Semantik. Perubahan Makna. 1) Pendahuluan Bahasa merupakan sistem komunikasi yang amat penting bagi manusia.

Sebagai suatu unsur yang dinamik, bahasa sentiasa dianalisis dan didekati dengan menggunakan perbagai pendekatan untuk

mengkajinya. Antara pendekatan yang dapat digunakan untuk mengkaji bahasa ialah pendekatan makna. Bidang makna atau semantic, yang

sebenarnya menjadi sebahagian daripada ilmu linguistik ini, menjadi suatu hal yang amat penting memandangkan hal kajian bahasa tidak akan sempurna jika tidak ada unsure makna.

Bahasa, menurut R. H. Robbins (1952) menegaskan bahawa kajian makna merupakan salah satu bahagian yang penting dalam linguistik am. Sementara itu, Firth (1944) menegaskan bahawa makna menjadi inti dalam kajian bahasa. atau ‘erti’. Lazimnya, kata ‘makna’ memberi erti ‘maksud’

Walau bagaimanapun, kata makna boleh diberi bermacam-

macam pergertian lagi. Misalnya, Ogden dan Richard dalam buku The Meaning of Meaning (1956) pernah memberi 16 pengertian dan erti bagi makna; antaranya makna adalah suatu yang intrinsik, pokok, kemahuan, dan suata peristiwa yang diharapkan. Dengan yang demikian, kita dapat membayangkan betapa rumit sekali makna bagi ‘makna’.

Asas kaedah kajian untuk tajuk di atas telah di buat berdasarkan dari majalah Dewan Bahasa dan internet. Matlamat utama kajian ini,

secara ringkas. adalah unit bahasa yang terkecil yang mengandung makna. dapat dijelaskan sebagai suatu bidang ilmu yang mengkaji makna perkataan dan ayat dalam bahasa. Dalam pada itu. yakni bentuk dan maknanya. Demikian juga semantik dalam Bahasa Melayu dapat diteliti dari aspek-aspek seerti dan rujukan. dan unsur semantik dalam nahu. jenis-jenis makna. pada umumnya. sebenarnya berasal daripada kata adjektif bahasa Yunani semantickos yang membawa makna ‘penting’ atau ‘bererti’. misalnya. Lyons dalam bukunya Introduction of Theoretical Linguistics (1968). perubahan makna. dapat diteliti dari pelbagai sudut. ayat.adalah untuk menunjukkan bagaimana. . semantik dalam Bahasa Melayu dapat diteliti dari aspek – aspek seperti erti dan rujukan. iaitu d u a dan maknanya. menurut pandangan ahli-ahli bahasa. perkataan dan perubahan makna. Semantik dalam bahasa. perkataan. Misalnya kata ‘dua’. Semantik pula. Manakala. peribahasa (termasuk simpulan bahasa). 2) Semantik Kata “semantik” ini. 3) Perkataan dan Makna Perkataan. berpendapat bahawa perkataan merupakan suatu ‘tanda’ yang mencakupi dua bahagian. ada bentuk be – ras dan maknanya ‘padi yang sudah dikupas kulit dan sedia untuk dimasak’. kata ‘beras’. ada bentuknya yang terdiri. ‘jumlah satu campur satu atau 1 + 1’.

Oleh sebab ada pelbagai jenis kata. Contohnya. jerit. Demikian juga mawar. Hal ini akan terbukti jika dicari makna bagi perkataan – perkataan tersebut dalam kamus. dan rendang.Ada juga perkataan dalam bahasa Melayu yang ada satu bentuk tetapi maknanya yang banyak. walaupun ada pengguguran beberapa komponen dalam ujaran atau . maka kata-kata dalam bahasa Melayu seperti dalam bahasabahasa lain dapat dikategorikan kepada beberapa golongan seperti sinonim (makna yang sama). makna yang pelbagai. antonim (makna yang berlawan). bentuk kata. teratai. hiponim (bentuk yang sama tetapi makna yang berbeza) dan sebagainya. konteks merupakan suatu faktor yang amat penting (Leech. Semantics. orkid. perkataan bercakap berkongsi dan bertindan makna dengan kata bisik. teriak kerana dalam semua perkataan ini ada komponen makna yang berkaitan dengan hal penyuaraan. ada perkataan yang berkongsi dan bertindan makna dengan kata yang lain. makna yang pelbagai dapat dielakkan. 1974). Dengan mengambil kira konteks. Selain itu. semak. semua bertindak makna dengan satu sama lain kerana memiliki dalamnya makna umum bunga. 4) Konteks dan Makna Dalam hal komunikasi. Mengikut pengalaman bahasa ada banyak ketika kita rasa bingung akan makna dalam sesuatu ujaran atau tulisan kerana kurangnya maklumat kontekstual. seperti kata dalam. unsur ketaksaan.

Wittgenstein dalam bukunya Philosophical Investigations (1953). rumah. Kamal! Kambing!. dalam ayat ini ‘Kami semua rasa haus. bergantung pada tempat ujaran itu dilafazkan. Dalam hal ini. untuk membezakan antara haus sebagai rasa dahaga atau berkurangannya besar kerana tergosok. Konteks juga menjadi amat mustahak dalam hal homonim.tulisan kita. Demikian juga Ullmann berhujah bahawa makna . Konteks juga berfungsi untuk menetapkan makna bagi perkataan dalam satu – satu ujaran atau tulisan. seperti dalam kata ‘bilas (basuh / cuci)’ sebagai kata kerja dan ‘bilas (kabur)’ sebagai kata adjektif. untuk membezakan golongan kata untuk menentukan makna. makna yang hendak disampaikan ialah ‘Kamal. atau tempat. pernah dengan tegas menyatakan bahawa makna kata tidak dapat diketahui kecuali dilihat dalam penggunaannya. Misalnya. Mungkin. konteks amat perlu. dalam ujaran. tolong halau kambing – kambing itu’ yang mungkin mahu masuk ke dalam kebun. Umpamanya. selepas berjalan kaki ke rumah’ maknanya ialah rasa dahaga. yang juga seorang ahli falsafah yang terkenal. atau dalam konteks penggunaannya. Konteks memainkan peranan untuk menghilangkan kekaburan dan ketidakjelasan makna. kita perlu lihat pada konteks penggunaan ayat atau ujaran tersebut. Misalnya.

Dalam kedua – dua situasi tadi. kata ‘cantik’ memang tidaklah sama. sentiasa mengalami perubahan. Dengan yang demikian menjadi nyata bahawa perkataan memperlihatkan makna yang berbeza – beza ketika digunakan dalam pelbagai situasi sosial oleh manusia. pengkaji bahasa. kecuali dinyatakan dalam satu konteks seperti diucapkan untuk memberitahu orang lain akan kecantikan seseorang atau pandangan. Hal ini sudah sejak dahulu lagi diamati oleh Menurut mereka. 5) Perubahan Makna Salah satu aspek yang amat diminati dalam kajian makna ialah perubahan makna dalam bahasa. Oleh itu. misalnya memberikan enam sebab utama bagi .perkataan hanya dapat ditentukan berdasarkan penelitian terhadap penggunaannya. Ullmann dalam bukunya Semantics: An Introduction to the Science of Meaning (1962). terdapat banyak factor yang merangsangkan perubahan. makna kata tidak akan menjelma selain dalam konteks pengunaan perkataan atau ayat dalam ujaran atau tulisan. amat kabur maknanya. ujaran kata ‘cantik’. benda dan sebagainya. Misalnya. atau untuk memberi penghargaan atau pujian terhadap sesuatu perbuatan seperti menjaringkan gol dalam permainan bola sepak. maka perkataan yang menjadi unit asas kepada bahas. Oleh sebab bahasa bersifat dinamik.

metonimi. makna diubah untuk mencakup makna meliputi merawat sisa ‘menguruskan’. kata belayar. sebab-sebab sosial. Tetapi. makna kata boleh disempitkan dan diperluaskan. dalam ayat seperti ‘Kita perlu berhatihati ketika menangani kes ini’. sebab-sebab psikologi. Bloomfield dalam bukunya Bahasa (1933) pula ada menyenaraikan sembilan jenis perubahan yang berlaku dalam bahasa. makna sesuatu perkataan itu akan berubah mengikut perubahan masa. tetapi makna barunya sekarang kumbahan. pejorasi. contoh perkataan rawat: Makna umum adalah menjaga dan mengubati orang sakit. keperluan untuk kata baharu. “Gejala disebabkan Umpamanya.perubahan makna dalam bahasa. dan ameliorasi yang juga menandakan perubahaan-perubahan dalam sesuatu bahasa. litotes. tetapi kini telah berubah makna kerana kapal sekarang tidak menggunakan layar tetapi menggunakan kuasa tenaga. Demikian juga kata tangan. pokok (nurseri). pada asalnya dirujuk kepada salah satu anggota badan. mengendalikan’. pada satu ketika dahulu digunakan untuk perahu yang ada layar. Ini bermaksud. Misalnya. Menurutnya. Selain itu. Makna kata berubah kerana perkembangan dalam bahasa itu sendiri. Antaranya adalah seperti sebab-sebab sejarah. sinekdoksi. ada metafora. Atau. . pengaruh luar. hiperbola. menjadi makna positif Ada kalanya makna negatif berubah penggunaan dalam bahasa. kini kita sering menemukan ayat atau ujaran. teknologi dan hubungan sosial masyarakat.

tetapi maknanya sekarang diperluaskan untuk mencakup makna tambahan seperti ‘ kawasan perumahan’. Bahasa juga berubah kerana sebab – sebab sosial. Dalam arus perubahan zaman. Misalnya. Kata – kata yang merujuk kepada objek. pada masa dahulu hanya digunakan untuk merujuk kepada ‘kebun bunga’. Selain itu. Perubahan – perubahan seperti ini banyak berlaku dalam bahasa kerana sebab – sebab perubahan dalam bahasa itu sendiri.penukaran kod amat berleluasa di kalangan pengguna bahasa Melayu.orang tertentu kerana jasa – jasa mereka.” Dalam contoh ini. institusi. tetapi sebagai suatu kejadian. disebabkan kemajuan sains dan teknologi juga. kawasan perindustrian’ dan ‘kawasan alam semula jadi seperti Taman Kinabalu’. kata kebal berubah daripada makna asal kuat dan kukuh dalam bidang ketenteraan menjadi kereta kebal. kata gejala bukan dinyatakan sebagai suatu unsur negatif. Faktor – factor seperti emosi. kata taman. dan konsep – konsep saintifik merupakan antara kata yang mengalami perubahan makna. kini bukan sahaja digunakan untuk merujuk bapa ayah atau ibu seseorang. tabu menjadi . idea. malah sebagai gelaran kehormat oleh raja bagi orang . Peredaran masa menyebabkan munculnya bidang – bidang baharu dalam satu – satu budaya masyarakat bahasa. banyak kata yang telah mengalami perubahan makna. Misalnya. Demikian juga kata datuk. banyak kata mengalami perubahan makna.

dan Hari Buruh menjadi Hari Pekerja. Kini kata tandas pula membawa makna yang tidak begitu sopan. ungkapan orang gaji kini berubah menjadi pembantu rumah. Sedangkan makna dalam kamus adalah ‘isi pada manusia atau binatang antara kulit dan tulang’ (Kamus Dewan. kata daging disempitkan makna untuk merujuk kepada ‘daging lembu’ sahaja tetapi bagi daging lain pula. disebut daging kambing. yakni penggunaan bahasa secara halus dan sopan. sebenarnya merujuk kepada gejala yang disebut segai eufemisme. tidak sopan kalau dikatakan ‘saya hendak kencing’ di khalayak ramai. Misalnya. Selain itu. Umpamanya. 1994). atau daging arnab. tetapi ungkapan buang air atau ‘ saya hendak ke tandas’. Pilihan perkataan atau ungkapan seumpama ini. perubahan ini berlaku kerana ungkapan yang Perubahan – dahulu digunakan membawa konotasi negatif. iaitu kencing atau buang air kecil. dan dengan demikian perlu diubah menjadi lebih halus atau yang tidak membawa unsur negatif. unsur larangan atau tabu juga menyebabkan perubahan perkataan. Dalam Bahasa Melayu. maka sudah ada ungkapan bilik air yang digunakan untuk tujuan yang sama. Ada juga ungkapan bilik selesa yang digunakan untuk merujuk kepada konsep tandas. daging ayam. .punca perubahan makna dalam bahasa. budak pejabat bertukar menjadi pelayan pejabat.

2) 3) 4) Ibu bapa Ali sudah meninggal dunia petang tadi. maka perluasan makna bagi beberapa banyak perkaaan diperlukan. . memandangkan ayat – ayat ini tidak betul dari segi semantik. atau tidak benar. Perhatikan contoh – contoh yang berikut: 1) Mereka – mereka yang terlibat dikehendaki menghadiri mesyuarat hari ini.Ada juga makna yang diperluaskan. maka ayat – ayat yang diujar atau dibina akan merupakan ayat yang taksa. maka hal makna dalam ayat harus diberi perhatian oleh pengguna bahasa. 6) Kesalahan Semantik dalam Bahasa Oleh sebab maklumat semantik amat penting dalam bahasa. walaupun memenuhi aturan nahu. Pekerja – pekerja akan memulakan kerja mereka bila hujan berhenti. seperti dalam kata tangan yang menjadi menangani. taman yang merujuk kepada kawasan perumahan atau kawasan perindustrian seperti yang dijelaskan di atas. Untuk menerangkan konsep – konsep baharu yang timbul akibat perkembangan sains dan teknologi. Ibu merasa kesal dengan perbuatan adik. Justeru itu binaan atau ujaran ayat – ayat seperti yang berikut seharusnya dielakkan oleh pengguna bahasa Melayu. Jika aspek makna tidak diambil kira dalam binaan atau ujaran ayat.

Dalam ayat. apakah hapa menghantar dawai atau berita kepada abang? Mungkin ayat 7. Seperti yang dinyatakan dalam perbincangan di atas. sama ada ibu kepada bapa Ali atau kedua – dua ibu dan bapanya yang meninggal. Umpamanya.5) 6) 7) Pak Ismail berdukun sejak lima belas tahun lalu. Dalam ayat – ayat di atas. Demikian juga dalam ayat 2. aspek makna menjadi penting dalam bahasa. tidak jelas siapa yang meninggal dunia. dan kerana ada pertentangan makna serta ada unsure kelewahan dan seumpamanya. dan jika tidak. nyata ada kekeliruan dalam memahami makna yang terkandung dalam ayat – ayat tersebut. . bahasa yang digunakan mungkin hanya betul dari segi nahu tetapi tidak boleh difahami manusia kerana bahasa itu tidak jelas maknanya. taksa. perlu diperbetul menjadi ‘Ayah menghadiahkan sebuah jam tangan kepada saya’ atau ‘Ayah menghadiahi saya sebuah jam tangan’. yang sebenarnya tidak diperlukan. Ayah menghantar kawat kepada abang saya di Johor. Demikinalah suatu huraian tentang semantik dalam bahasa Melayu dari aspek makna dan perubahan makna dalam semantik. Ayah menghadiahkan saya jam tangan. 6 pula. mereka – mereka dalam ayat 1 adalah kelewahan semantik. yakni makna yang berlehihan. atau kabur.

. semantik merupakan suatu bidang kajian yang cukup menarik dan memberangsangkan jika didekati dan dikaji.Sesungguhnya.

htm .com. “Semantik dalam Bahasa Melayu: Komprehensif.Nathesan. (2001).my/tutor/stpm/semantik/semantik.Bibliografi Majalah S.tutor.” dalam Dewan Bahasa. 21-28 Satu Pandangan Internet “Semantik”. http://www. 1(9).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful