penghargaan

Alhamdullilhah syukur ke hadrat illahi kerana dengan izin dan kurnianya akhirnya dapat juga saya menyiapkan folio ini dangan jayanya . Berkat usaha dan kesabaran saya selamasebulan ternyata berhasil apabila folio ini dapat disiapkan tepat pada waktunya .Diruangan ini , saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada guru-guru di maktabrendah sains mara kerana telah memberikan banyak tunjuk ajar dan nasihat yang bergunadalam menyiapkan folio ini .Ribuan terima kasih juga diucapkan kepada kedua ibu bapa saya dan juga keluarga sayakerana telah banyak berkorban masa dan wang ringgit disamping galakan yang tidak terhingga sepanjang saya menyiapkan folio ini .Tidak lupa juga ribuan terima kasih kepada rakan seperjuangan saya yang telah banyak memberi dorongan dan juga sokongan serta bersama-sama membantu saya dalammenyiapkan folio ini .Akhir kata , ucapan terima kasih kepada semua yang telah membantu saya tidak kirasecara langsung mahupun tidak langsung dalam menyiapkan folio ini . Sekian terimakasih .