MAKALAH HADITS AHKAM HADITS LARANGAN MENJUAL BARANG HARAM

DISUSUN OLEH : KELOMPOK III

Nurchaliq majid Reza azis

JURUSAN ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAKASSAR 2013

1

Akhirnya kepada Allah Subehanahu Wa Ta’ala jualah penulis memohon dan berdo’a semoga kebaikan dan bantuan semua fihak yang diberikan kepada kami mendapatkan berkah yang melimpah. 03 April 2013 Penulis 2 . taufiq dan hidayah-Nya sehingga penyusunan makalah ini dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan. tanggapan. Kami telah berusaha menyelesaikan makalah ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Samata. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. walau kami menyadari bahwa keterbatasan.KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subehanahu Wa Ta’ala yang telah senantiasa melimpahkan rahmat. kelemahan serta kekurangan senantiasa ada dalam diri penulis. kritikan dan saran akan diterima dengan terbuka. Salam dan shalawat penulis curahkan kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Sallam yang telah memberikan kita nikmat berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera kehidupan ini. Oleh karna itu.

15 3 .DAFTAR ISI SAMPUL KATA PENGANTAR…………………………………………………………… 2 DAFTAR ISI…………………………………………………………………….... 3 BAB I : PENDAHULUAN LATAR BELAKANG……………………………………………………. 5 PENJELASAN HADITS………………………………………………… 6 BAB III : PENUTUP KESIMPULAN……………………………………………………………14 DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………….4 RUMUSAN MASALAH………………………………………………… 4 BAB II : PEMBAHASAN MATAN HADITS………………………………………………………..

Riyadh. karya asy Syaikh al „Allamah Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih Alu Bassam. Rumusan masalah Adapun rumusan masalaha adalah sebagai berikut : 1. Penerbit Daar al Mughni li an Nasyri wa at Tawzi’. Cetakan I. sehingga ia betul-betul mengerti perso-alan. KSA. (Dan pada sebagian cetakan lain. sesungguhnya di antara bentuk jual beli ada juga yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya{[1]. Bagaimana hadits yang berhubungan dengan larangan menjual barang haram ? 2. Pada hadits nomor 264. Dengan beberapa tambahan komentar penjelas dari penterjemah jika diperlukan 1 4 . Penjualan merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Tash-hih dan Takhrij Muhammad bin Mijqan. dan mengenal mana yang halal dan mana yang haram dari kegiatan itu. menjadi satu kewajiban bagi seorang usahawan muslim untuk mengenal hal-hal yang menentukan sahnya usaha jual beli tersebut. Bagaimana penjelasan hadits yang berhubungan dengan larangan menjual barang haram ? Diangkat dan diterjemahkan dari kitab Taisir al „Allam Syarhu „Umdati al Ahkam.BAB I PENDAHULUAN A. bernomor 265). dari Bab Tahrimi Bai‟i al Khaba-its. B. Tahun 1421 H/ 2000 M. Kalau asal dari jual beli adalah disyariatkan. halaman 671-677. Latar belakang Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Oleh sebab itu.

" Ada yang bertanya.ِ‫َّللا‬ َ ٍْ َ ‫رس‬ َ ‫ع‬ َ ً َ ُّ‫ أََه‬.BAB II PEMBAHASAN A. Bukhari. "Tidak boleh! Jual beli lemak bangkai itu haram. meminyaki kulit.ُِٕ‫ع‬ ‫ح ه‬ َ َُٕٓ‫اني‬ َُ َ ‫يَٓا‬ َ ‫ًا‬ َ ‫رنِكَ قَات‬ ‫ًهُُِٕ ثُ ه‬ ‫َّللاَ نَ ه‬ ِ َ‫ج‬ َ ُٕ‫شح‬ َ‫ر‬ َ َ ‫فَأ‬ ًَُّ َ َ‫كهُٕا ث‬ Artinya : Dari Jabir bin Abdillah. 4132) 5 . no. Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar. dan patung. beliau mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda di Mekah saat penaklukan kota Mekah." (HR.‫ رضى َّللا عًُٓا‬. Matan hadits larangan menjual barang haram dan artinya ‫ُٕل ه‬ ‫ذ ه‬ ْ‫ع‬ ْ‫ع‬ ‫ صهى َّللا عهيّ ٔسهى‬. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda. apa pendapatmu mengenai jual beli lemak bangkai. ‫راو‬ َ ،‫د‬ َ ُْ ، َ‫ ال‬. ‫ال‬ ‫ل ه‬ ُ ُٕ‫جه‬ ْ َ ‫ٔي‬ ُ‫ح بَِٓا انُهاس‬ ُ ِ‫ستَصْ ب‬ ُ ‫ان‬ ُ ُٕ‫رس‬ َ َ‫َّللاِ فَق‬ َ ‫ال‬ َ َ‫ى ق‬ َ‫ح‬ َ ٕ ‫ ثُ ه‬. tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai.ِ‫َّللا‬ َ ٍَ ِ‫س‬ ِ‫ب‬ ِ ‫رب‬ ِ ِ‫جاب‬ ْٔ ْٔ ْ ‫ع‬ ْ ‫و‬ ‫ٌ ه‬ ْ‫خ‬ ‫ًه‬ ْ َ‫انف‬ ‫كة َ إ ِ ه‬ ًْ ْ َ‫و ب‬ ‫ير‬ ‫ح ه‬ ُ ُٕ‫ يَق‬ْ َ‫انخ‬ َ ‫ي‬ َ َُّ‫رسُٕن‬ َٔ ِ ‫ان‬ ِ َ ‫يت‬ َ ‫ة‬ َ ‫ر‬ َ َ‫َّللا‬ َ ُْٔ َ ،‫ح‬ َ ‫ان‬ َ‫ر‬ َ ِ‫ٕ ب‬ َ ‫ل عَا‬ ِ ‫ز‬ ِ ُ ِ ً ِ ‫ت‬ ْ ‫ة فَإَِهَٓا ي‬ ْ ‫و‬ ‫ُٕل ه‬ ُ َ‫رأَيْت‬ ْ ُ ‫ٔي‬ ُ َْ‫ذ‬ ُ ُ ‫سف‬ ًْ ٍ ُّ ‫ُطهَى بَِٓا ان‬ َ َ‫ أ‬، ِ‫َّللا‬ َ ‫رس‬ َ ‫يم يَا‬ َ ِ‫َاو فَق‬ ِ َ ‫يت‬ َ ،ٍ ِ ُ ْ‫ٔاألَص‬ َ َ ‫ان‬ َ ُٕ‫شح‬ ْ ‫ بَِٓا‬. babi. Sesungguhnya. "Wahai Rasulullah. kemudian mereka memakan hasil penjualannya. 2236 dan Muslim. "Semoga Allah melaknat Yahudi. "Sesungguhnya." Kemudian.‫صهى‬ ْ ُ‫َّللا‬ ‫ٌ ه‬ ‫َم ه‬ ْ‫ع‬ ُ ‫و‬ َ ‫ذ‬ ‫ إِ ه‬، ‫د‬ ُ ‫ى بَا‬ ‫ َّللا عهيّ ٔسهى‬. dan dijadikan minyak untuk penerangan?" Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda. no. mengingat lemak bangkai itu dipakai untuk menambal perahu. bangkai. mereka mencairkannya lalu menjual minyak dari lemak bangkai tersebut.

seseorang kehilangan nikmat akal yang telah Allah muliakan ia dengannya. Juga telah membawa peringatan dari segala hal yang di dalamnya terdapat madharrat (keburukan) yang akan menimpa akal. tubuh dan agama. seorang yang sedang mabuk akan melakukan perbuatan-perbuatan kemungkaran dan dosa-dosa besar. syariat Islam membolehkan hal-hal yang baik. 6 . memakannya merupakan kemadharratan yang sangat besar bagi tubuh. Dengan mengkonsumsinya. yaitu segala sesuatu yang dapat memabukkan dan menutup akal. Atau juga dengan sebab tertahannya darah hewan tersebut. ia adalah bangkai yang menjijikkan. dan mengharamkan hal-hal yang buruk. merupakan sumber keburukan. al khamr. adalah empat macam hal yang terbilang dalam hadits ini. Sehingga.dengan sebab penyakit atau bakteri mikroba.B. Belum lagi. Setiap macamnya menunjukkan dan mewakili hal lainnya yang semisal dengannya dalam keburukannya. Sehingga. yaitu al maitah (bangkai). Setiap jiwa pasti tidak menyukainya. Yaitu hewan yang tidak mati melainkan -mayoritas. Penjelasan hadits tentang larangan menjual barang haram Syariat Islam yang tinggi ini datang dengan membawa seluruh kemaslahatan bagi umat manusia. dan membinasakan kesehatan. berbau busuk dan najis. Maka. Khamr ini pun menghalanginya dari seluruh kebaikan dan dari berdzikir kepada Allah. Di antara sekian macam hal-hal buruk yang telah diharamkan. yang membuatnya rusak (mati). Kemudian Rasululah shallallahu „alaihi wa sallam menyebutkan hal berikutnya. Ia akan menebarkan permusuhan sesama kaum Muslimin. -sedangkan hal-hal yang baik ini adalah mayoritas makhluk Allah yang telah Ia ciptakan untuk kita semua di bumi ini. Maka.

melainkan untuk memerangi sesembahan (selain Allah) ini. (Dan hal ini tidaklah diharamkan melainkan) untuk melindungi akal. 7 . untuk menyelamatkan manusia dari keburukannya. berhala adalah sumber kesesatan dan kesyirikan. dan tidaklah pula kitab-kitab Allah diturunkan. Berhala merupakan sumber kesesatan manusia dan kesyirikan mereka. bahayanya sangat besar dan kerusakannya sangat banyak. Betapa banyak manusia yang terfitnah dengannya! Betapa banyak umat yang sesat karenanya! Dan betapa banyak orang-orang masuk ke dalam neraka dengan sebabnya! Maka. dan musibah di atas musibah. walaupun dengan tidak suka dan dengan berhati-hati. tubuh dan agama. hewan ini pun hewan yang jorok dan najis. kerusakannya pun sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta‟ala diperangi. Dengannya. yaitu babi. Dan empat hal ini adalah sebagai contoh (yang mewakili hal-hal lainnya) yang buruk. dan agama dari apa-apa yang dapat merusaknya. Rasululah shallallahu „alaihi wa sallam menyebutkan hewan yang paling buruk. dipersekutukan dalam ibadah dan hak-hakNya. yaitu berhala. Dan (yang terakhir) beliau shallallahu „alaihi wa sallam menyebutkan sesuatu yang bahayanya jauh lebih besar (dari hal-hal sebelumnya). Hampir-hampir panasnya api tidak dapat membunuhnya dan mematikannya.Dan seandainya ia tetap dimakan. Maka. tubuh. empat hal ini adalah hal-hal buruk dan merusak akal. paling tidak disukai dan paling menjijikkan. Maka. ia tetap penyakit (bagi yang memakannya) di atas penyakit. Di samping itu. Dan yang berikutnya. Babi adalah hewan yang mengandung berbagai macam penyakit dan bakteri-bakteri mikroba. Tidaklah para Rasul diutus.

Sehingga. marijuana. Termasuk pula ke dalamnya ganja. Haramnya berjual beli khamr. lemaknya. Seluruhnya adalah buruk dan haram. urat-uratnya. Seluruh hal-hal tadi diharamkan karena mengandung kerusakan dan bahaya yang besar terhadap akal. baik berupa benda cair ataupun padat. dan mara bahaya lainnya yang tidak tersembunyi lagi. menjijikkan dan najis. Baik dagingnya. ataupun gandum. diharamkan jual belinya. rokok. segala sesuatu yang dapat memabukkan. Selain itu. opium. Maka. segala sesuatu yang membantu terjadinya. (Maksudnya) tidak masuk ke dalamnya kehidupan. Haramnya bangkai. dan yang sejenisnya. menjauhi hal-hal ini merupakan pencegahan terhadap segala hal yang dapat merusak sepertinya. kurma. tindak kriminalitas. harta. meminumnya dan berobat dengannya. membuatnya. Semua itu diharamkan karena padanya terdapat sesuatu yang membahayakan tubuh. darahnya.Maka. makna khamr. keduanya tidak termasuk hal-hal yang kotor. Jumhur Ulama (mayoritas ulama) mengecualikan dari keharaman tadi. bangkai bersifat kotor dan tidak disukai. dan segala sesuatu yang masuk kepadanya kehidupan dari bagian-bagian tubuhnya. ia juga buruk. dan akibat-akibat buruk lainnya berupa permusuhan. juga dengan sebab tidak ada manfaat padanya. Sama saja terbuat dari anggur. tubuh. Terbuat dari apapun. 8 . Dengan sebab inilah. Karena keduanya tidak berhubungan dengannya. rambut dan bulunya.

an Nasa-i (7/174 no. menyentuhnya dan mendekatinya. Mengakibatkan orang yang mengkonsumsinya memiliki sifat buruk pula seperti babi. Karena babi adalah hewan yang buruk dan kotor yang terdapat padanya kerusakan murni. 4126). maka ia hukumnya najis jika belum disamak. 4248). Haram pula memakannya. 2 HR Abu Dawud (4/66 no.istri Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam 9 . (terlebih lagi) jika berhala ini dijadikan sesembahan dan melariskannya dalam rangka membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta‟ala. Ahmad (6/333 no. Dan sebagian ulama membatasi penggunaannya untuk hal-hal yang kering saja. pendapat yang pertama adalah pendapat yang lebih utama (untuk dibenarkan). tidak ada maslahatnya sama sekali. karena Nabi shallallahu „alaihi wa sallam telah bersabda: ْ ‫وا‬ ْ ‫رهَا ا‬ ))ُ‫رظ‬ ِّ ‫((يُـطَـ‬ ُ ‫وا‬ ُ ‫هـ‬ َ َ‫لـق‬ َ ‫ء‬ َ ‫لـ‬ “Kulit itu dapat disucikan oleh air dan al Qarazh”. Mereka juga dikenal dengan frigiditas (sifat dingin). dan lain-lain dari hadits Maimunah radhiyallahu „anha.[2] Haramnya berjual beli hewan babi. Bahaya darinya yang menimpa tubuh dan akal sangatlah besar. Karena babi dapat meracuni tubuh dengan segala penyakit yang terkandung padanya. Namun. 26876). Haramnya berjual beli berhala. Dan hal ini adalah sebuah realita yang telah terjadi dan telah kita saksikan pada orang-orang yang terbiasa mengkonsumsinya. jika sudah disamak dengan baik. Namun. dan sudah dihilangkan segala sisa buruk yang menempel padanya. Dikarenakan dapat mengakibatkan kerusakan yang sangat besar bagi akal dan agama. hukumnya adalah halal dan suci menurut mayoritas ulama.Adapun kulitnya.

Termasuk pula. gambar-gambar yang terdapat pada majalah-majalah. sesungguhnya kemaslahatan yang terdapat pada lemak bangkai tetap tidak dapat membuatnya boleh untuk diperjual belikan dan bermu‟amalah dengannya. koran-koran dan lainnya. jika kerusakan tersebut ternyata lebih kuat daripada kemaslahatannya. tatkala para shahabat menyebutkan beberapa faidahnya -dengan harapan hal itu membuatnya boleh untuk diperjual belikan dan bermu‟amalahdengannya-. yang merupakan syi‟ar orang-orang Nashrani. Bahkan. 10 . semuanya ini adalah keburukan dan kerusakan yang tidak ada baiknya dan kemaslahatannya sama sekali. Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam tetap menjawab:(‫رام‬ ُ ،َ‫)ال‬. Oleh karena itu. Bahwa meninggalkan kerusakan lebih diutamakan dari mengambil kemaslahatan. Maka. Termasuk pula. Namun. (kini) manusia sudah terbiasa dengan kemungkaran. Juga patung-patung para tokoh dan pembesar. lumrah dan tidak bermasalah). Dan terlebih lagi film-film porno yang vulgar dan menjijikkan. Terlebih lagi gambar-gambar pornografi yang terpampang vulgar. Terlebih lagi. Allahul Musta‟an. yang merupakan fitnah (besar) bagi para pemuda. film-film sinema. Dan menunjukkan kefajiran tidak adanya rasa malu sama sekali (para pelakunya). (jual beli) itu adalah َ‫ح‬ َ ‫ى‬ َ‫ه‬ haram”. demikianlah. (Dari kaidah ini). dan merangsang nafsu birahi mereka. sampai-sampai sudah menjadi hal yang ma‟ruf (baik.Berhala adalah salib. “Tidak.

Sesungguhnya hiilah (berusaha mencari-cari pembenaran dengan cara yang licik dan menipu pada sesuatu yang telah diharamkan Allah. Karena orang yang pertama.Menggunakan sesuatu yang najis dengan cara yang tidak melampaui batas (tidak menularkannya pada yang lain) adalah boleh (tidak bermasalah). Sesungguhnya mencari-cari pembenaran dengan cara yang licik dan menipu pada sesuatu yang telah diharamkan Allah adalah kebiasaan orangorang Yahudi. bukan kepada penggunaan. Sedangkan orang yang ke dua. agar tetap dapat melakukan sesuatu yang telah diharamkan Allah tersebut) adalah sebab datangnya murka dan laknat Allah. kembali kepada jual beli. ia telah berusaha menipu Allah Subhanahu wa Ta‟ala. dan masih bisa diharapkan darinya untuk bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. karena Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam tidak melarang hal itu kepada para shahabat tatkala mereka memberitahukan hal itu kepada Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam. Karena orang yang melakukan sesuatu. ia mengakui bahwa ia berbuat dosa dan melampaui batasan-batasan Allah. dan ia sudah tahu keharaman sesuatu tersebut lebih ringan (dosanya) daripada orang yang melakukan sesuatu yang haram tersebut dengan menyengaja berusaha mencari-cari alasan-alasan untuk membenarkan perbuatannya. Bahkan ia pun terhalangi dari Allah Subhanahu wa Ta‟ala. Dan dhamir (kata ganti) pada sabdanya: (‫رام‬ َ‫ح‬ َ ‫ُى‬ َ ‫)ه‬. 11 . Dan usahanya dalam mencari-cari alasan-alasan untuk membenarkan perbuatannya akan terus membuatnya berprilaku demikian. sehingga ia sulit untuk bertaubat.

dan akhirnya memakan harganya (hasil penjualannya). Namun Nabi shallallahu „alaihi wa sallam bersabda. Nabi pun menerangkan kepada umatnya. Semoga Allah memporakporandakan mereka. karena berjual beli dengannya haram. Namun Nabi shallallahu „alaihi wa sallam tidak melarang mereka untuk menggunakannya saja sebagaimana yang telah mereka sebutkan. membatalkan perjanjian-perjanjian dan terbiasa melakukan hal-hal yang haram. Tatkala Nabi shallallahu „alaihi wa sallam menyebutkan haramnya hal-hal dalam hadits ini. justru mereka menyengaja -dalam rangka menipu Allah Subhanahu wa Ta‟ala dan karena kecintaan mereka terhadap harta dan materimencairkan lemak tersebut yang telah diharamkan kepada mereka untuk dimakan. Dan mereka demikian terus-menerus bergelimang dalam kesesatan. mereka menyebutkan beberapa manfaat lemak bangkai yang mereka terbiasa menggunakannya.Cintanya orang-orang Yahudi terhadap harta dan materi sudah lama (sejak dahulu). yaitu tatkala Allah Subhanahu wa Ta‟ala mengharamkan atas orang-orang Yahudi lemak bangkai. Kemudian mereka pun menjualnya. dengan harapan Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam mengecualikannya dari hal-hal yang diharamkan dalam hadits. Mereka mengira bahwa mereka tidak memakan lemak bangkai itu secara langsung. jangan kalian berjual beli dengannya. Mereka mengira bahwa yang mereka makan adalah harganya! 12 . Mereka mengira bahwa perbuatan mereka ini bukan perbuatan maksiat. Hal inilah yang membuat mereka sampai melakukan hiilah. manfaat-manfaat (yang disebutkan) tidak membuatnya menjadi halal.

berupa hiilah dan menipu Allah Subhanahu wa Ta‟ala.Inilah substansi bermain-main dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta‟ala. Yang bahayanya kembali kepada agama. kebiasaan dan akhlak. dan lain-lain. 4 Asy Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih Alu Bassam berkata. sampai-sampai jika mereka masuk ke dalam lubang biawak pun. dan inilah substansi meremehkan hukum-hukum dan batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta‟ala.[4] 3 HR al Bukhari (3/1274 no. Sehingga. Dan ini adalah bukti kebenaran sabda Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam: ْ‫ح‬ َّ ُ‫لـق‬ َّ ُ‫لـق‬ ْ ‫َخ‬ ْ ‫ة بِا‬ ْ‫وا‬ َ ‫ب لَد‬ َ ‫ىد‬ ُ َ‫بل‬ َ ْ‫هي‬ َ ‫َر‬ ))ُ‫ىه‬ ْ‫ج‬ ْ ‫كاىَ قَـ‬ ْ ‫((لَت‬ ُ ‫ىا‬ ٍّ ‫ض‬ َ ‫ر‬ َ‫ح‬ َ ،‫ة‬ َ ،‫ن‬ َ َّ‫كبُي‬ ْ‫و‬ ْ ُ‫َخل‬ ْ َ‫حتَّى ل‬ ِ‫ذ‬ ِ‫ذ‬ َ‫ذ‬ ْ‫ك‬ ُ ُ‫لت‬ َ َ‫سنَي‬ “Pasti kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Dan sungguh hal ini telah menimpa kita (sebagian kaum muslimin). 3269). akal. Muslim (4/2054 no. tubuh.[3] Sesungguhnya hal-hal yang diharamkan di dalam hadits ini sebagai contoh yang mewakili hal-hal lainnya yang semisal dengannya. seolah-olah hadits ini dibawakan untuk menjelaskan segala macam hal-hal yang kotor dan buruk. 13 . dari hadits Abu Sa’id al Khudri -radhiyallahu „anhu. kalian akan memasukinya (pula)”. sedikit demi sedikit. 2669).dengan sedikit perbedaan lafazh. “Dari makna inilah judul bab diambil dan telah kami jadikan pada muqaddimah penjelasan hadits ini”.

Penjualan merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Kalau asal dari jual beli adalah disyariatkan. sehingga ia betul-betul mengerti perso-alan 14 .BAB III PENUTUP Kesimpulan Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Oleh sebab itu. menjadi satu kewajiban bagi seorang usahawan muslim untuk mengenal hal-hal yang menentukan sahnya usaha jual beli tersebut. sesungguhnya di antara bentuk jual beli ada juga yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya. dan mengenal mana yang halal dan mana yang haram dari kegiatan itu.

2. 15 . III. Th. 3. Al Quran dan terjemahnya. Shahih al Bukhari. al Yamamah. Cet. Saudi Arabia.DAFTAR ISI 1. Daar Ibni Katsir. Mujamma’ Malik Fahd. Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin al Mughirah al Bukhari (194-256 H). Beirut. Cet. tahqiqMusthafa Dib al Bugha. 1407 H/1987 M.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful