BAB 1 PENDAHULUAN Apakah itu etika Kristen?

Etika Kristen adalah ilmu yang meneliti, menilai dan menentukan tingkah laku manusia berdasarkan kehendak Allah di dalam Alkitab. Merupakan satu etika yang dipahami dalam konteks etika secara umum di mana manusia di lihat sebagai objek. Selain itu, melalui etika ini seseorang akan mendasarkan dirinya pada Alkitab sebagai sumber etika Kristen. Manusia mempunyai tanggungjawab untuk mengasihi Allah dan sesama manusia. Ini merupakan sikap etis yang diperintahkan oleh Allah. Keperibadian pula adalah diri peribadi secara keseluruhan dan merupakan sesuatu yang unik pada diri masing-masing. Keperibadian seseorang boleh diketahui melalui MBTI, iaitu Myer Briggs Type Indicator. Ini merupakan instrument tes yang baik untuk kenal pasti tipe peribadi seseorang. Setiap orang harus mempunyai keperibadian yang baik dan boleh dibuat contoh untuk orang lain. Terdapat beberapa unsur penting untuk mengenal diri sendiri. Unsur-unsur tersebut adalah keterbukaan, kejujuran, kehidupan peribadi dan kejujuran.

Seterusnya. maka secara otomatis dia akan membentuk suatu pribadi yang baik dalam dirinya. Contohnya. ayat-ayat dari Alkitab selalu menyuruh manusia untuk berbuat baik. pengembangan pribadi itu harus juga ada. Misalnya. Untuk mereka yang mempratekkan etika kristen dalam kehidupan. apabila seorang mengikut ajaran Alkitab dan tidak bersaksi bohong. jangan mengingini dan firman manapun juga. berdasarkan wahyu Allah dan bersifat mutlak. maka dia akan dapat membentuk suatu pribadi yang baik karena kejujuran wujud dalam dirinya. sudah tersimpul dalam firman ini yaitu: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri!”. Antaranya ialah. mereka langsung akan dapat membentuk pribadi yang baik. Etika kristen juga mengambil peran dalam bagian ini. Selanjutnya. berdasarkan kehendak Allah.BAB 2 ISI PEMBAHASAN Etika Kristen sememangnya berkait rapat dengan proses pembangunan dan pengembangan keperibadian seseorang. manusia boleh mengembangkan dirinya sendiri dan kehidupan masyarakat yang sesuai dengan kehendak Allah. Bila seorang itu berbuat baik. Oleh itu. . Etika kristen banyak membantu manusia dan sentiasa berusaha agar manusia boleh berpikir dengan lebih terang tentang kehendak Allah ke atasnya. Hal in harus dilakukan agar pribadi yang baik itu bukan hanya dimiliki oleh diri sendiri sahaja tetapi juga boleh dimiliki oleh orang lain. Sebagai contoh. menentukan dan kewajiban. Semua ini mengajar seseorang untuk membangun satu pribadi yang baik. Ada beberapa ciri-ciri etika kristen yang dapat membantu dalam pembentukan dan pengembangan kepribadian seseorang. jauh dari kejahatan. jangan membunuh. jika kita mengasihi orang lain kita akan dapat menunjukkan rasa cinta kita pada orang lain. “karena firman: jangan berzinah. melalui ajaran alkitab yaitu Roma 13:9 mengatakan. Etika kristen ada mengajar untuk saling mengasihi antara manusia. Hal ini karena etika kristen banyak mengajar manusia untuk menjadi seorang yang baik dan dicontoh oleh orang lain. Setelah pembentukan peribadi yang baik selesai. apabila kita mengalami stress seharusnya kita tidak melepaskan stress kita pada orang lain tetapi bertenang dan berpikir cara untuk mengatasinya sesuai dengan kehendak Allah. jangan mencuri.

Ini akan membantu seseorang mengembangkan pribadi baiknya ke tingkat yang lebih baik lagi. Etika kristen banyak mengajar manusia tentang pentingnya pekerjaan yang baik dan sesuai kehendak Allah dan mengingatkan manusia tentang akhir zaman. Secara tidak langsung pribadi kita yang mulia boleh dikembangkan kepada orang lain. saat kita membuat salah atau dosa. etika kristen mengajarkan untuk bertobat dan memperbaiki diri agar tidak mengulang kesalahannya lagi. Manusia sedemikian langung membentuk sebuah pribadi yang baik dalam dirinya. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil.” Manusia yang sadar akan terus mulai bertobat dan melakukan pekerjaannya seperti kehendak Allah. Kerajaan Allah sudah dekat. Etika kristen juga mengambil peran dalam hal seperti ini.Kebanyakan orang akan lihat pelayanan kita ini sebagai suatu yang baik dan akan mencontoh. pribadi yang baik juga dapat dikembangkan dalam diri kita sendiri. Misalnya. Selain itu. Seperti ayat dari Alkitab yaitu injil Markus1: 15 “katanya.” Waktunya telah genap. .

BAB 3 KESIMPULAN Sebagai kesimpulan. . Namun. Bila seseorang itu berhasil membentuk pribadi yang baik. etika kristen harus dipratekkan dalam kehidupan kita agar dapat membantu untuk membentuk dan mengembangkan pribadi yang baik. pribadi yang baik harus dikembangkan bukan hanya dalam diri sendiri tetapi juga kepada orang lain. Oleh itu. maka dia layak untuk dicontoh oleh orang lain. pembentukan dan pengembangan pribadi yang baik banyak dipengaruh oleh etika kristen. Kehendak Allah itu boleh dibaca dalam kitab suci Alkitab. Hal ini karena etika kristen banyak mengajar manusia untuk berbuat baik dan sesuai segala kehendak Allah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful