1.

0 Pengenalan Perkembangan Imperialisme dan Kolonialisme ini secara umumnya dapat dikaitkan dengan perubahan dari segi teknologi dan ilmu pengetahuan serta yang berkembang serta keinginan dan sifat ingin meneroka. Daripada itu, manusia mulai mencipta di mana hasilnya membolehkan manusia, individu, kumpulan atau sesebuah kuasa mulai bertapak dengan kuat. Hal ini telah menyebabkan kuasa asing telah dapat meluaskan dasar imperialisme dan kolonialisme mereka di rantau Asia Tenggara sama ada secara terus atau langsung mahupun tidak langsung. Imperialisme dimanifestasikan dalam siri-siri empayar besar yang bangkit apabila satu orang atau golongan di mana ia biasanya mewakili satu-satu ketamadunan atau agama yang cuba untuk mendominasi yang lain dengan membentuk suatu sistem kawalan yang bersatu. Dasar imperialisme berkait pula dengan dasar kolonialisme atau penjajahan iaitu proses untuk mendapatkan kawasan atau wilayah baru, biasanya melalui peperangan. Seterusnya kuasa Barat itu memulakan system pentadbiran di kawasan tersebut. Kolonialisme membawa kepada penindasan politik, ekonomi dan sosial ke atas penduduk tempatan. Contohnya ialah semasa zaman Alexander The Great dalam meluaskan empayar Rom. Kuasa-kuasa asing yang berkuasa ini telah meluaskan dasar imperialismenya pada sekitar abad ke-16 di mana ia dikaitkan dengan tujuan perdagangan dan misi keagamaan. Hal ini sesuai dikaitkan dengan faktor 3G iaitu, Gold, Glory dan Gospel. Perkembangan imperialisme lama ini telah berubah atas sebab-sebab tertentu yang akhirnya membawa kepada imperialisme baru iaitu sekitar tahun 1870-an dan seterusnya. Hal ini turut bermotifkan kepentingan politik di samping faktor ekonomi dan keagamaan.

1

2.0 Perdebatan Konsep Imperialisme dan Kolonialisme 2.1 Imperialisme Istilah Imperialisme diperkenalkan di Perancis sekitar tahun 1830-an. Imperialisme merujuk kepada sistem pemerintahan serta hubungan ekonomi dan politik negara berkuasa memonopoli negara yang lemah untuk mengeksploitasi ekonominya. Dalam erti kata lain, imperialisme juga disebut sebagai masyarakat yang kuat berusaha untuk mengekalkan dan meluaskan pengaruh dan kuasanya ke atas negara yang lemah sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Imperialisme ini terbahagi kepada dua iaitu imperialisme baru dan imperialisme lama. Imperialisme baru merujuk kepada imperialisme yang dijalankan sekitar tahun 1870-an dan seterusnya, manakala imperialisme lama pula merujuk kepada tahun 1870 dan sebelumnya di mana kedua-dua mempunyai matlamat yang tersendiri. Selain itu, imperialisme juga merujuk kepada satu dasar dan ideologi perluasan imperial kolonial yang diamalkan oleh kuasa-kuasa Eropah dan seterusnya Amerika dan Jepun di akhir-akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Istilah ini diperkenalkan oleh penulis Inggeris untuk menerangkan dasar-dasar perluasan kekuasaan yang dilakukan oleh kerajaan Inggeris. Orang Inggeris menganggapm merekalah yang paling berkuasa (Great Britain) kerana mereka telah berjaya menguasai dan menjajah di wilayah Asia dan Afrika. Mereka menganggap bahawa penjajahan adalah bertujuan untuk membangunkan masyarakat yang dijajah yang dinilai masih terbelakang dan untuk kebaikan dunia.1 Imperialisme juga menunjukkan sifat-sifat keunggulan (hegemony) oleh satu bangsa lain ke atas bangsa lain. Tujuannya adalah untuk menambahkan hasil ekonomi. Negaranegara imperlias ingin memperoleh keuntungan dari negeri yang mereka kuasai kerana sumber ekonomi negara mereka tidak mencukupi. Selain daripada faktor ekonomi, terdapat satu kepercayaan bahawa sebuah bangsa lebih mulia atau lebih baik dari bangsa lain yang dikenal sebagai etnosentrisme. Contohnya dapat dilihat dalam bangsa Arya (Jerman) dan Itali. Antara faktor lain yang membawa kepada imperialisme ialah perasaan ingin mencapai taraf sebagai bangsa yang besar dan memerintah dunia contohnya Jepun. Dasar imperialisme pada awalnya adalah untuk menyebarkan idea-idea barat dan kebudayaan barat di seluruh dunia. Terdapat faktor-faktor pendorong lain seperti pendidikan, kesihatan,

1

Imperialisme dan kolonialisme diakses dalam
http://www.google.com.my/#hl=en&sclient=psyab&q=kolonialisme+dan+imperialisme pada 20 March 2013

2

Tumpuan kekayaan bertambah dalam kalangan negara-negara yang kaya membawa kepada penggunaan ramai orang.A. bangsa atau penduduknya di bawah kawalannya iaitu definisi yang diambil dari perkataan Latin iaitu emperium. para pemikir seperi J. Hobson dan Angell. pasaran dan untuk mengekalkan pekerjaan dan eksport modal. dan untuk menyalurkan tenaga dan konflik sosial penduduk metropolitan ke negara-negara asing. Dalam erti kata lain. beliau mendefinisikan imperialisme sebagai penerusan pemilikan asas kapitaism secara am. berpendapat bahawa imperialisme adalah pilihan polisi atau dasar bukannya kepentingan kapitalisme semata-mata. Penjajahan seberang 3 . Rhodes dan Kipling yang menyebut bahawa imperialisme adalah perlu untuk mengekalkan susunan sosial yang sedia ada di negara-negara yang lebih maju. Pengembangan dan penjajahan di luar negara adalah salah satu cara untuk mengurangkan kos dan untuk menjamin penggunaan barangan baru. mendefinisikan imperialisme sebagai hubungan negara hegemonic dengan negara subordinat. Dari segi teori politik pula. pemikir-pemikir seperti Morgenthau dan Cohen mendakwa bahawa imperialisme adalah manifestasi keseimbangan kuasa dan ia adalah suatu proses di mana negara mencuba untuk mencapai perubahan positif dalam status quo mereka. Schumpeter pula menyebut bahawa imperialisme merujuk kepada tindakan yang tidak rasional dan kecenderungan negara melakukan perluasan kuasa secara paksa tanpa had. Evans dan Newham pada tahun 1998 pula. Smith pula menyamakan imperialisme dengan konsep ekonomi. Bagi penduduk negara kolonial yang tidak maju. ia adalah sebagai proses atau polisi untuk menubuhkan dan mengekalkan sesebuah empayar. Tujuan utama imperialisme adalah untuk mengurangkan stragik dan serangan politik sesebuah bangsa. Menurut pandangan liberal pula.perundangan dan sistem pemerintahan yang menyumbang ke arah pembinaan sesebuah bangsa. Ia adalah perlu untuk menjamin perdagangan. Dalam penyelidikan tesis Lenin pula. kapitalisme menemui ploreteriat baru untuk dieksport dan daripada keuntungan tersebut imperialisme dapat dijalankan. Micheal Doyle memberi maksud imperialisme sebagai sesuatu kawasan atau sesebuah empayar dengan empayar itu dikaitkan dengan konsep perhubungan formal dan tidak formal dan salah satu empayar tersebut akan menjadi suatu kuasa yang layak untuk mengawal keadaan politik dan pentadbiran. Terdapat andaian yang sangat kuat tentang ideologi dan keunggulan barat dalam aliran pemikiran ini. sekumpulan orang atau sebilangan orang ramai. Terdapat beberapa teori imperialisme termasuklah teori konservatif di mana para pemikirnya seperti Disraeli.

Dalam teori Marxist pula mengatakan bahawa imperialisme wujud disebabkan oleh peningkatan kekayaan yang membawa kepada kekurangan kepenggunaan. Hal ini beliau jadikan sebagai analisisnya semasa perang dunia pertama.laut ini merupakan hal yang tidak dapat dielakkan dan pastinya berlaku. Walau bagaimanapun. Library of Congress Cataloging and Publication Data.. Istilah kolonialisme bermaksud pemaksaan atau satu bentuk pemerintahan atas sesebuah wilayah atau negeri lain iaitu tanah jajahan atau satu usaha untuk mendapatkan sebuah wilayah baik melalui paksaan atau dengan cara damai. kolonialisme bermaksud dominasi dan penguasaan yang melibatkan “de jure” atau “de facto” hak negeri dan tanggungjawab ke atas kawasan jajahan. tanah jajahan yang dikuasai oleh sebuah kekuasaan asing. Tujuan utama berlakunya kolonialisme adalah kerana kepentingan ekonomi. sejak negara kapitalis tersebut menggunakan strategi liberal. Penaklukan merupakan salah satu usaha untuk mendapatkan sebuah wilayah. Penaklukan boleh dilakukan dengan cara 2 Karl Hack and Tobias Retting.. polisi penjajah ini adalah untuk mendominasi kawasan-kawasan lain sementara itu menafikan hak tetap dan hak sementara mereka. kedua-dua strategi tersebut dilihat seolah-olah memonopoli kekayaan bourgeoisie tetapi Marx dan Vladimir Lenin tidak melihat strategi ini berkesan dan berpotensi. Sesebuah negara atau kerajaan boleh menyelesaikan masalah kurang kepenggunaan dengan menaikkan jumlah pendapatan majoriti penduduk sama ada melalui undang-undang berkenaan paras gaji atau melalui pemindahan pendapatan.2 Kolonialisme Istilah kolonialisme asasnya daripada perkataan koloni iaitu merupakan sebuah negeri.. 2.2 Kolonialisme juga merujuk kepada imperialisme secara lansung atau formal imperialisme. Dasarnya. Routhledge Studies in The Modern History of Asia. Menurut Lenin. hlm 5. 4 . Colonial Armies In Southeast Asia.. Hal ini berikutan tercetusnya Revolusi Industri di Eropah. Kolonialisme merupakan sub-kategori daripada imperialisme. Koloni adalah satu kawasan di luar wilayah negara asal atau induk. Sasaran utama adalah kawasan yang kaya yang mempunyai bekalan bahan mentah yang banyak. seluruh dunia akan terbahagi dan negara kaya akan bersaing antara satu sama lain untuk menakluki kawasan-kawasan kecil. 2006. Oleh itu.

perang saudara dan sebagainya. Pada peringkat awal adalah pencarian jalan ke timur untuk mendapatkan rempah ratus seterusnya menjurus kepada persaingan untuk mencari tanah jajahan baru.berdamai atau paksaan.com. Peringkat yang kedua ialah selepas Revolusi Industri sehingga tahun 1870-an. Peringkat pertama bermula pada abad ke-15 hingga Revolus Industri iaitu pada tahun 1763 yang memperlihatkan kemunculan kuasa Eropah seperti Sepanyol dan Portugal.3 Kuasa barat seperti Portugis dan Sepanyol kemudiannya diikuti oleh kuasa British dan Belanda yang bersaing untuk memonopoli perdagangan rempah. Hal ini kerana kuasa barat ini ingin menjaga kepentingan ekonomi mereka di kawasan jajahan.4 3 Imperialisme dan kolonialisme diakses dalam http://www. Sejarah kolonialisme Eropah terbahagi kepada tiga peringkat. 5 .google.com.my/#hl=en&sclient=psyab&q=kolonialisme+dan+imperialisme pada 20 March 2013.google. Tambahan pula pergolakan politik dalam kawasan takluk boleh mengganggu kelancaran aktiviti perdagangan mereka. Kolonialisme berkembang pesat selepas Perang Dunia Pertama.my/#hl=en&sclient=psyab&q=kolonialisme+dan+imperialisme pada 20 March 2013. 4 Imperialisme dan kolonialisme diakses dalam http://www. Sejarah perkembangan kolonialisme bermula sejak Vasco da Gamma dari Portugal telah berlayar ke India pada tahun 1498. Penguasaan wilayah yang pada mulanya untuk tujuan ekonomi akhirnya berubah menjadi penguasaan dan penjajahan apabila penjajah mula terlibat dalam urusan politik seperti campur tangan bagi menyelesaikan pertikaian. Peringkat ketiga pula bermula dari tahun 1870-an hingga tahun 1914 ketika meletusnya Perang Dunia I yang merupakan puncak pertikaian kuasa-kuasa imperlias.

. Menurut Marxist. menjalankan kegiatan pengembangan ekonomi negaranya untuk yang lebih bersifat menyeluruh bagi membantu kekuatan ekonomi negara terbabit. Marawati Djoened Poesponegor. lazimnya penindasan oleh golongan atasan ini berlaku ke atas penjual tenaga.6 Keruntuhan ekonomi individualistik yang diamalkan semasa imperialisme lama menjadi pemisah antara tujuan awal ekonomi pada tahun sebelum 1870 dan selepas tahun 1870.. 5 Balakrishnan Parasuraman.0 Faktor-Faktor Imperialisme 3.. atas faktor ini membawa penaklukan Indonesia dengan lebih agresif untuk mengeksploitasi jajahannya bagi memulihkan ekonomi negara induknya melalui perdagangan yang menggunakan tanah jajahan untuk mengumpul kekayaan. persaingan parti progresif dan liberal membawa kepada perubahan dasar penjajahan Belanda ke atas jajahan takluknya disebabkan keadaan politik seperti peperangan yang dialami sendiri di Belanda membawa kepada kemunduran ekonominya. mencetuskan satu persaingan ekonomi yang tinggi selepas revolusi perindustrian Eropah bertambah moden dan pesat tuntutan-tuntutan ini memaksa Eropah untuk menguatkan kuasa ekonomi demi menjalankan aktiviti penaklukan negara yang lemah. Menjelang akhir tempoh tersebut kuasa Eropah mula menjalankan aktiviti ekonomi yang lebih menyeluruh dan berkepentingan untuk negara kuasa imperialisme terbabit. Kepentingan politik yang telah dijalankan oleh kuasa Eropah menjelang tahun 1870 adalah berkepentingan dalam pengukuhan dan kelancaran sesebuah penaklukan ekonomi. Pemilik model yang berpengaruh berkuasa sepenuhnya dalam menentukan hala tuju sesebuah ekonomi. 2006. Perkembangan kemajuan ekonomi di Eropah selepas tahun 1870. kepentingan ekonomi adalah di dominasi oleh golongan pemilik modal.3. 1993. 2-3. Balai Pustaka Jakarta.1 Faktor ekonomi Kebergantungan antara politik dan ekonomi membawa kepada pembentukan sesebuah dasar yang lebih efektif dalam perkembangan imperialisme. 6 6 . Sejarah nasional Indonesia V. Dewan Bahasa dan Pustaka. Negara baru seperti German dan Italy yang baru muncul sebagai kuasa imperialisme baru..5 Dalam imperialisme yang baru ini faktor ekonomi merupakan aspek pencetus dominan dan disokong oleh kepentingan politik dan dan tuntutan sosial. Seperti mana yang berlaku di Belanda. Nugroho Notosusanto. hlm. Politik digunakan sepenuhnya untuk memenuhi kepentingan ekonomi. Hubungan Industri Di Malaysia: Pendekatan dan amalan.

. Menurut Lenin juga antara tahun 1860 hingga tahun 1900. 7 di Indonesia Kesan daripada sistem perluasan kuasa imperialisme laman. kemajuan politik dan institusi kewangan. jumlah pelaburan British ke negara luar khususnya tanah jajahan seberang laut meningkat antara $7 bilion hingga $20 bilion. 2003. kenderaan dan senjata moden membolehkan imperialisme baru dapat dijalankan dengan mudah. hlm. Penanaman modal secara besar-besaran di tanah jajahan juga turut membawa kepada imperialisme baru ini. Dalam tempoh masa perkembangan awal kemunculan British sebagai kuasa yang kuat ini. Bantuan sistem perhubungan dan persenjataan moden menjadi tonggak utama dalam sesebuah perluasan wilayah khususnya dalam aspek perebutan wilayah mahupun 7 Murphey. I. British muncul sebagai sebuah kuasa yang terkuat serta terkenal dengan kekuatan kuasa ekonominya.Menjelang pertengahan abad ke 18 hingga awal abad ke 20. Kemajuan ini menyumbang dalam aspek kemunculan imperialisme baru. V. perkembangan ini disebabkan kemajuan sistem industrialisasi. Lenin (1870-1924) dalam analysis Marxist. 295-296.. Rhoards. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data. Keadaan ekonomi Belanda yang kurang berkembang disebabkan masalah seperti peperangan dan sikap para pegawainya yang lebih mementingkan kekayaan individu semasa imperialisme lama. mencetuskan keinginan Belanda untuk memulihkan ekonominya selepas tahun 1870. percetakan. Imperialism: The Highest Stage of Capitalism. situasi seperti ini membawa pembangunan teknologi serta perindustriannya. dengan memperkenalkan pelbagai tanaman eksport serta sistem tanaman paksa untuk memulihkan ekonomi Belanda.. kemegahan kuasa ekonomi ini mendorong British untuk mengatakan matahari tidak pernah terbenam dalam empayar British. serta negara imperialisme baru seperti Itali dan Jerman untuk bersaing bagi memesatkan lagi keupayaan ekonomi negara mereka. sistem perhubungan. Sepanyol. Perancis. Pada tahun 1916. serta perdagangan secara terus. Fourth Edition.. Ciptaan teknologi seperti sistem telekomunikasi atau sistem telegram. Monopoli perdagangan banyak dilakukan oleh Eropah untuk mendapatkan pulangan ke atas negara mereka. 7 . banyak didorong oleh semangat untuk peningkatan perdagangan atau Economic Booms. Keinginan untuk meningkatkan perdagangan ini mendorong kuasa imperialisme seperti Belanda.. kuasa barat semakin kukuh dan stabil. Pihak penjajah bertindak untuk memajukan ekonomi tanah jajahan mereka seperti pembangunan jalan kereta api serta pembinaan pusat pentadbiran yang moden dan pengenalan tanaman eksport baru yang lebih menguntungkan untuk pasaran di Eropah. A history of Asia. melalui pengawalan sistem ekonomi.

hanya terdapat 18 buah kapal ini yang berlayar ke Indonesia dua tahun selepas pengenalannya.pertahanan sesebuah wilayah yang berkepentingan untuk ekonomi seperti pelabuhan. 14-15. Pembukaan terusan ini juga telah membawa pada kemajuan sistem perkapalan seperti kapal wap atau steam.. perkapalan Belanda ini mula dibangunkan dengan pemberian monopoli perkapalan kepada Koninklijke Paketvaart Maat-schappu. London.. op. Southeast Asia a Concise History..8 Revolusi teknologi di Britain misalnya membolehkan kilang-kilang untuk meningkatkan kadar pengeluaran dalam jumlah yang banyak dan cepat. Terciptanya kapal ini telah membantu mempercepatkan lagi perjalanan Eropah ke timur. Dengan pembukaan terusan Suez ini ia membawa kepada peningkatan jumlah kapal-wap yang digunakan dalam perdagangan Eropah khususnya semasa aktiviti imperialism baru dijalankan. 2000. Pada tahun 1891. S. 110-111. dan sistem air melalui kerja-paksa dan sebahagian modal pemerintah. Hubungan Belanda dengan Indonesia menjadi semakin baik disebabkan perkembangan perindustrian dan perdagangan Belanda seterusnya mendorong pihak penjajah ini untuk menanam modal secara besar-besaran khususnya di kepulauan jawa.. hlm... pengenalan kapal-wap pada tahun 1859 oleh perindustrian De Vries. United Kingdom. Marawati Djoened Poesponegor dan Nugroho Notosusanto. Pembukaan terusan Suez pada tahun 1869. Thames and Hudson Ltd. hlm.. teknologi perkapalan ini tidak perlu untuk menunggu peralihan sistem angin untuk menjalankan perdagangan antara Eropah dan timur yang memakan masa yang agak lama untuk menjalankan perdagangan.. Pemajuan ini bertujuan untuk meningkat keupayaan pelabuahan Belanda untuk menyaingi kegiatan perkapalan British yang berpusat di Snggapura.9 Kapitalisme Belanda di Indonesia pada awal abad ke -19 juga mengalami perkembangan yang sanggat pesat di 8 Heidhues M.cit. pelabuhan Padang tahun 1890. kegiatan perkapalan ketinggalan berbanding dengan British. Pada pertengahan abad ke-19. membantu memendekkan perjalanan dari Eropah ke Asia atau ke timur. turut mampu untuk membawa muatan yang lebih pada satu-satu masa. Teknologi moden perkapalan ini hanya menggunakan sumber arang batu sebagai bahan penggerak. bangunan pentadbiran. Di samping itu. Terusan ini melancarkan lagi sistem perhubungan antara kuasa imperialis dengan tanah jajahan khususnya bermula pada tahun selepas pembukaannya.. Di samping itu pemajuan sistem jalan raya. Di samping pembukaan pelabuhan-pelabuhan baru seperti pelabuhan Tanjung Priok pada tahun 1872 dan siap pada tahun 1893. 9 8 .

British mengambil tenaga buruh dari 10 Ibid. dan memberikan keuntungan yang cukup besar bagi Belanda kerana bahan tersebut sanggat murah dan mudah diperolehi di tanah jajahannya. Keperluan tempat untuk pasaran baru juga mendorong persaingan kuasa Eropah untuk mendapatkan tanah jajahan dan menjalankan imperialisme di tanah jajahan yang luas dengan memainkan peranan yang penting kerana jumlah koloni yang banyak ini menjamin pasaran untuk barangan siap keluaran Eropah di samping itu juga untuk memastikan kelancaran ekonomi secara berterusan. Disebabkan pengalaman lalu semasa imperialisme lama di mana berlakunya aktiviti monopoli bahan mentah dalam pasaran di Eropah.mana aliran bahan mentah seperti Emas dan Gula memberikan pulangan keuntungan yang amat besar antara tahun 1904 hingga 1913. 2. Guna tenaga yang ramai serta muda diperoleh menyumbang dilihat mampu mambawa pada kelancaran sesebuah kegiatan ekonomi untuk dijalankan. 9 . Penciptaan mesin mengetin makanan di Britain memerlukan British untuk mendapatkan jajahan yang memiliki kekayaan bahan mentah yang diperlukannya. Monopoli bahan mentah seperti rempah ratus oleh Belanda di Eropah. teh dan beras. Sumber bahan mentah merupakan aspek utama yang mencetuskan imperialisme baru. begitu juga dengan bahan dagangan lain seperti tembakau. Perkembangan industrialisasi di Eropah yang pesat memaksa kuasa Eropah untuk keluar bagi mencari. mengawal serta memiliki sendiri sumber bahan mentah yang menjadi keperluan utama dalam negara serta perdagangannya. Faktor tenaga buruh yang murah khususnya dalam koloni penjajah. hlm. Shell Co. Perkembangan kapal wap dan pembinaan landasan kereta api di India oleh British telah membantu darjah ketersampaian India dan Eropah supaya menjadi mudah.. Memberi pulangan keuntungan yang amat tinggi kepada Belanda. Standard Oil. perlombongan dan tanaman eksport lain..10 Kepentingan ekonomi ini mendorong pihak kolonial untuk menjaga perairan dan keselamatan kawasan perdagangannya dengan sistem pertahanan yang lebih baik seperti penggunaan senjata yang lebih moden. Industri minyak tanah seperti BPM. Pembukaan terusan Suez ini juga secara langsung telah membantu memperkukuhkan lagi kedudukan British di Asia. hal ini bagi memudahkan lagi pengautan ekonomi tanah jajahan. adalah juga salah satu pengerak utama kepada imperialisme baru ini. merugikan pedagang-pedagang Eropah yang lain kerana harga jualan bahan tersebut amat tinggi. British menjalankan kegiatan ekonomi kapitalisnya seperti dalam ladang getah. Tanah Melayu merupakan sasaran utama yang memiliki jumlah kekayaan bahan mineral yang diperlukannya secara berterusan.

telah menurun. Dengan itu britsh telah memperkenalkan candu dalam pasaran gelap China. China beranggapan tamadun mereka adalah yang terbaik. telah memaksa China untuk menerima tamadun luar seperti Eropah setanding dengan mereka. selepas tahun 1870 penggunaan candu menjadi bahan import utama China dan bahan eksport mereka seperti kain sutera dan teh. melalui sistem kangani. Buruh tempatan tidak digunakan disebabkan dasar British yang memencilkan penduduk tempatan daripada kegiatan ekonomi moden mereka. Hal ini disedari oleh British lebih awal. dan terdapat juga buruh dari negara ini yang datang secara sendirian. 308. Fenomena seperti ini banyak merugikan pihak British disebabkan aliran mata wangnya yang tinggi keluar tetapi tidak mendapat pulangan dari China. bagi merancakkan lagi serta memudahkan pengawalan serta pengautan kekayaan ekonomi di tanah Melayu dapat dijalankan dengan tanpa masalah. kontrak.11 Kemunculan Jepun sebagai sebuah kuasa imperialisme baru di Asia selepas tahun 1890 disebabkan kemajuan Eropah yang menjadi modal Jepun untuk membangunkan 11 Murphey.. Perdagangan British dan China mengalami masalah disebabkan dasar dalam negara China yang tidak melakukan perdagangan timbal balas dengan British. op. Rhoards.. British hanya boleh membeli barangan dari China seperti kain sutera dan bahan tembikar. buruh murah India khususnya dibawa ke Tanah Melayu melalui sistem paksaan pada awal sebelum pengenalan sistem kangani untuk merekrut pekerja. dan kad kredit. disebabkan fahaman perbezaan keungulan tamadun. ia percaya segala keperluannya dapat dipenuhi sendiri dalam negara. tetapi barangan dari British di limitasikan kemasukannya. dan yang paling penting China perlu untuk menerima barangan Barat ke dalam pasaran negaranya.negara luar khususnya India dan juga China.. Implikasi daripada situasi ini. Barangan Eropah tidak dibenarkan oleh kerajaan China. hlm. dan tidak memerlukan barangan dari luar yang tidak setanding dengannya.cit. mengakibatkan perbendaharaan China terjejas dengan teruk disebabkan kadar eksport barangannya menurun tetapi import meningkat. Dan akhirnya membawa kepada perang candu yang ketiga. Ia bertujuan untuk mengelakkan masyarakat peribumi daripada bersosial dengan masyarakat bawaan British yang mungkin timbul kesedaran dan penduduk tempatan bersatu padu. untuk memastikan kepentingan ekonominya tidak terancam. Kesukaran untuk menembusi pasaran turut menjadi pendorong kepada kuasa Eropah untuk menjalankan imperialisme yang lebih teliti. 10 .

dan kayu kayan yang penting untuk industri perkapalan jepun dan juga industri-industri lain dalam negaranya. beras dan tanaman makanan lain. Begitu juga dengan Korea yang kaya demean bahan mineral seperti arang batu. Pada tahun 1875 misalnya hanya tinggal kurang satu persepuluh dari kawasan di Afrika telah ditukarkan menjadi kawasan koloni Eropah. Negara Perancis pula menambah 3. Taiwan banyak membekalkan bahan makanan seperti gula. Itali. kemajuan perkapalan dan industrinya menyokong perluasan kuasa jepun ke atas negara sekitarnya.5 juta persegi dengan penduduk 26 juta orang di kawasannya. Bermulanya era baru dalam imperialism iaitu bermula selepas tahun 1870. Russia. Kuasa British juga telah meluaskan kuasanya ke India dan menjadikan India sebagai pusat Negara kolonial bagi British dalam menjalankan dasar-dasarnya. 3. Kekurangan bahan mentah ini memaksa Jepun untuk menakluk negara luar yang kaya dengan sumber mineralnya di samping untuk memberi saingan ekonomi yang besar ke atas negara Eropah. Begitu juga dengan kuasa Eropah lain yang terlibat dalam persaingan atau perebutan kawasan di Afrika tersebut iaitu. British telah bertapak di India dan bermula dari situ kuasa British mula menjalankan imperilisme ke Asia Tenggara bermula dengan campur tangan British di Negara Asia Tenggara seperti di Burma. Manakala selepas tahun 1895 kawasa di Afrika tinggal satu persepuluh yang masih belum dimiliki kawasanya.25 juta persegi dan 66 juta penduduk ke dalam empayarnya di Afrika tersebut.negaranya. Seperti negara Eropah lain aktiviti ini dijalankan untuk kepentingan ekonomi Jepun. Terutamanya British. Tanah 11 . telah menambah 4. diikuti China di Taiwan. Perebutan kawasan antara kuasa Eropah adalah jelas sekali. dan Rusia. kuasa-kuasa Barat telah berlumba-lumbi untuk mengerakkan imperialism mereka. Perluasan kuasa Jepun bermula dengan penawanan Korea. Perkara ini dikaitkan pula dengan tumpuan secara penuh Sepanyol ke atas Filifina di Asia Tenggara. Belgium. dengan pemodenan tentera darat dan laut. Jerman dan juga Amerika Syarikat yang telah memperoleh wiliayah di Afrika daripada Sepanyol pada tahun 1890-an iaitu satu-satunya kuasa Eropah yang tewas dalam perebutan wilayah di Afrika. Ia bermula dengan pemodenan Maharaja Meji.2 Faktor Politik Faktor politik yang membawa kepada kuasa Barat untuk menjalankan Imperialisme baru di Asia Tenggara adalah disebabkan dorongan dalam persaingan untuk mendapatkan kawasan tanah jajahan baru. biji besi. Kepesatan pembangunan Jepun memaksa Jepun untuk mencari bahan mentah yang banyak untuk menyokong perkembangan ekonomi sera keperluan penduduknya.

. Selain itu. Walaupun revolusi ini gagal untuk memusnahkan sepenuhnya sistem monarki di Eropah namun ia telah membuka ruang kepada lahirnya suatu bentuk pemerintahan baharu yang bersifat lebih terbuka dan kesedaran fikiran bahawa negara itu boleh di cari dengan menjalankan imperialisme. Europe. and world trade with West Asia. Perjuangan kelas dalam masyarakat Eropah untuk membebaskan diri sistem yang beradasarkan kelas. Kerajaan Perancis pula mulai bertapak kuat di Vietnam dan Belanda di Indonesia. Revolusi Amerika Syarikat. The World Bank. Policy Research Working Paper.. Revolusi 1848. Maka jelaslah bahawa dorongan bagi untuk menambah kawasan baru ini telah membawa kepada minat kuasa Barat untuk menjalankan imperialisme tersebut. Hal inilah yang mendorong pada tercetusnya Revolusi 1848. dapat dilihat dalam imperialism baru ini bahawa keinginan untuk mentadbir secara langsung di kawasan jajahan adalah dilihat sebagai langkah keperluan untuk mengawal aktiviti ekonomi di Asia Tenggara tersebut. Maka hal inilah yang telah mendorong kepada berlakunya imerialisme baru dijalankan. 2003. Revolusi tersebut adalah seperti Revolusi Perancis. Hal ini juga menjadikan Asia Tenggara adalah merupakan sebagai „Persimpangan Semulajadi‟ bagi laluan perdagangan dunia hal ini jelas melalui pernyataan yang dikatakan oleh Frank. ekonomi dan sosial yang baru. Revolusi yang mengubah seluruh negara Eropah adalah dapat dikaitakan dengan Revolusi 1848. Revolusi ini lebih dikenali sebagai The Year of Revolution. Regional Integration in East Asia. Hal ini boleh dikaitkan dengan negara mana yang mempunyai kawasan yang banyak maka negara 12 Eisuke Sakakibara & Sharon Yamakawa. ”The division of labor and pattern of trade in Indonesia and adjacent regions combined three interrelated axes of interisland and peninsular short-haul trade.. berlakunya kebangkitan pembebasan politik dan negara bangsa. and the Americas”. Kebangkitan itu dikaitkan dengan keinginan suatu bentuk politik. 1-81.12 Kelahiran kuasa baru di Eropah juga telah mendorong kuasa-kuasa Eropah ini untuk menjalankan imperialisme. hlm. kerana di seluruh Eropah. regional trade with India and China/Japan/Ryukyu Islands. Part 1: History and Institutions. Challenges and Opportunities. pembebasan dari kuasa monarki kepada suatu kuasa yang lebih liberal.Melayu dan kepulauan Borneo. Berbanding dengan imperialism lama yang tidak menekankan aspek politik. Hal ini dikaitkan dengan perubahan kepimpinan di negara Eropah yang berlaku setelah terjadinya revolusi-revolusi di negara Barat. Revolusi Russia. kuasa Barat juga menjalankan imperialisme atas kerana keinginan untuk mengukuhkan kuasa politik dalam usaha menyelamatkan ekonomi. 12 .

Maka jika dilihat dari definisi Imperialisme itu sendiri pula iaitu. Tujuan imperialisme pula adalah untuk mengurangkan kelemahan strategi dan politik di dalam sesebuah negara bangsa ”. Kemajuan tamadun Eropah berbanding dengan negara luar seperti Africa. mendorong masyarakat Eropah untuk berfikir perlu untuk mentamadunkan masyarakat luar disebabkan mereka menganggap budaya Eropah adalah yang terbaik. Perkara ini juga dilihat dengan pembukaan lebih banyak kawasan bagi tujuan untuk menampung kepadatan penduduk di Negara asal. dan budaya luar tidak setanding dengan mereka.tersebut adalah sebuah Negara yang kuat. Cohen “Imperialisme adalah semata-mata satu manifestasi imbangan kuasa dan adalah proses oleh mana-mana negara yang cuba untuk mencapai perubahan dari sudut politik dengan menggalakkan status quo. Namun begitu pembukaan kawasan baru adalah menjerumus kepada kawasan yang mempunyai potensi sahaja iaitu kaya dengan sumber yang boleh dikormesialkan. Bangsa yang kuat saja yang layak untuk menguasai bangsa lain. Oleh itu. 13 .3 Faktor sosial Teori Social Darwinism yang menganjurkan kemegahan dan keagungan bangsa yang kuat dan maju mendorong Eropah untuk bersaing dan berlumba-lumba untuk menyebarkan tamadun mereka ke luar demean membawa misi untuk mentamadunkan bangsa lain. Asia dan Amerika Latin. menurut Morgenthau. Semangat yang mengagungkan keunggulan budaya dan tamadun ini akhirnya membawa kepada pencetusan imperialisme baru yang lebih agresif di Eropah dan akhirnya sampai ke Jepun. Masyarakat Barat menghapuskan beberapa amalan sosial masyarakat luar yang dianggap tidak bertamadun untuk menjadi standard. Oleh yang demikian pengukuhan kuasa ini telah dijalankan dan didorong pula dengan adanya strategi dalam untuk cara meluaskan kuasa iaitu sama ada dengan cara peperangan. kuasa-kuasa Barat ini telah mula mengukuhkan kuasa politik mereka di Asia Tengara dan menjadikan faktor ini sebagai satu sebab Barat untuk menjalankan imperialisme kerana hanya dengan itu ia dapat menjamin kedudukan ekonomi negara Eropah itu sendiri di Asia Tenggara. perjanjian atau sebagainya bagi membolehkan pergerakkan aktiviti ekonomi di kawasan jajahan berjalan lancar. 3. Maka dengan itu pencarian kawasan baru adalah penting kerana hanya dengan itu kuasa politik dapat dikukuhkan namun begitu tanpa ada strategi yang kuat dalam usaha perluasan kuasa itu maka amat mustahil untuk mengukuhkan kuasa politik.

14 .cit. op.cit. perkahwinan kanak-kanak. dan ia menjadi tugas yang wajib. Perkara ini membawa kepada perlumbaan masyarakat Eropah untuk tujuan tersebut semasa imperialisme baru. sati. Orang Barat mengatakan bahawa keadaan ini merupakan “civilizing mission” dan merupakan satu usaha untuk mentamadunkan penduduk di Asia Tenggara.cit.15 Mereka merasakan bahawa mereka perlu untuk membantu penduduk Asia Tenggara untuk hidup ke arah yang lebih baik dan lebih bertamadun. Merantai kaki.. Semasa penaklukan ke atas Filipin telah menunjukkan betapa orang Barat cuba untuk membantu masyarakat di Asia Tenggara. marital promiscuity. Karl Hack and Tobias Retting..16 Keadaan ini dapat dilihat dari sajak yang telah ditulis oleh Ruyard Kipling pada tahun 1899: dan membaca. Slogan yang ditulis oleh penulis British ini. Rhoards. Murphey. hlm. Pendidikan diperkenalkan untuk menghasilkan golongan rakyat tempatan yang boleh digunakan oleh penjajah untuk diserapkan dalam pentadbiran ditanah jajahan mereka. menggambarkan masyarakat Eropah membawa misi untuk mentamadunkan masyarakat luar. op. hlm. hlm. concubinage di China... 243. 15-16. less or more open pornography. 293. Sekolah tersebut hanya sekadar membantu pelajarnya untuk. mengira pentadbiran.. Seperti mana Belanda memperkenalkan sistem pendidikan ini ke atas masyarakat jawa. Rhoards. pembunuhan bayi perempuan yang baru lahir. Marawati Djoened Poesponegor dan Nugroho Notosusanto. op.14 Slogan beban orang putih juga diguna pakai semasa imperialisme baru ini. 13 Dengan penyebaran ilmu dari negara Barat pula.. menulis. pada tahun 1882 sejumlah 700 buah sekolah ditubuhkan dan menurun kepada 654 buah sekolah pada tahun 1884 disebabkan masalah ekonomi. Rudyard Kipling. hlm. 297..Masyarakat barat telah menghapuskan amalan seperti.. dan melarang perbezaan kelas berdasarkan pemakaian. Dan terdapat sebilangan pelajar yang belajar dalam sekolah Eropah yang mengajar bahasa Belanda untuk menyerap beberapa pelajar dalam “Take up the White Man‟s Burden Send forth the best ye breed Go bind your sons to exile To serve your captives need 13 14 15 16 Murphey. Chaste widowhood..cit... op..

.. hlm.cit. Raja-Raja negara bangsa telah menggalakkan perkembangan kapitalisme dan mengamalkan suatu dasar ekonomi yang dikenali sebagai merkantilisme pada abad ke 16 dan ke 17. persaingan untuk pasaran dan perniagaan untuk keuntungan. Atas faktor campur tangan Perancis yang membantu golongan paderi Perancis yang dibunuh dengan kejam di Vietnam. hak milik persendirian. Sejarah Eropah. hlm. 2002. Bangsa Belanda yang menjajah Indonesia mempunyai mission untuk memimpin bangsa Indonesia ke arah kehidupan yang sejahtera. Murphey... op.. hlm.To wait in heavy harness On fluttered folk and wild Your new-caught sullen peoples. Selain itu. op. Imperialisme ini juga bercirikan konsep penjelajahan seberang laut.29. hal ini turut dikaitkan dengan konse 3G iaitu Gold.0 Perbezaan Imperialisme Lama dan Imperialisme Baru Dari segi matlamat.. Imperialisme Lama adalah bermatlamatkan mengumpul kekayaan bagi kepentingan Negara Bangsa. 15 . Dengan penubuhan negara bangsa. Rhoards. telah berlaku pembunuhan anggota mission tersebut. Half devil and half child…”17 Missionaries keagamaan juga merupakan misi penting yang perlu dilakukan untuk kemanusiaan dan ia merupakan salah satu sebab imperialisme dijalankan.cit. 296-297.cit. op. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors SDN BHD.. siri Pengajian sejarah.. begitu juga dengan pembunuhan paderi-paderi serta masyarakat yang beragama Kristian di Vietnam... hlm. 126. Glory dan Gospel. Marawati Djoened Poesponegor dan Nugroho Notosusanto. Misalnya.20 Kapitalisme adalah sistem yang menggalakkan pengumpulan modal. Rhoards. telah membawa kepada penaklukan Perancis ke atas Vietnam19. 4. Manakala merkantilsme pula merupakan sistem yang menjadikan negara 17 18 19 20 Murphey.. Misi keagamaan umpamanya adalah penting untuk sesebuah kuasa besar campur tangan terhadap negara yang lemah seterusnya sebagai langkah atau cara untuk kuasai sesebuah negara yang lain. 309. Sivachandralingam Sundara Raja..18 Mission Katolik Perancis di Tianjin pada tahun 1870..

Bartholomew Diaz telah belayar mengelilingi Tanjung Pengharapan dan Vasco Da Gama pula telah belayar hingga ke Calicut pada tahun 1489 dengan melalui Tanjung Pengharapan. Maka itulah Imperialisme baru yang berdasarkan dari hasil kerja negara-negara perindustrian kapitalis yang maju bukannya ekonomi merkantilisme yang terkenal dalam abad sebelum 1800.cit.. op.21 Sehubungan itu. 293. penjajahan politik ke atas kawasan yang luas. hlm. Maka ia telah membawa kepada penerokaan pantai barat Afrika pada tahun 1460.22 Imperialisme baru yang telah bermula setelah revolusi Industri di Eropah tahun 1870-an adalah akibat dari faktor kelebihan modal dan barang di negara barat.. Amerika dan Afrika bagi memonopoli sumber bahan mentah dan kawasan pemasaran barangan mereka. 22 16 . Murphey.. negara-negara Eropah berlumba-lumba mencari daerah jajahan di Asia. hal inilah yang mendorong pelayaran ke seberang laut telah mula dipelopori oleh Portugal di bawah galakan Putera Henry. ekspedisi Portugal pimpinan De Sequira tiba di Melaka dan ia telah membuka perdagangan rempahratus Hindia Timur kepada Barat. Sepanyol juga telah muncul sebagai kuasa pelayaran utama pada abad tersebut. penemuan-penemuan kawasan baru ini telah memulakan persaingan di kalangan negara bangsa untuk mengukuhkan kedudukan dan supremasi mereka. Mengikut kenyataan E. Dasar imperialisme ini dijalankan demi agama. iaitu agama Kristian. Selepas tahun 1870an. Gabungan kedua-dua sitem ini telah membantu Revolusi Perdagangan. Selain dari kuasa Portugal. Selain itu. penjajahan ekonomi yang telah mengubah rupa bumi kepada dunia ekonomi Eropah.. Revolusi Industri yang tercetus di England telah merebak ke negara Eropah yang kemudian dan membuka mata negara Eropah tersebut dalam pentingnya revolusi tersebut. Hal ini melibatkan komitmen Pelaburan kewangan serta eksploitasi secara sengaja bahan dan sumber manusia di kawasan penjajah serta menjadikan Koloni sebagai tempat pasaran. Sistem ini telah menekankan kekayaan. Rhoards. Hal ini telah memulakan dasar Imperialisme Lama yang telah mula menjelajah ke rantau Asia Tenggara. hlm. Rice dalam buku beliau The Foundation of Early Modern 1460-1559 bahawa pelayaran Portugis telah menandakan permulaan kuasa Eropah di seluruh dunia. Mereka menganggap bahawa ia adalah tugas mereka untuk menyelamatkan manusia dari segala macam 21 Ibid. Pada tahun 1486. Manakala Imperialisme Baru pula..F. 126-127. lebih bersifat moden dan melibatkan daya usaha serta didorong dengan revolusi perindustrian yang tercetus di Negara Eropah. kekuasaan dan kebajikan. Pada tahun 1509.kaya dan berkuasa.

Pada tahun 1884. hal yang sama telah berlaku iaitu revolusi dan peperangan. Persidangan Berlin24 telah dijalankan bagi mengurangkan tekanan di antara 23 Ibid. Penguasaan awal kuasa Eropah adalah di kawasan Afrika Tengah yang telah memperlihatkan persaingan rancak antara kuasa Eropah. Manakala Imperialisme Baru pula yang mula mengorak langkah pada pertengahan abad ke. merupakan satu pertemuan oleh wakil daripada 15 negara yang dipanggil oleh Bismark bagi mengurangkan ketegangan di antara kuasa-kuasa Eropah berkaitan dengan pembahagian Afrika Tengah. Dengan bermatlamatkan mencari kawasan baru dan tempat pasaran baru maka imperialisme tidak dapat dielakan.16. Selain itu. Kuasa-kuasa besar Eropah tersebut adalah seperti British. hanya dengan melakukan imperialisme barulah mereka dapat menjadi sebagai sebuah kuasa yang hebat dan kuat. Perancis. Pada permulaan awal kuasa seperti Perancis adalah lebih ketinggalan berbanding dengan negara Eropah yang lain. berbeza dengan Imperialisme Lama yang lebih bertujuan untuk mengekploitasi semata dan keuntungan semata-mata. menjamin kebebasan penggunaan Sungai Congo dan Niger. Imperialisme baru lebih tersusun dalam usaha untuk mencapai tahap ekonomi yang lebih stabil bagi kedua-dua pihak iaitu pihak yang dijajah atau negara kolonial dan pihak yang memerintah. Ketegangan tersebut adalah disebabkan ketakpercayaan British dan Portugal berhubung cita-cita Perancis dan Belgium di Congo dan perluasaan kuasa Jerman di Afrika Timur dan Cameroon.23 Dari sudut penglibatan kuasa Eropah dalam menjalankan imperialisme dinegara Asia ialah bagi Imperialisme Lama kuasa awal Eropah yang terlibat adalah kuasa Portugis.19 iaitu bermula dari tahun 1840-an. menghapuskan hamba abdi.. Persidangan mengiktiraf negara Congo. hal ini kerana faktor tolakan yang berlaku di negera tersebut yang mana pada tempoh sebelum revolusi yang berlaku di Perancis aktiviti penjajahan seberang laut adalah dianggap sebagai aktiviti Barbarian dan di Perancis pula pihak Gereja mendominasi pemerintahan maka imperialisme lambat dijalankan dan hanya bermula pada akhir abad ke -18. Di negara Eropah lain pula. dan Russia. Jerman.. serta membuat keputusan tentang kawasan lingkungan pengaruh bagi menghalang perebutan koloni yang boleh mencetuskan peperangan. hlm. 24 Persidangan Berlin. Namun yang lebih agresif adalah bermula dari tahun 1870-an iaitu akhir abad ke-19. 293-294.penindasan dan ketidakadilan terutamanya negara-negara yang terbelakang oleh para missionari Kristian yang menganggap misis penyelamat ini sebagai The White Man Burden. Kuasa-kuasa Eropah yang lain telah mengubah persepsi mereka dan mula menjalankan imperialisme. memberi lalaun ke laut.15 dan abad ke. Bagi negara-negara Eropah. 17 . Sepanyol dan Belanda iaitu yang telah bermula pada awal abad ke. Namun kesedaran yang didorong oleh Revolusi Perindustrian telah mengubah minda negara Eropah yang kemudian.

imperialisme lama ini hanya menumpukan perhatian terhadap kawasan yang dijangka mempunyai potensi dalam memberi keuntungan kepada mereka..73. Marey Somers Heidhues. hlm..26 Pada Tahun 1700 laluan perdagangan yang merentasi lautan Hindi. Sepanyol memperoleh keuntungan daripada penemuan Ferdinand Magellan‟s di mana mereka sedar bahawa pelayaran menggunakan kapal boleh tiba ke Asia dengan berlayar dari arah barat dan juga imur. Southeast Asia a concise history. Mack.hlm. kuasa-kuasa Barat telah didorong untuk meluaskan kekuasaan dan kawasan. teknologi dan alat perhubungan adalah lebih maju. laluan perdagangan secara tidak langsung terbentuk menerusi eksplorasi peneroka-peneroka awal Barat seperti Vasco da Gama.25 Dengan berdasarkan pelayaran awal ini. Imperialisme Lama adalah pada peringkat permulaan. Misalnya kedatangan Belanda ke Batawi yang bersifat hanya untuk 25 Richard N. dari Asia Timur hinggalah ke Asia Tenggara. Ianya lebih bercorak individual – Melaui kerajaan. aktiviti perhubungan seperti pengunaan Telegram juga telah membuatkan aktiviti imperialism lebih giat dijalankan dan memperlihatkan kuasakuasa Eropah telah berlumba-lumbi untuk mendapatkan kawasan dan membuka negara kolonial. penjarahan dan penjajahan. Columbus dan Magellan yang bermotivasi dari pelbagai darjah untuk pemerolehan produk yang berasaskan tumbuhan (rempah ratus).kuasa Barat dan apa yang penting dalam persidangan tersebut ialah pembahagian kawasan Afrika bagi setiap negara Eropah. Fourteenth Australian Weeds Conference: 72-77.cit. 73.. 96. 26 27 18 . Pemerintahan pula yang bersifat terhad dan tidak menyeluruh. Namun selepas lewat tahun 1860-an. Atlantik sehingga ke Amerika dan pelayaran dari Mexico ke Filipina telah dilaksanakan oleh pelayar Eropah. Mack. Trade routes for commerce in plants or pathways for invasive species (The dualism of international commerce). Dari situ pula. Dari sudut penglibatan dalam Politik. Perbadanan atau syarikat persendirian.. orang Eropah mempunyai keberanian dan keyakinan untuk berlayar dengan lebih jauh dari tempat asal mereka. China dan Jepun. op... hlm. Dari sudut Teknologi dan perhubungan.. dengan pembukaan Terusan Suez dan Kapal Wap telah memendekan lagi perjalanan ke Negara-negara Asia. Richard N. Dalam erti kata lain.. Imperialisme Lama ini dilihat tidak menitikberatkan aspek politik melainkan keinginan untuk mengaut keuntungan dan mengekploitasi negara jajahan semata-mata. 2000.. dengan kemahiran dari ilmu pelayaran telah mendorong penjajahan seberang laut... United Kingdom: Thames and Hudson ltd.27 Maka jelaslah dengan teknologi yang ada pada masa itu maka dengan itu ia mendorong kepada penjelajahan.

Maka perkara ini telah melihatkan pentadbiran secara langsung dijalankan oleh kuasa Eropah seperti British. Sejarah Tanah Melayu: 1400-1959. Perancis. Dari sudut sosial pula. dan agama yang terlibat adalah agama Islam dan Kristian. Maka jelaslah bahawa imperialisme lama atau penjajahan seberang laut ini tidak mementingkan aspek politik dalam usaha menjalankan imperialisme mereka.. Persaingan ini ketara dan 28 Zainal Abidin bin Abdul Wahid. 29 19 . 18. Joginder Singh Jessy. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.. Kerana hanya dengan demikian ekonomi British dapat dijamin.. hlm. Kerajaan Melaka Dalam Hubungan Antarabangsa. British yang tertarik dengan negara Asia Tenggara selepas kehadiran kuasa Belanda pada abd ke-17. yang melihat ekonomi semata-mata dan dapat dikaitkan dengan kegagalan kuasa tersebut mentadbir Melaka dengan lebih lama adalah kerana Portugis dilihat tidak berminat untuk mentabir secara baik melainkan hanya memandang melalui sudut ekonomi sahaja. telah mula berminat untuk memecahkan monopoli Belanda di Tanah Melayu misalnya. iaitu yang paling ketara adalah misi keagamaan atau Gospel.mengaut sebanyak mungkin bahan dan sumber mentah yang terdapat di kawasan tersebut. Begitu juga dengan kehadiran Portugis di Melaka. Belanda. dan Sepanyol. 31. 1990. Hal ini dapat dikaitkan dengan kata-kata menurut Tome Pires.” 28 Malahan Alfonso de Alburquerue juga telah menganggap Melaka penting sebagai sebuah pusat pengumpulan barangan dagangan khususnya pelbagai jenis rempah dan ubatubatan diperdagangkan. imperialisme baru pula akibat dari fungsi-fungsi ekonomi menyebabkan telah beralih kepada penubuhan kawalan langsung terhadap politik di tanah jajahan.. Selain itu pula. Kuasa-kuasa Eropah yang lain juga turut mengatur imperialisme mereka di Asia Tenggara.. Jebat. dorongan untuk memasuki pasaran China dan tumpuan British di India juga telah menyebabkan kuasa British ingin mengukuhkan terlebih dahulu politik di negara kolonialnya.. “Barang siapa yang menguasai Melaka maka ia akan dapat menguasai Venice... 75. Pada zaman imperialisme lama ia memperlihatkan persaingan dalam menyebarkan ajaran agama. Misalnya kuasa British di Burma dan Malaya atau Tanah Melayu. dan ditadbir melalui birokrasi kolonial. Namun demikian. 1978.. hlm.29 Penguasaan ke atas Melaka juga akan dapat memonopolikan perdagangan rempah di Barat kerana percaya barang-barang dagangan yang dibawa dari Iskandariah melalui Laut Merah dan kemudian dibawa ke pasar di Eropah oleh para pedagang Venice akan dapat dihalakan ke Lisbon sekiranya Portugis berkuasa di Melaka.

. 1998.. Paul. al.. Manakala pada zaman imperialisme baru pula. Semasa awal kedatangannya. Perkara ini telah menyebabkan berlakunya penindasan oleh orang Portugis terhadap pedagang Islam di Melaka khususnya pedagang Islam yang datang dari Tanah Arab.. orang Portugis terbukti amat mementingkan ajaran agama Kristian Katolik sebagai salah satu sebab mereka berada di Alam Melayu. Meskipun ada. op. Kedatangan Orang Eropah dalam... Walaubagaimanapun.mengandungi sentiment keagamaan yang melampau. ia dilihat sebagai gagal dan tidak menyeluruh kerana faktor-faktor 30 31 32 Joginder Singh Jessy. Gereja-gereja turut ditubuhkan.42 Ibid.. hlm. Khoo Kay Kim.31 Pada zaman Portugis di Melaka juga Gereja-gereja telah ditubuhkan. 88. Zainal Abidin Abdul Wahid et.. hlm.cit.42. Faktor penerimaan dan respon masyarakat tempatan terhadap agama Kristian dan misi-misi penyebarannya adalah tidak diterima secara baik.. hanya segelintir kecil kumpulan sahaja yang menerima Kristian di ratarata negara Asia Tenggara misalnya. Portugis masih lagi terpengaruh dengan semangat Perang Salib yang berlaku di antara orang Islam dan orang Kristian di Barat. Misalnya sebagai bukti yang dapat dilihat dengan jelas.32 Walaupun tidak berjaya mengembangkan sepenuhnya ajaran Kristian kepada masyarakat di Melaka. hlm. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Edisi Kedua. Sentiment perkauman dan agama jelas apabila ia menjadi salah satu faktor utama dalam peperangan di Alam Melayu iaitu perang Tiga Segi yang meliibatkan kuasa Johor-Belanda. dan Indonesia.. Hal ini disebabkan berlakunya penentanganpenentangan dari penduduk tempatan di negara koloni. Hal ini dapat dibuktikan apabila sebuah gereja telah siap dibina pada tahun 1515 dan disusuli dengan pembinaan beberapa buah gereja lagi seperti Gereja Our Lady of the Visitation dan Gereja St. misi yang dijalankan adalah tidak bersifat keseluruhan. Burma. iaitu kedatangan Portugis ke Alam Melayu.30 Tambahan pula. persaingan perdagangan di Eropah terutamanya di pelabuhan Venice telah menambahkan lagi api kebencian orang Portugis terhadap pedagang Islam. Malaysia Warisan dan Perkembangan. Tanah Melayu. Vietnam. Acheh dan Portugis-Melaka. namun misi keagamaan yang cuba disampaikan dapat dilihat. boleh dikatakan bahawa misi-misi keagamaan hanyalah sebagai alasan untuk sesebuah pihak menjalankan imperialisme. misi keagamaan itu sendiri adalah kabur dan tidak jelas. 20 . Portugis dengan niat yang jelas untuk menyebarkan agama dan ajaran kristian kepada masyarakat di Alam Melayu atau Kepulauan Nusantara yang meliputi Tanah Melayu dan Indonesia (kini). malahan misi-misi keagamaan juga bukan sahaja melibatkan ajaran Roman Katolik malahan ajaran Protestan turut mula diperkembangkan.

Negara yang mempunyai kuasa dan kuat akan menakluki negara yang lemah bagi mengaut keuntungan bagi kepentingan negara mereka sendiri. konsep Imperialsme dan Kolonisme keduanya mempunyai pentakrifan yang berbeza. iaitu beliau melihat bahawa imperialisme ini lebih kepada isu materialism atau kekayaan. masih mundur dan dalam erti kata lain negara tersebut boleh dianggap sebagai negara yang tidak atau belum bertamadun. Bagi Palmer pula. bagi pendapatnya. mereka yang berkuasa itu tadi akan memiliki kekayaan. pembahagian kuasa dan yang kaya dan kuat akan berkuasa. beliau telah memberi definisi mengenai imperialisme bentuk baru iaitu imperialisme pada abad ke-19. Hal ini boleh dikaitkan dengan 21 . 5. Bagaimanapun. maka dengan itu setiap pemikiran itu lazimnya lebih dipengaruhi dengan perubahan semasa. ianya adalah dikaitkan dengan „School of though‟ di mana setiap para sarjana mempunyai pemikiran tersendiri kerana mereka lahir dan menuntut ilmu pada suatu tahap yang berbeza. Penguasaan ini dilakukan dengan keadaan paksaan dan damai.ekonomi dan fungsi politik dilihat sebagai merupakan suatu faktor yang lebih dominan untuk imperialisme dijalankan. Para sarjana juga tidak ketinggalan dalam memberi definisi tentang Imperialisme. ianya juga kerana dipengaruhi oleh faktor geografi yang boleh dianggap sebagai suatu halangan utama negara itu tadi kurang maju. perkara itu adalah disebabkan kelewatan kemajuan atau kurangnya pendedahan sesebuah negara yang mundur itu tadi kepada sebarang bentuk pembaharuan seperti di negara lain.0 Analisis Kajian Melalui hasil kajian bagi perbicangan soalan ini maka jelas bahawa. lazimnya negara yang dikuasai pula merupakan sebuah negara yang jauh ketinggalan. beliau melihat bahawa imperialisme ini dijalankan bagi mentadbir dan membangunkan wilayah yang kurang membangun terutama bagi tujuan perdagangan atau prestij tetapi kadang kala ianya mengatasi keadaan strategik. Jika dilihat melalui pendapat Schumpeter sendiri di mana beliau menyatakan bahawa imperialisme adalah merujuk kepada tindakan yang tidak rasional dan kecenderungan negara melakukan perluasan kuasa secara paksa tanpa had. Imperialisme adalah merupakan suatu terma yang boleh merujuk kepada penguasaan sesebuah negara atau sekumpulan manusia ke atas yang lain. Hal ini kerana beliau melihat perkara ini dari sudut politik dan ekonomi itu sendiri di mana dalam erti kata lain sesebuah negara berkuasa besar itu cuba menunjukkan kekuatan negara mereka dengan cara melakukan perluasan kuasa yang tidak terhad. Karl Marx pula mengaitkan pengertian imperialisme dengan memandang melalui sudut ekonomi.

Melaui hasil perbincangan soalan ini juga. telah mendapati bahawa imperialisme lama dan imperialisme baru mempunyai perbezaan yang ketara. Selain itu. 22 . iaitu imperialisme lama adalah bersifat kawalan secara tidak langsung di negara yang ditakluki. Namun demikian faktor politik serta misi social juga tidak ketinggalan penting dilihat sebagai faktor pencetus imperialism tersebut sama ada imperialsme lama atau baru. manakala imperialisme baru pula adalah bersifat secara langsung atau formal di negara yang diiktiraf sebagi negara koloni iaitu negara yang telah ditakluki. Negara-negara Eropah mengalami suatu revolusi perindustrian melaluinya lebihan dan pengeluaran dapat dipertingkatkan maka dengan itu sudah pasti tempat pemasaran barang-barang diperlukan. 'hubungan dominasi antara majoriti indegenous (atau secara paksa diimport) dan minoriti penceroboh asing.keadaan yang melibatkan penglibatan kedua-dua pihak iaitu dijajah dan penjajah yang cuba untuk memberi keseimbangan kemajuan. yang mengatakan Kolonialisme adalah dilihat sebagai. Hal ini bermaksud ramai para sarjana berpendapat bahawa imperialisme dan kolonisasi ini sebenarnya berlaku atas kerana dorongan faktor ekonomi. Hal ini boleh dilihat dengan lebih jelas lagi melalui pendapat Osterhammel. Melaui imperialisme yang dijalankan maka kolonialisme akan dilakukan bagi membolehkan sesebuah kuasa imperialis berkuasa. Manakala Kolonialisme ini pula adalah merupakan sebuah konsep yang lahir akibat dari dasar imperialisme yang dijalankan. Yang paling jelas adalah bentuk kedua-dua imperialisme ini. sama ada dari sudut politik. Konsep Imperialsme dan kolonialisme ini kebanyakannya dikaitkan dengan ekonomi. ekonomi dan sosial antara satu dengan lain. Perkara ini bermaksud bahawa pihak yang menjalankan imperialis itu akan berkuasa mutlak di negara yang diiktiraf sebagi koloni. Manakala Keputusan asas yang mempengaruhi kehidupan rakyat yang dijajah dibuat dan dilaksanakan oleh penjajah‟. oleh yang demikianlah penjelajahan dan pembukaan koloni ini berlaku. Dengan adanya dasar kolonialisasi tersebut pula suatu bentuk pentadbiran yang lebih jelas iaitu melihatkan pihak negara yang dijajah dan pihak yang menjajah.

0 Penutup Maka kesimpulannya.6. Fungsi ekonomi itu sendiri pula mendorong kepada penambahbaikan sistem politik dan keadaan social bagi kedua-dua pihak. Keadaan terpaksa ini pula telah mengwujudkan persaingan antara kuasa-kuasa kuat ini hingga beratus tahun lamanya semenjak dari abad ke-15 hinggalah abad ke-20 dalam usaha melebarkan dan meluaskan tanah dan kawasan koloni mereka. 23 . yang pasti imperialisme yang dijalankan itulah yang membentuk negara-negara yang wujud hari ini melaui kemerdekaan yang diberi. Jepun untuk menjalankan imperialisme mereka. Amerika Syarikat. iaitu penjajah dan pihak yang dijajah. apa yang dapat diringkaskan adalah faktor ekonomi adalah dianggap sebagai faktor dominan dalam memaksa negara-negara kuat khususnya negara Eropah. Namun begitu.

2006. Richard N. Routhledge Studies in The Modern History of Asia. Library of Congress Cataloging and Publication Data Wendy Khadijah Moore. 18.my/#hl=en&sclient=psyab&q=kolonialisme+dan+imperialis me pada 20 March 2013 Joginder Singh Jessy. „A fleeting.Rujukan Buku. Policy Research Working Paper. 2003. 2002. 1990. Colonial Armies In Southeast Asia. London. Nicholas. Gregor. The Rise of French Rule and The Life Of Thomas Caraman. Part 1: History and Institutions.com. 2002. Kerajaan Melaka Dalam Hubungan Antarabangsa. passing phase‟. Dewan Bahasa dan Pustaka. 2006. 24 . Edisi Kedua. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Khoo Kay Kim. Internet dan Jurnal Eisuke Sakakibara & Sharon Yamakawa. Fourteenth Australian Weeds Conference: 7277. Imperialisme dan kolonialisme diakses dalam http://www. Challenges and Opportunities. Kedatangan Orang Eropah. Tarling. Regional Integration in East Asia. siri Pengajian sejarah. Marawati Djoeried Poesponegroro. 2001. al. et. 1978. Malaysia. Mary Somers. Malaysia Warisan dan Perkembangan. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors SDN BHD. Karl Hack and Tobias Retting. Library of Congress Cataloging and Publication Data. Sejarah Nasional Indonesia. Murphey. Sivachandralingam Sundara Raja. Rhoards. Sejarah Tanah Melayu: 1400-1959. 1993. The World Bank. Sejarah Eropah. Colonial Cambodia‟s Bad Frenchmen.. Mack. 2000. Library of Congress Catalogingin-Publication Data. 1840-87. dalam Zainal Abidin Abdul Wahid. Trade routes for commerce in plants or pathways for invasive species (The dualism of international commerce). Heidues. 1998. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2003. Thamps&Hudson Ltd. Imperialisme in Southeast Asia. Library of Congress Cataloging and Publication Data Cambridge University Press. Balai Pustaka Jakarta Muller. Fourth Edition.google. Jebat. Emerson. Southeast Asia a Consise History. A history of Asia. Zainal Abidin bin Abdul Wahid. A Pictorial History 1400-2004.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful