Pengurusan Grafik

Nama: NORLIZA BT JAMAL Kelas: No. Matrik: PPG/BM/03/00710/2012/2/KIC

MEMBANDING DAN MEMBEZA

PENYELIDIKAN TINDAKAN
    

PENYELIDIKAN PERSAMAAN KONVENSIONAL

Digunakan dalam membuat keputusan. Menggunakan teori-teori yang sedia ada. Melibatkan proses pungutan data dan analisis data cuma berbeza kaedah. Memerlukan kos untuk melaksanakan kajian. Melibatkan kajian awal.

PERBEZAAN

PENYELIDIKAN TINDAKAN memperbaiki amalan sendiri dan membentuk teori praktis boleh ubahsuai berdasarkan keadaan dan keperluan situasi Penyelidik sebahagian daripada sebenar subjek kajian dijalankan dalam situasi sebenar dan memerlukan tindakan dan menggunakan bahasa yang mudah penilaian ke atas tindakan difahami

ASPEK OBJEKTIF

PENYELIDIKAN KONVENSIONL menguji teori, membuat

generalisasidan menjelaskan prinsip REKABENTUK ditetapkan sebelum kajian dan tidak SUBJEK KAJIAN KAEDAH LAPORAN boleh diubah (rigid) Sampel dipilih melalui teknik persampelan yang canggih bergantung kepada teknik persampelan dan analisis statistik Menggunakan bahasa teknikal yang yang canggih,tidak semestinya dalam sukar difahami situasi yang sebenar

RUMUSAN

 Perbezaan ketara adalah berkaitan dengan tindakan yang merupakan sebahagian daripada proses dan prosedur kajian tindakan. . Penyelidikan Tindakan adalah satu jenis penyelidikan yang berbentuk renungan kendiri dan melibatkan penyelidik sendiri mengkaji amalan yang lazim dilakukan dalam bidang tugas mereka  Kajian konvensional dapat dibahagikan kepada dua iaitu kajian asas dan kajian gunaan  Kajian asas merupakan satu kajian ke arah membangunkan bidang ilmu melalui penyelesaian masalah dan memahami fenomena-fenomena yang berlaku   Penyelidikan tindakan dan penyelidikan konvesional tidak banyak beza. kaedah dan laporan. rekabentuk. subjek kajian. Perbezaan adalah dari aspek objektif.