk mengajar pelajar bagaimana menyiasat masalah dan soalan berdasarkan fakta serta pemerhatian. Model inkuiri berdasarkan kepada lima langkah berikut:

1. Mengenal pasti soalan/ masalah 2. Membuat hipotesis 3. Mengumpul data 4. Menganalisis data 5. Membuat generalisasi 

Dengan menggunakan naluri ingin tahu pelajar, ini akan membantu pelajar mendekati masalah dengan penuh keyakinan apabila meneroka dan mencari penyelesaian, berkebolehan untuk menemukan kerelevenan

125

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

fakta serta dapat meningkatkan proses ingatan pelajar apabila mereka menyepadu bahan ke dalam struktur kognitif dan mudah diingat kembali  Peranan guru dalam strategi mediatif melalui inkuiri adalah untuk mewujudkan situasi yang bermasalah, mengadili prosedur inkuiri, memberikan respons kepada pertanyaan pelajar, membantu pelajar menentukan fokus dalam inkuiri dan memudah cara perbincangan dalam situasi bermasalah

Pengajaran Generatif • • • • • • • Dapat membantu pelajar cipta pengetahuan dan membentuk cara baru serta kreatif untuk menyelesaikan masalah Bertujuan: meransang imaginasi pelajar dengan penggunaan metafora /situasi aneh Guru akan mengelak daripada membuat perhakiman agar tidak mengongkong kreativiti pelajar Strategi ini membantu pelajar bertindak dalam situasi-situasi tertentu dan menggunakan kecerdasan pelbagai. Perkara ini merangkumi alat-alat seperti sumbang saran, synthetics, pemikiran lateral dan kreativiti melalui reka bentuk Pengajaran generatif boleh digunakan untuk ekspresif serta membentuk penyelesaian masalah bukan rutin dan inkuiri Pelajar diberi kebebasan dan menggunakan kreativiti mereka

Pengajaran Melalui Pemerhatian • • Berlaku apabila pembelajaran berlaku dengan memerhati orang lain melakukan tingkah laku Tingkah laku seseorang pemerhati dipengaruhi oleh akibat secara positif/negatif dan ini dinyatakan peneguhan vicarious /dendaan vicarious terhadap tingkah laku model (Ormrod, 2008) • Menurut Bandura, terdapat 4 proses dalam pembelajaran, iaitu

1. Proses memberikan perhatian 126

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR

-pelajar menumpukan perhatian kepada ciri-ciri signifikan tingkah laku yang ingin dipelajari

2. •

Proses ingatan mengorganisasikan pemerhatian agar dapat mengingat perkara yang diperhati

3. •

Proses reproduksi motor melakukan pergerakan fizikal sebenar melalui proses cuba jaya secara berulang

4. • • •

Proses motivasi menerima ganjaran supaya mereka akan melakukan tingkah laku yang dipelajari Pelajar diberi peluang untuk memerhati dan memodelkan tingkah laku akan membawa peneguhan positif Guru harus menggalakkan pembelajaran kolaboratif kerana pembelajaran berlaku dalam konteks persekitaran dan sosial

Pengajaran Kontekstual • Membantu pelajar menghubungkaitkan pembelajaran kandungan dengan situasi sebenar dan memotivasi pelajar untuk membuat kaitan antara ilmu yang dipelajari dengan kehidupan sebenar • Guru digalakkan untuk memilih dan mereka cipta persekitaran

pembelajran yang menyepadukan pelbagai bentuk pengalaman, iaitu sosial, fizikal dan psikologi dalam proses pencapaian hasil pembelajaran yang diingini • • Pelajar akan menemukan perkaitan bermakna antara idea-idea abstrak dengan aplikasi dalam dunia sebenar Dalam pembelajaran secara konteksual, pelajar digalakkan mengalami 5 teknik pembelajaran : Strategi REACT

127

Pengajaran metakognitif meransang kesedaran pelajar tentang perkara yang diketahui oleh mereka & yang tidak diketahui mereka untuk menyelesaikan masalah • Menurut Dirkes (1985).EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Strategi REACT • • • • • • (R-relate) menghubung kait: di mana pelajar belajar dalam konteks menghubung kait pengetahuan baru dengan pengalaman hidup (E-experiencing) mengalami: pembelajaran melalui penerokaan. sesi hand-on dan minds-on. memantau dan menilai proses berfikir 128 . seminar. strategi Asas Metakognitif: o Menghubungkaitkan maklumat baharu dengan maklumat lama o Memilih strategi-strategi berfikir o Merancang. bengkel Pengajaran Metakognitif • • • • Pengajaran tentang proses pemikiran terhadap ‘apa yang kita tahu ‘ & ‘ apa yang kita tidak tahu Flavell (1976): pengajaran metakognitif sebagai pengetahuan terhadap proses-proses kognitif seperti ciri-ciri relevan maklumat Metakognisi menerangkan sebab kanak-kanak yang berbeza umur menangani tugasan pembelajaran dalam pelbagai cara Metakognisi melibatkan pemantauan aktif dan pengawalan proses-proses kognitif. penemuan dan mereka cipta idea. (A-apply mengaplikasi): pengetahuan dalam situasi lain C-cooperate) bekerjasama: dalam memberikan maklum balas dan berkomunikasi dengan ahli kumpulan serta guru (T-transfering) memindahkan: pengetahuan sedia ada dengan menggunakan daripada apa-apa yang tahu contoh aktiviti: pembelajaran eksperiental.

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Cara membina tingkah laku metakognitif pelajar: • Penggunaan jurnal. menilai kejayaan. • Terdapat 4 prinsip dalam kajian masa hadapan: o Prinsip perubahan. Mereka perlu dibekal dengan kemahiran tersebut agar tidak dilanda kebimbangan apabila menghadapi sesuatu yang tidak dijangka. masalah-masalah dan peluang-peluang yang akan dihadapi serta mengajar kemahiran-kemahiran yang perlu untuk sentiasa pandang ke hadapan. mengenal pasti strategi yang sesuai untuk kegunaan masa depan serta mencari pendekatan yang lebih baik Kajian Masa Depan • Strategi secara saintifik yang dibina untuk menambahkan keupayaan pelajar dalam menghadapi pelbagai cabaran hidup dan membuat keputusan (PPK. mengumpulkan data tentang proses berfikir dan perasaan Kemudian. sedar tentang keraguan. mengenal pasti strategi berfikir yang digunakan Akhirnya. kumpulan mengklasifikasikan idea-idea berkait. ketidaksejajaran dan komen tentang bagaimana mengatasi kesukaran • • • • Pelajar diajar untuk membuat rancangan untuk pelbagai aktiviti pembelajaran Selepas aktiviti. Faedah menggunakan kajian masa depan sebagai strategi ialah 129 . guru boleh membimbing pelajar membuat semakan aktiviti . o prinsip pandangan jauh. di mana pelajar membuat refleksi terhadap pemikiran mereka. • Kauffman: memberi pelajar pemahaman tentang isu-isu penting . o prinsip pengupayaan • • • Pelajar kini perlu berpandangan jauh supaya dapat membuat keputusan dengan bijak dalam menangani perubahan dan kesan krisis.2001). o prinsip perancangan strategik.

130 . 9. Merangsang pemikiran pelajar secara krisis dan kreatif. 3. Tiga kemahiran dipelajari = membuat ramalan menjangka akibat mengendalikan perubahan Tiga cara pengajaran melalui kajian masa depan • • • Guna matriks pengajaran.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 1. Menyisipkan kajian masa depan Menggunakan unsur kajian masa pengajaran. Pelajar dapat menangani cabaran serta berupaya untuk menyelesaikannya. Guru berperanan sebagai fasilitator dalam membimbing pelajar ke arah pencapaian hasil pembelajaran. Pelbagai gaya pembelajaran dapat digunakan berdasarkan kepada kumpulan murid. 4. 7. Pelajar perlu bertindak efektif. Pelajar dapat melibatkan diri dan peluang untuk mengemukakan idea mereka semasa menyelesaikan masalah. 6. 8. Memberikan peluang kepada pelajar merancang dan membuat keputusan semasa menyelesaikan masalah. dilengkapi dengan kemahiran berfikir dan belajar seumur hidup agar dapat menguasai dan memproses maklumat dalam masyarakat dan dunia yang berteknologi tinggi ini. 5. depan sebagai induksi/susulan Integrasi Kemahiran Generik dalam Pengajaran dan & Pembelajaran • • Kita harus melahirkan pelajar sebagai pemikir berkesan. 2. Menyemai keyakinan diri pada pelajar utk menghadapi apa-apa jua cabaran. Suasana bilik darjah menarik dan menyeronokkan kerana murid libat diri dalam proses pembelajaran.

kemahiran belajar. menganalisasi masalah. • • • Dalam konteks pendidikan. kecekapan. memudah cara. Elemen-elemen dalam kemahiran generik merupakan kemahiran hidup tertentu dan diperlukan untuk kejayaan karier dan peribadi. 131 . • • Kemahiran generik murid terpancar dalam kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah melalui pengajaran dan amalan. kemahiran yang boleh dipindahkan ke tempat kerja. kemahiran utama berfokuskan kepada keupayaan. kemahiran generik perlu ada pada pelajar untuk melaksanakan tugas dengan sempurna. Kemahiran generik berunsurkan kemahiran. Antara strateginya: • Memberikan tugasan bercorak tinjauan perpustakaan. dan aktiviti berpengalaman eksperiential. memperoleh maklumat. • Kemahiran generik yang disepadukan dalam kurikulum pedagogi bestari akan meningkatkan penglibatan pelajar dalam proses P&P. • Kemahiran merancang dan mengelola aktiviti– merangkumi penggunaan masa dan sumber serta berupaya untuk menentukan keutamaan dan mengawasi pencapaian diri. kemahiran generik seperti kemahiran komunikasi. memahami dan menggunakan kaedah saintifik serta prinsip-prinsip teknologi dalam pengendalian alat-alat.menghurai. berucap dan menulis. menjawab soalan. menyepadukan kemahiran dan pengetahuan di alam pekerjaan.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR • Dalam P&P sekolah bestari. berfikir secara lateral dan kreatif serta membuat pilihan. dan keterampilan. berfikir dan strategi lain membantu pencapaian membaca dan pemikiran secara krisis dalam kalangan pelajar. • Kemahiran menyelesaikan masalah– mengenalpasti masalah. Kemahiran guna teknologi – melibat penggunaan alat-alat. Kemahiran berkomunikasi– kebolehan menyata.

Fakriah Syed Ahmad. P.K. A.) Englewood Cliffs. Buckingham: Open University Press. S. Shah Alam: Oxford Fajar. Boon. (1997). & Sharifah.M. Murid dan Alam Belajar. Wood. E. Learn to teach. (2003) Models of teaching (7th ed.Rashid. (2009). Chong L..EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR • Pelajar dilibatkan secara langsung dalam perancangan dan pelaksanaan aktiviti agar mereka dapat libat diri dalam pemikiran kreatif dan kritis untuk membina keyakinan dan harga diri pelajar.& Calhoun.R. B. Bennett. Boston:Mc-Graw Hill.. (Siri Pendidikan Guru). & Roger.NJ: Prentice-Hall. Kumpulan Budiman Sdn.L. Bhd Joyce. Teaching through play:Teachers’ thinking & classroom practice. TAMAT BAB 4 Rujukan Arends.E. Noriati.Weil.. N. 132 .Y..(2001). (2011) Murid dan Alam Belajar (2nd ed).

2. Tajuk ini juga mendorong kita untuk meningkatkan kemajuan diri dengan menggunakan pendekatan pengajaran yang sesuai berdasarkan tahap kecerdasan murid. Mendefinisikan dua jenis motivasi. Menyenaraikan sifat-sifat utama setiap jenis kecerdasan pelbagai. 3. Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi gaya pembelajaran murid. 8. dan apakah ciri-ciri psikologikal yang berbeza antara mereka. PEMBENTUKAN PERSEKITARAN PEMBELAJARAN YANG KONDUSIF SINOPSIS Dalam tajuk ini. 6. Oleh itu. Membezakan nilai pencapaian. 4. perbezaan individu dapat dikaitkan dengan kesan terhadap pembelajaran. perlakuan insan yang mempunyai kecerdasan emosi dapat dipamerkan sewaktu mengendalikan bilik darjah sehingga dapat dicontohi oleh murid. suasana bilik darjah yang mesra yang mempamerkan kesedaran sosial yang tinggi dapat dibina selepas pembelajaran ini. Tambahan pula. Tambahan pula. kita dapat mengenal pasti dan menguasai konsep perbezaan individu dan aspek-aspek perbezaan individu. Dalam tajuk ini kita akan berusaha untuk memahami persamaan individu dari segi psikologi dan secara khusus. HASIL PEMBELAJARAN 1. Membuat refleksi tentang aspek-aspek yang mempengaruhi persekitaran bilik darjah.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR TAJUK 5 PERBEZAAN INDIVIDU DAN GAYA PEMBELAJARAN. 5. nilai instrinsik dan nilai minat yang mendorong seseorang murid. Di samping itu. Menyatakan aspek-aspek perbezaan individu. Menghuraikan teori-teori yang berkaitan motivasi dalam pembelajaran 7. 133 . Melakarkan pelan bilik darjah yang mempunyai persekitaran pembelajaran kondusif. MOTIVASI DAN GAYA PEMBELAJARAN. pembelajaran ini mampu mendorong pelajar ke arah kemahiran berfikir sewaktu melaksanakan pengajaran.

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR KERANGKA KONSEP PERBEZAAN INDIVIDU DAN GAYA PEMBELAJARAN Aspek Perbezaan Individu Teori Sternberg Kecerdasan Teori Kecerdasan Pelbagai Gardner Perbezaan Individu dan Gaya Pembelajaran Teori Emosi Goleman Field Dependence dan Field Independence Gaya Pembelajaran Kolb Implikasi Terhadap Pengajaran dan Pembelajaran Berdasarkan Kecerdasan Pelbagai Rajah 5.1a Kerangka Konsep Perbezaan Individu dan Gaya Pembelajaran KANDUNGAN ISI 134 .

II..0 PERBEZAAN INDIVIDU DAN GAYA PEMBELAJARAN Menurut (Borich & Tombari. bahasa di rumah.. Beliau menjelaskan kepelbagaian murid dari segi tahap prestasi. Oleh itu sebagai seorang guru. 135 . Akan tetapi terdapat juga beberapa ciri yang serupa antara manusia. tahap tenaga. Interindividu Intraindividu Perbezaan intraindividu – perbezaan dalam individu yang dipengaruhi oleh masa. jantina. tempat dan keadaan. kelas sosial. kadar belajar. gaya kognitif atau gaya pembelajaran. bakat serta minat. pola persahabatan dan hubungan ibu bapa dengan anak-anak Slavin (2005) pula menumpukan perhatian kepada perbezaan individu dalam konteks pengajaran dan pembelajaran.perbezaan individu adalah variasi yang boleh diperhatikan di kalangan ahli-ahli dalam satu kumpulan individu dalam aspek temperamen. Apakah perbezaan atau persamaan yang anda lihat antara diri anda dan keluarga anda serta rakan-rakan anda ? Pada hakikatnya memang mustahil untuk mendapat dua orang individu yang sama. 5. Lihat di sekeliling anda. kita harus memahami perbezaan individu dalam kalangan pelajar dan memberi perhatian tentang hal ini di dalam proses pengajaran dan pembelajaran.etnik.1997). budaya. Woodcock (2000) membahagikan perbezaan individu kepada 2 jenis : I.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR PENGENALAN FIKIRKAN.

Faktor baka jelas mempengaruhi perbezaan interindividu dari segi fizikal dan rupa paras. didikan dan media massa. Perkara ini semua mempunyai pengaruh yg kuat terhadap diri seseorang. menumpukan sepenuh perhatian terhadap pengajaran guru. persekitaran tempat tinggal. Perbezaan antara individu adalah dalam pelbagai bentuk dan perkara yang memberikan kesan terhadap cara mereka bertindak balas terhadap sesuatu perkara dalam kehidupan seharian mereka. Terdapat murid yang sangat responsif. Antara elemen persekitaran yang mempengaruhi seseorang manusia ialah : latar belakang keluarga. ketinggian dan lain-lain. Faktor baka pula berkaitan dengan keturunan seseorang individu. dan lambat menyiapkan tugasan. iaitu faktor persekitaran dan faktor baka. 5. leka. Namun. orang yang berada di sekelilingnya. pasif. Ahli psikologi kebanyakannya bersetuju bahawa terdapat 2 faktor utama yang mendorong kepada perbezaan individu. perbezaan individu mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pencapaian murid dalam akademiknya. Faktor persekitaran setiap individu adalah berbeza dan mempengaruhi personaliti seseorang. Adakah kecerdasan 136 . bentuk mata. rakan sebaya.1 Kecerdasan Dalam proses pembelajaran. Pengalaman awal kanak-kanak banyak mempengaruhi perkembangan dan pembesarannya.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Perbezaan interindividu – perbezaan yang terdpt antara seseorang individu dengan individu yang lain. tekun serta melaksanakan setiap tugasan dalam jangka masa yang ditetapkan oleh guru. ada juga kalangan pelajar yang lambat memahami pengajaran guru. Raut wajah anak-anak mirip wajah ibu atau bapa mereka dari segi warna kulit. Malah cara setiap murid memberikan tindak balas terhadap pengajaran guru adalah berbeza. hidung.

Binet akan mengira keupayaan berfikir kanak. Kebanyakan ahli psikologi percaya bahawa keturunan dan persekitaran sama-sama memainkan peranan dalam menentukan tahap kecerdasan individu. sukar untuk memisahkan kecerdasan dalam baka atau kecerdasan dalam persekitaran dan pengalaman. manakala kanak-kanak yang kurang cerdas merupakan golongan yang keupayaan berfikirnya sama dengan kanakkanak yang lebih muda. 137 . iaitu Simon. Menurut Binet. perbezaan individu semakin ketara pada peringkat proses kognitif. Hasil Ujian mendapati kanak-kanak yang cerdas mempunyai keupayaan berfikir setanding dengan kanak-kanak yang lebih dewasa.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR seseorang itu diwarisi atau kecedasan itu dapat dipupuk melalui persekitaran? Menurut Wooffolk(1998). item ujian Binet diterbitkan.kanak menurut umur.. 2000) ialah: 1) Daya ingatan 2) Imaginasi 3) Perhatian 4) Pemahaman 5) Keupayaan mencadang 6) Nilai estetika 7) Nilai moral 8) Kekuatan tubuh badan dan semangat diri 9) Kemahiran psikomotor 10) Kemahiran menghubungkaitkan ruang Binet telah menyusun item tersebut dengan memberi skala mengikut aras kesukaran dengan memberi lima item bagi setiap satu kumpulan mengikut umur. Alfred Binet (dalam Brody) dari Perancis turut membincangkan konsep kecerdasan. Dengan bantuan rakannya . pada tahun 1905. Item ujian Binet telah diguna pakai di Amerika Syarikat dan telah digunakan untuk mengenalpasti kumpulan murid cerdas dan kumpulan murid lembam. Antara aspek yang terkandung dalam ujian Binet (Vialle et al.

Lapan kecerdasan pelbagai Gardner dapat dijadikan panduan kepada guru dalam mendorong pembelajaran murid serta merangsang murid untuk membina masa depan mereka berdasarkan kelebihan yang dimiliki oleh mereka.kebolehan memanipulasikan ayat.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Dari semasa ke semasa. jurnal. pemahaman terhadap konsep kecerdasan berubah selari dengan perkembangan dalam penyelidikan berhubung kecerdasan. Pilihan Kerjaya Penyair Pemidato Ahli politik Wartawan Aktiviti Dalam P&P Perbahasan Perbendaharaan kata Ucapan formal Penulisan kreatif. Kecerdasan pelbagai Gardner dapat dimanafaatkan oleh guru dengan menterjemahkannya dalam pelakuan pembelajaran yang mendorong kerjaya murid. menulis dan mengira berkembang terus sehingga melibatkan keupayaan dalam hubungan sosial (Social Quotient=SQ) dan kecerdasan emosi (Emotional Quotient=EQ) 5. 138 Pengukir PelukisArkitek Juruterbang Melukis Mengecat Garis rentuk dan ruang . Bacaan Bercerita Kecerdasan Linguistik Kecerdasan Visual – Spatial Kebolehan mencipta gambaran mental dan mengamati dunia visual.1 Kecerdasan Pelbagai Howard Gardner (1983) bangkit dengan konsep Kecerdasan Pelbagai (Multiple Intelligence) . termasuk . gaya bahasa dan pengucapan dengan baik dan sempurna. diari.1. Guru boleh mengaplikasikan kecerdasan pelbagai dalam kalangan muridnya dengan merancang aktiviti dan tugasan yang sepadan dengan murid. Hal ini ditunjukan seperti dalam jadual - Domain Kecedasan Contoh Perlakuan Kemampuan menggunakan perkataan secara berkesan sama ada secara lisan atau tulisan. Permahaman traditional terhadap konsep kecerdasan (Intelligence Quotient=IQ) yang berfokus kepada keupayaan dalam membaca. puisi.

Menggunakan anggota badan untuk meluahkan idea dan perasaan. bentuk dan ruang.induktif dan deduktif. Kecenderungan ini termasuk kepekaan terhadap ritma. Saintis Ahli matematik Penggunaan simbol Urutan nombor Perkaitan sebab dan akibat (logik) Penyelesaian masalah Pengurusan grafik Pengiraan Kecerdasan Fizikal /Kinestatik Berkaitan dengan pergerakan dan kemahiran fizikal seperti koordinasi.keseimbangan dan kelenturan badan. garis. termasuk pemikiran secara heuristik. menaakul. sebab dan akibat (logik) Melibatkan pemikiran saintifik.mengenal pasti pola abstrak. mendiskriminasi dan meluahkan perasaan melalui muzik. Kecerdasan Logik Matematik Kebolehan menggunakan nombor.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Berkepekaan terhadap warna.generalisasi. mengkategori. membuat inferens. 139 . melodi atau kelangsingan suatu hasil muzik Penggubah lagu Penyanyi Mencipta gambaran mental Imaginasi aktif Peta minda Persembahan muzik Bunyi vokal Bunyi instrumental Nyanyian Drama lagu. perkaitan. Kecerdasan Muzik Kemampuan untuk menggemari. Penari Ahli gimrama Peninju Pemain badminton Tarian kreatif Drama Main peranan Aktiviti jasmani Latihan fizikal Pemain sukan Seni pertahanan diri. perhitungan dan pengujian hipotesis.

: Domain Pelbagai Kecerdasan Gardner dan pengaplikasianya dalam P&P 140 . motivasi. dorongan dan kemampuan untuk mendisipIinkan diri dan jati diri.kehendak. menyusun dan mengkategorikan pelbagai jenis flora dan fauna Petani Ahli botani Ahli biologi Perancang Bandar Geologist Lawatan sambil belajar Rajah 5. Mempunyai gambarann yang tepat tentang diri sendiri. Penulis Kaunselor Ahli falsafah Strategi pemikiran Proses emosi Disiplin diri Amalan pemusatan Kecerdasan Interpersonal Kemampuan untuk mendiskriminasi antara pelbagai petanda interpersonal dan kebolehan untuk berkomunikasi dengan berkesan Ahli politik Peniaga Pengacara Usahawan Komunikasi antara individu Latihan empati Latihan kolaboratif Memberi maklum balas Strategi pembelajaran kooperatif dan sedia bekerja sama Kecerdasan Naturalis Mengenali.1b. kemarahan. kesedaran terhadap mood dalaman.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Kecerdasan Intrapersonal Berpengetahuan kendiri dan berkebolehan untuk menilai diri sendiri.

141 . Coleman membahagikan keupayaan manusia dalam mengurus emosi kepada dua bentuk iaitu kompetensi personal dan kompetensi sosial. Menurut Daniel Goleman(1995). dan membina ketahanan dalaman sehingga berupaya menyusun jiwa masing-masing.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 5. memotivasi diri.Emosi ditakrifkan sebagai perasaan sama ada gembira. dan sebagainya. marah.2 Kecerdasan Emosi Cukup sempurnakah manusia sekiranya hanya memiliki kecerdasan akal? Dalam kecerdasan pelbagai seperti yang dikemukakan oleh Gardner sebenarnya tersirat banyak elemen emosi. Juga mengalami kepuasan diri semasa berdepan dengan cabaran seharian. takut. seorang tokoh terkenal dalam bidang pengurusan emosi menyatakan bahawa kecerdasan emosi merujuk kepada Kemampuan kita untuk mengenalpasti perasaan kita. sedih.1.

dan optimis Pengurusan Kendiri Motivasi kebdiri Kompetensi Sosial Kesedaran sosial Merangkumi aspek –aspek seperti : empati. penghormatan kendiri dan kesejahteraan kendiri demi menikmati kehidupam yang bahgia dengan penuh kesyukuran Mencakupi aspek-aspek seperti: kawalan emosi kendiri. mempunyai pengaruh untuk memujuk dengan menggunakan pelbagai cara dan strategi positif. kebolehpercayaan. kesedaran mengenai kekuatan dan kelemahan diri. berorientasikan pencapaian. : Komponen-komponen dan sub komponen Kecerdasan emosi Terdapat banyak cara yang boleh dilakukan oleh guru untuk mengintegrasikan elemen kecerdasan emosi dalam pengajaran dan pembelajaran.2. berorientasikan perkhidmatan. Pengintegrasikan elemen kecerdasan emosi dapat dilaksanakan sama ada secara tersurat apabila bahan yang dipelajari oleh murid mengandungi elemen tersebut. menjadi pemangkin perubahan dan pengurusan konflik Kemahiran sosial Rajah 5.Semua objek dapat diselitkan dengan elemen kecerdasan emosi. atau secara tersirat apabila aktiviti pengajaran dan pembelajaran menggalakkan murid mempraktikkan kecerdasan emosi. inisiatif. kesedaran organisasi.dan kemampuan melayani kepelbagaian mengikut keperluan pelanggan Mencakupi aspek-aspek seperti: Kemahiran berkomunikasi. kepimpinan berinspirasi. 142 .EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Komponen Huraian ringkas Kompetensi Peribadi Kesedaran kendiri Merangkumi aspek –aspek seperti : Kesedaran emosi kendiri. keyakinan diri. berkolaborasi dan berpasukan. keluwesan dan ketekunan Meliputi aspek-aspek seperti: inovatif.

Elemen spiritual ialah kekuatan dalaman yang lebih berperanan besar dalam menguruskan emosi seseorang.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 5. banyak yang berpendapat bahawa kecerdasan emosi tidak akan berkesan tanpa kecerdasan spiritual.3 Kecerdasan Emosi dan Spiritual Sejak kebelakangan ini. Pendekatan kecerdasan emosi dan spiritual (Emosional Spiritual Quotient = ESQ) semakin hebat diperkatakan yang akan mengukuhkan kompetensi dalam mengurus emosi.1. APA ITU ESQ??? Manusia Manusia Manusia    Kecerdasan akal = IQ Manusia = EQ Tuhan = SQ Manusia IQ + EQ + SQ = ESQ AKTIVITI 143 .

Dengan ada pemisahan itu. Pemisahan antara EQ dengan SQ akan wujud dan menyebabkan manusia membahagikan kehidupan mereka kepada dua iaitu EQ untuk hubungan sesama manusia manakala SQ ialah hubungan dengan Tuhan. pangkat. 144 Namun tanpa SQ pencarian makna . God spot itu terdapat nilai manusia yang tertinggi. ramai manusia kaya dengan IQ dan hasilan IQ telah membolehkan manusia untuk memperoleh kedudukan. perlakuan manusia akan tidak seimbang.. dan darjat. Cuba anda fikirkan bagaimana sesorang guru dapat meningkatakan tahap kecerdasan emosi dalam kalangan murid-murid mereka? Victor E. Kecerdasan spiritual (SQ) mula diperbincangkan dan diperkatakan apabila ahli saraf. dan nilai dalam kehidupan adalah kabur. Pada zaman ini. Frankl di dalam bukunya Man’s Search for Meaning menekankan keperluan manusia untuk mencari makna dan nilai dalam kehidupan.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR FIKIRKAN. SQ merupakan landasan bagi memanfaatkan IQ dan EQ. iaitu Ramachandran dari California University menemukan God Spot dalam otak manusia sebagai pusat spiritual yang terletak di antara jaringan saraf dan otak. Melalui EQ. Darjat dan kedudukan yang diperoleh turut dipengaruhi oleh EQ yang mantap. Danah Zohar dan Ian Marshall (2000) mengemukakan takrifan kecerdasan spiritual sebagai kecerdasan untuk menghadapi persoalan makna atau nilai bagi meletakkan perlakuan dan kehidupan kita dalam konteks makna yang luas dan kaya serta kecerdasan untuk menilai tindakan kita lebih bermakna daripada yang lain. hubungan dengan manusia lain terjalin dengan baik. SQ merupakan elemen pertama untuk membawa manusia ke arah pencarian makna dan nilai. Pemikiran ini telah menyebabkan kepentingan IQ + EQ ditambah pula dengan kepentingan SQ (Spiritual Quotient)..

Gaya pembelajaran bermaksud cara seseorang menerima dan memproses Teori berhubung gaya maklumat dalam pelbagai cara yang berbeza.1.  Contoh : 1. Setiap individu mempunyai peluang untuk menerima dan 145 . 3. cara didikan dan persekitaran.  Guru perlu merancang dengan teliti setiap rancangan pengajarannya untuk menerapkan elemen ESQ kepada murid.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Peranan Guru Mengintegrasikan ESQ dalam Pengajaran dan Pembelajaran turut penting. Aktiviti di luar bilik darjah 5.  Setiap kandungan pelajaran perlu ditekankan dengan pengetahuan dan amalan berhubung dengan kecerdasan emosi dan spiritual.4 Gaya Pembelajaran Perbezaan individu juga mempengaruhi gaya murid-murid belajar. Penggunaan bahan dan sumber pengajaran dan pembelajaran 2. pembelajaran menekankan kepada sebanyak mana murid belajar dan memperoleh pengalaman pembelajaran bergantung pada gaya pembelajaran dan bukan persoalan tentang pelajar itu hebat atau pintar. Ahli psikologi pendidikan menjalankan kajian berhubung gaya pembelajaran manusia dan hasil kajian mereka adalah berasaskan faktor warisan. Pendekatan dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan multimedia 4.

merasa. tindakan. Penerima konkrit dan abstrak Penerima konkrit akan menerima maklumat melalui pengalaman.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR memproses maklumat dalam cara yang berbeza. Manakala penerima abstrak mengambil maklumat melalui analisis. pemerhatian dan berfikir. : Jenis-Jenis Gaya Pembelajaran Gaya Pembelajaran Kognitif Medan Bersandar (FD) dan Medan Bebas(FI) 146 . 2.1c. Pemproses yang aktif dan reflektif Pemproses yang aktif menggunakan maklumat yang diperoleh melalui pengalaman sebagai asas berfikir. perasaan dan melakukan. Field Independence Rajah 5. Perbezaan dalam melakukan sesuatu itu diklasifikasikan seperti: 1. Pemproses yang reflektif menjadikan pengalaman sebagai asas untuk membuat renungan(refleksi) dan terus memikirkan perkara tersebut.

Kurang dipengaruhi oleh kritikan. Mempunyai matlamat dan pengukuhan yang ditentukan sendiri. lebih responsif kepada ganjaran dan dendaan.  Berorientasikan sosial.  Gemar kerja kumpulan dan lebih peka terhadap orang lain. Lebih di pengaruhi oleh kritikan. Perlu penentuan matlamat dan pengukuhan luaran.eltnewsletter.com/back/June2002/art1022002.htm 5.1d. Orientasi yang tidak bersifat peribadi.5 Model Gaya Pembelajaran Kolb 147 .  Hanya menerima maklumat tanpa berusaha untuk membuat sebarang penstrukturan semula. Gaya Pembelajaran Field Dependence Mempersepsikan secara global Mengkategorikan konsep secara umum. : Banding beza Antara Field Dependence dan Field Independence LAYARI INTERNET http://www. Berorientasikan sosial. Murid yang bersifat Field Independence  Lebih analatikal.1.  bersifat individualistik dan cenderung kepada ke arah kendiri.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Murid yang bersifat Field Dependence  Memproses maklumat secara global dan kurang memberi perhatian kepada butiran yang terperinci. berminat terhadap perincian dan butiran.  menyusun semula maklumat agar selaras dengan kehendaknya. Field Independence Mempersepsikan secara analitikal Mengkategorikan konsep secara khusus. Rajah 5.

Akan tetapi. Teori pembelajaran Kolb mengutarakan empat jenis gaya pembelajaran yang berasaskan kitaran pembelajaran empat tahap.1. iaitu yang berdasarkan kecerdasan pelbagai. sapanjang melalui tahap perkebangan hidup. kita berupaya mengintergrasikan keempat-empat gaya pembelajaran tersebut. secara semulajadi. 148 . Rajah 5.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Pada tahun 1984. Mengikut beliau. David Kolb telah menerbitkan model gaya pembelajaran Kolb. setiap individu mempunyai kecenderungan kepada satu jenis gaya pembelajaran. : Gaya Pembelajaran Kolb 5.6 Gaya Pembelajaran Pelbagai kecedasan Terdapat satu pendekatan baru berhubung dengan gaya pembelajaran.1e. Merupakan pasukan yang terulung yang membina satu inventori soalan untuk membentuk gaya pembelajaran seseorang. Gaya pembelajaran Kolb digambarkan seperti rajah di bawah.

3.video . Gaya Pembelajaran Visual (spatial) Ciri-ciri  Murid ini berkata “ Nak tengok. Pelajar auditori. Bahasa isyarat 2. Aktivis. Jadual berikut menjelaskan ciri-ciri bagi setiap gaya pembelajaran berdasarkan kecerdasan pelbagai.”  Mereka menjalankan pembelajaran melalui penglihatan. Paparan visual . Pelajar global lebih suka persekitaran belajar yang fleksibel sementara pelajar analitis pula lebih suka persekitaran belajar yang berstruktur dan formal. 7. 2.tranparensi .  Mereka perlu menatap wajah guru yang menyampaikan isi pelajaran yang menarik dengan bantuan: 1.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Berpendapatan bahawa semua orang mempunyai kekuatan yang tersendiri. Pelajar taktik/kinestetik. Teoris. nak tengok.carta 149 .ilustrasi . Imej gambar-gambar 3. 5. Pelajar visual. Umumnya. Membahagikan gaya pembelajaran kepada 2 kelompok iaitu pelajar global dan pelajar analitis. Reflektor. Pragmatis. 4. 6. terdapat 7 jenis utama pelajar seperti berikut: 1.

Menggunakan pita perakam. Aktiviti bercerita 2. merasa. pitch.  Mereka belajar dengan lebih berkesan melalui kuliah. menyusun. menyentuh. perbincangan dan mendengar pendapat orang lain. Pelajar Taktik (BodilyKinesthetic)   Aktivis     Mereka lebih suka mengambil bahagian dengan aktif dalam proses pembelajaran. Mereka jarang duduk diam dengan lebih lama. Kadangkala terlalu banyak renungan akan 150 Reflektor • • . intonasi suara. mereka mencipta dan membuat. yakni meneroka dan menyiasat secara aktif persekitaran fizikal. Mereka belajar dengan lebih berkesan melalui pendekatan hands-on. Melibatkan diri dalam pelajaran secara peribadi Menganggap ilmu sebagai kepunyaan peribadinya Mereka gemar berfikir dan mengkaji semula maklumat yang diperolehi supaya dapat disesuaikan ke dalam kerangka pengetahuan yang sedia ada. Membaca teks 3. Melibatkan diri dalm proses pembelajaran dengan rela.  Bagi mereka.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Auditori (auditory musical)  Murid ini berkata “ Beritahu saya!”  Mereka menjalankan pembelajaran melalui pendengaran.  Mereka juga mendapat banyak manfaat melalui 1.   Murid ini berkata “Saya nak buat!” Mereka menjalankan pembelajaran melalui pergerakan. tiada sebarang paksaan. kelajuan adalah sangat penting.

Falsafah  Mereka sentiasa cuba menganalisis dan mensintesiskan data. Sains 3. Matematik 2. hasil pembelajaran bagi murid yang cerdas perlu lebih tinggi arasnya berbanding kumpulan yang lemah 151 .  Contohnya dalam bidang: 1.7 Implikasi perbezaan individu dan gaya pembelajaran terhadap P&P 1.1. Mereka mampu menyelesaikan masalah secara bijak. Seni halus 4. Mereka menganggap pembelajaran adalah suatu proses membina semula pengalaman. iaitu mengikut kemampuan murid. Agama 5.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR merugikan masa dan kurang mencapai hasil pembelajaran. Penentuan hasil pembelajaran    hasil pembelajaran hendaklah berasaskan keupayaan dan kemampuan murid guru perlu menentukan hasil pembelajaran yang sesuai dengan muridnya.   Mereka sentiasa ingin mengetahui bagaimana sesuatu perkara berfungsi. Pragmatis  Rajah 5. Teoris  Mereka sentiasa mencari bukti supaya dapat membuat generalisasi bagi hukumhukum dan teori-teori. : Gaya Pembelajaran Berdasarkan Model Dunn dan Dunn 5. mengorganisasikan konsep dan prinsip serta mencadangkan idea-idea dan hubungan-hubungan.1f.

bukit-bukau dan sebagainya). Penyampaian guru  guru wajar menjadikan diri mereka sebagai seorang penghibur yang berbakat 152 . ikan.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR  guru boleh menyediakan tugasan murid yng pelbagai aras bagi memastikan semua murid mendapat manfaat. langit. burung atau arnab) dan elemenelemen persekitaran (awan. bunga. Kepelbagaian bahan dan peralatan mengajar   bagi murid yang kurang berminat untuk belajar. mewujudkan pusat pembelajaran di satu sudut di luar bilik darjah seperti bahan-bahan hidup (daun. 4. guru boleh mendorong pembelajaran aktif dengan menggunakan audio visual yang menarik. matahari. 2. Kepelbagaian strategi dan kaedah P & P  guru sentiasa menyediakan pelbagai strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran bagi memastikan semua murid mencapai hasil pembelajaran masing-masing. 3.

Cuba layari internet dan lengkapkan sifat-sifat utama untuk setiap jenis kecerdasan Kecerdasan Logik Matematik Pekerjaan Saintis. ahli politik Penggubal lagu. ahli kaji bintang Pengarang. ahli psikologi dan ahli teologi. kaunselor. pemidato.penyair. ahli falsafah. pemain alat-alat muzik Pelaut. pelukis Penari.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR LATIHAN TEORI KECERDASAN PELBAGAI GARDNER Howard Gardner telah memperkenalkan 8 jenis kecerdasan. pakar statistik ahli nuklear. ahli sukan. juruterbang. wartawan. Sifat-sifat Utama Linguistik/Bahasa Muzikal Ruang (Spatial) Kinestetik badan Interpersonal Intrapersonal . guru Ahli ulama. ahli Gimnastik Juru jual. Di bawah adalah jadual yang menunjukkan jenis-jenis kecerdasan yang ada pada setiap orang. 153 . penyanyi.

Pada zaman sekarang. Pada pandangan anda. 8. Sila cadangkan aktiviti dalam P&P untuk murid yang mempunyai kecerdasan Naturalist.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR LATIHAN UJI MINDA 1. kes-kes salah laku murid semakin berleluasa. Bincangkan dgn rakan. Bagaimana kumpulan pelajar visual menjalankan pembelajaran? 6. 154 . 9. 3. Bincangkan dgn rakan anda sama ada anda ialah intraindividu atau interindividu. anda dlm mana satu kategori pemikiran. 2. mengapakah murid melakukan perbuatan tersebut. 5. Apakah maksud gaya pembelajaran? 4. Sila nyatakan lapan kecerdasan pelbagai Gardner. Apakah yang sangat penting bagi pelajar auditori memahami makna tersirat apabila mereka mendengar sesuatu? 7. Nyatakan tujuh jenis utama pelajar.

Fakriah Syed Ahmad. P.my. (2009). Boon.ipislam. Teori Pembelajaran. A. Kuala Lumpur: PPK. Kumpulan Budiman Sdn.edu. Noriati. 2009 from http//:limuna. 155 . (2004). Educational psychology. (9th ed).Y. Retrieved on October 21. Bhd Kementerian Pendidikan Malaysia ( 2001) Belajar cara belajar. (Siri Pendidikan Guru). New Jersey: Prentice Hall.Rashid. Shah Alam: Oxford Fajar. Murid dan Alam Belajar.. A. Woolfolk. & Sharifah.E. (n.K.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Rujukan Chong L.d). (2011) Murid dan Alam Belajar (2nd ed).

Behaviorisme Motivasi Ekstrinsik Skinner Hierarki Keperluan Maslow Jenis-jenis Motivasi Motivasi Pembelajaran Pendekatan Humanisme Teori Carl Rogers Teori Atribusi Weinar Kognitif Teori Expectancy X value Sosio budaya Rajah 5.2a Kerangka Motivasi Pembelajaran 156 . Santrock (2008) mengatakan adalah kuasa yang “motivation is the reason why people behave theway they do. di samping menjadikan proses pembelajaran itu berlangsung dalam keadaan bermakna. mengarah dan mengekal tingkah laku. Motivated behavior is energized. and Motivasi menggerakkan manusia mencapai sesuatu matlamat. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran. motivasi dianggap sebagai satu unsur yang penting yang membolehkan murid-murid melibatkan diri secara aktif.2 MOTIVASI UNTUK PEMBELAJARAN Motivasi bermakna sesuatu kuasa yang mendorongkan seseorang melakukan sesuatu untuk mencapai matlamat atau kejayaan. directed. berfaedah dan menggembirakan (Kamarudin Hj Husin. Keadaan dalaman yang meransang.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 5. sustained”. 1993).

Dengan itu.2. teknik motivasi intrinsik berkait rapat dengan sifat semula jadi seseorang dengan unsur yang sedia ada dalam pembelajaran.1 Jenis-Jenis Motivasi Secara amnya. 157 . terdapat dua jenis teknik motivasi yang boleh digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) di dalam bilik darjah. Rangsangkan pelajar untuk mencari pengetahuan. Motivasi intrinsik juga berkait rapat dengan aktiviti yang merupakan ganjaran dan berasal daripada gerakan dalaman.2b: Jenis-jenis motivasi Motivasi intrinsik ialah dorongan dan minat yang terdapat pada diri seseorang pelajar untuk melakukan sesuatu tanpa mengambil kira ganjarannya. iaitu teknik motivasi intrinsik dan teknik motivasi ekstrinsik Rajah 5. Antara cara yang sesuai untuk mendorong pelajar secara intriksik ialah: i.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 5.

Ini membawa kesan pembelajaran yang lebih berkekalan oleh pelajar tanpa paksaan walaupun belum diajar oleh guru. Minta pelajar menentukan matlamat sendiri Gunakan teknik permainan dan simulasi Pada amnya. kekeliruan dan konflik untuk mengekalkan naluri ingin tahu. 158 . gred. Ganjaran yang nyata seperti pujian. wang.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR ii. v. iii. Punca motivasi wujud daripada persekitaran (Woolfolk. motivasi ekstrinsik mungkin merupakan bentuk motivasi yang paling sesuai untuk pencapaian akademik atau tingkahlaku produktif contohnya dalam mengalih pelajar kea rah kejayaan pembelajaran dan tingkah laku produktif di dalam bilik darjah. markah. Dalam keadaan tertentu. demontrasi dan main peranan. Motivasi Ekstrinsik direkacipta oleh faktor luaran seperti ganjaran dan dendaan. raguan. iv. penghargaan diberkan kepada mereka yang berjaya mencapai prestasi baik atau melakukan sesuatu tugasan atau aktiviti yang diamanakkan. motivasi intrinsik menekankan kepada galakan untuk kebebasan belajar berasaskan minat dan keseronokan belajar. Maka motivasi ekstrinsik berkait dengan unsur luaran yang tidak semula jadi dengan pembelajaran. hadiah. Motivasi ekstrinsik merupakan galakan atau tarikan yang berpunca daripada persekitaran. Gunakan strategi-strategi seperti kejutan. Gunakan pelbagai medium persembahan seperti persembahan ICT. 2006).

Peneguhan ekstrinsik sebegini akan memberikan kesan jika pelajar mempunyai tanggapan bahawa peneguhan sebagai mengawal atau memanipulasi. kita mesti mengiktiraf dan memberikan peneguhan kepada kejayaan mereka serta membantu mereka menimbangkan nilai dan manfaat peribadi terhadap pembelajaran mereka.2. di mana tingkah laku yang telah diberikan peneguhan akan berlaku berbanding dengan tingkah laku yang tidak diberikan peneguhan. Namun. Untuk memotivasikan pelajar.2c: Pendekatan Motivasi Pembelajaran 5. Kajian menunjukkan aktiviti yang menyeronokkan boleh ditingkatkan melalui peneguhan ekstrinsik. 2008) 159 . malahan dendaan.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Pendekatan Motivasi Rajah 5. bukan sebagai merangsang penambahbaikan dan kemajuan (Ormrod. pelakuan akan merosot jika penenguhan itu dihentikan.2 Pendekatan Behaviorisme Motivasi dari perspektif behaviorisme amat berkait rapat dengan prinsip.

Oleh yang demikian guru harus secara konsisten memberikan ganjaran kepada sesuatu tingkah laku yang diharapkan dan ini secara tidak langsung akan membentuk kebiasaan dalam diri pelajar (pelaziman) untuk bertindak dengan cara yang tertentu. sama ada keperluan fisiologi. pelajar berkenaan tidak mempunyai keinginan intrinsik untuk menguasai kemahiran akademik dan tingkah laku bilik darjah yang amat diperlukan untuk kejayaan pelajar. Manusia didorong untuk melakukan tingkah laku tertentu kerana penyempurnaan kendiri. Antara pengkaji teori humanis adalah Maslow (1997) yang membuat kajian mengenai peranan keperluan dalam menentukan motivasi. Menurut Maslow. psikologi. pendidik harus pastikan bahawa peneguhan iaitu itu sememangnya perlu. pilihan.3 Pendekatan Humanis Pendekatan Humanis menekankan kebebasan peribadi. keperluan merupakan keadaan deprivasi yang memotivasikan seseorang untuk bertindak terhadap sesuatu matlamat. kegigihan kendiri dan menuju ke arah pertumbuhan kendiri.2. Manusia dilahirkan dengan kecenderungan semula jadi serta keperluan untuk berusaha mencapai potensi yang optimum. 5. emosi atau intelek.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Apabila ingin menggunakan peneguhan ekstrinsik. Peneguhan ekstrinsik yang akan meningkatkan berterusan kemahiran dan kompetensi pelajar bertambah baik sehingga pelajar akan mula berpandangan bahawa aktiviti tersebut memang sesuai untuk mereka melibatkan diri demi kebaikan mereka sendiri. iaitu semua manusia mempunyai keinginan dalaman untuk mencapai segala yang diinginkan oleh mereka. 160 .

terutama sekali tugasan yang mencabar. harga diri. Membantu pelajar menimba kejayaan. tanggungjawab dan pencapaian pelajar. Memberi pelajar mekanisme konkrit supaya mereka dapat melihat kemajuan masing-masing dari semasa ke semasa. Penglibatan dan sokongan autonomi yang tinggi akan meningkatkan kompetensi. Matlamat pendekatan humanistik untuk merangsang pengalaman pelajar supaya mereka akan mengurangkan tabiat mempertahankan diri dan bertindak lebih terbuka terhadap pembelajaran daripada persekitaran. Menggalakkan pelajar mencari makna dalam pembelajaran secara aktif. b. Ahli humanis juga menyatakan perlunya hubungan rapat/ keakraban antara guru. Mengurangkan persaingan dan elakkan wujudnya situasi-situasi dimana pelajar dinilai secara kurang adil dalam kalangan rakan sebaya. Antara strategi yang boleh digunakan oleh pendidik untuk memingkatkan motivasi secara pendekatan humanis adalah: a. pelajar dapat mengawal diri sendiri dan tidak dipengaruhi oleh lokus kawalan luaran. Menggalakkan pelajar menentukanmatlamat sendiri. pencapaian kendiri dan autonomi dan memberi penekanan terhadap individu yang mempunyai kawalan dalaman tentang proses-proses hidup sendiri. e.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Pendekatan humanistik juga meninjau tentang ciri-ciri peribadi seseorang seperti kompetensi kendiri. kegigihan kendiri. 161 . Dengan demikian. ibu bapa dengan pelajar kerana keadaan ini akan mewujudkan motivasi intrinsik yang tinggi. Secara tidak langsung pelajar akan bermotivasi untuk melaksanakan tugasan atau aktiviti yang diberikan. c. d.

bermotivasi. Untuk memotivasikan pelajar. Kepercayaan seseorang terhadap kebolehan kognitif. Terdapat 2 jenis teori kognitif yang akan dibincangkan iaitu: • • Teori Atribusi Weiner Teori Ekspektansi x Nilai 5. dan meneroka untuk menyelesaikan masalah sebagai suatu bentuk tingkah laku penyesuaian.4 Teori Atribusi Weiner Bernard Weiner 162 . manusia dilahirkan dengan naluri ingin tahu intrinsik. Arah dimana tingkah laku diambil boleh diterangkan berdasarkan 4 pengaruh iaitu: • • • • Keperluan untuk membina suatu asas pengetahuan yang teratur dan konsisten. Dalam teori kognitif. Harapan seseorang untuk menyempurnakan tugasan dengan berjaya.2. kita harus merangsang naluri ingin tahu dan menyokong kepercayaan tentang kebolehan mereka untuk berjaya. Faktor-faktor di mana seseorang percaya akan menghasilkan kejayaan/kegagalan.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Pendekatan Kognitif Pendekatan Kognitif menekankan bahawa tingkah laku dipengaruhi oleh cara menusia berfikir tentang mereka dan persekitaran.

Lokus (lokasi di mana penyebab itu berada) b. merupakan teori kontemporari yang berpengaruh terhadap implikasi untuk motivasi akademik. 1992). Stabiliti ( penyebab boleh berubah atau tidak) c.2d: Ciri-ciri berhubung dengan dimensi Luar atribut. Teori ini menegaskan pelajar akan bermotivasi jika memperoleh sesuatu hasil yang diingini.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Teori Atribusi Weiner (Weiner. Kegagalan hanya berlaku sekali-sekala 163 . Guru perlu membantu pelajar memastikan mereka percaya bahawa mereka adalah kompeten. Terdapat empat faktor yang akan mempengaruhi motivasi dalam pendidikan seperti yang diringkaskan dalam jadual di bawah: Atribut Kebolehan Usaha Nasib Lokus (lokasi penyebab) Di dalam murid murid Di dalam murid murid Di luar murid-murid Stabiliti (penyebab) Stabil Tidak stabil Tidak stabil Kawalan (situasi pembelajaran) Luar kawalan Dalam kawalan Luar kawalan Aras kesukaran Di luar Atribut murid-murid Stabil kawalan Jadual 5. Penekanan ditumpukan kepada persepsi pekajar yang mempengaruhi cara mereka mentafsir kejayaan / kegagalan usaha mereka yang turut mempengaruhi kecenderungan pelajar untuk mengulangi tingkah laku yang sama. tugasan Peranan guru dalam meningkatkan motivasi pelajar antara lain adalah seperti berikut: 1. 1980. Kawalan (sejauh mana murid-murid kita bertanggungjawab ke atas kejayaan atau kegagalan mereka untuk mengawal situasi pembelajaran yang sedang dilalui. atribut boleh wujud dalam 3 dimensi: a. Menurut Weiner.

Bantu pelajar memahami bahawa tingkah laku mereka akan membawa mereka ke tahap kejayaan /kegagalan. 5. seterusnya akan bertindak mengikut cara yang akan membawa kepada kejayaan serta pemberian ganjaran yang paling besar sekali. 4. Merangsang konsep kendiri pelajar dan sentiasa berfokus kepada usaha sebagai faktor kejayaan. kita biasanya dimotivasikan untuk melakukan sesuatu berasaskan kepada apa yang kita anggapkan sebagai impak ke atas tindakan kita. Elakkan daripada situasi pelajar berulang kali gagal kerana ini akan menyebabkan mereka berasa tidak kompeten. 5. 3. 164 . Kita akan mengkaji ganjaran yang timbul hasil daripada tindakan yang kita ambil.5 Teori Ekspektansi x Nilai Victor Vroom Menurut Victor Vroom.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR adalah disebabkan oleh nasib dan usaha yang tidak mencukupi dan perkara ini tidak akan wujud pada masa hadapan. Pastikan pelajar berusaha dan beranggapan mereka boleh berjaya.2. usaha dilipatgandakan. Galakkan mereka untuk berusaha dan jika berjaya. 2.

Dua konsep yang penting: a.uk/flm/motivation/vroom. Motivasi adalah hasil harapan dan nilai.html 165 . maka tidak akan wujud motivasi untuk berusaha ke arah pencapaian matlamat. Nilai tugasan yang dipersepsikan/persoalan Nilai ini berdasarkan kepercayaan kognitif peribadi setiap individu dan ini termasuklah matlamat. nilai dan minat mereka b.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Teori Ekspektansi x nilai berpandangan bahawa motivasi ialah gabungan antara dua elemen penting. iaitu “nilai” dan ekspektansi.ac. Dengan itu guru perlu memastikan tugasan penguasaan dan perkembangan yang membolehkan pelajar memperolehi kejayaan.wmc. jikalau mana-mana antara faktor ini adalah sifar. adalah perlu bagi seseorang guru     merangsang pelajar untuk menghargai nilai pendidikan sebagai satu cara meningkatkan taraf hidup mereka memberikan semangat tentang nilai pendidikan dengan membawa model yang berjaya untuk berkongsi kejayaan menekankan bahawa model yang berjaya kini ialah pelajar yang tidak begitu cemerlang pada masa dahulu pastikan tugasan penguasaan dan perkembangan yang membolehkan pelajar memperoleh kejayaan LAYARI INTERNET www. Ekspektansi Merupakan kepercayaan tentang kompetensi peribadi serta kebolehan individu terhadap tugasan Menurut teori ini. Dengan perkataan lain motivasi merupakan fungsi ekspentasi seseorang untuk mencapai matlamat dan nilai yang diletakkan pada matlamat tersebut.

melibatkan diri dalam aktiviti secara aktif. pengalaman lampau b. Ianya dipengaruhi oleh: a.6 Pendekatan Sosio-budaya Pendekatan sosio-budaya adalah gabungan antara pendekatan behaviorisme dengan kognitivisme. pengalaman vicarious c.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 5. Kepercayaan efikasi kendiri juga mempengaruhi pola pemikiran dan reaksi emosi seseorang. Efikasi kendiri merujuk kepada kepercayaan tentang kompetensi peribadi kita dalam sesuatu bidang. merangka matlamat yang lebih mencabar dan mengekalkan komitmen dan meningkatkan usaha semasa menghadapi kegagalan. Pelajar begini biasanya dapat pulih dengan cepat selepas sesuatu kegagalan dan mengatribusikan kegagalan kepada usaha yang kurang mencukupi/kurang dari segi pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai..2. telah menyarankan betapa pentingnya Peneguhan vikarious dan pemerhatian. Ini boleh merangsang pencapaian manusia dan mempengaruhi pilihan seseorang terhadap tindakan selanjutnya. Bandura(1977). peniruan dan peneguhan vikarious. semakin berusaha dan tekun seseorang pelajar. 166 . Individu berkecendurungan untuk memilih tugas yang mereka fikir mereka rasa kompeten dan yakin dan mengelakkan tugas yang mereka tidak berkebolehan. Pelajar yang mempunyai kompetensi peribadi yang tinggi akan menghadapi tugas yang mencabar. input lisan daripada pihak luar terhadap kepercayaan kebolehan individu menyempurnakan tugas d. peneguhan langsung amat penting dalam meningkatkan efikasi kendiri individu terhadap sesuatu tugas untuk membawa motivasi ke tahap yang lebih tinggi. gerak hati fisiologikal dan emosi Persepsi efikasi kendiri membantu dalam menentukan bagaimana individu menggunakan pengetahuan dan kemahiran yang diperoleh. Semakin tinggi efikasi kendiri.

A. A.d). Teori Pembelajaran.(1970). Individu yang mempunyai efikasi rendah akan percaya bahawa sesuatu perkara lebih sukar daripada yang sebenarnya dan ini akan mewujudkan kebimbangan.edu.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Efikasi tinggi membantu dalam mewujudkan ketenangan apabila menghadapi tugas dan aktiviti yang sukar. Kumpulan Budiman Sdn.wmc. Shah Alam: Oxford Fajar. (2011) Murid dan Alam Belajar (2nd ed). Bhd Kementerian Pendidikan Malaysia ( 2001) Belajar cara belajar. adalah penting sebagai seorang guru   Meningkatkan efikasi kendiri pelajar dengan membantu mereka merangka matlamat realistik Merancang aktiviti yang sesuai dengan kebolehan mereka ujukan Chong L. Boon. stres.Y. New Jersey: Merill Prentice Hall. Murid dan alam belajar. Woolfolk. Kuala Lumpur: PPK. (2004). (9th ed). P. kemurungan. Educational Psychology: Developing Learners. J. A.E.html 167 . (2009). (2008).H. www. New York: Harper and Row Noriati. Educational psychology.ipislam. 2009 from http//:limuna. Ormrod. (n. & Sharifah. Retrieved on October 21.ac. Maslow. Dalam pendekatan ini. Fakriah Syed Ahmad. Motivation and Personality (2nd ed). New Jersey: Prentice Hall. (Siri Pendidikan Guru).K.E..uk/flm/motivation/vroom.Rashid.my.

Dengan merujuk nota kuliah dan carian internet isikan jadual di bawah.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR LATIHAN TEORI-TEORI BERKAITAN MOTIVASI Teori motivasi boleh dilihat dari perspektif Teori Pembelajaran Tingkahlaku Behaviorisme. Teori Humanisme dan Teori Pembelajaran Sosial-kognitif. Jadual Menjelaskan Tentang Beberapa Perspektif Tentang Motivasi Konsep Perspektif tentang Motivasi Idea Utama Behaviorisme Huraian Humanistik Kognitif SosialKognitif 168 . Teori Pembelajaran Kognitif.

V. IV dan V 6. Apakah motivasi ? 2. Nyatakan perbezaan utama antara motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. IV dan V D III. Apakah motivasi ekstrinsik? 5. 169 . Kegunaan gred Memberikan pujian spesifik Menggunakan permainan dan simulasi Merangsang keinginan untuk memperoleh pengetahuan Menggalakkan pelajar menentukan matlamat sendiri. Atribusi terhadap kejayaannya didasarkan kepada A satu lokus kawalan yang stabil B satu lokus kawalan luaran C satu lokus kawalan dalaman 7. Apakah motivasi intrinsik? 4. Nyatakan lima strategi meningkatkan motivasi secara pendekatan humanis. A I. IV. Ali memperoleh tujuh “A” dalam peperiksaan akhir tahun dan dia mengatribusikan kejayaan kepada galakan dan dorongan yang diberikan oleh ibu bapa dan gurunya. 12. Apakah matlamat pendekatan humanistik? 9. Apakah yang ditekankan dalam pendekatan humanistik? 8. 3. Apakah cara-cara untuk merangsang motivasi intrinsik? I. III dan IV C II. II. Nyatakan 4 peranan guru dalam meningkatkan motivasi pelajar. 10. Apakah 3 aspek yang telah disarankan oleh Bandura melalui Pendekatan sosiobudaya. III.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR LATIHAN UJI MINDA 1. II dan III B I. Apakah yang ditegaskan dalam Teori Atribusi Weiner? 11.

. FIKIRKAN. bagaimana anda dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dalam bilik darjah? Cuba anda lakarkan pelan bilik darjah yang mempunyai persekitaran pembelajaran yang kondusif dengan maklumat dan pengetahuan yang diperolehi sepanjang kursus ini.. Selain daripada susunan fizikal bilik darjah yang selesa . Rajah di bawah menunjukkan contoh susunan bilik darjah yang selesa. Aspek manakah paling mempengaruhi persekitaran bilik darjah? Berdasarkan pengalaman anda sebagai pengurus bilik darjah. apakah aspek-aspek lain yang harus di beri perhatian dalam menghasilkan persekitaran pembelajaran yang kondusif? 170 .3 PEMBENTUKAN PERSEKITARAN PEMBELAJARAN YANG KONDUSIF PENGENALAN Cuba renung kembali tajuk-tajuk yang anda telah pelajari.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 5.

3a Contoh susunan bilik darjah sekolah rendah yang selesa Pembentukan persekitaran pembelajaran yang kondusif boleh dikekalkan sekiranya tiga perkara ini dipatuhi iaitu strategu umum.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Rajah 5. membentuk dan mengekalkan prosedur dan peraturan serta meningkatkan kerjasama murid. Strategi Umum Pembentukan Persekitaran Pembelajaran yang Kondusif Prosedur dan Peraturan Kerjasama Murid Rajah 5.3b: Persekitaran Pembelajaran yang kondutif 171 .

Dalam memastikan pengurusan yang berkesan dalam bilik darjah. Di samping itu. Mengurus Aktiviti Kumpulan Secara Berkesan. Strategi umum a. Walaupun prihatin.  Mengekalkan kesinambungan isi pelajaran yang disampaikan untuk memastikan agar tumpuan murid-murid tidak terjejas semasa pertukaran guru antara sesi pengajaran. Tindakan ini penting untuk merangsang murid menyiapkan tugas yang diberi secara berdikari tanpa pengawasan yang terlalu rapi. 172 . memastikan murid-murid menjadi lebih aktif serta mempunyai kawalan kendiri. semasa bergerak dari satu meja ke meja yang lain sambil membimbing murid-murid menyiapkan latihan.1.3. Sebagai contoh. b. guru juga perlu menyedari apa yang sedang dilakukan oleh murid-murid lain. memupuk sikap tolak ansur dalam kalangan mereka. cara pengurusan seelok-eloknya merangkumi tugas-tugas seperti berikut:  Menyedari apa yang berlaku dalam bilik darjah agar lebih mudah mengesan tingkah laku yang kurang sesuai dan tidak melampaui batas.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 5. Strategi Autoritatif Guru boleh menggunakan strategi autoritatif seperti ibu bapa dengan memantau tingkah laku murid-murid di samping menggalakkan mereka untuk berdikari dari segi pemikiran dan perlakuan. jika difikirkan perlu.  Libatkan murid dalam aktiviti pembelajaran yang mencabar tetapi berada dalam tahap kebolehan mereka dan skop sukatan pelajaran.  Mampu menangani situasi dalam bilik darjah yang bertindan tindih. guru perlu Ini bagi menetapkan batasan-batasan tertentu.

pengurusan bilik darjah. peraturan menyenarai tindakan murid yang dibenar atau dilarang dalam bilik darjah. Jangan tolak. interaksi antara murid seperti saling memberi bimbingan Secara ringkas. Membentuk dan mengekalkan prosedur perlu ada untuk menjamin proses P&P yang lancar. “minta maaf”. Peraturan biasanya ditampal di tempat yang strategik dalam bilik darjah.2. Peraturan bilik darjah yang dibentuk seelok-eloknya konsisten dan koheren (ada kesinambungan) dengan peraturan sekolah serta mematuhi prinsip-prinsip pembelajaran. 173 . Enam bidang yang dipertimbangkan apabila menjalankan rutin ialah:I. II.membersihkan bilih darjah rutin pengajaran dan pembelajaran (P&P). V. Contoh panduan peraturan adalah seperti: • • • Bersopan sepanjang masa. Membentuk dan Mengekalkan Prosedur dan Peraturan Apa itu prosedur? Prosedur memerihalkan bagaimana aktiviti-aktiviti dilaksanakan di bilik darjah. IV.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 5.3. Hormati harta benda orang lain. Minta kebenaran orang lain sebelum menggunakan harta benda rakan. Gunakan perkataan “terima kasih”.pukul atau mencederakan orang lain. rutin pentadbiran misalnya mengambil rekod kedatangan murid pergerakan murid keluar masuk kelas seperti keluar ke tandas atau ke bilik guru III.mengumpul tugasan interaksi antara murid dan guru misalnya cara guru menarik perhatian murid dalam pengajaran VI.

Meningkatkan Kerjasama murid Terdapat tiga strategi yang boleh digunakan. Jadikan seorang pendengar aktif dan tumpukan perhatian kepada apa yang diperkatakan oleh mereka. Membina hubungan yang positif dengan murid. Berkongsi dan memikul tanggungjawab bersama 174 . a . Guru hendaklah benar-benar mengambil berat tentang kebajikan murid yang diajar di samping pencapaian akademik mereka.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Patuhi Peraturan dalam Bengkel 5. b. hendak menyempurnakan sukatan pelajaran Seringkali guru asyik sehingga mengabaikan keperluan sosio-emosi murid. Antara strategi yang boleh dijadikan panduan oleh guru dalam membina hubungan adalah seperti: • • • • • Tanyakan murid secara peribadi mengenai perasaan pada hari berkenaan. Tuliskan nota ringkas yang mengandungi kata-kata motivasi.3. jika perlu. Maklumkan kepada mereka bahawa anda bersedia memberi sokongan moral.3. Tingkatkan kekerapan memanggil nama murid-murid semasa sesi pengajaran.

Gunakan galakan dan pembentukan tingkahlaku secara berkesan. c.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Murid seharusnya diberi peluang untuk bersama-sama membentuk prosedur dan peraturan bilik darjah. Memberi ganjaran bagi tingkahlaku yang sesuai. Antara yang boleh dipertimbangan yang boleh dilakukan adalah : • • • • Melibatkan murid dalam perancangan dan pelaksanaan program dan aktiviti dalam bilik darjah. Peranan guru adalah mewujudkan suasana bilik darjah dimana murid dapat mengambil bahagian dengan konsisten dalam aktiviti yang dirancang dan dilaksanakan. Guru perlu kenal pasti pengukuhan mana yang sesuai bagi setiap murid. • Berikut adalah garis panduan: • • Pilih pengukuhan yang berkesan. • Gunakan ganjaran untuk maklumkan penguasaan pembelajaran. komitmen mereka terhadap peranan mereka sebagai murid akan bertambah. Ganjaran harus diberi bagi penambahbaikan yang diperhatikan walaupun agak kecil. bukan mengawal tingkah laku. Jangan menerima alasan yang diberi. persekitaran kelas haruslah kondusif untuk proses pembelajaran dan pengajaran yang berkesan dan lancar. Beri peluang untuk murid melibatkan diri. Selain itu. hanya terdapat 175 .Secara tidak langsung. Memberi galakan mereka untuk menilai tingkah laku mereka. Kesimpulannya.

Susunan meja guru dan murid memudahkan guru berinteraksi dengan murid. 176 . vi. Oleh itu. xiv. xii. Menyesuaikan rancangan mengajar berdasarkan perkembangan dan minat murid. xv. Guru mudah dan mesra dalam berinteraksi dengan murid. Menyediakan aktiviti yang mendorong penglibatan murid. vii. v. viii. iv. Bersiap sedia menghadapi kerenah dan tingkah laku murid serta mengatasi tingkah laku yang menggangu perjalanan P&P sebelum murid mempengaruhi rakan-rakannya yang lain. (Menepati kecerdasan pelbagai murid) ii.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR sebilangan kecil sahaja yang akan bersifat disruptif dan mengganggu perjalanan licin sesi pembelajaran. Menetapkan peraturan bagi mengurangkan salah laku murid. amat penting untuk kita teruskan dengan usaha agar dapat merealisasikan hasrat tersebut. Wujudkan perasaan kemasyarakat dalam kalangan murid. Perancangan yang teliti agar murid terus berminat untuk melaksanakan aktiviti P&P. xi. Merancang aktiviti yang menekankan tugasan tingkah laku. ix. Menambah baik bimbingan terhadap murid. Strategi mewujudkan ciri-ciri bilik darjah yang kondusif termasuklah: i. Bina suasana bilik darjah yang mewujudkan perasaan dihargai dan kepunyaan serta mampu memotivasikanmurid. Memantau perlakuan dan aktiviti murid secara berterusan. Memaklumkan aktiviti dan tugasan yang akan diberikan kepada murid lebih awal supaya murid bersiap sedia. x. Memberikan penghargaan dan ganjaran atas usaha-usaha serta sikap positif murid. nilai penyayang dan prihatin guru dapat menarik minat murid untuk berada di dalam bilik darjah xiii. iii. Susunan kelas yang memudahkan interaksi guru dengan murid.

htm. & Sharifah. P.Rashid. Bhd Noriati. A. [Online]. New Jersey: Prentice Hall. TAMAT BAB 5 Rujukan Chong L.Y.K. [2008. 177 . Educational psychology. (Siri Pendidikan Guru). (2004).EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR xvi. Shah Alam: Oxford Fajar.Mei10] Woolfolk.project-approch.E. (9th ed). The classroom – A Community of learners. Murid dan Alam Belajar. Kumpulan Budiman Sdn. (2009).com/foundation/class. A.. Memberikan pilihan kepada murid untuk menentukan masa yang diperlukan bagi menyudahkan tugasan dan bagaimana untuk melaksanakan tugasan mereka. Fakriah Syed Ahmad. (2011) Murid dan Alam Belajar (2nd ed). Diperolehi: http://www. Boon.

Tujuan utama main ialah memperkembangkan potensi kanak-kanak dari aspek jasmani. Susunkan langkah-langkah pembelajaran peniruan mengikut urutan yang betul. intelek dan sosio emosi secara seimbang dan menyeluruh. Dalam satu sesi pengajaran Pendidikan Jasmani Cikgu Asmah telah menayangkan video yang menunjukkan cara melakukan servis dalam permainan badminton. jika sesuatu tingkah laku hendak digalakkan. Bandura menyatakan bahawa pembelajaran boleh berlaku melalui peniruan. Berdasarkan penyataan di atas. 178 . Melalui main simbolik dan main sosio dramatik.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR LATIHAN SOALAN ANEKA PILIHAN 1. Menurut teori pembelajaran behaviouris. kanak-kanak dapat (A) membentuk kemahiran fizikal (B) membentuk kemahiran intelek (C) membentuk kemahiran berfikir kritis (D) menguasai persediaan untuk kehidupan harian 2. ianya perlu dijalankan melalui (A) Pelaziman (B) Kerja amal (C) Kesediaan belajar (D) Pemulihan semerta 4. kita dapat merumuskan bahawa Cikgu Asmah telah melaksanakan sesi pengajarannya dengan kaedah tunjuk cara jenis (A) Model statik (B) Model hidup (C) Model persepsi (D) Model simbolik 3.

II dan V sahaja (C) II. Peningkatan minat dan motivasi murid V.II dan III sahaja (B) I. Pemberian gred III. Melakukan tingkah laku itu seperti yang dilihat IV. ganjaran atau peneguhan selepas tingkah laku itu selesai dilakukan III. Memberi perhatian kepada tingkah laku yang mudah ditiru II. Apakah aspek-aspek yang wajar dipraktikkan oleh seseorang guru berdasarkan teori tersebut? II. Penumpuan pembelajaran yang mengutamakan bimbingan guru (A) I. Bermain boleh membantu kanak-kanak dalam perkara-perkara berikut kecuali (A) perkembangan fizikal (B) perkembangan intelek (C) perkembangan sosioemosi (D) perkembangan sikap bersaingan 179 . Teori Humanis yang diperolehi oleh Abraham Maslow memberi penekanan kepada beberapa prinsip penting berkaitan dengan aspek kemanusiaan. Mendapat kepuasan. Bertanggungjawab di atas segala tindakan yang dilakukan VI. Menyimpan tingkah laku yang diperhatikan dalam fikiran (A) I IV III II (B) II IV III I (C) III I IV II (D) IV III II I 5. Peningkatan daya cipta murid IV.IV dan V sahaja 6.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR I.III dan IV sahaja (D) III.

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 7. seorang pelajar pendidikan jarak jauh membuat Ujian Pra dan Ujian Pasca dalam Unit Pembelajaran sebagai cara memantau kemajuan dirinya dalam kursus tersebut. Azilah. Jamilah mengikuti langkah-langkah yang ditunjukkan dalam tutorial Power Point cara menyelitkan tayangan video klip dalam persembahan slaidnya. Cik Laila memastikan kerja-kerja muridnya diperiksa dan diberi maklumbalas yang sepatutnya agar mereka dapat membaiki bidang kelemahan masingmasing. Dalam pembelajaran aktif. pengetahuan tidak disampaikan kepada pelajar secara langsung tetapi pelajar harus membina pengetahuan sendiri. Baca empat situasi pembelajaran dalam jadual di bawah dengan teliti. Model pengajaran yang tepat menjelaskan keadaan di atas ialah (A) model sosial (B) model personal (C) model behavioris (D) model pemprosesan maklumat 180 . Cikgu Ali menentukan dengan jelas objektif pembelajaran pada awal pengajaran supaya pelajarnya tahu kriteria pembelajaran yang perlu dicapai. Mana satu aktiviti yang berikut tidak merupakan pembelajaran aktif? (A) Main peranan (B) Bahas (C) Latih Tubi (D) Kajian Kes 8.

Apakah tujuan utama perubahan itu? (A) Ramai murid dalam kelas (B) Adanya sumber teknologi (C) Dapat memenuhi kehendak pelajar dan ibu bapa (D) Pembelajaran akan menjadi berkesan dan bermakna 11. kemahiran peribadi IV. II. Peranan Guru Pembimbing Peranan Pelajar Belajar secara aktif Sokongan psikologi Menggunakan budaya berfikir Menentukan hala tuju Menggunakan kemahiran penyelesaian masalah Membina kemahiran sosial X 181 . kemahiran berfikir III. IV dan V sahaja (D) I. kemahiran bekerjasama (A) I.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 9. IV dan V sahaja 10. II dan IV sahaja (C) I. Strategi pengajaran dan pembelajaran Sekolah Bestari lebih berpusatkan pelajar. Di antara kemahiran berikut yang manakah diterapkan dalam kurikulum sekolah bestari? I. II dan III sahaja (B) I. kemahiran kreatif II. kemahiran ICT V. III. Berikut adalah jadual peranan dan sifat guru dan pelajar dalam pembelajaran bestari.

(A) menguasai kemahiran ucapan awam (B) menggunakan ICT dalam tugasan (C) bekerjasama dengan rakan-rakan sebaya (D) menghormati guru dan kawan 12. Oleh itu. pembelajaran berlaku disebabkan aktiviti pelaziman. aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang paling sesuai berbentuk (A) latih tubi (B) bercerita (C) demonstrasi (D) uji kaji 13. Aktiviti bermain yang paling sesuai untuk mencapai objektif tersebut ialah (A) main doh (B) main masak-masak (C) main ‘Laga Ayam Jantan’ (D) main ‘Polis dengan Pencuri’ 182 . Berdasarkan pernyataan di atas. guru yang bersifat humanis mempunyai ciri-ciri berikut. kecuali (A) menggalakkan pemerolehan pengetahuan (B) menggunakan strategi berpusatkan pelajar dan individu (C) membimbing muridnya untuk berusaha ke arah kecemerlangan dan kesempurnaan (D) mengetahui bahawa kandungan pemeblajaran seharusnya dirancang untuk memenuhi keperluan individu 14. Pendekatan humanistik dalam pengajaran berfokuskan kepada unsur-unsur minat dan keperluan asas manusia.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR Pilih jawapan yang sesuai sekali untuk tanda (X). Cikgu Hasnah ingin meningkatkan kemahiran motor halus murid-muridnya. Dalam pendekatan behavioris.

EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 15. “Kamu semua tidak dibenarkan bermain bola sepak semasa Pendidikan Jasmani sehingga kamu menyiapkan tugasan yang diberi. Berikut ialah ciri-ciri yang terdapat dalam main kecuali (A) berpasukan (B) memberi keseronokan (C) bermotivasi secara intrinsik (D) bebas dipilih oleh peserta yang bermain 16. Beliau berkata.” Teknik modifikasi tingkah laku yang digunakan oleh guru tersebut ialah (A) Pengasingan (B) Peneguhan positif (C) Peneguhan kendiri (D) Peneguhan negatif 17. Apakah persamaan antara pengajaran dan pembelajaran? (A) Pembelajaran mengutamakan interaksi guru manakala pengajaran mengutamakan interaksi murid (B) Pengajaran merupakan proses untuk memberi kemudahan kepada pembelajaran (C) Pengajaran berlaku secara formal manakala pembelajaran secara formal dan tidak formal (D) Pengajaran dan pembelajaran ialah aktiviti untuk mengubah tingkah laku guru dan murid 183 . Seorang guru mendapati sekumpulan murid Tahun 5 masih tidak menyiapkan tugasan Pendidikan Kesihatan yang diberikan pada minggu lepas. Konsep-konsep penting dalam Teori Humanistik ialah seperti berikut kecuali (A) kebebasan belajar apa yang diminati (B) kebajikan & keperluan murid diutamakan (C) perkembangan potensi individu dengan sepenuhnya (D) permainan dipentingkan dalam pengajaran pembelajaran 18.

Pelajar belajar mengikut aras kebolehan sendiri. Pembelajaran Bestari memerlukan seseorang murid mempunyai kemahiran generik seperti berikut kecuali (A) kemahiran berfikir (B) personaliti yang unggul (C) mempunyai kemahiran belajar (D) kebolehan menilai dan mentafsir 20. Konsep Sekolah Bestari merujuk kepada (A) sekolah yang mempunyai ramai bilangan cerdik pandai. 22. belajar mengikut unit demi unit. (B) sebuah sekolah yang lengkap dengan kemudahan komputer. Yang manakah perisitwa yang terakhir dalam senarai ini? (A) menilai prestasi murid (B) mendapatkan perhatian murid (C) merangsangkan pembelajaran sedia ada (D) memperkukuhkan ingatan dan pemindahan ke konteks lain 21. Merujuk kepada pernyataan di atas. Gagne menyenaraikan sembilan perisitiwa pengajaran yang berlaku dalam proses pembelajaran. (D) pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan yang berlandaskan teknologi untuk memenuhi keperluan murid.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 19. Pelajar belajar dalam masa yang cukup dan fleksibel. (C) pengajaran dan pembelajaran yang berfokus kepada teknologi maklumat. berpindah ke kemahiran atau isi kandungan yang lain apabila sudah menguasai kemahiran atau kandungan sebelumnya. guru sedang melaksanakan (A) pembelajaran masteri (B) pengajaran kontekstual (C) pengajaran berasaskan projek (D) struktur pembelajaran koperatif 184 .

Cikgu Seroja mendapati beberapa orang muridya begitu petah bercakap dalam memberi pendapat tentang tajuk yang dibincangkan. petang atau malam dan sebagainya 25. pelajar ini suka belajar dalam keadaan yang diselangi visual. Berdasarkan pernyataan ini. 24. Manakah antara di bawah ini bukan tunjang pembelajaran bestari? (A) pembelajaran akses kendiri (B) pembelajaran kadar kendiri (C) pembelajaran terarah kendiri (D) pembelajaran kesedaran kendiri . Mengikut teori Pelbagai Kecerdasan. ini menunjukkan murid-murid tersebut mempunyai kecerdasan (A) Ruang (B) Linguistik (C) Kinestetik (D) Interpersonal TAMAT 185 . ada kinestetik dan pada ketika waktu tertentu seperti pagi.EDU 3103 MURID DAN ALAM BELAJAR 23. auditori. gaya pembelajaran pelajar ini dipengaruhi oleh faktor (A) emosi (B) fisiologi (C) sosiologi (D) persekitaran Menurut Dunn & Dunn.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.