MAKALAH HUKUM ISLAM TENTANG MUAMALAH

06.03 dudul blog's No comments

Tugas Agama Islam Kelas XI

MAKALAH HUKUM ISLAM TENTANG MUAMALAH

Dibuat untuk Memenuhi Tugas Mata Pelajaran Agama Islam

Oleh RA.Eflin Nawang Wulan XI IPA RSBI 4 Guru Pembimbing Drs. H. Darlen Darwis

SMA NEGERI 4 KOTA JAMBI TAHUN AJARAN 2011/2012

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL.................................................................................................i KATA PENGANTAR.............................................................................................ii DAFTAR ISI...........................................................................................................iii BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah..........................................................................................1 Rumusan Masalah....................................................................................................1 Tujuan Penulisan.....................................................................................................2 Manfaat Penulisan...................................................................................................2 BAB II PEMBAHASAN Muamalah................................................................................................................3 Asas-Asas Transaksi Ekonomi dalam Islam...........................................................3 Penerapan Transaksi Ekonomi dalam Islam............................................................5 Riba........................................................................................................................14 Hukum Islam tentang Kerja Sama Ekonomi (Syirkah).........................................17 Mudarabah (Bagi Hasil)........................................................................................19 Perbankan yang Sesuai dengan Prinsip Hukum Islam...........................................22 Sistem Asuransi yang Sesuai dengan Prinsip Hukum Islam.................................24 Sistem Lembaga Keuangan non Bang yang Sesuai dengan Prinsip Hukum Islam..........................................................................................................26 J Perilaku yang Mencerminkan Kepatuhan terhadap Hukum Islam tentang Kerjasama..................................................................................................27 BAB III KESIMPULAN DAFTAR PUSTAKA

A. B. C. D. A. B. C. D. E. F. G. H. I.

KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan makala yang berjudul “Hukum Islam tentang Muamalah” dapat terselesaikan tepat waktu . Ucapan terimakasih tak lupa penulis sampaikan kepada guru matapelajaran Agama Islam yang telah membimbing dalam penulisan ini . Makalah ini merupakan tugas individu dalam mata pelajaran AgamaIslam. Adapun tujuan wawasan diberikannya Hukum Islam tugas tentang makalah Muamalah ini dan yaitu yang untuk berhubungan menambah dengannya.

Walaupun dalam penyusunan dan penulisan makalah ini penulis menemukan beberapa kesulitan, namun akhirnya penyusunan dan penulisan makalah ini dapat terselesaikan.

serta usaha perbankan dan asuransi islami.. baik seseorang itu pribadi tertentu maupun berbentuk badan hukum. perserikatan dibidang pertanian dan perdagangan. Amin………………. seperti jual beli. Contoh hukum islam yang termasuk muamalah. Guru Pembimbing Jambi. Dari pengertian muamalah tersebut ada yang berpendapat bahwa muamalah hanya menyangkut permasalahan hak dan harta yang muncul dari transaksi anatara seseorang dengan orang lain atau anatara . dan negara. sehingga kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan khususnya pada dari uru matapelajaran Harapan Agama kami Islam semoga untuk penulisan dijadikan makalah pedoman ini bisa penulisan berikutnya.Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih terdapat kekurangan. sepeti peresoan. firma. Darlen Darwis Penulis BAB I PENDAHULUAN A. sewa menyewa. Drs. bermanfaat bagi pembaca khususnya bagi penulis. yayasan. H.Latar Belakang Masalah Dalam buku Ensiklopedia Islam Jilid 3 halaman 245 dijelaskan bahwa muamalah merupakan bagian dari hukum islam yang mengatur hubungan antar seseorang dengan orang lain.

seseorang dan badan hukum. D.Rumusan Masalah A. Bagaimanakah Hukum Islam tentang Kerja sama Ekonomi (Syirkah) F.Tujuan 1.Tujuan khusus Tujuan khusus pembuatan makalah ini yaitu untuk mengikuti prosedur pengajaran dalam mata pelajaran Agama Islam . atau antara badan hukum yang satu dan badan hukum yang lain.Manfaat . Apa saja asas-asas transaksi ekonomi dalam Islam C. Bagaimana Perbankan yang Sesuai dengan Prinsip Hukum Islam H. B. Apakah yang dimaksud dengan Muamalah B. Bagaimanakah Sistem Lembaga Keuangan non Bank yang sesuai dengan Prinsip Hukum Islam Bagaimanakah Perilaku yang Mencerminkan Kepatuhan Terhadap Hukum Islam tetang Kerjasama Ekonomi J. Bagaimanakah penerapan transaksi ekonomi dalam Islam D. Apakah yang dimaksud dengan Mudarabah (bagi hasil) G. C. Apakah yang dimakasud dengan Riba E.Tujuan umum Secara umum pembuatan makalah ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Hukum Islam tentang Muamalah 2. Bagaimanakah Sistem Asuransi yang Sesuai dengan Prinsip Hukum Islam I.

Menambah pengetahuan Hukum Islam tentang Muamalah. (Lihat Q. BAB II PEMBAHASAN A. muamalah ialah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. yaitu untuk mendapatkan kepuasan dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. bertolong-tolongan. tukar menukar keperluan dalam urusan kepentingan hidup baik dengan cara jual beli. Setiap transaksi pada dasarnya mengikat orang (pihak) yang melakukan transaksi. AlMa’idah. Contohnya transaksi jual beli. 5: 1!) . agama Islam memberikan peraturan yang sebaik-baiknya aturan. Dijelaskan bahwa dalam setiap transaksi ada beberapa prinsip dasar (asas-asas) yang diterapkan syara’. pinjam meminjam. ASAS-ASAS TRANSAKSI EKONOMI DALAM ISLAM Ekonomi adalah sesuatu yang berkaitan dengan cita-cita dan usaha manusia untuk meraih kemakmuran. urusan bercocok tanam. S. B. Yang termasuk dalam hal muamalah adalah jual beli. upah mengupah. misalnya dalam jual beli. yaitu: 1. sewa-menyewa. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain. pinjam meminjam atau suatu usaha yang lain baik bersifat pribadi maupun untuk kemaslahatan umat. kerjasama di bidang pertanian dan perdagangan. Transaksi ekonomi maksudnya perjanjian atau akad dalam bidang ekonomi. maka agar semuanya dapat berjalan dengan lancar dan teratur. misalnya memperdagangkan barang haram. Agar hak masing-masing tidak sia-sia dan guna menjaga kemaslahatan umat. Dengan demikian akan terjadi suatu kehidupan yang teratur dan menjadi ajang silaturrahmi yang erat.MUAMALAH A. berserikat dan lain-lain. sewa menyewa. Pengertian Muamalah Menurut fiqih. masing-masing berhajat kepada yang lain. sewa menyewa. kecuali apabila transaksi itu menyimpang dari hukum syara’.

” (H. Dihalalkan bagimu binatang ternak. Adat kebiasaan atau ’urf yang tidak menyimpang dari syara’. dilandasi dengan niat yang baik dan ikhlas karena Allah SWT. tanpa ada paksaan dari pihak mana pun. sehingga terhindar dari segala bentuk penipuan. dst. 4. An-Nisa’ 4: 29!) yaa ayyuhaa alladziina aamanuu laa ta/kuluu amwaalakum baynakum bialbaathili illaa an takuuna tijaaratan 'an taraadin minkum walaa taqtuluu anfusakum inna allaaha kaana bikum rahiimaan Artinya : [4:29] Hai orang-orang yang beriman. Hadis Nabi SAW menyebutkan: ”Nabi Muhammad SAW melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan. Muslim) 5. janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.yaa ayyuhaa alladziina aamanuu awfuu bial'uquudi uhillat lakum bahiimatu al-an'aami illaa maa yutlaa 'alaykum ghayra muhillii alshshaydi wa-antum hurumun inna allaaha yahkumu maa yuriidu Artinya : [5:1] Hai orang-orang yang beriman. 3. penuhilah aqad-aqad itu 388. sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Lihat Q. Dan janganlah kamu membunuh dirimu 287. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.R. 2.S. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Syarat-syarat transaksi dirancang dan dilaksanakan secara bebas tetapi penuh tanggung jawab. tidak menyimpang dari hukum syara’ dan adab sopan santun. kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Islam mewajibkan agar setiap transaksi. Setiap transaksi dilakukan secara sukarela. boleh digunakan untuk menentukan batasan atau kriteria-kriteria dalam .

manusia harus berusaha mencari karunia Allah yang ada dimuka bumi ini sebagai sumber ekonomi. bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Insya Allah jika asas-asas transaksi ekonomi dalam Islam dilaksanakan. yakni memperoleh mardatillah (keridaan Allah SWT) akan terwujud. At Taubah : 103. (QS Az Zumar : 39) Jual beli dalam bahasa Arab terdiri dari dua kata yang mengandung makna berlawanan yaitu Al Bai’ yang artinya jual dan Asy Syira’a yang artinya Beli. Allah SWT berfirman : qul yaa qawmi i'maluu 'alaa makaanatikum innii 'aamilun fasawfa ta'lamuuna Artinya : [39:39] Katakanlah: "Hai kaumku. kecuali dengan . Hukum Jual Beli Orang yang terjun dalam bidang usaha jual beli harus mengetahui hukum jual beli agar dalam jual beli tersebut tidak ada yang dirugikan. hud : 93) 1.transaksi. maka tujuan filosofis yang luhur dari sebuah transaksi. Jual beli hukumnya mubah. Artinya. Allah berfirman. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual Beli Manusia dijadikan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. PENERAPAN TRANSAKSI EKONOMI DALAM ISLAM 1. Menurut istilah hukum Syara. janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil. jual beli adalah penukaran harta (dalam pengertian luas) atas dasar saling rela atau tukar menukar suatu benda (barang) yang dilakukan antara dua pihak dengan kesepakatan (akad) tertentu atas dasar suka sama suka (lihat QS Az Zumar : 39. maka kelak kamu akan mengetahui. lihat Al-qur. sesungguhnya aku akan bekerja (pula). dalam akad sewa-menyewa rumah. Misalnya.an on line di gogle Artinya : “Hai orang-orang yang beriman. C. hal tersebut diperbolehkan sepanjang suka sama suka. baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli.

Dalam pelaksanaan jual beli. Syarat Ijab dan Kabul Ijab adalah perkataan untuk menjual atau transaksi menyerahkan. misalnya saya menjual mobil ini dengan harga 25 juta rupiah. Penjual atau pembeli harus dalam keadaan sehat akalnya Orang gila tidak sah jual belinya. b. tidak ada paksaan kepada keduanya. Pernyataan ijab kabul tidak harus menggunakan kata-kata khusus. misalnya saya membeli mobil ini dengan harga 25 juta rupiah.”(QS An Nisa : 29 Hadis nabi Muhammad SAW menyatakan sebagai berikut. biasanya telah terjadi proses tawar menawar terlebih dulu. Yang diperlukan ijab kabul adalah saling rela (ridha) yang direalisasikan dalam bentuk kata-kata. ‫)ﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺗﺮﺍﺩ ) ﺮﻮﺍﻩ ﺍﻠﺒﺨﺎﺮﻯ‬ Artinya : “Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka suka sama suka. Kabul adalah ucapan si pembeli sebagai jawaban dari perkataan si penjual. atau salah satu diantara keduanya. si pembeli boleh memilih akan meneruskan jual beli tersebut atau tidak.” (HR Bukhari dan Muslim) Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila seseorang melakukan jual beli dan tawar menawar dan tidak ada kesesuaian harga antara penjual dan pembeli. aku ambil. Ijab kabul jual beli juga sah dilakukan dalam . keduanya tidak boleh membatalkan jual beli yang telah disepakatinya. Contohnya. kemudian salah satu dari mereka atau keduanya telah meninggalkan tempat akad. Sebelum akad terjadi. dan aku terima. jual beli tersebut tidak sah.jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Apabila akad (kesepakatan) jual beli telah dilaksanakan dan terjadi pembayaran. Apabila ada paksaan. Penjual atau pembeli melakukan jual beli dengan kehendak sendiri. aku berikan. Rukun dan syarat Jual Beli Rukun dan syarat jual beli adalah ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual belinya sah menurut syara’ (hukum Islam). a.” (HR Bukhari) ‫)ﺃﻠﺒﻴﻌﺎﻥ ﺑﺎ ﻟﺨﻴﺎﺭ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻴﺘﻔﺮﻗﺎ ) ﺮﻮﺍﻩ ﺍﻠﺒﺨﺎﺮﻯ ﻭ ﻤﺴﻠﻢ‬ Artinya : “ Dua orang jual beli boleh memilih akan meneruskan jual beli mereka atau tidak. aku jual. aku beli. minimal ada tiga rukun yang perlu dipenuhi. selama keduanya belum berpisah dari tempat akad. 2.

As-Sir adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Oleh karena itu. Sebaliknya. baik dari segi promosi barang atau penetapan harganya. atau orang yang melakukan transaksi itu diwakilkan.”(HR Nasai dan Ibnu Hibban) b. c. Jula beli seperti itu sah saja. apabila si pemesan sudah tahu pasti kualitas barang pesanannya dan mempunyai keyakinan tidak ada unsur penipuan. sekalipun secara hukum 3.bentuk tulisan dengan sarat bahwa kedua belah pihak berjauhan tempat. . Seorang muslim dituntut untuk berlaku benar. Jual beli barter (muqayyadah). 3. Harga yang disepakati harus jelas jumlahnya 2.Syarat Nilai Tukar (Harga Barang) As-samn adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual. Yang dimaksud amanat adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya. salah satu karakter pedagang yang terpenting dan diridhai Allah adalah berlaku benar. seperti dalam jual beli. Berlaku Benar (Lurus) Berperilaku benar merupakan ruh keimanan dan ciri utama orang yang beriman. “Empat macam manusia yang dimurkai Allah. Bisa diserahkan waktu akad. Perilaku atau sikap yang harus dimiliki oleh penjual a. barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara. 1. Dusta dalam berdagang sangat dicela terlebih jika diiringi sumpah atas nama Allah. dusta merupakan perilaku orang munafik. Orang yang tidak melaksanakan amanat dalam islam sangat dicela. Di zaman modern saat ini. orang tua renta yang berzina. orang miskin yang congkak. jual beli dilakukan dengan cara memesan lewat telepon. 2) Suci atau bersih dan halal barangnya 3) Barang yang diperjualbelikan harus diteliti lebih dulu 4) Barang yang diperjualbelikan tidak berada dalam proses penawaran dengan orang lain 5) Barang yang diperjualbelikan bukan hasil monopoli yang merugikan 6) Barang yang diperjualbelikan tidak boleh ditaksir (spekulasi) 7) Barang yang dijual adalah milik sendiri atau yang diberi kuasa 8) Barang itu dapat diserahterimakan d. Menepati Amanat Menepati amanat merupakan sifat yang sangat terpuji. yaitu penjual yang suka bersumpah. dan pemimpin yang zalim. Benda yang diperjualbelikan 1) Barang yang diperjualbelikan harus memenuhi sarat sebagai berikut.

Firman Allah lihat Al-qur. Kejujuran merupakan salah satu modal yang sangat penting dalam jual beli karena kejujuran akan menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak. timbangan. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya.an on line di gogle wa-ilaa madyana akhaahum syu'ayban qaala yaa qawmi u'buduu allaaha maa lakum min ilaahin ghayruhu qad jaa-atkum bayyinatun min rabbikum fa-awfuu alkayla waalmiizaana walaa tabkhasuu alnnaasa asyyaa-ahum walaa tufsiduu fii al-ardhi ba'da ishlaahihaa dzaalikum khayrun lakum in kuntum mu/miniina Artinya : Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka. dan kuantitas barang yang diperjual belikan adalah perintah Allah SWT.” (QS Al A’raf : 85) Sikap jujur pedagang dapat dicontohkan seperti dengan menjelaskan cacat barang dagangan. tidak boleh seorang muslim apabila ia berdagang dengan diterangkannya. seperti mengurangi takaran. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya. kecuali Lawan sifat jujur adalah menipu atau curang. atau menonjolkan keunggulan barang tetapi menyembunyikan cacatnya. ukuran kualitas. kuantitas.a berkata seorang lelaki mengadu kepada rasulullah SAW sebagai berikut “ katakanlah kepada si penjual. baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui. Sikap jujur dalam hal timbangan.Hal-hal yang harus disampaikan ketika berdagang adalah penjual atau pedagang menjelaskan ciri-ciri. c. jangan menipu! . kualitas. Jujur Selain benar dan memegang amanat. kualitas. Ia berkata: “Hai kaumku. seorang pedagang harus berlaku jujur. Syu’aib. Hadis lain meriwayatkan dari umar bin khattab r. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman. Hal itu dimaksudkan agar pembeli tidak merasa tertipu dan dirugikan. dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya.” saudaranya dan menemukan cacat. sembahlah Allah. Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya : “Muslim itu adalah saudara muslim. dan harga barang dagangannya kepada pembeli tanpa melebih-lebihkannya.

kemudian mereka sepakat dengan khiar tersebut. maka jual beli harus ditegaskan untuk dilanjutkan atau diurungkan. Khiar majelis ini berlaku pada semua macam jual beli. Jual beli yang sahih Adalah jual beli yang memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Yang artinya : “Jika dua orang lakilaki mengadakan jual beli. Masa khiar syarat selambat-lambatnya tiga hari 3) Khiar Aib (cacat) Khiar aib (cacat) adalah si pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya. maka jual beli yang demikian itu sah. Ada tiga macam khiar yaitu sebagai berikut : 1) Khiar Majelis Khiar majelis adalah si pembeli an penjual boleh memilih antara meneruskan akad jual beli atau mengurungkannya selama keduanya masih tetap ditempat jual beli. Setelah hari yang ditentukan tiba. namun tidak diketahui oleh si penjual maupun si pembeli. selalu diingatkannya jangan menipu.” (HR Mutafaqun alaih) 4. atau salah satu melakukan khiar. Macam-macam Jual Beli a. 2) Khiar Syarat Khiar syarat adalah suatu pilihan antara meneruskan atau mengurungkan jual beli setelah mempertimbangkan satu atau dua hari. Hadis nabi Muhammad SAW.Maka sejak itu apabila dia melakukan jual beli. Jual beli sesuatu yang tidak ada. maka masing-masing boleh melakukan khiar selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul.”(HR Muslim) d. apabila barang tersebut diketahui ada cacatnya. . Kecacatan itu sudah ada sebelumnya. Jual beli yang batil Adalah jual beli yang tidak terpenuhi salah satu atau seluruh rukun dan syarat yang ditentukan Macam-macam jual beli yang batil yaitu: 1. b. Khiar Khiar artunya boleh memilih satu diantara dua yaitu meneruskan kesepakatan (akad) jual beli atau mengurungkannya (menarik kembali atau tidak jadi melakukan transaksi jual beli).

Jual beli air sungai. Jual beli yang mengandung unsur penipuan 5. b. air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang 8. Yang berpiutang (yang meminjami) dan yang berutang (peminjam). Simpan Pinjam Rukun dan syarat utang piutang atau pinjam meminjam. syaratnya sudah balig dan berakal sehat. Barang (uang) yang diutangkan atau dipinajmakan adalah milik sah dari yang meminjamkan. Jual beli al-majhul (benda atau barangnya secara global tidak diketahui). menurut hukum Islam adalah: a. Jual beli sebagian barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya 11. Jual beli benda-benda najis 6. Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya 4. Jual beli yang bergantung pada suatu syarat tertentu 9. Jual beli ajal (al-ajl) 2. Menjual barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli 3. IJARAH . air danau.2. jika barang yang sudah dibeli dikembalikan oleh pembeli. Jual beli al-‘arbun (jual beli yang bentuknya melalui perjanjian. 3. maka uang yang telah diberikan kepada penjual menjadi hibah bagi penjual) 7. dengan syarat kemajhulannya (ketidakjelasannya) itu bersifat menyeluruh 10.

dsb. Ex: tukang jahit. Dasar Hukum Ijarah Al-Qur’an yang dijadikan dasar hukum ijarah ialah Q.4: 29). 2. dan sesuatu yang bernilai harta. Ijarah yang bersifat manfaat. 43: 32. tertentu. 8. Objek ijarah merupakan sesuatu yang dihalalkan syara’. Macam-macam ijarah 1. d. Sifat Akad/Transaksi Ijarah . e. Barang yang akan disewakan (objek ijarah) diketahui kondisi dan manfaatnya oleh penyewa. An-Nisa’. 5. Pengertian Berasal dari bahasa Arab yang artinya upah atau imbalan. Upah/sewa dalam transaksi ijarah harus jelas. Objek ijarah bisa diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat.S. Az-Zukhruf. Rukun dan Syarat Ijarah 1. 7.S.a. 4. Definisi ijarah menurut ulama mazhab Syafi’i adalah transaksi tertentu terhadap suatu manfaat yang dituju. At-Talaq.S Al-Qasas. 65: 6 dan Q. 6. Kedua belah pihak tsb bertransaksi dengan kerelaan (Q. bersifat mubah dan bisa dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. 28: 26. Kedua orang yang bertransaksi (akad) sudah balig dan berakal sehat. b. Ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Hal yang disewakan tidak termasuk suatu kewajiban bagi penyewa. Objek ijarah adalah sesuatu yang biasa disewakan. c. seperti sewa-menyewa. 2. 3.

Jumhur ulama berpendapat bahwa akad/transaksi ijarah bersifat mengikat. f. Manusia berlomba-lomba untuk memperoleh harta kekayaan sebanyak mungkin. Penjual jasa bila melakukan suatu kesalahan sehingga benda orang yang sedang diperbaikinya mengalami kerusakan bukan karena kelalaian maka menurut Imam Abu Hanifah. yaitu: a. Salah satu contoh perolehan harta yang haram adalah sesuatu yang berasal dari pekerjaan memungut riba. Sewa/imbalan c. apakah dari sumber yang halal atau haram. tidak ada seorang pun. ulama Mazhab Hambali dan Syafi’i tidak dapat dituntut ganti rugi. Mereka tidak memperdulikan dari mana datangnya harta yang didapat. Tanggung Jawab Orang yang Diupah/Digaji Ulama fikih sepakat bila objek yang dikerjakan rusak di tangan pekerja bukan karena kelalaiannya dan tidak ada unsur kesengajaan. kecuali ia memakan harta riba. RIBA Bagi manusia yang tidak memiliki iman.” (HR Ibnu Majah) . g. kecuali ada cacat. maka pekerja tidak dapat dituntut ganti rugi. Kalau ia memakannya secara langsung ia akan terkena debunya. atau barang tersebut tidak bisa dimanfaatkan. Rukun ijarah ada 4.a ia berkata : Rasulullah SAW bersabda : Akan tiba suatu zaman. (2) Habisnya tenggang waktu yang disepakati dalam akad/transaksi ijarah. segala sesuatunya selalu dinilai dengan harta (materialisme). Zufar bin Hudailbin Qais al-Kufi (wafat 158 H/775 M). Sigat/ijab kabul D. Orang yang berakad b. Berakhirnya Akad Ijarah Akan berakhir apabila: (1) Objek ijarah hilang/musnah. Manfaat d. Hadis nabi Muhammad SAW menyatakan sebagai berikut. Yang artinya : “Dari Abu Hurairah r.

padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi hari berikutnya Fauzi harus mengembalikan hutangnya menjadi Rp 10. Allah SWT berfirman : . atau sewa menyewa. lihat Al-qur.200. Riba menurut istilah syarak ialah suatu akad perjanjian yang terjadi dalam tukar menukar suatu barang yang tidak diketahui syaraknya.000 pada hari senin. dan urusannya (terserah) kepada Allah. pinjaman. Contohnya.Kata riba (ar riba) menurut bahasa yaitu tambahan (az ziyadah) atau kelebihan.an on line di gogle alladziina ya/kuluuna alrribaa laa yaquumuuna illaa kamaa yaquumu alladzii yatakhabbathuhu alsysyaythaanu mina almassi dzaalika biannahum qaaluu innamaa albay'u mitslu alrribaa wa-ahalla allaahu albay'a waharrama alrribaa faman jaa-ahu maw'izhatun min rabbihi faintahaa falahu maa salafa wa-amruhu ilaa allaahi waman 'aada faulaa-ika ash-haabu alnnaari hum fiihaa khaaliduuna Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. gadai. Allah juga menjanjikan untuk melipatgandakan pahala bagi orang yang ikhlas mengeluarkan zakat. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya. Fauzi harus mengembalikan uang tersebut dengan tambahan 2 %. Allah SWT berfirman. Riba dapat terjadi pada hutang piutang. lalu terus berhenti (dari mengambil riba). (QS Al Baqarah : 275) Allah telah melarang hamba-Nya untuk memakan riba. maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. mereka kekal di dalamnya. Kelebihan atau tambahan ini disebut dengan riba. Atau dalam tukar menukar itu disyaratkan menerima salah satu dari dua barang apabila terlambat. infak dan sedekah. Keadaan mereka yang demikian itu. sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan). adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat). Orang yang kembali (mengambil riba). Fauzi meminjam uang sebesar Rp 10. Disepakati dalam setiap satu hari keterlambatan.

yaitu sebagai berikut. orang yang menyaksikannya.” (HR Muslim) Beberapa ayat dan hadis yang telah disebutkan menunjukan bahwa Islam sangat membenci perbuatan riba dan menganjurkan kepada umatnya agar didalam mencari rezeki hendaknya menempuh cara yang halal. 2. Contohnya tukar menukar emas dengan emas atau beras dengan beras. dan ada kelebihan yang disyaratkan oleh yang menukarkan. dan (selanjutnya) nabi bersabda. orang yang menuliskan.yamhaqu allaahu alrribaa wayurbii alshshadaqaati waallaahu laa yuhibbu kulla kaffaarin atsiimin Artinya : “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran. Ulama fikih membagi riba menjadi empat bagian. mereka itu semua sama saja. Riba nasiah Riba nasiah yaitu tukar menukar barang yang sejenis maupun yang tidak sejenis atau jual beli yang pembayarannya disyaratkan lebih oleh . Barang yang ditukarkan harus sama Timbangan atau takarannya harus sama Serah terima harus pada saat itu juga. 1. 3. Riba fadal Riba fadal yaitu tukar menukar dua buah barang yang sama jenisnya. janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah Supaya kamu mendapat keberuntungan. orang yang menjadi wakilnya (orang yang memberi makan hasil riba).” (QS Al Baqarah : 276) yaa ayyuhaa alladziina aamanuu laa ta/kuluu alrribaa mudaa'afatan waittaquu allaaha la'allakum tuflihuuna adh'aafan Artinya : “Hai orang-orang yang beriman.” (QS Ali Imran : 130) Hadis nabi Muhammad SAW yang artinya : “Dari Jabir r. namun tidak sama ukurannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya. Supaya tukar menukar seperti ini tidak termasuk riba harus memenuhi tiga syarat sebagai berikut. 2. 1. dan selalu berbuat dosa.a ia berkata : Rasulullah SAW telah melaknati orang-orang yang memakan riba.

terutama Islam menyeru kepada manusia untuk saling tolong menolong. salim membeli arloji seharga Rp 500. Riba merupakan salah satu bentuk penjajahan atau perbudakan dimana satu pihak mengeksploitasi pihak yang lain. yaitu: 1) tunai dan 2) timbang terima dalam akad (ijab kabul) sebelum meninggalkan majelis akad. yaitu: 1) serupa timbangan dan banyaknya 2) tunai. Riba dapat menimbulkan tumbuh suburnya mental pemboros yang tidak mau bekerja keras dan penimbun harta di tangan satu pihak. b. Islam menghargai kerja keras dan menghormati orang yang suka bekerja keras sebagai saran pencarian nafkah. Riba diharamkan oleh semua agama samawi. Misalnya. membenci orang yang mengutamakan kepentingan diri sendiri atau egois. a. Contohnya. serta orang yang mengeksploitasi orang lain. semua agama. Riba yad Riba yad yaitu berpisah dari tempat akad jual beli sebelum serah terima. Adapun sebab diharamkannya karena memiliki bahaya yang sangat besar antara lain sebagai berikut. Padahal. Menjual sesuatu yang berlainan jenis ada dua syarat. 1.000 3. Jual beli ini dinamakan riba yad Berikut syarat-syarat jual beli agar tidak menjadi riba.000. Menjual sesuatu yang sejenis ada tiga syarat. Sifat riba sangat buruk sehingga Islam menyerukan agar manusia suka mendermakan harta kepada saudaranya dengan baik jika saudaranya membutuhkan harta. demikian juga belahan dunia Islam (muslim world) lainnya telah menerapkan sistem perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsip syariah ( Islamic economic system) untuk dapat diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi . 3. penjual dan pembeli tersebut telah berpisah sebelum serah terima barang itu. Oleh penjualnya disyaratkan membayarnya tahun depan dengan harga Rp 525. HUKUM ISLAM TENTANG KERJA SAMA EKONOMI (SYIRKAH) Saat ini umat Islam Indonesia. 2. dan 3) timbang terima dalam akad (ijab kabul) sebelum meninggalkan majelis akad.penjual dengan waktu yang dilambatkan. orang yang membeli suatu barang sebelum ia menerima barang tersebut dari penjual. 4. Riba dapat menimbulkan permusuhan antar pribadi dan mengikis habis semangat kerja sama atau saling menolong sesama manusia. E.

c. kemudian diinvestasikan dalam perdagangan. 1. musyarakah ( syirkah) dapat diartikan dua orang atau lebih yang bersekutu (berserikat) dimana uang yang mereka dapatkan dari harta warisan. Dasar Hukum Landasan hukum dari musyarakah ini antara lain : ‫ﻔﻫﻢ ﺸﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﺛﻠﺙ‬ Artinya : “… maka mereka berserikat pada sepertiga …” (QS An Nisa : 12) Bersabda Rasulullah yang artinya : “Dari Abu Hurairah. Berdasarkan dalil-dalil diatas. Rasulullah SAW bersabda : sesungguhnya Allah azza wajalla berfirman : Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak menghianati lainnya. a. kepemilikan dua orang atau lebih. industri. atau pertanian dan lain-lain sepanjang sesuai dengan kesepakatan bersama dan hal tersebut hukumnya boleh.” (HR Abu Daud) Hadis tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hambahambanya yang melakukan perkongsian atau kerja sama selama pihakpihak yang bekerja sama tersebut saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.ekonomi umat. Pengertian Musyarakah Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal (expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. b. Jenis-jenis musyarakah Ada dua jenis musyarakah yakni musyarakah pemilikan dan musyarakah akad (kontrak) 1) Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan. atau mereka kumpulkan diantara mereka. atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. . Keinginan ini didasari oleh kesadaran untuk menerapkan Islam secara utuh dan total. Dalam musyarakah ini. wasiat. berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula keuntungan yang dihasilkan oleh aset tersebut. Syarat-syarat musyarakah Dalam bersyarikah ada 5 syarat ayng harus dipenuhi yaitu sebagai berikut. 1) Benda (harta dinilai dengan uang) 2) Harta-harta itu sesuai dalam jenis dan macamnya 3) Harta-harta dicampur 4) Satu sama lain membolehkan untuk membelanjakan harta itu 5) Untung rugi diterima dengan ukuran harta masing-masing.

MUDARABAH (BAGI HASIL) Mudarabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (sahibul mal) menyediakan seluruh (100 %) modal. Keuntungan usaha secara mudarabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. a’mal. Setelah proyek itu selesai. mufawadah. Musyarakah akad terbagi menjadi ‘inan. Modal ventura. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja.Dasar Hukum Secara umum landasan dasar syariah mudarabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. F. 1. musyarakah diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya. baik secara singkat maupun bertahap. penerapan musyarakah dapat berwujud hal-hal berikut ini. Misal dua orang arsitek menggarap sebuah proyek d) Syirkah wujuh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik dalam bisnis. Hal ini tampak dalam ayat dan hadis . keuntungan dan kerugian yang dibagi sesuai dengan kesepakatan diantara mereka b) Syirkah mufawadah adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. wujuh. dan mudarabah a) Syirkah ‘inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih. keuntungan dan kerugian dibagi secara sama besar c) Syirkah a’mal adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Pembiayaan proyek. sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Pada bidang perbankan misalnya. Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan. 1. Setiap pihak memberikan dana yang jumlahnya sama dan berpartisipasi dalam kerja. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.2) Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan jaminan yang disediakan masing-masing. sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati 2.

Sisa penghimpunan dana mudarabah biasanya diterapkan pada bidang-bidang berikut ini. Mudarabah Muqayyadah Mudarabah muqayyadah adalah kebalikan dari mudarabah mutlaqah. seperti tabungan haji. 1.berikut ini. tabungan kurban. yaitu sumbe investasi yang khusus dengan penyaluran yang khusus pula dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh sahibul mal. 1. Pembiayaan modal kerja. menuruni lembah yang berbahaya. a. Investasi khusus disebut juga mudarabah muqayyadah. waktu. Dalam pembahasan fikih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan if’al ma syi’ta (lakukan sesukamu) dari sahibul mal ke mudarib yang memberi kekuasaan sangat besar.”(HR Tabrani). Mudarabah dan kaitannya dengan dunia perbankan biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. mudarabah biasanya diterapkan untuk bidang-bidang berikut. Si Mudarib dibatasi dengan batasan jenis usaha. Mudarabah mutlaqah Mudarabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal (sahibul mal) dan pengelola (mudarib) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha. dan daerah bisnis. dan deposito berjangka. b. Surah tersebut mendorong kaum muslim untuk melakukan upaya atau usaha yang telah diperintahkan Allah SWT. . Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si Sahibul Mal dalam memasuki jenis dunia usaha. atau tempat usaha. mudarabah terbagi menjadi dua jenis yakni mudarabah mutlaqah dan mudarabah muqayyadah. seperti modal kerja perdagangan dan jasa b. yaitu dengan tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus. Dan rasulullah pun membolehkannya. Jika menyalahi peraturan tersebut. Tabungan berjangka. Disampaikan syarat syarat tersebut kepada rasulullah SAW. Allah berfirman dalam surat al-Muzammil yang artinya : “… dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT…” (Al Muzammil : 20) Adanya kata yadribun pada ayat diatas dianggap sama dengan akar kata mudarabah yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha. waktu. a. maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. atau membeli ternak. Hadis nabi Muhammad yang artinya : “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudarabah mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan. Adapun dari sisi pembiayaan. Jenis-jenis mudarabah Secara umum.

zakat diwajibkan atas yang punya tanah karena pada hakekatnya dialah yang bertanam. sedangkan pengantar dari sewaan tidak wajib mengeluarkan zakatnya. sedangkan benihnya dari pemilik sawah/ladang. Mukhabarah Mukhabarah kerjasama dalam pertanian berupa paroan sawah atau ladang seperdua atau sepertiga atau lebih atau kurang. Muzaraah. tapi terampil bekerja. sedangkan petani hanya mengambil upah bekerja. Zakat hasil paroan ini diwajibkan atas orang yang punya benih. . Sebaliknya. Oleh karena itu. c. Muzaraah Muzaraah adalah kerjasama dalam pertanian berupa paroan sawah atau ladang seperdua atau sepertiga atau lebih atau kurang. baik dari buah-buahan atau hasil petani (palawija). tapi dia tidak dapat memeliharanya. Musaqah memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak yakni pemilik kebun dan pengelola sehingga samasama memperoleh hasil dari kerja sama tersebut. dan Mukhabarah a. Musaqah (paroan kebun) Yang dimaksud musaqah adalah bentuk kerja sama dimana orang yang mempunyai kebun memberikan kebunnya kepada orang lain (petani) agar dipelihara dan penghasilan yang didapat dari kebun itu dibagi berdua menurut perjanjian sewaktu akad Musaqah dibolehkan oleh agama karena banyak orang yang membutuhkannya. tabi’in dan para imam . sedangkan benih(bibit tanaman)nya dari pekerja (petani). ada orang yang tidak mempunyai kebun.” (HR Muslim) b. yang mempunyai tanah seolah-olah mengambil sewa tanahnya. Kalau benih dari keduanya. Adapun pada mukhabarah. Ada orang yang mempunyai kebun. Penghasilan yang didapat dari upah tidak wajib dibayar zakatnya. zakat wajib atas keduanya yang diambil dari jumlah pendapatan sebelum dibagi. Deposito spesial (special investment). mereka akan diberi sebagian dari penghasilannya. Mudaroban yang berkaitan dengan dunia Pertanian ialah : Musaqah. Hukum kerja sama tersebut diatas diperbolehkan sebagian besar para sahabat. pada muzaraah zakat wajib atas petani yang bekerja karena pada hakekatnya dialah (si petani) yang bertanam. Hadis menjelaskan sebagai berikut yang artinya : “Dari Ibnu Umar: Sesungguhnya nabi Muhammad SAW telah memberikan kebun beliau kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian. yaitu dana dititipkan kepada nasabah untuk bisnis tertentu.2. misalnya murabahah atau ijarah saja.

Ekonomi Islam berbeda dengan ekonomiekonomi yang lain karena lahir atau berasal dari ajaran Islam yang mengharamkan riba dan menganjurkan sedekah. Dengan mudarabah ini. 1. Faisal Islamic Bank (1977) di Mesir 5. barang. Ahmad An Najjar 2. 3.G. Syirkah (perseroan). Dibawah kerjasama syirkah ini. dan surat berharga atau deposito. Kesadaran tentang larangan riba telah menimbulkan gagasan pembentukan suatu bank Islam pada dasawarsa kedua abad ke-20 diantaranya melalui pendirian institusi sebagai berikut. antara lain sebagai berikut. Bank berhak menggunakan dana yang didepositokan itu tanpa harus membayar imbalannya. PERBANKAN YANG SESUAI DENGAN PRINSIP HUKUM ISLAM Lahirnya ekonomi Islam di zaman modern ini cukup unik dalam sejarah perkembangan ekonomi. (QS Al Baqarah : 275-279) Sebagai pengganti sistem bunga. 1. Bank Islam menggunakan berbagai cara yang bersih dari unsur riba. fifty-fifty. dengan cara menerima deposito berupa uang. Bank tidak mencampuri manajemen perusahaan. 2. Dalam mudarabah ini. Wadiah atau titipan uang. Dubai Islamic Bank (1973) di kawasan negara-negara Emirat Arab 3. Oleh karena itu. Mudarabah adalah kerjasama antara pemilik modal dengan pelaksana atas dasar perjanjian profit and loss sharing. Islamic Development Bank (1975) di Saudi Arabia 4. Bank Pedesaan (Rural Bank) dan Bank Mir-Ghammar di Mesir tahun 1963 atas prakarsa seorang cendikiawan Mesir DR. Wadiah ini bisa diterapkan oleh Bank Islam dalam operasinya untuk menghimpun dana dari masyarakat. Jordan Islamic Bank di Yordania (1978) Bank non Islam yang disebut juga bank konvensional adalah sebuah lembaga keuangan yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana. pihak Bank dan pihak pengusaha sama-sama mempunyai andil (saham) pada usaha patungan (joint ventura). tetapi Bank harus menjamin dapat mengembalikan dana itupada waktu pemiliknya (depositor) memerlukannya. barang. kedua belah pihak . Sedangkan Bank Islam yang dikenal dengan Bank Syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang menjalankan operasinya menurut hukum (syariat) Islam dan tidak memakai sistem bunga karena bunga dianggap riba yang diharamkan oleh Islam. Kuwait House of Finance di Kuwait (1977) 6. baik perorangan atau badan usaha guna investasi dalam usaha-usaha yang produktif dan lain-lain dengan sistem bunga. Bank Islam dapat memberikan tambahan modal kepada pengusaha untuk perusahaannya dengan perjanjian bagi hasil dan rugi yang perbandingannya sesuai dengan perjanjian misalnya. dan surat-surat berharga sebagai amanat yang wajib dijaga keselamatannya oleh Bank Islam.

serta 89 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Islam dapat memberikan pinjaman tanpa bunga ( benevolent loan) kepada para nasabah yang baik. sedekah (ZIS). Beberapa bank konvensional dalam negeri. dan larangan riba.berpartisipasi mengelola usaha patungan ini dengan menanggung untung rugi bersama atas dasar perjanjian profit and loss sharing (PLS Agreement). Bank bisa membelikan atau menyediakan barang barang yang diperlukan oleh pengusaha untuk dijual lagi. dan Bank minta tambahan harga atas harga pembeliannya. . Qard hasan (pinjaman yang baik atau benevolent loan). infak. Bank Muamalat Indonesia (BMI) berdiri pada tanggal 1 mei 1992. Jabar Syariah. Sampai dengan tahun 1998 hanya terdapat 1 Bank Umum Syariah dan 78 BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah). Syarat bisnis dengan murabahah ini. Berdasarkan statistik perbankan syariah mei 2003 dari Bank Indonesia tercatat. Bank Umum Syariah 2 yaitu BMI dan Bank Syariah Mandiri. 5. Dengan murabahah ini. maupun asing yang beroperasi di Indonesia juga telah mengajukan izin dan menyiapkan diri untuk segera beroperasi menjadi Bank Syariah. Dengan sistem murabahah ini. Murabahah adalah jual beli barang dengan tambahan harga atau cost plus atas dasar harga pembelian yang pertama secara jujur. Bank syariah pertama yang beroperasi di Indonesia adalah PT. (2) Peranan cendikiawan yang memiliki suatu konsep yang mengoperasionalkan ajaran agama yaitu zakat. 4. BII Syariah dll. ialah si pemilik barang (dalam hal ini Bank) harus memberi informasi yang sebenarnya kepada pembeli tentang harga pembeliannya dan keuntungan bersih (profit margin) dari pada cost plus nya itu. Ahmad Dahlan. hal ini juga pernah dipelopori oleh pemikiran dari KH. terutama nasabah yang mempunyai deposito di Bank Islam itu sebagai slah satu pelayanan dan penghargaan Bank kepada para deposan karena mereka tidak menerima bunga atas depositonya dari Bank Islam. perkembangan pesat Bank syariah tersebut membuktikan bahwa: (1) ajaran Islam menggerakkan ide sosial ekonomi. pada hakikatnya suatu pihak ingin mengubah bentuk bisnisnya dari kegiatan pinjam meminjam menjadi transaksi jual beli. Bukopin Syariah. Perkembangan perbankan syariah pada awalnya berjalan lebih lambat dibanding dengan Bank konvensional. Perkembangan pesat Bank-Bank Islam yang lazim disebut Bank syariah terjadi pada dasawarsa 70-an setelah terjadinya krisis minyak yang menimbulkan oil boom pada tahun 1971. ZIS dapat dijadikan modal Bank. Kehadiran Bank Syariah memiliki hikmah yang cukup besar. Beliau memiliki gagasan membentuk lembaga amil (penghimpun dan pengelola zakat). Ide spirit yang bersumber pada ajaran Islam disebut juga modal masyarakat (Social Capital). 8 Bank umum yang membuka unit atau kantor cabang syariah yaitu Danamon Syariah. diantaranya sebagai berikut.

baik dengan cara deposito. termasuk asuransi jiwa. Untuk menyelamatkan umat Islam dari praktik bunga yang mengandung unsur pemerasan (eksploitasi) dari si kaya terhadap si miskin atau orang yang kuat ekonominya terhadap yang lemah ekonominya. Artinya. Sampai dengan tahun 2002. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap Bank non Islam yang menyebabkan umat Islam berada dibawah kekuasaan Bank sehingga umat Islam belum bisa menerapkan ajaran agamanya dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. atau telex dalam memindahkan atau memberitahukan rekening nasabah. asuransi kecelakaan. asuransi Syariah juga mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Mengganti biaya-biaya yang langsung dikeluarkan oleh Bank dalam melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan nasabah. dan asuransi kesehatan) dan dalam berbagai aspek kehidupannya. menurut pandangan Islam adalah termasuk masalah ijtihadiyah. Sistem asuransi di dunia Islam baru dikenal pada abad XIX M. telepon. dan sebagainya b. H. . Para imam mazhab seperti Imam Hanafi. terutama dalam kegiatan bsinis dan perekonomiannya 4. sedangkan di dunia barat sudah dikenal sejak sekitar abad XIV M. tercatat sejumlah asransi konvensional yang membuka divisi Syariah yang terbukti mampu bersaing dengan asuransi lainnya. Umat Islam yang berpendirian bahwa bunga Bank konvensional adalah riba. 3. bagi hasil maupun yang lainnya 2. Bank Islam juga boleh memungut dan menerima pembayaran untuk hal-hal berikut. Asuransi pada umumnya. masalah tersebut perlu dikaji hukumnya karena tidak ada penjelasan yang mendalam didalam Al Qur’an atau hadis secara tersurat.1. maka Bank Syariah menjadi alternatif untuk menyimpan uangnya. Imam Syafi’i. Bank Islam dapat mengelola zakat di negara yang pemerintahannya belum mengelola zakat secara langsung. Imam Malik. baik dalam kehidupan bisnis maupun kehidupan keagamaannya. Imam Ahmad dan ulama mujtahidin lainnya yang semasa dengan mereka (abad II dan III H atau VIII dan IX M) tidak memberi fatwa hukum terhadap masalah asuransi karena hal tersebut belum dikenal pada waktu itu. a. misalnya biaya telegram. Membayar gaji para karyawan Bank yang melakukan pekerjaan untuk kepentingan nasabah dan sebagai sarana dan prasarana yang disediakan oleh Bank dan biaya administrasi pada umumnya. 5. Bank juga dapat menggunakan sebagian zakat yang terkumpul untuk proyek-proyek yang produktif dan hasilnya untuk kepentingan agama dan umum.. Kini umat Islam di Indonesia dihadapkan kepada masalah asuransi dalam berbagai bentuknya (asuransi jiwa. SISTEM ASURANSI YANG SESUAI DENGAN PRINSIP HUKUM ISLAM Mengikuti sukses perbankan Syariah.

asuransi yang sesuai dengan Syariah memiliki sistem yang mengandung hal-hal sebagai berikut. menganggap syubhat Ketika mengkaji hukum Islam tentang asuransi. Membolehkan aasuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi yang semata-mata bersifat komersial 4. . diantaranya adalah hadis Nabi Muhammad SAW “Seorang mukmin dengan mukmin lainnya dalam suatu masyarakat ibarat satu bangunan. Diantara metode ijtihad yang mempunyai banyak peranan di dalam mengistinbatkan (mencari dan menetapkan hukum) terhadap masalah-masalah baru yang tidak ada nasnya dalam Al Qur’an dan hadis adalah maslahah mursalah atau istislah ( public good) dan qyas (analogical reasoning). 3. termasuk asuransi jiwa 2. wakalah. Mempunyai akad takafuli (tolong menolong) untuk memberikan santunan atau perlindungan atas musibah yang akan datang 2. 1.” (HR Bukhari danMmuslim) Secara operasional. 3. membolehkan semua asuransi dalam praktiknya sekarang ini. terbatas pada kisaran 30 % dari premi sehingga pembentukan pada nilai tunai cepat terbentuk pada tahun pertama yang memiliki nilai 70 % dari premi. Premi memiliki unsur tabaru’ atau mortalita (harapan hidup) 4.Dikalangan ulama dan cendikiawan muslim ada empat pendapat tentang hukum asuransi. Dana yang terkumpul menjadi amanah pengelola dana. 1. Dalam buku Hukum Asuransi di Indonesia ditulis oleh Vide Wirjono Prodjodikoro. Dana tersebut diinvestasikan sesuai dengan instrumen Syariah seperti mudarabah. Mengharamkan asuransi dalam segala macam dan bentuknya sekarang ini. menurut pasal 246 Wet Boek Van Koophandel (Kitab Undang-undang perniagaan). Pembebanan biaya operasional ditanggung pemegang polis. bahwa asuransi pada umunya adalah suatu bentuk persetujuan dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi. sudah tentu harus dilakukan dengan menggunakan metode ijtihad yang lazim digunakan oleh mejtahidin dahulu. menjelaskan. yakni sebagai berikut. dimana tiap bangunan saling mengokohkan satu sama lain. Adapun asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melaui investasi dalam bentuk aset atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalu akad (perikatan) yang sesuai Syariah Ada beberapa sumber yang dijadikan rujukan bagi berlangsungnya sistem asuransi tersebut. wadi’ah dan murabahah.

Keuntungan (profit) dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil (mudarabah). koperasi sebagaimana diuarikan diatas adalah bentuk syirkah baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi dan banyak sekali memilki manfaat. Sistem Lembaga Keuangan non Bank yang sesuai dengan Prinsip Hukum Islam Sistem lembaga keuangan non Bank yang sesuai dengan prinsipprinsip hukum Islam antara lain adalah sebagai berikut. Pengertian koperasi dari segi etimologi ialah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakn orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama denagn penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar suka rela secara kekeluargaan. 6. Koperasi mempunyai dua fungsi.atau dalam akad tabarru’ dapat berbentuk hadiah kepada peserta dan ujrah (fee) kepada pengelola. uang simpanan wajid. Mempunyai misi akidah. fungsi soisal dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan secara gotong royong atau dalam bentuk sumbangan berupa uang yang berasal dari bagian laba koperasi disishkan untuk tujuan-tujuan sosial. yang artinya bekerja sama. Dan ada pula koperasi yang meluaskan usahanya dalam berbagai bidang yang disebut koperasi serba usaha (multi purpose) seperti bidang pembelian dan penjualan Modal usaha koperasi diperoleh dari uang simpanan pokok. fungsi ekonomi dalam bentuk kegiatan-kegiatan usaha ekonomi yang dilakukan koperasi untuk meringankan beban hidup sehari-hari para anggotanya dan 2. dari rekening tabaru’ (dana kebajikan seluruh peserta) sejak awal sudah dikhlaskan oleh peserta untuk keperluan tolong menolong bila terjadi musibah. bidang kredit atau bidang produksi. Apabila terjadi musibah semua peserta ikut (saling) menanggung dan membantu 7. 8. misalnya untuk mendirikan sekolah atau tempat ibadah Koperasi dari segi bidang usahanya ada yang hanya menjalankan satu bidang usaha saja. Koperasi Pengertian koperasi dari segi etimologi berasal dari bahasa inggris coorporation.5. uang pinjaman. anatara lain memberi keuntungan kepada . Ini disebut koperasi berusaha tunggal (single purpose). uang simpanan sukarela yang merupakan deposito. Mekanisme pertanggungan pada asuransi Syariah adalah sharing of risk. 1. sosial serta mengangkat perekonomian umat Islam atau misi iqtisadi I. Menurut mahmud syaltut. penyisihan-penyisihan hasil usaha termasuk cadangan dan sumber lain yang sah. yakni : 1. misalnya bidang konsumsi.

banyaknya lembaga keuangan yang berorientasi Syariah serta semakin tingginya kesadaran masyarakat Indonesia dalam menerapkan kerjasama ekonomi berdasarkan Syariah. khusunya tentang kerja sama ekonomi Islam yaitu sebagai berikut. untuk dan oleh masyarakat yang merupakan perwujudan demokrasi ekonomi.para anggota pemilik saham. memberi lapangan kerja kepada para karyawannya. Ada beberapa aspek perilaku yang harus mencerminkan kepatuhan terhadap hukum Islam di segala aspek kehidupan. koperasi dapat diterima oleh kalangan Islam. sekolah dan sebagainya. Koperasi tidak mempunyai unsur kezaliman dan pemerasan oleh manusia yang kuat atau kaya atas manusia yang lemah atau miskin. BMT (Baitul Mal wat Tamwil) Merupakan lembaga keuangan mikro yang sanagt sukses. BMT telah menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi yang mengelola dana dari. Dan tolong menolong untuk memberikan santunan perlindungan atas musibah yang akan datang . Oelh karena itu. Sampai tahun 2003. pengelolaannya demokratis dan terbuka (open management) serta membagi keuntungan dan kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota pemegang saham. Hal ini ditandai dengan maraknya kajian-kajian ekonomi Syariah. Tanggung Jawab Dalam melaksanakan akad tanggung jawab yang berkaitan dengan kepercayaan yang diberikan kepada pihak yang dianggap memenuhi syarat untung memegang kepercayaan secara penuh dengan pihak yang masih perlu memenuhi kewajiban sebagai penjamin ( damin) harus dipertimbangkan 1. 1. jumlah BMT sudah mendekati angka 4000 unit dimana proses operasionalnya tidak jauh beda dengan operasional BPRS atau Bank Syariah J. BMT-BMT sebagian besar berbadan hukum koperasi yang merupakan badan usaha berdasarkan azas kekeluargaan yang sesuai dengan Islam. memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha koperasi untuk mendirikan tempat ibadah. BMT di Indonesia tumbuh dari bawah (masyarakat berekonomi lemah) yang didukung oleh deposan-deposan kecil. 2. Tolong Menolong Saling menolong sesama peserta (nasabah) dengan hanya berhadapan keridaan Allah. PERILAKU YANG MENCERMINKAN KEPATUHAN TERHADAP HUKUM ISLAM TENTANG KERJASAMA Ekonomi Ekonomi Islam di Indonesia hingga saat ini mengalami perkembangan yang signifikan.

Semoga asas-asas transaksi ekonomi Islam dapat diterapkan dalam jual beli serta kerja sama ekonomi yang Islami . 1. maka makalah yang sederhana ini banyak kekurangannya. saran-saran yang bersifat membangun dalam penyempurnaan makalah ini sangat diharapkan . dan waktu yang sangat terbatas.1. Adil Dalam melakukan transaksi/ perniagaan. termasuk kepada pihak yang tidak disukai. atau antara badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lainnya . Demikianlah beberapa hal yang menyangkut Hukum Islam tentang Muamalah. 1. Perubahan ikatan akibat perubahan kondisi harus dilaksanakan secara rida sama rida dan disepakati oleh semua pihak yang terkait BAB III KESIMPULAN Muamalah adalah Hukum Islam yang berkaitan dengan hak dan harta yang muncul dari transaksi antara seseorang dengan orang lain . Oleh karena kurangnya literatur. . Islam mengharuskan untuk berbuat adil tanpa memandang bulu. atau antara seseorang dengan badan hukum . Oleh karena itu. Saling melindungi Perekonomian Islam yang berdasarkan Syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi. Amanah/jujur Dalam menjalankan kerja sama ekonomi Syariah mengharuskan dipenuhinya semua ikatan yang telah disepakati.

yahoo. Pendidikan Agama Islma untuk SMA kelas XI. 2006.google. Erlangga : Jakarta www.id . Hukum Islam tentang Muamalah www.co.DAFTAR PUSTAKA Syamsuri.co. Hukum Islam tentang Muamalah .id .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful