FONETIK DAN FONOLOGI / 2

Unit

2
FONETIK DAN FONOLOGI
HASIL PEMBELAJARAN Setelah selesai mempelajari unit ini, anda seharusnya dapat: i. membezakan kajian fonetik dan fonologi bahasa Melayu, ii. menjelaskan aspek kajian fonetik artikulasi, akustik dan fonetik auditori, iii. menganalisis bunyi bahasa, bukan bunyi bahasa, bunyi bersuara dan bukan bunyi bersuara, iv. mengetahui alat-alat artikulasi dan fungsinya dalam penghasilan bunyi bahasa Melayu.

Pengenalan
Unit ini membincangkan hal tentang konsep Fonetik dan Fonologi bahasa Melayu serta aspek kajiannya. Unit ini juga menjelaskan hal tentang bunyi bahasa, bukan bunyi bahasa, bunyi bersuara dan bukan bunyi bersuara serta menerangkan alatalat artikulasi dan fungsinya dalam penghasilan bunyi bahasa bahasa Melayu.

Apakah yang Dimaksudkan dengan Bunyi?
Bunyi ialah kesan yang didengar oleh telinga yang berlaku apabila udara daripada paru-paru keluar melalui pita suara ke rongga tekak, kemudian terus keluar ke rongga mulut atau rongga hidung. Semasa udara keluar melalui rongga tekak dan

22

FONETIK DAN FONOLOGI / 2

rongga mulut atau rongga hidung, udara mungkin mengalami gangguan atau sekatan atau mungkin tidak. Udara yang keluar dalam bentuk gelombang itu mengenai bahagian gegendang telinga dan terhasillah bunyi.

Tahukah Anda Pengertian Fonetik?
Bunyi bahasa dikaji dalam bidang fonetik. Berikut diberikan beberapa definisi atau pengertian serta pendapat tentang fonetik: (i) Dalam The World Book of Dictionary (C.L. Barnhart & R.K. Barnhart, 1981:1566), fonetik dikatakan “the body of speech sounds of any one language, and their relation to one another”. Kamus Linguistik (Harimurti Kridalaksana, 1984:51) memberikan definisi fonetik sebagai “ilmu yang menyelidiki penghasilan, penyampaian dan penerimaan bunyi bahasa”. Marsono dalam bukunya, Fonetik (1986:1) mendefinisikan fonetik sebagai “ilmu yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa tanpa melihat fungsi bunyi itu sebagai pembeda makna dalam sesuatu bahasa”. W. Bright (1992:194) dalam International Encyclopedia of Linguistics menghuraikan fonetik sebagai “the study of the physical characteristics of human speech sounds”. Abdullah Hassan (1993:40) memberikan definisi fonetik sebagai “fonetik mengkaji bunyi bahasa dari segi penyebutan, pendengaran atau sifatnya ... Fonetik amnya ialah pengkajian terhadap unsur-unsur dalam bentuk bunyi”. The Penguin Dictionary (2004:1046) menjelaskan fonetik sebagai “the study and classification of speech sounds”. Menurut Kamus Dewan (2005:354), “fonetik ialah ilmu bahasa (linguistik) yang berkaitan dengan penyebutan kata dan lambang yang menunjukkan sebutannya”.

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi) (vii)

23

(ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 24 . Parker (1974:112) memberikan pengertian fonologi sebagai “. Barnhart. Abdullah Hassan dalam bukunya. iaitu rumus-rumus yang menentukan sebutan”. menjelaskan fonologi sebagai “the study of the distinctive sound units of a language.2 Rumuskan konsep fonetik berdasarkan definisi yang telah diberikan oleh tokohtokoh di atas. Tahukah Anda Pengertian Fonologi? Bunyi-bunyi bahasa yang mempunyai sistem atau peraturan pula dikaji dalam bidang fonologi. and the rules which regulate their use” (2001:111). suatu bidang yang mengkaji sesuatu bahasa. Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia (1993:40) menyatakan bahawa “fonologi mengkaji bunyibunyi yang berfungsi dalam sesuatu bahasa itu”. Menurut J.. fonologi didefinisikan sebagai “the systems of sounds used in a language”.K.L. Yallop (1995:5) “phonology is concerned with the organization of speech within specific languages”. Kamus Linguistik (Harimurti Kridalaksana.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 2.1 Berikan definisi fonetik menurut tokoh yang anda tahu. Fonologi dalam The Penguin Dictionary (2004:1045) ditakrifkan sebagai “the study of the sound systems of a language”. Dalam World Book of Dictionary (C.. Roach dalam bukunya Phonetics. Barnhart & R. 2. Antara definisi atau pengertian serta pandangan tentang fonologi adalah seperti yang berikut: (i) F. the patterns they form. Clark dan C. 1984:61) memberikan definisi fonologi sebagai bidang dalam linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa mengikut fungsinya. 1981:1567). P.

FONETIK DAN FONOLOGI / 2 2. Fonetik akustik pula mengkaji sifat bunyi itu sendiri. terdapat tiga aspek kajian yang dilakukan. bibir dan sebagainya (lihat rajah 2.1 – bentuk gelombang akustik).4 Bezakan konsep antara fonetik dengan fonologi. Fonetik auditori pula merupakan kajian yang berkaitan dengan pendengaran terhadap bunyi-bunyi yang dihasilkan supaya bunyi-bunyi itu dapat diperturunkan ke dalam lambang-lambang yang tepat. Tahukah Anda Konsep Fonetik dan Fonologi dalam Bahasa Melayu? Berdasarkan pelbagai definisi dan pengertian daripada beberapa buah kamus dan ensiklopedia serta berdasarkan pandangan dan pendapat yang diberikan oleh beberapa orang sarjana bahasa tentang fonetik dan fonologi. dapat kita rumuskan bahawa fonetik mengkaji bunyi-bunyi bahasa yang dituturkan oleh manusia. 25 . iaitu: (i) fonetik artikulasi (ii) fonetik akustik (iii) fonetik auditori Fonetik artikulasi mengkaji bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dikeluarkan oleh alat-alat artikulasi. lidah.3 Jelaskan konsep fonologi berdasarkan pandangan tokoh yang anda tahu. Dalam bidang fonetik. 2. iaitu bagaimana gelombang udara dari paru-paru mengalami perubahan yang disebabkan oleh gangguan yang dibuat oleh alat artikulasi seperti pita suara. iaitu mengkaji bunyi-bunyi bahasa dari segi cara pengeluarannya. daerah pengeluarannya dan alat-alat pengucapan yang terlibat dalam menghasilkan bunyi-bunyi bahasa.

ai dan oi dalam bahasa Melayu (Abdul Hamid Mahmood. Dalam bidang ini. Matlamat akhir bidang fonologi ialah menentukan sistem bunyi atau menentukan huruf-huruf atau fonemfonem tertentu yang seterusnya mewujudkan sistem ejaan bagi sesuatu bahasa. 26 . Misalnya.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 s i Rajah 2. misalnya bagaimanakah bunyi-bunyi vokal dan konsonan serta diftong dalam bahasa Melayu itu dihasilkan. vokal belakang. Oleh itu. letusan. Maksudnya bidang fonologi menentukan sistem bunyi satu-satu bahasa dengan berdasarkan jenis-jenis bunyi sama ada bunyi itu distingtif (membezakan makna) atau tidak distingtif (tidak membezakan makna). 2001:40) Fonologi pula dapat disimpulkan sebagai kajian terhadap fungsi-fungsi bunyi bahasa. juga turut dikaji pelbagai jenis bunyi konsonan dalam bahasa Melayu seperti konsonan letupan. sengau. Apakah alat-alat artikulasi yang terlibat dan daerah mana pada alat artikulasi yang berperanan dalam menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dalam bahasa Melayu. geseran. Roach. separuh vokal dan seumpamanya. Bidang ini turut mengkaji jenis-jenis diftong seperti diftong au. 2002:198). bagaimanakah cara menghasilkan bunyi vokal hadapan.1: Bentuk gelombang akustik bagi perkataan bahasa Inggeris “see” /si:/ (Sumber: P. dan vokal tengah dalam bahasa Melayu. Kajian fonetik dan fonologi bahasa Melayu meliputi bidang bagaimana bunyi-bunyi bahasa Melayu itu dihasilkan atau dituturkan. apakah yang dimaksudkan dengan Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu? Fonetik dan fonologi bahasa Melayu ialah bidang pengajian yang melibatkan pengkajian terhadap bunyi-bunyi bahasa dan fungsi-fungsi bunyi bahasa dalam bahasa Melayu.

Udara merupakan sumber tenaga utama dalam penghasilan bunyi bahasa. udara yang keluar dengan kuat akan menggegarkan pita suara. Rajah 2. Udara disedut ke dalam paru-paru dan dihembuskan keluar bersama-sama waktu kita sedang bernafas. maka bunyi-bunyi yang dihasilkan merupakan bunyi-bunyi konsonan. manusia menyedut udara setiap hari. Bunyi bahasa ialah bunyi yang dihasilkan oleh alat artikulasi manusia yang digunakan dalam pertuturan. kerongkong. rongga hidung atau rongga hidung bersama-sama dengan alat yang lain. misalnya bunyi batuk. Bunyi bahasa tidak akan terjadi sekiranya tiada halangan atau gangguan pada alat artikulasi seperti dalam bernafas. 27 .5 Bincangkan aspek-aspek kajian bidang fonetik. Udara yang dihembuskan (atau dihirup untuk sebahagian kecil bunyi bahasa) itu. bunyi dehem. pita suara boleh berada dalam keadaan terbuka atau tertutup. bunyi siulan. antaranya ialah batang tenggorok. Bunyi yang bukan bunyi bahasa pula merupakan bunyi yang mungkin dihasilkan oleh alat artikulasi. pangkal tenggorok. bunyi berdengkur dan seumpamanya. fonetik akustik dan fonetik auditori. kemudian mendapat halangan atau gangguan di berbagai-bagai tempat alat artikulasi dengan berbagai-bagai cara sehingga terjadilah bunyi-bunyi bahasa. maka lahirlah bunyi-bunyi bersuara seperti bunyi vokal. tetapi tidak digunakan dalam pertuturan.2 yang berikut menunjukkan proses penghasilan bunyi. Tempat atau alat artikulasi yang dilalui. Bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat yang bukan alat artikulasi seperti bunyi lipatan jari. tepuk tangan dan seumpamanya juga bukan bunyi bahasa. fonetik artikulasi. Jika pita suara itu tertutup. rongga mulut.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 2. bunyi sendawa. Jika udara mengalami gangguan atau himpitan. Jika pita suara itu terbuka. Pada waktu udara mengalir keluar. udara dapat keluar bagi menghasilkan bunyi-bunyi tidak bersuara. Tahukah Anda Bunyi Bahasa dan Bukan Bunyi Bahasa? Dalam kehidupan.

1992:195) 2.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Proses oral Proses sebutan (artikulasi) Proses penghasilan bunyi (fonasi) Proses pengaliran udara (menghembus dan menghirup) paru-paru Rajah 2.William.6 Dengan menyertakan gambar rajah.8 Berikan lima contoh bunyi bahasa dan bukan bunyi bahasa. 2.2: Proses Penghasilan Bunyi (Sumber: B.7 Apakah yang dimaksudkan dengan bunyi bahasa dan bukan bunyi bahasa? 2. terangkan proses-proses yang terlibat dalam penghasilan bunyi. 28 .

labia) Bibir bawah (lower lip. pangkal lidah (hump. denia) Gigi bawah (lower teeth. denta) Bibir atas (upper lip. dorsum) Tengah lidah (middle of the tongue. lengkung kaki gigi (alveola. labia) Mulut (mouth) Rongga mulut (oral cavity.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Apakah Alat Artikulasi? Seperti yang diterangkan bahawa bunyi bahasa terjadi jika udara mengalami halangan atau gangguan pada alat-alat artikulasi. Alat artikulasi atau disebut juga artikulator yang berfungsi dalam penghasilan bunyi-bunyi bahasa terdiri daripada yang berikut: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) Paru-paru (lungs) Batang tenggorok (trachea) Pangkal tenggorok (larynx) Pita suara (vocal cords) Krikoid (cricoid) Tiroid (thyroid) atau halkum Aritenoid (arythenoids) Dinding rongga kerongkongan (wall of pharynx) Epiglotis (epiglottis) Akar lidah (root of tongue) Akar lidah. gusi belakang. laminal) Hujung lidah (tip of the tongue. velum) Langit-langit keras (hard palate. apex) Anak tekak (uvula) Langit-langit lembut (soft palate. back of tongue. lidah belakang. alveolum) Gigi atas (upper teeth. mouth cavity) Rongga hidung (nose cavity. Secara terperinci. baik secara langsung ataupun tidak langsung ialah alat artikulasi. medium) Daun lidah (blade of the tongue. palatum) Gusi dalam. bahagianbahagian anggota tubuh yang ikut membentuk bunyi. ceruk gigi. nasal cavity) 29 .

FONETIK DAN FONOLOGI / 2 18 17 19 16 25 15 21 23 22 20 13 14 6 4 12 11 24 10 8 9 7 5 5 3 2 1 Rajah 2.3: Alat-alat Artikulasi 30 .

L. Epiglotis (katup pangkal tenggorok) terletak pada pintu masuk pangkal tenggorok berfungsi untuk melindungi masuknya makanan atau minuman ke batang tenggorok. Malmberg. proses mengembang (pembesaran ruangan paru-paru) dan mengempis (pengecilan ruangan paru-paru)nya paru-paru yang dikerjakan oleh otot-otot paru-paru. Proses ini disebut menghembuskan nafas. Rongga ini terdiri daripada empat komponen. 1947:4. epiglotis menutup batang tenggorok sehingga makanan atau minuman tidak masuk ke saluran itu. Bernafas pada dasarnya ialah mengalirkan udara ke dalam paru-paru. 1963:22). (ii) dua tulang rawan aritenoid. Pangkal Tenggorok (Larynx) Pangkal tenggorok atau laring (larynx) adalah rongga pada hujung pipa pernafasan. Berkurangnya tekanan udara dalam paru-paru kerana adanya pembesaran ruangan. Malmberg. (iii) sepasang pita suara dan (iv) tulang rawan tiroid (B. Pike. Dalam pembentukan bunyi bahasa. 1963:21-22). Tulang rawan krikoid berbentuk seperti lingkaran sebagai tumpuannya terletak di belakang.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Tahukah Anda Fungsi Alat Artikulasi? Setelah kita mengenali pelbagai jenis alat artikulasi yang berperanan dalam penghasilan bunyi-bunyi bahasa. iaitu (i) tulang rawan krikoid. sekarang kita meneliti dengan terperinci fungsifungsi alat artikulasi tersebut: Paru-paru Fungsi utama paru-paru adalah untuk pernafasan. B. Udara yang mengandungi O2 (oksigen) akan mengalir ke paru-paru jika tekanan udara luar lebih besar daripada tekanan udara dalam paru-paru. Arus udara yang dari paru-paru inilah yang menjadi sumber syarat mutlak terjadinya bunyi (K. epiglotis ini tidak mempunyai peranan apa-apa. Proses ini disebut menarik nafas dan mengeluarkan udara yang telah kotor. sehingga memungkinkan CO2 (gas karbon dioksida) mengalir ke luar. Udara akan mengalir keluar dari paru-paru hanya apabila tekanan udara yang ada di dalam paru-paru lebih besar daripada tekanan udara yang ada di luar. Pada waktu kita menelan makanan dan minuman. begitu pula sebaliknya. Dua tulang rawan aritenoid 31 . otot perut dan rongga dada berjalan terus secara teratur. Selama manusia masih hidup.

tertutup dan tertutup rapat.4: Proses Menutup dan Membukanya Glotis (Sumber: B. sedang dalam keadaan tertutup. Sistem otot aritenoid dapat bergerak mengatur gerakan pada sepasang pita suara. menutup dan menutup rapat. Fungsi utama pita suara ini adalah sebagai pintu klep yang mengatur pengawasan arus udara antara paru-paru dengan mulut atau hidung. terbuka. Celah itu disebut glotis. Pita suara bahagian muka terkait pada tulang rawan tiroid. iaitu dalam keadaan: terbuka lebar. Glotis dalam keadaan terbuka lebar terjadi apabila kita bernafas secara normal. Tulang rawan tiroid atau halkum yang dapat dilihat berbentuk menonjol pada kaum laki-laki sebenarnya tidak begitu mempunyai peranan yang bererti dalam pembentukan bunyi bahasa.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 bentuknya kecil seperti piramid terletak di atas rawan krikoid. Tiroid (lekum) Aritenoid Krikoid Keterangan: Garis putus dengan titik – menarik nafas Garis agak tebal – bernafas biasa (normal) Garis tipis di tengah – fonasi Garis putus melengkung di bawah – pergerakan arah aritenoid Rajah 2. sehingga memungkinkan arus udara yang mengalir menggetarkan pita suara pada waktu menghasilkan bunyi 32 . membuka. 1963:25) Dengan peristiwa membuka dan menutupnya pita suara. sedangkan bahagian belakang pada tulang rawan aritenoid. Sehubungan dengan terjadinya bunyi dan pernafasan. Glotis dalam keadaan terbuka dalam menghasilkan bunyi tak bersuara. Sepasang pita suara dapat membuka lebar. Malmberg. maka glotis biasa dibezakan atas empat posisi. maka terbentuklah suatu celah atau ruang di antara sepasang pita suara.

pita suara (celah. Rajah 2. Malmberg. 1963:23-25. P. keadaannya tertutup rapat. 1 1 2 tulang rawan aritenoid 2 tulang rawan aritenoid Pita suara terbuka lebar dalam bernafas normal Pita suara terbuka dalam menghasilkan bunyi tak bersuara 1 1 2 tulang rawan aritenoid 2 tulang rawan aritenoid Pita suara tertutup dalam menghasilkan bunyi bersuara Keterangan: Pita suara tertutup rapat dalam menghasilkan bunyi hamzah 1 . Ladefoged. Ladefoged.glotis (garis tempat pertemuan pita suara) Rajah 2. iaitu dengan menghasilkan bunyi hamzah. 1973:7-22). Yang terakhir. ruang.5 yang berikut dapat memperjelas huraian ini.5 : Keadaan Pita Suara Ketika Menghasilkan Bunyi (Sumber: P. Proses menggetarnya pita suara itu sendiri disebut fonasi (phonation) (B. lubang pita suara) 2 .FONETIK DAN FONOLOGI / 2 bersuara. 1973:6) 33 .

sedangkan artikulator aktifnya adalah hujung lidah atau tengah lidah. Dalam kebanyakan pembentukan bunyi bahasa. langit-langit keras ini sebagai artikulator pasif. langit-langit lembut beserta anak tekaknya terangkat ke atas menutup rongga hidung. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh langit-langit lembut ini disebut bunyi velar. L. Untuk bunyi yang dihasilkan dengan halangan anak tekak (uvula) disebut bunyi anak tekak atau uvular. sehingga udara dapat keluar masuk melalui rongga hidung. Trager. iaitu bunyi non-nasal atau pada waktu kita menguap. Velum) Langit-langit lembut (velum). 34 . Langit-langit Lembut (Soft Palate. ia sebagai artikulator pasif. beserta bahagian hujungnya yang disebut anak tekak (uvula) dapat turun naik sedemikian rupa. Dalam pembentukan bunyi. 1942:15). Bunyi sebegini terdapat dalam bahasa Arab dan Hebrew (M. Bunyi yang dihasilkan oleh langit-langit keras (palatum) disebut palatal (Bloch & George L. Dalam pembentukan bunyi bahasa. Hannahs. Dalam pembentukan bunyi bahasa. Trager. Palatum) Langit-langit keras merupakan bahagian bertulang selepas gusi yang pada bahagian depan langit-langit itu melengkung cekung ke atas dan bahagian belakang berakhir dengan bahagian yang terasa lembut apabila diraba. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh faring disebut bunyi faringal (Bloch & George. 1942:16). peranannya terutama hanyalah sebagai tabung udara yang akan ikut bergetar apabila pita suara bergetar. langit-langit lunak beserta hujung anak tekak menurun. Langit-langit Keras (Hard Palate. Trager. sedangkan artikulator (aktif)nya ialah pangkal lidah. Dalam keadaan bernafas normal. 1998:13). Gabungan yang pertama menjadi apikopalatal sedangkan gabungan yang kedua menjadi medio-palatal. Davenport & S.J. Bunyi yang dihasilkan oleh hujung lidah (apex) disebut apikal dan bunyi yang dihasilkan dengan halangan tengah lidah (medium) disebut medial. 1942:16). Demikian pula pada waktu terbentuknya bunyi nasal.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Rongga Kerongkongan (Pharynx) Rongga kerongkongan atau faring (pharynx) ialah rongga yang terletak di antara pangkal tenggorok dengan rongga mulut dan rongga hidung. iaitu bahagian lembut selepas langit-langit keras. Bunyi yang dibentuk oleh pangkal lidah (dorsum) disebut dorsal (Bloch & George L. Gabungan keduaduanya menjadi dorso-velar. Fungsi utamanya adalah sebagai saluran makanan dan minuman.

gusi ini sebagai artikulator pasif sedang artikulator aktifnya adalah hujung lidah. Gigi (Teeth Denta) Gigi terbahagi menjadi dua. Bunyi yang dihasilkan oleh gusi (alveola. Bibir (Lip. Selain itu. Dalam pembentukan bunyi bahasa. iaitu gigi bawah dan atas. [w]. 35 . Walaupun gigi bawah dapat digerakkan ke bawah dan ke atas namun dalam pembentukan bunyi bahasa tidak banyak berperanan. Bunyi yang dihasilkan oleh halangan gigi atas dengan bibir bawah disebut bunyi labio-dental dan yang dihasilkan oleh halangan gigi atas dengan hujung lidah disebut bunyi apiko-dental. Bunyi yang dihasilkan oleh bibir (labia) disebut bunyi labial. [b]. dapat juga gusi bekerjasama dengan daun lidah sebagai artikulator aktifnya. lengkung kaki gigi.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Gusi Dalam (Alveola. hanya bersifat membantu sahaja. Bunyi yang dihasilkan oleh daun lidah (lamina) disebut bunyi laminal. Gabungan keduaduanya menjadi bunyi lamino-alveolar. Dalam pembentukan bunyi bahasa. ceruk gigi. Dapat juga bibir bawah sebagai artikulator aktif itu bekerjasama dengan gigi atas. alveolum) disebut bunyi alveolar atau bunyi gusi. iaitu bibir bawah dan atas. hasilnya ialah bunyi labio-dental. Bunyi yang dihasilkan oleh gigi (denta) disebut bunyi dental. Fungsi utama kedua-dua bibir adalah sebagai pintu penjaga rongga mulut. terletak tepat di atas serta di belakang gigi yang melengkung ke dalam menghadap lidah. Bunyi yang dihasilkan oleh halangan hujung lidah pada gusi disebut bunyi apiko-alveolar. Alveolum) Gusi dalam (gusi belakang. bibir adalah sebagai artikulator pasif bekerjasama dengan bibir bawah sebagai artikulator aktifnya. [m] dan bunyi labio dental. Contoh-contoh bunyi yang dihasilkan oleh gigi ialah [] seperti dalam perkataan hadith [hadi]. Yang berfungsi penuh sebagai artikulator atau dasar artikulasi adalah gigi atas bekerjasama dengan bibir bawah atau hujung lidah. Labia) Bibir terbahagi menjadi dua. Contoh-contoh bunyi yang dihasilkan oleh bibir ialah bunyi fonem [p]. [f] dan [v]. lekuk gigi) adalah bahagian gusi tempat letak akar gigi depan atas bahagian belakang. Fungsi utama gigi untuk mengunyah.

Akar lidah bekerjasama dengan rongga kerongkongan menghasilkan bunyi dorso-velar.9 Namakan alat-alat artikulasi dalam rajah di bawah. 2. juga dengan gusi untuk menghasilkan bunyi [t. y]. lidah sebagai artikulator aktif mempunyai peranan yang amat penting. seperti dalam perkataan [tadi] dan [sapu]. Selain itu. Hujung lidah bekerjasama dengan langit-langit keras menghasilkan bunyi seperti [l]. ʒ . Lidah dapat dibahagi kepada lima bahagian. 36 . daun lidah (lamina) dan hujung lidah (apex). Dalam pembentukan bunyi bahasa. Tengah lidah bekerjasama dengan langit-langit keras menghasilkan bunyi seperti [. iaitu akar lidah (root). hujung lidah boleh bekerjasama dengan gigi atas untuk menghasilkan bunyi [] seperti dalam perkataan mithal [mial]. s].FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Lidah (Tongue) Fungsi utama lidah adalah sebagai alat perasa dan untuk memindahkan makanan yang akan atau sudah dikunyah. pangkal lidah (dorsum). tengah lidah (medium).

FONETIK DAN FONOLOGI / 2 xi i vii viii ii iii iv vi v x xii ix Apakah Bunyi Bersuara dan Bunyi Tidak Bersuara? Bunyi bersuara dan bunyi tidak bersuara ini mempunyai kaitan dengan keadaan pita suara seperti yang digambarkan dalam rajah 2.6 yang berikut: 37 .

[g] dan bunyi-bunyi vokal. 38 .6: Keadaan pita suara (glotis) ketika: (a) tertutup. maka berlakulah getaran pada pita suara dan bunyi yang dihasilkan ialah bunyi bersuara. (d) proses getaran (Sumber: J.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 (a) (b) (d) (c) Rajah 2. (c) terbuka untuk bunyi bisikan. Laver. [d]. (b) terbuka untuk bunyi bersuara. Contohnya. 1993:188) Sekiranya pita suara (glotis) itu tertutup rapat sewaktu udara keluar melaluinya. bunyi [b].

bunyi [p]. [t]. maka getaran pada pita suara tidak berlaku dan bunyi yang dihasilkan ialah bunyi tidak bersuara.7 : Tiga bentuk gelombang bunyi yang mungkin berupa getaran pada pita suara (Sumber: P. 39 . 2. Contohnya. 2006: 183) Sebaliknya. huraikan perbezaan bunyi bersuara dan bunyi tidak bersuara.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Rajah 2. Ladefoged.10 Dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai. [k]. [f]. jika pita suara (glotis) itu direnggangkan (terbuka) sewaktu udara keluar melaluinya. [s] dan seumpamanya.

Definisi yang diberikan oleh Menurut Kamus Dewan. Berdasarkan definisi oleh pelbagai tokoh tersebut. konsonan. Bright (1992) vi.K. 2. anda perlu: i.2 Bagi menjawab soalan ini.4 Bagi menjawab soalan ini. Barnhart dalam The World Book of Dictionary iii. Definisi yang diberikan oleh Abdullah Hassan (1993) vii. Sila beri keterangan tentang fonetik auditori. Barnhart & R. Sila beri keterangan tentang fonetik akustik iv. Berikan pendapat C. Memberikan penjelasan tentang jenis-jenis aspek fonetik bahasa Melayu ii.3 Bagi menjawab soalan ini. 2. jawapan anda harus mencakupi aspek-aspek berikut: i. dll. Menjelaskan perbezaan antara fonetik dan fonologi ii.L. Sila beri keterangan tentang fonetik artikulasi iii.5 Untuk menjawab soalan ini. Fonetik mengkaji bunyi-bunyi bahasa seperti bunyi vokal. 40 . sila buat rumusan anda sendiri terhadap ilmu fonetik. Definisi yang diberikan oleh Marsono dalam bukunya. Fonologi mengkaji sistem bunyi bahasa.1 Bagi soalan ini. jawapan anda harus boleh: i. 2. Memberikan beberapa definisi yang diberikan oleh tokoh-tokoh yang berlainan tentang ilmu fonetik ii. dll iii. anda harus boleh: i. anda perlu: i. 2. sila buat rumusan anda sendiri terhadap ilmu fonologi. Anda juga harus membincangkan bagaimana fonem tersebut berperanan membentuk suku kata dalam bahasa Melayu. Definisi fonetik ii. Memberikan beberapa definisi yang diberikan oleh tokoh-tokoh yang berlainan tentang ilmu fonologi ii. iaitu menentukan fonem-fonem yang distingtif iv. Definisi yang diberikan oleh Harimurti Kridalaksana iv.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 PANDUAN MENJAWAB SOALAN LATIHAN UNIT 2 2. Definisi yang diberikan oleh W. Berdasarkan definisi oleh pelbagai tokoh tersebut. Fonetik (1986) v.

Sila berikan nama setiap alat artikulasi tersebut. Menerangkan proses oral. 2. proses penghasilan bunyi (fonasi). proses sebutan (artikulasi). dll. diftong.9 Untuk jawapan soalan ini. anda perlu: i. Contoh bukan bunyi bahasa termasuklah bunyi kentut. 2. lipat jari. Perlu membezakan antara bunyi bersuara dan bukan bunyi bersuara ii. Sila berikan lima (5) contoh bagi bunyi bersuara dan bukan bunyi bersuara yang meliputi bunyi vokal dan konsonan. vokal rangkap dan bunyi suku kata ii. Melukis gambar rajah alat artikulasi yang terlibat dalam proses penghasilan bunyi ii. 41 . 2.6 Soalan ini memerlukan anda: i. anda perlu: i.10 Untuk jawapan soalan ini. proses pengaliran udara (menghembus dan menghisap) dan paru-paru. konsonan. anda perlu: i. Memberikan contoh-contoh bunyi bahasa seperti bunyi vokal. 2. bunyi batuk. anda perlu: i. Menerangkan bunyi-bunyi yang dikatakan bunyi bahasa dan bunyi yang bukan bunyi bahasa ii.8 Untuk menjawab soalan ini. Berikan juga ciri-ciri bunyi bahasa dan bukan bunyi bahasa.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 2.7 Untuk menjawab soalan ini. berdehem. Memerhatikan semua alat artikulasi yang terlibat dalam penyebutan bunyi bahasa ii.

M. New York: Holt. Masa Enterprise. R. London: Routledge. (Ed. Clark. Rinehart & Winston. Bhd. Introducing phonetics & phonology. Gramedia Jakarta. C. Oxford: Basil Blackwell Ltd. & Hannahs.J. (1995). (1955). & Yallop. Abdullah Hassan (1993). Crystal. An introduction to phonetics and phonology (second edition).T. (1986). 42 . Guru dan bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Aslita Sdn. Bhd. Abdul Hamid Mahmood dan Nurfarah Lo Abdullah (2007). Jakarta: Penerbit P. J. Speech sounds. Kuala Lumpur: City Reprographic Services. C. An introduction to descriptive linguistics. New York: Oxford University Press. Linguistik am untuk guru Bahasa Malaysia. Harimurti Kridalaksana (1983). D. Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn. Toronto: World Book Inc.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Rujukan Abdul Hamid Mahmood (1995). W. Bright. Linguistik fonetik dan fonologi bahasa Melayu. P. Kulim: Penerbit Sarlis. USA: Blackewell. Permulaan ilmu linguistik. H. & Barnhart. Davenport. Auckland: Arnold. A Dictionary of Linguistics and Phonetics.) (1981). (1998). Arbak Othman (1983). Barnhart.L. Fonetik dan fonologi suatu tinjauan.A. (1995). Alias Mohammad Yatim (1992). International encyclopedia of linguistics. Ashby. Kuala Lumpur: Sarjana Enterprise. The world book of encyclopedia volume two. Kamus linguistik. S. Gleason.K. Ejaan bahasa Melayu terkini. Abdul Hamid Mahmood (2002). (Ed) (1992).

Noam Chomsky. Laver. Ladefoged. (1966). Boston. Brace and Jovanovich. Mangantar Simanjuntak (1991). P. Ed). 1991. Bahasa Malaysia – Bahasa Inggeris. Marsono (1986). Fonetik dan fonologi siri pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. New York: Cambridge University Press. (1958). Fonetik. P. P. An outline of English phonetics. (2005). D. A course in phonetics (3rd. (2006). (1993). nahu bahasa Melayu. Phonetics. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 35(2). Lyons. New York: Denver. P. Malmberg. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Linguistik deskriptif. Australia: Blackwell Publishing. Ladefoged. Ladefoged. (1973). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Istilah linguistik Bahasa Inggeris – Bahasa Malaysia. London: Heffer. A course in phonetics (fifth edition). Sociolinguistics. MA: Thomson Wadsworth.). Linguistics and Language Planning. (1981). (1963).FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Hymes. Jones. (1993). Chicago: University of Chicago Press. Principles of phonetics. Indirawati Zahid & Mardian Shah Omar (2006). J. New York: Penguin Modern Master University Press. Kuala Lumpur: PTS Professional. J. Kamus Dewan Edisi Keempat (2005). Ladefoged. Lutfi Abas (1985). 43 . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. D. Dewan Bahasa. Neurolinguistik dan Afasiologi: Satu kewujudan kerjasama yang saling menguntungkan. Vowels and consonants (second edition). New York: Harcourt. Dalam Brigth (Ed. Preliminaries to linguistic phonetics. B. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Verhaar. (1983). & Rahilly. P. 44 . (2001). London: Penguin Books. United Kingdom: Oxford University Press. Sudaryanto (1983). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Pengantar linguistik. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pike. Phonetics.B. Rahmat Sato. F. Nor Hashimah Jalaluddin (1998). Phonetics the science of speech.L. Budaya dan bahasa Melayu masalah dan harapan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.FONETIK DAN FONOLOGI / 2 Martin. Kuala Lumpur: Fakulti Bahasa dan Linguistik. (1947). K. Parker. Linguistik untuk bukan ahli linguistik. (1999). (1974). London: Arnold. Mohd. Linguistik. The Penguin Dictionary (2004). (1998). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. J. Pengenalan fonetik dan fonologi. Asas fonetik. Phonetics: A critical analysis of phonetic theory and a technique for the practical description of sounds University of Michigan Press. H. J. Taib Osman (2004). Universiti Malaya. Roach. J.M.W.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful