SOALAN 2 2.

1 Kepentingan Pendekatan dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Mok Soon Sang (1992) mengatakan pendekatan ialah cara mendekati sesuatu mata pelajaran iaitu cara bagaimana suatu mata pelajaran diajar berdasarkan objektifnya. Menurut Nik Hassan Basri Nik Ab. Kadir, berdasarkan teori-teori dan pemerolehan bahasa, terdapat empat jenis pendekatan mengajar bahasa iaitu deduktif, induktif, elektik dan komunikatik. Pendekatan Deduktif Menurut Nik Hassan Basri Nik Ab. Kadir, pendekatan deduktif memerlukan guru untuk lebih mementingkan pengajaran undang-undang bahasa daripada penggunaan bahasa. Beliau juga menyatakan bahawa pelajaran bahasa dimulakan dengan huraian undang-undang bahasa sebelum guru memberikan contoh-contoh menggunakan undang-undang itu dalam ayat. Sebagai contoh, jika guru mengajar tajuk ”kata kerja”, guru akan memberi definisi kata kerja terlebih dahulu sebelum menunjukkan contoh-contoh kata kerja dalam ayat. Terdapat banyak kepentingan penggunaan pendekatan deduktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Salah satunya ialah penyampaian generalisasi yang disampaikan pada permulaan pelajaran akan menjadikan topik pembelajaran tersebut akan lebih mudah difahami. Selain itu, murid juga dapat memberi contoh-contoh lain kerana pendekatan ini memberi peluang kepada murid untuk memberikan contoh-contoh lain, asalkan contoh-contoh yang digunakan adalah sesuai dan mencukupi. Selain itu, pendekatan deduktif juga adalah beraneka jenis dan dalam aneka konteks, di samping bermakna dan

1

Selain itu. pendekatan ini juga tidak memakan masa yang terlalu panjang pada satu-satu masa. 2 .bukan semata-mata penghafalan. pendekatan ini juga memerlukan guru memberi latihan yang mencukupi untuk memberi peneguhan dan menguji kefahaman murid. Kadir menyatakan bahawa pendekatan induktif mengkehendaki guru mengajar bahasa dengan cara menunjukkan penggunaan unsur-unsur bahasa yang diajar melalui contoh-contoh. guru menyusun satu turutan langkah-langkah penyampaian yang logikal. Kemudian murid-murid didorong untuk memberikan contoh-contoh lain dalam aspek yang hampir sama. Pendekatan Induktif. strategi penyoalan juga diadakan supaya guru dapat menolong murid-murid membentuk konsep dan seterusnya membuat generaisasi yang dikehendaki. Selain itu. Menurut Nik Hassan Basri Nik Ab. Pendekatan Elektik Nik Hassan Basri Nik Ab. Kadir menyatakan bahawa pendekatan elektik menggabungkan kedua-dua pendekatan deduktif dan induktif untuk menghasilkan satu strategi pengajaran. jika guru tersebut mengajar tajuk ”kata tunggal”. pendekatan ini juga memudahkan proses pemahaman kerana berdasarkan bahagian-bahagian isi yang saling berkait yang diberi dalam satu struktur. Kadir. contoh-contoh kata tunggal akan diberikan terlebih dahulu sebelum memberikan definisinya. Nik Hassan Basri Nik Ab. pendekatan induktif memerlukan guru untuk mendapatkan satu struktur isi yang hendak disampaikan. Di samping itu. Selain itu. Contohnya. sebelum membuat generalisasi undang-undang unsur bahasa tersebut. Contohnya guru memulakan pengajaran dengan memberikan contoh-contoh yang berkaitan dengan aspek-aspek yang hendak diajar serta ditambah contoh-contoh.

2 Kepentingan Strategi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Strategi merupakan kebolehan dalam memilih. 2.Kepentingan pendekatan ini dalam proses pengajaran dan pembelajaran ialah murid dapat memberi contoh-contoh sendiri untuk menggambarkan generalisasi-generalisasi yang telah diperoleh atas dorongan gurunya. Selain itu. Pendekatan Komunikatif Menurut Hassan Basri Nik Ab. menyusun dan mengurus sesuatu rancangan dengan tujuan menghasilkan pencapaian yang optimum. murid dapat meneguhkan pembelajaran dengan mengaplikasikan generalisasi yang telah diterangkan serta contoh-contoh sendiri dikemukakan bagi menunjukkan tahap penguasaan mereka. Salah satu kepentingan pendekatan komunikatif ini ialah mengutamakan kecekapan berkomunikasi yang merangkumi bukan sahaja kecekapan bahasa tetapi juga kecekapan komunikatif. psikolinguistik dan sosiolinguistik. pendekatan ini juga mengutamakan mengutamakan faktor-faktor kognitif dan sosiobudaya. pendekatan ini juga meliputi proses kognitif dan interaksi. Kadir strategi pengajaran bahasa yang diutarakan oleh pendekatan komunikatif ini adalah berasaskan proses pemerolehan bahasa ibunda kanak-kanak. iaitu aspek linguistik. selain mempertimbangkan semua aspek. Selain itu. Terdapat empat strategi dala pengajaran dan pembelajaran. Kempat-empat 3 . kanak-kanak perlu didedahkan kepada interaksi bahasa supaya mereka dapat mempelajari cara-cara menggambarkan makna kognitif dalam bentuk-bentuk bahasa yang tepat. Selain itu. Tujuan seseorang kanak-kanak memperlajari bahasa ibundanya adalah untuk memperolehi keperluankeperluannya.

Di camping itu. 2000). strategi ini lebih mementingkan pencapaian penghasilan guru mengajar 2) Pembelajaran berpusatkan pelajar Keefe. Selain itu. tetapi guru juga memainkan peranan yang penting sebagai penggalak dan pemudahcara melalui pelbagai strategi pengajaran yang digunakan (Giam Kah How. pembelajaran berpusatkan bahan dan pembelajaran berpusatkan projek. Relajar hanya membuat apa yang disuruh oleh guru dan murid bertindak sebagai pendengar dan penonton. Sebagai contoh. merangka tugasan pembelajaran dan memilih sumber pembelajaran bagi muridnya. (http://mahirppb. Definisi khas bagi Pembelajaran berpusatkan pelajar ialah Tumpuan kepada perkembangan pembelajaran pelajar sebagai individu.com) Terdapat beberapa kepentingan pembelajaran berpusatkan guru. Strategi pembelajaran berpusatkan pelajar merujuk kepada ciri istimewa kepunyaan seseorang pelajar untuk memperlihat. 1) Pembelajaran berpusatkan guru Pembelajaran berpusatkan guru. dan bergerak balas dalam suatu suasana pembelajaran). 2006. interaksi komunikasi adalah sehala.tripod. Namun. kepimpinan guru adalah bersifat autokratik. guru juga dapat menguasai kelas. 1979 dalam Suhaida Abdul Kadir. Antaranya ialah guru memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran.strategi tersebut ialah pembelajaran berpusatkan guru. serta mewujudkan kolaborasi iaitu membina pengetahuan dan 4 . seseorang pelajar dikatakan bertanggungjawab terhadap pembelajarannya sendiri. berinteraksi. Selain itu. guru bertanggungjawab sepenuhnya menentukan objektif pembelajaran. guru menjadi penunjuk cara dan saluran informasi relajar. pembelajaran berpusatkan pelajar. memberi pilihan kepada pelajar jenis pengetahuan dan apa yang ingin dipelajari.

menggunakan sekolah. terdapat beberapa kepentingan lain seperti berikut: 1) Pelajar bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pembelajarannya. pekerjaan. 5 . Definisi Pembelajaran berpusatkan pelajar juga boleh dijelaskan dengan erti kata lain. 2) B ahan yang dipelajarinya mempunyai releven dan bermakna kepada pelajar.persekitaran positif yang melibatkan penilaian berterusan dengan sikap guru yang mendengar pandangan pelajar dan melibatkan pelajar untuk merancang sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran. Ini turut memberikan peluang kepada pelajar untuk belajar secara individu. Namun begitu guru perlu mewujudkan prosedur pemantauan agar pelajar bertanggungjawab ke atas apa yang dipelajari oleh mereka Selain kepentingan yang dijelaskan di atas. Selain itu. guru melibatkan pelajar secara terus dalam menemui pengetahuan iaitu dengan bertindak hanya sebagai fisilitator manakala pelajar yang mencari dan menentukan sumber dan bahan pengajaran mereka sendiri. guru hanya memantau dengan mencadangkan bahan. Pembelajaran berpusatkan pelajar mewujudkan pengalaman pembelajaran yang dapat menarik minat pelajar serta menggalakkan penglibatan mereka dalam proses pengajaran dan pembelajaran.bahan penagajaran dan pembelajaran yang mencabar pengetahuan sedia ada pelajar dan seterusnya memberikan pemahaman konsep baru yang mendalam kerana pembelajaran yang melibatkan interaksi sosial. pelajar bertanggungjawab atas pembelajarannya dengan terlibat dalam komunikasi dua hala antara guru dan pelajar. kumpulan dan kelas serta melibatkan mereka dalam membentuk proses pembelajaran melalui rundingan berasaskan kekuatan dan kelemahan mereka sendiri. Selain itu. rumah dan komuniti sebagai sumber dan menggunakan aktiviti luar untuk meningkatkan pemnbelajaran.

Pengalaman pelajar bertemu dalam pembelajaran. Guru sebagai fasilitator dan manusia sumber. guru dan murid bergantung kepada bahan pengajaran dan pembelajaran yang disediakan atau digunakan. 5. Selain itu. strategi penggunaan kaedah inkuiri penemuan. slaid. perakam radio dan sebagainya. Di samping itu. Proses interaksi berlaku dengan aktif antara guru dan murid. bahan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. graf. 3) Pembelajaran berpusatkan bahan Sesetengah strategi pengajaran berpusatkan bahan pelajaran berkait rapat dengan stategi pemusatan guru. Atas sebab itulah. kad kerja. Misalnya strategi penggunaan kaedah demonstrasi atau teknik bersyarah kadangkala melibatkan penggunaan alat bantu mengajar epeti transperansi dan projektor. 6. Sesetengah strategi pengajaran pemusatan bahan pelajaran pula berkait rapat dengan strategi pemusatan murid. bahan-bahan bercetak dan Komputer juga digunakan dalam strategi ini. Misalnya. Pelajar melihat dirinya berbeza sebagai hasil dari pengalaman pembelajaran 7. murid dan murid dan guru dan murid 6 . Penggunaan alat bantu mengajar seperti ini dapat merangsang kognitif pelajar untuk memahami pembelajaran tersebut. Kepentingan pendekatan berpusatkan bahan adalah ianya menggunakan sama ada bahan pengajaran seperti carta. pendekatan berpusatkan bahan pembelajaran seperti buku teks. kaedah penyelesaian masalah dan kaedah projek perlu melibatkan penggunaan radas dan bahan-bahan pembelajaran yang lain.3) Keterlibatan dan penyertaan adalah penting dalam pembelajaran 4) Hubungan interpersonal antara para pelajar.

Ia biasanya melibatkan kutipan serta analisis data dan persediaan satu laporan yang betul. peluang interaksi antara murid juga adalah banyak. pengajaran bertema dan isu-isu komuniti. 3) Membantu murid dalam memahami dan mengaplikasikan pengetahuan. 7) Memenuhi keperluan pelajar yang mempunyai tahap pembelajaran dan gaya pembelajaran yang berbeza-beza. 4)Pembelajaran berpusatkan projek Pembelajaran berpusatkan projek adalah proses pembelajaran yang berfokuskan tugasan amali secara sistematik atau terancang dalam jangkamasa tertentu. Hubungan social dapat dicipta melalui strategi ini. beromunikasi dan pengurusan diri. Othman Zakaria pula menyatakan bahawa kaedah ialah menyampaikan bahan yan g tersusun mengikut kehendak 7 . 6) Menggalakkan akauntabiliti dan penentuan matlamat. murid juga dapat memupuk semangat berdikari dengan menjalankan aktiviti pembelajaran tanpa kehadiran guru. 2) Memotivasikan murid sekaligus menarik minat dan tumpuan murid yang kurang memberi tumpuan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.3 Kepentingan Kaedah dan Teknik dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Mangantar Simanjuntak mendefinisikan kaedah sebagai prosedur yang diikuti dalam menerapkan pendekatan. Di samping itu. Selain itu. 2.dengan bahan. 4) Membantu pelajar menguasai kemahiran menyelesaikan masalah. 5) Mengintegrasikan bidang kurikulum. Kepentingan pembelajaran berpusatkan projek ini adalah seperti yang berikut: 1) Membentuk interaksi yang positif dalam kalangan murid.

teknik boleh didefinisikan sebagai pengendalian suatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah di mana ia digunakan untuk mencapai sesuatu objektif. Mengikut Kamaruddin Hj. teknik adalah kaedah mencipta sesuatu hasil seni seperti muzik. 2) Mencapai taraf penguasaan kemahiran pelajar disamping menjamin kekekalannya. 4) Mewujudkan pelbagai aktiviti menarik yang menjadi sumber motivasi kepada pelajar untuk meneruskan proses pengajaran dan pembelajaran. 6) Pelajar dapat menguji dan menilai apa yang diajar.pendekatan yang telah ditentukan. Menurut Kamus Dewan (edisi ketiga). Teknik merupakan suatu alat yang digunakan oleh guru bahasa bagi menyampaikan bahan-bahan pengajaran yang telah dipilih untuk pelajar-pelajarnya. 5) Dapat memberi latihan yang sebenar dalam proses kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. Khatijah Abdul Hamid (1985) pula menyatakan bahawa kaedah ialah strategi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Menurut Edward M. karangan dan sebagainya. Anthony mendefinisikan teknik adalah satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru yang mencapai hasl segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahagian bahasa tertentu. 8 . Husin & Siti Hajar Hj. Antara kepentingan kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu ialah seperti berikut: 1) Para pelajar dapat menggunakan kemahiran belajar seperti mengumpulkan maklumat. Teknik yang dipilih haruslah sejajar dengan kaedah yang digunakan dan seirama dengan pendekatan yang dianuti. menjalankan temuramah dengan individu tertentu dan mencatat isi-isi penting. Abdul Aziz dalam bukunya Pengajian Melayu III : Komunikasi Bahasa. 3) Pelbagai kemahiran dapat digabungjalinkan dan dipertingkatkan terutamanya dalam kemahiran lisan membaca dan menulis.

Ia merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar. membaca dan menulis dalam kalangan pelajar. bertutur. cadangan. 10) Melatih berfikir dengan pantas dan melahirkan buah fikiran dengan tepat dan teratur. dalam kaedah bacaan dapat diterapkan teknik bercerita. membuat keputusan dan menyelesaikan masalah berdasarkan peranan yang dipertanggungjawabkan. di samping dapat meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar. Sebagai contoh. membaca dan menulis dalam kalangan pelajar.7) Pelajar berpeluang untuk memberi pendapat. 8) dapat meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar. bertutur. 9 . 9) Memperkembangkan kecekapan berkomunikasi dengan berkesan.

2) Guru tidak dapat mengawal keadaan kelas sekiranya pelajar leka bermain. di samping memantau bahasa murid. Kekuatan Kelemahan 1) Penglibatan dalam permainan telah 1) Terdapat pelajar yang bermain memberi peluang kepada pelajar memperolehi latihan intensif. tanpa mengambil kira aspek pembelajaran.2. 2) Guru haruslah memberi peluang kepada murid untuk bercakap.4 5 Teknik Pengajaran dalam Bahasa Melayu 1) Teknik Permainan Bahasa Teknik ini mengaplikasikan bahasa dalam permainan. Cadangan 1) Guru haruslah membahagikan murid kepada beberapa kumpulandan melantik seorang ketua daripada kumpulan tersebut untuk tujuan kawalan kelas. 3) Guru haruslah memberikan aktiviti yang menarik supaya murid tertarik dengan pengajaran guru. 2) pelajar dapat menguasai ketiga-tiga kemahiran berbahasa sekaligus. 3) Permainan bahasa mempunyai hala tuju yang bertepatan dengan sistem pendidikan di negara kita. 3) Berlaku pertentangan pendapat yang seterusnya membawa pertelingkahan dalam kalangan murid. pembelajaran bermakna dan sebagai alat dianogstik. 2) Teknik Bersoal Jawab 10 .

2) Tahap soalan adalah tidak dapat bertepatan dengan kognitif murid. 11 . 2) Guru mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran dan pelajar dikehendaki memberi tindakbalas yang sewajarnya. 2) Guru memberikan ganjaran atas soalan yang dapat dijawab oleh murid. 2) Masalah sukar untuk diselesaikan. Kekuatan Kelemahan 1) Dapat menimbulkan daya refleksi 1) Murid tidak mahu membincangkan dikalangan pelajar. 3) melatih pelajar mengemukakan sesuatu masalah tersebut. Kelemahan 1) Murid tidak memahami soalan yang diutarakan. Kekuatan 1) Berupaya mewujudkan interaksi guru dengan murid secara berkesan. Cadangan 1) Guru haruslah membuat persediaan soalan terlebih dahulu. 3) Teknik Inkuiri Teknik ini merangkumi aspek-aspek soal selidik untuk mendapatkan jawapan atau kesimpulan yang berorientasikan masalah. 3) Menasihati murid yang pasif di dalam kelas. 3) Soalan-soalan yang dikemukan memerlukan pelajar berfikir disamping dapat menguji dan menilai apa yang diajar.Guru bersoal jawab dengan murid dan sebaliknya. 3) Murid tidak memberikan sebarang maklum balas terhadap soalan yang diutarakan. 4) Murid mengutarakan soalan yang tiada kaitan dengan topik pembelajaran. 2) merupakan satu kaedah pengajaran bahasa yang dinamik untuk menimbulkan minat dan daya kreativiti di kalangan pelajar kerana pelajar sering mengemukakan soalan ‘bagaimana’. 3) Pelajar enggan bertanya sebarang soalan.

4) memberi latihan yang sebenar dalam proses kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. 4) Teknik Bercerita Pelajar belajar melalui teknik bercerita. 2) Terdapat pelajar yang membaca dengan laju. 12 . 4) Murid berasa malu untuk bercerita di hadapan rakan-rakan. Cadangan 1) Guru haruslah memberi ganjaran atas kerjasama murid. bertutur.pelbagai soalan. 3) Menasihati pelajar yang enggan bertanya. 2) Latihan pemahaman. 3) Guru memberi bahan yang kurang sesuai dengan kognitif murid. perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat disampaikan. Kekuatan Kelemahan 1) Merupakan salah satu pendekatan 1) Terdapat pelajar yang masih tidak yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar. 2) Guru hendaklah membahagikan murid kepada beberapa kumpulan dan seterusnya membicangkan masalah tersebut dalam kumpulan. 3) Dapat meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar. membaca dan menulis dikalangan pelajar tahu membaca.

2) Guru hendaklah membahagikan murid kepada beberapa kumpulan dan seterusnya memberikan bahan kepada murid untuk bercerita. 13 . kaedah dan teknik supaya proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar dan sempurna. strategi. 3) Garis panduan guru haruslah ringkas dan jelas. 3) Guru dapat mengetahui kemahiran berfikir muridnya. 2) Interaksi antara guru dan pelajar. Pelajar belajar melalui teknik menyumbang idea dan pendapat. 3) Menasihati pelajar yang malu untuk mencuba. seseorang guru haruslah bijak dalam menggunakan keempat-empat pendekatan. 4) Guru hendaklah memberikan bahan yang sesuai sebagai bahan bacaan murid 5) Teknik Sumbangsaran. Oleh itu. 4) Guru haruslah menasihati murid yang enggan menyumbang idea. Cadangan 1) Guru haruslah memberi ganjaran atas setiap sumbangsaran murid. kaedah dan teknik adalah penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana ianya adalah saling berkaitan dan merupakan asas dalam pembelajaran. Kesimpulannya. Kekuatan Kelemahan 1) Setiap pelajar diberi peluang untuk 1) Terdapat murid yang tidak berminat mengemukakan seberapa banyak idea. untuk menyumbangkan idea. 3) Topik yang diutarakan adalah sukar bagi tahap kognitif murid.Cadangan 1) Guru haruslah memberi ganjaran atas kerjasama murid. 2) Topik perbincangan sesuai dengan kebolehan dan minat murid. 2) Murid berasa malu untuk memberi idea di hadapan rakan-rakan. strategi. keempat-empat pendekatan. Ia juga merupakan asas bagi mencapai kehendak sistem pendidikan negara amnya dan falsafah pendidikan khususnya.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.