C S S R 0 8’ 0 9

C O N F E R E N C E ON S C I E N T I F I C & S O C I A L R E S E A R C H

14 - 15 March 2009

KAJ. EKSPLORATIF MEMBINA MODEL PENGUKURAN TAHAP KEMAHIRAN MENGGUNAKAN PERPUSTAKAAN: UiTM PAHANG
Azmi Bin Salim1, Ahmad Kamal Bin Mohd. Yusop2 and Hisham Md Basir3
1

Fakulti Pengurusan dan Teknologi Pejabat, UiTM Pahang, Lintasan Semarak, 26400 Bandar Pusat Jengka, Pahang. E-mail: azmisalim@pahang.uitm.edu.my Fakulti Pengurusan dan Teknologi Pejabat, UiTM Perak, Bandar Seri Iskandar 32600 Bota, Perak. E-mail: kamal230@perak.uitm.edu.my

2

3

Fakulti Teknologi Maklumat dan Sains Kuantitatif, UiTM Johor, Km 12, Jalan Muar, 85009 Segamat, Johor. E-mail: hishammb@johor.uitm.edu.my ABSTRAK Sorotan literatur mendedahkan pelajar tidak bersedia dengan kemahiran mencari maklumat yang diperlukan sebelum ke perpustakaan di samping tahap “Celik Maklumat” yang rendah. Professional pustakawan masih belum mencapai persetujuan mengenai cara untuk menilai tahap celik maklumat itu sendiri serta tidak kedapatan model empirik atau kerangka konsepsual yang terhasil daripada manamana kajian sebelum ini sebagai asas. Sebagai satu kajian eksplorasi mengenai tahap kemahiran menggunakan perpustakaan di kalangan pelajar UiTM Pahang, kajian ini memilih untuk menggunakan kaedah kuantitatif dan mendapati terdapat empat konstruk yang boleh digunakan untuk mengukur kemahiran perpustakaan iaitu Kemahiran OPAC, Kemahiran Lokasi, Kemahiran Kad Katalog dan Indeks dan Pembelajaran Kendiri. Kajian mendapati kesemua aspek kecekapan responden di dalam kajian ini adalah pada tahap sederhana kecuali pelajar dari Fakulti Pengurusan dan Teknologi Pejabat serta pelajar Fakulti Teknologi Maklumat dan Sains Kuantitatif sahaja yang mempunyai tahap kemahiran yang memuaskan. Justeru itu, program latihan yang komprehensif, sistematik dan terancang perlu diadakan untuk membantu pelajar mencapai tahap celik maklumat yang memuaskan.

Keywords: Model Pengukuran (Measurement Model), Kemahiran Menggunakan Perpustakaan, Structural Equation Modeling (SEM), Kajian Kes

1. PENGENALAN Perpustakaan merupakan satu tempat yang mampu menawarkan semua jenis media pengajaran dan pembelajaran penting bagi memberi sokongan optimum kepada program pendidikan. Umum mengetahui bahawa perpustakaan merupakan tempat untuk mendapatkan bahan rujukan untuk tugasan yang diberi oleh pensyarah atau mungkin sebagai tempat yang kondusif bagi pelajar untuk menelaah pelajaran mereka. Namun, adakah mereka ini benar-benar telah bersedia dengan segala kemahiran untuk mencapai objektif atau matlamat mereka ke perpustakaan tersebut? Menurut Ming (1999) pada hari ini, perpustakaan dinilai bukan kerana jumlah koleksinya yang banyak, tetapi ianya bergantung kepada kebolehan perpustakaan tersebut dalam membantu pengguna mendapatkan maklumat dan bahan yang diperlukan. Apa yang dimaksudkan adalah “Kemahiran Perpustakaan” atau di dalam banyak penyelidikan Sains Maklumat seperti Snavely dan Cooper (1997), Whelan (2003) dan White (1992) merujuk kepada frasa “Kemahiran Celik Maklumat” (Information Literacy Skill). Perdebatan tentang penggunaan frasa-frasa seperti Kemahiran Pustakaan dan Kemahiran Celik Maklumat serta frasa-frasa lain yang seumpamanya sedang dan mungkin akan terus menjadi topik hangat
Paper number: 7850120

C S S R 0 8’ 0 9
C O N F E R E N C E ON S C I E N T I F I C & S O C I A L R E S E A R C H

14 - 15 March 2009

dan diperbincangkan oleh pakar-pakar. Kami lebih selesa menggunakan frasa “Kemahiran Perpustakaan” untuk kajiselidik ini kerana ianya lebih jelas dan mudah difahami oleh semua, lebih-lebih lagi pelajar UiTM yang menjadi responden bagi kajiselidik ini. Kuh dan Gonyea (2003) menyatakan bahawa Pustakawan Akademik adalah pihak yang sesuai untuk memberikan kepimpinan serta mempunyai kepakaran bagi pembangunan “Celik Maklumat”. Walau bagaimanapun, institusi pengajian tinggi tidak seharusnya berharap mereka ini sahaja yang perlu memikul tanggungjawab ini. Kajiselidik mendapati ianya memerlukan kerjasama semua untuk melahirkan graduan yang “Celik Maklumat”. 1.1 Penyataan Masalah Corak pembelajaran pelajar-pelajar peringkat diploma dan ijazah seharusnya lebih menjurus kepada usaha dan kreativiti mereka sendiri. Mereka banyak terlibat dengan tugasan-tugasan dan pembentangan. Justeru itu, perpustakaan menjadi sumber rujukan utama bagi menghasilkan kerja yang terbaik. Salah satu aspek yang jarang diambil perhatian ialah kemahiran menggunakan perpustakaan itu sendiri. Ini mengakibatkan pelajar-pelajar banyak membuang masa dalam usaha mereka mencari dan mencapai maklumat yang diperlukan. Memandangkan kepada kepentingan kemahiran perpustakaan ini, kajian ilmiah yang sistematik dan berterusan perlu dilakukan untuk meningkatkan kemahiran perpustakaan pelajar di samping menambahbaikkan perkhidmatan perpustakaan sediaada. Bagi memenuhi tuntutan dan keperluan penyelidikan tersebut, sudah tentu satu instrumen pengukuran perlu dicipta untuk menilai tahap kemahiran perpustakaan pelajar. Kertas ini membincangkan satu kajian kes di UiTM Pahang yang antara lain telah menghasilkan satu sampel instrumen pengukuran tersebut. Penyelidik berharap instrumen yang dibentangkan ini akan mendapat maklumbalas sebaiknya daripada para pembaca agar ia dapat ditambahbaik dari masa ke semasa. 1.2 Objektif Kajian Persoalan kajian yang akan dijawab di dalam kertas ini adalah seperti berikut: (i) Apakah model pengukuran yang boleh digunakan untuk mengukur tahap kemahiran perpustakaan? a. Apakah konstruk yang signifikan untuk mengukur tahap kemahiran perpustakaan? b. Apakah item soal selidik bagi setiap konstruk? (ii) Apakah model pengukuran tersebut sah (valid) dan boleh digunapakai (applicable)? 1.3 Skop Dan Batasan Kajian Sampel kajian kes ini adalah pelajar-pelajar Universiti Teknologi MARA, Cawangan Pahang. Pelajarpelajar dari semua fakulti dan peringkat pengajian yang ditawarkan di UiTM Pahang telah menjadi responden terhadap kajian ini. Fakulti-fakulti yang terlibat adalah Fakulti Sains Gunaan, Fakulti Kejuruteraan Awam, Fakulti Teknologi Maklumat dan Sains Kuantitatif, Fakulti Perakaunan, Fakulti Pengurusan Perniagaan dan Fakulti Pengurusan dan Teknologi Pejabat. Kajian ini tidak menjalankan ujian inter-operability untuk menentukan samada dapatan kajian boleh digunapakai di kampus-kampus yang lain tanpa adanya pengaruh persekitaran (environment factor). Namun dengan keseragaman faktor dasar serta struktur pentadbiran dan operasi bagi semua kampus UiTM, dapatan di dalam kajian ini berkemungkinan besar boleh digunapakai di kampus-kampus yang lain di dalam sistem UiTM.

Paper number: 7850120

C S S R 0 8’ 0 9
C O N F E R E N C E ON S C I E N T I F I C & S O C I A L R E S E A R C H

14 - 15 March 2009

2. METHODOLOGI KAJIAN Metodologi kajian adalah satu perbincangan mengenai rasional kepada rekabentuk kajian dan penjelasan mengenai ketepatan rekabentuk tersebut di dalam menyelesaikan permasalahan yang hendak dikaji. Ia merupakan satu proses penilaian ke atas instrumentasi kajian agar dapatan kajian dapat diterima secara ilmiah dan tidak diragui. 2.1 Kerangka Konseptual Kajian ini adalah satu kajian eksplorasi, yang mana ia adalah kajian yang pertama mengkaji mengenai tahap kemahiran menggunakan perpustakaan di dalam konteks yang dicadangkan, iaitu di kalangan pelajar UiTM Pahang. Oleh yang demikian, tidak terdapat satu pun model empirik atau kerangka konsepsual yang terhasil daripada mana-mana kajian yang terdahulu untuk dirujuk dan dijadikan asas kepada kajian ini. Pun begitu, hasil daripada sorotan karya-karya berkenaan dengan bidang yang dikaji, kajian ini berhasrat untuk menilai tahap kemahiran menggunakan perpustakaan di kalangan para pelajar UiTM Pahang berasaskan kepada model pengukuran berikut:

Rajah 1: Model Pengukuran Tahap Kemahiran Menggunakan Perpustakaan Penjelasan ringkas mengenai setiap konstruk di dalam model pengukuran di atas adalah seperti berikut: Jadual 1: Penerangan mengenai Konstruk di dalam Model Pengukuran
Konstruk Penerangan Konstruk Item Soal-selidik Kekerapan menggunakan Kemahiran menggunakan Latihan mencukupi Lebih selesa dengan OPAC berbanding kad katalog Kekerapan kejayaan mendapat maklumat OPAC sebagai langkah pertama mendapatkan maklumat Buku-buku dikelaskan mengikut nombor-nombor tertentu Buku-buku disusun di rak-rak mengikut nombor kelas dan singkatan nama pengarang Susunan dan lokasi bahan-bahan memudahkan pencarian Latihan mencukupi untuk mengenalpasti lokasi bahan yang dicari Kekerapan kejayaan menjumpai bahan yang dicari. Bahan-bahan diletakkan di lokasi yang betul sebagaimana OPAC atau kad katalog Kekerapan menggunakan kad katalog Kekerapan menggunakan indeks bahan berkala. Tahap kemahiran menggunakan kad katalog Latihan menggunakan kad katalog mencukupi Kekerapan menggunakan Indeks Majalah Malaysia atau Indeks Suratkhabar Malaysia Tahap kemahiran menggunakan perkhidmatan-perkhidmatan perpustakaan Tahap kekerapan ke perpustakaan Kekerapan pencapaian objektif ke perpustakaan Kekerapan menggunakan bahan-bahan rujukan

A

Kemahiran OPAC

B

Kemahiran Lokasi

C

Kemahiran Kad Katalog & Indeks

D

Pembelajaran Kendiri

Paper number: 7850120

C S S R 0 8’ 0 9
C O N F E R E N C E ON S C I E N T I F I C & S O C I A L R E S E A R C H

14 - 15 March 2009

2.2 Carta Rekabentuk Kajian Berikut adalah Carta Rekabentuk Kajian bagi bahagian penyelidikan yang berkaitan dengan kertas ini: Jadual 2: Carta Rekabentuk Kajian Objektif
Membina Model Pengukuran Tahap Kemahiran Perpustakaan

Persoalan Kajian
#RQ1: Apakah model pengukuran yang boleh digunakan untuk mengukur tahap kemahiran perpustakaan? a. Apakah konstruk yang signifikan untuk mengukur tahap kemahiran perpustakaan? b. Apakah item soal selidik bagi setiap konstruk? #RQ2: Adakah model yang dicadangkan di dalam #RQ1 sah (empirically valid) untuk digunapakai di dalam lingkungan skop kajian yang dicadangkan?

Sumber Kaedah
Sorotan literatur Mengumpulkan konstruk yang disahkan signifikan oleh teori/kajian terdahulu.

Dapatan
Satu cadangan model pengukuran tahap kemahiran perpustakaan

Borang soalselidik

Data-data akan dianalisa untuk mendapatkan anggaran keesahan konstruk, iaitu dengan menganggarkan keesahan convergent dan discriminant. Analisis factor digunakan untuk menganggarkan kedua-dua aspek keesahan, manakala dapatannya di’triangulasi’kan menggunakan ujian kekonsistenan dalaman dan ujian korelasi antara konstruk.

Model pengukuran tahap kemahiran perpustakaan yang sah (valid) dan boleh digunapakai (applicable).

2.3 Kaedah Kajian Terdapat dua kaedah utama untuk menjalankan penyelidikan, iaitu kaedah kualitatif dan kaedah kuantitatif. Perbezaan yang paling signifikan di antara dua kaedah ini ialah: dalam kaedah kuantitatif, dapatan kajian adalah berasaskan kepada nombor dan statistik yang lazimnya diungkapkan di dalam bentuk angka, manakala dalam kaedah kualitatif, dapatan adalah berasaskan kepada deskripsi fenomenon yang lazimnya diungkapkan dengan menggunakan perkataan dan ayat. Kaedah kuantitaif menggunakan teknik generalisasi dengan berpandukan kepada analisis statistik, manakala kaedah kualitatif mengkaji permasalahan kajian menerusi deskripsi situasi secara keseluruhan tanpa melakukan sebarang generalisasi. Kajian ini memilih untuk menggunakan kaedah kuantitatif. Ini membolehkan penyelidik untuk menggunakan kaedah analisis statistik yang canggih, serta dapatan daripada kaedah ini adalah diyakini lebih objektif dan tepat – kerana data kajian diperolehi daripada instrumen yang seragam (standard). 2.4 Strategi Kajian Terdapat dua strategi utama di dalam kaedah kuantitatif dan deskriptif. Untuk kajian eksperimen, terdapat tiga kaedah yang berbeza, iaitu eksperimen sebenar, quasi-eksperimen dan meta-analysis. Manakala untuk kajian deskriptif, terdapat empat kaedah berbeza yang boleh dipilih, iaitu korelasi, pembangunan rekabentuk, pemerhatian dan kajiselidik. Memandangkan penyelidik tidak mempunyai kawalan ke atas parameter yang dikaji, kajian ini telah dijalankan dengan menggunakan strategi deskriptif. Dan memandangkan sampel kajian adalah besar, kaedah yang dipilih untuk melaksanakan strategi deskriptif ini adalah kaedah soalselidik. 2.5 Kaedah Pengumpulan Data Dalam pengumpulan data, penyelidik perlu mempertimbangkan perkara-perkara seperti ketepatan teknikal, praktikal dan etika supaya kaedah yang dipilih adalah seimbang dan tepat.

Paper number: 7850120

C S S R 0 8’ 0 9
C O N F E R E N C E ON S C I E N T I F I C & S O C I A L R E S E A R C H

14 - 15 March 2009

Di atas landasan tersebut, kajian ini dijalankan dengan menggunakan kaedah kajiselidik secara inperson, di mana beberapa pembantu telah dilantik untuk mengedarkan instrumen kajian seterusnya memungut data secara terus daripada setiap responden. Instrumen kajian adalah satu set borang soalselidik yang mengandungi 21 soalan. Soalan-soalan tersebut dibahagikan kepada 4 bahagian bagi mewakili 4 konstruk di dalam kerangka konsepsual kajian ini (Rajah 1). Untuk strategi triangulasi, soalan-soalan telah disediakan dengan arah konsepsual yang bercampur aduk di antara arah positif dan arah negatif. Arah setiap soalan diseragamkan sebelum data analisis dijalankan untuk menghasilkan dapatan kajian. Setiap soalan telah disediakan dengan pilihan jawapan di dalam bentuk semantic differential 5 mata. Penggunaan semantic differential berskala kecil (5 mata) di dalam kajian ini adalah sesuai memandangkan saiz sampel yang agak besar (n = 391) memberikan kebarangkalian yang kecil untuk tidak mendapat sifat kenormalan pada data. 2.6 Pemilihan Sampel Populasi kajian ini adalah semua pelajar sepenuh masa di UiTM Pahang yang sedang mengikuti pengajian pelbagai bidang di peringkat undergraduate. Jumlah keseluruhannya adalah 4000 orang pelajar. Mengikut jadual saiz sampel oleh Krecie and Morgan (1970), jumlah minima sampel yang perlu diambil untuk mewakili keseluruhan populasi tersebut ialah 351 orang pelajar. Mempertimbangkan kemungkinan terdapatnya respon yang tidak lengkap atau meragukan, penyelidik telah merancang saiz sampel seramai 600 orang pelajar. Walau bagamanapun, selepas kesemua borang kajiselidik dikumpulkan dan dianalisis, terdapat hanya 391 borang soal selidik yang dapat digunakan untuk kajian ini. Sungguh pun ia hanyalah 65.2% daripada jumlah saiz sampel yang dirancang, secara teknikalnya, ia masih boleh diterima dan memadai untuk mewakili keseluruhan populasi kajian. Teknik persampelan yang digunakan di dalam kajian ini adalah teknik persampelan berkebarangkalian (probability sampling technique). Teknik yang dipilih ialah teknik persampelan berstrata. Menggunakan n teknik ini, pelajar dibahagikan mengikut kursus dan bagi setiap kursus, seramai f orang pelajar ( f = N ) telah diambil sebagai sampel kajian. Pemilihan pelajar dari setiap kursus dilakukan secara rawak mudah. Teknik ini dipilih dengan andaian bahawa semua kumpulan kursus adalah homogen. 3. DAPATAN KAJIAN Penyelidik telah menjalankan Analisis Faktor Eksplorasi (Exploratory Factor Analysis) ke atas semua data yang diperolehi daripada borang soal selidik dengan menggunakan perisian SPSS. Kaedah yang digunakan adalah Principal Component dengan Varimax with Kaiser Normalization sebagai kaedah putaran. Kedua-dua kaedah ini digunakan untuk mendapatkan faktor orthogonal yang terbaik supaya kesemua faktor yang terhasil tidak mempunyai multicollinearity. Sifat multicollinearity sangat penting untuk dielakkan kerana ia akan mengakibatkan keesahan konstruk tidak dapat dicapai (Discriminat Validity tidak dapat dianggarkan). Hasilnya, daripada 24 item di dalam borang soalselidik 5 konstruk telah terhasil. Analisis Faktor Pengesahan (Confirmatory Factor Analysis) kemudiannya dijalankan dengan menggunakan perisian yang sama. Penyelidik tidak menggunakan perisian yang lain seperti AMOS kerana dengan menggunakan SPSS penyelidik boleh mempunyai kawalan yang lebih ke atas kaedah. Kaedah Analisis Faktor dan Putaran yang digunakan adalah sama seperti di dalam Analisis Faktor Eksploarsi, tetapi pekali faktor (loading factor) di bawah 0.5 diketepikan – supress value lass than 0.5. Hasilnya adalah seperti di Jadual 3. Jadual 3: Konstruk daripada Analisis Faktor Pengesahan
Item/ Konstruk*
b_3 b_5 b_1

Konstruk A
0.869 0.793 0.791

B

C

D

Paper number: 7850120

C S S R 0 8’ 0 9
C O N F E R E N C E ON S C I E N T I F I C & S O C I A L R E S E A R C H

14 - 15 March 2009

Jadual 3: (Sambungan)
Item/ Konstruk*
b_6 c_3 b_4 c_4 c_6 c_5 c_7 c_2 c_1 b_9 b_10 b_8 b_2 c_8 a_2 a_6 a_1 a_5

Konstruk A
0.764 0.691 0.604 0.724 0.719 0.637 0.615 0.603 0.574 0.868 0.848 0.795 0.732 0.501 0.786 0.681 0.605 0.599

B

C

D

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx. Chi-Square Sphericity Df Sig. Total Variance Explained

0.890 4789.470 276 0.000 57.75%

* Struktur lengkap item mengikut konstruk boleh diperolehi daripada penyelidik

Nilai KMO adalah melebihi 0.6 (KMO = 0.890), manakala Ujian Sphericity Bartlett adalah signifikan ( χ 2 df = 276; p = 0.0001 = 4789.47 ). Ini menunjukkan data kajian ini adalah memenuhi syarat Analisis Faktor. Seperti yang ditunjukkan di dalam Jadual 3, empat konstruk telah terhasil untuk mewakili 21 item di dalam borang soalselidik, dan ini mewakili 57.75% daripada jumlah varian di dalam data kajian. Setelah kesemua faktor tersirat diperolehi daripada analisis factor di atas, kesemua faktor tersebut diuji keesahan konstruk dan kebolehpercayaannya. Keesahan konstruk bermaksud ketepatan setiap item di dalam borang soalselidik mewakili konstruk di dalam kerangka konsepsual kajian, manakala kebolehpercayaan bermaksud ketepatan ukuran setiap item di dalam mengukur konstruk di dalam kerangka konsepsual kajian. Keesahan konstruk boleh diuji dengan menggunakan Kebolehpercayaan Terkompos (Composite Reliability), Varian Terekstrak (Extracted Varians) dan korelasi di antara konstruk. Kajian ini memilih untuk menggunakan korelasi sebagai parameter untuk menganggarkan keesahan konstruk memandangkan dua lagi parameter perlu dikira secara manual (perisian yang digunakan di dalam kajian ini tidak menyediakan arahan untuk mengira kedua-dua parameter tersebut). Untuk menganggarkan kebolehpercayaan pula, kajian ini memilih untuk menggunakan kaedah ujian konsistensi dalaman Cronbach-Alpha. Bersesuaian dengan empat konstruk yang terhasil, ujian kebolehpercayaan (ujian kekonsistenan dalaman Cronbach-Alpha, atau Cronbach-Alpha Internal Consistency test) dan kebolehpercayaan komposit (Composite Reliability) telah dijalankan ke atas kesemua konstruk tersebut. Hasil ujian adalah seperti berikut: Jadual 4: Kebolehpercayaan Konstruk
Konstruk A – Kemahiran OPAC B – Kemahiran Lokasi C – Kemahiran Kad Katalog & Indeks D – Pembelajaran Kendiri
Paper number: 7850120

Cronbach Alpha 0.886 0.844 0.831 0.769

C S S R 0 8’ 0 9
C O N F E R E N C E ON S C I E N T I F I C & S O C I A L R E S E A R C H

14 - 15 March 2009

Seperti ditunjukkan di dalam jadual di atas, nilai pekali Cronbach-Alpha adalah di antara 0.769 dan 0.886. Ini menunjukkan bahawa kesemua konstruk adalah berada pada selang kebolehpercayaan yang boleh diterima (Nunnally, 1967, 1978 dalam Peterson, 1994). Dengan menggunakan perisian AMOS, pekali kovarian dan kovarian terpiawai (atau korelasi) di antara keempat-empat konstruk telah diuji. Hasilnya digambarkan oleh gambarajah berikut:

Rajah 2: Pekali Korelasi di antara Konstruk Seperti ditunjukkan di dalam rajah di atas, pekali korelasi di antara konstruk adalah di antara 0.23 hingga 0.70. Ini menunjukkan bahawa keesahan konstruk (Construct Validity) adalah boleh dianggarkan dan multicollinearity boleh dianggarkan sebagai tidak wujud (Carmines & Zeller, 1979). Analisis data bagi kajian ini dimulakan dengan analisis factor bertujuan untuk mendapatkan konstruk atau faktor tersirat yang dapat mewakili keseluruhan data yang diperolehi. Kaedah analisis faktor yang digunakan ialah kaedah Principal Component, manakala kaedah putarannya ialah kaedah Varimax with Kaiser Normalization. Kedua-dua kaedah ini dipilih kerana ia berkesan menghasilkan faktor yang tidak multicollinear di antara satu dengan yang lain. Daripada keputusan ketiga-tiga ujian yang dilakukan, jelas menunjukkan bahawa model pengukuran yang dicadangkan di dalam kajian ini mempunyai keesahan konstruk yang baik dan boleh digunapakai untuk mengukur tahap kemahiran perpustakaan. Ujian selanjutnya adalah untuk menentukan samada model pengukuran tersebut secara keseluruhannya mempunyai fitness (GFI) yang baik dan boleh diterima. Untuk melakukan ujian ini, keseluruhan model pengukuran (seperti di dalam rajah 1) beserta dengan kesemua item di dalam setiap konstruk telah diuji aspek GFI-nya dengan menggunakan teknik Structural Equation Modelling (SEM). Perisian yang digunakan adalah AMOS versi 5. Hasil ujian adalah seperti di dalam jadual di bawah: Jadual 5: Ciri GFI Model Pengukuran
Parameter GFI yang Dianggarkan CMIN CMIN df p Ratio CFI NFI RMSEA Hasil Ujian 299.637 153 0.000 1.958 0.966 0.934 0.020 Nilai Kritikal GFI Model

> 0.05 <2 > 0.90 ≥ 0.90 < 0.08

Nilai CMIN (Chi-Square) yang diperolehi adalah besar dan signifikan p < 0.05, ini menjelaskan bahawa model pengukuran ini pada umumnya perlu diperbaiki. Pun begitu, nisbah CMIN dengan darjah kebebasan (df) adalah lebih kecil daripada nilai kritikal 2.0, ia pada dasarnya menunjukkan bahawa model pengukuran ini mempunyai GFI yang baik. Nilai CFI (Comparative Fit Index) adalah lebih besar daripada nilai kritikal yang dicadangkan, iaitu 0.966. Menurut Bentler (1990), dapatan ini membuktikan bahawa model pengukuran ini mempunyai GFI yang baik. Begitu juga dengan nilai NFI (0.934) yang melebihi nilai kritikal yang dicadangkan (Bentler & Bonett, 1980; Bollen, 1989). Nilai RMSEA yang terlalu kecil
Paper number: 7850120

C S S R 0 8’ 0 9
C O N F E R E N C E ON S C I E N T I F I C & S O C I A L R E S E A R C H

14 - 15 March 2009

pula menunjukkan bahawa model pengukuran ini mempunyai nilai anggaran kesilapan yang sangat kecil dan minimum (Browne and Cudeck, 1993). Berpandukan kepada dapatan-dapatan ini jelas menunjukkan bahawa model pengukuran yang dicadangkan di dalam kajian ini adalah sah dan boleh digunapakai untuk mengukur tahap kemahiran perpustakaan. 4. KESIMPULAN Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa terdapat empat konstruk yang boleh digunakan untuk mengukur kemahiran perpustakaan, yang mana setiap satunya telah dibuktikan mempunyai keesahan konstruk dan kebolehpercayaan yang baik. Model pengukuran yang dibina daripada keempat-empat konstruk ini juga telah dibuktikan secara empirik ciri-ciri GFI-nya. Kesemua konstruk tersebut beserta dengan setiap item pengukur yang signifikan ditunjukkan di dalam Jadual 1. 5. CADANGAN KAJIAN LANJUT Walaupun model pengukuran yang dibentangkan di dalam kertas ini pada umumnya mempunyai ciri-ciri empirik yang baik dan boleh diterima, bilangan konstruk yang kecil (empat sahaja) berkemungkinan tidak memadai. Penyelidik tidak dapat menguji bilangan konstruk yang banyak disebabkan oleh kekangan bilangan sampel kajian yang sangat terhad. Oleh itu, penyelidik mencadangkan agar satu kajian yang lebih komprehensif dijalankan untuk membina model pengukuran yang lebih lengkap dan bersifat menyeluruh. Model tersebut (yang akan dibina pada masa akan datang) perlulah diuji dengan menggunakan sampel yang bersaiz lebih besar agar lebih banyak konstruk boleh dimasukkan. Ia juga akan memungkinkan pembangunan model jenis mimic atau causal dapat dibina, yang mana mengikut kajian literature, model yang bersifat demikian lebih tepat dan komprehensif. Mungkin dengan demikian, masalah nilai p dalam hasil jadual 5 dapat diatasi. RUJUKAN Bentler, P.M. (1990). Comparative fit indexes in structural models. Psychological Bulletin, 107, 238–246 Bentler, P.M. & Bonett, D.G. (1980). Significance tests and goodness of fit in the analysis of covariance structures. Psychological Bulletin, 88, 588–606. Bollen, K.A. (1989). A new incremental fit index for general structural equation models. Sociological Methods and Research, 17, 303–316. Browne, M.W. & Cudeck, R. (1993). Alternative ways of assessing model fit. In Bollen, K.A. & Long, J.S. [Eds.] Testing structural equation models. Newbury Park, CA: Sage, 136–162. Carmines, E. G. and Zeller, R. A. (1979): Reliability and Validity Assessment. Paper Series on Quantitative Applications in the Social Science. Beverly Hills and London: Sage Publications, pp. 717. Kuh, George D. & Gonyea, Robert M. (2003). The role of the Academic Library in Promoting Student Engagement in Learning. College & Research Libraries; v. 64 no4 (July 2003) p. 256-82. Ming, Ding Choo (Dr) (1999). Masa Depan Perpustakaan Digital: Ramalan dan Isu-isunya. Sekitar Perpustakaan. PNM: Kuala Lumpur, 28:1999, pp. 40-48. Snavely, Loanne and Cooper, Natasha A. (1997). The Information Literacy. The Journal of Academic Librarianship. 23 (Jan. 1997), pp. 9-14. Whelan, Debra Lau (2003). Why Isn’t Information Literacy Catching On. School Library Journal. V49:9 (Sept. 2003), pp. 50-53. White, Herbert S. (1992). Bibliographic Instruction, Information Literacy, and Information Empowerment. Library Journal 117 (January 1992):76, 78.

Paper number: 7850120