linguistik

LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1

Unit

1
LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA
HASIL PEMBELAJARAN Setelah selesai mempelajari unit ini, anda seharusnya dapat: i. menerangkan definisi linguistik dan cabang-cabangnya, ii. mengetahui asal perkataan linguistik, iii. mengetahui pelopor linguistik moden, dan iv. menjelaskan ilmu linguistik aliran tatabahasa transformasi generatif.

Pengenalan
Unit ini membincangkan hal tentang Linguistik dan Cabang-cabangnya yang mencakupi konsep linguistik, asal perkataan linguistik, pelopor linguistik moden, cabang-cabang linguistik serta aliran linguistik tatabahasa transformasi generatif.

Tahukah Anda Pengertian Linguistik?
Menurut Kamus Dewan (2005:945) linguistik bererti pengajian ilmu bahasa. Oleh David Crystal dalam bukunya, A Dictionary of Linguistics and Phonetics (1986:181), linguistik merupakan kajian saintifik terhadap bahasa (the scientific study of language).

1

LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1

Tahukah Anda Asal Perkataan Linguistik?
Perkataan linguistik berasal daripada perkataan Latin, iaitu lingua yang bermaksud bahasa. Perkataan Latin ini juga digunakan dalam banyak bahasa lain yang berasal daripada bahasa Latin seperti dalam bahasa Perancis (langue, langage), bahasa Itali (lingua), atau bahasa Sepanyol (lengua) atau dalam bahasa Inggeris (linguistics). Perkataan linguistik dalam bahasa Melayu berasal daripada bahasa Inggeris, iaitu linguistics yang dipinjam daripada bahasa Perancis, iaitu linguistique. Orang yang pandai atau faham bermacam-macam bahasa asing atau ahli bahasa dipanggil linguis, dan orang yang mengetahui atau bertutur dalam dua bahasa atau banyak bahasa dikenali sebagai bilingual, atau multilingual.

Siapakah Pelopor Linguistik Moden?
Ferdinand de Saussure ialah seorang sarjana bangsa Swiss. Beliau dianggap sebagai pelopor linguistik moden. Bukunya Cours de Linguistique Generale (1916) sangat terkenal dan dianggap sebagai buku asas linguistik moden. Oleh sebab itu, beberapa istilah yang dipakai oleh de Saussure diterima umum sebagai istilah rasmi, misalnya langage, langue dan parole (Prof. Dr. J.W.M. Verhaar, 1983:1). Langage bererti bahasa pada umumnya, misalnya semua manusia di dunia ini mempunyai bahasa. Langue bererti bahasa tertentu kepunyaan satu-satu kumpulan penutur tertentu, misalnya bahasa Perancis, bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa Indonesia dan bahasa Melayu merupakan bahasa-bahasa atau langue-langue tersendiri. Langue dianggap bahasa kepunyaan kumpulan atau masyarakat bahasa tertentu dan parole pula merupakan pertuturan atau bentuk ucapan individu yang kerap disebut sebagai idiolek.

Kesimpulan Tentang Ilmu Linguistik
Kesimpulannya, ilmu linguistik ialah ilmu yang mengkaji bahasa secara saintifik. Maksudnya ilmu yang mengkaji dan menganalisis satu-satu bahasa tertentu secara empirikal dan objektif, iaitu mengkaji bahasa itu seperti yang benar-benar wujud tanpa dipengaruhi oleh agak-agakan, ramalan, sentimen atau falsafah. Misalnya, kita menggunakan ilmu linguistik itu untuk mengkaji bahasa Melayu.

2

Kita mengkaji secara formal dan objektif bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dihasilkan. Kajian ini dilakukan secara objektif dan tidak boleh berdasarkan agak-agakan. 1.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Kita mengkaji bahasa Melayu seperti yang benar-benar wujud dan digunakan oleh masyarakat bahasa itu. misalnya bagaimana bahasa Melayu itu diucapkan. Misalnya. morfem. sentimen atau falsafah dan hasil kajian itu pula boleh diuji kebenarannya. 1. ilmu linguistik yang 3 . bentuk dan sistem bahasa itu. sistem fonem. frasa dan ayat yang berlainan bentuk dalam bahasa Melayu. ramalan. Apakah Linguistik Deskriptif? Linguistik Deskriptif ialah satu cabang linguistik yang menghuraikan satu-satu bahasa tertentu pada satu-satu masa tertentu.2 Siapakah pelopor Linguistik Moden? Tahukah Anda Cabang-cabang Linguistik? Linguistik mempunyai cabang atau bidang pengajian yang berlainan seperti: i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) Linguistik Deskriptif (Descriptive Linguistics) Linguistik Historis (Historical Linguisticsi) Linguistik Komparatif (Comparative Linguistics) Sosiolinguistik (Sociolinguistics) Neurolinguistik (Neurolinguistics) Linguistik Am (General Linguistics) Linguistik Terapan (Applied Linguistics) Psikolinguistik (Psycholinguistics) i.1 Jelaskan konsep Linguistik. kata.

sistem suku kata. diftong. Misalnya. frasa atau ayat bahasa Melayu dengan ciri-ciri dan sistem dalam bahasa Inggeris. baik bahasa Melayu. sintaksis dan segala aspek yang terdapat dalam bahasa Melayu. bahasa Jawa. konsonan. bahasa Tamil. Linguistik Deskriptif hanya membuat huraian tentang satu-satu bahasa itu dan tidak pula membuat perbandingan dengan bahasa-bahasa lain atau mengkaji daripada sudut sejarah bahasa itu. bahasa Perancis. Jepun atau bahasa Cina. konsonan. bahasa Itali dan lain-lain. bahasa Portugis. baik pada awal ataupun pada akhir satu-satu zaman itu. Ilmu Linguistik Deskriptif boleh digunakan untuk mengkaji dan menghuraikan secara umum sebarang bahasa di dunia. bahasa Kadazan. perkataan. Linguistik Deskriptif menghuraikan bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dituturkan dan bagaimana sistem bahasa Melayu itu digunakan dalam bidang fonologi. Linguistik Deskriptif juga tidak berminat untuk mengkaji sejarah perkembangan atau pertumbuhan bahasa Melayu. perkataan. tetapi tidak membuat perbandingan antara sistem vokal. iaitu seperti yang benar-benar wujud dalam bahasa itu.3 Apakah yang dimaksudkan dengan Linguistik Deskriptif? Apakah yang menjadi keutamaan dalam disiplin Linguistik Deskriptif? 1. bahasa Jepun.4 4 . morfologi. frasa dan ayat bahasa Melayu. Apa yang diutamakan dalam disiplin ini ialah menghuraikan bentuk dan sistem bahasa itu secara objektif dan secara empirikal. Linguistik Deskriptif akan menghuraikan bunyi-bunyi vokal. suku kata. bahasa Perancis.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 menghurai atau menganalisis bahasa Melayu seperti yang dituturkan oleh masyarakat Melayu pada hari ini. bahasa Inggeris. bahasa Iban. diftong. bahasa Tagalog mahupun bahasa Mandarin. 1.

Linguistik Historis mengkaji sejarah pertumbuhan dan perkembangan bahasa Melayu sejak zaman sebelum merdeka hingga ke hari ini atau mengkaji sejarah perkamusan bahasa Melayu atau sejarah sistem ejaan bahasa Melayu dan seumpamanya. iaitu dengan cara melihat aspek-aspek persamaan dan perbezaan antara satu bahasa dengan satu bahasa yang lain. iaitu menyelidiki segala perubahan dan perkembangan satu-satu bahasa itu. 1. baik daripada segi fonologi.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 ii. sintaksis dan seumpamanya. 5 . dialek Negeri Sembilan dan dialek Perak dengan bahasa Melayu baku. morfologi. bahasa Murut dan lain-lain atau membandingkan bahasa Inggeris dengan bahasa-bahasa induk Jerman yang lain seperti bahasa Belanda. Apa yang diutamakan dalam disiplin ini ialah sejarah dan perubahan-perubahan yang berlaku dalam bahasa dari satu masa ke satu masa yang lain. ada pula ahli-ahli bahasa yang turut membandingkan struktur bahasa-bahasa yang bukan daripada satu rumpun seperti membandingkan struktur frasa dan ayat bahasa Melayu dengan struktur frasa dan ayat bahasa Inggeris. bahasa Iban. Namun demikian. Misalnya. 1. ahli bahasa membandingbandingkan ciri-ciri bahasa serumpun seperti membandingkan bahasa Melayu dengan bahasa Jawa. Apakah Linguistik Komparatif? Linguistik Komparatif ialah cabang linguistik yang mengkaji bahasa secara perbandingan.5 Huraikan maksud Linguistik Historis. bahasa Tagalog.6 Apakah yang menjadi keutamaan dalam disiplin Linguistik Historis? iii. Linguistik Komparatif kerap digunakan untuk membandingkan antara dialek Kedah dengan dialek Perak atau dialek Kelantan dengan dialek Terengganu atau membandingkan bidang fonologi. Perancis dan Jerman. bahasa Kadazan. Apakah Linguistik Historis? Linguistik Historis ialah satu cabang linguistik yang mengkaji satu-satu bahasa itu daripada sudut sejarah. morfologi dan sintaksis antara dialek-dialek seperti dialek Kedah. Lazimnya.

Bagaimanakah seseorang itu bercakap. Sosiolinguistik merupakan ilmu yang mengkaji bahasa daripada segi hubungan antara latar (setting). buah fikiran dan perasaan serta mengeratkan hubungan antara satu sama lain dalam kalangan masyarakat. Bagaimanakah orang itu bercakap dan apa yang dicakapkan itu akan memberikan tanda-tanda dan keterangan-keterangan tertentu tentang dirinya. Dengan perkataan lain. bentuk perhubungan dan nilai-nilai yang dipegang oleh ahli-ahli yang terlibat dalam pertuturan terhadap sesama sendiri (Nik Safiah Karim. serta jenis-jenis perbendaharaan kata yang digunakan olehnya akan menunjukkan dari daerah mana dan golongan mana ia berasal dan jenis pendidikan yang telah diterimanya. huraikan Linguistik Komparatif. fungsi sesuatu interaksi. iv. pekerjaannya dan berbagai-bagai aspek latar 6 . 1981:4) dan Fishman (1968) pula menyatakan bahawa Sosiolinguistik ialah bidang yang mengkaji ciri-ciri variasi bahasa.8 Dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai. seseorang itu dapat menangkap sikap dan pendiriannya. Menurut Dell Hymes (1966). Sosiolinguistik merupakan kajian yang menumpukan perhatian kepada bahasa dalam konteks sosial dan kebudayaan. mengenal orang yang sedang bercakap dengan lebih mendalam. Manusia menggunakan bahasa sebagai alat perhubungan untuk menyampaikan hasrat.7 Apakah yang dimaksudkan dengan Linguistik Komparatif? 1. bagaimanakah ia menyusun frasa dan ayat-ayat tertentu. Apakah Sosiolinguistik? Sosiolinguistik yang juga dikenali sebagai linguistik antropologi atau linguistik sosial ialah satu cabang linguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa dengan masyarakat. ciri-ciri fungsi variasi-variasi ini dan ciri-ciri penutur yang menggunakannya apabila ketigatiga unsur ini berinteraksi. cara ia menyebutkan perkataan. tajuk perbincangan. peserta (participant). Bahasa digunakan sebagai alat oleh masyarakat untuk berhubung.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 1. berubah dan mengubah satu sama lain dalam sesuatu masyarakat bahasa. bunyibunyi perkataan. Daripada apa yang dicakapkan.

“Encik”. “Puan Sri” dan seumpamanya.9 Apakah yang anda faham tentang Sosiolinguistik? Bincangkan aspek-aspek yang boleh dikaji dalam bidang Sosiolinguistik. “anda”. “Abang”. Di samping itu. 1.10 7 . “engkau”. “Puan”. “Adik”. panggilan dan gelaran seperti “aku”. Sosiolinguistik juga turut mengkaji sistem ganti nama. Bidang-bidang seperti inilah yang tercakup oleh disiplin Sosiolinguistik. “Tuan”. “Mak Cik”. “beta”. sistem panggilan dan sistem gelaran dalam sesebuah masyarakat dalam masyarakat Melayu seperti penggunaan kata ganti nama. “Dato”. “patik”. “Pak Cik”. Sosiolinguistik lazimnya menumpukan kajian pada aspek atau topik seperti yang berikut: i) Bahasa rasmi ii) Bahasa kebangsaan iii) Pidgin iv) Kreol v) Bilingualism vi) Multilingualism vii) Dialek viii) Ideolek ix) Ragam bahasa x) Sikap terhadap bahasa xi) Sistem panggilan dalam masyarakat xii) Kesetiaan terhadap bahasa dan perancangan bahasa 1.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 belakangnya. “Tan Sri”.

Neurolinguistik menumpukan kajian terhadap bagaimana bahasa itu diproses di dalam otak dari awal pemerolehan bahasa sampailah ke bahasa itu berkembang dalam kehidupan manusia. Medan Wernicke mengandungi representasi ingatan perbendaharaan bentuk kata yang berfungsi mengamati dan menerima ucapan. ekspresi muka dan gerak-geri badan waktu bertutur dan makna perumpamaan serta ungkapan ideomatik juga. Pakar kajian neurolinguistik. Dengan perkataan lain. diwujudkan oleh P. Apakah Neurolinguistik? Neurolinguistik ialah cabang ilmu linguistik yang mengkaji hal-hal otak dan perkaitannya dengan bahasa. Neurolinguistik mempunyai hubungan yang erat dengan afasiologi kerana kedua-dua disiplin ini sama-sama mengkaji penyakit bertutur. Afasiologi mengkaji penyakit bertutur. 1987 telah mengemukakan penemuan terbaharu beliau yang menunjukkan bahawa Medan Broca tidak sahaja berfungsi untuk melaksanakan proses-proses sintaksis dan produksi fonologi.Broca dan C. Damasi H. Neurolinguistik banyak mendapat manfaat daripada kerjasama antara psikologi dengan linguistik dan afasiologi pula mendapat manfaat daripada neurologi. Hemisfera kanan mempunyai fungsi mengendalikan semua fonem segmental (aspek-aspek intonasi dan prosodi) dan tona suara. Kalimat-kalimat difahami melalui Medan Wernicke belahan kiri (hemisfera kiri korteks) otak manusia. Teori Neurolinguistik Wernicke merupakan teori yang pertama lahir daripada beberapa kes kajian penyakit afasia.Wernicke.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 v. Neurologi mula-mula wujud pada abad ke-19. Medan Broca korteks menukar kalimat-kalimat yang disimpan dalam Medan Wernicke korteks kepada bentuk bunyi. Menurut ilmu Neurolinguistik.. iaitu Medan Wernicke korteks (hemisfera kiri korteks) dan Medan Broca korteks. tetapi juga proses-proses morfologi. Menurut teori Neurolinguistik Klasik. Neurolinguistik ingin mengetahui bagaimana otak diorganisasi pada waktu mengelolakan aspek-aspek kemampuan bahasa dan perlakuan bahasa yang begitu rumit. otak manusia mempunyai dua bahagian. terutama untuk tujuan mengubatinya dan Neurolinguistik cenderung untuk mengetahui hakikat hubungan antara otak dengan bahasa demi pengubatan penyakit bertutur. Oleh sebab itulah. Medan Broca korteks pula berfungsi melahirkan kalimat-kalimat. hemisfera kanan berfungsi untuk komunikasi kebahasaan yang penting. Kalimat-kalimat bahasa disimpan dan diproses di hemisfera kiri otak manusia. pemahaman kalimat-kalimat terganggu apabila hemisfera kanan secara aktif terlibat dalam 8 .

inovasi dan kekaryaan (Mangantar Simanjuntak. pendekatan-pendekatan atau model-model yang digunakan dalam kajian bahasa. Di samping itu. pengenalan muka dan garis gambar yang rumit. dalam Linguistik Am dibicarakan hal-hal tentang teori-teori kajian bahasa. kaedah dan pendekatan tradisional. 1991:143). Kajian Neurolinguistik juga mendapati bahawa hemisfera kiri mengendalikan kata-kata yang membawa makna-makna literal (tersurat) dalam kalimat-kalimat. vi. Maksudnya. teori dan kaedah kajian bahasa mengikut aliran transformasi generatif. pengubatan penyakit bertutur. 1. Dalam Linguistik Am turut dihuraikan cara kajian bahasa dilakukan mengikut teori. Bincangkan hubungan Neurolinguistik dengan Afasiologi. kajian bahasa mengikut aliran struktur. kaedahkaedah. fungsional dan seumpamanya. relasional.11 1. 9 .12 Jelaskan konsep Neurolinguistik. ruang dan segala sesuatu yang termasuk ke dalam apa yang dulunya terkenal dengan istilah bawah sedar. Apakah Linguistik Am? Linguistik Am juga disebut linguistik umum merupakan ilmu linguistik yang membuat kajian atau membicarakan bahasa secara umum. proses kegiatan gestalt. muzik dan lagu. Implikasi penemuan ini sangat penting pada bidang pendidikan. hemisfera kanan juga berfungsi untuk semua hal yang berkaitan dengan pembentukan idea yang bukan bahasa seperti kebolehan konstruksi. badminton. permainan tenis. 1991:142-143). pengajaran bahasa. sedangkan hemisfera kanan bertanggungjawab mengendalikan makna-makna tersirat.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 proses kebahasaan pada waktu berkomunikasi (Mangantar Simanjuntak. Kedua-dua hemisfera bekerjasama pada waktu berkomunikasi untuk menjamin pemahaman dan penyampaian makna yang sempurna.

Apakah Linguistik Terapan? Linguistik Terapan ialah satu cabang linguistik yang memanfaatkan teori. bahasa Jepun. bahasa Inggeris. morfologi. stilistik. bahasa Mandarin.15 Apakah yang dimaksudkan dengan Linguistik Terapan? Bagaimanakah Linguistik Terapan dapat dimanfaatkan dalam pengajaran bahasa? 1.14 vii. bahasa Tamil.16 10 . deskripsi.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Dalam Linguistik Am. bahasa Perancis. Dengan menggunakan pengetahuan ilmu Linguistik Am. patologi bahasa dan sebagainya. Teori. bahasa Thai. penterjemahan. kaedah dan hasil kajian linguistik dalam pengajaran bahasa. 1. penulisan buku-buku teks. kajian ditumpukan kepada perkara-perkara umum dalam bahasa secara universal. pendekatan. bahasa Itali dan seumpamanya. kaedah dan hasil kajian linguistik sangat berguna untuk diterapkan ke dalam pengajaran bahasa.13 Apakah yang dibincangkan dalam Linguistik Am? Huraikan ciri-ciri Linguistik Am bahasa Melayu. 1. Huraian bahasa secara umum dan universal ini mencakupi bidang fonologi. ahli bahasa dapat mengkaji dan menghuraikan segala bahasa yang dituturkan oleh manusia di dunia seperti bahasa Melayu. dalam leksikografi. sintaksis dan seumpamanya secara umum. sama ada pengajaran bahasa sebagai bahasa pertama ataupun sebagai bahasa kedua. 1.

Robert Lado. Psikolinguistik menganalisis jenis-jenis. 1985:3). Maksudnya. Psikolinguistik turut mengkaji perkaitan antara peranan bahasa dengan proses mengingat.17 Jelaskan Psikolinguistik berdasarkan definisi tokoh-tokoh bahasa. Apakah yang diteliti dalam Psikolinguistik? 1. 1964:64). mengingat dan melahirkan kembali bentuk-bentuk bahasa dalam pertuturan. seorang ahli dalam bidang pengajaran bahasa mengatakan bahawa Psikolinguistik ialah pendekatan gabungan melalui psikologi dan linguistik bagi telaah atau studi pengetahuan bahasa. Apakah Psikolinguistik? Psikolinguistik ialah cabang linguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa dengan jiwa manusia. Langacker. Disiplin ini juga memberikan perhatian terhadap pengaruh ingatan ke atas pertuturan dan kefahaman. membuat persepsi. Psikolinguistik turut meneliti aspek penguasaan bahasa kanak-kanak dan mengkaji proses akal kanakkanak dalam memahami. iaitu performansi atau perbuatan dan perlengkapan atau aparat psikologis yang bertanggungjawab atasnya” (Langacker. 1968:6) (lihat Henry Guntur Tarigan. perubahan bahasa dan hal-hal yang ada kaitannya dengan itu yang tidak begitu mudah dicapai atau didekati melalui salah satu dari kedua ilmu tersebut secara terpisah atau sendiri-sendiri” (Lado. Psikolinguistik ialah studi atau telaah mengenai behaviour atau perilaku linguistik. Menurut Ronald W.18 11 . 1. pemerhatian dan pembelajaran. bahasa dalam pemakaian.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 viii. Emmon Bach dengan singkat dan tegas mengutarakan bahawa Psikolinguistik adalah satu ilmu yang meneliti bagaimana sebenarnya para pembaca/ pemakai sesuatu bahasa membentuk/ membangun atau mengerti kalimat-kalimat bahasa tersebut” (Bach. bentuk-bentuk bahasa dan perkataan-perkataan yang digunakan oleh penutur dan hubungannya dengan fikiran dan jiwa penutur itu. 1976:220).

Kajian ini juga disebut patologi bahasa. iaitu analisis bahasa yang memberi perhatian kepada pelbagai fungsi bahasa. iaitu kajian linguistik pada zaman Renaisans. Pada tahun 1970-an. Firth. Linguistik Pedagogi (Pedagogical Linguistics). Linguistik Fungsional (Functional Linguistics). iaitu kajian terhadap lingkungan alam dan budaya sesuatu masyarakat dan hubungannya dengan bahasa dan situasi pertuturan. Troubetzkoy dan lain-lain. Linguistik Matematik (Mathematical Linguistics). Martinet. Halliday.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Apakah Cabang Linguistik Lain? Terdapat juga beberapa cabang linguistik yang lain seperti Linguistik Etnografi (Ethnographic Linguistics). Pike. misalnya menerapkan teori dan dapatan kajian linguistik dalam mencari kaedah-kaedah yang efektif dalam pengajaran bahasa dan lain-lain. iaitu cabang Linguistik Terapan yang mengkaji permasalahan dalam bahasa seperti cacat bahasa dan sebagainya. iaitu cabang kajian bahasa yang menerapkan teori dan hasil kajian bahasa dalam pengajaran. Linguistik Kontrastif (Contrastive Linguistics). iaitu sejenis kajian terhadap bahasa yang mempelajari ciri-ciri matematik dalam bahasa dengan menggunakan konsep-konsep statistik dan algebra. Linguistik Renaisans (Renaissance Linguistics). Linguistik Medis (Language Pathology). iaitu cabang linguistik yang menggunakan teknik komputer dalam kajian bahasa dan kesusasteraan. Huraian tentang Linguistik Fungsional ini ada terkandung di dalam teori dan tulisan sarjana-sarjana seperti Buhler. Lamb mengakui bahawa teori stratifikasi merupakan sejenis Linguistik Kognitif. iaitu cabang linguistik yang mengkaji persamaan dan perbezaan antara bahasa-bahasa atau dialek-dialek untuk mencari prinsip-prinsip yang dapat diterapkan dalam pengajaran bahasa atau penterjemahan. Linguistik Komputasi (Computational Linguistics). telah wujud Tatabahasa Fungsional (Functional Grammar). iaitu kajian terhadap bahasa yang menekankan hubungan antara bentuk-bentuk bahasa dengan informasi-informasi yang terdapat di dalam otak atau akal manusia. Linguistik Saussure 12 . baik dalam bidang bahasa ataupun di luar bidang bahasa. Linguistik Kognitif (Cognitive Linguistics). iaitu zaman sesudah linguistik abad pertengahan yang ditandai oleh perluasan kajian atau pandangan di luar bahasa Yunani dan Latin dan bahasa-bahasa Indo-Eropah dengan menambahkan beberapa konsep dan kategori baharu dalam kajian bahasa. iaitu satu teori linguistik yang lahir sebagai satu alternatif kepada teori Tatabahasa Transformasi Generatif.

hubungan paradigmatis dan sintagmatis. morfologi. Ferdinand de Saussure. misalnya mengkaji bahasa Melayu pada zaman sebelum merdeka dengan bahasa pada zaman selepas merdeka dengan melihat perubahan-perubahan bahasa daripada segi fonologi. medan makna dalam bidang semantik dan sebagainya. Linguistik Taksonomi (Taxonomic Linguistics) ialah pendekatan kajian dan analisis bahasa dengan tujuan utama untuk mendaftarkan dan mengklasifikasikan pelbagai fenomena bahasa kepada kelompok atau golongan seperti kelas atau golongan kata dalam tatabahasa.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 (Saussure Linguistics) ialah istilah yang digunakan untuk kajian linguistik teori Ferdinand de Saussure. sintaksis dan semantik. Aliran ini menumpukan kajian ke atas bahasa lisan dan tidak mengutamakan aspek semantik. yang mencakupi pemisahan antara pendekatan diakronis dan sinkronis. Ferdinand de Saussure (1916). iaitu yang menganggap bahasa itu mempunyai struktur atau sistem yang bebas. Linguistik Sinkronis (Syncronic Linguistics). Hasil kajian linguistik struktural ini boleh digunakan untuk melatih pelajar-pelajar asing atau yang baru mempelajari bahasa atau pelajar yang lemah pencapaian dalam penguasaan bahasa. Kajian cara Sinkronis ini diperkenalkan oleh linguis bangsa Swiss. Linguistik Struktural (Structural Linguistics). Cara kajian Linguistik Diakronis ini diperkenalkan oleh ahli bahasa bangsa Swiss. iaitu linguistik yang mengkaji bahasa pada dua masa atau yang berlainan masa. iaitu mengkaji satu-satu bahasa itu pada satu-satu masa tertentu. Teori ini dianut pula dengan perubahan atau tanpa perubahan oleh aliran Praha dan Glosematik. Cara Linguistik Sinkronis ini digunakan dalam kajian Linguistik Deskriptif. atau pada abad ke-20 tanpa melihat perubahan-perubahan pada bahasa itu dan tidak pula membuat perbandingan antara perkembangan bahasa dari satu masa ke satu masa. Linguistik Diakronis (Diachronic Linguistics). kaedah dan pendekatan struktural. 13 . perbezaan antara langue dengan parole. iaitu bidang kajian linguistik yang menggunakan teori. jenis-jenis konsonan dalam bidang fonetik. iaitu kajian bahasa yang dilakukan terhad pada satu-satu masa tertentu. misanya kajian bahasa Melayu pada hari ini.

LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 1. iaitu struktur ayat yang biasanya telah mengalami perubahan daripada struktur dalamannya dan merupakan bentuk ayat yang akan sebenarnya diucapkan oleh si penutur dan yang diperlukan untuk ditafsirkan oleh bahagian bunyi bahasa yang dinamai komponen fonologi (Nik Safiah Karim dan rakanrakan. peringkat struktur dalaman. iaitu struktur yang biasanya mengandungi bentuk ayat dasar atau ayat inti yang diperlukan untuk membentuk asas makna ayat atau dengan kata lain membentuk semantik ayat.21 Terangkan cabang linguistik lain. Bincangkan perbezaan antara Linguistik Sinkronis dengan Linguistik Diakronis. Huraikan maksud Linguistik Fungsional. iaitu Syntactic Structures pada tahun 1957. 2003:505). Pertama. Teori Transformasi Generatif ini dianggapkan sebagai satu aliran linguistik yang baru dan sebagai revolusi dalam bidang kajian tatabahasa. Kedua. Profesor Linguistik dan bahasa-bahasa moden di Massachusetts Institute of Technology. Teori ini menumpukan kajian dalam bidang sintaksis atau ayat dan mengutamakan bidang makna atau semantik. Linguistik Aliran Tatabahasa Transformasi Generatif Apabila membicarakan ilmu linguistik dan cabang-cabang atau bidang-bidangnya. Menurut teori ini. Kemudian Chomsky telah memperbaiki teori ini dan menerbitkan pula buku Aspects of the Theory of Syntax pada tahun 1965 dan teori ini dianggap sebagai teori standard. Beliau telah mengemukakan teori tatabahasa Transformasi Generatif ini dalam buku monografnya yang terkenal. Tatabahasa aliran Transformasi Generatif ini ialah satu aliran kajian bahasa yang dikemukakan oleh ahli bahasa Amerika bernama Noam Chomsky.20 1. peringkat struktur permukaan. 14 . rasanya tidak lengkap jika tidak disentuh serba ringkas tentang ilmu Linguistik Aliran Tatabahasa Transformasi Generatif (Transformational Generative Grammar) sebagai pengetahuan ringkas.19 1. setiap ayat yang dilahirkan mengandungi dua peringkat.

26 15 .24 1. Jelaskan rumus struktur frasa dan rumus transformasi. Huraikan Ilmu Linguistik yang melihat perubahan dan perkembangan bahasa. Rumus struktur frasa menerbitkan ayat-ayat pada peringkat struktur dalaman dan rumus transformasi pula berfungsi menukarkan pola atau struktur ayat-ayat hingga membawa kepada peringkat struktur permukaan. 1. Struktur dalaman yang diwujudkan oleh rumus struktur frasa kemudian akan menjadi input kepada komponen yang mengandungi rumus transformasi. menambahkan unsur kata dan mengubah atau menyusun semula susunan unsur kata.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Kedua-dua jenis struktur. iaitu struktur dalaman dan struktur permukaan diterbitkan oleh dua jenis hukum atau rumus tatabahasa. Nyatakan semua Cabang Linguistik. iaitu rumus struktur frasa dan rumus transformasi.22 Huraikan konsep Linguistik Aliran Tatabahasa Transformatif Generatif.25 1. Bentuk ayat struktur permukaan selalunya tidak serupa dengan bentuk struktur dalaman. Teori ini juga mengandaikan bahawa kedua-dua jenis rumus tatabahasa itu menjadi sebahagian daripada unsur kecekapan berbahasa seseorang individu (ibid:202). Rumus transformasi itu berkuasa untuk menggugurkan unsur kata. 1. Bincangkan sejauh mana Ilmu Linguistik penting kepada guru bahasa.23 1.

Maksud Linguistik Deskripstif ii. internet.4 Bagi soalan ini.1 Bagi soalan ini. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Definisi Linguistik Historis ii. Bapa linguistik moden iii. jurnal. internet. youtube dan seumpamanya 1. Parole. Laras-laras linguistik seperti Langue. anda perlu memberikan: i. 1. Sertakan contoh-contoh bidang linguistik yang dihuraikan oleh Linguistik Deskriptif. bilingualisme dan multilingualisme iv. jawapan anda harus mencakupi: i. Sila rujuk sumber lain daripada buku.3 Bagi soalan ini. youtube dan seumpamanya 1. misalnya bahasa Melayu sebelum merdeka dan bahasa Melayu selepas merdeka 16 . jurnal. termasuklah bidang fonetik dan fonologi kata. Sertakan contoh-contohnya sekali. jurnal. internet. Ciri-ciri Linguistik Deskriptif ii. Langage. internet.5 Bagi soalan ini. anda harus menghuraikan: i.2 Jawapan bagi soalan ini perlu menyentuh: i. frasa dan ayat iii. youtube. Sila rujuk sumber lain daripada buku. frasa dan ayat bahasa Melayu secara deskriptif iv. jurnal. dll. anda perlu memberikan: i. youtube dan seumpamanya. Contoh perkembangan bahasa secara historis. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Asal usul perkataan linguistik ii. 1.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 PANDUAN MENJAWAB SOALAN LATIHAN UNIT 1 1. Aspek yang dihuraikan meliputi fonetik dan fonologi kata. perihal Ferdinand de Saussure dan hasil usahanya dalam bidang ilmu linguistik (Linguistique General) ii. misalnya menghuraikan bahasa Melayu iii.

Contoh bahasa serumpun: bahasa Melayu. jurnal. Menjelaskan maksud linguistik komparatif ii. Maksud bidang Sosiolinguistik ii. Cina dan Inggeris dari segi sejarah turut menambah perbendaharaan kata bahasa Melayu. misalnya bahasa yang boleh dibanding-bandingkan. anda perlu memberikan: i. anda perlu: i. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Misalnya bahasa Melayu. anda perlu: i. youtube dan seumpamanya 1.7 Bagi menjawab soalan ini. internet. internet. iv. Sanskrit. bahasa Indonesia v. 1. anda perlu: i. Sila rujuk sumber lain daripada buku. iaitu bahasa serumpun iv. bahasa Iban. Bidang Sosiolinguistik yang mencakupi semua aspek yang ada kaitan antara bahasa dengan masyarakat 17 .9 Bagi menjawab soalan ini. internet. jurnal. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Memahami disiplin Linguistik Historis yang mengutamakan sejarah satu-satu bahasa itu ii. 1. 1. dialek Perak dan seumpamanya. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Menghuraikan linguistik komparatif.6 Bagi menjawab soalan ini. Dialek serumpun bahasa Melayu seperti dialek Kedah. 1. Tokoh-tokoh Sosiolinguistik dalam negara dan luar negara iii. youtube dan seumpamanya. vi. Sila rujuk sumber lain daripada buku. jurnal. internet.10 Bagi soalan ini.8 Bagi menjawab soalan ini. internet. jurnal. jurnal. bahasa Tagalog. Pengaruh bahasa Arab. dialek Kelantan. youtube. mempunyai sejarah perkembangan dan pertumbuhan bahasa itu iii. youtube dan seumpamanya.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 iii. anda harus menghuraikan: i. dan seumpamanya. youtube dan seumpamanya.

khususnya dalam pengajaran bahasa iii. jurnal. anda perlu: i. pidjin. internet. Penjelasan tentang konsep neurolinguistik ii. Sila rujuk sumber lain daripada buku. bahasa rasmi dan seumpamanya iii. sistem fonem. Menghuraikan kegunaan linguistik terapan dan seumpamanya. Menerangkan hubungan antara neurolinguistik dengan penyakit afasia ii. Menerangkan maksud linguistik terapan ii. internet. youtube dan seumpamanya. 1. Anda juga harus memberikan jawapan anda meliputi sikap terhadap bahasa. 1. Contoh ciri-ciri linguistik am yang terdapat dalam bahasa Melayu seperti huraian secara umum tentang bunyi-bunyi bahasa. jawapan anda harus mencakupi: i. youtube dan seumpamanya. jurnal. anda perlu memberikan: i. Ciri-ciri linguistik am ii.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 ii. Jawapan anda juga harus meliputi bilingualisme dan multilingualisme serta dialek dan ideolek iv. internet.15 Bagi soalan ini. anda perlu memberikan: i. frasa. pembentukan suku kata. Aspek-aspek neurolinguistik 1.11 Bagi soalan ini. 1. jurnal. kata.13 Bagi menjawab soalan ini. Maksud linguistik am ii. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Sila hurai secara am bidang fonetik dan fonologi bahasa Melayu. jawapan anda harus: i.12 Bagi soalan ini. ayat dan seumpamanya iii. Contoh linguistik am yang terdapat dalam bahasa Melayu iii. Aspek-aspek lain berkaitan dengan neurolinguistik iii. youtube dan seumpamanya. Sila rujuk sumber lain daripada buku. kesetiaan terhadap bahasa dan perancangan bahasa. Anda perlu memberi jawapan anda yang meliputi bahasa kebangsaan. kreol. sistem panggilan dalam masyarakat. 18 . klausa. bahasa kebangsaan. kata.14 Bagi menjawab soalan ini. 1.

18 Untuk menjawab soalan ini: i. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Menghuraikan dengan lebih lanjut setiap cabang linguistik tersebut iii. jurnal. Anda perlu menjelaskan jenis-jenis bahasa yang kerap digunakan oleh penutur tertentu ii. jurnal. Memberikan pelbagai cabang linguistik yang anda tahu ii. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Menjelaskan bagaimanakah linguistik terapan dimanfaatkan dalam pengajaran bahasa iii. internet. jurnal. Menjelaskan aspek-aspek yang dicakupi oleh linguistik fungsional iii. Memberikan contoh buku teks yang mengandungi linguistik terapan iv. anda perlu: i. internet.17 Bagi soalan ini. Sila rujuk sumber lain daripada buku. jurnal. internet. youtube dan seumpamanya. Menghuraikan maksud linguistik terapan ii. Memberikan definisi mengenai psikolinguistik ii.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 1.16 Bagi soalan ini. Menyertakan tokoh-tokoh linguistik dan aliran mereka iv. 19 . Anda perlu mengenal pasti bahasa-bahasa yang lazim digunakan oleh murid-murid tertentu pada peringkat-peringkat umur tertentu iii. 1. 1. internet. internet. anda perlu: i. youtube dan seumpamanya.20 Untuk menjawab soalan ini. youtube dan seumpamanya. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Memberikan nama tokoh-tokoh bahasa Bahasa Melayu iv. Menyatakan nama tokoh-tokoh psikolinguistik iii. youtube dan seumpamanya. 1. Sila rujuk sumber lain daripada buku. anda perlu: i. anda perlu: i. youtube dan seumpamanya. Sertakan nama tokoh-tokoh linguistik fungsional iv. jurnal. Berikan maksud linguistik fungsional ii. 1.19 Untuk menjawab soalan ini.

Mengenal pasti perbezaan antara linguistik sinkronis dengan linguistik diakronis iv. Noam Chomsky dan seumpamanya iii. 1. Sila rujuk sumber lain daripada buku. 1.22 Untuk menjawab soalan ini. huraian anda perlu: i. Berikan contoh-contohnya sekali iv. youtube dan seumpamanya. Berikan penjelasan ringkas bagi setiap cabang linguistik tersebut iii. Berikan maksud linguistik sinkronis ii.24 Untuk menjawab soalan ini. Berikan maksud rumus transformasi iii. huraian anda perlu meliputi: i.25 Untuk menjawab soalan ini: i. Maksud tatabahasa transformatif generatif ii. Berikan maksud rumus struktur frasa ii. jurnal. youtube dan seumpamanya. selepas merdeka dan bahasa Melayu terkini ii. youtube dan seumpamanya.23 Untuk menjawab soalan ini. 1. internet.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 1. Saya yakin anda pasti dapat menjelaskan kepentingan ilmu linguistik kepada guru. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Menghuraikan segala aspek perubahan dan perkembangan bahasa Melayu sebelum merdeka. jurnal. Berikan maksud linguistik diakronis iii. internet. 20 . anda perlulah: i. Ciri-ciri tatabahasa transformatif generatif iv.26 Untuk menjawab soalan ini. jurnal. 1. Memahirkan guru-guru menghuraikan bidang-bidang bahasa kepada murid-murid termasuklah frasa dan ayat 1. Sertakan contoh-contohnya sekali.21 Untuk menjawab soalan ini. Menyatakan semua cabang linguistik yang anda tahu ii. anda perlu: i. Sila sertakan contoh-contohnya sekali. internet. Memahirkan murid-murid dengan sistem ejaan baharu iii. anda perlu: i. Sila rujuk sumber lain daripada buku. termasuklah membantu mengajar sebutan kepada murid-murid ii.

Abdul Hamid Mahmood dan Nurfarah Lo Abdullah (2007). Linguistik fonetik dan fonologi bahasa Melayu. International encyclopedia of linguistics. P. Bhd. 21 . Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn. R. Alias Mohammad Yatim (1992). Ashby.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Rujukan Abdul Hamid Mahmood (1995). Bright. Kuala Lumpur: Sarjana Enterprise. Linguistik am untuk guru Bahasa Malaysia. Arbak Othman (1983). Kuala Lumpur: City Reprographic Services. Kulim: Penerbit Sarlis. Kuala Lumpur: Aslita Sdn. (1995). New York: Oxford University Press. W.L. (Ed. Ejaan bahasa Melayu terkini.) (1981).K. Speech sounds. Fonetik dan fonologi suatu tinjauan. (Ed) (1992). Bhd. London: Routledge. C. & Barnhart. Toronto: World Book Inc. Abdul Hamid Mahmood (2002). The world book of encyclopedia volume two. Permulaan ilmu linguistik. Masa Enterprise. Guru dan bahasa Melayu. Abdullah Hassan (1993). Barnhart.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful