EDU3105

T5-ASAS GRAFIK

TAJUK 5

ASAS GRAFIK

SINOPSIS

Tajuk ini memperkenalkan prinsip asas grafik sebagai sumber untuk membantu pembinaan bahan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Kejayaan sesuatu bahan grafik adalah berdasarkan kepada kualiti yang diperolehi melalui perancangan rapi yang merangkumi idea-idea yang teliti serta penggabungan pelbagai teknik penghasilan yang digunakan.

HASIL PEMBELAJARAN

Dengan melaksanakan aktiviti-aktiviti pembelajaran tajuk ini, diharapkan guru akan dapat:

i. ii. iii. iv.

Menerangkan konsep grafik. Menghuraikan peranan grafik dalam pengajaran. Menyatakan prinsip grafik yang berkesan. Menyenarai, menjelaskan dan mengintegrasikan komposisi grafik yang menggabungkan elemen, pola/corak dan susunatur dengan baik dalam penghasilan bahan pengajaran dan pembelajaran.

v.

Menyatakan peralatan penghasilan grafik.

1

EDU3105 T5-ASAS GRAFIK KERANGKA TAJUK Asas Grafik Konsep dan peranan Reka bentuk visual Prinsip grafik Elemen Visual Kontras Pola/Corak Lisan Seimbang Susunatur Daya Tarikan Mudah Kehampiran Penegasan Perulangan Penghasilan bahan pengajaran dan pembelajaran Peralatan penghasilan grafik 2 .

contengan. 3 . dan lakaran yang dijadikan satu media untuk memberi konsep dan idea dari pengirim kepada sasarannya. lambang. Grafik ialah bahan yang dilukis sebagai karangan visual. lakaran. simbol. namun pengetahuan tentangnya dapat membantu seseorang pereka dalam menghasilkan sesuatu rekaan yang baik. perkataan. lukisan. Oleh yang demikian wajar bagi seorang guru mempraktikkan prinsip-prinsip pengetahuan asas grafik sebagai panduan agar dapat menghasilkan satu-satu bahan pengajaran yang mudah menepati objektif pengajaran. Grafik membawa kepada kejelasan persepsi. Prinsip ini tidak harus dilihat sebagai suatu peraturan yang rigid. huruf. grafik mampu menghubungkan fakta dan idea dengan jelas melalui satu kombinasi lukisan. Pada aspek praktikal. simbol dan gambar. Fikirkan Bagaimanakah cara untuk menghasilkan grafik yang menarik? 5. Ia merupakan kombinasi gambar.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK Fikirkan Bagaimanakah grafik dapat meningkatkan keberkesanan sesuatu sesi pengajaran-pembelajaran anda? “Sebuah gambar membawa seribu perkataan”. kekuatan bahan gambaran dan persembahan yang berkesan. perkataan. Perkataan grafik berasal dari perkataan Greek “graphikos” bermaksud lukisan. angka.1 Prinsip Grafik Prinsip grafik berkaitan dengan kaedah atau cara menggunakan elemen-elemen grafik supaya visual yang dihasilkan menarik dan berkesan. Kebenaran dan kejayaan pernyataan ini bergantung kepada cara reka bentuk dan daya kreativiti pada bahan tersebut. Bahan yang berkesan akan mendorong interaksi yang aktif di dalam bilik darjah dan mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan mencabar. dan bersistematik. lambang. Pernyataan ini menggambarkan bahawa bahan visual boleh dijadikan sumber pengajaran yang menarik dan berkesan.

Ia adalah salah satu daripada cara yang paling berkesan untuk menambahkan tarikan terhadap sesuatu reka bentuk.1 : Kontras 5. penegasan. Contoh. warna dan tipografi. Rajah 5. warna sejuk dengan warna hangat. Seimbang formal menunjukkan pembahagian yang sama antara dua bahagian visual. dan pengulangan. Ia mengikut kecenderungan seseorang dan tidak ada prinsip yang mengatakan reka bentuk seimbang formal lebih baik daripada imbangan tidak formal atau sebaliknya. Kontras ada kaitan dengan imej. Idea utama kontras adalah menjadikan perbezaan-perbezaan itu nampak ketara. seimbang. mudah.2 Seimbang (Alignment) Kesimbangan merupakan susunatur elemen-elemen grafik dalam bentuk gubahan yang baik dan elok dipandang.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK Antara prinsip grafik yang akan dibincangkan ialah kontras. kontras antara fon jenis besar dan kecil. Ia bagaikan satu 4 .1. kehampiran.1. Lebih besar perbezaannya lebih besarlah kontrasnya.1 Kontras (Contrast) Kontras terjadi apabila wujudnya dua elemen yang berbeza. 5. garis halus dengan garis kasar dan. sama ada kiri dengan kanan atau atas dengan bawah.

Idea yang banyak dalam satu visual akan mengelirukan. a. Cara yang terbaik ialah dengan mempersembahkan satu perkara pada satu masa. Biasanya ia lebih dinamik dan mendapat lebih perhatian. bilangan perkataan dalam satu visual tayangan perlu dihadkan kepada 15 atau 20 patah perkataan sahaja supaya konsep yang hendak dipaparkan ringkas. Seimbang tidak formal pula mempunyai bebanan yang sama di kiri dengan kanan atau atas dengan bawah tetapi tidak semestinya serupa pembahagian dari segi bentuk atau kedudukannya. Contoh. formal b.3: Prinsip Mudah 5 . mudah dan dapat merangsangkan pemikiran.3 Mudah (Simplicity) Prinsip mudahmengehadkan idea pada satu reka bentuk untuk memungkinkan kefahaman yang cepat dan jelas.2 : Seimbang 5. tidak formal Rajah 5. Rajah 5.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK timbangan yang mempunyai bebanan yang sama jenis di kedua-dua belah.1.

Penggunaan bentuk. Mereka perlu saling melengkapi antara satu dengan yang lain untuk mengukuhkan idea dasar yang disampaikan.4 Kehampiran (Proximity) Kehampiran merupakan elemen yang berkaitan bersama dikumpulkansupaya berdekatan dan dilihat sebagai satu kumpulan dan tidak terpisah. bentuk b. tekstur 5.1.5 Penegasan (Emphasis) Penegasan diberikan untuk menjadikan sesuatu idea tumpuan minat dan fokus utama. Ia boleh dihasilkan dengan menggunakan anak panah. tekstur dan ruang. bentuk.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK 5. bentuk. Surat berkuatkuasa mulai September a.4 : Penyatuan c. garisan. anak panah b.1. garisan. a. warna c. warna.Elemen-elemen yang digunakan haruslah bersesuaian dengan tema dan mesej yang hendak disampaikan.5 : Penegasan 6 . hubungan dan perspektif dapat menegaskan idea agar dapat dilihat dan difokus. perspektif Rajah 5. bentuk Rajah 5. warna.

Jelaskan prinsip grafik yang digunakan dan mengapa ia digunakan. hubungan ruang dan sebagainya. gariskasar.6 Pengulangan (Repetition) Prinsip ini menyatakan bahawa harus tekalkan sesuatu aspek reka bentuk pada tempat tertentu. bulletyang serupa. 7 . Rajah 5. Unsur yang ditekalkan mungkin berupa fon yang dihitamkan.1.6 : Pengulangan Latihan Cuba lihat beberapa poster pilihan anda. unsur reka bentuk. format tertentu. warna.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK 5.

 Elemen lisan paparan visual dimantapkan maksudnya dengan menyatukan Kebanyakan perkataan atau ayat sebagai tambahan kepada visual. pola/corak dan susunatur. Stail huruf – stail yang mudah dapat membantu dalam mewujudkan konsistensi dan kesan harmoni dalam elemen visual. Saiz huruf – berapa besar saiz huruf yang hendak digunakan adalah berdasarkan kepada kebolehan ianya dibaca dalam satu jarak tertentu 8 . penggunaan huruf perlu diberi pertimbangan dari aspek-aspek berikut: i.2. Realistik – merujuk kepada penyelidikan ke atas objek sebenar. Helvetica sesuai untuk paparan visual dan Palatino untuk teks bercetak. Organisasi – memaparkan hubungan di antara kandungan dan konsep dalam elemen teks seperti carta alir. skema dan carta klasifikasi. Dalam menilai paparan ini untuk pengajaran. Huruf besar dan huruf kecil – wajar menggunakan huruf besar pada tajuk dan huruf kecil dalam sub-tajuk dan caption. lisan atau daya tarikan. graf. peta.2 Reka Bentuk Visual Reka bentuk visual dibahagikan kepada tiga komponen iaitu elemen. ii. iii. iv. huruf Roman memudahkan pembacaan walaupun dilihat secara sepintas lalu. Elemen wujud dalam bentuk visual. Analogi – memaparkan konsep atau topik berkaitan sesuatu objek dengan memaparkan kaedah hubungan di antara objek dengan konsep atau topik tersebut. Bilangan stail huruf – digalakkan jangan melebihi tiga stail untuk kelihatan menarik. Contoh. ii. iii. Penggunaan tajuk. v. 5. soalan dan lain-lain perkataan akan dapat meningkatkan keberkesanan sesuatu paparan visual.1 Elemen Elemen merujuk kepada pemilihan dan pengawalan elemen visual ke dalam bentuk rajah visual.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK 5. Warna huruf – kemudahan dibaca bergantung kepada kontras antara warna huruf dan warna latar belakang supaya menyumbang kepada mesej yang hendak disampaikan.  Elemen Visual boleh dihuraikan dalam 3 jenis bentuk iaitu: i.

Garisan – digunakan untuk menghubungkan elemen visual dan untuk mengarahkan pemerhatian supaya melihat visual dengan urutan/sikuen tertentu. Contoh.  Elemen Daya Tarikan Visual yang menarik akan mengekalkan perhatian dan minat. Jarak antara huruf – dijarakkan dalam keadaan yang seimbang. serta membuat grafik kelihatan kemas dan terancang.7 : Ruang ii. Jarak antara baris – sama prinsip dengan jarak antara huruf di mana jika baris yang terlalu rapat akan melahirkan rasa bagai dihimpit. susunan teks yang kemas dan. bilangan objek yang tidak keterlaluan atau terlalu kurang. vii. manakala yang terlalu jarak menghilangkan rasa kepunyaan. tidak terlalu jauh dan tidak terlalu rapat berdasarkan kepada penglihatan. Komposisi visual ini dipengaruhi oleh elemen-elemen asas yang digunakan seperti berikut: i. 9 . Ruang – digunakan ialah untuk menimbulkan rasa lapang atau selesa di antara elemen-elemen yang dipaparkan. Rajah 5.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK vi. permukaan 2D atau 3D. kombinasi warna yang menarik.

Rajah 5. Bentuk – digunakan untuk menunjukkan dimensi.9 : Jenis Tekstur iv. Permukaan – digunakan untuk memberi kesan ke atas rupa garisan yang dibuat di atasnya. Rajah 5.8 : Pelbagai Garisan iii.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK Rajah 5.10 : Bentuk 2 Dimensi 10 .

air dan tumbuh-tumbuhan. dan kesayuan. kekuatan dan semangat. keaslian. ungu dan hijau.11 : Bentuk 3 Dimensi v. 11 . menceriakan suasana. Maka warna-warna ini biasanya digunakan bagi karya yang bertemakan perayaan dan kemeriahan.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK Rajah 5. membangkitkan perasaan. Warna-warna ini memberikan kesan pasif dan melahirkan ketenangan. kedekatan. Warna-warna panas ini dikatakan mempunyai kesan aktif. dan kesucian. laut. Warna jingga. kelembutan. dan kuning dikatakan sebagai warna aroma panas kerana dikaitkan dengan cahaya matahari dan api. kedamaian. Warna – digunakan untuk untuk memudahkan atau meningkatkan kejelasan visual. Warna-warna ini dikaitkan dengan alam seperti langit. Warna-warna sejuk atau dingin terdiri daripada warna-warna biru. kegarangan. merah. Warna putih pula menjadi lambing kebersihan.

EDU3105 T5-ASAS GRAFIK Rajah 5.12 : Skema Warna Latihan: Dapatkan maklumat dari internet untuk menambahkan fahaman anda tentang warna. Rajah 5. Gunakan frasa seperti skema warna atau colour schemes untuk tujuan tersebut 5.13 : Pola/Corak 12 .2 Pola/Corak Pola/corak berkaitan dengan soal susunan item-item dalam sesuatu rekaan visual. Aspek susunan ini amat dititikberatkan kerana ia dapat menarik dan mengekalkan perhatian seseorang untuk melihat maksud yang terkandung dalam visual.2.

2. peralatan yang digunakan ialah perkakasan asas sistem komputer.3 Susunatur Susunatur elemen rekaan visual mengambil kira aspek-aspek prinsip grafik untuk menghasilkan karya yang menarik. Di samping itu. Penjelmaan imej grafik daripada suatu idea yang abstrak memerlukan peralatan tertentu. Rajah 5. Contoh-contoh tersebut ditunjukkan pada Rajah 5.14 : Peraturan Satu Pertiga 5. Bagi grafik berkomputer.14. Ia menunjukkan bagaimana manusia menyaring (scan) sesuatu visual dengan menumpu perhatian lebih di sudut atas kiri sesuatu paparan. Kebolehan mengendalikan peralatan dengan cekap membolehkan maklumat yang ingin disampaikan dipaparkan dengan tepat dan jelas.3 Peralatan Penghasilan Grafik Imej grafik merupakan suatu hasil konkrit. tablet grafik. Melalui organisasi dan perhubungan antara elemen dan prinsip grafik yang dimanipulasikan.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK 5. Susunatur ini dapat diperhatikan dalam paparan visual yang mengamalkan Peraturan Satu Pertiga ( Rule of Thirds). sesuatu kandungan dan konteks itu dapat mengarahkan pandangan kepada maklumat yang penting. Oleh itu. pengimbas imej. Penggunaan aplikasi berkomputer memungkinkan kesan dilihat daripada reka letak (layout) atau perubahan tipografi tanpa menggunakan pen dan dakwat berwarna-warni atau untuk 13 . peralatan lain seperti kamera digital juga merupakan peralatan yang biasa digunakan untuk menghasilkan grafik. perkara yang utama perlu dipaparkan di bahagian ini. pencetak dan pemplot.

14 .EDU3105 T5-ASAS GRAFIK mensimulasikan kesan daripada media tradisional tanpa perlu menuntut banyak ruang. Dengan ini adalah diharapkan anda dapat menghasilkan pelbagai jenis bahan pembelajaran dan pengajaran dengan memuatkan pelbagai jenis penampilan grafik yang berkualiti dan berkesan kepada murid. Pengimbas imej b. a.15 : Peralatan Penghasilan Grafik RUMUSAN Tajuk ini telah membincangkan aspek-aspek asas dalam grafik dan reka bentuk visual. Kamera digital Rajah 5.

poster atau fotoyang boleh anda gunakan untuk mengajar satu tajuk dalam matapelajaran yang anda ajar. New Jersey: Prentice Hall. Priscilla. Media pengajaran: penghasilan bahan pengajaran berkesan. BIBLIOGRAFI Dick.J.The systematic design of instruction. J. & Karin. Canada:Thomson Wadsworth. P. hasilkan satu media grafik seperti carta. (2005). Muhamad Hasan Abdul Rahman (2000). 15 . Teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Boon. Rashid. Serdang: Universiti Putra Malaysia. Pastikan anda menggunakan pelbagai prinsip grafik untuk menghasilkan reka bentuk visual yang menarik. Teaching with technology: designing opportunities to learn. Newby. O. Norasiah Abdullah. W. Muhamad Hasan Abdul Rahman (2001). Shah Alam: Oxford Fajar. Allyn and Bacon. Edisi ke 2. Teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Edisi ke 6. L. (1996). Selangor: Multimedia Noriati A. & Wan Kamaruddin Wan Hasan (2012). Sharifah Fakhriah Syed Ahmad. (2003). & Carey. T. Instructional technology for teaching and learning. N..EDU3105 T5-ASAS GRAFIK Amali Dengan penggunaan kamera digital dan/atau membuat imbasan dengan bantuan alat pengimbas. Serdang: Universiti Putra Malaysia. Nor Risah Jamilah Mat Lazim & Rosnah Ahmad Zain (2009). M.. N. Carey. Y. New York: Pearson. Grafik asas: panduan penghasilan bahan pengajaran.

Russell. Instructional technology and media for learning. D. (10th ed. R. J.). S. M. Instructional technology and media for learning.. S. E. D.. E. (2005). Boston: Pearson. Heinich. L... Lowther. Smaldino. & Molenda. & Russell. (2012). D. New Jersey: Prentice-Hall. Edisi ke 8.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK Smaldino. J. 16 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful