P. 1
Makalah Hukum Islam Tentang Muamalah

Makalah Hukum Islam Tentang Muamalah

|Views: 1,817|Likes:
Published by Darman Tanjung

More info:

Published by: Darman Tanjung on Apr 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/27/2014

pdf

text

original

MAKALAH HUKUM ISLAM TENTANG MUAMALAH

06.03 dudul blog's No comments

Tugas Agama Islam Kelas XI

MAKALAH HUKUM ISLAM TENTANG MUAMALAH

Dibuat untuk Memenuhi Tugas Mata Pelajaran Agama Islam

Oleh RA.Eflin Nawang Wulan XI IPA RSBI 4 Guru Pembimbing Drs. H. Darlen Darwis

SMA NEGERI 4 KOTA JAMBI TAHUN AJARAN 2011/2012

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL.................................................................................................i KATA PENGANTAR.............................................................................................ii DAFTAR ISI...........................................................................................................iii BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah..........................................................................................1 Rumusan Masalah....................................................................................................1 Tujuan Penulisan.....................................................................................................2 Manfaat Penulisan...................................................................................................2 BAB II PEMBAHASAN Muamalah................................................................................................................3 Asas-Asas Transaksi Ekonomi dalam Islam...........................................................3 Penerapan Transaksi Ekonomi dalam Islam............................................................5 Riba........................................................................................................................14 Hukum Islam tentang Kerja Sama Ekonomi (Syirkah).........................................17 Mudarabah (Bagi Hasil)........................................................................................19 Perbankan yang Sesuai dengan Prinsip Hukum Islam...........................................22 Sistem Asuransi yang Sesuai dengan Prinsip Hukum Islam.................................24 Sistem Lembaga Keuangan non Bang yang Sesuai dengan Prinsip Hukum Islam..........................................................................................................26 J Perilaku yang Mencerminkan Kepatuhan terhadap Hukum Islam tentang Kerjasama..................................................................................................27 BAB III KESIMPULAN DAFTAR PUSTAKA

A. B. C. D. A. B. C. D. E. F. G. H. I.

KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan makala yang berjudul “Hukum Islam tentang Muamalah” dapat terselesaikan tepat waktu . Ucapan terimakasih tak lupa penulis sampaikan kepada guru matapelajaran Agama Islam yang telah membimbing dalam penulisan ini . Makalah ini merupakan tugas individu dalam mata pelajaran AgamaIslam. Adapun tujuan wawasan diberikannya Hukum Islam tugas tentang makalah Muamalah ini dan yaitu yang untuk berhubungan menambah dengannya.

Walaupun dalam penyusunan dan penulisan makalah ini penulis menemukan beberapa kesulitan, namun akhirnya penyusunan dan penulisan makalah ini dapat terselesaikan.

Latar Belakang Masalah Dalam buku Ensiklopedia Islam Jilid 3 halaman 245 dijelaskan bahwa muamalah merupakan bagian dari hukum islam yang mengatur hubungan antar seseorang dengan orang lain. seperti jual beli. Drs. serta usaha perbankan dan asuransi islami. dan negara. sewa menyewa. bermanfaat bagi pembaca khususnya bagi penulis. Amin………………. Darlen Darwis Penulis BAB I PENDAHULUAN A. yayasan. firma. sehingga kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan khususnya pada dari uru matapelajaran Harapan Agama kami Islam semoga untuk penulisan dijadikan makalah pedoman ini bisa penulisan berikutnya. H.Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih terdapat kekurangan. Contoh hukum islam yang termasuk muamalah. Dari pengertian muamalah tersebut ada yang berpendapat bahwa muamalah hanya menyangkut permasalahan hak dan harta yang muncul dari transaksi anatara seseorang dengan orang lain atau anatara . baik seseorang itu pribadi tertentu maupun berbentuk badan hukum.. perserikatan dibidang pertanian dan perdagangan. sepeti peresoan. Guru Pembimbing Jambi.

Bagaimana Perbankan yang Sesuai dengan Prinsip Hukum Islam H.Tujuan umum Secara umum pembuatan makalah ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Hukum Islam tentang Muamalah 2.Manfaat . Bagaimanakah Sistem Asuransi yang Sesuai dengan Prinsip Hukum Islam I. Apakah yang dimaksud dengan Muamalah B. D.Tujuan 1. Bagaimanakah Sistem Lembaga Keuangan non Bank yang sesuai dengan Prinsip Hukum Islam Bagaimanakah Perilaku yang Mencerminkan Kepatuhan Terhadap Hukum Islam tetang Kerjasama Ekonomi J.seseorang dan badan hukum. Apakah yang dimaksud dengan Mudarabah (bagi hasil) G.Rumusan Masalah A. Apakah yang dimakasud dengan Riba E. atau antara badan hukum yang satu dan badan hukum yang lain. C. B. Bagaimanakah penerapan transaksi ekonomi dalam Islam D. Bagaimanakah Hukum Islam tentang Kerja sama Ekonomi (Syirkah) F. Apa saja asas-asas transaksi ekonomi dalam Islam C.Tujuan khusus Tujuan khusus pembuatan makalah ini yaitu untuk mengikuti prosedur pengajaran dalam mata pelajaran Agama Islam .

misalnya memperdagangkan barang haram. masing-masing berhajat kepada yang lain. muamalah ialah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. misalnya dalam jual beli. agama Islam memberikan peraturan yang sebaik-baiknya aturan. Agar hak masing-masing tidak sia-sia dan guna menjaga kemaslahatan umat. ASAS-ASAS TRANSAKSI EKONOMI DALAM ISLAM Ekonomi adalah sesuatu yang berkaitan dengan cita-cita dan usaha manusia untuk meraih kemakmuran. AlMa’idah. B. (Lihat Q. Contohnya transaksi jual beli. 5: 1!) . maka agar semuanya dapat berjalan dengan lancar dan teratur. sewa menyewa. Yang termasuk dalam hal muamalah adalah jual beli. sewa-menyewa. yaitu: 1. berserikat dan lain-lain. bertolong-tolongan. kecuali apabila transaksi itu menyimpang dari hukum syara’.MUAMALAH A. S. upah mengupah. pinjam meminjam. pinjam meminjam atau suatu usaha yang lain baik bersifat pribadi maupun untuk kemaslahatan umat. tukar menukar keperluan dalam urusan kepentingan hidup baik dengan cara jual beli. sewa menyewa. kerjasama di bidang pertanian dan perdagangan. yaitu untuk mendapatkan kepuasan dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Muamalah Menurut fiqih. Setiap transaksi pada dasarnya mengikat orang (pihak) yang melakukan transaksi. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain. Dengan demikian akan terjadi suatu kehidupan yang teratur dan menjadi ajang silaturrahmi yang erat. Dijelaskan bahwa dalam setiap transaksi ada beberapa prinsip dasar (asas-asas) yang diterapkan syara’. Transaksi ekonomi maksudnya perjanjian atau akad dalam bidang ekonomi.Menambah pengetahuan Hukum Islam tentang Muamalah. urusan bercocok tanam.

Dan janganlah kamu membunuh dirimu 287.R. penuhilah aqad-aqad itu 388. sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. boleh digunakan untuk menentukan batasan atau kriteria-kriteria dalam . kecuali yang akan dibacakan kepadamu. janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.yaa ayyuhaa alladziina aamanuu awfuu bial'uquudi uhillat lakum bahiimatu al-an'aami illaa maa yutlaa 'alaykum ghayra muhillii alshshaydi wa-antum hurumun inna allaaha yahkumu maa yuriidu Artinya : [5:1] Hai orang-orang yang beriman. sehingga terhindar dari segala bentuk penipuan. Syarat-syarat transaksi dirancang dan dilaksanakan secara bebas tetapi penuh tanggung jawab. Setiap transaksi dilakukan secara sukarela. An-Nisa’ 4: 29!) yaa ayyuhaa alladziina aamanuu laa ta/kuluu amwaalakum baynakum bialbaathili illaa an takuuna tijaaratan 'an taraadin minkum walaa taqtuluu anfusakum inna allaaha kaana bikum rahiimaan Artinya : [4:29] Hai orang-orang yang beriman. Islam mewajibkan agar setiap transaksi. Muslim) 5. kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (Lihat Q. dst. tidak menyimpang dari hukum syara’ dan adab sopan santun. 4. dilandasi dengan niat yang baik dan ikhlas karena Allah SWT. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (H. Adat kebiasaan atau ’urf yang tidak menyimpang dari syara’.S. tanpa ada paksaan dari pihak mana pun. 3. Dihalalkan bagimu binatang ternak. Hadis Nabi SAW menyebutkan: ”Nabi Muhammad SAW melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan. 2.

janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil. PENERAPAN TRANSAKSI EKONOMI DALAM ISLAM 1. hud : 93) 1. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. C. lihat Al-qur. jual beli adalah penukaran harta (dalam pengertian luas) atas dasar saling rela atau tukar menukar suatu benda (barang) yang dilakukan antara dua pihak dengan kesepakatan (akad) tertentu atas dasar suka sama suka (lihat QS Az Zumar : 39. Misalnya. Menurut istilah hukum Syara. Hukum Jual Beli Orang yang terjun dalam bidang usaha jual beli harus mengetahui hukum jual beli agar dalam jual beli tersebut tidak ada yang dirugikan. manusia harus berusaha mencari karunia Allah yang ada dimuka bumi ini sebagai sumber ekonomi.transaksi. (QS Az Zumar : 39) Jual beli dalam bahasa Arab terdiri dari dua kata yang mengandung makna berlawanan yaitu Al Bai’ yang artinya jual dan Asy Syira’a yang artinya Beli. maka tujuan filosofis yang luhur dari sebuah transaksi. kecuali dengan .an on line di gogle Artinya : “Hai orang-orang yang beriman. dalam akad sewa-menyewa rumah. bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Jual beli hukumnya mubah. Jual Beli Manusia dijadikan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. At Taubah : 103. baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli. hal tersebut diperbolehkan sepanjang suka sama suka. yakni memperoleh mardatillah (keridaan Allah SWT) akan terwujud. maka kelak kamu akan mengetahui. sesungguhnya aku akan bekerja (pula). Allah berfirman. Artinya. Insya Allah jika asas-asas transaksi ekonomi dalam Islam dilaksanakan. Allah SWT berfirman : qul yaa qawmi i'maluu 'alaa makaanatikum innii 'aamilun fasawfa ta'lamuuna Artinya : [39:39] Katakanlah: "Hai kaumku.

”(QS An Nisa : 29 Hadis nabi Muhammad SAW menyatakan sebagai berikut. Pernyataan ijab kabul tidak harus menggunakan kata-kata khusus. Penjual atau pembeli harus dalam keadaan sehat akalnya Orang gila tidak sah jual belinya. aku ambil. keduanya tidak boleh membatalkan jual beli yang telah disepakatinya. misalnya saya menjual mobil ini dengan harga 25 juta rupiah. Yang diperlukan ijab kabul adalah saling rela (ridha) yang direalisasikan dalam bentuk kata-kata. misalnya saya membeli mobil ini dengan harga 25 juta rupiah. Ijab kabul jual beli juga sah dilakukan dalam . Kabul adalah ucapan si pembeli sebagai jawaban dari perkataan si penjual. biasanya telah terjadi proses tawar menawar terlebih dulu. Dalam pelaksanaan jual beli. minimal ada tiga rukun yang perlu dipenuhi. Syarat Ijab dan Kabul Ijab adalah perkataan untuk menjual atau transaksi menyerahkan. a.” (HR Bukhari) ‫)ﺃﻠﺒﻴﻌﺎﻥ ﺑﺎ ﻟﺨﻴﺎﺭ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻴﺘﻔﺮﻗﺎ ) ﺮﻮﺍﻩ ﺍﻠﺒﺨﺎﺮﻯ ﻭ ﻤﺴﻠﻢ‬ Artinya : “ Dua orang jual beli boleh memilih akan meneruskan jual beli mereka atau tidak. aku berikan. kemudian salah satu dari mereka atau keduanya telah meninggalkan tempat akad. Apabila ada paksaan. aku jual. atau salah satu diantara keduanya.” (HR Bukhari dan Muslim) Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila seseorang melakukan jual beli dan tawar menawar dan tidak ada kesesuaian harga antara penjual dan pembeli. Contohnya. dan aku terima. 2. jual beli tersebut tidak sah. ‫)ﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺗﺮﺍﺩ ) ﺮﻮﺍﻩ ﺍﻠﺒﺨﺎﺮﻯ‬ Artinya : “Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka suka sama suka. Apabila akad (kesepakatan) jual beli telah dilaksanakan dan terjadi pembayaran.jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. si pembeli boleh memilih akan meneruskan jual beli tersebut atau tidak. tidak ada paksaan kepada keduanya. Rukun dan syarat Jual Beli Rukun dan syarat jual beli adalah ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual belinya sah menurut syara’ (hukum Islam). Penjual atau pembeli melakukan jual beli dengan kehendak sendiri. selama keduanya belum berpisah dari tempat akad. Sebelum akad terjadi. b. aku beli.

Di zaman modern saat ini. sekalipun secara hukum 3.”(HR Nasai dan Ibnu Hibban) b. dusta merupakan perilaku orang munafik. apabila si pemesan sudah tahu pasti kualitas barang pesanannya dan mempunyai keyakinan tidak ada unsur penipuan. Harga yang disepakati harus jelas jumlahnya 2. Benda yang diperjualbelikan 1) Barang yang diperjualbelikan harus memenuhi sarat sebagai berikut. . yaitu penjual yang suka bersumpah. Sebaliknya. seperti dalam jual beli. Jual beli barter (muqayyadah). orang miskin yang congkak.bentuk tulisan dengan sarat bahwa kedua belah pihak berjauhan tempat. Seorang muslim dituntut untuk berlaku benar. baik dari segi promosi barang atau penetapan harganya. 2) Suci atau bersih dan halal barangnya 3) Barang yang diperjualbelikan harus diteliti lebih dulu 4) Barang yang diperjualbelikan tidak berada dalam proses penawaran dengan orang lain 5) Barang yang diperjualbelikan bukan hasil monopoli yang merugikan 6) Barang yang diperjualbelikan tidak boleh ditaksir (spekulasi) 7) Barang yang dijual adalah milik sendiri atau yang diberi kuasa 8) Barang itu dapat diserahterimakan d. 3. barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara. Yang dimaksud amanat adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya. As-Sir adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. c. Perilaku atau sikap yang harus dimiliki oleh penjual a. Berlaku Benar (Lurus) Berperilaku benar merupakan ruh keimanan dan ciri utama orang yang beriman. jual beli dilakukan dengan cara memesan lewat telepon. Orang yang tidak melaksanakan amanat dalam islam sangat dicela. atau orang yang melakukan transaksi itu diwakilkan. salah satu karakter pedagang yang terpenting dan diridhai Allah adalah berlaku benar. 1. Bisa diserahkan waktu akad. dan pemimpin yang zalim. “Empat macam manusia yang dimurkai Allah. Menepati Amanat Menepati amanat merupakan sifat yang sangat terpuji. Oleh karena itu. Dusta dalam berdagang sangat dicela terlebih jika diiringi sumpah atas nama Allah.Syarat Nilai Tukar (Harga Barang) As-samn adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual. orang tua renta yang berzina. Jula beli seperti itu sah saja.

” (QS Al A’raf : 85) Sikap jujur pedagang dapat dicontohkan seperti dengan menjelaskan cacat barang dagangan. Syu’aib. tidak boleh seorang muslim apabila ia berdagang dengan diterangkannya. Kejujuran merupakan salah satu modal yang sangat penting dalam jual beli karena kejujuran akan menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak. Ia berkata: “Hai kaumku.an on line di gogle wa-ilaa madyana akhaahum syu'ayban qaala yaa qawmi u'buduu allaaha maa lakum min ilaahin ghayruhu qad jaa-atkum bayyinatun min rabbikum fa-awfuu alkayla waalmiizaana walaa tabkhasuu alnnaasa asyyaa-ahum walaa tufsiduu fii al-ardhi ba'da ishlaahihaa dzaalikum khayrun lakum in kuntum mu/miniina Artinya : Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka.a berkata seorang lelaki mengadu kepada rasulullah SAW sebagai berikut “ katakanlah kepada si penjual. Jujur Selain benar dan memegang amanat.” saudaranya dan menemukan cacat. dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya : “Muslim itu adalah saudara muslim. jangan menipu! . Firman Allah lihat Al-qur. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman. dan kuantitas barang yang diperjual belikan adalah perintah Allah SWT. kualitas. Hadis lain meriwayatkan dari umar bin khattab r. sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. timbangan. c. kecuali Lawan sifat jujur adalah menipu atau curang. kuantitas. atau menonjolkan keunggulan barang tetapi menyembunyikan cacatnya.Hal-hal yang harus disampaikan ketika berdagang adalah penjual atau pedagang menjelaskan ciri-ciri. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. ukuran kualitas. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya. dan harga barang dagangannya kepada pembeli tanpa melebih-lebihkannya. Hal itu dimaksudkan agar pembeli tidak merasa tertipu dan dirugikan. baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui. seorang pedagang harus berlaku jujur. seperti mengurangi takaran. Sikap jujur dalam hal timbangan. sembahlah Allah. kualitas.

” (HR Mutafaqun alaih) 4. kemudian mereka sepakat dengan khiar tersebut. . 2) Khiar Syarat Khiar syarat adalah suatu pilihan antara meneruskan atau mengurungkan jual beli setelah mempertimbangkan satu atau dua hari. Setelah hari yang ditentukan tiba. selalu diingatkannya jangan menipu. Kecacatan itu sudah ada sebelumnya. Jual beli yang sahih Adalah jual beli yang memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Hadis nabi Muhammad SAW. maka jual beli harus ditegaskan untuk dilanjutkan atau diurungkan.”(HR Muslim) d. Masa khiar syarat selambat-lambatnya tiga hari 3) Khiar Aib (cacat) Khiar aib (cacat) adalah si pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya. maka masing-masing boleh melakukan khiar selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul. atau salah satu melakukan khiar. maka jual beli yang demikian itu sah. Jual beli yang batil Adalah jual beli yang tidak terpenuhi salah satu atau seluruh rukun dan syarat yang ditentukan Macam-macam jual beli yang batil yaitu: 1. Ada tiga macam khiar yaitu sebagai berikut : 1) Khiar Majelis Khiar majelis adalah si pembeli an penjual boleh memilih antara meneruskan akad jual beli atau mengurungkannya selama keduanya masih tetap ditempat jual beli. Yang artinya : “Jika dua orang lakilaki mengadakan jual beli. Khiar majelis ini berlaku pada semua macam jual beli. apabila barang tersebut diketahui ada cacatnya. Macam-macam Jual Beli a. b. Jual beli sesuatu yang tidak ada.Maka sejak itu apabila dia melakukan jual beli. namun tidak diketahui oleh si penjual maupun si pembeli. Khiar Khiar artunya boleh memilih satu diantara dua yaitu meneruskan kesepakatan (akad) jual beli atau mengurungkannya (menarik kembali atau tidak jadi melakukan transaksi jual beli).

Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya 4. Jual beli benda-benda najis 6. Jual beli ajal (al-ajl) 2. jika barang yang sudah dibeli dikembalikan oleh pembeli. Jual beli al-majhul (benda atau barangnya secara global tidak diketahui). Jual beli sebagian barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya 11. Jual beli yang bergantung pada suatu syarat tertentu 9. dengan syarat kemajhulannya (ketidakjelasannya) itu bersifat menyeluruh 10. Simpan Pinjam Rukun dan syarat utang piutang atau pinjam meminjam. air danau. Yang berpiutang (yang meminjami) dan yang berutang (peminjam).2. menurut hukum Islam adalah: a. maka uang yang telah diberikan kepada penjual menjadi hibah bagi penjual) 7. Menjual barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli 3. 3. Jual beli al-‘arbun (jual beli yang bentuknya melalui perjanjian. Barang (uang) yang diutangkan atau dipinajmakan adalah milik sah dari yang meminjamkan. Jual beli air sungai. air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang 8. Jual beli yang mengandung unsur penipuan 5. syaratnya sudah balig dan berakal sehat. IJARAH . b.

Definisi ijarah menurut ulama mazhab Syafi’i adalah transaksi tertentu terhadap suatu manfaat yang dituju.4: 29). Kedua orang yang bertransaksi (akad) sudah balig dan berakal sehat.a. Ex: tukang jahit. c. Hal yang disewakan tidak termasuk suatu kewajiban bagi penyewa. Ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Az-Zukhruf. b. 2. Macam-macam ijarah 1. 28: 26. dan sesuatu yang bernilai harta. Upah/sewa dalam transaksi ijarah harus jelas. seperti sewa-menyewa. Dasar Hukum Ijarah Al-Qur’an yang dijadikan dasar hukum ijarah ialah Q. 4. At-Talaq. Pengertian Berasal dari bahasa Arab yang artinya upah atau imbalan.S. Sifat Akad/Transaksi Ijarah . 2. 65: 6 dan Q.S Al-Qasas. 8. 7. Barang yang akan disewakan (objek ijarah) diketahui kondisi dan manfaatnya oleh penyewa. Objek ijarah merupakan sesuatu yang dihalalkan syara’.dsb. 6. Kedua belah pihak tsb bertransaksi dengan kerelaan (Q. d. Objek ijarah adalah sesuatu yang biasa disewakan. 3. 43: 32. 5.S. e. Ijarah yang bersifat manfaat. bersifat mubah dan bisa dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. tertentu. Rukun dan Syarat Ijarah 1. An-Nisa’. Objek ijarah bisa diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat.

Mereka tidak memperdulikan dari mana datangnya harta yang didapat.” (HR Ibnu Majah) . f. kecuali ada cacat. Penjual jasa bila melakukan suatu kesalahan sehingga benda orang yang sedang diperbaikinya mengalami kerusakan bukan karena kelalaian maka menurut Imam Abu Hanifah. maka pekerja tidak dapat dituntut ganti rugi.a ia berkata : Rasulullah SAW bersabda : Akan tiba suatu zaman. apakah dari sumber yang halal atau haram. (2) Habisnya tenggang waktu yang disepakati dalam akad/transaksi ijarah. Manusia berlomba-lomba untuk memperoleh harta kekayaan sebanyak mungkin. Yang artinya : “Dari Abu Hurairah r. RIBA Bagi manusia yang tidak memiliki iman. Sewa/imbalan c. atau barang tersebut tidak bisa dimanfaatkan. Kalau ia memakannya secara langsung ia akan terkena debunya. Manfaat d.Jumhur ulama berpendapat bahwa akad/transaksi ijarah bersifat mengikat. Salah satu contoh perolehan harta yang haram adalah sesuatu yang berasal dari pekerjaan memungut riba. tidak ada seorang pun. g. Orang yang berakad b. Hadis nabi Muhammad SAW menyatakan sebagai berikut. Tanggung Jawab Orang yang Diupah/Digaji Ulama fikih sepakat bila objek yang dikerjakan rusak di tangan pekerja bukan karena kelalaiannya dan tidak ada unsur kesengajaan. Rukun ijarah ada 4. Sigat/ijab kabul D. ulama Mazhab Hambali dan Syafi’i tidak dapat dituntut ganti rugi. segala sesuatunya selalu dinilai dengan harta (materialisme). Berakhirnya Akad Ijarah Akan berakhir apabila: (1) Objek ijarah hilang/musnah. kecuali ia memakan harta riba. Zufar bin Hudailbin Qais al-Kufi (wafat 158 H/775 M). yaitu: a.

Allah juga menjanjikan untuk melipatgandakan pahala bagi orang yang ikhlas mengeluarkan zakat. lihat Al-qur. adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat). gadai. padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba dapat terjadi pada hutang piutang. infak dan sedekah. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya. pinjaman.000 pada hari senin.Kata riba (ar riba) menurut bahasa yaitu tambahan (az ziyadah) atau kelebihan. Fauzi meminjam uang sebesar Rp 10. Jadi hari berikutnya Fauzi harus mengembalikan hutangnya menjadi Rp 10. Riba menurut istilah syarak ialah suatu akad perjanjian yang terjadi dalam tukar menukar suatu barang yang tidak diketahui syaraknya. lalu terus berhenti (dari mengambil riba). sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Disepakati dalam setiap satu hari keterlambatan. Fauzi harus mengembalikan uang tersebut dengan tambahan 2 %. Allah SWT berfirman.an on line di gogle alladziina ya/kuluuna alrribaa laa yaquumuuna illaa kamaa yaquumu alladzii yatakhabbathuhu alsysyaythaanu mina almassi dzaalika biannahum qaaluu innamaa albay'u mitslu alrribaa wa-ahalla allaahu albay'a waharrama alrribaa faman jaa-ahu maw'izhatun min rabbihi faintahaa falahu maa salafa wa-amruhu ilaa allaahi waman 'aada faulaa-ika ash-haabu alnnaari hum fiihaa khaaliduuna Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Atau dalam tukar menukar itu disyaratkan menerima salah satu dari dua barang apabila terlambat. Keadaan mereka yang demikian itu.200. (QS Al Baqarah : 275) Allah telah melarang hamba-Nya untuk memakan riba. maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan). Orang yang kembali (mengambil riba). Contohnya. Allah SWT berfirman : . mereka kekal di dalamnya. Kelebihan atau tambahan ini disebut dengan riba. atau sewa menyewa. dan urusannya (terserah) kepada Allah.

2. Supaya tukar menukar seperti ini tidak termasuk riba harus memenuhi tiga syarat sebagai berikut. Barang yang ditukarkan harus sama Timbangan atau takarannya harus sama Serah terima harus pada saat itu juga. Riba nasiah Riba nasiah yaitu tukar menukar barang yang sejenis maupun yang tidak sejenis atau jual beli yang pembayarannya disyaratkan lebih oleh . mereka itu semua sama saja. orang yang menuliskan. janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah Supaya kamu mendapat keberuntungan. dan (selanjutnya) nabi bersabda. 1. 1. orang yang menyaksikannya.” (QS Ali Imran : 130) Hadis nabi Muhammad SAW yang artinya : “Dari Jabir r. orang yang menjadi wakilnya (orang yang memberi makan hasil riba). yaitu sebagai berikut. Riba fadal Riba fadal yaitu tukar menukar dua buah barang yang sama jenisnya.” (HR Muslim) Beberapa ayat dan hadis yang telah disebutkan menunjukan bahwa Islam sangat membenci perbuatan riba dan menganjurkan kepada umatnya agar didalam mencari rezeki hendaknya menempuh cara yang halal.yamhaqu allaahu alrribaa wayurbii alshshadaqaati waallaahu laa yuhibbu kulla kaffaarin atsiimin Artinya : “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran.a ia berkata : Rasulullah SAW telah melaknati orang-orang yang memakan riba. Contohnya tukar menukar emas dengan emas atau beras dengan beras. dan selalu berbuat dosa. 2.” (QS Al Baqarah : 276) yaa ayyuhaa alladziina aamanuu laa ta/kuluu alrribaa mudaa'afatan waittaquu allaaha la'allakum tuflihuuna adh'aafan Artinya : “Hai orang-orang yang beriman. dan ada kelebihan yang disyaratkan oleh yang menukarkan. 3. Ulama fikih membagi riba menjadi empat bagian. namun tidak sama ukurannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya.

Menjual sesuatu yang berlainan jenis ada dua syarat. Riba dapat menimbulkan tumbuh suburnya mental pemboros yang tidak mau bekerja keras dan penimbun harta di tangan satu pihak.000 3. salim membeli arloji seharga Rp 500. semua agama. penjual dan pembeli tersebut telah berpisah sebelum serah terima barang itu. Riba merupakan salah satu bentuk penjajahan atau perbudakan dimana satu pihak mengeksploitasi pihak yang lain.penjual dengan waktu yang dilambatkan. Jual beli ini dinamakan riba yad Berikut syarat-syarat jual beli agar tidak menjadi riba. membenci orang yang mengutamakan kepentingan diri sendiri atau egois. Padahal. b. dan 3) timbang terima dalam akad (ijab kabul) sebelum meninggalkan majelis akad. Sifat riba sangat buruk sehingga Islam menyerukan agar manusia suka mendermakan harta kepada saudaranya dengan baik jika saudaranya membutuhkan harta. 2. terutama Islam menyeru kepada manusia untuk saling tolong menolong. orang yang membeli suatu barang sebelum ia menerima barang tersebut dari penjual. 3. Riba dapat menimbulkan permusuhan antar pribadi dan mengikis habis semangat kerja sama atau saling menolong sesama manusia. Adapun sebab diharamkannya karena memiliki bahaya yang sangat besar antara lain sebagai berikut. Riba diharamkan oleh semua agama samawi. yaitu: 1) serupa timbangan dan banyaknya 2) tunai. Riba yad Riba yad yaitu berpisah dari tempat akad jual beli sebelum serah terima. Menjual sesuatu yang sejenis ada tiga syarat. Islam menghargai kerja keras dan menghormati orang yang suka bekerja keras sebagai saran pencarian nafkah. E. yaitu: 1) tunai dan 2) timbang terima dalam akad (ijab kabul) sebelum meninggalkan majelis akad. Contohnya. HUKUM ISLAM TENTANG KERJA SAMA EKONOMI (SYIRKAH) Saat ini umat Islam Indonesia. a. serta orang yang mengeksploitasi orang lain. demikian juga belahan dunia Islam (muslim world) lainnya telah menerapkan sistem perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsip syariah ( Islamic economic system) untuk dapat diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi .000. Oleh penjualnya disyaratkan membayarnya tahun depan dengan harga Rp 525. 4. Misalnya. 1.

berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula keuntungan yang dihasilkan oleh aset tersebut. 1) Benda (harta dinilai dengan uang) 2) Harta-harta itu sesuai dalam jenis dan macamnya 3) Harta-harta dicampur 4) Satu sama lain membolehkan untuk membelanjakan harta itu 5) Untung rugi diterima dengan ukuran harta masing-masing. Rasulullah SAW bersabda : sesungguhnya Allah azza wajalla berfirman : Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak menghianati lainnya. Syarat-syarat musyarakah Dalam bersyarikah ada 5 syarat ayng harus dipenuhi yaitu sebagai berikut. Dalam musyarakah ini.ekonomi umat. Pengertian Musyarakah Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal (expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. industri. . c. 1. atau mereka kumpulkan diantara mereka. b. a.” (HR Abu Daud) Hadis tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hambahambanya yang melakukan perkongsian atau kerja sama selama pihakpihak yang bekerja sama tersebut saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan. Keinginan ini didasari oleh kesadaran untuk menerapkan Islam secara utuh dan total. kepemilikan dua orang atau lebih. Jenis-jenis musyarakah Ada dua jenis musyarakah yakni musyarakah pemilikan dan musyarakah akad (kontrak) 1) Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan. atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dasar Hukum Landasan hukum dari musyarakah ini antara lain : ‫ﻔﻫﻢ ﺸﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﺛﻠﺙ‬ Artinya : “… maka mereka berserikat pada sepertiga …” (QS An Nisa : 12) Bersabda Rasulullah yang artinya : “Dari Abu Hurairah. wasiat. atau pertanian dan lain-lain sepanjang sesuai dengan kesepakatan bersama dan hal tersebut hukumnya boleh. musyarakah ( syirkah) dapat diartikan dua orang atau lebih yang bersekutu (berserikat) dimana uang yang mereka dapatkan dari harta warisan. kemudian diinvestasikan dalam perdagangan. Berdasarkan dalil-dalil diatas.

Pembiayaan proyek. si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. baik secara singkat maupun bertahap. a’mal. sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati 2. MUDARABAH (BAGI HASIL) Mudarabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (sahibul mal) menyediakan seluruh (100 %) modal. 1. keuntungan dan kerugian dibagi secara sama besar c) Syirkah a’mal adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu.2) Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Setelah proyek itu selesai. Modal ventura. Misal dua orang arsitek menggarap sebuah proyek d) Syirkah wujuh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik dalam bisnis. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. Musyarakah akad terbagi menjadi ‘inan. wujuh.Dasar Hukum Secara umum landasan dasar syariah mudarabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. mufawadah. Keuntungan usaha secara mudarabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola. Keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan jaminan yang disediakan masing-masing. Setiap pihak memberikan dana yang jumlahnya sama dan berpartisipasi dalam kerja. 1. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Hal ini tampak dalam ayat dan hadis . F. penerapan musyarakah dapat berwujud hal-hal berikut ini. musyarakah diterapkan dalam skema modal ventura. Pada bidang perbankan misalnya. keuntungan dan kerugian yang dibagi sesuai dengan kesepakatan diantara mereka b) Syirkah mufawadah adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. dan mudarabah a) Syirkah ‘inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya. Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut.

waktu. Si Mudarib dibatasi dengan batasan jenis usaha. yaitu dengan tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus. maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Dan rasulullah pun membolehkannya. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si Sahibul Mal dalam memasuki jenis dunia usaha. Dalam pembahasan fikih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan if’al ma syi’ta (lakukan sesukamu) dari sahibul mal ke mudarib yang memberi kekuasaan sangat besar. Mudarabah Muqayyadah Mudarabah muqayyadah adalah kebalikan dari mudarabah mutlaqah. mudarabah biasanya diterapkan untuk bidang-bidang berikut.berikut ini. dan daerah bisnis.”(HR Tabrani). seperti tabungan haji. Pembiayaan modal kerja. Disampaikan syarat syarat tersebut kepada rasulullah SAW. 1. Sisa penghimpunan dana mudarabah biasanya diterapkan pada bidang-bidang berikut ini. a. Jenis-jenis mudarabah Secara umum. Jika menyalahi peraturan tersebut. Hadis nabi Muhammad yang artinya : “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudarabah mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan. menuruni lembah yang berbahaya. Surah tersebut mendorong kaum muslim untuk melakukan upaya atau usaha yang telah diperintahkan Allah SWT. Investasi khusus disebut juga mudarabah muqayyadah. . Mudarabah mutlaqah Mudarabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal (sahibul mal) dan pengelola (mudarib) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha. yaitu sumbe investasi yang khusus dengan penyaluran yang khusus pula dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh sahibul mal. b. waktu. Adapun dari sisi pembiayaan. mudarabah terbagi menjadi dua jenis yakni mudarabah mutlaqah dan mudarabah muqayyadah. atau membeli ternak. 1. tabungan kurban. dan deposito berjangka. Allah berfirman dalam surat al-Muzammil yang artinya : “… dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT…” (Al Muzammil : 20) Adanya kata yadribun pada ayat diatas dianggap sama dengan akar kata mudarabah yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha. a. seperti modal kerja perdagangan dan jasa b. Mudarabah dan kaitannya dengan dunia perbankan biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. atau tempat usaha. Tabungan berjangka.

ada orang yang tidak mempunyai kebun. sedangkan petani hanya mengambil upah bekerja. Muzaraah Muzaraah adalah kerjasama dalam pertanian berupa paroan sawah atau ladang seperdua atau sepertiga atau lebih atau kurang. . tapi terampil bekerja. misalnya murabahah atau ijarah saja. Deposito spesial (special investment). Mukhabarah Mukhabarah kerjasama dalam pertanian berupa paroan sawah atau ladang seperdua atau sepertiga atau lebih atau kurang. dan Mukhabarah a. zakat diwajibkan atas yang punya tanah karena pada hakekatnya dialah yang bertanam. Penghasilan yang didapat dari upah tidak wajib dibayar zakatnya. Hadis menjelaskan sebagai berikut yang artinya : “Dari Ibnu Umar: Sesungguhnya nabi Muhammad SAW telah memberikan kebun beliau kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian. Mudaroban yang berkaitan dengan dunia Pertanian ialah : Musaqah. Musaqah memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak yakni pemilik kebun dan pengelola sehingga samasama memperoleh hasil dari kerja sama tersebut. mereka akan diberi sebagian dari penghasilannya. Muzaraah. baik dari buah-buahan atau hasil petani (palawija). Sebaliknya. c. tabi’in dan para imam . sedangkan benihnya dari pemilik sawah/ladang.” (HR Muslim) b. Adapun pada mukhabarah. Ada orang yang mempunyai kebun. Kalau benih dari keduanya. yang mempunyai tanah seolah-olah mengambil sewa tanahnya. Oleh karena itu. zakat wajib atas keduanya yang diambil dari jumlah pendapatan sebelum dibagi. Zakat hasil paroan ini diwajibkan atas orang yang punya benih. Hukum kerja sama tersebut diatas diperbolehkan sebagian besar para sahabat. yaitu dana dititipkan kepada nasabah untuk bisnis tertentu. Musaqah (paroan kebun) Yang dimaksud musaqah adalah bentuk kerja sama dimana orang yang mempunyai kebun memberikan kebunnya kepada orang lain (petani) agar dipelihara dan penghasilan yang didapat dari kebun itu dibagi berdua menurut perjanjian sewaktu akad Musaqah dibolehkan oleh agama karena banyak orang yang membutuhkannya.2. sedangkan pengantar dari sewaan tidak wajib mengeluarkan zakatnya. tapi dia tidak dapat memeliharanya. sedangkan benih(bibit tanaman)nya dari pekerja (petani). pada muzaraah zakat wajib atas petani yang bekerja karena pada hakekatnya dialah (si petani) yang bertanam.

Kuwait House of Finance di Kuwait (1977) 6. baik perorangan atau badan usaha guna investasi dalam usaha-usaha yang produktif dan lain-lain dengan sistem bunga. Dubai Islamic Bank (1973) di kawasan negara-negara Emirat Arab 3. Faisal Islamic Bank (1977) di Mesir 5. Islamic Development Bank (1975) di Saudi Arabia 4. pihak Bank dan pihak pengusaha sama-sama mempunyai andil (saham) pada usaha patungan (joint ventura). Jordan Islamic Bank di Yordania (1978) Bank non Islam yang disebut juga bank konvensional adalah sebuah lembaga keuangan yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana. kedua belah pihak . Bank Islam menggunakan berbagai cara yang bersih dari unsur riba. 1. dan surat berharga atau deposito. barang. Sedangkan Bank Islam yang dikenal dengan Bank Syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang menjalankan operasinya menurut hukum (syariat) Islam dan tidak memakai sistem bunga karena bunga dianggap riba yang diharamkan oleh Islam. fifty-fifty.G. 2. Bank berhak menggunakan dana yang didepositokan itu tanpa harus membayar imbalannya. Oleh karena itu. Kesadaran tentang larangan riba telah menimbulkan gagasan pembentukan suatu bank Islam pada dasawarsa kedua abad ke-20 diantaranya melalui pendirian institusi sebagai berikut. Dalam mudarabah ini. (QS Al Baqarah : 275-279) Sebagai pengganti sistem bunga. Wadiah ini bisa diterapkan oleh Bank Islam dalam operasinya untuk menghimpun dana dari masyarakat. dan surat-surat berharga sebagai amanat yang wajib dijaga keselamatannya oleh Bank Islam. barang. Dengan mudarabah ini. Ekonomi Islam berbeda dengan ekonomiekonomi yang lain karena lahir atau berasal dari ajaran Islam yang mengharamkan riba dan menganjurkan sedekah. tetapi Bank harus menjamin dapat mengembalikan dana itupada waktu pemiliknya (depositor) memerlukannya. 1. dengan cara menerima deposito berupa uang. 3. Dibawah kerjasama syirkah ini. Bank tidak mencampuri manajemen perusahaan. Bank Islam dapat memberikan tambahan modal kepada pengusaha untuk perusahaannya dengan perjanjian bagi hasil dan rugi yang perbandingannya sesuai dengan perjanjian misalnya. PERBANKAN YANG SESUAI DENGAN PRINSIP HUKUM ISLAM Lahirnya ekonomi Islam di zaman modern ini cukup unik dalam sejarah perkembangan ekonomi. Wadiah atau titipan uang. Syirkah (perseroan). antara lain sebagai berikut. Mudarabah adalah kerjasama antara pemilik modal dengan pelaksana atas dasar perjanjian profit and loss sharing. Bank Pedesaan (Rural Bank) dan Bank Mir-Ghammar di Mesir tahun 1963 atas prakarsa seorang cendikiawan Mesir DR. Ahmad An Najjar 2.

Kehadiran Bank Syariah memiliki hikmah yang cukup besar.berpartisipasi mengelola usaha patungan ini dengan menanggung untung rugi bersama atas dasar perjanjian profit and loss sharing (PLS Agreement). ZIS dapat dijadikan modal Bank. Ide spirit yang bersumber pada ajaran Islam disebut juga modal masyarakat (Social Capital). Berdasarkan statistik perbankan syariah mei 2003 dari Bank Indonesia tercatat. pada hakikatnya suatu pihak ingin mengubah bentuk bisnisnya dari kegiatan pinjam meminjam menjadi transaksi jual beli. Bank bisa membelikan atau menyediakan barang barang yang diperlukan oleh pengusaha untuk dijual lagi. Bank Muamalat Indonesia (BMI) berdiri pada tanggal 1 mei 1992. Bukopin Syariah. 4. Beberapa bank konvensional dalam negeri. Bank syariah pertama yang beroperasi di Indonesia adalah PT. infak. sedekah (ZIS). Bank Islam dapat memberikan pinjaman tanpa bunga ( benevolent loan) kepada para nasabah yang baik. dan Bank minta tambahan harga atas harga pembeliannya. Bank Umum Syariah 2 yaitu BMI dan Bank Syariah Mandiri. Sampai dengan tahun 1998 hanya terdapat 1 Bank Umum Syariah dan 78 BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah). 5. dan larangan riba. 8 Bank umum yang membuka unit atau kantor cabang syariah yaitu Danamon Syariah. Murabahah adalah jual beli barang dengan tambahan harga atau cost plus atas dasar harga pembelian yang pertama secara jujur. Ahmad Dahlan. Dengan sistem murabahah ini. perkembangan pesat Bank syariah tersebut membuktikan bahwa: (1) ajaran Islam menggerakkan ide sosial ekonomi. (2) Peranan cendikiawan yang memiliki suatu konsep yang mengoperasionalkan ajaran agama yaitu zakat. Beliau memiliki gagasan membentuk lembaga amil (penghimpun dan pengelola zakat). hal ini juga pernah dipelopori oleh pemikiran dari KH. BII Syariah dll. . Dengan murabahah ini. Jabar Syariah. terutama nasabah yang mempunyai deposito di Bank Islam itu sebagai slah satu pelayanan dan penghargaan Bank kepada para deposan karena mereka tidak menerima bunga atas depositonya dari Bank Islam. Qard hasan (pinjaman yang baik atau benevolent loan). Perkembangan perbankan syariah pada awalnya berjalan lebih lambat dibanding dengan Bank konvensional. maupun asing yang beroperasi di Indonesia juga telah mengajukan izin dan menyiapkan diri untuk segera beroperasi menjadi Bank Syariah. serta 89 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). ialah si pemilik barang (dalam hal ini Bank) harus memberi informasi yang sebenarnya kepada pembeli tentang harga pembeliannya dan keuntungan bersih (profit margin) dari pada cost plus nya itu. Perkembangan pesat Bank-Bank Islam yang lazim disebut Bank syariah terjadi pada dasawarsa 70-an setelah terjadinya krisis minyak yang menimbulkan oil boom pada tahun 1971. diantaranya sebagai berikut. Syarat bisnis dengan murabahah ini.

3. baik dalam kehidupan bisnis maupun kehidupan keagamaannya. sedangkan di dunia barat sudah dikenal sejak sekitar abad XIV M.1. Umat Islam yang berpendirian bahwa bunga Bank konvensional adalah riba. Para imam mazhab seperti Imam Hanafi. bagi hasil maupun yang lainnya 2. 5. Sampai dengan tahun 2002. asuransi kecelakaan. dan sebagainya b. Bank Islam dapat mengelola zakat di negara yang pemerintahannya belum mengelola zakat secara langsung. Artinya. Imam Malik. a. misalnya biaya telegram. Sistem asuransi di dunia Islam baru dikenal pada abad XIX M. Mengganti biaya-biaya yang langsung dikeluarkan oleh Bank dalam melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan nasabah. maka Bank Syariah menjadi alternatif untuk menyimpan uangnya. Membayar gaji para karyawan Bank yang melakukan pekerjaan untuk kepentingan nasabah dan sebagai sarana dan prasarana yang disediakan oleh Bank dan biaya administrasi pada umumnya. Kini umat Islam di Indonesia dihadapkan kepada masalah asuransi dalam berbagai bentuknya (asuransi jiwa. .. H. masalah tersebut perlu dikaji hukumnya karena tidak ada penjelasan yang mendalam didalam Al Qur’an atau hadis secara tersurat. telepon. dan asuransi kesehatan) dan dalam berbagai aspek kehidupannya. baik dengan cara deposito. Untuk menyelamatkan umat Islam dari praktik bunga yang mengandung unsur pemerasan (eksploitasi) dari si kaya terhadap si miskin atau orang yang kuat ekonominya terhadap yang lemah ekonominya. SISTEM ASURANSI YANG SESUAI DENGAN PRINSIP HUKUM ISLAM Mengikuti sukses perbankan Syariah. atau telex dalam memindahkan atau memberitahukan rekening nasabah. tercatat sejumlah asransi konvensional yang membuka divisi Syariah yang terbukti mampu bersaing dengan asuransi lainnya. Imam Ahmad dan ulama mujtahidin lainnya yang semasa dengan mereka (abad II dan III H atau VIII dan IX M) tidak memberi fatwa hukum terhadap masalah asuransi karena hal tersebut belum dikenal pada waktu itu. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap Bank non Islam yang menyebabkan umat Islam berada dibawah kekuasaan Bank sehingga umat Islam belum bisa menerapkan ajaran agamanya dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. termasuk asuransi jiwa. menurut pandangan Islam adalah termasuk masalah ijtihadiyah. Asuransi pada umumnya. Bank Islam juga boleh memungut dan menerima pembayaran untuk hal-hal berikut. asuransi Syariah juga mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Bank juga dapat menggunakan sebagian zakat yang terkumpul untuk proyek-proyek yang produktif dan hasilnya untuk kepentingan agama dan umum. Imam Syafi’i. terutama dalam kegiatan bsinis dan perekonomiannya 4.

Dalam buku Hukum Asuransi di Indonesia ditulis oleh Vide Wirjono Prodjodikoro. . Adapun asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melaui investasi dalam bentuk aset atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalu akad (perikatan) yang sesuai Syariah Ada beberapa sumber yang dijadikan rujukan bagi berlangsungnya sistem asuransi tersebut. Dana yang terkumpul menjadi amanah pengelola dana. Mempunyai akad takafuli (tolong menolong) untuk memberikan santunan atau perlindungan atas musibah yang akan datang 2.Dikalangan ulama dan cendikiawan muslim ada empat pendapat tentang hukum asuransi. wakalah. menurut pasal 246 Wet Boek Van Koophandel (Kitab Undang-undang perniagaan). bahwa asuransi pada umunya adalah suatu bentuk persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi. Premi memiliki unsur tabaru’ atau mortalita (harapan hidup) 4. termasuk asuransi jiwa 2. menjelaskan. sudah tentu harus dilakukan dengan menggunakan metode ijtihad yang lazim digunakan oleh mejtahidin dahulu. diantaranya adalah hadis Nabi Muhammad SAW “Seorang mukmin dengan mukmin lainnya dalam suatu masyarakat ibarat satu bangunan.” (HR Bukhari danMmuslim) Secara operasional. Mengharamkan asuransi dalam segala macam dan bentuknya sekarang ini. 3. menganggap syubhat Ketika mengkaji hukum Islam tentang asuransi. yakni sebagai berikut. membolehkan semua asuransi dalam praktiknya sekarang ini. Membolehkan aasuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi yang semata-mata bersifat komersial 4. Diantara metode ijtihad yang mempunyai banyak peranan di dalam mengistinbatkan (mencari dan menetapkan hukum) terhadap masalah-masalah baru yang tidak ada nasnya dalam Al Qur’an dan hadis adalah maslahah mursalah atau istislah ( public good) dan qyas (analogical reasoning). Pembebanan biaya operasional ditanggung pemegang polis. Dana tersebut diinvestasikan sesuai dengan instrumen Syariah seperti mudarabah. 3. dimana tiap bangunan saling mengokohkan satu sama lain. 1. terbatas pada kisaran 30 % dari premi sehingga pembentukan pada nilai tunai cepat terbentuk pada tahun pertama yang memiliki nilai 70 % dari premi. 1. asuransi yang sesuai dengan Syariah memiliki sistem yang mengandung hal-hal sebagai berikut. wadi’ah dan murabahah.

bidang kredit atau bidang produksi. 8. fungsi soisal dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan secara gotong royong atau dalam bentuk sumbangan berupa uang yang berasal dari bagian laba koperasi disishkan untuk tujuan-tujuan sosial. Mempunyai misi akidah. 1. Menurut mahmud syaltut. yakni : 1. Koperasi mempunyai dua fungsi. misalnya untuk mendirikan sekolah atau tempat ibadah Koperasi dari segi bidang usahanya ada yang hanya menjalankan satu bidang usaha saja.atau dalam akad tabarru’ dapat berbentuk hadiah kepada peserta dan ujrah (fee) kepada pengelola. yang artinya bekerja sama. sosial serta mengangkat perekonomian umat Islam atau misi iqtisadi I. fungsi ekonomi dalam bentuk kegiatan-kegiatan usaha ekonomi yang dilakukan koperasi untuk meringankan beban hidup sehari-hari para anggotanya dan 2. Sistem Lembaga Keuangan non Bank yang sesuai dengan Prinsip Hukum Islam Sistem lembaga keuangan non Bank yang sesuai dengan prinsipprinsip hukum Islam antara lain adalah sebagai berikut. uang simpanan sukarela yang merupakan deposito. uang pinjaman. Koperasi Pengertian koperasi dari segi etimologi berasal dari bahasa inggris coorporation. Ini disebut koperasi berusaha tunggal (single purpose). Apabila terjadi musibah semua peserta ikut (saling) menanggung dan membantu 7. uang simpanan wajid. penyisihan-penyisihan hasil usaha termasuk cadangan dan sumber lain yang sah.5. anatara lain memberi keuntungan kepada . Dan ada pula koperasi yang meluaskan usahanya dalam berbagai bidang yang disebut koperasi serba usaha (multi purpose) seperti bidang pembelian dan penjualan Modal usaha koperasi diperoleh dari uang simpanan pokok. dari rekening tabaru’ (dana kebajikan seluruh peserta) sejak awal sudah dikhlaskan oleh peserta untuk keperluan tolong menolong bila terjadi musibah. 6. koperasi sebagaimana diuarikan diatas adalah bentuk syirkah baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi dan banyak sekali memilki manfaat. misalnya bidang konsumsi. Pengertian koperasi dari segi etimologi ialah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakn orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama denagn penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar suka rela secara kekeluargaan. Keuntungan (profit) dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil (mudarabah). Mekanisme pertanggungan pada asuransi Syariah adalah sharing of risk.

BMT di Indonesia tumbuh dari bawah (masyarakat berekonomi lemah) yang didukung oleh deposan-deposan kecil. pengelolaannya demokratis dan terbuka (open management) serta membagi keuntungan dan kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota pemegang saham. sekolah dan sebagainya. 2. Sampai tahun 2003. BMT-BMT sebagian besar berbadan hukum koperasi yang merupakan badan usaha berdasarkan azas kekeluargaan yang sesuai dengan Islam. BMT (Baitul Mal wat Tamwil) Merupakan lembaga keuangan mikro yang sanagt sukses. Ada beberapa aspek perilaku yang harus mencerminkan kepatuhan terhadap hukum Islam di segala aspek kehidupan. khusunya tentang kerja sama ekonomi Islam yaitu sebagai berikut. Hal ini ditandai dengan maraknya kajian-kajian ekonomi Syariah. 1. koperasi dapat diterima oleh kalangan Islam. BMT telah menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi yang mengelola dana dari. Tanggung Jawab Dalam melaksanakan akad tanggung jawab yang berkaitan dengan kepercayaan yang diberikan kepada pihak yang dianggap memenuhi syarat untung memegang kepercayaan secara penuh dengan pihak yang masih perlu memenuhi kewajiban sebagai penjamin ( damin) harus dipertimbangkan 1. Oelh karena itu. memberi lapangan kerja kepada para karyawannya. PERILAKU YANG MENCERMINKAN KEPATUHAN TERHADAP HUKUM ISLAM TENTANG KERJASAMA Ekonomi Ekonomi Islam di Indonesia hingga saat ini mengalami perkembangan yang signifikan. Dan tolong menolong untuk memberikan santunan perlindungan atas musibah yang akan datang . Koperasi tidak mempunyai unsur kezaliman dan pemerasan oleh manusia yang kuat atau kaya atas manusia yang lemah atau miskin.para anggota pemilik saham. memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha koperasi untuk mendirikan tempat ibadah. Tolong Menolong Saling menolong sesama peserta (nasabah) dengan hanya berhadapan keridaan Allah. banyaknya lembaga keuangan yang berorientasi Syariah serta semakin tingginya kesadaran masyarakat Indonesia dalam menerapkan kerjasama ekonomi berdasarkan Syariah. untuk dan oleh masyarakat yang merupakan perwujudan demokrasi ekonomi. jumlah BMT sudah mendekati angka 4000 unit dimana proses operasionalnya tidak jauh beda dengan operasional BPRS atau Bank Syariah J.

Demikianlah beberapa hal yang menyangkut Hukum Islam tentang Muamalah. termasuk kepada pihak yang tidak disukai. maka makalah yang sederhana ini banyak kekurangannya. atau antara badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lainnya . 1. Adil Dalam melakukan transaksi/ perniagaan. . saran-saran yang bersifat membangun dalam penyempurnaan makalah ini sangat diharapkan . atau antara seseorang dengan badan hukum . Islam mengharuskan untuk berbuat adil tanpa memandang bulu. Perubahan ikatan akibat perubahan kondisi harus dilaksanakan secara rida sama rida dan disepakati oleh semua pihak yang terkait BAB III KESIMPULAN Muamalah adalah Hukum Islam yang berkaitan dengan hak dan harta yang muncul dari transaksi antara seseorang dengan orang lain . dan waktu yang sangat terbatas.1. 1. Saling melindungi Perekonomian Islam yang berdasarkan Syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi. Oleh karena itu. Semoga asas-asas transaksi ekonomi Islam dapat diterapkan dalam jual beli serta kerja sama ekonomi yang Islami . Amanah/jujur Dalam menjalankan kerja sama ekonomi Syariah mengharuskan dipenuhinya semua ikatan yang telah disepakati. Oleh karena kurangnya literatur.

co. Pendidikan Agama Islma untuk SMA kelas XI.DAFTAR PUSTAKA Syamsuri. Erlangga : Jakarta www.yahoo.id .google. 2006.id . Hukum Islam tentang Muamalah www. Hukum Islam tentang Muamalah .co.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->