Semantik. Perubahan Makna. 1) Pendahuluan Bahasa merupakan sistem komunikasi yang amat penting bagi manusia.

Sebagai suatu unsur yang dinamik, bahasa sentiasa dianalisis dan didekati dengan menggunakan perbagai pendekatan untuk

mengkajinya. Antara pendekatan yang dapat digunakan untuk mengkaji bahasa ialah pendekatan makna. Bidang makna atau semantic, yang

sebenarnya menjadi sebahagian daripada ilmu linguistik ini, menjadi suatu hal yang amat penting memandangkan hal kajian bahasa tidak akan sempurna jika tidak ada unsure makna.

Bahasa, menurut R. H. Robbins (1952) menegaskan bahawa kajian makna merupakan salah satu bahagian yang penting dalam linguistik am. Sementara itu, Firth (1944) menegaskan bahawa makna menjadi inti dalam kajian bahasa. atau ‘erti’. Lazimnya, kata ‘makna’ memberi erti ‘maksud’

Walau bagaimanapun, kata makna boleh diberi bermacam-

macam pergertian lagi. Misalnya, Ogden dan Richard dalam buku The Meaning of Meaning (1956) pernah memberi 16 pengertian dan erti bagi makna; antaranya makna adalah suatu yang intrinsik, pokok, kemahuan, dan suata peristiwa yang diharapkan. Dengan yang demikian, kita dapat membayangkan betapa rumit sekali makna bagi ‘makna’.

Asas kaedah kajian untuk tajuk di atas telah di buat berdasarkan dari majalah Dewan Bahasa dan internet. Matlamat utama kajian ini,

3) Perkataan dan Makna Perkataan. 2) Semantik Kata “semantik” ini. semantik dalam Bahasa Melayu dapat diteliti dari aspek – aspek seperti erti dan rujukan. kata ‘beras’. Lyons dalam bukunya Introduction of Theoretical Linguistics (1968). perkataan dan perubahan makna. peribahasa (termasuk simpulan bahasa). misalnya. secara ringkas. Dalam pada itu. jenis-jenis makna. perubahan makna. dapat diteliti dari pelbagai sudut. dapat dijelaskan sebagai suatu bidang ilmu yang mengkaji makna perkataan dan ayat dalam bahasa. ada bentuknya yang terdiri. dan unsur semantik dalam nahu. Misalnya kata ‘dua’. pada umumnya. Semantik dalam bahasa. . ada bentuk be – ras dan maknanya ‘padi yang sudah dikupas kulit dan sedia untuk dimasak’. ayat. adalah unit bahasa yang terkecil yang mengandung makna. menurut pandangan ahli-ahli bahasa. berpendapat bahawa perkataan merupakan suatu ‘tanda’ yang mencakupi dua bahagian. Manakala. perkataan. Demikian juga semantik dalam Bahasa Melayu dapat diteliti dari aspek-aspek seerti dan rujukan. sebenarnya berasal daripada kata adjektif bahasa Yunani semantickos yang membawa makna ‘penting’ atau ‘bererti’. ‘jumlah satu campur satu atau 1 + 1’.adalah untuk menunjukkan bagaimana. Semantik pula. yakni bentuk dan maknanya. iaitu d u a dan maknanya.

perkataan bercakap berkongsi dan bertindan makna dengan kata bisik. makna yang pelbagai. Contohnya. Demikian juga mawar. teratai.Ada juga perkataan dalam bahasa Melayu yang ada satu bentuk tetapi maknanya yang banyak. bentuk kata. konteks merupakan suatu faktor yang amat penting (Leech. 4) Konteks dan Makna Dalam hal komunikasi. Oleh sebab ada pelbagai jenis kata. Selain itu. hiponim (bentuk yang sama tetapi makna yang berbeza) dan sebagainya. Semantics. makna yang pelbagai dapat dielakkan. semak. orkid. 1974). jerit. maka kata-kata dalam bahasa Melayu seperti dalam bahasabahasa lain dapat dikategorikan kepada beberapa golongan seperti sinonim (makna yang sama). teriak kerana dalam semua perkataan ini ada komponen makna yang berkaitan dengan hal penyuaraan. antonim (makna yang berlawan). Mengikut pengalaman bahasa ada banyak ketika kita rasa bingung akan makna dalam sesuatu ujaran atau tulisan kerana kurangnya maklumat kontekstual. Hal ini akan terbukti jika dicari makna bagi perkataan – perkataan tersebut dalam kamus. semua bertindak makna dengan satu sama lain kerana memiliki dalamnya makna umum bunga. dan rendang. Dengan mengambil kira konteks. walaupun ada pengguguran beberapa komponen dalam ujaran atau . ada perkataan yang berkongsi dan bertindan makna dengan kata yang lain. seperti kata dalam. unsur ketaksaan.

rumah. Dalam hal ini. untuk membezakan golongan kata untuk menentukan makna.tulisan kita. atau tempat. kita perlu lihat pada konteks penggunaan ayat atau ujaran tersebut. Demikian juga Ullmann berhujah bahawa makna . Konteks memainkan peranan untuk menghilangkan kekaburan dan ketidakjelasan makna. tolong halau kambing – kambing itu’ yang mungkin mahu masuk ke dalam kebun. bergantung pada tempat ujaran itu dilafazkan. Kamal! Kambing!. Umpamanya. atau dalam konteks penggunaannya. Konteks juga menjadi amat mustahak dalam hal homonim. makna yang hendak disampaikan ialah ‘Kamal. Wittgenstein dalam bukunya Philosophical Investigations (1953). untuk membezakan antara haus sebagai rasa dahaga atau berkurangannya besar kerana tergosok. Mungkin. konteks amat perlu. yang juga seorang ahli falsafah yang terkenal. Misalnya. pernah dengan tegas menyatakan bahawa makna kata tidak dapat diketahui kecuali dilihat dalam penggunaannya. Konteks juga berfungsi untuk menetapkan makna bagi perkataan dalam satu – satu ujaran atau tulisan. seperti dalam kata ‘bilas (basuh / cuci)’ sebagai kata kerja dan ‘bilas (kabur)’ sebagai kata adjektif. dalam ujaran. dalam ayat ini ‘Kami semua rasa haus. Misalnya. selepas berjalan kaki ke rumah’ maknanya ialah rasa dahaga.

maka perkataan yang menjadi unit asas kepada bahas. Hal ini sudah sejak dahulu lagi diamati oleh Menurut mereka. Dengan yang demikian menjadi nyata bahawa perkataan memperlihatkan makna yang berbeza – beza ketika digunakan dalam pelbagai situasi sosial oleh manusia. terdapat banyak factor yang merangsangkan perubahan. sentiasa mengalami perubahan. 5) Perubahan Makna Salah satu aspek yang amat diminati dalam kajian makna ialah perubahan makna dalam bahasa. Oleh sebab bahasa bersifat dinamik.perkataan hanya dapat ditentukan berdasarkan penelitian terhadap penggunaannya. ujaran kata ‘cantik’. misalnya memberikan enam sebab utama bagi . amat kabur maknanya. Oleh itu. atau untuk memberi penghargaan atau pujian terhadap sesuatu perbuatan seperti menjaringkan gol dalam permainan bola sepak. Ullmann dalam bukunya Semantics: An Introduction to the Science of Meaning (1962). benda dan sebagainya. kata ‘cantik’ memang tidaklah sama. pengkaji bahasa. Misalnya. kecuali dinyatakan dalam satu konteks seperti diucapkan untuk memberitahu orang lain akan kecantikan seseorang atau pandangan. Dalam kedua – dua situasi tadi. makna kata tidak akan menjelma selain dalam konteks pengunaan perkataan atau ayat dalam ujaran atau tulisan.

Demikian juga kata tangan. pengaruh luar. Makna kata berubah kerana perkembangan dalam bahasa itu sendiri. Bloomfield dalam bukunya Bahasa (1933) pula ada menyenaraikan sembilan jenis perubahan yang berlaku dalam bahasa. ada metafora. Misalnya. dan ameliorasi yang juga menandakan perubahaan-perubahan dalam sesuatu bahasa.perubahan makna dalam bahasa. kini kita sering menemukan ayat atau ujaran. dalam ayat seperti ‘Kita perlu berhatihati ketika menangani kes ini’. keperluan untuk kata baharu. sebab-sebab psikologi. “Gejala disebabkan Umpamanya. pada satu ketika dahulu digunakan untuk perahu yang ada layar. menjadi makna positif Ada kalanya makna negatif berubah penggunaan dalam bahasa. sinekdoksi. pokok (nurseri). makna sesuatu perkataan itu akan berubah mengikut perubahan masa. tetapi makna barunya sekarang kumbahan. Ini bermaksud. tetapi kini telah berubah makna kerana kapal sekarang tidak menggunakan layar tetapi menggunakan kuasa tenaga. makna diubah untuk mencakup makna meliputi merawat sisa ‘menguruskan’. . contoh perkataan rawat: Makna umum adalah menjaga dan mengubati orang sakit. pejorasi. litotes. Tetapi. sebab-sebab sosial. hiperbola. makna kata boleh disempitkan dan diperluaskan. Selain itu. kata belayar. mengendalikan’. Menurutnya. pada asalnya dirujuk kepada salah satu anggota badan. Atau. teknologi dan hubungan sosial masyarakat. Antaranya adalah seperti sebab-sebab sejarah. metonimi.

tetapi maknanya sekarang diperluaskan untuk mencakup makna tambahan seperti ‘ kawasan perumahan’. tetapi sebagai suatu kejadian. kata taman. kini bukan sahaja digunakan untuk merujuk bapa ayah atau ibu seseorang. Faktor – factor seperti emosi. kawasan perindustrian’ dan ‘kawasan alam semula jadi seperti Taman Kinabalu’. tabu menjadi .” Dalam contoh ini. Bahasa juga berubah kerana sebab – sebab sosial. dan konsep – konsep saintifik merupakan antara kata yang mengalami perubahan makna. kata gejala bukan dinyatakan sebagai suatu unsur negatif. Demikian juga kata datuk. Peredaran masa menyebabkan munculnya bidang – bidang baharu dalam satu – satu budaya masyarakat bahasa.orang tertentu kerana jasa – jasa mereka. Perubahan – perubahan seperti ini banyak berlaku dalam bahasa kerana sebab – sebab perubahan dalam bahasa itu sendiri.penukaran kod amat berleluasa di kalangan pengguna bahasa Melayu. banyak kata yang telah mengalami perubahan makna. banyak kata mengalami perubahan makna. Selain itu. institusi. Dalam arus perubahan zaman. Misalnya. pada masa dahulu hanya digunakan untuk merujuk kepada ‘kebun bunga’. disebabkan kemajuan sains dan teknologi juga. idea. malah sebagai gelaran kehormat oleh raja bagi orang . kata kebal berubah daripada makna asal kuat dan kukuh dalam bidang ketenteraan menjadi kereta kebal. Misalnya. Kata – kata yang merujuk kepada objek.

1994). daging ayam. maka sudah ada ungkapan bilik air yang digunakan untuk tujuan yang sama. sebenarnya merujuk kepada gejala yang disebut segai eufemisme. tetapi ungkapan buang air atau ‘ saya hendak ke tandas’. dan Hari Buruh menjadi Hari Pekerja. Pilihan perkataan atau ungkapan seumpama ini. iaitu kencing atau buang air kecil. kata daging disempitkan makna untuk merujuk kepada ‘daging lembu’ sahaja tetapi bagi daging lain pula. perubahan ini berlaku kerana ungkapan yang Perubahan – dahulu digunakan membawa konotasi negatif. Sedangkan makna dalam kamus adalah ‘isi pada manusia atau binatang antara kulit dan tulang’ (Kamus Dewan. Selain itu. Ada juga ungkapan bilik selesa yang digunakan untuk merujuk kepada konsep tandas. Umpamanya. dan dengan demikian perlu diubah menjadi lebih halus atau yang tidak membawa unsur negatif. Dalam Bahasa Melayu. . ungkapan orang gaji kini berubah menjadi pembantu rumah. budak pejabat bertukar menjadi pelayan pejabat. unsur larangan atau tabu juga menyebabkan perubahan perkataan. Kini kata tandas pula membawa makna yang tidak begitu sopan. yakni penggunaan bahasa secara halus dan sopan.punca perubahan makna dalam bahasa. Misalnya. tidak sopan kalau dikatakan ‘saya hendak kencing’ di khalayak ramai. disebut daging kambing. atau daging arnab.

maka ayat – ayat yang diujar atau dibina akan merupakan ayat yang taksa. seperti dalam kata tangan yang menjadi menangani. walaupun memenuhi aturan nahu. Ibu merasa kesal dengan perbuatan adik. Perhatikan contoh – contoh yang berikut: 1) Mereka – mereka yang terlibat dikehendaki menghadiri mesyuarat hari ini. Justeru itu binaan atau ujaran ayat – ayat seperti yang berikut seharusnya dielakkan oleh pengguna bahasa Melayu. 2) 3) 4) Ibu bapa Ali sudah meninggal dunia petang tadi. memandangkan ayat – ayat ini tidak betul dari segi semantik. . Untuk menerangkan konsep – konsep baharu yang timbul akibat perkembangan sains dan teknologi. taman yang merujuk kepada kawasan perumahan atau kawasan perindustrian seperti yang dijelaskan di atas. maka hal makna dalam ayat harus diberi perhatian oleh pengguna bahasa. Pekerja – pekerja akan memulakan kerja mereka bila hujan berhenti. 6) Kesalahan Semantik dalam Bahasa Oleh sebab maklumat semantik amat penting dalam bahasa. atau tidak benar. maka perluasan makna bagi beberapa banyak perkaaan diperlukan. Jika aspek makna tidak diambil kira dalam binaan atau ujaran ayat.Ada juga makna yang diperluaskan.

aspek makna menjadi penting dalam bahasa. Seperti yang dinyatakan dalam perbincangan di atas. mereka – mereka dalam ayat 1 adalah kelewahan semantik. Ayah menghantar kawat kepada abang saya di Johor. sama ada ibu kepada bapa Ali atau kedua – dua ibu dan bapanya yang meninggal.5) 6) 7) Pak Ismail berdukun sejak lima belas tahun lalu. tidak jelas siapa yang meninggal dunia. apakah hapa menghantar dawai atau berita kepada abang? Mungkin ayat 7. dan jika tidak. yang sebenarnya tidak diperlukan. Umpamanya. perlu diperbetul menjadi ‘Ayah menghadiahkan sebuah jam tangan kepada saya’ atau ‘Ayah menghadiahi saya sebuah jam tangan’. Demikian juga dalam ayat 2. Demikinalah suatu huraian tentang semantik dalam bahasa Melayu dari aspek makna dan perubahan makna dalam semantik. . 6 pula. yakni makna yang berlehihan. Dalam ayat – ayat di atas. dan kerana ada pertentangan makna serta ada unsure kelewahan dan seumpamanya. atau kabur. Ayah menghadiahkan saya jam tangan. nyata ada kekeliruan dalam memahami makna yang terkandung dalam ayat – ayat tersebut. Dalam ayat. taksa. bahasa yang digunakan mungkin hanya betul dari segi nahu tetapi tidak boleh difahami manusia kerana bahasa itu tidak jelas maknanya.

.Sesungguhnya. semantik merupakan suatu bidang kajian yang cukup menarik dan memberangsangkan jika didekati dan dikaji.

” dalam Dewan Bahasa. http://www. 1(9).my/tutor/stpm/semantik/semantik.com.Nathesan.tutor.htm . 21-28 Satu Pandangan Internet “Semantik”. “Semantik dalam Bahasa Melayu: Komprehensif. (2001).Bibliografi Majalah S.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful