PERANAN KERAJAAN DALAM MEMARTABATKAN BAHASA MELAYU MENGIKUT KONTEKS PENDIDIKAN-Kartinie Amat [diselenggarakan oleh Rozali Rajab

]
Abstrak Bahasa Melayu telah memainkan peranannya sebagai bahasa yang unggul sebaik sahaja diangkat menjadi bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, bahasa pengantar di sekolah dan di pusat pengajian tinggi selain menjadi bahasa perpaduan. Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar di sekolah setelah penyemakan semula Akta Pelajaran 1961 yang berasaskan Penyata Razak 1956 dan Laporan Rahman Talib 1960 yang bertujuan menjadikan bahasa itu sebagai bahasa pengantar utama di sekolah kebangsaan dan menjadi teras perpaduan. Kertas kerja ini akan membincangkan tentang peranan kerajaan dalam memartabatkan bahasa Melayu mengikut konteks pendidikan. Skop kajian yang akan dibincangkan dalam kertas kerja ini adalah tentang implimentasi bahasa Melayu dalam sistem pendidikan negara, halangan-halangan yang dihadapi pihak kerajaan dalam memartabatkan bahasa Melayu serta peranan yang diambil oleh pihak kerajaan untuk memartabatkan bahasa Melayu. Untuk merealisasikan hasrat murni tersebut, pendidikan merupakan medium utama yang berperanan penting dalam memenuhi impian tersebut. Majunya sesebuah negara itu bergantung kepada tahap keintelektualan rakyat serta sistem pendidikannya. Pendidikan yang berkualiti memerlukan komitmen daripada semua pihak khususnya warga pendidik dan golongan pelajar. Sebagai memenuhi impian tersebut bahasa Melayu selayaknya dijadikan wadah utama selain bahasa-bahasa lain yang telah sedia ada di negara kita. PENDAHULUAN Bahasa Melayu sewajarnya dijadikan medium utama dalam pembentukan masyarakat yang ideal di negara ini, terutamanya dalam kalangan pelajar. Bahasa Melayu yang digunakan dalam bidang pendidikan memainkan peranan yang penting sama ada bahasa itu akan berkembang atau terus pudar ditelan zaman. Dari sehari ke sehari peningkatan penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat dunia kian ketara sehingga wujud banyak bidang pengajian Melayu di pelbagai universiti luar mahupun dalam negara. Bahasa Melayu dikatakan merupakan antara enam bahasa di dunia yang mampu bertahan dalam tempoh 100 tahun lagi malahan mampu hidup untuk selama-lamanya terutama jika bahasa Melayu mempunyai kuasa ekonomi. Bahasa Melayu pernah menjadi bahasa bertaraf dunia satu ketika dahulu seperti bahasa Inggeris sekarang. Walaupun keadaannya berbeza sekarang, bahasa itu akan terus memainkan peranan penting dalam pembinaan bangsa dan negara. Slogan „Bahasa Melambangkan Bangsa dan Bahasa Jiwa Bangsa‟ adalah antara slogan yang dapat menaikkan semangat patriotisme dan kemerdekaan daripada penjajah yang lebih mengutamakan bahasa mereka. Slogan ini begitu dihayati oleh pejuang bahasa yang mahu bahasa Melayu diangkat semula sebagai bahasa intelektual, bahasa falsafah serta bahasa ilmu. Tiada bahasa lain yang dapat membentuk ketamadunan sesuatu bangsa itu melainkan bahasa bangsa itu sendiri termasuk ketamadunan bangsa Melayu oleh bahasa Melayu. Justeru, cabaran dan halangan yang terpaksa dihadapi oleh bahasa Melayu hari ini haruslah ditangani dengan sewajarnya oleh semua golongan khususnya pihak kerajaan. Definisi Konsep Memartabatkan bahasa Melayu merupakan satu proses pembinaan bahasa yang dijalankan secara berterusan. Pembinaan bahasa dimaksudkan sebagai usaha ke arah memantapkan Bahasa Melayu dari sudut sistemnya iaitu sistem ejaan, sebutan, tatabahasa, peristilahan, kosa kata dan laras

Kedudukannya sebagai bahasa utama negara Malaysia sudah terjamin. Melalui pendidikan sesuatu perancangan itu dapat dilaksanakan mengikut perancangan yang telah diatur oleh pihak kerajaan. Awang Sariyan (2006: 17) mengatakan bahawa usaha-usaha perlu dilakukan oleh pihak pemerintah negara agar lebih proaktif dalam memartabatkan bahasa Melayu jika ingin melihat bahasa Melayu itu terus berkembang maju dan seterusnya menjadi bahasa ilmu. (Perenggan 18) • “……Bahasa Melayu dijadikan satu pelajaran yang mustahak untuk mendapat Sijil Rendah (Lower Certificate) dan Sijil Pelajaran Kebangsaan (National Certificate of Education)…”. 1957 dianggap sebagai suatu perkembangan baru dalam .. yang menjadi asas Ordinan Pelajaran. pemantapan sistem bahasa sebagai persediaan menjadi bahasa yang cekap dan yang mempunyai daya pengungkap hal ehwal ilmu.. Implimentasi Bahasa Melayu Dalam Sistem Pendidikan Negara. tujuan jawatankuasa ini adalah untuk melahirkan perpaduan antara kaum sebagai satu rumpun bangsa Tanah Melayu. Pada tahun 1956 telah diperkenalkan Laporan Razak setelah kerajaan pada masa itu berjanji untuk memberi satu sistem pelajaran yang sama untuk semua penduduk. dari segi penggunaan yang luas dan perakuan oleh rakyat Malaysia.Bahasa Melayu mestilah diajar di dalam semua sekolah dan dijadikan satu syarat pertolongan yang diberi oleh kerajaan di dalam semua sekolah”. Laporan Razak 1956 Bahasa Melayu menghadapi masa depan yang cerah. Jika kedua-dua konsep ini dapat digabungkan nescaya usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Pendidikan memerlukan masyarakat untuk dijadikan asas falsafah. Kamarudin Hj Kachar (1989 : 83) mengatakan bahawa konsep pendidikan dengan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Pemantapan dari segi pembinaan bahasa itu sendiri perlu seiring dengan perkembangan pendidikan. Menurut Nik Safiah Karim (2004 :34).” (Perenggan 12 : Laporan Razak) Oleh itu. 1984 : 7) Khusus tentang taraf bahasa Melayu dalam sistem pendidikan kebangsaan.. terpelajar dan berbudi bahasa. matlamat. (Perenggan 22(b) • “…. walaupun proses ini masih berterusan dan masih memerlukan pemantapan untuk memartabatkan bahasa Melayu. teknologi dan segala bidang untuk kehidupan moden telah mencapai tahap yang kukuh. Menurut Penyata Jawatankuasa Pelajaran 1956 (Laporan Razak). tujuan pendidikan kebangsaan ialah : “… menyatukan budak-budak daripada semua bangsa di dalam negeri dengan memakai satu peraturan pelajaran yang meliputi semua bangsa dengan menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa penghantar yang besar. banyak usaha yang perlu dilakukan oleh pelbagai pihak khususnya pihak kerajaan.Bahasa Melayu seharusnya telah diangkat menjadi sebuah bahasa yang unggul dan tidak seharusnya dipertikai kewujudannya.” ( Kementerian Pelajaran Malaysia. Usul penting Laporan Razak yang berkaitan secara langsung dengan pendidikan kebangsaan yang dapat memupuk perpaduan rakyat dengan bahasa Melayu menjadi salah satu asasnya. Perkembangan bahasa Melayu dapat dipraktikkan dalam sistem pendidikan negara.Dalam sekolah-sekolah menengah yang demikian ini (Sekolah Jenis Kebangsaan). Penyata Razak telah menggariskan dua asas utama iaitu :“Sistem persekolahan yang sama bagi semua dan kurikulum sekolah yang sama kandungannya dan bercorak kebangsaan.bahasa. Manakala. Laporan Razak mengusulkan • “…. (Perenggan 71) Laporan Razak. Masyarakat pula memerlukan pendidikan sebagai alat terpenting menyediakan individu-individu untuk menjadi masyarakat terlatih. Untuk mencapai matlamat perpaduan. kami cadangkan bahawa bahasa Melayu dan Inggeris wajib diajar”.dan tujuan. walaupun perkara ini tiada dapat dilaksanakan dengan serta-merta melainkan hendaklah diperbuat dengan beransur. Berdasarkan pendapat tokoh bahasa di atas dapat disimpulkan bahawa untuk memartabatkan bahasa Melayu.

laporan tersebut walaupun pada asasnya menampakkan dasar kompromi dan akomodasi dalam falsafahnya. Syor-syor Laporan Rahman Talib akhirnya diluluskan sebagai rang undang-undang oleh parlimen sebagai Akta Parlimen No.“Penyata Razak dan Rahman Talib telah menjadi watershed (batu asas) dalam matlamat perpaduan kaum di Malaysia”. Dengan mengambil sempena nama pengerusinya Dato‟ Abdul Rahman Talib yang menjadi Menteri Pelajaran ketika itu. dan sekolah Tamil. tetapi telah gagal untuk memuaskan harapan penduduk negara ini. Cadangan kedua-dua penyata ini adalah agar pada akhirnya nanti wujud hanya satu bahasa pengantar di sekolah. 43 tahun 1961 (Akta Pelajaran 1961). selaras dengan penekanan terhadap kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara (Perlembagaan Persekutuan. ia tidak mendapat sokongan yang cukup untuk menghalang berlakunya konflik perkauman sebagaimana yang berlaku dalam tahun tersebut. Antara tindakan lanjut daripada usul Laporan Rahman Talib yang berhubung dengan soal dasar tersebut termasuklah: Peperiksaan naik tingkatan bagi sekolah menengah Cina dimansuhkan pada tahun 1961 dan Peperiksaan Akhir Sekolah Menengah Cina dimansuhkan juga pada tahun 1963. Namun demikian. yang telah mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 membentuk Jawatankuasa Penyemak Pelajaran pada tahun 1960 untuk meneliti kekurangan dalam Laporan Razak 1956 dan Ordinan Pelajaran 1957. iaitu Sekolah Umum yang berbahasa pengantar bahasa Melayu dan Sekolah Jenis Umum yang terdiri daripada sekolah Inggeris. Rasa tidak puas hati orang-orang Melayu pada amnya menyebabkan kerajaan Malaysia (Persekutuan Tanah Melayu) ketika itu. Menurut Raja Mukhtaruddin Raja Mohd Dain (1992 : 21) mengatakan bahawa satu lagi kelemahan Laporan Razak ialah dalam konteks pembinaan negara. tetapi tertumpu kepada cara-cara untuk mencapai matlamatnya. • Setiap calon diwajibkan lulus dalam Bahasa Kebangsaan bagi peperiksaan masuk sekolah menengah. sekolah Cina. sebagai satu kertas dasar bagi sistem pendidikan kebangsaan. Antara usulnya yang berkaitan dengan hal tersebut termasuklah : • Menukar bahasa pengantar Inggeris di peringkat sekolah rendah dengan bahasa Melayu.sejarah pendidikan Tanah Melayu. Usul-usul Laporan Rahman Talib diperundangkan melalui Akta Pendidikan 1961 yang menjadi kerangka rujukan bagi pelaksanaan sistem pendidikan negara sehingga digantikan dengan Akta Pendidikan 1996. dikenal orang jawatankuasa tersebut sebagai Jawatankuasa Rahman Talib dan Laporan Jawatankuasa Penyemak Pelajaran itu dikenal pula sebagai Laporan Rahman Talib. Oleh kerana perbezaan itu tertumpu kepada peranan dan kedudukan bahasa Melayu dan bahasabahasa lain dalam sistem pendidikan. Perkara 152). Semua sekolah mewajibkan pengajaran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. maka Laporan Rahman Talib menggariskan langkah untuk merealisasikan idealisme tersebut. Perbezaan pendapat yang timbul bukanlah ke atas falsafah laporan tersebut ataupun struktur dan kandungan kurikulum yang dicadangkan. Mengikut Laporan Razak. iaitu pengekalan sekolah pelbagai aliran yang bebas menggunakan bahasa pengantar masingmasing dan hal ini tidak selaras dengan cita-cita kerajaan menjadikan bahasa kebangsaan (bahasa Melayu) untuk maksud perpaduan rakyat. dalam sistem persekolahan wujud dua jenis sekolah. • Peperiksaan umum peringkat sekolah menengah dijalankan dalam bahasa rasmi negara sahaja. Sejak mulanya laporan dikeluarkan dan hinggalah berlakunya rusuhan kaum dalam tahun 1969. Laporan Rahman Talib 1960 Usaha-usaha ke arah perpaduan ini diteruskan lagi setelah ditubuhkan pula Laporan Rahman Talib yang bertujuan untuk mengkaji semua syor Laporan Razak. . iaitu bahasa Melayu. Jika Laporan Razak mengasaskan idealisme menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama pada suatu waktu yang ditetapkan. iaitu bahasa Melayu. secara tidak langsung bahasa terus menjadi punca masalah pendidikan di Tanah Melayu ketika itu.

faktor bahasa kebangsaan menjadi faktor penting dalam rangka pembinaan sebuah negara baru. dan bahasa-bahasa lain. Kedua-dua laporan tersebut menekankan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan. penuntut yang memasuki pusat-pusat pengajian tinggi telah menerima seluruh pendidikan mereka dengan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. ekonomi. Dapat dirumuskan daripada perbincangkan di atas bahawa dalam sistem pendidikan sesudah kemerdekaan. selama tempoh 10 tahun selepas Hari Merdeka dan selepas daripada itu sehingga selainnya diperuntukkan oleh Parlimen bahasa Inggeris boleh digunakan dalam kedua-dua Dewan Parlimen. atau konsep yang lebih luas lagi bahasa Melayu sebagai salah satu asas pembinaan negara”. Bentuknya telah disempurnakan sehingga berupaya memperkatakan apa sahaja bidang yang wujud dalam kehidupan rakyat Malaysia dan hari ini bahasa Melayu dapat bersaing dan berdiri sama teguh dengan bahasa-bahasa moden yang lain di dunia seperti bahasa Inggeris. di sisi faktorfaktor lain seperti kebudayaan. kita harus lihat kepada Akta Pendidikan 1996 yang di dalam seksyen 17(1) dikatakan bahawa “Bahasa Kebangsaan adalah bahasa pengantar utama di semua institusi pendidikan di dalam sistem pendidikan kebangsaan kecuali di sekolah jenis . Pengiktirafan ini termaktub di dalam Perlembangaan Persekutuan melalui Perkara 152:• Bahasa Kebangsaan adalah bahasa Melayu dan hendaklah dalam bentuk yang ditentukan oleh Parlimen melalui undang-undang. Dasar Pelajaran Kebangsaan Langkah utama yang dilakukan oleh kerajaan Perikatan selepas negara mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 ialah membetulkan dan menyusun semula sistem pendidikan yang diwarisi daripada penjajah Inggeris dengan mengadakan dasar-dasar pendidikan yang diperkukuhkan oleh perlembagaan dan undang-undang. Dewan Undangan Negeri dan bagi semua maksud rasmi yang lain.• Kelulusan dalam Bahasa Kebangsaan wajib bagi Peperiksaan Sijil Rendah Pelajaran sejak tahun 1962. bahasa Perancis. politik. undang-undang. Penegasan yang terpenting dalam proklamasi Dasar Pelajaran Kebangsaan adalah suatu sistem pendidikan yang mengutamakan Bahasa Kebangsaan atau bahasa Melayu sebagai media pengajaran dan pembelajaran bagi semua peringkat persekolahan dan dalam semua institusi pendidikan tertakluk di bawah bidang kuasa kerajaan. Dasar Pelajaran Kebangsaan telah menghasilkan murid-murid yang mendapat keseluruhan pendidikan dalam bahasa Melayu. sementara cadangan-cadangan dasar daripada kedua-dua Laporan Razak 1956 dan Laporan Rahman Talib 1960 telah dimaktubkan dalam Akta Pelajaran 1961. Akta Bahasa Kebangsaan 1967 Antara langkah pertama pengisian kemerdekaan ialah mengikut bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. • Dalam perkara ini “maksud rasmi” bererti apa jua maksud kerajaan sama ada Persekutuan atau Negeri dan termasuklah apa jua maksud pihak berkuasa awam. • Pembukaan sekolah menengah kebangsaan dipesatkan di seluruh negara. bahasa Rusia. dan bermula dari tahun 1983. • Walau apapun peruntukan Fasal (1). Dengan perkataan lain. • Langkah-langkah dilaksanakan untuk menambah bilangan guru terlatih sekolah menengah kebangsaan dan guru khas Bahasa Kebangsaan untuk sekolah menengah jenis kebangsaan. dan sebagainya. sudah mula terbina falsafah yang mendasari pendidikan bahasa Melayu di negara ini. Cadangan-cadangan dasar yang dikemukakan oleh Laporan Razak 1956 telah dimaktubkan dalam Ordinan Pelajaran 1957. iaitu “Bahasa Melayu sebagai asas perpaduan rakyat berbilang keturunan. Dari aspek kedudukan bahasa kebangsaan dalam sistem pendidikan negara.

Bagi kebanyakan pelajar sebegini. Selain itu.Hal ini demikian menyebabkan golongan pelajar khususnya pelajar Melayu tidak dapat mempelajari bahasa Melayu dengan betul. Ketidakmampuan Menguasai Bahasa Melayu Dengan Baik Dan Sikap Negatif Kekangan yang jelas ketara untuk memartabatkan bahasa Melayu dalam pendidikan ialah kurangnya tenaga pengajar yang mahir dan tidak menguasai bahasa Melayu dengan sebaiknya. ramai guru masih menggunakan dialek setempat semasa mengajar mata pelajaran bahasa Melayu dan bukannya menggunakan bahasa standard. akta yang sama memberikan kuasa kepada Menteri Pelajaran untuk membenarkan IPTS menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar utamanya. Selain itu. Bahasa Melayu ialah bahasa kedua dan bahasa Inggeris ialah bahasa ketiga bagi mereka. Cabaran paling serius terhadap kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Rakyat Malaysia khususnya orang Melayu diseru supaya menguasai bahasa Inggeris jika mereka hendak menjadi bangsa yang maju. Pengajaran tatabahasa ini sangat mencabar bagi seseorang guru bahasa. Sebilangan daripada mereka adalah orang Jawa dan menggunakan bahasa Jawa di rumah. Walaupun Akta Pendidikan Tinggi Swasta 1996 menyatakan bahawa semua IPTS di negara ini hendaklah menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utamanya. Menurut Omar Mohd Hashim (1993: 13) mengatakan bahawa kelemahan pelajar Melayu dalam menguasai bahasa Inggeris mula menjadi isu negara seolaholah bahasa Inggeris itu merupakan bahasa pengantar utama di sekolah mahupun di universiti manakala kelemahan pelajar dalam menguasai bahasa Melayu dipandang sepi. Menurut Sufean Hussin (1996 : 50) mengatakan bahawa di sekolah murid-murid akan diajarkan aspek tatabahasa di dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu kerana ia amat penting untuk melahirkan murid yang pintar berbahasa selain dapat menggunakan tatabahasa dengan betul. Tiada tindakan mahupun usaha untuk memantapkan bahasa Melayu. Guru-guru perlu . Menurut kajian beliau. terang dan mudah difahami oleh orang lain serta murid dapat menggunakan frasa dengan jelas dan tepat. masalah penggunaan dialek bahasa Melayu di bilik darjah masih ada hingga hari ini. Pada hal sudah ada dasar sejak tahun 1957 yang diperakukan oleh Laporan Razak sendiri bahawa bahasa Inggeris ialah bahasa kedua yang wajib diajarkan di sekolah. Budaya berbahasa yang sebenarnya tidak dapat diterapkan oleh golongan pengajar dan tenaga pengajar tersebut. Peranan Bahasa Melayu dalam agenda pembangunan negara yang baru itu makin tidak diambil kira lagi. Tujuan pengajaran tatabahasa dijalankan di sekolah adalah untuk membolehkan murid-murid dapat memahami dengan lebih jelas pengertian sesuatu perkataan atau ayat dengan menganalisis kedudukannya. Abdul Hamid Mahmood (1993 : 21) menyatakan bahasa Melayu itu tidak dapat dimartabatkan jika guru-guru yang mengajarkan mata pelajaran bahasa Melayu tidak menggunakan bahasa Melayu dengan betul. Di mana letaknya kedaulatan Bahasa Melayu?.” Halangan-Halangan Untuk Memartabatkan Bahasa Melayu Dalam Bidang Pendidikan Pengaruh Bahasa Inggeris Dalam Pendidikan Dasar bahasa tidak berubah tetapi orientasi terhadap bahasa Inggeris sebagai alat kemajuan negara atau sebagai alat untuk mencapai matlamat itu mula berubah. ia juga dapat membantu murid-murid bertutur dengan lancar. tidak semua pelajar dianggap sebagai orang Melayu adalah orang Melayu. Ini menyebabkan golongan pelajar akan mendapat input yang salah dan bercelaru. Proses globalisasi digunakan sebagai alasan bangsa Melayu dan seluruh rakyat Malaysia mesti mengetahui bahasa Inggeris.kebangsaan yang ditubuhkan di bawah seksyen 28 dan mana-mana institusi pendidikan yang dikeculikan oleh Menteri daripada seksyen ini. bahasa Melayu bukanlah bahasa ibunda mereka dan mereka terpaksa mempelajarinya. Tambahan pula. Di IPT berlaku apabila 600 lesen diluluskan kepada pihak swasta untuk menubuhkan Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS).

bengang. Kumpulan ini mencipta istilah dan kata-kata yang bermakna dan hanya difahami oleh kumpulan itu sahaja. buat dek. Mereka menggunakan istilahistilah tersebut dalam berkomunikasi. Dalam menangani masalah memartabatkan bahasa Melayu. melepak. Guru-guru tidak boleh dengan sewenang-wenangnya mengajarkan tatabahasa kepada murid-murid tanpa membuat sebarang rujukan berkaitan kandungan dalam tatabahasa itu sendiri. Ini bersesuaian dengan zaman sekarang di mana murid-murid perlu menguasai tatabahasa untuk diaplikasikan dalam menjawab soalan peperiksaan. Para pensyarah sering merungut tahap penguasaan bahasa Melayu pelajar universiti semakin merosot dan hal ini tidak sepatutnya berlaku. Antara contoh bahasa Slanga yang menjadi ikutan pelajar universiti ialah seperti cun.mengatakan bahawa bahasa slanga dilahirkan oleh sesuatu kumpulan. Bahasa Slanga adalah satu kelainan bahasa yang dicirikan oleh perbendaharaan kata yang baru digubal dan cepat berubah. Hal ini sebenarnya berlaku tanpa disedari oleh penuturnya. Menurut Ismail Jusoh (2000:48). Keadaan ini sangat menyukarkan terutamanya golongan pelajar universiti. Kekurangan Buku-buku Ilmiah Sebagai Rujukan Masalah yang dihadapai oleh golongan pelajar mahupun pendidik dewasa ini ialah kurangnya buku-buku ilmiah yang boleh digunakan sebagai rujukan dalam pengajaran dan pembelajaran. mencipta istilah saintifik yang sesuai dengan bahasa . Para pelajar universiti sukar membuat rujukan tentang sesuatu perkara kerana tidak terdapat penterjemahan dari segi istilah. Pengaruh Bahasa Slanga Kekacauan bahasa sering kali berlaku dalam kalangan masyarakat di negara ini.melengkapkan diri dengan ilmu tentang tatabahasa itu sendiri. membakukan sistem ejaan dan sebutan. memperluas bidang pengetahuan masyarakat terhadap penggunaan dan perkembangan bahasa Melayu. Para penerbit buku seharusnya lebih agresif untuk menerbitkan buku-buku ilmiah yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utamanya.Apabila wujudnya bahasa slanga secara tidak langsung terbinalah pelbagai golongan mengikut identiti mereka. atau pelajar universiti seperti di UPM atau golongan profesional untuk menghindarkan daripada diketahui oleh anggota komuniti bahasa yang lain. Kebanyakan buku-buku yang terdapat di pasaran semuanya menggunakan bahasa Inggeris. Tetapi sejak akhir-akhir ini. geng. banyak rungutan mengatakan bahawa golongan pelajar universiti lebih suka menggunakan bahasa slanga dalam pertuturan mereka tidak kira secara formal mahupun tidak formal. menggalakkan dan menyelaraskan penerbitan buku dan jenis penerbitan lain yang berkaitan dengan kajian dan pembinaan bahasa Melayu. Jika keadaan ini tidak dibendung nescaya proses untuk memartabatkan bahasa Melayu tidak akan tercapai kerana golongan pelajar universiti inilah yang akan menjadi tunggak kepada pembangunan negara. Dewan Bahasa dan Pustaka merupakan satu badan berkanun yang berperanan penting dalam memartabatkan bahasa Melayu. buat pot dan lain-lain lagi. golongan pelajar sepatutnya menunjukkan contoh yang baik dalam berbahasa. Bahasa Slanga ini cepat merebak dan cepat pula hilang mengikut peredaran zaman. Dari mana datangnya kekacauan bahasa ini juga mendapat jawapan yang samar. Bahasa ini sering 154 digunakan oleh golongan muda seperti kumpulan rock dan kawanan melepak. DBP berperanan untuk memupuk dan memperkaya bahasa kebangsaan. Buku-buku ilmiah ini didatangkan dari luar negara untuk rujukan para pelajar. Peranan Kerajaan Untuk Memartabatkan Bahasa Melayu Peranan Dewan Bahasa Dan Pustaka Menurut Abdullah Hassan (1987) mengatakan bahawa langkah pertama yang perlu dilakukan oleh pihak kerajaan dalam memartabatkan bahasa Melayu ialah dengan melantik sebuah badan berkanun seperti Dewan Bahasa dan Pustaka. menerbitkan. Dasar mempercayai budaya orang luar telah menular di dalam diri masyarakat di negara Malaysia.

Di peringkat sekolah menengah. Kementerian Pelajaran juga sewajarnya memberikan latihan dan kursus kepada guru-guru untuk memperdalam bahasa Melayu supaya guru-guru tersebut dapat mengaplikasikan ilmu yang mereka peroleh kepada para pelajar. transformasi kurikulum Bahasa Malaysia akan memberikan penekanan kepada penghayatan dan apresiasi aspek kesusasteraan Melayu di samping memantapkan kemahiran mendengar. menyusun dan menerbitkan kamus dalam bahasa kebangsaan. Mengiktiraf Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Ilmu Tinggi Wan Hashim Wan Teh (2010) mengatakan bahawa. tempat. nilai. memantapkan penguasaan Bahasa Inggeris dan meningkatkan keupayaan murid untuk menguasai ilmu sains dan teknologi yang amat penting untuk masa depan. faktor ekonomi. perjuangan memartabatkan Bahasa Melayu sebagai bahasa utama negara telah tiba di kemuncaknya apabila Bahasa Melayu menjadi bahasa . membaca dan menulis. Umum sedia maklum.kebangsaan. Melaksanakan Transformasi Kurikulum Bahasa Melayu Selaras dengan hasrat untuk memartabatkan Bahasa Melayu. Penekanan terhadap aspek Kesusasteraan Melayu bertujuan untuk memperkayakan aspek kebahasaan di samping menonjolkan aspek pemikiran. bertutur. jantina dan tahap pendidikan. tidak semua golongan pelajar berbangsa Melayu dan menuturkan bahasa Melayu dengan betul. Berdasarkan maklumat di atas. bertutur. Masalah inilah yang menyebabkan perkembangan bahasa Melayu itu terganggu. Menaiktaraf Kelulusan Guru-Guru Bahasa Melayu Pihak Kementerian Pelajaran seharusnya menyediakan lebih banyak peluang melanjutkan pelajaran bagi guru-guru yang belum mempunyai ijazah pertama. budaya masyarakat Malaysia. Penekanan dari segi menguasai teknik mengajar bahasa Melayu yang betul harus diberi perhatian. Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu. Hal ini sedemikian dapat membantu perkembangan potensi diri guru-guru dan memperoleh ilmu yang lebih mendalam daripada tenaga pengajar yang sememangnya mahir dalam bidang bahasa Melayu. Kementerian Pelajaran seharusnya melaksanakan transformasi kurikulum Bahasa Melayu di sekolah rendah dan menengah dengan memberi fokus kepada penguasaan asas kemahiran berbahasa di kalangan murid melalui pendekatan modular yang bersepadu. Pendekatan didik hibur dan apresiasi bahasa diberi penekanan dalam kurikulum Bahasa Melayu sekolah rendah. Pihak kerajaan harus percaya bahawa dengan pendekatan baru ini kita akan dapat memartabatkan Bahasa Melayu. Bahasa yang dibawa oleh setiap pelajar mengikut kaum dan tempat asalnya. pihak kerajaan seharusnya menawarkan pendekatan baru dalam pengajaran Sains. jelas menunjukkan bahawa kemantapan bahasa Melayu banyak bergantung dengan masyarakat penuturnya terutamanya golongan pelajar yang mana golongan pelajar inilah yang menjadi titik tolak kepada kejayaan pihak kerajaan untuk memartabatkan bahasa Melayu di samping tenaga pengajar yang komited dalam membantu pihak kerajaan dalam merealisasikan impian kerajaan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Ismail Jusoh (2000: 48) dalam kajiannya mengatakan bahawa antara faktor umum yang melahirkan bahasa yang berbeza-beza ialah umur. Modul yang disediakan meliputi aspek kemahiran mendengar. Dengan keputusan ini. membaca dan menulis serta penguasaan tatabahasa dan seni bahasa. Segala usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu ini banyak bergantung kepada kepakaran golongan pendidik dalam menurunkan ilmu yang betul kepada golongan pelajar. status sosial. minat. serta penguasaan tatabahasa dan seni bahasa. Kebanyakan pelajar datangnya daripada latar belakang yang berbeza-beza. seimbang dan holistik. Dengan adanya Dewan Bahasa dan Pustaka sedikit sebanyak dapat membantu pihak kerajaan terutamanya Kementerian Pelajaran untuk memantapkan bahasa Melayu dalam bidang pendidikan. Matematik.

2010. bahasa Melayu akan dapat bangun kembali.asp. bahasa baku dan bahasa standart. Hal ini kerana warga pendidikan yang sebenarnya akan membawa wadah perjuangan sama ada bahasa Melayu akan berkembang atau terus terkubur. Sejajar dengan hal itu. budaya tinggi ditafsirkan sebagai budaya ilmu. Hamid Mahmood (1993). Menurut Mohd Amin Arshad (2005 :13) mengatakan istilah bahasa Melayu tinggi itu memang mendukung pengertian sosial yang tertentu yang dapat dibezakan dengan bahasa rendah. Guru dan Bahasa Melayu. Pembinaan bahasa dimaksudkan sebagai usaha ke arah memantapkan Bahasa Melayu dari sudut sistemnya iaitu sistem ejaan. ia menunjukkan kesungguhan serta komitmen yang tinggi pihak kerajaan untuk menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu tinggi. . kosa kata dan laras bahasa.com. peristilahan. Malaysia akan melahirkan rakyat yang dwibahasa menjelang tahun 2020. Kuala Lumpur: Media Printed (M). walaupun proses ini masih berterusan dan masih perlukan pemantapan. Ani Awang dan Zumurni Hamzah. Diakses pada 14. Usahlah dibebankan mereka dengan bahasa yang lain untuk mempelajari ilmu pengetahuan moden.utusan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. tatabahasa. Dengan cara ini. Rumusannya. Di kalangan budayawan. PENUTUP Bahasa Melayu telah sekian lama menjadi bahasa pengantar di sekolah hinggalah ke peringkat pengajian tinggi. Http://www. bahasa yang digunakan dalam situasi rasmi. Nik Safiah Karim. Abdullah Hassan (1987). yang terlalu kuat sentimennya terhadap bahasa Melayu dan golongan yang kurang kepercayaan dan keyakinan diri terhadap bahasa Melayu. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan harus sentiasa dipelihara. Usaha memperkasa Bahasa Melayu di IPT adalah menggunakannya dalam situasi-situasi rasmi dan memupuk semangat cintakannya. bahasa Melayu tinggi adalah ragam bahasa yang digunakan sebagai pengantar ilmu. amat wajarlah bahasa Melayu yang digunakan oleh masyarakat Malaysia kini diiktiraf sebagai bahasa ilmu tinggi sesuai dengan kedudukannya sebagai bahasa pembentuk budaya.2. Sehubungan dengan hal itu.my/utusan/info. Ke arah Memartabatkan Bahasa Melayu. teknologi dan segala bidang untuk kehidupan moden telah mencapai tahap yang kukuh. Kuasailah bahasa Melayu terlebih dahulu kemudian barulah kuasai bahasa kedua. sebutan. BIBLIOGRAFI Abd. Isu-isu Perancangan Bahasa – Pengintelektualan Bahasa Melayu. Walaupun banyak masalah serta cabaran dalam memartabatkan bahasa Melayu perjuangannya mesti diteruskan. mengambil tempatnya yang asal apabila mendapat sokongan dan dukungan terhadap pengguna bahasanya terutama dalam konteks penggunaan di IPT. Menurut pakar bahasa. Pihak kerajaan seharusnya memandang serius setiap isu yang berkaitan dengan bahasa Melayu lebih-lebih lagi jika ia melibatkan bidang pendidikan.pengantar utama dalam sistem pendidikan sehingga ke universiti. Menurut beliau. pemantapan sistem bahasa sebagai persediaan menjadi bahasa yang cekap dan yang mempunyai daya pengungkap hal ehwal ilmu. Dengan kata lain. Kemajuan pendidikan dalam Bahasa Melayu telah berlaku dengan pesatnya apabila kerajaan menubuhkan sekolah menengah berbahasa pengantar Melayu dan terlaksananya Dasar Pendidikan Negara yang menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama di institusi-institusi pengajian tinggi (IPT). Dalam usaha mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu kita harus lebih dahulu memupuk jati diri dalam kalangan masyarakat terutama golongan yang tiada jati diri terhadap bahasa. Bahasa menunjukkan bangsa dan maju bahasa majulah bangsa. generasi muda terutama pelajar sekolah harus dipupuk jati dirinya terhadap bahasa kebangsaan sejak di bangku sekolah. pemikiran dan teknologi.

. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Sastera. Kuala Lumpur: Teks Publishing Sdn. dan Budaya Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Omar Mohd. Http://www.utusan. Kachar (1989). UPM Serdang.asp. Pendidikan di Malaysia – Sejarah Sistem dan Falsafah. Sufean Hussin (1996).. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Selangor. Penyelesaian dan Harapan. Pendidikan Persoalan.Awang Sariyan (2006). Perkembangan Pendidikan di Malaysia.com. Ismail Jusoh (2000). Hashim (1993). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bahasa Melayu Sedekat Lalu.my/utusan info. Bhd. Kamarudin Hj. Bahasa Melayu Tinggi. Nik Safiah Karim (2004). Dlm Monograf Bahasa.Martabatkan Bahasa Melayu Pada Zaman Globalisasi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.2010. Bahasa Melayu dalam Mendepani Era Globalisasi: Upaya dari Sudut Pengayaan Khazanah Ilmu. Serdang: Universiti Putra Malaysia.2. Raja Mukhtaruddin Raja Mohd Dain (1992). Diakses pada 14. Mohd Amin Arshad ( 2005). Pembinaan Bahasa Melayu. Dlm Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu. Bahasa dan Masyarakat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful