LINGUISTIK SEJARAH

AHLI KUMPULAN: 1.ZALEHA BTE MD SOM 2.ZAINON BTE RUSLAN

 Menurut Kamus Dewan Bahasa diakronik bermaksud meninjau sesuatu hal daripada sudut sejarah perkembangan bahasa. .

yang berarti melalui. . masa. yang dimaksud dengan linguistik diakronik adalah subdisiplin linguistik yang menyelidiki perkembangan suatu bahasa dari masa ke masa.Kata diakronik berasal dari bahasa Yunani.  Dengan demikian. dan khronas yang berarti waktu.

   Berupaya mengkaji bahasa (atau bahasa-bahasa) pada masa tidak terbatas. . Kajian linguistik diakronik ini biasanya bersifat historis dan komparatif. Tujuan linguistik diakronik ini terutama adalah untuk mengetahui sejarah struktural bahasa itu berserta dengan segala bentuk dan perubahannya.

. Kesimpulan bahwa pengertian linguistik diakronis adalah subdisiplin Linguistik yang mengkaji sejarah atau evolusi bahasa (historis) seiring berlalunya waktu (masa).

Menelaah hubungan-hubungan di antara unsur-unsur yang berturutan dan tidak dilihat oleh kesadaran kolektif yang sama. Bersifat historis atau komparatif. dan yang satu menggantikan yang lain tanpa membentuk sistem diantara mereka. Menitik beratkan pengkajian bahasa pada sejarahnya. Tidak mengubah sistem. Cakupan kajian lebih luas. Terdapat konsep perbandingan. Bersifat vertikal. Memiliki ciri evolusi. . Tidak memiliki sistematis yang tinggi.          Mengkaji bahasa dengan berlalunya masa.

. Tujuan linguistik diakronik ialah mengetahui perkaitan yang meliputi perkembangan suatu bahasa (sejarah bahasa) dari masa ke masa.

.

Konsep beliau terhadap linguistik sinkronik. . Ini bertentangan dengan linguistik diakronik yang melihat bahasa dari segi sejarah dan perkembangannya.   Buah fikirannya terkandung dalam bukunya “Course in General Linguistics”. iaitu kajian terhadap bahasa sebagai sistem yang wujud pada satu masa tertentu.

.   De Sassure terkenal dengan konsep ‘langue’ dan ‘parole’ bahawa bahasa sebagai ‘fakta sosial’ Penuturan yang sebenarnya dihasilkan oleh seseorang penutur yang dipanggil parole (pertuturan) Sistem keseluruhan bahasa yang berdasarkan ciri-ciri fizikal bahasa dinamakan ‘langue’ (bahasa).

.

aktivis politik dan penulis Amerika Syarikat yang profilik. Chomsky mendapat pendidikan di Universiti Pennsylvania di mana beliau menamatkan mengajian ijazah pertamanya pada tahun 1945. ialah seorang ahli linguistik. Pennsylvania. Beliau telah dilahir dan dibesarkan di Philadelphian. pengajian sarjana pada tahun 1955 di bawah didikan Zellig Harriss seorang ahli bahasa Amerika Syarikat yang tersohor. . pendidik.    Avram Noah Chomsky (1928 ) atau dikenali sebagai Noam Chomsky.

 . Chomsky telah pun  menjadi ‘junior fellow’ di Universiti Harvard.Dari tahun 1951 sehingga tahun 1955 ketika masih lagi menjadi mahasiswa. dan seterusnya menjadi Profesor dalam bidang bahasa asing dan linguistik dalam tahun 1976 di MIT (Gale Encyclopedia of Psychology 2001).  Menjadi pensyarah bahasa Perancis dan bahasa Jerman di Massachusetts Institute of Technology (MIT)  1955.

Chomsky telah mencipta dan memperkenalkan satu bidang linguistik baharu yang diberi nama tatabahasa generatif berdasarkan teori yang beliau usahakan sepanjang tahun 1950an.  Beliau telah menerbitkan teori yang dipanggil tatabahasa transformasi generatif tersebut dalam bukunya yang bertajuk Syntactic Structures  (1975) dan Aspects of the Theory of Syntax (1965).  .

Seorang anak dapat menguasai bahasa ibunya dengan mudah dan cepat. Dalam bukunya Logical Structure of Linguistic Theory. Baginya. bahkan pengetahuan itu juga diikuti oleh sense of language dari bahasa itu. ia kemukakan sebagai hasil dari penelitian yang ia lakukan pada perkembangan berbahasa seorang anak. melainkan lebih merupakan potensi bawaan manusia sejak lahir.  Teori itu. . yang lebih mengarah pada keterampilan dalam tatabahasa. Chomsky menyanggah teori behaviouris. kemampuan berbahasa pada diri manusia bukanlah produk (setting) alam.

TG memberi tumpuan terhadap bidang sintaksis (ayat) serta mengutamakan bidang semantik(makna).  .  Peringkat-peringkat tersebut ialah struktur dalaman dan struktur permukaan.  Dasar utama teori ini ialah dengan menganggap bahawa setiap ayat yang dihasilkan sebenarnya mengandungi dua peringkat.

. Struktur dalaman ialah struktur yang mengandungi ayat dasar atau ayat inti.  Struktur permukaan pula ialah struktur yang telahpun mengalami perubahan daripada struktur dalamannya dan merupakan bentuk ayat yang dituturkan oleh seseorang penutur.

 Tatabahasa TG telah berkembang dengan pesat dan lahir ramai ahli bahasa yang mengkaji aspek fonologi. Banyak ahli bahasa menyetujui pendapat Chomsky. . morfologi. sintaksis dan sematik.

. ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________  Buka minda: Bincangkan tiga tokoh linguistik pada abad ke-19 serta sumbangannya kepada perkembangan linguistik moden.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful