SENARAI SEMAK INSTRUMEN PENTAKSIRAN GEOGRAFI PBS TINGKATAN 1 TAHUN 2012

NAMA GURU TINGKATAN
BIL

: :
TAJUK / TEMA

.............................................................................................................. .........................................
BAND 1 DESKRIPTOR B1D1 B2D1 B1D1 B2D1 B3D1 B1D1 B1D1 B2D1 B3D1 B2D1 B3D1 B1D1 B2D1 B4D1 EVIDENS B1D1E1- Menyatakan kedudukan relatif sesuatu tempat. B2D1E1- Menentukan kedudukan sesuatu menggunakan lajur dan baris B1D1E2- Menyatakan arah mata angin utama B2D1E2- Mengenal pasti lapan arah mata angin B3D1E1- Menentukan arah berdasarkan lapan mata angin dengan menggunakan kompas B1D1E3- Menyatakan jarak mutlak dan jarak relatif B1D1E4- Mengenal pasti skala lurus B2D1E3- Melukis skala lurus B3D1E2- Mengukur jarak menggunakan skala B2D1E5- Mengenal jenis graf bar mudah dan graf garisan B3D1E3- Membina graf bar dan graf garisan B1D1E5- Mengenal simbol peta lakar B2D1E4- Mengenal simbol fizikal dan budaya dalam peta lakar B4D1E1- Mentafsir peta lakar dan bahan grafik Tanda ( )

1.

Kedudukan 2 1

2.

Arah

2 3 1 1

3

Skala dan Jarak 2 3 2

4.

Graf 3 1

5.

Peta

2 4

Menyatakan jenis/contoh bentuk muka bumi pinggir laut B2D2E4. B4D2E2.Menyatakan kesan pergerakan bumi dalam sistem suria terhadap cuaca dan iklim B2D4E1.Menjelaskan faktor yang mempengaruhi ciri cuaca dan iklim Malaysia B3D4E1.Membandingkan cara hidup di Malaysia dengan 3 zon iklim (Zon Panas.Menamakan pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia. saliran dan pinggir lain) di negara Malaysia.Menamakan jenis iklim di Malaysia B2D3E1.Menghuraikan kepentingan ciri bentuk muka bumi negara Malaysia. B5D2E1. Siberia dan Greenland B4D2E3.Mengenal pasti taburan kepelbagaian bentuk muka bumi tanah pamah di Malaysia B3D2E3. Bentuk Muka Bumi 3 3 4 4 4 B1D2 B2D2 B2D2 B2D2 B2D2 B3D2 B3D2 B3D2 B4D2 B4D2 B4D3 B1D2E1.Menyatakan ciri iklim negara Malaysia B3D3E1.Menghuraikan pengaruh (keistimewaan) ciri cuaca dan iklim negara Malaysia 5 B5D2 1 2 2 7 Cuaca dan Iklim 3 3 4 4 B1D3 B2D3 B2D4 B3D3 B3D4 B4D2 B4D3 .1 2 2 2 2 3 6.Menyatakan jenis/contoh bentuk muka bumi tanah tinggi B2D2E2. tanah pamah. Zon Sederhana Sejuk.Menghasilkan kajian kes/laporan kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim ATAU Menghasilkan kajian kes/laporan kesan kegiatan manusia terhadap tumbuhan semula jadi dan hidupan liar B1D3E1.Menyatakan jenis/contoh bentuk muka bumi tanah pamah B2D2E3.Mengenal pasti taburan saliran di Malaysia B4D2E1.Menjelaskan pengaruh cuaca dan iklim terhadap cara hidup di Gurun Thar. B2D2E1.Membandingkan kepentingan bentuk muka bumi kepada kegiatan manusia antara Malaysia dengan negara lain B4D3E1.Menghuraikan potensi bentuk muka bumi (tanah tinggi.Mengenal pasti taburan kepelbagaian bentuk muka bumi tanah tinggi di Malaysia B3D2E2. Zon Sejuk. B4D3E2.Menyatakan jenis/contoh bentuk muka bumi sepanjang sungai B3D2E1.

8.Menjelaskan faktor yang mempengaruhi tumbuhan semulajadi di Malaysia B4D2E4.Mempersembahkan idea/ dapatan/ ciptaan/produk untuk kesejahteraan persekitaran.Mempersembah maklumat geografi daripada pelbagai sumber yang diperoleh B5D1E2.Menghuraikan kepentingan tumbuhan semulajadi negara Malaysia B5D1E1.Menghuraikan kepentingan tumbuhan semulajadi di Malaysia B4D2E5.Mencadangkan langkah-langkah pengurusan tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. B6D2E1.Menamakan tumbuh-tumbuhan semulajadi B2D5E1.1 2 2 3 4 4 Tumbuh-Tumbuhan Semulajadi dan Hidupan Liar 4 5* 5* 5* 6* 6 6 6 B1D4 B2D5 B2D5 B3D5 B4D2 B4D2 B4D3 B5D1 B5D1 B5D3 B6D1 B6D2 B6D2 B6D3 B1D4E1. B6D2E2.Melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti peringkat sekolah / komuniti setempat mengenai penjagaan alam sekitar.pementoran dan pengesanan dan pelaporan(SPPBS) .Mempamerkan sikap dan tingkah laku mesra alam sekitar. Nota: ** Pengajaran dan pembelajaran seperti biasa mengikut Huraian Sukatan Pelajaran tetapi penilaian atau pentaksiran hendaklah menggunakan Dokumen Standard Prestasi yang dikeluarkan oleh LPM.pemantauan.Mencadangkan langkah-langkah mengurangkan kegiatan manusia terhadap alam sekitar B6D3E1.Menyatakan jenis hidupan liar mengikut habitatnya B3D5E1.Membandingkan ciri tumbuhan negara Malaysia dengan negara lain B4D3E3. B6D1E1.Membuat keputusan yang rasional daripada maklumat geografi yang diperoleh B5D3E1. ** Semua instrumen pentaksiran yang digunakan hendaklah didokumentasikan satu salinan dalam fail PBS guru matapelajaran untuk tujuan penyelarasan.Menyatakan ciri-ciri tumbuhan semulajadi B2D5E2.