Makalah : “FIQIH SIYASAH”

DISUSUN OLEH : Nur Hikmah Ramadhani Ainun Safitri Harli Subaedah KELAS FARMASI B JURUSAN FARMASI FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERIALAUDDIN TAHUN 2013

oleh karena itu penulis harapkan akan adanya kritik dan saran atas makalah ini yang membangun. dan manfaat mempelajarinya. Dan shalawat beserta salam. Dan dari penulis sendiri kami ucapkan terima kasih.KATA PENGANTAR Puji syukur penulis hanturkan kepada Allah atas segala rahmat-Nya yang telah memberikan kesempatan waktu bagi penulis dalam menyusun tugas kelompok ini. penulis hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan inspirasi kepada penulis akan arti dan penerapan bidang-bidang Fiqih Siyasah. Serta Tiada Gading Yang Tak Retak. begitupun dengan makalah ini. hubungannya dengan lmu Fiqih . dan semoga makalah ini bermanfaat bagi kita semua. Dan tujuan dari makalah ini adalah untuk mengetahui pengertian fiqih siyasah (siyasah syar’iyyah) . dan Kedudukan Fiqih Siyâsah di dalam Sistematika Hukum Islam. Makalah ini berjudul Fiqh Siyasah yang ditulis penulis sebagai tugas mata kuliah Fiqh Siyasah. Samata. serta memahami istilah – istilah yang berhubungan dengan pemerintahan islam. 6 januari 2013 Penulis . ruang lingkup fiqih siyasah. Masih ada beberapa kesalahan yang ada tanpa disadari oleh penulis.

Hubungan antara Ilmu fiqh dan Fiqh Siyasah C. Permasalahan Bab II Pembahasan A. Ruang lingkup fiqih siyasah F. Pendahuluan B.DAFTAR ISI Halaman Judul Kata Pengantar Daftar Isi Bab I Pendahuluan A. Manfaat Fiqh Siyasah D. Definisi Fiqh Siyasah B. Kedudukan Fiqh Siyâsah di dalam Sistematika Hukum Islam Kesimpulan Daftar Pustaka . Konsep-Konsep yang Berhubungan dengan Pemerintahan Islam E.

Apa manfaat mempelajari fiqh siyasah ? 4. Munculnya masalah tersebut dipandang wajar disebabkan karena risalah islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah agama yang penuh dengan ajaran dan undang-undang yang bertujuan membangun manusia guna memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. B. Bagaimana Ruang lingkup Fikih siyasah ? 6. Bai’at dan Majlis Syura ? 5. Khalifah. Apa yang dimaksud dengan Fiqh Siyasah ( siyasah syar’iyyah ) ? 2. Ahlul halli Wa Al – Aqdi.BAB I PENDAHULUAN A. baik oleh golongan yang berpegang kuat pada ajaran agama maupun oleh golongan yang berpandangan sekuler. Apa hubungannya dengan ilmu fiqh ? 3. Apa yang dimaksud dengan istilah – istilah berikut :Khilafah.Imarah. Bagaimana Kedudukan Fiqh Siyâsah di dalam Sistematika Hukum Islam ? . Imamah. Permasalahan pertama yang dipersoalkan oleh generasi pertama umat islam sesudah Rasulullah Wafat adalah masalah kekuasaan politik atau pengganti beliau. Imam. Permasalahan 1. Latar Belakang Hubungan agama dan politik menjadi topik pembicaraan menarik. Maka dari itu masalah ini akan diuraikan dan dikaji dalam makalah ini sehingga dapat menambah wawasan para pembaca tentang keislaman. Amir.

Memahami pengertian fiqih siyasah ( siyasah syar’iyyah ) 2. Tujuan Penulisan 1. Dapat memahami ruang lingkup fiqih siyasah 6. Dapat memahami istilah – istilah yang berhubungan dengan pemerintahan islam. Dapat mengetahui manfaat mempelajari fiqih siyasah 4. Dapat mengetahui Kedudukan Fiqih Siyâsah di dalam Sistematika Hukum Islam . Dapat mengetahui hubungan antara ilmu fiqih dan fiqih siyasah 3.C. 5.

BAB II PEMBAHASAN A. fiqih adalah pengetahuan tentang hukum – hukum yang sesuai dengan syara mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil yang tafshil (terinci.” kepada . mengurus. yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar – dasarnya dan sunah). menurut ulama – ulama syara. membuat kebijaksanan. Secara etimologis ( bahasa ) fiqih adalah keterangan-keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan Si pembicara. Kata ini dalam kamus Al Munjid dan Lisan Al – Arab berarti mengatur. Secara terminologis dalam Lisan Al Arab siyasat adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan. Secara terminologis ( istilah ). Dari uraian tentang pengertian istilah fiqih dan siyasat dari segi etimologis dan terminologis dapat disimpulkan bahwa pengertian Fiqih Siyasah atau Fiqih Syar’iyah ialah “ilmu yang mempelajari hal – ihwal seluk – beluk pengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti. yaitu mengatur. Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud dengan Fiqih Siyasah. atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud . memipin. Definisi Fiqih Siyasah Fiqih Siyasah terdiri dari dua kata berbahasa Arab fikih atau fiqih dan siyasah.maksud perkataan dan perbuatan. pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasan yang sejalan dengan dasar – dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. maka perlu dijelaskan pengertian masing – masing kata dari segi bahasa dan istilah. Jadi fiqih adalah pengetahuan mengenai hukum agama islam yang bersumber dari al quran dan sunah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. mengurus dan memerintah. Kata siyasat bersal dari kata sasa. pemerintahan dan politik. memerintah.

Hubungan antara Ilmu fiqih dan Fiqih Siyasah Hubungan antara Ilmu fiqih dan Fiqih Siyasah dalam system hukum islam adalah hukum – hukum islam yang digalih dari sumber yang sama dan ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan. Sedangkan Siyasah Syar’iyah ditetapkan oleh pemegang kekuasan. menurut istilah khilafah adalah sebutan untuk masa pemerintahan khalifah dan sebutan seperti khilafah Abu bakar. Umar bin Khattab dan seterusnya untuk melaksanakan wewenang yang di amanahkan.B. D. Bedanya terletak pada pembuatanya. . Konsep-Konsep yang Berhubungan dengan Pemerintahan Islam :  KHILAFAH Secara umum seseorang yang menggantikan orang lain sebagai penggantinya. 2) pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan. Kemudian hubungan keduanya dari sisi lain. C. dan 3) mengatur hubungan antara pengusaha dan rakyat serta hak dan kewajiban masingmasing dalam usaha mencapai tujuan Negara. Manfaat Fiqih Siyasah Manfaat siyasah adalah: 1) mengatur peraturan dan perundang-undangan Negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemashalatan umat. Fiqih Siyasah dipandang sebagai bagian dari fiqih atau dalam kategori fiqih. Fiqih ditetapkan oleh mujtahid.

Kata imam berarti ”pemimpin. Hukum islam tidak mengenal pemisahan antara agama dan politik Negara.  IMARAH . Kedudukan imam sama dengan khalifah.kepemimpinan.  IMAMAH Secara umum keimanan.  IMAM Sebutan gelar yang paralel dengan khalifah dalam sejarah pemerintahan islam. KHALIFAH Secara istilah pemimpin yang mengganti nabi dalam tanggung jawab umum terhadap pengikut agama ini untuk membuat manusia tetap mengikuti undangundang yang mempersamakan seluruh umat islam di depan kebenaran sebagai khalifah Rasul dalam memelihara agama dan mengatur dunia. khalifah tidak bisa diartikan wakil melainkan pengganti / penguasa. Negara didasarkan pada prinsijp yang mengakui “kedaulatan tuhan”. memimpin. Dan menerapkan musyawarah sertra kedaulatan yang sesungguhnya berda pada Tuhan. dan pemerintahan. atau contoh yang harus diikuti atau mendahului. Jadi. Dan Nabi Muhammad SAW sebagai “wakil tuhan”. adalah imam. Secara istilah imam adalah ” seorang yang memegang jabatan umum dalam urusan agam dan urusan dunia sekaligus. Menurut istilah seseorang atau kelompok orang yang melaksanakn wewenag dalam hal mengurus kepentingan masyarakat atau istilah lain kepemimpinan menyeliruh yang berkaitan dengan urusan keagamaan dan urusan dunia sebagai pengganti fungsi Rasulullah. Pendefinisian khilafah dan imamah lebih panjang oleh kepemimpinan Khulafaur Rosyidin. yaitu pengganti rasul sebagai pemelihara agama dan penanggung jawab urusan umat.

amir adalah pejabat pemerintahan yang diangkat untuk mengatur dan memelihara salah satu urusan kaum muslimin. lebih banyak melibatkan unsur sosial kemasyarakatan. Umar bin khattab pernah berkata: “ Tidak ada arti islam tanpa jamah. Sementara itu imarat sebutan untuk jabatan amir dalam suatu Negara kecil yang berdaulat untuk melaksanakan pemerintahan oleh seorang amir. legalisasi seorang amir ditentukan oleh kepercayaan orang banyak terhadap seseorang. urusan atau dapat pula dipahami sebagai kekuasaan. Dalam proses pemilihannya pun. Ketika Rasulullah SAW masih berada di tengah umat islam’ istilah amir di gunakan untuk nama beberapa jabatan yang mengurusi suatu urusan.Biasanya istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqih untuk sebutan bagi orang-orang yang berhak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka.  AMIR Menurut istilah syara. orang yang mengurus atau penguasa. Termasuk penguasa politik pemerintahan.Imarah berasal dari kata “amr” yang artinya perintah persoalan.  AHLUL HALLI WAL AQDI Dapat diartikan bahwa orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat atau sekelompok orang yang memilih imam atau kepala Negara atau orang-orang yang mempunyai wewenang. . Konsep amir justru dapat di pahami lebih umum dalam seluruh pola kepemimpinan. pemimmpin organisasi dan perkumpulan dan sebagainya. ketimbang doktrin. Dengan kata lain. Dalam arti lain amir adalah orang yang memerintah orang yang menangani persoalan. Istilah khilafah dan imamah lebih populer pemakaiannya dalam berbagai literatur ulama fiqh daripada istilah imarah. tidak ada arti jamaah tanpa amir (pemimpin).

Bai’at mengandung makna perjanjian. Bertolak dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa Ahlul Halli wal Aqdi merupakan suatu lembaga pilihan. Secara bahasa ialah berjabat tangan atas terjadinya jual beli dan untuk berjanji setia dan taat Maka bai’at secara istilah adalah ungkapan perjanjian antara dua pihak yang seakan-akan salah satu pihak menjual apa yang di milikinya. Dalam pelaksanaan bai’at selalu melibatkan dua pihak secara suka rela.Paradigma pemikiran ulama fiqih merumuskan istilah Ahlul Halli Wal aqdi didasarkan pada system pemilihan empat khalifah pertama yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yanag mewakili dua golongan yaitu Anshor dan Muhajirin. melainkan persoalan tekhnis dan temporer yang dapat berubah sesuai dengan tuntutan situasi dan kebutuhan masyarakat. sementara itu imarah murni bersifat sosiologis . janji setia atau saling berjanji dan setia.  BAI’AT Istilah bai’at berasal dari kata ba’a yamg berarti “menjual”. Dengan demikian beberapa konsep yang berhubungan dengan pemerintahan islam diatas. Dengan demikian Ahlul Halli wal Aqdi terdiri dari berbagai kelompok sasial yang memiliki profesi dan keahlian yang berbeda namun hal ini bukan hal prinsip. Kedua masing-masing konsep dapat dipahami dengan pendekayan karakteristik dan berbedebeda khilafah lebih bersifat teologis dan sosiologis sekaligus.  MAJLIS SYURO’ . Kecenderungan umat islam generasi pertama dalam sejarah secara tidak langsung atau melalui perwakilan. Imamah murni bersifat teologis. Pertama konsep khilafah lebih bersifat umum. dapatlah ditarik beberapa pengertian. imamah dan imarah tercakup di dalamnya. artinya sebagai sebuah konsep.

menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu.’ Menyapih anak sebelum mencapai usia dua tahun boleh apabila didasarkan pada kerelaan dan permusyawaratan antara suami . Bentuk-bentuk lain yang berasal dari kata kerja syaawara adalah asyara (memberi isyarat). Syura atau musyawarah adalah saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai suatu perkara. mendirikan shalat dengan baik dan benar. mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah (syawir) dengan mereka dalam urusan itu. saling bertukar pendapat). Sekiranya kami bersikap keras lagi berhati kasar. tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.’’ Ayat ini mengandung pujian atas orang-orang yang menerima seruan Allah SWT yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Pertama dalam surat al-Baqarah ayat 233 yang artinya: ‘’Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan. dan mustasyir (meminta pendapat orang lain). maka tidak ada dosa atas keduanya. ‘’Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu lemah lembut terhadap mereka. karena hal itu bernilai ibadah. Istilah syura berasal dari kata kerja syaawara-yusyawiru yang berarti menjelaskan. musyawarah). Ayat ini merupakan perintah untuk melaksanakan musyawarah dengan para sahabatnya dan perintah yang mensyariatkan musyawarah. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad. maka bertawakkal kepadaNya. Karena maafkanlah mereka. Bermusyawarah merupakan sifat terpuji bagi orang yang melaksanakannya dan akan memperoleh nikmat dari sisi Allah SWT.istri.Permusyawaratan. Pengertian seperti ini terdapat pada tiga tempat di dalam Alquran. syawir (meminta pendapat. sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah (syura) antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang Kami berikan kepada mereka. dan menafkahkan sebagian dari rizki yang mereka peroleh. hal yang bermusyawarah atau konsultasi. Ketiga. Kedua dalam surat Asy-Sura ayat 38: ‘Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan TuhanNya dan mendirikan shalat. dalam surat Ali ‘Imran ayat 159 yang artinya. Bermusyawarah . Majlis Syura berarti majelis permusyawaratan atau badan legislatif. memusyawarahkan segala urusan mereka. tasyawara (berunding.

Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan (Siyâsah Harbiyyah). Abu Ja’far Muhammad bin Jarir at-Tabari dalam menafsirkan ayat di atas menyatakan. perdagangan internasional. pos-pos pengeluaran dan belanja negara. dan administrasi pemerintahan (`Idâriyyah) oleh birokrasi atau eksekutif. Pertama (1): politik perundang-undangan (Siyâsah Dustûriyyah). kepentingan/hak-hak publik. yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara. Hubungan . Kedudukan Fiqih Siyâsah di dalam Sistematika Hukum Islam Menurut Dr.[20] Kedua (2): politik luar negeri (Siyâsah Dauliyyah/Siyâsah Khârijiyyah). Ruang Lingkup Fikih Siyasah ruang lingkup fiqh siyâsah dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warganegara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. pengumuman perang. sekalipun ayat tersebut ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. E. tawanan perang.merupakan ungkapan hati yang lemah lembut dan sifat terpuji orang yang melaksanakannya. salah satu dari keistimewaan hukum Islam dibandingkan dengan hukum-hukum lainnya. sesungguhnya Allah SWT menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk bermusyawarah dengan umatnya tentang urusan yang akan dijalankan supaya mereka tahu hakikat urusan tersebut dan agar mereka mengikuti jejaknya.[21] Ketiga (3): politik keuangan dan moneter (Siyâsah Mâliyyah). melainkan juga kepada tiap orang mukmin. peradilan (Qadlâ`iyyah) oleh lembaga yudikatif. yang mengatur etika berperang. pajak dan perbankan. Namun kewajiban melaksanakan kewajiban musyawarah bukan hanya dibebankan kepada Nabi SAW. dasar-dasar diizinkan berperang. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (Tasyrî’iyyah) oleh lembaga legislatif.[22] F. 1. Wahbah al-Zuhaylî. dan genjatan senjata. adalah bahwa hukum Islam ini selalu diperkaitkan/dihubungkan dengan tiga perkara penting bagi manusia.

Oleh karenanya dalam bernegara umat Islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam dan tidak perlu atau bahkan jangan meniru sistem ketatanegaraan Barat. Ia juga berkaitan kepada seluruh manusia secara keseluruhan.manusia dengan Tuhannya. ibadah. Sayyid Quthb. penulis tafsir Fi Zhilal alQur'an. tetapi juga sistem politik termasuk bentuk dan ciri-cirinya. Hasan Al-Banna dan Al-Maududi meyakini bahwa "Islam adalah agama yang serba lengkap. dan tidak ada kadarluarsa sampai hari kiamat. Di kalangan umat Islam ada pendapat bahwa Islam adalah agama yang komprehensif. 3. agar dapat melaksanakan sesuatu yang wajib/harus dilakukan. sistem ma-syarakat. akhlak. sistem ekonomi dan sebagainya . muamalah. Maka dari itu." Didalam ajarannya antara lain terdapat sistem ketatanegaraan atau politik. hukum-hukum produk Islam.[23] Ini dikarenakan hukum Islam diperuntukkan untuk dunia dan akhirat. sistem sosial dan sebagainya. merasa aman. juga untuk menghormati hak-hak insani untuk memiliki. agama dan negara. hidup berkelanjutan bagi seluruh jagat alam raya. Misalnya Rasyid Ridha. Sistem ketatanegaraan atau politik Islami yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Besar Muhammad dan oleh empat Al-Khulafa al-Rasyidin. sistem ekonomi. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri.juga berpendapat bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan amat lengkap sebagai suatu sistem kehidupan yang tidak saja meliputi tuntunan moral dan peribadatan. Hubungan manusia dengan masyarakat sosialnya. serta tidak melupakan kewajiban mendekatkan diri kepada Allah. Didalamnya terdapat sistem politik dan ketatanegaraan. semuanya berkaitan dengan akidah. 2. bahagia.

Imam. dan mengatur hubungan antara pengusaha dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan Negara 4. Bai’at dan Majlis Syura 5. Fiqih ditetapkan oleh mujtahid. 2. pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan. karena ia adalah kunci dapat dijalankannya hukum Islam di dalam sebuah negara yang mayoritas rakyatnya adalah beragama muslim. Kedudukan fiqh siyâsah di dalam sistematika hukum Islam adalah berada di bawah fiqh mu’âmalat yang diartikan secara luas. Kemudian hubungan keduanya dari sisi lain. Fiqh siyâsah adalah sebuah disiplin ilmu yang isinya adalah membahas hukum-hukum pemerintahan dan konsep menjalankan pemerintahan yang berlandaskan syariat Islam dengan tujuan memberi kemaslahatan bagi rakyatnya. Manfaat siyasah adalah: mengatur peraturan dan perundang-undangan Negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemashalatan umat.KESIMPULAN 1. Hubungan antara Ilmu fiqih dan Fiqih Siyasah dalam system hukum islam adalah hukum – hukum islam yang digalih dari sumber yang sama dan ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan. Sedangkan Siyasah Syar’iyah ditetapkan oleh pemegang kekuasan. Siyâsah dustûriyyah. Khilafah. Fiqih Siyasah dipandang sebagai bagian dari fiqih atau dalam kategori fiqih. selain . 3. Ruang lingkup fiqh siyâsah secara keseluruhan dan secara umum. Khalifah. Siyâsah mâliyyah. Amir. Siyâsah khârijiyyah. Imamah. Bedanya terletak pada pembuatanya. Ahlul halli Wa Al – Aqdi. dapat dikelompokan kepada tiga (3) kelompok: 1. Imarah. 6. 3. 2. Konsep pemerintahan terdiri dari . sedangkan peranannya jelasnya adalah sangat penting bagi masyarakat muslim.

Djazuli. MA. DAFTAR PUSTAKA A. Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah Dan Pemikiran. Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari’ah.di satu sisi fiqh siyâsah sendiri sangat mementingkan kemaslahatan untuk rakyat dan berusaha menghilangkan kemudaratan. http://infokito. H.net/index. Dr. Prof. Bandung: Prenada Media. MA. Jakarta: PT. 2002. Suyuthi. 2003.php/Ensiklopedia-SYURA www. J.com . Raja Grafindo Persada. Pulungan.google.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful