1.

0 Pengenalan Perkembangan Imperialisme dan Kolonialisme ini secara umumnya dapat dikaitkan dengan perubahan dari segi teknologi dan ilmu pengetahuan serta yang berkembang serta keinginan dan sifat ingin meneroka. Daripada itu, manusia mulai mencipta di mana hasilnya membolehkan manusia, individu, kumpulan atau sesebuah kuasa mulai bertapak dengan kuat. Hal ini telah menyebabkan kuasa asing telah dapat meluaskan dasar imperialisme dan kolonialisme mereka di rantau Asia Tenggara sama ada secara terus atau langsung mahupun tidak langsung. Imperialisme dimanifestasikan dalam siri-siri empayar besar yang bangkit apabila satu orang atau golongan di mana ia biasanya mewakili satu-satu ketamadunan atau agama yang cuba untuk mendominasi yang lain dengan membentuk suatu sistem kawalan yang bersatu. Dasar imperialisme berkait pula dengan dasar kolonialisme atau penjajahan iaitu proses untuk mendapatkan kawasan atau wilayah baru, biasanya melalui peperangan. Seterusnya kuasa Barat itu memulakan system pentadbiran di kawasan tersebut. Kolonialisme membawa kepada penindasan politik, ekonomi dan sosial ke atas penduduk tempatan. Contohnya ialah semasa zaman Alexander The Great dalam meluaskan empayar Rom. Kuasa-kuasa asing yang berkuasa ini telah meluaskan dasar imperialismenya pada sekitar abad ke-16 di mana ia dikaitkan dengan tujuan perdagangan dan misi keagamaan. Hal ini sesuai dikaitkan dengan faktor 3G iaitu, Gold, Glory dan Gospel. Perkembangan imperialisme lama ini telah berubah atas sebab-sebab tertentu yang akhirnya membawa kepada imperialisme baru iaitu sekitar tahun 1870-an dan seterusnya. Hal ini turut bermotifkan kepentingan politik di samping faktor ekonomi dan keagamaan.

1

2.0 Perdebatan Konsep Imperialisme dan Kolonialisme 2.1 Imperialisme Istilah Imperialisme diperkenalkan di Perancis sekitar tahun 1830-an. Imperialisme merujuk kepada sistem pemerintahan serta hubungan ekonomi dan politik negara berkuasa memonopoli negara yang lemah untuk mengeksploitasi ekonominya. Dalam erti kata lain, imperialisme juga disebut sebagai masyarakat yang kuat berusaha untuk mengekalkan dan meluaskan pengaruh dan kuasanya ke atas negara yang lemah sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Imperialisme ini terbahagi kepada dua iaitu imperialisme baru dan imperialisme lama. Imperialisme baru merujuk kepada imperialisme yang dijalankan sekitar tahun 1870-an dan seterusnya, manakala imperialisme lama pula merujuk kepada tahun 1870 dan sebelumnya di mana kedua-dua mempunyai matlamat yang tersendiri. Selain itu, imperialisme juga merujuk kepada satu dasar dan ideologi perluasan imperial kolonial yang diamalkan oleh kuasa-kuasa Eropah dan seterusnya Amerika dan Jepun di akhir-akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Istilah ini diperkenalkan oleh penulis Inggeris untuk menerangkan dasar-dasar perluasan kekuasaan yang dilakukan oleh kerajaan Inggeris. Orang Inggeris menganggapm merekalah yang paling berkuasa (Great Britain) kerana mereka telah berjaya menguasai dan menjajah di wilayah Asia dan Afrika. Mereka menganggap bahawa penjajahan adalah bertujuan untuk membangunkan masyarakat yang dijajah yang dinilai masih terbelakang dan untuk kebaikan dunia.1 Imperialisme juga menunjukkan sifat-sifat keunggulan (hegemony) oleh satu bangsa lain ke atas bangsa lain. Tujuannya adalah untuk menambahkan hasil ekonomi. Negaranegara imperlias ingin memperoleh keuntungan dari negeri yang mereka kuasai kerana sumber ekonomi negara mereka tidak mencukupi. Selain daripada faktor ekonomi, terdapat satu kepercayaan bahawa sebuah bangsa lebih mulia atau lebih baik dari bangsa lain yang dikenal sebagai etnosentrisme. Contohnya dapat dilihat dalam bangsa Arya (Jerman) dan Itali. Antara faktor lain yang membawa kepada imperialisme ialah perasaan ingin mencapai taraf sebagai bangsa yang besar dan memerintah dunia contohnya Jepun. Dasar imperialisme pada awalnya adalah untuk menyebarkan idea-idea barat dan kebudayaan barat di seluruh dunia. Terdapat faktor-faktor pendorong lain seperti pendidikan, kesihatan,

1

Imperialisme dan kolonialisme diakses dalam
http://www.google.com.my/#hl=en&sclient=psyab&q=kolonialisme+dan+imperialisme pada 20 March 2013

2

kapitalisme menemui ploreteriat baru untuk dieksport dan daripada keuntungan tersebut imperialisme dapat dijalankan. Pengembangan dan penjajahan di luar negara adalah salah satu cara untuk mengurangkan kos dan untuk menjamin penggunaan barangan baru. Micheal Doyle memberi maksud imperialisme sebagai sesuatu kawasan atau sesebuah empayar dengan empayar itu dikaitkan dengan konsep perhubungan formal dan tidak formal dan salah satu empayar tersebut akan menjadi suatu kuasa yang layak untuk mengawal keadaan politik dan pentadbiran. Tumpuan kekayaan bertambah dalam kalangan negara-negara yang kaya membawa kepada penggunaan ramai orang. Tujuan utama imperialisme adalah untuk mengurangkan stragik dan serangan politik sesebuah bangsa. Menurut pandangan liberal pula. beliau mendefinisikan imperialisme sebagai penerusan pemilikan asas kapitaism secara am. Dalam erti kata lain. dan untuk menyalurkan tenaga dan konflik sosial penduduk metropolitan ke negara-negara asing. mendefinisikan imperialisme sebagai hubungan negara hegemonic dengan negara subordinat. berpendapat bahawa imperialisme adalah pilihan polisi atau dasar bukannya kepentingan kapitalisme semata-mata. Terdapat beberapa teori imperialisme termasuklah teori konservatif di mana para pemikirnya seperti Disraeli.A. Evans dan Newham pada tahun 1998 pula. Hobson dan Angell. Terdapat andaian yang sangat kuat tentang ideologi dan keunggulan barat dalam aliran pemikiran ini. Bagi penduduk negara kolonial yang tidak maju. Smith pula menyamakan imperialisme dengan konsep ekonomi. Rhodes dan Kipling yang menyebut bahawa imperialisme adalah perlu untuk mengekalkan susunan sosial yang sedia ada di negara-negara yang lebih maju.perundangan dan sistem pemerintahan yang menyumbang ke arah pembinaan sesebuah bangsa. Penjajahan seberang 3 . Schumpeter pula menyebut bahawa imperialisme merujuk kepada tindakan yang tidak rasional dan kecenderungan negara melakukan perluasan kuasa secara paksa tanpa had. bangsa atau penduduknya di bawah kawalannya iaitu definisi yang diambil dari perkataan Latin iaitu emperium. pemikir-pemikir seperti Morgenthau dan Cohen mendakwa bahawa imperialisme adalah manifestasi keseimbangan kuasa dan ia adalah suatu proses di mana negara mencuba untuk mencapai perubahan positif dalam status quo mereka. ia adalah sebagai proses atau polisi untuk menubuhkan dan mengekalkan sesebuah empayar. Ia adalah perlu untuk menjamin perdagangan. pasaran dan untuk mengekalkan pekerjaan dan eksport modal. Dalam penyelidikan tesis Lenin pula. para pemikir seperi J. Dari segi teori politik pula. sekumpulan orang atau sebilangan orang ramai.

Routhledge Studies in The Modern History of Asia. seluruh dunia akan terbahagi dan negara kaya akan bersaing antara satu sama lain untuk menakluki kawasan-kawasan kecil. Oleh itu. Dasarnya. tanah jajahan yang dikuasai oleh sebuah kekuasaan asing. 2. Hal ini beliau jadikan sebagai analisisnya semasa perang dunia pertama. kolonialisme bermaksud dominasi dan penguasaan yang melibatkan “de jure” atau “de facto” hak negeri dan tanggungjawab ke atas kawasan jajahan. Penaklukan boleh dilakukan dengan cara 2 Karl Hack and Tobias Retting.2 Kolonialisme juga merujuk kepada imperialisme secara lansung atau formal imperialisme. sejak negara kapitalis tersebut menggunakan strategi liberal.. kedua-dua strategi tersebut dilihat seolah-olah memonopoli kekayaan bourgeoisie tetapi Marx dan Vladimir Lenin tidak melihat strategi ini berkesan dan berpotensi. polisi penjajah ini adalah untuk mendominasi kawasan-kawasan lain sementara itu menafikan hak tetap dan hak sementara mereka.laut ini merupakan hal yang tidak dapat dielakkan dan pastinya berlaku. Colonial Armies In Southeast Asia. Walau bagaimanapun. Library of Congress Cataloging and Publication Data. Dalam teori Marxist pula mengatakan bahawa imperialisme wujud disebabkan oleh peningkatan kekayaan yang membawa kepada kekurangan kepenggunaan.. Tujuan utama berlakunya kolonialisme adalah kerana kepentingan ekonomi.. 2006. Sasaran utama adalah kawasan yang kaya yang mempunyai bekalan bahan mentah yang banyak. Koloni adalah satu kawasan di luar wilayah negara asal atau induk. Sesebuah negara atau kerajaan boleh menyelesaikan masalah kurang kepenggunaan dengan menaikkan jumlah pendapatan majoriti penduduk sama ada melalui undang-undang berkenaan paras gaji atau melalui pemindahan pendapatan. Penaklukan merupakan salah satu usaha untuk mendapatkan sebuah wilayah. Hal ini berikutan tercetusnya Revolusi Industri di Eropah. Menurut Lenin. Kolonialisme merupakan sub-kategori daripada imperialisme. Istilah kolonialisme bermaksud pemaksaan atau satu bentuk pemerintahan atas sesebuah wilayah atau negeri lain iaitu tanah jajahan atau satu usaha untuk mendapatkan sebuah wilayah baik melalui paksaan atau dengan cara damai. 4 .2 Kolonialisme Istilah kolonialisme asasnya daripada perkataan koloni iaitu merupakan sebuah negeri. hlm 5..

4 3 Imperialisme dan kolonialisme diakses dalam http://www. Sejarah kolonialisme Eropah terbahagi kepada tiga peringkat. Hal ini kerana kuasa barat ini ingin menjaga kepentingan ekonomi mereka di kawasan jajahan.berdamai atau paksaan. Sejarah perkembangan kolonialisme bermula sejak Vasco da Gamma dari Portugal telah berlayar ke India pada tahun 1498.3 Kuasa barat seperti Portugis dan Sepanyol kemudiannya diikuti oleh kuasa British dan Belanda yang bersaing untuk memonopoli perdagangan rempah. Peringkat yang kedua ialah selepas Revolusi Industri sehingga tahun 1870-an.my/#hl=en&sclient=psyab&q=kolonialisme+dan+imperialisme pada 20 March 2013. Peringkat ketiga pula bermula dari tahun 1870-an hingga tahun 1914 ketika meletusnya Perang Dunia I yang merupakan puncak pertikaian kuasa-kuasa imperlias. Penguasaan wilayah yang pada mulanya untuk tujuan ekonomi akhirnya berubah menjadi penguasaan dan penjajahan apabila penjajah mula terlibat dalam urusan politik seperti campur tangan bagi menyelesaikan pertikaian. 4 Imperialisme dan kolonialisme diakses dalam http://www.my/#hl=en&sclient=psyab&q=kolonialisme+dan+imperialisme pada 20 March 2013. Peringkat pertama bermula pada abad ke-15 hingga Revolus Industri iaitu pada tahun 1763 yang memperlihatkan kemunculan kuasa Eropah seperti Sepanyol dan Portugal. Tambahan pula pergolakan politik dalam kawasan takluk boleh mengganggu kelancaran aktiviti perdagangan mereka.google. 5 .google. Kolonialisme berkembang pesat selepas Perang Dunia Pertama.com. perang saudara dan sebagainya.com. Pada peringkat awal adalah pencarian jalan ke timur untuk mendapatkan rempah ratus seterusnya menjurus kepada persaingan untuk mencari tanah jajahan baru.

Negara baru seperti German dan Italy yang baru muncul sebagai kuasa imperialisme baru. Politik digunakan sepenuhnya untuk memenuhi kepentingan ekonomi. 1993..1 Faktor ekonomi Kebergantungan antara politik dan ekonomi membawa kepada pembentukan sesebuah dasar yang lebih efektif dalam perkembangan imperialisme.. 2-3. Pemilik model yang berpengaruh berkuasa sepenuhnya dalam menentukan hala tuju sesebuah ekonomi. Marawati Djoened Poesponegor. 6 6 . mencetuskan satu persaingan ekonomi yang tinggi selepas revolusi perindustrian Eropah bertambah moden dan pesat tuntutan-tuntutan ini memaksa Eropah untuk menguatkan kuasa ekonomi demi menjalankan aktiviti penaklukan negara yang lemah. Perkembangan kemajuan ekonomi di Eropah selepas tahun 1870. 5 Balakrishnan Parasuraman. Nugroho Notosusanto.. hlm. 2006. Seperti mana yang berlaku di Belanda. Hubungan Industri Di Malaysia: Pendekatan dan amalan. persaingan parti progresif dan liberal membawa kepada perubahan dasar penjajahan Belanda ke atas jajahan takluknya disebabkan keadaan politik seperti peperangan yang dialami sendiri di Belanda membawa kepada kemunduran ekonominya. menjalankan kegiatan pengembangan ekonomi negaranya untuk yang lebih bersifat menyeluruh bagi membantu kekuatan ekonomi negara terbabit. Dewan Bahasa dan Pustaka. atas faktor ini membawa penaklukan Indonesia dengan lebih agresif untuk mengeksploitasi jajahannya bagi memulihkan ekonomi negara induknya melalui perdagangan yang menggunakan tanah jajahan untuk mengumpul kekayaan.6 Keruntuhan ekonomi individualistik yang diamalkan semasa imperialisme lama menjadi pemisah antara tujuan awal ekonomi pada tahun sebelum 1870 dan selepas tahun 1870.5 Dalam imperialisme yang baru ini faktor ekonomi merupakan aspek pencetus dominan dan disokong oleh kepentingan politik dan dan tuntutan sosial.. lazimnya penindasan oleh golongan atasan ini berlaku ke atas penjual tenaga. Kepentingan politik yang telah dijalankan oleh kuasa Eropah menjelang tahun 1870 adalah berkepentingan dalam pengukuhan dan kelancaran sesebuah penaklukan ekonomi. Menjelang akhir tempoh tersebut kuasa Eropah mula menjalankan aktiviti ekonomi yang lebih menyeluruh dan berkepentingan untuk negara kuasa imperialisme terbabit.3.0 Faktor-Faktor Imperialisme 3. Menurut Marxist. Sejarah nasional Indonesia V. kepentingan ekonomi adalah di dominasi oleh golongan pemilik modal. Balai Pustaka Jakarta.

. Menurut Lenin juga antara tahun 1860 hingga tahun 1900. sistem perhubungan. Fourth Edition. perkembangan ini disebabkan kemajuan sistem industrialisasi. Bantuan sistem perhubungan dan persenjataan moden menjadi tonggak utama dalam sesebuah perluasan wilayah khususnya dalam aspek perebutan wilayah mahupun 7 Murphey. Sepanyol. Dalam tempoh masa perkembangan awal kemunculan British sebagai kuasa yang kuat ini. kenderaan dan senjata moden membolehkan imperialisme baru dapat dijalankan dengan mudah. Pihak penjajah bertindak untuk memajukan ekonomi tanah jajahan mereka seperti pembangunan jalan kereta api serta pembinaan pusat pentadbiran yang moden dan pengenalan tanaman eksport baru yang lebih menguntungkan untuk pasaran di Eropah. V. 295-296. kemegahan kuasa ekonomi ini mendorong British untuk mengatakan matahari tidak pernah terbenam dalam empayar British. banyak didorong oleh semangat untuk peningkatan perdagangan atau Economic Booms. kuasa barat semakin kukuh dan stabil.. Ciptaan teknologi seperti sistem telekomunikasi atau sistem telegram. Imperialism: The Highest Stage of Capitalism. Keinginan untuk meningkatkan perdagangan ini mendorong kuasa imperialisme seperti Belanda. Lenin (1870-1924) dalam analysis Marxist. Rhoards. Perancis. I.. jumlah pelaburan British ke negara luar khususnya tanah jajahan seberang laut meningkat antara $7 bilion hingga $20 bilion. Penanaman modal secara besar-besaran di tanah jajahan juga turut membawa kepada imperialisme baru ini. 2003.Menjelang pertengahan abad ke 18 hingga awal abad ke 20. mencetuskan keinginan Belanda untuk memulihkan ekonominya selepas tahun 1870. kemajuan politik dan institusi kewangan. Keadaan ekonomi Belanda yang kurang berkembang disebabkan masalah seperti peperangan dan sikap para pegawainya yang lebih mementingkan kekayaan individu semasa imperialisme lama. melalui pengawalan sistem ekonomi. Kemajuan ini menyumbang dalam aspek kemunculan imperialisme baru.. 7 di Indonesia Kesan daripada sistem perluasan kuasa imperialisme laman. dengan memperkenalkan pelbagai tanaman eksport serta sistem tanaman paksa untuk memulihkan ekonomi Belanda. percetakan. Pada tahun 1916. British muncul sebagai sebuah kuasa yang terkuat serta terkenal dengan kekuatan kuasa ekonominya. situasi seperti ini membawa pembangunan teknologi serta perindustriannya. hlm. serta negara imperialisme baru seperti Itali dan Jerman untuk bersaing bagi memesatkan lagi keupayaan ekonomi negara mereka.. Monopoli perdagangan banyak dilakukan oleh Eropah untuk mendapatkan pulangan ke atas negara mereka. serta perdagangan secara terus. A history of Asia. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data. 7 .

Terusan ini melancarkan lagi sistem perhubungan antara kuasa imperialis dengan tanah jajahan khususnya bermula pada tahun selepas pembukaannya.. dan sistem air melalui kerja-paksa dan sebahagian modal pemerintah. Pada pertengahan abad ke-19.. teknologi perkapalan ini tidak perlu untuk menunggu peralihan sistem angin untuk menjalankan perdagangan antara Eropah dan timur yang memakan masa yang agak lama untuk menjalankan perdagangan. Pemajuan ini bertujuan untuk meningkat keupayaan pelabuahan Belanda untuk menyaingi kegiatan perkapalan British yang berpusat di Snggapura. Pembukaan terusan ini juga telah membawa pada kemajuan sistem perkapalan seperti kapal wap atau steam..9 Kapitalisme Belanda di Indonesia pada awal abad ke -19 juga mengalami perkembangan yang sanggat pesat di 8 Heidhues M. 14-15. Southeast Asia a Concise History.8 Revolusi teknologi di Britain misalnya membolehkan kilang-kilang untuk meningkatkan kadar pengeluaran dalam jumlah yang banyak dan cepat. Hubungan Belanda dengan Indonesia menjadi semakin baik disebabkan perkembangan perindustrian dan perdagangan Belanda seterusnya mendorong pihak penjajah ini untuk menanam modal secara besar-besaran khususnya di kepulauan jawa. Thames and Hudson Ltd. 110-111.. pelabuhan Padang tahun 1890. kegiatan perkapalan ketinggalan berbanding dengan British. hlm.. Di samping pembukaan pelabuhan-pelabuhan baru seperti pelabuhan Tanjung Priok pada tahun 1872 dan siap pada tahun 1893. op. membantu memendekkan perjalanan dari Eropah ke Asia atau ke timur. bangunan pentadbiran. Terciptanya kapal ini telah membantu mempercepatkan lagi perjalanan Eropah ke timur. Marawati Djoened Poesponegor dan Nugroho Notosusanto. London. 2000. Teknologi moden perkapalan ini hanya menggunakan sumber arang batu sebagai bahan penggerak.. hlm. turut mampu untuk membawa muatan yang lebih pada satu-satu masa.. Di samping itu pemajuan sistem jalan raya. perkapalan Belanda ini mula dibangunkan dengan pemberian monopoli perkapalan kepada Koninklijke Paketvaart Maat-schappu. United Kingdom.. pengenalan kapal-wap pada tahun 1859 oleh perindustrian De Vries. 9 8 . Pada tahun 1891. hanya terdapat 18 buah kapal ini yang berlayar ke Indonesia dua tahun selepas pengenalannya. S.pertahanan sesebuah wilayah yang berkepentingan untuk ekonomi seperti pelabuhan. Dengan pembukaan terusan Suez ini ia membawa kepada peningkatan jumlah kapal-wap yang digunakan dalam perdagangan Eropah khususnya semasa aktiviti imperialism baru dijalankan. Di samping itu. Pembukaan terusan Suez pada tahun 1869.cit..

Keperluan tempat untuk pasaran baru juga mendorong persaingan kuasa Eropah untuk mendapatkan tanah jajahan dan menjalankan imperialisme di tanah jajahan yang luas dengan memainkan peranan yang penting kerana jumlah koloni yang banyak ini menjamin pasaran untuk barangan siap keluaran Eropah di samping itu juga untuk memastikan kelancaran ekonomi secara berterusan. Shell Co. Standard Oil. Monopoli bahan mentah seperti rempah ratus oleh Belanda di Eropah. Memberi pulangan keuntungan yang amat tinggi kepada Belanda. Industri minyak tanah seperti BPM. begitu juga dengan bahan dagangan lain seperti tembakau. British mengambil tenaga buruh dari 10 Ibid. Pembukaan terusan Suez ini juga secara langsung telah membantu memperkukuhkan lagi kedudukan British di Asia. Perkembangan industrialisasi di Eropah yang pesat memaksa kuasa Eropah untuk keluar bagi mencari. Sumber bahan mentah merupakan aspek utama yang mencetuskan imperialisme baru. teh dan beras. British menjalankan kegiatan ekonomi kapitalisnya seperti dalam ladang getah. Guna tenaga yang ramai serta muda diperoleh menyumbang dilihat mampu mambawa pada kelancaran sesebuah kegiatan ekonomi untuk dijalankan. mengawal serta memiliki sendiri sumber bahan mentah yang menjadi keperluan utama dalam negara serta perdagangannya. adalah juga salah satu pengerak utama kepada imperialisme baru ini. merugikan pedagang-pedagang Eropah yang lain kerana harga jualan bahan tersebut amat tinggi. perlombongan dan tanaman eksport lain. Disebabkan pengalaman lalu semasa imperialisme lama di mana berlakunya aktiviti monopoli bahan mentah dalam pasaran di Eropah. hlm. Perkembangan kapal wap dan pembinaan landasan kereta api di India oleh British telah membantu darjah ketersampaian India dan Eropah supaya menjadi mudah.10 Kepentingan ekonomi ini mendorong pihak kolonial untuk menjaga perairan dan keselamatan kawasan perdagangannya dengan sistem pertahanan yang lebih baik seperti penggunaan senjata yang lebih moden. dan memberikan keuntungan yang cukup besar bagi Belanda kerana bahan tersebut sanggat murah dan mudah diperolehi di tanah jajahannya. 2.mana aliran bahan mentah seperti Emas dan Gula memberikan pulangan keuntungan yang amat besar antara tahun 1904 hingga 1913.. Penciptaan mesin mengetin makanan di Britain memerlukan British untuk mendapatkan jajahan yang memiliki kekayaan bahan mentah yang diperlukannya.. 9 . hal ini bagi memudahkan lagi pengautan ekonomi tanah jajahan. Tanah Melayu merupakan sasaran utama yang memiliki jumlah kekayaan bahan mineral yang diperlukannya secara berterusan. Faktor tenaga buruh yang murah khususnya dalam koloni penjajah.

Fenomena seperti ini banyak merugikan pihak British disebabkan aliran mata wangnya yang tinggi keluar tetapi tidak mendapat pulangan dari China. hlm. China beranggapan tamadun mereka adalah yang terbaik. Rhoards. mengakibatkan perbendaharaan China terjejas dengan teruk disebabkan kadar eksport barangannya menurun tetapi import meningkat. ia percaya segala keperluannya dapat dipenuhi sendiri dalam negara. untuk memastikan kepentingan ekonominya tidak terancam. buruh murah India khususnya dibawa ke Tanah Melayu melalui sistem paksaan pada awal sebelum pengenalan sistem kangani untuk merekrut pekerja. tetapi barangan dari British di limitasikan kemasukannya. op. dan yang paling penting China perlu untuk menerima barangan Barat ke dalam pasaran negaranya. dan terdapat juga buruh dari negara ini yang datang secara sendirian. dan kad kredit..negara luar khususnya India dan juga China. telah memaksa China untuk menerima tamadun luar seperti Eropah setanding dengan mereka. Ia bertujuan untuk mengelakkan masyarakat peribumi daripada bersosial dengan masyarakat bawaan British yang mungkin timbul kesedaran dan penduduk tempatan bersatu padu. kontrak. melalui sistem kangani. British hanya boleh membeli barangan dari China seperti kain sutera dan bahan tembikar. Dan akhirnya membawa kepada perang candu yang ketiga. Perdagangan British dan China mengalami masalah disebabkan dasar dalam negara China yang tidak melakukan perdagangan timbal balas dengan British. selepas tahun 1870 penggunaan candu menjadi bahan import utama China dan bahan eksport mereka seperti kain sutera dan teh. telah menurun. Implikasi daripada situasi ini. dan tidak memerlukan barangan dari luar yang tidak setanding dengannya.11 Kemunculan Jepun sebagai sebuah kuasa imperialisme baru di Asia selepas tahun 1890 disebabkan kemajuan Eropah yang menjadi modal Jepun untuk membangunkan 11 Murphey. Kesukaran untuk menembusi pasaran turut menjadi pendorong kepada kuasa Eropah untuk menjalankan imperialisme yang lebih teliti.. 10 .cit. bagi merancakkan lagi serta memudahkan pengawalan serta pengautan kekayaan ekonomi di tanah Melayu dapat dijalankan dengan tanpa masalah. Barangan Eropah tidak dibenarkan oleh kerajaan China. 308. Hal ini disedari oleh British lebih awal.. disebabkan fahaman perbezaan keungulan tamadun. Buruh tempatan tidak digunakan disebabkan dasar British yang memencilkan penduduk tempatan daripada kegiatan ekonomi moden mereka. Dengan itu britsh telah memperkenalkan candu dalam pasaran gelap China.

25 juta persegi dan 66 juta penduduk ke dalam empayarnya di Afrika tersebut. dan Rusia. Kekurangan bahan mentah ini memaksa Jepun untuk menakluk negara luar yang kaya dengan sumber mineralnya di samping untuk memberi saingan ekonomi yang besar ke atas negara Eropah. Terutamanya British. Begitu juga dengan Korea yang kaya demean bahan mineral seperti arang batu. Taiwan banyak membekalkan bahan makanan seperti gula.5 juta persegi dengan penduduk 26 juta orang di kawasannya. 3. telah menambah 4. diikuti China di Taiwan. Begitu juga dengan kuasa Eropah lain yang terlibat dalam persaingan atau perebutan kawasan di Afrika tersebut iaitu. Kuasa British juga telah meluaskan kuasanya ke India dan menjadikan India sebagai pusat Negara kolonial bagi British dalam menjalankan dasar-dasarnya. Tanah 11 .negaranya. dengan pemodenan tentera darat dan laut. Seperti negara Eropah lain aktiviti ini dijalankan untuk kepentingan ekonomi Jepun. Belgium. kuasa-kuasa Barat telah berlumba-lumbi untuk mengerakkan imperialism mereka. Perluasan kuasa Jepun bermula dengan penawanan Korea. Perebutan kawasan antara kuasa Eropah adalah jelas sekali. dan kayu kayan yang penting untuk industri perkapalan jepun dan juga industri-industri lain dalam negaranya. Pada tahun 1875 misalnya hanya tinggal kurang satu persepuluh dari kawasan di Afrika telah ditukarkan menjadi kawasan koloni Eropah. Perkara ini dikaitkan pula dengan tumpuan secara penuh Sepanyol ke atas Filifina di Asia Tenggara. Bermulanya era baru dalam imperialism iaitu bermula selepas tahun 1870. Negara Perancis pula menambah 3. British telah bertapak di India dan bermula dari situ kuasa British mula menjalankan imperilisme ke Asia Tenggara bermula dengan campur tangan British di Negara Asia Tenggara seperti di Burma. Itali. Ia bermula dengan pemodenan Maharaja Meji. kemajuan perkapalan dan industrinya menyokong perluasan kuasa jepun ke atas negara sekitarnya. biji besi. Manakala selepas tahun 1895 kawasa di Afrika tinggal satu persepuluh yang masih belum dimiliki kawasanya. beras dan tanaman makanan lain. Kepesatan pembangunan Jepun memaksa Jepun untuk mencari bahan mentah yang banyak untuk menyokong perkembangan ekonomi sera keperluan penduduknya. Russia.2 Faktor Politik Faktor politik yang membawa kepada kuasa Barat untuk menjalankan Imperialisme baru di Asia Tenggara adalah disebabkan dorongan dalam persaingan untuk mendapatkan kawasan tanah jajahan baru. Jerman dan juga Amerika Syarikat yang telah memperoleh wiliayah di Afrika daripada Sepanyol pada tahun 1890-an iaitu satu-satunya kuasa Eropah yang tewas dalam perebutan wilayah di Afrika.

berlakunya kebangkitan pembebasan politik dan negara bangsa. kuasa Barat juga menjalankan imperialisme atas kerana keinginan untuk mengukuhkan kuasa politik dalam usaha menyelamatkan ekonomi. 12 . kerana di seluruh Eropah.Melayu dan kepulauan Borneo. Revolusi Russia. Hal inilah yang mendorong pada tercetusnya Revolusi 1848. 2003. 1-81. and the Americas”. The World Bank. Hal ini juga menjadikan Asia Tenggara adalah merupakan sebagai „Persimpangan Semulajadi‟ bagi laluan perdagangan dunia hal ini jelas melalui pernyataan yang dikatakan oleh Frank.. Kebangkitan itu dikaitkan dengan keinginan suatu bentuk politik. and world trade with West Asia. Revolusi ini lebih dikenali sebagai The Year of Revolution. hlm. ”The division of labor and pattern of trade in Indonesia and adjacent regions combined three interrelated axes of interisland and peninsular short-haul trade. Policy Research Working Paper.. Revolusi 1848. regional trade with India and China/Japan/Ryukyu Islands. Challenges and Opportunities. Europe. Perjuangan kelas dalam masyarakat Eropah untuk membebaskan diri sistem yang beradasarkan kelas. Revolusi tersebut adalah seperti Revolusi Perancis. ekonomi dan sosial yang baru. Regional Integration in East Asia. Maka jelaslah bahawa dorongan bagi untuk menambah kawasan baru ini telah membawa kepada minat kuasa Barat untuk menjalankan imperialisme tersebut. pembebasan dari kuasa monarki kepada suatu kuasa yang lebih liberal. dapat dilihat dalam imperialism baru ini bahawa keinginan untuk mentadbir secara langsung di kawasan jajahan adalah dilihat sebagai langkah keperluan untuk mengawal aktiviti ekonomi di Asia Tenggara tersebut.12 Kelahiran kuasa baru di Eropah juga telah mendorong kuasa-kuasa Eropah ini untuk menjalankan imperialisme. Berbanding dengan imperialism lama yang tidak menekankan aspek politik. Kerajaan Perancis pula mulai bertapak kuat di Vietnam dan Belanda di Indonesia. Revolusi Amerika Syarikat. Hal ini dikaitkan dengan perubahan kepimpinan di negara Eropah yang berlaku setelah terjadinya revolusi-revolusi di negara Barat. Selain itu. Hal ini boleh dikaitkan dengan negara mana yang mempunyai kawasan yang banyak maka negara 12 Eisuke Sakakibara & Sharon Yamakawa.. Revolusi yang mengubah seluruh negara Eropah adalah dapat dikaitakan dengan Revolusi 1848. Walaupun revolusi ini gagal untuk memusnahkan sepenuhnya sistem monarki di Eropah namun ia telah membuka ruang kepada lahirnya suatu bentuk pemerintahan baharu yang bersifat lebih terbuka dan kesedaran fikiran bahawa negara itu boleh di cari dengan menjalankan imperialisme. Maka hal inilah yang telah mendorong kepada berlakunya imerialisme baru dijalankan. Part 1: History and Institutions.

mendorong masyarakat Eropah untuk berfikir perlu untuk mentamadunkan masyarakat luar disebabkan mereka menganggap budaya Eropah adalah yang terbaik. Kemajuan tamadun Eropah berbanding dengan negara luar seperti Africa. dan budaya luar tidak setanding dengan mereka. Cohen “Imperialisme adalah semata-mata satu manifestasi imbangan kuasa dan adalah proses oleh mana-mana negara yang cuba untuk mencapai perubahan dari sudut politik dengan menggalakkan status quo. Perkara ini juga dilihat dengan pembukaan lebih banyak kawasan bagi tujuan untuk menampung kepadatan penduduk di Negara asal. Maka dengan itu pencarian kawasan baru adalah penting kerana hanya dengan itu kuasa politik dapat dikukuhkan namun begitu tanpa ada strategi yang kuat dalam usaha perluasan kuasa itu maka amat mustahil untuk mengukuhkan kuasa politik. Oleh yang demikian pengukuhan kuasa ini telah dijalankan dan didorong pula dengan adanya strategi dalam untuk cara meluaskan kuasa iaitu sama ada dengan cara peperangan. Tujuan imperialisme pula adalah untuk mengurangkan kelemahan strategi dan politik di dalam sesebuah negara bangsa ”. kuasa-kuasa Barat ini telah mula mengukuhkan kuasa politik mereka di Asia Tengara dan menjadikan faktor ini sebagai satu sebab Barat untuk menjalankan imperialisme kerana hanya dengan itu ia dapat menjamin kedudukan ekonomi negara Eropah itu sendiri di Asia Tenggara. Oleh itu. menurut Morgenthau. Namun begitu pembukaan kawasan baru adalah menjerumus kepada kawasan yang mempunyai potensi sahaja iaitu kaya dengan sumber yang boleh dikormesialkan. Maka jika dilihat dari definisi Imperialisme itu sendiri pula iaitu. Semangat yang mengagungkan keunggulan budaya dan tamadun ini akhirnya membawa kepada pencetusan imperialisme baru yang lebih agresif di Eropah dan akhirnya sampai ke Jepun.tersebut adalah sebuah Negara yang kuat. 13 . Asia dan Amerika Latin.3 Faktor sosial Teori Social Darwinism yang menganjurkan kemegahan dan keagungan bangsa yang kuat dan maju mendorong Eropah untuk bersaing dan berlumba-lumba untuk menyebarkan tamadun mereka ke luar demean membawa misi untuk mentamadunkan bangsa lain. Masyarakat Barat menghapuskan beberapa amalan sosial masyarakat luar yang dianggap tidak bertamadun untuk menjadi standard. 3. perjanjian atau sebagainya bagi membolehkan pergerakkan aktiviti ekonomi di kawasan jajahan berjalan lancar. Bangsa yang kuat saja yang layak untuk menguasai bangsa lain.

Pendidikan diperkenalkan untuk menghasilkan golongan rakyat tempatan yang boleh digunakan oleh penjajah untuk diserapkan dalam pentadbiran ditanah jajahan mereka. 293. hlm..15 Mereka merasakan bahawa mereka perlu untuk membantu penduduk Asia Tenggara untuk hidup ke arah yang lebih baik dan lebih bertamadun.cit. hlm. pada tahun 1882 sejumlah 700 buah sekolah ditubuhkan dan menurun kepada 654 buah sekolah pada tahun 1884 disebabkan masalah ekonomi. Marawati Djoened Poesponegor dan Nugroho Notosusanto. op. Perkara ini membawa kepada perlumbaan masyarakat Eropah untuk tujuan tersebut semasa imperialisme baru.cit. Rhoards.. Chaste widowhood. Orang Barat mengatakan bahawa keadaan ini merupakan “civilizing mission” dan merupakan satu usaha untuk mentamadunkan penduduk di Asia Tenggara.14 Slogan beban orang putih juga diguna pakai semasa imperialisme baru ini.. sati. marital promiscuity. hlm. concubinage di China. op.. Rudyard Kipling. pembunuhan bayi perempuan yang baru lahir. less or more open pornography. Rhoards.. 297.Masyarakat barat telah menghapuskan amalan seperti.. mengira pentadbiran. dan melarang perbezaan kelas berdasarkan pemakaian. 15-16.... Murphey. 13 Dengan penyebaran ilmu dari negara Barat pula. op. dan ia menjadi tugas yang wajib.. hlm.cit.16 Keadaan ini dapat dilihat dari sajak yang telah ditulis oleh Ruyard Kipling pada tahun 1899: dan membaca. Sekolah tersebut hanya sekadar membantu pelajarnya untuk. perkahwinan kanak-kanak. menulis.. 243. op. Karl Hack and Tobias Retting. 14 . Slogan yang ditulis oleh penulis British ini.cit. Merantai kaki. Dan terdapat sebilangan pelajar yang belajar dalam sekolah Eropah yang mengajar bahasa Belanda untuk menyerap beberapa pelajar dalam “Take up the White Man‟s Burden Send forth the best ye breed Go bind your sons to exile To serve your captives need 13 14 15 16 Murphey.. Seperti mana Belanda memperkenalkan sistem pendidikan ini ke atas masyarakat jawa. Semasa penaklukan ke atas Filipin telah menunjukkan betapa orang Barat cuba untuk membantu masyarakat di Asia Tenggara. menggambarkan masyarakat Eropah membawa misi untuk mentamadunkan masyarakat luar.

hlm.. hak milik persendirian. 4. Misalnya.. op. Marawati Djoened Poesponegor dan Nugroho Notosusanto.. op..cit. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors SDN BHD. Half devil and half child…”17 Missionaries keagamaan juga merupakan misi penting yang perlu dilakukan untuk kemanusiaan dan ia merupakan salah satu sebab imperialisme dijalankan. Sivachandralingam Sundara Raja. telah membawa kepada penaklukan Perancis ke atas Vietnam19. Murphey.cit. siri Pengajian sejarah.0 Perbezaan Imperialisme Lama dan Imperialisme Baru Dari segi matlamat. op. Imperialisme Lama adalah bermatlamatkan mengumpul kekayaan bagi kepentingan Negara Bangsa.20 Kapitalisme adalah sistem yang menggalakkan pengumpulan modal. hlm. begitu juga dengan pembunuhan paderi-paderi serta masyarakat yang beragama Kristian di Vietnam. Glory dan Gospel. Manakala merkantilsme pula merupakan sistem yang menjadikan negara 17 18 19 20 Murphey. 2002... Dengan penubuhan negara bangsa..18 Mission Katolik Perancis di Tianjin pada tahun 1870. Atas faktor campur tangan Perancis yang membantu golongan paderi Perancis yang dibunuh dengan kejam di Vietnam. 309. hal ini turut dikaitkan dengan konse 3G iaitu Gold. hlm. Imperialisme ini juga bercirikan konsep penjelajahan seberang laut. 296-297. 15 . hlm. Misi keagamaan umpamanya adalah penting untuk sesebuah kuasa besar campur tangan terhadap negara yang lemah seterusnya sebagai langkah atau cara untuk kuasai sesebuah negara yang lain. telah berlaku pembunuhan anggota mission tersebut.. Raja-Raja negara bangsa telah menggalakkan perkembangan kapitalisme dan mengamalkan suatu dasar ekonomi yang dikenali sebagai merkantilisme pada abad ke 16 dan ke 17.. Sejarah Eropah..cit. 126.29. Bangsa Belanda yang menjajah Indonesia mempunyai mission untuk memimpin bangsa Indonesia ke arah kehidupan yang sejahtera. Rhoards.To wait in heavy harness On fluttered folk and wild Your new-caught sullen peoples. persaingan untuk pasaran dan perniagaan untuk keuntungan.. Selain itu.. Rhoards..

.. 126-127. Maka ia telah membawa kepada penerokaan pantai barat Afrika pada tahun 1460. iaitu agama Kristian. Maka itulah Imperialisme baru yang berdasarkan dari hasil kerja negara-negara perindustrian kapitalis yang maju bukannya ekonomi merkantilisme yang terkenal dalam abad sebelum 1800. Bartholomew Diaz telah belayar mengelilingi Tanjung Pengharapan dan Vasco Da Gama pula telah belayar hingga ke Calicut pada tahun 1489 dengan melalui Tanjung Pengharapan. Manakala Imperialisme Baru pula. kekuasaan dan kebajikan. 293. Amerika dan Afrika bagi memonopoli sumber bahan mentah dan kawasan pemasaran barangan mereka. hal inilah yang mendorong pelayaran ke seberang laut telah mula dipelopori oleh Portugal di bawah galakan Putera Henry. penjajahan politik ke atas kawasan yang luas. Revolusi Industri yang tercetus di England telah merebak ke negara Eropah yang kemudian dan membuka mata negara Eropah tersebut dalam pentingnya revolusi tersebut. penjajahan ekonomi yang telah mengubah rupa bumi kepada dunia ekonomi Eropah. penemuan-penemuan kawasan baru ini telah memulakan persaingan di kalangan negara bangsa untuk mengukuhkan kedudukan dan supremasi mereka. lebih bersifat moden dan melibatkan daya usaha serta didorong dengan revolusi perindustrian yang tercetus di Negara Eropah. Hal ini melibatkan komitmen Pelaburan kewangan serta eksploitasi secara sengaja bahan dan sumber manusia di kawasan penjajah serta menjadikan Koloni sebagai tempat pasaran.. Dasar imperialisme ini dijalankan demi agama.kaya dan berkuasa. Hal ini telah memulakan dasar Imperialisme Lama yang telah mula menjelajah ke rantau Asia Tenggara. negara-negara Eropah berlumba-lumba mencari daerah jajahan di Asia. Selain itu. hlm..cit. Sistem ini telah menekankan kekayaan. op. Selepas tahun 1870an. Mereka menganggap bahawa ia adalah tugas mereka untuk menyelamatkan manusia dari segala macam 21 Ibid. Rice dalam buku beliau The Foundation of Early Modern 1460-1559 bahawa pelayaran Portugis telah menandakan permulaan kuasa Eropah di seluruh dunia.21 Sehubungan itu.F. Rhoards. ekspedisi Portugal pimpinan De Sequira tiba di Melaka dan ia telah membuka perdagangan rempahratus Hindia Timur kepada Barat. hlm. Pada tahun 1509.. Murphey. Gabungan kedua-dua sitem ini telah membantu Revolusi Perdagangan. Pada tahun 1486. Mengikut kenyataan E.22 Imperialisme baru yang telah bermula setelah revolusi Industri di Eropah tahun 1870-an adalah akibat dari faktor kelebihan modal dan barang di negara barat. 22 16 . Sepanyol juga telah muncul sebagai kuasa pelayaran utama pada abad tersebut. Selain dari kuasa Portugal.

23 Dari sudut penglibatan kuasa Eropah dalam menjalankan imperialisme dinegara Asia ialah bagi Imperialisme Lama kuasa awal Eropah yang terlibat adalah kuasa Portugis. menjamin kebebasan penggunaan Sungai Congo dan Niger. Imperialisme baru lebih tersusun dalam usaha untuk mencapai tahap ekonomi yang lebih stabil bagi kedua-dua pihak iaitu pihak yang dijajah atau negara kolonial dan pihak yang memerintah. memberi lalaun ke laut. serta membuat keputusan tentang kawasan lingkungan pengaruh bagi menghalang perebutan koloni yang boleh mencetuskan peperangan. Jerman. 293-294. Sepanyol dan Belanda iaitu yang telah bermula pada awal abad ke. hlm. 24 Persidangan Berlin. Selain itu. hal yang sama telah berlaku iaitu revolusi dan peperangan. menghapuskan hamba abdi. Penguasaan awal kuasa Eropah adalah di kawasan Afrika Tengah yang telah memperlihatkan persaingan rancak antara kuasa Eropah. Pada permulaan awal kuasa seperti Perancis adalah lebih ketinggalan berbanding dengan negara Eropah yang lain. berbeza dengan Imperialisme Lama yang lebih bertujuan untuk mengekploitasi semata dan keuntungan semata-mata. Di negara Eropah lain pula. Namun yang lebih agresif adalah bermula dari tahun 1870-an iaitu akhir abad ke-19. Ketegangan tersebut adalah disebabkan ketakpercayaan British dan Portugal berhubung cita-cita Perancis dan Belgium di Congo dan perluasaan kuasa Jerman di Afrika Timur dan Cameroon.16. Persidangan Berlin24 telah dijalankan bagi mengurangkan tekanan di antara 23 Ibid. merupakan satu pertemuan oleh wakil daripada 15 negara yang dipanggil oleh Bismark bagi mengurangkan ketegangan di antara kuasa-kuasa Eropah berkaitan dengan pembahagian Afrika Tengah.19 iaitu bermula dari tahun 1840-an. Pada tahun 1884. Persidangan mengiktiraf negara Congo.penindasan dan ketidakadilan terutamanya negara-negara yang terbelakang oleh para missionari Kristian yang menganggap misis penyelamat ini sebagai The White Man Burden. Namun kesedaran yang didorong oleh Revolusi Perindustrian telah mengubah minda negara Eropah yang kemudian. hanya dengan melakukan imperialisme barulah mereka dapat menjadi sebagai sebuah kuasa yang hebat dan kuat. Kuasa-kuasa besar Eropah tersebut adalah seperti British.. Manakala Imperialisme Baru pula yang mula mengorak langkah pada pertengahan abad ke. Perancis. dan Russia. hal ini kerana faktor tolakan yang berlaku di negera tersebut yang mana pada tempoh sebelum revolusi yang berlaku di Perancis aktiviti penjajahan seberang laut adalah dianggap sebagai aktiviti Barbarian dan di Perancis pula pihak Gereja mendominasi pemerintahan maka imperialisme lambat dijalankan dan hanya bermula pada akhir abad ke -18. Kuasa-kuasa Eropah yang lain telah mengubah persepsi mereka dan mula menjalankan imperialisme. 17 . Dengan bermatlamatkan mencari kawasan baru dan tempat pasaran baru maka imperialisme tidak dapat dielakan. Bagi negara-negara Eropah.15 dan abad ke..

Ianya lebih bercorak individual – Melaui kerajaan. Imperialisme Lama adalah pada peringkat permulaan..25 Dengan berdasarkan pelayaran awal ini. Mack. Southeast Asia a concise history. hlm. laluan perdagangan secara tidak langsung terbentuk menerusi eksplorasi peneroka-peneroka awal Barat seperti Vasco da Gama. United Kingdom: Thames and Hudson ltd.cit. imperialisme lama ini hanya menumpukan perhatian terhadap kawasan yang dijangka mempunyai potensi dalam memberi keuntungan kepada mereka. Richard N. Imperialisme Lama ini dilihat tidak menitikberatkan aspek politik melainkan keinginan untuk mengaut keuntungan dan mengekploitasi negara jajahan semata-mata. Pemerintahan pula yang bersifat terhad dan tidak menyeluruh.. China dan Jepun. Dari sudut Teknologi dan perhubungan. dengan pembukaan Terusan Suez dan Kapal Wap telah memendekan lagi perjalanan ke Negara-negara Asia.hlm.. hlm. penjarahan dan penjajahan.. Trade routes for commerce in plants or pathways for invasive species (The dualism of international commerce). 73. Mack. teknologi dan alat perhubungan adalah lebih maju. dengan kemahiran dari ilmu pelayaran telah mendorong penjajahan seberang laut.. Misalnya kedatangan Belanda ke Batawi yang bersifat hanya untuk 25 Richard N. Perbadanan atau syarikat persendirian. Columbus dan Magellan yang bermotivasi dari pelbagai darjah untuk pemerolehan produk yang berasaskan tumbuhan (rempah ratus). op.. 26 27 18 . orang Eropah mempunyai keberanian dan keyakinan untuk berlayar dengan lebih jauh dari tempat asal mereka. dari Asia Timur hinggalah ke Asia Tenggara. Sepanyol memperoleh keuntungan daripada penemuan Ferdinand Magellan‟s di mana mereka sedar bahawa pelayaran menggunakan kapal boleh tiba ke Asia dengan berlayar dari arah barat dan juga imur. Dari sudut penglibatan dalam Politik. 2000. Atlantik sehingga ke Amerika dan pelayaran dari Mexico ke Filipina telah dilaksanakan oleh pelayar Eropah. kuasa-kuasa Barat telah didorong untuk meluaskan kekuasaan dan kawasan. Namun selepas lewat tahun 1860-an. Dari situ pula.kuasa Barat dan apa yang penting dalam persidangan tersebut ialah pembahagian kawasan Afrika bagi setiap negara Eropah..... Dalam erti kata lain. Fourteenth Australian Weeds Conference: 72-77.26 Pada Tahun 1700 laluan perdagangan yang merentasi lautan Hindi.73. 96..27 Maka jelaslah dengan teknologi yang ada pada masa itu maka dengan itu ia mendorong kepada penjelajahan. Marey Somers Heidhues. aktiviti perhubungan seperti pengunaan Telegram juga telah membuatkan aktiviti imperialism lebih giat dijalankan dan memperlihatkan kuasakuasa Eropah telah berlumba-lumbi untuk mendapatkan kawasan dan membuka negara kolonial.

. dan Sepanyol. Selain itu pula... 1990. 1978. “Barang siapa yang menguasai Melaka maka ia akan dapat menguasai Venice. telah mula berminat untuk memecahkan monopoli Belanda di Tanah Melayu misalnya. dorongan untuk memasuki pasaran China dan tumpuan British di India juga telah menyebabkan kuasa British ingin mengukuhkan terlebih dahulu politik di negara kolonialnya.. 75. Hal ini dapat dikaitkan dengan kata-kata menurut Tome Pires. hlm. Sejarah Tanah Melayu: 1400-1959. Perancis. Jebat.mengaut sebanyak mungkin bahan dan sumber mentah yang terdapat di kawasan tersebut. dan ditadbir melalui birokrasi kolonial. Maka perkara ini telah melihatkan pentadbiran secara langsung dijalankan oleh kuasa Eropah seperti British. Misalnya kuasa British di Burma dan Malaya atau Tanah Melayu. Kerana hanya dengan demikian ekonomi British dapat dijamin. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 31.. Persaingan ini ketara dan 28 Zainal Abidin bin Abdul Wahid. iaitu yang paling ketara adalah misi keagamaan atau Gospel.. 29 19 .” 28 Malahan Alfonso de Alburquerue juga telah menganggap Melaka penting sebagai sebuah pusat pengumpulan barangan dagangan khususnya pelbagai jenis rempah dan ubatubatan diperdagangkan.. Belanda. yang melihat ekonomi semata-mata dan dapat dikaitkan dengan kegagalan kuasa tersebut mentadbir Melaka dengan lebih lama adalah kerana Portugis dilihat tidak berminat untuk mentabir secara baik melainkan hanya memandang melalui sudut ekonomi sahaja. Kerajaan Melaka Dalam Hubungan Antarabangsa. Pada zaman imperialisme lama ia memperlihatkan persaingan dalam menyebarkan ajaran agama. Begitu juga dengan kehadiran Portugis di Melaka. dan agama yang terlibat adalah agama Islam dan Kristian. hlm. imperialisme baru pula akibat dari fungsi-fungsi ekonomi menyebabkan telah beralih kepada penubuhan kawalan langsung terhadap politik di tanah jajahan. 18. Dari sudut sosial pula. British yang tertarik dengan negara Asia Tenggara selepas kehadiran kuasa Belanda pada abd ke-17.. Maka jelaslah bahawa imperialisme lama atau penjajahan seberang laut ini tidak mementingkan aspek politik dalam usaha menjalankan imperialisme mereka. Kuasa-kuasa Eropah yang lain juga turut mengatur imperialisme mereka di Asia Tenggara. Namun demikian.29 Penguasaan ke atas Melaka juga akan dapat memonopolikan perdagangan rempah di Barat kerana percaya barang-barang dagangan yang dibawa dari Iskandariah melalui Laut Merah dan kemudian dibawa ke pasar di Eropah oleh para pedagang Venice akan dapat dihalakan ke Lisbon sekiranya Portugis berkuasa di Melaka. Joginder Singh Jessy..

misi keagamaan itu sendiri adalah kabur dan tidak jelas. Hal ini disebabkan berlakunya penentanganpenentangan dari penduduk tempatan di negara koloni. hlm.. namun misi keagamaan yang cuba disampaikan dapat dilihat. boleh dikatakan bahawa misi-misi keagamaan hanyalah sebagai alasan untuk sesebuah pihak menjalankan imperialisme. Portugis dengan niat yang jelas untuk menyebarkan agama dan ajaran kristian kepada masyarakat di Alam Melayu atau Kepulauan Nusantara yang meliputi Tanah Melayu dan Indonesia (kini). op. Khoo Kay Kim. Walaubagaimanapun. Manakala pada zaman imperialisme baru pula. al. malahan misi-misi keagamaan juga bukan sahaja melibatkan ajaran Roman Katolik malahan ajaran Protestan turut mula diperkembangkan.32 Walaupun tidak berjaya mengembangkan sepenuhnya ajaran Kristian kepada masyarakat di Melaka. Hal ini dapat dibuktikan apabila sebuah gereja telah siap dibina pada tahun 1515 dan disusuli dengan pembinaan beberapa buah gereja lagi seperti Gereja Our Lady of the Visitation dan Gereja St. iaitu kedatangan Portugis ke Alam Melayu. Faktor penerimaan dan respon masyarakat tempatan terhadap agama Kristian dan misi-misi penyebarannya adalah tidak diterima secara baik..mengandungi sentiment keagamaan yang melampau.. persaingan perdagangan di Eropah terutamanya di pelabuhan Venice telah menambahkan lagi api kebencian orang Portugis terhadap pedagang Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.. ia dilihat sebagai gagal dan tidak menyeluruh kerana faktor-faktor 30 31 32 Joginder Singh Jessy.. Semasa awal kedatangannya. Gereja-gereja turut ditubuhkan. Tanah Melayu. Zainal Abidin Abdul Wahid et. 88. hanya segelintir kecil kumpulan sahaja yang menerima Kristian di ratarata negara Asia Tenggara misalnya.cit. Paul. Meskipun ada. Edisi Kedua. Misalnya sebagai bukti yang dapat dilihat dengan jelas.31 Pada zaman Portugis di Melaka juga Gereja-gereja telah ditubuhkan. Malaysia Warisan dan Perkembangan. Portugis masih lagi terpengaruh dengan semangat Perang Salib yang berlaku di antara orang Islam dan orang Kristian di Barat. dan Indonesia.42 Ibid.. orang Portugis terbukti amat mementingkan ajaran agama Kristian Katolik sebagai salah satu sebab mereka berada di Alam Melayu. Sentiment perkauman dan agama jelas apabila ia menjadi salah satu faktor utama dalam peperangan di Alam Melayu iaitu perang Tiga Segi yang meliibatkan kuasa Johor-Belanda. 1998. hlm.. Perkara ini telah menyebabkan berlakunya penindasan oleh orang Portugis terhadap pedagang Islam di Melaka khususnya pedagang Islam yang datang dari Tanah Arab.. Burma..30 Tambahan pula. Acheh dan Portugis-Melaka. misi yang dijalankan adalah tidak bersifat keseluruhan. Vietnam. hlm.42.. 20 . Kedatangan Orang Eropah dalam.

mereka yang berkuasa itu tadi akan memiliki kekayaan. beliau telah memberi definisi mengenai imperialisme bentuk baru iaitu imperialisme pada abad ke-19. bagi pendapatnya. lazimnya negara yang dikuasai pula merupakan sebuah negara yang jauh ketinggalan. Negara yang mempunyai kuasa dan kuat akan menakluki negara yang lemah bagi mengaut keuntungan bagi kepentingan negara mereka sendiri. maka dengan itu setiap pemikiran itu lazimnya lebih dipengaruhi dengan perubahan semasa. Hal ini boleh dikaitkan dengan 21 . Para sarjana juga tidak ketinggalan dalam memberi definisi tentang Imperialisme.ekonomi dan fungsi politik dilihat sebagai merupakan suatu faktor yang lebih dominan untuk imperialisme dijalankan. 5. ianya adalah dikaitkan dengan „School of though‟ di mana setiap para sarjana mempunyai pemikiran tersendiri kerana mereka lahir dan menuntut ilmu pada suatu tahap yang berbeza. Jika dilihat melalui pendapat Schumpeter sendiri di mana beliau menyatakan bahawa imperialisme adalah merujuk kepada tindakan yang tidak rasional dan kecenderungan negara melakukan perluasan kuasa secara paksa tanpa had. Hal ini kerana beliau melihat perkara ini dari sudut politik dan ekonomi itu sendiri di mana dalam erti kata lain sesebuah negara berkuasa besar itu cuba menunjukkan kekuatan negara mereka dengan cara melakukan perluasan kuasa yang tidak terhad. ianya juga kerana dipengaruhi oleh faktor geografi yang boleh dianggap sebagai suatu halangan utama negara itu tadi kurang maju. beliau melihat bahawa imperialisme ini dijalankan bagi mentadbir dan membangunkan wilayah yang kurang membangun terutama bagi tujuan perdagangan atau prestij tetapi kadang kala ianya mengatasi keadaan strategik. Imperialisme adalah merupakan suatu terma yang boleh merujuk kepada penguasaan sesebuah negara atau sekumpulan manusia ke atas yang lain.0 Analisis Kajian Melalui hasil kajian bagi perbicangan soalan ini maka jelas bahawa. Bagaimanapun. Bagi Palmer pula. pembahagian kuasa dan yang kaya dan kuat akan berkuasa. iaitu beliau melihat bahawa imperialisme ini lebih kepada isu materialism atau kekayaan. Karl Marx pula mengaitkan pengertian imperialisme dengan memandang melalui sudut ekonomi. perkara itu adalah disebabkan kelewatan kemajuan atau kurangnya pendedahan sesebuah negara yang mundur itu tadi kepada sebarang bentuk pembaharuan seperti di negara lain. konsep Imperialsme dan Kolonisme keduanya mempunyai pentakrifan yang berbeza. masih mundur dan dalam erti kata lain negara tersebut boleh dianggap sebagai negara yang tidak atau belum bertamadun. Penguasaan ini dilakukan dengan keadaan paksaan dan damai.

Hal ini bermaksud ramai para sarjana berpendapat bahawa imperialisme dan kolonisasi ini sebenarnya berlaku atas kerana dorongan faktor ekonomi. Manakala Kolonialisme ini pula adalah merupakan sebuah konsep yang lahir akibat dari dasar imperialisme yang dijalankan. Hal ini boleh dilihat dengan lebih jelas lagi melalui pendapat Osterhammel. Manakala Keputusan asas yang mempengaruhi kehidupan rakyat yang dijajah dibuat dan dilaksanakan oleh penjajah‟. Selain itu. oleh yang demikianlah penjelajahan dan pembukaan koloni ini berlaku. yang mengatakan Kolonialisme adalah dilihat sebagai. Melaui hasil perbincangan soalan ini juga. iaitu imperialisme lama adalah bersifat kawalan secara tidak langsung di negara yang ditakluki. sama ada dari sudut politik. Melaui imperialisme yang dijalankan maka kolonialisme akan dilakukan bagi membolehkan sesebuah kuasa imperialis berkuasa. 22 . 'hubungan dominasi antara majoriti indegenous (atau secara paksa diimport) dan minoriti penceroboh asing. Perkara ini bermaksud bahawa pihak yang menjalankan imperialis itu akan berkuasa mutlak di negara yang diiktiraf sebagi koloni.keadaan yang melibatkan penglibatan kedua-dua pihak iaitu dijajah dan penjajah yang cuba untuk memberi keseimbangan kemajuan. manakala imperialisme baru pula adalah bersifat secara langsung atau formal di negara yang diiktiraf sebagi negara koloni iaitu negara yang telah ditakluki. ekonomi dan sosial antara satu dengan lain. Namun demikian faktor politik serta misi social juga tidak ketinggalan penting dilihat sebagai faktor pencetus imperialism tersebut sama ada imperialsme lama atau baru. Dengan adanya dasar kolonialisasi tersebut pula suatu bentuk pentadbiran yang lebih jelas iaitu melihatkan pihak negara yang dijajah dan pihak yang menjajah. telah mendapati bahawa imperialisme lama dan imperialisme baru mempunyai perbezaan yang ketara. Yang paling jelas adalah bentuk kedua-dua imperialisme ini. Negara-negara Eropah mengalami suatu revolusi perindustrian melaluinya lebihan dan pengeluaran dapat dipertingkatkan maka dengan itu sudah pasti tempat pemasaran barang-barang diperlukan. Konsep Imperialsme dan kolonialisme ini kebanyakannya dikaitkan dengan ekonomi.

0 Penutup Maka kesimpulannya. yang pasti imperialisme yang dijalankan itulah yang membentuk negara-negara yang wujud hari ini melaui kemerdekaan yang diberi. Namun begitu. Fungsi ekonomi itu sendiri pula mendorong kepada penambahbaikan sistem politik dan keadaan social bagi kedua-dua pihak. 23 . Amerika Syarikat. Jepun untuk menjalankan imperialisme mereka. Keadaan terpaksa ini pula telah mengwujudkan persaingan antara kuasa-kuasa kuat ini hingga beratus tahun lamanya semenjak dari abad ke-15 hinggalah abad ke-20 dalam usaha melebarkan dan meluaskan tanah dan kawasan koloni mereka.6. apa yang dapat diringkaskan adalah faktor ekonomi adalah dianggap sebagai faktor dominan dalam memaksa negara-negara kuat khususnya negara Eropah. iaitu penjajah dan pihak yang dijajah.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Imperialisme in Southeast Asia. Internet dan Jurnal Eisuke Sakakibara & Sharon Yamakawa. Library of Congress Catalogingin-Publication Data. Sejarah Tanah Melayu: 1400-1959. 2002. al. Southeast Asia a Consise History. Nicholas. Routhledge Studies in The Modern History of Asia. Richard N. Khoo Kay Kim. Balai Pustaka Jakarta Muller. 2003.com. Colonial Armies In Southeast Asia.Rujukan Buku. 1978. The Rise of French Rule and The Life Of Thomas Caraman. Mack. 1840-87. Malaysia. Kedatangan Orang Eropah. 1993. Trade routes for commerce in plants or pathways for invasive species (The dualism of international commerce). Karl Hack and Tobias Retting. 2002. 2003. Sejarah Eropah. Sivachandralingam Sundara Raja. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Gregor. 2001. Rhoards. Fourth Edition. Policy Research Working Paper. Dewan Bahasa dan Pustaka. 2006. „A fleeting. Zainal Abidin bin Abdul Wahid. siri Pengajian sejarah. et. Heidues. A Pictorial History 1400-2004. 1998. dalam Zainal Abidin Abdul Wahid. 1990. 18. 24 . Challenges and Opportunities. 2000. Malaysia Warisan dan Perkembangan.google.. 2006. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors SDN BHD. Library of Congress Cataloging and Publication Data. London. Marawati Djoeried Poesponegroro. Jebat. Library of Congress Cataloging and Publication Data Wendy Khadijah Moore. Fourteenth Australian Weeds Conference: 7277. Sejarah Nasional Indonesia. Murphey. Imperialisme dan kolonialisme diakses dalam http://www. Edisi Kedua. passing phase‟. Mary Somers. Kerajaan Melaka Dalam Hubungan Antarabangsa. Thamps&Hudson Ltd. Colonial Cambodia‟s Bad Frenchmen. Part 1: History and Institutions. A history of Asia. The World Bank.my/#hl=en&sclient=psyab&q=kolonialisme+dan+imperialis me pada 20 March 2013 Joginder Singh Jessy. Regional Integration in East Asia. Library of Congress Cataloging and Publication Data Cambridge University Press. Emerson. Tarling.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful