1.

0 ELEMEN-ELEMEN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Falsafah pendidikan di negara ini sebenarnya telah tercipta tetapi secara implicit, dan telah juga disebarkan melalui beberapa dokumen yang menghuraikan dasar-dasar dan ideologi-ideologi negara dan juga dalam sebuah buku atau dokumen. Ramai masih belum sedar tentang didikan. Falsafah pendidikan negara dengan cara tidak ketara, tersirat dalam bentuk dasar, ideologi negara dan matlamat pendidikan. Secara ringkas, FPK menggariskan segala istilah, pemikiran dan prinsip berkaitan dengan bidang pendidikan di negara kita. Dengan kata lain, ia menggabungkan matlamat, dasar-dasar dan amalan-amalan pendidikan sebagai satu entiti keseluruhan yang tekal, jelas dan logik. Secara am, FPK bertujuan untuk menjelaskan secara rasional amalan-amalan pendidikan terkini serta membimbing tindakan dan tren pendidikan masa depan. Berikut adalah teks lengkap Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Falsafah pendidikan dianggap sebagai satu proses aktiviti pendidikan yang mencerminkan pemikiran dan falsafah negara. Dengan yang demikian falsafah pendidikan Malaysia merupakan proses aktiviti pendidikan untuk mencapai matlamat dan aspirasi negara berpandukan Dasar Pelajaran Kebangsaan, Rukunegara dan Dasar Ekonomi Baru. Kewujudan Falsafah Pendidikan Kebangsaan perlu sebagai pelengkap Dasar Pendidikan Kebangsaan. Berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan diatas dapat dilihat dengan jelas hala tuju sistem pendidikan di Malaysia.

1

tempat bekerja dan komuniti. sekolah di tempat-tempat seperti dan diteruskan di peringkat selepas institut pendidikan tinggi. 1.2 MEMPERKEMBANG POTENSI INDIVIDU Setiap individu telah diberkati Tuhan dengan bakat.Elemen ini adalah sangat penting kerana pendidikan ialah proses pemerolehan ilmu pengetahuan dan kemahiran. disambungkan di sekolah rendah dan sekolah menengah dalam peringkat kanak-kanak dan remaja. Pendidikan awal kanak-kanak amat penting untuk membentuk asas sahsiah kanak-kanak yang berada dalam lingkungan umur antara satu hingga enam tahun. Proses pendidikan yang berterusan bagi membantu individu menyesuaikan diri dengan pelbagai perubahan. dikembangkan dan dipertingkatkan (Choong Lean Keow. Bakat. Proses pemerolehan dan pemindahan berlangsung secara berterusan bermula dari kecil sehingga ke akhir hayat. Proses pendidikan ini merupakan proses secara berterusan sepanjang hayat. 2007:122). bertenaga mahir serta berahlak mulia. potensi dan kebolehan yang mungkin terpendam. Bakat. pendidikan secara berterusan ini adalah bermula sebagai pendidikan asas dalam peringkat awal kanak-kanak di rumah dan tadika. 2007:122). pendidikan secara berterusan ini merupakan hasrat utama FPK. potensi dan kebolehan akan menjelma melalui interaksi sosial dengan orang lain dan alam 2 . potensi dan kebolehan seelok-eloknya dicungkil. kemahiran dan nilai murni (Choong Lean Keow. Maka. atau dengan pembelajaran secara kendiri berbentuk ICT,secara on-line dan melalui media massa. serta penyerapan nilai murni supaya menjadi insan yang berilmu pengetahuan. Justeru itu. Setelah tamat persekolahan. setiap individu masih terus meningkatkan ilmu. Sahsiah yang dibentuk akan terus berkembang sepanjang tempoh persekolahan. dipupuk. kemahiran dan akhlak mereka. khasnya perkembangan k-ekonomi dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Pendidikan sepanjang hayat membolehkan kita mengbadapi dan menangani pelbagai pembangunan yang pesat.1 PENDIDIKAN SECARA BERTERUSAN Pendidikan adalah suatu proses pemerolehan dan pemindahan ilmu.1.

Sebagai contohnya. Kebanyakan potensi ini adalah terpendam dalam kendiri. rohani. menguasai kemahiran untuk memperoleh. seperti menguasai kemahiran asas 3M (membaca. Bakat serta potensi seelok-eloknya dicungkil. unsur intelek memberi tumpuan kepada ciri-ciri daya berfikir. Ia harus diperkembangan secara menyeruluh dan bersepadu. potensi dan kebolehan ini akan terjelma melalui interaksi sosial untuk orang lain dan alam sekeliling. menulis dan mengira). termasuk kemajuan negara. bakat dan potensi seperti intelek. emosi dan rohani sejak lahirnya. aktiviti kokurikulum harus juga diberi penekanan. Di dalam hasrat FPK. jasmani. individu memiliki pelbagai keupayaan. iaitu intelek. meningkat dan menyebarkan ilmu dan dapat berfikir secara kritis dan kreatif (KBKK) serta dapat memanfaatkan ilmu dan kemahiran untuk diri dan orang lain. Potensi yang ada pada diri individu hendaklah diperkembangkan ke peringkat optimum dengan cara mengintegrasi bakat dan kebolehannya yang saling berkait di antara satu sama lain. bertenaga mahir serta berakhlak mulia dengan sempurna. Perkembangan dan peningkatan seelok-eloknya merangkumi empat aspek. untuk membentuk insan yang berilmu pengetahuan. Pendidikan seharusnya memberi peluang individu untuk berkembang bakat. Maka. 1. perkembangan potensi individu tidak lengkap dan sempurna jika dilakukan secara berasingan (Choong Lean Keow. di samping kurikulum akademik yang dilaksanakan dalam bilik darjah.3 PERKEMBANGAN POTENSI SECARA MENYELURUH DAN BERSEPADU Dalam elemen perkembangan potensi secara menyeruluh dan bersepadu. potensi dan kebolehan mereka. Mengikut kajian. bakat. 2007:122) . Selain itu. dipupuk. apabila bermain sukan para pelajar seharusnya diterapkan dengan nilai-nilai murni yang melibatkan unsur-unsur rohani selain daripada melakukan aktiviti-aktiviti yang melibatkan fizikal ataupun 3 . Fungsi pendidikan ialah memperkembang dan meningkatkan potensi individu supaya mencapai tahap cemerlang. dikembangkan dan dipertingkatkan.sekeliling. emosi dan jasmani.

mempunyai jiwa dan fikiran yang tenteram. insan ini juga adalah individu yang memiliki kesedaran dan keinsafan terhadap tanggungjawab diri. menulis dan mengira(Choong Lean Keow. setiap individu mestilah sentiasa berusaha untuk mengembangkan lagi ilmu yang benar. Individu ini akan sentiasa berikhtiar dan berusaha menyelesaikan masalah yang dihadapi. keluarga dan negara. bertenaga mahir. pelbagai masalah sukar dapat diselesaikan dengan tepat. bersepadu dan dalam tahap optimum. 2007:123). bangsa dan negara. Unsur intelek juga ialah berkemahiran dalam berfikir secara kreatif. mempunyai kepercayaan kepada Tuhan. serta kematangan emosi dan sosial (Choong Lean Keow. emosi.4 INSAN YANG SEIMBANG DAN HARMONIS Seperti yang diketahui umum. Selain itu. 2007:123).Intelek penting kerana dengan unsur intelek. sosial dan rohani. 4 . keluarga. telah diperkembangkan secara menyeruluh. kritikal dan reflektif. 1.jasmani. Keadaan ini dapat membantu dalam memperkembangkan lagi potensi seseorang individu ke arah yang lebih baik. individu perlu untuk berkongsi ilmu dengan orang lain dan persekitaran. Untuk terus memastikan kemajuan dalam keluarga masyarakat dan negara. dan melaksanakan tanggungjawab sebagai anggota masyarakat yang berguna. insan yang seimbang dan harmonis merupakan potensinya. 1. Di samping itu. berakhlak mahir.5 UNSUR INTELEK Unsur intelek ialah mempunyai kemahiran 3M iaitu membaca. iaitu intelek. demi kemajuan diri. tubuh badan sihat dan cergas. Selain itu. jasmani. insan yang seimbang dan harmonis merupakan insan yang berilmu pengetahuan.

Kita mesti mengakui tentang kewujudan Tuhan dan mengakui bahawa Tuhan sebagai 5 . Mempunyai sifat kekitaan dan perpaduan amatlah penting bagi mengeratkan serta mengukuhkan lagi kekuatan masyarakat kita yang berbilang kaum dan bangsa.1.6 UNSUR ROHANI Menyedari dan percaya kepada Tuhan ialah salah satu daripada unsur rohani (Choong Lean Keow. Unsur rohani ini lebih menjurus kepada amalan keagamaan 1. Mestilah mengembangkan bakat dan kemahiran teknikal. Perkembangan emosi yang sempurna mampu untuk mengawal tingkah laku yang baik.7 UNSUR EMOSI Unsur emosi pula ialah mempunyai emosi yang matang dan stabil serta dapat memiliki dan memupuk perasaan kasih sayang sesama insan.8 UNSUR JASMANI Unsur jasmani ialah unsur fizikal individu iaitu berkaitan anggota tubuh badan. manipulatif dan sosial di samping menggunakan kemahiran kecergasan fizikal untuk memanfaatkan masyarakat. 2007:123). Unsur rohani merangkumi unsur berkaitan kalbu iaitu hubungan antara manusia dengan penciptanya. 1. 1.9 KEPERCAYAAN DAN KEPATUHAN KEPADA TUHAN Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan merupakan satu elemen yang amat penting dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (Choong Lean Keow. Perkembangan dan kecerdasan fizikal amat penting untuk kecerdasan mental kerana ianya merupakan satu perkara yang amat berkait rapat. Kita mestilah bersyukur dengan pemberian tuhan dan mempunyai akhlak yang mulia dan berpegang dengan nilai-nilai murni supaya dipandang tinggi oleh masyarakat. 2007:124) .

Perkara yang paling penting adalah melakukan kebaikan dan menghindari kejahatan. Setiap individu juga mesti mengamalkan setiap ajaran agama yang dianutinya. 2007:124). kita juga hendaklah meningkatkan dan mengukuhkan kepercayaan beragama kita terhadap agama masing-masing.pencipta manusia dan alam. Rakyat Malaysia yang berketrampilan merupakan rakyat yang memiliki ciri-ciri seperti berilmu pengetahuan dan berkelayakan 6 . kita juga mesti menyedari bahawa setiap fenomena alam merupakan peraturan yang telah ditetapkan oleh tuhan. Hal ini disebabkan kerana rakyat yang mempunyai ilmu pengetahuan dan kemahiran sentiasa rela memberi sumbangannya demi kemajuan negara dengan cekap dan sempuma (Choong Lean Keow. sentiasa berusaha menambah ilmu pengetahuan dan berusaha meningkatkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan di samping memanfaatkan ilmu untuk kebaikan diri dan orang lain serta berfikiran terbuka luas dan mendalam. Selain itu. 1. Selain itu. Rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan merupakan rakyat yang memiliki ciri-ciri seperti mencintai ilmu pengetahuan iaitu gemar membaca.10 RAKYAT MALAYSIA YANG BERILMU PENGETAHUAN Membentuk rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan adalah elemen yang ditekankan dalam FPK juga. Menyedari bahawa manusia dijadikan adalah untuk memakmurkan alam ini merupakan salah satu tugas manusia di atas muka bumi ini. 2007:124). cintakan ilmu pengetahuan serta akan menggunakannya untuk manfaat diri dan orang lain (Choong Lean Keow. 1.11 RAKYAT MALAYSIA YANG BERKETRAMPILAN Rakyat Malaysia yang berketrampilan juga adalah elemen yang ditekankan dalam FPK. Elemen ini menyarakan rakyat yang memiliki sikap suka membaca. Setiap individu mesti bertanggungjawab ke atas segala perbuatan dan tindakannya.

Untuk memastikan kita hidup dalam masyarakat yang harmoni dan bersepadu.12 RAKYAT MALAYSIA YANG BERAKHLAK MULIA Berakhlak mulia pula ialah mempunyai perwatakan diri yang baik dan berpegang kepada nilai-nilai murni dan moral sebagai prinsip hidup (Choong Lean Keow.yang sesuai dengan tugas yang dipertanggungjawabkan dan mempunyai kemahiran yang sesuai dalam perlaksanaan tugasnya secara cekap dan sempuma. 1. Kebolehan berfikir jauh dalam menimbang kesan dan akibat sesuatu perkara dan yakin dalam perkara murni yang dilakukan merupakan ciriciri yang perlu ada dalam rakyat Malaysia yang berakhlak mulia 1. Rakyat Malaysia yang berakhlak mulia merupakan unsur yang seterusnya dimana perkara utama yang dituntut adalah rakyat yang mampu untuk menilai mana satu yang baik dan mana satu yang buruk.14 RAKYAT MALAYSIA YANG BERUPAYA MENCAPAI KESEJAHTERAAN DIRI Rakyat Malaysia yang berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta mampu memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan 7 . kita mesti menjalankan tanggungjawab kita dan mematuhi rukun negara. nilai-nilai moral yang baik perlu untuk menjamin masa depan negara.13 RAKYAT MALAYSIA YANG BERTANGGUNGJAWAB Bertanggunjawab pula bermaksud boleh dipercayai serta menyedari bahawa setiap tugas dan tanggungjawab merupakan amanah dan harus dilaksanakan dengan baik (Choong Lean Keow. perlembagaan negara perlulah dihoramati dan dipatuhi agar keamanan negara. 2007:124). Undang-undang. perpaduan kaum dan kemasyhalatan masyarakat dapat dijaga dan diteruskan. Sebagai rakyat Malaysia. 1. Mengetahui tugas dan tanggungjawab merupakan amanah yang wajib dilaksanakan dengan sempurna merupakan ciri-ciri yang perlu ada dalam unsur ini. 2007:124).

Unsur yang terakhir ialah rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan kepada keluarga. Selain itu. mengekalkan kestabilan politik serta mematuhi perlembagaan dan peraturan negara. bertimbang rasa. Untuk memberi sumbangan terhadap keharmonian negara kita perlu berusaha untuk memajukan ekonomi negara. perpaduan. Rakyat Maysia yang dapat memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. masyarakat dan negara ialah rakyat yang memperoleh keupayaan seperti memupuk keharmonian keluarga. semangat kerjasama. Setiap individu juga perlu berusaha untuk memupuk perpaduan rakyat melalui sifat toleransi. emosi. muhibbah. individu ini juga dapat mengekalkan kestabilan negara dengan mematuhi. FPK perlu dilaksanakan di sekolah kerana untuk memupuk semangat perpaduan sejak dari awal lagi untuk mengelakkan permusuhan antara kaum pada dewasa kelak. 2007:125) . kekitaan. rohani. 1. mengekalkan dan mempertahankan Perlembangan sebagai menghayati dan mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan bersemangat patriotik dan cintakan Negara Kesimpulannya. kekitaan. FPK ini digubal adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang mempunyai keseimbangan dari pelbagai aspek iaitu jasmani. Kita sebagai rakyat Malaysia perlu berfikiran waras dan berjiwa tenang bagi menghadapi cabaran hidup yang semakin mencabar (Choong Lean Keow. melalui latihan. intelek dan sosial.negara merupakan elemen yang penting dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. tolerensi dan hormat dan menguasai kemahiran sains dan teknologi untuk perkembangan dan kemajuan negara. 2007:125). Sebenarnya. MASYARAKAT DAN NEGARA. produktif dan inovatif untuk mempertingkatkan daya pengeluaran ke arah pembangunan negara.15 RAKYAT MALAYSIA YANG BERUPAYA MEMBERI SUMBANGAN UNTUK KELUARGA. Selain itu FPK ini untuk melahirkan insan-insan yang berakhlak mulia dan mempunyai 8 . rakyat boleh menggunakan tenaganya yang mahir. dan negara (Choong Lean Keow. hormat-menghormati dan bertolak ansur bagi mengukuhkan lagi perpaduan sesama rakyat Malaysia yang berbilang kaum ini.masyarakat.

hormat-menghormati serta memupuk perpaduan di antara kaum. emosi. 9 . dan seterusnya muncul keadaan kemakmuran masyarakat dan negara seperti apa yang telah digariskan dalam elemen-elemen FPK. Suasana keharmonian yang tenteram dan stabil akan menjamin perkembangan ekonomi dan kemajuan di dalam semua bidang kehidupan. Jadi setiap aktiviti kurikulum yang dijalankan setiap sekolah mestilah berlandaskan kepada elemenelemen yang terdapat dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. memahami dan mengingati falsafah ini agar setiap tindakan mereka melalui proses pengajaran dan pembelajaran sentiasa berada dilandasan yang betul. intelektual dan sosial yang sering disebut oleh guruguru sebagai JERIS. Oleh itu. guru memainkan peranan yang amat penting sebagai agen penyebar dalam menerapkan nilai-nilai murni ini kepada murid agar wawasan dan hasrat Negara tercapai. Warganegara yang berketerampilan dan berilmu pengetahuan dapat direalisasikan andainya diberi pendedahan awal tentang kepentingan ilmu semasa di sekolah lagi. berkerjasama.nilai moral yang tinggi berpandukan agama yang benar. Intipati utama dalam FPK ini ialah melahirkan insan seimbang dari segi jasmani. Peringkat keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara ini boleh dicapai dengan mengamalkan sikap toleransi. sistem pendidikan di Malaysia perlu merangkumi aspek sejagat yang boleh melahirkan warganegara yang bertaraf antarabangsa setaraf dengan negara maju yang lain. Oleh itu. rohani. Justeru setiap bakal guru di Malaysia diwajibkan membaca.

menjamin perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu. FPG menerangkan tentang ciri-ciri guru yang diperlukan oleh Negara. “Guru yang berpeketi mulia. Perubahan kurikulum sekolah selaras dengan cita dan tujuan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). pembentukan ke atas pembentukan kurikulum negara.0 IMPLIKASI FPK TERHADAP PERANAN GURU MENURUT FALSAFAH PENDIDIKAN GURU Falsafah Pendidikan Guru (FPG) digubal sebagai panduan untuk merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK). demokratik. Secara amnya. sentiasa cuba berlatih dan mendapatkan apa yang telah dipelajari untuk memenuhi matlamat dan aspirasi falsafah ini. 2011:127) Implikasi yang jelas dalam FPK ini ialah kesannya kepada sistem pendidikan. guru akan terlibat dalam melaksanakan sistem pendidikan ini.2. berpandangan prograsif dan saintifik. Oleh itu. bersedia menjunjung aspirasi Negara serta menyanjung warisan kebudayaan Negara. Guru juga mendedahkan sesuatu kepada pelajar bagi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam ICT bagi membolehkan pelajar mengikuti perubahan sistem pendidikan yang berteraskan teknologi bersesuaian dengan falsafah pendidikan guru iaitu “menjamin perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu ” dan falsafah pendidikan kebangsaan iaitu “memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu”. Guru perlu mempunyai sikap bertanggungjawab sepenuhnya untuk menjadi guru yang baik. 10 . progresif dan berdisplin”. 2009:183). Ia meliputi terhadap perubahan sukatan pelajaran yang berorientasikan kepada program yang lebih bersepadu (Mok Soong Sang. (Choong Lean Keow.

guruguru hendaklah mencari inisiatif yang pelbagai dalam pengajarannya bagi menambahbaik lagi sistem pendidikan di negara kita. Manakala matlamat FPK pula ialah untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Guru adalah pendidik yang bertindak sebagai pembimbing kepada pelajar. Maka.FPG ditubuhkan untuk dijadikan sebagai satu garis panduan dalam melahirkan pendidik dan seterusnya mendidik insan untuk melakukan proses dan mencapai matlamat yg terkandung di dalam FPK. Seharusnya. Di dalam FPG dan FPK. Hal ini kerana melalui aktiviti tersebut. Apabila guru sudah dididik berakhlak mulia dan telah mencapai matlamat yang terkandung di dalam FPG. Oleh sebab itu. Dengan cara ini sedikit sebanyak dapat mengembangkan penemuan baru terhadap pelajar itu sendiri. Pihak Kementerian Pendidikan perlulah mengambil inisiatif ini dalam membantu guru-guru yang masih baru. Di dalam FPK. Sebagai contoh. Selain itu. kita mendapati terdapat satu proses yang berlaku iaitu memperkembangkan potensi diri individu secara menyeluruh dan bersepadu. pelajar tersebut dapat merasai pengalaman sendiri. adalah aktiviti Sains iaitu mengkaji benda hidup. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan.Dengan mengadakan kursus-kursus yang berkaitan dalam sistem pendidikan serta pengurusan. Antara kursus-kursus yang dapat dijalankan adalah Kursus Induksi. guru-guru hendaklah kreatif dan pelbagai dalam menyusun atur strategi pengajaran agar isi pengajaran dan pembelajaran yang disampaikan berjaya. adalah menjadi 11 . Antara langkah yang dapat diambil ialah guru-guru boleh mengadakan pembelajaran di luar kelas dengan membawa para pelajar ke sesuatu tempat. rohani. kualiti seorang guru hendaklah menepati suatu ciri tertentu yang dapat melahirkan seorang guru yang berkaliber. guru amat memainkan peranan penting dalam melaksanakan proses tersebut dan seterusnya mencapai matlamat yang telah digariskan. sedikit sebanyak dapat membantu dalam penambahbaikan dan juga cadangan ke arah pembentukan warga pendidik yang lebih mantap. Dari segi proses dan matlamat yang terdapat didalam FPK. dimana kursus ini disediakan bagi memantapkan ilmu berkaitan profesionalisme pendidikan. kita juga boleh mendapati kedua-duanya mempunyai matlamat dalam melahirkan individu berakhlak mulia.

FPG dijadikan sebagai satu garis panduan kepada semua guru untuk menjadi pendidik yang berkaliber. FPK ini menggalakkan guru untuk memahami sistem pendidikan selain daripada membimbing guru melaksanakan fungsi pendidikan. Dalam arus globalisasi yang melanda dunia. maka perancangan yang teliti dan berkesan perlu dilakukan agar dapat melahirkan individu yang berpengetahuan. dalam membantu mencapai citacita yang termaktub didalam FPK. Guru juga bertanggungjawab sebagai ejen perubahan untuk mendidik dan mengeluarkan generasi yang akan membantu Negara untuk merealisasikan matlamat dan aspirasi FPK dan Visi 2020. Oleh itu.tanggungjawab guru untuk mendidik insan lain terutamanya pelajar yang selari dengan FPK. guru memainkan peranan yang sangat penting untuk melahirkan anak didik yang cemerlang dengan sokongan semua pihak iaitu pihak ibu bapa dan seluruh warga sekolah. FPG ditubuhkan untuk membentuk program pendidikan yang lebih terancang dalam merealisasikan FPK akibat cabaran dan tuntutan pendidikan mutakhir dan perkembangan pesat program pendidikan guru yang selari dengan perkembangan pendidikan Negara. Sewajarnya guru memainkan peranan penting dalam merealisasikan strategi yang telah digariskan Kementerian Pendidikan Malaysia demi mencapai Matlamat FPK dan misi membangun sistem pendidikan bertaraf dunia serta menjadi pusat kecermelangan 12 . FPG direalisasikan dan seterusnya akan membantu negara melancarkan dan melicinkan proses dan matlamat utama pendidikan negara iaitu FPK. Seorang pendidik perlu mendidik diri sendiri sebelum mendidik orang lain. Aspek pendidikan adalah teraju yang amat penting dalam mencapai persaingan ini. Sistem pendidikan menjadi lebih sistematik dan teratur dengan adanya kedua-duanya garis panduan ini yang saling berkait rapat antara satu sama lain. tercetus persaingan yang hebat dalam pelbagai aspek kehidupan. Maka dengan itu. FPG amat penting dalam melahirkan guru yang berkaliber disebabkan guruguru inilah yang akan membantu negara dalam merealisasikan FPK. Ia boleh diperolehi di mana-mana dan bila-bila diperlukan. berkemahiran dan mempunyai daya saing yang tinggi. Dengan adanya sistem yang lebih sistematik dan teratur. Tambahan pula.

Antara penekanan yang diberikan tumpuan adalah pelaksanaan kurikulum dan kokurikulum yang dapat berjaya memperkembangkan potensi pelajar dari aspek jasmani. emosi. Dalam elemen ini juga guru perlu mempertahankan maruah diri dan profesion. Kadangkala perubahan terhadap sesuatu teknik pengajaran juga berperanan dalam melahirkan insan yang berpengetahuan.pendidikan di serantau. 13 . Guru ialah pendidik yang berilmu pengetahuan. rohani. Guru juga sebagai pengarah pembelajaran dengan membimbing pelajar supaya mereka berusaha belajar secara individu atau berkumpulan dan Sebagai pendisiplin yang bertanggungjawab menjaga disiplin pelajar serta membantu mereka membentuk sahsiah dan kelakuan yang sejajar dengan nilai dan norma masyarakat. bangsa dan negara. (Mok Soong Sang. guru tersebut dapat menjalankan aktiviti atau projek yang melibatkan penglibatan murid-murid dalam menjalani aktiviti tersebut seperti aktiviti merekacipta atau membuat inovasi baru. potensi para pelajar dapat diperkembangkan dengan lebih baik. 2003:48) Sebagai contoh. peranan lain adalah pelaksanaan pengurusan serta pentadbiran dengan penyelenggaraan prasarana supaya kemudahan pengajaran dan pembelajaran dapat digunakan secara licin dan optimum serta keadaan yang lebih baik dan selamat. Seperti dalam elemen FPK yang menyatakan rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. bertimbang rasa. kekitaan. intelek dan sosial secara keseluruhan dan bersepadu. berakhlak mulia serta berketrampilan. Seterusnya. Guru hendaklah bijak dalam mengawal atau mentadbir kelas bagi menyampaikan keberkesanan terhadap isi pengajaran yang disampaikan. Elemen ini dapat dikaitkan dengan peranan guru yang berusaha untuk memupuk perpaduan rakyat melalui sifat toleransi. agama. Keadaan ini semua melibatkan peranan guru dalam merealisasikan apa yang telah digarapkan dalam FPK. Kemudahan yang dimaksudkan adalah keadaan kelas serta alat bantu mengajar yang digunakan bagi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Dengan cara ini. 2003:49). hormat-menghormati dan sebagainya. Peranan yang dimainkan oleh seseorang guru dalam sesebuah sekolah amat penting terutama dari segi pencapaian aspirasi dan matlamat sekolah. (Mok Soong Sang. Nilai-nilai murni yang ditonjolkan oleh guru di sekolah dapat diterapkan dalam jiwa pelajar.

Dalam proses mengajar dan belajar. guru dituntut memiliki pelbagai pengetahuan dan pemahaman yang bermanfaat untuk menimbulkan dan meningkatkan motivasi pelajarnya semasa belajar. guru hari ini hendaklah sentiasa berusaha melengkapkan diri dari masa ke semasa. adalah sebagai seorang pendidik yang bertanggungjawab. guru perlu memahami dan menghayati serta menerapkan pelbagai prinsip dan teknik-teknik untuk membangkitkan dan meningkatkan motivasi pelajar dalam pembelajaran. guru hari ini harus menyedari tugas dan amanah yang diserahkan kepadanya untuk mendidik generasi yang akan menjadi dewasa kelak. Oleh itu guru sebagai pengamal ilmu perlu memainkan peranan untuk menyampaikan ilmu yang berguna dalam bidangnya. kerana di dalam usaha memotivasi pelajar sesungguhnya tidak hanya satu prinsip dan teknik yang paling mujarab dipakai untuk semua pelajar. sehingga proses belajar yang dibimbingnya berjaya secara optimal. sepanjang masa. Memang banyak sekali prinsip dan teknik yang berbezabeza yang perlu diketahui oleh guru. Perubahan perancangan hari ini adalah perlu diiringi dengan perubahan strategi pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Untuk menghadapi cabaran dan tuntutan daripada perubahan strategi pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Oleh kerana itu. dan diberi tugas menyampaikan ilmu kepada pelajarnya. Kesimpulannya. dan untuk semua situasi. 14 .Di samping itu dia dilatih untuk menguasai kemahiran mengajar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful