PENULISAN AKEDEMIK Berdasarkan data yang dikumpul di atas, bincangkan sejauh mana mata pelajaran Seni Dalam Pendidikan

dapat mewujudkan pembelajaran yang optimum, bersepadu, menyeronokkan , dalam aplikasi pengajaran dan pembelajaran.

Seni Dalam Pendidikan (SDP) memainkan peranan penting ke arah pembentukkan perkembangan kanak-kanak melalui peningkatan daya persepsi, estetika dan kreativiti. Ia sebenarnya bermatlamat untuk melahirkan individu yang berbudaya dengan mengamalkan pertimbangan kesenian, berjiwa kreatif, inovatif, inventif dan mempunyai jati diri yang tinggi. Pengabungan tiga jenis seni yang terdiri seni visual, seni muzik dan seni pergerakan akan membantu pembentukan insan yang holistik sejajar dengan gagasan yang ingin membentuk mentaliti kelas pertama. Beberapa tokoh ilmuan hebat telah memberikan pandangan yang menyokong bahawa seni dalam pendidikan memberikan manfaat dari segi jangka masa panjang. Teori konstruktivisme oleh Jean Piaget mengetengahkan pendapat bahawa kanak-kanak membina pengetahuan secara aktif. Seni Dalam Pendidikan boleh dijadikan sebagai wadah untuk membolehkan murid

mengekspresikan idea secara bebas dan kreatif. Mereka boleh meneroka dunia mereka dengan membina pengetahuan berdasarkan unsur seni yang diterapkan. Teori Kecerdasan Manusia (1983) oleh Howard Gardner pula

mengutarakan terdapat tujuh jenis kecerdasan yang seharusnya disuburkan. Pengabungan kesuburan dapat menangani masalah penyuburan kecerdasan minda kanak-kanak seterusnya dapat menjana kecerdasan minda murid dengan lebih menyeluruh. Howard Gardener juga berpendapat bahawa pendekatan yang berintegrasi terhadap pelbagai jenis kecerdasan memudahkan penerimaan pemikiran murid kepada yang lebih kreatif.

1

Seni sememangnya memainkan banyak peranan dalam pendidikan. keupayaan otak kiri dan kanan dapat dijana dengan baik sekiranya seni diterapkan dalam sebarang tindakan pemikiran. murid akan berasa lebih selesa dan lebih mudah untuk memahami sesuatu tajuk yang diajar. Menurut Hermann juga . Ia mengawal segala pergerakan otot kecil mahupun otot besar di dalam tubuh badan manusia supaya manusia boleh melakukan sebarang pergerakkan. Murid pada 2 .Hermann (1991) didalam “Quadrant Concept” yang men gkaji perkembangan otak kanan dan kiri menyatakan bahawa seni membantu pemikiran rasional dan intuitif seseorang individu. Sharifah Norul Akmar Syed Zamri (2006). peka. Antara peranan Seni Dalam Pendidikan ialah menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran sesuatu matapelajaran menjadi lebih seronok. asas pendidikan di rujuk sebagai “3R” iaitu membaca. menulis dan mengira. “R” adalah satu perkataan yang sesuai digunakan dalam Bahasa Inggeris tetapi mungkin tidak dalam Bahasa Melayu. Penggunaan huruf. inovatif. Menurut Dr. Pengajaran yang dilaksanakan dengan menggabungjalin pelbagai unsur seni dan berbeza dari kaedah pengajaran tradisional yang hanya menggunakan kapur dan papan tulis sebagai media dalam penyampaian maklumat dapat menjadikan murid berasa lebih seronok. Bahagian otak pada tubuh badan manusia amat penting. Kemudian ia juga membantu perkembangan intelek terutamanya dari aspek menyelesaikan masalah. Selain itu ia juga memotivasikan guru untuk menjadi lebih kreatif. Seni Dalam Pendidikan akan menjadikan mata pelajaran yang dipelajari oleh murid di sekolah menjadi lebih seronok. Seni Muzik dan Seni Pergerakan. Selain itu ia membantu guru itu sendiri untuk memahami diri sendiri. Selain itu. Seni perlu dijadikan “R” keempat atau literasi asas kerana Seni dalam Pendidikan memainkan peranan yang penting dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Kemudian ia juga membantu perkembangan insan secara seimbang dan menyeluruh. berketrampilan dan professional. Terdapat 3 bidang utama dalam mata pelajaran ini iaitu Seni Visual. berpersonaliti yang seimbang.

3 . Murid akan memliki sifat daya saing yang positif yang dapat membina intelek serta membawa murid kepada satu tahap kematangan yang sepatutunya. Bukan itu sahaja. satu perhubungan mesra antara murid dengan murid serta murid dengan guru dapat diwujudkan. Aktiviti berkelompok menuntut setiap individu bergerak dan berinteraksi secara bekerjasama untuk mencapai kejayaan bersama. kebanyakan aktiviti Seni Dalam Pendidikan tidak dapat mengelak murid-murid daripada melibatkan diri dalam kegiatan yang berunsur kerjasama. dengan terbinanya perhubungan mesra ia dapat mewujudkan suasana yang harmoni dan menyebabkan murid merasakan bahawa guru dan rakan-rakan prihatin terhdap dirinya dan menghargai bakat yang dimiliki oleh mereka. apabila semua murid berpeluang menyertai aktiviti–aktiviti yang sesuai dengan minat dan kebolehan mereka. Bukan itu sahaja. Aksi-aksi yang terdapat dalam Seni Dalam Penidikan merangkumi aktiviti seni visual. muzik dan pergerakan mempunyai titik tolak interaksi sosial yang terjalin melalui deria sentuh. Denagn itu. Mereka sudah bersedia untuk diajar dengan gaya guru yang lebih moden yang menerapkan kaedah dan strategi pengajaran yang lebih efisyen. Natijahnya. secara amnya. satu kelompok murid yang produktif akan berjaya dihasilkan hasil daripada penerapan nilai-nilai seni semsa melakukan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. keperluan untuk belaian sekurang-kurangnya dipenuhi melalui pujian dan galakan yang diberi sebaik sahaja mereka mempersembahkan aktiviti yang menarik.zaman moden kini lebih celik dan bijak dalam menilai. Dalam kegiatan Seni Dalam Pendidikan. Di samping itu. Murid-murid mahukan dirinya diterima sebagai anggota sebuah kelompok dan pada masa yang sama memerlukan kasih sayang. maka akan terbentuk satu situasi ideal yang dapat memenuhi kedua-dua matlamat sosial iaitu kemilikan dan keinginan diterima sebagai anggota kelompok.

Lantaran itu. Meneroka dijalankan dengan membuat eksperimen. 4 . negara kita Malaysia. Namun begitu. Oleh itu. peranan Seni Dalam Pendidikan tidak boleh dipertikaikan lagi. menyelidik dan mencipta menggunakan pelbagai idea dan bahan. penerokaan dapat ditakrifkan sebagai penyelidikan yang bertujuan untuk mengetahui sesuatu yang belum diketahui. muzik dan pergerakan perlu diintegrasikan kerana ketiga-tiga subjek ini mempunyai motif dan peranan yang sama. Di samping itu. perasaan juga mungkin dapat memberikan sumber manfaat dan kerugian kepada seseorang. Guru boleh mendapat tahu perasaan sebenar murid melalui tingkah laku yang dipamerkan. Penerokaan terbahagi kepada tiga kategori iaitu alat dan bahan. Penerokaan dapat dilaksanakan dengan cara menjelajah. Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (1996). setiap aktiviti yang dilakukan perlulah ada keyakinan supaya dapat menjamin keberkesanannya.Selain itu juga. bebas daripada tekanan emosi dan membina kecekalan dalam menghadapi persaingan dan cabaran. akan sentiasa mempunyai sumber tenaga kerja yang berpotensi tinggi serta mampu berdaya saing dengan negara maju di luar sana. Pengintegrasian ini akan memperkukuhkan dan memantapkan lagi kefahaman pelajar tentang tajuk-tajuk yang diajar oleh guru. Seni Dalam Pendidikan menjadi medium untuk murid meluahan perasaan serta membina keyakinan pada aras yang tinggi. Murid yang menyertai aktiviti-aktiviti seperti permainan boleh mewujudkan suasana keriangan. Individu yang mempunyai keyakinan diri yang tinggi dapat melakukan aktiviti tanpa rasa segan atau bimbang mengenai pandangan orang lain terhadap dirinya. Disamping itu. Pengalaman meneroka juga merupakan sesuatu situasi pembelajaran. proses ini memerlukan pelbagai bahan dan kaedah. Oleh yang demikian. Seni Dalam Pendidikan berperanan sebagai satu medium untuk murid menjalani proses penerokaan semasa dalam proses pengajaran dan pembelajaran. cara pengelohan dan manipulasi serta idea dan isi kandungan. Kesemua bidang Seni Dalam Pendidikan iaitu seni visual. Perasaan merupakan reaksi badan terhadap rangsangan yang diterima sama ada ia bersedia atau tidak.

ianya juga bermatlamat untuk menyediakan guru pelatih dengan pengetahuan dan juga kemahiran untuk mengintegrasikan aktiviti seni visual. Teori Kecerdasan Pelbagai oleh Howard Gardner juga telah menyokong agar seni diberi peranan yang lebih penting dalam kurikulum kerana menurutnya. Seni Dalam Pendidikan (SDP) diwujudkan bagi membantu perkembangan individu seimbang sama ada dari aspek jasmani. naturalis. Oleh itu. bersepadu dan menyeronokkan. Seni dalam pendidikan merupakan sesuatu yang baru dan ianya menggabungkan tiga elemen penting. kecerdasan verbal-linguistik. dan eksistensialis. Elemen-elemen tersebut ialah seni visual. seseorang guru boleh mengajar muridnya menggunakan pelbagai elemen seni mengikut kretiviti seseorang itu. pantun. Ruang lingkup seni visual hanya lebih melibatkan lukisan. ruang visual. intra personal. Aplikasi seni dalam pengajaran ialah melakukan aktiviti yang berkaitan dengan seni seperti lakonan. manakala seni pergerakan melibatkan penggunaan ruang dalam sesuatu aktiviti dan seni muzik pula lebih kepada interpretasi seseorang terhadap muzik yang didengari. kinestetik badan. aplikasi seni dalam pengajaran dapat digunakan bagi menarik minat murid mengikuti proses pembelajaran di samping dapat meransang minat murid untuk memberikan fokus yang sepenuhnya kepada isi pelajaran. seni pergerakan dan juga seni muzik dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam mata pelajaran yang lain. Aplikasi seni di dalam pengajaran juga dapat memperkembangkan kemahiran meneroka dan pengalaman yang tersediri kepada setiap murid. emosi. rohani. seni pergerakan dan juga seni muzik. dan lain-lain lagi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Di samping itu. sajak. Hal ini demikian kerana. intelek dan juga sosial sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). syair. interpersonal.Seni Dalam Pendidikan boleh diaplikasikan di dalam pembelajaran mata pelajaran lain agar ia dapat mewujudkan pembelajaran yang optimum. nyanyian. Selain itu. muzik. 5 . manusia memperolehi pengetahuan melalui kecerdasan yang pelbagai antaranya kecerdasan logik–matematik.

Irama yang menarik dalam sesuatu muzik akan mempengaruhi seseorang untuk mendengar muzik tersebut berulang kali. Irama dapat dinyatakan sebagai sesuatu atau rentak yang berlaku secara berulang. semestinya tanggapan yang wujud ialah dia seorang berani kerana memilih warna tersebut sebagai pilihan. semangat keberanian dan juga keceriaan dalam diri seseorang. Warna dapat dibahagikan kepada tiga yang utama iaitu warna primer. Warna yang digunakan memberi kesan terhadap personaliti. Semua ini merupakan irama 6 . warna sekunder dan juga tertier.Irama. bunyi titisan air di sinki dan sebagainya. yang ada hanya warna hitam dan putih yang semestinya akan menghasilkan kehidupan yang bosan dan tidak menarik. Dalam kehidupan seharian. warna merah yang menggambarkan perasaan marah. Sebagai contohnya. Dengan wujudnya unsur-unsur ini. Ini dapat dikaitkan jika seseorang individu itu mengenakan pakaian yang berwarna terang seperti oren dan merah. Mereka juga digalakkan mencuba untuk meneroka sesuatu yang baru dengan dibantu oleh guru sebagai pembimbing. budaya dan juga psikologi seseorang. kanak-kanak dapat mempelajari sesuatu yang baru disekeliling mereka dengan lebih seronok dan lebih berkesan. Kesemua warna ini sebenarnya wujud disekeliling kita. Sebagai contohnya. Penggunaan warna juga turut memberi kesan kepada manusia. Contoh yang terdekat yang dapat kita lihat ialah seperti warna hijau yang terdapat pada daun. warna dan juga pergerakan merupakan elemen yang sentiasa wujud di sekeliling kanak-kanak. Irama merupakan elemen pelengkap dalam seni muzik. Muzik tidak dapat berdiri dengan sempurna. Sesuatu irama itu boleh dinikmati sewaktu kita mendengar muzik. Warna merupakan elemen yang tidak kurang penting dalam kehidupan. bunyi degupan jantung. Warna juga turut digunakan dalam seni pendidikan iaitu dalam komponen Pendidikan Seni Visual. bunyi tapak kaki. warna warni yang terdapat pada pelangi dan juga sebagainya. Tanpa warna kehidupan akan menjadi tidak bermakna kerana tiada kepelbagaian warna. Tanpa irama maka tidak lengkaplah muzik. kita semestinya akan menemui pelbagai irama. Terdapat juga warna panas dalam seni visual.

yang wujud disekeliling kita tanpa kita sedari dan kebanyakan ianya berlaku setiap masa. menari. melukis corak dan sebagainya. Tanpa kehadiran muzik yakni irama. Selain itu. susunan sekata yang mewujudkan pergerakan. Kanak-kanak juga mampu menghasilkan irama mereka sendiri. Dalam pendidikan seni. Sebenarnya irama dapat meransang minda kanak-kanak untuk memberikan tumpuan apa yang sedang dilakukan. kita memerlukan ruang untuk bergerak dengan baik dan sempurna. mengetuk meja dan sebagainya. Kanak-kanak akan mula memahami dan belajar sesuatu kemahiran dalam irama sewaktu mereka melakukan aktiviti seperti melompat. selesa dan berkesan. Ini dapat dilihat ketika mereka berkawad. bergerak ke kiri dan ke kanan. Ini secara tidak langsung 7 . irama digambarkan sebagai sesuatu susunan sesuatu corak yang berulang. kecerdasan ruang melibatkan kebolehan melihat dunia “visual spatial” dengan lebih tepat. Ruang dapat didefinisikan sebagai kawasan yang terletak di sekeliling sesuatu objek atau dengan kata lain jarak antara dua objek. Kanak-kanak akan merasa lebih seronok melakukan aktiviti seperti melompat sambil mengikut irama muzik. Mereka juga akan meneroka pergerakan-pergerakan yang lebih kreatif dan menarik apabila wujudnya tindakbalas kanak-kanak tersebut dengan muzik atau irama yang mereka dengar. sudah semestinya sesuatu aktiviti itu menjadi hambar dan murid akan merasa cepat bosan. menepuk tangan. Ruang juga merupakan elemen dalam mata pelajaran Seni Dalam Pendidikan. kehadiran Irama dalam aktiviti yang dilakukan secara tidak langsung menarik minat kanak-kanak untuk menyertai sesuatu aktiviti dengan lebih seronok dan bersemangat. Bilik darjah perlu disusun dengan baik bagi memastikan terdapat ruang yang cukup untuk guru dan juga pelajar melakukan aktiviti dengan selamat. Menurut Howard Gardner (1983). Penggunaan ruang yang baik. Dalam pergerakan kita seharian. Kepelbagaian irama yang dihasilkan tersebut akan menghasilkan muzik yang menarik. bijak dan sempurna akan mewujudkan keselesaan dan menjadikan ruang tersebut lebih selamat.

melalui aktiviti seni.Lansing (1973) dalam bukunya Art. Artist dan Art Education menyatakan bahawa aktviti pendidikan seni yang wujud boleh berfungsi sebagai satu cabang komunikasi. secara tidak langsung. Oleh itu. Melalui aktiviti yang dilakukan seperti meneroka. Menurut ahli piskologi kognitif dan ahli teori konsturktivisme. ia mengajar murid untuk menangani dan menguruskan sumber imaginasi. kanak-kanak tidak memperoleh sesuatu ilmu pengetahuan melalui cara yang pasif. Kemahiran guru dalam mengolah sukatan pelajaran dengan menumpukan kepada perkembangan pengetahuan dan peningkatan kemahiran tertentu dengan menggunakan pelbagai pendekatan dan teknik yang sesuai. Kebolehan guru menyampaikan pengajaran dengan baik dan menggunakan kaedah yang betul dan sesuai dapat memenuhi keperluan. serta emosi dengan lebih efektif dan proaktif. pemikiran. Pembelajaran secara aktif dan juga melibatkan interaksi sosial amatlah digalakkan. guru perlulah memahami dan menghayati kurikulum dan menguasai Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual. yakni apa yang mereka lihat. kanak-kanak boleh meluahkan idea atau perasaan mereka yakni emosi secara bebas dan kreatif. Seni Dalam Pendidikan sebenarnya memberi peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka alam sekeliling mereka. membuat eksperimen dan mengolah bahan. kreativiti. bergerak dan berfikir dalam setiap aktiviti pembelajaran yang mereka lakukan. Kenneth M. Mereka membina pengetahuan secara aktif. Melalui cara ini. Pelaksaan Seni Dalam Pendidikan di sekolah rendah perlulah merentasi semua matapelajaran. Kanak-kanak di sekolah rendah belajar dalam suasana yang aktif. sentuh. Pengalaman tersebut akan kekal kerana mereka meneroka sendiri dan menggunakan pencaindera mereka untuk menilai apa yang dilakukan. Guru mata pelajaran hendaklah melengkapkan diri dengan kemahiran-kemahiran yang diperlukan.membantu menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih efektif dan seterusnya mencapai matlamat P&P tersebut. murid akan memperoleh pengalaman yang baru. Selain itu. Perancangan aktiviti juga perlu diberi tumpuan demi menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran yang 8 .

muzik dan juga pergerakan perlulah digabungkan dengan semaksimum mungkin bagi menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran berlaku dengan berkesan dan kreatif. irama dan seni pergerakan. Melalui kaedah tersebut iaitu gabungan elemen seni dalam pendidikan. membuat catatan tentang ciri-ciri binatang yang dilihat dari aspek warna. murid Guru hendaklah memainkan peranan diri dengan mereka menggalakkan menggunakan sepenuhnya kelebihan disamping guru menyediakan pelbagai aktiviti yang meransang minat kanakkanak dan memenuhi keperluan murid-murid yang mempunyai kepelbagaian gaya belajar. murid akan berasa seronok dan gembira serta melakukan aktiviti dengan lebih aktif.dilakukan berkesan. kanak-kanak juga boleh melukis rupa bentuk binatang yang mereka lihat. Kebebasan perlulah diberikan kepada murid untuk mereka menggunakan warna dan mencampurkan untuk mendapatkan hasil yang menarik dan kreatif. Guru boleh membawa kanak-kanak ke taman sains sekolah untuk melihat haiwan peliharaan yang terdapat di situ. Pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah boleh dilaksanakan dengan menggabungjalin mata pelajaran tertentu dengan unsur warna. Tiga unsur Seni Dalam Pendidikan iaitu seni visual. saiz dan sebagainya. Kita dapat lihat dalam pengajaran matapelajaran sains dimana guru akan mengajar tajuk haiwan iaitu haiwan liar dan haiwan peliharaan kepada kanak-kanak. Bimbingan daripada guru kepada kanak-kanak yang mempunyai masalah perlulah diberikan. tubuh badan. memasukkan elemen-elemen irama dan dalam masa yang sama menggunakan ruang yang sesuai bagi meransang minda kanak-kanak sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran. 9 . Guru perlulah mempunyai pengetahuan tentang bagaimana untuk menggunakan warna dengan baik. Seterusnya kanak-kanak akan membuat pemerhatian. Mereka tidak terikat dengan cara atau teknik pengajaran yang lama dimana ianya lebih berpusatkan kepada guru. Selain itu.

Pelajar juga dapat menggunakan daya imaginasi dan ingatan mereka dalam menghasilkan lukisan dan seterusnya dapat meningkatkan daya kreativiti mereka. bersepadu. satu sesi pengajaran dan pembelajaran yang kondusif dan berkesan dapat dijalankan. Oleh itu. Kesimpulannya. Pembentangan boleh dilakukan secara berkumpulan. dan menyeronokkan sekiranya guru pandai mengaplikasikan mata pelajaran ini dalam mata pelajaran tersebut mahupun mata pelajaran lain. Setiap kumpulan boleh menggunakan setiap ruang yang ada dalam kelas dengan semaksimum mungkin dan menjalinkan bersama kreativiti mereka bagi menjadikan pembentangan tersebut menarik dan kreatif. Dengan itu. mata pelajaran Seni Dalam Pendidikan dapat mewujudkan pembelajaran yang optimum. guru boleh mengarahkan murid untuk membentangkan dapatan kajian yang mereka telah perolehi. Seni Dalam Pendidikan merupakan satu mata pelajaran yang unik kerana ia mampu digunakan dalam mata pelajaran lain sekiranya digunakan pada waktu dan masa yang sesuai. satu sesi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan akan dapat dihasilkan oleh guru. 10 . Setelah kajian yang dilakukan telah selesai dijalankan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful