SOALAN 2 2.

1 Kepentingan Pendekatan dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Mok Soon Sang (1992) mengatakan pendekatan ialah cara mendekati sesuatu mata pelajaran iaitu cara bagaimana suatu mata pelajaran diajar berdasarkan objektifnya. Menurut Nik Hassan Basri Nik Ab. Kadir, berdasarkan teori-teori dan pemerolehan bahasa, terdapat empat jenis pendekatan mengajar bahasa iaitu deduktif, induktif, elektik dan komunikatik. Pendekatan Deduktif Menurut Nik Hassan Basri Nik Ab. Kadir, pendekatan deduktif memerlukan guru untuk lebih mementingkan pengajaran undang-undang bahasa daripada penggunaan bahasa. Beliau juga menyatakan bahawa pelajaran bahasa dimulakan dengan huraian undang-undang bahasa sebelum guru memberikan contoh-contoh menggunakan undang-undang itu dalam ayat. Sebagai contoh, jika guru mengajar tajuk ”kata kerja”, guru akan memberi definisi kata kerja terlebih dahulu sebelum menunjukkan contoh-contoh kata kerja dalam ayat. Terdapat banyak kepentingan penggunaan pendekatan deduktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Salah satunya ialah penyampaian generalisasi yang disampaikan pada permulaan pelajaran akan menjadikan topik pembelajaran tersebut akan lebih mudah difahami. Selain itu, murid juga dapat memberi contoh-contoh lain kerana pendekatan ini memberi peluang kepada murid untuk memberikan contoh-contoh lain, asalkan contoh-contoh yang digunakan adalah sesuai dan mencukupi. Selain itu, pendekatan deduktif juga adalah beraneka jenis dan dalam aneka konteks, di samping bermakna dan

1

bukan semata-mata penghafalan. Contohnya. Kadir menyatakan bahawa pendekatan induktif mengkehendaki guru mengajar bahasa dengan cara menunjukkan penggunaan unsur-unsur bahasa yang diajar melalui contoh-contoh. pendekatan induktif memerlukan guru untuk mendapatkan satu struktur isi yang hendak disampaikan. Menurut Nik Hassan Basri Nik Ab. Selain itu. Selain itu. Nik Hassan Basri Nik Ab. Kemudian murid-murid didorong untuk memberikan contoh-contoh lain dalam aspek yang hampir sama. pendekatan ini juga tidak memakan masa yang terlalu panjang pada satu-satu masa. Selain itu. strategi penyoalan juga diadakan supaya guru dapat menolong murid-murid membentuk konsep dan seterusnya membuat generaisasi yang dikehendaki. sebelum membuat generalisasi undang-undang unsur bahasa tersebut. Kadir. Pendekatan Elektik Nik Hassan Basri Nik Ab. 2 . Contohnya guru memulakan pengajaran dengan memberikan contoh-contoh yang berkaitan dengan aspek-aspek yang hendak diajar serta ditambah contoh-contoh. Di samping itu. guru menyusun satu turutan langkah-langkah penyampaian yang logikal. jika guru tersebut mengajar tajuk ”kata tunggal”. Pendekatan Induktif. pendekatan ini juga memerlukan guru memberi latihan yang mencukupi untuk memberi peneguhan dan menguji kefahaman murid. contoh-contoh kata tunggal akan diberikan terlebih dahulu sebelum memberikan definisinya. pendekatan ini juga memudahkan proses pemahaman kerana berdasarkan bahagian-bahagian isi yang saling berkait yang diberi dalam satu struktur. Kadir menyatakan bahawa pendekatan elektik menggabungkan kedua-dua pendekatan deduktif dan induktif untuk menghasilkan satu strategi pengajaran.

2. Kempat-empat 3 . Pendekatan Komunikatif Menurut Hassan Basri Nik Ab. selain mempertimbangkan semua aspek. menyusun dan mengurus sesuatu rancangan dengan tujuan menghasilkan pencapaian yang optimum. iaitu aspek linguistik. murid dapat meneguhkan pembelajaran dengan mengaplikasikan generalisasi yang telah diterangkan serta contoh-contoh sendiri dikemukakan bagi menunjukkan tahap penguasaan mereka. Kadir strategi pengajaran bahasa yang diutarakan oleh pendekatan komunikatif ini adalah berasaskan proses pemerolehan bahasa ibunda kanak-kanak. Selain itu. Selain itu. pendekatan ini juga mengutamakan mengutamakan faktor-faktor kognitif dan sosiobudaya. psikolinguistik dan sosiolinguistik. Salah satu kepentingan pendekatan komunikatif ini ialah mengutamakan kecekapan berkomunikasi yang merangkumi bukan sahaja kecekapan bahasa tetapi juga kecekapan komunikatif. Selain itu. pendekatan ini juga meliputi proses kognitif dan interaksi. Tujuan seseorang kanak-kanak memperlajari bahasa ibundanya adalah untuk memperolehi keperluankeperluannya.Kepentingan pendekatan ini dalam proses pengajaran dan pembelajaran ialah murid dapat memberi contoh-contoh sendiri untuk menggambarkan generalisasi-generalisasi yang telah diperoleh atas dorongan gurunya. kanak-kanak perlu didedahkan kepada interaksi bahasa supaya mereka dapat mempelajari cara-cara menggambarkan makna kognitif dalam bentuk-bentuk bahasa yang tepat. Terdapat empat strategi dala pengajaran dan pembelajaran.2 Kepentingan Strategi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Strategi merupakan kebolehan dalam memilih.

Antaranya ialah guru memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. guru menjadi penunjuk cara dan saluran informasi relajar. Strategi pembelajaran berpusatkan pelajar merujuk kepada ciri istimewa kepunyaan seseorang pelajar untuk memperlihat.com) Terdapat beberapa kepentingan pembelajaran berpusatkan guru. strategi ini lebih mementingkan pencapaian penghasilan guru mengajar 2) Pembelajaran berpusatkan pelajar Keefe. interaksi komunikasi adalah sehala. dan bergerak balas dalam suatu suasana pembelajaran). 2006.strategi tersebut ialah pembelajaran berpusatkan guru. pembelajaran berpusatkan bahan dan pembelajaran berpusatkan projek. 2000). serta mewujudkan kolaborasi iaitu membina pengetahuan dan 4 . guru bertanggungjawab sepenuhnya menentukan objektif pembelajaran. merangka tugasan pembelajaran dan memilih sumber pembelajaran bagi muridnya. Sebagai contoh. Definisi khas bagi Pembelajaran berpusatkan pelajar ialah Tumpuan kepada perkembangan pembelajaran pelajar sebagai individu. seseorang pelajar dikatakan bertanggungjawab terhadap pembelajarannya sendiri. Di camping itu. tetapi guru juga memainkan peranan yang penting sebagai penggalak dan pemudahcara melalui pelbagai strategi pengajaran yang digunakan (Giam Kah How. pembelajaran berpusatkan pelajar. Selain itu.tripod. guru juga dapat menguasai kelas. memberi pilihan kepada pelajar jenis pengetahuan dan apa yang ingin dipelajari. Selain itu. berinteraksi. Relajar hanya membuat apa yang disuruh oleh guru dan murid bertindak sebagai pendengar dan penonton. Namun. 1) Pembelajaran berpusatkan guru Pembelajaran berpusatkan guru. 1979 dalam Suhaida Abdul Kadir. kepimpinan guru adalah bersifat autokratik. (http://mahirppb.

Selain itu. pekerjaan. rumah dan komuniti sebagai sumber dan menggunakan aktiviti luar untuk meningkatkan pemnbelajaran. Ini turut memberikan peluang kepada pelajar untuk belajar secara individu. kumpulan dan kelas serta melibatkan mereka dalam membentuk proses pembelajaran melalui rundingan berasaskan kekuatan dan kelemahan mereka sendiri. pelajar bertanggungjawab atas pembelajarannya dengan terlibat dalam komunikasi dua hala antara guru dan pelajar. Selain itu. Definisi Pembelajaran berpusatkan pelajar juga boleh dijelaskan dengan erti kata lain. 5 . 2) B ahan yang dipelajarinya mempunyai releven dan bermakna kepada pelajar. guru melibatkan pelajar secara terus dalam menemui pengetahuan iaitu dengan bertindak hanya sebagai fisilitator manakala pelajar yang mencari dan menentukan sumber dan bahan pengajaran mereka sendiri. guru hanya memantau dengan mencadangkan bahan.bahan penagajaran dan pembelajaran yang mencabar pengetahuan sedia ada pelajar dan seterusnya memberikan pemahaman konsep baru yang mendalam kerana pembelajaran yang melibatkan interaksi sosial. terdapat beberapa kepentingan lain seperti berikut: 1) Pelajar bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pembelajarannya.persekitaran positif yang melibatkan penilaian berterusan dengan sikap guru yang mendengar pandangan pelajar dan melibatkan pelajar untuk merancang sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran. menggunakan sekolah. Namun begitu guru perlu mewujudkan prosedur pemantauan agar pelajar bertanggungjawab ke atas apa yang dipelajari oleh mereka Selain kepentingan yang dijelaskan di atas. Pembelajaran berpusatkan pelajar mewujudkan pengalaman pembelajaran yang dapat menarik minat pelajar serta menggalakkan penglibatan mereka dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Pelajar melihat dirinya berbeza sebagai hasil dari pengalaman pembelajaran 7. kad kerja. Sesetengah strategi pengajaran pemusatan bahan pelajaran pula berkait rapat dengan strategi pemusatan murid. Pengalaman pelajar bertemu dalam pembelajaran. slaid. Atas sebab itulah. 3) Pembelajaran berpusatkan bahan Sesetengah strategi pengajaran berpusatkan bahan pelajaran berkait rapat dengan stategi pemusatan guru. Di samping itu. bahan-bahan bercetak dan Komputer juga digunakan dalam strategi ini. Guru sebagai fasilitator dan manusia sumber. Misalnya strategi penggunaan kaedah demonstrasi atau teknik bersyarah kadangkala melibatkan penggunaan alat bantu mengajar epeti transperansi dan projektor. pendekatan berpusatkan bahan pembelajaran seperti buku teks. guru dan murid bergantung kepada bahan pengajaran dan pembelajaran yang disediakan atau digunakan. bahan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. kaedah penyelesaian masalah dan kaedah projek perlu melibatkan penggunaan radas dan bahan-bahan pembelajaran yang lain. Kepentingan pendekatan berpusatkan bahan adalah ianya menggunakan sama ada bahan pengajaran seperti carta. 6. Proses interaksi berlaku dengan aktif antara guru dan murid. perakam radio dan sebagainya. Selain itu. strategi penggunaan kaedah inkuiri penemuan. Misalnya. 5. Penggunaan alat bantu mengajar seperti ini dapat merangsang kognitif pelajar untuk memahami pembelajaran tersebut. graf.3) Keterlibatan dan penyertaan adalah penting dalam pembelajaran 4) Hubungan interpersonal antara para pelajar. murid dan murid dan guru dan murid 6 .

4) Membantu pelajar menguasai kemahiran menyelesaikan masalah. Ia biasanya melibatkan kutipan serta analisis data dan persediaan satu laporan yang betul. murid juga dapat memupuk semangat berdikari dengan menjalankan aktiviti pembelajaran tanpa kehadiran guru. 6) Menggalakkan akauntabiliti dan penentuan matlamat. pengajaran bertema dan isu-isu komuniti. Selain itu. Hubungan social dapat dicipta melalui strategi ini. peluang interaksi antara murid juga adalah banyak. beromunikasi dan pengurusan diri. 4)Pembelajaran berpusatkan projek Pembelajaran berpusatkan projek adalah proses pembelajaran yang berfokuskan tugasan amali secara sistematik atau terancang dalam jangkamasa tertentu. Othman Zakaria pula menyatakan bahawa kaedah ialah menyampaikan bahan yan g tersusun mengikut kehendak 7 . 5) Mengintegrasikan bidang kurikulum. 2. 7) Memenuhi keperluan pelajar yang mempunyai tahap pembelajaran dan gaya pembelajaran yang berbeza-beza. 3) Membantu murid dalam memahami dan mengaplikasikan pengetahuan. Kepentingan pembelajaran berpusatkan projek ini adalah seperti yang berikut: 1) Membentuk interaksi yang positif dalam kalangan murid.dengan bahan. Di samping itu. 2) Memotivasikan murid sekaligus menarik minat dan tumpuan murid yang kurang memberi tumpuan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.3 Kepentingan Kaedah dan Teknik dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Mangantar Simanjuntak mendefinisikan kaedah sebagai prosedur yang diikuti dalam menerapkan pendekatan.

Anthony mendefinisikan teknik adalah satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru yang mencapai hasl segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahagian bahasa tertentu. Mengikut Kamaruddin Hj. 4) Mewujudkan pelbagai aktiviti menarik yang menjadi sumber motivasi kepada pelajar untuk meneruskan proses pengajaran dan pembelajaran. Teknik merupakan suatu alat yang digunakan oleh guru bahasa bagi menyampaikan bahan-bahan pengajaran yang telah dipilih untuk pelajar-pelajarnya. Menurut Edward M. 2) Mencapai taraf penguasaan kemahiran pelajar disamping menjamin kekekalannya. Khatijah Abdul Hamid (1985) pula menyatakan bahawa kaedah ialah strategi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. 6) Pelajar dapat menguji dan menilai apa yang diajar. karangan dan sebagainya. Abdul Aziz dalam bukunya Pengajian Melayu III : Komunikasi Bahasa. 5) Dapat memberi latihan yang sebenar dalam proses kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. Antara kepentingan kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu ialah seperti berikut: 1) Para pelajar dapat menggunakan kemahiran belajar seperti mengumpulkan maklumat. Husin & Siti Hajar Hj. teknik boleh didefinisikan sebagai pengendalian suatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah di mana ia digunakan untuk mencapai sesuatu objektif.pendekatan yang telah ditentukan. menjalankan temuramah dengan individu tertentu dan mencatat isi-isi penting. Teknik yang dipilih haruslah sejajar dengan kaedah yang digunakan dan seirama dengan pendekatan yang dianuti. Menurut Kamus Dewan (edisi ketiga). 8 . teknik adalah kaedah mencipta sesuatu hasil seni seperti muzik. 3) Pelbagai kemahiran dapat digabungjalinkan dan dipertingkatkan terutamanya dalam kemahiran lisan membaca dan menulis.

cadangan.7) Pelajar berpeluang untuk memberi pendapat. 9 . 8) dapat meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar. bertutur. Ia merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar. 10) Melatih berfikir dengan pantas dan melahirkan buah fikiran dengan tepat dan teratur. membaca dan menulis dalam kalangan pelajar. dalam kaedah bacaan dapat diterapkan teknik bercerita. 9) Memperkembangkan kecekapan berkomunikasi dengan berkesan. membaca dan menulis dalam kalangan pelajar. Sebagai contoh. membuat keputusan dan menyelesaikan masalah berdasarkan peranan yang dipertanggungjawabkan. di samping dapat meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar. bertutur.

pembelajaran bermakna dan sebagai alat dianogstik. tanpa mengambil kira aspek pembelajaran. 2) pelajar dapat menguasai ketiga-tiga kemahiran berbahasa sekaligus. 2) Guru tidak dapat mengawal keadaan kelas sekiranya pelajar leka bermain. Kekuatan Kelemahan 1) Penglibatan dalam permainan telah 1) Terdapat pelajar yang bermain memberi peluang kepada pelajar memperolehi latihan intensif. 3) Permainan bahasa mempunyai hala tuju yang bertepatan dengan sistem pendidikan di negara kita.2. di samping memantau bahasa murid. Cadangan 1) Guru haruslah membahagikan murid kepada beberapa kumpulandan melantik seorang ketua daripada kumpulan tersebut untuk tujuan kawalan kelas. 3) Guru haruslah memberikan aktiviti yang menarik supaya murid tertarik dengan pengajaran guru.4 5 Teknik Pengajaran dalam Bahasa Melayu 1) Teknik Permainan Bahasa Teknik ini mengaplikasikan bahasa dalam permainan. 3) Berlaku pertentangan pendapat yang seterusnya membawa pertelingkahan dalam kalangan murid. 2) Teknik Bersoal Jawab 10 . 2) Guru haruslah memberi peluang kepada murid untuk bercakap.

2) Guru mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran dan pelajar dikehendaki memberi tindakbalas yang sewajarnya. 3) Murid tidak memberikan sebarang maklum balas terhadap soalan yang diutarakan. Cadangan 1) Guru haruslah membuat persediaan soalan terlebih dahulu. 3) Teknik Inkuiri Teknik ini merangkumi aspek-aspek soal selidik untuk mendapatkan jawapan atau kesimpulan yang berorientasikan masalah. 2) Tahap soalan adalah tidak dapat bertepatan dengan kognitif murid. 2) Masalah sukar untuk diselesaikan. Kekuatan 1) Berupaya mewujudkan interaksi guru dengan murid secara berkesan. 11 . 4) Murid mengutarakan soalan yang tiada kaitan dengan topik pembelajaran. 3) Pelajar enggan bertanya sebarang soalan. 3) melatih pelajar mengemukakan sesuatu masalah tersebut. 3) Menasihati murid yang pasif di dalam kelas. Kekuatan Kelemahan 1) Dapat menimbulkan daya refleksi 1) Murid tidak mahu membincangkan dikalangan pelajar. 2) merupakan satu kaedah pengajaran bahasa yang dinamik untuk menimbulkan minat dan daya kreativiti di kalangan pelajar kerana pelajar sering mengemukakan soalan ‘bagaimana’. 2) Guru memberikan ganjaran atas soalan yang dapat dijawab oleh murid. 3) Soalan-soalan yang dikemukan memerlukan pelajar berfikir disamping dapat menguji dan menilai apa yang diajar. Kelemahan 1) Murid tidak memahami soalan yang diutarakan.Guru bersoal jawab dengan murid dan sebaliknya.

4) Teknik Bercerita Pelajar belajar melalui teknik bercerita. membaca dan menulis dikalangan pelajar tahu membaca. Cadangan 1) Guru haruslah memberi ganjaran atas kerjasama murid. 3) Dapat meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar. 3) Guru memberi bahan yang kurang sesuai dengan kognitif murid. Kekuatan Kelemahan 1) Merupakan salah satu pendekatan 1) Terdapat pelajar yang masih tidak yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar. 3) Menasihati pelajar yang enggan bertanya.pelbagai soalan. 2) Terdapat pelajar yang membaca dengan laju. 4) Murid berasa malu untuk bercerita di hadapan rakan-rakan. 12 . 4) memberi latihan yang sebenar dalam proses kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat disampaikan. bertutur. 2) Latihan pemahaman. 2) Guru hendaklah membahagikan murid kepada beberapa kumpulan dan seterusnya membicangkan masalah tersebut dalam kumpulan.

Cadangan 1) Guru haruslah memberi ganjaran atas setiap sumbangsaran murid. kaedah dan teknik supaya proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar dan sempurna. Oleh itu. 13 . seseorang guru haruslah bijak dalam menggunakan keempat-empat pendekatan. Ia juga merupakan asas bagi mencapai kehendak sistem pendidikan negara amnya dan falsafah pendidikan khususnya. Kesimpulannya. Pelajar belajar melalui teknik menyumbang idea dan pendapat. Kekuatan Kelemahan 1) Setiap pelajar diberi peluang untuk 1) Terdapat murid yang tidak berminat mengemukakan seberapa banyak idea. kaedah dan teknik adalah penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana ianya adalah saling berkaitan dan merupakan asas dalam pembelajaran. 2) Guru hendaklah membahagikan murid kepada beberapa kumpulan dan seterusnya memberikan bahan kepada murid untuk bercerita. keempat-empat pendekatan. strategi. 3) Menasihati pelajar yang malu untuk mencuba. 3) Guru dapat mengetahui kemahiran berfikir muridnya. strategi. 4) Guru haruslah menasihati murid yang enggan menyumbang idea. untuk menyumbangkan idea.Cadangan 1) Guru haruslah memberi ganjaran atas kerjasama murid. 2) Murid berasa malu untuk memberi idea di hadapan rakan-rakan. 3) Garis panduan guru haruslah ringkas dan jelas. 3) Topik yang diutarakan adalah sukar bagi tahap kognitif murid. 2) Interaksi antara guru dan pelajar. 4) Guru hendaklah memberikan bahan yang sesuai sebagai bahan bacaan murid 5) Teknik Sumbangsaran. 2) Topik perbincangan sesuai dengan kebolehan dan minat murid.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful