Perguruan Tinggi TEKNOKRAT

Bermutu, Kreatif dan Inovatif

DAFTAR

ISI

Bab I STANDAR KOMPETENSI MK PENDIDIKAN AGAMA ISLAM ……..……………………….. 4 1. Standar Kompetensi ……………………………………………………………………………… 4 2. Deskripsi MK Pendidikan Agama: ………….…………………………………………………. 4 3. Garis Besar Pokok Bahasan Mata Kuliah Agama ………………………………………………… 4 Bab II PENGERTIAN & FALSAFAH AGAMA SECARA UMUM ……………………………………… 5 1. Pengertian AGAMA secara Bahasa ……………………………………………………………… 5 2. Pengertian AGAMA secara Istilah ……………………………………………………………… 5 3. Ciri Umum Agama ……………………………………………………………………………. 6 4. Macam-macam Bentuk Agama……………………………………………………………………. 6 a. Agama SAMAWI ……………………………………………………………………………… 6 b. Agama WAD’I ……………………………………………………………………………...... 7 Bab III AGAMA DAN MANUSIA ………………………………………………………………………. 8 1. Faedah Agama Bagi Manusia …………………………………………………………………. 8 2. Konsepsi Manusia dalam Islam ……………………………………………………………… 8 3. Potensi dasar manusia …………………………………………………………………………….. 9 4. Hakikat Manusia …………………………………………………………………………………. 9 Empat Karakter Besar Pensiptaan Manusia ………………………………………………………10 5. Kebutuhan manusia akan agama …………………………………………………………… 10 Bab IV KONSEPSI AQIDAH DAN IMAN ……………………………………………………………. 11 Makna Aqidah………………………………………………………………………………………. 11 1.Keyakinan (Iman) Kepada Allah SWT 2. Keyakinan (Iman) Kepada Malaikat Allah SWT 3. Keyakinan (Iman) Kepada Kitab-kitab Allah SWT 4. Keyakinan (Iman) Kpd Rusul Allah SWT 5. Keyakinan (Iman) Kepada Hari Kiamat 6. Keyakinan (Iman) Kepada Qhodo Dan Qhodar Konsepsi IMAN Bab V Konsepsi & Karakteristik Agama Islam a.Konsepsi Islam dan Konsepsi Muslim b.Karakteristik Agama Islam KONSEPSI ISLAM Islam agama semua Nabi & Rasul Islam agama semua Umat sebelum Nabi Muhammad: Islam agama para Malaikat: Islam agama para Jin: Islam agama Alam Semesta: Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi Alloh: Yang menolaknya dinamakan Kafir: KARAKTERISTIK AGAMA ISLAM 1. Konsepsi sebagai Agama yang Sempurna 2. Karakteristik Islam 3. Karakteristik Muslim Pokok-pokok Ajaran Islam Bab VI Konsep Ibadah (dalam Islam) MAKNA IBADAH

Buku Paket Mata Kuliah

1

Pendidikan Agama Islam

Perguruan Tinggi TEKNOKRAT
Secara Bahasa: Secara Istilah Syariah: HAKIKAT IBADAH TUJUAN IBADAH Integritas Ibadah dalam Islam SYARAT DITERIMANYA IBADAH Bab VII Rg. Lingkup Syariah Islamiyah Pengertian Syariah Islamiyah: Prinsip-Prinsip Syariah Islamiyah: Sumber Hukum dan Norma dalam Islam Al-Qur’an As-sunnah / Al-hadits Kedudukan As-sunnah terhadap Al-Qur’an Al-ijtihad Jenis Al-ijtihad Bab VIII Konsepsi Akhlaq dalam Islam PENGERTIAN AKHLAQ Secara Bahasa: Secara Istilah: AKHLAQ dlm ISLAM URGENSI AKHLAQ bagi MANUSIA BERAKHLAQ dalam ISLAM 1.Akhlaq terhadap Allah SWT 2.Akhlaq terhadap Diri Sendiri 3.Akhlaq terhadap Orang-tua & Klg 4.Akhlaq terhadap Sesama Manusia 5.Akhlaq terhadap Lingkungan Bab IX Pembentukan Keluarga Sejahtera (Sa-Ma-Ra) Pengertian Keluarga Sejahtera Pembinaan Keluarga SAMARA - Pra Nikah (Pergaulan Sosial) Persiapan Mental /Ruhiyah Persiapan Fikriyah Persiapan Jasadiyah KIAT MEMILIH JODOH - Saat Pernikahan Pelaksanaan Pernikahan Syarat Syah Pernikahan Pilar Pernikahan Sukses PRINSIP KEBAHAGIAN KELUARGA - Hak & Kewajiban (Pasutri+Anak) Pembinaan Keluarga; dlm aspek Agama dlm aspek Pendidikan dlm aspek Ekonomi dan dlm aspek Sosial Bab X Bimbingan Ketika Sakit & Sakaratul Maut Islam sangat memperhatikan Kesehatan: Ajaran Islam seputar Kesehatan:

Bermutu, Kreatif dan Inovatif

Buku Paket Mata Kuliah

2

Pendidikan Agama Islam

Perguruan Tinggi TEKNOKRAT
AL-QUR’AN t/ SAKIT Sakit dlm Pand.Islam Sikap Diri Saat SAKIT Adab Menjenguk Org SAKIT Saat Sakaratul Maut Bab XI Penyelenggaraan Jenazah

Bermutu, Kreatif dan Inovatif

       

Mengumumkan Wafatnya kepada Kerabat, Sahabat dan Tetangga Menyegerakan pengurusannya Melunasi Hutang-hutangnya Senantiasa Berdoa dan bersabar Memandikannya Mengkafaninya Menyolatkan Menguburkan

Yang Perlu Diperhatikan Penyelenggaraan Pengurusan Jenazah Bab XII Kebutuhan dan Kewajiban Berdakwah a.Pengertian Dakwah b.Dalil disyari'atkannya Dakwah c.Unsur-unsur Dakwah d.Tahapan-tahapan Dakwah 1)Tabligh =Ceramah, Khutbah dsb2)Taklim 3)Takwin e.Karakteristik Dakwah Islam

4)Tanfidz

Retorika Dakwah a.Pengertian Retorika, Tabligh & Khutbah b.Syarat-syarat Khutbah c.Rukun Khutbah d.Sunnah Khutbah Bab XIII Refrensi Refrensi Utama Buku Anjuran: Bab XIV Kegiatan Perkuliahan Pada MK PAI Bab XV Doa Kifarah (Penutup) Majelis ‫د ك‬ ِ‫م ك‬ ْ‫ح ِد‬ َ‫ب ْم‬ ِ‫و ك‬ َ‫مَو ْم‬ َّ ‫ه‬ ُ‫ل َّم‬ َّ ‫كَو ال‬ َ‫ن ْم‬ َ‫حنا ْم‬ َ‫ب ْم‬ ْ‫َّمُ ِد‬ ‫َو َو س‬ َ‫ْم‬ ‫نت‬ ْ‫أ ِد‬ َ‫الَو ْم‬ َّ ‫إ‬ ِ‫هَو ك‬ َ‫ل ْم‬ َ‫إ ْم‬ ِ‫نَو الَو ك‬ ْ‫أ ِد‬ َ‫دَو ْم‬ ُ‫ه َّم‬ َ‫ش ْم‬ ْ‫أ ِد‬ َ‫َو ْم‬ َ‫ي ْم‬ ‫ك‬ ْ‫ل ِد‬ َ‫إ ْم‬ ِ‫بَو ك‬ ُ‫تبو َّم‬ ُ‫أ َّم‬ َ‫وْم‬ َ‫ كَو ْم‬ َ‫ر ْم‬ ُ‫ف َّم‬ ِ‫غ ك‬ ْ‫ت ِد‬ َ‫س ْم‬ ْ‫أ ِد‬ َ‫ْم‬ “Maha Suci Engkau ya Allah dan dengan memanjatkan segala puji kepada-Mu aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Engkau, aku mohon ampun dan bertobat kepada-Mu.”

Kompetensi Dasar:
Setelah mempelajari Bab I ini diharapkan peserta didik mampu memahami secara utuh dengan pemahaman global muatan pada Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam

Bab I
Standar Kompetensi
Pendidikan Agama Islam

Buku Paket Mata Kuliah

3

Perguruan Tinggi TEKNOKRAT

Bermutu, Kreatif dan Inovatif

Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam
1. Standar Kompetensi :
Mata kuliah ini bertujuan membina mahasiswa agar mempunyai Aqidah Islamiyah yang Salim, beribadah yang Shohih, berakhlak mulia agar terjaga dalam berkompetisi di dunia profesinya dengan dasar pemahaman dan pengetahuan yang luas tentang ajaran Islam untuk beramal Sholeh sesuai disiplin ilmu yang ditekuni pada Program studinya..

2. Deskripsi MK Pendidikan Agama:
TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM : Peserta didik diharapkan mampu memahami:  Prinsip-prinsip Agama yang utama –khususnya prinsip-prinsip urgensi beragama— dengan mengetahui beberapa agama yang diakui di Indonesia  Agama dan ajarannya dalam hubungan dengan aktifitas kehidupan (khususnya ajaran agama yang berhubungan dengan Profesi bagi peserta didik) TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM: Secara spesifik Peserta didik diharapkan dapat:  Menjelaskan Prinsip-prinsip Agama yang utama –khususnya prinsip-prinsip urgensi beragama— dengan mengetahui beberapa agama yang diakui di Indonesia  Agama dan ajarannya dalam hubungan dengan aktifitas kehidupan (khususnya ajaran agama yang berhubungan dengan Profesi bagi peserta didik)

3. Garis Besar Pokok Bahasan
MATA KULIAH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  Prinsip Kaidah Agama  Ajaran Agama yang berhubungan dengan Profesi  Fatwa (Pandangan Agama) terhadap Masalah Kontemporer

Buku Paket Mata Kuliah

4

Pendidikan Agama Islam

Ma= matahari. dan meminta perlindungan-NYA PENGERTIAN AGAMA secara Istilah dalam Islam: Terdapat dalam petikan Al-Qur’an Surat Al-Maidah Ayat 3.Bahasa Bali A= awang2. dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi AGAMA bagimu……. A. ad-dien (dari Bahasa Arab untuk sebutan Ad-Dienul Islam).                                                       Yang artinya: “…. PENGERTIAN “AGAMA” secara Istilah: Ungkapan manusia pada suatu yang dianggap “SUCI” yang mendatangkan rasa tunduk manusia kepadaNYA dan memperlakukannya dengan penuh khidmat. PENGERTIAN “AGAMA” secara Bahasa: Besaral dari Bahasa Sansekerta : Agama. atau lawan kata) Gam = pergi atau berjalan. --------------------------------------------. Buku Paket Mata Kuliah 5 Pendidikan Agama Islam .Perguruan Tinggi TEKNOKRAT Bermutu. haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s. A-Gam-A A. Yaitu: masa haji wada'. mempercayai-NYA. Ga=genah=berarti. akhir = pembentuk kata sifat. Ugama & Igama.w. terang Pengertian Agama secara pemahaman Makna pada Bahasa: Godsdienst atau religie (dari Bahasa Belanda). pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu.a. Kreatif dan Inovatif Kompetensi Dasar: Setelah mempelajari Bab II ini diharapkan mampu memahami Pengertian. mencintai-NYA. Falsafah dan Ciri Umum beserta Macam-macam bentuk Agama Bab II Pengertian & Falsafah dan Falsafah Agama (secara umum) 1. religion (beasal dari Bahasa Inggris) --------------------------------yang kesemuanya merangkum makna = HUBUNGAN antara manusia dan sesuatu kekuasaan luar yang lain dan lebih daripada apa yang dialami manusia 2.” Yang dimaksud dengan HARI Ialah: masa. dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku. awal = tidak.

Perguruan Tinggi TEKNOKRAT Bermutu.Ada (ritual) hubungan dengan-NYA 3. Kreatif dan Inovatif Pengertian Agama (yang terkandung dalam petikan QS.Ada Aturan 4. 3) Katholik Sekilas tentang Islam  Memahami makna    ‫َو الدﻳﻦ‬dan makna ‫َو اﻹﺴﻼم‬secara benar dan menyeluruh Memahami selengkapnya bahwa ‫َو اﻹﺴﻼم‬adalah agama Seluruh Alam Semesta Mendalami Karakteristik ‫َو اﻹﺴﻼم‬sebagai agama yang sempurna Lebih Khusus lagi memahami Karakteristik ‫َو اﻹﺴﻼم‬dan ‫ﻣﺴلﻡ‬ 6 Pendidikan Agama Islam Pokok-pokok Ajaran Islam Buku Paket Mata Kuliah . 2) Kristen. MACAM-MACAM BENTUK AGAMA A g a m a SAMAWI Yaitu Agama yang diungkapkan (dengan) Wahyu/ bersumber dari Wahyu Tuhan Ciri Agama SAMAWI  Konsep ke-TUHAN-annya MONOTEIS  Disampaikan oleh Utusan Tuhan (Rasul)  Mempunyai Kitab Suci (yang dibawa Rasul=Wahyu Tuhan)  Tidak berubah dengan perubahan masyarakat penganutnya (bahkan sebaliknya)  Kebenaran ajaran dasarnya.5 ayat 3 di atas) menurut Islam: Agama adalah apa yang di SYARI’AT kan dengan perantara Nabi-Nabi-NYA. berupa perintahperintah dan larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat Θ 3.Percaya kepada Yang Maha Ghaib 2. tahan terhadap kritik akal  Sistem merasa dan berfikir(nya) tak sama dengan sistem merasa dan berfikir masyarakat penganutnya yang termasuk Agama SAMAWI 1) Islam. CIRI UMUM AGAMA 1.Ada Sikap Hidup yang ditumbuhkan darinya 4.

3) Akhlaq Bermutu.Perguruan Tinggi TEKNOKRAT 1) Aqidah. 2) Ibadah. yang dirumuskan oleh filsosof masyarakat yang bersangkutan (pemimpin atau penganjur agama) Ciri Agama Wad’i  Konsep ke-TUHAN-annya DINAMISME POLITHEISME. 5) TAO Buku Paket Mata Kuliah 7 Pendidikan Agama Islam . 3) KONFUSIUS/ kong hu chu. Kreatif dan Inovatif A g a m a WAD’I Yaitu yang disebut juga Agama Duniawi (natural religon). disebut juga Agama Budaya (yaitu agama yang lahir dari dalam kebudayaan) agama yang dibentuk atau terbentuk oleh filsafat masyarakat. bahkan kabur (monotheisme nisbi)  Tidak Disampaikan oleh Utusan Tuhan (Rasul)  Kitab Suci-nya bukan berdasar Wahyu Tuhan  Berubah dengan perubahan masyarakat penganutnya  KEBENARAN ajaran dasarnya. tidak tahan terhadap kritik akal  Sistem merasa dan berfikir(nya) sama dengan sistem merasa dan berfikir masyarakat penganutnya Yang termasuk Agama Wad’i: 1) HINDU. 4) SHINTO. 2) BUDDHA.

Kreatif dan Inovatif Kompetensi Dasar: Setelah mempelajari Bab III ini diharapkan dapat memahami Faedah Agama bagi Manusia dengan pemahaman dasar tentang hakikat manusia dan karakternya hingga kebutuhan manusia akan agama Bab III Faedah Agama Bagi Man usia 1. FAEDAH AGAMA BAGI MANUSIA  Sebagai Sarana Pembentukan Pribadi  Memberikan Ketenangan  Dapat Mengatur Kehidupan Manusia Ke arah Yang Lebih Baik Di Dunia  Membentuk Mental Kejiwaan Yang Kokoh  Penyelamat Dari Siksa Akhirat 2. dan telah meniup kan kedalamnya ruh (ciptaan)-Ku. Konsepsi Manusia dalam Islam Bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT. Maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud”(QS Al-Hijr [15]. penglihatan & hati. tetapi sebagai penghormatan. (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur” (As-Sajadah [32]. di alam ‘azali (alam Rahim) melalui dua zat dasar: 1.29)                                               Dimaksud dengan sujud di sini bukan menyembah. Tanah               Buku Paket Mata Kuliah             8 Pendidikan Agama Islam . R u h                                                                            “Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran.Perguruan Tinggi TEKNOKRAT Bermutu. 2.9)       “Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya.

a. Kreatif dan Inovatif                            “Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. c. Bodoh (QS 33:72). c.Perguruan Tinggi TEKNOKRAT Bermutu. HAKIKAT MANUSIA Makna Manusia adalah: “Makhluk Allah SWT yang memiliki akal pikiran dinamis dan berkembang serta mampu mewujudkan segala inspirasi dalam bentuk sosial.Keluh Kesah (QS 70:19) Karakter 2: Manusia dimuliakan a. Ibadah (QS. b. Faqir (QS 35:15). 67:10) 3. b. 76:3.Ditiupkan RUH (32:9).90:10.Ditundukkannya Alam Manusia (2:29) Karakter 3: Beban Tugas Manusia a. yaitu: Karakter 1: Sifat Manusia. bahasa dan mempunyai naluri beragama (bertauhid)” Pada hakikatnya dalam Islam Manusia diberikan EMPAT ‫َو‬KARAKTER. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Akal (untuk diisi ILMU)  Pemahaman (QS 22:46)  Bentuk Pengetahuan (QS 17:36. Lemah (QS 4:28). Jasad (untuk BERAMAL) (QS 9:105) 4. Khalifah di bumi (QS 2:30) Karakter 4: Diberi Kebebasan Memilih a. ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Pilihan menjadi Kafir (QS. Hati (untuk diisi TEKAD)  Membentuk Kemauan (QS 18:29)  Kehendak (QS 79:24)  Kebebasan Memilih (QS 90:105) 2. (QS Al-Hijr [15]:28) 3. As-Sajadah [32]. Pilihan beriman atau. 18:29) Buku Paket Mata Kuliah 9 Pendidikan Agama Islam . d. (QS. b..51:56).7-8)                                        Dan (ingatlah). b.Kelebihan Potensi Khusus(17:70). POTENSI DASAR MANUSIA 1.

Perguruan Tinggi TEKNOKRAT Bermutu. Kreatif dan Inovatif 5. Karena manusia ingin HIDUP TENANG dalam keteraturan hingga HIDUP TERATUR. KEBUTUHAN MANUSIA akan AGAMA Secara mendasar karena FITRAH nya. manusia membutuhkan Agama. Buku Paket Mata Kuliah Islam 10 Pendidikan Agama . sesuai dengan tata aturan dari ajaran agamanya. yaitu kebutuhan mendasar sebagai makhluk yang merasa bahwa Sang Khalik adalah sumber segala kebutuhan dalam hidupnya.

Pilar-Pilar Aqidah Islamiyah Ada 6 Pilar yang disebut juga dengan 6 Rukun Iman. (Janji) ‫الﺟﺰم‬ ‫َو الﻌهد‬: Janji untuk membela kebenaran dan menegakkan hukum Allah SWT.Perguruan Tinggi TEKNOKRAT Bermutu. (keyakinan yg mantap) : Keyakinan yang mantap kepada Allah SWT. menjadi suatu keyakinan bagi pemiliknya & tak dicampuri keraguan sedikitpun” 2. Sumber-sumber Hukum Aqidah Islamiyah ‫َو َو َو َو َو َو َو َو َو َو َو َو َو َو الﻗرﺁﻦَو َو َو َو َو َو َو َو َو َو َو السنﺔَو النببوﻳﺔَو َو َو َو َو َو َو َو َو اﻹﺟﻣﻊَو َو‬ 3. (ikatan) ‫َو َو ﻋــﻗــدَو َو َو َو َو يﻌـﻗـﺩَو َو َو َو َو ﻋـﻗـدﺓَو َو َو َو َو ﻋـﻗـﻳدﺓ‬ ‫الربﻂ‬: Ikatan yg mengikat keyakinan mukmin hingga terjaga dari berbagai keyakinan yang bersifat Khurafat dan Takhayul 2. hatinya merasa tenang karenanya. Konsepsi AQIDAH Makna Aqidah Secara Bahasa berasal dari Bahasa Arab: Secara Istilah sepadan dengan makna 1. di dunia ini Secara Istilah/ Terminologis: “Sesuatu yang dibenarkan oleh jiwa. kekuasaan-Nya maupun keadilan & pertolongan-NYA 3. terhadap rezeki-Nya. Kreatif dan Inovatif Kompetensi Dasar: Setelah mempelajari Bab IV ini diharapkan dapat memahami Konsepsi Islam tentang Aqidah dan Iman dengan sumber-sumber Aqidahnya hingga hal-hal yang meningkatkan keimanan Bab IV Konsepsi Aqidah dan Konsepsi Iman 1. Pilar Pertama ialah Keyakinan (Iman) Kepada Allah SWT                                                     Buku Paket Mata Kuliah Islam 11 Pendidikan Agama .

177)                                                                                                    “Wahai orang-orang yang beriman. penderitaan dan dalam peperangan. kitab-kitab-Nya. orang-orang miskin. mendirikan shalat. tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya.” (QS Al-Baqoroh [2]. rasul-rasul-Nya.” (QS An-Nisaa’ [4]. Kreatif dan Inovatif                                          ”Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya. akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah. dan (memerdekakan) hamba sahaya. 136) Secara Global Keyakinan Kepada Allah SWT dari ayat-ayat di atas bermuatan bahwa: Yakin Allah SWT sebagai PENCIPTA. PENGATUR dan PEMBIMBING KITA Pilar Kedua ialah Keyakinan (Iman) kpd Malaikat Allah                                                                         “Katakanlah: "Barang siapa yang menjadi musuh Jibril. musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta. PEMILIK. membenarkan apa (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. dan menunaikan zakat. malaikat-malaikatNya. PENGUASA. PEMBERI RIZQY.Perguruan Tinggi TEKNOKRAT Bermutu. Maka Jibril itu telah menurunkannya (Al Quran) ke dalam hatimu dengan seizin Allah. Buku Paket Mata Kuliah Islam 12 Pendidikan Agama . kitab-kitab. Barangsiapa yang kafir kepada Allah. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya). Maka Sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. malaikat-malaikat. anak-anak yatim. hari Kemudian. dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan. dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa. dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji. dan hari Kemudian.

dan menunaikan zakat. penderitaan dan dalam peperangan. hari Kemudian. orang-orang miskin. dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan. dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji. nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya. malaikat-malaikat-Nya.” (QS Al-Baqoroh [2]:97-98)                                                   “Rasul telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. kitab-kitab. Jibril dan Mikail. semuanya beriman kepada Allah. dari Cahaya (NUR) dan tidak pernah bermaksiat serta selalu taat pada perintah Allah Pilar Ketiga ialah Keyakinan (Iman) kpd Kitab Allah SWT                                                               ”Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan.Perguruan Tinggi TEKNOKRAT Bermutu. 177) Buku Paket Mata Kuliah Islam 13 Pendidikan Agama . musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta." (QS 2:285) Malaikat adalah Makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT. dan mereka mengatakan: "Kami dengar dan Kami taat. dan (memerdekakan) hamba sahaya." (mereka berdoa): "Ampunilah Kami Ya Tuhan Kami & kpd Engkaulah tempat kembali. demikian pula orang-orang yang beriman. malaikat-malaikat-Nya. dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya). Maka Sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. malaikat-malaikat. kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. Kreatif dan Inovatif Barang siapa yang menjadi musuh Allah. rasul-rasul-Nya. anak-anak yatim. mendirikan shalat. (mereka mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasulrasul-Nya".” (QS Al-Baqoroh [2]. akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah.

Maka Sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Kreatif dan Inovatif                                       “Wahai orang-orang yang beriman. 4. dan hari Kemudian.” (QS An-Nisaa’ [4]. malaikat-malaikat-Nya. Hikmah Beriman Kepada KITAB ALLAH 1. Mengetahui hikmah Allah dalam penerapan hukum bagi manusia Meyakinkan akan kesempurnaan risalah Islam Membangunkan kita dari kelalaian dan kemaksiatan AL-QUR’AN Pengertian secara bahasa Qora’a (mengumpulkan) atau Qiro’ah (menghimpun huruf dalam satu ucapan yang tersusun rapih). 3. 2. rasul-rasul-Nya. Menyadari betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah kepada manusia. AL-QUR’AN Pengertian ‫َو‬Secara ‫َو‬ISTILAH Kalam Allah Swt merupakan mu’jizat yang diturunkan kepada Nabi SAW sampai kepada kita secara mutawatir dan menjadi ibadah dengan membacanya. Barangsiapa yang kafir kepada Allah. 136) Iman kepada kitab2 Allah artinya adalah: mengimani KALAM ALLAH yang diwahyukan kepada para Nabi & Rasul untuk disampaikan kepada manusia dan membacanya termasuk IBADAH.Perguruan Tinggi TEKNOKRAT Bermutu. kitab-kitab-Nya. Tuntutan Beriman Kepada Al-Qur’an  Selalu berhubungan erat dengannya  Mendidik diri dengannya  Tunduk pada seluruh hukumnya (QS 4 : 65)  Berdakwah kepadanya (QS 16 : 125)  Menegakkan hukumnya dimuka bumi (QS 42 : 13) BAHAYA MELUPAKAN AL-QUR’AN  Kesesatan yang nyata (QS 4 : 60)  Kehidupan yang berat (QS 20 : 46)  Hatinya membatu (QS 57 : 16)  Sahabat setan (QS 25 : 29)  Fasiq (QS 2 : 26-27)      Dada yang sempit (QS 6 : 125) Buta hatinya (QS 22 : 46) Zalim dan Hina (QS 3 : 102) Lupa diri (QS 59 : 19) Munafiq (QS 4 : 61-63) Pilar Keempat ialah Keyakinan (Iman) kepada Rasul Buku Paket Mata Kuliah Islam 14 Pendidikan Agama .

Fathonah. Dirahmati Allah (QS 3:132) Mendapat petunjuk (QS 42:53) Mendapatkan kemuliaan (QS 68:8).98)                                                                                 “Wahai orang-orang yang beriman. Jibril dan Mikail. kitab-kitab-Nya. Keceriaan wajah. Barangsiapa yang kafir kepada Allah. Mendapatkan kemenangan (QS 5:56) Di akhirat : Pembelaan (QS 75:22). Siddiq. Amanah. 4) Melaksanakan pandangan hidup Kewajiban Kita Kepada Rasul  Mengimaninya  Mencintainya  Membelanya  Mencintai para pencintanya  Memperbanyak sholawat  Mengikutinya  Mengagungkannya  Menghidupkan sunnahnya  Mewarisi risalahnya Buah Iman Kepada Rasul Di dunia : Dicintai Allah (QS 5:54). 3) Membuat konsep. tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Tabligh 2) Mu’jizat 3) Berita kenabian dan kedatangannya 4) Hasil perbuatannya Kedudukan Nabi Dan Rasul 1) Sebagai hamba. 2) Membina kader. dan hari Kemudian. 2) Sebagai Penyampai Risalah. Tanda-Tanda Ke-Rosul-an 1) Sifat-sifatnya.” (QS An-Nisaa’ [4]. Kreatif dan Inovatif                                                             “Barang siapa yang menjadi musuh Allah. Bersahabat dgn orang sholeh (QS 4 : 69) Mendampingi Rasul (QS 4:69). Ma’sum. rasul-rasul-Nya. rasul-rasul-Nya. 3) Pemimpin Ummat Tugas Nabi Dan Rasul SECARA UMUM : menyampaikan ‫َو‬risalah dalam bentuk : 1) Memperkenalkan Khaliq 2) Menjelaskan tata cara ibadah 3) Menjelaskan pedoman hidup SECARA KHUSUS: menegakkan ‫َو‬agama dalam bentuk : 1) Menegakkan khilafah.” (QS Al-Baqoroh [2]. malaikat-malaikat-Nya.Perguruan Tinggi TEKNOKRAT Bermutu. Maka Sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Manusia sempurna. Maka Sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. malaikat-malaikat-Nya. 136) Pengertian Rasul adalah ‫َو‬: Lelaki yang dipilih Allah SWT yang diutus Allah SWT untuk membawa risalah Islam dan disampaikan kepada manusia (ummatnya). Mendapatkan keuntungan (QS 58 : 22) Buku Paket Mata Kuliah Islam 15 Pendidikan Agama .

Perguruan Tinggi TEKNOKRAT Bermutu.  Beriman bahwa semua yang ada bersifat fana  Beriman bahwa semua yang ada berada dalam kekuasaan Allah SWT. 6) Kebangkitan (Ba’ats) 2) Berkumpul (Hasyr) 5) Perhitungan (Hisab) 7) Jembatan diatas Neraka (shirath) 3) Syurga dan neraka Tanda-Tanda Kiamat Tanda Kiamat Kecil  Banyaknya kebohongan dan kesaksian palsu  Riba merajalela  Punahnya orang-orang sholeh  Orang tua bergaya muda  Banyak wanita sedikit pria  Banyaknya kemusyrikan ditengah umat Islam Tanda Kiamat Besar  Turunnya/munculnya Imam Mahdi  Turunya Nabi Isa AS  Terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya  Api yang mengumpulkan manusia PENGERTIAN Secara Bahasa Qodho’: Hukum. dan kabar PENGERTIAN Secara Istilah  Meluasnya perzinahan  Munculnya wanita-wanita berpakaian tapi telanjang  Banyak pembunuhan  Menginginkan kematian karna beratnya penderitaan  Banyak kebakhilan  Perkataan kotor. Qodar : Menentukan atau membatasi ukuran segala sesuatu sebelum terjadinya dan menuliskan di Lauhil Mahfuz. pemutusan silaturahim dan buruknya kehidupan bertetangga. Hikmah Keyakinan terhadap Hari Kiamat  Timbulnya kebencian kepada kemaksiatan  Berusaha menahan & menghilangkan niat buruk. Unsur-unsur yang harus diimani berkait Dengan hari kiamat 1) Fitrah kubur. Buku Paket Mata Kuliah Islam 16 Pendidikan Agama .  Munculnya Dajjal  Munculnya Asap  Tenggelamnya bumi  Munculnya binatang melata Pilar Keenam ialah Keyakinan (Iman) kepada Qodho’-Qodar Qodar : Takdir Qodho’: Adalah hukum Allah yang telah ditentukan untuk alam semesta dan Dia jalankan sesuai dengan konsekwensi hukum-Nya. Kreatif dan Inovatif Pilar Kelima ialah Keyakinan (Iman) kepada Hari Kiamat Pengertian Hari Kiamat adalah : datangnya suatu peristiwa yang disertai Pemusnahan alam semesta dan diikuti dengan kebangkitan kembali untuk mendapatkan balasan dari semua perbuatan masing-masing. 4) Kiamat.  Memperkuat kecintaan & ketaatan kpd Allah  Menumbuhkan rasa gembira dan penyejuk hati bagi mukmin yang sabar. Perintah. Konsekwensi Iman Kepada Qodar  Beriman bahwa ilmu Allah itu mencakup segala sesuatu  Mengimani bahwa semua yang telah terjadi seluruhnya telah tercatat dengan rinci.

Cinta dunia yang berlebih-lebihan. Mengendalikan ego seseorang 2. 2. mensucikan.Perguruan Tinggi TEKNOKRAT Konsep Taqdir Allah terbagi dalam 3 kelompok : 1) Taqdir ghoib yang tidak diketahui oleh manusia 2) Taqdir Allah dalam alam semesta 3) Taqdir akibat hasil kerja manusia.) 4. Menjadikan selain Allah sebagai perantara dan pertolongan 5. amanah. Ilmu: -Tentang Allah. Bermutu. Ketenangan dan ketentraman Yang Menguatkan Iman 1. Nafsu. Syirik. . Menghilangkan rasa takut: (takut mati. Yang Menghalangi Iman 1. 4. Rasul dan Al-Qur’an 4. memuji. Mengolok-olok/ mengejek Allah. sabar. 2) diikrarkan dengan lisan dan 3) diamalkan dengan perbuatan Suatu keyakinan yg tak ada keraguan didalam hatinya yg diwujudkan dalam bentuk ketaatan. Konsepsi IMAN Makna IMAN Secara bahasa: Pembenaran hati Makna IMAN Secara Istilah: 1) membenarkan dengan hati. Ridho terhadap kekufuran Buku Paket Mata Kuliah Islam 17 Pendidikan Agama . Optimis dalam menghadapi kehidupan 3. takut miskin. Amal 3. Pengaruh Iman Dalam Kehidupan 1. Syetan. Dzikir dan Fikir Dzikir : Mengingat. -Tentang Rasul. Melahirkan akhlaq yang mulia: (Jujur. Kreatif dan Inovatif Hikmah Beriman Kepada Taqdir Allah  Menjadi pendorong untuk semakin giat beramal sholeh  Menimbulkan ketenangan dalam menjalani kehidupan  Menghilangkan rasa bangga diri atas keberhasilan yang diraih  Bertawakkal atas segala hal kebaikan yang dilakukan  Selalu memikirkan hikmah dari yg telah terjadi untuk mempersiapkan diri atas apa yang belum terjadi 4.Tentang Al-Qur’an 2. Sombong : menolak perintah. 3. 2. Allah & meremehkan orang lain. dsb) 5. ketundukan dan kepatuhan kepada Khaliq-Nya. mengagungkan Allah Fikir : Upaya merenungkan segala bukti-bukti kekuasaan Allah dimuka bumi. Pemimpin yang zholim Yang Membatalkan Iman 1. 3. dsb.

Perguruan Tinggi TEKNOKRAT 6. Kreatif dan Inovatif Buku Paket Mata Kuliah Islam 18 Pendidikan Agama . Menolak Rasul Bermutu.

3) Agama Nabi Ishaq QS 2:136 4) Agama Semua Rasul QS 3:84-85. 4) Al-Jazaa’ QS 37:20 Pengertian : ‫ اﻹﺴﻼم‬1) Menundukkan diri u/ diperintah QS 4:125 2) Suci dan Bersih QS 26:89 3) Pasrah dg hati lapang dan bersih QS 4:65 4) Selamat Sejahtera QS 6:54 5) Kedamaian QS 2:208. Karakteristik Agama Islam Konsepsi sebagai Agama yang Sempurna a. 5) Agama Nabi Isa QS 19:31 6) Agama Nabi Nuh QS 10:72. Aspek Waktu (masa penyampaian) QS 5:3 dan Nabi terakhir (Penyempurna) 33:40 b. 6) Agama Luqman QS 31:13. 2) Agama Maryam QS 19:26 3) Agama Tukang Sihir Fir’aun QS 7:126 4) Keinginan Fir’aun u/ masuk Islam QS 10:90 5) Agama Balqis QS 27:42. 8) Agama Nabi Sulaiman QS 27:30-31. 2) Manaahijul Hayaah QS 3:19 3) Al-Khuduu’ QS 4:146.: QS 3:19 dan 85 Yang menolaknya dinamakan Kafir: QS 5:72-75. Konsepsi & Karakteristik Agama Islam Konsepsi Islam Pengertian : ‫الﺩﻳن‬ 1) Shultonul Ulya QS 42:13. 7) Agama Nabi Yusuf QS 12:101. 9:30-31. 47:35 Konsepsi Islam Islam agama semua Nabi & Rasul 1) Agama Nabi Ibrahim & Ismail QS 2:127-132 2) Agama Nabi Ya’kub QS 2:133. 19:88-93 2. 17 Islam agama para Malaikat QS 7: 206 Islam agama para Jin QS 72:2 dan ayat 14-15 Islam agama Alam Semesta: 1) Agama Gunung-gunung & burung-burung QS 34:10 2) Agama Petir QS 13:13. 8) Agama Nabi Zakaria QS 19:11. Kreatif dan Inovatif Kompetensi Dasar: Setelah mempelajari Bab V ini diharapkan mampu memahami Konsepsi dan Karakteristik Agama Islam termasuk Karakteristik seorang Muslim Bab V Konsepsi & Karakteristik Agama Islam dan Muslim 1.38 Islam agama semua Umat sebelum Nabi Muhammad: 1) Agama Pengikut Nabi Isa QS 3:52. 4) Agama Bayang-bayang QS 13:15 5) Agama Langit dan Bumi QS 3:83. Amar Ma’ruf Nahyi Munkar & Jihad Buku Paket Mata Kuliah Islam 19 Pendidikan Agama . Aspek Ajaran yang Integral QS 14:24-26 -dasarnya = Aqidah (Syahadatain & R.Perguruan Tinggi TEKNOKRAT Bermutu. 17:44 Konsepsi Islam Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi Allah SWT. 3) Agama Pohon-pohon QS QS 55:6.Iman) -bangunannya = Ibadah dan Akhlaq -puncaknya = Dakwah.

Matiinul Khuluq (Akhlaqnya Kokoh) 04. Mutsaqaful Fikri (Luas Wawasan) 06. 7:172 dan 30:30 b. Aktivis yang optimis i. Politisi yang ahli Ibadah QS 73:20 l. Bersih Fisik dan Suci Jiwanya 9:108 f. Salimul Aqidah (Aqidahnya Kuat) 02. 11:14. Karakteristik Muslim a. Mujahid yang Robbani/ ahli ibadah QS 9:111. Berilmu dan Beramal QS 47:19. Ikhlas dan Lurus Fitrahnya (tidak musyrik) QS 39:2. Bermoral dan Bijaksana QS 4:36. 10 Karakter Muslim Ideal 01. Bermutu dan teratur QS 43:4. 49:10 k. Nafi’un Lighairihi (Berguna bagi Orang lain) Buku Paket Mata Kuliah Islam 20 Pendidikan Agama . Aspek Wilayah (Universalitas) Bermutu. 2:44 g. Mulia dan Penyayang 9:128.Perguruan Tinggi TEKNOKRAT c.105 e. Berilmu dan Pemikir QS 9:122 h. Qaadirun alal Kasbi (Mampu bekerja dan berpenghasilan) 05. Munazh-zham fi Syu’unihi (Tertata dalam segala urusannya) 09. Qawiyul Jismi (Tubuh yang Bugar) 07. Kuat & Bertanggungjawab (amanah) j. Haritsun ‘ala Waqtihi (Mengoptimalkan waktu-waktunya) 10. 3:79 c. 36:1-2 d. Shahihul Ibadah (Ibadahnya Benar) 03. Kreatif dan Inovatif Karakteristik Islam AGAMA SEMPURNA (QS 5:3) dari yang MAHA SEMPURNA melalui hambaNYA yang PALING SEMPURNA (QS 68:3-4) 3. Mujaahidun Linafsih (Jiwa yang Bersungguh-sungguh) 08. Aktivis yang teratur QS 9:38-39 4.

Mencakup seluruh persoalan agama (wajib. Kreatif dan Inovatif Kompetensi Dasar: Setelah mempelajari Bab VI ini diharapkan mampu memahami Konsep Ibadah secara menyeluruh dalam Islam termasuk pemahaman ibadah sebagai bagian dari Pokok Ajaran Islam. Tujuan Ibadah hingga syarat diterimanya ibadah Bab VI Konsep Ibadah dalam Agama Islam 1. maka ia telah mengetahui siapa Penciptanya. sunnah. hakikat ibadah. Hakikat Ibadah  Allah menciptakan manusia untuk beribadah. 3) dan barang siapa mengetahui hakikat dunia maka bertambahlah zuhudnya (tidak cinta dunia) ‫ﺭبهَو ﻋرﻒَو ﻓﻗﺩَو نﻓﺴهَو ﻋﺭﻑَو ﻣن‬ ‫َو ﺣبهَو ﻓﺯاﺩَو ﺭبهَو ﻋﺭﻑَو ﻣنَو و‬ ‫َو ﺯﻫﺩﻩَو ﻓﺯاﺩَو الدنﻲَو ﻋﺭﻑَو ﻣنَو و‬ 3. 2) dan barang siapa mengetahui sipa Penciptanya.Perguruan Tinggi TEKNOKRAT Bermutu. Makna Ibadah a. agara manusia menyadari a) akan banyaknya nikmat Allah QS 16 : 18 b) merasakan keagungan Allah 4. 3) Akhlaq 2. 2) Ibadah. Pengertian Secara Bahasa: (yaitu dengan akar dalam B. mubah) 2. QS 51 :56 . Tujuan Ibadah  Merendahkan diri (QS 7 : 55)  Mendapatkan cinta (QS 2 : 165)  Ketundukan (Al hadits) 5. Integritas Ibadah dalam Islam 1.Arab dari 2 mufrodat: ‫َو ﻋببودﻳﺔ‬dan ‫ﻋبناﺩﺓ‬ b. Mencakup seluruh aspek kehidupan Buku Paket Mata Kuliah Islam 21 Pendidikan Agama . Pengertian Secara Istilah Syariah: ‫نواﻫيهَو اﺠتنناﺐَو وَو أبواﻣيﺭﻩَو إﻣتﺜناﻞ‬ “mengerjakan apa-apa yang diperintah Alloh dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh-Nya” ‫َو اﷲَو إلﻰَو الﺣﺐ‬ “kecintaan yang sepenuhnya kepada Alloh” Al-Hasan Al-Bashry (Ulama Besar Tab’in ): bersyair 1) Barang siapa yg tahu hakikat (penciptaan) dirinya. maka bertambahlah cintanya. Pokok-pokok Ajaran Islam 1) Aqidah. makna Ibadah.

Perguruan Tinggi TEKNOKRAT Bermutu. Syarat Diterimanya Ibadah 1) Niat yang benar. Mencakup seluruh keadaan manusia (hati. 3) Ittiba’ Buku Paket Mata Kuliah Islam 22 Pendidikan Agama . Kreatif dan Inovatif 3. akal dan anggota badan) 6. 2) Sesuai dengan syariat.

Buku Paket Mata Kuliah Islam 23 Pendidikan Agama . Antara Manusia dg Alam Semesta QS. Prinsip-Prinsip Syariah Islamiyah: a. antara Manusia dg Allah SWT.             . (QS.. (dengan tujuan untuk kemaslahatan manusia itu sendiri QS. Kreatif dan Inovatif Kompetensi Dasar: Setelah mempelajari Bab VII ini diharapkan mampu memahami Ruang Lingkup Syari’ah Islamiyah mulai dari Pengertian Syari’ah. 1) Hub. 3:112 2.    “….2:185 c..Perguruan Tinggi TEKNOKRAT Bermutu. Beban yang Ringan sesuai dengan kemampuan manusia. Al-ma’idah Secara Terminologis berarti: Tata Aturan HUKUM yang mengatur. 103:3 Hubungan Syariah dengan aqidah adalah sebagaimana hubungan Iman dengan Amal QS.. Penetapannya Bertahap.7:157) d. berasal dari bahasa Arab dengan akar kata   ‫شرﻉَو َو َو ﻳشرﻉ‬ Dan lebih khusus dalam QS 5: 48 yang berarti: JALAN. 3:83-84 Sedang Syariah setiap Nabi & Rasul: BERBEDA QS. Antara Sesama Manusia 3) Hub.. Hubungan Syariah dengan aqidah 16:97 dan QS. Bahwa aqidah semua Nabi & Rasul: SAMA QS. 21:25 dan QS. 30:30 b. Dapat dilaksanakan dalam segala Kondisi QS.Kami [5]:48) berikan aturan dan jalan yang terang . 2) Hub. 5:48 dan QS. sumber hukum hingga penjelasannya masing-masing Bab VII Ruang Lingkup Syari’ah Islamiyah 1. Selalu Sesuai dengan Fitrah Manusia QS.. Pengertian Syariah Islamiyah: Secara Etimologis.... 2:286 3.. Prinsip-prinsip Syari’ah. 42:13 dan QS.

Al-Qur’an.. Tuntutan Beriman Kepada Al-Qur’an  Selalu berhubungan erat dengannya.Perguruan Tinggi TEKNOKRAT Bermutu. 2. namun berbeda makna Yang dimaksud dengan Makna Al-hadits secara bahasa. Kisah/ sesuatu yang baru Pengertian Al-Hadits menurut Istilah Ahli Ushul: “Semua yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. 3.4:135 4. baik berupa. (ditambah dg Sifat-sifat Rasulullah SAW baik Fisik maupun akhlaqnya) Tingkatan Al-Hadits Buku Paket Mata Kuliah Islam 24 Pendidikan Agama . As-Sunnah Makna As-Sunnah secara bahasa berarti . Perkataan. As-Sunnah bisa berarti Al-Hadits. Al-Ijtihad (HR. Perkataan. Perbuatan maupun Persetujuan Rasulullah SAW. Diberlakukan secara Adil bagi siapapun yang muslim QS. 1. Al-Qur’an Pengertian secara bahasa Qora’a (mengumpulkan) atau Qiro’ah (menghimpun huruf dalam satu ucapan yang tersusun rapih). As-Sunnah. a. ABU DAUD & TIRMIDZI) 4. Kreatif dan Inovatif (yang dimulai dengan Aqidah.. bahwa Rasulullah Menegaskan: “Sumber dari segala sumber Norma dan Aturan Islam ialah. baik berupa. Sumber Hukum dan Norma Berdasarkan Hadits yg diriwayatkan oleh Muadz bin Jabal Ra. Perbuatan maupun Persetujuan Rasulullah SAW. kemudian baru ketentuan hukum yang Wajib yang juga bertahap) e. Cara / Perjalanan/ Kebiasaan Pengertian As-Sunnah menurut Istilah Ahli Ushul: “Semua yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. interaksi yang kontinyu  Mendidik diri dengannya  Tunduk pada seluruh hukumnya (QS 4 : 65)  Berdakwah kepadanya (QS 16 : 125)  Menegakkan hukumnya dimuka bumi (QS 42 : 13) BAHAYA MELUPAKAN AL-QUR’AN  Kesesatan yang nyata (QS 4 : 60)  Kehidupan yang berat (QS 20 : 46)  Hatinya membatu (QS 57 : 16)  Sahabat setan (QS 25 : 29)  Fasiq (QS 2 : 26-27)      Dada yang sempit (QS 6 : 125) Buta hatinya (QS 22 : 46) Zalim dan Hina (QS 3 : 102) Lupa diri (QS 59 : 19) Munafiq (QS 4 : 61-63) 4. b. AL-QUR’AN Pengertian ‫َو‬Secara ‫َو‬ISTILAH Kalam Allah Swt merupakan mu’jizat yang diturunkan kepada Nabi SAW sampai kepada kita secara mutawatir dan menjadi ibadah dengan membacanya.

Sanad tak terputus.Dari PENERIMAAN ATAS HADITS 1.Perguruan Tinggi TEKNOKRAT A. ‫َو‬Hadits ‫َو‬Hasan ‫َو‬ ‫(َو َو َو َو‬sama syaratnya dengan Hadits Shohih. Taudhih(memperjelas yg samar)  Bayan Tsabit (menjelaskan hal-hal yang tidak ada dalam Al-Qur’an) 4.’Aziz (2 perawi) dan c. tapi hafalan perawinya yang kurang kuat) 3. Al-Ijtihad Makna Al-ijtihad. ‫َو‬Mutawattir ‫(َو‬tak terbatas jumlahnya).DARI HUBUNGAN PERIWAYATNYA (ROWI).Tak ada cacat. Tidak dianggap sebagai Hadits. c. terklasifikasi menjadi . Bermutu.Mutawattir Ma’nawiy 2.Perawi yg Kuat hafalan. serta sama sekali tidak boleh disandarkan kepada Rasulullah SAW.Tak Aneh. ‫َو‬Hadits ‫َو‬Ahad (sanad-nya tak banyak) dengan klasifikasi. e.Gharib (hanya 1 perawi) B. ‫َو‬Hadits ‫َو‬Maudhu’ ‫َو‬ ‫(َو َو َو َو‬Hadits yang ditolak Ahli Hadits. ‫َو‬Hadits ‫َو‬Dho’if (Hadits yang tidak memenuhi syarat sebagai Hadits Shohih maupun Hasan) 4. atau Menggunakan akal pada hal-hal yang tidak ada dalam Al-Qur’an dan Hadits Kedudukan Al-ijtihad  Tidak Mutlak (dapat berubah dan berkembang sesuai situasi dan kondisi)  Berbeda untuk setiap keadaan  Tidak boleh menyalahi Al-Qur’an atau As-Sunnah  Ada Syarat tertentu (untuk berijtihad) Jenis Al-ijtihad 1) Ijma’ (concencuss) = ijtihad kolektif ulama Buku Paket Mata Kuliah Islam 25 Pendidikan Agama . dapat berkedudukan sebagai. a. 2.) Kedudukan As-sunnah terhadap Al-Qur’an Pendapat Imam Syafi’i dalam Ar-Risalah. c.Perawi yg adil.Mutawattir Lafzhiy dan b.  Bayan Taqrir (menetapkan & Memperkuat Hukum)  Bayan Tafsir (menjelaskan & menafsirkan). Menggunakan akal untuk menafsirkan Ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadits. b.  Tafsir Mujmal (menjelaskan yang global).Masyhur (≥3 perawi) b. d. Kreatif dan Inovatif 1.  Taqyidul Muthlaq(membatasi yang luas).  Takhshishul Am(mengkhususkan yg umum). a. ‫َو‬Hadits ‫َو‬Shohih ‫َو‬ ‫َو َو َو َو‬a.

Kasihsayang. kebenaran dsb. perdamaian. Kreatif dan Inovatif 2) Qiyas (reasoning by analogy) = karena persamaan hakikat. 3) Istihsan (preference)  Mashalih Mursalah (Utility) = menggunakan prinsip-prinsip dasar Islam > Keadilan. = berdasarkan kegunaannya Buku Paket Mata Kuliah Islam 26 Pendidikan Agama .Perguruan Tinggi TEKNOKRAT Bermutu.

Akhlaq adalah Buah Ibadah 2.Akhlaq adalah Sarana mewujudkan Tatanan Masyarakat Madani 4. BERAKHLAQ dalam ISLAM 1..Perguruan Tinggi TEKNOKRAT Bermutu. Istilah Akhlaq dalam Islam ‫َو ﻣحﻣبودﺓَو أﺧﻼﻖ‬ ‫َو ﻣﺫﻣبوﻣﺔَو أﺧﻼﻖ‬ : AKHLAQ (Budi Pekerti) TERPUJI : AKHLAQ (Perangai) TERCELA ‫َو َو َو َو َو َو َو َو َو َو َو ﻛﺭيﻣﺔَو أﺧﻼﻖ‬: Akhlaq (Budi Pekerti) Mulia ‫َو َو َو َو َو َو َو َو َو َو َو َو َو ﺴيﺋﺔَو أﺧﻼﻖ‬: Akhlaq (Budi Pekerti) Buruk Akhlaq termasuk sebagai pokok Ajaran Islam. Kreatif dan Inovatif Kompetensi Dasar: Setelah mempelajari Bab VIII ini diharapkan mampu memahami Konsepsi Akhlaq dalam Ajaran Islam dengan memahami makna Akhlaq sebagai bagian pokok ajaran Islam hingga macam-macam akhlaq yang harus dimiliki oleh seorang muslim Bab VIII Konsepsi Akhlaq Dalam Ajaran Islam 1.Akhlaq terhadap Allah SWT Buku Paket Mata Kuliah Islam 27 Pendidikan Agama . Adat Kebiasaan.Akhlaq adalah Faktor Penentu (derajat) Keislaman dan Keimanan 3.Akhlaq adalah Nilai Amal yang akan ditimbang di Akhirat 4. Tata Krama. 2) Ibadah. Urgensi Akhlaq bagi MANUSIA 1. Sopan Santun. Etika Pengertian Akhlaq Secara Istilah: Imam Ghozali berpendapat: Sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang timbul dengan mudah/ spontan sehingga menjadi perbuatan Secara umum bermakna: Seperangkat suluk yang dijadikan landasan pergaulan pribadi dan masyarakat ‫أﺧﻼﻖ‬ ‫َو أﺧﻼﻖ‬ 2. Pengertian Akhlaq Secara Bahasa: Suluk. 1) Aqidah. Tabiat. Perangai =Budi Pekerti. 3) Akhlaq 3.

Saling Menasehati dalam Kebenaran dan Kebaikan Buku Paket Mata Kuliah Islam 28 Pendidikan Agama . Taubat 7. Ta’zhim & menaati Rosul-Nya QS 24:54. Ikhlash dalam Beramal 6.Perguruan Tinggi TEKNOKRAT 2.Akhlaq terhadap Lingkungan Akhlaq terhadap ALLAH SWT 1. Mencintai-Nya QS 2:165 Bermutu. Beribadah Kepada Allah 2. Berbakti/ berbuat baik dan hormat kepada orangtua 2. Saling Hormat & menghargai 5.Bertanggung-Jawab 5. Memenuhi Kebutuhan Pribadi 4. Mengikuti Nasehatnya selama tidak bertentangan dg agama 3. Cinta. Berbuat Ihsan 2.Akhlaq terhadap Sesama Manusia 5. Takut (Khouf) dan Harap (Roja’) hanya kepada-Nya Akhlaq terhadap Diri Sendiri 1. Membina hubungan yang Harmonis (meski ada terzolimi) 4. Melaksanakan Perintah-Nya & Menjauhi apa yang dilarang-Nya QS 2:186 4.Akhlaq terhadap Orang-tua & Klg 4. Mendo’akannya Akhlaq terhadap Sesama Manusia 1. Menjaga Nama Baik Keluarga 5. Silatur Rahim 3. 63 dan 7:157 5.Akhlaq terhadap Diri Sendiri 3. Kreatif dan Inovatif 2. Mengucap Salam tiap bersua 4. Cinta & Benci (makhluq) karena (dasar cinta) kepada Allah SWT 3. Menjaga Lisan (kerukunan) 6.Menghias diri dengan Perilaku yang Mulia Akhlaq terhadap Ortu/Keluarga 1.Tidak Menzholimi diri 6. Melaksanakan Aturan Agama 3.

Tidak Merusaknya 3. Menjaga dan Memeliharanya 2. Kreatif dan Inovatif Buku Paket Mata Kuliah Islam 29 Pendidikan Agama .Perguruan Tinggi TEKNOKRAT Akhlaq terhadap Alam 1. Berhati-hati membuang Limbah Bermutu.

Perguruan Tinggi TEKNOKRAT Bermutu. Pra Nikah (Pergaulan Sosial) 1) Persiapan Mental /Ruhiyah terutama memahami tentang Karakter (Calon) Pasangan kita 2) Persiapan Fikriyah a) Faham HUKUM & TUJUAN NIKAH bagi kehidupan manusia b) Faham Faedah Menikah: . 2) Pelaksanaan Sesuai Tuntunan. sehingga sebagai lembaga mulya itu pembentukannya sejak awal pada Mahligai Pernikahan adalah sesuatu yang sakral. Kreatif dan Inovatif Kompetensi Dasar: Setelah mempelajari Bab IX ini diharapkan dapat memahami Kemulyaan Lembaga. Mawaddah Wa Rahmah Bab IX Pembentukan Keluarga Sejahtera (SakinahMawadaah Wa Rahmah 1. Keluarga yang dicita-citakan menjadi Sakinah.Menjaga Pandangan Mata . dengan harapan dapat tercapai Pembinaan Keluarga dalam aspek Agama. strata lembaga formal level akhir sebagai pembekal bagi peserta didik. 2. Kampus. Keluarga Sejahtera 1) Terencana baik/ Pra Nikah. Pendidikan.Syahwat Terkendali . ditengah-tengah tingginya intensitas serbuan budaya negatif dan dekadensi moral khususnya di kalangan remaja dan pemuda Indonesia. Dilaksanakan atas dasar Keikhlasan. Sesuai keputusan MUI bahwa Pernikahan dalam Islam adalah: Sesuatu yang luhur & Sakral. Mengikuti Sunnah Rasul. Pembentukan Keluarga Sejahtera Keluarga dalam Islam adalah sebuah lembaga yang mulya. Pembentukan Keluarga Sejahtera dalam Islam sangatlah diperhatikan dengan mendalam sejak proses pergaulan Pra Nikah (Pergaulan Sosial antar lawan jenis). 3) Pilar Pernikahan yang Sukses (=menentukan Indikasi keberhasilanSAMARA) a. Maka pembekalan tentang Pembentukan Keluarga dengan konsepsi Islam yang sempurna dipandang sangat tepat. hingga pada prosesi Pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam bahkan pengetahuan tentang Hak dan Kewajiban (Pasangan Suami Istri hingga Anak). tangung-jawab dan mengikuti ketentuan yang berlaku. sebagai lembaga Pendidikan Tinggi. Dalam Konsep Sosiologi Keluarga adalah Tiang Negara. Bermakna Ibadah kepada Alloh.Mengais Pahala yang besar Buku Paket Mata Kuliah Islam 30 Pendidikan Agama . menyadari Predikat yang Penting itu maka lembaga Keluarga selayaknya perlu dibina sejak persiapan hingga terbentuk keluarga-keluarga yang sukses membina kehidupannya dalam segala aspeknya.Menjaga Kehormatan . Ekonomi dan Sosial.

Kewajiban & Hak 1) Kewajiban & Hak Suami/ Ayah 2) Kewajiban & Hak Istri/ Ibu 3) Kewajiban & Hak Anak. Prinsip Kebahagian Keluarga  Pemilihan pasangan yang benar  Tanggung-jawab bersama  Adanya Ketaatan Istri  Sunnah. Perkawinan Wanita Muslimah dengan Lelaki Non Muslim adalah HARAM HUKUM-nya. Syarat Syah Pernikahan: adanya ca-tin Pria & Wanita. Kreatif dan Inovatif . Wali. tangung-jawab dan mengikuti ketentuan yang berlaku b. Mengetahui apa yang disukai dan yang dibenci pasangan 4.1 thn 1974) d. Sesuatu yang luhur & Sakral. Ijab Kabul serta Mahar (maskawin) c.Pelindung Diri (individu) dan masyarakat 3. Mengikuti Sunnah Rasul.Mewujudkan Kemitraan & Persahabatan KIAT MEMILIH JODOH 1) Menentukan Karakter Pribadi (calon) yang disukai/ yang tak disukai.Merajut Relasi Sosial . Bagi WNI harus mengacu pd UU Perkawinan (UU No. 4) Jangan berfikir yang macam-macam b. Persiapan Jasadiyah Bermutu.Perguruan Tinggi TEKNOKRAT . 3. Dilaksanakan atas dasar Keikhlasan. Buku Paket Mata Kuliah Islam 31 Pendidikan Agama .Melanjutkan Keturunan . adanya dua orang Saksi. sedangkan perkawinan Lelaki Muslim dengan Wanita ahlul Kitab meski terdapat beda pendapat tapi setelah dipertimbangkan bahwa mafasadah (kerusakan)-nya lebih besar maka MUI memfatwakan HARAM. suami bantu istrinya  Saling menghargai  Komunikatif  Meminimalisir Konflik 5.Mengukuhkan Ikatan Cinta . 3) Jujur pada diri sendiri. Pilar Pernikahan Sukses a. Mengetahui Kadar kedekatan dengan Pasangan c. Pelaksanaan Pernikahan MUI: Pernikahan dalam Islam adalah: a.Penenang & Penentram Jiwa . 2) Percaya pada diri sendiri. Bermakna Ibadah kepada Alloh. Realistis b.

Kreatif dan Inovatif 6. Pembinaan Kesra  Indikasi Keluarga Sejahtera dalam Aspek AGAMA  Indikasi Keluarga Sejahtera dalam Aspek PENDIDIKAN  Indikasi Keluarga Sejahtera dalam Aspek SOSIAL  Indikasi Keluarga Sejahtera dalam Aspek EKONOMI Buku Paket Mata Kuliah Islam 32 Pendidikan Agama .Perguruan Tinggi TEKNOKRAT Bermutu.

Menurut Dr. lemah semangat dan stres. Ajaran Islam Tentang Kesehatan Islam sangat memperhatikan Kesehatan: baik Kesehatan Fisik. Adab Menjenguk Orang SAKIT Buku Paket Mata Kuliah Islam 33 Pendidikan Agama . hingga Kesehatan Lingkungan Ajaran Islam seputar Kesehatan: 1 )Tindakan Prefentif 2) Perintah tentang peningkatan kesehatan Jasmani & Rohani. Forgive for Good [Maafkanlah demi Kebaikan]. kemarahan yang dipelihara menyebabkan dampak ragawi yang dapat teramati pada diri seseorang). Frederic Luskin menjelaskan sifat pemaaf sebagai resep yang telah terbukti bagi kesehatan dan kebahagiaan. Adab –adab Seputar Sakit dalam Pandangan Islam Sikap Diri Saat SAKIT  Sunnatullah Penciptaan (Sehat. Kesehatan Mental. Kehalalan OBAT  Berdo’a mempercepat Sembuh  Boleh berobat dengan Non Muslim  Sebagai Mushibah/ Ujian agar SIAP  Pahami Aturan/ Hukum (Fiqh Syariah)  Wajibnya Berobat (Kuratif)  Tetap IBADAH dengan Rukhshoh-nya  HARAM pakai Penangkal/ Jimat  Infaq dan Shodaqoh  Memaafkan (Dalam bukunya.Perguruan Tinggi TEKNOKRAT Bermutu. Kreatif dan Inovatif Kompetensi Dasar: Setelah mempelajari Bab X ini diharapkan mampu memahami Konsepsi Islam tentang Kesehatan dan Adab Ketika Sakit dan mengurus Orang Sakit hingga membimbing saat menghadapi Sakaratul Maut Bab X ADAB Ketika Sakit Konsepsi Islam tentang Kesehatan 1. Mati)  Senantiasa BERSABAR. Sakit. penderitaan. Buku tersebut memaparkan bagaimana sifat pemaaf memicu terciptanya keadaan baik dalam pikiran seperti harapan. kesabaran dan percaya diri dengan mengurangi kemarahan. 3) Tindakan Kuratif Muatan Al-Qur’an Tentang Sakit Kata Al-Maridh (‫ = )الﻣﺭﺽ‬Sakit/ penyakit dengan kata bentukannya disebut sebanyak 15 X Sedangkan Kata Syifa’ (‫ = )ﺸﻓناﺀ‬Obat/ Sembuh dengan kata bentukannya disebut sebanyak 6 X 2. Dr. Luskin. Tak Mengeluh  Wajibnya Jaga Kesehatan (Prefentif)  Kepada Siapa berobat.

Kreatif dan Inovatif  Berpenampilan menyenangkan  Jangan berlama-lama saat menjenguk  Menjaga Pandangan (terutama dengan lain Jenis)  Jangan banyak bertanya  Mendoakannya dengan ikhlas  Menimbulkan optimisme/ harapan sembuh    Menalqinkan saat Sakarat Mengarahkannya ke Kiblat Memejamkan Kedua-matanya dan Menutupnya Buku Paket Mata Kuliah Islam 34 Pendidikan Agama . atau waktu mengganti pembalut luka.) Saat Sakaratul Maut Bermutu. waktu tidur. atau waktu istirahat. (Hindari waktu si sakit minum obat.Perguruan Tinggi TEKNOKRAT  Luruskan niat  Menasehati untuk kebaikan dan ketakwaan  Pertimbangkan waktu yang berkunjung.

Buku Paket Mata Kuliah Islam 35 Pendidikan Agama . 4)Dianjurkan Ta’ziyah (melayat-menghibur Klg) 5) Ziarah Kubur untuk selalu mengingat MATI 2. sementara aku bertanya kepada beliau tentang keburukan karena rasa takut hal itu akan menimpaku”. Kreatif dan Inovatif Kompetensi Dasar: Setelah mempelajari Bab XI ini diharapkan mampu memahami Pengurusan Jenazah dari sejak Sakaratul Maut hingga penguburan yang keselurhannya berdasar syariat dengan menghindari bid’ah Bab XI Pengurusan Jenazah Yang Sesuai Syariat Islam 1. pernah berkata. Kami melihat hal ini perlu untuk dikemukakan dan disusun secara tersendiri. agama itu ditegakkan berdasar pada dalil bukan pada kebiasaan. tentang perkara yang baik-baik. maka hendaknya dihindari. baik berupa ucapan. Seorang sahabat yang bernama Hudzaifah Ibnul Yaman r. kami kemukakan dengan tujuan agar masyarakat –khususnya kaum muslimin-bisa lebih mengetahuinya sehingga mereka bisa menghindarinya.Perguruan Tinggi TEKNOKRAT Bermutu. Penyelenggaraan Pengurusan Jenazah  Mengumumkan Wafatnya kepada Kerabat. sementara tidak dicontohkan Rasulullah SAW. 2) Meratakan Tanah Kuburnya. Setiap Perkara yang menyalahi As-Sunnah. agar setiap muslim berhathati. Adapun bid’ah yang kami kemukakan adalah sebagai berikut: 1. dan wasapada serta mengikuti jejak Rasulullah SAW. dan para sahabat. Karena. 3)Dilarang Mengapur/ Cat dan membangun Kuburan.a. Betapapun kebiasaan itu baik dan sudah menjamur. Bid’ah-Bid’ah Seputar Penyelenggaraan Jenazah Persoalan Bid’ah. “ Dahulu orang-orang gemar bertanya kepada Rasulullah SAW. Sahabat dan Tetangga  Menyegerakan pengurusannya  Melunasi Hutang-hutangnya  Senantiasa Berdoa dan bersabar  Memandikannya  Mengkafaninya  Menyolatkan  Menguburkan Yang Perlu Diperhatikan 1) Meminta Ampun dan mendoakan si mayit. amalan terlebih masalah-masalah yang menyangkut keimanan dan aqidah.

C. Keluarga jenazah tidak makan hingga jenazah selesai dikubur. termasuk yang ada di gentong. Meninggalkan pekerjaan hingga tujuh hari bagi orang yang menghadiri keluarnya roh dari orangorang yang meninggal. Mengeluarkan (menjauhkan) orang yang sedang haid. 3. Membiarkan lilin terus menyala di sekitar jenazah sejak kematiannya hingga di pagi harinya. 10. 3. terlebih jika yg mati itu adalah orang terhormat. Meletakkan lampu penerang di atas kepala si jenazah. Sebagian kaum laki-laki memanjangkan jenggotnya sebagai tanda kesedihan. ‫َو‬Bid’ah ‫َو‬yang ‫َو‬ada ‫َو‬Sebelum ‫َو‬Kematian 1. sementara Rasulullah SAW telah melarangnya. 5. 15. Menyembelih hewan atas nama orang yang mati dan dikorbankan untuknya. ‫َو‬Bid’ah ‫َو‬yang ‫َو‬ada ‫َو‬Saat ‫َو‬Memandikan ‫َو‬Jenazah 1. Tidak makan daging dan segala yang dipanggang dan dibakar. 2. menutupi kaca-kaca dan cermin-cermin 13. Segala sikap berlebih-lebihan (ghuluw) dalam peribadatan. Bermutu. 18.Perguruan Tinggi TEKNOKRAT 2. 17. 4. Meletakkan sesaji di tempat sang jenzah dimandikan selama tiga malam sesudah kematiannya 2. Setiap peribadatan yang dimutlakkan oleh syari’at. 6. B. Tidak menggunakan air yang ada di rumah. Membalik Permadani dan sejadah. Menyalakan penerangan atau lentera di tempat jenazah dimandikan selama tiga malam. Menunjuk orang tertentu (orang yang dituakan) untuk menentukan tempat pemandian. 3. Mengibaskan rambut jenazah perempuan di antara dadanya. dengan alasan roh orang yang mati ketika keluar dari badan mencelupkan diri ke dalamnya. 6. Keyakinan orang bahwa roh orang yg mati akan gentayangan di sekitar tempat kematiannya. 19. 8. Menalqini orang yang akan mati untuk berikrar atas nama nabi dan para imam dari ahlul bait. kemudian dibatasi oleh orang-orang seperti tempat. Orang-orang yang memandikan jenazah membaca zikir-zikir dan jampi-jampi tertentu pada tiap-tiap anggota badan jenazah yang dicuci. nifas dan yang dalam keadaan junub dari orang yang meninggal. waktu atau tata cara dan hitungannya. Mengadakan Kenduri. Membiarkan pakaian orang yang sudah mati sampai tiga hari tidak dicuci. 14. Merobek baju untuk meratap kematian keluarganya bahkan sampai berteriak histeris. 7. Mereka menganggap airnya najis. Adat-adat orang kafir yang dimasukkan ke dalam peribadatan umat Islam. dengan keyakinan bahwa hal itu dapat mencegah adzab kubur. Membakar kemenyan (sesaji) di tempat pemandian sebelum jenazah dimandikan 5. 2. dengan memakaikan segala bentuk millah (aliran agama) untuk menyesatkan. Kreatif dan Inovatif Setiap Perkara yang dijadikan sarana untuk bertaqorrub kepada Allah. ‫َو‬Bid’ah ‫َو‬yang ‫َو‬ada ‫َو‬Sesudah ‫َو‬Kematian 1. Membakar kemenyan sebagai sesaji di rumah orang yang meninggal. Berbela sungkawa selama setahun penuh 11. 4. 5. Buku Paket Mata Kuliah Islam 36 Pendidikan Agama . Meletakkan Mushaf/ Al-Qur'an di atas kepala orang yang sekarat. 3. Menangisi jenazah pada waktu makan siang dan makan malam. Meletakkan dahan pohon yang hijau di kamar tempat orang meninggal 7. 12. Masuknya para penziarah ke dalam pemandian utk mengambil berkahnya dgn cara membasuh mukanya dgn air bekas memandikan jenazah. sejak terbenam matahari hingga terbit fajar bahkan bis lebih dari itu. 16. karena yakin bahwa rohnya akan mengganggu. 4. 9. Keyakinan sebagian orang bahwa setan mendatangi orang yang hampir mati dalam sosok kedua orangtuanya dengan mengenakan pakaian Yahudi dan Nashrani. A. Membuang pakaian orang mati ke sungai.

Menulis nama sang Jenazah di atas kain kafannya 4. Membakar kukusan sebelum Jenazah diberangkatkan ke kuburan 16. bunga dan uang dan disebarkan di jalan-jalan sepanjang perjalanan menuju kuburan. Keluarga si Jenazah melewati di bawah keranda yang diangkat sebelum di bawa ke kuburan. memberi minum air jeruk & lainya 5. Menghiasi Jenazah dengan alat-alat perhiasan 2. 12. Berdzikir secara keras-keras(bahkan jadi berteriak) 11. ‫َو‬Bid’ah ‫َو‬yang ‫َو‬ada ‫َو‬Saat ‫َو‬Mengkafani ‫َو‬Jenazah 1. Sholat Jenazah disertai dengan ruku’ dan sujud 4. 14. Tidak membaca Al-Fatihah ketika melakukan sholat Jenazah 2. Tidak berdiam diri dalam mengiringi Jenazah 10. 13. 9. 15. tidak baik bahkan tidak sah. Berdesakan dalam memikul Jenazah 8. Bersedekah bersamaan keluarnya Jenazah dari rumah. 18. Membawa roti dan dua ekor domba di depan Jenazah kemudian menyembelihnya seusai penguburan dan memisahkannya dengan roti 4. Berteriak dengan kata-kata al-fatihah ketika meliwati kuburan orang yang dianggap saleh dan ketika melewati persimpangan jalan. Kreatif dan Inovatif D. Iringan Jenazah dipimpin oleh orang tua yang membawa sapu sambil menapu jalan yang akan dilalui si Jenazah. Anggapan sebagian orang bahawa Jenazah-jenazah akan saling membanggakan kain kafannya yang baik di dalam kuburnya dan yang buruk kain kafannya aan diejek. 6. F. Meletakkan tulisan potongan ayat Al-Qur'an di dalam kain kafan 7. Membawa Jenazah dengan sepuluh langkah pada setiap sisi dari ke empat sisinya. Membawa panji-panji di depan Jenazah. ‫َو‬Bid’ah ‫َو‬yang ‫َو‬ada ‫َو‬Saat ‫َو‬Mensholatkan ‫َو‬Jenazah 1. Mengikuti jenazah dengan membawa tempat bara api/ anglo. Memecah panci yang terbuat dari tanah sebelum pemberangkatan ke kuburan 17. 3. Menuliskan doa pada kain kafan 6. Meletakkan serban pada kain kafan E. ‫َو‬Bid’ah ‫َو‬yang ‫َو‬ada ‫َو‬Saat ‫َو‬Membawa ‫َو َو‬Jenazah 1. Jika tidak di masjid. ‫َو‬Bid’ah ‫َو‬yang ‫َو‬ada ‫َو‬Saat ‫َو‬Penguburan ‫َو‬dan ‫َو‬Penyertaannya 1. Menyembelih Kerbau sesampainya Jenazah di kuburan dan membagikan dagingnya kepada yang hadir di kuburan Buku Paket Mata Kuliah Islam 37 Pendidikan Agama . Menulis kalimat syahadat dan berkeyakinan bahw hal itu akan membantunya di alam kubur. tempatnya ketika berada di bawah kusen pintu rumah. Melangkah secara perlahan ketika mengusungnya 7. bunga-bunga dan potret sang Jenazah di depan iring-iringan Jenazah 2.Perguruan Tinggi TEKNOKRAT Bermutu. Membawa mahkota. Membawa baskom yang berisi beras (kuning). Membaca Al-Qur’an terlebih dahulu secara bersama-sama. Mengharuskan sholat Jenazah di masjid. Tidak melakukan salam (berpeling ke kanan dan ke kiri) di akhir sholat 3. Keyakinan sebagian orang bahwa jika Jenazah itu orangnya soleh maka akan berhenti dengan sendirinya ketika melewati kuburan wali. 5. Menyembelih dua ekor domba saat Jenazah akan dikeluarkan dari rumah. G. 19. Keyakinan sebagian orang bahwa apabila Jenazah termasuk orang yang saleh akan terasa ringan Jenazah nya bagi para pengusungnya dan cepat perjalanan mengantarnya. 3.

9. 4. Menziarahi kuburan kedua orangtuanya setiap hari tertentu (mis. 5. Meletakkan makanan dan minuman di atas kuburan agar diambil oleh orang-orang. Mereka mengatakan bahwa sang Jenazah dapat melihat orang-orang bila keluar dari tembok batas kota Berdiri di depan makam dgn bersedekap tangan bagai orang yang sedang sholat. 6. lalu duduk. berupa pepohonan dan bebatuan dengan keyakinan bahwa siapa saja yang memotongnya akan terkena gangguan Menyirami kuburan istri (wanita) yang mati meninggalkan suaminya. Mengelilingi (thawaf) kuburan nabi-nabi serta orang-orang sholeh 12. Tiap Jumat) Keyakinan sebagian orang bahwa sang Jenazah bila tidak diziarahi pada malam Jumat maka ia akan sedih dihadapan penghuni kubur lainnya. 7. kecuali setelah mencuci bekas-bekas yang bersentuhan dengan Jenazah. Memotong hewan kurban di kuburan 13. Menyirami sang Jenazah dengan air kembang dikuburnya Orang-orang yang hadir saat penguburan menaburkan tanah dengan menggunakan bagian luar telapak tangan dengan mengucapkan ”Innalillahi wa inna ilaihi raooji’un” Membawa Jenazah sebelum dikuburkan ke tempat-tempat yang dianggap keramat atau setelah dikubur dipindahkan ke sana (tempat keramat) 10. 5. Menolak memasuki rumah setelah mengubur Jenazah. Berdzikir di sekitar keranda sang Jenazah sebelum dikubur. Bermutu. ‫َو‬Bid’ah ‫َو‬yang ‫َو‬ada ‫َو‬Saat ‫َو‬Ziarah ‫َو‬Kubur 1. 4. 3. 8. Mengarahkan wajah waktu berdoa ke arah makam orang-orang sholeh 14. Dengan keyakinan dapat memadamkan kecemburuannya ketika sang suami menikahi wanita lain Rekrasi dengan menziarahi kuburan para nabi dan orang-orang sholeh Memeluk (Nisan) makam dan menciumnya 3. Membangun masjid di kuburan dan menjadikan kuburan sebagai tempat keramat 15. 6. keyakinan orang bahwa penghuni makam mampu menyelesaikan masalah selain Allah SWT 16. keyakinan sebagian orang bahwa kuburan yang terkenal merupakan obat yang mujarrab Mengkultuskan (menganggap suci) apa yang ada di sekitar kuburan wali. Menjadikan kuburan sebagai tempat perayaan (hari raya) Buku Paket Mata Kuliah Islam 38 Pendidikan Agama . keyakinan orang bahwa doa bisa dikabulkan di kuburan para Nabi dan Orang-orang sholeh. Menempel-nempelkan pipi ke (nisan) makam 11. 11. dan sisanya disiramkan di bagian tengahnya H. 9. 8. 12.Perguruan Tinggi TEKNOKRAT 2. Melakukan adzan ketika Jenazah dimasukkan ke liang lahat Menurunkan Jenazah ke liang lahat dari arah bagian atas liang lahat Menempatkan pasir di bawah Jenazah. Kreatif dan Inovatif Meletakkan darah hewan sembelihan di atas kuburan ketika Jenazah diusung ke luar rumah. sekalipun tanpa kondisi darurat. 10. 2. Menyirami kuburan dengan air dari arah kepala kemudian di sekitarnya. 7.

Memotong Rambut kemudian melemparkannya ke dekat lentera besar yang terletak di dekat Turbah Nabawiyah 19. Buku Paket Mata Kuliah Islam 39 Pendidikan Agama .Perguruan Tinggi TEKNOKRAT 17. Mengusap-usap dan atau menciumi dan atau thawaf di makam Nabi SAW 20. Menggantungkan lentera di kuburan untuk dikunjungi Bermutu. Menempelkan perut dan punggung ke tembok makam Nabi SAW. Kreatif dan Inovatif 18.

[845] Hikmah: ialah Perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang bathil. tercantum dalam QS. Teknik propaganda “Words Games” terdiri dari Name Calling (pemberian julukan buruk. 3) Takwin. jelas dan dikenal. ‫َو‬ Gaya ‫َو‬Bahasa ‫َو‬Retorika 1. 2. Metafora (menerangkan sesuatu yang sebelumnya tidak dikenal dengan mengidentifikasikannya dengan sesuatu yang dapat disadari secara langsung.Dalil disyari'atkannya Dakwah c. Pengertian Dakwah Islamiyah a. dan Eufemism (penghalusan kata untuk menghindari kesan buruk atau menyembunyikan fakta sesungguhnya). An-Nahl:125:                                                                                          “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah[845] dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 2) Taklim. Dewasa ini retorika cenderung dipahami sebagai “omong kosong” atau “permainan kata-kata” (“words games”). labelling theory). b. 4) Tanfidz e.Perguruan Tinggi TEKNOKRAT Bermutu. Glittering Generalities (kebalikan dari name calling.Karakteristik Dakwah Islam 2.Unsur-unsur Dakwah d. yakni penjulukan dengan label asosiatif bercitra baik). Pengertian Dakwah. juga bermakna propaganda (memengaruhi atau mengendalikan pemikiran-perilaku orang lain). Monopoli Semantik (penafsir tunggal yang memaksakan kehendak atas teks yang multiinterpretatif). Retorika Dakwah Retorika (rhetoric) secara harfiyah artinya berpidato atau kepandaian berbicara. Kreatif dan Inovatif Kompetensi Dasar: Setelah mempelajari Bab XII ini diharapkan mampu memahami Pengertian Dakwah Islamiyah (sekaligus perbedaan mendasar antara Dakwah dan Perangkat Dakwah) Bab XII Dakwah Islamiyah Pengertian. tamsil). Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalanNya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Khutbah dsb. Kini lebih dikenal dengan nama Public Speaking. Tahapan & Bentuknya 1.Tahapan-tahapan Dakwah : 1) Tabligh = Ceramah. Buku Paket Mata Kuliah Islam 40 Pendidikan Agama .

ayat tersebut menunjukkan. serta gerakan bertahap. ‫َو َو َو َو َو َو‬Memudahkan dalam berfatwa dan menggembirakan dalam berdakwah. jawaban normatif). yakni dengan alasan-alasan. masih menurut Dr. 4. karakteristik retorika Islam a. Menurut Syaikh Muhammad Abduh. Retorika Dakwah dapat dimaknai sebagai pidato atau ceramah yang berisikan pesan dakwah. ‫َو َو َو َو َو َو‬Memikat dengan Idealisme dan Mempedulikan Realita. guna mendorong supaya berpikir secara sehat. 2. berbicara kepada seseorang sesuai dengan bahasanya. dengan ajaran dan didikan. Dakwah Islam adalah kewajiban setiap Muslim. Yusuf Al-Qaradhawi. dengan ajaran-ajaran yang mudah dipahami. Gobbledygook (menggunakan kata berbelit-belit. 6. dengan memecah-belah kelompok lawan). yakni dengan bertukar pikiran. yang baik-baik. Ada golongan awam. 5. abstrak dan tidak secara langsung menunjuk kepada tema. Dr. dalil dan hujjah yang dapat diterima oleh kekuatan akan mereka. 6. c. 5. yang masing-masingnya dihadapi dengan cara yang berbeda-beda sesuai hadits: “Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar (takaran kemampuan) akal mereka”. Apostrof (pengalihan amanat dengan menggunakan proses/kondisi/pihak lain yang tidak hadir sebagai kambing hitam yang bertanggung jawab kepada suatu masalah). 4. dalam garis besarnya. "Khutbah lebih pendek daripada sholatnya mencerminkan orang yang mengerti agamanya" Buku Paket Mata Kuliah Islam 41 Pendidikan Agama . ‫َو َو َو َو َو َو‬Menolak aksi teror yang terlarang dan mendukung jihad yang disyariatkan. 2004). 3. yakni ajakan ke jalan Tuhan (sabili rabbi) mengacu pada pengertian dakwah dalam QS. b. Ada golongan cerdik-cendekiawan yang cinta kebenaran. ramah. ‫َو َو َو َو َو َو‬Dakwah Rabbaniyah ke Jalan Allah. dan berdebatlah dengan mereka secara baik-baik…” Ayat tersebut juga merupakan acuan bagi pelaksanaan retorika dakwah. Retorika Islam (Khalifa. umat yang dihadapi seorang da’i (objek dakwah) dapat dibagi atas tiga golongan. nasihat yang baik. 1. orang kebanyakan yang belum dapat berpikir kritis dan mendalam. 3. 2. Mereka ini harus dihadapi dengan hikmah. Ada golongan yang tingkat kecerdasannya diantara kedua golongan tersebut. Kategorisasi (menyudutkan pihak lain atau skenario menghadapi musuh yang terlalu kuat. Mereka ini dipanggil dengan mujadalah billati hiya ahsan. berpikir kritis. audiens diarahkan untuk menyalahkan orang lain).l. ‫َو َو َو َو َو َو‬Berorientasi futuristik dan tidak memungkiri masa lalu. a.Perguruan Tinggi TEKNOKRAT 3. Secara ideal. dan tidak melupakan istirahat dan berhibur. dan cepat tanggap. Bermutu. Yusuf Al-Qaradhawi dalam bukunya. menyebutkan prinsip-prinsip retorika Islam sebagai berikut: 1. 9. Kata Topeng (kosakata untuk mengaburkan makna harfiahnya/realitas sesungguhnya). 8. Retorika ‫(َو‬Dakwah) ‫َو‬Islam Retorika dakwah sendiri berarti berbicara soal ajaran Islam. ‫َو َو َو َو َو َو‬Mengajak manusia dengan cara hikmah dan pelajaran yang baik. Kreatif dan Inovatif Fantasy Themes (tema-tema yang dimunculkan oleh penggunaan kata/istilah bisa memukau khalayak). Mereka ini dipanggil dengan mau’idzatul hasanah. biasanya si subjek yang berbicara). ‫َو َو َو َو َو َو‬Cara hikmah a. 4. Labelling (penjulukan. Menyeru kepada spiritual dan tidak meremehkan material. AnNahl:125: “Serulah oleh kalian (umat manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. ‫َو َو َو َو َو َو‬Mengajak pada keseriusan dan konsistensi. Dalam hal ini. memperhatikan tingkatan pekerjaan dan kedudukan. belum dapat menangkap pengertian tinggi-tinggi.l. 7. Kreasi Citra (mencitrakan positif pada satu pihak.

. Buku Paket Mata Kuliah Islam 42 Pendidikan Agama .. dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu. dan hubungan silaturrahim. Materi Khutbah : berkaitan dengan hal-hal yang menjadi perbincangan/yang sedang trend diantara dua jum'at --. dan dari padanya Allah menciptakan isterinya.2. ---QS 73: 8 . Sholawat ---Allahuma sholi ala muhammad wa'ala .Bulughul Maram 492 QS Ali Imran [3:8] (Mereka berdoa dengan berkata): Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau memesongkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisiMu. harus lantang. Memuji Allah 8. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah. 5.Shahih Muslim 480 . Shahih Bukhari 496 ---Alhamdulillah .. Kesimpulan dari Khutbah pertama 9. 2.. Hai sekalian manusia. lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. agar kamu mendapat petunjuk. memahami materi yang disampaikan 6. Memuji Allah . Berdo'a (Jangan mengamini khotib yang berdo'a dengan suara ) --. dan janganlah kamu bercerai berai.. bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.. Mengakiri Khutbah pertama dengan : Barrokallahuli walakum KHUTBAH KEDUA 7. sesungguhnya Engkau jualah Tuhan Yang melimpah-limpah pemberianNya. Syahadat ---Asyhadu alla ilahailallah . 823 "Jangan humor.Perguruan Tinggi TEKNOKRAT (Shahih Muslim 822 / Bulughul Maram 476) Bermutu. QS Ali Imran [3:9] Wahai Tuhan kami! Sesungguhnya Engkaulah yang akan menghimpunkan sekalian manusia.. orang-orang yang bersaudara. dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. 3. ---Innalhamdalillah . dan ingatlah akan ni'mat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhmusuhan. Sebutlah nama Tuhanmu. Berwasiat taqwa ---QS 3:103 . QS Al Hasyr [59:10] Dan orang-orang (Islam) yang datang kemudian daripada mereka (berdoa dengan) berkata: Wahai Tuhan Kami! Ampunkanlah dosa kami dan dosa saudarasaudara kami yang mendahului kami dalam iman dan janganlah Engkau jadikan dalam hati perasaan hasad dengki dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. maka Allah mempersatukan hatimu. ---QS 4:1 .3 -----> Bulughul Maram 999 4. 1. Kreatif dan Inovatif Rukun Khutbah: 1..Bulughul Maram 475 --.. untuk (menerima balasan pada) suatu hari (hari kiamat) yang tidak ada syak padanya. dan beribadatlah kepada-Nya dengan penuh ketekunan. lalu menjadilah kamu karena ni'mat Allah... Sesungguhnya Allah tidak memungkiri janjiNya. 482 . Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain .

Bulughul Maram 469 c. Sholat Tahiyatul masjid. setelah masuk ke dalam masjid Shahih Muslim 824 . Sahih Muslim 818 . penyampaiannya malah bikin orang terlena di alam mimpi. media ini terkadang kurang dimanfaatkan secara optimal. Mungkin dianggapnya itu adalah cara yang penuh “hikmah” dan lebih cocok dengan karakter orang Indonesia yang konon ramah tamah. Misalnya. Melakukan Sholat Intizhar sampai Khatib naik mimbar . rukun-rukunnya. mencintai harmonisasi kehidupan. Al Baqarah [2: 201] Dan di antara mereka pula ada yang (berdoa dengan) berkata: Wahai Tuhan kami. 799. banyak para hadirin yang terkantuk-kantuk dan bahkan tertidur. Para khathib seringkali menyampaikan khutbah yang membosankan yang berputar-putar dan itu-itu saja.. Bulughul Maram 491 (Dho'if) b. Memakai wangi-wangian/harum khusus laki-laki e. serta suka kedamaian dan kelembutan (?). Sayangnya. Dengan pengertian tersebut.Perguruan Tinggi TEKNOKRAT Bermutu. para khathib itu juga tak jarang menyampaikan khutbah dengan cara yang kurang sesuai dengan adab khutbah Jum’at yang seharusnya. QS. nescaya menjadilah kami dari orang-orang yang rugi. Bulughul Maram 486 . Tujuannya adalah agar para khathib dapat menjalankan khutbah Jum’at dengan sebaik-baiknya dan agar khutbah yang disampaikan dapat turut memberikan kontribusi yang lebih positif bagi dinamika dakwah Islam. Shahih Bukhari 467. maka adab-adab khutbah Jum’at di antaranya adalah sebagai berikut : Buku Paket Mata Kuliah Islam 43 Pendidikan Agama . Shahih Muslim 810 h. beliau berkhutbah secara bersemangat dengan kata-kata yang terucap secara keras dan tegas. hangat. mereka berkhutbah dengan suara yang lemah lembut. Gunakan pakaian yang bagus . dengan materi yang aktual. 476-477 f. niscaya para hadirin akan bergairah dan penuh semangat. Jika para khathib menggunakan cara penyampaian yang diteladankan Nabi ini. Bulughul Maram 478-479 Khutbah Jum’at merupakan salah satu media yang strategis untuk dakwah Islam. Adab ‫َو‬Khutbah ‫َو‬Jum’at ‫َو‬ Adab khutbah Jum’at dapat diartikan sebagai sekumpulan tatacara khutbah Jum’at. Bulughul Maram 480 g. akan dibutakan oleh Allah (mata hatinya) . kita harus mempelajari kembali adab-adab khutbah Jumat sebagaimana yang ada dalam tuntunan Syariah Islam yang mulia. Tentu akibatnya lebih fatal. Sudah materinya membosankan. tidak lesu dan mengantuk seperti yang sering kita lihat. 473. Akhir khutbah membaca: Walhamdulillah …. kami telah menganiaya diri kami sendiri. Shahih Bukhari 474. Bagi yang sengaja meninggalkan 3 kali sholat jum'at. syarat-syaratnya. berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari azab Neraka. disunahkan mandi . dan hal-hal yang disunnahkan padanya. QS Al Araaf [7: 23] Mereka berdua merayu: Wahai Tuhan kami. Kreatif dan Inovatif Wahai Tuhan kami! Sesungguhnya Engkau Amat Melimpah belas kasihan dan rahmatMu. 801 d. Akimu Sholah atau Walaa dzikrullah hu akbar Hal yang berkaitan dengan sholat Jum'at: a. dan kalau Engkau tidak mengampunkan kami dan memberi rahmat kepada kami. Akibatnya. Padahal menurut contoh Nabi SAW. dan dinamis. Sebelum berangkat Jum'at. Tidak ada dalil yang shahih tentang batasan jumlah jamaah 40 orang . Di samping itu. Mendengarkan khutbah : Shahih Bukhari 500 . karena ia bersifat rutin dan wajib dihadiri oleh kaum muslimin secara berjamaah. 483 . Karena itu. Shahih Muslim 796-797.

Jika dilaksanakan sebelum waktunya. maka khutbahnya tidak sah. Disunnahkan bagi khatib untuk memendekkan khutbahnya (tidak berpanjang-panjang atau berteletele). D. suaranya keras. pelaksanaan rukun-rukun khutbah tidak disyaratkan secara mutlak dengan bahasa Arab. (3) Wasiat taqwa pada kedua khutbah (meski tidak harus dengan kata “taqwa”. B. Disunnahkan bagi khatib untuk mengeraskan suaranya pada khutbahnya (selain rukun-rukun khutbah). Adapun syarat-syaratnya ada 6 (enam) perkara : (1) Kedua khutbah dilaksanakan mendahului shalat Jum’at. Adapun bagi kaum ‘ajam (bukan Arab). sedang selain rukun tidak disyaratkan demikian. kedua matanya memerah. Jamaah). demikian menurut seluruh imam madzhab. (3) Khutbah disampaikan dalam bahasa Arab.Perguruan Tinggi TEKNOKRAT Bermutu. bahwa jika Rasulullah berkhutbah. Disunnahkan bagi khatib untuk berkhutbah di atas mimbar. (HR. Menurut Imam Asy Syafi’i. Dari Ibnu Umar RA. Disunnahkan bagi khatib untuk duduk pada anak tangga mimbar yang paling atas. sampai beliau seperti orang yang sedang menghasungkan pasukan (untuk berperang) (HR. Diriwayatkan dari Amar bin Yasir RA. berdiri dalam dua khutbah dan duduk di antara keduanya adalah wajib. dan nampak sangat marah. lalu dilaksanakan shalat Jum’at pada waktunya. sebab Nabi SAW telah mengerjakan yang demikian itu. (2) Membaca shalawat Nabi pada kedua khutbah. Ahmad dan Muslim) Buku Paket Mata Kuliah Islam 44 Pendidikan Agama .” (HR. Disunnahkan bagi khatib untuk bersandar / berpegangan pada tongkat atau busur panah. adalah pertanda kepahamannya (dalam urusan agama). Menurut ulama Syafi’iyah dan Malikiyah. dia berkata. (4) Kedua khutbah dilaksanakan pada waktunya (setelah tergelincir matahari). E. Rukun-rukun khutbah dalam madzhab Syafi’i ada 5 (lima) : (1) Membaca hamdalah pada kedua khutbah. niat bukan syarat sah khutbah. rukun-rukun khutbah wajib berbahasa Arab. Muslim dan Ibnu Majah) G. Ahmad dan Abu Dawud) H. Kreatif dan Inovatif A. Disyaratkan bagi khatib pada kedua khutbah untuk berdiri (bagi yang kuasa). Ulama Syafi’iyah mengatakan bahwa bagi kaum berbangsa Arab. dengan sekali duduk di antara keduanya. Kedua khutbah itu merupakan syarat sah jum’atan. (6) Antara khutbah dan shalat Jum’at tak boleh berselang waktu lama. F. Ini sesuai riwayat Al Hakam bin Hazan RA yang mengatakan bahwa dia melihat Rasulullah SAW berkhutbah seraya bersandar pada busur panah atau tongkat (HR. lalu duduk. kecuali pada bacaan ayat Al Qur’an. misalnya dengan kata Athiullah/taatilah kepada Allah). Ath Thabrani) C. Diriwayatkan dari Jabir RA. Disunnahkan bagi khatib untuk memberi salam ketika masuk masjid dan ketika naik mimbar sebelum khutbah. Maka panjangkanlah shalat dan pendekkanlah khutbah !” (HR. khatib disyaratkan mengeraskan suaranya. Ibnu Umar RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW jika masuk masjid pada hari Jum’at memberi salam pada orang-orang yang duduk di sisi mimbar dan jika telah naik mimbar beliau menghadap hadirin dan mengucapkan salam. menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah. dia mendengar Rasulullah SAW bersabda : “Sesungguhnya lamanya shalat dan pendeknya khutbah seseorang. (2) Diawali dengan niat. (5) Khatib disyaratkan mengeraskan suaranya pada kedua khutbah. Kedua khutbah wajib memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. sebab Nabi SAW dahulu berkhutbah di atas mimbar. “Bahwa Nabi SAW berkhutbah pada hari Jum’at dengan berdiri. (5) Membaca do’a untuk kaum muslimin khusus pada khutbah kedua. (4) Membaca ayat Al-Qur’an pada salah satu khutbah (pada khutbah pertama lebih utama). Ulama Syafi’iyah mengatakan bahwa rukun-rukun khutbah. lalu berdiri (untuk berkhutbah lagi) seperti yang dikerjakan orang-orang hari ini.

perkara khatib saat ini pun seharusnya juga mengaitkan khutbahnya dengan realitas atau problem kontemporer yang ada di kalangan kaum muslimin. misalnya dengan kata Athiullah/taatilah kepada Allah) (4) Membaca ayat Al-Qur’an pada salah satu khutbah (pada khutbah pertama lebih utama) (5) Membaca do’a untuk kaum muslimin khusus pada khutbah kedua. atau bahkan tertidur. Hal ini mengingat Rasulullah SAW dan para khalifahnya dahulu --yang senantiasa menjadi khatib— sesungguhnya berkedudukan sebagai pemimpin politik (Al Qaid As Siyasi) bagi kaum muslimin. menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah. (Perhatikan rinciannya dalam Abdurrahman Al Jaziri. Kreatif dan Inovatif I. Kedua khutbah hendaknya memperbincangkan salah satu urusan kaum muslimin. jilid I/391-392. misalnya peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi di kalangan kaum muslim dalam berbagai aspeknya. mengantuk. dan tidak sekedar mengulang-ulang khutbah yang kurang memberi kesadaran bagi hadirin. (Lihat Abdurrahman Al Jaziri. Jika dilaksanakan sebelum waktunya. Al Fiqih ‘Ala Al Madzahib Al ‘Arba’ah. pelaksanaan rukun-rukun khutbah tidak disyaratkan secara mutlak dengan bahasa Arab. jilid I/392) Buku Paket Mata Kuliah Islam 45 Pendidikan Agama . kecuali pada bacaan ayat Al Qur’an. lalu dilaksanakan shalat Jum’at pada waktunya.) (4) Kedua khutbah dilaksanakan pada waktunya (setelah tergelincir matahari). Dibolehkan bagi khatib untuk memberi isyarat dengan telunjuknya pada saat berdoa mengingat Rasulullah pernah mengerjakannya. Menurut ulama Syafi’iyah dan Malikiyah. Al Fiqih ‘Ala Al Madzahibi Al ‘Arba’ah. jilid I/390). dengan tema yang itu-itu saja yang tentu akan membuat hadirin jemu. maka khutbahnya tidak sah (5) Khatib disyaratkan mengeraskan suaranya pada kedua khutbah. Maka dari itu. Ulama Syafi’iyah mengatakan bahwa bagi kaum berbangsa Arab. rukun-rukun khutbah wajib berbahasa Arab. niat bukan syarat sah khutbah (3) Khutbah disampaikan dalam bahasa Arab. khatib disyaratkan mengeraskan suaranya (6) Antara khutbah dan shalat Jum’at tidak boleh berselang waktu lama (Lihat Abdurrahman Al Jaziri. Al-Fiqih ‘Ala Al Madzahibi Al ‘Arba’ah. Demikian menurut Imam Asy Syaukani J. Adapun ‫َو‬syarat-syarat ‫َو‬khutbah ‫َو‬Jum’at ‫َو‬ada ‫َو‬6 ‫(َو‬enam) ‫َو‬perkara ‫َو‬: ‫َو‬ (1) Kedua khutbah dilaksanakan mendahului shalat Jum’at (2) Diawali dengan niat. Adapun bagi kaum ‘ajam (bukan Arab). sedang selain rukun tidak disyaratkan demikian. Wallahu a’lam. Ulama Syafi’iyah mengatakan bahwa pada rukun-rukun khutbah. RINGKASAN RUKUN DAN SYARAT KHUTBAH JUM’AT Rukun-rukun ‫َو‬khutbah ‫َو‬Jum’at ‫َو‬menurut ‫َو‬madzhab ‫َو‬Syafi’i ‫َو‬ada ‫َو‬5 ‫(َو‬lima) ‫َو‬perkara ‫َو‬: ‫َو‬ (1) Membaca hamdalah pada kedua khutbah (2) Membaca shalawat Nabi pada kedua khutbah (3) Wasiat taqwa pada kedua khutbah (meski tidak harus dengan kata “taqwa”.Perguruan Tinggi TEKNOKRAT Bermutu.

terbitan Nuansa Bandung. NABIEL FUAD ALMUSAWA. Shiddiq Al-Jawi.2. moh. Referensi : dari berbagai sumber. Bahasan lengkap tentang Public Speaking tertuang dalam buku “Lincah Menulis Pandai Bicara”. Makalah pengantar dan pelengkap “Training Retorika Dakwah: Public Speaking untuk Dakwah” yang diselenggarakan Bidang Kajian. Copyrights © ASM.com. H. Bandung QUR’AN in Word Ver 1. Al-Ma’ruf. diselenggarakan DPC HTI Umbul Harjo. oleh Sayyid Sabiq. Kreatif dan Inovatif Kompetensi Dasar: Setelah mempelajari Bab XIII ini diharapkan dapat membuka refrensi-refrensi sumber yang terkait dengan kajian keilmuannya.taufiq@gmail. Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan tinggi.0. Disampaikan dalam Pelatihan Retorika dan Khutbah Jumat. Abdul Majid. Pusat Dakwah Islam Jawa Barat (KIK Pusdai Jabar). taufiqproduct.Syamil Cipta Media Bandung Fiqih Sunnah. Informasi. Romli. oleh tim PT. Filsafat Islam Majlis Tarqih.Bulan Bintang.rm Makalah KH. 17 Agustus 2005.Si. Rabu. khususnya materi-materi seputar Pendidikan Agama Islam Bab XIII Daftar Pustaka Literatur Sumber & Refrensi DASAR-DASAR AGAMA ISLAM. PPN. buku pendidikan agama islam pada perguruan tinggi. ym id: mtaufiq.* Buku Paket Mata Kuliah Islam 46 Pendidikan Agama .Perguruan Tinggi TEKNOKRAT Bermutu. dan Kemasyarakatan. Yogyakarta Makalah ASM.net. created by Mohamad Taufiq. Romli. PT. 12-13 September 2008. Ir. M. PT. e-mail: ynuansa@telkom.

semoga dalam setiap kajian kita bermohon ampun beristighfar atas kesalahan. kelalaian. terhindarkan dari perbuatan zalim Bab XIV Penutup Doa Kifaratul Majlis Doa Kifarah (Penutup) Majelis ‫د ك‬ ِ‫م ك‬ ْ‫ح ِد‬ َ‫ب ْم‬ ِ‫و ك‬ َ‫مَو ْم‬ َّ ‫ه‬ ُ‫ل َّم‬ َّ ‫كَو ال‬ َ‫ن ْم‬ َ‫حنا ْم‬ َ‫ب ْم‬ ْ‫س ِد‬ ُ‫َّم‬ َ‫ن ْم‬ ‫ت‬ ْ‫أ ِد‬ َ‫الَو ْم‬ َّ ‫إ‬ ِ‫هَو ك‬ َ‫ل ْم‬ َ‫إ ْم‬ ِ‫أنِدَْو الَو ك‬ َ‫دَو ْم‬ ُ‫ه َّم‬ َ‫ش ْم‬ ْ‫أ ِد‬ َ‫ْم‬ َ‫ي ْم‬ ‫ك‬ ْ‫ل ِد‬ َ‫إْم‬ ِ‫َّمَُو ك‬ ‫تبوب‬ ُ‫أ َّم‬ َ‫وْم‬ َ‫ْمََو ْم‬ ‫ر ك‬ ُ‫ف َّم‬ ِ‫غ ك‬ ْ‫ت ِد‬ َ‫س ْم‬ ْ‫أ ِد‬ َ‫ْم‬ “Maha Suci Engkau ya Allah dan dengan memanjatkan segala puji kepada-Mu aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Engkau.Perguruan Tinggi TEKNOKRAT Bermutu.” Buku Paket Mata Kuliah Islam 47 Pendidikan Agama . Kreatif dan Inovatif Kandungan Bab: Harapan kita. aku mohon ampun dan bertobat kepada-Mu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful