Kesan Pengaplikasian Teknologi dalam Pendidikan

Lee Cheau Yih Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Teknologi Maklumat dengan Kepujian Universiti Utara Malaysia clcy2903@gmail.com 1.0 Pengenalan Peranan pendidikan pada abad ini amat mencabar kerana bidang ini mempunyai tanggungjawab besar bagi melaksanakan dasar peningkatan penggunaan IT dalam pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan perubahan era ICT. Dalam konteks ini, globalisasi menyebabkan wujudnya konsep dunia tanpa sempadan, konsep liberalisasi maklumat, konsep pembelajaran global, konsep perubahan global dan sebagainya. Dalam era globalisasi yang berpaksikan perkembangan ICT, pembangunan pendidikan mementingkan pembudayaan dan penguasaan ICT di kalangan pelajar. Perubahan harus berlaku dalam sistem mengajar dan belajar di bilik darjah yang mana pendekatan konstruktivisme adalah digalakkan kerana ia dapat memupuk minat serta menggalakkan pelajar lebih bertanggungjawab terhadap pembelajaran di samping menerapkan amalan pembelajaran sepanjang hayat. Kementerian Pelajaran Malaysia juga telah mengambil langkah awal dengan memperkenalkan pelbagai program seawal sekolah rendah dalam usaha untuk memperkenalkan dan mendedahkan penggunaan ICT di kalangan generasi muda. Maka dengan itu, wujudlah istilah pendidikan dan teknologi pendidikan dan komunikasi yang sering dilaungkan-laungkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Revolusi maklumat yang berlaku disebabkan oleh kemajuan ICT yang memberi cabaran baharu kepada profesion keguruan, di samping kemajuan yang berlaku ini perlu dimanfaatkan untuk mempertimbangkan martabat profesion keguruan yang sedang mengharungi perubahan abad ke-21. Perubahan ini memberikan kesan sama ada positif dan juga negatif kepada masyarakat di negara membangun. Penggunaan teknologi maklumat dalam bidang pendidikan di abad 21 bukanlah sesuatu yang baru. Malah boleh dikatakan hampir semua negara telah mengikuti perkembangan ini dan cuba merealisasikannya. Dalam konteks pendidikan, komputer dan teknologi maklumat dapat membantu dalam pelbagai urusan dan berpotensi mengayakan lagi persekitaran pengajaran dan pembelajaran. Di Malaysia penggunaan teknologi maklumat dalam pendidikan masih di peringkat permulaan namun penggunaannya semakin pesat dan memberangsangkan.

2.0 Kesan Pengaplikasian ICT dalam Pendidikan

1

pelajar tahu cari bahan dengan enjin menggelintar.fungsinya. • • Perkembangan pendidikan baru dalam pengetahuan ICT memerlukan anjakan peranan pendidikan dan profesion keguruan. Boleh melatih pelajar untuk meningkatkan kemahiran menggunakan komputer. guru boleh memaparkan gambar yang menarik. belajar dengan komputer. Contohnya. mencari gambar-gambar bangunan yang bersejarah dalam tamadun Islam. Contohnya. guru membuat blog sendiri untuk memudahkan pengajaran. Komputer literasi • • • Pelajar dapat menggunakan komputer dengan betul. Contohnya. Pembelajaran melalui komputer • • • Pelajar dapat mencari maklumat tentang subjek pendidikan Islam. 2. Tujuan: 1. Pelajar dapat mencapai hasil pembelajaran dengan menggunakan komputer. memperdengarkan rakaman bacaan al-Quran mengikut tajwid yang betul. pelajar tahu namanama komponen komputer dan fungsi. melalui e-learning. Dapat merangsang minat pelajar untuk belajar . Pelajar boleh membuat tugasan dengan menggunakan program di dalam komputer. Contohnya. Pelajar akan tahu menggunakan tulisan jawi dan software al-Quran dalam membuat tugasan. Contohnya. Negara membangun memerlukan lebih ramai guru yang mempunyai pengkhususan bidang pengetahuan komunikasi maklumat (ICT). Guru dan pelajar boleh menggunakan email untuk berinteraksi. Komputer sebagai alat pembelajaran • Pelajar dapat belajar menggunakan modul berbentuk softcopy yang disediakan oleh guru. 3. Contohnya. Latihan 2 .1 Penggunaan Teknologi Dalam Pendidikan Penggunaan teknologi dalam pendidikan dapat meningkatkan produktiviti profesion keguruan dan membantu guru dalam meningkatkan kualiti dalam pengurusan dan pentadbiran. dengan menggunakan PowerPoint. ia dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru. soal jawab melalui email walaupun berada di luar waktu kelas. Contohnya.2. Pelajar boleh memuat turun nota-nota atau latihan untuk subjek pendidikan Islam. Contohnya. Contohnya. Contohnya. Selain itu. atau permainan lain yang disediakan oleh guru. dengan teka silang kata.

teknologi dapat mempermudahkan tugas serta meningkatkan prestasi guru seperti penggunaan teknologi untuk kerja-kerja pengajaran pembelajaran. Faedah penggunaan komputer bergantung kepada persekitaran dan cara komputer digunakan. 1993). iv. Komputer berjaya mengajar pelajar yang terdahulunya tidak boleh diajar dan tidak berminat untuk belajar. Penggunaan modul pembelajaran dalam bentuk CD-ROM.1 Kesan Penggunaan Internet dalam Pendidikan Dalam satu kajian lain menunjukkan proses pembelajaran berasaskan laman web dapat mengurangkan sebahagian besar masalah yang dihadapi oleh pelajar tersebut (Hannaford 1993). dan membolehkan simulasi pengalaman pembelajaran dilakukan secara terus. Untuk mengembangkan pemikiran dan minda pelajar khususnya. Dapatan kajian mendapati: Pelajar mengambil masa yang kurang untuk mempelajari sesuatu. atau sekurang-kurangnya berasa senang menggunakan papan kekunci. menganalisis data ke arah menggalakkan kreativiti dan motivasi pelajar. 2. celik dan mahir dalam ICT. bahkan memiliki jati diri dan daya saing yang tinggi.2 Kesan pembelajaran berbantukan komputer i. Komputer tidak menyekat kreativiti pelajar. simulasi dan sebagainya memerlukan prasarana yang bersesuaian. Selain itu. mengumpul maklumat. dan usaha mereka bentuk bahan pembelajaran berasaskan komputer memerlukan kemahiran yang tinggi (Ellington et al. Pembelajaran bukan lagi tertumpu dengan kaedah pengajaran di bilik kuliah semata-mata. iii. ii. pembelajarannya yang juga boleh dilakukan sendiri serta mendapat maklum balas segera melalui pendekatan interaktif. Kemudahan ICT dapat membantu perlaksanaan kurikulum dengan berkesan. Percival dan Race (1993) menjelaskan bahawa penggunaan komputer dalam pendidikan mempunyai beberapa kekuatan dan kelemahan tersendiri yang mana lebih berasaskan sebagai satu teknik pengajaran dan pembelajaran yang lebih menekankan peranan individu. Untuk menjayakan pelaksanaan penggunaan IT lebih berkesan. pendekatan pengajaran dan pembelajaran di sekolah perlu digubah kepada pemikiran penyelidikan. Ellington. Pelajar mempunyai sikap positif terhadap penggunaan komputer di kelas. 2. mampu bersaing pada peringkat tempatan dan pada peringkat global. Manakala kelemahan penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran pula ialah teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) memerlukan guru-guru celik komputer. v. Cabarancabaran globalisasi menuntut agar negara membangunkan sumber tenaga yang mempunyai ciri-ciri K-worker. Penggunaan teknologi ICT perlu dieksploit sepenuhnya supaya memberikan kesan yang positif dalam pembelajaran pelajar. sukar mendapatkan bahan berasaskan komputer yang sesuai dan tersedia. multimedia. vi. Menambahkan tumpuan perhatian kepada tugas dan motivasi. 3 .pendidikan guru juga memerlukan perubahan paradigma bagi melahirkan guru-guru yang berkelayakkan dan berkebolehan mendidik dan membangunkan masyarakat dan negara. kemudahan infrastruktur ICT perlu disediakan dan dirancang dengan baik. Ramai penulis menyatakan kekuatan penggunaan komputer dalam pendidikan adalah objektif pembelajarannya yang lebih luas.

Hartley (1978). Pelajar yang memiliki sikap positif terhadap subjek yang diajar melalui kekerapan kehadiran. Memberikan kekuatan kepada pembelajaran subjek sejarah dan subjek yang memerlukan fakta. berkemahiran dan menguasai ilmu pengetahuan. Forman (1982) .Kajian–kajian yang dijalankan Atkinson (1984). Kulik et al. Kearsley. Kementerian Pendidikan Malaysia telah melancarkan Sekolah Bestari pada awal 1999 yang bertujuan untuk melakukan perubahan sistematik terhadap budaya sekolah dengan menggunakan teknologi sebagai alat pemudah cara dalam pengajaran dan pembelajaran (Rohani 1999. iii. 2000) . Ciri utama dalam kaedah ini ialah pelajar membina pengetahuan dan kemahiran masing-masing secara aktif manakala guru pula lebih berperanan sebagai pemudah cara. Dalam era globalisasi.  Kaedah ini dianggap lebih berkesan kerana ia dapat mempromosikan pembelajaran aktif di samping meningkatkan tahap pengetahuan dan kemahiran pelajar di bidang komputer (Sauder et al. Hunter dan Seidel (1983). Langkah ini penting kerana prinsip utama dalam pengajaran kontruktivisme adalah mengaitkan pengalaman baru dengan pengalaman yang dialami oleh pelajar. ii. v. Rahim 2000).  Selain berupaya meningkatkan pencapaian dalam pengajaran. Program yang digunakan dalam proses pembelajaran amat berkesan dalam meningkatkan pencapaian pelajar dalam proses pembelajaran. tidak hanya menghafal fakta-fakta sahaja. Ab. iv. Niemiec and Walberg (1984). lebih menumpukan perhatian dan menambah motivasi. institusi sekolah dan universiti dituntut mengeluarkan pelajar yang berfikir.  Dari segi teorinya pelajar yang belajar menggunakan pendekatan ini memang aktif membina pengetahuan dengan berbincang sesama sendiri. dan Visonhaler dan Bass (1972) terhadap pembelajaran berbantu komputer mendapati keputusan seperti berikut : Pencapaian pelajar mungkin meningkat. Kebaikan Dan Keburukan Penggunaan Teknologi Dalam Pendidikan Komunikasi (ICT) menjadi alat pemangkin utama untuk menyebar dan menyimpan maklumat dan seterusnya membantu pelajar membina pengetahuan baru (Lechner & Boli 2000). (1984). Kebaikan  Sebagai induksi set guru berbincang dengan pelajar untuk mendapatkan maklum balas tentang pengalaman pelajar dalam penggunaan komputer dan mengaitkan dengan pengajaran hari itu. 4 i. pelajar didapati menggunakan pemikiran pada aras tinggi. bekerjasama antara satu sama lain semasa menyelesaikan masalah dan seterusnya lebih berdikari dan bertanggungjawab terhadap pembelajaran. . Guru pula berperanan sebagai fasilitator atau pemudah cara pembelajaran. Burns dan Bozeman (1981). Menjadikan pembelajaran lebih menarik dan memuaskan. tetapi yang pasti ia dapat mempertingkatkan keberkesanan tutorial individu.

Smerdon et al. penggunaan butang “back” dan hiperteks juga disediakan untuk memudahkan pengguna ke mana sahaja mengikut kehendak mereka. sentiasa membuat refleksi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. sekolah perlu melaksanakan jadual waktu anjal itu. ia akan memakan banyak masa dan mereka mungkin membuat kesilapan sebelum berjaya mencari penyelesaian yang baik untuk sesuatu masalah (Herr 1992. Antaranya ialah guru perlu sentiasa berusaha untuk memajukan diri.  Memandangkan pelajar mempunyai cara tersendiri untuk belajar. Di samping itu. Pendekatan ini memerlukan penjadualan waktu belajar yang tersusun dan jadual waktu yang anjal (Moursund 2003). Suasana kelas ada kalanya kelihatan lebih bising daripada biasa kerana para pelajar berbincang dan bergerak dari satu kumpulan ke kumpulan yang lain. Sebagai pengukuhan. dan menerapkan semangat kerjasama dan kolaboratif dalam kelas. Kesan Penggunaan ICT dalam Pendidikan Dari Aspek Psikologi Pengenalan sistem P&P berasaskan Web-WebQuest ini mengaplikasikan unsur-unsur hypermedia seperti animasi. hiperteks. Dalam sistem P&P berasaskan Web-Quest ini mempunyai beberapa keistimewaan yang pada kebiasaannya jarang diaplikasikan oleh P&P berasaskan web lain. Secara tidak langsung. Selain dari itu.Keburukan  ia memerlukan masa yang panjang untuk pelajar menyiapkan tugasan dan perbincangan. menggalakkan pelajar untuk lebih berdikari. pemahaman tentang isi pengajaran yang disampaikan guru juga adalah berbeza dan kadangkala di kalangan mereka berlaku pemahaman konsep yang salah. pelajar akan berasa seronok sepanjang proses P&P. dan warna yang menjadikan persembahan sistem lebih menarik. Justeru untuk melaksanakan pendekatan ini.  Begitu juga apabila pelajar diminta bekerja secara berkumpulan. Dari segi aspek psikologi. bahagian pengenalan boleh mewujudkan suatu situasi yang mengarahkan pelajar menyempurnakan suatu misi. Hasil kajian ini juga mendapati sistem P&P Berasaskan WebWebQuest ini juga dikatakan mesra pengguna kerana ia mempunyai butang-butang kawalan yang memudahkan navigasi. Hasil kajian ini disokong oleh Saunders (2003) yang mendapati pendekatan P&P berasaskan web ini mesra pengguna dan mampu menarik minat pelajar kerana web memenuhi keperluan sumber pembelajaran. responden juga menyatakan persembahan keseluruhan WebQuest ini adalah sesuai dan menarik untuk P&P mata pelajaran ICT. bunyi. 1999). sukatan pelajaran tidak dapat dihabiskan dalam masa yang ditetapkan. sekolah harus berani mencubanya sekurang-kurang untuk mempertimbangkannya sebagai satu kaedah alternatif yang boleh digunakan. Contohnya untuk menimbulkan minat dan keseronokan pelajar. Banyak cabaran perlu dilaksanakan untuk menjayakan pembaharuan ini. grafik. Guru bersama-sama dengan pelajar mestilah memupuk pembelajaran sepanjang hayat untuk memastikan pembinaan pemikiran kritis dan kemahiran teknologi sentiasa disepadukan. 5 . Dengan itu.

Ini kerana seorang guru yang bersikap positif boleh mendorong pembelajaran dan member keyakinan pada seseorang pelajar guru menggunakan computer untuk menghasilkan penyampaian yang lebih menarik serta berkesan. Sebagai bantuan. Dengan semua aplikasi yang terdapat dalam WebQuest. Dapatan kajian ini sangat selari dengan hasil kajian Rhynard (2002). filem. beliau telah menamakan WebQuest sebagai satu aktiviti bimbingan penyelidikan. guru dapat beri rangsangan pelbagai bentuk sumber pengajaran dan pembelajaran serta suasana pembelajaran yang kondusif. Justeru itu dapat merangsang minat pelajar dan mereka tidak akan mudah merasa jemu dan bosan dalam menjalani proses pengajaran dan pembelajaran kerana tertarik dengan gaya dan keunikan persembahan yang ditunjukkan melalui ICT. Bagi bahagian tugasan telah disediakan fail PDF yang memudahkan pengguna mencetak latihan atau bahan-bahan yang perlu dicetak. Selain dari itu. Dengan ini. pengenalan ICT dalam pendidikan juga mengakibatkan guru harus menyemai keyakinan diri terhadap penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Thornardike yang mengatakan pembelajaran berlaku hasil gabungan antara S-R. video dan sebagainya. Di samping itu. kesan penggunaan ICT dalam pendidikan dari segi psikologi adalah dapat menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih aktif serta mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Kesan penggunaan ICT dalam pendidikan dari segi psikologi adalah dapat meningkatkan kecekapan dan keberkesanan hasil pembelajaran. Selain itu. 6 . Melalui cara ini proses pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan lebih mudah. proses peniruan secara tidak langsung pelajar boleh berlaku melalui gambar yang dilihat. Implikasi Penggunaan Teknologi Terhadap Guru Dan Pelajar Dari Aspek Psikologi pengenalan ICT dalam pendidikan mendorong guru bersikap positif agar proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lebih lancer. Dengan ini. Hal ini kerana guru dapat membuat persiapan dan bersedia dengan lebih awal dalam menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran.ada latihan tambahan yang disediakan dalam bahagian tugasan. Pelajar mudah terpengaruh untuk meniru aksi-aksi yang dipaparkan atau ditunjukkan di video dan sebagainya. Weller & Chiavacci (1999) dalam penyelidikan mereka ada melaporkan dengan adanya peringkat Proses dan Penilaian. menguruskan pelajar dengan cekap. Dengan adanya ICT guru dapat mempelbagaikan proses pengajaran dan pembelajaran dan bukan hanya tertumpu kepada teknik pengkuliahan sahaja bahkan dapat mempertingkatkan kualiti pengajaran dengan menggunakan pelbagai kemudahan yang terdapat dalam ICT. ringkas dan padat kerana pelajar akan didedahkan dengan gambaran dan persembahan menarik serta mudah untuk difahami. Fenomena ini seiring dengan teori Edward L. Contohnya. pelajar dapat mengingat sesuatu subjek yang diterangkan oleh guru dengan lebih terperinci dan mendalam. setiap langkah untuk membuat tugasan disenaraikan dalam bahagian prosedur. Ciri-ciri yang diperhatikan dari gambar dan video akan disimpan dalam bentuk imej dan dikodkan ingatan jangka panjang untuk disimpan dalam otak mereka. para pelajar akan membuat tugasan mereka dengan langkah demi langkah dan akhirnya objektif tercapai. dan memudahkan komunikasi dengan ibu bapa serta pelajar. Kesemua aplikasi yang terdapat dalam WebQuest yang dibangunkan dapat menarik minat pelajar terhadap bahan pengajaran yang dipersembahkan.

Kerjasama ini akan memberi idea baru dan memantapkan lagi pengajaran guru. Era teknologi maklumat dan komunikasi. demonstrasi sesuatu fenomena yang ditunjukkan dan dikawal urutannya oleh sistem dan latihtubi yang juga dikawal oleh sistem. Di dalam sesebuah kelas tidak semua pelajar mempunyai kebolehan yang sama dalam menerima sesuatu yang diajar oleh guru. Kesan Penggunaan ICT Dalam Pengajaran dan Pelajaran Kepada Pensyarah Dan Mahasiswa Di IPT Dari Aspek Psikologi Penggunaan ICT dalam pengajaran dan pelajaran bermaksud menggunakan ICT secara berfikrah. Contohnya melalui penggunaan alat seperti powerpoint. dapat memberi peluang kepada pelajar yang cepat atau lambat mencapai objektif pengajaran. Guru yang terlibat akan bersama-sama berbincang. terancang dan bersesuaian untuk meningkatkan kecekapan proses dan keberkesanan pengajaran dan pelajaran. audio. Melalui ICT pembelajaran boleh berlaku di luar batasan sekolah. Justeru itu melalui penggunaan ICT. teks dan bunyi ke dalam satu halaman hadapan. Suasana dan persekitaran kelas yang kondusif akan menggalakkan perasaan ingin tahu pelajar dan seterusnya meningkatkan motivasi intrinsik pelajar untuk mengikuti pengajaran guru dengan baik. kesan penggunaan ICT dalam pendidikan dari segi psikologi adalah dapat memberi peluang kepada pelajar menggunakan kesemua pancaindera semasa proses pembelajaran berlaku. Melalui cara ini setiap masalah yang timbul dapat segera dimaklumkan oleh pelajar kepada guru kerana mereka mudah bertindak balas terhadap sistem yang diajar menggunakan ICT. video dan sebagainya maka pelajar akan lebih memahami setiap apa yang diajar kerana diberi gambaran dan persembahan dan persembahan yang lebih mudah untuk difahami berbanding dengan proses pengajaran dan pembelajaran yang berbentuk pengkuliahan. E-pembelajaran ini dapat digunakan secara luas iaitu pelajar dapat mengakses bahan serta mempelajari mengikut keperluan sendiri dari segi masa teknik juga dalam keadaan tidak formal. grafik. manfaat yang diperolehi kesan daripada penggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah dapat memberi peluang pembelajaran yang sama kepada semua pelajar yang pelbagai keupayaan. video dan kombinasi pelbagai mod. merancang dan menjalankan aktiviti yang sesuai dengan pelajar mereka. pelajar dapat memahami apa yang diajar dengan lebih jelas kerana proses pengajaran dan pembelajaran akan lebih menarik serta berkesan hasil daripada penggunaan alatan ICT tersebut. Tambahan pula. Ada yang lebih selesa belajar secara konkrit berbanding dengan secara abstrak. menerima dan berkongsi maklumat dalam pelbagai bentuk. Ini bermakna aktivitiaktiviti pengajaran bagi pelajar yang suka secara abstrak adalah mudah tetapi bagi pelajar yang belajar secara konkrit mereka akan mudah faham seperti beberapa konsep dan prinsip sekiranya terdapat pelbagai bahan ilustrasi dan rajah. Hal ini dapat menangani masalah pelajar. Seterusnya.iaitu ransangan dan gerak balas. kesan penggunaan ICT adalah dapat membolehkan pelajar mudah berkomunikasi dengan guru dari lokasi yang berbeza dengan menghantar. World Wide Web (WWW) telah menjadikan internet lebuh mesra penggunaan di mana ia dapat mengintegrasikan grafik. Pelajar boleh berinterksi dengan guru 7 . Selain itu. Terdapat beberapa stail pembelajaran di kalangan pelajar. Ia boleh dilakukan melalui pelbagai mod seperti teks. grafik. Dengan cara ini. Penggunaan ICT dalam pembelajaran tutorial iaitu merangkumi pembelajaran ekspositori dimana guru menyampaikan maklumat kepada pelajar yang pasif. audio.

Pengkaji berpendapt adaptasi ICT dalam proses pembelajaran dan pengajaran pensyarah dapat meringankan beban tugas pensyarah yang semakin mencabar dewasa ini. (2010). H. pengetahuan dan kemahiran mengguna serta mengintegrsikan ICT dapat membantu meringankan beban tugasan di kolej. bukan sahaja dapat menarik minat dan memberi rangsangan kepada pelajar untuk menguasai pelajarannya dengan lebih mudah.dan sesama mereka bagi meluaskan pengetahuan dan membina pembelajaran yang bersifat tidak terikat. Attitudes. meningkatkan motivasi pelajar dan guru. Zulkifli dan Raja Maznah. ia juga dapat menimbulkan perasaan ingin mencuba atau melaksanakan eksperimen yang sukar kepada pelajar. Antara kesan penggunaan ICT dalam pendidikan dari aspek psikologi adalah memberi peluang pembelajaran yang sama kepada semua pelajar yang pelbagai keupayaan. G. Justeru itu. University of Malaya: Jurnal Pendidikan 161-180. S. A. membolehkan pembelajaran bersendiri. Akhir kata Penggunaan teknologi dalam pendidikan telah memberi kesan positif dari aspek psikologi sama ada kepada guru atau pelajar. Aplikasi Psikologi Pendidikan. S. Yahaya. Tom. University Utara Malaysia. Long Beach: California State University. Selain itu. Bibliography Fauziah Ab. (1994). Rahim. meningkatkan daya kreativiti dan imaginasi guru dan pelajar. (You Can Choose To Be Happy: "Rise Above". malah dapat memotivasikan pelajar berfikir secara kreatif di samping menambahkan keseronokan kepada pensyarah itu sendiri dalam proses pendidikan Penggunaan teknologi dalam pendidikan yang menjadikan pengajaran lebih menarik yang dapat memberi ransangan kepada pelajar adalah selaras dengan teori pelaziman Klasik Ivan Pavlov (1849-1936).mustahil atau bahaya untuk dilaksanakan dengan cara biasa. inovasi dalam pendidikan adalah merupakan agenda penting yang perlu direalisasikan oleh para pensyarah selaras dengan apa yang terkandung di dalam misi reformasi pendidikan negara. terlalu mahal. (2009). dan mencungkil pelajar yang minat kepada teknologi mengikut berdasarkan kepada teori pelbagai kecerdasan Gardner (1983). Kesediaan Guru Teknikal Terhadap Penggunaan Teknologi 8 . Kelebihan seseorang pensyarah dalam menyepadukan alat teknologi pendidikan seperti computer di dalam pengajaran. Tingkah laku pelajar memberi perhatian ini akan dilazimkan iaitu pelajar akan terus memberi perhatian apabila pensyarah tersebut mengajar yang dikatakan mempengaruhi pelajar tersebut dari aspek psikologi. dan mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan mencabar. 1999. . Anger and Depression). Anxiety. Knowledge and Previous Computer Experience of Teacher Trainees in The Diploma Of Education Programme.

M. Ed. Sukatan Pelajaran Berdasarkan Teknologi MaklumatMaklumat bagi Sekolah Bestari. 1999. Jaafar (2009). The computer as an educational tool: Productivity and problem solving. Fauziah Binti Md. Johnson. 2nd ed. Universiti Utara Malaysia.com/doc/33359127/peranan-ICT-terhadap-pembangunan-akhlak- remaja 3. C. Jurnal Pendidikan Malaysia 35 (1). 1996. Herr. Sawarak. N.slideshare. D. A.wordpress. Nombor 2. http://www. Abdul Karim Abdul Majd (1996).com/kesan-ict-dalam-pengajaran-dan-pembelajaran 4. Journal of Research in Science Teaching 29(5): 521-532. J. http://www. E.Maklumat dan Komunikasi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Di sekolah Menengah Teknik. & Gamoran. Educational computing: Learning with tomorrow’s technologies.com/. Sikap Guru Bahasa Melayu terhadap Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam Pengajaran di Sekolah-Sekolah Rendah. Marks. American Journal of Education 104(4): 280-312.my/197/1/1. www. 1992. New Jersey: Merrill-Prentice Hall. Sumber Internet 1. (2010). Modul Psikologi Pendidikan GDY 2013./PERANAN-ICT-DALAM-PENDIDIKAN 5.net/NEMOKUND/contoh jurnal psikologi penyelidikan pendidikan 2. F. Guru Malaysia. Newmann. Fakulti Sains Kognitif dan Pendidikan. L. W. Authentic pedagogy and student perfomance. R. C. http://suhairi87. D.. A comparative analysis of the perceived influence of advanced placement and honors programs upon science instruction. Forcier. ke-2. (http://journalarticle. & Willis. Melvina Chung Hui Ching & Jamaludin Badusah. Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan. 1997. H..pdf) 9 .. University Teknologi Malaysia: Jabatan Asas Pendidikan. M.scribd.ukm.scribd.. Maddux. Bintulu.

6.net/fafa111283/artikel-penglibatan-pelajar-dan-ibu-bapa 10 . (http://www.slideshare.htm) 7. (http://Isu-Isu Pendidikan Semasa dan Terkini di Malaysia _ Semua Jadi Satu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful