LINGUISTIK SEJARAH

AHLI KUMPULAN: 1.ZALEHA BTE MD SOM 2.ZAINON BTE RUSLAN

. Menurut Kamus Dewan Bahasa diakronik bermaksud meninjau sesuatu hal daripada sudut sejarah perkembangan bahasa.

.  Dengan demikian. masa.Kata diakronik berasal dari bahasa Yunani. yang dimaksud dengan linguistik diakronik adalah subdisiplin linguistik yang menyelidiki perkembangan suatu bahasa dari masa ke masa. yang berarti melalui. dan khronas yang berarti waktu.

   Berupaya mengkaji bahasa (atau bahasa-bahasa) pada masa tidak terbatas. Kajian linguistik diakronik ini biasanya bersifat historis dan komparatif. . Tujuan linguistik diakronik ini terutama adalah untuk mengetahui sejarah struktural bahasa itu berserta dengan segala bentuk dan perubahannya.

 Kesimpulan bahwa pengertian linguistik diakronis adalah subdisiplin Linguistik yang mengkaji sejarah atau evolusi bahasa (historis) seiring berlalunya waktu (masa). .

. Menitik beratkan pengkajian bahasa pada sejarahnya. Memiliki ciri evolusi.          Mengkaji bahasa dengan berlalunya masa. Tidak mengubah sistem. Menelaah hubungan-hubungan di antara unsur-unsur yang berturutan dan tidak dilihat oleh kesadaran kolektif yang sama. Tidak memiliki sistematis yang tinggi. Cakupan kajian lebih luas. Bersifat vertikal. dan yang satu menggantikan yang lain tanpa membentuk sistem diantara mereka. Terdapat konsep perbandingan. Bersifat historis atau komparatif.

. Tujuan linguistik diakronik ialah mengetahui perkaitan yang meliputi perkembangan suatu bahasa (sejarah bahasa) dari masa ke masa.

.

   Buah fikirannya terkandung dalam bukunya “Course in General Linguistics”. Konsep beliau terhadap linguistik sinkronik. Ini bertentangan dengan linguistik diakronik yang melihat bahasa dari segi sejarah dan perkembangannya. iaitu kajian terhadap bahasa sebagai sistem yang wujud pada satu masa tertentu. .

.   De Sassure terkenal dengan konsep ‘langue’ dan ‘parole’ bahawa bahasa sebagai ‘fakta sosial’ Penuturan yang sebenarnya dihasilkan oleh seseorang penutur yang dipanggil parole (pertuturan) Sistem keseluruhan bahasa yang berdasarkan ciri-ciri fizikal bahasa dinamakan ‘langue’ (bahasa).

.

pendidik. pengajian sarjana pada tahun 1955 di bawah didikan Zellig Harriss seorang ahli bahasa Amerika Syarikat yang tersohor. ialah seorang ahli linguistik. aktivis politik dan penulis Amerika Syarikat yang profilik. Pennsylvania. Beliau telah dilahir dan dibesarkan di Philadelphian. Chomsky mendapat pendidikan di Universiti Pennsylvania di mana beliau menamatkan mengajian ijazah pertamanya pada tahun 1945. .    Avram Noah Chomsky (1928 ) atau dikenali sebagai Noam Chomsky.

Dari tahun 1951 sehingga tahun 1955 ketika masih lagi menjadi mahasiswa. dan seterusnya menjadi Profesor dalam bidang bahasa asing dan linguistik dalam tahun 1976 di MIT (Gale Encyclopedia of Psychology 2001). Chomsky telah pun  menjadi ‘junior fellow’ di Universiti Harvard.  .  Menjadi pensyarah bahasa Perancis dan bahasa Jerman di Massachusetts Institute of Technology (MIT)  1955.

Chomsky telah mencipta dan memperkenalkan satu bidang linguistik baharu yang diberi nama tatabahasa generatif berdasarkan teori yang beliau usahakan sepanjang tahun 1950an.  .  Beliau telah menerbitkan teori yang dipanggil tatabahasa transformasi generatif tersebut dalam bukunya yang bertajuk Syntactic Structures  (1975) dan Aspects of the Theory of Syntax (1965).

Baginya. Chomsky menyanggah teori behaviouris. yang lebih mengarah pada keterampilan dalam tatabahasa. kemampuan berbahasa pada diri manusia bukanlah produk (setting) alam.  Teori itu. melainkan lebih merupakan potensi bawaan manusia sejak lahir. Dalam bukunya Logical Structure of Linguistic Theory. bahkan pengetahuan itu juga diikuti oleh sense of language dari bahasa itu. ia kemukakan sebagai hasil dari penelitian yang ia lakukan pada perkembangan berbahasa seorang anak. . Seorang anak dapat menguasai bahasa ibunya dengan mudah dan cepat.

 Dasar utama teori ini ialah dengan menganggap bahawa setiap ayat yang dihasilkan sebenarnya mengandungi dua peringkat.  Peringkat-peringkat tersebut ialah struktur dalaman dan struktur permukaan.  .TG memberi tumpuan terhadap bidang sintaksis (ayat) serta mengutamakan bidang semantik(makna).

 Struktur permukaan pula ialah struktur yang telahpun mengalami perubahan daripada struktur dalamannya dan merupakan bentuk ayat yang dituturkan oleh seseorang penutur. . Struktur dalaman ialah struktur yang mengandungi ayat dasar atau ayat inti.

morfologi. . sintaksis dan sematik.  Tatabahasa TG telah berkembang dengan pesat dan lahir ramai ahli bahasa yang mengkaji aspek fonologi. Banyak ahli bahasa menyetujui pendapat Chomsky.

. ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________  Buka minda: Bincangkan tiga tokoh linguistik pada abad ke-19 serta sumbangannya kepada perkembangan linguistik moden.