PENULISAN AKEDEMIK Berdasarkan data yang dikumpul di atas, bincangkan sejauh mana mata pelajaran Seni Dalam Pendidikan

dapat mewujudkan pembelajaran yang optimum, bersepadu, menyeronokkan , dalam aplikasi pengajaran dan pembelajaran.

Seni Dalam Pendidikan (SDP) memainkan peranan penting ke arah pembentukkan perkembangan kanak-kanak melalui peningkatan daya persepsi, estetika dan kreativiti. Ia sebenarnya bermatlamat untuk melahirkan individu yang berbudaya dengan mengamalkan pertimbangan kesenian, berjiwa kreatif, inovatif, inventif dan mempunyai jati diri yang tinggi. Pengabungan tiga jenis seni yang terdiri seni visual, seni muzik dan seni pergerakan akan membantu pembentukan insan yang holistik sejajar dengan gagasan yang ingin membentuk mentaliti kelas pertama. Beberapa tokoh ilmuan hebat telah memberikan pandangan yang menyokong bahawa seni dalam pendidikan memberikan manfaat dari segi jangka masa panjang. Teori konstruktivisme oleh Jean Piaget mengetengahkan pendapat bahawa kanak-kanak membina pengetahuan secara aktif. Seni Dalam Pendidikan boleh dijadikan sebagai wadah untuk membolehkan murid

mengekspresikan idea secara bebas dan kreatif. Mereka boleh meneroka dunia mereka dengan membina pengetahuan berdasarkan unsur seni yang diterapkan. Teori Kecerdasan Manusia (1983) oleh Howard Gardner pula

mengutarakan terdapat tujuh jenis kecerdasan yang seharusnya disuburkan. Pengabungan kesuburan dapat menangani masalah penyuburan kecerdasan minda kanak-kanak seterusnya dapat menjana kecerdasan minda murid dengan lebih menyeluruh. Howard Gardener juga berpendapat bahawa pendekatan yang berintegrasi terhadap pelbagai jenis kecerdasan memudahkan penerimaan pemikiran murid kepada yang lebih kreatif.

1

Menurut Dr. Antara peranan Seni Dalam Pendidikan ialah menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran sesuatu matapelajaran menjadi lebih seronok. Ia mengawal segala pergerakan otot kecil mahupun otot besar di dalam tubuh badan manusia supaya manusia boleh melakukan sebarang pergerakkan. Selain itu ia juga memotivasikan guru untuk menjadi lebih kreatif. menulis dan mengira. berketrampilan dan professional. murid akan berasa lebih selesa dan lebih mudah untuk memahami sesuatu tajuk yang diajar. peka. asas pendidikan di rujuk sebagai “3R” iaitu membaca. Selain itu ia membantu guru itu sendiri untuk memahami diri sendiri. inovatif. Bahagian otak pada tubuh badan manusia amat penting. Seni Dalam Pendidikan akan menjadikan mata pelajaran yang dipelajari oleh murid di sekolah menjadi lebih seronok. Pengajaran yang dilaksanakan dengan menggabungjalin pelbagai unsur seni dan berbeza dari kaedah pengajaran tradisional yang hanya menggunakan kapur dan papan tulis sebagai media dalam penyampaian maklumat dapat menjadikan murid berasa lebih seronok. Kemudian ia juga membantu perkembangan insan secara seimbang dan menyeluruh. Seni sememangnya memainkan banyak peranan dalam pendidikan.Hermann (1991) didalam “Quadrant Concept” yang men gkaji perkembangan otak kanan dan kiri menyatakan bahawa seni membantu pemikiran rasional dan intuitif seseorang individu. Sharifah Norul Akmar Syed Zamri (2006). Penggunaan huruf. Seni Muzik dan Seni Pergerakan. Selain itu. keupayaan otak kiri dan kanan dapat dijana dengan baik sekiranya seni diterapkan dalam sebarang tindakan pemikiran. Murid pada 2 . berpersonaliti yang seimbang. Kemudian ia juga membantu perkembangan intelek terutamanya dari aspek menyelesaikan masalah. Terdapat 3 bidang utama dalam mata pelajaran ini iaitu Seni Visual. “R” adalah satu perkataan yang sesuai digunakan dalam Bahasa Inggeris tetapi mungkin tidak dalam Bahasa Melayu. Seni perlu dijadikan “R” keempat atau literasi asas kerana Seni dalam Pendidikan memainkan peranan yang penting dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Menurut Hermann juga .

Denagn itu. Murid-murid mahukan dirinya diterima sebagai anggota sebuah kelompok dan pada masa yang sama memerlukan kasih sayang. Dalam kegiatan Seni Dalam Pendidikan. secara amnya. Bukan itu sahaja. Aksi-aksi yang terdapat dalam Seni Dalam Penidikan merangkumi aktiviti seni visual.zaman moden kini lebih celik dan bijak dalam menilai. Mereka sudah bersedia untuk diajar dengan gaya guru yang lebih moden yang menerapkan kaedah dan strategi pengajaran yang lebih efisyen. apabila semua murid berpeluang menyertai aktiviti–aktiviti yang sesuai dengan minat dan kebolehan mereka. kebanyakan aktiviti Seni Dalam Pendidikan tidak dapat mengelak murid-murid daripada melibatkan diri dalam kegiatan yang berunsur kerjasama. 3 . Aktiviti berkelompok menuntut setiap individu bergerak dan berinteraksi secara bekerjasama untuk mencapai kejayaan bersama. dengan terbinanya perhubungan mesra ia dapat mewujudkan suasana yang harmoni dan menyebabkan murid merasakan bahawa guru dan rakan-rakan prihatin terhdap dirinya dan menghargai bakat yang dimiliki oleh mereka. Bukan itu sahaja. keperluan untuk belaian sekurang-kurangnya dipenuhi melalui pujian dan galakan yang diberi sebaik sahaja mereka mempersembahkan aktiviti yang menarik. satu kelompok murid yang produktif akan berjaya dihasilkan hasil daripada penerapan nilai-nilai seni semsa melakukan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Natijahnya. satu perhubungan mesra antara murid dengan murid serta murid dengan guru dapat diwujudkan. muzik dan pergerakan mempunyai titik tolak interaksi sosial yang terjalin melalui deria sentuh. Murid akan memliki sifat daya saing yang positif yang dapat membina intelek serta membawa murid kepada satu tahap kematangan yang sepatutunya. maka akan terbentuk satu situasi ideal yang dapat memenuhi kedua-dua matlamat sosial iaitu kemilikan dan keinginan diterima sebagai anggota kelompok. Di samping itu.

Pengintegrasian ini akan memperkukuhkan dan memantapkan lagi kefahaman pelajar tentang tajuk-tajuk yang diajar oleh guru. muzik dan pergerakan perlu diintegrasikan kerana ketiga-tiga subjek ini mempunyai motif dan peranan yang sama. bebas daripada tekanan emosi dan membina kecekalan dalam menghadapi persaingan dan cabaran. Perasaan merupakan reaksi badan terhadap rangsangan yang diterima sama ada ia bersedia atau tidak. perasaan juga mungkin dapat memberikan sumber manfaat dan kerugian kepada seseorang. Seni Dalam Pendidikan berperanan sebagai satu medium untuk murid menjalani proses penerokaan semasa dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pengalaman meneroka juga merupakan sesuatu situasi pembelajaran. Oleh itu. penerokaan dapat ditakrifkan sebagai penyelidikan yang bertujuan untuk mengetahui sesuatu yang belum diketahui. Lantaran itu. Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (1996). peranan Seni Dalam Pendidikan tidak boleh dipertikaikan lagi. menyelidik dan mencipta menggunakan pelbagai idea dan bahan. Disamping itu. negara kita Malaysia. Guru boleh mendapat tahu perasaan sebenar murid melalui tingkah laku yang dipamerkan. setiap aktiviti yang dilakukan perlulah ada keyakinan supaya dapat menjamin keberkesanannya. Seni Dalam Pendidikan menjadi medium untuk murid meluahan perasaan serta membina keyakinan pada aras yang tinggi. Penerokaan terbahagi kepada tiga kategori iaitu alat dan bahan. Oleh yang demikian. akan sentiasa mempunyai sumber tenaga kerja yang berpotensi tinggi serta mampu berdaya saing dengan negara maju di luar sana. Namun begitu. proses ini memerlukan pelbagai bahan dan kaedah. Meneroka dijalankan dengan membuat eksperimen. Penerokaan dapat dilaksanakan dengan cara menjelajah. cara pengelohan dan manipulasi serta idea dan isi kandungan. Murid yang menyertai aktiviti-aktiviti seperti permainan boleh mewujudkan suasana keriangan. 4 . Kesemua bidang Seni Dalam Pendidikan iaitu seni visual. Di samping itu.Selain itu juga. Individu yang mempunyai keyakinan diri yang tinggi dapat melakukan aktiviti tanpa rasa segan atau bimbang mengenai pandangan orang lain terhadap dirinya.

kinestetik badan. nyanyian. Selain itu. sajak. 5 . interpersonal. emosi. rohani. intelek dan juga sosial sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). muzik. ianya juga bermatlamat untuk menyediakan guru pelatih dengan pengetahuan dan juga kemahiran untuk mengintegrasikan aktiviti seni visual. Ruang lingkup seni visual hanya lebih melibatkan lukisan. Di samping itu. Elemen-elemen tersebut ialah seni visual. seseorang guru boleh mengajar muridnya menggunakan pelbagai elemen seni mengikut kretiviti seseorang itu. seni pergerakan dan juga seni muzik. intra personal. naturalis. syair. Seni Dalam Pendidikan (SDP) diwujudkan bagi membantu perkembangan individu seimbang sama ada dari aspek jasmani. kecerdasan verbal-linguistik. seni pergerakan dan juga seni muzik dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam mata pelajaran yang lain. aplikasi seni dalam pengajaran dapat digunakan bagi menarik minat murid mengikuti proses pembelajaran di samping dapat meransang minat murid untuk memberikan fokus yang sepenuhnya kepada isi pelajaran. Oleh itu. dan eksistensialis. ruang visual.Seni Dalam Pendidikan boleh diaplikasikan di dalam pembelajaran mata pelajaran lain agar ia dapat mewujudkan pembelajaran yang optimum. Teori Kecerdasan Pelbagai oleh Howard Gardner juga telah menyokong agar seni diberi peranan yang lebih penting dalam kurikulum kerana menurutnya. bersepadu dan menyeronokkan. pantun. manusia memperolehi pengetahuan melalui kecerdasan yang pelbagai antaranya kecerdasan logik–matematik. manakala seni pergerakan melibatkan penggunaan ruang dalam sesuatu aktiviti dan seni muzik pula lebih kepada interpretasi seseorang terhadap muzik yang didengari. Aplikasi seni di dalam pengajaran juga dapat memperkembangkan kemahiran meneroka dan pengalaman yang tersediri kepada setiap murid. Seni dalam pendidikan merupakan sesuatu yang baru dan ianya menggabungkan tiga elemen penting. Aplikasi seni dalam pengajaran ialah melakukan aktiviti yang berkaitan dengan seni seperti lakonan. dan lain-lain lagi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Hal ini demikian kerana.

Contoh yang terdekat yang dapat kita lihat ialah seperti warna hijau yang terdapat pada daun. Tanpa irama maka tidak lengkaplah muzik. Warna juga turut digunakan dalam seni pendidikan iaitu dalam komponen Pendidikan Seni Visual. semangat keberanian dan juga keceriaan dalam diri seseorang. Dengan wujudnya unsur-unsur ini.Irama. yang ada hanya warna hitam dan putih yang semestinya akan menghasilkan kehidupan yang bosan dan tidak menarik. warna warni yang terdapat pada pelangi dan juga sebagainya. Terdapat juga warna panas dalam seni visual. Muzik tidak dapat berdiri dengan sempurna. Tanpa warna kehidupan akan menjadi tidak bermakna kerana tiada kepelbagaian warna. Warna yang digunakan memberi kesan terhadap personaliti. Warna dapat dibahagikan kepada tiga yang utama iaitu warna primer. bunyi tapak kaki. Kesemua warna ini sebenarnya wujud disekeliling kita. warna dan juga pergerakan merupakan elemen yang sentiasa wujud di sekeliling kanak-kanak. Irama yang menarik dalam sesuatu muzik akan mempengaruhi seseorang untuk mendengar muzik tersebut berulang kali. Irama dapat dinyatakan sebagai sesuatu atau rentak yang berlaku secara berulang. bunyi titisan air di sinki dan sebagainya. kita semestinya akan menemui pelbagai irama. Irama merupakan elemen pelengkap dalam seni muzik. Sebagai contohnya. warna merah yang menggambarkan perasaan marah. budaya dan juga psikologi seseorang. Sebagai contohnya. Semua ini merupakan irama 6 . warna sekunder dan juga tertier. Dalam kehidupan seharian. Sesuatu irama itu boleh dinikmati sewaktu kita mendengar muzik. Penggunaan warna juga turut memberi kesan kepada manusia. semestinya tanggapan yang wujud ialah dia seorang berani kerana memilih warna tersebut sebagai pilihan. kanak-kanak dapat mempelajari sesuatu yang baru disekeliling mereka dengan lebih seronok dan lebih berkesan. bunyi degupan jantung. Warna merupakan elemen yang tidak kurang penting dalam kehidupan. Mereka juga digalakkan mencuba untuk meneroka sesuatu yang baru dengan dibantu oleh guru sebagai pembimbing. Ini dapat dikaitkan jika seseorang individu itu mengenakan pakaian yang berwarna terang seperti oren dan merah.

menari. bergerak ke kiri dan ke kanan. Tanpa kehadiran muzik yakni irama. Dalam pendidikan seni. Ini dapat dilihat ketika mereka berkawad. Ini secara tidak langsung 7 . bijak dan sempurna akan mewujudkan keselesaan dan menjadikan ruang tersebut lebih selamat. Kepelbagaian irama yang dihasilkan tersebut akan menghasilkan muzik yang menarik. kecerdasan ruang melibatkan kebolehan melihat dunia “visual spatial” dengan lebih tepat. selesa dan berkesan. Bilik darjah perlu disusun dengan baik bagi memastikan terdapat ruang yang cukup untuk guru dan juga pelajar melakukan aktiviti dengan selamat. Ruang dapat didefinisikan sebagai kawasan yang terletak di sekeliling sesuatu objek atau dengan kata lain jarak antara dua objek. Kanak-kanak akan merasa lebih seronok melakukan aktiviti seperti melompat sambil mengikut irama muzik. Ruang juga merupakan elemen dalam mata pelajaran Seni Dalam Pendidikan. Sebenarnya irama dapat meransang minda kanak-kanak untuk memberikan tumpuan apa yang sedang dilakukan. Menurut Howard Gardner (1983). Kanak-kanak juga mampu menghasilkan irama mereka sendiri. mengetuk meja dan sebagainya. kehadiran Irama dalam aktiviti yang dilakukan secara tidak langsung menarik minat kanak-kanak untuk menyertai sesuatu aktiviti dengan lebih seronok dan bersemangat.yang wujud disekeliling kita tanpa kita sedari dan kebanyakan ianya berlaku setiap masa. Mereka juga akan meneroka pergerakan-pergerakan yang lebih kreatif dan menarik apabila wujudnya tindakbalas kanak-kanak tersebut dengan muzik atau irama yang mereka dengar. Penggunaan ruang yang baik. Kanak-kanak akan mula memahami dan belajar sesuatu kemahiran dalam irama sewaktu mereka melakukan aktiviti seperti melompat. sudah semestinya sesuatu aktiviti itu menjadi hambar dan murid akan merasa cepat bosan. melukis corak dan sebagainya. Dalam pergerakan kita seharian. irama digambarkan sebagai sesuatu susunan sesuatu corak yang berulang. kita memerlukan ruang untuk bergerak dengan baik dan sempurna. susunan sekata yang mewujudkan pergerakan. menepuk tangan. Selain itu.

pemikiran. yakni apa yang mereka lihat. Melalui cara ini. murid akan memperoleh pengalaman yang baru. membuat eksperimen dan mengolah bahan. kanak-kanak tidak memperoleh sesuatu ilmu pengetahuan melalui cara yang pasif. bergerak dan berfikir dalam setiap aktiviti pembelajaran yang mereka lakukan.membantu menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih efektif dan seterusnya mencapai matlamat P&P tersebut. Mereka membina pengetahuan secara aktif. serta emosi dengan lebih efektif dan proaktif.Lansing (1973) dalam bukunya Art. ia mengajar murid untuk menangani dan menguruskan sumber imaginasi. Kenneth M. Melalui aktiviti yang dilakukan seperti meneroka. kanak-kanak boleh meluahkan idea atau perasaan mereka yakni emosi secara bebas dan kreatif. Kebolehan guru menyampaikan pengajaran dengan baik dan menggunakan kaedah yang betul dan sesuai dapat memenuhi keperluan. sentuh. Perancangan aktiviti juga perlu diberi tumpuan demi menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran yang 8 . Seni Dalam Pendidikan sebenarnya memberi peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka alam sekeliling mereka. Kemahiran guru dalam mengolah sukatan pelajaran dengan menumpukan kepada perkembangan pengetahuan dan peningkatan kemahiran tertentu dengan menggunakan pelbagai pendekatan dan teknik yang sesuai. Selain itu. kreativiti. Pelaksaan Seni Dalam Pendidikan di sekolah rendah perlulah merentasi semua matapelajaran. Oleh itu. Pembelajaran secara aktif dan juga melibatkan interaksi sosial amatlah digalakkan. Artist dan Art Education menyatakan bahawa aktviti pendidikan seni yang wujud boleh berfungsi sebagai satu cabang komunikasi. melalui aktiviti seni. Pengalaman tersebut akan kekal kerana mereka meneroka sendiri dan menggunakan pencaindera mereka untuk menilai apa yang dilakukan. secara tidak langsung. Guru mata pelajaran hendaklah melengkapkan diri dengan kemahiran-kemahiran yang diperlukan. Menurut ahli piskologi kognitif dan ahli teori konsturktivisme. Kanak-kanak di sekolah rendah belajar dalam suasana yang aktif. guru perlulah memahami dan menghayati kurikulum dan menguasai Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual.

muzik dan juga pergerakan perlulah digabungkan dengan semaksimum mungkin bagi menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran berlaku dengan berkesan dan kreatif. 9 . Kebebasan perlulah diberikan kepada murid untuk mereka menggunakan warna dan mencampurkan untuk mendapatkan hasil yang menarik dan kreatif. murid akan berasa seronok dan gembira serta melakukan aktiviti dengan lebih aktif. saiz dan sebagainya. tubuh badan. Guru boleh membawa kanak-kanak ke taman sains sekolah untuk melihat haiwan peliharaan yang terdapat di situ. Kita dapat lihat dalam pengajaran matapelajaran sains dimana guru akan mengajar tajuk haiwan iaitu haiwan liar dan haiwan peliharaan kepada kanak-kanak. Selain itu. membuat catatan tentang ciri-ciri binatang yang dilihat dari aspek warna. murid Guru hendaklah memainkan peranan diri dengan mereka menggalakkan menggunakan sepenuhnya kelebihan disamping guru menyediakan pelbagai aktiviti yang meransang minat kanakkanak dan memenuhi keperluan murid-murid yang mempunyai kepelbagaian gaya belajar. Guru perlulah mempunyai pengetahuan tentang bagaimana untuk menggunakan warna dengan baik. Seterusnya kanak-kanak akan membuat pemerhatian. Tiga unsur Seni Dalam Pendidikan iaitu seni visual. Mereka tidak terikat dengan cara atau teknik pengajaran yang lama dimana ianya lebih berpusatkan kepada guru. irama dan seni pergerakan.dilakukan berkesan. Pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah boleh dilaksanakan dengan menggabungjalin mata pelajaran tertentu dengan unsur warna. kanak-kanak juga boleh melukis rupa bentuk binatang yang mereka lihat. Bimbingan daripada guru kepada kanak-kanak yang mempunyai masalah perlulah diberikan. Melalui kaedah tersebut iaitu gabungan elemen seni dalam pendidikan. memasukkan elemen-elemen irama dan dalam masa yang sama menggunakan ruang yang sesuai bagi meransang minda kanak-kanak sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran.

bersepadu. Seni Dalam Pendidikan merupakan satu mata pelajaran yang unik kerana ia mampu digunakan dalam mata pelajaran lain sekiranya digunakan pada waktu dan masa yang sesuai. Setiap kumpulan boleh menggunakan setiap ruang yang ada dalam kelas dengan semaksimum mungkin dan menjalinkan bersama kreativiti mereka bagi menjadikan pembentangan tersebut menarik dan kreatif.Pelajar juga dapat menggunakan daya imaginasi dan ingatan mereka dalam menghasilkan lukisan dan seterusnya dapat meningkatkan daya kreativiti mereka. dan menyeronokkan sekiranya guru pandai mengaplikasikan mata pelajaran ini dalam mata pelajaran tersebut mahupun mata pelajaran lain. Kesimpulannya. 10 . guru boleh mengarahkan murid untuk membentangkan dapatan kajian yang mereka telah perolehi. Pembentangan boleh dilakukan secara berkumpulan. satu sesi pengajaran dan pembelajaran yang kondusif dan berkesan dapat dijalankan. mata pelajaran Seni Dalam Pendidikan dapat mewujudkan pembelajaran yang optimum. Dengan itu. satu sesi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan akan dapat dihasilkan oleh guru. Setelah kajian yang dilakukan telah selesai dijalankan. Oleh itu.