LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1

Unit

1
LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA
HASIL PEMBELAJARAN Setelah selesai mempelajari unit ini, anda seharusnya dapat: i. menerangkan definisi linguistik dan cabang-cabangnya, ii. mengetahui asal perkataan linguistik, iii. mengetahui pelopor linguistik moden, dan iv. menjelaskan ilmu linguistik aliran tatabahasa transformasi generatif.

Pengenalan
Unit ini membincangkan hal tentang Linguistik dan Cabang-cabangnya yang mencakupi konsep linguistik, asal perkataan linguistik, pelopor linguistik moden, cabang-cabang linguistik serta aliran linguistik tatabahasa transformasi generatif.

Tahukah Anda Pengertian Linguistik?
Menurut Kamus Dewan (2005:945) linguistik bererti pengajian ilmu bahasa. Oleh David Crystal dalam bukunya, A Dictionary of Linguistics and Phonetics (1986:181), linguistik merupakan kajian saintifik terhadap bahasa (the scientific study of language).

1

LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1

Tahukah Anda Asal Perkataan Linguistik?
Perkataan linguistik berasal daripada perkataan Latin, iaitu lingua yang bermaksud bahasa. Perkataan Latin ini juga digunakan dalam banyak bahasa lain yang berasal daripada bahasa Latin seperti dalam bahasa Perancis (langue, langage), bahasa Itali (lingua), atau bahasa Sepanyol (lengua) atau dalam bahasa Inggeris (linguistics). Perkataan linguistik dalam bahasa Melayu berasal daripada bahasa Inggeris, iaitu linguistics yang dipinjam daripada bahasa Perancis, iaitu linguistique. Orang yang pandai atau faham bermacam-macam bahasa asing atau ahli bahasa dipanggil linguis, dan orang yang mengetahui atau bertutur dalam dua bahasa atau banyak bahasa dikenali sebagai bilingual, atau multilingual.

Siapakah Pelopor Linguistik Moden?
Ferdinand de Saussure ialah seorang sarjana bangsa Swiss. Beliau dianggap sebagai pelopor linguistik moden. Bukunya Cours de Linguistique Generale (1916) sangat terkenal dan dianggap sebagai buku asas linguistik moden. Oleh sebab itu, beberapa istilah yang dipakai oleh de Saussure diterima umum sebagai istilah rasmi, misalnya langage, langue dan parole (Prof. Dr. J.W.M. Verhaar, 1983:1). Langage bererti bahasa pada umumnya, misalnya semua manusia di dunia ini mempunyai bahasa. Langue bererti bahasa tertentu kepunyaan satu-satu kumpulan penutur tertentu, misalnya bahasa Perancis, bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa Indonesia dan bahasa Melayu merupakan bahasa-bahasa atau langue-langue tersendiri. Langue dianggap bahasa kepunyaan kumpulan atau masyarakat bahasa tertentu dan parole pula merupakan pertuturan atau bentuk ucapan individu yang kerap disebut sebagai idiolek.

Kesimpulan Tentang Ilmu Linguistik
Kesimpulannya, ilmu linguistik ialah ilmu yang mengkaji bahasa secara saintifik. Maksudnya ilmu yang mengkaji dan menganalisis satu-satu bahasa tertentu secara empirikal dan objektif, iaitu mengkaji bahasa itu seperti yang benar-benar wujud tanpa dipengaruhi oleh agak-agakan, ramalan, sentimen atau falsafah. Misalnya, kita menggunakan ilmu linguistik itu untuk mengkaji bahasa Melayu.

2

Kita mengkaji secara formal dan objektif bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dihasilkan. frasa dan ayat yang berlainan bentuk dalam bahasa Melayu. Kajian ini dilakukan secara objektif dan tidak boleh berdasarkan agak-agakan. ramalan.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Kita mengkaji bahasa Melayu seperti yang benar-benar wujud dan digunakan oleh masyarakat bahasa itu. Misalnya. misalnya bagaimana bahasa Melayu itu diucapkan.2 Siapakah pelopor Linguistik Moden? Tahukah Anda Cabang-cabang Linguistik? Linguistik mempunyai cabang atau bidang pengajian yang berlainan seperti: i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) Linguistik Deskriptif (Descriptive Linguistics) Linguistik Historis (Historical Linguisticsi) Linguistik Komparatif (Comparative Linguistics) Sosiolinguistik (Sociolinguistics) Neurolinguistik (Neurolinguistics) Linguistik Am (General Linguistics) Linguistik Terapan (Applied Linguistics) Psikolinguistik (Psycholinguistics) i. Apakah Linguistik Deskriptif? Linguistik Deskriptif ialah satu cabang linguistik yang menghuraikan satu-satu bahasa tertentu pada satu-satu masa tertentu. bentuk dan sistem bahasa itu. 1. ilmu linguistik yang 3 . kata. sistem fonem. morfem.1 Jelaskan konsep Linguistik. 1. sentimen atau falsafah dan hasil kajian itu pula boleh diuji kebenarannya.

konsonan. iaitu seperti yang benar-benar wujud dalam bahasa itu.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 menghurai atau menganalisis bahasa Melayu seperti yang dituturkan oleh masyarakat Melayu pada hari ini. bahasa Iban. bahasa Perancis. frasa atau ayat bahasa Melayu dengan ciri-ciri dan sistem dalam bahasa Inggeris. bahasa Tamil. morfologi. baik bahasa Melayu. Linguistik Deskriptif hanya membuat huraian tentang satu-satu bahasa itu dan tidak pula membuat perbandingan dengan bahasa-bahasa lain atau mengkaji daripada sudut sejarah bahasa itu. sistem suku kata. perkataan. baik pada awal ataupun pada akhir satu-satu zaman itu. bahasa Inggeris. bahasa Tagalog mahupun bahasa Mandarin. Ilmu Linguistik Deskriptif boleh digunakan untuk mengkaji dan menghuraikan secara umum sebarang bahasa di dunia. Linguistik Deskriptif akan menghuraikan bunyi-bunyi vokal. 1. diftong. bahasa Jepun. Linguistik Deskriptif juga tidak berminat untuk mengkaji sejarah perkembangan atau pertumbuhan bahasa Melayu. bahasa Jawa.4 4 . sintaksis dan segala aspek yang terdapat dalam bahasa Melayu. bahasa Perancis. Misalnya. suku kata. bahasa Itali dan lain-lain. Apa yang diutamakan dalam disiplin ini ialah menghuraikan bentuk dan sistem bahasa itu secara objektif dan secara empirikal. Linguistik Deskriptif menghuraikan bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dituturkan dan bagaimana sistem bahasa Melayu itu digunakan dalam bidang fonologi. frasa dan ayat bahasa Melayu. diftong. konsonan. bahasa Portugis. bahasa Kadazan.3 Apakah yang dimaksudkan dengan Linguistik Deskriptif? Apakah yang menjadi keutamaan dalam disiplin Linguistik Deskriptif? 1. tetapi tidak membuat perbandingan antara sistem vokal. Jepun atau bahasa Cina. perkataan.

6 Apakah yang menjadi keutamaan dalam disiplin Linguistik Historis? iii. ahli bahasa membandingbandingkan ciri-ciri bahasa serumpun seperti membandingkan bahasa Melayu dengan bahasa Jawa.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 ii. Misalnya.5 Huraikan maksud Linguistik Historis. bahasa Iban. 1. Perancis dan Jerman. Linguistik Historis mengkaji sejarah pertumbuhan dan perkembangan bahasa Melayu sejak zaman sebelum merdeka hingga ke hari ini atau mengkaji sejarah perkamusan bahasa Melayu atau sejarah sistem ejaan bahasa Melayu dan seumpamanya. 1. iaitu menyelidiki segala perubahan dan perkembangan satu-satu bahasa itu. ada pula ahli-ahli bahasa yang turut membandingkan struktur bahasa-bahasa yang bukan daripada satu rumpun seperti membandingkan struktur frasa dan ayat bahasa Melayu dengan struktur frasa dan ayat bahasa Inggeris. morfologi. sintaksis dan seumpamanya. Apakah Linguistik Historis? Linguistik Historis ialah satu cabang linguistik yang mengkaji satu-satu bahasa itu daripada sudut sejarah. Namun demikian. iaitu dengan cara melihat aspek-aspek persamaan dan perbezaan antara satu bahasa dengan satu bahasa yang lain. Apa yang diutamakan dalam disiplin ini ialah sejarah dan perubahan-perubahan yang berlaku dalam bahasa dari satu masa ke satu masa yang lain. dialek Negeri Sembilan dan dialek Perak dengan bahasa Melayu baku. baik daripada segi fonologi. Linguistik Komparatif kerap digunakan untuk membandingkan antara dialek Kedah dengan dialek Perak atau dialek Kelantan dengan dialek Terengganu atau membandingkan bidang fonologi. bahasa Kadazan. Lazimnya. bahasa Murut dan lain-lain atau membandingkan bahasa Inggeris dengan bahasa-bahasa induk Jerman yang lain seperti bahasa Belanda. Apakah Linguistik Komparatif? Linguistik Komparatif ialah cabang linguistik yang mengkaji bahasa secara perbandingan. bahasa Tagalog. 5 . morfologi dan sintaksis antara dialek-dialek seperti dialek Kedah.

bunyibunyi perkataan. ciri-ciri fungsi variasi-variasi ini dan ciri-ciri penutur yang menggunakannya apabila ketigatiga unsur ini berinteraksi. berubah dan mengubah satu sama lain dalam sesuatu masyarakat bahasa. Manusia menggunakan bahasa sebagai alat perhubungan untuk menyampaikan hasrat. serta jenis-jenis perbendaharaan kata yang digunakan olehnya akan menunjukkan dari daerah mana dan golongan mana ia berasal dan jenis pendidikan yang telah diterimanya. mengenal orang yang sedang bercakap dengan lebih mendalam. cara ia menyebutkan perkataan. seseorang itu dapat menangkap sikap dan pendiriannya. Bagaimanakah seseorang itu bercakap. Dengan perkataan lain. peserta (participant). fungsi sesuatu interaksi. Daripada apa yang dicakapkan. Menurut Dell Hymes (1966). Apakah Sosiolinguistik? Sosiolinguistik yang juga dikenali sebagai linguistik antropologi atau linguistik sosial ialah satu cabang linguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa dengan masyarakat. bentuk perhubungan dan nilai-nilai yang dipegang oleh ahli-ahli yang terlibat dalam pertuturan terhadap sesama sendiri (Nik Safiah Karim. Sosiolinguistik merupakan ilmu yang mengkaji bahasa daripada segi hubungan antara latar (setting). huraikan Linguistik Komparatif. Sosiolinguistik merupakan kajian yang menumpukan perhatian kepada bahasa dalam konteks sosial dan kebudayaan. bagaimanakah ia menyusun frasa dan ayat-ayat tertentu. buah fikiran dan perasaan serta mengeratkan hubungan antara satu sama lain dalam kalangan masyarakat.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 1. Bagaimanakah orang itu bercakap dan apa yang dicakapkan itu akan memberikan tanda-tanda dan keterangan-keterangan tertentu tentang dirinya. tajuk perbincangan. iv. 1981:4) dan Fishman (1968) pula menyatakan bahawa Sosiolinguistik ialah bidang yang mengkaji ciri-ciri variasi bahasa. pekerjaannya dan berbagai-bagai aspek latar 6 . Bahasa digunakan sebagai alat oleh masyarakat untuk berhubung.7 Apakah yang dimaksudkan dengan Linguistik Komparatif? 1.8 Dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai.

10 7 . “Puan Sri” dan seumpamanya.9 Apakah yang anda faham tentang Sosiolinguistik? Bincangkan aspek-aspek yang boleh dikaji dalam bidang Sosiolinguistik. sistem panggilan dan sistem gelaran dalam sesebuah masyarakat dalam masyarakat Melayu seperti penggunaan kata ganti nama. “engkau”. “anda”. “Pak Cik”. 1. “Adik”. “Dato”. “Tan Sri”. “Mak Cik”. “Tuan”. “beta”. “patik”. Sosiolinguistik lazimnya menumpukan kajian pada aspek atau topik seperti yang berikut: i) Bahasa rasmi ii) Bahasa kebangsaan iii) Pidgin iv) Kreol v) Bilingualism vi) Multilingualism vii) Dialek viii) Ideolek ix) Ragam bahasa x) Sikap terhadap bahasa xi) Sistem panggilan dalam masyarakat xii) Kesetiaan terhadap bahasa dan perancangan bahasa 1. Bidang-bidang seperti inilah yang tercakup oleh disiplin Sosiolinguistik. Di samping itu. panggilan dan gelaran seperti “aku”. Sosiolinguistik juga turut mengkaji sistem ganti nama.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 belakangnya. “Encik”. “Abang”. “Puan”.

Teori Neurolinguistik Wernicke merupakan teori yang pertama lahir daripada beberapa kes kajian penyakit afasia. Oleh sebab itulah. Neurolinguistik mempunyai hubungan yang erat dengan afasiologi kerana kedua-dua disiplin ini sama-sama mengkaji penyakit bertutur. tetapi juga proses-proses morfologi. Damasi H. otak manusia mempunyai dua bahagian. Hemisfera kanan mempunyai fungsi mengendalikan semua fonem segmental (aspek-aspek intonasi dan prosodi) dan tona suara. Kalimat-kalimat bahasa disimpan dan diproses di hemisfera kiri otak manusia. hemisfera kanan berfungsi untuk komunikasi kebahasaan yang penting. Menurut teori Neurolinguistik Klasik.Wernicke. Afasiologi mengkaji penyakit bertutur. terutama untuk tujuan mengubatinya dan Neurolinguistik cenderung untuk mengetahui hakikat hubungan antara otak dengan bahasa demi pengubatan penyakit bertutur.Broca dan C. Dengan perkataan lain. ekspresi muka dan gerak-geri badan waktu bertutur dan makna perumpamaan serta ungkapan ideomatik juga. Pakar kajian neurolinguistik.. Medan Broca korteks pula berfungsi melahirkan kalimat-kalimat.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 v. Apakah Neurolinguistik? Neurolinguistik ialah cabang ilmu linguistik yang mengkaji hal-hal otak dan perkaitannya dengan bahasa. Neurolinguistik ingin mengetahui bagaimana otak diorganisasi pada waktu mengelolakan aspek-aspek kemampuan bahasa dan perlakuan bahasa yang begitu rumit. Neurolinguistik menumpukan kajian terhadap bagaimana bahasa itu diproses di dalam otak dari awal pemerolehan bahasa sampailah ke bahasa itu berkembang dalam kehidupan manusia. Kalimat-kalimat difahami melalui Medan Wernicke belahan kiri (hemisfera kiri korteks) otak manusia. Menurut ilmu Neurolinguistik. pemahaman kalimat-kalimat terganggu apabila hemisfera kanan secara aktif terlibat dalam 8 . Neurolinguistik banyak mendapat manfaat daripada kerjasama antara psikologi dengan linguistik dan afasiologi pula mendapat manfaat daripada neurologi. Medan Broca korteks menukar kalimat-kalimat yang disimpan dalam Medan Wernicke korteks kepada bentuk bunyi. iaitu Medan Wernicke korteks (hemisfera kiri korteks) dan Medan Broca korteks. Neurologi mula-mula wujud pada abad ke-19. 1987 telah mengemukakan penemuan terbaharu beliau yang menunjukkan bahawa Medan Broca tidak sahaja berfungsi untuk melaksanakan proses-proses sintaksis dan produksi fonologi. Medan Wernicke mengandungi representasi ingatan perbendaharaan bentuk kata yang berfungsi mengamati dan menerima ucapan. diwujudkan oleh P.

kaedahkaedah. pengenalan muka dan garis gambar yang rumit. Dalam Linguistik Am turut dihuraikan cara kajian bahasa dilakukan mengikut teori. pengajaran bahasa.12 Jelaskan konsep Neurolinguistik. proses kegiatan gestalt.11 1. 1991:143). kaedah dan pendekatan tradisional. kajian bahasa mengikut aliran struktur. permainan tenis. Di samping itu. teori dan kaedah kajian bahasa mengikut aliran transformasi generatif. hemisfera kanan juga berfungsi untuk semua hal yang berkaitan dengan pembentukan idea yang bukan bahasa seperti kebolehan konstruksi. pengubatan penyakit bertutur. ruang dan segala sesuatu yang termasuk ke dalam apa yang dulunya terkenal dengan istilah bawah sedar. pendekatan-pendekatan atau model-model yang digunakan dalam kajian bahasa. sedangkan hemisfera kanan bertanggungjawab mengendalikan makna-makna tersirat. 1. relasional. Implikasi penemuan ini sangat penting pada bidang pendidikan. Apakah Linguistik Am? Linguistik Am juga disebut linguistik umum merupakan ilmu linguistik yang membuat kajian atau membicarakan bahasa secara umum. muzik dan lagu. fungsional dan seumpamanya. inovasi dan kekaryaan (Mangantar Simanjuntak. badminton. Bincangkan hubungan Neurolinguistik dengan Afasiologi. dalam Linguistik Am dibicarakan hal-hal tentang teori-teori kajian bahasa. 9 . Kajian Neurolinguistik juga mendapati bahawa hemisfera kiri mengendalikan kata-kata yang membawa makna-makna literal (tersurat) dalam kalimat-kalimat. vi. Kedua-dua hemisfera bekerjasama pada waktu berkomunikasi untuk menjamin pemahaman dan penyampaian makna yang sempurna.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 proses kebahasaan pada waktu berkomunikasi (Mangantar Simanjuntak. 1991:142-143). Maksudnya.

bahasa Mandarin. penulisan buku-buku teks. ahli bahasa dapat mengkaji dan menghuraikan segala bahasa yang dituturkan oleh manusia di dunia seperti bahasa Melayu. Apakah Linguistik Terapan? Linguistik Terapan ialah satu cabang linguistik yang memanfaatkan teori. kajian ditumpukan kepada perkara-perkara umum dalam bahasa secara universal. stilistik. Huraian bahasa secara umum dan universal ini mencakupi bidang fonologi. 1. sama ada pengajaran bahasa sebagai bahasa pertama ataupun sebagai bahasa kedua.15 Apakah yang dimaksudkan dengan Linguistik Terapan? Bagaimanakah Linguistik Terapan dapat dimanfaatkan dalam pengajaran bahasa? 1. sintaksis dan seumpamanya secara umum. kaedah dan hasil kajian linguistik dalam pengajaran bahasa.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Dalam Linguistik Am. 1. bahasa Perancis. bahasa Thai. patologi bahasa dan sebagainya. morfologi. deskripsi. pendekatan. Dengan menggunakan pengetahuan ilmu Linguistik Am.14 vii. bahasa Tamil. 1. Teori. bahasa Jepun. kaedah dan hasil kajian linguistik sangat berguna untuk diterapkan ke dalam pengajaran bahasa. penterjemahan.16 10 . bahasa Itali dan seumpamanya. bahasa Inggeris. dalam leksikografi.13 Apakah yang dibincangkan dalam Linguistik Am? Huraikan ciri-ciri Linguistik Am bahasa Melayu.

Psikolinguistik turut mengkaji perkaitan antara peranan bahasa dengan proses mengingat. Maksudnya. Psikolinguistik turut meneliti aspek penguasaan bahasa kanak-kanak dan mengkaji proses akal kanakkanak dalam memahami. seorang ahli dalam bidang pengajaran bahasa mengatakan bahawa Psikolinguistik ialah pendekatan gabungan melalui psikologi dan linguistik bagi telaah atau studi pengetahuan bahasa. Menurut Ronald W. iaitu performansi atau perbuatan dan perlengkapan atau aparat psikologis yang bertanggungjawab atasnya” (Langacker. bentuk-bentuk bahasa dan perkataan-perkataan yang digunakan oleh penutur dan hubungannya dengan fikiran dan jiwa penutur itu. Apakah Psikolinguistik? Psikolinguistik ialah cabang linguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa dengan jiwa manusia. 1.18 11 . Apakah yang diteliti dalam Psikolinguistik? 1. Psikolinguistik ialah studi atau telaah mengenai behaviour atau perilaku linguistik. 1985:3). perubahan bahasa dan hal-hal yang ada kaitannya dengan itu yang tidak begitu mudah dicapai atau didekati melalui salah satu dari kedua ilmu tersebut secara terpisah atau sendiri-sendiri” (Lado. 1976:220). 1968:6) (lihat Henry Guntur Tarigan.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 viii. Langacker. pemerhatian dan pembelajaran. membuat persepsi.17 Jelaskan Psikolinguistik berdasarkan definisi tokoh-tokoh bahasa. Disiplin ini juga memberikan perhatian terhadap pengaruh ingatan ke atas pertuturan dan kefahaman. mengingat dan melahirkan kembali bentuk-bentuk bahasa dalam pertuturan. bahasa dalam pemakaian. Robert Lado. Emmon Bach dengan singkat dan tegas mengutarakan bahawa Psikolinguistik adalah satu ilmu yang meneliti bagaimana sebenarnya para pembaca/ pemakai sesuatu bahasa membentuk/ membangun atau mengerti kalimat-kalimat bahasa tersebut” (Bach. 1964:64). Psikolinguistik menganalisis jenis-jenis.

Linguistik Saussure 12 . Linguistik Fungsional (Functional Linguistics). Lamb mengakui bahawa teori stratifikasi merupakan sejenis Linguistik Kognitif. iaitu satu teori linguistik yang lahir sebagai satu alternatif kepada teori Tatabahasa Transformasi Generatif. Linguistik Kognitif (Cognitive Linguistics). Kajian ini juga disebut patologi bahasa.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Apakah Cabang Linguistik Lain? Terdapat juga beberapa cabang linguistik yang lain seperti Linguistik Etnografi (Ethnographic Linguistics). Firth. iaitu kajian terhadap lingkungan alam dan budaya sesuatu masyarakat dan hubungannya dengan bahasa dan situasi pertuturan. iaitu cabang linguistik yang mengkaji persamaan dan perbezaan antara bahasa-bahasa atau dialek-dialek untuk mencari prinsip-prinsip yang dapat diterapkan dalam pengajaran bahasa atau penterjemahan. baik dalam bidang bahasa ataupun di luar bidang bahasa. Halliday. Huraian tentang Linguistik Fungsional ini ada terkandung di dalam teori dan tulisan sarjana-sarjana seperti Buhler. Pike. telah wujud Tatabahasa Fungsional (Functional Grammar). Linguistik Renaisans (Renaissance Linguistics). Linguistik Kontrastif (Contrastive Linguistics). Pada tahun 1970-an. iaitu cabang Linguistik Terapan yang mengkaji permasalahan dalam bahasa seperti cacat bahasa dan sebagainya. misalnya menerapkan teori dan dapatan kajian linguistik dalam mencari kaedah-kaedah yang efektif dalam pengajaran bahasa dan lain-lain. iaitu kajian linguistik pada zaman Renaisans. Linguistik Komputasi (Computational Linguistics). Linguistik Pedagogi (Pedagogical Linguistics). iaitu cabang linguistik yang menggunakan teknik komputer dalam kajian bahasa dan kesusasteraan. Martinet. iaitu cabang kajian bahasa yang menerapkan teori dan hasil kajian bahasa dalam pengajaran. Linguistik Medis (Language Pathology). iaitu kajian terhadap bahasa yang menekankan hubungan antara bentuk-bentuk bahasa dengan informasi-informasi yang terdapat di dalam otak atau akal manusia. iaitu analisis bahasa yang memberi perhatian kepada pelbagai fungsi bahasa. Troubetzkoy dan lain-lain. iaitu zaman sesudah linguistik abad pertengahan yang ditandai oleh perluasan kajian atau pandangan di luar bahasa Yunani dan Latin dan bahasa-bahasa Indo-Eropah dengan menambahkan beberapa konsep dan kategori baharu dalam kajian bahasa. Linguistik Matematik (Mathematical Linguistics). iaitu sejenis kajian terhadap bahasa yang mempelajari ciri-ciri matematik dalam bahasa dengan menggunakan konsep-konsep statistik dan algebra.

misalnya mengkaji bahasa Melayu pada zaman sebelum merdeka dengan bahasa pada zaman selepas merdeka dengan melihat perubahan-perubahan bahasa daripada segi fonologi. Cara kajian Linguistik Diakronis ini diperkenalkan oleh ahli bahasa bangsa Swiss. Linguistik Sinkronis (Syncronic Linguistics). iaitu kajian bahasa yang dilakukan terhad pada satu-satu masa tertentu. medan makna dalam bidang semantik dan sebagainya. Cara Linguistik Sinkronis ini digunakan dalam kajian Linguistik Deskriptif. iaitu bidang kajian linguistik yang menggunakan teori. kaedah dan pendekatan struktural. morfologi. 13 . sintaksis dan semantik. Linguistik Diakronis (Diachronic Linguistics). iaitu linguistik yang mengkaji bahasa pada dua masa atau yang berlainan masa. Linguistik Struktural (Structural Linguistics). Ferdinand de Saussure (1916). iaitu yang menganggap bahasa itu mempunyai struktur atau sistem yang bebas. Kajian cara Sinkronis ini diperkenalkan oleh linguis bangsa Swiss. misanya kajian bahasa Melayu pada hari ini. Ferdinand de Saussure.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 (Saussure Linguistics) ialah istilah yang digunakan untuk kajian linguistik teori Ferdinand de Saussure. Teori ini dianut pula dengan perubahan atau tanpa perubahan oleh aliran Praha dan Glosematik. hubungan paradigmatis dan sintagmatis. iaitu mengkaji satu-satu bahasa itu pada satu-satu masa tertentu. perbezaan antara langue dengan parole. yang mencakupi pemisahan antara pendekatan diakronis dan sinkronis. jenis-jenis konsonan dalam bidang fonetik. Linguistik Taksonomi (Taxonomic Linguistics) ialah pendekatan kajian dan analisis bahasa dengan tujuan utama untuk mendaftarkan dan mengklasifikasikan pelbagai fenomena bahasa kepada kelompok atau golongan seperti kelas atau golongan kata dalam tatabahasa. Hasil kajian linguistik struktural ini boleh digunakan untuk melatih pelajar-pelajar asing atau yang baru mempelajari bahasa atau pelajar yang lemah pencapaian dalam penguasaan bahasa. atau pada abad ke-20 tanpa melihat perubahan-perubahan pada bahasa itu dan tidak pula membuat perbandingan antara perkembangan bahasa dari satu masa ke satu masa. Aliran ini menumpukan kajian ke atas bahasa lisan dan tidak mengutamakan aspek semantik.

peringkat struktur permukaan. Teori ini menumpukan kajian dalam bidang sintaksis atau ayat dan mengutamakan bidang makna atau semantik. setiap ayat yang dilahirkan mengandungi dua peringkat. Kedua. 2003:505). iaitu struktur yang biasanya mengandungi bentuk ayat dasar atau ayat inti yang diperlukan untuk membentuk asas makna ayat atau dengan kata lain membentuk semantik ayat. iaitu Syntactic Structures pada tahun 1957. Profesor Linguistik dan bahasa-bahasa moden di Massachusetts Institute of Technology. 14 .19 1.20 1. Teori Transformasi Generatif ini dianggapkan sebagai satu aliran linguistik yang baru dan sebagai revolusi dalam bidang kajian tatabahasa. Huraikan maksud Linguistik Fungsional.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 1. Menurut teori ini. iaitu struktur ayat yang biasanya telah mengalami perubahan daripada struktur dalamannya dan merupakan bentuk ayat yang akan sebenarnya diucapkan oleh si penutur dan yang diperlukan untuk ditafsirkan oleh bahagian bunyi bahasa yang dinamai komponen fonologi (Nik Safiah Karim dan rakanrakan. Beliau telah mengemukakan teori tatabahasa Transformasi Generatif ini dalam buku monografnya yang terkenal. rasanya tidak lengkap jika tidak disentuh serba ringkas tentang ilmu Linguistik Aliran Tatabahasa Transformasi Generatif (Transformational Generative Grammar) sebagai pengetahuan ringkas. Linguistik Aliran Tatabahasa Transformasi Generatif Apabila membicarakan ilmu linguistik dan cabang-cabang atau bidang-bidangnya.21 Terangkan cabang linguistik lain. Pertama. Bincangkan perbezaan antara Linguistik Sinkronis dengan Linguistik Diakronis. Tatabahasa aliran Transformasi Generatif ini ialah satu aliran kajian bahasa yang dikemukakan oleh ahli bahasa Amerika bernama Noam Chomsky. peringkat struktur dalaman. Kemudian Chomsky telah memperbaiki teori ini dan menerbitkan pula buku Aspects of the Theory of Syntax pada tahun 1965 dan teori ini dianggap sebagai teori standard.

Bentuk ayat struktur permukaan selalunya tidak serupa dengan bentuk struktur dalaman.25 1. Teori ini juga mengandaikan bahawa kedua-dua jenis rumus tatabahasa itu menjadi sebahagian daripada unsur kecekapan berbahasa seseorang individu (ibid:202). 1. iaitu rumus struktur frasa dan rumus transformasi.23 1. 1. menambahkan unsur kata dan mengubah atau menyusun semula susunan unsur kata.24 1. iaitu struktur dalaman dan struktur permukaan diterbitkan oleh dua jenis hukum atau rumus tatabahasa. Rumus transformasi itu berkuasa untuk menggugurkan unsur kata.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Kedua-dua jenis struktur. Rumus struktur frasa menerbitkan ayat-ayat pada peringkat struktur dalaman dan rumus transformasi pula berfungsi menukarkan pola atau struktur ayat-ayat hingga membawa kepada peringkat struktur permukaan.26 15 . Huraikan Ilmu Linguistik yang melihat perubahan dan perkembangan bahasa. Struktur dalaman yang diwujudkan oleh rumus struktur frasa kemudian akan menjadi input kepada komponen yang mengandungi rumus transformasi. Jelaskan rumus struktur frasa dan rumus transformasi. Bincangkan sejauh mana Ilmu Linguistik penting kepada guru bahasa.22 Huraikan konsep Linguistik Aliran Tatabahasa Transformatif Generatif. Nyatakan semua Cabang Linguistik.

LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 PANDUAN MENJAWAB SOALAN LATIHAN UNIT 1 1. internet. 1. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Langage. Sila rujuk sumber lain daripada buku. internet.4 Bagi soalan ini. anda perlu memberikan: i. Sertakan contoh-contoh bidang linguistik yang dihuraikan oleh Linguistik Deskriptif. jurnal.3 Bagi soalan ini. jurnal. jurnal. termasuklah bidang fonetik dan fonologi kata. frasa dan ayat iii. Contoh perkembangan bahasa secara historis. Bapa linguistik moden iii. youtube dan seumpamanya 1. perihal Ferdinand de Saussure dan hasil usahanya dalam bidang ilmu linguistik (Linguistique General) ii. anda perlu memberikan: i. youtube dan seumpamanya. internet. Sertakan contoh-contohnya sekali. bilingualisme dan multilingualisme iv. Aspek yang dihuraikan meliputi fonetik dan fonologi kata. frasa dan ayat bahasa Melayu secara deskriptif iv.5 Bagi soalan ini. internet. Asal usul perkataan linguistik ii. Definisi Linguistik Historis ii. youtube dan seumpamanya 1. misalnya bahasa Melayu sebelum merdeka dan bahasa Melayu selepas merdeka 16 . Ciri-ciri Linguistik Deskriptif ii. Maksud Linguistik Deskripstif ii. Sila rujuk sumber lain daripada buku. dll.2 Jawapan bagi soalan ini perlu menyentuh: i. anda harus menghuraikan: i. jurnal. youtube. Laras-laras linguistik seperti Langue. Parole. Sila rujuk sumber lain daripada buku.1 Bagi soalan ini. 1. jawapan anda harus mencakupi: i. misalnya menghuraikan bahasa Melayu iii.

1. Sila rujuk sumber lain daripada buku. internet. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Bidang Sosiolinguistik yang mencakupi semua aspek yang ada kaitan antara bahasa dengan masyarakat 17 . 1.8 Bagi menjawab soalan ini. jurnal. misalnya bahasa yang boleh dibanding-bandingkan. internet. 1. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Contoh bahasa serumpun: bahasa Melayu. Maksud bidang Sosiolinguistik ii. Menghuraikan linguistik komparatif. anda perlu: i. Sanskrit. jurnal. youtube dan seumpamanya. bahasa Indonesia v.7 Bagi menjawab soalan ini. youtube. vi. Tokoh-tokoh Sosiolinguistik dalam negara dan luar negara iii. youtube dan seumpamanya. Cina dan Inggeris dari segi sejarah turut menambah perbendaharaan kata bahasa Melayu.6 Bagi menjawab soalan ini. Sila rujuk sumber lain daripada buku. iv. dialek Kelantan. Memahami disiplin Linguistik Historis yang mengutamakan sejarah satu-satu bahasa itu ii. Pengaruh bahasa Arab. youtube dan seumpamanya 1. jurnal. bahasa Tagalog. jurnal. anda perlu: i. mempunyai sejarah perkembangan dan pertumbuhan bahasa itu iii. bahasa Iban. youtube dan seumpamanya. Sila rujuk sumber lain daripada buku.9 Bagi menjawab soalan ini. Menjelaskan maksud linguistik komparatif ii. iaitu bahasa serumpun iv. 1. Misalnya bahasa Melayu. internet. anda harus menghuraikan: i. dialek Perak dan seumpamanya.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 iii. internet. internet. Dialek serumpun bahasa Melayu seperti dialek Kedah. dan seumpamanya. anda perlu memberikan: i. jurnal.10 Bagi soalan ini. anda perlu: i.

Jawapan anda juga harus meliputi bilingualisme dan multilingualisme serta dialek dan ideolek iv. Menghuraikan kegunaan linguistik terapan dan seumpamanya. sistem fonem. jawapan anda harus: i. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Menerangkan hubungan antara neurolinguistik dengan penyakit afasia ii. Ciri-ciri linguistik am ii. Penjelasan tentang konsep neurolinguistik ii. youtube dan seumpamanya. jurnal. Contoh linguistik am yang terdapat dalam bahasa Melayu iii. klausa. kata. youtube dan seumpamanya. internet. pidjin. 1. 1. anda perlu memberikan: i. kesetiaan terhadap bahasa dan perancangan bahasa. anda perlu memberikan: i. sistem panggilan dalam masyarakat.13 Bagi menjawab soalan ini. 18 . 1. kreol. jawapan anda harus mencakupi: i. frasa. Sila rujuk sumber lain daripada buku. youtube dan seumpamanya. Aspek-aspek neurolinguistik 1. Aspek-aspek lain berkaitan dengan neurolinguistik iii. Maksud linguistik am ii. 1. jurnal. Sila hurai secara am bidang fonetik dan fonologi bahasa Melayu. bahasa rasmi dan seumpamanya iii. ayat dan seumpamanya iii.14 Bagi menjawab soalan ini. jurnal.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 ii. pembentukan suku kata. bahasa kebangsaan.12 Bagi soalan ini.11 Bagi soalan ini.15 Bagi soalan ini. Contoh ciri-ciri linguistik am yang terdapat dalam bahasa Melayu seperti huraian secara umum tentang bunyi-bunyi bahasa. Sila rujuk sumber lain daripada buku. kata. khususnya dalam pengajaran bahasa iii. internet. Menerangkan maksud linguistik terapan ii. Anda perlu memberi jawapan anda yang meliputi bahasa kebangsaan. anda perlu: i. Anda juga harus memberikan jawapan anda meliputi sikap terhadap bahasa. internet.

Menghuraikan maksud linguistik terapan ii. jurnal. internet. Memberikan contoh buku teks yang mengandungi linguistik terapan iv. 1. Sertakan nama tokoh-tokoh linguistik fungsional iv. internet. Memberikan pelbagai cabang linguistik yang anda tahu ii.17 Bagi soalan ini.20 Untuk menjawab soalan ini. jurnal. jurnal. 19 . youtube dan seumpamanya. youtube dan seumpamanya.19 Untuk menjawab soalan ini. Menyatakan nama tokoh-tokoh psikolinguistik iii. anda perlu: i. Menyertakan tokoh-tokoh linguistik dan aliran mereka iv. Sila rujuk sumber lain daripada buku.16 Bagi soalan ini. 1. anda perlu: i. internet. Menghuraikan dengan lebih lanjut setiap cabang linguistik tersebut iii. youtube dan seumpamanya. Sila rujuk sumber lain daripada buku. youtube dan seumpamanya. internet. Memberikan definisi mengenai psikolinguistik ii. Anda perlu mengenal pasti bahasa-bahasa yang lazim digunakan oleh murid-murid tertentu pada peringkat-peringkat umur tertentu iii. jurnal. jurnal. Menjelaskan aspek-aspek yang dicakupi oleh linguistik fungsional iii. internet. 1.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 1. Anda perlu menjelaskan jenis-jenis bahasa yang kerap digunakan oleh penutur tertentu ii. youtube dan seumpamanya. Menjelaskan bagaimanakah linguistik terapan dimanfaatkan dalam pengajaran bahasa iii. anda perlu: i. anda perlu: i. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Sila rujuk sumber lain daripada buku. 1. Memberikan nama tokoh-tokoh bahasa Bahasa Melayu iv. Berikan maksud linguistik fungsional ii. Sila rujuk sumber lain daripada buku.18 Untuk menjawab soalan ini: i.

anda perlu: i. Saya yakin anda pasti dapat menjelaskan kepentingan ilmu linguistik kepada guru. selepas merdeka dan bahasa Melayu terkini ii. Maksud tatabahasa transformatif generatif ii. youtube dan seumpamanya. Memahirkan guru-guru menghuraikan bidang-bidang bahasa kepada murid-murid termasuklah frasa dan ayat 1. Sila rujuk sumber lain daripada buku. internet. anda perlulah: i. huraian anda perlu: i.26 Untuk menjawab soalan ini. Ciri-ciri tatabahasa transformatif generatif iv. jurnal. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Sila sertakan contoh-contohnya sekali. Menyatakan semua cabang linguistik yang anda tahu ii.21 Untuk menjawab soalan ini. jurnal.22 Untuk menjawab soalan ini. Memahirkan murid-murid dengan sistem ejaan baharu iii. Berikan maksud linguistik sinkronis ii. 1. youtube dan seumpamanya. internet. 1. 20 . jurnal. anda perlu: i. Berikan maksud rumus struktur frasa ii. Noam Chomsky dan seumpamanya iii. Sertakan contoh-contohnya sekali. Berikan penjelasan ringkas bagi setiap cabang linguistik tersebut iii. huraian anda perlu meliputi: i. Mengenal pasti perbezaan antara linguistik sinkronis dengan linguistik diakronis iv. Berikan maksud linguistik diakronis iii. 1. internet. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Berikan contoh-contohnya sekali iv.24 Untuk menjawab soalan ini. termasuklah membantu mengajar sebutan kepada murid-murid ii. Menghuraikan segala aspek perubahan dan perkembangan bahasa Melayu sebelum merdeka.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 1.25 Untuk menjawab soalan ini: i.23 Untuk menjawab soalan ini. youtube dan seumpamanya. 1. Berikan maksud rumus transformasi iii.

Fonetik dan fonologi suatu tinjauan. W. Kulim: Penerbit Sarlis. Alias Mohammad Yatim (1992). London: Routledge. The world book of encyclopedia volume two. Linguistik am untuk guru Bahasa Malaysia.) (1981). C. New York: Oxford University Press. Bhd. (Ed) (1992). Speech sounds. Kuala Lumpur: Aslita Sdn. Abdullah Hassan (1993). Abdul Hamid Mahmood (2002). Barnhart. Bhd. (Ed. Masa Enterprise. Toronto: World Book Inc. Kuala Lumpur: City Reprographic Services. R. & Barnhart. Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn. Arbak Othman (1983). International encyclopedia of linguistics. P. Kuala Lumpur: Sarjana Enterprise. (1995). Ejaan bahasa Melayu terkini.L. Permulaan ilmu linguistik. Abdul Hamid Mahmood dan Nurfarah Lo Abdullah (2007).K.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Rujukan Abdul Hamid Mahmood (1995). Bright. 21 . Guru dan bahasa Melayu. Ashby. Linguistik fonetik dan fonologi bahasa Melayu.