Hakikat Manusia Menurut Islam

Abdurachman Assad, MA A. PENDAHULUAN Tentunya orang bertanya, Apa hakikat manusia menurut Islam? Seindah manakah manusia digambarkan dalam pandangan islam?, apakah mereka ada dengan sendirinya, lalu kemanakah mereka akan pergi? Untuk apa sebenarnya mereka hidup? Menurut Islam, manusia adalah makhluk ciptaan Allah; ia tidaklah muncul dengan sendirinya atau berada oleh dirinya sendiri. Al-Quran surat al-'Alaq ayat 2 menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan Tuhan dari segumpal darah; Al-Quran surat al-Thariq ayat 5 menjelaskan bahwa manusia dijadikan oleh Allah; Al-Quran surat al-Rahman ayat 3 menjelaskan bahwa Al-Rahman (Allah) itulah yang menciptakan manusia. Masih banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa yang menjadikan manusia adalah Tuhan. Jadi, manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Hakikat wujudnya yang lain ialah bahwa manusia adalah makhluk yan

perkembangannya dipengaruhi oleh pembawaan dan lingkungan. Dalam teori yang dikembangkan di dunia Barat, dikatakan bahwa perkembangan seseorang hanya dipengaruhi oleh pembawaan (nativisme). Sebagai lawannya berkembang pula teori yang mengatakan bahwa perkembangan seseorang hanya ditentukan oleh lingkungannya (empirisme). Sebagai sintesisnya dikembangkan teori ketiga yang mengatakan bahwa perkembangan seseorang ditentukan oleh pembawaan dan lingkungannya (konvergensi). Menurut Islam; kira-kira konvergensi inilah yang mendekati kebenaran. Salah satu sabda Rasulullah saw mengatakan: Tiap orang dilahirkan membawa fitrah; ayah dan ibunyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim) Menurut hadis ini manusia lahir membawa kemampuan-kemampuan; kemampuan itulah yang disebut pembawaan. Fitrah yang disebut di dalam hadis itu adalah potensi. Potensi adalah kemampuan; jadi, fitrah yang dimaksud di sini adalah pembawaan. Ayah-ibu dalam hadis ini adalah lingkungan sebagaimana yang dimaksud oleh para ahli

‘13

1

Agama Islam Abdurachman Assad, MA.

Pusat Bahan Ajar dan Elearning Universitas Mercu Buana

bani adam / dzurriyat adam Sedangkan yang paling banyak di jelaskan dalam alquran adalah Basyar dan insan . insan / ins / annas 2. ia berkembamg dipengaruhi oleh pembawaan dan lingkungannya. Itulah antara lain hakikat wujud manusia yang lain ialah bahwa manusia itu adalah makhluk utuh yang terdiri atas jasmani. yaitu nafsu . fisik psikis. Kedua-duanya itulah. kata Basyar menunjukan manusia dari sudut lahiriyahnya ( fisik) serta persamaanya dengan manusia seluruhnya . akal dan rasa. di dalam diri manusia terdapat tiga kemampuan yang sangat potensial untuk membentuk struktur kerohaniahan . sebagaimana Firman Allah dalam surat as-Syam 8 : " Maka allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) esesatan dan ketakwaan " ‘13 2 Agama Islam Abdurachman Assad. jasmani dan rohani. KONSEP MANUSIA 1. kami akan menguji kamu dengan kebaikan dan keburukan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya) dan hanya kepada kami kamu dikembalikan " Kata insan digunakan untuk menunjuk manusia dengan segala totalitasnya .tiap yang berjiwa akan mati. ia berkecenderungan beragama. yaitu 1. yaitu kebaikan dan kejahatan. basyar 3. yang menentukan perkembangan seseorang. dan rohani sebagai potensi pokok. B. akal. Pusat Bahan Ajar dan Elearning Universitas Mercu Buana . Dalam Alqur'an ada 3 kata yang digunakan untuk menunjukan arti manusia. Pengertian Manusia Menurut Al-Qur’an Apa dan siapa sebenarnya manusia itu? Manusia adalah makhluk ciptaan Allah. MA. menurut hadis ini. Nafsu merupakan tenaga potensial yang berupa dorongan untuk berbuat kreatif dan dinamis yang yang dapat berkembang kepada dua arah .pendidikan. sepeti firman Allah dalam surat Al-Anbiya : 34-35 "Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusiapun sebelum kamu (Muhammad) maka apabila kamu mati apakah mereka akan kekal ? tiap .

( Qs Al Hijr : 28 ) 2. kemudian mereka berIstiqomah maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka" (Qs Al Ahqaf : 13) Ketiga potensi Dasar diatas membentuk Struktur kerohaniahan yang berada Di dalam diri manusia yang kemudian akan membentuk manusia sebagai insan. Proses Kejadian Manusia Di dalam Alqur’an Proses kejadian Manusia dapat di jelaskan sebagai berikut : 1. Shal-shal. Pusat Bahan Ajar dan Elearning Universitas Mercu Buana . Thien. segumpal daging.Orang yang lalim itu mengikuti hawanafsunya tanpa ilmu pengetahuan " ( Qs Arrum : 29 ) sedangkan rasa merupakan potensi yang mengarah kepada nilai . " akan tetapi Orang . meneliti dan menghayati alam dalam rangka memperoleh ilmu pengetahuandan kesejahteraan . Dari segumpal tanah lalu menjadi nutfah ( didalam rahim ). 2. " Sesungguhnya orang yang mengatakan : tuhan kami adalah Allah. tulang dibungkus dengan daging dan akhirnya menjadi makhluk yang paling sempurna (Qs Almukminun . 12-14 ) 3. ketika masih di alam ruh manusia telah berjanji mentauhidkan Allah (Qs Al A’raf : 172 ) Al-Quran menerangkan bahwa manusia berasal tanah dengan mempergunakan bermacam-macam istilah.nilai etika. Manusia diciptakan Allah Swt. dan Sualalah. Hal ini dapat ‘13 3 Agama Islam Abdurachman Assad. Ditiupakn Ruh (Qs Alhijr : 29 ) 4. Sedangkan dalam Hubungan social Alqur’an memberikan istilah Annas yang merupakan jamak dari kata insane dan perwujudan kualitas keinsanian manusia ini tidak terlepas dari konteks sosialnya dengan lingkungan. Berasal dari saripati tanah. estetika dan agama. segumapl darah.Akal sebagai potensi intelegensi berfungsi sebagai filter yang menyeleksi mana yang benar dan mana yang salah yang didorong oleh nafsu akal akan membawa manusia untuk memahami . seperti : Turab. Konsep basyar dan insan merupakan konsep islam tentang manusia sebagai individu . Sebelum ruh ditiupkan . MA.

Jika dinyatakan istilah “Lumpur hitam yang diberi bentuk” (mungkin yang dimaksud adalah bahan-bahan yang terdapat pada Lumpur hitam yang kemudian diolah dalam bentuk reaksi kimia). Adapun tahapan-tahapan dalam proses selanjutnya. Akan tetapi ada sebagian umat islam yang berpendapat bahwa Adam bukan manusia pertama. hanya merupakan petunjuk dimana sebenarnya bahan-bahan pembentuk manusia yaitu ammonia. maka segala sesuatu dapat terjadi. dengan asumsi karena Tuhan berkuasa . Oleh karena itu bahan-bahan pembuk manusia yang disebut dalam al-Quran hanya merupakan petunjuk manusia yang disebut dalam al-Quran . umumnya dipahami secara lahiriah. Manusia yang sekarang ini. ‘13 4 Agama Islam Abdurachman Assad. Pada zaman dahulu tenaga yang memungkinkan terjadinya sintesa cukup banyak dan terdapat di mana-mana seperti panas dan sinar ultraviolet. dan air terdapat. Sedangkan kalau dikatakan sebagai tembikar yang dibakar . Pusat Bahan Ajar dan Elearning Universitas Mercu Buana . tetapi sebagian saja. al-Quran tidak menjelaskan secara rinci. Hal itu seperti pernyataan bahwa tumbuh-tumbuhan bahan makanannya dari tanah. Ayat-ayat yang menyebutkan bahwa manusia diciptakan dari tanah. maka maksudnya adalah bahwa proses kejadiannya melalui oksidasi pembakaran. Berdasarkan pengamatan yang mendalam dapat diketahui bahwa manusia dilahirkan ibu dari rahimnya yang proses penciptaannya dimulai sejak pertemuan antara permatozoa dengan ovum. Pendapat tersebut didasarkan atas asumsi bahwa: Ayat-ayat yang menerangkan bahwa manusia diciptakan dari tanah tidak berarti bahwa semua unsure kimia yang ada dalam tanah ikut mengalami reaksi kimia. prosesnya dapat diamati meskipun secara bersusah payah. Hal ini dimungkinkan karena segala sesuatu yang ada didunia juga mengalami prosi yang seperti dinyatakan antara lain dalam surat alA’la 1-2 dan Nuh 14. bukan ayat yang menjamin bahwa setiap yang dikehendaki Allah pasti akan terwujud seketika. untuk kemudian bereaksi kimiawi. Hal ini itu menimbulkan pendapat bahwa manusia benar-benar dari tanah. menthe. yaitu pada tanah. MA. karena tidak semua unsur kimia yang ada dalam tanah ikut diserap oleh tumbuh-tumbuhan. Dalam hal ini harus dibedakan antara kalimat kun fayakun dengan kun fa kana.diartikan bahwa jasad manusia diciptakan Allah dari bermacam-macam unsure kimiawi yang terdapat dari tanah. Ayat yang menyatakan ( zahir ayat ) bahwa jika Allah menghendaki sesuatu jadi maka jadilah ( kun fayakun ). Apa yang dikehendaki Allah pasti terwujud dan terwujudnya mungkin saja melalui suatu proses.

maka tidak setiap manusia mampu menerima atau melaksanakan kekhalifahannya. Dalam pidatonya setelah diangkat oleh umat islam. Untuk memahami informasi tersebut secara mendalam. maka luruskanlah saya”. ahli-ahli kimi. jangan-jangan hanya akan menghabiskan waktu dan tidak sempat lagi memikirkan tentang status dn tugas yang telah ditetapkan Allah pada manusia al-Quran cukup lengkap dalam memberikan informasi tentang itu. diciptakan langsung atau melalui suatu proses tampaknya tidak akan ada ujungnya karena masingmasing akan teguh pada pendiriannya. biologi. dinyatakan dalam al-baqarah 30. Pusat Bahan Ajar dan Elearning Universitas Mercu Buana . Hal itu karena kata “tsumma” yang berarti kemudian. abu bakar antara lain menyatakan “selama saya menaati Allah. tetapi apabila saya menyimpang . sehingga kata khalifah dapat diartikan sebagai pemilih atau penerus ajaran Allah. agar dalam memahami ayat-ayat tersebut tidak secara harfiah. dan lainlainnya perlu dilibatkan. Dalam penciptaannya manusia dibekali dengan beberapa unsure sebagai kelengkapan dalam menunjang tugasnya. maka Adam lahir pula dari sesuatu yang hidup sebelumnya. yang berarti aku adalah pelanjut sunah rasulillah. dapat juga berarti suatu proses. Pada waktu itu beliau mengucapkan inni khalifaur rasulillah. Kebanyakan umat Islam menerjemahkan dengan pemimpin atau pengganti. Perbedaan pendapat tentang apakah adam manusia pertama atau tidak. Status manusia sebagai khalifah . maka dapat menimbulkan pemikiran bahwa apabila isa lahir dari sesuatu yang hidup. Shad : ‘13 5 Agama Islam Abdurachman Assad. diharapkan menjadi khalifah ( pemilih atau penerus ajaran Allah ). MA. Jika polemik ini senantiasa diperpanjang. Yang perlu diingatkan sekarang adalah bahwa manusia oleh Allah. baik pimpinan yang termasuk khulafaurrasyidin maupun di masa Muawiyah-‘Abbasiah. Unsur-unsur tersebut ialah : jasad ( al-Anbiya’ : 8. Perlu diingat bahwa istilah khalifah pernah dimunculkan Abu bakar pada waktu dipercaya untuk memimpin umat islam. kata khalifah berasal dari kata khalafa yakhlifu khilafatan atau khalifatan yang berarti meneruskan. Hal itu karena kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua orang mau memilih ajaran Allah.Jika diperhatikan surat Ali Imran 59 dimana Allah menyatakan bahwa penciptaan Isa seperti proses penciptaan Isa seperti proses penciptaan Adam. maka ikutilah saya. yaitu maryam. Jika demikian pengertian khalifah. yang biasanya dihubunkan dengan jabatan pimpinan umat islam sesudah Nabi Muhammad saw wafat .

suka melampaui batas ( al-‘Alaq 6 ) suka terburu nafsu ( al-Isra 11 ) dan lain sebagainya.34 ). malaikat melihat ada makhluk dan jenis makhluk yang dilihat adalah jenis yang selalu merusak alam dan bertumpah darah. Di samping itu manusia juga disertai dengan sifat-sifat yang negatif seperti lemah ( an-Nisa 28 ). al-Mulk 10 dan lain-lain). Aqal ( al-Baqarah 76. sebab yang tahu apa yang akan terjadi dimasa depan hanya Allah. Dalam ayat tersebut. alaqah. Ali Imran 185 dan lain-lain ) . Adanya pengertian seperti itu dimungkinkan. suka membantah ( al-kahfi 54 ). ‘13 6 Agama Islam Abdurachman Assad. kata yang dipakai adalah jaa’ilun dan bukan khaaliqun. karena malaikat tidak tahu apa yang akan terjadi pada masa depan. Pemahaman seperti ini konsisten dengan ungkapan malaikat yang menyatakan “ apakah engkau akan menjadikan di bumi mereka yang merusak alam dan bertumpah darah?” ungkapan malaikat tersebut memberi pengertian bahwa sebelum adam diciptakan. ditiupkannya ruh. As-Sajadah 9. dan Qolb ( Ali Imran 159. Ruh adalah daya hidup. Yang dibicarakan secara terinci namun dalam ungkapan yang tersebar adalah proses terciptanya manusia dari tanah. Ruh (al-Hijr 29. tetapi dengan bantuan ilmu pengetahuan dapat dipahami urutannya. Kata khalaqa mengarah pada penciptaan sesuatu yang baru. Kemampuan seseorang untuk dapat menetralisasi kecenderungan negatif tersebut ( karena tidak mungkin dihilangkan sama sekali ) ditentukan oleh kemauan dan kemampuan dalam menyerap dan membudayakan wahyu. kecenderungan tersebut belum sepenuhnya dapat terkendali. Tetapi jika hanya dengan aqal dan qolb. Hal itu semua merupakan produk dari nafs . tetapi ia khalifah pertama. yaitu ilmu yang obyektif dari Allah. Nafs (al-Baqarah 48. Pusat Bahan Ajar dan Elearning Universitas Mercu Buana . MA. karena subyektif. saripati makanan. Jasad adalah bentuk lahiriah manusia. Nafs adalah jiwa . suka berkeluh kesah ( al-Ma’arif 19 ).dengan arti kata “ memberi bentuk baru”. suka bernuat zalim dan ingkar ( ibrahim 34). berkembang menjadi mudgah. Dengan demikian. Al-anbiya’ :91 dan lain-lain). Ayat berserak. Al-Ara’f 179. Shaffat 84 dan lain-lain ). al-Anfal 22. air yang kotor yang keluar dari tulang sulbi. sedang kata ja’ala mengarah pada sesuatu yang bukan baru. Yang dapat mengendalikan adalah wahyu. dan Qolb adalah daya rasa. Dengan demikian al-Quran tidak berbicara tentang proses penciptaan manusia pertama. kemudian lahir ke dunia setelah berproses dalam rahim ibu. sedang yang dapat mengendalikan kecenderungan negatif adalah aqal dan qolb. Berdasarkan ungkapan pada surat al-Baqarah 30 terlihat suatu gambaran bahwa Adam bukanlah manusia pertama. Aqal adalah daya fakir. pemahaman ayat akan lebih sempurna jika ditunjang dengan ilmu pengetahuan.

Semua itu bersifat sekedar pengayaan saint untuk menambah wawasan pendekatan diri pada Allah. Sedangkan binatang bergerak diruang yang terbatas. berupa al-Quran menurut sunah rasul. Biarkanlah para saintis berbicara tentang asal-usul manusia dengan usaha pembuktian yang berdasarkan penemuan fosil. B.tujuan tersebut dapat dikelompokan menjadi dua ‘13 7 Agama Islam Abdurachman Assad. Karena ilmunya itulah manusia dilebihkan ( bisa dibedakan ) dengan makhluk lainny.Oleh karena al-Quran tidak bicara tentang manusia pertama. Dengan ilmu manusia mampu berbudaya. Walaupun ada binatang yang bergerak didarat dan dilaut. dilaut. jika ada penemuan baru. Hasil pembuktian para saintis hanya bersifat relatif dan pada suatu saat dapat disanggah kembali. Namun demikian. manusia akan tetap bermartabat mulia kalau mereka sebagai khalifah ( makhluk alternatif ) tetap hidup dengan ajaran Allah ( QS. Jika manusia hidup dengn ilmu selain ilmu Allah. MA. peranan manusia dalam kehidupan di bumi tentulah sangat vital. Allah menciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baiknya (at-Tiin : 95:4). maupun diudara. manusia tidak bermartabat lagi. Dalam keadaan demikian manusia bermartabat rendah ( at-Tiin : 4 ). baik didarat. sehingga dapat memahami ilmu yang diturunkan Allah. EKSISTENSI DAN MARTABAT MANUSIA MENURUT ISLAM 1. Al-An’am : 165 ). tujuan Hidup manusia Sebagai makhluk yang paling sempurna yang telah diciptakan oleh allah didunia. Disamping itu. Dalam keadaan demikian manusia disamakan dengan binatang. bahkan lebih buruk dari binatang ( bal hum adhal ). namun tetap saja mempunyai keterbatasan dan tidak bisa melampaui manusia. manusia diberi akal dan hati. Adapun tujuan . Kelebihan manusia adalah kemampuan untuk bergerak dalam ruang yang bagaimanapun. Kelebihankelebihan itu membedakan manusia dengan makhluk lainnya. oleh karena itu dalam hidup manusia memiliki banyak sekali tujuan. Persamaan dan perbedaan manusia dengan makhluk lain Dibanding makhluk lainnya manusai mempunyai kelebihan-kelebihan. Mengenai kelebihan manusia atas makhluk lain dijelaskan surat al-Isra’ ayat 70. Pusat Bahan Ajar dan Elearning Universitas Mercu Buana . 3. “mereka itu seperti binatang ( ulaaika kal an’aam ).

MA. dibedakan menjadi : Tujuan Hidup vertikal : Mencari ridho Allah (QS Al. Tanggungjawab manusia secara umum digambarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis berikut. Tanggungjawab Manusia Sebagai Hamba. Dari Ibnu Umar RA katanya. Manusia di antara makhluk Allah dan menjadi hamba Allah SWT.Baqoroh 207) Tujuan hidupo horizontal : bahagia di dunia dan akhirat rahmat bagi semua manusia dan seluruh alam ( Al anbiya' : 107) • Dilihat dari segi lingkunganya : tujuan hidup pribadi ( albaqoroh 22) tujuan hidup anggota keluarga ( Arrum : 21) tujuan hidup anggota lingkungan ( Al a'rof : 96 ) tujuan hidup warga negara / Bangsa ( Saba' : 15 ) tujuan hidup warga dunia ( Al qashas : 77 ) tujuan hidup alam semesta ( al anbiya : 107) C. Allah SWT dengan kehendak kebijaksanaanNya telah mencipta makhluk-makhluk yang di tempatkan di alam penciptaanNya. “Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: ‘13 8 Agama Islam Abdurachman Assad. meliputi semua keadaan dan tugas yang ditentukan kepadanya. Pusat Bahan Ajar dan Elearning Universitas Mercu Buana . Sebagai hamba Allah tanggungjawab manusia adalah amat luas di dalam kehidupannya. TANGGUNG JAWAB MANUSIA SEBAGAI HAMBA DAN KHALIFAH 1.• Dilihat dari arahnya.

kebaikan. menghapuskan kemungkaran serta penyelewengan dan penyimpangan dari jalan Allah.Seorang khadam juga pengembala dalam harta tuannya dan akan ditanya tentang pengembalaannya. Firman Allah SWT : ‘13 9 Agama Islam Abdurachman Assad. Firman Allah SWT : Artinya : “Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat: Sesungguhnya Aku jadikan di bumi seorang Khalifah. Manusia dicipta untuk dikembalikan semula kepada Allah dan setiap manusia akan ditanya atas setiap usaha dan amal yang dilakukan selama ia hidup di dunia. Pusat Bahan Ajar dan Elearning Universitas Mercu Buana . 2.“Semua orang dari engkau sekalian adalah pengembala dan dipertanggungjawabkan terhadap apa yang digembalainya. Maka semua orang dari kamu sekalian adalah pengembala dan akan ditanya tentang pengembalaannya. Apabila pengakuan terhadap kenyataan dan hakikat wujudnya hari pembalasan telah dibuat maka tugas yang diwajibkan ke atas dirinya perlu dilaksanakan. Ini sudah tentu kerana manusia merupakan makhluk yang paling istimewa. MA.” (Muttafaq ‘alaih) Allah mencipta manusia ada tujuan-tujuannya yang tertentu. Seorang laki-laki adalah pengembala dalam keluarganya dan akan ditanya tentang pengembalaannya. Antara anugerah utama Allah kepada manusia ialah pemilihan manusia untuk menjadi khalifah atau wakilNya di bumi. mewujudkan kedamaian. Berkata Malaikat: Adakah Engkau hendak jadikan di muka bumi ini orang yang melakukan kerusakan dan menumpahkan darah. Manusia Sebagai Khalifah Allah. manusia telah dipilih oleh Allah melaksanakan tanggungjawab tersebut.” (Al-Baqarah:30) Di kalangan makhluk ciptaan Allah. Seorang isteri adalah pengembala di rumah suaminya dan akan ditanya tentang pengembalaannya. sedangkan kami sentiasa bertasbih dan bertaqdis dengan memuji Engkau? Jawab Allah: Aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Dengan ini manusia berkewajipan menegakkan kebenaran.

Dengan lisan manusia diharapkan memiliki kemampuan komunikasi yang baik. dan (pada ketika itu) manusia (dengan persediaan yang ada padanya) sanggup memikulnya. dan teknologi lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk kemashlahatan makhluk. Tentunya hal tersebut dimaksudkan untuk membantu kekhalifahan manusia di bumi. Artinya manusia harus bisa berlaku normal sebagaimana adanya. Manusia diberikan kelebihan fisik tersebut guna memasimalkan tugas kekhalifahan di bumi. sangat penting bagi manusia untuk dapat mengembangkan diri dan mengoptimalkan kemampuanya.manusia. Dengan tangan. dan tumbuhan. Optimalisasi kemampuan tercermin dalam pemanfaatan kemampuan dari manusia itu sendiri terhadap potensipotensi yang dimilikinya. Allah berkali-kali mengatakan bahwa dalam melakukan sesuatu hal. (Ingatlah) sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya (kerana tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya). angin. binatang. motor. manusia diharapkan memiliki kemampuan mencipta. udara. Allah mengatakan bahwasanya potensi-potensi alam itu tidak akan pernah habis tetapi hal tersebut berlaku apabila manusia memnafaatkan dengan sewajarnya. Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam Sesungguhnya semua fasilitas yang sudah tersedia di dunia secara gratus seperti tumbuhan. Dari hal-hal tersebut di atas maka jelaslah bahwa optimalisasi kemampuan tercermin dari optimalisasi potensi materi yang dimiliki oleh manusia dari Allah. pesawat terbang. akibat pengaruh industrialisasi. mobil.“Sesungguhnya Kami telah kemukakan tanggungjawab amanah (Kami) kepada langit dan bumi serta gunung-ganang (untuk memikulnya). janganlah pernah melampaui batas.”(Al-Ahzab: 72) Optimalisasi Kemampuan Dengan berbagai kelebihan tersebut. Dengan otak manusia diharapkan kehidupan di bumi secara umum dapat berkembang dengan baik dan terjaga dari kerusakan. dalam arti memnafaatkan potensi sumber daya dari Allah. hewan. Pusat Bahan Ajar dan Elearning Universitas Mercu Buana . kejadian sekarang ini. MA. air dan apapun adalah untuk manusia. Sekarang kita bisa melihat hasilnya yaitu dengan adanya kapal. Namun. seluruh potensi alam hampir habis di serap untuk kepentingan manusia tanpa berpikir baik buruknya sehingga terjadi ketidakseimbangan ‘13 10 Agama Islam Abdurachman Assad.

dalam ekosistem. Dengan potensi otak manusia telah diberi akal untuk berpikir bagaimana menyeimbangakan segala potensi kehidupan dan alam semesta. pada dasarnya setiap umat manusia mengemban tugas yang maha penting untuk memerankan kekhalifhan di bumi. Kalaupun terjadi. ‘13 11 Agama Islam Abdurachman Assad. Jadi. Akan tetapi. Walaupun Al Quranul Karim telah memberitahu tugas dan tanggungjawab manusia di dunia ini dan diberitahu mereka yang menunaikan tanggung jawab akan masuk ke Syurga. Janganlah melampaui batas. Optimalisasi alam bukanlah dengan tindakan mengeruk sebanyak-banyaknya potensi alam semesta. namun tidak semua manusia percaya berita ini serta beriman dengannya. ramai yang tidak dapat benar-benar memperhambakan diri kepada Allah dan gagal menjadi khalifah-Nya yang mentadbir dan mengurus dunia ini dengan syariat-Nya. Bahkan yang percaya dan beriman dengannya pun. karena tidak mampu melawan nafsu serta mempunyai kepentingan-kepentingan peribadi. Sesungguhnya hal tersebut tidak harus terjadi apabila manusia taat dan patuhpada perintah Allah. Karena itulah Allah Taala berfirman dalam surat Saba 13 : “Sedikit sekali daripada hamba-hamba-Ku yang bersyukur. maka hal tersebut belum dan tidak maksimal.” Keoptimalan peran manusia sebagai khalifah dibumi akan tercapai dengan sempurna apabila manusia dapat memanfaatkan segala pikiran hebatnya yang dianugerahkan dari Allah dengan menciptakan teknologi yang canggih dengan berdasarkan nilai-nilai keilahiyahan (sifat-sifat Allah -Asmaul Husna-) dan keislaman dengan kemampuan seni mengatur keseimbangan potensi alam dan lainnya dengan dipimpin oleh seorang khalifah yang robbani yang memerintah berdasarkan Syariat Islam. Apabila hal-halk tersebut tidak tercapai seluruhnya maka tidak pula tercapai keoptimalisasian peran kekhalifahan manusia. Sehingga tidak terjadi ketidakseimbangan ekosistem. manakala yang tidak bertanggung jawab akan ke Neraka. Hutan tidak akan habis hanya oleh karena alasan industrialisasi atau perluasan masalah tempat tinggal. Pusat Bahan Ajar dan Elearning Universitas Mercu Buana . MA. optimalisasi sebenarnya dimaksudkan untuk mengatur semaksimal mungkin perihal pengelolaan alam.

sudah sepatutnya manusia mensyukuri anugrah tersebut dengan berbagai cara. ‘13 12 Agama Islam Abdurachman Assad. MA. Kita juga dituntut untuk terus mengembangkan potensi tersebut dalam rangka mewujudkan tugas dan tanggung jawab manusia sebagai makhluk dan khalifah di bumi.D. Pusat Bahan Ajar dan Elearning Universitas Mercu Buana . diantaranya dengan memaksimalkan semua potensi yang ada pada diri kita. KESIMPULAN Sebagai makhluk yang dibekali dengan berbagai kelebihan jika dibandingan denagn makhluk lain.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful