PENGENALAN

Qawaid Fiqhiyyah merupakan gabungan daripada dua perkataan iaitu Qawaid dan Fiqhiyyah. Qawaid merupakan kata jamak daripada qa’idah yang bemaksud asas, tapak, atau prinsip. Firman Allah : “ Dan (ingatlah) ketika Nabi Ibrahim bersama-sama Nabi Ismail meniggikan binaan asasasas(tapak) Baitullah(kaabah) itu…” (surah al-baqarah: 127) Oleh itu, Qawaid Fiqhiyyah bermaksud prinsip-prinsip fiqh yang bersifat umum dalam bentuk nas pendek yang mengandungi hukum umum yang sesuai dengan bahagianbahagiannya. Kemunculan Qawaid Fiqhiyyah banyak dipengaruhi oleh faktor tuntutan semasa. Ia muncul setelah jarak masa para ulama semakin jauh dari generasi terawal iaitu para salafussoleh. Kelahiran kaedah ini juga menandakan kejayaan mereka menggabungkan jalinkan antara unsur-unsur syarak dengan rasional akal dalam satu sintesis ilmu yang bersepadu. Sejarah perkembangan serta penyusunan Qawaid Fiqhiyyah dapat dijelaskan dengan klasifikasi period.Ia bermula dengan period perundangan,seterusnya period zaman mengadakan. Selepas itu, period zaman imam mazhab dan kemantapan. Akhir sekali, period zaman mutakhir. Ilmu Qawaid Fiqhiyyah berkembang pesat pada kurun ketiga dan keempat hijrah. Misalnya Imam Abu Tahir Al-Dabbas telah mengumpulkan beberapa kaedah mazhab Abu Hanifah dan disimpulkankan dalam 17 kaedah. Daripada 17 kaedah Ulama’ mutakhir Syafi’iyyah menyimpulkan Qawaid Fiqhiyyah kepada lima kaedah asas iaitu :     Segala perkara bergantung kepada tujuannya(niat). (al-umuru bimaqasidiha) Keyakinan tidak boleh disingkirkan dengan syak. (al-yakin la yuzalu bil syak) Kesukaran membawa kepada kemudahan. (al-masyaqqatu tajlibu al-taisir) Kemudaratan hendaklah dihilangkan. (al-dhararu yuzal) Adat dijadikan sebagai rujukan hukum. (al-'adatu muhakkamah)

1

a. Perkembangan fiqh dalam period ini dapat dibahagikan kepadaa 3 peringkat. segala pertanyaan yang baginda jawab dan fatwa yang diputuskan adalah berdasarkan wahyu dan ijtihad baginda. Sejarah perkembangan ilmu Qawaid Fiqhiyyah dapat diklasifikasikan kepada 4 period iaitu :1) SejarahPerundangan 2) Zaman mengadakan 3) Zaman imam mazhab dan kemantapan 4) Zaman mutakhir 1. a) Perinkat pertama Iaitu zaman Rasulullah s. Sejarah Perundangan Ia bekaitan dengan sumber pengambilan hukum dan perkembangan fiqh. Sebagaiman yang diwasiatkan kepada Mu’az bin Jabal ketika diutuskan ke yaman menerusi sabda baginda yang bermaksud :- 2 . Dalam konteks tersebut. Sekiranya ijtihad baginda tidak tepat ia diperbetulkan oleh wahyu.a.al-sunnah dan ijtihad baginda sahaja.w. ketika waktu ini segala sumber syariat hanya berdasarkan al-quran.SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU QAWAID FIQHIYYAH Sejarah perkembangan al-qawa’id al-fiqhiyyahini adalah berbeza dengan sejarah perkembangan ilmu usul al-fiqh. Ini kerana kaedah-kaedah fiqh ini hanya terbentuk pada abad keempat dan kelima Hijrah berbanding dengan ilmu usul al-fiqh yang telah terdahulu digagaskan sebagai suatu disiplin ilmu sejak pada abad kedua Hijrah lagi.w hanya membenarkan sahabatnya yang diakui untuk berijtihad apabila tiada nas dalam al-quran dan al-sunnah. Rasulullah s. Pada zaman ini.

ketika zaman ini ia merupakan zaman yang masih berpegang kuat pada al-quran dan al-sunnah. .Apa yang dapat di kesan.zaman tersebut tidak digalakkan sahabat dan umat islam berijtihad dan menggunakan akal mereka.w menepuk dada sambil bersabda: “segala pujian bagi Allah yang membenarkan tawfiq kepada kepada utusan Rasulullah s. . .iaitu zaman sahabat. .a.Bertitik tolak dari situlah lahirlah usul fiqh dan istilah-istilah fiqh. .w.tabi’in.untuk itu .Pada zaman inilah bermulanya penulisan dan pembukaan usul fiqh yang bermula abad ke-2 hingga ke-4 hijrah.a. pada zaman ini lahir serta terbentuk kaedah fiqh yang pertama iaitu lafaz kaedah yang bermaksud “tidak bahaya dan tidak membahayakan”.Zaman ini kegiatan ijtihad hanya bertumpu kepada ahli fiqh sahaja.Khalifah al-rasyidin dan para sahabat hanya berijtihad apabila tidak terdapat hukum di dalam kedua-dua sumber tersebut.Iaitu zaman tabi’in dan tabi’ al.w dan kitab allah? Mu’az menjawab: saya akan berijtihad dengan ilmu saya dan saya tidak akan mengenepikan perkara itu. Nabi bertanya lagi: sekiranya kamu tidak dapati dalam kitab allah? Mu’az menjawab: saya akan berpandukan sunnah Rasulullah s.a. 3 . Pada zaman itu lahirlah dua aliran fiqh iaitu aliran al-ra’yi yang berkembang pesat dan berpengaruh di Kufah dan aliran hadis yang berkembang di Madinah. Lalu Rasulullah s. c) Peringkat ketiga . b) Peringkat kedua . Nabi bertanya lagi: sekiranya engkau tidak dapati dalam sunnah rasulullah s.w kea rah sesuatu yang diredai oleh Rasulullah”.a.Pada waktu ini juga fiqh islam mulai berkembang pesat.‘Bagaimanakah engkau akan putuskan hukum apabila dibentangkan kepada enkau masalah? Mu’az menjawab: saya akan bepandukan kitab allah. .

“dan allah mengetahui orang akan yang merosakkan (harta benda mereka) daripada orang yang hendak memperbaikinya” . Sebagaimana sabda baginda dalam hadis yang diriwayat daripada Imran bin Husahn yang bermaksud:- “Sebaik-baik manusia adalah kurun daku. Di antara firman allah dan hadis yang mana terbentuk daripadanya kaedah fiqh ialah:i) sebagaimana firman allah .“tidak ada bahaya dan tidak membahayakan” . sesuatu kezaliman” 4 .“sesungguhnya yang halal telah jelas. kemudian kurun selepas mereka. hadis dan kata-kata sahabat. dan suruhlah dengan perkara yang baik” . Mazhab awal yang muncul ialah mazhab fiqh Abu Hanifah al-Nu’man bin Thabit. Apa yang jelasnya.tabi’in yang merupakan zaman permulaan terbentuknya mazhab fiqh serta perkembangan aliran mazhab fiqh.“mendapat faedah kerana menaggung resiko” .“ menunda bayaran hutang bagi yang mampu.” Temasuk dalam kurun terbaik tersebut ialah zaman tabi’in dan tabi’ al. Seterusnya daripada semua itu menjadi sumber serta terbentuknya kaedah fiqh itu sediri. kemudian kurun mereka yang berikutnya.“dan ia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama” ii) sebagaimana hadis .“ terimalah apa yang mudah dilakukan. dan sesungguhnya yang haram telah jelas. Zaman Mengadakan Merupakan tiga kurun awal hijrah yang sekali gus ia merupakan kurun terbaik.2. tunas awal yang tumbuh daripada kaedah fiqh ialah dengan berasaskan penjelasan hukum daripada al-quran. dan diantara keduanya ialah syubhat” .

189H). Zaman ini bemula pada tahun kedua dan ketiga hijrah.3. Dimana ia bergerak seiring dengan perubahan masa. (al-yakin la yuzalu bil syak) Kesukaran membawa kepada kemudahan. sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab al-asybah wa al-Naza’I al-suyuti dan al–asybah wa al-naza’ir ibn nujaym. dimana Abu Said al-harawi al-sayfi’I telah pergi kepada imam AbubTahir al-Dabbas tersebut serta mengambil sebahagian daripada kaedah tersebut.. (al-masyaqqatu tajlibu al-taisir) Kemudaratan hendaklah dihilangkan.182 H) murid kepada Abu Hanifah. Disebut berkaitan kaedah fiqh dalam kitab al-asal.adat dan tempat. .Kemantapan Kemantapan tersebut berlaku secara jelasnya selepas abad ke-4 hijrah.204H) iaitu dalam kitab Al-Umm. keadaan . b) Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani (m. Selain itu. (al-dhararu yuzal) Adat dijadikan sebagai rujukan hukum.Iaitu imam Abu Tahir al-Dabbas dari kalangan ulama fiqh.yang juga murid Abu Hanifah. (al-'adatu muhakkamah) 5 . Kitab beliau dihuraikan pula oleh imam Muhammad bin al-Hasan al-syaibani dengan nama Al-Tahrir Syarh al-jami’alkabir.Hanafi pada kurun 4 hijrah telah mengumpulkan kaedah asas atau utama dalam fiqh mazhab hanafi dalam 17 kaedah. Zaman Imam Mazhab dan Kemantapan Zaman ini merupakan zaman penyusunan serta pembukuan fiqh dan mazhab serta berkembangnya ilmu fiqh. (al-umuru bimaqasidiha) Keyakinan tidak boleh disingkirkan dengan syak. Khasnya melalui pertumbuhan berbagai bebagai aliran mazhab fiqh.Di mana kaedah asas yang masyhur ada lima iaitu:      Segala perkara bergantung kepada tujuannya(niat). Contohnya. Diantara ulama dan mujtahid yang terkenal yang mana terdapat dalam kitab mereka menyebut kaedah fiqh ialah:a) Qadi Abu Yusuf Yaakub bin Ibrahim(m. d) Imam Jamal al-din al-husairy al-hanafi. ia juga dikenali dengan zaman terpisah dan terbinanya ilmu kaedah fiqh secara tersendiri serta mencapai kedudukan yang istimewa. c) Imam Muhammad bin Idris Al-syafi’i(m. Iaitu dalam kitab Al-Kharaj yang disebarkan pada zaman pemerintahan khalifah harun al-rasyid.Dijelaskan juga.

Zaman Mutakhir Zaman ini merupakan zaman pengkhususan dan mengkanunkan fiqh. Majoriti kanun dan perbahasan fiqh serta kaedah dalam majalah tersebut berdasarkan mazhab hanafi. 6 . Seterusnya.ia Berjaya dikanunkan dalam kerajaan uthmaniyyah secara meluas serta dilaksanakan di wilayah syam yang berpusat di Turki untuk tempoh masa lebih kurang 50 tahun.4. Zaman ini secara khususnya bermula dapa kurun ke-13 hijrah atau pertengahan kedua abad ke 13 hijrah. Antara kitab Qawaid fiqhiyyah terkenal pada zaman ini ialah majalah Al-Ahkam Al-adliyyah al-ythmaniyyah yang mana ia mulai dikanunkan pada 26 syaban 1292H bersamaan 1876M.

Aplikasi kaedah ini adalah salah satu daripada prinsip Islam yang unggul demi menjaga kemaslahatan umat seluruhnya. Antara klasifikasi mudarat ialah mudarat kecil dan besar. Ini juga bertepatan dengan sabda Baginda SAW: “‫”وال ضرار ال ضرر‬ Bermaksud: Tidak mudarat dan tidak dimudaratkan Perbezaan Antara Masyaqqah (Kesulitan) Dengan Dharurat (Kemudaratan) Masyaqqah adalah suatu kesulitan yang menghendaki keperluan (hajat) tentang sesuatu apabila tidak di penuhi tidak akan membahayakan manusia. dan mudarat jangkamasa pendek dan panjang. haram. Kemudaratan dihilangkan atau dihindarkan ataupun dalam istilah bahasa arab ia disebut “‫ ”ي زال ال ضرورة‬merupakan kaedah yang keempat menurut silibus ilmu Qawaid Fiqhiyyah. Dharurah ialah kesulitan yang jika tidak diselesaikan akan mengancam agama. keturunan. keturunan atau nasab dan harta serta kehormatan manusia. diri. Daripada kerangka inilah timbul hukum-hukum taklifi iaitu wajib. makruh dan harus. Mudarat adalah sesuatu yang boleh mendatangkan bahaya kepada keperluan asas manusia seperti agama. Ia kemudian disusuli dengan penyelesaian yang boleh membawa kepada kemaslahatan. jiwa. akal dan harta. sunat. aqal.Kaedah fiqh ke-4 (al-dhararu yuzal) “KEMUDARATAN HARUS DIHILANGKAN” Islam adalah agama yang membuka ruang manfaat dan menutup ruang kemudaratan kepada manusia. 7 . Sebab itu hukum-hakam syariah cenderung kepada mengharamkan sesuatu perkara yang boleh mendatangkan kemudaratan. mudarat khusus dan umum.

Daripadanya terbentuk kaedah yang bermaksud tidak ada kemudaratan dan tidak memudaratkan. Jelasnya di sini.apabila keadaan demikian berlaku. Lantaran itu. Rumusan Kaedah Justeru itu. Huraian Kaedah Kemudaratan itu harus dihilangkan dengan membawa pengertian bahawa kemudaratan telah terjadi. tidak boleh sama sekali melakukan atau membuat kerosakan dan kemudaratan terhadap diri sendiri. samada kemudaratan tersebut berkaitan dengan hak umum seperti seseorang yang menyalurkan air kotoran daripada rumahnya ke jalan umum ataupun juga berkaitan dengan hak khusus seperti seseorang yang merosakkan harta benda orang lain. dalam keadaan tersebut ia wajib dihindarkan ataupun dihilangkan. iaitu : 1. Lantaran itulah.ia wajib dihilangkan. Wajib menghilangkan atau melenyapkan kemudaratan apabila ia berlaku.Dengan adanya masyaqqah akan mendatangkan kemudahan dan keringanan. 2. 8 . dengan keringanan dan penghapusan atau menghilangkan mudarat akan mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Kaedah tersebut juga membawa maksud sesuatu yang boleh mendatangkan bahaya mestilah dihapuskan dan perkara yg berbahaya itu juga hendaklah dihilangkan sama. Daripadanya terbentuk kaedah yang bermaksud kemudaratan atau bahaya mestilah dihapuskan. lebih-lebih lagi terhadap orang lain. sedangkan dengan adanya dharurah (kemudaratan) mewujudkan penghapusan hukum. Kaedah asas tersebut merupakan salah satu daripada penjelasan serta pecahan daripada kaedah-kaedah yang berkaitan dengan kemudaratan yang asalnya terbahagi kepada tiga. Menjauhkan kemudaratan yang bermula dan dari permulaannya.

Kerana dengan kemudaratan itu membawa erti menyertakan kerosakan kepada orang lain. apabila padanya tidak terdapat kemasalahatan yang kukuh. tetapi ia tidak dikira sebagai kemudaratan. Kaitan Kaedah Taklif syarak itu hakikatnya ia disyariatkan demi untuk menolak kemudaratan. 3.dan ta’zir.qisas. seperti hukuman hudud. Menolak kemudaratan menurut kemampuan. Selaras dengan lafaz kaedah lain pula. 9 . Oleh itu. 2. Namun perkara yang diharuskan oleh syarak dikecualikan. Kaedah Setiap sebab yang mengarah kepada kerosakan ditegah terhadapnya. Untuk itu. Kaedah Apa sahaja yang memudaratkan kaum muslimin wajib dihindarkan terhadap mereka. antaranya : 1. Sebagai rumusannya. kaedah tersebut sebagai asasnya menolak perbuatan yang membawa kemudaratan dibataskan terhadap semua perkara yang tidak dibenarkan oleh syarak.3. Selaras dengan kata-kata imam al-Syatibiy : Sesungguhnya syariat itu diasaskan untuk membawa kemasalahatan kepada manusia. jumhur ulama menetapkan bahawa segala yang boleh memudaratkan kaum muslimin wajib dijauhi. Di mana biarpun hukuman-hukuman tersebut zahirnya membawa kemudaratan. seseorang insan itu tidak boleh sama sekali melakukan kemudaratan terhadap saudaranya dari sudut permulaan dan tidak boleh pada bahagiannya. Kaedah Membendung kerosakan diutamakan daripada menarik kemasalahatan. Daripadanya terbentuklah kaedah yang maksudnya adalah kemudaratan itu dibendung atau ditolak menurut sekadar mungkin.

.dan janganlah kamu pegang mereka (rujuk semula) dengan maksud memberi mudarat.. 5. Sedang Allah tidak suka kepada orang-orang yang melakukan kerosakan. seperti : Khiyar syarat dan khiyar aib terhadap barang yang dijual beli untuk mengelakkan daripada penipuan.. melarang jual beli berdasarkan tipu.. Perkara yang berkaitan dengan muamalah. Skop Kaedah Setengah ulama menggunakan lafaz hadis yang diriwayatkan daripada ibn Abbas tersebut sebagai kaedah asas iaitu. Sebagaimana hadis riwayat daripada Ibn Umar : 218 Maksudnya : Rasulullah S.. 4. antaranya ialah: 1. Antara skop kaedah tersebut ialah: 220 1. Berdasarkan kepada firman Allah: 216 Terjemahan: . 2. Kerana semua taklf atau tanggungjawab syarak dibina atas dasar untuk menegah kemudaratan dan bahaya. 3. Sebagaimana hadis riwayat daripada Ibn Abbas: 217 Maksud Ayat : Tidak ada bahaya dan tidak membahayakan.Sumber Asal Kaedah Sumber pengambilan kaedah tersebut berdasarkan al-Qur’an dan hadis.. yg bermaksud: Tidak ada mudarat dan tidak memudaratkan. 219.iaitu disyariatkan sebahagian akad yang berasaskan khiyar... Manakala skop daripada kaedah itu adalah sangat luas dan mencakupi sebahagian besar masalah fiqh. Sebagaimana firman Allah yang lain: 215 Terjemahan: .W.A.. kerana kamu hendak melakukan kezaliman (terhadap mereka). Sebagaimana firman Allah: 214 Terjemahan: Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya.. 10 .

5. 11 . Disyariatkan al-syaf’ah untuk menjaga kepentingan rakan kongsi atau jiran. 3. Diharuskan membunuh binatang yang membahayakan serta merosakkan. contohnya : Tebus talak dan penceraian di antara pasangan yang tidak sesuai atau tidak serasi demi menjaga kemaslahatan. Menahan dan memenjarakan orang yang lapang rezekinya serta senang apabila ia tidak mahu memberi nafkah terhadap anak-anak dan kaum kerabatnya atau mahram. Memerangi dan membunuh kaum musyrikin dan pemberontak.2. seperti: Supaya tidak habis harta dan wang mereka . seperti : Anjing gila dan tedung. Semua itu adalah untuk membendung kerosakkan dan menjaga harta. Memenjarakan orang yang membawa ajaran sesat dan segala sebaran yang membawa kerosakan kepada masyarakat. contohnya perlaksanaan hukum hudud seperti : Potong tangan terhadap pencuri. Kerana jika ia tidak memberi nafkah tersebut akan membawa kemudaratan terhadap diri mereka itu. Ketentuan tersebut untuk menghindarkan kemudaratan .hingga ia bertaubat atau dikenakan hukuman.qisas dan rejam terhadap penzina yang muhsan. Seseorang itu wajib menjaga dirinya daripada penyakit dan berubat apabila berpenyakit. Perkara yang berkaitan dengan tegahan atau sekatan. 3.jika mereka membelanja sesuka hati. Disyariatkan hukum kekeluargaan. Hukum Furu’ Di antara hukum furu’ yang terbentuk daripada kaedah ialah : 1. Antaranya ialah: Menegah orang yang bodoh membelanjakan harta milik mereka dan lainnya. nyawa dan lainnya. 2. Perkara yang berkaitan dengan jenayah. 4. 4. 5.

224 c) Hukum Furu’ Diantara hukum furu’ yang terbentuk daripada kaedah ialah : 1) Tidak boleh seseorang yang dalam kelaparan mencuri atau mengambil makanan orang lain yang juga akan mati kebuluran sekiranya makanannya diambil atau dicuri. Hal tersebut kerana. ia tidak boleh melakukan perbuatan supaya sawah orang lain tenggelam. 3) Untuk menghindarkan daripada sawah seseorang itu tenggelam. asalkan sawahnya selamat. 12 .Kaedah Pecahan Daripada kaedah asas tersebut terbentuk pula kaedah pecahan. b) Rumusan Kaedah Justeru itu.kaedah pecahan tersebut membataskan kaedah asas sebelumnya. Kerana jika semua itu berlaku tidak ada makna. kemudaratan itu tidak boleh sama sekali dihilangkan dengan kemudaratan juga. bahkan menambahkan masalah. sudah tentulah bertentangan dengan kaedah asas: Maksudnya : Kemudaratan mesti dihilangkan.seandainya ia diharuskan. biarpun bahaya itu mestilah dihilangkan . Apatah lagi jika lahir bahaya yang lebih besar. Ia juga bermaksud bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan bahaya juga. Dimana.”222 a) Huraian kaedah Ia juga dibawa dengan lafaz kaedah yang bermaksud kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang serupa. jika darahnya diambil menyebabkan ia pula akan tenat atau menyebabkan kematian. 2) Doktor tidak boleh mengambil darah seseorang untuk ditambah kepada pesakit yang perlukan darah. namun bukanlah dengan cara menimbulkan bahaya seperti itu atau sama. Iaitu kaedah: “Kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan. Justeru itu.

KESIMPULAN DARIPADA KAEDAH INI Islam dan Syari'atnya amat bersikap toleransi dan memahami akan keadaan serta tuntutan umatnya. sebagaimana sabda Nabi S. apakah yang dimaafkan dan sekadar mana kebolehan dan kemaafan itu diberikan Faktor paling utama yang menjamin di sisi Allah S. [Maksud surah at-Taubah 9 . Untuk seseorang individu muslim itu mempraktikkan kemudahan agama dalam keadaan sebegini dia wajib tahu apakah yang dibolehkan. apa yang jelas dan apa yang tersembunyi. semuanya disediakan bagi tujuan tetap menjaga kemaslahatan dan menghindar kemudaratan umat dalam keadaan sedemikian.T kebolehan dan kemaafan dalam keadaan tidak normal atau sulit itu ialah keikhlasan seseorang dalam menghadapi keadaan tersebut. kemudian Ia menerangkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan".A.105] 13 . Setiap keadaan itu dijelaskan situasinya dan dikategorikan kedudukannya dan setiap kedudukan itu mempunyai tahap-tahap dan syarat kelonggaran hukumnya.W: “Setiap yang kita lakukan akan diperkira di Hari Akhirat nanti dan kita akan dipertanggung jawabkan ke atas segala tindak-tanduk di dunia terdahulu dan di ketika itu akan jelaslah apa yang benar dan apa yang salah. apa yang ghaib dan apa yang nyata” Allah Azza waJalla menerangkan hakikat ini dalam firmanNya: “Dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui perkara-perkara yang ghaib dan yang nyata. sengaja atau tidak sengaja merupakan tali pengukur di sisi Allah Azza waJalla dalam menerima perbuatan seseorang itu dalam keadaan darurat atau kesulitan yang dihadapinya. Dalil kuat yang dijadikan ukuran perbuatan seseorang itu adalah niat serta bisikan hatinya. Walaupun keseluruhan syari'at itu diturunkan kepada manusia bagi memelihara kemaslahatan dan menghindar kemudaratan tetapi as-Syari'at sedar akan kedudukan umat yang sekali-sekala terjatuh ke suasana kehidupan yang bukan normal.W. Maka dengan itulah as-Syari'at memberikan kelonggaran dan kemudahan dari beberapa segi dan sudut. Dalam ertikata lain.

Terimalah kemudahan ini sebagai sesuatu yang membantu ke arah tujuannya dan janganlah pula dijadikan sebagai sesuatu yang membawa kepada akibat kesukaran yang lebih berat dari apa yang sedia dialami.Akhir kata. 14 . kelonggaran hukum Islam dalam suasana ini .iaitu darurat adalah bertujuan membolehkan umat manusia meneruskan kehidupan mereka dalam keadaan kesempitan dan membantu mereka keluar semudah mungkin dari suasana sedemikian.

akal dan harta. 15 . Period ini bemula pada tahun kedua dan ketiga hijrah.Kaedah ke-4 membawa pengertian bahawa kemudaratan telah terjadi. Kesulitan apabila tidak di penuhi tidak akan membahayakan manusia. Selepas period perundangan. Ia bermula dengan period perundangan dan ia berkaitan dengan sumber pengambilan hukum serta perkembangan fiqh. ia juga dikenali dengan zaman terpisah dan terbinanya ilmu kaedah fiqh secara tersendiri serta mencapai kedudukan yang istimewa. Ilmu qawid fiqhiyyah terus berkembang dan memasuki period seterusnya iaitu period zaman Imam Mazhab dan Kemantapan. keturunan. Mudarat adalah sesuatu yang boleh mendatangkan bahaya kepada keperluan asas manusia seperti agama. Zaman ini merupakan zaman pengkhususan dan mengkanunkan fiqh. bermulanya period zaman mengadakan. Seterusnya dalam huraian yang dikemukakan. Melalui kaedah ini dapat dirumuskan bahawa Islam adalah agama yang membuka ruang manfaat dan menutup ruang kemudaratan kepada manusia.apabila keadaan demikian berlaku. Lantaran itu.KESIMPULAN Berdasarkan huraian yang dikemukakan. Selain itu. Mudarat berbeza dengan kesulitan. Period ini merupakan zaman permulaan terbentuknya mazhab fiqh serta perkembangan aliran mazhab fiqh. ia merupakan tiga kurun awal hijrah yang sekali gus ia merupakan kurun terbaik. diri. Kaedah tersebut juga membawa maksud sesuatu yang boleh mendatangkan bahaya mestilah dihapuskan dan perkara yg berbahaya itu juga hendaklah dihilangkan sama. Period yang terakhir ialah period Zaman Mutakhir. Perkembangan fiqh dalam period ini terbahagi kepada 3 peringkat. terdapat huraian mengenai kaedah fiqh yang ke-4 iaitu “KEMUDARATAN HARUS DIHILANGKAN”.ia wajib dihilangkan. dapat dirumuskan bahawa sejarah perkembangan ilmu qawaid fiqhiyyah dapat dipecahkan kepada 4 period. Zaman ini merupakan zaman penyusunan serta pembukuan fiqh dan mazhab serta berkembangnya ilmu fiqh.

Ini juga bertepatan dengan sabda Baginda SAW: “‫”وال ضرار ال ضرر‬ Bermaksud: Tidak mudarat dan tidak dimudaratkan. 16 . Terimalah kemudahan ini sebagai sesuatu yang membantu ke arah tujuannya dan janganlah pula dijadikan sebagai sesuatu yang membawa kepada akibat kesukaran yang lebih berat dari apa yang sedia dialami. kelonggaran hukum Islam dalam suasana ini iaitu darurat adalah bertujuan membolehkan umat manusia meneruskan kehidupan mereka dalam keadaan kesempitan dan membantu mereka keluar semudah mungkin dari suasana sedemikian.Akhir kata.

google.blogspot.ppt&ei=9Ic8UfSiGsWJrAednICQBQ&usg=AFQjCNFAJM1AQfmW9M 185kE65s8ZuSeTGg&sig2=XSCvJ3Fn5vU1Nic0pJPjuw  http://lebaiyusri.my/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0 CHkQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.com/  https://www.com.blogspot.andalus.RUJUKAN   http://norlihanahani.com/  http://al-zuhaily.blogspot.sg%2Fdpia%2Fnota_pensyarah%2Fqa waid_fiqhiyyah_1.com/ 17 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful