Semantik. Perubahan Makna. 1) Pendahuluan Bahasa merupakan sistem komunikasi yang amat penting bagi manusia.

Sebagai suatu unsur yang dinamik, bahasa sentiasa dianalisis dan didekati dengan menggunakan perbagai pendekatan untuk

mengkajinya. Antara pendekatan yang dapat digunakan untuk mengkaji bahasa ialah pendekatan makna. Bidang makna atau semantic, yang

sebenarnya menjadi sebahagian daripada ilmu linguistik ini, menjadi suatu hal yang amat penting memandangkan hal kajian bahasa tidak akan sempurna jika tidak ada unsure makna.

Bahasa, menurut R. H. Robbins (1952) menegaskan bahawa kajian makna merupakan salah satu bahagian yang penting dalam linguistik am. Sementara itu, Firth (1944) menegaskan bahawa makna menjadi inti dalam kajian bahasa. atau ‘erti’. Lazimnya, kata ‘makna’ memberi erti ‘maksud’

Walau bagaimanapun, kata makna boleh diberi bermacam-

macam pergertian lagi. Misalnya, Ogden dan Richard dalam buku The Meaning of Meaning (1956) pernah memberi 16 pengertian dan erti bagi makna; antaranya makna adalah suatu yang intrinsik, pokok, kemahuan, dan suata peristiwa yang diharapkan. Dengan yang demikian, kita dapat membayangkan betapa rumit sekali makna bagi ‘makna’.

Asas kaedah kajian untuk tajuk di atas telah di buat berdasarkan dari majalah Dewan Bahasa dan internet. Matlamat utama kajian ini,

secara ringkas. perkataan. Lyons dalam bukunya Introduction of Theoretical Linguistics (1968). perubahan makna.adalah untuk menunjukkan bagaimana. Dalam pada itu. berpendapat bahawa perkataan merupakan suatu ‘tanda’ yang mencakupi dua bahagian. misalnya. Misalnya kata ‘dua’. yakni bentuk dan maknanya. ayat. 2) Semantik Kata “semantik” ini. Manakala. peribahasa (termasuk simpulan bahasa). Semantik pula. iaitu d u a dan maknanya. 3) Perkataan dan Makna Perkataan. jenis-jenis makna. Demikian juga semantik dalam Bahasa Melayu dapat diteliti dari aspek-aspek seerti dan rujukan. . semantik dalam Bahasa Melayu dapat diteliti dari aspek – aspek seperti erti dan rujukan. dapat diteliti dari pelbagai sudut. ada bentuknya yang terdiri. adalah unit bahasa yang terkecil yang mengandung makna. kata ‘beras’. ada bentuk be – ras dan maknanya ‘padi yang sudah dikupas kulit dan sedia untuk dimasak’. dapat dijelaskan sebagai suatu bidang ilmu yang mengkaji makna perkataan dan ayat dalam bahasa. pada umumnya. ‘jumlah satu campur satu atau 1 + 1’. Semantik dalam bahasa. menurut pandangan ahli-ahli bahasa. perkataan dan perubahan makna. dan unsur semantik dalam nahu. sebenarnya berasal daripada kata adjektif bahasa Yunani semantickos yang membawa makna ‘penting’ atau ‘bererti’.

1974). bentuk kata. teratai. Oleh sebab ada pelbagai jenis kata. jerit. ada perkataan yang berkongsi dan bertindan makna dengan kata yang lain. semua bertindak makna dengan satu sama lain kerana memiliki dalamnya makna umum bunga. walaupun ada pengguguran beberapa komponen dalam ujaran atau . seperti kata dalam. Hal ini akan terbukti jika dicari makna bagi perkataan – perkataan tersebut dalam kamus. perkataan bercakap berkongsi dan bertindan makna dengan kata bisik. teriak kerana dalam semua perkataan ini ada komponen makna yang berkaitan dengan hal penyuaraan. Selain itu. Contohnya.Ada juga perkataan dalam bahasa Melayu yang ada satu bentuk tetapi maknanya yang banyak. semak. maka kata-kata dalam bahasa Melayu seperti dalam bahasabahasa lain dapat dikategorikan kepada beberapa golongan seperti sinonim (makna yang sama). makna yang pelbagai. Dengan mengambil kira konteks. Semantics. antonim (makna yang berlawan). Demikian juga mawar. hiponim (bentuk yang sama tetapi makna yang berbeza) dan sebagainya. Mengikut pengalaman bahasa ada banyak ketika kita rasa bingung akan makna dalam sesuatu ujaran atau tulisan kerana kurangnya maklumat kontekstual. 4) Konteks dan Makna Dalam hal komunikasi. orkid. unsur ketaksaan. makna yang pelbagai dapat dielakkan. konteks merupakan suatu faktor yang amat penting (Leech. dan rendang.

rumah. Konteks juga berfungsi untuk menetapkan makna bagi perkataan dalam satu – satu ujaran atau tulisan. Umpamanya. dalam ayat ini ‘Kami semua rasa haus. Konteks memainkan peranan untuk menghilangkan kekaburan dan ketidakjelasan makna. untuk membezakan golongan kata untuk menentukan makna. dalam ujaran. Demikian juga Ullmann berhujah bahawa makna . atau tempat.tulisan kita. tolong halau kambing – kambing itu’ yang mungkin mahu masuk ke dalam kebun. Dalam hal ini. seperti dalam kata ‘bilas (basuh / cuci)’ sebagai kata kerja dan ‘bilas (kabur)’ sebagai kata adjektif. Mungkin. bergantung pada tempat ujaran itu dilafazkan. Misalnya. Konteks juga menjadi amat mustahak dalam hal homonim. atau dalam konteks penggunaannya. selepas berjalan kaki ke rumah’ maknanya ialah rasa dahaga. untuk membezakan antara haus sebagai rasa dahaga atau berkurangannya besar kerana tergosok. Kamal! Kambing!. kita perlu lihat pada konteks penggunaan ayat atau ujaran tersebut. Misalnya. konteks amat perlu. Wittgenstein dalam bukunya Philosophical Investigations (1953). pernah dengan tegas menyatakan bahawa makna kata tidak dapat diketahui kecuali dilihat dalam penggunaannya. makna yang hendak disampaikan ialah ‘Kamal. yang juga seorang ahli falsafah yang terkenal.

misalnya memberikan enam sebab utama bagi . Oleh sebab bahasa bersifat dinamik. atau untuk memberi penghargaan atau pujian terhadap sesuatu perbuatan seperti menjaringkan gol dalam permainan bola sepak. makna kata tidak akan menjelma selain dalam konteks pengunaan perkataan atau ayat dalam ujaran atau tulisan. terdapat banyak factor yang merangsangkan perubahan. Hal ini sudah sejak dahulu lagi diamati oleh Menurut mereka. Dalam kedua – dua situasi tadi. maka perkataan yang menjadi unit asas kepada bahas. Oleh itu. 5) Perubahan Makna Salah satu aspek yang amat diminati dalam kajian makna ialah perubahan makna dalam bahasa. kata ‘cantik’ memang tidaklah sama. Misalnya. sentiasa mengalami perubahan. Dengan yang demikian menjadi nyata bahawa perkataan memperlihatkan makna yang berbeza – beza ketika digunakan dalam pelbagai situasi sosial oleh manusia. ujaran kata ‘cantik’. Ullmann dalam bukunya Semantics: An Introduction to the Science of Meaning (1962). benda dan sebagainya.perkataan hanya dapat ditentukan berdasarkan penelitian terhadap penggunaannya. kecuali dinyatakan dalam satu konteks seperti diucapkan untuk memberitahu orang lain akan kecantikan seseorang atau pandangan. pengkaji bahasa. amat kabur maknanya.

Menurutnya. Misalnya. “Gejala disebabkan Umpamanya. dalam ayat seperti ‘Kita perlu berhatihati ketika menangani kes ini’. sinekdoksi. pengaruh luar. makna sesuatu perkataan itu akan berubah mengikut perubahan masa. kini kita sering menemukan ayat atau ujaran. Antaranya adalah seperti sebab-sebab sejarah. mengendalikan’. Bloomfield dalam bukunya Bahasa (1933) pula ada menyenaraikan sembilan jenis perubahan yang berlaku dalam bahasa. Ini bermaksud.perubahan makna dalam bahasa. litotes. . pada satu ketika dahulu digunakan untuk perahu yang ada layar. pejorasi. makna diubah untuk mencakup makna meliputi merawat sisa ‘menguruskan’. keperluan untuk kata baharu. hiperbola. tetapi makna barunya sekarang kumbahan. pada asalnya dirujuk kepada salah satu anggota badan. Demikian juga kata tangan. sebab-sebab psikologi. menjadi makna positif Ada kalanya makna negatif berubah penggunaan dalam bahasa. Makna kata berubah kerana perkembangan dalam bahasa itu sendiri. tetapi kini telah berubah makna kerana kapal sekarang tidak menggunakan layar tetapi menggunakan kuasa tenaga. Atau. pokok (nurseri). dan ameliorasi yang juga menandakan perubahaan-perubahan dalam sesuatu bahasa. metonimi. makna kata boleh disempitkan dan diperluaskan. sebab-sebab sosial. kata belayar. Tetapi. ada metafora. teknologi dan hubungan sosial masyarakat. contoh perkataan rawat: Makna umum adalah menjaga dan mengubati orang sakit. Selain itu.

idea. Selain itu. kata kebal berubah daripada makna asal kuat dan kukuh dalam bidang ketenteraan menjadi kereta kebal. Demikian juga kata datuk. Misalnya. Misalnya. Kata – kata yang merujuk kepada objek. banyak kata yang telah mengalami perubahan makna. Dalam arus perubahan zaman. Peredaran masa menyebabkan munculnya bidang – bidang baharu dalam satu – satu budaya masyarakat bahasa. banyak kata mengalami perubahan makna.penukaran kod amat berleluasa di kalangan pengguna bahasa Melayu. kawasan perindustrian’ dan ‘kawasan alam semula jadi seperti Taman Kinabalu’. tetapi sebagai suatu kejadian. Perubahan – perubahan seperti ini banyak berlaku dalam bahasa kerana sebab – sebab perubahan dalam bahasa itu sendiri.” Dalam contoh ini. dan konsep – konsep saintifik merupakan antara kata yang mengalami perubahan makna.orang tertentu kerana jasa – jasa mereka. pada masa dahulu hanya digunakan untuk merujuk kepada ‘kebun bunga’. institusi. kata gejala bukan dinyatakan sebagai suatu unsur negatif. malah sebagai gelaran kehormat oleh raja bagi orang . disebabkan kemajuan sains dan teknologi juga. kata taman. Faktor – factor seperti emosi. tabu menjadi . tetapi maknanya sekarang diperluaskan untuk mencakup makna tambahan seperti ‘ kawasan perumahan’. kini bukan sahaja digunakan untuk merujuk bapa ayah atau ibu seseorang. Bahasa juga berubah kerana sebab – sebab sosial.

Selain itu. iaitu kencing atau buang air kecil. Kini kata tandas pula membawa makna yang tidak begitu sopan. unsur larangan atau tabu juga menyebabkan perubahan perkataan. Sedangkan makna dalam kamus adalah ‘isi pada manusia atau binatang antara kulit dan tulang’ (Kamus Dewan. sebenarnya merujuk kepada gejala yang disebut segai eufemisme. dan dengan demikian perlu diubah menjadi lebih halus atau yang tidak membawa unsur negatif. budak pejabat bertukar menjadi pelayan pejabat.punca perubahan makna dalam bahasa. tidak sopan kalau dikatakan ‘saya hendak kencing’ di khalayak ramai. Dalam Bahasa Melayu. yakni penggunaan bahasa secara halus dan sopan. atau daging arnab. daging ayam. tetapi ungkapan buang air atau ‘ saya hendak ke tandas’. disebut daging kambing. Misalnya. . maka sudah ada ungkapan bilik air yang digunakan untuk tujuan yang sama. perubahan ini berlaku kerana ungkapan yang Perubahan – dahulu digunakan membawa konotasi negatif. 1994). kata daging disempitkan makna untuk merujuk kepada ‘daging lembu’ sahaja tetapi bagi daging lain pula. dan Hari Buruh menjadi Hari Pekerja. Umpamanya. Ada juga ungkapan bilik selesa yang digunakan untuk merujuk kepada konsep tandas. Pilihan perkataan atau ungkapan seumpama ini. ungkapan orang gaji kini berubah menjadi pembantu rumah.

walaupun memenuhi aturan nahu. Justeru itu binaan atau ujaran ayat – ayat seperti yang berikut seharusnya dielakkan oleh pengguna bahasa Melayu. Untuk menerangkan konsep – konsep baharu yang timbul akibat perkembangan sains dan teknologi. Pekerja – pekerja akan memulakan kerja mereka bila hujan berhenti. memandangkan ayat – ayat ini tidak betul dari segi semantik. Ibu merasa kesal dengan perbuatan adik.Ada juga makna yang diperluaskan. Jika aspek makna tidak diambil kira dalam binaan atau ujaran ayat. Perhatikan contoh – contoh yang berikut: 1) Mereka – mereka yang terlibat dikehendaki menghadiri mesyuarat hari ini. seperti dalam kata tangan yang menjadi menangani. maka ayat – ayat yang diujar atau dibina akan merupakan ayat yang taksa. maka perluasan makna bagi beberapa banyak perkaaan diperlukan. atau tidak benar. maka hal makna dalam ayat harus diberi perhatian oleh pengguna bahasa. . taman yang merujuk kepada kawasan perumahan atau kawasan perindustrian seperti yang dijelaskan di atas. 2) 3) 4) Ibu bapa Ali sudah meninggal dunia petang tadi. 6) Kesalahan Semantik dalam Bahasa Oleh sebab maklumat semantik amat penting dalam bahasa.

yakni makna yang berlehihan. dan kerana ada pertentangan makna serta ada unsure kelewahan dan seumpamanya. . yang sebenarnya tidak diperlukan.5) 6) 7) Pak Ismail berdukun sejak lima belas tahun lalu. atau kabur. Umpamanya. apakah hapa menghantar dawai atau berita kepada abang? Mungkin ayat 7. taksa. Dalam ayat. Ayah menghantar kawat kepada abang saya di Johor. dan jika tidak. sama ada ibu kepada bapa Ali atau kedua – dua ibu dan bapanya yang meninggal. tidak jelas siapa yang meninggal dunia. nyata ada kekeliruan dalam memahami makna yang terkandung dalam ayat – ayat tersebut. perlu diperbetul menjadi ‘Ayah menghadiahkan sebuah jam tangan kepada saya’ atau ‘Ayah menghadiahi saya sebuah jam tangan’. mereka – mereka dalam ayat 1 adalah kelewahan semantik. Demikinalah suatu huraian tentang semantik dalam bahasa Melayu dari aspek makna dan perubahan makna dalam semantik. bahasa yang digunakan mungkin hanya betul dari segi nahu tetapi tidak boleh difahami manusia kerana bahasa itu tidak jelas maknanya. Dalam ayat – ayat di atas. Ayah menghadiahkan saya jam tangan. Seperti yang dinyatakan dalam perbincangan di atas. Demikian juga dalam ayat 2. aspek makna menjadi penting dalam bahasa. 6 pula.

Sesungguhnya. . semantik merupakan suatu bidang kajian yang cukup menarik dan memberangsangkan jika didekati dan dikaji.

“Semantik dalam Bahasa Melayu: Komprehensif.com. (2001). 21-28 Satu Pandangan Internet “Semantik”.htm .Bibliografi Majalah S. 1(9).Nathesan. http://www.my/tutor/stpm/semantik/semantik.” dalam Dewan Bahasa.tutor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful