1.

0 PENDAHULUAN Menurut Mohd Zohir dan Shukri Osman , 2004 menyatakan bahawa mengajar adalah tugas utama bagi pekerjan guru. Seperti pekerjaan lain, tugas mengajar memerlukan pengetahuan dan kemahiran-kemahiran tertentu yang perlu dikuasai oleh guru sebagai pekerja. Untuk menjadi mahir, seseorang pekerja perlu menjalani latihan yang cukup sebelum dapat melaksanakan tugas dalam situasi sebenar. Begitulah juga halnya dengan tugas guru sebagai pengajar dalam bilik darjah. Semasa berada di institut perguruan atau di universiti, di samping didedahkan dengan pelbagai pengetahuan, bakal-bakal guru juga dilatih tentang pelbagai kemahiran mengajar. Mengajar boleh dijelaskan sebagai memberi arahan kepada atau berkongsi pengetahuan antara seorang individu dengan individu yang lain. Hal ini juga boleh dijelaskan sebagai cara memberi pengetahuan dan kemahiran yang diperlukn oleh murid supaya mereka boleh berfungsi dalam kehidupannya. Guru perlu mendiagnos keperluan pembelajaran yang spesifik atau kurang di kalangan murid serta menyediakan strategi tersebut untuk membantu murid mencapai objektif pembelajaran yang ditentukan.

-1-

2.0 KAEDAH-KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN 2.1 Sumbangsaran Sumbangsaran merupakan satu aktiviti perbincangan yang dikendalikan secara kumpulan. Tujuan sumbangsaran menjana idea tanpa mengira idea tersebut sesuai atau tidak. Cara ini mengelakkan berfokus kepada satu cara penyelesaian sahaja. Oleh yang demikian,penilaian, perbincangan dan kritikan ditunda sehingga semua percambahan idea sudah dibuat. Topik perbincangan haruslah sesuai dengan kebolehan dan minat murid-murid. Dalam kaedah sumbangsaran ini, tempoh masa untuk mengemukakan idea ditentukan oleh guru. Secara kebiasaannya, ia ditentukan dalam masa dua puluh minit. Melalui cara ini murid-murid diberikan peluang untuk mengemukakan seberapa banyak idea atau pendapat tentang tajuk perbincangan. Semua pendapat atau idea dicatat dalam pengembangan idea orang adalah digalakkan oleh guru. Sumbangsaran dijalankan apabila guru memberikan tajuk perbincangan sebelum murid-murid dimasukkan dalam kumpulan-kumpulan yang tertentu. Setiap kumpulan biasa terdiri daripada 8 hingga 12 rang ahli. Seterusnya muridmurid akan membincang tajuk tersebut dalam kumpulan masing-masing sebelum membuat pendirian masing-masing tentang masalah tersebut. Dalam sesi sumbangsaran yang sebenarnya, ahli-ahli akan mengemukakan pelbagai pernyataan masalah daripada pelbagai sudut pandangan. Namun dalam setiap aktiviti sumbangsaran guru hendaklah mengambil inisiatif untuk menasihat murid-murid supaya tidak mengkritik atau menilai pandangan ahli-ahli kupulan yang lain. Oleh yang demikian, seorang guru seharusnya bertindak positif dengan menerima semua idea yang diterima oleh murid-murid.

-2-

Dalam satu sesi sumbangsaran, guru seharusnya melantik seorang pengerusi dalam setiap kumpulan dan peranannya ialah untuk menyelaraskan idea-idea yang akan dipilih oleh ahli-ahlinya. Pengerusi setiap kumpulan akan merumuskan segala idea-idea selepas mendapat persetujuan daripada ahli-ahli kumpulan. Dengan cara ini, segala aktiviti yang dijalankan menunjukkan kaedah menggalakkan pemikiran kreatif dikalangan murid-murid.Keadah ini merupakan satu kaedah yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana ia adalah satu cara untuk memperolehi banyak idea dalam tempoh masa yang singkat. Dalam kaedah ini, lebih banyak idea baru dikemukakan oleh murid berbanding dengan kaedah analitikal biasa.

2.2 Bercerita Aktiviti brcerita merupakan satu lagi kemahiran generik iaitu suatu cara yang boleh digunakan oleh guru. Aktiviti ini boleh mempromosikan minat dalam manamana bahagian kurikulum.Selain itu ia dapat mengembangkan penghargaan dan keseronokan untuk menikmati kesusasteraan,pengayaan bahasa, pelbagai pengalaman, mengembang kemahiran mendengar dan memotivasi murid-murid membaca. Guru seharusnya berinovatif dalam mencari cerita yang sesuai dengan objektif pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, guru juga berperanan untuk memastikan cerita yang dipilh sesuai dengan peringkat umur murid-murid dan dapat menarik minat mereka. Secara tambahannya pula, guru boleh menggunakan bahana-bahan sampingan yang dapat menarik lagi minat muridmurid terhadap cerita yang hendak disampaikan seperti boneka, tali, binatang mainan, kertas dan sebagainya. Pada masa yang sama, guru perlulah mempelbagaikan suara dan nada supaya cerita yang ingin disampaikan kepada murid-murid menjadi lebih menarik. Kebaikan teknik bercerita ialah ia dapat melengkapi murid dengan pelbagai kemahiran dan kecekapan bahasa terutamanya kecekapan lisan. Kaedah ini menggalakkan murid untuk berfikir secarakritis dan kreatif khasnya apabila guru beranyakan soalan tentang moral sesuatu cerita. Kemahiran-kemahiran yang guru perlu menggunakan dalam teknik bercerita ialah :

-3-

a) Kemahiran verbal seperti projeksi suara, penekanan fasa atau bunyi dan penggunaan ayat-ayat yang mudah. b) Nada suara yang sesuai untuk menggambarkan siuasi tertentu dan memiliki kebolehan memanipulsi mimik muka untuk menunjukkan emosi yang berlainan. Kemahiran bukan verbal yang perlu dikuasia oleh guru dalam teknik bercerita ialah gerak mata dan mimik muka yang sangat eksperesif. Aktiviti yang paling penting dalm teknik becerita ialah hasil perbincangan yang menyusuli guru selepas tamat guru bercerita. Dalam proses perbincangan, guru mestilah memastikan yang dia perlu menguji kefahaman murid tentang cerita yang telah disampaikan olehnya. Guru juga dapat membina pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran selepas satu sesi cerita iaitu seperti kefahaman, latihan tatabahasa dan merumuskan isi-isi penting dalam cerita. Dalam teknik bercerita terdapat beberapa langkah yang telah ditetapkan. Berikut merupakan langkah-langkah yang telah dicadangkan untuk aktiviti bercerita : a) Sebelum bercerita Persekitaran yang selesa adalah penting. Jika boleh, suatu tempat duduk itu perlulah dikemas supaya murid-murid boleh duduk di tempat tersebut dan mengelilingi pencerita. Jika waktu tersebut guru ialah pencerita, guru tersebut perlu menimbangkan perkara-perkara seperti memastikan cerita yang diperdengarkan boleh didengari oleh semua murid. Kemudian pastikan bahawa semua murid dapat melihat pencerita, terutama muka dan tangan.Guru tersebut juga perlu bercerita dengan kuat dan jelas dengan intonasi suara dan eksperesi muka yang bersesuain dengan cerita. Sekiranya pencerita tidak mahu diganggu, guru perlu memberitahu murid supaya tidak bertanyakan soalan sehingga penghabisan cerita. Perkara yang paling utama ialah memastikan semua murid memberi perhatian sebelum cerita itu dimulakan.

-4-

Perbincangan boleh digunakan untuk mencapai objektif-objektif kognitif dan afektif. Selain itu. Perbincangan melibatkan perbualan antara murid dengan guru dalam sebuah kelas atau antara sekumpulan murid.perbincanganboleh menggalakkan murid-murid menganalisis idea-idea dan fakta-fakta dari pelajaran baru dan mengaitkannya dengan pelajaran yang lampau. Dalam domain kognitf.Walaubagaimanapun. idea atau maklumat secara berkesan bersama guru mereka atau di kalangan murid. Dari sudut afektif. Langkah yang harus di ambil oleh guru tersebut ialah memberi maklumat tentang bahagian-bahagian dan urutan cerita yang berkaitan. guru juga boleh menggunakan kaeadah memberi peluang kepada murid untuk bercerita bersama-sama.ia juga bertujuan untul memastikan agar murid-murid memberi perhatian terhadap cerita yang diperdengarkan. Murid-murid berpeluang menegemukakan isu-isu . peristiwa dalam satu keadaan tidak formal sebagai permulaan kepada pengalaman bercerita lebih mendalam. Pencerita pula perlu mengambil langkah supaya bertentangan mata ( eye contact ) dengan pendengar dan bertutur secara terus menerus kepada pendengarnya.3 Perbincangan Kaedah perbincangan merupakan satu aktiviti berkumpulan di mana murid-murid berinteraksi sesama mereka dalam membincangkan satu isu atau masalah. Guru juga harus memberi peluang murid untuk berkngsi cerita. b) Semasa bercerita Kaedah ini memberi peluang kepada murid-murid untuk menctat nota daripada cerita yang diperolehi untuk perbincangan lanjut. -5- . pendapat dan idea-idea tentang sesuatu topik dan guru bersama murid-murid kan membuat rumusan pada akhir sesi perbincangan. 2. Strategi ini menggalakkan murid bertukar pendapat . Perbincangan boleh merangsang pemikiran kritikal dan menggalak muridmurid yang berkebolehan sederhana dan kurang berupaya melibatkan diri dalam proses pembelajaran.

Sebelum perbincangan kelas. Panel dn perbahasan direka dengan tujuan membantu murid-murid memahami beberapa pandangan berkaitan dengan sesuatu topik atau isu.Panel. Kemudian satu perbincangan tolak ansur akan diadakan bersama kelas. adalah penting untuk memastikan murid-murid mempunyai pengetahuan asas tentang aspek yang dibincangkan. Panel dijalankan dalam keadaan tidak formal di mana empat hingga enam orang ahli berbincang satu topik bersama seorang pengerusi manakala murid-murid lain dalam kelas mendengar.berinterksi dan menilai idea-idea murid-murid lain serta mengembangkan kemahiran mendengar dengan baik.perbincangan menggalakkan murid-murid meninjau pendapat-pendapat mereka. Pada asasnya terdapat dua jenis perbincangan : a) Perbincangan Kelas ( Whole class discussion ) Dalam perbincangan ini guru harus mengendali perbincangan kelas. Mereka menggabungkan aktiviti-aktiviti dan kenyataan-kenyataaan yang dirancang melalui perbincangan tolak ansur. simposium perbahasan melibatkan sekumpulan murid. perbincangan mesti dirancang dengan baik dan soalan-soalan penting dibentuk sebelum pengajaran dijalankan. Walau apa pun objektifnya. Dalam perbincangan kelas perlu dan wujud panel dan perbahasan. Meja bulat boleh digunakan sebagai versi panel yang tidak formal. menyampaikan maklumat tersebut dan membincangkannya. memperolehi maklumat tentang sesuatu topik. Tiap –tiap ahli memberi kenytaan masing-masing. Ia berfaedah dalam kegiatan bilik darjah yang besar apabila perbincangan tidak formal atau kumpulan kecil tidak dapat dijalankan. -6- .

Perbahasan pula ialah satu pendekatan perbincangan yang formal. Teknik yang paling akhir ialah murid-murid harus diberi arahan yang tepat.Simposium pula hampir sama dengan panel tetapi ia melibatkan penyampaian maklumat yang lebih formal oleh setiap ahli panel.Ia merangkumi ucapan-ucapan yang tersedia oleh ahli-ahli dari dua kumpulan yang mempunyai pandangan yang bertentangan. b) Perbincangan kumpulan kecil Bilangan yang paling sesuai dalam perbincangan kumpulan kecil adalah empat hingga lima orang murid. perbahasan dan kompromi. Perkara pertama ialah guru harus memantau aktiviti secara teliti dengan meronda dalam bilik bagi memastikan setiap kumpulan fokus kepada objektif perbincangan. Ketiga ialah guru harus merancang perbuncagan yang pendek dalam topik tersebut. guru harus pastikan murid-murid kepada mempunyai kumpulan pengetahuan tesebut. Kelas melibatkan diri melalui soal dan jawab selepas panel telah menyampai maklumatnya. Organisasi yang teliti boleh membantu melicinkan proses perbincangan.perbincangan pengajaran yang berfokus kepada isi kandungan dan berkembang brdasarkan topik-topik yang pernah diajar.kepimpinan. Murid-murid yang terlibat dalam perbincangan boleh tersesat secara mudah. setiap kumpulan harus -7- . Terdapat sekurang-kurangnya empat perkara yang mana guru boleh lakukan bagi menjamin keberkesan perbincangan kumpulan kecil. Perbincangan ini diketuai oleh murid terpilih dengan bimbingan seorang guru. Pada penghabisan aktiviti kumpulan kecil. Kedua. harus kecil asas Oleh mengikuti untuk yang satu menyumbang perbincangan demikian.perbincangan kumpulan kecil merangkumi perkembangan kemahiran komunikasi. Selain dari mempromosi kemahiran pemikiran bertahap tinggi. Tiap-tiap ahli akan membangkang idea dari kumpulan lain. Panel dan perbahasan dijalankan untuk faedah kelas.

pendapat.menyoal serta menyelesaikan masalah. Hal ini boleh dijalankan melalui laporan bertulis atau wakil dari kumpulan memberi laporan secara lisan . iaitu memberi peluang kepada mereka untuk menyuarakan pendapat. Kaedah perbincangan juga dapat membina keyakinan diri dan konsep kendiri murid. menghargai dan mendengar pandangan orang lain. murid akan memberikan reaksi atau tindak balas tentang topik atau masalah dan perbincangan dilaksanakan di bawah kawaan guru. Teknik perbincangan dapat dilaksanakan dalam semua mata pelajaran di sekolah. -8- . Tujuan kaedah perbincangn ialah untuk melatih murid membiasakan diri bercakap dalam situasi formal. hormat-menghormati. guru harus memupuk unsur0unsur kerjasama. Berikut merupakan beberapa garis panduan untuk menjalankan aktiviti perbincangan : a) Mengambil kira matlamat perbincangan b) Mempertimbangkan pengalaman dan perkembangan murid-murid c) Mengkaji isu-isu yang terlibat d) f) Murid-murid diberi orientasi objektif perbincangan Perlu berbekalkan maklumat baru atau tepat bila perlu bermakna h) Menerapkan unsur jenaka i) Garis panduan ini boleh diaplikasikan kepada kaedah kumpulan e) Menyediakan persekitaran yang menyeronokkan g) Mengulang. Topik perbincangan mestialh sesuai dengan objektif dan minat muridmurid tambahan pula guru perlu menentukan objektif perbincangan iaitu sama ada perbincangan itu adalah untuk mengumpul fakta atau menyelesaikan sesuatu masalah. rumus atau jana dan kenyataan kepada satu unit yang Dalam perbincangan. Peranan guru dalam situasi perbincangan iaitu sebagai pemudah cara dan membimbing murid sepanjang sesi perbincangan.melaporkan hasil kerja kepada kelas. Selain itu. Guru harus menggalakkaan murid mengembangkan kemahiran dalam mengemukakan hujah.

Terdapat demonstrasi tulin. Semasa perbincangan. maklumat dan idea. merangsang minat dalam sesuatu topik.Lazimnya. 2. terdapat satu komunikasi lisan secara lansung dari guru kepada murid. guru perlu mengawal aktiviti-aktiviti perbincangan supaya murid-murid menumpukan perhatian. Demonstrasi membolehkan murid-murid memerhati benda-bemda maujud dan bagaimana mereka berfungsi. guru merancang demonstrasi secara teliti.Seterusnya. Guru juga mesti meneliti tingkah laku murid agar mereka tidak menyeleweng atau bermain-main dala satu sei perbincangan. guru bersama murid-murid harus merumuskan isi-isi penting terhadap penyelesaian masalah dalam perbincangan. meperkenalkan demonstrasi untuk -9- . membentuk rangka demonstrasi.4 Demonstrasi Demonstrasi juga dikenali sebagai tunjuk cara. guru juga perlu mengemukakan soalan-soalan divergen dan menggalakan murid-murid untuk menyoal idea-idea rakan-rakan mereka. demonstrasi memerlukan murid memerhati. Bagi menjalankan demonstrasi yang berkesan.Ia juga melibatkan pendekatan visual untuk memeriksa proses. Dalam proses demonstrasi. guru mendemonstrasi satu gerak balas atau aktiviti sebelum murid-murid melakukan aktiviti itu secara individu. Demonstrasi boleh digunakan unruk mengilustrasikan hujah-hujah atau prosedur secara berkesan. Demonstrasi ialah satu kaedah untuk melatih murid memerhati dan melakukan sesuatu aktiviti mengikut prosedur-prosedur yang tertentu. Ia melibatkan demonstrasi oleh guru di hadapan kelas untuk menunujukkan sesuatu aktiviti atau prosedur atau langkah pembelajaran. Demonstrasi guru ini dijadikan model gerak balas dan jangkaan oleh muridmurid. memastikan setiap murid memerhatikan demonstrasi. mempraktikkan demonstrasi.memberi model kemahiran mengajar dan menunjukkan kadar perubahan. Kuliah memerlukan murid mendengar. Pada akhir satu sesi perbincangan. demonstrasivdengan komen atau demonstrasi dengan penglibatan dari murid-murid.

Terdapat juga kelemahan dalam penggunaan kaedah demonstrasi ialah ia memerlukan perancangan dan persediaan yang rapi dan teliti oleh guru sebelum sesi tunjuk cara. Teori ini digunakan untuk membentuk penyelesaian common sense dan juga memudahkan komunikasi. Guru juga boleh mengarahkan murid-murid untuk menulis laporan ringkas tentang demonstrasi tersebut. 2. perbincangan tentang perkara-perkara yang ditunjuk cara ia mesti dijalankan oleh guru.5 Penyelesaian masalah ( Theory of Constraint . Bagi meletakkan alat-alat dalam hubungan. Tujuan generik ialah menterjemah intuisi kepada bentuk yang boleh dibincang secara rasional. kolaborasi dan persetujuan di antara semua yang terlibat dalam penyelesaian ini.Kebaikan tujuk cara ialah ia memberi peluang kepada murid untuk benar-benar memahami apa yang hendak dipelajari setelah melihat prosedur-prosedur yang ditunjukkan oleh guru.guru perlu memberikan penerangan yang jelas supaya murid-murid dapat memerhati apa yang ditunjukkan. TOC ) Teori Konstrain ( TOC) boelh digunakan dalam situasi-situasi tertentu atau boleh digabunkan untuk membentuk penyelesaian masalah koheran dan mengubah sistem pengurusan.guru hendaklah menentukan topik. disoal tanpa rasa marah dan diubah supaya dapat mengambil ikhtibar kefahaman sesuatu situasi. permainan dan membuat uji kaji. Dalam proses demonstrasi .guru mesti mewajibkan murid-murid memberikan perhatian yang sepenuhnya.mereka mesti . Cara ini sesuai untuk pengajaran tarian.10 - . Dalam pelaksanaan demonstrasi. Kaedah ini juga membenarkan murid-murid untuk mencontohi sesuatu perlakuan dengan mudah.objektif dan menyediakan alatan atau bahan yang hendak digunakan dalam sesi pengajaran. Satu kebaikan demonstrasi ialah ia memperkenalkan bahan pembelajaran baru kepada murid-murid melalui deria penglihatan dan pendengaran.memfokus perhatian dan menggalakkan soalan serta merancangkan tindakan susulan.olahraga. Semasa membuat demonstrasi. Selepas membuat sesi praktis.

menyokong satu daripada tiga objektif generik. perihal tentang situasi semasa dan identifikasi masalah utama atau konflik serta andaian – andaian yang menyokongnya seperti diagnosis. Ia juga dapat meingkatkan keyakinan diri murid-murid khasnya apabila mereka dapat menyelesaikan sesuatu masalah. Objektif yang kedua pula ialah apa yang perlu diubah kepada iaitu visi atau penyelesaian yang telah diverbalisasikan dan strategi diperihalkan supaya mencapai status yang diingini iaitu preskripsi. Objektif yang pertama ialah apa yang perlu diubah. soalan-soalan divergen tentang masalah dikemukakan. cara menyelesaikan dan seterusnya mengambil keputusan yang terbaik untuk mengatasi tersebut. Dalam proses penyelesaian masalah. Dalam teknik penyelesaian masalah. Kaedah penyelesaian masalah membina pemikiran murid supaya bersedia untuk menghadapi masalah. Ia juga mengerakkan murid-murid untuk mengembangkan kemahiran penyelesaian masalah mereka. Ketiga ialah bagaimana perubahan boleh dilakukan dalam perkembangan rancangan-rancangan dan taktik-taktik yang terperinci akan menjelaskan apa yang berlaku dan penyamaan usaha-usaha kumpulan dalam implementasi strategi seperti merancang dan membina kumpulan.murid-murid diminta mengemukakan contoh-contoh baru bagaiamana masalah itu boleh . Jika penyelesaian masalah dapat dicapai. murid-murid perlu mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran – kemahiran tertentu. Ketiga-tiga objektif masingmasing mempunyai tujuan dan mempunyai kepastian. Guru perlu membimbing dan merangsangkan proses perbincangan penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah juga membolehkan murid berfikir secara rasional dan logik apabila menghadapi masalah. Penyelesaian masalah merupakan satu proses mental yang memerlukan seseorang itu berfikir secara kreatif dan kritis dalam mencari idea-idea alternatif dan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi . Masalah yang dikemukakan oleh guru dalam kaedah peneyelesaian masalah hendaklah berkaitan dengan tajuk topik-topik dalam mata pelajaran mereka.membuat keputusan dan memperkembangkan penyelesaian.Ia berkaitan dengan penilaian situasi.11 - .

diselesaikan.kemahiran berfikir murid digalakkan kerana murid-murid perlu memikirkan cara-cara penyelesaian tanpa bantuan guru.perbincangan dan simulasi. Kaedah ini juga tidak begitu sesuai untuk murid-murid yang lemah dan yang tidak dapat memikirkan langkah-langkah penyelesaian masalah yang sesuai. Dalam langkah merumus dan menilai penyelesaian. Selain itu. Antaranya ialah penyelesaian masalah. . sumbangsaran. memahami masalah.Kelebihan proses penyelesaian masalah ialah terdapat penglibatan aktif murid-murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Jika peneyelesaian masalah tidak diselesaikan. ia juga memberikan peluang kepada murid-murid untuk memperlihatkan secara langsung kreativiti.mencuba cara-cara penyelesaian yang baru dan merumus serta menilai penyelesaian. Dalam kaedah ini. Kelemahan kaedah penyelesaian masalah ialah ia memerlukan masa yang panjang untuk dirancang dan dikendalikan oleh guru. alernatif-alternatif lain akan dikemukakan oleh guru dan murid.12 - . Pelbagai teknik lain dapat digunakan oleh guru dalam proses penyelesaian masalah seperti inkuiri. Terdapat beberapa langkah yang boleh diaplikasikan dalam teknik penyelesaian masalah. Kelebihan penyelesaian masalah ialah ia dapat meningkatkan kemahiran berfikir di kalangan murid-murid dan juga dapat memupuk interaksi sosial yang positif.murid akan melihat kembali proses penyelesaian dan menilai sama ada cara penyelesaian berjaya atau tidak. Murid-murid akan memikirkan cara-vara mengumpul maklumat yang dapat menolong menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru. bakat dan potensi mereka. menentukan cara-cara penyelesaian masalah.

3. E-Pembelajaran ialah satu cara untuk proses peningkatan kendiri seorang guru. Selaras dengan zaman globalisasi. Diantara jenis pendidikan yang diperkenalkan di bawah E-pembelajaran ialah : pendidikan jarak jauh dan pendidikan komputer.13 - . Pihak Kementerian Pendidikan sedar akan peranan komputer dalam pembelajaran. Pedagogi bestari berusaha mengatasi kelemahan ini dengan hanya menyediakan persekitaran pembelajaran yang lengkap dan melahirkan generasi tenaga manusia yang boleh berfikir secara celik teknologi. Pendidikan melalui siaran/jarak jauh dikendalikan dengan menggunakan pelbagai jenis alat penghantaran seperti radio. Ia ditakrifkan sebagai penggunaan teknologi-teknologi rangkaian dan laman web yang dapat meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran guru. pendidikan jarak jauh boleh juga dijalankan melalui televisyen satelit. guru perlu mahir dan mempunyai maklumat terperinci mengenai bahan pengajaran yang ingin diajar. diberikan peluang belajar kepada semua dan universiti ini menggunakan aplikasi seperti video. internet dan televisyen. Pendidikan jarak jauh boleh dijalankan melalui media atau pendidikan komunikasi. Guru juga harus mengikuti kursus-kursus melalui pembelajaran secara online melalui program-program yang ditawarkan oleh universiti terbuka. Bagi melibatkan guru dengan E-Learning. televisyen tempatan dan komputer di mana tenaga pengajar menyampaikan pengajaran tanpa bersemuka dengan pelajar-pelajarnya. komputer telah diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan di bawah Rancangan Malaysia ketujuh. 1996). Selain itu.0 PEDAGOGI BESTARI Strategi pengajaran dan pembelajaran yang digunakan di sekolah bestari telah direka bentuk hasil daripada kritikan yang menyatakan bahawa melalui sistem tradisi. 40-45 unit komputer telah diperuntukkan bagi 750 orang murid sekolah oleh kerajaan Malaysia (Dasar Komputer Kementerian. Keistimewaan programprogram universiti terbuka ialah tidak memerlukan kelayakan akademik atau ikhtisas. Sehubungan itu. . penyampaian pengajaran hanya melahirkan murid yang mampu mengingat fakta dan angka tanpa mengetahui cara mengaplikasikannya.

Dalam SLE guru perlu mempelajari aktiviti-aktiviti komputer seperti membangunkan modul pengajaran. E-mel. Matlamatnya adalah untuk guru mengaplikasikan teknologi maklumat di bilik darjah. ‘spreadsheet’. Beberapa aplikasi seperti ‘word processing’. ‘database’. Microsoft Power Point.Melalui pendidikan komputer. membuat grafik. Antaranya ialah Jaringan Web Sedunia. membuat program kolaboratif dengan sekolah-sekolah di luar negara dan membuat pencarian maklumat di Internet. Microsoft Publisher dan Microsoft Access. memuat turun bahan pengajaran. Guru juga harus tahu menggunakan aplikasi-aplikasi internet kerana alat-alat ini sangat berguna dalam proses pengajaran dan pembelajaran. guru juga harus menyertai “Smart Learning Environment” (SLE).14 - . kumpulan perbincangan dan senarai mel. menghantar e-mel. membuat perkembangan web. dan ‘graphing’ telah diperkenalkan dalam program ini. Ia juga bertujuan untuk memberi pengetahuan kepada pihak pengurusan sekolah serta meningkatkan pengetahuan guru terhadap penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. SLE ialah satu program yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan untuk meningkatkan infrastruktur sekolah dengan meningkatkan kemahiran sumber manusia di kalangan guru. Microsoft Excel. . ‘desktop publishing’. Untuk membuat peningkatan kendiri. seorang guru harus mahir dan mengetahui perisianperisian seperti Microsoft Word.

Ia juga bersifat authoritarian di mana guru berperanan sebagai sumber maklumat. mencadangkan cara bagi mencapainya dan tetapkan kriteria bagaimana pencapaian dapat dinilaikan. murid dikehendaki menguasai tingkah laku dan kemahiran yang ditunjukkan oleh guru. Satu lagi kepentingan pengajaran langsung adalah ia dilakukan melalui langkah demi langkah.4.Penggunaan contoh. Sebagaimana yang telah dinyatakan. Di samping itu terspaat pendekatan untuk menyediakan organisasi maklumat. Hal ini akan melibatkan latih tubi.15 - . computer atau murid lain. memberi petunjuk yang mendorong penglibatan murid. Guru yang mengguanakan pendekatan ini biasanyan mendemostrasikan proses menggunakan idea atau peristiwa yang biasa dengan murid dan menggunakan proses tersebut kepada keadaan yang tidak biasa bagi mereka. Murid biasanya bersifat pasif dan bergntung kepada guru untuk memberi fakta dan maklumat dalam menyelesaikan masalah. guru memainkan peranan sebagai penyampai maklumat. dari satu subtajuk ke satu subtajuk berasaskan analisis tugasan. bantuan visual dan demonstrasi bagi menerangkan konsep-konsep konkrit dan abstrak adalah digalakkan dalam . menyemak untuk pemahaman dan simpanan serta memberi ganjaran kepada hasil pencapaian yang diharapkan. mendedahkan kepada isi kandung yang diperlukan dan pengetahuan yang berkaitan dengan murid. memilih obejektif yang hendak dicapai. selalunya kandungan yang baru dalam kurikulum. Aktivitiaktiviti yang sesuai bagi pendekatan ini termasuklah menstruktur maklumat.megguna pengurusan grafik.amali.1 Pengajaran Direktif Strategi pengajaran direktif bertujuan membantu murid bagi memahami dan mencari maklumat berasaskan pembacaan dan penaakulan kritis. Dalam pendekatan ini. pembelajaran masteri dan pengajaran langsung dalam bilik darjah. Fokus utama di sini ialah guru. Pengajaran langsung yang dijalankan dalam bilik darjah boleh melibatkan penyampaian maklumat yang aktif daripada guru.Proses utama dalam penyampaian aktif ini termasuklah mendapatkan perhatian daripada murid.

perancangan dan penilaian. Murid akan mendapat kesedaran tentang apa yang telah dilakukan dan apa yang sepatutnya dilakukan pada masaakan datang.peneyelesaian masalah. Penilaian berterusan juga perlu dilakukan bagi menguji pemahaman murid sebelum. Penggunaan masa dan pengurusan bilik darjah yang berkesan memainkan peranan penting dalam mengamalkan pengajaran sehala dalam penyampaian pengetahuan dan kemahiran. guru perlu mengelakkan diri daripada membuat pertimbangan terhadap idea yang dikemukakan oleh murid. Dalam proses pengajaran. Melalui pendekatan ini diharapkan murid dapat mengenal pasti strategi menggunakan kemahiran tersebut dalam menyelesaikan masalah berdasarkan kefahaman mereka.pengajaran langsung.16 - . Mediator . Guru perlu membantu membimbing bagimencuba dan menguji idea mereka. Murid perlu digalakkan mengemukakan idea logik secara induktif dan deduktif. Dalam pendekatan ini guru adalah sebagai perantara dengan mengemukakan soalan dan masalah bagi merangsang murid untuk meneroka pengetahuan. Sebagai rumusan pengajaran direktif adalah berasaskan kepada strategi pemustan guru dan di bawah kategori tradisi. Hal ini melibatkan proses menolong murid secra terus bagi mengaplikasikan pengetahuan menyelesaiakan masalah dan konflik. Seterusnya mereka dapat merumus serta menggunakan konsep-konsep yang ditemui dalam menyelesaikan masalah. Perbincangan seterusnya adalah mengenai strategi pengajaran yang melibatkan murid secara aktif dalam proses pengaran dan pembelajaran. menghargai pandangan orang lain serta menggunakan pelbagai alternatif dalam menyelesaikan masalah.2 Pengajaran Mediatif Pengajaran mediatif adalah satu pendekatan yang membolehkan murid belajar untuk menilai isu. Dalam pengajaran mediatif murid diberi kuasa dalam merancang dan mengawal proses pembelajaran. 4. semasa dan selepas pengajaran.

Fasa terakhir adalah fasa membuat penilaian tentang aktiviti yang dijalankan.17 - . Model Taba dibina berasaskan konsep yang merupakan sebahagian daripada pengetahuan sedia ada murid. Mereka kemudian mengkategori dan melabelkan data dan seterusnya membentuk sistem konseptual.memproses data kumoulan berasaskan pengamatan yang sama. guru perlu membimbing murid melalui empat fasa.membentuk pelbagai jenis inferens daripada pemerhatian. Dalam pengajaran penguasaan konsep.menunjukkan murid bagi mencapai arah kendiri (self regulation) secara aktif dengan menghasilkan kaedah baru dalam penyelesaian masalah. dan hubungannya dengan pembinaan pengetahuan baru. Pendekatan ini menggabungkan aktiviti-aktivti penaakulan. Selain perbincangan terbuka (open-ended) pendekatan utama yang lain dalam startegi mediatif adalah penguasaan konsep. Disini murid diajar membuat pemerhatian. Lama kelamaan ini akan mengurangkan pergantungan murid terhadap guru boleh berfungsi sendiri.Setelah murid memberikan definisi dengan betul barulah guru memberikan nama konsep tersebut. Fasa kedua pula.murid diminta membuat analisis tentang proses berfikir yang digunakan semasa membina konsep. Ia akan berjaya sekiranya murid dapat mengenal pasti contoh-contoh yang lain yang berkaitan dengan konsep yang dibina.murid diminta memberikan contoh-contoh yang menggamabarkan konsep tersebut dan cuba memperkembangkan.pembentukan konsep dan penemuan. Pendekatan lain dalam pengajaran mediatif adalah inkuiri iaitu. Dalam proses ini. murid telah memperkembangkan kemahiran berfikir mereka. Fasa ketiga. Fasa pertama.Penggunaan konsep (mengikut Bruner) adalah proses mendefinisikan konsep melalui ciri-ciri yang ditentukan bagi menggambarkan dengan tepat makna konsep tersebut. bimbingan dan perbincangan terbuka. guru perlu mengajar cara mengkaji sesuatu masalah dan mengemukakan soalan .guru-guru akan menjelaskan matlamat aktiviti dan kaedah yang digunakan bagi menentukan konsep.

3 Pengajaran Generatif Ramai yang berpendapat bahawa pengajaran generatif dapat membantu murid mencipta pengetahuan dan membina cara-cara baru dalam meneyelesaikan masalah. 4.membantu murid memberi fokus pemenuan mereka dan memudahcara perbincangan penyelesaian masalah dikalangan murid. . Guru akan mengelak daripada memberi pertimbangan nilai yang boleh menyekat kreativiti Strategi ini dapat membantu murid belajar cara bertingkah laku yang sesuai mengikut situasi dan menggunakan kebijaksanaannya yang pelbagai. strategi mediatif yang menggunakan pendektan inkuiri akan membentu murid untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi mereka pada masa akan datang dengan lebih yakin. murid diharapkan dpat mengumpul maklumat.Hal ini termasuklah penggunaan sumbangsaran. menenal pasti masalah.sinetik. Dengan menggunakan naluri ingin tahu murid.mengumpul data.menyediakan prosedur penemuan. Umumnya. model inkuiri adalah berasaskan kepada lima langkah iaitu.memproses dan menilai idea sendiri sebelum membuat kesimpulan terhadap konsep yang baru dipelajari. respon kepada penemuan murid. peranan guru dalam pengajaran mediatif melalui pendekatan inkuiri adalah membina situasi masalah. membuat hipotesis. Oleh itu. Pendekatan ini bermatlamat merangsang imaginasi murid dengan menggunakan metafora atau keadaan yang luar biasa. dalam strategi pengajaran mediatif . Umumnya.berasaskan fakta dan pemerhatian.18 - . menganalisi data dan membuat generelisasi. memlih angkubah yang relevan dan meperbaiki proses daya ingatan dalam mengintergrasikan bahan ke dalam struktur kognitif mereka serta memudahkan proses ingat kembali. pemikiran lateral dan kreativiti melalui sesuatu reka bentuk.

murid dibenarkan mengguna kreativitinya semasa mengguna bahan baru di makmal sains. .untuk berkemahiran mengguna mengekalkan maklumat baru. Ia membantu pengguna menukar pemikiran sedia ada dan menghayati konsep abstrak. penyelesaian masalah yang bukan rutin dan penemuan. membina analisis baru dan menilai.Pengajaran generatif boleh digunakan dalam penulisan. mengguna anologi peribadi untuk mewujudkan konflik yang tertekan.mengenalpasti perbezaan. Di sini. Diharapkan murid akan lebih metafora dalam proses berfikir. membandingkan konflik tertekan dengan subjek. Dalam situasi yang terkawal. guru membimbing murid mengguna anologi atau metafora untuk melihat perhubungan antara bahan-bahan baru dengan bahan yang mereka ketahui. Langkah-langkah dalam merancang pengajaran generatif adalah seperti menentukan kepiaawaian dengan murid. Ini adalah suatu pendekatan bagi pemikiran kreatif. Pendekatan ini kerap diguna kreatif dalam bagi kumpulan untuk membantu memperkembangkan respon menyelesaikan masalah.19 - . menyediakan kriteria secara eksplisit sambil memberi kuasa kepada murid untuk mengaplikasikannya dan meneroka pendekatan dan strategi alternatif bagipelbagai tugasan. Antara langkah yang wujud dalam sinetik model ialah memberi maklumat.membntu menjana penulisan dan meneroka masalah sosial dan disiplin.memberi anologi. Sinetik adalah sebagai alat sumbngsaran yang digunakan dalam pengajaran generatif.memeriksa semua subjek asal. mendapat celik akal dan intuisi semasa cuba menyelesaikan masalah disiplin di sekolah.

Tingkah laku seorang pemerhati boleh membawa kesan positif dan negatif iaitu peneguhan atau hukuman eksplisit daripada tingkahlaku model. Dalam proses reproduksi motor. .pembelajaran berlaku dengan memerhati orng lain melaksanakan sesuatu tugas. diperhatikan oleh mereka dalam proses mengingat.Pembelajaran ecara pemerhatian berlaku apabila tingkah laku pemerhati berubah selepas melihat tingkah laku model. Dalam proses menarik perhatian. Bagi mempamerkan tingkah laku yang dipelajari. guru haruslah membekalkan insentif dan persekitaran yang mengglakkan tingkah laku itu berlaku. Menurut Bandura peneguhan atau hukuman (1977).Murid belajar secara kognitif bagaimana melakukan sesuatu dan apakah kesan yang mugkin berlaku. Murid memerlu beberapa cara memberi simbol. Dalam proses reproduksi motor.4. Dalam proses motivasi.20 - . murid melakonkan gerakan fizikal sebenar melalui proses cuba jaya.proses reproduksi motor dan proses motivasi.4 Pengajaran Pemerhatian Dalam pengajaran pemerhatian. Pada masa yang sama.murid memberi perhatian kepada ciri-ciri signifikan tingkah laku yang ingin dipelajari oleh mereka. terdapat empat proses tertentu dalam penggunaan pembelajaran pemerhatian iaitu prose memveri perhatian. murid menerima keadaan motivasi yang sesuai supaya mereka dapat melakukan tingkah laku yang pelajari.proses mengingat. murid harus diberi peluang untuk memerhati dan mencontohi tingkah laku model yang membawa peneguhan positif. Pembelajaran pemerhatian memberi impak kepada pembelajaran dan menjadikannya berkesan. memahami dan menyusun pemerhatian mereka supaya ingat apa yang telah diperhatiakn oleh mereka dalam proses mengingat.guru harus mengalakkan pembelajaran kolaboratif kerana kebanyakan pembelajaran berlaku dalam konteks sosial dan persekitaran.

21 - .4.murid menenui hubungan bermakna antara idea abstrak dan mengaplikasika amali dalam dunia sebenar di mana konsep diterima.5 Pengajaran Konstektual Pengajaran konstektual membantu kita mengaitkan kandungan bahan belajar kepada situasi dunia sebenar dan memotivasikan murid untuk membuat hubungan antara apa yang dipelajari dalam bilik darjah dan bagaimana ilmu digunakan dalam kehidupan mereka sebagai ahli keluarga dan ahli masyarakat. Dalam persekitaran seumpama itu. Contoh pengajran kontekstual adalah pembelajaran berasaskan aktiviti.misalnya murid akan belajar bagaimana seorang petani menderita dan memberi sumbangan kepada kemerosotan persekitaran. pengalaman dan maklum balas mereka sendiri. Barulah mereka akan mempelajari dalam konteks cara mengapilikasi (A) ilmu atau maklumat dalam situasi lain. bengkel dan program ’buat sendiri’. .urid digalakkan mengalami lima teknik belajar. murid diharapkan supaya belajar dalam konteks memindah (T) pengetahuan sedia ada serta pengetahuan membina yang mereka tahu. sesi ’hands-on’. Menurut teori ini.murid menceritakan (R) di mana murid digalakkan unuk mengalami (E) pembelajaran melalui penerokaan. Akhirnya.Dalam pengajaran dan pembelajaran konstekstual. Teori ini menggalakkan guru memilih dan membentuk persekitaran pembelajaran dengan memasukkan sebanyak mungkin pelbagai pengalaman dari aspek sosial. fizikal dan psikologi dalam usaha ke arah hasil pembelajaran yang diingini. Dalam proses pembelajaran konstektual. iaitu startegi REACT.pembelajaran berlaku hanya ketika murid memproses maklumat dengan cara yang bermakna mengikut ruang rujuk mereka iaitu dunia ingatan. murid bekerjasama (C) untuk memberi maklum balas dan berkomunikasi di kalangan ahli kumpulan dan guru. penemuan dan mencipta idea. dikukuhkan dan dihubungkaitkan.Pertama. seminar. Dalam pengajaran biologi.

Flavell berpendapat bahawa metakognitif menjelaskan sebab kanakkanak berlainan umur berbeza dalam menghadapi tugasan pembelajaran.memantau dan menilai proses berfikir. strategi pengajaran dan pembelajaran konstekstual menekankan penyelesaian masalah dan mengenal pasti keperluan untuk pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam pelbegai konteks seperti rumah. Sebagai contoh.Pengajaran konstekstual menentukan pengajaran dalam pelbgai konteks hidup dan menggalakkan mereka untuk belajar daripada satu sama lain dan bersama-sama. strategi asas metakognitif ialah menghubungkan maklumat baru dengan maklumat yang lama.Penilaian autentik digunakan uuntukmenilai pengjaran konstektual dan strategi mengajar.Mereka telah membina strategi pemikiran yang baru. Flavell (1976) menerangkannya sebagai pengetahuan seseorang tentang proses kognitifnya atau sebarang perkara yang berkaitan dengan pembelajaran. saya menggunakan metakognitif jika saya dapati saya mempunyai masalah mempelajari perkara A berbanding perkara B: jika saya rasa saya perlu menilai semula perkara C sebelum bersetuju menerimanya sebagai fakta. seperti ciri-ciri pembelajaran relevan. ” apa yang kita tahu” dan apa yang kita tidak tahu”.memilih strategi berfikir dengan teliti dan merancang. . komuniti dan tempat kerja. Menurut Dirkes (1985). Pengajaran metakognitif meningkatkan kesedaran terhadap apa yang mereka tahu untuk menyelesaikan masalah atau memahami sepenuhnya konsep yang sukar untuk difahami.6 Pengajaran Metakognitif Pengjaran metakognitif adalah pengajaran tentang proses berfikir mengenai pemikiran.Rumusannya.Metkognitif memerlukan pemantauan yang aktif dan peraturan proses kognitif.22 - . 4. Strategi ini juga mengajar murid membuat pemantauan dan pembelajaran arah kendiri supaya mereka akan menjadi murid yang berdikari.

Selepas sesuatu aktiviti. Pengajaran kajian luar. Pertama murid harus mengetahui ’ apa yang mereka tahu’ dan ’apa yang mereka tidak tahu’.Pengalaman tersebut diperolehi daripada kajian di mana murid berpeluang membuat pemerhatian terhadap sesuatu perkara dalam persekitaran semulajadi. Semasa merancang dan menyelesaikan masalah. Ia memperkaya dan memperluaskan kurikulum sekolah serta menyediakan murid dengan pengalaman yang sukar .7 Pengajaran Kajian Luar (Field Study Teaching) Seluruh dunia ini adalah sumber pembelajaran sekiranya orang berpengetahuan membimbing kita menggunakan sumber tersebut. guru harus membimbing murid membuat ulasan tentang aktiviti tersebut. guru haruslah menerangkan cara berfikir yang betul supaya murid boleh mengikut proses berfikir yang diterangkan itu. Mereka akan mengesahkan.menjelas dan memperkembangkan atau menggantikannya dengan maklumat yang lebih tepat. mengenal pasti strategi berfikir yang digunakan dan akhirnya menilai pasti semua bahan bernilai untuk digunakan pada masa akan datang dan mencari pendekatan yang lebih berkesan lagi.Terdapat strategi untukmembina perlakuan metakognitif dikalangan murid. menyediakan murid dengan peluang-peluang belajar berdasarkan pengalaman langsung (learn handle on experience) dalam dunia sebenar. penyusunan bahan dan jadual prosedur yang diperlukan untukmelengkapkan aktiviti. mengumpul maklumat tentang proses berkaitan.23 - . menulis nota tentng kesedaran mereka terhadap kesamaran dan ketidaktekalan serta memberi komen mereka terhadap cara mengatasi kesulitan. Cara lain untuk memperkembangkan metakognitif dikalangan murid adalah melalui penggunaan jurnal atau buku log pembelajaran. Murid perlu mengandaikan tanggungjawab untuk merancang dan mengatur pembelajaran termasuk keperluan masa. 4. Kajian luar yang dirancang dengn baik merupakan salah satu cara yang paling berharga untuk membantu murid mengaplikasikan pembelajaran buku teks danbilik darjah dengan dunia sebenar. di mana murid membuat refleksi terhadap pemikiran mereka.

Terdapat tiga kemahiran asas yang perlu dipelajari dalam kajian masa depan. kajian maklumat berkesan serta berfikiran kreatif dan kritis bagi membuat keputusan tentang . 4.24 - . membentuk sistem dan nila.diperoleh dalam bilik darjah biasa. Kenapa kita perlu mengajar tentang masa hadapan? Kauffman (1976) menyatakan bahawa. lawatan ke kilang.mengajar mereka kemahiran-kemahiran yang mereka perlukan untuk terus berjaya dalam kehidupan dan menyediakan mereka dengan caracara yang berkesan untuk menghadapi segala halangan dan tekanan kesan daripada perubahan mendadak. Selain itu. kemahiran membuat tekaan yang bijak berkaitan dengan sebab dan akibat sesuatu peristiwa dan yang akhirnya menggunakan sumber dalam mengawal dan mengurus perubahan yang boleh membawa keuntungan yang maksima.memgusahakan tanaman dan lain-lain. Contoh pengajaran kajian luar adalah praktikum.mencari menguruskan dan memahami dengan pengetahuan. masalah dan peluang-peluang yang mereka akan hadapi. Pengajaran kajian masa depan membolehkan murid berkomunkasi dengan jelas. iaitumembuat ramalan tentang perubahan dan trenda masa hadapan berdasarkan maklumat dan pengetahuan itu sendiri.kita sebagai guru harus memberikan kefahaman kepada murid kita terhadap isu-isu penting.melaksanakan peristiwa masa hadapan.8 Kajian Masa Depan (Futuristic Studies) Kajian masa depan berdasarkan kepada pemahaman bahawa murid perlu bersedia berhadapan dengan cabaran dan perubahan masa hadapan yang dinamik.

25 - .pengajaran dianostik dan preskriptif dan mencapai semua objektif dengan jayanya oleh semua murid. latihan dan pengajaran atau latihan tambahan serta memberi pengayaan tambahan kepada mereka yang menguasai pembelajaran dengan cepat. Pembelajaran masteri melibatkan pengajaran berasaskan kumpulan yang tradisi dan pengajaran pemulihan dan pengayaan secara individu. Pembelajaran masteri pada asalnya dibina oleh Bloom (1976. membenarkan murid belajar mengikut kemampuannya sendiri dan menilai kemajuan dan memberi . Model masteri memastikan supaya murid mencapai tahap penguaaan masa pembelajaran yang fleksibel dan setiap orang murid menerima arahan sasaran pembelajaran. membantu murid mengatasi masalah melalui bimbingan. Elemen penting dalam pembelajaran masteri ialah menentukan dengan jelas apa yang perlu dipelajari dan bagaimana penilainya.memaklumkan kepada murid tentang kemajuannya. sentiasa menentukan kemajuan muridnya. latihan yang diperlukan dan maklum balas.4. rujukan oleh Burden & Byrd) menekankan fleksibel masa yang distrukturkan dengan kandungan.Dua unsur utama pembelajaran masteri adalah arahan yang tepat dan masa.menyampaikan maklumat dan kemahiran mengikut coraknya. Guru menggunakan pembelajaran masteri untuk mengurus pengajaran bilik darjah dengan teliti. Dalam strategi ini. guru mendiagnos kebolehan murid dan kemudian mencadangkan aktiviti pengajaran individu yang sesuai.9 Pembelajaran Masteri Pembelajaran masteri adalah suatu kaedah pembelajaran keindividualan yang menggunakan kurikulum berstruktur yang dibahagikan kepada bahagianbahagian kecil pembelajaran dan kemahiran yang akan dipelajari. Ia direka bentuk untuk memastikan bahawa semua murid mencapai objektif pembelajaran dan setiap murid mempunyai masa yang cukup untuk mencapai tujuan tersebut.

maklum balas yang sepatutnya serta menguji untuk menentukan bahawa kriteria pembelajaran telah dicapai. Antara kebaikannya adalah murid mempunyai kemahiran sedia ada sebelum ke unit yang seterusnya. Satu daripadanya ialah.Oleh itu. Selain itu. kebaikan pembelajaran masteri adalah memerlukan guru membuat analisis tugasan. Terdapat beberapa kebaikan pembelajaran masteri. Guru perlu mempunyai pelbagai bahan untuk pemulihan dan pelbagai jenis ujian diperlukan. 4. Pengajaran koperatif adalah satu strategi yang melibatkan penyertaan kanak-kanak dalam aktiviti pembelajaran kumpulan kecil dan menggalakkan interaksi positif. Pembelajaran masteri memerlukan perancangan. pengurusan dan ujian diagnostik guru teliti ini. Tugasan dan aktiviti alternatif perlu disediakan oleh guru untuk keperluan setiap murid.26 - . murid yang telah menguasai sesuatu pembelajaran pada kadar yang sama. murid yang telah menguasai sesuatu pembelajaran terpaksa menunggu murid lain yang belum menguasainya. bertukar pendapat.membuat perancangan dan mencadangkan penyelesaian kepada masalah. Sekiranya guru hanya mengguna ujian objektif . bukan semua murid akan menguasai pembelajaran pada kadar yang sama. dengan itu menjadi lebih bersedia mengajar unit tersebut. ini akan menyebabkan murid menghafal dan belajar yang spesifik sahaja dan tidak menggalakkan pembekajara tahap tinggi. . Seterusnya ia memerlukan guru menyatakan objektif sebelum membahagikan aktiviti dan boleh menyekat kegagalan ( terutamanya penting untuk murid yang kurang bernasib baik ) Pembelajaran masteri juga ada kekurangannya.10 Murid Pengajaran Koperatif atau Kolaboratif dalam pengajaran koperatif bekerja dalam kumpulan untuk menyempurnakan tugasan kumpulan.Oleh itu.

Perasaan begini menjadi asas yang penting untuk kejayaan seterusnya di sekolah.27 - . Walaubagaimanapun.murid yang berpencapaian rendah. Murid juga digalakkan mempelajari bahan denan lebih mendalam untuk membuktikan kepada guru yang mereka telah menguasai bahan yang diperlukan. Tingkh laku dan rekod kedatangan murid yang bertambah baik dan lebih sukakan sekolah adalah antara kebaikan yang dikenal pasti (Slavin.1986). menggalakkan proses kumpulan. 1987) Tambahan kepada hasil positif yang dikenal pasti adalah pembelajaran koperatif dapat meningkatkan motivasi murid. Satu daripada dapatan kajian yang konsisten adalah aktiviti pembelajaran koperatif memeperbaiki perhubungan murid dengan rakan sebayanya. mudah dilaksanakan dan tidak mahal. memupuk interaksi sosial dan akademik di kalangan murid dan memberi ganjaran kepada penyertaan kumpulan yang berjaya.lebih-lebih lagi mereka yang datang dari kumpulan sosialetnik yang lain. Untuk bekerja dengan jayanya dalam pasukan pembelajaran koperatif murid perlu juga mnguasai kemahiran interpersonal untuk melengkapkan tugasan yang diberikan. kerjasama boleh memberi peluang untuk berkongsi idea. Tugasan pemebelajaran koperatif yang dibina dengan baik menggalakkan sifa saling bergantung antara mereka di samping memerlukan akauntabiliti individu. guru dan rakan sebaya. Pembelajaran koperatif boleh menghasilkan perasaan positif terhadap sekolah. Apabila kanak-kanak mula melaksanakan tugasan kesediaan. belajar bagaimana orang lain berfikir dan bertindak balas terhadap masalah dan berlatih mengguna kemahiran bahasa lisan dalam kumpulan kecil. berpeluang memberi sumbangan kepada kumpulan dan mengalami kejayaan dan semua boleh meningkatkan kefahaman idea dengan menerangkan kepada rakan lain (Featherstone. Dalam pasukan pembelajaran koperatif. untuk berjaya dalam pembelajaran kumpulan koperatif.Pembelajaran koperatif menyumbangkan kepada pencapaian akademik. . murid juga perlu menguasai kemahiran interpersonal yang diperlukan oleh kumpulan untuk menyempurnakan tugasan mereka.

Sebenarnya. kemahiran kajian dan kemahiran belajar.11 Integrasi Kemahiran Generik dalam Pengajaran dan Pembelajaran Kebolehan murid untuk melibatkan diri dalam situasi pengajaran pembelajaran yang bermakna dalam bilik darjah ialah keperluan umum bagi rakyat yang bertanggungjawab dalam masyarakat moden dan demokratik dan sebagai tenaga kerja yang mahir untuk menjadi ahli fikir yang berkesan adalah lebih diiktiraf dalam matlamat pendidikan sekarang.kemahiran pemudah caraan.1987). Perlu ingatkan bahawa murid boleh belajar befikir dengan lebih baik dan menyelesaikan masalah dnegan cara yang lebih berkesan jika sekolah menumpukan kepada mengajar mereka cara melakukannya.kemahiran berfikir dan kemahiran berfikir di kalangan murid. Dalam situasi pengajaran dan pembelajaran yang normal di seolah bestari. kemahiran generik seperti kemahiran komunikasi.28 - . maka mereka perlu melengkapkan diri dengan kajian dan kemahiran berfikir sepanjang hayat untuk memperoleh dan memproses maklumat di dunia yang sentiasa berubah.4. . Jika murid mahu berfungsi secara berkesan dalam masyarakat yang berteknologi tinggi. kebanyakkan badan kesusasteraan mengakui bahawa daya kreativiti murid dalam berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah boleh dipertingkatkan melalui pengajaran dan amalan (Robinson.

Ia melibatkan perbincangan secara dua hala f) Focussing : Proses penumpuan dalaman mengenai kesedaran kendiri dan pemulihan emosi. h) Instructing : Pengajaran berdasarkan guru sebagai penyampai maklumat dan menunjukkan langkah-langkah yang perlu dan terperinci tentang sesuatu topik i) Modelling : Satu proses demonstrasi bagi menggambarkan sesuatu dengan berkesan.Kemahiran pemudah caraan merangkumi beberapa aspek berikut : a) Challenging : Menguji kemampuan atau ketabahan seseorang b) Attending : Memberi perhatian kepada seseorang dalam satu satu perbincangan c) Disclosing : Memperlihatkan atau mendedahkan sesuatu perkara d) Cognitive structuring : Satu kaedah membina kefahaman menggunakan pengetahuan sedia ada yang digabung dengan fakta dari sumber yang baru untuk membentuk suatu kefahaman yang baru yang lebih bermakna dan memuaskan. g) Goal-setting : Menetapkan objektif ke arah P & P yang lebih rasional. menarik minat murid mengikuti proses P & P dengan lebih terancang j) Trailing (menjejak) : Mengesan masalah pelajar dan memudahcara penyampaian k) Questioning : Membantu dan melatih pelajar berfikir secara mendalam dan meluas l) Reflecting (renungan): Mencermin. e) Feedback : Teknik pemudahcara berdasarkan kepada pendapat dan penerimaan setiap penerangan. membayang.29 - . menggambar. berfikir dalam-dalam atau sebagai pantulan sesuatu perkara yang telah diperkatakan m) Thematising : Suatu perbincangan yang menumpukan kepada tema atau tajuk yang telah ditetapkan .

0 RUMUSAN Secara keseluruhannya. Pengajaran kontekstual membantu kita menghubung kait kandungan subjek kepada situasi kehidupan sebenar dan memotivasikan murid untuk membuat pertalian antara apa yang dipelajari dalam bilik darjah dengan bagaimana ilmu itu digunakan dalam kehidupan sebagai ahli keluarga dan warganegara. Ia direka bentuk untuk memastikan murid mencapai objektif pelajaran dalam jangka masa yang mereka perlukan. penjaran kajian luar memberi peluang kepada murid belajar melalui pengalaman langsung dunia sebenar. Mereka bertukar pendapat. . Dalam pengajaran pemerhatian. kaeadah pengajaran bestari meliputi pelbagai kaeadah bestari.pembelajaran berlaku dengan memerhati orang lain melaksanakan sesuatu tugas. Pengajaran metakognisi adalah pengajaran proses berfikir terhadap pemikiran. Manakala.5.Kajian masa depan berdasarkan pemahaman bahawa murid perlu menyediakan diri untuk menghadapi cabaran dan perubahan masa depan yang dinamik. Dalam pendekatan ini.Murid belajar dengan mengguna kognitif ini bukan hanya belajar cara membuat sesuatu tetapi juga belajar sebab dan akibat yang mungkin boleh berlaku. membuat perancangan dan mencadangkan jalan penyelesaian masalah.30 - . Strategi pengajaran direktif berhasratkan untuk membantu murid memahami dan memperoleh maklumat sebagai asas bagi bacaan dan penaakulan secara kritis.murid perlu menirutingkah laku atau kemahiran yang ditunjuk atau disampaikan oleh guru. Pengajaran mediatif membolehkan murid belajar untuk menilai pelbagai sudut pandangan tentang isu-isu kontroversi. Akhirnya murid dalam pengajaran koperatif bekerja dalam kumpulan untuk melengkapkan tugasan kumpulan. Pendapat utama pengajaran generatif adalah membantu murid membina ilmu serta membentuk cara baru dan celik akal untuk mendekati dan menyelesaikan masalah. Pengetahuan dan kemahiran dalam kurikulum dibahagikan kepada bahagian-bahagian kecil untuk dipelajari. menghormati pendapat orang dan menggunakan proses penyelesaian masalah. Terdapat pelbagai isi utama yang merangkuminya.Pengajaran masteri ialah satu kaedah pengajaran individu yang menggunakan kurikulum berstruktur.

Shahabuddin Hashim. Kurikulum Masteri. Ramlah Jantan. Pusat Perkembangan 2001.Panduan Ulangkaji Ilmu Pendidikan untuk Kursus Perguruan Lepasan Ijazah (KPLI) Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah. Selangor: Kumpulan Budiman Sdn.Pembelajaran Malaysia. Pendidikan . Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn.31 - . Mahani Razali. Kuala Lumpur :Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia. Yusof. Psikologi Pembelajaran & Personaliti. Kuala Lumpur : Open University (OUM). 2004. Pahang : PTS Publications & Distributors Sdn. 2005. Kementerian Kuala Lumpur Pendidikan :Kementerian Malaysia.BIBLIOGRAFI Dr. Pahang : PTS Publications & distributors Sdn. 2004. Hazri Jamil. Mook Soon Sang. Bhd.Penghantar Keadah Pengajaran Pelajaran Ilmu Kemanusiaan. Bhd. Ilmu Pendidikan untuk KPLI (Kursus Perguruan Lepas Ijazah Semester 1). 2004. Shah Alam : Karisma Publications Sdn. 2004. Rohizani Yaakub. Subang Jaya.Ilmu Pendidikan Pengetahuan Ikhtisas Modul 2/3. 2000. Kursus Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah Mod Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah. Hashim Othman. Ragbir Kaur A/P Joginder Singh. Shahabuddin Hashim. Psikologi Pendidikan. Rohizani Yaakub. Bhd. 2007. Dr. Psikologi Pendidikan. Bhd. Bhd Kuala Lumpur. Khadijah Rohani Mohd.

32 - .LAMPIRAN .

Menghargai kemeriahan sambutan perayaan. kejadian Tsunami. 2. kaum di Malaysia.cfm?name=banjir1 (diakses pada 5 April 2007) Laman web ini memberi maklumat tentang. Pelayar Internet 2. objektif 1. 4. Boleh mendapatkan bahan rujukan yang mencukupi dari buku dan internet. Menerangkan tajuk dan penerangan melalui power point. 1. Multimedia 3. 2.penerangan. Memupuk kerjasama antara kaum. 3. Murid akan lebih mengetahui budaya kaum lain. Mensyukuri nikmat Tuhan. 4. 3. komputer LCD OHP Menayangkan video tentang sambutan parayaan mangikut kaum.gov. .my/page. 1. 2. http://pmr. bencana alam seperti banjir. Pengetahuan am tentang kaum yang ada di Malaysia. Menghormati kebudayan.Lampiran B Rancangan Mengajar Harian (RPH) Bestari : Kumpulan 1 RINGKASAN MENGAJAR Pengetahuan dan kemahiran 1. Dapat mengekalkan keamanan hidup di Malaysia dengan masyarakat yang berbilang kaum. 1. tanah runtuh dan sebagainya. 3. Emel Bahan bantu mengajar Perisian Sumber Internet 1. agama dan kepentingan kaum lain.33 - . Memahami perayaan kaum lain dalam masyarakat setempat. Penerapan nilai Hasil pembelajaran Menghormati setiap kaum yang ada dalam masyarakat setempat. bahasa. 2. 5. 5. Mengetahui tentang perayaan dan sambutan yang ada.

Video cerita bertajuk ’Pengorbanan Seorang Guru’ HPK Masa Objektif . 1. Aras 3 I. tugasan dan hasilan projek. Menyediakan dialog-dialog yang sesuai dengan tajuk untuk aktiviti lakonan. 2. Mengenal pasti nilai-nilai murni yang terdapat dalam cerita yang dilakonkan dan daripada sumber yang lain. Menghasilkan sebuah cerita pendek yang berkaitan dengan tajuk iaitu nilai-nilai murni melalui aktiviti lakonan.34 - . Menerapkan dan mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian.Rancangan Mengajar Harian (RPH) Bestari : Kumpulan 2 Rancangan Pengajaran Harian Kelas Tarikh Tajuk HPU 6 Cerdik 5 September 2007 Nilai Murni Pembentuk Bangsa Mengenal pasti dan menyenaraikan maklumat yang berkaitan dengan tajuk pengajaran daripada bahan yang didengar atau dibaca. Mengenal pasti isi dan maklumat penting tentang nilai-nilai murni. 5. Persembahan Elektronik Guru (Power Point) – Pengenalan kepada Projek. • • • Video klip – Amalan nilai murni. Menyenaraikan nilai-nilai murni yang terdapat dalam kehidupan seharian. Membuat aktiviti lakonan bertemakan nilai-nilai murni yang menjadi pembentuk kepada bangsa. Pengetahuan Sedia Ada Penerapan Nilai BBM Pengetahuan am tentang nilai-nilai murni. 3. Mengenal pasti peranan. Aras 2 I. Membuat aktiviti lakonan berkaitan dengan tajuk iaitu melakonkan watak yang terdapat pelbagai nilai-nilai murni dalam cerita tersebut dengan menarik dan mempunyai mesej yang berguna kepada murid-murid yang lain. 60 minit Di akhir pembelajaran murid dapat : 1. Membuat catatan ringkas daripada maklumat yang diperoleh. 4. Aras 1 I. Aras 1 I. Mencatat maklumat ringkas daripada cerita yang telah dilakonkan. kumpulan sasar.

35 - . dari sekitar 17oC hingga − 52oC. Bumi dijangkakan telah berusia selama 4. suhu berkurangan dengan pertambahan ketinggian altitud. Zarah udara yang terdapat di sini akan mengakibatkan pergeseran berlaku dengan objek yang datang dari angkasa dan menghasilkan suhu yang tinggi.  Lapisan Termosfera terletak di atas mesosfera dan di bawah eksosfera.  Bumi mempunyai lapisan udara dan medan magnet yang dipanggil magnetosfera yang melindung permukaan Bumi daripada angin suria.  Mesosfera terletak di antara 50 km dan 80-85 km dari permukaan bumi. manakala suhunya berkurang dari 290 K hingga 200 K (18oC hingga − 73oC).16 kilometer. bergantung kepada latitud) sehingga lapisan mesosfera (lebih kurang 50 kilometer). Di lapisan ini kehidupan juga terlindung dari pancaran radiasi yang dipancarkan oleh matahari dan objek langit lain.  Stratosfera (stratospere) merangkumi kawasan bermula daripada lapisan troposfera (antara ketinggian 10 . Molekul ozon menyerap sinaran ultra-lembayung (uv) dari matahari menyebabkan suhu meningkat pada aras tersebut (maksimum ~270 Kelvin di sempadan atas stratopause).600 juta tahun. Termosfera. bergantung kepada latitud). Suhu stratosfera meningkat dengan altitud disebabkan kehadiran lapisan ozon pada ketinggian 25 kilometer.16 kilometer. dan radiasi dari angkasa lepas. Mesosfera.6 juta kilometer. dan pada masa yang sama melindungi bumi daripada sinaran uv. Lapisan ini hanya mempunyai sedikit sahaja udara.  Mesosfera (Mesosphere) merupakan lapisan udara ketiga. Fenomena aurora (tirai cahaya) terhasil di sini hasil tindak balas angin suria dengan medan magnet bumi. Planet ketiga daripada sembilan planet dalam Sistem suria. Stratosfera.  Troposfera (Troposphere) merupakan lapisan atmosfera yang ternipis dan terhampir dengan permukaan bumi. Kebanyakan sistem cuaca berlaku dibawah lapisan tropopause. Troposfera bermula dari permukaan bumi sehingga lapisan tropopause (antara ketinggian 10 . sinaran ultra merbahaya. Dalam lapisan tropopause. Kebanyakan meteor yang sampai ke bumi biasanya terbakar di lapisan ini. Lapisan udara ini menyelitupi bumi sehingga ketinggian 700 kilometer dan yang selebihnya dianggap angkasa lepas. . dan Eksosfera. di mana suhu atmosfera akan berkurangan dengan pertambahan altitud sehingga ke lapisan keempat termosfera. Di lapisan ini juga sinaran uv akan menyebabkan pengionan.  Lapisan ini ialah lapisan di mana campuran gas-gasnya adalah yang paling ideal untuk menampung kehidupan di bumi. Lapisan udara ini dibahagi kepada Troposfera. Jarak purata Bumi dengan matahari adalah 149.Rancangan Mengajar Harian (RPH) Bestari : Kumpulan 2  Bumi dikenali sebagai Earth dalam bahasa Inggeris.

Pengetahuan Sedia Ada Penerapan Nilai BBM : : : mengenal pasti kategori flora dan fauna mengklasifikasikan jenis flora dan fauna mencatat maklumat ringkas daripada gambar yang dilihat. . Menghasilkan folio secara terancang.Kumpulan 3 telah membentangkan RPH mereka dalam bentuk Microsoft Power Point Rancangan Mengajar Harian (RPH) Bestari : Kumpulan 4 Rancangan Pengajaran Harian Kelas Tarikh Tajuk HPU : : : : 6 Biru 10. Aras 1 i. 7. dan menarik bersertakan gambar. dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat. Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. 10. Masa Objektif : : 60 minit Di akhir pembelajaran murid dapat: 6. 2007 Flora dan Fauna Mengenal pasti maklumat daripada bahan yang didengar atau dibaca. tertib. 9.jenis-jenis ikan Membuat catatan ringkas daripada maklumat yang diperoleh. 8. menghasilkan satu folio mengenai flora dan fauna Pengetahuan am tentang flora dan fauna 2.Pengenalan Projek Video klip. indah. HPK : Aras 2 i. mengenal pasti maklumat berkaitan dari pelbagai sumber berdasarkan tajuk projek 10.36 - . Aras 3 i. • • Persembahan Elektronik Guru (PowerPoint). Menghargai setiap hidupan di muka bumi ini.

doc Pengenalan Projek.ppt Langkah 1 (10 minit) Sajak “Sayangi Bumi” • • Verbal linguistik Visual Ruang • • Guru meminta murid membentuk kumpulan untuk menyanyikan semula lagu tersebut. Dalam kumpulan masing-masing. Melalui aktiviti sumbangsaran. Catatan TKP : Verbal Linguistik. murid diminta mencatat isi-isi penting yang terdapat dalam sajak dalam bentuk peta minda.doc • Murid mengenal pasti perkataan yang tidak difahami dan mencari makna perkataan tersebut dengan menggunakan kamus.Langkah Set Induksi (10 minit) Kandungan Persembahan elektronik • • Aktiviti P&P Guru menayangkan powerpoint tentang flora dan fauna. guru meminta murid membincangkan soalan utama “mengelaskan flora dan fauna mengikut kategori”. TKP: Verbal linguistik Langkah 2 (10 minit) • Langkah 3 (25 minit) • KBKK: -Menjana idea -Mengumpulkan . interpersonal KBKK: Menjana idea Menyatakan pendapat Nilai: Menghargai keindahan alam sekitar TKP: -  flora  fauna • Murid mencatatkan pendapat mereka dalam Borang Soalan Utama.37 - . Lagu hijauSoalan Borang Utam a. Dalam kumpulan masing-masing. Lirik Borang Soalan Utam a. murid diminta menghasilkan folio bertemakan flora dan fauna. Guru memperdengarkan lagu yang berkaitan dengan flora dan fauna.doc.

Guru meminta murid membuat refleksi tentang soalan utama secara lisan.38 - . TKP -Pembelajaran Koperatif Penutup (5 minit) Rumusan P&P • Rancangan Mengajar Harian (RPH) Bestari : Kumpulan 5 .Langkah Kandungan Aktiviti P&P Catatan maklumat • Murid membentangkan hasil kerja kumpulan masing-masing.

dan menarik. mendalami pengetahuan tentang sejarah kesultanan melayu melaka 12.Rancangan Pengajaran Harian Kelas Tarikh Tajuk HPU : : : : 6 Bestari 11 Jun 2007 Kesultanan Melayu Melaka Mengenal pasti maklumat daripada bahan yang didengar atau dibaca. Menghasilkan lakonan dengan menggunakan bahasa yang tepat. Meneladani perkara yang baik dan buruk • Video Klip – Sejarah Melaka Pesembahan Elektronik Guru (PowerPoint)Pengenalan Projek Lakonan semula oleh pelajar Pengetahuan Sedia Ada Penerapan Nilai BBM : : : • • . menghasil satu lakonan semula tentang sejarah melayu melaka Pengetahuan am tentang sejarah 3. mencatat maklumat ringkas daripada cerita yang dilakonkan 14. Masa Objektif : : 60 minit Di akhir pembelajaran murid dapat: 11. Menghasilkan lakonan cerita tentang kesultanan Melayu Melaka Aras 1 ii. Aras 3 ii. Aras 1 ii. Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. Menghargai peninggalan sejarah 4. mengenal pasti maklumat berkaitan dari pelbagai sumber berdasarkan tajuk projek 15. HPK : Membuat catatan ringkas daripada maklumat yang diperoleh. indah.39 - . mengenal pasti peranan masing-masing 13.

Namun setelah pembentangan dilakukan oleh kumpulan kami. Mereka juga perlu menerangkan bagaimana konsep pengajaran dan pembelajaran tersebut dijalankan. kumpulan lain mulai faham dan tahu bagaimana cara untuk membuat Rancangan Mengajar Harian (RPH) secara bestari.Lampiran C BORANG PENILAIAN Selepas membentangkan tugasan Konsep Alam Belajar.40 - . Ternyata melalui sistem penilaian di atas kami mendapati kumpulan-kumpulan tersebut mampu melaksanakan tugasan yang diberikan dengan jayanya. . KUMPULAN 1 2 3 4 5 CARA PENYAMPAIAN 2 2 2 2 2 ISI 2 2 1 2 2 RPH 2 2 2 2 2 KERJASAMA 2 2 2 2 2 UNSUR BESTARI 2 2 1 2 2 JUMLAH 10/ 10 10/ 10 8/ 10 10/ 10 10/ 10 Dalam tugasan ini terdapat beberapa kekeliruan yang belaku pada mulanya dalam pemberian tugasan . Akhirnya mereka mampu melakukan tugasan tersebut dengan berdedikasi. kumpulan kami telah menyediakan satu tugasan kepada kumpulan yang lain.Mereka perlu memilih satu subtajuk dalam subjek major iaitu Pengajian Sains Sosial dan membentangkannya dalam bentuk Rancangan Mengajar Harian (RPH) secara bestari. Berikut merupakan hasil penilaian yang telah dilakukan terhadap pembentangan yang telah mereka lakukan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful