Kesan Pengaplikasian Teknologi dalam Pendidikan

Lee Cheau Yih Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Teknologi Maklumat dengan Kepujian Universiti Utara Malaysia clcy2903@gmail.com 1.0 Pengenalan Peranan pendidikan pada abad ini amat mencabar kerana bidang ini mempunyai tanggungjawab besar bagi melaksanakan dasar peningkatan penggunaan IT dalam pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan perubahan era ICT. Dalam konteks ini, globalisasi menyebabkan wujudnya konsep dunia tanpa sempadan, konsep liberalisasi maklumat, konsep pembelajaran global, konsep perubahan global dan sebagainya. Dalam era globalisasi yang berpaksikan perkembangan ICT, pembangunan pendidikan mementingkan pembudayaan dan penguasaan ICT di kalangan pelajar. Perubahan harus berlaku dalam sistem mengajar dan belajar di bilik darjah yang mana pendekatan konstruktivisme adalah digalakkan kerana ia dapat memupuk minat serta menggalakkan pelajar lebih bertanggungjawab terhadap pembelajaran di samping menerapkan amalan pembelajaran sepanjang hayat. Kementerian Pelajaran Malaysia juga telah mengambil langkah awal dengan memperkenalkan pelbagai program seawal sekolah rendah dalam usaha untuk memperkenalkan dan mendedahkan penggunaan ICT di kalangan generasi muda. Maka dengan itu, wujudlah istilah pendidikan dan teknologi pendidikan dan komunikasi yang sering dilaungkan-laungkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Revolusi maklumat yang berlaku disebabkan oleh kemajuan ICT yang memberi cabaran baharu kepada profesion keguruan, di samping kemajuan yang berlaku ini perlu dimanfaatkan untuk mempertimbangkan martabat profesion keguruan yang sedang mengharungi perubahan abad ke-21. Perubahan ini memberikan kesan sama ada positif dan juga negatif kepada masyarakat di negara membangun. Penggunaan teknologi maklumat dalam bidang pendidikan di abad 21 bukanlah sesuatu yang baru. Malah boleh dikatakan hampir semua negara telah mengikuti perkembangan ini dan cuba merealisasikannya. Dalam konteks pendidikan, komputer dan teknologi maklumat dapat membantu dalam pelbagai urusan dan berpotensi mengayakan lagi persekitaran pengajaran dan pembelajaran. Di Malaysia penggunaan teknologi maklumat dalam pendidikan masih di peringkat permulaan namun penggunaannya semakin pesat dan memberangsangkan.

2.0 Kesan Pengaplikasian ICT dalam Pendidikan

1

• • Perkembangan pendidikan baru dalam pengetahuan ICT memerlukan anjakan peranan pendidikan dan profesion keguruan. Contohnya. Contohnya. Contohnya. memperdengarkan rakaman bacaan al-Quran mengikut tajwid yang betul. Contohnya.1 Penggunaan Teknologi Dalam Pendidikan Penggunaan teknologi dalam pendidikan dapat meningkatkan produktiviti profesion keguruan dan membantu guru dalam meningkatkan kualiti dalam pengurusan dan pentadbiran. pelajar tahu cari bahan dengan enjin menggelintar. Boleh melatih pelajar untuk meningkatkan kemahiran menggunakan komputer. melalui e-learning.2. Contohnya. 3. Contohnya. soal jawab melalui email walaupun berada di luar waktu kelas. Pelajar boleh membuat tugasan dengan menggunakan program di dalam komputer. belajar dengan komputer. Tujuan: 1. ia dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru. atau permainan lain yang disediakan oleh guru. guru boleh memaparkan gambar yang menarik. Selain itu. Pelajar dapat mencapai hasil pembelajaran dengan menggunakan komputer. Contohnya. Pelajar akan tahu menggunakan tulisan jawi dan software al-Quran dalam membuat tugasan. dengan teka silang kata. dengan menggunakan PowerPoint. Pelajar boleh memuat turun nota-nota atau latihan untuk subjek pendidikan Islam. Dapat merangsang minat pelajar untuk belajar . Komputer literasi • • • Pelajar dapat menggunakan komputer dengan betul. Negara membangun memerlukan lebih ramai guru yang mempunyai pengkhususan bidang pengetahuan komunikasi maklumat (ICT). pelajar tahu namanama komponen komputer dan fungsi. Contohnya. guru membuat blog sendiri untuk memudahkan pengajaran. Guru dan pelajar boleh menggunakan email untuk berinteraksi. Komputer sebagai alat pembelajaran • Pelajar dapat belajar menggunakan modul berbentuk softcopy yang disediakan oleh guru. mencari gambar-gambar bangunan yang bersejarah dalam tamadun Islam. Contohnya. Contohnya.fungsinya. Latihan 2 . 2. Pembelajaran melalui komputer • • • Pelajar dapat mencari maklumat tentang subjek pendidikan Islam.

Penggunaan modul pembelajaran dalam bentuk CD-ROM. 2. Menambahkan tumpuan perhatian kepada tugas dan motivasi.pendidikan guru juga memerlukan perubahan paradigma bagi melahirkan guru-guru yang berkelayakkan dan berkebolehan mendidik dan membangunkan masyarakat dan negara. Faedah penggunaan komputer bergantung kepada persekitaran dan cara komputer digunakan. simulasi dan sebagainya memerlukan prasarana yang bersesuaian. Selain itu. 1993).1 Kesan Penggunaan Internet dalam Pendidikan Dalam satu kajian lain menunjukkan proses pembelajaran berasaskan laman web dapat mengurangkan sebahagian besar masalah yang dihadapi oleh pelajar tersebut (Hannaford 1993). Penggunaan teknologi ICT perlu dieksploit sepenuhnya supaya memberikan kesan yang positif dalam pembelajaran pelajar. Ellington. celik dan mahir dalam ICT. Komputer tidak menyekat kreativiti pelajar. Untuk menjayakan pelaksanaan penggunaan IT lebih berkesan. kemudahan infrastruktur ICT perlu disediakan dan dirancang dengan baik. menganalisis data ke arah menggalakkan kreativiti dan motivasi pelajar. Percival dan Race (1993) menjelaskan bahawa penggunaan komputer dalam pendidikan mempunyai beberapa kekuatan dan kelemahan tersendiri yang mana lebih berasaskan sebagai satu teknik pengajaran dan pembelajaran yang lebih menekankan peranan individu. dan membolehkan simulasi pengalaman pembelajaran dilakukan secara terus. multimedia. Cabarancabaran globalisasi menuntut agar negara membangunkan sumber tenaga yang mempunyai ciri-ciri K-worker. pembelajarannya yang juga boleh dilakukan sendiri serta mendapat maklum balas segera melalui pendekatan interaktif. Pelajar mempunyai sikap positif terhadap penggunaan komputer di kelas. iv. mengumpul maklumat. 2. Ramai penulis menyatakan kekuatan penggunaan komputer dalam pendidikan adalah objektif pembelajarannya yang lebih luas. Untuk mengembangkan pemikiran dan minda pelajar khususnya. Pembelajaran bukan lagi tertumpu dengan kaedah pengajaran di bilik kuliah semata-mata. sukar mendapatkan bahan berasaskan komputer yang sesuai dan tersedia. 3 .2 Kesan pembelajaran berbantukan komputer i. teknologi dapat mempermudahkan tugas serta meningkatkan prestasi guru seperti penggunaan teknologi untuk kerja-kerja pengajaran pembelajaran. pendekatan pengajaran dan pembelajaran di sekolah perlu digubah kepada pemikiran penyelidikan. dan usaha mereka bentuk bahan pembelajaran berasaskan komputer memerlukan kemahiran yang tinggi (Ellington et al. atau sekurang-kurangnya berasa senang menggunakan papan kekunci. ii. Dapatan kajian mendapati: Pelajar mengambil masa yang kurang untuk mempelajari sesuatu. Komputer berjaya mengajar pelajar yang terdahulunya tidak boleh diajar dan tidak berminat untuk belajar. Kemudahan ICT dapat membantu perlaksanaan kurikulum dengan berkesan. v. bahkan memiliki jati diri dan daya saing yang tinggi. Manakala kelemahan penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran pula ialah teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) memerlukan guru-guru celik komputer. vi. mampu bersaing pada peringkat tempatan dan pada peringkat global. iii.

(1984). Ciri utama dalam kaedah ini ialah pelajar membina pengetahuan dan kemahiran masing-masing secara aktif manakala guru pula lebih berperanan sebagai pemudah cara. Dalam era globalisasi. Menjadikan pembelajaran lebih menarik dan memuaskan. Pelajar yang memiliki sikap positif terhadap subjek yang diajar melalui kekerapan kehadiran. Program yang digunakan dalam proses pembelajaran amat berkesan dalam meningkatkan pencapaian pelajar dalam proses pembelajaran. 2000) .  Kaedah ini dianggap lebih berkesan kerana ia dapat mempromosikan pembelajaran aktif di samping meningkatkan tahap pengetahuan dan kemahiran pelajar di bidang komputer (Sauder et al. Kebaikan  Sebagai induksi set guru berbincang dengan pelajar untuk mendapatkan maklum balas tentang pengalaman pelajar dalam penggunaan komputer dan mengaitkan dengan pengajaran hari itu. Burns dan Bozeman (1981). Niemiec and Walberg (1984).Kajian–kajian yang dijalankan Atkinson (1984). pelajar didapati menggunakan pemikiran pada aras tinggi. tetapi yang pasti ia dapat mempertingkatkan keberkesanan tutorial individu. Hunter dan Seidel (1983). v. . tidak hanya menghafal fakta-fakta sahaja. ii. Memberikan kekuatan kepada pembelajaran subjek sejarah dan subjek yang memerlukan fakta. Ab. Kulik et al. iii. Forman (1982) . berkemahiran dan menguasai ilmu pengetahuan. institusi sekolah dan universiti dituntut mengeluarkan pelajar yang berfikir.  Selain berupaya meningkatkan pencapaian dalam pengajaran. Langkah ini penting kerana prinsip utama dalam pengajaran kontruktivisme adalah mengaitkan pengalaman baru dengan pengalaman yang dialami oleh pelajar. Kementerian Pendidikan Malaysia telah melancarkan Sekolah Bestari pada awal 1999 yang bertujuan untuk melakukan perubahan sistematik terhadap budaya sekolah dengan menggunakan teknologi sebagai alat pemudah cara dalam pengajaran dan pembelajaran (Rohani 1999. iv. bekerjasama antara satu sama lain semasa menyelesaikan masalah dan seterusnya lebih berdikari dan bertanggungjawab terhadap pembelajaran. dan Visonhaler dan Bass (1972) terhadap pembelajaran berbantu komputer mendapati keputusan seperti berikut : Pencapaian pelajar mungkin meningkat. lebih menumpukan perhatian dan menambah motivasi. Rahim 2000). Hartley (1978).  Dari segi teorinya pelajar yang belajar menggunakan pendekatan ini memang aktif membina pengetahuan dengan berbincang sesama sendiri. Guru pula berperanan sebagai fasilitator atau pemudah cara pembelajaran. Kebaikan Dan Keburukan Penggunaan Teknologi Dalam Pendidikan Komunikasi (ICT) menjadi alat pemangkin utama untuk menyebar dan menyimpan maklumat dan seterusnya membantu pelajar membina pengetahuan baru (Lechner & Boli 2000). 4 i. Kearsley.

Antaranya ialah guru perlu sentiasa berusaha untuk memajukan diri. Contohnya untuk menimbulkan minat dan keseronokan pelajar. bunyi. 1999). sentiasa membuat refleksi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Suasana kelas ada kalanya kelihatan lebih bising daripada biasa kerana para pelajar berbincang dan bergerak dari satu kumpulan ke kumpulan yang lain. Dari segi aspek psikologi. Banyak cabaran perlu dilaksanakan untuk menjayakan pembaharuan ini. pemahaman tentang isi pengajaran yang disampaikan guru juga adalah berbeza dan kadangkala di kalangan mereka berlaku pemahaman konsep yang salah. sukatan pelajaran tidak dapat dihabiskan dalam masa yang ditetapkan. pelajar akan berasa seronok sepanjang proses P&P. dan warna yang menjadikan persembahan sistem lebih menarik. Secara tidak langsung. bahagian pengenalan boleh mewujudkan suatu situasi yang mengarahkan pelajar menyempurnakan suatu misi. menggalakkan pelajar untuk lebih berdikari. Di samping itu. sekolah harus berani mencubanya sekurang-kurang untuk mempertimbangkannya sebagai satu kaedah alternatif yang boleh digunakan. sekolah perlu melaksanakan jadual waktu anjal itu. Dengan itu. dan menerapkan semangat kerjasama dan kolaboratif dalam kelas. Pendekatan ini memerlukan penjadualan waktu belajar yang tersusun dan jadual waktu yang anjal (Moursund 2003). Justeru untuk melaksanakan pendekatan ini. responden juga menyatakan persembahan keseluruhan WebQuest ini adalah sesuai dan menarik untuk P&P mata pelajaran ICT. penggunaan butang “back” dan hiperteks juga disediakan untuk memudahkan pengguna ke mana sahaja mengikut kehendak mereka. 5 . grafik.Keburukan  ia memerlukan masa yang panjang untuk pelajar menyiapkan tugasan dan perbincangan. Hasil kajian ini disokong oleh Saunders (2003) yang mendapati pendekatan P&P berasaskan web ini mesra pengguna dan mampu menarik minat pelajar kerana web memenuhi keperluan sumber pembelajaran. Dalam sistem P&P berasaskan Web-Quest ini mempunyai beberapa keistimewaan yang pada kebiasaannya jarang diaplikasikan oleh P&P berasaskan web lain. Hasil kajian ini juga mendapati sistem P&P Berasaskan WebWebQuest ini juga dikatakan mesra pengguna kerana ia mempunyai butang-butang kawalan yang memudahkan navigasi. hiperteks.  Memandangkan pelajar mempunyai cara tersendiri untuk belajar. Smerdon et al. Selain dari itu.  Begitu juga apabila pelajar diminta bekerja secara berkumpulan. Sebagai pengukuhan. ia akan memakan banyak masa dan mereka mungkin membuat kesilapan sebelum berjaya mencari penyelesaian yang baik untuk sesuatu masalah (Herr 1992. Kesan Penggunaan ICT dalam Pendidikan Dari Aspek Psikologi Pengenalan sistem P&P berasaskan Web-WebQuest ini mengaplikasikan unsur-unsur hypermedia seperti animasi. Guru bersama-sama dengan pelajar mestilah memupuk pembelajaran sepanjang hayat untuk memastikan pembinaan pemikiran kritis dan kemahiran teknologi sentiasa disepadukan.

Justeru itu dapat merangsang minat pelajar dan mereka tidak akan mudah merasa jemu dan bosan dalam menjalani proses pengajaran dan pembelajaran kerana tertarik dengan gaya dan keunikan persembahan yang ditunjukkan melalui ICT. menguruskan pelajar dengan cekap. proses peniruan secara tidak langsung pelajar boleh berlaku melalui gambar yang dilihat.ada latihan tambahan yang disediakan dalam bahagian tugasan. Thornardike yang mengatakan pembelajaran berlaku hasil gabungan antara S-R. Sebagai bantuan. dan memudahkan komunikasi dengan ibu bapa serta pelajar. Hal ini kerana guru dapat membuat persiapan dan bersedia dengan lebih awal dalam menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran. Kesemua aplikasi yang terdapat dalam WebQuest yang dibangunkan dapat menarik minat pelajar terhadap bahan pengajaran yang dipersembahkan. Melalui cara ini proses pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan lebih mudah. Implikasi Penggunaan Teknologi Terhadap Guru Dan Pelajar Dari Aspek Psikologi pengenalan ICT dalam pendidikan mendorong guru bersikap positif agar proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lebih lancer. Contohnya. setiap langkah untuk membuat tugasan disenaraikan dalam bahagian prosedur. Bagi bahagian tugasan telah disediakan fail PDF yang memudahkan pengguna mencetak latihan atau bahan-bahan yang perlu dicetak. Ini kerana seorang guru yang bersikap positif boleh mendorong pembelajaran dan member keyakinan pada seseorang pelajar guru menggunakan computer untuk menghasilkan penyampaian yang lebih menarik serta berkesan. Dapatan kajian ini sangat selari dengan hasil kajian Rhynard (2002). pelajar dapat mengingat sesuatu subjek yang diterangkan oleh guru dengan lebih terperinci dan mendalam. guru dapat beri rangsangan pelbagai bentuk sumber pengajaran dan pembelajaran serta suasana pembelajaran yang kondusif. Weller & Chiavacci (1999) dalam penyelidikan mereka ada melaporkan dengan adanya peringkat Proses dan Penilaian. kesan penggunaan ICT dalam pendidikan dari segi psikologi adalah dapat menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih aktif serta mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Fenomena ini seiring dengan teori Edward L. Pelajar mudah terpengaruh untuk meniru aksi-aksi yang dipaparkan atau ditunjukkan di video dan sebagainya. filem. Di samping itu. Ciri-ciri yang diperhatikan dari gambar dan video akan disimpan dalam bentuk imej dan dikodkan ingatan jangka panjang untuk disimpan dalam otak mereka. Dengan adanya ICT guru dapat mempelbagaikan proses pengajaran dan pembelajaran dan bukan hanya tertumpu kepada teknik pengkuliahan sahaja bahkan dapat mempertingkatkan kualiti pengajaran dengan menggunakan pelbagai kemudahan yang terdapat dalam ICT. Selain dari itu. 6 . video dan sebagainya. Dengan ini. ringkas dan padat kerana pelajar akan didedahkan dengan gambaran dan persembahan menarik serta mudah untuk difahami. Dengan ini. Dengan semua aplikasi yang terdapat dalam WebQuest. beliau telah menamakan WebQuest sebagai satu aktiviti bimbingan penyelidikan. Selain itu. para pelajar akan membuat tugasan mereka dengan langkah demi langkah dan akhirnya objektif tercapai. pengenalan ICT dalam pendidikan juga mengakibatkan guru harus menyemai keyakinan diri terhadap penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Kesan penggunaan ICT dalam pendidikan dari segi psikologi adalah dapat meningkatkan kecekapan dan keberkesanan hasil pembelajaran.

Justeru itu melalui penggunaan ICT. World Wide Web (WWW) telah menjadikan internet lebuh mesra penggunaan di mana ia dapat mengintegrasikan grafik. demonstrasi sesuatu fenomena yang ditunjukkan dan dikawal urutannya oleh sistem dan latihtubi yang juga dikawal oleh sistem. Selain itu. Melalui ICT pembelajaran boleh berlaku di luar batasan sekolah. teks dan bunyi ke dalam satu halaman hadapan. Penggunaan ICT dalam pembelajaran tutorial iaitu merangkumi pembelajaran ekspositori dimana guru menyampaikan maklumat kepada pelajar yang pasif. kesan penggunaan ICT adalah dapat membolehkan pelajar mudah berkomunikasi dengan guru dari lokasi yang berbeza dengan menghantar. Suasana dan persekitaran kelas yang kondusif akan menggalakkan perasaan ingin tahu pelajar dan seterusnya meningkatkan motivasi intrinsik pelajar untuk mengikuti pengajaran guru dengan baik. grafik. pelajar dapat memahami apa yang diajar dengan lebih jelas kerana proses pengajaran dan pembelajaran akan lebih menarik serta berkesan hasil daripada penggunaan alatan ICT tersebut. E-pembelajaran ini dapat digunakan secara luas iaitu pelajar dapat mengakses bahan serta mempelajari mengikut keperluan sendiri dari segi masa teknik juga dalam keadaan tidak formal. Ini bermakna aktivitiaktiviti pengajaran bagi pelajar yang suka secara abstrak adalah mudah tetapi bagi pelajar yang belajar secara konkrit mereka akan mudah faham seperti beberapa konsep dan prinsip sekiranya terdapat pelbagai bahan ilustrasi dan rajah. audio. kesan penggunaan ICT dalam pendidikan dari segi psikologi adalah dapat memberi peluang kepada pelajar menggunakan kesemua pancaindera semasa proses pembelajaran berlaku. video dan kombinasi pelbagai mod.iaitu ransangan dan gerak balas. Contohnya melalui penggunaan alat seperti powerpoint. Kesan Penggunaan ICT Dalam Pengajaran dan Pelajaran Kepada Pensyarah Dan Mahasiswa Di IPT Dari Aspek Psikologi Penggunaan ICT dalam pengajaran dan pelajaran bermaksud menggunakan ICT secara berfikrah. grafik. Ia boleh dilakukan melalui pelbagai mod seperti teks. Era teknologi maklumat dan komunikasi. menerima dan berkongsi maklumat dalam pelbagai bentuk. Kerjasama ini akan memberi idea baru dan memantapkan lagi pengajaran guru. Pelajar boleh berinterksi dengan guru 7 . Hal ini dapat menangani masalah pelajar. Ada yang lebih selesa belajar secara konkrit berbanding dengan secara abstrak. Terdapat beberapa stail pembelajaran di kalangan pelajar. Di dalam sesebuah kelas tidak semua pelajar mempunyai kebolehan yang sama dalam menerima sesuatu yang diajar oleh guru. terancang dan bersesuaian untuk meningkatkan kecekapan proses dan keberkesanan pengajaran dan pelajaran. Seterusnya. Melalui cara ini setiap masalah yang timbul dapat segera dimaklumkan oleh pelajar kepada guru kerana mereka mudah bertindak balas terhadap sistem yang diajar menggunakan ICT. Tambahan pula. video dan sebagainya maka pelajar akan lebih memahami setiap apa yang diajar kerana diberi gambaran dan persembahan dan persembahan yang lebih mudah untuk difahami berbanding dengan proses pengajaran dan pembelajaran yang berbentuk pengkuliahan. merancang dan menjalankan aktiviti yang sesuai dengan pelajar mereka. audio. Dengan cara ini. Guru yang terlibat akan bersama-sama berbincang. manfaat yang diperolehi kesan daripada penggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah dapat memberi peluang pembelajaran yang sama kepada semua pelajar yang pelbagai keupayaan. dapat memberi peluang kepada pelajar yang cepat atau lambat mencapai objektif pengajaran.

Pengkaji berpendapt adaptasi ICT dalam proses pembelajaran dan pengajaran pensyarah dapat meringankan beban tugas pensyarah yang semakin mencabar dewasa ini. Kelebihan seseorang pensyarah dalam menyepadukan alat teknologi pendidikan seperti computer di dalam pengajaran. 1999. Yahaya. Tom. membolehkan pembelajaran bersendiri. Anxiety. Aplikasi Psikologi Pendidikan.mustahil atau bahaya untuk dilaksanakan dengan cara biasa. S. (1994). terlalu mahal. bukan sahaja dapat menarik minat dan memberi rangsangan kepada pelajar untuk menguasai pelajarannya dengan lebih mudah. S. Akhir kata Penggunaan teknologi dalam pendidikan telah memberi kesan positif dari aspek psikologi sama ada kepada guru atau pelajar. Justeru itu. (You Can Choose To Be Happy: "Rise Above". University of Malaya: Jurnal Pendidikan 161-180. meningkatkan daya kreativiti dan imaginasi guru dan pelajar. (2009). dan mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan mencabar. Antara kesan penggunaan ICT dalam pendidikan dari aspek psikologi adalah memberi peluang pembelajaran yang sama kepada semua pelajar yang pelbagai keupayaan. Knowledge and Previous Computer Experience of Teacher Trainees in The Diploma Of Education Programme. Bibliography Fauziah Ab. inovasi dalam pendidikan adalah merupakan agenda penting yang perlu direalisasikan oleh para pensyarah selaras dengan apa yang terkandung di dalam misi reformasi pendidikan negara. dan mencungkil pelajar yang minat kepada teknologi mengikut berdasarkan kepada teori pelbagai kecerdasan Gardner (1983). malah dapat memotivasikan pelajar berfikir secara kreatif di samping menambahkan keseronokan kepada pensyarah itu sendiri dalam proses pendidikan Penggunaan teknologi dalam pendidikan yang menjadikan pengajaran lebih menarik yang dapat memberi ransangan kepada pelajar adalah selaras dengan teori pelaziman Klasik Ivan Pavlov (1849-1936). G. meningkatkan motivasi pelajar dan guru. Tingkah laku pelajar memberi perhatian ini akan dilazimkan iaitu pelajar akan terus memberi perhatian apabila pensyarah tersebut mengajar yang dikatakan mempengaruhi pelajar tersebut dari aspek psikologi. Anger and Depression). Selain itu. pengetahuan dan kemahiran mengguna serta mengintegrsikan ICT dapat membantu meringankan beban tugasan di kolej. (2010). Kesediaan Guru Teknikal Terhadap Penggunaan Teknologi 8 . Rahim.dan sesama mereka bagi meluaskan pengetahuan dan membina pembelajaran yang bersifat tidak terikat. Zulkifli dan Raja Maznah. A. University Utara Malaysia. . Long Beach: California State University. ia juga dapat menimbulkan perasaan ingin mencuba atau melaksanakan eksperimen yang sukar kepada pelajar. H. Attitudes.

pdf) 9 .scribd. N. Journal of Research in Science Teaching 29(5): 521-532. D. University Teknologi Malaysia: Jabatan Asas Pendidikan.wordpress.ukm. (http://journalarticle.com/doc/33359127/peranan-ICT-terhadap-pembangunan-akhlak- remaja 3. Jurnal Pendidikan Malaysia 35 (1). Maddux. Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan./PERANAN-ICT-DALAM-PENDIDIKAN 5. The computer as an educational tool: Productivity and problem solving.. E. 1999. D. Guru Malaysia. 1997. Universiti Utara Malaysia. Abdul Karim Abdul Majd (1996).Maklumat dan Komunikasi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Di sekolah Menengah Teknik. R. Educational computing: Learning with tomorrow’s technologies. Ed. A. Modul Psikologi Pendidikan GDY 2013. M. W. ke-2. & Gamoran. Herr. C.net/NEMOKUND/contoh jurnal psikologi penyelidikan pendidikan 2. Fakulti Sains Kognitif dan Pendidikan. Bintulu. L. Nombor 2. & Willis. 1996. A comparative analysis of the perceived influence of advanced placement and honors programs upon science instruction.scribd. American Journal of Education 104(4): 280-312. Marks.my/197/1/1. F. (2010). http://www. http://suhairi87. Johnson.. Newmann. New Jersey: Merrill-Prentice Hall.. Sumber Internet 1. Forcier. http://www. Authentic pedagogy and student perfomance.. Sikap Guru Bahasa Melayu terhadap Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam Pengajaran di Sekolah-Sekolah Rendah. Fauziah Binti Md. Sawarak. 1992. Melvina Chung Hui Ching & Jamaludin Badusah. J.slideshare. www.com/.com/kesan-ict-dalam-pengajaran-dan-pembelajaran 4. C. Jaafar (2009). H. M. Sukatan Pelajaran Berdasarkan Teknologi MaklumatMaklumat bagi Sekolah Bestari. 2nd ed.

(http://www.net/fafa111283/artikel-penglibatan-pelajar-dan-ibu-bapa 10 .htm) 7.6.slideshare. (http://Isu-Isu Pendidikan Semasa dan Terkini di Malaysia _ Semua Jadi Satu.