Semantik. Perubahan Makna. 1) Pendahuluan Bahasa merupakan sistem komunikasi yang amat penting bagi manusia.

Sebagai suatu unsur yang dinamik, bahasa sentiasa dianalisis dan didekati dengan menggunakan perbagai pendekatan untuk

mengkajinya. Antara pendekatan yang dapat digunakan untuk mengkaji bahasa ialah pendekatan makna. Bidang makna atau semantic, yang

sebenarnya menjadi sebahagian daripada ilmu linguistik ini, menjadi suatu hal yang amat penting memandangkan hal kajian bahasa tidak akan sempurna jika tidak ada unsure makna.

Bahasa, menurut R. H. Robbins (1952) menegaskan bahawa kajian makna merupakan salah satu bahagian yang penting dalam linguistik am. Sementara itu, Firth (1944) menegaskan bahawa makna menjadi inti dalam kajian bahasa. atau ‘erti’. Lazimnya, kata ‘makna’ memberi erti ‘maksud’

Walau bagaimanapun, kata makna boleh diberi bermacam-

macam pergertian lagi. Misalnya, Ogden dan Richard dalam buku The Meaning of Meaning (1956) pernah memberi 16 pengertian dan erti bagi makna; antaranya makna adalah suatu yang intrinsik, pokok, kemahuan, dan suata peristiwa yang diharapkan. Dengan yang demikian, kita dapat membayangkan betapa rumit sekali makna bagi ‘makna’.

Asas kaedah kajian untuk tajuk di atas telah di buat berdasarkan dari majalah Dewan Bahasa dan internet. Matlamat utama kajian ini,

perkataan. Manakala. perkataan dan perubahan makna. Lyons dalam bukunya Introduction of Theoretical Linguistics (1968). peribahasa (termasuk simpulan bahasa). Semantik pula. 3) Perkataan dan Makna Perkataan. secara ringkas. yakni bentuk dan maknanya. jenis-jenis makna. semantik dalam Bahasa Melayu dapat diteliti dari aspek – aspek seperti erti dan rujukan. 2) Semantik Kata “semantik” ini. Semantik dalam bahasa. dapat diteliti dari pelbagai sudut. kata ‘beras’. . menurut pandangan ahli-ahli bahasa. pada umumnya. Demikian juga semantik dalam Bahasa Melayu dapat diteliti dari aspek-aspek seerti dan rujukan. ada bentuk be – ras dan maknanya ‘padi yang sudah dikupas kulit dan sedia untuk dimasak’. berpendapat bahawa perkataan merupakan suatu ‘tanda’ yang mencakupi dua bahagian.adalah untuk menunjukkan bagaimana. sebenarnya berasal daripada kata adjektif bahasa Yunani semantickos yang membawa makna ‘penting’ atau ‘bererti’. misalnya. ayat. perubahan makna. dan unsur semantik dalam nahu. iaitu d u a dan maknanya. Misalnya kata ‘dua’. Dalam pada itu. ada bentuknya yang terdiri. dapat dijelaskan sebagai suatu bidang ilmu yang mengkaji makna perkataan dan ayat dalam bahasa. adalah unit bahasa yang terkecil yang mengandung makna. ‘jumlah satu campur satu atau 1 + 1’.

4) Konteks dan Makna Dalam hal komunikasi. konteks merupakan suatu faktor yang amat penting (Leech. Dengan mengambil kira konteks.Ada juga perkataan dalam bahasa Melayu yang ada satu bentuk tetapi maknanya yang banyak. orkid. bentuk kata. seperti kata dalam. perkataan bercakap berkongsi dan bertindan makna dengan kata bisik. Demikian juga mawar. Hal ini akan terbukti jika dicari makna bagi perkataan – perkataan tersebut dalam kamus. walaupun ada pengguguran beberapa komponen dalam ujaran atau . teriak kerana dalam semua perkataan ini ada komponen makna yang berkaitan dengan hal penyuaraan. maka kata-kata dalam bahasa Melayu seperti dalam bahasabahasa lain dapat dikategorikan kepada beberapa golongan seperti sinonim (makna yang sama). Oleh sebab ada pelbagai jenis kata. antonim (makna yang berlawan). Selain itu. 1974). jerit. ada perkataan yang berkongsi dan bertindan makna dengan kata yang lain. dan rendang. Mengikut pengalaman bahasa ada banyak ketika kita rasa bingung akan makna dalam sesuatu ujaran atau tulisan kerana kurangnya maklumat kontekstual. unsur ketaksaan. makna yang pelbagai dapat dielakkan. makna yang pelbagai. semua bertindak makna dengan satu sama lain kerana memiliki dalamnya makna umum bunga. semak. teratai. Contohnya. hiponim (bentuk yang sama tetapi makna yang berbeza) dan sebagainya. Semantics.

atau tempat. selepas berjalan kaki ke rumah’ maknanya ialah rasa dahaga. untuk membezakan golongan kata untuk menentukan makna. Demikian juga Ullmann berhujah bahawa makna . Umpamanya. Wittgenstein dalam bukunya Philosophical Investigations (1953). untuk membezakan antara haus sebagai rasa dahaga atau berkurangannya besar kerana tergosok. Kamal! Kambing!. Dalam hal ini. Konteks memainkan peranan untuk menghilangkan kekaburan dan ketidakjelasan makna. kita perlu lihat pada konteks penggunaan ayat atau ujaran tersebut. yang juga seorang ahli falsafah yang terkenal. tolong halau kambing – kambing itu’ yang mungkin mahu masuk ke dalam kebun. pernah dengan tegas menyatakan bahawa makna kata tidak dapat diketahui kecuali dilihat dalam penggunaannya. Konteks juga berfungsi untuk menetapkan makna bagi perkataan dalam satu – satu ujaran atau tulisan. makna yang hendak disampaikan ialah ‘Kamal. rumah. konteks amat perlu. dalam ayat ini ‘Kami semua rasa haus. dalam ujaran. atau dalam konteks penggunaannya.tulisan kita. Misalnya. Misalnya. Konteks juga menjadi amat mustahak dalam hal homonim. Mungkin. bergantung pada tempat ujaran itu dilafazkan. seperti dalam kata ‘bilas (basuh / cuci)’ sebagai kata kerja dan ‘bilas (kabur)’ sebagai kata adjektif.

maka perkataan yang menjadi unit asas kepada bahas. kata ‘cantik’ memang tidaklah sama. pengkaji bahasa. benda dan sebagainya. sentiasa mengalami perubahan. misalnya memberikan enam sebab utama bagi . Ullmann dalam bukunya Semantics: An Introduction to the Science of Meaning (1962). 5) Perubahan Makna Salah satu aspek yang amat diminati dalam kajian makna ialah perubahan makna dalam bahasa.perkataan hanya dapat ditentukan berdasarkan penelitian terhadap penggunaannya. Oleh sebab bahasa bersifat dinamik. terdapat banyak factor yang merangsangkan perubahan. atau untuk memberi penghargaan atau pujian terhadap sesuatu perbuatan seperti menjaringkan gol dalam permainan bola sepak. Misalnya. makna kata tidak akan menjelma selain dalam konteks pengunaan perkataan atau ayat dalam ujaran atau tulisan. Dengan yang demikian menjadi nyata bahawa perkataan memperlihatkan makna yang berbeza – beza ketika digunakan dalam pelbagai situasi sosial oleh manusia. Hal ini sudah sejak dahulu lagi diamati oleh Menurut mereka. Oleh itu. kecuali dinyatakan dalam satu konteks seperti diucapkan untuk memberitahu orang lain akan kecantikan seseorang atau pandangan. Dalam kedua – dua situasi tadi. ujaran kata ‘cantik’. amat kabur maknanya.

keperluan untuk kata baharu. litotes. contoh perkataan rawat: Makna umum adalah menjaga dan mengubati orang sakit. metonimi. sebab-sebab psikologi. tetapi makna barunya sekarang kumbahan. makna diubah untuk mencakup makna meliputi merawat sisa ‘menguruskan’. Misalnya. Antaranya adalah seperti sebab-sebab sejarah. Tetapi. dalam ayat seperti ‘Kita perlu berhatihati ketika menangani kes ini’. mengendalikan’. . Menurutnya. makna kata boleh disempitkan dan diperluaskan. “Gejala disebabkan Umpamanya. kini kita sering menemukan ayat atau ujaran. Selain itu. sebab-sebab sosial. pokok (nurseri). Makna kata berubah kerana perkembangan dalam bahasa itu sendiri. pada satu ketika dahulu digunakan untuk perahu yang ada layar. ada metafora. Atau. pengaruh luar. Demikian juga kata tangan. menjadi makna positif Ada kalanya makna negatif berubah penggunaan dalam bahasa. Bloomfield dalam bukunya Bahasa (1933) pula ada menyenaraikan sembilan jenis perubahan yang berlaku dalam bahasa. pejorasi. pada asalnya dirujuk kepada salah satu anggota badan.perubahan makna dalam bahasa. tetapi kini telah berubah makna kerana kapal sekarang tidak menggunakan layar tetapi menggunakan kuasa tenaga. teknologi dan hubungan sosial masyarakat. makna sesuatu perkataan itu akan berubah mengikut perubahan masa. kata belayar. hiperbola. Ini bermaksud. sinekdoksi. dan ameliorasi yang juga menandakan perubahaan-perubahan dalam sesuatu bahasa.

Demikian juga kata datuk. tetapi maknanya sekarang diperluaskan untuk mencakup makna tambahan seperti ‘ kawasan perumahan’. Kata – kata yang merujuk kepada objek. kawasan perindustrian’ dan ‘kawasan alam semula jadi seperti Taman Kinabalu’.orang tertentu kerana jasa – jasa mereka. kata kebal berubah daripada makna asal kuat dan kukuh dalam bidang ketenteraan menjadi kereta kebal. institusi. kini bukan sahaja digunakan untuk merujuk bapa ayah atau ibu seseorang. banyak kata mengalami perubahan makna. tabu menjadi . kata taman. Misalnya. idea. dan konsep – konsep saintifik merupakan antara kata yang mengalami perubahan makna. Peredaran masa menyebabkan munculnya bidang – bidang baharu dalam satu – satu budaya masyarakat bahasa. disebabkan kemajuan sains dan teknologi juga. tetapi sebagai suatu kejadian. malah sebagai gelaran kehormat oleh raja bagi orang . Faktor – factor seperti emosi. Perubahan – perubahan seperti ini banyak berlaku dalam bahasa kerana sebab – sebab perubahan dalam bahasa itu sendiri. Misalnya. banyak kata yang telah mengalami perubahan makna. Bahasa juga berubah kerana sebab – sebab sosial. kata gejala bukan dinyatakan sebagai suatu unsur negatif.” Dalam contoh ini. Selain itu.penukaran kod amat berleluasa di kalangan pengguna bahasa Melayu. pada masa dahulu hanya digunakan untuk merujuk kepada ‘kebun bunga’. Dalam arus perubahan zaman.

perubahan ini berlaku kerana ungkapan yang Perubahan – dahulu digunakan membawa konotasi negatif. Ada juga ungkapan bilik selesa yang digunakan untuk merujuk kepada konsep tandas.punca perubahan makna dalam bahasa. ungkapan orang gaji kini berubah menjadi pembantu rumah. Kini kata tandas pula membawa makna yang tidak begitu sopan. Misalnya. Dalam Bahasa Melayu. sebenarnya merujuk kepada gejala yang disebut segai eufemisme. maka sudah ada ungkapan bilik air yang digunakan untuk tujuan yang sama. kata daging disempitkan makna untuk merujuk kepada ‘daging lembu’ sahaja tetapi bagi daging lain pula. Umpamanya. budak pejabat bertukar menjadi pelayan pejabat. Pilihan perkataan atau ungkapan seumpama ini. iaitu kencing atau buang air kecil. unsur larangan atau tabu juga menyebabkan perubahan perkataan. dan dengan demikian perlu diubah menjadi lebih halus atau yang tidak membawa unsur negatif. tidak sopan kalau dikatakan ‘saya hendak kencing’ di khalayak ramai. yakni penggunaan bahasa secara halus dan sopan. daging ayam. tetapi ungkapan buang air atau ‘ saya hendak ke tandas’. Sedangkan makna dalam kamus adalah ‘isi pada manusia atau binatang antara kulit dan tulang’ (Kamus Dewan. atau daging arnab. . Selain itu. dan Hari Buruh menjadi Hari Pekerja. disebut daging kambing. 1994).

Untuk menerangkan konsep – konsep baharu yang timbul akibat perkembangan sains dan teknologi. Jika aspek makna tidak diambil kira dalam binaan atau ujaran ayat. taman yang merujuk kepada kawasan perumahan atau kawasan perindustrian seperti yang dijelaskan di atas. Pekerja – pekerja akan memulakan kerja mereka bila hujan berhenti. maka perluasan makna bagi beberapa banyak perkaaan diperlukan. . memandangkan ayat – ayat ini tidak betul dari segi semantik. seperti dalam kata tangan yang menjadi menangani. 2) 3) 4) Ibu bapa Ali sudah meninggal dunia petang tadi. maka ayat – ayat yang diujar atau dibina akan merupakan ayat yang taksa. Ibu merasa kesal dengan perbuatan adik. 6) Kesalahan Semantik dalam Bahasa Oleh sebab maklumat semantik amat penting dalam bahasa. walaupun memenuhi aturan nahu. maka hal makna dalam ayat harus diberi perhatian oleh pengguna bahasa. Justeru itu binaan atau ujaran ayat – ayat seperti yang berikut seharusnya dielakkan oleh pengguna bahasa Melayu.Ada juga makna yang diperluaskan. Perhatikan contoh – contoh yang berikut: 1) Mereka – mereka yang terlibat dikehendaki menghadiri mesyuarat hari ini. atau tidak benar.

6 pula. Dalam ayat – ayat di atas. atau kabur. nyata ada kekeliruan dalam memahami makna yang terkandung dalam ayat – ayat tersebut. Demikian juga dalam ayat 2. sama ada ibu kepada bapa Ali atau kedua – dua ibu dan bapanya yang meninggal. taksa. Dalam ayat. mereka – mereka dalam ayat 1 adalah kelewahan semantik. . bahasa yang digunakan mungkin hanya betul dari segi nahu tetapi tidak boleh difahami manusia kerana bahasa itu tidak jelas maknanya.5) 6) 7) Pak Ismail berdukun sejak lima belas tahun lalu. dan jika tidak. aspek makna menjadi penting dalam bahasa. yakni makna yang berlehihan. Demikinalah suatu huraian tentang semantik dalam bahasa Melayu dari aspek makna dan perubahan makna dalam semantik. Seperti yang dinyatakan dalam perbincangan di atas. perlu diperbetul menjadi ‘Ayah menghadiahkan sebuah jam tangan kepada saya’ atau ‘Ayah menghadiahi saya sebuah jam tangan’. dan kerana ada pertentangan makna serta ada unsure kelewahan dan seumpamanya. tidak jelas siapa yang meninggal dunia. Umpamanya. yang sebenarnya tidak diperlukan. Ayah menghantar kawat kepada abang saya di Johor. apakah hapa menghantar dawai atau berita kepada abang? Mungkin ayat 7. Ayah menghadiahkan saya jam tangan.

Sesungguhnya. semantik merupakan suatu bidang kajian yang cukup menarik dan memberangsangkan jika didekati dan dikaji. .

http://www.tutor.Bibliografi Majalah S.com. 1(9). “Semantik dalam Bahasa Melayu: Komprehensif.htm . (2001). 21-28 Satu Pandangan Internet “Semantik”.my/tutor/stpm/semantik/semantik.” dalam Dewan Bahasa.Nathesan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful