1. PENGGUNAAN ABJAD

A.

Abjad

Abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Melayu terdiri daripada huruf yang berikut. Sebutan masing-masing huruf disertakan di sebelahnya.

Huruf

Sebutan e bi si di i ef ji ec ai

Huruf

Sebutan je ke el em en o pi kiu ar

Huruf

Sebutan es ti yu vi dabliu eks wai zet

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh li
B. Huruf Vokal

Jj Kk Kl Mm Nn Oo Pp Qq Rr

Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Huruf vokal dalam ejaan bahasa Melayu terdiri daripada: a, e, i, o dan u. Huruf e melambangkan dua bunyi, iaitu e pepet dan e taling.

Huruf Vokal di depan a e*

Contoh Penggunaan di tengah padi petak kena simpan kota bumi di belakang bola sate sosialisme murni pidato ibu

api enak emas

i o u

itu oleh ulang

1

*e dalam enak, petak, sate ialah e taling; dan e dalam emas, kena, sosialisme ialah e pepet. Dalam pengajaran sebutan, boleh digunakan tanda ( • ) untuk e pepet ( • ) jika ejaan kata menimbulkan keraguan. Misalnya: emak, enam, emas, kena, sosialisme, Esa.

1.

Huruf Vokal pada Suku Kata Akhir

1.1

Gunakan huruf i atau u pada suku kata akhir tertutup sekiranya suku kata praakhir menggunakan huruf, a, i, u, e pepet. Misalnya:

a-i a-u

: kasih, balik, katil, paling, lahir, habis, mustahil, cenderawasih, sumbangsih. : basuh, batuk, bakul, karung, catur, kabus, semenanjung, lembayung, pelampung, angklung. : sisih, bilik, gigil, piring, fikir, kikis, kerisik, selisih, belimbing. : riuh, tiruk, pikul, nibung, tidur, tikus, geriuk, mentimun, tembeliung. : putih, putik, cungkil, suling, mungkir, lukis, seputih, alatulis. : tubuh, pucuk, pukul, burung, ukur, putus, selubung, tengkujuh, kelemumur. : lebih, betik, sepit, tebing, petir, ketis, cengkerik, pelesit, seberetih. : tempuh, ketuk, betul, terung, telur, cetus, temenggung.

i-i i-u u-i u-u e pepet-i e pepet-u

Aturan 1.1 juga dikenakan pada kata-kata dua suku kata yang dipisahkan oleh vokal. Misalnya:

baik, raih, saing, kail, air, kais, bauk, sauh, gaung, aur, paus, fiil, piut, riuh, riung, siul, liur, bius, kuit, muih, cuit, kuih, suis, kuud.

2

1. kesot. boros.3 Pasangan vokal yang lainnya yang dapat berlaku dalam dua suku kata bertutur itu. tolol. serong.2 Gunakan huruf o atau e taling pada suku kata akhir tertutup sekiranya suku kata praakhir menggunakan huruf o atau e taling juga. coreng. kelompok. termasuk pasangan vokal pada suku kata akhir terbuka. celoteh : tempoh. : leceh. leher. selekoh. borong. kolek. pokok. selekeh. telor. belok. keledek. teleng. gentel. tergolong. kepompong. bogel. gelek. oleh. beres. celoreng. 1. benjol. Misalnya: o-o gopoh. adalah seperti dalam contoh-contoh berikut: (i) e taling-a : berang beta beza dewan cetak petak daerah bela (tuntut balas) faedah kaedah belerang adegan rehat endah (peduli) hemat bengkang (kuih) bukan birang bukan bita bukan biza bukan diwan bukan citak bukan pitak bukan dairah bukan bila bukan faidah bukan kaidah bukan belirang bukan adigan bukan rihat bukan indah bukan himat bukan bingkang 3 . kerekot. o-e taling e taling-o e talinge taling : boleh. celorong.

trengkas selendang (ii) o-a : dosa rosak orang ombak kosa kota pedoman sekolah hormat gelombang terompah berontak kerongsang selongkar kelompang (iii) i-a : bisa bina (bangunan) kita kira cicak (binatang) fikah girang (gembira) indah (cantik) ingkar jinjang (lampai) kilang kincah (cuci) kisah (cerita) lintang (galang) nikmat periksa bukan tringkas bukan selindang bukan dusa bukan rusak bukan urang bukan umbak bukan kusa bukan kuta bukan peduman bukan sekulah bukan hurmat bukan gelumbang bukan terumpah bukan beruntak bukan kerungsang bukan selungkar bukan kelumpang bukan besa bukan bena bukan keta bukan kera bukan cecak bukan fekah bukan gerang bukan endah bukan engkar bukan jenjang bukan kelang bukan kencah bukan kesah bukan lentang bukan nekmat bukan pereksa 4 .

Misalnya: aneh amben awet catat kaget pamer pameran lelucon calon gembleng lapor laporan bunglon bukan anih bukan ambin bukan awit bukan catit bukan kagit bukan pamir bukan pamiran bukan lelucun bukan calun bukan gembling/ gembeling bukan lapur bukan lapuran bukan bunglun 5 .a : buka buta cuba cuka butang dulang gusar hutang hutan pulang bukan perentah bukan pehak bukan rengkas bukan sehat bukan sekat bukan selang bukan boka bukan bota bukan coba bukan coka bukan botang bukan dolang bukan gosar bukan hotang bukan hotan bukan polang 1.4 Kekecualian kepada peraturan keselarasan vokal pada 1.1 dan 1.perintah pihak ringkas sihat sikat silang (palang) (iv) u .2 berlaku pada beberapa perkataan pinjaman daripada bahasa Jawa dan bahasa-bahasa serumpun lain.

6 . yang dipentingkan bukanlah lafaz atau bunyi istilah atau perkataan tersebut. Misalnya: institut unit struktur dialog konduktor fungsi traktor komunis humus fokus karbon senat (institute) (unit) (structure) (dialogue) (conductor) (function) (tractor) (communist) (humus) (focus) (carbon) (senate) bukan institiut bukan yunit bukan straktur/strakcer bukan dailog bukan kondaktor bukan fangsi bukan trektor bukan kominis bukan hamus bukan fokas bukan karbun bukan senet/sinet C.lakon lakonan bendok perabot pelancong bentrok ulet raden kraton 1. tetapi ialah bentuk ejaan (visualnya). au. Oleh itu. ejaan dalam bahasa asal dipertahankan dalam bahasa Malaysia dengan perubahan fonem dan/atau pengguguran huruf dilakukan apabila diperlukan sahaja. dan oi .5 bukan lakun bukan lakunan bukan benduk bukan perabut bukan pelancung bukan bentruk bukan ulit bukan radin bukan keratun Untuk mengeja istilah/perkataan pinjaman. Dalam bahasa Melayu terdapat tiga jenis huruf diftong yang dieja dengan gabungan huruf vokal sebagai berikut: ai. Huruf Diftong Diftong dieja dengan gabungan dua huruf vokal yang dilafazkan sebagai bunyi luncuran.

l. y. m. k. x. s. p. w. q. t. f. r. j. D. d. sebab lafaznya tidak sebagai bunyi luncuran. h. c. Gabungan Konsonan di depan b c d f g h j k l m n p q Contoh Penggunaan di tengah sebut kaca ada hafal tiga saham manja akar alas kami anak apa Furqan di belakang adab Mac abad maaf beg tuah kolej anak kesal tanam taman siap Tariq bahasa cakap dua fakir guna hari jalan kami lekas maka nama pasang Quran 7 . dan z. Huruf Konsonan Huruf konsonan dalam ejaan bahasa Melayu terdiri daripada huruf-huruf b. g. v. n.Gabungan Huruf Vokal di depan ai au oi Contoh Penggunaan di tengah ghairah saudara boikot di belakang gulai* (masakan) harimau amboi aileron aurat oidium *Bentuk ai seperti dalam "menggulai air teh" bukan huruf diftong.

kh. K = huruf konsonan).Gabungan Konsonan di depan r s t v w x y z Contoh Penggunaan di tengah bara asli mata universiti hawa payung lazat di belakang putar lemas rapat lafaz raih sampai tali varia wanita xenon yang zaman E. yang masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. V . ng. Gabungan Huruf Konsonan di depan gh kh ng ny sy Contoh Penggunaan di tengah maghrib akhir bangun hanyut asyik di belakang mubaligh tarikh senang arasy ghaib khusus ngilu nyata syarat F.huruf vokal. dan sy. Gabungan Huruf Konsonan Dalam bahasa Melayu terdapat lima gabungan huruf konsonan. Huruf vokal itu dapat didahului atau diikuti oleh huruf konsonan. 1. (Pada contoh berikut. iaitu gh. Persukuan Setiap suku kata bahasa Melayu ditandai oleh sebuah huruf vokal. ny. Bahasa Melayu mempunyai empat jenis pola umum suku kata: 8 .

e. Misalnya: 9 .a. om-bak. be-lum 2. b. di antara dua huruf vokal. Di samping itu. swas-ta. d. f. ba-u er-ti. Kalau di tengah kata ada huruf konsonan. skru struk-tur. Misalnya: man-di. to-lak. Misalnya: ma-in. i-sya-rat. kecuali gabungan huruf konsonan. kon-teks. li-ar. ka-e-dah. pemisahan tersebut dilakukan sebelum huruf konsonan atau gabungan huruf konsonan itu. prak-tis. c. sa-at. c. d. ba-rang. KKV KKVK VKK KVKK KKVKK KKKV KKKVK pra-ja. bahasa Melayu memiliki pola suku kata yang berikut: a. Pemisahan suku kata pada kata dasar adalah sebagai berikut: a. pemisahan tersebut dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama (termasuk gabungan huruf konsonan) dengan huruf konsonan yang kedua. pe-ker-ti. pemisahan tersebut terdapat di antara keduadua huruf konsonan itu. d. ma-in. ga-tra. in-struk-tur. a-khir. la-wan. ga-ul ra-kit. Misalnya: a-nak. tem-ba-kau. i-bu pin-tu. som-bong. sa-ngat. mut-lak. b. in-fra. blok. pemisahan tersebut dilakukan di antara kedua-dua vokal itu. hi-lang. bu-ah. ke-nyang. bank kom-pleks stra-te-gi. b. c. a-syik. Kalau di tengah kata ada dua huruf vokal yang berurutan. Kalau di tengah kata ada tiga konsonan atau lebih. e-kor. trak-tor. Ap-ril. su-lit. Kalau di tengah kata ada dua huruf konsonan yang berurutan. g. kri-tik. am-bu-lans. skrip 3. V VK KV KVK a-nak. stan-dard eks teks. termasuk gabungan huruf konsonan.

Imbuhan. ki-lo-gram kilo-meter. termasuk awalan yang mengalami perubahan bentuk dan partikel yang biasanya ditulis serangkai dengan kata dasarnya. 3b. (2) di antara suku-suku dalam masingmasing unsur itu sesuai dengan kaedah 3a. dan 3d di atas. 3c. bel-a-jar. ul-tra. 10 .kon-tra. dalam penyukuan kata dipisahkan sebagai satu kesatuan. Apabila suatu kata terdiri lebih daripada satu unsur dan salah satu unsur itu dapat bergabung dengan unsur lain. sang-gul. pemisahan sukunya dilakukan dalam dua tahap: (1) di antara unsur-unsur itu. per-gi-lah. mem-ban-tu. bi-o-gra-fi intro-speksi. maghrib. me-me-nuh-i. ang-klung. isy-tihar. badan undang-undang dan nama diri lain disesuaikan dengan ejaan bahasa Melayu kecuali apabila ada pertimbangan khusus yang menyebabkan penyesuaian itu sukar dibuat atau tidak sesuai. in-fra. ki-lo-me-ter foto-grafi. ikh-las. fo-to-gra-fi bio-grafi. 4. 5. in-tro-spek-si Keterangan Nama orang. Misalnya: ma-kan-an. Misalnya: kilo-gram.

dan keagamaan yang diikuti nama orang. Pekerjaan itu belum selesai. ke jalan yang Engkau restui. Bimbinglah hamba-Mu. "Esok pagi. 2." katanya. 4.2." 3. Misalnya: Nabi Ibrahim Imam Syafii 11 . ya Tuhan. nak!" "Kelmarin engkau terlambat. Misalnya: Adik bertanya. "Bilakah kita pulang?" Bapa menasihati. Apa maksudmu? Kita harus bekerja keras." kata ibu. Misalnya: Dia mengantuk. PENULISAN HURUF A. "dia akan berangkat. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama petikan langsung. keturunan. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan kitab suci dan nama Allah. Huruf besar digunakan bagi huruf pertama kata awal ayat. Huruf Besar 1. termasuk kata ganti untuk Allah. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama gelaran kehormatan. Misalnya: Allah Yang Maha Kuasa Yang Maha Pengasih Quran Islam Tuhan akan menunjukkan jalan yang benar kepada hamba-Nya. "Berhati-hatilah.

Misalnya: 12 . Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama unsur nama jawatan dan pangkat yang diikuti nama orang.Tun Abdul Razak Sultan Hasanuddin Haji Agus Salim Huruf besar digunakan juga sebagai huruf pertama nama gelaran kehormatan yang tidak diikuti nama orang. keturunan. Tan sri. Misalnya: Tahun ini dia pergi menunaikan haji. dan keagamaan yang umum yang tidak diikuti nama orang. Datuk. Misalnya: Baginda baru saja ditabalkan menjadi Sultan. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang. khusus bagi perkataan Sultan. Ungku Omar Huruf besar tidak digunakan sebagai huruf pertama nama jawatan dan pangkat yang tidak diikuti nama orang. Raja. Misalnya: Gabenor Tun Syed Sheikh Barakbah Leftenan Muda Wan Hassan Menteri Adam Malik Perdana Menteri Nehru Profesor Dr. Beliau baru saja mendapat gelaran Datuk. Misalnya: Siapakah gabenor yang baru dilantik itu? Brigedier jeneral Ahmad dilantik menjadi mejar jeneral. 6. Huruf besar tidak digunakan sebagai huruf pertama nama gelaran kehormatan. 5.

suku. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama nama tahun. suku bangsa. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama nama bangsa. Misalnya: tahun Hijrah tarikh Masehi bulan Ogos bulan Maulud hari Jumaat Perjanjian Pangkur Hari Kebangsaan hari Krismas Perang Candu Perisytiharan Kuala Lumpur 13 . Misalnya: memelayukan kata-kata asing keinggeris-inggerisan 8. dan bahasa yang tidak digunakan sebagai nama. hari raya.Amir Hamzah Tuanku Abdul Rahman Putra Al-haj Mariam binti Abdul Samad Putih Ramlee 7. hari. bulan. Misalnya: bangsa Melayu suku Kadazan bahasa Indonesia orang Inggeris Huruf besar tidak digunakan sebagai huruf pertama nama bangsa. dan peristiwa sejarah. dan bahasa.

Misalnya: berlayar ke teluk mandi di sungai menyeberangi selat pergi ke arah tenggara 10. 14 . Misalnya Asia Tenggara Kuala Kangsar Bukit Mertajam Gua Musang Danau Toba Gunung Tahan Jalan Tun Perak Laut Merah Selat Melaka Sungai Pahang Tanjung Harapan Teluk Benggala Terusan Suez Huruf besar tidak digunakan sebagai huruf pertama nama unsur geografi.Huruf besar tidak digunakan sebagai huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak digunakan sebagai nama. lembaga pemerintah dan ketatanegaraan. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama unsur nama rasmi badan. serta nama dokumen rasmi kecuali unsur seperti dan. 9. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama nama khas dalam bidang geografi. Misalnya: mengisytiharkan kemerdekaan memerangi penyeludupan candu.

dan sapaan. majalah.Misalnya: Republik Indonesia Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan Dewan Rakyat Majlis Bahasa Indonesia Malaysia Lembaga Urusan dan Tabung Haji Huruf besar tidak digunakan sebagai huruf pertama perkataan yang tidak dipakai sebagai unsur rasmi badan. suratkhabar. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama semua perkataan dalam nama buku. 11. Misalnya: Dr. Doktor Encik 15 . Misalnya: Dari Ave Mari ke Jalan Lain ke Roma majalah Bahasa dan Sastera akhbar Utusan Melayu 12. lembaga pemerintah dan ketatanegaraan. En. seperti di. Misalnya: Piagam Bangsa-Bangsa Bersatu Pelajaran Ekonomi untuk Sekolah-Sekolah Menengah 13. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama singkatan unsur nama gelaran. yang tidak terletak pada kedudukan awal. pangkat. Misalnya: Menurut undang-undang yang sedia ada Kerjasama antara pegawai kementerian dan rakyat. dan judul karangan kecuali kata partikel. serta nama dokumen rasmi. dari. ke. untuk dan yang. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama semua unsur perkataan ulangan yang terdapat pada nama kategori yang tercantum dalam Fasal 11A (10) dan (11).

adik.A. (Perhatikan selanjutnya Bab V. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan/persaudaraan seperti bapa. Prof. Silakan duduk. Ayat 3). kakak. emak. Semua kakak dan adik saya sudah berkeluarga. Catatan Master of Arts Sarjana Ekonomi Haji Hajah Sarjana Sastera Profesor Puan Tuan Saudara Saudari Singkatan di atas selalu diikuti oleh tanda titik. Sdri. Para ibu mengunjungi Ibu Zain. Sdr. Pn. Misalnya: Bilakah Pak Mat berangkat? Esok Pak Cik Ali akan datang. ibu. S.S. Misalnya: Kita harus menghormati bapa dan ibu kita. Hj. Kak Timah! Mereka pergi ke rumah Mak Mah. Hjh. Fasal A. Huruf besar tidak digunakan sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan yang dipakai sebagai kata ganti atau sapaan yang tidak diikuti nama orang. 16 . 14. S. Tn.E.M. dan pak cik yang digunakan sebagai kata ganti atau sapaan yang diikuti nama orang.

Politik divide et impera pernah bermaharajalela di negara ini. Dia bukan menipu. Misalnya: Huruf pertama perkataan abjad ialah a. atau kelompok perkataan. Misalnya: majalah Bahasa dan Kesusasteraan buku Salina karangan A. Huruf condong dalam cetakan digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf. Bab ini tidak membincangkan penulisan huruf besar. Samad Said akhbar Berita Harian 2. bahagian perkataan. Misalnya: Nama ilmiah manggis ialah Carcinia Mangostana. 17 .B. Buatlah ayat dengan simpulan bahasa berlepas tangan. Huruf condong dalam cetakan digunakan untuk menulis perkataan nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. majalah. Catatan Dalam tulisan tangan atau bertaip. dan suratkhabar yang dikutip dalam karangan. Weltanschauung antara lain diterjemahkan menjadi `pandangan dunia'. tetapi ditipu. 3. Huruf Condong 1. Huruf condong dalam cetakan digunakan untuk menulis nama buku. huruf atau kata yang akan dicetak condong diberi satu garis di bawahnya.

awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan unsur yang langsung mengikuti atau mendahuluinya. Kedai pajak penuh sesak. Buku itu tebal sekali. Bab V. Imbuhan (awalan. Fasal E. Misalnya: bergeletar dikelola penerapan mempermainkan menengok 2. PENULISAN KATA A. akhiran) ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Kata Turunan 1. Misalnya: bertepuk tangan beribu angkat menganak sungai sebar luaskan (Lihat juga keterangan tentang tanda hubung. Fasal E. B. Misalnya: Ibu percaya bahawa engkau tahu. (Lihat juga keterangan tentang tanda hubung. Bab V. Ayat 5). maka unsur gabungan kata itu ditulis serangkai. Misalnya: 18 . sisipan. Kata Dasar Kata yang berupa kata dasar masing-masing ditulis secara satu persatu. Ayat 5). 3. Kalau bentuk dasar berupa gabungan kata dan sekaligus mendapat awalan dan akhiran.3. Kalau bentuk dasar berupa gabungan kata.

Kalau salah satu unsur gabungan kata hanya digunakan dalam kombinasi. maka gabungan kata itu ditulis serangkai.menyebarluaskan dilipatgandakan penghancurleburan beribuangkatkan 4. Misalnya: bikarbonat demoralisasi dwiwarna ekawarna infrastruktur introspeksi kolonialisme mahasiswa monoteisme multilateral pancaindera panteisme poligami prasangka semiprofesional subbidang swadaya telefon transmigrasi ultramoden antikomunis protesis 19 . iaitu bentuk yang tidak dapat berdiri sendiri (terikat).

Misalnya: anak-anak buku-buku kuda-kuda mata-mata hati-hati undang-undang biri-biri kupu-kupu kura-kura laba-laba 20 . Duli Yang Maha Mulia. Misalnya: Dia seorang mahasiswa baru. Beliau ingin menjadi seorang maharaja. di antara kedua-dua unsur itu dituliskan tanda sempang (-).Catatan (1) Apabila bentuk terikat diikuti oleh kata yang huruf awalnya adalah huruf besar. Bentuk Gandaan Bentuk gandaan ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda sempang(-). Yang Maha Pengasih. C. (3) Maha sebagai unsur gabungan kata yang ditulis terpisah adalah seperti contoh di bawah ini: Misalnya: Marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Misalnya: pro-Malaysia pan-Afrikanisme anti-Babrak Karmal (2) Maha sebagai unsur gabungan kata ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya.

Misalnya: duta besar kambing hitam kertas kerja mata pelajaran meja tulis model linear orang tua persegi panjang kaki lima simpang empat 2. Gabungan kata. Misalnya: 21 . bahagian-bahagiannya ditulis terpisah. termasuk istilah khusus.sia-sia gerak-geri huru-hara lauk-pauk mundar-mandir ramah-tamah sayur-mayur porak-peranda tunggang-langgang berjalan-jalan dibesar-besarkan menulis-nulis terus-menerus tukar-menukar D. 1. Gabungan Kata Bagi gabungan kata yang lazim disebut rangkai kata. termasuk istilah khusus. yang mungkin menimbulkan kesalahan pengertian dapat diberi tanda sempang untuk menegaskan pertalian di antara unsur yang bersangkutan.

dan nya Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya: ku. Misalnya: bismillah alhamdulillah silaturahim halalbihalal akhirulkalam wassalam apabila bagaimana manakala barangkali padahal daripada kepada bumiputera hulubalang matahari peribahasa sekaligus syahbandar E.alat pandang-dengar buku sejarah-baru mesin-hitung tangan watt-jam 3. dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Kata Ganti ku. mu. mu. kau. dan bukunya tersimpan di perpustakaan. bukumu. Misalnya: Apa yang kumiliki boleh kauambil. Gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata ditulis serangkai. 22 . Bukuku.

Ia keluar sebentar. di situ ada Sidin. (Lihat juga Bab III. Mari kita pergi ke pasar. ke. dan dari ditulis terpisah daripada kata yang mengikutinya kecuali dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata seperti kepada dan daripada. Ke mana saja ia selama ini? Kita perlu berfikir sepuluh tahun ke depan. Kami percaya sepenuhnya kepadanya. Di mana ada Siti. di. Semua orang yang terkemuka di desa itu hadir dalam kenduri itu. Si Amin lebih tua daripada si Ahmad. Kata si dan sang Kata si dan sang ditulis terpisah daripada kata yang mengikutinya. Bermalam sajalah di sini. ke. Dia datang dari Kuantan kelmarin. Ayat 3). Kesampingkan saja persoalan yang tidak penting itu. Kata Depan.F. G. Misalnya: Harimau itu marah sekali kepada sang Kancil. 23 . Dia ikut terjun ke tengah kancah perjuangan. Surat arahan itu dikeluarkan di Kuala Lumpur pada 11 Mac 1966. Kain itu terletak di dalam almari. Kemarikan buku itu. Fasal D. Misalnya: Adiknya pergi ke luar negeri. Catatan Kata-kata yang dicetak condong di bawah ini ditulis serangkai. Mereka ada di rumah Saya pergi ke sana sini mencarinya. Surat itu dikirimkan kembali kepada si pengirim. dan dari Kata depan di.

24 . emak pun ingin pergi. Bagaimanapun juga akan dicubanya menyelesaikan tugas itu. mahupun. kendatipun. kalaupun. Misalnya: Adapun sebab-sebabnya belum diketahui. ia tetap kurus. Siapakah gerangan dia? Partikel pun ditulis terpisah daripada kata yang mendahuluinya. Jangankan dua kali. sudah tak ada kenderaan. meskipun. Misalnya: Apa pun yang dimakannya. dia selalu gembira. andaipun. Catatan Kelompok kata yang berikut. ditulis serangkai. walaupun. ataupun. bagaimanapun. lagipun. Jika ayah pergi. sekali pun engkau belum pernah datang ke rumahku. Hendak pulang pun. hasil pekerjaannya dapat dijadikan pegangan. biarpun. Walaupun dia miskin.H. sekalipun. Baik para pelajar mahupun para guru ikut berdemonstrasi. Partikel lah. Misalnya: Apakah yang tersirat dalam surat itu? Bacalah buku itu baik-baik. Misalnya: 2. yang sudah lazim dianggap padu benar. Kuala Lumpur adalah ibu kota negara Malaysia. Partikel 1. kah. Sekalipun belum memuaskan. sungguhpun. adapun. dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya.

angka Arab atau angka Romawi lazim digunakan.50 per helai Mereka masuk ke dalam ruangan satu per satu. 5. Misalnya: Harga kain itu $3. 1 jam 20 minit pukul 3. VII. Partikel per yang bererti `demi' dan `tiap' ditulis terpisah daripada bahagianbahagian ayat yang mendahului atau mengikutinya.50* Y 100 £ 5. M$5. berat. Angka dan Lambang Bilangan 1. L (50).00 US$ 3. (Tentang penulisan gabungan per dengan angka atau bilangan lihat Bab III. V.000). IV.00 petang tahun 1928 31 Ogos 1957 c. 4. IX.10* 25 . Angka dipakai untuk menyatakan lambang bilangan atau nombor. Misalnya: a.000) V (5.5 sentimeter 5 kilogram 4 meter persegi 10 liter b. 3. II. 6. Dalam tulisan. 2. III. 7. M (1. dan isi. X.3. VI. 8. VIII. C (100). 9 I. Angka digunakan untuk menyatakan (a) ukuran panjang. Penggunaannya diatur lebih lanjut dalam fasal-fasal yang berikut ini. Fasal I.000). I. Ayat 5. 1. 0. (c) nilai wang.000. (b) satuan waktu. D (500).000. 2.b). luas. Angka Arab Angka Romawi : : 0. M (1. dan (d) kuantiti.

15. Misalnya: No. Bilangan pecahan Misalnya: 1/2 setengah 3/4 tiga perempat 1/16 satu perenam belas 26 . Angka lazim dipakai untuk melambangkan nombor jalan. Jalan Delima 1 Bilik 169. halaman 252 Surah Yasin: 9 5. Penulisan lambang bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut: a. d. tempat kediaman. Misalnya: Bab X.2000 rupiah *Tanda titik di sini merupakan tanda perpuluhan. 50 dolar Amerika 10 paun Inggeris 100 yen 10 peratus 2 orang 4 kali 3. Hotel Merlin 4. atau bilik pada alamat. Fasal 5. Angka digunakan juga untuk menombori karangan dan ayat kitab suci atau bahagiannya. rumah. Bilangan utuh Misalnya: 12 dua belas 22 dua puluh dua 222 dua ratus dua puluh dua b.

Bab V. 27 . Penulisan lambang bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara yang berikut.3 2/3 tiga dua pertiga 1/100 satu perseratus 1% satu peratus 1%o satu permil 1. Misalnya: Sultan Abdul Jalil IV Sultan Abdul Jalil Ke-4 Sultan Abdul Jalil keempat Bab II Bab ke-2 Bab kedua Abad XX Abad ke-20 Abad Kedua puluh Tingkat 1 Tingkat pertama Penulisan lambang bilangan yang mendapat akhiran -an mengikuti cara yang berikut: Misalnya: 7.2 satu perpuluhan dua 6. tahun 50-an wang 5000-an lima wang 1000-an atau tahun lima puluhan atau wang lima ribuan atau lima wang seribuan (Lihat juga keterangan tentang tanda hubung. Fasal E. Ayat 5). Lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf kecuali jika beberapa lambang bilangan digunakan secara berurutan. Ayah memesan tiga ratus ekor ayam. 8. seperti dalam pemerincian dan pemaparan Misalnya: Amir menonton drama itu sampai tiga kali.

28 . 15 suara tidak setuju. dan 100 teksi. 100 bas mini. bilangan tidak perlu ditulis dengan angka dan huruf sekaligus dalam teks. penulisannya harus tepat. 9.Di antara 72 anggota yang hadir. Di almari itu tersimpan 805 buah buku dan majalah. 52 orang memberikan suara setuju. Misalnya: Lima belas orang terkorban dalam kemalangan itu. Bukan: Di almari itu tersimpan 805 (lapan ratus lima) buah buku dan majalah. Misalnya: Kerajaan Malaysia baru saja mendapat pinjaman 250 juta ringgit. Lambang bilangan pada awal ayat ditulis dengan huruf. seperti akta dan undang-undang. Pak Sako mengundang 250 orang tetamu. Kalau bilangan dilambangkan dengan angka dalam huruf. susunan ayat diubah sehingga bilangan yang tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata tidak terdapat lagi pada awal ayat. atau Dua ratus lima puluh orang tetamu diundang (oleh) Pak Sako. Bukan: 15 orang terkorban dalam kemalangan itu. Penduduk Malaysia berjumlah lebih daripada 12 juta orang. Bukan: 250 orang tetamu diundang (oleh) Pak Sako. Jika perlu. dan 5 orang tidak mengundi. 12. Misalnya: Jabatan kami mempunyai dua puluh orang pegawai. Kecuali dalam dokumen rasmi. 11. Kenderaan yang ditempah untuk pengangkutan umum terdiri daripada 50 bas. 10. Bukan: Jabatan kami mempunyai 20 ( dua puluh) orang pegawai. Angka yang menunjukkan bilangan yang besar dapat dieja sebahagian supaya lebih mudah dibaca.

Arab.00 (Ringgit sembilan ratus sembilan puluh sembilan sahaja) Rapat umum itu dihadiri oleh 500. bentuk visual diutamakan. ad-hoc. PENULISAN UNSUR SERAPAN Dalam perkembangannya. bahasa Melayu menyerap unsur daripada pelbagai bahasa lain. baik daripada bahasa daerah mahupun daripada bahasa Sanskrit.Misalnya: Saya lampirkan resit terima wang sejumlah $999. pengucapan dan penulisannya hendaklah dikekalkan seperti dalam bahasa sumber. Kedua. Berdasarkan taraf perpaduannya unsur pinjaman dalam bahasa Melayu dapat dibahagi kepada dua golongan besar: Pertama. Portugis. Inggeris dan bahasa lain. Dalam penerapan ini. ae jika tidak bervariasi dengan e tetap plat ae aerial aerograf aerob aerial aerograph aerobe 29 . landrover. kata asing yang pengucapan dan penulisannya sudah sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Melayu. a tetap a ras abstrak oktaf race abstract octave plate 2. Belanda. bagi unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Melayu seperti vis-a-vis. 4. Penulisan kata serapan adalah menurut kaedah-kaedah seperti berikut: 1.000 (lima ratus ribu) orang.

ae jika bervariasi dengan e jadi e estetik hemoglobin hematit tetap ai aileron trailer kaison tetapi ao aesthetics haemoglobin haematite 4. ao paolo 6. c di muka a. au tetap paolo au automatik tautologi umlaut auditorium automatic tautology umlaut auditorium 7. o dan konsonan jadi k karbon klasik kobalt korpus carbon classic cobalt corpus 8. c di muka e. oe dan y jadi s sen sibernetik silia silinder selom cent cybernetics cilia cylinder coelom 30 . u. ai aileron trailer caisson 5.3. i.

9. cc di muka e dan i accent vaccin 10. ch (yang diucapkan sebagai s atau sy) jadi s sifon eselon mesin chiffon echelon machine 13. i dan konsonan jadi k karisma kolera sakarin teknik charisma cholera saccharine technique 12. ch. dh (Inggeris) d dobi dhobi 15. a dan konsonan jadi k akru akomodasi akumulasi jadi ks aksen vaksin accru accomodation accumulation 10. u. cc di muka o.    (Sanskrit) jadi s sabda sastera abda astra jadi 14. o. dh (Arab) jadi d 31 . e. cch (yang diucapkan sebagai k) di muka a.

ee jeep beer chimpanzee decree 20. ea tetap ea bearing idealis gear kongea habeas bearing idealist gear congea habeas 18. ei tetap ei ateis etheist phenolphthalein fenolftalein 32 . e tetap darurat hadir darab e efektif deskripsi sintesis sistem effective description synthesis system 17.dharurat hadhir dharab 16. ea yang dilafazkan [i] jadi i gris rim bikar isel jadi i jip bir cimpanzi dekri grease ream beaker easel 19.

protein ureid 21. eu europium neutron necleus 23. eo tetap protein ureid eo stereo nukleon geometri zeolit tetap eu europium neutron nukleus stereo nucleon geometry zeolite 22. gh (Arab) tetap gh ghairah maghrib mubaligh ghairah maghrib muballigh 27. gh (Inggeris) jadi g sorgum sorghum 26. i tetap i sifilis albitit syphilis albitite 33 . g tetap g geologi tragedi katalog geology tragedy catalogue 25. f factor tetap f faktor fakulti faculty 24.

ia tetap tekstil ion ia iambus dialek diafisis fuksia tetap ie diesel tieseron iambus dialect diaphysis fuchsia 29. kh (Arab) tetap kh khabar akhir khusus khabar akhir khusus 34 . iu tetap iu premium stadium premium stadium 34.textile ion 28. ie di akhir kata ekasuku jadi ai pai pie 32. ie di akhir kata jadi i kalori bogi calorie bogie 31. ie diesel tieceron 30. io tetap io kardioid ion studio cardioid ion studio 33.

oo monsoon raccoon proof cartoon 41. oe (oi Yunani) oestrogen foetus gonorrhoea 39. ng tetap tarikh ng kongres linguistik tetap o oleomargarina sektor trombosis canselor jadi o kadbod kot jadi e estrogen fetus gonorea tetap oi alkaloid duboisin jadi u monsun rakun pruf kartun congress linguistics 36. o oleomargarine sector thrombosis chancellor 37.tarikh 35. oo (vokal ganda) jadi oo zoologi zoology 35 . oi alkaloid duboisine 40. oa cardboard coat 38.

ph jadi f fonem fosforus fisiologi phoneme phosphorus physiology 45. ou yang dilafazkan [au] jadi au akauntan paun kaunter accountant pound counter 44. ou yang dilafazkan [u] atau [] jadi u turmalin jurnal serius kupon kontur tourmaline journal serious coupon contour 43. ps di awal kata tetap ps pseudo psikiatri psikosomatik pseudo psychiatry psychosomatic 46. pt di awal kata tetap pt pterosaur pteriodologi ptialin pterosaur pteriodology ptyalin 47.42. q jadi k akuarium bankuet frekuensi aquarium banquet frequency 36 .

sc di muka a. rh jadi r retorik ritma rhetoric rhythm 49. u tetap u unit nukleolus republik deuterium struktur unit nucleolus republic deuterium structure 37 . o. sch jadi sk skim/skema skolastik scheme scholastic 52. th jadi t teater teologi teori ortografi theater theology theory orthography 53. sc di muka e. dan y jadi s sedastik senario absisa sifistoma scedastic scenario abscissa scyphistoma 51. u dan konsonan jadi sk skandium eskudo skuter skrip scandium escudo scooter script 50. i.48.

ua tetap institut ua dualisme kuantum akuarium tetap ue duet jadi u glu tisu akru dualism quantum aquarium 55. ue di akhir kata glue tissue accrue 57. ue di akhir kata eksuku jadi iu kiu cue 58. ue duet 56.institute 54. ue di akhir kata (selepas q atau g) digugurkan catalogue dialogue technique baroque cheque 59. ui tetap katalog dialog teknik barok cek ui anuiti konduit ekuinoks annuity conduit equinox 60. uo tetap uo fluoresein fluorescein 38 .

quorum quota 61. y yang sebutannya y tetap yen yangonin 67. u dan konsonan jadi ksk ekskursif ekskavasi ekskomunikasi eksklusif y yen yangonin excursive excavation excommunication exclusive 66. xc diikuti oleh a. v novel university vitamin 63. x di awal kata xenon 64. x pada posisi lain dalam kata jadi ks kompleks ekstra teksi complex extra taxi 65. o. y yang bukan pada awal kata jadi i 39 . uu jadi kuorum kuota u kontinum vakum tetap v novel universiti vitamin tetap x xenon continuum vaccum 62.

z tetap fisiologi politeisme psikologi z ozon zenit ozone zenith 69. silinder kaunter kontinjen sistem dividen teater oksigen Unsur-unsur yang sudah diserap ke dalam bahasa Melayu dan lazim dieja secara bahasa Melayu tidak perlu lagi diubah ejaannya.physiology polytheism psychology 68. Misalnya: 40 . Konsonan ganda kecuali apabila mengelirukan jadi konsonan tunggal asimilasi ferum pipet majalah sesi assimilation ferrum pippette majallah session 70. Huruf e yang biasanya dilafazkan [] di suku kata akhir di kekalkan cylinder counter contingent system dividend theater oxygen Catatan 1.

disenaraikan dalam daftar contoh di bawah ini. Kata seperti klinikal dan objektif diserap secara utuh di samping kata klinik dan objek. -tion action organization revolution confrontation jadi tetap jadi -er primer sekunder -al struktural kultural rasional ideal normal -asi. -or conductor factor tetap -or konduktor faktor 41 . berikut ini didaftarkan juga akhiran-akhiran asing serta penyesuaiannya dalam bahasa Melayu. drebar. Akhiran atau bentuk akhir yang mungkin dipertimbangkan penulisan kata. -si aksi organisasi revolusi konfrontasi 4. kastam. setelah disesuaikan. stesen. kelab. 1. perlu. Akhiran itu diserap sebagai bahagian kata yang utuh. -ation. 2. Sekalipun dalam ejaan ini huruf c dan x diterima sebagai sebahagian abjad bahasa Melayu.iklan. -al structural cultural rational ideal normal 3. Kedua-dua huruf itu dipertahankan dalam penggunaan tertentu sahaja seperti dalam perbezaan nama dan istilah khusus. -ary primary secondary 2. namun unsur yang mengandungi kedua-dua huruf itu ditulis dalam bahasa Melayu menurut kaedah yang terhurai di atas. Di samping pegangan untuk penulisan unsur serapan tersebut di atas. hadir.

-ica. -ism (Inggeris). ikal (penyesuaian) logical psychological clinical technical 6. -ic ballistic ferric 8. logica phonetics 7.projector 5. -ics (kata nama) dialectics. -ical jadi projektor -is. -ist socialist egoist logis psikologis klinikal teknik jadi -ik dialektik logik fonetik jadi -ik balistik ferik jadi -is sosialis egois 9. modernisme 10. -logy jadi -logi 42 . ik. -isme (Belanda) socialism socialisme modernism. -ic. -ive descriptive illusive jadi jadi -is sosialisme modenisme -if deskriptif ilusif 11. dialectica logic.

-ege (dengan fonem /e/) college image 16. -age. -ty university quality 13. -ant accountant informant 17. -oir repertoir trotoir 14. er counter computer tetap -er kaunter komputer 43 . -age (dengan fonem /a/) sabotage garage 15.analogy analogi teknologi jadi -ti universiti kualiti tetap -oir repertoir trotoir jadi -aj sabotaj garaj technology 12. -cts analects 18. -cy democracy agency jadi jadi jadi jadi -ej kolej imej -an akauntan informan -kta analekta -si demokrasi agensi 19.

cylinder 20. -ige. -graphy historiography orthography autobiography bibliography jadi -grafi historiografi ortografi autobiografi bibliografi 24. -nce science ambulance insurance jadi -ns sains ambulans insurans 44 . -ette pippette novelette mofette 21. -eur amateur 22. idge prestige cartridge jadi -ij prestij kartrij 25. -ization organization decentralization rationalization jadi -isasi organisasi desentralisasi rasionalisasi 26. -graph autograph telegraph jadi jadi jadi silinder -et pipet novelet mofet -ur amatur -graf autograf telegraf 23.

-tional national vacational jadi -sional nasional vokasional 31. -sion version abrasion 29. 45 . -gue di akhir kata (selepas s) digugurkan grotesgue arabesgue picaresgue grotes arabes pikares jadi -si versi abrasi tetap -sional profesional konfesional 28. -sional professional confessional 30. -ure structure debenture photogravure jadi -ur struktur debentur fotogravur 32. Misalnya: article particle flexible bugle cable artikel partikel fleksibel bugel kabel jadi Kecuali yang sudah lazim disesuaikan dengan huruf lain.27. Bentuk el dipakai pada suku kata akhir untuk menyesuaikannya dengan bentuk -le Inggeris.

Misalnya: stable bicycle bottle apple handle stabil basikal botol epal hendal jadi 46 .

S. Dia menanyakan siapa yang akan datang.) Tanda titik digunakan pada akhir ayat yang bukan pertanyaan atau seruan. Y. Yth. TANDA BACA A. 2. Hari ini ialah 6 April 1974. pangkat dan sapaan. S. Y. 1.M. Marilah kita mengheningkan cipta. En. Misalnya: Md. Tn. Misalnya: Ayahku tinggal di Melaka. Silakan anda mengenakan topi keledar.5. Latif Muhd. Sdr.S.E. Kol. Tanda Titik (.B. Tanda titik digunakan pada akhir singkatan gelar. Sudilah kiranya saudara mengabulkan permohonan ini. Prof. (Doktor) (Encik) (Puan) (Profesor) (Saudara) (Sarjana Ekonomi (Sarjana Sastera) (Tuan) (Yang Amat Berhormat) (Yang Mulia) (Yang Terhormat) (Kolonel) 47 . jawatan. Tanda titik digunakan pada akhir singkatan nama orang. Biarlah mereka duduk di sana. Lazim bin Abd.A. Yamin P. Misalnya: Dr. Ramlee 3. Pn.

2.2 Sebelum 1950 .20 (Pukul 1 35 minit 20 saat) 48 .35. Perkembangan Bahasa X A. dsb.p.1 1.1 Umum 1. Tanda titik digunakan pada singkatan kata atau ungkapan yang sudah sangat umum. 5.p. Misalnya: b. Bab V. (bagi pihak) (dengan alamat/di alamat) (dan sebagainya) (dan seterusnya) (dan lain-lain) (halaman) (tersebut) (seperti) (salinan kepada) (untuk perhatian) Tanda titik digunakan di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan. u. s. Fasal J. Tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam. Misalnya: III.. minit dan saat yang menunjukkan waktu. Pendahuluan 1. Pada singkatan yang terdiri daripada tiga huruf atau lebih hanya dipakai satu tanda titik. B. Ayat 3).2. 6. d. ikhtisar dan daftar (lihat juga pemakaian tanda kurung.. dst. tsb. spt.4.a. hlm.k. dll. Bahasa Melayu Klasik Bahasa Melayu Moden Pengantar 1.2 Latar Belakang 1. Misalnya: Pukul 1.

7.

Tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam, minit dan saat yang menunjukkan jangka waktu. Misalnya:

1.35.20 jam (1 jam 35 minit 20 saat)
8. Tanda titik tidak digunakan untuk memisahkan angka ribuan, jutaan, dan seterusnya yang tidak menunjukkan jumlah. Misalnya:

Ia lahir pada tahun 1950 di Kuala Lumpur. Lihat halaman 2345 dan seterusnya. Nombor akaunnya 045678.
9. Tanda titik tidak digunakan dalam singkatan yang terdiri daripada huruf-huruf awal kata atau suku kata, atau gabungan kedua-duanya yang terdapat dalam nama badan-badan kerajaan, lembaga-lembaga nasional atau internasional, atau yang terdapat dalam akronim yang sudah diterima oleh masyarakat: Misalnya:

JKR KDN Pernas TLDM UMNO WHO
10.

(Jabatan Kerja Raya) (Kementerian Dalam Negeri) (Perbadanan Nasional) (Tentera Laut Diraja Malaysia) (United Malaya National Organization) (World Health Organization)

Tanda titik tidak digunakan dalam singkatan lambang kimia, unit ukuran, takaran, timbangan dan mata wang. Misalnya:

Cu TNT

(Kuprum) (Trinitrotoluene)

49

10 cm kg l
11.

(10 sentimeter) (kilogram) (liter)

Tanda titik tidak digunakan pada akhir judul yang merupakan tajuk karangan atau ilustrasi, tabel, dan sebagainya. Misalnya:

Acara Kunjungan Tun Abdul Razak Getah dan Bijih timah (Bab 1, Malaysia) Ranjau Sepanjang Jalan
12. Tanda titik digunakan di belakang alamat yang akhir dan tahun dalam pendahuluan surat-menyurat. Misalnya:

Dewan Bahasa dan Pustaka, Peti Surat 803, Kuala Lumpur. 24 Jun 1974. Yth. Sdr. M. Yazid Ismail, No. 29, Jalan Aman, Petaling Jaya. Jabatan Peguam Negara, Kuala Lumpur, Malaysia.
B. 1. Tanda Koma (,) Tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Misalnya:

Saya membeli kertas, pen, dan dakwat.

50

Satu, dua, ... tiga.
2. Tanda koma digunakan untuk memisahkan ayat setara yang satu daripada ayat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti tetapi atau melainkan. Misalnya:

Saya ingin datang, tetapi hari hujan. Ali bukan anak saya, melainkan anak Pak Kasim.
3. Tanda koma digunakan untuk memisahkan anak ayat daripada ayat induk apabila anak ayat tersebut mendahului ayat induknya. Misalnya:

Kalau hari hujan, saya tidak akan datang. Kerana sibuk, ia lupa akan janjinya.
4. Tanda koma tidak digunakan untuk memisahkan anak ayat daripada ayat induk apabila anak ayat tersebut mengiringi ayat induk. Misalnya:

Saya tidak akan datang kalau hari hujan. Dia lupa akan janjinya kerana sibuk. Dia berpendapat bahawa soal itu tidak penting.
5. Tanda koma digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antara ayat yang terdapat pada awal ayat. Misalnya: ... Oleh kerana itu, kita harus berhati-hati.

... Jadi, soalnya tidaklah semudah itu.
6. Tanda koma digunakan di belakang kata-kata seruan seperti O, wah, ya, aduh, yang terdapat pada awal kalimat. Misalnya:

51

52 . Selected. Weltevreden. Fernando.. Balai Pustaka. 1960. Universiti Kebangsaan Malaysia.U. (iii) tempat dengan tarikh.O. 10 Mei. Mersing. Tanda koma digunakan untuk memisahkan petikan langsung daripada bahagian lain dalam ayat. begitu. 9. New Drama (one and two). yang ditulis sebaris. Tanda koma digunakan untuk menceraikan bahagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. ya. Fasal L dan M).P. 1972. (ii) bahagian-bahagian alamat. edited and introduced by Lloyd Fernando. Azab dan Sengsara. Lloyd." kata ibu. Misalnya: Siregar. Bab V. (Lihat juga pemakaian tanda petik. Bangunaan MMA. nanti jatuh! Aduh. "Saya gembira sekali. Misalnya: Kata ibu." "Saya gembira sekali. Kuala Lumpur. Tanda koma digunakan di antara (i) nama dengan alamat." 8. sakitnya! 7. Wah. "kerana kamu lulus. Misalnya: Surat-surat ini harap dialamatkan kepada Dekan Fakulti Perubatan. Kuala Lumpur: O. Merari. 1920. bukan main! Baik-baik.

"Di mana saudara tinggal?" tanya Karim. Bab V. masih banyak orang laki-laki makan sirih. 14. "Berdiri lurus-lurus!" perintahnya.M. 13. pandai sekali. 11. Misalnya: 53 . Di daerah kami. Misalnya: Guru saya. Tanda koma digunakan di antara nama penerbit dengan tahun penerbitan. misalnya.N. Fasal F). Tanda koma tidak digunakan untuk memisahkan angka ribuan. Misalnya: Baha Zain. Tanda koma digunakan untuk mengapit keterangan tambahan dan keterangan aposisi (Lihat juga pemakaian tanda pisah. Misalnya: Yunus Ali. P. jutaan dan seterusnya yang tidak menunjukkan jumlah.K.A.10. Encik Ahmad.J. Rajan. A. untuk membezakannya daripada singkatan nama keluarga atau marga. K. Perempuan dan Bayang-Bayang Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Misalnya: 12. 1974. Osman Ahmad. M. Tanda koma digunakan di antara nama orang dengan gelar akademik atau kurniaan negara yang mengikutinya. Tanda koma tidak digunakan untuk memisahkan petikan langsung daripada bahagian lain dalam ayat apabila petikan langsung tersebut berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru dan mendahului bahagian lain dalam ayat itu.

kamu belum selesai juga. selepas setiap tiga angka dari kanan Misalnya: 2. Tanda koma digunakan dalam angka bagi menandakan bilangan ribu. saya sendiri asyik mendengar siaran pilihan pendengar. juta. ibu sibuk bekerja di dapur. 2. Misalnya: Malam makin larut. 222. 1. 222 dua ribu dua ratus dua puluh dua.) Tanda koma bertitik dapat digunakan untuk memisahkan bahagian-bahagian ayat yang sejenis dan setara. riburibu dan seterusnya. D. dua ribu dua ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua. 15. Tanda titik bertindih digunakan pada akhir suatu eprnyataan apabila diikuti suatu (a) rangkaian atau pemerian. Tanda Titik Bertindih (:) 1. Misalnya: Ayah menyiapkan kertas kerjanya. adik menghafalkan nama-nama pahlawan nasional. Tanda Koma Bertitik (. C. Tanda koma bertitik digunakan untuk memisahkan ayat yang setara dalam suatu ayat majmuk sebagai pengganti kata penghubung. Misalnya: 54 . 222 2. 222.a tau (b) penjelasan.Lihat halaman 2345. Ia lahir pada tahun 1950 di Pulau Pinang. Nombor telefonnya 546167.

. bu. sudah terbit 3. Tanda titik bertindih tidak digunakan kalau rangkaian atau pemerian itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Ketua: Abdullah Salleh Hari : Isnin Pukul : 9. Misalnya: Ibu Amir Ibu : : : "Bawa bungkusan ini. Mir!" "Baik. meja.(a) Yang kita perlukan sekarang ialah barang-barang yang berikut: kertas. Misalnya: Kita memerlukan kerusi. Letakkan baik-baik!" 4. 55 . atau (iii) di antara judul dengan anak judul suatu karangan. (ii) di antara bab dengan ayat dalam kitab-kitab suci." "Jangan lupa. IV (1974). Tanda titik bertindih digunakan dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Pendidikan: Sebuah Studi. 4:9 Surah Yasin: 9 Karangan Ali Hakim. Misalnya: Dewan Sastera. dakwat dan pen. Tanda Sempang (-) Tanda sempang menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh penggantian baris. Fakulti itu mempunyai jurusan Ekonomi Umum dan Ekonomi Perusahaan. F. Tanda titik bertindih digunakan (i) di antara jilid atau nombor dengan halaman. dan almari.30 pagi (b) 2. 1.

. cara baru mengukur kelapa..... *masalah itu. ada cara baru juga....Misalnya: . Tanda sempang menyambung awalan dengan bahagian kata di belakangnya atau akhiran dengan bahagian kata di depannya pada penggantian baris.. Misalnya: . 2. alat pertahanan yang baru.... atau .... 56 ... bukan .. masalah itu .. . *Akhiran -i tidak dipenggal supaya jangan terdapat satu huruf saja pada pangkal baris. . Suku kata yang terdiri daripada satu huruf tidak dipenggal supaya jangan terdapat satu huruf saja pada hujung baris atau pangkal baris.. masalah itu. cara baru mengukur panas. Misalnya: .

Tanda sempang dapat digunakan untuk memperjelas hubungan bahagianbahagian ungkapan.dengan angka. Misalnya: se-Malaysia se-Tanah Melayu hadiah ke-2 tahun 50-an 57 .3. Bandingkan: ber-evolusi dua puluh lima-ribuan (20 x 5000) isteri-perwira yang ramah dengan dengan ber-revolusi dua puluh limaribuan (1 x 25000) dengan isteri perwira-yangramah 5. Tanda sempang menyambung unsur-unsur kata ulang. Misalnya: anak-anak gotong-royong karang-mengarang kemerah-merahan kura-kura porak-peranda sekali-kali sekali-sekala tanggungjawab-tanggungjawab 4. (b) ke. (d) singkatan huruf besar dengan imbuhan atau kata. Tanda sempang digunakan untuk merangkaikan (a) se. (c) angka dengan -an. (e) kata dengan kata ganti nama Allah.dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf besar.

KDN-nya nombor 7631 Sinar-X hidayat-Mu rahmat-Nya 6. kelompok kata atau anak kalimat yang memberi penjelasan khusus. Tanda Pisah (—) (panjangnya dua kali tanda sempang dan tidak diapit oleh ruangan) 1. Tanda sempang digunakan untuk merangkaikan unsur bahasa Melayu dengan unsur bahasa asing. Tanda pisah membatasi penyisipan kata. Tanda pisah menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. `sampai'. Misalnya: Kemerdekaan bangsa itu—dan saya yakin akan tercapai—diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Misalnya: meng-upgrade-kan di-charter F. 2. Tanda pisah digunakan di antara dua bilangan atau tarikh yang bererti `sampai dengan' atau di antara dua nama kota yang bererti `ke'. Misalnya: 1910—1954 Taiping—Seremban 58 . Misalnya: Mereka semua mengenal Haji Salim—guru tua di kota kecil itu—sebagai seorang dermawan. 3.

. marilah kita bergerak. tanda pisah dinyatakan dengan dua tanda sempang..Catatan Dalam penaipan. Tanda elipsis menunjukkan bahawa dalam suatu petikan ada bahagian yang dihilangkan. Misalnya: 59 . H. 2..) (tiga titik yang diapit ruangan) 1. Misalnya: "Sebab-sebab kemerosotan. Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya.. Tanda tanya digunakan di antara tanda kurung untuk menyatakan bahagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Tanda Elipsis (.. Misalnya: Bilakah dia berangkat? Saudara tahu. bukan? 2." Catatan Kalau bahagian yang dihilangkan mengakhiri sebuah kalimat. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. ya. G.. Misalnya: Dalam tulisan.. akan diteliti lebih lanjut.. Tanda Tanya (?) 1. Misalnya: Kalau begitu . perlu dipakai empat titik: tiga untuk penghilangan teks dan satu untuk menandai akhir kalimat. tanda baca hendaklah digunakan dengan hati-hati.

Tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bahagian integral pokok pembicaraan. Tanda Seru (!) Tanda seru digunakan sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan.) ) Tanda kurung mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Wang sebanyak 10 ribu ringgit (?) hilang. Kursus penataran (upgrading) akan segera dimulai. Misalnya: Faktor-faktor pengeluaran menyangkut masalah yang berikut: 60 . Misalnya: Alangkah seramnya peristiwa itu! Bersihkan bilik ini sekarang juga! Merdeka! J. ketidakpercayaan atau rasa emosi yang kuat. perintah atau yang mengungkapkan kebenaran.. Tanda Kurung ( (. Keterangan itu (lihat lampiran A) menunjukkan arus perkembangan baru dalam pasaran dalam negeri. Tanda kurungan mengapit angka atau huruf yang memperinci satu siri keterangan. Angka atau huruf itu dapat juga diikuti oleh tanda kurung tutup saja. 3. 2. Misalnya: Kajian separuh penggal RMK (Rancangan Malaysia Kedua sudah dipersetujui.. 1. I. Misalnya: Sajak Tranggono berjudul "Ubud" (nama tempat yang terkenal di Bali) ditulis pada tahun 1962.Ia dilahirkan pada tahun 1683 (?).

Tanda Kurung Siku ([. 2. Tanda kurung siku mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. 1. dan modal. Misalnya: Sang Sapurba men[d]engar bunyi gemerisik. daripada naskhah atau bahan tertulis lain. tenaga kerja. kata atau kelompok kata sebagai pembetulan atau tambahan kepada kalimat atau bahagian kalimat yang ditulis orang lain. dan modal. 1. Tanda itu jadi isyarat bahawa kesalahan itu memang terdapat dalam naskhah asal. "Saya belum siap. dan (c) modal." jawab Hakim. Faktor-faktor pengeluaran menyangkut masalah a) b) c) K..) L. Misalnya: "Sudah siap." kata Salim. Misalnya: (Perbezaan antara dua macam prosa ini [lihat bab I] tidak dibicarakan.]) Tanda kurung siku mengapit huruf.") Tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal daripada pembicaraan.. "tunggu sebentar!" 61 . tenaga kerja.. alam.(1) (2) (3) alam. (b) tenaga kerja.. Faktor-faktor pengeluaran menyangkut masalah (a) alam. Tanda Petik (".

Misalnya: Kerana warna kulitnya dia disebut "Si Hitam".2. Bacalah "Bola Lampu" dalam buku Dari Suatu Masa. 62 . Misalnya: "Morfologi" tanah itu sedang kami pelajari bersama. Tanda-tanda baca penutup daripada kalimat atau bahagian-bahagian kalimat ditempatkan di belakang tanda petik yang mengapit kata atau ungkapan yang dipakai dengan erti khusus. Tanda petik mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai erti khusus. Tanda petik penutup mengikut tanda baca yang mengakhiri petikan langsung. Misalnya: "Sudah siap?" tanya Ali. Catatan Kedua-dua pasang tanda petik itu ditulis sama tinggi di sebelah atas baris. 3. "Saya juga minta satu." 5. Tanda petik mengapit judul syair. Misalnya: Karangan S. Dia sering disebut "pahlawan". Sajak "Berdiri Aku" terdapat pada halaman 5 buku itu. dia sendiri tidak tahu sebabnya. 4. Dari Suatu Tempat. Othman Kelantan yang berjudul "Peranan Kesusasteraan dalam Pembentukan Keperibadian Muslim" diterbitkan dalam Dewan Sastera. karangan dan bab buku apabila dipakai dalam kalimat. Kata Ahmad.

Misalnya: rate of inflation `kadar inflasi' (Lihat pemakaian tanda kurung. atau pada nombor alamat. Misalnya: Tanya Basri.. Misalnya: Harganya $2. "Engkau dengar suara 'Kring' tadi?" 2. Tanda petik tunggal mengapit terjemahan atau penjelasan suatu kata atau ungkapan asing.. N. Tanda Ulang (.2) Tanda ulang boleh digunakan semata-mata dalam tulisan cepat dan nota untuk menyatakan bentuk ulang. 1. 1. Fasal J).') Tanda petik tunggal digunakan dalam ungkapan atau kalimat yang sudah diapit tanda petik. atau. Tanda Garis Miring (/) Tanda garis miring digunakan dalam penomboran kod surat. Bab V.M. 63 . Tanda garis miring digunakan sebagai pengganti kata dan. Misalnya: kata2 lebih2 sekali2 O... per. Misalnya: DBP SP 1634 2. Tanda Petik Tunggal (`.50/ela.

Misalnya: Ali `kan kusurati. Dewan Bahasa dan Pustaka. P. (`kan = akan) Malam `lah tiba. (`lah = telah) Urus Setia. Sewanya $130. Telefon: 03-2414609.00/bulan. Tanda Penyingkat (') Tanda penyingkat menunjukkan penghilangan bahagian kata. Malaysia. Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia. 50926 Kuala Lumpur.mahasiswa/mahasiswi. 03-2482530. mengkaji fonologi dan/atau morfologi. 03-2481960. Tarikh: Oktober 1985 64 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful