Jadual Spesifikasi Ujian

http://caeser-rio.blogspot.com/2012_08_01_archive.html

Penggubalan sesuatu kertas ujian perlu mengikut spesifikasi ujian yang ditetapkan. Banyak pertimbangan yang harus dibuat semasa menyediakan soalan ujian. Ujian sebaiknya mewakili keseluruhan sukatan pelajaran, yang mungkin merangkumi komponen pengetahuan, kemahiran, dan sikap yang telah ditetapkan. Pertimbangan ini dibuat bagi memastikan para pelajar diuji dengan menggunakan soalan yang relevan dengan sukatan pelajaran atau objektif pengajaran yang telah disampaikan di dalam kelas. Penggubalan kertas ujian perlu mengikuti pelbagai proses, termasuk penyediaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU). JSU adalah sebuah jadual yang menggambarkan ciri sesuatu ujian dari segi kandungan iaitu konstruk yang ditaksir, pemberatan setiap konstruk, konteks, san pemberatan taburan aras kesukaran. Tujuan JSU disediakan adalah untuk menghasilkan set soalan yang lebih berkualiti berbanding soalan yang hanya disediakan secara spontan dan tidak mengikuti aras ilmu. Selain itu, penyediaan JSU dapat membantu menghasilkan soalan yang mempunyai kesahan dan keutuhan. Langkah Pembinaan JSU Terdapat empat langkah yang perlu dijadikan panduan semasa membina Jadual Spesifikasi Ujian ini. Langkah-langkah tersebut dijelaskan dalam rajah berikut:

Kandungan sukatan pelajaran perlu dianalisis untuk menentukan kepentingan tiap-tiap tajik kandungannya. dan paksi yang ketiga adalah paksi wajaran yang mengandungi peratus pemberatan setiap tajuk dan bilangan soalan. Berdasarkan penganalisaan inilah JSU dibina. Lazimnya aras pengetahuan dan kemahiran diasaskan kepada pembahagian yang dibuat oleh Bloom dan rakan-rakannya dalam kajian mereka. paksi kedua adalah paksi kemahiran yang biasanya mengandungi aras kemahiran. Setelah menentukan domain objektif pengajaran dan peringkat objektif pengajaran yang ingin diukur. pengetahuan dan kemahiran yang perlu diuji. Langkah yang keempat dalam pembinaan JSU adalah menentukan bilangan soalan. sekiranya pelajar menjawab semula ujian tersebut. Pendekatan yang telah diambil oleh guru dalam pengajaran sesuatu tajuk dan kepentingan bandingan diantara satu tajuk dengan tajuk-tajuk lain juga diamabil kira. dan kesukaran ujian. Sukatan pelajaran perlu untuk dianalisis untuk melihat sejauh mana kompleksiti sesuatu tajuk dan masa pengajaran yang diperuntukkan masabagi sesuatu tajuk bermain tersebut. Selain memberi perhatian kepada kebolehpercayaan dan kesahan ujian. Maklumat-maklumat di atas adalah penting kepada penggubal kertas kerana ujian dan pembina soalan ujian untuk menentukan jenis dan bilangan soalan ujian yang perlu dibina. kita seharusnya dapat menggubal dan membentuk soalan yang sesuai berdasarkan tajuk. Kepentingan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) . jenis soalan. panjang soalan. Kesahan pula bermaksud keupayaan sesuatu soalan mengukur apa yang telah digariskan. yang bergantung pada objektif pengajaran.Rajah : langkah pembinaan JSU Langkah yang pertama adalah mengkaji sukatan pelajaran untuk memperoleh maklumat yang menyeluruh tentang kurikulum yang telah dibina. Lazimnya JSU mengandungi tiga paksi utama iaitu paksi kandungan yang biasanya mengandungi tajuk atau subtajuk. penentuan jumlah soalan juga perlu mengambil kira masa ujian. Objektif pengajaran ini dianalisis untuk menentukaan pelajaran. Analisis objektif pengajaran ini juga untuk menentukan tahap kesukaran mana yang perlu diuji. Antara aspek yang dikaji ialah skop dan kedalaman pengajaran bagi sesuatu tajuk. Jumlah soalan harus mencukupi untuk mewakili kandungan pengajaran domain objektif pengajaran dan peringkat objektif pengajaran yang hendak diukur. kemampuan bahasa murid dan lain-lain. Jumlah soalan adalah penting kerana ia mempengaruhi kebolehpercayaan dan kesahan sesuatu ujian. Langkah yang ketiga adalah menentukan jenis soalan yang sesuai. peringkat atau aras kemahiran seterusnya membina soalan yang bersesuaian dengan isi pengajaran dan tahap kecedasan murid. Langkah yang kedua adalah menganalisis objektif pengajaran. Kebolehpercayaan ujian adalah keupayaan sesuatu ujian memberi markah yang sama.

JSU yang lengkap dibina dengan baik akan sangat membantu penggubal kertas ujian dan pembina item soalan ujian. JSU akan menjamin kesahan dan kebolehpercayaan soalan. Pembinaan JSU juga dapat menstabilkan taraf dan aras kesukaran ujian dari semasa ke semasawalaupun dibina oleh pembina solan yang berbeza. Soalan yang akan dibina juga pastinya mengikuti taburan tajuk secara seimbang dan meliputi keseluruhan pelajaran. Rumusan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) merupakan aspek penting dalam penyediaan sesuatu ujian. Dalam sesebuah penilaian. Antara kepentingan penyediaan JSU adalah seperti dapat membina dan menyediakan soalan ujian secara lebih terangcang dan sistematik. perbandingan dapat dibuat diantara satu ujian dengan ujian yang lain. menilai item ujian dan membuat kajian rintis terhadap keseluruhan item. menulis item ujian. Membina Item Ujian Membina Item Ujian Terdapat lima langkah am dalam pembinaan item ujian iaitu yang pertama menyediakan JSU. Maka dengan itu. JSU mempunyai peranan yang penting. ini berdasarkan kesahan dari segi pensampelan sukatan pelajaran dapat dijamin. Keseluruhan langkah am penyediaan item ujian ini dapat disimpulkan seperti rajah berikut . menyemak item ujian. Selain dapat mengelakkan ujian yang dibina secara sembarangan. Ujian yang tidak mempunyai perancangan yang rapi biasanya tidak mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi. Cara yang baik untuk merancang sesuatu ujian adalah dengan menyediakan JSU yang merupakan rancangan persediaan item atau soalan. .

Soalan-soalan yang dibina adalah mencakupi dan seimbang untuk mengukur kandungan dan objektif pengajaran yang ditetapkan. Selepas semua item ujian siap ditulis. kita perlu menyemak semua item tersebut.rajah : langkah penyediaan item ujian Langkah awal dalam pembinaan item ujian ialah menyediakan JSU seperti yang telah dijelaskan sebelum ini. Semakan ini perlu dibuat untuk memastikan perkara-perkara seperti arahan menjawab yang kurang tepat. Semakan dan penilaian ini perlu bagi memastikan perkara-perkara seperti arahan menjawab dalam bahasa yang digunakan dalam soalan adalah mudah difahami oleh murid. soalan dan kehendak soalan adalaj jelas dan soalan mengandungi maklumat yang cukup untuk murid menjawab soalan. menganalisis objektif pengajaran. iaitu mengkaji sukatan pelajaran. kajian rintis dibuat terhadap keseluhan item/ kertas ujian. Selepas semua item ujian disemak dan dinilai oleh pakar mata pelajaran. Tujuan utama penyediaan JSU ialah supaya item-item ujian yang dibina itu mewakili keseluruhan kandungan pelajaran mengikut domain dan peringkat objektif pengajaran yang ditentukan sebelum pengajaran. kita telah bersedia untuk membina dan menulisitem-item ujian. menentukan jenis soalan dan menentukan bilangan soalan. Kajian rintis di sini bermaksud kajian awal tentang kesesuaian item-tem kepada murid yang setara dari segi keupayaan dengan murid sasaran. Posted by Caeser Rio at 20:20 No comments: Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Facebook Links to this post Labels: Bmm 3103 . Selepas semua item ujian disemak oleh penulisnya. sebaiknya. item-item ini perlu disemak dan dinilai. Sebaik sahaja siap menyediakan JSU. bahasa soalan yang sukar difahami dan soalan yang tidak mengandungi klue ini tidak terjadi.

· Melibatkan semua atau sebahagian besar murid dalam kelas secara efektif. Aktiviti pentaksiran dijalankan secara berterusan.PENGERTIAN KONSEP PENTAKSIRAN. memberi skor dan menginterpretasi maklumat tentang pembelajaran seorang pelajar bagi sesuatu tujuan. Menurut Cronbach (1970) . Pengujian dapat dianggap sebagai proses penyerahan set soalan yang piawai yang perlu dijawab. mengumpul. PENTAKSIRAN Definisi Pentaksiran merupakan satu proses mendapatkan malumat dan seterusnya membuat penghakiman serta pertimbangan tentang produk sesuatu proses pendidikan. · Memperbaiki pengajaran dan pembelajaran PENGUJIAN Definisi Proses/prosedur yang sistematik bagi mengukur pencapaian pelajar yang biasanya dibuat secara bertulis. · Merancang dan melaksanakan aktiviti tindak susul yang berkesan. merekod. · Merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang tersusun dan sistematik bersesuaian dengan tahap keupayaan murid. Pentaksiran juga merupakan satu proses untuk mendapatkan gambaran tentang prestasi pembelajaran seseorang dalam sesuatu subjek atau aktiviti pembelajaran. Tujuan pengujian ialah untuk menentukan pencapaian pelajar dalam sesuatu sesi pembelajaran. Tujuan Pentaksiran • · Proses mendapatkan gambaran tentang prestasi seseorang dalam pembelajaran • · Menilai aktiviti yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran • • • • • · Mendapatkan maklumat secara berterusan tentang pengajaran dan pembelajaran memperbaiki pengajaran-pembelajaran. PENGUJIAN DAN PENILAIAN. atau satu set instrumen bersama satu prosedur yang sistematik bagi mengukur sampel tingkah laku atau perubahan seseorang individu atau pelajar. Dari konteks pendidikan pentaksiran merupakan satu episod dalam proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai.

100/120 untuk ujian kecerdasan (IQ Test) dan 80/100 bagi ujian pencapaian bagi sesuatu mata pelajaran seperti Sains. yang dilaksanakan guru dalam bilik darjah. Hasil daripada pemarkahan jawapan pelajar. kemahiran atau sikap.kemahiran atau sikap yang ingin disampaikan guru. Justeru. 1991) yang menegaskan bahawa: “Ujian adalah suatu cara untuk mendapatkan contohan perlakuan yang diperlihatkan oleh murid di dalam keadaan yang dikawal atau ditentukan. satu ukuran yang disebut sebagai “markah” akan diberikan kepada pelajar tersebut. (Raminah 1991:2). diikuti pelaksanaan/ pentadbiran ujian dan berakhir dengan pemeriksaan skrip jawapan. . pengukuran dan penilaian yang tepat. Penilaian merangkumi aspek pengujian dan pengukuran. Pengujian menjelaskan tahapberapa baiknya prestasi pelajar yang diuji. yang bertujuan untuk memberi maklumat tentang pencapaian akademik. Contoh skala bernombor ialah angka 30/100 untuk ujian penglihatan. atau satu sistem yang berkategori”. Penilaian juga dapat didefinisikan sebagai satu proses/prosedur yang sistematik bagi membuat pertimbangan dalam menafsir hasil pengukuran. PENILAIAN Definisi Penilaian merupakan satu proses untuk menghasilkan nilai kuantitatif untuk menentukan peringkat pencapaian dan kedudukan dalam pembelajaran. (dipetik dari Raminah. malah sama pentingnya dengan penguasaan guru terhadap kurikulum yang diajar bagi menjamin keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Melalui pengujian inilah seseorang guru mengetahui sama ada pelajar-pelajarnya telah menguasai pengetahuan. pengesanan hasil pengajaran dan pembelajaran boleh dibuat melalui pengujian. Proses pengujian lazimnya bermula dengan peringkat persediaan.“Ujian ialah satu prosedur yang sistematik untuk memerhati perlakuan atau tingkah laku seseorang individu dan menjelaskannya dengan batuan skala bernombor. kecekapan guru membangunkan alat pengujian amat penting. Kesimpulannya. dikukuhkan oleh Milagros 1981. Manakala contoh sistem berkategori pula ialah “ekstrovert” atau “introvert” bagi ujian personaliti. Maklumat yang diperoleh daripadanya akan dijadikan dasar untuk membuat penilaian atau pengadilan”. Kepentingan pengujian bagi mengukur perubahan tingkah laku pelajar seperti yang dinyatakan di atas. atau “rabun warna” bagi ujian penglihatan.

Maklumat berkenaan akan digunakan guru untuk mengubah pendekatan pengajaran atau menyediakan latihan yang khusus supaya masalah yang dihadapi pelajar dapat diatasi.Perkaitan pengujian. memuaskan. sama ada pada tahap yang sangat memuaskan. guru dapat mengenal pasti pelajar yang cepat/cergas. Tanpa . guru dapat mengenal pasti kemajuan seseorang pelajar. Guru juga perlu membuat keputusan sama ada untuk mengubah strategi pengajaran. penilaian ini juga dapat memberi maklum balas tentang masalah yang dihadapi pelajar dalam pembelajaran. Daripada penilaian yang dijalankan juga. guru akan menyelidik punca masalah tersebut. pengukuran dan penilaian Diagnosis Penilaian yang dijalankan oleh guru dalam bilik darjah akan dapat memberikan maklum balas kepada guru tentang tahap penguasaan pelajar terhadap pengetahuan dan kemahiran yang telah diajar. supaya ia lebih bersesuaian dengan keperluan pelajar atau mengulang pelajaran dengan menggunakan strategi yang sama dan sebagainya. Dengan itu. Adakah pelajar mempunyai masalah dalam mempelajari dan menguasai pengetahuan dan kemahiran yang telah diajar? Sekiranya pelajar menghadapi masalah. Selain itu. Penilaian yang dijalankan sepanjang tempoh pengajaran dan pembelajaran akan memperlihatkan kemajuan pelajar dalam jangka masa tertentu.lemah atau tidak ada sebarang kemajuan langsung. Pengesanan kemajuan pelajar secara berterusan ini akan memberi maklum balas kepada guru tentang masalah yang dihadapi pelajar. yang memerlukan aktiviti pengayaan dan pelajar yang lemah yang memerlukan aktiviti pemulihan. sederhana.

. keputusan pelajar yang cemerlang dalam mata pelajaran sains memungkinkan ditempatkan dalam aliran sains atau mengikut kecenderungan seseorang murid berkenaan. seperti pemilihan dan penempatan. seperti tatabahasa. perlu mengetahui aspek pengetahuan dan kemahiran manakah yang telah mereka kuasai. misalnya pada akhir Tahun 6 (UPSR). seperti cemerlang. Pencapaian Penilaian yang dijalankan pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran dapat memberikan maklumat tentang tahap penguasaan para pelajar terhadap pengetahuan. seseorang guru Bahasa Melayu yang akan mengajar pelajar bukan penutur asli bahasa Melayu. perbendaharaan kata dan sebagainya. Penilaian pada peringkat ini lebih bercorak formal dengan tujuan akhirnya untuk memberi sijil kepada pelajar. pelajar-pelajar akan terus menghadapi masalah dan akibatnya mereka akan terus ketinggalan dalam pembelajaran.bantuan khas ini. guru perlu menempatkan mereka mengikut tahap penguasaan masing-masing dan seterusnya merancang dan melaksanakan pengajaran mengikut keperluan mereka yang berbeza-beza itu. Sekiranya penguasaan mereka berbeza. Maklumat ini penting untuk guru membuat keputusan dalam menentukan peringkat yang bersesuaian untuk memulakan pengajaran. Setiap pelajar sepatutnya mempunyai motivasi untuk belajar dan ia mungkin bersifat intrinsik/dalaman. guru juga dapat memilih pelajar untuk dikelompokkan dalam sesuatu kumpulan berasaskan tahap penguasaan mereka. tujuan penilaian juga ialah untuk memilih dan menempatkan pelajar mengikut aliran tertentu. tujuan penilaian ialah untuk memilih dan menempatkan pelajar mengikut penguasaan pengetahuan dan kemahiran mereka. Dalam keadaan ini. Contohnya. adalah bertujuan untuk menentukan gred pencapaian para pelajar secara keseluruhan. Bimbingan dan kaunseling Penilaian juga dapat digunakan untuk tujuan bimbingan dan kaunseling kepada pelajar yang memerlukannya. Hasil penilaian ini akan menunjukkan pencapaian akademik pelajar mengikut gred yang diberikan. Selain memulakan sesi pengajaran. kemahiran dan sikap yang ingin disampaikan guru. Tingkatan 3 (PMR) dan Tingkatan 5 (SPM). Misalnya. iaitu motivasi daripada dalam diri pelajar itu sendiri. Pemilihan dan Penempatan Penilaian adalah penting sebelum pengajaran dan pembelajaran bermula kerana guru perlu meninjau sejauh manakah pelajar-pelajarnya menguasai pengetahuan dan kemahiran asas kepada tajuk yang hendak diajar. Pihak sekolah akan dapat menentukan keupayaan keseluruhan seseorang pelajar berdasarkan pencapaian yang ditunjukkan dalam peperiksaan yang diduduki untuk tindakan selanjutnya. Misalnya. Selain itu. sederhana atau gagal. penilaian yang dijalankan pada akhir tempoh pengajian. Selain itu.

9. 2. 7. Membantu guru dalam menentukan pengayaan dan pemulihan bagi pelajar yang berkenaan. Tujuan lain Penilaian Ujian 1. Membantu guru dalam membuat perbandingan antara seseorang pelajar dengan rakanrakannya atau antara kelas tersebut dengan kelas yang lain. Menentukan pelajar yang tinggi keupayaannya dan yang amat lemah keupayaannya dan lemah pencapaiannya 5. 6. Membuat perbandingkan pencapaian pelajar dalam subejk tersebut dengan pencapaian dalam subjek lain. . Selain motivasi yang bersifat intrinsik ini. Membantu guru mengetahui keupayaan penguasaan pelajar. iaitu motivasi daripada luar. 3.mereka yang belajar disebabkan ingin mengetahui sesuatu dengan mendalam. 4. seperti dorongan daripada ibu bapa/rakan sebaya atau nasihat daripada guru/guru besar. 8. Membantu guru dalam membuat jangkaan terhadap potensi atau bakat pelajar terhadap pembelajaran. Melalui ujian penilaian yang dilakukan guru dapat berusaha meningkatkan keberkesanan pengajaran mereka. Membolehkan guru menilai bahan-bahan dan teknik serta kaedah pengajaran mereka. akan memperoleh pencapaian yang baik dan seterusnya akan dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. terdapat pula motivasi yang bersifat ekstrinsik/luaran. Pelajar berpeluang mengetahui kelemahan dalam sesuatu kemahiran atau bidang dan segera memperbaikinya.

Seterusnya. pengukuran keupayaan mental seseorang sudah tentu lebih sukar diukur secara tepat berbanding ketinggian fizikalnya. Terdapat beberapa kaedah yang biasa digunakan dalam menjalankan pentaksiran iaitu seperti pemerhatian. memberi skor dan mengintepretasi pembelajaran seseorang murid. Dalam dunia pendidikan. iv. penilaian yang sistematik. Ketinggian fizikal seseorang boleh diukur secara tepat dengan . Pentaksiran tidak bersifat mutlak. Pentaksiran adalah bertujuan sebagai salah satu proses mendapatkan gambaran tentang prestasi seseorang dalam pembelajaran. Pentaksiran juga dapat digunakan untuk menilai aktiviti yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran. iii Kemudahtafsiran berdasarkan calon iaitu bergantung tentang maklumat tentang calon skor. misalnya. Sebagai contoh.pentaksiran merangkumi aktiviti menghurai. Pentaksiran yang baik dapat dinilai melalui beberapa ciri seperti . pengukuran dan penilaian adalah beberapa konsep penting dalam dunia pendidikan. Pentaksiran Pentaksiran adalah suatu proses yang meliputi pelbagai kaedah untuk menentukan tahap sesuatu ciri atau atribut yang diperolehi seseorang individu. guru dapat merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang tersusun dan sistematik bersesuaian dengan tahap keupayaan murid. merekod. Pengujian.Konsep Pentaksiran. i. penilaian pendidikan mencakupi aspek-aspek hasil pengajaran dan pembelajaran dan juga hasil program pengajian berbanding matlamatnya. kewujudan ciri “penguasaan” sesuatu isi kursus yang diajar oleh pensyarah pada pelajar dikuantifikasikan dengan memberi skor ujian. lisan dan penulisan. Petaksiran boleh juga dibuat tanpa menggunakan pengujian. dengan mengambil kira semua faktor yang boleh mempengaruhi guru dalam membuat sesuatu keputusan dengan tepat. Keobjektifan iaitu berdasarkan ketepatan seseorang pemeriksa memeriksa skrip jawapan. Sering kali istilah ini digunakan secara bertukar ganti. Justeru. dan menepati tujuan mengadakan sesuatu ujian. manakala pengujian pula merupakan salah satu daripada kaedah tersebut. Pengukuran merupakan suatu proses kuantifikasi dengan memberi nilai angka kepada kewujudan sesuatu ciri dan atribut. Menyeluruh iaitu mengandungi soalan-soalan yang mewakili semua objektif yang penting. Secara khususnya. kita boleh menganggapkan pentaksiran sebagai proses untuk mendapatkan sesuatu ukuran dengan menggunakan kaedah tertentu. Guru dapat melibatkan semua atau sebahagian besar murid dalam kelas secara efektif dan dapat merancang serta melaksanakan aktiviti tindakan susulan yang berkesan. sementara pengetahuan dan sikapnya boleh diukur melalui temubual. ii Kebolehtadbiran susulan iaitu berdasarkan kelicinan dan kerja-kerja yang dilaksanakan secara berpusat atau berasaskan sekolah. Pengujian dan Penilaian Secara menyeluruh. Melalui pentaksiran yang dijalankan. mendiskriminasikan. Dalam pengajaran dan pembelajaran di universiti. ketiga-tiga istilah berkenaan mempunyai makna yang spesifik dan ketiga-tiganya mempunyai perbezaan. mendapatkan maklumat secara berterusan tentang pengajaran dan pembelajaran serta membantu guru untuk membaiki pengajaran dan pembelajaran. kemahiran melukis seseorang murid boleh diukur melalui pemerhatian atau pencerapan.

Hasil daripada pemarkahan jawapan pelajar. Justeru. malah sama pentingnya dengan penguasaan guru terhadap kurikulum yang diajar bagi menjamin keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Ujian digunakan bagi mengukur ‘penguasaan’ pelajar dalam sesuatu kursus. Satu daripada cara-cara memastikan ini berlaku ialah dengan menjalankan pengujian yang berkualiti. Memandangkan ujian merupakan alat ukur yang sering digunakan untuk mendapatkan bukti empirik bagi tujuan penilaian pengajaran dan pembelajaran di universiti. ia akan membolehkan kita membuat anggaran. Pengujian menjelaskan tahap berapa baiknya prestasi pelajar yang diuji. Tahap penguasaan pelajar biasanya dikuantifikasikan dengan memberi skor kepada jawapan yang diberi. yang dilaksanakan guru dalam bilik darjah. Penilaian dilakukan kerana mempunyai matlamat tersendiri. Melalui pengujian inilah seseorang guru mengetahui sama ada pelajar-pelajarnya telah menguasai pengetahuan. Dengan mengadakan penilaian. Seseorang pelajar yang mendapat skor sifar pula tidak juga boleh dianggap sebagai tidak mempelajari/ mengetahui tentang sesuatu pelajaran yang diajar guru. Penilaian juga dapat dianggap sebagai satu cara untuk mendapatkan bukti yang tepat tentang . seseorang guru perlu menggunakan alat yang tepat bagi menjalankan pentaksiran yang tepat. satu ukuran yang disebut sebagai “markah” akan diberikan kepada pelajar tersebut. seseorang pelajar yang mendapat skor 90 tidak boleh dianggap mengetahui dua kali ganda daripada pelajar yang mendapat skor 45. pengesanan hasil pengajaran dan pembelajaran boleh dibuat melalui pengujian. walaupun skor 90 itu dua kali ganda 45. Kita perlu memastikan penilaian terhadap keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dapat dilakukan dengan sempurna dan boleh dipertahankan. Pengujian Pengujian merupakan proses mengaturkan satu siri tugasan untuk diselesaikan supaya pemerhatian tepat dibuat tentang penguasaan pelajar dalam sesuatu kursus di universiti. maka sudah pastilah ukuran yang diperoleh juga tidak tepat. Jika alat yang digunakan mempunyai kecacatan. Ujian mengandungi satu set tugasan (dalam bentuk tugasan) yang berdasarkan sesuatu kursus bagi merangsang pelajar untuk ‘menunjukkan’ tahap penguasaan mereka dalam kursus berkenaan. Penilaian Penilaian adalah konsep yang telah digunakan dalam pelbagai bidang.menggunakan alat ukur yang tepat seperti penggunaan pembaris. kemahiran atau sikap yang ingin disampaikan guru. kecekapan guru membangunkan alat pengujian amat penting. Kesimpulannya. sama ada matlamat yang telah ditetapkan itu tercapai atau sebaliknya. diikuti pelaksanaan/pentadbiran ujian dan berakhir dengan pemeriksaan skrip jawapan. Seterusnya. mentadbir ujian berkenaan dengan betul dan mentafsir dapatannya dengan tepat. Ujian adalah alat ukur. tumpuan perlu diberi bagi membina ujian yang bermutu. Justeru. Ini jelas menunjukkan ukuran aspek-aspek berkenaan bukanlah petunjuk yang tepat sebagaimana ukuran ketinggian fizikal pelajar menggunakan pembaris. Proses pengujian lazimnya bermula dengan peringkat persediaan. pengukuran dan penilaian yang tepat.

membuat pertimbangan prestasi seseorang nilai. pengukuran dan penilaian. apakah bukti yang dianggapkan mencukupi atau bagaimana cara mendapatkan maklumat.sesuatu perkara. Banyak definisi telah diberikan kepada istilah “penilaian”. seperti menguasai kemahiran membaca. anda mungkin sering kali berhadapan dengan pelbagai masalah. Oleh yang demikian perbezaan konsep pengujian. penilaian dan pentaksiran mempunyai konsep yang berbeza dan setiap daripadanya mempunyai hasil yang berlainan dalam membantu proses pentaksiran dijalankan secara keseluruhannya. Dalam membuat penilaian. Misalnya. kedudukan dalam Kaedah mengajar dan . Walaubagaimanapun pengukuran. mutu. kita akan dapat merancang langkah-langkah dengan lebih teratur dan sistematik bagi mendapatkan maklumat yang tepat. tentang persoalan yang ingin diselesaikan. penilaian dapat menyelesaikan masalah tentang pencapaian matlamat yang ditetapkan. dalam pendidikan. Maklumat dan bukti ini amat penting dalam menyelesaikan sesuatu masalah. penilaian pendidikan mencakupi aspek-aspek hasil pengajaran dan pembelajaran dan juga hasil program pengajian berbanding matlamat asalnya. pendekatan yang digunakan. Secara menyeluruh. Misalnya. menulis dan mengira (3M) di kalangan murid sekolah rendah. Dengan memahami konsep pengujian. kualiti atau harga bagi sesuatu benda atau perkara. Selain menggunakan data kuantitatif. teknik dan starategi yang akan digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.pengujian. individu atau murid Tujuan Bagi membuatUntuk menentukanMemberi maklumat pengelasan terhadappencapaian terhadaptentang pencapaian pencapaian dansesuatu pembelajaran objektif pembelajaran. penilaian juga boleh dibuat dengan menggunakan data berbentuk kualitatif seperti yang diperoleh daripada pemerhatian atau temubual.penilaian dan pentaksiran digunakan untuk menentukan tindakan susulan yang harus dilakukan oleh pihak tertentu untuk penambahbaikan dalam aspek kaedah. Tindakan susulan guru ialah menilai ukuran pencapaian tersebut dengan menggunakan keputusan ujian itu bersama maklumat lain yang berkaitan. Perbandingan Pengujian. Penilaian boleh dianggap sebagai proses membuat pertimbangan atau keputusan dalam memberikan nilai. Penilaian dan Pentaksiran Secara umumnya pengujian. penilaian dan pentaksiran ialah: perbandingan Pentaksiran pengujian penilaian Definisi Sebuah proses yangSatu alat yang sistematikSebuah proses menentukan untuk menilai dan mengukurmenentukan perubahan peringkat perubahan dalam sesuatutingkah laku dan pencapaian danaspek tingkah laku. siapa yang perlu mendapatkan maklumat dan sebagainya. Dalam keadaan ini kita boleh mengatakan guru sebenarnya mengukur pencapaian pelajar melalui ujian yang dijalankan.

dijalankan dan melakukan ujian dan kemudianMelakukan pentadbiranproses pengukuran dan mencatat atausemasa menjalankan ujianpenganalisaan semasa merekod markahdan seterusnyapengukuran dilakukan. pengukuran dan penilaian yang tepat dan berkesan yang dijalankan oleh guru di bilik darjah membantu guru dalam mempertingkatkan pencapaian pengajaran dan pembelajaran yang berkesan serta membantu guru dalam memperkembangkan lagi teknik. Set ujian bertulisPemerhatian Jadual dengan markah danUjian lisan Gred berdasarkan teknik gred Ujian bertulis perangkaan Proses Menjalankan prosesMenyediakan set ujianMenentukan kaedah perlaksanaan pengujian berdasarkan cara ujianpengukuran yang ingin menggunakan setyang ingin dijalankan. serta memberi gred menjalankan pemeriksaan Kemudian proses terhadap set ujian yanginterpretasi dijalankan telah dijalankan. semasa atau selepas sesi pembelajaran liputan Terhad kepadaTerhad kepada sesuatuMenyeluruh terhadap sesuatu peringkatkemahiran atau sesuatu pembelajaran pembelajaran pembelajaran yang telahsehingga kepada disampaikan keseluruhan sesebuah kurikulum keputusan Menunjukkan Menunjukkan prestasiMenunjukkan pencapaian pencapaian secarasesuatu kemahiran ataukeseluruhan seseorang relatif penguasaan pembelajaranindividu namun tidak yang spesifik hanya menggambarkan kebaikan individu tersebut. Bentuk Rumusan Kesimpulannya pengujian. 1.pembelajaran kurikulum. Masa Selepas sesiSelepas sesi pembelajaran Boleh dijalankan pembelajaran sebelum. Pentaksiran dalam Matematik . sebelim melapor dapatan kajian dan tindakan. kaedah dan mengesan kelemahan pelajar.

Senarai kemahiran .blogspot. Oleh itu. Walau bagaimanapun. • Pembinaan Ujian Sebagaimana yang kita ketahui. pengukuran ialah pemberian angka kepada objek atau peristiwa mengikut kriteria tertentu dengan menggunakan satu skala yang ditetapkan. Di antaranya ialah ciri kesahan. Persoalan seperti itu boleh dikategorikan sebagai pengujian.http://allaboutpemulihan. penilaian bergantung kepada data daripada keputusan pengujian. ramai guru meminta murid-muridnya mengisi maklumat peribadi dalam suatu borang itu. kebolehpercayaan. Pengujian biasanya melibatkan pengukuran.1 Ujian Diagnostik • Definisi Pengujian bermaksud ‘memperoleh maklumat dengan cara yang objektif dan bersistem’. Berdasarkan kepada keputusan ujian diagnostik ini. khasnya dalam proses pembinaan ujian.html 5. . Contohnya. Banyak perkara yang dijalankan dalam bilik darjah dapat dikategorikan sebagai pengujian. pengukuran merupakan cara menggunakan nombor untuk mewakili maklumat yang diperoleh dengan ringkas dan mudah. pengukuran biasanya melibatkan pemberian markah kepada maklumat yang diperoleh. Ringkasnya. Dengan perkataan lain.com/2011/10/pentaksiran-dalammatematik. Mengikut Stevens. Ini bermakna keberkesanan penilaian bergantung kepada segala proses pengujian yang disediakan mengikut prinsip-prinsip tertentu dan diuruskan mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan. penilaian yang tepat adalah hasil daripada perancangan dan perlaksanaan pengujian dengan cara yang betul. Pengukuran tidak semestinya melibatkan maklumat yang diperoleh dalam bentuk nombor. Sesuatu ujian yang dikatakan baik dan bermutu tinggi mengandungi beberapa ciri yang istimewa. Ujian Diagnostik digunakan untuk mengesan punca kelemahan murid tentang penguasaan kemahiran-kemahiran matematik. guru dapat merancang aktiviti pengajaran pemulihan dengan lebih berkesan. pengujian merupakan alat pengukuran utama dalam penilaian. anatara perkara yang mungkin ditanya ialah hobi murid dan sebabnya mereka berminat dengan hobi itu. keobjektifan. Terdapat beberapa aspek yang boleh diuji dalam ujian diagnostik iaitu dari aspek pengamatan penglihatan dan pendengaran dan angka. kebolehtadbiran dan kemudahtafsiran. Penggunaan nombor dalam pengukuran dirujuk dalam definisi pengukuran oleh Stevens (1951). dalam bilik darjah.

Maklumat yang didapati dalam JSU ialah : 1. Dengan adanya JSU. 3. guru boleh memilih isi kandungan yang hendak diuji. Kemahiran yang akan diuji. perkara-perkara yang hendak diuji dalam ujian diagnostik ini adalah semua kemahiran asas dalam sesuatu topik atau sesuatu unit pelajaran matematik. Tajuk atau topik pengajaran yang akan diuji. dan pemberatannya. 2. Biasanya. . kita dapat memastikan item/soalan yang dibina akan mempunyai ciri-ciri ujian yang baik seperti ciri keesahan dan keboleh percayaan. aras kemahiran hendaklah ditentukan untuk setiap item atau soalan ujian. Penggubal soalan harus mematuhi JPU dalam perkara yang berikut : 1. Jumlah bilangan item ujian. Ia juga dapat diuji secara keseluruhan serta pemberatannya mengikut aras kemahiran dapat dibahagikan secara sepatutnya. dan kemahiran. 4. Pembinaan soalan adalah mudah sekiranya hasil pengajaran yang ingin diuji adalah jelas dan JSU telah disediakan. untuk mengesan bidang kelemahan murid-murid dalam penguasaan kemahiran-kemahiran seperti operasi tolak bawah lingkungan 50. Biasanya. JSU merupakan satu jadual dua hala yang membekalkan maklumat mustahak kepada penggubal ujian. Apabila topik-topik matematik dan aras kemahirannya telah ditentukan. Jadual Spesifikasi Ujian (JSU)/ Jadual Penentuan Ujian (JPU) Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) perlu dibentuk untuk membantu penggubal dalam tugas pembinaan item ujian.Berdasarkan tujuan ujian. guru boleh merancang satu ujian diagnostik dengan soalansoalan yang meliputi semua peringkat kemahiran operasi tolak. Tajuk dan topik yang akan diuji. dan pemberatannya. Bilangan item ujian mengikut tajuk. isi kandungan merangkumi kemahiran-kemahiran dalam satu atau beberapa topik matematik yang telah dipelajari oleh murid-murid. Jenis soalan. guru boleh menyediakan satu Jadual Spesifikasi Ujian untuk memastikan pemberatan yang wajar bagi topiktopik matematik serta aras kemahirannya sesuai dengan kebolehan murid-murid keseluruhannya. Misalnya. Selain itu. Guru boleh menguji murid-murid dengan soalan-soalan yang berkaitan dengan kemahiran-kemahiran yang telah dirujuk daripada senarai kemahiran. Adalah ditegaskan bahawa kemahiran-kemahiran yang dipilih sebagai isi kandungan ujian hendaklah berdasarkan senarai kemahiran matematik pemulihan khas. Kemahiran yang akan diuji. 2. 3. 4. Aras kesukaran soalan.

Guru hendaklah juga memberi arahan kepada semua calon supaya berhenti menulis apabila ujian berakhir. 4. demi mengurangkan kesempatan calon meniru di antara mereka. Disiplin bilik darjah. arahan hendaklah diberikan dengan jelas oleh guru. Antara tugas yang perlu diuruskan oleh guru dalam bilik darjah ialah : 1. Guru perlulah memberitahu calon tentang masa ujian lima belas minit sebelum ujian berakhir. Peringkat pelaksanaan bermula dari masa calon masuk bilik ujian hingga masa tamat ujian. Suasana sosial. Langkah-langkah pentadbiran sesuatu ujian pada umumnya meliputi tiga peringkat yang utama. Di samping itu. • Pentafsiran Ujian . 5. Peringkat persediaan ialah peringkat sebelum ujian dijalankan. Pengumpulan murid. Antara tugas yang perlu juga berperanan sebagai pengurus. tempat duduk calon hendaklah disusun mengikut peraturan ujian. Apabila semua calon telah masuk bilik ujian. peringkat pelaksanaan dan peringkat penyelesaian. biasanya 15 minit sebelum ujian bermula. guru perlu juga berperanan sebagai pengurus.• Pentadbiran Ujian Peranan utama guru di sekolah ialah sebagai tenaga pengajar. Langkah ini meliputi penyemakan bilangan kertas soalan ujian yang telah disediakan. Susunan fizikal bilik darjah. Sebelum calon mula menjawab soalan. Semua kertas jawapan hendaklah disemak untuk memastikan bilangan yang telah dikutip adalah betul. 3. Rutin bilik darjah. Sebelum ujian bermula. kertas soalan dan kertas menulis akan diedarkan oleh guru. 2. tempat hendaklah cukup selesa untuk calon menulis jawapan masingmasing. Peringkat penyelarasan dalam proses pentadbiran ujian meliputi kerja mengutip skripskrip jawapan. iaitu peringkat persediaan. Calon-calon hanya dibenarkan meninggalkan bilik ujian selepas bilangan kertas-kertas jawapan telah dikira. dan semuanya telah berada di tempat masing-masing. Untuk memastikan pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan licin.

mengikut kebolehan dan pengalaman murid. murid boleh menggunakan alat bantu mengajar untuk menyelesaikan masalah. guru merancang aktiviti pemulihan untuk murid-murid lembap. guru yang menggubal soalan hendaklah mencadangkan skema pemarkahan dan digunakan dalam memeriksa kertas jawapan pelajar supaya perbandingan yang sah dapat dijalankan antara pencapaian pelajar dalam item secara keseluruhan. supaya murid itu dapat mengenal pasti kesilapan yang telah dipelajari dahulu. guru perlulah cuba menandakan kesilapan yang telah dilakukan oleh pelajar tersebut. guru boleh merancang aktiviti pemulihan dengan tujuan menolong murid itu membetulkan kesalahannya dan seterusnya menguasai kemahiran menolak dua digit dengan dua digit gandaan 10 tanpa sebarang kesilapan.Bagi ujian diagnostik matematik. c) Di dalam peringkat permulaan. iaitu : a) Aktiviti pengajaran dan pembelajaran harus ditumpukan kepada bidang kelemahan yang telah dikesan. e) Latihan congak dan latihan bertulis harus diadakan selepas aktiviti pengajaran guru. tetapi pada akhirnya. guru harus mematuhi beberapa prinsip asas pengajaran pemulihan matematik. Soalan-soalan yang diberikan harus daripada mudah kepada susah demi membina keyakinan murid terhadap kebolehan mempelajari matematik. d) Semua simbol dan istilah matematik harus dikaitkan dengan pengalaman murid atau alat bantu mengajar. mudah b) Langkah penyampaian harus dikembangkan daripada konkrit kepada abstrak daripada kepada susah. Untuk merancang aktiviti pemulihan dengan berkesan. murid harus dapat menyelesaikan masalah itu secara bertulis tanpa alat bantu mengajar. pelbagai jenis alat bantu mengajar perlu digunakan supaya membantu murid-murid memahami konsep yang diperlukan untuk menguasai kemahiran. Apabila guru menandakan sesuatu kertas ujian. Apabila bidang kelemahan telah dikenalpasti. guru dapat mengenalpasti kemahiran-kemahiran yang belum dikuasai oleh murid-murid ini. . Guru memeriksa kertas jawapan dan membuat analisis daripada keputusannya. Di samping itu guru hendaklah membuat analisis secara individu dan secara berkumpulan untuk mengenalpasti kelemahan-kelemahan dan kekuatan pelajar bagi mengatur langkah-langkah yang wajar. • Penyediaan hasil pembelajaran Berdasarkan analisis yang telah dibuat. Melalui ujian yang telah dijalankan. Pada peringkat permulaan.

RPI juga menentukan penempatan pendidikan dan perkhidmatan yang diperlukan bagi mencapai matlamat dan objektif. Semakan bagi RPI perlu dilakukan dari semasa ke semasa apabila berlakunya perubahan dalam perkhidmatan yang diberi. persepsi.f) Aktiviti penilaian harus diberikan kepada murid selepas aktiviti latihan bertulis dalam kelas. Semua data disertai dengan penerangan yang menjelaskan fungsi murid. sosial. Persetujuan ibu bapa perlu diperolehi bagi sebarang perubahan. penambahan ataupun penamatan perkhidmatan. kemahiran urus diri. ibu bapa dan juga murid itu sendiri jika difikirkan sesuai.2 Rancangan Pengajaran Individu • Merancang RPI Rancangan Pendidikan Individu dibentuk oleh satu jawatankuasa yang melibatkan pentadbir sekolah. vokasional. penamatan ataupun penambahan perkhidmatan. Penilaian ini akan menetukan sama ada objektif pengajaran pemulihan itu tercapai atau tidak. disokong dengan data yang relevan daripada penilaian formal dan informal serta pemerhatian. kelemahan dan stail pembelajaran murid dalam bidang akademik. Maklumat ini adalah maklumat terkini. • Melaksanakan RPI Pada peringkat permulaan RPI. Semua RPI perlu disemak dan dikaji sekurang-kurangnya setahun sekali oleh jawatankuasa RPI tetapi ibubapa dan guru dapat memohon supaya semakan dilakukan dengan lebih kerap. . guru perlu merancang dan menyediakan masalah matematik secara bertulis. fizikal. Pembentukan RPI perlu dilakukan sebelum penempatan sebenar dilakukan. dan sebelum murid menerima sebarang perkhidmatan yang sesuai atau pun diberi pendidikan khas. penambahan ataupun perubahan matlamat dan objektif. dinyatakan juga tarikh perkhidmatan yang diberi. 5. Oleh itu. Matlamat yang dinyatakan menggambarkan pengetahuan berkaitan fungsi semasa murid dalam kemahiran. jawatankuasa perlu melibatkan pihak yang terlibat dalam aspek penilaian ataupun orang yang mempunyai pengetahuan dalam prosedur penilaian yang dijalankan terhadap murid dengan keperluan khas. Pencapaian semasa bagi murid adalah satu kenyataan bertulis yang menerangkan berkenaan kekuatan. kemahiran seterusnya dan anggaran bagi kadar pembelajaran murid itu. Rancangan Pendidikan Individu ini mengandungi matlamat dan objektif berdasarkan pencapaian sedia ada bagi murid dan keperluan khas itu. RPI perlu dibentuk bagi setiap murid dengan keperluan khas dalam tempoh 30 hari ataupun satu bulan dari tarikh murid itu ditentukan ketidakupayaannya. Matlamat dan objektif ini dibentuk oleh mereka yang terlibat dalam perancangan dan bagi murid dengan keperluan khas itu. tingkah laku. penambahan ataupun perubahan penempatan dan perubahan penyertaan murid dalam aktiviti pendidikan. komunikasi. Di dalam RPI. guru. Matlamat dan objektif ini dibentuk oleh mereka yang terlibat dalam perancangan dan penyediaan perkhidmatan.

Sebagai seorang guru. ia sudah pasti sedikit sebanyakakan membantu kita untuk memilih jenis item yang diperlukan atau jenis soalan yangbersesuaian dengan keupayaan pelajar-pelajar kita. . Dengan adanya Jadual Spesifikasi Ujian(JSU). Ujian yang dilaksanakan oleh guru dapatmemberikan tentang kesan pembelajaran untuk tempoh yang pendek mahupun jangkawaktu yang lebih panjang.Dalam pembinaan soalan mengikut aras. Melalui aktivitipenilaian. guru dapatmemastikan perkembangan potensi individu secara menyeluruh agar selaras denganFalsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK).RUMUSAN Dalam menyediakan ujian yang baik dan berkesan. manakala soalan eseilebih kepada aras tinggi seperti sintesis dan penilaian.Pembinaan Jadual spesifikasi Ujian penting kepada guru supaya dapat menstabilkantaraf. Ia dapat memudahkan guru dalammembina dan menganalisis soalan dari aras rendah ke aras tinggi.Hal ini demikian kerana guru yang lebih arif tentang bidang yang telah diliputi sepanjangpengajaran dan pembelajaran berlangsung. Ia juga boleh digunakan untuk menentukan kesahandan kebolehpercayaan ujian dari segi kandungan. guru perlu memahami dan mengetahui araskemahiran yang terdapat dalam Taksonomi Bloom. begitu juga dalam membina itemtersebut. mutu dan aras kesukaran sesuatu ujian dari semasa ke semasa walaupun ianyadibina oleh orang yang berlainan. guru merupakan penggerak utama. Bagi soalan objektif kebanyakannya menggunakan aras yang rendah dan sederhana. kita sudah semestinya perlu melalui satu proses membuatpemilihan jenis item atau soalan untuk ujian pencapaian tertentu seperti pencapaianakademik pelajar di mana ia agaknya rumit dan susah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful