Contoh Format Kulit Assignment Dan Isi Kandungan

PEMBANGUNAN SAHSIAH PENDIDIKAN JARAH JAUH (KKD 2063

)
TAJUK TUGASAN

DISEDIAKAN UNTUK: XXXXXXXX (NAMA PENSYARAH) DISEDIAKAN OLEH: XXXX (NAMA DAN NO. MATRIK) KUMPULAN E-LEARNING: XXXXX TARIKH SERAHAN: XXXX NO. TELEFON & EMAIL: XXXX

0 XXXXX 3.0 PENGENALAN 2.0 XXXX 6. Sumber yang ada di bahagian depan penulisan perlu selaras dengan bibiografi.cara penulisan yang berdasarkan gaya APA) .CONTOH: ISI KANDUNGAN Muka Surat 1. Cikgu-cikgu boleh merujuk kepada buku modul.0 XXXX 5.0 XXXX 4.0 RUMUSAN BIBLIOGRAFI LAMPIRAN (KALAU ADA) p/s: pastikan dalam penulisan anda perlu ada rujukan untuk menyokong kata-kata atau pernyataan anda dan tuliskan nama sumber tersebut iaitu siapa yang menyatakan begitu.

sahsiah ialah. Dalam bahagian Bibliografi: Habibah Elias & Noran Fauziah Yaakub (1997). .. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.. Psikologi personaliti.Contoh dalam esei: Menurut Habibah dan Noran Fauziah (1997).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.