SOALAN 2 2.

1 Kepentingan Pendekatan dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Mok Soon Sang (1992) mengatakan pendekatan ialah cara mendekati sesuatu mata pelajaran iaitu cara bagaimana suatu mata pelajaran diajar berdasarkan objektifnya. Menurut Nik Hassan Basri Nik Ab. Kadir, berdasarkan teori-teori dan pemerolehan bahasa, terdapat empat jenis pendekatan mengajar bahasa iaitu deduktif, induktif, elektik dan komunikatik. Pendekatan Deduktif Menurut Nik Hassan Basri Nik Ab. Kadir, pendekatan deduktif memerlukan guru untuk lebih mementingkan pengajaran undang-undang bahasa daripada penggunaan bahasa. Beliau juga menyatakan bahawa pelajaran bahasa dimulakan dengan huraian undang-undang bahasa sebelum guru memberikan contoh-contoh menggunakan undang-undang itu dalam ayat. Sebagai contoh, jika guru mengajar tajuk ”kata kerja”, guru akan memberi definisi kata kerja terlebih dahulu sebelum menunjukkan contoh-contoh kata kerja dalam ayat. Terdapat banyak kepentingan penggunaan pendekatan deduktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Salah satunya ialah penyampaian generalisasi yang disampaikan pada permulaan pelajaran akan menjadikan topik pembelajaran tersebut akan lebih mudah difahami. Selain itu, murid juga dapat memberi contoh-contoh lain kerana pendekatan ini memberi peluang kepada murid untuk memberikan contoh-contoh lain, asalkan contoh-contoh yang digunakan adalah sesuai dan mencukupi. Selain itu, pendekatan deduktif juga adalah beraneka jenis dan dalam aneka konteks, di samping bermakna dan

1

pendekatan induktif memerlukan guru untuk mendapatkan satu struktur isi yang hendak disampaikan. Selain itu. Contohnya. pendekatan ini juga memudahkan proses pemahaman kerana berdasarkan bahagian-bahagian isi yang saling berkait yang diberi dalam satu struktur. Kadir menyatakan bahawa pendekatan induktif mengkehendaki guru mengajar bahasa dengan cara menunjukkan penggunaan unsur-unsur bahasa yang diajar melalui contoh-contoh. jika guru tersebut mengajar tajuk ”kata tunggal”. pendekatan ini juga memerlukan guru memberi latihan yang mencukupi untuk memberi peneguhan dan menguji kefahaman murid. Contohnya guru memulakan pengajaran dengan memberikan contoh-contoh yang berkaitan dengan aspek-aspek yang hendak diajar serta ditambah contoh-contoh. strategi penyoalan juga diadakan supaya guru dapat menolong murid-murid membentuk konsep dan seterusnya membuat generaisasi yang dikehendaki. Nik Hassan Basri Nik Ab. sebelum membuat generalisasi undang-undang unsur bahasa tersebut.bukan semata-mata penghafalan. Pendekatan Induktif. 2 . Di samping itu. Selain itu. guru menyusun satu turutan langkah-langkah penyampaian yang logikal. Kadir. Selain itu. Pendekatan Elektik Nik Hassan Basri Nik Ab. pendekatan ini juga tidak memakan masa yang terlalu panjang pada satu-satu masa. Menurut Nik Hassan Basri Nik Ab. Kemudian murid-murid didorong untuk memberikan contoh-contoh lain dalam aspek yang hampir sama. Kadir menyatakan bahawa pendekatan elektik menggabungkan kedua-dua pendekatan deduktif dan induktif untuk menghasilkan satu strategi pengajaran. contoh-contoh kata tunggal akan diberikan terlebih dahulu sebelum memberikan definisinya.

Salah satu kepentingan pendekatan komunikatif ini ialah mengutamakan kecekapan berkomunikasi yang merangkumi bukan sahaja kecekapan bahasa tetapi juga kecekapan komunikatif. murid dapat meneguhkan pembelajaran dengan mengaplikasikan generalisasi yang telah diterangkan serta contoh-contoh sendiri dikemukakan bagi menunjukkan tahap penguasaan mereka. iaitu aspek linguistik. Kempat-empat 3 . Tujuan seseorang kanak-kanak memperlajari bahasa ibundanya adalah untuk memperolehi keperluankeperluannya. Selain itu. 2. Terdapat empat strategi dala pengajaran dan pembelajaran. Pendekatan Komunikatif Menurut Hassan Basri Nik Ab. pendekatan ini juga mengutamakan mengutamakan faktor-faktor kognitif dan sosiobudaya. selain mempertimbangkan semua aspek.2 Kepentingan Strategi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Strategi merupakan kebolehan dalam memilih. pendekatan ini juga meliputi proses kognitif dan interaksi. Selain itu.Kepentingan pendekatan ini dalam proses pengajaran dan pembelajaran ialah murid dapat memberi contoh-contoh sendiri untuk menggambarkan generalisasi-generalisasi yang telah diperoleh atas dorongan gurunya. psikolinguistik dan sosiolinguistik. Selain itu. Kadir strategi pengajaran bahasa yang diutarakan oleh pendekatan komunikatif ini adalah berasaskan proses pemerolehan bahasa ibunda kanak-kanak. kanak-kanak perlu didedahkan kepada interaksi bahasa supaya mereka dapat mempelajari cara-cara menggambarkan makna kognitif dalam bentuk-bentuk bahasa yang tepat. menyusun dan mengurus sesuatu rancangan dengan tujuan menghasilkan pencapaian yang optimum.

serta mewujudkan kolaborasi iaitu membina pengetahuan dan 4 . 1) Pembelajaran berpusatkan guru Pembelajaran berpusatkan guru.tripod. Selain itu. strategi ini lebih mementingkan pencapaian penghasilan guru mengajar 2) Pembelajaran berpusatkan pelajar Keefe. interaksi komunikasi adalah sehala. Antaranya ialah guru memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran.com) Terdapat beberapa kepentingan pembelajaran berpusatkan guru. 2006. berinteraksi. guru menjadi penunjuk cara dan saluran informasi relajar. Di camping itu.strategi tersebut ialah pembelajaran berpusatkan guru. Selain itu. Namun. Relajar hanya membuat apa yang disuruh oleh guru dan murid bertindak sebagai pendengar dan penonton. pembelajaran berpusatkan pelajar. Strategi pembelajaran berpusatkan pelajar merujuk kepada ciri istimewa kepunyaan seseorang pelajar untuk memperlihat. guru juga dapat menguasai kelas. dan bergerak balas dalam suatu suasana pembelajaran). pembelajaran berpusatkan bahan dan pembelajaran berpusatkan projek. 1979 dalam Suhaida Abdul Kadir. tetapi guru juga memainkan peranan yang penting sebagai penggalak dan pemudahcara melalui pelbagai strategi pengajaran yang digunakan (Giam Kah How. kepimpinan guru adalah bersifat autokratik. guru bertanggungjawab sepenuhnya menentukan objektif pembelajaran. merangka tugasan pembelajaran dan memilih sumber pembelajaran bagi muridnya. 2000). Definisi khas bagi Pembelajaran berpusatkan pelajar ialah Tumpuan kepada perkembangan pembelajaran pelajar sebagai individu. memberi pilihan kepada pelajar jenis pengetahuan dan apa yang ingin dipelajari. Sebagai contoh. seseorang pelajar dikatakan bertanggungjawab terhadap pembelajarannya sendiri. (http://mahirppb.

guru hanya memantau dengan mencadangkan bahan. Namun begitu guru perlu mewujudkan prosedur pemantauan agar pelajar bertanggungjawab ke atas apa yang dipelajari oleh mereka Selain kepentingan yang dijelaskan di atas. Definisi Pembelajaran berpusatkan pelajar juga boleh dijelaskan dengan erti kata lain. pekerjaan. terdapat beberapa kepentingan lain seperti berikut: 1) Pelajar bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pembelajarannya. rumah dan komuniti sebagai sumber dan menggunakan aktiviti luar untuk meningkatkan pemnbelajaran. Pembelajaran berpusatkan pelajar mewujudkan pengalaman pembelajaran yang dapat menarik minat pelajar serta menggalakkan penglibatan mereka dalam proses pengajaran dan pembelajaran. pelajar bertanggungjawab atas pembelajarannya dengan terlibat dalam komunikasi dua hala antara guru dan pelajar. menggunakan sekolah. Selain itu. kumpulan dan kelas serta melibatkan mereka dalam membentuk proses pembelajaran melalui rundingan berasaskan kekuatan dan kelemahan mereka sendiri. 2) B ahan yang dipelajarinya mempunyai releven dan bermakna kepada pelajar.persekitaran positif yang melibatkan penilaian berterusan dengan sikap guru yang mendengar pandangan pelajar dan melibatkan pelajar untuk merancang sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran. 5 .bahan penagajaran dan pembelajaran yang mencabar pengetahuan sedia ada pelajar dan seterusnya memberikan pemahaman konsep baru yang mendalam kerana pembelajaran yang melibatkan interaksi sosial. guru melibatkan pelajar secara terus dalam menemui pengetahuan iaitu dengan bertindak hanya sebagai fisilitator manakala pelajar yang mencari dan menentukan sumber dan bahan pengajaran mereka sendiri. Selain itu. Ini turut memberikan peluang kepada pelajar untuk belajar secara individu.

6. Selain itu. Pengalaman pelajar bertemu dalam pembelajaran. Kepentingan pendekatan berpusatkan bahan adalah ianya menggunakan sama ada bahan pengajaran seperti carta. pendekatan berpusatkan bahan pembelajaran seperti buku teks. Penggunaan alat bantu mengajar seperti ini dapat merangsang kognitif pelajar untuk memahami pembelajaran tersebut.3) Keterlibatan dan penyertaan adalah penting dalam pembelajaran 4) Hubungan interpersonal antara para pelajar. graf. Misalnya strategi penggunaan kaedah demonstrasi atau teknik bersyarah kadangkala melibatkan penggunaan alat bantu mengajar epeti transperansi dan projektor. perakam radio dan sebagainya. Di samping itu. kad kerja. Sesetengah strategi pengajaran pemusatan bahan pelajaran pula berkait rapat dengan strategi pemusatan murid. murid dan murid dan guru dan murid 6 . guru dan murid bergantung kepada bahan pengajaran dan pembelajaran yang disediakan atau digunakan. Guru sebagai fasilitator dan manusia sumber. strategi penggunaan kaedah inkuiri penemuan. kaedah penyelesaian masalah dan kaedah projek perlu melibatkan penggunaan radas dan bahan-bahan pembelajaran yang lain. 5. Atas sebab itulah. Misalnya. bahan-bahan bercetak dan Komputer juga digunakan dalam strategi ini. bahan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. slaid. 3) Pembelajaran berpusatkan bahan Sesetengah strategi pengajaran berpusatkan bahan pelajaran berkait rapat dengan stategi pemusatan guru. Pelajar melihat dirinya berbeza sebagai hasil dari pengalaman pembelajaran 7. Proses interaksi berlaku dengan aktif antara guru dan murid.

Hubungan social dapat dicipta melalui strategi ini. 3) Membantu murid dalam memahami dan mengaplikasikan pengetahuan. peluang interaksi antara murid juga adalah banyak. 2. Ia biasanya melibatkan kutipan serta analisis data dan persediaan satu laporan yang betul. Di samping itu.dengan bahan. 5) Mengintegrasikan bidang kurikulum. 4)Pembelajaran berpusatkan projek Pembelajaran berpusatkan projek adalah proses pembelajaran yang berfokuskan tugasan amali secara sistematik atau terancang dalam jangkamasa tertentu. 6) Menggalakkan akauntabiliti dan penentuan matlamat. 4) Membantu pelajar menguasai kemahiran menyelesaikan masalah. beromunikasi dan pengurusan diri. Kepentingan pembelajaran berpusatkan projek ini adalah seperti yang berikut: 1) Membentuk interaksi yang positif dalam kalangan murid. 7) Memenuhi keperluan pelajar yang mempunyai tahap pembelajaran dan gaya pembelajaran yang berbeza-beza. Othman Zakaria pula menyatakan bahawa kaedah ialah menyampaikan bahan yan g tersusun mengikut kehendak 7 . 2) Memotivasikan murid sekaligus menarik minat dan tumpuan murid yang kurang memberi tumpuan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Selain itu. murid juga dapat memupuk semangat berdikari dengan menjalankan aktiviti pembelajaran tanpa kehadiran guru. pengajaran bertema dan isu-isu komuniti.3 Kepentingan Kaedah dan Teknik dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Mangantar Simanjuntak mendefinisikan kaedah sebagai prosedur yang diikuti dalam menerapkan pendekatan.

teknik adalah kaedah mencipta sesuatu hasil seni seperti muzik.pendekatan yang telah ditentukan. 2) Mencapai taraf penguasaan kemahiran pelajar disamping menjamin kekekalannya. Mengikut Kamaruddin Hj. Anthony mendefinisikan teknik adalah satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru yang mencapai hasl segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahagian bahasa tertentu. Khatijah Abdul Hamid (1985) pula menyatakan bahawa kaedah ialah strategi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. karangan dan sebagainya. Antara kepentingan kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu ialah seperti berikut: 1) Para pelajar dapat menggunakan kemahiran belajar seperti mengumpulkan maklumat. teknik boleh didefinisikan sebagai pengendalian suatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah di mana ia digunakan untuk mencapai sesuatu objektif. Husin & Siti Hajar Hj. Menurut Edward M. 4) Mewujudkan pelbagai aktiviti menarik yang menjadi sumber motivasi kepada pelajar untuk meneruskan proses pengajaran dan pembelajaran. 6) Pelajar dapat menguji dan menilai apa yang diajar. Teknik yang dipilih haruslah sejajar dengan kaedah yang digunakan dan seirama dengan pendekatan yang dianuti. Teknik merupakan suatu alat yang digunakan oleh guru bahasa bagi menyampaikan bahan-bahan pengajaran yang telah dipilih untuk pelajar-pelajarnya. 5) Dapat memberi latihan yang sebenar dalam proses kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. 3) Pelbagai kemahiran dapat digabungjalinkan dan dipertingkatkan terutamanya dalam kemahiran lisan membaca dan menulis. 8 . Abdul Aziz dalam bukunya Pengajian Melayu III : Komunikasi Bahasa. Menurut Kamus Dewan (edisi ketiga). menjalankan temuramah dengan individu tertentu dan mencatat isi-isi penting.

dalam kaedah bacaan dapat diterapkan teknik bercerita. membaca dan menulis dalam kalangan pelajar. Ia merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar. 9 . bertutur. bertutur. Sebagai contoh. 9) Memperkembangkan kecekapan berkomunikasi dengan berkesan. membuat keputusan dan menyelesaikan masalah berdasarkan peranan yang dipertanggungjawabkan. membaca dan menulis dalam kalangan pelajar. 8) dapat meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar. 10) Melatih berfikir dengan pantas dan melahirkan buah fikiran dengan tepat dan teratur.7) Pelajar berpeluang untuk memberi pendapat. di samping dapat meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar. cadangan.

4 5 Teknik Pengajaran dalam Bahasa Melayu 1) Teknik Permainan Bahasa Teknik ini mengaplikasikan bahasa dalam permainan. 2) Guru tidak dapat mengawal keadaan kelas sekiranya pelajar leka bermain. 3) Permainan bahasa mempunyai hala tuju yang bertepatan dengan sistem pendidikan di negara kita. di samping memantau bahasa murid.2. 2) Guru haruslah memberi peluang kepada murid untuk bercakap. Kekuatan Kelemahan 1) Penglibatan dalam permainan telah 1) Terdapat pelajar yang bermain memberi peluang kepada pelajar memperolehi latihan intensif. 3) Berlaku pertentangan pendapat yang seterusnya membawa pertelingkahan dalam kalangan murid. Cadangan 1) Guru haruslah membahagikan murid kepada beberapa kumpulandan melantik seorang ketua daripada kumpulan tersebut untuk tujuan kawalan kelas. tanpa mengambil kira aspek pembelajaran. 3) Guru haruslah memberikan aktiviti yang menarik supaya murid tertarik dengan pengajaran guru. 2) Teknik Bersoal Jawab 10 . 2) pelajar dapat menguasai ketiga-tiga kemahiran berbahasa sekaligus. pembelajaran bermakna dan sebagai alat dianogstik.

4) Murid mengutarakan soalan yang tiada kaitan dengan topik pembelajaran. Kelemahan 1) Murid tidak memahami soalan yang diutarakan. 3) Menasihati murid yang pasif di dalam kelas. 2) Masalah sukar untuk diselesaikan.Guru bersoal jawab dengan murid dan sebaliknya. 2) Tahap soalan adalah tidak dapat bertepatan dengan kognitif murid. Cadangan 1) Guru haruslah membuat persediaan soalan terlebih dahulu. 2) Guru mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran dan pelajar dikehendaki memberi tindakbalas yang sewajarnya. Kekuatan 1) Berupaya mewujudkan interaksi guru dengan murid secara berkesan. Kekuatan Kelemahan 1) Dapat menimbulkan daya refleksi 1) Murid tidak mahu membincangkan dikalangan pelajar. 3) melatih pelajar mengemukakan sesuatu masalah tersebut. 2) Guru memberikan ganjaran atas soalan yang dapat dijawab oleh murid. 3) Teknik Inkuiri Teknik ini merangkumi aspek-aspek soal selidik untuk mendapatkan jawapan atau kesimpulan yang berorientasikan masalah. 2) merupakan satu kaedah pengajaran bahasa yang dinamik untuk menimbulkan minat dan daya kreativiti di kalangan pelajar kerana pelajar sering mengemukakan soalan ‘bagaimana’. 11 . 3) Pelajar enggan bertanya sebarang soalan. 3) Murid tidak memberikan sebarang maklum balas terhadap soalan yang diutarakan. 3) Soalan-soalan yang dikemukan memerlukan pelajar berfikir disamping dapat menguji dan menilai apa yang diajar.

3) Guru memberi bahan yang kurang sesuai dengan kognitif murid. Kekuatan Kelemahan 1) Merupakan salah satu pendekatan 1) Terdapat pelajar yang masih tidak yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar. 4) Murid berasa malu untuk bercerita di hadapan rakan-rakan. Cadangan 1) Guru haruslah memberi ganjaran atas kerjasama murid.pelbagai soalan. 2) Latihan pemahaman. 12 . 3) Menasihati pelajar yang enggan bertanya. perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat disampaikan. 4) memberi latihan yang sebenar dalam proses kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. 2) Guru hendaklah membahagikan murid kepada beberapa kumpulan dan seterusnya membicangkan masalah tersebut dalam kumpulan. 3) Dapat meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar. 4) Teknik Bercerita Pelajar belajar melalui teknik bercerita. bertutur. membaca dan menulis dikalangan pelajar tahu membaca. 2) Terdapat pelajar yang membaca dengan laju.

seseorang guru haruslah bijak dalam menggunakan keempat-empat pendekatan. 4) Guru haruslah menasihati murid yang enggan menyumbang idea. 2) Murid berasa malu untuk memberi idea di hadapan rakan-rakan. 3) Garis panduan guru haruslah ringkas dan jelas. 2) Interaksi antara guru dan pelajar. 2) Guru hendaklah membahagikan murid kepada beberapa kumpulan dan seterusnya memberikan bahan kepada murid untuk bercerita. untuk menyumbangkan idea. strategi. Ia juga merupakan asas bagi mencapai kehendak sistem pendidikan negara amnya dan falsafah pendidikan khususnya. Cadangan 1) Guru haruslah memberi ganjaran atas setiap sumbangsaran murid. kaedah dan teknik supaya proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar dan sempurna. strategi. 2) Topik perbincangan sesuai dengan kebolehan dan minat murid.Cadangan 1) Guru haruslah memberi ganjaran atas kerjasama murid. Kekuatan Kelemahan 1) Setiap pelajar diberi peluang untuk 1) Terdapat murid yang tidak berminat mengemukakan seberapa banyak idea. Pelajar belajar melalui teknik menyumbang idea dan pendapat. Oleh itu. kaedah dan teknik adalah penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana ianya adalah saling berkaitan dan merupakan asas dalam pembelajaran. 3) Menasihati pelajar yang malu untuk mencuba. 3) Topik yang diutarakan adalah sukar bagi tahap kognitif murid. Kesimpulannya. keempat-empat pendekatan. 3) Guru dapat mengetahui kemahiran berfikir muridnya. 4) Guru hendaklah memberikan bahan yang sesuai sebagai bahan bacaan murid 5) Teknik Sumbangsaran. 13 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful