LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1

Unit

1
LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA
HASIL PEMBELAJARAN Setelah selesai mempelajari unit ini, anda seharusnya dapat: i. menerangkan definisi linguistik dan cabang-cabangnya, ii. mengetahui asal perkataan linguistik, iii. mengetahui pelopor linguistik moden, dan iv. menjelaskan ilmu linguistik aliran tatabahasa transformasi generatif.

Pengenalan
Unit ini membincangkan hal tentang Linguistik dan Cabang-cabangnya yang mencakupi konsep linguistik, asal perkataan linguistik, pelopor linguistik moden, cabang-cabang linguistik serta aliran linguistik tatabahasa transformasi generatif.

Tahukah Anda Pengertian Linguistik?
Menurut Kamus Dewan (2005:945) linguistik bererti pengajian ilmu bahasa. Oleh David Crystal dalam bukunya, A Dictionary of Linguistics and Phonetics (1986:181), linguistik merupakan kajian saintifik terhadap bahasa (the scientific study of language).

1

LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1

Tahukah Anda Asal Perkataan Linguistik?
Perkataan linguistik berasal daripada perkataan Latin, iaitu lingua yang bermaksud bahasa. Perkataan Latin ini juga digunakan dalam banyak bahasa lain yang berasal daripada bahasa Latin seperti dalam bahasa Perancis (langue, langage), bahasa Itali (lingua), atau bahasa Sepanyol (lengua) atau dalam bahasa Inggeris (linguistics). Perkataan linguistik dalam bahasa Melayu berasal daripada bahasa Inggeris, iaitu linguistics yang dipinjam daripada bahasa Perancis, iaitu linguistique. Orang yang pandai atau faham bermacam-macam bahasa asing atau ahli bahasa dipanggil linguis, dan orang yang mengetahui atau bertutur dalam dua bahasa atau banyak bahasa dikenali sebagai bilingual, atau multilingual.

Siapakah Pelopor Linguistik Moden?
Ferdinand de Saussure ialah seorang sarjana bangsa Swiss. Beliau dianggap sebagai pelopor linguistik moden. Bukunya Cours de Linguistique Generale (1916) sangat terkenal dan dianggap sebagai buku asas linguistik moden. Oleh sebab itu, beberapa istilah yang dipakai oleh de Saussure diterima umum sebagai istilah rasmi, misalnya langage, langue dan parole (Prof. Dr. J.W.M. Verhaar, 1983:1). Langage bererti bahasa pada umumnya, misalnya semua manusia di dunia ini mempunyai bahasa. Langue bererti bahasa tertentu kepunyaan satu-satu kumpulan penutur tertentu, misalnya bahasa Perancis, bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa Indonesia dan bahasa Melayu merupakan bahasa-bahasa atau langue-langue tersendiri. Langue dianggap bahasa kepunyaan kumpulan atau masyarakat bahasa tertentu dan parole pula merupakan pertuturan atau bentuk ucapan individu yang kerap disebut sebagai idiolek.

Kesimpulan Tentang Ilmu Linguistik
Kesimpulannya, ilmu linguistik ialah ilmu yang mengkaji bahasa secara saintifik. Maksudnya ilmu yang mengkaji dan menganalisis satu-satu bahasa tertentu secara empirikal dan objektif, iaitu mengkaji bahasa itu seperti yang benar-benar wujud tanpa dipengaruhi oleh agak-agakan, ramalan, sentimen atau falsafah. Misalnya, kita menggunakan ilmu linguistik itu untuk mengkaji bahasa Melayu.

2

Apakah Linguistik Deskriptif? Linguistik Deskriptif ialah satu cabang linguistik yang menghuraikan satu-satu bahasa tertentu pada satu-satu masa tertentu. 1. sistem fonem. frasa dan ayat yang berlainan bentuk dalam bahasa Melayu. 1. bentuk dan sistem bahasa itu. sentimen atau falsafah dan hasil kajian itu pula boleh diuji kebenarannya. ilmu linguistik yang 3 . Kajian ini dilakukan secara objektif dan tidak boleh berdasarkan agak-agakan. morfem.1 Jelaskan konsep Linguistik. Misalnya. Kita mengkaji secara formal dan objektif bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dihasilkan. misalnya bagaimana bahasa Melayu itu diucapkan.2 Siapakah pelopor Linguistik Moden? Tahukah Anda Cabang-cabang Linguistik? Linguistik mempunyai cabang atau bidang pengajian yang berlainan seperti: i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) Linguistik Deskriptif (Descriptive Linguistics) Linguistik Historis (Historical Linguisticsi) Linguistik Komparatif (Comparative Linguistics) Sosiolinguistik (Sociolinguistics) Neurolinguistik (Neurolinguistics) Linguistik Am (General Linguistics) Linguistik Terapan (Applied Linguistics) Psikolinguistik (Psycholinguistics) i.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Kita mengkaji bahasa Melayu seperti yang benar-benar wujud dan digunakan oleh masyarakat bahasa itu. ramalan. kata.

baik pada awal ataupun pada akhir satu-satu zaman itu. bahasa Itali dan lain-lain. bahasa Jepun. bahasa Jawa. konsonan. Apa yang diutamakan dalam disiplin ini ialah menghuraikan bentuk dan sistem bahasa itu secara objektif dan secara empirikal. Jepun atau bahasa Cina. bahasa Tamil. sistem suku kata. iaitu seperti yang benar-benar wujud dalam bahasa itu. Linguistik Deskriptif menghuraikan bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dituturkan dan bagaimana sistem bahasa Melayu itu digunakan dalam bidang fonologi. bahasa Tagalog mahupun bahasa Mandarin. tetapi tidak membuat perbandingan antara sistem vokal. bahasa Perancis. bahasa Kadazan. morfologi. Misalnya. Linguistik Deskriptif juga tidak berminat untuk mengkaji sejarah perkembangan atau pertumbuhan bahasa Melayu. bahasa Inggeris. perkataan. sintaksis dan segala aspek yang terdapat dalam bahasa Melayu. konsonan. bahasa Portugis.3 Apakah yang dimaksudkan dengan Linguistik Deskriptif? Apakah yang menjadi keutamaan dalam disiplin Linguistik Deskriptif? 1. bahasa Iban.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 menghurai atau menganalisis bahasa Melayu seperti yang dituturkan oleh masyarakat Melayu pada hari ini. frasa dan ayat bahasa Melayu. diftong.4 4 . frasa atau ayat bahasa Melayu dengan ciri-ciri dan sistem dalam bahasa Inggeris. 1. baik bahasa Melayu. Ilmu Linguistik Deskriptif boleh digunakan untuk mengkaji dan menghuraikan secara umum sebarang bahasa di dunia. Linguistik Deskriptif hanya membuat huraian tentang satu-satu bahasa itu dan tidak pula membuat perbandingan dengan bahasa-bahasa lain atau mengkaji daripada sudut sejarah bahasa itu. diftong. perkataan. Linguistik Deskriptif akan menghuraikan bunyi-bunyi vokal. suku kata. bahasa Perancis.

ada pula ahli-ahli bahasa yang turut membandingkan struktur bahasa-bahasa yang bukan daripada satu rumpun seperti membandingkan struktur frasa dan ayat bahasa Melayu dengan struktur frasa dan ayat bahasa Inggeris.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 ii. Apakah Linguistik Historis? Linguistik Historis ialah satu cabang linguistik yang mengkaji satu-satu bahasa itu daripada sudut sejarah.5 Huraikan maksud Linguistik Historis. 1. bahasa Murut dan lain-lain atau membandingkan bahasa Inggeris dengan bahasa-bahasa induk Jerman yang lain seperti bahasa Belanda. baik daripada segi fonologi. Apa yang diutamakan dalam disiplin ini ialah sejarah dan perubahan-perubahan yang berlaku dalam bahasa dari satu masa ke satu masa yang lain. Misalnya. Linguistik Historis mengkaji sejarah pertumbuhan dan perkembangan bahasa Melayu sejak zaman sebelum merdeka hingga ke hari ini atau mengkaji sejarah perkamusan bahasa Melayu atau sejarah sistem ejaan bahasa Melayu dan seumpamanya. bahasa Tagalog. Lazimnya. ahli bahasa membandingbandingkan ciri-ciri bahasa serumpun seperti membandingkan bahasa Melayu dengan bahasa Jawa. 1. iaitu menyelidiki segala perubahan dan perkembangan satu-satu bahasa itu. morfologi dan sintaksis antara dialek-dialek seperti dialek Kedah. iaitu dengan cara melihat aspek-aspek persamaan dan perbezaan antara satu bahasa dengan satu bahasa yang lain. morfologi. Perancis dan Jerman. 5 . bahasa Kadazan. bahasa Iban. sintaksis dan seumpamanya. Namun demikian.6 Apakah yang menjadi keutamaan dalam disiplin Linguistik Historis? iii. Apakah Linguistik Komparatif? Linguistik Komparatif ialah cabang linguistik yang mengkaji bahasa secara perbandingan. dialek Negeri Sembilan dan dialek Perak dengan bahasa Melayu baku. Linguistik Komparatif kerap digunakan untuk membandingkan antara dialek Kedah dengan dialek Perak atau dialek Kelantan dengan dialek Terengganu atau membandingkan bidang fonologi.

LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 1. huraikan Linguistik Komparatif. iv. fungsi sesuatu interaksi. ciri-ciri fungsi variasi-variasi ini dan ciri-ciri penutur yang menggunakannya apabila ketigatiga unsur ini berinteraksi. Bagaimanakah orang itu bercakap dan apa yang dicakapkan itu akan memberikan tanda-tanda dan keterangan-keterangan tertentu tentang dirinya. mengenal orang yang sedang bercakap dengan lebih mendalam.7 Apakah yang dimaksudkan dengan Linguistik Komparatif? 1. Daripada apa yang dicakapkan. Apakah Sosiolinguistik? Sosiolinguistik yang juga dikenali sebagai linguistik antropologi atau linguistik sosial ialah satu cabang linguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa dengan masyarakat. Menurut Dell Hymes (1966). berubah dan mengubah satu sama lain dalam sesuatu masyarakat bahasa. peserta (participant).8 Dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai. buah fikiran dan perasaan serta mengeratkan hubungan antara satu sama lain dalam kalangan masyarakat. bagaimanakah ia menyusun frasa dan ayat-ayat tertentu. bentuk perhubungan dan nilai-nilai yang dipegang oleh ahli-ahli yang terlibat dalam pertuturan terhadap sesama sendiri (Nik Safiah Karim. Dengan perkataan lain. pekerjaannya dan berbagai-bagai aspek latar 6 . cara ia menyebutkan perkataan. Sosiolinguistik merupakan kajian yang menumpukan perhatian kepada bahasa dalam konteks sosial dan kebudayaan. Bagaimanakah seseorang itu bercakap. Manusia menggunakan bahasa sebagai alat perhubungan untuk menyampaikan hasrat. serta jenis-jenis perbendaharaan kata yang digunakan olehnya akan menunjukkan dari daerah mana dan golongan mana ia berasal dan jenis pendidikan yang telah diterimanya. seseorang itu dapat menangkap sikap dan pendiriannya. bunyibunyi perkataan. Sosiolinguistik merupakan ilmu yang mengkaji bahasa daripada segi hubungan antara latar (setting). Bahasa digunakan sebagai alat oleh masyarakat untuk berhubung. 1981:4) dan Fishman (1968) pula menyatakan bahawa Sosiolinguistik ialah bidang yang mengkaji ciri-ciri variasi bahasa. tajuk perbincangan.

Bidang-bidang seperti inilah yang tercakup oleh disiplin Sosiolinguistik. “beta”. “Puan Sri” dan seumpamanya. Di samping itu. “patik”. “Mak Cik”. sistem panggilan dan sistem gelaran dalam sesebuah masyarakat dalam masyarakat Melayu seperti penggunaan kata ganti nama. 1. Sosiolinguistik juga turut mengkaji sistem ganti nama.10 7 . “Puan”. “Pak Cik”. panggilan dan gelaran seperti “aku”. “Tuan”.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 belakangnya. “anda”. “Abang”. “engkau”. “Encik”. Sosiolinguistik lazimnya menumpukan kajian pada aspek atau topik seperti yang berikut: i) Bahasa rasmi ii) Bahasa kebangsaan iii) Pidgin iv) Kreol v) Bilingualism vi) Multilingualism vii) Dialek viii) Ideolek ix) Ragam bahasa x) Sikap terhadap bahasa xi) Sistem panggilan dalam masyarakat xii) Kesetiaan terhadap bahasa dan perancangan bahasa 1. “Dato”. “Tan Sri”. “Adik”.9 Apakah yang anda faham tentang Sosiolinguistik? Bincangkan aspek-aspek yang boleh dikaji dalam bidang Sosiolinguistik.

. Medan Broca korteks pula berfungsi melahirkan kalimat-kalimat. Afasiologi mengkaji penyakit bertutur. Kalimat-kalimat bahasa disimpan dan diproses di hemisfera kiri otak manusia. Hemisfera kanan mempunyai fungsi mengendalikan semua fonem segmental (aspek-aspek intonasi dan prosodi) dan tona suara. Kalimat-kalimat difahami melalui Medan Wernicke belahan kiri (hemisfera kiri korteks) otak manusia. 1987 telah mengemukakan penemuan terbaharu beliau yang menunjukkan bahawa Medan Broca tidak sahaja berfungsi untuk melaksanakan proses-proses sintaksis dan produksi fonologi. pemahaman kalimat-kalimat terganggu apabila hemisfera kanan secara aktif terlibat dalam 8 . ekspresi muka dan gerak-geri badan waktu bertutur dan makna perumpamaan serta ungkapan ideomatik juga. diwujudkan oleh P. terutama untuk tujuan mengubatinya dan Neurolinguistik cenderung untuk mengetahui hakikat hubungan antara otak dengan bahasa demi pengubatan penyakit bertutur. iaitu Medan Wernicke korteks (hemisfera kiri korteks) dan Medan Broca korteks. Neurolinguistik banyak mendapat manfaat daripada kerjasama antara psikologi dengan linguistik dan afasiologi pula mendapat manfaat daripada neurologi. Oleh sebab itulah. otak manusia mempunyai dua bahagian. Neurolinguistik ingin mengetahui bagaimana otak diorganisasi pada waktu mengelolakan aspek-aspek kemampuan bahasa dan perlakuan bahasa yang begitu rumit. Neurologi mula-mula wujud pada abad ke-19. Teori Neurolinguistik Wernicke merupakan teori yang pertama lahir daripada beberapa kes kajian penyakit afasia. Pakar kajian neurolinguistik. Damasi H. Dengan perkataan lain.Broca dan C. Menurut ilmu Neurolinguistik. Medan Broca korteks menukar kalimat-kalimat yang disimpan dalam Medan Wernicke korteks kepada bentuk bunyi. tetapi juga proses-proses morfologi. Medan Wernicke mengandungi representasi ingatan perbendaharaan bentuk kata yang berfungsi mengamati dan menerima ucapan. Menurut teori Neurolinguistik Klasik. Neurolinguistik mempunyai hubungan yang erat dengan afasiologi kerana kedua-dua disiplin ini sama-sama mengkaji penyakit bertutur. Apakah Neurolinguistik? Neurolinguistik ialah cabang ilmu linguistik yang mengkaji hal-hal otak dan perkaitannya dengan bahasa.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 v. Neurolinguistik menumpukan kajian terhadap bagaimana bahasa itu diproses di dalam otak dari awal pemerolehan bahasa sampailah ke bahasa itu berkembang dalam kehidupan manusia.Wernicke. hemisfera kanan berfungsi untuk komunikasi kebahasaan yang penting.

11 1. pengubatan penyakit bertutur. Apakah Linguistik Am? Linguistik Am juga disebut linguistik umum merupakan ilmu linguistik yang membuat kajian atau membicarakan bahasa secara umum. 1991:143). kaedah dan pendekatan tradisional. Kajian Neurolinguistik juga mendapati bahawa hemisfera kiri mengendalikan kata-kata yang membawa makna-makna literal (tersurat) dalam kalimat-kalimat. relasional. pengajaran bahasa. badminton. muzik dan lagu. Dalam Linguistik Am turut dihuraikan cara kajian bahasa dilakukan mengikut teori. Maksudnya. Bincangkan hubungan Neurolinguistik dengan Afasiologi. kajian bahasa mengikut aliran struktur. 9 . sedangkan hemisfera kanan bertanggungjawab mengendalikan makna-makna tersirat. 1. fungsional dan seumpamanya. 1991:142-143). proses kegiatan gestalt. permainan tenis. vi. Implikasi penemuan ini sangat penting pada bidang pendidikan. Kedua-dua hemisfera bekerjasama pada waktu berkomunikasi untuk menjamin pemahaman dan penyampaian makna yang sempurna. hemisfera kanan juga berfungsi untuk semua hal yang berkaitan dengan pembentukan idea yang bukan bahasa seperti kebolehan konstruksi. teori dan kaedah kajian bahasa mengikut aliran transformasi generatif. pengenalan muka dan garis gambar yang rumit. Di samping itu. inovasi dan kekaryaan (Mangantar Simanjuntak. ruang dan segala sesuatu yang termasuk ke dalam apa yang dulunya terkenal dengan istilah bawah sedar. kaedahkaedah. pendekatan-pendekatan atau model-model yang digunakan dalam kajian bahasa. dalam Linguistik Am dibicarakan hal-hal tentang teori-teori kajian bahasa.12 Jelaskan konsep Neurolinguistik.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 proses kebahasaan pada waktu berkomunikasi (Mangantar Simanjuntak.

bahasa Inggeris. Apakah Linguistik Terapan? Linguistik Terapan ialah satu cabang linguistik yang memanfaatkan teori. 1. Dengan menggunakan pengetahuan ilmu Linguistik Am. kajian ditumpukan kepada perkara-perkara umum dalam bahasa secara universal. bahasa Tamil. kaedah dan hasil kajian linguistik sangat berguna untuk diterapkan ke dalam pengajaran bahasa.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Dalam Linguistik Am. Huraian bahasa secara umum dan universal ini mencakupi bidang fonologi. deskripsi. bahasa Perancis. bahasa Thai. kaedah dan hasil kajian linguistik dalam pengajaran bahasa. bahasa Itali dan seumpamanya. sintaksis dan seumpamanya secara umum.13 Apakah yang dibincangkan dalam Linguistik Am? Huraikan ciri-ciri Linguistik Am bahasa Melayu. Teori. sama ada pengajaran bahasa sebagai bahasa pertama ataupun sebagai bahasa kedua. patologi bahasa dan sebagainya. 1. 1. penulisan buku-buku teks. bahasa Jepun.15 Apakah yang dimaksudkan dengan Linguistik Terapan? Bagaimanakah Linguistik Terapan dapat dimanfaatkan dalam pengajaran bahasa? 1. morfologi. dalam leksikografi. stilistik. penterjemahan.14 vii.16 10 . ahli bahasa dapat mengkaji dan menghuraikan segala bahasa yang dituturkan oleh manusia di dunia seperti bahasa Melayu. pendekatan. bahasa Mandarin.

Psikolinguistik turut meneliti aspek penguasaan bahasa kanak-kanak dan mengkaji proses akal kanakkanak dalam memahami. Emmon Bach dengan singkat dan tegas mengutarakan bahawa Psikolinguistik adalah satu ilmu yang meneliti bagaimana sebenarnya para pembaca/ pemakai sesuatu bahasa membentuk/ membangun atau mengerti kalimat-kalimat bahasa tersebut” (Bach. Psikolinguistik turut mengkaji perkaitan antara peranan bahasa dengan proses mengingat. Disiplin ini juga memberikan perhatian terhadap pengaruh ingatan ke atas pertuturan dan kefahaman. Psikolinguistik ialah studi atau telaah mengenai behaviour atau perilaku linguistik. 1. Langacker. Robert Lado. bahasa dalam pemakaian. iaitu performansi atau perbuatan dan perlengkapan atau aparat psikologis yang bertanggungjawab atasnya” (Langacker. bentuk-bentuk bahasa dan perkataan-perkataan yang digunakan oleh penutur dan hubungannya dengan fikiran dan jiwa penutur itu. Apakah Psikolinguistik? Psikolinguistik ialah cabang linguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa dengan jiwa manusia. 1985:3). 1968:6) (lihat Henry Guntur Tarigan. perubahan bahasa dan hal-hal yang ada kaitannya dengan itu yang tidak begitu mudah dicapai atau didekati melalui salah satu dari kedua ilmu tersebut secara terpisah atau sendiri-sendiri” (Lado.18 11 . pemerhatian dan pembelajaran. Psikolinguistik menganalisis jenis-jenis. mengingat dan melahirkan kembali bentuk-bentuk bahasa dalam pertuturan. Maksudnya. Menurut Ronald W.17 Jelaskan Psikolinguistik berdasarkan definisi tokoh-tokoh bahasa. membuat persepsi. seorang ahli dalam bidang pengajaran bahasa mengatakan bahawa Psikolinguistik ialah pendekatan gabungan melalui psikologi dan linguistik bagi telaah atau studi pengetahuan bahasa. 1964:64). 1976:220). Apakah yang diteliti dalam Psikolinguistik? 1.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 viii.

Martinet. Linguistik Saussure 12 . iaitu kajian linguistik pada zaman Renaisans. Linguistik Kontrastif (Contrastive Linguistics). Halliday. Linguistik Medis (Language Pathology). baik dalam bidang bahasa ataupun di luar bidang bahasa. Lamb mengakui bahawa teori stratifikasi merupakan sejenis Linguistik Kognitif. Linguistik Fungsional (Functional Linguistics). Linguistik Kognitif (Cognitive Linguistics). Linguistik Renaisans (Renaissance Linguistics). iaitu analisis bahasa yang memberi perhatian kepada pelbagai fungsi bahasa. misalnya menerapkan teori dan dapatan kajian linguistik dalam mencari kaedah-kaedah yang efektif dalam pengajaran bahasa dan lain-lain. Pike. Linguistik Pedagogi (Pedagogical Linguistics). iaitu zaman sesudah linguistik abad pertengahan yang ditandai oleh perluasan kajian atau pandangan di luar bahasa Yunani dan Latin dan bahasa-bahasa Indo-Eropah dengan menambahkan beberapa konsep dan kategori baharu dalam kajian bahasa. Pada tahun 1970-an. Firth. Linguistik Matematik (Mathematical Linguistics). Linguistik Komputasi (Computational Linguistics). Kajian ini juga disebut patologi bahasa. iaitu cabang linguistik yang menggunakan teknik komputer dalam kajian bahasa dan kesusasteraan. iaitu cabang kajian bahasa yang menerapkan teori dan hasil kajian bahasa dalam pengajaran. iaitu kajian terhadap bahasa yang menekankan hubungan antara bentuk-bentuk bahasa dengan informasi-informasi yang terdapat di dalam otak atau akal manusia. Huraian tentang Linguistik Fungsional ini ada terkandung di dalam teori dan tulisan sarjana-sarjana seperti Buhler. iaitu cabang linguistik yang mengkaji persamaan dan perbezaan antara bahasa-bahasa atau dialek-dialek untuk mencari prinsip-prinsip yang dapat diterapkan dalam pengajaran bahasa atau penterjemahan. Troubetzkoy dan lain-lain. iaitu kajian terhadap lingkungan alam dan budaya sesuatu masyarakat dan hubungannya dengan bahasa dan situasi pertuturan.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Apakah Cabang Linguistik Lain? Terdapat juga beberapa cabang linguistik yang lain seperti Linguistik Etnografi (Ethnographic Linguistics). iaitu sejenis kajian terhadap bahasa yang mempelajari ciri-ciri matematik dalam bahasa dengan menggunakan konsep-konsep statistik dan algebra. iaitu satu teori linguistik yang lahir sebagai satu alternatif kepada teori Tatabahasa Transformasi Generatif. iaitu cabang Linguistik Terapan yang mengkaji permasalahan dalam bahasa seperti cacat bahasa dan sebagainya. telah wujud Tatabahasa Fungsional (Functional Grammar).

iaitu yang menganggap bahasa itu mempunyai struktur atau sistem yang bebas. Teori ini dianut pula dengan perubahan atau tanpa perubahan oleh aliran Praha dan Glosematik. Hasil kajian linguistik struktural ini boleh digunakan untuk melatih pelajar-pelajar asing atau yang baru mempelajari bahasa atau pelajar yang lemah pencapaian dalam penguasaan bahasa. 13 . misanya kajian bahasa Melayu pada hari ini. Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure (1916). atau pada abad ke-20 tanpa melihat perubahan-perubahan pada bahasa itu dan tidak pula membuat perbandingan antara perkembangan bahasa dari satu masa ke satu masa. sintaksis dan semantik. Cara kajian Linguistik Diakronis ini diperkenalkan oleh ahli bahasa bangsa Swiss. morfologi. hubungan paradigmatis dan sintagmatis. iaitu bidang kajian linguistik yang menggunakan teori. jenis-jenis konsonan dalam bidang fonetik. Linguistik Sinkronis (Syncronic Linguistics). Linguistik Diakronis (Diachronic Linguistics). Kajian cara Sinkronis ini diperkenalkan oleh linguis bangsa Swiss. Linguistik Taksonomi (Taxonomic Linguistics) ialah pendekatan kajian dan analisis bahasa dengan tujuan utama untuk mendaftarkan dan mengklasifikasikan pelbagai fenomena bahasa kepada kelompok atau golongan seperti kelas atau golongan kata dalam tatabahasa. perbezaan antara langue dengan parole. iaitu mengkaji satu-satu bahasa itu pada satu-satu masa tertentu. Cara Linguistik Sinkronis ini digunakan dalam kajian Linguistik Deskriptif. Aliran ini menumpukan kajian ke atas bahasa lisan dan tidak mengutamakan aspek semantik. Linguistik Struktural (Structural Linguistics). yang mencakupi pemisahan antara pendekatan diakronis dan sinkronis. iaitu kajian bahasa yang dilakukan terhad pada satu-satu masa tertentu. kaedah dan pendekatan struktural.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 (Saussure Linguistics) ialah istilah yang digunakan untuk kajian linguistik teori Ferdinand de Saussure. iaitu linguistik yang mengkaji bahasa pada dua masa atau yang berlainan masa. medan makna dalam bidang semantik dan sebagainya. misalnya mengkaji bahasa Melayu pada zaman sebelum merdeka dengan bahasa pada zaman selepas merdeka dengan melihat perubahan-perubahan bahasa daripada segi fonologi.

iaitu Syntactic Structures pada tahun 1957.20 1. 2003:505). peringkat struktur permukaan.21 Terangkan cabang linguistik lain. iaitu struktur ayat yang biasanya telah mengalami perubahan daripada struktur dalamannya dan merupakan bentuk ayat yang akan sebenarnya diucapkan oleh si penutur dan yang diperlukan untuk ditafsirkan oleh bahagian bunyi bahasa yang dinamai komponen fonologi (Nik Safiah Karim dan rakanrakan. Teori ini menumpukan kajian dalam bidang sintaksis atau ayat dan mengutamakan bidang makna atau semantik. Linguistik Aliran Tatabahasa Transformasi Generatif Apabila membicarakan ilmu linguistik dan cabang-cabang atau bidang-bidangnya.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 1. Huraikan maksud Linguistik Fungsional. rasanya tidak lengkap jika tidak disentuh serba ringkas tentang ilmu Linguistik Aliran Tatabahasa Transformasi Generatif (Transformational Generative Grammar) sebagai pengetahuan ringkas. Teori Transformasi Generatif ini dianggapkan sebagai satu aliran linguistik yang baru dan sebagai revolusi dalam bidang kajian tatabahasa. Profesor Linguistik dan bahasa-bahasa moden di Massachusetts Institute of Technology. iaitu struktur yang biasanya mengandungi bentuk ayat dasar atau ayat inti yang diperlukan untuk membentuk asas makna ayat atau dengan kata lain membentuk semantik ayat. 14 . Kedua. Beliau telah mengemukakan teori tatabahasa Transformasi Generatif ini dalam buku monografnya yang terkenal.19 1. Menurut teori ini. Bincangkan perbezaan antara Linguistik Sinkronis dengan Linguistik Diakronis. peringkat struktur dalaman. setiap ayat yang dilahirkan mengandungi dua peringkat. Pertama. Kemudian Chomsky telah memperbaiki teori ini dan menerbitkan pula buku Aspects of the Theory of Syntax pada tahun 1965 dan teori ini dianggap sebagai teori standard. Tatabahasa aliran Transformasi Generatif ini ialah satu aliran kajian bahasa yang dikemukakan oleh ahli bahasa Amerika bernama Noam Chomsky.

Huraikan Ilmu Linguistik yang melihat perubahan dan perkembangan bahasa.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Kedua-dua jenis struktur. Bincangkan sejauh mana Ilmu Linguistik penting kepada guru bahasa. Teori ini juga mengandaikan bahawa kedua-dua jenis rumus tatabahasa itu menjadi sebahagian daripada unsur kecekapan berbahasa seseorang individu (ibid:202).23 1.26 15 . menambahkan unsur kata dan mengubah atau menyusun semula susunan unsur kata.24 1.25 1. Rumus struktur frasa menerbitkan ayat-ayat pada peringkat struktur dalaman dan rumus transformasi pula berfungsi menukarkan pola atau struktur ayat-ayat hingga membawa kepada peringkat struktur permukaan. Rumus transformasi itu berkuasa untuk menggugurkan unsur kata. 1.22 Huraikan konsep Linguistik Aliran Tatabahasa Transformatif Generatif. iaitu struktur dalaman dan struktur permukaan diterbitkan oleh dua jenis hukum atau rumus tatabahasa. Nyatakan semua Cabang Linguistik. Bentuk ayat struktur permukaan selalunya tidak serupa dengan bentuk struktur dalaman. Jelaskan rumus struktur frasa dan rumus transformasi. 1. Struktur dalaman yang diwujudkan oleh rumus struktur frasa kemudian akan menjadi input kepada komponen yang mengandungi rumus transformasi. iaitu rumus struktur frasa dan rumus transformasi.

misalnya menghuraikan bahasa Melayu iii. Sila rujuk sumber lain daripada buku. jurnal. Contoh perkembangan bahasa secara historis. perihal Ferdinand de Saussure dan hasil usahanya dalam bidang ilmu linguistik (Linguistique General) ii.4 Bagi soalan ini.1 Bagi soalan ini. Parole. anda harus menghuraikan: i. internet. youtube dan seumpamanya 1. Definisi Linguistik Historis ii. 1. Maksud Linguistik Deskripstif ii. jurnal. internet. Sertakan contoh-contoh bidang linguistik yang dihuraikan oleh Linguistik Deskriptif. jurnal.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 PANDUAN MENJAWAB SOALAN LATIHAN UNIT 1 1. Bapa linguistik moden iii. youtube. internet. bilingualisme dan multilingualisme iv. Sertakan contoh-contohnya sekali. termasuklah bidang fonetik dan fonologi kata.2 Jawapan bagi soalan ini perlu menyentuh: i. frasa dan ayat bahasa Melayu secara deskriptif iv. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Langage. internet. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Aspek yang dihuraikan meliputi fonetik dan fonologi kata. Laras-laras linguistik seperti Langue. anda perlu memberikan: i. youtube dan seumpamanya 1.3 Bagi soalan ini. anda perlu memberikan: i. youtube dan seumpamanya. dll. jawapan anda harus mencakupi: i. misalnya bahasa Melayu sebelum merdeka dan bahasa Melayu selepas merdeka 16 . frasa dan ayat iii. 1. Ciri-ciri Linguistik Deskriptif ii. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Asal usul perkataan linguistik ii. jurnal.5 Bagi soalan ini.

youtube dan seumpamanya. internet. youtube dan seumpamanya. bahasa Tagalog. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Misalnya bahasa Melayu. anda harus menghuraikan: i. Dialek serumpun bahasa Melayu seperti dialek Kedah. 1.10 Bagi soalan ini. vi. internet. dialek Kelantan. jurnal. Sila rujuk sumber lain daripada buku. anda perlu: i. 1. anda perlu memberikan: i. youtube. dan seumpamanya. Maksud bidang Sosiolinguistik ii. misalnya bahasa yang boleh dibanding-bandingkan. Bidang Sosiolinguistik yang mencakupi semua aspek yang ada kaitan antara bahasa dengan masyarakat 17 . youtube dan seumpamanya 1. internet. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Contoh bahasa serumpun: bahasa Melayu. iv. anda perlu: i. jurnal. Menghuraikan linguistik komparatif. Tokoh-tokoh Sosiolinguistik dalam negara dan luar negara iii. youtube dan seumpamanya. mempunyai sejarah perkembangan dan pertumbuhan bahasa itu iii. Menjelaskan maksud linguistik komparatif ii. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Memahami disiplin Linguistik Historis yang mengutamakan sejarah satu-satu bahasa itu ii. internet.8 Bagi menjawab soalan ini. 1. Cina dan Inggeris dari segi sejarah turut menambah perbendaharaan kata bahasa Melayu. jurnal. Sila rujuk sumber lain daripada buku. anda perlu: i. jurnal. internet.7 Bagi menjawab soalan ini. Sanskrit. dialek Perak dan seumpamanya.6 Bagi menjawab soalan ini. bahasa Iban. Pengaruh bahasa Arab.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 iii. 1. jurnal. iaitu bahasa serumpun iv. bahasa Indonesia v.9 Bagi menjawab soalan ini.

frasa. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Ciri-ciri linguistik am ii. kreol. khususnya dalam pengajaran bahasa iii. Menerangkan hubungan antara neurolinguistik dengan penyakit afasia ii. 1. sistem panggilan dalam masyarakat.11 Bagi soalan ini. Sila hurai secara am bidang fonetik dan fonologi bahasa Melayu. internet. anda perlu memberikan: i. jawapan anda harus mencakupi: i.15 Bagi soalan ini.14 Bagi menjawab soalan ini. jurnal. youtube dan seumpamanya. internet. Contoh linguistik am yang terdapat dalam bahasa Melayu iii. internet. youtube dan seumpamanya. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Maksud linguistik am ii.12 Bagi soalan ini. Contoh ciri-ciri linguistik am yang terdapat dalam bahasa Melayu seperti huraian secara umum tentang bunyi-bunyi bahasa. Menghuraikan kegunaan linguistik terapan dan seumpamanya. 1. bahasa kebangsaan. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Anda juga harus memberikan jawapan anda meliputi sikap terhadap bahasa. klausa. Menerangkan maksud linguistik terapan ii. ayat dan seumpamanya iii. pidjin. kesetiaan terhadap bahasa dan perancangan bahasa. 18 . jurnal. jurnal. sistem fonem. Anda perlu memberi jawapan anda yang meliputi bahasa kebangsaan. kata. anda perlu: i. 1. Aspek-aspek neurolinguistik 1. Aspek-aspek lain berkaitan dengan neurolinguistik iii. anda perlu memberikan: i. jawapan anda harus: i. pembentukan suku kata. 1. kata. Jawapan anda juga harus meliputi bilingualisme dan multilingualisme serta dialek dan ideolek iv.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 ii. youtube dan seumpamanya. bahasa rasmi dan seumpamanya iii. Penjelasan tentang konsep neurolinguistik ii.13 Bagi menjawab soalan ini.

Sila rujuk sumber lain daripada buku. internet. internet. anda perlu: i. Memberikan definisi mengenai psikolinguistik ii.20 Untuk menjawab soalan ini. internet. Menyertakan tokoh-tokoh linguistik dan aliran mereka iv. youtube dan seumpamanya. 1. jurnal. youtube dan seumpamanya. Memberikan pelbagai cabang linguistik yang anda tahu ii. internet. youtube dan seumpamanya. Sila rujuk sumber lain daripada buku. youtube dan seumpamanya. Anda perlu mengenal pasti bahasa-bahasa yang lazim digunakan oleh murid-murid tertentu pada peringkat-peringkat umur tertentu iii. Memberikan nama tokoh-tokoh bahasa Bahasa Melayu iv. Menjelaskan aspek-aspek yang dicakupi oleh linguistik fungsional iii. Menghuraikan dengan lebih lanjut setiap cabang linguistik tersebut iii. Sertakan nama tokoh-tokoh linguistik fungsional iv. youtube dan seumpamanya. 1.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 1.18 Untuk menjawab soalan ini: i. jurnal. Sila rujuk sumber lain daripada buku.19 Untuk menjawab soalan ini. jurnal. 19 . internet. Memberikan contoh buku teks yang mengandungi linguistik terapan iv. Berikan maksud linguistik fungsional ii. Anda perlu menjelaskan jenis-jenis bahasa yang kerap digunakan oleh penutur tertentu ii. Menghuraikan maksud linguistik terapan ii. jurnal. Menjelaskan bagaimanakah linguistik terapan dimanfaatkan dalam pengajaran bahasa iii.17 Bagi soalan ini.16 Bagi soalan ini. Menyatakan nama tokoh-tokoh psikolinguistik iii. 1. 1. Sila rujuk sumber lain daripada buku. anda perlu: i. anda perlu: i. Sila rujuk sumber lain daripada buku. jurnal. anda perlu: i.

youtube dan seumpamanya. Saya yakin anda pasti dapat menjelaskan kepentingan ilmu linguistik kepada guru. Sila rujuk sumber lain daripada buku. 1.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 1. Berikan maksud rumus struktur frasa ii. jurnal. youtube dan seumpamanya.22 Untuk menjawab soalan ini. Berikan maksud linguistik sinkronis ii. termasuklah membantu mengajar sebutan kepada murid-murid ii.24 Untuk menjawab soalan ini. jurnal. Sertakan contoh-contohnya sekali. Menyatakan semua cabang linguistik yang anda tahu ii. Noam Chomsky dan seumpamanya iii. Berikan penjelasan ringkas bagi setiap cabang linguistik tersebut iii. internet. Sila sertakan contoh-contohnya sekali. Sila rujuk sumber lain daripada buku. 1. 1. Menghuraikan segala aspek perubahan dan perkembangan bahasa Melayu sebelum merdeka. anda perlulah: i. Berikan contoh-contohnya sekali iv. huraian anda perlu: i. 1. jurnal.25 Untuk menjawab soalan ini: i. selepas merdeka dan bahasa Melayu terkini ii. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Berikan maksud linguistik diakronis iii. anda perlu: i.26 Untuk menjawab soalan ini. Mengenal pasti perbezaan antara linguistik sinkronis dengan linguistik diakronis iv. youtube dan seumpamanya. Maksud tatabahasa transformatif generatif ii. Berikan maksud rumus transformasi iii. internet. 20 . Memahirkan guru-guru menghuraikan bidang-bidang bahasa kepada murid-murid termasuklah frasa dan ayat 1. anda perlu: i.23 Untuk menjawab soalan ini.21 Untuk menjawab soalan ini. huraian anda perlu meliputi: i. Memahirkan murid-murid dengan sistem ejaan baharu iii. Ciri-ciri tatabahasa transformatif generatif iv. internet.

Barnhart. C. Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn. Linguistik fonetik dan fonologi bahasa Melayu. Abdul Hamid Mahmood dan Nurfarah Lo Abdullah (2007). Bhd. Ashby. Alias Mohammad Yatim (1992). International encyclopedia of linguistics. Toronto: World Book Inc.L. Permulaan ilmu linguistik. New York: Oxford University Press. Bright. (Ed.) (1981). & Barnhart. The world book of encyclopedia volume two.K. Bhd. Guru dan bahasa Melayu. W. (Ed) (1992). 21 . Arbak Othman (1983). Speech sounds. Kuala Lumpur: Aslita Sdn. Ejaan bahasa Melayu terkini.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Rujukan Abdul Hamid Mahmood (1995). Linguistik am untuk guru Bahasa Malaysia. (1995). London: Routledge. Masa Enterprise. Kuala Lumpur: Sarjana Enterprise. Fonetik dan fonologi suatu tinjauan. Abdul Hamid Mahmood (2002). Abdullah Hassan (1993). Kulim: Penerbit Sarlis. P. R. Kuala Lumpur: City Reprographic Services.