FONETIK DAN FONOLOGI / 2

Unit

2
FONETIK DAN FONOLOGI
HASIL PEMBELAJARAN Setelah selesai mempelajari unit ini, anda seharusnya dapat: i. membezakan kajian fonetik dan fonologi bahasa Melayu, ii. menjelaskan aspek kajian fonetik artikulasi, akustik dan fonetik auditori, iii. menganalisis bunyi bahasa, bukan bunyi bahasa, bunyi bersuara dan bukan bunyi bersuara, iv. mengetahui alat-alat artikulasi dan fungsinya dalam penghasilan bunyi bahasa Melayu.

Pengenalan
Unit ini membincangkan hal tentang konsep Fonetik dan Fonologi bahasa Melayu serta aspek kajiannya. Unit ini juga menjelaskan hal tentang bunyi bahasa, bukan bunyi bahasa, bunyi bersuara dan bukan bunyi bersuara serta menerangkan alatalat artikulasi dan fungsinya dalam penghasilan bunyi bahasa bahasa Melayu.

Apakah yang Dimaksudkan dengan Bunyi?
Bunyi ialah kesan yang didengar oleh telinga yang berlaku apabila udara daripada paru-paru keluar melalui pita suara ke rongga tekak, kemudian terus keluar ke rongga mulut atau rongga hidung. Semasa udara keluar melalui rongga tekak dan

22

FONETIK DAN FONOLOGI / 2

rongga mulut atau rongga hidung, udara mungkin mengalami gangguan atau sekatan atau mungkin tidak. Udara yang keluar dalam bentuk gelombang itu mengenai bahagian gegendang telinga dan terhasillah bunyi.

Tahukah Anda Pengertian Fonetik?
Bunyi bahasa dikaji dalam bidang fonetik. Berikut diberikan beberapa definisi atau pengertian serta pendapat tentang fonetik: (i) Dalam The World Book of Dictionary (C.L. Barnhart & R.K. Barnhart, 1981:1566), fonetik dikatakan “the body of speech sounds of any one language, and their relation to one another”. Kamus Linguistik (Harimurti Kridalaksana, 1984:51) memberikan definisi fonetik sebagai “ilmu yang menyelidiki penghasilan, penyampaian dan penerimaan bunyi bahasa”. Marsono dalam bukunya, Fonetik (1986:1) mendefinisikan fonetik sebagai “ilmu yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa tanpa melihat fungsi bunyi itu sebagai pembeda makna dalam sesuatu bahasa”. W. Bright (1992:194) dalam International Encyclopedia of Linguistics menghuraikan fonetik sebagai “the study of the physical characteristics of human speech sounds”. Abdullah Hassan (1993:40) memberikan definisi fonetik sebagai “fonetik mengkaji bunyi bahasa dari segi penyebutan, pendengaran atau sifatnya ... Fonetik amnya ialah pengkajian terhadap unsur-unsur dalam bentuk bunyi”. The Penguin Dictionary (2004:1046) menjelaskan fonetik sebagai “the study and classification of speech sounds”. Menurut Kamus Dewan (2005:354), “fonetik ialah ilmu bahasa (linguistik) yang berkaitan dengan penyebutan kata dan lambang yang menunjukkan sebutannya”.

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi) (vii)

23

2 Rumuskan konsep fonetik berdasarkan definisi yang telah diberikan oleh tokohtokoh di atas. the patterns they form. fonologi didefinisikan sebagai “the systems of sounds used in a language”.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 2.L. Abdullah Hassan dalam bukunya.K. Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia (1993:40) menyatakan bahawa “fonologi mengkaji bunyibunyi yang berfungsi dalam sesuatu bahasa itu”. Barnhart. suatu bidang yang mengkaji sesuatu bahasa. Roach dalam bukunya Phonetics. Fonologi dalam The Penguin Dictionary (2004:1045) ditakrifkan sebagai “the study of the sound systems of a language”. 1984:61) memberikan definisi fonologi sebagai bidang dalam linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa mengikut fungsinya.. Tahukah Anda Pengertian Fonologi? Bunyi-bunyi bahasa yang mempunyai sistem atau peraturan pula dikaji dalam bidang fonologi. P. iaitu rumus-rumus yang menentukan sebutan”. Barnhart & R. and the rules which regulate their use” (2001:111). Kamus Linguistik (Harimurti Kridalaksana. Parker (1974:112) memberikan pengertian fonologi sebagai “.. Menurut J. 2. 1981:1567). Yallop (1995:5) “phonology is concerned with the organization of speech within specific languages”. Dalam World Book of Dictionary (C. (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 24 . Antara definisi atau pengertian serta pandangan tentang fonologi adalah seperti yang berikut: (i) F. Clark dan C.1 Berikan definisi fonetik menurut tokoh yang anda tahu. menjelaskan fonologi sebagai “the study of the distinctive sound units of a language.

Tahukah Anda Konsep Fonetik dan Fonologi dalam Bahasa Melayu? Berdasarkan pelbagai definisi dan pengertian daripada beberapa buah kamus dan ensiklopedia serta berdasarkan pandangan dan pendapat yang diberikan oleh beberapa orang sarjana bahasa tentang fonetik dan fonologi.1 – bentuk gelombang akustik). Fonetik akustik pula mengkaji sifat bunyi itu sendiri.4 Bezakan konsep antara fonetik dengan fonologi. terdapat tiga aspek kajian yang dilakukan. Dalam bidang fonetik. 25 . Fonetik auditori pula merupakan kajian yang berkaitan dengan pendengaran terhadap bunyi-bunyi yang dihasilkan supaya bunyi-bunyi itu dapat diperturunkan ke dalam lambang-lambang yang tepat. lidah. dapat kita rumuskan bahawa fonetik mengkaji bunyi-bunyi bahasa yang dituturkan oleh manusia.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 2.3 Jelaskan konsep fonologi berdasarkan pandangan tokoh yang anda tahu. bibir dan sebagainya (lihat rajah 2. iaitu bagaimana gelombang udara dari paru-paru mengalami perubahan yang disebabkan oleh gangguan yang dibuat oleh alat artikulasi seperti pita suara. iaitu mengkaji bunyi-bunyi bahasa dari segi cara pengeluarannya. daerah pengeluarannya dan alat-alat pengucapan yang terlibat dalam menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. iaitu: (i) fonetik artikulasi (ii) fonetik akustik (iii) fonetik auditori Fonetik artikulasi mengkaji bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dikeluarkan oleh alat-alat artikulasi. 2.

letusan. juga turut dikaji pelbagai jenis bunyi konsonan dalam bahasa Melayu seperti konsonan letupan. dan vokal tengah dalam bahasa Melayu. ai dan oi dalam bahasa Melayu (Abdul Hamid Mahmood. Maksudnya bidang fonologi menentukan sistem bunyi satu-satu bahasa dengan berdasarkan jenis-jenis bunyi sama ada bunyi itu distingtif (membezakan makna) atau tidak distingtif (tidak membezakan makna). sengau. Oleh itu. misalnya bagaimanakah bunyi-bunyi vokal dan konsonan serta diftong dalam bahasa Melayu itu dihasilkan. 2001:40) Fonologi pula dapat disimpulkan sebagai kajian terhadap fungsi-fungsi bunyi bahasa. Matlamat akhir bidang fonologi ialah menentukan sistem bunyi atau menentukan huruf-huruf atau fonemfonem tertentu yang seterusnya mewujudkan sistem ejaan bagi sesuatu bahasa. Bidang ini turut mengkaji jenis-jenis diftong seperti diftong au. Roach. 26 . apakah yang dimaksudkan dengan Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu? Fonetik dan fonologi bahasa Melayu ialah bidang pengajian yang melibatkan pengkajian terhadap bunyi-bunyi bahasa dan fungsi-fungsi bunyi bahasa dalam bahasa Melayu. Apakah alat-alat artikulasi yang terlibat dan daerah mana pada alat artikulasi yang berperanan dalam menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dalam bahasa Melayu.1: Bentuk gelombang akustik bagi perkataan bahasa Inggeris “see” /si:/ (Sumber: P. Kajian fonetik dan fonologi bahasa Melayu meliputi bidang bagaimana bunyi-bunyi bahasa Melayu itu dihasilkan atau dituturkan. geseran. Misalnya.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 s i Rajah 2. bagaimanakah cara menghasilkan bunyi vokal hadapan. Dalam bidang ini. separuh vokal dan seumpamanya. vokal belakang. 2002:198).

manusia menyedut udara setiap hari. 27 . antaranya ialah batang tenggorok. Jika pita suara itu tertutup. bunyi siulan. maka lahirlah bunyi-bunyi bersuara seperti bunyi vokal. pangkal tenggorok. fonetik artikulasi. bunyi dehem. Jika udara mengalami gangguan atau himpitan. Udara yang dihembuskan (atau dihirup untuk sebahagian kecil bunyi bahasa) itu. Tempat atau alat artikulasi yang dilalui. kemudian mendapat halangan atau gangguan di berbagai-bagai tempat alat artikulasi dengan berbagai-bagai cara sehingga terjadilah bunyi-bunyi bahasa. Bunyi bahasa ialah bunyi yang dihasilkan oleh alat artikulasi manusia yang digunakan dalam pertuturan. Bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat yang bukan alat artikulasi seperti bunyi lipatan jari. Bunyi bahasa tidak akan terjadi sekiranya tiada halangan atau gangguan pada alat artikulasi seperti dalam bernafas. Tahukah Anda Bunyi Bahasa dan Bukan Bunyi Bahasa? Dalam kehidupan.2 yang berikut menunjukkan proses penghasilan bunyi. Bunyi yang bukan bunyi bahasa pula merupakan bunyi yang mungkin dihasilkan oleh alat artikulasi. maka bunyi-bunyi yang dihasilkan merupakan bunyi-bunyi konsonan. rongga mulut. pita suara boleh berada dalam keadaan terbuka atau tertutup. rongga hidung atau rongga hidung bersama-sama dengan alat yang lain. Jika pita suara itu terbuka. udara dapat keluar bagi menghasilkan bunyi-bunyi tidak bersuara. Rajah 2. udara yang keluar dengan kuat akan menggegarkan pita suara. bunyi berdengkur dan seumpamanya. tepuk tangan dan seumpamanya juga bukan bunyi bahasa. bunyi sendawa.5 Bincangkan aspek-aspek kajian bidang fonetik. kerongkong. Udara disedut ke dalam paru-paru dan dihembuskan keluar bersama-sama waktu kita sedang bernafas.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 2. Pada waktu udara mengalir keluar. tetapi tidak digunakan dalam pertuturan. Udara merupakan sumber tenaga utama dalam penghasilan bunyi bahasa. fonetik akustik dan fonetik auditori. misalnya bunyi batuk.

FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Proses oral Proses sebutan (artikulasi) Proses penghasilan bunyi (fonasi) Proses pengaliran udara (menghembus dan menghirup) paru-paru Rajah 2. 1992:195) 2. 28 .6 Dengan menyertakan gambar rajah.8 Berikan lima contoh bunyi bahasa dan bukan bunyi bahasa.William.2: Proses Penghasilan Bunyi (Sumber: B.7 Apakah yang dimaksudkan dengan bunyi bahasa dan bukan bunyi bahasa? 2. terangkan proses-proses yang terlibat dalam penghasilan bunyi. 2.

denia) Gigi bawah (lower teeth. nasal cavity) 29 . labia) Bibir bawah (lower lip. denta) Bibir atas (upper lip. Alat artikulasi atau disebut juga artikulator yang berfungsi dalam penghasilan bunyi-bunyi bahasa terdiri daripada yang berikut: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) Paru-paru (lungs) Batang tenggorok (trachea) Pangkal tenggorok (larynx) Pita suara (vocal cords) Krikoid (cricoid) Tiroid (thyroid) atau halkum Aritenoid (arythenoids) Dinding rongga kerongkongan (wall of pharynx) Epiglotis (epiglottis) Akar lidah (root of tongue) Akar lidah.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Apakah Alat Artikulasi? Seperti yang diterangkan bahawa bunyi bahasa terjadi jika udara mengalami halangan atau gangguan pada alat-alat artikulasi. gusi belakang. labia) Mulut (mouth) Rongga mulut (oral cavity. velum) Langit-langit keras (hard palate. bahagianbahagian anggota tubuh yang ikut membentuk bunyi. Secara terperinci. back of tongue. palatum) Gusi dalam. medium) Daun lidah (blade of the tongue. alveolum) Gigi atas (upper teeth. baik secara langsung ataupun tidak langsung ialah alat artikulasi. pangkal lidah (hump. ceruk gigi. apex) Anak tekak (uvula) Langit-langit lembut (soft palate. lengkung kaki gigi (alveola. laminal) Hujung lidah (tip of the tongue. mouth cavity) Rongga hidung (nose cavity. lidah belakang. dorsum) Tengah lidah (middle of the tongue.

3: Alat-alat Artikulasi 30 .FONETIK DAN FONOLOGI / 2 18 17 19 16 25 15 21 23 22 20 13 14 6 4 12 11 24 10 8 9 7 5 5 3 2 1 Rajah 2.

sehingga memungkinkan CO2 (gas karbon dioksida) mengalir ke luar. Udara yang mengandungi O2 (oksigen) akan mengalir ke paru-paru jika tekanan udara luar lebih besar daripada tekanan udara dalam paru-paru. begitu pula sebaliknya. Pangkal Tenggorok (Larynx) Pangkal tenggorok atau laring (larynx) adalah rongga pada hujung pipa pernafasan. Dalam pembentukan bunyi bahasa. sekarang kita meneliti dengan terperinci fungsifungsi alat artikulasi tersebut: Paru-paru Fungsi utama paru-paru adalah untuk pernafasan. Pada waktu kita menelan makanan dan minuman. Bernafas pada dasarnya ialah mengalirkan udara ke dalam paru-paru. Rongga ini terdiri daripada empat komponen. Dua tulang rawan aritenoid 31 . iaitu (i) tulang rawan krikoid.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Tahukah Anda Fungsi Alat Artikulasi? Setelah kita mengenali pelbagai jenis alat artikulasi yang berperanan dalam penghasilan bunyi-bunyi bahasa. Pike. Epiglotis (katup pangkal tenggorok) terletak pada pintu masuk pangkal tenggorok berfungsi untuk melindungi masuknya makanan atau minuman ke batang tenggorok. 1963:22). Malmberg. Malmberg. Tulang rawan krikoid berbentuk seperti lingkaran sebagai tumpuannya terletak di belakang. Berkurangnya tekanan udara dalam paru-paru kerana adanya pembesaran ruangan. Udara akan mengalir keluar dari paru-paru hanya apabila tekanan udara yang ada di dalam paru-paru lebih besar daripada tekanan udara yang ada di luar. epiglotis ini tidak mempunyai peranan apa-apa. Selama manusia masih hidup. proses mengembang (pembesaran ruangan paru-paru) dan mengempis (pengecilan ruangan paru-paru)nya paru-paru yang dikerjakan oleh otot-otot paru-paru. (ii) dua tulang rawan aritenoid. (iii) sepasang pita suara dan (iv) tulang rawan tiroid (B. Proses ini disebut menarik nafas dan mengeluarkan udara yang telah kotor. 1963:21-22). epiglotis menutup batang tenggorok sehingga makanan atau minuman tidak masuk ke saluran itu. Proses ini disebut menghembuskan nafas.L. Arus udara yang dari paru-paru inilah yang menjadi sumber syarat mutlak terjadinya bunyi (K. otot perut dan rongga dada berjalan terus secara teratur. B. 1947:4.

1963:25) Dengan peristiwa membuka dan menutupnya pita suara. Celah itu disebut glotis. Malmberg. Glotis dalam keadaan terbuka lebar terjadi apabila kita bernafas secara normal. Glotis dalam keadaan terbuka dalam menghasilkan bunyi tak bersuara. terbuka. Sistem otot aritenoid dapat bergerak mengatur gerakan pada sepasang pita suara. Sepasang pita suara dapat membuka lebar. sedang dalam keadaan tertutup. Fungsi utama pita suara ini adalah sebagai pintu klep yang mengatur pengawasan arus udara antara paru-paru dengan mulut atau hidung. maka glotis biasa dibezakan atas empat posisi. menutup dan menutup rapat. sedangkan bahagian belakang pada tulang rawan aritenoid. Pita suara bahagian muka terkait pada tulang rawan tiroid. sehingga memungkinkan arus udara yang mengalir menggetarkan pita suara pada waktu menghasilkan bunyi 32 . iaitu dalam keadaan: terbuka lebar. Tiroid (lekum) Aritenoid Krikoid Keterangan: Garis putus dengan titik – menarik nafas Garis agak tebal – bernafas biasa (normal) Garis tipis di tengah – fonasi Garis putus melengkung di bawah – pergerakan arah aritenoid Rajah 2. membuka.4: Proses Menutup dan Membukanya Glotis (Sumber: B. tertutup dan tertutup rapat. Sehubungan dengan terjadinya bunyi dan pernafasan.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 bentuknya kecil seperti piramid terletak di atas rawan krikoid. maka terbentuklah suatu celah atau ruang di antara sepasang pita suara. Tulang rawan tiroid atau halkum yang dapat dilihat berbentuk menonjol pada kaum laki-laki sebenarnya tidak begitu mempunyai peranan yang bererti dalam pembentukan bunyi bahasa.

5 yang berikut dapat memperjelas huraian ini. Malmberg. 1 1 2 tulang rawan aritenoid 2 tulang rawan aritenoid Pita suara terbuka lebar dalam bernafas normal Pita suara terbuka dalam menghasilkan bunyi tak bersuara 1 1 2 tulang rawan aritenoid 2 tulang rawan aritenoid Pita suara tertutup dalam menghasilkan bunyi bersuara Keterangan: Pita suara tertutup rapat dalam menghasilkan bunyi hamzah 1 . 1973:7-22). 1973:6) 33 . Proses menggetarnya pita suara itu sendiri disebut fonasi (phonation) (B.pita suara (celah. Yang terakhir. P. keadaannya tertutup rapat.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 bersuara. iaitu dengan menghasilkan bunyi hamzah. Ladefoged. lubang pita suara) 2 . 1963:23-25. Rajah 2. ruang. Ladefoged.glotis (garis tempat pertemuan pita suara) Rajah 2.5 : Keadaan Pita Suara Ketika Menghasilkan Bunyi (Sumber: P.

Trager. langit-langit lembut beserta anak tekaknya terangkat ke atas menutup rongga hidung. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh faring disebut bunyi faringal (Bloch & George. Gabungan keduaduanya menjadi dorso-velar. iaitu bahagian lembut selepas langit-langit keras. 34 . 1942:16). Palatum) Langit-langit keras merupakan bahagian bertulang selepas gusi yang pada bahagian depan langit-langit itu melengkung cekung ke atas dan bahagian belakang berakhir dengan bahagian yang terasa lembut apabila diraba. Dalam keadaan bernafas normal. peranannya terutama hanyalah sebagai tabung udara yang akan ikut bergetar apabila pita suara bergetar. Hannahs. sedangkan artikulator aktifnya adalah hujung lidah atau tengah lidah. Dalam pembentukan bunyi bahasa. Bunyi yang dibentuk oleh pangkal lidah (dorsum) disebut dorsal (Bloch & George L. Untuk bunyi yang dihasilkan dengan halangan anak tekak (uvula) disebut bunyi anak tekak atau uvular. sedangkan artikulator (aktif)nya ialah pangkal lidah. Fungsi utamanya adalah sebagai saluran makanan dan minuman. beserta bahagian hujungnya yang disebut anak tekak (uvula) dapat turun naik sedemikian rupa. Bunyi yang dihasilkan oleh hujung lidah (apex) disebut apikal dan bunyi yang dihasilkan dengan halangan tengah lidah (medium) disebut medial. Gabungan yang pertama menjadi apikopalatal sedangkan gabungan yang kedua menjadi medio-palatal. langit-langit keras ini sebagai artikulator pasif. Velum) Langit-langit lembut (velum). Trager. L. Langit-langit Lembut (Soft Palate. langit-langit lunak beserta hujung anak tekak menurun. Bunyi sebegini terdapat dalam bahasa Arab dan Hebrew (M. ia sebagai artikulator pasif.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Rongga Kerongkongan (Pharynx) Rongga kerongkongan atau faring (pharynx) ialah rongga yang terletak di antara pangkal tenggorok dengan rongga mulut dan rongga hidung. Dalam pembentukan bunyi bahasa.J. 1942:15). Dalam pembentukan bunyi. sehingga udara dapat keluar masuk melalui rongga hidung. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh langit-langit lembut ini disebut bunyi velar. Davenport & S. iaitu bunyi non-nasal atau pada waktu kita menguap. 1998:13). 1942:16). Langit-langit Keras (Hard Palate. Demikian pula pada waktu terbentuknya bunyi nasal. Bunyi yang dihasilkan oleh langit-langit keras (palatum) disebut palatal (Bloch & George L. Dalam kebanyakan pembentukan bunyi bahasa. Trager.

dapat juga gusi bekerjasama dengan daun lidah sebagai artikulator aktifnya. Fungsi utama gigi untuk mengunyah. [f] dan [v]. ceruk gigi. hasilnya ialah bunyi labio-dental. Bunyi yang dihasilkan oleh daun lidah (lamina) disebut bunyi laminal. [b]. Dalam pembentukan bunyi bahasa. Fungsi utama kedua-dua bibir adalah sebagai pintu penjaga rongga mulut. Labia) Bibir terbahagi menjadi dua. Bunyi yang dihasilkan oleh halangan hujung lidah pada gusi disebut bunyi apiko-alveolar. Dalam pembentukan bunyi bahasa. Bunyi yang dihasilkan oleh gusi (alveola. lekuk gigi) adalah bahagian gusi tempat letak akar gigi depan atas bahagian belakang. iaitu gigi bawah dan atas. lengkung kaki gigi. 35 . [w]. Bunyi yang dihasilkan oleh bibir (labia) disebut bunyi labial. gusi ini sebagai artikulator pasif sedang artikulator aktifnya adalah hujung lidah. Gigi (Teeth Denta) Gigi terbahagi menjadi dua. hanya bersifat membantu sahaja. Contoh-contoh bunyi yang dihasilkan oleh bibir ialah bunyi fonem [p]. Selain itu. [m] dan bunyi labio dental. Yang berfungsi penuh sebagai artikulator atau dasar artikulasi adalah gigi atas bekerjasama dengan bibir bawah atau hujung lidah. bibir adalah sebagai artikulator pasif bekerjasama dengan bibir bawah sebagai artikulator aktifnya. Bunyi yang dihasilkan oleh halangan gigi atas dengan bibir bawah disebut bunyi labio-dental dan yang dihasilkan oleh halangan gigi atas dengan hujung lidah disebut bunyi apiko-dental. alveolum) disebut bunyi alveolar atau bunyi gusi. Dapat juga bibir bawah sebagai artikulator aktif itu bekerjasama dengan gigi atas. Contoh-contoh bunyi yang dihasilkan oleh gigi ialah [] seperti dalam perkataan hadith [hadi]. terletak tepat di atas serta di belakang gigi yang melengkung ke dalam menghadap lidah. Walaupun gigi bawah dapat digerakkan ke bawah dan ke atas namun dalam pembentukan bunyi bahasa tidak banyak berperanan.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Gusi Dalam (Alveola. Gabungan keduaduanya menjadi bunyi lamino-alveolar. Bibir (Lip. Alveolum) Gusi dalam (gusi belakang. Bunyi yang dihasilkan oleh gigi (denta) disebut bunyi dental. iaitu bibir bawah dan atas.

hujung lidah boleh bekerjasama dengan gigi atas untuk menghasilkan bunyi [] seperti dalam perkataan mithal [mial]. Selain itu. Tengah lidah bekerjasama dengan langit-langit keras menghasilkan bunyi seperti [. 2. 36 . juga dengan gusi untuk menghasilkan bunyi [t.9 Namakan alat-alat artikulasi dalam rajah di bawah. Akar lidah bekerjasama dengan rongga kerongkongan menghasilkan bunyi dorso-velar. iaitu akar lidah (root). pangkal lidah (dorsum). Dalam pembentukan bunyi bahasa. seperti dalam perkataan [tadi] dan [sapu]. y]. Lidah dapat dibahagi kepada lima bahagian.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Lidah (Tongue) Fungsi utama lidah adalah sebagai alat perasa dan untuk memindahkan makanan yang akan atau sudah dikunyah. Hujung lidah bekerjasama dengan langit-langit keras menghasilkan bunyi seperti [l]. tengah lidah (medium). s]. lidah sebagai artikulator aktif mempunyai peranan yang amat penting. daun lidah (lamina) dan hujung lidah (apex). ʒ .

FONETIK DAN FONOLOGI / 2 xi i vii viii ii iii iv vi v x xii ix Apakah Bunyi Bersuara dan Bunyi Tidak Bersuara? Bunyi bersuara dan bunyi tidak bersuara ini mempunyai kaitan dengan keadaan pita suara seperti yang digambarkan dalam rajah 2.6 yang berikut: 37 .

Contohnya. (d) proses getaran (Sumber: J. (b) terbuka untuk bunyi bersuara. Laver. maka berlakulah getaran pada pita suara dan bunyi yang dihasilkan ialah bunyi bersuara. [d]. bunyi [b].6: Keadaan pita suara (glotis) ketika: (a) tertutup. 1993:188) Sekiranya pita suara (glotis) itu tertutup rapat sewaktu udara keluar melaluinya. 38 .FONETIK DAN FONOLOGI / 2 (a) (b) (d) (c) Rajah 2. [g] dan bunyi-bunyi vokal. (c) terbuka untuk bunyi bisikan.

[k]. maka getaran pada pita suara tidak berlaku dan bunyi yang dihasilkan ialah bunyi tidak bersuara. [s] dan seumpamanya. [f]. 39 . Contohnya. bunyi [p].10 Dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai. jika pita suara (glotis) itu direnggangkan (terbuka) sewaktu udara keluar melaluinya. Ladefoged.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Rajah 2. 2. 2006: 183) Sebaliknya. [t]. huraikan perbezaan bunyi bersuara dan bunyi tidak bersuara.7 : Tiga bentuk gelombang bunyi yang mungkin berupa getaran pada pita suara (Sumber: P.

4 Bagi menjawab soalan ini. Definisi yang diberikan oleh Harimurti Kridalaksana iv. Memberikan penjelasan tentang jenis-jenis aspek fonetik bahasa Melayu ii. dll iii. Definisi fonetik ii. 40 . dll. sila buat rumusan anda sendiri terhadap ilmu fonetik. 2. anda perlu: i.2 Bagi menjawab soalan ini. sila buat rumusan anda sendiri terhadap ilmu fonologi. Barnhart dalam The World Book of Dictionary iii.3 Bagi menjawab soalan ini. Berdasarkan definisi oleh pelbagai tokoh tersebut. 2. Bright (1992) vi. Fonetik mengkaji bunyi-bunyi bahasa seperti bunyi vokal. Fonetik (1986) v. anda harus boleh: i. Memberikan beberapa definisi yang diberikan oleh tokoh-tokoh yang berlainan tentang ilmu fonologi ii. 2. Anda juga harus membincangkan bagaimana fonem tersebut berperanan membentuk suku kata dalam bahasa Melayu.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 PANDUAN MENJAWAB SOALAN LATIHAN UNIT 2 2. anda perlu: i. Sila beri keterangan tentang fonetik akustik iv.1 Bagi soalan ini. Definisi yang diberikan oleh Marsono dalam bukunya. Definisi yang diberikan oleh W. konsonan. Barnhart & R. Berikan pendapat C. Berdasarkan definisi oleh pelbagai tokoh tersebut.K. Definisi yang diberikan oleh Abdullah Hassan (1993) vii. Memberikan beberapa definisi yang diberikan oleh tokoh-tokoh yang berlainan tentang ilmu fonetik ii. Definisi yang diberikan oleh Menurut Kamus Dewan. Fonologi mengkaji sistem bunyi bahasa. Sila beri keterangan tentang fonetik auditori. iaitu menentukan fonem-fonem yang distingtif iv. jawapan anda harus mencakupi aspek-aspek berikut: i. 2. Menjelaskan perbezaan antara fonetik dan fonologi ii.L.5 Untuk menjawab soalan ini. Sila beri keterangan tentang fonetik artikulasi iii. jawapan anda harus boleh: i.

Sila berikan nama setiap alat artikulasi tersebut.10 Untuk jawapan soalan ini. Berikan juga ciri-ciri bunyi bahasa dan bukan bunyi bahasa. proses penghasilan bunyi (fonasi). anda perlu: i. diftong. Memerhatikan semua alat artikulasi yang terlibat dalam penyebutan bunyi bahasa ii. 2.6 Soalan ini memerlukan anda: i. 2.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 2. Melukis gambar rajah alat artikulasi yang terlibat dalam proses penghasilan bunyi ii.9 Untuk jawapan soalan ini. anda perlu: i. Menerangkan proses oral. Menerangkan bunyi-bunyi yang dikatakan bunyi bahasa dan bunyi yang bukan bunyi bahasa ii. proses sebutan (artikulasi). Perlu membezakan antara bunyi bersuara dan bukan bunyi bersuara ii. anda perlu: i. anda perlu: i. 2. bunyi batuk. 41 .8 Untuk menjawab soalan ini. proses pengaliran udara (menghembus dan menghisap) dan paru-paru. dll. 2. Sila berikan lima (5) contoh bagi bunyi bersuara dan bukan bunyi bersuara yang meliputi bunyi vokal dan konsonan. berdehem. vokal rangkap dan bunyi suku kata ii. konsonan. Memberikan contoh-contoh bunyi bahasa seperti bunyi vokal. Contoh bukan bunyi bahasa termasuklah bunyi kentut.7 Untuk menjawab soalan ini. lipat jari.

Davenport. Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn. D. A Dictionary of Linguistics and Phonetics.J. An introduction to phonetics and phonology (second edition). & Yallop.T.A. Rinehart & Winston. Kuala Lumpur: City Reprographic Services. R. Oxford: Basil Blackwell Ltd. Speech sounds. C. Gleason. Abdul Hamid Mahmood dan Nurfarah Lo Abdullah (2007). Bhd. M. W. Toronto: World Book Inc.K. Ejaan bahasa Melayu terkini. Abdul Hamid Mahmood (2002). London: Routledge. 42 . Ashby. New York: Oxford University Press. Linguistik am untuk guru Bahasa Malaysia. (1986). H. P. (1995). Guru dan bahasa Melayu. Permulaan ilmu linguistik.L. C. USA: Blackewell. J. Bhd. Kulim: Penerbit Sarlis.) (1981). (Ed) (1992). An introduction to descriptive linguistics. & Barnhart. Alias Mohammad Yatim (1992). Clark. International encyclopedia of linguistics. Gramedia Jakarta. The world book of encyclopedia volume two. Kamus linguistik. Masa Enterprise. Kuala Lumpur: Aslita Sdn. Linguistik fonetik dan fonologi bahasa Melayu. Crystal. Arbak Othman (1983). Jakarta: Penerbit P. (1955). Harimurti Kridalaksana (1983). Abdullah Hassan (1993). Bright. Introducing phonetics & phonology. Fonetik dan fonologi suatu tinjauan. (Ed. & Hannahs. New York: Holt.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Rujukan Abdul Hamid Mahmood (1995). Barnhart. Kuala Lumpur: Sarjana Enterprise. (1998). Auckland: Arnold. S. (1995).

35(2). London: Heffer.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Hymes. Linguistics and Language Planning. (1993). Principles of phonetics. Linguistik deskriptif. A course in phonetics (fifth edition). Bahasa Malaysia – Bahasa Inggeris. (2005). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Kuala Lumpur: PTS Professional. (2006). nahu bahasa Melayu. Noam Chomsky. P. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1958). P. Fonetik dan fonologi siri pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Ladefoged. New York: Denver. (1993). An outline of English phonetics. (1966). New York: Harcourt. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Malmberg. (1973). 43 . (1981). Istilah linguistik Bahasa Inggeris – Bahasa Malaysia. MA: Thomson Wadsworth. Vowels and consonants (second edition). Lyons. Fonetik. B. Marsono (1986). Laver. Brace and Jovanovich. Dewan Bahasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Chicago: University of Chicago Press. J. Ladefoged. D. Ladefoged. New York: Penguin Modern Master University Press. Sociolinguistics. Preliminaries to linguistic phonetics. Lutfi Abas (1985). P. Indirawati Zahid & Mardian Shah Omar (2006). Ed). Australia: Blackwell Publishing. 1991. A course in phonetics (3rd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Jones. Kamus Dewan Edisi Keempat (2005). Phonetics. Neurolinguistik dan Afasiologi: Satu kewujudan kerjasama yang saling menguntungkan. Mangantar Simanjuntak (1991). P. Boston. D. (1963). Dalam Brigth (Ed. Ladefoged. J.). New York: Cambridge University Press.

Asas fonetik. Nor Hashimah Jalaluddin (1998). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Phonetics: A critical analysis of phonetic theory and a technique for the practical description of sounds University of Michigan Press.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Martin. Verhaar. Parker. United Kingdom: Oxford University Press. Phonetics the science of speech. Kuala Lumpur: Fakulti Bahasa dan Linguistik. London: Arnold. Universiti Malaya. J. Rahmat Sato. Sudaryanto (1983). (1947). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1974). (1999). (1983). H.L. London: Penguin Books. 44 .W. & Rahilly. (2001). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Roach. Budaya dan bahasa Melayu masalah dan harapan. F. J. P. Mohd. Pengenalan fonetik dan fonologi. (1998). K. Phonetics. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. Taib Osman (2004). Linguistik untuk bukan ahli linguistik. Linguistik.M. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.B. The Penguin Dictionary (2004). J. Pengantar linguistik. Pike.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful