Kesan Pengaplikasian Teknologi dalam Pendidikan

Lee Cheau Yih Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Teknologi Maklumat dengan Kepujian Universiti Utara Malaysia clcy2903@gmail.com 1.0 Pengenalan Peranan pendidikan pada abad ini amat mencabar kerana bidang ini mempunyai tanggungjawab besar bagi melaksanakan dasar peningkatan penggunaan IT dalam pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan perubahan era ICT. Dalam konteks ini, globalisasi menyebabkan wujudnya konsep dunia tanpa sempadan, konsep liberalisasi maklumat, konsep pembelajaran global, konsep perubahan global dan sebagainya. Dalam era globalisasi yang berpaksikan perkembangan ICT, pembangunan pendidikan mementingkan pembudayaan dan penguasaan ICT di kalangan pelajar. Perubahan harus berlaku dalam sistem mengajar dan belajar di bilik darjah yang mana pendekatan konstruktivisme adalah digalakkan kerana ia dapat memupuk minat serta menggalakkan pelajar lebih bertanggungjawab terhadap pembelajaran di samping menerapkan amalan pembelajaran sepanjang hayat. Kementerian Pelajaran Malaysia juga telah mengambil langkah awal dengan memperkenalkan pelbagai program seawal sekolah rendah dalam usaha untuk memperkenalkan dan mendedahkan penggunaan ICT di kalangan generasi muda. Maka dengan itu, wujudlah istilah pendidikan dan teknologi pendidikan dan komunikasi yang sering dilaungkan-laungkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Revolusi maklumat yang berlaku disebabkan oleh kemajuan ICT yang memberi cabaran baharu kepada profesion keguruan, di samping kemajuan yang berlaku ini perlu dimanfaatkan untuk mempertimbangkan martabat profesion keguruan yang sedang mengharungi perubahan abad ke-21. Perubahan ini memberikan kesan sama ada positif dan juga negatif kepada masyarakat di negara membangun. Penggunaan teknologi maklumat dalam bidang pendidikan di abad 21 bukanlah sesuatu yang baru. Malah boleh dikatakan hampir semua negara telah mengikuti perkembangan ini dan cuba merealisasikannya. Dalam konteks pendidikan, komputer dan teknologi maklumat dapat membantu dalam pelbagai urusan dan berpotensi mengayakan lagi persekitaran pengajaran dan pembelajaran. Di Malaysia penggunaan teknologi maklumat dalam pendidikan masih di peringkat permulaan namun penggunaannya semakin pesat dan memberangsangkan.

2.0 Kesan Pengaplikasian ICT dalam Pendidikan

1

melalui e-learning. memperdengarkan rakaman bacaan al-Quran mengikut tajwid yang betul. dengan menggunakan PowerPoint. Contohnya.2. Pembelajaran melalui komputer • • • Pelajar dapat mencari maklumat tentang subjek pendidikan Islam. 2. Contohnya. 3. ia dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru. Komputer sebagai alat pembelajaran • Pelajar dapat belajar menggunakan modul berbentuk softcopy yang disediakan oleh guru. Contohnya. Latihan 2 . pelajar tahu cari bahan dengan enjin menggelintar. Selain itu. Contohnya. Pelajar dapat mencapai hasil pembelajaran dengan menggunakan komputer. Contohnya. Contohnya. soal jawab melalui email walaupun berada di luar waktu kelas. atau permainan lain yang disediakan oleh guru. Contohnya. dengan teka silang kata. Pelajar boleh memuat turun nota-nota atau latihan untuk subjek pendidikan Islam. • • Perkembangan pendidikan baru dalam pengetahuan ICT memerlukan anjakan peranan pendidikan dan profesion keguruan. Boleh melatih pelajar untuk meningkatkan kemahiran menggunakan komputer.1 Penggunaan Teknologi Dalam Pendidikan Penggunaan teknologi dalam pendidikan dapat meningkatkan produktiviti profesion keguruan dan membantu guru dalam meningkatkan kualiti dalam pengurusan dan pentadbiran.fungsinya. Negara membangun memerlukan lebih ramai guru yang mempunyai pengkhususan bidang pengetahuan komunikasi maklumat (ICT). Pelajar boleh membuat tugasan dengan menggunakan program di dalam komputer. Contohnya. belajar dengan komputer. Contohnya. guru membuat blog sendiri untuk memudahkan pengajaran. pelajar tahu namanama komponen komputer dan fungsi. mencari gambar-gambar bangunan yang bersejarah dalam tamadun Islam. Komputer literasi • • • Pelajar dapat menggunakan komputer dengan betul. guru boleh memaparkan gambar yang menarik. Contohnya. Tujuan: 1. Guru dan pelajar boleh menggunakan email untuk berinteraksi. Pelajar akan tahu menggunakan tulisan jawi dan software al-Quran dalam membuat tugasan. Dapat merangsang minat pelajar untuk belajar .

Untuk menjayakan pelaksanaan penggunaan IT lebih berkesan. Selain itu. Dapatan kajian mendapati: Pelajar mengambil masa yang kurang untuk mempelajari sesuatu. Komputer tidak menyekat kreativiti pelajar. ii. Menambahkan tumpuan perhatian kepada tugas dan motivasi. vi. pembelajarannya yang juga boleh dilakukan sendiri serta mendapat maklum balas segera melalui pendekatan interaktif. iv. pendekatan pengajaran dan pembelajaran di sekolah perlu digubah kepada pemikiran penyelidikan. celik dan mahir dalam ICT. Kemudahan ICT dapat membantu perlaksanaan kurikulum dengan berkesan. Pembelajaran bukan lagi tertumpu dengan kaedah pengajaran di bilik kuliah semata-mata. Faedah penggunaan komputer bergantung kepada persekitaran dan cara komputer digunakan.2 Kesan pembelajaran berbantukan komputer i. sukar mendapatkan bahan berasaskan komputer yang sesuai dan tersedia. simulasi dan sebagainya memerlukan prasarana yang bersesuaian. Penggunaan teknologi ICT perlu dieksploit sepenuhnya supaya memberikan kesan yang positif dalam pembelajaran pelajar.1 Kesan Penggunaan Internet dalam Pendidikan Dalam satu kajian lain menunjukkan proses pembelajaran berasaskan laman web dapat mengurangkan sebahagian besar masalah yang dihadapi oleh pelajar tersebut (Hannaford 1993). multimedia. Cabarancabaran globalisasi menuntut agar negara membangunkan sumber tenaga yang mempunyai ciri-ciri K-worker. menganalisis data ke arah menggalakkan kreativiti dan motivasi pelajar. bahkan memiliki jati diri dan daya saing yang tinggi. 2. Komputer berjaya mengajar pelajar yang terdahulunya tidak boleh diajar dan tidak berminat untuk belajar. 1993). teknologi dapat mempermudahkan tugas serta meningkatkan prestasi guru seperti penggunaan teknologi untuk kerja-kerja pengajaran pembelajaran. iii. dan membolehkan simulasi pengalaman pembelajaran dilakukan secara terus. 3 .pendidikan guru juga memerlukan perubahan paradigma bagi melahirkan guru-guru yang berkelayakkan dan berkebolehan mendidik dan membangunkan masyarakat dan negara. kemudahan infrastruktur ICT perlu disediakan dan dirancang dengan baik. v. mengumpul maklumat. Manakala kelemahan penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran pula ialah teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) memerlukan guru-guru celik komputer. dan usaha mereka bentuk bahan pembelajaran berasaskan komputer memerlukan kemahiran yang tinggi (Ellington et al. atau sekurang-kurangnya berasa senang menggunakan papan kekunci. 2. Ellington. mampu bersaing pada peringkat tempatan dan pada peringkat global. Penggunaan modul pembelajaran dalam bentuk CD-ROM. Ramai penulis menyatakan kekuatan penggunaan komputer dalam pendidikan adalah objektif pembelajarannya yang lebih luas. Percival dan Race (1993) menjelaskan bahawa penggunaan komputer dalam pendidikan mempunyai beberapa kekuatan dan kelemahan tersendiri yang mana lebih berasaskan sebagai satu teknik pengajaran dan pembelajaran yang lebih menekankan peranan individu. Pelajar mempunyai sikap positif terhadap penggunaan komputer di kelas. Untuk mengembangkan pemikiran dan minda pelajar khususnya.

iv. Menjadikan pembelajaran lebih menarik dan memuaskan. pelajar didapati menggunakan pemikiran pada aras tinggi. Langkah ini penting kerana prinsip utama dalam pengajaran kontruktivisme adalah mengaitkan pengalaman baru dengan pengalaman yang dialami oleh pelajar. Burns dan Bozeman (1981). Ciri utama dalam kaedah ini ialah pelajar membina pengetahuan dan kemahiran masing-masing secara aktif manakala guru pula lebih berperanan sebagai pemudah cara. institusi sekolah dan universiti dituntut mengeluarkan pelajar yang berfikir. Program yang digunakan dalam proses pembelajaran amat berkesan dalam meningkatkan pencapaian pelajar dalam proses pembelajaran. Hartley (1978). v.  Kaedah ini dianggap lebih berkesan kerana ia dapat mempromosikan pembelajaran aktif di samping meningkatkan tahap pengetahuan dan kemahiran pelajar di bidang komputer (Sauder et al. Kulik et al.  Dari segi teorinya pelajar yang belajar menggunakan pendekatan ini memang aktif membina pengetahuan dengan berbincang sesama sendiri. Forman (1982) . (1984). Kebaikan  Sebagai induksi set guru berbincang dengan pelajar untuk mendapatkan maklum balas tentang pengalaman pelajar dalam penggunaan komputer dan mengaitkan dengan pengajaran hari itu. Guru pula berperanan sebagai fasilitator atau pemudah cara pembelajaran.  Selain berupaya meningkatkan pencapaian dalam pengajaran. Niemiec and Walberg (1984). Dalam era globalisasi. Memberikan kekuatan kepada pembelajaran subjek sejarah dan subjek yang memerlukan fakta. bekerjasama antara satu sama lain semasa menyelesaikan masalah dan seterusnya lebih berdikari dan bertanggungjawab terhadap pembelajaran. Pelajar yang memiliki sikap positif terhadap subjek yang diajar melalui kekerapan kehadiran. 2000) . Kearsley. iii. 4 i. Rahim 2000). Ab. tidak hanya menghafal fakta-fakta sahaja.Kajian–kajian yang dijalankan Atkinson (1984). Hunter dan Seidel (1983). lebih menumpukan perhatian dan menambah motivasi. Kebaikan Dan Keburukan Penggunaan Teknologi Dalam Pendidikan Komunikasi (ICT) menjadi alat pemangkin utama untuk menyebar dan menyimpan maklumat dan seterusnya membantu pelajar membina pengetahuan baru (Lechner & Boli 2000). Kementerian Pendidikan Malaysia telah melancarkan Sekolah Bestari pada awal 1999 yang bertujuan untuk melakukan perubahan sistematik terhadap budaya sekolah dengan menggunakan teknologi sebagai alat pemudah cara dalam pengajaran dan pembelajaran (Rohani 1999. . dan Visonhaler dan Bass (1972) terhadap pembelajaran berbantu komputer mendapati keputusan seperti berikut : Pencapaian pelajar mungkin meningkat. ii. tetapi yang pasti ia dapat mempertingkatkan keberkesanan tutorial individu. berkemahiran dan menguasai ilmu pengetahuan.

Kesan Penggunaan ICT dalam Pendidikan Dari Aspek Psikologi Pengenalan sistem P&P berasaskan Web-WebQuest ini mengaplikasikan unsur-unsur hypermedia seperti animasi. Hasil kajian ini juga mendapati sistem P&P Berasaskan WebWebQuest ini juga dikatakan mesra pengguna kerana ia mempunyai butang-butang kawalan yang memudahkan navigasi. Dalam sistem P&P berasaskan Web-Quest ini mempunyai beberapa keistimewaan yang pada kebiasaannya jarang diaplikasikan oleh P&P berasaskan web lain. Di samping itu. responden juga menyatakan persembahan keseluruhan WebQuest ini adalah sesuai dan menarik untuk P&P mata pelajaran ICT. dan warna yang menjadikan persembahan sistem lebih menarik. hiperteks. Smerdon et al. sekolah perlu melaksanakan jadual waktu anjal itu.Keburukan  ia memerlukan masa yang panjang untuk pelajar menyiapkan tugasan dan perbincangan. Secara tidak langsung. Dari segi aspek psikologi. dan menerapkan semangat kerjasama dan kolaboratif dalam kelas. menggalakkan pelajar untuk lebih berdikari. bahagian pengenalan boleh mewujudkan suatu situasi yang mengarahkan pelajar menyempurnakan suatu misi. pemahaman tentang isi pengajaran yang disampaikan guru juga adalah berbeza dan kadangkala di kalangan mereka berlaku pemahaman konsep yang salah. ia akan memakan banyak masa dan mereka mungkin membuat kesilapan sebelum berjaya mencari penyelesaian yang baik untuk sesuatu masalah (Herr 1992. Suasana kelas ada kalanya kelihatan lebih bising daripada biasa kerana para pelajar berbincang dan bergerak dari satu kumpulan ke kumpulan yang lain. Banyak cabaran perlu dilaksanakan untuk menjayakan pembaharuan ini. bunyi. Pendekatan ini memerlukan penjadualan waktu belajar yang tersusun dan jadual waktu yang anjal (Moursund 2003). Guru bersama-sama dengan pelajar mestilah memupuk pembelajaran sepanjang hayat untuk memastikan pembinaan pemikiran kritis dan kemahiran teknologi sentiasa disepadukan.  Begitu juga apabila pelajar diminta bekerja secara berkumpulan. pelajar akan berasa seronok sepanjang proses P&P. Justeru untuk melaksanakan pendekatan ini. Dengan itu. Hasil kajian ini disokong oleh Saunders (2003) yang mendapati pendekatan P&P berasaskan web ini mesra pengguna dan mampu menarik minat pelajar kerana web memenuhi keperluan sumber pembelajaran. grafik. Sebagai pengukuhan.  Memandangkan pelajar mempunyai cara tersendiri untuk belajar. 1999). sentiasa membuat refleksi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. sekolah harus berani mencubanya sekurang-kurang untuk mempertimbangkannya sebagai satu kaedah alternatif yang boleh digunakan. 5 . penggunaan butang “back” dan hiperteks juga disediakan untuk memudahkan pengguna ke mana sahaja mengikut kehendak mereka. Antaranya ialah guru perlu sentiasa berusaha untuk memajukan diri. Selain dari itu. Contohnya untuk menimbulkan minat dan keseronokan pelajar. sukatan pelajaran tidak dapat dihabiskan dalam masa yang ditetapkan.

Weller & Chiavacci (1999) dalam penyelidikan mereka ada melaporkan dengan adanya peringkat Proses dan Penilaian. Hal ini kerana guru dapat membuat persiapan dan bersedia dengan lebih awal dalam menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran. proses peniruan secara tidak langsung pelajar boleh berlaku melalui gambar yang dilihat. Justeru itu dapat merangsang minat pelajar dan mereka tidak akan mudah merasa jemu dan bosan dalam menjalani proses pengajaran dan pembelajaran kerana tertarik dengan gaya dan keunikan persembahan yang ditunjukkan melalui ICT. Dengan adanya ICT guru dapat mempelbagaikan proses pengajaran dan pembelajaran dan bukan hanya tertumpu kepada teknik pengkuliahan sahaja bahkan dapat mempertingkatkan kualiti pengajaran dengan menggunakan pelbagai kemudahan yang terdapat dalam ICT. Dapatan kajian ini sangat selari dengan hasil kajian Rhynard (2002). Selain dari itu. Dengan semua aplikasi yang terdapat dalam WebQuest. Dengan ini. Kesemua aplikasi yang terdapat dalam WebQuest yang dibangunkan dapat menarik minat pelajar terhadap bahan pengajaran yang dipersembahkan. Melalui cara ini proses pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan lebih mudah. Bagi bahagian tugasan telah disediakan fail PDF yang memudahkan pengguna mencetak latihan atau bahan-bahan yang perlu dicetak. menguruskan pelajar dengan cekap. ringkas dan padat kerana pelajar akan didedahkan dengan gambaran dan persembahan menarik serta mudah untuk difahami. Kesan penggunaan ICT dalam pendidikan dari segi psikologi adalah dapat meningkatkan kecekapan dan keberkesanan hasil pembelajaran. Pelajar mudah terpengaruh untuk meniru aksi-aksi yang dipaparkan atau ditunjukkan di video dan sebagainya. dan memudahkan komunikasi dengan ibu bapa serta pelajar. Sebagai bantuan. Ciri-ciri yang diperhatikan dari gambar dan video akan disimpan dalam bentuk imej dan dikodkan ingatan jangka panjang untuk disimpan dalam otak mereka. Thornardike yang mengatakan pembelajaran berlaku hasil gabungan antara S-R. Selain itu. Implikasi Penggunaan Teknologi Terhadap Guru Dan Pelajar Dari Aspek Psikologi pengenalan ICT dalam pendidikan mendorong guru bersikap positif agar proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lebih lancer. Di samping itu.ada latihan tambahan yang disediakan dalam bahagian tugasan. guru dapat beri rangsangan pelbagai bentuk sumber pengajaran dan pembelajaran serta suasana pembelajaran yang kondusif. filem. Dengan ini. 6 . Contohnya. pelajar dapat mengingat sesuatu subjek yang diterangkan oleh guru dengan lebih terperinci dan mendalam. pengenalan ICT dalam pendidikan juga mengakibatkan guru harus menyemai keyakinan diri terhadap penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. video dan sebagainya. beliau telah menamakan WebQuest sebagai satu aktiviti bimbingan penyelidikan. kesan penggunaan ICT dalam pendidikan dari segi psikologi adalah dapat menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih aktif serta mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Fenomena ini seiring dengan teori Edward L. Ini kerana seorang guru yang bersikap positif boleh mendorong pembelajaran dan member keyakinan pada seseorang pelajar guru menggunakan computer untuk menghasilkan penyampaian yang lebih menarik serta berkesan. setiap langkah untuk membuat tugasan disenaraikan dalam bahagian prosedur. para pelajar akan membuat tugasan mereka dengan langkah demi langkah dan akhirnya objektif tercapai.

Penggunaan ICT dalam pembelajaran tutorial iaitu merangkumi pembelajaran ekspositori dimana guru menyampaikan maklumat kepada pelajar yang pasif. Pelajar boleh berinterksi dengan guru 7 . teks dan bunyi ke dalam satu halaman hadapan. Hal ini dapat menangani masalah pelajar. Era teknologi maklumat dan komunikasi. Ia boleh dilakukan melalui pelbagai mod seperti teks. Selain itu. Di dalam sesebuah kelas tidak semua pelajar mempunyai kebolehan yang sama dalam menerima sesuatu yang diajar oleh guru. audio. Kesan Penggunaan ICT Dalam Pengajaran dan Pelajaran Kepada Pensyarah Dan Mahasiswa Di IPT Dari Aspek Psikologi Penggunaan ICT dalam pengajaran dan pelajaran bermaksud menggunakan ICT secara berfikrah. Seterusnya. dapat memberi peluang kepada pelajar yang cepat atau lambat mencapai objektif pengajaran. kesan penggunaan ICT dalam pendidikan dari segi psikologi adalah dapat memberi peluang kepada pelajar menggunakan kesemua pancaindera semasa proses pembelajaran berlaku. audio. merancang dan menjalankan aktiviti yang sesuai dengan pelajar mereka. demonstrasi sesuatu fenomena yang ditunjukkan dan dikawal urutannya oleh sistem dan latihtubi yang juga dikawal oleh sistem. Tambahan pula. Ini bermakna aktivitiaktiviti pengajaran bagi pelajar yang suka secara abstrak adalah mudah tetapi bagi pelajar yang belajar secara konkrit mereka akan mudah faham seperti beberapa konsep dan prinsip sekiranya terdapat pelbagai bahan ilustrasi dan rajah. Melalui cara ini setiap masalah yang timbul dapat segera dimaklumkan oleh pelajar kepada guru kerana mereka mudah bertindak balas terhadap sistem yang diajar menggunakan ICT. Suasana dan persekitaran kelas yang kondusif akan menggalakkan perasaan ingin tahu pelajar dan seterusnya meningkatkan motivasi intrinsik pelajar untuk mengikuti pengajaran guru dengan baik. menerima dan berkongsi maklumat dalam pelbagai bentuk. Ada yang lebih selesa belajar secara konkrit berbanding dengan secara abstrak. grafik. World Wide Web (WWW) telah menjadikan internet lebuh mesra penggunaan di mana ia dapat mengintegrasikan grafik. Melalui ICT pembelajaran boleh berlaku di luar batasan sekolah. video dan kombinasi pelbagai mod. Kerjasama ini akan memberi idea baru dan memantapkan lagi pengajaran guru. video dan sebagainya maka pelajar akan lebih memahami setiap apa yang diajar kerana diberi gambaran dan persembahan dan persembahan yang lebih mudah untuk difahami berbanding dengan proses pengajaran dan pembelajaran yang berbentuk pengkuliahan. Terdapat beberapa stail pembelajaran di kalangan pelajar. pelajar dapat memahami apa yang diajar dengan lebih jelas kerana proses pengajaran dan pembelajaran akan lebih menarik serta berkesan hasil daripada penggunaan alatan ICT tersebut.iaitu ransangan dan gerak balas. terancang dan bersesuaian untuk meningkatkan kecekapan proses dan keberkesanan pengajaran dan pelajaran. E-pembelajaran ini dapat digunakan secara luas iaitu pelajar dapat mengakses bahan serta mempelajari mengikut keperluan sendiri dari segi masa teknik juga dalam keadaan tidak formal. kesan penggunaan ICT adalah dapat membolehkan pelajar mudah berkomunikasi dengan guru dari lokasi yang berbeza dengan menghantar. grafik. Dengan cara ini. Contohnya melalui penggunaan alat seperti powerpoint. manfaat yang diperolehi kesan daripada penggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah dapat memberi peluang pembelajaran yang sama kepada semua pelajar yang pelbagai keupayaan. Guru yang terlibat akan bersama-sama berbincang. Justeru itu melalui penggunaan ICT.

terlalu mahal. Kelebihan seseorang pensyarah dalam menyepadukan alat teknologi pendidikan seperti computer di dalam pengajaran. Rahim. Aplikasi Psikologi Pendidikan. Antara kesan penggunaan ICT dalam pendidikan dari aspek psikologi adalah memberi peluang pembelajaran yang sama kepada semua pelajar yang pelbagai keupayaan. 1999. membolehkan pembelajaran bersendiri. (You Can Choose To Be Happy: "Rise Above". Tingkah laku pelajar memberi perhatian ini akan dilazimkan iaitu pelajar akan terus memberi perhatian apabila pensyarah tersebut mengajar yang dikatakan mempengaruhi pelajar tersebut dari aspek psikologi. Akhir kata Penggunaan teknologi dalam pendidikan telah memberi kesan positif dari aspek psikologi sama ada kepada guru atau pelajar. (2009). S.dan sesama mereka bagi meluaskan pengetahuan dan membina pembelajaran yang bersifat tidak terikat. Knowledge and Previous Computer Experience of Teacher Trainees in The Diploma Of Education Programme. G. meningkatkan motivasi pelajar dan guru. inovasi dalam pendidikan adalah merupakan agenda penting yang perlu direalisasikan oleh para pensyarah selaras dengan apa yang terkandung di dalam misi reformasi pendidikan negara. Kesediaan Guru Teknikal Terhadap Penggunaan Teknologi 8 . University Utara Malaysia. Anxiety. Attitudes. A. (2010). Justeru itu. Yahaya. bukan sahaja dapat menarik minat dan memberi rangsangan kepada pelajar untuk menguasai pelajarannya dengan lebih mudah. H. dan mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan mencabar. pengetahuan dan kemahiran mengguna serta mengintegrsikan ICT dapat membantu meringankan beban tugasan di kolej. ia juga dapat menimbulkan perasaan ingin mencuba atau melaksanakan eksperimen yang sukar kepada pelajar. Anger and Depression). Selain itu. University of Malaya: Jurnal Pendidikan 161-180. S. dan mencungkil pelajar yang minat kepada teknologi mengikut berdasarkan kepada teori pelbagai kecerdasan Gardner (1983). Zulkifli dan Raja Maznah.mustahil atau bahaya untuk dilaksanakan dengan cara biasa. Pengkaji berpendapt adaptasi ICT dalam proses pembelajaran dan pengajaran pensyarah dapat meringankan beban tugas pensyarah yang semakin mencabar dewasa ini. Tom. (1994). . Long Beach: California State University. meningkatkan daya kreativiti dan imaginasi guru dan pelajar. malah dapat memotivasikan pelajar berfikir secara kreatif di samping menambahkan keseronokan kepada pensyarah itu sendiri dalam proses pendidikan Penggunaan teknologi dalam pendidikan yang menjadikan pengajaran lebih menarik yang dapat memberi ransangan kepada pelajar adalah selaras dengan teori pelaziman Klasik Ivan Pavlov (1849-1936). Bibliography Fauziah Ab.

University Teknologi Malaysia: Jabatan Asas Pendidikan. http://www. Maddux. Authentic pedagogy and student perfomance.. Marks. F.com/.Maklumat dan Komunikasi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Di sekolah Menengah Teknik.ukm.. D. (2010). N. Ed. Sukatan Pelajaran Berdasarkan Teknologi MaklumatMaklumat bagi Sekolah Bestari. Jurnal Pendidikan Malaysia 35 (1). The computer as an educational tool: Productivity and problem solving. Universiti Utara Malaysia. Sikap Guru Bahasa Melayu terhadap Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam Pengajaran di Sekolah-Sekolah Rendah. 2nd ed. http://suhairi87.net/NEMOKUND/contoh jurnal psikologi penyelidikan pendidikan 2. www. A. Nombor 2.com/kesan-ict-dalam-pengajaran-dan-pembelajaran 4. Abdul Karim Abdul Majd (1996). H. 1999. Newmann. Jaafar (2009). Fauziah Binti Md. http://www. Bintulu. A comparative analysis of the perceived influence of advanced placement and honors programs upon science instruction./PERANAN-ICT-DALAM-PENDIDIKAN 5.scribd. American Journal of Education 104(4): 280-312.. W.my/197/1/1. Fakulti Sains Kognitif dan Pendidikan. New Jersey: Merrill-Prentice Hall. D.slideshare. Guru Malaysia. M. C. Modul Psikologi Pendidikan GDY 2013. R.. Melvina Chung Hui Ching & Jamaludin Badusah. Johnson. C. Educational computing: Learning with tomorrow’s technologies.com/doc/33359127/peranan-ICT-terhadap-pembangunan-akhlak- remaja 3. L. Herr. 1997.scribd. ke-2. 1992. Journal of Research in Science Teaching 29(5): 521-532.wordpress. M. J. Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan. E. Sumber Internet 1.pdf) 9 . Sawarak. (http://journalarticle. 1996. Forcier. & Willis. & Gamoran.

(http://Isu-Isu Pendidikan Semasa dan Terkini di Malaysia _ Semua Jadi Satu. (http://www.net/fafa111283/artikel-penglibatan-pelajar-dan-ibu-bapa 10 .6.htm) 7.slideshare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful