PENYELIDIKAN KORELASI Korelasi merujuk kepada sesuatu ujian statistik di mana pembolehubah adalah digunakan untuk membuat perbandingan

pasangan dengan pasangan. Maka, penyelidikan korelasi merupakan sesuatu jenis penyelidikan yang menggunakan ujian statistic untuk mengenal pasti pola-pola dan perhubungan di antara dua pembolahubah dalam kajian, misalnya, perhubungan pembelajaran kolaboratif dengan kerja tugasan di rumah yang mempengaruhi prestasi pembelajaran. Korelasi ialah satu kajian yang menunjukkan sama ada semua pembolehubah rawak yang tidak bersandar mempunyai hubungan linear atau tidak. Berdasarkan huraian di atas, penyelidikan korelasi merupakan salah satu jenis penyelidikan kuantitatif. Kaedah yang digunakan untuk mendapat hasil korelasi ialah berdasarkan ujian statistik untuk mengenal pasti signifikan statistiknya. kuantitatif yang berdasarkan menguji hipotesis. Pada asasnya, di dalam penyelidikan korelasi, terdapat 2 jenis hipotesis diusulkan, satu ialah hipotesis nul (null hypothesis) (H0), iaitu hipotesis tidak menyokong; dan satu yang lain ialah hipotesis alternatif (alternative ypothesis)(HA), iaitu hipotesis menyokong. Misalnya, (Hipotesis Nul) (HO): antara kumpulan eksperimental dengan kumpulan kawalan dalam posujian sains. (Hipotesis Alternatif)(HA): Ada signifikan statistik dalam perbezaan keputusan posujian sains di antara kumpulan eksperimental dengan kumpulan kawalan. Lazimnya, null hypothesis memerlukan bukti konkrit untuk tidak menyokong usulnya. Oleh itu, ia memainkan peranan yang libih penting daripada alternative hypothesis yang menyokong. Maka, korelasi membolehkan penyelidik untuk menentukan sejauh mana darjah asosiasi di antara dua pembolehubah dalam kajian. Sebagai contoh, korelasi positif menunjukkan perhubungan secara langsung yang kuat; korelasi negatif menunjukkan perhubungan secara songsang; manakala korelasi zero Tiada perbezaan keputusan posujian sains di Dengan perkataan lain, penyelidikan korelasi sesungguhnya merupakan sesuatu penyelidikan

Di samping itu. iaitu singkatan bahasa Inggeris mewakili analysis of variance. Korelasi juga biasanya digunakan untuk analisis data bagi membuat inferensi. Statistik inferential adalah digunakan untuk membuat inferensi. misalnya penyelidikan eksperimental menggunakan ujian-t dan ANOVA. dan memilih ujian statistik bukan satu tetapi lain yang juga sesuai. keputusan korelasi pula boleh didapati daripada kaedah analisis data yang lain. penyelidik harus memberi perhatian sekiranya ujian yang penggunaan pembolehubah independen dan dependen semasa menentukan kedudukan dan sebab dan akibat mereka masing-masing. penyelidik harus membuat keputusan dengan tepat sama ada hubungan mereka adalah linear atau bukan linear. Bagaimanapun. Kebanyakan penyelidikan kuantitatif adalah menggunakan statistic inferential untuk menganalisis dan menginterpretasi data pembolehubah independent dan dependen. Ianya berkait rapat dengan statistik inferential yang mana prosedur penggunaan statistik tersebut adalah untuk analisis data. Keputusan korelasi ini adalah berdasarkan amalan penggunaan analisis data. regresi dan regresi berganda. dan statistik yang biasanya digunakan untuk analisis data. terdapat juga penyelidik kuantitatif yang gunakan cara yang lain. KORELASI SPEARMAN (SPEARMAN’S CORRELATION) Korelasi Spearman merupakan salah satu jenis ukuran kadar korelasi di antara dua pembolehubah. misalnya statistik korelasi. seperti chi-square.menunjukkan tiada perhubungan. khasnya ujian hipotesis. memerlukan Oleh itu. ramalan dan statistik.Y) N = Saiz populasi . khasnya rumus pengiraan korelasi Spearman. factor analysis dan ANOVA. Selain daripada itu.6∑d² N (N²-1) Di mana r = koefisyen korelasi (coefficient correlation) ∑d² = jumlah daripada kuasa dua perbezaan setiap pasangan dua pembolehubah (X. misalnya korelasi dan ANOVA. untuk mengkaji interaksi di antara dua pembolehubah. iaitu pembolehubah independen dan dependen. Rumus Korelasi Spearman ialah: r = 1. analisis factor dan sebagainya. ramalan.

Contoh 1.3(b) ialah -1. Dengan cara yang sama.Maka.1 Jadual berikut menunjukkan jumlah markah Statistiks dan Matematik bagi pelajarpelajar Kursus Diploma Perniagaan di sebuah Kolej. Lukiskan gambar rajah sebaran bagi data tersebut. Pelajar Statistik (x) Matematik (y) 1 2 0 1 5 2 25 20 3 37 30 4 43 35 5 45 30 6 56 43 7 70 50 8 75 60 9 8 0 7 0 10 90 78 . lazimnya. koefisyen korelasi di antara dua pembolehubah adalah terletak di antara r = 1 dan r = -1. Di dalam gambar rajah sebaran kita lukiskan pembolehubah tidak bersandar pada paksi x dan pembolehubah bersandar pada paksi y. Gambarajah Sebaran Salah satu cara untuk menggambarkan bentuk hubungan di antara data-data dua pembolehubah ialah dengan melukiskan gambar rajah sebaran (atau serakan) . Ini bermakna korelasi linear positif yang sempurna mempunyai koefisyen korelasi r =1. koefisyen korelasi r =1. Di dalam realiti. kita jarang dapat koefisyen korelasi yang ekstrim seperti r = 1 atau r = -1. koefisyen korelasi r berdasarkan data dalam Jadual 11. berdasarkan data daripada Jadual 11.3(a) dan rumus Korelasi Spearman. iaitu korelasi linear negatif yang sempurna mempunyai koefisyen korelasi r = -1. iaitu -1< r <1.

1 kita dapat perhatikan bahawa wujud hubungan linear positif antara markah Statistik dan markah Matematik.1 : Menunjukkan Sebaran Markah Stati sti k & Matemati k Matematik 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Statistik . Rajah 1. Kesimpulannya pelajar yang cemerlang dalam statistik juga didapati cemerlang dalam matematik dan sebaliknya.Daripada Rajah 1. Hubungan linear positif disebut korelasi positif.

Titik data terserak pada satu garis lurus.Jenis-jenis Korelasi Korelasi linear adalah satu hubungan linear untuk kumpulan data-data. Jika pemboleh ubah x berubah dan pembolehubah yang mempunyai satu perubahan yang tetap. maka x dan y mempunyai satu korelasi linear.2 Jenis-jenis gambarajah serakan a) Tiada Korelasi b) Korelasi Positif x x x x x x x x x x x x x x x x c) Korelasi Positif Kuat d) Tiada Korelasi x x x xx x x x x x x x x e) Korelasi Negatif xx x x x x x x x x f) Korelasi Negatif Kuat x x x x x . Gambarajah terserak adalah seperti berikut : Rajah 1.

Koefisien Korelasi Pangkat Spearman  6Σd 2  1. Terdapat dua rumus yang digunakan untuk mengira nilai koefisien korelasi.g) Tiada Korelasi h) Korelasi Sempurna x x x x x x x xx xx xx x x x x x Koefisien Korelasi Koefisien Korelasi adalah ukuran hubungan pertalian di antara dua pembolehubah. ini menunjukkan dua pembolehubah tersebut mempunyai hubungan negatif yang .0. iaitu bersandar (x). a.0 . Nilai-nilai koefisien korelasi berada diantara –1. Koefisien Korelasi Hasil Darab Momen r= [nΣx nΣxy − (Σx )(Σy ) 2 − (Σx) nΣy − (Σy ) 2 ][ ] b.  2  n( n −1)  r = Kedua-dua rumus ini memberi keputusan yang hampir sama.0 dan 1. pembolehubah bersandar (y) dengan pembolehubah tidak Gambarajah serakan atau sebaran dapat memberi satu gambaran yang jelas mengenai data-data serta jenis korelasi linear yang wujud diantara 2 pembolehubah tetapi tidak dapat menyukat kekuatan korelasi linear. Jika nilai yang diperolehi menghampiri – 1.

Jika kadar faedah pinjaman dinaikkan maka ramai pengguna mungkin tidak mampu meminjam dan implikasinya ialah jumlah bilangan kereta yang dijual akan menurun. Koefisien Korelasi Hasil Darab Momen Kaedah ini digunakan untuk mengira hubungan atau pertalian untuk data-data yang berbentuk kuantitatif sahaja.0. Jika nilai koefisien korelasi menghampiri 0. Jika nilai pembolehubah tidak bersandar (x) meningkat. Hubungan negatif di antara dua pembolehubah dikatakan wujud dalam keadaan berikut. iaitu data yang tidak mempunyai perbezaan nilai yang terlalu besar di antara satu sama lain. KEBAIKAN KAEDAH KORELASI . nilai pembolehubah bersandar (y) akan menurun dan sebaliknya. Jika nilai yang didapati menghampiri 1.kuat. Kaedah ini juga sesuai jika data yang dikumpul tidak mempunyai nilai-nilai yang melampau. ini menunjukkan dua pembolehubah tersebut mempunyai hubungan positif yang kuat. ini menunjukkan yang dua pembolehubah tersebut tidak mempunyai hubungan di antara satu sama lain. Contohnya hubungan di antara kadar faedah pinjaman untuk pembelian kereta dengan jumlah jualan kereta. Begitulah sebaliknya.

kaedah korelasi amat penting bagi proses pengalisisan data. Namun begitu.Di dalam kajian tindakan ini. Di antara kebaikan kaedah korelasi ini adalah: 1) Kaedah korelasi ini adalah sangat berguna dalam menyelesaikan permasalahan di dalam pendidikan dan juga sains sosial kerana ianya memudahkan pengiraan segala pembolehubah beserta hubungannya secara serentak. 2) 3) Menghasilkan maklumat berdasarkan tahap hubungan di antara pemboleh ubah yang dikaji Melengkapkan pengkaji dengan tanggapan dan pemahaman yang lebih baik tentang cara pembolehubah-pembolehubah itu digunakan yang mana setiap satunya mempunyai maknanya yang tersendiri. kaedah korelasi juga tetap mempunyai kebaikan dan keburukannya. . 4) Sebagai asas kepada cara untuk mentafsirkan sesuatu yang mana memudahkan pengkaji untuk melakukan jangkaan / anggaran kepada ketepatan sesuatu tafsiran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful