BAB 1 PENDAHULUAN Apakah itu etika Kristen?

Etika Kristen adalah ilmu yang meneliti, menilai dan menentukan tingkah laku manusia berdasarkan kehendak Allah di dalam Alkitab. Merupakan satu etika yang dipahami dalam konteks etika secara umum di mana manusia di lihat sebagai objek. Selain itu, melalui etika ini seseorang akan mendasarkan dirinya pada Alkitab sebagai sumber etika Kristen. Manusia mempunyai tanggungjawab untuk mengasihi Allah dan sesama manusia. Ini merupakan sikap etis yang diperintahkan oleh Allah. Keperibadian pula adalah diri peribadi secara keseluruhan dan merupakan sesuatu yang unik pada diri masing-masing. Keperibadian seseorang boleh diketahui melalui MBTI, iaitu Myer Briggs Type Indicator. Ini merupakan instrument tes yang baik untuk kenal pasti tipe peribadi seseorang. Setiap orang harus mempunyai keperibadian yang baik dan boleh dibuat contoh untuk orang lain. Terdapat beberapa unsur penting untuk mengenal diri sendiri. Unsur-unsur tersebut adalah keterbukaan, kejujuran, kehidupan peribadi dan kejujuran.

pengembangan pribadi itu harus juga ada. maka dia akan dapat membentuk suatu pribadi yang baik karena kejujuran wujud dalam dirinya. Hal in harus dilakukan agar pribadi yang baik itu bukan hanya dimiliki oleh diri sendiri sahaja tetapi juga boleh dimiliki oleh orang lain. Etika kristen ada mengajar untuk saling mengasihi antara manusia. Semua ini mengajar seseorang untuk membangun satu pribadi yang baik. apabila kita mengalami stress seharusnya kita tidak melepaskan stress kita pada orang lain tetapi bertenang dan berpikir cara untuk mengatasinya sesuai dengan kehendak Allah. melalui ajaran alkitab yaitu Roma 13:9 mengatakan. Misalnya. Selanjutnya. manusia boleh mengembangkan dirinya sendiri dan kehidupan masyarakat yang sesuai dengan kehendak Allah. Ada beberapa ciri-ciri etika kristen yang dapat membantu dalam pembentukan dan pengembangan kepribadian seseorang. apabila seorang mengikut ajaran Alkitab dan tidak bersaksi bohong. menentukan dan kewajiban. . jangan mengingini dan firman manapun juga. jangan mencuri. mereka langsung akan dapat membentuk pribadi yang baik. Contohnya. Bila seorang itu berbuat baik. berdasarkan kehendak Allah. sudah tersimpul dalam firman ini yaitu: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri!”. Sebagai contoh.BAB 2 ISI PEMBAHASAN Etika Kristen sememangnya berkait rapat dengan proses pembangunan dan pengembangan keperibadian seseorang. jangan membunuh. maka secara otomatis dia akan membentuk suatu pribadi yang baik dalam dirinya. Oleh itu. Untuk mereka yang mempratekkan etika kristen dalam kehidupan. Hal ini karena etika kristen banyak mengajar manusia untuk menjadi seorang yang baik dan dicontoh oleh orang lain. Setelah pembentukan peribadi yang baik selesai. berdasarkan wahyu Allah dan bersifat mutlak. Antaranya ialah. Etika kristen banyak membantu manusia dan sentiasa berusaha agar manusia boleh berpikir dengan lebih terang tentang kehendak Allah ke atasnya. Etika kristen juga mengambil peran dalam bagian ini. “karena firman: jangan berzinah. Seterusnya. jauh dari kejahatan. ayat-ayat dari Alkitab selalu menyuruh manusia untuk berbuat baik. jika kita mengasihi orang lain kita akan dapat menunjukkan rasa cinta kita pada orang lain.

pribadi yang baik juga dapat dikembangkan dalam diri kita sendiri. Etika kristen banyak mengajar manusia tentang pentingnya pekerjaan yang baik dan sesuai kehendak Allah dan mengingatkan manusia tentang akhir zaman. Ini akan membantu seseorang mengembangkan pribadi baiknya ke tingkat yang lebih baik lagi. Manusia sedemikian langung membentuk sebuah pribadi yang baik dalam dirinya. Seperti ayat dari Alkitab yaitu injil Markus1: 15 “katanya. Misalnya.Kebanyakan orang akan lihat pelayanan kita ini sebagai suatu yang baik dan akan mencontoh. . Selain itu. Kerajaan Allah sudah dekat.” Waktunya telah genap. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Etika kristen juga mengambil peran dalam hal seperti ini. Secara tidak langsung pribadi kita yang mulia boleh dikembangkan kepada orang lain. etika kristen mengajarkan untuk bertobat dan memperbaiki diri agar tidak mengulang kesalahannya lagi. saat kita membuat salah atau dosa.” Manusia yang sadar akan terus mulai bertobat dan melakukan pekerjaannya seperti kehendak Allah.

pribadi yang baik harus dikembangkan bukan hanya dalam diri sendiri tetapi juga kepada orang lain. maka dia layak untuk dicontoh oleh orang lain. Hal ini karena etika kristen banyak mengajar manusia untuk berbuat baik dan sesuai segala kehendak Allah. Kehendak Allah itu boleh dibaca dalam kitab suci Alkitab. . pembentukan dan pengembangan pribadi yang baik banyak dipengaruh oleh etika kristen. Bila seseorang itu berhasil membentuk pribadi yang baik. Namun.BAB 3 KESIMPULAN Sebagai kesimpulan. etika kristen harus dipratekkan dalam kehidupan kita agar dapat membantu untuk membentuk dan mengembangkan pribadi yang baik. Oleh itu.