Hakikat Manusia Menurut Islam

Abdurachman Assad, MA A. PENDAHULUAN Tentunya orang bertanya, Apa hakikat manusia menurut Islam? Seindah manakah manusia digambarkan dalam pandangan islam?, apakah mereka ada dengan sendirinya, lalu kemanakah mereka akan pergi? Untuk apa sebenarnya mereka hidup? Menurut Islam, manusia adalah makhluk ciptaan Allah; ia tidaklah muncul dengan sendirinya atau berada oleh dirinya sendiri. Al-Quran surat al-'Alaq ayat 2 menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan Tuhan dari segumpal darah; Al-Quran surat al-Thariq ayat 5 menjelaskan bahwa manusia dijadikan oleh Allah; Al-Quran surat al-Rahman ayat 3 menjelaskan bahwa Al-Rahman (Allah) itulah yang menciptakan manusia. Masih banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa yang menjadikan manusia adalah Tuhan. Jadi, manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Hakikat wujudnya yang lain ialah bahwa manusia adalah makhluk yan

perkembangannya dipengaruhi oleh pembawaan dan lingkungan. Dalam teori yang dikembangkan di dunia Barat, dikatakan bahwa perkembangan seseorang hanya dipengaruhi oleh pembawaan (nativisme). Sebagai lawannya berkembang pula teori yang mengatakan bahwa perkembangan seseorang hanya ditentukan oleh lingkungannya (empirisme). Sebagai sintesisnya dikembangkan teori ketiga yang mengatakan bahwa perkembangan seseorang ditentukan oleh pembawaan dan lingkungannya (konvergensi). Menurut Islam; kira-kira konvergensi inilah yang mendekati kebenaran. Salah satu sabda Rasulullah saw mengatakan: Tiap orang dilahirkan membawa fitrah; ayah dan ibunyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim) Menurut hadis ini manusia lahir membawa kemampuan-kemampuan; kemampuan itulah yang disebut pembawaan. Fitrah yang disebut di dalam hadis itu adalah potensi. Potensi adalah kemampuan; jadi, fitrah yang dimaksud di sini adalah pembawaan. Ayah-ibu dalam hadis ini adalah lingkungan sebagaimana yang dimaksud oleh para ahli

‘13

1

Agama Islam Abdurachman Assad, MA.

Pusat Bahan Ajar dan Elearning Universitas Mercu Buana

menurut hadis ini. di dalam diri manusia terdapat tiga kemampuan yang sangat potensial untuk membentuk struktur kerohaniahan . yaitu nafsu . fisik psikis. akal. sebagaimana Firman Allah dalam surat as-Syam 8 : " Maka allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) esesatan dan ketakwaan " ‘13 2 Agama Islam Abdurachman Assad. kata Basyar menunjukan manusia dari sudut lahiriyahnya ( fisik) serta persamaanya dengan manusia seluruhnya . MA. kami akan menguji kamu dengan kebaikan dan keburukan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya) dan hanya kepada kami kamu dikembalikan " Kata insan digunakan untuk menunjuk manusia dengan segala totalitasnya . basyar 3. yaitu kebaikan dan kejahatan. yang menentukan perkembangan seseorang. yaitu 1. sepeti firman Allah dalam surat Al-Anbiya : 34-35 "Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusiapun sebelum kamu (Muhammad) maka apabila kamu mati apakah mereka akan kekal ? tiap . Nafsu merupakan tenaga potensial yang berupa dorongan untuk berbuat kreatif dan dinamis yang yang dapat berkembang kepada dua arah . Itulah antara lain hakikat wujud manusia yang lain ialah bahwa manusia itu adalah makhluk utuh yang terdiri atas jasmani. jasmani dan rohani. Pengertian Manusia Menurut Al-Qur’an Apa dan siapa sebenarnya manusia itu? Manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Dalam Alqur'an ada 3 kata yang digunakan untuk menunjukan arti manusia. KONSEP MANUSIA 1. ia berkecenderungan beragama. akal dan rasa. bani adam / dzurriyat adam Sedangkan yang paling banyak di jelaskan dalam alquran adalah Basyar dan insan .pendidikan. Pusat Bahan Ajar dan Elearning Universitas Mercu Buana . insan / ins / annas 2. Kedua-duanya itulah.tiap yang berjiwa akan mati. dan rohani sebagai potensi pokok. B. ia berkembamg dipengaruhi oleh pembawaan dan lingkungannya.

tulang dibungkus dengan daging dan akhirnya menjadi makhluk yang paling sempurna (Qs Almukminun .nilai etika. segumapl darah. seperti : Turab. Dari segumpal tanah lalu menjadi nutfah ( didalam rahim ). Ditiupakn Ruh (Qs Alhijr : 29 ) 4. Thien. Konsep basyar dan insan merupakan konsep islam tentang manusia sebagai individu . 12-14 ) 3. Shal-shal. dan Sualalah. Proses Kejadian Manusia Di dalam Alqur’an Proses kejadian Manusia dapat di jelaskan sebagai berikut : 1. ( Qs Al Hijr : 28 ) 2. Sebelum ruh ditiupkan . Sedangkan dalam Hubungan social Alqur’an memberikan istilah Annas yang merupakan jamak dari kata insane dan perwujudan kualitas keinsanian manusia ini tidak terlepas dari konteks sosialnya dengan lingkungan. 2. MA. ketika masih di alam ruh manusia telah berjanji mentauhidkan Allah (Qs Al A’raf : 172 ) Al-Quran menerangkan bahwa manusia berasal tanah dengan mempergunakan bermacam-macam istilah. Hal ini dapat ‘13 3 Agama Islam Abdurachman Assad. segumpal daging. " akan tetapi Orang .Akal sebagai potensi intelegensi berfungsi sebagai filter yang menyeleksi mana yang benar dan mana yang salah yang didorong oleh nafsu akal akan membawa manusia untuk memahami . " Sesungguhnya orang yang mengatakan : tuhan kami adalah Allah. meneliti dan menghayati alam dalam rangka memperoleh ilmu pengetahuandan kesejahteraan .Orang yang lalim itu mengikuti hawanafsunya tanpa ilmu pengetahuan " ( Qs Arrum : 29 ) sedangkan rasa merupakan potensi yang mengarah kepada nilai . Berasal dari saripati tanah. Pusat Bahan Ajar dan Elearning Universitas Mercu Buana . Manusia diciptakan Allah Swt. estetika dan agama. kemudian mereka berIstiqomah maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka" (Qs Al Ahqaf : 13) Ketiga potensi Dasar diatas membentuk Struktur kerohaniahan yang berada Di dalam diri manusia yang kemudian akan membentuk manusia sebagai insan.

Pusat Bahan Ajar dan Elearning Universitas Mercu Buana . dengan asumsi karena Tuhan berkuasa . Oleh karena itu bahan-bahan pembuk manusia yang disebut dalam al-Quran hanya merupakan petunjuk manusia yang disebut dalam al-Quran . Hal ini itu menimbulkan pendapat bahwa manusia benar-benar dari tanah. Hal itu seperti pernyataan bahwa tumbuh-tumbuhan bahan makanannya dari tanah. bukan ayat yang menjamin bahwa setiap yang dikehendaki Allah pasti akan terwujud seketika. menthe.diartikan bahwa jasad manusia diciptakan Allah dari bermacam-macam unsure kimiawi yang terdapat dari tanah. tetapi sebagian saja. Ayat yang menyatakan ( zahir ayat ) bahwa jika Allah menghendaki sesuatu jadi maka jadilah ( kun fayakun ). karena tidak semua unsur kimia yang ada dalam tanah ikut diserap oleh tumbuh-tumbuhan. prosesnya dapat diamati meskipun secara bersusah payah. Apa yang dikehendaki Allah pasti terwujud dan terwujudnya mungkin saja melalui suatu proses. untuk kemudian bereaksi kimiawi. umumnya dipahami secara lahiriah. Hal ini dimungkinkan karena segala sesuatu yang ada didunia juga mengalami prosi yang seperti dinyatakan antara lain dalam surat alA’la 1-2 dan Nuh 14. Sedangkan kalau dikatakan sebagai tembikar yang dibakar . Berdasarkan pengamatan yang mendalam dapat diketahui bahwa manusia dilahirkan ibu dari rahimnya yang proses penciptaannya dimulai sejak pertemuan antara permatozoa dengan ovum. MA. Adapun tahapan-tahapan dalam proses selanjutnya. ‘13 4 Agama Islam Abdurachman Assad. hanya merupakan petunjuk dimana sebenarnya bahan-bahan pembentuk manusia yaitu ammonia. Akan tetapi ada sebagian umat islam yang berpendapat bahwa Adam bukan manusia pertama. Manusia yang sekarang ini. Dalam hal ini harus dibedakan antara kalimat kun fayakun dengan kun fa kana. Ayat-ayat yang menyebutkan bahwa manusia diciptakan dari tanah. yaitu pada tanah. dan air terdapat. Jika dinyatakan istilah “Lumpur hitam yang diberi bentuk” (mungkin yang dimaksud adalah bahan-bahan yang terdapat pada Lumpur hitam yang kemudian diolah dalam bentuk reaksi kimia). Pada zaman dahulu tenaga yang memungkinkan terjadinya sintesa cukup banyak dan terdapat di mana-mana seperti panas dan sinar ultraviolet. maka segala sesuatu dapat terjadi. al-Quran tidak menjelaskan secara rinci. maka maksudnya adalah bahwa proses kejadiannya melalui oksidasi pembakaran. Pendapat tersebut didasarkan atas asumsi bahwa: Ayat-ayat yang menerangkan bahwa manusia diciptakan dari tanah tidak berarti bahwa semua unsure kimia yang ada dalam tanah ikut mengalami reaksi kimia.

yaitu maryam. maka ikutilah saya. Shad : ‘13 5 Agama Islam Abdurachman Assad. sehingga kata khalifah dapat diartikan sebagai pemilih atau penerus ajaran Allah. abu bakar antara lain menyatakan “selama saya menaati Allah. Unsur-unsur tersebut ialah : jasad ( al-Anbiya’ : 8. maka Adam lahir pula dari sesuatu yang hidup sebelumnya. dan lainlainnya perlu dilibatkan. kata khalifah berasal dari kata khalafa yakhlifu khilafatan atau khalifatan yang berarti meneruskan. Yang perlu diingatkan sekarang adalah bahwa manusia oleh Allah. Jika demikian pengertian khalifah.Jika diperhatikan surat Ali Imran 59 dimana Allah menyatakan bahwa penciptaan Isa seperti proses penciptaan Isa seperti proses penciptaan Adam. MA. maka luruskanlah saya”. baik pimpinan yang termasuk khulafaurrasyidin maupun di masa Muawiyah-‘Abbasiah. tetapi apabila saya menyimpang . diharapkan menjadi khalifah ( pemilih atau penerus ajaran Allah ). Hal itu karena kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua orang mau memilih ajaran Allah. Dalam pidatonya setelah diangkat oleh umat islam. biologi. dinyatakan dalam al-baqarah 30. Pusat Bahan Ajar dan Elearning Universitas Mercu Buana . jangan-jangan hanya akan menghabiskan waktu dan tidak sempat lagi memikirkan tentang status dn tugas yang telah ditetapkan Allah pada manusia al-Quran cukup lengkap dalam memberikan informasi tentang itu. Untuk memahami informasi tersebut secara mendalam. maka tidak setiap manusia mampu menerima atau melaksanakan kekhalifahannya. Dalam penciptaannya manusia dibekali dengan beberapa unsure sebagai kelengkapan dalam menunjang tugasnya. Kebanyakan umat Islam menerjemahkan dengan pemimpin atau pengganti. Perbedaan pendapat tentang apakah adam manusia pertama atau tidak. maka dapat menimbulkan pemikiran bahwa apabila isa lahir dari sesuatu yang hidup. Hal itu karena kata “tsumma” yang berarti kemudian. agar dalam memahami ayat-ayat tersebut tidak secara harfiah. Jika polemik ini senantiasa diperpanjang. diciptakan langsung atau melalui suatu proses tampaknya tidak akan ada ujungnya karena masingmasing akan teguh pada pendiriannya. dapat juga berarti suatu proses. yang biasanya dihubunkan dengan jabatan pimpinan umat islam sesudah Nabi Muhammad saw wafat . yang berarti aku adalah pelanjut sunah rasulillah. ahli-ahli kimi. Status manusia sebagai khalifah . Perlu diingat bahwa istilah khalifah pernah dimunculkan Abu bakar pada waktu dipercaya untuk memimpin umat islam. Pada waktu itu beliau mengucapkan inni khalifaur rasulillah.

Ruh adalah daya hidup. Aqal adalah daya fakir. Hal itu semua merupakan produk dari nafs . ‘13 6 Agama Islam Abdurachman Assad. sedang kata ja’ala mengarah pada sesuatu yang bukan baru. al-Anfal 22. sedang yang dapat mengendalikan kecenderungan negatif adalah aqal dan qolb. ditiupkannya ruh. suka berkeluh kesah ( al-Ma’arif 19 ). Berdasarkan ungkapan pada surat al-Baqarah 30 terlihat suatu gambaran bahwa Adam bukanlah manusia pertama.34 ). Ruh (al-Hijr 29. saripati makanan. MA. Nafs (al-Baqarah 48. Shaffat 84 dan lain-lain ). Dalam ayat tersebut. suka melampaui batas ( al-‘Alaq 6 ) suka terburu nafsu ( al-Isra 11 ) dan lain sebagainya. Jasad adalah bentuk lahiriah manusia. kecenderungan tersebut belum sepenuhnya dapat terkendali. tetapi ia khalifah pertama. Adanya pengertian seperti itu dimungkinkan. Dengan demikian al-Quran tidak berbicara tentang proses penciptaan manusia pertama. suka bernuat zalim dan ingkar ( ibrahim 34). Pusat Bahan Ajar dan Elearning Universitas Mercu Buana . suka membantah ( al-kahfi 54 ). Kata khalaqa mengarah pada penciptaan sesuatu yang baru. Kemampuan seseorang untuk dapat menetralisasi kecenderungan negatif tersebut ( karena tidak mungkin dihilangkan sama sekali ) ditentukan oleh kemauan dan kemampuan dalam menyerap dan membudayakan wahyu. Yang dapat mengendalikan adalah wahyu. Ali Imran 185 dan lain-lain ) . Ayat berserak. berkembang menjadi mudgah. kemudian lahir ke dunia setelah berproses dalam rahim ibu. malaikat melihat ada makhluk dan jenis makhluk yang dilihat adalah jenis yang selalu merusak alam dan bertumpah darah. kata yang dipakai adalah jaa’ilun dan bukan khaaliqun. karena subyektif. karena malaikat tidak tahu apa yang akan terjadi pada masa depan. pemahaman ayat akan lebih sempurna jika ditunjang dengan ilmu pengetahuan. dan Qolb adalah daya rasa. Aqal ( al-Baqarah 76. Al-anbiya’ :91 dan lain-lain). yaitu ilmu yang obyektif dari Allah. Al-Ara’f 179. dan Qolb ( Ali Imran 159.dengan arti kata “ memberi bentuk baru”. As-Sajadah 9. Yang dibicarakan secara terinci namun dalam ungkapan yang tersebar adalah proses terciptanya manusia dari tanah. al-Mulk 10 dan lain-lain). tetapi dengan bantuan ilmu pengetahuan dapat dipahami urutannya. Dengan demikian. Di samping itu manusia juga disertai dengan sifat-sifat yang negatif seperti lemah ( an-Nisa 28 ). Pemahaman seperti ini konsisten dengan ungkapan malaikat yang menyatakan “ apakah engkau akan menjadikan di bumi mereka yang merusak alam dan bertumpah darah?” ungkapan malaikat tersebut memberi pengertian bahwa sebelum adam diciptakan. Nafs adalah jiwa . Tetapi jika hanya dengan aqal dan qolb. alaqah. sebab yang tahu apa yang akan terjadi dimasa depan hanya Allah. air yang kotor yang keluar dari tulang sulbi.

Allah menciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baiknya (at-Tiin : 95:4). Sedangkan binatang bergerak diruang yang terbatas. Biarkanlah para saintis berbicara tentang asal-usul manusia dengan usaha pembuktian yang berdasarkan penemuan fosil. Kelebihan manusia adalah kemampuan untuk bergerak dalam ruang yang bagaimanapun. Walaupun ada binatang yang bergerak didarat dan dilaut. Hasil pembuktian para saintis hanya bersifat relatif dan pada suatu saat dapat disanggah kembali. manusia tidak bermartabat lagi. jika ada penemuan baru. dilaut. manusia diberi akal dan hati. maupun diudara. oleh karena itu dalam hidup manusia memiliki banyak sekali tujuan. Dalam keadaan demikian manusia bermartabat rendah ( at-Tiin : 4 ). sehingga dapat memahami ilmu yang diturunkan Allah. Persamaan dan perbedaan manusia dengan makhluk lain Dibanding makhluk lainnya manusai mempunyai kelebihan-kelebihan. Pusat Bahan Ajar dan Elearning Universitas Mercu Buana . namun tetap saja mempunyai keterbatasan dan tidak bisa melampaui manusia. bahkan lebih buruk dari binatang ( bal hum adhal ).Oleh karena al-Quran tidak bicara tentang manusia pertama. Kelebihankelebihan itu membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Disamping itu.tujuan tersebut dapat dikelompokan menjadi dua ‘13 7 Agama Islam Abdurachman Assad. Mengenai kelebihan manusia atas makhluk lain dijelaskan surat al-Isra’ ayat 70. B. 3. Al-An’am : 165 ). baik didarat. peranan manusia dalam kehidupan di bumi tentulah sangat vital. tujuan Hidup manusia Sebagai makhluk yang paling sempurna yang telah diciptakan oleh allah didunia. manusia akan tetap bermartabat mulia kalau mereka sebagai khalifah ( makhluk alternatif ) tetap hidup dengan ajaran Allah ( QS. EKSISTENSI DAN MARTABAT MANUSIA MENURUT ISLAM 1. berupa al-Quran menurut sunah rasul. Semua itu bersifat sekedar pengayaan saint untuk menambah wawasan pendekatan diri pada Allah. Namun demikian. Adapun tujuan . Jika manusia hidup dengn ilmu selain ilmu Allah. Karena ilmunya itulah manusia dilebihkan ( bisa dibedakan ) dengan makhluk lainny. Dengan ilmu manusia mampu berbudaya. MA. “mereka itu seperti binatang ( ulaaika kal an’aam ). Dalam keadaan demikian manusia disamakan dengan binatang.

Tanggungjawab manusia secara umum digambarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis berikut. “Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: ‘13 8 Agama Islam Abdurachman Assad. Sebagai hamba Allah tanggungjawab manusia adalah amat luas di dalam kehidupannya. Allah SWT dengan kehendak kebijaksanaanNya telah mencipta makhluk-makhluk yang di tempatkan di alam penciptaanNya. TANGGUNG JAWAB MANUSIA SEBAGAI HAMBA DAN KHALIFAH 1.Baqoroh 207) Tujuan hidupo horizontal : bahagia di dunia dan akhirat rahmat bagi semua manusia dan seluruh alam ( Al anbiya' : 107) • Dilihat dari segi lingkunganya : tujuan hidup pribadi ( albaqoroh 22) tujuan hidup anggota keluarga ( Arrum : 21) tujuan hidup anggota lingkungan ( Al a'rof : 96 ) tujuan hidup warga negara / Bangsa ( Saba' : 15 ) tujuan hidup warga dunia ( Al qashas : 77 ) tujuan hidup alam semesta ( al anbiya : 107) C. Dari Ibnu Umar RA katanya. MA. Tanggungjawab Manusia Sebagai Hamba. Pusat Bahan Ajar dan Elearning Universitas Mercu Buana . dibedakan menjadi : Tujuan Hidup vertikal : Mencari ridho Allah (QS Al. meliputi semua keadaan dan tugas yang ditentukan kepadanya.• Dilihat dari arahnya. Manusia di antara makhluk Allah dan menjadi hamba Allah SWT.

Manusia dicipta untuk dikembalikan semula kepada Allah dan setiap manusia akan ditanya atas setiap usaha dan amal yang dilakukan selama ia hidup di dunia.“Semua orang dari engkau sekalian adalah pengembala dan dipertanggungjawabkan terhadap apa yang digembalainya. Seorang laki-laki adalah pengembala dalam keluarganya dan akan ditanya tentang pengembalaannya. sedangkan kami sentiasa bertasbih dan bertaqdis dengan memuji Engkau? Jawab Allah: Aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. menghapuskan kemungkaran serta penyelewengan dan penyimpangan dari jalan Allah. Pusat Bahan Ajar dan Elearning Universitas Mercu Buana . Manusia Sebagai Khalifah Allah. Seorang isteri adalah pengembala di rumah suaminya dan akan ditanya tentang pengembalaannya.” (Al-Baqarah:30) Di kalangan makhluk ciptaan Allah. Dengan ini manusia berkewajipan menegakkan kebenaran. Maka semua orang dari kamu sekalian adalah pengembala dan akan ditanya tentang pengembalaannya. 2.” (Muttafaq ‘alaih) Allah mencipta manusia ada tujuan-tujuannya yang tertentu. Firman Allah SWT : Artinya : “Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat: Sesungguhnya Aku jadikan di bumi seorang Khalifah. manusia telah dipilih oleh Allah melaksanakan tanggungjawab tersebut. MA. mewujudkan kedamaian. Antara anugerah utama Allah kepada manusia ialah pemilihan manusia untuk menjadi khalifah atau wakilNya di bumi. Apabila pengakuan terhadap kenyataan dan hakikat wujudnya hari pembalasan telah dibuat maka tugas yang diwajibkan ke atas dirinya perlu dilaksanakan. Ini sudah tentu kerana manusia merupakan makhluk yang paling istimewa. kebaikan. Berkata Malaikat: Adakah Engkau hendak jadikan di muka bumi ini orang yang melakukan kerusakan dan menumpahkan darah. Firman Allah SWT : ‘13 9 Agama Islam Abdurachman Assad.Seorang khadam juga pengembala dalam harta tuannya dan akan ditanya tentang pengembalaannya.

Manusia diberikan kelebihan fisik tersebut guna memasimalkan tugas kekhalifahan di bumi. pesawat terbang. Tentunya hal tersebut dimaksudkan untuk membantu kekhalifahan manusia di bumi. air dan apapun adalah untuk manusia. MA. janganlah pernah melampaui batas. dan (pada ketika itu) manusia (dengan persediaan yang ada padanya) sanggup memikulnya. mobil. Dengan otak manusia diharapkan kehidupan di bumi secara umum dapat berkembang dengan baik dan terjaga dari kerusakan. Dari hal-hal tersebut di atas maka jelaslah bahwa optimalisasi kemampuan tercermin dari optimalisasi potensi materi yang dimiliki oleh manusia dari Allah. angin. seluruh potensi alam hampir habis di serap untuk kepentingan manusia tanpa berpikir baik buruknya sehingga terjadi ketidakseimbangan ‘13 10 Agama Islam Abdurachman Assad. udara. Namun. Pusat Bahan Ajar dan Elearning Universitas Mercu Buana . Artinya manusia harus bisa berlaku normal sebagaimana adanya. maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya (kerana tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya). Sekarang kita bisa melihat hasilnya yaitu dengan adanya kapal. dan tumbuhan. Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam Sesungguhnya semua fasilitas yang sudah tersedia di dunia secara gratus seperti tumbuhan. (Ingatlah) sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. Allah berkali-kali mengatakan bahwa dalam melakukan sesuatu hal.”(Al-Ahzab: 72) Optimalisasi Kemampuan Dengan berbagai kelebihan tersebut. Dengan tangan. Allah mengatakan bahwasanya potensi-potensi alam itu tidak akan pernah habis tetapi hal tersebut berlaku apabila manusia memnafaatkan dengan sewajarnya. dan teknologi lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk kemashlahatan makhluk. Dengan lisan manusia diharapkan memiliki kemampuan komunikasi yang baik.manusia. Optimalisasi kemampuan tercermin dalam pemanfaatan kemampuan dari manusia itu sendiri terhadap potensipotensi yang dimilikinya. manusia diharapkan memiliki kemampuan mencipta.“Sesungguhnya Kami telah kemukakan tanggungjawab amanah (Kami) kepada langit dan bumi serta gunung-ganang (untuk memikulnya). akibat pengaruh industrialisasi. dalam arti memnafaatkan potensi sumber daya dari Allah. kejadian sekarang ini. hewan. sangat penting bagi manusia untuk dapat mengembangkan diri dan mengoptimalkan kemampuanya. binatang. motor.

Apabila hal-halk tersebut tidak tercapai seluruhnya maka tidak pula tercapai keoptimalisasian peran kekhalifahan manusia. Walaupun Al Quranul Karim telah memberitahu tugas dan tanggungjawab manusia di dunia ini dan diberitahu mereka yang menunaikan tanggung jawab akan masuk ke Syurga. karena tidak mampu melawan nafsu serta mempunyai kepentingan-kepentingan peribadi. Dengan potensi otak manusia telah diberi akal untuk berpikir bagaimana menyeimbangakan segala potensi kehidupan dan alam semesta. Bahkan yang percaya dan beriman dengannya pun. Sehingga tidak terjadi ketidakseimbangan ekosistem. maka hal tersebut belum dan tidak maksimal. Optimalisasi alam bukanlah dengan tindakan mengeruk sebanyak-banyaknya potensi alam semesta. Janganlah melampaui batas. Kalaupun terjadi. MA. Sesungguhnya hal tersebut tidak harus terjadi apabila manusia taat dan patuhpada perintah Allah. pada dasarnya setiap umat manusia mengemban tugas yang maha penting untuk memerankan kekhalifhan di bumi. Karena itulah Allah Taala berfirman dalam surat Saba 13 : “Sedikit sekali daripada hamba-hamba-Ku yang bersyukur. Hutan tidak akan habis hanya oleh karena alasan industrialisasi atau perluasan masalah tempat tinggal. manakala yang tidak bertanggung jawab akan ke Neraka. namun tidak semua manusia percaya berita ini serta beriman dengannya. Pusat Bahan Ajar dan Elearning Universitas Mercu Buana . optimalisasi sebenarnya dimaksudkan untuk mengatur semaksimal mungkin perihal pengelolaan alam.dalam ekosistem. Jadi. Akan tetapi. ramai yang tidak dapat benar-benar memperhambakan diri kepada Allah dan gagal menjadi khalifah-Nya yang mentadbir dan mengurus dunia ini dengan syariat-Nya.” Keoptimalan peran manusia sebagai khalifah dibumi akan tercapai dengan sempurna apabila manusia dapat memanfaatkan segala pikiran hebatnya yang dianugerahkan dari Allah dengan menciptakan teknologi yang canggih dengan berdasarkan nilai-nilai keilahiyahan (sifat-sifat Allah -Asmaul Husna-) dan keislaman dengan kemampuan seni mengatur keseimbangan potensi alam dan lainnya dengan dipimpin oleh seorang khalifah yang robbani yang memerintah berdasarkan Syariat Islam. ‘13 11 Agama Islam Abdurachman Assad.

sudah sepatutnya manusia mensyukuri anugrah tersebut dengan berbagai cara.D. MA. diantaranya dengan memaksimalkan semua potensi yang ada pada diri kita. KESIMPULAN Sebagai makhluk yang dibekali dengan berbagai kelebihan jika dibandingan denagn makhluk lain. ‘13 12 Agama Islam Abdurachman Assad. Pusat Bahan Ajar dan Elearning Universitas Mercu Buana . Kita juga dituntut untuk terus mengembangkan potensi tersebut dalam rangka mewujudkan tugas dan tanggung jawab manusia sebagai makhluk dan khalifah di bumi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful