FONETIK DAN FONOLOGI / 2

Unit

2
FONETIK DAN FONOLOGI
HASIL PEMBELAJARAN Setelah selesai mempelajari unit ini, anda seharusnya dapat: i. membezakan kajian fonetik dan fonologi bahasa Melayu, ii. menjelaskan aspek kajian fonetik artikulasi, akustik dan fonetik auditori, iii. menganalisis bunyi bahasa, bukan bunyi bahasa, bunyi bersuara dan bukan bunyi bersuara, iv. mengetahui alat-alat artikulasi dan fungsinya dalam penghasilan bunyi bahasa Melayu.

Pengenalan
Unit ini membincangkan hal tentang konsep Fonetik dan Fonologi bahasa Melayu serta aspek kajiannya. Unit ini juga menjelaskan hal tentang bunyi bahasa, bukan bunyi bahasa, bunyi bersuara dan bukan bunyi bersuara serta menerangkan alatalat artikulasi dan fungsinya dalam penghasilan bunyi bahasa bahasa Melayu.

Apakah yang Dimaksudkan dengan Bunyi?
Bunyi ialah kesan yang didengar oleh telinga yang berlaku apabila udara daripada paru-paru keluar melalui pita suara ke rongga tekak, kemudian terus keluar ke rongga mulut atau rongga hidung. Semasa udara keluar melalui rongga tekak dan

22

FONETIK DAN FONOLOGI / 2

rongga mulut atau rongga hidung, udara mungkin mengalami gangguan atau sekatan atau mungkin tidak. Udara yang keluar dalam bentuk gelombang itu mengenai bahagian gegendang telinga dan terhasillah bunyi.

Tahukah Anda Pengertian Fonetik?
Bunyi bahasa dikaji dalam bidang fonetik. Berikut diberikan beberapa definisi atau pengertian serta pendapat tentang fonetik: (i) Dalam The World Book of Dictionary (C.L. Barnhart & R.K. Barnhart, 1981:1566), fonetik dikatakan “the body of speech sounds of any one language, and their relation to one another”. Kamus Linguistik (Harimurti Kridalaksana, 1984:51) memberikan definisi fonetik sebagai “ilmu yang menyelidiki penghasilan, penyampaian dan penerimaan bunyi bahasa”. Marsono dalam bukunya, Fonetik (1986:1) mendefinisikan fonetik sebagai “ilmu yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa tanpa melihat fungsi bunyi itu sebagai pembeda makna dalam sesuatu bahasa”. W. Bright (1992:194) dalam International Encyclopedia of Linguistics menghuraikan fonetik sebagai “the study of the physical characteristics of human speech sounds”. Abdullah Hassan (1993:40) memberikan definisi fonetik sebagai “fonetik mengkaji bunyi bahasa dari segi penyebutan, pendengaran atau sifatnya ... Fonetik amnya ialah pengkajian terhadap unsur-unsur dalam bentuk bunyi”. The Penguin Dictionary (2004:1046) menjelaskan fonetik sebagai “the study and classification of speech sounds”. Menurut Kamus Dewan (2005:354), “fonetik ialah ilmu bahasa (linguistik) yang berkaitan dengan penyebutan kata dan lambang yang menunjukkan sebutannya”.

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi) (vii)

23

Antara definisi atau pengertian serta pandangan tentang fonologi adalah seperti yang berikut: (i) F. Fonologi dalam The Penguin Dictionary (2004:1045) ditakrifkan sebagai “the study of the sound systems of a language”... suatu bidang yang mengkaji sesuatu bahasa. 1981:1567). and the rules which regulate their use” (2001:111). Parker (1974:112) memberikan pengertian fonologi sebagai “. Menurut J. Dalam World Book of Dictionary (C.1 Berikan definisi fonetik menurut tokoh yang anda tahu. Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia (1993:40) menyatakan bahawa “fonologi mengkaji bunyibunyi yang berfungsi dalam sesuatu bahasa itu”. Tahukah Anda Pengertian Fonologi? Bunyi-bunyi bahasa yang mempunyai sistem atau peraturan pula dikaji dalam bidang fonologi.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 2. Clark dan C. (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 24 . Barnhart.K. 2. Roach dalam bukunya Phonetics. 1984:61) memberikan definisi fonologi sebagai bidang dalam linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa mengikut fungsinya. P.2 Rumuskan konsep fonetik berdasarkan definisi yang telah diberikan oleh tokohtokoh di atas.L. menjelaskan fonologi sebagai “the study of the distinctive sound units of a language. the patterns they form. Kamus Linguistik (Harimurti Kridalaksana. Yallop (1995:5) “phonology is concerned with the organization of speech within specific languages”. fonologi didefinisikan sebagai “the systems of sounds used in a language”. Barnhart & R. iaitu rumus-rumus yang menentukan sebutan”. Abdullah Hassan dalam bukunya.

Fonetik akustik pula mengkaji sifat bunyi itu sendiri. daerah pengeluarannya dan alat-alat pengucapan yang terlibat dalam menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. dapat kita rumuskan bahawa fonetik mengkaji bunyi-bunyi bahasa yang dituturkan oleh manusia. lidah.3 Jelaskan konsep fonologi berdasarkan pandangan tokoh yang anda tahu. terdapat tiga aspek kajian yang dilakukan. iaitu mengkaji bunyi-bunyi bahasa dari segi cara pengeluarannya. Dalam bidang fonetik. 25 .1 – bentuk gelombang akustik).4 Bezakan konsep antara fonetik dengan fonologi. Tahukah Anda Konsep Fonetik dan Fonologi dalam Bahasa Melayu? Berdasarkan pelbagai definisi dan pengertian daripada beberapa buah kamus dan ensiklopedia serta berdasarkan pandangan dan pendapat yang diberikan oleh beberapa orang sarjana bahasa tentang fonetik dan fonologi. Fonetik auditori pula merupakan kajian yang berkaitan dengan pendengaran terhadap bunyi-bunyi yang dihasilkan supaya bunyi-bunyi itu dapat diperturunkan ke dalam lambang-lambang yang tepat. iaitu bagaimana gelombang udara dari paru-paru mengalami perubahan yang disebabkan oleh gangguan yang dibuat oleh alat artikulasi seperti pita suara.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 2. iaitu: (i) fonetik artikulasi (ii) fonetik akustik (iii) fonetik auditori Fonetik artikulasi mengkaji bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dikeluarkan oleh alat-alat artikulasi. bibir dan sebagainya (lihat rajah 2. 2.

Dalam bidang ini. vokal belakang. Matlamat akhir bidang fonologi ialah menentukan sistem bunyi atau menentukan huruf-huruf atau fonemfonem tertentu yang seterusnya mewujudkan sistem ejaan bagi sesuatu bahasa.1: Bentuk gelombang akustik bagi perkataan bahasa Inggeris “see” /si:/ (Sumber: P. dan vokal tengah dalam bahasa Melayu. Misalnya. Roach.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 s i Rajah 2. apakah yang dimaksudkan dengan Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu? Fonetik dan fonologi bahasa Melayu ialah bidang pengajian yang melibatkan pengkajian terhadap bunyi-bunyi bahasa dan fungsi-fungsi bunyi bahasa dalam bahasa Melayu. ai dan oi dalam bahasa Melayu (Abdul Hamid Mahmood. Apakah alat-alat artikulasi yang terlibat dan daerah mana pada alat artikulasi yang berperanan dalam menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dalam bahasa Melayu. geseran. Bidang ini turut mengkaji jenis-jenis diftong seperti diftong au. Kajian fonetik dan fonologi bahasa Melayu meliputi bidang bagaimana bunyi-bunyi bahasa Melayu itu dihasilkan atau dituturkan. sengau. misalnya bagaimanakah bunyi-bunyi vokal dan konsonan serta diftong dalam bahasa Melayu itu dihasilkan. Maksudnya bidang fonologi menentukan sistem bunyi satu-satu bahasa dengan berdasarkan jenis-jenis bunyi sama ada bunyi itu distingtif (membezakan makna) atau tidak distingtif (tidak membezakan makna). Oleh itu. bagaimanakah cara menghasilkan bunyi vokal hadapan. 26 . 2001:40) Fonologi pula dapat disimpulkan sebagai kajian terhadap fungsi-fungsi bunyi bahasa. 2002:198). separuh vokal dan seumpamanya. letusan. juga turut dikaji pelbagai jenis bunyi konsonan dalam bahasa Melayu seperti konsonan letupan.

Udara yang dihembuskan (atau dihirup untuk sebahagian kecil bunyi bahasa) itu.2 yang berikut menunjukkan proses penghasilan bunyi.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 2. tepuk tangan dan seumpamanya juga bukan bunyi bahasa. Bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat yang bukan alat artikulasi seperti bunyi lipatan jari. Jika udara mengalami gangguan atau himpitan. Udara disedut ke dalam paru-paru dan dihembuskan keluar bersama-sama waktu kita sedang bernafas. rongga hidung atau rongga hidung bersama-sama dengan alat yang lain. Bunyi bahasa tidak akan terjadi sekiranya tiada halangan atau gangguan pada alat artikulasi seperti dalam bernafas. 27 . kemudian mendapat halangan atau gangguan di berbagai-bagai tempat alat artikulasi dengan berbagai-bagai cara sehingga terjadilah bunyi-bunyi bahasa. udara dapat keluar bagi menghasilkan bunyi-bunyi tidak bersuara. antaranya ialah batang tenggorok. Rajah 2. maka bunyi-bunyi yang dihasilkan merupakan bunyi-bunyi konsonan. Tempat atau alat artikulasi yang dilalui. pangkal tenggorok. rongga mulut. kerongkong. bunyi siulan. Bunyi yang bukan bunyi bahasa pula merupakan bunyi yang mungkin dihasilkan oleh alat artikulasi. tetapi tidak digunakan dalam pertuturan. Tahukah Anda Bunyi Bahasa dan Bukan Bunyi Bahasa? Dalam kehidupan. fonetik akustik dan fonetik auditori. bunyi sendawa. manusia menyedut udara setiap hari. Jika pita suara itu tertutup. bunyi berdengkur dan seumpamanya. misalnya bunyi batuk. Bunyi bahasa ialah bunyi yang dihasilkan oleh alat artikulasi manusia yang digunakan dalam pertuturan. Pada waktu udara mengalir keluar. Udara merupakan sumber tenaga utama dalam penghasilan bunyi bahasa. fonetik artikulasi. udara yang keluar dengan kuat akan menggegarkan pita suara. Jika pita suara itu terbuka. pita suara boleh berada dalam keadaan terbuka atau tertutup.5 Bincangkan aspek-aspek kajian bidang fonetik. bunyi dehem. maka lahirlah bunyi-bunyi bersuara seperti bunyi vokal.

28 . 1992:195) 2.William.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Proses oral Proses sebutan (artikulasi) Proses penghasilan bunyi (fonasi) Proses pengaliran udara (menghembus dan menghirup) paru-paru Rajah 2.7 Apakah yang dimaksudkan dengan bunyi bahasa dan bukan bunyi bahasa? 2.6 Dengan menyertakan gambar rajah. terangkan proses-proses yang terlibat dalam penghasilan bunyi.2: Proses Penghasilan Bunyi (Sumber: B.8 Berikan lima contoh bunyi bahasa dan bukan bunyi bahasa. 2.

gusi belakang. palatum) Gusi dalam. mouth cavity) Rongga hidung (nose cavity. alveolum) Gigi atas (upper teeth. medium) Daun lidah (blade of the tongue. labia) Bibir bawah (lower lip. lidah belakang. pangkal lidah (hump. Alat artikulasi atau disebut juga artikulator yang berfungsi dalam penghasilan bunyi-bunyi bahasa terdiri daripada yang berikut: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) Paru-paru (lungs) Batang tenggorok (trachea) Pangkal tenggorok (larynx) Pita suara (vocal cords) Krikoid (cricoid) Tiroid (thyroid) atau halkum Aritenoid (arythenoids) Dinding rongga kerongkongan (wall of pharynx) Epiglotis (epiglottis) Akar lidah (root of tongue) Akar lidah. bahagianbahagian anggota tubuh yang ikut membentuk bunyi. denta) Bibir atas (upper lip. Secara terperinci. dorsum) Tengah lidah (middle of the tongue. laminal) Hujung lidah (tip of the tongue. labia) Mulut (mouth) Rongga mulut (oral cavity. lengkung kaki gigi (alveola.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Apakah Alat Artikulasi? Seperti yang diterangkan bahawa bunyi bahasa terjadi jika udara mengalami halangan atau gangguan pada alat-alat artikulasi. velum) Langit-langit keras (hard palate. baik secara langsung ataupun tidak langsung ialah alat artikulasi. denia) Gigi bawah (lower teeth. apex) Anak tekak (uvula) Langit-langit lembut (soft palate. back of tongue. ceruk gigi. nasal cavity) 29 .

FONETIK DAN FONOLOGI / 2 18 17 19 16 25 15 21 23 22 20 13 14 6 4 12 11 24 10 8 9 7 5 5 3 2 1 Rajah 2.3: Alat-alat Artikulasi 30 .

sekarang kita meneliti dengan terperinci fungsifungsi alat artikulasi tersebut: Paru-paru Fungsi utama paru-paru adalah untuk pernafasan. otot perut dan rongga dada berjalan terus secara teratur. Rongga ini terdiri daripada empat komponen. (ii) dua tulang rawan aritenoid. iaitu (i) tulang rawan krikoid. 1963:21-22). Epiglotis (katup pangkal tenggorok) terletak pada pintu masuk pangkal tenggorok berfungsi untuk melindungi masuknya makanan atau minuman ke batang tenggorok. Arus udara yang dari paru-paru inilah yang menjadi sumber syarat mutlak terjadinya bunyi (K.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Tahukah Anda Fungsi Alat Artikulasi? Setelah kita mengenali pelbagai jenis alat artikulasi yang berperanan dalam penghasilan bunyi-bunyi bahasa. sehingga memungkinkan CO2 (gas karbon dioksida) mengalir ke luar.L. proses mengembang (pembesaran ruangan paru-paru) dan mengempis (pengecilan ruangan paru-paru)nya paru-paru yang dikerjakan oleh otot-otot paru-paru. Tulang rawan krikoid berbentuk seperti lingkaran sebagai tumpuannya terletak di belakang. Dua tulang rawan aritenoid 31 . epiglotis menutup batang tenggorok sehingga makanan atau minuman tidak masuk ke saluran itu. Malmberg. Pike. Berkurangnya tekanan udara dalam paru-paru kerana adanya pembesaran ruangan. Udara akan mengalir keluar dari paru-paru hanya apabila tekanan udara yang ada di dalam paru-paru lebih besar daripada tekanan udara yang ada di luar. Malmberg. Bernafas pada dasarnya ialah mengalirkan udara ke dalam paru-paru. epiglotis ini tidak mempunyai peranan apa-apa. Udara yang mengandungi O2 (oksigen) akan mengalir ke paru-paru jika tekanan udara luar lebih besar daripada tekanan udara dalam paru-paru. 1947:4. Proses ini disebut menghembuskan nafas. begitu pula sebaliknya. Proses ini disebut menarik nafas dan mengeluarkan udara yang telah kotor. (iii) sepasang pita suara dan (iv) tulang rawan tiroid (B. Selama manusia masih hidup. 1963:22). Pangkal Tenggorok (Larynx) Pangkal tenggorok atau laring (larynx) adalah rongga pada hujung pipa pernafasan. B. Pada waktu kita menelan makanan dan minuman. Dalam pembentukan bunyi bahasa.

menutup dan menutup rapat. Glotis dalam keadaan terbuka lebar terjadi apabila kita bernafas secara normal.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 bentuknya kecil seperti piramid terletak di atas rawan krikoid. sehingga memungkinkan arus udara yang mengalir menggetarkan pita suara pada waktu menghasilkan bunyi 32 . Sehubungan dengan terjadinya bunyi dan pernafasan. terbuka. Malmberg. 1963:25) Dengan peristiwa membuka dan menutupnya pita suara. Glotis dalam keadaan terbuka dalam menghasilkan bunyi tak bersuara. tertutup dan tertutup rapat. Tiroid (lekum) Aritenoid Krikoid Keterangan: Garis putus dengan titik – menarik nafas Garis agak tebal – bernafas biasa (normal) Garis tipis di tengah – fonasi Garis putus melengkung di bawah – pergerakan arah aritenoid Rajah 2. maka terbentuklah suatu celah atau ruang di antara sepasang pita suara. maka glotis biasa dibezakan atas empat posisi. sedangkan bahagian belakang pada tulang rawan aritenoid. Sistem otot aritenoid dapat bergerak mengatur gerakan pada sepasang pita suara. Fungsi utama pita suara ini adalah sebagai pintu klep yang mengatur pengawasan arus udara antara paru-paru dengan mulut atau hidung.4: Proses Menutup dan Membukanya Glotis (Sumber: B. membuka. Pita suara bahagian muka terkait pada tulang rawan tiroid. sedang dalam keadaan tertutup. Celah itu disebut glotis. iaitu dalam keadaan: terbuka lebar. Sepasang pita suara dapat membuka lebar. Tulang rawan tiroid atau halkum yang dapat dilihat berbentuk menonjol pada kaum laki-laki sebenarnya tidak begitu mempunyai peranan yang bererti dalam pembentukan bunyi bahasa.

1963:23-25.5 : Keadaan Pita Suara Ketika Menghasilkan Bunyi (Sumber: P. Yang terakhir. 1973:6) 33 . Ladefoged. keadaannya tertutup rapat. Malmberg.5 yang berikut dapat memperjelas huraian ini. ruang. 1 1 2 tulang rawan aritenoid 2 tulang rawan aritenoid Pita suara terbuka lebar dalam bernafas normal Pita suara terbuka dalam menghasilkan bunyi tak bersuara 1 1 2 tulang rawan aritenoid 2 tulang rawan aritenoid Pita suara tertutup dalam menghasilkan bunyi bersuara Keterangan: Pita suara tertutup rapat dalam menghasilkan bunyi hamzah 1 . 1973:7-22).FONETIK DAN FONOLOGI / 2 bersuara. iaitu dengan menghasilkan bunyi hamzah. Rajah 2. Proses menggetarnya pita suara itu sendiri disebut fonasi (phonation) (B. Ladefoged.glotis (garis tempat pertemuan pita suara) Rajah 2. P.pita suara (celah. lubang pita suara) 2 .

Trager. beserta bahagian hujungnya yang disebut anak tekak (uvula) dapat turun naik sedemikian rupa. ia sebagai artikulator pasif. langit-langit lunak beserta hujung anak tekak menurun. Davenport & S. Hannahs. sedangkan artikulator (aktif)nya ialah pangkal lidah. Untuk bunyi yang dihasilkan dengan halangan anak tekak (uvula) disebut bunyi anak tekak atau uvular. Langit-langit Lembut (Soft Palate. iaitu bunyi non-nasal atau pada waktu kita menguap. 1998:13). Langit-langit Keras (Hard Palate. Bunyi yang dihasilkan oleh langit-langit keras (palatum) disebut palatal (Bloch & George L. Bunyi yang dihasilkan oleh hujung lidah (apex) disebut apikal dan bunyi yang dihasilkan dengan halangan tengah lidah (medium) disebut medial. Dalam pembentukan bunyi bahasa. langit-langit keras ini sebagai artikulator pasif. 1942:16). peranannya terutama hanyalah sebagai tabung udara yang akan ikut bergetar apabila pita suara bergetar. Trager.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Rongga Kerongkongan (Pharynx) Rongga kerongkongan atau faring (pharynx) ialah rongga yang terletak di antara pangkal tenggorok dengan rongga mulut dan rongga hidung. Velum) Langit-langit lembut (velum). Bunyi sebegini terdapat dalam bahasa Arab dan Hebrew (M.J. 1942:16). Dalam pembentukan bunyi bahasa. L. Demikian pula pada waktu terbentuknya bunyi nasal. 34 . Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh faring disebut bunyi faringal (Bloch & George. 1942:15). Dalam kebanyakan pembentukan bunyi bahasa. langit-langit lembut beserta anak tekaknya terangkat ke atas menutup rongga hidung. Fungsi utamanya adalah sebagai saluran makanan dan minuman. Dalam keadaan bernafas normal. Trager. Gabungan keduaduanya menjadi dorso-velar. Dalam pembentukan bunyi. Gabungan yang pertama menjadi apikopalatal sedangkan gabungan yang kedua menjadi medio-palatal. Palatum) Langit-langit keras merupakan bahagian bertulang selepas gusi yang pada bahagian depan langit-langit itu melengkung cekung ke atas dan bahagian belakang berakhir dengan bahagian yang terasa lembut apabila diraba. sedangkan artikulator aktifnya adalah hujung lidah atau tengah lidah. iaitu bahagian lembut selepas langit-langit keras. Bunyi yang dibentuk oleh pangkal lidah (dorsum) disebut dorsal (Bloch & George L. sehingga udara dapat keluar masuk melalui rongga hidung. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh langit-langit lembut ini disebut bunyi velar.

lekuk gigi) adalah bahagian gusi tempat letak akar gigi depan atas bahagian belakang. bibir adalah sebagai artikulator pasif bekerjasama dengan bibir bawah sebagai artikulator aktifnya. Bunyi yang dihasilkan oleh daun lidah (lamina) disebut bunyi laminal. [b]. Walaupun gigi bawah dapat digerakkan ke bawah dan ke atas namun dalam pembentukan bunyi bahasa tidak banyak berperanan. Bunyi yang dihasilkan oleh bibir (labia) disebut bunyi labial. [m] dan bunyi labio dental. Dalam pembentukan bunyi bahasa. ceruk gigi. Contoh-contoh bunyi yang dihasilkan oleh gigi ialah [] seperti dalam perkataan hadith [hadi]. Bunyi yang dihasilkan oleh gusi (alveola. Yang berfungsi penuh sebagai artikulator atau dasar artikulasi adalah gigi atas bekerjasama dengan bibir bawah atau hujung lidah. Dapat juga bibir bawah sebagai artikulator aktif itu bekerjasama dengan gigi atas. Bunyi yang dihasilkan oleh gigi (denta) disebut bunyi dental. Selain itu. Alveolum) Gusi dalam (gusi belakang. Gigi (Teeth Denta) Gigi terbahagi menjadi dua. Labia) Bibir terbahagi menjadi dua. hanya bersifat membantu sahaja. Gabungan keduaduanya menjadi bunyi lamino-alveolar. Fungsi utama kedua-dua bibir adalah sebagai pintu penjaga rongga mulut. Dalam pembentukan bunyi bahasa. iaitu gigi bawah dan atas. Fungsi utama gigi untuk mengunyah. Contoh-contoh bunyi yang dihasilkan oleh bibir ialah bunyi fonem [p]. Bunyi yang dihasilkan oleh halangan gigi atas dengan bibir bawah disebut bunyi labio-dental dan yang dihasilkan oleh halangan gigi atas dengan hujung lidah disebut bunyi apiko-dental. Bibir (Lip. dapat juga gusi bekerjasama dengan daun lidah sebagai artikulator aktifnya. iaitu bibir bawah dan atas. 35 . gusi ini sebagai artikulator pasif sedang artikulator aktifnya adalah hujung lidah. hasilnya ialah bunyi labio-dental. [f] dan [v]. terletak tepat di atas serta di belakang gigi yang melengkung ke dalam menghadap lidah. Bunyi yang dihasilkan oleh halangan hujung lidah pada gusi disebut bunyi apiko-alveolar.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Gusi Dalam (Alveola. alveolum) disebut bunyi alveolar atau bunyi gusi. lengkung kaki gigi. [w].

daun lidah (lamina) dan hujung lidah (apex). tengah lidah (medium). Dalam pembentukan bunyi bahasa. lidah sebagai artikulator aktif mempunyai peranan yang amat penting. 2. iaitu akar lidah (root). juga dengan gusi untuk menghasilkan bunyi [t. Selain itu. ʒ . s]. hujung lidah boleh bekerjasama dengan gigi atas untuk menghasilkan bunyi [] seperti dalam perkataan mithal [mial]. pangkal lidah (dorsum). Tengah lidah bekerjasama dengan langit-langit keras menghasilkan bunyi seperti [.9 Namakan alat-alat artikulasi dalam rajah di bawah.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Lidah (Tongue) Fungsi utama lidah adalah sebagai alat perasa dan untuk memindahkan makanan yang akan atau sudah dikunyah. y]. Hujung lidah bekerjasama dengan langit-langit keras menghasilkan bunyi seperti [l]. seperti dalam perkataan [tadi] dan [sapu]. Akar lidah bekerjasama dengan rongga kerongkongan menghasilkan bunyi dorso-velar. 36 . Lidah dapat dibahagi kepada lima bahagian.

FONETIK DAN FONOLOGI / 2 xi i vii viii ii iii iv vi v x xii ix Apakah Bunyi Bersuara dan Bunyi Tidak Bersuara? Bunyi bersuara dan bunyi tidak bersuara ini mempunyai kaitan dengan keadaan pita suara seperti yang digambarkan dalam rajah 2.6 yang berikut: 37 .

(d) proses getaran (Sumber: J. Contohnya. 1993:188) Sekiranya pita suara (glotis) itu tertutup rapat sewaktu udara keluar melaluinya. (c) terbuka untuk bunyi bisikan. [g] dan bunyi-bunyi vokal. 38 . bunyi [b].FONETIK DAN FONOLOGI / 2 (a) (b) (d) (c) Rajah 2. maka berlakulah getaran pada pita suara dan bunyi yang dihasilkan ialah bunyi bersuara. [d]. Laver. (b) terbuka untuk bunyi bersuara.6: Keadaan pita suara (glotis) ketika: (a) tertutup.

bunyi [p].10 Dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai. maka getaran pada pita suara tidak berlaku dan bunyi yang dihasilkan ialah bunyi tidak bersuara. huraikan perbezaan bunyi bersuara dan bunyi tidak bersuara.7 : Tiga bentuk gelombang bunyi yang mungkin berupa getaran pada pita suara (Sumber: P.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Rajah 2. 39 . [k]. 2006: 183) Sebaliknya. [t]. [s] dan seumpamanya. Contohnya. Ladefoged. 2. [f]. jika pita suara (glotis) itu direnggangkan (terbuka) sewaktu udara keluar melaluinya.

5 Untuk menjawab soalan ini. jawapan anda harus boleh: i. Sila beri keterangan tentang fonetik auditori. Berdasarkan definisi oleh pelbagai tokoh tersebut. 2. Memberikan penjelasan tentang jenis-jenis aspek fonetik bahasa Melayu ii. Berdasarkan definisi oleh pelbagai tokoh tersebut. Barnhart dalam The World Book of Dictionary iii. Definisi fonetik ii. Definisi yang diberikan oleh W. Sila beri keterangan tentang fonetik artikulasi iii. Menjelaskan perbezaan antara fonetik dan fonologi ii. dll. Fonetik (1986) v. Definisi yang diberikan oleh Marsono dalam bukunya. anda harus boleh: i. Barnhart & R. Bright (1992) vi. iaitu menentukan fonem-fonem yang distingtif iv.2 Bagi menjawab soalan ini. Fonetik mengkaji bunyi-bunyi bahasa seperti bunyi vokal. 2. 2.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 PANDUAN MENJAWAB SOALAN LATIHAN UNIT 2 2. Definisi yang diberikan oleh Abdullah Hassan (1993) vii. jawapan anda harus mencakupi aspek-aspek berikut: i. anda perlu: i. Definisi yang diberikan oleh Harimurti Kridalaksana iv. Definisi yang diberikan oleh Menurut Kamus Dewan.K.3 Bagi menjawab soalan ini. Fonologi mengkaji sistem bunyi bahasa. 40 . 2. sila buat rumusan anda sendiri terhadap ilmu fonetik.L. Berikan pendapat C. Memberikan beberapa definisi yang diberikan oleh tokoh-tokoh yang berlainan tentang ilmu fonologi ii. Sila beri keterangan tentang fonetik akustik iv. konsonan.1 Bagi soalan ini. sila buat rumusan anda sendiri terhadap ilmu fonologi.4 Bagi menjawab soalan ini. Anda juga harus membincangkan bagaimana fonem tersebut berperanan membentuk suku kata dalam bahasa Melayu. anda perlu: i. dll iii. Memberikan beberapa definisi yang diberikan oleh tokoh-tokoh yang berlainan tentang ilmu fonetik ii.

diftong. lipat jari.9 Untuk jawapan soalan ini. 2. Menerangkan proses oral. Memerhatikan semua alat artikulasi yang terlibat dalam penyebutan bunyi bahasa ii. berdehem. proses penghasilan bunyi (fonasi). vokal rangkap dan bunyi suku kata ii.10 Untuk jawapan soalan ini. Sila berikan lima (5) contoh bagi bunyi bersuara dan bukan bunyi bersuara yang meliputi bunyi vokal dan konsonan. Melukis gambar rajah alat artikulasi yang terlibat dalam proses penghasilan bunyi ii. anda perlu: i. 41 . 2. 2.6 Soalan ini memerlukan anda: i.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 2. 2. Sila berikan nama setiap alat artikulasi tersebut. anda perlu: i. dll. proses sebutan (artikulasi). anda perlu: i. Perlu membezakan antara bunyi bersuara dan bukan bunyi bersuara ii. bunyi batuk. konsonan. proses pengaliran udara (menghembus dan menghisap) dan paru-paru.7 Untuk menjawab soalan ini.8 Untuk menjawab soalan ini. Contoh bukan bunyi bahasa termasuklah bunyi kentut. anda perlu: i. Menerangkan bunyi-bunyi yang dikatakan bunyi bahasa dan bunyi yang bukan bunyi bahasa ii. Memberikan contoh-contoh bunyi bahasa seperti bunyi vokal. Berikan juga ciri-ciri bunyi bahasa dan bukan bunyi bahasa.

Clark.A. Bhd. Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn. Barnhart. W. Toronto: World Book Inc. Abdul Hamid Mahmood (2002). New York: Holt.) (1981). Gleason. Ashby. Arbak Othman (1983). 42 .K. (1986). & Yallop. Linguistik fonetik dan fonologi bahasa Melayu. Kamus linguistik. & Barnhart. (1955). Bright. (Ed. (Ed) (1992). The world book of encyclopedia volume two. Kuala Lumpur: City Reprographic Services. C. R. Gramedia Jakarta. Rinehart & Winston. M. Bhd. Crystal. Abdullah Hassan (1993). Alias Mohammad Yatim (1992). Abdul Hamid Mahmood dan Nurfarah Lo Abdullah (2007). (1995).L. S. An introduction to phonetics and phonology (second edition). H. Oxford: Basil Blackwell Ltd. Linguistik am untuk guru Bahasa Malaysia. P. An introduction to descriptive linguistics. Guru dan bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Sarjana Enterprise. Introducing phonetics & phonology. Kuala Lumpur: Aslita Sdn. Auckland: Arnold. D. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. (1995). Permulaan ilmu linguistik. & Hannahs. C.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Rujukan Abdul Hamid Mahmood (1995). Davenport.J.T. Harimurti Kridalaksana (1983). USA: Blackewell. Masa Enterprise. (1998). London: Routledge. International encyclopedia of linguistics. Ejaan bahasa Melayu terkini. Speech sounds. Fonetik dan fonologi suatu tinjauan. Jakarta: Penerbit P. Kulim: Penerbit Sarlis. J. New York: Oxford University Press.

Ladefoged. Preliminaries to linguistic phonetics. New York: Harcourt. Bahasa Malaysia – Bahasa Inggeris. A course in phonetics (3rd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Noam Chomsky. J. P. (1993). Sociolinguistics. New York: Cambridge University Press. Fonetik. Laver. Chicago: University of Chicago Press. New York: Denver. 1991. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. P. (1973). J. Boston. MA: Thomson Wadsworth. Dalam Brigth (Ed. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. (1963). An outline of English phonetics. D. Kamus Dewan Edisi Keempat (2005). (2006). (1966). 43 . (1993). Marsono (1986). London: Heffer.). Ladefoged. (2005). Fonetik dan fonologi siri pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Linguistics and Language Planning. Dewan Bahasa. A course in phonetics (fifth edition). Australia: Blackwell Publishing. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Lyons. Ladefoged. D. Kuala Lumpur: PTS Professional. Phonetics. Ed). Istilah linguistik Bahasa Inggeris – Bahasa Malaysia. Linguistik deskriptif. P. Jones. Indirawati Zahid & Mardian Shah Omar (2006). New York: Penguin Modern Master University Press. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Vowels and consonants (second edition). Brace and Jovanovich. Lutfi Abas (1985). Malmberg. Ladefoged. Neurolinguistik dan Afasiologi: Satu kewujudan kerjasama yang saling menguntungkan. Mangantar Simanjuntak (1991). P.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Hymes. 35(2). (1981). nahu bahasa Melayu. Principles of phonetics. (1958). B.

United Kingdom: Oxford University Press. J. Roach. Rahmat Sato.L. (1983). Parker. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pengenalan fonetik dan fonologi. Nor Hashimah Jalaluddin (1998). (2001). F. (1998). Kuala Lumpur: Fakulti Bahasa dan Linguistik. Verhaar. & Rahilly. Sudaryanto (1983). Phonetics the science of speech. (1974). J. H. 44 . Universiti Malaya. J. London: Arnold. Linguistik untuk bukan ahli linguistik. (1999).FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Martin.M. Mohd. Budaya dan bahasa Melayu masalah dan harapan. Phonetics. The Penguin Dictionary (2004). Taib Osman (2004). K. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. Linguistik. London: Penguin Books. Phonetics: A critical analysis of phonetic theory and a technique for the practical description of sounds University of Michigan Press.W. Asas fonetik.B. (1947). Pengantar linguistik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. P. Pike.