EDU3105

T5-ASAS GRAFIK

TAJUK 5

ASAS GRAFIK

SINOPSIS

Tajuk ini memperkenalkan prinsip asas grafik sebagai sumber untuk membantu pembinaan bahan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Kejayaan sesuatu bahan grafik adalah berdasarkan kepada kualiti yang diperolehi melalui perancangan rapi yang merangkumi idea-idea yang teliti serta penggabungan pelbagai teknik penghasilan yang digunakan.

HASIL PEMBELAJARAN

Dengan melaksanakan aktiviti-aktiviti pembelajaran tajuk ini, diharapkan guru akan dapat:

i. ii. iii. iv.

Menerangkan konsep grafik. Menghuraikan peranan grafik dalam pengajaran. Menyatakan prinsip grafik yang berkesan. Menyenarai, menjelaskan dan mengintegrasikan komposisi grafik yang menggabungkan elemen, pola/corak dan susunatur dengan baik dalam penghasilan bahan pengajaran dan pembelajaran.

v.

Menyatakan peralatan penghasilan grafik.

1

EDU3105 T5-ASAS GRAFIK KERANGKA TAJUK Asas Grafik Konsep dan peranan Reka bentuk visual Prinsip grafik Elemen Visual Kontras Pola/Corak Lisan Seimbang Susunatur Daya Tarikan Mudah Kehampiran Penegasan Perulangan Penghasilan bahan pengajaran dan pembelajaran Peralatan penghasilan grafik 2 .

Prinsip ini tidak harus dilihat sebagai suatu peraturan yang rigid. 3 . Pada aspek praktikal. lakaran. lambang. Grafik membawa kepada kejelasan persepsi. Perkataan grafik berasal dari perkataan Greek “graphikos” bermaksud lukisan. lukisan. namun pengetahuan tentangnya dapat membantu seseorang pereka dalam menghasilkan sesuatu rekaan yang baik. dan bersistematik. Pernyataan ini menggambarkan bahawa bahan visual boleh dijadikan sumber pengajaran yang menarik dan berkesan. Fikirkan Bagaimanakah cara untuk menghasilkan grafik yang menarik? 5.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK Fikirkan Bagaimanakah grafik dapat meningkatkan keberkesanan sesuatu sesi pengajaran-pembelajaran anda? “Sebuah gambar membawa seribu perkataan”. angka. dan lakaran yang dijadikan satu media untuk memberi konsep dan idea dari pengirim kepada sasarannya. contengan. perkataan. Oleh yang demikian wajar bagi seorang guru mempraktikkan prinsip-prinsip pengetahuan asas grafik sebagai panduan agar dapat menghasilkan satu-satu bahan pengajaran yang mudah menepati objektif pengajaran. simbol. Kebenaran dan kejayaan pernyataan ini bergantung kepada cara reka bentuk dan daya kreativiti pada bahan tersebut. perkataan. Grafik ialah bahan yang dilukis sebagai karangan visual. simbol dan gambar. grafik mampu menghubungkan fakta dan idea dengan jelas melalui satu kombinasi lukisan. huruf.1 Prinsip Grafik Prinsip grafik berkaitan dengan kaedah atau cara menggunakan elemen-elemen grafik supaya visual yang dihasilkan menarik dan berkesan. kekuatan bahan gambaran dan persembahan yang berkesan. Bahan yang berkesan akan mendorong interaksi yang aktif di dalam bilik darjah dan mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan mencabar. Ia merupakan kombinasi gambar. lambang.

Ia mengikut kecenderungan seseorang dan tidak ada prinsip yang mengatakan reka bentuk seimbang formal lebih baik daripada imbangan tidak formal atau sebaliknya.1. kehampiran. warna dan tipografi. Idea utama kontras adalah menjadikan perbezaan-perbezaan itu nampak ketara.1 Kontras (Contrast) Kontras terjadi apabila wujudnya dua elemen yang berbeza. seimbang. Lebih besar perbezaannya lebih besarlah kontrasnya.1. warna sejuk dengan warna hangat. Ia bagaikan satu 4 .2 Seimbang (Alignment) Kesimbangan merupakan susunatur elemen-elemen grafik dalam bentuk gubahan yang baik dan elok dipandang. kontras antara fon jenis besar dan kecil. penegasan. Rajah 5.1 : Kontras 5. garis halus dengan garis kasar dan. dan pengulangan. Contoh. Kontras ada kaitan dengan imej. mudah. Ia adalah salah satu daripada cara yang paling berkesan untuk menambahkan tarikan terhadap sesuatu reka bentuk. 5.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK Antara prinsip grafik yang akan dibincangkan ialah kontras. Seimbang formal menunjukkan pembahagian yang sama antara dua bahagian visual. sama ada kiri dengan kanan atau atas dengan bawah.

Seimbang tidak formal pula mempunyai bebanan yang sama di kiri dengan kanan atau atas dengan bawah tetapi tidak semestinya serupa pembahagian dari segi bentuk atau kedudukannya. bilangan perkataan dalam satu visual tayangan perlu dihadkan kepada 15 atau 20 patah perkataan sahaja supaya konsep yang hendak dipaparkan ringkas. Biasanya ia lebih dinamik dan mendapat lebih perhatian.3: Prinsip Mudah 5 . mudah dan dapat merangsangkan pemikiran. tidak formal Rajah 5. formal b. Rajah 5. Contoh.3 Mudah (Simplicity) Prinsip mudahmengehadkan idea pada satu reka bentuk untuk memungkinkan kefahaman yang cepat dan jelas. Idea yang banyak dalam satu visual akan mengelirukan.2 : Seimbang 5. Cara yang terbaik ialah dengan mempersembahkan satu perkara pada satu masa.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK timbangan yang mempunyai bebanan yang sama jenis di kedua-dua belah.1. a.

garisan. Ia boleh dihasilkan dengan menggunakan anak panah.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK 5.5 Penegasan (Emphasis) Penegasan diberikan untuk menjadikan sesuatu idea tumpuan minat dan fokus utama. Mereka perlu saling melengkapi antara satu dengan yang lain untuk mengukuhkan idea dasar yang disampaikan. a.1. perspektif Rajah 5. bentuk. tekstur dan ruang. warna. anak panah b.4 : Penyatuan c.5 : Penegasan 6 . tekstur 5.4 Kehampiran (Proximity) Kehampiran merupakan elemen yang berkaitan bersama dikumpulkansupaya berdekatan dan dilihat sebagai satu kumpulan dan tidak terpisah. bentuk b. warna. Surat berkuatkuasa mulai September a.1.Elemen-elemen yang digunakan haruslah bersesuaian dengan tema dan mesej yang hendak disampaikan. warna c. garisan. hubungan dan perspektif dapat menegaskan idea agar dapat dilihat dan difokus. bentuk Rajah 5. bentuk. Penggunaan bentuk.

Unsur yang ditekalkan mungkin berupa fon yang dihitamkan.6 Pengulangan (Repetition) Prinsip ini menyatakan bahawa harus tekalkan sesuatu aspek reka bentuk pada tempat tertentu.6 : Pengulangan Latihan Cuba lihat beberapa poster pilihan anda. bulletyang serupa.1. Rajah 5. 7 . Jelaskan prinsip grafik yang digunakan dan mengapa ia digunakan. format tertentu. warna. hubungan ruang dan sebagainya.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK 5. unsur reka bentuk. gariskasar.

Analogi – memaparkan konsep atau topik berkaitan sesuatu objek dengan memaparkan kaedah hubungan di antara objek dengan konsep atau topik tersebut. v. lisan atau daya tarikan. Warna huruf – kemudahan dibaca bergantung kepada kontras antara warna huruf dan warna latar belakang supaya menyumbang kepada mesej yang hendak disampaikan.2 Reka Bentuk Visual Reka bentuk visual dibahagikan kepada tiga komponen iaitu elemen. Saiz huruf – berapa besar saiz huruf yang hendak digunakan adalah berdasarkan kepada kebolehan ianya dibaca dalam satu jarak tertentu 8 . iv. Penggunaan tajuk.2. iii. Organisasi – memaparkan hubungan di antara kandungan dan konsep dalam elemen teks seperti carta alir. Huruf besar dan huruf kecil – wajar menggunakan huruf besar pada tajuk dan huruf kecil dalam sub-tajuk dan caption. ii. pola/corak dan susunatur.1 Elemen Elemen merujuk kepada pemilihan dan pengawalan elemen visual ke dalam bentuk rajah visual. Bilangan stail huruf – digalakkan jangan melebihi tiga stail untuk kelihatan menarik. huruf Roman memudahkan pembacaan walaupun dilihat secara sepintas lalu. Elemen wujud dalam bentuk visual. Contoh. 5. skema dan carta klasifikasi. ii. Dalam menilai paparan ini untuk pengajaran. Stail huruf – stail yang mudah dapat membantu dalam mewujudkan konsistensi dan kesan harmoni dalam elemen visual. soalan dan lain-lain perkataan akan dapat meningkatkan keberkesanan sesuatu paparan visual.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK 5. graf.  Elemen lisan paparan visual dimantapkan maksudnya dengan menyatukan Kebanyakan perkataan atau ayat sebagai tambahan kepada visual. iii. peta. penggunaan huruf perlu diberi pertimbangan dari aspek-aspek berikut: i.  Elemen Visual boleh dihuraikan dalam 3 jenis bentuk iaitu: i. Helvetica sesuai untuk paparan visual dan Palatino untuk teks bercetak. Realistik – merujuk kepada penyelidikan ke atas objek sebenar.

serta membuat grafik kelihatan kemas dan terancang. bilangan objek yang tidak keterlaluan atau terlalu kurang. Rajah 5.7 : Ruang ii. tidak terlalu jauh dan tidak terlalu rapat berdasarkan kepada penglihatan. Ruang – digunakan ialah untuk menimbulkan rasa lapang atau selesa di antara elemen-elemen yang dipaparkan.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK vi. susunan teks yang kemas dan. 9 .  Elemen Daya Tarikan Visual yang menarik akan mengekalkan perhatian dan minat. permukaan 2D atau 3D. Komposisi visual ini dipengaruhi oleh elemen-elemen asas yang digunakan seperti berikut: i. Jarak antara baris – sama prinsip dengan jarak antara huruf di mana jika baris yang terlalu rapat akan melahirkan rasa bagai dihimpit. vii. Contoh. kombinasi warna yang menarik. Jarak antara huruf – dijarakkan dalam keadaan yang seimbang. manakala yang terlalu jarak menghilangkan rasa kepunyaan. Garisan – digunakan untuk menghubungkan elemen visual dan untuk mengarahkan pemerhatian supaya melihat visual dengan urutan/sikuen tertentu.

10 : Bentuk 2 Dimensi 10 . Bentuk – digunakan untuk menunjukkan dimensi. Rajah 5.8 : Pelbagai Garisan iii.9 : Jenis Tekstur iv.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK Rajah 5. Permukaan – digunakan untuk memberi kesan ke atas rupa garisan yang dibuat di atasnya. Rajah 5.

11 : Bentuk 3 Dimensi v. merah. dan kesayuan. Maka warna-warna ini biasanya digunakan bagi karya yang bertemakan perayaan dan kemeriahan.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK Rajah 5. air dan tumbuh-tumbuhan. kekuatan dan semangat. kegarangan. kelembutan. Warna-warna sejuk atau dingin terdiri daripada warna-warna biru. keaslian. Warna putih pula menjadi lambing kebersihan. Warna jingga. dan kesucian. Warna-warna ini memberikan kesan pasif dan melahirkan ketenangan. ungu dan hijau. kedamaian. Warna – digunakan untuk untuk memudahkan atau meningkatkan kejelasan visual. menceriakan suasana. kedekatan. membangkitkan perasaan. 11 . laut. dan kuning dikatakan sebagai warna aroma panas kerana dikaitkan dengan cahaya matahari dan api. Warna-warna panas ini dikatakan mempunyai kesan aktif. Warna-warna ini dikaitkan dengan alam seperti langit.

Aspek susunan ini amat dititikberatkan kerana ia dapat menarik dan mengekalkan perhatian seseorang untuk melihat maksud yang terkandung dalam visual.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK Rajah 5. Gunakan frasa seperti skema warna atau colour schemes untuk tujuan tersebut 5.2 Pola/Corak Pola/corak berkaitan dengan soal susunan item-item dalam sesuatu rekaan visual. Rajah 5.13 : Pola/Corak 12 .12 : Skema Warna Latihan: Dapatkan maklumat dari internet untuk menambahkan fahaman anda tentang warna.2.

Contoh-contoh tersebut ditunjukkan pada Rajah 5. Oleh itu. Kebolehan mengendalikan peralatan dengan cekap membolehkan maklumat yang ingin disampaikan dipaparkan dengan tepat dan jelas. sesuatu kandungan dan konteks itu dapat mengarahkan pandangan kepada maklumat yang penting.14 : Peraturan Satu Pertiga 5. Rajah 5. pencetak dan pemplot. Bagi grafik berkomputer. tablet grafik. Ia menunjukkan bagaimana manusia menyaring (scan) sesuatu visual dengan menumpu perhatian lebih di sudut atas kiri sesuatu paparan. perkara yang utama perlu dipaparkan di bahagian ini. Melalui organisasi dan perhubungan antara elemen dan prinsip grafik yang dimanipulasikan.14. Penggunaan aplikasi berkomputer memungkinkan kesan dilihat daripada reka letak (layout) atau perubahan tipografi tanpa menggunakan pen dan dakwat berwarna-warni atau untuk 13 .3 Susunatur Susunatur elemen rekaan visual mengambil kira aspek-aspek prinsip grafik untuk menghasilkan karya yang menarik. Di samping itu. peralatan yang digunakan ialah perkakasan asas sistem komputer.3 Peralatan Penghasilan Grafik Imej grafik merupakan suatu hasil konkrit.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK 5.2. peralatan lain seperti kamera digital juga merupakan peralatan yang biasa digunakan untuk menghasilkan grafik. Susunatur ini dapat diperhatikan dalam paparan visual yang mengamalkan Peraturan Satu Pertiga ( Rule of Thirds). Penjelmaan imej grafik daripada suatu idea yang abstrak memerlukan peralatan tertentu. pengimbas imej.

a. Pengimbas imej b. Kamera digital Rajah 5.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK mensimulasikan kesan daripada media tradisional tanpa perlu menuntut banyak ruang. 14 . Dengan ini adalah diharapkan anda dapat menghasilkan pelbagai jenis bahan pembelajaran dan pengajaran dengan memuatkan pelbagai jenis penampilan grafik yang berkualiti dan berkesan kepada murid.15 : Peralatan Penghasilan Grafik RUMUSAN Tajuk ini telah membincangkan aspek-aspek asas dalam grafik dan reka bentuk visual.

Edisi ke 6. (2005). Norasiah Abdullah. Muhamad Hasan Abdul Rahman (2000). Pastikan anda menggunakan pelbagai prinsip grafik untuk menghasilkan reka bentuk visual yang menarik. O. Serdang: Universiti Putra Malaysia. Instructional technology for teaching and learning. & Karin. Edisi ke 2.EDU3105 T5-ASAS GRAFIK Amali Dengan penggunaan kamera digital dan/atau membuat imbasan dengan bantuan alat pengimbas. Sharifah Fakhriah Syed Ahmad. Rashid. Grafik asas: panduan penghasilan bahan pengajaran.. Shah Alam: Oxford Fajar. T. (1996). Newby. Muhamad Hasan Abdul Rahman (2001). New Jersey: Prentice Hall. Allyn and Bacon. Teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. & Wan Kamaruddin Wan Hasan (2012). Teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Y. Priscilla. Canada:Thomson Wadsworth.J. Carey. N. P. BIBLIOGRAFI Dick. 15 . N. & Carey. Selangor: Multimedia Noriati A. New York: Pearson..The systematic design of instruction. poster atau fotoyang boleh anda gunakan untuk mengajar satu tajuk dalam matapelajaran yang anda ajar. Serdang: Universiti Putra Malaysia. M. hasilkan satu media grafik seperti carta. W. J. Media pengajaran: penghasilan bahan pengajaran berkesan. Nor Risah Jamilah Mat Lazim & Rosnah Ahmad Zain (2009). (2003). Boon. L. Teaching with technology: designing opportunities to learn.

S. J. E.).. & Russell. Edisi ke 8.. E. L. D. D. R. (10th ed. & Molenda. Instructional technology and media for learning. M. Russell. Boston: Pearson. Heinich. D..EDU3105 T5-ASAS GRAFIK Smaldino. J. Instructional technology and media for learning. (2012). (2005). Lowther.. S. 16 . New Jersey: Prentice-Hall. Smaldino.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful