PEMETAAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 2 (SK

)
TEMA/TAJUK MINGGU/BULAN JANUARI ( MINGGU 1) TEMA 1 : KELUARGA HARMONI U:1 Hari Keluarga STANDARD KANDUNGAN
1.2 Mendengar,mendengar dan menyebut bunyi bahasa iaitu,abjad,suku kata,perkataan,frasa dan ayat dengan betul 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.

STANDARD PRESTASI
BIDL1E1 BA:MS:1

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.

B1DB1E1 BT:MS:5 BA:MS:5

B1DT1E1 BA:MS: 3 & 4

1|Page

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara secara didik hibur 5.1 Memahami dan m enggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.

B1DL1E2 BT:MS:6 BA:MS:6

5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul mengikut konteks. 1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. B3DL1E2 BT:MS:8 BA:MS:8

JANUARI ( MINGGU 2) U:2 Hobi Mak Usu

1.2 Mendengar,mendengar dan menyebut bunyi bahasa iaitu,abjad,suku kata,perkataan,frasa dan ayat dengan betul. 1.3 Mendengar,memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan,soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul

1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respon yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan

2|Page

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara secara didik hibur. 5.1 Memahami dan m enggnakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 3.2.5 Menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.

B1DT1E2 BA:MS:

B1DT1E2 BA : MS:

5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup manusia dengan betul mengikut konteks. 1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respon dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah. B3DL1E2 BT:MS:13 BA:MS:13

JANUARI ( MINGGU 3 )
3|Page

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan

1 Membaca kuat ayat penyata dengan bacaan dengan lancar.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan berdasarkan bahan yang kemas. sebutan lancar. 4. 1.1.3 Berbual tentang sesuatu perkara permintaan tentang sesuatu per menggunakan kata ganti nama diri ketiga kara daripada pelbagai sumber dengan betul dalam situasi tidak formal dalam situasi formal dan tidak secara bertatasusila. berdasarkan soalan.3.3.1 Mengujar ayat dengan sebutan yang dan menggunakan bahasa betul.3 Memahami dan menggunakan kata ganti golongan kata dengan betul nama diri ketiga dengan betul mengikut pesanan yang didengar dengan betul. 3.4 Bertutur. 5. diberi dengan betul dan kemas. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. formal secara bertatasusila. hibur. sebutan yang jelas.2.4.1 Membaca dan memahami maklumat lumat yang tersurat dan tersirat untuk mengenal pasti idea utama dan daripada pelbagai bahan untuk idea sampingan dalam bahan multimedia memberi respons dengan betul.3. intonasi yang yang jelas dan intonasi yang betul dan berjeda. memahami dan memberikan respon dengan betul secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan betul. betul.2.berbual dan menyatakn 1.3 Membina dan menulis per3.2.3 Mendengar. 2.4.U:3 Sepupu Adam 1. 2.3.2 Mengujarkan bahasa yang indah 4.dan ayat dengan bentuk ayat mudah dengan betul betul.2 Menulis secara mekanis 3. B3DL1E3 BT:MS:16 BA:MS:17 B2DL1E1 BT:MS:17 BA:MS: 18 B2DB1E1 BA:MS:17 BT:MS:16 B2DT1E1 BT:MS:13 BA:MS:13 4|Page .3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.frasa.4 Membaca dan memahami mak.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. 3. 2.1 Memahami dan m enggnakan 5. dengan tepat.intonasi yang jelas dan diksi yang badan secara kreatif semasa tepat melalui penceritaan secara didik bercerita secara didik hibur.3 Membina dan menulis jawapan dalam kataan.

3.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.5.mendengar JANUARI dan menyebut bunyi (MINGGU 4) bahasa iaitu.frasa dan TEMA 2 : ayat dengan betul. 3.suku kata.perkataan.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang bentuk dan kemas.2 Mendengar.abjad.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 1.4 Bertutur.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. frasa dan ayat dengan betul. 1. 2. SIHAT DAN CERGAS 1.4. 2.1 Berbual tentang sesuatu perkara Menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. intonasi yang betul dan berjeda. 3.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. konteks. diftong.3. 3.3. 2.2.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara U: 4 :Jagalah daripada pelbagai sumber dalam Kebersihan situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.2.mengikut konteks. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3 Membina dan menulis perkataan. vokal berganding. B2DT1E2 BT:MS:21 BA:MS: 22 & 23 B2DT1E3 BT:MS:23 BA:MS:25 5|Page . 2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. sebutan yang jelas. 3. 1.2. memahami dan menyebut frasa.6 Mendengar. ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.

3. sebutan lancar.1.2 Membaca dan memahami frasa dalam 2.1 Membina dan menulis perkataan dan kataan.1 Mengujar ayat dengan sebutan yang dan menggunakan bahasa betul. vokal berganding.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan bacaan dengan lancar. secara bertatasusila.1.3.2 Menulis secara mekanis 3.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara secara didik hibur 5.2 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi dua atau tiga perkataan.3 Membina dan menulis per3.intonasi yang jelas dan diksi yang badan secara kreatif semasa tepat melalui penceritaan secara didik 6|Page .4.frasa dan ayat darisuku kata. diftong. berangkai dengan betul. 4.7 Menulis secara mekanis abjad dan berdasarkan bahan yang perkataan dalam bentuk tulisan diberi dengan betul dan kemas.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tentang sesuatu perkara tepat bagi keluarga bukan kalangan daripada pelbagai sumber dalam keluarga asas dalam situasi tidak formal situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.3.2.2 Mengujarkan bahasa yang indah 4. betul.frasa. sebutan yang jelas dan intonasi yang jelas dan intonasi yang yang betul mengikut tanda baca.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. pada pelbagai sumber dengan digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul sebutan yang betul 2.dan ayat dengan frasa dengan cara yang betul dan kemas.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks. 3.4. betul. JANUARI/FEBRUARI 1. berbual dan menyatakan permintaan (MINGGU 5) U: 5: Kantin Saya Bersih 1. 5.2. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.1 Memahami dan m enggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.4 Bertutur.2. 4.

sebutan yang jelas dan intonasi pada pelbagai sumber dengan yang betul mengikut tanda baca. sebutan yang betul 3.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan 3. 1.4 Bertutur. 5. situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.2.3. 4.2 Mengujar ayat dengan sebutan yang dan menggunakan bahasa betul.dan ayat dengan mengandungi perkataan dua atau lebih betul.frasa. 5.4.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks. vokal berganding.1. 3. diftong. FEBRUARI ( MINGGU 6) U:6:Makanan Bersih dan Berkhasiat hibur.3 Membina dan menulis per3. berbual dan 1.1 Memahami dan m enggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.3 Berbual tentang sesuatu perkara menyatakan permintaan menggunakan kata ganti nama diri ketiga tentang sesuatu perkara dengan betul dalam situasi tidak formal daripada pelbagai sumber dalam secara bertatasusila.2 Membina dan menulis ayat yang kataan. yang sesuai melalui penceritaan secara 7|Page .2. 2.2 Mengujarkan bahasa yang indah 4.1. berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul mengikut konteks. digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul.bercerita secara didik hibur.intonasi yang jelas dan diksi yang badan secara kreatif semasa tepat serta menggunakan mimik muka bercerita secara didik hibur. suku kata.2 Menulis secara mekanis kemas.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.frasa dan ayat darilancar. 3.3.2.2 Membaca dan memahami 2. 5.3 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan perkataan.

situasi formal dan tidak formal 1. 1. 2.4. betul. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.2.1 Bercerita tentang sesuatu perkara sesuatu perkara semula dengan dengan tepat.5.4. 5.1. diftong.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.FEBRUARI ( MINGGU 7) U:7: Bersenam Menyihatkan Badan didik hibur. vokal berganding. 2. 2.5 Bercerita dan menceritakan 1. konteks 5.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata.4. 2. berbual dan 1. sebutan yang jelas dan tepat menggunakan sebutan intonasi yang betul menggunakan ayat yang jelas dan intonasi yang majmuk.1.1 Memahami dan m enggnakan 5. B3DB1E1 BT:MS:34 BA:MS:36 8|Page . 1.4 Bertutur. dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.1 Berbual tentang sesuatu perkara menyatakan permintaan Menggunakan ayat tunggal dan ayat tentang sesuatu perkara majmuk yang betul dalam situasi tidak daripada pelbagai sumber dalam formal secara bertatasusila.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.4 Bertutur dan menyatakan permintaan secara bertatasusila.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.2 Membaca dan memahami perkataan.3 Memahami dan menggunakan kata ganti golongan kata dengan betul nama diri ketiga dengan betul mengikut mengikut konteks.

frasa.6.3.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 5. 3.3. diftong.1. 9|Page .2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambah ilmu dan kosa kata. 3.2. 4.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks.2 Membaca.3.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 5.2 Mengujar ayat dengan sebutan yang betul.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. 2. 2.dan ayat dengan betul. 4.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang bentuk dan kemas. 2.1 Memahami dan m enggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.3 Membina dan menulis perkataan.2. digraf dan konsonan bergabung dengan betul. 3.5.memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul. 3. vokal berganding.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.

5.4. 2.FEBRUARI (MINGGU 8) TEMA 3: SEMANGAT PERPADUAN U: 8: Jiranku Mesra 1. diftong. 2. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. 1.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.frasa.3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. B4DB1E1 BT:MS:41 BA:MS:42 10 | P a g e .2 Membaca dan memahami perkataan. 2. 3.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.3 Membina dan menulis perkataan.3.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.4 Bertutur.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.3.2.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. vokal berganding.dan ayat dengan betul. 3. digraf dan konsonan betgabung dengan betul.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata. B4DL1E1 BT:MS:42 BA:MS:43 & 44 1. 3. 3. 1. 2.

2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata. 2.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul. 5. FEBRUARI / MAC ( MINGGU 9) U:9: Jiran Sepakat 1.5.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.4.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 2. 2.4. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul 2.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada Multimedia yang sesuai.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. vokal berganding.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. diftong. 11 | P a g e .2. 2.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat.2 Membaca dan memahami perkataan.1 Memahami dan m enggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.3 Mengujar bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5. 2.3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 4.intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui lakonan spontan secara didik hibur.

4 Menulis imlak dengan tepat. 2. 4.3 Membina dan menulis perkataan.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.3 Mengujar bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 2. memahami dan menyebut frasa.6 Mendengar.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi kata ganda dengan tepat. 3.3.4.3.frasa dan ayat dengan betul.1. 1. 2.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada Multimedia yang sesuai.suku kata. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 3.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks. 2.intonasi yang jelasdan diksi yang tepat melalui lakonan spontan secara didik hibur.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.frasa. 3.1 Memahami dan m enggnakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata.6.2. 4.perkataan. 12 | P a g e . ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.2 Mendengar. 5.4. 5. 1. vokal berganding.abjad.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.2 Membaca dan memahami perkataan.2.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk 1. diftong.mendengar dan menyebut bunyi bahasa iaitu.3. MAC (MINGGU 10) U:10: Semangat Kerjasama 1.dan ayat dengan betul.

intonasi yang jelas.3. 4. berbual dan 1.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.3 Membina dan menulis perkataan.2.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 2. 3.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang tentang sesuatu perkara sesuatu perkara dalam situasi tidak daripada pelbagai sumber dalam formal secara bertatasusila.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu permaklumat tentang sesuatu perkara kara daripada pelbagai sumber daripada pelbagai sumber dengan tepat B4DL1E2 BT:MS:58 13 | P a g e .1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. MAC ( MINGGU 11) U:11: Sambutan Hari KanakKanak 1.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi kata ganda dengan ejaan dan tanda baca dengan tepat. 4. 4.3.3 Mengujar bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.1.5 Membaca dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang Terdapat dalam pelbagai bahan. situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 5. 2.memberi respons dengan betul.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.6.dan ayat dengan betul.5. 3.4 Bertutur.diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.frasa.6 Berbicara untuk menyampaikan 1.4 Menulis imlak dengan tepat. 3. 1. 3.4.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan. 4.2 Mengujar dialog dengan sebutan yang betul.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyia secara didik hibur.

dengan tepat secara bertatasusila.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2. 3. 2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan.3 Membaca. 2.3. 2. 3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.3.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.3 Membina dan menulis perkataan.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.2.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang ebtuk dan kemas. 3. 4. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. 5.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 4.diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. .intonasi yang jelas.4.5.2 Membaca.3 Mengujar bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.frasa. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul. dan jelas secara bertatasusila.memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul.dan ayat dengan betul.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dgn betul 14 | P a g e 3.4.5. 2.5.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. 5.

3.5. 1. 2.2 Mencatat maklumat penting yang betul untuk menghubungkaitkan fakta daripada pelbagai sumber. 2. 2.3 Mendengar.3. diksi.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang ebtuk dan kemas. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan bahan grafik dengan betul.3 Membina dan menulis perkataan. memahami dan memberikan respon dengan betul secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan betul. 3.dan ayat dengan betul.5 Membaca dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang Terdapat dalam pelbagai bahan. 3.4. frasa dan ayat dengan menegaskan 2.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.4.6.5. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 1.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. 3. 3. 1.6. 2.3 Membaca.3 Mendengar. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan 15 | P a g e .3.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.MAC (MINGGU 12) TEMA 4: SENI DAN BUDAYA U:12 : Kraf Tangan 1.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.1 menulis untuk menyampaikan maklumat yang ebtul menggunakan perkataan.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.frasa.

1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.6.bahasa yang santun.frasa.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 3.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila.3. 2. .6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. APRIL ( MINGGU 13 ) U:13 : Permainan Tradisional 1. 5. 5.6.dan ayat dengan 16 | P a g e 1.5. 4.6. 2.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.5.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. 2.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 2. 1. kesantunan berbahasa secara barpandu.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.1.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan. 3. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul.2 Membaca.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang ebtuk dan kemas.3 Membina dan menulis perkataan.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyia secara didik hibur.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 2. 4.2.

5.5.4.4 Membaca dan memahami mak17 | P a g e 1. 1.3.3 Membaca dan memahami maklumat . 2. betul.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3. kesantunan berbahasa secara berpandu. 3.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat maklumat tentang sesuatu perYang betul menggunakan perkataan.7.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. APRIL (MINGGU 14) U:14 :Makanan Tradisional 1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas seni dalam lagu melalui nyanyia melalui nyanyian secara didik hibur.2 Memahami dan menggunakan 5.sebutan yang jelas yang betul menggunakan ayat majmuk.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. sebutan yang jelas. secara didik hibur. frasa dan ayat dengan menegaskan bahasa yang santun. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai situasi dengan dalam pelbagai konteks. B5DB1E2 BT:MS:71 BA:MS:73 2.1 Menyebut dan memahami unsur 4.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. 1.betul. 2.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. intonasi yang betul dan berjeda.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. kara dengan menggunakan diksi. 2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan pembentukan kata yang sesuai awalan. 2.2. 4.6 Menulis untuk menyampaikan 3.

3. APRIL (MINGGU 15) U:15: Warisan kita 1.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.4.1.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 3. 1. 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 4.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan 18 | P a g e .7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks. 2. 5.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.7.3.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.lumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.3 Mengujar bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 3. yang tersurat dengan tepat daripada Multimedia yang sesuai.1 Memahami dan m enggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila 2.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi kata ganda dengan ejaan dan tanda baca dengan tepat.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang 1.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul. 4.5. 3.5.5.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul. 3. 1.7.intonasi yang jelasdan diksi yang tepat melalui lakonan spontan secara didik hibur. 5.

4.3. 4.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 2.frasa. 1. memahami dan memberikan respon yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambah ilmu dan kosa kata.3 Membina dan menulis perkataan. 5.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagaisituasi dengan betul.dan ayat dengan betul.terdapat dalam pelbagai bahan.3.1 Mendengar.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. APRIL (MINGGU 16) TEMA 5: PETANI MODEN U:16: Kebun Sekolahku 19 | P a g e betul. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur. 3. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. 2.3.3 Mendengar.3. intonasi yang betul dan berjeda. 2. 2. 3.6.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan . 3.2.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. 3. 1.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.6.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.6. 5.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks. sebutan yang jelas. 2. 3.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.

intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur.6.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 2.3. 3. 4. 5.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.4.2 Mendengar. 2. FN + FK.soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 3.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. B3DT1E1 BT:MS:83 BA:MS:4 & 5 MEI (MINGGU 17) U:17: Dusun Pak Long 1. 3. 1.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 3. 2.3 Mendengar.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi kata ganda dengan tepat.4 Menulis imlak dengan tepat. 5.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. intonasi yang 20 | P a g e .1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN.2. lancar. 4.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul. memahami dan memberikan respon dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah.2.3.memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. 2.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.sebutan 2.7. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. sebutan yang jelas.4.3.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.

2. 1.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.2.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. .soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. memahami dan memberikan respon dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan.4. 2.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN.dan ayat dengan betul.4.frasa.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.4. 5. 4. 3.memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 3. FN + FK.3.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia 2.3.2 Mendengar. 2. FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.8. 5. 3.3 Mendengar.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada Multimedia yang sesuai. 4.yang jelas dan intonasi yang betul. MEI (MINGGU 18) U:18: Ternakan 21 | P a g e 1.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca.3 Membina dan menulis perkataan. betul dan berjeda.3. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.

1 Berbual tentang sesuatu perkara permintaan tentang sesuatu per Menggunakan ayat tunggal dan ayat kara daripada pelbagai sumber majmuk yang betul dalam situasi tidak dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.3.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.4 Bertutur.2 Mengujarkan bahasa yang indah 4.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. intonasi yang jelas dan diksi yang badan secara kreatif semasa tepat serta menggunakan mimik muka bercerita secara didik hibur.8.berbual dan menyatakn 1.3.3 Membaca dan memahami ayat majmuk 22 | P a g e . 3.3 Memahami dan membina ayat 5.4. dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. intonasi yang betul dan berjeda.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada Multimedia yang sesuai. 2. yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur. FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.1 Memahami dan membina ayat dasar yang betul dalam pelbagai menggunakan pola ayat FN + FN.8 Mengedit dan memurnikan hasil 3.4.4. FN + FK. 2. 4.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang dan menggunakan bahasa betul.3.2.2 Membaca dan memahami 2. 5. sebutan yang jelas. 2.2.2 Membaca dan memahami maklumat lumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan multimedia untuk daripada pelbagai bahan untuk menyatakan maklumat mengikut urutan memberi respons dengan betul.2. formal secara bertatasusila. MEI (MINGGU 19) U:19:Hasil Laut 2. 1.4 Membaca dan memahami mak. situasi. 2. dengan betul.2 Mengedit dan memurnikan perkataan penulisan.

6.4. 3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul.4.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 3. daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada Multimedia yang sesuai. 3. intonasi yang betul dan berjeda.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 4.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.4.3. 4.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang 3. 2. 2.4 Menulis imlak dengan tepat.6 Menulis ayat majmuk dengan dan kemas. 2.2 Mebaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata.frasa.3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.dan ayat dengan betul.5. 3. 2. sebutan yang jelas.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang ebtul menggunakan bahasa yang 23 | P a g e .6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.2. 3.3 Membina dan menulis perkataan.perkataan.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi kata ganda dengan ejaan dan tanda baca dengan tepat. B5DT1E2 BT:MS:94 BA:MS:16 3. 2.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. 2. 3.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.

3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. MEI (MINGGU 20) TEMA 6: MARI BERNIAGA U:20: Hari Jualan Sekolahku 1. vokal berganding.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. diftong.3.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 2.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.indah secara didik hibur.frasa.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.2. diftong. 5. 1. jelas secara didik hibur. 24 | P a g e .3 Membina dan menulis perkataan.5. 3. 2.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. FN + FK. 5.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata. 3.5 Menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.dan ayat dengan betul. B5DL1E2 BT:MS:101 BA:MS:22 3. 2. 2. 1.6.2. vokal berganding. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.2 Membaca dan memahami perkataan.5. 1. 3.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3. 5.2.4.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.berbual dan menyatakn permintaan tentang sesuatu per kara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.4. 5. diksi.JUN (MINGGU 21) U:21: KEDAI CENDERAMATA 3. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks.5.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 1. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.5. 4. 3. 1.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang ebtul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.4 Bertutur.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 3. 2. 4.2 Mencatat maklumat penting yang betul untuk menghubungkaitkan fakta daripada pelbagai sumber.2 Membaca.2 Membina pantun empat kerat secara 25 | P a g e .5.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.3.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 4.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan. 3.4 Melafaz dan memahami puisi 3. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 2. 4.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.4.6.

4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang ebtul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.1 Melafazkan pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.6. 1. 2.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.6. 5. 2. 4.4.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.3.2 Membaca.5. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2. B5DT1E1 BT:MS:111 BA:MS:33 JUN (MINGGU 22) U:22:NASIHAT PAK LONG 1.memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul. 3.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 5.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 26 | P a g e .dengan intonasi yang ebtul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 2. 2. 2.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. 3.3. 4.

JUN (MINGGU 23) U:23: DUNIA PERNIAGAAN 1. 2.6. diksi.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.5.frasa.4.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.dan ayat dengan betul.6. 2.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 3. 1. 3.3 Membina dan menulis perkataan.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.3. 5.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 3.1.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.6.5.3 Membaca. 3.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. 2. 3.5.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada Multimedia yang sesuai.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.1. 3.1 Memahami dan m enggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 2.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan. 5.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks. 2. B5DB1E1 BT:MS:115 BA:MS:38 & 39 27 | P a g e . 2.

frasa dan ayat daridaripada pelbagai bahan bacaan dengan pada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. formal secara bertatasusila. 2.berbual dan menyatakn 1.2 Membaca.3 Membaac dan memahami ayat majmuk perkataan.3 Berbual tentang sesuatu perkara mengpermintaan tentang sesuatu per gunakan kata ganti diri ketiga dengan kara daripada pelbagai sumber betul dalam situasai tidak formal secara dalam situasi formal dan tidak bertatasusila.5.1. betul.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan 2.1.5. 5. 2.6.1 Memahami dan m enggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.1 Membaca dan memahami bahan grafik memindahkan maklumat yang yang mempunyai perkataan dengan terdapat dalam pelbagai bahan.5.4. 2.memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul.4. 1. 1.1 Melafazkan pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.1 Bercerita tentang sesuatu perkara sesuatu perkara semula dengan dengan tepat. 5. 5. sesuai bagi memupuk minat 28 | P a g e . betul.5 Bercerita dan menceritakan 1. JULAI (MINGGU 24) TEMA 7: SAYA ANAK MALAYSIA U:24: JALUR GEMILANG 4.6 Membaca pelbagai bahan sasbacaan berbentuk didik hibur untuk tera dan bukan sastera yang menambahkan ilmu dan kosa kata.4 Bertutur.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang ebtul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks.5 Membaca dan menaakul untuk 2.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks. 2. sebutan yang betul.2.2 Membaca dan memahami 2.4. sebutan yang jelas dan tepat menggunakan sebutan intonasi yang betul menggunakan ayat yang jelas dan intonasi yang majmuk.

intonasi yang betul dan berjeda. 4.3 Membina dan menulis perkataan.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara secara didik hibur 5.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada Multimedia yang sesuai.3.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.4. 2. 29 | P a g e .3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 1. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. 1. sebutan yang jelas. 2. 2.4. 2.3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 4. 3.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dgn betul.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang ebtuk dan kemas.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 5.2 Membaca dan memahami perkataan.frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.2.berbual dan menyatakn permintaan tentang sesuatu per kara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk 3.frasa.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan.dan ayat dengan betul.7.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.JULAI (MINGGU 25) U:25: BAHASA KITA membaca. 2. 3.4 Bertutur.1. 3.2.

6. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 3. 2.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.1. 4. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 1. 1.sebutan 30 | P a g e 2.3.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 4.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks.5. 3.memberi respons dengan betul. sebutan yang jelas dan intonasi .2.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.5 Bercerita dan menceritakan JULAI sesuatu perkara semula dengan (MINGGU 26) tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang U:26: NEGARA KITA betul.8. 1.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat. 3. 2.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.2.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul.2 Mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. 1.7. 5.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara secara didik hibur 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

7 Berbincang dan mengemukakan 31 | P a g e yang betul mengikut tanda baca.3. 3.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 3.1 Memahami dan m enggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.frasa. 3.7.1 Berbincang dan mengemukakan JULAI (MINGGU 27) U:27: LAMBANG NEGARA B5DL1E1 BT:MS:133 BA:MS:57 .6.3 Membina dan menulis perkataan.1.dan ayat dengan betul.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dgn betul. 3.diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. 1.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat. 3. 1.digraf dan konsonan bergabung dengan betul.yang jelas dan intonasi yang betul. 3.5.7.2.diftong. 5.vokal berganding.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 4.2 Membina dan menulis ayat yang men gandungi perkataan dua atau lebih suku kata. 1. 1.3.intonasi yang jelas.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila.3 Mengujar bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 4. 5. 1.

3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.3. 2.5. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.3.2 Mencatat maklumat penting yang betul untuk menghubungkaitkan fakta daripada pelbagai sumber.dan ayat dengan betul. 3. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.6.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.frasa. 2. 3. pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 3.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang ebtul menggunakan bahasa yang 32 | P a g e 3.8.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.4.5. 2.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca 4.pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 4. 2. 2.memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. B6DB1E1 BT:MS:131 BA:MS:55 3.4.3 Membina dan menulis perkataan.2 Membaca.1 Melafazkan pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang B6DT2E1 BT:MS:134 BA:MS:58 (JLD2) . 3.

2.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila. 2.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.6.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 1.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.4.2 Mencatat maklumat penting yang betul untuk menghubungkaitkan fakta daripada pelbagai sumber. 1. memahami dan memberikan respon yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.5.OGOS (MINGGU 28) TEMA 8: REKA CIPTA U:28: KELAB REKA CIPTA indah secara didik hibur.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks.3.3 Mendengar.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. intonasi yang betul dan berjeda. 2.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada Multimedia yang sesuai.memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul. jelas secara didik hibur. 5.3 Membaca.memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.5. 2. 5. 3. 2. 1.1 Mendengar.3. 3. sebutan yang jelas.3. 2. 1. B6DL1E1 BT:MS:138 BA:MS:61 B6DT1E1 BT:MS:140 BA:MS:64 33 | P a g e .soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

OGOS (MINGGU 29) U:29: SAINS DAN REKA CIPTA 5.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 1. 3. 3.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang ebtul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 5.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dgn betul.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.6.4. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 4.5. 4.4.7.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan. 5. 1.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 5. B6DL2E1 BT:MS:143 BA:MS:67 (JLD2) 34 | P a g e .3. 1. 2.1 Memahami dan m enggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. diksi.7. 3. 1.1 Melafazkan pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.1. 2.3.

3.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.2. 3.dan ayat dengan betul.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 1. 3. 5. 5.5. 2.4. FN + FK.7.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN. 3.4. 3. 2.3.7.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dgn sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.5.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. FN + FA dan FN + FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. B6DB1E2 BT:MS:144 BA:MS:68 (JLD2) 4.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 3.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang 35 | P a g e .1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.6. OGOS (MINGGU 30) 1.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dgn betul.3 Membina dan menulis perkataan.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.frasa.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang ebtul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada Multimedia yang sesuai. 4. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 3.3.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dgn betul.

3.2. 2.2 Memahami dan menggunakan 36 | P a g e B6DT1E1 BT:MS:153 BA:MS:78 & 79 (JLD2) . 2. 1.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang ebtul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 2. 5.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. diksi. 4. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.7.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 5.6. 3.5.1 Melafazkan pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada Multimedia yang sesuai.6.1 Memahami dan menggunakan imbuhan B6DL1E2 BT:MS:149 BA:MS:73 (JLD2) 3. 3. 1.5.2 Membaca.4.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dgn betul. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 4.memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul. 3.4. 2.U:30: PERTANDINGAN REKA CIPTA betul. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.

37 | P a g e .pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. awalan. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful