PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 2 (SK

)
TEMA/TAJUK MINGGU/BULAN JANUARI ( MINGGU 1) TEMA 1 : KELUARGA HARMONI U:1 Hari Keluarga STANDARD KANDUNGAN
1.2 Mendengar,mendengar dan menyebut bunyi bahasa iaitu,abjad,suku kata,perkataan,frasa dan ayat dengan betul 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.

STANDARD PRESTASI
BIDL1E1 BA:MS:1

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.

B1DB1E1 BT:MS:5 BA:MS:5

B1DT1E1 BA:MS: 3 & 4

1|Page

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara secara didik hibur 5.1 Memahami dan m enggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.

B1DL1E2 BT:MS:6 BA:MS:6

5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul mengikut konteks. 1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. B3DL1E2 BT:MS:8 BA:MS:8

JANUARI ( MINGGU 2) U:2 Hobi Mak Usu

1.2 Mendengar,mendengar dan menyebut bunyi bahasa iaitu,abjad,suku kata,perkataan,frasa dan ayat dengan betul. 1.3 Mendengar,memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan,soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul

1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respon yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan

2|Page

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara secara didik hibur. 5.1 Memahami dan m enggnakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 3.2.5 Menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.

B1DT1E2 BA:MS:

B1DT1E2 BA : MS:

5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup manusia dengan betul mengikut konteks. 1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respon dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah. B3DL1E2 BT:MS:13 BA:MS:13

JANUARI ( MINGGU 3 )
3|Page

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan

4 Membaca dan memahami mak.1 Membaca kuat ayat penyata dengan bacaan dengan lancar.1. sebutan yang jelas.1 Mengujar ayat dengan sebutan yang dan menggunakan bahasa betul. 5. formal secara bertatasusila.3 Berbual tentang sesuatu perkara permintaan tentang sesuatu per menggunakan kata ganti nama diri ketiga kara daripada pelbagai sumber dengan betul dalam situasi tidak formal dalam situasi formal dan tidak secara bertatasusila.3 Memahami dan menggunakan kata ganti golongan kata dengan betul nama diri ketiga dengan betul mengikut pesanan yang didengar dengan betul. memahami dan memberikan respon dengan betul secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan betul.2.2. berdasarkan soalan. intonasi yang yang jelas dan intonasi yang betul dan berjeda.2 Mengujarkan bahasa yang indah 4.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan berdasarkan bahan yang kemas.3 Membina dan menulis jawapan dalam kataan.1 Memahami dan m enggnakan 5.2 Menulis secara mekanis 3. 3. 2.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. 1.berbual dan menyatakn 1. 2.3.intonasi yang jelas dan diksi yang badan secara kreatif semasa tepat melalui penceritaan secara didik bercerita secara didik hibur. 2. diberi dengan betul dan kemas. sebutan lancar.3 Membina dan menulis per3.1 Membaca dan memahami maklumat lumat yang tersurat dan tersirat untuk mengenal pasti idea utama dan daripada pelbagai bahan untuk idea sampingan dalam bahan multimedia memberi respons dengan betul.3.2.4.4 Bertutur. betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 3. B3DL1E3 BT:MS:16 BA:MS:17 B2DL1E1 BT:MS:17 BA:MS: 18 B2DB1E1 BA:MS:17 BT:MS:16 B2DT1E1 BT:MS:13 BA:MS:13 4|Page .3.U:3 Sepupu Adam 1.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3 Mendengar.3.4. hibur.dan ayat dengan bentuk ayat mudah dengan betul betul.frasa. dengan tepat. 4.

1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.suku kata.mendengar JANUARI dan menyebut bunyi (MINGGU 4) bahasa iaitu.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang bentuk dan kemas. konteks. vokal berganding. 3.2. 1. B2DT1E2 BT:MS:21 BA:MS: 22 & 23 B2DT1E3 BT:MS:23 BA:MS:25 5|Page . digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.3. frasa dan ayat dengan betul.perkataan. 2.3.5.4. sebutan yang jelas. diftong. 1. 3. ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.frasa dan TEMA 2 : ayat dengan betul. 2. intonasi yang betul dan berjeda.6 Mendengar.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.2 Mendengar. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara U: 4 :Jagalah daripada pelbagai sumber dalam Kebersihan situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 2. 2. 3.1 Berbual tentang sesuatu perkara Menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 3.4 Bertutur.2.mengikut konteks. 1.abjad. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. SIHAT DAN CERGAS 1.2. 3. memahami dan menyebut frasa.3 Membina dan menulis perkataan.

2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan bacaan dengan lancar. secara bertatasusila.1.4. JANUARI/FEBRUARI 1.3. diftong.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.3 Membina dan menulis per3.1 Mengujar ayat dengan sebutan yang dan menggunakan bahasa betul.2.dan ayat dengan frasa dengan cara yang betul dan kemas.1 Membina dan menulis perkataan dan kataan.1 Memahami dan m enggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.frasa dan ayat darisuku kata.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.1.2 Mengujarkan bahasa yang indah 4.2 Membaca dan memahami frasa dalam 2. 3.3.4. vokal berganding. 2.2. sebutan yang jelas dan intonasi yang jelas dan intonasi yang yang betul mengikut tanda baca.frasa.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tentang sesuatu perkara tepat bagi keluarga bukan kalangan daripada pelbagai sumber dalam keluarga asas dalam situasi tidak formal situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. berbual dan menyatakan permintaan (MINGGU 5) U: 5: Kantin Saya Bersih 1.2.4 Bertutur. 3. 4. 5.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks.2 Menulis secara mekanis 3. betul. berangkai dengan betul. sebutan lancar.7 Menulis secara mekanis abjad dan berdasarkan bahan yang perkataan dalam bentuk tulisan diberi dengan betul dan kemas. 4.2 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi dua atau tiga perkataan.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara secara didik hibur 5.intonasi yang jelas dan diksi yang badan secara kreatif semasa tepat melalui penceritaan secara didik 6|Page . betul. pada pelbagai sumber dengan digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul sebutan yang betul 2.

4.intonasi yang jelas dan diksi yang badan secara kreatif semasa tepat serta menggunakan mimik muka bercerita secara didik hibur.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan 3. yang sesuai melalui penceritaan secara 7|Page .3.2 Menulis secara mekanis kemas. 5.dan ayat dengan mengandungi perkataan dua atau lebih betul. 5.3 Membina dan menulis per3. sebutan yang betul 3.frasa dan ayat darilancar.3 Berbual tentang sesuatu perkara menyatakan permintaan menggunakan kata ganti nama diri ketiga tentang sesuatu perkara dengan betul dalam situasi tidak formal daripada pelbagai sumber dalam secara bertatasusila. berbual dan 1.4.2 Mengujar ayat dengan sebutan yang dan menggunakan bahasa betul.2 Membaca dan memahami 2.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.1 Memahami dan m enggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 2. 5. FEBRUARI ( MINGGU 6) U:6:Makanan Bersih dan Berkhasiat hibur.1. vokal berganding.1. suku kata.3 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan perkataan. 1. situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.4 Bertutur.frasa.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul mengikut konteks.2.2 Mengujarkan bahasa yang indah 4.2. digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks.2 Membina dan menulis ayat yang kataan. berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. sebutan yang jelas dan intonasi pada pelbagai sumber dengan yang betul mengikut tanda baca.3.2.bercerita secara didik hibur. 3. diftong. 3.

diftong. 2.2.3 Memahami dan menggunakan kata ganti golongan kata dengan betul nama diri ketiga dengan betul mengikut mengikut konteks. 2. betul.1. situasi formal dan tidak formal 1.4.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks. 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara menyatakan permintaan Menggunakan ayat tunggal dan ayat tentang sesuatu perkara majmuk yang betul dalam situasi tidak daripada pelbagai sumber dalam formal secara bertatasusila. vokal berganding. 1.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. 2.FEBRUARI ( MINGGU 7) U:7: Bersenam Menyihatkan Badan didik hibur.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata.2 Membaca dan memahami perkataan.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. berbual dan 1.5. sebutan yang jelas dan tepat menggunakan sebutan intonasi yang betul menggunakan ayat yang jelas dan intonasi yang majmuk. konteks 5.4 Bertutur dan menyatakan permintaan secara bertatasusila.1 Bercerita tentang sesuatu perkara sesuatu perkara semula dengan dengan tepat.4. dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 5.1 Memahami dan m enggnakan 5. 2.1.4. B3DB1E1 BT:MS:34 BA:MS:36 8|Page .4 Bertutur.5 Bercerita dan menceritakan 1. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.

2 Mengujar ayat dengan sebutan yang betul.dan ayat dengan betul. vokal berganding. 2. 2.3.2 Membaca.1. 3.intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur.2.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.3.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambah ilmu dan kosa kata. 9|Page . 3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang bentuk dan kemas.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3. 4.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.3 Membina dan menulis perkataan.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks.memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul. 5.6.5.1 Memahami dan m enggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 4. digraf dan konsonan bergabung dengan betul.frasa.3.2. 5. diftong. 3. 2.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.

3.5.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.4.dan ayat dengan betul. 1.2 Membaca dan memahami perkataan.3.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3. 3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. B4DL1E1 BT:MS:42 BA:MS:43 & 44 1. diftong.FEBRUARI (MINGGU 8) TEMA 3: SEMANGAT PERPADUAN U: 8: Jiranku Mesra 1.2. 1. vokal berganding. 2. 2.3. 3.4 Bertutur.3.frasa. 2.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.3 Membina dan menulis perkataan. digraf dan konsonan betgabung dengan betul.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.1 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. B4DB1E1 BT:MS:41 BA:MS:42 10 | P a g e . 2.4. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata.3.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks.2 Membaca dan memahami perkataan. 4. 2.1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.3.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 2. 2. 5. FEBRUARI / MAC ( MINGGU 9) U:9: Jiran Sepakat 1.4.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.1 Memahami dan m enggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. vokal berganding.3 Mengujar bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 2.2. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul 2.intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui lakonan spontan secara didik hibur. 1.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada Multimedia yang sesuai.4. 2. 5.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 11 | P a g e . diftong.4. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.5.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.

12 | P a g e .3 Membina dan menulis perkataan.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada Multimedia yang sesuai.mendengar dan menyebut bunyi bahasa iaitu.dan ayat dengan betul. MAC (MINGGU 10) U:10: Semangat Kerjasama 1. 1.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 4.1. 5.3.intonasi yang jelasdan diksi yang tepat melalui lakonan spontan secara didik hibur.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks.2 Mendengar.3.2. 2.2.frasa.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.frasa dan ayat dengan betul.suku kata.6 Mendengar.perkataan.3 Mengujar bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi kata ganda dengan tepat. vokal berganding.4 Menulis imlak dengan tepat. 3. 2. memahami dan menyebut frasa.1 Memahami dan m enggnakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.4. 3. 2. 1. 5. 3.4. 4.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.6.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk 1.2 Membaca dan memahami perkataan.abjad. diftong. 2.

memberi respons dengan betul.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyia secara didik hibur.6.3. 1.diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. 2.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi kata ganda dengan ejaan dan tanda baca dengan tepat. 4.4. 4. 3.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan.2 Mengujar dialog dengan sebutan yang betul.1.3 Membina dan menulis perkataan.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.3 Mengujar bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. MAC ( MINGGU 11) U:11: Sambutan Hari KanakKanak 1.4.4 Menulis imlak dengan tepat. 4. 2.intonasi yang jelas.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu permaklumat tentang sesuatu perkara kara daripada pelbagai sumber daripada pelbagai sumber dengan tepat B4DL1E2 BT:MS:58 13 | P a g e . 3. 3. 3.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.5.3. 4.4 Bertutur.frasa. situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 5.4 Bertutur dan menyatakan permintaan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang tentang sesuatu perkara sesuatu perkara dalam situasi tidak daripada pelbagai sumber dalam formal secara bertatasusila. 5.2. berbual dan 1.6 Berbicara untuk menyampaikan 1.5 Membaca dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang Terdapat dalam pelbagai bahan.dan ayat dengan betul.

1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 5. 2.2 Membaca. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. 5.frasa.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dgn betul 14 | P a g e 3.3 Mengujar bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.intonasi yang jelas.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. 2. dan jelas secara bertatasusila. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul. 2.5.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.5.diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. .5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.3. 3.dan ayat dengan betul.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul.dengan tepat secara bertatasusila.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan.3 Membina dan menulis perkataan. 3.4. 2.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang ebtuk dan kemas. 4. 4.4.2.5.3 Membaca. 2.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.3. 3.

3 Membina dan menulis perkataan. diksi. 3.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3. frasa dan ayat dengan menegaskan 2.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.5. memahami dan memberikan respon dengan betul secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan betul.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 3.3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.frasa.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang ebtuk dan kemas. 3.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.6.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan 15 | P a g e . memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul.4. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.5 Membaca dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang Terdapat dalam pelbagai bahan.3 Membaca. 2.6.3 Mendengar. 2. 3. 3.5. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 1.4. 1.dan ayat dengan betul. 1.2 Mencatat maklumat penting yang betul untuk menghubungkaitkan fakta daripada pelbagai sumber.1 menulis untuk menyampaikan maklumat yang ebtul menggunakan perkataan. 2.3.3 Mendengar.MAC (MINGGU 12) TEMA 4: SENI DAN BUDAYA U:12 : Kraf Tangan 1. 2.

dan ayat dengan 16 | P a g e 1. 3. kesantunan berbahasa secara barpandu.5. 4.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.3. 2. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.2.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyia secara didik hibur. 3.1.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.2 Membaca. 4. 1.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang ebtuk dan kemas. .6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.3 Membina dan menulis perkataan. 2. APRIL ( MINGGU 13 ) U:13 : Permainan Tradisional 1.6. 2.bahasa yang santun.frasa. 5.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 5.memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 2. 2.6.5.

betul.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. kesantunan berbahasa secara berpandu. betul. 2.3 Membaca dan memahami maklumat .1. APRIL (MINGGU 14) U:14 :Makanan Tradisional 1. sebutan yang jelas.2 Memahami dan menggunakan 5.6 Menulis untuk menyampaikan 3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.1 Menyebut dan memahami unsur 4.3. secara didik hibur.4 Membaca dan memahami mak17 | P a g e 1. 2.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat maklumat tentang sesuatu perYang betul menggunakan perkataan.6.2.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. frasa dan ayat dengan menegaskan bahasa yang santun. 1. 2.4.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas seni dalam lagu melalui nyanyia melalui nyanyian secara didik hibur.3. intonasi yang betul dan berjeda. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai situasi dengan dalam pelbagai konteks.5.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. 5.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.7. kara dengan menggunakan diksi.sebutan yang jelas yang betul menggunakan ayat majmuk. 1.1 Memahami dan menggunakan imbuhan pembentukan kata yang sesuai awalan. 4.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. 2. B5DB1E2 BT:MS:71 BA:MS:73 2. 3.

1.4 Menulis imlak dengan tepat. 1. 3.5.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1. 3. APRIL (MINGGU 15) U:15: Warisan kita 1.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 3.intonasi yang jelasdan diksi yang tepat melalui lakonan spontan secara didik hibur. 3. 3.3.5.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.7.1 Memahami dan m enggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul.7. 4.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.3 Mengujar bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 2.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi kata ganda dengan ejaan dan tanda baca dengan tepat.lumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila 2. 4. yang tersurat dengan tepat daripada Multimedia yang sesuai.4. 3.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang 1. 5.5.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan 18 | P a g e . 5.

sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.2.3. memahami dan memberikan respon yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul. 5.6. 2. 5. 2. APRIL (MINGGU 16) TEMA 5: PETANI MODEN U:16: Kebun Sekolahku 19 | P a g e betul.6. 3.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambah ilmu dan kosa kata.3 Mendengar.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan .6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 2. 2.2. 1. 2.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. sebutan yang jelas. intonasi yang betul dan berjeda.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.6.3 Membina dan menulis perkataan. 3. 3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 3.terdapat dalam pelbagai bahan.frasa. 3.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagaisituasi dengan betul. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur.3. 4.1 Mendengar.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul.dan ayat dengan betul. 1. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks.3. 2.3. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.

4.2. 5.6. FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. B3DT1E1 BT:MS:83 BA:MS:4 & 5 MEI (MINGGU 17) U:17: Dusun Pak Long 1.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN.sebutan 2.3 Mendengar.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 5. sebutan yang jelas. 2.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 2.4.2.7.4. intonasi yang 20 | P a g e . 1. 2. 3.3.3.memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 3.4 Menulis imlak dengan tepat. memahami dan memberikan respon dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.2 Mendengar. 3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi kata ganda dengan tepat. 4.3. 3. lancar.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul. FN + FK.

4. 3. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. 1.soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.3. 2.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia 2. 5.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN.8.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 3.3.2 Mendengar.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. 5.dan ayat dengan betul. betul dan berjeda.3.4. 3. 4.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada Multimedia yang sesuai. 2. 3. . MEI (MINGGU 18) U:18: Ternakan 21 | P a g e 1.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul.frasa. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur. memahami dan memberikan respon dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah.yang jelas dan intonasi yang betul.4.3 Membina dan menulis perkataan.3 Mendengar. 2. FN + FK.memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.

3.8 Mengedit dan memurnikan hasil 3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.3. 2.3 Memahami dan membina ayat 5.2 Mengujarkan bahasa yang indah 4.berbual dan menyatakn 1. dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. sebutan yang jelas.2 Membaca dan memahami maklumat lumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan multimedia untuk daripada pelbagai bahan untuk menyatakan maklumat mengikut urutan memberi respons dengan betul. FN + FK. 2. intonasi yang jelas dan diksi yang badan secara kreatif semasa tepat serta menggunakan mimik muka bercerita secara didik hibur.2 Mengedit dan memurnikan perkataan penulisan.3 Membaca dan memahami ayat majmuk 22 | P a g e .1 Memahami dan membina ayat dasar yang betul dalam pelbagai menggunakan pola ayat FN + FN.4 Membaca dan memahami mak.4.2.3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.2.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 5. 1.4 Bertutur.4. FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang dan menggunakan bahasa betul. 2. intonasi yang betul dan berjeda.8. dengan betul.2.1 Berbual tentang sesuatu perkara permintaan tentang sesuatu per Menggunakan ayat tunggal dan ayat kara daripada pelbagai sumber majmuk yang betul dalam situasi tidak dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2. yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur. situasi. MEI (MINGGU 19) U:19:Hasil Laut 2.3.2 Membaca dan memahami 2.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada Multimedia yang sesuai.4. 4.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. formal secara bertatasusila.

B5DT1E2 BT:MS:94 BA:MS:16 3. intonasi yang betul dan berjeda.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.4. 3.2 Mebaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi kata ganda dengan ejaan dan tanda baca dengan tepat.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.dan ayat dengan betul.4.5.frasa. 3. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.perkataan.6. 2. 3. 4.6 Menulis ayat majmuk dengan dan kemas. 4.4 Menulis imlak dengan tepat.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada Multimedia yang sesuai. daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 2. sebutan yang jelas.2. 2.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.3. 2.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang ebtul menggunakan bahasa yang 23 | P a g e .2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 2. 3.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang 3. 3.4.3 Membina dan menulis perkataan.

2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 2. 24 | P a g e . diftong.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN. diftong. 5.5.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 1. digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. MEI (MINGGU 20) TEMA 6: MARI BERNIAGA U:20: Hari Jualan Sekolahku 1.3 Membina dan menulis perkataan. 2. 1.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.5 Menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata.2 Membaca dan memahami perkataan.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 3. 3. vokal berganding.2. FN + FK.dan ayat dengan betul. vokal berganding. 1. jelas secara didik hibur.5.3. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.indah secara didik hibur.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 5. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.frasa. 2. 3.2.6. B5DL1E2 BT:MS:101 BA:MS:22 3.

4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 1.memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul. 4.JUN (MINGGU 21) U:21: KEDAI CENDERAMATA 3.2 Mencatat maklumat penting yang betul untuk menghubungkaitkan fakta daripada pelbagai sumber. 1. 3.2 Membina pantun empat kerat secara 25 | P a g e .4.4 Bertutur.4.5.5.5.2 Membaca. 2.4. 2. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.6.3.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 5. 4. 3.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang ebtul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. diksi. 4.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks.2.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. 5.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.berbual dan menyatakn permintaan tentang sesuatu per kara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.4 Melafaz dan memahami puisi 3. 2. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan.

3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 2. 3.6. 4.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.dengan intonasi yang ebtul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 26 | P a g e .5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.6.3. 4. 2.3.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. 2.6. berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.5. 2.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.2 Membaca.4. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 1.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 2.1 Melafazkan pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang ebtul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. B5DT1E1 BT:MS:111 BA:MS:33 JUN (MINGGU 22) U:22:NASIHAT PAK LONG 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 3.memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul. 5.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks.

2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks. 5. JUN (MINGGU 23) U:23: DUNIA PERNIAGAAN 1.3 Membina dan menulis perkataan.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata.6.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3. 2. memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada Multimedia yang sesuai.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.5. B5DB1E1 BT:MS:115 BA:MS:38 & 39 27 | P a g e . 3.6.dan ayat dengan betul.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3. diksi.1. 2. 5.3. 2.1 Memahami dan m enggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 2. 3.6.3 Membaca. 3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.5. 3.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 1.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan.1.frasa. 2.5.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 2.

7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks.2.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan 2.1 Melafazkan pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.2 Membaca dan memahami 2.4.1 Memahami dan m enggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.frasa dan ayat daridaripada pelbagai bahan bacaan dengan pada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.4.memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul.1 Bercerita tentang sesuatu perkara sesuatu perkara semula dengan dengan tepat. betul.3 Berbual tentang sesuatu perkara mengpermintaan tentang sesuatu per gunakan kata ganti diri ketiga dengan kara daripada pelbagai sumber betul dalam situasai tidak formal secara dalam situasi formal dan tidak bertatasusila.5. 2.6 Membaca pelbagai bahan sasbacaan berbentuk didik hibur untuk tera dan bukan sastera yang menambahkan ilmu dan kosa kata. formal secara bertatasusila.5 Membaca dan menaakul untuk 2.5. 5. 2.2 Membaca.5 Bercerita dan menceritakan 1.1. sesuai bagi memupuk minat 28 | P a g e . JULAI (MINGGU 24) TEMA 7: SAYA ANAK MALAYSIA U:24: JALUR GEMILANG 4.4.3 Membaac dan memahami ayat majmuk perkataan.1. 2. sebutan yang jelas dan tepat menggunakan sebutan intonasi yang betul menggunakan ayat yang jelas dan intonasi yang majmuk. 5. 5.5.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks. 2. betul.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang ebtul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 1. 1.berbual dan menyatakn 1.6. sebutan yang betul.4 Bertutur.1 Membaca dan memahami bahan grafik memindahkan maklumat yang yang mempunyai perkataan dengan terdapat dalam pelbagai bahan.

frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. sebutan yang jelas.4. 2.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dgn betul. 2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.JULAI (MINGGU 25) U:25: BAHASA KITA membaca. 29 | P a g e .7.3.1.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada Multimedia yang sesuai.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 2.4.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan.frasa. 4. 2.2 Membaca dan memahami perkataan.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2.3.dan ayat dengan betul.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara secara didik hibur 5.2. intonasi yang betul dan berjeda.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 3.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk 3.berbual dan menyatakn permintaan tentang sesuatu per kara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 4.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.4 Bertutur. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.3 Membina dan menulis perkataan. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 1. 1. 2. 5. 3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang ebtuk dan kemas. 3.

2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.2.sebutan 30 | P a g e 2. 3.6. 3.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.7.memberi respons dengan betul. 5.1.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.2 Mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. 3.5 Bercerita dan menceritakan JULAI sesuatu perkara semula dengan (MINGGU 26) tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang U:26: NEGARA KITA betul.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. 1.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 2.3.8.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat. 1. 4.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara secara didik hibur 5. 1.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks. 4. 1. 2. 3. 2. sebutan yang jelas dan intonasi .8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.2.5.

3. 1. 3.frasa. 4. 1.dan ayat dengan betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat.6.2 Membina dan menulis ayat yang men gandungi perkataan dua atau lebih suku kata.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dgn betul.7. 3.7.3. 4.3 Membina dan menulis perkataan.5.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.digraf dan konsonan bergabung dengan betul.1 Berbincang dan mengemukakan JULAI (MINGGU 27) U:27: LAMBANG NEGARA B5DL1E1 BT:MS:133 BA:MS:57 .3.1 Memahami dan m enggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.3 Mengujar bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 5.vokal berganding. 1.diftong.diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. 3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.intonasi yang jelas.7 Berbincang dan mengemukakan 31 | P a g e yang betul mengikut tanda baca. 1. 1.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 3.yang jelas dan intonasi yang betul.2.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila.

5.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.5.3 Membina dan menulis perkataan.1 Melafazkan pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang B6DT2E1 BT:MS:134 BA:MS:58 (JLD2) . pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.2 Mencatat maklumat penting yang betul untuk menghubungkaitkan fakta daripada pelbagai sumber.pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2. B6DB1E1 BT:MS:131 BA:MS:55 3. 3. 4.6. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.4. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.frasa.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca 4.dan ayat dengan betul. 2.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang ebtul menggunakan bahasa yang 32 | P a g e 3.8.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 3. 3. 2.2 Membaca.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. 3.3. 2.memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul. 2.4.

1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.3. 1.5. B6DL1E1 BT:MS:138 BA:MS:61 B6DT1E1 BT:MS:140 BA:MS:64 33 | P a g e . 2. 1. 2. 2. 3. 5.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.3.3.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada Multimedia yang sesuai. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 1. sebutan yang jelas.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.3 Membaca. 3.2 Mencatat maklumat penting yang betul untuk menghubungkaitkan fakta daripada pelbagai sumber.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila. 2. 2. 5.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks.memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul.1 Mendengar.soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 1. intonasi yang betul dan berjeda.OGOS (MINGGU 28) TEMA 8: REKA CIPTA U:28: KELAB REKA CIPTA indah secara didik hibur.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.4.5.memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.6.3 Mendengar. jelas secara didik hibur. memahami dan memberikan respon yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul.

4.6.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 1. 4.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. diksi.4. 5.5.4. 3.7. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.3. 1.1 Memahami dan m enggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang ebtul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 5.1. 3.3.7.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dgn betul.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks. 1. 2.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 1. 3. OGOS (MINGGU 29) U:29: SAINS DAN REKA CIPTA 5.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks.1 Melafazkan pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. B6DL2E1 BT:MS:143 BA:MS:67 (JLD2) 34 | P a g e .

3.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. 5. OGOS (MINGGU 30) 1.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.2.3.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang ebtul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.6.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada Multimedia yang sesuai. 3. 3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN.7.4. 3.4.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.5. 1.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.7. 2.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang 35 | P a g e .3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dgn sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. 2. 3. 3. B6DB1E2 BT:MS:144 BA:MS:68 (JLD2) 4. FN + FK. FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dgn betul. 3. 5. 4.frasa.3 Membina dan menulis perkataan.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dgn betul. 3.5.dan ayat dengan betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.

3.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan. 3.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada Multimedia yang sesuai. diksi. 2.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.1 Melafazkan pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.U:30: PERTANDINGAN REKA CIPTA betul.5. 3.6.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang ebtul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.2 Memahami dan menggunakan 36 | P a g e B6DT1E1 BT:MS:153 BA:MS:78 & 79 (JLD2) . 4.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dgn betul. 2.4. 2. 5.memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. 5. 4. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.2. 3.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.4.6.6.7. 1. 1.2 Membaca.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 2. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.5.1 Memahami dan menggunakan imbuhan B6DL1E2 BT:MS:149 BA:MS:73 (JLD2) 3. 2.

37 | P a g e . awalan.pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.