FONETIK DAN FONOLOGI / 2

Unit

2
FONETIK DAN FONOLOGI
HASIL PEMBELAJARAN Setelah selesai mempelajari unit ini, anda seharusnya dapat: i. membezakan kajian fonetik dan fonologi bahasa Melayu, ii. menjelaskan aspek kajian fonetik artikulasi, akustik dan fonetik auditori, iii. menganalisis bunyi bahasa, bukan bunyi bahasa, bunyi bersuara dan bukan bunyi bersuara, iv. mengetahui alat-alat artikulasi dan fungsinya dalam penghasilan bunyi bahasa Melayu.

Pengenalan
Unit ini membincangkan hal tentang konsep Fonetik dan Fonologi bahasa Melayu serta aspek kajiannya. Unit ini juga menjelaskan hal tentang bunyi bahasa, bukan bunyi bahasa, bunyi bersuara dan bukan bunyi bersuara serta menerangkan alatalat artikulasi dan fungsinya dalam penghasilan bunyi bahasa bahasa Melayu.

Apakah yang Dimaksudkan dengan Bunyi?
Bunyi ialah kesan yang didengar oleh telinga yang berlaku apabila udara daripada paru-paru keluar melalui pita suara ke rongga tekak, kemudian terus keluar ke rongga mulut atau rongga hidung. Semasa udara keluar melalui rongga tekak dan

22

FONETIK DAN FONOLOGI / 2

rongga mulut atau rongga hidung, udara mungkin mengalami gangguan atau sekatan atau mungkin tidak. Udara yang keluar dalam bentuk gelombang itu mengenai bahagian gegendang telinga dan terhasillah bunyi.

Tahukah Anda Pengertian Fonetik?
Bunyi bahasa dikaji dalam bidang fonetik. Berikut diberikan beberapa definisi atau pengertian serta pendapat tentang fonetik: (i) Dalam The World Book of Dictionary (C.L. Barnhart & R.K. Barnhart, 1981:1566), fonetik dikatakan “the body of speech sounds of any one language, and their relation to one another”. Kamus Linguistik (Harimurti Kridalaksana, 1984:51) memberikan definisi fonetik sebagai “ilmu yang menyelidiki penghasilan, penyampaian dan penerimaan bunyi bahasa”. Marsono dalam bukunya, Fonetik (1986:1) mendefinisikan fonetik sebagai “ilmu yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa tanpa melihat fungsi bunyi itu sebagai pembeda makna dalam sesuatu bahasa”. W. Bright (1992:194) dalam International Encyclopedia of Linguistics menghuraikan fonetik sebagai “the study of the physical characteristics of human speech sounds”. Abdullah Hassan (1993:40) memberikan definisi fonetik sebagai “fonetik mengkaji bunyi bahasa dari segi penyebutan, pendengaran atau sifatnya ... Fonetik amnya ialah pengkajian terhadap unsur-unsur dalam bentuk bunyi”. The Penguin Dictionary (2004:1046) menjelaskan fonetik sebagai “the study and classification of speech sounds”. Menurut Kamus Dewan (2005:354), “fonetik ialah ilmu bahasa (linguistik) yang berkaitan dengan penyebutan kata dan lambang yang menunjukkan sebutannya”.

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi) (vii)

23

Dalam World Book of Dictionary (C. Antara definisi atau pengertian serta pandangan tentang fonologi adalah seperti yang berikut: (i) F. and the rules which regulate their use” (2001:111).FONETIK DAN FONOLOGI / 2 2. menjelaskan fonologi sebagai “the study of the distinctive sound units of a language.K. (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 24 . Kamus Linguistik (Harimurti Kridalaksana. the patterns they form.. Barnhart. suatu bidang yang mengkaji sesuatu bahasa. Abdullah Hassan dalam bukunya.L. iaitu rumus-rumus yang menentukan sebutan”. P. 2. Yallop (1995:5) “phonology is concerned with the organization of speech within specific languages”. Menurut J. fonologi didefinisikan sebagai “the systems of sounds used in a language”. 1984:61) memberikan definisi fonologi sebagai bidang dalam linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa mengikut fungsinya. 1981:1567). Roach dalam bukunya Phonetics. Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia (1993:40) menyatakan bahawa “fonologi mengkaji bunyibunyi yang berfungsi dalam sesuatu bahasa itu”.. Clark dan C. Tahukah Anda Pengertian Fonologi? Bunyi-bunyi bahasa yang mempunyai sistem atau peraturan pula dikaji dalam bidang fonologi.2 Rumuskan konsep fonetik berdasarkan definisi yang telah diberikan oleh tokohtokoh di atas. Parker (1974:112) memberikan pengertian fonologi sebagai “.1 Berikan definisi fonetik menurut tokoh yang anda tahu. Fonologi dalam The Penguin Dictionary (2004:1045) ditakrifkan sebagai “the study of the sound systems of a language”. Barnhart & R.

3 Jelaskan konsep fonologi berdasarkan pandangan tokoh yang anda tahu. dapat kita rumuskan bahawa fonetik mengkaji bunyi-bunyi bahasa yang dituturkan oleh manusia. daerah pengeluarannya dan alat-alat pengucapan yang terlibat dalam menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. bibir dan sebagainya (lihat rajah 2. Fonetik akustik pula mengkaji sifat bunyi itu sendiri. iaitu mengkaji bunyi-bunyi bahasa dari segi cara pengeluarannya. iaitu bagaimana gelombang udara dari paru-paru mengalami perubahan yang disebabkan oleh gangguan yang dibuat oleh alat artikulasi seperti pita suara. Fonetik auditori pula merupakan kajian yang berkaitan dengan pendengaran terhadap bunyi-bunyi yang dihasilkan supaya bunyi-bunyi itu dapat diperturunkan ke dalam lambang-lambang yang tepat. lidah.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 2. 25 . 2. iaitu: (i) fonetik artikulasi (ii) fonetik akustik (iii) fonetik auditori Fonetik artikulasi mengkaji bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dikeluarkan oleh alat-alat artikulasi. Tahukah Anda Konsep Fonetik dan Fonologi dalam Bahasa Melayu? Berdasarkan pelbagai definisi dan pengertian daripada beberapa buah kamus dan ensiklopedia serta berdasarkan pandangan dan pendapat yang diberikan oleh beberapa orang sarjana bahasa tentang fonetik dan fonologi. Dalam bidang fonetik.4 Bezakan konsep antara fonetik dengan fonologi.1 – bentuk gelombang akustik). terdapat tiga aspek kajian yang dilakukan.

Roach. geseran. Oleh itu. Bidang ini turut mengkaji jenis-jenis diftong seperti diftong au. vokal belakang. 2002:198). 26 . misalnya bagaimanakah bunyi-bunyi vokal dan konsonan serta diftong dalam bahasa Melayu itu dihasilkan. bagaimanakah cara menghasilkan bunyi vokal hadapan. Matlamat akhir bidang fonologi ialah menentukan sistem bunyi atau menentukan huruf-huruf atau fonemfonem tertentu yang seterusnya mewujudkan sistem ejaan bagi sesuatu bahasa. Apakah alat-alat artikulasi yang terlibat dan daerah mana pada alat artikulasi yang berperanan dalam menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dalam bahasa Melayu. letusan. sengau. Kajian fonetik dan fonologi bahasa Melayu meliputi bidang bagaimana bunyi-bunyi bahasa Melayu itu dihasilkan atau dituturkan.1: Bentuk gelombang akustik bagi perkataan bahasa Inggeris “see” /si:/ (Sumber: P. Maksudnya bidang fonologi menentukan sistem bunyi satu-satu bahasa dengan berdasarkan jenis-jenis bunyi sama ada bunyi itu distingtif (membezakan makna) atau tidak distingtif (tidak membezakan makna). apakah yang dimaksudkan dengan Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu? Fonetik dan fonologi bahasa Melayu ialah bidang pengajian yang melibatkan pengkajian terhadap bunyi-bunyi bahasa dan fungsi-fungsi bunyi bahasa dalam bahasa Melayu. 2001:40) Fonologi pula dapat disimpulkan sebagai kajian terhadap fungsi-fungsi bunyi bahasa.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 s i Rajah 2. ai dan oi dalam bahasa Melayu (Abdul Hamid Mahmood. Dalam bidang ini. juga turut dikaji pelbagai jenis bunyi konsonan dalam bahasa Melayu seperti konsonan letupan. dan vokal tengah dalam bahasa Melayu. Misalnya. separuh vokal dan seumpamanya.

maka bunyi-bunyi yang dihasilkan merupakan bunyi-bunyi konsonan.2 yang berikut menunjukkan proses penghasilan bunyi. udara yang keluar dengan kuat akan menggegarkan pita suara. Jika pita suara itu tertutup.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 2. Bunyi bahasa ialah bunyi yang dihasilkan oleh alat artikulasi manusia yang digunakan dalam pertuturan. bunyi dehem. Jika udara mengalami gangguan atau himpitan. Bunyi bahasa tidak akan terjadi sekiranya tiada halangan atau gangguan pada alat artikulasi seperti dalam bernafas. Tahukah Anda Bunyi Bahasa dan Bukan Bunyi Bahasa? Dalam kehidupan. Jika pita suara itu terbuka. Bunyi yang bukan bunyi bahasa pula merupakan bunyi yang mungkin dihasilkan oleh alat artikulasi. Tempat atau alat artikulasi yang dilalui. Udara merupakan sumber tenaga utama dalam penghasilan bunyi bahasa. udara dapat keluar bagi menghasilkan bunyi-bunyi tidak bersuara. bunyi sendawa. Udara yang dihembuskan (atau dihirup untuk sebahagian kecil bunyi bahasa) itu. bunyi berdengkur dan seumpamanya.5 Bincangkan aspek-aspek kajian bidang fonetik. Pada waktu udara mengalir keluar. antaranya ialah batang tenggorok. misalnya bunyi batuk. Udara disedut ke dalam paru-paru dan dihembuskan keluar bersama-sama waktu kita sedang bernafas. pangkal tenggorok. bunyi siulan. tetapi tidak digunakan dalam pertuturan. rongga hidung atau rongga hidung bersama-sama dengan alat yang lain. manusia menyedut udara setiap hari. kerongkong. 27 . fonetik akustik dan fonetik auditori. maka lahirlah bunyi-bunyi bersuara seperti bunyi vokal. Bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat yang bukan alat artikulasi seperti bunyi lipatan jari. Rajah 2. fonetik artikulasi. tepuk tangan dan seumpamanya juga bukan bunyi bahasa. kemudian mendapat halangan atau gangguan di berbagai-bagai tempat alat artikulasi dengan berbagai-bagai cara sehingga terjadilah bunyi-bunyi bahasa. pita suara boleh berada dalam keadaan terbuka atau tertutup. rongga mulut.

William. terangkan proses-proses yang terlibat dalam penghasilan bunyi.6 Dengan menyertakan gambar rajah.2: Proses Penghasilan Bunyi (Sumber: B. 1992:195) 2.8 Berikan lima contoh bunyi bahasa dan bukan bunyi bahasa. 28 .7 Apakah yang dimaksudkan dengan bunyi bahasa dan bukan bunyi bahasa? 2. 2.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Proses oral Proses sebutan (artikulasi) Proses penghasilan bunyi (fonasi) Proses pengaliran udara (menghembus dan menghirup) paru-paru Rajah 2.

Alat artikulasi atau disebut juga artikulator yang berfungsi dalam penghasilan bunyi-bunyi bahasa terdiri daripada yang berikut: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) Paru-paru (lungs) Batang tenggorok (trachea) Pangkal tenggorok (larynx) Pita suara (vocal cords) Krikoid (cricoid) Tiroid (thyroid) atau halkum Aritenoid (arythenoids) Dinding rongga kerongkongan (wall of pharynx) Epiglotis (epiglottis) Akar lidah (root of tongue) Akar lidah. denta) Bibir atas (upper lip. dorsum) Tengah lidah (middle of the tongue. labia) Mulut (mouth) Rongga mulut (oral cavity. Secara terperinci. gusi belakang. lidah belakang.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Apakah Alat Artikulasi? Seperti yang diterangkan bahawa bunyi bahasa terjadi jika udara mengalami halangan atau gangguan pada alat-alat artikulasi. ceruk gigi. palatum) Gusi dalam. denia) Gigi bawah (lower teeth. pangkal lidah (hump. nasal cavity) 29 . lengkung kaki gigi (alveola. medium) Daun lidah (blade of the tongue. velum) Langit-langit keras (hard palate. back of tongue. laminal) Hujung lidah (tip of the tongue. bahagianbahagian anggota tubuh yang ikut membentuk bunyi. apex) Anak tekak (uvula) Langit-langit lembut (soft palate. labia) Bibir bawah (lower lip. baik secara langsung ataupun tidak langsung ialah alat artikulasi. alveolum) Gigi atas (upper teeth. mouth cavity) Rongga hidung (nose cavity.

3: Alat-alat Artikulasi 30 .FONETIK DAN FONOLOGI / 2 18 17 19 16 25 15 21 23 22 20 13 14 6 4 12 11 24 10 8 9 7 5 5 3 2 1 Rajah 2.

Proses ini disebut menarik nafas dan mengeluarkan udara yang telah kotor. Udara yang mengandungi O2 (oksigen) akan mengalir ke paru-paru jika tekanan udara luar lebih besar daripada tekanan udara dalam paru-paru. Malmberg.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Tahukah Anda Fungsi Alat Artikulasi? Setelah kita mengenali pelbagai jenis alat artikulasi yang berperanan dalam penghasilan bunyi-bunyi bahasa. sehingga memungkinkan CO2 (gas karbon dioksida) mengalir ke luar. B. begitu pula sebaliknya. Tulang rawan krikoid berbentuk seperti lingkaran sebagai tumpuannya terletak di belakang. sekarang kita meneliti dengan terperinci fungsifungsi alat artikulasi tersebut: Paru-paru Fungsi utama paru-paru adalah untuk pernafasan. Selama manusia masih hidup. Proses ini disebut menghembuskan nafas. Epiglotis (katup pangkal tenggorok) terletak pada pintu masuk pangkal tenggorok berfungsi untuk melindungi masuknya makanan atau minuman ke batang tenggorok. Rongga ini terdiri daripada empat komponen. Arus udara yang dari paru-paru inilah yang menjadi sumber syarat mutlak terjadinya bunyi (K. proses mengembang (pembesaran ruangan paru-paru) dan mengempis (pengecilan ruangan paru-paru)nya paru-paru yang dikerjakan oleh otot-otot paru-paru. Dalam pembentukan bunyi bahasa. 1947:4. Malmberg. 1963:21-22). (iii) sepasang pita suara dan (iv) tulang rawan tiroid (B. Pada waktu kita menelan makanan dan minuman. Pike. Dua tulang rawan aritenoid 31 . Pangkal Tenggorok (Larynx) Pangkal tenggorok atau laring (larynx) adalah rongga pada hujung pipa pernafasan. (ii) dua tulang rawan aritenoid. iaitu (i) tulang rawan krikoid.L. 1963:22). epiglotis ini tidak mempunyai peranan apa-apa. Bernafas pada dasarnya ialah mengalirkan udara ke dalam paru-paru. epiglotis menutup batang tenggorok sehingga makanan atau minuman tidak masuk ke saluran itu. otot perut dan rongga dada berjalan terus secara teratur. Udara akan mengalir keluar dari paru-paru hanya apabila tekanan udara yang ada di dalam paru-paru lebih besar daripada tekanan udara yang ada di luar. Berkurangnya tekanan udara dalam paru-paru kerana adanya pembesaran ruangan.

Fungsi utama pita suara ini adalah sebagai pintu klep yang mengatur pengawasan arus udara antara paru-paru dengan mulut atau hidung. sedangkan bahagian belakang pada tulang rawan aritenoid. maka glotis biasa dibezakan atas empat posisi. maka terbentuklah suatu celah atau ruang di antara sepasang pita suara. membuka. Sepasang pita suara dapat membuka lebar. sehingga memungkinkan arus udara yang mengalir menggetarkan pita suara pada waktu menghasilkan bunyi 32 . Glotis dalam keadaan terbuka dalam menghasilkan bunyi tak bersuara.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 bentuknya kecil seperti piramid terletak di atas rawan krikoid. Tiroid (lekum) Aritenoid Krikoid Keterangan: Garis putus dengan titik – menarik nafas Garis agak tebal – bernafas biasa (normal) Garis tipis di tengah – fonasi Garis putus melengkung di bawah – pergerakan arah aritenoid Rajah 2. Sehubungan dengan terjadinya bunyi dan pernafasan. Tulang rawan tiroid atau halkum yang dapat dilihat berbentuk menonjol pada kaum laki-laki sebenarnya tidak begitu mempunyai peranan yang bererti dalam pembentukan bunyi bahasa. Celah itu disebut glotis. Sistem otot aritenoid dapat bergerak mengatur gerakan pada sepasang pita suara. iaitu dalam keadaan: terbuka lebar.4: Proses Menutup dan Membukanya Glotis (Sumber: B. menutup dan menutup rapat. tertutup dan tertutup rapat. Glotis dalam keadaan terbuka lebar terjadi apabila kita bernafas secara normal. Malmberg. 1963:25) Dengan peristiwa membuka dan menutupnya pita suara. terbuka. sedang dalam keadaan tertutup. Pita suara bahagian muka terkait pada tulang rawan tiroid.

1973:7-22). Ladefoged. Ladefoged. 1 1 2 tulang rawan aritenoid 2 tulang rawan aritenoid Pita suara terbuka lebar dalam bernafas normal Pita suara terbuka dalam menghasilkan bunyi tak bersuara 1 1 2 tulang rawan aritenoid 2 tulang rawan aritenoid Pita suara tertutup dalam menghasilkan bunyi bersuara Keterangan: Pita suara tertutup rapat dalam menghasilkan bunyi hamzah 1 . ruang. Malmberg. Proses menggetarnya pita suara itu sendiri disebut fonasi (phonation) (B.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 bersuara. 1963:23-25. Yang terakhir. lubang pita suara) 2 . keadaannya tertutup rapat. Rajah 2. iaitu dengan menghasilkan bunyi hamzah.glotis (garis tempat pertemuan pita suara) Rajah 2.5 : Keadaan Pita Suara Ketika Menghasilkan Bunyi (Sumber: P. 1973:6) 33 .5 yang berikut dapat memperjelas huraian ini. P.pita suara (celah.

iaitu bunyi non-nasal atau pada waktu kita menguap.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Rongga Kerongkongan (Pharynx) Rongga kerongkongan atau faring (pharynx) ialah rongga yang terletak di antara pangkal tenggorok dengan rongga mulut dan rongga hidung. Fungsi utamanya adalah sebagai saluran makanan dan minuman. Trager. Davenport & S. Dalam keadaan bernafas normal. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh faring disebut bunyi faringal (Bloch & George. Demikian pula pada waktu terbentuknya bunyi nasal. sehingga udara dapat keluar masuk melalui rongga hidung. peranannya terutama hanyalah sebagai tabung udara yang akan ikut bergetar apabila pita suara bergetar.J. L. Palatum) Langit-langit keras merupakan bahagian bertulang selepas gusi yang pada bahagian depan langit-langit itu melengkung cekung ke atas dan bahagian belakang berakhir dengan bahagian yang terasa lembut apabila diraba. Gabungan yang pertama menjadi apikopalatal sedangkan gabungan yang kedua menjadi medio-palatal. Langit-langit Lembut (Soft Palate. 34 . Velum) Langit-langit lembut (velum). 1942:15). Trager. Dalam pembentukan bunyi. 1998:13). Untuk bunyi yang dihasilkan dengan halangan anak tekak (uvula) disebut bunyi anak tekak atau uvular. 1942:16). Dalam pembentukan bunyi bahasa. Gabungan keduaduanya menjadi dorso-velar. Bunyi yang dibentuk oleh pangkal lidah (dorsum) disebut dorsal (Bloch & George L. Bunyi yang dihasilkan oleh hujung lidah (apex) disebut apikal dan bunyi yang dihasilkan dengan halangan tengah lidah (medium) disebut medial. langit-langit lunak beserta hujung anak tekak menurun. Dalam pembentukan bunyi bahasa. Hannahs. beserta bahagian hujungnya yang disebut anak tekak (uvula) dapat turun naik sedemikian rupa. Bunyi yang dihasilkan oleh langit-langit keras (palatum) disebut palatal (Bloch & George L. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh langit-langit lembut ini disebut bunyi velar. 1942:16). ia sebagai artikulator pasif. langit-langit lembut beserta anak tekaknya terangkat ke atas menutup rongga hidung. Langit-langit Keras (Hard Palate. langit-langit keras ini sebagai artikulator pasif. Bunyi sebegini terdapat dalam bahasa Arab dan Hebrew (M. Trager. iaitu bahagian lembut selepas langit-langit keras. Dalam kebanyakan pembentukan bunyi bahasa. sedangkan artikulator aktifnya adalah hujung lidah atau tengah lidah. sedangkan artikulator (aktif)nya ialah pangkal lidah.

[w]. Labia) Bibir terbahagi menjadi dua. Gabungan keduaduanya menjadi bunyi lamino-alveolar. dapat juga gusi bekerjasama dengan daun lidah sebagai artikulator aktifnya. Gigi (Teeth Denta) Gigi terbahagi menjadi dua. [b]. [m] dan bunyi labio dental. lekuk gigi) adalah bahagian gusi tempat letak akar gigi depan atas bahagian belakang. Bunyi yang dihasilkan oleh daun lidah (lamina) disebut bunyi laminal. Bibir (Lip. Bunyi yang dihasilkan oleh bibir (labia) disebut bunyi labial. Bunyi yang dihasilkan oleh gusi (alveola. ceruk gigi. alveolum) disebut bunyi alveolar atau bunyi gusi. Dapat juga bibir bawah sebagai artikulator aktif itu bekerjasama dengan gigi atas. Dalam pembentukan bunyi bahasa. hasilnya ialah bunyi labio-dental. Fungsi utama kedua-dua bibir adalah sebagai pintu penjaga rongga mulut. Bunyi yang dihasilkan oleh halangan hujung lidah pada gusi disebut bunyi apiko-alveolar. Dalam pembentukan bunyi bahasa. lengkung kaki gigi. [f] dan [v]. Yang berfungsi penuh sebagai artikulator atau dasar artikulasi adalah gigi atas bekerjasama dengan bibir bawah atau hujung lidah. Contoh-contoh bunyi yang dihasilkan oleh bibir ialah bunyi fonem [p]. Selain itu. Bunyi yang dihasilkan oleh gigi (denta) disebut bunyi dental. 35 . Fungsi utama gigi untuk mengunyah. Bunyi yang dihasilkan oleh halangan gigi atas dengan bibir bawah disebut bunyi labio-dental dan yang dihasilkan oleh halangan gigi atas dengan hujung lidah disebut bunyi apiko-dental. Walaupun gigi bawah dapat digerakkan ke bawah dan ke atas namun dalam pembentukan bunyi bahasa tidak banyak berperanan. gusi ini sebagai artikulator pasif sedang artikulator aktifnya adalah hujung lidah. Alveolum) Gusi dalam (gusi belakang. iaitu bibir bawah dan atas. bibir adalah sebagai artikulator pasif bekerjasama dengan bibir bawah sebagai artikulator aktifnya. hanya bersifat membantu sahaja.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Gusi Dalam (Alveola. Contoh-contoh bunyi yang dihasilkan oleh gigi ialah [] seperti dalam perkataan hadith [hadi]. terletak tepat di atas serta di belakang gigi yang melengkung ke dalam menghadap lidah. iaitu gigi bawah dan atas.

FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Lidah (Tongue) Fungsi utama lidah adalah sebagai alat perasa dan untuk memindahkan makanan yang akan atau sudah dikunyah. iaitu akar lidah (root). Hujung lidah bekerjasama dengan langit-langit keras menghasilkan bunyi seperti [l]. Tengah lidah bekerjasama dengan langit-langit keras menghasilkan bunyi seperti [. y].9 Namakan alat-alat artikulasi dalam rajah di bawah. s]. pangkal lidah (dorsum). lidah sebagai artikulator aktif mempunyai peranan yang amat penting. Selain itu. Lidah dapat dibahagi kepada lima bahagian. 36 . daun lidah (lamina) dan hujung lidah (apex). Dalam pembentukan bunyi bahasa. ʒ . 2. hujung lidah boleh bekerjasama dengan gigi atas untuk menghasilkan bunyi [] seperti dalam perkataan mithal [mial]. tengah lidah (medium). juga dengan gusi untuk menghasilkan bunyi [t. seperti dalam perkataan [tadi] dan [sapu]. Akar lidah bekerjasama dengan rongga kerongkongan menghasilkan bunyi dorso-velar.

FONETIK DAN FONOLOGI / 2 xi i vii viii ii iii iv vi v x xii ix Apakah Bunyi Bersuara dan Bunyi Tidak Bersuara? Bunyi bersuara dan bunyi tidak bersuara ini mempunyai kaitan dengan keadaan pita suara seperti yang digambarkan dalam rajah 2.6 yang berikut: 37 .

[d]. maka berlakulah getaran pada pita suara dan bunyi yang dihasilkan ialah bunyi bersuara. (d) proses getaran (Sumber: J. (b) terbuka untuk bunyi bersuara. [g] dan bunyi-bunyi vokal. (c) terbuka untuk bunyi bisikan. bunyi [b]. 1993:188) Sekiranya pita suara (glotis) itu tertutup rapat sewaktu udara keluar melaluinya.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 (a) (b) (d) (c) Rajah 2. 38 . Contohnya. Laver.6: Keadaan pita suara (glotis) ketika: (a) tertutup.

Ladefoged. 2006: 183) Sebaliknya. [s] dan seumpamanya. jika pita suara (glotis) itu direnggangkan (terbuka) sewaktu udara keluar melaluinya. [f]. 39 . maka getaran pada pita suara tidak berlaku dan bunyi yang dihasilkan ialah bunyi tidak bersuara. huraikan perbezaan bunyi bersuara dan bunyi tidak bersuara. [k]. Contohnya.10 Dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai. [t]. bunyi [p].7 : Tiga bentuk gelombang bunyi yang mungkin berupa getaran pada pita suara (Sumber: P. 2.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Rajah 2.

konsonan. Sila beri keterangan tentang fonetik akustik iv. Memberikan beberapa definisi yang diberikan oleh tokoh-tokoh yang berlainan tentang ilmu fonetik ii.K.4 Bagi menjawab soalan ini. anda perlu: i. anda perlu: i. Definisi yang diberikan oleh Harimurti Kridalaksana iv. Barnhart dalam The World Book of Dictionary iii. 40 . 2. Definisi yang diberikan oleh Marsono dalam bukunya. Menjelaskan perbezaan antara fonetik dan fonologi ii. Definisi yang diberikan oleh Abdullah Hassan (1993) vii.L. Barnhart & R. Berdasarkan definisi oleh pelbagai tokoh tersebut. Definisi yang diberikan oleh W. Berikan pendapat C. Sila beri keterangan tentang fonetik auditori. dll. Definisi yang diberikan oleh Menurut Kamus Dewan. Berdasarkan definisi oleh pelbagai tokoh tersebut.2 Bagi menjawab soalan ini. Definisi fonetik ii. 2. anda harus boleh: i. Memberikan penjelasan tentang jenis-jenis aspek fonetik bahasa Melayu ii. iaitu menentukan fonem-fonem yang distingtif iv. Bright (1992) vi. Fonologi mengkaji sistem bunyi bahasa.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 PANDUAN MENJAWAB SOALAN LATIHAN UNIT 2 2. jawapan anda harus boleh: i. 2.1 Bagi soalan ini. 2. dll iii. jawapan anda harus mencakupi aspek-aspek berikut: i. Sila beri keterangan tentang fonetik artikulasi iii. Anda juga harus membincangkan bagaimana fonem tersebut berperanan membentuk suku kata dalam bahasa Melayu. Fonetik mengkaji bunyi-bunyi bahasa seperti bunyi vokal.5 Untuk menjawab soalan ini.3 Bagi menjawab soalan ini. sila buat rumusan anda sendiri terhadap ilmu fonologi. Fonetik (1986) v. sila buat rumusan anda sendiri terhadap ilmu fonetik. Memberikan beberapa definisi yang diberikan oleh tokoh-tokoh yang berlainan tentang ilmu fonologi ii.

anda perlu: i. vokal rangkap dan bunyi suku kata ii.7 Untuk menjawab soalan ini. Menerangkan bunyi-bunyi yang dikatakan bunyi bahasa dan bunyi yang bukan bunyi bahasa ii.6 Soalan ini memerlukan anda: i. Memberikan contoh-contoh bunyi bahasa seperti bunyi vokal. Memerhatikan semua alat artikulasi yang terlibat dalam penyebutan bunyi bahasa ii. Sila berikan nama setiap alat artikulasi tersebut. dll. anda perlu: i. 2. lipat jari. 2. Sila berikan lima (5) contoh bagi bunyi bersuara dan bukan bunyi bersuara yang meliputi bunyi vokal dan konsonan. proses pengaliran udara (menghembus dan menghisap) dan paru-paru.8 Untuk menjawab soalan ini. anda perlu: i. konsonan. 2.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 2. 2. Perlu membezakan antara bunyi bersuara dan bukan bunyi bersuara ii. bunyi batuk. proses sebutan (artikulasi). berdehem. 41 .10 Untuk jawapan soalan ini. Melukis gambar rajah alat artikulasi yang terlibat dalam proses penghasilan bunyi ii.9 Untuk jawapan soalan ini. anda perlu: i. proses penghasilan bunyi (fonasi). Menerangkan proses oral. Berikan juga ciri-ciri bunyi bahasa dan bukan bunyi bahasa. Contoh bukan bunyi bahasa termasuklah bunyi kentut. diftong.

Bhd. R.T. Crystal.L. Permulaan ilmu linguistik. Gramedia Jakarta. Jakarta: Penerbit P. Ejaan bahasa Melayu terkini. Kamus linguistik. (1998).FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Rujukan Abdul Hamid Mahmood (1995). USA: Blackewell. Toronto: World Book Inc. J. Arbak Othman (1983). & Hannahs. Abdul Hamid Mahmood dan Nurfarah Lo Abdullah (2007). Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn. P. Auckland: Arnold. The world book of encyclopedia volume two. Kuala Lumpur: Aslita Sdn. C. Abdullah Hassan (1993).J. Speech sounds. New York: Holt. Rinehart & Winston. Linguistik fonetik dan fonologi bahasa Melayu. Fonetik dan fonologi suatu tinjauan. An introduction to descriptive linguistics. Clark. C.K. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. Linguistik am untuk guru Bahasa Malaysia. Kulim: Penerbit Sarlis. & Barnhart. Alias Mohammad Yatim (1992). Bhd. Bright. Oxford: Basil Blackwell Ltd. Harimurti Kridalaksana (1983).) (1981). Gleason. (1995).A. Abdul Hamid Mahmood (2002). Kuala Lumpur: City Reprographic Services. Ashby. W. 42 . & Yallop. Davenport. S. Barnhart. D. Masa Enterprise. Guru dan bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Sarjana Enterprise. (Ed) (1992). London: Routledge. (1995). (1955). New York: Oxford University Press. (1986). M. (Ed. H. International encyclopedia of linguistics. Introducing phonetics & phonology. An introduction to phonetics and phonology (second edition).

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mangantar Simanjuntak (1991). (1966). Istilah linguistik Bahasa Inggeris – Bahasa Malaysia. Preliminaries to linguistic phonetics. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1981). 43 . P. Fonetik. Dalam Brigth (Ed. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.). Boston. Kamus Dewan Edisi Keempat (2005). New York: Denver. New York: Harcourt. Ladefoged. Noam Chomsky. Indirawati Zahid & Mardian Shah Omar (2006). Kuala Lumpur: PTS Professional.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Hymes. Laver. Brace and Jovanovich. P. P. Chicago: University of Chicago Press. nahu bahasa Melayu. Malmberg. B. Jones. Lyons. D. Marsono (1986). (1963). Phonetics. Sociolinguistics. Bahasa Malaysia – Bahasa Inggeris. Dewan Bahasa. (2005). Ladefoged. Australia: Blackwell Publishing. Linguistik deskriptif. New York: Penguin Modern Master University Press. (1993). J. (1993). A course in phonetics (fifth edition). (1958). J. Ed). A course in phonetics (3rd. D. MA: Thomson Wadsworth. Fonetik dan fonologi siri pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. (2006). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. An outline of English phonetics. Linguistics and Language Planning. Ladefoged. P. London: Heffer. 1991. (1973). 35(2). Lutfi Abas (1985). Neurolinguistik dan Afasiologi: Satu kewujudan kerjasama yang saling menguntungkan. Ladefoged. Principles of phonetics. New York: Cambridge University Press. Vowels and consonants (second edition). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Mohd. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. J. Roach. Phonetics. Universiti Malaya. H. London: Arnold. London: Penguin Books. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Pengantar linguistik. Phonetics the science of speech. K. Nor Hashimah Jalaluddin (1998). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Budaya dan bahasa Melayu masalah dan harapan. United Kingdom: Oxford University Press.B. The Penguin Dictionary (2004). Taib Osman (2004). Sudaryanto (1983).M. (1998). F.W. P. (1999). Linguistik untuk bukan ahli linguistik. (1983). Parker. & Rahilly. Pengenalan fonetik dan fonologi. Linguistik. Kuala Lumpur: Fakulti Bahasa dan Linguistik. J. (1974).FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Martin. J. (1947).L. Pike. 44 . Phonetics: A critical analysis of phonetic theory and a technique for the practical description of sounds University of Michigan Press. Verhaar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Rahmat Sato. Asas fonetik. (2001). Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful