1.

0 Pengenalan Morfologi ialah satu bidang yang mengkaji satu strukutur gramatikal perkataan, iaitu kemungkinan adanya perubahan kata, golongan kata dan makna kata akibat perubahan bentuk kata. Menurut Siti Hajar Abdul Aziz di dalam bukunya Siri Pendidikan Guru, Bahasa Melayu 1, pada halaman 132, morfologi boleh diertikan sebagai bidang tatabahasa yang mengkaji perkataan dan cara-cara pembentukannya. Struktur kata bermaksud susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit bahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa, sama ada berbentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan. Pemajmukan dan penggandaan. Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk atau fungsi, atau bentuk dan fungsinya. (Nik Safiah Karim, Farid M.Onn, hashim haji Musa, dan Abdul Hamid Mahmood, Tatabahasa Dewan, Edisi Ketiga, halaman 43.) Tuntasnya, morfologi bahasa Melayu ialah bidang yang mengkaji struktur, bentuk dan golongan kata dalam bahasa melayu. 2.0 Konsep Pembentukan Kata Dalam istilah linguistik, pembentukan kata ialah satu proses yang manaperkataan baru dibentuk. Menurut Siti Hajar Abdul Aziz di dalam bukunya Siri Pendidikan Guru, Bahasa Melayu 1, pada halaman 133, proses pembentukan kata menerangkan bagaimana sesuatu kata itu dibina dan dibentuk sehingga dapat menghasilkan ayat dan ujaran dalam sesuatu bahasa. Bahasa Melayu merupakan salah satu bahasa di dunia yang bersifat algunatif atau derivatif.jenis bahasa yang sedemikian membentuk kebanyakan perkataannya melalui proses pengimbuhan atau penggabungan morfem kata dasar dengan morfem imbuhan secara rentetan mendatar iaitu imbuhan digabungkan serentak dengan kata dasar, sama ada imbuhan itu mnedahului (awalan), menyisipi (sisipan) atau mengikuti (akhiran) kata dasar tersebut. Kaedah pembentukan kata seperti yang terdapat dalam bahasa Melayu ini tidak sama dengan pembentukan kata dalam bahasa yang bersifat fleksi seperti bahasa Arab. Hal ini demikian kerana, dalam bahasa Arab, cara membentuk dan mewujudkan perkataan adalah melalui kejadian perubahan fonem atau bunyi kata dasar bahasa itu sendiri, iaitu berdasarkan golongan kataatau kasusnya. (Siti Hajar Abdul Aziz, Siri Pendidikan Guru, Bahasa Melayu 1, halaman 134)

Secara umumnya. Contohnya: . IPG – Institut Pendidikan Guru 2. pemberian makna khusus.1. peleburan fonem. perkataan-perkataan dalam bahasa Melayu wujud melalui dua sumber. prauniversiti ii. Bahasa Melayu berasal rumpun bahasa Austronesia dan melalui sumber yang diwarisi itu. terdapat beberapa proses pembentukan kata dalam bahasa Melayu. Dalam struktur ayat.1. analogi. penyempitan makna. penggemblengan. kesemua perkataan tidak boleh ditukar ganti kehadirannya dalam ayat kerana setiap bentuk perkataan itu berbeza dari segi makna dan mempunyai fungsi yang berbeza. Contoh lain : i. IPTI – Institut Perguruan Temenggong Ibrahim iii. JAIS – Jabatan Agama Islam Selangor ii. juruaudit. Perkataan-perkataan dalam bahasa Melayu ada yang berbentuk tunggal. Prasangka – prasarana.Jurunikah – juruwang. perkataantatabahasa memang telah sedia ada dan melalui proses analogi.1 Akronim Pembentukan kata melalui proses akronim adalah dengan cara memendekkan atau meringkaskan perkataan yang kebanyakkanya terdiri daripada kata nama supaya mudah ditulis dan dilafazkan sebagai satu kata yang wajar. Contohnya: i.2 Analogi Pembentukan kata melalui proses ini adalah dengan mengiaskan kata baharu dengan bentuk kata yang telah sedia ada yang telah digunakan sejak dahulu. dan penyingkatan.1. Setiap bentuk tersebut mempunyai cara pengejaannya yang tersendiri serta membawa makna yang khusus sebagai rujukan. 2. diciptakan pula bentuk-bentuk seperti tatatertib. juruacara 2. Prosesproses pembentukan kata dalam bahasa Melayu adalah seperti berikut : 2. peminjaman kata. Kedua. prasekolah. iaitu melalui asal usul bahasa Melayu itu sendiri. penambahan. tatacara dan tatahias. majmuk dan gandaan.3 Peleburan Fonem Proses peleburan fonem adalah satu proses yang berlaku dengan cara menggabungkan perkataan agar menjadi satu kata dengan meleburkan atau menggugurkan fonem-fonem tertentu. peluasan makna. perkataan-perkataan dalam bahasa Melayu juga wujud melalui proses-proses tertentu seperti akronim. terbitan.Misalnya. penciptaan .0 iaitu Konsep Pembentukan Kata.1 Proses pembentukan kata dalam bahasa Melayu Sebagaimana yang telah dinyatakan pada tajuk 1. sejumlah perkataan yang terdapat dalam bahasa Melayu telah diwujudkan sehingga hari ini.

1. Bentuk kata jenis ini telah sebati dalam masyarakat penutur bahasa Melayu.Element – elemen ii.7 Penambahan Pembentukan kata melalui proses ini adalah dengan memberikan penambahan kepada kata akar satu suku kata dengan perkataan lain yang terdiri daripada satu suku kata juga. Bahasa Melayu banyak meminjam perkataan daripada bahasa Inggeris dan bahasa Arab sehingga perkataan tersebut menjadi sebati dengan penutur bahasa Melayu itu sendiri. Contohnya perkataan [sirih] pada asalnya bermaksud bekas atau kesan yang dilalui sesuatu seperti jalan yang dilalui oleh siput di atas daun pisang.1. 2. [benda] +[alir] = [bendalir] Dalam contoh yang diberikan. perkataan [family] dalam bahasa Inggeris bermakna ‘keluarga’. Contohnya.4 Peluasan Makna Pembentukan perkataan dengan cara ini adalah dengan mengambil kata-kata yang telah sedia ada dan kemudiannya diperluaskan maknanya dalam hal-hal lain. Proses ini berlaku dalam sesuatu bahasa disebabkan dalam bahasa tersebut tidak terdapat perkataan atau istilah sedemikian.1.[bu] + [lan[ = [bulan] iii.Diplomat – diplomat 2. kata akar [bu] merujuk kepada benda-benda yang berbentuk bulat kemudian ditambah pula satu suku kata yang lain untuk menunjukkan benda-benda tertentu yang berbentuk bulat seperti berikut : i.8 Penciptaan Pembentukan kata melalui proses penciptaan bermaksud kata-kata baharu dicipta atau dihasilkan tanpa disandarkan kepada pembendaharaan kata yang sedia . Contohnya. Melalui pemberian makna khusus.1. 2. [bu] + [luh] = [buluh] 2.6 Peminjaman Kata Pembentukan kata melalui proses ini sangat luas digunakan dalam bahasa Melayu dan bahasa-bahasa lain. [surih] membawa maksu meniru atau melukis peta. perkataan [bendalir] terbentuk setelah satu fonem vokal /a/ digugurkan.Magistrate – majistret iii.5 Pemberian Makna Khusus Dalam proses ini sesuatu perkataan atau istilah itu dibentuk dengan cara mengambil kata-kata yang telah sedia ada lalu diberi makna khusus atau dijadikan istilah. 2. tetapi perkataan ini telah diperluaskan maknanya menjadi [famili] yang bukan sahaja merujuk kepada manusia.i.1. malahan kepada haiwan juga. [bu] + [kit] = [bukit] ii. Contohnya : i.

Prof – profesor Proses pembentukan kata dalam bahasa Melayu boleh dilihat dari segi bentuk-bentuk kata yang terhasil seperti bentuk kata tunggal. Daripada perkataan tersebut tercipta pula perkataan mengiwi yang bermaksud perbuatan menggilap dan mengilatkan kasut menggunakan bahan khas. di samping mneggugurkan bahagian yang lain daripada perkataan tersebut.1. penggembemlengan perkataan kumpulan gitar rancak menjadikugiran. 2. Proton – Perusahaan Otomobil Nasional 2. Malahan.10 Penyempitan Makna Pembentukan kata melalui proses ini dilakukan dengan cara mengambil kata yang telah sedia ada. tv – televisyen ii. Jadual di bawah menunjukkan antara pola . bentuk kata majmuk.11 Penyingkatan Melalui proses penyingkatan. pada hari ini terdapat perkataan tuan sahaja yang merujuk kepada orang lelaki yang patut dihormati. Pembentukan kata ini masih dilakukan sehingga hari ini seperti contoh yang berikut : i.1.9 Penggemblengan Perkataan yang dibentuk melalui proses penggemblengan adalah dengan cara menggabungkan dua patah perkataan atau lebih. jika panggilan ini digunakan dalam urusan suratmenyurat rasmi. Bernama – Berita Nasional Malaysia ii. ia boleh merujuk kepada panggilan hormat bagi lelaki dan perempuan. iaitu panggilan bagi wanita bangsawan atau wanita berketurunan raja. bentuk kata terbitan. perkataan ini diciptakan berdasarkan makna yang ditimbulkan oleh masyarakat atau yang dikiaskan kepada sesuatu benda. Sebaliknya. dan bentuk kata gandaan. Misalnya. perkataan-perkataan tertentu dipendekkan apabila ditulis dan sering pula dianggap sebagai satu perkataan sahaja seperti contoh yang berikut : i. iaitu kata tunggal yang mengandungi hanya satu suku kata dan kata tunggal yang mengandungi dua suku kata atau lebih. nama kiwi merijuk kepada nama burung di New Zealand.ada. Dalam proses ini. Contohnya. perkataan tuan puteri mempunyai makna yang khusus. kita boleh lihat proses pembentukan kata berdasarkan bentuk-bentuk kata yang berikut : a. Bentuk kata tunggal Perkataan yang berada dalam bentuk kata tunggal ialah perkataan-perkataan dalam bahasa Melayu yang tidak menerima sebarang imbuhan atau tidak mengalami proses penggandaan dan perangkaian. Seterusnya. dan kemudiannya disempitkan maknanya untuk merujuk kepada sesuatu yang lebih umum.1. 2.Dr. – doktor iii. Terdapat sekurang-kurangnya dua jenis kata tunggal. Contonhya.

KV+KV+KV+KVK– teks – ambil mentua kapitalis 6.KV+KVK+KV+KVam aib biawak sementara 3.KV+KV+V+KVK– pasu keliru mesyuarat 9.KVK+KV+KV+KVK– skru doa seluar sentimeter 7. iaitu proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar.V+KV+KVK+KV+KV– telur ikhtiar universiti 10. dan ADUN. KVKK VK+KVK KVK+KV+V. Bentuk kata terbitan Kata terbitan ialah bentuk perkataan yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan. VK – V+VK – KV+V+KVK. KV – V+K – KV+V+KVKV+KV+VK+KVyu aku cuaca keluarga 2. Satu Dua Tiga suku Empat suku kata Suku Suku kata dan lebih Kata Kata 1. KV+KVK VK+KV+VK. IKIM. KKKV KV+V – KV+KV+VK. b.Selain perkataan di atas. . KVK – V+KVK V+KV+VKVK+KV+V+KVcat – adik usia bendahari 4. KV+KV KV+KV+KV. KKKVK KV+VK V+KV+KVKVK+KVK+KV+KV– skrip – jauh ijazah dispensari 8. akronim juga tergolong dalam kata tunggal. KVK+KV V+KV+VK– lampu elaun Jadual 1 Jadual 1 menunjukkan contoh perkatan berdasarkan pola suku kata yang terdiri daripada jenis kata tunggal. KKVK VK+KV KV+KV+VKV+KV+KV+KV– stor – undi deria bidadari 5. Penjelasan lebih lanjut akan dihuraikan dalam tajuk 2.gabungan konsonan-vokal dalam kata tunggal bahasa Melayu beserta contoh perkataan : Bentuk Kata Tunggal (Pola suku kata beserta contoh perkataan) Pola Kata Tunggal Bil. Jadual di bawah menunjukkan antara kata terbitan yang terhasil melalui proses pengimbuhan berserta contoh perkataan : Bentuk Kata Terbitan Jenis imbuhan Bil. Contohnya ABIM.0 iaitu Proses Pembentukan Akronim.

Kata adjektif Kata adjektif Kata adjektif lebih dan bentuk ter-terbesar. Bentuk kata gandaan Bentuk penggandaan dalam bahasa Melayu ialah proses yang menggandakan kata dasar. Penggandaan juga boleh berlaku secara berentak. ke-…-an – -el..telunjuk Bil. watiseniwati Kata kerja -kanbuatkan.Jadual 2 1.gelegak yang terhasil se-secantik keakraban membawa makna yang khusus.gerodak proses yang melawan. Penggandaan Penuh Penggandaan Separa Penggandaan Berentak . Bentuk kata majmuk Proses pemajmukan ialah 2. iaitu berdasarkan rentak bunyi tertentu. c. Jadual di bawah menunjukkan antara contoh kata majmuk yang terhasil berdasarkan tiga kelompok : Awalan Kata nama pe-pelari. Kata majmuk dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit. 3. Dalam proses yang demikian. kata dasar boleh mengalami penggandaan penuh atau penggandaan separa. 2. Bentuk Kata Majmuk Rangkaian kata Istilah khusus bebas gambar rajah Perdana Menteri alat tulis Raja Muda air hujan Maib Canselor nasi minyak Timbalan Ketua Pustakawan Jadual 3 Kiasan hak milik batu kapur daerah panas atur cara d.-an – perasaan Sisipan Kata nama -el. dimemainkan merangkaikan dua diatur kata dasar atau 3. Jadual di bawah menunjukkan antara contoh kata gandaan yang dibahagikan mengikut tiga jenis penggandaan berikut : Bentuk Kata Gandaan (berserta contoh perkataan) Bil. Kata kerja Kata kerja Kata kerja meme-…-kan – -er. 4. iaitu tidak boleh menerima sebarang penyisipan unsure lain. . di-duduki - Apitan Kata nama pe-. 1. pempembuat Akhiran Kata nama -anpakaian.

Setelah dianalisis. lintang-pukang. Jadual di bawah menunjukkan perkataan pinjaman yang digunakan dalam Petikan Kursus Penataran Bahasa untuk Penyiar serta Petikan Pertandingan Sahibba Meningkatkan Penguasaan dan Pengembangan Bahasa Melayu dalam Kalangan Pelajar: Kata Pinjaman dalam Petikan Kursus Penataran Bahasa untuk . dan peminjaman imbuhan. bunyi-bunyi asing. dolak-dalik 2. dalam bahasa Melayu terdapat unsur-unsur imbuhan daripada bahasa Inggeris. Umumnya. penggunaan kata pinjaman dalam petikan ini melibatkan peminjaman unsur asing dari segi aspek peminjaman tulen. ganang. Bebas Anak-pinak.ceraiberai Pengulangan konsonan Batu-batan. Kata berimbuhan Kata berimbuhan Awalan-pelatihAwalan-berlaripelatih lari Akhiran-amalanAkhiran-sayuramalan sayuran ApitanpersatuanApitankekuningpersatuan kuningan - Jadual 4 3. Dalam Petikan Kursus Penataran Bahasa untuk Penyiar serta Petikan Pertandingan Sahibba Meningkatkan Penguasaan dan Pengembangan Bahasa Melayu dalam Kalangan Pelajar terdapat beberapa perkataan pinjaman yang digunakan. Proses ini berlaku dalam sesuatu bahasa disebabkan dalam bahasa tersebut tidak terdapat perkataan atau istilah sedemikian.1. tikus-tetikus Pengulangan vokal Kuih-muih. Kata tunggal Meja-meja. Bahasa Melayu banyak meminjam perkataan daripada bahasa Inggeris. ayatayat Kata tunggal Laki-lelaki. bahasa Arab dan bahasa Sanskrit yang dapat membolehkan kita membezakan antara kata asli bahasa Melayu dengan kata pinjaman. gunung. Pembentukan kata melalui proses pinjaman kata sangat luas digunakan dalam bahasa Melayu dan bahasa-bahasa lain. bahasa Arab dan bahasa Sanskrit sehingga perkataan tersebut menjadi sebati dengan penutur bahasa Melayu itu sendiri. ulang-alik.

Contoh perkataan dalam petikan.. . Peminjaman Bahasa Inggeris .auditorium tulen . Peminjaman Bahasa arab bunyi-bunyi dan parsi asing radio serius aspek sesi input kreatif kategori unit kokurikulum aktiviti /sy/ .0 Proses pembentukan akronim Akronim pada asasnya terbentuk daripada proses penggabungan singkatan beberapa perkataan dan membentuk satu perkataan yang utuh.program 2.syarikat Aspek/unsur peminjaman - /kh/ .khusus Peminjaman Bahasa Sanskrit . 1. Menurut Kamus Tatabahasa Dewan ( 2008: 66 ) menyatakan akronim boleh terbentuk menggabungkan huruf awal suku kata atau dengan menggabungkan huruf awal dan suku kata daripada satu rangkai kata dan kemudiannya dilafazkan menjadi seperti perkataan.tata .tatabahasa imbuhan Jadual 5 3.Penyiar serta Petikan Pertandingan Sahibba Meningkatkan Penguasaan dan Pengembangan Bahasa Melayu dalam Kalangan Pelajar Bil.

(Nik Safiah Karim. 3. Farid M. Akronim adalah kata yang berbentuk kata nama tunggal dan dihasilkan melalui percantuman bahagian-bahagian daripada serangkaian perkataan. Pembentukan kata melalui proses akronim adalah dengan cara memendekkan atau meringkaskan perkataan yang kebanyakkanya terdiri daripada kata nama supaya mudah ditulis dan dilafazkan sebagai satu kata yang wajar. Kata nama akronim cantuman suku kata awal perkataan Kata nama akronim jenis ini dibentuk melaluli percantuman suku kata awal sejumlah perkataan. oleh itu. oleh itu ejaannya bermula dengan huruf besar. Jenis-jenis akronim Berdasarkan cara percantuman bahagian-bahagian perkataan itu. Contohnya : Bernama – Berita Nasional Malaysia tadika – taman didikan kanak-kanak cerpen – cerita pendek ii. Kata nama akronim jenis ini juga membentuk kata nama khas . hashim haji Musa. Menurut Asmah Haji Omar lagi. Bahagian-bahagian perkataan itu boleh terdiri daripada huruf. Edisi Ketiga. Contohnya : ADUN – Ahli Dewan Undangan Negeri IPTI – Institut Perguruan Temenggong Ibrahim Kata nama akronim cantuman huruf dan suku kata perkataan Kata nama akronim jenis ini dibentuk melalui percantuman huruf dan suku kata sejumlah perkataan. Tatabahasa Dewan. Jikalau yang terbentuk itu kata nama khas. dan Abdul Hamid Mahmood.Menurut Asmah Haji Omar. dieja dengan huruf besar keseluruhannya. atau bahagian daripada perkataan. akronim merupakan singkatan yang terhasil daripada penggabungan daripada huruf-huruf atau suku-suku kata dalam urutan dua kata atau lebih. . ejaanya bermula dengan huruf besar.1 i. halaman 105. kata nama akronim boleh dibahagikan kepada sekurang-kurangnya empat jenis.Onn. akronim terdiri daripada kata selapis dan boleh mengalami proses morfologi sebagaimana kata selapis. Contohnya : Perhilitan – Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Mara – Majlis Amanah Rakyat iii. suku kata.) Antara jenis akronim tersebut ialah seperti berikut : Kata nama akronim cantuman hurup awal perkataan Kata nama akronim jenis ini dibentuk melalui percantuman huruf awal beberapa perkataan kebanyakkanya terdiri daripada nama khas .

Hasil daripada perkembangan ilmu dan ikhtisas tertentu. Tatabahasa pula ialah perkara asas bagi sesuatu bahasa. Dari segi pembentukan kata pula.2013 http://lifeasaartstudentlilizala. begitu banyak perkataan baharu terbentuk semasa dari semasa. Melalui proses perancangan dan pembinaan bahasa yang dilaksanakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka proses pembentukan kata menjadi tersusun dan terarah. Kata nama akronim cantuman bahagian awal perkataan pertama dengan bahagian lain perkataan yang mengikutinya.blogspot. Kata nama akronim jenis ini dibentuk melalui huruf atau suku kata perkataan pertama dengan bahagian bukan awal perkataan yang lain..com/2011/12/bidang-3-membentuk-dan-membuat-binaan. imbuhan yang berstatus imbuhan pada asalnya tidak dianggap imbuhan kerana keperluan mengayakan perbendaharaan perkataan bahasa Melayu bagi mendukung istilah-istilah tertentu. p/s : sekadar perkongsian ilmiah.html 2.iv.0 Rumusan Morfologi merupakan aspek penting dalam tatabahasa bahasa Melayu. terutamanya dalam bidang kosa kata atau pembendaharaan kata yang melibatkan perubahan bentuk-bentuk kata. Oleh hal inilah. Contohnya : asbut – asap kabut debunga – debu bunga purata – pukul rata 4.html http://come2playart.com/p/membentuk-membuat-binaan.blogspot.blogspot.3.=) http://rtkasensei90. segala kesilapan adalah datang dari diri saya sendiri.com/2012/05/morfologi-proses-pembentukan-kata-dlm.html . harap membantu kalian. kemunculan bunyi-bunyi baharu serta bentuk imbuhan baharu dalam bahasa melayu menyebabkan berlakunya pembentukan kata baharu dalam bahasa Melayu. Morfologi memfokuskan kajian terhadap perkataan dalam bahasa Melayu yang telah mengalami perkembangan yang pesat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful