P. 1
Semantik

Semantik

|Views: 39|Likes:
Published by Ardent Hatred
bahasa, semantik, pismp
bahasa, semantik, pismp

More info:

Published by: Ardent Hatred on Apr 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/08/2014

pdf

text

original

Semantik. Perubahan Makna. 1) Pendahuluan Bahasa merupakan sistem komunikasi yang amat penting bagi manusia.

Sebagai suatu unsur yang dinamik, bahasa sentiasa dianalisis dan didekati dengan menggunakan perbagai pendekatan untuk

mengkajinya. Antara pendekatan yang dapat digunakan untuk mengkaji bahasa ialah pendekatan makna. Bidang makna atau semantic, yang

sebenarnya menjadi sebahagian daripada ilmu linguistik ini, menjadi suatu hal yang amat penting memandangkan hal kajian bahasa tidak akan sempurna jika tidak ada unsure makna.

Bahasa, menurut R. H. Robbins (1952) menegaskan bahawa kajian makna merupakan salah satu bahagian yang penting dalam linguistik am. Sementara itu, Firth (1944) menegaskan bahawa makna menjadi inti dalam kajian bahasa. atau ‘erti’. Lazimnya, kata ‘makna’ memberi erti ‘maksud’

Walau bagaimanapun, kata makna boleh diberi bermacam-

macam pergertian lagi. Misalnya, Ogden dan Richard dalam buku The Meaning of Meaning (1956) pernah memberi 16 pengertian dan erti bagi makna; antaranya makna adalah suatu yang intrinsik, pokok, kemahuan, dan suata peristiwa yang diharapkan. Dengan yang demikian, kita dapat membayangkan betapa rumit sekali makna bagi ‘makna’.

Asas kaedah kajian untuk tajuk di atas telah di buat berdasarkan dari majalah Dewan Bahasa dan internet. Matlamat utama kajian ini,

Semantik pula. yakni bentuk dan maknanya. Semantik dalam bahasa. sebenarnya berasal daripada kata adjektif bahasa Yunani semantickos yang membawa makna ‘penting’ atau ‘bererti’. jenis-jenis makna. semantik dalam Bahasa Melayu dapat diteliti dari aspek – aspek seperti erti dan rujukan. Demikian juga semantik dalam Bahasa Melayu dapat diteliti dari aspek-aspek seerti dan rujukan. ada bentuknya yang terdiri. perubahan makna. misalnya. dapat diteliti dari pelbagai sudut. ‘jumlah satu campur satu atau 1 + 1’. iaitu d u a dan maknanya. Dalam pada itu. . 3) Perkataan dan Makna Perkataan. secara ringkas. berpendapat bahawa perkataan merupakan suatu ‘tanda’ yang mencakupi dua bahagian. Misalnya kata ‘dua’. perkataan dan perubahan makna.adalah untuk menunjukkan bagaimana. perkataan. dan unsur semantik dalam nahu. dapat dijelaskan sebagai suatu bidang ilmu yang mengkaji makna perkataan dan ayat dalam bahasa. ada bentuk be – ras dan maknanya ‘padi yang sudah dikupas kulit dan sedia untuk dimasak’. kata ‘beras’. peribahasa (termasuk simpulan bahasa). 2) Semantik Kata “semantik” ini. Lyons dalam bukunya Introduction of Theoretical Linguistics (1968). ayat. adalah unit bahasa yang terkecil yang mengandung makna. Manakala. menurut pandangan ahli-ahli bahasa. pada umumnya.

Semantics. Mengikut pengalaman bahasa ada banyak ketika kita rasa bingung akan makna dalam sesuatu ujaran atau tulisan kerana kurangnya maklumat kontekstual. makna yang pelbagai. 1974). 4) Konteks dan Makna Dalam hal komunikasi. semua bertindak makna dengan satu sama lain kerana memiliki dalamnya makna umum bunga. semak. perkataan bercakap berkongsi dan bertindan makna dengan kata bisik. Oleh sebab ada pelbagai jenis kata. Selain itu. makna yang pelbagai dapat dielakkan.Ada juga perkataan dalam bahasa Melayu yang ada satu bentuk tetapi maknanya yang banyak. hiponim (bentuk yang sama tetapi makna yang berbeza) dan sebagainya. Demikian juga mawar. dan rendang. Contohnya. unsur ketaksaan. antonim (makna yang berlawan). teriak kerana dalam semua perkataan ini ada komponen makna yang berkaitan dengan hal penyuaraan. seperti kata dalam. orkid. teratai. konteks merupakan suatu faktor yang amat penting (Leech. walaupun ada pengguguran beberapa komponen dalam ujaran atau . bentuk kata. maka kata-kata dalam bahasa Melayu seperti dalam bahasabahasa lain dapat dikategorikan kepada beberapa golongan seperti sinonim (makna yang sama). Dengan mengambil kira konteks. ada perkataan yang berkongsi dan bertindan makna dengan kata yang lain. jerit. Hal ini akan terbukti jika dicari makna bagi perkataan – perkataan tersebut dalam kamus.

untuk membezakan golongan kata untuk menentukan makna. seperti dalam kata ‘bilas (basuh / cuci)’ sebagai kata kerja dan ‘bilas (kabur)’ sebagai kata adjektif. kita perlu lihat pada konteks penggunaan ayat atau ujaran tersebut. Konteks juga berfungsi untuk menetapkan makna bagi perkataan dalam satu – satu ujaran atau tulisan. Misalnya. yang juga seorang ahli falsafah yang terkenal. Umpamanya. Kamal! Kambing!. untuk membezakan antara haus sebagai rasa dahaga atau berkurangannya besar kerana tergosok. Mungkin. makna yang hendak disampaikan ialah ‘Kamal. atau tempat. bergantung pada tempat ujaran itu dilafazkan. Konteks juga menjadi amat mustahak dalam hal homonim. Demikian juga Ullmann berhujah bahawa makna .tulisan kita. rumah. atau dalam konteks penggunaannya. Misalnya. selepas berjalan kaki ke rumah’ maknanya ialah rasa dahaga. dalam ujaran. tolong halau kambing – kambing itu’ yang mungkin mahu masuk ke dalam kebun. Konteks memainkan peranan untuk menghilangkan kekaburan dan ketidakjelasan makna. Dalam hal ini. konteks amat perlu. dalam ayat ini ‘Kami semua rasa haus. pernah dengan tegas menyatakan bahawa makna kata tidak dapat diketahui kecuali dilihat dalam penggunaannya. Wittgenstein dalam bukunya Philosophical Investigations (1953).

misalnya memberikan enam sebab utama bagi . amat kabur maknanya. benda dan sebagainya. kata ‘cantik’ memang tidaklah sama. maka perkataan yang menjadi unit asas kepada bahas. pengkaji bahasa. Oleh sebab bahasa bersifat dinamik. atau untuk memberi penghargaan atau pujian terhadap sesuatu perbuatan seperti menjaringkan gol dalam permainan bola sepak. Ullmann dalam bukunya Semantics: An Introduction to the Science of Meaning (1962). makna kata tidak akan menjelma selain dalam konteks pengunaan perkataan atau ayat dalam ujaran atau tulisan. kecuali dinyatakan dalam satu konteks seperti diucapkan untuk memberitahu orang lain akan kecantikan seseorang atau pandangan. ujaran kata ‘cantik’.perkataan hanya dapat ditentukan berdasarkan penelitian terhadap penggunaannya. Dengan yang demikian menjadi nyata bahawa perkataan memperlihatkan makna yang berbeza – beza ketika digunakan dalam pelbagai situasi sosial oleh manusia. sentiasa mengalami perubahan. Dalam kedua – dua situasi tadi. Hal ini sudah sejak dahulu lagi diamati oleh Menurut mereka. terdapat banyak factor yang merangsangkan perubahan. 5) Perubahan Makna Salah satu aspek yang amat diminati dalam kajian makna ialah perubahan makna dalam bahasa. Oleh itu. Misalnya.

Atau. Makna kata berubah kerana perkembangan dalam bahasa itu sendiri. pengaruh luar. Selain itu. menjadi makna positif Ada kalanya makna negatif berubah penggunaan dalam bahasa. metonimi. Demikian juga kata tangan. “Gejala disebabkan Umpamanya. pada asalnya dirujuk kepada salah satu anggota badan. makna kata boleh disempitkan dan diperluaskan. hiperbola. sebab-sebab psikologi. makna diubah untuk mencakup makna meliputi merawat sisa ‘menguruskan’. pokok (nurseri). kata belayar. makna sesuatu perkataan itu akan berubah mengikut perubahan masa. tetapi kini telah berubah makna kerana kapal sekarang tidak menggunakan layar tetapi menggunakan kuasa tenaga. sebab-sebab sosial. mengendalikan’. contoh perkataan rawat: Makna umum adalah menjaga dan mengubati orang sakit. ada metafora. Misalnya. Menurutnya. dalam ayat seperti ‘Kita perlu berhatihati ketika menangani kes ini’. . Antaranya adalah seperti sebab-sebab sejarah. dan ameliorasi yang juga menandakan perubahaan-perubahan dalam sesuatu bahasa. sinekdoksi. Ini bermaksud. Tetapi. Bloomfield dalam bukunya Bahasa (1933) pula ada menyenaraikan sembilan jenis perubahan yang berlaku dalam bahasa. kini kita sering menemukan ayat atau ujaran. pejorasi. litotes. keperluan untuk kata baharu. pada satu ketika dahulu digunakan untuk perahu yang ada layar.perubahan makna dalam bahasa. teknologi dan hubungan sosial masyarakat. tetapi makna barunya sekarang kumbahan.

institusi. Misalnya. banyak kata mengalami perubahan makna. kini bukan sahaja digunakan untuk merujuk bapa ayah atau ibu seseorang. dan konsep – konsep saintifik merupakan antara kata yang mengalami perubahan makna. idea. Faktor – factor seperti emosi. Perubahan – perubahan seperti ini banyak berlaku dalam bahasa kerana sebab – sebab perubahan dalam bahasa itu sendiri.” Dalam contoh ini. pada masa dahulu hanya digunakan untuk merujuk kepada ‘kebun bunga’. Misalnya. tetapi sebagai suatu kejadian. Kata – kata yang merujuk kepada objek. disebabkan kemajuan sains dan teknologi juga. tetapi maknanya sekarang diperluaskan untuk mencakup makna tambahan seperti ‘ kawasan perumahan’. malah sebagai gelaran kehormat oleh raja bagi orang .orang tertentu kerana jasa – jasa mereka. kata kebal berubah daripada makna asal kuat dan kukuh dalam bidang ketenteraan menjadi kereta kebal.penukaran kod amat berleluasa di kalangan pengguna bahasa Melayu. banyak kata yang telah mengalami perubahan makna. Peredaran masa menyebabkan munculnya bidang – bidang baharu dalam satu – satu budaya masyarakat bahasa. Dalam arus perubahan zaman. kata gejala bukan dinyatakan sebagai suatu unsur negatif. kata taman. Bahasa juga berubah kerana sebab – sebab sosial. kawasan perindustrian’ dan ‘kawasan alam semula jadi seperti Taman Kinabalu’. Selain itu. tabu menjadi . Demikian juga kata datuk.

Dalam Bahasa Melayu. 1994). Misalnya. Sedangkan makna dalam kamus adalah ‘isi pada manusia atau binatang antara kulit dan tulang’ (Kamus Dewan. tidak sopan kalau dikatakan ‘saya hendak kencing’ di khalayak ramai. yakni penggunaan bahasa secara halus dan sopan.punca perubahan makna dalam bahasa. atau daging arnab. dan Hari Buruh menjadi Hari Pekerja. disebut daging kambing. Selain itu. Kini kata tandas pula membawa makna yang tidak begitu sopan. perubahan ini berlaku kerana ungkapan yang Perubahan – dahulu digunakan membawa konotasi negatif. iaitu kencing atau buang air kecil. dan dengan demikian perlu diubah menjadi lebih halus atau yang tidak membawa unsur negatif. Umpamanya. ungkapan orang gaji kini berubah menjadi pembantu rumah. kata daging disempitkan makna untuk merujuk kepada ‘daging lembu’ sahaja tetapi bagi daging lain pula. . maka sudah ada ungkapan bilik air yang digunakan untuk tujuan yang sama. budak pejabat bertukar menjadi pelayan pejabat. unsur larangan atau tabu juga menyebabkan perubahan perkataan. Ada juga ungkapan bilik selesa yang digunakan untuk merujuk kepada konsep tandas. daging ayam. tetapi ungkapan buang air atau ‘ saya hendak ke tandas’. Pilihan perkataan atau ungkapan seumpama ini. sebenarnya merujuk kepada gejala yang disebut segai eufemisme.

Untuk menerangkan konsep – konsep baharu yang timbul akibat perkembangan sains dan teknologi. maka perluasan makna bagi beberapa banyak perkaaan diperlukan. walaupun memenuhi aturan nahu. maka hal makna dalam ayat harus diberi perhatian oleh pengguna bahasa. maka ayat – ayat yang diujar atau dibina akan merupakan ayat yang taksa. taman yang merujuk kepada kawasan perumahan atau kawasan perindustrian seperti yang dijelaskan di atas. Ibu merasa kesal dengan perbuatan adik. Justeru itu binaan atau ujaran ayat – ayat seperti yang berikut seharusnya dielakkan oleh pengguna bahasa Melayu.Ada juga makna yang diperluaskan. Perhatikan contoh – contoh yang berikut: 1) Mereka – mereka yang terlibat dikehendaki menghadiri mesyuarat hari ini. memandangkan ayat – ayat ini tidak betul dari segi semantik. Pekerja – pekerja akan memulakan kerja mereka bila hujan berhenti. seperti dalam kata tangan yang menjadi menangani. 6) Kesalahan Semantik dalam Bahasa Oleh sebab maklumat semantik amat penting dalam bahasa. 2) 3) 4) Ibu bapa Ali sudah meninggal dunia petang tadi. atau tidak benar. Jika aspek makna tidak diambil kira dalam binaan atau ujaran ayat. .

apakah hapa menghantar dawai atau berita kepada abang? Mungkin ayat 7. Umpamanya. dan jika tidak. yakni makna yang berlehihan. tidak jelas siapa yang meninggal dunia. sama ada ibu kepada bapa Ali atau kedua – dua ibu dan bapanya yang meninggal. perlu diperbetul menjadi ‘Ayah menghadiahkan sebuah jam tangan kepada saya’ atau ‘Ayah menghadiahi saya sebuah jam tangan’. Dalam ayat. . Demikinalah suatu huraian tentang semantik dalam bahasa Melayu dari aspek makna dan perubahan makna dalam semantik. bahasa yang digunakan mungkin hanya betul dari segi nahu tetapi tidak boleh difahami manusia kerana bahasa itu tidak jelas maknanya. dan kerana ada pertentangan makna serta ada unsure kelewahan dan seumpamanya. 6 pula. Demikian juga dalam ayat 2. Ayah menghadiahkan saya jam tangan. atau kabur. taksa. Seperti yang dinyatakan dalam perbincangan di atas. aspek makna menjadi penting dalam bahasa. nyata ada kekeliruan dalam memahami makna yang terkandung dalam ayat – ayat tersebut.5) 6) 7) Pak Ismail berdukun sejak lima belas tahun lalu. mereka – mereka dalam ayat 1 adalah kelewahan semantik. Dalam ayat – ayat di atas. yang sebenarnya tidak diperlukan. Ayah menghantar kawat kepada abang saya di Johor.

semantik merupakan suatu bidang kajian yang cukup menarik dan memberangsangkan jika didekati dan dikaji. .Sesungguhnya.

“Semantik dalam Bahasa Melayu: Komprehensif.Bibliografi Majalah S. 1(9). 21-28 Satu Pandangan Internet “Semantik”.htm .Nathesan. http://www. (2001).tutor.” dalam Dewan Bahasa.my/tutor/stpm/semantik/semantik.com.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->