1.

0 PENDAHULUAN Menurut Mohd Zohir dan Shukri Osman , 2004 menyatakan bahawa mengajar adalah tugas utama bagi pekerjan guru. Seperti pekerjaan lain, tugas mengajar memerlukan pengetahuan dan kemahiran-kemahiran tertentu yang perlu dikuasai oleh guru sebagai pekerja. Untuk menjadi mahir, seseorang pekerja perlu menjalani latihan yang cukup sebelum dapat melaksanakan tugas dalam situasi sebenar. Begitulah juga halnya dengan tugas guru sebagai pengajar dalam bilik darjah. Semasa berada di institut perguruan atau di universiti, di samping didedahkan dengan pelbagai pengetahuan, bakal-bakal guru juga dilatih tentang pelbagai kemahiran mengajar. Mengajar boleh dijelaskan sebagai memberi arahan kepada atau berkongsi pengetahuan antara seorang individu dengan individu yang lain. Hal ini juga boleh dijelaskan sebagai cara memberi pengetahuan dan kemahiran yang diperlukn oleh murid supaya mereka boleh berfungsi dalam kehidupannya. Guru perlu mendiagnos keperluan pembelajaran yang spesifik atau kurang di kalangan murid serta menyediakan strategi tersebut untuk membantu murid mencapai objektif pembelajaran yang ditentukan.

-1-

2.0 KAEDAH-KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN 2.1 Sumbangsaran Sumbangsaran merupakan satu aktiviti perbincangan yang dikendalikan secara kumpulan. Tujuan sumbangsaran menjana idea tanpa mengira idea tersebut sesuai atau tidak. Cara ini mengelakkan berfokus kepada satu cara penyelesaian sahaja. Oleh yang demikian,penilaian, perbincangan dan kritikan ditunda sehingga semua percambahan idea sudah dibuat. Topik perbincangan haruslah sesuai dengan kebolehan dan minat murid-murid. Dalam kaedah sumbangsaran ini, tempoh masa untuk mengemukakan idea ditentukan oleh guru. Secara kebiasaannya, ia ditentukan dalam masa dua puluh minit. Melalui cara ini murid-murid diberikan peluang untuk mengemukakan seberapa banyak idea atau pendapat tentang tajuk perbincangan. Semua pendapat atau idea dicatat dalam pengembangan idea orang adalah digalakkan oleh guru. Sumbangsaran dijalankan apabila guru memberikan tajuk perbincangan sebelum murid-murid dimasukkan dalam kumpulan-kumpulan yang tertentu. Setiap kumpulan biasa terdiri daripada 8 hingga 12 rang ahli. Seterusnya muridmurid akan membincang tajuk tersebut dalam kumpulan masing-masing sebelum membuat pendirian masing-masing tentang masalah tersebut. Dalam sesi sumbangsaran yang sebenarnya, ahli-ahli akan mengemukakan pelbagai pernyataan masalah daripada pelbagai sudut pandangan. Namun dalam setiap aktiviti sumbangsaran guru hendaklah mengambil inisiatif untuk menasihat murid-murid supaya tidak mengkritik atau menilai pandangan ahli-ahli kupulan yang lain. Oleh yang demikian, seorang guru seharusnya bertindak positif dengan menerima semua idea yang diterima oleh murid-murid.

-2-

Dalam satu sesi sumbangsaran, guru seharusnya melantik seorang pengerusi dalam setiap kumpulan dan peranannya ialah untuk menyelaraskan idea-idea yang akan dipilih oleh ahli-ahlinya. Pengerusi setiap kumpulan akan merumuskan segala idea-idea selepas mendapat persetujuan daripada ahli-ahli kumpulan. Dengan cara ini, segala aktiviti yang dijalankan menunjukkan kaedah menggalakkan pemikiran kreatif dikalangan murid-murid.Keadah ini merupakan satu kaedah yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana ia adalah satu cara untuk memperolehi banyak idea dalam tempoh masa yang singkat. Dalam kaedah ini, lebih banyak idea baru dikemukakan oleh murid berbanding dengan kaedah analitikal biasa.

2.2 Bercerita Aktiviti brcerita merupakan satu lagi kemahiran generik iaitu suatu cara yang boleh digunakan oleh guru. Aktiviti ini boleh mempromosikan minat dalam manamana bahagian kurikulum.Selain itu ia dapat mengembangkan penghargaan dan keseronokan untuk menikmati kesusasteraan,pengayaan bahasa, pelbagai pengalaman, mengembang kemahiran mendengar dan memotivasi murid-murid membaca. Guru seharusnya berinovatif dalam mencari cerita yang sesuai dengan objektif pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, guru juga berperanan untuk memastikan cerita yang dipilh sesuai dengan peringkat umur murid-murid dan dapat menarik minat mereka. Secara tambahannya pula, guru boleh menggunakan bahana-bahan sampingan yang dapat menarik lagi minat muridmurid terhadap cerita yang hendak disampaikan seperti boneka, tali, binatang mainan, kertas dan sebagainya. Pada masa yang sama, guru perlulah mempelbagaikan suara dan nada supaya cerita yang ingin disampaikan kepada murid-murid menjadi lebih menarik. Kebaikan teknik bercerita ialah ia dapat melengkapi murid dengan pelbagai kemahiran dan kecekapan bahasa terutamanya kecekapan lisan. Kaedah ini menggalakkan murid untuk berfikir secarakritis dan kreatif khasnya apabila guru beranyakan soalan tentang moral sesuatu cerita. Kemahiran-kemahiran yang guru perlu menggunakan dalam teknik bercerita ialah :

-3-

a) Kemahiran verbal seperti projeksi suara, penekanan fasa atau bunyi dan penggunaan ayat-ayat yang mudah. b) Nada suara yang sesuai untuk menggambarkan siuasi tertentu dan memiliki kebolehan memanipulsi mimik muka untuk menunjukkan emosi yang berlainan. Kemahiran bukan verbal yang perlu dikuasia oleh guru dalam teknik bercerita ialah gerak mata dan mimik muka yang sangat eksperesif. Aktiviti yang paling penting dalm teknik becerita ialah hasil perbincangan yang menyusuli guru selepas tamat guru bercerita. Dalam proses perbincangan, guru mestilah memastikan yang dia perlu menguji kefahaman murid tentang cerita yang telah disampaikan olehnya. Guru juga dapat membina pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran selepas satu sesi cerita iaitu seperti kefahaman, latihan tatabahasa dan merumuskan isi-isi penting dalam cerita. Dalam teknik bercerita terdapat beberapa langkah yang telah ditetapkan. Berikut merupakan langkah-langkah yang telah dicadangkan untuk aktiviti bercerita : a) Sebelum bercerita Persekitaran yang selesa adalah penting. Jika boleh, suatu tempat duduk itu perlulah dikemas supaya murid-murid boleh duduk di tempat tersebut dan mengelilingi pencerita. Jika waktu tersebut guru ialah pencerita, guru tersebut perlu menimbangkan perkara-perkara seperti memastikan cerita yang diperdengarkan boleh didengari oleh semua murid. Kemudian pastikan bahawa semua murid dapat melihat pencerita, terutama muka dan tangan.Guru tersebut juga perlu bercerita dengan kuat dan jelas dengan intonasi suara dan eksperesi muka yang bersesuain dengan cerita. Sekiranya pencerita tidak mahu diganggu, guru perlu memberitahu murid supaya tidak bertanyakan soalan sehingga penghabisan cerita. Perkara yang paling utama ialah memastikan semua murid memberi perhatian sebelum cerita itu dimulakan.

-4-

pendapat dan idea-idea tentang sesuatu topik dan guru bersama murid-murid kan membuat rumusan pada akhir sesi perbincangan. -5- .perbincanganboleh menggalakkan murid-murid menganalisis idea-idea dan fakta-fakta dari pelajaran baru dan mengaitkannya dengan pelajaran yang lampau. Perbincangan boleh digunakan untuk mencapai objektif-objektif kognitif dan afektif. Dari sudut afektif. peristiwa dalam satu keadaan tidak formal sebagai permulaan kepada pengalaman bercerita lebih mendalam. Perbincangan boleh merangsang pemikiran kritikal dan menggalak muridmurid yang berkebolehan sederhana dan kurang berupaya melibatkan diri dalam proses pembelajaran. Dalam domain kognitf. Pencerita pula perlu mengambil langkah supaya bertentangan mata ( eye contact ) dengan pendengar dan bertutur secara terus menerus kepada pendengarnya.3 Perbincangan Kaedah perbincangan merupakan satu aktiviti berkumpulan di mana murid-murid berinteraksi sesama mereka dalam membincangkan satu isu atau masalah. Murid-murid berpeluang menegemukakan isu-isu . Guru juga harus memberi peluang murid untuk berkngsi cerita. b) Semasa bercerita Kaedah ini memberi peluang kepada murid-murid untuk menctat nota daripada cerita yang diperolehi untuk perbincangan lanjut. guru juga boleh menggunakan kaeadah memberi peluang kepada murid untuk bercerita bersama-sama. 2. Strategi ini menggalakkan murid bertukar pendapat . Perbincangan melibatkan perbualan antara murid dengan guru dalam sebuah kelas atau antara sekumpulan murid. Selain itu. idea atau maklumat secara berkesan bersama guru mereka atau di kalangan murid.ia juga bertujuan untul memastikan agar murid-murid memberi perhatian terhadap cerita yang diperdengarkan. Langkah yang harus di ambil oleh guru tersebut ialah memberi maklumat tentang bahagian-bahagian dan urutan cerita yang berkaitan.Walaubagaimanapun.

Kemudian satu perbincangan tolak ansur akan diadakan bersama kelas. memperolehi maklumat tentang sesuatu topik.perbincangan menggalakkan murid-murid meninjau pendapat-pendapat mereka. Pada asasnya terdapat dua jenis perbincangan : a) Perbincangan Kelas ( Whole class discussion ) Dalam perbincangan ini guru harus mengendali perbincangan kelas.berinterksi dan menilai idea-idea murid-murid lain serta mengembangkan kemahiran mendengar dengan baik. Sebelum perbincangan kelas. -6- . Meja bulat boleh digunakan sebagai versi panel yang tidak formal.Panel. simposium perbahasan melibatkan sekumpulan murid. Tiap –tiap ahli memberi kenytaan masing-masing. perbincangan mesti dirancang dengan baik dan soalan-soalan penting dibentuk sebelum pengajaran dijalankan. Dalam perbincangan kelas perlu dan wujud panel dan perbahasan. menyampaikan maklumat tersebut dan membincangkannya. Mereka menggabungkan aktiviti-aktiviti dan kenyataan-kenyataaan yang dirancang melalui perbincangan tolak ansur. Panel dn perbahasan direka dengan tujuan membantu murid-murid memahami beberapa pandangan berkaitan dengan sesuatu topik atau isu. Walau apa pun objektifnya. Panel dijalankan dalam keadaan tidak formal di mana empat hingga enam orang ahli berbincang satu topik bersama seorang pengerusi manakala murid-murid lain dalam kelas mendengar. Ia berfaedah dalam kegiatan bilik darjah yang besar apabila perbincangan tidak formal atau kumpulan kecil tidak dapat dijalankan. adalah penting untuk memastikan murid-murid mempunyai pengetahuan asas tentang aspek yang dibincangkan.

setiap kumpulan harus -7- . Panel dan perbahasan dijalankan untuk faedah kelas. guru harus pastikan murid-murid kepada mempunyai kumpulan pengetahuan tesebut. Terdapat sekurang-kurangnya empat perkara yang mana guru boleh lakukan bagi menjamin keberkesan perbincangan kumpulan kecil. Perbahasan pula ialah satu pendekatan perbincangan yang formal.Simposium pula hampir sama dengan panel tetapi ia melibatkan penyampaian maklumat yang lebih formal oleh setiap ahli panel. Kedua. Organisasi yang teliti boleh membantu melicinkan proses perbincangan. Pada penghabisan aktiviti kumpulan kecil. Perkara pertama ialah guru harus memantau aktiviti secara teliti dengan meronda dalam bilik bagi memastikan setiap kumpulan fokus kepada objektif perbincangan. Perbincangan ini diketuai oleh murid terpilih dengan bimbingan seorang guru. perbahasan dan kompromi. Murid-murid yang terlibat dalam perbincangan boleh tersesat secara mudah.perbincangan kumpulan kecil merangkumi perkembangan kemahiran komunikasi. Kelas melibatkan diri melalui soal dan jawab selepas panel telah menyampai maklumatnya.perbincangan pengajaran yang berfokus kepada isi kandungan dan berkembang brdasarkan topik-topik yang pernah diajar. Selain dari mempromosi kemahiran pemikiran bertahap tinggi. Teknik yang paling akhir ialah murid-murid harus diberi arahan yang tepat.kepimpinan. b) Perbincangan kumpulan kecil Bilangan yang paling sesuai dalam perbincangan kumpulan kecil adalah empat hingga lima orang murid. harus kecil asas Oleh mengikuti untuk yang satu menyumbang perbincangan demikian.Ia merangkumi ucapan-ucapan yang tersedia oleh ahli-ahli dari dua kumpulan yang mempunyai pandangan yang bertentangan. Tiap-tiap ahli akan membangkang idea dari kumpulan lain. Ketiga ialah guru harus merancang perbuncagan yang pendek dalam topik tersebut.

hormat-menghormati. Peranan guru dalam situasi perbincangan iaitu sebagai pemudah cara dan membimbing murid sepanjang sesi perbincangan. Selain itu. murid akan memberikan reaksi atau tindak balas tentang topik atau masalah dan perbincangan dilaksanakan di bawah kawaan guru. Teknik perbincangan dapat dilaksanakan dalam semua mata pelajaran di sekolah. -8- . menghargai dan mendengar pandangan orang lain. iaitu memberi peluang kepada mereka untuk menyuarakan pendapat. Guru harus menggalakkaan murid mengembangkan kemahiran dalam mengemukakan hujah.menyoal serta menyelesaikan masalah.pendapat. Topik perbincangan mestialh sesuai dengan objektif dan minat muridmurid tambahan pula guru perlu menentukan objektif perbincangan iaitu sama ada perbincangan itu adalah untuk mengumpul fakta atau menyelesaikan sesuatu masalah. Berikut merupakan beberapa garis panduan untuk menjalankan aktiviti perbincangan : a) Mengambil kira matlamat perbincangan b) Mempertimbangkan pengalaman dan perkembangan murid-murid c) Mengkaji isu-isu yang terlibat d) f) Murid-murid diberi orientasi objektif perbincangan Perlu berbekalkan maklumat baru atau tepat bila perlu bermakna h) Menerapkan unsur jenaka i) Garis panduan ini boleh diaplikasikan kepada kaedah kumpulan e) Menyediakan persekitaran yang menyeronokkan g) Mengulang.melaporkan hasil kerja kepada kelas. Hal ini boleh dijalankan melalui laporan bertulis atau wakil dari kumpulan memberi laporan secara lisan . guru harus memupuk unsur0unsur kerjasama. Tujuan kaedah perbincangn ialah untuk melatih murid membiasakan diri bercakap dalam situasi formal. rumus atau jana dan kenyataan kepada satu unit yang Dalam perbincangan. Kaedah perbincangan juga dapat membina keyakinan diri dan konsep kendiri murid.

guru perlu mengawal aktiviti-aktiviti perbincangan supaya murid-murid menumpukan perhatian.Lazimnya. merangsang minat dalam sesuatu topik.Ia juga melibatkan pendekatan visual untuk memeriksa proses.4 Demonstrasi Demonstrasi juga dikenali sebagai tunjuk cara. Dalam proses demonstrasi. demonstrasivdengan komen atau demonstrasi dengan penglibatan dari murid-murid. 2. Demonstrasi boleh digunakan unruk mengilustrasikan hujah-hujah atau prosedur secara berkesan. Pada akhir satu sesi perbincangan. Demonstrasi guru ini dijadikan model gerak balas dan jangkaan oleh muridmurid. Demonstrasi ialah satu kaedah untuk melatih murid memerhati dan melakukan sesuatu aktiviti mengikut prosedur-prosedur yang tertentu. guru juga perlu mengemukakan soalan-soalan divergen dan menggalakan murid-murid untuk menyoal idea-idea rakan-rakan mereka. demonstrasi memerlukan murid memerhati. Terdapat demonstrasi tulin. mempraktikkan demonstrasi.memberi model kemahiran mengajar dan menunjukkan kadar perubahan. memastikan setiap murid memerhatikan demonstrasi. guru bersama murid-murid harus merumuskan isi-isi penting terhadap penyelesaian masalah dalam perbincangan. membentuk rangka demonstrasi. Kuliah memerlukan murid mendengar. Semasa perbincangan. Bagi menjalankan demonstrasi yang berkesan. guru mendemonstrasi satu gerak balas atau aktiviti sebelum murid-murid melakukan aktiviti itu secara individu. meperkenalkan demonstrasi untuk -9- . guru merancang demonstrasi secara teliti. maklumat dan idea. terdapat satu komunikasi lisan secara lansung dari guru kepada murid.Seterusnya. Ia melibatkan demonstrasi oleh guru di hadapan kelas untuk menunujukkan sesuatu aktiviti atau prosedur atau langkah pembelajaran. Demonstrasi membolehkan murid-murid memerhati benda-bemda maujud dan bagaimana mereka berfungsi. Guru juga mesti meneliti tingkah laku murid agar mereka tidak menyeleweng atau bermain-main dala satu sei perbincangan.

mereka mesti . TOC ) Teori Konstrain ( TOC) boelh digunakan dalam situasi-situasi tertentu atau boleh digabunkan untuk membentuk penyelesaian masalah koheran dan mengubah sistem pengurusan.memfokus perhatian dan menggalakkan soalan serta merancangkan tindakan susulan.guru perlu memberikan penerangan yang jelas supaya murid-murid dapat memerhati apa yang ditunjukkan. Tujuan generik ialah menterjemah intuisi kepada bentuk yang boleh dibincang secara rasional.objektif dan menyediakan alatan atau bahan yang hendak digunakan dalam sesi pengajaran.5 Penyelesaian masalah ( Theory of Constraint . permainan dan membuat uji kaji. 2. Dalam proses demonstrasi .Kebaikan tujuk cara ialah ia memberi peluang kepada murid untuk benar-benar memahami apa yang hendak dipelajari setelah melihat prosedur-prosedur yang ditunjukkan oleh guru. Terdapat juga kelemahan dalam penggunaan kaedah demonstrasi ialah ia memerlukan perancangan dan persediaan yang rapi dan teliti oleh guru sebelum sesi tunjuk cara. perbincangan tentang perkara-perkara yang ditunjuk cara ia mesti dijalankan oleh guru. disoal tanpa rasa marah dan diubah supaya dapat mengambil ikhtibar kefahaman sesuatu situasi. Cara ini sesuai untuk pengajaran tarian. Guru juga boleh mengarahkan murid-murid untuk menulis laporan ringkas tentang demonstrasi tersebut. Bagi meletakkan alat-alat dalam hubungan. kolaborasi dan persetujuan di antara semua yang terlibat dalam penyelesaian ini. Kaedah ini juga membenarkan murid-murid untuk mencontohi sesuatu perlakuan dengan mudah.olahraga.10 - . Dalam pelaksanaan demonstrasi.guru hendaklah menentukan topik. Teori ini digunakan untuk membentuk penyelesaian common sense dan juga memudahkan komunikasi. Semasa membuat demonstrasi.guru mesti mewajibkan murid-murid memberikan perhatian yang sepenuhnya. Selepas membuat sesi praktis. Satu kebaikan demonstrasi ialah ia memperkenalkan bahan pembelajaran baru kepada murid-murid melalui deria penglihatan dan pendengaran.

perihal tentang situasi semasa dan identifikasi masalah utama atau konflik serta andaian – andaian yang menyokongnya seperti diagnosis.11 - . Dalam teknik penyelesaian masalah. Kaedah penyelesaian masalah membina pemikiran murid supaya bersedia untuk menghadapi masalah. cara menyelesaikan dan seterusnya mengambil keputusan yang terbaik untuk mengatasi tersebut. Penyelesaian masalah juga membolehkan murid berfikir secara rasional dan logik apabila menghadapi masalah.murid-murid diminta mengemukakan contoh-contoh baru bagaiamana masalah itu boleh .Ia berkaitan dengan penilaian situasi. Guru perlu membimbing dan merangsangkan proses perbincangan penyelesaian masalah. Ketiga-tiga objektif masingmasing mempunyai tujuan dan mempunyai kepastian. Objektif yang kedua pula ialah apa yang perlu diubah kepada iaitu visi atau penyelesaian yang telah diverbalisasikan dan strategi diperihalkan supaya mencapai status yang diingini iaitu preskripsi. Ketiga ialah bagaimana perubahan boleh dilakukan dalam perkembangan rancangan-rancangan dan taktik-taktik yang terperinci akan menjelaskan apa yang berlaku dan penyamaan usaha-usaha kumpulan dalam implementasi strategi seperti merancang dan membina kumpulan. Penyelesaian masalah merupakan satu proses mental yang memerlukan seseorang itu berfikir secara kreatif dan kritis dalam mencari idea-idea alternatif dan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi . Jika penyelesaian masalah dapat dicapai. murid-murid perlu mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran – kemahiran tertentu. Ia juga dapat meingkatkan keyakinan diri murid-murid khasnya apabila mereka dapat menyelesaikan sesuatu masalah. Masalah yang dikemukakan oleh guru dalam kaedah peneyelesaian masalah hendaklah berkaitan dengan tajuk topik-topik dalam mata pelajaran mereka.menyokong satu daripada tiga objektif generik.membuat keputusan dan memperkembangkan penyelesaian. Objektif yang pertama ialah apa yang perlu diubah. Ia juga mengerakkan murid-murid untuk mengembangkan kemahiran penyelesaian masalah mereka. soalan-soalan divergen tentang masalah dikemukakan. Dalam proses penyelesaian masalah.

menentukan cara-cara penyelesaian masalah. Dalam kaedah ini. Selain itu. Jika peneyelesaian masalah tidak diselesaikan.perbincangan dan simulasi. memahami masalah.kemahiran berfikir murid digalakkan kerana murid-murid perlu memikirkan cara-cara penyelesaian tanpa bantuan guru.12 - . Antaranya ialah penyelesaian masalah. Kelebihan penyelesaian masalah ialah ia dapat meningkatkan kemahiran berfikir di kalangan murid-murid dan juga dapat memupuk interaksi sosial yang positif. Terdapat beberapa langkah yang boleh diaplikasikan dalam teknik penyelesaian masalah. Pelbagai teknik lain dapat digunakan oleh guru dalam proses penyelesaian masalah seperti inkuiri. sumbangsaran.murid akan melihat kembali proses penyelesaian dan menilai sama ada cara penyelesaian berjaya atau tidak. Dalam langkah merumus dan menilai penyelesaian. bakat dan potensi mereka. Kaedah ini juga tidak begitu sesuai untuk murid-murid yang lemah dan yang tidak dapat memikirkan langkah-langkah penyelesaian masalah yang sesuai.mencuba cara-cara penyelesaian yang baru dan merumus serta menilai penyelesaian. ia juga memberikan peluang kepada murid-murid untuk memperlihatkan secara langsung kreativiti. Murid-murid akan memikirkan cara-vara mengumpul maklumat yang dapat menolong menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru. Kelemahan kaedah penyelesaian masalah ialah ia memerlukan masa yang panjang untuk dirancang dan dikendalikan oleh guru. alernatif-alternatif lain akan dikemukakan oleh guru dan murid.diselesaikan. .Kelebihan proses penyelesaian masalah ialah terdapat penglibatan aktif murid-murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Guru juga harus mengikuti kursus-kursus melalui pembelajaran secara online melalui program-program yang ditawarkan oleh universiti terbuka. komputer telah diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan di bawah Rancangan Malaysia ketujuh. Pendidikan jarak jauh boleh dijalankan melalui media atau pendidikan komunikasi. Bagi melibatkan guru dengan E-Learning.3. penyampaian pengajaran hanya melahirkan murid yang mampu mengingat fakta dan angka tanpa mengetahui cara mengaplikasikannya. Pihak Kementerian Pendidikan sedar akan peranan komputer dalam pembelajaran. 40-45 unit komputer telah diperuntukkan bagi 750 orang murid sekolah oleh kerajaan Malaysia (Dasar Komputer Kementerian. Pedagogi bestari berusaha mengatasi kelemahan ini dengan hanya menyediakan persekitaran pembelajaran yang lengkap dan melahirkan generasi tenaga manusia yang boleh berfikir secara celik teknologi.13 - . Sehubungan itu. Pendidikan melalui siaran/jarak jauh dikendalikan dengan menggunakan pelbagai jenis alat penghantaran seperti radio. Ia ditakrifkan sebagai penggunaan teknologi-teknologi rangkaian dan laman web yang dapat meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran guru. internet dan televisyen. diberikan peluang belajar kepada semua dan universiti ini menggunakan aplikasi seperti video. 1996). Selaras dengan zaman globalisasi. televisyen tempatan dan komputer di mana tenaga pengajar menyampaikan pengajaran tanpa bersemuka dengan pelajar-pelajarnya. . pendidikan jarak jauh boleh juga dijalankan melalui televisyen satelit. E-Pembelajaran ialah satu cara untuk proses peningkatan kendiri seorang guru. guru perlu mahir dan mempunyai maklumat terperinci mengenai bahan pengajaran yang ingin diajar. Keistimewaan programprogram universiti terbuka ialah tidak memerlukan kelayakan akademik atau ikhtisas. Selain itu. Diantara jenis pendidikan yang diperkenalkan di bawah E-pembelajaran ialah : pendidikan jarak jauh dan pendidikan komputer.0 PEDAGOGI BESTARI Strategi pengajaran dan pembelajaran yang digunakan di sekolah bestari telah direka bentuk hasil daripada kritikan yang menyatakan bahawa melalui sistem tradisi.

‘desktop publishing’. Matlamatnya adalah untuk guru mengaplikasikan teknologi maklumat di bilik darjah. Guru juga harus tahu menggunakan aplikasi-aplikasi internet kerana alat-alat ini sangat berguna dalam proses pengajaran dan pembelajaran. membuat grafik. Microsoft Excel. E-mel. guru juga harus menyertai “Smart Learning Environment” (SLE). seorang guru harus mahir dan mengetahui perisianperisian seperti Microsoft Word.Melalui pendidikan komputer. Microsoft Publisher dan Microsoft Access. Dalam SLE guru perlu mempelajari aktiviti-aktiviti komputer seperti membangunkan modul pengajaran. membuat program kolaboratif dengan sekolah-sekolah di luar negara dan membuat pencarian maklumat di Internet. membuat perkembangan web. . menghantar e-mel. SLE ialah satu program yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan untuk meningkatkan infrastruktur sekolah dengan meningkatkan kemahiran sumber manusia di kalangan guru. Antaranya ialah Jaringan Web Sedunia. dan ‘graphing’ telah diperkenalkan dalam program ini. kumpulan perbincangan dan senarai mel. Untuk membuat peningkatan kendiri. ‘spreadsheet’. Microsoft Power Point. Ia juga bertujuan untuk memberi pengetahuan kepada pihak pengurusan sekolah serta meningkatkan pengetahuan guru terhadap penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. ‘database’. Beberapa aplikasi seperti ‘word processing’.14 - . memuat turun bahan pengajaran.

Guru yang mengguanakan pendekatan ini biasanyan mendemostrasikan proses menggunakan idea atau peristiwa yang biasa dengan murid dan menggunakan proses tersebut kepada keadaan yang tidak biasa bagi mereka. Di samping itu terspaat pendekatan untuk menyediakan organisasi maklumat. Ia juga bersifat authoritarian di mana guru berperanan sebagai sumber maklumat.megguna pengurusan grafik. mendedahkan kepada isi kandung yang diperlukan dan pengetahuan yang berkaitan dengan murid. memberi petunjuk yang mendorong penglibatan murid. Sebagaimana yang telah dinyatakan.1 Pengajaran Direktif Strategi pengajaran direktif bertujuan membantu murid bagi memahami dan mencari maklumat berasaskan pembacaan dan penaakulan kritis. dari satu subtajuk ke satu subtajuk berasaskan analisis tugasan. Fokus utama di sini ialah guru. bantuan visual dan demonstrasi bagi menerangkan konsep-konsep konkrit dan abstrak adalah digalakkan dalam . memilih obejektif yang hendak dicapai. mencadangkan cara bagi mencapainya dan tetapkan kriteria bagaimana pencapaian dapat dinilaikan. Aktivitiaktiviti yang sesuai bagi pendekatan ini termasuklah menstruktur maklumat.amali.4. Hal ini akan melibatkan latih tubi. Satu lagi kepentingan pengajaran langsung adalah ia dilakukan melalui langkah demi langkah. Murid biasanya bersifat pasif dan bergntung kepada guru untuk memberi fakta dan maklumat dalam menyelesaikan masalah.Proses utama dalam penyampaian aktif ini termasuklah mendapatkan perhatian daripada murid. Pengajaran langsung yang dijalankan dalam bilik darjah boleh melibatkan penyampaian maklumat yang aktif daripada guru. menyemak untuk pemahaman dan simpanan serta memberi ganjaran kepada hasil pencapaian yang diharapkan.15 - . pembelajaran masteri dan pengajaran langsung dalam bilik darjah. computer atau murid lain. Dalam pendekatan ini.Penggunaan contoh. guru memainkan peranan sebagai penyampai maklumat. murid dikehendaki menguasai tingkah laku dan kemahiran yang ditunjukkan oleh guru. selalunya kandungan yang baru dalam kurikulum.

Dalam pengajaran mediatif murid diberi kuasa dalam merancang dan mengawal proses pembelajaran. Penilaian berterusan juga perlu dilakukan bagi menguji pemahaman murid sebelum.2 Pengajaran Mediatif Pengajaran mediatif adalah satu pendekatan yang membolehkan murid belajar untuk menilai isu. Dalam pendekatan ini guru adalah sebagai perantara dengan mengemukakan soalan dan masalah bagi merangsang murid untuk meneroka pengetahuan. Penggunaan masa dan pengurusan bilik darjah yang berkesan memainkan peranan penting dalam mengamalkan pengajaran sehala dalam penyampaian pengetahuan dan kemahiran. Sebagai rumusan pengajaran direktif adalah berasaskan kepada strategi pemustan guru dan di bawah kategori tradisi.pengajaran langsung. Murid akan mendapat kesedaran tentang apa yang telah dilakukan dan apa yang sepatutnya dilakukan pada masaakan datang. Melalui pendekatan ini diharapkan murid dapat mengenal pasti strategi menggunakan kemahiran tersebut dalam menyelesaikan masalah berdasarkan kefahaman mereka. Seterusnya mereka dapat merumus serta menggunakan konsep-konsep yang ditemui dalam menyelesaikan masalah. Hal ini melibatkan proses menolong murid secra terus bagi mengaplikasikan pengetahuan menyelesaiakan masalah dan konflik. 4. Perbincangan seterusnya adalah mengenai strategi pengajaran yang melibatkan murid secara aktif dalam proses pengaran dan pembelajaran. semasa dan selepas pengajaran. Mediator .peneyelesaian masalah.16 - . Dalam proses pengajaran. menghargai pandangan orang lain serta menggunakan pelbagai alternatif dalam menyelesaikan masalah. Guru perlu membantu membimbing bagimencuba dan menguji idea mereka. guru perlu mengelakkan diri daripada membuat pertimbangan terhadap idea yang dikemukakan oleh murid. Murid perlu digalakkan mengemukakan idea logik secara induktif dan deduktif.perancangan dan penilaian.

membentuk pelbagai jenis inferens daripada pemerhatian. Pendekatan lain dalam pengajaran mediatif adalah inkuiri iaitu. Model Taba dibina berasaskan konsep yang merupakan sebahagian daripada pengetahuan sedia ada murid. murid telah memperkembangkan kemahiran berfikir mereka. Fasa pertama. Lama kelamaan ini akan mengurangkan pergantungan murid terhadap guru boleh berfungsi sendiri.memproses data kumoulan berasaskan pengamatan yang sama. dan hubungannya dengan pembinaan pengetahuan baru. guru perlu membimbing murid melalui empat fasa. Dalam pengajaran penguasaan konsep. Dalam proses ini.menunjukkan murid bagi mencapai arah kendiri (self regulation) secara aktif dengan menghasilkan kaedah baru dalam penyelesaian masalah. Ia akan berjaya sekiranya murid dapat mengenal pasti contoh-contoh yang lain yang berkaitan dengan konsep yang dibina.murid diminta membuat analisis tentang proses berfikir yang digunakan semasa membina konsep. Pendekatan ini menggabungkan aktiviti-aktivti penaakulan.guru-guru akan menjelaskan matlamat aktiviti dan kaedah yang digunakan bagi menentukan konsep. Fasa ketiga. Disini murid diajar membuat pemerhatian.17 - . bimbingan dan perbincangan terbuka. guru perlu mengajar cara mengkaji sesuatu masalah dan mengemukakan soalan . Fasa terakhir adalah fasa membuat penilaian tentang aktiviti yang dijalankan.Penggunaan konsep (mengikut Bruner) adalah proses mendefinisikan konsep melalui ciri-ciri yang ditentukan bagi menggambarkan dengan tepat makna konsep tersebut. Fasa kedua pula.murid diminta memberikan contoh-contoh yang menggamabarkan konsep tersebut dan cuba memperkembangkan. Mereka kemudian mengkategori dan melabelkan data dan seterusnya membentuk sistem konseptual. Selain perbincangan terbuka (open-ended) pendekatan utama yang lain dalam startegi mediatif adalah penguasaan konsep.Setelah murid memberikan definisi dengan betul barulah guru memberikan nama konsep tersebut.pembentukan konsep dan penemuan.

Umumnya.sinetik. . Guru akan mengelak daripada memberi pertimbangan nilai yang boleh menyekat kreativiti Strategi ini dapat membantu murid belajar cara bertingkah laku yang sesuai mengikut situasi dan menggunakan kebijaksanaannya yang pelbagai.Hal ini termasuklah penggunaan sumbangsaran. menganalisi data dan membuat generelisasi. model inkuiri adalah berasaskan kepada lima langkah iaitu. Oleh itu.mengumpul data. 4. Pendekatan ini bermatlamat merangsang imaginasi murid dengan menggunakan metafora atau keadaan yang luar biasa. membuat hipotesis. strategi mediatif yang menggunakan pendektan inkuiri akan membentu murid untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi mereka pada masa akan datang dengan lebih yakin. Dengan menggunakan naluri ingin tahu murid.membantu murid memberi fokus pemenuan mereka dan memudahcara perbincangan penyelesaian masalah dikalangan murid.18 - . peranan guru dalam pengajaran mediatif melalui pendekatan inkuiri adalah membina situasi masalah. murid diharapkan dpat mengumpul maklumat. memlih angkubah yang relevan dan meperbaiki proses daya ingatan dalam mengintergrasikan bahan ke dalam struktur kognitif mereka serta memudahkan proses ingat kembali.memproses dan menilai idea sendiri sebelum membuat kesimpulan terhadap konsep yang baru dipelajari. pemikiran lateral dan kreativiti melalui sesuatu reka bentuk.3 Pengajaran Generatif Ramai yang berpendapat bahawa pengajaran generatif dapat membantu murid mencipta pengetahuan dan membina cara-cara baru dalam meneyelesaikan masalah.berasaskan fakta dan pemerhatian.menyediakan prosedur penemuan. Umumnya. dalam strategi pengajaran mediatif . respon kepada penemuan murid. menenal pasti masalah.

penyelesaian masalah yang bukan rutin dan penemuan. Ini adalah suatu pendekatan bagi pemikiran kreatif.membntu menjana penulisan dan meneroka masalah sosial dan disiplin. guru membimbing murid mengguna anologi atau metafora untuk melihat perhubungan antara bahan-bahan baru dengan bahan yang mereka ketahui.memeriksa semua subjek asal. Pendekatan ini kerap diguna kreatif dalam bagi kumpulan untuk membantu memperkembangkan respon menyelesaikan masalah.memberi anologi. membina analisis baru dan menilai. membandingkan konflik tertekan dengan subjek. Diharapkan murid akan lebih metafora dalam proses berfikir. murid dibenarkan mengguna kreativitinya semasa mengguna bahan baru di makmal sains. Di sini.19 - . Langkah-langkah dalam merancang pengajaran generatif adalah seperti menentukan kepiaawaian dengan murid. .Pengajaran generatif boleh digunakan dalam penulisan. Sinetik adalah sebagai alat sumbngsaran yang digunakan dalam pengajaran generatif. mendapat celik akal dan intuisi semasa cuba menyelesaikan masalah disiplin di sekolah. mengguna anologi peribadi untuk mewujudkan konflik yang tertekan.untuk berkemahiran mengguna mengekalkan maklumat baru. Dalam situasi yang terkawal. menyediakan kriteria secara eksplisit sambil memberi kuasa kepada murid untuk mengaplikasikannya dan meneroka pendekatan dan strategi alternatif bagipelbagai tugasan. Antara langkah yang wujud dalam sinetik model ialah memberi maklumat. Ia membantu pengguna menukar pemikiran sedia ada dan menghayati konsep abstrak.mengenalpasti perbezaan.

murid melakonkan gerakan fizikal sebenar melalui proses cuba jaya.proses mengingat. Dalam proses reproduksi motor. Dalam proses motivasi. guru haruslah membekalkan insentif dan persekitaran yang mengglakkan tingkah laku itu berlaku. Pembelajaran pemerhatian memberi impak kepada pembelajaran dan menjadikannya berkesan. murid harus diberi peluang untuk memerhati dan mencontohi tingkah laku model yang membawa peneguhan positif.guru harus mengalakkan pembelajaran kolaboratif kerana kebanyakan pembelajaran berlaku dalam konteks sosial dan persekitaran. .proses reproduksi motor dan proses motivasi. Tingkah laku seorang pemerhati boleh membawa kesan positif dan negatif iaitu peneguhan atau hukuman eksplisit daripada tingkahlaku model.4 Pengajaran Pemerhatian Dalam pengajaran pemerhatian. Dalam proses reproduksi motor.20 - . memahami dan menyusun pemerhatian mereka supaya ingat apa yang telah diperhatiakn oleh mereka dalam proses mengingat. Murid memerlu beberapa cara memberi simbol. Bagi mempamerkan tingkah laku yang dipelajari. murid menerima keadaan motivasi yang sesuai supaya mereka dapat melakukan tingkah laku yang pelajari. diperhatikan oleh mereka dalam proses mengingat. Pada masa yang sama.4. Menurut Bandura peneguhan atau hukuman (1977). terdapat empat proses tertentu dalam penggunaan pembelajaran pemerhatian iaitu prose memveri perhatian.pembelajaran berlaku dengan memerhati orng lain melaksanakan sesuatu tugas.murid memberi perhatian kepada ciri-ciri signifikan tingkah laku yang ingin dipelajari oleh mereka.Pembelajaran ecara pemerhatian berlaku apabila tingkah laku pemerhati berubah selepas melihat tingkah laku model.Murid belajar secara kognitif bagaimana melakukan sesuatu dan apakah kesan yang mugkin berlaku. Dalam proses menarik perhatian.

pengalaman dan maklum balas mereka sendiri.Pertama. seminar. penemuan dan mencipta idea.misalnya murid akan belajar bagaimana seorang petani menderita dan memberi sumbangan kepada kemerosotan persekitaran.murid menenui hubungan bermakna antara idea abstrak dan mengaplikasika amali dalam dunia sebenar di mana konsep diterima. Akhirnya. dikukuhkan dan dihubungkaitkan.21 - . Barulah mereka akan mempelajari dalam konteks cara mengapilikasi (A) ilmu atau maklumat dalam situasi lain. Dalam pengajaran biologi. . fizikal dan psikologi dalam usaha ke arah hasil pembelajaran yang diingini.urid digalakkan mengalami lima teknik belajar. sesi ’hands-on’.4. bengkel dan program ’buat sendiri’.murid menceritakan (R) di mana murid digalakkan unuk mengalami (E) pembelajaran melalui penerokaan. murid bekerjasama (C) untuk memberi maklum balas dan berkomunikasi di kalangan ahli kumpulan dan guru.Dalam pengajaran dan pembelajaran konstekstual. murid diharapkan supaya belajar dalam konteks memindah (T) pengetahuan sedia ada serta pengetahuan membina yang mereka tahu.5 Pengajaran Konstektual Pengajaran konstektual membantu kita mengaitkan kandungan bahan belajar kepada situasi dunia sebenar dan memotivasikan murid untuk membuat hubungan antara apa yang dipelajari dalam bilik darjah dan bagaimana ilmu digunakan dalam kehidupan mereka sebagai ahli keluarga dan ahli masyarakat. iaitu startegi REACT. Teori ini menggalakkan guru memilih dan membentuk persekitaran pembelajaran dengan memasukkan sebanyak mungkin pelbagai pengalaman dari aspek sosial. Menurut teori ini.pembelajaran berlaku hanya ketika murid memproses maklumat dengan cara yang bermakna mengikut ruang rujuk mereka iaitu dunia ingatan. Contoh pengajran kontekstual adalah pembelajaran berasaskan aktiviti. Dalam proses pembelajaran konstektual. Dalam persekitaran seumpama itu.

saya menggunakan metakognitif jika saya dapati saya mempunyai masalah mempelajari perkara A berbanding perkara B: jika saya rasa saya perlu menilai semula perkara C sebelum bersetuju menerimanya sebagai fakta.Penilaian autentik digunakan uuntukmenilai pengjaran konstektual dan strategi mengajar. Sebagai contoh. komuniti dan tempat kerja. Flavell berpendapat bahawa metakognitif menjelaskan sebab kanakkanak berlainan umur berbeza dalam menghadapi tugasan pembelajaran. Flavell (1976) menerangkannya sebagai pengetahuan seseorang tentang proses kognitifnya atau sebarang perkara yang berkaitan dengan pembelajaran. Pengajaran metakognitif meningkatkan kesedaran terhadap apa yang mereka tahu untuk menyelesaikan masalah atau memahami sepenuhnya konsep yang sukar untuk difahami.Metkognitif memerlukan pemantauan yang aktif dan peraturan proses kognitif. strategi pengajaran dan pembelajaran konstekstual menekankan penyelesaian masalah dan mengenal pasti keperluan untuk pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam pelbegai konteks seperti rumah. .Pengajaran konstekstual menentukan pengajaran dalam pelbgai konteks hidup dan menggalakkan mereka untuk belajar daripada satu sama lain dan bersama-sama. Menurut Dirkes (1985). 4.Mereka telah membina strategi pemikiran yang baru. seperti ciri-ciri pembelajaran relevan.6 Pengajaran Metakognitif Pengjaran metakognitif adalah pengajaran tentang proses berfikir mengenai pemikiran.22 - . ” apa yang kita tahu” dan apa yang kita tidak tahu”.memilih strategi berfikir dengan teliti dan merancang.Rumusannya.memantau dan menilai proses berfikir. Strategi ini juga mengajar murid membuat pemantauan dan pembelajaran arah kendiri supaya mereka akan menjadi murid yang berdikari. strategi asas metakognitif ialah menghubungkan maklumat baru dengan maklumat yang lama.

Pertama murid harus mengetahui ’ apa yang mereka tahu’ dan ’apa yang mereka tidak tahu’. Ia memperkaya dan memperluaskan kurikulum sekolah serta menyediakan murid dengan pengalaman yang sukar . Cara lain untuk memperkembangkan metakognitif dikalangan murid adalah melalui penggunaan jurnal atau buku log pembelajaran. guru haruslah menerangkan cara berfikir yang betul supaya murid boleh mengikut proses berfikir yang diterangkan itu.Pengalaman tersebut diperolehi daripada kajian di mana murid berpeluang membuat pemerhatian terhadap sesuatu perkara dalam persekitaran semulajadi. Kajian luar yang dirancang dengn baik merupakan salah satu cara yang paling berharga untuk membantu murid mengaplikasikan pembelajaran buku teks danbilik darjah dengan dunia sebenar. Semasa merancang dan menyelesaikan masalah.Terdapat strategi untukmembina perlakuan metakognitif dikalangan murid. mengumpul maklumat tentang proses berkaitan. guru harus membimbing murid membuat ulasan tentang aktiviti tersebut. Pengajaran kajian luar. menyediakan murid dengan peluang-peluang belajar berdasarkan pengalaman langsung (learn handle on experience) dalam dunia sebenar.7 Pengajaran Kajian Luar (Field Study Teaching) Seluruh dunia ini adalah sumber pembelajaran sekiranya orang berpengetahuan membimbing kita menggunakan sumber tersebut. Mereka akan mengesahkan. di mana murid membuat refleksi terhadap pemikiran mereka. Murid perlu mengandaikan tanggungjawab untuk merancang dan mengatur pembelajaran termasuk keperluan masa.23 - . 4. menulis nota tentng kesedaran mereka terhadap kesamaran dan ketidaktekalan serta memberi komen mereka terhadap cara mengatasi kesulitan. Selepas sesuatu aktiviti. penyusunan bahan dan jadual prosedur yang diperlukan untukmelengkapkan aktiviti. mengenal pasti strategi berfikir yang digunakan dan akhirnya menilai pasti semua bahan bernilai untuk digunakan pada masa akan datang dan mencari pendekatan yang lebih berkesan lagi.menjelas dan memperkembangkan atau menggantikannya dengan maklumat yang lebih tepat.

memgusahakan tanaman dan lain-lain.mencari menguruskan dan memahami dengan pengetahuan. membentuk sistem dan nila. kemahiran membuat tekaan yang bijak berkaitan dengan sebab dan akibat sesuatu peristiwa dan yang akhirnya menggunakan sumber dalam mengawal dan mengurus perubahan yang boleh membawa keuntungan yang maksima.mengajar mereka kemahiran-kemahiran yang mereka perlukan untuk terus berjaya dalam kehidupan dan menyediakan mereka dengan caracara yang berkesan untuk menghadapi segala halangan dan tekanan kesan daripada perubahan mendadak.8 Kajian Masa Depan (Futuristic Studies) Kajian masa depan berdasarkan kepada pemahaman bahawa murid perlu bersedia berhadapan dengan cabaran dan perubahan masa hadapan yang dinamik. Pengajaran kajian masa depan membolehkan murid berkomunkasi dengan jelas. masalah dan peluang-peluang yang mereka akan hadapi. Contoh pengajaran kajian luar adalah praktikum. Selain itu. 4.diperoleh dalam bilik darjah biasa. lawatan ke kilang.24 - . iaitumembuat ramalan tentang perubahan dan trenda masa hadapan berdasarkan maklumat dan pengetahuan itu sendiri.kita sebagai guru harus memberikan kefahaman kepada murid kita terhadap isu-isu penting.melaksanakan peristiwa masa hadapan. kajian maklumat berkesan serta berfikiran kreatif dan kritis bagi membuat keputusan tentang . Terdapat tiga kemahiran asas yang perlu dipelajari dalam kajian masa depan. Kenapa kita perlu mengajar tentang masa hadapan? Kauffman (1976) menyatakan bahawa.

4. Dalam strategi ini.menyampaikan maklumat dan kemahiran mengikut coraknya. latihan dan pengajaran atau latihan tambahan serta memberi pengayaan tambahan kepada mereka yang menguasai pembelajaran dengan cepat. membantu murid mengatasi masalah melalui bimbingan.memaklumkan kepada murid tentang kemajuannya. latihan yang diperlukan dan maklum balas. Pembelajaran masteri melibatkan pengajaran berasaskan kumpulan yang tradisi dan pengajaran pemulihan dan pengayaan secara individu. Ia direka bentuk untuk memastikan bahawa semua murid mencapai objektif pembelajaran dan setiap murid mempunyai masa yang cukup untuk mencapai tujuan tersebut. Pembelajaran masteri pada asalnya dibina oleh Bloom (1976. Elemen penting dalam pembelajaran masteri ialah menentukan dengan jelas apa yang perlu dipelajari dan bagaimana penilainya.25 - . membenarkan murid belajar mengikut kemampuannya sendiri dan menilai kemajuan dan memberi .Dua unsur utama pembelajaran masteri adalah arahan yang tepat dan masa. Model masteri memastikan supaya murid mencapai tahap penguaaan masa pembelajaran yang fleksibel dan setiap orang murid menerima arahan sasaran pembelajaran.pengajaran dianostik dan preskriptif dan mencapai semua objektif dengan jayanya oleh semua murid. rujukan oleh Burden & Byrd) menekankan fleksibel masa yang distrukturkan dengan kandungan. Guru menggunakan pembelajaran masteri untuk mengurus pengajaran bilik darjah dengan teliti.9 Pembelajaran Masteri Pembelajaran masteri adalah suatu kaedah pembelajaran keindividualan yang menggunakan kurikulum berstruktur yang dibahagikan kepada bahagianbahagian kecil pembelajaran dan kemahiran yang akan dipelajari. sentiasa menentukan kemajuan muridnya. guru mendiagnos kebolehan murid dan kemudian mencadangkan aktiviti pengajaran individu yang sesuai.

Antara kebaikannya adalah murid mempunyai kemahiran sedia ada sebelum ke unit yang seterusnya. murid yang telah menguasai sesuatu pembelajaran terpaksa menunggu murid lain yang belum menguasainya. bertukar pendapat.26 - . .Oleh itu. Pengajaran koperatif adalah satu strategi yang melibatkan penyertaan kanak-kanak dalam aktiviti pembelajaran kumpulan kecil dan menggalakkan interaksi positif. Guru perlu mempunyai pelbagai bahan untuk pemulihan dan pelbagai jenis ujian diperlukan. Tugasan dan aktiviti alternatif perlu disediakan oleh guru untuk keperluan setiap murid. ini akan menyebabkan murid menghafal dan belajar yang spesifik sahaja dan tidak menggalakkan pembekajara tahap tinggi. kebaikan pembelajaran masteri adalah memerlukan guru membuat analisis tugasan. Selain itu. murid yang telah menguasai sesuatu pembelajaran pada kadar yang sama. Sekiranya guru hanya mengguna ujian objektif . Terdapat beberapa kebaikan pembelajaran masteri.10 Murid Pengajaran Koperatif atau Kolaboratif dalam pengajaran koperatif bekerja dalam kumpulan untuk menyempurnakan tugasan kumpulan. pengurusan dan ujian diagnostik guru teliti ini.maklum balas yang sepatutnya serta menguji untuk menentukan bahawa kriteria pembelajaran telah dicapai. Satu daripadanya ialah. Pembelajaran masteri memerlukan perancangan.membuat perancangan dan mencadangkan penyelesaian kepada masalah. 4. Seterusnya ia memerlukan guru menyatakan objektif sebelum membahagikan aktiviti dan boleh menyekat kegagalan ( terutamanya penting untuk murid yang kurang bernasib baik ) Pembelajaran masteri juga ada kekurangannya. bukan semua murid akan menguasai pembelajaran pada kadar yang sama.Oleh itu. dengan itu menjadi lebih bersedia mengajar unit tersebut.

murid yang berpencapaian rendah. Apabila kanak-kanak mula melaksanakan tugasan kesediaan. memupuk interaksi sosial dan akademik di kalangan murid dan memberi ganjaran kepada penyertaan kumpulan yang berjaya. Untuk bekerja dengan jayanya dalam pasukan pembelajaran koperatif murid perlu juga mnguasai kemahiran interpersonal untuk melengkapkan tugasan yang diberikan.27 - . Tingkh laku dan rekod kedatangan murid yang bertambah baik dan lebih sukakan sekolah adalah antara kebaikan yang dikenal pasti (Slavin. untuk berjaya dalam pembelajaran kumpulan koperatif. berpeluang memberi sumbangan kepada kumpulan dan mengalami kejayaan dan semua boleh meningkatkan kefahaman idea dengan menerangkan kepada rakan lain (Featherstone. Satu daripada dapatan kajian yang konsisten adalah aktiviti pembelajaran koperatif memeperbaiki perhubungan murid dengan rakan sebayanya.lebih-lebih lagi mereka yang datang dari kumpulan sosialetnik yang lain. belajar bagaimana orang lain berfikir dan bertindak balas terhadap masalah dan berlatih mengguna kemahiran bahasa lisan dalam kumpulan kecil. Pembelajaran koperatif boleh menghasilkan perasaan positif terhadap sekolah.1986). menggalakkan proses kumpulan. Walaubagaimanapun.Pembelajaran koperatif menyumbangkan kepada pencapaian akademik. . mudah dilaksanakan dan tidak mahal. 1987) Tambahan kepada hasil positif yang dikenal pasti adalah pembelajaran koperatif dapat meningkatkan motivasi murid. kerjasama boleh memberi peluang untuk berkongsi idea. murid juga perlu menguasai kemahiran interpersonal yang diperlukan oleh kumpulan untuk menyempurnakan tugasan mereka. Murid juga digalakkan mempelajari bahan denan lebih mendalam untuk membuktikan kepada guru yang mereka telah menguasai bahan yang diperlukan. Tugasan pemebelajaran koperatif yang dibina dengan baik menggalakkan sifa saling bergantung antara mereka di samping memerlukan akauntabiliti individu. Dalam pasukan pembelajaran koperatif.Perasaan begini menjadi asas yang penting untuk kejayaan seterusnya di sekolah. guru dan rakan sebaya.

Jika murid mahu berfungsi secara berkesan dalam masyarakat yang berteknologi tinggi.11 Integrasi Kemahiran Generik dalam Pengajaran dan Pembelajaran Kebolehan murid untuk melibatkan diri dalam situasi pengajaran pembelajaran yang bermakna dalam bilik darjah ialah keperluan umum bagi rakyat yang bertanggungjawab dalam masyarakat moden dan demokratik dan sebagai tenaga kerja yang mahir untuk menjadi ahli fikir yang berkesan adalah lebih diiktiraf dalam matlamat pendidikan sekarang. kemahiran generik seperti kemahiran komunikasi. kemahiran kajian dan kemahiran belajar. maka mereka perlu melengkapkan diri dengan kajian dan kemahiran berfikir sepanjang hayat untuk memperoleh dan memproses maklumat di dunia yang sentiasa berubah.28 - .kemahiran pemudah caraan. Perlu ingatkan bahawa murid boleh belajar befikir dengan lebih baik dan menyelesaikan masalah dnegan cara yang lebih berkesan jika sekolah menumpukan kepada mengajar mereka cara melakukannya. Dalam situasi pengajaran dan pembelajaran yang normal di seolah bestari.kemahiran berfikir dan kemahiran berfikir di kalangan murid. kebanyakkan badan kesusasteraan mengakui bahawa daya kreativiti murid dalam berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah boleh dipertingkatkan melalui pengajaran dan amalan (Robinson. .4. Sebenarnya.1987).

membayang. e) Feedback : Teknik pemudahcara berdasarkan kepada pendapat dan penerimaan setiap penerangan.29 - . menggambar. berfikir dalam-dalam atau sebagai pantulan sesuatu perkara yang telah diperkatakan m) Thematising : Suatu perbincangan yang menumpukan kepada tema atau tajuk yang telah ditetapkan .Kemahiran pemudah caraan merangkumi beberapa aspek berikut : a) Challenging : Menguji kemampuan atau ketabahan seseorang b) Attending : Memberi perhatian kepada seseorang dalam satu satu perbincangan c) Disclosing : Memperlihatkan atau mendedahkan sesuatu perkara d) Cognitive structuring : Satu kaedah membina kefahaman menggunakan pengetahuan sedia ada yang digabung dengan fakta dari sumber yang baru untuk membentuk suatu kefahaman yang baru yang lebih bermakna dan memuaskan. h) Instructing : Pengajaran berdasarkan guru sebagai penyampai maklumat dan menunjukkan langkah-langkah yang perlu dan terperinci tentang sesuatu topik i) Modelling : Satu proses demonstrasi bagi menggambarkan sesuatu dengan berkesan. g) Goal-setting : Menetapkan objektif ke arah P & P yang lebih rasional. Ia melibatkan perbincangan secara dua hala f) Focussing : Proses penumpuan dalaman mengenai kesedaran kendiri dan pemulihan emosi. menarik minat murid mengikuti proses P & P dengan lebih terancang j) Trailing (menjejak) : Mengesan masalah pelajar dan memudahcara penyampaian k) Questioning : Membantu dan melatih pelajar berfikir secara mendalam dan meluas l) Reflecting (renungan): Mencermin.

Pengajaran kontekstual membantu kita menghubung kait kandungan subjek kepada situasi kehidupan sebenar dan memotivasikan murid untuk membuat pertalian antara apa yang dipelajari dalam bilik darjah dengan bagaimana ilmu itu digunakan dalam kehidupan sebagai ahli keluarga dan warganegara. Pengajaran mediatif membolehkan murid belajar untuk menilai pelbagai sudut pandangan tentang isu-isu kontroversi. Dalam pengajaran pemerhatian.0 RUMUSAN Secara keseluruhannya. Manakala. Pengajaran metakognisi adalah pengajaran proses berfikir terhadap pemikiran. Pendapat utama pengajaran generatif adalah membantu murid membina ilmu serta membentuk cara baru dan celik akal untuk mendekati dan menyelesaikan masalah. Terdapat pelbagai isi utama yang merangkuminya. menghormati pendapat orang dan menggunakan proses penyelesaian masalah. . kaeadah pengajaran bestari meliputi pelbagai kaeadah bestari.Pengajaran masteri ialah satu kaedah pengajaran individu yang menggunakan kurikulum berstruktur.murid perlu menirutingkah laku atau kemahiran yang ditunjuk atau disampaikan oleh guru. membuat perancangan dan mencadangkan jalan penyelesaian masalah.5.pembelajaran berlaku dengan memerhati orang lain melaksanakan sesuatu tugas. Akhirnya murid dalam pengajaran koperatif bekerja dalam kumpulan untuk melengkapkan tugasan kumpulan. penjaran kajian luar memberi peluang kepada murid belajar melalui pengalaman langsung dunia sebenar. Ia direka bentuk untuk memastikan murid mencapai objektif pelajaran dalam jangka masa yang mereka perlukan. Pengetahuan dan kemahiran dalam kurikulum dibahagikan kepada bahagian-bahagian kecil untuk dipelajari. Strategi pengajaran direktif berhasratkan untuk membantu murid memahami dan memperoleh maklumat sebagai asas bagi bacaan dan penaakulan secara kritis. Dalam pendekatan ini. Mereka bertukar pendapat.30 - .Murid belajar dengan mengguna kognitif ini bukan hanya belajar cara membuat sesuatu tetapi juga belajar sebab dan akibat yang mungkin boleh berlaku.Kajian masa depan berdasarkan pemahaman bahawa murid perlu menyediakan diri untuk menghadapi cabaran dan perubahan masa depan yang dinamik.

Kuala Lumpur : Open University (OUM). Bhd.Ilmu Pendidikan Pengetahuan Ikhtisas Modul 2/3. 2004. Pahang : PTS Publications & Distributors Sdn. 2004. Psikologi Pendidikan. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn. Kurikulum Masteri. Psikologi Pendidikan. Yusof.Penghantar Keadah Pengajaran Pelajaran Ilmu Kemanusiaan. Selangor: Kumpulan Budiman Sdn. 2004.Panduan Ulangkaji Ilmu Pendidikan untuk Kursus Perguruan Lepasan Ijazah (KPLI) Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah.31 - . Bhd. 2007. Kuala Lumpur :Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia. Khadijah Rohani Mohd. Bhd Kuala Lumpur. Ramlah Jantan. Pendidikan . Dr. Rohizani Yaakub. 2000. Hazri Jamil. Subang Jaya. Psikologi Pembelajaran & Personaliti. Rohizani Yaakub. Bhd. Kementerian Kuala Lumpur Pendidikan :Kementerian Malaysia. Pahang : PTS Publications & distributors Sdn. Shahabuddin Hashim. Pusat Perkembangan 2001. Mahani Razali. 2005. Shah Alam : Karisma Publications Sdn. Mook Soon Sang. Ragbir Kaur A/P Joginder Singh.BIBLIOGRAFI Dr. Bhd. 2004.Pembelajaran Malaysia. Hashim Othman. Shahabuddin Hashim. Kursus Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah Mod Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah. Ilmu Pendidikan untuk KPLI (Kursus Perguruan Lepas Ijazah Semester 1).

32 - .LAMPIRAN .

Pengetahuan am tentang kaum yang ada di Malaysia. Murid akan lebih mengetahui budaya kaum lain. agama dan kepentingan kaum lain.cfm?name=banjir1 (diakses pada 5 April 2007) Laman web ini memberi maklumat tentang. 4. 3. kaum di Malaysia. Boleh mendapatkan bahan rujukan yang mencukupi dari buku dan internet.Lampiran B Rancangan Mengajar Harian (RPH) Bestari : Kumpulan 1 RINGKASAN MENGAJAR Pengetahuan dan kemahiran 1. Menerangkan tajuk dan penerangan melalui power point. Memahami perayaan kaum lain dalam masyarakat setempat. Pelayar Internet 2. 2.penerangan. bencana alam seperti banjir. kejadian Tsunami. 2. Multimedia 3. 2. 3. Mengetahui tentang perayaan dan sambutan yang ada.gov. Menghargai kemeriahan sambutan perayaan. 5. 4. 2. Dapat mengekalkan keamanan hidup di Malaysia dengan masyarakat yang berbilang kaum. Menghormati kebudayan. http://pmr. Emel Bahan bantu mengajar Perisian Sumber Internet 1. Memupuk kerjasama antara kaum. 1. objektif 1. komputer LCD OHP Menayangkan video tentang sambutan parayaan mangikut kaum. . 1.33 - . Mensyukuri nikmat Tuhan. 3. tanah runtuh dan sebagainya. bahasa. 1. Penerapan nilai Hasil pembelajaran Menghormati setiap kaum yang ada dalam masyarakat setempat.my/page. 5.

Mencatat maklumat ringkas daripada cerita yang telah dilakonkan. Membuat aktiviti lakonan berkaitan dengan tajuk iaitu melakonkan watak yang terdapat pelbagai nilai-nilai murni dalam cerita tersebut dengan menarik dan mempunyai mesej yang berguna kepada murid-murid yang lain. Menyenaraikan nilai-nilai murni yang terdapat dalam kehidupan seharian. Pengetahuan Sedia Ada Penerapan Nilai BBM Pengetahuan am tentang nilai-nilai murni. 5. Membuat aktiviti lakonan bertemakan nilai-nilai murni yang menjadi pembentuk kepada bangsa. Mengenal pasti nilai-nilai murni yang terdapat dalam cerita yang dilakonkan dan daripada sumber yang lain. 2. kumpulan sasar. 1. Mengenal pasti peranan. Aras 2 I. tugasan dan hasilan projek. Aras 1 I. 60 minit Di akhir pembelajaran murid dapat : 1. Menyediakan dialog-dialog yang sesuai dengan tajuk untuk aktiviti lakonan. • • • Video klip – Amalan nilai murni.34 - . Aras 1 I. Aras 3 I. 3. 4. Mengenal pasti isi dan maklumat penting tentang nilai-nilai murni. Menghasilkan sebuah cerita pendek yang berkaitan dengan tajuk iaitu nilai-nilai murni melalui aktiviti lakonan. Video cerita bertajuk ’Pengorbanan Seorang Guru’ HPK Masa Objektif .Rancangan Mengajar Harian (RPH) Bestari : Kumpulan 2 Rancangan Pengajaran Harian Kelas Tarikh Tajuk HPU 6 Cerdik 5 September 2007 Nilai Murni Pembentuk Bangsa Mengenal pasti dan menyenaraikan maklumat yang berkaitan dengan tajuk pengajaran daripada bahan yang didengar atau dibaca. Menerapkan dan mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. Persembahan Elektronik Guru (Power Point) – Pengenalan kepada Projek. Membuat catatan ringkas daripada maklumat yang diperoleh.

suhu berkurangan dengan pertambahan ketinggian altitud. dari sekitar 17oC hingga − 52oC. . Lapisan ini hanya mempunyai sedikit sahaja udara.  Bumi mempunyai lapisan udara dan medan magnet yang dipanggil magnetosfera yang melindung permukaan Bumi daripada angin suria.16 kilometer. Lapisan udara ini menyelitupi bumi sehingga ketinggian 700 kilometer dan yang selebihnya dianggap angkasa lepas. Troposfera bermula dari permukaan bumi sehingga lapisan tropopause (antara ketinggian 10 . Kebanyakan sistem cuaca berlaku dibawah lapisan tropopause. Zarah udara yang terdapat di sini akan mengakibatkan pergeseran berlaku dengan objek yang datang dari angkasa dan menghasilkan suhu yang tinggi.600 juta tahun.  Troposfera (Troposphere) merupakan lapisan atmosfera yang ternipis dan terhampir dengan permukaan bumi. bergantung kepada latitud) sehingga lapisan mesosfera (lebih kurang 50 kilometer).Rancangan Mengajar Harian (RPH) Bestari : Kumpulan 2  Bumi dikenali sebagai Earth dalam bahasa Inggeris. Jarak purata Bumi dengan matahari adalah 149. Molekul ozon menyerap sinaran ultra-lembayung (uv) dari matahari menyebabkan suhu meningkat pada aras tersebut (maksimum ~270 Kelvin di sempadan atas stratopause). dan radiasi dari angkasa lepas. Kebanyakan meteor yang sampai ke bumi biasanya terbakar di lapisan ini. Lapisan udara ini dibahagi kepada Troposfera. Stratosfera. Mesosfera. bergantung kepada latitud). Bumi dijangkakan telah berusia selama 4.6 juta kilometer. Di lapisan ini kehidupan juga terlindung dari pancaran radiasi yang dipancarkan oleh matahari dan objek langit lain.16 kilometer. manakala suhunya berkurang dari 290 K hingga 200 K (18oC hingga − 73oC).  Mesosfera terletak di antara 50 km dan 80-85 km dari permukaan bumi. Di lapisan ini juga sinaran uv akan menyebabkan pengionan.  Lapisan Termosfera terletak di atas mesosfera dan di bawah eksosfera.  Lapisan ini ialah lapisan di mana campuran gas-gasnya adalah yang paling ideal untuk menampung kehidupan di bumi. Fenomena aurora (tirai cahaya) terhasil di sini hasil tindak balas angin suria dengan medan magnet bumi. Planet ketiga daripada sembilan planet dalam Sistem suria. di mana suhu atmosfera akan berkurangan dengan pertambahan altitud sehingga ke lapisan keempat termosfera.35 - .  Mesosfera (Mesosphere) merupakan lapisan udara ketiga. dan Eksosfera. Termosfera.  Stratosfera (stratospere) merangkumi kawasan bermula daripada lapisan troposfera (antara ketinggian 10 . sinaran ultra merbahaya. Suhu stratosfera meningkat dengan altitud disebabkan kehadiran lapisan ozon pada ketinggian 25 kilometer. Dalam lapisan tropopause. dan pada masa yang sama melindungi bumi daripada sinaran uv.

Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. dan menarik bersertakan gambar.Kumpulan 3 telah membentangkan RPH mereka dalam bentuk Microsoft Power Point Rancangan Mengajar Harian (RPH) Bestari : Kumpulan 4 Rancangan Pengajaran Harian Kelas Tarikh Tajuk HPU : : : : 6 Biru 10.jenis-jenis ikan Membuat catatan ringkas daripada maklumat yang diperoleh. 8. mengenal pasti maklumat berkaitan dari pelbagai sumber berdasarkan tajuk projek 10. 7. Pengetahuan Sedia Ada Penerapan Nilai BBM : : : mengenal pasti kategori flora dan fauna mengklasifikasikan jenis flora dan fauna mencatat maklumat ringkas daripada gambar yang dilihat. dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat. Aras 3 i. Aras 1 i. indah. Masa Objektif : : 60 minit Di akhir pembelajaran murid dapat: 6. tertib. Menghasilkan folio secara terancang. 9. menghasilkan satu folio mengenai flora dan fauna Pengetahuan am tentang flora dan fauna 2. • • Persembahan Elektronik Guru (PowerPoint). 10.Pengenalan Projek Video klip. Menghargai setiap hidupan di muka bumi ini. . 2007 Flora dan Fauna Mengenal pasti maklumat daripada bahan yang didengar atau dibaca.36 - . HPK : Aras 2 i.

Lirik Borang Soalan Utam a. Melalui aktiviti sumbangsaran. Lagu hijauSoalan Borang Utam a. Guru memperdengarkan lagu yang berkaitan dengan flora dan fauna.ppt Langkah 1 (10 minit) Sajak “Sayangi Bumi” • • Verbal linguistik Visual Ruang • • Guru meminta murid membentuk kumpulan untuk menyanyikan semula lagu tersebut. murid diminta menghasilkan folio bertemakan flora dan fauna. interpersonal KBKK: Menjana idea Menyatakan pendapat Nilai: Menghargai keindahan alam sekitar TKP: -  flora  fauna • Murid mencatatkan pendapat mereka dalam Borang Soalan Utama. TKP: Verbal linguistik Langkah 2 (10 minit) • Langkah 3 (25 minit) • KBKK: -Menjana idea -Mengumpulkan . Dalam kumpulan masing-masing.doc.doc • Murid mengenal pasti perkataan yang tidak difahami dan mencari makna perkataan tersebut dengan menggunakan kamus. murid diminta mencatat isi-isi penting yang terdapat dalam sajak dalam bentuk peta minda. Dalam kumpulan masing-masing. guru meminta murid membincangkan soalan utama “mengelaskan flora dan fauna mengikut kategori”.Langkah Set Induksi (10 minit) Kandungan Persembahan elektronik • • Aktiviti P&P Guru menayangkan powerpoint tentang flora dan fauna.37 - . Catatan TKP : Verbal Linguistik.doc Pengenalan Projek.

Langkah Kandungan Aktiviti P&P Catatan maklumat • Murid membentangkan hasil kerja kumpulan masing-masing. Guru meminta murid membuat refleksi tentang soalan utama secara lisan.38 - . TKP -Pembelajaran Koperatif Penutup (5 minit) Rumusan P&P • Rancangan Mengajar Harian (RPH) Bestari : Kumpulan 5 .

dan menarik.39 - . mendalami pengetahuan tentang sejarah kesultanan melayu melaka 12. HPK : Membuat catatan ringkas daripada maklumat yang diperoleh. Menghasilkan lakonan cerita tentang kesultanan Melayu Melaka Aras 1 ii. mengenal pasti maklumat berkaitan dari pelbagai sumber berdasarkan tajuk projek 15. Menghargai peninggalan sejarah 4. Meneladani perkara yang baik dan buruk • Video Klip – Sejarah Melaka Pesembahan Elektronik Guru (PowerPoint)Pengenalan Projek Lakonan semula oleh pelajar Pengetahuan Sedia Ada Penerapan Nilai BBM : : : • • . mengenal pasti peranan masing-masing 13. Aras 1 ii. Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. Aras 3 ii. Masa Objektif : : 60 minit Di akhir pembelajaran murid dapat: 11. indah.Rancangan Pengajaran Harian Kelas Tarikh Tajuk HPU : : : : 6 Bestari 11 Jun 2007 Kesultanan Melayu Melaka Mengenal pasti maklumat daripada bahan yang didengar atau dibaca. mencatat maklumat ringkas daripada cerita yang dilakonkan 14. Menghasilkan lakonan dengan menggunakan bahasa yang tepat. menghasil satu lakonan semula tentang sejarah melayu melaka Pengetahuan am tentang sejarah 3.

Ternyata melalui sistem penilaian di atas kami mendapati kumpulan-kumpulan tersebut mampu melaksanakan tugasan yang diberikan dengan jayanya. KUMPULAN 1 2 3 4 5 CARA PENYAMPAIAN 2 2 2 2 2 ISI 2 2 1 2 2 RPH 2 2 2 2 2 KERJASAMA 2 2 2 2 2 UNSUR BESTARI 2 2 1 2 2 JUMLAH 10/ 10 10/ 10 8/ 10 10/ 10 10/ 10 Dalam tugasan ini terdapat beberapa kekeliruan yang belaku pada mulanya dalam pemberian tugasan . Mereka juga perlu menerangkan bagaimana konsep pengajaran dan pembelajaran tersebut dijalankan. Akhirnya mereka mampu melakukan tugasan tersebut dengan berdedikasi.Mereka perlu memilih satu subtajuk dalam subjek major iaitu Pengajian Sains Sosial dan membentangkannya dalam bentuk Rancangan Mengajar Harian (RPH) secara bestari. kumpulan lain mulai faham dan tahu bagaimana cara untuk membuat Rancangan Mengajar Harian (RPH) secara bestari.Lampiran C BORANG PENILAIAN Selepas membentangkan tugasan Konsep Alam Belajar. Namun setelah pembentangan dilakukan oleh kumpulan kami. kumpulan kami telah menyediakan satu tugasan kepada kumpulan yang lain. .40 - . Berikut merupakan hasil penilaian yang telah dilakukan terhadap pembentangan yang telah mereka lakukan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful