Semantik. Perubahan Makna. 1) Pendahuluan Bahasa merupakan sistem komunikasi yang amat penting bagi manusia.

Sebagai suatu unsur yang dinamik, bahasa sentiasa dianalisis dan didekati dengan menggunakan perbagai pendekatan untuk

mengkajinya. Antara pendekatan yang dapat digunakan untuk mengkaji bahasa ialah pendekatan makna. Bidang makna atau semantic, yang

sebenarnya menjadi sebahagian daripada ilmu linguistik ini, menjadi suatu hal yang amat penting memandangkan hal kajian bahasa tidak akan sempurna jika tidak ada unsure makna.

Bahasa, menurut R. H. Robbins (1952) menegaskan bahawa kajian makna merupakan salah satu bahagian yang penting dalam linguistik am. Sementara itu, Firth (1944) menegaskan bahawa makna menjadi inti dalam kajian bahasa. atau ‘erti’. Lazimnya, kata ‘makna’ memberi erti ‘maksud’

Walau bagaimanapun, kata makna boleh diberi bermacam-

macam pergertian lagi. Misalnya, Ogden dan Richard dalam buku The Meaning of Meaning (1956) pernah memberi 16 pengertian dan erti bagi makna; antaranya makna adalah suatu yang intrinsik, pokok, kemahuan, dan suata peristiwa yang diharapkan. Dengan yang demikian, kita dapat membayangkan betapa rumit sekali makna bagi ‘makna’.

Asas kaedah kajian untuk tajuk di atas telah di buat berdasarkan dari majalah Dewan Bahasa dan internet. Matlamat utama kajian ini,

secara ringkas. Lyons dalam bukunya Introduction of Theoretical Linguistics (1968). yakni bentuk dan maknanya. kata ‘beras’. sebenarnya berasal daripada kata adjektif bahasa Yunani semantickos yang membawa makna ‘penting’ atau ‘bererti’. Demikian juga semantik dalam Bahasa Melayu dapat diteliti dari aspek-aspek seerti dan rujukan. ayat. Dalam pada itu. 3) Perkataan dan Makna Perkataan. . adalah unit bahasa yang terkecil yang mengandung makna. ‘jumlah satu campur satu atau 1 + 1’. perkataan dan perubahan makna. menurut pandangan ahli-ahli bahasa. perkataan. jenis-jenis makna. berpendapat bahawa perkataan merupakan suatu ‘tanda’ yang mencakupi dua bahagian. 2) Semantik Kata “semantik” ini. misalnya.adalah untuk menunjukkan bagaimana. Semantik pula. ada bentuknya yang terdiri. iaitu d u a dan maknanya. dapat diteliti dari pelbagai sudut. Misalnya kata ‘dua’. Semantik dalam bahasa. Manakala. peribahasa (termasuk simpulan bahasa). ada bentuk be – ras dan maknanya ‘padi yang sudah dikupas kulit dan sedia untuk dimasak’. dapat dijelaskan sebagai suatu bidang ilmu yang mengkaji makna perkataan dan ayat dalam bahasa. semantik dalam Bahasa Melayu dapat diteliti dari aspek – aspek seperti erti dan rujukan. dan unsur semantik dalam nahu. perubahan makna. pada umumnya.

hiponim (bentuk yang sama tetapi makna yang berbeza) dan sebagainya. ada perkataan yang berkongsi dan bertindan makna dengan kata yang lain. Demikian juga mawar. Dengan mengambil kira konteks. konteks merupakan suatu faktor yang amat penting (Leech. bentuk kata. 4) Konteks dan Makna Dalam hal komunikasi. orkid. dan rendang. Hal ini akan terbukti jika dicari makna bagi perkataan – perkataan tersebut dalam kamus. makna yang pelbagai dapat dielakkan. teratai. perkataan bercakap berkongsi dan bertindan makna dengan kata bisik. Mengikut pengalaman bahasa ada banyak ketika kita rasa bingung akan makna dalam sesuatu ujaran atau tulisan kerana kurangnya maklumat kontekstual. teriak kerana dalam semua perkataan ini ada komponen makna yang berkaitan dengan hal penyuaraan. walaupun ada pengguguran beberapa komponen dalam ujaran atau .Ada juga perkataan dalam bahasa Melayu yang ada satu bentuk tetapi maknanya yang banyak. semua bertindak makna dengan satu sama lain kerana memiliki dalamnya makna umum bunga. makna yang pelbagai. seperti kata dalam. maka kata-kata dalam bahasa Melayu seperti dalam bahasabahasa lain dapat dikategorikan kepada beberapa golongan seperti sinonim (makna yang sama). Selain itu. 1974). unsur ketaksaan. Oleh sebab ada pelbagai jenis kata. antonim (makna yang berlawan). Semantics. Contohnya. jerit. semak.

untuk membezakan antara haus sebagai rasa dahaga atau berkurangannya besar kerana tergosok. Demikian juga Ullmann berhujah bahawa makna . Misalnya. Kamal! Kambing!. Konteks juga menjadi amat mustahak dalam hal homonim. yang juga seorang ahli falsafah yang terkenal. Dalam hal ini. Misalnya. Wittgenstein dalam bukunya Philosophical Investigations (1953). atau dalam konteks penggunaannya. Konteks juga berfungsi untuk menetapkan makna bagi perkataan dalam satu – satu ujaran atau tulisan. tolong halau kambing – kambing itu’ yang mungkin mahu masuk ke dalam kebun. makna yang hendak disampaikan ialah ‘Kamal. Umpamanya. rumah. untuk membezakan golongan kata untuk menentukan makna. seperti dalam kata ‘bilas (basuh / cuci)’ sebagai kata kerja dan ‘bilas (kabur)’ sebagai kata adjektif. pernah dengan tegas menyatakan bahawa makna kata tidak dapat diketahui kecuali dilihat dalam penggunaannya. Mungkin. dalam ujaran.tulisan kita. dalam ayat ini ‘Kami semua rasa haus. Konteks memainkan peranan untuk menghilangkan kekaburan dan ketidakjelasan makna. kita perlu lihat pada konteks penggunaan ayat atau ujaran tersebut. selepas berjalan kaki ke rumah’ maknanya ialah rasa dahaga. bergantung pada tempat ujaran itu dilafazkan. atau tempat. konteks amat perlu.

sentiasa mengalami perubahan. misalnya memberikan enam sebab utama bagi . Hal ini sudah sejak dahulu lagi diamati oleh Menurut mereka. makna kata tidak akan menjelma selain dalam konteks pengunaan perkataan atau ayat dalam ujaran atau tulisan. Dalam kedua – dua situasi tadi. Oleh itu. pengkaji bahasa. kecuali dinyatakan dalam satu konteks seperti diucapkan untuk memberitahu orang lain akan kecantikan seseorang atau pandangan. maka perkataan yang menjadi unit asas kepada bahas. atau untuk memberi penghargaan atau pujian terhadap sesuatu perbuatan seperti menjaringkan gol dalam permainan bola sepak.perkataan hanya dapat ditentukan berdasarkan penelitian terhadap penggunaannya. amat kabur maknanya. kata ‘cantik’ memang tidaklah sama. Ullmann dalam bukunya Semantics: An Introduction to the Science of Meaning (1962). Oleh sebab bahasa bersifat dinamik. ujaran kata ‘cantik’. benda dan sebagainya. Misalnya. terdapat banyak factor yang merangsangkan perubahan. Dengan yang demikian menjadi nyata bahawa perkataan memperlihatkan makna yang berbeza – beza ketika digunakan dalam pelbagai situasi sosial oleh manusia. 5) Perubahan Makna Salah satu aspek yang amat diminati dalam kajian makna ialah perubahan makna dalam bahasa.

teknologi dan hubungan sosial masyarakat. tetapi makna barunya sekarang kumbahan. contoh perkataan rawat: Makna umum adalah menjaga dan mengubati orang sakit. kata belayar. sinekdoksi. keperluan untuk kata baharu. dan ameliorasi yang juga menandakan perubahaan-perubahan dalam sesuatu bahasa. . makna kata boleh disempitkan dan diperluaskan. makna diubah untuk mencakup makna meliputi merawat sisa ‘menguruskan’. ada metafora. pokok (nurseri). sebab-sebab sosial. pengaruh luar. “Gejala disebabkan Umpamanya. kini kita sering menemukan ayat atau ujaran. pada asalnya dirujuk kepada salah satu anggota badan. Antaranya adalah seperti sebab-sebab sejarah. menjadi makna positif Ada kalanya makna negatif berubah penggunaan dalam bahasa. pada satu ketika dahulu digunakan untuk perahu yang ada layar. Makna kata berubah kerana perkembangan dalam bahasa itu sendiri. sebab-sebab psikologi. pejorasi. hiperbola. mengendalikan’. metonimi. Selain itu. makna sesuatu perkataan itu akan berubah mengikut perubahan masa. litotes. Menurutnya. Ini bermaksud. dalam ayat seperti ‘Kita perlu berhatihati ketika menangani kes ini’.perubahan makna dalam bahasa. Demikian juga kata tangan. Misalnya. Atau. tetapi kini telah berubah makna kerana kapal sekarang tidak menggunakan layar tetapi menggunakan kuasa tenaga. Tetapi. Bloomfield dalam bukunya Bahasa (1933) pula ada menyenaraikan sembilan jenis perubahan yang berlaku dalam bahasa.

kawasan perindustrian’ dan ‘kawasan alam semula jadi seperti Taman Kinabalu’. kata gejala bukan dinyatakan sebagai suatu unsur negatif. dan konsep – konsep saintifik merupakan antara kata yang mengalami perubahan makna. Misalnya. tetapi sebagai suatu kejadian. institusi. Faktor – factor seperti emosi. kata taman. disebabkan kemajuan sains dan teknologi juga. Misalnya. Kata – kata yang merujuk kepada objek. tabu menjadi .penukaran kod amat berleluasa di kalangan pengguna bahasa Melayu. Demikian juga kata datuk. banyak kata yang telah mengalami perubahan makna. idea. Selain itu. Dalam arus perubahan zaman. banyak kata mengalami perubahan makna. tetapi maknanya sekarang diperluaskan untuk mencakup makna tambahan seperti ‘ kawasan perumahan’. Peredaran masa menyebabkan munculnya bidang – bidang baharu dalam satu – satu budaya masyarakat bahasa.” Dalam contoh ini. kini bukan sahaja digunakan untuk merujuk bapa ayah atau ibu seseorang. pada masa dahulu hanya digunakan untuk merujuk kepada ‘kebun bunga’. kata kebal berubah daripada makna asal kuat dan kukuh dalam bidang ketenteraan menjadi kereta kebal.orang tertentu kerana jasa – jasa mereka. malah sebagai gelaran kehormat oleh raja bagi orang . Bahasa juga berubah kerana sebab – sebab sosial. Perubahan – perubahan seperti ini banyak berlaku dalam bahasa kerana sebab – sebab perubahan dalam bahasa itu sendiri.

perubahan ini berlaku kerana ungkapan yang Perubahan – dahulu digunakan membawa konotasi negatif. disebut daging kambing. ungkapan orang gaji kini berubah menjadi pembantu rumah. Kini kata tandas pula membawa makna yang tidak begitu sopan. dan dengan demikian perlu diubah menjadi lebih halus atau yang tidak membawa unsur negatif. Sedangkan makna dalam kamus adalah ‘isi pada manusia atau binatang antara kulit dan tulang’ (Kamus Dewan. yakni penggunaan bahasa secara halus dan sopan. sebenarnya merujuk kepada gejala yang disebut segai eufemisme. Umpamanya. Misalnya. daging ayam. budak pejabat bertukar menjadi pelayan pejabat. tidak sopan kalau dikatakan ‘saya hendak kencing’ di khalayak ramai. iaitu kencing atau buang air kecil. 1994). unsur larangan atau tabu juga menyebabkan perubahan perkataan. Ada juga ungkapan bilik selesa yang digunakan untuk merujuk kepada konsep tandas. kata daging disempitkan makna untuk merujuk kepada ‘daging lembu’ sahaja tetapi bagi daging lain pula. . Dalam Bahasa Melayu. atau daging arnab. tetapi ungkapan buang air atau ‘ saya hendak ke tandas’. maka sudah ada ungkapan bilik air yang digunakan untuk tujuan yang sama. Selain itu. Pilihan perkataan atau ungkapan seumpama ini.punca perubahan makna dalam bahasa. dan Hari Buruh menjadi Hari Pekerja.

atau tidak benar. 2) 3) 4) Ibu bapa Ali sudah meninggal dunia petang tadi. Justeru itu binaan atau ujaran ayat – ayat seperti yang berikut seharusnya dielakkan oleh pengguna bahasa Melayu. 6) Kesalahan Semantik dalam Bahasa Oleh sebab maklumat semantik amat penting dalam bahasa. taman yang merujuk kepada kawasan perumahan atau kawasan perindustrian seperti yang dijelaskan di atas. walaupun memenuhi aturan nahu. . Perhatikan contoh – contoh yang berikut: 1) Mereka – mereka yang terlibat dikehendaki menghadiri mesyuarat hari ini. maka hal makna dalam ayat harus diberi perhatian oleh pengguna bahasa.Ada juga makna yang diperluaskan. maka perluasan makna bagi beberapa banyak perkaaan diperlukan. Jika aspek makna tidak diambil kira dalam binaan atau ujaran ayat. seperti dalam kata tangan yang menjadi menangani. maka ayat – ayat yang diujar atau dibina akan merupakan ayat yang taksa. Untuk menerangkan konsep – konsep baharu yang timbul akibat perkembangan sains dan teknologi. Ibu merasa kesal dengan perbuatan adik. memandangkan ayat – ayat ini tidak betul dari segi semantik. Pekerja – pekerja akan memulakan kerja mereka bila hujan berhenti.

Umpamanya. dan jika tidak. Dalam ayat. tidak jelas siapa yang meninggal dunia. Ayah menghadiahkan saya jam tangan. dan kerana ada pertentangan makna serta ada unsure kelewahan dan seumpamanya. Dalam ayat – ayat di atas. atau kabur. aspek makna menjadi penting dalam bahasa. apakah hapa menghantar dawai atau berita kepada abang? Mungkin ayat 7. yakni makna yang berlehihan. Demikian juga dalam ayat 2. Ayah menghantar kawat kepada abang saya di Johor. nyata ada kekeliruan dalam memahami makna yang terkandung dalam ayat – ayat tersebut. yang sebenarnya tidak diperlukan. 6 pula. sama ada ibu kepada bapa Ali atau kedua – dua ibu dan bapanya yang meninggal.5) 6) 7) Pak Ismail berdukun sejak lima belas tahun lalu. Demikinalah suatu huraian tentang semantik dalam bahasa Melayu dari aspek makna dan perubahan makna dalam semantik. mereka – mereka dalam ayat 1 adalah kelewahan semantik. taksa. perlu diperbetul menjadi ‘Ayah menghadiahkan sebuah jam tangan kepada saya’ atau ‘Ayah menghadiahi saya sebuah jam tangan’. bahasa yang digunakan mungkin hanya betul dari segi nahu tetapi tidak boleh difahami manusia kerana bahasa itu tidak jelas maknanya. Seperti yang dinyatakan dalam perbincangan di atas. .

.Sesungguhnya. semantik merupakan suatu bidang kajian yang cukup menarik dan memberangsangkan jika didekati dan dikaji.

1(9).my/tutor/stpm/semantik/semantik. 21-28 Satu Pandangan Internet “Semantik”.htm .tutor. “Semantik dalam Bahasa Melayu: Komprehensif. http://www.Bibliografi Majalah S. (2001).Nathesan.com.” dalam Dewan Bahasa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful