TAJUK 1

(SEJARAH PERKEMBANGAN LINGUISTIK)

Sinopsis Tajuk ini membincangkan tentang sejarah perkembangan ilmu linguistik yang bermula pada tahun 500 SM hingga ke zaman moden. Sejarah pengkajian ilmu linguistik bermula pada zaman Yunani, zaman Iskandariah, zaman Rom, zaman pertengahan, zaman Peralihan (Renaissance), zaman Arab, zaman India, zaman Linguitik perbandingan dan zaman linguistik moden. HASIL PEMBELAJARAN 1. Menyusur galur sejarah perkembangan ilmu linguistik. 2. Menghuraikan sejarah ilmu linguistik zaman Yunani, Iskandariah, Rom, Arab, India hingga zaman moden abad ke 20 Tahukah anda bila kajian bahasa bermula? Berdasarkan catatan awal sejarah ilmu linguistik, kajian tentang bahasa telah berlaku seawal 800 tahun sebelum masihi yang berlaku di India. Walau bagaimanapun titik permulaan kajian ilmu linguistik dipercayai berlaku pada zaman Yunani. Hal ini ada kaitannya dengan penemuan kegiatan kajian orang-orang India yang didasarkan kepada hasil kajian Panini telah diwartakan pada abad ke-17. Kehebatan orang Yunani dalam kajian bahasa adalah berdasarkan bukti dalam bentuk catatan yang dikaji pada zaman linguistik yang bermula di Eropah. 1.1 Zaman Yunani, Zaman Iskandariah, Zaman Rom Dalam sejaran ilmu linguistik, golongan pertama yang bergiat dalam bidang pengkajian bahasa ialah orang-orang Yunani.Tamadun Yunani merupakan satu tamadun terawal yang wujud di atas muka bumi ini. Kehebatan tamadun ini merangkumi semua aspek seperti bahasa, ekonomi, budaya dan politik. Kegiatan dalam pengkajian bahasa bermula kira-kira 500 tahun sebelum masihi. Disebabkan seluruh kehidupan mereka dibendung oleh falsafah, maka kajian mereka tentang bahasa banyak dipengaruhi oleh pemikiran yang berbentuk falsafah. Falsafah bahasa bermula pada zaman praSocrates, iaitu pada abad ke-6 sebelum masihi. Falsafah Bahasa merupakan satu teras kepada bermulanya satu falsafah yang menjadi pegangan dan kekuatan masyarakat ketika itu Untuk pengetahuan anda, tokoh hebat dalam pengkajian bahasa pada zaman Yunani ialah Plato dan Aristotle, iaitu murid Plato. Plato (427 – 347) merupakan ahli falsafah pertama yang mengenal pasti dan menyelidik bahasa sebagai suatu masalah dan persoalan melalui karyanya yang berbentuk dialog, iaitu Cratylus. Dialog Cratylus telah mencetuskan kontroversi berabad-abad lamanya, iaitu antara kumpulan analogis yang mempercayai bahawa bahasa bersifat alamiah,

Tahukah anda bahawa mereka mengambil ilmu bahasa Yunani dan membuat kajian dalam bahasa Latin. Mereka kurang menyumbang kepada perkembangan ilmu baharu berkenaan bahasa. Iskandariah menjadi pusat perkembangan kesusasteraan dan linguistik tamadun Yunani. iaitu kata penghubung. ganti nama dan kata depan. Sekarang kita akan membincangkan sejarah perkembangan linguistik zaman Rom. Sekarang kita beralih pula kepada Zaman Iskandariah.nalar dan logis dengan kumpulan anomalis yang berpegang kepada kepercayaan bahawa bahasa tidak nalar sepenuhnya. iaitu berdasarkan persetujuan masyarakat. iaitu pertuturan. Mereka turut mengkaji sistem fonetik dan membahagikan perkataan kepada adverb. . Anggapan mereka bahawa hasil tulisan itu baik sekiranya bahasa dan hasil tulisan itu tepat dan kurang kesalahan tatabahasa. Para pengkaji pada zaman ini menggunakan ilmu bahasa sebagai satu elemen untuk mengukur kualiti sesuatu bahasa. Secara umumnya. namun penumpuan bahasa pada waktu ini lebih kepada aspek lisan. Plato telah meletakkan fungsi kata nama sebagai subjek kepada predikat dan kata kerja sebagai penerangan kepada perbuatan. Walau bagaimanapun sumbangan mereka amat penting kerana hasil tulisan mereka menjadi rujukan kepada semua pengkaji bahasa selepas zaman itu. Zaman Arab. Jika dikaji perkembangan bahasa pada zaman ini lebih kepada perubahan sistem bahasa daripada tamadun Yunani kepada bahasa Latin. tetap dan dapat diperoleh dalam tulisan yang menjadi subjek tatabahasa dan sebagai cara menunjukkan apa-apa sahaja yang ada di dunia yang menjadi subjek logika.participal. Kita telah selesai membincangkan tentang sejarah perkembangan linguistik zaman Yunani. Plato telah menimbulkan persoalan adakah ketepatan sesuatu nama berasaskan tabii dan realiti atau konvensyen. Zaman India Sekarang kita akan membincangkan sejarah perkembangan linguistik zaman pertengahan yang dikenali juga sebagai zaman Renaissance. Beliau memperkembang dan memperdalam pemikiran tentang falsafah bahasa yang diasaskan oleh Plato. anda dapati bahawa kajian mengenai bahasa pada era Yunani lebih tertumpu kepada tatabahasa. Beliau juga menyelidik tentang tatabahasa yang membezakan antara kata nama dengan kata kerja. Pada era ini ahli bahasa mula meneroka bahasa termasuk tatabahasa vernakular. Para sarjana turut memperkenalkan bidang sintaksis.2 Zaman Pertengahan. Bahasa pada era ini masih kekal kepada fungsi kesusasateraan. Gagasan lain yang dikembangkan oleh Aristotle ialah fungsi bahasa sebagai alat. Namun demikian. Beliau menganggap bahawa bahasa itu sebagai suatu juzuk dunia. Zaman ini bermula pada abad ketiga tahun masihi. iaitu ayat yang merupakan satu unit deskriptif yang terdiri daripada turutan-turutan perkataan yang mempunyai makna. Ilmu linguistik terus berkembang pada zaman Aristotle tahun 384 – 322 sebelum masihi dengan menambah satu lagi pembahagian dalam tatabahasa. Orang Rom telah mengambil alih bidang bahasa setelah tamadun Yunani runtuh. 1. khususnya untuk retorik dan puisi. Sebagai sebuah tanah jajahan Yunani. Aristotle merupakan sarjana yang mula-mula mengakui tentang adanya sistem kala atau tensedalam bahasa Yunani. kaedah kajian mereka lebih bercorak logik dan bukannya saintifik.

Pada era ini bahasa Sanskrit digunakan dengan meluas dan memberikan kesan besar kepada ilmu linguistik.3 Zaman Linguistik Bandingan dan Linguistik Moden Untuk pengetahuan anda. iaitu antropologi dan sosiologi. hampir semua bahasa memiliki perkataan yang hampir sama dan maksud perkataan juga hampir sama. Para pengkaji turut mengeluarkan satu teori baharu. Pada zaman ini bahasa berkembang pesat di Baghdad sebagai sebuah pusat ilmu di dunia. iaitu sekitar abad ke-19. Sekarang mari kita bincang pula perkembangan linguistik zaman Arab. Tahukah anda bahawa kesan daripada kajian ini wujudnya rumpun-rumpun bahasa daripada semua bahasa di dunia.Anda harus ingat bahawa pada era ini juga teori sebab musabab. Kebanyakan ahli fikir yang lahir pada zaman ini ialah sarjana Islam yang sentiasa mendapat sokongan daripada pemimpin mereka. 1. iaitu bahasa adalah baka dan satu fenomena sosial. berimbuhan dan bahasa berfleksi. Kajian mereka lebih baik daripada Yunani dari aspek fonetik. zaman ini dikatakan sebagai permulaan kepada linguistik moden. Perbincangan seterusnya ialah sejarah perkembangan linguistik zaman India. Tahukah anda bahawa sumbangan terpenting ahli-ahli bahasa zaman ini ialah kejayaan mereka membawa pembaharuan dalam ilmu bahasa dan mula mengkaji bahasa secara saintifik. Tugasan: Buat catatan nota dalam bentuk grafik tentang sejarah perkembangan linguistik sejak sebelum masihi hingga ke zaman moden. Hukum baharu mula wujud yang dikenali sebagai hukum R-G-L dan R-D-L. Mereka juga dapat mengesan hubungan satu bahasa dengan bahasa lain terutama bahasa Inggeris. marilah sama-sama kita lihat sejarah perkembangan linguistik zaman moden sekitar abad ke-20. Pengkajian ilmu bahasa pada zaman ini lebih cenderung kepada linguistic deskriptif atau linguistik huraian. . Hal ini disebabkan Eropah mengalami zaman gelap. Hal ini dapat dibuktikan melalui kajian. Mereka turut mengkaji pertalian dan hubungan antara satu bahasa dengan bahasa yang lain. Gunakan bahasa sendiri menunjukkan anda faham apa yang dibincangkan. Sebagai mengakhiri perbincangan tajuk 1 ini. morfologi dan sintaksis. Pendekatan kajian bahasa berdasarkan bukti nyata. iaitu bahasa berisolasi. kelainan logika dalam bahasa dan hubungan antara bahasa mula berkembang. Mereka mendapati bahawa hubungan bahasa bukan melalui peminjaman atau kebetulan tetapi wujud daripada satu rumpun yang sama. Golongan zaman pertengahan ini menolak bahasa luar atau bahasa pinjaman. Bahan kajian turut berubah daripada tradisi bahasa Inggeris kepada kitab Rig-Veda. Tamadun ini turut mengiktiraf bahawa bahasa berasal daripada satu bahasa yang sama. Kajian pada era ini lebih sistematik dan menekankan kepada sinkronis dan diakronis. Kajian mereka tertumpu kepada sumber al-Qur’an dan hasilnya perkembangan ilmu fonetik semakin pesat dan hampir menjadi sempurna serta terciptanya kamus lengkap untuk dijadikan bahan rujukan. Bidang bahasa mula berkembang dengan wujudnya bidang baharu. Ahli bahasa zaman ini turut mengasingkan bahasabahasa di dunia kepada tiga kelompok.

Bincangkan sumbangan Plato dan Aristotle kepada perkembangan ilmu linguistik sehingga kini. Mereka merupakan tokoh linguistik yang banyak memberi sumbangan kepada perkembangan ilmu bahasa melalui hasil kajian secara empirikal. TAJUK 2 : PEMIKIRAN DALAM LINGUISTIK Sinopsis Tajuk dua ialah pemikiran dalam linguistik. Hasil Pembelajaran (i) Menghuraikan aliran pemikiran tokoh-tokoh lingustik mengiku zaman (ii) Menghargai sumbangan tokoh-tokoh dalam perkembangan ilmu bahasa sejak zaman awal hingga zaman moden (iii) Membuat banding beza bentuk pemikiran antara tokoh-tokoh linguistik Kerangka Tajuk Hasil pemikiran de Saussure telah melayakkan beliau diberikan jolokan sebagai “Bapa Linguistik Moden” Hasil pemikiran Bloomfield telah menghasilkan teori behaviourisme Hasil pemikiran Edward Sapir dapat diterokai melalui bukunya bertajuk Language (1881) 1. · Beliau berpendapat psikologi mendasari pengkajian bahasa dalam sains. .1 Pemikiran Edward Sapir Dalam Bidang Linguistik · Edward Sapir (1884 – 1939) seorang sarjana linguistik struktural dan antropologi dari Amerika pada awal abad ke-20. Kesimpulan kajian beliau mendapati bahawa struktur bahasa merupakan unsur yang menentukan sturktur pemikiran manusia. Beliau mengkaji hubungan bahasa dengan pemikiran manusia dari aspek psikologi. iaitu pemikiran Edward Sapir. · Menurut beliau. bahasa akan sentiasa berubah. · Rumusan hasil pemikiran beliau tiada bahasa yang sempurna. Buku beliau bertajuk Language berbeza dengan Bloomfield kerana menggunakan pendekatan antropologi yang melihat bahasa dari segi fungsinya dalam masyarakat. Tajuk ini meliputi tiga subtajuk. Leonard Bloomfield dan pemikiran Ferdinand de Saussure. iaitu bersifat arbitrari untuk menyampaikan perasaan dan fikiran. bahasa ialah sistem manusiawi yang instingtif.

Huraikan dengan ringkas menggunakan ayat sendiri sumbangan dan kesan teori behaviourisme terhadap pengajaran dan pembelajaran bahasa. Tugasan : Buat banding beza dalam bentuk grafik antara pemikiran de Saussure dengan Bloomfield. Linguistik sinkronis mengkaji bahasa pada suatu masa tertentu. · Ketokohan beliau adalah hasil penelitiannya sehingga menerbitkan buku bertajuk Couse de Linguistique Generale pada tahun 1915. Beliau beranggapan bahawa bahasa sebagai pangkalan data ucapan yang boleh mengeluarkan segala unit bahasa. iaitu suatu kenyataan yang menunjukkan bahawa semua bahan kajian hendaklah dapat diperhatikan dan dianalisis secara empirikal. · Dalam sejarah ilmu linguistik moden. ayat-ayat itu tersusun di dalam otak dan dikeluarkan apabila adanya rangsangan. Langue bermaksud loghat atau dialek dan parole bermaksud ciri-ciri bahasa yang dituturkan atau diucapkan oleh individu dalam masyarakat. · De Saussure merupakan orang pertama yang mengemukakan konsep ‘langue’ dan ‘parole’. Ketokohan beliau sebagai ‘Bapa Ilmu Linguistik Moden’ telah terbukti melalui penemuan-penemuan konsep dan pendekatan baharu dalam bidang bahasa secara moden. Dengan kata lain. sekiranya tingkah laku manusia lain berpunca daripada adanya rangsangan ataustimulus. Beliau memperlihatkan konsep saintifik dalam kajiannya. beliau merupakan orang pertama yang mengemukakan dan menekankan peri pentingnya kajian bahasa dilakukan dari sudut yang berbeza-beza. Linguistik diakronis mengkaji bahasa dari segi sejarah yang dilalui oleh bahasa serta perubahan-perubahan yang dialami oleh sesuatu bahasa tersebut. · Rumusan beliau. iaitu secara sinkronis dan diakronis. 1.1. maka bahasapun dapat dilahirkan sebagai gerak balas atau respons terhadap rangsangan itu. Karya agung beliau ini adalah hasil daripada usaha pelajar-pelajarnya yang telah mengumpul dan menyusun semula bahan-bahan kuliah sehingga terhasilnya buku tersebut yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris pada tahun 1959. .2 Pemikiran Leonard Bloomfield Dalam Bidang Linguistik · Bloomfield (1887 – 1949) merupakan ahli linguistik yang mempelopori teori behaviourisme yang berkait rapat dengan fahaman ahli psikologi dalam menghuraikan bahasa. Buku beliau yang popular ialahLanguage (1933). · Beliau juga beranggapan bahawa bahasa ialah satu tingkah laku manusia.3 Pemikiran Ferdinand de Saussure Dalam Bidang Linguistik · Ferdinand de Saussure (1857 – 1913) ialah orang pertama mengasaskan ilmu linguistik moden.

· Linguistik gunaan ini ialah satu cabang linguistik yang memanfaatkan teori. · Antara kaedah mengajarkan bahasa yang dicipta itu ialah kaedah terus yang mengajarkan bahasa dengan tidak menggunakan bahasa asli pelajarnya. ejaan. linguistik perbandingan dan linguistik kontekstual (iii) Membincangkan bidang linguistik gunaan dan hubungannya dengan pengajaran bahasa.TAJUK 3: BIDANG LINGUISTIK Sinopsis Tajuk tiga ialah bidang linguistik. · Linguistik gunaan juga dikenali sebagai linguistik terapan. Tajuk ini meliputi tiga subtajuk. . kaedah dan hasil kajian linguistik dalam mengajarkan bahasa dan menulis buku-buku teks. iaitu Linguistik Am dan Linguistik Gunaan. Hasil Pembelajaran (i) Menghuraikan tentang bidang ilmu linguistik (ii) Menghuraikan linguistik am atau umum. linguistik sejarah. Kerangka Tajuk Pengenalan kepada bidang-bidang ilmu linguistik Linguistik gunaan dalam pengajaran bahasa Perbandingan antara bahasa dan ciri persamaan dan perbezaan antara bahasa Kepentingan linguistik sejarah dalam perkembangan ilmu linguistik 3. iaitu bidang yang mengkaji aspek-aspek teori Ilmu linguistik secara umum. ayat dan makna mula digunakan bagi mengajarkan bahasa kepada penutur bahasa asli dan juga bahasa asing. Linguistik Sejarah dan Linguistik Perbandingan serta Linguistik Kontekstual. deskripsi. · Linguistik gunaan timbul apabila bidang linguistik bergabung dengan ilmu pendidikan dan psikologi. · Deskripsi bahasa seperti sistem sebutan. bentuk kata. · Linguistik ini menghasilkan kaedah-kaedah mengajarkan bahasa dan bahanbahan mengajarkan bahasa.1 Linguistik Umum dan Linguistik Gunaan · Linguistik umum disebut juga sebagai linguistik am.

· Kaedah glotokronologi mencadangkan penggunaan formula matematik untuk menentukan tarikh ketika kedua-dua bahasa itu berpisah. · Perkara yang dikendalikan dalam bidang ini ialah pembentukan konsep yang meliputi pendefinisian aspek dan kajian secara umum. · Kaedah terawal untuk jenis ini ialah glotokronologi yang mencadangkan satu formula matematik untuk menentukan tarikh ketika kedua-dua bahasa itu berpisah. · Dalam meletakkan linguistik gunaan ke dalam pengajaran bahasa. · Pengenalan linguistik gunaan sebagai suatu disiplin ilmu bahasa merupakan suatu usaha untuk menggunakan bahasa secara saintifik dan moden yang disebut juga sebagai sains gunaan.2 Linguistik Sejarah dan Linguistik Perbandingan · Linguistik perbandingan (asalnya filologi perbandingan) ialah satu cabang linguistik sejarah yang membandingkan bahasa-bahasa supaya dapat menentukan perhubungan sejarah antara bahasa-bahasa itu. dan linguistik perbandingan bertujuan untuk membina semula bahasa-bahasa proto dan menentukan perubahan-perubahan yang telah berlaku pada bahasa-bahasa yang didokumenkan itu. setiap perbezaan antara dua bahasa yang berkait harus dapat diterangkan dengan amat munasabah. · Teknik asas linguistik perbandingan ialah “kaedah perbandingan” yang bertujuan untukmembandingkan sistem-sistem fonologi. dan leksikon. tetapi dalam modul ini kita hanya menyebut mengenai penggunaan linguistik dalam mengajarkan bahasa sahaja. berdasarkan peratusan perbendaharaan kata teras sebanyak 100 butir (kemudian 200) yang seketurunan dalam bahasa-bahasa yang dibandingkan. sistem-sistem morfologi. . kaedah perbandingan tidak begitu berguna. 3. sintaksis. · Pada dasarnya. dan tidak rapat hubungannya. cara dan kaedah tertentu yang digunakan dalam penghuraian bahasa. dijangka amat tetap. · Linguistik hubungan memeriksa kesudahan-kesudahan linguistik tentang hubungan antara penutur-penutur bahasa yang berbeza. seseorang itu sudah mampu menghuraikan bentuk-bentuk dan peraturan sesuatu bahasa dan mengajarkan bahasa dengan baik. · Menentukan sifat umum yang ada pada semua bahasa secara universal. · Jika bahasa-bahasa berasal daripada leluhur yang amat jauh. · “Perhubungan" membayangkan asal yang sama atau bahasa proto. iaitu secara deskriptif. dan perubahan-perubahan sistematik. khususnya sebagaimana yang terbukti dalam kata-kata pinjaman. iaitu terjemahan dan perkamusan. umpamanya dalam sistem-sistem fonologi atau morfologi. · Terdapat juga cabang-cabang linguistik lain yang melibatkan pembandingan bahasa yang bukannya sebahagian linguistik perbandingan: · Tipologi bahasa membandingkan bahasa supaya dapat mengelaskannya mengikut ciri-ciri.· Ada aktiviti lain yang lazimnya juga dikaitkan dengan linguistik gunaan. · Linguistik gunaan ialah bidang yang mengumpulkan beberapa disiplin ilmu bahasa yang berhubungan dengan pengajaran bahasa.

· Linguistik sejarah atau historis ialah cabang ilmu linguistik yang berusaha untuk memperlihatkan perkembangan bahasa dari segi sejarah yang dilaluinya melalui masa. • Psikolinguistik dan neurolinguistik menggabungkan sains perubatan dengan linguistik. · Kemudian. Bincangkan bidang linguistik gunaan dalam pengajaran bahasa.· Cabang kajian linguistik yang berusaha untuk memperlihatkan perkembangan sesuatu bahasa dari segi sejarah yang dilalui melalui masa iaitu dari zaman kemunculannya hinggalah ke suatu tahap yang tertentu. 2. Sedangkan linguistik teori teras mengkaji bahasa sematamata untuk tujuan sendiri. • Sosiolinguistik. linguistik pengiraan. · Bidang ini juga mengkaji perubahan-perubahan dan asal usul(etimologi) sesuatu bahasa. yakni bahasa seketurunan daripada bahasa induk. iaitu membuat perbandingan bagi menentukan perubahan dan perkembangan yang berlaku di dalam bahasa tersebut. · Perbandingan dilakukan antara beberapa aspek tertentu sahaja atau seluruh aspek bahasa yang dibandingkan itu. kajian perlu dilakukan secara diakronik. linguistik antropologi.3 Linguistik Kontekstual • Linguistik kontekstual ialah bidang yang linguistik berinteraksi dengan disiplindisiplin akademik yang lain. serta sains kognitif. · Linguistik perbandingan lebih dikenali sebagai bidang kajian yang membandingkan antara bahasa yang sekeluarga. Tujuan Linguistik perbandingan adalah untuk melihat ciri-ciri perbezaan dan persamaan antara bahasa yang sekeluarga. dan antropologi linguistik merupakan sains sosial yagn mengkaji interaksi – interaksi linguistik dengan masyarakat pada keseluruhannya. bidang-bidang linguistik antara disiplin mengkaji bagaimana bahasa berinteraksi dengan dunia. Hal ini disebabkan huraian yang lengkap diperlukan tentang aspek-aspek yang dibandingkan itu 3. Bidang-bidang linguistik merentasi disiplin termasuk pemerolehan bahasa. · Bidang ini juga mengkaji perubahan-perubahan bahasa serta asal usul atau etimologi sesuatu bahasa. · Kajian tertumpu kepada lebih dari satu zaman. Tugasan: 1. Tujuan linguistik histori adalah untuk mengetahui proses dan perkembangan bahasa dari masa lampau hingga kini. . · Kajian perlu dilakukan secara sinkronik iaitu kajian secara terperinci dalam beberapa zaman atau masa dan tempat tertentu. linguistik evolusi. Linguistik ini memperlihatkan hubungan yang erat dengan linguistik huraian. Buat perbandingan antara linguistik sejarah dengan linguistik perbandingan. • Analisis wacana kritis ialah bidang yang retorik dan falsafah berinteraksi dengan linguistik.

Kajian saintifik tentang bahasa.Yang berkenaan. Ø Linguistik kontekstual ialah bidang yang melihat bagaimana linguistik berinteraksi dengan disiplin-disiplin akademik yang lain. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur 2005). Menurut John Lyons (1968). bidang-bidang linguistik antara disiplin mengkaji bagaimana bahasa berinteraksi dengan dunia. Sedangkan linguistik teori teras mengkaji bahasa sematamata untuk tujuan sendiri. Menurut Kamus Dwibahasa (1981). makna dan kepentingan (meaningful). Menjelaskan perhubungan antara bahasa dan masyarakat. struktur dan penggunaan bahasa dalam fungsifungsi sosial. 2. Linguistik adalah suatu ilmu pengkajian bahasa yang dilakukan secara saintifik. 2. Sedangkan linguistik teori teras mengkaji . Dewan Bahasa dan Pustaka. Kontekstual ialah-Berkaitan dengan atau menurut konteks: penyelidikan sastera dari segi dapat merencanakan perkembangan sastera. relevan. mengikut konteks. Menjelaskan bahawa linguistik ialah pengajian ilmu bahasa. Lyons. 2. Definisi kontekstual: Menurut Kamus Dewan (edisi keempat). Berkaitan dengan bahasa. Kuala Lumpur 2005). kebudayaan dan masyarakat. ada hubungan atau kaitan langsung. Hasil Pembelajaran: 1. Linguistik ialah1.Tajuk 4: LINGUISTIK KONTEKSTUAL Sinopsis: Tajuk empat ialah tajuk yang melihat bagaimana linguistik berinteraksi dengan disiplindisiplin akademik yang lain. Linguistik Kontekstual Menurut J. Mengenalpasti aspek-aspek bahasa. Kontekstual membawa pengertian: 1. 1968 . Linguistik adalah satu bidang yang mengkaji bahasa secara saintifik Menurut Kamus Dewan (edisi keempat).Yang membawa maksud.

Kesimpulannya. peranan bahasa. ia mengkaji mengenai aspek-aspek linguistik yang melihat aspek bahasa. pelacakan bahasa rahsia bajak laut. bahasa. sosiolinguistik mengkaji berbagai bahan sosio-budaya yang berhubung dengan aspek-aspek linguistik seperti perhubungan sosial harian yang berkaitan pula dengan kebudayaan. Merupakan satu kajian yang sangat luas dan pelbagai meliputi bermacam-macam perkara seperti fungsi bahasa. kumpulan sosial. penerimaan istilah akuntasi dalam kalangan ahli ekonomi. mantra dan pelbagai istilah lain lagi. . iaitu satu perihal yang melibatkan apa yang dinamakan “perancangan bahasa” dalam menegakkan identiti sesebuah negara. dialek dan bentuk-bentuk gaya yang dibezakan oleh perihal taraf pemakai-pemakainya. masyarakat. bidang-bidang linguistik antara disiplin mengkaji bagaimana bahasa berinteraksi dengan dunia. Pada prinsipnya. Pengertian Antropologi Menurut etnologinya kata antropologi berasal dari kata yunani “Antropo” yang bererti manusia dan “logy” atau “logos” bererti ilmu yang mempelajari. Antropologi Linguistik v Satu cabang yang mengkaji hubungan antara bahasa dan budaya terutama untuk mengamati bagaimana bahasa itu digunakan sehari-hari sebagai alat dalam tindakan bermasyarakat. kebudayaan dan penggunaannya dalam sesebuah masyarakat yang tertentu.bahasa semata-mata untuk tujuan sendiri. sosiolinguistik adalah bidang yang memperlihatkan pertalian antara bahasa dengan masyarakat. Fungsi linguistik memperkatakan tentang perkara-perkara seperti perbandingan di antara bahasa rasmi dengan bahasa vernakular yang tidak rasmi. kata sapaan yang ditinjau dari perpaduan sosial dan jarak sosial antara penutur. pengungkapan jati diri secara sosial melalui grafiti. Cenderung berfokus kepada variasi bahasa yang muncul dalam masyarakat yang kebiasaanya dipengaruhi oleh stratifikasi sosial dalam masyarakat. struktur dan penggunaan bahasa yang ada dengan fungsi-fungsi sosial. Sosiolinguistik Sosiolinguistik adalah bidang yang mengkaji perhubungan di antara bahasa dan gejalanya dalam masyarakat. Secara mudah. kriteria dan persepsi kesantunan berbahasa.

menetap dan bergaul dengan etnik berkenaan sehingga kadang-kadang membawa kepada perkahwinan dan jangka masa yang lama. pertalian bahasa dengan kumpulan-kumpulan etnik. Linguistik Antropologikal Mengkaji hubungan di antara bahasa dan budaya. Latihan: 1. . Perlakuan bahasa bergantung kepada keadaan dan partisipasi sesuatu pertuturan. Melihat aspek-aspek kehidupan penutur yang tertentu dan seterusnya melihat bagaimana suasana kehidupan dan sistem nilai yang dipegang oleh para penutur mempengaruhi cara mereka berbahasa.v Adakala disebut etnolinguistik iaitu bidang yang dikatakan memberi penumpuan kepada perhubungan di antara bahasa dengan penyelidikan primitif. Huraikan cabang-cabang linguistik kontekstual. 2. Mengenal pasti prinsip-prinsip stilistik. Melihat bagaimana keberkesanan stilistik mempengaruhi bahasa. v Salah satu cara atau kaedah yang dapat digunakan untuk melihat pemakaian bahasa dalam konteks sosial budaya secara terperinci adalah participant observation. Hasil Pembelajaran 1. v Participant observation merujuk kepada seseorang yang dihantar kepada sesuatu etnik. Stilistik Menurut Abdullah Hassan (1990) -Stilistik atau sylistics adalah ilmu tentang stail atau gaya yang dihubungkan dengan pemakaian atau penggunaan bahasa -Fokus dan penekanan terhadap aspek kebahasaan -Ilmu tersebut muncul dalam bidang linguistik dan diperluas dalam bidang kesusasteraan yang menggunakan bahasa sebagai wahana pengucapan. TAJUK 5 : STILISTIK Sinopsis Tajuk 5 ini melihat variasi bahasa yang bersistem yang wujud dalam sesuatu bahasa yang dituturkan oleh seorang penutur. Perbezaan dari segi gaya dan laras bermula daripada bentuk yang paling formal kepada bentuk yang agak formal.

-Kedua. -Namun. pendekatan stilistik membincangkan aspek tema seperti yang sering dibicarakan dengan menggunakan pendekatan struktural. -Cabang linguistik gunaan atau terapan. penelitian menggunakan pendekatan ini merujuk kepada aspek bahasa yang melibatkan ayat-ayat yang membina keseluruhan karya.-Kesan penerapan daripada disiplin linguistik tercerminnya ilmu gaya yang membezakan gaya sastera dan gaya bukan sastera. -Ketiga. -Analisis itu tidak sahaja dalam lingkungan pengaplikasian bahasa tetapi menjangkaui kepersisan bakat berbahasa penulisnya. -Karya sastera ditandai kelainan dalam penggunaan gaya bahasanya untuk menimbulkan kesan artistik. -Rene Wellek dan Austin Warren (1966:182)-stilistik meneliti penggunaan bahasa yang menyimpang daripada norma dan berusaha menemukan fungsi estetik. banyak maksud dan mempunyai makna simbolik. -Pentafsiran makna ayat melibatkan makna yang mudah difahami. penggunaan pendekatan stilistik berhasil memperlihatkan gaya keperibadian seseorang penulis. . -Analisis karya sastera merupakan suatu huraian tentang bakat dan kebolehan mengarang bagi seseorang pengarang. Stilistik dari sudut Sastera -Kajian terhadap keseluruhan karya yang berpusat kepada penggunaan bahasa. Prinsip Stilistik -Pertama menganggap dan mengiktiraf bahasa sebagai punca kegiatan berkreatif dengan merujuk kepada kemampuan berbahasa sebagai satu anugerah dan bakat seseorang penulis. mudah dimengerti. -Bermaksud bentuk variasi bersistem yang wujud dalam sesuatu bahasa yang dituturkan oleh seorang penutur. -Perbezaan dari segi gaya dan laras bermula daripada bentuk yang paling formal kepada bentuk yang agak formal. Pengenalan am Stilistik Bahasa. khasnya bergantung kepada keadaan dan partisipasi sesuatu pertuturan.

-Penulis mempunyai cara tersendiri. -Aspek bahasa dapat menjelaskan kesan penggunaan sesuatu bahasa sama ada dapat difahami. menimbulkan keseronokan atau memberi kecelaruan dan kekaburan tanggapan kesan daripada penggunaan penanda dan petanda bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan pemikiran. pendekatan stilistik membantu mereka memahami makna perkataan yang sukar serta ayat yang kompleks yang digunakan oleh pengarang. kedudukan stilistik sebagai penelitian sesuatu gaya istimewa dalam eksposisi dan pembentukan satu penyusunan diksi serta struktur kalimat yang mencerminkan keperibadian atau idiosinkrasi penulisnya. Perbezaan ini disebabkan oleh beberapa faktor antaranya pengalaman. pendekatan stilistik selain digunakan untuk menganalisis proses penghasilan sesebuah karya. -Keenam. -Pengaplikasian kata dan diksi dari bahasa daerah atau tempatan dapat memperkaya perbendaharaan kata di samping merupakan satu gaya atau stail bagi seseorang penulis. Latihan: 1.M. -Ketujuh. pendidikan. Huraikan prinsip-prinsip stilistik dan bagaimanakah stilistik itu mempengaruhi kehidupan masyarakat. juga digunakan untuk menghuraikan penerimaan dan penghargaan pembaca atau khalayak terhadap sesebuah karya. -Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan stilistik ini akan menemukan gagasan bahawa terdapat unsur-unsur bahasa yang mendorong seseorang itu berkreatif. sikap dan keperibadian penulis -Keempat. . -Dalam sesebuah karya sastera yang pelbagai genre itu terdapat pelbagai jenis dan kategori perkataan dan ayat yang digunakan. -Kelima. -Pengetahuan dan ilmu yang bersangkutan dengan aspek kemasyarakatan iaitu bidang sosiolinguistik dan dialektologi perlu dikuasai oleh pengkaji atau peneliti. -Semasa berkarya. pembentukan perkataan dan ayat dapat dilakukan. seseorang penulis didorong oleh pelbagai keadaan dan rangsangan yang berlaku di sekelilingnya.-Murry J. melalui pendekatan stilistik huraian terhadap pemilihan diksi. pendekatan stilistik juga menekankan penelitian tentang penghasilan sesebuah karya. (1976:7). mesej atau idealisme pengarang.

• Tidak semua pencatuman unit-unit itu boleh dilakukan. • Terdapat beberapa unit tertentu yang dicantumkan menjadi satu susunan yang sempurna dari segi strukturnya (klausa. • Pertembungan kebudayaan. Hasil Pembelajaran. 3. 2. Bahasa bersifat dinamis • Bahasa adalah berubah dan berkembang selagi penuturnya bergaul dan berinteraksi dengan manusia lain. Menguasai dan memahami perbezaan sifat-sifat bahasa itu. Bahasa sebagai satu sistem • Bahasa mempunyai susunan yang tertentu. • Walaupun begitu. • sebagai contoh : BAHASA MELAYU buku itu sebuah buku merah pensel ini BAHASA INGGERIS that car (kereta itu) three red books (tiga buah bukuyang merah) the beautiful book (buku yang cantik itu) 2. • Sistem itu telah ditetapkan oleh susunan bahasa. Bahasa apa pun di dunia ini mempunyai sifat-sifat yang tersendiri. melainkan mengikut caracara tertentu. Boleh menjelaskan sifat-sifat bahasa itu secara tepat. • Sistem yang dimaksudkan ialah aturan. susunan perkataan . 1. ayat. pertembungan manusia dengan manusia lain menyebabkan pertambahan dan pengurangan perbendaharaan kata sesuatu bahasa itu. Bahasa itu bersifat arbitrari .TAJUK 6: SIFAT BAHASA Sinopsis Tajuk 6 ini membincangkan sifat-sifat bahasa menurut Teori Noam Chomsky Menurut Teori Noam Chomsky. sama ada dalam bentuk bunyi-bunyi perkataan. 1. struktur dan tatabahasanya tidak berubah. kata). nahu atau bentuk sintaksis. • Setiap bahasa mempunyai bahasa masing-masing.

• Tidak semestinya ada hubungan antara bunyi yang dilafazkan dengan bendabenda yang dimaksudkan. iaitu dengan pergerakan alat-alat artikulasi satu demi satu. Bahasa sebagai alat berkomunikasi. bunyi-bunyi yang dihasilkan ialah ‘k’. • • 6. ’a’. – butir pertuturan : tajuk percakapan antara penutur dengan pendengar sama ada terdiri daripada hal-hal peribadi atau rasmi. – tempat : situasi sekeliling dimana pertuturan itu mengambil tempat. Bahasa mempunyai makna Makna bererti yang dimaksudkan dan yang dipercakapkan. • Oleh kerana sifat-sifat arbitrari inilah maka kita dapati tiap-tiap bahasa mempunyai perkataan yang berlainan bagi benda-benda sama. termasuklah benda-benda yang berada di sekitarnya. ’l’. • Sebagai contoh untuk menyebut kalam . • Proses komunikasi ialah adanya maklumat yang hendak di sampaikan oleh penutur kepada pendengar. Latihan: 1. • Ini dikatakan linear di mana apa yang ingin dituturkan disebut satu demi satu untuk melambangkan sesuatu bunyi. huraikan sifat-sifat bahasa dengan jelas. TAJUK 7 : VARIASI BAHASA Sinopsis Tajuk 7 ini membincang dan menjelaskan bentuk-bentuk bahasa yang digunakan bagi maksud yang sama berdasarkan situasi tertentu. Sesuatu perkataan yang diujarkan mempunyai maksud. ’ a’. Sebagai contoh: • dalam Bahasa Melayu itu dipanggil “pintu” • dalam Bahasa Inggeris dipanggil “door” • “puerta” dalam Bahasa Sepanyol. 4.Bahasa ialah kepunyaan . Dengan memilih contoh-contoh yang sesuai. 5. – pendengar : orang yang dilawan bercakap. Bahasa itu linear • Bunyi-bunyi itu dihasilkan satu demi satu.• Arbitrari ialah pertalian sesuatu bentuk atau lambang dalam bahasa dengan makna yang diberikan secara kebetulan dan ditentukan oleh budaya sesuatu masyarakat. • Faktor yang mengubah bahasanya. dan ‘m’.

Dalam konteks Malaysia. Melaka. jenis pekerjaan. makin luas daerah penyebaran bahasa itu. seperti dialek Kelantan. Menghurai dan menjelaskan variasi-variasi bahasa. Negeri Sembilan. Melihat pengaruh variasi bahasa itu mempengaruhi kehidupan masyarakat. Pahang. Terengganu. makin luas daerah penyebaran bahasa itu. di Semenanjung Tanah Melayu sahaja sudah terdapat berbagai-bagai dialek. — Hakikat bahasa dan variasi-variasinya sudah lama diakui oleh ahli-ahli bahasa. — Aspek ini lebih menekankan kepelbagaian daerah untuk bahasa yang sama dan bukannya perbandingan fitur antara dua bahasa. dan kedudukan sosioekonomi penutur yang berbeza-beza penggunaannya. di Semenanjung Tanah Melayu sahaja sudah terdapat berbagai-bagai dialek. Makin besar jumlah penuturnya. — Variasi bahasa bermaksud perbezaan bentuk-bentuk bahasa yang digunakan bagi maksud yang sama berdasarkan situasi tertentu — Variasi bahasa merupakan suatu pengkajian terhadap fitur bahasa yang berbeza secara semantik apabila kita membandingkan kumpulan penutur berbeza atau suatu kumpulan penutur yang sama dalam keadaan yang berbeza. Hasil Pembelajaran 1. — Demikian juga halnya dengan Bahasa Melayu. — Halliday (1968) menjeniskan bahasa kepada dua aspek iaitu : — Pengguna – orang yang menggunakan sesuatu bahasa dan — Penggunaan – kesesuaian jenis bahasa yang digunakan dengan keadaan atau situasi bahasa itu digunakan. — Demikian juga halnya dengan bahasa Melayu. seperti dialek Kelantan. seperti latar belakang pendidikan. Namun apabila mereka merujuk sesuatu bahasa tertentu. Negeri Sembilan. Pahang. dan makin banyak pula perbezaan yang wujud dari segi penggunaannya. — Bahasa ialah kepunyaan masyarakat yang menuturkannya. Perak dan Johor. Terengganu. Variasi Bahasa. 2. — Demikian juga terdapat variasi-variasi bahasa Melayu yang wujud oleh sebab faktorfaktor sosial. Perak dan Johor. — Variasi bahasa ditentukan oleh faktor teknikal bahasa iaitu sebutan. makin luas daerah penyebaran bahasa itu dan makin banyak perbezaannya. — Bahasa ialah kepunyaan masyarakat yang menuturkannya. Makin besar jumlah penuturnya.masyarakat yang menuturkannya. Makin besar jumlah penuturnya. kosa kata dan tatabahasa. misalnya bahasa . Dalam rangka Malaysia. dan makin banyak pula perbezaan yang wujud dari segi penggunaannya. Melaka.

bahasa tubuh. Bahasa Isyarat — Bahasa isyarat adalah bahasa yang mengutamakan komunikasi manual. — Daripada beberapa variasi satu bahasa. yang sekarang dikenal sebagai bahasa Melayu baku. yang dari segi sejarahnya berasaskan dialek bahasa Melayu Johor Riau. dalam semua situasi rasmi seperti dalam ucapan-ucapan. dan gerak bibir. — Bahasa Melayu baku ialah variasi yang digunakan apabila orang-orang daripada berbagai-bagai dialek di negara ini berkumpul dan berbincang. — Dialek ialah variasi daripada satu bahasa tertentu yang dituturkan oleh sekumpulan penutur dalam satu-satu masyarakat bahasa. Tujuannya supaya mudah difahami. — Dalam bidang ilmu bahasa. cabang Nusantara. — Variasi ini. mesyuarat dan persidangan dan dalam media massa. dituturkan dalam kawasan tertentu dan berbeza daripada bentuk yang standard/ baku dari segi sebutan. — Tiap-tiap pihak harus gugurkan ciri-ciri kedaerahan masing-masing dan guna sedikit sebanyak variasi bahasa yang bersifat bahasa melayu umum. . bukannya suara. — Dialek merupakan variasi bahasa apabila variasi bahasa itu masih difahami oleh pengguna dalam sesuatau masyarakat bahasa walaupun ada pembahagian geografi . satu variasi tertentu dipilih sebagai mewakili bahasa tersebut dan variasi inilah yang menjadi ukuran apabila kita merujuk sifat umum bahasa tersebut.mereka mempunyai gambaran tentang satu kesatuan bahasa. Dikaitkan dengan rumpun bahasa Austronesia. sosial dan stilistik. Kalimantan dan sebagainya. yang walaupun mempunyai berbagai-bagai kelainan. — Terdapat 3 jenis variasi iaitu variasi daerah. tetapi perbezaannya tidaklah begitu besar untuk dianggap sebagai satu bahasa yang lain. Variasi bahasa ini dikenali sebagai dialek. Sumatera. ialah variasi yang digunakan dalam sistem pendidikan (bahasa sekolah). tatabahasa. variasi yang dipilih untuk mewakili satu bahasa secara menyeluruh itu disebut bahasa standard atau bahasa baku. Cabang Nusantara mempunyai 200 hingga 300 bahasa dalam 16 golongan seperti Filipina.Melayu atau bahasa Inggeris. — Dialek kawasan ialah variasi bahasa yang berkaitan dengan pengguna dalam sesuatu kawasan. — Dialek mempunyai bentuk tertentu. untuk berkomunikasi. dan penggunaan kata-kata tertentu. jawa. Variasi Bahasa (Dialek) — Perkataan 'dialek' berasal daripada bahasa Yunani iaitu 'dialektos' iaitu perkataan yang pada mulanya digunakan dalam hubungannya dengan bahasa Yunani pada waktu itu. masih terdiri daripada satu keseluruhan.

orientasi dan gerak tangan. biasanya dengan mengkombinasikan bentuk tangan. — Ini adalah salah satu cara untuk mereka berkomunikasi antara satu sama lain. Latihan: Dengan memilih cerpen yang sesuai. — Bahasa isyarat berbeza di negara-negara yang berbahasa sama. — Persekutuan Orang Pekak Malaysia (MFD) menubuhkan Pusat Latihan Malaysian Sign Language (MySL) yang digerakkan melalui sumbangan Yayasan Tan Sri Othman Yeop mensasarkan melatih 100 jurubahasa dalam tempoh lima tahun. — Golongan pekak dan bisu di negara ini menggunakan kaedah Bahasa Isyarat Malaysia (BIM). dan tubuh. analisis penggunaan variasi bahasa yang digunakan dalam cerpen tersebut. — Bahasa isyarat unik dalam jenisnya di setiap negara. . lengan. — Biasanya bahasa isyarat ini hanya digunakan oleh mereka yang mempunyai kecacatan seperti bisu dan pekak. Hal yang sebaliknya juga berlaku. yang memerlukan khidmat jurubahasa apabila berurusan dengan mereka yang tidak memahami bahasa berkenaan. serta ekspresi wajah untuk mengungkapkan fikiranmereka.— Kaum tunarungu adalah kelompok utama yang menggunakan bahasa ini. tetapi menggunakan bahasa isyarat yang sama. Contohnya. Ada negara-negara yang memiliki bahasa tulis yang berbeza (contoh: Inggeris dengan Sepanyol). Amerika Serikatdan Inggeris meskipun memiliki bahasa tulis yang sama tetapi memiliki bahasa isyarat yang berbeza (American Sign Language dan British Sign Language).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful