PENGENALAN Pada program Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) kali yang ke-3 ini kami telah diberikan tugasan untuk

membuat pemerhatian dan perbincangan bersama guru Pendidikan Jasmani (PJ) di sebuah sekolah. Sekolah yang telah saya ialah Sekolah Kebangsaan Sultan Ahmad Tajuddin, Jitra, Kedah. Perkara utama yang menjadi fokus dalam PBS pada kali ini ialah pemerhatian terhadap setor sukan sekolah tersebut dan pelaksanaan kelas Pendidikan Jasmani. Semasa melakukan pemerhatian di sekolah tersebut, saya harus mngambil kira fungsi setor sebagai tempat penyimpanan alatan sukan, kekemasan dalam setor, kesesuaian saiz setor dengan saiz kelas yang diajar, kawasan permainan yang selamat, dan alat-alat ganti yang diusahakan oleh guru untuk mengajar PJ. Bagi pemerhatian terhadap pelaksanaan kelas PJ pula perhatian terhadap beberapa perkara berikut seperti kesesuaian pakaian yang digunakan oleh muridmurid dan kesesuaian pakaian guru PJ semasa menjalankan aktiviti, penggunaan alatan PJ yang bersesuaian dengan aktiviti yang dirancang, persamaan dan perbezaan dalam peringkat aktiviti yang dijalankan dan sama ada aktiviti memanaskan badan dilakukan sebelum melakukan aktiviti. Akhir sekali, perbincangan dengan guru-guru dan pihak pentadbiran untuk mendapatkan masalah yang dihadapi dalam pengajaran-pembelajaran PJ di sekolah tersebut perlu dilakukan.

1

Adakah kawasan permainan dan padang sekolah dalam keadaan yang baik dan selamat untuk ⁄ pengajaran Pendidikan Jasmani? e.Senarai Semak Pemerhatian Terhadap Program Pendidikan Jasmani Bilik Setor Sukan Sekolah Perkara a. Adakah terdapat alat-alat reka ⁄ ganti yang diusahakan oleh guru yang digunakan untuk mengajar Pendidikan Jasmani? 2 . Adakah alatan bagi mengajar mencukupi kelas yang ⁄ ⁄ Pendidikan berdasarkan Jasmani saiz diajar? (Nisbah 2 : 1) d. Adakah terdapat sebuah bilik khas digunakan menyimpan sebgai alatan setor untuk ⁄ YA TIDAK CATATAN Pendidikan Jasmani di sekolah? b. Adakah peralatan di dalam Setor sukan disusun dengan kemas? c.

Adakah badan aktiviti dijalankan memanaskan oleh guru ⁄ sebelum memulakan pengajaran dan aktiviti menurunkan panas badan (menyejukkan) dilakukan di akhir kelas Pendidikan Jasmani? 3 . Adakah semua murid berpakaian sesuai dan kemas untuk kelas Pendidikan Jasmani? b.Semasa Kelas Pendidikan Jasmani Perkara a. Adakah digunakan aktiviti bagi P&P peringkat yang satu yang dirancang sama dengan di peringkat dua atau terdapat perbezaan? Apakah persamaan dan/ atau perbezaan yang anda dapat kesan dalam pemerhatian anda? e. Adakah guru-guru yang mengajar Pendidikan Jasmani berpakaian PJ yang sesuai? c. Adakah peralatan Pendidikan ⁄ ⁄ ⁄ YA TIDAK CATATAN Jasmani yang digunakan sesuai dengan aktiviti serta mencukupi? d.