LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1

Unit

1
LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA
HASIL PEMBELAJARAN Setelah selesai mempelajari unit ini, anda seharusnya dapat: i. menerangkan definisi linguistik dan cabang-cabangnya, ii. mengetahui asal perkataan linguistik, iii. mengetahui pelopor linguistik moden, dan iv. menjelaskan ilmu linguistik aliran tatabahasa transformasi generatif.

Pengenalan
Unit ini membincangkan hal tentang Linguistik dan Cabang-cabangnya yang mencakupi konsep linguistik, asal perkataan linguistik, pelopor linguistik moden, cabang-cabang linguistik serta aliran linguistik tatabahasa transformasi generatif.

Tahukah Anda Pengertian Linguistik?
Menurut Kamus Dewan (2005:945) linguistik bererti pengajian ilmu bahasa. Oleh David Crystal dalam bukunya, A Dictionary of Linguistics and Phonetics (1986:181), linguistik merupakan kajian saintifik terhadap bahasa (the scientific study of language).

1

LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1

Tahukah Anda Asal Perkataan Linguistik?
Perkataan linguistik berasal daripada perkataan Latin, iaitu lingua yang bermaksud bahasa. Perkataan Latin ini juga digunakan dalam banyak bahasa lain yang berasal daripada bahasa Latin seperti dalam bahasa Perancis (langue, langage), bahasa Itali (lingua), atau bahasa Sepanyol (lengua) atau dalam bahasa Inggeris (linguistics). Perkataan linguistik dalam bahasa Melayu berasal daripada bahasa Inggeris, iaitu linguistics yang dipinjam daripada bahasa Perancis, iaitu linguistique. Orang yang pandai atau faham bermacam-macam bahasa asing atau ahli bahasa dipanggil linguis, dan orang yang mengetahui atau bertutur dalam dua bahasa atau banyak bahasa dikenali sebagai bilingual, atau multilingual.

Siapakah Pelopor Linguistik Moden?
Ferdinand de Saussure ialah seorang sarjana bangsa Swiss. Beliau dianggap sebagai pelopor linguistik moden. Bukunya Cours de Linguistique Generale (1916) sangat terkenal dan dianggap sebagai buku asas linguistik moden. Oleh sebab itu, beberapa istilah yang dipakai oleh de Saussure diterima umum sebagai istilah rasmi, misalnya langage, langue dan parole (Prof. Dr. J.W.M. Verhaar, 1983:1). Langage bererti bahasa pada umumnya, misalnya semua manusia di dunia ini mempunyai bahasa. Langue bererti bahasa tertentu kepunyaan satu-satu kumpulan penutur tertentu, misalnya bahasa Perancis, bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa Indonesia dan bahasa Melayu merupakan bahasa-bahasa atau langue-langue tersendiri. Langue dianggap bahasa kepunyaan kumpulan atau masyarakat bahasa tertentu dan parole pula merupakan pertuturan atau bentuk ucapan individu yang kerap disebut sebagai idiolek.

Kesimpulan Tentang Ilmu Linguistik
Kesimpulannya, ilmu linguistik ialah ilmu yang mengkaji bahasa secara saintifik. Maksudnya ilmu yang mengkaji dan menganalisis satu-satu bahasa tertentu secara empirikal dan objektif, iaitu mengkaji bahasa itu seperti yang benar-benar wujud tanpa dipengaruhi oleh agak-agakan, ramalan, sentimen atau falsafah. Misalnya, kita menggunakan ilmu linguistik itu untuk mengkaji bahasa Melayu.

2

Apakah Linguistik Deskriptif? Linguistik Deskriptif ialah satu cabang linguistik yang menghuraikan satu-satu bahasa tertentu pada satu-satu masa tertentu. 1. sistem fonem. bentuk dan sistem bahasa itu. morfem. frasa dan ayat yang berlainan bentuk dalam bahasa Melayu.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Kita mengkaji bahasa Melayu seperti yang benar-benar wujud dan digunakan oleh masyarakat bahasa itu. 1. kata. Kajian ini dilakukan secara objektif dan tidak boleh berdasarkan agak-agakan. sentimen atau falsafah dan hasil kajian itu pula boleh diuji kebenarannya. Misalnya. ramalan. misalnya bagaimana bahasa Melayu itu diucapkan. Kita mengkaji secara formal dan objektif bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dihasilkan.2 Siapakah pelopor Linguistik Moden? Tahukah Anda Cabang-cabang Linguistik? Linguistik mempunyai cabang atau bidang pengajian yang berlainan seperti: i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) Linguistik Deskriptif (Descriptive Linguistics) Linguistik Historis (Historical Linguisticsi) Linguistik Komparatif (Comparative Linguistics) Sosiolinguistik (Sociolinguistics) Neurolinguistik (Neurolinguistics) Linguistik Am (General Linguistics) Linguistik Terapan (Applied Linguistics) Psikolinguistik (Psycholinguistics) i. ilmu linguistik yang 3 .1 Jelaskan konsep Linguistik.

bahasa Iban. bahasa Jawa. Jepun atau bahasa Cina.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 menghurai atau menganalisis bahasa Melayu seperti yang dituturkan oleh masyarakat Melayu pada hari ini. perkataan. Linguistik Deskriptif juga tidak berminat untuk mengkaji sejarah perkembangan atau pertumbuhan bahasa Melayu. bahasa Tagalog mahupun bahasa Mandarin. Apa yang diutamakan dalam disiplin ini ialah menghuraikan bentuk dan sistem bahasa itu secara objektif dan secara empirikal. tetapi tidak membuat perbandingan antara sistem vokal. bahasa Perancis. 1.3 Apakah yang dimaksudkan dengan Linguistik Deskriptif? Apakah yang menjadi keutamaan dalam disiplin Linguistik Deskriptif? 1. Linguistik Deskriptif menghuraikan bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dituturkan dan bagaimana sistem bahasa Melayu itu digunakan dalam bidang fonologi. Linguistik Deskriptif hanya membuat huraian tentang satu-satu bahasa itu dan tidak pula membuat perbandingan dengan bahasa-bahasa lain atau mengkaji daripada sudut sejarah bahasa itu. bahasa Jepun. perkataan. bahasa Inggeris. morfologi. iaitu seperti yang benar-benar wujud dalam bahasa itu. bahasa Perancis. frasa dan ayat bahasa Melayu. suku kata. frasa atau ayat bahasa Melayu dengan ciri-ciri dan sistem dalam bahasa Inggeris. bahasa Itali dan lain-lain. diftong. Misalnya. bahasa Tamil. sintaksis dan segala aspek yang terdapat dalam bahasa Melayu. konsonan. konsonan. sistem suku kata. Ilmu Linguistik Deskriptif boleh digunakan untuk mengkaji dan menghuraikan secara umum sebarang bahasa di dunia.4 4 . Linguistik Deskriptif akan menghuraikan bunyi-bunyi vokal. baik pada awal ataupun pada akhir satu-satu zaman itu. diftong. bahasa Kadazan. bahasa Portugis. baik bahasa Melayu.

baik daripada segi fonologi. morfologi. bahasa Kadazan. Linguistik Komparatif kerap digunakan untuk membandingkan antara dialek Kedah dengan dialek Perak atau dialek Kelantan dengan dialek Terengganu atau membandingkan bidang fonologi. iaitu menyelidiki segala perubahan dan perkembangan satu-satu bahasa itu. 5 . Linguistik Historis mengkaji sejarah pertumbuhan dan perkembangan bahasa Melayu sejak zaman sebelum merdeka hingga ke hari ini atau mengkaji sejarah perkamusan bahasa Melayu atau sejarah sistem ejaan bahasa Melayu dan seumpamanya. Namun demikian.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 ii. morfologi dan sintaksis antara dialek-dialek seperti dialek Kedah. bahasa Murut dan lain-lain atau membandingkan bahasa Inggeris dengan bahasa-bahasa induk Jerman yang lain seperti bahasa Belanda. dialek Negeri Sembilan dan dialek Perak dengan bahasa Melayu baku.5 Huraikan maksud Linguistik Historis. bahasa Iban. ada pula ahli-ahli bahasa yang turut membandingkan struktur bahasa-bahasa yang bukan daripada satu rumpun seperti membandingkan struktur frasa dan ayat bahasa Melayu dengan struktur frasa dan ayat bahasa Inggeris. ahli bahasa membandingbandingkan ciri-ciri bahasa serumpun seperti membandingkan bahasa Melayu dengan bahasa Jawa. Misalnya. Apa yang diutamakan dalam disiplin ini ialah sejarah dan perubahan-perubahan yang berlaku dalam bahasa dari satu masa ke satu masa yang lain. Lazimnya. Apakah Linguistik Historis? Linguistik Historis ialah satu cabang linguistik yang mengkaji satu-satu bahasa itu daripada sudut sejarah. sintaksis dan seumpamanya. bahasa Tagalog. 1. iaitu dengan cara melihat aspek-aspek persamaan dan perbezaan antara satu bahasa dengan satu bahasa yang lain. Apakah Linguistik Komparatif? Linguistik Komparatif ialah cabang linguistik yang mengkaji bahasa secara perbandingan. Perancis dan Jerman. 1.6 Apakah yang menjadi keutamaan dalam disiplin Linguistik Historis? iii.

buah fikiran dan perasaan serta mengeratkan hubungan antara satu sama lain dalam kalangan masyarakat. 1981:4) dan Fishman (1968) pula menyatakan bahawa Sosiolinguistik ialah bidang yang mengkaji ciri-ciri variasi bahasa. Bagaimanakah orang itu bercakap dan apa yang dicakapkan itu akan memberikan tanda-tanda dan keterangan-keterangan tertentu tentang dirinya. Bagaimanakah seseorang itu bercakap. bentuk perhubungan dan nilai-nilai yang dipegang oleh ahli-ahli yang terlibat dalam pertuturan terhadap sesama sendiri (Nik Safiah Karim. Menurut Dell Hymes (1966). peserta (participant). ciri-ciri fungsi variasi-variasi ini dan ciri-ciri penutur yang menggunakannya apabila ketigatiga unsur ini berinteraksi. mengenal orang yang sedang bercakap dengan lebih mendalam. tajuk perbincangan. iv. Daripada apa yang dicakapkan. serta jenis-jenis perbendaharaan kata yang digunakan olehnya akan menunjukkan dari daerah mana dan golongan mana ia berasal dan jenis pendidikan yang telah diterimanya.8 Dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai. bunyibunyi perkataan. huraikan Linguistik Komparatif. Dengan perkataan lain. seseorang itu dapat menangkap sikap dan pendiriannya. Manusia menggunakan bahasa sebagai alat perhubungan untuk menyampaikan hasrat. Apakah Sosiolinguistik? Sosiolinguistik yang juga dikenali sebagai linguistik antropologi atau linguistik sosial ialah satu cabang linguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa dengan masyarakat. pekerjaannya dan berbagai-bagai aspek latar 6 . cara ia menyebutkan perkataan. Bahasa digunakan sebagai alat oleh masyarakat untuk berhubung. Sosiolinguistik merupakan ilmu yang mengkaji bahasa daripada segi hubungan antara latar (setting). berubah dan mengubah satu sama lain dalam sesuatu masyarakat bahasa.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 1. fungsi sesuatu interaksi. Sosiolinguistik merupakan kajian yang menumpukan perhatian kepada bahasa dalam konteks sosial dan kebudayaan.7 Apakah yang dimaksudkan dengan Linguistik Komparatif? 1. bagaimanakah ia menyusun frasa dan ayat-ayat tertentu.

10 7 . “engkau”. Bidang-bidang seperti inilah yang tercakup oleh disiplin Sosiolinguistik. Di samping itu. “Dato”.9 Apakah yang anda faham tentang Sosiolinguistik? Bincangkan aspek-aspek yang boleh dikaji dalam bidang Sosiolinguistik. “Pak Cik”. “beta”. “Adik”. Sosiolinguistik lazimnya menumpukan kajian pada aspek atau topik seperti yang berikut: i) Bahasa rasmi ii) Bahasa kebangsaan iii) Pidgin iv) Kreol v) Bilingualism vi) Multilingualism vii) Dialek viii) Ideolek ix) Ragam bahasa x) Sikap terhadap bahasa xi) Sistem panggilan dalam masyarakat xii) Kesetiaan terhadap bahasa dan perancangan bahasa 1.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 belakangnya. “Puan Sri” dan seumpamanya. “Puan”. panggilan dan gelaran seperti “aku”. “anda”. “patik”. 1. Sosiolinguistik juga turut mengkaji sistem ganti nama. “Abang”. “Tuan”. “Encik”. sistem panggilan dan sistem gelaran dalam sesebuah masyarakat dalam masyarakat Melayu seperti penggunaan kata ganti nama. “Mak Cik”. “Tan Sri”.

Neurologi mula-mula wujud pada abad ke-19. 1987 telah mengemukakan penemuan terbaharu beliau yang menunjukkan bahawa Medan Broca tidak sahaja berfungsi untuk melaksanakan proses-proses sintaksis dan produksi fonologi. Kalimat-kalimat bahasa disimpan dan diproses di hemisfera kiri otak manusia. Oleh sebab itulah. pemahaman kalimat-kalimat terganggu apabila hemisfera kanan secara aktif terlibat dalam 8 . Menurut teori Neurolinguistik Klasik. Afasiologi mengkaji penyakit bertutur. Apakah Neurolinguistik? Neurolinguistik ialah cabang ilmu linguistik yang mengkaji hal-hal otak dan perkaitannya dengan bahasa. Medan Broca korteks pula berfungsi melahirkan kalimat-kalimat. Kalimat-kalimat difahami melalui Medan Wernicke belahan kiri (hemisfera kiri korteks) otak manusia.Wernicke. hemisfera kanan berfungsi untuk komunikasi kebahasaan yang penting.Broca dan C.. otak manusia mempunyai dua bahagian. ekspresi muka dan gerak-geri badan waktu bertutur dan makna perumpamaan serta ungkapan ideomatik juga. tetapi juga proses-proses morfologi. Pakar kajian neurolinguistik. Neurolinguistik mempunyai hubungan yang erat dengan afasiologi kerana kedua-dua disiplin ini sama-sama mengkaji penyakit bertutur. terutama untuk tujuan mengubatinya dan Neurolinguistik cenderung untuk mengetahui hakikat hubungan antara otak dengan bahasa demi pengubatan penyakit bertutur. diwujudkan oleh P. iaitu Medan Wernicke korteks (hemisfera kiri korteks) dan Medan Broca korteks.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 v. Teori Neurolinguistik Wernicke merupakan teori yang pertama lahir daripada beberapa kes kajian penyakit afasia. Damasi H. Menurut ilmu Neurolinguistik. Medan Wernicke mengandungi representasi ingatan perbendaharaan bentuk kata yang berfungsi mengamati dan menerima ucapan. Dengan perkataan lain. Medan Broca korteks menukar kalimat-kalimat yang disimpan dalam Medan Wernicke korteks kepada bentuk bunyi. Hemisfera kanan mempunyai fungsi mengendalikan semua fonem segmental (aspek-aspek intonasi dan prosodi) dan tona suara. Neurolinguistik banyak mendapat manfaat daripada kerjasama antara psikologi dengan linguistik dan afasiologi pula mendapat manfaat daripada neurologi. Neurolinguistik ingin mengetahui bagaimana otak diorganisasi pada waktu mengelolakan aspek-aspek kemampuan bahasa dan perlakuan bahasa yang begitu rumit. Neurolinguistik menumpukan kajian terhadap bagaimana bahasa itu diproses di dalam otak dari awal pemerolehan bahasa sampailah ke bahasa itu berkembang dalam kehidupan manusia.

1991:142-143). sedangkan hemisfera kanan bertanggungjawab mengendalikan makna-makna tersirat. proses kegiatan gestalt. Maksudnya.11 1.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 proses kebahasaan pada waktu berkomunikasi (Mangantar Simanjuntak. ruang dan segala sesuatu yang termasuk ke dalam apa yang dulunya terkenal dengan istilah bawah sedar. Dalam Linguistik Am turut dihuraikan cara kajian bahasa dilakukan mengikut teori. 9 . muzik dan lagu. Bincangkan hubungan Neurolinguistik dengan Afasiologi. permainan tenis. teori dan kaedah kajian bahasa mengikut aliran transformasi generatif. hemisfera kanan juga berfungsi untuk semua hal yang berkaitan dengan pembentukan idea yang bukan bahasa seperti kebolehan konstruksi. Di samping itu. inovasi dan kekaryaan (Mangantar Simanjuntak.12 Jelaskan konsep Neurolinguistik. pendekatan-pendekatan atau model-model yang digunakan dalam kajian bahasa. Kedua-dua hemisfera bekerjasama pada waktu berkomunikasi untuk menjamin pemahaman dan penyampaian makna yang sempurna. 1991:143). badminton. kajian bahasa mengikut aliran struktur. fungsional dan seumpamanya. vi. kaedahkaedah. Kajian Neurolinguistik juga mendapati bahawa hemisfera kiri mengendalikan kata-kata yang membawa makna-makna literal (tersurat) dalam kalimat-kalimat. Apakah Linguistik Am? Linguistik Am juga disebut linguistik umum merupakan ilmu linguistik yang membuat kajian atau membicarakan bahasa secara umum. relasional. pengajaran bahasa. 1. pengenalan muka dan garis gambar yang rumit. dalam Linguistik Am dibicarakan hal-hal tentang teori-teori kajian bahasa. kaedah dan pendekatan tradisional. Implikasi penemuan ini sangat penting pada bidang pendidikan. pengubatan penyakit bertutur.

bahasa Tamil. bahasa Inggeris. bahasa Jepun. Teori. bahasa Mandarin.16 10 . ahli bahasa dapat mengkaji dan menghuraikan segala bahasa yang dituturkan oleh manusia di dunia seperti bahasa Melayu. stilistik. 1.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Dalam Linguistik Am. dalam leksikografi. kaedah dan hasil kajian linguistik sangat berguna untuk diterapkan ke dalam pengajaran bahasa. bahasa Perancis.14 vii. 1. penulisan buku-buku teks. morfologi. Apakah Linguistik Terapan? Linguistik Terapan ialah satu cabang linguistik yang memanfaatkan teori. pendekatan. bahasa Itali dan seumpamanya.13 Apakah yang dibincangkan dalam Linguistik Am? Huraikan ciri-ciri Linguistik Am bahasa Melayu. penterjemahan. kaedah dan hasil kajian linguistik dalam pengajaran bahasa.15 Apakah yang dimaksudkan dengan Linguistik Terapan? Bagaimanakah Linguistik Terapan dapat dimanfaatkan dalam pengajaran bahasa? 1. patologi bahasa dan sebagainya. bahasa Thai. kajian ditumpukan kepada perkara-perkara umum dalam bahasa secara universal. deskripsi. sintaksis dan seumpamanya secara umum. Huraian bahasa secara umum dan universal ini mencakupi bidang fonologi. Dengan menggunakan pengetahuan ilmu Linguistik Am. 1. sama ada pengajaran bahasa sebagai bahasa pertama ataupun sebagai bahasa kedua.

1964:64). Psikolinguistik turut mengkaji perkaitan antara peranan bahasa dengan proses mengingat. membuat persepsi. bahasa dalam pemakaian. 1968:6) (lihat Henry Guntur Tarigan. seorang ahli dalam bidang pengajaran bahasa mengatakan bahawa Psikolinguistik ialah pendekatan gabungan melalui psikologi dan linguistik bagi telaah atau studi pengetahuan bahasa. Emmon Bach dengan singkat dan tegas mengutarakan bahawa Psikolinguistik adalah satu ilmu yang meneliti bagaimana sebenarnya para pembaca/ pemakai sesuatu bahasa membentuk/ membangun atau mengerti kalimat-kalimat bahasa tersebut” (Bach. Psikolinguistik turut meneliti aspek penguasaan bahasa kanak-kanak dan mengkaji proses akal kanakkanak dalam memahami. Disiplin ini juga memberikan perhatian terhadap pengaruh ingatan ke atas pertuturan dan kefahaman. 1985:3).17 Jelaskan Psikolinguistik berdasarkan definisi tokoh-tokoh bahasa. mengingat dan melahirkan kembali bentuk-bentuk bahasa dalam pertuturan. 1976:220). Maksudnya. bentuk-bentuk bahasa dan perkataan-perkataan yang digunakan oleh penutur dan hubungannya dengan fikiran dan jiwa penutur itu. Menurut Ronald W.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 viii. Apakah yang diteliti dalam Psikolinguistik? 1. Apakah Psikolinguistik? Psikolinguistik ialah cabang linguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa dengan jiwa manusia. Langacker. Psikolinguistik ialah studi atau telaah mengenai behaviour atau perilaku linguistik. Psikolinguistik menganalisis jenis-jenis. pemerhatian dan pembelajaran.18 11 . Robert Lado. iaitu performansi atau perbuatan dan perlengkapan atau aparat psikologis yang bertanggungjawab atasnya” (Langacker. 1. perubahan bahasa dan hal-hal yang ada kaitannya dengan itu yang tidak begitu mudah dicapai atau didekati melalui salah satu dari kedua ilmu tersebut secara terpisah atau sendiri-sendiri” (Lado.

iaitu sejenis kajian terhadap bahasa yang mempelajari ciri-ciri matematik dalam bahasa dengan menggunakan konsep-konsep statistik dan algebra. iaitu cabang linguistik yang mengkaji persamaan dan perbezaan antara bahasa-bahasa atau dialek-dialek untuk mencari prinsip-prinsip yang dapat diterapkan dalam pengajaran bahasa atau penterjemahan. Lamb mengakui bahawa teori stratifikasi merupakan sejenis Linguistik Kognitif. baik dalam bidang bahasa ataupun di luar bidang bahasa. Linguistik Komputasi (Computational Linguistics). iaitu cabang kajian bahasa yang menerapkan teori dan hasil kajian bahasa dalam pengajaran. iaitu analisis bahasa yang memberi perhatian kepada pelbagai fungsi bahasa. iaitu kajian terhadap bahasa yang menekankan hubungan antara bentuk-bentuk bahasa dengan informasi-informasi yang terdapat di dalam otak atau akal manusia. iaitu kajian terhadap lingkungan alam dan budaya sesuatu masyarakat dan hubungannya dengan bahasa dan situasi pertuturan. Martinet. iaitu kajian linguistik pada zaman Renaisans. Halliday. Firth. iaitu satu teori linguistik yang lahir sebagai satu alternatif kepada teori Tatabahasa Transformasi Generatif. Huraian tentang Linguistik Fungsional ini ada terkandung di dalam teori dan tulisan sarjana-sarjana seperti Buhler. Troubetzkoy dan lain-lain. Linguistik Pedagogi (Pedagogical Linguistics). Linguistik Kognitif (Cognitive Linguistics). Linguistik Kontrastif (Contrastive Linguistics). Pike. iaitu cabang linguistik yang menggunakan teknik komputer dalam kajian bahasa dan kesusasteraan. iaitu zaman sesudah linguistik abad pertengahan yang ditandai oleh perluasan kajian atau pandangan di luar bahasa Yunani dan Latin dan bahasa-bahasa Indo-Eropah dengan menambahkan beberapa konsep dan kategori baharu dalam kajian bahasa. Linguistik Fungsional (Functional Linguistics). iaitu cabang Linguistik Terapan yang mengkaji permasalahan dalam bahasa seperti cacat bahasa dan sebagainya. Linguistik Saussure 12 .LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Apakah Cabang Linguistik Lain? Terdapat juga beberapa cabang linguistik yang lain seperti Linguistik Etnografi (Ethnographic Linguistics). Pada tahun 1970-an. Kajian ini juga disebut patologi bahasa. Linguistik Medis (Language Pathology). misalnya menerapkan teori dan dapatan kajian linguistik dalam mencari kaedah-kaedah yang efektif dalam pengajaran bahasa dan lain-lain. telah wujud Tatabahasa Fungsional (Functional Grammar). Linguistik Matematik (Mathematical Linguistics). Linguistik Renaisans (Renaissance Linguistics).

iaitu linguistik yang mengkaji bahasa pada dua masa atau yang berlainan masa. misalnya mengkaji bahasa Melayu pada zaman sebelum merdeka dengan bahasa pada zaman selepas merdeka dengan melihat perubahan-perubahan bahasa daripada segi fonologi. Linguistik Sinkronis (Syncronic Linguistics). Aliran ini menumpukan kajian ke atas bahasa lisan dan tidak mengutamakan aspek semantik. sintaksis dan semantik. yang mencakupi pemisahan antara pendekatan diakronis dan sinkronis. jenis-jenis konsonan dalam bidang fonetik. Linguistik Diakronis (Diachronic Linguistics). iaitu kajian bahasa yang dilakukan terhad pada satu-satu masa tertentu.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 (Saussure Linguistics) ialah istilah yang digunakan untuk kajian linguistik teori Ferdinand de Saussure. iaitu mengkaji satu-satu bahasa itu pada satu-satu masa tertentu. Linguistik Taksonomi (Taxonomic Linguistics) ialah pendekatan kajian dan analisis bahasa dengan tujuan utama untuk mendaftarkan dan mengklasifikasikan pelbagai fenomena bahasa kepada kelompok atau golongan seperti kelas atau golongan kata dalam tatabahasa. Kajian cara Sinkronis ini diperkenalkan oleh linguis bangsa Swiss. medan makna dalam bidang semantik dan sebagainya. Cara Linguistik Sinkronis ini digunakan dalam kajian Linguistik Deskriptif. Linguistik Struktural (Structural Linguistics). perbezaan antara langue dengan parole. atau pada abad ke-20 tanpa melihat perubahan-perubahan pada bahasa itu dan tidak pula membuat perbandingan antara perkembangan bahasa dari satu masa ke satu masa. misanya kajian bahasa Melayu pada hari ini. kaedah dan pendekatan struktural. Cara kajian Linguistik Diakronis ini diperkenalkan oleh ahli bahasa bangsa Swiss. iaitu yang menganggap bahasa itu mempunyai struktur atau sistem yang bebas. Ferdinand de Saussure (1916). morfologi. Ferdinand de Saussure. iaitu bidang kajian linguistik yang menggunakan teori. Teori ini dianut pula dengan perubahan atau tanpa perubahan oleh aliran Praha dan Glosematik. Hasil kajian linguistik struktural ini boleh digunakan untuk melatih pelajar-pelajar asing atau yang baru mempelajari bahasa atau pelajar yang lemah pencapaian dalam penguasaan bahasa. hubungan paradigmatis dan sintagmatis. 13 .

iaitu struktur yang biasanya mengandungi bentuk ayat dasar atau ayat inti yang diperlukan untuk membentuk asas makna ayat atau dengan kata lain membentuk semantik ayat. Linguistik Aliran Tatabahasa Transformasi Generatif Apabila membicarakan ilmu linguistik dan cabang-cabang atau bidang-bidangnya.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 1. Pertama. setiap ayat yang dilahirkan mengandungi dua peringkat. iaitu Syntactic Structures pada tahun 1957.20 1. Teori ini menumpukan kajian dalam bidang sintaksis atau ayat dan mengutamakan bidang makna atau semantik. peringkat struktur permukaan. rasanya tidak lengkap jika tidak disentuh serba ringkas tentang ilmu Linguistik Aliran Tatabahasa Transformasi Generatif (Transformational Generative Grammar) sebagai pengetahuan ringkas.21 Terangkan cabang linguistik lain. 2003:505). peringkat struktur dalaman. Kedua. Beliau telah mengemukakan teori tatabahasa Transformasi Generatif ini dalam buku monografnya yang terkenal. Bincangkan perbezaan antara Linguistik Sinkronis dengan Linguistik Diakronis. Menurut teori ini. Profesor Linguistik dan bahasa-bahasa moden di Massachusetts Institute of Technology. Teori Transformasi Generatif ini dianggapkan sebagai satu aliran linguistik yang baru dan sebagai revolusi dalam bidang kajian tatabahasa. Kemudian Chomsky telah memperbaiki teori ini dan menerbitkan pula buku Aspects of the Theory of Syntax pada tahun 1965 dan teori ini dianggap sebagai teori standard.19 1. Tatabahasa aliran Transformasi Generatif ini ialah satu aliran kajian bahasa yang dikemukakan oleh ahli bahasa Amerika bernama Noam Chomsky. Huraikan maksud Linguistik Fungsional. 14 . iaitu struktur ayat yang biasanya telah mengalami perubahan daripada struktur dalamannya dan merupakan bentuk ayat yang akan sebenarnya diucapkan oleh si penutur dan yang diperlukan untuk ditafsirkan oleh bahagian bunyi bahasa yang dinamai komponen fonologi (Nik Safiah Karim dan rakanrakan.

LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Kedua-dua jenis struktur. iaitu rumus struktur frasa dan rumus transformasi. Huraikan Ilmu Linguistik yang melihat perubahan dan perkembangan bahasa. Nyatakan semua Cabang Linguistik.26 15 . Rumus struktur frasa menerbitkan ayat-ayat pada peringkat struktur dalaman dan rumus transformasi pula berfungsi menukarkan pola atau struktur ayat-ayat hingga membawa kepada peringkat struktur permukaan. Teori ini juga mengandaikan bahawa kedua-dua jenis rumus tatabahasa itu menjadi sebahagian daripada unsur kecekapan berbahasa seseorang individu (ibid:202). iaitu struktur dalaman dan struktur permukaan diterbitkan oleh dua jenis hukum atau rumus tatabahasa.24 1. Bentuk ayat struktur permukaan selalunya tidak serupa dengan bentuk struktur dalaman. menambahkan unsur kata dan mengubah atau menyusun semula susunan unsur kata. 1. Rumus transformasi itu berkuasa untuk menggugurkan unsur kata.25 1. 1. Jelaskan rumus struktur frasa dan rumus transformasi. Struktur dalaman yang diwujudkan oleh rumus struktur frasa kemudian akan menjadi input kepada komponen yang mengandungi rumus transformasi.22 Huraikan konsep Linguistik Aliran Tatabahasa Transformatif Generatif.23 1. Bincangkan sejauh mana Ilmu Linguistik penting kepada guru bahasa.

Aspek yang dihuraikan meliputi fonetik dan fonologi kata. jawapan anda harus mencakupi: i. frasa dan ayat bahasa Melayu secara deskriptif iv. internet. internet. anda harus menghuraikan: i. Contoh perkembangan bahasa secara historis.1 Bagi soalan ini. Bapa linguistik moden iii. Parole. perihal Ferdinand de Saussure dan hasil usahanya dalam bidang ilmu linguistik (Linguistique General) ii. internet. youtube dan seumpamanya 1. 1. misalnya bahasa Melayu sebelum merdeka dan bahasa Melayu selepas merdeka 16 .5 Bagi soalan ini. Maksud Linguistik Deskripstif ii. frasa dan ayat iii. anda perlu memberikan: i. misalnya menghuraikan bahasa Melayu iii. Asal usul perkataan linguistik ii. Langage. dll. Sila rujuk sumber lain daripada buku. termasuklah bidang fonetik dan fonologi kata. Sila rujuk sumber lain daripada buku.4 Bagi soalan ini. jurnal.2 Jawapan bagi soalan ini perlu menyentuh: i. Definisi Linguistik Historis ii. anda perlu memberikan: i. Sila rujuk sumber lain daripada buku.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 PANDUAN MENJAWAB SOALAN LATIHAN UNIT 1 1. youtube dan seumpamanya 1. jurnal. youtube. Sertakan contoh-contoh bidang linguistik yang dihuraikan oleh Linguistik Deskriptif. Sila rujuk sumber lain daripada buku. bilingualisme dan multilingualisme iv. youtube dan seumpamanya.3 Bagi soalan ini. jurnal. jurnal. internet. 1. Laras-laras linguistik seperti Langue. Sertakan contoh-contohnya sekali. Ciri-ciri Linguistik Deskriptif ii.

internet. youtube dan seumpamanya. Maksud bidang Sosiolinguistik ii. Sila rujuk sumber lain daripada buku. bahasa Tagalog. jurnal. dialek Perak dan seumpamanya. internet. Memahami disiplin Linguistik Historis yang mengutamakan sejarah satu-satu bahasa itu ii. Sila rujuk sumber lain daripada buku. vi. Sanskrit.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 iii. Bidang Sosiolinguistik yang mencakupi semua aspek yang ada kaitan antara bahasa dengan masyarakat 17 . Pengaruh bahasa Arab. dan seumpamanya. jurnal. anda perlu memberikan: i. Dialek serumpun bahasa Melayu seperti dialek Kedah. jurnal.10 Bagi soalan ini. Cina dan Inggeris dari segi sejarah turut menambah perbendaharaan kata bahasa Melayu. Misalnya bahasa Melayu.8 Bagi menjawab soalan ini. 1. bahasa Indonesia v. misalnya bahasa yang boleh dibanding-bandingkan. dialek Kelantan. iv.6 Bagi menjawab soalan ini. Menghuraikan linguistik komparatif. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Menjelaskan maksud linguistik komparatif ii. youtube. anda perlu: i. anda perlu: i. Tokoh-tokoh Sosiolinguistik dalam negara dan luar negara iii. internet. youtube dan seumpamanya. youtube dan seumpamanya 1. jurnal. internet. 1. Sila rujuk sumber lain daripada buku. jurnal.7 Bagi menjawab soalan ini. 1. anda harus menghuraikan: i. Contoh bahasa serumpun: bahasa Melayu. youtube dan seumpamanya. internet. Sila rujuk sumber lain daripada buku. mempunyai sejarah perkembangan dan pertumbuhan bahasa itu iii. iaitu bahasa serumpun iv. bahasa Iban.9 Bagi menjawab soalan ini. 1. anda perlu: i.

anda perlu memberikan: i. jurnal. internet. 1. kata.11 Bagi soalan ini. Menghuraikan kegunaan linguistik terapan dan seumpamanya. youtube dan seumpamanya. jurnal. Penjelasan tentang konsep neurolinguistik ii. Anda juga harus memberikan jawapan anda meliputi sikap terhadap bahasa. khususnya dalam pengajaran bahasa iii.15 Bagi soalan ini. klausa. kreol. internet. internet. ayat dan seumpamanya iii. Contoh ciri-ciri linguistik am yang terdapat dalam bahasa Melayu seperti huraian secara umum tentang bunyi-bunyi bahasa.13 Bagi menjawab soalan ini. pembentukan suku kata. bahasa kebangsaan. Contoh linguistik am yang terdapat dalam bahasa Melayu iii.14 Bagi menjawab soalan ini. Menerangkan hubungan antara neurolinguistik dengan penyakit afasia ii. sistem panggilan dalam masyarakat. anda perlu memberikan: i.12 Bagi soalan ini. Aspek-aspek neurolinguistik 1. Ciri-ciri linguistik am ii. Sila rujuk sumber lain daripada buku. kata. 1. Sila hurai secara am bidang fonetik dan fonologi bahasa Melayu.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 ii. Sila rujuk sumber lain daripada buku. kesetiaan terhadap bahasa dan perancangan bahasa. bahasa rasmi dan seumpamanya iii. Aspek-aspek lain berkaitan dengan neurolinguistik iii. 1. jawapan anda harus: i. Anda perlu memberi jawapan anda yang meliputi bahasa kebangsaan. Maksud linguistik am ii. Jawapan anda juga harus meliputi bilingualisme dan multilingualisme serta dialek dan ideolek iv. pidjin. jurnal. youtube dan seumpamanya. 1. frasa. anda perlu: i. Sila rujuk sumber lain daripada buku. sistem fonem. Menerangkan maksud linguistik terapan ii. 18 . youtube dan seumpamanya. jawapan anda harus mencakupi: i.

anda perlu: i. 1. jurnal. Memberikan pelbagai cabang linguistik yang anda tahu ii. Memberikan definisi mengenai psikolinguistik ii.19 Untuk menjawab soalan ini.16 Bagi soalan ini. Memberikan nama tokoh-tokoh bahasa Bahasa Melayu iv. Menyatakan nama tokoh-tokoh psikolinguistik iii.17 Bagi soalan ini. Menyertakan tokoh-tokoh linguistik dan aliran mereka iv. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Berikan maksud linguistik fungsional ii. youtube dan seumpamanya. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Sila rujuk sumber lain daripada buku. youtube dan seumpamanya. internet. Sila rujuk sumber lain daripada buku. anda perlu: i.20 Untuk menjawab soalan ini. Menghuraikan dengan lebih lanjut setiap cabang linguistik tersebut iii. Anda perlu mengenal pasti bahasa-bahasa yang lazim digunakan oleh murid-murid tertentu pada peringkat-peringkat umur tertentu iii. 1. Sila rujuk sumber lain daripada buku. internet. youtube dan seumpamanya. Sertakan nama tokoh-tokoh linguistik fungsional iv. 19 . 1. Menjelaskan bagaimanakah linguistik terapan dimanfaatkan dalam pengajaran bahasa iii. jurnal.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 1. jurnal. Memberikan contoh buku teks yang mengandungi linguistik terapan iv. Menjelaskan aspek-aspek yang dicakupi oleh linguistik fungsional iii. youtube dan seumpamanya. anda perlu: i.18 Untuk menjawab soalan ini: i. internet. jurnal. anda perlu: i. internet. jurnal. youtube dan seumpamanya. 1. Anda perlu menjelaskan jenis-jenis bahasa yang kerap digunakan oleh penutur tertentu ii. Menghuraikan maksud linguistik terapan ii. internet.

jurnal. Berikan maksud rumus struktur frasa ii.23 Untuk menjawab soalan ini. Memahirkan murid-murid dengan sistem ejaan baharu iii. Menyatakan semua cabang linguistik yang anda tahu ii. Sila rujuk sumber lain daripada buku. 20 . Menghuraikan segala aspek perubahan dan perkembangan bahasa Melayu sebelum merdeka.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 1. Berikan maksud rumus transformasi iii. internet. anda perlu: i. jurnal. internet. Berikan maksud linguistik diakronis iii. Sila sertakan contoh-contohnya sekali.26 Untuk menjawab soalan ini. huraian anda perlu meliputi: i. internet.22 Untuk menjawab soalan ini. termasuklah membantu mengajar sebutan kepada murid-murid ii. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Noam Chomsky dan seumpamanya iii.21 Untuk menjawab soalan ini. youtube dan seumpamanya. youtube dan seumpamanya. Maksud tatabahasa transformatif generatif ii. Sila rujuk sumber lain daripada buku. huraian anda perlu: i. anda perlulah: i. Berikan maksud linguistik sinkronis ii. Sertakan contoh-contohnya sekali. Mengenal pasti perbezaan antara linguistik sinkronis dengan linguistik diakronis iv. youtube dan seumpamanya. Memahirkan guru-guru menghuraikan bidang-bidang bahasa kepada murid-murid termasuklah frasa dan ayat 1. 1. 1. jurnal. Ciri-ciri tatabahasa transformatif generatif iv. 1. anda perlu: i. selepas merdeka dan bahasa Melayu terkini ii.24 Untuk menjawab soalan ini. Saya yakin anda pasti dapat menjelaskan kepentingan ilmu linguistik kepada guru. Berikan contoh-contohnya sekali iv. 1.25 Untuk menjawab soalan ini: i. Berikan penjelasan ringkas bagi setiap cabang linguistik tersebut iii.

21 . Linguistik fonetik dan fonologi bahasa Melayu.K. Toronto: World Book Inc. Abdul Hamid Mahmood dan Nurfarah Lo Abdullah (2007). Speech sounds.) (1981). Bhd. International encyclopedia of linguistics. Guru dan bahasa Melayu. Bhd.L. Masa Enterprise. Linguistik am untuk guru Bahasa Malaysia. Barnhart. Ejaan bahasa Melayu terkini. (Ed) (1992). Bright. R. Abdul Hamid Mahmood (2002). C. The world book of encyclopedia volume two. & Barnhart. London: Routledge. Kulim: Penerbit Sarlis. Kuala Lumpur: City Reprographic Services. (1995). New York: Oxford University Press. Ashby. Alias Mohammad Yatim (1992). P. Fonetik dan fonologi suatu tinjauan. (Ed. Arbak Othman (1983). Kuala Lumpur: Aslita Sdn. Kuala Lumpur: Sarjana Enterprise. Permulaan ilmu linguistik.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Rujukan Abdul Hamid Mahmood (1995). Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn. Abdullah Hassan (1993). W.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful