Peranan Seni Dalam Pendidikan

PENULISAN AKEDEMIK Berdasarkan data yang dikumpul di atas, bincangkan sejauh mana mata pelajaran Seni Dalam Pendidikan

dapat mewujudkan pembelajaran yang optimum, bersepadu, menyeronokkan , dalam aplikasi pengajaran dan pembelajaran.

Seni Dalam Pendidikan (SDP) memainkan peranan penting ke arah pembentukkan perkembangan kanak-kanak melalui peningkatan daya persepsi, estetika dan kreativiti. Ia sebenarnya bermatlamat untuk melahirkan individu yang berbudaya dengan mengamalkan pertimbangan kesenian, berjiwa kreatif, inovatif, inventif dan mempunyai jati diri yang tinggi. Pengabungan tiga jenis seni yang terdiri seni visual, seni muzik dan seni pergerakan akan membantu pembentukan insan yang holistik sejajar dengan gagasan yang ingin membentuk mentaliti kelas pertama. Beberapa tokoh ilmuan hebat telah memberikan pandangan yang menyokong bahawa seni dalam pendidikan memberikan manfaat dari segi jangka masa panjang. Teori konstruktivisme oleh Jean Piaget mengetengahkan pendapat bahawa kanak-kanak membina pengetahuan secara aktif. Seni Dalam Pendidikan boleh dijadikan sebagai wadah untuk membolehkan murid

mengekspresikan idea secara bebas dan kreatif. Mereka boleh meneroka dunia mereka dengan membina pengetahuan berdasarkan unsur seni yang diterapkan. Teori Kecerdasan Manusia (1983) oleh Howard Gardner pula

mengutarakan terdapat tujuh jenis kecerdasan yang seharusnya disuburkan. Pengabungan kesuburan dapat menangani masalah penyuburan kecerdasan minda kanak-kanak seterusnya dapat menjana kecerdasan minda murid dengan lebih menyeluruh. Howard Gardener juga berpendapat bahawa pendekatan yang berintegrasi terhadap pelbagai jenis kecerdasan memudahkan penerimaan pemikiran murid kepada yang lebih kreatif.

1

menulis dan mengira. Murid pada 2 . keupayaan otak kiri dan kanan dapat dijana dengan baik sekiranya seni diterapkan dalam sebarang tindakan pemikiran. Menurut Dr. Terdapat 3 bidang utama dalam mata pelajaran ini iaitu Seni Visual. Antara peranan Seni Dalam Pendidikan ialah menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran sesuatu matapelajaran menjadi lebih seronok. asas pendidikan di rujuk sebagai “3R” iaitu membaca. murid akan berasa lebih selesa dan lebih mudah untuk memahami sesuatu tajuk yang diajar. Seni perlu dijadikan “R” keempat atau literasi asas kerana Seni dalam Pendidikan memainkan peranan yang penting dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Selain itu. Kemudian ia juga membantu perkembangan intelek terutamanya dari aspek menyelesaikan masalah. berketrampilan dan professional. Menurut Hermann juga .Hermann (1991) didalam “Quadrant Concept” yang men gkaji perkembangan otak kanan dan kiri menyatakan bahawa seni membantu pemikiran rasional dan intuitif seseorang individu. Ia mengawal segala pergerakan otot kecil mahupun otot besar di dalam tubuh badan manusia supaya manusia boleh melakukan sebarang pergerakkan. berpersonaliti yang seimbang. peka. Selain itu ia membantu guru itu sendiri untuk memahami diri sendiri. Kemudian ia juga membantu perkembangan insan secara seimbang dan menyeluruh. Seni Muzik dan Seni Pergerakan. Penggunaan huruf. Sharifah Norul Akmar Syed Zamri (2006). inovatif. Selain itu ia juga memotivasikan guru untuk menjadi lebih kreatif. Seni sememangnya memainkan banyak peranan dalam pendidikan. Bahagian otak pada tubuh badan manusia amat penting. “R” adalah satu perkataan yang sesuai digunakan dalam Bahasa Inggeris tetapi mungkin tidak dalam Bahasa Melayu. Pengajaran yang dilaksanakan dengan menggabungjalin pelbagai unsur seni dan berbeza dari kaedah pengajaran tradisional yang hanya menggunakan kapur dan papan tulis sebagai media dalam penyampaian maklumat dapat menjadikan murid berasa lebih seronok. Seni Dalam Pendidikan akan menjadikan mata pelajaran yang dipelajari oleh murid di sekolah menjadi lebih seronok.

Mereka sudah bersedia untuk diajar dengan gaya guru yang lebih moden yang menerapkan kaedah dan strategi pengajaran yang lebih efisyen. secara amnya. Aktiviti berkelompok menuntut setiap individu bergerak dan berinteraksi secara bekerjasama untuk mencapai kejayaan bersama.zaman moden kini lebih celik dan bijak dalam menilai. satu kelompok murid yang produktif akan berjaya dihasilkan hasil daripada penerapan nilai-nilai seni semsa melakukan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Denagn itu. dengan terbinanya perhubungan mesra ia dapat mewujudkan suasana yang harmoni dan menyebabkan murid merasakan bahawa guru dan rakan-rakan prihatin terhdap dirinya dan menghargai bakat yang dimiliki oleh mereka. Dalam kegiatan Seni Dalam Pendidikan. Natijahnya. Bukan itu sahaja. maka akan terbentuk satu situasi ideal yang dapat memenuhi kedua-dua matlamat sosial iaitu kemilikan dan keinginan diterima sebagai anggota kelompok. Bukan itu sahaja. muzik dan pergerakan mempunyai titik tolak interaksi sosial yang terjalin melalui deria sentuh. 3 . Aksi-aksi yang terdapat dalam Seni Dalam Penidikan merangkumi aktiviti seni visual. keperluan untuk belaian sekurang-kurangnya dipenuhi melalui pujian dan galakan yang diberi sebaik sahaja mereka mempersembahkan aktiviti yang menarik. apabila semua murid berpeluang menyertai aktiviti–aktiviti yang sesuai dengan minat dan kebolehan mereka. kebanyakan aktiviti Seni Dalam Pendidikan tidak dapat mengelak murid-murid daripada melibatkan diri dalam kegiatan yang berunsur kerjasama. Murid-murid mahukan dirinya diterima sebagai anggota sebuah kelompok dan pada masa yang sama memerlukan kasih sayang. satu perhubungan mesra antara murid dengan murid serta murid dengan guru dapat diwujudkan. Murid akan memliki sifat daya saing yang positif yang dapat membina intelek serta membawa murid kepada satu tahap kematangan yang sepatutunya. Di samping itu.

Lantaran itu. Meneroka dijalankan dengan membuat eksperimen. proses ini memerlukan pelbagai bahan dan kaedah. Pengalaman meneroka juga merupakan sesuatu situasi pembelajaran. muzik dan pergerakan perlu diintegrasikan kerana ketiga-tiga subjek ini mempunyai motif dan peranan yang sama. Kesemua bidang Seni Dalam Pendidikan iaitu seni visual. cara pengelohan dan manipulasi serta idea dan isi kandungan. Seni Dalam Pendidikan menjadi medium untuk murid meluahan perasaan serta membina keyakinan pada aras yang tinggi. setiap aktiviti yang dilakukan perlulah ada keyakinan supaya dapat menjamin keberkesanannya. Oleh yang demikian. penerokaan dapat ditakrifkan sebagai penyelidikan yang bertujuan untuk mengetahui sesuatu yang belum diketahui. Guru boleh mendapat tahu perasaan sebenar murid melalui tingkah laku yang dipamerkan. Penerokaan terbahagi kepada tiga kategori iaitu alat dan bahan. Penerokaan dapat dilaksanakan dengan cara menjelajah. Oleh itu. negara kita Malaysia. Murid yang menyertai aktiviti-aktiviti seperti permainan boleh mewujudkan suasana keriangan. Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (1996). akan sentiasa mempunyai sumber tenaga kerja yang berpotensi tinggi serta mampu berdaya saing dengan negara maju di luar sana. 4 . Namun begitu. Pengintegrasian ini akan memperkukuhkan dan memantapkan lagi kefahaman pelajar tentang tajuk-tajuk yang diajar oleh guru. perasaan juga mungkin dapat memberikan sumber manfaat dan kerugian kepada seseorang. peranan Seni Dalam Pendidikan tidak boleh dipertikaikan lagi. Seni Dalam Pendidikan berperanan sebagai satu medium untuk murid menjalani proses penerokaan semasa dalam proses pengajaran dan pembelajaran. menyelidik dan mencipta menggunakan pelbagai idea dan bahan. Individu yang mempunyai keyakinan diri yang tinggi dapat melakukan aktiviti tanpa rasa segan atau bimbang mengenai pandangan orang lain terhadap dirinya. bebas daripada tekanan emosi dan membina kecekalan dalam menghadapi persaingan dan cabaran. Disamping itu. Perasaan merupakan reaksi badan terhadap rangsangan yang diterima sama ada ia bersedia atau tidak. Di samping itu.Selain itu juga.

sajak. Elemen-elemen tersebut ialah seni visual. Seni Dalam Pendidikan (SDP) diwujudkan bagi membantu perkembangan individu seimbang sama ada dari aspek jasmani. intra personal. ianya juga bermatlamat untuk menyediakan guru pelatih dengan pengetahuan dan juga kemahiran untuk mengintegrasikan aktiviti seni visual. manakala seni pergerakan melibatkan penggunaan ruang dalam sesuatu aktiviti dan seni muzik pula lebih kepada interpretasi seseorang terhadap muzik yang didengari. 5 . Hal ini demikian kerana. ruang visual. syair. nyanyian. Oleh itu. interpersonal. seseorang guru boleh mengajar muridnya menggunakan pelbagai elemen seni mengikut kretiviti seseorang itu. dan lain-lain lagi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Aplikasi seni dalam pengajaran ialah melakukan aktiviti yang berkaitan dengan seni seperti lakonan. manusia memperolehi pengetahuan melalui kecerdasan yang pelbagai antaranya kecerdasan logik–matematik. kinestetik badan. Di samping itu. Selain itu. pantun. naturalis. dan eksistensialis. kecerdasan verbal-linguistik. seni pergerakan dan juga seni muzik dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam mata pelajaran yang lain. rohani. intelek dan juga sosial sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). seni pergerakan dan juga seni muzik. Seni dalam pendidikan merupakan sesuatu yang baru dan ianya menggabungkan tiga elemen penting. aplikasi seni dalam pengajaran dapat digunakan bagi menarik minat murid mengikuti proses pembelajaran di samping dapat meransang minat murid untuk memberikan fokus yang sepenuhnya kepada isi pelajaran. muzik. Ruang lingkup seni visual hanya lebih melibatkan lukisan. emosi. Aplikasi seni di dalam pengajaran juga dapat memperkembangkan kemahiran meneroka dan pengalaman yang tersediri kepada setiap murid.Seni Dalam Pendidikan boleh diaplikasikan di dalam pembelajaran mata pelajaran lain agar ia dapat mewujudkan pembelajaran yang optimum. bersepadu dan menyeronokkan. Teori Kecerdasan Pelbagai oleh Howard Gardner juga telah menyokong agar seni diberi peranan yang lebih penting dalam kurikulum kerana menurutnya.

Contoh yang terdekat yang dapat kita lihat ialah seperti warna hijau yang terdapat pada daun. Terdapat juga warna panas dalam seni visual. Sebagai contohnya. Mereka juga digalakkan mencuba untuk meneroka sesuatu yang baru dengan dibantu oleh guru sebagai pembimbing.Irama. Semua ini merupakan irama 6 . Warna dapat dibahagikan kepada tiga yang utama iaitu warna primer. Warna yang digunakan memberi kesan terhadap personaliti. Dalam kehidupan seharian. Warna juga turut digunakan dalam seni pendidikan iaitu dalam komponen Pendidikan Seni Visual. semangat keberanian dan juga keceriaan dalam diri seseorang. kita semestinya akan menemui pelbagai irama. Irama dapat dinyatakan sebagai sesuatu atau rentak yang berlaku secara berulang. Kesemua warna ini sebenarnya wujud disekeliling kita. budaya dan juga psikologi seseorang. semestinya tanggapan yang wujud ialah dia seorang berani kerana memilih warna tersebut sebagai pilihan. Irama yang menarik dalam sesuatu muzik akan mempengaruhi seseorang untuk mendengar muzik tersebut berulang kali. Muzik tidak dapat berdiri dengan sempurna. Tanpa irama maka tidak lengkaplah muzik. Tanpa warna kehidupan akan menjadi tidak bermakna kerana tiada kepelbagaian warna. warna merah yang menggambarkan perasaan marah. bunyi tapak kaki. Dengan wujudnya unsur-unsur ini. Ini dapat dikaitkan jika seseorang individu itu mengenakan pakaian yang berwarna terang seperti oren dan merah. warna sekunder dan juga tertier. Sebagai contohnya. bunyi titisan air di sinki dan sebagainya. warna warni yang terdapat pada pelangi dan juga sebagainya. Warna merupakan elemen yang tidak kurang penting dalam kehidupan. Irama merupakan elemen pelengkap dalam seni muzik. kanak-kanak dapat mempelajari sesuatu yang baru disekeliling mereka dengan lebih seronok dan lebih berkesan. bunyi degupan jantung. warna dan juga pergerakan merupakan elemen yang sentiasa wujud di sekeliling kanak-kanak. Penggunaan warna juga turut memberi kesan kepada manusia. yang ada hanya warna hitam dan putih yang semestinya akan menghasilkan kehidupan yang bosan dan tidak menarik. Sesuatu irama itu boleh dinikmati sewaktu kita mendengar muzik.

kita memerlukan ruang untuk bergerak dengan baik dan sempurna. Penggunaan ruang yang baik. Ruang juga merupakan elemen dalam mata pelajaran Seni Dalam Pendidikan. Ini dapat dilihat ketika mereka berkawad. Sebenarnya irama dapat meransang minda kanak-kanak untuk memberikan tumpuan apa yang sedang dilakukan. menari. selesa dan berkesan.yang wujud disekeliling kita tanpa kita sedari dan kebanyakan ianya berlaku setiap masa. melukis corak dan sebagainya. bijak dan sempurna akan mewujudkan keselesaan dan menjadikan ruang tersebut lebih selamat. Ini secara tidak langsung 7 . Bilik darjah perlu disusun dengan baik bagi memastikan terdapat ruang yang cukup untuk guru dan juga pelajar melakukan aktiviti dengan selamat. Kanak-kanak juga mampu menghasilkan irama mereka sendiri. Menurut Howard Gardner (1983). mengetuk meja dan sebagainya. kecerdasan ruang melibatkan kebolehan melihat dunia “visual spatial” dengan lebih tepat. Dalam pergerakan kita seharian. Dalam pendidikan seni. kehadiran Irama dalam aktiviti yang dilakukan secara tidak langsung menarik minat kanak-kanak untuk menyertai sesuatu aktiviti dengan lebih seronok dan bersemangat. Kanak-kanak akan mula memahami dan belajar sesuatu kemahiran dalam irama sewaktu mereka melakukan aktiviti seperti melompat. Kepelbagaian irama yang dihasilkan tersebut akan menghasilkan muzik yang menarik. susunan sekata yang mewujudkan pergerakan. Selain itu. bergerak ke kiri dan ke kanan. Ruang dapat didefinisikan sebagai kawasan yang terletak di sekeliling sesuatu objek atau dengan kata lain jarak antara dua objek. Kanak-kanak akan merasa lebih seronok melakukan aktiviti seperti melompat sambil mengikut irama muzik. irama digambarkan sebagai sesuatu susunan sesuatu corak yang berulang. sudah semestinya sesuatu aktiviti itu menjadi hambar dan murid akan merasa cepat bosan. Tanpa kehadiran muzik yakni irama. Mereka juga akan meneroka pergerakan-pergerakan yang lebih kreatif dan menarik apabila wujudnya tindakbalas kanak-kanak tersebut dengan muzik atau irama yang mereka dengar. menepuk tangan.

murid akan memperoleh pengalaman yang baru. Oleh itu. Mereka membina pengetahuan secara aktif. Kanak-kanak di sekolah rendah belajar dalam suasana yang aktif. guru perlulah memahami dan menghayati kurikulum dan menguasai Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual. Kenneth M. Perancangan aktiviti juga perlu diberi tumpuan demi menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran yang 8 .membantu menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih efektif dan seterusnya mencapai matlamat P&P tersebut. Seni Dalam Pendidikan sebenarnya memberi peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka alam sekeliling mereka. Pelaksaan Seni Dalam Pendidikan di sekolah rendah perlulah merentasi semua matapelajaran. kreativiti. pemikiran. Melalui aktiviti yang dilakukan seperti meneroka. Kebolehan guru menyampaikan pengajaran dengan baik dan menggunakan kaedah yang betul dan sesuai dapat memenuhi keperluan.Lansing (1973) dalam bukunya Art. bergerak dan berfikir dalam setiap aktiviti pembelajaran yang mereka lakukan. Pembelajaran secara aktif dan juga melibatkan interaksi sosial amatlah digalakkan. yakni apa yang mereka lihat. Selain itu. Guru mata pelajaran hendaklah melengkapkan diri dengan kemahiran-kemahiran yang diperlukan. Kemahiran guru dalam mengolah sukatan pelajaran dengan menumpukan kepada perkembangan pengetahuan dan peningkatan kemahiran tertentu dengan menggunakan pelbagai pendekatan dan teknik yang sesuai. kanak-kanak boleh meluahkan idea atau perasaan mereka yakni emosi secara bebas dan kreatif. melalui aktiviti seni. kanak-kanak tidak memperoleh sesuatu ilmu pengetahuan melalui cara yang pasif. sentuh. Artist dan Art Education menyatakan bahawa aktviti pendidikan seni yang wujud boleh berfungsi sebagai satu cabang komunikasi. ia mengajar murid untuk menangani dan menguruskan sumber imaginasi. serta emosi dengan lebih efektif dan proaktif. Melalui cara ini. membuat eksperimen dan mengolah bahan. Pengalaman tersebut akan kekal kerana mereka meneroka sendiri dan menggunakan pencaindera mereka untuk menilai apa yang dilakukan. Menurut ahli piskologi kognitif dan ahli teori konsturktivisme. secara tidak langsung.

muzik dan juga pergerakan perlulah digabungkan dengan semaksimum mungkin bagi menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran berlaku dengan berkesan dan kreatif. tubuh badan. Guru boleh membawa kanak-kanak ke taman sains sekolah untuk melihat haiwan peliharaan yang terdapat di situ. Melalui kaedah tersebut iaitu gabungan elemen seni dalam pendidikan. Selain itu. murid Guru hendaklah memainkan peranan diri dengan mereka menggalakkan menggunakan sepenuhnya kelebihan disamping guru menyediakan pelbagai aktiviti yang meransang minat kanakkanak dan memenuhi keperluan murid-murid yang mempunyai kepelbagaian gaya belajar. irama dan seni pergerakan. Kebebasan perlulah diberikan kepada murid untuk mereka menggunakan warna dan mencampurkan untuk mendapatkan hasil yang menarik dan kreatif.dilakukan berkesan. Tiga unsur Seni Dalam Pendidikan iaitu seni visual. Pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah boleh dilaksanakan dengan menggabungjalin mata pelajaran tertentu dengan unsur warna. Mereka tidak terikat dengan cara atau teknik pengajaran yang lama dimana ianya lebih berpusatkan kepada guru. kanak-kanak juga boleh melukis rupa bentuk binatang yang mereka lihat. memasukkan elemen-elemen irama dan dalam masa yang sama menggunakan ruang yang sesuai bagi meransang minda kanak-kanak sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran. saiz dan sebagainya. Bimbingan daripada guru kepada kanak-kanak yang mempunyai masalah perlulah diberikan. Guru perlulah mempunyai pengetahuan tentang bagaimana untuk menggunakan warna dengan baik. membuat catatan tentang ciri-ciri binatang yang dilihat dari aspek warna. Kita dapat lihat dalam pengajaran matapelajaran sains dimana guru akan mengajar tajuk haiwan iaitu haiwan liar dan haiwan peliharaan kepada kanak-kanak. Seterusnya kanak-kanak akan membuat pemerhatian. 9 . murid akan berasa seronok dan gembira serta melakukan aktiviti dengan lebih aktif.

Kesimpulannya.Pelajar juga dapat menggunakan daya imaginasi dan ingatan mereka dalam menghasilkan lukisan dan seterusnya dapat meningkatkan daya kreativiti mereka. satu sesi pengajaran dan pembelajaran yang kondusif dan berkesan dapat dijalankan. satu sesi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan akan dapat dihasilkan oleh guru. Seni Dalam Pendidikan merupakan satu mata pelajaran yang unik kerana ia mampu digunakan dalam mata pelajaran lain sekiranya digunakan pada waktu dan masa yang sesuai. Dengan itu. Setelah kajian yang dilakukan telah selesai dijalankan. mata pelajaran Seni Dalam Pendidikan dapat mewujudkan pembelajaran yang optimum. guru boleh mengarahkan murid untuk membentangkan dapatan kajian yang mereka telah perolehi. bersepadu. Setiap kumpulan boleh menggunakan setiap ruang yang ada dalam kelas dengan semaksimum mungkin dan menjalinkan bersama kreativiti mereka bagi menjadikan pembentangan tersebut menarik dan kreatif. 10 . Pembentangan boleh dilakukan secara berkumpulan. Oleh itu. dan menyeronokkan sekiranya guru pandai mengaplikasikan mata pelajaran ini dalam mata pelajaran tersebut mahupun mata pelajaran lain.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful