1.

0 Pengenalan Perkembangan Imperialisme dan Kolonialisme ini secara umumnya dapat dikaitkan dengan perubahan dari segi teknologi dan ilmu pengetahuan serta yang berkembang serta keinginan dan sifat ingin meneroka. Daripada itu, manusia mulai mencipta di mana hasilnya membolehkan manusia, individu, kumpulan atau sesebuah kuasa mulai bertapak dengan kuat. Hal ini telah menyebabkan kuasa asing telah dapat meluaskan dasar imperialisme dan kolonialisme mereka di rantau Asia Tenggara sama ada secara terus atau langsung mahupun tidak langsung. Imperialisme dimanifestasikan dalam siri-siri empayar besar yang bangkit apabila satu orang atau golongan di mana ia biasanya mewakili satu-satu ketamadunan atau agama yang cuba untuk mendominasi yang lain dengan membentuk suatu sistem kawalan yang bersatu. Dasar imperialisme berkait pula dengan dasar kolonialisme atau penjajahan iaitu proses untuk mendapatkan kawasan atau wilayah baru, biasanya melalui peperangan. Seterusnya kuasa Barat itu memulakan system pentadbiran di kawasan tersebut. Kolonialisme membawa kepada penindasan politik, ekonomi dan sosial ke atas penduduk tempatan. Contohnya ialah semasa zaman Alexander The Great dalam meluaskan empayar Rom. Kuasa-kuasa asing yang berkuasa ini telah meluaskan dasar imperialismenya pada sekitar abad ke-16 di mana ia dikaitkan dengan tujuan perdagangan dan misi keagamaan. Hal ini sesuai dikaitkan dengan faktor 3G iaitu, Gold, Glory dan Gospel. Perkembangan imperialisme lama ini telah berubah atas sebab-sebab tertentu yang akhirnya membawa kepada imperialisme baru iaitu sekitar tahun 1870-an dan seterusnya. Hal ini turut bermotifkan kepentingan politik di samping faktor ekonomi dan keagamaan.

1

2.0 Perdebatan Konsep Imperialisme dan Kolonialisme 2.1 Imperialisme Istilah Imperialisme diperkenalkan di Perancis sekitar tahun 1830-an. Imperialisme merujuk kepada sistem pemerintahan serta hubungan ekonomi dan politik negara berkuasa memonopoli negara yang lemah untuk mengeksploitasi ekonominya. Dalam erti kata lain, imperialisme juga disebut sebagai masyarakat yang kuat berusaha untuk mengekalkan dan meluaskan pengaruh dan kuasanya ke atas negara yang lemah sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Imperialisme ini terbahagi kepada dua iaitu imperialisme baru dan imperialisme lama. Imperialisme baru merujuk kepada imperialisme yang dijalankan sekitar tahun 1870-an dan seterusnya, manakala imperialisme lama pula merujuk kepada tahun 1870 dan sebelumnya di mana kedua-dua mempunyai matlamat yang tersendiri. Selain itu, imperialisme juga merujuk kepada satu dasar dan ideologi perluasan imperial kolonial yang diamalkan oleh kuasa-kuasa Eropah dan seterusnya Amerika dan Jepun di akhir-akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Istilah ini diperkenalkan oleh penulis Inggeris untuk menerangkan dasar-dasar perluasan kekuasaan yang dilakukan oleh kerajaan Inggeris. Orang Inggeris menganggapm merekalah yang paling berkuasa (Great Britain) kerana mereka telah berjaya menguasai dan menjajah di wilayah Asia dan Afrika. Mereka menganggap bahawa penjajahan adalah bertujuan untuk membangunkan masyarakat yang dijajah yang dinilai masih terbelakang dan untuk kebaikan dunia.1 Imperialisme juga menunjukkan sifat-sifat keunggulan (hegemony) oleh satu bangsa lain ke atas bangsa lain. Tujuannya adalah untuk menambahkan hasil ekonomi. Negaranegara imperlias ingin memperoleh keuntungan dari negeri yang mereka kuasai kerana sumber ekonomi negara mereka tidak mencukupi. Selain daripada faktor ekonomi, terdapat satu kepercayaan bahawa sebuah bangsa lebih mulia atau lebih baik dari bangsa lain yang dikenal sebagai etnosentrisme. Contohnya dapat dilihat dalam bangsa Arya (Jerman) dan Itali. Antara faktor lain yang membawa kepada imperialisme ialah perasaan ingin mencapai taraf sebagai bangsa yang besar dan memerintah dunia contohnya Jepun. Dasar imperialisme pada awalnya adalah untuk menyebarkan idea-idea barat dan kebudayaan barat di seluruh dunia. Terdapat faktor-faktor pendorong lain seperti pendidikan, kesihatan,

1

Imperialisme dan kolonialisme diakses dalam
http://www.google.com.my/#hl=en&sclient=psyab&q=kolonialisme+dan+imperialisme pada 20 March 2013

2

para pemikir seperi J. Micheal Doyle memberi maksud imperialisme sebagai sesuatu kawasan atau sesebuah empayar dengan empayar itu dikaitkan dengan konsep perhubungan formal dan tidak formal dan salah satu empayar tersebut akan menjadi suatu kuasa yang layak untuk mengawal keadaan politik dan pentadbiran. Smith pula menyamakan imperialisme dengan konsep ekonomi. Penjajahan seberang 3 . sekumpulan orang atau sebilangan orang ramai. Dalam penyelidikan tesis Lenin pula. Tumpuan kekayaan bertambah dalam kalangan negara-negara yang kaya membawa kepada penggunaan ramai orang. Tujuan utama imperialisme adalah untuk mengurangkan stragik dan serangan politik sesebuah bangsa. pemikir-pemikir seperti Morgenthau dan Cohen mendakwa bahawa imperialisme adalah manifestasi keseimbangan kuasa dan ia adalah suatu proses di mana negara mencuba untuk mencapai perubahan positif dalam status quo mereka. Evans dan Newham pada tahun 1998 pula. Terdapat beberapa teori imperialisme termasuklah teori konservatif di mana para pemikirnya seperti Disraeli. Bagi penduduk negara kolonial yang tidak maju. kapitalisme menemui ploreteriat baru untuk dieksport dan daripada keuntungan tersebut imperialisme dapat dijalankan. Hobson dan Angell.perundangan dan sistem pemerintahan yang menyumbang ke arah pembinaan sesebuah bangsa. Ia adalah perlu untuk menjamin perdagangan.A. pasaran dan untuk mengekalkan pekerjaan dan eksport modal. Menurut pandangan liberal pula. ia adalah sebagai proses atau polisi untuk menubuhkan dan mengekalkan sesebuah empayar. Dari segi teori politik pula. Terdapat andaian yang sangat kuat tentang ideologi dan keunggulan barat dalam aliran pemikiran ini. berpendapat bahawa imperialisme adalah pilihan polisi atau dasar bukannya kepentingan kapitalisme semata-mata. Schumpeter pula menyebut bahawa imperialisme merujuk kepada tindakan yang tidak rasional dan kecenderungan negara melakukan perluasan kuasa secara paksa tanpa had. dan untuk menyalurkan tenaga dan konflik sosial penduduk metropolitan ke negara-negara asing. mendefinisikan imperialisme sebagai hubungan negara hegemonic dengan negara subordinat. beliau mendefinisikan imperialisme sebagai penerusan pemilikan asas kapitaism secara am. Dalam erti kata lain. bangsa atau penduduknya di bawah kawalannya iaitu definisi yang diambil dari perkataan Latin iaitu emperium. Rhodes dan Kipling yang menyebut bahawa imperialisme adalah perlu untuk mengekalkan susunan sosial yang sedia ada di negara-negara yang lebih maju. Pengembangan dan penjajahan di luar negara adalah salah satu cara untuk mengurangkan kos dan untuk menjamin penggunaan barangan baru.

. Koloni adalah satu kawasan di luar wilayah negara asal atau induk. Hal ini beliau jadikan sebagai analisisnya semasa perang dunia pertama.. Dasarnya. polisi penjajah ini adalah untuk mendominasi kawasan-kawasan lain sementara itu menafikan hak tetap dan hak sementara mereka.laut ini merupakan hal yang tidak dapat dielakkan dan pastinya berlaku.2 Kolonialisme Istilah kolonialisme asasnya daripada perkataan koloni iaitu merupakan sebuah negeri. sejak negara kapitalis tersebut menggunakan strategi liberal.2 Kolonialisme juga merujuk kepada imperialisme secara lansung atau formal imperialisme. Oleh itu. Sasaran utama adalah kawasan yang kaya yang mempunyai bekalan bahan mentah yang banyak. Penaklukan merupakan salah satu usaha untuk mendapatkan sebuah wilayah. kolonialisme bermaksud dominasi dan penguasaan yang melibatkan “de jure” atau “de facto” hak negeri dan tanggungjawab ke atas kawasan jajahan. 2006.. Walau bagaimanapun. Hal ini berikutan tercetusnya Revolusi Industri di Eropah. hlm 5. Colonial Armies In Southeast Asia. Dalam teori Marxist pula mengatakan bahawa imperialisme wujud disebabkan oleh peningkatan kekayaan yang membawa kepada kekurangan kepenggunaan. Istilah kolonialisme bermaksud pemaksaan atau satu bentuk pemerintahan atas sesebuah wilayah atau negeri lain iaitu tanah jajahan atau satu usaha untuk mendapatkan sebuah wilayah baik melalui paksaan atau dengan cara damai. Routhledge Studies in The Modern History of Asia. kedua-dua strategi tersebut dilihat seolah-olah memonopoli kekayaan bourgeoisie tetapi Marx dan Vladimir Lenin tidak melihat strategi ini berkesan dan berpotensi. Tujuan utama berlakunya kolonialisme adalah kerana kepentingan ekonomi. Penaklukan boleh dilakukan dengan cara 2 Karl Hack and Tobias Retting. 2. Menurut Lenin. Library of Congress Cataloging and Publication Data. seluruh dunia akan terbahagi dan negara kaya akan bersaing antara satu sama lain untuk menakluki kawasan-kawasan kecil. 4 . Sesebuah negara atau kerajaan boleh menyelesaikan masalah kurang kepenggunaan dengan menaikkan jumlah pendapatan majoriti penduduk sama ada melalui undang-undang berkenaan paras gaji atau melalui pemindahan pendapatan.. tanah jajahan yang dikuasai oleh sebuah kekuasaan asing. Kolonialisme merupakan sub-kategori daripada imperialisme.

google. Sejarah perkembangan kolonialisme bermula sejak Vasco da Gamma dari Portugal telah berlayar ke India pada tahun 1498. perang saudara dan sebagainya.my/#hl=en&sclient=psyab&q=kolonialisme+dan+imperialisme pada 20 March 2013. Tambahan pula pergolakan politik dalam kawasan takluk boleh mengganggu kelancaran aktiviti perdagangan mereka.com.3 Kuasa barat seperti Portugis dan Sepanyol kemudiannya diikuti oleh kuasa British dan Belanda yang bersaing untuk memonopoli perdagangan rempah. Hal ini kerana kuasa barat ini ingin menjaga kepentingan ekonomi mereka di kawasan jajahan. Pada peringkat awal adalah pencarian jalan ke timur untuk mendapatkan rempah ratus seterusnya menjurus kepada persaingan untuk mencari tanah jajahan baru. 4 Imperialisme dan kolonialisme diakses dalam http://www.4 3 Imperialisme dan kolonialisme diakses dalam http://www.berdamai atau paksaan. Peringkat yang kedua ialah selepas Revolusi Industri sehingga tahun 1870-an. Peringkat pertama bermula pada abad ke-15 hingga Revolus Industri iaitu pada tahun 1763 yang memperlihatkan kemunculan kuasa Eropah seperti Sepanyol dan Portugal. Penguasaan wilayah yang pada mulanya untuk tujuan ekonomi akhirnya berubah menjadi penguasaan dan penjajahan apabila penjajah mula terlibat dalam urusan politik seperti campur tangan bagi menyelesaikan pertikaian.google.com. Kolonialisme berkembang pesat selepas Perang Dunia Pertama. Peringkat ketiga pula bermula dari tahun 1870-an hingga tahun 1914 ketika meletusnya Perang Dunia I yang merupakan puncak pertikaian kuasa-kuasa imperlias. Sejarah kolonialisme Eropah terbahagi kepada tiga peringkat. 5 .my/#hl=en&sclient=psyab&q=kolonialisme+dan+imperialisme pada 20 March 2013.

Kepentingan politik yang telah dijalankan oleh kuasa Eropah menjelang tahun 1870 adalah berkepentingan dalam pengukuhan dan kelancaran sesebuah penaklukan ekonomi. persaingan parti progresif dan liberal membawa kepada perubahan dasar penjajahan Belanda ke atas jajahan takluknya disebabkan keadaan politik seperti peperangan yang dialami sendiri di Belanda membawa kepada kemunduran ekonominya. 5 Balakrishnan Parasuraman. Menjelang akhir tempoh tersebut kuasa Eropah mula menjalankan aktiviti ekonomi yang lebih menyeluruh dan berkepentingan untuk negara kuasa imperialisme terbabit. Politik digunakan sepenuhnya untuk memenuhi kepentingan ekonomi. hlm... Seperti mana yang berlaku di Belanda. kepentingan ekonomi adalah di dominasi oleh golongan pemilik modal.6 Keruntuhan ekonomi individualistik yang diamalkan semasa imperialisme lama menjadi pemisah antara tujuan awal ekonomi pada tahun sebelum 1870 dan selepas tahun 1870.1 Faktor ekonomi Kebergantungan antara politik dan ekonomi membawa kepada pembentukan sesebuah dasar yang lebih efektif dalam perkembangan imperialisme. menjalankan kegiatan pengembangan ekonomi negaranya untuk yang lebih bersifat menyeluruh bagi membantu kekuatan ekonomi negara terbabit. Hubungan Industri Di Malaysia: Pendekatan dan amalan. Pemilik model yang berpengaruh berkuasa sepenuhnya dalam menentukan hala tuju sesebuah ekonomi. Nugroho Notosusanto.. Balai Pustaka Jakarta. Menurut Marxist. mencetuskan satu persaingan ekonomi yang tinggi selepas revolusi perindustrian Eropah bertambah moden dan pesat tuntutan-tuntutan ini memaksa Eropah untuk menguatkan kuasa ekonomi demi menjalankan aktiviti penaklukan negara yang lemah. atas faktor ini membawa penaklukan Indonesia dengan lebih agresif untuk mengeksploitasi jajahannya bagi memulihkan ekonomi negara induknya melalui perdagangan yang menggunakan tanah jajahan untuk mengumpul kekayaan. 1993. lazimnya penindasan oleh golongan atasan ini berlaku ke atas penjual tenaga.5 Dalam imperialisme yang baru ini faktor ekonomi merupakan aspek pencetus dominan dan disokong oleh kepentingan politik dan dan tuntutan sosial.3. Sejarah nasional Indonesia V. Negara baru seperti German dan Italy yang baru muncul sebagai kuasa imperialisme baru. Dewan Bahasa dan Pustaka. 2-3. Marawati Djoened Poesponegor. 6 6 .0 Faktor-Faktor Imperialisme 3. 2006.. Perkembangan kemajuan ekonomi di Eropah selepas tahun 1870.

I. British muncul sebagai sebuah kuasa yang terkuat serta terkenal dengan kekuatan kuasa ekonominya. Fourth Edition. Menurut Lenin juga antara tahun 1860 hingga tahun 1900. hlm. dengan memperkenalkan pelbagai tanaman eksport serta sistem tanaman paksa untuk memulihkan ekonomi Belanda... Library of Congress Cataloging-in-Publication Data.Menjelang pertengahan abad ke 18 hingga awal abad ke 20. serta perdagangan secara terus. Lenin (1870-1924) dalam analysis Marxist. Dalam tempoh masa perkembangan awal kemunculan British sebagai kuasa yang kuat ini. Bantuan sistem perhubungan dan persenjataan moden menjadi tonggak utama dalam sesebuah perluasan wilayah khususnya dalam aspek perebutan wilayah mahupun 7 Murphey. jumlah pelaburan British ke negara luar khususnya tanah jajahan seberang laut meningkat antara $7 bilion hingga $20 bilion. kuasa barat semakin kukuh dan stabil. A history of Asia.. 7 di Indonesia Kesan daripada sistem perluasan kuasa imperialisme laman. banyak didorong oleh semangat untuk peningkatan perdagangan atau Economic Booms. 7 ... Keinginan untuk meningkatkan perdagangan ini mendorong kuasa imperialisme seperti Belanda. Sepanyol. kenderaan dan senjata moden membolehkan imperialisme baru dapat dijalankan dengan mudah. Pada tahun 1916. 295-296. Monopoli perdagangan banyak dilakukan oleh Eropah untuk mendapatkan pulangan ke atas negara mereka. Ciptaan teknologi seperti sistem telekomunikasi atau sistem telegram. kemajuan politik dan institusi kewangan. sistem perhubungan. Penanaman modal secara besar-besaran di tanah jajahan juga turut membawa kepada imperialisme baru ini. kemegahan kuasa ekonomi ini mendorong British untuk mengatakan matahari tidak pernah terbenam dalam empayar British. situasi seperti ini membawa pembangunan teknologi serta perindustriannya. perkembangan ini disebabkan kemajuan sistem industrialisasi. serta negara imperialisme baru seperti Itali dan Jerman untuk bersaing bagi memesatkan lagi keupayaan ekonomi negara mereka. Perancis. Pihak penjajah bertindak untuk memajukan ekonomi tanah jajahan mereka seperti pembangunan jalan kereta api serta pembinaan pusat pentadbiran yang moden dan pengenalan tanaman eksport baru yang lebih menguntungkan untuk pasaran di Eropah. Kemajuan ini menyumbang dalam aspek kemunculan imperialisme baru. Imperialism: The Highest Stage of Capitalism. percetakan. Keadaan ekonomi Belanda yang kurang berkembang disebabkan masalah seperti peperangan dan sikap para pegawainya yang lebih mementingkan kekayaan individu semasa imperialisme lama. melalui pengawalan sistem ekonomi. mencetuskan keinginan Belanda untuk memulihkan ekonominya selepas tahun 1870. Rhoards. V. 2003.

S. Di samping itu pemajuan sistem jalan raya. hanya terdapat 18 buah kapal ini yang berlayar ke Indonesia dua tahun selepas pengenalannya. Thames and Hudson Ltd.. dan sistem air melalui kerja-paksa dan sebahagian modal pemerintah. hlm...9 Kapitalisme Belanda di Indonesia pada awal abad ke -19 juga mengalami perkembangan yang sanggat pesat di 8 Heidhues M. Pembukaan terusan Suez pada tahun 1869. pengenalan kapal-wap pada tahun 1859 oleh perindustrian De Vries. Terciptanya kapal ini telah membantu mempercepatkan lagi perjalanan Eropah ke timur. 110-111.. teknologi perkapalan ini tidak perlu untuk menunggu peralihan sistem angin untuk menjalankan perdagangan antara Eropah dan timur yang memakan masa yang agak lama untuk menjalankan perdagangan.. Pada pertengahan abad ke-19. Teknologi moden perkapalan ini hanya menggunakan sumber arang batu sebagai bahan penggerak. Pemajuan ini bertujuan untuk meningkat keupayaan pelabuahan Belanda untuk menyaingi kegiatan perkapalan British yang berpusat di Snggapura. 9 8 . turut mampu untuk membawa muatan yang lebih pada satu-satu masa. 14-15. kegiatan perkapalan ketinggalan berbanding dengan British. hlm. Terusan ini melancarkan lagi sistem perhubungan antara kuasa imperialis dengan tanah jajahan khususnya bermula pada tahun selepas pembukaannya. pelabuhan Padang tahun 1890. Hubungan Belanda dengan Indonesia menjadi semakin baik disebabkan perkembangan perindustrian dan perdagangan Belanda seterusnya mendorong pihak penjajah ini untuk menanam modal secara besar-besaran khususnya di kepulauan jawa. membantu memendekkan perjalanan dari Eropah ke Asia atau ke timur. London.. Di samping itu. op. Dengan pembukaan terusan Suez ini ia membawa kepada peningkatan jumlah kapal-wap yang digunakan dalam perdagangan Eropah khususnya semasa aktiviti imperialism baru dijalankan. Pada tahun 1891. perkapalan Belanda ini mula dibangunkan dengan pemberian monopoli perkapalan kepada Koninklijke Paketvaart Maat-schappu.. bangunan pentadbiran.cit. Marawati Djoened Poesponegor dan Nugroho Notosusanto.8 Revolusi teknologi di Britain misalnya membolehkan kilang-kilang untuk meningkatkan kadar pengeluaran dalam jumlah yang banyak dan cepat. Pembukaan terusan ini juga telah membawa pada kemajuan sistem perkapalan seperti kapal wap atau steam. Di samping pembukaan pelabuhan-pelabuhan baru seperti pelabuhan Tanjung Priok pada tahun 1872 dan siap pada tahun 1893.. United Kingdom.pertahanan sesebuah wilayah yang berkepentingan untuk ekonomi seperti pelabuhan.. Southeast Asia a Concise History. 2000.

Sumber bahan mentah merupakan aspek utama yang mencetuskan imperialisme baru. Penciptaan mesin mengetin makanan di Britain memerlukan British untuk mendapatkan jajahan yang memiliki kekayaan bahan mentah yang diperlukannya. British mengambil tenaga buruh dari 10 Ibid. perlombongan dan tanaman eksport lain.. teh dan beras. 9 . hal ini bagi memudahkan lagi pengautan ekonomi tanah jajahan. merugikan pedagang-pedagang Eropah yang lain kerana harga jualan bahan tersebut amat tinggi. mengawal serta memiliki sendiri sumber bahan mentah yang menjadi keperluan utama dalam negara serta perdagangannya. Industri minyak tanah seperti BPM. begitu juga dengan bahan dagangan lain seperti tembakau. adalah juga salah satu pengerak utama kepada imperialisme baru ini.mana aliran bahan mentah seperti Emas dan Gula memberikan pulangan keuntungan yang amat besar antara tahun 1904 hingga 1913. Guna tenaga yang ramai serta muda diperoleh menyumbang dilihat mampu mambawa pada kelancaran sesebuah kegiatan ekonomi untuk dijalankan. Monopoli bahan mentah seperti rempah ratus oleh Belanda di Eropah. Perkembangan industrialisasi di Eropah yang pesat memaksa kuasa Eropah untuk keluar bagi mencari.. British menjalankan kegiatan ekonomi kapitalisnya seperti dalam ladang getah. Shell Co. hlm. 2. Memberi pulangan keuntungan yang amat tinggi kepada Belanda. Disebabkan pengalaman lalu semasa imperialisme lama di mana berlakunya aktiviti monopoli bahan mentah dalam pasaran di Eropah. dan memberikan keuntungan yang cukup besar bagi Belanda kerana bahan tersebut sanggat murah dan mudah diperolehi di tanah jajahannya. Faktor tenaga buruh yang murah khususnya dalam koloni penjajah.10 Kepentingan ekonomi ini mendorong pihak kolonial untuk menjaga perairan dan keselamatan kawasan perdagangannya dengan sistem pertahanan yang lebih baik seperti penggunaan senjata yang lebih moden. Keperluan tempat untuk pasaran baru juga mendorong persaingan kuasa Eropah untuk mendapatkan tanah jajahan dan menjalankan imperialisme di tanah jajahan yang luas dengan memainkan peranan yang penting kerana jumlah koloni yang banyak ini menjamin pasaran untuk barangan siap keluaran Eropah di samping itu juga untuk memastikan kelancaran ekonomi secara berterusan. Pembukaan terusan Suez ini juga secara langsung telah membantu memperkukuhkan lagi kedudukan British di Asia. Tanah Melayu merupakan sasaran utama yang memiliki jumlah kekayaan bahan mineral yang diperlukannya secara berterusan. Perkembangan kapal wap dan pembinaan landasan kereta api di India oleh British telah membantu darjah ketersampaian India dan Eropah supaya menjadi mudah. Standard Oil.

mengakibatkan perbendaharaan China terjejas dengan teruk disebabkan kadar eksport barangannya menurun tetapi import meningkat. bagi merancakkan lagi serta memudahkan pengawalan serta pengautan kekayaan ekonomi di tanah Melayu dapat dijalankan dengan tanpa masalah. Dan akhirnya membawa kepada perang candu yang ketiga. dan tidak memerlukan barangan dari luar yang tidak setanding dengannya.cit. disebabkan fahaman perbezaan keungulan tamadun. Fenomena seperti ini banyak merugikan pihak British disebabkan aliran mata wangnya yang tinggi keluar tetapi tidak mendapat pulangan dari China. 308.11 Kemunculan Jepun sebagai sebuah kuasa imperialisme baru di Asia selepas tahun 1890 disebabkan kemajuan Eropah yang menjadi modal Jepun untuk membangunkan 11 Murphey.. hlm. dan kad kredit. Rhoards. Hal ini disedari oleh British lebih awal. Kesukaran untuk menembusi pasaran turut menjadi pendorong kepada kuasa Eropah untuk menjalankan imperialisme yang lebih teliti. dan yang paling penting China perlu untuk menerima barangan Barat ke dalam pasaran negaranya. Ia bertujuan untuk mengelakkan masyarakat peribumi daripada bersosial dengan masyarakat bawaan British yang mungkin timbul kesedaran dan penduduk tempatan bersatu padu. telah menurun. Barangan Eropah tidak dibenarkan oleh kerajaan China. Dengan itu britsh telah memperkenalkan candu dalam pasaran gelap China. kontrak. selepas tahun 1870 penggunaan candu menjadi bahan import utama China dan bahan eksport mereka seperti kain sutera dan teh. dan terdapat juga buruh dari negara ini yang datang secara sendirian. China beranggapan tamadun mereka adalah yang terbaik. telah memaksa China untuk menerima tamadun luar seperti Eropah setanding dengan mereka.. Perdagangan British dan China mengalami masalah disebabkan dasar dalam negara China yang tidak melakukan perdagangan timbal balas dengan British. ia percaya segala keperluannya dapat dipenuhi sendiri dalam negara.negara luar khususnya India dan juga China.. 10 . tetapi barangan dari British di limitasikan kemasukannya. Buruh tempatan tidak digunakan disebabkan dasar British yang memencilkan penduduk tempatan daripada kegiatan ekonomi moden mereka. untuk memastikan kepentingan ekonominya tidak terancam. Implikasi daripada situasi ini. buruh murah India khususnya dibawa ke Tanah Melayu melalui sistem paksaan pada awal sebelum pengenalan sistem kangani untuk merekrut pekerja. British hanya boleh membeli barangan dari China seperti kain sutera dan bahan tembikar. op. melalui sistem kangani.

Begitu juga dengan Korea yang kaya demean bahan mineral seperti arang batu. Belgium. Jerman dan juga Amerika Syarikat yang telah memperoleh wiliayah di Afrika daripada Sepanyol pada tahun 1890-an iaitu satu-satunya kuasa Eropah yang tewas dalam perebutan wilayah di Afrika. kuasa-kuasa Barat telah berlumba-lumbi untuk mengerakkan imperialism mereka. Itali. Perkara ini dikaitkan pula dengan tumpuan secara penuh Sepanyol ke atas Filifina di Asia Tenggara. Manakala selepas tahun 1895 kawasa di Afrika tinggal satu persepuluh yang masih belum dimiliki kawasanya. Kekurangan bahan mentah ini memaksa Jepun untuk menakluk negara luar yang kaya dengan sumber mineralnya di samping untuk memberi saingan ekonomi yang besar ke atas negara Eropah. British telah bertapak di India dan bermula dari situ kuasa British mula menjalankan imperilisme ke Asia Tenggara bermula dengan campur tangan British di Negara Asia Tenggara seperti di Burma. Taiwan banyak membekalkan bahan makanan seperti gula. Perebutan kawasan antara kuasa Eropah adalah jelas sekali. diikuti China di Taiwan. biji besi. kemajuan perkapalan dan industrinya menyokong perluasan kuasa jepun ke atas negara sekitarnya.negaranya.2 Faktor Politik Faktor politik yang membawa kepada kuasa Barat untuk menjalankan Imperialisme baru di Asia Tenggara adalah disebabkan dorongan dalam persaingan untuk mendapatkan kawasan tanah jajahan baru. Tanah 11 . Negara Perancis pula menambah 3. Kuasa British juga telah meluaskan kuasanya ke India dan menjadikan India sebagai pusat Negara kolonial bagi British dalam menjalankan dasar-dasarnya. telah menambah 4. 3. Seperti negara Eropah lain aktiviti ini dijalankan untuk kepentingan ekonomi Jepun.5 juta persegi dengan penduduk 26 juta orang di kawasannya. dan kayu kayan yang penting untuk industri perkapalan jepun dan juga industri-industri lain dalam negaranya.25 juta persegi dan 66 juta penduduk ke dalam empayarnya di Afrika tersebut. Russia. Bermulanya era baru dalam imperialism iaitu bermula selepas tahun 1870. Perluasan kuasa Jepun bermula dengan penawanan Korea. Pada tahun 1875 misalnya hanya tinggal kurang satu persepuluh dari kawasan di Afrika telah ditukarkan menjadi kawasan koloni Eropah. dengan pemodenan tentera darat dan laut. Ia bermula dengan pemodenan Maharaja Meji. Kepesatan pembangunan Jepun memaksa Jepun untuk mencari bahan mentah yang banyak untuk menyokong perkembangan ekonomi sera keperluan penduduknya. Terutamanya British. dan Rusia. beras dan tanaman makanan lain. Begitu juga dengan kuasa Eropah lain yang terlibat dalam persaingan atau perebutan kawasan di Afrika tersebut iaitu.

Revolusi Russia. Revolusi Amerika Syarikat.12 Kelahiran kuasa baru di Eropah juga telah mendorong kuasa-kuasa Eropah ini untuk menjalankan imperialisme. Policy Research Working Paper. Hal ini dikaitkan dengan perubahan kepimpinan di negara Eropah yang berlaku setelah terjadinya revolusi-revolusi di negara Barat. and world trade with West Asia. 2003. Hal ini boleh dikaitkan dengan negara mana yang mempunyai kawasan yang banyak maka negara 12 Eisuke Sakakibara & Sharon Yamakawa. hlm. 12 . kerana di seluruh Eropah.. kuasa Barat juga menjalankan imperialisme atas kerana keinginan untuk mengukuhkan kuasa politik dalam usaha menyelamatkan ekonomi. and the Americas”. berlakunya kebangkitan pembebasan politik dan negara bangsa. Revolusi ini lebih dikenali sebagai The Year of Revolution..Melayu dan kepulauan Borneo. dapat dilihat dalam imperialism baru ini bahawa keinginan untuk mentadbir secara langsung di kawasan jajahan adalah dilihat sebagai langkah keperluan untuk mengawal aktiviti ekonomi di Asia Tenggara tersebut. Hal inilah yang mendorong pada tercetusnya Revolusi 1848. Europe. Regional Integration in East Asia. Revolusi yang mengubah seluruh negara Eropah adalah dapat dikaitakan dengan Revolusi 1848. pembebasan dari kuasa monarki kepada suatu kuasa yang lebih liberal. Perjuangan kelas dalam masyarakat Eropah untuk membebaskan diri sistem yang beradasarkan kelas. Kebangkitan itu dikaitkan dengan keinginan suatu bentuk politik. Hal ini juga menjadikan Asia Tenggara adalah merupakan sebagai „Persimpangan Semulajadi‟ bagi laluan perdagangan dunia hal ini jelas melalui pernyataan yang dikatakan oleh Frank. Maka jelaslah bahawa dorongan bagi untuk menambah kawasan baru ini telah membawa kepada minat kuasa Barat untuk menjalankan imperialisme tersebut. Revolusi 1848. 1-81. regional trade with India and China/Japan/Ryukyu Islands. Challenges and Opportunities.. ”The division of labor and pattern of trade in Indonesia and adjacent regions combined three interrelated axes of interisland and peninsular short-haul trade. Walaupun revolusi ini gagal untuk memusnahkan sepenuhnya sistem monarki di Eropah namun ia telah membuka ruang kepada lahirnya suatu bentuk pemerintahan baharu yang bersifat lebih terbuka dan kesedaran fikiran bahawa negara itu boleh di cari dengan menjalankan imperialisme. Revolusi tersebut adalah seperti Revolusi Perancis. Part 1: History and Institutions. Berbanding dengan imperialism lama yang tidak menekankan aspek politik. The World Bank. Selain itu. ekonomi dan sosial yang baru. Maka hal inilah yang telah mendorong kepada berlakunya imerialisme baru dijalankan. Kerajaan Perancis pula mulai bertapak kuat di Vietnam dan Belanda di Indonesia.

Semangat yang mengagungkan keunggulan budaya dan tamadun ini akhirnya membawa kepada pencetusan imperialisme baru yang lebih agresif di Eropah dan akhirnya sampai ke Jepun. Kemajuan tamadun Eropah berbanding dengan negara luar seperti Africa. 3. perjanjian atau sebagainya bagi membolehkan pergerakkan aktiviti ekonomi di kawasan jajahan berjalan lancar. mendorong masyarakat Eropah untuk berfikir perlu untuk mentamadunkan masyarakat luar disebabkan mereka menganggap budaya Eropah adalah yang terbaik. Maka jika dilihat dari definisi Imperialisme itu sendiri pula iaitu. Masyarakat Barat menghapuskan beberapa amalan sosial masyarakat luar yang dianggap tidak bertamadun untuk menjadi standard. Cohen “Imperialisme adalah semata-mata satu manifestasi imbangan kuasa dan adalah proses oleh mana-mana negara yang cuba untuk mencapai perubahan dari sudut politik dengan menggalakkan status quo.3 Faktor sosial Teori Social Darwinism yang menganjurkan kemegahan dan keagungan bangsa yang kuat dan maju mendorong Eropah untuk bersaing dan berlumba-lumba untuk menyebarkan tamadun mereka ke luar demean membawa misi untuk mentamadunkan bangsa lain. Bangsa yang kuat saja yang layak untuk menguasai bangsa lain. Oleh yang demikian pengukuhan kuasa ini telah dijalankan dan didorong pula dengan adanya strategi dalam untuk cara meluaskan kuasa iaitu sama ada dengan cara peperangan. Perkara ini juga dilihat dengan pembukaan lebih banyak kawasan bagi tujuan untuk menampung kepadatan penduduk di Negara asal. Tujuan imperialisme pula adalah untuk mengurangkan kelemahan strategi dan politik di dalam sesebuah negara bangsa ”. dan budaya luar tidak setanding dengan mereka. kuasa-kuasa Barat ini telah mula mengukuhkan kuasa politik mereka di Asia Tengara dan menjadikan faktor ini sebagai satu sebab Barat untuk menjalankan imperialisme kerana hanya dengan itu ia dapat menjamin kedudukan ekonomi negara Eropah itu sendiri di Asia Tenggara. Asia dan Amerika Latin.tersebut adalah sebuah Negara yang kuat. 13 . Oleh itu. Namun begitu pembukaan kawasan baru adalah menjerumus kepada kawasan yang mempunyai potensi sahaja iaitu kaya dengan sumber yang boleh dikormesialkan. Maka dengan itu pencarian kawasan baru adalah penting kerana hanya dengan itu kuasa politik dapat dikukuhkan namun begitu tanpa ada strategi yang kuat dalam usaha perluasan kuasa itu maka amat mustahil untuk mengukuhkan kuasa politik. menurut Morgenthau.

Karl Hack and Tobias Retting. concubinage di China. Merantai kaki. 15-16... 13 Dengan penyebaran ilmu dari negara Barat pula. sati.. Slogan yang ditulis oleh penulis British ini. hlm.Masyarakat barat telah menghapuskan amalan seperti. menggambarkan masyarakat Eropah membawa misi untuk mentamadunkan masyarakat luar. Rhoards. pada tahun 1882 sejumlah 700 buah sekolah ditubuhkan dan menurun kepada 654 buah sekolah pada tahun 1884 disebabkan masalah ekonomi. op.. 297.cit. hlm. dan ia menjadi tugas yang wajib. menulis. 14 . Sekolah tersebut hanya sekadar membantu pelajarnya untuk.. Seperti mana Belanda memperkenalkan sistem pendidikan ini ke atas masyarakat jawa. pembunuhan bayi perempuan yang baru lahir. op. hlm. Orang Barat mengatakan bahawa keadaan ini merupakan “civilizing mission” dan merupakan satu usaha untuk mentamadunkan penduduk di Asia Tenggara.. hlm. Pendidikan diperkenalkan untuk menghasilkan golongan rakyat tempatan yang boleh digunakan oleh penjajah untuk diserapkan dalam pentadbiran ditanah jajahan mereka. dan melarang perbezaan kelas berdasarkan pemakaian.cit.16 Keadaan ini dapat dilihat dari sajak yang telah ditulis oleh Ruyard Kipling pada tahun 1899: dan membaca. Dan terdapat sebilangan pelajar yang belajar dalam sekolah Eropah yang mengajar bahasa Belanda untuk menyerap beberapa pelajar dalam “Take up the White Man‟s Burden Send forth the best ye breed Go bind your sons to exile To serve your captives need 13 14 15 16 Murphey. Chaste widowhood. Murphey. mengira pentadbiran. 243. Semasa penaklukan ke atas Filipin telah menunjukkan betapa orang Barat cuba untuk membantu masyarakat di Asia Tenggara. op.. 293. Perkara ini membawa kepada perlumbaan masyarakat Eropah untuk tujuan tersebut semasa imperialisme baru.cit... Rudyard Kipling. marital promiscuity.cit. less or more open pornography. op. Rhoards..15 Mereka merasakan bahawa mereka perlu untuk membantu penduduk Asia Tenggara untuk hidup ke arah yang lebih baik dan lebih bertamadun. Marawati Djoened Poesponegor dan Nugroho Notosusanto.14 Slogan beban orang putih juga diguna pakai semasa imperialisme baru ini... perkahwinan kanak-kanak.

Marawati Djoened Poesponegor dan Nugroho Notosusanto. hlm. hlm. hlm. hal ini turut dikaitkan dengan konse 3G iaitu Gold. Manakala merkantilsme pula merupakan sistem yang menjadikan negara 17 18 19 20 Murphey. Rhoards.29. 15 . telah berlaku pembunuhan anggota mission tersebut. Half devil and half child…”17 Missionaries keagamaan juga merupakan misi penting yang perlu dilakukan untuk kemanusiaan dan ia merupakan salah satu sebab imperialisme dijalankan.. Sejarah Eropah.. begitu juga dengan pembunuhan paderi-paderi serta masyarakat yang beragama Kristian di Vietnam. Raja-Raja negara bangsa telah menggalakkan perkembangan kapitalisme dan mengamalkan suatu dasar ekonomi yang dikenali sebagai merkantilisme pada abad ke 16 dan ke 17. 4. Imperialisme Lama adalah bermatlamatkan mengumpul kekayaan bagi kepentingan Negara Bangsa. Selain itu..cit..20 Kapitalisme adalah sistem yang menggalakkan pengumpulan modal. 2002.cit.. Misalnya. op. Sivachandralingam Sundara Raja. Dengan penubuhan negara bangsa. 296-297. hlm.18 Mission Katolik Perancis di Tianjin pada tahun 1870. hak milik persendirian. 309.. op. Atas faktor campur tangan Perancis yang membantu golongan paderi Perancis yang dibunuh dengan kejam di Vietnam. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors SDN BHD.To wait in heavy harness On fluttered folk and wild Your new-caught sullen peoples.. Misi keagamaan umpamanya adalah penting untuk sesebuah kuasa besar campur tangan terhadap negara yang lemah seterusnya sebagai langkah atau cara untuk kuasai sesebuah negara yang lain. op.0 Perbezaan Imperialisme Lama dan Imperialisme Baru Dari segi matlamat. Rhoards.. Murphey. 126. persaingan untuk pasaran dan perniagaan untuk keuntungan. telah membawa kepada penaklukan Perancis ke atas Vietnam19.... Imperialisme ini juga bercirikan konsep penjelajahan seberang laut... siri Pengajian sejarah. Bangsa Belanda yang menjajah Indonesia mempunyai mission untuk memimpin bangsa Indonesia ke arah kehidupan yang sejahtera.cit. Glory dan Gospel.

. penjajahan politik ke atas kawasan yang luas. Pada tahun 1509. Dasar imperialisme ini dijalankan demi agama. penemuan-penemuan kawasan baru ini telah memulakan persaingan di kalangan negara bangsa untuk mengukuhkan kedudukan dan supremasi mereka. Maka itulah Imperialisme baru yang berdasarkan dari hasil kerja negara-negara perindustrian kapitalis yang maju bukannya ekonomi merkantilisme yang terkenal dalam abad sebelum 1800. kekuasaan dan kebajikan. negara-negara Eropah berlumba-lumba mencari daerah jajahan di Asia. Rhoards.22 Imperialisme baru yang telah bermula setelah revolusi Industri di Eropah tahun 1870-an adalah akibat dari faktor kelebihan modal dan barang di negara barat.. hal inilah yang mendorong pelayaran ke seberang laut telah mula dipelopori oleh Portugal di bawah galakan Putera Henry. penjajahan ekonomi yang telah mengubah rupa bumi kepada dunia ekonomi Eropah. 293. iaitu agama Kristian.. Sepanyol juga telah muncul sebagai kuasa pelayaran utama pada abad tersebut. Murphey. lebih bersifat moden dan melibatkan daya usaha serta didorong dengan revolusi perindustrian yang tercetus di Negara Eropah. Hal ini telah memulakan dasar Imperialisme Lama yang telah mula menjelajah ke rantau Asia Tenggara. Bartholomew Diaz telah belayar mengelilingi Tanjung Pengharapan dan Vasco Da Gama pula telah belayar hingga ke Calicut pada tahun 1489 dengan melalui Tanjung Pengharapan.. Hal ini melibatkan komitmen Pelaburan kewangan serta eksploitasi secara sengaja bahan dan sumber manusia di kawasan penjajah serta menjadikan Koloni sebagai tempat pasaran. Sistem ini telah menekankan kekayaan.F. Gabungan kedua-dua sitem ini telah membantu Revolusi Perdagangan. Selain dari kuasa Portugal. Selain itu. Pada tahun 1486. Mengikut kenyataan E. Amerika dan Afrika bagi memonopoli sumber bahan mentah dan kawasan pemasaran barangan mereka. Rice dalam buku beliau The Foundation of Early Modern 1460-1559 bahawa pelayaran Portugis telah menandakan permulaan kuasa Eropah di seluruh dunia.. hlm.21 Sehubungan itu. Manakala Imperialisme Baru pula.kaya dan berkuasa. 126-127. hlm. ekspedisi Portugal pimpinan De Sequira tiba di Melaka dan ia telah membuka perdagangan rempahratus Hindia Timur kepada Barat. op.cit. Maka ia telah membawa kepada penerokaan pantai barat Afrika pada tahun 1460. Selepas tahun 1870an. 22 16 . Revolusi Industri yang tercetus di England telah merebak ke negara Eropah yang kemudian dan membuka mata negara Eropah tersebut dalam pentingnya revolusi tersebut. Mereka menganggap bahawa ia adalah tugas mereka untuk menyelamatkan manusia dari segala macam 21 Ibid.

Penguasaan awal kuasa Eropah adalah di kawasan Afrika Tengah yang telah memperlihatkan persaingan rancak antara kuasa Eropah.15 dan abad ke. Manakala Imperialisme Baru pula yang mula mengorak langkah pada pertengahan abad ke. 293-294.16. merupakan satu pertemuan oleh wakil daripada 15 negara yang dipanggil oleh Bismark bagi mengurangkan ketegangan di antara kuasa-kuasa Eropah berkaitan dengan pembahagian Afrika Tengah. memberi lalaun ke laut. menjamin kebebasan penggunaan Sungai Congo dan Niger. Sepanyol dan Belanda iaitu yang telah bermula pada awal abad ke. Persidangan mengiktiraf negara Congo. Persidangan Berlin24 telah dijalankan bagi mengurangkan tekanan di antara 23 Ibid. 24 Persidangan Berlin. Dengan bermatlamatkan mencari kawasan baru dan tempat pasaran baru maka imperialisme tidak dapat dielakan. Pada permulaan awal kuasa seperti Perancis adalah lebih ketinggalan berbanding dengan negara Eropah yang lain. Pada tahun 1884. Di negara Eropah lain pula. Namun yang lebih agresif adalah bermula dari tahun 1870-an iaitu akhir abad ke-19. hal ini kerana faktor tolakan yang berlaku di negera tersebut yang mana pada tempoh sebelum revolusi yang berlaku di Perancis aktiviti penjajahan seberang laut adalah dianggap sebagai aktiviti Barbarian dan di Perancis pula pihak Gereja mendominasi pemerintahan maka imperialisme lambat dijalankan dan hanya bermula pada akhir abad ke -18. hal yang sama telah berlaku iaitu revolusi dan peperangan.. Kuasa-kuasa besar Eropah tersebut adalah seperti British. Selain itu.23 Dari sudut penglibatan kuasa Eropah dalam menjalankan imperialisme dinegara Asia ialah bagi Imperialisme Lama kuasa awal Eropah yang terlibat adalah kuasa Portugis.. 17 . Bagi negara-negara Eropah.19 iaitu bermula dari tahun 1840-an. serta membuat keputusan tentang kawasan lingkungan pengaruh bagi menghalang perebutan koloni yang boleh mencetuskan peperangan. Namun kesedaran yang didorong oleh Revolusi Perindustrian telah mengubah minda negara Eropah yang kemudian. hanya dengan melakukan imperialisme barulah mereka dapat menjadi sebagai sebuah kuasa yang hebat dan kuat. menghapuskan hamba abdi. Jerman. berbeza dengan Imperialisme Lama yang lebih bertujuan untuk mengekploitasi semata dan keuntungan semata-mata. Perancis. Ketegangan tersebut adalah disebabkan ketakpercayaan British dan Portugal berhubung cita-cita Perancis dan Belgium di Congo dan perluasaan kuasa Jerman di Afrika Timur dan Cameroon. dan Russia. Imperialisme baru lebih tersusun dalam usaha untuk mencapai tahap ekonomi yang lebih stabil bagi kedua-dua pihak iaitu pihak yang dijajah atau negara kolonial dan pihak yang memerintah.penindasan dan ketidakadilan terutamanya negara-negara yang terbelakang oleh para missionari Kristian yang menganggap misis penyelamat ini sebagai The White Man Burden. hlm. Kuasa-kuasa Eropah yang lain telah mengubah persepsi mereka dan mula menjalankan imperialisme.

dengan kemahiran dari ilmu pelayaran telah mendorong penjajahan seberang laut.. Richard N. Imperialisme Lama adalah pada peringkat permulaan. 73.. Imperialisme Lama ini dilihat tidak menitikberatkan aspek politik melainkan keinginan untuk mengaut keuntungan dan mengekploitasi negara jajahan semata-mata. laluan perdagangan secara tidak langsung terbentuk menerusi eksplorasi peneroka-peneroka awal Barat seperti Vasco da Gama. Dari sudut Teknologi dan perhubungan.... hlm.. Atlantik sehingga ke Amerika dan pelayaran dari Mexico ke Filipina telah dilaksanakan oleh pelayar Eropah.. 96. 26 27 18 .. Marey Somers Heidhues. Dalam erti kata lain. Mack. Dari sudut penglibatan dalam Politik. Sepanyol memperoleh keuntungan daripada penemuan Ferdinand Magellan‟s di mana mereka sedar bahawa pelayaran menggunakan kapal boleh tiba ke Asia dengan berlayar dari arah barat dan juga imur. Pemerintahan pula yang bersifat terhad dan tidak menyeluruh. Trade routes for commerce in plants or pathways for invasive species (The dualism of international commerce). Mack. teknologi dan alat perhubungan adalah lebih maju.. orang Eropah mempunyai keberanian dan keyakinan untuk berlayar dengan lebih jauh dari tempat asal mereka.73.. Fourteenth Australian Weeds Conference: 72-77.27 Maka jelaslah dengan teknologi yang ada pada masa itu maka dengan itu ia mendorong kepada penjelajahan. hlm.kuasa Barat dan apa yang penting dalam persidangan tersebut ialah pembahagian kawasan Afrika bagi setiap negara Eropah. Ianya lebih bercorak individual – Melaui kerajaan. penjarahan dan penjajahan. aktiviti perhubungan seperti pengunaan Telegram juga telah membuatkan aktiviti imperialism lebih giat dijalankan dan memperlihatkan kuasakuasa Eropah telah berlumba-lumbi untuk mendapatkan kawasan dan membuka negara kolonial. Namun selepas lewat tahun 1860-an.hlm. Perbadanan atau syarikat persendirian.25 Dengan berdasarkan pelayaran awal ini. kuasa-kuasa Barat telah didorong untuk meluaskan kekuasaan dan kawasan.. China dan Jepun.26 Pada Tahun 1700 laluan perdagangan yang merentasi lautan Hindi. 2000. imperialisme lama ini hanya menumpukan perhatian terhadap kawasan yang dijangka mempunyai potensi dalam memberi keuntungan kepada mereka. dari Asia Timur hinggalah ke Asia Tenggara. op. Dari situ pula. Misalnya kedatangan Belanda ke Batawi yang bersifat hanya untuk 25 Richard N. United Kingdom: Thames and Hudson ltd. dengan pembukaan Terusan Suez dan Kapal Wap telah memendekan lagi perjalanan ke Negara-negara Asia. Columbus dan Magellan yang bermotivasi dari pelbagai darjah untuk pemerolehan produk yang berasaskan tumbuhan (rempah ratus). Southeast Asia a concise history.cit.

dan agama yang terlibat adalah agama Islam dan Kristian. hlm. Kerana hanya dengan demikian ekonomi British dapat dijamin.. Kuasa-kuasa Eropah yang lain juga turut mengatur imperialisme mereka di Asia Tenggara. Maka perkara ini telah melihatkan pentadbiran secara langsung dijalankan oleh kuasa Eropah seperti British... 1978. 1990. imperialisme baru pula akibat dari fungsi-fungsi ekonomi menyebabkan telah beralih kepada penubuhan kawalan langsung terhadap politik di tanah jajahan.. British yang tertarik dengan negara Asia Tenggara selepas kehadiran kuasa Belanda pada abd ke-17. hlm. Pada zaman imperialisme lama ia memperlihatkan persaingan dalam menyebarkan ajaran agama. Jebat. 18... Namun demikian. dorongan untuk memasuki pasaran China dan tumpuan British di India juga telah menyebabkan kuasa British ingin mengukuhkan terlebih dahulu politik di negara kolonialnya. dan Sepanyol. Sejarah Tanah Melayu: 1400-1959.” 28 Malahan Alfonso de Alburquerue juga telah menganggap Melaka penting sebagai sebuah pusat pengumpulan barangan dagangan khususnya pelbagai jenis rempah dan ubatubatan diperdagangkan. Selain itu pula.29 Penguasaan ke atas Melaka juga akan dapat memonopolikan perdagangan rempah di Barat kerana percaya barang-barang dagangan yang dibawa dari Iskandariah melalui Laut Merah dan kemudian dibawa ke pasar di Eropah oleh para pedagang Venice akan dapat dihalakan ke Lisbon sekiranya Portugis berkuasa di Melaka. Belanda. Kerajaan Melaka Dalam Hubungan Antarabangsa. Dari sudut sosial pula. Persaingan ini ketara dan 28 Zainal Abidin bin Abdul Wahid. “Barang siapa yang menguasai Melaka maka ia akan dapat menguasai Venice. telah mula berminat untuk memecahkan monopoli Belanda di Tanah Melayu misalnya. Begitu juga dengan kehadiran Portugis di Melaka.mengaut sebanyak mungkin bahan dan sumber mentah yang terdapat di kawasan tersebut. Misalnya kuasa British di Burma dan Malaya atau Tanah Melayu.. Joginder Singh Jessy. Perancis. dan ditadbir melalui birokrasi kolonial. 29 19 . Maka jelaslah bahawa imperialisme lama atau penjajahan seberang laut ini tidak mementingkan aspek politik dalam usaha menjalankan imperialisme mereka. 31.. iaitu yang paling ketara adalah misi keagamaan atau Gospel.. 75. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. yang melihat ekonomi semata-mata dan dapat dikaitkan dengan kegagalan kuasa tersebut mentadbir Melaka dengan lebih lama adalah kerana Portugis dilihat tidak berminat untuk mentabir secara baik melainkan hanya memandang melalui sudut ekonomi sahaja. Hal ini dapat dikaitkan dengan kata-kata menurut Tome Pires.

Walaubagaimanapun.30 Tambahan pula. ia dilihat sebagai gagal dan tidak menyeluruh kerana faktor-faktor 30 31 32 Joginder Singh Jessy. Portugis masih lagi terpengaruh dengan semangat Perang Salib yang berlaku di antara orang Islam dan orang Kristian di Barat. iaitu kedatangan Portugis ke Alam Melayu. Kedatangan Orang Eropah dalam.. hlm. hlm. Sentiment perkauman dan agama jelas apabila ia menjadi salah satu faktor utama dalam peperangan di Alam Melayu iaitu perang Tiga Segi yang meliibatkan kuasa Johor-Belanda.. Misalnya sebagai bukti yang dapat dilihat dengan jelas. boleh dikatakan bahawa misi-misi keagamaan hanyalah sebagai alasan untuk sesebuah pihak menjalankan imperialisme. Manakala pada zaman imperialisme baru pula.42. Portugis dengan niat yang jelas untuk menyebarkan agama dan ajaran kristian kepada masyarakat di Alam Melayu atau Kepulauan Nusantara yang meliputi Tanah Melayu dan Indonesia (kini).mengandungi sentiment keagamaan yang melampau.. Hal ini dapat dibuktikan apabila sebuah gereja telah siap dibina pada tahun 1515 dan disusuli dengan pembinaan beberapa buah gereja lagi seperti Gereja Our Lady of the Visitation dan Gereja St. malahan misi-misi keagamaan juga bukan sahaja melibatkan ajaran Roman Katolik malahan ajaran Protestan turut mula diperkembangkan.. Vietnam.. 1998.32 Walaupun tidak berjaya mengembangkan sepenuhnya ajaran Kristian kepada masyarakat di Melaka.. Gereja-gereja turut ditubuhkan.. misi keagamaan itu sendiri adalah kabur dan tidak jelas. al. Malaysia Warisan dan Perkembangan. namun misi keagamaan yang cuba disampaikan dapat dilihat.cit. Meskipun ada. Perkara ini telah menyebabkan berlakunya penindasan oleh orang Portugis terhadap pedagang Islam di Melaka khususnya pedagang Islam yang datang dari Tanah Arab. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Burma... Khoo Kay Kim.31 Pada zaman Portugis di Melaka juga Gereja-gereja telah ditubuhkan. Edisi Kedua. hlm. orang Portugis terbukti amat mementingkan ajaran agama Kristian Katolik sebagai salah satu sebab mereka berada di Alam Melayu.. Faktor penerimaan dan respon masyarakat tempatan terhadap agama Kristian dan misi-misi penyebarannya adalah tidak diterima secara baik. Acheh dan Portugis-Melaka. Paul. Hal ini disebabkan berlakunya penentanganpenentangan dari penduduk tempatan di negara koloni. 88. Tanah Melayu. misi yang dijalankan adalah tidak bersifat keseluruhan. op. persaingan perdagangan di Eropah terutamanya di pelabuhan Venice telah menambahkan lagi api kebencian orang Portugis terhadap pedagang Islam. Zainal Abidin Abdul Wahid et. dan Indonesia. 20 . Semasa awal kedatangannya. hanya segelintir kecil kumpulan sahaja yang menerima Kristian di ratarata negara Asia Tenggara misalnya.42 Ibid.

mereka yang berkuasa itu tadi akan memiliki kekayaan. lazimnya negara yang dikuasai pula merupakan sebuah negara yang jauh ketinggalan. Para sarjana juga tidak ketinggalan dalam memberi definisi tentang Imperialisme. ianya juga kerana dipengaruhi oleh faktor geografi yang boleh dianggap sebagai suatu halangan utama negara itu tadi kurang maju. Bagaimanapun. pembahagian kuasa dan yang kaya dan kuat akan berkuasa. Bagi Palmer pula. beliau melihat bahawa imperialisme ini dijalankan bagi mentadbir dan membangunkan wilayah yang kurang membangun terutama bagi tujuan perdagangan atau prestij tetapi kadang kala ianya mengatasi keadaan strategik. Jika dilihat melalui pendapat Schumpeter sendiri di mana beliau menyatakan bahawa imperialisme adalah merujuk kepada tindakan yang tidak rasional dan kecenderungan negara melakukan perluasan kuasa secara paksa tanpa had. beliau telah memberi definisi mengenai imperialisme bentuk baru iaitu imperialisme pada abad ke-19. Hal ini kerana beliau melihat perkara ini dari sudut politik dan ekonomi itu sendiri di mana dalam erti kata lain sesebuah negara berkuasa besar itu cuba menunjukkan kekuatan negara mereka dengan cara melakukan perluasan kuasa yang tidak terhad. perkara itu adalah disebabkan kelewatan kemajuan atau kurangnya pendedahan sesebuah negara yang mundur itu tadi kepada sebarang bentuk pembaharuan seperti di negara lain. konsep Imperialsme dan Kolonisme keduanya mempunyai pentakrifan yang berbeza. Imperialisme adalah merupakan suatu terma yang boleh merujuk kepada penguasaan sesebuah negara atau sekumpulan manusia ke atas yang lain. iaitu beliau melihat bahawa imperialisme ini lebih kepada isu materialism atau kekayaan. Penguasaan ini dilakukan dengan keadaan paksaan dan damai.ekonomi dan fungsi politik dilihat sebagai merupakan suatu faktor yang lebih dominan untuk imperialisme dijalankan. masih mundur dan dalam erti kata lain negara tersebut boleh dianggap sebagai negara yang tidak atau belum bertamadun. bagi pendapatnya. Karl Marx pula mengaitkan pengertian imperialisme dengan memandang melalui sudut ekonomi. Negara yang mempunyai kuasa dan kuat akan menakluki negara yang lemah bagi mengaut keuntungan bagi kepentingan negara mereka sendiri.0 Analisis Kajian Melalui hasil kajian bagi perbicangan soalan ini maka jelas bahawa. Hal ini boleh dikaitkan dengan 21 . 5. maka dengan itu setiap pemikiran itu lazimnya lebih dipengaruhi dengan perubahan semasa. ianya adalah dikaitkan dengan „School of though‟ di mana setiap para sarjana mempunyai pemikiran tersendiri kerana mereka lahir dan menuntut ilmu pada suatu tahap yang berbeza.

Perkara ini bermaksud bahawa pihak yang menjalankan imperialis itu akan berkuasa mutlak di negara yang diiktiraf sebagi koloni. 22 . Yang paling jelas adalah bentuk kedua-dua imperialisme ini. ekonomi dan sosial antara satu dengan lain. Dengan adanya dasar kolonialisasi tersebut pula suatu bentuk pentadbiran yang lebih jelas iaitu melihatkan pihak negara yang dijajah dan pihak yang menjajah. sama ada dari sudut politik. oleh yang demikianlah penjelajahan dan pembukaan koloni ini berlaku. iaitu imperialisme lama adalah bersifat kawalan secara tidak langsung di negara yang ditakluki. Melaui hasil perbincangan soalan ini juga. telah mendapati bahawa imperialisme lama dan imperialisme baru mempunyai perbezaan yang ketara. Manakala Kolonialisme ini pula adalah merupakan sebuah konsep yang lahir akibat dari dasar imperialisme yang dijalankan. Manakala Keputusan asas yang mempengaruhi kehidupan rakyat yang dijajah dibuat dan dilaksanakan oleh penjajah‟. Melaui imperialisme yang dijalankan maka kolonialisme akan dilakukan bagi membolehkan sesebuah kuasa imperialis berkuasa. yang mengatakan Kolonialisme adalah dilihat sebagai. Namun demikian faktor politik serta misi social juga tidak ketinggalan penting dilihat sebagai faktor pencetus imperialism tersebut sama ada imperialsme lama atau baru. Hal ini bermaksud ramai para sarjana berpendapat bahawa imperialisme dan kolonisasi ini sebenarnya berlaku atas kerana dorongan faktor ekonomi. 'hubungan dominasi antara majoriti indegenous (atau secara paksa diimport) dan minoriti penceroboh asing. manakala imperialisme baru pula adalah bersifat secara langsung atau formal di negara yang diiktiraf sebagi negara koloni iaitu negara yang telah ditakluki. Konsep Imperialsme dan kolonialisme ini kebanyakannya dikaitkan dengan ekonomi. Selain itu.keadaan yang melibatkan penglibatan kedua-dua pihak iaitu dijajah dan penjajah yang cuba untuk memberi keseimbangan kemajuan. Negara-negara Eropah mengalami suatu revolusi perindustrian melaluinya lebihan dan pengeluaran dapat dipertingkatkan maka dengan itu sudah pasti tempat pemasaran barang-barang diperlukan. Hal ini boleh dilihat dengan lebih jelas lagi melalui pendapat Osterhammel.

iaitu penjajah dan pihak yang dijajah. Fungsi ekonomi itu sendiri pula mendorong kepada penambahbaikan sistem politik dan keadaan social bagi kedua-dua pihak. 23 . Amerika Syarikat. Keadaan terpaksa ini pula telah mengwujudkan persaingan antara kuasa-kuasa kuat ini hingga beratus tahun lamanya semenjak dari abad ke-15 hinggalah abad ke-20 dalam usaha melebarkan dan meluaskan tanah dan kawasan koloni mereka. apa yang dapat diringkaskan adalah faktor ekonomi adalah dianggap sebagai faktor dominan dalam memaksa negara-negara kuat khususnya negara Eropah.6.0 Penutup Maka kesimpulannya. yang pasti imperialisme yang dijalankan itulah yang membentuk negara-negara yang wujud hari ini melaui kemerdekaan yang diberi. Jepun untuk menjalankan imperialisme mereka. Namun begitu.

„A fleeting. Internet dan Jurnal Eisuke Sakakibara & Sharon Yamakawa. Heidues. 2002. Nicholas. et. 1978. Routhledge Studies in The Modern History of Asia. Emerson. Thamps&Hudson Ltd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.google. The Rise of French Rule and The Life Of Thomas Caraman. 1990. Fourth Edition. 2003. Sejarah Tanah Melayu: 1400-1959. Mary Somers. A history of Asia. Richard N. 2006. Jebat. 2006. Kedatangan Orang Eropah. Colonial Cambodia‟s Bad Frenchmen. Imperialisme in Southeast Asia. Malaysia. 2002. Policy Research Working Paper. Trade routes for commerce in plants or pathways for invasive species (The dualism of international commerce). A Pictorial History 1400-2004. siri Pengajian sejarah. Tarling. Sivachandralingam Sundara Raja.Rujukan Buku.. Malaysia Warisan dan Perkembangan. Colonial Armies In Southeast Asia. 18. Gregor. Kerajaan Melaka Dalam Hubungan Antarabangsa. passing phase‟. Sejarah Nasional Indonesia. Fourteenth Australian Weeds Conference: 7277. Balai Pustaka Jakarta Muller. Imperialisme dan kolonialisme diakses dalam http://www. Mack. 2000. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Library of Congress Cataloging and Publication Data Wendy Khadijah Moore. The World Bank. Rhoards. Marawati Djoeried Poesponegroro. London.com. 1998. Edisi Kedua. 2003. Zainal Abidin bin Abdul Wahid. Library of Congress Cataloging and Publication Data Cambridge University Press. 2001. 1840-87. dalam Zainal Abidin Abdul Wahid. Part 1: History and Institutions. al. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors SDN BHD. Karl Hack and Tobias Retting. 24 .my/#hl=en&sclient=psyab&q=kolonialisme+dan+imperialis me pada 20 March 2013 Joginder Singh Jessy. Khoo Kay Kim. Southeast Asia a Consise History. Challenges and Opportunities. Library of Congress Cataloging and Publication Data. Murphey. Library of Congress Catalogingin-Publication Data. 1993. Regional Integration in East Asia. Sejarah Eropah. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful