Jadual Spesifikasi Ujian

http://caeser-rio.blogspot.com/2012_08_01_archive.html

Penggubalan sesuatu kertas ujian perlu mengikut spesifikasi ujian yang ditetapkan. Banyak pertimbangan yang harus dibuat semasa menyediakan soalan ujian. Ujian sebaiknya mewakili keseluruhan sukatan pelajaran, yang mungkin merangkumi komponen pengetahuan, kemahiran, dan sikap yang telah ditetapkan. Pertimbangan ini dibuat bagi memastikan para pelajar diuji dengan menggunakan soalan yang relevan dengan sukatan pelajaran atau objektif pengajaran yang telah disampaikan di dalam kelas. Penggubalan kertas ujian perlu mengikuti pelbagai proses, termasuk penyediaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU). JSU adalah sebuah jadual yang menggambarkan ciri sesuatu ujian dari segi kandungan iaitu konstruk yang ditaksir, pemberatan setiap konstruk, konteks, san pemberatan taburan aras kesukaran. Tujuan JSU disediakan adalah untuk menghasilkan set soalan yang lebih berkualiti berbanding soalan yang hanya disediakan secara spontan dan tidak mengikuti aras ilmu. Selain itu, penyediaan JSU dapat membantu menghasilkan soalan yang mempunyai kesahan dan keutuhan. Langkah Pembinaan JSU Terdapat empat langkah yang perlu dijadikan panduan semasa membina Jadual Spesifikasi Ujian ini. Langkah-langkah tersebut dijelaskan dalam rajah berikut:

Langkah yang kedua adalah menganalisis objektif pengajaran.Rajah : langkah pembinaan JSU Langkah yang pertama adalah mengkaji sukatan pelajaran untuk memperoleh maklumat yang menyeluruh tentang kurikulum yang telah dibina. Setelah menentukan domain objektif pengajaran dan peringkat objektif pengajaran yang ingin diukur. Langkah yang keempat dalam pembinaan JSU adalah menentukan bilangan soalan. Maklumat-maklumat di atas adalah penting kepada penggubal kertas kerana ujian dan pembina soalan ujian untuk menentukan jenis dan bilangan soalan ujian yang perlu dibina. Sukatan pelajaran perlu untuk dianalisis untuk melihat sejauh mana kompleksiti sesuatu tajuk dan masa pengajaran yang diperuntukkan masabagi sesuatu tajuk bermain tersebut. Lazimnya aras pengetahuan dan kemahiran diasaskan kepada pembahagian yang dibuat oleh Bloom dan rakan-rakannya dalam kajian mereka. penentuan jumlah soalan juga perlu mengambil kira masa ujian. peringkat atau aras kemahiran seterusnya membina soalan yang bersesuaian dengan isi pengajaran dan tahap kecedasan murid. Jumlah soalan adalah penting kerana ia mempengaruhi kebolehpercayaan dan kesahan sesuatu ujian. Analisis objektif pengajaran ini juga untuk menentukan tahap kesukaran mana yang perlu diuji. Kandungan sukatan pelajaran perlu dianalisis untuk menentukan kepentingan tiap-tiap tajik kandungannya. Antara aspek yang dikaji ialah skop dan kedalaman pengajaran bagi sesuatu tajuk. Kesahan pula bermaksud keupayaan sesuatu soalan mengukur apa yang telah digariskan. Pendekatan yang telah diambil oleh guru dalam pengajaran sesuatu tajuk dan kepentingan bandingan diantara satu tajuk dengan tajuk-tajuk lain juga diamabil kira. paksi kedua adalah paksi kemahiran yang biasanya mengandungi aras kemahiran. Kepentingan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) . panjang soalan. Jumlah soalan harus mencukupi untuk mewakili kandungan pengajaran domain objektif pengajaran dan peringkat objektif pengajaran yang hendak diukur. Lazimnya JSU mengandungi tiga paksi utama iaitu paksi kandungan yang biasanya mengandungi tajuk atau subtajuk. jenis soalan. Kebolehpercayaan ujian adalah keupayaan sesuatu ujian memberi markah yang sama. yang bergantung pada objektif pengajaran. pengetahuan dan kemahiran yang perlu diuji. Berdasarkan penganalisaan inilah JSU dibina. Langkah yang ketiga adalah menentukan jenis soalan yang sesuai. Selain memberi perhatian kepada kebolehpercayaan dan kesahan ujian. kita seharusnya dapat menggubal dan membentuk soalan yang sesuai berdasarkan tajuk. sekiranya pelajar menjawab semula ujian tersebut. dan paksi yang ketiga adalah paksi wajaran yang mengandungi peratus pemberatan setiap tajuk dan bilangan soalan. dan kesukaran ujian. Objektif pengajaran ini dianalisis untuk menentukaan pelajaran. kemampuan bahasa murid dan lain-lain.

Cara yang baik untuk merancang sesuatu ujian adalah dengan menyediakan JSU yang merupakan rancangan persediaan item atau soalan. menilai item ujian dan membuat kajian rintis terhadap keseluruhan item. Membina Item Ujian Membina Item Ujian Terdapat lima langkah am dalam pembinaan item ujian iaitu yang pertama menyediakan JSU.JSU yang lengkap dibina dengan baik akan sangat membantu penggubal kertas ujian dan pembina item soalan ujian. menulis item ujian. JSU mempunyai peranan yang penting. Dalam sesebuah penilaian. Rumusan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) merupakan aspek penting dalam penyediaan sesuatu ujian. menyemak item ujian. . Maka dengan itu. JSU akan menjamin kesahan dan kebolehpercayaan soalan. Selain dapat mengelakkan ujian yang dibina secara sembarangan. Ujian yang tidak mempunyai perancangan yang rapi biasanya tidak mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi. Soalan yang akan dibina juga pastinya mengikuti taburan tajuk secara seimbang dan meliputi keseluruhan pelajaran. Keseluruhan langkah am penyediaan item ujian ini dapat disimpulkan seperti rajah berikut . Pembinaan JSU juga dapat menstabilkan taraf dan aras kesukaran ujian dari semasa ke semasawalaupun dibina oleh pembina solan yang berbeza. Antara kepentingan penyediaan JSU adalah seperti dapat membina dan menyediakan soalan ujian secara lebih terangcang dan sistematik. perbandingan dapat dibuat diantara satu ujian dengan ujian yang lain. ini berdasarkan kesahan dari segi pensampelan sukatan pelajaran dapat dijamin.

Semakan ini perlu dibuat untuk memastikan perkara-perkara seperti arahan menjawab yang kurang tepat. Soalan-soalan yang dibina adalah mencakupi dan seimbang untuk mengukur kandungan dan objektif pengajaran yang ditetapkan. bahasa soalan yang sukar difahami dan soalan yang tidak mengandungi klue ini tidak terjadi. kita telah bersedia untuk membina dan menulisitem-item ujian. soalan dan kehendak soalan adalaj jelas dan soalan mengandungi maklumat yang cukup untuk murid menjawab soalan. Semakan dan penilaian ini perlu bagi memastikan perkara-perkara seperti arahan menjawab dalam bahasa yang digunakan dalam soalan adalah mudah difahami oleh murid.rajah : langkah penyediaan item ujian Langkah awal dalam pembinaan item ujian ialah menyediakan JSU seperti yang telah dijelaskan sebelum ini. Sebaik sahaja siap menyediakan JSU. kita perlu menyemak semua item tersebut. Selepas semua item ujian siap ditulis. Selepas semua item ujian disemak oleh penulisnya. kajian rintis dibuat terhadap keseluhan item/ kertas ujian. menentukan jenis soalan dan menentukan bilangan soalan. sebaiknya. iaitu mengkaji sukatan pelajaran. Kajian rintis di sini bermaksud kajian awal tentang kesesuaian item-tem kepada murid yang setara dari segi keupayaan dengan murid sasaran. Selepas semua item ujian disemak dan dinilai oleh pakar mata pelajaran. item-item ini perlu disemak dan dinilai. Tujuan utama penyediaan JSU ialah supaya item-item ujian yang dibina itu mewakili keseluruhan kandungan pelajaran mengikut domain dan peringkat objektif pengajaran yang ditentukan sebelum pengajaran. menganalisis objektif pengajaran. Posted by Caeser Rio at 20:20 No comments: Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Facebook Links to this post Labels: Bmm 3103 .

PENGERTIAN KONSEP PENTAKSIRAN. Dari konteks pendidikan pentaksiran merupakan satu episod dalam proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai. Aktiviti pentaksiran dijalankan secara berterusan. Pentaksiran juga merupakan satu proses untuk mendapatkan gambaran tentang prestasi pembelajaran seseorang dalam sesuatu subjek atau aktiviti pembelajaran. · Merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang tersusun dan sistematik bersesuaian dengan tahap keupayaan murid. Menurut Cronbach (1970) . atau satu set instrumen bersama satu prosedur yang sistematik bagi mengukur sampel tingkah laku atau perubahan seseorang individu atau pelajar. mengumpul. Pengujian dapat dianggap sebagai proses penyerahan set soalan yang piawai yang perlu dijawab. PENGUJIAN DAN PENILAIAN. PENTAKSIRAN Definisi Pentaksiran merupakan satu proses mendapatkan malumat dan seterusnya membuat penghakiman serta pertimbangan tentang produk sesuatu proses pendidikan. · Memperbaiki pengajaran dan pembelajaran PENGUJIAN Definisi Proses/prosedur yang sistematik bagi mengukur pencapaian pelajar yang biasanya dibuat secara bertulis. merekod. Tujuan pengujian ialah untuk menentukan pencapaian pelajar dalam sesuatu sesi pembelajaran. · Melibatkan semua atau sebahagian besar murid dalam kelas secara efektif. memberi skor dan menginterpretasi maklumat tentang pembelajaran seorang pelajar bagi sesuatu tujuan. Tujuan Pentaksiran • · Proses mendapatkan gambaran tentang prestasi seseorang dalam pembelajaran • · Menilai aktiviti yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran • • • • • · Mendapatkan maklumat secara berterusan tentang pengajaran dan pembelajaran memperbaiki pengajaran-pembelajaran. · Merancang dan melaksanakan aktiviti tindak susul yang berkesan.

dikukuhkan oleh Milagros 1981. atau “rabun warna” bagi ujian penglihatan. kemahiran atau sikap. . yang dilaksanakan guru dalam bilik darjah. Pengujian menjelaskan tahapberapa baiknya prestasi pelajar yang diuji. Contoh skala bernombor ialah angka 30/100 untuk ujian penglihatan. Kepentingan pengujian bagi mengukur perubahan tingkah laku pelajar seperti yang dinyatakan di atas. satu ukuran yang disebut sebagai “markah” akan diberikan kepada pelajar tersebut. (dipetik dari Raminah. malah sama pentingnya dengan penguasaan guru terhadap kurikulum yang diajar bagi menjamin keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. kecekapan guru membangunkan alat pengujian amat penting. Penilaian juga dapat didefinisikan sebagai satu proses/prosedur yang sistematik bagi membuat pertimbangan dalam menafsir hasil pengukuran. Kesimpulannya.kemahiran atau sikap yang ingin disampaikan guru. PENILAIAN Definisi Penilaian merupakan satu proses untuk menghasilkan nilai kuantitatif untuk menentukan peringkat pencapaian dan kedudukan dalam pembelajaran. Proses pengujian lazimnya bermula dengan peringkat persediaan. 1991) yang menegaskan bahawa: “Ujian adalah suatu cara untuk mendapatkan contohan perlakuan yang diperlihatkan oleh murid di dalam keadaan yang dikawal atau ditentukan. Justeru. pengukuran dan penilaian yang tepat. pengesanan hasil pengajaran dan pembelajaran boleh dibuat melalui pengujian. 100/120 untuk ujian kecerdasan (IQ Test) dan 80/100 bagi ujian pencapaian bagi sesuatu mata pelajaran seperti Sains. Maklumat yang diperoleh daripadanya akan dijadikan dasar untuk membuat penilaian atau pengadilan”. Melalui pengujian inilah seseorang guru mengetahui sama ada pelajar-pelajarnya telah menguasai pengetahuan. Hasil daripada pemarkahan jawapan pelajar. Manakala contoh sistem berkategori pula ialah “ekstrovert” atau “introvert” bagi ujian personaliti.“Ujian ialah satu prosedur yang sistematik untuk memerhati perlakuan atau tingkah laku seseorang individu dan menjelaskannya dengan batuan skala bernombor. (Raminah 1991:2). diikuti pelaksanaan/ pentadbiran ujian dan berakhir dengan pemeriksaan skrip jawapan. atau satu sistem yang berkategori”. Penilaian merangkumi aspek pengujian dan pengukuran. yang bertujuan untuk memberi maklumat tentang pencapaian akademik.

Adakah pelajar mempunyai masalah dalam mempelajari dan menguasai pengetahuan dan kemahiran yang telah diajar? Sekiranya pelajar menghadapi masalah. Selain itu.lemah atau tidak ada sebarang kemajuan langsung. pengukuran dan penilaian Diagnosis Penilaian yang dijalankan oleh guru dalam bilik darjah akan dapat memberikan maklum balas kepada guru tentang tahap penguasaan pelajar terhadap pengetahuan dan kemahiran yang telah diajar. guru dapat mengenal pasti pelajar yang cepat/cergas. memuaskan. penilaian ini juga dapat memberi maklum balas tentang masalah yang dihadapi pelajar dalam pembelajaran. supaya ia lebih bersesuaian dengan keperluan pelajar atau mengulang pelajaran dengan menggunakan strategi yang sama dan sebagainya. sama ada pada tahap yang sangat memuaskan. Daripada penilaian yang dijalankan juga. Dengan itu. sederhana. Pengesanan kemajuan pelajar secara berterusan ini akan memberi maklum balas kepada guru tentang masalah yang dihadapi pelajar. Maklumat berkenaan akan digunakan guru untuk mengubah pendekatan pengajaran atau menyediakan latihan yang khusus supaya masalah yang dihadapi pelajar dapat diatasi. Guru juga perlu membuat keputusan sama ada untuk mengubah strategi pengajaran. guru dapat mengenal pasti kemajuan seseorang pelajar. yang memerlukan aktiviti pengayaan dan pelajar yang lemah yang memerlukan aktiviti pemulihan. guru akan menyelidik punca masalah tersebut. Penilaian yang dijalankan sepanjang tempoh pengajaran dan pembelajaran akan memperlihatkan kemajuan pelajar dalam jangka masa tertentu.Perkaitan pengujian. Tanpa .

perbendaharaan kata dan sebagainya. Selain itu. Maklumat ini penting untuk guru membuat keputusan dalam menentukan peringkat yang bersesuaian untuk memulakan pengajaran. tujuan penilaian ialah untuk memilih dan menempatkan pelajar mengikut penguasaan pengetahuan dan kemahiran mereka. perlu mengetahui aspek pengetahuan dan kemahiran manakah yang telah mereka kuasai. Pencapaian Penilaian yang dijalankan pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran dapat memberikan maklumat tentang tahap penguasaan para pelajar terhadap pengetahuan. tujuan penilaian juga ialah untuk memilih dan menempatkan pelajar mengikut aliran tertentu. Setiap pelajar sepatutnya mempunyai motivasi untuk belajar dan ia mungkin bersifat intrinsik/dalaman. misalnya pada akhir Tahun 6 (UPSR). Misalnya. Sekiranya penguasaan mereka berbeza. . Selain memulakan sesi pengajaran. Selain itu. pelajar-pelajar akan terus menghadapi masalah dan akibatnya mereka akan terus ketinggalan dalam pembelajaran. kemahiran dan sikap yang ingin disampaikan guru. seperti tatabahasa.bantuan khas ini. penilaian yang dijalankan pada akhir tempoh pengajian. Pemilihan dan Penempatan Penilaian adalah penting sebelum pengajaran dan pembelajaran bermula kerana guru perlu meninjau sejauh manakah pelajar-pelajarnya menguasai pengetahuan dan kemahiran asas kepada tajuk yang hendak diajar. Bimbingan dan kaunseling Penilaian juga dapat digunakan untuk tujuan bimbingan dan kaunseling kepada pelajar yang memerlukannya. seseorang guru Bahasa Melayu yang akan mengajar pelajar bukan penutur asli bahasa Melayu. seperti pemilihan dan penempatan. Penilaian pada peringkat ini lebih bercorak formal dengan tujuan akhirnya untuk memberi sijil kepada pelajar. Misalnya. Contohnya. sederhana atau gagal. iaitu motivasi daripada dalam diri pelajar itu sendiri. adalah bertujuan untuk menentukan gred pencapaian para pelajar secara keseluruhan. guru perlu menempatkan mereka mengikut tahap penguasaan masing-masing dan seterusnya merancang dan melaksanakan pengajaran mengikut keperluan mereka yang berbeza-beza itu. Dalam keadaan ini. Tingkatan 3 (PMR) dan Tingkatan 5 (SPM). guru juga dapat memilih pelajar untuk dikelompokkan dalam sesuatu kumpulan berasaskan tahap penguasaan mereka. Hasil penilaian ini akan menunjukkan pencapaian akademik pelajar mengikut gred yang diberikan. keputusan pelajar yang cemerlang dalam mata pelajaran sains memungkinkan ditempatkan dalam aliran sains atau mengikut kecenderungan seseorang murid berkenaan. Pihak sekolah akan dapat menentukan keupayaan keseluruhan seseorang pelajar berdasarkan pencapaian yang ditunjukkan dalam peperiksaan yang diduduki untuk tindakan selanjutnya. seperti cemerlang.

Membuat perbandingkan pencapaian pelajar dalam subejk tersebut dengan pencapaian dalam subjek lain. 2. seperti dorongan daripada ibu bapa/rakan sebaya atau nasihat daripada guru/guru besar. iaitu motivasi daripada luar. 8. 3. Membantu guru dalam membuat jangkaan terhadap potensi atau bakat pelajar terhadap pembelajaran. 6. terdapat pula motivasi yang bersifat ekstrinsik/luaran. Membantu guru dalam membuat perbandingan antara seseorang pelajar dengan rakanrakannya atau antara kelas tersebut dengan kelas yang lain. Selain motivasi yang bersifat intrinsik ini. 4. . 7. 9. akan memperoleh pencapaian yang baik dan seterusnya akan dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Membolehkan guru menilai bahan-bahan dan teknik serta kaedah pengajaran mereka. Menentukan pelajar yang tinggi keupayaannya dan yang amat lemah keupayaannya dan lemah pencapaiannya 5. Membantu guru mengetahui keupayaan penguasaan pelajar. Tujuan lain Penilaian Ujian 1. Melalui ujian penilaian yang dilakukan guru dapat berusaha meningkatkan keberkesanan pengajaran mereka.mereka yang belajar disebabkan ingin mengetahui sesuatu dengan mendalam. Pelajar berpeluang mengetahui kelemahan dalam sesuatu kemahiran atau bidang dan segera memperbaikinya. Membantu guru dalam menentukan pengayaan dan pemulihan bagi pelajar yang berkenaan.

i. Sering kali istilah ini digunakan secara bertukar ganti. kemahiran melukis seseorang murid boleh diukur melalui pemerhatian atau pencerapan. ii Kebolehtadbiran susulan iaitu berdasarkan kelicinan dan kerja-kerja yang dilaksanakan secara berpusat atau berasaskan sekolah. misalnya. Pentaksiran Pentaksiran adalah suatu proses yang meliputi pelbagai kaedah untuk menentukan tahap sesuatu ciri atau atribut yang diperolehi seseorang individu. Melalui pentaksiran yang dijalankan. Sebagai contoh. manakala pengujian pula merupakan salah satu daripada kaedah tersebut. Dalam dunia pendidikan. dan menepati tujuan mengadakan sesuatu ujian. Ketinggian fizikal seseorang boleh diukur secara tepat dengan .pentaksiran merangkumi aktiviti menghurai. Pentaksiran adalah bertujuan sebagai salah satu proses mendapatkan gambaran tentang prestasi seseorang dalam pembelajaran. iii Kemudahtafsiran berdasarkan calon iaitu bergantung tentang maklumat tentang calon skor. iv. mendapatkan maklumat secara berterusan tentang pengajaran dan pembelajaran serta membantu guru untuk membaiki pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya. Menyeluruh iaitu mengandungi soalan-soalan yang mewakili semua objektif yang penting. penilaian yang sistematik. mendiskriminasikan. Pengukuran merupakan suatu proses kuantifikasi dengan memberi nilai angka kepada kewujudan sesuatu ciri dan atribut. sementara pengetahuan dan sikapnya boleh diukur melalui temubual. pengukuran keupayaan mental seseorang sudah tentu lebih sukar diukur secara tepat berbanding ketinggian fizikalnya. lisan dan penulisan. merekod. Guru dapat melibatkan semua atau sebahagian besar murid dalam kelas secara efektif dan dapat merancang serta melaksanakan aktiviti tindakan susulan yang berkesan. pengukuran dan penilaian adalah beberapa konsep penting dalam dunia pendidikan. Petaksiran boleh juga dibuat tanpa menggunakan pengujian. Justeru. Pengujian dan Penilaian Secara menyeluruh. Pengujian. guru dapat merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang tersusun dan sistematik bersesuaian dengan tahap keupayaan murid.Konsep Pentaksiran. ketiga-tiga istilah berkenaan mempunyai makna yang spesifik dan ketiga-tiganya mempunyai perbezaan. dengan mengambil kira semua faktor yang boleh mempengaruhi guru dalam membuat sesuatu keputusan dengan tepat. Terdapat beberapa kaedah yang biasa digunakan dalam menjalankan pentaksiran iaitu seperti pemerhatian. Secara khususnya. Pentaksiran yang baik dapat dinilai melalui beberapa ciri seperti . memberi skor dan mengintepretasi pembelajaran seseorang murid. penilaian pendidikan mencakupi aspek-aspek hasil pengajaran dan pembelajaran dan juga hasil program pengajian berbanding matlamatnya. Pentaksiran juga dapat digunakan untuk menilai aktiviti yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran. kewujudan ciri “penguasaan” sesuatu isi kursus yang diajar oleh pensyarah pada pelajar dikuantifikasikan dengan memberi skor ujian. Keobjektifan iaitu berdasarkan ketepatan seseorang pemeriksa memeriksa skrip jawapan. kita boleh menganggapkan pentaksiran sebagai proses untuk mendapatkan sesuatu ukuran dengan menggunakan kaedah tertentu. Dalam pengajaran dan pembelajaran di universiti. Pentaksiran tidak bersifat mutlak.

Pengujian menjelaskan tahap berapa baiknya prestasi pelajar yang diuji. seseorang guru perlu menggunakan alat yang tepat bagi menjalankan pentaksiran yang tepat. ia akan membolehkan kita membuat anggaran. Jika alat yang digunakan mempunyai kecacatan. Hasil daripada pemarkahan jawapan pelajar. yang dilaksanakan guru dalam bilik darjah. pengukuran dan penilaian yang tepat. pengesanan hasil pengajaran dan pembelajaran boleh dibuat melalui pengujian. Seterusnya. Satu daripada cara-cara memastikan ini berlaku ialah dengan menjalankan pengujian yang berkualiti. diikuti pelaksanaan/pentadbiran ujian dan berakhir dengan pemeriksaan skrip jawapan. Ujian digunakan bagi mengukur ‘penguasaan’ pelajar dalam sesuatu kursus. Ujian mengandungi satu set tugasan (dalam bentuk tugasan) yang berdasarkan sesuatu kursus bagi merangsang pelajar untuk ‘menunjukkan’ tahap penguasaan mereka dalam kursus berkenaan. Ini jelas menunjukkan ukuran aspek-aspek berkenaan bukanlah petunjuk yang tepat sebagaimana ukuran ketinggian fizikal pelajar menggunakan pembaris. tumpuan perlu diberi bagi membina ujian yang bermutu. kemahiran atau sikap yang ingin disampaikan guru. Tahap penguasaan pelajar biasanya dikuantifikasikan dengan memberi skor kepada jawapan yang diberi. Ujian adalah alat ukur. maka sudah pastilah ukuran yang diperoleh juga tidak tepat. seseorang pelajar yang mendapat skor 90 tidak boleh dianggap mengetahui dua kali ganda daripada pelajar yang mendapat skor 45. mentadbir ujian berkenaan dengan betul dan mentafsir dapatannya dengan tepat. walaupun skor 90 itu dua kali ganda 45. Dengan mengadakan penilaian. Memandangkan ujian merupakan alat ukur yang sering digunakan untuk mendapatkan bukti empirik bagi tujuan penilaian pengajaran dan pembelajaran di universiti. Seseorang pelajar yang mendapat skor sifar pula tidak juga boleh dianggap sebagai tidak mempelajari/ mengetahui tentang sesuatu pelajaran yang diajar guru. Proses pengujian lazimnya bermula dengan peringkat persediaan. Penilaian Penilaian adalah konsep yang telah digunakan dalam pelbagai bidang.menggunakan alat ukur yang tepat seperti penggunaan pembaris. malah sama pentingnya dengan penguasaan guru terhadap kurikulum yang diajar bagi menjamin keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Kesimpulannya. sama ada matlamat yang telah ditetapkan itu tercapai atau sebaliknya. Kita perlu memastikan penilaian terhadap keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dapat dilakukan dengan sempurna dan boleh dipertahankan. Pengujian Pengujian merupakan proses mengaturkan satu siri tugasan untuk diselesaikan supaya pemerhatian tepat dibuat tentang penguasaan pelajar dalam sesuatu kursus di universiti. Justeru. Penilaian juga dapat dianggap sebagai satu cara untuk mendapatkan bukti yang tepat tentang . Melalui pengujian inilah seseorang guru mengetahui sama ada pelajar-pelajarnya telah menguasai pengetahuan. Penilaian dilakukan kerana mempunyai matlamat tersendiri. satu ukuran yang disebut sebagai “markah” akan diberikan kepada pelajar tersebut. Justeru. kecekapan guru membangunkan alat pengujian amat penting.

membuat pertimbangan prestasi seseorang nilai. Banyak definisi telah diberikan kepada istilah “penilaian”. penilaian dan pentaksiran ialah: perbandingan Pentaksiran pengujian penilaian Definisi Sebuah proses yangSatu alat yang sistematikSebuah proses menentukan untuk menilai dan mengukurmenentukan perubahan peringkat perubahan dalam sesuatutingkah laku dan pencapaian danaspek tingkah laku. Misalnya. pengukuran dan penilaian. pendekatan yang digunakan. kualiti atau harga bagi sesuatu benda atau perkara. penilaian dan pentaksiran mempunyai konsep yang berbeza dan setiap daripadanya mempunyai hasil yang berlainan dalam membantu proses pentaksiran dijalankan secara keseluruhannya. Secara menyeluruh. apakah bukti yang dianggapkan mencukupi atau bagaimana cara mendapatkan maklumat. Penilaian dan Pentaksiran Secara umumnya pengujian.penilaian dan pentaksiran digunakan untuk menentukan tindakan susulan yang harus dilakukan oleh pihak tertentu untuk penambahbaikan dalam aspek kaedah. Selain menggunakan data kuantitatif. siapa yang perlu mendapatkan maklumat dan sebagainya. Maklumat dan bukti ini amat penting dalam menyelesaikan sesuatu masalah. menulis dan mengira (3M) di kalangan murid sekolah rendah.pengujian. Dalam keadaan ini kita boleh mengatakan guru sebenarnya mengukur pencapaian pelajar melalui ujian yang dijalankan. anda mungkin sering kali berhadapan dengan pelbagai masalah. Walaubagaimanapun pengukuran. kita akan dapat merancang langkah-langkah dengan lebih teratur dan sistematik bagi mendapatkan maklumat yang tepat. Perbandingan Pengujian. penilaian juga boleh dibuat dengan menggunakan data berbentuk kualitatif seperti yang diperoleh daripada pemerhatian atau temubual. penilaian pendidikan mencakupi aspek-aspek hasil pengajaran dan pembelajaran dan juga hasil program pengajian berbanding matlamat asalnya. tentang persoalan yang ingin diselesaikan. Dalam membuat penilaian.sesuatu perkara. Penilaian boleh dianggap sebagai proses membuat pertimbangan atau keputusan dalam memberikan nilai. Tindakan susulan guru ialah menilai ukuran pencapaian tersebut dengan menggunakan keputusan ujian itu bersama maklumat lain yang berkaitan. penilaian dapat menyelesaikan masalah tentang pencapaian matlamat yang ditetapkan. Oleh yang demikian perbezaan konsep pengujian. dalam pendidikan. Dengan memahami konsep pengujian. seperti menguasai kemahiran membaca. Misalnya. individu atau murid Tujuan Bagi membuatUntuk menentukanMemberi maklumat pengelasan terhadappencapaian terhadaptentang pencapaian pencapaian dansesuatu pembelajaran objektif pembelajaran. teknik dan starategi yang akan digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. kedudukan dalam Kaedah mengajar dan . mutu.

semasa atau selepas sesi pembelajaran liputan Terhad kepadaTerhad kepada sesuatuMenyeluruh terhadap sesuatu peringkatkemahiran atau sesuatu pembelajaran pembelajaran pembelajaran yang telahsehingga kepada disampaikan keseluruhan sesebuah kurikulum keputusan Menunjukkan Menunjukkan prestasiMenunjukkan pencapaian pencapaian secarasesuatu kemahiran ataukeseluruhan seseorang relatif penguasaan pembelajaranindividu namun tidak yang spesifik hanya menggambarkan kebaikan individu tersebut. dijalankan dan melakukan ujian dan kemudianMelakukan pentadbiranproses pengukuran dan mencatat atausemasa menjalankan ujianpenganalisaan semasa merekod markahdan seterusnyapengukuran dilakukan. Masa Selepas sesiSelepas sesi pembelajaran Boleh dijalankan pembelajaran sebelum.pembelajaran kurikulum. Pentaksiran dalam Matematik . pengukuran dan penilaian yang tepat dan berkesan yang dijalankan oleh guru di bilik darjah membantu guru dalam mempertingkatkan pencapaian pengajaran dan pembelajaran yang berkesan serta membantu guru dalam memperkembangkan lagi teknik. Bentuk Rumusan Kesimpulannya pengujian. sebelim melapor dapatan kajian dan tindakan. serta memberi gred menjalankan pemeriksaan Kemudian proses terhadap set ujian yanginterpretasi dijalankan telah dijalankan. Set ujian bertulisPemerhatian Jadual dengan markah danUjian lisan Gred berdasarkan teknik gred Ujian bertulis perangkaan Proses Menjalankan prosesMenyediakan set ujianMenentukan kaedah perlaksanaan pengujian berdasarkan cara ujianpengukuran yang ingin menggunakan setyang ingin dijalankan. kaedah dan mengesan kelemahan pelajar. 1.

ramai guru meminta murid-muridnya mengisi maklumat peribadi dalam suatu borang itu. anatara perkara yang mungkin ditanya ialah hobi murid dan sebabnya mereka berminat dengan hobi itu. . Ringkasnya.html 5. Terdapat beberapa aspek yang boleh diuji dalam ujian diagnostik iaitu dari aspek pengamatan penglihatan dan pendengaran dan angka. Banyak perkara yang dijalankan dalam bilik darjah dapat dikategorikan sebagai pengujian. Dengan perkataan lain.com/2011/10/pentaksiran-dalammatematik. Sesuatu ujian yang dikatakan baik dan bermutu tinggi mengandungi beberapa ciri yang istimewa. kebolehtadbiran dan kemudahtafsiran.1 Ujian Diagnostik • Definisi Pengujian bermaksud ‘memperoleh maklumat dengan cara yang objektif dan bersistem’. • Pembinaan Ujian Sebagaimana yang kita ketahui. keobjektifan. Ujian Diagnostik digunakan untuk mengesan punca kelemahan murid tentang penguasaan kemahiran-kemahiran matematik. Di antaranya ialah ciri kesahan. penilaian yang tepat adalah hasil daripada perancangan dan perlaksanaan pengujian dengan cara yang betul. dalam bilik darjah.blogspot. Persoalan seperti itu boleh dikategorikan sebagai pengujian. pengukuran merupakan cara menggunakan nombor untuk mewakili maklumat yang diperoleh dengan ringkas dan mudah. guru dapat merancang aktiviti pengajaran pemulihan dengan lebih berkesan. pengukuran ialah pemberian angka kepada objek atau peristiwa mengikut kriteria tertentu dengan menggunakan satu skala yang ditetapkan. Walau bagaimanapun.Senarai kemahiran . kebolehpercayaan. khasnya dalam proses pembinaan ujian. penilaian bergantung kepada data daripada keputusan pengujian. pengujian merupakan alat pengukuran utama dalam penilaian. Penggunaan nombor dalam pengukuran dirujuk dalam definisi pengukuran oleh Stevens (1951). Pengujian biasanya melibatkan pengukuran.http://allaboutpemulihan. Ini bermakna keberkesanan penilaian bergantung kepada segala proses pengujian yang disediakan mengikut prinsip-prinsip tertentu dan diuruskan mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan. Mengikut Stevens. Oleh itu. Berdasarkan kepada keputusan ujian diagnostik ini. Pengukuran tidak semestinya melibatkan maklumat yang diperoleh dalam bentuk nombor. pengukuran biasanya melibatkan pemberian markah kepada maklumat yang diperoleh. Contohnya.

Apabila topik-topik matematik dan aras kemahirannya telah ditentukan. 2. Guru boleh menguji murid-murid dengan soalan-soalan yang berkaitan dengan kemahiran-kemahiran yang telah dirujuk daripada senarai kemahiran. Dengan adanya JSU. Aras kesukaran soalan. guru boleh memilih isi kandungan yang hendak diuji. guru boleh menyediakan satu Jadual Spesifikasi Ujian untuk memastikan pemberatan yang wajar bagi topiktopik matematik serta aras kemahirannya sesuai dengan kebolehan murid-murid keseluruhannya. kita dapat memastikan item/soalan yang dibina akan mempunyai ciri-ciri ujian yang baik seperti ciri keesahan dan keboleh percayaan. Biasanya. Kemahiran yang akan diuji. Pembinaan soalan adalah mudah sekiranya hasil pengajaran yang ingin diuji adalah jelas dan JSU telah disediakan. Biasanya.Berdasarkan tujuan ujian. 4. Jumlah bilangan item ujian. 3. 2. aras kemahiran hendaklah ditentukan untuk setiap item atau soalan ujian. Adalah ditegaskan bahawa kemahiran-kemahiran yang dipilih sebagai isi kandungan ujian hendaklah berdasarkan senarai kemahiran matematik pemulihan khas. Kemahiran yang akan diuji. JSU merupakan satu jadual dua hala yang membekalkan maklumat mustahak kepada penggubal ujian. dan pemberatannya. Ia juga dapat diuji secara keseluruhan serta pemberatannya mengikut aras kemahiran dapat dibahagikan secara sepatutnya. Bilangan item ujian mengikut tajuk. isi kandungan merangkumi kemahiran-kemahiran dalam satu atau beberapa topik matematik yang telah dipelajari oleh murid-murid. Jadual Spesifikasi Ujian (JSU)/ Jadual Penentuan Ujian (JPU) Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) perlu dibentuk untuk membantu penggubal dalam tugas pembinaan item ujian. 3. Maklumat yang didapati dalam JSU ialah : 1. 4. Penggubal soalan harus mematuhi JPU dalam perkara yang berikut : 1. Tajuk atau topik pengajaran yang akan diuji. Jenis soalan. untuk mengesan bidang kelemahan murid-murid dalam penguasaan kemahiran-kemahiran seperti operasi tolak bawah lingkungan 50. dan pemberatannya. Tajuk dan topik yang akan diuji. perkara-perkara yang hendak diuji dalam ujian diagnostik ini adalah semua kemahiran asas dalam sesuatu topik atau sesuatu unit pelajaran matematik. guru boleh merancang satu ujian diagnostik dengan soalansoalan yang meliputi semua peringkat kemahiran operasi tolak. . Selain itu. Misalnya. dan kemahiran.

Guru hendaklah juga memberi arahan kepada semua calon supaya berhenti menulis apabila ujian berakhir. 4. biasanya 15 minit sebelum ujian bermula. Apabila semua calon telah masuk bilik ujian. Pengumpulan murid. peringkat pelaksanaan dan peringkat penyelesaian. tempat hendaklah cukup selesa untuk calon menulis jawapan masingmasing.• Pentadbiran Ujian Peranan utama guru di sekolah ialah sebagai tenaga pengajar. Sebelum ujian bermula. guru perlu juga berperanan sebagai pengurus. • Pentafsiran Ujian . iaitu peringkat persediaan. Antara tugas yang perlu diuruskan oleh guru dalam bilik darjah ialah : 1. Untuk memastikan pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan licin. Langkah ini meliputi penyemakan bilangan kertas soalan ujian yang telah disediakan. Susunan fizikal bilik darjah. demi mengurangkan kesempatan calon meniru di antara mereka. Peringkat persediaan ialah peringkat sebelum ujian dijalankan. Sebelum calon mula menjawab soalan. Guru perlulah memberitahu calon tentang masa ujian lima belas minit sebelum ujian berakhir. tempat duduk calon hendaklah disusun mengikut peraturan ujian. Semua kertas jawapan hendaklah disemak untuk memastikan bilangan yang telah dikutip adalah betul. kertas soalan dan kertas menulis akan diedarkan oleh guru. Antara tugas yang perlu juga berperanan sebagai pengurus. 2. Di samping itu. dan semuanya telah berada di tempat masing-masing. 5. 3. Disiplin bilik darjah. arahan hendaklah diberikan dengan jelas oleh guru. Rutin bilik darjah. Calon-calon hanya dibenarkan meninggalkan bilik ujian selepas bilangan kertas-kertas jawapan telah dikira. Langkah-langkah pentadbiran sesuatu ujian pada umumnya meliputi tiga peringkat yang utama. Suasana sosial. Peringkat penyelarasan dalam proses pentadbiran ujian meliputi kerja mengutip skripskrip jawapan. Peringkat pelaksanaan bermula dari masa calon masuk bilik ujian hingga masa tamat ujian.

Pada peringkat permulaan. Apabila bidang kelemahan telah dikenalpasti. guru dapat mengenalpasti kemahiran-kemahiran yang belum dikuasai oleh murid-murid ini. Di samping itu guru hendaklah membuat analisis secara individu dan secara berkumpulan untuk mengenalpasti kelemahan-kelemahan dan kekuatan pelajar bagi mengatur langkah-langkah yang wajar. Guru memeriksa kertas jawapan dan membuat analisis daripada keputusannya. tetapi pada akhirnya. supaya murid itu dapat mengenal pasti kesilapan yang telah dipelajari dahulu. guru harus mematuhi beberapa prinsip asas pengajaran pemulihan matematik. e) Latihan congak dan latihan bertulis harus diadakan selepas aktiviti pengajaran guru. c) Di dalam peringkat permulaan.Bagi ujian diagnostik matematik. guru yang menggubal soalan hendaklah mencadangkan skema pemarkahan dan digunakan dalam memeriksa kertas jawapan pelajar supaya perbandingan yang sah dapat dijalankan antara pencapaian pelajar dalam item secara keseluruhan. pelbagai jenis alat bantu mengajar perlu digunakan supaya membantu murid-murid memahami konsep yang diperlukan untuk menguasai kemahiran. Untuk merancang aktiviti pemulihan dengan berkesan. d) Semua simbol dan istilah matematik harus dikaitkan dengan pengalaman murid atau alat bantu mengajar. murid boleh menggunakan alat bantu mengajar untuk menyelesaikan masalah. guru merancang aktiviti pemulihan untuk murid-murid lembap. Melalui ujian yang telah dijalankan. . murid harus dapat menyelesaikan masalah itu secara bertulis tanpa alat bantu mengajar. Soalan-soalan yang diberikan harus daripada mudah kepada susah demi membina keyakinan murid terhadap kebolehan mempelajari matematik. mudah b) Langkah penyampaian harus dikembangkan daripada konkrit kepada abstrak daripada kepada susah. • Penyediaan hasil pembelajaran Berdasarkan analisis yang telah dibuat. guru perlulah cuba menandakan kesilapan yang telah dilakukan oleh pelajar tersebut. iaitu : a) Aktiviti pengajaran dan pembelajaran harus ditumpukan kepada bidang kelemahan yang telah dikesan. guru boleh merancang aktiviti pemulihan dengan tujuan menolong murid itu membetulkan kesalahannya dan seterusnya menguasai kemahiran menolak dua digit dengan dua digit gandaan 10 tanpa sebarang kesilapan. mengikut kebolehan dan pengalaman murid. Apabila guru menandakan sesuatu kertas ujian.

jawatankuasa perlu melibatkan pihak yang terlibat dalam aspek penilaian ataupun orang yang mempunyai pengetahuan dalam prosedur penilaian yang dijalankan terhadap murid dengan keperluan khas. kemahiran urus diri. Di dalam RPI. Pencapaian semasa bagi murid adalah satu kenyataan bertulis yang menerangkan berkenaan kekuatan. Penilaian ini akan menetukan sama ada objektif pengajaran pemulihan itu tercapai atau tidak.2 Rancangan Pengajaran Individu • Merancang RPI Rancangan Pendidikan Individu dibentuk oleh satu jawatankuasa yang melibatkan pentadbir sekolah. RPI perlu dibentuk bagi setiap murid dengan keperluan khas dalam tempoh 30 hari ataupun satu bulan dari tarikh murid itu ditentukan ketidakupayaannya. Semua data disertai dengan penerangan yang menjelaskan fungsi murid. Matlamat yang dinyatakan menggambarkan pengetahuan berkaitan fungsi semasa murid dalam kemahiran. penambahan ataupun perubahan matlamat dan objektif. • Melaksanakan RPI Pada peringkat permulaan RPI. guru. Rancangan Pendidikan Individu ini mengandungi matlamat dan objektif berdasarkan pencapaian sedia ada bagi murid dan keperluan khas itu. Oleh itu. penambahan ataupun penamatan perkhidmatan. Matlamat dan objektif ini dibentuk oleh mereka yang terlibat dalam perancangan dan bagi murid dengan keperluan khas itu. Persetujuan ibu bapa perlu diperolehi bagi sebarang perubahan. penambahan ataupun perubahan penempatan dan perubahan penyertaan murid dalam aktiviti pendidikan. dan sebelum murid menerima sebarang perkhidmatan yang sesuai atau pun diberi pendidikan khas. kelemahan dan stail pembelajaran murid dalam bidang akademik. disokong dengan data yang relevan daripada penilaian formal dan informal serta pemerhatian. 5. Semakan bagi RPI perlu dilakukan dari semasa ke semasa apabila berlakunya perubahan dalam perkhidmatan yang diberi. guru perlu merancang dan menyediakan masalah matematik secara bertulis. Pembentukan RPI perlu dilakukan sebelum penempatan sebenar dilakukan. . dinyatakan juga tarikh perkhidmatan yang diberi. RPI juga menentukan penempatan pendidikan dan perkhidmatan yang diperlukan bagi mencapai matlamat dan objektif. penamatan ataupun penambahan perkhidmatan. komunikasi. ibu bapa dan juga murid itu sendiri jika difikirkan sesuai. sosial. tingkah laku. vokasional. Semua RPI perlu disemak dan dikaji sekurang-kurangnya setahun sekali oleh jawatankuasa RPI tetapi ibubapa dan guru dapat memohon supaya semakan dilakukan dengan lebih kerap. kemahiran seterusnya dan anggaran bagi kadar pembelajaran murid itu.f) Aktiviti penilaian harus diberikan kepada murid selepas aktiviti latihan bertulis dalam kelas. Matlamat dan objektif ini dibentuk oleh mereka yang terlibat dalam perancangan dan penyediaan perkhidmatan. fizikal. Maklumat ini adalah maklumat terkini. persepsi.

Hal ini demikian kerana guru yang lebih arif tentang bidang yang telah diliputi sepanjangpengajaran dan pembelajaran berlangsung. Ujian yang dilaksanakan oleh guru dapatmemberikan tentang kesan pembelajaran untuk tempoh yang pendek mahupun jangkawaktu yang lebih panjang. guru perlu memahami dan mengetahui araskemahiran yang terdapat dalam Taksonomi Bloom. mutu dan aras kesukaran sesuatu ujian dari semasa ke semasa walaupun ianyadibina oleh orang yang berlainan. kita sudah semestinya perlu melalui satu proses membuatpemilihan jenis item atau soalan untuk ujian pencapaian tertentu seperti pencapaianakademik pelajar di mana ia agaknya rumit dan susah.RUMUSAN Dalam menyediakan ujian yang baik dan berkesan. Ia dapat memudahkan guru dalammembina dan menganalisis soalan dari aras rendah ke aras tinggi.Dalam pembinaan soalan mengikut aras. ia sudah pasti sedikit sebanyakakan membantu kita untuk memilih jenis item yang diperlukan atau jenis soalan yangbersesuaian dengan keupayaan pelajar-pelajar kita. . Bagi soalan objektif kebanyakannya menggunakan aras yang rendah dan sederhana.Pembinaan Jadual spesifikasi Ujian penting kepada guru supaya dapat menstabilkantaraf. begitu juga dalam membina itemtersebut. guru dapatmemastikan perkembangan potensi individu secara menyeluruh agar selaras denganFalsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). manakala soalan eseilebih kepada aras tinggi seperti sintesis dan penilaian.Sebagai seorang guru. guru merupakan penggerak utama. Ia juga boleh digunakan untuk menentukan kesahandan kebolehpercayaan ujian dari segi kandungan. Melalui aktivitipenilaian. Dengan adanya Jadual Spesifikasi Ujian(JSU).