P. 1
Kelompok makalah siyasah

Kelompok makalah siyasah

|Views: 112|Likes:
Published by hs13rachmat

More info:

Published by: hs13rachmat on Apr 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/05/2013

pdf

text

original

Makalah : “FIQIH SIYASAH”

DISUSUN OLEH : Nur Hikmah Ramadhani Ainun Safitri Harli Subaedah KELAS FARMASI B JURUSAN FARMASI FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERIALAUDDIN TAHUN 2013

Masih ada beberapa kesalahan yang ada tanpa disadari oleh penulis. dan semoga makalah ini bermanfaat bagi kita semua. ruang lingkup fiqih siyasah. dan Kedudukan Fiqih Siyâsah di dalam Sistematika Hukum Islam.KATA PENGANTAR Puji syukur penulis hanturkan kepada Allah atas segala rahmat-Nya yang telah memberikan kesempatan waktu bagi penulis dalam menyusun tugas kelompok ini. Dan tujuan dari makalah ini adalah untuk mengetahui pengertian fiqih siyasah (siyasah syar’iyyah) . Serta Tiada Gading Yang Tak Retak. Makalah ini berjudul Fiqh Siyasah yang ditulis penulis sebagai tugas mata kuliah Fiqh Siyasah. Dan shalawat beserta salam. oleh karena itu penulis harapkan akan adanya kritik dan saran atas makalah ini yang membangun. penulis hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan inspirasi kepada penulis akan arti dan penerapan bidang-bidang Fiqih Siyasah. Samata. 6 januari 2013 Penulis . Dan dari penulis sendiri kami ucapkan terima kasih. dan manfaat mempelajarinya. serta memahami istilah – istilah yang berhubungan dengan pemerintahan islam. begitupun dengan makalah ini. hubungannya dengan lmu Fiqih .

Konsep-Konsep yang Berhubungan dengan Pemerintahan Islam E. Definisi Fiqh Siyasah B. Manfaat Fiqh Siyasah D. Ruang lingkup fiqih siyasah F. Kedudukan Fiqh Siyâsah di dalam Sistematika Hukum Islam Kesimpulan Daftar Pustaka . Hubungan antara Ilmu fiqh dan Fiqh Siyasah C. Pendahuluan B. Permasalahan Bab II Pembahasan A.DAFTAR ISI Halaman Judul Kata Pengantar Daftar Isi Bab I Pendahuluan A.

Bagaimana Kedudukan Fiqh Siyâsah di dalam Sistematika Hukum Islam ? . Latar Belakang Hubungan agama dan politik menjadi topik pembicaraan menarik.Imarah. Munculnya masalah tersebut dipandang wajar disebabkan karena risalah islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah agama yang penuh dengan ajaran dan undang-undang yang bertujuan membangun manusia guna memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Bai’at dan Majlis Syura ? 5. Bagaimana Ruang lingkup Fikih siyasah ? 6. B.BAB I PENDAHULUAN A. Imam. Khalifah. Imamah. Apa manfaat mempelajari fiqh siyasah ? 4. Apa yang dimaksud dengan istilah – istilah berikut :Khilafah. baik oleh golongan yang berpegang kuat pada ajaran agama maupun oleh golongan yang berpandangan sekuler. Maka dari itu masalah ini akan diuraikan dan dikaji dalam makalah ini sehingga dapat menambah wawasan para pembaca tentang keislaman. Permasalahan pertama yang dipersoalkan oleh generasi pertama umat islam sesudah Rasulullah Wafat adalah masalah kekuasaan politik atau pengganti beliau. Apa hubungannya dengan ilmu fiqh ? 3. Apa yang dimaksud dengan Fiqh Siyasah ( siyasah syar’iyyah ) ? 2. Amir. Permasalahan 1. Ahlul halli Wa Al – Aqdi.

Dapat memahami ruang lingkup fiqih siyasah 6. Memahami pengertian fiqih siyasah ( siyasah syar’iyyah ) 2. Dapat memahami istilah – istilah yang berhubungan dengan pemerintahan islam. Dapat mengetahui manfaat mempelajari fiqih siyasah 4. 5. Tujuan Penulisan 1.C. Dapat mengetahui Kedudukan Fiqih Siyâsah di dalam Sistematika Hukum Islam . Dapat mengetahui hubungan antara ilmu fiqih dan fiqih siyasah 3.

Dari uraian tentang pengertian istilah fiqih dan siyasat dari segi etimologis dan terminologis dapat disimpulkan bahwa pengertian Fiqih Siyasah atau Fiqih Syar’iyah ialah “ilmu yang mempelajari hal – ihwal seluk – beluk pengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum. Definisi Fiqih Siyasah Fiqih Siyasah terdiri dari dua kata berbahasa Arab fikih atau fiqih dan siyasah. Kata ini dalam kamus Al Munjid dan Lisan Al – Arab berarti mengatur.maksud perkataan dan perbuatan. Kata siyasat bersal dari kata sasa. yaitu mengatur. Secara etimologis ( bahasa ) fiqih adalah keterangan-keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan Si pembicara. mengurus. pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasan yang sejalan dengan dasar – dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar – dasarnya dan sunah). Secara terminologis dalam Lisan Al Arab siyasat adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti. Jadi fiqih adalah pengetahuan mengenai hukum agama islam yang bersumber dari al quran dan sunah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. mengurus dan memerintah.” kepada . memipin. maka perlu dijelaskan pengertian masing – masing kata dari segi bahasa dan istilah. memerintah.BAB II PEMBAHASAN A. Secara terminologis ( istilah ). menurut ulama – ulama syara. Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud dengan Fiqih Siyasah. pemerintahan dan politik. fiqih adalah pengetahuan tentang hukum – hukum yang sesuai dengan syara mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil yang tafshil (terinci. membuat kebijaksanan. atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud .

Konsep-Konsep yang Berhubungan dengan Pemerintahan Islam :  KHILAFAH Secara umum seseorang yang menggantikan orang lain sebagai penggantinya. Fiqih Siyasah dipandang sebagai bagian dari fiqih atau dalam kategori fiqih. dan 3) mengatur hubungan antara pengusaha dan rakyat serta hak dan kewajiban masingmasing dalam usaha mencapai tujuan Negara. Manfaat Fiqih Siyasah Manfaat siyasah adalah: 1) mengatur peraturan dan perundang-undangan Negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemashalatan umat. Hubungan antara Ilmu fiqih dan Fiqih Siyasah Hubungan antara Ilmu fiqih dan Fiqih Siyasah dalam system hukum islam adalah hukum – hukum islam yang digalih dari sumber yang sama dan ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan. 2) pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan. Umar bin Khattab dan seterusnya untuk melaksanakan wewenang yang di amanahkan. D. Kemudian hubungan keduanya dari sisi lain.B. menurut istilah khilafah adalah sebutan untuk masa pemerintahan khalifah dan sebutan seperti khilafah Abu bakar. C. Fiqih ditetapkan oleh mujtahid. . Bedanya terletak pada pembuatanya. Sedangkan Siyasah Syar’iyah ditetapkan oleh pemegang kekuasan.

yaitu pengganti rasul sebagai pemelihara agama dan penanggung jawab urusan umat. khalifah tidak bisa diartikan wakil melainkan pengganti / penguasa. Jadi. Menurut istilah seseorang atau kelompok orang yang melaksanakn wewenag dalam hal mengurus kepentingan masyarakat atau istilah lain kepemimpinan menyeliruh yang berkaitan dengan urusan keagamaan dan urusan dunia sebagai pengganti fungsi Rasulullah. Dan Nabi Muhammad SAW sebagai “wakil tuhan”.  IMAM Sebutan gelar yang paralel dengan khalifah dalam sejarah pemerintahan islam. Kata imam berarti ”pemimpin. dan pemerintahan. Pendefinisian khilafah dan imamah lebih panjang oleh kepemimpinan Khulafaur Rosyidin. Kedudukan imam sama dengan khalifah.kepemimpinan. atau contoh yang harus diikuti atau mendahului.  IMARAH . Secara istilah imam adalah ” seorang yang memegang jabatan umum dalam urusan agam dan urusan dunia sekaligus.  IMAMAH Secara umum keimanan. memimpin. Dan menerapkan musyawarah sertra kedaulatan yang sesungguhnya berda pada Tuhan. Hukum islam tidak mengenal pemisahan antara agama dan politik Negara. Negara didasarkan pada prinsijp yang mengakui “kedaulatan tuhan”. adalah imam. KHALIFAH Secara istilah pemimpin yang mengganti nabi dalam tanggung jawab umum terhadap pengikut agama ini untuk membuat manusia tetap mengikuti undangundang yang mempersamakan seluruh umat islam di depan kebenaran sebagai khalifah Rasul dalam memelihara agama dan mengatur dunia.

Ketika Rasulullah SAW masih berada di tengah umat islam’ istilah amir di gunakan untuk nama beberapa jabatan yang mengurusi suatu urusan. Konsep amir justru dapat di pahami lebih umum dalam seluruh pola kepemimpinan. ketimbang doktrin. legalisasi seorang amir ditentukan oleh kepercayaan orang banyak terhadap seseorang.  AHLUL HALLI WAL AQDI Dapat diartikan bahwa orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat atau sekelompok orang yang memilih imam atau kepala Negara atau orang-orang yang mempunyai wewenang. Sementara itu imarat sebutan untuk jabatan amir dalam suatu Negara kecil yang berdaulat untuk melaksanakan pemerintahan oleh seorang amir.Biasanya istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqih untuk sebutan bagi orang-orang yang berhak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. pemimmpin organisasi dan perkumpulan dan sebagainya. tidak ada arti jamaah tanpa amir (pemimpin). urusan atau dapat pula dipahami sebagai kekuasaan. lebih banyak melibatkan unsur sosial kemasyarakatan. Termasuk penguasa politik pemerintahan.  AMIR Menurut istilah syara.Imarah berasal dari kata “amr” yang artinya perintah persoalan. Dalam arti lain amir adalah orang yang memerintah orang yang menangani persoalan. Umar bin khattab pernah berkata: “ Tidak ada arti islam tanpa jamah. orang yang mengurus atau penguasa. . amir adalah pejabat pemerintahan yang diangkat untuk mengatur dan memelihara salah satu urusan kaum muslimin. Istilah khilafah dan imamah lebih populer pemakaiannya dalam berbagai literatur ulama fiqh daripada istilah imarah. Dalam proses pemilihannya pun. Dengan kata lain.

Dengan demikian Ahlul Halli wal Aqdi terdiri dari berbagai kelompok sasial yang memiliki profesi dan keahlian yang berbeda namun hal ini bukan hal prinsip. Dalam pelaksanaan bai’at selalu melibatkan dua pihak secara suka rela. artinya sebagai sebuah konsep. dapatlah ditarik beberapa pengertian. Kecenderungan umat islam generasi pertama dalam sejarah secara tidak langsung atau melalui perwakilan. sementara itu imarah murni bersifat sosiologis . Secara bahasa ialah berjabat tangan atas terjadinya jual beli dan untuk berjanji setia dan taat Maka bai’at secara istilah adalah ungkapan perjanjian antara dua pihak yang seakan-akan salah satu pihak menjual apa yang di milikinya. Dengan demikian beberapa konsep yang berhubungan dengan pemerintahan islam diatas. imamah dan imarah tercakup di dalamnya.Paradigma pemikiran ulama fiqih merumuskan istilah Ahlul Halli Wal aqdi didasarkan pada system pemilihan empat khalifah pertama yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yanag mewakili dua golongan yaitu Anshor dan Muhajirin. Bai’at mengandung makna perjanjian.  MAJLIS SYURO’ . Pertama konsep khilafah lebih bersifat umum. Kedua masing-masing konsep dapat dipahami dengan pendekayan karakteristik dan berbedebeda khilafah lebih bersifat teologis dan sosiologis sekaligus. melainkan persoalan tekhnis dan temporer yang dapat berubah sesuai dengan tuntutan situasi dan kebutuhan masyarakat. Bertolak dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa Ahlul Halli wal Aqdi merupakan suatu lembaga pilihan.  BAI’AT Istilah bai’at berasal dari kata ba’a yamg berarti “menjual”. Imamah murni bersifat teologis. janji setia atau saling berjanji dan setia.

memusyawarahkan segala urusan mereka. mendirikan shalat dengan baik dan benar.’’ Ayat ini mengandung pujian atas orang-orang yang menerima seruan Allah SWT yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Ketiga. musyawarah). Sekiranya kami bersikap keras lagi berhati kasar. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad. Bermusyawarah merupakan sifat terpuji bagi orang yang melaksanakannya dan akan memperoleh nikmat dari sisi Allah SWT. karena hal itu bernilai ibadah. mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah (syawir) dengan mereka dalam urusan itu. sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah (syura) antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang Kami berikan kepada mereka. dalam surat Ali ‘Imran ayat 159 yang artinya. Pengertian seperti ini terdapat pada tiga tempat di dalam Alquran.istri. menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu.’ Menyapih anak sebelum mencapai usia dua tahun boleh apabila didasarkan pada kerelaan dan permusyawaratan antara suami . Karena maafkanlah mereka.Permusyawaratan. ‘’Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu lemah lembut terhadap mereka. Majlis Syura berarti majelis permusyawaratan atau badan legislatif. dan mustasyir (meminta pendapat orang lain). syawir (meminta pendapat. Syura atau musyawarah adalah saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai suatu perkara. Ayat ini merupakan perintah untuk melaksanakan musyawarah dengan para sahabatnya dan perintah yang mensyariatkan musyawarah. hal yang bermusyawarah atau konsultasi. dan menafkahkan sebagian dari rizki yang mereka peroleh. Bermusyawarah . Pertama dalam surat al-Baqarah ayat 233 yang artinya: ‘’Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan. tasyawara (berunding. Kedua dalam surat Asy-Sura ayat 38: ‘Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan TuhanNya dan mendirikan shalat. Bentuk-bentuk lain yang berasal dari kata kerja syaawara adalah asyara (memberi isyarat). maka bertawakkal kepadaNya. Istilah syura berasal dari kata kerja syaawara-yusyawiru yang berarti menjelaskan. maka tidak ada dosa atas keduanya. saling bertukar pendapat). tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.

dan genjatan senjata. Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan (Siyâsah Harbiyyah). Hubungan .[20] Kedua (2): politik luar negeri (Siyâsah Dauliyyah/Siyâsah Khârijiyyah). melainkan juga kepada tiap orang mukmin. dan administrasi pemerintahan (`Idâriyyah) oleh birokrasi atau eksekutif. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warganegara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. pengumuman perang. kepentingan/hak-hak publik.[21] Ketiga (3): politik keuangan dan moneter (Siyâsah Mâliyyah). Kedudukan Fiqih Siyâsah di dalam Sistematika Hukum Islam Menurut Dr. E. Wahbah al-Zuhaylî. 1.merupakan ungkapan hati yang lemah lembut dan sifat terpuji orang yang melaksanakannya. salah satu dari keistimewaan hukum Islam dibandingkan dengan hukum-hukum lainnya. pos-pos pengeluaran dan belanja negara. pajak dan perbankan. adalah bahwa hukum Islam ini selalu diperkaitkan/dihubungkan dengan tiga perkara penting bagi manusia. sesungguhnya Allah SWT menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk bermusyawarah dengan umatnya tentang urusan yang akan dijalankan supaya mereka tahu hakikat urusan tersebut dan agar mereka mengikuti jejaknya. Namun kewajiban melaksanakan kewajiban musyawarah bukan hanya dibebankan kepada Nabi SAW. dasar-dasar diizinkan berperang. perdagangan internasional. Ruang Lingkup Fikih Siyasah ruang lingkup fiqh siyâsah dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok. Abu Ja’far Muhammad bin Jarir at-Tabari dalam menafsirkan ayat di atas menyatakan. Pertama (1): politik perundang-undangan (Siyâsah Dustûriyyah). yang mengatur etika berperang. sekalipun ayat tersebut ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara. peradilan (Qadlâ`iyyah) oleh lembaga yudikatif. tawanan perang. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (Tasyrî’iyyah) oleh lembaga legislatif.[22] F.

Hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Oleh karenanya dalam bernegara umat Islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam dan tidak perlu atau bahkan jangan meniru sistem ketatanegaraan Barat. Didalamnya terdapat sistem politik dan ketatanegaraan.[23] Ini dikarenakan hukum Islam diperuntukkan untuk dunia dan akhirat. sistem ma-syarakat. serta tidak melupakan kewajiban mendekatkan diri kepada Allah. muamalah. hidup berkelanjutan bagi seluruh jagat alam raya. tetapi juga sistem politik termasuk bentuk dan ciri-cirinya. juga untuk menghormati hak-hak insani untuk memiliki. agama dan negara. penulis tafsir Fi Zhilal alQur'an. 3. Hasan Al-Banna dan Al-Maududi meyakini bahwa "Islam adalah agama yang serba lengkap.manusia dengan Tuhannya. Di kalangan umat Islam ada pendapat bahwa Islam adalah agama yang komprehensif. ibadah. hukum-hukum produk Islam. Maka dari itu. bahagia. 2. semuanya berkaitan dengan akidah. sistem ekonomi dan sebagainya . Hubungan manusia dengan masyarakat sosialnya. sistem sosial dan sebagainya.juga berpendapat bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan amat lengkap sebagai suatu sistem kehidupan yang tidak saja meliputi tuntunan moral dan peribadatan. merasa aman. akhlak. Sistem ketatanegaraan atau politik Islami yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Besar Muhammad dan oleh empat Al-Khulafa al-Rasyidin. sistem ekonomi. Ia juga berkaitan kepada seluruh manusia secara keseluruhan. Sayyid Quthb." Didalam ajarannya antara lain terdapat sistem ketatanegaraan atau politik. Misalnya Rasyid Ridha. dan tidak ada kadarluarsa sampai hari kiamat. agar dapat melaksanakan sesuatu yang wajib/harus dilakukan.

Bai’at dan Majlis Syura 5. Imamah. Khilafah. Siyâsah khârijiyyah. 2. 3. 6. Fiqih Siyasah dipandang sebagai bagian dari fiqih atau dalam kategori fiqih. Siyâsah mâliyyah. dapat dikelompokan kepada tiga (3) kelompok: 1. Kemudian hubungan keduanya dari sisi lain. Imam. selain . Fiqih ditetapkan oleh mujtahid. Amir. pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan. 2. Kedudukan fiqh siyâsah di dalam sistematika hukum Islam adalah berada di bawah fiqh mu’âmalat yang diartikan secara luas. karena ia adalah kunci dapat dijalankannya hukum Islam di dalam sebuah negara yang mayoritas rakyatnya adalah beragama muslim. Hubungan antara Ilmu fiqih dan Fiqih Siyasah dalam system hukum islam adalah hukum – hukum islam yang digalih dari sumber yang sama dan ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan. Ahlul halli Wa Al – Aqdi. Khalifah. Ruang lingkup fiqh siyâsah secara keseluruhan dan secara umum. Manfaat siyasah adalah: mengatur peraturan dan perundang-undangan Negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemashalatan umat. dan mengatur hubungan antara pengusaha dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan Negara 4. Siyâsah dustûriyyah.KESIMPULAN 1. 3. Bedanya terletak pada pembuatanya. Sedangkan Siyasah Syar’iyah ditetapkan oleh pemegang kekuasan. Konsep pemerintahan terdiri dari . Imarah. sedangkan peranannya jelasnya adalah sangat penting bagi masyarakat muslim. Fiqh siyâsah adalah sebuah disiplin ilmu yang isinya adalah membahas hukum-hukum pemerintahan dan konsep menjalankan pemerintahan yang berlandaskan syariat Islam dengan tujuan memberi kemaslahatan bagi rakyatnya.

http://infokito.net/index.com . Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari’ah. Bandung: Prenada Media. DAFTAR PUSTAKA A.di satu sisi fiqh siyâsah sendiri sangat mementingkan kemaslahatan untuk rakyat dan berusaha menghilangkan kemudaratan. Prof. Pulungan.google. Jakarta: PT. 2003. MA. Raja Grafindo Persada. Suyuthi.php/Ensiklopedia-SYURA www. H. Dr. MA. 2002. J. Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah Dan Pemikiran. Djazuli.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->