Jadual Spesifikasi Ujian

http://caeser-rio.blogspot.com/2012_08_01_archive.html

Penggubalan sesuatu kertas ujian perlu mengikut spesifikasi ujian yang ditetapkan. Banyak pertimbangan yang harus dibuat semasa menyediakan soalan ujian. Ujian sebaiknya mewakili keseluruhan sukatan pelajaran, yang mungkin merangkumi komponen pengetahuan, kemahiran, dan sikap yang telah ditetapkan. Pertimbangan ini dibuat bagi memastikan para pelajar diuji dengan menggunakan soalan yang relevan dengan sukatan pelajaran atau objektif pengajaran yang telah disampaikan di dalam kelas. Penggubalan kertas ujian perlu mengikuti pelbagai proses, termasuk penyediaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU). JSU adalah sebuah jadual yang menggambarkan ciri sesuatu ujian dari segi kandungan iaitu konstruk yang ditaksir, pemberatan setiap konstruk, konteks, san pemberatan taburan aras kesukaran. Tujuan JSU disediakan adalah untuk menghasilkan set soalan yang lebih berkualiti berbanding soalan yang hanya disediakan secara spontan dan tidak mengikuti aras ilmu. Selain itu, penyediaan JSU dapat membantu menghasilkan soalan yang mempunyai kesahan dan keutuhan. Langkah Pembinaan JSU Terdapat empat langkah yang perlu dijadikan panduan semasa membina Jadual Spesifikasi Ujian ini. Langkah-langkah tersebut dijelaskan dalam rajah berikut:

dan paksi yang ketiga adalah paksi wajaran yang mengandungi peratus pemberatan setiap tajuk dan bilangan soalan. Lazimnya aras pengetahuan dan kemahiran diasaskan kepada pembahagian yang dibuat oleh Bloom dan rakan-rakannya dalam kajian mereka. Analisis objektif pengajaran ini juga untuk menentukan tahap kesukaran mana yang perlu diuji. Jumlah soalan adalah penting kerana ia mempengaruhi kebolehpercayaan dan kesahan sesuatu ujian. Kebolehpercayaan ujian adalah keupayaan sesuatu ujian memberi markah yang sama. kita seharusnya dapat menggubal dan membentuk soalan yang sesuai berdasarkan tajuk.Rajah : langkah pembinaan JSU Langkah yang pertama adalah mengkaji sukatan pelajaran untuk memperoleh maklumat yang menyeluruh tentang kurikulum yang telah dibina. pengetahuan dan kemahiran yang perlu diuji. penentuan jumlah soalan juga perlu mengambil kira masa ujian. kemampuan bahasa murid dan lain-lain. jenis soalan. sekiranya pelajar menjawab semula ujian tersebut. Kandungan sukatan pelajaran perlu dianalisis untuk menentukan kepentingan tiap-tiap tajik kandungannya. Langkah yang ketiga adalah menentukan jenis soalan yang sesuai. Langkah yang kedua adalah menganalisis objektif pengajaran. paksi kedua adalah paksi kemahiran yang biasanya mengandungi aras kemahiran. Langkah yang keempat dalam pembinaan JSU adalah menentukan bilangan soalan. Kesahan pula bermaksud keupayaan sesuatu soalan mengukur apa yang telah digariskan. Selain memberi perhatian kepada kebolehpercayaan dan kesahan ujian. Kepentingan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) . Maklumat-maklumat di atas adalah penting kepada penggubal kertas kerana ujian dan pembina soalan ujian untuk menentukan jenis dan bilangan soalan ujian yang perlu dibina. peringkat atau aras kemahiran seterusnya membina soalan yang bersesuaian dengan isi pengajaran dan tahap kecedasan murid. Antara aspek yang dikaji ialah skop dan kedalaman pengajaran bagi sesuatu tajuk. yang bergantung pada objektif pengajaran. Sukatan pelajaran perlu untuk dianalisis untuk melihat sejauh mana kompleksiti sesuatu tajuk dan masa pengajaran yang diperuntukkan masabagi sesuatu tajuk bermain tersebut. Lazimnya JSU mengandungi tiga paksi utama iaitu paksi kandungan yang biasanya mengandungi tajuk atau subtajuk. Setelah menentukan domain objektif pengajaran dan peringkat objektif pengajaran yang ingin diukur. dan kesukaran ujian. Pendekatan yang telah diambil oleh guru dalam pengajaran sesuatu tajuk dan kepentingan bandingan diantara satu tajuk dengan tajuk-tajuk lain juga diamabil kira. Jumlah soalan harus mencukupi untuk mewakili kandungan pengajaran domain objektif pengajaran dan peringkat objektif pengajaran yang hendak diukur. panjang soalan. Objektif pengajaran ini dianalisis untuk menentukaan pelajaran. Berdasarkan penganalisaan inilah JSU dibina.

JSU mempunyai peranan yang penting. Dalam sesebuah penilaian. Rumusan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) merupakan aspek penting dalam penyediaan sesuatu ujian. Selain dapat mengelakkan ujian yang dibina secara sembarangan. menulis item ujian. JSU akan menjamin kesahan dan kebolehpercayaan soalan. Antara kepentingan penyediaan JSU adalah seperti dapat membina dan menyediakan soalan ujian secara lebih terangcang dan sistematik. . Maka dengan itu. Cara yang baik untuk merancang sesuatu ujian adalah dengan menyediakan JSU yang merupakan rancangan persediaan item atau soalan. Membina Item Ujian Membina Item Ujian Terdapat lima langkah am dalam pembinaan item ujian iaitu yang pertama menyediakan JSU. menyemak item ujian. Pembinaan JSU juga dapat menstabilkan taraf dan aras kesukaran ujian dari semasa ke semasawalaupun dibina oleh pembina solan yang berbeza. ini berdasarkan kesahan dari segi pensampelan sukatan pelajaran dapat dijamin.JSU yang lengkap dibina dengan baik akan sangat membantu penggubal kertas ujian dan pembina item soalan ujian. Soalan yang akan dibina juga pastinya mengikuti taburan tajuk secara seimbang dan meliputi keseluruhan pelajaran. Keseluruhan langkah am penyediaan item ujian ini dapat disimpulkan seperti rajah berikut . menilai item ujian dan membuat kajian rintis terhadap keseluruhan item. perbandingan dapat dibuat diantara satu ujian dengan ujian yang lain. Ujian yang tidak mempunyai perancangan yang rapi biasanya tidak mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi.

Semakan dan penilaian ini perlu bagi memastikan perkara-perkara seperti arahan menjawab dalam bahasa yang digunakan dalam soalan adalah mudah difahami oleh murid. soalan dan kehendak soalan adalaj jelas dan soalan mengandungi maklumat yang cukup untuk murid menjawab soalan. iaitu mengkaji sukatan pelajaran. Kajian rintis di sini bermaksud kajian awal tentang kesesuaian item-tem kepada murid yang setara dari segi keupayaan dengan murid sasaran. item-item ini perlu disemak dan dinilai. Selepas semua item ujian siap ditulis. menganalisis objektif pengajaran. Selepas semua item ujian disemak oleh penulisnya. Semakan ini perlu dibuat untuk memastikan perkara-perkara seperti arahan menjawab yang kurang tepat. kajian rintis dibuat terhadap keseluhan item/ kertas ujian. Sebaik sahaja siap menyediakan JSU.rajah : langkah penyediaan item ujian Langkah awal dalam pembinaan item ujian ialah menyediakan JSU seperti yang telah dijelaskan sebelum ini. bahasa soalan yang sukar difahami dan soalan yang tidak mengandungi klue ini tidak terjadi. sebaiknya. Selepas semua item ujian disemak dan dinilai oleh pakar mata pelajaran. menentukan jenis soalan dan menentukan bilangan soalan. Soalan-soalan yang dibina adalah mencakupi dan seimbang untuk mengukur kandungan dan objektif pengajaran yang ditetapkan. Tujuan utama penyediaan JSU ialah supaya item-item ujian yang dibina itu mewakili keseluruhan kandungan pelajaran mengikut domain dan peringkat objektif pengajaran yang ditentukan sebelum pengajaran. kita perlu menyemak semua item tersebut. Posted by Caeser Rio at 20:20 No comments: Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Facebook Links to this post Labels: Bmm 3103 . kita telah bersedia untuk membina dan menulisitem-item ujian.

· Melibatkan semua atau sebahagian besar murid dalam kelas secara efektif. · Merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang tersusun dan sistematik bersesuaian dengan tahap keupayaan murid. mengumpul. Pengujian dapat dianggap sebagai proses penyerahan set soalan yang piawai yang perlu dijawab. merekod. memberi skor dan menginterpretasi maklumat tentang pembelajaran seorang pelajar bagi sesuatu tujuan. PENTAKSIRAN Definisi Pentaksiran merupakan satu proses mendapatkan malumat dan seterusnya membuat penghakiman serta pertimbangan tentang produk sesuatu proses pendidikan. Aktiviti pentaksiran dijalankan secara berterusan. Tujuan Pentaksiran • · Proses mendapatkan gambaran tentang prestasi seseorang dalam pembelajaran • · Menilai aktiviti yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran • • • • • · Mendapatkan maklumat secara berterusan tentang pengajaran dan pembelajaran memperbaiki pengajaran-pembelajaran.PENGERTIAN KONSEP PENTAKSIRAN. PENGUJIAN DAN PENILAIAN. · Memperbaiki pengajaran dan pembelajaran PENGUJIAN Definisi Proses/prosedur yang sistematik bagi mengukur pencapaian pelajar yang biasanya dibuat secara bertulis. atau satu set instrumen bersama satu prosedur yang sistematik bagi mengukur sampel tingkah laku atau perubahan seseorang individu atau pelajar. Tujuan pengujian ialah untuk menentukan pencapaian pelajar dalam sesuatu sesi pembelajaran. Pentaksiran juga merupakan satu proses untuk mendapatkan gambaran tentang prestasi pembelajaran seseorang dalam sesuatu subjek atau aktiviti pembelajaran. Dari konteks pendidikan pentaksiran merupakan satu episod dalam proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai. · Merancang dan melaksanakan aktiviti tindak susul yang berkesan. Menurut Cronbach (1970) .

Contoh skala bernombor ialah angka 30/100 untuk ujian penglihatan. Pengujian menjelaskan tahapberapa baiknya prestasi pelajar yang diuji. PENILAIAN Definisi Penilaian merupakan satu proses untuk menghasilkan nilai kuantitatif untuk menentukan peringkat pencapaian dan kedudukan dalam pembelajaran. Proses pengujian lazimnya bermula dengan peringkat persediaan. malah sama pentingnya dengan penguasaan guru terhadap kurikulum yang diajar bagi menjamin keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. 1991) yang menegaskan bahawa: “Ujian adalah suatu cara untuk mendapatkan contohan perlakuan yang diperlihatkan oleh murid di dalam keadaan yang dikawal atau ditentukan. 100/120 untuk ujian kecerdasan (IQ Test) dan 80/100 bagi ujian pencapaian bagi sesuatu mata pelajaran seperti Sains. yang bertujuan untuk memberi maklumat tentang pencapaian akademik. Kesimpulannya. (dipetik dari Raminah. satu ukuran yang disebut sebagai “markah” akan diberikan kepada pelajar tersebut. Penilaian merangkumi aspek pengujian dan pengukuran. Kepentingan pengujian bagi mengukur perubahan tingkah laku pelajar seperti yang dinyatakan di atas. pengesanan hasil pengajaran dan pembelajaran boleh dibuat melalui pengujian. (Raminah 1991:2). kemahiran atau sikap. dikukuhkan oleh Milagros 1981. kecekapan guru membangunkan alat pengujian amat penting. atau satu sistem yang berkategori”. atau “rabun warna” bagi ujian penglihatan. Manakala contoh sistem berkategori pula ialah “ekstrovert” atau “introvert” bagi ujian personaliti.“Ujian ialah satu prosedur yang sistematik untuk memerhati perlakuan atau tingkah laku seseorang individu dan menjelaskannya dengan batuan skala bernombor. diikuti pelaksanaan/ pentadbiran ujian dan berakhir dengan pemeriksaan skrip jawapan. Hasil daripada pemarkahan jawapan pelajar. yang dilaksanakan guru dalam bilik darjah. Penilaian juga dapat didefinisikan sebagai satu proses/prosedur yang sistematik bagi membuat pertimbangan dalam menafsir hasil pengukuran. . Justeru. pengukuran dan penilaian yang tepat. Maklumat yang diperoleh daripadanya akan dijadikan dasar untuk membuat penilaian atau pengadilan”.kemahiran atau sikap yang ingin disampaikan guru. Melalui pengujian inilah seseorang guru mengetahui sama ada pelajar-pelajarnya telah menguasai pengetahuan.

yang memerlukan aktiviti pengayaan dan pelajar yang lemah yang memerlukan aktiviti pemulihan. guru dapat mengenal pasti pelajar yang cepat/cergas. guru akan menyelidik punca masalah tersebut. memuaskan. Dengan itu. Penilaian yang dijalankan sepanjang tempoh pengajaran dan pembelajaran akan memperlihatkan kemajuan pelajar dalam jangka masa tertentu. sama ada pada tahap yang sangat memuaskan. Pengesanan kemajuan pelajar secara berterusan ini akan memberi maklum balas kepada guru tentang masalah yang dihadapi pelajar. Maklumat berkenaan akan digunakan guru untuk mengubah pendekatan pengajaran atau menyediakan latihan yang khusus supaya masalah yang dihadapi pelajar dapat diatasi. Daripada penilaian yang dijalankan juga. pengukuran dan penilaian Diagnosis Penilaian yang dijalankan oleh guru dalam bilik darjah akan dapat memberikan maklum balas kepada guru tentang tahap penguasaan pelajar terhadap pengetahuan dan kemahiran yang telah diajar.Perkaitan pengujian. Selain itu. Guru juga perlu membuat keputusan sama ada untuk mengubah strategi pengajaran. Adakah pelajar mempunyai masalah dalam mempelajari dan menguasai pengetahuan dan kemahiran yang telah diajar? Sekiranya pelajar menghadapi masalah.lemah atau tidak ada sebarang kemajuan langsung. sederhana. guru dapat mengenal pasti kemajuan seseorang pelajar. supaya ia lebih bersesuaian dengan keperluan pelajar atau mengulang pelajaran dengan menggunakan strategi yang sama dan sebagainya. penilaian ini juga dapat memberi maklum balas tentang masalah yang dihadapi pelajar dalam pembelajaran. Tanpa .

sederhana atau gagal. . Pihak sekolah akan dapat menentukan keupayaan keseluruhan seseorang pelajar berdasarkan pencapaian yang ditunjukkan dalam peperiksaan yang diduduki untuk tindakan selanjutnya. tujuan penilaian juga ialah untuk memilih dan menempatkan pelajar mengikut aliran tertentu. perbendaharaan kata dan sebagainya. seperti pemilihan dan penempatan. Pencapaian Penilaian yang dijalankan pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran dapat memberikan maklumat tentang tahap penguasaan para pelajar terhadap pengetahuan. misalnya pada akhir Tahun 6 (UPSR). Selain itu. Contohnya. Sekiranya penguasaan mereka berbeza. seperti tatabahasa. Misalnya. iaitu motivasi daripada dalam diri pelajar itu sendiri. tujuan penilaian ialah untuk memilih dan menempatkan pelajar mengikut penguasaan pengetahuan dan kemahiran mereka.bantuan khas ini. Tingkatan 3 (PMR) dan Tingkatan 5 (SPM). Dalam keadaan ini. Penilaian pada peringkat ini lebih bercorak formal dengan tujuan akhirnya untuk memberi sijil kepada pelajar. Selain memulakan sesi pengajaran. Bimbingan dan kaunseling Penilaian juga dapat digunakan untuk tujuan bimbingan dan kaunseling kepada pelajar yang memerlukannya. seperti cemerlang. Misalnya. penilaian yang dijalankan pada akhir tempoh pengajian. Pemilihan dan Penempatan Penilaian adalah penting sebelum pengajaran dan pembelajaran bermula kerana guru perlu meninjau sejauh manakah pelajar-pelajarnya menguasai pengetahuan dan kemahiran asas kepada tajuk yang hendak diajar. Selain itu. Hasil penilaian ini akan menunjukkan pencapaian akademik pelajar mengikut gred yang diberikan. adalah bertujuan untuk menentukan gred pencapaian para pelajar secara keseluruhan. guru perlu menempatkan mereka mengikut tahap penguasaan masing-masing dan seterusnya merancang dan melaksanakan pengajaran mengikut keperluan mereka yang berbeza-beza itu. pelajar-pelajar akan terus menghadapi masalah dan akibatnya mereka akan terus ketinggalan dalam pembelajaran. Setiap pelajar sepatutnya mempunyai motivasi untuk belajar dan ia mungkin bersifat intrinsik/dalaman. guru juga dapat memilih pelajar untuk dikelompokkan dalam sesuatu kumpulan berasaskan tahap penguasaan mereka. Maklumat ini penting untuk guru membuat keputusan dalam menentukan peringkat yang bersesuaian untuk memulakan pengajaran. keputusan pelajar yang cemerlang dalam mata pelajaran sains memungkinkan ditempatkan dalam aliran sains atau mengikut kecenderungan seseorang murid berkenaan. perlu mengetahui aspek pengetahuan dan kemahiran manakah yang telah mereka kuasai. kemahiran dan sikap yang ingin disampaikan guru. seseorang guru Bahasa Melayu yang akan mengajar pelajar bukan penutur asli bahasa Melayu.

Membantu guru dalam membuat perbandingan antara seseorang pelajar dengan rakanrakannya atau antara kelas tersebut dengan kelas yang lain. Membuat perbandingkan pencapaian pelajar dalam subejk tersebut dengan pencapaian dalam subjek lain. 7. 4. Melalui ujian penilaian yang dilakukan guru dapat berusaha meningkatkan keberkesanan pengajaran mereka. Menentukan pelajar yang tinggi keupayaannya dan yang amat lemah keupayaannya dan lemah pencapaiannya 5.mereka yang belajar disebabkan ingin mengetahui sesuatu dengan mendalam. Pelajar berpeluang mengetahui kelemahan dalam sesuatu kemahiran atau bidang dan segera memperbaikinya. 3. Selain motivasi yang bersifat intrinsik ini. terdapat pula motivasi yang bersifat ekstrinsik/luaran. Tujuan lain Penilaian Ujian 1. akan memperoleh pencapaian yang baik dan seterusnya akan dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. 8. Membantu guru dalam menentukan pengayaan dan pemulihan bagi pelajar yang berkenaan. . Membolehkan guru menilai bahan-bahan dan teknik serta kaedah pengajaran mereka. seperti dorongan daripada ibu bapa/rakan sebaya atau nasihat daripada guru/guru besar. Membantu guru dalam membuat jangkaan terhadap potensi atau bakat pelajar terhadap pembelajaran. 2. Membantu guru mengetahui keupayaan penguasaan pelajar. iaitu motivasi daripada luar. 9. 6.

Secara khususnya. lisan dan penulisan. sementara pengetahuan dan sikapnya boleh diukur melalui temubual. mendiskriminasikan. mendapatkan maklumat secara berterusan tentang pengajaran dan pembelajaran serta membantu guru untuk membaiki pengajaran dan pembelajaran. Justeru. ketiga-tiga istilah berkenaan mempunyai makna yang spesifik dan ketiga-tiganya mempunyai perbezaan.pentaksiran merangkumi aktiviti menghurai. misalnya. Pentaksiran yang baik dapat dinilai melalui beberapa ciri seperti . Pentaksiran juga dapat digunakan untuk menilai aktiviti yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran. Keobjektifan iaitu berdasarkan ketepatan seseorang pemeriksa memeriksa skrip jawapan. Ketinggian fizikal seseorang boleh diukur secara tepat dengan . kemahiran melukis seseorang murid boleh diukur melalui pemerhatian atau pencerapan. Pengujian. merekod. Petaksiran boleh juga dibuat tanpa menggunakan pengujian. dan menepati tujuan mengadakan sesuatu ujian. Pentaksiran adalah bertujuan sebagai salah satu proses mendapatkan gambaran tentang prestasi seseorang dalam pembelajaran. Pengukuran merupakan suatu proses kuantifikasi dengan memberi nilai angka kepada kewujudan sesuatu ciri dan atribut. Dalam dunia pendidikan. iv. Pentaksiran Pentaksiran adalah suatu proses yang meliputi pelbagai kaedah untuk menentukan tahap sesuatu ciri atau atribut yang diperolehi seseorang individu. ii Kebolehtadbiran susulan iaitu berdasarkan kelicinan dan kerja-kerja yang dilaksanakan secara berpusat atau berasaskan sekolah. Terdapat beberapa kaedah yang biasa digunakan dalam menjalankan pentaksiran iaitu seperti pemerhatian. Pentaksiran tidak bersifat mutlak. Pengujian dan Penilaian Secara menyeluruh. memberi skor dan mengintepretasi pembelajaran seseorang murid. manakala pengujian pula merupakan salah satu daripada kaedah tersebut. dengan mengambil kira semua faktor yang boleh mempengaruhi guru dalam membuat sesuatu keputusan dengan tepat. kewujudan ciri “penguasaan” sesuatu isi kursus yang diajar oleh pensyarah pada pelajar dikuantifikasikan dengan memberi skor ujian. Seterusnya. pengukuran keupayaan mental seseorang sudah tentu lebih sukar diukur secara tepat berbanding ketinggian fizikalnya. kita boleh menganggapkan pentaksiran sebagai proses untuk mendapatkan sesuatu ukuran dengan menggunakan kaedah tertentu. Menyeluruh iaitu mengandungi soalan-soalan yang mewakili semua objektif yang penting. guru dapat merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang tersusun dan sistematik bersesuaian dengan tahap keupayaan murid.Konsep Pentaksiran. Dalam pengajaran dan pembelajaran di universiti. Sering kali istilah ini digunakan secara bertukar ganti. i. Guru dapat melibatkan semua atau sebahagian besar murid dalam kelas secara efektif dan dapat merancang serta melaksanakan aktiviti tindakan susulan yang berkesan. penilaian pendidikan mencakupi aspek-aspek hasil pengajaran dan pembelajaran dan juga hasil program pengajian berbanding matlamatnya. Sebagai contoh. Melalui pentaksiran yang dijalankan. iii Kemudahtafsiran berdasarkan calon iaitu bergantung tentang maklumat tentang calon skor. penilaian yang sistematik. pengukuran dan penilaian adalah beberapa konsep penting dalam dunia pendidikan.

Justeru. Tahap penguasaan pelajar biasanya dikuantifikasikan dengan memberi skor kepada jawapan yang diberi. mentadbir ujian berkenaan dengan betul dan mentafsir dapatannya dengan tepat. Justeru. Seterusnya. maka sudah pastilah ukuran yang diperoleh juga tidak tepat. Ujian digunakan bagi mengukur ‘penguasaan’ pelajar dalam sesuatu kursus. Dengan mengadakan penilaian. Memandangkan ujian merupakan alat ukur yang sering digunakan untuk mendapatkan bukti empirik bagi tujuan penilaian pengajaran dan pembelajaran di universiti. Proses pengujian lazimnya bermula dengan peringkat persediaan. Jika alat yang digunakan mempunyai kecacatan. Penilaian juga dapat dianggap sebagai satu cara untuk mendapatkan bukti yang tepat tentang . yang dilaksanakan guru dalam bilik darjah. Ujian mengandungi satu set tugasan (dalam bentuk tugasan) yang berdasarkan sesuatu kursus bagi merangsang pelajar untuk ‘menunjukkan’ tahap penguasaan mereka dalam kursus berkenaan. Hasil daripada pemarkahan jawapan pelajar. kemahiran atau sikap yang ingin disampaikan guru.menggunakan alat ukur yang tepat seperti penggunaan pembaris. ia akan membolehkan kita membuat anggaran. seseorang pelajar yang mendapat skor 90 tidak boleh dianggap mengetahui dua kali ganda daripada pelajar yang mendapat skor 45. Seseorang pelajar yang mendapat skor sifar pula tidak juga boleh dianggap sebagai tidak mempelajari/ mengetahui tentang sesuatu pelajaran yang diajar guru. Satu daripada cara-cara memastikan ini berlaku ialah dengan menjalankan pengujian yang berkualiti. Ujian adalah alat ukur. Pengujian Pengujian merupakan proses mengaturkan satu siri tugasan untuk diselesaikan supaya pemerhatian tepat dibuat tentang penguasaan pelajar dalam sesuatu kursus di universiti. sama ada matlamat yang telah ditetapkan itu tercapai atau sebaliknya. Melalui pengujian inilah seseorang guru mengetahui sama ada pelajar-pelajarnya telah menguasai pengetahuan. pengesanan hasil pengajaran dan pembelajaran boleh dibuat melalui pengujian. kecekapan guru membangunkan alat pengujian amat penting. pengukuran dan penilaian yang tepat. Ini jelas menunjukkan ukuran aspek-aspek berkenaan bukanlah petunjuk yang tepat sebagaimana ukuran ketinggian fizikal pelajar menggunakan pembaris. Pengujian menjelaskan tahap berapa baiknya prestasi pelajar yang diuji. malah sama pentingnya dengan penguasaan guru terhadap kurikulum yang diajar bagi menjamin keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Kesimpulannya. satu ukuran yang disebut sebagai “markah” akan diberikan kepada pelajar tersebut. Penilaian Penilaian adalah konsep yang telah digunakan dalam pelbagai bidang. seseorang guru perlu menggunakan alat yang tepat bagi menjalankan pentaksiran yang tepat. tumpuan perlu diberi bagi membina ujian yang bermutu. Penilaian dilakukan kerana mempunyai matlamat tersendiri. walaupun skor 90 itu dua kali ganda 45. diikuti pelaksanaan/pentadbiran ujian dan berakhir dengan pemeriksaan skrip jawapan. Kita perlu memastikan penilaian terhadap keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dapat dilakukan dengan sempurna dan boleh dipertahankan.

Oleh yang demikian perbezaan konsep pengujian.sesuatu perkara. Perbandingan Pengujian. pendekatan yang digunakan. penilaian dapat menyelesaikan masalah tentang pencapaian matlamat yang ditetapkan. tentang persoalan yang ingin diselesaikan. dalam pendidikan. anda mungkin sering kali berhadapan dengan pelbagai masalah. kita akan dapat merancang langkah-langkah dengan lebih teratur dan sistematik bagi mendapatkan maklumat yang tepat. Maklumat dan bukti ini amat penting dalam menyelesaikan sesuatu masalah.pengujian. individu atau murid Tujuan Bagi membuatUntuk menentukanMemberi maklumat pengelasan terhadappencapaian terhadaptentang pencapaian pencapaian dansesuatu pembelajaran objektif pembelajaran. Dengan memahami konsep pengujian. teknik dan starategi yang akan digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam membuat penilaian. Penilaian dan Pentaksiran Secara umumnya pengujian. Secara menyeluruh. penilaian dan pentaksiran ialah: perbandingan Pentaksiran pengujian penilaian Definisi Sebuah proses yangSatu alat yang sistematikSebuah proses menentukan untuk menilai dan mengukurmenentukan perubahan peringkat perubahan dalam sesuatutingkah laku dan pencapaian danaspek tingkah laku. penilaian pendidikan mencakupi aspek-aspek hasil pengajaran dan pembelajaran dan juga hasil program pengajian berbanding matlamat asalnya. mutu. Walaubagaimanapun pengukuran. kualiti atau harga bagi sesuatu benda atau perkara. Dalam keadaan ini kita boleh mengatakan guru sebenarnya mengukur pencapaian pelajar melalui ujian yang dijalankan.penilaian dan pentaksiran digunakan untuk menentukan tindakan susulan yang harus dilakukan oleh pihak tertentu untuk penambahbaikan dalam aspek kaedah. menulis dan mengira (3M) di kalangan murid sekolah rendah. Selain menggunakan data kuantitatif. seperti menguasai kemahiran membaca. Penilaian boleh dianggap sebagai proses membuat pertimbangan atau keputusan dalam memberikan nilai. Banyak definisi telah diberikan kepada istilah “penilaian”. Misalnya. kedudukan dalam Kaedah mengajar dan . pengukuran dan penilaian. penilaian juga boleh dibuat dengan menggunakan data berbentuk kualitatif seperti yang diperoleh daripada pemerhatian atau temubual. Misalnya. siapa yang perlu mendapatkan maklumat dan sebagainya. apakah bukti yang dianggapkan mencukupi atau bagaimana cara mendapatkan maklumat. membuat pertimbangan prestasi seseorang nilai. penilaian dan pentaksiran mempunyai konsep yang berbeza dan setiap daripadanya mempunyai hasil yang berlainan dalam membantu proses pentaksiran dijalankan secara keseluruhannya. Tindakan susulan guru ialah menilai ukuran pencapaian tersebut dengan menggunakan keputusan ujian itu bersama maklumat lain yang berkaitan.

serta memberi gred menjalankan pemeriksaan Kemudian proses terhadap set ujian yanginterpretasi dijalankan telah dijalankan.pembelajaran kurikulum. Pentaksiran dalam Matematik . Bentuk Rumusan Kesimpulannya pengujian. kaedah dan mengesan kelemahan pelajar. pengukuran dan penilaian yang tepat dan berkesan yang dijalankan oleh guru di bilik darjah membantu guru dalam mempertingkatkan pencapaian pengajaran dan pembelajaran yang berkesan serta membantu guru dalam memperkembangkan lagi teknik. sebelim melapor dapatan kajian dan tindakan. Masa Selepas sesiSelepas sesi pembelajaran Boleh dijalankan pembelajaran sebelum. dijalankan dan melakukan ujian dan kemudianMelakukan pentadbiranproses pengukuran dan mencatat atausemasa menjalankan ujianpenganalisaan semasa merekod markahdan seterusnyapengukuran dilakukan. semasa atau selepas sesi pembelajaran liputan Terhad kepadaTerhad kepada sesuatuMenyeluruh terhadap sesuatu peringkatkemahiran atau sesuatu pembelajaran pembelajaran pembelajaran yang telahsehingga kepada disampaikan keseluruhan sesebuah kurikulum keputusan Menunjukkan Menunjukkan prestasiMenunjukkan pencapaian pencapaian secarasesuatu kemahiran ataukeseluruhan seseorang relatif penguasaan pembelajaranindividu namun tidak yang spesifik hanya menggambarkan kebaikan individu tersebut. 1. Set ujian bertulisPemerhatian Jadual dengan markah danUjian lisan Gred berdasarkan teknik gred Ujian bertulis perangkaan Proses Menjalankan prosesMenyediakan set ujianMenentukan kaedah perlaksanaan pengujian berdasarkan cara ujianpengukuran yang ingin menggunakan setyang ingin dijalankan.

Walau bagaimanapun. anatara perkara yang mungkin ditanya ialah hobi murid dan sebabnya mereka berminat dengan hobi itu. penilaian bergantung kepada data daripada keputusan pengujian.html 5. penilaian yang tepat adalah hasil daripada perancangan dan perlaksanaan pengujian dengan cara yang betul. pengujian merupakan alat pengukuran utama dalam penilaian. ramai guru meminta murid-muridnya mengisi maklumat peribadi dalam suatu borang itu. khasnya dalam proses pembinaan ujian. Pengujian biasanya melibatkan pengukuran. pengukuran biasanya melibatkan pemberian markah kepada maklumat yang diperoleh. kebolehtadbiran dan kemudahtafsiran. keobjektifan.1 Ujian Diagnostik • Definisi Pengujian bermaksud ‘memperoleh maklumat dengan cara yang objektif dan bersistem’. Penggunaan nombor dalam pengukuran dirujuk dalam definisi pengukuran oleh Stevens (1951). Berdasarkan kepada keputusan ujian diagnostik ini. Banyak perkara yang dijalankan dalam bilik darjah dapat dikategorikan sebagai pengujian. pengukuran merupakan cara menggunakan nombor untuk mewakili maklumat yang diperoleh dengan ringkas dan mudah. Persoalan seperti itu boleh dikategorikan sebagai pengujian. Mengikut Stevens. pengukuran ialah pemberian angka kepada objek atau peristiwa mengikut kriteria tertentu dengan menggunakan satu skala yang ditetapkan. kebolehpercayaan. Di antaranya ialah ciri kesahan. Oleh itu. Dengan perkataan lain. Pengukuran tidak semestinya melibatkan maklumat yang diperoleh dalam bentuk nombor. guru dapat merancang aktiviti pengajaran pemulihan dengan lebih berkesan. • Pembinaan Ujian Sebagaimana yang kita ketahui. Ini bermakna keberkesanan penilaian bergantung kepada segala proses pengujian yang disediakan mengikut prinsip-prinsip tertentu dan diuruskan mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan.http://allaboutpemulihan. Ringkasnya.blogspot. Ujian Diagnostik digunakan untuk mengesan punca kelemahan murid tentang penguasaan kemahiran-kemahiran matematik. Terdapat beberapa aspek yang boleh diuji dalam ujian diagnostik iaitu dari aspek pengamatan penglihatan dan pendengaran dan angka. Contohnya. . dalam bilik darjah.com/2011/10/pentaksiran-dalammatematik. Sesuatu ujian yang dikatakan baik dan bermutu tinggi mengandungi beberapa ciri yang istimewa.Senarai kemahiran .

Pembinaan soalan adalah mudah sekiranya hasil pengajaran yang ingin diuji adalah jelas dan JSU telah disediakan. 4. kita dapat memastikan item/soalan yang dibina akan mempunyai ciri-ciri ujian yang baik seperti ciri keesahan dan keboleh percayaan. Jenis soalan. Tajuk dan topik yang akan diuji. Dengan adanya JSU. Apabila topik-topik matematik dan aras kemahirannya telah ditentukan. Biasanya. 2. Maklumat yang didapati dalam JSU ialah : 1. Biasanya. Kemahiran yang akan diuji. untuk mengesan bidang kelemahan murid-murid dalam penguasaan kemahiran-kemahiran seperti operasi tolak bawah lingkungan 50. 3. Selain itu. Misalnya. 3. 2. Guru boleh menguji murid-murid dengan soalan-soalan yang berkaitan dengan kemahiran-kemahiran yang telah dirujuk daripada senarai kemahiran. dan pemberatannya. Tajuk atau topik pengajaran yang akan diuji. guru boleh merancang satu ujian diagnostik dengan soalansoalan yang meliputi semua peringkat kemahiran operasi tolak. JSU merupakan satu jadual dua hala yang membekalkan maklumat mustahak kepada penggubal ujian. guru boleh menyediakan satu Jadual Spesifikasi Ujian untuk memastikan pemberatan yang wajar bagi topiktopik matematik serta aras kemahirannya sesuai dengan kebolehan murid-murid keseluruhannya. Jadual Spesifikasi Ujian (JSU)/ Jadual Penentuan Ujian (JPU) Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) perlu dibentuk untuk membantu penggubal dalam tugas pembinaan item ujian. 4. perkara-perkara yang hendak diuji dalam ujian diagnostik ini adalah semua kemahiran asas dalam sesuatu topik atau sesuatu unit pelajaran matematik. Penggubal soalan harus mematuhi JPU dalam perkara yang berikut : 1. Bilangan item ujian mengikut tajuk. isi kandungan merangkumi kemahiran-kemahiran dalam satu atau beberapa topik matematik yang telah dipelajari oleh murid-murid.Berdasarkan tujuan ujian. dan pemberatannya. guru boleh memilih isi kandungan yang hendak diuji. Kemahiran yang akan diuji. . aras kemahiran hendaklah ditentukan untuk setiap item atau soalan ujian. Adalah ditegaskan bahawa kemahiran-kemahiran yang dipilih sebagai isi kandungan ujian hendaklah berdasarkan senarai kemahiran matematik pemulihan khas. Aras kesukaran soalan. dan kemahiran. Jumlah bilangan item ujian. Ia juga dapat diuji secara keseluruhan serta pemberatannya mengikut aras kemahiran dapat dibahagikan secara sepatutnya.

Antara tugas yang perlu juga berperanan sebagai pengurus. guru perlu juga berperanan sebagai pengurus. iaitu peringkat persediaan. Peringkat penyelarasan dalam proses pentadbiran ujian meliputi kerja mengutip skripskrip jawapan. Pengumpulan murid. 3. Susunan fizikal bilik darjah. Apabila semua calon telah masuk bilik ujian. kertas soalan dan kertas menulis akan diedarkan oleh guru. Disiplin bilik darjah. Peringkat persediaan ialah peringkat sebelum ujian dijalankan. Di samping itu. Guru perlulah memberitahu calon tentang masa ujian lima belas minit sebelum ujian berakhir. peringkat pelaksanaan dan peringkat penyelesaian. 5. Rutin bilik darjah. • Pentafsiran Ujian . arahan hendaklah diberikan dengan jelas oleh guru. Untuk memastikan pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan licin. Sebelum ujian bermula. Antara tugas yang perlu diuruskan oleh guru dalam bilik darjah ialah : 1. Semua kertas jawapan hendaklah disemak untuk memastikan bilangan yang telah dikutip adalah betul. Langkah-langkah pentadbiran sesuatu ujian pada umumnya meliputi tiga peringkat yang utama. tempat duduk calon hendaklah disusun mengikut peraturan ujian. dan semuanya telah berada di tempat masing-masing. demi mengurangkan kesempatan calon meniru di antara mereka.• Pentadbiran Ujian Peranan utama guru di sekolah ialah sebagai tenaga pengajar. Suasana sosial. Guru hendaklah juga memberi arahan kepada semua calon supaya berhenti menulis apabila ujian berakhir. 4. tempat hendaklah cukup selesa untuk calon menulis jawapan masingmasing. Sebelum calon mula menjawab soalan. Langkah ini meliputi penyemakan bilangan kertas soalan ujian yang telah disediakan. 2. Peringkat pelaksanaan bermula dari masa calon masuk bilik ujian hingga masa tamat ujian. biasanya 15 minit sebelum ujian bermula. Calon-calon hanya dibenarkan meninggalkan bilik ujian selepas bilangan kertas-kertas jawapan telah dikira.

e) Latihan congak dan latihan bertulis harus diadakan selepas aktiviti pengajaran guru. iaitu : a) Aktiviti pengajaran dan pembelajaran harus ditumpukan kepada bidang kelemahan yang telah dikesan. . guru harus mematuhi beberapa prinsip asas pengajaran pemulihan matematik. Guru memeriksa kertas jawapan dan membuat analisis daripada keputusannya. mengikut kebolehan dan pengalaman murid. d) Semua simbol dan istilah matematik harus dikaitkan dengan pengalaman murid atau alat bantu mengajar. Untuk merancang aktiviti pemulihan dengan berkesan. guru boleh merancang aktiviti pemulihan dengan tujuan menolong murid itu membetulkan kesalahannya dan seterusnya menguasai kemahiran menolak dua digit dengan dua digit gandaan 10 tanpa sebarang kesilapan. c) Di dalam peringkat permulaan. Pada peringkat permulaan.Bagi ujian diagnostik matematik. Apabila guru menandakan sesuatu kertas ujian. • Penyediaan hasil pembelajaran Berdasarkan analisis yang telah dibuat. supaya murid itu dapat mengenal pasti kesilapan yang telah dipelajari dahulu. guru merancang aktiviti pemulihan untuk murid-murid lembap. Soalan-soalan yang diberikan harus daripada mudah kepada susah demi membina keyakinan murid terhadap kebolehan mempelajari matematik. guru yang menggubal soalan hendaklah mencadangkan skema pemarkahan dan digunakan dalam memeriksa kertas jawapan pelajar supaya perbandingan yang sah dapat dijalankan antara pencapaian pelajar dalam item secara keseluruhan. pelbagai jenis alat bantu mengajar perlu digunakan supaya membantu murid-murid memahami konsep yang diperlukan untuk menguasai kemahiran. guru dapat mengenalpasti kemahiran-kemahiran yang belum dikuasai oleh murid-murid ini. Di samping itu guru hendaklah membuat analisis secara individu dan secara berkumpulan untuk mengenalpasti kelemahan-kelemahan dan kekuatan pelajar bagi mengatur langkah-langkah yang wajar. murid harus dapat menyelesaikan masalah itu secara bertulis tanpa alat bantu mengajar. Apabila bidang kelemahan telah dikenalpasti. guru perlulah cuba menandakan kesilapan yang telah dilakukan oleh pelajar tersebut. mudah b) Langkah penyampaian harus dikembangkan daripada konkrit kepada abstrak daripada kepada susah. murid boleh menggunakan alat bantu mengajar untuk menyelesaikan masalah. tetapi pada akhirnya. Melalui ujian yang telah dijalankan.

sosial. Semakan bagi RPI perlu dilakukan dari semasa ke semasa apabila berlakunya perubahan dalam perkhidmatan yang diberi. dan sebelum murid menerima sebarang perkhidmatan yang sesuai atau pun diberi pendidikan khas. ibu bapa dan juga murid itu sendiri jika difikirkan sesuai.f) Aktiviti penilaian harus diberikan kepada murid selepas aktiviti latihan bertulis dalam kelas. penambahan ataupun perubahan matlamat dan objektif. kemahiran urus diri. Penilaian ini akan menetukan sama ada objektif pengajaran pemulihan itu tercapai atau tidak. guru. Persetujuan ibu bapa perlu diperolehi bagi sebarang perubahan. Rancangan Pendidikan Individu ini mengandungi matlamat dan objektif berdasarkan pencapaian sedia ada bagi murid dan keperluan khas itu.2 Rancangan Pengajaran Individu • Merancang RPI Rancangan Pendidikan Individu dibentuk oleh satu jawatankuasa yang melibatkan pentadbir sekolah. guru perlu merancang dan menyediakan masalah matematik secara bertulis. Oleh itu. RPI perlu dibentuk bagi setiap murid dengan keperluan khas dalam tempoh 30 hari ataupun satu bulan dari tarikh murid itu ditentukan ketidakupayaannya. persepsi. Matlamat dan objektif ini dibentuk oleh mereka yang terlibat dalam perancangan dan penyediaan perkhidmatan. Matlamat yang dinyatakan menggambarkan pengetahuan berkaitan fungsi semasa murid dalam kemahiran. . kemahiran seterusnya dan anggaran bagi kadar pembelajaran murid itu. Semua RPI perlu disemak dan dikaji sekurang-kurangnya setahun sekali oleh jawatankuasa RPI tetapi ibubapa dan guru dapat memohon supaya semakan dilakukan dengan lebih kerap. penambahan ataupun perubahan penempatan dan perubahan penyertaan murid dalam aktiviti pendidikan. dinyatakan juga tarikh perkhidmatan yang diberi. fizikal. Pencapaian semasa bagi murid adalah satu kenyataan bertulis yang menerangkan berkenaan kekuatan. 5. RPI juga menentukan penempatan pendidikan dan perkhidmatan yang diperlukan bagi mencapai matlamat dan objektif. penambahan ataupun penamatan perkhidmatan. Maklumat ini adalah maklumat terkini. komunikasi. penamatan ataupun penambahan perkhidmatan. Matlamat dan objektif ini dibentuk oleh mereka yang terlibat dalam perancangan dan bagi murid dengan keperluan khas itu. Semua data disertai dengan penerangan yang menjelaskan fungsi murid. Di dalam RPI. disokong dengan data yang relevan daripada penilaian formal dan informal serta pemerhatian. vokasional. tingkah laku. kelemahan dan stail pembelajaran murid dalam bidang akademik. Pembentukan RPI perlu dilakukan sebelum penempatan sebenar dilakukan. • Melaksanakan RPI Pada peringkat permulaan RPI. jawatankuasa perlu melibatkan pihak yang terlibat dalam aspek penilaian ataupun orang yang mempunyai pengetahuan dalam prosedur penilaian yang dijalankan terhadap murid dengan keperluan khas.

Ujian yang dilaksanakan oleh guru dapatmemberikan tentang kesan pembelajaran untuk tempoh yang pendek mahupun jangkawaktu yang lebih panjang.Dalam pembinaan soalan mengikut aras. mutu dan aras kesukaran sesuatu ujian dari semasa ke semasa walaupun ianyadibina oleh orang yang berlainan. guru perlu memahami dan mengetahui araskemahiran yang terdapat dalam Taksonomi Bloom. kita sudah semestinya perlu melalui satu proses membuatpemilihan jenis item atau soalan untuk ujian pencapaian tertentu seperti pencapaianakademik pelajar di mana ia agaknya rumit dan susah. Bagi soalan objektif kebanyakannya menggunakan aras yang rendah dan sederhana.Pembinaan Jadual spesifikasi Ujian penting kepada guru supaya dapat menstabilkantaraf. Ia dapat memudahkan guru dalammembina dan menganalisis soalan dari aras rendah ke aras tinggi. Ia juga boleh digunakan untuk menentukan kesahandan kebolehpercayaan ujian dari segi kandungan. Dengan adanya Jadual Spesifikasi Ujian(JSU). ia sudah pasti sedikit sebanyakakan membantu kita untuk memilih jenis item yang diperlukan atau jenis soalan yangbersesuaian dengan keupayaan pelajar-pelajar kita. Melalui aktivitipenilaian. manakala soalan eseilebih kepada aras tinggi seperti sintesis dan penilaian. begitu juga dalam membina itemtersebut. guru merupakan penggerak utama.RUMUSAN Dalam menyediakan ujian yang baik dan berkesan. guru dapatmemastikan perkembangan potensi individu secara menyeluruh agar selaras denganFalsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK).Sebagai seorang guru.Hal ini demikian kerana guru yang lebih arif tentang bidang yang telah diliputi sepanjangpengajaran dan pembelajaran berlangsung. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful