LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1

Unit

1
LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA
HASIL PEMBELAJARAN Setelah selesai mempelajari unit ini, anda seharusnya dapat: i. menerangkan definisi linguistik dan cabang-cabangnya, ii. mengetahui asal perkataan linguistik, iii. mengetahui pelopor linguistik moden, dan iv. menjelaskan ilmu linguistik aliran tatabahasa transformasi generatif.

Pengenalan
Unit ini membincangkan hal tentang Linguistik dan Cabang-cabangnya yang mencakupi konsep linguistik, asal perkataan linguistik, pelopor linguistik moden, cabang-cabang linguistik serta aliran linguistik tatabahasa transformasi generatif.

Tahukah Anda Pengertian Linguistik?
Menurut Kamus Dewan (2005:945) linguistik bererti pengajian ilmu bahasa. Oleh David Crystal dalam bukunya, A Dictionary of Linguistics and Phonetics (1986:181), linguistik merupakan kajian saintifik terhadap bahasa (the scientific study of language).

1

LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1

Tahukah Anda Asal Perkataan Linguistik?
Perkataan linguistik berasal daripada perkataan Latin, iaitu lingua yang bermaksud bahasa. Perkataan Latin ini juga digunakan dalam banyak bahasa lain yang berasal daripada bahasa Latin seperti dalam bahasa Perancis (langue, langage), bahasa Itali (lingua), atau bahasa Sepanyol (lengua) atau dalam bahasa Inggeris (linguistics). Perkataan linguistik dalam bahasa Melayu berasal daripada bahasa Inggeris, iaitu linguistics yang dipinjam daripada bahasa Perancis, iaitu linguistique. Orang yang pandai atau faham bermacam-macam bahasa asing atau ahli bahasa dipanggil linguis, dan orang yang mengetahui atau bertutur dalam dua bahasa atau banyak bahasa dikenali sebagai bilingual, atau multilingual.

Siapakah Pelopor Linguistik Moden?
Ferdinand de Saussure ialah seorang sarjana bangsa Swiss. Beliau dianggap sebagai pelopor linguistik moden. Bukunya Cours de Linguistique Generale (1916) sangat terkenal dan dianggap sebagai buku asas linguistik moden. Oleh sebab itu, beberapa istilah yang dipakai oleh de Saussure diterima umum sebagai istilah rasmi, misalnya langage, langue dan parole (Prof. Dr. J.W.M. Verhaar, 1983:1). Langage bererti bahasa pada umumnya, misalnya semua manusia di dunia ini mempunyai bahasa. Langue bererti bahasa tertentu kepunyaan satu-satu kumpulan penutur tertentu, misalnya bahasa Perancis, bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa Indonesia dan bahasa Melayu merupakan bahasa-bahasa atau langue-langue tersendiri. Langue dianggap bahasa kepunyaan kumpulan atau masyarakat bahasa tertentu dan parole pula merupakan pertuturan atau bentuk ucapan individu yang kerap disebut sebagai idiolek.

Kesimpulan Tentang Ilmu Linguistik
Kesimpulannya, ilmu linguistik ialah ilmu yang mengkaji bahasa secara saintifik. Maksudnya ilmu yang mengkaji dan menganalisis satu-satu bahasa tertentu secara empirikal dan objektif, iaitu mengkaji bahasa itu seperti yang benar-benar wujud tanpa dipengaruhi oleh agak-agakan, ramalan, sentimen atau falsafah. Misalnya, kita menggunakan ilmu linguistik itu untuk mengkaji bahasa Melayu.

2

1 Jelaskan konsep Linguistik. sistem fonem. 1. ilmu linguistik yang 3 . Kita mengkaji secara formal dan objektif bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dihasilkan.2 Siapakah pelopor Linguistik Moden? Tahukah Anda Cabang-cabang Linguistik? Linguistik mempunyai cabang atau bidang pengajian yang berlainan seperti: i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) Linguistik Deskriptif (Descriptive Linguistics) Linguistik Historis (Historical Linguisticsi) Linguistik Komparatif (Comparative Linguistics) Sosiolinguistik (Sociolinguistics) Neurolinguistik (Neurolinguistics) Linguistik Am (General Linguistics) Linguistik Terapan (Applied Linguistics) Psikolinguistik (Psycholinguistics) i. frasa dan ayat yang berlainan bentuk dalam bahasa Melayu. bentuk dan sistem bahasa itu. Misalnya. 1. kata. sentimen atau falsafah dan hasil kajian itu pula boleh diuji kebenarannya. Apakah Linguistik Deskriptif? Linguistik Deskriptif ialah satu cabang linguistik yang menghuraikan satu-satu bahasa tertentu pada satu-satu masa tertentu. misalnya bagaimana bahasa Melayu itu diucapkan.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Kita mengkaji bahasa Melayu seperti yang benar-benar wujud dan digunakan oleh masyarakat bahasa itu. morfem. Kajian ini dilakukan secara objektif dan tidak boleh berdasarkan agak-agakan. ramalan.

bahasa Inggeris. frasa atau ayat bahasa Melayu dengan ciri-ciri dan sistem dalam bahasa Inggeris. konsonan. bahasa Kadazan. diftong. suku kata. bahasa Portugis. sistem suku kata. perkataan. Jepun atau bahasa Cina. bahasa Iban. morfologi. frasa dan ayat bahasa Melayu. iaitu seperti yang benar-benar wujud dalam bahasa itu. Linguistik Deskriptif akan menghuraikan bunyi-bunyi vokal. Linguistik Deskriptif hanya membuat huraian tentang satu-satu bahasa itu dan tidak pula membuat perbandingan dengan bahasa-bahasa lain atau mengkaji daripada sudut sejarah bahasa itu.3 Apakah yang dimaksudkan dengan Linguistik Deskriptif? Apakah yang menjadi keutamaan dalam disiplin Linguistik Deskriptif? 1. bahasa Itali dan lain-lain. diftong. baik bahasa Melayu. bahasa Perancis. Linguistik Deskriptif menghuraikan bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dituturkan dan bagaimana sistem bahasa Melayu itu digunakan dalam bidang fonologi.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 menghurai atau menganalisis bahasa Melayu seperti yang dituturkan oleh masyarakat Melayu pada hari ini. bahasa Perancis. bahasa Tamil. bahasa Jawa. tetapi tidak membuat perbandingan antara sistem vokal. Ilmu Linguistik Deskriptif boleh digunakan untuk mengkaji dan menghuraikan secara umum sebarang bahasa di dunia. sintaksis dan segala aspek yang terdapat dalam bahasa Melayu. baik pada awal ataupun pada akhir satu-satu zaman itu. 1. bahasa Jepun. perkataan. Apa yang diutamakan dalam disiplin ini ialah menghuraikan bentuk dan sistem bahasa itu secara objektif dan secara empirikal. bahasa Tagalog mahupun bahasa Mandarin. Linguistik Deskriptif juga tidak berminat untuk mengkaji sejarah perkembangan atau pertumbuhan bahasa Melayu.4 4 . Misalnya. konsonan.

Linguistik Historis mengkaji sejarah pertumbuhan dan perkembangan bahasa Melayu sejak zaman sebelum merdeka hingga ke hari ini atau mengkaji sejarah perkamusan bahasa Melayu atau sejarah sistem ejaan bahasa Melayu dan seumpamanya. Apakah Linguistik Komparatif? Linguistik Komparatif ialah cabang linguistik yang mengkaji bahasa secara perbandingan. 1. iaitu dengan cara melihat aspek-aspek persamaan dan perbezaan antara satu bahasa dengan satu bahasa yang lain. bahasa Kadazan. ada pula ahli-ahli bahasa yang turut membandingkan struktur bahasa-bahasa yang bukan daripada satu rumpun seperti membandingkan struktur frasa dan ayat bahasa Melayu dengan struktur frasa dan ayat bahasa Inggeris.6 Apakah yang menjadi keutamaan dalam disiplin Linguistik Historis? iii. Namun demikian. Apa yang diutamakan dalam disiplin ini ialah sejarah dan perubahan-perubahan yang berlaku dalam bahasa dari satu masa ke satu masa yang lain. baik daripada segi fonologi. Apakah Linguistik Historis? Linguistik Historis ialah satu cabang linguistik yang mengkaji satu-satu bahasa itu daripada sudut sejarah. bahasa Iban. morfologi dan sintaksis antara dialek-dialek seperti dialek Kedah. bahasa Murut dan lain-lain atau membandingkan bahasa Inggeris dengan bahasa-bahasa induk Jerman yang lain seperti bahasa Belanda. dialek Negeri Sembilan dan dialek Perak dengan bahasa Melayu baku.5 Huraikan maksud Linguistik Historis. morfologi. 1. 5 . ahli bahasa membandingbandingkan ciri-ciri bahasa serumpun seperti membandingkan bahasa Melayu dengan bahasa Jawa. bahasa Tagalog. sintaksis dan seumpamanya. Linguistik Komparatif kerap digunakan untuk membandingkan antara dialek Kedah dengan dialek Perak atau dialek Kelantan dengan dialek Terengganu atau membandingkan bidang fonologi. Misalnya. Perancis dan Jerman.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 ii. iaitu menyelidiki segala perubahan dan perkembangan satu-satu bahasa itu. Lazimnya.

iv. berubah dan mengubah satu sama lain dalam sesuatu masyarakat bahasa. peserta (participant). 1981:4) dan Fishman (1968) pula menyatakan bahawa Sosiolinguistik ialah bidang yang mengkaji ciri-ciri variasi bahasa. Daripada apa yang dicakapkan. Manusia menggunakan bahasa sebagai alat perhubungan untuk menyampaikan hasrat. Sosiolinguistik merupakan kajian yang menumpukan perhatian kepada bahasa dalam konteks sosial dan kebudayaan. cara ia menyebutkan perkataan. Apakah Sosiolinguistik? Sosiolinguistik yang juga dikenali sebagai linguistik antropologi atau linguistik sosial ialah satu cabang linguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa dengan masyarakat. Dengan perkataan lain. ciri-ciri fungsi variasi-variasi ini dan ciri-ciri penutur yang menggunakannya apabila ketigatiga unsur ini berinteraksi. seseorang itu dapat menangkap sikap dan pendiriannya. fungsi sesuatu interaksi.7 Apakah yang dimaksudkan dengan Linguistik Komparatif? 1. Menurut Dell Hymes (1966). serta jenis-jenis perbendaharaan kata yang digunakan olehnya akan menunjukkan dari daerah mana dan golongan mana ia berasal dan jenis pendidikan yang telah diterimanya. bagaimanakah ia menyusun frasa dan ayat-ayat tertentu. Bagaimanakah orang itu bercakap dan apa yang dicakapkan itu akan memberikan tanda-tanda dan keterangan-keterangan tertentu tentang dirinya. Sosiolinguistik merupakan ilmu yang mengkaji bahasa daripada segi hubungan antara latar (setting). tajuk perbincangan. buah fikiran dan perasaan serta mengeratkan hubungan antara satu sama lain dalam kalangan masyarakat.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 1. mengenal orang yang sedang bercakap dengan lebih mendalam. bentuk perhubungan dan nilai-nilai yang dipegang oleh ahli-ahli yang terlibat dalam pertuturan terhadap sesama sendiri (Nik Safiah Karim. Bahasa digunakan sebagai alat oleh masyarakat untuk berhubung. pekerjaannya dan berbagai-bagai aspek latar 6 . Bagaimanakah seseorang itu bercakap. huraikan Linguistik Komparatif. bunyibunyi perkataan.8 Dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai.

“Adik”. “beta”. “Puan Sri” dan seumpamanya.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 belakangnya. “Dato”. “Mak Cik”. “Tuan”. “Abang”. Sosiolinguistik lazimnya menumpukan kajian pada aspek atau topik seperti yang berikut: i) Bahasa rasmi ii) Bahasa kebangsaan iii) Pidgin iv) Kreol v) Bilingualism vi) Multilingualism vii) Dialek viii) Ideolek ix) Ragam bahasa x) Sikap terhadap bahasa xi) Sistem panggilan dalam masyarakat xii) Kesetiaan terhadap bahasa dan perancangan bahasa 1. 1. “Pak Cik”. “Tan Sri”. “anda”. “patik”. “Encik”.10 7 . “Puan”. Di samping itu. Bidang-bidang seperti inilah yang tercakup oleh disiplin Sosiolinguistik. “engkau”. panggilan dan gelaran seperti “aku”. Sosiolinguistik juga turut mengkaji sistem ganti nama. sistem panggilan dan sistem gelaran dalam sesebuah masyarakat dalam masyarakat Melayu seperti penggunaan kata ganti nama.9 Apakah yang anda faham tentang Sosiolinguistik? Bincangkan aspek-aspek yang boleh dikaji dalam bidang Sosiolinguistik.

Kalimat-kalimat difahami melalui Medan Wernicke belahan kiri (hemisfera kiri korteks) otak manusia. otak manusia mempunyai dua bahagian. 1987 telah mengemukakan penemuan terbaharu beliau yang menunjukkan bahawa Medan Broca tidak sahaja berfungsi untuk melaksanakan proses-proses sintaksis dan produksi fonologi. Pakar kajian neurolinguistik. pemahaman kalimat-kalimat terganggu apabila hemisfera kanan secara aktif terlibat dalam 8 . terutama untuk tujuan mengubatinya dan Neurolinguistik cenderung untuk mengetahui hakikat hubungan antara otak dengan bahasa demi pengubatan penyakit bertutur. Medan Broca korteks pula berfungsi melahirkan kalimat-kalimat. hemisfera kanan berfungsi untuk komunikasi kebahasaan yang penting. ekspresi muka dan gerak-geri badan waktu bertutur dan makna perumpamaan serta ungkapan ideomatik juga.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 v. Menurut ilmu Neurolinguistik. Neurolinguistik ingin mengetahui bagaimana otak diorganisasi pada waktu mengelolakan aspek-aspek kemampuan bahasa dan perlakuan bahasa yang begitu rumit. Neurolinguistik menumpukan kajian terhadap bagaimana bahasa itu diproses di dalam otak dari awal pemerolehan bahasa sampailah ke bahasa itu berkembang dalam kehidupan manusia. Hemisfera kanan mempunyai fungsi mengendalikan semua fonem segmental (aspek-aspek intonasi dan prosodi) dan tona suara. Damasi H. Dengan perkataan lain. Menurut teori Neurolinguistik Klasik. Oleh sebab itulah. Neurologi mula-mula wujud pada abad ke-19. Neurolinguistik banyak mendapat manfaat daripada kerjasama antara psikologi dengan linguistik dan afasiologi pula mendapat manfaat daripada neurologi. Kalimat-kalimat bahasa disimpan dan diproses di hemisfera kiri otak manusia.Broca dan C. Afasiologi mengkaji penyakit bertutur. diwujudkan oleh P. tetapi juga proses-proses morfologi.. iaitu Medan Wernicke korteks (hemisfera kiri korteks) dan Medan Broca korteks. Neurolinguistik mempunyai hubungan yang erat dengan afasiologi kerana kedua-dua disiplin ini sama-sama mengkaji penyakit bertutur. Apakah Neurolinguistik? Neurolinguistik ialah cabang ilmu linguistik yang mengkaji hal-hal otak dan perkaitannya dengan bahasa. Medan Wernicke mengandungi representasi ingatan perbendaharaan bentuk kata yang berfungsi mengamati dan menerima ucapan. Teori Neurolinguistik Wernicke merupakan teori yang pertama lahir daripada beberapa kes kajian penyakit afasia.Wernicke. Medan Broca korteks menukar kalimat-kalimat yang disimpan dalam Medan Wernicke korteks kepada bentuk bunyi.

inovasi dan kekaryaan (Mangantar Simanjuntak. sedangkan hemisfera kanan bertanggungjawab mengendalikan makna-makna tersirat. pengenalan muka dan garis gambar yang rumit. Implikasi penemuan ini sangat penting pada bidang pendidikan. 1. Apakah Linguistik Am? Linguistik Am juga disebut linguistik umum merupakan ilmu linguistik yang membuat kajian atau membicarakan bahasa secara umum.11 1. proses kegiatan gestalt. Dalam Linguistik Am turut dihuraikan cara kajian bahasa dilakukan mengikut teori.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 proses kebahasaan pada waktu berkomunikasi (Mangantar Simanjuntak. 9 . Maksudnya. permainan tenis. Di samping itu. dalam Linguistik Am dibicarakan hal-hal tentang teori-teori kajian bahasa. kaedahkaedah. 1991:142-143). pendekatan-pendekatan atau model-model yang digunakan dalam kajian bahasa. pengajaran bahasa. teori dan kaedah kajian bahasa mengikut aliran transformasi generatif. muzik dan lagu. hemisfera kanan juga berfungsi untuk semua hal yang berkaitan dengan pembentukan idea yang bukan bahasa seperti kebolehan konstruksi. Kajian Neurolinguistik juga mendapati bahawa hemisfera kiri mengendalikan kata-kata yang membawa makna-makna literal (tersurat) dalam kalimat-kalimat. badminton. 1991:143). relasional.12 Jelaskan konsep Neurolinguistik. ruang dan segala sesuatu yang termasuk ke dalam apa yang dulunya terkenal dengan istilah bawah sedar. Bincangkan hubungan Neurolinguistik dengan Afasiologi. vi. kaedah dan pendekatan tradisional. pengubatan penyakit bertutur. kajian bahasa mengikut aliran struktur. fungsional dan seumpamanya. Kedua-dua hemisfera bekerjasama pada waktu berkomunikasi untuk menjamin pemahaman dan penyampaian makna yang sempurna.

bahasa Jepun.13 Apakah yang dibincangkan dalam Linguistik Am? Huraikan ciri-ciri Linguistik Am bahasa Melayu. bahasa Inggeris. morfologi.14 vii. kaedah dan hasil kajian linguistik sangat berguna untuk diterapkan ke dalam pengajaran bahasa. patologi bahasa dan sebagainya. 1. bahasa Thai. deskripsi. penulisan buku-buku teks.15 Apakah yang dimaksudkan dengan Linguistik Terapan? Bagaimanakah Linguistik Terapan dapat dimanfaatkan dalam pengajaran bahasa? 1. 1.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Dalam Linguistik Am. stilistik.16 10 . sama ada pengajaran bahasa sebagai bahasa pertama ataupun sebagai bahasa kedua. bahasa Perancis. dalam leksikografi. Teori. 1. bahasa Mandarin. pendekatan. penterjemahan. bahasa Tamil. kaedah dan hasil kajian linguistik dalam pengajaran bahasa. Apakah Linguistik Terapan? Linguistik Terapan ialah satu cabang linguistik yang memanfaatkan teori. kajian ditumpukan kepada perkara-perkara umum dalam bahasa secara universal. bahasa Itali dan seumpamanya. sintaksis dan seumpamanya secara umum. Dengan menggunakan pengetahuan ilmu Linguistik Am. ahli bahasa dapat mengkaji dan menghuraikan segala bahasa yang dituturkan oleh manusia di dunia seperti bahasa Melayu. Huraian bahasa secara umum dan universal ini mencakupi bidang fonologi.

Psikolinguistik menganalisis jenis-jenis. Psikolinguistik turut meneliti aspek penguasaan bahasa kanak-kanak dan mengkaji proses akal kanakkanak dalam memahami. Disiplin ini juga memberikan perhatian terhadap pengaruh ingatan ke atas pertuturan dan kefahaman. 1. Robert Lado.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 viii. Apakah Psikolinguistik? Psikolinguistik ialah cabang linguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa dengan jiwa manusia. Emmon Bach dengan singkat dan tegas mengutarakan bahawa Psikolinguistik adalah satu ilmu yang meneliti bagaimana sebenarnya para pembaca/ pemakai sesuatu bahasa membentuk/ membangun atau mengerti kalimat-kalimat bahasa tersebut” (Bach. bahasa dalam pemakaian.17 Jelaskan Psikolinguistik berdasarkan definisi tokoh-tokoh bahasa. 1976:220). Psikolinguistik turut mengkaji perkaitan antara peranan bahasa dengan proses mengingat. mengingat dan melahirkan kembali bentuk-bentuk bahasa dalam pertuturan. Maksudnya. Menurut Ronald W.18 11 . seorang ahli dalam bidang pengajaran bahasa mengatakan bahawa Psikolinguistik ialah pendekatan gabungan melalui psikologi dan linguistik bagi telaah atau studi pengetahuan bahasa. 1964:64). 1985:3). iaitu performansi atau perbuatan dan perlengkapan atau aparat psikologis yang bertanggungjawab atasnya” (Langacker. Langacker. 1968:6) (lihat Henry Guntur Tarigan. membuat persepsi. perubahan bahasa dan hal-hal yang ada kaitannya dengan itu yang tidak begitu mudah dicapai atau didekati melalui salah satu dari kedua ilmu tersebut secara terpisah atau sendiri-sendiri” (Lado. Psikolinguistik ialah studi atau telaah mengenai behaviour atau perilaku linguistik. bentuk-bentuk bahasa dan perkataan-perkataan yang digunakan oleh penutur dan hubungannya dengan fikiran dan jiwa penutur itu. pemerhatian dan pembelajaran. Apakah yang diteliti dalam Psikolinguistik? 1.

iaitu cabang linguistik yang mengkaji persamaan dan perbezaan antara bahasa-bahasa atau dialek-dialek untuk mencari prinsip-prinsip yang dapat diterapkan dalam pengajaran bahasa atau penterjemahan. iaitu kajian terhadap bahasa yang menekankan hubungan antara bentuk-bentuk bahasa dengan informasi-informasi yang terdapat di dalam otak atau akal manusia. Pada tahun 1970-an. iaitu cabang kajian bahasa yang menerapkan teori dan hasil kajian bahasa dalam pengajaran. Pike. iaitu cabang linguistik yang menggunakan teknik komputer dalam kajian bahasa dan kesusasteraan.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Apakah Cabang Linguistik Lain? Terdapat juga beberapa cabang linguistik yang lain seperti Linguistik Etnografi (Ethnographic Linguistics). Troubetzkoy dan lain-lain. Linguistik Matematik (Mathematical Linguistics). Linguistik Fungsional (Functional Linguistics). Firth. Martinet. Linguistik Saussure 12 . misalnya menerapkan teori dan dapatan kajian linguistik dalam mencari kaedah-kaedah yang efektif dalam pengajaran bahasa dan lain-lain. Linguistik Komputasi (Computational Linguistics). iaitu satu teori linguistik yang lahir sebagai satu alternatif kepada teori Tatabahasa Transformasi Generatif. telah wujud Tatabahasa Fungsional (Functional Grammar). Halliday. baik dalam bidang bahasa ataupun di luar bidang bahasa. Linguistik Kognitif (Cognitive Linguistics). iaitu kajian terhadap lingkungan alam dan budaya sesuatu masyarakat dan hubungannya dengan bahasa dan situasi pertuturan. iaitu analisis bahasa yang memberi perhatian kepada pelbagai fungsi bahasa. iaitu cabang Linguistik Terapan yang mengkaji permasalahan dalam bahasa seperti cacat bahasa dan sebagainya. Linguistik Kontrastif (Contrastive Linguistics). Linguistik Medis (Language Pathology). Linguistik Pedagogi (Pedagogical Linguistics). iaitu kajian linguistik pada zaman Renaisans. Lamb mengakui bahawa teori stratifikasi merupakan sejenis Linguistik Kognitif. Linguistik Renaisans (Renaissance Linguistics). iaitu sejenis kajian terhadap bahasa yang mempelajari ciri-ciri matematik dalam bahasa dengan menggunakan konsep-konsep statistik dan algebra. Kajian ini juga disebut patologi bahasa. Huraian tentang Linguistik Fungsional ini ada terkandung di dalam teori dan tulisan sarjana-sarjana seperti Buhler. iaitu zaman sesudah linguistik abad pertengahan yang ditandai oleh perluasan kajian atau pandangan di luar bahasa Yunani dan Latin dan bahasa-bahasa Indo-Eropah dengan menambahkan beberapa konsep dan kategori baharu dalam kajian bahasa.

iaitu mengkaji satu-satu bahasa itu pada satu-satu masa tertentu. kaedah dan pendekatan struktural. iaitu bidang kajian linguistik yang menggunakan teori. misanya kajian bahasa Melayu pada hari ini. hubungan paradigmatis dan sintagmatis. Aliran ini menumpukan kajian ke atas bahasa lisan dan tidak mengutamakan aspek semantik. Linguistik Diakronis (Diachronic Linguistics). Ferdinand de Saussure. Linguistik Struktural (Structural Linguistics). morfologi. iaitu linguistik yang mengkaji bahasa pada dua masa atau yang berlainan masa. medan makna dalam bidang semantik dan sebagainya. Linguistik Sinkronis (Syncronic Linguistics). iaitu kajian bahasa yang dilakukan terhad pada satu-satu masa tertentu. Cara Linguistik Sinkronis ini digunakan dalam kajian Linguistik Deskriptif. Kajian cara Sinkronis ini diperkenalkan oleh linguis bangsa Swiss. misalnya mengkaji bahasa Melayu pada zaman sebelum merdeka dengan bahasa pada zaman selepas merdeka dengan melihat perubahan-perubahan bahasa daripada segi fonologi. iaitu yang menganggap bahasa itu mempunyai struktur atau sistem yang bebas. 13 . Ferdinand de Saussure (1916). perbezaan antara langue dengan parole. Cara kajian Linguistik Diakronis ini diperkenalkan oleh ahli bahasa bangsa Swiss. Teori ini dianut pula dengan perubahan atau tanpa perubahan oleh aliran Praha dan Glosematik. jenis-jenis konsonan dalam bidang fonetik. atau pada abad ke-20 tanpa melihat perubahan-perubahan pada bahasa itu dan tidak pula membuat perbandingan antara perkembangan bahasa dari satu masa ke satu masa. Hasil kajian linguistik struktural ini boleh digunakan untuk melatih pelajar-pelajar asing atau yang baru mempelajari bahasa atau pelajar yang lemah pencapaian dalam penguasaan bahasa. sintaksis dan semantik. Linguistik Taksonomi (Taxonomic Linguistics) ialah pendekatan kajian dan analisis bahasa dengan tujuan utama untuk mendaftarkan dan mengklasifikasikan pelbagai fenomena bahasa kepada kelompok atau golongan seperti kelas atau golongan kata dalam tatabahasa.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 (Saussure Linguistics) ialah istilah yang digunakan untuk kajian linguistik teori Ferdinand de Saussure. yang mencakupi pemisahan antara pendekatan diakronis dan sinkronis.

Teori ini menumpukan kajian dalam bidang sintaksis atau ayat dan mengutamakan bidang makna atau semantik. iaitu struktur ayat yang biasanya telah mengalami perubahan daripada struktur dalamannya dan merupakan bentuk ayat yang akan sebenarnya diucapkan oleh si penutur dan yang diperlukan untuk ditafsirkan oleh bahagian bunyi bahasa yang dinamai komponen fonologi (Nik Safiah Karim dan rakanrakan. Pertama. Beliau telah mengemukakan teori tatabahasa Transformasi Generatif ini dalam buku monografnya yang terkenal. iaitu struktur yang biasanya mengandungi bentuk ayat dasar atau ayat inti yang diperlukan untuk membentuk asas makna ayat atau dengan kata lain membentuk semantik ayat. rasanya tidak lengkap jika tidak disentuh serba ringkas tentang ilmu Linguistik Aliran Tatabahasa Transformasi Generatif (Transformational Generative Grammar) sebagai pengetahuan ringkas.19 1. peringkat struktur permukaan. Tatabahasa aliran Transformasi Generatif ini ialah satu aliran kajian bahasa yang dikemukakan oleh ahli bahasa Amerika bernama Noam Chomsky. Kemudian Chomsky telah memperbaiki teori ini dan menerbitkan pula buku Aspects of the Theory of Syntax pada tahun 1965 dan teori ini dianggap sebagai teori standard. peringkat struktur dalaman. Menurut teori ini. Profesor Linguistik dan bahasa-bahasa moden di Massachusetts Institute of Technology. Huraikan maksud Linguistik Fungsional.21 Terangkan cabang linguistik lain. 14 . Bincangkan perbezaan antara Linguistik Sinkronis dengan Linguistik Diakronis. iaitu Syntactic Structures pada tahun 1957. Linguistik Aliran Tatabahasa Transformasi Generatif Apabila membicarakan ilmu linguistik dan cabang-cabang atau bidang-bidangnya. Teori Transformasi Generatif ini dianggapkan sebagai satu aliran linguistik yang baru dan sebagai revolusi dalam bidang kajian tatabahasa. 2003:505).20 1.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 1. setiap ayat yang dilahirkan mengandungi dua peringkat. Kedua.

LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Kedua-dua jenis struktur. iaitu struktur dalaman dan struktur permukaan diterbitkan oleh dua jenis hukum atau rumus tatabahasa. 1.24 1. Jelaskan rumus struktur frasa dan rumus transformasi. Bincangkan sejauh mana Ilmu Linguistik penting kepada guru bahasa. Nyatakan semua Cabang Linguistik.26 15 . Rumus transformasi itu berkuasa untuk menggugurkan unsur kata.25 1. Bentuk ayat struktur permukaan selalunya tidak serupa dengan bentuk struktur dalaman.22 Huraikan konsep Linguistik Aliran Tatabahasa Transformatif Generatif. iaitu rumus struktur frasa dan rumus transformasi. Struktur dalaman yang diwujudkan oleh rumus struktur frasa kemudian akan menjadi input kepada komponen yang mengandungi rumus transformasi. Huraikan Ilmu Linguistik yang melihat perubahan dan perkembangan bahasa. menambahkan unsur kata dan mengubah atau menyusun semula susunan unsur kata. Rumus struktur frasa menerbitkan ayat-ayat pada peringkat struktur dalaman dan rumus transformasi pula berfungsi menukarkan pola atau struktur ayat-ayat hingga membawa kepada peringkat struktur permukaan. 1.23 1. Teori ini juga mengandaikan bahawa kedua-dua jenis rumus tatabahasa itu menjadi sebahagian daripada unsur kecekapan berbahasa seseorang individu (ibid:202).

2 Jawapan bagi soalan ini perlu menyentuh: i.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 PANDUAN MENJAWAB SOALAN LATIHAN UNIT 1 1. 1. frasa dan ayat iii. youtube dan seumpamanya. dll. jurnal. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Asal usul perkataan linguistik ii.1 Bagi soalan ini. Bapa linguistik moden iii. Laras-laras linguistik seperti Langue. anda harus menghuraikan: i. bilingualisme dan multilingualisme iv. internet. youtube. Sertakan contoh-contoh bidang linguistik yang dihuraikan oleh Linguistik Deskriptif. misalnya bahasa Melayu sebelum merdeka dan bahasa Melayu selepas merdeka 16 . Contoh perkembangan bahasa secara historis. Sila rujuk sumber lain daripada buku. youtube dan seumpamanya 1.5 Bagi soalan ini. Maksud Linguistik Deskripstif ii. internet. jurnal. Langage. Definisi Linguistik Historis ii. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Parole. 1. frasa dan ayat bahasa Melayu secara deskriptif iv. Sertakan contoh-contohnya sekali. jurnal. Ciri-ciri Linguistik Deskriptif ii. youtube dan seumpamanya 1. Aspek yang dihuraikan meliputi fonetik dan fonologi kata. jawapan anda harus mencakupi: i.4 Bagi soalan ini. internet. perihal Ferdinand de Saussure dan hasil usahanya dalam bidang ilmu linguistik (Linguistique General) ii. misalnya menghuraikan bahasa Melayu iii.3 Bagi soalan ini. jurnal. anda perlu memberikan: i. termasuklah bidang fonetik dan fonologi kata. internet. Sila rujuk sumber lain daripada buku. anda perlu memberikan: i.

Bidang Sosiolinguistik yang mencakupi semua aspek yang ada kaitan antara bahasa dengan masyarakat 17 . dialek Kelantan. dialek Perak dan seumpamanya. anda perlu memberikan: i. anda perlu: i. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Menghuraikan linguistik komparatif. 1. bahasa Tagalog. Cina dan Inggeris dari segi sejarah turut menambah perbendaharaan kata bahasa Melayu. youtube dan seumpamanya.6 Bagi menjawab soalan ini. Sila rujuk sumber lain daripada buku.7 Bagi menjawab soalan ini. 1.9 Bagi menjawab soalan ini. vi. anda perlu: i. 1. Tokoh-tokoh Sosiolinguistik dalam negara dan luar negara iii. internet. iaitu bahasa serumpun iv. jurnal. Memahami disiplin Linguistik Historis yang mengutamakan sejarah satu-satu bahasa itu ii. misalnya bahasa yang boleh dibanding-bandingkan. internet. Menjelaskan maksud linguistik komparatif ii. bahasa Iban. Sila rujuk sumber lain daripada buku. internet. Sila rujuk sumber lain daripada buku. internet. Sila rujuk sumber lain daripada buku. bahasa Indonesia v.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 iii.8 Bagi menjawab soalan ini. youtube dan seumpamanya. jurnal. internet. Sanskrit. anda harus menghuraikan: i. 1. mempunyai sejarah perkembangan dan pertumbuhan bahasa itu iii. jurnal. dan seumpamanya. jurnal.10 Bagi soalan ini. Pengaruh bahasa Arab. Maksud bidang Sosiolinguistik ii. anda perlu: i. iv. youtube. Contoh bahasa serumpun: bahasa Melayu. Misalnya bahasa Melayu. Dialek serumpun bahasa Melayu seperti dialek Kedah. youtube dan seumpamanya. youtube dan seumpamanya 1. jurnal.

youtube dan seumpamanya. Contoh linguistik am yang terdapat dalam bahasa Melayu iii. klausa. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Sila hurai secara am bidang fonetik dan fonologi bahasa Melayu. Anda juga harus memberikan jawapan anda meliputi sikap terhadap bahasa. frasa. youtube dan seumpamanya. jurnal.14 Bagi menjawab soalan ini. jurnal. bahasa kebangsaan. youtube dan seumpamanya. Ciri-ciri linguistik am ii. bahasa rasmi dan seumpamanya iii. kesetiaan terhadap bahasa dan perancangan bahasa. Maksud linguistik am ii.12 Bagi soalan ini. anda perlu memberikan: i. Menghuraikan kegunaan linguistik terapan dan seumpamanya. Menerangkan hubungan antara neurolinguistik dengan penyakit afasia ii. jawapan anda harus: i. 1. Aspek-aspek neurolinguistik 1. 1. Penjelasan tentang konsep neurolinguistik ii.13 Bagi menjawab soalan ini. Aspek-aspek lain berkaitan dengan neurolinguistik iii. jawapan anda harus mencakupi: i. 18 . sistem fonem. pidjin.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 ii. ayat dan seumpamanya iii. anda perlu: i.11 Bagi soalan ini. Sila rujuk sumber lain daripada buku. internet. 1. Sila rujuk sumber lain daripada buku. kreol. Jawapan anda juga harus meliputi bilingualisme dan multilingualisme serta dialek dan ideolek iv.15 Bagi soalan ini. sistem panggilan dalam masyarakat. Menerangkan maksud linguistik terapan ii. pembentukan suku kata. kata. jurnal. Anda perlu memberi jawapan anda yang meliputi bahasa kebangsaan. Contoh ciri-ciri linguistik am yang terdapat dalam bahasa Melayu seperti huraian secara umum tentang bunyi-bunyi bahasa. internet. internet. 1. kata. khususnya dalam pengajaran bahasa iii. anda perlu memberikan: i.

jurnal. internet. Sila rujuk sumber lain daripada buku. 1. Sertakan nama tokoh-tokoh linguistik fungsional iv. anda perlu: i. jurnal. youtube dan seumpamanya. Berikan maksud linguistik fungsional ii. Sila rujuk sumber lain daripada buku. anda perlu: i. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Menyatakan nama tokoh-tokoh psikolinguistik iii. Memberikan pelbagai cabang linguistik yang anda tahu ii.18 Untuk menjawab soalan ini: i. Menghuraikan maksud linguistik terapan ii. youtube dan seumpamanya. internet. youtube dan seumpamanya. Menjelaskan aspek-aspek yang dicakupi oleh linguistik fungsional iii. internet. jurnal. youtube dan seumpamanya. Sila rujuk sumber lain daripada buku. internet. youtube dan seumpamanya. Menjelaskan bagaimanakah linguistik terapan dimanfaatkan dalam pengajaran bahasa iii. Menyertakan tokoh-tokoh linguistik dan aliran mereka iv.17 Bagi soalan ini. Sila rujuk sumber lain daripada buku.20 Untuk menjawab soalan ini. 1. Anda perlu menjelaskan jenis-jenis bahasa yang kerap digunakan oleh penutur tertentu ii. Memberikan nama tokoh-tokoh bahasa Bahasa Melayu iv.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 1. Memberikan definisi mengenai psikolinguistik ii. 1. 1. jurnal. 19 . anda perlu: i.16 Bagi soalan ini. internet. Anda perlu mengenal pasti bahasa-bahasa yang lazim digunakan oleh murid-murid tertentu pada peringkat-peringkat umur tertentu iii.19 Untuk menjawab soalan ini. Menghuraikan dengan lebih lanjut setiap cabang linguistik tersebut iii. anda perlu: i. jurnal. Memberikan contoh buku teks yang mengandungi linguistik terapan iv.

23 Untuk menjawab soalan ini. selepas merdeka dan bahasa Melayu terkini ii. Maksud tatabahasa transformatif generatif ii. 20 . youtube dan seumpamanya. Noam Chomsky dan seumpamanya iii. Mengenal pasti perbezaan antara linguistik sinkronis dengan linguistik diakronis iv.26 Untuk menjawab soalan ini. Berikan maksud linguistik sinkronis ii. youtube dan seumpamanya. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Berikan penjelasan ringkas bagi setiap cabang linguistik tersebut iii. anda perlu: i. anda perlulah: i. Sila rujuk sumber lain daripada buku. internet.22 Untuk menjawab soalan ini. youtube dan seumpamanya. 1. anda perlu: i. huraian anda perlu meliputi: i.25 Untuk menjawab soalan ini: i. jurnal. 1. Sertakan contoh-contohnya sekali. Menghuraikan segala aspek perubahan dan perkembangan bahasa Melayu sebelum merdeka. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Berikan contoh-contohnya sekali iv. Sila sertakan contoh-contohnya sekali. jurnal.24 Untuk menjawab soalan ini. 1. Berikan maksud linguistik diakronis iii. termasuklah membantu mengajar sebutan kepada murid-murid ii. internet. jurnal. Menyatakan semua cabang linguistik yang anda tahu ii. Berikan maksud rumus struktur frasa ii. 1.21 Untuk menjawab soalan ini.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 1. Saya yakin anda pasti dapat menjelaskan kepentingan ilmu linguistik kepada guru. Memahirkan murid-murid dengan sistem ejaan baharu iii. Berikan maksud rumus transformasi iii. huraian anda perlu: i. Memahirkan guru-guru menghuraikan bidang-bidang bahasa kepada murid-murid termasuklah frasa dan ayat 1. Ciri-ciri tatabahasa transformatif generatif iv. internet.

The world book of encyclopedia volume two. (1995). London: Routledge. Guru dan bahasa Melayu. Fonetik dan fonologi suatu tinjauan. Bright. R. & Barnhart. Abdullah Hassan (1993). Speech sounds. Barnhart. Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn. Kuala Lumpur: Sarjana Enterprise.K. Abdul Hamid Mahmood (2002). Arbak Othman (1983). Ejaan bahasa Melayu terkini. Toronto: World Book Inc. C. Linguistik fonetik dan fonologi bahasa Melayu. (Ed. Linguistik am untuk guru Bahasa Malaysia. (Ed) (1992). International encyclopedia of linguistics. Kuala Lumpur: City Reprographic Services. Ashby. Permulaan ilmu linguistik. Kuala Lumpur: Aslita Sdn. 21 . Kulim: Penerbit Sarlis.L. Bhd. New York: Oxford University Press.) (1981). Alias Mohammad Yatim (1992).LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Rujukan Abdul Hamid Mahmood (1995). Masa Enterprise. Abdul Hamid Mahmood dan Nurfarah Lo Abdullah (2007). W. Bhd. P.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful