1.

0 ELEMEN-ELEMEN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Falsafah pendidikan di negara ini sebenarnya telah tercipta tetapi secara implicit, dan telah juga disebarkan melalui beberapa dokumen yang menghuraikan dasar-dasar dan ideologi-ideologi negara dan juga dalam sebuah buku atau dokumen. Ramai masih belum sedar tentang didikan. Falsafah pendidikan negara dengan cara tidak ketara, tersirat dalam bentuk dasar, ideologi negara dan matlamat pendidikan. Secara ringkas, FPK menggariskan segala istilah, pemikiran dan prinsip berkaitan dengan bidang pendidikan di negara kita. Dengan kata lain, ia menggabungkan matlamat, dasar-dasar dan amalan-amalan pendidikan sebagai satu entiti keseluruhan yang tekal, jelas dan logik. Secara am, FPK bertujuan untuk menjelaskan secara rasional amalan-amalan pendidikan terkini serta membimbing tindakan dan tren pendidikan masa depan. Berikut adalah teks lengkap Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Falsafah pendidikan dianggap sebagai satu proses aktiviti pendidikan yang mencerminkan pemikiran dan falsafah negara. Dengan yang demikian falsafah pendidikan Malaysia merupakan proses aktiviti pendidikan untuk mencapai matlamat dan aspirasi negara berpandukan Dasar Pelajaran Kebangsaan, Rukunegara dan Dasar Ekonomi Baru. Kewujudan Falsafah Pendidikan Kebangsaan perlu sebagai pelengkap Dasar Pendidikan Kebangsaan. Berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan diatas dapat dilihat dengan jelas hala tuju sistem pendidikan di Malaysia.

1

Proses pemerolehan dan pemindahan berlangsung secara berterusan bermula dari kecil sehingga ke akhir hayat.1 PENDIDIKAN SECARA BERTERUSAN Pendidikan adalah suatu proses pemerolehan dan pemindahan ilmu. Setelah tamat persekolahan. Sahsiah yang dibentuk akan terus berkembang sepanjang tempoh persekolahan. pendidikan secara berterusan ini adalah bermula sebagai pendidikan asas dalam peringkat awal kanak-kanak di rumah dan tadika. 1. Maka. potensi dan kebolehan yang mungkin terpendam. Proses pendidikan yang berterusan bagi membantu individu menyesuaikan diri dengan pelbagai perubahan. 2007:122). serta penyerapan nilai murni supaya menjadi insan yang berilmu pengetahuan. bertenaga mahir serta berahlak mulia. Bakat. potensi dan kebolehan seelok-eloknya dicungkil. khasnya perkembangan k-ekonomi dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi.Elemen ini adalah sangat penting kerana pendidikan ialah proses pemerolehan ilmu pengetahuan dan kemahiran. dikembangkan dan dipertingkatkan (Choong Lean Keow. atau dengan pembelajaran secara kendiri berbentuk ICT,secara on-line dan melalui media massa. tempat bekerja dan komuniti. setiap individu masih terus meningkatkan ilmu. dipupuk. 2007:122). pendidikan secara berterusan ini merupakan hasrat utama FPK.2 MEMPERKEMBANG POTENSI INDIVIDU Setiap individu telah diberkati Tuhan dengan bakat. Proses pendidikan ini merupakan proses secara berterusan sepanjang hayat. disambungkan di sekolah rendah dan sekolah menengah dalam peringkat kanak-kanak dan remaja. kemahiran dan nilai murni (Choong Lean Keow. sekolah di tempat-tempat seperti dan diteruskan di peringkat selepas institut pendidikan tinggi. Pendidikan sepanjang hayat membolehkan kita mengbadapi dan menangani pelbagai pembangunan yang pesat. Bakat. kemahiran dan akhlak mereka. Pendidikan awal kanak-kanak amat penting untuk membentuk asas sahsiah kanak-kanak yang berada dalam lingkungan umur antara satu hingga enam tahun. potensi dan kebolehan akan menjelma melalui interaksi sosial dengan orang lain dan alam 2 . Justeru itu.1.

Bakat serta potensi seelok-eloknya dicungkil. termasuk kemajuan negara. Ia harus diperkembangan secara menyeruluh dan bersepadu. apabila bermain sukan para pelajar seharusnya diterapkan dengan nilai-nilai murni yang melibatkan unsur-unsur rohani selain daripada melakukan aktiviti-aktiviti yang melibatkan fizikal ataupun 3 . Selain itu. 2007:122) . Perkembangan dan peningkatan seelok-eloknya merangkumi empat aspek. di samping kurikulum akademik yang dilaksanakan dalam bilik darjah. Di dalam hasrat FPK. bertenaga mahir serta berakhlak mulia dengan sempurna. dipupuk. Potensi yang ada pada diri individu hendaklah diperkembangkan ke peringkat optimum dengan cara mengintegrasi bakat dan kebolehannya yang saling berkait di antara satu sama lain.sekeliling. Kebanyakan potensi ini adalah terpendam dalam kendiri. rohani. Maka. bakat dan potensi seperti intelek. seperti menguasai kemahiran asas 3M (membaca. menulis dan mengira). menguasai kemahiran untuk memperoleh. unsur intelek memberi tumpuan kepada ciri-ciri daya berfikir. 1. jasmani. Sebagai contohnya. potensi dan kebolehan mereka. Fungsi pendidikan ialah memperkembang dan meningkatkan potensi individu supaya mencapai tahap cemerlang. bakat. potensi dan kebolehan ini akan terjelma melalui interaksi sosial untuk orang lain dan alam sekeliling. dikembangkan dan dipertingkatkan. iaitu intelek. meningkat dan menyebarkan ilmu dan dapat berfikir secara kritis dan kreatif (KBKK) serta dapat memanfaatkan ilmu dan kemahiran untuk diri dan orang lain. perkembangan potensi individu tidak lengkap dan sempurna jika dilakukan secara berasingan (Choong Lean Keow. Mengikut kajian. Pendidikan seharusnya memberi peluang individu untuk berkembang bakat. emosi dan jasmani. individu memiliki pelbagai keupayaan. untuk membentuk insan yang berilmu pengetahuan. emosi dan rohani sejak lahirnya. aktiviti kokurikulum harus juga diberi penekanan.3 PERKEMBANGAN POTENSI SECARA MENYELURUH DAN BERSEPADU Dalam elemen perkembangan potensi secara menyeruluh dan bersepadu.

berakhlak mahir. keluarga dan negara.jasmani. insan yang seimbang dan harmonis merupakan insan yang berilmu pengetahuan. Unsur intelek juga ialah berkemahiran dalam berfikir secara kreatif. bersepadu dan dalam tahap optimum. setiap individu mestilah sentiasa berusaha untuk mengembangkan lagi ilmu yang benar. Di samping itu.4 INSAN YANG SEIMBANG DAN HARMONIS Seperti yang diketahui umum. insan yang seimbang dan harmonis merupakan potensinya. mempunyai kepercayaan kepada Tuhan. dan melaksanakan tanggungjawab sebagai anggota masyarakat yang berguna. emosi. menulis dan mengira(Choong Lean Keow. 2007:123). bangsa dan negara. individu perlu untuk berkongsi ilmu dengan orang lain dan persekitaran. Selain itu. telah diperkembangkan secara menyeruluh. 1. Individu ini akan sentiasa berikhtiar dan berusaha menyelesaikan masalah yang dihadapi. kritikal dan reflektif. insan ini juga adalah individu yang memiliki kesedaran dan keinsafan terhadap tanggungjawab diri. iaitu intelek.Intelek penting kerana dengan unsur intelek. pelbagai masalah sukar dapat diselesaikan dengan tepat. keluarga. demi kemajuan diri. Untuk terus memastikan kemajuan dalam keluarga masyarakat dan negara. tubuh badan sihat dan cergas.5 UNSUR INTELEK Unsur intelek ialah mempunyai kemahiran 3M iaitu membaca. 4 . bertenaga mahir. serta kematangan emosi dan sosial (Choong Lean Keow. sosial dan rohani. Selain itu. jasmani. mempunyai jiwa dan fikiran yang tenteram. Keadaan ini dapat membantu dalam memperkembangkan lagi potensi seseorang individu ke arah yang lebih baik. 2007:123). 1.

Perkembangan emosi yang sempurna mampu untuk mengawal tingkah laku yang baik. 1. 2007:123).9 KEPERCAYAAN DAN KEPATUHAN KEPADA TUHAN Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan merupakan satu elemen yang amat penting dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (Choong Lean Keow. Unsur rohani merangkumi unsur berkaitan kalbu iaitu hubungan antara manusia dengan penciptanya. Perkembangan dan kecerdasan fizikal amat penting untuk kecerdasan mental kerana ianya merupakan satu perkara yang amat berkait rapat. Kita mesti mengakui tentang kewujudan Tuhan dan mengakui bahawa Tuhan sebagai 5 . Unsur rohani ini lebih menjurus kepada amalan keagamaan 1.1. Kita mestilah bersyukur dengan pemberian tuhan dan mempunyai akhlak yang mulia dan berpegang dengan nilai-nilai murni supaya dipandang tinggi oleh masyarakat. manipulatif dan sosial di samping menggunakan kemahiran kecergasan fizikal untuk memanfaatkan masyarakat. 2007:124) .6 UNSUR ROHANI Menyedari dan percaya kepada Tuhan ialah salah satu daripada unsur rohani (Choong Lean Keow. Mempunyai sifat kekitaan dan perpaduan amatlah penting bagi mengeratkan serta mengukuhkan lagi kekuatan masyarakat kita yang berbilang kaum dan bangsa.7 UNSUR EMOSI Unsur emosi pula ialah mempunyai emosi yang matang dan stabil serta dapat memiliki dan memupuk perasaan kasih sayang sesama insan. Mestilah mengembangkan bakat dan kemahiran teknikal. 1.8 UNSUR JASMANI Unsur jasmani ialah unsur fizikal individu iaitu berkaitan anggota tubuh badan.

Rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan merupakan rakyat yang memiliki ciri-ciri seperti mencintai ilmu pengetahuan iaitu gemar membaca. 2007:124). Setiap individu mesti bertanggungjawab ke atas segala perbuatan dan tindakannya. Menyedari bahawa manusia dijadikan adalah untuk memakmurkan alam ini merupakan salah satu tugas manusia di atas muka bumi ini. 1. 1. Setiap individu juga mesti mengamalkan setiap ajaran agama yang dianutinya. Perkara yang paling penting adalah melakukan kebaikan dan menghindari kejahatan. Elemen ini menyarakan rakyat yang memiliki sikap suka membaca. Hal ini disebabkan kerana rakyat yang mempunyai ilmu pengetahuan dan kemahiran sentiasa rela memberi sumbangannya demi kemajuan negara dengan cekap dan sempuma (Choong Lean Keow. Rakyat Malaysia yang berketrampilan merupakan rakyat yang memiliki ciri-ciri seperti berilmu pengetahuan dan berkelayakan 6 .11 RAKYAT MALAYSIA YANG BERKETRAMPILAN Rakyat Malaysia yang berketrampilan juga adalah elemen yang ditekankan dalam FPK. kita juga hendaklah meningkatkan dan mengukuhkan kepercayaan beragama kita terhadap agama masing-masing. Selain itu. kita juga mesti menyedari bahawa setiap fenomena alam merupakan peraturan yang telah ditetapkan oleh tuhan. 2007:124). Selain itu. sentiasa berusaha menambah ilmu pengetahuan dan berusaha meningkatkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan di samping memanfaatkan ilmu untuk kebaikan diri dan orang lain serta berfikiran terbuka luas dan mendalam.10 RAKYAT MALAYSIA YANG BERILMU PENGETAHUAN Membentuk rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan adalah elemen yang ditekankan dalam FPK juga. cintakan ilmu pengetahuan serta akan menggunakannya untuk manfaat diri dan orang lain (Choong Lean Keow.pencipta manusia dan alam.

Kebolehan berfikir jauh dalam menimbang kesan dan akibat sesuatu perkara dan yakin dalam perkara murni yang dilakukan merupakan ciriciri yang perlu ada dalam rakyat Malaysia yang berakhlak mulia 1.12 RAKYAT MALAYSIA YANG BERAKHLAK MULIA Berakhlak mulia pula ialah mempunyai perwatakan diri yang baik dan berpegang kepada nilai-nilai murni dan moral sebagai prinsip hidup (Choong Lean Keow. Untuk memastikan kita hidup dalam masyarakat yang harmoni dan bersepadu. Mengetahui tugas dan tanggungjawab merupakan amanah yang wajib dilaksanakan dengan sempurna merupakan ciri-ciri yang perlu ada dalam unsur ini. 2007:124). Undang-undang. Sebagai rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia yang berakhlak mulia merupakan unsur yang seterusnya dimana perkara utama yang dituntut adalah rakyat yang mampu untuk menilai mana satu yang baik dan mana satu yang buruk. 1.13 RAKYAT MALAYSIA YANG BERTANGGUNGJAWAB Bertanggunjawab pula bermaksud boleh dipercayai serta menyedari bahawa setiap tugas dan tanggungjawab merupakan amanah dan harus dilaksanakan dengan baik (Choong Lean Keow. nilai-nilai moral yang baik perlu untuk menjamin masa depan negara. perlembagaan negara perlulah dihoramati dan dipatuhi agar keamanan negara.yang sesuai dengan tugas yang dipertanggungjawabkan dan mempunyai kemahiran yang sesuai dalam perlaksanaan tugasnya secara cekap dan sempuma. 1. perpaduan kaum dan kemasyhalatan masyarakat dapat dijaga dan diteruskan. kita mesti menjalankan tanggungjawab kita dan mematuhi rukun negara.14 RAKYAT MALAYSIA YANG BERUPAYA MENCAPAI KESEJAHTERAAN DIRI Rakyat Malaysia yang berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta mampu memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan 7 . 2007:124).

2007:125). mengekalkan dan mempertahankan Perlembangan sebagai menghayati dan mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan bersemangat patriotik dan cintakan Negara Kesimpulannya. kekitaan. Setiap individu juga perlu berusaha untuk memupuk perpaduan rakyat melalui sifat toleransi. FPK perlu dilaksanakan di sekolah kerana untuk memupuk semangat perpaduan sejak dari awal lagi untuk mengelakkan permusuhan antara kaum pada dewasa kelak. kekitaan. masyarakat dan negara ialah rakyat yang memperoleh keupayaan seperti memupuk keharmonian keluarga. MASYARAKAT DAN NEGARA.negara merupakan elemen yang penting dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Untuk memberi sumbangan terhadap keharmonian negara kita perlu berusaha untuk memajukan ekonomi negara. tolerensi dan hormat dan menguasai kemahiran sains dan teknologi untuk perkembangan dan kemajuan negara. emosi. mengekalkan kestabilan politik serta mematuhi perlembagaan dan peraturan negara. Kita sebagai rakyat Malaysia perlu berfikiran waras dan berjiwa tenang bagi menghadapi cabaran hidup yang semakin mencabar (Choong Lean Keow. Sebenarnya.masyarakat. Selain itu FPK ini untuk melahirkan insan-insan yang berakhlak mulia dan mempunyai 8 . hormat-menghormati dan bertolak ansur bagi mengukuhkan lagi perpaduan sesama rakyat Malaysia yang berbilang kaum ini. muhibbah. dan negara (Choong Lean Keow.15 RAKYAT MALAYSIA YANG BERUPAYA MEMBERI SUMBANGAN UNTUK KELUARGA. individu ini juga dapat mengekalkan kestabilan negara dengan mematuhi. Rakyat Maysia yang dapat memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. intelek dan sosial. rohani. Unsur yang terakhir ialah rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan kepada keluarga. semangat kerjasama. 2007:125) . bertimbang rasa. perpaduan. melalui latihan. rakyat boleh menggunakan tenaganya yang mahir. produktif dan inovatif untuk mempertingkatkan daya pengeluaran ke arah pembangunan negara. 1. Selain itu. FPK ini digubal adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang mempunyai keseimbangan dari pelbagai aspek iaitu jasmani.

Oleh itu. berkerjasama. Intipati utama dalam FPK ini ialah melahirkan insan seimbang dari segi jasmani. Oleh itu. Suasana keharmonian yang tenteram dan stabil akan menjamin perkembangan ekonomi dan kemajuan di dalam semua bidang kehidupan. guru memainkan peranan yang amat penting sebagai agen penyebar dalam menerapkan nilai-nilai murni ini kepada murid agar wawasan dan hasrat Negara tercapai. sistem pendidikan di Malaysia perlu merangkumi aspek sejagat yang boleh melahirkan warganegara yang bertaraf antarabangsa setaraf dengan negara maju yang lain. rohani. 9 . memahami dan mengingati falsafah ini agar setiap tindakan mereka melalui proses pengajaran dan pembelajaran sentiasa berada dilandasan yang betul. Jadi setiap aktiviti kurikulum yang dijalankan setiap sekolah mestilah berlandaskan kepada elemenelemen yang terdapat dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Justeru setiap bakal guru di Malaysia diwajibkan membaca. Warganegara yang berketerampilan dan berilmu pengetahuan dapat direalisasikan andainya diberi pendedahan awal tentang kepentingan ilmu semasa di sekolah lagi. hormat-menghormati serta memupuk perpaduan di antara kaum. dan seterusnya muncul keadaan kemakmuran masyarakat dan negara seperti apa yang telah digariskan dalam elemen-elemen FPK. intelektual dan sosial yang sering disebut oleh guruguru sebagai JERIS. Peringkat keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara ini boleh dicapai dengan mengamalkan sikap toleransi. emosi.nilai moral yang tinggi berpandukan agama yang benar.

Oleh itu. sentiasa cuba berlatih dan mendapatkan apa yang telah dipelajari untuk memenuhi matlamat dan aspirasi falsafah ini. Secara amnya. 2009:183). 2011:127) Implikasi yang jelas dalam FPK ini ialah kesannya kepada sistem pendidikan. guru akan terlibat dalam melaksanakan sistem pendidikan ini.0 IMPLIKASI FPK TERHADAP PERANAN GURU MENURUT FALSAFAH PENDIDIKAN GURU Falsafah Pendidikan Guru (FPG) digubal sebagai panduan untuk merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). bersedia menjunjung aspirasi Negara serta menyanjung warisan kebudayaan Negara. Ia meliputi terhadap perubahan sukatan pelajaran yang berorientasikan kepada program yang lebih bersepadu (Mok Soong Sang. 10 . FPG menerangkan tentang ciri-ciri guru yang diperlukan oleh Negara. Guru juga mendedahkan sesuatu kepada pelajar bagi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam ICT bagi membolehkan pelajar mengikuti perubahan sistem pendidikan yang berteraskan teknologi bersesuaian dengan falsafah pendidikan guru iaitu “menjamin perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu ” dan falsafah pendidikan kebangsaan iaitu “memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu”. menjamin perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu. “Guru yang berpeketi mulia. Guru perlu mempunyai sikap bertanggungjawab sepenuhnya untuk menjadi guru yang baik. pembentukan ke atas pembentukan kurikulum negara. berpandangan prograsif dan saintifik. Perubahan kurikulum sekolah selaras dengan cita dan tujuan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK).2. (Choong Lean Keow. demokratik. progresif dan berdisplin”.

Oleh sebab itu. Guru adalah pendidik yang bertindak sebagai pembimbing kepada pelajar. kualiti seorang guru hendaklah menepati suatu ciri tertentu yang dapat melahirkan seorang guru yang berkaliber. Selain itu. sedikit sebanyak dapat membantu dalam penambahbaikan dan juga cadangan ke arah pembentukan warga pendidik yang lebih mantap. Antara kursus-kursus yang dapat dijalankan adalah Kursus Induksi.FPG ditubuhkan untuk dijadikan sebagai satu garis panduan dalam melahirkan pendidik dan seterusnya mendidik insan untuk melakukan proses dan mencapai matlamat yg terkandung di dalam FPK. Seharusnya. adalah aktiviti Sains iaitu mengkaji benda hidup. Pihak Kementerian Pendidikan perlulah mengambil inisiatif ini dalam membantu guru-guru yang masih baru. pelajar tersebut dapat merasai pengalaman sendiri. Maka. kita mendapati terdapat satu proses yang berlaku iaitu memperkembangkan potensi diri individu secara menyeluruh dan bersepadu. guru-guru hendaklah kreatif dan pelbagai dalam menyusun atur strategi pengajaran agar isi pengajaran dan pembelajaran yang disampaikan berjaya. Manakala matlamat FPK pula ialah untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. kita juga boleh mendapati kedua-duanya mempunyai matlamat dalam melahirkan individu berakhlak mulia. Antara langkah yang dapat diambil ialah guru-guru boleh mengadakan pembelajaran di luar kelas dengan membawa para pelajar ke sesuatu tempat. Dengan cara ini sedikit sebanyak dapat mengembangkan penemuan baru terhadap pelajar itu sendiri. Di dalam FPK. dimana kursus ini disediakan bagi memantapkan ilmu berkaitan profesionalisme pendidikan. Apabila guru sudah dididik berakhlak mulia dan telah mencapai matlamat yang terkandung di dalam FPG. adalah menjadi 11 . Hal ini kerana melalui aktiviti tersebut.Dengan mengadakan kursus-kursus yang berkaitan dalam sistem pendidikan serta pengurusan. rohani. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. guruguru hendaklah mencari inisiatif yang pelbagai dalam pengajarannya bagi menambahbaik lagi sistem pendidikan di negara kita. Dari segi proses dan matlamat yang terdapat didalam FPK. Di dalam FPG dan FPK. guru amat memainkan peranan penting dalam melaksanakan proses tersebut dan seterusnya mencapai matlamat yang telah digariskan. Sebagai contoh.

FPG amat penting dalam melahirkan guru yang berkaliber disebabkan guruguru inilah yang akan membantu negara dalam merealisasikan FPK. Oleh itu. tercetus persaingan yang hebat dalam pelbagai aspek kehidupan. Tambahan pula.tanggungjawab guru untuk mendidik insan lain terutamanya pelajar yang selari dengan FPK. Sewajarnya guru memainkan peranan penting dalam merealisasikan strategi yang telah digariskan Kementerian Pendidikan Malaysia demi mencapai Matlamat FPK dan misi membangun sistem pendidikan bertaraf dunia serta menjadi pusat kecermelangan 12 . Ia boleh diperolehi di mana-mana dan bila-bila diperlukan. FPG ditubuhkan untuk membentuk program pendidikan yang lebih terancang dalam merealisasikan FPK akibat cabaran dan tuntutan pendidikan mutakhir dan perkembangan pesat program pendidikan guru yang selari dengan perkembangan pendidikan Negara. Sistem pendidikan menjadi lebih sistematik dan teratur dengan adanya kedua-duanya garis panduan ini yang saling berkait rapat antara satu sama lain. berkemahiran dan mempunyai daya saing yang tinggi. Seorang pendidik perlu mendidik diri sendiri sebelum mendidik orang lain. FPK ini menggalakkan guru untuk memahami sistem pendidikan selain daripada membimbing guru melaksanakan fungsi pendidikan. Dengan adanya sistem yang lebih sistematik dan teratur. FPG direalisasikan dan seterusnya akan membantu negara melancarkan dan melicinkan proses dan matlamat utama pendidikan negara iaitu FPK. Aspek pendidikan adalah teraju yang amat penting dalam mencapai persaingan ini. Maka dengan itu. dalam membantu mencapai citacita yang termaktub didalam FPK. Dalam arus globalisasi yang melanda dunia. Guru juga bertanggungjawab sebagai ejen perubahan untuk mendidik dan mengeluarkan generasi yang akan membantu Negara untuk merealisasikan matlamat dan aspirasi FPK dan Visi 2020. FPG dijadikan sebagai satu garis panduan kepada semua guru untuk menjadi pendidik yang berkaliber. maka perancangan yang teliti dan berkesan perlu dilakukan agar dapat melahirkan individu yang berpengetahuan. guru memainkan peranan yang sangat penting untuk melahirkan anak didik yang cemerlang dengan sokongan semua pihak iaitu pihak ibu bapa dan seluruh warga sekolah.

Guru juga sebagai pengarah pembelajaran dengan membimbing pelajar supaya mereka berusaha belajar secara individu atau berkumpulan dan Sebagai pendisiplin yang bertanggungjawab menjaga disiplin pelajar serta membantu mereka membentuk sahsiah dan kelakuan yang sejajar dengan nilai dan norma masyarakat. emosi. Seperti dalam elemen FPK yang menyatakan rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. potensi para pelajar dapat diperkembangkan dengan lebih baik. rohani. Seterusnya.pendidikan di serantau. 13 . 2003:49). agama. kekitaan. (Mok Soong Sang. hormat-menghormati dan sebagainya. peranan lain adalah pelaksanaan pengurusan serta pentadbiran dengan penyelenggaraan prasarana supaya kemudahan pengajaran dan pembelajaran dapat digunakan secara licin dan optimum serta keadaan yang lebih baik dan selamat. Kemudahan yang dimaksudkan adalah keadaan kelas serta alat bantu mengajar yang digunakan bagi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Dengan cara ini. 2003:48) Sebagai contoh. Peranan yang dimainkan oleh seseorang guru dalam sesebuah sekolah amat penting terutama dari segi pencapaian aspirasi dan matlamat sekolah. Dalam elemen ini juga guru perlu mempertahankan maruah diri dan profesion. Guru hendaklah bijak dalam mengawal atau mentadbir kelas bagi menyampaikan keberkesanan terhadap isi pengajaran yang disampaikan. Guru ialah pendidik yang berilmu pengetahuan. Keadaan ini semua melibatkan peranan guru dalam merealisasikan apa yang telah digarapkan dalam FPK. bangsa dan negara. Kadangkala perubahan terhadap sesuatu teknik pengajaran juga berperanan dalam melahirkan insan yang berpengetahuan. bertimbang rasa. guru tersebut dapat menjalankan aktiviti atau projek yang melibatkan penglibatan murid-murid dalam menjalani aktiviti tersebut seperti aktiviti merekacipta atau membuat inovasi baru. Elemen ini dapat dikaitkan dengan peranan guru yang berusaha untuk memupuk perpaduan rakyat melalui sifat toleransi. berakhlak mulia serta berketrampilan. intelek dan sosial secara keseluruhan dan bersepadu. Antara penekanan yang diberikan tumpuan adalah pelaksanaan kurikulum dan kokurikulum yang dapat berjaya memperkembangkan potensi pelajar dari aspek jasmani. Nilai-nilai murni yang ditonjolkan oleh guru di sekolah dapat diterapkan dalam jiwa pelajar. (Mok Soong Sang.

Kesimpulannya. guru perlu memahami dan menghayati serta menerapkan pelbagai prinsip dan teknik-teknik untuk membangkitkan dan meningkatkan motivasi pelajar dalam pembelajaran. guru hari ini harus menyedari tugas dan amanah yang diserahkan kepadanya untuk mendidik generasi yang akan menjadi dewasa kelak. dan untuk semua situasi. dan diberi tugas menyampaikan ilmu kepada pelajarnya. Perubahan perancangan hari ini adalah perlu diiringi dengan perubahan strategi pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. kerana di dalam usaha memotivasi pelajar sesungguhnya tidak hanya satu prinsip dan teknik yang paling mujarab dipakai untuk semua pelajar. Dalam proses mengajar dan belajar. adalah sebagai seorang pendidik yang bertanggungjawab. Untuk menghadapi cabaran dan tuntutan daripada perubahan strategi pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Oleh kerana itu. guru hari ini hendaklah sentiasa berusaha melengkapkan diri dari masa ke semasa. 14 . sepanjang masa.Di samping itu dia dilatih untuk menguasai kemahiran mengajar. sehingga proses belajar yang dibimbingnya berjaya secara optimal. Oleh itu guru sebagai pengamal ilmu perlu memainkan peranan untuk menyampaikan ilmu yang berguna dalam bidangnya. guru dituntut memiliki pelbagai pengetahuan dan pemahaman yang bermanfaat untuk menimbulkan dan meningkatkan motivasi pelajarnya semasa belajar. Memang banyak sekali prinsip dan teknik yang berbezabeza yang perlu diketahui oleh guru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful