P. 1
linguistik

linguistik

|Views: 113|Likes:
Published by aliem1973
pjj
pjj

More info:

Published by: aliem1973 on Apr 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/04/2013

pdf

text

original

LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1

Unit

1
LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA
HASIL PEMBELAJARAN Setelah selesai mempelajari unit ini, anda seharusnya dapat: i. menerangkan definisi linguistik dan cabang-cabangnya, ii. mengetahui asal perkataan linguistik, iii. mengetahui pelopor linguistik moden, dan iv. menjelaskan ilmu linguistik aliran tatabahasa transformasi generatif.

Pengenalan
Unit ini membincangkan hal tentang Linguistik dan Cabang-cabangnya yang mencakupi konsep linguistik, asal perkataan linguistik, pelopor linguistik moden, cabang-cabang linguistik serta aliran linguistik tatabahasa transformasi generatif.

Tahukah Anda Pengertian Linguistik?
Menurut Kamus Dewan (2005:945) linguistik bererti pengajian ilmu bahasa. Oleh David Crystal dalam bukunya, A Dictionary of Linguistics and Phonetics (1986:181), linguistik merupakan kajian saintifik terhadap bahasa (the scientific study of language).

1

LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1

Tahukah Anda Asal Perkataan Linguistik?
Perkataan linguistik berasal daripada perkataan Latin, iaitu lingua yang bermaksud bahasa. Perkataan Latin ini juga digunakan dalam banyak bahasa lain yang berasal daripada bahasa Latin seperti dalam bahasa Perancis (langue, langage), bahasa Itali (lingua), atau bahasa Sepanyol (lengua) atau dalam bahasa Inggeris (linguistics). Perkataan linguistik dalam bahasa Melayu berasal daripada bahasa Inggeris, iaitu linguistics yang dipinjam daripada bahasa Perancis, iaitu linguistique. Orang yang pandai atau faham bermacam-macam bahasa asing atau ahli bahasa dipanggil linguis, dan orang yang mengetahui atau bertutur dalam dua bahasa atau banyak bahasa dikenali sebagai bilingual, atau multilingual.

Siapakah Pelopor Linguistik Moden?
Ferdinand de Saussure ialah seorang sarjana bangsa Swiss. Beliau dianggap sebagai pelopor linguistik moden. Bukunya Cours de Linguistique Generale (1916) sangat terkenal dan dianggap sebagai buku asas linguistik moden. Oleh sebab itu, beberapa istilah yang dipakai oleh de Saussure diterima umum sebagai istilah rasmi, misalnya langage, langue dan parole (Prof. Dr. J.W.M. Verhaar, 1983:1). Langage bererti bahasa pada umumnya, misalnya semua manusia di dunia ini mempunyai bahasa. Langue bererti bahasa tertentu kepunyaan satu-satu kumpulan penutur tertentu, misalnya bahasa Perancis, bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa Indonesia dan bahasa Melayu merupakan bahasa-bahasa atau langue-langue tersendiri. Langue dianggap bahasa kepunyaan kumpulan atau masyarakat bahasa tertentu dan parole pula merupakan pertuturan atau bentuk ucapan individu yang kerap disebut sebagai idiolek.

Kesimpulan Tentang Ilmu Linguistik
Kesimpulannya, ilmu linguistik ialah ilmu yang mengkaji bahasa secara saintifik. Maksudnya ilmu yang mengkaji dan menganalisis satu-satu bahasa tertentu secara empirikal dan objektif, iaitu mengkaji bahasa itu seperti yang benar-benar wujud tanpa dipengaruhi oleh agak-agakan, ramalan, sentimen atau falsafah. Misalnya, kita menggunakan ilmu linguistik itu untuk mengkaji bahasa Melayu.

2

kata. Kajian ini dilakukan secara objektif dan tidak boleh berdasarkan agak-agakan. Misalnya. misalnya bagaimana bahasa Melayu itu diucapkan. frasa dan ayat yang berlainan bentuk dalam bahasa Melayu.2 Siapakah pelopor Linguistik Moden? Tahukah Anda Cabang-cabang Linguistik? Linguistik mempunyai cabang atau bidang pengajian yang berlainan seperti: i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) Linguistik Deskriptif (Descriptive Linguistics) Linguistik Historis (Historical Linguisticsi) Linguistik Komparatif (Comparative Linguistics) Sosiolinguistik (Sociolinguistics) Neurolinguistik (Neurolinguistics) Linguistik Am (General Linguistics) Linguistik Terapan (Applied Linguistics) Psikolinguistik (Psycholinguistics) i. sistem fonem. ramalan. morfem.1 Jelaskan konsep Linguistik. 1. Apakah Linguistik Deskriptif? Linguistik Deskriptif ialah satu cabang linguistik yang menghuraikan satu-satu bahasa tertentu pada satu-satu masa tertentu. 1. Kita mengkaji secara formal dan objektif bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dihasilkan.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Kita mengkaji bahasa Melayu seperti yang benar-benar wujud dan digunakan oleh masyarakat bahasa itu. bentuk dan sistem bahasa itu. sentimen atau falsafah dan hasil kajian itu pula boleh diuji kebenarannya. ilmu linguistik yang 3 .

LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 menghurai atau menganalisis bahasa Melayu seperti yang dituturkan oleh masyarakat Melayu pada hari ini. perkataan. frasa atau ayat bahasa Melayu dengan ciri-ciri dan sistem dalam bahasa Inggeris. diftong. morfologi. perkataan. Apa yang diutamakan dalam disiplin ini ialah menghuraikan bentuk dan sistem bahasa itu secara objektif dan secara empirikal. bahasa Perancis. bahasa Iban. bahasa Portugis. konsonan. iaitu seperti yang benar-benar wujud dalam bahasa itu. baik pada awal ataupun pada akhir satu-satu zaman itu.3 Apakah yang dimaksudkan dengan Linguistik Deskriptif? Apakah yang menjadi keutamaan dalam disiplin Linguistik Deskriptif? 1. bahasa Inggeris. Linguistik Deskriptif menghuraikan bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dituturkan dan bagaimana sistem bahasa Melayu itu digunakan dalam bidang fonologi. frasa dan ayat bahasa Melayu. Linguistik Deskriptif hanya membuat huraian tentang satu-satu bahasa itu dan tidak pula membuat perbandingan dengan bahasa-bahasa lain atau mengkaji daripada sudut sejarah bahasa itu. baik bahasa Melayu. Misalnya. bahasa Itali dan lain-lain. tetapi tidak membuat perbandingan antara sistem vokal. Linguistik Deskriptif akan menghuraikan bunyi-bunyi vokal. sistem suku kata. konsonan. bahasa Jepun. suku kata.4 4 . bahasa Perancis. 1. bahasa Jawa. Linguistik Deskriptif juga tidak berminat untuk mengkaji sejarah perkembangan atau pertumbuhan bahasa Melayu. diftong. bahasa Kadazan. sintaksis dan segala aspek yang terdapat dalam bahasa Melayu. Jepun atau bahasa Cina. bahasa Tamil. bahasa Tagalog mahupun bahasa Mandarin. Ilmu Linguistik Deskriptif boleh digunakan untuk mengkaji dan menghuraikan secara umum sebarang bahasa di dunia.

5 Huraikan maksud Linguistik Historis. baik daripada segi fonologi. ada pula ahli-ahli bahasa yang turut membandingkan struktur bahasa-bahasa yang bukan daripada satu rumpun seperti membandingkan struktur frasa dan ayat bahasa Melayu dengan struktur frasa dan ayat bahasa Inggeris. Namun demikian. 5 . Apakah Linguistik Komparatif? Linguistik Komparatif ialah cabang linguistik yang mengkaji bahasa secara perbandingan. 1. bahasa Kadazan. ahli bahasa membandingbandingkan ciri-ciri bahasa serumpun seperti membandingkan bahasa Melayu dengan bahasa Jawa. morfologi. Perancis dan Jerman. dialek Negeri Sembilan dan dialek Perak dengan bahasa Melayu baku. bahasa Iban. bahasa Tagalog. bahasa Murut dan lain-lain atau membandingkan bahasa Inggeris dengan bahasa-bahasa induk Jerman yang lain seperti bahasa Belanda. sintaksis dan seumpamanya. Apa yang diutamakan dalam disiplin ini ialah sejarah dan perubahan-perubahan yang berlaku dalam bahasa dari satu masa ke satu masa yang lain. Linguistik Historis mengkaji sejarah pertumbuhan dan perkembangan bahasa Melayu sejak zaman sebelum merdeka hingga ke hari ini atau mengkaji sejarah perkamusan bahasa Melayu atau sejarah sistem ejaan bahasa Melayu dan seumpamanya. iaitu menyelidiki segala perubahan dan perkembangan satu-satu bahasa itu. Misalnya. iaitu dengan cara melihat aspek-aspek persamaan dan perbezaan antara satu bahasa dengan satu bahasa yang lain. 1.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 ii. Lazimnya.6 Apakah yang menjadi keutamaan dalam disiplin Linguistik Historis? iii. morfologi dan sintaksis antara dialek-dialek seperti dialek Kedah. Apakah Linguistik Historis? Linguistik Historis ialah satu cabang linguistik yang mengkaji satu-satu bahasa itu daripada sudut sejarah. Linguistik Komparatif kerap digunakan untuk membandingkan antara dialek Kedah dengan dialek Perak atau dialek Kelantan dengan dialek Terengganu atau membandingkan bidang fonologi.

berubah dan mengubah satu sama lain dalam sesuatu masyarakat bahasa. ciri-ciri fungsi variasi-variasi ini dan ciri-ciri penutur yang menggunakannya apabila ketigatiga unsur ini berinteraksi. Menurut Dell Hymes (1966). buah fikiran dan perasaan serta mengeratkan hubungan antara satu sama lain dalam kalangan masyarakat. cara ia menyebutkan perkataan. Bagaimanakah orang itu bercakap dan apa yang dicakapkan itu akan memberikan tanda-tanda dan keterangan-keterangan tertentu tentang dirinya. bagaimanakah ia menyusun frasa dan ayat-ayat tertentu. tajuk perbincangan.7 Apakah yang dimaksudkan dengan Linguistik Komparatif? 1. bentuk perhubungan dan nilai-nilai yang dipegang oleh ahli-ahli yang terlibat dalam pertuturan terhadap sesama sendiri (Nik Safiah Karim. bunyibunyi perkataan. Daripada apa yang dicakapkan. fungsi sesuatu interaksi. peserta (participant). Sosiolinguistik merupakan ilmu yang mengkaji bahasa daripada segi hubungan antara latar (setting). pekerjaannya dan berbagai-bagai aspek latar 6 .LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 1. Bagaimanakah seseorang itu bercakap. Dengan perkataan lain. serta jenis-jenis perbendaharaan kata yang digunakan olehnya akan menunjukkan dari daerah mana dan golongan mana ia berasal dan jenis pendidikan yang telah diterimanya. Bahasa digunakan sebagai alat oleh masyarakat untuk berhubung. Manusia menggunakan bahasa sebagai alat perhubungan untuk menyampaikan hasrat. Apakah Sosiolinguistik? Sosiolinguistik yang juga dikenali sebagai linguistik antropologi atau linguistik sosial ialah satu cabang linguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa dengan masyarakat. huraikan Linguistik Komparatif. seseorang itu dapat menangkap sikap dan pendiriannya. iv. Sosiolinguistik merupakan kajian yang menumpukan perhatian kepada bahasa dalam konteks sosial dan kebudayaan.8 Dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai. mengenal orang yang sedang bercakap dengan lebih mendalam. 1981:4) dan Fishman (1968) pula menyatakan bahawa Sosiolinguistik ialah bidang yang mengkaji ciri-ciri variasi bahasa.

“Pak Cik”.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 belakangnya. “Tuan”. “beta”. “Abang”. “Tan Sri”. Sosiolinguistik lazimnya menumpukan kajian pada aspek atau topik seperti yang berikut: i) Bahasa rasmi ii) Bahasa kebangsaan iii) Pidgin iv) Kreol v) Bilingualism vi) Multilingualism vii) Dialek viii) Ideolek ix) Ragam bahasa x) Sikap terhadap bahasa xi) Sistem panggilan dalam masyarakat xii) Kesetiaan terhadap bahasa dan perancangan bahasa 1. “Encik”. 1. “Dato”. “Puan”. “patik”. “Adik”. panggilan dan gelaran seperti “aku”. Bidang-bidang seperti inilah yang tercakup oleh disiplin Sosiolinguistik. Sosiolinguistik juga turut mengkaji sistem ganti nama.10 7 . “Mak Cik”. “anda”. Di samping itu. sistem panggilan dan sistem gelaran dalam sesebuah masyarakat dalam masyarakat Melayu seperti penggunaan kata ganti nama. “engkau”.9 Apakah yang anda faham tentang Sosiolinguistik? Bincangkan aspek-aspek yang boleh dikaji dalam bidang Sosiolinguistik. “Puan Sri” dan seumpamanya.

Apakah Neurolinguistik? Neurolinguistik ialah cabang ilmu linguistik yang mengkaji hal-hal otak dan perkaitannya dengan bahasa. Teori Neurolinguistik Wernicke merupakan teori yang pertama lahir daripada beberapa kes kajian penyakit afasia. Menurut ilmu Neurolinguistik.. Neurolinguistik mempunyai hubungan yang erat dengan afasiologi kerana kedua-dua disiplin ini sama-sama mengkaji penyakit bertutur. Damasi H. Medan Broca korteks pula berfungsi melahirkan kalimat-kalimat. iaitu Medan Wernicke korteks (hemisfera kiri korteks) dan Medan Broca korteks. ekspresi muka dan gerak-geri badan waktu bertutur dan makna perumpamaan serta ungkapan ideomatik juga. hemisfera kanan berfungsi untuk komunikasi kebahasaan yang penting.Broca dan C. Menurut teori Neurolinguistik Klasik. Afasiologi mengkaji penyakit bertutur. Neurologi mula-mula wujud pada abad ke-19. Neurolinguistik ingin mengetahui bagaimana otak diorganisasi pada waktu mengelolakan aspek-aspek kemampuan bahasa dan perlakuan bahasa yang begitu rumit.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 v. Kalimat-kalimat bahasa disimpan dan diproses di hemisfera kiri otak manusia.Wernicke. Medan Broca korteks menukar kalimat-kalimat yang disimpan dalam Medan Wernicke korteks kepada bentuk bunyi. Kalimat-kalimat difahami melalui Medan Wernicke belahan kiri (hemisfera kiri korteks) otak manusia. Neurolinguistik menumpukan kajian terhadap bagaimana bahasa itu diproses di dalam otak dari awal pemerolehan bahasa sampailah ke bahasa itu berkembang dalam kehidupan manusia. pemahaman kalimat-kalimat terganggu apabila hemisfera kanan secara aktif terlibat dalam 8 . 1987 telah mengemukakan penemuan terbaharu beliau yang menunjukkan bahawa Medan Broca tidak sahaja berfungsi untuk melaksanakan proses-proses sintaksis dan produksi fonologi. Medan Wernicke mengandungi representasi ingatan perbendaharaan bentuk kata yang berfungsi mengamati dan menerima ucapan. diwujudkan oleh P. terutama untuk tujuan mengubatinya dan Neurolinguistik cenderung untuk mengetahui hakikat hubungan antara otak dengan bahasa demi pengubatan penyakit bertutur. Hemisfera kanan mempunyai fungsi mengendalikan semua fonem segmental (aspek-aspek intonasi dan prosodi) dan tona suara. otak manusia mempunyai dua bahagian. Pakar kajian neurolinguistik. Oleh sebab itulah. tetapi juga proses-proses morfologi. Dengan perkataan lain. Neurolinguistik banyak mendapat manfaat daripada kerjasama antara psikologi dengan linguistik dan afasiologi pula mendapat manfaat daripada neurologi.

teori dan kaedah kajian bahasa mengikut aliran transformasi generatif. sedangkan hemisfera kanan bertanggungjawab mengendalikan makna-makna tersirat. Kedua-dua hemisfera bekerjasama pada waktu berkomunikasi untuk menjamin pemahaman dan penyampaian makna yang sempurna. 1991:142-143). kajian bahasa mengikut aliran struktur. kaedahkaedah. proses kegiatan gestalt. Bincangkan hubungan Neurolinguistik dengan Afasiologi. pendekatan-pendekatan atau model-model yang digunakan dalam kajian bahasa.12 Jelaskan konsep Neurolinguistik. 9 . hemisfera kanan juga berfungsi untuk semua hal yang berkaitan dengan pembentukan idea yang bukan bahasa seperti kebolehan konstruksi. ruang dan segala sesuatu yang termasuk ke dalam apa yang dulunya terkenal dengan istilah bawah sedar. Dalam Linguistik Am turut dihuraikan cara kajian bahasa dilakukan mengikut teori. pengajaran bahasa. Maksudnya. Di samping itu. 1. Apakah Linguistik Am? Linguistik Am juga disebut linguistik umum merupakan ilmu linguistik yang membuat kajian atau membicarakan bahasa secara umum. badminton. permainan tenis. inovasi dan kekaryaan (Mangantar Simanjuntak. vi. pengubatan penyakit bertutur. Kajian Neurolinguistik juga mendapati bahawa hemisfera kiri mengendalikan kata-kata yang membawa makna-makna literal (tersurat) dalam kalimat-kalimat. dalam Linguistik Am dibicarakan hal-hal tentang teori-teori kajian bahasa.11 1.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 proses kebahasaan pada waktu berkomunikasi (Mangantar Simanjuntak. pengenalan muka dan garis gambar yang rumit. muzik dan lagu. relasional. fungsional dan seumpamanya. 1991:143). Implikasi penemuan ini sangat penting pada bidang pendidikan. kaedah dan pendekatan tradisional.

Huraian bahasa secara umum dan universal ini mencakupi bidang fonologi. bahasa Perancis. patologi bahasa dan sebagainya. kaedah dan hasil kajian linguistik dalam pengajaran bahasa.13 Apakah yang dibincangkan dalam Linguistik Am? Huraikan ciri-ciri Linguistik Am bahasa Melayu. bahasa Inggeris. Teori. bahasa Thai. 1. morfologi.14 vii. pendekatan.15 Apakah yang dimaksudkan dengan Linguistik Terapan? Bagaimanakah Linguistik Terapan dapat dimanfaatkan dalam pengajaran bahasa? 1. 1. sama ada pengajaran bahasa sebagai bahasa pertama ataupun sebagai bahasa kedua.16 10 . Dengan menggunakan pengetahuan ilmu Linguistik Am. kajian ditumpukan kepada perkara-perkara umum dalam bahasa secara universal.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Dalam Linguistik Am. deskripsi. ahli bahasa dapat mengkaji dan menghuraikan segala bahasa yang dituturkan oleh manusia di dunia seperti bahasa Melayu. bahasa Tamil. 1. Apakah Linguistik Terapan? Linguistik Terapan ialah satu cabang linguistik yang memanfaatkan teori. penulisan buku-buku teks. stilistik. bahasa Mandarin. bahasa Jepun. bahasa Itali dan seumpamanya. kaedah dan hasil kajian linguistik sangat berguna untuk diterapkan ke dalam pengajaran bahasa. penterjemahan. dalam leksikografi. sintaksis dan seumpamanya secara umum.

Disiplin ini juga memberikan perhatian terhadap pengaruh ingatan ke atas pertuturan dan kefahaman. 1. mengingat dan melahirkan kembali bentuk-bentuk bahasa dalam pertuturan. seorang ahli dalam bidang pengajaran bahasa mengatakan bahawa Psikolinguistik ialah pendekatan gabungan melalui psikologi dan linguistik bagi telaah atau studi pengetahuan bahasa. bahasa dalam pemakaian.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 viii. 1968:6) (lihat Henry Guntur Tarigan. Psikolinguistik turut mengkaji perkaitan antara peranan bahasa dengan proses mengingat. Menurut Ronald W. Emmon Bach dengan singkat dan tegas mengutarakan bahawa Psikolinguistik adalah satu ilmu yang meneliti bagaimana sebenarnya para pembaca/ pemakai sesuatu bahasa membentuk/ membangun atau mengerti kalimat-kalimat bahasa tersebut” (Bach. Apakah yang diteliti dalam Psikolinguistik? 1. iaitu performansi atau perbuatan dan perlengkapan atau aparat psikologis yang bertanggungjawab atasnya” (Langacker. Maksudnya.18 11 . Apakah Psikolinguistik? Psikolinguistik ialah cabang linguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa dengan jiwa manusia. pemerhatian dan pembelajaran.17 Jelaskan Psikolinguistik berdasarkan definisi tokoh-tokoh bahasa. Langacker. Psikolinguistik menganalisis jenis-jenis. membuat persepsi. 1985:3). Psikolinguistik ialah studi atau telaah mengenai behaviour atau perilaku linguistik. perubahan bahasa dan hal-hal yang ada kaitannya dengan itu yang tidak begitu mudah dicapai atau didekati melalui salah satu dari kedua ilmu tersebut secara terpisah atau sendiri-sendiri” (Lado. 1976:220). bentuk-bentuk bahasa dan perkataan-perkataan yang digunakan oleh penutur dan hubungannya dengan fikiran dan jiwa penutur itu. 1964:64). Robert Lado. Psikolinguistik turut meneliti aspek penguasaan bahasa kanak-kanak dan mengkaji proses akal kanakkanak dalam memahami.

iaitu kajian linguistik pada zaman Renaisans. Firth. iaitu kajian terhadap bahasa yang menekankan hubungan antara bentuk-bentuk bahasa dengan informasi-informasi yang terdapat di dalam otak atau akal manusia. Huraian tentang Linguistik Fungsional ini ada terkandung di dalam teori dan tulisan sarjana-sarjana seperti Buhler. iaitu kajian terhadap lingkungan alam dan budaya sesuatu masyarakat dan hubungannya dengan bahasa dan situasi pertuturan. baik dalam bidang bahasa ataupun di luar bidang bahasa. telah wujud Tatabahasa Fungsional (Functional Grammar). iaitu cabang Linguistik Terapan yang mengkaji permasalahan dalam bahasa seperti cacat bahasa dan sebagainya. iaitu zaman sesudah linguistik abad pertengahan yang ditandai oleh perluasan kajian atau pandangan di luar bahasa Yunani dan Latin dan bahasa-bahasa Indo-Eropah dengan menambahkan beberapa konsep dan kategori baharu dalam kajian bahasa. misalnya menerapkan teori dan dapatan kajian linguistik dalam mencari kaedah-kaedah yang efektif dalam pengajaran bahasa dan lain-lain. Martinet. Linguistik Fungsional (Functional Linguistics). Linguistik Saussure 12 . iaitu sejenis kajian terhadap bahasa yang mempelajari ciri-ciri matematik dalam bahasa dengan menggunakan konsep-konsep statistik dan algebra. iaitu analisis bahasa yang memberi perhatian kepada pelbagai fungsi bahasa. Pike. iaitu cabang linguistik yang mengkaji persamaan dan perbezaan antara bahasa-bahasa atau dialek-dialek untuk mencari prinsip-prinsip yang dapat diterapkan dalam pengajaran bahasa atau penterjemahan. Linguistik Kognitif (Cognitive Linguistics). Lamb mengakui bahawa teori stratifikasi merupakan sejenis Linguistik Kognitif. Linguistik Pedagogi (Pedagogical Linguistics). Kajian ini juga disebut patologi bahasa. iaitu cabang kajian bahasa yang menerapkan teori dan hasil kajian bahasa dalam pengajaran. Halliday. Linguistik Komputasi (Computational Linguistics). Linguistik Medis (Language Pathology). Pada tahun 1970-an. iaitu cabang linguistik yang menggunakan teknik komputer dalam kajian bahasa dan kesusasteraan. Linguistik Renaisans (Renaissance Linguistics). iaitu satu teori linguistik yang lahir sebagai satu alternatif kepada teori Tatabahasa Transformasi Generatif.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Apakah Cabang Linguistik Lain? Terdapat juga beberapa cabang linguistik yang lain seperti Linguistik Etnografi (Ethnographic Linguistics). Linguistik Kontrastif (Contrastive Linguistics). Troubetzkoy dan lain-lain. Linguistik Matematik (Mathematical Linguistics).

Linguistik Sinkronis (Syncronic Linguistics). Cara kajian Linguistik Diakronis ini diperkenalkan oleh ahli bahasa bangsa Swiss. Linguistik Diakronis (Diachronic Linguistics). jenis-jenis konsonan dalam bidang fonetik. kaedah dan pendekatan struktural. Linguistik Struktural (Structural Linguistics). misalnya mengkaji bahasa Melayu pada zaman sebelum merdeka dengan bahasa pada zaman selepas merdeka dengan melihat perubahan-perubahan bahasa daripada segi fonologi. perbezaan antara langue dengan parole. Ferdinand de Saussure.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 (Saussure Linguistics) ialah istilah yang digunakan untuk kajian linguistik teori Ferdinand de Saussure. iaitu bidang kajian linguistik yang menggunakan teori. Teori ini dianut pula dengan perubahan atau tanpa perubahan oleh aliran Praha dan Glosematik. 13 . Kajian cara Sinkronis ini diperkenalkan oleh linguis bangsa Swiss. morfologi. sintaksis dan semantik. atau pada abad ke-20 tanpa melihat perubahan-perubahan pada bahasa itu dan tidak pula membuat perbandingan antara perkembangan bahasa dari satu masa ke satu masa. iaitu kajian bahasa yang dilakukan terhad pada satu-satu masa tertentu. medan makna dalam bidang semantik dan sebagainya. Cara Linguistik Sinkronis ini digunakan dalam kajian Linguistik Deskriptif. iaitu mengkaji satu-satu bahasa itu pada satu-satu masa tertentu. Linguistik Taksonomi (Taxonomic Linguistics) ialah pendekatan kajian dan analisis bahasa dengan tujuan utama untuk mendaftarkan dan mengklasifikasikan pelbagai fenomena bahasa kepada kelompok atau golongan seperti kelas atau golongan kata dalam tatabahasa. Aliran ini menumpukan kajian ke atas bahasa lisan dan tidak mengutamakan aspek semantik. iaitu yang menganggap bahasa itu mempunyai struktur atau sistem yang bebas. Ferdinand de Saussure (1916). hubungan paradigmatis dan sintagmatis. yang mencakupi pemisahan antara pendekatan diakronis dan sinkronis. iaitu linguistik yang mengkaji bahasa pada dua masa atau yang berlainan masa. misanya kajian bahasa Melayu pada hari ini. Hasil kajian linguistik struktural ini boleh digunakan untuk melatih pelajar-pelajar asing atau yang baru mempelajari bahasa atau pelajar yang lemah pencapaian dalam penguasaan bahasa.

21 Terangkan cabang linguistik lain.20 1. peringkat struktur dalaman. Kedua. Profesor Linguistik dan bahasa-bahasa moden di Massachusetts Institute of Technology.19 1. rasanya tidak lengkap jika tidak disentuh serba ringkas tentang ilmu Linguistik Aliran Tatabahasa Transformasi Generatif (Transformational Generative Grammar) sebagai pengetahuan ringkas. Tatabahasa aliran Transformasi Generatif ini ialah satu aliran kajian bahasa yang dikemukakan oleh ahli bahasa Amerika bernama Noam Chomsky. Beliau telah mengemukakan teori tatabahasa Transformasi Generatif ini dalam buku monografnya yang terkenal. Teori ini menumpukan kajian dalam bidang sintaksis atau ayat dan mengutamakan bidang makna atau semantik. Bincangkan perbezaan antara Linguistik Sinkronis dengan Linguistik Diakronis. Huraikan maksud Linguistik Fungsional.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 1. Linguistik Aliran Tatabahasa Transformasi Generatif Apabila membicarakan ilmu linguistik dan cabang-cabang atau bidang-bidangnya. Kemudian Chomsky telah memperbaiki teori ini dan menerbitkan pula buku Aspects of the Theory of Syntax pada tahun 1965 dan teori ini dianggap sebagai teori standard. iaitu struktur ayat yang biasanya telah mengalami perubahan daripada struktur dalamannya dan merupakan bentuk ayat yang akan sebenarnya diucapkan oleh si penutur dan yang diperlukan untuk ditafsirkan oleh bahagian bunyi bahasa yang dinamai komponen fonologi (Nik Safiah Karim dan rakanrakan. setiap ayat yang dilahirkan mengandungi dua peringkat. 14 . iaitu Syntactic Structures pada tahun 1957. 2003:505). Teori Transformasi Generatif ini dianggapkan sebagai satu aliran linguistik yang baru dan sebagai revolusi dalam bidang kajian tatabahasa. Menurut teori ini. Pertama. iaitu struktur yang biasanya mengandungi bentuk ayat dasar atau ayat inti yang diperlukan untuk membentuk asas makna ayat atau dengan kata lain membentuk semantik ayat. peringkat struktur permukaan.

1.26 15 . menambahkan unsur kata dan mengubah atau menyusun semula susunan unsur kata. Bincangkan sejauh mana Ilmu Linguistik penting kepada guru bahasa. iaitu rumus struktur frasa dan rumus transformasi.22 Huraikan konsep Linguistik Aliran Tatabahasa Transformatif Generatif. 1.23 1. Huraikan Ilmu Linguistik yang melihat perubahan dan perkembangan bahasa.25 1. iaitu struktur dalaman dan struktur permukaan diterbitkan oleh dua jenis hukum atau rumus tatabahasa. Rumus transformasi itu berkuasa untuk menggugurkan unsur kata. Teori ini juga mengandaikan bahawa kedua-dua jenis rumus tatabahasa itu menjadi sebahagian daripada unsur kecekapan berbahasa seseorang individu (ibid:202). Bentuk ayat struktur permukaan selalunya tidak serupa dengan bentuk struktur dalaman. Struktur dalaman yang diwujudkan oleh rumus struktur frasa kemudian akan menjadi input kepada komponen yang mengandungi rumus transformasi.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Kedua-dua jenis struktur. Rumus struktur frasa menerbitkan ayat-ayat pada peringkat struktur dalaman dan rumus transformasi pula berfungsi menukarkan pola atau struktur ayat-ayat hingga membawa kepada peringkat struktur permukaan. Nyatakan semua Cabang Linguistik. Jelaskan rumus struktur frasa dan rumus transformasi.24 1.

frasa dan ayat iii. Sertakan contoh-contoh bidang linguistik yang dihuraikan oleh Linguistik Deskriptif.3 Bagi soalan ini. jurnal. Sertakan contoh-contohnya sekali. youtube. bilingualisme dan multilingualisme iv.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 PANDUAN MENJAWAB SOALAN LATIHAN UNIT 1 1. internet.2 Jawapan bagi soalan ini perlu menyentuh: i. jurnal. Aspek yang dihuraikan meliputi fonetik dan fonologi kata. 1. Maksud Linguistik Deskripstif ii. dll. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Laras-laras linguistik seperti Langue. termasuklah bidang fonetik dan fonologi kata.4 Bagi soalan ini. Definisi Linguistik Historis ii. internet. youtube dan seumpamanya. youtube dan seumpamanya 1. Sila rujuk sumber lain daripada buku. anda perlu memberikan: i. anda perlu memberikan: i. 1. Ciri-ciri Linguistik Deskriptif ii. youtube dan seumpamanya 1. Parole. internet. perihal Ferdinand de Saussure dan hasil usahanya dalam bidang ilmu linguistik (Linguistique General) ii. jurnal. misalnya bahasa Melayu sebelum merdeka dan bahasa Melayu selepas merdeka 16 . jawapan anda harus mencakupi: i. Bapa linguistik moden iii.5 Bagi soalan ini. internet. Contoh perkembangan bahasa secara historis. jurnal. Langage. misalnya menghuraikan bahasa Melayu iii. anda harus menghuraikan: i. Sila rujuk sumber lain daripada buku. frasa dan ayat bahasa Melayu secara deskriptif iv. Asal usul perkataan linguistik ii. Sila rujuk sumber lain daripada buku.1 Bagi soalan ini.

jurnal. Menjelaskan maksud linguistik komparatif ii. anda perlu memberikan: i. internet. iv.7 Bagi menjawab soalan ini. jurnal. 1. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Maksud bidang Sosiolinguistik ii. bahasa Indonesia v. dialek Perak dan seumpamanya. iaitu bahasa serumpun iv. Misalnya bahasa Melayu. Pengaruh bahasa Arab. internet.6 Bagi menjawab soalan ini. youtube dan seumpamanya. anda perlu: i. misalnya bahasa yang boleh dibanding-bandingkan. jurnal. internet. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Sila rujuk sumber lain daripada buku. anda perlu: i. Dialek serumpun bahasa Melayu seperti dialek Kedah. dialek Kelantan. 1. Sila rujuk sumber lain daripada buku. vi. Contoh bahasa serumpun: bahasa Melayu. youtube dan seumpamanya 1. bahasa Iban. Cina dan Inggeris dari segi sejarah turut menambah perbendaharaan kata bahasa Melayu. Memahami disiplin Linguistik Historis yang mengutamakan sejarah satu-satu bahasa itu ii. mempunyai sejarah perkembangan dan pertumbuhan bahasa itu iii.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 iii. Menghuraikan linguistik komparatif. 1. internet. anda harus menghuraikan: i. youtube. youtube dan seumpamanya. anda perlu: i. Sila rujuk sumber lain daripada buku. 1.8 Bagi menjawab soalan ini. jurnal. Sanskrit. dan seumpamanya.10 Bagi soalan ini. youtube dan seumpamanya. bahasa Tagalog. jurnal. internet.9 Bagi menjawab soalan ini. Tokoh-tokoh Sosiolinguistik dalam negara dan luar negara iii. Bidang Sosiolinguistik yang mencakupi semua aspek yang ada kaitan antara bahasa dengan masyarakat 17 .

sistem panggilan dalam masyarakat. bahasa kebangsaan. youtube dan seumpamanya. kreol. Sila rujuk sumber lain daripada buku. youtube dan seumpamanya.15 Bagi soalan ini.12 Bagi soalan ini. Menerangkan hubungan antara neurolinguistik dengan penyakit afasia ii. kesetiaan terhadap bahasa dan perancangan bahasa. 1. Aspek-aspek neurolinguistik 1. jurnal. Menerangkan maksud linguistik terapan ii. 1. 1. pidjin. Penjelasan tentang konsep neurolinguistik ii. Anda juga harus memberikan jawapan anda meliputi sikap terhadap bahasa. Contoh linguistik am yang terdapat dalam bahasa Melayu iii. Sila hurai secara am bidang fonetik dan fonologi bahasa Melayu. Sila rujuk sumber lain daripada buku. bahasa rasmi dan seumpamanya iii. kata. frasa. youtube dan seumpamanya. Jawapan anda juga harus meliputi bilingualisme dan multilingualisme serta dialek dan ideolek iv. Anda perlu memberi jawapan anda yang meliputi bahasa kebangsaan.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 ii. ayat dan seumpamanya iii. 18 . anda perlu: i. Contoh ciri-ciri linguistik am yang terdapat dalam bahasa Melayu seperti huraian secara umum tentang bunyi-bunyi bahasa. Aspek-aspek lain berkaitan dengan neurolinguistik iii. Sila rujuk sumber lain daripada buku. klausa. jurnal. anda perlu memberikan: i. pembentukan suku kata. Maksud linguistik am ii. 1. jurnal. jawapan anda harus: i.13 Bagi menjawab soalan ini. internet.11 Bagi soalan ini. khususnya dalam pengajaran bahasa iii. internet.14 Bagi menjawab soalan ini. jawapan anda harus mencakupi: i. Ciri-ciri linguistik am ii. sistem fonem. kata. Menghuraikan kegunaan linguistik terapan dan seumpamanya. internet. anda perlu memberikan: i.

1. Memberikan contoh buku teks yang mengandungi linguistik terapan iv.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 1. jurnal. Berikan maksud linguistik fungsional ii. internet.16 Bagi soalan ini. youtube dan seumpamanya. internet. jurnal. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Menyertakan tokoh-tokoh linguistik dan aliran mereka iv. Menghuraikan maksud linguistik terapan ii. 1. youtube dan seumpamanya. Memberikan definisi mengenai psikolinguistik ii. Anda perlu menjelaskan jenis-jenis bahasa yang kerap digunakan oleh penutur tertentu ii. jurnal.18 Untuk menjawab soalan ini: i. anda perlu: i. youtube dan seumpamanya. Memberikan pelbagai cabang linguistik yang anda tahu ii. anda perlu: i. youtube dan seumpamanya. 1. youtube dan seumpamanya. Menjelaskan bagaimanakah linguistik terapan dimanfaatkan dalam pengajaran bahasa iii. anda perlu: i. Menyatakan nama tokoh-tokoh psikolinguistik iii.17 Bagi soalan ini.20 Untuk menjawab soalan ini. Menghuraikan dengan lebih lanjut setiap cabang linguistik tersebut iii. Anda perlu mengenal pasti bahasa-bahasa yang lazim digunakan oleh murid-murid tertentu pada peringkat-peringkat umur tertentu iii. internet. 19 . Memberikan nama tokoh-tokoh bahasa Bahasa Melayu iv. jurnal. Sertakan nama tokoh-tokoh linguistik fungsional iv. internet. 1. Sila rujuk sumber lain daripada buku.19 Untuk menjawab soalan ini. Sila rujuk sumber lain daripada buku. jurnal. internet. Menjelaskan aspek-aspek yang dicakupi oleh linguistik fungsional iii. anda perlu: i. Sila rujuk sumber lain daripada buku.

Berikan maksud rumus transformasi iii. Memahirkan murid-murid dengan sistem ejaan baharu iii.22 Untuk menjawab soalan ini.21 Untuk menjawab soalan ini. 20 . Berikan penjelasan ringkas bagi setiap cabang linguistik tersebut iii. youtube dan seumpamanya. Berikan maksud rumus struktur frasa ii. internet. Noam Chomsky dan seumpamanya iii. Sertakan contoh-contohnya sekali. jurnal. Maksud tatabahasa transformatif generatif ii. internet. youtube dan seumpamanya. jurnal. Berikan contoh-contohnya sekali iv.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 1. youtube dan seumpamanya. termasuklah membantu mengajar sebutan kepada murid-murid ii. Mengenal pasti perbezaan antara linguistik sinkronis dengan linguistik diakronis iv. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Ciri-ciri tatabahasa transformatif generatif iv. Menghuraikan segala aspek perubahan dan perkembangan bahasa Melayu sebelum merdeka.26 Untuk menjawab soalan ini. 1. Berikan maksud linguistik diakronis iii.24 Untuk menjawab soalan ini. 1. jurnal. Berikan maksud linguistik sinkronis ii. Menyatakan semua cabang linguistik yang anda tahu ii. 1.23 Untuk menjawab soalan ini. internet. anda perlulah: i. Sila rujuk sumber lain daripada buku. huraian anda perlu meliputi: i. huraian anda perlu: i. anda perlu: i. anda perlu: i. Saya yakin anda pasti dapat menjelaskan kepentingan ilmu linguistik kepada guru. selepas merdeka dan bahasa Melayu terkini ii.25 Untuk menjawab soalan ini: i. Memahirkan guru-guru menghuraikan bidang-bidang bahasa kepada murid-murid termasuklah frasa dan ayat 1. Sila sertakan contoh-contohnya sekali. 1. Sila rujuk sumber lain daripada buku.

Ashby. Abdul Hamid Mahmood (2002). London: Routledge. Kuala Lumpur: Aslita Sdn.) (1981). Kuala Lumpur: City Reprographic Services. P. Barnhart. Bhd. Linguistik fonetik dan fonologi bahasa Melayu. Masa Enterprise. (Ed) (1992). Fonetik dan fonologi suatu tinjauan. (1995). Toronto: World Book Inc. Abdullah Hassan (1993). New York: Oxford University Press. Bright. C. & Barnhart. Arbak Othman (1983). 21 . Ejaan bahasa Melayu terkini. Kulim: Penerbit Sarlis.L. Linguistik am untuk guru Bahasa Malaysia. R. W. (Ed. Guru dan bahasa Melayu. Bhd. Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn. International encyclopedia of linguistics.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Rujukan Abdul Hamid Mahmood (1995). Speech sounds. Permulaan ilmu linguistik. Alias Mohammad Yatim (1992).K. The world book of encyclopedia volume two. Abdul Hamid Mahmood dan Nurfarah Lo Abdullah (2007). Kuala Lumpur: Sarjana Enterprise.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->