Kesan Pengaplikasian Teknologi dalam Pendidikan

Lee Cheau Yih Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Teknologi Maklumat dengan Kepujian Universiti Utara Malaysia clcy2903@gmail.com 1.0 Pengenalan Peranan pendidikan pada abad ini amat mencabar kerana bidang ini mempunyai tanggungjawab besar bagi melaksanakan dasar peningkatan penggunaan IT dalam pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan perubahan era ICT. Dalam konteks ini, globalisasi menyebabkan wujudnya konsep dunia tanpa sempadan, konsep liberalisasi maklumat, konsep pembelajaran global, konsep perubahan global dan sebagainya. Dalam era globalisasi yang berpaksikan perkembangan ICT, pembangunan pendidikan mementingkan pembudayaan dan penguasaan ICT di kalangan pelajar. Perubahan harus berlaku dalam sistem mengajar dan belajar di bilik darjah yang mana pendekatan konstruktivisme adalah digalakkan kerana ia dapat memupuk minat serta menggalakkan pelajar lebih bertanggungjawab terhadap pembelajaran di samping menerapkan amalan pembelajaran sepanjang hayat. Kementerian Pelajaran Malaysia juga telah mengambil langkah awal dengan memperkenalkan pelbagai program seawal sekolah rendah dalam usaha untuk memperkenalkan dan mendedahkan penggunaan ICT di kalangan generasi muda. Maka dengan itu, wujudlah istilah pendidikan dan teknologi pendidikan dan komunikasi yang sering dilaungkan-laungkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Revolusi maklumat yang berlaku disebabkan oleh kemajuan ICT yang memberi cabaran baharu kepada profesion keguruan, di samping kemajuan yang berlaku ini perlu dimanfaatkan untuk mempertimbangkan martabat profesion keguruan yang sedang mengharungi perubahan abad ke-21. Perubahan ini memberikan kesan sama ada positif dan juga negatif kepada masyarakat di negara membangun. Penggunaan teknologi maklumat dalam bidang pendidikan di abad 21 bukanlah sesuatu yang baru. Malah boleh dikatakan hampir semua negara telah mengikuti perkembangan ini dan cuba merealisasikannya. Dalam konteks pendidikan, komputer dan teknologi maklumat dapat membantu dalam pelbagai urusan dan berpotensi mengayakan lagi persekitaran pengajaran dan pembelajaran. Di Malaysia penggunaan teknologi maklumat dalam pendidikan masih di peringkat permulaan namun penggunaannya semakin pesat dan memberangsangkan.

2.0 Kesan Pengaplikasian ICT dalam Pendidikan

1

pelajar tahu cari bahan dengan enjin menggelintar. Contohnya. Contohnya. Contohnya. dengan teka silang kata. soal jawab melalui email walaupun berada di luar waktu kelas.1 Penggunaan Teknologi Dalam Pendidikan Penggunaan teknologi dalam pendidikan dapat meningkatkan produktiviti profesion keguruan dan membantu guru dalam meningkatkan kualiti dalam pengurusan dan pentadbiran. mencari gambar-gambar bangunan yang bersejarah dalam tamadun Islam. Komputer literasi • • • Pelajar dapat menggunakan komputer dengan betul. • • Perkembangan pendidikan baru dalam pengetahuan ICT memerlukan anjakan peranan pendidikan dan profesion keguruan. Tujuan: 1. belajar dengan komputer. guru membuat blog sendiri untuk memudahkan pengajaran. Latihan 2 . 3. Komputer sebagai alat pembelajaran • Pelajar dapat belajar menggunakan modul berbentuk softcopy yang disediakan oleh guru. Contohnya. ia dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru. Pelajar akan tahu menggunakan tulisan jawi dan software al-Quran dalam membuat tugasan. pelajar tahu namanama komponen komputer dan fungsi. memperdengarkan rakaman bacaan al-Quran mengikut tajwid yang betul. Boleh melatih pelajar untuk meningkatkan kemahiran menggunakan komputer. 2. Selain itu. Pembelajaran melalui komputer • • • Pelajar dapat mencari maklumat tentang subjek pendidikan Islam. guru boleh memaparkan gambar yang menarik. dengan menggunakan PowerPoint. Contohnya.fungsinya. Contohnya. Dapat merangsang minat pelajar untuk belajar . Contohnya. Pelajar boleh membuat tugasan dengan menggunakan program di dalam komputer. Guru dan pelajar boleh menggunakan email untuk berinteraksi.2. Pelajar boleh memuat turun nota-nota atau latihan untuk subjek pendidikan Islam. melalui e-learning. Pelajar dapat mencapai hasil pembelajaran dengan menggunakan komputer. Contohnya. Contohnya. Contohnya. atau permainan lain yang disediakan oleh guru. Negara membangun memerlukan lebih ramai guru yang mempunyai pengkhususan bidang pengetahuan komunikasi maklumat (ICT).

Manakala kelemahan penggunaan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran pula ialah teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) memerlukan guru-guru celik komputer. Ramai penulis menyatakan kekuatan penggunaan komputer dalam pendidikan adalah objektif pembelajarannya yang lebih luas. mengumpul maklumat. iii.2 Kesan pembelajaran berbantukan komputer i. pembelajarannya yang juga boleh dilakukan sendiri serta mendapat maklum balas segera melalui pendekatan interaktif. Menambahkan tumpuan perhatian kepada tugas dan motivasi. Percival dan Race (1993) menjelaskan bahawa penggunaan komputer dalam pendidikan mempunyai beberapa kekuatan dan kelemahan tersendiri yang mana lebih berasaskan sebagai satu teknik pengajaran dan pembelajaran yang lebih menekankan peranan individu. 2. Komputer berjaya mengajar pelajar yang terdahulunya tidak boleh diajar dan tidak berminat untuk belajar. dan usaha mereka bentuk bahan pembelajaran berasaskan komputer memerlukan kemahiran yang tinggi (Ellington et al. Komputer tidak menyekat kreativiti pelajar.pendidikan guru juga memerlukan perubahan paradigma bagi melahirkan guru-guru yang berkelayakkan dan berkebolehan mendidik dan membangunkan masyarakat dan negara. simulasi dan sebagainya memerlukan prasarana yang bersesuaian. v. Pembelajaran bukan lagi tertumpu dengan kaedah pengajaran di bilik kuliah semata-mata. Untuk menjayakan pelaksanaan penggunaan IT lebih berkesan. vi. 2. Dapatan kajian mendapati: Pelajar mengambil masa yang kurang untuk mempelajari sesuatu. teknologi dapat mempermudahkan tugas serta meningkatkan prestasi guru seperti penggunaan teknologi untuk kerja-kerja pengajaran pembelajaran.1 Kesan Penggunaan Internet dalam Pendidikan Dalam satu kajian lain menunjukkan proses pembelajaran berasaskan laman web dapat mengurangkan sebahagian besar masalah yang dihadapi oleh pelajar tersebut (Hannaford 1993). Ellington. Faedah penggunaan komputer bergantung kepada persekitaran dan cara komputer digunakan. multimedia. dan membolehkan simulasi pengalaman pembelajaran dilakukan secara terus. pendekatan pengajaran dan pembelajaran di sekolah perlu digubah kepada pemikiran penyelidikan. 3 . Untuk mengembangkan pemikiran dan minda pelajar khususnya. Selain itu. bahkan memiliki jati diri dan daya saing yang tinggi. iv. Kemudahan ICT dapat membantu perlaksanaan kurikulum dengan berkesan. atau sekurang-kurangnya berasa senang menggunakan papan kekunci. mampu bersaing pada peringkat tempatan dan pada peringkat global. ii. celik dan mahir dalam ICT. Penggunaan teknologi ICT perlu dieksploit sepenuhnya supaya memberikan kesan yang positif dalam pembelajaran pelajar. 1993). sukar mendapatkan bahan berasaskan komputer yang sesuai dan tersedia. menganalisis data ke arah menggalakkan kreativiti dan motivasi pelajar. Penggunaan modul pembelajaran dalam bentuk CD-ROM. kemudahan infrastruktur ICT perlu disediakan dan dirancang dengan baik. Pelajar mempunyai sikap positif terhadap penggunaan komputer di kelas. Cabarancabaran globalisasi menuntut agar negara membangunkan sumber tenaga yang mempunyai ciri-ciri K-worker.

Menjadikan pembelajaran lebih menarik dan memuaskan. Langkah ini penting kerana prinsip utama dalam pengajaran kontruktivisme adalah mengaitkan pengalaman baru dengan pengalaman yang dialami oleh pelajar. Dalam era globalisasi. pelajar didapati menggunakan pemikiran pada aras tinggi. Kebaikan  Sebagai induksi set guru berbincang dengan pelajar untuk mendapatkan maklum balas tentang pengalaman pelajar dalam penggunaan komputer dan mengaitkan dengan pengajaran hari itu.  Dari segi teorinya pelajar yang belajar menggunakan pendekatan ini memang aktif membina pengetahuan dengan berbincang sesama sendiri. bekerjasama antara satu sama lain semasa menyelesaikan masalah dan seterusnya lebih berdikari dan bertanggungjawab terhadap pembelajaran. berkemahiran dan menguasai ilmu pengetahuan. Hunter dan Seidel (1983). Kebaikan Dan Keburukan Penggunaan Teknologi Dalam Pendidikan Komunikasi (ICT) menjadi alat pemangkin utama untuk menyebar dan menyimpan maklumat dan seterusnya membantu pelajar membina pengetahuan baru (Lechner & Boli 2000). dan Visonhaler dan Bass (1972) terhadap pembelajaran berbantu komputer mendapati keputusan seperti berikut : Pencapaian pelajar mungkin meningkat. Burns dan Bozeman (1981). (1984). Kementerian Pendidikan Malaysia telah melancarkan Sekolah Bestari pada awal 1999 yang bertujuan untuk melakukan perubahan sistematik terhadap budaya sekolah dengan menggunakan teknologi sebagai alat pemudah cara dalam pengajaran dan pembelajaran (Rohani 1999. Ciri utama dalam kaedah ini ialah pelajar membina pengetahuan dan kemahiran masing-masing secara aktif manakala guru pula lebih berperanan sebagai pemudah cara. institusi sekolah dan universiti dituntut mengeluarkan pelajar yang berfikir.Kajian–kajian yang dijalankan Atkinson (1984). Guru pula berperanan sebagai fasilitator atau pemudah cara pembelajaran. Ab. Hartley (1978). Rahim 2000).  Kaedah ini dianggap lebih berkesan kerana ia dapat mempromosikan pembelajaran aktif di samping meningkatkan tahap pengetahuan dan kemahiran pelajar di bidang komputer (Sauder et al. Program yang digunakan dalam proses pembelajaran amat berkesan dalam meningkatkan pencapaian pelajar dalam proses pembelajaran. tidak hanya menghafal fakta-fakta sahaja. tetapi yang pasti ia dapat mempertingkatkan keberkesanan tutorial individu. Memberikan kekuatan kepada pembelajaran subjek sejarah dan subjek yang memerlukan fakta. . 4 i. Kulik et al. iii. iv. Forman (1982) . lebih menumpukan perhatian dan menambah motivasi. Kearsley. v. ii. 2000) .  Selain berupaya meningkatkan pencapaian dalam pengajaran. Niemiec and Walberg (1984). Pelajar yang memiliki sikap positif terhadap subjek yang diajar melalui kekerapan kehadiran.

sentiasa membuat refleksi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 5 . dan menerapkan semangat kerjasama dan kolaboratif dalam kelas. sekolah perlu melaksanakan jadual waktu anjal itu. Antaranya ialah guru perlu sentiasa berusaha untuk memajukan diri. menggalakkan pelajar untuk lebih berdikari. Dalam sistem P&P berasaskan Web-Quest ini mempunyai beberapa keistimewaan yang pada kebiasaannya jarang diaplikasikan oleh P&P berasaskan web lain.  Begitu juga apabila pelajar diminta bekerja secara berkumpulan. Hasil kajian ini juga mendapati sistem P&P Berasaskan WebWebQuest ini juga dikatakan mesra pengguna kerana ia mempunyai butang-butang kawalan yang memudahkan navigasi. Dengan itu.  Memandangkan pelajar mempunyai cara tersendiri untuk belajar. 1999). Suasana kelas ada kalanya kelihatan lebih bising daripada biasa kerana para pelajar berbincang dan bergerak dari satu kumpulan ke kumpulan yang lain. Smerdon et al. bunyi. sekolah harus berani mencubanya sekurang-kurang untuk mempertimbangkannya sebagai satu kaedah alternatif yang boleh digunakan. Dari segi aspek psikologi. Selain dari itu. Hasil kajian ini disokong oleh Saunders (2003) yang mendapati pendekatan P&P berasaskan web ini mesra pengguna dan mampu menarik minat pelajar kerana web memenuhi keperluan sumber pembelajaran. pelajar akan berasa seronok sepanjang proses P&P. Di samping itu. Secara tidak langsung. Banyak cabaran perlu dilaksanakan untuk menjayakan pembaharuan ini. Justeru untuk melaksanakan pendekatan ini. dan warna yang menjadikan persembahan sistem lebih menarik. bahagian pengenalan boleh mewujudkan suatu situasi yang mengarahkan pelajar menyempurnakan suatu misi. Pendekatan ini memerlukan penjadualan waktu belajar yang tersusun dan jadual waktu yang anjal (Moursund 2003). Sebagai pengukuhan. grafik. Guru bersama-sama dengan pelajar mestilah memupuk pembelajaran sepanjang hayat untuk memastikan pembinaan pemikiran kritis dan kemahiran teknologi sentiasa disepadukan. penggunaan butang “back” dan hiperteks juga disediakan untuk memudahkan pengguna ke mana sahaja mengikut kehendak mereka. hiperteks. pemahaman tentang isi pengajaran yang disampaikan guru juga adalah berbeza dan kadangkala di kalangan mereka berlaku pemahaman konsep yang salah. Kesan Penggunaan ICT dalam Pendidikan Dari Aspek Psikologi Pengenalan sistem P&P berasaskan Web-WebQuest ini mengaplikasikan unsur-unsur hypermedia seperti animasi.Keburukan  ia memerlukan masa yang panjang untuk pelajar menyiapkan tugasan dan perbincangan. Contohnya untuk menimbulkan minat dan keseronokan pelajar. ia akan memakan banyak masa dan mereka mungkin membuat kesilapan sebelum berjaya mencari penyelesaian yang baik untuk sesuatu masalah (Herr 1992. responden juga menyatakan persembahan keseluruhan WebQuest ini adalah sesuai dan menarik untuk P&P mata pelajaran ICT. sukatan pelajaran tidak dapat dihabiskan dalam masa yang ditetapkan.

Kesan penggunaan ICT dalam pendidikan dari segi psikologi adalah dapat meningkatkan kecekapan dan keberkesanan hasil pembelajaran. Weller & Chiavacci (1999) dalam penyelidikan mereka ada melaporkan dengan adanya peringkat Proses dan Penilaian. Di samping itu. Ini kerana seorang guru yang bersikap positif boleh mendorong pembelajaran dan member keyakinan pada seseorang pelajar guru menggunakan computer untuk menghasilkan penyampaian yang lebih menarik serta berkesan. Dengan adanya ICT guru dapat mempelbagaikan proses pengajaran dan pembelajaran dan bukan hanya tertumpu kepada teknik pengkuliahan sahaja bahkan dapat mempertingkatkan kualiti pengajaran dengan menggunakan pelbagai kemudahan yang terdapat dalam ICT. Dengan ini. proses peniruan secara tidak langsung pelajar boleh berlaku melalui gambar yang dilihat. Bagi bahagian tugasan telah disediakan fail PDF yang memudahkan pengguna mencetak latihan atau bahan-bahan yang perlu dicetak. Justeru itu dapat merangsang minat pelajar dan mereka tidak akan mudah merasa jemu dan bosan dalam menjalani proses pengajaran dan pembelajaran kerana tertarik dengan gaya dan keunikan persembahan yang ditunjukkan melalui ICT. Contohnya. pengenalan ICT dalam pendidikan juga mengakibatkan guru harus menyemai keyakinan diri terhadap penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. kesan penggunaan ICT dalam pendidikan dari segi psikologi adalah dapat menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih aktif serta mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Dengan semua aplikasi yang terdapat dalam WebQuest. Implikasi Penggunaan Teknologi Terhadap Guru Dan Pelajar Dari Aspek Psikologi pengenalan ICT dalam pendidikan mendorong guru bersikap positif agar proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lebih lancer. Dengan ini. filem. 6 . para pelajar akan membuat tugasan mereka dengan langkah demi langkah dan akhirnya objektif tercapai. guru dapat beri rangsangan pelbagai bentuk sumber pengajaran dan pembelajaran serta suasana pembelajaran yang kondusif. Selain dari itu.ada latihan tambahan yang disediakan dalam bahagian tugasan. Hal ini kerana guru dapat membuat persiapan dan bersedia dengan lebih awal dalam menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran. Melalui cara ini proses pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan lebih mudah. Thornardike yang mengatakan pembelajaran berlaku hasil gabungan antara S-R. Kesemua aplikasi yang terdapat dalam WebQuest yang dibangunkan dapat menarik minat pelajar terhadap bahan pengajaran yang dipersembahkan. Fenomena ini seiring dengan teori Edward L. Pelajar mudah terpengaruh untuk meniru aksi-aksi yang dipaparkan atau ditunjukkan di video dan sebagainya. setiap langkah untuk membuat tugasan disenaraikan dalam bahagian prosedur. dan memudahkan komunikasi dengan ibu bapa serta pelajar. beliau telah menamakan WebQuest sebagai satu aktiviti bimbingan penyelidikan. menguruskan pelajar dengan cekap. Sebagai bantuan. Ciri-ciri yang diperhatikan dari gambar dan video akan disimpan dalam bentuk imej dan dikodkan ingatan jangka panjang untuk disimpan dalam otak mereka. Dapatan kajian ini sangat selari dengan hasil kajian Rhynard (2002). ringkas dan padat kerana pelajar akan didedahkan dengan gambaran dan persembahan menarik serta mudah untuk difahami. Selain itu. video dan sebagainya. pelajar dapat mengingat sesuatu subjek yang diterangkan oleh guru dengan lebih terperinci dan mendalam.

video dan kombinasi pelbagai mod. Ada yang lebih selesa belajar secara konkrit berbanding dengan secara abstrak. kesan penggunaan ICT dalam pendidikan dari segi psikologi adalah dapat memberi peluang kepada pelajar menggunakan kesemua pancaindera semasa proses pembelajaran berlaku. Kesan Penggunaan ICT Dalam Pengajaran dan Pelajaran Kepada Pensyarah Dan Mahasiswa Di IPT Dari Aspek Psikologi Penggunaan ICT dalam pengajaran dan pelajaran bermaksud menggunakan ICT secara berfikrah. Kerjasama ini akan memberi idea baru dan memantapkan lagi pengajaran guru. Guru yang terlibat akan bersama-sama berbincang. Di dalam sesebuah kelas tidak semua pelajar mempunyai kebolehan yang sama dalam menerima sesuatu yang diajar oleh guru. Justeru itu melalui penggunaan ICT. Tambahan pula. kesan penggunaan ICT adalah dapat membolehkan pelajar mudah berkomunikasi dengan guru dari lokasi yang berbeza dengan menghantar. Hal ini dapat menangani masalah pelajar. Dengan cara ini. grafik. Selain itu. Ia boleh dilakukan melalui pelbagai mod seperti teks. audio. video dan sebagainya maka pelajar akan lebih memahami setiap apa yang diajar kerana diberi gambaran dan persembahan dan persembahan yang lebih mudah untuk difahami berbanding dengan proses pengajaran dan pembelajaran yang berbentuk pengkuliahan. World Wide Web (WWW) telah menjadikan internet lebuh mesra penggunaan di mana ia dapat mengintegrasikan grafik. pelajar dapat memahami apa yang diajar dengan lebih jelas kerana proses pengajaran dan pembelajaran akan lebih menarik serta berkesan hasil daripada penggunaan alatan ICT tersebut.iaitu ransangan dan gerak balas. menerima dan berkongsi maklumat dalam pelbagai bentuk. E-pembelajaran ini dapat digunakan secara luas iaitu pelajar dapat mengakses bahan serta mempelajari mengikut keperluan sendiri dari segi masa teknik juga dalam keadaan tidak formal. merancang dan menjalankan aktiviti yang sesuai dengan pelajar mereka. audio. Ini bermakna aktivitiaktiviti pengajaran bagi pelajar yang suka secara abstrak adalah mudah tetapi bagi pelajar yang belajar secara konkrit mereka akan mudah faham seperti beberapa konsep dan prinsip sekiranya terdapat pelbagai bahan ilustrasi dan rajah. terancang dan bersesuaian untuk meningkatkan kecekapan proses dan keberkesanan pengajaran dan pelajaran. Melalui ICT pembelajaran boleh berlaku di luar batasan sekolah. dapat memberi peluang kepada pelajar yang cepat atau lambat mencapai objektif pengajaran. Terdapat beberapa stail pembelajaran di kalangan pelajar. Penggunaan ICT dalam pembelajaran tutorial iaitu merangkumi pembelajaran ekspositori dimana guru menyampaikan maklumat kepada pelajar yang pasif. Era teknologi maklumat dan komunikasi. Pelajar boleh berinterksi dengan guru 7 . manfaat yang diperolehi kesan daripada penggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah dapat memberi peluang pembelajaran yang sama kepada semua pelajar yang pelbagai keupayaan. demonstrasi sesuatu fenomena yang ditunjukkan dan dikawal urutannya oleh sistem dan latihtubi yang juga dikawal oleh sistem. Suasana dan persekitaran kelas yang kondusif akan menggalakkan perasaan ingin tahu pelajar dan seterusnya meningkatkan motivasi intrinsik pelajar untuk mengikuti pengajaran guru dengan baik. Melalui cara ini setiap masalah yang timbul dapat segera dimaklumkan oleh pelajar kepada guru kerana mereka mudah bertindak balas terhadap sistem yang diajar menggunakan ICT. Contohnya melalui penggunaan alat seperti powerpoint. teks dan bunyi ke dalam satu halaman hadapan. Seterusnya. grafik.

dan sesama mereka bagi meluaskan pengetahuan dan membina pembelajaran yang bersifat tidak terikat. (1994). Aplikasi Psikologi Pendidikan. pengetahuan dan kemahiran mengguna serta mengintegrsikan ICT dapat membantu meringankan beban tugasan di kolej. University of Malaya: Jurnal Pendidikan 161-180. ia juga dapat menimbulkan perasaan ingin mencuba atau melaksanakan eksperimen yang sukar kepada pelajar. inovasi dalam pendidikan adalah merupakan agenda penting yang perlu direalisasikan oleh para pensyarah selaras dengan apa yang terkandung di dalam misi reformasi pendidikan negara. terlalu mahal. meningkatkan motivasi pelajar dan guru. (2010). A. Zulkifli dan Raja Maznah. S. (2009). Kelebihan seseorang pensyarah dalam menyepadukan alat teknologi pendidikan seperti computer di dalam pengajaran. Tingkah laku pelajar memberi perhatian ini akan dilazimkan iaitu pelajar akan terus memberi perhatian apabila pensyarah tersebut mengajar yang dikatakan mempengaruhi pelajar tersebut dari aspek psikologi. malah dapat memotivasikan pelajar berfikir secara kreatif di samping menambahkan keseronokan kepada pensyarah itu sendiri dalam proses pendidikan Penggunaan teknologi dalam pendidikan yang menjadikan pengajaran lebih menarik yang dapat memberi ransangan kepada pelajar adalah selaras dengan teori pelaziman Klasik Ivan Pavlov (1849-1936). Akhir kata Penggunaan teknologi dalam pendidikan telah memberi kesan positif dari aspek psikologi sama ada kepada guru atau pelajar. Attitudes. Anxiety. Pengkaji berpendapt adaptasi ICT dalam proses pembelajaran dan pengajaran pensyarah dapat meringankan beban tugas pensyarah yang semakin mencabar dewasa ini. membolehkan pembelajaran bersendiri. . dan mencungkil pelajar yang minat kepada teknologi mengikut berdasarkan kepada teori pelbagai kecerdasan Gardner (1983).mustahil atau bahaya untuk dilaksanakan dengan cara biasa. Bibliography Fauziah Ab. Knowledge and Previous Computer Experience of Teacher Trainees in The Diploma Of Education Programme. G. H. dan mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan mencabar. Selain itu. bukan sahaja dapat menarik minat dan memberi rangsangan kepada pelajar untuk menguasai pelajarannya dengan lebih mudah. S. University Utara Malaysia. Rahim. Yahaya. 1999. (You Can Choose To Be Happy: "Rise Above". Kesediaan Guru Teknikal Terhadap Penggunaan Teknologi 8 . Justeru itu. meningkatkan daya kreativiti dan imaginasi guru dan pelajar. Anger and Depression). Antara kesan penggunaan ICT dalam pendidikan dari aspek psikologi adalah memberi peluang pembelajaran yang sama kepada semua pelajar yang pelbagai keupayaan. Tom. Long Beach: California State University.

The computer as an educational tool: Productivity and problem solving. 2nd ed. Forcier. H. Modul Psikologi Pendidikan GDY 2013. Sumber Internet 1. A comparative analysis of the perceived influence of advanced placement and honors programs upon science instruction. L.my/197/1/1.Maklumat dan Komunikasi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Di sekolah Menengah Teknik. 1992. Marks. 1999. ke-2. http://www. (http://journalarticle. American Journal of Education 104(4): 280-312. Sukatan Pelajaran Berdasarkan Teknologi MaklumatMaklumat bagi Sekolah Bestari. (2010). Johnson. N. http://www. C. & Gamoran. New Jersey: Merrill-Prentice Hall.scribd. W.ukm. E. www. D.slideshare. Herr.net/NEMOKUND/contoh jurnal psikologi penyelidikan pendidikan 2.scribd. Jaafar (2009). Authentic pedagogy and student perfomance. Newmann. University Teknologi Malaysia: Jabatan Asas Pendidikan. Abdul Karim Abdul Majd (1996). Fakulti Sains Kognitif dan Pendidikan. Universiti Utara Malaysia. C. Sikap Guru Bahasa Melayu terhadap Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam Pengajaran di Sekolah-Sekolah Rendah. Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan.. Ed.pdf) 9 . Sawarak. & Willis.com/doc/33359127/peranan-ICT-terhadap-pembangunan-akhlak- remaja 3. Bintulu. Educational computing: Learning with tomorrow’s technologies.. J. Melvina Chung Hui Ching & Jamaludin Badusah. D. Fauziah Binti Md. M./PERANAN-ICT-DALAM-PENDIDIKAN 5. 1996. 1997. Guru Malaysia. Journal of Research in Science Teaching 29(5): 521-532. http://suhairi87.com/. F. R. Maddux.. Jurnal Pendidikan Malaysia 35 (1).com/kesan-ict-dalam-pengajaran-dan-pembelajaran 4. M. A. Nombor 2.wordpress..

(http://www. (http://Isu-Isu Pendidikan Semasa dan Terkini di Malaysia _ Semua Jadi Satu.net/fafa111283/artikel-penglibatan-pelajar-dan-ibu-bapa 10 .slideshare.6.htm) 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful