SOALAN 2 2.

1 Kepentingan Pendekatan dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Mok Soon Sang (1992) mengatakan pendekatan ialah cara mendekati sesuatu mata pelajaran iaitu cara bagaimana suatu mata pelajaran diajar berdasarkan objektifnya. Menurut Nik Hassan Basri Nik Ab. Kadir, berdasarkan teori-teori dan pemerolehan bahasa, terdapat empat jenis pendekatan mengajar bahasa iaitu deduktif, induktif, elektik dan komunikatik. Pendekatan Deduktif Menurut Nik Hassan Basri Nik Ab. Kadir, pendekatan deduktif memerlukan guru untuk lebih mementingkan pengajaran undang-undang bahasa daripada penggunaan bahasa. Beliau juga menyatakan bahawa pelajaran bahasa dimulakan dengan huraian undang-undang bahasa sebelum guru memberikan contoh-contoh menggunakan undang-undang itu dalam ayat. Sebagai contoh, jika guru mengajar tajuk ”kata kerja”, guru akan memberi definisi kata kerja terlebih dahulu sebelum menunjukkan contoh-contoh kata kerja dalam ayat. Terdapat banyak kepentingan penggunaan pendekatan deduktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Salah satunya ialah penyampaian generalisasi yang disampaikan pada permulaan pelajaran akan menjadikan topik pembelajaran tersebut akan lebih mudah difahami. Selain itu, murid juga dapat memberi contoh-contoh lain kerana pendekatan ini memberi peluang kepada murid untuk memberikan contoh-contoh lain, asalkan contoh-contoh yang digunakan adalah sesuai dan mencukupi. Selain itu, pendekatan deduktif juga adalah beraneka jenis dan dalam aneka konteks, di samping bermakna dan

1

jika guru tersebut mengajar tajuk ”kata tunggal”. Di samping itu. Selain itu. pendekatan ini juga memerlukan guru memberi latihan yang mencukupi untuk memberi peneguhan dan menguji kefahaman murid. pendekatan induktif memerlukan guru untuk mendapatkan satu struktur isi yang hendak disampaikan.bukan semata-mata penghafalan. strategi penyoalan juga diadakan supaya guru dapat menolong murid-murid membentuk konsep dan seterusnya membuat generaisasi yang dikehendaki. contoh-contoh kata tunggal akan diberikan terlebih dahulu sebelum memberikan definisinya. Selain itu. Contohnya guru memulakan pengajaran dengan memberikan contoh-contoh yang berkaitan dengan aspek-aspek yang hendak diajar serta ditambah contoh-contoh. Kadir. Kemudian murid-murid didorong untuk memberikan contoh-contoh lain dalam aspek yang hampir sama. guru menyusun satu turutan langkah-langkah penyampaian yang logikal. pendekatan ini juga tidak memakan masa yang terlalu panjang pada satu-satu masa. Menurut Nik Hassan Basri Nik Ab. pendekatan ini juga memudahkan proses pemahaman kerana berdasarkan bahagian-bahagian isi yang saling berkait yang diberi dalam satu struktur. Pendekatan Induktif. 2 . sebelum membuat generalisasi undang-undang unsur bahasa tersebut. Pendekatan Elektik Nik Hassan Basri Nik Ab. Contohnya. Kadir menyatakan bahawa pendekatan elektik menggabungkan kedua-dua pendekatan deduktif dan induktif untuk menghasilkan satu strategi pengajaran. Nik Hassan Basri Nik Ab. Selain itu. Kadir menyatakan bahawa pendekatan induktif mengkehendaki guru mengajar bahasa dengan cara menunjukkan penggunaan unsur-unsur bahasa yang diajar melalui contoh-contoh.

psikolinguistik dan sosiolinguistik. kanak-kanak perlu didedahkan kepada interaksi bahasa supaya mereka dapat mempelajari cara-cara menggambarkan makna kognitif dalam bentuk-bentuk bahasa yang tepat. Selain itu. 2. Salah satu kepentingan pendekatan komunikatif ini ialah mengutamakan kecekapan berkomunikasi yang merangkumi bukan sahaja kecekapan bahasa tetapi juga kecekapan komunikatif. Kempat-empat 3 . pendekatan ini juga mengutamakan mengutamakan faktor-faktor kognitif dan sosiobudaya. iaitu aspek linguistik. pendekatan ini juga meliputi proses kognitif dan interaksi. Selain itu. Pendekatan Komunikatif Menurut Hassan Basri Nik Ab. Kadir strategi pengajaran bahasa yang diutarakan oleh pendekatan komunikatif ini adalah berasaskan proses pemerolehan bahasa ibunda kanak-kanak. Selain itu. Tujuan seseorang kanak-kanak memperlajari bahasa ibundanya adalah untuk memperolehi keperluankeperluannya.Kepentingan pendekatan ini dalam proses pengajaran dan pembelajaran ialah murid dapat memberi contoh-contoh sendiri untuk menggambarkan generalisasi-generalisasi yang telah diperoleh atas dorongan gurunya. Terdapat empat strategi dala pengajaran dan pembelajaran. menyusun dan mengurus sesuatu rancangan dengan tujuan menghasilkan pencapaian yang optimum.2 Kepentingan Strategi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Strategi merupakan kebolehan dalam memilih. selain mempertimbangkan semua aspek. murid dapat meneguhkan pembelajaran dengan mengaplikasikan generalisasi yang telah diterangkan serta contoh-contoh sendiri dikemukakan bagi menunjukkan tahap penguasaan mereka.

pembelajaran berpusatkan bahan dan pembelajaran berpusatkan projek. guru menjadi penunjuk cara dan saluran informasi relajar. merangka tugasan pembelajaran dan memilih sumber pembelajaran bagi muridnya. strategi ini lebih mementingkan pencapaian penghasilan guru mengajar 2) Pembelajaran berpusatkan pelajar Keefe. interaksi komunikasi adalah sehala. Relajar hanya membuat apa yang disuruh oleh guru dan murid bertindak sebagai pendengar dan penonton. serta mewujudkan kolaborasi iaitu membina pengetahuan dan 4 . 1979 dalam Suhaida Abdul Kadir. Selain itu. 2000). Namun. Di camping itu. Sebagai contoh. tetapi guru juga memainkan peranan yang penting sebagai penggalak dan pemudahcara melalui pelbagai strategi pengajaran yang digunakan (Giam Kah How.tripod. pembelajaran berpusatkan pelajar. memberi pilihan kepada pelajar jenis pengetahuan dan apa yang ingin dipelajari. Antaranya ialah guru memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. guru bertanggungjawab sepenuhnya menentukan objektif pembelajaran. dan bergerak balas dalam suatu suasana pembelajaran). Strategi pembelajaran berpusatkan pelajar merujuk kepada ciri istimewa kepunyaan seseorang pelajar untuk memperlihat. 2006. kepimpinan guru adalah bersifat autokratik.com) Terdapat beberapa kepentingan pembelajaran berpusatkan guru. Definisi khas bagi Pembelajaran berpusatkan pelajar ialah Tumpuan kepada perkembangan pembelajaran pelajar sebagai individu. Selain itu. berinteraksi. guru juga dapat menguasai kelas.strategi tersebut ialah pembelajaran berpusatkan guru. 1) Pembelajaran berpusatkan guru Pembelajaran berpusatkan guru. seseorang pelajar dikatakan bertanggungjawab terhadap pembelajarannya sendiri. (http://mahirppb.

5 . pelajar bertanggungjawab atas pembelajarannya dengan terlibat dalam komunikasi dua hala antara guru dan pelajar. Ini turut memberikan peluang kepada pelajar untuk belajar secara individu. guru melibatkan pelajar secara terus dalam menemui pengetahuan iaitu dengan bertindak hanya sebagai fisilitator manakala pelajar yang mencari dan menentukan sumber dan bahan pengajaran mereka sendiri.bahan penagajaran dan pembelajaran yang mencabar pengetahuan sedia ada pelajar dan seterusnya memberikan pemahaman konsep baru yang mendalam kerana pembelajaran yang melibatkan interaksi sosial. pekerjaan. kumpulan dan kelas serta melibatkan mereka dalam membentuk proses pembelajaran melalui rundingan berasaskan kekuatan dan kelemahan mereka sendiri.persekitaran positif yang melibatkan penilaian berterusan dengan sikap guru yang mendengar pandangan pelajar dan melibatkan pelajar untuk merancang sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran. rumah dan komuniti sebagai sumber dan menggunakan aktiviti luar untuk meningkatkan pemnbelajaran. guru hanya memantau dengan mencadangkan bahan. Selain itu. Pembelajaran berpusatkan pelajar mewujudkan pengalaman pembelajaran yang dapat menarik minat pelajar serta menggalakkan penglibatan mereka dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Definisi Pembelajaran berpusatkan pelajar juga boleh dijelaskan dengan erti kata lain. terdapat beberapa kepentingan lain seperti berikut: 1) Pelajar bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pembelajarannya. menggunakan sekolah. 2) B ahan yang dipelajarinya mempunyai releven dan bermakna kepada pelajar. Namun begitu guru perlu mewujudkan prosedur pemantauan agar pelajar bertanggungjawab ke atas apa yang dipelajari oleh mereka Selain kepentingan yang dijelaskan di atas. Selain itu.

Selain itu. Misalnya. bahan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. kad kerja. Pelajar melihat dirinya berbeza sebagai hasil dari pengalaman pembelajaran 7. Misalnya strategi penggunaan kaedah demonstrasi atau teknik bersyarah kadangkala melibatkan penggunaan alat bantu mengajar epeti transperansi dan projektor. bahan-bahan bercetak dan Komputer juga digunakan dalam strategi ini. Penggunaan alat bantu mengajar seperti ini dapat merangsang kognitif pelajar untuk memahami pembelajaran tersebut. guru dan murid bergantung kepada bahan pengajaran dan pembelajaran yang disediakan atau digunakan. Sesetengah strategi pengajaran pemusatan bahan pelajaran pula berkait rapat dengan strategi pemusatan murid. graf.3) Keterlibatan dan penyertaan adalah penting dalam pembelajaran 4) Hubungan interpersonal antara para pelajar. slaid. perakam radio dan sebagainya. 6. Kepentingan pendekatan berpusatkan bahan adalah ianya menggunakan sama ada bahan pengajaran seperti carta. Proses interaksi berlaku dengan aktif antara guru dan murid. 5. pendekatan berpusatkan bahan pembelajaran seperti buku teks. Guru sebagai fasilitator dan manusia sumber. Pengalaman pelajar bertemu dalam pembelajaran. murid dan murid dan guru dan murid 6 . strategi penggunaan kaedah inkuiri penemuan. 3) Pembelajaran berpusatkan bahan Sesetengah strategi pengajaran berpusatkan bahan pelajaran berkait rapat dengan stategi pemusatan guru. Di samping itu. kaedah penyelesaian masalah dan kaedah projek perlu melibatkan penggunaan radas dan bahan-bahan pembelajaran yang lain. Atas sebab itulah.

4)Pembelajaran berpusatkan projek Pembelajaran berpusatkan projek adalah proses pembelajaran yang berfokuskan tugasan amali secara sistematik atau terancang dalam jangkamasa tertentu. Hubungan social dapat dicipta melalui strategi ini. 2) Memotivasikan murid sekaligus menarik minat dan tumpuan murid yang kurang memberi tumpuan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ia biasanya melibatkan kutipan serta analisis data dan persediaan satu laporan yang betul. Othman Zakaria pula menyatakan bahawa kaedah ialah menyampaikan bahan yan g tersusun mengikut kehendak 7 . 2. 4) Membantu pelajar menguasai kemahiran menyelesaikan masalah. Kepentingan pembelajaran berpusatkan projek ini adalah seperti yang berikut: 1) Membentuk interaksi yang positif dalam kalangan murid. 6) Menggalakkan akauntabiliti dan penentuan matlamat. murid juga dapat memupuk semangat berdikari dengan menjalankan aktiviti pembelajaran tanpa kehadiran guru. pengajaran bertema dan isu-isu komuniti. Selain itu.dengan bahan. beromunikasi dan pengurusan diri. 7) Memenuhi keperluan pelajar yang mempunyai tahap pembelajaran dan gaya pembelajaran yang berbeza-beza. peluang interaksi antara murid juga adalah banyak. Di samping itu.3 Kepentingan Kaedah dan Teknik dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Mangantar Simanjuntak mendefinisikan kaedah sebagai prosedur yang diikuti dalam menerapkan pendekatan. 3) Membantu murid dalam memahami dan mengaplikasikan pengetahuan. 5) Mengintegrasikan bidang kurikulum.

teknik boleh didefinisikan sebagai pengendalian suatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah di mana ia digunakan untuk mencapai sesuatu objektif. Husin & Siti Hajar Hj. menjalankan temuramah dengan individu tertentu dan mencatat isi-isi penting. 5) Dapat memberi latihan yang sebenar dalam proses kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. Mengikut Kamaruddin Hj. Teknik yang dipilih haruslah sejajar dengan kaedah yang digunakan dan seirama dengan pendekatan yang dianuti. Abdul Aziz dalam bukunya Pengajian Melayu III : Komunikasi Bahasa. Khatijah Abdul Hamid (1985) pula menyatakan bahawa kaedah ialah strategi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Antara kepentingan kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu ialah seperti berikut: 1) Para pelajar dapat menggunakan kemahiran belajar seperti mengumpulkan maklumat. 4) Mewujudkan pelbagai aktiviti menarik yang menjadi sumber motivasi kepada pelajar untuk meneruskan proses pengajaran dan pembelajaran. Teknik merupakan suatu alat yang digunakan oleh guru bahasa bagi menyampaikan bahan-bahan pengajaran yang telah dipilih untuk pelajar-pelajarnya. Menurut Edward M. teknik adalah kaedah mencipta sesuatu hasil seni seperti muzik. 2) Mencapai taraf penguasaan kemahiran pelajar disamping menjamin kekekalannya. 6) Pelajar dapat menguji dan menilai apa yang diajar. 3) Pelbagai kemahiran dapat digabungjalinkan dan dipertingkatkan terutamanya dalam kemahiran lisan membaca dan menulis.pendekatan yang telah ditentukan. Anthony mendefinisikan teknik adalah satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru yang mencapai hasl segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahagian bahasa tertentu. 8 . karangan dan sebagainya. Menurut Kamus Dewan (edisi ketiga).

7) Pelajar berpeluang untuk memberi pendapat. 10) Melatih berfikir dengan pantas dan melahirkan buah fikiran dengan tepat dan teratur. Ia merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar. Sebagai contoh. cadangan. bertutur. 9) Memperkembangkan kecekapan berkomunikasi dengan berkesan. 9 . membuat keputusan dan menyelesaikan masalah berdasarkan peranan yang dipertanggungjawabkan. membaca dan menulis dalam kalangan pelajar. 8) dapat meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar. bertutur. membaca dan menulis dalam kalangan pelajar. dalam kaedah bacaan dapat diterapkan teknik bercerita. di samping dapat meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar.

3) Guru haruslah memberikan aktiviti yang menarik supaya murid tertarik dengan pengajaran guru. Kekuatan Kelemahan 1) Penglibatan dalam permainan telah 1) Terdapat pelajar yang bermain memberi peluang kepada pelajar memperolehi latihan intensif. tanpa mengambil kira aspek pembelajaran. di samping memantau bahasa murid. 2) Teknik Bersoal Jawab 10 . 2) pelajar dapat menguasai ketiga-tiga kemahiran berbahasa sekaligus. Cadangan 1) Guru haruslah membahagikan murid kepada beberapa kumpulandan melantik seorang ketua daripada kumpulan tersebut untuk tujuan kawalan kelas. 3) Permainan bahasa mempunyai hala tuju yang bertepatan dengan sistem pendidikan di negara kita. 3) Berlaku pertentangan pendapat yang seterusnya membawa pertelingkahan dalam kalangan murid.2. 2) Guru haruslah memberi peluang kepada murid untuk bercakap.4 5 Teknik Pengajaran dalam Bahasa Melayu 1) Teknik Permainan Bahasa Teknik ini mengaplikasikan bahasa dalam permainan. 2) Guru tidak dapat mengawal keadaan kelas sekiranya pelajar leka bermain. pembelajaran bermakna dan sebagai alat dianogstik.

2) Guru memberikan ganjaran atas soalan yang dapat dijawab oleh murid. 2) Tahap soalan adalah tidak dapat bertepatan dengan kognitif murid. 3) Teknik Inkuiri Teknik ini merangkumi aspek-aspek soal selidik untuk mendapatkan jawapan atau kesimpulan yang berorientasikan masalah.Guru bersoal jawab dengan murid dan sebaliknya. 3) Murid tidak memberikan sebarang maklum balas terhadap soalan yang diutarakan. Kekuatan 1) Berupaya mewujudkan interaksi guru dengan murid secara berkesan. 11 . 4) Murid mengutarakan soalan yang tiada kaitan dengan topik pembelajaran. 2) merupakan satu kaedah pengajaran bahasa yang dinamik untuk menimbulkan minat dan daya kreativiti di kalangan pelajar kerana pelajar sering mengemukakan soalan ‘bagaimana’. Kekuatan Kelemahan 1) Dapat menimbulkan daya refleksi 1) Murid tidak mahu membincangkan dikalangan pelajar. 3) Pelajar enggan bertanya sebarang soalan. 2) Guru mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran dan pelajar dikehendaki memberi tindakbalas yang sewajarnya. 3) melatih pelajar mengemukakan sesuatu masalah tersebut. 3) Menasihati murid yang pasif di dalam kelas. Cadangan 1) Guru haruslah membuat persediaan soalan terlebih dahulu. 3) Soalan-soalan yang dikemukan memerlukan pelajar berfikir disamping dapat menguji dan menilai apa yang diajar. 2) Masalah sukar untuk diselesaikan. Kelemahan 1) Murid tidak memahami soalan yang diutarakan.

2) Latihan pemahaman. 3) Dapat meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar. 2) Guru hendaklah membahagikan murid kepada beberapa kumpulan dan seterusnya membicangkan masalah tersebut dalam kumpulan. 4) memberi latihan yang sebenar dalam proses kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. 4) Teknik Bercerita Pelajar belajar melalui teknik bercerita. 2) Terdapat pelajar yang membaca dengan laju. 3) Guru memberi bahan yang kurang sesuai dengan kognitif murid. membaca dan menulis dikalangan pelajar tahu membaca. Cadangan 1) Guru haruslah memberi ganjaran atas kerjasama murid. 4) Murid berasa malu untuk bercerita di hadapan rakan-rakan. 12 . 3) Menasihati pelajar yang enggan bertanya. perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat disampaikan.pelbagai soalan. bertutur. Kekuatan Kelemahan 1) Merupakan salah satu pendekatan 1) Terdapat pelajar yang masih tidak yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar.

3) Garis panduan guru haruslah ringkas dan jelas. strategi. Cadangan 1) Guru haruslah memberi ganjaran atas setiap sumbangsaran murid. Oleh itu. 2) Topik perbincangan sesuai dengan kebolehan dan minat murid. Kesimpulannya. 2) Guru hendaklah membahagikan murid kepada beberapa kumpulan dan seterusnya memberikan bahan kepada murid untuk bercerita. Ia juga merupakan asas bagi mencapai kehendak sistem pendidikan negara amnya dan falsafah pendidikan khususnya. 4) Guru haruslah menasihati murid yang enggan menyumbang idea. kaedah dan teknik adalah penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana ianya adalah saling berkaitan dan merupakan asas dalam pembelajaran. seseorang guru haruslah bijak dalam menggunakan keempat-empat pendekatan. Pelajar belajar melalui teknik menyumbang idea dan pendapat. Kekuatan Kelemahan 1) Setiap pelajar diberi peluang untuk 1) Terdapat murid yang tidak berminat mengemukakan seberapa banyak idea. 4) Guru hendaklah memberikan bahan yang sesuai sebagai bahan bacaan murid 5) Teknik Sumbangsaran. 13 . 3) Topik yang diutarakan adalah sukar bagi tahap kognitif murid. strategi. 3) Guru dapat mengetahui kemahiran berfikir muridnya. keempat-empat pendekatan. untuk menyumbangkan idea. 3) Menasihati pelajar yang malu untuk mencuba.Cadangan 1) Guru haruslah memberi ganjaran atas kerjasama murid. kaedah dan teknik supaya proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar dan sempurna. 2) Interaksi antara guru dan pelajar. 2) Murid berasa malu untuk memberi idea di hadapan rakan-rakan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful