Jadual Spesifikasi Ujian

http://caeser-rio.blogspot.com/2012_08_01_archive.html

Penggubalan sesuatu kertas ujian perlu mengikut spesifikasi ujian yang ditetapkan. Banyak pertimbangan yang harus dibuat semasa menyediakan soalan ujian. Ujian sebaiknya mewakili keseluruhan sukatan pelajaran, yang mungkin merangkumi komponen pengetahuan, kemahiran, dan sikap yang telah ditetapkan. Pertimbangan ini dibuat bagi memastikan para pelajar diuji dengan menggunakan soalan yang relevan dengan sukatan pelajaran atau objektif pengajaran yang telah disampaikan di dalam kelas. Penggubalan kertas ujian perlu mengikuti pelbagai proses, termasuk penyediaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU). JSU adalah sebuah jadual yang menggambarkan ciri sesuatu ujian dari segi kandungan iaitu konstruk yang ditaksir, pemberatan setiap konstruk, konteks, san pemberatan taburan aras kesukaran. Tujuan JSU disediakan adalah untuk menghasilkan set soalan yang lebih berkualiti berbanding soalan yang hanya disediakan secara spontan dan tidak mengikuti aras ilmu. Selain itu, penyediaan JSU dapat membantu menghasilkan soalan yang mempunyai kesahan dan keutuhan. Langkah Pembinaan JSU Terdapat empat langkah yang perlu dijadikan panduan semasa membina Jadual Spesifikasi Ujian ini. Langkah-langkah tersebut dijelaskan dalam rajah berikut:

Objektif pengajaran ini dianalisis untuk menentukaan pelajaran. Jumlah soalan adalah penting kerana ia mempengaruhi kebolehpercayaan dan kesahan sesuatu ujian. paksi kedua adalah paksi kemahiran yang biasanya mengandungi aras kemahiran. Lazimnya aras pengetahuan dan kemahiran diasaskan kepada pembahagian yang dibuat oleh Bloom dan rakan-rakannya dalam kajian mereka. Langkah yang keempat dalam pembinaan JSU adalah menentukan bilangan soalan. Kesahan pula bermaksud keupayaan sesuatu soalan mengukur apa yang telah digariskan. Pendekatan yang telah diambil oleh guru dalam pengajaran sesuatu tajuk dan kepentingan bandingan diantara satu tajuk dengan tajuk-tajuk lain juga diamabil kira. Kepentingan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) . dan kesukaran ujian. Analisis objektif pengajaran ini juga untuk menentukan tahap kesukaran mana yang perlu diuji. Antara aspek yang dikaji ialah skop dan kedalaman pengajaran bagi sesuatu tajuk. kita seharusnya dapat menggubal dan membentuk soalan yang sesuai berdasarkan tajuk.Rajah : langkah pembinaan JSU Langkah yang pertama adalah mengkaji sukatan pelajaran untuk memperoleh maklumat yang menyeluruh tentang kurikulum yang telah dibina. kemampuan bahasa murid dan lain-lain. Setelah menentukan domain objektif pengajaran dan peringkat objektif pengajaran yang ingin diukur. jenis soalan. Langkah yang ketiga adalah menentukan jenis soalan yang sesuai. Kebolehpercayaan ujian adalah keupayaan sesuatu ujian memberi markah yang sama. yang bergantung pada objektif pengajaran. Kandungan sukatan pelajaran perlu dianalisis untuk menentukan kepentingan tiap-tiap tajik kandungannya. panjang soalan. Maklumat-maklumat di atas adalah penting kepada penggubal kertas kerana ujian dan pembina soalan ujian untuk menentukan jenis dan bilangan soalan ujian yang perlu dibina. Sukatan pelajaran perlu untuk dianalisis untuk melihat sejauh mana kompleksiti sesuatu tajuk dan masa pengajaran yang diperuntukkan masabagi sesuatu tajuk bermain tersebut. Selain memberi perhatian kepada kebolehpercayaan dan kesahan ujian. sekiranya pelajar menjawab semula ujian tersebut. dan paksi yang ketiga adalah paksi wajaran yang mengandungi peratus pemberatan setiap tajuk dan bilangan soalan. peringkat atau aras kemahiran seterusnya membina soalan yang bersesuaian dengan isi pengajaran dan tahap kecedasan murid. Berdasarkan penganalisaan inilah JSU dibina. Lazimnya JSU mengandungi tiga paksi utama iaitu paksi kandungan yang biasanya mengandungi tajuk atau subtajuk. Langkah yang kedua adalah menganalisis objektif pengajaran. penentuan jumlah soalan juga perlu mengambil kira masa ujian. pengetahuan dan kemahiran yang perlu diuji. Jumlah soalan harus mencukupi untuk mewakili kandungan pengajaran domain objektif pengajaran dan peringkat objektif pengajaran yang hendak diukur.

. Ujian yang tidak mempunyai perancangan yang rapi biasanya tidak mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi. menilai item ujian dan membuat kajian rintis terhadap keseluruhan item. JSU mempunyai peranan yang penting. JSU akan menjamin kesahan dan kebolehpercayaan soalan. perbandingan dapat dibuat diantara satu ujian dengan ujian yang lain. Maka dengan itu. menyemak item ujian. Rumusan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) merupakan aspek penting dalam penyediaan sesuatu ujian. Antara kepentingan penyediaan JSU adalah seperti dapat membina dan menyediakan soalan ujian secara lebih terangcang dan sistematik. Keseluruhan langkah am penyediaan item ujian ini dapat disimpulkan seperti rajah berikut . Selain dapat mengelakkan ujian yang dibina secara sembarangan. Dalam sesebuah penilaian. Pembinaan JSU juga dapat menstabilkan taraf dan aras kesukaran ujian dari semasa ke semasawalaupun dibina oleh pembina solan yang berbeza. menulis item ujian. Membina Item Ujian Membina Item Ujian Terdapat lima langkah am dalam pembinaan item ujian iaitu yang pertama menyediakan JSU. ini berdasarkan kesahan dari segi pensampelan sukatan pelajaran dapat dijamin.JSU yang lengkap dibina dengan baik akan sangat membantu penggubal kertas ujian dan pembina item soalan ujian. Cara yang baik untuk merancang sesuatu ujian adalah dengan menyediakan JSU yang merupakan rancangan persediaan item atau soalan. Soalan yang akan dibina juga pastinya mengikuti taburan tajuk secara seimbang dan meliputi keseluruhan pelajaran.

kita telah bersedia untuk membina dan menulisitem-item ujian. Tujuan utama penyediaan JSU ialah supaya item-item ujian yang dibina itu mewakili keseluruhan kandungan pelajaran mengikut domain dan peringkat objektif pengajaran yang ditentukan sebelum pengajaran. sebaiknya. bahasa soalan yang sukar difahami dan soalan yang tidak mengandungi klue ini tidak terjadi. kajian rintis dibuat terhadap keseluhan item/ kertas ujian. kita perlu menyemak semua item tersebut. menganalisis objektif pengajaran. Selepas semua item ujian siap ditulis. item-item ini perlu disemak dan dinilai. Semakan dan penilaian ini perlu bagi memastikan perkara-perkara seperti arahan menjawab dalam bahasa yang digunakan dalam soalan adalah mudah difahami oleh murid. menentukan jenis soalan dan menentukan bilangan soalan. Selepas semua item ujian disemak dan dinilai oleh pakar mata pelajaran. Selepas semua item ujian disemak oleh penulisnya. Soalan-soalan yang dibina adalah mencakupi dan seimbang untuk mengukur kandungan dan objektif pengajaran yang ditetapkan. soalan dan kehendak soalan adalaj jelas dan soalan mengandungi maklumat yang cukup untuk murid menjawab soalan. Semakan ini perlu dibuat untuk memastikan perkara-perkara seperti arahan menjawab yang kurang tepat. Sebaik sahaja siap menyediakan JSU. iaitu mengkaji sukatan pelajaran.rajah : langkah penyediaan item ujian Langkah awal dalam pembinaan item ujian ialah menyediakan JSU seperti yang telah dijelaskan sebelum ini. Kajian rintis di sini bermaksud kajian awal tentang kesesuaian item-tem kepada murid yang setara dari segi keupayaan dengan murid sasaran. Posted by Caeser Rio at 20:20 No comments: Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Facebook Links to this post Labels: Bmm 3103 .

atau satu set instrumen bersama satu prosedur yang sistematik bagi mengukur sampel tingkah laku atau perubahan seseorang individu atau pelajar. merekod. Pentaksiran juga merupakan satu proses untuk mendapatkan gambaran tentang prestasi pembelajaran seseorang dalam sesuatu subjek atau aktiviti pembelajaran. PENGUJIAN DAN PENILAIAN. Tujuan Pentaksiran • · Proses mendapatkan gambaran tentang prestasi seseorang dalam pembelajaran • · Menilai aktiviti yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran • • • • • · Mendapatkan maklumat secara berterusan tentang pengajaran dan pembelajaran memperbaiki pengajaran-pembelajaran. Pengujian dapat dianggap sebagai proses penyerahan set soalan yang piawai yang perlu dijawab. Aktiviti pentaksiran dijalankan secara berterusan. mengumpul. · Memperbaiki pengajaran dan pembelajaran PENGUJIAN Definisi Proses/prosedur yang sistematik bagi mengukur pencapaian pelajar yang biasanya dibuat secara bertulis. · Merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang tersusun dan sistematik bersesuaian dengan tahap keupayaan murid. · Merancang dan melaksanakan aktiviti tindak susul yang berkesan. Dari konteks pendidikan pentaksiran merupakan satu episod dalam proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai. · Melibatkan semua atau sebahagian besar murid dalam kelas secara efektif. memberi skor dan menginterpretasi maklumat tentang pembelajaran seorang pelajar bagi sesuatu tujuan. Menurut Cronbach (1970) . Tujuan pengujian ialah untuk menentukan pencapaian pelajar dalam sesuatu sesi pembelajaran. PENTAKSIRAN Definisi Pentaksiran merupakan satu proses mendapatkan malumat dan seterusnya membuat penghakiman serta pertimbangan tentang produk sesuatu proses pendidikan.PENGERTIAN KONSEP PENTAKSIRAN.

Hasil daripada pemarkahan jawapan pelajar. Kesimpulannya. (dipetik dari Raminah. atau “rabun warna” bagi ujian penglihatan. Pengujian menjelaskan tahapberapa baiknya prestasi pelajar yang diuji. Maklumat yang diperoleh daripadanya akan dijadikan dasar untuk membuat penilaian atau pengadilan”. satu ukuran yang disebut sebagai “markah” akan diberikan kepada pelajar tersebut. kecekapan guru membangunkan alat pengujian amat penting. pengukuran dan penilaian yang tepat. atau satu sistem yang berkategori”. Penilaian merangkumi aspek pengujian dan pengukuran.kemahiran atau sikap yang ingin disampaikan guru. yang dilaksanakan guru dalam bilik darjah. 100/120 untuk ujian kecerdasan (IQ Test) dan 80/100 bagi ujian pencapaian bagi sesuatu mata pelajaran seperti Sains. Kepentingan pengujian bagi mengukur perubahan tingkah laku pelajar seperti yang dinyatakan di atas. PENILAIAN Definisi Penilaian merupakan satu proses untuk menghasilkan nilai kuantitatif untuk menentukan peringkat pencapaian dan kedudukan dalam pembelajaran. Contoh skala bernombor ialah angka 30/100 untuk ujian penglihatan. Justeru. Penilaian juga dapat didefinisikan sebagai satu proses/prosedur yang sistematik bagi membuat pertimbangan dalam menafsir hasil pengukuran. kemahiran atau sikap. dikukuhkan oleh Milagros 1981. Proses pengujian lazimnya bermula dengan peringkat persediaan. Manakala contoh sistem berkategori pula ialah “ekstrovert” atau “introvert” bagi ujian personaliti.“Ujian ialah satu prosedur yang sistematik untuk memerhati perlakuan atau tingkah laku seseorang individu dan menjelaskannya dengan batuan skala bernombor. yang bertujuan untuk memberi maklumat tentang pencapaian akademik. Melalui pengujian inilah seseorang guru mengetahui sama ada pelajar-pelajarnya telah menguasai pengetahuan. malah sama pentingnya dengan penguasaan guru terhadap kurikulum yang diajar bagi menjamin keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. pengesanan hasil pengajaran dan pembelajaran boleh dibuat melalui pengujian. . 1991) yang menegaskan bahawa: “Ujian adalah suatu cara untuk mendapatkan contohan perlakuan yang diperlihatkan oleh murid di dalam keadaan yang dikawal atau ditentukan. diikuti pelaksanaan/ pentadbiran ujian dan berakhir dengan pemeriksaan skrip jawapan. (Raminah 1991:2).

Daripada penilaian yang dijalankan juga.lemah atau tidak ada sebarang kemajuan langsung. Tanpa . Maklumat berkenaan akan digunakan guru untuk mengubah pendekatan pengajaran atau menyediakan latihan yang khusus supaya masalah yang dihadapi pelajar dapat diatasi. guru dapat mengenal pasti kemajuan seseorang pelajar. Selain itu. Pengesanan kemajuan pelajar secara berterusan ini akan memberi maklum balas kepada guru tentang masalah yang dihadapi pelajar. guru akan menyelidik punca masalah tersebut. memuaskan. Penilaian yang dijalankan sepanjang tempoh pengajaran dan pembelajaran akan memperlihatkan kemajuan pelajar dalam jangka masa tertentu. penilaian ini juga dapat memberi maklum balas tentang masalah yang dihadapi pelajar dalam pembelajaran. yang memerlukan aktiviti pengayaan dan pelajar yang lemah yang memerlukan aktiviti pemulihan. Dengan itu.Perkaitan pengujian. guru dapat mengenal pasti pelajar yang cepat/cergas. Guru juga perlu membuat keputusan sama ada untuk mengubah strategi pengajaran. pengukuran dan penilaian Diagnosis Penilaian yang dijalankan oleh guru dalam bilik darjah akan dapat memberikan maklum balas kepada guru tentang tahap penguasaan pelajar terhadap pengetahuan dan kemahiran yang telah diajar. sederhana. sama ada pada tahap yang sangat memuaskan. Adakah pelajar mempunyai masalah dalam mempelajari dan menguasai pengetahuan dan kemahiran yang telah diajar? Sekiranya pelajar menghadapi masalah. supaya ia lebih bersesuaian dengan keperluan pelajar atau mengulang pelajaran dengan menggunakan strategi yang sama dan sebagainya.

tujuan penilaian juga ialah untuk memilih dan menempatkan pelajar mengikut aliran tertentu. Tingkatan 3 (PMR) dan Tingkatan 5 (SPM). Contohnya. Pemilihan dan Penempatan Penilaian adalah penting sebelum pengajaran dan pembelajaran bermula kerana guru perlu meninjau sejauh manakah pelajar-pelajarnya menguasai pengetahuan dan kemahiran asas kepada tajuk yang hendak diajar. Penilaian pada peringkat ini lebih bercorak formal dengan tujuan akhirnya untuk memberi sijil kepada pelajar. Setiap pelajar sepatutnya mempunyai motivasi untuk belajar dan ia mungkin bersifat intrinsik/dalaman. adalah bertujuan untuk menentukan gred pencapaian para pelajar secara keseluruhan. Selain itu. sederhana atau gagal. Sekiranya penguasaan mereka berbeza. seperti pemilihan dan penempatan. Bimbingan dan kaunseling Penilaian juga dapat digunakan untuk tujuan bimbingan dan kaunseling kepada pelajar yang memerlukannya. penilaian yang dijalankan pada akhir tempoh pengajian. Maklumat ini penting untuk guru membuat keputusan dalam menentukan peringkat yang bersesuaian untuk memulakan pengajaran. Selain itu. kemahiran dan sikap yang ingin disampaikan guru. perlu mengetahui aspek pengetahuan dan kemahiran manakah yang telah mereka kuasai. guru juga dapat memilih pelajar untuk dikelompokkan dalam sesuatu kumpulan berasaskan tahap penguasaan mereka. Selain memulakan sesi pengajaran. seperti cemerlang. tujuan penilaian ialah untuk memilih dan menempatkan pelajar mengikut penguasaan pengetahuan dan kemahiran mereka. iaitu motivasi daripada dalam diri pelajar itu sendiri. Misalnya. guru perlu menempatkan mereka mengikut tahap penguasaan masing-masing dan seterusnya merancang dan melaksanakan pengajaran mengikut keperluan mereka yang berbeza-beza itu. Dalam keadaan ini. seperti tatabahasa. Pihak sekolah akan dapat menentukan keupayaan keseluruhan seseorang pelajar berdasarkan pencapaian yang ditunjukkan dalam peperiksaan yang diduduki untuk tindakan selanjutnya.bantuan khas ini. perbendaharaan kata dan sebagainya. Pencapaian Penilaian yang dijalankan pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran dapat memberikan maklumat tentang tahap penguasaan para pelajar terhadap pengetahuan. . Misalnya. misalnya pada akhir Tahun 6 (UPSR). seseorang guru Bahasa Melayu yang akan mengajar pelajar bukan penutur asli bahasa Melayu. keputusan pelajar yang cemerlang dalam mata pelajaran sains memungkinkan ditempatkan dalam aliran sains atau mengikut kecenderungan seseorang murid berkenaan. Hasil penilaian ini akan menunjukkan pencapaian akademik pelajar mengikut gred yang diberikan. pelajar-pelajar akan terus menghadapi masalah dan akibatnya mereka akan terus ketinggalan dalam pembelajaran.

Membantu guru dalam menentukan pengayaan dan pemulihan bagi pelajar yang berkenaan. Tujuan lain Penilaian Ujian 1. Pelajar berpeluang mengetahui kelemahan dalam sesuatu kemahiran atau bidang dan segera memperbaikinya. 6.mereka yang belajar disebabkan ingin mengetahui sesuatu dengan mendalam. Membantu guru mengetahui keupayaan penguasaan pelajar. Membuat perbandingkan pencapaian pelajar dalam subejk tersebut dengan pencapaian dalam subjek lain. Melalui ujian penilaian yang dilakukan guru dapat berusaha meningkatkan keberkesanan pengajaran mereka. Membolehkan guru menilai bahan-bahan dan teknik serta kaedah pengajaran mereka. . Membantu guru dalam membuat jangkaan terhadap potensi atau bakat pelajar terhadap pembelajaran. 4. 8. iaitu motivasi daripada luar. seperti dorongan daripada ibu bapa/rakan sebaya atau nasihat daripada guru/guru besar. Selain motivasi yang bersifat intrinsik ini. 9. 3. akan memperoleh pencapaian yang baik dan seterusnya akan dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. 2. Membantu guru dalam membuat perbandingan antara seseorang pelajar dengan rakanrakannya atau antara kelas tersebut dengan kelas yang lain. Menentukan pelajar yang tinggi keupayaannya dan yang amat lemah keupayaannya dan lemah pencapaiannya 5. 7. terdapat pula motivasi yang bersifat ekstrinsik/luaran.

ketiga-tiga istilah berkenaan mempunyai makna yang spesifik dan ketiga-tiganya mempunyai perbezaan. dengan mengambil kira semua faktor yang boleh mempengaruhi guru dalam membuat sesuatu keputusan dengan tepat.Konsep Pentaksiran. kita boleh menganggapkan pentaksiran sebagai proses untuk mendapatkan sesuatu ukuran dengan menggunakan kaedah tertentu. Seterusnya. iii Kemudahtafsiran berdasarkan calon iaitu bergantung tentang maklumat tentang calon skor. mendiskriminasikan. dan menepati tujuan mengadakan sesuatu ujian. Pengujian. Pentaksiran juga dapat digunakan untuk menilai aktiviti yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran. penilaian yang sistematik. Sering kali istilah ini digunakan secara bertukar ganti. kewujudan ciri “penguasaan” sesuatu isi kursus yang diajar oleh pensyarah pada pelajar dikuantifikasikan dengan memberi skor ujian. guru dapat merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang tersusun dan sistematik bersesuaian dengan tahap keupayaan murid. Pentaksiran yang baik dapat dinilai melalui beberapa ciri seperti . Terdapat beberapa kaedah yang biasa digunakan dalam menjalankan pentaksiran iaitu seperti pemerhatian. Sebagai contoh. Pengujian dan Penilaian Secara menyeluruh. Menyeluruh iaitu mengandungi soalan-soalan yang mewakili semua objektif yang penting. memberi skor dan mengintepretasi pembelajaran seseorang murid. misalnya. lisan dan penulisan. Pentaksiran tidak bersifat mutlak. Justeru. penilaian pendidikan mencakupi aspek-aspek hasil pengajaran dan pembelajaran dan juga hasil program pengajian berbanding matlamatnya. iv. mendapatkan maklumat secara berterusan tentang pengajaran dan pembelajaran serta membantu guru untuk membaiki pengajaran dan pembelajaran. Guru dapat melibatkan semua atau sebahagian besar murid dalam kelas secara efektif dan dapat merancang serta melaksanakan aktiviti tindakan susulan yang berkesan. pengukuran keupayaan mental seseorang sudah tentu lebih sukar diukur secara tepat berbanding ketinggian fizikalnya. Pentaksiran adalah bertujuan sebagai salah satu proses mendapatkan gambaran tentang prestasi seseorang dalam pembelajaran. kemahiran melukis seseorang murid boleh diukur melalui pemerhatian atau pencerapan. merekod. Dalam dunia pendidikan. pengukuran dan penilaian adalah beberapa konsep penting dalam dunia pendidikan. Ketinggian fizikal seseorang boleh diukur secara tepat dengan . Keobjektifan iaitu berdasarkan ketepatan seseorang pemeriksa memeriksa skrip jawapan. Dalam pengajaran dan pembelajaran di universiti. Secara khususnya.pentaksiran merangkumi aktiviti menghurai. i. Pengukuran merupakan suatu proses kuantifikasi dengan memberi nilai angka kepada kewujudan sesuatu ciri dan atribut. ii Kebolehtadbiran susulan iaitu berdasarkan kelicinan dan kerja-kerja yang dilaksanakan secara berpusat atau berasaskan sekolah. Pentaksiran Pentaksiran adalah suatu proses yang meliputi pelbagai kaedah untuk menentukan tahap sesuatu ciri atau atribut yang diperolehi seseorang individu. Melalui pentaksiran yang dijalankan. Petaksiran boleh juga dibuat tanpa menggunakan pengujian. sementara pengetahuan dan sikapnya boleh diukur melalui temubual. manakala pengujian pula merupakan salah satu daripada kaedah tersebut.

yang dilaksanakan guru dalam bilik darjah. pengukuran dan penilaian yang tepat. Ujian mengandungi satu set tugasan (dalam bentuk tugasan) yang berdasarkan sesuatu kursus bagi merangsang pelajar untuk ‘menunjukkan’ tahap penguasaan mereka dalam kursus berkenaan. diikuti pelaksanaan/pentadbiran ujian dan berakhir dengan pemeriksaan skrip jawapan. Proses pengujian lazimnya bermula dengan peringkat persediaan. Penilaian juga dapat dianggap sebagai satu cara untuk mendapatkan bukti yang tepat tentang . malah sama pentingnya dengan penguasaan guru terhadap kurikulum yang diajar bagi menjamin keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Kesimpulannya. Seterusnya. Melalui pengujian inilah seseorang guru mengetahui sama ada pelajar-pelajarnya telah menguasai pengetahuan. Penilaian Penilaian adalah konsep yang telah digunakan dalam pelbagai bidang. Tahap penguasaan pelajar biasanya dikuantifikasikan dengan memberi skor kepada jawapan yang diberi. Pengujian menjelaskan tahap berapa baiknya prestasi pelajar yang diuji. tumpuan perlu diberi bagi membina ujian yang bermutu. Kita perlu memastikan penilaian terhadap keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dapat dilakukan dengan sempurna dan boleh dipertahankan. walaupun skor 90 itu dua kali ganda 45. Ujian digunakan bagi mengukur ‘penguasaan’ pelajar dalam sesuatu kursus. kecekapan guru membangunkan alat pengujian amat penting. Jika alat yang digunakan mempunyai kecacatan. Seseorang pelajar yang mendapat skor sifar pula tidak juga boleh dianggap sebagai tidak mempelajari/ mengetahui tentang sesuatu pelajaran yang diajar guru. satu ukuran yang disebut sebagai “markah” akan diberikan kepada pelajar tersebut. Memandangkan ujian merupakan alat ukur yang sering digunakan untuk mendapatkan bukti empirik bagi tujuan penilaian pengajaran dan pembelajaran di universiti. seseorang guru perlu menggunakan alat yang tepat bagi menjalankan pentaksiran yang tepat. Justeru. seseorang pelajar yang mendapat skor 90 tidak boleh dianggap mengetahui dua kali ganda daripada pelajar yang mendapat skor 45. sama ada matlamat yang telah ditetapkan itu tercapai atau sebaliknya. maka sudah pastilah ukuran yang diperoleh juga tidak tepat. Ini jelas menunjukkan ukuran aspek-aspek berkenaan bukanlah petunjuk yang tepat sebagaimana ukuran ketinggian fizikal pelajar menggunakan pembaris. Justeru. Hasil daripada pemarkahan jawapan pelajar. Satu daripada cara-cara memastikan ini berlaku ialah dengan menjalankan pengujian yang berkualiti. ia akan membolehkan kita membuat anggaran.menggunakan alat ukur yang tepat seperti penggunaan pembaris. pengesanan hasil pengajaran dan pembelajaran boleh dibuat melalui pengujian. mentadbir ujian berkenaan dengan betul dan mentafsir dapatannya dengan tepat. Penilaian dilakukan kerana mempunyai matlamat tersendiri. Pengujian Pengujian merupakan proses mengaturkan satu siri tugasan untuk diselesaikan supaya pemerhatian tepat dibuat tentang penguasaan pelajar dalam sesuatu kursus di universiti. kemahiran atau sikap yang ingin disampaikan guru. Ujian adalah alat ukur. Dengan mengadakan penilaian.

Dengan memahami konsep pengujian. Banyak definisi telah diberikan kepada istilah “penilaian”. kedudukan dalam Kaedah mengajar dan . Penilaian dan Pentaksiran Secara umumnya pengujian. Perbandingan Pengujian. penilaian dapat menyelesaikan masalah tentang pencapaian matlamat yang ditetapkan. kualiti atau harga bagi sesuatu benda atau perkara. tentang persoalan yang ingin diselesaikan. seperti menguasai kemahiran membaca. penilaian juga boleh dibuat dengan menggunakan data berbentuk kualitatif seperti yang diperoleh daripada pemerhatian atau temubual. mutu. penilaian dan pentaksiran ialah: perbandingan Pentaksiran pengujian penilaian Definisi Sebuah proses yangSatu alat yang sistematikSebuah proses menentukan untuk menilai dan mengukurmenentukan perubahan peringkat perubahan dalam sesuatutingkah laku dan pencapaian danaspek tingkah laku. Misalnya. Tindakan susulan guru ialah menilai ukuran pencapaian tersebut dengan menggunakan keputusan ujian itu bersama maklumat lain yang berkaitan. Dalam membuat penilaian. Walaubagaimanapun pengukuran. Selain menggunakan data kuantitatif.pengujian. penilaian dan pentaksiran mempunyai konsep yang berbeza dan setiap daripadanya mempunyai hasil yang berlainan dalam membantu proses pentaksiran dijalankan secara keseluruhannya. Misalnya. individu atau murid Tujuan Bagi membuatUntuk menentukanMemberi maklumat pengelasan terhadappencapaian terhadaptentang pencapaian pencapaian dansesuatu pembelajaran objektif pembelajaran. menulis dan mengira (3M) di kalangan murid sekolah rendah. pengukuran dan penilaian. penilaian pendidikan mencakupi aspek-aspek hasil pengajaran dan pembelajaran dan juga hasil program pengajian berbanding matlamat asalnya. teknik dan starategi yang akan digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Oleh yang demikian perbezaan konsep pengujian. Penilaian boleh dianggap sebagai proses membuat pertimbangan atau keputusan dalam memberikan nilai. siapa yang perlu mendapatkan maklumat dan sebagainya.sesuatu perkara. Dalam keadaan ini kita boleh mengatakan guru sebenarnya mengukur pencapaian pelajar melalui ujian yang dijalankan. Secara menyeluruh. pendekatan yang digunakan. membuat pertimbangan prestasi seseorang nilai. dalam pendidikan. anda mungkin sering kali berhadapan dengan pelbagai masalah. kita akan dapat merancang langkah-langkah dengan lebih teratur dan sistematik bagi mendapatkan maklumat yang tepat. apakah bukti yang dianggapkan mencukupi atau bagaimana cara mendapatkan maklumat.penilaian dan pentaksiran digunakan untuk menentukan tindakan susulan yang harus dilakukan oleh pihak tertentu untuk penambahbaikan dalam aspek kaedah. Maklumat dan bukti ini amat penting dalam menyelesaikan sesuatu masalah.

dijalankan dan melakukan ujian dan kemudianMelakukan pentadbiranproses pengukuran dan mencatat atausemasa menjalankan ujianpenganalisaan semasa merekod markahdan seterusnyapengukuran dilakukan. Set ujian bertulisPemerhatian Jadual dengan markah danUjian lisan Gred berdasarkan teknik gred Ujian bertulis perangkaan Proses Menjalankan prosesMenyediakan set ujianMenentukan kaedah perlaksanaan pengujian berdasarkan cara ujianpengukuran yang ingin menggunakan setyang ingin dijalankan. 1. Pentaksiran dalam Matematik . Bentuk Rumusan Kesimpulannya pengujian. sebelim melapor dapatan kajian dan tindakan. Masa Selepas sesiSelepas sesi pembelajaran Boleh dijalankan pembelajaran sebelum. serta memberi gred menjalankan pemeriksaan Kemudian proses terhadap set ujian yanginterpretasi dijalankan telah dijalankan. semasa atau selepas sesi pembelajaran liputan Terhad kepadaTerhad kepada sesuatuMenyeluruh terhadap sesuatu peringkatkemahiran atau sesuatu pembelajaran pembelajaran pembelajaran yang telahsehingga kepada disampaikan keseluruhan sesebuah kurikulum keputusan Menunjukkan Menunjukkan prestasiMenunjukkan pencapaian pencapaian secarasesuatu kemahiran ataukeseluruhan seseorang relatif penguasaan pembelajaranindividu namun tidak yang spesifik hanya menggambarkan kebaikan individu tersebut.pembelajaran kurikulum. pengukuran dan penilaian yang tepat dan berkesan yang dijalankan oleh guru di bilik darjah membantu guru dalam mempertingkatkan pencapaian pengajaran dan pembelajaran yang berkesan serta membantu guru dalam memperkembangkan lagi teknik. kaedah dan mengesan kelemahan pelajar.

Sesuatu ujian yang dikatakan baik dan bermutu tinggi mengandungi beberapa ciri yang istimewa.http://allaboutpemulihan.blogspot. anatara perkara yang mungkin ditanya ialah hobi murid dan sebabnya mereka berminat dengan hobi itu.Senarai kemahiran . pengujian merupakan alat pengukuran utama dalam penilaian. Pengukuran tidak semestinya melibatkan maklumat yang diperoleh dalam bentuk nombor. khasnya dalam proses pembinaan ujian. Penggunaan nombor dalam pengukuran dirujuk dalam definisi pengukuran oleh Stevens (1951). Berdasarkan kepada keputusan ujian diagnostik ini. Oleh itu. Contohnya. penilaian bergantung kepada data daripada keputusan pengujian. Walau bagaimanapun. penilaian yang tepat adalah hasil daripada perancangan dan perlaksanaan pengujian dengan cara yang betul. pengukuran biasanya melibatkan pemberian markah kepada maklumat yang diperoleh. Ujian Diagnostik digunakan untuk mengesan punca kelemahan murid tentang penguasaan kemahiran-kemahiran matematik. Dengan perkataan lain.html 5. keobjektifan. Ini bermakna keberkesanan penilaian bergantung kepada segala proses pengujian yang disediakan mengikut prinsip-prinsip tertentu dan diuruskan mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan. pengukuran ialah pemberian angka kepada objek atau peristiwa mengikut kriteria tertentu dengan menggunakan satu skala yang ditetapkan. Di antaranya ialah ciri kesahan. Pengujian biasanya melibatkan pengukuran. Banyak perkara yang dijalankan dalam bilik darjah dapat dikategorikan sebagai pengujian. Terdapat beberapa aspek yang boleh diuji dalam ujian diagnostik iaitu dari aspek pengamatan penglihatan dan pendengaran dan angka. kebolehtadbiran dan kemudahtafsiran. Mengikut Stevens. • Pembinaan Ujian Sebagaimana yang kita ketahui. guru dapat merancang aktiviti pengajaran pemulihan dengan lebih berkesan. dalam bilik darjah.1 Ujian Diagnostik • Definisi Pengujian bermaksud ‘memperoleh maklumat dengan cara yang objektif dan bersistem’. . Ringkasnya. ramai guru meminta murid-muridnya mengisi maklumat peribadi dalam suatu borang itu. kebolehpercayaan.com/2011/10/pentaksiran-dalammatematik. Persoalan seperti itu boleh dikategorikan sebagai pengujian. pengukuran merupakan cara menggunakan nombor untuk mewakili maklumat yang diperoleh dengan ringkas dan mudah.

Penggubal soalan harus mematuhi JPU dalam perkara yang berikut : 1. guru boleh memilih isi kandungan yang hendak diuji. Jenis soalan. Jadual Spesifikasi Ujian (JSU)/ Jadual Penentuan Ujian (JPU) Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) perlu dibentuk untuk membantu penggubal dalam tugas pembinaan item ujian. 2. Biasanya. 3. Bilangan item ujian mengikut tajuk. guru boleh merancang satu ujian diagnostik dengan soalansoalan yang meliputi semua peringkat kemahiran operasi tolak. Misalnya. Adalah ditegaskan bahawa kemahiran-kemahiran yang dipilih sebagai isi kandungan ujian hendaklah berdasarkan senarai kemahiran matematik pemulihan khas. dan pemberatannya. 4. isi kandungan merangkumi kemahiran-kemahiran dalam satu atau beberapa topik matematik yang telah dipelajari oleh murid-murid. Apabila topik-topik matematik dan aras kemahirannya telah ditentukan. 4. JSU merupakan satu jadual dua hala yang membekalkan maklumat mustahak kepada penggubal ujian. Biasanya. dan kemahiran. Aras kesukaran soalan. Maklumat yang didapati dalam JSU ialah : 1. Dengan adanya JSU. untuk mengesan bidang kelemahan murid-murid dalam penguasaan kemahiran-kemahiran seperti operasi tolak bawah lingkungan 50. Tajuk atau topik pengajaran yang akan diuji. aras kemahiran hendaklah ditentukan untuk setiap item atau soalan ujian. perkara-perkara yang hendak diuji dalam ujian diagnostik ini adalah semua kemahiran asas dalam sesuatu topik atau sesuatu unit pelajaran matematik. Kemahiran yang akan diuji. Tajuk dan topik yang akan diuji. Ia juga dapat diuji secara keseluruhan serta pemberatannya mengikut aras kemahiran dapat dibahagikan secara sepatutnya. Selain itu.Berdasarkan tujuan ujian. Pembinaan soalan adalah mudah sekiranya hasil pengajaran yang ingin diuji adalah jelas dan JSU telah disediakan. dan pemberatannya. 2. kita dapat memastikan item/soalan yang dibina akan mempunyai ciri-ciri ujian yang baik seperti ciri keesahan dan keboleh percayaan. . Kemahiran yang akan diuji. Jumlah bilangan item ujian. Guru boleh menguji murid-murid dengan soalan-soalan yang berkaitan dengan kemahiran-kemahiran yang telah dirujuk daripada senarai kemahiran. guru boleh menyediakan satu Jadual Spesifikasi Ujian untuk memastikan pemberatan yang wajar bagi topiktopik matematik serta aras kemahirannya sesuai dengan kebolehan murid-murid keseluruhannya. 3.

Rutin bilik darjah. tempat hendaklah cukup selesa untuk calon menulis jawapan masingmasing. Sebelum calon mula menjawab soalan. Antara tugas yang perlu diuruskan oleh guru dalam bilik darjah ialah : 1. Guru hendaklah juga memberi arahan kepada semua calon supaya berhenti menulis apabila ujian berakhir. dan semuanya telah berada di tempat masing-masing. Peringkat persediaan ialah peringkat sebelum ujian dijalankan. Semua kertas jawapan hendaklah disemak untuk memastikan bilangan yang telah dikutip adalah betul. 5. Calon-calon hanya dibenarkan meninggalkan bilik ujian selepas bilangan kertas-kertas jawapan telah dikira. Disiplin bilik darjah. Langkah ini meliputi penyemakan bilangan kertas soalan ujian yang telah disediakan.• Pentadbiran Ujian Peranan utama guru di sekolah ialah sebagai tenaga pengajar. guru perlu juga berperanan sebagai pengurus. arahan hendaklah diberikan dengan jelas oleh guru. Susunan fizikal bilik darjah. Suasana sosial. Peringkat pelaksanaan bermula dari masa calon masuk bilik ujian hingga masa tamat ujian. 4. Peringkat penyelarasan dalam proses pentadbiran ujian meliputi kerja mengutip skripskrip jawapan. Untuk memastikan pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan licin. Sebelum ujian bermula. kertas soalan dan kertas menulis akan diedarkan oleh guru. biasanya 15 minit sebelum ujian bermula. 2. • Pentafsiran Ujian . Apabila semua calon telah masuk bilik ujian. demi mengurangkan kesempatan calon meniru di antara mereka. 3. iaitu peringkat persediaan. Langkah-langkah pentadbiran sesuatu ujian pada umumnya meliputi tiga peringkat yang utama. Di samping itu. Antara tugas yang perlu juga berperanan sebagai pengurus. peringkat pelaksanaan dan peringkat penyelesaian. tempat duduk calon hendaklah disusun mengikut peraturan ujian. Guru perlulah memberitahu calon tentang masa ujian lima belas minit sebelum ujian berakhir. Pengumpulan murid.

guru perlulah cuba menandakan kesilapan yang telah dilakukan oleh pelajar tersebut. guru yang menggubal soalan hendaklah mencadangkan skema pemarkahan dan digunakan dalam memeriksa kertas jawapan pelajar supaya perbandingan yang sah dapat dijalankan antara pencapaian pelajar dalam item secara keseluruhan. d) Semua simbol dan istilah matematik harus dikaitkan dengan pengalaman murid atau alat bantu mengajar.Bagi ujian diagnostik matematik. guru dapat mengenalpasti kemahiran-kemahiran yang belum dikuasai oleh murid-murid ini. c) Di dalam peringkat permulaan. . • Penyediaan hasil pembelajaran Berdasarkan analisis yang telah dibuat. tetapi pada akhirnya. Guru memeriksa kertas jawapan dan membuat analisis daripada keputusannya. Soalan-soalan yang diberikan harus daripada mudah kepada susah demi membina keyakinan murid terhadap kebolehan mempelajari matematik. murid boleh menggunakan alat bantu mengajar untuk menyelesaikan masalah. e) Latihan congak dan latihan bertulis harus diadakan selepas aktiviti pengajaran guru. Apabila guru menandakan sesuatu kertas ujian. Melalui ujian yang telah dijalankan. guru harus mematuhi beberapa prinsip asas pengajaran pemulihan matematik. mudah b) Langkah penyampaian harus dikembangkan daripada konkrit kepada abstrak daripada kepada susah. iaitu : a) Aktiviti pengajaran dan pembelajaran harus ditumpukan kepada bidang kelemahan yang telah dikesan. Apabila bidang kelemahan telah dikenalpasti. guru boleh merancang aktiviti pemulihan dengan tujuan menolong murid itu membetulkan kesalahannya dan seterusnya menguasai kemahiran menolak dua digit dengan dua digit gandaan 10 tanpa sebarang kesilapan. murid harus dapat menyelesaikan masalah itu secara bertulis tanpa alat bantu mengajar. Pada peringkat permulaan. mengikut kebolehan dan pengalaman murid. guru merancang aktiviti pemulihan untuk murid-murid lembap. Di samping itu guru hendaklah membuat analisis secara individu dan secara berkumpulan untuk mengenalpasti kelemahan-kelemahan dan kekuatan pelajar bagi mengatur langkah-langkah yang wajar. pelbagai jenis alat bantu mengajar perlu digunakan supaya membantu murid-murid memahami konsep yang diperlukan untuk menguasai kemahiran. Untuk merancang aktiviti pemulihan dengan berkesan. supaya murid itu dapat mengenal pasti kesilapan yang telah dipelajari dahulu.

penambahan ataupun perubahan penempatan dan perubahan penyertaan murid dalam aktiviti pendidikan. Semua RPI perlu disemak dan dikaji sekurang-kurangnya setahun sekali oleh jawatankuasa RPI tetapi ibubapa dan guru dapat memohon supaya semakan dilakukan dengan lebih kerap. komunikasi. Rancangan Pendidikan Individu ini mengandungi matlamat dan objektif berdasarkan pencapaian sedia ada bagi murid dan keperluan khas itu. 5. kelemahan dan stail pembelajaran murid dalam bidang akademik. fizikal. Pencapaian semasa bagi murid adalah satu kenyataan bertulis yang menerangkan berkenaan kekuatan. penambahan ataupun perubahan matlamat dan objektif. kemahiran seterusnya dan anggaran bagi kadar pembelajaran murid itu. penamatan ataupun penambahan perkhidmatan. Penilaian ini akan menetukan sama ada objektif pengajaran pemulihan itu tercapai atau tidak. vokasional. Oleh itu. guru perlu merancang dan menyediakan masalah matematik secara bertulis. guru. RPI juga menentukan penempatan pendidikan dan perkhidmatan yang diperlukan bagi mencapai matlamat dan objektif. Matlamat dan objektif ini dibentuk oleh mereka yang terlibat dalam perancangan dan penyediaan perkhidmatan. Matlamat dan objektif ini dibentuk oleh mereka yang terlibat dalam perancangan dan bagi murid dengan keperluan khas itu. persepsi. RPI perlu dibentuk bagi setiap murid dengan keperluan khas dalam tempoh 30 hari ataupun satu bulan dari tarikh murid itu ditentukan ketidakupayaannya.2 Rancangan Pengajaran Individu • Merancang RPI Rancangan Pendidikan Individu dibentuk oleh satu jawatankuasa yang melibatkan pentadbir sekolah. sosial. ibu bapa dan juga murid itu sendiri jika difikirkan sesuai. Di dalam RPI. jawatankuasa perlu melibatkan pihak yang terlibat dalam aspek penilaian ataupun orang yang mempunyai pengetahuan dalam prosedur penilaian yang dijalankan terhadap murid dengan keperluan khas. Semua data disertai dengan penerangan yang menjelaskan fungsi murid. penambahan ataupun penamatan perkhidmatan. Semakan bagi RPI perlu dilakukan dari semasa ke semasa apabila berlakunya perubahan dalam perkhidmatan yang diberi. disokong dengan data yang relevan daripada penilaian formal dan informal serta pemerhatian. Persetujuan ibu bapa perlu diperolehi bagi sebarang perubahan. Maklumat ini adalah maklumat terkini. . tingkah laku.f) Aktiviti penilaian harus diberikan kepada murid selepas aktiviti latihan bertulis dalam kelas. Pembentukan RPI perlu dilakukan sebelum penempatan sebenar dilakukan. dinyatakan juga tarikh perkhidmatan yang diberi. dan sebelum murid menerima sebarang perkhidmatan yang sesuai atau pun diberi pendidikan khas. • Melaksanakan RPI Pada peringkat permulaan RPI. Matlamat yang dinyatakan menggambarkan pengetahuan berkaitan fungsi semasa murid dalam kemahiran. kemahiran urus diri.

Melalui aktivitipenilaian. guru dapatmemastikan perkembangan potensi individu secara menyeluruh agar selaras denganFalsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). Dengan adanya Jadual Spesifikasi Ujian(JSU). begitu juga dalam membina itemtersebut. Ujian yang dilaksanakan oleh guru dapatmemberikan tentang kesan pembelajaran untuk tempoh yang pendek mahupun jangkawaktu yang lebih panjang.Pembinaan Jadual spesifikasi Ujian penting kepada guru supaya dapat menstabilkantaraf.Sebagai seorang guru. Bagi soalan objektif kebanyakannya menggunakan aras yang rendah dan sederhana. guru merupakan penggerak utama. manakala soalan eseilebih kepada aras tinggi seperti sintesis dan penilaian. Ia juga boleh digunakan untuk menentukan kesahandan kebolehpercayaan ujian dari segi kandungan. ia sudah pasti sedikit sebanyakakan membantu kita untuk memilih jenis item yang diperlukan atau jenis soalan yangbersesuaian dengan keupayaan pelajar-pelajar kita.Dalam pembinaan soalan mengikut aras. . guru perlu memahami dan mengetahui araskemahiran yang terdapat dalam Taksonomi Bloom.Hal ini demikian kerana guru yang lebih arif tentang bidang yang telah diliputi sepanjangpengajaran dan pembelajaran berlangsung. mutu dan aras kesukaran sesuatu ujian dari semasa ke semasa walaupun ianyadibina oleh orang yang berlainan. kita sudah semestinya perlu melalui satu proses membuatpemilihan jenis item atau soalan untuk ujian pencapaian tertentu seperti pencapaianakademik pelajar di mana ia agaknya rumit dan susah.RUMUSAN Dalam menyediakan ujian yang baik dan berkesan. Ia dapat memudahkan guru dalammembina dan menganalisis soalan dari aras rendah ke aras tinggi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful