PENULISAN AKEDEMIK Berdasarkan data yang dikumpul di atas, bincangkan sejauh mana mata pelajaran Seni Dalam Pendidikan

dapat mewujudkan pembelajaran yang optimum, bersepadu, menyeronokkan , dalam aplikasi pengajaran dan pembelajaran.

Seni Dalam Pendidikan (SDP) memainkan peranan penting ke arah pembentukkan perkembangan kanak-kanak melalui peningkatan daya persepsi, estetika dan kreativiti. Ia sebenarnya bermatlamat untuk melahirkan individu yang berbudaya dengan mengamalkan pertimbangan kesenian, berjiwa kreatif, inovatif, inventif dan mempunyai jati diri yang tinggi. Pengabungan tiga jenis seni yang terdiri seni visual, seni muzik dan seni pergerakan akan membantu pembentukan insan yang holistik sejajar dengan gagasan yang ingin membentuk mentaliti kelas pertama. Beberapa tokoh ilmuan hebat telah memberikan pandangan yang menyokong bahawa seni dalam pendidikan memberikan manfaat dari segi jangka masa panjang. Teori konstruktivisme oleh Jean Piaget mengetengahkan pendapat bahawa kanak-kanak membina pengetahuan secara aktif. Seni Dalam Pendidikan boleh dijadikan sebagai wadah untuk membolehkan murid

mengekspresikan idea secara bebas dan kreatif. Mereka boleh meneroka dunia mereka dengan membina pengetahuan berdasarkan unsur seni yang diterapkan. Teori Kecerdasan Manusia (1983) oleh Howard Gardner pula

mengutarakan terdapat tujuh jenis kecerdasan yang seharusnya disuburkan. Pengabungan kesuburan dapat menangani masalah penyuburan kecerdasan minda kanak-kanak seterusnya dapat menjana kecerdasan minda murid dengan lebih menyeluruh. Howard Gardener juga berpendapat bahawa pendekatan yang berintegrasi terhadap pelbagai jenis kecerdasan memudahkan penerimaan pemikiran murid kepada yang lebih kreatif.

1

Terdapat 3 bidang utama dalam mata pelajaran ini iaitu Seni Visual. keupayaan otak kiri dan kanan dapat dijana dengan baik sekiranya seni diterapkan dalam sebarang tindakan pemikiran.Hermann (1991) didalam “Quadrant Concept” yang men gkaji perkembangan otak kanan dan kiri menyatakan bahawa seni membantu pemikiran rasional dan intuitif seseorang individu. Seni perlu dijadikan “R” keempat atau literasi asas kerana Seni dalam Pendidikan memainkan peranan yang penting dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Penggunaan huruf. Bahagian otak pada tubuh badan manusia amat penting. “R” adalah satu perkataan yang sesuai digunakan dalam Bahasa Inggeris tetapi mungkin tidak dalam Bahasa Melayu. Selain itu ia juga memotivasikan guru untuk menjadi lebih kreatif. murid akan berasa lebih selesa dan lebih mudah untuk memahami sesuatu tajuk yang diajar. Sharifah Norul Akmar Syed Zamri (2006). berpersonaliti yang seimbang. menulis dan mengira. Menurut Hermann juga . asas pendidikan di rujuk sebagai “3R” iaitu membaca. Antara peranan Seni Dalam Pendidikan ialah menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran sesuatu matapelajaran menjadi lebih seronok. Selain itu ia membantu guru itu sendiri untuk memahami diri sendiri. Selain itu. Seni Muzik dan Seni Pergerakan. Menurut Dr. Kemudian ia juga membantu perkembangan intelek terutamanya dari aspek menyelesaikan masalah. Seni Dalam Pendidikan akan menjadikan mata pelajaran yang dipelajari oleh murid di sekolah menjadi lebih seronok. Kemudian ia juga membantu perkembangan insan secara seimbang dan menyeluruh. inovatif. Seni sememangnya memainkan banyak peranan dalam pendidikan. peka. Pengajaran yang dilaksanakan dengan menggabungjalin pelbagai unsur seni dan berbeza dari kaedah pengajaran tradisional yang hanya menggunakan kapur dan papan tulis sebagai media dalam penyampaian maklumat dapat menjadikan murid berasa lebih seronok. Ia mengawal segala pergerakan otot kecil mahupun otot besar di dalam tubuh badan manusia supaya manusia boleh melakukan sebarang pergerakkan. Murid pada 2 . berketrampilan dan professional.

secara amnya. apabila semua murid berpeluang menyertai aktiviti–aktiviti yang sesuai dengan minat dan kebolehan mereka. Di samping itu. Mereka sudah bersedia untuk diajar dengan gaya guru yang lebih moden yang menerapkan kaedah dan strategi pengajaran yang lebih efisyen. Bukan itu sahaja. Murid-murid mahukan dirinya diterima sebagai anggota sebuah kelompok dan pada masa yang sama memerlukan kasih sayang. Denagn itu.zaman moden kini lebih celik dan bijak dalam menilai. maka akan terbentuk satu situasi ideal yang dapat memenuhi kedua-dua matlamat sosial iaitu kemilikan dan keinginan diterima sebagai anggota kelompok. Natijahnya. Aksi-aksi yang terdapat dalam Seni Dalam Penidikan merangkumi aktiviti seni visual. 3 . Dalam kegiatan Seni Dalam Pendidikan. muzik dan pergerakan mempunyai titik tolak interaksi sosial yang terjalin melalui deria sentuh. kebanyakan aktiviti Seni Dalam Pendidikan tidak dapat mengelak murid-murid daripada melibatkan diri dalam kegiatan yang berunsur kerjasama. Bukan itu sahaja. Aktiviti berkelompok menuntut setiap individu bergerak dan berinteraksi secara bekerjasama untuk mencapai kejayaan bersama. satu kelompok murid yang produktif akan berjaya dihasilkan hasil daripada penerapan nilai-nilai seni semsa melakukan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Murid akan memliki sifat daya saing yang positif yang dapat membina intelek serta membawa murid kepada satu tahap kematangan yang sepatutunya. keperluan untuk belaian sekurang-kurangnya dipenuhi melalui pujian dan galakan yang diberi sebaik sahaja mereka mempersembahkan aktiviti yang menarik. satu perhubungan mesra antara murid dengan murid serta murid dengan guru dapat diwujudkan. dengan terbinanya perhubungan mesra ia dapat mewujudkan suasana yang harmoni dan menyebabkan murid merasakan bahawa guru dan rakan-rakan prihatin terhdap dirinya dan menghargai bakat yang dimiliki oleh mereka.

Perasaan merupakan reaksi badan terhadap rangsangan yang diterima sama ada ia bersedia atau tidak. Individu yang mempunyai keyakinan diri yang tinggi dapat melakukan aktiviti tanpa rasa segan atau bimbang mengenai pandangan orang lain terhadap dirinya. Namun begitu. Lantaran itu.Selain itu juga. akan sentiasa mempunyai sumber tenaga kerja yang berpotensi tinggi serta mampu berdaya saing dengan negara maju di luar sana. Meneroka dijalankan dengan membuat eksperimen. Disamping itu. Pengintegrasian ini akan memperkukuhkan dan memantapkan lagi kefahaman pelajar tentang tajuk-tajuk yang diajar oleh guru. Di samping itu. perasaan juga mungkin dapat memberikan sumber manfaat dan kerugian kepada seseorang. setiap aktiviti yang dilakukan perlulah ada keyakinan supaya dapat menjamin keberkesanannya. Pengalaman meneroka juga merupakan sesuatu situasi pembelajaran. 4 . Penerokaan dapat dilaksanakan dengan cara menjelajah. Oleh itu. cara pengelohan dan manipulasi serta idea dan isi kandungan. menyelidik dan mencipta menggunakan pelbagai idea dan bahan. peranan Seni Dalam Pendidikan tidak boleh dipertikaikan lagi. muzik dan pergerakan perlu diintegrasikan kerana ketiga-tiga subjek ini mempunyai motif dan peranan yang sama. Penerokaan terbahagi kepada tiga kategori iaitu alat dan bahan. penerokaan dapat ditakrifkan sebagai penyelidikan yang bertujuan untuk mengetahui sesuatu yang belum diketahui. Guru boleh mendapat tahu perasaan sebenar murid melalui tingkah laku yang dipamerkan. Murid yang menyertai aktiviti-aktiviti seperti permainan boleh mewujudkan suasana keriangan. Oleh yang demikian. Kesemua bidang Seni Dalam Pendidikan iaitu seni visual. Seni Dalam Pendidikan menjadi medium untuk murid meluahan perasaan serta membina keyakinan pada aras yang tinggi. Seni Dalam Pendidikan berperanan sebagai satu medium untuk murid menjalani proses penerokaan semasa dalam proses pengajaran dan pembelajaran. negara kita Malaysia. bebas daripada tekanan emosi dan membina kecekalan dalam menghadapi persaingan dan cabaran. Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (1996). proses ini memerlukan pelbagai bahan dan kaedah.

kinestetik badan. rohani. dan eksistensialis. aplikasi seni dalam pengajaran dapat digunakan bagi menarik minat murid mengikuti proses pembelajaran di samping dapat meransang minat murid untuk memberikan fokus yang sepenuhnya kepada isi pelajaran. muzik. dan lain-lain lagi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Elemen-elemen tersebut ialah seni visual. Oleh itu. manakala seni pergerakan melibatkan penggunaan ruang dalam sesuatu aktiviti dan seni muzik pula lebih kepada interpretasi seseorang terhadap muzik yang didengari. seni pergerakan dan juga seni muzik. syair. seni pergerakan dan juga seni muzik dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam mata pelajaran yang lain. Seni dalam pendidikan merupakan sesuatu yang baru dan ianya menggabungkan tiga elemen penting. Selain itu. naturalis. Seni Dalam Pendidikan (SDP) diwujudkan bagi membantu perkembangan individu seimbang sama ada dari aspek jasmani. Ruang lingkup seni visual hanya lebih melibatkan lukisan.Seni Dalam Pendidikan boleh diaplikasikan di dalam pembelajaran mata pelajaran lain agar ia dapat mewujudkan pembelajaran yang optimum. bersepadu dan menyeronokkan. emosi. Hal ini demikian kerana. manusia memperolehi pengetahuan melalui kecerdasan yang pelbagai antaranya kecerdasan logik–matematik. nyanyian. ruang visual. 5 . ianya juga bermatlamat untuk menyediakan guru pelatih dengan pengetahuan dan juga kemahiran untuk mengintegrasikan aktiviti seni visual. intelek dan juga sosial sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). sajak. kecerdasan verbal-linguistik. Aplikasi seni di dalam pengajaran juga dapat memperkembangkan kemahiran meneroka dan pengalaman yang tersediri kepada setiap murid. interpersonal. pantun. Di samping itu. Teori Kecerdasan Pelbagai oleh Howard Gardner juga telah menyokong agar seni diberi peranan yang lebih penting dalam kurikulum kerana menurutnya. intra personal. Aplikasi seni dalam pengajaran ialah melakukan aktiviti yang berkaitan dengan seni seperti lakonan. seseorang guru boleh mengajar muridnya menggunakan pelbagai elemen seni mengikut kretiviti seseorang itu.

budaya dan juga psikologi seseorang. warna dan juga pergerakan merupakan elemen yang sentiasa wujud di sekeliling kanak-kanak. semestinya tanggapan yang wujud ialah dia seorang berani kerana memilih warna tersebut sebagai pilihan. Irama dapat dinyatakan sebagai sesuatu atau rentak yang berlaku secara berulang. Dalam kehidupan seharian. Warna merupakan elemen yang tidak kurang penting dalam kehidupan. bunyi titisan air di sinki dan sebagainya. Kesemua warna ini sebenarnya wujud disekeliling kita. Penggunaan warna juga turut memberi kesan kepada manusia. warna warni yang terdapat pada pelangi dan juga sebagainya. Sesuatu irama itu boleh dinikmati sewaktu kita mendengar muzik. Sebagai contohnya. Muzik tidak dapat berdiri dengan sempurna. Semua ini merupakan irama 6 . warna sekunder dan juga tertier. Irama merupakan elemen pelengkap dalam seni muzik.Irama. semangat keberanian dan juga keceriaan dalam diri seseorang. Ini dapat dikaitkan jika seseorang individu itu mengenakan pakaian yang berwarna terang seperti oren dan merah. Warna yang digunakan memberi kesan terhadap personaliti. Mereka juga digalakkan mencuba untuk meneroka sesuatu yang baru dengan dibantu oleh guru sebagai pembimbing. Irama yang menarik dalam sesuatu muzik akan mempengaruhi seseorang untuk mendengar muzik tersebut berulang kali. kanak-kanak dapat mempelajari sesuatu yang baru disekeliling mereka dengan lebih seronok dan lebih berkesan. Tanpa irama maka tidak lengkaplah muzik. bunyi tapak kaki. yang ada hanya warna hitam dan putih yang semestinya akan menghasilkan kehidupan yang bosan dan tidak menarik. Contoh yang terdekat yang dapat kita lihat ialah seperti warna hijau yang terdapat pada daun. Terdapat juga warna panas dalam seni visual. bunyi degupan jantung. warna merah yang menggambarkan perasaan marah. Tanpa warna kehidupan akan menjadi tidak bermakna kerana tiada kepelbagaian warna. Warna juga turut digunakan dalam seni pendidikan iaitu dalam komponen Pendidikan Seni Visual. Sebagai contohnya. Dengan wujudnya unsur-unsur ini. kita semestinya akan menemui pelbagai irama. Warna dapat dibahagikan kepada tiga yang utama iaitu warna primer.

Kanak-kanak juga mampu menghasilkan irama mereka sendiri. Kepelbagaian irama yang dihasilkan tersebut akan menghasilkan muzik yang menarik. menari. Kanak-kanak akan merasa lebih seronok melakukan aktiviti seperti melompat sambil mengikut irama muzik. kecerdasan ruang melibatkan kebolehan melihat dunia “visual spatial” dengan lebih tepat. Selain itu. Dalam pergerakan kita seharian. Sebenarnya irama dapat meransang minda kanak-kanak untuk memberikan tumpuan apa yang sedang dilakukan. Ruang juga merupakan elemen dalam mata pelajaran Seni Dalam Pendidikan. kita memerlukan ruang untuk bergerak dengan baik dan sempurna. Ruang dapat didefinisikan sebagai kawasan yang terletak di sekeliling sesuatu objek atau dengan kata lain jarak antara dua objek. menepuk tangan. susunan sekata yang mewujudkan pergerakan. Dalam pendidikan seni. Tanpa kehadiran muzik yakni irama. mengetuk meja dan sebagainya. selesa dan berkesan. bergerak ke kiri dan ke kanan. Kanak-kanak akan mula memahami dan belajar sesuatu kemahiran dalam irama sewaktu mereka melakukan aktiviti seperti melompat. Mereka juga akan meneroka pergerakan-pergerakan yang lebih kreatif dan menarik apabila wujudnya tindakbalas kanak-kanak tersebut dengan muzik atau irama yang mereka dengar. melukis corak dan sebagainya. Ini dapat dilihat ketika mereka berkawad. Penggunaan ruang yang baik. Ini secara tidak langsung 7 . bijak dan sempurna akan mewujudkan keselesaan dan menjadikan ruang tersebut lebih selamat. sudah semestinya sesuatu aktiviti itu menjadi hambar dan murid akan merasa cepat bosan. Menurut Howard Gardner (1983). Bilik darjah perlu disusun dengan baik bagi memastikan terdapat ruang yang cukup untuk guru dan juga pelajar melakukan aktiviti dengan selamat. kehadiran Irama dalam aktiviti yang dilakukan secara tidak langsung menarik minat kanak-kanak untuk menyertai sesuatu aktiviti dengan lebih seronok dan bersemangat.yang wujud disekeliling kita tanpa kita sedari dan kebanyakan ianya berlaku setiap masa. irama digambarkan sebagai sesuatu susunan sesuatu corak yang berulang.

guru perlulah memahami dan menghayati kurikulum dan menguasai Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual. serta emosi dengan lebih efektif dan proaktif. Kemahiran guru dalam mengolah sukatan pelajaran dengan menumpukan kepada perkembangan pengetahuan dan peningkatan kemahiran tertentu dengan menggunakan pelbagai pendekatan dan teknik yang sesuai. murid akan memperoleh pengalaman yang baru.Lansing (1973) dalam bukunya Art. Guru mata pelajaran hendaklah melengkapkan diri dengan kemahiran-kemahiran yang diperlukan. sentuh.membantu menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih efektif dan seterusnya mencapai matlamat P&P tersebut. Selain itu. Kebolehan guru menyampaikan pengajaran dengan baik dan menggunakan kaedah yang betul dan sesuai dapat memenuhi keperluan. Melalui aktiviti yang dilakukan seperti meneroka. bergerak dan berfikir dalam setiap aktiviti pembelajaran yang mereka lakukan. Pembelajaran secara aktif dan juga melibatkan interaksi sosial amatlah digalakkan. membuat eksperimen dan mengolah bahan. kanak-kanak tidak memperoleh sesuatu ilmu pengetahuan melalui cara yang pasif. melalui aktiviti seni. secara tidak langsung. Artist dan Art Education menyatakan bahawa aktviti pendidikan seni yang wujud boleh berfungsi sebagai satu cabang komunikasi. Oleh itu. yakni apa yang mereka lihat. Kanak-kanak di sekolah rendah belajar dalam suasana yang aktif. kreativiti. Menurut ahli piskologi kognitif dan ahli teori konsturktivisme. Seni Dalam Pendidikan sebenarnya memberi peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka alam sekeliling mereka. Mereka membina pengetahuan secara aktif. Kenneth M. Melalui cara ini. pemikiran. kanak-kanak boleh meluahkan idea atau perasaan mereka yakni emosi secara bebas dan kreatif. ia mengajar murid untuk menangani dan menguruskan sumber imaginasi. Pelaksaan Seni Dalam Pendidikan di sekolah rendah perlulah merentasi semua matapelajaran. Perancangan aktiviti juga perlu diberi tumpuan demi menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran yang 8 . Pengalaman tersebut akan kekal kerana mereka meneroka sendiri dan menggunakan pencaindera mereka untuk menilai apa yang dilakukan.

Pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah boleh dilaksanakan dengan menggabungjalin mata pelajaran tertentu dengan unsur warna. tubuh badan.dilakukan berkesan. Tiga unsur Seni Dalam Pendidikan iaitu seni visual. Guru boleh membawa kanak-kanak ke taman sains sekolah untuk melihat haiwan peliharaan yang terdapat di situ. memasukkan elemen-elemen irama dan dalam masa yang sama menggunakan ruang yang sesuai bagi meransang minda kanak-kanak sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran. saiz dan sebagainya. Bimbingan daripada guru kepada kanak-kanak yang mempunyai masalah perlulah diberikan. murid akan berasa seronok dan gembira serta melakukan aktiviti dengan lebih aktif. irama dan seni pergerakan. 9 . Mereka tidak terikat dengan cara atau teknik pengajaran yang lama dimana ianya lebih berpusatkan kepada guru. Kita dapat lihat dalam pengajaran matapelajaran sains dimana guru akan mengajar tajuk haiwan iaitu haiwan liar dan haiwan peliharaan kepada kanak-kanak. muzik dan juga pergerakan perlulah digabungkan dengan semaksimum mungkin bagi menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran berlaku dengan berkesan dan kreatif. Melalui kaedah tersebut iaitu gabungan elemen seni dalam pendidikan. murid Guru hendaklah memainkan peranan diri dengan mereka menggalakkan menggunakan sepenuhnya kelebihan disamping guru menyediakan pelbagai aktiviti yang meransang minat kanakkanak dan memenuhi keperluan murid-murid yang mempunyai kepelbagaian gaya belajar. membuat catatan tentang ciri-ciri binatang yang dilihat dari aspek warna. Kebebasan perlulah diberikan kepada murid untuk mereka menggunakan warna dan mencampurkan untuk mendapatkan hasil yang menarik dan kreatif. Selain itu. Guru perlulah mempunyai pengetahuan tentang bagaimana untuk menggunakan warna dengan baik. kanak-kanak juga boleh melukis rupa bentuk binatang yang mereka lihat. Seterusnya kanak-kanak akan membuat pemerhatian.

dan menyeronokkan sekiranya guru pandai mengaplikasikan mata pelajaran ini dalam mata pelajaran tersebut mahupun mata pelajaran lain. bersepadu. Seni Dalam Pendidikan merupakan satu mata pelajaran yang unik kerana ia mampu digunakan dalam mata pelajaran lain sekiranya digunakan pada waktu dan masa yang sesuai. satu sesi pengajaran dan pembelajaran yang kondusif dan berkesan dapat dijalankan. Setelah kajian yang dilakukan telah selesai dijalankan. mata pelajaran Seni Dalam Pendidikan dapat mewujudkan pembelajaran yang optimum. guru boleh mengarahkan murid untuk membentangkan dapatan kajian yang mereka telah perolehi. satu sesi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan akan dapat dihasilkan oleh guru. Pembentangan boleh dilakukan secara berkumpulan. 10 . Kesimpulannya. Oleh itu.Pelajar juga dapat menggunakan daya imaginasi dan ingatan mereka dalam menghasilkan lukisan dan seterusnya dapat meningkatkan daya kreativiti mereka. Setiap kumpulan boleh menggunakan setiap ruang yang ada dalam kelas dengan semaksimum mungkin dan menjalinkan bersama kreativiti mereka bagi menjadikan pembentangan tersebut menarik dan kreatif. Dengan itu.