PENDEKATAN ELEKTIK PENDEKATAN KOMUNIKATIF

PENDEKATAN ELEKTIK • Pendekatan elektif menggabungkan kedua-dua pendekatan deduktif dan induktif. • Ciri-ciri pendekatan 1) Pelbagai kaedah 2) Usaha dan daya kreatif 3) Banyak latihan 4) Penggunaan bahasa secara aktif 5) Kemahiran kognitif .

• Dua model pembelajaran: • Model 1 (P.induktif) .deduktif) • Model 2 (P.

Model pertama Generalisasi Generalisasi Contoh Generalisasi deduktif Contoh induktif Generalisasi pendekatan elektif .

kandungan isi pelajaran . prinsip-prinsip.• Mirip pendekatan deduktif. • Antara prosedurnya a) Dimulakan dengan generalisasi • Peraturan dan hukum aspek bahasa • Definisi dan maksud • Ciri-ciri.

b)Contoh selepas generalisasi • Konkrit kepada abstrak • Contoh-contoh ayat. c) Penerangan semula generalisasi d)Menggunakan pengetahuan melalui aktiviti . petikan dsbnya.

Model kedua Contoh Contoh Generalisasi Contoh induktif Generalisasi deduktif pendekatan elektif Contoh .

• • Menjurus pendekatan induktif Antara prosedurnya a) Dimulai dengan contoh – konsep yang jelas • Contoh-contoh mencukupi • Konteks dan situasi pelbagai • Konkrit kepada abstrak .

b) Generalisasi berdasarkan contoh • Definisi dan maksud diberi • Penerangan peraturan. fungsi dan kandungan c) Contoh diberi lagi sebagai pengukuhan c) Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi .

elektif Contoh induktif Generalisasi p.• Pendekatan elektif dalam sistem bahasa Contoh induktif Generalisasi deduktif p. elektif deduktif Contoh .

. • Pengajaran dan pembelajaran adalah lebih mudah dan fleksibel.• Pendekatan elektik hasil daripada penggabungan pendekatan induktif dan deduktif.

K. . C.PENDEKATAN KOMUNIKATIF • Pendekatan ini menekankan kepada bagaimana menyerapkan bentuk gramatikal dalam komunikasi.G Widdonson.H Hymes dan W.J Brumfit. D. Littlewood. • Ahli-ahli yang cenderung dengan pendekatan komunikatif ialah H. Johnson.

• Matlamat mempelajari bahasa ialah supaya mereka boleh menggunakan bahasa itu untuk berhubung dan berinteraksi dalam pelbagai situasi. . • Menitikberatkan faktor-faktor kognitif dan sosiobudaya yang mempengaruhi kecekapan berbahasa serta kecekapan berkomunikasi seseorang penutur dalam masyarakat bahasa.

• Kegunaan bahasa dengan membina ayat yang betul dengan menggunakan pengetahuan tentang tatabahasa.• Dalam pendekatan komunikatif struktur bahasa diajar supaya komunikasi lebih berkesan dengan kecekapan berbahasa yang sesuai dengan fungsi komunikasi. • Mempunyai pengetahuan tentang kegunaan bahasa dan penggunaannya. .

• Chomsky (1965) menggunakan istilah ‘kecekapan’ sebagai pengetahuan bahasa si penutur dan ‘penggunaan’ sebagai kebolehan menggunakan bahasa dalam situasi tertentu. • ‘Kecekapan’ sebagai pengetahuan tentang ilmu tatabahasa serta aspek-aspek bahasa yang lain dan ‘penggunaan’ sebagai ketepatan pemakaian bahasa dalam keadaan sebenar. .• Penggunaan bahasa ialah pelajar tahu menggunakan pengetahuan tentang hukumhukum tatabahasa untuk berkomunikasi dengan berkesan.

• Hymes (1972) dan Campbell & Wales (1970) mencadangkan kecekapan berbahasa dilihat dari sudut kecekapan berkomunikasi .

• Konteks dan situasi sangat dipentingkan. • Proses pembelajaran bertujuan belajar untuk berhubung. • Dialog yang digunakan tertumpu kepada fungsi komunikatif.Ciri-ciri Pendekatan Komunikatif • Menekankan makna di dalam proses pengajaran. .

. • Keupayaan berkomunikasi adalah matlamat pembelajaran. • Penggunaan bahasa ibunda diterima. • Percubaan untuk berkomunikasi adalah digalakkan lebih awal.• Latih-tubi boleh berlaku tetapi tidak digalakkan. • Pencapaian bahasa pada peringkat awal hanya setakat yang difahami.

– Murid mengetahui tujuan aktiviti yang dilakukan.Prinsip-prinsip Pendekatan Komunikatif • K. Morrow (1981) menggariskan beberapa prinsip pendekatan komunikatif. – Pengajaran bahasa mengikuti proses komunikasi yang sebenar. . – Pengajaran bahasa dibuat dalam konteks wacana.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful