1.

0 PENDAHULUAN Menurut Mohd Zohir dan Shukri Osman , 2004 menyatakan bahawa mengajar adalah tugas utama bagi pekerjan guru. Seperti pekerjaan lain, tugas mengajar memerlukan pengetahuan dan kemahiran-kemahiran tertentu yang perlu dikuasai oleh guru sebagai pekerja. Untuk menjadi mahir, seseorang pekerja perlu menjalani latihan yang cukup sebelum dapat melaksanakan tugas dalam situasi sebenar. Begitulah juga halnya dengan tugas guru sebagai pengajar dalam bilik darjah. Semasa berada di institut perguruan atau di universiti, di samping didedahkan dengan pelbagai pengetahuan, bakal-bakal guru juga dilatih tentang pelbagai kemahiran mengajar. Mengajar boleh dijelaskan sebagai memberi arahan kepada atau berkongsi pengetahuan antara seorang individu dengan individu yang lain. Hal ini juga boleh dijelaskan sebagai cara memberi pengetahuan dan kemahiran yang diperlukn oleh murid supaya mereka boleh berfungsi dalam kehidupannya. Guru perlu mendiagnos keperluan pembelajaran yang spesifik atau kurang di kalangan murid serta menyediakan strategi tersebut untuk membantu murid mencapai objektif pembelajaran yang ditentukan.

-1-

2.0 KAEDAH-KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN 2.1 Sumbangsaran Sumbangsaran merupakan satu aktiviti perbincangan yang dikendalikan secara kumpulan. Tujuan sumbangsaran menjana idea tanpa mengira idea tersebut sesuai atau tidak. Cara ini mengelakkan berfokus kepada satu cara penyelesaian sahaja. Oleh yang demikian,penilaian, perbincangan dan kritikan ditunda sehingga semua percambahan idea sudah dibuat. Topik perbincangan haruslah sesuai dengan kebolehan dan minat murid-murid. Dalam kaedah sumbangsaran ini, tempoh masa untuk mengemukakan idea ditentukan oleh guru. Secara kebiasaannya, ia ditentukan dalam masa dua puluh minit. Melalui cara ini murid-murid diberikan peluang untuk mengemukakan seberapa banyak idea atau pendapat tentang tajuk perbincangan. Semua pendapat atau idea dicatat dalam pengembangan idea orang adalah digalakkan oleh guru. Sumbangsaran dijalankan apabila guru memberikan tajuk perbincangan sebelum murid-murid dimasukkan dalam kumpulan-kumpulan yang tertentu. Setiap kumpulan biasa terdiri daripada 8 hingga 12 rang ahli. Seterusnya muridmurid akan membincang tajuk tersebut dalam kumpulan masing-masing sebelum membuat pendirian masing-masing tentang masalah tersebut. Dalam sesi sumbangsaran yang sebenarnya, ahli-ahli akan mengemukakan pelbagai pernyataan masalah daripada pelbagai sudut pandangan. Namun dalam setiap aktiviti sumbangsaran guru hendaklah mengambil inisiatif untuk menasihat murid-murid supaya tidak mengkritik atau menilai pandangan ahli-ahli kupulan yang lain. Oleh yang demikian, seorang guru seharusnya bertindak positif dengan menerima semua idea yang diterima oleh murid-murid.

-2-

Dalam satu sesi sumbangsaran, guru seharusnya melantik seorang pengerusi dalam setiap kumpulan dan peranannya ialah untuk menyelaraskan idea-idea yang akan dipilih oleh ahli-ahlinya. Pengerusi setiap kumpulan akan merumuskan segala idea-idea selepas mendapat persetujuan daripada ahli-ahli kumpulan. Dengan cara ini, segala aktiviti yang dijalankan menunjukkan kaedah menggalakkan pemikiran kreatif dikalangan murid-murid.Keadah ini merupakan satu kaedah yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana ia adalah satu cara untuk memperolehi banyak idea dalam tempoh masa yang singkat. Dalam kaedah ini, lebih banyak idea baru dikemukakan oleh murid berbanding dengan kaedah analitikal biasa.

2.2 Bercerita Aktiviti brcerita merupakan satu lagi kemahiran generik iaitu suatu cara yang boleh digunakan oleh guru. Aktiviti ini boleh mempromosikan minat dalam manamana bahagian kurikulum.Selain itu ia dapat mengembangkan penghargaan dan keseronokan untuk menikmati kesusasteraan,pengayaan bahasa, pelbagai pengalaman, mengembang kemahiran mendengar dan memotivasi murid-murid membaca. Guru seharusnya berinovatif dalam mencari cerita yang sesuai dengan objektif pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, guru juga berperanan untuk memastikan cerita yang dipilh sesuai dengan peringkat umur murid-murid dan dapat menarik minat mereka. Secara tambahannya pula, guru boleh menggunakan bahana-bahan sampingan yang dapat menarik lagi minat muridmurid terhadap cerita yang hendak disampaikan seperti boneka, tali, binatang mainan, kertas dan sebagainya. Pada masa yang sama, guru perlulah mempelbagaikan suara dan nada supaya cerita yang ingin disampaikan kepada murid-murid menjadi lebih menarik. Kebaikan teknik bercerita ialah ia dapat melengkapi murid dengan pelbagai kemahiran dan kecekapan bahasa terutamanya kecekapan lisan. Kaedah ini menggalakkan murid untuk berfikir secarakritis dan kreatif khasnya apabila guru beranyakan soalan tentang moral sesuatu cerita. Kemahiran-kemahiran yang guru perlu menggunakan dalam teknik bercerita ialah :

-3-

a) Kemahiran verbal seperti projeksi suara, penekanan fasa atau bunyi dan penggunaan ayat-ayat yang mudah. b) Nada suara yang sesuai untuk menggambarkan siuasi tertentu dan memiliki kebolehan memanipulsi mimik muka untuk menunjukkan emosi yang berlainan. Kemahiran bukan verbal yang perlu dikuasia oleh guru dalam teknik bercerita ialah gerak mata dan mimik muka yang sangat eksperesif. Aktiviti yang paling penting dalm teknik becerita ialah hasil perbincangan yang menyusuli guru selepas tamat guru bercerita. Dalam proses perbincangan, guru mestilah memastikan yang dia perlu menguji kefahaman murid tentang cerita yang telah disampaikan olehnya. Guru juga dapat membina pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran selepas satu sesi cerita iaitu seperti kefahaman, latihan tatabahasa dan merumuskan isi-isi penting dalam cerita. Dalam teknik bercerita terdapat beberapa langkah yang telah ditetapkan. Berikut merupakan langkah-langkah yang telah dicadangkan untuk aktiviti bercerita : a) Sebelum bercerita Persekitaran yang selesa adalah penting. Jika boleh, suatu tempat duduk itu perlulah dikemas supaya murid-murid boleh duduk di tempat tersebut dan mengelilingi pencerita. Jika waktu tersebut guru ialah pencerita, guru tersebut perlu menimbangkan perkara-perkara seperti memastikan cerita yang diperdengarkan boleh didengari oleh semua murid. Kemudian pastikan bahawa semua murid dapat melihat pencerita, terutama muka dan tangan.Guru tersebut juga perlu bercerita dengan kuat dan jelas dengan intonasi suara dan eksperesi muka yang bersesuain dengan cerita. Sekiranya pencerita tidak mahu diganggu, guru perlu memberitahu murid supaya tidak bertanyakan soalan sehingga penghabisan cerita. Perkara yang paling utama ialah memastikan semua murid memberi perhatian sebelum cerita itu dimulakan.

-4-

2. peristiwa dalam satu keadaan tidak formal sebagai permulaan kepada pengalaman bercerita lebih mendalam.Walaubagaimanapun. Strategi ini menggalakkan murid bertukar pendapat .perbincanganboleh menggalakkan murid-murid menganalisis idea-idea dan fakta-fakta dari pelajaran baru dan mengaitkannya dengan pelajaran yang lampau. Murid-murid berpeluang menegemukakan isu-isu . Dari sudut afektif. Selain itu. Langkah yang harus di ambil oleh guru tersebut ialah memberi maklumat tentang bahagian-bahagian dan urutan cerita yang berkaitan. Pencerita pula perlu mengambil langkah supaya bertentangan mata ( eye contact ) dengan pendengar dan bertutur secara terus menerus kepada pendengarnya. -5- . Perbincangan boleh digunakan untuk mencapai objektif-objektif kognitif dan afektif. Dalam domain kognitf.ia juga bertujuan untul memastikan agar murid-murid memberi perhatian terhadap cerita yang diperdengarkan. pendapat dan idea-idea tentang sesuatu topik dan guru bersama murid-murid kan membuat rumusan pada akhir sesi perbincangan.3 Perbincangan Kaedah perbincangan merupakan satu aktiviti berkumpulan di mana murid-murid berinteraksi sesama mereka dalam membincangkan satu isu atau masalah. guru juga boleh menggunakan kaeadah memberi peluang kepada murid untuk bercerita bersama-sama. Perbincangan boleh merangsang pemikiran kritikal dan menggalak muridmurid yang berkebolehan sederhana dan kurang berupaya melibatkan diri dalam proses pembelajaran. b) Semasa bercerita Kaedah ini memberi peluang kepada murid-murid untuk menctat nota daripada cerita yang diperolehi untuk perbincangan lanjut. idea atau maklumat secara berkesan bersama guru mereka atau di kalangan murid. Perbincangan melibatkan perbualan antara murid dengan guru dalam sebuah kelas atau antara sekumpulan murid. Guru juga harus memberi peluang murid untuk berkngsi cerita.

perbincangan menggalakkan murid-murid meninjau pendapat-pendapat mereka. simposium perbahasan melibatkan sekumpulan murid.berinterksi dan menilai idea-idea murid-murid lain serta mengembangkan kemahiran mendengar dengan baik.Panel. Walau apa pun objektifnya. Meja bulat boleh digunakan sebagai versi panel yang tidak formal. Panel dijalankan dalam keadaan tidak formal di mana empat hingga enam orang ahli berbincang satu topik bersama seorang pengerusi manakala murid-murid lain dalam kelas mendengar. memperolehi maklumat tentang sesuatu topik. Mereka menggabungkan aktiviti-aktiviti dan kenyataan-kenyataaan yang dirancang melalui perbincangan tolak ansur. Tiap –tiap ahli memberi kenytaan masing-masing. Dalam perbincangan kelas perlu dan wujud panel dan perbahasan. Pada asasnya terdapat dua jenis perbincangan : a) Perbincangan Kelas ( Whole class discussion ) Dalam perbincangan ini guru harus mengendali perbincangan kelas. Sebelum perbincangan kelas. menyampaikan maklumat tersebut dan membincangkannya. Panel dn perbahasan direka dengan tujuan membantu murid-murid memahami beberapa pandangan berkaitan dengan sesuatu topik atau isu. -6- . Ia berfaedah dalam kegiatan bilik darjah yang besar apabila perbincangan tidak formal atau kumpulan kecil tidak dapat dijalankan. perbincangan mesti dirancang dengan baik dan soalan-soalan penting dibentuk sebelum pengajaran dijalankan. adalah penting untuk memastikan murid-murid mempunyai pengetahuan asas tentang aspek yang dibincangkan. Kemudian satu perbincangan tolak ansur akan diadakan bersama kelas.

Ia merangkumi ucapan-ucapan yang tersedia oleh ahli-ahli dari dua kumpulan yang mempunyai pandangan yang bertentangan. perbahasan dan kompromi. Teknik yang paling akhir ialah murid-murid harus diberi arahan yang tepat. Murid-murid yang terlibat dalam perbincangan boleh tersesat secara mudah. b) Perbincangan kumpulan kecil Bilangan yang paling sesuai dalam perbincangan kumpulan kecil adalah empat hingga lima orang murid.Simposium pula hampir sama dengan panel tetapi ia melibatkan penyampaian maklumat yang lebih formal oleh setiap ahli panel. Kelas melibatkan diri melalui soal dan jawab selepas panel telah menyampai maklumatnya. setiap kumpulan harus -7- . harus kecil asas Oleh mengikuti untuk yang satu menyumbang perbincangan demikian.perbincangan kumpulan kecil merangkumi perkembangan kemahiran komunikasi. Panel dan perbahasan dijalankan untuk faedah kelas. Kedua. Perbahasan pula ialah satu pendekatan perbincangan yang formal. Terdapat sekurang-kurangnya empat perkara yang mana guru boleh lakukan bagi menjamin keberkesan perbincangan kumpulan kecil. Organisasi yang teliti boleh membantu melicinkan proses perbincangan. Pada penghabisan aktiviti kumpulan kecil. guru harus pastikan murid-murid kepada mempunyai kumpulan pengetahuan tesebut. Tiap-tiap ahli akan membangkang idea dari kumpulan lain.perbincangan pengajaran yang berfokus kepada isi kandungan dan berkembang brdasarkan topik-topik yang pernah diajar. Ketiga ialah guru harus merancang perbuncagan yang pendek dalam topik tersebut. Selain dari mempromosi kemahiran pemikiran bertahap tinggi. Perkara pertama ialah guru harus memantau aktiviti secara teliti dengan meronda dalam bilik bagi memastikan setiap kumpulan fokus kepada objektif perbincangan.kepimpinan. Perbincangan ini diketuai oleh murid terpilih dengan bimbingan seorang guru.

Selain itu. Berikut merupakan beberapa garis panduan untuk menjalankan aktiviti perbincangan : a) Mengambil kira matlamat perbincangan b) Mempertimbangkan pengalaman dan perkembangan murid-murid c) Mengkaji isu-isu yang terlibat d) f) Murid-murid diberi orientasi objektif perbincangan Perlu berbekalkan maklumat baru atau tepat bila perlu bermakna h) Menerapkan unsur jenaka i) Garis panduan ini boleh diaplikasikan kepada kaedah kumpulan e) Menyediakan persekitaran yang menyeronokkan g) Mengulang. rumus atau jana dan kenyataan kepada satu unit yang Dalam perbincangan. Peranan guru dalam situasi perbincangan iaitu sebagai pemudah cara dan membimbing murid sepanjang sesi perbincangan. murid akan memberikan reaksi atau tindak balas tentang topik atau masalah dan perbincangan dilaksanakan di bawah kawaan guru. Tujuan kaedah perbincangn ialah untuk melatih murid membiasakan diri bercakap dalam situasi formal. Hal ini boleh dijalankan melalui laporan bertulis atau wakil dari kumpulan memberi laporan secara lisan . Kaedah perbincangan juga dapat membina keyakinan diri dan konsep kendiri murid. iaitu memberi peluang kepada mereka untuk menyuarakan pendapat. guru harus memupuk unsur0unsur kerjasama. Teknik perbincangan dapat dilaksanakan dalam semua mata pelajaran di sekolah. Topik perbincangan mestialh sesuai dengan objektif dan minat muridmurid tambahan pula guru perlu menentukan objektif perbincangan iaitu sama ada perbincangan itu adalah untuk mengumpul fakta atau menyelesaikan sesuatu masalah. -8- . menghargai dan mendengar pandangan orang lain.melaporkan hasil kerja kepada kelas.menyoal serta menyelesaikan masalah. Guru harus menggalakkaan murid mengembangkan kemahiran dalam mengemukakan hujah.pendapat. hormat-menghormati.

Bagi menjalankan demonstrasi yang berkesan. memastikan setiap murid memerhatikan demonstrasi.Ia juga melibatkan pendekatan visual untuk memeriksa proses. merangsang minat dalam sesuatu topik. meperkenalkan demonstrasi untuk -9- . Ia melibatkan demonstrasi oleh guru di hadapan kelas untuk menunujukkan sesuatu aktiviti atau prosedur atau langkah pembelajaran. mempraktikkan demonstrasi. Pada akhir satu sesi perbincangan. guru juga perlu mengemukakan soalan-soalan divergen dan menggalakan murid-murid untuk menyoal idea-idea rakan-rakan mereka. guru perlu mengawal aktiviti-aktiviti perbincangan supaya murid-murid menumpukan perhatian.4 Demonstrasi Demonstrasi juga dikenali sebagai tunjuk cara. membentuk rangka demonstrasi. guru bersama murid-murid harus merumuskan isi-isi penting terhadap penyelesaian masalah dalam perbincangan. Terdapat demonstrasi tulin. terdapat satu komunikasi lisan secara lansung dari guru kepada murid. Dalam proses demonstrasi. Semasa perbincangan. guru mendemonstrasi satu gerak balas atau aktiviti sebelum murid-murid melakukan aktiviti itu secara individu. Demonstrasi boleh digunakan unruk mengilustrasikan hujah-hujah atau prosedur secara berkesan. Kuliah memerlukan murid mendengar.memberi model kemahiran mengajar dan menunjukkan kadar perubahan. demonstrasivdengan komen atau demonstrasi dengan penglibatan dari murid-murid. Demonstrasi guru ini dijadikan model gerak balas dan jangkaan oleh muridmurid. demonstrasi memerlukan murid memerhati. Demonstrasi membolehkan murid-murid memerhati benda-bemda maujud dan bagaimana mereka berfungsi.Lazimnya.Seterusnya. 2. guru merancang demonstrasi secara teliti. maklumat dan idea. Guru juga mesti meneliti tingkah laku murid agar mereka tidak menyeleweng atau bermain-main dala satu sei perbincangan. Demonstrasi ialah satu kaedah untuk melatih murid memerhati dan melakukan sesuatu aktiviti mengikut prosedur-prosedur yang tertentu.

Selepas membuat sesi praktis. Terdapat juga kelemahan dalam penggunaan kaedah demonstrasi ialah ia memerlukan perancangan dan persediaan yang rapi dan teliti oleh guru sebelum sesi tunjuk cara. Cara ini sesuai untuk pengajaran tarian. Dalam pelaksanaan demonstrasi. 2. kolaborasi dan persetujuan di antara semua yang terlibat dalam penyelesaian ini.guru mesti mewajibkan murid-murid memberikan perhatian yang sepenuhnya.10 - . Tujuan generik ialah menterjemah intuisi kepada bentuk yang boleh dibincang secara rasional.olahraga. Dalam proses demonstrasi .5 Penyelesaian masalah ( Theory of Constraint . TOC ) Teori Konstrain ( TOC) boelh digunakan dalam situasi-situasi tertentu atau boleh digabunkan untuk membentuk penyelesaian masalah koheran dan mengubah sistem pengurusan.Kebaikan tujuk cara ialah ia memberi peluang kepada murid untuk benar-benar memahami apa yang hendak dipelajari setelah melihat prosedur-prosedur yang ditunjukkan oleh guru. Kaedah ini juga membenarkan murid-murid untuk mencontohi sesuatu perlakuan dengan mudah. permainan dan membuat uji kaji. Teori ini digunakan untuk membentuk penyelesaian common sense dan juga memudahkan komunikasi. perbincangan tentang perkara-perkara yang ditunjuk cara ia mesti dijalankan oleh guru. Bagi meletakkan alat-alat dalam hubungan.guru perlu memberikan penerangan yang jelas supaya murid-murid dapat memerhati apa yang ditunjukkan.memfokus perhatian dan menggalakkan soalan serta merancangkan tindakan susulan. Semasa membuat demonstrasi.mereka mesti . Satu kebaikan demonstrasi ialah ia memperkenalkan bahan pembelajaran baru kepada murid-murid melalui deria penglihatan dan pendengaran.guru hendaklah menentukan topik. Guru juga boleh mengarahkan murid-murid untuk menulis laporan ringkas tentang demonstrasi tersebut.objektif dan menyediakan alatan atau bahan yang hendak digunakan dalam sesi pengajaran. disoal tanpa rasa marah dan diubah supaya dapat mengambil ikhtibar kefahaman sesuatu situasi.

murid-murid perlu mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran – kemahiran tertentu. Guru perlu membimbing dan merangsangkan proses perbincangan penyelesaian masalah. Ketiga-tiga objektif masingmasing mempunyai tujuan dan mempunyai kepastian. Ia juga dapat meingkatkan keyakinan diri murid-murid khasnya apabila mereka dapat menyelesaikan sesuatu masalah.11 - . Ketiga ialah bagaimana perubahan boleh dilakukan dalam perkembangan rancangan-rancangan dan taktik-taktik yang terperinci akan menjelaskan apa yang berlaku dan penyamaan usaha-usaha kumpulan dalam implementasi strategi seperti merancang dan membina kumpulan. Dalam teknik penyelesaian masalah. perihal tentang situasi semasa dan identifikasi masalah utama atau konflik serta andaian – andaian yang menyokongnya seperti diagnosis. Objektif yang pertama ialah apa yang perlu diubah. Objektif yang kedua pula ialah apa yang perlu diubah kepada iaitu visi atau penyelesaian yang telah diverbalisasikan dan strategi diperihalkan supaya mencapai status yang diingini iaitu preskripsi. Penyelesaian masalah juga membolehkan murid berfikir secara rasional dan logik apabila menghadapi masalah. Jika penyelesaian masalah dapat dicapai.membuat keputusan dan memperkembangkan penyelesaian. Penyelesaian masalah merupakan satu proses mental yang memerlukan seseorang itu berfikir secara kreatif dan kritis dalam mencari idea-idea alternatif dan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi . Masalah yang dikemukakan oleh guru dalam kaedah peneyelesaian masalah hendaklah berkaitan dengan tajuk topik-topik dalam mata pelajaran mereka. Ia juga mengerakkan murid-murid untuk mengembangkan kemahiran penyelesaian masalah mereka. Kaedah penyelesaian masalah membina pemikiran murid supaya bersedia untuk menghadapi masalah.Ia berkaitan dengan penilaian situasi. cara menyelesaikan dan seterusnya mengambil keputusan yang terbaik untuk mengatasi tersebut. Dalam proses penyelesaian masalah. soalan-soalan divergen tentang masalah dikemukakan.murid-murid diminta mengemukakan contoh-contoh baru bagaiamana masalah itu boleh .menyokong satu daripada tiga objektif generik.

12 - . ia juga memberikan peluang kepada murid-murid untuk memperlihatkan secara langsung kreativiti.Kelebihan proses penyelesaian masalah ialah terdapat penglibatan aktif murid-murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran.diselesaikan. Murid-murid akan memikirkan cara-vara mengumpul maklumat yang dapat menolong menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru. Dalam langkah merumus dan menilai penyelesaian.perbincangan dan simulasi. Antaranya ialah penyelesaian masalah. memahami masalah. sumbangsaran. . Jika peneyelesaian masalah tidak diselesaikan. Pelbagai teknik lain dapat digunakan oleh guru dalam proses penyelesaian masalah seperti inkuiri. Dalam kaedah ini. Kelemahan kaedah penyelesaian masalah ialah ia memerlukan masa yang panjang untuk dirancang dan dikendalikan oleh guru.kemahiran berfikir murid digalakkan kerana murid-murid perlu memikirkan cara-cara penyelesaian tanpa bantuan guru. alernatif-alternatif lain akan dikemukakan oleh guru dan murid.murid akan melihat kembali proses penyelesaian dan menilai sama ada cara penyelesaian berjaya atau tidak. Selain itu. Terdapat beberapa langkah yang boleh diaplikasikan dalam teknik penyelesaian masalah. Kelebihan penyelesaian masalah ialah ia dapat meningkatkan kemahiran berfikir di kalangan murid-murid dan juga dapat memupuk interaksi sosial yang positif.mencuba cara-cara penyelesaian yang baru dan merumus serta menilai penyelesaian. menentukan cara-cara penyelesaian masalah. bakat dan potensi mereka. Kaedah ini juga tidak begitu sesuai untuk murid-murid yang lemah dan yang tidak dapat memikirkan langkah-langkah penyelesaian masalah yang sesuai.

penyampaian pengajaran hanya melahirkan murid yang mampu mengingat fakta dan angka tanpa mengetahui cara mengaplikasikannya. Pendidikan melalui siaran/jarak jauh dikendalikan dengan menggunakan pelbagai jenis alat penghantaran seperti radio. E-Pembelajaran ialah satu cara untuk proses peningkatan kendiri seorang guru.13 - . diberikan peluang belajar kepada semua dan universiti ini menggunakan aplikasi seperti video.3. Pihak Kementerian Pendidikan sedar akan peranan komputer dalam pembelajaran. Diantara jenis pendidikan yang diperkenalkan di bawah E-pembelajaran ialah : pendidikan jarak jauh dan pendidikan komputer. televisyen tempatan dan komputer di mana tenaga pengajar menyampaikan pengajaran tanpa bersemuka dengan pelajar-pelajarnya. Guru juga harus mengikuti kursus-kursus melalui pembelajaran secara online melalui program-program yang ditawarkan oleh universiti terbuka. komputer telah diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan di bawah Rancangan Malaysia ketujuh. Selaras dengan zaman globalisasi. Ia ditakrifkan sebagai penggunaan teknologi-teknologi rangkaian dan laman web yang dapat meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran guru. internet dan televisyen. Sehubungan itu. 1996). Selain itu.0 PEDAGOGI BESTARI Strategi pengajaran dan pembelajaran yang digunakan di sekolah bestari telah direka bentuk hasil daripada kritikan yang menyatakan bahawa melalui sistem tradisi. Keistimewaan programprogram universiti terbuka ialah tidak memerlukan kelayakan akademik atau ikhtisas. pendidikan jarak jauh boleh juga dijalankan melalui televisyen satelit. Bagi melibatkan guru dengan E-Learning. 40-45 unit komputer telah diperuntukkan bagi 750 orang murid sekolah oleh kerajaan Malaysia (Dasar Komputer Kementerian. guru perlu mahir dan mempunyai maklumat terperinci mengenai bahan pengajaran yang ingin diajar. Pendidikan jarak jauh boleh dijalankan melalui media atau pendidikan komunikasi. . Pedagogi bestari berusaha mengatasi kelemahan ini dengan hanya menyediakan persekitaran pembelajaran yang lengkap dan melahirkan generasi tenaga manusia yang boleh berfikir secara celik teknologi.

Antaranya ialah Jaringan Web Sedunia. Matlamatnya adalah untuk guru mengaplikasikan teknologi maklumat di bilik darjah. menghantar e-mel. Microsoft Excel. memuat turun bahan pengajaran. kumpulan perbincangan dan senarai mel. membuat program kolaboratif dengan sekolah-sekolah di luar negara dan membuat pencarian maklumat di Internet. dan ‘graphing’ telah diperkenalkan dalam program ini. SLE ialah satu program yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan untuk meningkatkan infrastruktur sekolah dengan meningkatkan kemahiran sumber manusia di kalangan guru. Guru juga harus tahu menggunakan aplikasi-aplikasi internet kerana alat-alat ini sangat berguna dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Microsoft Power Point.Melalui pendidikan komputer. Beberapa aplikasi seperti ‘word processing’. ‘database’. Dalam SLE guru perlu mempelajari aktiviti-aktiviti komputer seperti membangunkan modul pengajaran. Microsoft Publisher dan Microsoft Access. Ia juga bertujuan untuk memberi pengetahuan kepada pihak pengurusan sekolah serta meningkatkan pengetahuan guru terhadap penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. guru juga harus menyertai “Smart Learning Environment” (SLE). membuat perkembangan web. Untuk membuat peningkatan kendiri. . E-mel. membuat grafik. ‘spreadsheet’.14 - . seorang guru harus mahir dan mengetahui perisianperisian seperti Microsoft Word. ‘desktop publishing’.

1 Pengajaran Direktif Strategi pengajaran direktif bertujuan membantu murid bagi memahami dan mencari maklumat berasaskan pembacaan dan penaakulan kritis. Aktivitiaktiviti yang sesuai bagi pendekatan ini termasuklah menstruktur maklumat.Penggunaan contoh. Satu lagi kepentingan pengajaran langsung adalah ia dilakukan melalui langkah demi langkah. Pengajaran langsung yang dijalankan dalam bilik darjah boleh melibatkan penyampaian maklumat yang aktif daripada guru. memberi petunjuk yang mendorong penglibatan murid. guru memainkan peranan sebagai penyampai maklumat. Murid biasanya bersifat pasif dan bergntung kepada guru untuk memberi fakta dan maklumat dalam menyelesaikan masalah. dari satu subtajuk ke satu subtajuk berasaskan analisis tugasan. Guru yang mengguanakan pendekatan ini biasanyan mendemostrasikan proses menggunakan idea atau peristiwa yang biasa dengan murid dan menggunakan proses tersebut kepada keadaan yang tidak biasa bagi mereka. Dalam pendekatan ini. memilih obejektif yang hendak dicapai. Hal ini akan melibatkan latih tubi. mendedahkan kepada isi kandung yang diperlukan dan pengetahuan yang berkaitan dengan murid. Di samping itu terspaat pendekatan untuk menyediakan organisasi maklumat. menyemak untuk pemahaman dan simpanan serta memberi ganjaran kepada hasil pencapaian yang diharapkan. Sebagaimana yang telah dinyatakan. pembelajaran masteri dan pengajaran langsung dalam bilik darjah.megguna pengurusan grafik.Proses utama dalam penyampaian aktif ini termasuklah mendapatkan perhatian daripada murid. Fokus utama di sini ialah guru.15 - . selalunya kandungan yang baru dalam kurikulum.4. computer atau murid lain.amali. murid dikehendaki menguasai tingkah laku dan kemahiran yang ditunjukkan oleh guru. mencadangkan cara bagi mencapainya dan tetapkan kriteria bagaimana pencapaian dapat dinilaikan. Ia juga bersifat authoritarian di mana guru berperanan sebagai sumber maklumat. bantuan visual dan demonstrasi bagi menerangkan konsep-konsep konkrit dan abstrak adalah digalakkan dalam .

Dalam pengajaran mediatif murid diberi kuasa dalam merancang dan mengawal proses pembelajaran. Seterusnya mereka dapat merumus serta menggunakan konsep-konsep yang ditemui dalam menyelesaikan masalah.peneyelesaian masalah. Penggunaan masa dan pengurusan bilik darjah yang berkesan memainkan peranan penting dalam mengamalkan pengajaran sehala dalam penyampaian pengetahuan dan kemahiran.pengajaran langsung. Hal ini melibatkan proses menolong murid secra terus bagi mengaplikasikan pengetahuan menyelesaiakan masalah dan konflik. Sebagai rumusan pengajaran direktif adalah berasaskan kepada strategi pemustan guru dan di bawah kategori tradisi. Guru perlu membantu membimbing bagimencuba dan menguji idea mereka. Penilaian berterusan juga perlu dilakukan bagi menguji pemahaman murid sebelum. Murid perlu digalakkan mengemukakan idea logik secara induktif dan deduktif.perancangan dan penilaian.2 Pengajaran Mediatif Pengajaran mediatif adalah satu pendekatan yang membolehkan murid belajar untuk menilai isu. Dalam proses pengajaran. 4. semasa dan selepas pengajaran. Perbincangan seterusnya adalah mengenai strategi pengajaran yang melibatkan murid secara aktif dalam proses pengaran dan pembelajaran. guru perlu mengelakkan diri daripada membuat pertimbangan terhadap idea yang dikemukakan oleh murid.16 - . Melalui pendekatan ini diharapkan murid dapat mengenal pasti strategi menggunakan kemahiran tersebut dalam menyelesaikan masalah berdasarkan kefahaman mereka. Mediator . menghargai pandangan orang lain serta menggunakan pelbagai alternatif dalam menyelesaikan masalah. Murid akan mendapat kesedaran tentang apa yang telah dilakukan dan apa yang sepatutnya dilakukan pada masaakan datang. Dalam pendekatan ini guru adalah sebagai perantara dengan mengemukakan soalan dan masalah bagi merangsang murid untuk meneroka pengetahuan.

Mereka kemudian mengkategori dan melabelkan data dan seterusnya membentuk sistem konseptual. guru perlu membimbing murid melalui empat fasa. Pendekatan lain dalam pengajaran mediatif adalah inkuiri iaitu.pembentukan konsep dan penemuan.17 - . Lama kelamaan ini akan mengurangkan pergantungan murid terhadap guru boleh berfungsi sendiri.murid diminta membuat analisis tentang proses berfikir yang digunakan semasa membina konsep. Disini murid diajar membuat pemerhatian.guru-guru akan menjelaskan matlamat aktiviti dan kaedah yang digunakan bagi menentukan konsep. murid telah memperkembangkan kemahiran berfikir mereka. Fasa ketiga.murid diminta memberikan contoh-contoh yang menggamabarkan konsep tersebut dan cuba memperkembangkan.Penggunaan konsep (mengikut Bruner) adalah proses mendefinisikan konsep melalui ciri-ciri yang ditentukan bagi menggambarkan dengan tepat makna konsep tersebut.memproses data kumoulan berasaskan pengamatan yang sama. guru perlu mengajar cara mengkaji sesuatu masalah dan mengemukakan soalan . Selain perbincangan terbuka (open-ended) pendekatan utama yang lain dalam startegi mediatif adalah penguasaan konsep. dan hubungannya dengan pembinaan pengetahuan baru.menunjukkan murid bagi mencapai arah kendiri (self regulation) secara aktif dengan menghasilkan kaedah baru dalam penyelesaian masalah. Fasa kedua pula.Setelah murid memberikan definisi dengan betul barulah guru memberikan nama konsep tersebut. Dalam proses ini. Fasa terakhir adalah fasa membuat penilaian tentang aktiviti yang dijalankan. Pendekatan ini menggabungkan aktiviti-aktivti penaakulan.membentuk pelbagai jenis inferens daripada pemerhatian. Dalam pengajaran penguasaan konsep. Fasa pertama. bimbingan dan perbincangan terbuka. Model Taba dibina berasaskan konsep yang merupakan sebahagian daripada pengetahuan sedia ada murid. Ia akan berjaya sekiranya murid dapat mengenal pasti contoh-contoh yang lain yang berkaitan dengan konsep yang dibina.

menenal pasti masalah.mengumpul data. menganalisi data dan membuat generelisasi. Guru akan mengelak daripada memberi pertimbangan nilai yang boleh menyekat kreativiti Strategi ini dapat membantu murid belajar cara bertingkah laku yang sesuai mengikut situasi dan menggunakan kebijaksanaannya yang pelbagai. Pendekatan ini bermatlamat merangsang imaginasi murid dengan menggunakan metafora atau keadaan yang luar biasa. murid diharapkan dpat mengumpul maklumat. 4.membantu murid memberi fokus pemenuan mereka dan memudahcara perbincangan penyelesaian masalah dikalangan murid.berasaskan fakta dan pemerhatian.18 - . pemikiran lateral dan kreativiti melalui sesuatu reka bentuk. Umumnya. peranan guru dalam pengajaran mediatif melalui pendekatan inkuiri adalah membina situasi masalah. memlih angkubah yang relevan dan meperbaiki proses daya ingatan dalam mengintergrasikan bahan ke dalam struktur kognitif mereka serta memudahkan proses ingat kembali. membuat hipotesis.sinetik. dalam strategi pengajaran mediatif . strategi mediatif yang menggunakan pendektan inkuiri akan membentu murid untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi mereka pada masa akan datang dengan lebih yakin.menyediakan prosedur penemuan.Hal ini termasuklah penggunaan sumbangsaran. Oleh itu.3 Pengajaran Generatif Ramai yang berpendapat bahawa pengajaran generatif dapat membantu murid mencipta pengetahuan dan membina cara-cara baru dalam meneyelesaikan masalah. respon kepada penemuan murid. Dengan menggunakan naluri ingin tahu murid. . Umumnya.memproses dan menilai idea sendiri sebelum membuat kesimpulan terhadap konsep yang baru dipelajari. model inkuiri adalah berasaskan kepada lima langkah iaitu.

membntu menjana penulisan dan meneroka masalah sosial dan disiplin. guru membimbing murid mengguna anologi atau metafora untuk melihat perhubungan antara bahan-bahan baru dengan bahan yang mereka ketahui. membandingkan konflik tertekan dengan subjek. mengguna anologi peribadi untuk mewujudkan konflik yang tertekan. mendapat celik akal dan intuisi semasa cuba menyelesaikan masalah disiplin di sekolah. Dalam situasi yang terkawal.19 - .memberi anologi. Ini adalah suatu pendekatan bagi pemikiran kreatif. Pendekatan ini kerap diguna kreatif dalam bagi kumpulan untuk membantu memperkembangkan respon menyelesaikan masalah.Pengajaran generatif boleh digunakan dalam penulisan. menyediakan kriteria secara eksplisit sambil memberi kuasa kepada murid untuk mengaplikasikannya dan meneroka pendekatan dan strategi alternatif bagipelbagai tugasan.mengenalpasti perbezaan. murid dibenarkan mengguna kreativitinya semasa mengguna bahan baru di makmal sains. Langkah-langkah dalam merancang pengajaran generatif adalah seperti menentukan kepiaawaian dengan murid. . Sinetik adalah sebagai alat sumbngsaran yang digunakan dalam pengajaran generatif. Antara langkah yang wujud dalam sinetik model ialah memberi maklumat.untuk berkemahiran mengguna mengekalkan maklumat baru. membina analisis baru dan menilai. penyelesaian masalah yang bukan rutin dan penemuan.memeriksa semua subjek asal. Ia membantu pengguna menukar pemikiran sedia ada dan menghayati konsep abstrak. Diharapkan murid akan lebih metafora dalam proses berfikir. Di sini.

murid menerima keadaan motivasi yang sesuai supaya mereka dapat melakukan tingkah laku yang pelajari.proses reproduksi motor dan proses motivasi. Dalam proses reproduksi motor.20 - .pembelajaran berlaku dengan memerhati orng lain melaksanakan sesuatu tugas. Dalam proses motivasi.guru harus mengalakkan pembelajaran kolaboratif kerana kebanyakan pembelajaran berlaku dalam konteks sosial dan persekitaran. Dalam proses menarik perhatian. Pembelajaran pemerhatian memberi impak kepada pembelajaran dan menjadikannya berkesan. diperhatikan oleh mereka dalam proses mengingat. guru haruslah membekalkan insentif dan persekitaran yang mengglakkan tingkah laku itu berlaku. .4 Pengajaran Pemerhatian Dalam pengajaran pemerhatian. Pada masa yang sama.proses mengingat. Tingkah laku seorang pemerhati boleh membawa kesan positif dan negatif iaitu peneguhan atau hukuman eksplisit daripada tingkahlaku model. memahami dan menyusun pemerhatian mereka supaya ingat apa yang telah diperhatiakn oleh mereka dalam proses mengingat. Dalam proses reproduksi motor. Murid memerlu beberapa cara memberi simbol. Bagi mempamerkan tingkah laku yang dipelajari.Murid belajar secara kognitif bagaimana melakukan sesuatu dan apakah kesan yang mugkin berlaku.4. Menurut Bandura peneguhan atau hukuman (1977).Pembelajaran ecara pemerhatian berlaku apabila tingkah laku pemerhati berubah selepas melihat tingkah laku model. terdapat empat proses tertentu dalam penggunaan pembelajaran pemerhatian iaitu prose memveri perhatian. murid harus diberi peluang untuk memerhati dan mencontohi tingkah laku model yang membawa peneguhan positif. murid melakonkan gerakan fizikal sebenar melalui proses cuba jaya.murid memberi perhatian kepada ciri-ciri signifikan tingkah laku yang ingin dipelajari oleh mereka.

5 Pengajaran Konstektual Pengajaran konstektual membantu kita mengaitkan kandungan bahan belajar kepada situasi dunia sebenar dan memotivasikan murid untuk membuat hubungan antara apa yang dipelajari dalam bilik darjah dan bagaimana ilmu digunakan dalam kehidupan mereka sebagai ahli keluarga dan ahli masyarakat.Pertama.urid digalakkan mengalami lima teknik belajar. Dalam pengajaran biologi.murid menenui hubungan bermakna antara idea abstrak dan mengaplikasika amali dalam dunia sebenar di mana konsep diterima. pengalaman dan maklum balas mereka sendiri. murid diharapkan supaya belajar dalam konteks memindah (T) pengetahuan sedia ada serta pengetahuan membina yang mereka tahu.misalnya murid akan belajar bagaimana seorang petani menderita dan memberi sumbangan kepada kemerosotan persekitaran. seminar. penemuan dan mencipta idea. bengkel dan program ’buat sendiri’. sesi ’hands-on’.pembelajaran berlaku hanya ketika murid memproses maklumat dengan cara yang bermakna mengikut ruang rujuk mereka iaitu dunia ingatan. iaitu startegi REACT. fizikal dan psikologi dalam usaha ke arah hasil pembelajaran yang diingini. Contoh pengajran kontekstual adalah pembelajaran berasaskan aktiviti.4. murid bekerjasama (C) untuk memberi maklum balas dan berkomunikasi di kalangan ahli kumpulan dan guru. Dalam proses pembelajaran konstektual. Menurut teori ini. Dalam persekitaran seumpama itu. Teori ini menggalakkan guru memilih dan membentuk persekitaran pembelajaran dengan memasukkan sebanyak mungkin pelbagai pengalaman dari aspek sosial.Dalam pengajaran dan pembelajaran konstekstual. Barulah mereka akan mempelajari dalam konteks cara mengapilikasi (A) ilmu atau maklumat dalam situasi lain. . Akhirnya.21 - . dikukuhkan dan dihubungkaitkan.murid menceritakan (R) di mana murid digalakkan unuk mengalami (E) pembelajaran melalui penerokaan.

memilih strategi berfikir dengan teliti dan merancang.6 Pengajaran Metakognitif Pengjaran metakognitif adalah pengajaran tentang proses berfikir mengenai pemikiran.Metkognitif memerlukan pemantauan yang aktif dan peraturan proses kognitif. ” apa yang kita tahu” dan apa yang kita tidak tahu”.Pengajaran konstekstual menentukan pengajaran dalam pelbgai konteks hidup dan menggalakkan mereka untuk belajar daripada satu sama lain dan bersama-sama.22 - . strategi pengajaran dan pembelajaran konstekstual menekankan penyelesaian masalah dan mengenal pasti keperluan untuk pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam pelbegai konteks seperti rumah. Flavell berpendapat bahawa metakognitif menjelaskan sebab kanakkanak berlainan umur berbeza dalam menghadapi tugasan pembelajaran. komuniti dan tempat kerja. 4.Mereka telah membina strategi pemikiran yang baru. Pengajaran metakognitif meningkatkan kesedaran terhadap apa yang mereka tahu untuk menyelesaikan masalah atau memahami sepenuhnya konsep yang sukar untuk difahami. Strategi ini juga mengajar murid membuat pemantauan dan pembelajaran arah kendiri supaya mereka akan menjadi murid yang berdikari.Rumusannya.Penilaian autentik digunakan uuntukmenilai pengjaran konstektual dan strategi mengajar. seperti ciri-ciri pembelajaran relevan.memantau dan menilai proses berfikir. Sebagai contoh. . Flavell (1976) menerangkannya sebagai pengetahuan seseorang tentang proses kognitifnya atau sebarang perkara yang berkaitan dengan pembelajaran. strategi asas metakognitif ialah menghubungkan maklumat baru dengan maklumat yang lama. Menurut Dirkes (1985). saya menggunakan metakognitif jika saya dapati saya mempunyai masalah mempelajari perkara A berbanding perkara B: jika saya rasa saya perlu menilai semula perkara C sebelum bersetuju menerimanya sebagai fakta.

Mereka akan mengesahkan. 4. Semasa merancang dan menyelesaikan masalah. Selepas sesuatu aktiviti. mengumpul maklumat tentang proses berkaitan. Cara lain untuk memperkembangkan metakognitif dikalangan murid adalah melalui penggunaan jurnal atau buku log pembelajaran. menyediakan murid dengan peluang-peluang belajar berdasarkan pengalaman langsung (learn handle on experience) dalam dunia sebenar.menjelas dan memperkembangkan atau menggantikannya dengan maklumat yang lebih tepat. menulis nota tentng kesedaran mereka terhadap kesamaran dan ketidaktekalan serta memberi komen mereka terhadap cara mengatasi kesulitan.23 - .7 Pengajaran Kajian Luar (Field Study Teaching) Seluruh dunia ini adalah sumber pembelajaran sekiranya orang berpengetahuan membimbing kita menggunakan sumber tersebut. di mana murid membuat refleksi terhadap pemikiran mereka. penyusunan bahan dan jadual prosedur yang diperlukan untukmelengkapkan aktiviti. guru harus membimbing murid membuat ulasan tentang aktiviti tersebut. Pertama murid harus mengetahui ’ apa yang mereka tahu’ dan ’apa yang mereka tidak tahu’. mengenal pasti strategi berfikir yang digunakan dan akhirnya menilai pasti semua bahan bernilai untuk digunakan pada masa akan datang dan mencari pendekatan yang lebih berkesan lagi. Pengajaran kajian luar. guru haruslah menerangkan cara berfikir yang betul supaya murid boleh mengikut proses berfikir yang diterangkan itu.Pengalaman tersebut diperolehi daripada kajian di mana murid berpeluang membuat pemerhatian terhadap sesuatu perkara dalam persekitaran semulajadi. Ia memperkaya dan memperluaskan kurikulum sekolah serta menyediakan murid dengan pengalaman yang sukar . Murid perlu mengandaikan tanggungjawab untuk merancang dan mengatur pembelajaran termasuk keperluan masa.Terdapat strategi untukmembina perlakuan metakognitif dikalangan murid. Kajian luar yang dirancang dengn baik merupakan salah satu cara yang paling berharga untuk membantu murid mengaplikasikan pembelajaran buku teks danbilik darjah dengan dunia sebenar.

melaksanakan peristiwa masa hadapan.mengajar mereka kemahiran-kemahiran yang mereka perlukan untuk terus berjaya dalam kehidupan dan menyediakan mereka dengan caracara yang berkesan untuk menghadapi segala halangan dan tekanan kesan daripada perubahan mendadak. lawatan ke kilang. iaitumembuat ramalan tentang perubahan dan trenda masa hadapan berdasarkan maklumat dan pengetahuan itu sendiri. Terdapat tiga kemahiran asas yang perlu dipelajari dalam kajian masa depan.mencari menguruskan dan memahami dengan pengetahuan. masalah dan peluang-peluang yang mereka akan hadapi. membentuk sistem dan nila. kajian maklumat berkesan serta berfikiran kreatif dan kritis bagi membuat keputusan tentang . Kenapa kita perlu mengajar tentang masa hadapan? Kauffman (1976) menyatakan bahawa.memgusahakan tanaman dan lain-lain. kemahiran membuat tekaan yang bijak berkaitan dengan sebab dan akibat sesuatu peristiwa dan yang akhirnya menggunakan sumber dalam mengawal dan mengurus perubahan yang boleh membawa keuntungan yang maksima.diperoleh dalam bilik darjah biasa.kita sebagai guru harus memberikan kefahaman kepada murid kita terhadap isu-isu penting.24 - .8 Kajian Masa Depan (Futuristic Studies) Kajian masa depan berdasarkan kepada pemahaman bahawa murid perlu bersedia berhadapan dengan cabaran dan perubahan masa hadapan yang dinamik. Contoh pengajaran kajian luar adalah praktikum. Selain itu. 4. Pengajaran kajian masa depan membolehkan murid berkomunkasi dengan jelas.

Dalam strategi ini.9 Pembelajaran Masteri Pembelajaran masteri adalah suatu kaedah pembelajaran keindividualan yang menggunakan kurikulum berstruktur yang dibahagikan kepada bahagianbahagian kecil pembelajaran dan kemahiran yang akan dipelajari. guru mendiagnos kebolehan murid dan kemudian mencadangkan aktiviti pengajaran individu yang sesuai. Pembelajaran masteri pada asalnya dibina oleh Bloom (1976. Ia direka bentuk untuk memastikan bahawa semua murid mencapai objektif pembelajaran dan setiap murid mempunyai masa yang cukup untuk mencapai tujuan tersebut. Model masteri memastikan supaya murid mencapai tahap penguaaan masa pembelajaran yang fleksibel dan setiap orang murid menerima arahan sasaran pembelajaran.4. Pembelajaran masteri melibatkan pengajaran berasaskan kumpulan yang tradisi dan pengajaran pemulihan dan pengayaan secara individu.pengajaran dianostik dan preskriptif dan mencapai semua objektif dengan jayanya oleh semua murid. membantu murid mengatasi masalah melalui bimbingan.25 - . Elemen penting dalam pembelajaran masteri ialah menentukan dengan jelas apa yang perlu dipelajari dan bagaimana penilainya. latihan yang diperlukan dan maklum balas. latihan dan pengajaran atau latihan tambahan serta memberi pengayaan tambahan kepada mereka yang menguasai pembelajaran dengan cepat.menyampaikan maklumat dan kemahiran mengikut coraknya.Dua unsur utama pembelajaran masteri adalah arahan yang tepat dan masa.memaklumkan kepada murid tentang kemajuannya. membenarkan murid belajar mengikut kemampuannya sendiri dan menilai kemajuan dan memberi . sentiasa menentukan kemajuan muridnya. Guru menggunakan pembelajaran masteri untuk mengurus pengajaran bilik darjah dengan teliti. rujukan oleh Burden & Byrd) menekankan fleksibel masa yang distrukturkan dengan kandungan.

Oleh itu.maklum balas yang sepatutnya serta menguji untuk menentukan bahawa kriteria pembelajaran telah dicapai. Satu daripadanya ialah. Guru perlu mempunyai pelbagai bahan untuk pemulihan dan pelbagai jenis ujian diperlukan. . murid yang telah menguasai sesuatu pembelajaran terpaksa menunggu murid lain yang belum menguasainya. Pengajaran koperatif adalah satu strategi yang melibatkan penyertaan kanak-kanak dalam aktiviti pembelajaran kumpulan kecil dan menggalakkan interaksi positif. bertukar pendapat. kebaikan pembelajaran masteri adalah memerlukan guru membuat analisis tugasan.10 Murid Pengajaran Koperatif atau Kolaboratif dalam pengajaran koperatif bekerja dalam kumpulan untuk menyempurnakan tugasan kumpulan.Oleh itu. Selain itu. ini akan menyebabkan murid menghafal dan belajar yang spesifik sahaja dan tidak menggalakkan pembekajara tahap tinggi. Antara kebaikannya adalah murid mempunyai kemahiran sedia ada sebelum ke unit yang seterusnya.26 - . Pembelajaran masteri memerlukan perancangan. murid yang telah menguasai sesuatu pembelajaran pada kadar yang sama. dengan itu menjadi lebih bersedia mengajar unit tersebut. 4. Seterusnya ia memerlukan guru menyatakan objektif sebelum membahagikan aktiviti dan boleh menyekat kegagalan ( terutamanya penting untuk murid yang kurang bernasib baik ) Pembelajaran masteri juga ada kekurangannya. Tugasan dan aktiviti alternatif perlu disediakan oleh guru untuk keperluan setiap murid. Sekiranya guru hanya mengguna ujian objektif . pengurusan dan ujian diagnostik guru teliti ini.membuat perancangan dan mencadangkan penyelesaian kepada masalah. Terdapat beberapa kebaikan pembelajaran masteri. bukan semua murid akan menguasai pembelajaran pada kadar yang sama.

mudah dilaksanakan dan tidak mahal.27 - . Dalam pasukan pembelajaran koperatif. guru dan rakan sebaya. untuk berjaya dalam pembelajaran kumpulan koperatif. belajar bagaimana orang lain berfikir dan bertindak balas terhadap masalah dan berlatih mengguna kemahiran bahasa lisan dalam kumpulan kecil.Perasaan begini menjadi asas yang penting untuk kejayaan seterusnya di sekolah. . Untuk bekerja dengan jayanya dalam pasukan pembelajaran koperatif murid perlu juga mnguasai kemahiran interpersonal untuk melengkapkan tugasan yang diberikan. Pembelajaran koperatif boleh menghasilkan perasaan positif terhadap sekolah. Satu daripada dapatan kajian yang konsisten adalah aktiviti pembelajaran koperatif memeperbaiki perhubungan murid dengan rakan sebayanya. kerjasama boleh memberi peluang untuk berkongsi idea. memupuk interaksi sosial dan akademik di kalangan murid dan memberi ganjaran kepada penyertaan kumpulan yang berjaya. 1987) Tambahan kepada hasil positif yang dikenal pasti adalah pembelajaran koperatif dapat meningkatkan motivasi murid. Walaubagaimanapun. Tugasan pemebelajaran koperatif yang dibina dengan baik menggalakkan sifa saling bergantung antara mereka di samping memerlukan akauntabiliti individu. Apabila kanak-kanak mula melaksanakan tugasan kesediaan. murid juga perlu menguasai kemahiran interpersonal yang diperlukan oleh kumpulan untuk menyempurnakan tugasan mereka. menggalakkan proses kumpulan.lebih-lebih lagi mereka yang datang dari kumpulan sosialetnik yang lain. Murid juga digalakkan mempelajari bahan denan lebih mendalam untuk membuktikan kepada guru yang mereka telah menguasai bahan yang diperlukan.1986).Pembelajaran koperatif menyumbangkan kepada pencapaian akademik. Tingkh laku dan rekod kedatangan murid yang bertambah baik dan lebih sukakan sekolah adalah antara kebaikan yang dikenal pasti (Slavin. berpeluang memberi sumbangan kepada kumpulan dan mengalami kejayaan dan semua boleh meningkatkan kefahaman idea dengan menerangkan kepada rakan lain (Featherstone.murid yang berpencapaian rendah.

Dalam situasi pengajaran dan pembelajaran yang normal di seolah bestari.4. kemahiran kajian dan kemahiran belajar.1987).28 - .11 Integrasi Kemahiran Generik dalam Pengajaran dan Pembelajaran Kebolehan murid untuk melibatkan diri dalam situasi pengajaran pembelajaran yang bermakna dalam bilik darjah ialah keperluan umum bagi rakyat yang bertanggungjawab dalam masyarakat moden dan demokratik dan sebagai tenaga kerja yang mahir untuk menjadi ahli fikir yang berkesan adalah lebih diiktiraf dalam matlamat pendidikan sekarang.kemahiran berfikir dan kemahiran berfikir di kalangan murid. Jika murid mahu berfungsi secara berkesan dalam masyarakat yang berteknologi tinggi. maka mereka perlu melengkapkan diri dengan kajian dan kemahiran berfikir sepanjang hayat untuk memperoleh dan memproses maklumat di dunia yang sentiasa berubah. kemahiran generik seperti kemahiran komunikasi. Sebenarnya. kebanyakkan badan kesusasteraan mengakui bahawa daya kreativiti murid dalam berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah boleh dipertingkatkan melalui pengajaran dan amalan (Robinson. .kemahiran pemudah caraan. Perlu ingatkan bahawa murid boleh belajar befikir dengan lebih baik dan menyelesaikan masalah dnegan cara yang lebih berkesan jika sekolah menumpukan kepada mengajar mereka cara melakukannya.

membayang. e) Feedback : Teknik pemudahcara berdasarkan kepada pendapat dan penerimaan setiap penerangan. berfikir dalam-dalam atau sebagai pantulan sesuatu perkara yang telah diperkatakan m) Thematising : Suatu perbincangan yang menumpukan kepada tema atau tajuk yang telah ditetapkan . g) Goal-setting : Menetapkan objektif ke arah P & P yang lebih rasional. h) Instructing : Pengajaran berdasarkan guru sebagai penyampai maklumat dan menunjukkan langkah-langkah yang perlu dan terperinci tentang sesuatu topik i) Modelling : Satu proses demonstrasi bagi menggambarkan sesuatu dengan berkesan.Kemahiran pemudah caraan merangkumi beberapa aspek berikut : a) Challenging : Menguji kemampuan atau ketabahan seseorang b) Attending : Memberi perhatian kepada seseorang dalam satu satu perbincangan c) Disclosing : Memperlihatkan atau mendedahkan sesuatu perkara d) Cognitive structuring : Satu kaedah membina kefahaman menggunakan pengetahuan sedia ada yang digabung dengan fakta dari sumber yang baru untuk membentuk suatu kefahaman yang baru yang lebih bermakna dan memuaskan. Ia melibatkan perbincangan secara dua hala f) Focussing : Proses penumpuan dalaman mengenai kesedaran kendiri dan pemulihan emosi. menggambar. menarik minat murid mengikuti proses P & P dengan lebih terancang j) Trailing (menjejak) : Mengesan masalah pelajar dan memudahcara penyampaian k) Questioning : Membantu dan melatih pelajar berfikir secara mendalam dan meluas l) Reflecting (renungan): Mencermin.29 - .

membuat perancangan dan mencadangkan jalan penyelesaian masalah.30 - . Pendapat utama pengajaran generatif adalah membantu murid membina ilmu serta membentuk cara baru dan celik akal untuk mendekati dan menyelesaikan masalah. menghormati pendapat orang dan menggunakan proses penyelesaian masalah. Strategi pengajaran direktif berhasratkan untuk membantu murid memahami dan memperoleh maklumat sebagai asas bagi bacaan dan penaakulan secara kritis.0 RUMUSAN Secara keseluruhannya. Terdapat pelbagai isi utama yang merangkuminya. Dalam pengajaran pemerhatian.Kajian masa depan berdasarkan pemahaman bahawa murid perlu menyediakan diri untuk menghadapi cabaran dan perubahan masa depan yang dinamik. Pengajaran mediatif membolehkan murid belajar untuk menilai pelbagai sudut pandangan tentang isu-isu kontroversi. Pengajaran kontekstual membantu kita menghubung kait kandungan subjek kepada situasi kehidupan sebenar dan memotivasikan murid untuk membuat pertalian antara apa yang dipelajari dalam bilik darjah dengan bagaimana ilmu itu digunakan dalam kehidupan sebagai ahli keluarga dan warganegara. Mereka bertukar pendapat. Pengajaran metakognisi adalah pengajaran proses berfikir terhadap pemikiran.pembelajaran berlaku dengan memerhati orang lain melaksanakan sesuatu tugas. penjaran kajian luar memberi peluang kepada murid belajar melalui pengalaman langsung dunia sebenar. kaeadah pengajaran bestari meliputi pelbagai kaeadah bestari. Manakala. Pengetahuan dan kemahiran dalam kurikulum dibahagikan kepada bahagian-bahagian kecil untuk dipelajari.5. Ia direka bentuk untuk memastikan murid mencapai objektif pelajaran dalam jangka masa yang mereka perlukan. Akhirnya murid dalam pengajaran koperatif bekerja dalam kumpulan untuk melengkapkan tugasan kumpulan. . Dalam pendekatan ini.Murid belajar dengan mengguna kognitif ini bukan hanya belajar cara membuat sesuatu tetapi juga belajar sebab dan akibat yang mungkin boleh berlaku.murid perlu menirutingkah laku atau kemahiran yang ditunjuk atau disampaikan oleh guru.Pengajaran masteri ialah satu kaedah pengajaran individu yang menggunakan kurikulum berstruktur.

Ilmu Pendidikan Pengetahuan Ikhtisas Modul 2/3. Mahani Razali. 2004. Bhd. 2004. Bhd Kuala Lumpur.Panduan Ulangkaji Ilmu Pendidikan untuk Kursus Perguruan Lepasan Ijazah (KPLI) Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah. Psikologi Pendidikan. Shah Alam : Karisma Publications Sdn. Kuala Lumpur :Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia. Psikologi Pendidikan. Shahabuddin Hashim. Subang Jaya. Bhd. Kursus Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah Mod Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah.Penghantar Keadah Pengajaran Pelajaran Ilmu Kemanusiaan. Bhd. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn.31 - . Pendidikan . Kurikulum Masteri. Kuala Lumpur : Open University (OUM). Mook Soon Sang. Rohizani Yaakub. Dr. Psikologi Pembelajaran & Personaliti. Selangor: Kumpulan Budiman Sdn. 2004. 2005. Shahabuddin Hashim. Pahang : PTS Publications & Distributors Sdn. Pahang : PTS Publications & distributors Sdn.Pembelajaran Malaysia. Rohizani Yaakub. 2007. Ramlah Jantan. Hazri Jamil. Khadijah Rohani Mohd. 2000. Bhd. 2004. Ilmu Pendidikan untuk KPLI (Kursus Perguruan Lepas Ijazah Semester 1). Kementerian Kuala Lumpur Pendidikan :Kementerian Malaysia. Hashim Othman. Pusat Perkembangan 2001. Yusof.BIBLIOGRAFI Dr. Ragbir Kaur A/P Joginder Singh.

LAMPIRAN .32 - .

Murid akan lebih mengetahui budaya kaum lain. Multimedia 3. Menghargai kemeriahan sambutan perayaan.cfm?name=banjir1 (diakses pada 5 April 2007) Laman web ini memberi maklumat tentang. 2. 1. 2. komputer LCD OHP Menayangkan video tentang sambutan parayaan mangikut kaum. 4. objektif 1. 4. 3.my/page. 5. 1.Lampiran B Rancangan Mengajar Harian (RPH) Bestari : Kumpulan 1 RINGKASAN MENGAJAR Pengetahuan dan kemahiran 1. Memupuk kerjasama antara kaum. agama dan kepentingan kaum lain. . Emel Bahan bantu mengajar Perisian Sumber Internet 1. Pengetahuan am tentang kaum yang ada di Malaysia. kaum di Malaysia. 5. Menerangkan tajuk dan penerangan melalui power point. 3. Mengetahui tentang perayaan dan sambutan yang ada. Menghormati kebudayan. Penerapan nilai Hasil pembelajaran Menghormati setiap kaum yang ada dalam masyarakat setempat. kejadian Tsunami. 3. Mensyukuri nikmat Tuhan.33 - . Pelayar Internet 2. 2. bahasa. bencana alam seperti banjir. 2. 1. Dapat mengekalkan keamanan hidup di Malaysia dengan masyarakat yang berbilang kaum. tanah runtuh dan sebagainya. Memahami perayaan kaum lain dalam masyarakat setempat.gov. http://pmr.penerangan. Boleh mendapatkan bahan rujukan yang mencukupi dari buku dan internet.

Aras 3 I. Menyenaraikan nilai-nilai murni yang terdapat dalam kehidupan seharian. Menyediakan dialog-dialog yang sesuai dengan tajuk untuk aktiviti lakonan. tugasan dan hasilan projek. Menghasilkan sebuah cerita pendek yang berkaitan dengan tajuk iaitu nilai-nilai murni melalui aktiviti lakonan. Aras 1 I. Membuat catatan ringkas daripada maklumat yang diperoleh. Pengetahuan Sedia Ada Penerapan Nilai BBM Pengetahuan am tentang nilai-nilai murni.34 - . Persembahan Elektronik Guru (Power Point) – Pengenalan kepada Projek. Aras 1 I. 2. 4.Rancangan Mengajar Harian (RPH) Bestari : Kumpulan 2 Rancangan Pengajaran Harian Kelas Tarikh Tajuk HPU 6 Cerdik 5 September 2007 Nilai Murni Pembentuk Bangsa Mengenal pasti dan menyenaraikan maklumat yang berkaitan dengan tajuk pengajaran daripada bahan yang didengar atau dibaca. • • • Video klip – Amalan nilai murni. Membuat aktiviti lakonan bertemakan nilai-nilai murni yang menjadi pembentuk kepada bangsa. Aras 2 I. 60 minit Di akhir pembelajaran murid dapat : 1. 5. Mengenal pasti isi dan maklumat penting tentang nilai-nilai murni. 1. kumpulan sasar. Mencatat maklumat ringkas daripada cerita yang telah dilakonkan. Menerapkan dan mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. Video cerita bertajuk ’Pengorbanan Seorang Guru’ HPK Masa Objektif . 3. Mengenal pasti peranan. Membuat aktiviti lakonan berkaitan dengan tajuk iaitu melakonkan watak yang terdapat pelbagai nilai-nilai murni dalam cerita tersebut dengan menarik dan mempunyai mesej yang berguna kepada murid-murid yang lain. Mengenal pasti nilai-nilai murni yang terdapat dalam cerita yang dilakonkan dan daripada sumber yang lain.

Lapisan ini hanya mempunyai sedikit sahaja udara. dari sekitar 17oC hingga − 52oC. . Di lapisan ini kehidupan juga terlindung dari pancaran radiasi yang dipancarkan oleh matahari dan objek langit lain. Fenomena aurora (tirai cahaya) terhasil di sini hasil tindak balas angin suria dengan medan magnet bumi. Stratosfera.35 - . manakala suhunya berkurang dari 290 K hingga 200 K (18oC hingga − 73oC).  Lapisan Termosfera terletak di atas mesosfera dan di bawah eksosfera. Kebanyakan sistem cuaca berlaku dibawah lapisan tropopause.  Mesosfera terletak di antara 50 km dan 80-85 km dari permukaan bumi. Suhu stratosfera meningkat dengan altitud disebabkan kehadiran lapisan ozon pada ketinggian 25 kilometer. bergantung kepada latitud) sehingga lapisan mesosfera (lebih kurang 50 kilometer).  Mesosfera (Mesosphere) merupakan lapisan udara ketiga.16 kilometer. dan pada masa yang sama melindungi bumi daripada sinaran uv.  Troposfera (Troposphere) merupakan lapisan atmosfera yang ternipis dan terhampir dengan permukaan bumi. Termosfera. Lapisan udara ini dibahagi kepada Troposfera. di mana suhu atmosfera akan berkurangan dengan pertambahan altitud sehingga ke lapisan keempat termosfera. Troposfera bermula dari permukaan bumi sehingga lapisan tropopause (antara ketinggian 10 . Lapisan udara ini menyelitupi bumi sehingga ketinggian 700 kilometer dan yang selebihnya dianggap angkasa lepas. Dalam lapisan tropopause.600 juta tahun. Kebanyakan meteor yang sampai ke bumi biasanya terbakar di lapisan ini. Jarak purata Bumi dengan matahari adalah 149. bergantung kepada latitud). suhu berkurangan dengan pertambahan ketinggian altitud. Zarah udara yang terdapat di sini akan mengakibatkan pergeseran berlaku dengan objek yang datang dari angkasa dan menghasilkan suhu yang tinggi. Bumi dijangkakan telah berusia selama 4.  Lapisan ini ialah lapisan di mana campuran gas-gasnya adalah yang paling ideal untuk menampung kehidupan di bumi.Rancangan Mengajar Harian (RPH) Bestari : Kumpulan 2  Bumi dikenali sebagai Earth dalam bahasa Inggeris.  Stratosfera (stratospere) merangkumi kawasan bermula daripada lapisan troposfera (antara ketinggian 10 . sinaran ultra merbahaya.6 juta kilometer. Mesosfera.16 kilometer.  Bumi mempunyai lapisan udara dan medan magnet yang dipanggil magnetosfera yang melindung permukaan Bumi daripada angin suria. dan Eksosfera. Molekul ozon menyerap sinaran ultra-lembayung (uv) dari matahari menyebabkan suhu meningkat pada aras tersebut (maksimum ~270 Kelvin di sempadan atas stratopause). Di lapisan ini juga sinaran uv akan menyebabkan pengionan. dan radiasi dari angkasa lepas. Planet ketiga daripada sembilan planet dalam Sistem suria.

dan menarik bersertakan gambar. Aras 3 i. 7.jenis-jenis ikan Membuat catatan ringkas daripada maklumat yang diperoleh. 2007 Flora dan Fauna Mengenal pasti maklumat daripada bahan yang didengar atau dibaca. Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. • • Persembahan Elektronik Guru (PowerPoint). Masa Objektif : : 60 minit Di akhir pembelajaran murid dapat: 6.Pengenalan Projek Video klip. . mengenal pasti maklumat berkaitan dari pelbagai sumber berdasarkan tajuk projek 10.Kumpulan 3 telah membentangkan RPH mereka dalam bentuk Microsoft Power Point Rancangan Mengajar Harian (RPH) Bestari : Kumpulan 4 Rancangan Pengajaran Harian Kelas Tarikh Tajuk HPU : : : : 6 Biru 10. tertib. Pengetahuan Sedia Ada Penerapan Nilai BBM : : : mengenal pasti kategori flora dan fauna mengklasifikasikan jenis flora dan fauna mencatat maklumat ringkas daripada gambar yang dilihat. HPK : Aras 2 i. Menghargai setiap hidupan di muka bumi ini.36 - . menghasilkan satu folio mengenai flora dan fauna Pengetahuan am tentang flora dan fauna 2. 8. 10. 9. Aras 1 i. indah. dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat. Menghasilkan folio secara terancang.

doc • Murid mengenal pasti perkataan yang tidak difahami dan mencari makna perkataan tersebut dengan menggunakan kamus. murid diminta mencatat isi-isi penting yang terdapat dalam sajak dalam bentuk peta minda.doc Pengenalan Projek. Lirik Borang Soalan Utam a. Guru memperdengarkan lagu yang berkaitan dengan flora dan fauna.Langkah Set Induksi (10 minit) Kandungan Persembahan elektronik • • Aktiviti P&P Guru menayangkan powerpoint tentang flora dan fauna. interpersonal KBKK: Menjana idea Menyatakan pendapat Nilai: Menghargai keindahan alam sekitar TKP: -  flora  fauna • Murid mencatatkan pendapat mereka dalam Borang Soalan Utama.ppt Langkah 1 (10 minit) Sajak “Sayangi Bumi” • • Verbal linguistik Visual Ruang • • Guru meminta murid membentuk kumpulan untuk menyanyikan semula lagu tersebut. murid diminta menghasilkan folio bertemakan flora dan fauna. Catatan TKP : Verbal Linguistik.37 - . Dalam kumpulan masing-masing. TKP: Verbal linguistik Langkah 2 (10 minit) • Langkah 3 (25 minit) • KBKK: -Menjana idea -Mengumpulkan . Lagu hijauSoalan Borang Utam a. Melalui aktiviti sumbangsaran. Dalam kumpulan masing-masing.doc. guru meminta murid membincangkan soalan utama “mengelaskan flora dan fauna mengikut kategori”.

TKP -Pembelajaran Koperatif Penutup (5 minit) Rumusan P&P • Rancangan Mengajar Harian (RPH) Bestari : Kumpulan 5 .38 - . Guru meminta murid membuat refleksi tentang soalan utama secara lisan.Langkah Kandungan Aktiviti P&P Catatan maklumat • Murid membentangkan hasil kerja kumpulan masing-masing.

Menghasilkan lakonan dengan menggunakan bahasa yang tepat. HPK : Membuat catatan ringkas daripada maklumat yang diperoleh. Aras 1 ii. mendalami pengetahuan tentang sejarah kesultanan melayu melaka 12.39 - . menghasil satu lakonan semula tentang sejarah melayu melaka Pengetahuan am tentang sejarah 3. Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. Masa Objektif : : 60 minit Di akhir pembelajaran murid dapat: 11. dan menarik. mencatat maklumat ringkas daripada cerita yang dilakonkan 14. Meneladani perkara yang baik dan buruk • Video Klip – Sejarah Melaka Pesembahan Elektronik Guru (PowerPoint)Pengenalan Projek Lakonan semula oleh pelajar Pengetahuan Sedia Ada Penerapan Nilai BBM : : : • • . Menghasilkan lakonan cerita tentang kesultanan Melayu Melaka Aras 1 ii. Aras 3 ii.Rancangan Pengajaran Harian Kelas Tarikh Tajuk HPU : : : : 6 Bestari 11 Jun 2007 Kesultanan Melayu Melaka Mengenal pasti maklumat daripada bahan yang didengar atau dibaca. indah. Menghargai peninggalan sejarah 4. mengenal pasti maklumat berkaitan dari pelbagai sumber berdasarkan tajuk projek 15. mengenal pasti peranan masing-masing 13.

Berikut merupakan hasil penilaian yang telah dilakukan terhadap pembentangan yang telah mereka lakukan. kumpulan lain mulai faham dan tahu bagaimana cara untuk membuat Rancangan Mengajar Harian (RPH) secara bestari. Ternyata melalui sistem penilaian di atas kami mendapati kumpulan-kumpulan tersebut mampu melaksanakan tugasan yang diberikan dengan jayanya.Lampiran C BORANG PENILAIAN Selepas membentangkan tugasan Konsep Alam Belajar.40 - . kumpulan kami telah menyediakan satu tugasan kepada kumpulan yang lain. Namun setelah pembentangan dilakukan oleh kumpulan kami. Mereka juga perlu menerangkan bagaimana konsep pengajaran dan pembelajaran tersebut dijalankan. Akhirnya mereka mampu melakukan tugasan tersebut dengan berdedikasi. KUMPULAN 1 2 3 4 5 CARA PENYAMPAIAN 2 2 2 2 2 ISI 2 2 1 2 2 RPH 2 2 2 2 2 KERJASAMA 2 2 2 2 2 UNSUR BESTARI 2 2 1 2 2 JUMLAH 10/ 10 10/ 10 8/ 10 10/ 10 10/ 10 Dalam tugasan ini terdapat beberapa kekeliruan yang belaku pada mulanya dalam pemberian tugasan .Mereka perlu memilih satu subtajuk dalam subjek major iaitu Pengajian Sains Sosial dan membentangkannya dalam bentuk Rancangan Mengajar Harian (RPH) secara bestari. .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.