Asas Ukuran

M O D U L
MARZITA PUTEH MOHD FAIZAL NIZAM LEE ABDULLAH MAZLINI ADNAN

MODUL ASAS UKURAN

MARZITA PUTEH MOHD FAIZAL NIZAM LEE ABDULLAH MAZLINI ADNAN

MODUL ASAS UKURAN

Marzita Puteh Mohd Faizal Nizam Lee Abdullah Mazlini Adnan

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS TANJONG MALIM, PERAK 2012

disimpan untuk pengeluaran atau ditukarkan ke dalam sebarang bentuk atau dengan sebarang alat juga pun. Mohamed Pitchay Gani Mohamed Abdul Aziz.BHD No. Mohamed Pitchay Gani bin Mohamed Abdul Aziz. II. electronic or mechanical including photocopy. Malay literature--History and criticism.Cetakan Pertama/First Printing 2012 © Universiti Pendidikan Sultan Idris 2012 Hak Cipta Terpelihara. MALAYSIA Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan Muhammad Bukhari Lubis. Perak Darul Ridzuan. gambar serta rakaman dan sebagainya tanpa kebenaran bertulis daripada Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris terlebih dahulu. All right reserved.N.3 & 3A. Malay poetry--History and criticism. recording. Jalan Ho Lo Park 31650. or any information storage and retrieval system. 1953Sumbangsih tizkari : buat Masuri S. sama ada dengan cara elektronik.my E-mel: penerbit@upsi.. Ipoh Perak Darul Ridzuan.upsi. Masuri S. 899. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means. Malaysia Dicetak oleh/Printed by FR VISION SDN. 3. Tiada bahagian daripada terbitan ini boleh diterbitkan semula. Mengandungi indeks Bibliografi : ms.my Atur huruf oleh/Typesetting by Penerbit UPSI Universiti Pendidikan Sultan Idris 35900 Tanjong Malim. Perak Darul Ridzuan. Diterbitkan di Malaysia/Published in Malaysia by Universiti Pendidikan Sultan Idris 35900 Tanjong Malim. 2. Judul.N. / Muhammad Bukhari Lubis. I. 479 ISBN 978-983-3759-47-7 1. Faks: 05-459 5169 Laman Sesawang: www. 1927-.2309 .edu. Malaysia Tel: 05-450 6000.edu. without permission in writing from the Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.

ISI KANDUNGAN PRAKATA BIODATA PENULIS PANDUAN KURSUS UNIT 1 PENGENALAN KEPADA ASAS UKURAN Hasil Pembelajaran Pengenalan Rangka Konsep Idea Intuitif Konsep Matematik Pengetahuan Kandungan Pedagogi Masa dan Waktu Ukuran Panjang Timbangan Berat Isi Padu Cecair Alat Sembarangan dan Unit Bukan Piawai Urutan Pengukuran Pengajaran Rumusan Kata Kunci Penilaian Kendiri UNIT 2 SEJARAH ASAS UKURAN Hasil Pembelajaran Pengenalan Masa dan Waktu Ukuran Panjang Timbangan Berat Isi Padu Cecair Rumusan Kata Kunci Penilaian Kendiri UNIT 3 MASA DAN WAKTU Hasil Pembelajaran Pengenalan Konsep Masa dan Waktu Apakah Konsep Masa? Apakah Konsep Waktu? Mengenal Waktu Mengenal Hari Mengenal Bulan Mengenal Jam 19 19 24 24 25 26 27 29 30 10 10 11 12 14 16 17 17 18 1 1 2 4 4 4 5 6 6 6 7 8 8 9 i ii iii .

Tahun dan Dekad Rumusan Kata Kunci Peta Konsep Penilaian Kendiri Rujukan UNIT 4 OPERASI DALAM MASA DAN WAKTU Hasil Pembelajaran Pengenalan Operasi Tambah Operasi Tolak Operasi Darab Operasi Bahagi Rumusan Kata Kunci Penilaian Kendiri Peta Konsep Rujukan UNIT 5 UKURAN PANJANG Hasil Pembelajaran Pengenalan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Konsep Ukuran Panjang Apakah Konsep Ukuran Panjang? Perbandingan Secara Pengamatan Perbandingan Secara Langsung Perbandingan Secara Tidak Langsung Mengukur dengan Menggunakan Unit Sembangan dan Unit Rujukan Unit Piawai bagi Ukuran Panjang Unit Sentimeter Perkaitan Antara Sentimeter Dengan Meter Unit Milimeter Penukaran Unit Sentimeter ke Milimeter Unit Kilometer Rumusan Kata Kunci Peta Konsep Penilaian Kendiri Rujukan 31 32 35 37 40 44 44 44 45 46 47 47 48 53 58 62 66 66 67 68 70 71 71 71 76 76 76 77 80 81 83 85 88 89 90 93 97 97 97 98 99 . Bulan. Hari.Menyebut dan Menulis Waktu Waktu Kepada Lima Minit Membaca Jadual Waktu dan Kalendar Menyatakan Hubungan Antara Unit Masa Menukar Unit Masa yang Melibatkan Jam.

UNIT 6 OPERASI DALAN UKURAN PANJANG Hasil Pembelajaran Pengenalan Operasi Tambah dan Tolak Operasi Darab dan Bahagi Penyelesaian Masalah Rumusan Kata Kunci Penilaian Kendiri Peta Konsep Rujukan 100 100 101 106 115 120 120 121 122 124 UNIT 7 TIMBANGAN BERAT Hasil Pembelajaran Pengenalan Strategi Pengajaran Pembelajaran Konsep Timbangan Berat Apakah konsep Timbangan Berat? Perbandingan Secara Pengamatan Perbandingan Secara Langsung Perbandingan Secara Tidak Langsung Perkaitan Antara Berat. Saiz dan Bentuk Mengukur dengan Menggunakan Unit Sembangan dan Unit Rujukan Unit Piawai bagi Timbangan Berat Hubungan Antara Unit Timbangan Berat Timbangan Dalam Unit Gram dan Kilogram Anggaran Dalam Unit Gram dan Kilogram Rumusan Kata Kunci Peta Konsep Penilaian Kendiri Rujukan 125 125 129 130 130 131 131 134 135 137 138 142 145 146 149 149 149 150 151 UNIT 8 OPERASI DALAM TIMBANGN BERAT Hasil Pembelajaran Pengenalan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Operasi Tambah Operasi Tolak Operasi Darab Operasi Bahagi Rumusan Kata Kunci Penilaian Kendiri Peta Konsep Rujukan 152 152 153 155 159 161 164 168 168 169 170 172 .

UNIT 9 ISI PADU CECAIR Hasil Pembelajaran Pengenalan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Konsep Isi Padu Cecair Apakah konsep Isi padu Cecair? Perbandingan Secara Pengamatan Perbandingan Secara Langsung Perkaitan Antara Berat. Saiz dan Bentuk Mengukur Isi Padu Cecair Menggunakan Unit Sebarangan dan Unit Rujukan Unit Piawai Bagi Isi Padu Cecair Cara Membaca Alat Penyukat Menyukat Isi Padu Cecair Dalam Unit Mililiter Hubungan Antara Unit Isi Padu Cecair Rumusan Kata Kunci Peta Konsep Penilaian Kendiri Rujukan 173 173 177 178 178 179 180 183 185 187 187 191 192 195 195 195 196 197 UNIT 10 OPERASI DALAM ISI PADU CECAIR Hasil Pembelajaran Pengenalan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Operasi Tambah Operasi Tolak Operasi Darab Operasi Bahagi Rumusan Kata Kunci Peta Konsep Penilaian Kendiri Rujukan 198 198 199 200 203 206 207 209 209 210 212 213 .

Selain itu. sokongan dan apa juga dorongan secara langsung mahupun tidak sehingga terhasilnya modul ini. Fakulti Sains dan Matematik.Prakata |i PRAKATA Modul ini telah ditulis dan disusun secara khusus bagi membantu para pelajar yang mengikuti kursus Asas Ukuran di Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) agar dapat mengenali dan memahami konsep asas ukuran. Akhir sekali. peta konsep dan soalan-soalan perbincangan berasaskan setiap unit juga disediakan supaya pelajar dapat membuat aplikasi dan penilaian terhadap pemahaman konsep dan aplikasi asas ukuran di dalam kehidupan seharian. Timbangan Berat. Penulis Marzita Puteh Mohd Faizal Nizam Lee Abdullah Mazlini Adnan . Soalan-soalan juga dibekalkan bertujuan untuk penilaian kendiri. Setiap unit dalam modul ini disusun mengikut struktur format yang mudah diikuti dan difahami. Kesemua mereka adalah terdiri daripada pensyarah yang berpengalaman dan berketrampilan dalam pelbagai bidang Pendidikan Matematik. kritikan. Operasi Dalam Masa dan Waktu. Sejarah Asas Ukuran. Operasi Dalam Timbangan Berat. Ukuran Panjang. Ia diberikan untuk menguji dan meningkatkan lagi kefahaman pelajar pada setiap unit yang dipelajari. kami ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan pendapat. Penghasilan modul ini diharap dapat membantu pelajar UPSI khususnya dan pelajar-pelajar lain di Institut Pengajian Tinggi secara amnya. Seramai 3 orang pensyarah daripada Jabatan Matematik. Pengenalan Asas Ukuran. Operasi Dalam Ukuran Panjang. Unit-unit dimulakan dengan memberikan gambaran awal tentang hasil pembelajaran yang akan diperoleh. Modul ini mengandungi 10 unit yang meliputi tajuk-tajuk asas dalam asas ukuran iaitu. kata kunci. Modul ini menggunakan ayat dan laras bahasa yang mudah difahami. UPSI telah terlibat dalam penghasilan modul ini. Isi padu Cecair dan Operasi Dalam Isi Padu Cecair. Perkongsian pengalaman dan kepakaran mereka ini akhirnya telah menghasilkan Modul Asas Ukuran bagi kegunaan para pelajar dalam bidang ini. diikuti dengan contoh dan aktiviti yang sesuai. Masa dan Waktu.

.

buku-buku ilmiah dan jurnal-jurnal sama ada di dalam atau luar negara. Kebimbangan Matematik adalah kepakaran beliau hingga membuahkan beberapa buku mengenai fenomena ini. Reading. England. Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI). Sekarang beliau sedang melanjutkan pengajian peringkat Ph. Juga memiliki Sijil Asas Perguruan (TESL) dari Maktab Perguruan Ipoh. ■Mazlini Adnan Mazlini Adnan ialah seorang pensyarah di Jabatan Matematik. Fakulti Sains Dan Matematik. Beliau berkelulusan Ijazah Sarjanamuda (Pendidikan Matematik) dari Universiti Malaya. Sarjanamuda Sains (Hons) Matematik dari University of Reading. Kepakaran beliau adalah dalam bidang Komunikasi Matematik. Ijazah Sarjana (Pendidikan Matematik) dari Universiti Kebangsaan Malaysia.B i o d a t a P e n u l i s | ii BIODATA PENULIS ■ Marzita Puteh merupakan seorang profesor di Jabatan Matematik. Sarjana Pendidikan (Komputer Dalam Pendidikan) dari Universiti Malaya.D di Universiti Kebangsaan Malaysia. ■Mohd Faizal Nizam Lee Abdullah merupakan seorang pensyarah kanan di Jabatan Matematik. England dan Diploma Pendidikan (Matematik) dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI). . Hulu Kinta. Norwich. Beliau pernah berkhidmat sebagai guru matematik di dua buah sekolah sebelum menyertai UPSI sebagai tutor pada tahun 2003. Norwich. Beliau pernah mengajar di Sekolah Rendah hampir 9 tahun dalam mata pelajaran Matematik dan Bahasa Inggeris. England. Memiliki Ijazah Doktor Falsafah dalam bidang Pendidikan Matematik dari University of East Anglia. Kepakaran beliau dalam bidang pedagogi pembelajaran matematik dan domain afektif adalah bidang yang sangat dekat di hatinya. UPSI Tanjong Malim. Memiliki Ijazah Doktor Falsafah di dalam bidang Pendidikan Matematik dari University of East Anglia. Beliau juga mempunyai pengalaman mengajar di Sekolah Menengah hampir 5 tahun dalam bidang Matematik dan Matematik Tambahan. Sarjana Pendidikan (Matematik) dan Sarjanamuda Pendidikan (Matematik) dengan kepujian dari UPSI. Fakulti Sains dan Matematik. Fakulti Sains dan Matematik. Pengalaman beliau yang luas dalam pengajaran dan pembelajaran matematik mebolehkan beliau menghasilkan banyak penulisan sama ada dalam bentuk buku-buku teks dan buku latihan.

.

Modul P&P (CD) 3. PERUNTUKAN MASA PENGAJARAN PEMBELAJARAN MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH (PJJ) Waktu pembelajaran untuk kursus KRM3023 adalah disyorkan seperti Jadual 1. Ini merupakan pendedahan secara kontekstual bagi memantapkan penguasaan ilmu dan kemahiran anda sebagai seorang guru yang dedikasi dan berinovasi. KUMPULAN SASARAN Kursus ini ditawarkan kepada pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Sekolah Rendah di UPSI. E-Learning (MyGuru) 4. Aktiviti yang diselitkan menerusi modul ini juga bertujuan untuk menggalakkan anda mengaplikasikan konsep dan prinsip pengajaran yang telah didedahkan dalam konteks pengajaran sebenar dalam bilik darjah. Anda juga diberikan latihan pengukuhan kendiri untuk menguji kefahaman anda bersesuaian dengan ilmu pengetahuan yang disampaikan. kursus ini menyediakan modul yang akan membantu pelajar meningkatkan mutu dan kualiti pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Walau bagaimanapun. Tutorial 2. modul ini digubal khas untuk pelajar Program Jarak Jauh.P a n d u a n K u r s u s | iii PANDUAN KURSUS PENGENALAN Panduan kursus disediakan bagi membantu anda memahami sepenuhnya keperluan dan kandungan kursus. Pelajar dinasihatkan membaca bahagian ini dengan teliti dan selepas itu berusaha untuk mengikuti segala perkara yang disarankan bagi membolehkan anda melengkapkan kursus ini dengan cemerlang. Tidak ketinggalan juga. Video P&P (MyGuru) Jumlah Pemberatan 10 jam 10 jam 12 jam 10 jam 42 jam . Jadual 1: Anggaran agihan masa pembelajaran KRM 3023 Mod Penyampaian 1. Kursus KRM 3023 memberikan pendedahan dan pemahaman tentang Ukuran Asas yang merangkumi pembelajaran Matematik di sekolah rendah.

P a n d u a n K u r s u s | iv

HURAIAN KRM 3023 ASAS UKURAN
HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Di akhir kursus KRM 3023, anda diharap dapat: 1. Menganalisis konsep bidang ukuran dan perkembangannya. 2. Membincangkan kesukaran dan miskonsepsi yang biasa dihadapi oleh pelajar dalam tajuk-tajuk tertentu bagi bidang ukuran. 3. Merancang penggunaan bahan konkrit, media dan teknologi dalam tajuk-tajuk tertentu bagi bidang ukuran. 4. Membina Pengetahuan Kandungan Pedagogi (PCK) bagi tajuk-tajuk dalam bidang ukuran. 5. Membuat penilaian dan keputusan secara efektif.

SINOPSIS KURSUS
Kursus ini membincangkan tentang konten matematik dalam bidang ukuran yang merangkumi topik-topik masa dan waktu, ukuran panjang, timbangan berat dan isi padu cecair. Pelajar akan memperkukuhkan pengetahuan mereka dengan penekanan kepada konsep-konsep dalam bidang ini melebihi daripada penekanan terhadap nombor-nombor dan pengiraan. Pelajar juga akan mengkaji bagaimana kanak-kanak berfikir dan belajar tentang topik-topik tersebut. Pembinaan pengetahuan pedagogi isi kandungan bagi setiap topik akan dibincangkan secara mendalam. Bahan konkrit, media dan teknologi yang sesuai bagi memperkenal dan memperkembangkan konsep dan kemahiran bagi topik-topik tertentu akan juga dibincangkan.

ISI KANDUNGAN KURSUS
Untuk membantu anda mencapai hasil pembelajaran kursus ini, isi kandungan kursus dibahagikan kepada beberapa tajuk utama dan sepuluh (10) unit pembelajaran dirancang untuk memenuhi dan mencapai hasil pembelajaran kursus ini. Sepuluh unit itu ialah seperti berikut :

Panduan Kursus |v

UNIT
1 2 3 dan 4

TAJUK
Pengenalan Asas Ukuran Sejarah Asas Ukuran Masa dan Waktu Konsep masa dan waktu Kesukaran dan miskonsepsi konsep masa dan waktu Integrasi bahan konkrit, media dan teknologi bagi konsep masa dan waktu Pembinaan PCK bagi konsep masa dan waktu Ukuran Panjang Konsep ukuran panjang Kesukaran dan miskonsepsi konsep ukuran panjang Integrasi bahan konkrit, media dan teknologi bagi konsep ukuran panjang Pembinaan PCK bagi konsep ukuran panjang

5 dan 6

7 dan 8

Timbangan Berat Konsep ukuran timbangan berat Kesukaran dan miskonsepsi konsep ukuran timbangan berat Integrasi bahan konkrit, media dan teknologi bagi konsep ukuran timbangan berat Pembinaan PCK bagi konsep ukuran timbangan berat

9 dan 10

Isi Padu Cecair Konsep ukuran isi padu cecair Kesukaran dan miskonsepsi konsep ukuran isi padu cecair Pembinaan PCK bagi konsep ukuran isi padu cecair Integrasi bahan konkrit, media dan teknologi bagi konsep ukuran isi padu cecair

Tugasan
Kerja Kursus Peperiksaan Akhir Jumlah 60% 40% 100 %

P a n d u a n K u r s u s | vi

RUJUKAN
Haylock, D. & Cockburn, A. (1989). Chapter 5: Measurement. In Understanding early years mathematics. London: Paul Chapman. Haylock, D. (2001). Mathematics Explained for Primary Teachers 2nd Edition. London: Paul Chapman Publishing. Lee Peng Yee & Lee Ngan Hoe. (2009). Teaching Primary School Mathematics A Resource Book 2nd Edition. Singapore: McGraw Hill. Outhred, L. N. & Mitchelmore, M. C. (2000). Young children’s intuitive understanding of rectangular area measurement. Journal for Research in Mathematics Education, 31(2): 144-167. Sobel, M. A. & Maletsky, E. M. (1999). Teaching mathematics: A sourcebook of aids, activities and strategies. Boston: Allyn and Bacon. Van de Walle, J. A.(2004). Elementary and middle school mathematics: Teaching developmentally. New York: Pearson Education Inc.

HURAIAN IKON YANG DIGUNAKAN

Situasi yang memerlukan anda berfikir dan membuat refleksi mengenainya.

Aktiviti yang harus dilakukan untuk memahami konsep yang dibincangkan. Aktiviti termasuklah menjawab soalan, membuat pengiraan, mengisi tempat kosong, melakar, dan/atau mencari maklumat daripada internet, buku dan sumber lain-lain.

Unit 1
PENGENALAN KEPADA ASAS UKURAN

Skop bidang pembelajaran ini merangkumi masa dan waktu. Mentakrif masa dan waktu. Pengukuran dan penganggar. c. timbangan berat dan isi padu cecair. ukuran panjang. b. tolak. Pengenalan masa dan waktu. Pengenalan unit panjang. 3. ukuran panjang. d. Membuat perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran berkaitan dengan tajuk masa dan waktu. Pengetahuan tentang ukuran dapat membantu pelajar mengendalikan aktiviti seharian mereka. Ukuran Panjang a. darab dan bahagi melibatkan panjang. timbangan berat dan isi padu cecair. timbangan berat dan isi padu cecair. Operasi tambah. anda diharap dapat 1. Kemahiran yang akan dibincangkan ialah: Masa dan Waktu a. b. Penentuan tempoh masa. Penyataan waktu termasuk sistem 12 jam dan 24 jam. tolak. Operasi tambah. ukuran panjang. Penukaran unit panjang. darab dan bahagi melibatkan masa dan waktu. d. ukuran panjang. . 2. Menyenaraikan pengetahuan kandungan pedagogi untuk tajuk masa dan waktu. c.Pengenalan Asas Ukuran |1 UNIT 1 PENGENALAN ASAS UKURAN HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini. U PENGENALAN kuran merupakan satu bidang yang penting dalam kehidupan seharian. timbangan berat dan isi padu cecair.

murid perlu belajar konsep dan proses yang berkaitan dengan ukuran melalui penglibatan aktif daripada situasi pelbagai amalan. Ukuran memainkan peranan yang sangat penting dalam hidupan harian. tolak. menerokai pelbagai aktiviti yang bermakna dengan menggunakan bahan-bahan dan objek sekeliling mereka seperti:      Bahan-bahan manipulatif yang terdapat di dalam bilik darjah (blok-blok kiub) Bahan semulajadi (air. Operasi tambah. timbangan berat dan isi padu cecair akan dibincangkan. Isi padu Cecair a. Ukuran adalah satu daripada tajuk yang paling menarik dalam kurikulum matematik sekolah kita. empat jenis ukuran iaitu masa dan waktu. Operasi tambah. Pengenalan unit timbangan berat. c. Penimbangan dan penganggar. Penyukatan dan penganggar. RANGKA KONSEP Kanak-kanak membina kefahaman mengenai proses ukuran dan sukatan melalui proses mencuba. tolak. Ia adalah biasa dan amalan kemahiran matematik ini digunakan dalam sains dan hidupan seharian. ukuran panjang. tidur. ukur lilit kepala) Perabot bilik darjah (ketinggian kerusi. b. b. Dalam tajuk ini. d. darab dan bahagi melibatkan isi padu cecair. ke sekolah) .2|Asas Ukuran Timbangan Berat a. batu) Anggota badan (panjang lengan. darab dan bahagi melibatkan timbangan berat. Tajuk ini meliputi idea intuitif konsep matematik tentang ukuran dan instrumen bukan konvensional dan unit bukan piawai. Pengenalan isi padu cecair. Oleh itu. pasir. c. lebar dan panjang) Kehidupan seharian mereka (masa bangun. Penukaran unit isi padu . Penukaran unit timbangan berat. d.

panjang. Alat-alatan pengukuran dan sukatan yang piawai seperti pembaris. panjang. isi padu cecair Penyelesaian melibatkan masa dan waktu. lebih banyak/sedikit dan lebih berat/ringan dengan meggunakan ukuran dan sukatan yang tidak piawai. penyukat air. isi padu cecair Rajah 1: Rangka konsep keseluruhan pemahaman dan kemahiran Asas Ukuran . timbangan berat. Keperluan untuk ukuran dan sukatan yang piawai secara beransur-ansur menjadi penting apabila kanak-kanak sekali-sekala didedahkan kepada aktiviti seperti: memasak kuih. timbangan berat. menimbang sesama mereka (atau bahan-bahan lain) dengan mesin penimbang atau mengukur ketinggian mereka. timbangan berat. ASAS UKURAN Konsep masa dan waktu. panjang. Rajah 1 menunjukkan rangka konsep keseluruhan pemahaman dan kemahiran yang perlu dikuasai oleh pelajar dalam asas ukuran ini. penimbang dan jam boleh juga diiperkenalkan dan dimuatkan sebagai sebahagian dari bahan pengukur dan penyukat kepada kanak-kanak untuk diterokai secara tidak formal.Pengenalan Asas Ukuran |3 Pengenalan awal ukuran dan sukatan hendaklah menekankan kepada membangunkan perbendaharaan kata perbanding seperti lebih tinggi/rendah. isi padu cecair Idea intuitif konsep matematik mengenai asas ukuran Alat sembarang -an dan unit tidak piawai Operasi asas melibatkan masa dan waktu.

timbangan berat. Murid perlu mempunyai pengalaman hands-on barkaitan dengan ukuran. mengecam unit bukan piawai dan piawai bagi ukuran. Apakah masa dan waktu? Apakah panjang? Apakah berat? Apakah isi padu cecair? Masa dan Waktu Kanak-kanak kurang memahami konsep abstrak masa dan waktu. Urutan bagi pengajaran dalam ukuran. Modul ini berfokus kepada membandingkan dua kuantiti secara terus. melakukan operasi matematik yang melibatkan ukuran dalam unit piawai. ukuran panjang. menukar antara unit-unit piawai pengukuran. PENGETAHUAN KANDUNGAN PEDAGOGI (PCK) Pengetahuan berhubung dengan aspek kandungan dan pedagogi adalah penting untuk mengajar tajuk-tajuk berikut : Pengertian masa dan waktu. Kanak-kanak perlu belajar untuk mengenali waktu tertentu (menamakan waktu) dan juga mengetahui mengenai sesuatu jangka masa (berapa lama masa untuk memasak nasi) untuk membina pemahaman sebenar mereka . melakukan operasi asas yang melibatkan ukuran dalam unit piawai dan menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pengukuran unit-unit piawai. Apabila mereka semakin dewasa. mengecam unit bukan piawai dan piawai untuk mengukur kuantiti. kemahiran matematik yang utama memerlukan mereka arif dalam: membandingkan dua kuantiti secara terus. Ukuran unit bukan piawai dan piawai. penukaran antara unit-unit piawai pengukuran. Secara spesifik. mereka akan menyedari bahawa masa itu berterusan dan tiada penghujungnya. menyelesaikan masalah harian yang melibatkan ukuran dalam unit piawai.4|Asas Ukuran IDEA INTUITIF KONSEP MATEMATIK Pengajaran kemahiran untuk mengukur perlu dilakukan secara praktikal. menganggar dan mengukur kuantiti dalam unit bukan piawai dan piawai. isi padu cecair. menganggar dan mengukur kuantiti dalam unit bukan piawai dan piawai.

depa – daripada hujung jari hantu ke hujung jari hantu sebelah tangan lagi satu. rod. Konsep masa dan waktu yang abstrak menjadi jelas kepada mereka hanya jika mereka dapat mengaitkannya dengan kejadian dalam kehidupan seharian mereka. . Unit bukan piawai ialah sebarang ukuran panjang abitrari yang digunakan sebagai unit. Unit-unit seperti ela. Ukuran Panjang Panjang ialah jarak antara dua titik yang diukur sepanjang garis lurus. dan (b) objek seperti pen. sentimeter. Dahulu kala.Pengenalan Asas Ukuran |5 mengenai pengukuran waktu dan jangka perjalanan masa. kaki – membahagikan ukuran kepada 12 inci. klip kertas. Dua ukuran panjang boleh dibandingkan secara terus dengan meletakkannya secara sebelah menyebelah. Panjang juga boleh dibandingkan secara tidak langsung dengan membandingkannya dengan panjang ketiga. Contohnya : (a) ela (b) batu (c) inci (d) milimeter (e) sentimeter (f) meter dan (g) kilometer. meter dan kilometer dikenali sebagai unit Metrik. kurikulum sekolah di Malaysia hanya menyentuh unit Metrik sahaja. dan ukuran asalnya berdasarkan kepada panjang kaki. batu dan inci dikenali sebagai unit Imperial. Walau bagaimanapun. tapak kaki dan panjang lengan. bahagian badan menjadi ukuran untuk mengukur unit panjang . Manakala unit milimeter. genggam – semua jari ditutup dan dari tepi tapak tangan ke tepi ibu jari (masih lagi digunakan untuk mengukur tinggi kuda). Ia adalah dua pengertian yang berbeza. Unit piawai ukuran panjang telah diterima di peringkat antarabangsa. jengkal – daripada hujung ibu jari ke hujung jari kelengkeng yang diluaskan pembukaan jari. contohnya: hasta – daripada siku ke hujung jari hantu. lidi dan sebagainya. Contohnya: (a) bahagian badan seperti jengkal. Kanak-kanak hendaklah diberikan kesemua aspek konsep masa dan waktu dalam konteks kehidupan seharian sebenar. Perbandingan ukuran panjang sebenarnya boleh diukur dengan menggunakan alat pengukur seperti pembaris dan pita pengukur.

Ketulan besi yang kecil mungkin lebih berat bungkusan besar kapas. Unit ukuran berat yang diterima di peringkat antarabangsa. Isi Padu Cecair Isi padu cecair ialah jumlah ruang yang diisi dalam sebuah bekas. Berat objek tidak kadar terus dengan saiz. Tajuk ukuran perlu digabung selari dengan hidupan dunia nyata dan pengalaman kerana ini akan meningkatkan pengetahuan murid tentang mustahaknya konsep matematik di sekolah dan kehidupan seharian. contohnya liter. cawan. Unit-unit seperti gelen. perjalanan dari rumah ke sekolah dan lain-lain. Contoh objek yang biasa digunakan adalah kekacang. Alat Sembarangan dan Unit Bukan Piawai Eksplorasi ukuran adalah penting untuk pelajar disebabkan ianya adalah satu bidang matematik yang digunakan secara meluas. paku tekan dan batu kelikir. Unit bukan piawai berat ialah sebarang ukuran berat abitrari yang digunakan sebagai unit. konsep jisim adalah lebih sukar untuk difahami kerana jisim tidak boleh dilihat. Jika dibandingkan dengan panjang. Biasanya proses berat objek merujuk kepada jisim. biji getah. klip kertas. kedua-dua penggunaan terminologi ini agak longgar tetapi pada bahasa maksudnya adalah sama. Ciri cecair yang penting ialah isi padunya tetap tidak berubah walaupun bentuk bekasnya berubah. Unit bukan piawai untuk isi padu cecair ialah sebarang ukuran isi padu abitrari yang digunakan sebagai unit. Maka adalah penting untuk memberi kesedaran kepada murid bahawa “saiz objek yang besar tidak semestinya lebih berat daripada objek bersaiz kecil”. contohnya ialah kilogram. Juga. tetapi boleh dipegang dan dirasa. Walau bagaimana pun. Unit piawai isi padu cecair diterima di peringkat antarabangsa. pound. maka ukuran adalah sebahagian daripada kehidupan mereka. Contoh biasa bekas yang digunakan adalah sudu. auns and gram.6|Asas Ukuran Timbangan Berat Dalam sains. pain dan kuart. terminologi untuk jisim dan berat adalah dua pengertian yang berbeza. Dengan kata lain berat dua objek tidak boleh dibandingkan dengan melihat. Apabila melakukan pelbagai aktiviti seharian seperti membeli barangan. Jisim ialah ukuran jumlah jisim dalam suatu objek manakala berat ialah tindakan graviti ke atas jisim. gelen. mangkuk dan baldi. pengajaran ukuran kepada pelajar sekolah rendah akan membantu mereka membina kemahiran dan konsepnya diperluaskan dan . pain dan kuart adalah unit Imperial untuk isi padu cecair manakala milimeter dan liter adalah unit Metrik. Unitunit seperti pound dan auns ialah unit Imperial bagi berat manakala kilogram dan gram ialah unit Metrik. menjalankan aktiviti seharian.

. berat dan isi padu diberi penekanan utama. berat dan isi padu cecair adalah berbeza antara sama lain tetapi pada asasnya urutan pengajaran adalah sama. membangunkan hubungan antara unit piawai bagi ukuran. Belajar untuk membaca jam dan juga skala dengan menggunakan instrumen piawai untuk mengukur panjang. Kecekapan ini kemudiannya dipindahkan dalam menyelesaikan pelbagai masalah matematik. Urutan Pengajaran Ukuran Walaupun pengertian masa dan waktu.Pengenalan Asas Ukuran |7 ditajamkan mengikut pembesaran dan perkembangan semasa mereka. murid belajar konsep ukuran melalui urutan berikut: mengamati dan mengenal pasti atribut masa dan waktu. timbangan berat dan isi padu cecair. panjang. menyatukan konsep unit ukuran melalui penggunaan instrumen pengukuran. menyelesaikan masalah harian melibatkan masa dan waktu dan unit piawai bagi panjang. panjang. kita juga memberi peluang kepada pelajar untuk melakukan pengukuran sendiri. adalah berfaedah jika kita menggalakkan pelajar membuat anggaran sebelum membuat sebarang ukuran. maka 1 meter bersamaan 1000 milimeter. Konsep pengukuran digabungkan dengan memahami hubungan antara unit piawai ukuran seperti 1 meter bersamaan 100 sentimeter. Latihan penukaran antara antara unit piawai akan membantu murid untuk memperoleh kecekapan tinggi dalam matematik untuk tajuk pengukuran. melakukan operasi aritmetik dengan melibatkan tempoh masa dan unit piawai bagi panjang. Secara keseluruhan. membina konsep tempoh masa dan unit pengukuran melalui pengukuran unit bukan piawai diikuti dengan unit piawai secara langsung. Selain daripada penggunaan instrumen pengukuran konvensional. Penganggaran menggunakan unit ukuran adalah proses penting untuk dijalani kerana penganggaran dapat menggalakkan mereka berfikir dan membantu mereka untuk memperolehi “measurement sense”. 1 sentimeter bersamaan 10 milimeter. Oleh itu. berat dan isi padu cecair. berat dan isi padu cecair melalui perbandingan secara langsung dan tidak langsung.

paling besar/ kecil. KATA KUNCI 1. Anggota badan 4. darab dan bahagi. Mengukur dan menganggar . timbangan dan sukatan seharusnya memberi peluang pelajar untuk membina dan memahami konsep dan proses-proses mengenai asas ukuran. Lebih pelbagai pengalamannya. menyemak anggaran yang dibuat.8|Asas Ukuran Kenapakah urutan pengajaran untuk setiap ukuran itu penting? Apakah kesannya kepada pelajar jika urutan itu tidak diikuti? Adakah anda fikir ada kemungkinan urutan pengajaran yang berbeza dari yang dicadangkan di atas? RUMUSAN Konsep matematik hendaklah dibina melalui interaksi bersahaja di dalam suasana pembelajaran yang kaya dengan kepelbagaian dan bukannya terkongkong oleh arahan aktiviti guru yang terlalu berstruktur. Aktiviti pengukuran. Alat pengukuran dan sukatan 3. sebelum/ selepas/ antara. Pedagogi 2. dapat membuat anggaran yang munasabah. paling/ kurang. Bahan manipulatif dan bahan semulajadi 5. akan menjadikannya seorang yang lebih fleksibel. Kehidupan seharian 7. Apabila seseorang bijak menyelesaikan masalah. berapa lebih atau kurang. membuat kesimpulan dan dapat membuat jangkaan mengenai situasi masa hadapan. mereka dapat menyusun maklumat terlebih dahulu. separuh/setengah mustahak apabila kanak-kanak mula menggunakan empat operasi asas – tambah. Idea Intuitif 6. tolak. Sebahagian daripada pengalaman mengenai konsep dan proses itu ialah perbendaharaan kata perbandingan : keupayaan menggunakan dan memahami perbendaharaan kata perbandingan seperti:lebih/kurang/sama.

Cuba tuliskan: Masa dan Waktu: Ukuran Panjang: Timbangan Berat: Isi Padu Cecair: .Pengenalan Asas Ukuran |9 PENILAIAN KENDIRI Dari pengalaman anda sebagai seorang guru. cuba anda senaraikan beberapa miskonsepsi atau kekeliruan yang berkemungkinan pelajar hadapi di dalam tajuk asas ukuran ini.

.

Unit 2 SEJARAH ASAS UKURAN .

.

Pengetahuan kita tentang masa dan waktu. Lazimnya. Ciri penting bagi sistem moden adalah pemiawaian. Sistem yang seragam bagi masa dan waktu. timbangan berat dan isi padu cecair dan mengaitkan dengan keperluan untuk menggunakan satu sistem piawaian. timbangan berat dan isi padu cecair muncul dari banyak sumber. Beberapa sistem metrik bagi unit telah berkembang sejak penggunaan sistem metrik asli di Perancis pada tahun 1791. Sebagai kesannya. Unit ukuran adalah antara peralatan yang terawal dicipta manusia. Masyarakat purba memerlukan pengukuran bagi banyak benda: pembinaan tempat kediaman bagi bentuk dan saiz yang sesuai. PENGENALAN U nit ukuran adalah kuantiti piawai bagi ciri-ciri fizikal. Mesir dan Lembah Indus. isi padu cecair dan ukuran yang terawal diketahui telah dicipta pada abad ke-4 SM dan ke-3 SM di kalangan masyarakat Mesopotamia. tetapi turut daripada orang perseorangan. Banyak sistem diasaskan dengan penggunaan bahagian badan dan benda-benda di sekeliling sebagai alat pengukur. ukuran panjang. Membincang sejarah perkembangan asas ukuran : masa dan waktu. rekaan pakaian. ia dikaitkan dengan matra jasad manusia. Kebanyakannya dikaitkan dengan sesuatu takat atau yang lainnya. unit ukuran boleh berbeza bukan sahaja dari tempat ke tempat. anda diharap dapat 1. ukuran panjang. banyak sistem ukuran yang berbeza digunakan. . Sebelum penggunaan sejagat akan sistem metrik. Sistem metrik piawai antarabangsa kini adalah Sistem unit Antarabangsa (SI Unit). ukuran panjang. atau penukaran bahan makanan. berat. dan mungkin juga Elam di Parsi.A s a s U k u r a n |10 UNIT 2 SEJARAH ASAS UKURAN HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini. Menerangkan sejarah perkembangan asas ukuran : masa dan waktu. 2. timbangan berat dan isi padu cecair. ukuran panjang. digunakan sebagai faktor untuk menyatakan kuantiti bagi sesuatu sifat.

234 meter adalah 1234 milimeter. diukur dalam meter. Sebagai contoh. batu. rantai.000 tahun dahulu) telah menggores dan membuat lubang pada tulang-tulang binatang dan kayu-kayu yang berkemungkinan untuk mengira hari. kajian-kajian mendapati bahawa terdapat artifak-artifak yang menunjukkan manusia telah mula mengukur dan merekod masa. pol. bulan. Kalendar Aztec pula merupakan satu contoh artifak yang menunjukkan puak Mayan di Amerika Tengah menggunakan matahari dan bulan sebagai rujukan dalam menghitung hari. fatom. kaki. ela. pemburu-pemburu zaman ais di Eropah (20. planet-planet dan bintang-bintang sebagai rujukan untuk mengukur masa.001234 kilometer dan seterusnya. Terlalu sedikit yang diketahui tentang pengukuran masa di zaman prasejarah. Salah satu matlamat sistem metrik adalah bagi mengadakan satu unit tunggal bagi sebarang kuantiti fizikal. sebagai contohnya. Tidak terdapat banyak unit berlainan dengan faktor penukaran yang berlainan. Peningkatan dan pengurangan berkait dengan unit asas melalui pendaraban kuasa sepuluh. atau seperibu meter (milimeter). Semua panjang dan jarak. Tamadun purba bergantung sepenuhnya kepada pergerakan objekobjek ini dalam menentukan musim.11| S e j a r a h Asas Ukuran Setiap unit mempunyai saiz yang sama semuanya. atau ribu meter (kilometer). MASA DAN WAKTU Dahulu kala manusia menggunakan matahari. dan sebagainya. furlong. farsakh dan lain lain. dengan itu seseorang boleh menukar hanya dengan mengalih tanda perpuluhan: 1. bulan dan tahun. batu nautika. 0. Namun demikian. Bolehkan anda fikirkan beberapa jenis jam yang digunakan oleh manusia pada zaman dahulu hingga sekarang? . Stonehenge yang dibina di England 4000 tahun dahulu menunjukkan manusia mengukur masa dan waktu menggunakan pergerakan objek-objek di langit. seperti inci.

Bagaimana pula dengan gunung Kinabalu di Sabah? Tahukah anda berapa ketinggiannya dari paras laut? Ya. manusia menggunakan anggota badan mereka seperti tangan. Perkaitan antara unit ukuran ini ialah: 10 mm = 1 cm 100 cm = 1 m 1 000 m = 1 km Bolehkan anda fikirkan beberapa mercu tanda yang terdapat di dalam dunia? Cuba fikirkan kenapa ia menjadi begitu tersohor? Beribu tahun yang lalu. kaki atau jari untuk menyatakan mengenai ukuran panjang. Seterusnya. Jambatan Pulau Pinang pula iaitu sepanjang 13. Begitu juga Menara Kuala Lumpur iaitu dengan ketinggian 421 m adalah menara tertinggi di Asia Tenggara.. Unit piawai bagi ukuran panjang dalam Sistem Metrik ialah milimeter (mm). Ukuran kesemua mercu tanda di Malaysia ini diukur menggunakan ukuran piawai iaitu Sistem Metrik atau Sistem International (SI) yang di pelopori oleh orang Perancis pada tahun 1790. ianya gunung tertinggi di Asia Tenggara dan ketinggiannya ialah 4 100 m. Manakala Sungai Rejang dengan panjangnya 563 km ialah sungai yang terpanjang di Malaysia dan juga di Asia Tenggara. Sebelum 6000 B.A s a s U k u r a n |12 UKURAN PANJANG Sejarah ukuran memberikan gambaran yang sangat kukuh mengenai kita sebagai manusia dan apa yang telah manusia capai sejak zaman gua lagi. manusia menggunakan alat-alatan yang tidak piawai pula untuk mengukur panjang. Sejak dahulu lagi manusia telah menyedari kepentingan ukuran panjang di dalam kehidupan mereka. Kemudian. Ukuran piawai yang diketahui adalah seperti batu. Gambar di dinding-dinding gua menunjukkan bahawa kemungkinan ukuran adalah aktiviti matematik pertama yang dilakukan oleh manusia.5 km adalah jambatan ketiga panjang di dunia. Ukuran yang piawai tidak lagi wujud.C. Ketinggiannya ialah 452 m dan menara kembar yang tertinggi di dunia. Ukuran panjang membolehkan manusia menghayati ketinggian mercu tanda dunia kebanggaan kita rakyat Malaysia iaitu Menara Kembar Petronas. meter (m) dan kilometer (km). apabila manusia . semua orang mempunyai cara tersendiri mengukur. sentimeter (cm). Mereka menetap bahawa ukuran 1 meter sebagai: 1 meter = (1 ÷10 000 000) x jarak dari Khatulistiwa ke Kutub Utara Malaysia telah menjadikan sistem ini sebagai sistem ukuran rasmi sejak 1982. Semuanya berbeza di antara satu sama lain. kaki dan tangan.

Unit ini akan membincangkan beberapa situasi seharian yang melibatan ukuran panjang dan akan memberi fokus kepada kemahiran mengukur.npl.uk/educate-explore/factsheets/history-of-lengthmeasurement/history-of-length-measurement-%28poster%29 untuk mengetahui lebih lanjut mengenai sejarah ukuran panjang dan unit-unit yang digunakan untuk mengukur panjang. . Kurikulum yang dirancang di Malaysia juga memberikan tumpuan kepada kemahiran ukuran panjang yang perlu dikuasai oleh pelajar di Tahap 1 dan Tahap 2 di peringkat Sekolah Rendah.1 menggabung Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah ( KBSR) dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dan menyenaraikan kemahiran ukuran panjang yang perlu diajar dan dicapai oleh pelajar di peringkat Sekolah Rendah. Nini pula memberitahu bahawa panjang bilik tidurnya ialah 12 langkah kakinya. Maka Sistem Metrik yang menggunakan “asas 10” atau sistem “decimal” terbentuk. menulis ukuran panjang dengan tepat. Selepas anda selesai.co. yang bermakna satu ukuran. Bagaimana pula di luar negara seperti di England atau Amerika? Bolehkah anda senaraikan unit yang mereka gunakan untuk ukuran panjang? Lawati laman web di alamat: http://www. Bilik tidur siapakah yang lebih panjang? Bincangkan. Perkataan “metre” telah diberi kepada unit ukuran panjang yang berasal dari perkataan Yunani “metron”. keperluan untuk mempunyai satu sistem ukuran yang piawai menjadi lebih ketara untuk memenuhi kehendak di dalam bidang-bidang kajian sains dan pembangunan ekonomi. Tahukah anda unit-unit ukuran yang pernah digunakan sebelum Sistem Metrik atau System International (SI) diperkenalkan di Malaysia? Cuba senaraikan unit-unit yang digunakan dan apakah perkaitannya di antara satu sama lain.13| S e j a r a h Asas Ukuran semakin maju. membaca. Jadual 5. buat refleksi dapatan dengan menjawab soalan berikut:  Kenapakah manusia memerlukan satu sistem ukuran panjang yang standard di dalam kehidupan seharian mereka?  Nabila memberitahu bahawa panjang bilik tidur di rumahnya ialah 10 langkah kakinya. Keperluan untuk satu sistem ukuran yang diselaras satu dunia telah lama disedari hampir 300 tahun yang lalu. Kita gunakan ukuran panjang di dalam banyak situasi kehidupan kita seharian.

Sistem yang seragam bagi berat dan ukuran yang terawal diketahui telah dicipta pada abad ke-4SM dan ke-3SM di kalangan masyarakat Mesopotamia. sayur dan sebagainya. salah satu ialah penimbang elektronik. atau penukaran bahan makanan. Alat penimbang bungkusan Alat penimbang surat . Mesir dan Lembah Indus. Unit ukuran berat seperti gram(g). Alat penimbang ini digunakan oleh peniaga pada zaman dahulu untuk menimbang barangan keperluan seperti ikan. terdapat banyak alat yang boleh digunakan untuk menimbang. Bagi timbangan berat. rekaan pakaian. bijih timah dan rempah. Masyarakat purba memerlukan pengukuran bagi banyak benda seperti pembinaan tempat kediaman bagi bentuk dan saiz yang sesuai.1 menunjukkan turutan sejarah ukuran berat. banyak sistem diasaskan dengan penggunaan bahagian badan dan benda-benda di sekeliling sebagai alat pengukur contohnya. kilogram (kg) pula digunakan sebagai satu unit yang piawai. kati. Perkaitan unit-unit ini ialah: 1 kilogram (kg) = 1 000 gram (g) 1 gram (g) = 1 000 miligram (mg) Gambar di bawah menunjukkan beberapa jenis alat penimbang yang pernah digunakan. Binatang dan barang dagangan digunakan sebagai ukuran berat. cupak. gantang dan mayam (untuk emas). jengkal. perak.A s a s U k u r a n |14 TIMBANGAN BERAT Unit ukuran adalah antara peralatan yang terawal dicipta manusia. depa dan batu. Pada zaman dahulu. ia digunakan untuk mengukur berat sesuatu barangan. Sukatan bagi timbangan berat yang selalu digunakan dahulu seperti tahil. Kini. Terdapat pelbagai alatan yang dicipta untuk menimbang berat ialah seperti dacing dan pikul digunakan untuk menimbang emas. Rajah 2.

1: Turutan sejarah ukuran berat Bolehkan anda fikirkan beberapa jenis alat penimbang yang digunakan oleh manusia pada zaman dahulu hingga sekarang? .15| S e j a r a h Asas Ukuran Rajah 2.

adalah sangat sukar untuk mengukur kapasiti bekas tepat dalam unit padu. Dengan itu. Bagi komoditi kering. Amerika menggunakan ”fitrah Winchester” yang ditakrifkan oleh Parlimen pada tahun 1696 untuk menjadi kelantangan bekas silinder 18. Amerika lebih suka menggunakan gelen wain tradisional British yang ditakrifkan oleh Parlimen untuk 231 inci padu.5 inci diameter dan 8 inci. Manakala untuk cecair. yang seterusnya dibahagikan kepada 2 pain setiap satu. Justeru. bekas standard telah ditakrifkan dengan menyatakan berat bahan tertentu. Sehingga abad yang ke-18. Malangnya. seperti gandum dan bir. Pada tahun 1824. arak atau cecair lain.42 inci padu. maka Amerika telah memudahkan perkara ini dengan memilih dua gelen sahaja untuk digunakan sebagai unit ukuran isi padu cecair. Jadual di bawah menunjukkan perbandingan antara sistem Imperial British dengan sistem metrik yang digunakan kini. unit gelen telah diperkenalkan untuk unit isi padu cecair. AS kering dan Imperial British. Parlimen British telah menghapuskan semua gelen tradisional dan menubuhkan satu sistem baru yang berdasarkan gelen ”imperial” 277. Bagi mengelakkan kekeliruan ini. ia diukur dengan menggunakan tong. Gelen sentiasa dibahagikan dengan empat kuart. hogsheads atau bekas lain dengan unit wain yang berbeza seperti bir. Gelen imperial ini direka untuk memegang tepat 10 paun air di bawah keadaan tertentu. Sistem Imperial British 2 pain (pt) = 1 kuart (qt) 4 kuart (qt) = 1 gelen (gl) Sistem Metrik 1 liter (l) = 1000 mililiter (ml) Bolehkan anda fikirkan beberapa jenis alat penyukat yang digunakan oleh manusia pada zaman dahulu hingga sekarang? . Bagi isi padu cecair yang lebih besar. Oleh itu.A s a s U k u r a n |16 ISI PADU CECAIR Nama-nama unit isi padu pada zaman tradisional adalah mengikut nama-nama bekas yang standard. tiga sistem pengukuran isi padu yang berbeza diperkenalkan iaitu AS cecair. rakyat Amerika tidak cenderung untuk menerima pakai gelen baru ini.

Pemiawaian 5. mega. hekto. Standard 6. mempunyai pemangkin ekonomi yang kuat dan dalam kedudukan bagi meninggalkan sistem ukuran lama dan mengambil unit ukuran piwaian. dan nano.(seratus).(juta).(sepuluh). Deka. meter bagi panjang. 4.(perbilion). dan giga. Matra jasad Marusia. pemimpin kerajaan revolusi Perancis memutuskan untuk menggunakan sistem baru sepenuhnya. Centi. Mikro.(perseribu).(ribu). deci. Kilo. kilo. Giga . Pada akhir abad ke-18. Sistem Metrik 2. Satu negara bersatu dengan mata wang tunggal dan pasaran seluruh negara.(sepersepuluh).(bilion). dan 1 liter air seberat 1 kilogram dan berukuran 1 dm³. jarak jauh disebut dalam seribu kilometer.17| S e j a r a h Asas Ukuran RUMUSAN Kemunculan pelbagai sistem ukuran berbeza merupakan salah satu punca utama pertikaian antara pedagang dan penduduk dengan pengumpul cukai. centi. Louis XVI dari Perancis menyuruh sekumpulan cendekiawan bagi memajukan sistem ukuran yang menyeluruh. Deci. Masalah tidak sama bukanlah disebabkan oleh unit berlainan tetapi disebabkan unit bersaiz berlainan dengan itu daripada menjadikan ukuran yang ada sebagai piawaian. Mega. gram bagi berat dan liter bagi isi padu. Nama gandaan 7.(peratus). mikro(persejuta). Nano . KATA KUNCI 1. mili.000. Sebagai contoh.000 daripada ukur lilit kutub Bumi. sebagaimana kebanyakan negara Eropah muncul pada akhir abad ke-18. Mili. Nama gandaan dan pembahagian dibentuk dengan awalan. Takad 3. Ia termasuk deka. biasa dan sejagat bagi menggantikan sistem yang berlainan yang sedang digunakan. Pada sistem metrik awal terdapat beberapa unit dasar atau asas. terutamanya Bumi dan air: 1 meter pada asalnya ditakrifkan sebagai 1/40. Hekto. Awalan yang biasa digunakan bagi gandaan bergantung kepada aplikasi dan kadangkala tradisi. bukannya megameter. Ia dihasilkan dari sesama sendiri melalui ciri-ciri objek alam.

cuba senaraikan beberapa unit ukuran asas yang diguna pakai oleh orang zaman dahulu di Malaysia untuk setiap asas ukuran berikut: Masa dan Waktu: Ukuran Panjang: Timbangan Berat: Isi Padu Cecair: .A s a s U k u r a n |18 PENILAIAN KENDIRI Dari pengalaman anda.

.

Unit 3 MASA DAN WAKTU .

.

PENGENALAN K D urikulum yang dirancang di Malaysia juga memberikan tumpuan kepada kemahiran ukuran masa dan waktu yang perlu dikuasai oleh pelajar di Tahap 1 dan Tahap 2 di peringkat sekolah rendah.1 menggabung Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dan menyenaraikan kemahiran ukuran masa dan waktu yang perlu diajar dan dicapai oleh pelajar di peringkat sekolah rendah.M a s a d a n W a k t u | 19 UNIT 3 MASA DAN WAKTU HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini. Selain dari itu. pelajar-pelajar dalam Tahun 1 juga akan dibimbing untuk menyebut dan menulis waktu. anda diharap dapat: 1. Jadual 3. Menyatakan waktu dalam sistem 12 jam dan 24 jam. guru akan membimbing pelajar-pelajar untuk menamakan hari dan bulan dan menerangkan aktiviti sejajar dengan hari persekolahan. Jadual ini juga menunjukkan bahawa standard kandungan dan standard pembelajaran. Ini akan membolehkan pelajar-pelajar mengenal pasti dan menyatakan ’setengah’ dan ’satu perempat’ berdasarkan muka jam. 2. Menentukan tempoh masa. . Standard kandungan adalah instruksi guru manakala standard pembelajaran adalah kandungan pembelajaran yang perlu dicapai oleh pelajar-pelajar. menyatakan dalam urutan peristiwa dalam sehari. Ini akan membolehkan pelajar-pelajar menyatakan waktu dalam sehari. Umpamanya dalam Tahun 1. menamakan hari dalam seminggu dan menamakan bulan dalam setahun. Jadual ini juga menyenaraikan standard kandungan dan standard pembelajaran untuk Tahun 2 hingga Tahun 6.

20| A s a s U k u r a n Jadual 3. ii) Menyebut dan menulis waktu dalam jam dan setengah jam sahaja dengan menggunakan jam analog. Menyebut dan menulis waktu. iv) Menamakan bulan dalam setahun. 1. Menyatakan waktu dalam jam dan minit. vi) Merekodkan aktiviti harian mengikut waktu dalam jam dan minit. iii) Menamakan hari dalam seminggu mengikut urutan. Standard Pembelajaran Pelajar berupaya untuk i) Menyatakan waktu dalam sehari. ii) Mengenal tanda sengatan dan angka yang menandakan gandaan lima minit pada muka jam. iii) Menyata dan menunjukkan waktu dalam jam dan gandaan lima minit. Menamakan hari dan bulan dan menerangkan aktiviti sejajar dengan hari persekolahan. i)Menyatakan perkaitan: a) hari dengan jam. Menyatakan perkaitan dalam waktu. 2 Tahun 1 2. 2. ii) Menyatakan dalam urutan peristiwa dalam sehari (pada hari persekolahan sahaja). i) Mengenal tanda senggatan minit pada muka jam.1 Kemahiran topik masa dan waktu mengikut Tahun dan Tahap Standard Kandungan Pelajar dibimbing untuk 1. iv) Menukar waktu dalam jam dan gandaan lima minit daripada perkataan kepada bentuk angka dan sebaliknya. i) Mengenal pasti dan menyatakan “setengah” dan ”satu perempat” berdasarkan muka jam. . v) Merekodkan waktu dalam jam dan gandaan lima minit dalam bentuk angka. b) jam dengan minit.

M a s a d a n W a k t u | 21

1. Menyatakan waktu dalam jam dan minit.

i) Menyatakan waktu dalam jam dan minit. ii) Membaca dan merekod waktu semasa, sebelum dan selepas bagi sesuatu aktiviti. iii) Membina jadual harian. i) Membaca dan memahami kalendar. i) Menyatakan perkaitan antara unit masa melibatkan: a) minit dengan saat, b) minggu dengan hari, c) bulan dengan tahun. i) Menambah hingga tiga masa melibatkan: a) jam dengan jam, b) minit dengan minit, c) jam dan minit, d) minit dan saat. i) Menolak masa melibatkan: a) jam dengan jam, b) minit dengan minit, c) jam dan minit, d) minit dan saat. i) Mendarab masa melibatkan: a) jam, b) minit, dengan nombor satu digit. i). Membahagi masa melibatkan: a) jam, b) minit, dengan nombor satu digit. i) Mereka bercerita berdasarkan ayat matematik tambah, tolak, darab dan bahagi yang melibatkan masa dan waktu. ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi berkaitan dengan masa dan waktu.

3

2. Mengenali kalendar. 3. Menyatakan perkaitan dalam waktu.

4. Menambah masa.

5. Menolak masa.

6. Mendarab masa.

7. Membahagi masa.

8. Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan masa dan waktu.

22| A s a s U k u r a n 1. Memahami, membaca dan menulis masa dalam jam dan minit. 2. Membina jadual mudah. 3. Membaca kalendar. 4. Memahami hubungan antara unit masa. i) Membaca dan menulis waktu dalam jam dan minit. i) Membina, membaca dan mendapatkan maklumat daripada jadual waktu. i) Mendapatkan maklumat daripada kalendar. ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan kalendar. i) Menyatakan hubungan antara unit masa: a) hari dan jam, b) tahun dan hari, c) dekad dan tahun. ii) Menukar: a) tahun kepada hari dan sebaliknya, b) dekad kepada tahun dan sebaliknya, c) tahun kepada bulan dan sebaliknya, d) hari kepada jam dan sebaliknya. iii) Menukar: a) jam kepada minit dan sebaliknya, b) jam dan minit kepada minit dan sebaliknya, i) Menambah masa melibatkan penukaran unit masa: a) jam dan minit, b) tahun dan bulan, c) dekad dan tahun. ii)Menolak masa melibatkan penukaran unit masa: a) jam dan minit, b) tahun dan bulan, c) dekad dan tahun. iii)Mendarab masa melibatkan penukaran unit masa: a) jam dan minit, b) tahun dan bulan, c) dekad dan tahun. iv)Membahagi masa melibatkan penukaran unit masa: a) jam dan minit, b) tahun dan bulan, c) dekad dan tahun. iv)Menyelesaikan masalah masa yang melibatkan operasi asas: a) jam dan minit, b) tahun dan bulan, c) dekad dan tahun. i) Membaca dan menyatakan waktu mula dan waktu akhir bagi suatu peristiwa. ii) Mengira tempoh masa, waktu mula dan waktu akhir bagi suatu peristiwa.
4

5. Menambah, menolak, mendarab dan membahagi unit masa.

6. Menggunakan dan menaplikasikan pengetahuan tentang masa untuk mencari tempoh masa.

M a s a d a n W a k t u | 23

1. Memahami perbendaharaan kata berkaitan masa.

i) Membaca dan menulis masa dalam sistem 24-jam. ii. Menghubungkaitkan masa dalam sistem 24-jam kepada sistem 12-jam. iii) Menukarkan masa dari sistem 24-jam kepada sistem 12-jam dan sebaliknya. i)Menukarkan masa dalam pecahan dan perpuluhan dari minit kepada saat. ii) Menukarkan masa dalam pecahan dan perpuluhan dari jam kepada minit dan saat. iii) Menukarkan masa dalam pecahan dan perpuluhan dari hari kepada jam, minit dan saat. iv) Menukarkan unit masa dari: a) abad kepada tahun dan sebaliknya, b) abad kepada dekad dan sebaliknya. i) Menambah masa dalam jam, minit dan saat. ii) Menolak masa dalam jam, minit dan saat. iii) Mendarab masa dalam jam, minit dan saat. iv) Membahagi masa dalam jam, minit dan saat. i) Mengenalpasti masa mula dan masa akhir sesuatu peristiwa. ii) Mengira tempoh masa sesuatu peristiwa yang melibatkan: a) jam, minit dan saat, b) hari dan jam. iii) Mengenalpasti masa mula dan masa akhir sesuatu peristiwa dari satu tempoh masa yang diberikan. iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan tempoh masa dalam pecahan dan/atau perpuluhan dalam jam, minit dan saat. i) Mengira tempoh masa sesuatu peristiwa antara: a) bulan, b) tahun, c) tarikh. ii) Menghitung selang masa sesuatu situasi dalam pecahan untuk satu tempoh masa. iii) Menyelesaikan masalah dalam konteks sebenar yang melibatkan penghitungan tempoh masa.

5

2. Memahami hubungan antara unit-unit masa.

3. Menambah, menolak, mendarab dan membahagi unit-unit masa.

4. Menggunakan dan mengaplikasikan pengetahuan tentang masa untuk mencari tempoh masa.

1. Menggunakan dan mengaplikasi pengetahuan tentang masa untuk mencari tempoh masa.

6

Perhatian: Senarai ini menggabungkan isi kandungan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah dan Kurikulum Standard

24| A s a s U k u r a n

KONSEP MASA DAN WAKTU
Pelajar sering menghadapi masalah untuk memahami istilah masa dan waktu. Konsep masa dan waktu perlulah dijelaskan dengan tepat kepada pelajar-pelajar agar tidak berlaku miskonsepsi pada pembelajaran yang akan datang.

Apakah konsep masa?
Masa merujuk kepada tempoh sesuatu kejadian atau peristiwa berlaku. Di bawah adalah beberapa contoh yang melibatkan konsep masa.

Contoh 1:

Masa Adam mengulangkaji ialah 2 jam, iaitu dari pukul 8.00 malam hingga 10.00 malam.

Contoh 2: Masa perjalanan Muthu dari rumah ke sekolah ialah 25 minit.

Contoh 3: Masa yang ditetapkan untuk satu perlawanan bolasepak ialah 90 minit.

Cuba anda fikirkan aktiviti-aktiviti yang boleh meningkatkan kefahaman pelajar-pelajar tentang konsep masa.

M a s a d a n W a k t u | 25

Apakah konsep waktu?
Waktu merujuk kepada bila sesuatu kejadian atau peristiwa berlaku. Contoh 1: Aktiviti Mariam sepanjang hari. Waktu 7.30 pagi 1.00 tengah hari 2.00 petang 2.30 petang 3.15 petang 5.30 petang Aktiviti Di sekolah Balik dari sekolah Makan tengah hari Melayari internet Buat kerja sekolah Bermain badminton

Contoh 2: Susunan rancangan televisyen. Waktu 6.00 pagi 7.00 pagi 7.30 pagi 8.00 pagi Program Buletin Terkini Tazkirah Bersenam Bersama Achik Mari Memasak

Cuba minta pelajar-pelajar anda untuk fikirkan kejadian atau peristiwa yang pernah mereka alami yang ada kaitannya dengan konsep waktu.

1 Pelajar bercerita tentang aktiviti yang dilakukan berdasarkan gambar yang diberikan 1.26| A s a s U k u r a n Mengenal waktu Membimbing pelajar mengenal waktu pagi. tengah hari. Guru menunjukkan gambar-gambar aktiviti pada waktu tertentu. . PAGI TENGAH HARI PETANG MALAM Cuba minta pelajar anda untuk senaraikan aktiviti-aktiviti yang telah mereka lakukan pada waktu pagi. petang dan malam. 2. petang. tengah hari. malam dan tengah malam dengan mengaitkan aktiviti yang dilakukan pada waktu tersebut. Aktiviti 3. Guru meminta pelajar bercerita tentang aktiviti-aktiviti tersebut.

Guru juga meminta pelajar mengenal pasti hari sebelum dan hari selepas. Isnin. Apakah hari sebelum Jumaat? Cuba anda fikirkan aktiviti-aktiviti yang dapat membantu pelajar mengingati hari-hari dalam seminggu. Jumaat dan Sabtu. a.2 Menyebut nama hari dalam seminggu 1. Guru meminta pelajar menyebut nama hari dalam seminggu mengikut urutan yang betul. . Khamis. Di antara Khamis dan Sabtu ialah hari ……………………. Selasa. Rabu. b. Aktiviti 3. 2. Apakah hari selepas Isnin? c. Membimbing pelajar menyebut hari-hari dalam urutan yang betul adalah penting agar mereka tahu hari sebelum dan hari selepas. Guru menunjukkan hari-hari dalam seminggu bermula dari Ahad ke Sabtu.M a s a d a n W a k t u | 27 Mengenal hari Ada tujuh hari dalam seminggu bermula dengan hari Ahad. 3.

s. Cuba suruh pelajar merancang aktiviti-aktiviti yang akan mereka laksanakan sepanjang minggu hadapan. 22) 2.3 Bercerita tentang aktiviti yang dijalankan dalam seminggu 1. .m. Guru meminta pelajar bercerita tentang aktiviti dalam gambar yang ditunjukkan. (Gambar dipetik dari Buku Teks Matematik Tahun 1 .28| A s a s U k u r a n Aktiviti 3. Guru meminta pelajar menceritakan aktiviti mereka sepanjang minggu lepas.

b. m. Jun. a. Oktober. Aktiviti-aktiviti pengajaran yang bersesuaian perlu dilaksanakan dalam memperkukuhkan kefahaman pelajar-pelajar berkaitan dengan fenomena tahun lompat. Sebelum April ialah bulan ………. Guru meminta pelajar menamakan bulan-bulan dalam setahun mengikut urutan yang betul.s. Jun. Februari.4 Menamakan bulan dalam setahun mengikut urutan yang betul 1. Mac. (Gambar dipetik dari Buku Teks Matematik Tahun 1. Membimbing pelajar menamakan bulan-bulan mengikut urutan adalah penting agar pelajar mengetahui bulan sebelum dan bulan selepas.Bulan-bulan tersebut mengikut urutan ialah Januari. Juga perlu memberi penerangan berkaitan bulan Februari yang mengandungi 28 hari pada tahun-tahun biasa dan 29 hari pada tahun lompat (berlaku setiap 4 tahun – tahun 2012 ialah tahun lompat). Aktiviti 3. Perlu diberi perhatian ialah bilangan hari yang terdapat dalam satu-satu bulan. Bulan-bulan yang mengandungi 30 hari ialah bulan April. . 23) 2. Ogos. September dan November. Bulan-bulan yang mengandungi 31 hari ialah Januari.. April. Guru meminta pelajar mengenal pasti bulan sebelum dan bulan selepas. Mac.. Oktober dan Disember. Selepas Julai ialah bulan ………. Julai. Mei. Minta pelajar befikir Mengenal jam bagaimana hendak mengingati bulan-bulan yang penting dalam sejarah Malaysia. Ogos. November dan Disember. Mei. September.M a s a d a n W a k t u | 29 Mengenal bulan Ada dua belas bulan dalam setahun. Julai.

Adalah penting untuk muirid-pelajar memahami apa itujarum saat. 24) 3. Ketiga-tiga jarum ini mempunyai fungsi yang berbeza. jarum minit dan jarum jam. Guru meminta pelajar membina muka jam menggunakan pinggan kertas dan straw/lidi. Minta pelajar menamakan satu aktiviti seharian yang mereka lakukan dan memutarkan jarum jam dan minit untuk menunjukkan masanya. jarum minit dan jarum jam.5 Mengenal jarum minit dan jarum jam 1. 2. (Gambar dipetik dari Buku Teks Matematik Tahun 1 . Guru memperkenalkan jarum minit dan jarum jam kepada pelajar. Guru menyediakan jam dinding sebenar atau pun jam mainan.m.s. Aktiviti 3. .30| A s a s U k u r a n Jam terdiri daripada jarum saat.

Pukul dua = 2:00 3. Guru meminta pelajar menyebut dan menulis waktu .s.m.dositey. pelajar perlu dibimbing untuk menyebut dan menulis waktu dengan cara yang betul. Aktiviti 3.htm\ . (Gambar dipetik dari Buku Teks Matematik Tahun 1 .com/2008/worksheet/clock/clock3. Gambar dipetik dari Buku Teks Matematik Tahun 1 (m. 25) 2.6 Menyebut dan menulis waktu dengan cara yang betul 1. Guru meminta pelajar menyebut waktu dengan cara yang betul.M a s a d a n W a k t u | 31 Menyebut dan menulis waktu Dalam topik mengenal jam ini. Guru menunjukkan cara menulis waktu dengan cara yang betul. 25) Galakkan pelajar melayari laman web berikut: http://www.s.

Contoh: Jarum minit mnunjukkan 12. . Guru membimbing pelajar menyatakan waktu kepada lima minit. Setiap senggatan mewakili satu minit. Jarum jam menunjukkan 10. Maka. 2. Sebagai contohnya. dari satu nombor ke nombor yang lain mewakili 5 minit. antara setiap satu nombor ke nombor lain terdapat lima senggatan. setiap jam ada 60 minit. Oleh itu.7 Menyatakan waktu kepada lima minit 1. jika pelajar-pelajar lihat.32| A s a s U k u r a n Waktu kepada lima minit Guru disarankan agar memberi penerangan mengenai cara membaca jam hendaklah dimulakan dahulu. Inilah jarum minit. Guru meminta pelajar membacakan waktu yang ditunjukkan. Cuba fikirkan aktiviti yang melibatkan pelajar menyebut waktu. Kita baca waktu ini sebagai pukul sepuluh.Kita tulis sebagai 10:00. Aktiviti 3.

M a s a d a n W a k t u | 33 Aktiviti 3. (Gambar dipetik dari Buku Teks Matematik Tahun 2. 18) Guru meminta pelajar merekodkan waktu bagi setiap aktiviti yang mereka lakukan dalam sehari. 2. m. . Guru meminta pelajar merekodkan waktu seperti yang ditunjukkan.s.8 Merekodkan waktu dalam jam dan gandaan lima minit dalam bentuk angka 1. Guru meminta pelajar melukiskan jarum jam dan jarum minit.

s. Guru meminta pelajar membaca dan menyatakan waktu mula dan waktu akhir bagi sesuatu peristiwa. Pukul berapakah kelas berakhir? (Gambar dipetik dari Buku Teks Matematik Tahun 2 .34| A s a s U k u r a n Aktiviti 3.m. Contoh 1: Kelas bermula pukul 7:30 pagi dan berakhir enam jam kemudian. . Berapa lamakah dia berada di Pusat Sumber sekolah? Cuba fikirkan peristiwa-peristiwa yang melibatkan pelajar sepanjang tahun.9 Membaca dan menyatakan waktu mula dan waktu akhir bagi suatu peristiwa 1. 24) Contoh 2: Linda mengulangkaji di Pusat Sumber sekolah mulai pukul 4:05 hingga 5:40 petang.

10 Membaca jadual waktu 1.s. Guru meminta pelajar bercerita tentang gambar-gambar yang ditunjukkan.M a s a d a n W a k t u | 35 Membaca jadual waktu dan kalendar Jadual waktu dan kalendar adalah dua sumber yang penting dalam menyalurkan maklumat kepada kita. (Gambar dipetik dari Buku Teks Matematik Tahun 4. 94) Guru meminta pelajar merancang aktiviti mereka dalam sehari dan tuliskan dalam bentuk jadual. Aktiviti 3. . m. Oleh itu. adalah penting untuk membimbing pelajar membaca jadual waktu dan kalendar. Jadual waktu membantu kita merancang aktiviti-aktiviti harian manakala kalendar memberikan informasi berkaitan peristiwa-peristiwa yang berlaku pada satu hari tertentu.

Bilakah Hari Sukan sekolah? Pelajar-pelajar… Cuba ingat kembali bilakah sekolah bermula tahun ini ? 2. . Tandakan dalam kalendar. Guru meminta pelajar-pelajar: a. Bilakah sekolah bermula pada tahun ini? b. Senaraikan tarikh hari jadi ahli-ahli keluarganya. Contoh soalan: a. Guru membimbing pelajar membaca kalendar.36| A s a s U k u r a n Aktiviti 3.11 Membaca kalendar 1. Minta pelajar untuk menyenaraikan peristiwa-peristiwa bersejarah dengan merujuk kepada kalendar. b.

Aktiviti 3. Guru menyoal pelajar tentang hubungan antara hari dan jam. Dengan itu. dan c) dekad dan tahun. b) tahun dan hari. Kita kira mula dari pukul 12:00 tengah malam hingga 12:00 tengah hari… kita ada 12 jam.12 Hubungan antara hari dan jam 1.M a s a d a n W a k t u | 37 Menyatakan hubungan antara unit masa Adalah penting untuk mengetahui hubungan antara unit masa seperti: a) hari dan jam. Pelajar-pelajar… Ada berapa jamkah dalam satu hari ? 2. Ini akan membolehkan pelajar-pelajar menguasai kemahiran-kemahiran yang dikehendaki. Guru adalah disarankan mengikut standard kandungan dan standard pembelajaran dalam menyatakan hubungan antara unit masa. Guru menerangkan bagaimana kiraan jam dalam sehari. iaitu: 1 hari = 12 jam + 12 jam = 24 jam Minta pelajar nyatakan apa yang mereka buat dalam masa 24 jam . kita kira dari pukul 12:00 tengah hari hingga 12:00 tengah malam balik… kita ada 12 jam. Lepas itu. sudah lengkap satu pusingan jam untuk sehari.

e. Contoh soalan: a. April. Jun. Mac. September. Disember b. Ogos. Juga perlu diberi perhatian mengenai bila berlakunya tahun lompat.13 Hubungan antara tahun dan hari Dalam memberi penerangan tentang hubungan antara tahun dan hari. Guru menyoal pelajar tentang hubungan antara bulan dan tahun. Mei. Oktober. Ada berapa bulankah dalam satu tahun? Januari. adalah disarankan agar diberi penekanan berkaitan tahun lompat. Nyatakan bilangan hari dalam bulan Februari pada tahun biasa. Februari. Namakan bulan-bulan tersebut mengikut urutan? c. Julai. Nyatakan bilangan hari dalam bulan-bulan tersebut? d. 1. Pelajar-pelajar perlu diberi penerangan tentang bilangan hari dalam tahun biasa dan bilangan hari dalam tahun lompat.38| A s a s U k u r a n Aktiviti 3. Nyatakan bilangan hari dalam bulan Februari pada tahun lompat. November. . Anda disaran mengadakan aktiviti-aktiviti yang bersesuaian dalam menerangkan tentang tahun lompat dan kaitkan dengan bulan Februari.

1.14 Hubungan antara dekad dan tahun Dalam membicarakan tentang masa dan waktu. Guru menyoal pelajar tentang hubungan antara dekad dan tahun. Pelajar-pelajar boleh mengenali dan mengetahui bahawa tempoh sepuluh tahun adalah bersamaan dengan satu dekad. hubungan antara dekad dan tahun merupakan salah satu komponen yang penting.M a s a d a n W a k t u | 39 Aktiviti 3. jam dan minit. Ada berapa tahun dalam satu dekad? Pelajar-pelajar… Ada berapa tahunkah dalam satu dekad ? b. Ada berapa hari dalam setahun? Cuba anda fikirkan bagaimana hendak menghubungkaitkan dekad dengan hari. Nyatakan bilangan hari dalam bulan-bulan tersebut? c. . Contoh soalan: a.

Guru memberikan satu contoh soalan yang melibatkan tahun dan hari.40| A s a s U k u r a n Menukar unit masa yang melibatkan jam.15 Menukar unit masa yang melibatkan tahun dan hari 1. tahun dan dekad Kebolehan dalam membuat penukaran unit-unit masa adalah penting kerana pelajar dikehendaki mengaplikasikannya dalam menjalankan operasi penambahan. Sepanjang perkhidmatannya. pendaraban dan pembahagian masa. hari. Aktiviti 3. Pelajar-pelajar perlu diingatkan tentang tahun lompat dan juga bukan Februari. Berapa harikah restoran tersebut dibuka dalam 5 tahun ? Penyelesaian: 5 tahun = 1 tahun + 1 tahun + 1 tahun + 1 tahun + 1 tahun = 365 hari + 365 hari + 365 hari + 365 hari + 366 hari (tahun lompat) = 1826 hari * Guru adalah disarankan untuk memberi penerangan tentang tahun lompat yang berlaku setiap 4 tahun. Rashid telah cuti sakit selama 44 hari. Selesaikan masalah ini: Rashid bekerja dengan sebuah syarikat surat khabar selama 3 tahun yang mana satu tahun ialah tahun lompat. Contoh soalan: Restoran Ali dibuka setiap hari dalam setahun. bulan. Berapa harikah Rashid telah bekerja dalam tempoh 3 tahun tersebut? . penolakan.

Selesaikan masalah ini: Usia perkahwinan John dan Mary sudah menjangkau 4 dekad dan 3 tahun. 3 dekad = 3 X 10 tahun = 30 tahun Oleh itu. dalam tahun? . Berapa lamakah mereka telah berkahwin. Guru memberikan satu contoh soalan yang melibatkan dekad dan tahun. menara Teluk Intan berusia 30 tahun. Contoh soalan: Menara Teluk Intan berusia 3 dekad.M a s a d a n W a k t u | 41 Aktiviti 3. Berapakah usianya dalam tahun ? Penyelesaian: 1 dekad = 10 tahun.16 Menukar unit masa yang melibatkan dekad dan tahun 1. Oleh itu.

Dari KLIA. Ibu mengambil masa setengah hari untuk pergi ke pasar dan kedai runcit. kita telah belajar bahawa 1 hari = 24 jam. mereka telah mengambil masa tiga suku hari untuk sampai ke England. Di England. Selesaikan masalah ini: Keluarga Ah Chong telah pergi bercuti di Amerika Syarikat.17 Menukar unit masa yang melibatkan hari dan jam 1. Berapa jamkah yang telah mereka ambil untuk sampai ke Amerika Syarikat? . Maka. Berapa jamkah yang diambil oleh ibu Ali ? Penyelesaian: Sebentar tadi. Oleh itu. mereka telah menaiki kapal terbang lain yang mengambil masa sehari setengah untuk sampai ke Amerika Syarikat. ibu Ali telah mengambil masa 12 jam untuk ke pasar dan kedai runcit. Guru memberikan satu contoh soalan yang melibatkan hari dan jam.42| A s a s U k u r a n Aktiviti 3. setengah hari = 12 jam.

Apakah masanya dalam unit minit ? .M a s a d a n W a k t u | 43 Aktiviti 3. Maka. 3 jam = 3 X 60 minit = 180 minit. Cuba pelajar-pelajar fikirkan… Apakah 3 jam 40 minit dalam unit minit ? Penyelesaian: Kita sudah tahu bahawa : 1 jam = 60 minit.18 Menukar unit masa yang melibatkan jam dan minit 1. Guru memberikan satu contoh soalan yang melibatkan hari dan jam. 3 jam 40 minit = 180 minit + 40 minit = 220 minit Selesaikan masalah ini: Lee Chong Wei mengambil masa 1 jam 15 minit untuk menewaskan Lin Dan dalam perlawanan akhir Terbuka Korea. Oleh itu.

Minit 5. . Selain dari itu. KATA KUNCI 1. penolakan. Dekad 8. unit ini mempersembahkan aktiviti-aktiviti yang terdapat topik Masa dan Waktu yang terkandung dalam silibus sekolah Rendah dari Tahun 1 hingga Tahun 6. dan pembahagian melibatkan unit masa. dan membaca jadual dan kalendar. mengenal hari. mengenal bulan. Jadual 9. modul ini juga memberi penekanan kepada operasi penambahan. pendaraban. hubungan antara tahun dan hari. mengenal jam. Tahun 7. Jam 4. Kalendar PETA KONSEP MASA DAN WAKTU Sila lihat Unit 4 muka surat 68-69. modul ini juga mengandungi konsep-konsep hubungan yang melibatkan unit masa. Antara aktiviti-aktiviti yang terlibat ialah mengenal waktu. Hari 6.44| A s a s U k u r a n RUMUSAN Secara ringkasnya. Antaranya ialah hubungan antara hari dan jam. dan hubungan antara dekad dan tahun. Di samping itu. Masa 2. Waktu 3.

M a s a d a n W a k t u | 45 PENILAIAN KENDIRI 1. trigonometri dan statistik. Bidang yang diikuti Algebra Trigonometri Statistik Pecahan tempoh masa 1 8 1 4 5 8 a) Apakah tempoh masa bagi setiap bidang yang diikuti oleh Firdaus? b) Apakah bidang yang mengambil tempoh masa yang paling panjang untuk disempurnakan? . Tukarkan yang berikut kepada bulan.bidang algebra. Amir mula bekerja pada pukul 8. Jadual di bawah menunjukkan tempoh setiap bidang yang diikuti oleh Firdaus. Tukarkan yang berikut kepada hari.00 pagi? 6. a) 2 minggu b) 5 minggu c) 12 minggu 2. Tukarkan yang berikut kepada tahun dan bulan. Pukul berapakah dia selesai bertugas jika dia bekerja selama 10 jam? 5.15 petang? b) Apakah waktu di United Kingdom jika waktu di Kuala Lumpur ialah pukul 6. Kursus ini meliputi bidang. a) 13 tahun b) 21 tahun c) 30 tahun 3. a) Apakah waktu di Kuala Lumpur jika waktu di United Kingdom ialah pukul 4. Firdaus telah menghadiri kursus matematik selama 8 bulan. Waktu di United Kingdom adalah 7 jam lebih lambat dari waktu di Kuala Lumpur. a) 14 bulan b) 38 bulan c) 57 bulan 4.00pagi.

Marzita Puteh & Santhi Periasamy.com. Mohamad Khairuddi Yahya. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Konsep dan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Matematik: Wang. Marzita Puteh. (2007). Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Matematik Tahun 1 Sekolah Kebangsaan Buku Teks Jilid 2.google.google. Bahagian Pendidikan Guru. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Mohamad Khairuddi Yahya. Wan Yusof Wan Ngah. (2004).google. (2004).com. Matematik Tahun 2 Sekolah Kebangsaan Buku Teks Jilid 2. (2006). (2011).my/imgres?q=rabbit+cartoon+image&hl=en&client=safari&sa=X&rls=en&biw= 1282&bih=587&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=69BPRyUKvM48UM:&imgrefurl http://www. Marzita Puteh. Lee Gik Lean & Rabiyah Fakir Mohd. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 3 Textbook Part 2. (2010). Lai Kim Leong & Rozaili Mohd Ali.my/imgres?q=cat+cartoon+image&hl=en&client=safari&sa=X&rls=en&biw=128 2&bih=587&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=2zpmVp1o99DW1M:&imgrefurl http://www.com. Lai Kim Leong & Rozaili Mohd Ali. Kuala Lumpur:Kementerian Pendidikan Malaysia. http://www. Isa. Ukuran dan Sukatan untuk Sekolah Rendah.com. Abdul Razak Saleh & Rabiyah Fakir Mohd. Bhd.my/imgres?q=parrot+cartoon+image&hl=en&client=safari&sa=X&rls=en&biw= 1282&bih=587&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=IlIHVW-kls7dbM:&imgrefurl http://www.Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 4 Teachers’ Handbook. Mohamad Khairuddi Yahya. Wan Yusof Wan Ngah. Marzita Puteh & Santhi Periasamy. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Santhi Periasamy.46| A s a s U k u r a n RUJUKAN Abdul Razak Othman. Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.(2005).a/6a00d8341c007953ef013486afe443970c-320wi&imgrefurl http://www. (2011). (1998).net/. Kuala Lumpur: Aras Mega Sdn. Lee Gik Lean & Rabiyah Fakir Mohd. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 5 Teachers’ Handbook. Santhi Periasamy. (2007). Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 3 Textbook Part 2.google. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 6 Teachers’ Handbook.my/imgres?q=tortoise+cartoon+image&hl=en&client=safari&sa=X&rls=en&biw =1282&bih=587&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=RjHqK1_G3REvzM:&imgrefurl . Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Daud Zakaria & Abdullah Md. (2006). Wan Yusof Wan Ngah & Chan Yook Lean. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Marzita Puteh. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 6 Textbook. Rosli Maun & Haslina Jaafar. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Wan Yusof Wan Ngah. Mohamad Khairuddi Yahya. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 5 Textbook. Kuala Lumpur: Arus Intelek Sdn. Mohamad Khairuddi Yahya.debaird. Bhd. Kuriulum Bersepadu Sekolah Rendah Matematik Tahun 4 Sekolah Kebangsaan Buku Teks.

Unit 4 OPERASI DALAM MASA DAN WAKTU .

.

Sementara itu. pelajar-pelajar akan lebih memfokuskan kepada operasi asas yang melibatkan unit masa jam. . pelajar-pelajar akan lebih memberi tumpuan kepada penggunaan operasi asas ke atas tempoh masa. dan akhirnya operasi bahagi. PENGENALAN O perasi asas penambahan. Mengikut kurikulum yang dirancang. unit ini akan memberi penekanan kepada operasi asas dan cadangan bagaimana pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan operasi asas masa dan waktu dapat dijalankan dengan jayanya. anda diharap dapat: 1. Unit 4 ini akan dimulai dengan operasi tambah.1) hanya akan mula diajar kepada pelajar-pelajar mulai Tahap 2 (dari Tahun 4 hingga Tahun 6). operasi darab. dalam Tahun 6. pendaraban dan pembahagian melibatkan masa dan waktu.O p e r a s i d a l a m M a s a d a n W a k t u | 47 UNIT 4 OPERASI DALAM MASA DAN WAKTU HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini. penolakan. pendaraban dan pembahagian melibatkan unit masa dan waktu adalah salah satu sub-tajuk yang penting untuk diajarkan kepada pelajar-pelajar. diikuti oleh operasi tolak. Dalam Tahun 4. Dalam Tahun 5 pula. tahun-bulan dan dekad-tahun. pelajar-pelajar akan diajar untuk menjalankan operasi asas yang melibatkan penularan unit masa: jam-minit. Oleh itu. kemahiran menjalankan operasi asas (seperti yang dinyatakan dalam Unit 3 – Jadual 3. penolakan. Menjalankan operasi penambahan. minit dan saat.

Kemudian. Guru memberikan contoh masalah operasi tambah yang melibatkan unit jam dan minit. dalam unit jam dan minit? .48 | A s a s U k u r a n OPERASI TAMBAH Aktiviti 4. dia pergi ke kantin untuk membeli minuman selama 30 minit. Ini adalah bertujuan bukan sahaja untuk melihat sejauh mana pelajar-pelajar telah menguasai operasi tambah malah juga untuk melihat samada mereka telah menguasai kemahiran menukarkan unit minit ke unit jam yang telah mereka belajar sebelum ini. Berapakah jumlah masa yang diambil Rohana untuk pergi dan balik dari sekolah. Berapakah jumlah masa yang diambil Muthu. 1. pelajar-pelajar akan diberikan masalah yang melibatkan unit minit yang mana jawapan akhir adalah dalam unit jam dan minit. dia menaiki bas yang mengambil masa 22 minit untuk sampai di rumah. dalam unit jam dan minit ? Contoh soalan: Penyelesaian: 45 minit + 30 minit = ? 45 minit + 30 minit 75 minit Ingat kembali: 1 jam = 60 minit 75 minit = 60 minit + 15 minit = 1 jam 15 minit Selesaikan masalah ini: Rohana mengambil masa 50 minit untuk berjalan ke sekolah. Waktu balik.1 Operasi tambah yang melibatkan unit jam dan minit Untuk aktiviti ini. Muthu bermain di padang selama 45 minit.

berapa lamakah masa yang telah Firdaus habiskan untuk pelajaran dan bercuti ? Penyelesaian: 24 bulan + 3 bulan 27 bulan Tukarkan jawapan yang didapati kepada unit tahun dan bulan: 27 bulan = 12 bulan + 12 bulan + 3 bulan = 1 tahun + 1 tahun + 3 bulan = 2 tahun 3 bulan Selesaikan masalah ini: Anda telah berkhidmat di sekolah rendah selama 15 tahun dan 3 bulan. Contoh soalan: Firdaus telah melanjutkan pelajaran ke Australia selama 24 bulan.O p e r a s i d a l a m M a s a d a n W a k t u | 49 Aktiviti 4. anda ditugaskan di sekolah menengah selama 23 bulan.2 Operasi tambah yang melibatkan unit tahun dan bulan Untuk aktiviti ini. Berapa lamakah masa yang telah anda habiskan di sekolah dalam unit tahun dan bulan? . Nyatakan dalam tahun dan bulan. Guru memberikan contoh masalah operasi tambah yang melibatkan unit tahun dan bulan. Kemudian. Ini adalah bertujuan bukan sahaja untuk melihat sejauh mana pelajar-pelajar telah menguasai operasi tambah malah juga untuk melihat samada mereka telah menguasai kemahiran menukarkan unit bulan ke unit tahun yang telah mereka belajar sebelum ini. Dia kemudiannya telah bercuti ke Eropah selama 3 bulan. 1. pelajar-pelajar akan diberikan masalah yang melibatkan unit bulan yang mana jawapan akhir adalah dalam unit tahun dan bulan.

Nyatakan dalam dekad dan tahun.50 | A s a s U k u r a n Aktiviti 4.3 Operasi tambah yang melibatkan unit dekad dan tahun Untuk aktiviti ini. Nyatakan jumlah masa kedua-dua syarikat itu telah beoperasi dalam unit dekad dan tahun ? . Guru memberikan contoh masalah operasi tambah yang melibatkan unit dekad dan tahun. Umur Ali ialah 23 tahun 5 bulan. berapakah jumlah umur mereka berdua? Penyelesaian: 58 tahun 7 bulan (bapa Ali) + 23 tahun 5 bulan (Ali) 82 tahun 0 bulan Oleh itu. 82 tahun = 8 dekad (80 tahun) 2 tahun Selesaikan masalah ini: Pengeluar kereta nasional. Syarikat Perodua pula telah beroperasi selama 25 tahun 9 bulan. Ini adalah bertujuan bukan sahaja untuk melihat sejauh mana pelajar-pelajar telah menguasai operasi tambah malah juga untuk melihat samada mereka telah menguasai kemahiran menukarkan unit tahun ke unit dekad yang telah mereka belajar sebelum ini. Contoh soalan: Umur bapa Ali ialah 58 tahun 7 bulan. 1. Proton telah beroperasi selama 33 tahun 4 bulan. pelajar-pelajar akan diberikan masalah yang melibatkan unit tahun yang mana jawapan akhir adalah dalam unit dekad dan tahun.

Contoh soalan: Rajan telah menamatkan perlumbaan maraton sejauh 20 km dalam masa 2 jam 35 minit 23 saat. Di samping itu. aktiviti-aktiviti seperti ini akan dapat membantu pelajar-pelajar mengukuhkan lagi kemahiran penukaran unit-unit masa ini. minit dan saat Untuk aktiviti ini. minit dan saat. Kirakan jumlah masa yang mereka ambil untuk sampai ke Kuala Lumpur ? Aktiviti 4.5 Operasi tambah yang melibatkan tempoh masa . minit dan saat yang mana jawapan akhir adalah dalam unit-unit ini juga.4 Operasi tambah yang melibatkan unit jam. 1. Berapakah jumlah masa kedua-dua peserta tersebut ? Penyelesaian: 2 jam 35 minit 23 saat + 2 jam 55 minit 55 saat 5 jam 31 minit 18 saat Ingat kembali: 1 jam = 60 minit dan I minit = 60 saat 78 saat = 1 minit 18 saat (Tambahkan 1 minit ke ruang minit) 91 minit = 1 jam 31 minit (Tambahkan 1 jam ke ruang jam) Selesaikan masalah ini: John mengambil masa 2 jam 15 minit 30 saat untuk sampai ke Kuala Lumpur dengan menaiki bas ekpress. Kassim pula mengambil masa 1 jam 2 minit dan 56 saat dengan memandu. pelajar-pelajar akan diberikan masalah yang melibatkan unit jam. Shuib pula telah menamatkan perlumbaan dalam masa 2 jam 55 minit 55 saat. Ini bertujuan untuk melihat keupayaan pelajar-pelajar dalam menjalankan operasi tambah melibatkan ketiga-tiga unit masa ini. Guru memberikan contoh masalah operasi tambah yang melibatkan unit jam.O p e r a s i d a l a m M a s a d a n W a k t u | 51 Aktiviti 4.

20 Dis hingga 0900. pelajar-pelajar akan diberikan masalah yang melibatkan tempoh masa sesuatu peristiwa berlaku antara tahun. 20 Dis hingga 0900. 22 Dis = 1 hari Jumlah = 2 hari Kelab Guru SMK Tanjong Malim akan mengadakan lawatan sambil belajar ke Kuala Lumpur. 1.52 | A s a s U k u r a n Untuk aktiviti ini. bulan dan tarikh tertentu. dalam unit hari dan jam? Penyelesaian: 0900. 4 Mei 2012. Berapa lamakah lawatan tersebut dalam unit hari dan jam ? OPERASI TOLAK . 1 Mei 2012 dan bertolak pulang jam 1200. Mereka kembali ke rumah selepas bercuti pukul 0900 pada 22 Disember 2011. Guru memberikan contoh masalah operasi tambah yang melibatkan tempoh masa sesuatu peristiwa. Berapa lamakah mereka telah pergi bercuti. Mereka akan bertolak jam 0745. 21 Dis = 1 hari 0900. Ini bertujuan untuk melihat keupayaan pelajar-pelajar menggunakan dan mengaplikasikan pengetahuan tentang masa dalam mencari tempoh masa sesuatu peristiwa. Contoh soalan: Keluarga Syasya telah memulakan perjalanan pulang ke kampung di Alor Gajah pukul 0900 pada 20 Disember 2011.

O p e r a s i d a l a m M a s a d a n W a k t u | 53 Aktiviti 4. beza masa ialah: 195 minit . Berapakah beza masa bagi kedua-dua situasi tersebut dalam unit jam dan minit? Penyelesaian: Untuk memudahkan pengiraan. kita tukarkan: 95 minit = 60 minit + 35 minit = 1 jam 35 minit Pak Itam mengambil masa selama 5 jam 12 minit untuk membakar 30 batang lemang. pelajar-pelajar juga akan dapat memperkukuhkan kemahiran penukaran unit jam ke unit minit. Cari beza masa antara mereka dalam unit jam dan minit? .6 Operasi tolak yang melibatkan unit jam dan minit Aktiviti ini akan membolahkan pelajar-pelajar menguasai kemahiran menjalankan operasi tolak yang melibatkan unit jam dan minit. Guru memberikan contoh masalah operasi tolak yang melibatkan unit jam dan minit. Oleh itu. Contoh soalan: Angah mengambil masa selama 100 minit untuk menonton perlawanan bola sepak dan dia mengambil masa selama 3 jam 15 minit untuk pulang ke kampung di Perlis. 1.100 minit 95 minit Oleh kerana jawapan dalam unit jam dan minit. Di samping itu. Kita tukarkan 3 jam kepada 180 minit. kita boleh tukarkan unit jam kepada minit. Maka: masa untuk pulang ke kampung ialah 195 minit. Pak Hashim pula mengambil masa selama 333 minit untuk membakar bilangan lemang yang sama.

7 Operasi tolak yang melibatkan unit tahun dan bulan Aktiviti ini akan membolahkan pelajar-pelajar menguasai kemahiran menjalankan operasi tolak yang melibatkan unit tahun dan bulan. kita tukarkan: 20 bulan = 12 bulan + 8 bulan = 1 tahun 8 bulan 45 bulan . Nyatakan dalam tahun dan bulan. Di samping itu. tukarkan 3 tahun kepada 36 bulan. Oleh itu. Contoh soalan: Firdaus melanjutkan pelajaran ke Australia selama 25 bulan. . Guru memberikan contoh masalah operasi tolak yang melibatkan unit tahun dan bulan. masa belajar Faizal ialah 45 bulan. 1. pelajar-pelajar juga akan dapat memperkukuhkan kemahiran penukaran unit tahun dan unit bulan. beza masa yang mereka ambil untuk melanjutkan pelajaran ? Penyelesaian: Untuk memudahkan pengiraan.54 | A s a s U k u r a n Aktiviti 4. Faizal pula melanjutkan pelajaran ke England selama 3 tahun 9 bulan. Maka: Oleh kerana jawapan dalam unit tahun dan bulan.25 bulan 20 bulan Cuba anda bina masalah yang melibatkan operasi tolak yang melibatkan unit tahun dan bulan seperti contoh yang diberikan.

Umur Razak ialah 23 tahun 6 bulan. 1.23 tahun 6 bulan 35 tahun 1 bulan Oleh kerana jawapan dalam unit dekad. tahun dan bulan. Rahim 3 tahun 3 bulan. pelajar-pelajar juga akan dapat memperkukuhkan kemahiran penukaran unit dekad dan tahun. berapakah beza umur mereka ? Penyelesaian: 58 tahun 7 bulan . Nyatakan dalam dekad tahun dan bulan. kita tukarkan: 35 tahun 1 bulan = 10 tahun + 10 tahun + 10 tahun + 5 tahun + 1 bulan = 1 dekad + 1 dekad +1 dekad + 5 tahun + 1 bulan = 3 dekad 5 tahun 1 bulan Selesaikan masalah ini: Umur ibu Romah ialah 35 tahun 2 bulan manakala anaknya. Contoh soalan: Umur bapa Razak ialah 58 tahun 7 bulan. tahun dan bulan ? . Di samping itu. Guru memberikan contoh masalah operasi tolak yang melibatkan unit dekad dan tahun. Berapakah beza umur mereka dalam unit dekad.8 Operasi tolak yang melibatkan unit dekad dan tahun Aktiviti ini akan membolahkan pelajar-pelajar menguasai kemahiran menjalankan operasi tolak yang melibatkan unit dekad dan tahun.O p e r a s i d a l a m M a s a d a n W a k t u | 55 Aktiviti 4.

minit dan saat Aktiviti ini akan membolahkan pelajar-pelajar menguasai kemahiran menjalankan operasi tolak yang melibatkan unit jam. Berapakah beza masa kedua-dua peserta tersebut ? Penyelesaian: 2 jam 55 minit 55 saat . minit dan saat. Guru memberikan contoh masalah operasi tolak yang mlibatkan unit jam. 1. Di samping itu. Kassim pula mengambil masa 1 jam 2 minit dan 56 saat dengan memandu.9 Operasi tolak yang melibatkan unit jam.56 | A s a s U k u r a n Aktiviti 4. Contoh soalan: Rajan telah menamatkan perlumbaan maraton sejauh 20 km dalam masa 2 jam 35 minit 23 saat. minit dan saat. Shuib pula telah menamatkan perlumbaan dalam masa 2 jam 55 minit 55 saat. Kirakan beza masa yang mereka ambil untuk sampai ke Kuala Lumpur ? .2 jam 35 minit 23 saat 0 jam 20 minit 32 saat Selesaikan masalah ini: John mengambil masa 2 jam 15 minit 30 saat untuk sampai ke Kuala Lumpur dengan menaiki bas ekpress. pelajar-pelajar juga akan dapat memperkukuhkan kemahiran penukaran unit-unit yang disebutkan ini.

10 Operasi tolak yang melibatkan tempoh masa Untuk aktiviti ini. Keluarga Amin pula telah pergi 0900. Guru memberikan contoh masalah operasi tolak yang melibatkan tempoh masa sesuatu peristiwa.O p e r a s i d a l a m M a s a d a n W a k t u | 57 Aktiviti 4. 20 Dis hingga 0900. manakah yang bercuti lebih Jumlah = 2Keluarga hari lama dan apakah beza masanya dalam unit hari dan jam? Penyelesaian: Keluarga Syasya: Ternyata keluarga Amin bercuti lebih lama. Beza masanya: 3 hari 15 jam – 2 hari = 1 hari 15 jam Cuba anda bina masalah yang melibatkan operasi tolak yang melibatkan tempoh masa sesuatu peristiwa menggunakan penyelesaian bentuk lazim. Contoh soalan: Keluarga Syasya telah memulakan perjalanan pulang ke kampung di Alor Gajah pukul 0900 pada 20 Disember 2011. 1. Ini bertujuan untuk melihat keupayaan pelajar-pelajar menggunakan dan mengaplikasikan pengetahuan tentang masa dalam mencari tempoh masa sesuatu peristiwa. pelajar-pelajar akan diberikan masalah yang melibatkan tempoh masa sesuatu peristiwa berlaku antara tahun. 21 Dis = 1bercuti hari pukul 0900 pada 22 Disember 2011. bulan dan tarikh tertentu. Mereka kembali ke rumah selepas 0900. OPERASI DARAB . 22 Dis = 1 hari bercuti di Langkawi selama 3 hari 15 jam. 20 Dis hingga 0900.

Contoh soalan: 25 minit diperlukan untuk menggoreng sebungkus bihun. 4 bungkus = 4 X 25 minit = 100 minit Maka: 100 minit = 60 minit + 40 minit = 1 jam 40 minit Jika kita memerlukan 15 minit untuk pergi dan pulang dari sekolah sehari. pelajar-pelajar akan diberikan masalah yang melibatkan unit minit yang mana jawapan akhir adalah dalam unit jam dan minit.58 | A s a s U k u r a n Aktiviti 4. Guru memberikan contoh masalah yang operasi darab yang melibatkan unit jam dan minit. Berapa masakah yang diperlukan untuk lima hari persekolahan? . Berapa masakah yang diperlukan untuk menggoreng empat bungkus bihun? Penyelesaian: 1 bungkus = 25 minit Oleh itu. Ini adalah bertujuan bukan sahaja untuk melihat sejauh mana pelajar-pelajar telah menguasai operasi darab malah juga untuk melihat samada mereka telah menguasai kemahiran menukarkan unit minit ke unit jam yang telah mereka belajar sebelum ini.11 Operasi darab yang melibatkan unit jam dan minit Untuk aktiviti ini. 1.

Berapa masakah yang diambil oleh Pak Abu untuk menyiapkan 4 buah rumah? . Oleh kerana jawapan dalam unit tahun dan bulan. masa yang diambil oleh Husin untuk menyiapkan lapan pasang baju sekolah? Penyelesaian: Jika 1 pasang baju mengambil masa 2 bulan. 1.12 Operasi darab yang melibatkan unit tahun dan bulan Untuk aktiviti ini. Ini adalah bertujuan bukan sahaja untuk melihat sejauh mana pelajar-pelajar telah menguasai operasi darab malah juga untuk melihat samada mereka telah menguasai kemahiran menukarkan unit tahun ke unit bulan yang telah mereka belajar sebelum ini. Contoh soalan: Tukang jahit Husin boleh menyiapkan sepasang baju sekolah dalam masa dua bulan. kita tukarkan: 16 bulan = 12 bulan + 4 bulan = 1 tahun 4 bulan Pak Abu membina sebuah rumah dalam masa 6 bulan. Oleh itu 8 pasang: 8 X 2 bulan = 16 bulan untuk disiapkan. pelajar-pelajar akan diberikan masalah yang melibatkan unit tahun dan bulan.O p e r a s i d a l a m M a s a d a n W a k t u | 59 Aktiviti 4. Guru memberikan contoh masalah operasi darab yang melibatkan unit tahun dan bulan. Nyatakan dalam tahun dan bulan.

Nyatakan dalam dekad dan tahun.13 Operasi darab yang melibatkan unit dekad dan tahun Untuk aktiviti ini. 1. pelajar-pelajar akan diberikan masalah yang melibatkan unit dekad dan tahun. kita tukarkan: 51 tahun 3 bulan = 10 tahun + 10 tahun + 10 tahun + 10 tahun +10 tahun + 1 tahun + 3 bulan = 1 dekad + 1 dekad + 1 dekad + 1 dekad + 1 dekad + 1 tahun + 3 bulan = 5 dekad 1 tahun 3 bulan Cuba anda konstruk masalah yang melibatkan operasi darab yang melibatkan unit dekad dan tahun menggunakan penyelesaian bentuk lazim.60 | A s a s U k u r a n Aktiviti 4. berapakah jumlah umur mereka? Penyelesaian: 10 tahun 3 bulan X 5 51 tahun 3 bulan *Ingat kembali: 1 tahun = 12 bulan Oleh kerana jawapan dalam unit dekad dan tahun. Contoh soalan: Terdapat 5 orang pelajar dalam Tahun 4 Bestari yang berumur 10 tahun 3 bulan. . Guru memberikan contoh masalah operasi darab yang melibatkan unit dekad dan tahun. Ini adalah bertujuan bukan sahaja untuk melihat sejauh mana pelajar-pelajar telah menguasai operasi darab malah juga untuk melihat samada mereka telah menguasai kemahiran menukarkan unit dekad ke unit tahun yang telah mereka belajar sebelum ini.

1. Contoh soalan: Maimun mengambil masa 3 jam 40 minit 35 saat untuk membakar sebiji kek.14 Operasi darab yang melibatkan unit jam. Guru memberikan contoh masalah operasi darab yang melibatkan unit jam. Ini adalah bertujuan bukan sahaja untuk melihat sejauh mana pelajar-pelajar telah menguasai operasi darab malah juga untuk melihat samada mereka telah menguasai kemahiran menukarkan unit-unit yang disebutkan. minit dan saat. minit dan saat. Berapa masakah yang Maimun ambil untuk membakar 4 biji kek? Penyelesaian: 3 jam 40 minit 35 saat X 4 13 jam 42 minit 20 saat *Ingat kembali: 1 jam = 60 minit dan 1 minit = 60 saat Cik Aizam mengambil masa 1 jam 20 minit 33 saat untuk menjahit sepasang sarung kusyen.O p e r a s i d a l a m M a s a d a n W a k t u | 61 Aktiviti 4. pelajar-pelajar akan diberikan masalah yang melibatkan unit jam. minit dan saat Untuk aktiviti ini. Berapa masakah yang diambil oleh Cik Aizam untuk menjahit tujuh pasang kusyen? OPERASI BAHAGI .

Kira masa yang diambil ole Johan untuk menghadiri satu kelas tuisyen ? Penyelesaian: 2 kelas tuisyen mengambil masa 160 minit. Ini adalah bertujuan bukan sahaja untuk melihat sejauh mana pelajar-pelajar telah menguasai operasi darab malah juga untuk melihat samada mereka telah menguasai kemahiran menukarkan unit-unit yang disebutkan. 1. Oleh itu. Berapa masakah yang Rose ambil untuk menghadiri satu kursus? .15 Operasi bahagi yang melibatkan unit jam dan minit Untuk aktiviti ini. 1 kelas tuisyen : 160 ÷ 2 = 80 minit Kita tukarkan kepada unit jam dan minit: 80 minit = 60 minit + 20 minit = 1 jam 20 minit Rose menghadiri tiga kursus yang mengambil masa 12 jam 30 minit. Guru memberikan contoh masalah operasi bahagi yang melibatkan unit jam dan minit.62 | A s a s U k u r a n Aktiviti 4. pelajar-pelajar akan diberikan masalah yang melibatkan unit jam dan minit. Contoh soalan: Johan mengambil masa 160 minit untuk menghadiri dua kelas tuisyen.

16 Operasi bahagi yang melibatkan unit tahun dan bulan Untuk aktiviti ini. Oleh itu. Ini adalah bertujuan bukan sahaja untuk melihat sejauh mana pelajar-pelajar telah menguasai operasi darab malah juga untuk melihat samada mereka telah menguasai kemahiran menukarkan unit-unit yang disebutkan. pelajar-pelajar akan diberikan masalah yang melibatkan unit tahun dan bulan. 1 latihan amali : 36 bulan ÷ 3 = 12 bulan Kita tukarkan kepada unit tahun dan bulan: 12 bulan = 1 tahun 0 bulan Siva telah bertugas selama 15 tahun 4 bulan di empat sekolah yang berasingan dalam tempoh masa yang sama. Contoh soalan: Mei Ling mengambil masa 36 bulan untuk menghabiskan tiga latihan amalinya. Berapa lamakah dia bertugas di sebuah sekolah ? . Nyatakan dalam tahun dan bulan.O p e r a s i d a l a m M a s a d a n W a k t u | 63 Aktiviti 4. berapa lamakah masa yang diambil untuk setiap latihan amali ? Penyelesaian: 3 latihan amali mengambil masa 36 bulan. Guru memberikan contoh masalah operasi bahagi yang melibatkan unit tahun dan bulan. 1.

. pertandingan telah berjalan selama: 2 dekad 4 tahun = 20 tahun + 4 tahun = 24 tahun Sekarang kita cari berapa kali pertandingan ini telah dijalankan: 4 tahun berlangsung sekali. Contoh soalan: Pertandingan bola sepak Piala Dunia telah berlangsung selama 2 dekad 4 tahun. 1. maka 24 tahun berlangsung: 24 tahun ÷ 4 tahun = 6 kali Cuba anda konstruk masalah operasi bahagi yang melibatkan unit dekad dan tahun menggunakan penyelesaian bentuk lazim. Berapa kalikah pertandingan ini telah dijalankan selama ini? Penyelesaian: Tukarkan 2 dekad kepada tahun dahulu: 2 dekad = 2 X 10 tahun = 20 tahun Oleh itu.64 | A s a s U k u r a n Aktiviti 4. Guru memberikan contoh masalah operasi bahagi yang melibatkan unit dekad dan tahun. pelajar-pelajar akan diberikan masalah yang melibatkan unit dekad dan tahun. Pertandingan ini dijalankan setiap 4 tahun sekali. Ini adalah bertujuan bukan sahaja untuk melihat sejauh mana pelajar-pelajar telah menguasai operasi darab malah juga untuk melihat samada mereka telah menguasai kemahiran menukarkan unit-unit yang disebutkan.17 Operasi bahagi yang melibatkan unit dekad dan tahun Untuk aktiviti ini.

18 Operasi bahagi yang melibatkan unit jam. minit dan saat Untuk aktiviti ini.O p e r a s i d a l a m M a s a d a n W a k t u | 65 Aktiviti 4. sepasang seluar memerlukan: 3 jam 15 minit 30 saat ÷ 3 = 1 jam 5 minit 10 saat Maimunah mengambil masa 3 jam 40 minit 20 saat untuk membakar empat biji kek. Berapakah masa yang diambil untuk membasuh sepasang seluar? Penyelesaian: Tiga pasang seluar memerlukan 3 jam 15 minit 30 saat. pelajar-pelajar akan diberikan masalah yang melibatkan unit jam. Ini adalah bertujuan bukan sahaja untuk melihat sejauh mana pelajar-pelajar telah menguasai operasi darab malah juga untuk melihat samada mereka telah menguasai kemahiran menukarkan unit-unit yang disebutkan. minit dan saat. Oleh itu. minit dan saat. 1. Contoh soalan: Cik Minah membasuh tiga pasang seluar dalam masa 3 jam 15 minit 30 saat. Berapakah masa yang diambil untuk membakar sebiji kek? . Guru memberikan contoh masalah operasi bahagi yang melibatkan unit jam.

Tolak 4. mereka diajar untuk menjalankan operasi asas yang melibatkan tempoh masa sesuatu peristiwa. unit ini mempersembahkan aktiviti-aktiviti yang melibatkan operasi asas. Bahagi 6. Pelajar-pelajar dalam Tahun 5 pula diajar untuk menjalankan operasi asas yang melibatkan unit jam-minit-saat. Untuk pelajar-pelajar Tahun 6. tahun-bulan dan dekad-tahun. Darab 5. pelajar-pelajar diajar untuk menjalankan operasi asas yang melibatkan unit-unit: jamminit. KATA KUNCI 1. pendaraban dan pembahagian untuk topik masa dan waktu.66 | A s a s U k u r a n RUMUSAN Secara ringkasnya. Operasi asas 2. Dalam Tahun 4. Tambah 3. penolakan. penambahan. Tempoh masa .

Bas bertolak pukul 0800. Bilakah konsert itu bermula? 3. . 4. Siapakah yang mengambil masa yang lebih lama untuk menamatkan kursus tersebut? 5. Berapa lamakah dia berada di stesen bas? 2. Subra sampai ke stesen bas pukul 0715. Jamal menghadiri konsert sekolah anaknya yang berlangsung selama 2 jam 20 minit.O p e r a s i d a l a m M a s a d a n W a k t u | 67 PENILAIAN KENDIRI 1. Musim hujan di setengah-setengah tempat di Malaysia mengambil masa sehingga 1 6 tahun. Lengkapkan jadual di bawah ini. Berapa lamakah musim hujan dalam unit masa bulan? Suhaila dan Ali menyertai kursus Kalkulus. Konsert itu berakhir pukul 4:00 petang.

1 MASA DAN WAKTU PENGENALAN TAHAP 1 TAHUN1 TAHUN 2 TAHUN 3 MENAMAKAN HARI DAN BULAN DAN AKTIVITI YANG BERKAITAN SEBUT DAN TULIS WAKTU MENYATAKAN WAKTU DALAM JAM DAN MINIT MENYATAKAN PERKAITAN DALAM WAKTU MENYATAKAN WAKTU DALAM JAM DAN MINIT KENAL KALENDAR SELESAI MASALAH HARIAN MENYATAKAN PERKAITAN DALAM WAKTU OPERASI ASAS Tambah. Tolak.68 | A s a s U k u r a n PETA KONSEP . Darab &Bahagi .

Tolak. Darab & Bahagi HUBUNGAN ANTARA UNIT MASA GUNA DAN APLIKASI PENGETAHUAN TENTANG MASA OPERASI ASAS Tambah. Darab & Bahagi GUNA DAN APLIKASI PENGETAHUAN TENTANG MASA . BACA DAN TULIS MASA DALAM JAM DAN MINIT BINA JADUAL MUDAH BACA KALENDAR PERBENDAHARAAN KATA BERKAITAN MASA HUBUNGAN ANTARA UNIT MASA GUNA DAN APLIKASI PENGETAHUAN TENTANG MASA OPERASI ASAS Tambah.O p e r a s i d a l a m M a s a d a n W a k t u | 69 PETA KONSEP .2 MASA DAN WAKTU PENGENALAN TAHAP 2 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6 FAHAM. Tolak.

Lai Kim Leong & Rozaili Mohd Ali. Isa. Mohamad Khairuddi Yahya.google. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka.my/imgres?q=tortoise+cartoon+image&hl=en&client=safari&sa=X& rls=en&biw=1282&bih=587&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=RjHqK1_G3REvzM:&imgr efurl . Kementerian Pendidikan Malaysia. (2005). Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 5 Teachers’ Handbook. Ukuran dan Sukatan untuk Sekolah Rendah. (2011). Marzita Puteh.my/imgres?q=cat+cartoon+image&hl=en&client=safari&sa=X&rls=e n&biw=1282&bih=587&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=2zpmVp1o99DW1M:&imgrefu rl http://www. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. (1998). Mohamad Khairuddi Yahya. (2004). Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Bhd. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 3 Textbook Part 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2010). Lee Gik Lean & Rabiyah Fakir Mohd.com. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Rosli Maun & Haslina Jaafar. (2007). Marzita Puteh. (2007). Lee Gik Lean & Rabiyah Fakir Mohd. Wan Yusof Wan Ngah & Chan Yook Lean. Kuala Lumpur:Kementerian Pendidikan Malaysia. (2006). Mohamad Khairuddi Yahya. (2011). Marzita Puteh.com. http://www. Bahagian Pendidikan Guru. Wan Yusof Wan Ngah.google. Matematik Tahun 2 Sekolah Kebangsaan Buku Teks Jilid 2. Kuala Lumpur: Arus Intelek Sdn. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Aras Mega Sdn.70 | A s a s U k u r a n RUJUKAN Abdul Razak Othman.google. Marzita Puteh & Santhi Periasamy. Abdul Razak Saleh & Rabiyah Fakir Mohd.my/imgres?q=rabbit+cartoon+image&hl=en&client=safari&sa=X&rl s=en&biw=1282&bih=587&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=69BPRyUKvM48UM:&imgr efurl http://www.Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 4 Teachers’ Handbook. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 5 Textbook. Santhi Periasamy.my/imgres?q=parrot+cartoon+image&hl=en&client=safari&sa=X&rl s=en&biw=1282&bih=587&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=IlIHVWkls7dbM:&imgrefurl http://www. Mohamad Khairuddi Yahya. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. (2004). Santhi Periasamy. Wan Yusof Wan Ngah. Bhd. Mohamad Khairuddi Yahya. Konsep dan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Matematik: Wang. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 3 Textbook Part 2.google. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 6 Teachers’ Handbook. Wan Yusof Wan Ngah. (2006). Matematik Tahun 1 Sekolah Kebangsaan Buku Teks Jilid 2. Marzita Puteh & Santhi Periasamy. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 6 Textbook.com. Kuriulum Bersepadu Sekolah Rendah Matematik Tahun 4 Sekolah Kebangsaan Buku Teks. Lai Kim Leong & Rozaili Mohd Ali. Daud Zakaria & Abdullah Md.com.

Unit 5 UKURAN PANJANG .

.

tolak. sentimeter dan milimeter. anda diharap dapat: 1. Menganggar ukuran juga perlu diberi tumpuan di dalam membina kemahiran asas sebelum menekankan kepada kemahiran mengukur dengan tepat. Secara keseluruhannya untuk kefahaman yang berkesan.1 menggabung Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah ( KBSR) dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dan menyenaraikan kemahiran ukuran panjang yang perlu diajar dan dicapai oleh pelajar di peringkat sekolah rendah. 7. Mengenal unit ukuran panjang. turutan berikut dicadangkan: . STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi yang paling sesuai dan berkesan untuk mengajar dan mempelajari ukuran panjang ialah dengan mengukur objek-objek berkaitan dengan pembaris atau pita pengukur. PENGENALAN K urikulum yang dirancang di Malaysia memberikan tumpuan kepada kemahiran ukuran panjang yang perlu dikuasai oleh pelajar di Tahap 1 dan Tahap 2 di peringkat Sekolah Rendah. 5. darab dan bahagi ukuran panjang. Melakukan operasi tambah. Menukar unit ukuran panjang. 4. Jadual 5. Menganggar dalam unit kilometer. 2. Menyelesaikan masalah yang melibatkan ukuran panjang dalam situasi harian. 8. 6. Mengukur dengan menggunakan unit sembarangan dan unit rujukan. meter dan milimeter. 3. Menilai pecahan daripada sesuatu ukuran panjang.U k u r a n P a n j a n g | 71 UNIT 5 UKURAN PANJANG HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini. meter. Mengukur dalam unit kilometer.

sentimeter dan milimeter mereka hendaklah didedahkan kepada kemahirankemahiran seperti Rajah 5. UKURAN PANJANG KILOMETER METER SENTIMETER MILIMETER KEMAHIRAN MENGENAL/BACA ANGGARAN BANDING UKUR LUKIS Rajah 5. Pada keseluruhannya untuk memastikan pelajar dapat memahami dan menghayati setiap unit ukuran panjang iaitu kilometer. 1. meter.1 Kemahiran-kemahiran dalam Ukuran Panjang .  Mengukur dengan menggunakan unit sembarangan dan unit rujukan.72 | A s a s U k u r a n  Membuat perbandingan antara objek.  Mengukur dengan unit piawai.

Standard Pembelajaran Murid berupaya untuk i) Membuat pengukuran objek menggunakan unit bukan piawai. dan b) sentimeter. i) Mengukur panjang objek menggunakan unit piawai. ii) Membanding dua atau lebih ukuran objek menggunakan unit bukan piawai. 1. dan b) sentimeter. Memahami dan boleh menggunakan perbendaharaan kata yang berkaitan dengan panjang. i)Tambah unit ukuran panjang dalam : a) meter. 1. 3. Tambah. darab dan bahagi panjang. i) Membanding panjang dua objek secara terus. ii) Tolak unit ukuran panjang dalam a) meter. 2. i) Membaca skala(scales) ke bacaan pembahagian(division) yang terdekat . ii) Mengukur panjang objek menggunakan unit sembarangan yang sekata (uniform). Mengukur dan membandingkan panjang dengan menggunakan unit piawai. dan b) sentimeter. Mengukur dan membandingkan panjang secara langsung dan menggunakan unit sembarangan yang sekata. Memahami perkaitan di antara unit-unit ukuran panjang.1: Kemahiran Ukuran Panjang mengikut Tahun dan Tahap Standard Kandungan Murid dibimbing untuk: Menggunakan unit relatif untuk mengukur panjang. 2.U k u r a n P a n j a n g | 73 Jadual 5. tolak. iii) Perbanding dua ukuran panjang objek dengan menggunakan unit piawai a) meter. 3 2 Tahun 1 . iii) Mengggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata ukuranpanjang dalam konteks. ii) Mengukur dan merekod ukuran panjang objek menggunakan unit piawai : a) meter. Mengukur dan membanding panjang menggunakan unit piawai. a) meter. dan b) sentimeter. . dan b) sentimeter. i) Faham dan boleh menggunakan perkaitan antara meter dan sentimeter. 3. i) Menggunakan perbendaharaan kata yang berkaitan dengan ukuran panjang di dalam konteks yang praktikal.

4. iv) Bahagi unit ukuran panjang dalam: a) meter. iii) Menulis ukuran panjang ke skala pembahagian persepuluh terdekat: a) sentimeter. iv) Menganggar ukuran panjang objek dalam a) milimeter. ii) Menukar unit ukuran panjang dari: a) Milimeter ke sentimeter dan sebaliknya. 1. b) meter dan sentimeter. c) meter dan sentimeter. b) meter. b) meter dan sentimeter. b) meter dan milimeter. i) Menyatakan perkaitan antara sentimeter dan milimeter. c) sentimeter dan milimeter. Menggunakan dan mengaplikasi pengetahuan mengenai panjang di dalam kehidupan seharian. i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan panjang. 4 2. Memahami perkaitan antara unit-unit panjang. iii) Mengukur dan merekod ukuran panjang objek menggunakan unit: a) milimeter.74 | A s a s U k u r a n iii) Darab unit ukuran panjang dalam a) meter. b) Unit majmud (compound) ke satu unit(single). Menambah dan menolak panjang. . ii) Tolak unit ukuran panjang yang melibatkan pertukaran unit: a) milimeter. 3. c) sentimeter dan milimeter. Mengukur ukuran panjang menggunakan unit piawai. b) sentimeter dan milimeter. dan b) sentimeter. dan b) sentimeter. . c) sentimeter dan milimeter. i) Membaca ukuran panjang dengan menggunakan unit milimeter. i) Tambah unit ukuran panjang yang melibatkan pertukaran unit dalam : a) milimeter.

ii) iii) Mengenal pasti operasi di dalam situasi yang diberi. Tambah. 5 1. Perhatian: Senarai ini menggabungkan isi kandungan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah dan Kurikulum Standard . i) Mengira panjang dari situasi yang dinyatakan dalam pecahan ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan panjang. i) Menyatakan dengan perbandingan jarak satu kilometer. iv) Menyelesaikan masalah panjang yang melibatkan operasi asas. Mengukur dan membanding panjang. i) Kaitankan meter dan kilometer.U k u r a n P a n j a n g | 75 4. b) kilometer dan meter. 1000 iii) Menyelesaikan masalah panjang melibatkan operarsi asas. 1000. 3. b) 10. a) satu nombor satu digit. ii) Mengukur dengan menggunakan skala (scales) jarak antara tempat. darab dan bahagi panjang. ii) Tukar meter ke kilometer dan sebaliknya. a) satu nombor satu digit. 100. i) Tambah dan tolak panjang yang melibatkan pertukaran unit dalam: a) kilometer . 2. Mendarab dan membahagi panjang. tolak. i) Mendarab panjang yang melibatkan pertukaran unit dengan. b) 10. 6 Menggunakan dan aplikasi pengiraan pecahan kepada masalah yang melibatkan panjang. ii) Membahagi panjang yang melibatkan pertukaran unit dengan. Memahami perkaitan antara unit-unit panjang. 100.

Sesetengah ukuran lebih tepat dari yang lain tetapi ianya bukan satu nilai yang teramat tepat hingga boleh dikatakan sebagai ukuran yang tepat. tinggi-rendah. memperkayakan perbendaharaan kata pelajaran mengenai ukuran. Kenapa ukuran dikatakan sebagai anggaran? Bolehkah anda fikirkan cara untuk membuatkan ukuran itu lebih tepat? Berikan satu cadangan. menggunaan alatan untuk mengukur dan membaca alatan ini. Maka proses pengukuran itulah yang perlu diberi perhatian dan tumpuan untuk membina kemahiran di kalangan pelajar di Tahap 1 dan 2 di sekolah rendah. Rumah saya lebih kurang 5 kilometer dari sekolah. Semua ukuran adalah satu anggaran. jauh-dekat. Ukuran panjang adalah satu nilai. “dekat dengan” “lebih kurang” adalah istilah yang selalu digunakan oleh pelajar apabila membincang mengenai ukuran. . Anggaran ukuran adalah kemahiran yang perlu diberi perhatian. PERBANDINGAN SECARA PENGAMATAN Istilah seperti panjang-pendek. Bersama dengan setiap konsep ini pula beberapa contoh aktiviti diberikan untuk memperkenal konsep dengan lebih jelas dan konkrit. Istilah seperti “hampir”. Contohnya: Leena boleh melompat jauh hampir 2 meter. dalam-cetek adalah beberapa yang perlu diperkenalkan kepada pelajar untuk menguasai kemahiran ukuran secara pengamatan. kita akan melalui satu proses membanding (langsung atau tidak langsung). Apabila mengajar pelajar ukuran.76 | A s a s U k u r a n KONSEP UKURAN PANJANG Apakah konsep ukuran panjang? Beberapa konsep ukuran panjang akan dibincangkan di bahagian ini. Di dalam matematik kita mengaitkan nilai ukuran untuk sedikit sebanyak menggambar ketepatan dan perincian ukuran tanpa mengira unit ukuran yang digunakan.

Pelajar diminta mengenal pasti dengan menunjuk dan menyebut pensil warna yang lebih panjang dan yang lebih pendek. Murid diminta menyusun pensil warna bersebelahan untuk membuat perbanding ukuran panjangnya. 4. dalamcetek dengan menunjukkan kepada pelajar gambar-gambar seperti: PERBANDINGAN SECARA LANGSUNG Apa sekalipun ukuran. pembelajaran ukuran dimulakan dengan pembandingan secara langsung.2 Mengenal pasti objek yang lebih panjang dan lebih pendek 1.U k u r a n P a n j a n g | 77 Aktiviti 5. Guru mengeluarkan dua pensil warna yang berlainan panjangnya. 2. sebaris 5. jauh-dekat. Guru mengeluarkah dua pensil warna yang sama panjang dan meminta pelajar menyebut sama panjang. . lebih pendek dan sama panjang.1 Memahami maksud ukuran Secara lisan guru memperkenalkan istilah panjang-pendek. Aktiviti ini memberi tumpuan kepada membina kefahaman pelajar membanding dan menggunakan perbendaharaan kata ukuran seperti: lebih panjang. sebaris 3. tinggi-rendah. Bimbing murid untuk memastikan pensil warna disusun sebaris sebelum perbanding dilakukan. Aktiviti 5.

4 Mengenal pasti objek yang lebih dekat dan lebih jauh Guru berdiri di hadapan satu barisan pelajar.3 Mengenal pasti objek yang lebih tinggi dan lebih pendek Guru meminta dua pelajar lelaki atau perempuan yang berlainan ketinggian ke hadapan kelas. Murid diminta menyatakan siapa di antara pelajar yang lebih dekat dan yang lebih jauh dari guru.78 | A s a s U k u r a n Aktiviti 5. Lebih tinggi Lebih rendah Sama tinggi Aktiviti 5. Lebih jauh Lebih dekat . Murid diminta menyatakan siapa di antara kedua-dua pelajar ini yang lebih tinggi dan yang lebih rendah.

pensil warna pen. 6. Guru membekalkan tiga reben berlainan warna dan ukuran panjangnya. Murid diminta memilih objek yang lebih panjang dari pensil. Guru membekalkan beberapa objek kepada pelajar seperti pensil. Paling panjang Paling pendek Nota: Aktiviti ini boleh dilakukan untuk memilih objek yang lebih tinggi dan juga objek yang sama tinggi dengan mempelbagaikan objek-objek yang dibekalkan kepada murid.U k u r a n P a n j a n g | 79 Aktiviti 5. 2. Pelajar diminat menyusun mengikut ukuran panjang reben dan menyatakan reben yang paling panjang dan yang paling pendek. Lebih panjang Nota: Aktiviti ini boleh dilakukan untuk memilih objek yang lebih pendek dan juga objek yang sama panjang dengan mempelbagaikan objek-objek yang dibekalkan kepada murid.5 Mengenal pasti objek yang lebih panjang dan lebih pendek 1. .6 Menyusun objek dari panjang kepada pendek 1. Aktiviti 5. 2. riben dan tali.

Cuba rancang satu aktiviti yang anda boleh jalankan dalam bilik darjah untuk membantu pelajar memahami konsep ukuran panjang secara tidak langsung. . Pelajar diminta membuat perbandingan dengan merengangkan kedua-dua benang atau tali tersebut. 4. Catatkan secara ringkas dalam ruang ini: 7. Ukuran yang tidak piawai dibandingkan dengan ukuran yang piawai. b = c. Aktiviti 5. Lakukan aktiviti di dalam kumpulan atau berpasangan. Satu pemahaman mengenai ukuran panjang yang piawai mula berkembang dan diwujudkan. Pasangan pelajar diminta mengukur ukur lilit kepala dan ukuran pinggang secara bergilir-gilir dengan menggunakan benang atau tali. Guru membimbing pelajar dengan menanyakan beberapa soalan seperti: Ukuran mana yang lebih panjang? Ukur lilit kepala anda atau rakan anda? Ukuran pinggang anda atau rakan anda? 5. Elemen transitiviti (Jika a = b. Aktiviti diulang dengan mengukur bahagian anggota lain.7 Membandingkan ukuran panjang secara tak langsung 1. 2. maka a = c) membolehkan manusia menggunakan alat-alat untuk mengukur. 3.80 | A s a s U k u r a n PERBANDINGAN SECARA TIDAK LANGSUNG Keperluan untuk berkomunikasi di antara manusia membawa tamadun ke satu era yang baru mengenai ukuran.

. batang mancis. 8. penyepit baju dan kapur. batang ais krim. 3.8 Mengukur dengan unit sembarangan 1. Guru meminta pelajar memilih satu benda yang mereka hendak ukur seperti buku teks. Aktiviti 5. Pelajar diminta mengukur panjang atau lebar benda yang pelajar pilih dengan menggunakan klip kertas dan penyepit baju. Adakah semua unit sembarangan sesuai untuk digunakan untuk mengukur semua benda? Nyatakan rumusan anda. pen. 4. Lakukan aktiviti di dalam kumpulan atau berpasangan. Aktiviti diulang dengan menggunakan unit sebarangan dan benda yang lain. 2. buku latihan.U k u r a n P a n j a n g | 81 MENGUKUR DENGAN MENGGUNAKAN UNIT SEMBARANGAN DAN UNIT RUJUKAN Terdapat berbagai benda yang sesuai di sekeliling kita yang boleh digunakan untuk dijadikan unit ukuran seperti klip kertas. meja pelajar atau pensil. Cuba rancang satu aktiviti yang anda boleh jalankan dalam bilik darjah untuk mengukur beberapa benda di sekeliling pelajar anda dengan menggunakan unit sembarangan selain dari yang dinyatakan di atas. Pelajar diminta merekod ukuran mereka ke dalam jadual berikut: Bilangan klip kertas Bilangan sepit baju Benda Pensil Buku Latihan Pen 6. 5.

9. ketinggian meja tulis pelajar. Nyatakan kenapa bilangan ukuran dengan menggunakan unit sembarangan sama ada benda atau anggota badan tidak memberikan ukuran yang tepat? Berikan alasan anda kenapa unit piawai ukuran panjang diperlukan? Tuliskan huraian anda dalam ruang ini. lebar bilik darjah. 7. Cetuskan soalan kepada pelajar seperti: Adakah bilangan ukuran jengkal. papan hitam. Pelajar diminta merekod ukuran mereka ke dalam jadual berikut: Bilangan jengkal Bilangan Depa Bilangan Langkah Benda Papan Hitam Lebar Meja Tulis Tinggi Meja Tulis Panjang Bilik Darjah Lebar Bilik Darjah 5. langkah dan depa. depa dan langkah sama di antara anda dan rakan anda? Kenapa berbeza? Bincang dan bimbing pelajar untuk menyedari bahawa terdapat perbezaan bilangan ukuran mengikut setiap individu dan perlu ada ukuran yang piawai yang digunakan. Lakukan aktiviti di dalam kumpulan atau berpasangan.9 Mengukur dengan unit rujukan – anggota badan 1. 3. Guru meminta pelajar memilih satu benda yang mereka hendak ukur seperti meja pelajar. 6. 9. 8. 2.82 | A s a s U k u r a n Aktiviti 5. 4. Minta pelajar membuat rumusan mereka. Bimbing murid untuk membincangkan unit sembarang yang sesuai untuk setiap benda yang diukur. Pelajar diminta mengukur panjang atau lebar benda yang pelajar pilih dengan menggunakan anggota badan mereka seperti jengkal. . Aktiviti diulang dengan menggunakan unit sebarangan dan benda yang lain.

Aktiviti 5. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . Pada hari ini kita menggunakan unit System International (SI) atau Sistem Metrik untuk semua ukuran termasuk ukuran panjang. Unit piawai untuk panjang ialah meter (m).10 Mengenal panjang 1 meter dan simbolnya 1. sentimeter (cm) yang bermakna seratus meter.U k u r a n P a n j a n g | 83 UNIT PIAWAI BAGI UKURAN PANJANG Manusia telah menyedari keperluan untuk menggunakan satu unit piawai ukuran yang diterima pakai oleh satu dunia untuk memastikan bahawa ukuran yang dipakai boleh difahami dan sama tanpa mengira di mana mereka berada. Guru memberi penekanan kepada simbol meter sebagai “m” dan satu meter ditulis sebagai “1 m”. . Dari unit meter ini pula wujud pula unit kilometer (km) yang bermakna seribumeter. 3. Di Tahap 1 pelajar diperkenalkan kepada meter dan sentimeter. Pelajar diminta mengukur dan memotong jalur kertas atau tali yang panjangnya satu meter dengan menggunakan pembaris satu meter.. 10 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 … 2. milimeter (mm) yang bermakna 1÷1000 meter. Pelajar diperkenalkan dengan pembaris 1 meter dan simbol meter (m)..

Murid diminta menganggar jarak dalam meter dan mengukur dengan menggunakan pita ukur. 2. Guru menandakan beberapa garisan warna yang panjangnya 2 m. 2. Aktiviti 5. Muird di minta menganggar dan kemudiannya mengukur garisan berkenaan dengan pita ukur. Aktiviti diulang dengan menggunakan unit sebarangan dan benda yang lain. 4. panjang papan hitam. Guru meminta pelajar memilih satu benda yang mereka hendak ukur seperti lebar meja pelajar. 4 m dan 10. Lakukan aktiviti di dalam kumpulan atau berpasangan.84 | A s a s U k u r a n Aktiviti 5. 4. 5m di atas lantai. Pelajar diminta mengukur panjang atau lebar benda yang pelajar pilih dengan menggunakan tali atau jalur kertas satu meter.12 Menganggar dan mengukur dalam unit meter 1. Lakukan aktiviti di dalam kumpulan atau berpasangan. 3. . 3 m. ketinggian meja tulis pelajar.11 Menganggar dan membanding panjang dengan unit satu meter 1. 5. 3. Pelajar diminta menandakan ( ) pada ruangan dalam jadual berikut: Anggaran Kurang daripada 1 m Benda Lebih daripada 1 m Panjang Meja Tulis Panjang Papan Hitam Lebar Meja Tulis Tinggi Meja Tulis Sama dengan 1 m 5. Aktiviti diulang dengan menggunakan unit sebarangan dan benda yang lain. Pelajar diminta mencatat ukuran ke dalam jadual berikut: Garisan Warna Merah Warna Biru Warna Hijau Warna Kuning Anggaran Ukuran (m) 6.

Aktiviti boleh diulang dengan perkara yang lain. mengukur. menganggar dan melukis. Tahukah anda apakah makna sentimeter? Dari manakah asal usul perkataan ini? Bolehkan anda fikirkan kenapa unit sentimeter diwujudkan? Apakah perkaitan unit meter dengan unit sentimeter? Bagaimana pula apabila benda yang hendak diukur sangat kecil? Adakah unit yang boleh mengukur panjang yang sangat kecil? . Contohnya seorang tukang jahit atau tukang kayu yang sentiasa berhadapan dengan pengukuran yang melibatkan unit kurang dari 1 meter. 2. Guru meminta pelajar memilih pelajar mengukur seperti lebar dan panjang bilik darjah mereka atau panjang dan lebar gelanggang badminton di sekolah mereka. Pelajar diminta mencatatkan ukuran ke dalam jadual berikut: Perkara Bilik Darjah Gelanggang Badminton Ukuran Panjang (m) Ukuran Lebar (m) 5. 4 m dan 5 m di atas lantai dengan menggunakan pita ukur atau jalur kertas 1 meter. Pelajar diminta mengukur dan menandakan jarak 2 m. Unit ini hanya diperkenalkan kepada pelajar di Tahap 1. 4. melukis dan mencatat ukuran 1. UNIT SENTIMETER Unit sentimeter dicipta memandangkan dalam kehidupan seharian. manusia berhadapan dengan banyak benda dan situasi yang memerlukan mereka mengukur ukuran yang lebih kecil dari satu meter.U k u r a n P a n j a n g | 85 Aktiviti 5.13 Mengukur. Pelajar hendaklah diberikan pengalaman ini supaya dapat membina pemahanan sendiri mengenai konsep sentimeter dan sekaligus membuat perkaitannya dengan unit meter yang telah dipelajarinya sebelum ini. 3. 3 m. Lakukan aktiviti di dalam kumpulan atau berpasangan. Maka pengalaman mengenai unit sentimeter ini perlu dibina dan dilakukan oleh pelajar melalui beberapa aktiviti seperti mengenal.

Pelajar diminta mengukur reben yang diberi. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 4. 6. Pelajar dibekalkan dengan pembaris 1 meter dan sehelai reben yang lebih sedikit dari 1 meter.86 | A s a s U k u r a n Aktiviti 5. Bolehkah anda rancang satu aktiviti di dalam bilik darjah untuk memperkenalkan unit sentimeter selain dari contoh yang diberikan dalam contoh 5. 2. Berapakah panjang bahagian yang lebih itu? Panjang bahagian yang lebih kurang dari 1 meter.14 di atas? Tuliskan di dalam ruang ini. Untuk mengukur panjang objek yang kurang dari satu meter unit yang lebih kecil digunakan. 5.14 Mengenal panjang 1 sentimeter dan simbolnya 1. Guru menunjukkan dengan menggunakan pembaris memperkenalkan unit sentimeter pada pembaris dan memperkenalkan simbol sentimeter iaitu “cm”. Guru mencetuskan beberapa soalan seperti: Berapa panjang reben? Satu meter lebih. dan satu sentimeter ditulis sebagai “1 cm”. .

Murid diminta membawa beberapa objek ke sekolah seperti kunci. Aktiviti 5. pensil. Guru meminta pelajar membaca panjang objek tersebut dalam sentimeter seperti berikut dengan meletakkannya bersebelahan dengan pembaris. krayon.U k u r a n P a n j a n g | 87 Aktiviti 5. 3. klip kertas. 12. Muird diminta mencatatkan anggaran dan ukuran sebenar di dalam jadual di bawah: Objek Pensil krayon Pen Berus gigi Bateri Anggaran (cm) Ukuran Sebenar (cm) Cuba rancang satu aktiviti untuk pelajar melukis dengan menggunakan pembaris beberapa ukuran yang diberi seperti 30 cm. bateri. berus gigi dan lain-lain. sehelai kertas. pensil dan lain-lain. Guru meminta pelajar menganggar dan kemudiannya mengukur objek tersebut dalam sentimeter dengan menggunakan pembaris. Murid diminta membawa beberapa objek seperti pen. 45 cm. . 2. kotak pensil.15 Mengukur panjang objek dalam unit sentimeter 1. pemadam. 2. 70 cm. 15 cm atau 6 cm . Aktiviti diulang dengan menggunakan unit sebarangan dan benda yang lain. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.16 Menganggar dan mengukur panjang objek dalam unit sentimeter 1. setem. 4. Aktiviti diulang dengan menggunakan unit sebarangan dan benda yang lain.

100 cm = 1m Aktiviti 5.18 Perkaitan antara sentimeter dan meter dengan pembaris 1 m 1. Perkaitan diantara kedua unit ialah: 1 m = 100 cm Aktiviti 5. Guru meminta pelajar menyusun jalur kertas 10 cm bersebelahan dengan jalur kertas 1 m seperti berikut: 10cm 1m 3. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 . Pelajar juga perlu didedahkan kepada pemahaman bahawa unit sentimeter adalah lebih kecil dari unit meter. Guru bimbing pelajar untuk mendapatkan perkaitan: 1 keping = 10 cm 10 keping = 10 x 10 cm = 100 cm Maka. Guru menunjukkan kepada pelajar pembaris 1 meter dan membaca bersama pelajar untuk membuat perkaitan antara 1 m dengan 100 cm.88 | A s a s U k u r a n PERKAITAN ANTARA SENTIMETER DENGAN METER Pelajar perlu ditunjukkan dan mereka hendaklah diberi pengalaman untuk memahami perkaitan di antara sentimeter dan meter.17 Menunjukkan perkaitan antara sentimeter dan meter 1. 2. Perkaitan di antara unit ini dan unit meter perlu diberi perhatian agar pelajar mempunyai pengalaman dan fahaman yang kukuh mengenainya. Pelajar diminta memotong satu jalur kertas berukuran 1 m dan 10 keping jalur kertas bewarna berukuran 10 cm.

Setiap senggatan kecil berukuran 1 milimeter. A ke F. 1 m = 100 cm = 1000 mm Aktiviti 5. . Unit ini hanya diperkenalkan kepada pelajar di Tahap 2.19 Membaca ukuran dalam unit milimeter 1. 1 cm = 10 mm Seterusnya pelajar juga perlu dibimbing untuk dapat membuat perkaitan secara tidak langsung di antara milimeter dan meter. Pelajar perlu ditunjukkan dan mereka hendaklah diberi pengalaman untuk memahami perkaitan di antara milimeter dan sentimeter dengan menggunakan pembaris. Maka unit milimeter diwujudkan untuk mengukur ukuran yang kurang dari 1 sentimeter.U k u r a n P a n j a n g | 89 UNIT MILIMETER Untuk ukuran yang lebih kecil yang kurang dari 1 sentimeter satu unit yang lebih kecil diperlukan. Pelajar diminta menyatakan jarak di antara : A ke C. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 mm 0 cm c 2. A ke G dan A ke H. m 1 3. A ke E. Simbolnya ialah mm. m 3 4 5 6 7 8 4. A keD. Beri pelajar latihan membaca jarak di dalam milimeter dengan meminta mereka membaca jarak yang di tanda pada pembaris mililiter berikut: AB A C D E F G H 0 cm 1 2 c Contoh: B ke C ialah 9 mm. Pelajar perlu memerhatikan pembaris mililiter dan memberi fokus kepada setiap satu sentimeter yang dibahagikan kepada 10 senggatan.

Pelajar perlu diberikan pengalaman menjalankan pertukaran unit ini dengan aktiviti-aktiviti mengukur secara langsung.90 | A s a s U k u r a n Seterusnya selepas pelajar didedahkan kepada kemahiran membaca di dalam milimeter. tali. Pelajar diberi beberapa objek seperti kapur. pelajar hendaklah pula diberi pengalaman dan latihan di dalam menggangar jarak yang diberi dan seterusnya mengukur di dalam mililiter. Umumnya kemahiran penukaran unit ini adalah seperti berikut: Penukaran dari meter ke sentimeter dan sebaliknya. 2. Aktiviti 5. PENUKARAN UNIT SENTIMETER KE MILIMETER Penukaran unit di antara sama lain adalah kemahiran yang perlu dikuasai oleh pelajar. Pelajar diminta mengukur dalam unit sentimeter dengan tepat dan kemudiannya mengukur dalam unit milimeter . Lanjutan daripada kemahiran-kemahiran ini pula. pelajar juga diberi kemahiran melukis untuk mewakili ukuran yang diberi. 0 cm cm 1 2 3 4 5 6 7 8 0 mm cm 10 20 30 40 50 60 70 80 . reben atau jalur kertas . Penukaran dari sentimeter ke milimeter dan sebaliknya.20 Menukar unit sentimeter kepada milimeter dan sebaliknya 1. Pertukaran unit kemudiannya hendaklah dilaksanakan secara pengiraan latih tubi dengan samada memberi latihan-latihan pengiraan ataupun dalam bentuk aktiviti rekreasi yang mana secara tidak lansung pelajar juga akan perlu mengira untuk mencapai matlamat permainan atau rekreasi yang diberikan.

4 cm = 4 x 10 mm = 40 mm 6. pelajar diminta membuat perkaitan 1cm = 10 mm 1 cm = 10 mm 5. Dari jadual di atas.U k u r a n P a n j a n g | 91 3. 10 mm = 10 ÷ 10 = 1 cm Fakta yang perlu di beri penekanan: Penukaran dari cm ke mm di darab dengan 10 Penukaran dari mm ke cm dibahagi dengan 10 Cuba selesaikan pertukaran unit ini: a) 7.5 cm = b) 56 mm = mm cm b) 8 cm = d) 134 mm = mm cm . Pelajar kemudiannya dibimbing untuk menukar dari sentimeter ke milimeter. Sebaliknya untuk menukar dari milimeter ke sentimeter. dengan mendarab dengan 10. dibahagi dengan 10. Pelajar diminta mencatakan ukuran ke dalam jadual berikut: Objek Kapur Reben Tali Ukuran (cm) 4 cm Ukuran (mm) 40 mm 4.

Guru bimbing pelajar menukar dari unit meter ke sentimeter dengan mendarab unit meter dengan 100.21 Menukar unit sentimeter kepada meter dan sebaliknya 1. 1 meter 3.2 x 100 cm = 820 cm 6.2 m = 8. Guru boleh menyediakan dan menjalankan pelbagai aktiviti rekreasi bersama murid yang melibatkan pertukaran unit meter ke sentimeter dan sebaliknya dan aktiviti rekreasi bergabung yang melibatkan pertukaran sentimeter ke milimeter dan sebaliknya. Guru meminta pelajar menunjukkan panjang 1 m dengan tangan dan 1cm dengan jari mereka. Pelajar mengingat kembali bahawa: 1 m = 100 cm 5. Contoh: 100 cm = 100 ÷ 100 = 1 m 900 cm = 900 ÷ 100 = 9 m 56 cm = 56 ÷ 100 = 5.6 m 7.92 | A s a s U k u r a n Aktiviti 5. . 2. 8. Contoh: 1 m = 1 x 100 cm = 100 cm 4 m = 4 x 100 cm = 400 cm 8. Pelajar diminta untuk mengingat kembali perkaitan antara meter dam sentimeter. 9. Meminta pelajar membuat perkaitan antara unit meter dan sentimeter. Guru seterusnya membimbing pelajar menukar dari sentimeter ke meter dengan membahagi unit sentimeter dengan 100. Berapa sentimeter bersamaan dengan satu meter? 4.

Contohnya jarak antara dua bandar atau dua tempat yang jaraknya agak jauh seperti dari rumah ke satu destinasi yang jaraknya jauh. Unit ini hanya diperkenalkan kepada pelajar di Tahap 2. Adalah disarankan untuk mengenali satu kilometer. Kilometer adalah kombinasi perkataan “kilo” dan “meter”. Kilo bermaksud satu ribu. . guru hendaklah merancang aktiviti-aktiviti luar bilik darjah seperti di padang sekolah yang membolehkan pelajar mendapat pengalaman berjalan atau berlari sejauh satu kilometer.5 m = 190 cm = cm m b) 8 m = d) 421 cm = cm m Ingat: 120 cm 100 cm 20 cm 120 cm = 1 m 20 cm UNIT KILOMETER Untuk ukuran satu kilometer ini. Pemahaman intuitif mengenai konsep kilometer tidak boleh hanya dengan memberitahu kepada pelajar. Jadi “kilometer” bermakna satu ribu meter. tetapi mereka perlu melalui pengalaman untuk membolehkan mereka merasai dan memahami sendiri pengertian jarak 1 kilometer itu.U k u r a n P a n j a n g | 93 Fakta yang perlu di beri penekanan: Penukaran dari m ke cm di darab dengan 100 Penukaran dari cm ke m dibahagi dengan 100 Cuba selesaikan pertukaran unit ini: a) b) 2. Unit kilometer digunakan untuk mengukur jarak yang lebih jauh seperti jarak dari satu tempat ke tempat yang lain. pastikan pelajar mendapat pengalaman dan pemahaman secara langsung mengenai jarak 1 kilometer ini.

22 Mengenal unit kilometer 1. 5. Pelajar diminta menuliskan perkaitan antara meter dam kilometer. 2. Selepas pelajar mengenali tentang 1 kilometer. Murid diminta mengisi jadual seperti ini: Pusingan Jarak 1 200 m 2 400 m 3 600 m 4 800 m 5 1 000 m 3. 4.94 | A s a s U k u r a n Aktiviti 5. atau dari rumah ke hospital atau balai polis. Guru menunjukkan simbol untuk kilometer ialah km. Guru menjelaskan bahawa jarak 1 000 meter ini dinamakan 1 kilometer. Guru membawa pelajar ke padang sekolah dan membimbing pelajar mengukur jarak untuk satu pusingan balapan yang ada di padang sekolah. pelajar seterusnya pelajar didedahkan dengan aktiviti menganggar jarak seperti jarak dari rumah ke sekolah atau jarak dari rumah ke pasar raya atau klinik. Murid diminta mengisi jadual seperti berikut: Tempat Rumah ke sekolah Rumah ke pasar raya Rumah ke klinik Rumah ke hospital Rumah ke balai polis Jarak (km) . 1 000 m = 1 km 6. 7.

Cuba selesaikan pertukaran unit ini: a) c) e) 3. 3. Contohnya: Pelajar berada di Bandar Bukit Sentosa. 30 cm. Contoh: . Guru meminta mereka menganggar jarak bandar-bandar tersebut dalam kilometer dari bandar yang mereka berada. Murid diminta mengisi jadual seperti ini: Rawang Anggaran Sebenar 4. Pelajar diminta mengisi ukuran sebenar ke dalam lajur ukuran sebenar.6 km = 8700 m = 4100 m = m km km b) 100 k m = d) 420 m = m km km f) 5902 m = Cuba fikirkan soalan yang berikut: a) b) c) d) e) 5.U k u r a n P a n j a n g | 95 Aktiviti 5. Guru membimbing pelajar untuk boleh menyemak sama ada anggaran mereka tepat. 260 cm). Namakan dua objek yang panjangnya hampir 1 meter? a) ___________ b) ______________ Papan papan hitam di bilik darjah anda ialah _______________ Guru bimbing pelajar menukar dalam unit meter ke sentimeter dengan mendarab unit meter dengan 100. Lebar meja tulis anda ialah: (10 cm. basikal) Ketinggian anda ialah hampir dengan? (60 cm. Guru meminta pelajar menamakan beberapa bandar yang berdekatan dengan bandar yang mereka berada. kapal terbang. 7. Kuala Lumpur Anggaran 55 km Sebenar Lembah Beringin Anggaran 30 m Sebenar Tanjong Malim Anggaran 45 m Sebenar Bukit Sentosa 36 km 5.23 Menganggar jarak dalam unit kilometer 1. Selangor. 2. Apakah objek yang anggarannya lebih kurang 300 cm? (kereta. Lakukan aktiviti ini dalam kumpulan. Pelajar diminta melayari laman sesawang yang bersesuai untuk menyemak jarak sebenar untuk setiap bandar yang telah disenaraikan: 6. 60 cm). 160 cm.

Guru membimbing pelajar melihat skala yang digunakan dalam peta yang diberi. 4. Tali diletakkan mengikut ukuran jarak dua tempat. c) Berapakah beza jarak di antara Masjid dengan Sekolah dan Masjid dengan Balai Polis? d) Rumah siapa yang paling dekat dengan Masjid? 6.96 | A s a s U k u r a n Aktiviti 5. Guru menunjukkan cara mengukur jarak dengan menggunakan tali dan pembaris.24 Mengukur jarak dengan menggunakan skala 1. Contoh: Skala yang digunakan ialah 1 cm : 1 km Jarak dari Rumah Ben ke Rumah Eli Bandar B ialah 10 cm. . Guru menyediakan peta sesuatu bandar. Kemudian tali direnggangkan pada pembaris untuk dibaca ukurannya. Rumah Ben Rumah Eli Masjid Sekolah h Rumah Hilmi Rumah Sheela SUPER MARKET Balai Polis Skala: 1 cm: 1 km 2. 3. Guru boleh menyediakan beberapa soalan c seperti: m 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 a) Berapakah jarak dari Rumah Hilmi ke Sekolah (beri jawapan dalam unit kilometer) b) Berapakah jarak dari Rumah Sheela ke Supermarket? (beri jawapan dalam unit kilometer). tali dan pembaris. Pelbagai soalan yang boleh diberi oleh guru untuk merangsang pelajar untuk menjalankan aktiviti mengukur dan mengira ini. Pelajar melakukan aktiviti dalam kumpulan. Jadi 1 cm = 1 km 10 cm = 10 x 1 km = 10 km 0 cm 1 0 5.

Ukuran panjang 2. Depa PETA KONSEP UKURAN PANJANG Sila lihat peta konsep di mukasurat 122-123. .U k u r a n P a n j a n g | 97 RUMUSAN Secara umumnya terdapat beberapa perkaitan yang boleh rumuskan seperti berikut: 1 km = 1000 m 1 m = 100 cm 1 cm = 10 mm Pertukaran dari km ke m didarab dengan 1000 dan pertukaran dari m ke km dibahagi dengan 1000.Lebih rendah 9. Pertukaran dari m ke cm didarab dengan 100 dan pertukaran dari cm ke m dibahagi dengan 100. Sentimeter 4. Tinggi. KATA KUNCI 1.Lebih pendek 7. Lebih tinggi. Panjang. Meter 5. rendah 8. Jengkal 10. Kilometer 6. Milimeter 3. panjang . Pertukaran dari cm ke mm didarab dengan 10 dan pertukaran dari mm ke cm dibahagi dengan 10.

Tukarkan. a) 190cm = b) 286 cm = c) 118 cm = d) 945 cm = e) 994 cm = m m m m m cm cm cm cm cm f) 400cm = g) 250 cm = h) 608 cm = i) 555 cm = j) 325 cm = m m m m m cm cm cm cm cm 2.98 | A s a s U k u r a n PENILAIAN KENDIRI 1. Tukarkan. a) 1600 m = b) 2850 m = c) 1130 m = d) 7405 m = e) 6005 m = km km km km km m m m m m f) 40 mm = g) 250 mm = h) 106 mm = i) 305 mm = j) 960 mm = cm cm cm cm cm mm mm mm mm mm 3. Tukarkan a) 9 m = b) 21 m = c) 8 m 15 cm = d) 9 m 375 cm = e) 16 km 60 m = cm cm cm cm m a) 13 km = b) 45 km = c) 2 km 5 m = d) 14 cm 75 mm = e) 31 cm 10 mm = m m m mm mm .

Rosli Maun & Haslina Jaafar. Konsep dan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Matrematik: Wang. Lee Gik Lean & Rabiyah Fakir Mohd. Daud Zakaria & Abdullah Md. Matematik Tahun 1 Sekolah Kebangsaan Buku Teks Jilid 2. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 5 Teachers’ Handbook. Lai Kim Leong & Rozaili Mohd Ali. Ukuran dan Sukatan untuk Sekolah Rendah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2004). (2011). Marzita Puteh & Santhi Periasamy. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 6 Textbook. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Marzita Puteh & Santhi Periasamy. Kuala Lumpur:Kementerian Pendidikan Malaysia.Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 4 Teachers’ Handbook. Mohamad Khairuddi Yahya. Lee Gik Lean & Rabiyah Fakir Mohd. Abdul Razak Saleh & Rabiyah Fakir Mohd. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 6 Teachers’ Handbook. Kuriulum Bersepadu Sekolah Rendah Matematik Tahun 4 Sekolah Kebangsaan Buku Teks. Marzita Puteh. (1998). Wan Yusof Wan Ngah. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 3 Textbook Part 2. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 3 Textbook Part 2. (2010). Bhd. Matematik Tahun 2 Sekolah Kebangsaan Buku Teks Jilid 2. (2006). Marzita Puteh. (2006). Santhi Periasamy. Santhi Periasamy. (2011). Mohamad Khairuddi Yahya. Lai Kim Leong & Rozaili Mohd Ali. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. (2004). Bahagian Pendidikan Guru. Kuala Lumpur: Aras Mega Sdn. (2007). Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur: Arus Intelek Sdn. . (2007). Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 5 Textbook. Wan Yusof Wan Ngah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mohamad Khairuddi Yahya. Bhd. Wan Yusof Wan Ngah. Mohamad Khairuddi Yahya. Mohamad Khairuddi Yahya. Isa. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.U k u r a n P a n j a n g | 99 RUJUKAN Abdul Razak Othman. Wan Yusof Wan Ngah & Chan Yook Lean. (2005). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Marzita Puteh.

.

Unit 6 OPERASI DALAM UKURAN PANJANG .

.

iaitu menambah atau menolak tiga ukuran. Menilai pecahan daripada sesuatu ukuran panjang. Dimulakan dengan penambahan tanpa mengumpul semula kepada penambahan yang melibatkan mengumpul semula. darab dan bahagi ukuran panjang. menganggar. 2. Pelajar didedahkan kepada pengiraan dalam bentuk lazim. sentimeter dan milimeter dan kilometer dan meter. sentimeter dengan sentimeter. Kemudiannya gabungan meter dan sentimeter. membanding. anda diharap dapat: 1. sentimeter dan milimeter. Kemahiran ini dilaksanakan selepas semua kemahiran yang dinyatakan sebelum ini telah dicapai oleh pelajar untuk memastikan bahawa mereka boleh melakukannya jika diperlukan semasa menjalankan ke empat-empat operasi ini. mengukur dan juga telahpun mahir dalam perkaitan antara meter. Pengiraan juga melibatkan penukaran unit. Penambahan dan penolakan dimulakan dengan unit yang sama iaitu. mendarab dan membahagi. . milimeter dengan milimeter dan kilometer dengan kilometer. Menyelesaikan masalah yang melibatkan ukuran panjang dalam situasi harian. menolak. Melakukan operasi tambah. 3. PENGENALAN A pabila pelajar sudahpun menguasai kemahiran mengenal. meter dengan meter. kemahiran yang seterusnya yang perlu dikuasai oleh mereka ialah empat operasi asas matematik iaitu menambah. Operasi dimulakan dengan penambah atau menolak dua ukuran panjang dan kemudian diikuti dengan penambahan dan penolakan berturut-turut. tolak.A s a s U k u r a n |100 UNIT 6 OPERASI DALAM UKURAN PANJANG HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini. Penukaran unit perlu diberi penekanan memandangkan kemahiran ini sangat kritikal terutama apada pengiraan melibatkan penambahan dua unit seperti 2 m 45 cm + 3 m 60 cm ataupun penolakan seperti 3 m 25 cm – 1 cm 40 cm.

1 Menambah.433 m 288 m 6 11 11 m .101| O p e r a s i D a l a m U k u r a n P a n j a n g Operasi tambah dan tolak boleh dilakukan kepada ukuran panjang dalam bentuk nombor bulat. 100 dan 1000. nombor perpuluhan. kerana apabila menjalankan operasi kepada ukuran panjang. Pelajar hendaklah selalu diingatkan kembali mengenai perkaitan di antara setiap unit dalam ukuran panjang. hasil darab atau hasil bahagi perlu ditukarkan unitnya. 10. hasil tolak. Operasi darab pula adalah pendaraban ukuran panjang dengan satu nombor satu digit. 100 dan 1000. menolak dalam meter.41cm 23cm cm 11 m b) 558 m – 236 m = 558 m . berkemungkinan hasil tambah. Manakala operasi bahagi pula adalah pembahagian dengan satu nombor satu digit. milimeter dan kilometer Menambah dan Menolak (dalam m) Contoh Soalan (tanpa mengumpul semula): a) 203 m + 164 m = 203 m + 164 m 367 m Contoh Soalan ( mengumpul semula): a) 357 m + 265 m = 357 m + 265 m 622 m Menambah dan Menolak (dalam cm) Contoh Soalan (tanpa mengumpul semula): a) 63 cm + 35 cm = 63 cm + 35cm 98cm cm b) 64 cm – 41 cm = 64cm . 10.436 m 122 m m m b) 721 m – 433 m = 721 m . OPERASI TAMBAH DAN TOLAK Aktiviti 6. sentimeter.

236 mm 442 mm mm cm b) 534 mm – 445 mm = cm Ingatkan pelajar 1cm = 10 mm 58 mm + 65 mm 123 mm 4 12 14 123 mm = 12 cm 3 mm = 12.1 m 289 cm = 2 m 89 cm = 2. bolehlah ditukarkan ke sentimeter. .9 cm Ingatkan pelajar bahawa apabila ukuran lebih dari 10 mm.3 cm 534 mm .A s a s U k u r a n |102 Contoh Soalan ( mengumpul semula): a) 275 cm + 235 cm = 1 1 m b) 632 cm – 343 cm = cm .445 mm 89 mm 89 mm = 8 cm 9 mm = 8. hendaklah ditukar ke meter. Menambah dan Menolak (dalam mm) Contoh Soalan (tanpa mengumpul semula): a) 124 mm + 163 mm = 124 mm + 163 mm 287 mm Contoh Soalan ( mengumpul semula): a) 58 mm + 65mm = 1 mm b) 678 mm – 236 mm = 678 mm .343 cm 289 cm 512 1 632 2 m 275 cm + 235 cm 510 cm 510 cm = 5 m 10 cm = 5.89 m Ingatkan pelajar bahawa apabila ukuran lebih dari 100 cm.

103| O p e r a s i D a l a m U k u r a n P a n j a n g Menambah dan Menolak (dalam km) Contoh Soalan (tanpa mengumpul semula): a) 4. titik perpuluhan hendaklah sebaris a) 5.13 km 5.345km 189 km .841 km + 6.310 km 1 1 1 km b) 534 km – 345 km = 4 12 14 km 534km .84 km + 1.469 km 12.13 km = 4.469 km = 5.326 km 202 km km Ingatkan pelajar.841 km + 6.97 km Contoh Soalan ( mengumpul semula): km b) 348 km – 126 km = 528 km .82 km + 1.

54 m = 14.2 m 46cm 0 0 0 0 13 m 154 cm 2 m 82cm 154 cm = 1 m 54 cm 13 m + 1 m 54 cm = 13 m + 1 m + 0.21 . menolak dalam meter dan sentimeter.7 .42 .A s a s U k u r a n |104 Aktiviti 6.7 b) 5 m 28cm – 2 m 46 cm = m . sentimeter dan millimeter. + 8 m 89 cm . kilometer dan meter Menambah dan Menolak (dalam m dan cm) Contoh Soalan (tanpa mengumpul semula): b) 2 m 45 cm + 1 m 24 cm = 2 m 45 cm + 1 m 24 cm 3 m 69 cm m b) 5 m 68 cm – 2 m 46 cm = 5 m 68 cm .35 m .35 42 21 42 21 4 128 Kumpul semula 1 m 5 m 651cm 5 m 28 cm .82 m Menambah dan Menolak (dalam cm dan mm) Contoh Soalan (tanpa mengumpul semula): a) 3 cm 25 mm + 6 cm 54 mm = 3cm 25 mm + 6 cm 54 mm 9 cm 79mm cm mm b) 9cm 98 mm – 7 m 52 cm = 9cm 98 mm .2 Menambah.7 cm 52mm 2 cm 46 mm m cm .22 m = 3.2 m 46cm 3 m 22cm 1 m 3 m 69 cm = 3 m + 0.69 m = 3.69 m 3 m 22 cm = 3 m + 0.22 m 56 km 13 56 km 13 m m Contoh Soalan ( mengumpul semula): 7 392 km 91 7 392 km 91 m m a) 5 m 65 cm + 8 m 80 cm = .54 m 100 cm + 28 cm = 128 cm 2 m 82 cm = 2 m + 82 cm = 2 m + 0.82m = 2.21 kepada 100 cm.42 .

86 km 450 m 43 km 218m km 59 km 370 m = 59 km + 0.79 km = 1. 1000 m + 580 m = 1580 m 1 km 790 m = 1 km + 0.012 km = 2.7 cm = 15.7 cm Menambah dan Menolak (dalam km dan m) Contoh Soalan (tanpa mengumpul semula): a) 42 km 140 m + 17 km 230 m = 42km 140 m + 17 km 230 m 59 km 370 m km b) 135 km 648 m – 86 km 450 m = 129km 668 m .3 km 790 m 1 km 790 m 1580 m -790 m = 790 m 4 km – 3 km = 1 km 4 1580 km Kumpul semula 1 km kepada 1000 m.218 km Contoh Soalan ( mengumpul semula): a) 1.248 km + 764 m = 1 km 248 m + 764 m 1 km 1012 m 11 km 1.012 km .49 cm 28 mm 15 cm 7 mm 64 35 cm Kumpul semula 1 cm kepada 10 mm. 10 mm + 25 mm = 35 mm 52 mm = 5 cm 2 mm 40 cm + 5 cm 2 mm = 45 cm + 2 mm = 45 cm + 0.7 9 km 1012 m = 1 km 12 m 1 km + 1 km 0.37 km 43 km 218 m = 43 km + 0.2 cm 35 mm -28 mm = 7 mm 64 cm – 49 cm = 15 cm 15 cm 7 mm = 15 cm + 0.37 km = 59.2 cm = 45.248 km = 1 km 248 m b) 5 km 580 m – 3 km 790 m = 5km 580 m .105| O p e r a s i D a l a m U k u r a n P a n j a n g Contoh Soalan ( mengumpul semula): a) 16 cm 25 mm + 27cm 85 mm = 15 cm 25 mm + 25 cm 27 mm 40 cm 52 mm 1 cm b) 65 cm 36 mm – 49 cm 78 cm = 65cm 25 mm .218 km = 43.

35 15 .3 Mendarab dan membahagi dalam meter.0 0 m f) 865 m ÷ 5 = 173 m 5 865 m -5 36 . - .A s a s U k u r a n |106 OPERASI DARAB DAN BAHAGI Aktiviti 6. milimeter dan kilometer Mendarab dan Membahagi (dalam m) Contoh Soalan (tanpa mengumpul semula dan mengumpul semula): a) 3 x 32 m = 32 m x 3 96 m m b) 6 x 43 m = 43 m x 6 258 m 1 m c) 4 x 1. 24 m = 1.30 m 2 3 m e) 360 m ÷ 9 = 40 m 9 360 m -36 00 .88 m m d) 5 x 2.15 0 m - 0 Bimbing pelajar membahagi secara panjang seperti di atas.46 m x 5 12.22 m x 4 4. sentimeter. 46 m = 2.

95 m c) 3 x 4. e) 560 cm ÷ 7 = cm f) 768 cm ÷ 6 = 128 cm 6 768 cm -6 16 .3 cm 100 830.46 cm x 3 28.30 0 00 0 cm .40 60 . Contoh: 12 700 cm ÷ 1000 = 12.60 0 cm 0 - 830 cm ÷ 100 = 8.) cm 80 cm 7 560 cm -56 00 .28 m - f) 460 cm ÷ 10 = 46 cm 10 460 cm .46 cm = 9.- Pembahagian ukuran panjang juga boleh dibahagi dengan 1000.800 30 0 .0 cm .13 cm x 3 12.48 0 g.107| O p e r a s i D a l a m U k u r a n P a n j a n g Mendarab dan Membahagi (dalam cm) Contoh Soalan (tanpa mengumpul semula dan mengumpul semula): Ingatkan pelajar m= 100 cm 1m a) 2 x 24 cm = 24 cm x 2 48 cm cm 85 cm x 7 595 cm 3 b) 7 x 85 cm = 595 cm = 5 m 95 cm = 5.39 cm cm d) 3 x 9.13 cm = 4.0 0 128 cm = 1 m 28 cm = 1.38 cm 1 1 cm Jawapan yang diberi bergantung kepada unit yang dikehendaki oleh soalan.7 cm .12 48 .

2mm x 100 320.0 0 cm e) 504 mm ÷ 9 = 56 mm 9 504mm -45 54 .0 mm cm d) 1000 x 6.2 mm x 1000 6200.54 0 cm 70 mm = 7 cm 56 mm = 5.25 mm = 6.0 mm cm 320 mm = 32 cm 6200 mm = 620 cm Contoh Soalan (tanpa mengumpul semula dan mengumpul semula): a) 7 x 69 mm = 69 mm x 7 483 mm 6 cm b) 10 x 42 mm = 42 mm x 10 420 mm cm 483 mm = 48 cm 3 mm = 48.49 00 .6 cm - 0 - - .3 cm 420 mm = 42 cm cm d) 490 mm ÷ 7 = 70 mm 7 490 mm .A s a s U k u r a n |108 Mendarab dan Membahagi (dalam mm) Contoh Soalan (tanpa mengumpul semula ): a) 2 x 34 mm = 34 mm x 2 68 mm mm b) 10 x 42 mm = 42 mm x 10 420 mm mm Ingatkan pelajar 1 cm = 10 cm c) 100 x 3.2 mm = 3.

40 km km d) 100 x 49.20 00 cm g) 265 mm ÷ 100 = 2.6 km km b) 8 x 9.65 mm 100 265 mm -200 65 .2 km x 3 3.325 km x 100 4932.65 km = 9.109| O p e r a s i D a l a m U k u r a n P a n j a n g f) 820 mm ÷ 10 = 82 mm 10 820 mm -80 20 .65 km x 8 77.2 cm - Mendarab dan Membahagi (dalam km) Contoh Soalan (tanpa mengumpul semula dan mengumpul semula): a) 3 x 1.325 km = 49.20 km 5 4 km c) 10 x 2.74 km = 2.2 km = 1.65 00 mm 82 mm = 8.74 km x 10 27.500 km km e) 2 x 200 km = 5 2 x 200 km = 400 km 5 5 = 80 km km f) 1½ x 24 km = km Kemahiran mendarab kiraan jarak dari sesuatu situasi yang dinyatakan dalam pecahan 1½ x24 km = 3 x 24 km 2 = 72 km 2 = 36 km .

A s a s U k u r a n |110 g) 360 km ÷ 3 = 120 km 3 360 km -3 6 -6 00 .j) 834.50 km .3408 km 100 834.08 km ÷ 100 = 0 km 4.800 0 Pembahagian ukuran panjang juga boleh dibahagi dengan 1000.40 65 .300 408 .36 0 km - i) 46.400 800 .65 km 10 46.5 km ÷ 10 = km .800 340 .00 0 km h ) 756 km ÷ 6 = 126 km 6 756 km -6 15 .0800 km .5 km ÷ 1000 = km .60 50 . Contoh: 1284.12 36 .50 0 - - 8.

64 0 0 m d) 23 m 98 cm ÷ 7 = 23 m 14 cm 161 m 98cm .48 m = 6.4 Mendarab dan membahagi dalam meter dan sentimeter.08 m 7 23 m 14 cm = 23 m +0.21 .62 m = 336.08 m = 1.14 m .48 m 335 m 162 cm = 335 m + 1 62 cm = 335 m + 1. kilometer dan meter.14 -7 21 28 .14 m = 23. sentimeter dan milimeter.111| O p e r a s i D a l a m U k u r a n P a n j a n g Aktiviti 6.28 0 0 m 1 m 8 cm = 1 m + 0.62 m a) 8 m 64 cm ÷ 8 = 1 m 8 cm 8 8 m 64 cm -8 . Mendarab dan Membahagi (dalam m dan cm) Contoh Soalan (tanpa mengumpul semula dan mengumpul semula): a) 3 m 24 cm x 2 = 3 m 24 cm x 2 6 m 48 cm m b) 67 m 18 cm x 9 = 67 m 18cm x 9 335 m 162 cm 3 4 m Ingatkan pelajar 1m = 100 m 6 m 48 cm = 6 m + 48 cm = 6 m + 0.

4 cm = 95.15 .10 -5 15 40 .8 cm Mendarab dan Membahagi (dalam km dan m) Contoh Soalan (tanpa mengumpul semula dan mengumpul semula): a) 65 km 130 m x 2 65 km 130 m x 2 130 km 260 m 130 km 260 m = 130 km + 260 m = 130 km + 0.26 km = km b) 37 km 69 m x 10 = 69 m x 10 370 km 690 m 37 km km Ingatkan pelajar 1km = 1000 m 370 km 690 m = 370 km + 690 m = 370 km + 0.8 cm = 50. 90 cm 54 mm = 90 cm + 5.4 cm = 336 m 62 cm .8 cm = 24.8 cm = 50.4 cm = 50.69 km = 95.40 0 0 cm Ingatkan pelajar 1cm = 10 mm 23 cm 18 mm = 23 cm + 18 mm = 23 cm + 1.690 km = 370.36 0 0 cm b) 115 cm 90 mm ÷ 5 = 23 cm 18 mm 5 115 cm 90 mm .A s a s U k u r a n |112 Mendarab dan Membahagi (dalam cm dan mm) Contoh Soalan (tanpa mengumpul semula dan mengumpul semula): a) 21 cm 44 mm x 2 = 21 cm 44 mm x 2 42 cm 88 mm cm b) 15 cm 9 mm x 6 = 15 cm 9 mm x 6 90 cm 54 mm 3 cm Ingatkan pelajar 1cm = 10 mm 88 mm = 8.4 cm = 336 m 62 cm b) 18 cm 36 mm ÷ 9 = 2 cm 4 mm 18 cm 36 mm -18 .8 cm.8 cm 9 2 cm 4 mm = 2 cm + 4 mm = 2 cm + 0. 42 cm 88 mm = 42 cm + 8.4 cm.8 cm 54 mm = 5.26 km = 130.4 cm = 2.

8 cm 7 56 km 13 m 392 km 91 m -35 -7 42 21 . tolak.113| O p e r a s i D a l a m U k u r a n P a n j a n g c) 6 km 190 m x 8 = km 190 m x 8 48 km 1520 m 6 km 1520 m = 1000 m + 520 m = 1 km + 0.52 km = 49. darab dan bahagi untuk diberi kenapa pelajar anda supaya dapat menguji kefahaman mereka mengenai: i) ii) iii) Penambahan dan penolakan ukuran panjang yang melibat kan mm.52 km d) 36 km 54 m ÷ 6 = cm e) 392 km 91 m ÷ 7 = cm 6 4 km 90 m 36 km 540 m -36 .8 cm Cuba anda bina beberapa soalan yang melibatkan operasi tambah. m dan km. m dan km.42 .013 km = 56.540 0 0 4 km 9 m = 4 km + 0.013 km = 50. . 48 km 1520 m = 48 km + 1 km + 0. cm.009 km = 50.009 km = 4. 10.52 km.21 0 0 56 km 13 m = 56 km + 13 m = 56 km + 0. cm. Pendaraban dan pembahagian ukuran panjang dengan 1 digit. Pastikan juga ke-empat operasi ini melibatkan penukaran unit. 100 atau 1000 yang melibatkan mm.

342 km = = = = = mm cm mm cm km km b) d) f) h) j) l) 6 x 48 mm 5x 38 mm 264 mm ÷ 6 406 mm ÷ 7 9 x 4. a) 8 x 9 mm c) 3 x 23 mm e) 46 mm ÷ 2 g) 848 mm ÷ 4 i) 2 x 1.90 km 100 = 4 ) a) 2 x 34 m 41 cm = c) 3 x 9 cm 30 mm = e) 84 cm 48 mm ÷ 4 = g) 960 km ÷ 1000 = i) ¾ x 840 m = m cm cm km m b) d) f) h) j) 6 x 48 m 27 cm 5 x 57 cm 26 mm = = m cm cm km km 91 cm 224 mm ÷ 7 = 675 km 805 m ÷ 5 = 2½ x 460 km = .768 km = = = = = mm cm cm cm km km k) 12.450 km 10 = 378. a) 37 m + 162 m = c) 302 cm + 66 cm = e) 95 m – 23 m = m m m cm b) 223 m + 156 m = m m m m d) 387 cm + 358 cm = f) h) 203 m – 146 m = g) 373 cm – 141 cm = 682 cm – 475 cm = 2 a) 3 x 13 m = c) 8 x 90 cm = e) 618 m ÷ 2 = g) 155 cm ÷ 5 = m m m cm b) d) f) h) 7 x 65 m = m m m m 4 x 164 cm = 504 m ÷ 9 = 735 cm ÷ 3 = 3. 1.A s a s U k u r a n |114 Cuba selesaikan.

minat. Di peringkat ini pelajar hendaklah mula dilatih untuk menggunakan salah satu model penyelesaian masalah yang mudah. Contoh beberapa soalan adalah seperti berikut: Aktiviti 6.128 227cm 4 15 Bimbing pelajar untuk menukar unit: 227 cm = 200 cm + 27 cm = 2 m 27 cm Bimbing pelajar untuk menyemak : 227 cm + 128 cm = 355 cm. Terdapat beberapa model penyelesaian masalah yang sering digunakan dalam pendidikan matematik seperti Model Lester (1975). Menurut Model Polya (1973). gaya pembelajaran serta pelbagai kecerdasan pelajar. terdapat empat fasa penyelesaian masalah matematik yang merangkumi pemahaman tentang masalah. . Penyelesaian masalah yang melibatkan ukuran panjang mula didedahkan kepada pelajar mulai Tahap 1 di Tahun 3. merancang strategi tentang masalah.5 Menggunakan ukuran panjang di dalam kehidupan seharian Berikan soalan kepada pelajar seperti berikut: Sehelai reben berukuran 355 cm. Nisha menggunakan 128 cm untuk membalut hadiah. implementasikan strategi yang dirancang dan mengimbas kembali. Panjang reben yang tinggal ialah 227 cm atau 2 m 27 cm. Berapa panjangkah reben yang tinggal? Bimbing pelajar dengan bertanyakan soalan seperti berikut dan minta pelajar memberikan jawapannya: Panjang reben ? : 355 cm Reben yang diguna : 128 cm Bimbing murid untuk memberikan operasi yang perlu digunakan dan kemudian menuliskan ayat matematik : 355 cm – 128 cm = Bimbing murid untuk menyelesaikannya: 355cm . Model Mayer (1983). Guru di sekolah sentiasa meneroka pelbagai strategi untuk menyelesaikan masalah serta dapat memilih strategi yang sesuai dengan mengambil kira perbezaan seperti kebolehan.115| O p e r a s i D a l a m U k u r a n P a n j a n g PENYELESAIAN MASALAH Pelbagai strategi penyelesaian masalah matematik telah diperkenalkan oleh para guru kepada pelajar dan diharapkan mereka dapat mengaplikasikan kemahiran yang telah dipelajari untuk melaksanakan pembelajaran atau tugasan yang lebih berkesan di sekolah. Model Polya (1973) dan Model Schoenfeld (1985).

A s a s U k u r a n |116

Pelbagai soalan yang merangkumi semua operasi hendaklah diberikan kepada pelajar supaya mereka dapat membina kemahiran menyelesaikan masalah seharian yang mereka temui seperti:

Contoh (tambah): Jalan Setia ialah 380 m dan Jalan Budi ialah 200 m lebih panjang dari Jalan Setia. Berapakah jumlah panjang jalan-jalan ini? Jalan Setia : 280 m Jalan Budi : 280 m + 200 m = 480 m 280 m + 280 m + 200 m = m 280 m + 480 m 760 m Semak: 760 m – 480 m 280 m
1

Contoh (darab): Jarak di antara Pekan A dan Pekan B ialah 65 m. Jika Ramesh berulang sebanyak 3 kali antara dua pekan in, berapakah jaraknya? Jarak Pekan A dan B : 650 m Berulang : 3 kali 650 m x 3 = m 650 m x 3 1950 m Semak:
1

1950 m = 1000 m + 950 m = 1 km + 0.95 km = 1.95 km 1950 ÷ 3 = 650 m

Jarak yang telah dilalui ialah 1950 m Jumlah panjang jalan-jalan ialah 760 m

Contoh (bahagi): Puan Nina ada tali berukuran 320 cm. Dia memotongnya kepada 8 bahagian yang sama panjang. Berapa panjang setiap tali yang telah dipotong? Panjang tali Potong tali 320 cm ÷ 8 = : 320 cm : 8 bahagian cm

Contoh (bahagi): Lee Na ada tali berukuran 262 cm. Panjang tali Jothi ialah 173 cm. Berapa beza panjang tali-tali mereka? Panjang tali Lee Na Panjang tali Jothi 263 cm -173 cm = 262 cm - 173 cm 89 cm Semak: 173 cm + 89 cm 262 cm
11 1 15 12

: 262 cm : 173 cm cm

40 cm 8 320 cm -32 00 Semak: 40 cm x 8 = 320 cm Panjang setiap tali ialah 40 cm

Beza panjang tali ialah 89cm

117| O p e r a s i D a l a m U k u r a n P a n j a n g

Penekankan guru hendaklah supaya langkah semak dilakukan untuk memastikan jawapan yang diperolehi adalah betul. Pelbagai soalan lagi yang merangkumi semua operasi seperti tambah, tolak, darab dan bahagi hendaklah diberikan kepada pelajar mengenai ukuran meter dan sentimeter supaya mereka dapat membina kemahiran menyelesaikan masalah seharian yang mereka temui. Langkah-langkah dalam menyelesaikan soalan hendaklah diberi penekanan seperti contoh di bawah:

Contoh 1: Soalan masalah seharian yang melibatkan meter dan sentimeter

(Dipetik dari Buku Teks Matematik Tahun 4 Sekolah Kebangsaan, ms. 145)

Cuba selesaikan soalan ini: 1. Panjang meja tulis Miza ialah 65 cm. Panjang meja guru ialah 180 cm. Berapakah beza panjang kedua meja ini?

A s a s U k u r a n |118

2. Swee May menggunakan 56 cm reben untuk membalut sebungkus hadiah. Berapa panjang reben yang diperlukan untuk membalut 4 hadiah yang sama? 3. Encik Hisham ada sebatang kayu yang panjangnya ialah 4 m. Jika dia memotong kayu itu kepada 5 bahagian yang sama panjangnya, berapakah panjang setiap bahagian yang dipotong? Seterusnya pelajar diberi latihan penyelesaian masalah yang melibatkan km dan m. Pelbagai soalan yang merangkumi semua operasi seperti tambah, tolak, darab dan bahagi hendaklah diberikan kepada pelajar mengenai ukuran kilometer dan meter supaya mereka dapat membina kemahiran menyelesaikan masalah seharian yang mereka temui. Langkah-langkah dalam menyelesaikan soalan hendaklah diberi penekanan seperti contoh di bawah:

Contoh 2: Soalan masalah seharian yang melibatkan kilometer dan meter

Beberapa orang pekerja menanam bunga raya di sepanjang jalan raya. Mereka menanam bunga raya merah sepanjang 0.875 km dan bunga raya merah jambu sepanjang 625 m. Berapa jumlah panjang barisan bunga raya di dalam meter, sepanjang jalan raya? Diberi Dicari Operas i Bunga raya merah : 0.875 km Bunga raya merah jambu : 625 m Jumlah panjang barisan bunga raya Tambah O.875 km + 625 m = 875 m + 625 m 1500 m Membuat anggaran: Dsemak m

Selesaikan

0.875 km = 875 m

875 m 900 m 625 m 500 m Jadi 900 m + 600 m = 1500 m, jawapan yang munasabah.

Jumlah panjang barisan bunga raya ialah 1500 m

(Dipetik dari Mathematics Textbook Year 5, ms. 156)

119| O p e r a s i D a l a m U k u r a n P a n j a n g

Pelajar hendaklah dilatih dan diberikan pelbagai soalan masalah harian yang melibatkan kesemua operasi, iaitu tambah, tolak, darab dan bahagi. Cuba selesaikan soalan ini. 1. Jarak rumah Faisal dari sekolah ialah 7 km 560 m. Jarak rumah Haziq ke sekolah ialah 4 km 680 m. Berapakah beza jarak di antara kedua rumah ini dengan sekolah rumah? 2. Di dalam acara mencari harta karun, jarak di antara setiap stesyen ialah 3.560 km. Jika terdapat 5 stesyen kesemuanya. Berapakah jumlah jarak dari stesyen pertama ke stesyen ke-5? Lanjutan daripada aktiviti ini, pelajar seterusnya diberi latihan penyelesaian masalah yang melibatkan kiraan jarak dalam kilometer dari sesuatu situasi yang dinyatakan di dalam pecahan km, m dan cm. Pelbagai soalan hendaklah diberikan kepada pelajar supaya mereka dapat membina kemahiran menyelesaikan masalah seharian yang mereka temui. Pecahan yang digunakan boleh meliputi pecahan waja dan pecahan bercampur seperti 2½, 5¾ atau 8¼. Langkah-langkah dalam menyelesaikan soalan hendaklah diberi penekanan seperti contoh di bawah:

Contoh 3: Soalan masalah seharian yang melibatkan kiraan jarak dari sesuatu situasi yang dinyatakan dalam pecahan

2 dari 500 km =

km

5

2 5 2 dari 500 km = 2 x 500 km 5 5 = 2 x 500 km 5 = 1 000 km 5 = 200 km Jadi 2 dari 500 km = 200 km 5

(Dipetik dari Mathematics Textbook 6, ms. 155)

A s a s U k u r a n |120

Cuba selesaikan soalan ini. Panjang tali Pecahan Panjang (cm/m/km) 75 m 280 cm 420 km 2¼ 3¾ ½

RUMUSAN
Secara umumnya terdapat beberapa perkaitan yang boleh rumuskan seperti berikut: 1 km = 1000 m 1 m = 100 cm 1 cm = 10 mm Pertukaran dari km ke m didarab dengan 1000 dan pertukaran dari m ke km dibahagi dengan 1000. Pertukaran dari m ke cm didarab dengan 100 dan pertukaran dari cm ke m dibahagi dengan 100. Pertukaran dari cm ke mm didarab dengan 10 dan pertukaran dari mm ke cm dibahagi dengan 10.

KATA KUNCI
1. Ukuran panjang 2. Milimeter 3. Sentimeter 4. Meter 5. Kilometer 6. Panjang, panjang - Lebih pendek 7. Tinggi, rendah 8. Lebih tinggi- Lebih rendah

350 km 10 = 895.569 km = = = = = mm cm cm cm km km k) 17. Depa PENILAIAN KENDIRI Cuba selesaikan. a) 234 m + 152 m = c) 403 cm + 78 cm = e) 86 m – 23 m = m m m cm b) 425 m + 164 m = m m m m d) 686 cm + 459 cm = f) h) 501 m – 157 m = g) 484 cm – 151 cm = 591 cm – 396 cm = 2 a) 5 x 12 m = c) 9 x 70 cm = e) 814 m ÷ 4 = g) 165 cm ÷ 5 = m m m cm b) d) f) h) 8 x 76 m = m m m m 5 x 275 cm = 504 m ÷ 8 = 465 cm ÷ 3 = 3. Jengka l0.121| O p e r a s i D a l a m U k u r a n P a n j a n g 9.342 km = = = = = mm cm mm cm km km b) 7 x 36 mm d) 7 x 49 mm f) h) j) l) 264 mm ÷ 8 924 mm ÷ 7 7 x 3. a) 7 x 8 mm c) 5 x 46 mm e) 36 mm ÷ 2 g) 949 mm ÷ 9 i) 9 x 1.40 km 100 = 4 ) a) 2 x 23 m 32 cm = c) 4 x 8 cm 70 mm = e) 16 cm 32 mm ÷ 4 = g) 69 km 60 m ÷ 3 = i) 3¼ x 260 m = m cm cm km m b) d) f) h) j) 5 x 37 m 28 cm = m cm cm km km 6 x 49 cm 76 mm = 84 cm 224 mm ÷ 7 = 285 km 405 m ÷ 5 = 5½ x 240 km = . 1.

A s a s U k u r a n |122 PETA KONSEP .1 UKURAN PANJANG PENGENALAN TAHAP 1 TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 GUNA UNIT RELATIF UKUR GUNA UNIT BUKAN PIAWAI GUNA DAN PELBAGAI PERBENDAHARAAN KATA UKURAN PANJANG KENAL cm &m UKUR JARAK TULIS cm & m UKUR DAN TULIS ANGGAR PANJANG LUKIS GARIS LURUS TUKAR UNIT m. Darab & Bahagi m. m &cm . cm. cm. Tolak. m &cm SELESAI MASALAH HARIAN OPERASI ASAS Tambah.

m. m. Tolak.123| O p e r a s i D a l a m U k u r a n P a n j a n g PETA KONSEP .2 UKURAN PANJANG PENGENALAN TAHAP 2 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6 PERKAITAN ANTARA UNIT UKUR GUNA UNIT PIAWAI PERKAITAN ANTARA UNIT UKUR DAN BANDING GUNA DAN APLIKASI KIRAAN PECAHAN KEPADA MASALAH HARIAN MELIBATKAN PANJANG OPERASI ASAS & SELESAI MASALAH HARIAN Tambah. cm. Darab & Bahagi mm. km & m . m &cm OPERASI ASAS & SELESAI MASALAH HARIAN Tambah. Darab & Bahagi km. Tolak.

Wan Yusof Wan Ngah & Chan Yook Lean. Isa. (2007). Kementerian Pendidikan Malaysia. Mohamad Khairuddi Yahya. (2004). (2006). Bhd.Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 4 Teachers’ Handbook. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.A s a s U k u r a n |124 RUJUKAN Abdul Razak Othman. Ukuran dan Sukatan untuk Sekolah Rendah. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 6 Teachers’ Handbook. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 5 Textbook. Lee Gik Lean & Rabiyah Fakir Mohd. Rosli Maun & Haslina Jaafar. (2007). Lai Kim Leong & Rozaili Mohd Ali. Konsep dan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Matrematik: Wang. Marzita Puteh. Marzita Puteh. Bhd. Santhi Periasamy. Mohamad Khairuddi Yahya. . Santhi Periasamy. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Arus Intelek Sdn. Wan Yusof Wan Ngah. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Bahagian Pendidikan Guru. (2005). Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 3 Textbook Part 2. (2010). Wan Yusof Wan Ngah. Abdul Razak Saleh & Rabiyah Fakir Mohd. (2004). Kuala Lumpur:Kementerian Pendidikan Malaysia. Mohamad Khairuddi Yahya. Lee Gik Lean & Rabiyah Fakir Mohd. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 6 Textbook. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Marzita Puteh. Matematik Tahun 1 Sekolah Kebangsaan Buku Teks Jilid 2. (2011). Wan Yusof Wan Ngah. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuriulum Bersepadu Sekolah Rendah Matematik Tahun 4 Sekolah Kebangsaan Buku Teks. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 5 Teachers’ Handbook. Marzita Puteh & Santhi Periasamy. (2011). Marzita Puteh & Santhi Periasamy. (2006). Matematik Tahun 2 Sekolah Kebangsaan Buku Teks Jilid 2. Mohamad Khairuddi Yahya. (1998). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Daud Zakaria & Abdullah Md. Lai Kim Leong & Rozaili Mohd Ali. Kuala Lumpur: Aras Mega Sdn. Mohamad Khairuddi Yahya. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 3 Textbook Part 2.

.

Unit 7 TIMBANGAN BERAT .

.

Menilai pecahan daripada suatu timbangan berat. Mengenal unit timbangan berat. konsep jisim adalah lebih sukar untuk difahami kerana jisim tidak boleh dilihat. Menimbang dalam unit gram dan kilogram. Menyelesaikan masalah yang melibatkan timbangan berat dalam situasi harian. Tahukah anda berat bagi dua objek tidak boleh dibandingkan dengan melihat secara langsung sebagaimana dalam ukuran panjang atau luas. anda diharap dapat: 1. PENGENALAN D alam sains. tetapi boleh dipegang dan dirasa. Tahukah anda unit-unit ukuran dalam timbangan berat yang pernah digunakan sebelum Sistem Metrik SI atau Standard International Metric System (SI) diperkenalkan? Cuba senaraikan unit-unit yang digunakan dan apakah perkaitannya di antara satu sama lain. 3. Walaubagaimana pun.T i m b a n g a n B e r a t | 125 UNIT 7 TIMBANGAN BERAT HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini. . Jika dibandingkan dengan panjang. Menganggar dalam unit gram dan kilogram. Jisim ialah ukuran jumlah jirim dalam suatu objek manakala berat ialah tindakan graviti ke atas jisim. 5. kedua-dua penggunaan istilah ini agak longgar tetapi pada bahasa maksudnya adalah sama. istilah untuk jisim dan berat adalah dua pengertian yang berbeza. 2. Objek yang sama saiz tidak semestinya sama berat dan objek yang besar tidak semestinya lebih berat daripada objek yang lebih kecil. 4.

Cuba senaraikan alat-alat penimbang lain yang digunakan masa kini.126| A s a s U k u r a n Bolehkah anda fikir satu contoh yang sesuai untuk menunjukkan saiz objek yang besar tidak semestinya lebih berat daripada objek yang bersaiz kecil? Lawati laman web di alamat http://www. buat refleksi dapatan dengan menjawab soalan berikut:  Kenapakah manusia memerlukan satu sistem ukuran berat yang standard di dalam kehidupan seharian mereka?  Afiq memberitahu bahawa beliau lebih berat daripada Hakim. Adakah rumusan Afiq benar? Bincangkan.html untuk mengetahui lebih lanjut mengenai sejarah timbangan berat dan unit-unit yang digunakan untuk mengukur berat.net/. Maka Afiq membuat rumusan bahawa beliau lebih berat daripada Hakim.historymeasurement. Selepas anda selesai. Gambarajah di bawah menunjukkan beberapa alat penimbang yang di gunakan masa kini. .

T i m b a n g a n B e r a t | 127 Kurikulum yang dirancang di Malaysia juga memberikan tumpuan kepada kemahiran timbangan berat yang perlu dikuasai oleh pelajar di Tahap 1 dan Tahap 2 di peringkat sekolah rendah. Penambahan timbangan berat (kilogram dan gram) i) Menambah timbangan berat dalam unit: a) kilogram b) gram ii) Menambah dua timbangan berat dalam unit kilogram yang melibatkan tempat perpuluhan. tolak. ii) Membandingkan dua objek menggunakan unit piawai: a) kilogram. i) Menimbang dan merekodkan objek yang jisimnya dalam: a) gram. i) Mengenal unit kilogram dan unit gram dengan memerhatikan senggatan pada alat penimbang. i) Menganggar jisim sesuatu objek dalam unit gram dan kilogram dan bandingkan anggaran dengan timbangan sebenar. darab dan bahagi timbangan berat iii) .1 menggabung Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah ( KBSR) dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dan menyenaraikan kemahiran timbangan berat yang perlu diajar dan dicapai oleh pelajar di peringkat sekolah rendah. b) gram iii) Mengukur berat dalam unit kilogram yang melibatkan pecahan. ii) Membanding dua atau lebih timbangan objek menggunakan unit bukan piawai. i) Mengetahui dan menggunakan hubungan antara kilogram dan gram. iii) Mengggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata timbangan dalam konteks. iv) Menukar unit timbangan berat dalam kilogram yang melibatkan hingga tiga tempat perpuluhan kepada gram dan sebaliknya. ii) Menganggar berat dalam unit kilogram yang melibatkan pecahan. b) kilogram. Jadual 7. Jadual 7. ii) Mengenal jisim dalam a) Unit g b) Unit kg iii) Menulis jisim yang diberi dalam: a) gram dengan menggunakan simbol g b) kilogram dengan menggunakan simbol kg iv) Mengenal unit kilogram dan unit gram dengan memerhatikan senggatan pada alat penimbang. ii) Menyatakan hubungan antara kilogram dengan gram.1 Kemahiran Timbangan Berat mengikut Tahun dan Tahap Standard kandungan Murid dibimbing untuk Menggunakan unit relatif untuk timbangan Standard Pembelajaran Murid berupaya untuk i) Membuat timbangan objek berkaitan jisim menggunakan unit bukan piawai. iii) Menukar unit timbangan berat dalam kilogram kepada gram dan sebaliknya tanpa melibatkan perpuluhan. Menambah tiga timbangan berat dalam unit kilogram yang melibatkan tempat Mengenal unit kilogram dan gram Mengetahui hubungan antara unit timbangan berat Mengenal timbangan dalam unit gram dan kilogram Membuat anggaran dalam unit gram dan kilogram Melakukan operasi tambah.

dan b) gram dengan 10 dan 100 dan dengan nombor dua digit. i) Mengira panjang dari situasi yang dinyatakan dalam pecahan ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan timbangan berat dalam situasi harian. 100 dan 1000. iv) Menolak berturut-turut timbangan berat yang melibatkan gabungan unit kilogram dan gram. Pembahagian timbangan berat (kilogram dan gram) i) Memahagi timbangan berat dalam unit: a) kilogram. b) gram dengan nombor dua digit. iiii) Membahagi timbangan berat yang melibatkan nombor bulat dalam unit: a) kilogram.128| A s a s U k u r a n perpuluhan. b) gram ii) Membahagi timbangan berat yang melibatkan nombor bulat dalam unit: a) kilogram. iv) Menambah hingga tiga timbangan berat yang melibatkan gabungan unit kg dan g. iii) Menolak berturut-turut timbangan berat dalam unit kilogram yang melibatkan tempat perpuluhan. v) Menyelesaikan masalah operasi tambah yang melibatkan timbangan berat dalam situasi harian. Penolakan timbangan berat (kilogram dan gram) i) Menolak timbangan berat dalam unit: a) kilogram b) gram ii) Menolak timbangan berat dalam unit kilogram yang melibatkan tempat perpuluhan. vi) Menyelesaikan masalah operasi bahagi yang melibatkan timbangan berat dalam situasi harian. Perhatian: Senarai ini menggabungkan isi kandungan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah dan Kurikulum Standard . iv) Membahagi timbangan berat dalam unit kilogram yang melibatkan tempat perpuluhan dengan nombor satu digit dan nombor dua digit. v) Menyelesaikan masalah operasi tolak yang melibatkan timbangan berat dalam situasi harian. Menggunakan dan aplikasi pengiraan pecahan kepada masalah yang melibatkan timbangan berat. Pendaraban timbangan berat (kilogram dan gram) i) Mendarab timbangan berat dalam unit: a) kilogram b) gram ii) Mendarab timbangan berat yang melibatkan nombor bulat dalam unit: a) kilogram. b) gram dengan 10 dan 100. v) Menyelesaikan masalah operasi darab yang melibatkan timbangan berat dalam situasi harian. 100 dan 1000. nombor dua digit. iv) Mendarab timbangan berat yang melibatkan perpuluhan dalam unit kilogram dengan dengan 10. iii) Mendarab timbangan berat yang melibatkan perpuluhan dalam unit kilogram dengan nombor satu digit. v) Membahagi timbangan berat dalam unit kilogram yang melibatkan tempat perpuluhan dengan 10.

 Mengukur dengan menggunakan unit sembarangan dan unit rujukan. turutan berikut dicadangkan:  Membuat perbandingan antara objek. Pada keseluruhannya untuk memastikan pelajar dapat memahami dan menghayati setiap unit timbangan berat iaitu gram dan kilogram mereka hendaklah didedahkan kepada kemahiran-kemahiran seperti Rajah 7. Secara keseluruhannya untuk kefahaman yang berkesan.T i m b a n g a n B e r a t | 129 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Strategi yang paling sesuai dan berkesan untuk mengajar dan mempelajari timbangan berat ialah dengan menimbang objek-objek berkaitan dengan alat penimbang. Menganggar timbangan berat juga perlu diberi tumpuan di dalam membina kemahiran asas sebelum menekankan kepada kemahiran menimbang dengan tepat.1.1 Kemahiran Timbangan Berat mengikut Tahun dan Tahap . UNIT GRAM KILOGRAM KEMAHIRAN MENGENAL/BACA ANGGARAN BANDING TIMBANG Rajah 7.  Mengukur dengan unit piawai.

memperkayakan perbendaharaan kata pelajaran mengenai timbangan berat. Unit ukuran berat yang diterima di peringkat antarabangsa. Sesetengah timbangan lebih tepat dari yang lain tetapi ianya bukan satu nilai yang teramat tepat hingga boleh dikatakan sebagai timbangan yang tepat. klip kertas. Contoh objek yang biasa digunakan adalah kekacang. Unit seperti pound dan aun ialah unit Imperial bagi berat manakala kilogram dan gram ialah unit Metrik. Dalam matematik kita mengaitkan nilai timbangan berat untuk sedikit sebanyak menggambar ketepatan dan perincian dalam timbangan tanpa mengira unit timbangan yang digunakan. menggunakan alatan untuk menimbang dan membaca alatan ini. pound. Istilah seperti “lebih ringan” dan “lebih berat” adalah istilah yang selalu digunakan oleh pelajar apabila membincang mengenai timbangan. Timbangan berat merupakan satu nilai. aun dan gram. . Apabila mengajar pelajar timbangan berat. Unit bukan piawai berat ialah sebarang ukuran berat abitrari yang digunakan sebagai unit.130| A s a s U k u r a n KONSEP TIMBANGAN BERAT Apakah konsep timbangan berat? Beberapa konsep timbangan berat dibincangkan dalam bahagian ini. Bersama dengan setiap konsep ini pula beberapa contoh aktiviti diberikan untuk memperkenal konsep timbangan berat dengan lebih jelas dan konkrit. biji getah. paku tekan dan batu kelikir. Anggaran timbangan adalah kemahiran yang perlu diberi perhatian. Contohnya: Aneesya lebih berat daripada Adam walaupun mereka lahir pada tahun yang sama. kita akan melalui satu proses membanding (langsung atau tidak langsung). contohnya ialah kilogram. Maka proses penimbangan itulah yang perlu diberi perhatian dan tumpuan untuk membina kemahiran dalam kalangan pelajar Tahap1 dan Tahap 2 di sekolah rendah. Semua timbangan merupakan satu anggaran.

T i m b a n g a n B e r a t | 131 Perbandingan Secara Pengamatan Istilah berat-ringan adalah yang perlu diperkenalkan kepada pelajar untuk menguasai kemahiran dalam timbangan berat secara pengamatan. . Berat atau ringan? Objek yang manakah lebih berat? Kenapa? Aktiviti 7. lebih berat dan sama berat.1 Mari banding Secara lisan guru memperkenalkan istilah ringan-berat dengan menunjukkan kepada pelajar gambar-gambar seperti: Kotak ini ringan Kotak ini berat Kotak B Kotak A Kenapa kotak B lebih berat dari kotak A? Perbandingan Secara Langsung Apa sekalipun timbangan berat. pembelajaran mengenai timbangan berat dimulakan dengan pembandingan secara langsung. Aktiviti ini memberi tumpuan kepada membina kefahaman pelajar membanding dan menggunakan perbendaharaan kata dalam timbangan berat seperti: lebih ringan.

2 Mengenal pasti objek yang lebih ringan dan lebih berat 1. Guru memberikan lembaran kerja kepada pelajar. Guru meminta pelajar untuk menandakan (√) pada objek yang lebih berat. .132| A s a s U k u r a n Aktiviti 7. 2. Nota: Aktiviti ini boleh dilakukan untuk membandingkan berat dua objek.

3 Menggunakan perkataan”lebih ringan” dan ”lebih berat” 1. Guru membekalkan pelajar dengan beberapa objek seperti kalkulator. . Pelajar diminta untuk melengkapkan ayat berikut dengan menggunakan perkataan lebih ringan atau lebih berat. kaca mata dan sebagainya. telefon. 2. ……………… daripada ……………… daripada ……………… daripada Nota: Aktiviti ini boleh dilakukan untuk memilih objek yang lebih ringan dan juga objek yang sama berat dengan mempelbagaikan objek-objek yang dibekalkan kepada pelajar.T i m b a n g a n B e r a t | 133 Aktiviti 7.

“Bawakan saya satu objek yang berat” ”Bawakan saya satu objek yang ringan” ”Bawakan saya dua objek yang sama berat” ”Bawakan saya satu objek yang lebih berat daripada sekotak tisu” ”Bawakan saya satu objek yang lebih ringan daripada seketul bata” ”Bawakan saya satu objek yang lebih berat daripada bola pingpong tetapi lebih ringan daripada bola tenis” . Satu pemahaman mengenai timbangan berat yang piawai mula berkembang dan diwujudkan. pemadam bulu ayam.. pelajar yang paling banyak mengumpul bintang akan dikira sebagai pemenang. Pelajar yang paling pantas menghantar objek seperti yang diarahkan akan memperolehi bintang sebagai ganjaran.4 Menyusun objek mengikut berat 1..134| A s a s U k u r a n Aktiviti 7. Diakhir permainan..5 Permainan ”Berikan saya. 3. Perbandingan Secara Tidak Langsung Keperluan untuk berkomunikasi di antara manusia membawa tamadun ke satu era yang baru mengenai timbangan berat. Guru membekalkan lima jenis objek kepada pelajar iaitu cawan.. jam dinding. Aktiviti 7. pelajar diminta untuk menyusun semua objek yang dibekalkan daripada berat kepada ringan. 2. Pelajar diminta untuk membawa objek mengikut arahan yang diberikan oleh guru. 2.” 1. Dengan menggunakan penyangkut baju yang dibekalkan. bateri dan pen marker. Timbangan berat yang tidak piawai dibandingkan dengan timbangan berat yang piawai.

Saiz dan Bentuk Guru perlu mengingatkan pelajar mengenai perkara berikut: Objek yang sama saiz tidak semestinya sama berat. beras.T i m b a n g a n B e r a t | 135 Perkaitan Antara Berat. sama saiz mempunyai berat yang sama? A B C D E . Pelajar diminta untuk menimbang semua kotak tersebut dan mencatatkan beratnya dan menyusun dari yang paling berat ke paling ringan. Bolehkah kita membuat kesimpulan bahawa kotak yang sama bentuk. Adakah semua kotak ini sama bentuknya? b. Objek yang besar saiznya tidak semestinya lebih berat daripada objek yang lebih kecil. Berat sebarang objek adalah tetap walaupun bentuknya berubah. Guru membimbing pelajar untuk membuat kesimpulan dengan mengemukakan soalan berikut: a. Setiap kotak dibalut dengan kertas yang berlainan warna. Cuba fikir kenapa dua kek ini berlainan saiz sedangkan kedua-dua kek ini dibuat daripada adunan yang sama berat? Aktiviti 7.6 Menentukan objek yang sama saiz mempunyai berat yang sama 1. Guru menyediakan lima kotak yang sama saiz dan masing-masing diisi dengan pasir. Adakah semua kotak ini sama beratnya? d. 3. Adakah semua kotak ini sama saiznya? c. batu dan kapas. 2.

2. Guru membekalkan dua ketul plastisin berlainan warna dan meminta pelajar untuk menimbang kedua-dua plastisin tersebut.8 Menentukan berat sebarang objek berubah apabila bentuk dan saiznya diubah yang sama saiz mempunyai berat yang sama 1. 4. Adakah semua kotak ini sama saiznya? b. 3. Selepas dibentukkan. Pelajar diminta untuk menimbang berat bagi setiap kotak tersebut. Seterusnya pelajar membuat kesimpulan berdasarkan soalan berikut: a. Guru menyediakan tiga buah kotak yang berlainan saiz dan bentuk tetapi mempunyai berat yang sama. Guru meminta pelajar untuk membentuk tanah liat tersebut dengan bentuk bulat dan satu lagi bentuk leper. Adakah semua kotak ini sama beratnya? d. Adakah kedua-dua plastisin tersebut mempunyai bentuk yang sama? d. Bolehkah kita membuat kesimpulan bahawa kotak yang mempunyai berat yang sama mesti mempunyai bentuk dan saiz yang sama? Aktiviti 7. Adakah semua kotak ini sama bentuknya? c. Guru meminta pelajar membuat kesimpulan berdasarkan soalan berikut: a. 3. Adakah kedua-dua plastisin tersebut mempunyai saiz yang sama? c.136| A s a s U k u r a n Aktiviti 7. guru meminta pelajar unutk menimbang semua berat bagi keduadua plastisin tersebut. Adakah dengan mengubah bentuk dan saiz sesuatu objek maka beratnya akan turut berubah? . 2.7 Menentukan objek yang berlainan saiz dan bentuk mempunyai berat yang sama 1. Adakah kedua-dua plastisin tersebut mempunyai berat yang sama? b.

potongan kayu. 2. paku 1 inci dan pemadam. ketulan tanah liat dan sebagainya. paling ringan dan objek yang sama berat. buku catatan. 5. 3. Kotak pensil 2.9 Mari timbang objek 1. Guru meminta pelajar untuk menimbang dan mencatat semua objek yang dibekalkan dengan guli. Berdasarkan jadual yang dibina. kotak pensil. Pelajar diminta untuk menyatakan objek yang paling berat. kubus. Mari timbang Berat satu sama dengan berat tiga Aktiviti 7.T i m b a n g a n B e r a t | 137 Mengukur Dengan Menggunakan Unit Sembarangan dan Unit Rujukan Terdapat berbagai benda yang sesuai di sekeliling kita yang boleh digunakan untuk dijadikan unit timbangan berat seperti biji getah. guli. guli. 9 0 1 8 6 7 kg 2 3 5 4 Objek Bilangan guli Bilangan paku 1 inci 1. Guru menyediakan bahan seperti alat penimbang. Buku catatan 4. Guru berbincang dengan pelajar mengenai perbezaan jawapan yang diperolehi bagi setiap objek yang ditimbang dan menyedarkan pelajar tentang pentingnya unit piawai. pelajar diminta untuk membandingkan berat objek. .

piring skala 8 6 9 0 kg 1 2 3 4 jarum Senggatan kecil 7 5 . Jika jarum tidak menunjukkan pada skala sifar. 2. Unit piawai untuk timbangan berat ialah kilogram (kg).138| A s a s U k u r a n Unit Piawai Bagi Timbangan Berat Manusia telah menyedari keperluan untuk menggunakan satu unit piawai bagi timbangan berat yang diterima pakai oleh satu dunia untuk memastikan bahawa ia dipakai. Pelajar dikehendaki menentukan nilai bagi setiap senggatan kecil pada skala. kita menggunakan alat penimbang untuk menimbang objek sama ada dalam gram atau kilogram.10 Mengenal bahagian pada alat penimbang 1. penyelarasan sifar perlu dilakukan sebelum alat penimbang digunakan. difahami dan sama tanpa mengira di mana mereka berada. Dari unit kilogram ini pula wujud unit gram (g) yang bermakna 1 per 1000 kilogram. kg g simbol untuk kilogram simbol untuk gram Bolehkah anda senaraikan jenis alat timbangan yang anda tahu? Aktiviti 7. Hari ini kita menggunakan unit System International (SI) atau Sistem Metrik untuk semua timbangan berat. Biasanya.

anak panah menunjukkan 260 g. Setiap senggatan yang besar ialah 100 g.T i m b a n g a n B e r a t | 139 Aktiviti 7.11 Melukis jarum pada skala pemberat Skala pemberat boleh dibaca seperti jam. jarum akan bergerak apabila berat bertambah. 1100 1KG 0 gram 100 200 900 300 800 700 600 500 400 Guru meminta pelajar untuk melukiskan anak panah pada pemberat bagi menunjukkan a) 50 g b) 300 g c) 770 g d) 1000 g e) 1130 g Nota: Aktiviti ini boleh dilakukan untuk membantu pelajar melukis anak panah pada skala pemberat yang menunjukkan beberapa berat objek yang ditimbang. . manakala bagi setiap senggatan kecil ialah 10 g.

0 100 200 300 400 500 Nota: Aktiviti ini boleh dilakukan untuk membantu pelajar membaca skala pemberat yang menunjukkan beberapa berat objek yang ditimbang. manakala bagi setiap senggatan kecil pula ialah 20 gram. 600 700 .12 Membaca skala pada alat pemberat Skala 1 kilogram. Pelajar diminta untuk menuliskan bacaan skala bagi setiap anak panah yang ditunjukkan.140| A s a s U k u r a n Aktiviti 7. setiap bahagian besar ialah 100 gram.

0 100 0 900 100 900 800 200 800 600 300 600 300 g 400 700 700 400 500 900 800 600 700 g 0 100 200 300 400 500 Aktiviti 7.14 Membaca skala pada alat penimbang dalam kilogram Guru meminta pelajar untuk mencatat bacaan skala pemberat dalam kilogram bagi setiap objek yang dibekalkan.T i m b a n g a n B e r a t | 141 Aktiviti 7. 9 8 6 7 0 1 2 8 6 7 3 4 9 0 1 2 3 4 kg kg 5 5 .13 Membaca skala pada alat penimbang dalam gram Guru meminta pelajar untuk mencatat bacaan skala pemberat dalam gram bagi setiap objek yang dibekalkan.

7 kg = 2700 g = 2 kg 700 g Bolehkah anda fikirkan objek-objek yang mempunyai berat kurang dari 1 gram? .7 kg = _____ g 2. 1 kilogram = 1 000 gram 3 kg = _____ g 3 kg x 1000 = 3000 g 3 kg = 3000 g 2. Berat botol yang mengandungi 1 liter susu lebih kurang satu kilogram. Berat klip kertas kecil lebih kurang 1 gram.142| A s a s U k u r a n Hubungan Antara Unit Timbangan Berat Gram (g) digunakan untuk mengukur berat atau jisim objek yang sangat ringan.2 kg = 3 kg 200 g 2.7 kg x 1000 = 2700 g 6000 g = _____ kg 6000= 6 kg 1000 6000 g = 6 kg 3200 g = _____ kg 3200= 3. Kilogram (kg) digunakan untuk mengukur berat atau jisim objek yang lebih susu berat.2 kg 1000 3200 g = 3.

9 0 1 2 3 4 e. 50000 g = d. 40 kg = g g g d.T i m b a n g a n B e r a t | 143 Aktiviti 7. tepung tepung tepung tepung 8 6 7 kg 5 1 kg 1 kg kg = 1 kg g 1 kg kg Aktiviti 7. 3 kg = b. 9300 g = kg kg kg kg kg g g . 8000 g = c. 2000 g = b.15 Menukar unit kilogram kepada gram Guru mengemukakan soalan berikut kepada pelajar: a. 4400 g = e. 7 kg = c.16 Menukar unit gram kepada kilogram Guru mengemukakan soalan berikut kepada pelajar: a.

18 Menukar unit kilogram dan gram melibatkan pecahan 1.17 Menukar unit kilogram dan gram kepada gram Pelajar diminta untuk menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru: a. 1 kg = 1000g 1 kg = 1x 1000 g = 500 g 2 2 = 500 g 2. 3 kg 500 g = g g c. Guru menunjukkan contoh penukaran daripada kilogram kepada gram. 5 kg 550 g = 7 kg 150 g = g g 9 0 8 6 7 kg 1 4 2 3 5 kg g= g c. kg 0 1 kg 2 kg g= g Aktiviti 7. 2 kg 300 g = b. d.144| A s a s U k u r a n Aktiviti 7. 9 kg = 200 g c. 1 kg = g 1 25 . Pelajar dikehendaki menjawab soalan berikut: a. 1 kg = 10 g b.

d. 0. 1 kg = 1000 g 0. Contoh : Oleh itu. Guru meminta pelajar mengguna perkaitan 1 kg = 1000 g untuk menyelesaikan soalan yang dikemukakan. c.3 kg = g g g g g TIMBANGAN DALAM UNIT GRAM DAN KILOGRAM Kita boleh menggunakan alat penimbang adil untuk menimbang dan membandingkan berat sesuatu objek.1 kg = 0.03 kg = 9. Contoh: Penimbang condong ke kiri kerana jam loceng tersebut lebih berat daripada segulung tisu. b.1 x 1000 g = 100 g 2.75 kg = 13. e.07 kg = 6.25 kg = 0.T i m b a n g a n B e r a t | 145 Aktiviti 7.19 Menukar unit kilogram dan gram melibatkan perpuluhan 1. Guru mengemukakan soalan berikut kepada pelajar: a. .

Guru menyediakan alat penimbang adil dan beberapa kiub yang mempunyai berat yang berbeza. .20 Membuat imbangan pada alat penimbang 1. Pelajar perlu menggunakan panduan untuk meletakkan kiub seperti rajah di bawah. kita juga memberi peluang kepada murid untuk melakukan pengukuran sendiri. 3. Pelajar perlu meletakkan kiub yang sesuai supaya alat penimbang akan seimbang di kiri dan kanan. Belajar untuk membaca skala dengan menggunakan alat ukuran piawai untuk mengukur berat perlu diberi penekanan utama. adalah baik menggalakkan murid untuk membuat anggaran sebelum membuat sebarang ukuran. Oleh itu. 2 kg 750 g 1 kg 300 g 200 g 900 g 1100 g 2 kg 110 g 590 g 230 g 440 g 190 g 670 g ANGGARAN DALAM UNIT GRAM DAN KILOGRAM Pengangaran menggunakan unit ukuran adalah proses penting untuk dilakukan kerana penganggaran dapat menggalakkan proses berfikir dan membantu untuk memperoleh “measurement sense”. Selain daripada penggunaan alat ukuran pengukuran konvensional. 2.146| A s a s U k u r a n Aktiviti 7.

5 kg. a. b. d.T i m b a n g a n B e r a t | 147 Cuba selesaikan: 1. 18 g 4 kg 8 kg 600 kg 6000 kg 60000 kg 2. d. 100 g. 15 kg. Pilih anggaran terbaik bagi setiap objek atau haiwan yang ditunjukkan. 25 kg) . 570 g 7 kg 37 kg Anggarkan berat bagi setiap objek yang berikut: 5 biji cili merah (15 g. c. b. 750 g. a. 7 kg) Sebuku sabun (1 g. 20 g 500 g 18 kg c. 150 g 1500 g) Seekor ayam (1. 100 kg) Sebuah kerusi (75 g.

5 kg atau kurang ? 2. Pelajar diminta untuk membaca arahan yang diberikan dan masa yang diperuntukkan ialah 10 minit. Anda dibenarkan untuk membawa barang keperluan HANYA 1 kg. 3.148| A s a s U k u r a n Aktiviti 7.5 kg. seluar dan sebagainya. Kumpulan yang berjaya menamatkan permainan ini dan memberikan jawapan yang tepat dikira sebagai pemenang. a. Apakah barang keperluan yang anda fikir perlu dibawa agar beratnya 1 kg atau kurang ? b. 250 g 400g 90g 550g g 500g 350 650g 150g 100 g . Guru membahagikan pelajar kepada 4 kumpulan. Anda telah terpilih sebagai salah seorang daripada rakyat Malaysia untuk pergi ke Planet Pluto. Dua kumpulan menjawab soalan a dan dua kumpulan lagi menjawab soalan b.21 Permainan Pluto 1. berus gigi. Anda dibenarkan untuk membawa barang keperluan HANYA 2. Apakah barang keperluan yang anda fikir perlu dibawa agar beratnya 2. Guru membekalkan beberapa objek seperti kasut. Anda telah terpilih sebagai salah seorang daripada rakyat Malaysia untuk pergi ke Planet Pluto.

lebih ringan daripada) boleh diperkenalkan kepada pelajar melalui aktiviti perbandingan dan penyusunan benda mengikut berat sesuatu objek.  Berat sesuatu benda tidak bergantung kepada saiz dan bentuk objek tersebut. 3. manakala simbol bagi kilogram pula ialah ”kg”. .  Simbol bagi gram ialah ”g”. Timbangan berat Jisim sesuatu objek Berat Lebih berat Ringan Sama Berat Lebih ringan Sama ringan PETA KONSEP Sila lihat Peta Konsep di Unit 8 ms 170 -171. 4. 5. lebih berat daripada.  Penekanan terhadap penggunaan unit sebarangan bagi timbangan berat haruslah diberi perhatian oleh guru sebelum memperkenalkan unit piawai. berat.T i m b a n g a n B e r a t | 149 RUMUSAN  Konsep timbangan berat objek (ringan. 8. 2. 6. 7.  Perkaitan antara unit piawai kilogram dan gram adalah: 1 kg = 1000 g KATA KUNCI 1.

....... Jika saya mahu membuat kek seberat 500 g........................ 2.. berapa banyakkah bahan yang diperlukan? Bahan Kuantiti (gram) 3................................... Jika saya ingin membuat kek seberat 6 kg...... Jika anda mempunyai kek yang seberat 6 kg dan dibahagikan kepada 20 bahagian yang sama besar............150| A s a s U k u r a n PENILAIAN KENDIRI MARI BUAT KEK COKLAT Bahan-bahan: Bahan A 4 biji telur (1 biji telur ialah bersamaan 75 g) 150 g gula 100 g kacang hazel (dihancurkan) 5 sudu teh serbuk koko (1 sudu teh ialah bersamaan 10 g) Bahan B 300 g coklat gelap 100 ml krim (50 ml bersamaan 50 g) 1................ 4............... berapakah berat bagi setiap bahagian kek tersebut? .............. Berapakah jumlah berat kek coklat tersebut? .....berapa banyakkah bahan yang diperlukan? Bahan Kuantiti (gram) 5..... 6..... Sila tulis soalan anda sendiri: ......................................................................................................................... Berapakah jumlah berat bagi 5 biji kek coklat? ................................................... .......................

T i m b a n g a n B e r a t | 151 RUJUKAN Abdul Razak Othman. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 5 Textbook. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Wan Yusof Wan Ngah. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka.org/bgfl/custom/resources_ftp/client_ftp/ks2/maths/measures/index. Daud Zakaria & Abdullah Md. Mohamad Khairuddi Yahya.bgfl. Marzita Puteh. Ukuran dan Sukatan untuk Sekolah Rendah. Bahagian Pendidikan Guru. (2011). (2007). Mohamad Khairuddi Yahya. Matematik Tahun 1 Sekolah Kebangsaan Buku Teks Jilid 2. Konsep dan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Matematik: Wang.Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 4 Teachers’ Handbook. Bhd. Kuala Lumpur: Arus Intelek Sdn. Wan Yusof Wan Ngah & Chan Yook Lean. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. http://jmathpage. Rosli Maun & Haslina Jaafar.html http://www. (2010).com/JIMSMeasurementpage. Wan Yusof Wan Ngah. Kuala Lumpur:Kementerian Pendidikan Malaysia. (2007).com/B/mea. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mohamad Khairuddi Yahya. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 6 Teachers’ Handbook. Santhi Periasamy. Lai Kim Leong & Rozaili Mohd Ali. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bhd. Lee Gik Lean & Rabiyah Fakir Mohd. (2004). (2005). Abdul Razak Saleh & Rabiyah Fakir Mohd.htm . Kementerian Pendidikan Malaysia. (2011). (2004). Kuriulum Bersepadu Sekolah Rendah Matematik Tahun 4 Sekolah Kebangsaan Buku Teks. (1998). Mohamad Khairuddi Yahya. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mohamad Khairuddi Yahya. Lai Kim Leong & Rozaili Mohd Ali. Marzita Puteh & Santhi Periasamy.htm http://www. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 3 Textbook Part 2. Marzita Puteh. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 6 Textbook. Santhi Periasamy. (2006).aaamath. Marzita Puteh & Santhi Periasamy. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 3 Textbook Part 2. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 5 Teachers’ Handbook. Lee Gik Lean & Rabiyah Fakir Mohd. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Matematik Tahun 2 Sekolah Kebangsaan Buku Teks Jilid 2. Marzita Puteh. Wan Yusof Wan Ngah. Isa. (2006). Kuala Lumpur: Aras Mega Sdn.

.

Unit 8 OPERASI DALAM TIMBANGAN BERAT .

.

2. Pelajar didedahkan kepada pengiraan dalam bentuk lazim. menganggar. PENGENALAN A pabila pelajar sudahpun menguasai kemahiran mengenal. . Operasi dimulakan dengan menambah atau menolak dua ukuran timbangan berat dan kemudian diikuti dengan penambahan dan penolakan berturut-turut. tolak. Penukaran unit perlu diberi penekanan memandangkan kemahiran ini sangat kritikal terutama apada pengiraan melibatkan penambahan dua unit seperti 2 kg 450 g + 1 kg 600 g ataupun penolakan seperti 3 kg 150 g – 1 kg 250 g. iaitu menambah atau menolak tiga berat.A s a s U k u r a n |152 UNIT 8 OPERASI DALAM TIMBANGAN BERAT HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini. menolak. Pengiraan juga melibatkan penukaran unit. Kemudiannya gabungan gram dan kilogram. membanding. Kemahiran ini dilaksanakan selepas semua kemahiran yang dinyatakan sebelum ini telah dicapai oleh pelajar untuk memastikan bahawa mereka boleh melakukannya jika diperlukan semasa menjalankan ke empat-empat operasi ini. Menyelesaikan masalah yang melibatkan timbangan berat dalam situasi harian. darab dan bahagi timbangan berat. gram dengan gram dan kilogram dengan kilogram. Penambahan dan penolakan dimulakan dengan unit yang sama iaitu. mengukur dan juga telahpun mahir dalam perkaitan antara gram dan kilogram. Melakukan operasi tambah. mendarab dan membahagi. Ia dimulakan dengan penambahan tanpa mengumpul semula kepada penambahan yang melibatkan mengumpul semula. anda diharap dapat: 1. kemahiran yang seterusnya yang perlu dikuasai oleh mereka ialah empat operasi asas matematik iaitu menambah.

153| O p e r a s i D a l a m T i m b a n g a n B e r a t

Operasi tambah dan tolak boleh dilakukan kepada timbangan berat dalam bentuk nombor bulat, nombor pecahan dan nombor perpuluhan. Pelajar hendaklah selalu diingatkan kembali mengenai perkaitan di antara setiap unit di dalam timbangan berat, kerana apabila menjalankan operasi kepada timbangan berat, berkemungkinan hasil tambah, hasil tolak, hasil darab atau hasil bahagi perlu ditukarkan unitnya. Operasi darab pula adalah pendaraban timbangan berat dengan satu nombor satu digit, 10, 100 dan 1000. Manakala operasi bahagi pula adalah pembahagian dengan satu nombor satu digit, 10, 100 dan 1000. Buat refleksi dapatan dengan menjawab soalan berikut:  Afiq memberitahu bahawa berat beliau ialah 35 kg. Berat hakim pula ialah 10 kg kurang dari berat Afiq. Maka Afiq membuat rumusan bahawa berat Hakim ialah 25 kg. Adakah rumusan Afiq benar? Bincangkan.  Berat Qarmila ialah 19 kg. Berat Damia pula ialah 22 kg. Aneesya pula mempunyai berat yang sama dengan berat Damia Oleh itu, Qarmila membuat kesimpulan bahawa jumlah berat mereka boleh dicari dengan menambah semua berat mereka. Adakah kesimpulan Qarmila itu benar? Bincangkan.

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran
Strategi yang paling sesuai dan berkesan sebagai permulaan untuk mengajar dan mempelajari operasi dalam timbangan berat ialah dengan menggunakan alat penimbang. Secara keseluruhannya untuk kefahaman yang berkesan, turutan berikut dicadangkan:  operasi tambah  operasi tolak  operasi darab  operasi bahagi

A s a s U k u r a n |154

Pada keseluruhannya untuk memastikan pelajar dapat memahami dan menghayati setiap unit timbangan berat iaitu gram dan kilogram mereka hendaklah didedahkan kepada kemahiran-kemadiran seperti Rajah 8. 1.

UNIT

GRAM

KILOGRAM

KEMAHIRAN

MENGENAL/BACA

ANGGARAN

BANDING

TIMBANG

Rajah 8.1 Kemahiran Timbangan Berat mengikut Tahun dan Tahap

155| O p e r a s i D a l a m T i m b a n g a n B e r a t

OPERASI TAMBAH
Proses penambahan timbangan berat dilakukan melalui aktiviti menimbang objek. 1 kilogram adalah bersamaan dengan 1000 gram. Sewaktu melakukan operasi tambah, unit yang digunakan hendaklah sama.

Contoh : 480 g + 260 g =

480 g + 260 g 740 g
Contoh : 2.6 kg + 1.5 kg =

2.6 g + 1.5 g 4.1 g
Contoh : 2 kg 220 g + 4 kg 330 g =

2 kg 220 g + 4 kg 330 g 6 kg 550 g

A s a s U k u r a n |156

Aktiviti 8.1 Operasi tambah

Guru memberikan contoh masalah yang melibatkan operasi tambah. Contoh soalan: Semasa minum petang semalam, Irfan makan dua ketul karipap yang mempunyai berat 50 g setiap satunya. Firdaus pula makan satu keping murtabak yang mempunyai berat 0.5 kg. Berapakah jumlah berat (dalam gram) makanan yang mereka berdua makan?

Penyelesaian: Cuba kita lihat penyelesaiannya: Oleh kerana jawapan yang dikehendaki adalah dalam unit gram, kita perlu tukarkan unit kilogram kepada gram dahulu sebelum kita tambahkan dengan 100 g. 0.5 kg = 500 g 500 g + 50 g + 50 g = 600 g Maka, mereka berdua telah makan sebanyak 600 g makanan semalam.

Cuba kita selesaikan soalan di atas dengan menggunakan penyelesaian bentuk lazim:

500 g + 50 g 50 g 600 g

0.5 kg = 500 g

Cuba anda fikirkan masalah yang melibatkan operasi tambah menggunakan penyelesaian bentuk lazim.

157| O p e r a s i D a l a m T i m b a n g a n B e r a t

Cuba selesaikan 1. Tambahkan setiap yang berikut: a. b. c. d. e. 2. 5.3 kg + 11 kg 21.1 kg + 0.74 kg 1.5 kg + 0.8 kg + 3 kg 9.2 kg + 2 kg + 13.52 kg = = = = ......................... kg ..........................kg ..........................kg ..........................kg ..........................kg

25.07 kg + 2.29 kg + 0.3 kg =

Berat badan Aleesya 22 kilogram, manakala berat badan Aneesya 3 kilogram lebih berat daripada Aleesya. Berapakah berat badan Aneesya? .............................................................................................................................................................

3.

Bulatkankan pemberat disebelah supaya sepadan dengan objek yan diberi.

1 kg
a. 2.1 kg

1 kg
500 g
10 g

1 kg

500 g

50 g
10 g

50 g

b.

1 kg
0.5 kg

500 g

50 g

10 g

.A s a s U k u r a n |158 c....... Berapakah jumlah berat semua bahan tersebut? ... 560 g 1 kg 500 g 500 g 50 g 50 g 10 g 10 g d.... 200 gram mentega dan 150 gram gula.... ........... Satu bungkusan seberat 1................. Berapakah jumlah berat kedua-dua bungkusan tersebut? ................... Saya telah menghantar dua bungkusan kepada rakan saya di Kuala Lumpur.. 1 kg 1 donut = 130 g 50 g 10 g 500 g 50 g 10 g 50 g 10 g 50 g 10 g 10 g 10 g 4..... Qistina mahu membuat kek...... 2 biji telur (1 biji telur bersamaan dengan 100 g)...................... Beliau perlu membeli 530 gram tepung gandum....8 kg dan satu lagi bungkusan seberat 750 g.............. 5.......

9 kg 3. 4.5 kg – 0....7 kg = 3......159| O p e r a s i D a l a m T i m b a n g a n B e r a t OPERASI TOLAK Proses penolakan timbangan berat dilakukan melalui aktiviti menimbang objek.4 kg 3 13 4..... Penolakan berturut-turut dihadkan kepada tiga timbangan berat..... 23..0.. 9 8 6 7 0 1 2 8 6 7 3 4 9 0 1 2 3 4 kg kg 5 5 4...25 kg – 0..4 kg = ....76 kg c.......0.6 kg . Contoh : a.35 kg = 4..8 kg 3 15 Beza 4. ...12 kg – 0.08 kg – 1.. 4.8 kg Contoh : a.... 11. = ...1 kg – 3.0 kg b.3 kg 4...3 kg .5 kg – 8..6 kg – 0.9 kg 4.9 kg = 3.....03 kg – 12. 16...0 kg – 2..0.3 kg – 0.....7 kg 3..1 kg = .. 7.3 kg b..5 kg c..5 kg .. = ...

Guru memberikan contoh masalah yang melibatkan operasi tolak. semasa kenduri kahwin telah menggunakan 100 kg beras lebih dari jumlah beras yang digunakan semasa kenduri kesyukuran. Pak Ismail telah menggunakan 50 kg beras berbanding semasa kenduri kahwin minggu lepas yang telah menggunakan 150 kg beras yang sama. Contoh soalan: Cuba selesaikan masalah ini. .50 kg 100 kg Cuba anda fikirkan masalah yang melibatkan operasi tolak menggunakan penyelesaian bentuk lazim.A s a s U k u r a n |160 Aktiviti 8.2 Operasi tolak 1. Semasa kenduri kesyukuran semalam. Cari beza berat beras yang digunakan? Penyelesaian: Jom kita lihat penyelesaiannya: 150 kg – 50 kg = 100 kg Oleh itu. Cuba kita selesaikan soalan di atas dengan menggunakan penyelesaian bentuk lazim: 150 kg .

... Pendaraban dengan 10 dan 100: Contoh: 39 kg x 10 5 kg x 100 10 x 235 g 100 x 2 308 g 0.................... Setelah ditimbang kembali.... Had bagasi bagi setiap orang ialah 25 kg... Berapa baki gula tinggal? Berikan jawapan anda dalam gram.5 kg x 10 7. 4............. Beliau telah menggunakan ¾ kg daripada gula tersebut untuk membuat kek..... dia telah memberikan separuh tembikai tersebut kepada Hakim..... Semasa waktu rehat.... Bulatkan jawapan anda pada garis nombor di bawah.... 0 2....................... Ambil 20 g dari 35 g............ Berapakah berat tembikai yang telah diberikan kepada Afiq? .................... kg 0.. pendaraban dengan SATU digit dan pendaraban dengan DUA digit..0 kg .... Berikut dibincangkan setiap jenis pendaraban yang dinyatakan........ baki tembikainya adalah 1........... OPERASI DARAB Terdapat beberapa jenis pendaraban seperti pendaraban dengan 10 dan 100.... g 5........5 kg x 10 5....... g ...... Berapa banyak bagasi ini melebihi had yang telah ditetapkan? ................. ...3 kg x 100 = = = = = = 390 kg 500 kg ...... Berat bagasi Firdaus ialah 25200 g...........0 kg 39 kg x 10 390 kg 5 kg x 100 500 kg .. 3. Puan Mahani mempunyai 1 kg gula. 5g 10 g 15 g 20 g Afiq mempunyai 2.2 kg....................4 kg tembikai......161| O p e r a s i D a l a m T i m b a n g a n B e r a t Cuba selesaikan 1.

.............. ...................93 kg = = 432...... kg ......4 kg Pendaraban dengan DUA digit: Contoh: 3.09 kg = = = 2..10 kg Pendaraban dengan SATU digit: Contoh: 0........21 kg 100 x 0. kg .....................6 kg 5 kg x 66 18 kg x 18 25 x 52 g 11 x 111 g = = = = = = = = 77.. kg ..21 432.77 kg 21 x 43.....23 kg x 30 12 x 3.... kg 10 kg x 43....6 kg x 4 2.........56 kg x 7 9 x 15.. g 3.A s a s U k u r a n |162 10 x 43. kg 0........................7 kg .4 kg .......7 kg x 21 37 +74 77.10 kg ...................... kg .7 kg x 21 0.......... kg . kg ....6 kg x 4 1....7 kg ....... g ..

6 kg Maka. .6 kg.6 kg Cuba anda fikirkan masalah yang melibatkan operasi darab menggunakan penyelesaian bentuk lazim. Contoh soalan: Cuba selesaikan masalah ini.. Berapakah jumlah berat tepung (dalam kilogram) yang dibeli oleh Haris? Penyelesaian: Jom kita lihat penyelesaiannya: 6 x 600 g = 3600 g 3600 g = 3.3 Operasi darab 1. jumlah berat tepung yang dibeli oleh Haris ialah 3.. Guru memberikan contoh masalah yang melibatkan operasi darab.163| O p e r a s i D a l a m T i m b a n g a n B e r a t Aktiviti 8. Cuba kita selesaikan soalan di atas dengan menggunakan penyelesaian bentuk lazim: 600 g x 6 3600 g 3600 g = 3. Haris telah membeli 5 kampit tepung yang setiap satunya mempunyai berat 600 g.

.... Berat sebiji mangga ialah 50 g... Berapakah berat sekeping resit yang bernilai RM 100? Jelaskan jawapan anda.5 kg........ 1........................... Alia menjual 1 kg buah mangga dengan harga RM 13 sekilogram............... Sekiranya terdapat seorang pembeli yang ingin membeli 3............. b.... Empat orang lelaki setiapnya mempunyai berat 52 kg.... Berat bayi yang baru dilahirkan ialah 3.. b.... berapakah jumlah yang mesti dibayar oleh pembeli tersebut? 1 kg = RM13 3.. Setiap minggu berat bayi ini bertambah sebanyak 200g.. .......... 2........ Berat sekeping resit yang bernilai RM 1 ialah 1 gram......... 4........ 6........... 3........ 5....5 kg = .. Berapakah jumlah berat mereka? ........ Berapakah berat bagi 2 biji tembikai? .... a....................................................... a................. Berapakah berat untuk 6 biji mangga? Berapakah biji mangga jika berat pada skala ialah 60 kg? ...A s a s U k u r a n |164 Cuba selesaikan.................... Berat tembikai adalah 8 kali lebih berat daripada epal tersebut................. ............ Berapakah berat bayi tersebut selepas empat minggu? ................................ ........5 kg buah mangga tersebut.. Sebiji epal mempunyai berat 200 g....

.......700 600 ... terdapat beberapa jenis pembahagian seperti pembahagian dengan 10 dan 100.4 kg 2 5..30 00 76 kg 100 7600 kg ... ...........165| O p e r a s i D a l a m T i m b a n g a n B e r a t OPERASI BAHAGI Seperti juga dalam pendaraban...........4 kg 2 14.......4 kg = ...5 kg ÷ 10 = ..... Berikut dibincangkan setiap jenis pembahagian yang dinyatakan...........................600 000 Hasil bahagi yang lebih daripada dua tempat perpuluhan dibundarkan kepada dua tempat perpuluhan..............30 00 7.... kg = ... kg Pembahagian dengan SATU digit: Contoh: 14.5 kg = .8 kg = 7...... pembahagian dengan SATU digit dan pembahagian dengan DUA digit.... kg 4 Pembahagian dengan DUA digit: Contoh 1: 930 kg 30 77 kg 11 840 g 60 2020 g 20 = 31 kg = ..... g 10 7600 g = 76 g 100 9. g 31 kg 30 930 kg -900 30 ......8 kg -14 8 8 0 3 kg 10 30 kg .......... kg 11.. kg 5 56......0 kg ÷ 100 = ........... kg 10 420 g = .......... Pembahagian dengan 10 dan 100: Contoh: 30 kg = 3 kg 10 500 kg = ....g = ......

2.36 kg ÷ 100 = 0.. Cuba kita selesaikan soalan di atas dengan menggunakan penyelesaian bentuk lazim: 500 kg 8 4000 g -4000 4 kg = 4000 g 0000 8 Cuba anda fikirkan masalah 0 yang melibatkan operasi bahagi menggunakan penyelesaian bentuk lazim.5411765 kg 0.4 Operasi bahagi Guru memberikan contoh masalah yang melibatkan operasi bahagi. Contoh soalan: Cuba selesaikan masalah ini...03 kg 9.0336 kg 0... Berikan jawapan anda dalam gram. Beliau ingin membahagikannya kepada 8 bahagian... kg Aktiviti 8. 3.2 kg ÷ 17 = 0... Durrah telah membeli sebiji kek coklat yang mempunyai berat 4 kg.. Penyelesaian: Mari kita lihat penyelesaiannya: 4 kg = 4000 g 4000 g ÷ 8 = 500 g Oleh itu setiap bahagian kek mempunyai berat 500 g..0336 kg dibundarkan kepada dua tempat perpuluhan = 0...5411765 dibundarkan kepada dua tempat perpuluhan menjadi .. ..A s a s U k u r a n |166 Contoh 2: 1..

... Jumlah berat bagi 15 buah buku Matematik ialah 45 kg.....................167| O p e r a s i D a l a m T i m b a n g a n B e r a t Cuba selesaikan...................... c.......11 kg ÷ 44 = = = = ...........46 kg ÷ 13 9......................... Firdaus mempunyai 900 g gula pasir......... Berapakah berat gula yang terdapat dalam setiap bekas? .......... 1.... kg 2....................... 3.... kg .............. kg ........ 4...................................... Berat 12 beg yang berisi mangga ialah 18 kg.............. Berapakah jumlah berat bagi 5 buah buku matematik yang sama tersebut? .... Berat Hasna’ ialah 64 kg........ 6.............................. 23.8 kg ÷ 33 77... Puan Fadhilah Hanim membungkus 3 kg 500 g gula sama rata ke dalam 5 buah bekas.............. Berat beliau adalah 4 kali lebih berat daripada berat Afiqah.. Dia mahu membahagikan gula pasir tersebut ke dalam 15 helai plastik. d............ Berapakah jumlah gula pasir dalam setiap plastik tersebut? .......................... Bundarkan setiap yang berikut kepada dua tempat perpuluhan a.............................................. kg ......... Berapakah berat (dalam gram) untuk setiap beg? ....7 kg ÷ 18 0.. ......... 5. Berapakah berat badan Afiqah? ...... b..................

2.  Simbol bagi gram ialah ”g”. Timbangan berat jisim sesuatu objek Sama berat .A s a s U k u r a n |168 RUMUSAN  Konsep timbangan berat objek (ringan.  Penekanan terhadap penggunaan unit sebarangan bagi timbangan berat haruslah diberi perhatian oleh guru sebelum memperkenalkan unit piawai. lebih berat daripada. 3.  Perkaitan antara unit piawai kilogram dan gram adalah: 1 kg = 1000 g KATA KUNCI 1. lebih ringan daripada) boleh diperkenalkan kepada pelajar melalui aktiviti perbandingan dan penyusunan benda mengikut berat sesuatu objek. manakala simbol bagi kilogram pula ialah ”kg”. berat.  Berat sesuatu benda tidak bergantung kepada saiz dan bentuk objek tersebut.

Kumpulan yang paling cepat menghabiskan semua soalan dan jawapan yang betul dikira sebagai pemenang kepada permainan ini. .... Darabkan berat item berikut:     Coklat x 3 Roti x 2 Telur x 5 Gula x 4 .. Guru membahagikan pelajar kepada lima kumpulan....... Biskut dan telur ............. sebuku roti.......................................................... ....  Telur / 5 .............. 3......... Sebagai satu kumpulan.. g.... .. Menentukan item yang paling berat......... Menentukan jumlah berat bagi setiap barangan berikut:    e. d................  Roti / 2 ................169| O p e r a s i D a l a m T i m b a n g a n B e r a t PENILAIAN KENDIRI Permainan “Supermarket” 1.................................. gula gula Menentukan item yang mempunyai berat lebih daripada 1kg.............  Gula / 4 .................................. ................. b....... ............................... Coklat dan roti . pelajar perlu untuk membantu pengurus pasar raya untuk: a...... h.. sekampit tepung dan sebagainya.......................... Bahagikan berat item berikut:  Coklat / 3 ............................................. .. c...... ........ 4...... 5.......... Gula dan coklat ......... .......... Menyusun barangan keperluan dari berat terkecil hingga terbesar............. 2.............................. Menentukan item yang paling ringan................................ sekampit gula.......................... Masa yang diperuntukkan untuk permainan ini ialah 40 minit............. Guru menyediakan satu meja yang diletakkan dengan beberapa barangan keperluan seperti alat penimbang......................... . f........................ Menentukan item yang mempunyai berat yang sama...........

1 TIMBANGAN BERAT PENGENALAN TAHAP 1 TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 GUNA UNIT RELATIF UKUR GUNA UNIT BUKAN PIAWAI KENAL g & kg TULIS g & kg ANGGAR TIMBANGAN BERAT TUKAR UNIT kg. g OPERASI ASAS Tambah.A s a s U k u r a n |170 PETA KONSEP . Darab & Bahagi (kg dan g) SELESAI MASALAH HARIAN TIMBANG BERAT TIMBANG DAN TULIS GUNA DAN PELBAGAI PERBENDAHARAAN KATA TIMBANGAN BERAT . Tolak.

Darab & Bahagi (kg dan g) km & m .171| O p e r a s i D a l a m T i m b a n g a n B e r a t PETA KONSEP . Tolak. Tolak. Darab & Bahagi (kg dan g) OPERASI ASAS & SELESAI MASALAH HARIAN Tambah.2 TIMBANGAN BERAT PENGENALAN TAHAP 2 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6 PERKAITAN ANTARA UNIT UKUR GUNA UNIT PIAWAI PERKAITAN ANTARA UNIT TIMBANG DAN BANDING GUNA DAN APLIKASI KIRAAN PECAHAN KEPADA MASALAH HARIAN MELIBATKAN TIMBANGAN BERAT OPERASI ASAS & SELESAI MASALAH HARIAN Tambah.

Kuala Lumpur: Arus Intelek Sdn. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Marzita Puteh.A s a s U k u r a n |172 RUJUKAN Abdul Razak Othman.html http://www.com/B/mea. Konsep dan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Matematik: Wang. Mohamad Khairuddi Yahya. Wan Yusof Wan Ngah.org/bgfl/custom/resources_ftp/client_ftp/ks2/maths/measures/index. (2007). Wan Yusof Wan Ngah & Chan Yook Lean. (2010). http://jmathpage. Mohamad Khairuddi Yahya. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Rosli Maun & Haslina Jaafar. Kuriulum Bersepadu Sekolah Rendah Matematik Tahun 4 Sekolah Kebangsaan Buku Teks. Wan Yusof Wan Ngah.htm http://www. Mohamad Khairuddi Yahya. Marzita Puteh & Santhi Periasamy. Mohamad Khairuddi Yahya. Bhd. (2004). Marzita Puteh.bgfl. Ukuran dan Sukatan untuk Sekolah Rendah. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 6 Teachers’ Handbook. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka.htm . Lee Gik Lean & Rabiyah Fakir Mohd. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Bahagian Pendidikan Guru. Daud Zakaria & Abdullah Md. Isa. Bhd. Santhi Periasamy. (2004). (1998). Lai Kim Leong & Rozaili Mohd Ali. (2006). Matematik Tahun 1 Sekolah Kebangsaan Buku Teks Jilid 2. Kementerian Pendidikan Malaysia. Marzita Puteh & Santhi Periasamy.Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 4 Teachers’ Handbook. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 5 Teachers’ Handbook. Mohamad Khairuddi Yahya.aaamath. (2007). Lai Kim Leong & Rozaili Mohd Ali. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (2006). Santhi Periasamy. (2011). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 3 Textbook Part 2. Lee Gik Lean & Rabiyah Fakir Mohd. Kuala Lumpur:Kementerian Pendidikan Malaysia. (2011). Marzita Puteh. Wan Yusof Wan Ngah. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 5 Textbook. Matematik Tahun 2 Sekolah Kebangsaan Buku Teks Jilid 2. Abdul Razak Saleh & Rabiyah Fakir Mohd. (2005). Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 6 Textbook. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 3 Textbook Part 2.com/JIMSMeasurementpage. Kuala Lumpur: Aras Mega Sdn.

.

Unit 9 ISI PADU CECAIR .

.

Menganggar dalam unit liter dan mililiter. Satu ciri cecair yang penting ialah isi padunya tetap tidak berubah walaupun bentuk bekasnya berubah. anda diharap dapat: 1. Mengenal unit isi padu cecair. menyukat ubat-ubatan yang berbentuk cecair dan sebagainya. 2. Menilai pecahan daripada suatu isi padu cecair. Bolehkah anda fikir satu contoh yang sesuai untuk menunjukkan isi padu cecair tidak berubah walaupun bentuk bekas berubah? . Tahukah anda unit-unit ukuran dalam isi padu cecair yang pernah digunakan sebelum Sistem Metrik SI atau Standard International Metric System (SI) diperkenalkan? Cuba senaraikan unitunit yang digunakan dan apakah perkaitannya di antara satu sama lain.I s i P a d u C e c a i r | 173 UNIT 9 ISI PADU CECAIR HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini. Menyelesaikan masalah yang melibatkan isi padu cecair dalam situasi harian. PENGENALAN U nit ukuran adalah antara peralatan yang terawal dicipta manusia. 5. menyukat jumlah cecair yang diperlukan oleh tubuh manusia. Isi padu cecair ialah jumlah ruang yang diisi dalam sebuah bekas. 4. Masyarakat purba memerlukan penyukatan bagi cecair: menyukat isi padu sungai. 3. Menimbang dalam unit liter dan mililiter.

1 menggabung Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah ( KBSR) dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dan menyenaraikan kemahiran dalam isi padu cecair yang perlu diajar dan dicapai oleh pelajar di peringkat sekolah rendah. iii) Menulis isi padu cecair yang diberi dalam: a) mililiter dengan menggunakan simbol ml. iii) Menggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata isi padu cecair dalam konteks. Menganggar dalam unit mililiter dan liter . Mengenal unit mililiter dan liter 2 2. b) unit l.historymeasurement. Menggunakan unit relatif untuk isi padu cecair Standard Pembelajaran Murid berupaya untuk i) Melakukan aktiviti yang berkaitan dengan isi padu cecair menggunakan unit bukan piawai. buat refleksi dapatan dengan menjawab soalan berikut:  Kenapakah manusia memerlukan satu sistem isi padu cecair yang standard di dalam kehidupan seharian mereka? Kurikulum yang dirancang di Malaysia juga memberikan tumpuan kepada kemahiran isi padu cecair yang perlu dikuasai oleh pelajar di Tahap 1 dan Tahap 2 di peringkat sekolah rendah. v) Menganggar isi padu cecair dalam unit mililiter dan liter dan bandingkan dengan sukatan sebenar. Jadual 9. menanda dan merekodkan isi padu cecair yang ditentukan dalam: a) mililiter b) liter.1 Kemahiran Isi Padu Cecair mengikut Tahun dan Tahap Standard Kandungan Murid dibimbing untuk 1. iv) Menyukat. Jadual 9. Tahun 1 1. ii) Membandingkan dua atau lebih bekas cecair menggunakan unit bukan piawai.net/.174| I A s a s U k u r a n Lawati laman web di alamat http://www. ii) Mengenal isi padu cecair dalam: a) unit ml. Menyukat dalam unit mililiter dan liter 3. Selepas anda selesai. b) liter dengan menggunakan simbol l. i) Mengenal unit mililiter dan unit liter dengan memerhatikan senggatan pada silinder penyukat.html untuk mengetahui lebih lanjut mengenai sejarah isi padu cecair dan unit-unit yang digunakan untuk menyukat cecair.

ii) Menolak isi padu cecair melibatkan penukaran unit dalam: a) liter b) mililiter. 3. dan b) mililiter. Memahami perkaitan di antara unit-unit isi padu cecair. Memahami perkaitan di antara unit-unit isi padu cecair. 4 2. i) Membaca isi padu cecair dengan menggunakan unit liter dan mililiter. i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan isi padu cecair. Tambah dan tolak isi padu cecair. Menggunakan dan mengaplikasi pengetahuan mengenai isi padu cecair di dalam kehidupan seharian. dan b) mililiter. i) Faham dan boleh menggunakan perkaitan antara liter dan mililiter. c) liter dan mililiter. dan b) mililiter. ii) Tolak unit isi padu cecair dalam: a) liter. dan b) mililiter. i) Membaca skala ke bacaan pembahagian (division) yang terhampir . ii) Menulis isi padu cecair ke skala pembahagian persepuluh terdekat: a) liter b) mililiter iii) Mengukur dan merekod isi padu cecair menggunakan unit: a) liter b) mililiter iv) Menganggar isi padu cecair menggunakan unit: a) liter b) mililiter i) Menukar unit dalam isi padu daripada a) mililiter ke liter b) liter dan mililiter ke liter c) liter dan mililiter ke mililiter i) Menambah isi padu cecair melibatkan penukaran unit dalam: a) liter b) mililiter. Mengukur dan membandingkan isi padu cecair dengan menggunakan unit piawai. c) liter dan mililiter. ii) Mengukur dan merekod isi padu cecair menggunakan unit piawai : a) liter. 1. iv) Bahagi unit isi padu cecair dalam: a) liter. dan b) mililiter. iii) Perbandingan dua ukuran isi padu cecair dengan menggunakan uint piawai a) liter. 7. 3 5. iii) Darab unit isi padu cecair dalam : a) liter. Tambah. iv) Menganggar isi padu cecair dengan menggunakan uint piawai a) liter. . dan b) mililiter.I s i P a d u C e c a i r | 175 4. i) Tambah unit isi padu cecair dalam : a) liter. darab dan bahagi isi padu cecair. tolak. dan b) mililiter. 6. Mengukur dan membanding isi padu cecair menggunakan unit piawai.

1000 c) Menyelesaikan masalah melibatkan isi padu cecair. b) 10. 1. iii) Membanding isi padu cecair melibatkan pecahan dan perpuluhan menggunakan liter dan mililiter. ii) Menyelesaikan masalah melibatkan isi padu cecair. Perhatian: Senarai ini menggabungkan isi kandungan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah dan Kurikulum Standard . 3. 100. 4. ii) Membahagi unit isi padu menggunakan: a) sehingga nombor 2 digit. Memahami perkaitan di antara unit-unit isi padu cecair. b) 10. 2. iv) Menyelesaikan masalah isi padu cecair yang melibatkan operasi asas. Tambah dan tolakisi padu cecair. 1000. i) Mengira isi padu cecair dari situasi yang dinyatakan dalam pecahan ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan isi padu cecair. 100. i) Mendarab unit isi padu melibatkan nombor bercampur menggunakan: a) nombor satu digit. 100. i) Menambah unit isi padu cecair melibatkan perpuluhan bercampur dalam: a) liter b) mililiter. i) Mengukur dan merekodkan isi padu cecair dalam satu unit kecil metrik yang diberikan ukuran dalam pecahan dan atau perpuluhan yang lebih besar. i) Menukar unit dalam isi padu cecair melibatkan pecahan dan perpuluhan dalam liter dan sebaliknya. melibatkan perpuluhan bercampur. Darab dan bahagi isi padu cecair. c) literdan mililiter. 1000 ii) Membahagi isi padu cecair melibatkan penukaran unit: a) Digit satu nombor b) 10. 6 5 1. 1000. melibatkan penukaran unit. Menggunakan dan aplikasi pengiraan pecahan kepada masalah yang melibatkan isi padu cecair. ii) Menganggar isi padu cecair melibatkan pecahan dan perpuluhan dalam liter dan mililiter. ii) Menolak unit isi padu cecair melibatkan perpuluhan bercampur dalam: a) liter b) mililiter. 100. 1000. 100.176| I A s a s U k u r a n Darab dan bahagi isi padu cecair. i) Mendarab isi padu cecair melibatkan penukaran unit: a) Digit satu nombor b) 10. Mengukur dan membanding isi padu cecair menggunakan unit piawai.melibatkan penukaran unit. c) liter dan mililiter. b) 10. iii) Membahagi unit isi padu melibatkan: a) nombor satu digit.

 Mengukur dengan menggunakan unit sembarangan dan unit rujukan. turutan berikut dicadangkan:  Membuat perbandingan antara objek. Pada keseluruhannya untuk memastikan pelajar dapat memahami dan menghayati setiap unit isi padu cecair iaitu liter dan mililiter mereka hendaklah didedahkan kepada kemahiran-kemadiran seperti Rajah 9. Menganggar isi padu cecair juga perlu diberi tumpuan di dalam membina kemahiran asas sebelum menekankan kepada kemahiran menyukat dengan tepat.1 Kemahiran Isi Padu Cecair mengikut Tahun dan Tahap .1.I s i P a d u C e c a i r | 177 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Strategi yang paling sesuai dan berkesan untuk mengajar dan mempelajari isi padu cecair ialah dengan menyukat cecair berkaitan dengan alat penyukat.  Mengukur dengan unit piawai. UNIT LITER MILILITER KEMAHIRAN MENGENAL/BACA ANGGARAN BANDING SUKAT Rajah 9. Secara keseluruhannya untuk kefahaman yang berkesan.

Jumlah cecair yang boleh memenuhi sesuatu bekas disebut KAPASITI (muatan) bekas itu. Isi padu cecair Kapasiti bekas . Maka proses penyukatan itulah yang perlu diberi perhatian dan tumpuan untuk membina kemahiran dalam kalangan pelajar Tahap1 dan Tahap 2 di sekolah rendah. Dalam matematik kita mengaitkan nilai isi padu cecair untuk sedikit sebanyak menggambar ketepatan dan perincian dalam menyukat tanpa mengira unit sukatan yang digunakan. “lebih banyak” dan ”sama banyak” adalah istilah yang selalu digunakan oleh pelajar apabila membincang mengenai isi padu cecair. Isi padu cecair merupakan satu nilai. Isi padu cecair adalah banyaknya cecair dalam sesuatu bekas. Anggaran sukatan adalah kemahiran yang perlu diberi perhatian. menggunakan alatan untuk menyukat dan membaca alatan ini. Semua sukatan merupakan satu anggaran. Bekas yang berlainan bentuk dan saiz mungkin mempunyai kapasiti yang sama.178| I A s a s U k u r a n KONSEP ISI PADU CECAIR Apakah konsep isi padu cecair? Beberapa konsep isi padu cecair dibincangkan dalam bahagian ini. memperkayakan perbendaharaan kata pelajaran mengenai isi padu cecair. Istilah seperti “lebih sedikit”. kita akan melalui satu proses membanding (langsung atau tidak langsung). Bersama dengan setiap konsep ini pula beberapa contoh aktiviti diberikan untuk memperkenal konsep isi padu cecair dengan lebih jelas dan konkrit. Sesetengah sukatan lebih tepat dari yang lain tetapi ianya bukan satu nilai yang teramat tepat hingga boleh dikatakan sebagai sukatan yang tepat. Apabila mengajar pelajar isi padu cecair.

Banyak atau sedikit? Bekas manakah yang boleh mengisi paling banyak cecair?Jelaskan? Aktiviti 9. Perbandingan Secara Pengamatan Istilah banyak-sedikit adalah yang perlu diperkenalkan kepada pelajar untuk menguasai kemahiran dalam isi padu cecair secara pengamatan. Contoh objek yang biasa digunakan untuk menyukat ialah cawan. Selain itu. gelas. baldi. ”separuh penuh” dan ”penuh” juga turut diperkenalkan.1a Mari banding Secara lisan guru memperkenalkan istilah banyak-sedikit dengan menunjukkan kepada pelajar gambar-gambar seperti: Air dalam bekas manakah yang paling banyak? . tin dan sebagainya. - Unit ukuran cecair boleh diterima di peringkat antarabangsa. mangkuk.I s i P a d u C e c a i r | 179 - Unit bukan piawai untuk isi padu cecair ialah sebarang ukuran cecair abitrari yang digunakan sebagai unit. Contohnya ialah liter dan mililiter. istilah ”kosong”. tempurung kelapa.

Kumpulan A Kumpulan B Kumpulan C Kumpulan D Perbandingan Secara Langsung Apa sekalipun isi padu cecair.180| I A s a s U k u r a n Aktiviti 9. Selepas aktiviti ini. Guru membahagikan pelajar kepada empat kumpulan. 3. setiap kumpulan perlu berbincang untuk menyediakan bekas yang kosong. 2. guru berbincang dan membuat kesimpulan berdasarkan aktiviti yang telah dilakukan. separuh penuh dan penuh. . Setiap kumpulan disediakan dengan tiga buah bekas yang sama dan cecair berwarna. 4. Dengan menggunakan pengetahuan sedia ada pelajar.1b Mari banding 1. Aktiviti ini memberi tumpuan kepada membina kefahaman pelajar membanding dan menggunakan perbendaharaan kata dalam isi padu cecair seperti: lebih banyak. lebih sedikit dan sama banyak. pembelajaran mengenai isi padu cecair dimulakan dengan pembandingan secara langsung.

Pelajar diminta untuk menyusun gelas tersebut dari isi padu paling banyak ke yang paling sedikit. Nota: Aktiviti ini boleh dilakukan untuk memilih isi padu yang lebih banyak dengan mempelbagaikan isi padu cecair dalam pelbagai bekas yang dibekalkan kepada pelajar. Pelajar dibimbing untuk memastikan gelas disusun sebaris sebelum perbandingan dilakukan.3 Menyusun gelas mengikut isi padu 1. Guru membekalkan lima gelas yang sama saiz dan bentuk tetapi berlainan isi padu. Aktiviti 9. Pelajar diminta meletakkan gelas tersebut secara bersebelahan untuk membuat perbandingan isi padunya. 2. Guru menyediakan dua gelas yang sama yang diisi dengan air berwarna dengan kuantiti yang berbeza. Pelajar diminta mengenal pasti dengan menunjuk dan menyebut gelas yang lebih banyak dan yang lebih sedikit.I s i P a d u C e c a i r | 181 Aktiviti 9. .2 Mengenal pasti objek yang lebih sedikit dan lebih banyak 1. 2. 3.

B dan D. Isi padu cecair dalam bekas C lebih banyak daripada isipadu dalam bikar A. . 2. 3. A B C D 1.182| I A s a s U k u r a n Aktiviti 9. Isi padu dalam bikar D kurang daripada isi padu cecair dalam bikar A. 3. Manakala bikar yang ke empat iaitu bikar D diisi dengan air yang lebih dari bikar A dan bikar B. Setiap pelajar dibekalkan dengan empat bikar. Pelajar dikehendaki membandingkan isipadu cecair dalam bikar dan guru membimbing mereka membuat kesimpulan. 2.4 Mengenal pasti isi padu cecair 1. Isi padu cecair dalam bikar A dan B adalah sama. satu biji bikar ditanda dengan bikar C diisi dengan air yang kurang dari bikar A dan bikar B. Dua bikar diisi dengan air yang sama banyak dan ditandakan dengan bikar A dan satu lagi bikar B. B dan C.

I s i P a d u C e c a i r | 183 Perkaitan Antara Isi Padu Cecair. Saiz Dan Bentuk Guru perlu mengingatkan pelajar mengenai perkara berikut: Isi padu cecair adalah sama walaupun diisi dalam bekas yang berlainan saiz dan bentuk. Pelajar dikehendaki untuk menuangkan cecair dalam bekas A ke dalam bekas X. 3. Pelajar dikehendaki untuk memerhatikan paras cecair dalam bekas X. Guru menyediakan tiga bekas (A.5a Menentukan isi padu cecair menggunakan bekas berlainan bentuk dan saiz 1. 2. Y dan Z. Pelajar dibimbing untuk membuat kesimpulan berdasarkan pemerhatian mereka. . B dan C) yang mengandungi cecair berwarna yang sama banyak. cecair dalam bekas B dalam bekas Y dan cecair dalam bekas C ke dalam bekas Z. Aktiviti 9. A B C X Y Z Nota: Aktiviti ini boleh dilakukan untuk memilih isi padu yang lebih banyak dengan mempelbagaikan isi padu cecair dalam pelbagai bentuk dan saiz bekas yang dibekalkan kepada pelajar.

.184| I A s a s U k u r a n Aktiviti 9. Guru membimbing pelajar untuk membuat kesimpulan. Pelajar dikehendaki menentukan isi padu cecair tersebut dengan membuat perbandingan paras cecair dalam bekas M dan N.5b Menentukan isi padu cecair menggunakan bekas berlainan bentuk dan saiz 1. 5.. Setiap bekas tersebut diisi dengan isi padu cecair berwarna yang sama banyak.. Bagaimana kita ingin tahu sama ada isi padu cecair itu sama atau tidak? Paras air tidak sama. 3. 4. 2. Pelajar diminta untuk membandingkan paras cecair dalam kedua-dua bekas tersebut. Seterusnya pelajar diminta untuk menuangkan cecair tersebut dalam dua bekas lutsinar yang serupa (bekas M dan N).bagaimana dengan isi padunya? P Q M N Isipadu cecair dalam bekas M dan N adalah sama walaupun bekasnya berbeza. . Guru membekalkan dua bekas lutsinar yang berlainan saiz dan bentuk (bekas P dan Q).

.…. Lebih besar saiz alat penyukat. 4. Lebih kecil saiz alat penyukat. lebih banyak bilangan sukatan. Dengan menggunakan alat penyukat yang disediakan. pelajar diminta untuk membuat perkaitan antara saiz alat penyukat dengan bilangan sukatan.I s i P a d u C e c a i r | 185 Mengukur Isi Padu Cecair Menggunakan Unit Sebarangan Dan Unit Rujukan Terdapat berbagai benda yang sesuai di sekeliling kita yang boleh digunakan untuk dijadikan unit isi padu cecair seperti menggunakan tin. Berdasarkan jadual yang dibina. Guru menyediakan tiga alat penyukat yang berlainan dan setiap kumpulan dibekalkan dengan 2 liter bagi setiap cecair yang berlainan warna. 2. Bolehkan anda nyatakan alat penyukat yang digunakan untuk menyukat cecair dalam mata pelajaran sains? Aktiviti 9.6 Mari sukat : unit sebarangan 1.…. Bilangan Sukatan ……………………. mangkuk. . Bilangan Sukatan ……………………. 3. pelajar dikehendaki mengisi cecair tersebut ke dalamnya. Bilangan Sukatan …………………….. baldi. cawan. Alat penyukat ini dinamakan unit sebarangan untuk mengukur isi padu cecair. Guru meminta pelajar untuk menyukat dan merekod bilangan sukatan dalam jadual yang telah disediakan. gelas dan sebagainya.….. lebih kecil bilangan sukatan. Unit rujukan pula ialah alat penyukat yang digunakan khusus untuk menyukat isi padu cecair.

Guru menyediakan tiga bekas yang mengandungi cecair berlainan warna. satu unit piawai diperlukan untuk menyeragamkan semua sukatan bagi menyukat isi padu cecair. 3.186| I A s a s U k u r a n Bolehkah anda fikirkan benda yang terdapat disekeliling anda yang boleh dijadikan untuk dijadikan unit sebarangan bagi menyukat isi padu cecair? Aktiviti 9. 2. pelajar diminta untuk berbincang perkaitan antara jenis unit rujukan dengan bilangan sukatan dan seterusnya membuat kesimpulan. Guru meminta pelajar untuk menyukat dan merekodbilangan sukatan dalam jadual yang telah disediakan. Oleh itu. Berdasarkan jadual yang dibina. Aktiviti diulang menggunakan alat penyukat lain seperti botol dan baldi. Dengan menggunakan alat penyukat (bikar) yang disediakan. pelajar dikehendaki mengisi cecair tersebut ke dalamnya. . 5.7 Mari sukat : unit rujukan 1. Alat penyukat Bekas A Bikar Botol Baldi Bilangan sukatan Bekas B Bekas C Unit rujukan yang berlainan menghasilkan bilangan sukatan yang berbeza. 4.

Biasanya. Dari unit liter ini pula wujud unit mililiter (ml) yang bermakna 1per 1000 liter. difahami dan sama tanpa mengira di mana mereka berada. Cara yang salah . l ml - simbol untuk liter simbol untuk mililiter Cara Membaca Alat Penyukat Cara bacaan isi padu cecair yang betul dapat dilihat di dalam gambarajah di bawah: Cara yang salah Cara yang betul Baca ukuran yang berdasarkan bawah meniskus atau lengkung. Apabila menggunakan silinder sebenar.I s i P a d u C e c a i r | 187 Unit Piawai Bagi Isi Padu Cecair Manusia telah menyedari keperluan untuk menggunakan satu unit piawai bagi isi padu cecair yang diterima pakai oleh satu dunia untuk memastikan bahawa ia dipakai. Unit piawai untuk isi padu cecair ialah liter(l). Apakah isi padu air dalam silinder? _____ml. Hari ini kita menggunakan unit System International (SI) atau Sistem Metrik untuk semua isi padu cecair. kita menggunakan alat penyukat untuk mennyukat sama ada dalam mililiter atau liter. pastikan mata anda selaras dengan tahap air.

Guru membuat perbincangan jika ada terdapat dalam kesilapan bacaan.8 Membaca silinder 1. Guru mencatat bacaan pelajar dan membandingkannya dengan bacaan sebenar. Guru menyediakan tiga silinder yang sama yang diisi dengan cecair berwarna yang tidak sama isi padunya.188| I A s a s U k u r a n Aktiviti 9. Guru meminta beberapa pelajar datang ke hadapan untuk membaca isi padu cecair yang terdapat di dalam silinder tersebut. A B C . 3. 4. 2.

langkah (2) hingga (3) diulang dengan menggunakan gelas. 3. bekas berisi cecair berlainan warna. . Setiap kumpulan diminta untuk menyukat isi padu cecair yang terdapat dalam bekas tersebut dan rekodkan dalam jadual seperti di bawah: Kumpulan A B C D 4. Setiap kumpulan dibekalkan dengan bikar 1 liter.10 Menyukat isi padu cecair dalam unit liter 1. Pelajar diminta untuk menggunakan cawan untuk menyukat cecair ke dalam bikar 1 liter sehingga paras air mencapai 1 liter. Seterusnya. Guru menyediakan cawan. 4.I s i P a d u C e c a i r | 189 Aktiviti 9. Pelajar dikehendaki mencatat bilangan sukatan yang diperlukan untuk mendapatkan 1 liter. 2. 2. Bekas Baldi Teko Balang kaca Tin Isi padu (l) Di akhir aktiviti. Bolehkan anda fikirkan barangan di pasaran yang dijual dalam liter? Aktiviti 9. guru berbincang tentang kesimpulan dari aktiviti yang telah dilakukan.9 Mengenal dan menamakan unit liter dan simbolnya 1. gelas dan bikar 1 liter dan cecair berwarna. Pelajar dibahagikan kepada empat kumpulan. 3.

pelajar dikehendaki untuk menyukat isi padu cecair tersebut menggunakan silinder penyukat untuk mengetahui isi padu sebenar. bekas berisi cecair berlainan warna. 3.11 Menganggar isipadu cecair dalam unit liter 1. 3. Pelajar dibahagikan kepada empat kumpulan. Pelajar dikehendaki menganggar isi padu cecair tersebut. Rekodkan dalam jadual seperti di bawah: Kumpulan . 2.12 Menyukat dan merekod isi padu cecair kepada liter yang terdekat 1. 2. Setiap kumpulan dibekalkan dengan bikar 1 liter. A B C D Bekas Baldi Teko Balang kaca Tin Isi padu (l) anggaran Isi padu (l) sebenar Menganggar isi padu sebenar Mengetahui isi padu sebenar Aktiviti 9. Seterusnya. setiap kumpulan diminta untuk menyukat isi padu cecair yang terdapat dalam bekas tersebut dengan menggunakan bikar 1 liter. 5. Seterusnya.190| I A s a s U k u r a n Aktiviti 9. Pelajar dibekalkan beberapa bekas yang berisi cecair berwarna. Isi padu cecair yang melebihi setengah liter dihampirkan kepada 1 liter . Setiap kumpulan diminta untuk menganggar isi padu cecair yang dibekalkan dalam unit liter. 4.

. Proses diulang sehingga sudu kecil penuh. 3. Pelajar dibekalkan dengan sudu kecil. Pelajar dikehendaki untuk mencatatkan dalam jadual seperti berikut: sudu sudu kecil sudu besar Bilangan pindahan kandungan picagari Isi padu (ml) 5. 2. Aktiviti diulang dengan menggunakan sudu besar. unit piawai yang lebih kecil diperlukan.13 Mengenal unit mililiter dan simbolnya ”ml” 1. Aktiviti 9. Simbolnya pula ialah ml. Pelajar diminta untuk mengisi picagari dengan cecair tersebut dan memindahkannya ke sudu kecil. sudu besar dan picagari 1 ml serta cecair berwarna.I s i P a d u C e c a i r | 191 Menyukat Isi Padu Cecair Dalam Unit Mililiter Untuk menyukat isi padu cecair yang kurang dari 1 liter. Unit ini dikenali sebagai mililiter. 4.

5l = _____ ml 1.000 mililiter 2 l = _____ ml 2 l x 1000 = 2000 ml 2 l = 3000 ml 1. 2.192| I A s a s U k u r a n Aktiviti 9. 1 liter = 1. Pelajar diminta untuk menyukat cecair yang terdapat dalam bekas tersebut ke dalam silinder penyukat dan merekodkan bacaannya.2 l 1000 2200 ml = 2. liter (l) digunakan untuk menyukat isi padu cecair yang lebih banyak (melebihi 1 liter).2 l = 2 l 200 ml . bekas Tin Mangkuk Botol ubat Isi padu (ml) Hubungan Antara Unit Isi Padu Cecair MIliliter (ml) digunakan untuk menyukat isi padu cecair yang sangat sedikit (kurang daripada 1 liter).5l = 1500 ml = 1l 500 ml 4000 ml = _____ l 4000 = 4l 1000 4000 m l = 4l 2200 m l = _____ l 2200 = 2.5l x 1000 = 1500 ml 1.14 Menyukat isi padu cecair dalan unit mililiter 1. mangkuk dan botol ubat yang berisi cecair berwarna. Pelajar dibekalkan dengan silinder penyukat (500 ml) dan beberapa bekas seperti tin.

Bilangan slinder penyukat 100 ml 1 2 3 4 5 Bacaan pada silinder penyukat 1 liter (dalam ml) 100 ml Sukatan dalam liter (l) 0.3 l 300 ml = 300/1000 l dan seterusnya.I s i P a d u C e c a i r | 193 Aktiviti 9.2 l 0.1 l 1000 ml = 100 ml = 200 ml = 1l 100/1000 l 200/1000 l = = = 0. 6. DARABKAN dengan 1000.1 l 0. 1l = 2l = 3l = dan seterusnya. Aktiviti ini diulang sehingga paras air dalam silinder penyukat tersebut menunjukkan 1000 ml. Untuk menukar unit liter kepada mililiter. Guru membimbing pelajar untuk menukar unit mililiter kepada liter. 3. guru berbincang dengan pelajar untuk membuat kesimpulan.15 Menukar unit mililiter kepada liter dan sebaliknya 1. 2. Mereka dikehendaki merekodkan bacaan isi padu dalam unit ml. Setiap kumpulan diminta untuk menyukat cecair berwarna 100 ml dan menuangkannya ke dalam silinder penyukat 1 liter. Diakhir aktiviti ini. BAHAGIKAN dengan 1000. 5. Guru membekalkan silinder penyukat 100 ml dan 1 liter kepada setiap kumpulan. . 1000 ml 2 x 1000 ml 3 x 1000 ml = = 2000 ml 3000 ml Untuk menukar unit milliliter kepada liter. 4. Seterusnya pelajar dibimbing untuk menukar unit liter kepada mililiter.

194| I A s a s U k u r a n Aktiviti 9. Isi padu dalam liter (l) Isipadu dalam mililiter (ml) 600 ml 1l 200 ml 2l l .16 Menukar unit mililiter kepada liter dan sebaliknya Guru mengedarkan lembaran kerja kepada setiap pelajar untuk dibincangkan bersama-sama.

Isi padu cecair 2.  Pelajar diperkenalkan dengan konsep isi padu cecair dengan menggunakan aktiviti perbandingan. dua unit piawai iaitu liter dan mililiter digunakan. 212.  Simbol bagi liter ialah ”l” dan simbol bagi mililiter pula ialah ”ml”. Sama banyak PETA KONSEP Sila Lihat Peta Konsep Unit 10 ms.I s i P a d u C e c a i r | 195 RUMUSAN  Isi padu cecair adalah banyaknya cecair dalam sesuatu bekas. .  Perkaitan antara unit liter dan mililiter adalah: 1 l = 1000 ml KATA KUNCI 1. Kapasiti 3. Terdapat pelbagai istilah yang diperkenalkan dalam unit ini seperti: o Lebih sedikit daripada o Lebih banyak daripada o Kurang daripada o Sama banyak  Bagi memperolehi sukatan yang tepat.213.

1 l = __________________ ml 0. 0.7 l = ___________________ ml 6.196| I A s a s U k u r a n PENILAIAN KENDIRI Berikan jawapan dalam liter atau mililiter.1 l = __________________ ml 2.531 l = _________________ ml 1500 ml = _________________ l 3890 ml = _________________ l 8008 l = __________________ ml 10000 l = _________________ml .

Konsep dan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Matematik: Wang. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 5 Teachers’ Handbook. Marzita Puteh. Marzita Puteh & Santhi Periasamy. Abdul Razak Saleh & Rabiyah Fakir Mohd. Isa. Lai Kim Leong & Rozaili Mohd Ali. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 3 Textbook Part 2. Santhi Periasamy. Marzita Puteh & Santhi Periasamy. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 6 Textbook. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. http://jmathpage. Kementerian Pendidikan Malaysia. (2004). (2004). Kuala Lumpur:Kementerian Pendidikan Malaysia. (2011). Mohamad Khairuddi Yahya. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Matematik Tahun 4 Sekolah Kebangsaan Buku Teks. Kuala Lumpur: Aras Mega Sdn. Lee Gik Lean & Rabiyah Fakir Mohd. (2010). Daud Zakaria & Abdullah Md. Mohamad Khairuddi Yahya. Matematik Tahun 1 Sekolah Kebangsaan Buku Teks Jilid 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1998).com/JIMSMeasurementpage. Matematik Tahun 2 Sekolah Kebangsaan Buku Teks Jilid 2.com/watch?v=iPkZlce84ag . Santhi Periasamy.org/cyberchase/games/liquidvolume/liquidvolhttp://www. Marzita Puteh. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 3 Textbook Part 2. (2006). Ukuran dan Sukatan untuk Sekolah Rendah. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 5 Textbook. Kuala Lumpur: Arus Intelek Sdn. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Bhd. Bahagian Pendidikan Guru. (2007). Bhd. Wan Yusof Wan Ngah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.I s i P a d u C e c a i r | 197 RUJUKAN Abdul Razak Othman. Lee Gik Lean & Rabiyah Fakir Mohd. Rosli Maun & Haslina Jaafar. Wan Yusof Wan Ngah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.html http://pbskids. Mohamad Khairuddi Yahya. Marzita Puteh. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 6 Teachers’ Handbook. Lai Kim Leong & Rozaili Mohd Ali. (2011). Mohamad Khairuddi Yahya. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. (2006).Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 4 Teachers’ Handbook. (2007). Wan Yusof Wan Ngah & Chan Yook Lean. (2005). Mohamad Khairuddi Yahya. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.youtube. Wan Yusof Wan Ngah.

.

Unit 10 OPERASI DALAM ISI PADU CECAIR .

.

Pelajar didedahkan kepada pengiraan dalam bentuk lazim. tolak. Ia dimulakan dengan penambahan tanpa mengumpul semula kepada penambahan yang melibatkan mengumpul semula.A s a s U k u r a n |198 UNIT 10 OPERASI DALAM ISI PADU CECAIR HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini. darab dan bahagi isi padu cecair. Menyelesaikan masalah yang melibatkan isi padu cecair dalam situasi harian. mengukur dan juga telahpun mahir dalam perkaitan antara liter dan mililiter. Penambahan dan penolakan dimulakan dengan unit yang sama iaitu. mendarab dan membahagi. Kemahiran ini dilaksanakan selepas semua kemahiran yang dinyatakan sebelum ini telah dicapai oleh pelajar untuk memastikan bahawa mereka boleh melakukannya jika diperlukan semasa menjalankan ke empat-empat operasi ini.Operasi tambah dan tolak boleh dilakukan kepada isi padu cecair dalam bentuk nombor bulat. Kemudiannya gabungan liter dan mililiter. Operasi dimulakan dengan menambah atau menolak dua ukuran isi padu cecair dan kemudian diikuti dengan penambahan dan penolakan berturutturut. membanding. iaitu menambah atau menolak tiga isi padu.Pelajar hendaklah selalu diingatkan kembali mengenai perkaitan di antara setiap unit di dalam . nombor pecahan dan nombor perpuluhan. 2. anda diharap dapat: 1. menganggar. liter dengan liter danmililiter dengan mililiter. Melakukan operasi tambah. PENGENALAN A pabila pelajar sudahpun menguasai kemahiran mengenal. menolak. Pengiraan juga melibatkan penukaran unit. kemahiran yang seterusnya yang perlu dikuasai oleh mereka ialah empat operasi asas matematik iaitu menambah. Penukaran unit perlu diberi penekanan memandangkan kemahiran ini sangat kritikal terutama apada pengiraan melibatkan penambahan dua unit seperti 1l 220ml+ 3l 600ml ataupun penolakan seperti 5l 250ml – 2l 400ml.

1. hasil darab atau hasil bahagi perlu ditukarkan unitnya.1 Kemahiran Isi Padu Cecair mengikut Tahun dan Tahap . 100 dan 1000.199| O p e r a s i D a l a m I s i P a d u C e c a i r isi padu cecair. hasil tolak. 100 dan 1000. berkemungkinan hasil tambah. turutan berikut dicadangkan:  Operasi tambah  Operasi tolak  Operasi darab  Operasi bahagi Pada keseluruhannya untuk memastikan pelajar dapat memahami dan menghayati setiap unit dalam operasi dalam isi padu cecair iaitu liter dan mililiter mereka hendaklah didedahkan kepada kemahirankemadiran seperti Rajah 10. Manakala operasi bahagi pula adalah pembahagian dengan satu nombor satu digit. Secara keseluruhannya untuk kefahaman yang berkesan. Operasi darab pula adalah pendaraban isi padu cecair dengan satu nombor satu digit. UNIT LITER MILILITER KEMAHIRAN MENGENAL/BACA ANGGARAN BANDING SUKAT Rajah 10. 10. 10. kerana apabila menjalankan operasi kepada isi padu cecair. Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Strategi yang paling sesuai dan berkesan sebagai permulaan untuk mengajar dan mempelajari operasi dalam isi padu cecair ialah dengan menggunakan alat penyukat.

15 l 7. Penambahan. Nadiah menggunakan 10.2 l air untuk membasuh dan 11. yang telah Nadiah gunakan? .15 l. pendaraban dan pembahagian dalam modul ini akan memfokuskan kepada liter dan milliliter. Berapakah jumlah isi padu air. isi padu cecair dalam jag ialah 9. Aktiviti 10.1 Operasi tambah melibatkan perpuluhan bercampur dalam liter 1.3 l sirap dan 0.2 Maka.3 l 0. dalam l.2 l air. 1.A s a s U k u r a n |200 Operasi Tambah Operasi melibatkan isi padu cecair adalah salah satu sub-tajuk yang penting untuk diajarkan kepada muridmurid. dalam l. Guru memberikan contoh masalah operasi tambah yang melibatkan perpuluhan bercampur dalam liter.3 l air untuk mandi. Berapakah jumlah isi padu cecair.65 l 9. penolakan. Contoh soalan: Untuk menyediakan air sirap limau. dalam jag tersebut ? Penyelesaian: + l 1.65 l jus limau dalam jag. Rosnah memasukkan 7.

Berapakah jumlah isi padu air.201| O p e r a s i D a l a m I s i P a d u C e c a i r Aktiviti 10. Cawan merah pula mengandungi 33 ml air kopi. Guru memberikan contoh masalah operasi tambah yang melibatkan perpuluhan bercampur dalam mililiter. dalam ml ? Penyelesaian: 15 ml +33 ml 48 ml Maka. dalam ml ? . Contoh soalan: Dalam cawan biru terdapat 15 ml air kopi. jumlah isi padu air kopi ialah 48 ml Dalam baldi besar terdapat 350 ml air.2 Operasi tambah melibatkan perpuluhan bercampur dalam mililiter 1. Berapakah jumlah isi padu air kopi. Baldi kecil pula mengandungi 153 ml air.

Guru memberikan contoh masalah operasi tambah yang melibatkan perpuluhan bercampur dalam liter dan militer Contoh soalan: Kamal telah menggunakan 1375 ml untuk membancuh air oren. Rozie pula telah menggunakan 3.3 l = 3.3 Operasi tambah melibatkan perpuluhan bercampur dalam liter dan mililiter 1.3 l kepada 330 ml: 1 l = 1000 ml 3.3 l air untuk membancuh air sirap. .3 X 1000 ml = 330 ml Oleh itu. Berapakah jumlah isi padu air yang telah mereka gunakan. dalam l dan ml ? Penyelesaian: 1375 ml Mula-mula tukarkan 3.A s a s U k u r a n |202 Aktiviti 10. isi padu air yang telah digunakan ialah: 1705 ml = 1000 ml + 705 ml = 1l 705ml + 330 ml 1705 ml Cuba konstruk masalah operasi tambah yang melibatkan perpuluhan bercampur dalam liter dan mililiter.

Isi padu air yang tinggal dalam tangki tersebut ialah 5.15 l . Berapakah isi padu sebenar air dalam tangki tersebut.5. Contoh soalan: Terdapat 15 l air dalam sebuah tangki.3 l + 2. isi padu air yang tinggal ialah: 15.0 l . Berapakah isi padu air yang tinggal dalam tangki tersebut.6 l Oleh itu. Puan Aminah telah menggunakan 3.4 l Aminah telah menggunakan 2.5 l air untuk membasuh pinggan dan 3.3 l 5. Guru memberikan contoh masalah operasi tolak yang melibatkan perpuluhan bercampur dalam liter.6 l 9.3l air untuk membasuh pinggan dan 2. dalam l? Penyelesaian: Mula-mula tentukan isi padu air yang telah digunakan oleh Puan Aminah: 3.4 Operasi tolak melibatkan perpuluhan bercampur dalam liter 1.75l air untuk memasak nasi.3 l air untuk memasak nasi. dalam l ? .203| O p e r a s i D a l a m I s i P a d u C e c a i r Operasi Tolak Aktiviti 10.

5 ml air dalam cawan biru.A s a s U k u r a n |204 Aktiviti 10.3 ml air.5 ml 11. Berapakah beza isi padu air ? Penyelesaian: Beza isi padu air ialah: 23.7 ml air.11.3 ml . Guru memberikan contoh masalah operasi tolak yang melibatkan perpuluhan bercampur dalam mililiter. Cawan merah pula mengandungi 23.8 ml Sarah minum 22.5 Operasi tolak melibatkan perpuluhan bercampur dalam mililiter 1. Apakah beza isi padu air yang diminum oleh mereka ? . Milah pula minum 16. Contoh soalan: Terdapat 11.2 ml air.

Kamal telah menggunakan 375 ml untuk membancuh air oren.3 l = 330 ml dan 11.6 Operasi tolak melibatkan perpuluhan bercampur dalam liter dan mililiter 1.3 l air untuk membancuh air sirap.205| O p e r a s i D a l a m I s i P a d u C e c a i r Aktiviti 10.5l = 1150 ml Isi padu air yang telah digunakan oleh Kamal dan Rozie: 375 ml + 330 ml 705 ml Oleh itu. Berapakah jumlah isi padu air yang tinggal dalam bekas itu? . Kamal telah menggunakan 375 ml untuk membancuh air oren. isi padu air yang tinggal ialah: 1150 ml . Berapakah jumlah isi padu air yang tinggal dalam bekas itu? Penyelesaian: * Ingat kembali pertukaran unit yang telah dipelajari sebelum ini: 3.5 l air dalam sebuah bekas. Rozie pula telah menggunakan 3.5 l air dalam sebuah bekas. Guru memberikan contoh masalah operasi tolak yang melibatkan perpuluhan bercampur dalam liter dan mililiter.705 ml 445 ml Terdapat 11. Contoh soalan: Terdapat 11.

Mei Ling membeli 6 kotak manakala Susan membeli 7 kotak.7 Operasi darab melibatkan perpuluhan bercampur menggunakan nombor satu digit 1. dalam l ? .625 l Rahman membeli 3 botol jus oren yang mana setiap botol mengandungi 1750 ml . Guru memberikan contoh masalah operasi darab yang melibatkan perpuluhan bercampur menggunakan nombor satu digit.A s a s U k u r a n |206 Operasi Darab Aktiviti 10. Berapakah isi padu susu. dalam l yang telah dibeli oleh: a) Mei Ling ? b) Susan ? Penyelesaian: Mei Ling membeli 6 kotak: 375 ml X 6 kotak = 2250 ml Tukar kepada l: bahagi 1000 (ingat kembali pelajaran yang lepas) 2250 ml 1000 = 2. Berapakah jumlah isipadu jus oren.25 l Susan membeli 7 kotak: 375 ml X 7 kotak = 2625 ml Tukar kepada l: bahagi 1000 (ingat kembali pelajaran yang lepas) 2625 ml 1000 = 2. Contoh soalan: Isi padu satu kotak susu segar ialah 375 ml.

apakah isi padu susu cokelat dalam setiap kotak ? Penyelesaian: * Ingat kembali pertukaran unit yang telah dipelajari sebelum ini: 5 kotak susu cokelat isi padunya ialah : 7.83l = 7830 ml 1 kotak susu cokelat isi padunya ialah: 7830 ml 5 = 1566 ml Ibu membeli 3 peket minyak yang jumlah isi padunya ialah 3.207| O p e r a s i D a l a m I s i P a d u C e c a i r Operasi Bahagi Aktiviti 10. apakah isi padu minyak dalam setiap peket ? . Nyatakan dalam ml .8 Operasi bahagi melibatkan perpuluhan bercampur menggunakan nombor satu digit 1.68l.83 l. Guru memberikan contoh masalah operasi bahagi yang melibatkan perpuluhan bercampur menggunakan nombor satu digit. Contoh soalan: Ibu Ali telah membeli 5 kotak susu cokelat yang jumlah isi padunya ialah 7. Nyatakan dalam ml .

= 2. . Dia telah menuangkan ¾ daripadanya ke dalam sebuah jag yang lebih kecil.5 l air oren.5 l kepada ml : 2. Apakah isi padu air oren yang terdapat dalam jag kecil tersebut.9 Menghitung isi padu cecair daripada satu situasi yang dinyatakan dalam pecahan 1.A s a s U k u r a n |208 Aktiviti 10.5 X 1000 ml = 2500 ml daripada 2500 ml : X 2500 ml = 1875 ml Cuba konstruk masalah seperti yang diberikan di atas. Contoh soalan: Ramlah telah membancuh 2.5 l Maka. dalam ml ? Penyelesaian: Tukarkan dahulu 2. Guru memberikan contoh masalah menghitung isi padu daripada satu situasi yang dinyatakan dalam pecahan.

 Simbol bagi liter ialah ”l” dan simbol bagi mililiter pula ialah ”ml”. dua unit piawai iaitu liter dan mililiter digunakan.  Perkaitan antara unit literdan mililiter adalah: 1 l = 1000 ml KATA KUNCI 1.  Pelajar diperkenalkan dengan konsep isi padu cecair dengan menggunakan aktiviti perbandingan.209| O p e r a s i D a l a m I s i P a d u C e c a i r RUMUSAN  Isi padu cecair adalah banyaknya cecair dalam sesuatu bekas. Kapasiti 3. Terdapat pelbagai istilah yang diperkenalkan dalam unit ini seperti: o Lebih sedikit daripada o Lebih banyak daripada o Kurang daripada o Sama banyak  Bagi memperolehi sukatan yang tepat. Sama banyak . Isi padu cecair 2.

Darab & Bahagi (l dan ml) SELESAI MASALAH HARIAN SUKAT CECAIR SUKAT DAN TULIS GUNA DAN PELBAGAI PERBENDAHARAAN KATA ISI PADU CECAIR . Tolak. ml OPERASI ASAS Tambah.1 ISI PADU CECAIR PENGENALAN TAHAP 1 TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 GUNA UNIT RELATIF UKUR GUNA UNIT BUKAN PIAWAI KENAL ml & l TULIS ml & l ANGGAR ISI PADU CECAIR TUKAR UNIT l.A s a s U k u r a n |210 PETA KONSEP .

2 ISI PADU CECAIR PENGENALAN TAHAP 2 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6 PERKAITAN ANTARA UNIT UKUR GUNA UNIT PIAWAI PERKAITAN ANTARA UNIT TIMBANG DAN BANDING GUNA DAN APLIKASI KIRAAN PECAHAN KEPADA MASALAH HARIAN MELIBATKAN ISI PADU CECAIR OPERASI ASAS & SELESAI MASALAH HARIAN Tambah.211| O p e r a s i D a l a m I s i P a d u C e c a i r PETA KONSEP . Tolak. Tolak. Darab & Bahagi (kg dan g) OPERASI ASAS & SELESAI MASALAH HARIAN Tambah. Darab & Bahagi (kg dan g) km & m .

Berapakah kandungan cecair tersebut. dalam l . Anggarkan baki isi padu air. Shantini membeli sebotol minuman yang berisi padu 2l. . dalam ml.Isi padu air dalam sebuah bekas adalah 5 daripada isi padu penuh bekas tersebut. Rajah 1 di bawah menunjukkan isi padu cecair yang terdapat dalam empat buah bekas. Dia menuang air itu ke dalam lima biji gelas supaya setiap satu mempunyai isi padu antara 240 mlhingga 275 ml.air yang perlu diisi lagi 8 supaya bekas itu penuh ? 250 ml Rajah 2 3. dalam ml. Rajah 2 menunjukkan isi padu air di dalam sebuah bekas.A s a s U k u r a n |212 PENILAIAN KENDIRI 1. bagi setiap bikar itu? ½l 120 ml 70 ml Rajah 1 ¾l 2. Semua cecair tersebut dicampurkan dan kemudian diisi sama banyak ke dalam tiga buah bikar. dalam botol itu. Berapakah isi padu.

Matematik Tahun 2 Sekolah Kebangsaan Buku Teks Jilid 2. Bhd. Bahagian Pendidikan Guru. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.html http://pbskids. (2004). Marzita Puteh & Santhi Periasamy. (2011).youtube. http://jmathpage. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 6 Teachers’ Handbook. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Mohamad Khairuddi Yahya. Ukuran dan Sukatan untuk Sekolah Rendah. Marzita Puteh & Santhi Periasamy. (2006). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 5 Teachers’ Handbook. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Matematik Tahun 4 Sekolah Kebangsaan Buku Teks. Rosli Maun & Haslina Jaafar. Santhi Periasamy. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 6 Textbook. Lai Kim Leong & Rozaili Mohd Ali. (2011). Kementerian Pendidikan Malaysia. Mohamad Khairuddi Yahya. Marzita Puteh. Kuala Lumpur: Arus Intelek Sdn. Wan Yusof Wan Ngah & Chan Yook Lean. (2007). (2010). Lee Gik Lean & Rabiyah Fakir Mohd. Lee Gik Lean & Rabiyah Fakir Mohd. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Abdul Razak Saleh & Rabiyah Fakir Mohd.com/JIMSMeasurementpage.com/watch?v=iPkZlce84ag .org/cyberchase/games/liquidvolume/liquidvolhttp://www. Isa.Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 4 Teachers’ Handbook. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Daud Zakaria & Abdullah Md. (2007). Santhi Periasamy. Wan Yusof Wan Ngah. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 3 Textbook Part 2. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 3 Textbook Part 2. Marzita Puteh. (2006). (2004). Bhd. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur:Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur: Aras Mega Sdn. Wan Yusof Wan Ngah.213| O p e r a s i D a l a m I s i P a d u C e c a i r RUJUKAN Abdul Razak Othman. Wan Yusof Wan Ngah. Matematik Tahun 1 Sekolah Kebangsaan Buku Teks Jilid 2. (2005). (1998). Mohamad Khairuddi Yahya. Marzita Puteh. Mohamad Khairuddi Yahya. Lai Kim Leong & Rozaili Mohd Ali. Mohamad Khairuddi Yahya. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 5 Textbook. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka. Konsep dan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Matematik: Wang.

edu.Sila Hubungi : Profesor Dr. Marzita Puteh Emel : marzita@fsmt.upsi.my No. . Tel : 019-3581115 Berkenaan naskhah buku.

Asas Ukuran M O D U L .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful