PENDEKATAN ELEKTIK PENDEKATAN KOMUNIKATIF

• Ciri-ciri pendekatan 1) Pelbagai kaedah 2) Usaha dan daya kreatif 3) Banyak latihan 4) Penggunaan bahasa secara aktif 5) Kemahiran kognitif .PENDEKATAN ELEKTIK • Pendekatan elektif menggabungkan kedua-dua pendekatan deduktif dan induktif.

• Dua model pembelajaran: • Model 1 (P.induktif) .deduktif) • Model 2 (P.

Model pertama Generalisasi Generalisasi Contoh Generalisasi deduktif Contoh induktif Generalisasi pendekatan elektif .

prinsip-prinsip.• Mirip pendekatan deduktif. • Antara prosedurnya a) Dimulakan dengan generalisasi • Peraturan dan hukum aspek bahasa • Definisi dan maksud • Ciri-ciri. kandungan isi pelajaran .

b)Contoh selepas generalisasi • Konkrit kepada abstrak • Contoh-contoh ayat. petikan dsbnya. c) Penerangan semula generalisasi d)Menggunakan pengetahuan melalui aktiviti .

Model kedua Contoh Contoh Generalisasi Contoh induktif Generalisasi deduktif pendekatan elektif Contoh .

• • Menjurus pendekatan induktif Antara prosedurnya a) Dimulai dengan contoh – konsep yang jelas • Contoh-contoh mencukupi • Konteks dan situasi pelbagai • Konkrit kepada abstrak .

fungsi dan kandungan c) Contoh diberi lagi sebagai pengukuhan c) Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi .b) Generalisasi berdasarkan contoh • Definisi dan maksud diberi • Penerangan peraturan.

elektif Contoh induktif Generalisasi p.• Pendekatan elektif dalam sistem bahasa Contoh induktif Generalisasi deduktif p. elektif deduktif Contoh .

• Pendekatan elektik hasil daripada penggabungan pendekatan induktif dan deduktif. • Pengajaran dan pembelajaran adalah lebih mudah dan fleksibel. .

G Widdonson.PENDEKATAN KOMUNIKATIF • Pendekatan ini menekankan kepada bagaimana menyerapkan bentuk gramatikal dalam komunikasi. K. • Ahli-ahli yang cenderung dengan pendekatan komunikatif ialah H. Johnson.H Hymes dan W. D. Littlewood.J Brumfit. . C.

• Menitikberatkan faktor-faktor kognitif dan sosiobudaya yang mempengaruhi kecekapan berbahasa serta kecekapan berkomunikasi seseorang penutur dalam masyarakat bahasa. .• Matlamat mempelajari bahasa ialah supaya mereka boleh menggunakan bahasa itu untuk berhubung dan berinteraksi dalam pelbagai situasi.

• Dalam pendekatan komunikatif struktur bahasa diajar supaya komunikasi lebih berkesan dengan kecekapan berbahasa yang sesuai dengan fungsi komunikasi. . • Mempunyai pengetahuan tentang kegunaan bahasa dan penggunaannya. • Kegunaan bahasa dengan membina ayat yang betul dengan menggunakan pengetahuan tentang tatabahasa.

.• Penggunaan bahasa ialah pelajar tahu menggunakan pengetahuan tentang hukumhukum tatabahasa untuk berkomunikasi dengan berkesan. • ‘Kecekapan’ sebagai pengetahuan tentang ilmu tatabahasa serta aspek-aspek bahasa yang lain dan ‘penggunaan’ sebagai ketepatan pemakaian bahasa dalam keadaan sebenar. • Chomsky (1965) menggunakan istilah ‘kecekapan’ sebagai pengetahuan bahasa si penutur dan ‘penggunaan’ sebagai kebolehan menggunakan bahasa dalam situasi tertentu.

• Hymes (1972) dan Campbell & Wales (1970) mencadangkan kecekapan berbahasa dilihat dari sudut kecekapan berkomunikasi .

. • Dialog yang digunakan tertumpu kepada fungsi komunikatif. • Proses pembelajaran bertujuan belajar untuk berhubung.Ciri-ciri Pendekatan Komunikatif • Menekankan makna di dalam proses pengajaran. • Konteks dan situasi sangat dipentingkan.

• Penggunaan bahasa ibunda diterima. • Pencapaian bahasa pada peringkat awal hanya setakat yang difahami.• Latih-tubi boleh berlaku tetapi tidak digalakkan. . • Percubaan untuk berkomunikasi adalah digalakkan lebih awal. • Keupayaan berkomunikasi adalah matlamat pembelajaran.

– Pengajaran bahasa mengikuti proses komunikasi yang sebenar.Prinsip-prinsip Pendekatan Komunikatif • K. – Murid mengetahui tujuan aktiviti yang dilakukan. Morrow (1981) menggariskan beberapa prinsip pendekatan komunikatif. – Pengajaran bahasa dibuat dalam konteks wacana. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful