Jadual Spesifikasi Ujian

http://caeser-rio.blogspot.com/2012_08_01_archive.html

Penggubalan sesuatu kertas ujian perlu mengikut spesifikasi ujian yang ditetapkan. Banyak pertimbangan yang harus dibuat semasa menyediakan soalan ujian. Ujian sebaiknya mewakili keseluruhan sukatan pelajaran, yang mungkin merangkumi komponen pengetahuan, kemahiran, dan sikap yang telah ditetapkan. Pertimbangan ini dibuat bagi memastikan para pelajar diuji dengan menggunakan soalan yang relevan dengan sukatan pelajaran atau objektif pengajaran yang telah disampaikan di dalam kelas. Penggubalan kertas ujian perlu mengikuti pelbagai proses, termasuk penyediaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU). JSU adalah sebuah jadual yang menggambarkan ciri sesuatu ujian dari segi kandungan iaitu konstruk yang ditaksir, pemberatan setiap konstruk, konteks, san pemberatan taburan aras kesukaran. Tujuan JSU disediakan adalah untuk menghasilkan set soalan yang lebih berkualiti berbanding soalan yang hanya disediakan secara spontan dan tidak mengikuti aras ilmu. Selain itu, penyediaan JSU dapat membantu menghasilkan soalan yang mempunyai kesahan dan keutuhan. Langkah Pembinaan JSU Terdapat empat langkah yang perlu dijadikan panduan semasa membina Jadual Spesifikasi Ujian ini. Langkah-langkah tersebut dijelaskan dalam rajah berikut:

kemampuan bahasa murid dan lain-lain. Langkah yang keempat dalam pembinaan JSU adalah menentukan bilangan soalan. Sukatan pelajaran perlu untuk dianalisis untuk melihat sejauh mana kompleksiti sesuatu tajuk dan masa pengajaran yang diperuntukkan masabagi sesuatu tajuk bermain tersebut. peringkat atau aras kemahiran seterusnya membina soalan yang bersesuaian dengan isi pengajaran dan tahap kecedasan murid. Berdasarkan penganalisaan inilah JSU dibina. Analisis objektif pengajaran ini juga untuk menentukan tahap kesukaran mana yang perlu diuji. Kebolehpercayaan ujian adalah keupayaan sesuatu ujian memberi markah yang sama. Langkah yang kedua adalah menganalisis objektif pengajaran. Lazimnya JSU mengandungi tiga paksi utama iaitu paksi kandungan yang biasanya mengandungi tajuk atau subtajuk. Antara aspek yang dikaji ialah skop dan kedalaman pengajaran bagi sesuatu tajuk. kita seharusnya dapat menggubal dan membentuk soalan yang sesuai berdasarkan tajuk. Setelah menentukan domain objektif pengajaran dan peringkat objektif pengajaran yang ingin diukur. Jumlah soalan harus mencukupi untuk mewakili kandungan pengajaran domain objektif pengajaran dan peringkat objektif pengajaran yang hendak diukur. Kandungan sukatan pelajaran perlu dianalisis untuk menentukan kepentingan tiap-tiap tajik kandungannya. Objektif pengajaran ini dianalisis untuk menentukaan pelajaran. penentuan jumlah soalan juga perlu mengambil kira masa ujian. Kepentingan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) . pengetahuan dan kemahiran yang perlu diuji. jenis soalan. Pendekatan yang telah diambil oleh guru dalam pengajaran sesuatu tajuk dan kepentingan bandingan diantara satu tajuk dengan tajuk-tajuk lain juga diamabil kira. Jumlah soalan adalah penting kerana ia mempengaruhi kebolehpercayaan dan kesahan sesuatu ujian. paksi kedua adalah paksi kemahiran yang biasanya mengandungi aras kemahiran. dan paksi yang ketiga adalah paksi wajaran yang mengandungi peratus pemberatan setiap tajuk dan bilangan soalan. Langkah yang ketiga adalah menentukan jenis soalan yang sesuai. Kesahan pula bermaksud keupayaan sesuatu soalan mengukur apa yang telah digariskan. Maklumat-maklumat di atas adalah penting kepada penggubal kertas kerana ujian dan pembina soalan ujian untuk menentukan jenis dan bilangan soalan ujian yang perlu dibina. Selain memberi perhatian kepada kebolehpercayaan dan kesahan ujian. sekiranya pelajar menjawab semula ujian tersebut. dan kesukaran ujian. Lazimnya aras pengetahuan dan kemahiran diasaskan kepada pembahagian yang dibuat oleh Bloom dan rakan-rakannya dalam kajian mereka.Rajah : langkah pembinaan JSU Langkah yang pertama adalah mengkaji sukatan pelajaran untuk memperoleh maklumat yang menyeluruh tentang kurikulum yang telah dibina. yang bergantung pada objektif pengajaran. panjang soalan.

perbandingan dapat dibuat diantara satu ujian dengan ujian yang lain.JSU yang lengkap dibina dengan baik akan sangat membantu penggubal kertas ujian dan pembina item soalan ujian. Pembinaan JSU juga dapat menstabilkan taraf dan aras kesukaran ujian dari semasa ke semasawalaupun dibina oleh pembina solan yang berbeza. Dalam sesebuah penilaian. Selain dapat mengelakkan ujian yang dibina secara sembarangan. ini berdasarkan kesahan dari segi pensampelan sukatan pelajaran dapat dijamin. JSU akan menjamin kesahan dan kebolehpercayaan soalan. JSU mempunyai peranan yang penting. Keseluruhan langkah am penyediaan item ujian ini dapat disimpulkan seperti rajah berikut . Antara kepentingan penyediaan JSU adalah seperti dapat membina dan menyediakan soalan ujian secara lebih terangcang dan sistematik. menilai item ujian dan membuat kajian rintis terhadap keseluruhan item. Ujian yang tidak mempunyai perancangan yang rapi biasanya tidak mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi. Rumusan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) merupakan aspek penting dalam penyediaan sesuatu ujian. Maka dengan itu. Soalan yang akan dibina juga pastinya mengikuti taburan tajuk secara seimbang dan meliputi keseluruhan pelajaran. . Cara yang baik untuk merancang sesuatu ujian adalah dengan menyediakan JSU yang merupakan rancangan persediaan item atau soalan. Membina Item Ujian Membina Item Ujian Terdapat lima langkah am dalam pembinaan item ujian iaitu yang pertama menyediakan JSU. menyemak item ujian. menulis item ujian.

item-item ini perlu disemak dan dinilai. soalan dan kehendak soalan adalaj jelas dan soalan mengandungi maklumat yang cukup untuk murid menjawab soalan. Semakan ini perlu dibuat untuk memastikan perkara-perkara seperti arahan menjawab yang kurang tepat. Sebaik sahaja siap menyediakan JSU. kita perlu menyemak semua item tersebut. kajian rintis dibuat terhadap keseluhan item/ kertas ujian.rajah : langkah penyediaan item ujian Langkah awal dalam pembinaan item ujian ialah menyediakan JSU seperti yang telah dijelaskan sebelum ini. Soalan-soalan yang dibina adalah mencakupi dan seimbang untuk mengukur kandungan dan objektif pengajaran yang ditetapkan. sebaiknya. Posted by Caeser Rio at 20:20 No comments: Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Facebook Links to this post Labels: Bmm 3103 . Tujuan utama penyediaan JSU ialah supaya item-item ujian yang dibina itu mewakili keseluruhan kandungan pelajaran mengikut domain dan peringkat objektif pengajaran yang ditentukan sebelum pengajaran. Selepas semua item ujian disemak oleh penulisnya. iaitu mengkaji sukatan pelajaran. bahasa soalan yang sukar difahami dan soalan yang tidak mengandungi klue ini tidak terjadi. menentukan jenis soalan dan menentukan bilangan soalan. Semakan dan penilaian ini perlu bagi memastikan perkara-perkara seperti arahan menjawab dalam bahasa yang digunakan dalam soalan adalah mudah difahami oleh murid. Kajian rintis di sini bermaksud kajian awal tentang kesesuaian item-tem kepada murid yang setara dari segi keupayaan dengan murid sasaran. Selepas semua item ujian disemak dan dinilai oleh pakar mata pelajaran. kita telah bersedia untuk membina dan menulisitem-item ujian. Selepas semua item ujian siap ditulis. menganalisis objektif pengajaran.

mengumpul. · Melibatkan semua atau sebahagian besar murid dalam kelas secara efektif. · Memperbaiki pengajaran dan pembelajaran PENGUJIAN Definisi Proses/prosedur yang sistematik bagi mengukur pencapaian pelajar yang biasanya dibuat secara bertulis. Tujuan Pentaksiran • · Proses mendapatkan gambaran tentang prestasi seseorang dalam pembelajaran • · Menilai aktiviti yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran • • • • • · Mendapatkan maklumat secara berterusan tentang pengajaran dan pembelajaran memperbaiki pengajaran-pembelajaran. Dari konteks pendidikan pentaksiran merupakan satu episod dalam proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai. PENGUJIAN DAN PENILAIAN. atau satu set instrumen bersama satu prosedur yang sistematik bagi mengukur sampel tingkah laku atau perubahan seseorang individu atau pelajar. merekod. Pentaksiran juga merupakan satu proses untuk mendapatkan gambaran tentang prestasi pembelajaran seseorang dalam sesuatu subjek atau aktiviti pembelajaran. PENTAKSIRAN Definisi Pentaksiran merupakan satu proses mendapatkan malumat dan seterusnya membuat penghakiman serta pertimbangan tentang produk sesuatu proses pendidikan. Aktiviti pentaksiran dijalankan secara berterusan.PENGERTIAN KONSEP PENTAKSIRAN. memberi skor dan menginterpretasi maklumat tentang pembelajaran seorang pelajar bagi sesuatu tujuan. · Merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang tersusun dan sistematik bersesuaian dengan tahap keupayaan murid. · Merancang dan melaksanakan aktiviti tindak susul yang berkesan. Menurut Cronbach (1970) . Tujuan pengujian ialah untuk menentukan pencapaian pelajar dalam sesuatu sesi pembelajaran. Pengujian dapat dianggap sebagai proses penyerahan set soalan yang piawai yang perlu dijawab.

PENILAIAN Definisi Penilaian merupakan satu proses untuk menghasilkan nilai kuantitatif untuk menentukan peringkat pencapaian dan kedudukan dalam pembelajaran. pengukuran dan penilaian yang tepat. pengesanan hasil pengajaran dan pembelajaran boleh dibuat melalui pengujian. (dipetik dari Raminah. 1991) yang menegaskan bahawa: “Ujian adalah suatu cara untuk mendapatkan contohan perlakuan yang diperlihatkan oleh murid di dalam keadaan yang dikawal atau ditentukan. malah sama pentingnya dengan penguasaan guru terhadap kurikulum yang diajar bagi menjamin keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. dikukuhkan oleh Milagros 1981. yang bertujuan untuk memberi maklumat tentang pencapaian akademik. Justeru. yang dilaksanakan guru dalam bilik darjah. Penilaian merangkumi aspek pengujian dan pengukuran. Manakala contoh sistem berkategori pula ialah “ekstrovert” atau “introvert” bagi ujian personaliti. Kepentingan pengujian bagi mengukur perubahan tingkah laku pelajar seperti yang dinyatakan di atas. Contoh skala bernombor ialah angka 30/100 untuk ujian penglihatan. atau satu sistem yang berkategori”. Pengujian menjelaskan tahapberapa baiknya prestasi pelajar yang diuji. . Maklumat yang diperoleh daripadanya akan dijadikan dasar untuk membuat penilaian atau pengadilan”. Kesimpulannya. Hasil daripada pemarkahan jawapan pelajar. kecekapan guru membangunkan alat pengujian amat penting. (Raminah 1991:2). Melalui pengujian inilah seseorang guru mengetahui sama ada pelajar-pelajarnya telah menguasai pengetahuan. diikuti pelaksanaan/ pentadbiran ujian dan berakhir dengan pemeriksaan skrip jawapan. satu ukuran yang disebut sebagai “markah” akan diberikan kepada pelajar tersebut. kemahiran atau sikap. atau “rabun warna” bagi ujian penglihatan. Proses pengujian lazimnya bermula dengan peringkat persediaan.kemahiran atau sikap yang ingin disampaikan guru. 100/120 untuk ujian kecerdasan (IQ Test) dan 80/100 bagi ujian pencapaian bagi sesuatu mata pelajaran seperti Sains.“Ujian ialah satu prosedur yang sistematik untuk memerhati perlakuan atau tingkah laku seseorang individu dan menjelaskannya dengan batuan skala bernombor. Penilaian juga dapat didefinisikan sebagai satu proses/prosedur yang sistematik bagi membuat pertimbangan dalam menafsir hasil pengukuran.

Tanpa . Maklumat berkenaan akan digunakan guru untuk mengubah pendekatan pengajaran atau menyediakan latihan yang khusus supaya masalah yang dihadapi pelajar dapat diatasi. pengukuran dan penilaian Diagnosis Penilaian yang dijalankan oleh guru dalam bilik darjah akan dapat memberikan maklum balas kepada guru tentang tahap penguasaan pelajar terhadap pengetahuan dan kemahiran yang telah diajar. guru dapat mengenal pasti kemajuan seseorang pelajar. yang memerlukan aktiviti pengayaan dan pelajar yang lemah yang memerlukan aktiviti pemulihan. penilaian ini juga dapat memberi maklum balas tentang masalah yang dihadapi pelajar dalam pembelajaran. guru akan menyelidik punca masalah tersebut.lemah atau tidak ada sebarang kemajuan langsung. Guru juga perlu membuat keputusan sama ada untuk mengubah strategi pengajaran. Adakah pelajar mempunyai masalah dalam mempelajari dan menguasai pengetahuan dan kemahiran yang telah diajar? Sekiranya pelajar menghadapi masalah. Daripada penilaian yang dijalankan juga. memuaskan. Dengan itu. Selain itu. Penilaian yang dijalankan sepanjang tempoh pengajaran dan pembelajaran akan memperlihatkan kemajuan pelajar dalam jangka masa tertentu. guru dapat mengenal pasti pelajar yang cepat/cergas.Perkaitan pengujian. supaya ia lebih bersesuaian dengan keperluan pelajar atau mengulang pelajaran dengan menggunakan strategi yang sama dan sebagainya. Pengesanan kemajuan pelajar secara berterusan ini akan memberi maklum balas kepada guru tentang masalah yang dihadapi pelajar. sama ada pada tahap yang sangat memuaskan. sederhana.

Sekiranya penguasaan mereka berbeza. pelajar-pelajar akan terus menghadapi masalah dan akibatnya mereka akan terus ketinggalan dalam pembelajaran. kemahiran dan sikap yang ingin disampaikan guru. keputusan pelajar yang cemerlang dalam mata pelajaran sains memungkinkan ditempatkan dalam aliran sains atau mengikut kecenderungan seseorang murid berkenaan. adalah bertujuan untuk menentukan gred pencapaian para pelajar secara keseluruhan. Dalam keadaan ini. Pihak sekolah akan dapat menentukan keupayaan keseluruhan seseorang pelajar berdasarkan pencapaian yang ditunjukkan dalam peperiksaan yang diduduki untuk tindakan selanjutnya.bantuan khas ini. Bimbingan dan kaunseling Penilaian juga dapat digunakan untuk tujuan bimbingan dan kaunseling kepada pelajar yang memerlukannya. Tingkatan 3 (PMR) dan Tingkatan 5 (SPM). seperti pemilihan dan penempatan. seseorang guru Bahasa Melayu yang akan mengajar pelajar bukan penutur asli bahasa Melayu. guru perlu menempatkan mereka mengikut tahap penguasaan masing-masing dan seterusnya merancang dan melaksanakan pengajaran mengikut keperluan mereka yang berbeza-beza itu. Setiap pelajar sepatutnya mempunyai motivasi untuk belajar dan ia mungkin bersifat intrinsik/dalaman. Contohnya. perlu mengetahui aspek pengetahuan dan kemahiran manakah yang telah mereka kuasai. . perbendaharaan kata dan sebagainya. seperti tatabahasa. Hasil penilaian ini akan menunjukkan pencapaian akademik pelajar mengikut gred yang diberikan. Misalnya. tujuan penilaian juga ialah untuk memilih dan menempatkan pelajar mengikut aliran tertentu. Maklumat ini penting untuk guru membuat keputusan dalam menentukan peringkat yang bersesuaian untuk memulakan pengajaran. misalnya pada akhir Tahun 6 (UPSR). sederhana atau gagal. guru juga dapat memilih pelajar untuk dikelompokkan dalam sesuatu kumpulan berasaskan tahap penguasaan mereka. Pencapaian Penilaian yang dijalankan pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran dapat memberikan maklumat tentang tahap penguasaan para pelajar terhadap pengetahuan. Selain itu. Selain memulakan sesi pengajaran. penilaian yang dijalankan pada akhir tempoh pengajian. tujuan penilaian ialah untuk memilih dan menempatkan pelajar mengikut penguasaan pengetahuan dan kemahiran mereka. Penilaian pada peringkat ini lebih bercorak formal dengan tujuan akhirnya untuk memberi sijil kepada pelajar. Pemilihan dan Penempatan Penilaian adalah penting sebelum pengajaran dan pembelajaran bermula kerana guru perlu meninjau sejauh manakah pelajar-pelajarnya menguasai pengetahuan dan kemahiran asas kepada tajuk yang hendak diajar. Selain itu. iaitu motivasi daripada dalam diri pelajar itu sendiri. Misalnya. seperti cemerlang.

Membantu guru dalam menentukan pengayaan dan pemulihan bagi pelajar yang berkenaan. 9. terdapat pula motivasi yang bersifat ekstrinsik/luaran. 2. 6. Membolehkan guru menilai bahan-bahan dan teknik serta kaedah pengajaran mereka. Membantu guru dalam membuat perbandingan antara seseorang pelajar dengan rakanrakannya atau antara kelas tersebut dengan kelas yang lain. Pelajar berpeluang mengetahui kelemahan dalam sesuatu kemahiran atau bidang dan segera memperbaikinya. . Menentukan pelajar yang tinggi keupayaannya dan yang amat lemah keupayaannya dan lemah pencapaiannya 5. Membantu guru dalam membuat jangkaan terhadap potensi atau bakat pelajar terhadap pembelajaran. Melalui ujian penilaian yang dilakukan guru dapat berusaha meningkatkan keberkesanan pengajaran mereka.mereka yang belajar disebabkan ingin mengetahui sesuatu dengan mendalam. Membuat perbandingkan pencapaian pelajar dalam subejk tersebut dengan pencapaian dalam subjek lain. 8. Selain motivasi yang bersifat intrinsik ini. Membantu guru mengetahui keupayaan penguasaan pelajar. 3. 7. 4. iaitu motivasi daripada luar. Tujuan lain Penilaian Ujian 1. akan memperoleh pencapaian yang baik dan seterusnya akan dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. seperti dorongan daripada ibu bapa/rakan sebaya atau nasihat daripada guru/guru besar.

dengan mengambil kira semua faktor yang boleh mempengaruhi guru dalam membuat sesuatu keputusan dengan tepat. guru dapat merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang tersusun dan sistematik bersesuaian dengan tahap keupayaan murid. dan menepati tujuan mengadakan sesuatu ujian. Petaksiran boleh juga dibuat tanpa menggunakan pengujian. Seterusnya. pengukuran dan penilaian adalah beberapa konsep penting dalam dunia pendidikan. Pentaksiran tidak bersifat mutlak. ii Kebolehtadbiran susulan iaitu berdasarkan kelicinan dan kerja-kerja yang dilaksanakan secara berpusat atau berasaskan sekolah. mendapatkan maklumat secara berterusan tentang pengajaran dan pembelajaran serta membantu guru untuk membaiki pengajaran dan pembelajaran.Konsep Pentaksiran. iii Kemudahtafsiran berdasarkan calon iaitu bergantung tentang maklumat tentang calon skor. Sebagai contoh. Pengujian. kewujudan ciri “penguasaan” sesuatu isi kursus yang diajar oleh pensyarah pada pelajar dikuantifikasikan dengan memberi skor ujian. sementara pengetahuan dan sikapnya boleh diukur melalui temubual. ketiga-tiga istilah berkenaan mempunyai makna yang spesifik dan ketiga-tiganya mempunyai perbezaan. Dalam dunia pendidikan. Guru dapat melibatkan semua atau sebahagian besar murid dalam kelas secara efektif dan dapat merancang serta melaksanakan aktiviti tindakan susulan yang berkesan. pengukuran keupayaan mental seseorang sudah tentu lebih sukar diukur secara tepat berbanding ketinggian fizikalnya. penilaian yang sistematik. kemahiran melukis seseorang murid boleh diukur melalui pemerhatian atau pencerapan. Ketinggian fizikal seseorang boleh diukur secara tepat dengan . Melalui pentaksiran yang dijalankan. Pentaksiran yang baik dapat dinilai melalui beberapa ciri seperti . Pentaksiran adalah bertujuan sebagai salah satu proses mendapatkan gambaran tentang prestasi seseorang dalam pembelajaran. merekod. Terdapat beberapa kaedah yang biasa digunakan dalam menjalankan pentaksiran iaitu seperti pemerhatian. penilaian pendidikan mencakupi aspek-aspek hasil pengajaran dan pembelajaran dan juga hasil program pengajian berbanding matlamatnya. memberi skor dan mengintepretasi pembelajaran seseorang murid. Keobjektifan iaitu berdasarkan ketepatan seseorang pemeriksa memeriksa skrip jawapan. i. lisan dan penulisan. misalnya. Dalam pengajaran dan pembelajaran di universiti. Secara khususnya. Sering kali istilah ini digunakan secara bertukar ganti. mendiskriminasikan. iv. Pengujian dan Penilaian Secara menyeluruh. kita boleh menganggapkan pentaksiran sebagai proses untuk mendapatkan sesuatu ukuran dengan menggunakan kaedah tertentu. Pengukuran merupakan suatu proses kuantifikasi dengan memberi nilai angka kepada kewujudan sesuatu ciri dan atribut. Pentaksiran Pentaksiran adalah suatu proses yang meliputi pelbagai kaedah untuk menentukan tahap sesuatu ciri atau atribut yang diperolehi seseorang individu.pentaksiran merangkumi aktiviti menghurai. Menyeluruh iaitu mengandungi soalan-soalan yang mewakili semua objektif yang penting. Pentaksiran juga dapat digunakan untuk menilai aktiviti yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran. manakala pengujian pula merupakan salah satu daripada kaedah tersebut. Justeru.

Pengujian menjelaskan tahap berapa baiknya prestasi pelajar yang diuji. Seterusnya. Pengujian Pengujian merupakan proses mengaturkan satu siri tugasan untuk diselesaikan supaya pemerhatian tepat dibuat tentang penguasaan pelajar dalam sesuatu kursus di universiti. walaupun skor 90 itu dua kali ganda 45. seseorang pelajar yang mendapat skor 90 tidak boleh dianggap mengetahui dua kali ganda daripada pelajar yang mendapat skor 45. Proses pengujian lazimnya bermula dengan peringkat persediaan. mentadbir ujian berkenaan dengan betul dan mentafsir dapatannya dengan tepat. yang dilaksanakan guru dalam bilik darjah. Penilaian dilakukan kerana mempunyai matlamat tersendiri. kemahiran atau sikap yang ingin disampaikan guru. Satu daripada cara-cara memastikan ini berlaku ialah dengan menjalankan pengujian yang berkualiti. satu ukuran yang disebut sebagai “markah” akan diberikan kepada pelajar tersebut. Justeru. Melalui pengujian inilah seseorang guru mengetahui sama ada pelajar-pelajarnya telah menguasai pengetahuan. Kita perlu memastikan penilaian terhadap keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dapat dilakukan dengan sempurna dan boleh dipertahankan. diikuti pelaksanaan/pentadbiran ujian dan berakhir dengan pemeriksaan skrip jawapan. Ini jelas menunjukkan ukuran aspek-aspek berkenaan bukanlah petunjuk yang tepat sebagaimana ukuran ketinggian fizikal pelajar menggunakan pembaris. Penilaian juga dapat dianggap sebagai satu cara untuk mendapatkan bukti yang tepat tentang . pengesanan hasil pengajaran dan pembelajaran boleh dibuat melalui pengujian. Jika alat yang digunakan mempunyai kecacatan. ia akan membolehkan kita membuat anggaran. Ujian digunakan bagi mengukur ‘penguasaan’ pelajar dalam sesuatu kursus. sama ada matlamat yang telah ditetapkan itu tercapai atau sebaliknya.menggunakan alat ukur yang tepat seperti penggunaan pembaris. pengukuran dan penilaian yang tepat. Seseorang pelajar yang mendapat skor sifar pula tidak juga boleh dianggap sebagai tidak mempelajari/ mengetahui tentang sesuatu pelajaran yang diajar guru. Justeru. Dengan mengadakan penilaian. seseorang guru perlu menggunakan alat yang tepat bagi menjalankan pentaksiran yang tepat. Hasil daripada pemarkahan jawapan pelajar. maka sudah pastilah ukuran yang diperoleh juga tidak tepat. Memandangkan ujian merupakan alat ukur yang sering digunakan untuk mendapatkan bukti empirik bagi tujuan penilaian pengajaran dan pembelajaran di universiti. malah sama pentingnya dengan penguasaan guru terhadap kurikulum yang diajar bagi menjamin keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Kesimpulannya. kecekapan guru membangunkan alat pengujian amat penting. Tahap penguasaan pelajar biasanya dikuantifikasikan dengan memberi skor kepada jawapan yang diberi. Ujian adalah alat ukur. tumpuan perlu diberi bagi membina ujian yang bermutu. Penilaian Penilaian adalah konsep yang telah digunakan dalam pelbagai bidang. Ujian mengandungi satu set tugasan (dalam bentuk tugasan) yang berdasarkan sesuatu kursus bagi merangsang pelajar untuk ‘menunjukkan’ tahap penguasaan mereka dalam kursus berkenaan.

penilaian dan pentaksiran mempunyai konsep yang berbeza dan setiap daripadanya mempunyai hasil yang berlainan dalam membantu proses pentaksiran dijalankan secara keseluruhannya. teknik dan starategi yang akan digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Banyak definisi telah diberikan kepada istilah “penilaian”. penilaian juga boleh dibuat dengan menggunakan data berbentuk kualitatif seperti yang diperoleh daripada pemerhatian atau temubual. Penilaian dan Pentaksiran Secara umumnya pengujian. Dalam keadaan ini kita boleh mengatakan guru sebenarnya mengukur pencapaian pelajar melalui ujian yang dijalankan. kita akan dapat merancang langkah-langkah dengan lebih teratur dan sistematik bagi mendapatkan maklumat yang tepat. seperti menguasai kemahiran membaca. Misalnya. Tindakan susulan guru ialah menilai ukuran pencapaian tersebut dengan menggunakan keputusan ujian itu bersama maklumat lain yang berkaitan. penilaian dapat menyelesaikan masalah tentang pencapaian matlamat yang ditetapkan. tentang persoalan yang ingin diselesaikan.pengujian. pendekatan yang digunakan. menulis dan mengira (3M) di kalangan murid sekolah rendah.sesuatu perkara. Penilaian boleh dianggap sebagai proses membuat pertimbangan atau keputusan dalam memberikan nilai. Perbandingan Pengujian. Dalam membuat penilaian. Dengan memahami konsep pengujian. penilaian pendidikan mencakupi aspek-aspek hasil pengajaran dan pembelajaran dan juga hasil program pengajian berbanding matlamat asalnya. membuat pertimbangan prestasi seseorang nilai. penilaian dan pentaksiran ialah: perbandingan Pentaksiran pengujian penilaian Definisi Sebuah proses yangSatu alat yang sistematikSebuah proses menentukan untuk menilai dan mengukurmenentukan perubahan peringkat perubahan dalam sesuatutingkah laku dan pencapaian danaspek tingkah laku. siapa yang perlu mendapatkan maklumat dan sebagainya. Walaubagaimanapun pengukuran. mutu.penilaian dan pentaksiran digunakan untuk menentukan tindakan susulan yang harus dilakukan oleh pihak tertentu untuk penambahbaikan dalam aspek kaedah. anda mungkin sering kali berhadapan dengan pelbagai masalah. Selain menggunakan data kuantitatif. kualiti atau harga bagi sesuatu benda atau perkara. apakah bukti yang dianggapkan mencukupi atau bagaimana cara mendapatkan maklumat. Misalnya. pengukuran dan penilaian. Secara menyeluruh. Oleh yang demikian perbezaan konsep pengujian. dalam pendidikan. Maklumat dan bukti ini amat penting dalam menyelesaikan sesuatu masalah. individu atau murid Tujuan Bagi membuatUntuk menentukanMemberi maklumat pengelasan terhadappencapaian terhadaptentang pencapaian pencapaian dansesuatu pembelajaran objektif pembelajaran. kedudukan dalam Kaedah mengajar dan .

sebelim melapor dapatan kajian dan tindakan. Masa Selepas sesiSelepas sesi pembelajaran Boleh dijalankan pembelajaran sebelum. dijalankan dan melakukan ujian dan kemudianMelakukan pentadbiranproses pengukuran dan mencatat atausemasa menjalankan ujianpenganalisaan semasa merekod markahdan seterusnyapengukuran dilakukan. Set ujian bertulisPemerhatian Jadual dengan markah danUjian lisan Gred berdasarkan teknik gred Ujian bertulis perangkaan Proses Menjalankan prosesMenyediakan set ujianMenentukan kaedah perlaksanaan pengujian berdasarkan cara ujianpengukuran yang ingin menggunakan setyang ingin dijalankan. serta memberi gred menjalankan pemeriksaan Kemudian proses terhadap set ujian yanginterpretasi dijalankan telah dijalankan.pembelajaran kurikulum. Pentaksiran dalam Matematik . semasa atau selepas sesi pembelajaran liputan Terhad kepadaTerhad kepada sesuatuMenyeluruh terhadap sesuatu peringkatkemahiran atau sesuatu pembelajaran pembelajaran pembelajaran yang telahsehingga kepada disampaikan keseluruhan sesebuah kurikulum keputusan Menunjukkan Menunjukkan prestasiMenunjukkan pencapaian pencapaian secarasesuatu kemahiran ataukeseluruhan seseorang relatif penguasaan pembelajaranindividu namun tidak yang spesifik hanya menggambarkan kebaikan individu tersebut. Bentuk Rumusan Kesimpulannya pengujian. 1. kaedah dan mengesan kelemahan pelajar. pengukuran dan penilaian yang tepat dan berkesan yang dijalankan oleh guru di bilik darjah membantu guru dalam mempertingkatkan pencapaian pengajaran dan pembelajaran yang berkesan serta membantu guru dalam memperkembangkan lagi teknik.

Terdapat beberapa aspek yang boleh diuji dalam ujian diagnostik iaitu dari aspek pengamatan penglihatan dan pendengaran dan angka. Penggunaan nombor dalam pengukuran dirujuk dalam definisi pengukuran oleh Stevens (1951). Pengukuran tidak semestinya melibatkan maklumat yang diperoleh dalam bentuk nombor. Mengikut Stevens. Pengujian biasanya melibatkan pengukuran.http://allaboutpemulihan. • Pembinaan Ujian Sebagaimana yang kita ketahui.com/2011/10/pentaksiran-dalammatematik.blogspot. Persoalan seperti itu boleh dikategorikan sebagai pengujian. Dengan perkataan lain. pengukuran biasanya melibatkan pemberian markah kepada maklumat yang diperoleh. dalam bilik darjah. pengujian merupakan alat pengukuran utama dalam penilaian. kebolehpercayaan. guru dapat merancang aktiviti pengajaran pemulihan dengan lebih berkesan. Oleh itu. Sesuatu ujian yang dikatakan baik dan bermutu tinggi mengandungi beberapa ciri yang istimewa. Berdasarkan kepada keputusan ujian diagnostik ini. penilaian yang tepat adalah hasil daripada perancangan dan perlaksanaan pengujian dengan cara yang betul. penilaian bergantung kepada data daripada keputusan pengujian. keobjektifan. Contohnya. kebolehtadbiran dan kemudahtafsiran. . ramai guru meminta murid-muridnya mengisi maklumat peribadi dalam suatu borang itu. pengukuran ialah pemberian angka kepada objek atau peristiwa mengikut kriteria tertentu dengan menggunakan satu skala yang ditetapkan. khasnya dalam proses pembinaan ujian. Di antaranya ialah ciri kesahan.html 5. Walau bagaimanapun.1 Ujian Diagnostik • Definisi Pengujian bermaksud ‘memperoleh maklumat dengan cara yang objektif dan bersistem’. anatara perkara yang mungkin ditanya ialah hobi murid dan sebabnya mereka berminat dengan hobi itu. pengukuran merupakan cara menggunakan nombor untuk mewakili maklumat yang diperoleh dengan ringkas dan mudah. Banyak perkara yang dijalankan dalam bilik darjah dapat dikategorikan sebagai pengujian. Ujian Diagnostik digunakan untuk mengesan punca kelemahan murid tentang penguasaan kemahiran-kemahiran matematik. Ringkasnya.Senarai kemahiran . Ini bermakna keberkesanan penilaian bergantung kepada segala proses pengujian yang disediakan mengikut prinsip-prinsip tertentu dan diuruskan mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan.

isi kandungan merangkumi kemahiran-kemahiran dalam satu atau beberapa topik matematik yang telah dipelajari oleh murid-murid. Tajuk dan topik yang akan diuji. 3. Dengan adanya JSU. untuk mengesan bidang kelemahan murid-murid dalam penguasaan kemahiran-kemahiran seperti operasi tolak bawah lingkungan 50. dan pemberatannya. JSU merupakan satu jadual dua hala yang membekalkan maklumat mustahak kepada penggubal ujian. guru boleh merancang satu ujian diagnostik dengan soalansoalan yang meliputi semua peringkat kemahiran operasi tolak. Guru boleh menguji murid-murid dengan soalan-soalan yang berkaitan dengan kemahiran-kemahiran yang telah dirujuk daripada senarai kemahiran. Tajuk atau topik pengajaran yang akan diuji. Pembinaan soalan adalah mudah sekiranya hasil pengajaran yang ingin diuji adalah jelas dan JSU telah disediakan. Apabila topik-topik matematik dan aras kemahirannya telah ditentukan. . Kemahiran yang akan diuji. Biasanya. Misalnya. dan pemberatannya. Aras kesukaran soalan. Ia juga dapat diuji secara keseluruhan serta pemberatannya mengikut aras kemahiran dapat dibahagikan secara sepatutnya. Selain itu. Jumlah bilangan item ujian. aras kemahiran hendaklah ditentukan untuk setiap item atau soalan ujian. 4. 4. guru boleh memilih isi kandungan yang hendak diuji. 2. guru boleh menyediakan satu Jadual Spesifikasi Ujian untuk memastikan pemberatan yang wajar bagi topiktopik matematik serta aras kemahirannya sesuai dengan kebolehan murid-murid keseluruhannya. kita dapat memastikan item/soalan yang dibina akan mempunyai ciri-ciri ujian yang baik seperti ciri keesahan dan keboleh percayaan. 2. Kemahiran yang akan diuji. Bilangan item ujian mengikut tajuk. perkara-perkara yang hendak diuji dalam ujian diagnostik ini adalah semua kemahiran asas dalam sesuatu topik atau sesuatu unit pelajaran matematik. Maklumat yang didapati dalam JSU ialah : 1. Biasanya. Penggubal soalan harus mematuhi JPU dalam perkara yang berikut : 1. dan kemahiran. 3.Berdasarkan tujuan ujian. Jenis soalan. Jadual Spesifikasi Ujian (JSU)/ Jadual Penentuan Ujian (JPU) Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) perlu dibentuk untuk membantu penggubal dalam tugas pembinaan item ujian. Adalah ditegaskan bahawa kemahiran-kemahiran yang dipilih sebagai isi kandungan ujian hendaklah berdasarkan senarai kemahiran matematik pemulihan khas.

guru perlu juga berperanan sebagai pengurus. tempat duduk calon hendaklah disusun mengikut peraturan ujian. Pengumpulan murid. tempat hendaklah cukup selesa untuk calon menulis jawapan masingmasing. • Pentafsiran Ujian . dan semuanya telah berada di tempat masing-masing. Peringkat penyelarasan dalam proses pentadbiran ujian meliputi kerja mengutip skripskrip jawapan. 5. Antara tugas yang perlu diuruskan oleh guru dalam bilik darjah ialah : 1. Langkah ini meliputi penyemakan bilangan kertas soalan ujian yang telah disediakan. arahan hendaklah diberikan dengan jelas oleh guru. Calon-calon hanya dibenarkan meninggalkan bilik ujian selepas bilangan kertas-kertas jawapan telah dikira. Semua kertas jawapan hendaklah disemak untuk memastikan bilangan yang telah dikutip adalah betul. Antara tugas yang perlu juga berperanan sebagai pengurus. biasanya 15 minit sebelum ujian bermula. Peringkat pelaksanaan bermula dari masa calon masuk bilik ujian hingga masa tamat ujian. peringkat pelaksanaan dan peringkat penyelesaian. Apabila semua calon telah masuk bilik ujian. Suasana sosial. 2.• Pentadbiran Ujian Peranan utama guru di sekolah ialah sebagai tenaga pengajar. Guru perlulah memberitahu calon tentang masa ujian lima belas minit sebelum ujian berakhir. Peringkat persediaan ialah peringkat sebelum ujian dijalankan. iaitu peringkat persediaan. Rutin bilik darjah. Langkah-langkah pentadbiran sesuatu ujian pada umumnya meliputi tiga peringkat yang utama. Untuk memastikan pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan licin. Guru hendaklah juga memberi arahan kepada semua calon supaya berhenti menulis apabila ujian berakhir. Disiplin bilik darjah. kertas soalan dan kertas menulis akan diedarkan oleh guru. Susunan fizikal bilik darjah. Sebelum ujian bermula. 3. 4. Di samping itu. Sebelum calon mula menjawab soalan. demi mengurangkan kesempatan calon meniru di antara mereka.

Bagi ujian diagnostik matematik. tetapi pada akhirnya. guru yang menggubal soalan hendaklah mencadangkan skema pemarkahan dan digunakan dalam memeriksa kertas jawapan pelajar supaya perbandingan yang sah dapat dijalankan antara pencapaian pelajar dalam item secara keseluruhan. e) Latihan congak dan latihan bertulis harus diadakan selepas aktiviti pengajaran guru. iaitu : a) Aktiviti pengajaran dan pembelajaran harus ditumpukan kepada bidang kelemahan yang telah dikesan. pelbagai jenis alat bantu mengajar perlu digunakan supaya membantu murid-murid memahami konsep yang diperlukan untuk menguasai kemahiran. Guru memeriksa kertas jawapan dan membuat analisis daripada keputusannya. guru merancang aktiviti pemulihan untuk murid-murid lembap. c) Di dalam peringkat permulaan. Soalan-soalan yang diberikan harus daripada mudah kepada susah demi membina keyakinan murid terhadap kebolehan mempelajari matematik. supaya murid itu dapat mengenal pasti kesilapan yang telah dipelajari dahulu. Untuk merancang aktiviti pemulihan dengan berkesan. Apabila guru menandakan sesuatu kertas ujian. • Penyediaan hasil pembelajaran Berdasarkan analisis yang telah dibuat. d) Semua simbol dan istilah matematik harus dikaitkan dengan pengalaman murid atau alat bantu mengajar. Pada peringkat permulaan. Di samping itu guru hendaklah membuat analisis secara individu dan secara berkumpulan untuk mengenalpasti kelemahan-kelemahan dan kekuatan pelajar bagi mengatur langkah-langkah yang wajar. Melalui ujian yang telah dijalankan. murid boleh menggunakan alat bantu mengajar untuk menyelesaikan masalah. mudah b) Langkah penyampaian harus dikembangkan daripada konkrit kepada abstrak daripada kepada susah. guru harus mematuhi beberapa prinsip asas pengajaran pemulihan matematik. mengikut kebolehan dan pengalaman murid. murid harus dapat menyelesaikan masalah itu secara bertulis tanpa alat bantu mengajar. . Apabila bidang kelemahan telah dikenalpasti. guru dapat mengenalpasti kemahiran-kemahiran yang belum dikuasai oleh murid-murid ini. guru boleh merancang aktiviti pemulihan dengan tujuan menolong murid itu membetulkan kesalahannya dan seterusnya menguasai kemahiran menolak dua digit dengan dua digit gandaan 10 tanpa sebarang kesilapan. guru perlulah cuba menandakan kesilapan yang telah dilakukan oleh pelajar tersebut.

. Penilaian ini akan menetukan sama ada objektif pengajaran pemulihan itu tercapai atau tidak. RPI juga menentukan penempatan pendidikan dan perkhidmatan yang diperlukan bagi mencapai matlamat dan objektif.2 Rancangan Pengajaran Individu • Merancang RPI Rancangan Pendidikan Individu dibentuk oleh satu jawatankuasa yang melibatkan pentadbir sekolah. dinyatakan juga tarikh perkhidmatan yang diberi. fizikal. persepsi. RPI perlu dibentuk bagi setiap murid dengan keperluan khas dalam tempoh 30 hari ataupun satu bulan dari tarikh murid itu ditentukan ketidakupayaannya. penamatan ataupun penambahan perkhidmatan. vokasional. • Melaksanakan RPI Pada peringkat permulaan RPI. Semua data disertai dengan penerangan yang menjelaskan fungsi murid. komunikasi. kemahiran urus diri. Matlamat dan objektif ini dibentuk oleh mereka yang terlibat dalam perancangan dan bagi murid dengan keperluan khas itu. Matlamat yang dinyatakan menggambarkan pengetahuan berkaitan fungsi semasa murid dalam kemahiran. disokong dengan data yang relevan daripada penilaian formal dan informal serta pemerhatian. Di dalam RPI. sosial. guru. Pembentukan RPI perlu dilakukan sebelum penempatan sebenar dilakukan. tingkah laku. dan sebelum murid menerima sebarang perkhidmatan yang sesuai atau pun diberi pendidikan khas. Semua RPI perlu disemak dan dikaji sekurang-kurangnya setahun sekali oleh jawatankuasa RPI tetapi ibubapa dan guru dapat memohon supaya semakan dilakukan dengan lebih kerap. Persetujuan ibu bapa perlu diperolehi bagi sebarang perubahan. Pencapaian semasa bagi murid adalah satu kenyataan bertulis yang menerangkan berkenaan kekuatan. kemahiran seterusnya dan anggaran bagi kadar pembelajaran murid itu. Rancangan Pendidikan Individu ini mengandungi matlamat dan objektif berdasarkan pencapaian sedia ada bagi murid dan keperluan khas itu. Oleh itu. Matlamat dan objektif ini dibentuk oleh mereka yang terlibat dalam perancangan dan penyediaan perkhidmatan. ibu bapa dan juga murid itu sendiri jika difikirkan sesuai. penambahan ataupun perubahan matlamat dan objektif. penambahan ataupun perubahan penempatan dan perubahan penyertaan murid dalam aktiviti pendidikan.f) Aktiviti penilaian harus diberikan kepada murid selepas aktiviti latihan bertulis dalam kelas. jawatankuasa perlu melibatkan pihak yang terlibat dalam aspek penilaian ataupun orang yang mempunyai pengetahuan dalam prosedur penilaian yang dijalankan terhadap murid dengan keperluan khas. Semakan bagi RPI perlu dilakukan dari semasa ke semasa apabila berlakunya perubahan dalam perkhidmatan yang diberi. penambahan ataupun penamatan perkhidmatan. Maklumat ini adalah maklumat terkini. 5. guru perlu merancang dan menyediakan masalah matematik secara bertulis. kelemahan dan stail pembelajaran murid dalam bidang akademik.

Melalui aktivitipenilaian. guru dapatmemastikan perkembangan potensi individu secara menyeluruh agar selaras denganFalsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK).RUMUSAN Dalam menyediakan ujian yang baik dan berkesan. Ia dapat memudahkan guru dalammembina dan menganalisis soalan dari aras rendah ke aras tinggi. Ia juga boleh digunakan untuk menentukan kesahandan kebolehpercayaan ujian dari segi kandungan. ia sudah pasti sedikit sebanyakakan membantu kita untuk memilih jenis item yang diperlukan atau jenis soalan yangbersesuaian dengan keupayaan pelajar-pelajar kita. Dengan adanya Jadual Spesifikasi Ujian(JSU). guru perlu memahami dan mengetahui araskemahiran yang terdapat dalam Taksonomi Bloom.Dalam pembinaan soalan mengikut aras. . Bagi soalan objektif kebanyakannya menggunakan aras yang rendah dan sederhana.Sebagai seorang guru. mutu dan aras kesukaran sesuatu ujian dari semasa ke semasa walaupun ianyadibina oleh orang yang berlainan. Ujian yang dilaksanakan oleh guru dapatmemberikan tentang kesan pembelajaran untuk tempoh yang pendek mahupun jangkawaktu yang lebih panjang. kita sudah semestinya perlu melalui satu proses membuatpemilihan jenis item atau soalan untuk ujian pencapaian tertentu seperti pencapaianakademik pelajar di mana ia agaknya rumit dan susah. manakala soalan eseilebih kepada aras tinggi seperti sintesis dan penilaian.Hal ini demikian kerana guru yang lebih arif tentang bidang yang telah diliputi sepanjangpengajaran dan pembelajaran berlangsung. begitu juga dalam membina itemtersebut.Pembinaan Jadual spesifikasi Ujian penting kepada guru supaya dapat menstabilkantaraf. guru merupakan penggerak utama.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful