PENULISAN AKEDEMIK Berdasarkan data yang dikumpul di atas, bincangkan sejauh mana mata pelajaran Seni Dalam Pendidikan

dapat mewujudkan pembelajaran yang optimum, bersepadu, menyeronokkan , dalam aplikasi pengajaran dan pembelajaran.

Seni Dalam Pendidikan (SDP) memainkan peranan penting ke arah pembentukkan perkembangan kanak-kanak melalui peningkatan daya persepsi, estetika dan kreativiti. Ia sebenarnya bermatlamat untuk melahirkan individu yang berbudaya dengan mengamalkan pertimbangan kesenian, berjiwa kreatif, inovatif, inventif dan mempunyai jati diri yang tinggi. Pengabungan tiga jenis seni yang terdiri seni visual, seni muzik dan seni pergerakan akan membantu pembentukan insan yang holistik sejajar dengan gagasan yang ingin membentuk mentaliti kelas pertama. Beberapa tokoh ilmuan hebat telah memberikan pandangan yang menyokong bahawa seni dalam pendidikan memberikan manfaat dari segi jangka masa panjang. Teori konstruktivisme oleh Jean Piaget mengetengahkan pendapat bahawa kanak-kanak membina pengetahuan secara aktif. Seni Dalam Pendidikan boleh dijadikan sebagai wadah untuk membolehkan murid

mengekspresikan idea secara bebas dan kreatif. Mereka boleh meneroka dunia mereka dengan membina pengetahuan berdasarkan unsur seni yang diterapkan. Teori Kecerdasan Manusia (1983) oleh Howard Gardner pula

mengutarakan terdapat tujuh jenis kecerdasan yang seharusnya disuburkan. Pengabungan kesuburan dapat menangani masalah penyuburan kecerdasan minda kanak-kanak seterusnya dapat menjana kecerdasan minda murid dengan lebih menyeluruh. Howard Gardener juga berpendapat bahawa pendekatan yang berintegrasi terhadap pelbagai jenis kecerdasan memudahkan penerimaan pemikiran murid kepada yang lebih kreatif.

1

Seni Muzik dan Seni Pergerakan. Bahagian otak pada tubuh badan manusia amat penting. Seni Dalam Pendidikan akan menjadikan mata pelajaran yang dipelajari oleh murid di sekolah menjadi lebih seronok. peka. Seni perlu dijadikan “R” keempat atau literasi asas kerana Seni dalam Pendidikan memainkan peranan yang penting dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Selain itu. asas pendidikan di rujuk sebagai “3R” iaitu membaca. Seni sememangnya memainkan banyak peranan dalam pendidikan.Hermann (1991) didalam “Quadrant Concept” yang men gkaji perkembangan otak kanan dan kiri menyatakan bahawa seni membantu pemikiran rasional dan intuitif seseorang individu. Sharifah Norul Akmar Syed Zamri (2006). Antara peranan Seni Dalam Pendidikan ialah menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran sesuatu matapelajaran menjadi lebih seronok. inovatif. Murid pada 2 . keupayaan otak kiri dan kanan dapat dijana dengan baik sekiranya seni diterapkan dalam sebarang tindakan pemikiran. Selain itu ia juga memotivasikan guru untuk menjadi lebih kreatif. “R” adalah satu perkataan yang sesuai digunakan dalam Bahasa Inggeris tetapi mungkin tidak dalam Bahasa Melayu. berketrampilan dan professional. Kemudian ia juga membantu perkembangan insan secara seimbang dan menyeluruh. Penggunaan huruf. Selain itu ia membantu guru itu sendiri untuk memahami diri sendiri. Menurut Hermann juga . Terdapat 3 bidang utama dalam mata pelajaran ini iaitu Seni Visual. menulis dan mengira. Menurut Dr. berpersonaliti yang seimbang. murid akan berasa lebih selesa dan lebih mudah untuk memahami sesuatu tajuk yang diajar. Kemudian ia juga membantu perkembangan intelek terutamanya dari aspek menyelesaikan masalah. Pengajaran yang dilaksanakan dengan menggabungjalin pelbagai unsur seni dan berbeza dari kaedah pengajaran tradisional yang hanya menggunakan kapur dan papan tulis sebagai media dalam penyampaian maklumat dapat menjadikan murid berasa lebih seronok. Ia mengawal segala pergerakan otot kecil mahupun otot besar di dalam tubuh badan manusia supaya manusia boleh melakukan sebarang pergerakkan.

satu kelompok murid yang produktif akan berjaya dihasilkan hasil daripada penerapan nilai-nilai seni semsa melakukan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. secara amnya. apabila semua murid berpeluang menyertai aktiviti–aktiviti yang sesuai dengan minat dan kebolehan mereka. satu perhubungan mesra antara murid dengan murid serta murid dengan guru dapat diwujudkan. Natijahnya. keperluan untuk belaian sekurang-kurangnya dipenuhi melalui pujian dan galakan yang diberi sebaik sahaja mereka mempersembahkan aktiviti yang menarik. Mereka sudah bersedia untuk diajar dengan gaya guru yang lebih moden yang menerapkan kaedah dan strategi pengajaran yang lebih efisyen. Dalam kegiatan Seni Dalam Pendidikan. Murid akan memliki sifat daya saing yang positif yang dapat membina intelek serta membawa murid kepada satu tahap kematangan yang sepatutunya. dengan terbinanya perhubungan mesra ia dapat mewujudkan suasana yang harmoni dan menyebabkan murid merasakan bahawa guru dan rakan-rakan prihatin terhdap dirinya dan menghargai bakat yang dimiliki oleh mereka. Bukan itu sahaja.zaman moden kini lebih celik dan bijak dalam menilai. 3 . Murid-murid mahukan dirinya diterima sebagai anggota sebuah kelompok dan pada masa yang sama memerlukan kasih sayang. Bukan itu sahaja. kebanyakan aktiviti Seni Dalam Pendidikan tidak dapat mengelak murid-murid daripada melibatkan diri dalam kegiatan yang berunsur kerjasama. Denagn itu. Aktiviti berkelompok menuntut setiap individu bergerak dan berinteraksi secara bekerjasama untuk mencapai kejayaan bersama. Di samping itu. maka akan terbentuk satu situasi ideal yang dapat memenuhi kedua-dua matlamat sosial iaitu kemilikan dan keinginan diterima sebagai anggota kelompok. muzik dan pergerakan mempunyai titik tolak interaksi sosial yang terjalin melalui deria sentuh. Aksi-aksi yang terdapat dalam Seni Dalam Penidikan merangkumi aktiviti seni visual.

Seni Dalam Pendidikan berperanan sebagai satu medium untuk murid menjalani proses penerokaan semasa dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pengintegrasian ini akan memperkukuhkan dan memantapkan lagi kefahaman pelajar tentang tajuk-tajuk yang diajar oleh guru.Selain itu juga. negara kita Malaysia. Perasaan merupakan reaksi badan terhadap rangsangan yang diterima sama ada ia bersedia atau tidak. cara pengelohan dan manipulasi serta idea dan isi kandungan. penerokaan dapat ditakrifkan sebagai penyelidikan yang bertujuan untuk mengetahui sesuatu yang belum diketahui. Individu yang mempunyai keyakinan diri yang tinggi dapat melakukan aktiviti tanpa rasa segan atau bimbang mengenai pandangan orang lain terhadap dirinya. Di samping itu. akan sentiasa mempunyai sumber tenaga kerja yang berpotensi tinggi serta mampu berdaya saing dengan negara maju di luar sana. proses ini memerlukan pelbagai bahan dan kaedah. Seni Dalam Pendidikan menjadi medium untuk murid meluahan perasaan serta membina keyakinan pada aras yang tinggi. setiap aktiviti yang dilakukan perlulah ada keyakinan supaya dapat menjamin keberkesanannya. menyelidik dan mencipta menggunakan pelbagai idea dan bahan. perasaan juga mungkin dapat memberikan sumber manfaat dan kerugian kepada seseorang. Penerokaan terbahagi kepada tiga kategori iaitu alat dan bahan. Pengalaman meneroka juga merupakan sesuatu situasi pembelajaran. Lantaran itu. Penerokaan dapat dilaksanakan dengan cara menjelajah. muzik dan pergerakan perlu diintegrasikan kerana ketiga-tiga subjek ini mempunyai motif dan peranan yang sama. Guru boleh mendapat tahu perasaan sebenar murid melalui tingkah laku yang dipamerkan. Namun begitu. Kesemua bidang Seni Dalam Pendidikan iaitu seni visual. Disamping itu. Oleh yang demikian. Oleh itu. bebas daripada tekanan emosi dan membina kecekalan dalam menghadapi persaingan dan cabaran. peranan Seni Dalam Pendidikan tidak boleh dipertikaikan lagi. Meneroka dijalankan dengan membuat eksperimen. Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (1996). Murid yang menyertai aktiviti-aktiviti seperti permainan boleh mewujudkan suasana keriangan. 4 .

Aplikasi seni dalam pengajaran ialah melakukan aktiviti yang berkaitan dengan seni seperti lakonan. Teori Kecerdasan Pelbagai oleh Howard Gardner juga telah menyokong agar seni diberi peranan yang lebih penting dalam kurikulum kerana menurutnya. Seni dalam pendidikan merupakan sesuatu yang baru dan ianya menggabungkan tiga elemen penting. ruang visual. Elemen-elemen tersebut ialah seni visual. Hal ini demikian kerana. nyanyian. dan eksistensialis. rohani. interpersonal. Seni Dalam Pendidikan (SDP) diwujudkan bagi membantu perkembangan individu seimbang sama ada dari aspek jasmani. Oleh itu. dan lain-lain lagi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. emosi. aplikasi seni dalam pengajaran dapat digunakan bagi menarik minat murid mengikuti proses pembelajaran di samping dapat meransang minat murid untuk memberikan fokus yang sepenuhnya kepada isi pelajaran. muzik. intelek dan juga sosial sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). seseorang guru boleh mengajar muridnya menggunakan pelbagai elemen seni mengikut kretiviti seseorang itu. ianya juga bermatlamat untuk menyediakan guru pelatih dengan pengetahuan dan juga kemahiran untuk mengintegrasikan aktiviti seni visual. manusia memperolehi pengetahuan melalui kecerdasan yang pelbagai antaranya kecerdasan logik–matematik. Ruang lingkup seni visual hanya lebih melibatkan lukisan. Selain itu. 5 . seni pergerakan dan juga seni muzik dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam mata pelajaran yang lain. sajak. pantun. naturalis. intra personal. syair. bersepadu dan menyeronokkan. kinestetik badan. Di samping itu. seni pergerakan dan juga seni muzik. Aplikasi seni di dalam pengajaran juga dapat memperkembangkan kemahiran meneroka dan pengalaman yang tersediri kepada setiap murid. kecerdasan verbal-linguistik.Seni Dalam Pendidikan boleh diaplikasikan di dalam pembelajaran mata pelajaran lain agar ia dapat mewujudkan pembelajaran yang optimum. manakala seni pergerakan melibatkan penggunaan ruang dalam sesuatu aktiviti dan seni muzik pula lebih kepada interpretasi seseorang terhadap muzik yang didengari.

Irama. Sesuatu irama itu boleh dinikmati sewaktu kita mendengar muzik. Tanpa warna kehidupan akan menjadi tidak bermakna kerana tiada kepelbagaian warna. budaya dan juga psikologi seseorang. Warna merupakan elemen yang tidak kurang penting dalam kehidupan. Contoh yang terdekat yang dapat kita lihat ialah seperti warna hijau yang terdapat pada daun. bunyi degupan jantung. yang ada hanya warna hitam dan putih yang semestinya akan menghasilkan kehidupan yang bosan dan tidak menarik. Dengan wujudnya unsur-unsur ini. Ini dapat dikaitkan jika seseorang individu itu mengenakan pakaian yang berwarna terang seperti oren dan merah. Muzik tidak dapat berdiri dengan sempurna. kita semestinya akan menemui pelbagai irama. Irama yang menarik dalam sesuatu muzik akan mempengaruhi seseorang untuk mendengar muzik tersebut berulang kali. kanak-kanak dapat mempelajari sesuatu yang baru disekeliling mereka dengan lebih seronok dan lebih berkesan. Warna dapat dibahagikan kepada tiga yang utama iaitu warna primer. semangat keberanian dan juga keceriaan dalam diri seseorang. bunyi tapak kaki. warna dan juga pergerakan merupakan elemen yang sentiasa wujud di sekeliling kanak-kanak. warna warni yang terdapat pada pelangi dan juga sebagainya. warna merah yang menggambarkan perasaan marah. Irama dapat dinyatakan sebagai sesuatu atau rentak yang berlaku secara berulang. Tanpa irama maka tidak lengkaplah muzik. warna sekunder dan juga tertier. Sebagai contohnya. Sebagai contohnya. Kesemua warna ini sebenarnya wujud disekeliling kita. Terdapat juga warna panas dalam seni visual. Penggunaan warna juga turut memberi kesan kepada manusia. Warna yang digunakan memberi kesan terhadap personaliti. Mereka juga digalakkan mencuba untuk meneroka sesuatu yang baru dengan dibantu oleh guru sebagai pembimbing. Semua ini merupakan irama 6 . Dalam kehidupan seharian. bunyi titisan air di sinki dan sebagainya. Irama merupakan elemen pelengkap dalam seni muzik. semestinya tanggapan yang wujud ialah dia seorang berani kerana memilih warna tersebut sebagai pilihan. Warna juga turut digunakan dalam seni pendidikan iaitu dalam komponen Pendidikan Seni Visual.

Selain itu. Mereka juga akan meneroka pergerakan-pergerakan yang lebih kreatif dan menarik apabila wujudnya tindakbalas kanak-kanak tersebut dengan muzik atau irama yang mereka dengar. Kanak-kanak juga mampu menghasilkan irama mereka sendiri. bijak dan sempurna akan mewujudkan keselesaan dan menjadikan ruang tersebut lebih selamat. mengetuk meja dan sebagainya.yang wujud disekeliling kita tanpa kita sedari dan kebanyakan ianya berlaku setiap masa. Menurut Howard Gardner (1983). Bilik darjah perlu disusun dengan baik bagi memastikan terdapat ruang yang cukup untuk guru dan juga pelajar melakukan aktiviti dengan selamat. Dalam pendidikan seni. kita memerlukan ruang untuk bergerak dengan baik dan sempurna. Kepelbagaian irama yang dihasilkan tersebut akan menghasilkan muzik yang menarik. melukis corak dan sebagainya. irama digambarkan sebagai sesuatu susunan sesuatu corak yang berulang. Dalam pergerakan kita seharian. Tanpa kehadiran muzik yakni irama. Kanak-kanak akan merasa lebih seronok melakukan aktiviti seperti melompat sambil mengikut irama muzik. Ruang dapat didefinisikan sebagai kawasan yang terletak di sekeliling sesuatu objek atau dengan kata lain jarak antara dua objek. Sebenarnya irama dapat meransang minda kanak-kanak untuk memberikan tumpuan apa yang sedang dilakukan. kecerdasan ruang melibatkan kebolehan melihat dunia “visual spatial” dengan lebih tepat. Penggunaan ruang yang baik. Kanak-kanak akan mula memahami dan belajar sesuatu kemahiran dalam irama sewaktu mereka melakukan aktiviti seperti melompat. menari. sudah semestinya sesuatu aktiviti itu menjadi hambar dan murid akan merasa cepat bosan. bergerak ke kiri dan ke kanan. kehadiran Irama dalam aktiviti yang dilakukan secara tidak langsung menarik minat kanak-kanak untuk menyertai sesuatu aktiviti dengan lebih seronok dan bersemangat. selesa dan berkesan. susunan sekata yang mewujudkan pergerakan. menepuk tangan. Ruang juga merupakan elemen dalam mata pelajaran Seni Dalam Pendidikan. Ini dapat dilihat ketika mereka berkawad. Ini secara tidak langsung 7 .

pemikiran. Pembelajaran secara aktif dan juga melibatkan interaksi sosial amatlah digalakkan. kreativiti. Selain itu. Kebolehan guru menyampaikan pengajaran dengan baik dan menggunakan kaedah yang betul dan sesuai dapat memenuhi keperluan. Artist dan Art Education menyatakan bahawa aktviti pendidikan seni yang wujud boleh berfungsi sebagai satu cabang komunikasi. Pengalaman tersebut akan kekal kerana mereka meneroka sendiri dan menggunakan pencaindera mereka untuk menilai apa yang dilakukan. kanak-kanak boleh meluahkan idea atau perasaan mereka yakni emosi secara bebas dan kreatif. ia mengajar murid untuk menangani dan menguruskan sumber imaginasi. Melalui cara ini. Melalui aktiviti yang dilakukan seperti meneroka. Oleh itu. Mereka membina pengetahuan secara aktif. murid akan memperoleh pengalaman yang baru. Guru mata pelajaran hendaklah melengkapkan diri dengan kemahiran-kemahiran yang diperlukan. Pelaksaan Seni Dalam Pendidikan di sekolah rendah perlulah merentasi semua matapelajaran. secara tidak langsung. bergerak dan berfikir dalam setiap aktiviti pembelajaran yang mereka lakukan. Kenneth M.Lansing (1973) dalam bukunya Art. Menurut ahli piskologi kognitif dan ahli teori konsturktivisme.membantu menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih efektif dan seterusnya mencapai matlamat P&P tersebut. melalui aktiviti seni. guru perlulah memahami dan menghayati kurikulum dan menguasai Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual. Perancangan aktiviti juga perlu diberi tumpuan demi menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran yang 8 . serta emosi dengan lebih efektif dan proaktif. Seni Dalam Pendidikan sebenarnya memberi peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka alam sekeliling mereka. membuat eksperimen dan mengolah bahan. kanak-kanak tidak memperoleh sesuatu ilmu pengetahuan melalui cara yang pasif. sentuh. Kanak-kanak di sekolah rendah belajar dalam suasana yang aktif. yakni apa yang mereka lihat. Kemahiran guru dalam mengolah sukatan pelajaran dengan menumpukan kepada perkembangan pengetahuan dan peningkatan kemahiran tertentu dengan menggunakan pelbagai pendekatan dan teknik yang sesuai.

saiz dan sebagainya. murid akan berasa seronok dan gembira serta melakukan aktiviti dengan lebih aktif. murid Guru hendaklah memainkan peranan diri dengan mereka menggalakkan menggunakan sepenuhnya kelebihan disamping guru menyediakan pelbagai aktiviti yang meransang minat kanakkanak dan memenuhi keperluan murid-murid yang mempunyai kepelbagaian gaya belajar. Selain itu. Tiga unsur Seni Dalam Pendidikan iaitu seni visual. Seterusnya kanak-kanak akan membuat pemerhatian. membuat catatan tentang ciri-ciri binatang yang dilihat dari aspek warna. memasukkan elemen-elemen irama dan dalam masa yang sama menggunakan ruang yang sesuai bagi meransang minda kanak-kanak sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran. irama dan seni pergerakan.dilakukan berkesan. kanak-kanak juga boleh melukis rupa bentuk binatang yang mereka lihat. tubuh badan. 9 . Bimbingan daripada guru kepada kanak-kanak yang mempunyai masalah perlulah diberikan. Kebebasan perlulah diberikan kepada murid untuk mereka menggunakan warna dan mencampurkan untuk mendapatkan hasil yang menarik dan kreatif. Pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah boleh dilaksanakan dengan menggabungjalin mata pelajaran tertentu dengan unsur warna. Kita dapat lihat dalam pengajaran matapelajaran sains dimana guru akan mengajar tajuk haiwan iaitu haiwan liar dan haiwan peliharaan kepada kanak-kanak. Guru perlulah mempunyai pengetahuan tentang bagaimana untuk menggunakan warna dengan baik. muzik dan juga pergerakan perlulah digabungkan dengan semaksimum mungkin bagi menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran berlaku dengan berkesan dan kreatif. Melalui kaedah tersebut iaitu gabungan elemen seni dalam pendidikan. Guru boleh membawa kanak-kanak ke taman sains sekolah untuk melihat haiwan peliharaan yang terdapat di situ. Mereka tidak terikat dengan cara atau teknik pengajaran yang lama dimana ianya lebih berpusatkan kepada guru.

Oleh itu.Pelajar juga dapat menggunakan daya imaginasi dan ingatan mereka dalam menghasilkan lukisan dan seterusnya dapat meningkatkan daya kreativiti mereka. satu sesi pengajaran dan pembelajaran yang kondusif dan berkesan dapat dijalankan. bersepadu. Pembentangan boleh dilakukan secara berkumpulan. satu sesi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan akan dapat dihasilkan oleh guru. 10 . Kesimpulannya. guru boleh mengarahkan murid untuk membentangkan dapatan kajian yang mereka telah perolehi. Setiap kumpulan boleh menggunakan setiap ruang yang ada dalam kelas dengan semaksimum mungkin dan menjalinkan bersama kreativiti mereka bagi menjadikan pembentangan tersebut menarik dan kreatif. mata pelajaran Seni Dalam Pendidikan dapat mewujudkan pembelajaran yang optimum. Seni Dalam Pendidikan merupakan satu mata pelajaran yang unik kerana ia mampu digunakan dalam mata pelajaran lain sekiranya digunakan pada waktu dan masa yang sesuai. dan menyeronokkan sekiranya guru pandai mengaplikasikan mata pelajaran ini dalam mata pelajaran tersebut mahupun mata pelajaran lain. Setelah kajian yang dilakukan telah selesai dijalankan. Dengan itu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful