P. 1
linguistik

linguistik

|Views: 115|Likes:
Published by aliem1973
pjj
pjj

More info:

Published by: aliem1973 on Apr 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/04/2013

pdf

text

original

LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1

Unit

1
LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA
HASIL PEMBELAJARAN Setelah selesai mempelajari unit ini, anda seharusnya dapat: i. menerangkan definisi linguistik dan cabang-cabangnya, ii. mengetahui asal perkataan linguistik, iii. mengetahui pelopor linguistik moden, dan iv. menjelaskan ilmu linguistik aliran tatabahasa transformasi generatif.

Pengenalan
Unit ini membincangkan hal tentang Linguistik dan Cabang-cabangnya yang mencakupi konsep linguistik, asal perkataan linguistik, pelopor linguistik moden, cabang-cabang linguistik serta aliran linguistik tatabahasa transformasi generatif.

Tahukah Anda Pengertian Linguistik?
Menurut Kamus Dewan (2005:945) linguistik bererti pengajian ilmu bahasa. Oleh David Crystal dalam bukunya, A Dictionary of Linguistics and Phonetics (1986:181), linguistik merupakan kajian saintifik terhadap bahasa (the scientific study of language).

1

LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1

Tahukah Anda Asal Perkataan Linguistik?
Perkataan linguistik berasal daripada perkataan Latin, iaitu lingua yang bermaksud bahasa. Perkataan Latin ini juga digunakan dalam banyak bahasa lain yang berasal daripada bahasa Latin seperti dalam bahasa Perancis (langue, langage), bahasa Itali (lingua), atau bahasa Sepanyol (lengua) atau dalam bahasa Inggeris (linguistics). Perkataan linguistik dalam bahasa Melayu berasal daripada bahasa Inggeris, iaitu linguistics yang dipinjam daripada bahasa Perancis, iaitu linguistique. Orang yang pandai atau faham bermacam-macam bahasa asing atau ahli bahasa dipanggil linguis, dan orang yang mengetahui atau bertutur dalam dua bahasa atau banyak bahasa dikenali sebagai bilingual, atau multilingual.

Siapakah Pelopor Linguistik Moden?
Ferdinand de Saussure ialah seorang sarjana bangsa Swiss. Beliau dianggap sebagai pelopor linguistik moden. Bukunya Cours de Linguistique Generale (1916) sangat terkenal dan dianggap sebagai buku asas linguistik moden. Oleh sebab itu, beberapa istilah yang dipakai oleh de Saussure diterima umum sebagai istilah rasmi, misalnya langage, langue dan parole (Prof. Dr. J.W.M. Verhaar, 1983:1). Langage bererti bahasa pada umumnya, misalnya semua manusia di dunia ini mempunyai bahasa. Langue bererti bahasa tertentu kepunyaan satu-satu kumpulan penutur tertentu, misalnya bahasa Perancis, bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa Indonesia dan bahasa Melayu merupakan bahasa-bahasa atau langue-langue tersendiri. Langue dianggap bahasa kepunyaan kumpulan atau masyarakat bahasa tertentu dan parole pula merupakan pertuturan atau bentuk ucapan individu yang kerap disebut sebagai idiolek.

Kesimpulan Tentang Ilmu Linguistik
Kesimpulannya, ilmu linguistik ialah ilmu yang mengkaji bahasa secara saintifik. Maksudnya ilmu yang mengkaji dan menganalisis satu-satu bahasa tertentu secara empirikal dan objektif, iaitu mengkaji bahasa itu seperti yang benar-benar wujud tanpa dipengaruhi oleh agak-agakan, ramalan, sentimen atau falsafah. Misalnya, kita menggunakan ilmu linguistik itu untuk mengkaji bahasa Melayu.

2

sistem fonem. morfem. bentuk dan sistem bahasa itu.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Kita mengkaji bahasa Melayu seperti yang benar-benar wujud dan digunakan oleh masyarakat bahasa itu. Kajian ini dilakukan secara objektif dan tidak boleh berdasarkan agak-agakan. ramalan. 1. misalnya bagaimana bahasa Melayu itu diucapkan. 1. Misalnya. ilmu linguistik yang 3 . Apakah Linguistik Deskriptif? Linguistik Deskriptif ialah satu cabang linguistik yang menghuraikan satu-satu bahasa tertentu pada satu-satu masa tertentu. sentimen atau falsafah dan hasil kajian itu pula boleh diuji kebenarannya.1 Jelaskan konsep Linguistik. Kita mengkaji secara formal dan objektif bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dihasilkan. frasa dan ayat yang berlainan bentuk dalam bahasa Melayu. kata.2 Siapakah pelopor Linguistik Moden? Tahukah Anda Cabang-cabang Linguistik? Linguistik mempunyai cabang atau bidang pengajian yang berlainan seperti: i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) Linguistik Deskriptif (Descriptive Linguistics) Linguistik Historis (Historical Linguisticsi) Linguistik Komparatif (Comparative Linguistics) Sosiolinguistik (Sociolinguistics) Neurolinguistik (Neurolinguistics) Linguistik Am (General Linguistics) Linguistik Terapan (Applied Linguistics) Psikolinguistik (Psycholinguistics) i.

bahasa Jawa. 1. bahasa Portugis. frasa dan ayat bahasa Melayu. bahasa Iban. Linguistik Deskriptif juga tidak berminat untuk mengkaji sejarah perkembangan atau pertumbuhan bahasa Melayu. Ilmu Linguistik Deskriptif boleh digunakan untuk mengkaji dan menghuraikan secara umum sebarang bahasa di dunia. Linguistik Deskriptif akan menghuraikan bunyi-bunyi vokal. diftong. bahasa Kadazan. Linguistik Deskriptif menghuraikan bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dituturkan dan bagaimana sistem bahasa Melayu itu digunakan dalam bidang fonologi. tetapi tidak membuat perbandingan antara sistem vokal. sintaksis dan segala aspek yang terdapat dalam bahasa Melayu. baik bahasa Melayu.3 Apakah yang dimaksudkan dengan Linguistik Deskriptif? Apakah yang menjadi keutamaan dalam disiplin Linguistik Deskriptif? 1. suku kata. Misalnya. iaitu seperti yang benar-benar wujud dalam bahasa itu. diftong. bahasa Perancis. frasa atau ayat bahasa Melayu dengan ciri-ciri dan sistem dalam bahasa Inggeris. Jepun atau bahasa Cina. sistem suku kata. bahasa Tamil. konsonan. bahasa Perancis. Apa yang diutamakan dalam disiplin ini ialah menghuraikan bentuk dan sistem bahasa itu secara objektif dan secara empirikal. bahasa Tagalog mahupun bahasa Mandarin.4 4 . bahasa Jepun. konsonan. morfologi. bahasa Itali dan lain-lain. baik pada awal ataupun pada akhir satu-satu zaman itu.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 menghurai atau menganalisis bahasa Melayu seperti yang dituturkan oleh masyarakat Melayu pada hari ini. Linguistik Deskriptif hanya membuat huraian tentang satu-satu bahasa itu dan tidak pula membuat perbandingan dengan bahasa-bahasa lain atau mengkaji daripada sudut sejarah bahasa itu. bahasa Inggeris. perkataan. perkataan.

Linguistik Komparatif kerap digunakan untuk membandingkan antara dialek Kedah dengan dialek Perak atau dialek Kelantan dengan dialek Terengganu atau membandingkan bidang fonologi. iaitu dengan cara melihat aspek-aspek persamaan dan perbezaan antara satu bahasa dengan satu bahasa yang lain. morfologi dan sintaksis antara dialek-dialek seperti dialek Kedah. ahli bahasa membandingbandingkan ciri-ciri bahasa serumpun seperti membandingkan bahasa Melayu dengan bahasa Jawa. morfologi.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 ii. iaitu menyelidiki segala perubahan dan perkembangan satu-satu bahasa itu. bahasa Kadazan. ada pula ahli-ahli bahasa yang turut membandingkan struktur bahasa-bahasa yang bukan daripada satu rumpun seperti membandingkan struktur frasa dan ayat bahasa Melayu dengan struktur frasa dan ayat bahasa Inggeris. Lazimnya. Perancis dan Jerman. bahasa Tagalog. Misalnya. bahasa Iban. sintaksis dan seumpamanya. Namun demikian.6 Apakah yang menjadi keutamaan dalam disiplin Linguistik Historis? iii. Apakah Linguistik Historis? Linguistik Historis ialah satu cabang linguistik yang mengkaji satu-satu bahasa itu daripada sudut sejarah. Apa yang diutamakan dalam disiplin ini ialah sejarah dan perubahan-perubahan yang berlaku dalam bahasa dari satu masa ke satu masa yang lain. 5 . bahasa Murut dan lain-lain atau membandingkan bahasa Inggeris dengan bahasa-bahasa induk Jerman yang lain seperti bahasa Belanda. baik daripada segi fonologi. Linguistik Historis mengkaji sejarah pertumbuhan dan perkembangan bahasa Melayu sejak zaman sebelum merdeka hingga ke hari ini atau mengkaji sejarah perkamusan bahasa Melayu atau sejarah sistem ejaan bahasa Melayu dan seumpamanya. Apakah Linguistik Komparatif? Linguistik Komparatif ialah cabang linguistik yang mengkaji bahasa secara perbandingan. 1. dialek Negeri Sembilan dan dialek Perak dengan bahasa Melayu baku.5 Huraikan maksud Linguistik Historis. 1.

bentuk perhubungan dan nilai-nilai yang dipegang oleh ahli-ahli yang terlibat dalam pertuturan terhadap sesama sendiri (Nik Safiah Karim. bagaimanakah ia menyusun frasa dan ayat-ayat tertentu. 1981:4) dan Fishman (1968) pula menyatakan bahawa Sosiolinguistik ialah bidang yang mengkaji ciri-ciri variasi bahasa. bunyibunyi perkataan. Bagaimanakah orang itu bercakap dan apa yang dicakapkan itu akan memberikan tanda-tanda dan keterangan-keterangan tertentu tentang dirinya. Dengan perkataan lain. fungsi sesuatu interaksi. Sosiolinguistik merupakan kajian yang menumpukan perhatian kepada bahasa dalam konteks sosial dan kebudayaan. Bahasa digunakan sebagai alat oleh masyarakat untuk berhubung.7 Apakah yang dimaksudkan dengan Linguistik Komparatif? 1. ciri-ciri fungsi variasi-variasi ini dan ciri-ciri penutur yang menggunakannya apabila ketigatiga unsur ini berinteraksi.8 Dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai. Apakah Sosiolinguistik? Sosiolinguistik yang juga dikenali sebagai linguistik antropologi atau linguistik sosial ialah satu cabang linguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa dengan masyarakat. iv. cara ia menyebutkan perkataan. tajuk perbincangan. seseorang itu dapat menangkap sikap dan pendiriannya. Daripada apa yang dicakapkan.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 1. peserta (participant). buah fikiran dan perasaan serta mengeratkan hubungan antara satu sama lain dalam kalangan masyarakat. huraikan Linguistik Komparatif. pekerjaannya dan berbagai-bagai aspek latar 6 . mengenal orang yang sedang bercakap dengan lebih mendalam. Menurut Dell Hymes (1966). Manusia menggunakan bahasa sebagai alat perhubungan untuk menyampaikan hasrat. berubah dan mengubah satu sama lain dalam sesuatu masyarakat bahasa. Bagaimanakah seseorang itu bercakap. Sosiolinguistik merupakan ilmu yang mengkaji bahasa daripada segi hubungan antara latar (setting). serta jenis-jenis perbendaharaan kata yang digunakan olehnya akan menunjukkan dari daerah mana dan golongan mana ia berasal dan jenis pendidikan yang telah diterimanya.

“Tuan”. sistem panggilan dan sistem gelaran dalam sesebuah masyarakat dalam masyarakat Melayu seperti penggunaan kata ganti nama.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 belakangnya. “Puan Sri” dan seumpamanya. Sosiolinguistik juga turut mengkaji sistem ganti nama. “Adik”. “patik”. Bidang-bidang seperti inilah yang tercakup oleh disiplin Sosiolinguistik. “engkau”.9 Apakah yang anda faham tentang Sosiolinguistik? Bincangkan aspek-aspek yang boleh dikaji dalam bidang Sosiolinguistik. “Pak Cik”. “Dato”.10 7 . “anda”. “beta”. Sosiolinguistik lazimnya menumpukan kajian pada aspek atau topik seperti yang berikut: i) Bahasa rasmi ii) Bahasa kebangsaan iii) Pidgin iv) Kreol v) Bilingualism vi) Multilingualism vii) Dialek viii) Ideolek ix) Ragam bahasa x) Sikap terhadap bahasa xi) Sistem panggilan dalam masyarakat xii) Kesetiaan terhadap bahasa dan perancangan bahasa 1. “Puan”. panggilan dan gelaran seperti “aku”. Di samping itu. 1. “Mak Cik”. “Encik”. “Tan Sri”. “Abang”.

Afasiologi mengkaji penyakit bertutur. Oleh sebab itulah. Neurolinguistik banyak mendapat manfaat daripada kerjasama antara psikologi dengan linguistik dan afasiologi pula mendapat manfaat daripada neurologi. Menurut ilmu Neurolinguistik. Pakar kajian neurolinguistik. Teori Neurolinguistik Wernicke merupakan teori yang pertama lahir daripada beberapa kes kajian penyakit afasia. terutama untuk tujuan mengubatinya dan Neurolinguistik cenderung untuk mengetahui hakikat hubungan antara otak dengan bahasa demi pengubatan penyakit bertutur. Kalimat-kalimat difahami melalui Medan Wernicke belahan kiri (hemisfera kiri korteks) otak manusia. Medan Wernicke mengandungi representasi ingatan perbendaharaan bentuk kata yang berfungsi mengamati dan menerima ucapan. Dengan perkataan lain. tetapi juga proses-proses morfologi. hemisfera kanan berfungsi untuk komunikasi kebahasaan yang penting. Neurolinguistik ingin mengetahui bagaimana otak diorganisasi pada waktu mengelolakan aspek-aspek kemampuan bahasa dan perlakuan bahasa yang begitu rumit. Medan Broca korteks menukar kalimat-kalimat yang disimpan dalam Medan Wernicke korteks kepada bentuk bunyi.Wernicke. Neurolinguistik mempunyai hubungan yang erat dengan afasiologi kerana kedua-dua disiplin ini sama-sama mengkaji penyakit bertutur.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 v. iaitu Medan Wernicke korteks (hemisfera kiri korteks) dan Medan Broca korteks. otak manusia mempunyai dua bahagian. Hemisfera kanan mempunyai fungsi mengendalikan semua fonem segmental (aspek-aspek intonasi dan prosodi) dan tona suara. Medan Broca korteks pula berfungsi melahirkan kalimat-kalimat.Broca dan C. Kalimat-kalimat bahasa disimpan dan diproses di hemisfera kiri otak manusia. ekspresi muka dan gerak-geri badan waktu bertutur dan makna perumpamaan serta ungkapan ideomatik juga. pemahaman kalimat-kalimat terganggu apabila hemisfera kanan secara aktif terlibat dalam 8 . Neurologi mula-mula wujud pada abad ke-19. Damasi H. Menurut teori Neurolinguistik Klasik. diwujudkan oleh P. Neurolinguistik menumpukan kajian terhadap bagaimana bahasa itu diproses di dalam otak dari awal pemerolehan bahasa sampailah ke bahasa itu berkembang dalam kehidupan manusia. Apakah Neurolinguistik? Neurolinguistik ialah cabang ilmu linguistik yang mengkaji hal-hal otak dan perkaitannya dengan bahasa.. 1987 telah mengemukakan penemuan terbaharu beliau yang menunjukkan bahawa Medan Broca tidak sahaja berfungsi untuk melaksanakan proses-proses sintaksis dan produksi fonologi.

permainan tenis. kaedahkaedah. teori dan kaedah kajian bahasa mengikut aliran transformasi generatif. Implikasi penemuan ini sangat penting pada bidang pendidikan. 9 . pengenalan muka dan garis gambar yang rumit. Kedua-dua hemisfera bekerjasama pada waktu berkomunikasi untuk menjamin pemahaman dan penyampaian makna yang sempurna.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 proses kebahasaan pada waktu berkomunikasi (Mangantar Simanjuntak.11 1. 1. hemisfera kanan juga berfungsi untuk semua hal yang berkaitan dengan pembentukan idea yang bukan bahasa seperti kebolehan konstruksi. vi. Kajian Neurolinguistik juga mendapati bahawa hemisfera kiri mengendalikan kata-kata yang membawa makna-makna literal (tersurat) dalam kalimat-kalimat. pendekatan-pendekatan atau model-model yang digunakan dalam kajian bahasa. dalam Linguistik Am dibicarakan hal-hal tentang teori-teori kajian bahasa. inovasi dan kekaryaan (Mangantar Simanjuntak. sedangkan hemisfera kanan bertanggungjawab mengendalikan makna-makna tersirat. relasional. kajian bahasa mengikut aliran struktur. muzik dan lagu.12 Jelaskan konsep Neurolinguistik. Apakah Linguistik Am? Linguistik Am juga disebut linguistik umum merupakan ilmu linguistik yang membuat kajian atau membicarakan bahasa secara umum. kaedah dan pendekatan tradisional. fungsional dan seumpamanya. Di samping itu. Bincangkan hubungan Neurolinguistik dengan Afasiologi. proses kegiatan gestalt. Maksudnya. pengubatan penyakit bertutur. Dalam Linguistik Am turut dihuraikan cara kajian bahasa dilakukan mengikut teori. 1991:143). ruang dan segala sesuatu yang termasuk ke dalam apa yang dulunya terkenal dengan istilah bawah sedar. badminton. pengajaran bahasa. 1991:142-143).

Dengan menggunakan pengetahuan ilmu Linguistik Am.14 vii. penulisan buku-buku teks. pendekatan. patologi bahasa dan sebagainya. morfologi. kajian ditumpukan kepada perkara-perkara umum dalam bahasa secara universal. deskripsi.16 10 . kaedah dan hasil kajian linguistik sangat berguna untuk diterapkan ke dalam pengajaran bahasa. bahasa Inggeris. Apakah Linguistik Terapan? Linguistik Terapan ialah satu cabang linguistik yang memanfaatkan teori. 1. bahasa Thai. ahli bahasa dapat mengkaji dan menghuraikan segala bahasa yang dituturkan oleh manusia di dunia seperti bahasa Melayu. bahasa Itali dan seumpamanya. bahasa Mandarin. bahasa Perancis. 1. penterjemahan.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Dalam Linguistik Am.13 Apakah yang dibincangkan dalam Linguistik Am? Huraikan ciri-ciri Linguistik Am bahasa Melayu. Huraian bahasa secara umum dan universal ini mencakupi bidang fonologi. 1. kaedah dan hasil kajian linguistik dalam pengajaran bahasa. dalam leksikografi. bahasa Jepun. sama ada pengajaran bahasa sebagai bahasa pertama ataupun sebagai bahasa kedua. stilistik. Teori. sintaksis dan seumpamanya secara umum. bahasa Tamil.15 Apakah yang dimaksudkan dengan Linguistik Terapan? Bagaimanakah Linguistik Terapan dapat dimanfaatkan dalam pengajaran bahasa? 1.

Menurut Ronald W. seorang ahli dalam bidang pengajaran bahasa mengatakan bahawa Psikolinguistik ialah pendekatan gabungan melalui psikologi dan linguistik bagi telaah atau studi pengetahuan bahasa. 1. Disiplin ini juga memberikan perhatian terhadap pengaruh ingatan ke atas pertuturan dan kefahaman.17 Jelaskan Psikolinguistik berdasarkan definisi tokoh-tokoh bahasa.18 11 . 1976:220). Langacker. Maksudnya. 1985:3). membuat persepsi. 1968:6) (lihat Henry Guntur Tarigan. bahasa dalam pemakaian. Apakah Psikolinguistik? Psikolinguistik ialah cabang linguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa dengan jiwa manusia. Psikolinguistik turut mengkaji perkaitan antara peranan bahasa dengan proses mengingat. Psikolinguistik ialah studi atau telaah mengenai behaviour atau perilaku linguistik. bentuk-bentuk bahasa dan perkataan-perkataan yang digunakan oleh penutur dan hubungannya dengan fikiran dan jiwa penutur itu. Robert Lado. Emmon Bach dengan singkat dan tegas mengutarakan bahawa Psikolinguistik adalah satu ilmu yang meneliti bagaimana sebenarnya para pembaca/ pemakai sesuatu bahasa membentuk/ membangun atau mengerti kalimat-kalimat bahasa tersebut” (Bach. Psikolinguistik menganalisis jenis-jenis. iaitu performansi atau perbuatan dan perlengkapan atau aparat psikologis yang bertanggungjawab atasnya” (Langacker. 1964:64). Apakah yang diteliti dalam Psikolinguistik? 1. mengingat dan melahirkan kembali bentuk-bentuk bahasa dalam pertuturan. Psikolinguistik turut meneliti aspek penguasaan bahasa kanak-kanak dan mengkaji proses akal kanakkanak dalam memahami. perubahan bahasa dan hal-hal yang ada kaitannya dengan itu yang tidak begitu mudah dicapai atau didekati melalui salah satu dari kedua ilmu tersebut secara terpisah atau sendiri-sendiri” (Lado.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 viii. pemerhatian dan pembelajaran.

Lamb mengakui bahawa teori stratifikasi merupakan sejenis Linguistik Kognitif. Kajian ini juga disebut patologi bahasa. Linguistik Matematik (Mathematical Linguistics). misalnya menerapkan teori dan dapatan kajian linguistik dalam mencari kaedah-kaedah yang efektif dalam pengajaran bahasa dan lain-lain. Linguistik Medis (Language Pathology). Linguistik Renaisans (Renaissance Linguistics). telah wujud Tatabahasa Fungsional (Functional Grammar). Linguistik Pedagogi (Pedagogical Linguistics). Linguistik Saussure 12 . Pada tahun 1970-an. iaitu zaman sesudah linguistik abad pertengahan yang ditandai oleh perluasan kajian atau pandangan di luar bahasa Yunani dan Latin dan bahasa-bahasa Indo-Eropah dengan menambahkan beberapa konsep dan kategori baharu dalam kajian bahasa. Huraian tentang Linguistik Fungsional ini ada terkandung di dalam teori dan tulisan sarjana-sarjana seperti Buhler. Martinet. iaitu cabang Linguistik Terapan yang mengkaji permasalahan dalam bahasa seperti cacat bahasa dan sebagainya. Firth. Linguistik Kognitif (Cognitive Linguistics). iaitu kajian linguistik pada zaman Renaisans. iaitu cabang linguistik yang menggunakan teknik komputer dalam kajian bahasa dan kesusasteraan. Pike. Halliday. Linguistik Komputasi (Computational Linguistics). Linguistik Fungsional (Functional Linguistics). iaitu cabang kajian bahasa yang menerapkan teori dan hasil kajian bahasa dalam pengajaran. iaitu kajian terhadap lingkungan alam dan budaya sesuatu masyarakat dan hubungannya dengan bahasa dan situasi pertuturan. Troubetzkoy dan lain-lain. Linguistik Kontrastif (Contrastive Linguistics). baik dalam bidang bahasa ataupun di luar bidang bahasa. iaitu satu teori linguistik yang lahir sebagai satu alternatif kepada teori Tatabahasa Transformasi Generatif. iaitu kajian terhadap bahasa yang menekankan hubungan antara bentuk-bentuk bahasa dengan informasi-informasi yang terdapat di dalam otak atau akal manusia. iaitu sejenis kajian terhadap bahasa yang mempelajari ciri-ciri matematik dalam bahasa dengan menggunakan konsep-konsep statistik dan algebra. iaitu cabang linguistik yang mengkaji persamaan dan perbezaan antara bahasa-bahasa atau dialek-dialek untuk mencari prinsip-prinsip yang dapat diterapkan dalam pengajaran bahasa atau penterjemahan. iaitu analisis bahasa yang memberi perhatian kepada pelbagai fungsi bahasa.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Apakah Cabang Linguistik Lain? Terdapat juga beberapa cabang linguistik yang lain seperti Linguistik Etnografi (Ethnographic Linguistics).

LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 (Saussure Linguistics) ialah istilah yang digunakan untuk kajian linguistik teori Ferdinand de Saussure. jenis-jenis konsonan dalam bidang fonetik. iaitu linguistik yang mengkaji bahasa pada dua masa atau yang berlainan masa. iaitu kajian bahasa yang dilakukan terhad pada satu-satu masa tertentu. kaedah dan pendekatan struktural. Kajian cara Sinkronis ini diperkenalkan oleh linguis bangsa Swiss. iaitu yang menganggap bahasa itu mempunyai struktur atau sistem yang bebas. Ferdinand de Saussure (1916). iaitu bidang kajian linguistik yang menggunakan teori. Linguistik Taksonomi (Taxonomic Linguistics) ialah pendekatan kajian dan analisis bahasa dengan tujuan utama untuk mendaftarkan dan mengklasifikasikan pelbagai fenomena bahasa kepada kelompok atau golongan seperti kelas atau golongan kata dalam tatabahasa. Linguistik Struktural (Structural Linguistics). misalnya mengkaji bahasa Melayu pada zaman sebelum merdeka dengan bahasa pada zaman selepas merdeka dengan melihat perubahan-perubahan bahasa daripada segi fonologi. Linguistik Diakronis (Diachronic Linguistics). 13 . medan makna dalam bidang semantik dan sebagainya. iaitu mengkaji satu-satu bahasa itu pada satu-satu masa tertentu. misanya kajian bahasa Melayu pada hari ini. yang mencakupi pemisahan antara pendekatan diakronis dan sinkronis. atau pada abad ke-20 tanpa melihat perubahan-perubahan pada bahasa itu dan tidak pula membuat perbandingan antara perkembangan bahasa dari satu masa ke satu masa. Teori ini dianut pula dengan perubahan atau tanpa perubahan oleh aliran Praha dan Glosematik. sintaksis dan semantik. hubungan paradigmatis dan sintagmatis. Ferdinand de Saussure. Cara kajian Linguistik Diakronis ini diperkenalkan oleh ahli bahasa bangsa Swiss. Cara Linguistik Sinkronis ini digunakan dalam kajian Linguistik Deskriptif. perbezaan antara langue dengan parole. Hasil kajian linguistik struktural ini boleh digunakan untuk melatih pelajar-pelajar asing atau yang baru mempelajari bahasa atau pelajar yang lemah pencapaian dalam penguasaan bahasa. morfologi. Aliran ini menumpukan kajian ke atas bahasa lisan dan tidak mengutamakan aspek semantik. Linguistik Sinkronis (Syncronic Linguistics).

peringkat struktur permukaan. Menurut teori ini. Huraikan maksud Linguistik Fungsional. Kedua.20 1. 14 . Profesor Linguistik dan bahasa-bahasa moden di Massachusetts Institute of Technology.21 Terangkan cabang linguistik lain. Kemudian Chomsky telah memperbaiki teori ini dan menerbitkan pula buku Aspects of the Theory of Syntax pada tahun 1965 dan teori ini dianggap sebagai teori standard. iaitu Syntactic Structures pada tahun 1957. Tatabahasa aliran Transformasi Generatif ini ialah satu aliran kajian bahasa yang dikemukakan oleh ahli bahasa Amerika bernama Noam Chomsky. 2003:505). rasanya tidak lengkap jika tidak disentuh serba ringkas tentang ilmu Linguistik Aliran Tatabahasa Transformasi Generatif (Transformational Generative Grammar) sebagai pengetahuan ringkas. Beliau telah mengemukakan teori tatabahasa Transformasi Generatif ini dalam buku monografnya yang terkenal. setiap ayat yang dilahirkan mengandungi dua peringkat. iaitu struktur yang biasanya mengandungi bentuk ayat dasar atau ayat inti yang diperlukan untuk membentuk asas makna ayat atau dengan kata lain membentuk semantik ayat. iaitu struktur ayat yang biasanya telah mengalami perubahan daripada struktur dalamannya dan merupakan bentuk ayat yang akan sebenarnya diucapkan oleh si penutur dan yang diperlukan untuk ditafsirkan oleh bahagian bunyi bahasa yang dinamai komponen fonologi (Nik Safiah Karim dan rakanrakan. Teori ini menumpukan kajian dalam bidang sintaksis atau ayat dan mengutamakan bidang makna atau semantik.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 1. Pertama.19 1. Teori Transformasi Generatif ini dianggapkan sebagai satu aliran linguistik yang baru dan sebagai revolusi dalam bidang kajian tatabahasa. Bincangkan perbezaan antara Linguistik Sinkronis dengan Linguistik Diakronis. Linguistik Aliran Tatabahasa Transformasi Generatif Apabila membicarakan ilmu linguistik dan cabang-cabang atau bidang-bidangnya. peringkat struktur dalaman.

iaitu rumus struktur frasa dan rumus transformasi.25 1.23 1. Bentuk ayat struktur permukaan selalunya tidak serupa dengan bentuk struktur dalaman. Jelaskan rumus struktur frasa dan rumus transformasi. Teori ini juga mengandaikan bahawa kedua-dua jenis rumus tatabahasa itu menjadi sebahagian daripada unsur kecekapan berbahasa seseorang individu (ibid:202). Bincangkan sejauh mana Ilmu Linguistik penting kepada guru bahasa. Rumus transformasi itu berkuasa untuk menggugurkan unsur kata. Rumus struktur frasa menerbitkan ayat-ayat pada peringkat struktur dalaman dan rumus transformasi pula berfungsi menukarkan pola atau struktur ayat-ayat hingga membawa kepada peringkat struktur permukaan. 1. iaitu struktur dalaman dan struktur permukaan diterbitkan oleh dua jenis hukum atau rumus tatabahasa.24 1.22 Huraikan konsep Linguistik Aliran Tatabahasa Transformatif Generatif.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Kedua-dua jenis struktur. Struktur dalaman yang diwujudkan oleh rumus struktur frasa kemudian akan menjadi input kepada komponen yang mengandungi rumus transformasi. 1. menambahkan unsur kata dan mengubah atau menyusun semula susunan unsur kata. Huraikan Ilmu Linguistik yang melihat perubahan dan perkembangan bahasa.26 15 . Nyatakan semua Cabang Linguistik.

Sertakan contoh-contohnya sekali. jurnal. perihal Ferdinand de Saussure dan hasil usahanya dalam bidang ilmu linguistik (Linguistique General) ii. Sila rujuk sumber lain daripada buku. anda perlu memberikan: i. frasa dan ayat iii. Aspek yang dihuraikan meliputi fonetik dan fonologi kata. misalnya menghuraikan bahasa Melayu iii. Parole.1 Bagi soalan ini.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 PANDUAN MENJAWAB SOALAN LATIHAN UNIT 1 1. jurnal. youtube dan seumpamanya 1. termasuklah bidang fonetik dan fonologi kata. Definisi Linguistik Historis ii. Ciri-ciri Linguistik Deskriptif ii. youtube dan seumpamanya 1. internet. 1. bilingualisme dan multilingualisme iv. jurnal.5 Bagi soalan ini. frasa dan ayat bahasa Melayu secara deskriptif iv. internet. anda harus menghuraikan: i. Sila rujuk sumber lain daripada buku. jurnal. Bapa linguistik moden iii. Asal usul perkataan linguistik ii. dll. jawapan anda harus mencakupi: i. internet. Laras-laras linguistik seperti Langue. 1.2 Jawapan bagi soalan ini perlu menyentuh: i. Sila rujuk sumber lain daripada buku. youtube dan seumpamanya. Contoh perkembangan bahasa secara historis. internet. anda perlu memberikan: i. misalnya bahasa Melayu sebelum merdeka dan bahasa Melayu selepas merdeka 16 .4 Bagi soalan ini. Sertakan contoh-contoh bidang linguistik yang dihuraikan oleh Linguistik Deskriptif. youtube.3 Bagi soalan ini. Maksud Linguistik Deskripstif ii. Langage. Sila rujuk sumber lain daripada buku.

jurnal. jurnal. 1. anda harus menghuraikan: i. Sila rujuk sumber lain daripada buku. jurnal. jurnal. Menjelaskan maksud linguistik komparatif ii. jurnal. 1. Sila rujuk sumber lain daripada buku. vi. anda perlu: i. youtube. Pengaruh bahasa Arab. 1. mempunyai sejarah perkembangan dan pertumbuhan bahasa itu iii. Sila rujuk sumber lain daripada buku. misalnya bahasa yang boleh dibanding-bandingkan. Bidang Sosiolinguistik yang mencakupi semua aspek yang ada kaitan antara bahasa dengan masyarakat 17 . youtube dan seumpamanya 1. internet. Menghuraikan linguistik komparatif. anda perlu: i. Memahami disiplin Linguistik Historis yang mengutamakan sejarah satu-satu bahasa itu ii. internet.7 Bagi menjawab soalan ini. Maksud bidang Sosiolinguistik ii. iv. youtube dan seumpamanya. Tokoh-tokoh Sosiolinguistik dalam negara dan luar negara iii. internet. Contoh bahasa serumpun: bahasa Melayu. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Sanskrit.9 Bagi menjawab soalan ini. Misalnya bahasa Melayu. dan seumpamanya. dialek Kelantan. bahasa Tagalog. 1. iaitu bahasa serumpun iv. dialek Perak dan seumpamanya.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 iii. internet. Cina dan Inggeris dari segi sejarah turut menambah perbendaharaan kata bahasa Melayu.6 Bagi menjawab soalan ini. bahasa Iban.10 Bagi soalan ini.8 Bagi menjawab soalan ini. bahasa Indonesia v. internet. Dialek serumpun bahasa Melayu seperti dialek Kedah. anda perlu memberikan: i. youtube dan seumpamanya. anda perlu: i. youtube dan seumpamanya.

youtube dan seumpamanya. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Menghuraikan kegunaan linguistik terapan dan seumpamanya. 1. jurnal.15 Bagi soalan ini. Contoh linguistik am yang terdapat dalam bahasa Melayu iii. Maksud linguistik am ii. 1. pembentukan suku kata. kata. Sila rujuk sumber lain daripada buku. jurnal.14 Bagi menjawab soalan ini. Contoh ciri-ciri linguistik am yang terdapat dalam bahasa Melayu seperti huraian secara umum tentang bunyi-bunyi bahasa. internet. Sila rujuk sumber lain daripada buku. kreol.11 Bagi soalan ini. jurnal. 1. anda perlu memberikan: i. klausa. bahasa kebangsaan. jawapan anda harus mencakupi: i. anda perlu: i. ayat dan seumpamanya iii. Jawapan anda juga harus meliputi bilingualisme dan multilingualisme serta dialek dan ideolek iv. internet. 1. kata. sistem fonem. Menerangkan maksud linguistik terapan ii. Ciri-ciri linguistik am ii. Anda perlu memberi jawapan anda yang meliputi bahasa kebangsaan. youtube dan seumpamanya. bahasa rasmi dan seumpamanya iii. khususnya dalam pengajaran bahasa iii. Menerangkan hubungan antara neurolinguistik dengan penyakit afasia ii. Sila hurai secara am bidang fonetik dan fonologi bahasa Melayu. Aspek-aspek neurolinguistik 1. youtube dan seumpamanya.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 ii. frasa. internet.13 Bagi menjawab soalan ini. sistem panggilan dalam masyarakat. kesetiaan terhadap bahasa dan perancangan bahasa. Anda juga harus memberikan jawapan anda meliputi sikap terhadap bahasa. anda perlu memberikan: i.12 Bagi soalan ini. Penjelasan tentang konsep neurolinguistik ii. jawapan anda harus: i. 18 . pidjin. Aspek-aspek lain berkaitan dengan neurolinguistik iii.

17 Bagi soalan ini. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Menyatakan nama tokoh-tokoh psikolinguistik iii. Memberikan contoh buku teks yang mengandungi linguistik terapan iv. youtube dan seumpamanya. 1. youtube dan seumpamanya. jurnal. Sila rujuk sumber lain daripada buku. jurnal.20 Untuk menjawab soalan ini. Menyertakan tokoh-tokoh linguistik dan aliran mereka iv. internet. jurnal. jurnal. internet. Menghuraikan maksud linguistik terapan ii. Sertakan nama tokoh-tokoh linguistik fungsional iv. 1. youtube dan seumpamanya. internet. Sila rujuk sumber lain daripada buku. internet. anda perlu: i.16 Bagi soalan ini. anda perlu: i. Sila rujuk sumber lain daripada buku. anda perlu: i.19 Untuk menjawab soalan ini. jurnal. Sila rujuk sumber lain daripada buku.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 1. Anda perlu menjelaskan jenis-jenis bahasa yang kerap digunakan oleh penutur tertentu ii. Menghuraikan dengan lebih lanjut setiap cabang linguistik tersebut iii. Menjelaskan bagaimanakah linguistik terapan dimanfaatkan dalam pengajaran bahasa iii. Memberikan nama tokoh-tokoh bahasa Bahasa Melayu iv. 1. 1. youtube dan seumpamanya. 19 . Menjelaskan aspek-aspek yang dicakupi oleh linguistik fungsional iii.18 Untuk menjawab soalan ini: i. Berikan maksud linguistik fungsional ii. Anda perlu mengenal pasti bahasa-bahasa yang lazim digunakan oleh murid-murid tertentu pada peringkat-peringkat umur tertentu iii. internet. Memberikan definisi mengenai psikolinguistik ii. anda perlu: i. youtube dan seumpamanya. Memberikan pelbagai cabang linguistik yang anda tahu ii.

huraian anda perlu meliputi: i. anda perlu: i. anda perlulah: i. Ciri-ciri tatabahasa transformatif generatif iv. anda perlu: i. jurnal. 20 . Berikan maksud rumus struktur frasa ii. Menghuraikan segala aspek perubahan dan perkembangan bahasa Melayu sebelum merdeka. selepas merdeka dan bahasa Melayu terkini ii. youtube dan seumpamanya.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 1. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Berikan penjelasan ringkas bagi setiap cabang linguistik tersebut iii. Sila rujuk sumber lain daripada buku. jurnal. youtube dan seumpamanya. Maksud tatabahasa transformatif generatif ii. Mengenal pasti perbezaan antara linguistik sinkronis dengan linguistik diakronis iv. Sila rujuk sumber lain daripada buku.21 Untuk menjawab soalan ini. huraian anda perlu: i. Berikan maksud linguistik sinkronis ii.22 Untuk menjawab soalan ini. internet. Memahirkan guru-guru menghuraikan bidang-bidang bahasa kepada murid-murid termasuklah frasa dan ayat 1. Saya yakin anda pasti dapat menjelaskan kepentingan ilmu linguistik kepada guru. Noam Chomsky dan seumpamanya iii. Menyatakan semua cabang linguistik yang anda tahu ii.24 Untuk menjawab soalan ini.25 Untuk menjawab soalan ini: i. internet. 1. Berikan contoh-contohnya sekali iv.26 Untuk menjawab soalan ini. jurnal. Sertakan contoh-contohnya sekali.23 Untuk menjawab soalan ini. Memahirkan murid-murid dengan sistem ejaan baharu iii. Berikan maksud linguistik diakronis iii. termasuklah membantu mengajar sebutan kepada murid-murid ii. Sila sertakan contoh-contohnya sekali. youtube dan seumpamanya. internet. 1. 1. Berikan maksud rumus transformasi iii. 1.

Permulaan ilmu linguistik. Masa Enterprise.L. Alias Mohammad Yatim (1992). 21 . Speech sounds. New York: Oxford University Press. Linguistik fonetik dan fonologi bahasa Melayu. (1995). The world book of encyclopedia volume two. Linguistik am untuk guru Bahasa Malaysia.) (1981). Kuala Lumpur: City Reprographic Services. Abdul Hamid Mahmood dan Nurfarah Lo Abdullah (2007). Abdul Hamid Mahmood (2002). London: Routledge. Toronto: World Book Inc. Abdullah Hassan (1993). Kulim: Penerbit Sarlis. Ashby. Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn. International encyclopedia of linguistics. Bright. R. Barnhart. W. Arbak Othman (1983). Guru dan bahasa Melayu. (Ed) (1992). Fonetik dan fonologi suatu tinjauan. Ejaan bahasa Melayu terkini. & Barnhart. Bhd. Kuala Lumpur: Aslita Sdn. Kuala Lumpur: Sarjana Enterprise. Bhd. P. C.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Rujukan Abdul Hamid Mahmood (1995). (Ed.K.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->