LINGUISTIK SEJARAH

AHLI KUMPULAN: 1.ZALEHA BTE MD SOM 2.ZAINON BTE RUSLAN

. Menurut Kamus Dewan Bahasa diakronik bermaksud meninjau sesuatu hal daripada sudut sejarah perkembangan bahasa.

yang berarti melalui.  Dengan demikian. . dan khronas yang berarti waktu. masa. yang dimaksud dengan linguistik diakronik adalah subdisiplin linguistik yang menyelidiki perkembangan suatu bahasa dari masa ke masa.Kata diakronik berasal dari bahasa Yunani.

Tujuan linguistik diakronik ini terutama adalah untuk mengetahui sejarah struktural bahasa itu berserta dengan segala bentuk dan perubahannya. .   Berupaya mengkaji bahasa (atau bahasa-bahasa) pada masa tidak terbatas. Kajian linguistik diakronik ini biasanya bersifat historis dan komparatif.

. Kesimpulan bahwa pengertian linguistik diakronis adalah subdisiplin Linguistik yang mengkaji sejarah atau evolusi bahasa (historis) seiring berlalunya waktu (masa).

dan yang satu menggantikan yang lain tanpa membentuk sistem diantara mereka. Terdapat konsep perbandingan.          Mengkaji bahasa dengan berlalunya masa. Tidak mengubah sistem. Bersifat historis atau komparatif. Cakupan kajian lebih luas. Menelaah hubungan-hubungan di antara unsur-unsur yang berturutan dan tidak dilihat oleh kesadaran kolektif yang sama. Memiliki ciri evolusi. . Tidak memiliki sistematis yang tinggi. Menitik beratkan pengkajian bahasa pada sejarahnya. Bersifat vertikal.

 Tujuan linguistik diakronik ialah mengetahui perkaitan yang meliputi perkembangan suatu bahasa (sejarah bahasa) dari masa ke masa. .

.

. Konsep beliau terhadap linguistik sinkronik.   Buah fikirannya terkandung dalam bukunya “Course in General Linguistics”. iaitu kajian terhadap bahasa sebagai sistem yang wujud pada satu masa tertentu. Ini bertentangan dengan linguistik diakronik yang melihat bahasa dari segi sejarah dan perkembangannya.

   De Sassure terkenal dengan konsep ‘langue’ dan ‘parole’ bahawa bahasa sebagai ‘fakta sosial’ Penuturan yang sebenarnya dihasilkan oleh seseorang penutur yang dipanggil parole (pertuturan) Sistem keseluruhan bahasa yang berdasarkan ciri-ciri fizikal bahasa dinamakan ‘langue’ (bahasa). .

.

. Pennsylvania. Chomsky mendapat pendidikan di Universiti Pennsylvania di mana beliau menamatkan mengajian ijazah pertamanya pada tahun 1945. aktivis politik dan penulis Amerika Syarikat yang profilik. pendidik.    Avram Noah Chomsky (1928 ) atau dikenali sebagai Noam Chomsky. pengajian sarjana pada tahun 1955 di bawah didikan Zellig Harriss seorang ahli bahasa Amerika Syarikat yang tersohor. Beliau telah dilahir dan dibesarkan di Philadelphian. ialah seorang ahli linguistik.

 Menjadi pensyarah bahasa Perancis dan bahasa Jerman di Massachusetts Institute of Technology (MIT)  1955. Chomsky telah pun  menjadi ‘junior fellow’ di Universiti Harvard.  . dan seterusnya menjadi Profesor dalam bidang bahasa asing dan linguistik dalam tahun 1976 di MIT (Gale Encyclopedia of Psychology 2001).Dari tahun 1951 sehingga tahun 1955 ketika masih lagi menjadi mahasiswa.

 .  Beliau telah menerbitkan teori yang dipanggil tatabahasa transformasi generatif tersebut dalam bukunya yang bertajuk Syntactic Structures  (1975) dan Aspects of the Theory of Syntax (1965).Chomsky telah mencipta dan memperkenalkan satu bidang linguistik baharu yang diberi nama tatabahasa generatif berdasarkan teori yang beliau usahakan sepanjang tahun 1950an.

melainkan lebih merupakan potensi bawaan manusia sejak lahir. kemampuan berbahasa pada diri manusia bukanlah produk (setting) alam. ia kemukakan sebagai hasil dari penelitian yang ia lakukan pada perkembangan berbahasa seorang anak. Dalam bukunya Logical Structure of Linguistic Theory. yang lebih mengarah pada keterampilan dalam tatabahasa. bahkan pengetahuan itu juga diikuti oleh sense of language dari bahasa itu. .  Teori itu. Chomsky menyanggah teori behaviouris. Baginya. Seorang anak dapat menguasai bahasa ibunya dengan mudah dan cepat.

TG memberi tumpuan terhadap bidang sintaksis (ayat) serta mengutamakan bidang semantik(makna).  .  Peringkat-peringkat tersebut ialah struktur dalaman dan struktur permukaan.  Dasar utama teori ini ialah dengan menganggap bahawa setiap ayat yang dihasilkan sebenarnya mengandungi dua peringkat.

 Struktur dalaman ialah struktur yang mengandungi ayat dasar atau ayat inti. .  Struktur permukaan pula ialah struktur yang telahpun mengalami perubahan daripada struktur dalamannya dan merupakan bentuk ayat yang dituturkan oleh seseorang penutur.

morfologi. Banyak ahli bahasa menyetujui pendapat Chomsky. sintaksis dan sematik.  Tatabahasa TG telah berkembang dengan pesat dan lahir ramai ahli bahasa yang mengkaji aspek fonologi. .

 ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________  Buka minda: Bincangkan tiga tokoh linguistik pada abad ke-19 serta sumbangannya kepada perkembangan linguistik moden. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful