UJIAN DIAGNOSTIK Definasi ujian diagnostik :Adalah satu alat pengukuran yang membolehkan guru pemulihan khas mengesan

punca dan kawasan kelemahan secara terpeinci yang dihadapi oleh seseorang murid. Tujuan ujian diagnostik :1. Ujian diagnostik bertujuan membantu guru mengenalpasti secara khusus kesulitankesulitan yang dihadapi oleh murid. 2. Ujian diagnostik bertujuan membantu guru mengenal pasti punca kegagalan murid untuk menguasai sesuatu kemahiran. 3. Ujian diagnostik bertujuan membantu guru mengenal pasti kumpulan tertentu mengikut kebolehan dan kawasan-kawasan kesukaran yang dihadapi oleh murid. 4. Ujian diagnostik bertujuan membantu guru merancang satu program pengajaran yang khusus pada individu atau kumpulan dengan lebih tepat dan sistematik. 5. Ujian diagnostik bertujuan membolehkan guru merancang dan membina program dan bahan bantu mengejar yang bersesuaian mengikut tahap murid. Membina Ujian Diagnostik 1. Sebelum membina sesuatu ujian diagnostik, beberapa perkara utama perlu ditentukan : 1.1.Objektif ujian 1.2.Kemahiran yang hendak diuji 1.3.Bagaimana hendak menguji individu / kumpulan. 1.4.Siapa yang hendak diuji – sasaran. 2. Ujian yang dirancang dengan teliti, cermat dan sempurna dapat memberikan penilaian yang lebih adil terhadap murid pemulihan. Oleh itu, borang JPU perlu disediakan.3. Ujian berbentuk lisan dan bertulis lebih sesuai untuk menilai kesukaran yang dihadapi oleh murid dalam pembelajaran. 4. Kemahiran tersebut mestilah telah diajar sebelum ia diuji. Kemahiran tersebut hendaklah disusun dari senang ke susah. 5. Item yang hendak dibina berdasarkan kemahiran yang telah diperincikan terlebih dahulu. Pelaksanaan dan Panduan Mentadbir ujian diagnostik 1. Ujian diagnostik hendaklah dilaksanakan setelah guru mengenal pasti murid-murid

Setiap kesalahan dan kesilapan murid hendaklah direkodkan untuk menjadi panduan kepada guru pada satu masa yang lain.Jumlah kesalahan setiap kemahiran yang dilakukan oleh murid hendaklah direkodkan dalam borang analisis. Berikan masa yang cukup kepada murid untuk menjawab soalan supaya mereka dapat menjawab dengan tenag dan selesa. 7. sementara ujian diagnostik bertulis dijalankan secara kumpulan kecil tidak melebihi empat orang dalam satu masa. penggunaan. 8. 10. Setiap jawapan murid dalam ujian lisan hendaklah direkodkan. Semua jawapan hendaklah diteliti oleh guru supaya guru tahu apa yang murid tidak tahu dan di manaa kesilapan mereka. Analisis ujian diagnostik 1. Ujian ini hendaklah diberhentikan sekiranya seseorang yang di uji itu didapati gagal menjawab semua item dengan betul dalam TIGA kemahiran berturut-turut. 6.yang dipilih mengikuti program pemulihan Bahasa Melayu. tetapi yang penting ialah keteranganketerangan atau data-data yang diberi cara mana murid belajar. 4. Ujian diagnostik lisan dijalankan secara individu.Hasil analisis ujian diagnostik menjadi asas kepada guru untuk merancang Rancangan Pengajaran Kumpulan (RPK UJIAN DIAGNOSTIK PENGAMATAN Rasional: . Keputusan ujian diagnostik dapat memberi panduan kepada guru untuk menyusun satu program pengajaran kepada murid tersebut. Oleh sebab ujian ini disediakan mengikut turutan kognitif yang paling rendah kepada yang paling tinggi – pengetahuan. pemahaman. 9. 5. Markah uijan yang diberi tidak penting. 3. – 2. 2. maka hendaklah dimulakan dengan ujian lisan dan di ikuti dengan ujian bertulis.

Mengingat kembali. corak.Menentukan sesuatu saiz. Sungguhpun ia berkait rapat dengan darjah kecerdasan seseorang kanak-kanak itu. . nombor. suku kata dan perkataan. 6. Justeru itu ujian pengamatan patut diberikan kepada murid-murid untuk melihat faktor kesukaran murid dalam penerimaan pengajaran bacaan. corak. 3. suku kata. 3. warna.Pengamatan berkait rapat dengan pemikiran manusia. kemahiran landasan yang kukuh amatlah penting. saiz.Mengikut pendapat Ruth Srang dalam bukunya “Reading Diagnosis and Remediation” beliau mengatakan pengamatan merupakan satu proses yang bergantung kepada kognitif dan kederaan. 2. persamaan atau perbezaan bentuk. nombor. Pemgamatan ini berkait rapat dengan pemikiran kita. jarak. 4. Pengamatan merupakan satu proses yang menimbulkan makna kepada tugas-tugas pancaindera dengan pertolongan pengalaman-pengalaman lalu. perkataan dan ayat. huruf.Mengecam orentasi kedudukan. Objektif Ujian Pengamatan: Menerusi ujian ini guru dapat mengesan masalah yang dihadapi oleh murid dalam .Janet W Learner(1971) dalam bukunya “ Children With Learning Disabilities” telah mentafsirkan bahawa pengamatan adalah satu proses untuk mengenal maklumat daripada tindak balas pancaindera ataupun mekanisma yang mentafsirkan sesuatu pergerakan pancaindera dengan kuasa intelek.Dalam proses awal pembelajaran kanak-kanak. Apa itu pengamatan: 1. Proses ini penting kepada pembelajaran terutama dalam pembinaan konsep yang dialami oleh kanak-kanak. 1. menyalin atau melengkapkan sesuatu bentuk.Pengamatan ialah satu kemahiran yang boleh dikembang dan dipelajari. tetapi ia boleh diajar kepada kanak-kanak lemah supaya dapat membantu mereka dalam pembelajaran.Pengamatan merupakan satu proses yang menimbulkan makna kepada tugas-tugas pancaindera dengan pertolongan pengalaman-pengalaman lalu. 5. kri ke kanan serta hubungan antara satu objek objek yang lain.Pengamatan ialah kefahaman terhadap sesuatu perkara atau situasi melalui pancaindera setelah berlakunya proses dalam mental. huruf. 2.

.Diskriminasi yang sama ( Discrimination Sameness) Tujuan : Melatih murid supaya dapat mencari ciri-ciri persamaan yang terdapat pada objek. bentuk. nombor. Komponen Ujian Pengamatan: 1. 5. 3.Koordinasi Motor –mata –tangan. nombor. Tujuan : Melatih murid supaya dapat menyelaraskan pergerakan motor-mata-tangan dan fahaman arah kiri.Diskriminasi yang ganjil dan tidak sama ( Discrination of differences) Tujuan : Melatih murid supaya dapat mencari ciri-ciri perbezaan yang terdapat pada objek. bentuk.Diskriminasi saiz ( Discrimination of size) Tujuan : Melatih murid supaya dapat membezakan saiz sesuatu objek.4. warna. 2. atau ke bawah dan dari bawah ke atas. bentuk. huruf dan sebagainya. warna.Diskriminasi kedudukan ( Position in space) Tujuan : Melatih murid supaya dapat membezakan keudukan sesuatu objek. bentuk. corak. warna. warna.Sequencing. 8. corak.Mazing Tujuan : Melatih murid supaya dapat menyelesaikan sesuatu masalah melalui aktiviti mencari jalan keluar daripada mudah kepada yang susah. 4. corak. 6.Pertalian jarak (Spatial Relationship) Tujuan : Melatih murid supaya dapat mengagak sesuatu saiz . huruf dan sebagainya.Memahami dan berupaya mencari jalan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. jarak kiri ke kanan serta antara satu hubungan objek dengan objek-objek yang lain. 7.Turutan ( Sequencing) Tujuan : Melatih murid supaya dapat mengingati dan menyusun semula aktiviti-aktiviti bersiri.Menyelaras pergerakan motor mata tangan khususnya dari kiri ke kanan.Memahami dan mengingati sesuatu mengikut turutan. huruf dan sebagainya. huruf dan sebagainya. corak. kanan dan sebagainya. 6. nombor. 5. nombor.

Sekiranya terdapat sekumpulan murid yang menguasai kemahiran yang sama pada sesuatu masa. maka ujian ini boleh dijalankan secara kumpulan. Panduan melaksanakan ujian pengamatan: 1.1. 2.Rajah latar belakang / Benda tersembunyi ( Figure – Ground) Tujuan : Melatih murid supaya dapat menyelesaikan sesuatu maslaah abstrak. Ujian formatif merupakan ujian yang dijalankan setelah murid mengikuti proses pembelajaran di Kelas Pemulihan Khas.Murid telah bersedia dengan peralatan menulis sebelum memulakan ujian. 6.Arahan diberi kepada murid dengan terang dan jelas. Penggubalan soalan bagi ujian ini adalah berasaskan kemahiran-kemahiran tertentu.Dalam ujian ini murid diberi dengan pelbagai latihan pengamatan. 4. Walau bagaimanapun ia bergantung kepada pencapaian setiap murid. .Ujian ini sesuai untuk mengesan murid yang sukar menguasai konsep sepertimana yang terkandung dalam komponen pengamatan. 10. 1.2. 1.Pastikan murid tunjuk dengan jari sebelum menjawab dengan pensel. Pengenalan Ujian pencapaian terbahagi kepada ujian berbentuk sumatif dan fomatif. Pelaksanaan. UJIAN PENCAPAIAN 1.Menyalin ( Visual Copying) Tujuan : Melatih murid supaya dapat menghasilkan apa yang telah dilihat. Ujian Pencapaian ini hendaklah dilaksanakan setelah murid-murid mengikuti program pemulihan mata pelajaran Bahasa Melayu dalam Kelas Pemulihan Khas. Ujian adalah untuk menilai penguasaan murid dalam satu-satu kemahiran yang diajar. 3. Jika murid tersebut lulus mengikut skor-skor yang ditetapkan maka murid tersebut boleh dikembalikan ke kelas biasa untuk menjalani program pemulihan dalam kelas. Ianya menjadi asas kepada peningkatan kemahiran yang lebih tinggi. 5. Ia juga merupakan instrumen pengukuran pencapaian dalam menguasai kemahiran asas mata pelajaran Bahasa Melayu.Ujian sumatif merupakan ujian yang dijalankan setelah murid-murid mengikuti proses pembelajaran dalam Kelas Pemulihan Khas. Bahan ujian dan keputusan ujian hendaklah difailkan sebagai rujukan.Ujian boleh dijalankan secara kumpulan kecil atau individu. Ujian ini boleh dijalankan secara individu atau secara kumpulan.9. 2.

Pencapaian setiap murid hendaklah direkodkan dalam Borang Rekod Ujian Pencapaian Bahasa Melayu seperti contoh pada bahagian akhir sesuatu set ujian. v. terdapat dua kesalahan penggunaan ejaan dan imbuhan. [6 markah] menerusi meneruskan menemui menemukan menaiki menaikkan (b) Sambungkan ayat-ayat tunggal di bawah ini supaya menjadi ayat majmuk. iii. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan. Adakah kamu hendak ke hospital? Adakah kamu hendak ke klinik sahaja? Halim tinggal di sebelah rumah saya. Para pelajar dapat melayari internet. [6 markah] (c) Dalam setiap ayat di bawah. (a) Tulis satu ayat daripada perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan maksudnya. iii. i. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan . i. vi. Sekolah-sekolah di luar bandar diberikan kemudahan komputer. ii. Halim tidak pernah berkunjung ke rumah saya. Membina Ayat Ujian Diagnostik 1. ii. iv. menukarkan imbuhan serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas.

i.mengakui hubungan . ii. i. udara dan bunyi juga. Hampir setiap hari media cetak menyiarkan berita hangat tentang pencemaran. Fenomena pencemaran alam semakin membimbangkan. iii. Terdapat juga pencemaran air. Pencemaran ini bukan terhad pada satu kategori seperti pencemaran darat. [6 markah] hidangan . Anda tidak boleh menambahkan imbuhan. Persatuan Penduduk Taman Bahagia telah mengada mesyuarat agong untuk memilih ahli jawatan kuasa yang baharu. Fenomena ini berlaku di Malaysia. Sejak kecil lagi kita diasoh agar bersopan santun apabila cakap dengan orang yang lebih tua. Hampir setiap hari media elektronik menyiarkan berita hangat tentang pencemaran. ii.menghidangkan akuan . [6 markah] (c) Dalam setiap ayat di bawah. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkannya dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur . iii. terdapat dua kesalahan penggunaan ejaan dan imbuhan. menukarkan imbuhan serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas. Zalila telah mengeposkan bungkusan yang berisi kueh raya itu kepada abangnya di London.betulkannya dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya. Fenomena ini berlaku di seluruh dunia. (a) Tulis satu ayat daripada perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan maksudnya.menghubungkan (b) Sambungkan ayat-ayat tunggal di bawah ini supaya menjadi tiga ayat majmuk sahaja. [6 markah] 2.

Mangsa buli akan menjadi seorang dewasa yang terlalu emosional sehingga menjejaskan hubungannya dengan orang lain dan keluarga. Semua barang keperluan harian dapat diperolehi di pasaraya yang baru dibuka di Taman Jauhari. atau membalas pukulan. Azizi dan Mimi ialah pasangan yang cucuk kerana kedua-duanya berminat dalam ilmu ubatan tradisional. dan perompak. Mangsa buli akan mengalami kesan negatif dalam jangka panjang malah boleh menyebabkan kejadian bunuh diri. [6 markah] Rumusan & Pemahaman Ujian Diagnostik Soalan 1: Rumusan Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang kesan-kesan gejala buli dan langkah-langkah mengatasinya. perogol. Biasanya mangsa buli datang dari keluarga yang menyokongnya manakala pembuli datang daripada keluarga yang bermasalah dan selalu dikasari atau dihukum oleh ibu bapanya. disepak. Panjang rumusan andahendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. ii. Buli secara langsung termasuk diugut. kemudahan fizikal atau organisasi. Fenomena buli dapat dikategorikan kepada dua jenis iaitu buli secara langsung dan tidak langsung. malah ada yang membunuh rakannya kerana tidak tahan dibuli setelah guru dan pihak sekolah gagal mengambil tindakan intervensi. Kebanyakan kejadian buli berlaku di sekolah yang kurang pemantauan disiplinnya. Malah kajian menunjukkan ada murid menjadi pembuli akan bertindak agresif apabila dewasa dan menjadi seorang pendera terhadap isteri. Buli jenis ini disebut sebagai buli fizikal. dikacau. Perbuatan membuli diertikan sebagai mengasari orang yang lemah dengan tujuan atau maksud untuk menunjukkan kekuatan. atau menyebarkan gosip liar terhadap seseorang. Kerajaan negeri Kedah bercadang untuk memperlebarkan beberapa buah jalan kampong. sama ada akibat kelemahan guru. Di luar negara seorang murid membunuh diri kerana diejek gemuk dan berambut kerinting. Tingkah laku buli bukan sahaja boleh menimbulkan ketakutan kepada mangsanya. i. iii. tetapi kepada rakan sekelasnya yang menyaksikan perlakuan itu walaupun mereka tidak dibuli. . Secara tidak langsung. menjadikan mereka yang lemah mematuhi atau menghormati mereka yang kuat. ditertawakan rakan lain.dan maksud asalnya. Sementara buli secara tidak langsung atau buli psikologi melibatkan kata-kata (verbal) termasuk memanggil atau ejek-mengejek dengan nama tertentu. budaya dan nilai yang diamalkan.

Pemerhati tingkah laku buli akan turut mengalami gangguan emosi dan merasakan persekitaran sekolah tidak lagi selamat. Suradi Salim. Jika dibiarkan akan membentuk peribadi individu terbabit menjadi lemah dan kurang keyakinan diri. Biasanya. [4 markah] . Apakah maksud rangkai kata mengambil tindakan intervensi berdasarkan (i) petikan? [2 markah] Nyatakan kesan-kesan yang serius berlaku ke atas pelajar yang dibuli? [3 markah] (ii) Pada pendapat anda. (Diubahsuai daripada “Menangani Masalah Buli di Sekolah” dalam Dewan Siswa. Akibat ketakutan yang amat sangat inilah menyebabkan mereka tidak akan mengadu kepada guru atau ibu bapa. dipukul dan sebagainya. apakah bentuk hukuman yang wajar dikenakan ke atas (iii) pembuli yang membabitkan kes kematian. Malah pemerhati buli juga merasa bimbang dia pula akan diancam oleh pembuli dan menjadi mangsa seterusnya. Sebetulnya perasaan “takut” yang luar biasa ini amat memeritkan. malah takut diugut. berpendapat bahawa mangsa yang dibuli akan merobah personaliti mereka menjadi seorang yang penakut. Kuala Lumpur) Soalan 2: Pemahaman Berdasarkan petikan di atas. si pembuli berasa seronok kerana dapat membuli orang lain. jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. Sebaliknya. Mangsa bukan sahaja takut ke sekolah. Masalah ini hanya dapat dikesan apabila menjadi serius sehingga berlaku kecederaan fizikal. Dr. Presiden Persatuan Kaunseling Malaysia dan Pensyarah Jabatan Pendidikan Psikologi. Ogos 2005. mereka dikaunseling bukan si pembuli tetapi mangsa kerana mereka perlu dibantu bagaimana untuk mengatasi masalah tersebut. Dewan Bahasa dan Pustaka.