FONETIK DAN FONOLOGI / 2

Unit

2
FONETIK DAN FONOLOGI
HASIL PEMBELAJARAN Setelah selesai mempelajari unit ini, anda seharusnya dapat: i. membezakan kajian fonetik dan fonologi bahasa Melayu, ii. menjelaskan aspek kajian fonetik artikulasi, akustik dan fonetik auditori, iii. menganalisis bunyi bahasa, bukan bunyi bahasa, bunyi bersuara dan bukan bunyi bersuara, iv. mengetahui alat-alat artikulasi dan fungsinya dalam penghasilan bunyi bahasa Melayu.

Pengenalan
Unit ini membincangkan hal tentang konsep Fonetik dan Fonologi bahasa Melayu serta aspek kajiannya. Unit ini juga menjelaskan hal tentang bunyi bahasa, bukan bunyi bahasa, bunyi bersuara dan bukan bunyi bersuara serta menerangkan alatalat artikulasi dan fungsinya dalam penghasilan bunyi bahasa bahasa Melayu.

Apakah yang Dimaksudkan dengan Bunyi?
Bunyi ialah kesan yang didengar oleh telinga yang berlaku apabila udara daripada paru-paru keluar melalui pita suara ke rongga tekak, kemudian terus keluar ke rongga mulut atau rongga hidung. Semasa udara keluar melalui rongga tekak dan

22

FONETIK DAN FONOLOGI / 2

rongga mulut atau rongga hidung, udara mungkin mengalami gangguan atau sekatan atau mungkin tidak. Udara yang keluar dalam bentuk gelombang itu mengenai bahagian gegendang telinga dan terhasillah bunyi.

Tahukah Anda Pengertian Fonetik?
Bunyi bahasa dikaji dalam bidang fonetik. Berikut diberikan beberapa definisi atau pengertian serta pendapat tentang fonetik: (i) Dalam The World Book of Dictionary (C.L. Barnhart & R.K. Barnhart, 1981:1566), fonetik dikatakan “the body of speech sounds of any one language, and their relation to one another”. Kamus Linguistik (Harimurti Kridalaksana, 1984:51) memberikan definisi fonetik sebagai “ilmu yang menyelidiki penghasilan, penyampaian dan penerimaan bunyi bahasa”. Marsono dalam bukunya, Fonetik (1986:1) mendefinisikan fonetik sebagai “ilmu yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa tanpa melihat fungsi bunyi itu sebagai pembeda makna dalam sesuatu bahasa”. W. Bright (1992:194) dalam International Encyclopedia of Linguistics menghuraikan fonetik sebagai “the study of the physical characteristics of human speech sounds”. Abdullah Hassan (1993:40) memberikan definisi fonetik sebagai “fonetik mengkaji bunyi bahasa dari segi penyebutan, pendengaran atau sifatnya ... Fonetik amnya ialah pengkajian terhadap unsur-unsur dalam bentuk bunyi”. The Penguin Dictionary (2004:1046) menjelaskan fonetik sebagai “the study and classification of speech sounds”. Menurut Kamus Dewan (2005:354), “fonetik ialah ilmu bahasa (linguistik) yang berkaitan dengan penyebutan kata dan lambang yang menunjukkan sebutannya”.

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi) (vii)

23

suatu bidang yang mengkaji sesuatu bahasa. Tahukah Anda Pengertian Fonologi? Bunyi-bunyi bahasa yang mempunyai sistem atau peraturan pula dikaji dalam bidang fonologi.. Yallop (1995:5) “phonology is concerned with the organization of speech within specific languages”. 1981:1567).. Clark dan C. Barnhart & R. Fonologi dalam The Penguin Dictionary (2004:1045) ditakrifkan sebagai “the study of the sound systems of a language”. Abdullah Hassan dalam bukunya. P. Dalam World Book of Dictionary (C. menjelaskan fonologi sebagai “the study of the distinctive sound units of a language. iaitu rumus-rumus yang menentukan sebutan”. the patterns they form. Barnhart. Kamus Linguistik (Harimurti Kridalaksana. Parker (1974:112) memberikan pengertian fonologi sebagai “. Antara definisi atau pengertian serta pandangan tentang fonologi adalah seperti yang berikut: (i) F. fonologi didefinisikan sebagai “the systems of sounds used in a language”. Roach dalam bukunya Phonetics. 2.K. and the rules which regulate their use” (2001:111). (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 24 .1 Berikan definisi fonetik menurut tokoh yang anda tahu.2 Rumuskan konsep fonetik berdasarkan definisi yang telah diberikan oleh tokohtokoh di atas.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 2. Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia (1993:40) menyatakan bahawa “fonologi mengkaji bunyibunyi yang berfungsi dalam sesuatu bahasa itu”. Menurut J.L. 1984:61) memberikan definisi fonologi sebagai bidang dalam linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa mengikut fungsinya.

bibir dan sebagainya (lihat rajah 2.4 Bezakan konsep antara fonetik dengan fonologi. 2. iaitu: (i) fonetik artikulasi (ii) fonetik akustik (iii) fonetik auditori Fonetik artikulasi mengkaji bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dikeluarkan oleh alat-alat artikulasi. Tahukah Anda Konsep Fonetik dan Fonologi dalam Bahasa Melayu? Berdasarkan pelbagai definisi dan pengertian daripada beberapa buah kamus dan ensiklopedia serta berdasarkan pandangan dan pendapat yang diberikan oleh beberapa orang sarjana bahasa tentang fonetik dan fonologi. Fonetik auditori pula merupakan kajian yang berkaitan dengan pendengaran terhadap bunyi-bunyi yang dihasilkan supaya bunyi-bunyi itu dapat diperturunkan ke dalam lambang-lambang yang tepat.1 – bentuk gelombang akustik).3 Jelaskan konsep fonologi berdasarkan pandangan tokoh yang anda tahu. iaitu bagaimana gelombang udara dari paru-paru mengalami perubahan yang disebabkan oleh gangguan yang dibuat oleh alat artikulasi seperti pita suara.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 2. daerah pengeluarannya dan alat-alat pengucapan yang terlibat dalam menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. dapat kita rumuskan bahawa fonetik mengkaji bunyi-bunyi bahasa yang dituturkan oleh manusia. Fonetik akustik pula mengkaji sifat bunyi itu sendiri. 25 . lidah. iaitu mengkaji bunyi-bunyi bahasa dari segi cara pengeluarannya. Dalam bidang fonetik. terdapat tiga aspek kajian yang dilakukan.

FONETIK DAN FONOLOGI / 2 s i Rajah 2. 26 . apakah yang dimaksudkan dengan Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu? Fonetik dan fonologi bahasa Melayu ialah bidang pengajian yang melibatkan pengkajian terhadap bunyi-bunyi bahasa dan fungsi-fungsi bunyi bahasa dalam bahasa Melayu. bagaimanakah cara menghasilkan bunyi vokal hadapan. geseran. Dalam bidang ini. 2002:198). vokal belakang. 2001:40) Fonologi pula dapat disimpulkan sebagai kajian terhadap fungsi-fungsi bunyi bahasa. Oleh itu. Maksudnya bidang fonologi menentukan sistem bunyi satu-satu bahasa dengan berdasarkan jenis-jenis bunyi sama ada bunyi itu distingtif (membezakan makna) atau tidak distingtif (tidak membezakan makna). letusan. juga turut dikaji pelbagai jenis bunyi konsonan dalam bahasa Melayu seperti konsonan letupan. dan vokal tengah dalam bahasa Melayu. Matlamat akhir bidang fonologi ialah menentukan sistem bunyi atau menentukan huruf-huruf atau fonemfonem tertentu yang seterusnya mewujudkan sistem ejaan bagi sesuatu bahasa. Apakah alat-alat artikulasi yang terlibat dan daerah mana pada alat artikulasi yang berperanan dalam menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dalam bahasa Melayu. Roach. sengau. ai dan oi dalam bahasa Melayu (Abdul Hamid Mahmood. Misalnya. Bidang ini turut mengkaji jenis-jenis diftong seperti diftong au. Kajian fonetik dan fonologi bahasa Melayu meliputi bidang bagaimana bunyi-bunyi bahasa Melayu itu dihasilkan atau dituturkan. separuh vokal dan seumpamanya.1: Bentuk gelombang akustik bagi perkataan bahasa Inggeris “see” /si:/ (Sumber: P. misalnya bagaimanakah bunyi-bunyi vokal dan konsonan serta diftong dalam bahasa Melayu itu dihasilkan.

bunyi berdengkur dan seumpamanya. antaranya ialah batang tenggorok. misalnya bunyi batuk. maka lahirlah bunyi-bunyi bersuara seperti bunyi vokal. Bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat yang bukan alat artikulasi seperti bunyi lipatan jari. pita suara boleh berada dalam keadaan terbuka atau tertutup. manusia menyedut udara setiap hari. Tahukah Anda Bunyi Bahasa dan Bukan Bunyi Bahasa? Dalam kehidupan. Jika udara mengalami gangguan atau himpitan.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 2. Udara merupakan sumber tenaga utama dalam penghasilan bunyi bahasa. Bunyi yang bukan bunyi bahasa pula merupakan bunyi yang mungkin dihasilkan oleh alat artikulasi. bunyi dehem. kerongkong. Jika pita suara itu terbuka. fonetik artikulasi. Jika pita suara itu tertutup. Bunyi bahasa tidak akan terjadi sekiranya tiada halangan atau gangguan pada alat artikulasi seperti dalam bernafas. bunyi siulan. tepuk tangan dan seumpamanya juga bukan bunyi bahasa. 27 .5 Bincangkan aspek-aspek kajian bidang fonetik. Rajah 2. Udara yang dihembuskan (atau dihirup untuk sebahagian kecil bunyi bahasa) itu. rongga hidung atau rongga hidung bersama-sama dengan alat yang lain. udara dapat keluar bagi menghasilkan bunyi-bunyi tidak bersuara. maka bunyi-bunyi yang dihasilkan merupakan bunyi-bunyi konsonan. udara yang keluar dengan kuat akan menggegarkan pita suara. kemudian mendapat halangan atau gangguan di berbagai-bagai tempat alat artikulasi dengan berbagai-bagai cara sehingga terjadilah bunyi-bunyi bahasa. tetapi tidak digunakan dalam pertuturan. Udara disedut ke dalam paru-paru dan dihembuskan keluar bersama-sama waktu kita sedang bernafas. Tempat atau alat artikulasi yang dilalui.2 yang berikut menunjukkan proses penghasilan bunyi. Pada waktu udara mengalir keluar. fonetik akustik dan fonetik auditori. pangkal tenggorok. bunyi sendawa. Bunyi bahasa ialah bunyi yang dihasilkan oleh alat artikulasi manusia yang digunakan dalam pertuturan. rongga mulut.

1992:195) 2.William. terangkan proses-proses yang terlibat dalam penghasilan bunyi.8 Berikan lima contoh bunyi bahasa dan bukan bunyi bahasa.6 Dengan menyertakan gambar rajah.2: Proses Penghasilan Bunyi (Sumber: B. 2.7 Apakah yang dimaksudkan dengan bunyi bahasa dan bukan bunyi bahasa? 2. 28 .FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Proses oral Proses sebutan (artikulasi) Proses penghasilan bunyi (fonasi) Proses pengaliran udara (menghembus dan menghirup) paru-paru Rajah 2.

ceruk gigi. velum) Langit-langit keras (hard palate. Secara terperinci. nasal cavity) 29 . apex) Anak tekak (uvula) Langit-langit lembut (soft palate. labia) Mulut (mouth) Rongga mulut (oral cavity. dorsum) Tengah lidah (middle of the tongue. palatum) Gusi dalam. lidah belakang. pangkal lidah (hump. bahagianbahagian anggota tubuh yang ikut membentuk bunyi. mouth cavity) Rongga hidung (nose cavity. gusi belakang.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Apakah Alat Artikulasi? Seperti yang diterangkan bahawa bunyi bahasa terjadi jika udara mengalami halangan atau gangguan pada alat-alat artikulasi. lengkung kaki gigi (alveola. laminal) Hujung lidah (tip of the tongue. medium) Daun lidah (blade of the tongue. alveolum) Gigi atas (upper teeth. Alat artikulasi atau disebut juga artikulator yang berfungsi dalam penghasilan bunyi-bunyi bahasa terdiri daripada yang berikut: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) Paru-paru (lungs) Batang tenggorok (trachea) Pangkal tenggorok (larynx) Pita suara (vocal cords) Krikoid (cricoid) Tiroid (thyroid) atau halkum Aritenoid (arythenoids) Dinding rongga kerongkongan (wall of pharynx) Epiglotis (epiglottis) Akar lidah (root of tongue) Akar lidah. baik secara langsung ataupun tidak langsung ialah alat artikulasi. back of tongue. denia) Gigi bawah (lower teeth. labia) Bibir bawah (lower lip. denta) Bibir atas (upper lip.

FONETIK DAN FONOLOGI / 2 18 17 19 16 25 15 21 23 22 20 13 14 6 4 12 11 24 10 8 9 7 5 5 3 2 1 Rajah 2.3: Alat-alat Artikulasi 30 .

otot perut dan rongga dada berjalan terus secara teratur. iaitu (i) tulang rawan krikoid.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Tahukah Anda Fungsi Alat Artikulasi? Setelah kita mengenali pelbagai jenis alat artikulasi yang berperanan dalam penghasilan bunyi-bunyi bahasa. sehingga memungkinkan CO2 (gas karbon dioksida) mengalir ke luar. Selama manusia masih hidup. Proses ini disebut menarik nafas dan mengeluarkan udara yang telah kotor. Malmberg. Berkurangnya tekanan udara dalam paru-paru kerana adanya pembesaran ruangan. 1947:4. Udara yang mengandungi O2 (oksigen) akan mengalir ke paru-paru jika tekanan udara luar lebih besar daripada tekanan udara dalam paru-paru. B. Pada waktu kita menelan makanan dan minuman. epiglotis ini tidak mempunyai peranan apa-apa. Malmberg. Rongga ini terdiri daripada empat komponen. 1963:22). Dalam pembentukan bunyi bahasa. Pike.L. epiglotis menutup batang tenggorok sehingga makanan atau minuman tidak masuk ke saluran itu. proses mengembang (pembesaran ruangan paru-paru) dan mengempis (pengecilan ruangan paru-paru)nya paru-paru yang dikerjakan oleh otot-otot paru-paru. Bernafas pada dasarnya ialah mengalirkan udara ke dalam paru-paru. Pangkal Tenggorok (Larynx) Pangkal tenggorok atau laring (larynx) adalah rongga pada hujung pipa pernafasan. (ii) dua tulang rawan aritenoid. begitu pula sebaliknya. Udara akan mengalir keluar dari paru-paru hanya apabila tekanan udara yang ada di dalam paru-paru lebih besar daripada tekanan udara yang ada di luar. Proses ini disebut menghembuskan nafas. Epiglotis (katup pangkal tenggorok) terletak pada pintu masuk pangkal tenggorok berfungsi untuk melindungi masuknya makanan atau minuman ke batang tenggorok. Dua tulang rawan aritenoid 31 . 1963:21-22). (iii) sepasang pita suara dan (iv) tulang rawan tiroid (B. Arus udara yang dari paru-paru inilah yang menjadi sumber syarat mutlak terjadinya bunyi (K. sekarang kita meneliti dengan terperinci fungsifungsi alat artikulasi tersebut: Paru-paru Fungsi utama paru-paru adalah untuk pernafasan. Tulang rawan krikoid berbentuk seperti lingkaran sebagai tumpuannya terletak di belakang.

Celah itu disebut glotis. Glotis dalam keadaan terbuka dalam menghasilkan bunyi tak bersuara. Glotis dalam keadaan terbuka lebar terjadi apabila kita bernafas secara normal. Fungsi utama pita suara ini adalah sebagai pintu klep yang mengatur pengawasan arus udara antara paru-paru dengan mulut atau hidung. Sehubungan dengan terjadinya bunyi dan pernafasan. iaitu dalam keadaan: terbuka lebar. Malmberg. maka terbentuklah suatu celah atau ruang di antara sepasang pita suara. menutup dan menutup rapat. maka glotis biasa dibezakan atas empat posisi.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 bentuknya kecil seperti piramid terletak di atas rawan krikoid. Sistem otot aritenoid dapat bergerak mengatur gerakan pada sepasang pita suara.4: Proses Menutup dan Membukanya Glotis (Sumber: B. tertutup dan tertutup rapat. Tulang rawan tiroid atau halkum yang dapat dilihat berbentuk menonjol pada kaum laki-laki sebenarnya tidak begitu mempunyai peranan yang bererti dalam pembentukan bunyi bahasa. Pita suara bahagian muka terkait pada tulang rawan tiroid. Tiroid (lekum) Aritenoid Krikoid Keterangan: Garis putus dengan titik – menarik nafas Garis agak tebal – bernafas biasa (normal) Garis tipis di tengah – fonasi Garis putus melengkung di bawah – pergerakan arah aritenoid Rajah 2. sehingga memungkinkan arus udara yang mengalir menggetarkan pita suara pada waktu menghasilkan bunyi 32 . 1963:25) Dengan peristiwa membuka dan menutupnya pita suara. Sepasang pita suara dapat membuka lebar. sedangkan bahagian belakang pada tulang rawan aritenoid. sedang dalam keadaan tertutup. membuka. terbuka.

Malmberg. 1973:7-22).5 yang berikut dapat memperjelas huraian ini.glotis (garis tempat pertemuan pita suara) Rajah 2. iaitu dengan menghasilkan bunyi hamzah.pita suara (celah. lubang pita suara) 2 .5 : Keadaan Pita Suara Ketika Menghasilkan Bunyi (Sumber: P. Ladefoged. 1973:6) 33 . P. 1 1 2 tulang rawan aritenoid 2 tulang rawan aritenoid Pita suara terbuka lebar dalam bernafas normal Pita suara terbuka dalam menghasilkan bunyi tak bersuara 1 1 2 tulang rawan aritenoid 2 tulang rawan aritenoid Pita suara tertutup dalam menghasilkan bunyi bersuara Keterangan: Pita suara tertutup rapat dalam menghasilkan bunyi hamzah 1 . Ladefoged. Rajah 2. Proses menggetarnya pita suara itu sendiri disebut fonasi (phonation) (B. Yang terakhir.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 bersuara. keadaannya tertutup rapat. ruang. 1963:23-25.

Fungsi utamanya adalah sebagai saluran makanan dan minuman. Dalam pembentukan bunyi bahasa. Bunyi yang dihasilkan oleh langit-langit keras (palatum) disebut palatal (Bloch & George L. Hannahs. beserta bahagian hujungnya yang disebut anak tekak (uvula) dapat turun naik sedemikian rupa. 34 . Bunyi sebegini terdapat dalam bahasa Arab dan Hebrew (M. Dalam pembentukan bunyi. ia sebagai artikulator pasif. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh faring disebut bunyi faringal (Bloch & George. iaitu bunyi non-nasal atau pada waktu kita menguap. Trager. Dalam keadaan bernafas normal.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Rongga Kerongkongan (Pharynx) Rongga kerongkongan atau faring (pharynx) ialah rongga yang terletak di antara pangkal tenggorok dengan rongga mulut dan rongga hidung. 1942:16). Bunyi yang dibentuk oleh pangkal lidah (dorsum) disebut dorsal (Bloch & George L. langit-langit lunak beserta hujung anak tekak menurun. Demikian pula pada waktu terbentuknya bunyi nasal. Palatum) Langit-langit keras merupakan bahagian bertulang selepas gusi yang pada bahagian depan langit-langit itu melengkung cekung ke atas dan bahagian belakang berakhir dengan bahagian yang terasa lembut apabila diraba. Dalam pembentukan bunyi bahasa. 1998:13). sedangkan artikulator aktifnya adalah hujung lidah atau tengah lidah. sedangkan artikulator (aktif)nya ialah pangkal lidah. peranannya terutama hanyalah sebagai tabung udara yang akan ikut bergetar apabila pita suara bergetar.J. Gabungan yang pertama menjadi apikopalatal sedangkan gabungan yang kedua menjadi medio-palatal. Gabungan keduaduanya menjadi dorso-velar. Velum) Langit-langit lembut (velum). 1942:15). Dalam kebanyakan pembentukan bunyi bahasa. Langit-langit Keras (Hard Palate. Trager. langit-langit lembut beserta anak tekaknya terangkat ke atas menutup rongga hidung. 1942:16). Davenport & S. Untuk bunyi yang dihasilkan dengan halangan anak tekak (uvula) disebut bunyi anak tekak atau uvular. Langit-langit Lembut (Soft Palate. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh langit-langit lembut ini disebut bunyi velar. sehingga udara dapat keluar masuk melalui rongga hidung. L. iaitu bahagian lembut selepas langit-langit keras. langit-langit keras ini sebagai artikulator pasif. Trager. Bunyi yang dihasilkan oleh hujung lidah (apex) disebut apikal dan bunyi yang dihasilkan dengan halangan tengah lidah (medium) disebut medial.

35 . hasilnya ialah bunyi labio-dental. dapat juga gusi bekerjasama dengan daun lidah sebagai artikulator aktifnya. [m] dan bunyi labio dental. hanya bersifat membantu sahaja. ceruk gigi. lengkung kaki gigi. lekuk gigi) adalah bahagian gusi tempat letak akar gigi depan atas bahagian belakang. Fungsi utama kedua-dua bibir adalah sebagai pintu penjaga rongga mulut. Dalam pembentukan bunyi bahasa. Dapat juga bibir bawah sebagai artikulator aktif itu bekerjasama dengan gigi atas. Contoh-contoh bunyi yang dihasilkan oleh gigi ialah [] seperti dalam perkataan hadith [hadi]. Labia) Bibir terbahagi menjadi dua. Bunyi yang dihasilkan oleh daun lidah (lamina) disebut bunyi laminal. alveolum) disebut bunyi alveolar atau bunyi gusi. Bunyi yang dihasilkan oleh bibir (labia) disebut bunyi labial. Fungsi utama gigi untuk mengunyah. Yang berfungsi penuh sebagai artikulator atau dasar artikulasi adalah gigi atas bekerjasama dengan bibir bawah atau hujung lidah. Bunyi yang dihasilkan oleh gusi (alveola. Alveolum) Gusi dalam (gusi belakang. bibir adalah sebagai artikulator pasif bekerjasama dengan bibir bawah sebagai artikulator aktifnya. Bunyi yang dihasilkan oleh halangan hujung lidah pada gusi disebut bunyi apiko-alveolar. Dalam pembentukan bunyi bahasa. Walaupun gigi bawah dapat digerakkan ke bawah dan ke atas namun dalam pembentukan bunyi bahasa tidak banyak berperanan. iaitu gigi bawah dan atas. Gabungan keduaduanya menjadi bunyi lamino-alveolar. [w]. terletak tepat di atas serta di belakang gigi yang melengkung ke dalam menghadap lidah. Bibir (Lip. Contoh-contoh bunyi yang dihasilkan oleh bibir ialah bunyi fonem [p]. Bunyi yang dihasilkan oleh gigi (denta) disebut bunyi dental. [f] dan [v]. Gigi (Teeth Denta) Gigi terbahagi menjadi dua.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Gusi Dalam (Alveola. Bunyi yang dihasilkan oleh halangan gigi atas dengan bibir bawah disebut bunyi labio-dental dan yang dihasilkan oleh halangan gigi atas dengan hujung lidah disebut bunyi apiko-dental. [b]. gusi ini sebagai artikulator pasif sedang artikulator aktifnya adalah hujung lidah. Selain itu. iaitu bibir bawah dan atas.

seperti dalam perkataan [tadi] dan [sapu]. Tengah lidah bekerjasama dengan langit-langit keras menghasilkan bunyi seperti [. y]. Lidah dapat dibahagi kepada lima bahagian. Hujung lidah bekerjasama dengan langit-langit keras menghasilkan bunyi seperti [l]. hujung lidah boleh bekerjasama dengan gigi atas untuk menghasilkan bunyi [] seperti dalam perkataan mithal [mial]. 36 . s]. lidah sebagai artikulator aktif mempunyai peranan yang amat penting.9 Namakan alat-alat artikulasi dalam rajah di bawah. Selain itu. ʒ . daun lidah (lamina) dan hujung lidah (apex). 2. tengah lidah (medium). pangkal lidah (dorsum).FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Lidah (Tongue) Fungsi utama lidah adalah sebagai alat perasa dan untuk memindahkan makanan yang akan atau sudah dikunyah. iaitu akar lidah (root). Dalam pembentukan bunyi bahasa. Akar lidah bekerjasama dengan rongga kerongkongan menghasilkan bunyi dorso-velar. juga dengan gusi untuk menghasilkan bunyi [t.

FONETIK DAN FONOLOGI / 2 xi i vii viii ii iii iv vi v x xii ix Apakah Bunyi Bersuara dan Bunyi Tidak Bersuara? Bunyi bersuara dan bunyi tidak bersuara ini mempunyai kaitan dengan keadaan pita suara seperti yang digambarkan dalam rajah 2.6 yang berikut: 37 .

Contohnya. (c) terbuka untuk bunyi bisikan. 1993:188) Sekiranya pita suara (glotis) itu tertutup rapat sewaktu udara keluar melaluinya. maka berlakulah getaran pada pita suara dan bunyi yang dihasilkan ialah bunyi bersuara. [g] dan bunyi-bunyi vokal. bunyi [b]. (d) proses getaran (Sumber: J. [d]. (b) terbuka untuk bunyi bersuara.6: Keadaan pita suara (glotis) ketika: (a) tertutup.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 (a) (b) (d) (c) Rajah 2. 38 . Laver.

Ladefoged. maka getaran pada pita suara tidak berlaku dan bunyi yang dihasilkan ialah bunyi tidak bersuara. Contohnya. [k].10 Dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai. [s] dan seumpamanya. 2006: 183) Sebaliknya.7 : Tiga bentuk gelombang bunyi yang mungkin berupa getaran pada pita suara (Sumber: P. jika pita suara (glotis) itu direnggangkan (terbuka) sewaktu udara keluar melaluinya. 39 . [t]. bunyi [p]. huraikan perbezaan bunyi bersuara dan bunyi tidak bersuara. [f].FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Rajah 2. 2.

Berdasarkan definisi oleh pelbagai tokoh tersebut. Fonetik mengkaji bunyi-bunyi bahasa seperti bunyi vokal. Memberikan beberapa definisi yang diberikan oleh tokoh-tokoh yang berlainan tentang ilmu fonetik ii.5 Untuk menjawab soalan ini. jawapan anda harus mencakupi aspek-aspek berikut: i.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 PANDUAN MENJAWAB SOALAN LATIHAN UNIT 2 2. 2. 40 . jawapan anda harus boleh: i. Memberikan beberapa definisi yang diberikan oleh tokoh-tokoh yang berlainan tentang ilmu fonologi ii. Sila beri keterangan tentang fonetik artikulasi iii. Barnhart dalam The World Book of Dictionary iii. Definisi yang diberikan oleh W. Definisi fonetik ii. Definisi yang diberikan oleh Abdullah Hassan (1993) vii. Bright (1992) vi. anda perlu: i. sila buat rumusan anda sendiri terhadap ilmu fonetik. dll. Berdasarkan definisi oleh pelbagai tokoh tersebut. anda perlu: i. iaitu menentukan fonem-fonem yang distingtif iv.L. Memberikan penjelasan tentang jenis-jenis aspek fonetik bahasa Melayu ii. Anda juga harus membincangkan bagaimana fonem tersebut berperanan membentuk suku kata dalam bahasa Melayu. 2. Definisi yang diberikan oleh Harimurti Kridalaksana iv. dll iii. konsonan.4 Bagi menjawab soalan ini. Definisi yang diberikan oleh Menurut Kamus Dewan. Definisi yang diberikan oleh Marsono dalam bukunya. Fonetik (1986) v. 2. Barnhart & R.3 Bagi menjawab soalan ini. Fonologi mengkaji sistem bunyi bahasa. Sila beri keterangan tentang fonetik akustik iv.K. anda harus boleh: i.1 Bagi soalan ini. sila buat rumusan anda sendiri terhadap ilmu fonologi. 2. Berikan pendapat C.2 Bagi menjawab soalan ini. Sila beri keterangan tentang fonetik auditori. Menjelaskan perbezaan antara fonetik dan fonologi ii.

Contoh bukan bunyi bahasa termasuklah bunyi kentut. Memerhatikan semua alat artikulasi yang terlibat dalam penyebutan bunyi bahasa ii. proses pengaliran udara (menghembus dan menghisap) dan paru-paru. 2.8 Untuk menjawab soalan ini. anda perlu: i.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 2. 2. Menerangkan bunyi-bunyi yang dikatakan bunyi bahasa dan bunyi yang bukan bunyi bahasa ii.10 Untuk jawapan soalan ini. 41 . Menerangkan proses oral. Sila berikan nama setiap alat artikulasi tersebut. anda perlu: i. Berikan juga ciri-ciri bunyi bahasa dan bukan bunyi bahasa. proses penghasilan bunyi (fonasi). Melukis gambar rajah alat artikulasi yang terlibat dalam proses penghasilan bunyi ii. dll. 2. lipat jari. diftong. anda perlu: i. vokal rangkap dan bunyi suku kata ii.9 Untuk jawapan soalan ini. Memberikan contoh-contoh bunyi bahasa seperti bunyi vokal. berdehem. 2. proses sebutan (artikulasi). Perlu membezakan antara bunyi bersuara dan bukan bunyi bersuara ii.6 Soalan ini memerlukan anda: i. konsonan. bunyi batuk.7 Untuk menjawab soalan ini. Sila berikan lima (5) contoh bagi bunyi bersuara dan bukan bunyi bersuara yang meliputi bunyi vokal dan konsonan. anda perlu: i.

Auckland: Arnold. Kuala Lumpur: City Reprographic Services. Toronto: World Book Inc. Kuala Lumpur: Sarjana Enterprise. International encyclopedia of linguistics. C.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Rujukan Abdul Hamid Mahmood (1995). Rinehart & Winston. C. 42 . Crystal.) (1981). Ejaan bahasa Melayu terkini. (1998). (1995). Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn. Kuala Lumpur: Aslita Sdn. Davenport. Kamus linguistik. & Yallop. Barnhart. Arbak Othman (1983). Linguistik am untuk guru Bahasa Malaysia. Linguistik fonetik dan fonologi bahasa Melayu.A. (1986). Abdul Hamid Mahmood (2002). Harimurti Kridalaksana (1983). (Ed) (1992). Introducing phonetics & phonology. R.J. Alias Mohammad Yatim (1992). Bhd. Gleason. P. New York: Holt. (1995). Bright. D. Abdul Hamid Mahmood dan Nurfarah Lo Abdullah (2007). H. New York: Oxford University Press. W. USA: Blackewell.T. Clark. Abdullah Hassan (1993). (Ed. Oxford: Basil Blackwell Ltd. Kulim: Penerbit Sarlis. Ashby. Masa Enterprise. Speech sounds. London: Routledge. The world book of encyclopedia volume two. Permulaan ilmu linguistik. J. (1955). Fonetik dan fonologi suatu tinjauan. M. & Hannahs. Guru dan bahasa Melayu. & Barnhart. Gramedia Jakarta.L.K. S. An introduction to descriptive linguistics. An introduction to phonetics and phonology (second edition). Jakarta: Penerbit P. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. Bhd.

Laver. Vowels and consonants (second edition). New York: Harcourt. B. 35(2). Istilah linguistik Bahasa Inggeris – Bahasa Malaysia. Malmberg. (1966). Dalam Brigth (Ed. J. Dewan Bahasa. Neurolinguistik dan Afasiologi: Satu kewujudan kerjasama yang saling menguntungkan. Ladefoged. London: Heffer. (1973). (2005). Boston. (1993). New York: Penguin Modern Master University Press. New York: Denver. Lyons. Kuala Lumpur: PTS Professional. Principles of phonetics. D. An outline of English phonetics. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1963). A course in phonetics (3rd. Lutfi Abas (1985). Fonetik dan fonologi siri pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Hymes. Linguistics and Language Planning. Australia: Blackwell Publishing. Brace and Jovanovich. Bahasa Malaysia – Bahasa Inggeris. MA: Thomson Wadsworth. Ed). Kamus Dewan Edisi Keempat (2005). nahu bahasa Melayu. Phonetics. Ladefoged. Noam Chomsky. 1991. Ladefoged.). J. 43 . P. (2006). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. P. (1993). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. P. Ladefoged. Chicago: University of Chicago Press. (1981). P. Fonetik. Preliminaries to linguistic phonetics. Mangantar Simanjuntak (1991). (1958). Jones. New York: Cambridge University Press. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. D. Indirawati Zahid & Mardian Shah Omar (2006). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Marsono (1986). A course in phonetics (fifth edition). Sociolinguistics. Linguistik deskriptif.

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. F. & Rahilly. J. Rahmat Sato. Phonetics the science of speech. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. (1998). Taib Osman (2004). (1999).L. 44 . Phonetics: A critical analysis of phonetic theory and a technique for the practical description of sounds University of Michigan Press. Phonetics. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.B. K. J. (1947). (2001). P. (1983). Pengenalan fonetik dan fonologi. Nor Hashimah Jalaluddin (1998). Sudaryanto (1983). Mohd. Parker. Roach. Pike. Budaya dan bahasa Melayu masalah dan harapan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Universiti Malaya. Verhaar. Linguistik untuk bukan ahli linguistik. The Penguin Dictionary (2004). Pengantar linguistik. Linguistik. Asas fonetik. J.W. (1974).FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Martin. London: Arnold. H.M. United Kingdom: Oxford University Press. Kuala Lumpur: Fakulti Bahasa dan Linguistik. London: Penguin Books.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful