1.

0 Pengenalan Perkembangan Imperialisme dan Kolonialisme ini secara umumnya dapat dikaitkan dengan perubahan dari segi teknologi dan ilmu pengetahuan serta yang berkembang serta keinginan dan sifat ingin meneroka. Daripada itu, manusia mulai mencipta di mana hasilnya membolehkan manusia, individu, kumpulan atau sesebuah kuasa mulai bertapak dengan kuat. Hal ini telah menyebabkan kuasa asing telah dapat meluaskan dasar imperialisme dan kolonialisme mereka di rantau Asia Tenggara sama ada secara terus atau langsung mahupun tidak langsung. Imperialisme dimanifestasikan dalam siri-siri empayar besar yang bangkit apabila satu orang atau golongan di mana ia biasanya mewakili satu-satu ketamadunan atau agama yang cuba untuk mendominasi yang lain dengan membentuk suatu sistem kawalan yang bersatu. Dasar imperialisme berkait pula dengan dasar kolonialisme atau penjajahan iaitu proses untuk mendapatkan kawasan atau wilayah baru, biasanya melalui peperangan. Seterusnya kuasa Barat itu memulakan system pentadbiran di kawasan tersebut. Kolonialisme membawa kepada penindasan politik, ekonomi dan sosial ke atas penduduk tempatan. Contohnya ialah semasa zaman Alexander The Great dalam meluaskan empayar Rom. Kuasa-kuasa asing yang berkuasa ini telah meluaskan dasar imperialismenya pada sekitar abad ke-16 di mana ia dikaitkan dengan tujuan perdagangan dan misi keagamaan. Hal ini sesuai dikaitkan dengan faktor 3G iaitu, Gold, Glory dan Gospel. Perkembangan imperialisme lama ini telah berubah atas sebab-sebab tertentu yang akhirnya membawa kepada imperialisme baru iaitu sekitar tahun 1870-an dan seterusnya. Hal ini turut bermotifkan kepentingan politik di samping faktor ekonomi dan keagamaan.

1

2.0 Perdebatan Konsep Imperialisme dan Kolonialisme 2.1 Imperialisme Istilah Imperialisme diperkenalkan di Perancis sekitar tahun 1830-an. Imperialisme merujuk kepada sistem pemerintahan serta hubungan ekonomi dan politik negara berkuasa memonopoli negara yang lemah untuk mengeksploitasi ekonominya. Dalam erti kata lain, imperialisme juga disebut sebagai masyarakat yang kuat berusaha untuk mengekalkan dan meluaskan pengaruh dan kuasanya ke atas negara yang lemah sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Imperialisme ini terbahagi kepada dua iaitu imperialisme baru dan imperialisme lama. Imperialisme baru merujuk kepada imperialisme yang dijalankan sekitar tahun 1870-an dan seterusnya, manakala imperialisme lama pula merujuk kepada tahun 1870 dan sebelumnya di mana kedua-dua mempunyai matlamat yang tersendiri. Selain itu, imperialisme juga merujuk kepada satu dasar dan ideologi perluasan imperial kolonial yang diamalkan oleh kuasa-kuasa Eropah dan seterusnya Amerika dan Jepun di akhir-akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Istilah ini diperkenalkan oleh penulis Inggeris untuk menerangkan dasar-dasar perluasan kekuasaan yang dilakukan oleh kerajaan Inggeris. Orang Inggeris menganggapm merekalah yang paling berkuasa (Great Britain) kerana mereka telah berjaya menguasai dan menjajah di wilayah Asia dan Afrika. Mereka menganggap bahawa penjajahan adalah bertujuan untuk membangunkan masyarakat yang dijajah yang dinilai masih terbelakang dan untuk kebaikan dunia.1 Imperialisme juga menunjukkan sifat-sifat keunggulan (hegemony) oleh satu bangsa lain ke atas bangsa lain. Tujuannya adalah untuk menambahkan hasil ekonomi. Negaranegara imperlias ingin memperoleh keuntungan dari negeri yang mereka kuasai kerana sumber ekonomi negara mereka tidak mencukupi. Selain daripada faktor ekonomi, terdapat satu kepercayaan bahawa sebuah bangsa lebih mulia atau lebih baik dari bangsa lain yang dikenal sebagai etnosentrisme. Contohnya dapat dilihat dalam bangsa Arya (Jerman) dan Itali. Antara faktor lain yang membawa kepada imperialisme ialah perasaan ingin mencapai taraf sebagai bangsa yang besar dan memerintah dunia contohnya Jepun. Dasar imperialisme pada awalnya adalah untuk menyebarkan idea-idea barat dan kebudayaan barat di seluruh dunia. Terdapat faktor-faktor pendorong lain seperti pendidikan, kesihatan,

1

Imperialisme dan kolonialisme diakses dalam
http://www.google.com.my/#hl=en&sclient=psyab&q=kolonialisme+dan+imperialisme pada 20 March 2013

2

Ia adalah perlu untuk menjamin perdagangan. Pengembangan dan penjajahan di luar negara adalah salah satu cara untuk mengurangkan kos dan untuk menjamin penggunaan barangan baru. Smith pula menyamakan imperialisme dengan konsep ekonomi.A. Tujuan utama imperialisme adalah untuk mengurangkan stragik dan serangan politik sesebuah bangsa. Evans dan Newham pada tahun 1998 pula. para pemikir seperi J. bangsa atau penduduknya di bawah kawalannya iaitu definisi yang diambil dari perkataan Latin iaitu emperium. Bagi penduduk negara kolonial yang tidak maju. Terdapat beberapa teori imperialisme termasuklah teori konservatif di mana para pemikirnya seperti Disraeli. Rhodes dan Kipling yang menyebut bahawa imperialisme adalah perlu untuk mengekalkan susunan sosial yang sedia ada di negara-negara yang lebih maju. Dalam erti kata lain. dan untuk menyalurkan tenaga dan konflik sosial penduduk metropolitan ke negara-negara asing. Tumpuan kekayaan bertambah dalam kalangan negara-negara yang kaya membawa kepada penggunaan ramai orang. mendefinisikan imperialisme sebagai hubungan negara hegemonic dengan negara subordinat. Penjajahan seberang 3 . pemikir-pemikir seperti Morgenthau dan Cohen mendakwa bahawa imperialisme adalah manifestasi keseimbangan kuasa dan ia adalah suatu proses di mana negara mencuba untuk mencapai perubahan positif dalam status quo mereka. Schumpeter pula menyebut bahawa imperialisme merujuk kepada tindakan yang tidak rasional dan kecenderungan negara melakukan perluasan kuasa secara paksa tanpa had. Dari segi teori politik pula.perundangan dan sistem pemerintahan yang menyumbang ke arah pembinaan sesebuah bangsa. Terdapat andaian yang sangat kuat tentang ideologi dan keunggulan barat dalam aliran pemikiran ini. Hobson dan Angell. Menurut pandangan liberal pula. sekumpulan orang atau sebilangan orang ramai. Dalam penyelidikan tesis Lenin pula. Micheal Doyle memberi maksud imperialisme sebagai sesuatu kawasan atau sesebuah empayar dengan empayar itu dikaitkan dengan konsep perhubungan formal dan tidak formal dan salah satu empayar tersebut akan menjadi suatu kuasa yang layak untuk mengawal keadaan politik dan pentadbiran. pasaran dan untuk mengekalkan pekerjaan dan eksport modal. kapitalisme menemui ploreteriat baru untuk dieksport dan daripada keuntungan tersebut imperialisme dapat dijalankan. beliau mendefinisikan imperialisme sebagai penerusan pemilikan asas kapitaism secara am. ia adalah sebagai proses atau polisi untuk menubuhkan dan mengekalkan sesebuah empayar. berpendapat bahawa imperialisme adalah pilihan polisi atau dasar bukannya kepentingan kapitalisme semata-mata.

kedua-dua strategi tersebut dilihat seolah-olah memonopoli kekayaan bourgeoisie tetapi Marx dan Vladimir Lenin tidak melihat strategi ini berkesan dan berpotensi. 2006. 4 . seluruh dunia akan terbahagi dan negara kaya akan bersaing antara satu sama lain untuk menakluki kawasan-kawasan kecil. Dalam teori Marxist pula mengatakan bahawa imperialisme wujud disebabkan oleh peningkatan kekayaan yang membawa kepada kekurangan kepenggunaan. Dasarnya. kolonialisme bermaksud dominasi dan penguasaan yang melibatkan “de jure” atau “de facto” hak negeri dan tanggungjawab ke atas kawasan jajahan. Penaklukan merupakan salah satu usaha untuk mendapatkan sebuah wilayah. Library of Congress Cataloging and Publication Data. Tujuan utama berlakunya kolonialisme adalah kerana kepentingan ekonomi.. Sasaran utama adalah kawasan yang kaya yang mempunyai bekalan bahan mentah yang banyak. sejak negara kapitalis tersebut menggunakan strategi liberal. Walau bagaimanapun. Oleh itu. Koloni adalah satu kawasan di luar wilayah negara asal atau induk.2 Kolonialisme juga merujuk kepada imperialisme secara lansung atau formal imperialisme... polisi penjajah ini adalah untuk mendominasi kawasan-kawasan lain sementara itu menafikan hak tetap dan hak sementara mereka. Kolonialisme merupakan sub-kategori daripada imperialisme. Menurut Lenin. Istilah kolonialisme bermaksud pemaksaan atau satu bentuk pemerintahan atas sesebuah wilayah atau negeri lain iaitu tanah jajahan atau satu usaha untuk mendapatkan sebuah wilayah baik melalui paksaan atau dengan cara damai.2 Kolonialisme Istilah kolonialisme asasnya daripada perkataan koloni iaitu merupakan sebuah negeri.laut ini merupakan hal yang tidak dapat dielakkan dan pastinya berlaku. Hal ini beliau jadikan sebagai analisisnya semasa perang dunia pertama. 2. Hal ini berikutan tercetusnya Revolusi Industri di Eropah. hlm 5.. tanah jajahan yang dikuasai oleh sebuah kekuasaan asing. Sesebuah negara atau kerajaan boleh menyelesaikan masalah kurang kepenggunaan dengan menaikkan jumlah pendapatan majoriti penduduk sama ada melalui undang-undang berkenaan paras gaji atau melalui pemindahan pendapatan. Routhledge Studies in The Modern History of Asia. Penaklukan boleh dilakukan dengan cara 2 Karl Hack and Tobias Retting. Colonial Armies In Southeast Asia.

Sejarah perkembangan kolonialisme bermula sejak Vasco da Gamma dari Portugal telah berlayar ke India pada tahun 1498.my/#hl=en&sclient=psyab&q=kolonialisme+dan+imperialisme pada 20 March 2013.my/#hl=en&sclient=psyab&q=kolonialisme+dan+imperialisme pada 20 March 2013. Peringkat ketiga pula bermula dari tahun 1870-an hingga tahun 1914 ketika meletusnya Perang Dunia I yang merupakan puncak pertikaian kuasa-kuasa imperlias.berdamai atau paksaan. 4 Imperialisme dan kolonialisme diakses dalam http://www. 5 .com. Penguasaan wilayah yang pada mulanya untuk tujuan ekonomi akhirnya berubah menjadi penguasaan dan penjajahan apabila penjajah mula terlibat dalam urusan politik seperti campur tangan bagi menyelesaikan pertikaian. Pada peringkat awal adalah pencarian jalan ke timur untuk mendapatkan rempah ratus seterusnya menjurus kepada persaingan untuk mencari tanah jajahan baru.google. Peringkat yang kedua ialah selepas Revolusi Industri sehingga tahun 1870-an. Sejarah kolonialisme Eropah terbahagi kepada tiga peringkat.google.4 3 Imperialisme dan kolonialisme diakses dalam http://www. Peringkat pertama bermula pada abad ke-15 hingga Revolus Industri iaitu pada tahun 1763 yang memperlihatkan kemunculan kuasa Eropah seperti Sepanyol dan Portugal. Tambahan pula pergolakan politik dalam kawasan takluk boleh mengganggu kelancaran aktiviti perdagangan mereka. Hal ini kerana kuasa barat ini ingin menjaga kepentingan ekonomi mereka di kawasan jajahan.com.3 Kuasa barat seperti Portugis dan Sepanyol kemudiannya diikuti oleh kuasa British dan Belanda yang bersaing untuk memonopoli perdagangan rempah. perang saudara dan sebagainya. Kolonialisme berkembang pesat selepas Perang Dunia Pertama.

2-3. lazimnya penindasan oleh golongan atasan ini berlaku ke atas penjual tenaga.1 Faktor ekonomi Kebergantungan antara politik dan ekonomi membawa kepada pembentukan sesebuah dasar yang lebih efektif dalam perkembangan imperialisme. Marawati Djoened Poesponegor. menjalankan kegiatan pengembangan ekonomi negaranya untuk yang lebih bersifat menyeluruh bagi membantu kekuatan ekonomi negara terbabit.. Seperti mana yang berlaku di Belanda. 1993.. Kepentingan politik yang telah dijalankan oleh kuasa Eropah menjelang tahun 1870 adalah berkepentingan dalam pengukuhan dan kelancaran sesebuah penaklukan ekonomi. hlm.3.. Pemilik model yang berpengaruh berkuasa sepenuhnya dalam menentukan hala tuju sesebuah ekonomi. mencetuskan satu persaingan ekonomi yang tinggi selepas revolusi perindustrian Eropah bertambah moden dan pesat tuntutan-tuntutan ini memaksa Eropah untuk menguatkan kuasa ekonomi demi menjalankan aktiviti penaklukan negara yang lemah. Balai Pustaka Jakarta. Menjelang akhir tempoh tersebut kuasa Eropah mula menjalankan aktiviti ekonomi yang lebih menyeluruh dan berkepentingan untuk negara kuasa imperialisme terbabit. 6 6 . Politik digunakan sepenuhnya untuk memenuhi kepentingan ekonomi. Hubungan Industri Di Malaysia: Pendekatan dan amalan. Nugroho Notosusanto. Menurut Marxist. kepentingan ekonomi adalah di dominasi oleh golongan pemilik modal. 2006.. Negara baru seperti German dan Italy yang baru muncul sebagai kuasa imperialisme baru.6 Keruntuhan ekonomi individualistik yang diamalkan semasa imperialisme lama menjadi pemisah antara tujuan awal ekonomi pada tahun sebelum 1870 dan selepas tahun 1870. Dewan Bahasa dan Pustaka. atas faktor ini membawa penaklukan Indonesia dengan lebih agresif untuk mengeksploitasi jajahannya bagi memulihkan ekonomi negara induknya melalui perdagangan yang menggunakan tanah jajahan untuk mengumpul kekayaan. Perkembangan kemajuan ekonomi di Eropah selepas tahun 1870. persaingan parti progresif dan liberal membawa kepada perubahan dasar penjajahan Belanda ke atas jajahan takluknya disebabkan keadaan politik seperti peperangan yang dialami sendiri di Belanda membawa kepada kemunduran ekonominya.5 Dalam imperialisme yang baru ini faktor ekonomi merupakan aspek pencetus dominan dan disokong oleh kepentingan politik dan dan tuntutan sosial. 5 Balakrishnan Parasuraman.0 Faktor-Faktor Imperialisme 3. Sejarah nasional Indonesia V.

Perancis. hlm. banyak didorong oleh semangat untuk peningkatan perdagangan atau Economic Booms. Keadaan ekonomi Belanda yang kurang berkembang disebabkan masalah seperti peperangan dan sikap para pegawainya yang lebih mementingkan kekayaan individu semasa imperialisme lama.. Pihak penjajah bertindak untuk memajukan ekonomi tanah jajahan mereka seperti pembangunan jalan kereta api serta pembinaan pusat pentadbiran yang moden dan pengenalan tanaman eksport baru yang lebih menguntungkan untuk pasaran di Eropah. situasi seperti ini membawa pembangunan teknologi serta perindustriannya. 2003. Imperialism: The Highest Stage of Capitalism. melalui pengawalan sistem ekonomi.Menjelang pertengahan abad ke 18 hingga awal abad ke 20. 7 di Indonesia Kesan daripada sistem perluasan kuasa imperialisme laman. dengan memperkenalkan pelbagai tanaman eksport serta sistem tanaman paksa untuk memulihkan ekonomi Belanda. kenderaan dan senjata moden membolehkan imperialisme baru dapat dijalankan dengan mudah.. kemajuan politik dan institusi kewangan. serta perdagangan secara terus. Lenin (1870-1924) dalam analysis Marxist. percetakan. Kemajuan ini menyumbang dalam aspek kemunculan imperialisme baru.. I. mencetuskan keinginan Belanda untuk memulihkan ekonominya selepas tahun 1870. Monopoli perdagangan banyak dilakukan oleh Eropah untuk mendapatkan pulangan ke atas negara mereka. Keinginan untuk meningkatkan perdagangan ini mendorong kuasa imperialisme seperti Belanda. 7 . serta negara imperialisme baru seperti Itali dan Jerman untuk bersaing bagi memesatkan lagi keupayaan ekonomi negara mereka. Sepanyol. V. perkembangan ini disebabkan kemajuan sistem industrialisasi. Menurut Lenin juga antara tahun 1860 hingga tahun 1900. jumlah pelaburan British ke negara luar khususnya tanah jajahan seberang laut meningkat antara $7 bilion hingga $20 bilion. kemegahan kuasa ekonomi ini mendorong British untuk mengatakan matahari tidak pernah terbenam dalam empayar British. Fourth Edition. kuasa barat semakin kukuh dan stabil. 295-296. Pada tahun 1916.. Penanaman modal secara besar-besaran di tanah jajahan juga turut membawa kepada imperialisme baru ini. Dalam tempoh masa perkembangan awal kemunculan British sebagai kuasa yang kuat ini. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data. sistem perhubungan. Bantuan sistem perhubungan dan persenjataan moden menjadi tonggak utama dalam sesebuah perluasan wilayah khususnya dalam aspek perebutan wilayah mahupun 7 Murphey. British muncul sebagai sebuah kuasa yang terkuat serta terkenal dengan kekuatan kuasa ekonominya. A history of Asia. Ciptaan teknologi seperti sistem telekomunikasi atau sistem telegram. Rhoards..

teknologi perkapalan ini tidak perlu untuk menunggu peralihan sistem angin untuk menjalankan perdagangan antara Eropah dan timur yang memakan masa yang agak lama untuk menjalankan perdagangan. Pada pertengahan abad ke-19. turut mampu untuk membawa muatan yang lebih pada satu-satu masa. Di samping pembukaan pelabuhan-pelabuhan baru seperti pelabuhan Tanjung Priok pada tahun 1872 dan siap pada tahun 1893. Thames and Hudson Ltd...9 Kapitalisme Belanda di Indonesia pada awal abad ke -19 juga mengalami perkembangan yang sanggat pesat di 8 Heidhues M. Pemajuan ini bertujuan untuk meningkat keupayaan pelabuahan Belanda untuk menyaingi kegiatan perkapalan British yang berpusat di Snggapura. membantu memendekkan perjalanan dari Eropah ke Asia atau ke timur.. perkapalan Belanda ini mula dibangunkan dengan pemberian monopoli perkapalan kepada Koninklijke Paketvaart Maat-schappu. kegiatan perkapalan ketinggalan berbanding dengan British.. S. Terciptanya kapal ini telah membantu mempercepatkan lagi perjalanan Eropah ke timur. dan sistem air melalui kerja-paksa dan sebahagian modal pemerintah.cit.8 Revolusi teknologi di Britain misalnya membolehkan kilang-kilang untuk meningkatkan kadar pengeluaran dalam jumlah yang banyak dan cepat. hlm. pelabuhan Padang tahun 1890. Hubungan Belanda dengan Indonesia menjadi semakin baik disebabkan perkembangan perindustrian dan perdagangan Belanda seterusnya mendorong pihak penjajah ini untuk menanam modal secara besar-besaran khususnya di kepulauan jawa. United Kingdom. Pembukaan terusan Suez pada tahun 1869... 110-111.pertahanan sesebuah wilayah yang berkepentingan untuk ekonomi seperti pelabuhan. op.. Dengan pembukaan terusan Suez ini ia membawa kepada peningkatan jumlah kapal-wap yang digunakan dalam perdagangan Eropah khususnya semasa aktiviti imperialism baru dijalankan. pengenalan kapal-wap pada tahun 1859 oleh perindustrian De Vries. 2000. hlm. Pada tahun 1891. 14-15. London. hanya terdapat 18 buah kapal ini yang berlayar ke Indonesia dua tahun selepas pengenalannya. Marawati Djoened Poesponegor dan Nugroho Notosusanto.. bangunan pentadbiran. Southeast Asia a Concise History. Pembukaan terusan ini juga telah membawa pada kemajuan sistem perkapalan seperti kapal wap atau steam. Di samping itu. 9 8 . Teknologi moden perkapalan ini hanya menggunakan sumber arang batu sebagai bahan penggerak. Di samping itu pemajuan sistem jalan raya.. Terusan ini melancarkan lagi sistem perhubungan antara kuasa imperialis dengan tanah jajahan khususnya bermula pada tahun selepas pembukaannya.

.10 Kepentingan ekonomi ini mendorong pihak kolonial untuk menjaga perairan dan keselamatan kawasan perdagangannya dengan sistem pertahanan yang lebih baik seperti penggunaan senjata yang lebih moden.mana aliran bahan mentah seperti Emas dan Gula memberikan pulangan keuntungan yang amat besar antara tahun 1904 hingga 1913. Pembukaan terusan Suez ini juga secara langsung telah membantu memperkukuhkan lagi kedudukan British di Asia. Perkembangan kapal wap dan pembinaan landasan kereta api di India oleh British telah membantu darjah ketersampaian India dan Eropah supaya menjadi mudah. Faktor tenaga buruh yang murah khususnya dalam koloni penjajah. Standard Oil. begitu juga dengan bahan dagangan lain seperti tembakau. Disebabkan pengalaman lalu semasa imperialisme lama di mana berlakunya aktiviti monopoli bahan mentah dalam pasaran di Eropah. mengawal serta memiliki sendiri sumber bahan mentah yang menjadi keperluan utama dalam negara serta perdagangannya. British menjalankan kegiatan ekonomi kapitalisnya seperti dalam ladang getah. Tanah Melayu merupakan sasaran utama yang memiliki jumlah kekayaan bahan mineral yang diperlukannya secara berterusan. Sumber bahan mentah merupakan aspek utama yang mencetuskan imperialisme baru.. hlm. merugikan pedagang-pedagang Eropah yang lain kerana harga jualan bahan tersebut amat tinggi. Monopoli bahan mentah seperti rempah ratus oleh Belanda di Eropah. Shell Co. hal ini bagi memudahkan lagi pengautan ekonomi tanah jajahan. Memberi pulangan keuntungan yang amat tinggi kepada Belanda. 2. Perkembangan industrialisasi di Eropah yang pesat memaksa kuasa Eropah untuk keluar bagi mencari. British mengambil tenaga buruh dari 10 Ibid. Industri minyak tanah seperti BPM. teh dan beras. dan memberikan keuntungan yang cukup besar bagi Belanda kerana bahan tersebut sanggat murah dan mudah diperolehi di tanah jajahannya. 9 . Guna tenaga yang ramai serta muda diperoleh menyumbang dilihat mampu mambawa pada kelancaran sesebuah kegiatan ekonomi untuk dijalankan. Penciptaan mesin mengetin makanan di Britain memerlukan British untuk mendapatkan jajahan yang memiliki kekayaan bahan mentah yang diperlukannya. Keperluan tempat untuk pasaran baru juga mendorong persaingan kuasa Eropah untuk mendapatkan tanah jajahan dan menjalankan imperialisme di tanah jajahan yang luas dengan memainkan peranan yang penting kerana jumlah koloni yang banyak ini menjamin pasaran untuk barangan siap keluaran Eropah di samping itu juga untuk memastikan kelancaran ekonomi secara berterusan. perlombongan dan tanaman eksport lain. adalah juga salah satu pengerak utama kepada imperialisme baru ini.

kontrak. untuk memastikan kepentingan ekonominya tidak terancam. 10 . telah memaksa China untuk menerima tamadun luar seperti Eropah setanding dengan mereka. mengakibatkan perbendaharaan China terjejas dengan teruk disebabkan kadar eksport barangannya menurun tetapi import meningkat.cit.. Dan akhirnya membawa kepada perang candu yang ketiga. melalui sistem kangani.. tetapi barangan dari British di limitasikan kemasukannya. dan terdapat juga buruh dari negara ini yang datang secara sendirian.negara luar khususnya India dan juga China. Buruh tempatan tidak digunakan disebabkan dasar British yang memencilkan penduduk tempatan daripada kegiatan ekonomi moden mereka. dan yang paling penting China perlu untuk menerima barangan Barat ke dalam pasaran negaranya. Implikasi daripada situasi ini. Ia bertujuan untuk mengelakkan masyarakat peribumi daripada bersosial dengan masyarakat bawaan British yang mungkin timbul kesedaran dan penduduk tempatan bersatu padu. op. Barangan Eropah tidak dibenarkan oleh kerajaan China. disebabkan fahaman perbezaan keungulan tamadun. Dengan itu britsh telah memperkenalkan candu dalam pasaran gelap China. Hal ini disedari oleh British lebih awal. British hanya boleh membeli barangan dari China seperti kain sutera dan bahan tembikar. bagi merancakkan lagi serta memudahkan pengawalan serta pengautan kekayaan ekonomi di tanah Melayu dapat dijalankan dengan tanpa masalah. selepas tahun 1870 penggunaan candu menjadi bahan import utama China dan bahan eksport mereka seperti kain sutera dan teh. telah menurun.11 Kemunculan Jepun sebagai sebuah kuasa imperialisme baru di Asia selepas tahun 1890 disebabkan kemajuan Eropah yang menjadi modal Jepun untuk membangunkan 11 Murphey. China beranggapan tamadun mereka adalah yang terbaik. Rhoards. hlm. dan kad kredit.. buruh murah India khususnya dibawa ke Tanah Melayu melalui sistem paksaan pada awal sebelum pengenalan sistem kangani untuk merekrut pekerja. 308. ia percaya segala keperluannya dapat dipenuhi sendiri dalam negara. Perdagangan British dan China mengalami masalah disebabkan dasar dalam negara China yang tidak melakukan perdagangan timbal balas dengan British. Kesukaran untuk menembusi pasaran turut menjadi pendorong kepada kuasa Eropah untuk menjalankan imperialisme yang lebih teliti. Fenomena seperti ini banyak merugikan pihak British disebabkan aliran mata wangnya yang tinggi keluar tetapi tidak mendapat pulangan dari China. dan tidak memerlukan barangan dari luar yang tidak setanding dengannya.

dan Rusia. diikuti China di Taiwan.2 Faktor Politik Faktor politik yang membawa kepada kuasa Barat untuk menjalankan Imperialisme baru di Asia Tenggara adalah disebabkan dorongan dalam persaingan untuk mendapatkan kawasan tanah jajahan baru. Begitu juga dengan Korea yang kaya demean bahan mineral seperti arang batu. Kepesatan pembangunan Jepun memaksa Jepun untuk mencari bahan mentah yang banyak untuk menyokong perkembangan ekonomi sera keperluan penduduknya. Itali. Perebutan kawasan antara kuasa Eropah adalah jelas sekali. Perluasan kuasa Jepun bermula dengan penawanan Korea. Jerman dan juga Amerika Syarikat yang telah memperoleh wiliayah di Afrika daripada Sepanyol pada tahun 1890-an iaitu satu-satunya kuasa Eropah yang tewas dalam perebutan wilayah di Afrika.negaranya. Pada tahun 1875 misalnya hanya tinggal kurang satu persepuluh dari kawasan di Afrika telah ditukarkan menjadi kawasan koloni Eropah. dan kayu kayan yang penting untuk industri perkapalan jepun dan juga industri-industri lain dalam negaranya.5 juta persegi dengan penduduk 26 juta orang di kawasannya. Terutamanya British. Ia bermula dengan pemodenan Maharaja Meji. kuasa-kuasa Barat telah berlumba-lumbi untuk mengerakkan imperialism mereka. Russia. Kekurangan bahan mentah ini memaksa Jepun untuk menakluk negara luar yang kaya dengan sumber mineralnya di samping untuk memberi saingan ekonomi yang besar ke atas negara Eropah. telah menambah 4. 3. Manakala selepas tahun 1895 kawasa di Afrika tinggal satu persepuluh yang masih belum dimiliki kawasanya. British telah bertapak di India dan bermula dari situ kuasa British mula menjalankan imperilisme ke Asia Tenggara bermula dengan campur tangan British di Negara Asia Tenggara seperti di Burma. kemajuan perkapalan dan industrinya menyokong perluasan kuasa jepun ke atas negara sekitarnya. Perkara ini dikaitkan pula dengan tumpuan secara penuh Sepanyol ke atas Filifina di Asia Tenggara. Seperti negara Eropah lain aktiviti ini dijalankan untuk kepentingan ekonomi Jepun. Bermulanya era baru dalam imperialism iaitu bermula selepas tahun 1870. Belgium.25 juta persegi dan 66 juta penduduk ke dalam empayarnya di Afrika tersebut. Kuasa British juga telah meluaskan kuasanya ke India dan menjadikan India sebagai pusat Negara kolonial bagi British dalam menjalankan dasar-dasarnya. biji besi. beras dan tanaman makanan lain. Begitu juga dengan kuasa Eropah lain yang terlibat dalam persaingan atau perebutan kawasan di Afrika tersebut iaitu. Negara Perancis pula menambah 3. dengan pemodenan tentera darat dan laut. Tanah 11 . Taiwan banyak membekalkan bahan makanan seperti gula.

Revolusi 1848. Maka jelaslah bahawa dorongan bagi untuk menambah kawasan baru ini telah membawa kepada minat kuasa Barat untuk menjalankan imperialisme tersebut. regional trade with India and China/Japan/Ryukyu Islands.Melayu dan kepulauan Borneo. Perjuangan kelas dalam masyarakat Eropah untuk membebaskan diri sistem yang beradasarkan kelas. Revolusi tersebut adalah seperti Revolusi Perancis. Hal ini juga menjadikan Asia Tenggara adalah merupakan sebagai „Persimpangan Semulajadi‟ bagi laluan perdagangan dunia hal ini jelas melalui pernyataan yang dikatakan oleh Frank. Kerajaan Perancis pula mulai bertapak kuat di Vietnam dan Belanda di Indonesia. Revolusi ini lebih dikenali sebagai The Year of Revolution. 12 . kerana di seluruh Eropah. hlm. Revolusi Amerika Syarikat. Hal ini boleh dikaitkan dengan negara mana yang mempunyai kawasan yang banyak maka negara 12 Eisuke Sakakibara & Sharon Yamakawa. Europe. Hal inilah yang mendorong pada tercetusnya Revolusi 1848. Selain itu.. Kebangkitan itu dikaitkan dengan keinginan suatu bentuk politik. Revolusi yang mengubah seluruh negara Eropah adalah dapat dikaitakan dengan Revolusi 1848. berlakunya kebangkitan pembebasan politik dan negara bangsa. Maka hal inilah yang telah mendorong kepada berlakunya imerialisme baru dijalankan. Regional Integration in East Asia. Hal ini dikaitkan dengan perubahan kepimpinan di negara Eropah yang berlaku setelah terjadinya revolusi-revolusi di negara Barat.12 Kelahiran kuasa baru di Eropah juga telah mendorong kuasa-kuasa Eropah ini untuk menjalankan imperialisme. Revolusi Russia. Challenges and Opportunities. Policy Research Working Paper. Walaupun revolusi ini gagal untuk memusnahkan sepenuhnya sistem monarki di Eropah namun ia telah membuka ruang kepada lahirnya suatu bentuk pemerintahan baharu yang bersifat lebih terbuka dan kesedaran fikiran bahawa negara itu boleh di cari dengan menjalankan imperialisme.. pembebasan dari kuasa monarki kepada suatu kuasa yang lebih liberal. The World Bank. Berbanding dengan imperialism lama yang tidak menekankan aspek politik.. kuasa Barat juga menjalankan imperialisme atas kerana keinginan untuk mengukuhkan kuasa politik dalam usaha menyelamatkan ekonomi. 2003. dapat dilihat dalam imperialism baru ini bahawa keinginan untuk mentadbir secara langsung di kawasan jajahan adalah dilihat sebagai langkah keperluan untuk mengawal aktiviti ekonomi di Asia Tenggara tersebut. and the Americas”. 1-81. ”The division of labor and pattern of trade in Indonesia and adjacent regions combined three interrelated axes of interisland and peninsular short-haul trade. ekonomi dan sosial yang baru. and world trade with West Asia. Part 1: History and Institutions.

13 . Tujuan imperialisme pula adalah untuk mengurangkan kelemahan strategi dan politik di dalam sesebuah negara bangsa ”. kuasa-kuasa Barat ini telah mula mengukuhkan kuasa politik mereka di Asia Tengara dan menjadikan faktor ini sebagai satu sebab Barat untuk menjalankan imperialisme kerana hanya dengan itu ia dapat menjamin kedudukan ekonomi negara Eropah itu sendiri di Asia Tenggara. Cohen “Imperialisme adalah semata-mata satu manifestasi imbangan kuasa dan adalah proses oleh mana-mana negara yang cuba untuk mencapai perubahan dari sudut politik dengan menggalakkan status quo. Perkara ini juga dilihat dengan pembukaan lebih banyak kawasan bagi tujuan untuk menampung kepadatan penduduk di Negara asal. Bangsa yang kuat saja yang layak untuk menguasai bangsa lain. perjanjian atau sebagainya bagi membolehkan pergerakkan aktiviti ekonomi di kawasan jajahan berjalan lancar.tersebut adalah sebuah Negara yang kuat. dan budaya luar tidak setanding dengan mereka. Asia dan Amerika Latin. mendorong masyarakat Eropah untuk berfikir perlu untuk mentamadunkan masyarakat luar disebabkan mereka menganggap budaya Eropah adalah yang terbaik. menurut Morgenthau. Maka dengan itu pencarian kawasan baru adalah penting kerana hanya dengan itu kuasa politik dapat dikukuhkan namun begitu tanpa ada strategi yang kuat dalam usaha perluasan kuasa itu maka amat mustahil untuk mengukuhkan kuasa politik. Masyarakat Barat menghapuskan beberapa amalan sosial masyarakat luar yang dianggap tidak bertamadun untuk menjadi standard. Kemajuan tamadun Eropah berbanding dengan negara luar seperti Africa. Maka jika dilihat dari definisi Imperialisme itu sendiri pula iaitu. Oleh yang demikian pengukuhan kuasa ini telah dijalankan dan didorong pula dengan adanya strategi dalam untuk cara meluaskan kuasa iaitu sama ada dengan cara peperangan. 3. Oleh itu.3 Faktor sosial Teori Social Darwinism yang menganjurkan kemegahan dan keagungan bangsa yang kuat dan maju mendorong Eropah untuk bersaing dan berlumba-lumba untuk menyebarkan tamadun mereka ke luar demean membawa misi untuk mentamadunkan bangsa lain. Namun begitu pembukaan kawasan baru adalah menjerumus kepada kawasan yang mempunyai potensi sahaja iaitu kaya dengan sumber yang boleh dikormesialkan. Semangat yang mengagungkan keunggulan budaya dan tamadun ini akhirnya membawa kepada pencetusan imperialisme baru yang lebih agresif di Eropah dan akhirnya sampai ke Jepun.

...Masyarakat barat telah menghapuskan amalan seperti.. perkahwinan kanak-kanak. less or more open pornography. Chaste widowhood. 15-16. op. pembunuhan bayi perempuan yang baru lahir. 293. marital promiscuity. dan melarang perbezaan kelas berdasarkan pemakaian. Seperti mana Belanda memperkenalkan sistem pendidikan ini ke atas masyarakat jawa. 297. Marawati Djoened Poesponegor dan Nugroho Notosusanto...15 Mereka merasakan bahawa mereka perlu untuk membantu penduduk Asia Tenggara untuk hidup ke arah yang lebih baik dan lebih bertamadun. sati. Rhoards. op. op. op. Semasa penaklukan ke atas Filipin telah menunjukkan betapa orang Barat cuba untuk membantu masyarakat di Asia Tenggara. hlm.cit. hlm. Sekolah tersebut hanya sekadar membantu pelajarnya untuk.. dan ia menjadi tugas yang wajib. Merantai kaki. Perkara ini membawa kepada perlumbaan masyarakat Eropah untuk tujuan tersebut semasa imperialisme baru. pada tahun 1882 sejumlah 700 buah sekolah ditubuhkan dan menurun kepada 654 buah sekolah pada tahun 1884 disebabkan masalah ekonomi.. menulis. mengira pentadbiran. 243.. Dan terdapat sebilangan pelajar yang belajar dalam sekolah Eropah yang mengajar bahasa Belanda untuk menyerap beberapa pelajar dalam “Take up the White Man‟s Burden Send forth the best ye breed Go bind your sons to exile To serve your captives need 13 14 15 16 Murphey.cit. Orang Barat mengatakan bahawa keadaan ini merupakan “civilizing mission” dan merupakan satu usaha untuk mentamadunkan penduduk di Asia Tenggara.. Rhoards. 14 .cit. Pendidikan diperkenalkan untuk menghasilkan golongan rakyat tempatan yang boleh digunakan oleh penjajah untuk diserapkan dalam pentadbiran ditanah jajahan mereka. Murphey. Karl Hack and Tobias Retting.16 Keadaan ini dapat dilihat dari sajak yang telah ditulis oleh Ruyard Kipling pada tahun 1899: dan membaca.. concubinage di China.14 Slogan beban orang putih juga diguna pakai semasa imperialisme baru ini. hlm. hlm. Slogan yang ditulis oleh penulis British ini.cit. 13 Dengan penyebaran ilmu dari negara Barat pula. menggambarkan masyarakat Eropah membawa misi untuk mentamadunkan masyarakat luar. Rudyard Kipling..

Raja-Raja negara bangsa telah menggalakkan perkembangan kapitalisme dan mengamalkan suatu dasar ekonomi yang dikenali sebagai merkantilisme pada abad ke 16 dan ke 17. Atas faktor campur tangan Perancis yang membantu golongan paderi Perancis yang dibunuh dengan kejam di Vietnam. siri Pengajian sejarah. Marawati Djoened Poesponegor dan Nugroho Notosusanto.. Misalnya..cit... 2002.To wait in heavy harness On fluttered folk and wild Your new-caught sullen peoples. 15 . hlm..cit. Selain itu... hak milik persendirian. Half devil and half child…”17 Missionaries keagamaan juga merupakan misi penting yang perlu dilakukan untuk kemanusiaan dan ia merupakan salah satu sebab imperialisme dijalankan. telah membawa kepada penaklukan Perancis ke atas Vietnam19. op. Dengan penubuhan negara bangsa. 4..29.20 Kapitalisme adalah sistem yang menggalakkan pengumpulan modal. Murphey.. persaingan untuk pasaran dan perniagaan untuk keuntungan. 126.cit. Bangsa Belanda yang menjajah Indonesia mempunyai mission untuk memimpin bangsa Indonesia ke arah kehidupan yang sejahtera. hal ini turut dikaitkan dengan konse 3G iaitu Gold. Imperialisme ini juga bercirikan konsep penjelajahan seberang laut. op. hlm. Sivachandralingam Sundara Raja..0 Perbezaan Imperialisme Lama dan Imperialisme Baru Dari segi matlamat. Glory dan Gospel. telah berlaku pembunuhan anggota mission tersebut.18 Mission Katolik Perancis di Tianjin pada tahun 1870. 309. Misi keagamaan umpamanya adalah penting untuk sesebuah kuasa besar campur tangan terhadap negara yang lemah seterusnya sebagai langkah atau cara untuk kuasai sesebuah negara yang lain. Imperialisme Lama adalah bermatlamatkan mengumpul kekayaan bagi kepentingan Negara Bangsa.. hlm. hlm. begitu juga dengan pembunuhan paderi-paderi serta masyarakat yang beragama Kristian di Vietnam.. 296-297. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors SDN BHD. Rhoards. op. Manakala merkantilsme pula merupakan sistem yang menjadikan negara 17 18 19 20 Murphey.. Sejarah Eropah. Rhoards.

kaya dan berkuasa. lebih bersifat moden dan melibatkan daya usaha serta didorong dengan revolusi perindustrian yang tercetus di Negara Eropah. Mereka menganggap bahawa ia adalah tugas mereka untuk menyelamatkan manusia dari segala macam 21 Ibid. Rhoards.F. Rice dalam buku beliau The Foundation of Early Modern 1460-1559 bahawa pelayaran Portugis telah menandakan permulaan kuasa Eropah di seluruh dunia. penemuan-penemuan kawasan baru ini telah memulakan persaingan di kalangan negara bangsa untuk mengukuhkan kedudukan dan supremasi mereka.. Murphey. Pada tahun 1509. Bartholomew Diaz telah belayar mengelilingi Tanjung Pengharapan dan Vasco Da Gama pula telah belayar hingga ke Calicut pada tahun 1489 dengan melalui Tanjung Pengharapan.. Revolusi Industri yang tercetus di England telah merebak ke negara Eropah yang kemudian dan membuka mata negara Eropah tersebut dalam pentingnya revolusi tersebut. Gabungan kedua-dua sitem ini telah membantu Revolusi Perdagangan.cit.22 Imperialisme baru yang telah bermula setelah revolusi Industri di Eropah tahun 1870-an adalah akibat dari faktor kelebihan modal dan barang di negara barat.21 Sehubungan itu. iaitu agama Kristian. Selain dari kuasa Portugal. hlm. Maka itulah Imperialisme baru yang berdasarkan dari hasil kerja negara-negara perindustrian kapitalis yang maju bukannya ekonomi merkantilisme yang terkenal dalam abad sebelum 1800.. hlm. Pada tahun 1486. Amerika dan Afrika bagi memonopoli sumber bahan mentah dan kawasan pemasaran barangan mereka. Manakala Imperialisme Baru pula.. penjajahan ekonomi yang telah mengubah rupa bumi kepada dunia ekonomi Eropah. ekspedisi Portugal pimpinan De Sequira tiba di Melaka dan ia telah membuka perdagangan rempahratus Hindia Timur kepada Barat. hal inilah yang mendorong pelayaran ke seberang laut telah mula dipelopori oleh Portugal di bawah galakan Putera Henry. 126-127. 22 16 . Sistem ini telah menekankan kekayaan. op. negara-negara Eropah berlumba-lumba mencari daerah jajahan di Asia. Dasar imperialisme ini dijalankan demi agama. Selain itu. kekuasaan dan kebajikan. 293. Selepas tahun 1870an. Hal ini telah memulakan dasar Imperialisme Lama yang telah mula menjelajah ke rantau Asia Tenggara.. Maka ia telah membawa kepada penerokaan pantai barat Afrika pada tahun 1460. penjajahan politik ke atas kawasan yang luas. Sepanyol juga telah muncul sebagai kuasa pelayaran utama pada abad tersebut. Hal ini melibatkan komitmen Pelaburan kewangan serta eksploitasi secara sengaja bahan dan sumber manusia di kawasan penjajah serta menjadikan Koloni sebagai tempat pasaran. Mengikut kenyataan E.

Pada tahun 1884. berbeza dengan Imperialisme Lama yang lebih bertujuan untuk mengekploitasi semata dan keuntungan semata-mata. Kuasa-kuasa Eropah yang lain telah mengubah persepsi mereka dan mula menjalankan imperialisme. dan Russia.15 dan abad ke.. serta membuat keputusan tentang kawasan lingkungan pengaruh bagi menghalang perebutan koloni yang boleh mencetuskan peperangan.16. Bagi negara-negara Eropah. Kuasa-kuasa besar Eropah tersebut adalah seperti British. Sepanyol dan Belanda iaitu yang telah bermula pada awal abad ke. hanya dengan melakukan imperialisme barulah mereka dapat menjadi sebagai sebuah kuasa yang hebat dan kuat. Namun yang lebih agresif adalah bermula dari tahun 1870-an iaitu akhir abad ke-19. hlm. menjamin kebebasan penggunaan Sungai Congo dan Niger. Di negara Eropah lain pula. Penguasaan awal kuasa Eropah adalah di kawasan Afrika Tengah yang telah memperlihatkan persaingan rancak antara kuasa Eropah.19 iaitu bermula dari tahun 1840-an. Dengan bermatlamatkan mencari kawasan baru dan tempat pasaran baru maka imperialisme tidak dapat dielakan. 293-294. memberi lalaun ke laut. 17 .penindasan dan ketidakadilan terutamanya negara-negara yang terbelakang oleh para missionari Kristian yang menganggap misis penyelamat ini sebagai The White Man Burden. hal ini kerana faktor tolakan yang berlaku di negera tersebut yang mana pada tempoh sebelum revolusi yang berlaku di Perancis aktiviti penjajahan seberang laut adalah dianggap sebagai aktiviti Barbarian dan di Perancis pula pihak Gereja mendominasi pemerintahan maka imperialisme lambat dijalankan dan hanya bermula pada akhir abad ke -18. Persidangan mengiktiraf negara Congo. menghapuskan hamba abdi. Pada permulaan awal kuasa seperti Perancis adalah lebih ketinggalan berbanding dengan negara Eropah yang lain. Persidangan Berlin24 telah dijalankan bagi mengurangkan tekanan di antara 23 Ibid. Perancis.23 Dari sudut penglibatan kuasa Eropah dalam menjalankan imperialisme dinegara Asia ialah bagi Imperialisme Lama kuasa awal Eropah yang terlibat adalah kuasa Portugis. hal yang sama telah berlaku iaitu revolusi dan peperangan. merupakan satu pertemuan oleh wakil daripada 15 negara yang dipanggil oleh Bismark bagi mengurangkan ketegangan di antara kuasa-kuasa Eropah berkaitan dengan pembahagian Afrika Tengah. Imperialisme baru lebih tersusun dalam usaha untuk mencapai tahap ekonomi yang lebih stabil bagi kedua-dua pihak iaitu pihak yang dijajah atau negara kolonial dan pihak yang memerintah. Namun kesedaran yang didorong oleh Revolusi Perindustrian telah mengubah minda negara Eropah yang kemudian. Selain itu.. Ketegangan tersebut adalah disebabkan ketakpercayaan British dan Portugal berhubung cita-cita Perancis dan Belgium di Congo dan perluasaan kuasa Jerman di Afrika Timur dan Cameroon. Manakala Imperialisme Baru pula yang mula mengorak langkah pada pertengahan abad ke. 24 Persidangan Berlin. Jerman.

. 96. Southeast Asia a concise history. laluan perdagangan secara tidak langsung terbentuk menerusi eksplorasi peneroka-peneroka awal Barat seperti Vasco da Gama. Dalam erti kata lain. Dari situ pula..27 Maka jelaslah dengan teknologi yang ada pada masa itu maka dengan itu ia mendorong kepada penjelajahan. Pemerintahan pula yang bersifat terhad dan tidak menyeluruh. Sepanyol memperoleh keuntungan daripada penemuan Ferdinand Magellan‟s di mana mereka sedar bahawa pelayaran menggunakan kapal boleh tiba ke Asia dengan berlayar dari arah barat dan juga imur. Mack..kuasa Barat dan apa yang penting dalam persidangan tersebut ialah pembahagian kawasan Afrika bagi setiap negara Eropah. Dari sudut penglibatan dalam Politik. dari Asia Timur hinggalah ke Asia Tenggara. Imperialisme Lama ini dilihat tidak menitikberatkan aspek politik melainkan keinginan untuk mengaut keuntungan dan mengekploitasi negara jajahan semata-mata.. 26 27 18 . aktiviti perhubungan seperti pengunaan Telegram juga telah membuatkan aktiviti imperialism lebih giat dijalankan dan memperlihatkan kuasakuasa Eropah telah berlumba-lumbi untuk mendapatkan kawasan dan membuka negara kolonial.cit. Columbus dan Magellan yang bermotivasi dari pelbagai darjah untuk pemerolehan produk yang berasaskan tumbuhan (rempah ratus). Misalnya kedatangan Belanda ke Batawi yang bersifat hanya untuk 25 Richard N.hlm. Trade routes for commerce in plants or pathways for invasive species (The dualism of international commerce). Perbadanan atau syarikat persendirian. dengan pembukaan Terusan Suez dan Kapal Wap telah memendekan lagi perjalanan ke Negara-negara Asia..73. Namun selepas lewat tahun 1860-an. penjarahan dan penjajahan.... Ianya lebih bercorak individual – Melaui kerajaan. teknologi dan alat perhubungan adalah lebih maju.. Richard N. dengan kemahiran dari ilmu pelayaran telah mendorong penjajahan seberang laut. orang Eropah mempunyai keberanian dan keyakinan untuk berlayar dengan lebih jauh dari tempat asal mereka. Atlantik sehingga ke Amerika dan pelayaran dari Mexico ke Filipina telah dilaksanakan oleh pelayar Eropah. China dan Jepun. 2000.25 Dengan berdasarkan pelayaran awal ini. hlm. Mack. imperialisme lama ini hanya menumpukan perhatian terhadap kawasan yang dijangka mempunyai potensi dalam memberi keuntungan kepada mereka. Dari sudut Teknologi dan perhubungan. hlm. kuasa-kuasa Barat telah didorong untuk meluaskan kekuasaan dan kawasan. Fourteenth Australian Weeds Conference: 72-77. United Kingdom: Thames and Hudson ltd... Marey Somers Heidhues. op. 73.26 Pada Tahun 1700 laluan perdagangan yang merentasi lautan Hindi. Imperialisme Lama adalah pada peringkat permulaan.

Misalnya kuasa British di Burma dan Malaya atau Tanah Melayu.. Joginder Singh Jessy. Persaingan ini ketara dan 28 Zainal Abidin bin Abdul Wahid. Dari sudut sosial pula. telah mula berminat untuk memecahkan monopoli Belanda di Tanah Melayu misalnya.. Jebat. Pada zaman imperialisme lama ia memperlihatkan persaingan dalam menyebarkan ajaran agama. Perancis. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. British yang tertarik dengan negara Asia Tenggara selepas kehadiran kuasa Belanda pada abd ke-17. Namun demikian. Maka jelaslah bahawa imperialisme lama atau penjajahan seberang laut ini tidak mementingkan aspek politik dalam usaha menjalankan imperialisme mereka.mengaut sebanyak mungkin bahan dan sumber mentah yang terdapat di kawasan tersebut. 31. Kerana hanya dengan demikian ekonomi British dapat dijamin. Kuasa-kuasa Eropah yang lain juga turut mengatur imperialisme mereka di Asia Tenggara. Begitu juga dengan kehadiran Portugis di Melaka. imperialisme baru pula akibat dari fungsi-fungsi ekonomi menyebabkan telah beralih kepada penubuhan kawalan langsung terhadap politik di tanah jajahan.. 75. Maka perkara ini telah melihatkan pentadbiran secara langsung dijalankan oleh kuasa Eropah seperti British. 18. dan ditadbir melalui birokrasi kolonial. iaitu yang paling ketara adalah misi keagamaan atau Gospel. dorongan untuk memasuki pasaran China dan tumpuan British di India juga telah menyebabkan kuasa British ingin mengukuhkan terlebih dahulu politik di negara kolonialnya.” 28 Malahan Alfonso de Alburquerue juga telah menganggap Melaka penting sebagai sebuah pusat pengumpulan barangan dagangan khususnya pelbagai jenis rempah dan ubatubatan diperdagangkan. Sejarah Tanah Melayu: 1400-1959. Selain itu pula. 29 19 . 1978.. Kerajaan Melaka Dalam Hubungan Antarabangsa. hlm.. yang melihat ekonomi semata-mata dan dapat dikaitkan dengan kegagalan kuasa tersebut mentadbir Melaka dengan lebih lama adalah kerana Portugis dilihat tidak berminat untuk mentabir secara baik melainkan hanya memandang melalui sudut ekonomi sahaja. “Barang siapa yang menguasai Melaka maka ia akan dapat menguasai Venice. dan Sepanyol.. 1990. Belanda.29 Penguasaan ke atas Melaka juga akan dapat memonopolikan perdagangan rempah di Barat kerana percaya barang-barang dagangan yang dibawa dari Iskandariah melalui Laut Merah dan kemudian dibawa ke pasar di Eropah oleh para pedagang Venice akan dapat dihalakan ke Lisbon sekiranya Portugis berkuasa di Melaka.. Hal ini dapat dikaitkan dengan kata-kata menurut Tome Pires. hlm. dan agama yang terlibat adalah agama Islam dan Kristian...

Burma. Faktor penerimaan dan respon masyarakat tempatan terhadap agama Kristian dan misi-misi penyebarannya adalah tidak diterima secara baik.. 88. Portugis dengan niat yang jelas untuk menyebarkan agama dan ajaran kristian kepada masyarakat di Alam Melayu atau Kepulauan Nusantara yang meliputi Tanah Melayu dan Indonesia (kini). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Meskipun ada.. Paul. ia dilihat sebagai gagal dan tidak menyeluruh kerana faktor-faktor 30 31 32 Joginder Singh Jessy. Portugis masih lagi terpengaruh dengan semangat Perang Salib yang berlaku di antara orang Islam dan orang Kristian di Barat. Edisi Kedua. misi keagamaan itu sendiri adalah kabur dan tidak jelas. Tanah Melayu.. misi yang dijalankan adalah tidak bersifat keseluruhan.. Hal ini dapat dibuktikan apabila sebuah gereja telah siap dibina pada tahun 1515 dan disusuli dengan pembinaan beberapa buah gereja lagi seperti Gereja Our Lady of the Visitation dan Gereja St. boleh dikatakan bahawa misi-misi keagamaan hanyalah sebagai alasan untuk sesebuah pihak menjalankan imperialisme. Sentiment perkauman dan agama jelas apabila ia menjadi salah satu faktor utama dalam peperangan di Alam Melayu iaitu perang Tiga Segi yang meliibatkan kuasa Johor-Belanda. Acheh dan Portugis-Melaka. op. hlm... iaitu kedatangan Portugis ke Alam Melayu. Zainal Abidin Abdul Wahid et. al. namun misi keagamaan yang cuba disampaikan dapat dilihat. Walaubagaimanapun.42. Kedatangan Orang Eropah dalam.mengandungi sentiment keagamaan yang melampau. 20 . Manakala pada zaman imperialisme baru pula. hlm.32 Walaupun tidak berjaya mengembangkan sepenuhnya ajaran Kristian kepada masyarakat di Melaka. Perkara ini telah menyebabkan berlakunya penindasan oleh orang Portugis terhadap pedagang Islam di Melaka khususnya pedagang Islam yang datang dari Tanah Arab. dan Indonesia. Gereja-gereja turut ditubuhkan.. Hal ini disebabkan berlakunya penentanganpenentangan dari penduduk tempatan di negara koloni..cit.31 Pada zaman Portugis di Melaka juga Gereja-gereja telah ditubuhkan. Semasa awal kedatangannya.. Khoo Kay Kim. persaingan perdagangan di Eropah terutamanya di pelabuhan Venice telah menambahkan lagi api kebencian orang Portugis terhadap pedagang Islam. 1998. malahan misi-misi keagamaan juga bukan sahaja melibatkan ajaran Roman Katolik malahan ajaran Protestan turut mula diperkembangkan.42 Ibid. hanya segelintir kecil kumpulan sahaja yang menerima Kristian di ratarata negara Asia Tenggara misalnya. hlm. Misalnya sebagai bukti yang dapat dilihat dengan jelas.30 Tambahan pula. Vietnam.. orang Portugis terbukti amat mementingkan ajaran agama Kristian Katolik sebagai salah satu sebab mereka berada di Alam Melayu. Malaysia Warisan dan Perkembangan.

bagi pendapatnya. ianya adalah dikaitkan dengan „School of though‟ di mana setiap para sarjana mempunyai pemikiran tersendiri kerana mereka lahir dan menuntut ilmu pada suatu tahap yang berbeza. Imperialisme adalah merupakan suatu terma yang boleh merujuk kepada penguasaan sesebuah negara atau sekumpulan manusia ke atas yang lain. maka dengan itu setiap pemikiran itu lazimnya lebih dipengaruhi dengan perubahan semasa. Bagaimanapun. perkara itu adalah disebabkan kelewatan kemajuan atau kurangnya pendedahan sesebuah negara yang mundur itu tadi kepada sebarang bentuk pembaharuan seperti di negara lain. Jika dilihat melalui pendapat Schumpeter sendiri di mana beliau menyatakan bahawa imperialisme adalah merujuk kepada tindakan yang tidak rasional dan kecenderungan negara melakukan perluasan kuasa secara paksa tanpa had. Hal ini kerana beliau melihat perkara ini dari sudut politik dan ekonomi itu sendiri di mana dalam erti kata lain sesebuah negara berkuasa besar itu cuba menunjukkan kekuatan negara mereka dengan cara melakukan perluasan kuasa yang tidak terhad. Karl Marx pula mengaitkan pengertian imperialisme dengan memandang melalui sudut ekonomi. iaitu beliau melihat bahawa imperialisme ini lebih kepada isu materialism atau kekayaan. 5. Hal ini boleh dikaitkan dengan 21 . masih mundur dan dalam erti kata lain negara tersebut boleh dianggap sebagai negara yang tidak atau belum bertamadun.ekonomi dan fungsi politik dilihat sebagai merupakan suatu faktor yang lebih dominan untuk imperialisme dijalankan. mereka yang berkuasa itu tadi akan memiliki kekayaan. ianya juga kerana dipengaruhi oleh faktor geografi yang boleh dianggap sebagai suatu halangan utama negara itu tadi kurang maju. Negara yang mempunyai kuasa dan kuat akan menakluki negara yang lemah bagi mengaut keuntungan bagi kepentingan negara mereka sendiri. pembahagian kuasa dan yang kaya dan kuat akan berkuasa. beliau melihat bahawa imperialisme ini dijalankan bagi mentadbir dan membangunkan wilayah yang kurang membangun terutama bagi tujuan perdagangan atau prestij tetapi kadang kala ianya mengatasi keadaan strategik. lazimnya negara yang dikuasai pula merupakan sebuah negara yang jauh ketinggalan. Para sarjana juga tidak ketinggalan dalam memberi definisi tentang Imperialisme.0 Analisis Kajian Melalui hasil kajian bagi perbicangan soalan ini maka jelas bahawa. beliau telah memberi definisi mengenai imperialisme bentuk baru iaitu imperialisme pada abad ke-19. Penguasaan ini dilakukan dengan keadaan paksaan dan damai. konsep Imperialsme dan Kolonisme keduanya mempunyai pentakrifan yang berbeza. Bagi Palmer pula.

22 . Manakala Kolonialisme ini pula adalah merupakan sebuah konsep yang lahir akibat dari dasar imperialisme yang dijalankan. Perkara ini bermaksud bahawa pihak yang menjalankan imperialis itu akan berkuasa mutlak di negara yang diiktiraf sebagi koloni. sama ada dari sudut politik. Manakala Keputusan asas yang mempengaruhi kehidupan rakyat yang dijajah dibuat dan dilaksanakan oleh penjajah‟. manakala imperialisme baru pula adalah bersifat secara langsung atau formal di negara yang diiktiraf sebagi negara koloni iaitu negara yang telah ditakluki. Melaui hasil perbincangan soalan ini juga. telah mendapati bahawa imperialisme lama dan imperialisme baru mempunyai perbezaan yang ketara. ekonomi dan sosial antara satu dengan lain. Hal ini boleh dilihat dengan lebih jelas lagi melalui pendapat Osterhammel. Hal ini bermaksud ramai para sarjana berpendapat bahawa imperialisme dan kolonisasi ini sebenarnya berlaku atas kerana dorongan faktor ekonomi. Melaui imperialisme yang dijalankan maka kolonialisme akan dilakukan bagi membolehkan sesebuah kuasa imperialis berkuasa. Konsep Imperialsme dan kolonialisme ini kebanyakannya dikaitkan dengan ekonomi.keadaan yang melibatkan penglibatan kedua-dua pihak iaitu dijajah dan penjajah yang cuba untuk memberi keseimbangan kemajuan. Yang paling jelas adalah bentuk kedua-dua imperialisme ini. Dengan adanya dasar kolonialisasi tersebut pula suatu bentuk pentadbiran yang lebih jelas iaitu melihatkan pihak negara yang dijajah dan pihak yang menjajah. Namun demikian faktor politik serta misi social juga tidak ketinggalan penting dilihat sebagai faktor pencetus imperialism tersebut sama ada imperialsme lama atau baru. Selain itu. yang mengatakan Kolonialisme adalah dilihat sebagai. Negara-negara Eropah mengalami suatu revolusi perindustrian melaluinya lebihan dan pengeluaran dapat dipertingkatkan maka dengan itu sudah pasti tempat pemasaran barang-barang diperlukan. oleh yang demikianlah penjelajahan dan pembukaan koloni ini berlaku. 'hubungan dominasi antara majoriti indegenous (atau secara paksa diimport) dan minoriti penceroboh asing. iaitu imperialisme lama adalah bersifat kawalan secara tidak langsung di negara yang ditakluki.

Jepun untuk menjalankan imperialisme mereka. 23 . Fungsi ekonomi itu sendiri pula mendorong kepada penambahbaikan sistem politik dan keadaan social bagi kedua-dua pihak.0 Penutup Maka kesimpulannya. Keadaan terpaksa ini pula telah mengwujudkan persaingan antara kuasa-kuasa kuat ini hingga beratus tahun lamanya semenjak dari abad ke-15 hinggalah abad ke-20 dalam usaha melebarkan dan meluaskan tanah dan kawasan koloni mereka. Namun begitu. yang pasti imperialisme yang dijalankan itulah yang membentuk negara-negara yang wujud hari ini melaui kemerdekaan yang diberi. apa yang dapat diringkaskan adalah faktor ekonomi adalah dianggap sebagai faktor dominan dalam memaksa negara-negara kuat khususnya negara Eropah. Amerika Syarikat. iaitu penjajah dan pihak yang dijajah.6.

Policy Research Working Paper. 1840-87. et. Fourth Edition. „A fleeting. 2002. Library of Congress Cataloging and Publication Data Cambridge University Press. Library of Congress Catalogingin-Publication Data. Kerajaan Melaka Dalam Hubungan Antarabangsa. passing phase‟. Malaysia. Colonial Armies In Southeast Asia. Sejarah Tanah Melayu: 1400-1959. Sejarah Eropah. Mack. Fourteenth Australian Weeds Conference: 7277. Malaysia Warisan dan Perkembangan. Khoo Kay Kim. Heidues. 24 . Gregor. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors SDN BHD. The Rise of French Rule and The Life Of Thomas Caraman. Regional Integration in East Asia. 2006. Colonial Cambodia‟s Bad Frenchmen. Emerson. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. A Pictorial History 1400-2004. 2003. Internet dan Jurnal Eisuke Sakakibara & Sharon Yamakawa.Rujukan Buku. A history of Asia. Murphey. Mary Somers. London. Southeast Asia a Consise History. siri Pengajian sejarah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Sivachandralingam Sundara Raja.my/#hl=en&sclient=psyab&q=kolonialisme+dan+imperialis me pada 20 March 2013 Joginder Singh Jessy. Library of Congress Cataloging and Publication Data. Karl Hack and Tobias Retting. 1993. Nicholas. 2001. Sejarah Nasional Indonesia. The World Bank. 2006. Richard N. 1990.google. Thamps&Hudson Ltd. 2000. Imperialisme dan kolonialisme diakses dalam http://www. Challenges and Opportunities.com. Dewan Bahasa dan Pustaka. Routhledge Studies in The Modern History of Asia. 2002. Tarling. Edisi Kedua. 2003. Zainal Abidin bin Abdul Wahid. Library of Congress Cataloging and Publication Data Wendy Khadijah Moore. Rhoards. Imperialisme in Southeast Asia. Trade routes for commerce in plants or pathways for invasive species (The dualism of international commerce). Kedatangan Orang Eropah.. Part 1: History and Institutions. Balai Pustaka Jakarta Muller. 18. al. Marawati Djoeried Poesponegroro. 1998. Jebat. dalam Zainal Abidin Abdul Wahid. 1978.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful