PENGENALAN

Qawaid Fiqhiyyah merupakan gabungan daripada dua perkataan iaitu Qawaid dan Fiqhiyyah. Qawaid merupakan kata jamak daripada qa’idah yang bemaksud asas, tapak, atau prinsip. Firman Allah : “ Dan (ingatlah) ketika Nabi Ibrahim bersama-sama Nabi Ismail meniggikan binaan asasasas(tapak) Baitullah(kaabah) itu…” (surah al-baqarah: 127) Oleh itu, Qawaid Fiqhiyyah bermaksud prinsip-prinsip fiqh yang bersifat umum dalam bentuk nas pendek yang mengandungi hukum umum yang sesuai dengan bahagianbahagiannya. Kemunculan Qawaid Fiqhiyyah banyak dipengaruhi oleh faktor tuntutan semasa. Ia muncul setelah jarak masa para ulama semakin jauh dari generasi terawal iaitu para salafussoleh. Kelahiran kaedah ini juga menandakan kejayaan mereka menggabungkan jalinkan antara unsur-unsur syarak dengan rasional akal dalam satu sintesis ilmu yang bersepadu. Sejarah perkembangan serta penyusunan Qawaid Fiqhiyyah dapat dijelaskan dengan klasifikasi period.Ia bermula dengan period perundangan,seterusnya period zaman mengadakan. Selepas itu, period zaman imam mazhab dan kemantapan. Akhir sekali, period zaman mutakhir. Ilmu Qawaid Fiqhiyyah berkembang pesat pada kurun ketiga dan keempat hijrah. Misalnya Imam Abu Tahir Al-Dabbas telah mengumpulkan beberapa kaedah mazhab Abu Hanifah dan disimpulkankan dalam 17 kaedah. Daripada 17 kaedah Ulama’ mutakhir Syafi’iyyah menyimpulkan Qawaid Fiqhiyyah kepada lima kaedah asas iaitu :     Segala perkara bergantung kepada tujuannya(niat). (al-umuru bimaqasidiha) Keyakinan tidak boleh disingkirkan dengan syak. (al-yakin la yuzalu bil syak) Kesukaran membawa kepada kemudahan. (al-masyaqqatu tajlibu al-taisir) Kemudaratan hendaklah dihilangkan. (al-dhararu yuzal) Adat dijadikan sebagai rujukan hukum. (al-'adatu muhakkamah)

1

a. Sebagaiman yang diwasiatkan kepada Mu’az bin Jabal ketika diutuskan ke yaman menerusi sabda baginda yang bermaksud :- 2 .SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU QAWAID FIQHIYYAH Sejarah perkembangan al-qawa’id al-fiqhiyyahini adalah berbeza dengan sejarah perkembangan ilmu usul al-fiqh.a. ketika waktu ini segala sumber syariat hanya berdasarkan al-quran. a) Perinkat pertama Iaitu zaman Rasulullah s. Sejarah perkembangan ilmu Qawaid Fiqhiyyah dapat diklasifikasikan kepada 4 period iaitu :1) SejarahPerundangan 2) Zaman mengadakan 3) Zaman imam mazhab dan kemantapan 4) Zaman mutakhir 1. Perkembangan fiqh dalam period ini dapat dibahagikan kepadaa 3 peringkat. Dalam konteks tersebut.w. segala pertanyaan yang baginda jawab dan fatwa yang diputuskan adalah berdasarkan wahyu dan ijtihad baginda. Pada zaman ini.w hanya membenarkan sahabatnya yang diakui untuk berijtihad apabila tiada nas dalam al-quran dan al-sunnah. Rasulullah s. Sejarah Perundangan Ia bekaitan dengan sumber pengambilan hukum dan perkembangan fiqh. Sekiranya ijtihad baginda tidak tepat ia diperbetulkan oleh wahyu. Ini kerana kaedah-kaedah fiqh ini hanya terbentuk pada abad keempat dan kelima Hijrah berbanding dengan ilmu usul al-fiqh yang telah terdahulu digagaskan sebagai suatu disiplin ilmu sejak pada abad kedua Hijrah lagi.al-sunnah dan ijtihad baginda sahaja.

Nabi bertanya lagi: sekiranya kamu tidak dapati dalam kitab allah? Mu’az menjawab: saya akan berpandukan sunnah Rasulullah s.zaman tersebut tidak digalakkan sahabat dan umat islam berijtihad dan menggunakan akal mereka. Lalu Rasulullah s.tabi’in.Zaman ini kegiatan ijtihad hanya bertumpu kepada ahli fiqh sahaja. b) Peringkat kedua . pada zaman ini lahir serta terbentuk kaedah fiqh yang pertama iaitu lafaz kaedah yang bermaksud “tidak bahaya dan tidak membahayakan”. Nabi bertanya lagi: sekiranya engkau tidak dapati dalam sunnah rasulullah s.a. .a. .w menepuk dada sambil bersabda: “segala pujian bagi Allah yang membenarkan tawfiq kepada kepada utusan Rasulullah s.Pada zaman inilah bermulanya penulisan dan pembukaan usul fiqh yang bermula abad ke-2 hingga ke-4 hijrah.w. ketika zaman ini ia merupakan zaman yang masih berpegang kuat pada al-quran dan al-sunnah.w kea rah sesuatu yang diredai oleh Rasulullah”.‘Bagaimanakah engkau akan putuskan hukum apabila dibentangkan kepada enkau masalah? Mu’az menjawab: saya akan bepandukan kitab allah.w dan kitab allah? Mu’az menjawab: saya akan berijtihad dengan ilmu saya dan saya tidak akan mengenepikan perkara itu.Apa yang dapat di kesan.Iaitu zaman tabi’in dan tabi’ al. 3 .a. . .Bertitik tolak dari situlah lahirlah usul fiqh dan istilah-istilah fiqh. c) Peringkat ketiga .a.Khalifah al-rasyidin dan para sahabat hanya berijtihad apabila tidak terdapat hukum di dalam kedua-dua sumber tersebut. .iaitu zaman sahabat.untuk itu . Pada zaman itu lahirlah dua aliran fiqh iaitu aliran al-ra’yi yang berkembang pesat dan berpengaruh di Kufah dan aliran hadis yang berkembang di Madinah.Pada waktu ini juga fiqh islam mulai berkembang pesat. .

tunas awal yang tumbuh daripada kaedah fiqh ialah dengan berasaskan penjelasan hukum daripada al-quran. Di antara firman allah dan hadis yang mana terbentuk daripadanya kaedah fiqh ialah:i) sebagaimana firman allah .2.“mendapat faedah kerana menaggung resiko” . Apa yang jelasnya. Mazhab awal yang muncul ialah mazhab fiqh Abu Hanifah al-Nu’man bin Thabit. kemudian kurun mereka yang berikutnya.“dan ia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama” ii) sebagaimana hadis . dan diantara keduanya ialah syubhat” .tabi’in yang merupakan zaman permulaan terbentuknya mazhab fiqh serta perkembangan aliran mazhab fiqh.“dan allah mengetahui orang akan yang merosakkan (harta benda mereka) daripada orang yang hendak memperbaikinya” . sesuatu kezaliman” 4 . hadis dan kata-kata sahabat. dan suruhlah dengan perkara yang baik” . Seterusnya daripada semua itu menjadi sumber serta terbentuknya kaedah fiqh itu sediri. Zaman Mengadakan Merupakan tiga kurun awal hijrah yang sekali gus ia merupakan kurun terbaik.“sesungguhnya yang halal telah jelas. Sebagaimana sabda baginda dalam hadis yang diriwayat daripada Imran bin Husahn yang bermaksud:- “Sebaik-baik manusia adalah kurun daku.“ menunda bayaran hutang bagi yang mampu.“ terimalah apa yang mudah dilakukan. dan sesungguhnya yang haram telah jelas.“tidak ada bahaya dan tidak membahayakan” .” Temasuk dalam kurun terbaik tersebut ialah zaman tabi’in dan tabi’ al. kemudian kurun selepas mereka.

adat dan tempat. c) Imam Muhammad bin Idris Al-syafi’i(m. d) Imam Jamal al-din al-husairy al-hanafi. (al-yakin la yuzalu bil syak) Kesukaran membawa kepada kemudahan.Di mana kaedah asas yang masyhur ada lima iaitu:      Segala perkara bergantung kepada tujuannya(niat). dimana Abu Said al-harawi al-sayfi’I telah pergi kepada imam AbubTahir al-Dabbas tersebut serta mengambil sebahagian daripada kaedah tersebut. Zaman ini bemula pada tahun kedua dan ketiga hijrah. sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab al-asybah wa al-Naza’I al-suyuti dan al–asybah wa al-naza’ir ibn nujaym.204H) iaitu dalam kitab Al-Umm.3. Kitab beliau dihuraikan pula oleh imam Muhammad bin al-Hasan al-syaibani dengan nama Al-Tahrir Syarh al-jami’alkabir.Kemantapan Kemantapan tersebut berlaku secara jelasnya selepas abad ke-4 hijrah. keadaan .189H). (al-umuru bimaqasidiha) Keyakinan tidak boleh disingkirkan dengan syak. (al-'adatu muhakkamah) 5 . Diantara ulama dan mujtahid yang terkenal yang mana terdapat dalam kitab mereka menyebut kaedah fiqh ialah:a) Qadi Abu Yusuf Yaakub bin Ibrahim(m. Selain itu. Disebut berkaitan kaedah fiqh dalam kitab al-asal. Khasnya melalui pertumbuhan berbagai bebagai aliran mazhab fiqh. Dimana ia bergerak seiring dengan perubahan masa.. ia juga dikenali dengan zaman terpisah dan terbinanya ilmu kaedah fiqh secara tersendiri serta mencapai kedudukan yang istimewa.Hanafi pada kurun 4 hijrah telah mengumpulkan kaedah asas atau utama dalam fiqh mazhab hanafi dalam 17 kaedah.Dijelaskan juga. Zaman Imam Mazhab dan Kemantapan Zaman ini merupakan zaman penyusunan serta pembukuan fiqh dan mazhab serta berkembangnya ilmu fiqh. . (al-masyaqqatu tajlibu al-taisir) Kemudaratan hendaklah dihilangkan. Contohnya. b) Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani (m.Iaitu imam Abu Tahir al-Dabbas dari kalangan ulama fiqh.yang juga murid Abu Hanifah. Iaitu dalam kitab Al-Kharaj yang disebarkan pada zaman pemerintahan khalifah harun al-rasyid.182 H) murid kepada Abu Hanifah. (al-dhararu yuzal) Adat dijadikan sebagai rujukan hukum.

Majoriti kanun dan perbahasan fiqh serta kaedah dalam majalah tersebut berdasarkan mazhab hanafi. Zaman ini secara khususnya bermula dapa kurun ke-13 hijrah atau pertengahan kedua abad ke 13 hijrah. 6 . Seterusnya.4.ia Berjaya dikanunkan dalam kerajaan uthmaniyyah secara meluas serta dilaksanakan di wilayah syam yang berpusat di Turki untuk tempoh masa lebih kurang 50 tahun. Zaman Mutakhir Zaman ini merupakan zaman pengkhususan dan mengkanunkan fiqh. Antara kitab Qawaid fiqhiyyah terkenal pada zaman ini ialah majalah Al-Ahkam Al-adliyyah al-ythmaniyyah yang mana ia mulai dikanunkan pada 26 syaban 1292H bersamaan 1876M.

keturunan. Kemudaratan dihilangkan atau dihindarkan ataupun dalam istilah bahasa arab ia disebut “‫ ”ي زال ال ضرورة‬merupakan kaedah yang keempat menurut silibus ilmu Qawaid Fiqhiyyah. akal dan harta. aqal. Ini juga bertepatan dengan sabda Baginda SAW: “‫”وال ضرار ال ضرر‬ Bermaksud: Tidak mudarat dan tidak dimudaratkan Perbezaan Antara Masyaqqah (Kesulitan) Dengan Dharurat (Kemudaratan) Masyaqqah adalah suatu kesulitan yang menghendaki keperluan (hajat) tentang sesuatu apabila tidak di penuhi tidak akan membahayakan manusia. Dharurah ialah kesulitan yang jika tidak diselesaikan akan mengancam agama. Daripada kerangka inilah timbul hukum-hukum taklifi iaitu wajib. mudarat khusus dan umum. sunat. 7 .Kaedah fiqh ke-4 (al-dhararu yuzal) “KEMUDARATAN HARUS DIHILANGKAN” Islam adalah agama yang membuka ruang manfaat dan menutup ruang kemudaratan kepada manusia. haram. dan mudarat jangkamasa pendek dan panjang. makruh dan harus. jiwa. Sebab itu hukum-hakam syariah cenderung kepada mengharamkan sesuatu perkara yang boleh mendatangkan kemudaratan. keturunan atau nasab dan harta serta kehormatan manusia. Aplikasi kaedah ini adalah salah satu daripada prinsip Islam yang unggul demi menjaga kemaslahatan umat seluruhnya. Ia kemudian disusuli dengan penyelesaian yang boleh membawa kepada kemaslahatan. Mudarat adalah sesuatu yang boleh mendatangkan bahaya kepada keperluan asas manusia seperti agama. diri. Antara klasifikasi mudarat ialah mudarat kecil dan besar.

dengan keringanan dan penghapusan atau menghilangkan mudarat akan mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia.apabila keadaan demikian berlaku. lebih-lebih lagi terhadap orang lain. Kaedah tersebut juga membawa maksud sesuatu yang boleh mendatangkan bahaya mestilah dihapuskan dan perkara yg berbahaya itu juga hendaklah dihilangkan sama. Daripadanya terbentuk kaedah yang bermaksud kemudaratan atau bahaya mestilah dihapuskan. 8 . Lantaran itulah. Lantaran itu. tidak boleh sama sekali melakukan atau membuat kerosakan dan kemudaratan terhadap diri sendiri. iaitu : 1. Menjauhkan kemudaratan yang bermula dan dari permulaannya. dalam keadaan tersebut ia wajib dihindarkan ataupun dihilangkan. Daripadanya terbentuk kaedah yang bermaksud tidak ada kemudaratan dan tidak memudaratkan.Dengan adanya masyaqqah akan mendatangkan kemudahan dan keringanan. Kaedah asas tersebut merupakan salah satu daripada penjelasan serta pecahan daripada kaedah-kaedah yang berkaitan dengan kemudaratan yang asalnya terbahagi kepada tiga. Rumusan Kaedah Justeru itu. 2. Huraian Kaedah Kemudaratan itu harus dihilangkan dengan membawa pengertian bahawa kemudaratan telah terjadi. Jelasnya di sini.ia wajib dihilangkan. sedangkan dengan adanya dharurah (kemudaratan) mewujudkan penghapusan hukum. samada kemudaratan tersebut berkaitan dengan hak umum seperti seseorang yang menyalurkan air kotoran daripada rumahnya ke jalan umum ataupun juga berkaitan dengan hak khusus seperti seseorang yang merosakkan harta benda orang lain. Wajib menghilangkan atau melenyapkan kemudaratan apabila ia berlaku.

antaranya : 1. jumhur ulama menetapkan bahawa segala yang boleh memudaratkan kaum muslimin wajib dijauhi. Menolak kemudaratan menurut kemampuan. seseorang insan itu tidak boleh sama sekali melakukan kemudaratan terhadap saudaranya dari sudut permulaan dan tidak boleh pada bahagiannya. Kaedah Membendung kerosakan diutamakan daripada menarik kemasalahatan. Kaedah Apa sahaja yang memudaratkan kaum muslimin wajib dihindarkan terhadap mereka. 2. Untuk itu. Selaras dengan lafaz kaedah lain pula. Kaitan Kaedah Taklif syarak itu hakikatnya ia disyariatkan demi untuk menolak kemudaratan. tetapi ia tidak dikira sebagai kemudaratan. 9 .dan ta’zir. Di mana biarpun hukuman-hukuman tersebut zahirnya membawa kemudaratan. Sebagai rumusannya. Selaras dengan kata-kata imam al-Syatibiy : Sesungguhnya syariat itu diasaskan untuk membawa kemasalahatan kepada manusia. kaedah tersebut sebagai asasnya menolak perbuatan yang membawa kemudaratan dibataskan terhadap semua perkara yang tidak dibenarkan oleh syarak. Kerana dengan kemudaratan itu membawa erti menyertakan kerosakan kepada orang lain. Daripadanya terbentuklah kaedah yang maksudnya adalah kemudaratan itu dibendung atau ditolak menurut sekadar mungkin.qisas. Namun perkara yang diharuskan oleh syarak dikecualikan. apabila padanya tidak terdapat kemasalahatan yang kukuh. seperti hukuman hudud.3. Kaedah Setiap sebab yang mengarah kepada kerosakan ditegah terhadapnya. 3. Oleh itu.

Antara skop kaedah tersebut ialah: 220 1. Sebagaimana hadis riwayat daripada Ibn Umar : 218 Maksudnya : Rasulullah S.. 2.. 5. seperti : Khiyar syarat dan khiyar aib terhadap barang yang dijual beli untuk mengelakkan daripada penipuan. Sebagaimana firman Allah yang lain: 215 Terjemahan: . Skop Kaedah Setengah ulama menggunakan lafaz hadis yang diriwayatkan daripada ibn Abbas tersebut sebagai kaedah asas iaitu. Sebagaimana firman Allah: 214 Terjemahan: Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya. Kerana semua taklf atau tanggungjawab syarak dibina atas dasar untuk menegah kemudaratan dan bahaya. 219... 3.. Berdasarkan kepada firman Allah: 216 Terjemahan: .W. 10 . melarang jual beli berdasarkan tipu... Sedang Allah tidak suka kepada orang-orang yang melakukan kerosakan. Perkara yang berkaitan dengan muamalah.. 4. yg bermaksud: Tidak ada mudarat dan tidak memudaratkan... kerana kamu hendak melakukan kezaliman (terhadap mereka). Manakala skop daripada kaedah itu adalah sangat luas dan mencakupi sebahagian besar masalah fiqh.Sumber Asal Kaedah Sumber pengambilan kaedah tersebut berdasarkan al-Qur’an dan hadis.dan janganlah kamu pegang mereka (rujuk semula) dengan maksud memberi mudarat.iaitu disyariatkan sebahagian akad yang berasaskan khiyar.A. Sebagaimana hadis riwayat daripada Ibn Abbas: 217 Maksud Ayat : Tidak ada bahaya dan tidak membahayakan. antaranya ialah: 1.

Memenjarakan orang yang membawa ajaran sesat dan segala sebaran yang membawa kerosakan kepada masyarakat. Memerangi dan membunuh kaum musyrikin dan pemberontak.2. seperti: Supaya tidak habis harta dan wang mereka . 4. contohnya : Tebus talak dan penceraian di antara pasangan yang tidak sesuai atau tidak serasi demi menjaga kemaslahatan. 5. 5. Perkara yang berkaitan dengan tegahan atau sekatan. Menahan dan memenjarakan orang yang lapang rezekinya serta senang apabila ia tidak mahu memberi nafkah terhadap anak-anak dan kaum kerabatnya atau mahram. 4. 2. Disyariatkan hukum kekeluargaan. Perkara yang berkaitan dengan jenayah. nyawa dan lainnya.jika mereka membelanja sesuka hati. Ketentuan tersebut untuk menghindarkan kemudaratan . Seseorang itu wajib menjaga dirinya daripada penyakit dan berubat apabila berpenyakit. Semua itu adalah untuk membendung kerosakkan dan menjaga harta. Kerana jika ia tidak memberi nafkah tersebut akan membawa kemudaratan terhadap diri mereka itu. Antaranya ialah: Menegah orang yang bodoh membelanjakan harta milik mereka dan lainnya. contohnya perlaksanaan hukum hudud seperti : Potong tangan terhadap pencuri. Hukum Furu’ Di antara hukum furu’ yang terbentuk daripada kaedah ialah : 1. Diharuskan membunuh binatang yang membahayakan serta merosakkan. 3. 3. Disyariatkan al-syaf’ah untuk menjaga kepentingan rakan kongsi atau jiran.hingga ia bertaubat atau dikenakan hukuman. 11 . seperti : Anjing gila dan tedung.qisas dan rejam terhadap penzina yang muhsan.

kemudaratan itu tidak boleh sama sekali dihilangkan dengan kemudaratan juga.seandainya ia diharuskan. Apatah lagi jika lahir bahaya yang lebih besar. Ia juga bermaksud bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan bahaya juga. Justeru itu. jika darahnya diambil menyebabkan ia pula akan tenat atau menyebabkan kematian. 224 c) Hukum Furu’ Diantara hukum furu’ yang terbentuk daripada kaedah ialah : 1) Tidak boleh seseorang yang dalam kelaparan mencuri atau mengambil makanan orang lain yang juga akan mati kebuluran sekiranya makanannya diambil atau dicuri. Hal tersebut kerana. ia tidak boleh melakukan perbuatan supaya sawah orang lain tenggelam. Kerana jika semua itu berlaku tidak ada makna.”222 a) Huraian kaedah Ia juga dibawa dengan lafaz kaedah yang bermaksud kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang serupa.Kaedah Pecahan Daripada kaedah asas tersebut terbentuk pula kaedah pecahan. 2) Doktor tidak boleh mengambil darah seseorang untuk ditambah kepada pesakit yang perlukan darah. namun bukanlah dengan cara menimbulkan bahaya seperti itu atau sama.kaedah pecahan tersebut membataskan kaedah asas sebelumnya. bahkan menambahkan masalah. biarpun bahaya itu mestilah dihilangkan . b) Rumusan Kaedah Justeru itu. Iaitu kaedah: “Kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan. Dimana. 12 . 3) Untuk menghindarkan daripada sawah seseorang itu tenggelam. sudah tentulah bertentangan dengan kaedah asas: Maksudnya : Kemudaratan mesti dihilangkan. asalkan sawahnya selamat.

Maka dengan itulah as-Syari'at memberikan kelonggaran dan kemudahan dari beberapa segi dan sudut. semuanya disediakan bagi tujuan tetap menjaga kemaslahatan dan menghindar kemudaratan umat dalam keadaan sedemikian. Dalam ertikata lain. Untuk seseorang individu muslim itu mempraktikkan kemudahan agama dalam keadaan sebegini dia wajib tahu apakah yang dibolehkan. Setiap keadaan itu dijelaskan situasinya dan dikategorikan kedudukannya dan setiap kedudukan itu mempunyai tahap-tahap dan syarat kelonggaran hukumnya.KESIMPULAN DARIPADA KAEDAH INI Islam dan Syari'atnya amat bersikap toleransi dan memahami akan keadaan serta tuntutan umatnya. [Maksud surah at-Taubah 9 .T kebolehan dan kemaafan dalam keadaan tidak normal atau sulit itu ialah keikhlasan seseorang dalam menghadapi keadaan tersebut. Dalil kuat yang dijadikan ukuran perbuatan seseorang itu adalah niat serta bisikan hatinya. sengaja atau tidak sengaja merupakan tali pengukur di sisi Allah Azza waJalla dalam menerima perbuatan seseorang itu dalam keadaan darurat atau kesulitan yang dihadapinya. Walaupun keseluruhan syari'at itu diturunkan kepada manusia bagi memelihara kemaslahatan dan menghindar kemudaratan tetapi as-Syari'at sedar akan kedudukan umat yang sekali-sekala terjatuh ke suasana kehidupan yang bukan normal. apakah yang dimaafkan dan sekadar mana kebolehan dan kemaafan itu diberikan Faktor paling utama yang menjamin di sisi Allah S.105] 13 . sebagaimana sabda Nabi S. apa yang jelas dan apa yang tersembunyi.W. apa yang ghaib dan apa yang nyata” Allah Azza waJalla menerangkan hakikat ini dalam firmanNya: “Dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui perkara-perkara yang ghaib dan yang nyata.W: “Setiap yang kita lakukan akan diperkira di Hari Akhirat nanti dan kita akan dipertanggung jawabkan ke atas segala tindak-tanduk di dunia terdahulu dan di ketika itu akan jelaslah apa yang benar dan apa yang salah. kemudian Ia menerangkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan".A.

Akhir kata. Terimalah kemudahan ini sebagai sesuatu yang membantu ke arah tujuannya dan janganlah pula dijadikan sebagai sesuatu yang membawa kepada akibat kesukaran yang lebih berat dari apa yang sedia dialami. 14 . kelonggaran hukum Islam dalam suasana ini .iaitu darurat adalah bertujuan membolehkan umat manusia meneruskan kehidupan mereka dalam keadaan kesempitan dan membantu mereka keluar semudah mungkin dari suasana sedemikian.

ia juga dikenali dengan zaman terpisah dan terbinanya ilmu kaedah fiqh secara tersendiri serta mencapai kedudukan yang istimewa. 15 . Zaman ini merupakan zaman penyusunan serta pembukuan fiqh dan mazhab serta berkembangnya ilmu fiqh. terdapat huraian mengenai kaedah fiqh yang ke-4 iaitu “KEMUDARATAN HARUS DIHILANGKAN”. dapat dirumuskan bahawa sejarah perkembangan ilmu qawaid fiqhiyyah dapat dipecahkan kepada 4 period. Zaman ini merupakan zaman pengkhususan dan mengkanunkan fiqh.KESIMPULAN Berdasarkan huraian yang dikemukakan. Selepas period perundangan.Kaedah ke-4 membawa pengertian bahawa kemudaratan telah terjadi. Mudarat berbeza dengan kesulitan.ia wajib dihilangkan. Mudarat adalah sesuatu yang boleh mendatangkan bahaya kepada keperluan asas manusia seperti agama. Perkembangan fiqh dalam period ini terbahagi kepada 3 peringkat. Lantaran itu. diri.apabila keadaan demikian berlaku. Period ini bemula pada tahun kedua dan ketiga hijrah. Period yang terakhir ialah period Zaman Mutakhir. Period ini merupakan zaman permulaan terbentuknya mazhab fiqh serta perkembangan aliran mazhab fiqh. keturunan. Ia bermula dengan period perundangan dan ia berkaitan dengan sumber pengambilan hukum serta perkembangan fiqh. Melalui kaedah ini dapat dirumuskan bahawa Islam adalah agama yang membuka ruang manfaat dan menutup ruang kemudaratan kepada manusia. Kesulitan apabila tidak di penuhi tidak akan membahayakan manusia. Ilmu qawid fiqhiyyah terus berkembang dan memasuki period seterusnya iaitu period zaman Imam Mazhab dan Kemantapan. Selain itu. akal dan harta. bermulanya period zaman mengadakan. Kaedah tersebut juga membawa maksud sesuatu yang boleh mendatangkan bahaya mestilah dihapuskan dan perkara yg berbahaya itu juga hendaklah dihilangkan sama. Seterusnya dalam huraian yang dikemukakan. ia merupakan tiga kurun awal hijrah yang sekali gus ia merupakan kurun terbaik.

Ini juga bertepatan dengan sabda Baginda SAW: “‫”وال ضرار ال ضرر‬ Bermaksud: Tidak mudarat dan tidak dimudaratkan. kelonggaran hukum Islam dalam suasana ini iaitu darurat adalah bertujuan membolehkan umat manusia meneruskan kehidupan mereka dalam keadaan kesempitan dan membantu mereka keluar semudah mungkin dari suasana sedemikian.Akhir kata. 16 . Terimalah kemudahan ini sebagai sesuatu yang membantu ke arah tujuannya dan janganlah pula dijadikan sebagai sesuatu yang membawa kepada akibat kesukaran yang lebih berat dari apa yang sedia dialami.

blogspot.com/ 17 .blogspot.my/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0 CHkQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.ppt&ei=9Ic8UfSiGsWJrAednICQBQ&usg=AFQjCNFAJM1AQfmW9M 185kE65s8ZuSeTGg&sig2=XSCvJ3Fn5vU1Nic0pJPjuw  http://lebaiyusri.com/  https://www.andalus.com/  http://al-zuhaily.com.sg%2Fdpia%2Fnota_pensyarah%2Fqa waid_fiqhiyyah_1.google.RUJUKAN   http://norlihanahani.blogspot.