P. 1
Makalah Hukum Islam Tentang Muamalah

Makalah Hukum Islam Tentang Muamalah

|Views: 40|Likes:
Published by Darman Tanjung

More info:

Published by: Darman Tanjung on Apr 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/23/2013

pdf

text

original

MAKALAH HUKUM ISLAM TENTANG MUAMALAH

06.03 dudul blog's No comments

Tugas Agama Islam Kelas XI

MAKALAH HUKUM ISLAM TENTANG MUAMALAH

Dibuat untuk Memenuhi Tugas Mata Pelajaran Agama Islam

Oleh RA.Eflin Nawang Wulan XI IPA RSBI 4 Guru Pembimbing Drs. H. Darlen Darwis

SMA NEGERI 4 KOTA JAMBI TAHUN AJARAN 2011/2012

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL.................................................................................................i KATA PENGANTAR.............................................................................................ii DAFTAR ISI...........................................................................................................iii BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah..........................................................................................1 Rumusan Masalah....................................................................................................1 Tujuan Penulisan.....................................................................................................2 Manfaat Penulisan...................................................................................................2 BAB II PEMBAHASAN Muamalah................................................................................................................3 Asas-Asas Transaksi Ekonomi dalam Islam...........................................................3 Penerapan Transaksi Ekonomi dalam Islam............................................................5 Riba........................................................................................................................14 Hukum Islam tentang Kerja Sama Ekonomi (Syirkah).........................................17 Mudarabah (Bagi Hasil)........................................................................................19 Perbankan yang Sesuai dengan Prinsip Hukum Islam...........................................22 Sistem Asuransi yang Sesuai dengan Prinsip Hukum Islam.................................24 Sistem Lembaga Keuangan non Bang yang Sesuai dengan Prinsip Hukum Islam..........................................................................................................26 J Perilaku yang Mencerminkan Kepatuhan terhadap Hukum Islam tentang Kerjasama..................................................................................................27 BAB III KESIMPULAN DAFTAR PUSTAKA

A. B. C. D. A. B. C. D. E. F. G. H. I.

KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan makala yang berjudul “Hukum Islam tentang Muamalah” dapat terselesaikan tepat waktu . Ucapan terimakasih tak lupa penulis sampaikan kepada guru matapelajaran Agama Islam yang telah membimbing dalam penulisan ini . Makalah ini merupakan tugas individu dalam mata pelajaran AgamaIslam. Adapun tujuan wawasan diberikannya Hukum Islam tugas tentang makalah Muamalah ini dan yaitu yang untuk berhubungan menambah dengannya.

Walaupun dalam penyusunan dan penulisan makalah ini penulis menemukan beberapa kesulitan, namun akhirnya penyusunan dan penulisan makalah ini dapat terselesaikan.

Latar Belakang Masalah Dalam buku Ensiklopedia Islam Jilid 3 halaman 245 dijelaskan bahwa muamalah merupakan bagian dari hukum islam yang mengatur hubungan antar seseorang dengan orang lain. bermanfaat bagi pembaca khususnya bagi penulis. baik seseorang itu pribadi tertentu maupun berbentuk badan hukum.Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih terdapat kekurangan. Drs. dan negara. seperti jual beli. yayasan. sewa menyewa. Darlen Darwis Penulis BAB I PENDAHULUAN A. sepeti peresoan. perserikatan dibidang pertanian dan perdagangan. Contoh hukum islam yang termasuk muamalah. sehingga kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan khususnya pada dari uru matapelajaran Harapan Agama kami Islam semoga untuk penulisan dijadikan makalah pedoman ini bisa penulisan berikutnya. serta usaha perbankan dan asuransi islami. Amin……………….. firma. Dari pengertian muamalah tersebut ada yang berpendapat bahwa muamalah hanya menyangkut permasalahan hak dan harta yang muncul dari transaksi anatara seseorang dengan orang lain atau anatara . H. Guru Pembimbing Jambi.

Bagaimanakah Sistem Asuransi yang Sesuai dengan Prinsip Hukum Islam I. D.Tujuan umum Secara umum pembuatan makalah ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Hukum Islam tentang Muamalah 2. C.Tujuan khusus Tujuan khusus pembuatan makalah ini yaitu untuk mengikuti prosedur pengajaran dalam mata pelajaran Agama Islam . Bagaimanakah Hukum Islam tentang Kerja sama Ekonomi (Syirkah) F. Apa saja asas-asas transaksi ekonomi dalam Islam C. Apakah yang dimakasud dengan Riba E.Rumusan Masalah A. Bagaimana Perbankan yang Sesuai dengan Prinsip Hukum Islam H. Bagaimanakah Sistem Lembaga Keuangan non Bank yang sesuai dengan Prinsip Hukum Islam Bagaimanakah Perilaku yang Mencerminkan Kepatuhan Terhadap Hukum Islam tetang Kerjasama Ekonomi J. Apakah yang dimaksud dengan Muamalah B. B.seseorang dan badan hukum. Bagaimanakah penerapan transaksi ekonomi dalam Islam D. atau antara badan hukum yang satu dan badan hukum yang lain. Apakah yang dimaksud dengan Mudarabah (bagi hasil) G.Tujuan 1.Manfaat .

yaitu untuk mendapatkan kepuasan dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. kerjasama di bidang pertanian dan perdagangan. (Lihat Q. Agar hak masing-masing tidak sia-sia dan guna menjaga kemaslahatan umat. Transaksi ekonomi maksudnya perjanjian atau akad dalam bidang ekonomi. pinjam meminjam atau suatu usaha yang lain baik bersifat pribadi maupun untuk kemaslahatan umat. masing-masing berhajat kepada yang lain. S. kecuali apabila transaksi itu menyimpang dari hukum syara’. Setiap transaksi pada dasarnya mengikat orang (pihak) yang melakukan transaksi. agama Islam memberikan peraturan yang sebaik-baiknya aturan. sewa menyewa.Menambah pengetahuan Hukum Islam tentang Muamalah. AlMa’idah. Dijelaskan bahwa dalam setiap transaksi ada beberapa prinsip dasar (asas-asas) yang diterapkan syara’. ASAS-ASAS TRANSAKSI EKONOMI DALAM ISLAM Ekonomi adalah sesuatu yang berkaitan dengan cita-cita dan usaha manusia untuk meraih kemakmuran. urusan bercocok tanam. bertolong-tolongan. tukar menukar keperluan dalam urusan kepentingan hidup baik dengan cara jual beli. muamalah ialah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. sewa-menyewa. BAB II PEMBAHASAN A. pinjam meminjam. sewa menyewa. misalnya memperdagangkan barang haram.MUAMALAH A. upah mengupah. berserikat dan lain-lain. 5: 1!) . B. Yang termasuk dalam hal muamalah adalah jual beli. Contohnya transaksi jual beli. maka agar semuanya dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Pengertian Muamalah Menurut fiqih. misalnya dalam jual beli. Dengan demikian akan terjadi suatu kehidupan yang teratur dan menjadi ajang silaturrahmi yang erat. yaitu: 1. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain.

tidak menyimpang dari hukum syara’ dan adab sopan santun. kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Lihat Q.R. janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. dilandasi dengan niat yang baik dan ikhlas karena Allah SWT. Hadis Nabi SAW menyebutkan: ”Nabi Muhammad SAW melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan. kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dihalalkan bagimu binatang ternak. 4. Islam mewajibkan agar setiap transaksi.S. penuhilah aqad-aqad itu 388.yaa ayyuhaa alladziina aamanuu awfuu bial'uquudi uhillat lakum bahiimatu al-an'aami illaa maa yutlaa 'alaykum ghayra muhillii alshshaydi wa-antum hurumun inna allaaha yahkumu maa yuriidu Artinya : [5:1] Hai orang-orang yang beriman. 2. dst. tanpa ada paksaan dari pihak mana pun. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. Adat kebiasaan atau ’urf yang tidak menyimpang dari syara’. Dan janganlah kamu membunuh dirimu 287. sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (H. sehingga terhindar dari segala bentuk penipuan. Syarat-syarat transaksi dirancang dan dilaksanakan secara bebas tetapi penuh tanggung jawab. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Setiap transaksi dilakukan secara sukarela. boleh digunakan untuk menentukan batasan atau kriteria-kriteria dalam . An-Nisa’ 4: 29!) yaa ayyuhaa alladziina aamanuu laa ta/kuluu amwaalakum baynakum bialbaathili illaa an takuuna tijaaratan 'an taraadin minkum walaa taqtuluu anfusakum inna allaaha kaana bikum rahiimaan Artinya : [4:29] Hai orang-orang yang beriman. Muslim) 5. 3.

maka kelak kamu akan mengetahui. Allah SWT berfirman : qul yaa qawmi i'maluu 'alaa makaanatikum innii 'aamilun fasawfa ta'lamuuna Artinya : [39:39] Katakanlah: "Hai kaumku. hud : 93) 1. Jual beli hukumnya mubah. Allah berfirman. (QS Az Zumar : 39) Jual beli dalam bahasa Arab terdiri dari dua kata yang mengandung makna berlawanan yaitu Al Bai’ yang artinya jual dan Asy Syira’a yang artinya Beli. kecuali dengan . Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. hal tersebut diperbolehkan sepanjang suka sama suka. janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil. At Taubah : 103. sesungguhnya aku akan bekerja (pula). yakni memperoleh mardatillah (keridaan Allah SWT) akan terwujud. Artinya. baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli. Menurut istilah hukum Syara. manusia harus berusaha mencari karunia Allah yang ada dimuka bumi ini sebagai sumber ekonomi.transaksi. bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Insya Allah jika asas-asas transaksi ekonomi dalam Islam dilaksanakan. C.an on line di gogle Artinya : “Hai orang-orang yang beriman. Hukum Jual Beli Orang yang terjun dalam bidang usaha jual beli harus mengetahui hukum jual beli agar dalam jual beli tersebut tidak ada yang dirugikan. dalam akad sewa-menyewa rumah. PENERAPAN TRANSAKSI EKONOMI DALAM ISLAM 1. Misalnya. lihat Al-qur. maka tujuan filosofis yang luhur dari sebuah transaksi. Jual Beli Manusia dijadikan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. jual beli adalah penukaran harta (dalam pengertian luas) atas dasar saling rela atau tukar menukar suatu benda (barang) yang dilakukan antara dua pihak dengan kesepakatan (akad) tertentu atas dasar suka sama suka (lihat QS Az Zumar : 39.

aku beli. b. Pernyataan ijab kabul tidak harus menggunakan kata-kata khusus. minimal ada tiga rukun yang perlu dipenuhi. Sebelum akad terjadi. aku berikan. Penjual atau pembeli harus dalam keadaan sehat akalnya Orang gila tidak sah jual belinya. Contohnya. dan aku terima. Apabila ada paksaan. si pembeli boleh memilih akan meneruskan jual beli tersebut atau tidak.” (HR Bukhari) ‫)ﺃﻠﺒﻴﻌﺎﻥ ﺑﺎ ﻟﺨﻴﺎﺭ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻴﺘﻔﺮﻗﺎ ) ﺮﻮﺍﻩ ﺍﻠﺒﺨﺎﺮﻯ ﻭ ﻤﺴﻠﻢ‬ Artinya : “ Dua orang jual beli boleh memilih akan meneruskan jual beli mereka atau tidak. misalnya saya menjual mobil ini dengan harga 25 juta rupiah. Dalam pelaksanaan jual beli. Syarat Ijab dan Kabul Ijab adalah perkataan untuk menjual atau transaksi menyerahkan. aku ambil. Kabul adalah ucapan si pembeli sebagai jawaban dari perkataan si penjual. a. Penjual atau pembeli melakukan jual beli dengan kehendak sendiri. atau salah satu diantara keduanya. selama keduanya belum berpisah dari tempat akad.”(QS An Nisa : 29 Hadis nabi Muhammad SAW menyatakan sebagai berikut. misalnya saya membeli mobil ini dengan harga 25 juta rupiah. ‫)ﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺗﺮﺍﺩ ) ﺮﻮﺍﻩ ﺍﻠﺒﺨﺎﺮﻯ‬ Artinya : “Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka suka sama suka. Yang diperlukan ijab kabul adalah saling rela (ridha) yang direalisasikan dalam bentuk kata-kata. keduanya tidak boleh membatalkan jual beli yang telah disepakatinya. kemudian salah satu dari mereka atau keduanya telah meninggalkan tempat akad. aku jual. Ijab kabul jual beli juga sah dilakukan dalam . biasanya telah terjadi proses tawar menawar terlebih dulu. Apabila akad (kesepakatan) jual beli telah dilaksanakan dan terjadi pembayaran.” (HR Bukhari dan Muslim) Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila seseorang melakukan jual beli dan tawar menawar dan tidak ada kesesuaian harga antara penjual dan pembeli. 2. jual beli tersebut tidak sah. tidak ada paksaan kepada keduanya.jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Rukun dan syarat Jual Beli Rukun dan syarat jual beli adalah ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual belinya sah menurut syara’ (hukum Islam).

Syarat Nilai Tukar (Harga Barang) As-samn adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual. sekalipun secara hukum 3. Orang yang tidak melaksanakan amanat dalam islam sangat dicela. barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara. Bisa diserahkan waktu akad. baik dari segi promosi barang atau penetapan harganya.bentuk tulisan dengan sarat bahwa kedua belah pihak berjauhan tempat. Berlaku Benar (Lurus) Berperilaku benar merupakan ruh keimanan dan ciri utama orang yang beriman. Dusta dalam berdagang sangat dicela terlebih jika diiringi sumpah atas nama Allah. orang miskin yang congkak. Jula beli seperti itu sah saja. yaitu penjual yang suka bersumpah. . seperti dalam jual beli. c. Yang dimaksud amanat adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya. Menepati Amanat Menepati amanat merupakan sifat yang sangat terpuji. apabila si pemesan sudah tahu pasti kualitas barang pesanannya dan mempunyai keyakinan tidak ada unsur penipuan. As-Sir adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen.”(HR Nasai dan Ibnu Hibban) b. dusta merupakan perilaku orang munafik. Benda yang diperjualbelikan 1) Barang yang diperjualbelikan harus memenuhi sarat sebagai berikut. Jual beli barter (muqayyadah). Seorang muslim dituntut untuk berlaku benar. “Empat macam manusia yang dimurkai Allah. salah satu karakter pedagang yang terpenting dan diridhai Allah adalah berlaku benar. Sebaliknya. atau orang yang melakukan transaksi itu diwakilkan. 3. 2) Suci atau bersih dan halal barangnya 3) Barang yang diperjualbelikan harus diteliti lebih dulu 4) Barang yang diperjualbelikan tidak berada dalam proses penawaran dengan orang lain 5) Barang yang diperjualbelikan bukan hasil monopoli yang merugikan 6) Barang yang diperjualbelikan tidak boleh ditaksir (spekulasi) 7) Barang yang dijual adalah milik sendiri atau yang diberi kuasa 8) Barang itu dapat diserahterimakan d. jual beli dilakukan dengan cara memesan lewat telepon. Perilaku atau sikap yang harus dimiliki oleh penjual a. Oleh karena itu. Di zaman modern saat ini. Harga yang disepakati harus jelas jumlahnya 2. orang tua renta yang berzina. 1. dan pemimpin yang zalim.

Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya : “Muslim itu adalah saudara muslim. ukuran kualitas. sembahlah Allah. Kejujuran merupakan salah satu modal yang sangat penting dalam jual beli karena kejujuran akan menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak.an on line di gogle wa-ilaa madyana akhaahum syu'ayban qaala yaa qawmi u'buduu allaaha maa lakum min ilaahin ghayruhu qad jaa-atkum bayyinatun min rabbikum fa-awfuu alkayla waalmiizaana walaa tabkhasuu alnnaasa asyyaa-ahum walaa tufsiduu fii al-ardhi ba'da ishlaahihaa dzaalikum khayrun lakum in kuntum mu/miniina Artinya : Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka.” saudaranya dan menemukan cacat. c. kualitas. kuantitas. Firman Allah lihat Al-qur. Jujur Selain benar dan memegang amanat. jangan menipu! . kecuali Lawan sifat jujur adalah menipu atau curang. timbangan. tidak boleh seorang muslim apabila ia berdagang dengan diterangkannya. Ia berkata: “Hai kaumku. baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui. atau menonjolkan keunggulan barang tetapi menyembunyikan cacatnya. sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sikap jujur dalam hal timbangan. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman. dan kuantitas barang yang diperjual belikan adalah perintah Allah SWT.Hal-hal yang harus disampaikan ketika berdagang adalah penjual atau pedagang menjelaskan ciri-ciri. kualitas. seorang pedagang harus berlaku jujur.” (QS Al A’raf : 85) Sikap jujur pedagang dapat dicontohkan seperti dengan menjelaskan cacat barang dagangan.a berkata seorang lelaki mengadu kepada rasulullah SAW sebagai berikut “ katakanlah kepada si penjual. dan harga barang dagangannya kepada pembeli tanpa melebih-lebihkannya. Syu’aib. dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Hal itu dimaksudkan agar pembeli tidak merasa tertipu dan dirugikan. Hadis lain meriwayatkan dari umar bin khattab r. seperti mengurangi takaran. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya.

”(HR Muslim) d. atau salah satu melakukan khiar. Jual beli yang sahih Adalah jual beli yang memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. 2) Khiar Syarat Khiar syarat adalah suatu pilihan antara meneruskan atau mengurungkan jual beli setelah mempertimbangkan satu atau dua hari. Yang artinya : “Jika dua orang lakilaki mengadakan jual beli. Hadis nabi Muhammad SAW.” (HR Mutafaqun alaih) 4.Maka sejak itu apabila dia melakukan jual beli. maka masing-masing boleh melakukan khiar selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul. Khiar majelis ini berlaku pada semua macam jual beli. Macam-macam Jual Beli a. Khiar Khiar artunya boleh memilih satu diantara dua yaitu meneruskan kesepakatan (akad) jual beli atau mengurungkannya (menarik kembali atau tidak jadi melakukan transaksi jual beli). Jual beli yang batil Adalah jual beli yang tidak terpenuhi salah satu atau seluruh rukun dan syarat yang ditentukan Macam-macam jual beli yang batil yaitu: 1. Jual beli sesuatu yang tidak ada. Kecacatan itu sudah ada sebelumnya. maka jual beli yang demikian itu sah. Masa khiar syarat selambat-lambatnya tiga hari 3) Khiar Aib (cacat) Khiar aib (cacat) adalah si pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya. kemudian mereka sepakat dengan khiar tersebut. Setelah hari yang ditentukan tiba. selalu diingatkannya jangan menipu. namun tidak diketahui oleh si penjual maupun si pembeli. b. maka jual beli harus ditegaskan untuk dilanjutkan atau diurungkan. . Ada tiga macam khiar yaitu sebagai berikut : 1) Khiar Majelis Khiar majelis adalah si pembeli an penjual boleh memilih antara meneruskan akad jual beli atau mengurungkannya selama keduanya masih tetap ditempat jual beli. apabila barang tersebut diketahui ada cacatnya.

Jual beli air sungai. Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya 4. Jual beli yang mengandung unsur penipuan 5. Jual beli ajal (al-ajl) 2. Jual beli benda-benda najis 6. Yang berpiutang (yang meminjami) dan yang berutang (peminjam). maka uang yang telah diberikan kepada penjual menjadi hibah bagi penjual) 7. b. Barang (uang) yang diutangkan atau dipinajmakan adalah milik sah dari yang meminjamkan. air danau. Jual beli sebagian barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya 11. Jual beli al-‘arbun (jual beli yang bentuknya melalui perjanjian. Jual beli al-majhul (benda atau barangnya secara global tidak diketahui). IJARAH . 3. dengan syarat kemajhulannya (ketidakjelasannya) itu bersifat menyeluruh 10. Jual beli yang bergantung pada suatu syarat tertentu 9. menurut hukum Islam adalah: a.2. jika barang yang sudah dibeli dikembalikan oleh pembeli. air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang 8. syaratnya sudah balig dan berakal sehat. Simpan Pinjam Rukun dan syarat utang piutang atau pinjam meminjam. Menjual barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli 3.

2. An-Nisa’. At-Talaq. Objek ijarah merupakan sesuatu yang dihalalkan syara’. Pengertian Berasal dari bahasa Arab yang artinya upah atau imbalan. 8. c. Objek ijarah adalah sesuatu yang biasa disewakan.S.S Al-Qasas. 65: 6 dan Q. b. Ijarah yang bersifat manfaat.dsb. Ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.S. bersifat mubah dan bisa dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. 7. Upah/sewa dalam transaksi ijarah harus jelas. Az-Zukhruf. Kedua orang yang bertransaksi (akad) sudah balig dan berakal sehat. Rukun dan Syarat Ijarah 1. tertentu. Hal yang disewakan tidak termasuk suatu kewajiban bagi penyewa. seperti sewa-menyewa. Barang yang akan disewakan (objek ijarah) diketahui kondisi dan manfaatnya oleh penyewa. Sifat Akad/Transaksi Ijarah . Ex: tukang jahit. Definisi ijarah menurut ulama mazhab Syafi’i adalah transaksi tertentu terhadap suatu manfaat yang dituju. Kedua belah pihak tsb bertransaksi dengan kerelaan (Q. 28: 26. e. 5. 3. Dasar Hukum Ijarah Al-Qur’an yang dijadikan dasar hukum ijarah ialah Q. dan sesuatu yang bernilai harta.a. 2. 4. 6.4: 29). Objek ijarah bisa diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat. Macam-macam ijarah 1. d. 43: 32.

Manusia berlomba-lomba untuk memperoleh harta kekayaan sebanyak mungkin. RIBA Bagi manusia yang tidak memiliki iman. Hadis nabi Muhammad SAW menyatakan sebagai berikut. kecuali ada cacat.Jumhur ulama berpendapat bahwa akad/transaksi ijarah bersifat mengikat. Orang yang berakad b.a ia berkata : Rasulullah SAW bersabda : Akan tiba suatu zaman. segala sesuatunya selalu dinilai dengan harta (materialisme). Manfaat d. tidak ada seorang pun. Mereka tidak memperdulikan dari mana datangnya harta yang didapat. Zufar bin Hudailbin Qais al-Kufi (wafat 158 H/775 M). Berakhirnya Akad Ijarah Akan berakhir apabila: (1) Objek ijarah hilang/musnah. Kalau ia memakannya secara langsung ia akan terkena debunya. Tanggung Jawab Orang yang Diupah/Digaji Ulama fikih sepakat bila objek yang dikerjakan rusak di tangan pekerja bukan karena kelalaiannya dan tidak ada unsur kesengajaan. atau barang tersebut tidak bisa dimanfaatkan. yaitu: a. Penjual jasa bila melakukan suatu kesalahan sehingga benda orang yang sedang diperbaikinya mengalami kerusakan bukan karena kelalaian maka menurut Imam Abu Hanifah. g. Yang artinya : “Dari Abu Hurairah r. Sewa/imbalan c. (2) Habisnya tenggang waktu yang disepakati dalam akad/transaksi ijarah. kecuali ia memakan harta riba. apakah dari sumber yang halal atau haram. f. Salah satu contoh perolehan harta yang haram adalah sesuatu yang berasal dari pekerjaan memungut riba.” (HR Ibnu Majah) . Sigat/ijab kabul D. ulama Mazhab Hambali dan Syafi’i tidak dapat dituntut ganti rugi. Rukun ijarah ada 4. maka pekerja tidak dapat dituntut ganti rugi.

Keadaan mereka yang demikian itu.000 pada hari senin. Allah juga menjanjikan untuk melipatgandakan pahala bagi orang yang ikhlas mengeluarkan zakat. Disepakati dalam setiap satu hari keterlambatan. lihat Al-qur.200.an on line di gogle alladziina ya/kuluuna alrribaa laa yaquumuuna illaa kamaa yaquumu alladzii yatakhabbathuhu alsysyaythaanu mina almassi dzaalika biannahum qaaluu innamaa albay'u mitslu alrribaa wa-ahalla allaahu albay'a waharrama alrribaa faman jaa-ahu maw'izhatun min rabbihi faintahaa falahu maa salafa wa-amruhu ilaa allaahi waman 'aada faulaa-ika ash-haabu alnnaari hum fiihaa khaaliduuna Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. lalu terus berhenti (dari mengambil riba). Allah SWT berfirman : . padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Contohnya. Riba dapat terjadi pada hutang piutang. Fauzi harus mengembalikan uang tersebut dengan tambahan 2 %. Fauzi meminjam uang sebesar Rp 10. sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. dan urusannya (terserah) kepada Allah. pinjaman. mereka kekal di dalamnya. Kelebihan atau tambahan ini disebut dengan riba. Jadi hari berikutnya Fauzi harus mengembalikan hutangnya menjadi Rp 10. Allah SWT berfirman. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya. Orang yang kembali (mengambil riba). atau sewa menyewa. infak dan sedekah. adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat). Atau dalam tukar menukar itu disyaratkan menerima salah satu dari dua barang apabila terlambat. maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan). (QS Al Baqarah : 275) Allah telah melarang hamba-Nya untuk memakan riba. maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Riba menurut istilah syarak ialah suatu akad perjanjian yang terjadi dalam tukar menukar suatu barang yang tidak diketahui syaraknya.Kata riba (ar riba) menurut bahasa yaitu tambahan (az ziyadah) atau kelebihan. gadai.

3.” (HR Muslim) Beberapa ayat dan hadis yang telah disebutkan menunjukan bahwa Islam sangat membenci perbuatan riba dan menganjurkan kepada umatnya agar didalam mencari rezeki hendaknya menempuh cara yang halal.a ia berkata : Rasulullah SAW telah melaknati orang-orang yang memakan riba. dan selalu berbuat dosa.yamhaqu allaahu alrribaa wayurbii alshshadaqaati waallaahu laa yuhibbu kulla kaffaarin atsiimin Artinya : “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran. Ulama fikih membagi riba menjadi empat bagian. Barang yang ditukarkan harus sama Timbangan atau takarannya harus sama Serah terima harus pada saat itu juga. 2. orang yang menjadi wakilnya (orang yang memberi makan hasil riba). orang yang menyaksikannya. Riba fadal Riba fadal yaitu tukar menukar dua buah barang yang sama jenisnya. janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah Supaya kamu mendapat keberuntungan. namun tidak sama ukurannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya. yaitu sebagai berikut.” (QS Ali Imran : 130) Hadis nabi Muhammad SAW yang artinya : “Dari Jabir r. 1. dan ada kelebihan yang disyaratkan oleh yang menukarkan. 1. orang yang menuliskan.” (QS Al Baqarah : 276) yaa ayyuhaa alladziina aamanuu laa ta/kuluu alrribaa mudaa'afatan waittaquu allaaha la'allakum tuflihuuna adh'aafan Artinya : “Hai orang-orang yang beriman. 2. dan (selanjutnya) nabi bersabda. mereka itu semua sama saja. Supaya tukar menukar seperti ini tidak termasuk riba harus memenuhi tiga syarat sebagai berikut. Riba nasiah Riba nasiah yaitu tukar menukar barang yang sejenis maupun yang tidak sejenis atau jual beli yang pembayarannya disyaratkan lebih oleh . Contohnya tukar menukar emas dengan emas atau beras dengan beras.

penjual dan pembeli tersebut telah berpisah sebelum serah terima barang itu. yaitu: 1) serupa timbangan dan banyaknya 2) tunai. E. Misalnya. demikian juga belahan dunia Islam (muslim world) lainnya telah menerapkan sistem perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsip syariah ( Islamic economic system) untuk dapat diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi . 1. Menjual sesuatu yang sejenis ada tiga syarat. Padahal. terutama Islam menyeru kepada manusia untuk saling tolong menolong. a. 3. orang yang membeli suatu barang sebelum ia menerima barang tersebut dari penjual. Riba dapat menimbulkan permusuhan antar pribadi dan mengikis habis semangat kerja sama atau saling menolong sesama manusia. Riba yad Riba yad yaitu berpisah dari tempat akad jual beli sebelum serah terima. serta orang yang mengeksploitasi orang lain. Adapun sebab diharamkannya karena memiliki bahaya yang sangat besar antara lain sebagai berikut. Contohnya. Riba diharamkan oleh semua agama samawi. b. yaitu: 1) tunai dan 2) timbang terima dalam akad (ijab kabul) sebelum meninggalkan majelis akad. HUKUM ISLAM TENTANG KERJA SAMA EKONOMI (SYIRKAH) Saat ini umat Islam Indonesia.000 3. semua agama. Riba merupakan salah satu bentuk penjajahan atau perbudakan dimana satu pihak mengeksploitasi pihak yang lain. Sifat riba sangat buruk sehingga Islam menyerukan agar manusia suka mendermakan harta kepada saudaranya dengan baik jika saudaranya membutuhkan harta. Riba dapat menimbulkan tumbuh suburnya mental pemboros yang tidak mau bekerja keras dan penimbun harta di tangan satu pihak.000. 4. membenci orang yang mengutamakan kepentingan diri sendiri atau egois. Islam menghargai kerja keras dan menghormati orang yang suka bekerja keras sebagai saran pencarian nafkah.penjual dengan waktu yang dilambatkan. dan 3) timbang terima dalam akad (ijab kabul) sebelum meninggalkan majelis akad. Oleh penjualnya disyaratkan membayarnya tahun depan dengan harga Rp 525. Menjual sesuatu yang berlainan jenis ada dua syarat. salim membeli arloji seharga Rp 500. 2. Jual beli ini dinamakan riba yad Berikut syarat-syarat jual beli agar tidak menjadi riba.

kepemilikan dua orang atau lebih. . 1) Benda (harta dinilai dengan uang) 2) Harta-harta itu sesuai dalam jenis dan macamnya 3) Harta-harta dicampur 4) Satu sama lain membolehkan untuk membelanjakan harta itu 5) Untung rugi diterima dengan ukuran harta masing-masing.” (HR Abu Daud) Hadis tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hambahambanya yang melakukan perkongsian atau kerja sama selama pihakpihak yang bekerja sama tersebut saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan. Rasulullah SAW bersabda : sesungguhnya Allah azza wajalla berfirman : Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak menghianati lainnya. kemudian diinvestasikan dalam perdagangan. atau pertanian dan lain-lain sepanjang sesuai dengan kesepakatan bersama dan hal tersebut hukumnya boleh. atau mereka kumpulkan diantara mereka. industri. b.ekonomi umat. wasiat. Dasar Hukum Landasan hukum dari musyarakah ini antara lain : ‫ﻔﻫﻢ ﺸﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﺛﻠﺙ‬ Artinya : “… maka mereka berserikat pada sepertiga …” (QS An Nisa : 12) Bersabda Rasulullah yang artinya : “Dari Abu Hurairah. Syarat-syarat musyarakah Dalam bersyarikah ada 5 syarat ayng harus dipenuhi yaitu sebagai berikut. Dalam musyarakah ini. Pengertian Musyarakah Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal (expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula keuntungan yang dihasilkan oleh aset tersebut. a. Berdasarkan dalil-dalil diatas. musyarakah ( syirkah) dapat diartikan dua orang atau lebih yang bersekutu (berserikat) dimana uang yang mereka dapatkan dari harta warisan. Jenis-jenis musyarakah Ada dua jenis musyarakah yakni musyarakah pemilikan dan musyarakah akad (kontrak) 1) Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan. c. 1. Keinginan ini didasari oleh kesadaran untuk menerapkan Islam secara utuh dan total.

Misal dua orang arsitek menggarap sebuah proyek d) Syirkah wujuh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik dalam bisnis. penerapan musyarakah dapat berwujud hal-hal berikut ini. wujuh. Hal ini tampak dalam ayat dan hadis . Pembiayaan proyek. keuntungan dan kerugian yang dibagi sesuai dengan kesepakatan diantara mereka b) Syirkah mufawadah adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setelah proyek itu selesai. Modal ventura. 1. Setiap pihak memberikan dana yang jumlahnya sama dan berpartisipasi dalam kerja. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. F. Keuntungan usaha secara mudarabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola.Dasar Hukum Secara umum landasan dasar syariah mudarabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan. 1. keuntungan dan kerugian dibagi secara sama besar c) Syirkah a’mal adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati 2. MUDARABAH (BAGI HASIL) Mudarabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (sahibul mal) menyediakan seluruh (100 %) modal. a’mal. baik secara singkat maupun bertahap. mufawadah. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya. Musyarakah akad terbagi menjadi ‘inan. musyarakah diterapkan dalam skema modal ventura. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan jaminan yang disediakan masing-masing.2) Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Pada bidang perbankan misalnya. dan mudarabah a) Syirkah ‘inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai.

yaitu sumbe investasi yang khusus dengan penyaluran yang khusus pula dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh sahibul mal. Disampaikan syarat syarat tersebut kepada rasulullah SAW. Mudarabah dan kaitannya dengan dunia perbankan biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Adapun dari sisi pembiayaan. waktu. Mudarabah mutlaqah Mudarabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal (sahibul mal) dan pengelola (mudarib) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha. Si Mudarib dibatasi dengan batasan jenis usaha.berikut ini. dan deposito berjangka. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si Sahibul Mal dalam memasuki jenis dunia usaha. Sisa penghimpunan dana mudarabah biasanya diterapkan pada bidang-bidang berikut ini. yaitu dengan tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus. dan daerah bisnis. Jika menyalahi peraturan tersebut. Investasi khusus disebut juga mudarabah muqayyadah. b. 1. seperti modal kerja perdagangan dan jasa b. Jenis-jenis mudarabah Secara umum. Hadis nabi Muhammad yang artinya : “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudarabah mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan. . a. Dalam pembahasan fikih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan if’al ma syi’ta (lakukan sesukamu) dari sahibul mal ke mudarib yang memberi kekuasaan sangat besar. mudarabah biasanya diterapkan untuk bidang-bidang berikut.”(HR Tabrani). a. Allah berfirman dalam surat al-Muzammil yang artinya : “… dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT…” (Al Muzammil : 20) Adanya kata yadribun pada ayat diatas dianggap sama dengan akar kata mudarabah yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha. tabungan kurban. 1. maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. menuruni lembah yang berbahaya. atau tempat usaha. waktu. Dan rasulullah pun membolehkannya. Tabungan berjangka. Mudarabah Muqayyadah Mudarabah muqayyadah adalah kebalikan dari mudarabah mutlaqah. mudarabah terbagi menjadi dua jenis yakni mudarabah mutlaqah dan mudarabah muqayyadah. seperti tabungan haji. atau membeli ternak. Pembiayaan modal kerja. Surah tersebut mendorong kaum muslim untuk melakukan upaya atau usaha yang telah diperintahkan Allah SWT.

Mukhabarah Mukhabarah kerjasama dalam pertanian berupa paroan sawah atau ladang seperdua atau sepertiga atau lebih atau kurang. Adapun pada mukhabarah. ada orang yang tidak mempunyai kebun. Oleh karena itu. sedangkan pengantar dari sewaan tidak wajib mengeluarkan zakatnya. pada muzaraah zakat wajib atas petani yang bekerja karena pada hakekatnya dialah (si petani) yang bertanam. yaitu dana dititipkan kepada nasabah untuk bisnis tertentu. Muzaraah Muzaraah adalah kerjasama dalam pertanian berupa paroan sawah atau ladang seperdua atau sepertiga atau lebih atau kurang. mereka akan diberi sebagian dari penghasilannya. dan Mukhabarah a. Ada orang yang mempunyai kebun. Muzaraah.2. yang mempunyai tanah seolah-olah mengambil sewa tanahnya. tapi terampil bekerja. Deposito spesial (special investment). zakat wajib atas keduanya yang diambil dari jumlah pendapatan sebelum dibagi. Penghasilan yang didapat dari upah tidak wajib dibayar zakatnya. . c. zakat diwajibkan atas yang punya tanah karena pada hakekatnya dialah yang bertanam. Sebaliknya. Musaqah memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak yakni pemilik kebun dan pengelola sehingga samasama memperoleh hasil dari kerja sama tersebut.” (HR Muslim) b. Zakat hasil paroan ini diwajibkan atas orang yang punya benih. sedangkan benih(bibit tanaman)nya dari pekerja (petani). tapi dia tidak dapat memeliharanya. Musaqah (paroan kebun) Yang dimaksud musaqah adalah bentuk kerja sama dimana orang yang mempunyai kebun memberikan kebunnya kepada orang lain (petani) agar dipelihara dan penghasilan yang didapat dari kebun itu dibagi berdua menurut perjanjian sewaktu akad Musaqah dibolehkan oleh agama karena banyak orang yang membutuhkannya. baik dari buah-buahan atau hasil petani (palawija). sedangkan benihnya dari pemilik sawah/ladang. Hadis menjelaskan sebagai berikut yang artinya : “Dari Ibnu Umar: Sesungguhnya nabi Muhammad SAW telah memberikan kebun beliau kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian. Kalau benih dari keduanya. misalnya murabahah atau ijarah saja. tabi’in dan para imam . sedangkan petani hanya mengambil upah bekerja. Mudaroban yang berkaitan dengan dunia Pertanian ialah : Musaqah. Hukum kerja sama tersebut diatas diperbolehkan sebagian besar para sahabat.

Wadiah atau titipan uang. Jordan Islamic Bank di Yordania (1978) Bank non Islam yang disebut juga bank konvensional adalah sebuah lembaga keuangan yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana. barang. dan surat berharga atau deposito. Dengan mudarabah ini. kedua belah pihak . dengan cara menerima deposito berupa uang. 1. Wadiah ini bisa diterapkan oleh Bank Islam dalam operasinya untuk menghimpun dana dari masyarakat. dan surat-surat berharga sebagai amanat yang wajib dijaga keselamatannya oleh Bank Islam. pihak Bank dan pihak pengusaha sama-sama mempunyai andil (saham) pada usaha patungan (joint ventura).G. Ekonomi Islam berbeda dengan ekonomiekonomi yang lain karena lahir atau berasal dari ajaran Islam yang mengharamkan riba dan menganjurkan sedekah. Ahmad An Najjar 2. Bank tidak mencampuri manajemen perusahaan. barang. Mudarabah adalah kerjasama antara pemilik modal dengan pelaksana atas dasar perjanjian profit and loss sharing. 3. Bank Pedesaan (Rural Bank) dan Bank Mir-Ghammar di Mesir tahun 1963 atas prakarsa seorang cendikiawan Mesir DR. antara lain sebagai berikut. Dibawah kerjasama syirkah ini. Islamic Development Bank (1975) di Saudi Arabia 4. Dalam mudarabah ini. Faisal Islamic Bank (1977) di Mesir 5. PERBANKAN YANG SESUAI DENGAN PRINSIP HUKUM ISLAM Lahirnya ekonomi Islam di zaman modern ini cukup unik dalam sejarah perkembangan ekonomi. Kuwait House of Finance di Kuwait (1977) 6. fifty-fifty. baik perorangan atau badan usaha guna investasi dalam usaha-usaha yang produktif dan lain-lain dengan sistem bunga. Oleh karena itu. tetapi Bank harus menjamin dapat mengembalikan dana itupada waktu pemiliknya (depositor) memerlukannya. Bank Islam menggunakan berbagai cara yang bersih dari unsur riba. Sedangkan Bank Islam yang dikenal dengan Bank Syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang menjalankan operasinya menurut hukum (syariat) Islam dan tidak memakai sistem bunga karena bunga dianggap riba yang diharamkan oleh Islam. Bank Islam dapat memberikan tambahan modal kepada pengusaha untuk perusahaannya dengan perjanjian bagi hasil dan rugi yang perbandingannya sesuai dengan perjanjian misalnya. Dubai Islamic Bank (1973) di kawasan negara-negara Emirat Arab 3. Bank berhak menggunakan dana yang didepositokan itu tanpa harus membayar imbalannya. 2. (QS Al Baqarah : 275-279) Sebagai pengganti sistem bunga. Kesadaran tentang larangan riba telah menimbulkan gagasan pembentukan suatu bank Islam pada dasawarsa kedua abad ke-20 diantaranya melalui pendirian institusi sebagai berikut. Syirkah (perseroan). 1.

dan Bank minta tambahan harga atas harga pembeliannya. Berdasarkan statistik perbankan syariah mei 2003 dari Bank Indonesia tercatat. pada hakikatnya suatu pihak ingin mengubah bentuk bisnisnya dari kegiatan pinjam meminjam menjadi transaksi jual beli. Beberapa bank konvensional dalam negeri. hal ini juga pernah dipelopori oleh pemikiran dari KH. terutama nasabah yang mempunyai deposito di Bank Islam itu sebagai slah satu pelayanan dan penghargaan Bank kepada para deposan karena mereka tidak menerima bunga atas depositonya dari Bank Islam. Beliau memiliki gagasan membentuk lembaga amil (penghimpun dan pengelola zakat). ialah si pemilik barang (dalam hal ini Bank) harus memberi informasi yang sebenarnya kepada pembeli tentang harga pembeliannya dan keuntungan bersih (profit margin) dari pada cost plus nya itu. Perkembangan pesat Bank-Bank Islam yang lazim disebut Bank syariah terjadi pada dasawarsa 70-an setelah terjadinya krisis minyak yang menimbulkan oil boom pada tahun 1971. Bank syariah pertama yang beroperasi di Indonesia adalah PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) berdiri pada tanggal 1 mei 1992. dan larangan riba.berpartisipasi mengelola usaha patungan ini dengan menanggung untung rugi bersama atas dasar perjanjian profit and loss sharing (PLS Agreement). BII Syariah dll. diantaranya sebagai berikut. Bank Umum Syariah 2 yaitu BMI dan Bank Syariah Mandiri. infak. 4. Ahmad Dahlan. maupun asing yang beroperasi di Indonesia juga telah mengajukan izin dan menyiapkan diri untuk segera beroperasi menjadi Bank Syariah. Bank Islam dapat memberikan pinjaman tanpa bunga ( benevolent loan) kepada para nasabah yang baik. ZIS dapat dijadikan modal Bank. sedekah (ZIS). (2) Peranan cendikiawan yang memiliki suatu konsep yang mengoperasionalkan ajaran agama yaitu zakat. . Syarat bisnis dengan murabahah ini. Qard hasan (pinjaman yang baik atau benevolent loan). Jabar Syariah. Bank bisa membelikan atau menyediakan barang barang yang diperlukan oleh pengusaha untuk dijual lagi. Kehadiran Bank Syariah memiliki hikmah yang cukup besar. Murabahah adalah jual beli barang dengan tambahan harga atau cost plus atas dasar harga pembelian yang pertama secara jujur. Dengan sistem murabahah ini. 5. Bukopin Syariah. Sampai dengan tahun 1998 hanya terdapat 1 Bank Umum Syariah dan 78 BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah). Dengan murabahah ini. 8 Bank umum yang membuka unit atau kantor cabang syariah yaitu Danamon Syariah. serta 89 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Perkembangan perbankan syariah pada awalnya berjalan lebih lambat dibanding dengan Bank konvensional. Ide spirit yang bersumber pada ajaran Islam disebut juga modal masyarakat (Social Capital). perkembangan pesat Bank syariah tersebut membuktikan bahwa: (1) ajaran Islam menggerakkan ide sosial ekonomi.

terutama dalam kegiatan bsinis dan perekonomiannya 4. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap Bank non Islam yang menyebabkan umat Islam berada dibawah kekuasaan Bank sehingga umat Islam belum bisa menerapkan ajaran agamanya dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. . telepon. Asuransi pada umumnya. Kini umat Islam di Indonesia dihadapkan kepada masalah asuransi dalam berbagai bentuknya (asuransi jiwa. asuransi kecelakaan. asuransi Syariah juga mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. 5. Imam Malik. a. Mengganti biaya-biaya yang langsung dikeluarkan oleh Bank dalam melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan nasabah. baik dengan cara deposito. 3. Sampai dengan tahun 2002. dan asuransi kesehatan) dan dalam berbagai aspek kehidupannya. maka Bank Syariah menjadi alternatif untuk menyimpan uangnya. dan sebagainya b. Sistem asuransi di dunia Islam baru dikenal pada abad XIX M. Umat Islam yang berpendirian bahwa bunga Bank konvensional adalah riba. Imam Ahmad dan ulama mujtahidin lainnya yang semasa dengan mereka (abad II dan III H atau VIII dan IX M) tidak memberi fatwa hukum terhadap masalah asuransi karena hal tersebut belum dikenal pada waktu itu. menurut pandangan Islam adalah termasuk masalah ijtihadiyah. Artinya. bagi hasil maupun yang lainnya 2. Membayar gaji para karyawan Bank yang melakukan pekerjaan untuk kepentingan nasabah dan sebagai sarana dan prasarana yang disediakan oleh Bank dan biaya administrasi pada umumnya. Bank juga dapat menggunakan sebagian zakat yang terkumpul untuk proyek-proyek yang produktif dan hasilnya untuk kepentingan agama dan umum. sedangkan di dunia barat sudah dikenal sejak sekitar abad XIV M. misalnya biaya telegram. masalah tersebut perlu dikaji hukumnya karena tidak ada penjelasan yang mendalam didalam Al Qur’an atau hadis secara tersurat. atau telex dalam memindahkan atau memberitahukan rekening nasabah. baik dalam kehidupan bisnis maupun kehidupan keagamaannya. Bank Islam dapat mengelola zakat di negara yang pemerintahannya belum mengelola zakat secara langsung. tercatat sejumlah asransi konvensional yang membuka divisi Syariah yang terbukti mampu bersaing dengan asuransi lainnya. termasuk asuransi jiwa.. Para imam mazhab seperti Imam Hanafi. H. Untuk menyelamatkan umat Islam dari praktik bunga yang mengandung unsur pemerasan (eksploitasi) dari si kaya terhadap si miskin atau orang yang kuat ekonominya terhadap yang lemah ekonominya. Bank Islam juga boleh memungut dan menerima pembayaran untuk hal-hal berikut. SISTEM ASURANSI YANG SESUAI DENGAN PRINSIP HUKUM ISLAM Mengikuti sukses perbankan Syariah. Imam Syafi’i.1.

Mempunyai akad takafuli (tolong menolong) untuk memberikan santunan atau perlindungan atas musibah yang akan datang 2. menganggap syubhat Ketika mengkaji hukum Islam tentang asuransi. termasuk asuransi jiwa 2. diantaranya adalah hadis Nabi Muhammad SAW “Seorang mukmin dengan mukmin lainnya dalam suatu masyarakat ibarat satu bangunan. Dana tersebut diinvestasikan sesuai dengan instrumen Syariah seperti mudarabah. wakalah. Dana yang terkumpul menjadi amanah pengelola dana. 1. Dalam buku Hukum Asuransi di Indonesia ditulis oleh Vide Wirjono Prodjodikoro. yakni sebagai berikut. terbatas pada kisaran 30 % dari premi sehingga pembentukan pada nilai tunai cepat terbentuk pada tahun pertama yang memiliki nilai 70 % dari premi.Dikalangan ulama dan cendikiawan muslim ada empat pendapat tentang hukum asuransi. dimana tiap bangunan saling mengokohkan satu sama lain. sudah tentu harus dilakukan dengan menggunakan metode ijtihad yang lazim digunakan oleh mejtahidin dahulu. menjelaskan. asuransi yang sesuai dengan Syariah memiliki sistem yang mengandung hal-hal sebagai berikut. Adapun asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melaui investasi dalam bentuk aset atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalu akad (perikatan) yang sesuai Syariah Ada beberapa sumber yang dijadikan rujukan bagi berlangsungnya sistem asuransi tersebut. Mengharamkan asuransi dalam segala macam dan bentuknya sekarang ini. 3. menurut pasal 246 Wet Boek Van Koophandel (Kitab Undang-undang perniagaan). Pembebanan biaya operasional ditanggung pemegang polis.” (HR Bukhari danMmuslim) Secara operasional. 3. bahwa asuransi pada umunya adalah suatu bentuk persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi. . Membolehkan aasuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi yang semata-mata bersifat komersial 4. 1. Diantara metode ijtihad yang mempunyai banyak peranan di dalam mengistinbatkan (mencari dan menetapkan hukum) terhadap masalah-masalah baru yang tidak ada nasnya dalam Al Qur’an dan hadis adalah maslahah mursalah atau istislah ( public good) dan qyas (analogical reasoning). wadi’ah dan murabahah. membolehkan semua asuransi dalam praktiknya sekarang ini. Premi memiliki unsur tabaru’ atau mortalita (harapan hidup) 4.

Koperasi Pengertian koperasi dari segi etimologi berasal dari bahasa inggris coorporation. Apabila terjadi musibah semua peserta ikut (saling) menanggung dan membantu 7. penyisihan-penyisihan hasil usaha termasuk cadangan dan sumber lain yang sah.5. uang simpanan wajid. anatara lain memberi keuntungan kepada . 6. Koperasi mempunyai dua fungsi. 1. koperasi sebagaimana diuarikan diatas adalah bentuk syirkah baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi dan banyak sekali memilki manfaat. bidang kredit atau bidang produksi.atau dalam akad tabarru’ dapat berbentuk hadiah kepada peserta dan ujrah (fee) kepada pengelola. fungsi ekonomi dalam bentuk kegiatan-kegiatan usaha ekonomi yang dilakukan koperasi untuk meringankan beban hidup sehari-hari para anggotanya dan 2. Mekanisme pertanggungan pada asuransi Syariah adalah sharing of risk. yang artinya bekerja sama. Keuntungan (profit) dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil (mudarabah). 8. fungsi soisal dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan secara gotong royong atau dalam bentuk sumbangan berupa uang yang berasal dari bagian laba koperasi disishkan untuk tujuan-tujuan sosial. sosial serta mengangkat perekonomian umat Islam atau misi iqtisadi I. Dan ada pula koperasi yang meluaskan usahanya dalam berbagai bidang yang disebut koperasi serba usaha (multi purpose) seperti bidang pembelian dan penjualan Modal usaha koperasi diperoleh dari uang simpanan pokok. misalnya untuk mendirikan sekolah atau tempat ibadah Koperasi dari segi bidang usahanya ada yang hanya menjalankan satu bidang usaha saja. Ini disebut koperasi berusaha tunggal (single purpose). uang simpanan sukarela yang merupakan deposito. Mempunyai misi akidah. yakni : 1. Menurut mahmud syaltut. Sistem Lembaga Keuangan non Bank yang sesuai dengan Prinsip Hukum Islam Sistem lembaga keuangan non Bank yang sesuai dengan prinsipprinsip hukum Islam antara lain adalah sebagai berikut. misalnya bidang konsumsi. Pengertian koperasi dari segi etimologi ialah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakn orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama denagn penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar suka rela secara kekeluargaan. uang pinjaman. dari rekening tabaru’ (dana kebajikan seluruh peserta) sejak awal sudah dikhlaskan oleh peserta untuk keperluan tolong menolong bila terjadi musibah.

Hal ini ditandai dengan maraknya kajian-kajian ekonomi Syariah. Ada beberapa aspek perilaku yang harus mencerminkan kepatuhan terhadap hukum Islam di segala aspek kehidupan. BMT-BMT sebagian besar berbadan hukum koperasi yang merupakan badan usaha berdasarkan azas kekeluargaan yang sesuai dengan Islam. Tanggung Jawab Dalam melaksanakan akad tanggung jawab yang berkaitan dengan kepercayaan yang diberikan kepada pihak yang dianggap memenuhi syarat untung memegang kepercayaan secara penuh dengan pihak yang masih perlu memenuhi kewajiban sebagai penjamin ( damin) harus dipertimbangkan 1. BMT (Baitul Mal wat Tamwil) Merupakan lembaga keuangan mikro yang sanagt sukses. 2. Sampai tahun 2003. sekolah dan sebagainya. BMT di Indonesia tumbuh dari bawah (masyarakat berekonomi lemah) yang didukung oleh deposan-deposan kecil. jumlah BMT sudah mendekati angka 4000 unit dimana proses operasionalnya tidak jauh beda dengan operasional BPRS atau Bank Syariah J. banyaknya lembaga keuangan yang berorientasi Syariah serta semakin tingginya kesadaran masyarakat Indonesia dalam menerapkan kerjasama ekonomi berdasarkan Syariah. BMT telah menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi yang mengelola dana dari. Koperasi tidak mempunyai unsur kezaliman dan pemerasan oleh manusia yang kuat atau kaya atas manusia yang lemah atau miskin. PERILAKU YANG MENCERMINKAN KEPATUHAN TERHADAP HUKUM ISLAM TENTANG KERJASAMA Ekonomi Ekonomi Islam di Indonesia hingga saat ini mengalami perkembangan yang signifikan.para anggota pemilik saham. khusunya tentang kerja sama ekonomi Islam yaitu sebagai berikut. koperasi dapat diterima oleh kalangan Islam. 1. Oelh karena itu. untuk dan oleh masyarakat yang merupakan perwujudan demokrasi ekonomi. Tolong Menolong Saling menolong sesama peserta (nasabah) dengan hanya berhadapan keridaan Allah. memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha koperasi untuk mendirikan tempat ibadah. memberi lapangan kerja kepada para karyawannya. pengelolaannya demokratis dan terbuka (open management) serta membagi keuntungan dan kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota pemegang saham. Dan tolong menolong untuk memberikan santunan perlindungan atas musibah yang akan datang .

1. termasuk kepada pihak yang tidak disukai. atau antara badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lainnya .1. saran-saran yang bersifat membangun dalam penyempurnaan makalah ini sangat diharapkan . maka makalah yang sederhana ini banyak kekurangannya. Semoga asas-asas transaksi ekonomi Islam dapat diterapkan dalam jual beli serta kerja sama ekonomi yang Islami . Islam mengharuskan untuk berbuat adil tanpa memandang bulu. Perubahan ikatan akibat perubahan kondisi harus dilaksanakan secara rida sama rida dan disepakati oleh semua pihak yang terkait BAB III KESIMPULAN Muamalah adalah Hukum Islam yang berkaitan dengan hak dan harta yang muncul dari transaksi antara seseorang dengan orang lain . Oleh karena itu. Adil Dalam melakukan transaksi/ perniagaan. atau antara seseorang dengan badan hukum . Demikianlah beberapa hal yang menyangkut Hukum Islam tentang Muamalah. Amanah/jujur Dalam menjalankan kerja sama ekonomi Syariah mengharuskan dipenuhinya semua ikatan yang telah disepakati. 1. . Saling melindungi Perekonomian Islam yang berdasarkan Syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi. dan waktu yang sangat terbatas. Oleh karena kurangnya literatur.

co.google.yahoo.id .id . Pendidikan Agama Islma untuk SMA kelas XI. Erlangga : Jakarta www. 2006.co. Hukum Islam tentang Muamalah .DAFTAR PUSTAKA Syamsuri. Hukum Islam tentang Muamalah www.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->