FONETIK DAN FONOLOGI / 2

Unit

2
FONETIK DAN FONOLOGI
HASIL PEMBELAJARAN Setelah selesai mempelajari unit ini, anda seharusnya dapat: i. membezakan kajian fonetik dan fonologi bahasa Melayu, ii. menjelaskan aspek kajian fonetik artikulasi, akustik dan fonetik auditori, iii. menganalisis bunyi bahasa, bukan bunyi bahasa, bunyi bersuara dan bukan bunyi bersuara, iv. mengetahui alat-alat artikulasi dan fungsinya dalam penghasilan bunyi bahasa Melayu.

Pengenalan
Unit ini membincangkan hal tentang konsep Fonetik dan Fonologi bahasa Melayu serta aspek kajiannya. Unit ini juga menjelaskan hal tentang bunyi bahasa, bukan bunyi bahasa, bunyi bersuara dan bukan bunyi bersuara serta menerangkan alatalat artikulasi dan fungsinya dalam penghasilan bunyi bahasa bahasa Melayu.

Apakah yang Dimaksudkan dengan Bunyi?
Bunyi ialah kesan yang didengar oleh telinga yang berlaku apabila udara daripada paru-paru keluar melalui pita suara ke rongga tekak, kemudian terus keluar ke rongga mulut atau rongga hidung. Semasa udara keluar melalui rongga tekak dan

22

FONETIK DAN FONOLOGI / 2

rongga mulut atau rongga hidung, udara mungkin mengalami gangguan atau sekatan atau mungkin tidak. Udara yang keluar dalam bentuk gelombang itu mengenai bahagian gegendang telinga dan terhasillah bunyi.

Tahukah Anda Pengertian Fonetik?
Bunyi bahasa dikaji dalam bidang fonetik. Berikut diberikan beberapa definisi atau pengertian serta pendapat tentang fonetik: (i) Dalam The World Book of Dictionary (C.L. Barnhart & R.K. Barnhart, 1981:1566), fonetik dikatakan “the body of speech sounds of any one language, and their relation to one another”. Kamus Linguistik (Harimurti Kridalaksana, 1984:51) memberikan definisi fonetik sebagai “ilmu yang menyelidiki penghasilan, penyampaian dan penerimaan bunyi bahasa”. Marsono dalam bukunya, Fonetik (1986:1) mendefinisikan fonetik sebagai “ilmu yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa tanpa melihat fungsi bunyi itu sebagai pembeda makna dalam sesuatu bahasa”. W. Bright (1992:194) dalam International Encyclopedia of Linguistics menghuraikan fonetik sebagai “the study of the physical characteristics of human speech sounds”. Abdullah Hassan (1993:40) memberikan definisi fonetik sebagai “fonetik mengkaji bunyi bahasa dari segi penyebutan, pendengaran atau sifatnya ... Fonetik amnya ialah pengkajian terhadap unsur-unsur dalam bentuk bunyi”. The Penguin Dictionary (2004:1046) menjelaskan fonetik sebagai “the study and classification of speech sounds”. Menurut Kamus Dewan (2005:354), “fonetik ialah ilmu bahasa (linguistik) yang berkaitan dengan penyebutan kata dan lambang yang menunjukkan sebutannya”.

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi) (vii)

23

Menurut J.. Barnhart & R. menjelaskan fonologi sebagai “the study of the distinctive sound units of a language.2 Rumuskan konsep fonetik berdasarkan definisi yang telah diberikan oleh tokohtokoh di atas. Antara definisi atau pengertian serta pandangan tentang fonologi adalah seperti yang berikut: (i) F. (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 24 . Roach dalam bukunya Phonetics. and the rules which regulate their use” (2001:111). P. fonologi didefinisikan sebagai “the systems of sounds used in a language”. Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia (1993:40) menyatakan bahawa “fonologi mengkaji bunyibunyi yang berfungsi dalam sesuatu bahasa itu”. Barnhart. iaitu rumus-rumus yang menentukan sebutan”.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 2. suatu bidang yang mengkaji sesuatu bahasa. Kamus Linguistik (Harimurti Kridalaksana. Abdullah Hassan dalam bukunya. Clark dan C. Parker (1974:112) memberikan pengertian fonologi sebagai “..L. 1984:61) memberikan definisi fonologi sebagai bidang dalam linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa mengikut fungsinya. the patterns they form. Tahukah Anda Pengertian Fonologi? Bunyi-bunyi bahasa yang mempunyai sistem atau peraturan pula dikaji dalam bidang fonologi. Fonologi dalam The Penguin Dictionary (2004:1045) ditakrifkan sebagai “the study of the sound systems of a language”.K. Yallop (1995:5) “phonology is concerned with the organization of speech within specific languages”.1 Berikan definisi fonetik menurut tokoh yang anda tahu. 1981:1567). Dalam World Book of Dictionary (C. 2.

FONETIK DAN FONOLOGI / 2 2. 25 . daerah pengeluarannya dan alat-alat pengucapan yang terlibat dalam menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. iaitu mengkaji bunyi-bunyi bahasa dari segi cara pengeluarannya. Tahukah Anda Konsep Fonetik dan Fonologi dalam Bahasa Melayu? Berdasarkan pelbagai definisi dan pengertian daripada beberapa buah kamus dan ensiklopedia serta berdasarkan pandangan dan pendapat yang diberikan oleh beberapa orang sarjana bahasa tentang fonetik dan fonologi. lidah. 2. Fonetik akustik pula mengkaji sifat bunyi itu sendiri. iaitu bagaimana gelombang udara dari paru-paru mengalami perubahan yang disebabkan oleh gangguan yang dibuat oleh alat artikulasi seperti pita suara.1 – bentuk gelombang akustik). dapat kita rumuskan bahawa fonetik mengkaji bunyi-bunyi bahasa yang dituturkan oleh manusia. bibir dan sebagainya (lihat rajah 2.3 Jelaskan konsep fonologi berdasarkan pandangan tokoh yang anda tahu. Dalam bidang fonetik. terdapat tiga aspek kajian yang dilakukan.4 Bezakan konsep antara fonetik dengan fonologi. Fonetik auditori pula merupakan kajian yang berkaitan dengan pendengaran terhadap bunyi-bunyi yang dihasilkan supaya bunyi-bunyi itu dapat diperturunkan ke dalam lambang-lambang yang tepat. iaitu: (i) fonetik artikulasi (ii) fonetik akustik (iii) fonetik auditori Fonetik artikulasi mengkaji bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dikeluarkan oleh alat-alat artikulasi.

letusan. ai dan oi dalam bahasa Melayu (Abdul Hamid Mahmood.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 s i Rajah 2. bagaimanakah cara menghasilkan bunyi vokal hadapan. 2001:40) Fonologi pula dapat disimpulkan sebagai kajian terhadap fungsi-fungsi bunyi bahasa. misalnya bagaimanakah bunyi-bunyi vokal dan konsonan serta diftong dalam bahasa Melayu itu dihasilkan. Oleh itu. separuh vokal dan seumpamanya. apakah yang dimaksudkan dengan Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu? Fonetik dan fonologi bahasa Melayu ialah bidang pengajian yang melibatkan pengkajian terhadap bunyi-bunyi bahasa dan fungsi-fungsi bunyi bahasa dalam bahasa Melayu. vokal belakang. Bidang ini turut mengkaji jenis-jenis diftong seperti diftong au. Dalam bidang ini. Misalnya. Maksudnya bidang fonologi menentukan sistem bunyi satu-satu bahasa dengan berdasarkan jenis-jenis bunyi sama ada bunyi itu distingtif (membezakan makna) atau tidak distingtif (tidak membezakan makna). Matlamat akhir bidang fonologi ialah menentukan sistem bunyi atau menentukan huruf-huruf atau fonemfonem tertentu yang seterusnya mewujudkan sistem ejaan bagi sesuatu bahasa. geseran. sengau. Kajian fonetik dan fonologi bahasa Melayu meliputi bidang bagaimana bunyi-bunyi bahasa Melayu itu dihasilkan atau dituturkan.1: Bentuk gelombang akustik bagi perkataan bahasa Inggeris “see” /si:/ (Sumber: P. Apakah alat-alat artikulasi yang terlibat dan daerah mana pada alat artikulasi yang berperanan dalam menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dalam bahasa Melayu. 26 . Roach. dan vokal tengah dalam bahasa Melayu. 2002:198). juga turut dikaji pelbagai jenis bunyi konsonan dalam bahasa Melayu seperti konsonan letupan.

Bunyi bahasa ialah bunyi yang dihasilkan oleh alat artikulasi manusia yang digunakan dalam pertuturan. Bunyi bahasa tidak akan terjadi sekiranya tiada halangan atau gangguan pada alat artikulasi seperti dalam bernafas. Jika pita suara itu terbuka. pangkal tenggorok. maka bunyi-bunyi yang dihasilkan merupakan bunyi-bunyi konsonan.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 2. Udara yang dihembuskan (atau dihirup untuk sebahagian kecil bunyi bahasa) itu. bunyi berdengkur dan seumpamanya. antaranya ialah batang tenggorok. manusia menyedut udara setiap hari. Jika pita suara itu tertutup. pita suara boleh berada dalam keadaan terbuka atau tertutup. kemudian mendapat halangan atau gangguan di berbagai-bagai tempat alat artikulasi dengan berbagai-bagai cara sehingga terjadilah bunyi-bunyi bahasa. Udara disedut ke dalam paru-paru dan dihembuskan keluar bersama-sama waktu kita sedang bernafas.2 yang berikut menunjukkan proses penghasilan bunyi.5 Bincangkan aspek-aspek kajian bidang fonetik. kerongkong. fonetik artikulasi. 27 . udara dapat keluar bagi menghasilkan bunyi-bunyi tidak bersuara. fonetik akustik dan fonetik auditori. rongga mulut. Bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat yang bukan alat artikulasi seperti bunyi lipatan jari. bunyi dehem. Tempat atau alat artikulasi yang dilalui. bunyi sendawa. Tahukah Anda Bunyi Bahasa dan Bukan Bunyi Bahasa? Dalam kehidupan. maka lahirlah bunyi-bunyi bersuara seperti bunyi vokal. Jika udara mengalami gangguan atau himpitan. bunyi siulan. misalnya bunyi batuk. rongga hidung atau rongga hidung bersama-sama dengan alat yang lain. tepuk tangan dan seumpamanya juga bukan bunyi bahasa. Udara merupakan sumber tenaga utama dalam penghasilan bunyi bahasa. tetapi tidak digunakan dalam pertuturan. Pada waktu udara mengalir keluar. Rajah 2. Bunyi yang bukan bunyi bahasa pula merupakan bunyi yang mungkin dihasilkan oleh alat artikulasi. udara yang keluar dengan kuat akan menggegarkan pita suara.

FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Proses oral Proses sebutan (artikulasi) Proses penghasilan bunyi (fonasi) Proses pengaliran udara (menghembus dan menghirup) paru-paru Rajah 2. 1992:195) 2.6 Dengan menyertakan gambar rajah.7 Apakah yang dimaksudkan dengan bunyi bahasa dan bukan bunyi bahasa? 2. 28 . terangkan proses-proses yang terlibat dalam penghasilan bunyi. 2.8 Berikan lima contoh bunyi bahasa dan bukan bunyi bahasa.William.2: Proses Penghasilan Bunyi (Sumber: B.

velum) Langit-langit keras (hard palate. pangkal lidah (hump. denta) Bibir atas (upper lip. bahagianbahagian anggota tubuh yang ikut membentuk bunyi.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Apakah Alat Artikulasi? Seperti yang diterangkan bahawa bunyi bahasa terjadi jika udara mengalami halangan atau gangguan pada alat-alat artikulasi. lengkung kaki gigi (alveola. alveolum) Gigi atas (upper teeth. medium) Daun lidah (blade of the tongue. apex) Anak tekak (uvula) Langit-langit lembut (soft palate. laminal) Hujung lidah (tip of the tongue. lidah belakang. gusi belakang. palatum) Gusi dalam. labia) Bibir bawah (lower lip. mouth cavity) Rongga hidung (nose cavity. labia) Mulut (mouth) Rongga mulut (oral cavity. denia) Gigi bawah (lower teeth. ceruk gigi. dorsum) Tengah lidah (middle of the tongue. Secara terperinci. baik secara langsung ataupun tidak langsung ialah alat artikulasi. back of tongue. nasal cavity) 29 . Alat artikulasi atau disebut juga artikulator yang berfungsi dalam penghasilan bunyi-bunyi bahasa terdiri daripada yang berikut: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) Paru-paru (lungs) Batang tenggorok (trachea) Pangkal tenggorok (larynx) Pita suara (vocal cords) Krikoid (cricoid) Tiroid (thyroid) atau halkum Aritenoid (arythenoids) Dinding rongga kerongkongan (wall of pharynx) Epiglotis (epiglottis) Akar lidah (root of tongue) Akar lidah.

FONETIK DAN FONOLOGI / 2 18 17 19 16 25 15 21 23 22 20 13 14 6 4 12 11 24 10 8 9 7 5 5 3 2 1 Rajah 2.3: Alat-alat Artikulasi 30 .

Tulang rawan krikoid berbentuk seperti lingkaran sebagai tumpuannya terletak di belakang.L. Dalam pembentukan bunyi bahasa. B. Dua tulang rawan aritenoid 31 . (iii) sepasang pita suara dan (iv) tulang rawan tiroid (B. begitu pula sebaliknya. 1963:22). 1947:4. Epiglotis (katup pangkal tenggorok) terletak pada pintu masuk pangkal tenggorok berfungsi untuk melindungi masuknya makanan atau minuman ke batang tenggorok. Udara akan mengalir keluar dari paru-paru hanya apabila tekanan udara yang ada di dalam paru-paru lebih besar daripada tekanan udara yang ada di luar. sehingga memungkinkan CO2 (gas karbon dioksida) mengalir ke luar. Pada waktu kita menelan makanan dan minuman. Bernafas pada dasarnya ialah mengalirkan udara ke dalam paru-paru. 1963:21-22). Pike. Proses ini disebut menarik nafas dan mengeluarkan udara yang telah kotor. Malmberg. epiglotis ini tidak mempunyai peranan apa-apa. epiglotis menutup batang tenggorok sehingga makanan atau minuman tidak masuk ke saluran itu. Selama manusia masih hidup. Proses ini disebut menghembuskan nafas. otot perut dan rongga dada berjalan terus secara teratur. Rongga ini terdiri daripada empat komponen.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Tahukah Anda Fungsi Alat Artikulasi? Setelah kita mengenali pelbagai jenis alat artikulasi yang berperanan dalam penghasilan bunyi-bunyi bahasa. proses mengembang (pembesaran ruangan paru-paru) dan mengempis (pengecilan ruangan paru-paru)nya paru-paru yang dikerjakan oleh otot-otot paru-paru. Arus udara yang dari paru-paru inilah yang menjadi sumber syarat mutlak terjadinya bunyi (K. Udara yang mengandungi O2 (oksigen) akan mengalir ke paru-paru jika tekanan udara luar lebih besar daripada tekanan udara dalam paru-paru. Malmberg. Berkurangnya tekanan udara dalam paru-paru kerana adanya pembesaran ruangan. Pangkal Tenggorok (Larynx) Pangkal tenggorok atau laring (larynx) adalah rongga pada hujung pipa pernafasan. (ii) dua tulang rawan aritenoid. iaitu (i) tulang rawan krikoid. sekarang kita meneliti dengan terperinci fungsifungsi alat artikulasi tersebut: Paru-paru Fungsi utama paru-paru adalah untuk pernafasan.

Glotis dalam keadaan terbuka dalam menghasilkan bunyi tak bersuara. Sehubungan dengan terjadinya bunyi dan pernafasan. terbuka. tertutup dan tertutup rapat. Pita suara bahagian muka terkait pada tulang rawan tiroid. Malmberg. menutup dan menutup rapat. iaitu dalam keadaan: terbuka lebar. membuka. 1963:25) Dengan peristiwa membuka dan menutupnya pita suara. maka terbentuklah suatu celah atau ruang di antara sepasang pita suara.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 bentuknya kecil seperti piramid terletak di atas rawan krikoid. sehingga memungkinkan arus udara yang mengalir menggetarkan pita suara pada waktu menghasilkan bunyi 32 . Sistem otot aritenoid dapat bergerak mengatur gerakan pada sepasang pita suara. Celah itu disebut glotis. sedang dalam keadaan tertutup.4: Proses Menutup dan Membukanya Glotis (Sumber: B. Tiroid (lekum) Aritenoid Krikoid Keterangan: Garis putus dengan titik – menarik nafas Garis agak tebal – bernafas biasa (normal) Garis tipis di tengah – fonasi Garis putus melengkung di bawah – pergerakan arah aritenoid Rajah 2. maka glotis biasa dibezakan atas empat posisi. Sepasang pita suara dapat membuka lebar. Glotis dalam keadaan terbuka lebar terjadi apabila kita bernafas secara normal. sedangkan bahagian belakang pada tulang rawan aritenoid. Fungsi utama pita suara ini adalah sebagai pintu klep yang mengatur pengawasan arus udara antara paru-paru dengan mulut atau hidung. Tulang rawan tiroid atau halkum yang dapat dilihat berbentuk menonjol pada kaum laki-laki sebenarnya tidak begitu mempunyai peranan yang bererti dalam pembentukan bunyi bahasa.

ruang.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 bersuara. Malmberg.5 yang berikut dapat memperjelas huraian ini. 1963:23-25. Yang terakhir. lubang pita suara) 2 . 1 1 2 tulang rawan aritenoid 2 tulang rawan aritenoid Pita suara terbuka lebar dalam bernafas normal Pita suara terbuka dalam menghasilkan bunyi tak bersuara 1 1 2 tulang rawan aritenoid 2 tulang rawan aritenoid Pita suara tertutup dalam menghasilkan bunyi bersuara Keterangan: Pita suara tertutup rapat dalam menghasilkan bunyi hamzah 1 . Rajah 2. Ladefoged. iaitu dengan menghasilkan bunyi hamzah. Ladefoged.pita suara (celah. 1973:6) 33 . keadaannya tertutup rapat.glotis (garis tempat pertemuan pita suara) Rajah 2. 1973:7-22). P.5 : Keadaan Pita Suara Ketika Menghasilkan Bunyi (Sumber: P. Proses menggetarnya pita suara itu sendiri disebut fonasi (phonation) (B.

langit-langit lembut beserta anak tekaknya terangkat ke atas menutup rongga hidung. langit-langit keras ini sebagai artikulator pasif. Palatum) Langit-langit keras merupakan bahagian bertulang selepas gusi yang pada bahagian depan langit-langit itu melengkung cekung ke atas dan bahagian belakang berakhir dengan bahagian yang terasa lembut apabila diraba. Davenport & S. iaitu bunyi non-nasal atau pada waktu kita menguap. Demikian pula pada waktu terbentuknya bunyi nasal.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Rongga Kerongkongan (Pharynx) Rongga kerongkongan atau faring (pharynx) ialah rongga yang terletak di antara pangkal tenggorok dengan rongga mulut dan rongga hidung. peranannya terutama hanyalah sebagai tabung udara yang akan ikut bergetar apabila pita suara bergetar. Trager. 1998:13). langit-langit lunak beserta hujung anak tekak menurun. sehingga udara dapat keluar masuk melalui rongga hidung. Velum) Langit-langit lembut (velum). Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh langit-langit lembut ini disebut bunyi velar. sedangkan artikulator aktifnya adalah hujung lidah atau tengah lidah. Dalam keadaan bernafas normal. 34 . iaitu bahagian lembut selepas langit-langit keras. Trager. sedangkan artikulator (aktif)nya ialah pangkal lidah.J. Bunyi yang dibentuk oleh pangkal lidah (dorsum) disebut dorsal (Bloch & George L. 1942:16). L. Untuk bunyi yang dihasilkan dengan halangan anak tekak (uvula) disebut bunyi anak tekak atau uvular. beserta bahagian hujungnya yang disebut anak tekak (uvula) dapat turun naik sedemikian rupa. Bunyi sebegini terdapat dalam bahasa Arab dan Hebrew (M. Langit-langit Keras (Hard Palate. Dalam pembentukan bunyi bahasa. Gabungan yang pertama menjadi apikopalatal sedangkan gabungan yang kedua menjadi medio-palatal. Dalam pembentukan bunyi bahasa. Langit-langit Lembut (Soft Palate. Bunyi yang dihasilkan oleh langit-langit keras (palatum) disebut palatal (Bloch & George L. 1942:15). ia sebagai artikulator pasif. Trager. Dalam kebanyakan pembentukan bunyi bahasa. 1942:16). Fungsi utamanya adalah sebagai saluran makanan dan minuman. Hannahs. Dalam pembentukan bunyi. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh faring disebut bunyi faringal (Bloch & George. Bunyi yang dihasilkan oleh hujung lidah (apex) disebut apikal dan bunyi yang dihasilkan dengan halangan tengah lidah (medium) disebut medial. Gabungan keduaduanya menjadi dorso-velar.

Bunyi yang dihasilkan oleh bibir (labia) disebut bunyi labial. Labia) Bibir terbahagi menjadi dua. Dalam pembentukan bunyi bahasa. Contoh-contoh bunyi yang dihasilkan oleh gigi ialah [] seperti dalam perkataan hadith [hadi]. Bunyi yang dihasilkan oleh daun lidah (lamina) disebut bunyi laminal. lekuk gigi) adalah bahagian gusi tempat letak akar gigi depan atas bahagian belakang. Yang berfungsi penuh sebagai artikulator atau dasar artikulasi adalah gigi atas bekerjasama dengan bibir bawah atau hujung lidah. Bibir (Lip. Gabungan keduaduanya menjadi bunyi lamino-alveolar. Alveolum) Gusi dalam (gusi belakang. Contoh-contoh bunyi yang dihasilkan oleh bibir ialah bunyi fonem [p]. Bunyi yang dihasilkan oleh gigi (denta) disebut bunyi dental. [b]. 35 . iaitu bibir bawah dan atas. [m] dan bunyi labio dental. Dapat juga bibir bawah sebagai artikulator aktif itu bekerjasama dengan gigi atas. [w]. Bunyi yang dihasilkan oleh halangan gigi atas dengan bibir bawah disebut bunyi labio-dental dan yang dihasilkan oleh halangan gigi atas dengan hujung lidah disebut bunyi apiko-dental. alveolum) disebut bunyi alveolar atau bunyi gusi. gusi ini sebagai artikulator pasif sedang artikulator aktifnya adalah hujung lidah. hasilnya ialah bunyi labio-dental. Gigi (Teeth Denta) Gigi terbahagi menjadi dua. Fungsi utama kedua-dua bibir adalah sebagai pintu penjaga rongga mulut. dapat juga gusi bekerjasama dengan daun lidah sebagai artikulator aktifnya. Fungsi utama gigi untuk mengunyah. Dalam pembentukan bunyi bahasa. lengkung kaki gigi. ceruk gigi. Bunyi yang dihasilkan oleh halangan hujung lidah pada gusi disebut bunyi apiko-alveolar.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Gusi Dalam (Alveola. terletak tepat di atas serta di belakang gigi yang melengkung ke dalam menghadap lidah. Walaupun gigi bawah dapat digerakkan ke bawah dan ke atas namun dalam pembentukan bunyi bahasa tidak banyak berperanan. [f] dan [v]. iaitu gigi bawah dan atas. bibir adalah sebagai artikulator pasif bekerjasama dengan bibir bawah sebagai artikulator aktifnya. Selain itu. hanya bersifat membantu sahaja. Bunyi yang dihasilkan oleh gusi (alveola.

Akar lidah bekerjasama dengan rongga kerongkongan menghasilkan bunyi dorso-velar. 2. Selain itu. 36 . Hujung lidah bekerjasama dengan langit-langit keras menghasilkan bunyi seperti [l].9 Namakan alat-alat artikulasi dalam rajah di bawah. lidah sebagai artikulator aktif mempunyai peranan yang amat penting. y].FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Lidah (Tongue) Fungsi utama lidah adalah sebagai alat perasa dan untuk memindahkan makanan yang akan atau sudah dikunyah. hujung lidah boleh bekerjasama dengan gigi atas untuk menghasilkan bunyi [] seperti dalam perkataan mithal [mial]. daun lidah (lamina) dan hujung lidah (apex). ʒ . seperti dalam perkataan [tadi] dan [sapu]. pangkal lidah (dorsum). s]. tengah lidah (medium). juga dengan gusi untuk menghasilkan bunyi [t. Tengah lidah bekerjasama dengan langit-langit keras menghasilkan bunyi seperti [. Dalam pembentukan bunyi bahasa. Lidah dapat dibahagi kepada lima bahagian. iaitu akar lidah (root).

6 yang berikut: 37 .FONETIK DAN FONOLOGI / 2 xi i vii viii ii iii iv vi v x xii ix Apakah Bunyi Bersuara dan Bunyi Tidak Bersuara? Bunyi bersuara dan bunyi tidak bersuara ini mempunyai kaitan dengan keadaan pita suara seperti yang digambarkan dalam rajah 2.

(c) terbuka untuk bunyi bisikan.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 (a) (b) (d) (c) Rajah 2. Contohnya. Laver. bunyi [b]. 38 . maka berlakulah getaran pada pita suara dan bunyi yang dihasilkan ialah bunyi bersuara. 1993:188) Sekiranya pita suara (glotis) itu tertutup rapat sewaktu udara keluar melaluinya. [g] dan bunyi-bunyi vokal. [d]. (d) proses getaran (Sumber: J. (b) terbuka untuk bunyi bersuara.6: Keadaan pita suara (glotis) ketika: (a) tertutup.

jika pita suara (glotis) itu direnggangkan (terbuka) sewaktu udara keluar melaluinya.10 Dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai. huraikan perbezaan bunyi bersuara dan bunyi tidak bersuara. 2006: 183) Sebaliknya. [f]. 2. [k]. Contohnya. [s] dan seumpamanya. maka getaran pada pita suara tidak berlaku dan bunyi yang dihasilkan ialah bunyi tidak bersuara. bunyi [p].FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Rajah 2. Ladefoged. [t].7 : Tiga bentuk gelombang bunyi yang mungkin berupa getaran pada pita suara (Sumber: P. 39 .

2. jawapan anda harus boleh: i. Definisi yang diberikan oleh Marsono dalam bukunya. Sila beri keterangan tentang fonetik akustik iv. 40 . dll iii.K.5 Untuk menjawab soalan ini.2 Bagi menjawab soalan ini.L. Definisi yang diberikan oleh Harimurti Kridalaksana iv. Memberikan penjelasan tentang jenis-jenis aspek fonetik bahasa Melayu ii.3 Bagi menjawab soalan ini. 2. Sila beri keterangan tentang fonetik artikulasi iii. iaitu menentukan fonem-fonem yang distingtif iv. Definisi yang diberikan oleh Abdullah Hassan (1993) vii. Barnhart dalam The World Book of Dictionary iii. anda perlu: i. Berdasarkan definisi oleh pelbagai tokoh tersebut. Berikan pendapat C. Memberikan beberapa definisi yang diberikan oleh tokoh-tokoh yang berlainan tentang ilmu fonologi ii. Definisi yang diberikan oleh W. Sila beri keterangan tentang fonetik auditori. konsonan. Definisi fonetik ii. 2. Fonetik (1986) v.1 Bagi soalan ini. Menjelaskan perbezaan antara fonetik dan fonologi ii. Barnhart & R. Definisi yang diberikan oleh Menurut Kamus Dewan. sila buat rumusan anda sendiri terhadap ilmu fonologi. Fonologi mengkaji sistem bunyi bahasa. 2.4 Bagi menjawab soalan ini. anda perlu: i. Bright (1992) vi. jawapan anda harus mencakupi aspek-aspek berikut: i. dll.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 PANDUAN MENJAWAB SOALAN LATIHAN UNIT 2 2. Memberikan beberapa definisi yang diberikan oleh tokoh-tokoh yang berlainan tentang ilmu fonetik ii. anda harus boleh: i. Berdasarkan definisi oleh pelbagai tokoh tersebut. Anda juga harus membincangkan bagaimana fonem tersebut berperanan membentuk suku kata dalam bahasa Melayu. sila buat rumusan anda sendiri terhadap ilmu fonetik. Fonetik mengkaji bunyi-bunyi bahasa seperti bunyi vokal.

diftong. proses sebutan (artikulasi). Memberikan contoh-contoh bunyi bahasa seperti bunyi vokal. anda perlu: i.9 Untuk jawapan soalan ini. anda perlu: i. Melukis gambar rajah alat artikulasi yang terlibat dalam proses penghasilan bunyi ii. 41 . konsonan.10 Untuk jawapan soalan ini. Sila berikan nama setiap alat artikulasi tersebut. lipat jari.8 Untuk menjawab soalan ini. vokal rangkap dan bunyi suku kata ii. Contoh bukan bunyi bahasa termasuklah bunyi kentut. proses pengaliran udara (menghembus dan menghisap) dan paru-paru. 2.6 Soalan ini memerlukan anda: i. Berikan juga ciri-ciri bunyi bahasa dan bukan bunyi bahasa. Sila berikan lima (5) contoh bagi bunyi bersuara dan bukan bunyi bersuara yang meliputi bunyi vokal dan konsonan. Menerangkan proses oral. berdehem. anda perlu: i. 2. Perlu membezakan antara bunyi bersuara dan bukan bunyi bersuara ii. dll. anda perlu: i. 2.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 2. proses penghasilan bunyi (fonasi). 2. Menerangkan bunyi-bunyi yang dikatakan bunyi bahasa dan bunyi yang bukan bunyi bahasa ii.7 Untuk menjawab soalan ini. Memerhatikan semua alat artikulasi yang terlibat dalam penyebutan bunyi bahasa ii. bunyi batuk.

(1955). Kuala Lumpur: Aslita Sdn. Guru dan bahasa Melayu. Permulaan ilmu linguistik. Abdul Hamid Mahmood (2002).) (1981). Kuala Lumpur: Sarjana Enterprise. Ejaan bahasa Melayu terkini. Gleason. Kamus linguistik. R. Crystal. Auckland: Arnold. Alias Mohammad Yatim (1992). C. An introduction to phonetics and phonology (second edition). Gramedia Jakarta.K. Rinehart & Winston. New York: Holt. Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn. (1995). A Dictionary of Linguistics and Phonetics. (1995). & Barnhart. Jakarta: Penerbit P. Bhd. C.A. D. 42 .J. (1998). Bright. Fonetik dan fonologi suatu tinjauan. (1986). USA: Blackewell. Linguistik am untuk guru Bahasa Malaysia. Toronto: World Book Inc. W. Masa Enterprise. P. (Ed) (1992). H. & Yallop. Bhd. Harimurti Kridalaksana (1983). Abdul Hamid Mahmood dan Nurfarah Lo Abdullah (2007). New York: Oxford University Press.T. Abdullah Hassan (1993). London: Routledge. M. International encyclopedia of linguistics. The world book of encyclopedia volume two. J. Ashby. Linguistik fonetik dan fonologi bahasa Melayu. & Hannahs. S. Barnhart. Davenport. (Ed. Oxford: Basil Blackwell Ltd. Arbak Othman (1983). An introduction to descriptive linguistics. Kuala Lumpur: City Reprographic Services.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Rujukan Abdul Hamid Mahmood (1995). Speech sounds. Introducing phonetics & phonology.L. Kulim: Penerbit Sarlis. Clark.

Jones. New York: Cambridge University Press. Phonetics. Indirawati Zahid & Mardian Shah Omar (2006). B. Principles of phonetics. (1963). Neurolinguistik dan Afasiologi: Satu kewujudan kerjasama yang saling menguntungkan. Kuala Lumpur: PTS Professional.). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 35(2). J. Sociolinguistics. (2005). Kamus Dewan Edisi Keempat (2005). (1958). Ladefoged. (2006). Dalam Brigth (Ed. Istilah linguistik Bahasa Inggeris – Bahasa Malaysia.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Hymes. Ladefoged. Fonetik dan fonologi siri pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. (1993). (1993). Bahasa Malaysia – Bahasa Inggeris. 43 . Boston. Lutfi Abas (1985). J. Lyons. Ladefoged. Ed). D. P. Preliminaries to linguistic phonetics. New York: Denver. Vowels and consonants (second edition). New York: Penguin Modern Master University Press. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. New York: Harcourt. P. Noam Chomsky. D. Linguistics and Language Planning. Brace and Jovanovich. Malmberg. Marsono (1986). Australia: Blackwell Publishing. London: Heffer. Ladefoged. P. A course in phonetics (3rd. MA: Thomson Wadsworth. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Fonetik. Laver. (1973). A course in phonetics (fifth edition). (1981). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. (1966). Dewan Bahasa. Chicago: University of Chicago Press. Linguistik deskriptif. 1991. nahu bahasa Melayu. Mangantar Simanjuntak (1991). An outline of English phonetics. P. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

H. United Kingdom: Oxford University Press. Budaya dan bahasa Melayu masalah dan harapan.L. (1999). Linguistik untuk bukan ahli linguistik. Rahmat Sato. Pengenalan fonetik dan fonologi. Phonetics: A critical analysis of phonetic theory and a technique for the practical description of sounds University of Michigan Press. (2001). London: Arnold. J. F. Sudaryanto (1983). (1998). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Parker. K. Mohd. & Rahilly. Phonetics. Roach. Phonetics the science of speech. P. The Penguin Dictionary (2004). Universiti Malaya. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nor Hashimah Jalaluddin (1998).FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Martin. J.B. (1983). Verhaar. Pengantar linguistik. J. Pike. Linguistik. (1974). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 44 .W. (1947).M. Kuala Lumpur: Fakulti Bahasa dan Linguistik. Asas fonetik. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. Taib Osman (2004). London: Penguin Books.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful