LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1

Unit

1
LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA
HASIL PEMBELAJARAN Setelah selesai mempelajari unit ini, anda seharusnya dapat: i. menerangkan definisi linguistik dan cabang-cabangnya, ii. mengetahui asal perkataan linguistik, iii. mengetahui pelopor linguistik moden, dan iv. menjelaskan ilmu linguistik aliran tatabahasa transformasi generatif.

Pengenalan
Unit ini membincangkan hal tentang Linguistik dan Cabang-cabangnya yang mencakupi konsep linguistik, asal perkataan linguistik, pelopor linguistik moden, cabang-cabang linguistik serta aliran linguistik tatabahasa transformasi generatif.

Tahukah Anda Pengertian Linguistik?
Menurut Kamus Dewan (2005:945) linguistik bererti pengajian ilmu bahasa. Oleh David Crystal dalam bukunya, A Dictionary of Linguistics and Phonetics (1986:181), linguistik merupakan kajian saintifik terhadap bahasa (the scientific study of language).

1

LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1

Tahukah Anda Asal Perkataan Linguistik?
Perkataan linguistik berasal daripada perkataan Latin, iaitu lingua yang bermaksud bahasa. Perkataan Latin ini juga digunakan dalam banyak bahasa lain yang berasal daripada bahasa Latin seperti dalam bahasa Perancis (langue, langage), bahasa Itali (lingua), atau bahasa Sepanyol (lengua) atau dalam bahasa Inggeris (linguistics). Perkataan linguistik dalam bahasa Melayu berasal daripada bahasa Inggeris, iaitu linguistics yang dipinjam daripada bahasa Perancis, iaitu linguistique. Orang yang pandai atau faham bermacam-macam bahasa asing atau ahli bahasa dipanggil linguis, dan orang yang mengetahui atau bertutur dalam dua bahasa atau banyak bahasa dikenali sebagai bilingual, atau multilingual.

Siapakah Pelopor Linguistik Moden?
Ferdinand de Saussure ialah seorang sarjana bangsa Swiss. Beliau dianggap sebagai pelopor linguistik moden. Bukunya Cours de Linguistique Generale (1916) sangat terkenal dan dianggap sebagai buku asas linguistik moden. Oleh sebab itu, beberapa istilah yang dipakai oleh de Saussure diterima umum sebagai istilah rasmi, misalnya langage, langue dan parole (Prof. Dr. J.W.M. Verhaar, 1983:1). Langage bererti bahasa pada umumnya, misalnya semua manusia di dunia ini mempunyai bahasa. Langue bererti bahasa tertentu kepunyaan satu-satu kumpulan penutur tertentu, misalnya bahasa Perancis, bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa Indonesia dan bahasa Melayu merupakan bahasa-bahasa atau langue-langue tersendiri. Langue dianggap bahasa kepunyaan kumpulan atau masyarakat bahasa tertentu dan parole pula merupakan pertuturan atau bentuk ucapan individu yang kerap disebut sebagai idiolek.

Kesimpulan Tentang Ilmu Linguistik
Kesimpulannya, ilmu linguistik ialah ilmu yang mengkaji bahasa secara saintifik. Maksudnya ilmu yang mengkaji dan menganalisis satu-satu bahasa tertentu secara empirikal dan objektif, iaitu mengkaji bahasa itu seperti yang benar-benar wujud tanpa dipengaruhi oleh agak-agakan, ramalan, sentimen atau falsafah. Misalnya, kita menggunakan ilmu linguistik itu untuk mengkaji bahasa Melayu.

2

2 Siapakah pelopor Linguistik Moden? Tahukah Anda Cabang-cabang Linguistik? Linguistik mempunyai cabang atau bidang pengajian yang berlainan seperti: i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) Linguistik Deskriptif (Descriptive Linguistics) Linguistik Historis (Historical Linguisticsi) Linguistik Komparatif (Comparative Linguistics) Sosiolinguistik (Sociolinguistics) Neurolinguistik (Neurolinguistics) Linguistik Am (General Linguistics) Linguistik Terapan (Applied Linguistics) Psikolinguistik (Psycholinguistics) i. frasa dan ayat yang berlainan bentuk dalam bahasa Melayu. 1. Kita mengkaji secara formal dan objektif bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dihasilkan.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Kita mengkaji bahasa Melayu seperti yang benar-benar wujud dan digunakan oleh masyarakat bahasa itu. 1.1 Jelaskan konsep Linguistik. ilmu linguistik yang 3 . Apakah Linguistik Deskriptif? Linguistik Deskriptif ialah satu cabang linguistik yang menghuraikan satu-satu bahasa tertentu pada satu-satu masa tertentu. morfem. sentimen atau falsafah dan hasil kajian itu pula boleh diuji kebenarannya. ramalan. Kajian ini dilakukan secara objektif dan tidak boleh berdasarkan agak-agakan. sistem fonem. misalnya bagaimana bahasa Melayu itu diucapkan. bentuk dan sistem bahasa itu. Misalnya. kata.

Linguistik Deskriptif akan menghuraikan bunyi-bunyi vokal.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 menghurai atau menganalisis bahasa Melayu seperti yang dituturkan oleh masyarakat Melayu pada hari ini. diftong. baik pada awal ataupun pada akhir satu-satu zaman itu. Misalnya. Ilmu Linguistik Deskriptif boleh digunakan untuk mengkaji dan menghuraikan secara umum sebarang bahasa di dunia. bahasa Perancis. frasa atau ayat bahasa Melayu dengan ciri-ciri dan sistem dalam bahasa Inggeris. morfologi. bahasa Portugis. baik bahasa Melayu. bahasa Tamil. iaitu seperti yang benar-benar wujud dalam bahasa itu. bahasa Jepun. konsonan. bahasa Kadazan. bahasa Iban. bahasa Perancis. sistem suku kata. frasa dan ayat bahasa Melayu. perkataan. Apa yang diutamakan dalam disiplin ini ialah menghuraikan bentuk dan sistem bahasa itu secara objektif dan secara empirikal. bahasa Jawa. 1. bahasa Itali dan lain-lain. bahasa Inggeris. Jepun atau bahasa Cina. tetapi tidak membuat perbandingan antara sistem vokal. suku kata. konsonan. bahasa Tagalog mahupun bahasa Mandarin. sintaksis dan segala aspek yang terdapat dalam bahasa Melayu. Linguistik Deskriptif juga tidak berminat untuk mengkaji sejarah perkembangan atau pertumbuhan bahasa Melayu. perkataan.3 Apakah yang dimaksudkan dengan Linguistik Deskriptif? Apakah yang menjadi keutamaan dalam disiplin Linguistik Deskriptif? 1. Linguistik Deskriptif menghuraikan bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dituturkan dan bagaimana sistem bahasa Melayu itu digunakan dalam bidang fonologi.4 4 . Linguistik Deskriptif hanya membuat huraian tentang satu-satu bahasa itu dan tidak pula membuat perbandingan dengan bahasa-bahasa lain atau mengkaji daripada sudut sejarah bahasa itu. diftong.

bahasa Tagalog. iaitu menyelidiki segala perubahan dan perkembangan satu-satu bahasa itu. ahli bahasa membandingbandingkan ciri-ciri bahasa serumpun seperti membandingkan bahasa Melayu dengan bahasa Jawa. morfologi. bahasa Kadazan. ada pula ahli-ahli bahasa yang turut membandingkan struktur bahasa-bahasa yang bukan daripada satu rumpun seperti membandingkan struktur frasa dan ayat bahasa Melayu dengan struktur frasa dan ayat bahasa Inggeris. 5 . Namun demikian. Lazimnya. morfologi dan sintaksis antara dialek-dialek seperti dialek Kedah. bahasa Iban.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 ii.6 Apakah yang menjadi keutamaan dalam disiplin Linguistik Historis? iii. Apakah Linguistik Historis? Linguistik Historis ialah satu cabang linguistik yang mengkaji satu-satu bahasa itu daripada sudut sejarah. bahasa Murut dan lain-lain atau membandingkan bahasa Inggeris dengan bahasa-bahasa induk Jerman yang lain seperti bahasa Belanda. sintaksis dan seumpamanya. 1. Apa yang diutamakan dalam disiplin ini ialah sejarah dan perubahan-perubahan yang berlaku dalam bahasa dari satu masa ke satu masa yang lain. iaitu dengan cara melihat aspek-aspek persamaan dan perbezaan antara satu bahasa dengan satu bahasa yang lain. baik daripada segi fonologi. dialek Negeri Sembilan dan dialek Perak dengan bahasa Melayu baku. Linguistik Historis mengkaji sejarah pertumbuhan dan perkembangan bahasa Melayu sejak zaman sebelum merdeka hingga ke hari ini atau mengkaji sejarah perkamusan bahasa Melayu atau sejarah sistem ejaan bahasa Melayu dan seumpamanya. Perancis dan Jerman. Linguistik Komparatif kerap digunakan untuk membandingkan antara dialek Kedah dengan dialek Perak atau dialek Kelantan dengan dialek Terengganu atau membandingkan bidang fonologi. Misalnya. 1. Apakah Linguistik Komparatif? Linguistik Komparatif ialah cabang linguistik yang mengkaji bahasa secara perbandingan.5 Huraikan maksud Linguistik Historis.

Dengan perkataan lain. Daripada apa yang dicakapkan. Bahasa digunakan sebagai alat oleh masyarakat untuk berhubung. Bagaimanakah orang itu bercakap dan apa yang dicakapkan itu akan memberikan tanda-tanda dan keterangan-keterangan tertentu tentang dirinya. pekerjaannya dan berbagai-bagai aspek latar 6 . peserta (participant). bentuk perhubungan dan nilai-nilai yang dipegang oleh ahli-ahli yang terlibat dalam pertuturan terhadap sesama sendiri (Nik Safiah Karim.7 Apakah yang dimaksudkan dengan Linguistik Komparatif? 1. tajuk perbincangan. fungsi sesuatu interaksi. Manusia menggunakan bahasa sebagai alat perhubungan untuk menyampaikan hasrat. seseorang itu dapat menangkap sikap dan pendiriannya. bunyibunyi perkataan. ciri-ciri fungsi variasi-variasi ini dan ciri-ciri penutur yang menggunakannya apabila ketigatiga unsur ini berinteraksi. huraikan Linguistik Komparatif. serta jenis-jenis perbendaharaan kata yang digunakan olehnya akan menunjukkan dari daerah mana dan golongan mana ia berasal dan jenis pendidikan yang telah diterimanya. Sosiolinguistik merupakan kajian yang menumpukan perhatian kepada bahasa dalam konteks sosial dan kebudayaan.8 Dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai. berubah dan mengubah satu sama lain dalam sesuatu masyarakat bahasa.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 1. buah fikiran dan perasaan serta mengeratkan hubungan antara satu sama lain dalam kalangan masyarakat. cara ia menyebutkan perkataan. iv. Menurut Dell Hymes (1966). Bagaimanakah seseorang itu bercakap. 1981:4) dan Fishman (1968) pula menyatakan bahawa Sosiolinguistik ialah bidang yang mengkaji ciri-ciri variasi bahasa. Sosiolinguistik merupakan ilmu yang mengkaji bahasa daripada segi hubungan antara latar (setting). bagaimanakah ia menyusun frasa dan ayat-ayat tertentu. Apakah Sosiolinguistik? Sosiolinguistik yang juga dikenali sebagai linguistik antropologi atau linguistik sosial ialah satu cabang linguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa dengan masyarakat. mengenal orang yang sedang bercakap dengan lebih mendalam.

“engkau”.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 belakangnya. 1. “Pak Cik”. “Abang”.10 7 . “Tan Sri”. “beta”. “Dato”. “anda”. panggilan dan gelaran seperti “aku”.9 Apakah yang anda faham tentang Sosiolinguistik? Bincangkan aspek-aspek yang boleh dikaji dalam bidang Sosiolinguistik. “Encik”. “patik”. “Tuan”. “Puan Sri” dan seumpamanya. Di samping itu. Bidang-bidang seperti inilah yang tercakup oleh disiplin Sosiolinguistik. “Mak Cik”. Sosiolinguistik juga turut mengkaji sistem ganti nama. sistem panggilan dan sistem gelaran dalam sesebuah masyarakat dalam masyarakat Melayu seperti penggunaan kata ganti nama. “Adik”. Sosiolinguistik lazimnya menumpukan kajian pada aspek atau topik seperti yang berikut: i) Bahasa rasmi ii) Bahasa kebangsaan iii) Pidgin iv) Kreol v) Bilingualism vi) Multilingualism vii) Dialek viii) Ideolek ix) Ragam bahasa x) Sikap terhadap bahasa xi) Sistem panggilan dalam masyarakat xii) Kesetiaan terhadap bahasa dan perancangan bahasa 1. “Puan”.

Kalimat-kalimat bahasa disimpan dan diproses di hemisfera kiri otak manusia. Pakar kajian neurolinguistik.. Neurolinguistik banyak mendapat manfaat daripada kerjasama antara psikologi dengan linguistik dan afasiologi pula mendapat manfaat daripada neurologi. terutama untuk tujuan mengubatinya dan Neurolinguistik cenderung untuk mengetahui hakikat hubungan antara otak dengan bahasa demi pengubatan penyakit bertutur. Menurut ilmu Neurolinguistik. iaitu Medan Wernicke korteks (hemisfera kiri korteks) dan Medan Broca korteks. Damasi H. Neurologi mula-mula wujud pada abad ke-19. Apakah Neurolinguistik? Neurolinguistik ialah cabang ilmu linguistik yang mengkaji hal-hal otak dan perkaitannya dengan bahasa. Teori Neurolinguistik Wernicke merupakan teori yang pertama lahir daripada beberapa kes kajian penyakit afasia. Oleh sebab itulah. Hemisfera kanan mempunyai fungsi mengendalikan semua fonem segmental (aspek-aspek intonasi dan prosodi) dan tona suara. ekspresi muka dan gerak-geri badan waktu bertutur dan makna perumpamaan serta ungkapan ideomatik juga. 1987 telah mengemukakan penemuan terbaharu beliau yang menunjukkan bahawa Medan Broca tidak sahaja berfungsi untuk melaksanakan proses-proses sintaksis dan produksi fonologi. pemahaman kalimat-kalimat terganggu apabila hemisfera kanan secara aktif terlibat dalam 8 . Neurolinguistik mempunyai hubungan yang erat dengan afasiologi kerana kedua-dua disiplin ini sama-sama mengkaji penyakit bertutur. Menurut teori Neurolinguistik Klasik. Dengan perkataan lain.Broca dan C.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 v. Afasiologi mengkaji penyakit bertutur. Medan Broca korteks menukar kalimat-kalimat yang disimpan dalam Medan Wernicke korteks kepada bentuk bunyi. Neurolinguistik ingin mengetahui bagaimana otak diorganisasi pada waktu mengelolakan aspek-aspek kemampuan bahasa dan perlakuan bahasa yang begitu rumit.Wernicke. Medan Broca korteks pula berfungsi melahirkan kalimat-kalimat. Kalimat-kalimat difahami melalui Medan Wernicke belahan kiri (hemisfera kiri korteks) otak manusia. Medan Wernicke mengandungi representasi ingatan perbendaharaan bentuk kata yang berfungsi mengamati dan menerima ucapan. diwujudkan oleh P. tetapi juga proses-proses morfologi. otak manusia mempunyai dua bahagian. hemisfera kanan berfungsi untuk komunikasi kebahasaan yang penting. Neurolinguistik menumpukan kajian terhadap bagaimana bahasa itu diproses di dalam otak dari awal pemerolehan bahasa sampailah ke bahasa itu berkembang dalam kehidupan manusia.

kaedahkaedah. 9 . dalam Linguistik Am dibicarakan hal-hal tentang teori-teori kajian bahasa. sedangkan hemisfera kanan bertanggungjawab mengendalikan makna-makna tersirat. kajian bahasa mengikut aliran struktur. fungsional dan seumpamanya. 1991:143). proses kegiatan gestalt. ruang dan segala sesuatu yang termasuk ke dalam apa yang dulunya terkenal dengan istilah bawah sedar. inovasi dan kekaryaan (Mangantar Simanjuntak. kaedah dan pendekatan tradisional. 1991:142-143). muzik dan lagu.12 Jelaskan konsep Neurolinguistik. vi. hemisfera kanan juga berfungsi untuk semua hal yang berkaitan dengan pembentukan idea yang bukan bahasa seperti kebolehan konstruksi. badminton. Implikasi penemuan ini sangat penting pada bidang pendidikan. Kajian Neurolinguistik juga mendapati bahawa hemisfera kiri mengendalikan kata-kata yang membawa makna-makna literal (tersurat) dalam kalimat-kalimat.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 proses kebahasaan pada waktu berkomunikasi (Mangantar Simanjuntak. pengenalan muka dan garis gambar yang rumit. Di samping itu. pendekatan-pendekatan atau model-model yang digunakan dalam kajian bahasa. Bincangkan hubungan Neurolinguistik dengan Afasiologi. relasional. permainan tenis. Dalam Linguistik Am turut dihuraikan cara kajian bahasa dilakukan mengikut teori. 1. Kedua-dua hemisfera bekerjasama pada waktu berkomunikasi untuk menjamin pemahaman dan penyampaian makna yang sempurna. Maksudnya. pengajaran bahasa. pengubatan penyakit bertutur. Apakah Linguistik Am? Linguistik Am juga disebut linguistik umum merupakan ilmu linguistik yang membuat kajian atau membicarakan bahasa secara umum. teori dan kaedah kajian bahasa mengikut aliran transformasi generatif.11 1.

bahasa Perancis. bahasa Jepun.13 Apakah yang dibincangkan dalam Linguistik Am? Huraikan ciri-ciri Linguistik Am bahasa Melayu. ahli bahasa dapat mengkaji dan menghuraikan segala bahasa yang dituturkan oleh manusia di dunia seperti bahasa Melayu. bahasa Itali dan seumpamanya. dalam leksikografi. deskripsi. Dengan menggunakan pengetahuan ilmu Linguistik Am. bahasa Inggeris. Huraian bahasa secara umum dan universal ini mencakupi bidang fonologi. penterjemahan. bahasa Mandarin. pendekatan. stilistik. kaedah dan hasil kajian linguistik sangat berguna untuk diterapkan ke dalam pengajaran bahasa. morfologi.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Dalam Linguistik Am.14 vii. patologi bahasa dan sebagainya. bahasa Tamil. Apakah Linguistik Terapan? Linguistik Terapan ialah satu cabang linguistik yang memanfaatkan teori. sintaksis dan seumpamanya secara umum. 1. kaedah dan hasil kajian linguistik dalam pengajaran bahasa. sama ada pengajaran bahasa sebagai bahasa pertama ataupun sebagai bahasa kedua. 1. bahasa Thai. 1. penulisan buku-buku teks.15 Apakah yang dimaksudkan dengan Linguistik Terapan? Bagaimanakah Linguistik Terapan dapat dimanfaatkan dalam pengajaran bahasa? 1.16 10 . Teori. kajian ditumpukan kepada perkara-perkara umum dalam bahasa secara universal.

1985:3). 1. mengingat dan melahirkan kembali bentuk-bentuk bahasa dalam pertuturan. iaitu performansi atau perbuatan dan perlengkapan atau aparat psikologis yang bertanggungjawab atasnya” (Langacker. perubahan bahasa dan hal-hal yang ada kaitannya dengan itu yang tidak begitu mudah dicapai atau didekati melalui salah satu dari kedua ilmu tersebut secara terpisah atau sendiri-sendiri” (Lado. 1968:6) (lihat Henry Guntur Tarigan. pemerhatian dan pembelajaran. Psikolinguistik turut meneliti aspek penguasaan bahasa kanak-kanak dan mengkaji proses akal kanakkanak dalam memahami.17 Jelaskan Psikolinguistik berdasarkan definisi tokoh-tokoh bahasa. Maksudnya. seorang ahli dalam bidang pengajaran bahasa mengatakan bahawa Psikolinguistik ialah pendekatan gabungan melalui psikologi dan linguistik bagi telaah atau studi pengetahuan bahasa. 1976:220). Disiplin ini juga memberikan perhatian terhadap pengaruh ingatan ke atas pertuturan dan kefahaman. Emmon Bach dengan singkat dan tegas mengutarakan bahawa Psikolinguistik adalah satu ilmu yang meneliti bagaimana sebenarnya para pembaca/ pemakai sesuatu bahasa membentuk/ membangun atau mengerti kalimat-kalimat bahasa tersebut” (Bach. Psikolinguistik turut mengkaji perkaitan antara peranan bahasa dengan proses mengingat. Apakah yang diteliti dalam Psikolinguistik? 1. Robert Lado.18 11 . Menurut Ronald W. Psikolinguistik ialah studi atau telaah mengenai behaviour atau perilaku linguistik. bentuk-bentuk bahasa dan perkataan-perkataan yang digunakan oleh penutur dan hubungannya dengan fikiran dan jiwa penutur itu.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 viii. bahasa dalam pemakaian. Psikolinguistik menganalisis jenis-jenis. 1964:64). Apakah Psikolinguistik? Psikolinguistik ialah cabang linguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa dengan jiwa manusia. membuat persepsi. Langacker.

misalnya menerapkan teori dan dapatan kajian linguistik dalam mencari kaedah-kaedah yang efektif dalam pengajaran bahasa dan lain-lain. Linguistik Kognitif (Cognitive Linguistics). Linguistik Komputasi (Computational Linguistics). Linguistik Fungsional (Functional Linguistics). Troubetzkoy dan lain-lain. iaitu sejenis kajian terhadap bahasa yang mempelajari ciri-ciri matematik dalam bahasa dengan menggunakan konsep-konsep statistik dan algebra. iaitu zaman sesudah linguistik abad pertengahan yang ditandai oleh perluasan kajian atau pandangan di luar bahasa Yunani dan Latin dan bahasa-bahasa Indo-Eropah dengan menambahkan beberapa konsep dan kategori baharu dalam kajian bahasa. baik dalam bidang bahasa ataupun di luar bidang bahasa. iaitu cabang Linguistik Terapan yang mengkaji permasalahan dalam bahasa seperti cacat bahasa dan sebagainya. Martinet. iaitu satu teori linguistik yang lahir sebagai satu alternatif kepada teori Tatabahasa Transformasi Generatif. iaitu kajian terhadap lingkungan alam dan budaya sesuatu masyarakat dan hubungannya dengan bahasa dan situasi pertuturan. Halliday. Pike. Linguistik Kontrastif (Contrastive Linguistics).LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Apakah Cabang Linguistik Lain? Terdapat juga beberapa cabang linguistik yang lain seperti Linguistik Etnografi (Ethnographic Linguistics). Pada tahun 1970-an. Linguistik Saussure 12 . Lamb mengakui bahawa teori stratifikasi merupakan sejenis Linguistik Kognitif. iaitu cabang linguistik yang mengkaji persamaan dan perbezaan antara bahasa-bahasa atau dialek-dialek untuk mencari prinsip-prinsip yang dapat diterapkan dalam pengajaran bahasa atau penterjemahan. telah wujud Tatabahasa Fungsional (Functional Grammar). Linguistik Medis (Language Pathology). Kajian ini juga disebut patologi bahasa. iaitu cabang kajian bahasa yang menerapkan teori dan hasil kajian bahasa dalam pengajaran. Linguistik Pedagogi (Pedagogical Linguistics). iaitu kajian linguistik pada zaman Renaisans. Linguistik Matematik (Mathematical Linguistics). Huraian tentang Linguistik Fungsional ini ada terkandung di dalam teori dan tulisan sarjana-sarjana seperti Buhler. Firth. iaitu analisis bahasa yang memberi perhatian kepada pelbagai fungsi bahasa. iaitu kajian terhadap bahasa yang menekankan hubungan antara bentuk-bentuk bahasa dengan informasi-informasi yang terdapat di dalam otak atau akal manusia. iaitu cabang linguistik yang menggunakan teknik komputer dalam kajian bahasa dan kesusasteraan. Linguistik Renaisans (Renaissance Linguistics).

LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 (Saussure Linguistics) ialah istilah yang digunakan untuk kajian linguistik teori Ferdinand de Saussure. iaitu linguistik yang mengkaji bahasa pada dua masa atau yang berlainan masa. medan makna dalam bidang semantik dan sebagainya. yang mencakupi pemisahan antara pendekatan diakronis dan sinkronis. iaitu kajian bahasa yang dilakukan terhad pada satu-satu masa tertentu. Linguistik Sinkronis (Syncronic Linguistics). Linguistik Diakronis (Diachronic Linguistics). sintaksis dan semantik. jenis-jenis konsonan dalam bidang fonetik. atau pada abad ke-20 tanpa melihat perubahan-perubahan pada bahasa itu dan tidak pula membuat perbandingan antara perkembangan bahasa dari satu masa ke satu masa. hubungan paradigmatis dan sintagmatis. Cara kajian Linguistik Diakronis ini diperkenalkan oleh ahli bahasa bangsa Swiss. misalnya mengkaji bahasa Melayu pada zaman sebelum merdeka dengan bahasa pada zaman selepas merdeka dengan melihat perubahan-perubahan bahasa daripada segi fonologi. morfologi. 13 . Hasil kajian linguistik struktural ini boleh digunakan untuk melatih pelajar-pelajar asing atau yang baru mempelajari bahasa atau pelajar yang lemah pencapaian dalam penguasaan bahasa. Linguistik Taksonomi (Taxonomic Linguistics) ialah pendekatan kajian dan analisis bahasa dengan tujuan utama untuk mendaftarkan dan mengklasifikasikan pelbagai fenomena bahasa kepada kelompok atau golongan seperti kelas atau golongan kata dalam tatabahasa. misanya kajian bahasa Melayu pada hari ini. iaitu yang menganggap bahasa itu mempunyai struktur atau sistem yang bebas. perbezaan antara langue dengan parole. Kajian cara Sinkronis ini diperkenalkan oleh linguis bangsa Swiss. Ferdinand de Saussure. Linguistik Struktural (Structural Linguistics). Ferdinand de Saussure (1916). Aliran ini menumpukan kajian ke atas bahasa lisan dan tidak mengutamakan aspek semantik. Cara Linguistik Sinkronis ini digunakan dalam kajian Linguistik Deskriptif. kaedah dan pendekatan struktural. iaitu mengkaji satu-satu bahasa itu pada satu-satu masa tertentu. Teori ini dianut pula dengan perubahan atau tanpa perubahan oleh aliran Praha dan Glosematik. iaitu bidang kajian linguistik yang menggunakan teori.

20 1. setiap ayat yang dilahirkan mengandungi dua peringkat.21 Terangkan cabang linguistik lain. Profesor Linguistik dan bahasa-bahasa moden di Massachusetts Institute of Technology. Bincangkan perbezaan antara Linguistik Sinkronis dengan Linguistik Diakronis. rasanya tidak lengkap jika tidak disentuh serba ringkas tentang ilmu Linguistik Aliran Tatabahasa Transformasi Generatif (Transformational Generative Grammar) sebagai pengetahuan ringkas. Kedua. Teori Transformasi Generatif ini dianggapkan sebagai satu aliran linguistik yang baru dan sebagai revolusi dalam bidang kajian tatabahasa. Teori ini menumpukan kajian dalam bidang sintaksis atau ayat dan mengutamakan bidang makna atau semantik.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 1. peringkat struktur dalaman. peringkat struktur permukaan.19 1. iaitu Syntactic Structures pada tahun 1957. Huraikan maksud Linguistik Fungsional. iaitu struktur ayat yang biasanya telah mengalami perubahan daripada struktur dalamannya dan merupakan bentuk ayat yang akan sebenarnya diucapkan oleh si penutur dan yang diperlukan untuk ditafsirkan oleh bahagian bunyi bahasa yang dinamai komponen fonologi (Nik Safiah Karim dan rakanrakan. Tatabahasa aliran Transformasi Generatif ini ialah satu aliran kajian bahasa yang dikemukakan oleh ahli bahasa Amerika bernama Noam Chomsky. Linguistik Aliran Tatabahasa Transformasi Generatif Apabila membicarakan ilmu linguistik dan cabang-cabang atau bidang-bidangnya. Beliau telah mengemukakan teori tatabahasa Transformasi Generatif ini dalam buku monografnya yang terkenal. Menurut teori ini. Pertama. 2003:505). iaitu struktur yang biasanya mengandungi bentuk ayat dasar atau ayat inti yang diperlukan untuk membentuk asas makna ayat atau dengan kata lain membentuk semantik ayat. Kemudian Chomsky telah memperbaiki teori ini dan menerbitkan pula buku Aspects of the Theory of Syntax pada tahun 1965 dan teori ini dianggap sebagai teori standard. 14 .

22 Huraikan konsep Linguistik Aliran Tatabahasa Transformatif Generatif. 1. Jelaskan rumus struktur frasa dan rumus transformasi.24 1. iaitu rumus struktur frasa dan rumus transformasi. menambahkan unsur kata dan mengubah atau menyusun semula susunan unsur kata.25 1. Teori ini juga mengandaikan bahawa kedua-dua jenis rumus tatabahasa itu menjadi sebahagian daripada unsur kecekapan berbahasa seseorang individu (ibid:202). Bincangkan sejauh mana Ilmu Linguistik penting kepada guru bahasa.23 1. Rumus struktur frasa menerbitkan ayat-ayat pada peringkat struktur dalaman dan rumus transformasi pula berfungsi menukarkan pola atau struktur ayat-ayat hingga membawa kepada peringkat struktur permukaan.26 15 .LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Kedua-dua jenis struktur. Rumus transformasi itu berkuasa untuk menggugurkan unsur kata. Huraikan Ilmu Linguistik yang melihat perubahan dan perkembangan bahasa. Nyatakan semua Cabang Linguistik. iaitu struktur dalaman dan struktur permukaan diterbitkan oleh dua jenis hukum atau rumus tatabahasa. Struktur dalaman yang diwujudkan oleh rumus struktur frasa kemudian akan menjadi input kepada komponen yang mengandungi rumus transformasi. 1. Bentuk ayat struktur permukaan selalunya tidak serupa dengan bentuk struktur dalaman.

misalnya menghuraikan bahasa Melayu iii. 1. jurnal. termasuklah bidang fonetik dan fonologi kata. anda harus menghuraikan: i.2 Jawapan bagi soalan ini perlu menyentuh: i. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Ciri-ciri Linguistik Deskriptif ii. youtube dan seumpamanya 1. Definisi Linguistik Historis ii. Parole. youtube dan seumpamanya. Sertakan contoh-contohnya sekali. Bapa linguistik moden iii. anda perlu memberikan: i. internet.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 PANDUAN MENJAWAB SOALAN LATIHAN UNIT 1 1. internet. Sila rujuk sumber lain daripada buku. jurnal. internet. Sila rujuk sumber lain daripada buku. misalnya bahasa Melayu sebelum merdeka dan bahasa Melayu selepas merdeka 16 . youtube dan seumpamanya 1.1 Bagi soalan ini. Aspek yang dihuraikan meliputi fonetik dan fonologi kata. Maksud Linguistik Deskripstif ii. dll.5 Bagi soalan ini. jurnal. jurnal. frasa dan ayat iii. Langage. bilingualisme dan multilingualisme iv. Contoh perkembangan bahasa secara historis. Laras-laras linguistik seperti Langue.3 Bagi soalan ini. youtube.4 Bagi soalan ini. Sila rujuk sumber lain daripada buku. frasa dan ayat bahasa Melayu secara deskriptif iv. perihal Ferdinand de Saussure dan hasil usahanya dalam bidang ilmu linguistik (Linguistique General) ii. Asal usul perkataan linguistik ii. internet. jawapan anda harus mencakupi: i. anda perlu memberikan: i. 1. Sertakan contoh-contoh bidang linguistik yang dihuraikan oleh Linguistik Deskriptif.

jurnal. anda perlu: i. anda perlu memberikan: i. Maksud bidang Sosiolinguistik ii. internet. Menjelaskan maksud linguistik komparatif ii.6 Bagi menjawab soalan ini. Contoh bahasa serumpun: bahasa Melayu. Tokoh-tokoh Sosiolinguistik dalam negara dan luar negara iii. internet. internet. dan seumpamanya. 1. bahasa Tagalog. internet. Dialek serumpun bahasa Melayu seperti dialek Kedah. dialek Perak dan seumpamanya. anda perlu: i. youtube dan seumpamanya. jurnal. Sila rujuk sumber lain daripada buku. youtube. mempunyai sejarah perkembangan dan pertumbuhan bahasa itu iii. iv. bahasa Iban.7 Bagi menjawab soalan ini. vi. anda perlu: i. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Menghuraikan linguistik komparatif.9 Bagi menjawab soalan ini. youtube dan seumpamanya. Memahami disiplin Linguistik Historis yang mengutamakan sejarah satu-satu bahasa itu ii. jurnal. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Bidang Sosiolinguistik yang mencakupi semua aspek yang ada kaitan antara bahasa dengan masyarakat 17 . jurnal. internet. 1. iaitu bahasa serumpun iv. Cina dan Inggeris dari segi sejarah turut menambah perbendaharaan kata bahasa Melayu.8 Bagi menjawab soalan ini. 1. Sila rujuk sumber lain daripada buku. youtube dan seumpamanya. Sila rujuk sumber lain daripada buku. youtube dan seumpamanya 1.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 iii. anda harus menghuraikan: i. 1. bahasa Indonesia v. Sanskrit. misalnya bahasa yang boleh dibanding-bandingkan.10 Bagi soalan ini. Misalnya bahasa Melayu. Pengaruh bahasa Arab. dialek Kelantan. jurnal.

jawapan anda harus mencakupi: i. jurnal. Menghuraikan kegunaan linguistik terapan dan seumpamanya. Anda perlu memberi jawapan anda yang meliputi bahasa kebangsaan. kata. sistem panggilan dalam masyarakat. Aspek-aspek neurolinguistik 1. Menerangkan hubungan antara neurolinguistik dengan penyakit afasia ii. Menerangkan maksud linguistik terapan ii. 1. klausa. anda perlu memberikan: i.12 Bagi soalan ini. internet.14 Bagi menjawab soalan ini. Ciri-ciri linguistik am ii. internet. 1. bahasa rasmi dan seumpamanya iii. Anda juga harus memberikan jawapan anda meliputi sikap terhadap bahasa. youtube dan seumpamanya. anda perlu memberikan: i. Jawapan anda juga harus meliputi bilingualisme dan multilingualisme serta dialek dan ideolek iv. 18 . jurnal. sistem fonem. bahasa kebangsaan. kreol. Sila rujuk sumber lain daripada buku. jawapan anda harus: i. kata.13 Bagi menjawab soalan ini. internet. Contoh ciri-ciri linguistik am yang terdapat dalam bahasa Melayu seperti huraian secara umum tentang bunyi-bunyi bahasa. ayat dan seumpamanya iii. pembentukan suku kata. 1. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Sila rujuk sumber lain daripada buku.11 Bagi soalan ini. Contoh linguistik am yang terdapat dalam bahasa Melayu iii. Penjelasan tentang konsep neurolinguistik ii.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 ii. 1. frasa. youtube dan seumpamanya.15 Bagi soalan ini. khususnya dalam pengajaran bahasa iii. jurnal. youtube dan seumpamanya. pidjin. Sila hurai secara am bidang fonetik dan fonologi bahasa Melayu. kesetiaan terhadap bahasa dan perancangan bahasa. Aspek-aspek lain berkaitan dengan neurolinguistik iii. Maksud linguistik am ii. anda perlu: i.

Sila rujuk sumber lain daripada buku.16 Bagi soalan ini. 1. anda perlu: i. Sila rujuk sumber lain daripada buku. internet. internet. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Memberikan definisi mengenai psikolinguistik ii. Memberikan nama tokoh-tokoh bahasa Bahasa Melayu iv. Berikan maksud linguistik fungsional ii. 1. Menjelaskan aspek-aspek yang dicakupi oleh linguistik fungsional iii. jurnal. Sertakan nama tokoh-tokoh linguistik fungsional iv. anda perlu: i. Menyertakan tokoh-tokoh linguistik dan aliran mereka iv.17 Bagi soalan ini. jurnal. internet.20 Untuk menjawab soalan ini. Anda perlu menjelaskan jenis-jenis bahasa yang kerap digunakan oleh penutur tertentu ii. jurnal.18 Untuk menjawab soalan ini: i. anda perlu: i. jurnal. Memberikan contoh buku teks yang mengandungi linguistik terapan iv. Sila rujuk sumber lain daripada buku. internet. 1. youtube dan seumpamanya. youtube dan seumpamanya. youtube dan seumpamanya. Sila rujuk sumber lain daripada buku. internet. 19 . youtube dan seumpamanya. Anda perlu mengenal pasti bahasa-bahasa yang lazim digunakan oleh murid-murid tertentu pada peringkat-peringkat umur tertentu iii. Menyatakan nama tokoh-tokoh psikolinguistik iii. anda perlu: i. 1. Menghuraikan maksud linguistik terapan ii. Memberikan pelbagai cabang linguistik yang anda tahu ii.19 Untuk menjawab soalan ini.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 1. youtube dan seumpamanya. Menjelaskan bagaimanakah linguistik terapan dimanfaatkan dalam pengajaran bahasa iii. jurnal. Menghuraikan dengan lebih lanjut setiap cabang linguistik tersebut iii.

huraian anda perlu: i. Sila sertakan contoh-contohnya sekali. Maksud tatabahasa transformatif generatif ii. internet. Menghuraikan segala aspek perubahan dan perkembangan bahasa Melayu sebelum merdeka. jurnal. 1. Berikan maksud linguistik diakronis iii. anda perlulah: i. jurnal. 1. Berikan maksud rumus struktur frasa ii. Sila rujuk sumber lain daripada buku. 20 . Menyatakan semua cabang linguistik yang anda tahu ii. termasuklah membantu mengajar sebutan kepada murid-murid ii.23 Untuk menjawab soalan ini. jurnal. Ciri-ciri tatabahasa transformatif generatif iv.25 Untuk menjawab soalan ini: i. Sila rujuk sumber lain daripada buku. selepas merdeka dan bahasa Melayu terkini ii. anda perlu: i. youtube dan seumpamanya. 1.24 Untuk menjawab soalan ini. youtube dan seumpamanya. youtube dan seumpamanya. Saya yakin anda pasti dapat menjelaskan kepentingan ilmu linguistik kepada guru. Berikan contoh-contohnya sekali iv. Berikan penjelasan ringkas bagi setiap cabang linguistik tersebut iii. huraian anda perlu meliputi: i.22 Untuk menjawab soalan ini. internet. Berikan maksud rumus transformasi iii. Sila rujuk sumber lain daripada buku. 1. Mengenal pasti perbezaan antara linguistik sinkronis dengan linguistik diakronis iv. Memahirkan murid-murid dengan sistem ejaan baharu iii. anda perlu: i. Berikan maksud linguistik sinkronis ii. Sertakan contoh-contohnya sekali.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 1. Noam Chomsky dan seumpamanya iii.21 Untuk menjawab soalan ini. internet. Memahirkan guru-guru menghuraikan bidang-bidang bahasa kepada murid-murid termasuklah frasa dan ayat 1.26 Untuk menjawab soalan ini.

21 . Bhd. Kuala Lumpur: Sarjana Enterprise. Arbak Othman (1983).K. (Ed) (1992). Ejaan bahasa Melayu terkini. Barnhart. (Ed. C. London: Routledge. Guru dan bahasa Melayu. Kulim: Penerbit Sarlis. W. Bright. & Barnhart. P. Abdul Hamid Mahmood (2002). Linguistik am untuk guru Bahasa Malaysia. Speech sounds. Masa Enterprise. Bhd.L. (1995). Toronto: World Book Inc. Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn. Linguistik fonetik dan fonologi bahasa Melayu. Abdullah Hassan (1993). International encyclopedia of linguistics. New York: Oxford University Press. The world book of encyclopedia volume two. Fonetik dan fonologi suatu tinjauan. Kuala Lumpur: City Reprographic Services.) (1981). Abdul Hamid Mahmood dan Nurfarah Lo Abdullah (2007). Alias Mohammad Yatim (1992). R. Ashby.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Rujukan Abdul Hamid Mahmood (1995). Kuala Lumpur: Aslita Sdn. Permulaan ilmu linguistik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful