SOALAN 2 2.

1 Kepentingan Pendekatan dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Mok Soon Sang (1992) mengatakan pendekatan ialah cara mendekati sesuatu mata pelajaran iaitu cara bagaimana suatu mata pelajaran diajar berdasarkan objektifnya. Menurut Nik Hassan Basri Nik Ab. Kadir, berdasarkan teori-teori dan pemerolehan bahasa, terdapat empat jenis pendekatan mengajar bahasa iaitu deduktif, induktif, elektik dan komunikatik. Pendekatan Deduktif Menurut Nik Hassan Basri Nik Ab. Kadir, pendekatan deduktif memerlukan guru untuk lebih mementingkan pengajaran undang-undang bahasa daripada penggunaan bahasa. Beliau juga menyatakan bahawa pelajaran bahasa dimulakan dengan huraian undang-undang bahasa sebelum guru memberikan contoh-contoh menggunakan undang-undang itu dalam ayat. Sebagai contoh, jika guru mengajar tajuk ”kata kerja”, guru akan memberi definisi kata kerja terlebih dahulu sebelum menunjukkan contoh-contoh kata kerja dalam ayat. Terdapat banyak kepentingan penggunaan pendekatan deduktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Salah satunya ialah penyampaian generalisasi yang disampaikan pada permulaan pelajaran akan menjadikan topik pembelajaran tersebut akan lebih mudah difahami. Selain itu, murid juga dapat memberi contoh-contoh lain kerana pendekatan ini memberi peluang kepada murid untuk memberikan contoh-contoh lain, asalkan contoh-contoh yang digunakan adalah sesuai dan mencukupi. Selain itu, pendekatan deduktif juga adalah beraneka jenis dan dalam aneka konteks, di samping bermakna dan

1

jika guru tersebut mengajar tajuk ”kata tunggal”. Di samping itu. Nik Hassan Basri Nik Ab. Kadir menyatakan bahawa pendekatan elektik menggabungkan kedua-dua pendekatan deduktif dan induktif untuk menghasilkan satu strategi pengajaran. Kadir menyatakan bahawa pendekatan induktif mengkehendaki guru mengajar bahasa dengan cara menunjukkan penggunaan unsur-unsur bahasa yang diajar melalui contoh-contoh. Pendekatan Elektik Nik Hassan Basri Nik Ab. Selain itu. pendekatan ini juga memudahkan proses pemahaman kerana berdasarkan bahagian-bahagian isi yang saling berkait yang diberi dalam satu struktur. Contohnya. pendekatan ini juga memerlukan guru memberi latihan yang mencukupi untuk memberi peneguhan dan menguji kefahaman murid. 2 . sebelum membuat generalisasi undang-undang unsur bahasa tersebut. guru menyusun satu turutan langkah-langkah penyampaian yang logikal. Menurut Nik Hassan Basri Nik Ab.bukan semata-mata penghafalan. Selain itu. Kadir. Selain itu. Pendekatan Induktif. pendekatan induktif memerlukan guru untuk mendapatkan satu struktur isi yang hendak disampaikan. strategi penyoalan juga diadakan supaya guru dapat menolong murid-murid membentuk konsep dan seterusnya membuat generaisasi yang dikehendaki. Contohnya guru memulakan pengajaran dengan memberikan contoh-contoh yang berkaitan dengan aspek-aspek yang hendak diajar serta ditambah contoh-contoh. pendekatan ini juga tidak memakan masa yang terlalu panjang pada satu-satu masa. Kemudian murid-murid didorong untuk memberikan contoh-contoh lain dalam aspek yang hampir sama. contoh-contoh kata tunggal akan diberikan terlebih dahulu sebelum memberikan definisinya.

Pendekatan Komunikatif Menurut Hassan Basri Nik Ab. menyusun dan mengurus sesuatu rancangan dengan tujuan menghasilkan pencapaian yang optimum. Selain itu. Kempat-empat 3 . psikolinguistik dan sosiolinguistik. selain mempertimbangkan semua aspek. pendekatan ini juga meliputi proses kognitif dan interaksi. 2. Tujuan seseorang kanak-kanak memperlajari bahasa ibundanya adalah untuk memperolehi keperluankeperluannya. Kadir strategi pengajaran bahasa yang diutarakan oleh pendekatan komunikatif ini adalah berasaskan proses pemerolehan bahasa ibunda kanak-kanak. Terdapat empat strategi dala pengajaran dan pembelajaran. Selain itu. Selain itu. kanak-kanak perlu didedahkan kepada interaksi bahasa supaya mereka dapat mempelajari cara-cara menggambarkan makna kognitif dalam bentuk-bentuk bahasa yang tepat.2 Kepentingan Strategi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Strategi merupakan kebolehan dalam memilih. murid dapat meneguhkan pembelajaran dengan mengaplikasikan generalisasi yang telah diterangkan serta contoh-contoh sendiri dikemukakan bagi menunjukkan tahap penguasaan mereka. pendekatan ini juga mengutamakan mengutamakan faktor-faktor kognitif dan sosiobudaya. iaitu aspek linguistik. Salah satu kepentingan pendekatan komunikatif ini ialah mengutamakan kecekapan berkomunikasi yang merangkumi bukan sahaja kecekapan bahasa tetapi juga kecekapan komunikatif.Kepentingan pendekatan ini dalam proses pengajaran dan pembelajaran ialah murid dapat memberi contoh-contoh sendiri untuk menggambarkan generalisasi-generalisasi yang telah diperoleh atas dorongan gurunya.

1) Pembelajaran berpusatkan guru Pembelajaran berpusatkan guru. Di camping itu. Selain itu. strategi ini lebih mementingkan pencapaian penghasilan guru mengajar 2) Pembelajaran berpusatkan pelajar Keefe. serta mewujudkan kolaborasi iaitu membina pengetahuan dan 4 .tripod. guru juga dapat menguasai kelas. memberi pilihan kepada pelajar jenis pengetahuan dan apa yang ingin dipelajari. seseorang pelajar dikatakan bertanggungjawab terhadap pembelajarannya sendiri. pembelajaran berpusatkan bahan dan pembelajaran berpusatkan projek. berinteraksi.com) Terdapat beberapa kepentingan pembelajaran berpusatkan guru. Strategi pembelajaran berpusatkan pelajar merujuk kepada ciri istimewa kepunyaan seseorang pelajar untuk memperlihat. merangka tugasan pembelajaran dan memilih sumber pembelajaran bagi muridnya.strategi tersebut ialah pembelajaran berpusatkan guru. 2000). Namun. kepimpinan guru adalah bersifat autokratik. 2006. Definisi khas bagi Pembelajaran berpusatkan pelajar ialah Tumpuan kepada perkembangan pembelajaran pelajar sebagai individu. guru bertanggungjawab sepenuhnya menentukan objektif pembelajaran. dan bergerak balas dalam suatu suasana pembelajaran). Antaranya ialah guru memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. tetapi guru juga memainkan peranan yang penting sebagai penggalak dan pemudahcara melalui pelbagai strategi pengajaran yang digunakan (Giam Kah How. Relajar hanya membuat apa yang disuruh oleh guru dan murid bertindak sebagai pendengar dan penonton. (http://mahirppb. guru menjadi penunjuk cara dan saluran informasi relajar. pembelajaran berpusatkan pelajar. interaksi komunikasi adalah sehala. 1979 dalam Suhaida Abdul Kadir. Sebagai contoh. Selain itu.

persekitaran positif yang melibatkan penilaian berterusan dengan sikap guru yang mendengar pandangan pelajar dan melibatkan pelajar untuk merancang sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran. Ini turut memberikan peluang kepada pelajar untuk belajar secara individu. Selain itu. pekerjaan.bahan penagajaran dan pembelajaran yang mencabar pengetahuan sedia ada pelajar dan seterusnya memberikan pemahaman konsep baru yang mendalam kerana pembelajaran yang melibatkan interaksi sosial. terdapat beberapa kepentingan lain seperti berikut: 1) Pelajar bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pembelajarannya. Namun begitu guru perlu mewujudkan prosedur pemantauan agar pelajar bertanggungjawab ke atas apa yang dipelajari oleh mereka Selain kepentingan yang dijelaskan di atas. guru hanya memantau dengan mencadangkan bahan. Selain itu. pelajar bertanggungjawab atas pembelajarannya dengan terlibat dalam komunikasi dua hala antara guru dan pelajar. rumah dan komuniti sebagai sumber dan menggunakan aktiviti luar untuk meningkatkan pemnbelajaran. Pembelajaran berpusatkan pelajar mewujudkan pengalaman pembelajaran yang dapat menarik minat pelajar serta menggalakkan penglibatan mereka dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Definisi Pembelajaran berpusatkan pelajar juga boleh dijelaskan dengan erti kata lain. kumpulan dan kelas serta melibatkan mereka dalam membentuk proses pembelajaran melalui rundingan berasaskan kekuatan dan kelemahan mereka sendiri. menggunakan sekolah. 5 . guru melibatkan pelajar secara terus dalam menemui pengetahuan iaitu dengan bertindak hanya sebagai fisilitator manakala pelajar yang mencari dan menentukan sumber dan bahan pengajaran mereka sendiri. 2) B ahan yang dipelajarinya mempunyai releven dan bermakna kepada pelajar.

Atas sebab itulah. graf. murid dan murid dan guru dan murid 6 . 6. slaid. Misalnya strategi penggunaan kaedah demonstrasi atau teknik bersyarah kadangkala melibatkan penggunaan alat bantu mengajar epeti transperansi dan projektor. kad kerja. Sesetengah strategi pengajaran pemusatan bahan pelajaran pula berkait rapat dengan strategi pemusatan murid. strategi penggunaan kaedah inkuiri penemuan. Misalnya. perakam radio dan sebagainya. Guru sebagai fasilitator dan manusia sumber. kaedah penyelesaian masalah dan kaedah projek perlu melibatkan penggunaan radas dan bahan-bahan pembelajaran yang lain. bahan-bahan bercetak dan Komputer juga digunakan dalam strategi ini. Penggunaan alat bantu mengajar seperti ini dapat merangsang kognitif pelajar untuk memahami pembelajaran tersebut. bahan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pelajar melihat dirinya berbeza sebagai hasil dari pengalaman pembelajaran 7. 3) Pembelajaran berpusatkan bahan Sesetengah strategi pengajaran berpusatkan bahan pelajaran berkait rapat dengan stategi pemusatan guru.3) Keterlibatan dan penyertaan adalah penting dalam pembelajaran 4) Hubungan interpersonal antara para pelajar. Kepentingan pendekatan berpusatkan bahan adalah ianya menggunakan sama ada bahan pengajaran seperti carta. pendekatan berpusatkan bahan pembelajaran seperti buku teks. Selain itu. Di samping itu. Pengalaman pelajar bertemu dalam pembelajaran. guru dan murid bergantung kepada bahan pengajaran dan pembelajaran yang disediakan atau digunakan. Proses interaksi berlaku dengan aktif antara guru dan murid. 5.

3) Membantu murid dalam memahami dan mengaplikasikan pengetahuan. Hubungan social dapat dicipta melalui strategi ini. 4) Membantu pelajar menguasai kemahiran menyelesaikan masalah. 2) Memotivasikan murid sekaligus menarik minat dan tumpuan murid yang kurang memberi tumpuan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 7) Memenuhi keperluan pelajar yang mempunyai tahap pembelajaran dan gaya pembelajaran yang berbeza-beza. Selain itu.dengan bahan. pengajaran bertema dan isu-isu komuniti. Kepentingan pembelajaran berpusatkan projek ini adalah seperti yang berikut: 1) Membentuk interaksi yang positif dalam kalangan murid. Di samping itu. 2. beromunikasi dan pengurusan diri. Ia biasanya melibatkan kutipan serta analisis data dan persediaan satu laporan yang betul. Othman Zakaria pula menyatakan bahawa kaedah ialah menyampaikan bahan yan g tersusun mengikut kehendak 7 . murid juga dapat memupuk semangat berdikari dengan menjalankan aktiviti pembelajaran tanpa kehadiran guru. 5) Mengintegrasikan bidang kurikulum.3 Kepentingan Kaedah dan Teknik dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Mangantar Simanjuntak mendefinisikan kaedah sebagai prosedur yang diikuti dalam menerapkan pendekatan. 6) Menggalakkan akauntabiliti dan penentuan matlamat. peluang interaksi antara murid juga adalah banyak. 4)Pembelajaran berpusatkan projek Pembelajaran berpusatkan projek adalah proses pembelajaran yang berfokuskan tugasan amali secara sistematik atau terancang dalam jangkamasa tertentu.

Menurut Edward M. 3) Pelbagai kemahiran dapat digabungjalinkan dan dipertingkatkan terutamanya dalam kemahiran lisan membaca dan menulis. teknik boleh didefinisikan sebagai pengendalian suatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah di mana ia digunakan untuk mencapai sesuatu objektif. Teknik yang dipilih haruslah sejajar dengan kaedah yang digunakan dan seirama dengan pendekatan yang dianuti. teknik adalah kaedah mencipta sesuatu hasil seni seperti muzik. 6) Pelajar dapat menguji dan menilai apa yang diajar. Husin & Siti Hajar Hj. karangan dan sebagainya. menjalankan temuramah dengan individu tertentu dan mencatat isi-isi penting. Anthony mendefinisikan teknik adalah satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru yang mencapai hasl segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahagian bahasa tertentu. 2) Mencapai taraf penguasaan kemahiran pelajar disamping menjamin kekekalannya. Abdul Aziz dalam bukunya Pengajian Melayu III : Komunikasi Bahasa. 5) Dapat memberi latihan yang sebenar dalam proses kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. Khatijah Abdul Hamid (1985) pula menyatakan bahawa kaedah ialah strategi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah.pendekatan yang telah ditentukan. Menurut Kamus Dewan (edisi ketiga). Teknik merupakan suatu alat yang digunakan oleh guru bahasa bagi menyampaikan bahan-bahan pengajaran yang telah dipilih untuk pelajar-pelajarnya. 8 . Mengikut Kamaruddin Hj. Antara kepentingan kaedah dan teknik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu ialah seperti berikut: 1) Para pelajar dapat menggunakan kemahiran belajar seperti mengumpulkan maklumat. 4) Mewujudkan pelbagai aktiviti menarik yang menjadi sumber motivasi kepada pelajar untuk meneruskan proses pengajaran dan pembelajaran.

10) Melatih berfikir dengan pantas dan melahirkan buah fikiran dengan tepat dan teratur. 9 . bertutur. bertutur. 8) dapat meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar. membuat keputusan dan menyelesaikan masalah berdasarkan peranan yang dipertanggungjawabkan. Sebagai contoh. Ia merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar.7) Pelajar berpeluang untuk memberi pendapat. cadangan. di samping dapat meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar. dalam kaedah bacaan dapat diterapkan teknik bercerita. membaca dan menulis dalam kalangan pelajar. membaca dan menulis dalam kalangan pelajar. 9) Memperkembangkan kecekapan berkomunikasi dengan berkesan.

2) Guru haruslah memberi peluang kepada murid untuk bercakap.2. 2) Guru tidak dapat mengawal keadaan kelas sekiranya pelajar leka bermain. di samping memantau bahasa murid. Cadangan 1) Guru haruslah membahagikan murid kepada beberapa kumpulandan melantik seorang ketua daripada kumpulan tersebut untuk tujuan kawalan kelas. tanpa mengambil kira aspek pembelajaran. 2) pelajar dapat menguasai ketiga-tiga kemahiran berbahasa sekaligus. Kekuatan Kelemahan 1) Penglibatan dalam permainan telah 1) Terdapat pelajar yang bermain memberi peluang kepada pelajar memperolehi latihan intensif. 2) Teknik Bersoal Jawab 10 . 3) Guru haruslah memberikan aktiviti yang menarik supaya murid tertarik dengan pengajaran guru.4 5 Teknik Pengajaran dalam Bahasa Melayu 1) Teknik Permainan Bahasa Teknik ini mengaplikasikan bahasa dalam permainan. 3) Permainan bahasa mempunyai hala tuju yang bertepatan dengan sistem pendidikan di negara kita. pembelajaran bermakna dan sebagai alat dianogstik. 3) Berlaku pertentangan pendapat yang seterusnya membawa pertelingkahan dalam kalangan murid.

4) Murid mengutarakan soalan yang tiada kaitan dengan topik pembelajaran. 2) Guru mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran dan pelajar dikehendaki memberi tindakbalas yang sewajarnya. 3) Murid tidak memberikan sebarang maklum balas terhadap soalan yang diutarakan. 3) Menasihati murid yang pasif di dalam kelas.Guru bersoal jawab dengan murid dan sebaliknya. 2) Guru memberikan ganjaran atas soalan yang dapat dijawab oleh murid. 2) Masalah sukar untuk diselesaikan. 3) Pelajar enggan bertanya sebarang soalan. 3) melatih pelajar mengemukakan sesuatu masalah tersebut. Kekuatan 1) Berupaya mewujudkan interaksi guru dengan murid secara berkesan. 2) merupakan satu kaedah pengajaran bahasa yang dinamik untuk menimbulkan minat dan daya kreativiti di kalangan pelajar kerana pelajar sering mengemukakan soalan ‘bagaimana’. Cadangan 1) Guru haruslah membuat persediaan soalan terlebih dahulu. 2) Tahap soalan adalah tidak dapat bertepatan dengan kognitif murid. 11 . Kekuatan Kelemahan 1) Dapat menimbulkan daya refleksi 1) Murid tidak mahu membincangkan dikalangan pelajar. 3) Teknik Inkuiri Teknik ini merangkumi aspek-aspek soal selidik untuk mendapatkan jawapan atau kesimpulan yang berorientasikan masalah. 3) Soalan-soalan yang dikemukan memerlukan pelajar berfikir disamping dapat menguji dan menilai apa yang diajar. Kelemahan 1) Murid tidak memahami soalan yang diutarakan.

2) Terdapat pelajar yang membaca dengan laju. 4) Murid berasa malu untuk bercerita di hadapan rakan-rakan. Cadangan 1) Guru haruslah memberi ganjaran atas kerjasama murid. perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat disampaikan. 12 . 3) Dapat meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar. Kekuatan Kelemahan 1) Merupakan salah satu pendekatan 1) Terdapat pelajar yang masih tidak yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar. membaca dan menulis dikalangan pelajar tahu membaca. 2) Latihan pemahaman. 3) Menasihati pelajar yang enggan bertanya. 2) Guru hendaklah membahagikan murid kepada beberapa kumpulan dan seterusnya membicangkan masalah tersebut dalam kumpulan.pelbagai soalan. 3) Guru memberi bahan yang kurang sesuai dengan kognitif murid. 4) memberi latihan yang sebenar dalam proses kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. 4) Teknik Bercerita Pelajar belajar melalui teknik bercerita. bertutur.

strategi. seseorang guru haruslah bijak dalam menggunakan keempat-empat pendekatan. strategi. kaedah dan teknik adalah penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana ianya adalah saling berkaitan dan merupakan asas dalam pembelajaran. 4) Guru haruslah menasihati murid yang enggan menyumbang idea. Kekuatan Kelemahan 1) Setiap pelajar diberi peluang untuk 1) Terdapat murid yang tidak berminat mengemukakan seberapa banyak idea. untuk menyumbangkan idea. 2) Topik perbincangan sesuai dengan kebolehan dan minat murid. 2) Murid berasa malu untuk memberi idea di hadapan rakan-rakan. 3) Topik yang diutarakan adalah sukar bagi tahap kognitif murid. keempat-empat pendekatan. 2) Guru hendaklah membahagikan murid kepada beberapa kumpulan dan seterusnya memberikan bahan kepada murid untuk bercerita. 13 .Cadangan 1) Guru haruslah memberi ganjaran atas kerjasama murid. Cadangan 1) Guru haruslah memberi ganjaran atas setiap sumbangsaran murid. 4) Guru hendaklah memberikan bahan yang sesuai sebagai bahan bacaan murid 5) Teknik Sumbangsaran. Kesimpulannya. Pelajar belajar melalui teknik menyumbang idea dan pendapat. 2) Interaksi antara guru dan pelajar. Ia juga merupakan asas bagi mencapai kehendak sistem pendidikan negara amnya dan falsafah pendidikan khususnya. Oleh itu. 3) Guru dapat mengetahui kemahiran berfikir muridnya. 3) Menasihati pelajar yang malu untuk mencuba. kaedah dan teknik supaya proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar dan sempurna. 3) Garis panduan guru haruslah ringkas dan jelas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful