Jadual Spesifikasi Ujian

http://caeser-rio.blogspot.com/2012_08_01_archive.html

Penggubalan sesuatu kertas ujian perlu mengikut spesifikasi ujian yang ditetapkan. Banyak pertimbangan yang harus dibuat semasa menyediakan soalan ujian. Ujian sebaiknya mewakili keseluruhan sukatan pelajaran, yang mungkin merangkumi komponen pengetahuan, kemahiran, dan sikap yang telah ditetapkan. Pertimbangan ini dibuat bagi memastikan para pelajar diuji dengan menggunakan soalan yang relevan dengan sukatan pelajaran atau objektif pengajaran yang telah disampaikan di dalam kelas. Penggubalan kertas ujian perlu mengikuti pelbagai proses, termasuk penyediaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU). JSU adalah sebuah jadual yang menggambarkan ciri sesuatu ujian dari segi kandungan iaitu konstruk yang ditaksir, pemberatan setiap konstruk, konteks, san pemberatan taburan aras kesukaran. Tujuan JSU disediakan adalah untuk menghasilkan set soalan yang lebih berkualiti berbanding soalan yang hanya disediakan secara spontan dan tidak mengikuti aras ilmu. Selain itu, penyediaan JSU dapat membantu menghasilkan soalan yang mempunyai kesahan dan keutuhan. Langkah Pembinaan JSU Terdapat empat langkah yang perlu dijadikan panduan semasa membina Jadual Spesifikasi Ujian ini. Langkah-langkah tersebut dijelaskan dalam rajah berikut:

Setelah menentukan domain objektif pengajaran dan peringkat objektif pengajaran yang ingin diukur. kemampuan bahasa murid dan lain-lain. Jumlah soalan adalah penting kerana ia mempengaruhi kebolehpercayaan dan kesahan sesuatu ujian. Lazimnya JSU mengandungi tiga paksi utama iaitu paksi kandungan yang biasanya mengandungi tajuk atau subtajuk. Kandungan sukatan pelajaran perlu dianalisis untuk menentukan kepentingan tiap-tiap tajik kandungannya. Kepentingan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) . Langkah yang kedua adalah menganalisis objektif pengajaran. Lazimnya aras pengetahuan dan kemahiran diasaskan kepada pembahagian yang dibuat oleh Bloom dan rakan-rakannya dalam kajian mereka. Antara aspek yang dikaji ialah skop dan kedalaman pengajaran bagi sesuatu tajuk. panjang soalan.Rajah : langkah pembinaan JSU Langkah yang pertama adalah mengkaji sukatan pelajaran untuk memperoleh maklumat yang menyeluruh tentang kurikulum yang telah dibina. Pendekatan yang telah diambil oleh guru dalam pengajaran sesuatu tajuk dan kepentingan bandingan diantara satu tajuk dengan tajuk-tajuk lain juga diamabil kira. Objektif pengajaran ini dianalisis untuk menentukaan pelajaran. yang bergantung pada objektif pengajaran. paksi kedua adalah paksi kemahiran yang biasanya mengandungi aras kemahiran. Kebolehpercayaan ujian adalah keupayaan sesuatu ujian memberi markah yang sama. dan paksi yang ketiga adalah paksi wajaran yang mengandungi peratus pemberatan setiap tajuk dan bilangan soalan. kita seharusnya dapat menggubal dan membentuk soalan yang sesuai berdasarkan tajuk. sekiranya pelajar menjawab semula ujian tersebut. Langkah yang keempat dalam pembinaan JSU adalah menentukan bilangan soalan. peringkat atau aras kemahiran seterusnya membina soalan yang bersesuaian dengan isi pengajaran dan tahap kecedasan murid. Selain memberi perhatian kepada kebolehpercayaan dan kesahan ujian. dan kesukaran ujian. Langkah yang ketiga adalah menentukan jenis soalan yang sesuai. Jumlah soalan harus mencukupi untuk mewakili kandungan pengajaran domain objektif pengajaran dan peringkat objektif pengajaran yang hendak diukur. Sukatan pelajaran perlu untuk dianalisis untuk melihat sejauh mana kompleksiti sesuatu tajuk dan masa pengajaran yang diperuntukkan masabagi sesuatu tajuk bermain tersebut. Berdasarkan penganalisaan inilah JSU dibina. penentuan jumlah soalan juga perlu mengambil kira masa ujian. pengetahuan dan kemahiran yang perlu diuji. Maklumat-maklumat di atas adalah penting kepada penggubal kertas kerana ujian dan pembina soalan ujian untuk menentukan jenis dan bilangan soalan ujian yang perlu dibina. jenis soalan. Kesahan pula bermaksud keupayaan sesuatu soalan mengukur apa yang telah digariskan. Analisis objektif pengajaran ini juga untuk menentukan tahap kesukaran mana yang perlu diuji.

Cara yang baik untuk merancang sesuatu ujian adalah dengan menyediakan JSU yang merupakan rancangan persediaan item atau soalan. Ujian yang tidak mempunyai perancangan yang rapi biasanya tidak mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi. JSU mempunyai peranan yang penting. Dalam sesebuah penilaian. Membina Item Ujian Membina Item Ujian Terdapat lima langkah am dalam pembinaan item ujian iaitu yang pertama menyediakan JSU. ini berdasarkan kesahan dari segi pensampelan sukatan pelajaran dapat dijamin. menilai item ujian dan membuat kajian rintis terhadap keseluruhan item.JSU yang lengkap dibina dengan baik akan sangat membantu penggubal kertas ujian dan pembina item soalan ujian. Antara kepentingan penyediaan JSU adalah seperti dapat membina dan menyediakan soalan ujian secara lebih terangcang dan sistematik. Keseluruhan langkah am penyediaan item ujian ini dapat disimpulkan seperti rajah berikut . Selain dapat mengelakkan ujian yang dibina secara sembarangan. Pembinaan JSU juga dapat menstabilkan taraf dan aras kesukaran ujian dari semasa ke semasawalaupun dibina oleh pembina solan yang berbeza. Maka dengan itu. Soalan yang akan dibina juga pastinya mengikuti taburan tajuk secara seimbang dan meliputi keseluruhan pelajaran. . menulis item ujian. perbandingan dapat dibuat diantara satu ujian dengan ujian yang lain. JSU akan menjamin kesahan dan kebolehpercayaan soalan. Rumusan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) merupakan aspek penting dalam penyediaan sesuatu ujian. menyemak item ujian.

rajah : langkah penyediaan item ujian Langkah awal dalam pembinaan item ujian ialah menyediakan JSU seperti yang telah dijelaskan sebelum ini. menentukan jenis soalan dan menentukan bilangan soalan. kita perlu menyemak semua item tersebut. kita telah bersedia untuk membina dan menulisitem-item ujian. Posted by Caeser Rio at 20:20 No comments: Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Facebook Links to this post Labels: Bmm 3103 . menganalisis objektif pengajaran. iaitu mengkaji sukatan pelajaran. Semakan dan penilaian ini perlu bagi memastikan perkara-perkara seperti arahan menjawab dalam bahasa yang digunakan dalam soalan adalah mudah difahami oleh murid. Selepas semua item ujian siap ditulis. bahasa soalan yang sukar difahami dan soalan yang tidak mengandungi klue ini tidak terjadi. kajian rintis dibuat terhadap keseluhan item/ kertas ujian. Selepas semua item ujian disemak oleh penulisnya. soalan dan kehendak soalan adalaj jelas dan soalan mengandungi maklumat yang cukup untuk murid menjawab soalan. Sebaik sahaja siap menyediakan JSU. Tujuan utama penyediaan JSU ialah supaya item-item ujian yang dibina itu mewakili keseluruhan kandungan pelajaran mengikut domain dan peringkat objektif pengajaran yang ditentukan sebelum pengajaran. sebaiknya. Soalan-soalan yang dibina adalah mencakupi dan seimbang untuk mengukur kandungan dan objektif pengajaran yang ditetapkan. Semakan ini perlu dibuat untuk memastikan perkara-perkara seperti arahan menjawab yang kurang tepat. item-item ini perlu disemak dan dinilai. Selepas semua item ujian disemak dan dinilai oleh pakar mata pelajaran. Kajian rintis di sini bermaksud kajian awal tentang kesesuaian item-tem kepada murid yang setara dari segi keupayaan dengan murid sasaran.

Pentaksiran juga merupakan satu proses untuk mendapatkan gambaran tentang prestasi pembelajaran seseorang dalam sesuatu subjek atau aktiviti pembelajaran. PENGUJIAN DAN PENILAIAN. Tujuan pengujian ialah untuk menentukan pencapaian pelajar dalam sesuatu sesi pembelajaran. Dari konteks pendidikan pentaksiran merupakan satu episod dalam proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai. · Memperbaiki pengajaran dan pembelajaran PENGUJIAN Definisi Proses/prosedur yang sistematik bagi mengukur pencapaian pelajar yang biasanya dibuat secara bertulis. Pengujian dapat dianggap sebagai proses penyerahan set soalan yang piawai yang perlu dijawab. · Merancang dan melaksanakan aktiviti tindak susul yang berkesan.PENGERTIAN KONSEP PENTAKSIRAN. mengumpul. PENTAKSIRAN Definisi Pentaksiran merupakan satu proses mendapatkan malumat dan seterusnya membuat penghakiman serta pertimbangan tentang produk sesuatu proses pendidikan. · Merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang tersusun dan sistematik bersesuaian dengan tahap keupayaan murid. memberi skor dan menginterpretasi maklumat tentang pembelajaran seorang pelajar bagi sesuatu tujuan. atau satu set instrumen bersama satu prosedur yang sistematik bagi mengukur sampel tingkah laku atau perubahan seseorang individu atau pelajar. Menurut Cronbach (1970) . merekod. Aktiviti pentaksiran dijalankan secara berterusan. · Melibatkan semua atau sebahagian besar murid dalam kelas secara efektif. Tujuan Pentaksiran • · Proses mendapatkan gambaran tentang prestasi seseorang dalam pembelajaran • · Menilai aktiviti yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran • • • • • · Mendapatkan maklumat secara berterusan tentang pengajaran dan pembelajaran memperbaiki pengajaran-pembelajaran.

100/120 untuk ujian kecerdasan (IQ Test) dan 80/100 bagi ujian pencapaian bagi sesuatu mata pelajaran seperti Sains. Kepentingan pengujian bagi mengukur perubahan tingkah laku pelajar seperti yang dinyatakan di atas. diikuti pelaksanaan/ pentadbiran ujian dan berakhir dengan pemeriksaan skrip jawapan. Maklumat yang diperoleh daripadanya akan dijadikan dasar untuk membuat penilaian atau pengadilan”. Pengujian menjelaskan tahapberapa baiknya prestasi pelajar yang diuji. Manakala contoh sistem berkategori pula ialah “ekstrovert” atau “introvert” bagi ujian personaliti. kecekapan guru membangunkan alat pengujian amat penting. pengesanan hasil pengajaran dan pembelajaran boleh dibuat melalui pengujian. Penilaian merangkumi aspek pengujian dan pengukuran. (dipetik dari Raminah. atau satu sistem yang berkategori”. Melalui pengujian inilah seseorang guru mengetahui sama ada pelajar-pelajarnya telah menguasai pengetahuan. dikukuhkan oleh Milagros 1981. kemahiran atau sikap. pengukuran dan penilaian yang tepat. yang bertujuan untuk memberi maklumat tentang pencapaian akademik. PENILAIAN Definisi Penilaian merupakan satu proses untuk menghasilkan nilai kuantitatif untuk menentukan peringkat pencapaian dan kedudukan dalam pembelajaran. Kesimpulannya. malah sama pentingnya dengan penguasaan guru terhadap kurikulum yang diajar bagi menjamin keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Contoh skala bernombor ialah angka 30/100 untuk ujian penglihatan.kemahiran atau sikap yang ingin disampaikan guru. 1991) yang menegaskan bahawa: “Ujian adalah suatu cara untuk mendapatkan contohan perlakuan yang diperlihatkan oleh murid di dalam keadaan yang dikawal atau ditentukan.“Ujian ialah satu prosedur yang sistematik untuk memerhati perlakuan atau tingkah laku seseorang individu dan menjelaskannya dengan batuan skala bernombor. (Raminah 1991:2). . satu ukuran yang disebut sebagai “markah” akan diberikan kepada pelajar tersebut. Justeru. Proses pengujian lazimnya bermula dengan peringkat persediaan. Hasil daripada pemarkahan jawapan pelajar. atau “rabun warna” bagi ujian penglihatan. Penilaian juga dapat didefinisikan sebagai satu proses/prosedur yang sistematik bagi membuat pertimbangan dalam menafsir hasil pengukuran. yang dilaksanakan guru dalam bilik darjah.

supaya ia lebih bersesuaian dengan keperluan pelajar atau mengulang pelajaran dengan menggunakan strategi yang sama dan sebagainya. guru dapat mengenal pasti pelajar yang cepat/cergas. penilaian ini juga dapat memberi maklum balas tentang masalah yang dihadapi pelajar dalam pembelajaran. sama ada pada tahap yang sangat memuaskan. Selain itu. Tanpa . guru akan menyelidik punca masalah tersebut. pengukuran dan penilaian Diagnosis Penilaian yang dijalankan oleh guru dalam bilik darjah akan dapat memberikan maklum balas kepada guru tentang tahap penguasaan pelajar terhadap pengetahuan dan kemahiran yang telah diajar. yang memerlukan aktiviti pengayaan dan pelajar yang lemah yang memerlukan aktiviti pemulihan. Maklumat berkenaan akan digunakan guru untuk mengubah pendekatan pengajaran atau menyediakan latihan yang khusus supaya masalah yang dihadapi pelajar dapat diatasi. memuaskan. guru dapat mengenal pasti kemajuan seseorang pelajar.Perkaitan pengujian. Penilaian yang dijalankan sepanjang tempoh pengajaran dan pembelajaran akan memperlihatkan kemajuan pelajar dalam jangka masa tertentu. Guru juga perlu membuat keputusan sama ada untuk mengubah strategi pengajaran. Daripada penilaian yang dijalankan juga. Pengesanan kemajuan pelajar secara berterusan ini akan memberi maklum balas kepada guru tentang masalah yang dihadapi pelajar.lemah atau tidak ada sebarang kemajuan langsung. sederhana. Adakah pelajar mempunyai masalah dalam mempelajari dan menguasai pengetahuan dan kemahiran yang telah diajar? Sekiranya pelajar menghadapi masalah. Dengan itu.

guru juga dapat memilih pelajar untuk dikelompokkan dalam sesuatu kumpulan berasaskan tahap penguasaan mereka. . perbendaharaan kata dan sebagainya. Misalnya. Maklumat ini penting untuk guru membuat keputusan dalam menentukan peringkat yang bersesuaian untuk memulakan pengajaran. misalnya pada akhir Tahun 6 (UPSR). Dalam keadaan ini. tujuan penilaian juga ialah untuk memilih dan menempatkan pelajar mengikut aliran tertentu. Tingkatan 3 (PMR) dan Tingkatan 5 (SPM). Hasil penilaian ini akan menunjukkan pencapaian akademik pelajar mengikut gred yang diberikan. perlu mengetahui aspek pengetahuan dan kemahiran manakah yang telah mereka kuasai. Sekiranya penguasaan mereka berbeza. kemahiran dan sikap yang ingin disampaikan guru. Selain itu. adalah bertujuan untuk menentukan gred pencapaian para pelajar secara keseluruhan. pelajar-pelajar akan terus menghadapi masalah dan akibatnya mereka akan terus ketinggalan dalam pembelajaran. Pihak sekolah akan dapat menentukan keupayaan keseluruhan seseorang pelajar berdasarkan pencapaian yang ditunjukkan dalam peperiksaan yang diduduki untuk tindakan selanjutnya.bantuan khas ini. Selain itu. guru perlu menempatkan mereka mengikut tahap penguasaan masing-masing dan seterusnya merancang dan melaksanakan pengajaran mengikut keperluan mereka yang berbeza-beza itu. seperti pemilihan dan penempatan. seseorang guru Bahasa Melayu yang akan mengajar pelajar bukan penutur asli bahasa Melayu. Pemilihan dan Penempatan Penilaian adalah penting sebelum pengajaran dan pembelajaran bermula kerana guru perlu meninjau sejauh manakah pelajar-pelajarnya menguasai pengetahuan dan kemahiran asas kepada tajuk yang hendak diajar. Penilaian pada peringkat ini lebih bercorak formal dengan tujuan akhirnya untuk memberi sijil kepada pelajar. penilaian yang dijalankan pada akhir tempoh pengajian. Contohnya. Pencapaian Penilaian yang dijalankan pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran dapat memberikan maklumat tentang tahap penguasaan para pelajar terhadap pengetahuan. tujuan penilaian ialah untuk memilih dan menempatkan pelajar mengikut penguasaan pengetahuan dan kemahiran mereka. sederhana atau gagal. keputusan pelajar yang cemerlang dalam mata pelajaran sains memungkinkan ditempatkan dalam aliran sains atau mengikut kecenderungan seseorang murid berkenaan. Setiap pelajar sepatutnya mempunyai motivasi untuk belajar dan ia mungkin bersifat intrinsik/dalaman. Selain memulakan sesi pengajaran. iaitu motivasi daripada dalam diri pelajar itu sendiri. seperti tatabahasa. Bimbingan dan kaunseling Penilaian juga dapat digunakan untuk tujuan bimbingan dan kaunseling kepada pelajar yang memerlukannya. seperti cemerlang. Misalnya.

7.mereka yang belajar disebabkan ingin mengetahui sesuatu dengan mendalam. 6. Membantu guru dalam menentukan pengayaan dan pemulihan bagi pelajar yang berkenaan. Selain motivasi yang bersifat intrinsik ini. Membantu guru dalam membuat jangkaan terhadap potensi atau bakat pelajar terhadap pembelajaran. 2. Membantu guru dalam membuat perbandingan antara seseorang pelajar dengan rakanrakannya atau antara kelas tersebut dengan kelas yang lain. Pelajar berpeluang mengetahui kelemahan dalam sesuatu kemahiran atau bidang dan segera memperbaikinya. 9. . terdapat pula motivasi yang bersifat ekstrinsik/luaran. iaitu motivasi daripada luar. seperti dorongan daripada ibu bapa/rakan sebaya atau nasihat daripada guru/guru besar. 3. 4. Tujuan lain Penilaian Ujian 1. Membolehkan guru menilai bahan-bahan dan teknik serta kaedah pengajaran mereka. 8. akan memperoleh pencapaian yang baik dan seterusnya akan dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Membantu guru mengetahui keupayaan penguasaan pelajar. Menentukan pelajar yang tinggi keupayaannya dan yang amat lemah keupayaannya dan lemah pencapaiannya 5. Melalui ujian penilaian yang dilakukan guru dapat berusaha meningkatkan keberkesanan pengajaran mereka. Membuat perbandingkan pencapaian pelajar dalam subejk tersebut dengan pencapaian dalam subjek lain.

manakala pengujian pula merupakan salah satu daripada kaedah tersebut. Justeru. Secara khususnya. merekod. Ketinggian fizikal seseorang boleh diukur secara tepat dengan . dengan mengambil kira semua faktor yang boleh mempengaruhi guru dalam membuat sesuatu keputusan dengan tepat. Pengujian dan Penilaian Secara menyeluruh. penilaian pendidikan mencakupi aspek-aspek hasil pengajaran dan pembelajaran dan juga hasil program pengajian berbanding matlamatnya. Seterusnya. Sering kali istilah ini digunakan secara bertukar ganti. pengukuran dan penilaian adalah beberapa konsep penting dalam dunia pendidikan. Pentaksiran Pentaksiran adalah suatu proses yang meliputi pelbagai kaedah untuk menentukan tahap sesuatu ciri atau atribut yang diperolehi seseorang individu.Konsep Pentaksiran. Terdapat beberapa kaedah yang biasa digunakan dalam menjalankan pentaksiran iaitu seperti pemerhatian. penilaian yang sistematik. Pentaksiran juga dapat digunakan untuk menilai aktiviti yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran. Pengukuran merupakan suatu proses kuantifikasi dengan memberi nilai angka kepada kewujudan sesuatu ciri dan atribut. kemahiran melukis seseorang murid boleh diukur melalui pemerhatian atau pencerapan. Pentaksiran tidak bersifat mutlak. sementara pengetahuan dan sikapnya boleh diukur melalui temubual. Pengujian. Keobjektifan iaitu berdasarkan ketepatan seseorang pemeriksa memeriksa skrip jawapan. memberi skor dan mengintepretasi pembelajaran seseorang murid. iv. i. kita boleh menganggapkan pentaksiran sebagai proses untuk mendapatkan sesuatu ukuran dengan menggunakan kaedah tertentu. dan menepati tujuan mengadakan sesuatu ujian. mendiskriminasikan. ii Kebolehtadbiran susulan iaitu berdasarkan kelicinan dan kerja-kerja yang dilaksanakan secara berpusat atau berasaskan sekolah. iii Kemudahtafsiran berdasarkan calon iaitu bergantung tentang maklumat tentang calon skor. Petaksiran boleh juga dibuat tanpa menggunakan pengujian. Dalam dunia pendidikan. Menyeluruh iaitu mengandungi soalan-soalan yang mewakili semua objektif yang penting. Pentaksiran yang baik dapat dinilai melalui beberapa ciri seperti . mendapatkan maklumat secara berterusan tentang pengajaran dan pembelajaran serta membantu guru untuk membaiki pengajaran dan pembelajaran. Dalam pengajaran dan pembelajaran di universiti. lisan dan penulisan. Melalui pentaksiran yang dijalankan. pengukuran keupayaan mental seseorang sudah tentu lebih sukar diukur secara tepat berbanding ketinggian fizikalnya. Guru dapat melibatkan semua atau sebahagian besar murid dalam kelas secara efektif dan dapat merancang serta melaksanakan aktiviti tindakan susulan yang berkesan. guru dapat merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang tersusun dan sistematik bersesuaian dengan tahap keupayaan murid. Sebagai contoh. ketiga-tiga istilah berkenaan mempunyai makna yang spesifik dan ketiga-tiganya mempunyai perbezaan.pentaksiran merangkumi aktiviti menghurai. Pentaksiran adalah bertujuan sebagai salah satu proses mendapatkan gambaran tentang prestasi seseorang dalam pembelajaran. kewujudan ciri “penguasaan” sesuatu isi kursus yang diajar oleh pensyarah pada pelajar dikuantifikasikan dengan memberi skor ujian. misalnya.

mentadbir ujian berkenaan dengan betul dan mentafsir dapatannya dengan tepat. walaupun skor 90 itu dua kali ganda 45. Proses pengujian lazimnya bermula dengan peringkat persediaan. Justeru.menggunakan alat ukur yang tepat seperti penggunaan pembaris. Melalui pengujian inilah seseorang guru mengetahui sama ada pelajar-pelajarnya telah menguasai pengetahuan. Pengujian Pengujian merupakan proses mengaturkan satu siri tugasan untuk diselesaikan supaya pemerhatian tepat dibuat tentang penguasaan pelajar dalam sesuatu kursus di universiti. Hasil daripada pemarkahan jawapan pelajar. Jika alat yang digunakan mempunyai kecacatan. yang dilaksanakan guru dalam bilik darjah. kemahiran atau sikap yang ingin disampaikan guru. sama ada matlamat yang telah ditetapkan itu tercapai atau sebaliknya. Penilaian Penilaian adalah konsep yang telah digunakan dalam pelbagai bidang. Tahap penguasaan pelajar biasanya dikuantifikasikan dengan memberi skor kepada jawapan yang diberi. Justeru. ia akan membolehkan kita membuat anggaran. seseorang guru perlu menggunakan alat yang tepat bagi menjalankan pentaksiran yang tepat. Ini jelas menunjukkan ukuran aspek-aspek berkenaan bukanlah petunjuk yang tepat sebagaimana ukuran ketinggian fizikal pelajar menggunakan pembaris. Satu daripada cara-cara memastikan ini berlaku ialah dengan menjalankan pengujian yang berkualiti. Seterusnya. pengesanan hasil pengajaran dan pembelajaran boleh dibuat melalui pengujian. Memandangkan ujian merupakan alat ukur yang sering digunakan untuk mendapatkan bukti empirik bagi tujuan penilaian pengajaran dan pembelajaran di universiti. satu ukuran yang disebut sebagai “markah” akan diberikan kepada pelajar tersebut. diikuti pelaksanaan/pentadbiran ujian dan berakhir dengan pemeriksaan skrip jawapan. Penilaian juga dapat dianggap sebagai satu cara untuk mendapatkan bukti yang tepat tentang . Ujian mengandungi satu set tugasan (dalam bentuk tugasan) yang berdasarkan sesuatu kursus bagi merangsang pelajar untuk ‘menunjukkan’ tahap penguasaan mereka dalam kursus berkenaan. Ujian adalah alat ukur. Kesimpulannya. kecekapan guru membangunkan alat pengujian amat penting. Ujian digunakan bagi mengukur ‘penguasaan’ pelajar dalam sesuatu kursus. malah sama pentingnya dengan penguasaan guru terhadap kurikulum yang diajar bagi menjamin keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Dengan mengadakan penilaian. maka sudah pastilah ukuran yang diperoleh juga tidak tepat. seseorang pelajar yang mendapat skor 90 tidak boleh dianggap mengetahui dua kali ganda daripada pelajar yang mendapat skor 45. Pengujian menjelaskan tahap berapa baiknya prestasi pelajar yang diuji. Seseorang pelajar yang mendapat skor sifar pula tidak juga boleh dianggap sebagai tidak mempelajari/ mengetahui tentang sesuatu pelajaran yang diajar guru. Penilaian dilakukan kerana mempunyai matlamat tersendiri. tumpuan perlu diberi bagi membina ujian yang bermutu. Kita perlu memastikan penilaian terhadap keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dapat dilakukan dengan sempurna dan boleh dipertahankan. pengukuran dan penilaian yang tepat.

penilaian pendidikan mencakupi aspek-aspek hasil pengajaran dan pembelajaran dan juga hasil program pengajian berbanding matlamat asalnya. Perbandingan Pengujian.sesuatu perkara. seperti menguasai kemahiran membaca. individu atau murid Tujuan Bagi membuatUntuk menentukanMemberi maklumat pengelasan terhadappencapaian terhadaptentang pencapaian pencapaian dansesuatu pembelajaran objektif pembelajaran. penilaian juga boleh dibuat dengan menggunakan data berbentuk kualitatif seperti yang diperoleh daripada pemerhatian atau temubual. membuat pertimbangan prestasi seseorang nilai.penilaian dan pentaksiran digunakan untuk menentukan tindakan susulan yang harus dilakukan oleh pihak tertentu untuk penambahbaikan dalam aspek kaedah. siapa yang perlu mendapatkan maklumat dan sebagainya. kedudukan dalam Kaedah mengajar dan . Dalam membuat penilaian. Penilaian boleh dianggap sebagai proses membuat pertimbangan atau keputusan dalam memberikan nilai. Banyak definisi telah diberikan kepada istilah “penilaian”.pengujian. Penilaian dan Pentaksiran Secara umumnya pengujian. teknik dan starategi yang akan digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. apakah bukti yang dianggapkan mencukupi atau bagaimana cara mendapatkan maklumat. Maklumat dan bukti ini amat penting dalam menyelesaikan sesuatu masalah. dalam pendidikan. Oleh yang demikian perbezaan konsep pengujian. anda mungkin sering kali berhadapan dengan pelbagai masalah. pengukuran dan penilaian. menulis dan mengira (3M) di kalangan murid sekolah rendah. mutu. Tindakan susulan guru ialah menilai ukuran pencapaian tersebut dengan menggunakan keputusan ujian itu bersama maklumat lain yang berkaitan. kualiti atau harga bagi sesuatu benda atau perkara. pendekatan yang digunakan. Walaubagaimanapun pengukuran. penilaian dan pentaksiran ialah: perbandingan Pentaksiran pengujian penilaian Definisi Sebuah proses yangSatu alat yang sistematikSebuah proses menentukan untuk menilai dan mengukurmenentukan perubahan peringkat perubahan dalam sesuatutingkah laku dan pencapaian danaspek tingkah laku. tentang persoalan yang ingin diselesaikan. kita akan dapat merancang langkah-langkah dengan lebih teratur dan sistematik bagi mendapatkan maklumat yang tepat. Secara menyeluruh. penilaian dan pentaksiran mempunyai konsep yang berbeza dan setiap daripadanya mempunyai hasil yang berlainan dalam membantu proses pentaksiran dijalankan secara keseluruhannya. Selain menggunakan data kuantitatif. Dalam keadaan ini kita boleh mengatakan guru sebenarnya mengukur pencapaian pelajar melalui ujian yang dijalankan. Dengan memahami konsep pengujian. Misalnya. Misalnya. penilaian dapat menyelesaikan masalah tentang pencapaian matlamat yang ditetapkan.

kaedah dan mengesan kelemahan pelajar. pengukuran dan penilaian yang tepat dan berkesan yang dijalankan oleh guru di bilik darjah membantu guru dalam mempertingkatkan pencapaian pengajaran dan pembelajaran yang berkesan serta membantu guru dalam memperkembangkan lagi teknik. semasa atau selepas sesi pembelajaran liputan Terhad kepadaTerhad kepada sesuatuMenyeluruh terhadap sesuatu peringkatkemahiran atau sesuatu pembelajaran pembelajaran pembelajaran yang telahsehingga kepada disampaikan keseluruhan sesebuah kurikulum keputusan Menunjukkan Menunjukkan prestasiMenunjukkan pencapaian pencapaian secarasesuatu kemahiran ataukeseluruhan seseorang relatif penguasaan pembelajaranindividu namun tidak yang spesifik hanya menggambarkan kebaikan individu tersebut. Masa Selepas sesiSelepas sesi pembelajaran Boleh dijalankan pembelajaran sebelum.pembelajaran kurikulum. Set ujian bertulisPemerhatian Jadual dengan markah danUjian lisan Gred berdasarkan teknik gred Ujian bertulis perangkaan Proses Menjalankan prosesMenyediakan set ujianMenentukan kaedah perlaksanaan pengujian berdasarkan cara ujianpengukuran yang ingin menggunakan setyang ingin dijalankan. Pentaksiran dalam Matematik . dijalankan dan melakukan ujian dan kemudianMelakukan pentadbiranproses pengukuran dan mencatat atausemasa menjalankan ujianpenganalisaan semasa merekod markahdan seterusnyapengukuran dilakukan. serta memberi gred menjalankan pemeriksaan Kemudian proses terhadap set ujian yanginterpretasi dijalankan telah dijalankan. Bentuk Rumusan Kesimpulannya pengujian. sebelim melapor dapatan kajian dan tindakan. 1.

Oleh itu. pengukuran ialah pemberian angka kepada objek atau peristiwa mengikut kriteria tertentu dengan menggunakan satu skala yang ditetapkan. kebolehpercayaan. Ini bermakna keberkesanan penilaian bergantung kepada segala proses pengujian yang disediakan mengikut prinsip-prinsip tertentu dan diuruskan mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan.html 5. • Pembinaan Ujian Sebagaimana yang kita ketahui. . keobjektifan. pengukuran biasanya melibatkan pemberian markah kepada maklumat yang diperoleh. Banyak perkara yang dijalankan dalam bilik darjah dapat dikategorikan sebagai pengujian. penilaian bergantung kepada data daripada keputusan pengujian. pengukuran merupakan cara menggunakan nombor untuk mewakili maklumat yang diperoleh dengan ringkas dan mudah. Contohnya.com/2011/10/pentaksiran-dalammatematik. Ujian Diagnostik digunakan untuk mengesan punca kelemahan murid tentang penguasaan kemahiran-kemahiran matematik.1 Ujian Diagnostik • Definisi Pengujian bermaksud ‘memperoleh maklumat dengan cara yang objektif dan bersistem’. Dengan perkataan lain. Penggunaan nombor dalam pengukuran dirujuk dalam definisi pengukuran oleh Stevens (1951). Berdasarkan kepada keputusan ujian diagnostik ini.Senarai kemahiran .http://allaboutpemulihan. Ringkasnya. dalam bilik darjah.blogspot. guru dapat merancang aktiviti pengajaran pemulihan dengan lebih berkesan. kebolehtadbiran dan kemudahtafsiran. anatara perkara yang mungkin ditanya ialah hobi murid dan sebabnya mereka berminat dengan hobi itu. Terdapat beberapa aspek yang boleh diuji dalam ujian diagnostik iaitu dari aspek pengamatan penglihatan dan pendengaran dan angka. Walau bagaimanapun. Persoalan seperti itu boleh dikategorikan sebagai pengujian. penilaian yang tepat adalah hasil daripada perancangan dan perlaksanaan pengujian dengan cara yang betul. Sesuatu ujian yang dikatakan baik dan bermutu tinggi mengandungi beberapa ciri yang istimewa. pengujian merupakan alat pengukuran utama dalam penilaian. Di antaranya ialah ciri kesahan. ramai guru meminta murid-muridnya mengisi maklumat peribadi dalam suatu borang itu. Pengujian biasanya melibatkan pengukuran. Pengukuran tidak semestinya melibatkan maklumat yang diperoleh dalam bentuk nombor. khasnya dalam proses pembinaan ujian. Mengikut Stevens.

Jenis soalan. untuk mengesan bidang kelemahan murid-murid dalam penguasaan kemahiran-kemahiran seperti operasi tolak bawah lingkungan 50. Biasanya. Maklumat yang didapati dalam JSU ialah : 1. Misalnya. guru boleh merancang satu ujian diagnostik dengan soalansoalan yang meliputi semua peringkat kemahiran operasi tolak. 4. Tajuk atau topik pengajaran yang akan diuji. JSU merupakan satu jadual dua hala yang membekalkan maklumat mustahak kepada penggubal ujian. perkara-perkara yang hendak diuji dalam ujian diagnostik ini adalah semua kemahiran asas dalam sesuatu topik atau sesuatu unit pelajaran matematik. isi kandungan merangkumi kemahiran-kemahiran dalam satu atau beberapa topik matematik yang telah dipelajari oleh murid-murid. Biasanya. Guru boleh menguji murid-murid dengan soalan-soalan yang berkaitan dengan kemahiran-kemahiran yang telah dirujuk daripada senarai kemahiran.Berdasarkan tujuan ujian. Pembinaan soalan adalah mudah sekiranya hasil pengajaran yang ingin diuji adalah jelas dan JSU telah disediakan. aras kemahiran hendaklah ditentukan untuk setiap item atau soalan ujian. dan kemahiran. Jadual Spesifikasi Ujian (JSU)/ Jadual Penentuan Ujian (JPU) Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) perlu dibentuk untuk membantu penggubal dalam tugas pembinaan item ujian. Ia juga dapat diuji secara keseluruhan serta pemberatannya mengikut aras kemahiran dapat dibahagikan secara sepatutnya. Penggubal soalan harus mematuhi JPU dalam perkara yang berikut : 1. dan pemberatannya. 3. . guru boleh memilih isi kandungan yang hendak diuji. 2. guru boleh menyediakan satu Jadual Spesifikasi Ujian untuk memastikan pemberatan yang wajar bagi topiktopik matematik serta aras kemahirannya sesuai dengan kebolehan murid-murid keseluruhannya. Kemahiran yang akan diuji. 4. Jumlah bilangan item ujian. Tajuk dan topik yang akan diuji. kita dapat memastikan item/soalan yang dibina akan mempunyai ciri-ciri ujian yang baik seperti ciri keesahan dan keboleh percayaan. Dengan adanya JSU. Adalah ditegaskan bahawa kemahiran-kemahiran yang dipilih sebagai isi kandungan ujian hendaklah berdasarkan senarai kemahiran matematik pemulihan khas. 2. Apabila topik-topik matematik dan aras kemahirannya telah ditentukan. Selain itu. Bilangan item ujian mengikut tajuk. Aras kesukaran soalan. dan pemberatannya. 3. Kemahiran yang akan diuji.

Peringkat pelaksanaan bermula dari masa calon masuk bilik ujian hingga masa tamat ujian. • Pentafsiran Ujian . Langkah ini meliputi penyemakan bilangan kertas soalan ujian yang telah disediakan. arahan hendaklah diberikan dengan jelas oleh guru. demi mengurangkan kesempatan calon meniru di antara mereka. Apabila semua calon telah masuk bilik ujian. Langkah-langkah pentadbiran sesuatu ujian pada umumnya meliputi tiga peringkat yang utama. Sebelum ujian bermula. Rutin bilik darjah. Pengumpulan murid. Suasana sosial. Guru perlulah memberitahu calon tentang masa ujian lima belas minit sebelum ujian berakhir. tempat hendaklah cukup selesa untuk calon menulis jawapan masingmasing. 2. 3. Peringkat persediaan ialah peringkat sebelum ujian dijalankan. Untuk memastikan pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan licin. Semua kertas jawapan hendaklah disemak untuk memastikan bilangan yang telah dikutip adalah betul. dan semuanya telah berada di tempat masing-masing. Sebelum calon mula menjawab soalan. Peringkat penyelarasan dalam proses pentadbiran ujian meliputi kerja mengutip skripskrip jawapan. Antara tugas yang perlu juga berperanan sebagai pengurus. Disiplin bilik darjah. iaitu peringkat persediaan. 5. Susunan fizikal bilik darjah. Di samping itu. tempat duduk calon hendaklah disusun mengikut peraturan ujian. Calon-calon hanya dibenarkan meninggalkan bilik ujian selepas bilangan kertas-kertas jawapan telah dikira. biasanya 15 minit sebelum ujian bermula. 4. guru perlu juga berperanan sebagai pengurus. Guru hendaklah juga memberi arahan kepada semua calon supaya berhenti menulis apabila ujian berakhir.• Pentadbiran Ujian Peranan utama guru di sekolah ialah sebagai tenaga pengajar. Antara tugas yang perlu diuruskan oleh guru dalam bilik darjah ialah : 1. peringkat pelaksanaan dan peringkat penyelesaian. kertas soalan dan kertas menulis akan diedarkan oleh guru.

guru perlulah cuba menandakan kesilapan yang telah dilakukan oleh pelajar tersebut. supaya murid itu dapat mengenal pasti kesilapan yang telah dipelajari dahulu. Untuk merancang aktiviti pemulihan dengan berkesan. mengikut kebolehan dan pengalaman murid. pelbagai jenis alat bantu mengajar perlu digunakan supaya membantu murid-murid memahami konsep yang diperlukan untuk menguasai kemahiran. Apabila bidang kelemahan telah dikenalpasti. mudah b) Langkah penyampaian harus dikembangkan daripada konkrit kepada abstrak daripada kepada susah. murid harus dapat menyelesaikan masalah itu secara bertulis tanpa alat bantu mengajar. guru boleh merancang aktiviti pemulihan dengan tujuan menolong murid itu membetulkan kesalahannya dan seterusnya menguasai kemahiran menolak dua digit dengan dua digit gandaan 10 tanpa sebarang kesilapan. iaitu : a) Aktiviti pengajaran dan pembelajaran harus ditumpukan kepada bidang kelemahan yang telah dikesan. tetapi pada akhirnya.Bagi ujian diagnostik matematik. Soalan-soalan yang diberikan harus daripada mudah kepada susah demi membina keyakinan murid terhadap kebolehan mempelajari matematik. Di samping itu guru hendaklah membuat analisis secara individu dan secara berkumpulan untuk mengenalpasti kelemahan-kelemahan dan kekuatan pelajar bagi mengatur langkah-langkah yang wajar. Pada peringkat permulaan. . Guru memeriksa kertas jawapan dan membuat analisis daripada keputusannya. guru harus mematuhi beberapa prinsip asas pengajaran pemulihan matematik. • Penyediaan hasil pembelajaran Berdasarkan analisis yang telah dibuat. d) Semua simbol dan istilah matematik harus dikaitkan dengan pengalaman murid atau alat bantu mengajar. Apabila guru menandakan sesuatu kertas ujian. e) Latihan congak dan latihan bertulis harus diadakan selepas aktiviti pengajaran guru. Melalui ujian yang telah dijalankan. murid boleh menggunakan alat bantu mengajar untuk menyelesaikan masalah. c) Di dalam peringkat permulaan. guru dapat mengenalpasti kemahiran-kemahiran yang belum dikuasai oleh murid-murid ini. guru yang menggubal soalan hendaklah mencadangkan skema pemarkahan dan digunakan dalam memeriksa kertas jawapan pelajar supaya perbandingan yang sah dapat dijalankan antara pencapaian pelajar dalam item secara keseluruhan. guru merancang aktiviti pemulihan untuk murid-murid lembap.

penambahan ataupun perubahan penempatan dan perubahan penyertaan murid dalam aktiviti pendidikan. Pencapaian semasa bagi murid adalah satu kenyataan bertulis yang menerangkan berkenaan kekuatan. Oleh itu. Persetujuan ibu bapa perlu diperolehi bagi sebarang perubahan. komunikasi. jawatankuasa perlu melibatkan pihak yang terlibat dalam aspek penilaian ataupun orang yang mempunyai pengetahuan dalam prosedur penilaian yang dijalankan terhadap murid dengan keperluan khas. kelemahan dan stail pembelajaran murid dalam bidang akademik.2 Rancangan Pengajaran Individu • Merancang RPI Rancangan Pendidikan Individu dibentuk oleh satu jawatankuasa yang melibatkan pentadbir sekolah. penamatan ataupun penambahan perkhidmatan. Di dalam RPI. Penilaian ini akan menetukan sama ada objektif pengajaran pemulihan itu tercapai atau tidak. Semakan bagi RPI perlu dilakukan dari semasa ke semasa apabila berlakunya perubahan dalam perkhidmatan yang diberi. ibu bapa dan juga murid itu sendiri jika difikirkan sesuai. guru perlu merancang dan menyediakan masalah matematik secara bertulis. Matlamat dan objektif ini dibentuk oleh mereka yang terlibat dalam perancangan dan bagi murid dengan keperluan khas itu. Pembentukan RPI perlu dilakukan sebelum penempatan sebenar dilakukan. vokasional. dan sebelum murid menerima sebarang perkhidmatan yang sesuai atau pun diberi pendidikan khas. . Maklumat ini adalah maklumat terkini. dinyatakan juga tarikh perkhidmatan yang diberi. kemahiran seterusnya dan anggaran bagi kadar pembelajaran murid itu.f) Aktiviti penilaian harus diberikan kepada murid selepas aktiviti latihan bertulis dalam kelas. penambahan ataupun penamatan perkhidmatan. RPI juga menentukan penempatan pendidikan dan perkhidmatan yang diperlukan bagi mencapai matlamat dan objektif. • Melaksanakan RPI Pada peringkat permulaan RPI. Matlamat dan objektif ini dibentuk oleh mereka yang terlibat dalam perancangan dan penyediaan perkhidmatan. persepsi. Semua RPI perlu disemak dan dikaji sekurang-kurangnya setahun sekali oleh jawatankuasa RPI tetapi ibubapa dan guru dapat memohon supaya semakan dilakukan dengan lebih kerap. Semua data disertai dengan penerangan yang menjelaskan fungsi murid. tingkah laku. kemahiran urus diri. fizikal. RPI perlu dibentuk bagi setiap murid dengan keperluan khas dalam tempoh 30 hari ataupun satu bulan dari tarikh murid itu ditentukan ketidakupayaannya. guru. 5. penambahan ataupun perubahan matlamat dan objektif. sosial. Matlamat yang dinyatakan menggambarkan pengetahuan berkaitan fungsi semasa murid dalam kemahiran. disokong dengan data yang relevan daripada penilaian formal dan informal serta pemerhatian. Rancangan Pendidikan Individu ini mengandungi matlamat dan objektif berdasarkan pencapaian sedia ada bagi murid dan keperluan khas itu.

Dalam pembinaan soalan mengikut aras. mutu dan aras kesukaran sesuatu ujian dari semasa ke semasa walaupun ianyadibina oleh orang yang berlainan. Ia juga boleh digunakan untuk menentukan kesahandan kebolehpercayaan ujian dari segi kandungan.Pembinaan Jadual spesifikasi Ujian penting kepada guru supaya dapat menstabilkantaraf. Melalui aktivitipenilaian. Dengan adanya Jadual Spesifikasi Ujian(JSU). begitu juga dalam membina itemtersebut.Sebagai seorang guru. Ujian yang dilaksanakan oleh guru dapatmemberikan tentang kesan pembelajaran untuk tempoh yang pendek mahupun jangkawaktu yang lebih panjang. manakala soalan eseilebih kepada aras tinggi seperti sintesis dan penilaian. ia sudah pasti sedikit sebanyakakan membantu kita untuk memilih jenis item yang diperlukan atau jenis soalan yangbersesuaian dengan keupayaan pelajar-pelajar kita. Ia dapat memudahkan guru dalammembina dan menganalisis soalan dari aras rendah ke aras tinggi. Bagi soalan objektif kebanyakannya menggunakan aras yang rendah dan sederhana. guru perlu memahami dan mengetahui araskemahiran yang terdapat dalam Taksonomi Bloom.RUMUSAN Dalam menyediakan ujian yang baik dan berkesan. .Hal ini demikian kerana guru yang lebih arif tentang bidang yang telah diliputi sepanjangpengajaran dan pembelajaran berlangsung. guru dapatmemastikan perkembangan potensi individu secara menyeluruh agar selaras denganFalsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). guru merupakan penggerak utama. kita sudah semestinya perlu melalui satu proses membuatpemilihan jenis item atau soalan untuk ujian pencapaian tertentu seperti pencapaianakademik pelajar di mana ia agaknya rumit dan susah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful