SOALAN 2 2.

1 Kepentingan Pendekatan dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Mok Soon Sang (1992) mengatakan pendekatan ialah cara mendekati sesuatu mata pelajaran iaitu cara bagaimana suatu mata pelajaran diajar berdasarkan objektifnya. Menurut Nik Hassan Basri Nik Ab. Kadir, berdasarkan teori-teori dan pemerolehan bahasa, terdapat empat jenis pendekatan mengajar bahasa iaitu deduktif, induktif, elektik dan komunikatik. Pendekatan Deduktif Menurut Nik Hassan Basri Nik Ab. Kadir, pendekatan deduktif memerlukan guru untuk lebih mementingkan pengajaran undang-undang bahasa daripada penggunaan bahasa. Beliau juga menyatakan bahawa pelajaran bahasa dimulakan dengan huraian undang-undang bahasa sebelum guru memberikan contoh-contoh menggunakan undang-undang itu dalam ayat. Sebagai contoh, jika guru mengajar tajuk ”kata kerja”, guru akan memberi definisi kata kerja terlebih dahulu sebelum menunjukkan contoh-contoh kata kerja dalam ayat. Terdapat banyak kepentingan penggunaan pendekatan deduktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Salah satunya ialah penyampaian generalisasi yang disampaikan pada permulaan pelajaran akan menjadikan topik pembelajaran tersebut akan lebih mudah difahami. Selain itu, murid juga dapat memberi contoh-contoh lain kerana pendekatan ini memberi peluang kepada murid untuk memberikan contoh-contoh lain, asalkan contoh-contoh yang digunakan adalah sesuai dan mencukupi. Selain itu, pendekatan deduktif juga adalah beraneka jenis dan dalam aneka konteks, di samping bermakna dan

1

sebelum membuat generalisasi undang-undang unsur bahasa tersebut. Contohnya guru memulakan pengajaran dengan memberikan contoh-contoh yang berkaitan dengan aspek-aspek yang hendak diajar serta ditambah contoh-contoh. Selain itu. Contohnya. strategi penyoalan juga diadakan supaya guru dapat menolong murid-murid membentuk konsep dan seterusnya membuat generaisasi yang dikehendaki. jika guru tersebut mengajar tajuk ”kata tunggal”. Di samping itu. Selain itu. pendekatan induktif memerlukan guru untuk mendapatkan satu struktur isi yang hendak disampaikan. pendekatan ini juga tidak memakan masa yang terlalu panjang pada satu-satu masa. Kemudian murid-murid didorong untuk memberikan contoh-contoh lain dalam aspek yang hampir sama. contoh-contoh kata tunggal akan diberikan terlebih dahulu sebelum memberikan definisinya. Menurut Nik Hassan Basri Nik Ab. pendekatan ini juga memudahkan proses pemahaman kerana berdasarkan bahagian-bahagian isi yang saling berkait yang diberi dalam satu struktur. pendekatan ini juga memerlukan guru memberi latihan yang mencukupi untuk memberi peneguhan dan menguji kefahaman murid. Pendekatan Elektik Nik Hassan Basri Nik Ab. Kadir menyatakan bahawa pendekatan elektik menggabungkan kedua-dua pendekatan deduktif dan induktif untuk menghasilkan satu strategi pengajaran. Nik Hassan Basri Nik Ab. Pendekatan Induktif. Kadir. guru menyusun satu turutan langkah-langkah penyampaian yang logikal.bukan semata-mata penghafalan. Selain itu. 2 . Kadir menyatakan bahawa pendekatan induktif mengkehendaki guru mengajar bahasa dengan cara menunjukkan penggunaan unsur-unsur bahasa yang diajar melalui contoh-contoh.

Terdapat empat strategi dala pengajaran dan pembelajaran. Selain itu. Pendekatan Komunikatif Menurut Hassan Basri Nik Ab. psikolinguistik dan sosiolinguistik. kanak-kanak perlu didedahkan kepada interaksi bahasa supaya mereka dapat mempelajari cara-cara menggambarkan makna kognitif dalam bentuk-bentuk bahasa yang tepat. Salah satu kepentingan pendekatan komunikatif ini ialah mengutamakan kecekapan berkomunikasi yang merangkumi bukan sahaja kecekapan bahasa tetapi juga kecekapan komunikatif.2 Kepentingan Strategi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Strategi merupakan kebolehan dalam memilih. Selain itu. 2. Selain itu. pendekatan ini juga mengutamakan mengutamakan faktor-faktor kognitif dan sosiobudaya. iaitu aspek linguistik. Kempat-empat 3 . Kadir strategi pengajaran bahasa yang diutarakan oleh pendekatan komunikatif ini adalah berasaskan proses pemerolehan bahasa ibunda kanak-kanak. menyusun dan mengurus sesuatu rancangan dengan tujuan menghasilkan pencapaian yang optimum. selain mempertimbangkan semua aspek. pendekatan ini juga meliputi proses kognitif dan interaksi. murid dapat meneguhkan pembelajaran dengan mengaplikasikan generalisasi yang telah diterangkan serta contoh-contoh sendiri dikemukakan bagi menunjukkan tahap penguasaan mereka. Tujuan seseorang kanak-kanak memperlajari bahasa ibundanya adalah untuk memperolehi keperluankeperluannya.Kepentingan pendekatan ini dalam proses pengajaran dan pembelajaran ialah murid dapat memberi contoh-contoh sendiri untuk menggambarkan generalisasi-generalisasi yang telah diperoleh atas dorongan gurunya.

Di camping itu. kepimpinan guru adalah bersifat autokratik. Antaranya ialah guru memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Relajar hanya membuat apa yang disuruh oleh guru dan murid bertindak sebagai pendengar dan penonton. strategi ini lebih mementingkan pencapaian penghasilan guru mengajar 2) Pembelajaran berpusatkan pelajar Keefe. Definisi khas bagi Pembelajaran berpusatkan pelajar ialah Tumpuan kepada perkembangan pembelajaran pelajar sebagai individu. 1979 dalam Suhaida Abdul Kadir. pembelajaran berpusatkan pelajar. (http://mahirppb. Namun. tetapi guru juga memainkan peranan yang penting sebagai penggalak dan pemudahcara melalui pelbagai strategi pengajaran yang digunakan (Giam Kah How. Strategi pembelajaran berpusatkan pelajar merujuk kepada ciri istimewa kepunyaan seseorang pelajar untuk memperlihat.strategi tersebut ialah pembelajaran berpusatkan guru. 1) Pembelajaran berpusatkan guru Pembelajaran berpusatkan guru. 2000). dan bergerak balas dalam suatu suasana pembelajaran). merangka tugasan pembelajaran dan memilih sumber pembelajaran bagi muridnya. pembelajaran berpusatkan bahan dan pembelajaran berpusatkan projek. guru bertanggungjawab sepenuhnya menentukan objektif pembelajaran.tripod. berinteraksi. memberi pilihan kepada pelajar jenis pengetahuan dan apa yang ingin dipelajari.com) Terdapat beberapa kepentingan pembelajaran berpusatkan guru. Selain itu. guru menjadi penunjuk cara dan saluran informasi relajar. Selain itu. seseorang pelajar dikatakan bertanggungjawab terhadap pembelajarannya sendiri. interaksi komunikasi adalah sehala. guru juga dapat menguasai kelas. serta mewujudkan kolaborasi iaitu membina pengetahuan dan 4 . 2006. Sebagai contoh.

Selain itu. pekerjaan. Selain itu. guru melibatkan pelajar secara terus dalam menemui pengetahuan iaitu dengan bertindak hanya sebagai fisilitator manakala pelajar yang mencari dan menentukan sumber dan bahan pengajaran mereka sendiri. Namun begitu guru perlu mewujudkan prosedur pemantauan agar pelajar bertanggungjawab ke atas apa yang dipelajari oleh mereka Selain kepentingan yang dijelaskan di atas. Ini turut memberikan peluang kepada pelajar untuk belajar secara individu. menggunakan sekolah. kumpulan dan kelas serta melibatkan mereka dalam membentuk proses pembelajaran melalui rundingan berasaskan kekuatan dan kelemahan mereka sendiri. 2) B ahan yang dipelajarinya mempunyai releven dan bermakna kepada pelajar.persekitaran positif yang melibatkan penilaian berterusan dengan sikap guru yang mendengar pandangan pelajar dan melibatkan pelajar untuk merancang sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran. Definisi Pembelajaran berpusatkan pelajar juga boleh dijelaskan dengan erti kata lain. rumah dan komuniti sebagai sumber dan menggunakan aktiviti luar untuk meningkatkan pemnbelajaran. guru hanya memantau dengan mencadangkan bahan. pelajar bertanggungjawab atas pembelajarannya dengan terlibat dalam komunikasi dua hala antara guru dan pelajar. Pembelajaran berpusatkan pelajar mewujudkan pengalaman pembelajaran yang dapat menarik minat pelajar serta menggalakkan penglibatan mereka dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 5 .bahan penagajaran dan pembelajaran yang mencabar pengetahuan sedia ada pelajar dan seterusnya memberikan pemahaman konsep baru yang mendalam kerana pembelajaran yang melibatkan interaksi sosial. terdapat beberapa kepentingan lain seperti berikut: 1) Pelajar bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pembelajarannya.

Misalnya. Di samping itu. Pengalaman pelajar bertemu dalam pembelajaran. Sesetengah strategi pengajaran pemusatan bahan pelajaran pula berkait rapat dengan strategi pemusatan murid. guru dan murid bergantung kepada bahan pengajaran dan pembelajaran yang disediakan atau digunakan. Kepentingan pendekatan berpusatkan bahan adalah ianya menggunakan sama ada bahan pengajaran seperti carta. Selain itu. graf. Guru sebagai fasilitator dan manusia sumber. bahan-bahan bercetak dan Komputer juga digunakan dalam strategi ini. 5. pendekatan berpusatkan bahan pembelajaran seperti buku teks. Proses interaksi berlaku dengan aktif antara guru dan murid. murid dan murid dan guru dan murid 6 . Atas sebab itulah. Penggunaan alat bantu mengajar seperti ini dapat merangsang kognitif pelajar untuk memahami pembelajaran tersebut. perakam radio dan sebagainya. slaid. kaedah penyelesaian masalah dan kaedah projek perlu melibatkan penggunaan radas dan bahan-bahan pembelajaran yang lain. bahan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 6. 3) Pembelajaran berpusatkan bahan Sesetengah strategi pengajaran berpusatkan bahan pelajaran berkait rapat dengan stategi pemusatan guru. Pelajar melihat dirinya berbeza sebagai hasil dari pengalaman pembelajaran 7. Misalnya strategi penggunaan kaedah demonstrasi atau teknik bersyarah kadangkala melibatkan penggunaan alat bantu mengajar epeti transperansi dan projektor.3) Keterlibatan dan penyertaan adalah penting dalam pembelajaran 4) Hubungan interpersonal antara para pelajar. kad kerja. strategi penggunaan kaedah inkuiri penemuan.

Selain itu. Hubungan social dapat dicipta melalui strategi ini. peluang interaksi antara murid juga adalah banyak. Othman Zakaria pula menyatakan bahawa kaedah ialah menyampaikan bahan yan g tersusun mengikut kehendak 7 . 4)Pembelajaran berpusatkan projek Pembelajaran berpusatkan projek adalah proses pembelajaran yang berfokuskan tugasan amali secara sistematik atau terancang dalam jangkamasa tertentu. 4) Membantu pelajar menguasai kemahiran menyelesaikan masalah. beromunikasi dan pengurusan diri. Kepentingan pembelajaran berpusatkan projek ini adalah seperti yang berikut: 1) Membentuk interaksi yang positif dalam kalangan murid. murid juga dapat memupuk semangat berdikari dengan menjalankan aktiviti pembelajaran tanpa kehadiran guru. pengajaran bertema dan isu-isu komuniti. 7) Memenuhi keperluan pelajar yang mempunyai tahap pembelajaran dan gaya pembelajaran yang berbeza-beza. 2.3 Kepentingan Kaedah dan Teknik dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Mangantar Simanjuntak mendefinisikan kaedah sebagai prosedur yang diikuti dalam menerapkan pendekatan. 6) Menggalakkan akauntabiliti dan penentuan matlamat. 2) Memotivasikan murid sekaligus menarik minat dan tumpuan murid yang kurang memberi tumpuan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 3) Membantu murid dalam memahami dan mengaplikasikan pengetahuan. Di samping itu. Ia biasanya melibatkan kutipan serta analisis data dan persediaan satu laporan yang betul.dengan bahan. 5) Mengintegrasikan bidang kurikulum.

Menurut Edward M. Antara kepentingan kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu ialah seperti berikut: 1) Para pelajar dapat menggunakan kemahiran belajar seperti mengumpulkan maklumat. 6) Pelajar dapat menguji dan menilai apa yang diajar. Abdul Aziz dalam bukunya Pengajian Melayu III : Komunikasi Bahasa. Khatijah Abdul Hamid (1985) pula menyatakan bahawa kaedah ialah strategi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Husin & Siti Hajar Hj.pendekatan yang telah ditentukan. Teknik yang dipilih haruslah sejajar dengan kaedah yang digunakan dan seirama dengan pendekatan yang dianuti. 2) Mencapai taraf penguasaan kemahiran pelajar disamping menjamin kekekalannya. karangan dan sebagainya. teknik adalah kaedah mencipta sesuatu hasil seni seperti muzik. 3) Pelbagai kemahiran dapat digabungjalinkan dan dipertingkatkan terutamanya dalam kemahiran lisan membaca dan menulis. Anthony mendefinisikan teknik adalah satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru yang mencapai hasl segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahagian bahasa tertentu. 8 . 4) Mewujudkan pelbagai aktiviti menarik yang menjadi sumber motivasi kepada pelajar untuk meneruskan proses pengajaran dan pembelajaran. Mengikut Kamaruddin Hj. teknik boleh didefinisikan sebagai pengendalian suatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah di mana ia digunakan untuk mencapai sesuatu objektif. Menurut Kamus Dewan (edisi ketiga). Teknik merupakan suatu alat yang digunakan oleh guru bahasa bagi menyampaikan bahan-bahan pengajaran yang telah dipilih untuk pelajar-pelajarnya. 5) Dapat memberi latihan yang sebenar dalam proses kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. menjalankan temuramah dengan individu tertentu dan mencatat isi-isi penting.

di samping dapat meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar.7) Pelajar berpeluang untuk memberi pendapat. Ia merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar. membaca dan menulis dalam kalangan pelajar. Sebagai contoh. bertutur. membuat keputusan dan menyelesaikan masalah berdasarkan peranan yang dipertanggungjawabkan. bertutur. 8) dapat meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar. cadangan. 9 . 10) Melatih berfikir dengan pantas dan melahirkan buah fikiran dengan tepat dan teratur. dalam kaedah bacaan dapat diterapkan teknik bercerita. membaca dan menulis dalam kalangan pelajar. 9) Memperkembangkan kecekapan berkomunikasi dengan berkesan.

2) Teknik Bersoal Jawab 10 . Cadangan 1) Guru haruslah membahagikan murid kepada beberapa kumpulandan melantik seorang ketua daripada kumpulan tersebut untuk tujuan kawalan kelas.4 5 Teknik Pengajaran dalam Bahasa Melayu 1) Teknik Permainan Bahasa Teknik ini mengaplikasikan bahasa dalam permainan. 3) Berlaku pertentangan pendapat yang seterusnya membawa pertelingkahan dalam kalangan murid. 3) Guru haruslah memberikan aktiviti yang menarik supaya murid tertarik dengan pengajaran guru.2. 3) Permainan bahasa mempunyai hala tuju yang bertepatan dengan sistem pendidikan di negara kita. Kekuatan Kelemahan 1) Penglibatan dalam permainan telah 1) Terdapat pelajar yang bermain memberi peluang kepada pelajar memperolehi latihan intensif. tanpa mengambil kira aspek pembelajaran. pembelajaran bermakna dan sebagai alat dianogstik. 2) Guru tidak dapat mengawal keadaan kelas sekiranya pelajar leka bermain. 2) pelajar dapat menguasai ketiga-tiga kemahiran berbahasa sekaligus. 2) Guru haruslah memberi peluang kepada murid untuk bercakap. di samping memantau bahasa murid.

4) Murid mengutarakan soalan yang tiada kaitan dengan topik pembelajaran. 3) melatih pelajar mengemukakan sesuatu masalah tersebut. 2) merupakan satu kaedah pengajaran bahasa yang dinamik untuk menimbulkan minat dan daya kreativiti di kalangan pelajar kerana pelajar sering mengemukakan soalan ‘bagaimana’. 3) Soalan-soalan yang dikemukan memerlukan pelajar berfikir disamping dapat menguji dan menilai apa yang diajar. Kekuatan 1) Berupaya mewujudkan interaksi guru dengan murid secara berkesan. Cadangan 1) Guru haruslah membuat persediaan soalan terlebih dahulu.Guru bersoal jawab dengan murid dan sebaliknya. Kekuatan Kelemahan 1) Dapat menimbulkan daya refleksi 1) Murid tidak mahu membincangkan dikalangan pelajar. 2) Masalah sukar untuk diselesaikan. 3) Teknik Inkuiri Teknik ini merangkumi aspek-aspek soal selidik untuk mendapatkan jawapan atau kesimpulan yang berorientasikan masalah. 2) Guru mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran dan pelajar dikehendaki memberi tindakbalas yang sewajarnya. 3) Menasihati murid yang pasif di dalam kelas. 3) Murid tidak memberikan sebarang maklum balas terhadap soalan yang diutarakan. 2) Guru memberikan ganjaran atas soalan yang dapat dijawab oleh murid. 11 . 2) Tahap soalan adalah tidak dapat bertepatan dengan kognitif murid. Kelemahan 1) Murid tidak memahami soalan yang diutarakan. 3) Pelajar enggan bertanya sebarang soalan.

12 . 4) Teknik Bercerita Pelajar belajar melalui teknik bercerita. 3) Dapat meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar. perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat disampaikan. 3) Menasihati pelajar yang enggan bertanya. Kekuatan Kelemahan 1) Merupakan salah satu pendekatan 1) Terdapat pelajar yang masih tidak yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar. 3) Guru memberi bahan yang kurang sesuai dengan kognitif murid.pelbagai soalan. 4) Murid berasa malu untuk bercerita di hadapan rakan-rakan. bertutur. 2) Guru hendaklah membahagikan murid kepada beberapa kumpulan dan seterusnya membicangkan masalah tersebut dalam kumpulan. 4) memberi latihan yang sebenar dalam proses kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. Cadangan 1) Guru haruslah memberi ganjaran atas kerjasama murid. membaca dan menulis dikalangan pelajar tahu membaca. 2) Terdapat pelajar yang membaca dengan laju. 2) Latihan pemahaman.

keempat-empat pendekatan. 3) Guru dapat mengetahui kemahiran berfikir muridnya. 2) Murid berasa malu untuk memberi idea di hadapan rakan-rakan. untuk menyumbangkan idea.Cadangan 1) Guru haruslah memberi ganjaran atas kerjasama murid. strategi. seseorang guru haruslah bijak dalam menggunakan keempat-empat pendekatan. 2) Interaksi antara guru dan pelajar. 3) Menasihati pelajar yang malu untuk mencuba. kaedah dan teknik adalah penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana ianya adalah saling berkaitan dan merupakan asas dalam pembelajaran. Cadangan 1) Guru haruslah memberi ganjaran atas setiap sumbangsaran murid. 3) Topik yang diutarakan adalah sukar bagi tahap kognitif murid. 4) Guru haruslah menasihati murid yang enggan menyumbang idea. 4) Guru hendaklah memberikan bahan yang sesuai sebagai bahan bacaan murid 5) Teknik Sumbangsaran. 2) Topik perbincangan sesuai dengan kebolehan dan minat murid. Oleh itu. 3) Garis panduan guru haruslah ringkas dan jelas. 2) Guru hendaklah membahagikan murid kepada beberapa kumpulan dan seterusnya memberikan bahan kepada murid untuk bercerita. Kekuatan Kelemahan 1) Setiap pelajar diberi peluang untuk 1) Terdapat murid yang tidak berminat mengemukakan seberapa banyak idea. kaedah dan teknik supaya proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar dan sempurna. Ia juga merupakan asas bagi mencapai kehendak sistem pendidikan negara amnya dan falsafah pendidikan khususnya. Pelajar belajar melalui teknik menyumbang idea dan pendapat. 13 . Kesimpulannya. strategi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful