1. PENGGUNAAN ABJAD

A.

Abjad

Abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Melayu terdiri daripada huruf yang berikut. Sebutan masing-masing huruf disertakan di sebelahnya.

Huruf

Sebutan e bi si di i ef ji ec ai

Huruf

Sebutan je ke el em en o pi kiu ar

Huruf

Sebutan es ti yu vi dabliu eks wai zet

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh li
B. Huruf Vokal

Jj Kk Kl Mm Nn Oo Pp Qq Rr

Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Huruf vokal dalam ejaan bahasa Melayu terdiri daripada: a, e, i, o dan u. Huruf e melambangkan dua bunyi, iaitu e pepet dan e taling.

Huruf Vokal di depan a e*

Contoh Penggunaan di tengah padi petak kena simpan kota bumi di belakang bola sate sosialisme murni pidato ibu

api enak emas

i o u

itu oleh ulang

1

*e dalam enak, petak, sate ialah e taling; dan e dalam emas, kena, sosialisme ialah e pepet. Dalam pengajaran sebutan, boleh digunakan tanda ( • ) untuk e pepet ( • ) jika ejaan kata menimbulkan keraguan. Misalnya: emak, enam, emas, kena, sosialisme, Esa.

1.

Huruf Vokal pada Suku Kata Akhir

1.1

Gunakan huruf i atau u pada suku kata akhir tertutup sekiranya suku kata praakhir menggunakan huruf, a, i, u, e pepet. Misalnya:

a-i a-u

: kasih, balik, katil, paling, lahir, habis, mustahil, cenderawasih, sumbangsih. : basuh, batuk, bakul, karung, catur, kabus, semenanjung, lembayung, pelampung, angklung. : sisih, bilik, gigil, piring, fikir, kikis, kerisik, selisih, belimbing. : riuh, tiruk, pikul, nibung, tidur, tikus, geriuk, mentimun, tembeliung. : putih, putik, cungkil, suling, mungkir, lukis, seputih, alatulis. : tubuh, pucuk, pukul, burung, ukur, putus, selubung, tengkujuh, kelemumur. : lebih, betik, sepit, tebing, petir, ketis, cengkerik, pelesit, seberetih. : tempuh, ketuk, betul, terung, telur, cetus, temenggung.

i-i i-u u-i u-u e pepet-i e pepet-u

Aturan 1.1 juga dikenakan pada kata-kata dua suku kata yang dipisahkan oleh vokal. Misalnya:

baik, raih, saing, kail, air, kais, bauk, sauh, gaung, aur, paus, fiil, piut, riuh, riung, siul, liur, bius, kuit, muih, cuit, kuih, suis, kuud.

2

coreng. tergolong.3 Pasangan vokal yang lainnya yang dapat berlaku dalam dua suku kata bertutur itu. celoreng. Misalnya: o-o gopoh. 1.2 Gunakan huruf o atau e taling pada suku kata akhir tertutup sekiranya suku kata praakhir menggunakan huruf o atau e taling juga. beres. adalah seperti dalam contoh-contoh berikut: (i) e taling-a : berang beta beza dewan cetak petak daerah bela (tuntut balas) faedah kaedah belerang adegan rehat endah (peduli) hemat bengkang (kuih) bukan birang bukan bita bukan biza bukan diwan bukan citak bukan pitak bukan dairah bukan bila bukan faidah bukan kaidah bukan belirang bukan adigan bukan rihat bukan indah bukan himat bukan bingkang 3 . kesot. kerekot. o-e taling e taling-o e talinge taling : boleh. : leceh. kolek. pokok. keledek. kelompok. benjol. belok. leher. selekoh. bogel.1. celorong. boros. oleh. termasuk pasangan vokal pada suku kata akhir terbuka. selekeh. teleng. borong. tolol. kepompong. telor. serong. celoteh : tempoh. gentel. gelek.

trengkas selendang (ii) o-a : dosa rosak orang ombak kosa kota pedoman sekolah hormat gelombang terompah berontak kerongsang selongkar kelompang (iii) i-a : bisa bina (bangunan) kita kira cicak (binatang) fikah girang (gembira) indah (cantik) ingkar jinjang (lampai) kilang kincah (cuci) kisah (cerita) lintang (galang) nikmat periksa bukan tringkas bukan selindang bukan dusa bukan rusak bukan urang bukan umbak bukan kusa bukan kuta bukan peduman bukan sekulah bukan hurmat bukan gelumbang bukan terumpah bukan beruntak bukan kerungsang bukan selungkar bukan kelumpang bukan besa bukan bena bukan keta bukan kera bukan cecak bukan fekah bukan gerang bukan endah bukan engkar bukan jenjang bukan kelang bukan kencah bukan kesah bukan lentang bukan nekmat bukan pereksa 4 .

a : buka buta cuba cuka butang dulang gusar hutang hutan pulang bukan perentah bukan pehak bukan rengkas bukan sehat bukan sekat bukan selang bukan boka bukan bota bukan coba bukan coka bukan botang bukan dolang bukan gosar bukan hotang bukan hotan bukan polang 1.2 berlaku pada beberapa perkataan pinjaman daripada bahasa Jawa dan bahasa-bahasa serumpun lain.1 dan 1. Misalnya: aneh amben awet catat kaget pamer pameran lelucon calon gembleng lapor laporan bunglon bukan anih bukan ambin bukan awit bukan catit bukan kagit bukan pamir bukan pamiran bukan lelucun bukan calun bukan gembling/ gembeling bukan lapur bukan lapuran bukan bunglun 5 .4 Kekecualian kepada peraturan keselarasan vokal pada 1.perintah pihak ringkas sihat sikat silang (palang) (iv) u .

Oleh itu. Dalam bahasa Melayu terdapat tiga jenis huruf diftong yang dieja dengan gabungan huruf vokal sebagai berikut: ai. tetapi ialah bentuk ejaan (visualnya). 6 . au. ejaan dalam bahasa asal dipertahankan dalam bahasa Malaysia dengan perubahan fonem dan/atau pengguguran huruf dilakukan apabila diperlukan sahaja.5 bukan lakun bukan lakunan bukan benduk bukan perabut bukan pelancung bukan bentruk bukan ulit bukan radin bukan keratun Untuk mengeja istilah/perkataan pinjaman. Misalnya: institut unit struktur dialog konduktor fungsi traktor komunis humus fokus karbon senat (institute) (unit) (structure) (dialogue) (conductor) (function) (tractor) (communist) (humus) (focus) (carbon) (senate) bukan institiut bukan yunit bukan straktur/strakcer bukan dailog bukan kondaktor bukan fangsi bukan trektor bukan kominis bukan hamus bukan fokas bukan karbun bukan senet/sinet C. dan oi .lakon lakonan bendok perabot pelancong bentrok ulet raden kraton 1. Huruf Diftong Diftong dieja dengan gabungan dua huruf vokal yang dilafazkan sebagai bunyi luncuran. yang dipentingkan bukanlah lafaz atau bunyi istilah atau perkataan tersebut.

t. q. dan z. Huruf Konsonan Huruf konsonan dalam ejaan bahasa Melayu terdiri daripada huruf-huruf b. y. f. sebab lafaznya tidak sebagai bunyi luncuran. r. n. w. x. Gabungan Konsonan di depan b c d f g h j k l m n p q Contoh Penggunaan di tengah sebut kaca ada hafal tiga saham manja akar alas kami anak apa Furqan di belakang adab Mac abad maaf beg tuah kolej anak kesal tanam taman siap Tariq bahasa cakap dua fakir guna hari jalan kami lekas maka nama pasang Quran 7 . p. h. v. D. k. d.Gabungan Huruf Vokal di depan ai au oi Contoh Penggunaan di tengah ghairah saudara boikot di belakang gulai* (masakan) harimau amboi aileron aurat oidium *Bentuk ai seperti dalam "menggulai air teh" bukan huruf diftong. s. m. j. l. c. g.

ny. dan sy.huruf vokal.Gabungan Konsonan di depan r s t v w x y z Contoh Penggunaan di tengah bara asli mata universiti hawa payung lazat di belakang putar lemas rapat lafaz raih sampai tali varia wanita xenon yang zaman E. Bahasa Melayu mempunyai empat jenis pola umum suku kata: 8 . Huruf vokal itu dapat didahului atau diikuti oleh huruf konsonan. ng. Gabungan Huruf Konsonan di depan gh kh ng ny sy Contoh Penggunaan di tengah maghrib akhir bangun hanyut asyik di belakang mubaligh tarikh senang arasy ghaib khusus ngilu nyata syarat F. V . kh. Persukuan Setiap suku kata bahasa Melayu ditandai oleh sebuah huruf vokal. 1. yang masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. K = huruf konsonan). Gabungan Huruf Konsonan Dalam bahasa Melayu terdapat lima gabungan huruf konsonan. (Pada contoh berikut. iaitu gh.

f. b. KKV KKVK VKK KVKK KKVKK KKKV KKKVK pra-ja. bu-ah. ke-nyang. prak-tis. skru struk-tur. Kalau di tengah kata ada huruf konsonan. pemisahan tersebut dilakukan sebelum huruf konsonan atau gabungan huruf konsonan itu. Kalau di tengah kata ada dua huruf konsonan yang berurutan. bahasa Melayu memiliki pola suku kata yang berikut: a. c. in-fra. i-sya-rat. am-bu-lans. kecuali gabungan huruf konsonan. bank kom-pleks stra-te-gi. la-wan. Ap-ril. termasuk gabungan huruf konsonan. ka-e-dah. su-lit. kri-tik. c. ga-tra. b. stan-dard eks teks. pemisahan tersebut dilakukan di antara kedua-dua vokal itu. mut-lak. Kalau di tengah kata ada dua huruf vokal yang berurutan. b. trak-tor. swas-ta. in-struk-tur. pemisahan tersebut dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama (termasuk gabungan huruf konsonan) dengan huruf konsonan yang kedua. ba-rang. ga-ul ra-kit. blok. som-bong. to-lak. om-bak. Kalau di tengah kata ada tiga konsonan atau lebih. e-kor. sa-ngat. tem-ba-kau. c. Pemisahan suku kata pada kata dasar adalah sebagai berikut: a. g. Misalnya: ma-in. Misalnya: man-di. pe-ker-ti. d. e. hi-lang. V VK KV KVK a-nak. Misalnya: a-nak. a-syik. li-ar. kon-teks. i-bu pin-tu. Misalnya: 9 . a-khir. pemisahan tersebut terdapat di antara keduadua huruf konsonan itu.a. be-lum 2. d. skrip 3. d. ma-in. Di samping itu. ba-u er-ti. di antara dua huruf vokal. sa-at.

me-me-nuh-i. sang-gul. isy-tihar. per-gi-lah.kon-tra. Imbuhan. bi-o-gra-fi intro-speksi. 3c. dan 3d di atas. bel-a-jar. termasuk awalan yang mengalami perubahan bentuk dan partikel yang biasanya ditulis serangkai dengan kata dasarnya. 3b. in-fra. dalam penyukuan kata dipisahkan sebagai satu kesatuan. 10 . ang-klung. in-tro-spek-si Keterangan Nama orang. 5. 4. Misalnya: kilo-gram. fo-to-gra-fi bio-grafi. mem-ban-tu. maghrib. (2) di antara suku-suku dalam masingmasing unsur itu sesuai dengan kaedah 3a. ul-tra. Apabila suatu kata terdiri lebih daripada satu unsur dan salah satu unsur itu dapat bergabung dengan unsur lain. ki-lo-gram kilo-meter. ki-lo-me-ter foto-grafi. ikh-las. Misalnya: ma-kan-an. pemisahan sukunya dilakukan dalam dua tahap: (1) di antara unsur-unsur itu. badan undang-undang dan nama diri lain disesuaikan dengan ejaan bahasa Melayu kecuali apabila ada pertimbangan khusus yang menyebabkan penyesuaian itu sukar dibuat atau tidak sesuai.

Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama petikan langsung. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan kitab suci dan nama Allah. Huruf besar digunakan bagi huruf pertama kata awal ayat. nak!" "Kelmarin engkau terlambat. Bimbinglah hamba-Mu. 4. "Bilakah kita pulang?" Bapa menasihati. keturunan. "Berhati-hatilah. Apa maksudmu? Kita harus bekerja keras. "Esok pagi.2. ke jalan yang Engkau restui. termasuk kata ganti untuk Allah. Huruf Besar 1." kata ibu. PENULISAN HURUF A. ya Tuhan. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama gelaran kehormatan. "dia akan berangkat. Misalnya: Nabi Ibrahim Imam Syafii 11 ." 3. dan keagamaan yang diikuti nama orang. Misalnya: Allah Yang Maha Kuasa Yang Maha Pengasih Quran Islam Tuhan akan menunjukkan jalan yang benar kepada hamba-Nya." katanya. Pekerjaan itu belum selesai. Misalnya: Adik bertanya. 2. Misalnya: Dia mengantuk.

khusus bagi perkataan Sultan. Misalnya: 12 . Misalnya: Siapakah gabenor yang baru dilantik itu? Brigedier jeneral Ahmad dilantik menjadi mejar jeneral. Beliau baru saja mendapat gelaran Datuk. Misalnya: Gabenor Tun Syed Sheikh Barakbah Leftenan Muda Wan Hassan Menteri Adam Malik Perdana Menteri Nehru Profesor Dr.Tun Abdul Razak Sultan Hasanuddin Haji Agus Salim Huruf besar digunakan juga sebagai huruf pertama nama gelaran kehormatan yang tidak diikuti nama orang. Datuk. Raja. 5. Tan sri. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama unsur nama jawatan dan pangkat yang diikuti nama orang. Huruf besar tidak digunakan sebagai huruf pertama nama gelaran kehormatan. Ungku Omar Huruf besar tidak digunakan sebagai huruf pertama nama jawatan dan pangkat yang tidak diikuti nama orang. 6. Misalnya: Baginda baru saja ditabalkan menjadi Sultan. dan keagamaan yang umum yang tidak diikuti nama orang. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang. Misalnya: Tahun ini dia pergi menunaikan haji. keturunan.

hari. hari raya. Misalnya: bangsa Melayu suku Kadazan bahasa Indonesia orang Inggeris Huruf besar tidak digunakan sebagai huruf pertama nama bangsa. bulan. dan bahasa. dan peristiwa sejarah. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama nama tahun. Misalnya: tahun Hijrah tarikh Masehi bulan Ogos bulan Maulud hari Jumaat Perjanjian Pangkur Hari Kebangsaan hari Krismas Perang Candu Perisytiharan Kuala Lumpur 13 .Amir Hamzah Tuanku Abdul Rahman Putra Al-haj Mariam binti Abdul Samad Putih Ramlee 7. suku. dan bahasa yang tidak digunakan sebagai nama. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama nama bangsa. Misalnya: memelayukan kata-kata asing keinggeris-inggerisan 8. suku bangsa.

Misalnya: berlayar ke teluk mandi di sungai menyeberangi selat pergi ke arah tenggara 10. 14 . Misalnya: mengisytiharkan kemerdekaan memerangi penyeludupan candu. 9. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama nama khas dalam bidang geografi. Misalnya Asia Tenggara Kuala Kangsar Bukit Mertajam Gua Musang Danau Toba Gunung Tahan Jalan Tun Perak Laut Merah Selat Melaka Sungai Pahang Tanjung Harapan Teluk Benggala Terusan Suez Huruf besar tidak digunakan sebagai huruf pertama nama unsur geografi.Huruf besar tidak digunakan sebagai huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak digunakan sebagai nama. lembaga pemerintah dan ketatanegaraan. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama unsur nama rasmi badan. serta nama dokumen rasmi kecuali unsur seperti dan.

dan judul karangan kecuali kata partikel. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama semua perkataan dalam nama buku. Misalnya: Dari Ave Mari ke Jalan Lain ke Roma majalah Bahasa dan Sastera akhbar Utusan Melayu 12. serta nama dokumen rasmi. suratkhabar. lembaga pemerintah dan ketatanegaraan. pangkat. dan sapaan. majalah. Misalnya: Menurut undang-undang yang sedia ada Kerjasama antara pegawai kementerian dan rakyat. En. Doktor Encik 15 . dari. 11. untuk dan yang. Misalnya: Piagam Bangsa-Bangsa Bersatu Pelajaran Ekonomi untuk Sekolah-Sekolah Menengah 13.Misalnya: Republik Indonesia Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan Dewan Rakyat Majlis Bahasa Indonesia Malaysia Lembaga Urusan dan Tabung Haji Huruf besar tidak digunakan sebagai huruf pertama perkataan yang tidak dipakai sebagai unsur rasmi badan. Misalnya: Dr. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama semua unsur perkataan ulangan yang terdapat pada nama kategori yang tercantum dalam Fasal 11A (10) dan (11). seperti di. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama singkatan unsur nama gelaran. ke. yang tidak terletak pada kedudukan awal.

Sdr. Hj. Misalnya: Bilakah Pak Mat berangkat? Esok Pak Cik Ali akan datang. Ayat 3). dan pak cik yang digunakan sebagai kata ganti atau sapaan yang diikuti nama orang. Semua kakak dan adik saya sudah berkeluarga. 16 . emak.M. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan/persaudaraan seperti bapa. ibu.A. Silakan duduk. Pn. S. S. Hjh. Kak Timah! Mereka pergi ke rumah Mak Mah. Sdri. Prof. adik. Para ibu mengunjungi Ibu Zain. Catatan Master of Arts Sarjana Ekonomi Haji Hajah Sarjana Sastera Profesor Puan Tuan Saudara Saudari Singkatan di atas selalu diikuti oleh tanda titik. Tn. Fasal A. Misalnya: Kita harus menghormati bapa dan ibu kita. Huruf besar tidak digunakan sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan yang dipakai sebagai kata ganti atau sapaan yang tidak diikuti nama orang.S. kakak. (Perhatikan selanjutnya Bab V. 14.E.

Dia bukan menipu.B. dan suratkhabar yang dikutip dalam karangan. Politik divide et impera pernah bermaharajalela di negara ini. Huruf Condong 1. Samad Said akhbar Berita Harian 2. 3. Huruf condong dalam cetakan digunakan untuk menulis nama buku. atau kelompok perkataan. Misalnya: Huruf pertama perkataan abjad ialah a. Misalnya: Nama ilmiah manggis ialah Carcinia Mangostana. Bab ini tidak membincangkan penulisan huruf besar. majalah. Misalnya: majalah Bahasa dan Kesusasteraan buku Salina karangan A. huruf atau kata yang akan dicetak condong diberi satu garis di bawahnya. Catatan Dalam tulisan tangan atau bertaip. Buatlah ayat dengan simpulan bahasa berlepas tangan. Weltanschauung antara lain diterjemahkan menjadi `pandangan dunia'. Huruf condong dalam cetakan digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf. Huruf condong dalam cetakan digunakan untuk menulis perkataan nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. tetapi ditipu. 17 . bahagian perkataan.

Misalnya: bergeletar dikelola penerapan mempermainkan menengok 2. Kalau bentuk dasar berupa gabungan kata. Kata Dasar Kata yang berupa kata dasar masing-masing ditulis secara satu persatu. (Lihat juga keterangan tentang tanda hubung. Buku itu tebal sekali. Fasal E. Bab V. akhiran) ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Kedai pajak penuh sesak. 3. Kata Turunan 1. Imbuhan (awalan. Ayat 5). Misalnya: Ibu percaya bahawa engkau tahu. Bab V.3. sisipan. maka unsur gabungan kata itu ditulis serangkai. B. Kalau bentuk dasar berupa gabungan kata dan sekaligus mendapat awalan dan akhiran. Misalnya: 18 . PENULISAN KATA A. awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan unsur yang langsung mengikuti atau mendahuluinya. Misalnya: bertepuk tangan beribu angkat menganak sungai sebar luaskan (Lihat juga keterangan tentang tanda hubung. Fasal E. Ayat 5).

Misalnya: bikarbonat demoralisasi dwiwarna ekawarna infrastruktur introspeksi kolonialisme mahasiswa monoteisme multilateral pancaindera panteisme poligami prasangka semiprofesional subbidang swadaya telefon transmigrasi ultramoden antikomunis protesis 19 . Kalau salah satu unsur gabungan kata hanya digunakan dalam kombinasi. iaitu bentuk yang tidak dapat berdiri sendiri (terikat). maka gabungan kata itu ditulis serangkai.menyebarluaskan dilipatgandakan penghancurleburan beribuangkatkan 4.

(3) Maha sebagai unsur gabungan kata yang ditulis terpisah adalah seperti contoh di bawah ini: Misalnya: Marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Misalnya: anak-anak buku-buku kuda-kuda mata-mata hati-hati undang-undang biri-biri kupu-kupu kura-kura laba-laba 20 . Bentuk Gandaan Bentuk gandaan ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda sempang(-).Catatan (1) Apabila bentuk terikat diikuti oleh kata yang huruf awalnya adalah huruf besar. Beliau ingin menjadi seorang maharaja. Misalnya: Dia seorang mahasiswa baru. di antara kedua-dua unsur itu dituliskan tanda sempang (-). Yang Maha Pengasih. C. Misalnya: pro-Malaysia pan-Afrikanisme anti-Babrak Karmal (2) Maha sebagai unsur gabungan kata ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Duli Yang Maha Mulia.

Misalnya: duta besar kambing hitam kertas kerja mata pelajaran meja tulis model linear orang tua persegi panjang kaki lima simpang empat 2. yang mungkin menimbulkan kesalahan pengertian dapat diberi tanda sempang untuk menegaskan pertalian di antara unsur yang bersangkutan. termasuk istilah khusus. Gabungan kata. Gabungan Kata Bagi gabungan kata yang lazim disebut rangkai kata. Misalnya: 21 . 1.sia-sia gerak-geri huru-hara lauk-pauk mundar-mandir ramah-tamah sayur-mayur porak-peranda tunggang-langgang berjalan-jalan dibesar-besarkan menulis-nulis terus-menerus tukar-menukar D. bahagian-bahagiannya ditulis terpisah. termasuk istilah khusus.

Gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata ditulis serangkai. bukumu. Bukuku. Misalnya: Apa yang kumiliki boleh kauambil. dan nya Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya: ku. mu. dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya.alat pandang-dengar buku sejarah-baru mesin-hitung tangan watt-jam 3. Misalnya: bismillah alhamdulillah silaturahim halalbihalal akhirulkalam wassalam apabila bagaimana manakala barangkali padahal daripada kepada bumiputera hulubalang matahari peribahasa sekaligus syahbandar E. mu. Kata Ganti ku. 22 . kau. dan bukunya tersimpan di perpustakaan.

Catatan Kata-kata yang dicetak condong di bawah ini ditulis serangkai. Kemarikan buku itu. Misalnya: Adiknya pergi ke luar negeri. di situ ada Sidin. (Lihat juga Bab III. Misalnya: Harimau itu marah sekali kepada sang Kancil. Mari kita pergi ke pasar. Semua orang yang terkemuka di desa itu hadir dalam kenduri itu. Kata Depan. Dia datang dari Kuantan kelmarin. Kain itu terletak di dalam almari. Dia ikut terjun ke tengah kancah perjuangan. Kesampingkan saja persoalan yang tidak penting itu. Surat arahan itu dikeluarkan di Kuala Lumpur pada 11 Mac 1966. 23 . Kami percaya sepenuhnya kepadanya. Mereka ada di rumah Saya pergi ke sana sini mencarinya. Ke mana saja ia selama ini? Kita perlu berfikir sepuluh tahun ke depan. ke. Di mana ada Siti. Fasal D. dan dari Kata depan di. Kata si dan sang Kata si dan sang ditulis terpisah daripada kata yang mengikutinya. dan dari ditulis terpisah daripada kata yang mengikutinya kecuali dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata seperti kepada dan daripada. ke. Surat itu dikirimkan kembali kepada si pengirim. Ia keluar sebentar. Bermalam sajalah di sini. G. di. Si Amin lebih tua daripada si Ahmad.F. Ayat 3).

andaipun. Catatan Kelompok kata yang berikut. hasil pekerjaannya dapat dijadikan pegangan. Hendak pulang pun. ia tetap kurus. walaupun. sekalipun. lagipun. Baik para pelajar mahupun para guru ikut berdemonstrasi. kendatipun. Siapakah gerangan dia? Partikel pun ditulis terpisah daripada kata yang mendahuluinya. meskipun. sudah tak ada kenderaan. ditulis serangkai. kah. sekali pun engkau belum pernah datang ke rumahku. Partikel 1. biarpun. ataupun. 24 . Misalnya: Apakah yang tersirat dalam surat itu? Bacalah buku itu baik-baik. adapun. Bagaimanapun juga akan dicubanya menyelesaikan tugas itu. Misalnya: Adapun sebab-sebabnya belum diketahui. Partikel lah. Sekalipun belum memuaskan. bagaimanapun. Misalnya: Apa pun yang dimakannya. emak pun ingin pergi. Walaupun dia miskin. dia selalu gembira. sungguhpun. kalaupun. mahupun. Jangankan dua kali. Misalnya: 2. Jika ayah pergi. yang sudah lazim dianggap padu benar.H. dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Kuala Lumpur adalah ibu kota negara Malaysia.

angka Arab atau angka Romawi lazim digunakan.000.000). 7.5 sentimeter 5 kilogram 4 meter persegi 10 liter b. (b) satuan waktu.00 petang tahun 1928 31 Ogos 1957 c. Misalnya: Harga kain itu $3. luas. C (100). Partikel per yang bererti `demi' dan `tiap' ditulis terpisah daripada bahagianbahagian ayat yang mendahului atau mengikutinya.10* 25 . 1 jam 20 minit pukul 3. X. D (500). Fasal I. Angka dan Lambang Bilangan 1. Angka dipakai untuk menyatakan lambang bilangan atau nombor. Angka digunakan untuk menyatakan (a) ukuran panjang. 6. Dalam tulisan. 1.000). M (1. M$5. VIII. Angka Arab Angka Romawi : : 0. 4. Penggunaannya diatur lebih lanjut dalam fasal-fasal yang berikut ini.000. 5. Ayat 5. V. IX.00 US$ 3. 8.000) V (5. I.b). Misalnya: a. (c) nilai wang. III. 2. VII. 0. 9 I. VI. 2. (Tentang penulisan gabungan per dengan angka atau bilangan lihat Bab III. dan isi.3. 3.50 per helai Mereka masuk ke dalam ruangan satu per satu. L (50). II. M (1.50* Y 100 £ 5. berat. IV. dan (d) kuantiti.

tempat kediaman. 50 dolar Amerika 10 paun Inggeris 100 yen 10 peratus 2 orang 4 kali 3. 15. Misalnya: Bab X. Bilangan pecahan Misalnya: 1/2 setengah 3/4 tiga perempat 1/16 satu perenam belas 26 . d. Fasal 5.2000 rupiah *Tanda titik di sini merupakan tanda perpuluhan. Angka digunakan juga untuk menombori karangan dan ayat kitab suci atau bahagiannya. Hotel Merlin 4. Penulisan lambang bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut: a. atau bilik pada alamat. Jalan Delima 1 Bilik 169. Misalnya: No. Angka lazim dipakai untuk melambangkan nombor jalan. rumah. Bilangan utuh Misalnya: 12 dua belas 22 dua puluh dua 222 dua ratus dua puluh dua b. halaman 252 Surah Yasin: 9 5.

Lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf kecuali jika beberapa lambang bilangan digunakan secara berurutan. Ayah memesan tiga ratus ekor ayam. tahun 50-an wang 5000-an lima wang 1000-an atau tahun lima puluhan atau wang lima ribuan atau lima wang seribuan (Lihat juga keterangan tentang tanda hubung. Ayat 5). Penulisan lambang bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara yang berikut. Bab V. Fasal E.2 satu perpuluhan dua 6. 8.3 2/3 tiga dua pertiga 1/100 satu perseratus 1% satu peratus 1%o satu permil 1. 27 . seperti dalam pemerincian dan pemaparan Misalnya: Amir menonton drama itu sampai tiga kali. Misalnya: Sultan Abdul Jalil IV Sultan Abdul Jalil Ke-4 Sultan Abdul Jalil keempat Bab II Bab ke-2 Bab kedua Abad XX Abad ke-20 Abad Kedua puluh Tingkat 1 Tingkat pertama Penulisan lambang bilangan yang mendapat akhiran -an mengikuti cara yang berikut: Misalnya: 7.

bilangan tidak perlu ditulis dengan angka dan huruf sekaligus dalam teks. dan 5 orang tidak mengundi.Di antara 72 anggota yang hadir. atau Dua ratus lima puluh orang tetamu diundang (oleh) Pak Sako. Bukan: 250 orang tetamu diundang (oleh) Pak Sako. seperti akta dan undang-undang. Bukan: 15 orang terkorban dalam kemalangan itu. Misalnya: Kerajaan Malaysia baru saja mendapat pinjaman 250 juta ringgit. Kecuali dalam dokumen rasmi. 12. 100 bas mini. Penduduk Malaysia berjumlah lebih daripada 12 juta orang. 52 orang memberikan suara setuju. Jika perlu. Misalnya: Jabatan kami mempunyai dua puluh orang pegawai. 11. Pak Sako mengundang 250 orang tetamu. 10. Bukan: Di almari itu tersimpan 805 (lapan ratus lima) buah buku dan majalah. penulisannya harus tepat. Bukan: Jabatan kami mempunyai 20 ( dua puluh) orang pegawai. dan 100 teksi. 28 . Kenderaan yang ditempah untuk pengangkutan umum terdiri daripada 50 bas. susunan ayat diubah sehingga bilangan yang tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata tidak terdapat lagi pada awal ayat. 9. Di almari itu tersimpan 805 buah buku dan majalah. Lambang bilangan pada awal ayat ditulis dengan huruf. Kalau bilangan dilambangkan dengan angka dalam huruf. 15 suara tidak setuju. Misalnya: Lima belas orang terkorban dalam kemalangan itu. Angka yang menunjukkan bilangan yang besar dapat dieja sebahagian supaya lebih mudah dibaca.

Belanda. Arab. Berdasarkan taraf perpaduannya unsur pinjaman dalam bahasa Melayu dapat dibahagi kepada dua golongan besar: Pertama. Inggeris dan bahasa lain. Penulisan kata serapan adalah menurut kaedah-kaedah seperti berikut: 1. kata asing yang pengucapan dan penulisannya sudah sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Melayu. ad-hoc. Portugis. PENULISAN UNSUR SERAPAN Dalam perkembangannya. bagi unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Melayu seperti vis-a-vis.Misalnya: Saya lampirkan resit terima wang sejumlah $999. ae jika tidak bervariasi dengan e tetap plat ae aerial aerograf aerob aerial aerograph aerobe 29 . landrover.000 (lima ratus ribu) orang. bahasa Melayu menyerap unsur daripada pelbagai bahasa lain. pengucapan dan penulisannya hendaklah dikekalkan seperti dalam bahasa sumber. bentuk visual diutamakan. 4. a tetap a ras abstrak oktaf race abstract octave plate 2.00 (Ringgit sembilan ratus sembilan puluh sembilan sahaja) Rapat umum itu dihadiri oleh 500. Kedua. Dalam penerapan ini. baik daripada bahasa daerah mahupun daripada bahasa Sanskrit.

o dan konsonan jadi k karbon klasik kobalt korpus carbon classic cobalt corpus 8. c di muka a. c di muka e.3. i. ao paolo 6. au tetap paolo au automatik tautologi umlaut auditorium automatic tautology umlaut auditorium 7. oe dan y jadi s sen sibernetik silia silinder selom cent cybernetics cilia cylinder coelom 30 . ae jika bervariasi dengan e jadi e estetik hemoglobin hematit tetap ai aileron trailer kaison tetapi ao aesthetics haemoglobin haematite 4. ai aileron trailer caisson 5. u.

cc di muka o.    (Sanskrit) jadi s sabda sastera abda astra jadi 14.9. cch (yang diucapkan sebagai k) di muka a. dh (Arab) jadi d 31 . o. dh (Inggeris) d dobi dhobi 15. i dan konsonan jadi k karisma kolera sakarin teknik charisma cholera saccharine technique 12. ch. a dan konsonan jadi k akru akomodasi akumulasi jadi ks aksen vaksin accru accomodation accumulation 10. e. ch (yang diucapkan sebagai s atau sy) jadi s sifon eselon mesin chiffon echelon machine 13. cc di muka e dan i accent vaccin 10. u.

ea tetap ea bearing idealis gear kongea habeas bearing idealist gear congea habeas 18. ei tetap ei ateis etheist phenolphthalein fenolftalein 32 .dharurat hadhir dharab 16. ee jeep beer chimpanzee decree 20. ea yang dilafazkan [i] jadi i gris rim bikar isel jadi i jip bir cimpanzi dekri grease ream beaker easel 19. e tetap darurat hadir darab e efektif deskripsi sintesis sistem effective description synthesis system 17.

gh (Arab) tetap gh ghairah maghrib mubaligh ghairah maghrib muballigh 27.protein ureid 21. eu europium neutron necleus 23. g tetap g geologi tragedi katalog geology tragedy catalogue 25. i tetap i sifilis albitit syphilis albitite 33 . f factor tetap f faktor fakulti faculty 24. gh (Inggeris) jadi g sorgum sorghum 26. eo tetap protein ureid eo stereo nukleon geometri zeolit tetap eu europium neutron nukleus stereo nucleon geometry zeolite 22.

kh (Arab) tetap kh khabar akhir khusus khabar akhir khusus 34 . io tetap io kardioid ion studio cardioid ion studio 33. ia tetap tekstil ion ia iambus dialek diafisis fuksia tetap ie diesel tieseron iambus dialect diaphysis fuchsia 29. iu tetap iu premium stadium premium stadium 34.textile ion 28. ie di akhir kata ekasuku jadi ai pai pie 32. ie di akhir kata jadi i kalori bogi calorie bogie 31. ie diesel tieceron 30.

o oleomargarine sector thrombosis chancellor 37. oa cardboard coat 38. ng tetap tarikh ng kongres linguistik tetap o oleomargarina sektor trombosis canselor jadi o kadbod kot jadi e estrogen fetus gonorea tetap oi alkaloid duboisin jadi u monsun rakun pruf kartun congress linguistics 36. oe (oi Yunani) oestrogen foetus gonorrhoea 39. oo (vokal ganda) jadi oo zoologi zoology 35 . oi alkaloid duboisine 40. oo monsoon raccoon proof cartoon 41.tarikh 35.

ou yang dilafazkan [au] jadi au akauntan paun kaunter accountant pound counter 44. pt di awal kata tetap pt pterosaur pteriodologi ptialin pterosaur pteriodology ptyalin 47. ph jadi f fonem fosforus fisiologi phoneme phosphorus physiology 45. ps di awal kata tetap ps pseudo psikiatri psikosomatik pseudo psychiatry psychosomatic 46. ou yang dilafazkan [u] atau [] jadi u turmalin jurnal serius kupon kontur tourmaline journal serious coupon contour 43.42. q jadi k akuarium bankuet frekuensi aquarium banquet frequency 36 .

rh jadi r retorik ritma rhetoric rhythm 49. i. sch jadi sk skim/skema skolastik scheme scholastic 52. u tetap u unit nukleolus republik deuterium struktur unit nucleolus republic deuterium structure 37 . sc di muka a. sc di muka e. th jadi t teater teologi teori ortografi theater theology theory orthography 53. dan y jadi s sedastik senario absisa sifistoma scedastic scenario abscissa scyphistoma 51. o. u dan konsonan jadi sk skandium eskudo skuter skrip scandium escudo scooter script 50.48.

ui tetap katalog dialog teknik barok cek ui anuiti konduit ekuinoks annuity conduit equinox 60. ue duet 56.institute 54. uo tetap uo fluoresein fluorescein 38 . ue di akhir kata glue tissue accrue 57. ue di akhir kata eksuku jadi iu kiu cue 58. ua tetap institut ua dualisme kuantum akuarium tetap ue duet jadi u glu tisu akru dualism quantum aquarium 55. ue di akhir kata (selepas q atau g) digugurkan catalogue dialogue technique baroque cheque 59.

uu jadi kuorum kuota u kontinum vakum tetap v novel universiti vitamin tetap x xenon continuum vaccum 62. y yang sebutannya y tetap yen yangonin 67. y yang bukan pada awal kata jadi i 39 . v novel university vitamin 63. o.quorum quota 61. u dan konsonan jadi ksk ekskursif ekskavasi ekskomunikasi eksklusif y yen yangonin excursive excavation excommunication exclusive 66. xc diikuti oleh a. x pada posisi lain dalam kata jadi ks kompleks ekstra teksi complex extra taxi 65. x di awal kata xenon 64.

z tetap fisiologi politeisme psikologi z ozon zenit ozone zenith 69. Konsonan ganda kecuali apabila mengelirukan jadi konsonan tunggal asimilasi ferum pipet majalah sesi assimilation ferrum pippette majallah session 70. Huruf e yang biasanya dilafazkan [] di suku kata akhir di kekalkan cylinder counter contingent system dividend theater oxygen Catatan 1. Misalnya: 40 . silinder kaunter kontinjen sistem dividen teater oksigen Unsur-unsur yang sudah diserap ke dalam bahasa Melayu dan lazim dieja secara bahasa Melayu tidak perlu lagi diubah ejaannya.physiology polytheism psychology 68.

kelab. namun unsur yang mengandungi kedua-dua huruf itu ditulis dalam bahasa Melayu menurut kaedah yang terhurai di atas. kastam. stesen. -ation. -tion action organization revolution confrontation jadi tetap jadi -er primer sekunder -al struktural kultural rasional ideal normal -asi.iklan. hadir. drebar. setelah disesuaikan. -al structural cultural rational ideal normal 3. -si aksi organisasi revolusi konfrontasi 4. -ary primary secondary 2. Kata seperti klinikal dan objektif diserap secara utuh di samping kata klinik dan objek. disenaraikan dalam daftar contoh di bawah ini. Akhiran itu diserap sebagai bahagian kata yang utuh. 1. Di samping pegangan untuk penulisan unsur serapan tersebut di atas. berikut ini didaftarkan juga akhiran-akhiran asing serta penyesuaiannya dalam bahasa Melayu. perlu. Akhiran atau bentuk akhir yang mungkin dipertimbangkan penulisan kata. -or conductor factor tetap -or konduktor faktor 41 . 2. Sekalipun dalam ejaan ini huruf c dan x diterima sebagai sebahagian abjad bahasa Melayu. Kedua-dua huruf itu dipertahankan dalam penggunaan tertentu sahaja seperti dalam perbezaan nama dan istilah khusus.

projector 5. -logy jadi -logi 42 . logica phonetics 7. -ist socialist egoist logis psikologis klinikal teknik jadi -ik dialektik logik fonetik jadi -ik balistik ferik jadi -is sosialis egois 9. -ism (Inggeris). ikal (penyesuaian) logical psychological clinical technical 6. dialectica logic. -ic ballistic ferric 8. -ics (kata nama) dialectics. -ical jadi projektor -is. -ive descriptive illusive jadi jadi -is sosialisme modenisme -if deskriptif ilusif 11. -isme (Belanda) socialism socialisme modernism. modernisme 10. ik. -ic. -ica.

-age.analogy analogi teknologi jadi -ti universiti kualiti tetap -oir repertoir trotoir jadi -aj sabotaj garaj technology 12. -ty university quality 13. -ant accountant informant 17. -oir repertoir trotoir 14. -ege (dengan fonem /e/) college image 16. -cy democracy agency jadi jadi jadi jadi -ej kolej imej -an akauntan informan -kta analekta -si demokrasi agensi 19. -age (dengan fonem /a/) sabotage garage 15. -cts analects 18. er counter computer tetap -er kaunter komputer 43 .

cylinder 20. idge prestige cartridge jadi -ij prestij kartrij 25. -eur amateur 22. -ization organization decentralization rationalization jadi -isasi organisasi desentralisasi rasionalisasi 26. -ige. -graph autograph telegraph jadi jadi jadi silinder -et pipet novelet mofet -ur amatur -graf autograf telegraf 23. -ette pippette novelette mofette 21. -graphy historiography orthography autobiography bibliography jadi -grafi historiografi ortografi autobiografi bibliografi 24. -nce science ambulance insurance jadi -ns sains ambulans insurans 44 .

-ure structure debenture photogravure jadi -ur struktur debentur fotogravur 32. -gue di akhir kata (selepas s) digugurkan grotesgue arabesgue picaresgue grotes arabes pikares jadi -si versi abrasi tetap -sional profesional konfesional 28.27. -sion version abrasion 29. 45 . Bentuk el dipakai pada suku kata akhir untuk menyesuaikannya dengan bentuk -le Inggeris. Misalnya: article particle flexible bugle cable artikel partikel fleksibel bugel kabel jadi Kecuali yang sudah lazim disesuaikan dengan huruf lain. -sional professional confessional 30. -tional national vacational jadi -sional nasional vokasional 31.

Misalnya: stable bicycle bottle apple handle stabil basikal botol epal hendal jadi 46 .

S.5. Latif Muhd. Misalnya: Ayahku tinggal di Melaka. S. jawatan. Y.) Tanda titik digunakan pada akhir ayat yang bukan pertanyaan atau seruan. En. (Doktor) (Encik) (Puan) (Profesor) (Saudara) (Sarjana Ekonomi (Sarjana Sastera) (Tuan) (Yang Amat Berhormat) (Yang Mulia) (Yang Terhormat) (Kolonel) 47 . TANDA BACA A. Marilah kita mengheningkan cipta. Sudilah kiranya saudara mengabulkan permohonan ini. Silakan anda mengenakan topi keledar. 2. Biarlah mereka duduk di sana. Yth. Hari ini ialah 6 April 1974.M. Prof. Y.A.E. Yamin P. Lazim bin Abd. Pn. Kol.S. Tn. Tanda Titik (. 1.B. Tanda titik digunakan pada akhir singkatan nama orang. Sdr. Dia menanyakan siapa yang akan datang. Tanda titik digunakan pada akhir singkatan gelar. Misalnya: Dr. Ramlee 3. pangkat dan sapaan. Misalnya: Md.

35. Perkembangan Bahasa X A. Bahasa Melayu Klasik Bahasa Melayu Moden Pengantar 1. Misalnya: III. Fasal J. Bab V. Pada singkatan yang terdiri daripada tiga huruf atau lebih hanya dipakai satu tanda titik. minit dan saat yang menunjukkan waktu. dst. Tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam.. B. dsb. Tanda titik digunakan pada singkatan kata atau ungkapan yang sudah sangat umum. Misalnya: Pukul 1.1 1.2 Latar Belakang 1. hlm.k. ikhtisar dan daftar (lihat juga pemakaian tanda kurung. Pendahuluan 1.a.1 Umum 1. u. Ayat 3). (bagi pihak) (dengan alamat/di alamat) (dan sebagainya) (dan seterusnya) (dan lain-lain) (halaman) (tersebut) (seperti) (salinan kepada) (untuk perhatian) Tanda titik digunakan di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan.2.. 5. 6.p.p.20 (Pukul 1 35 minit 20 saat) 48 . dll.4. tsb. spt. Misalnya: b.2.2 Sebelum 1950 . s. d.

7.

Tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam, minit dan saat yang menunjukkan jangka waktu. Misalnya:

1.35.20 jam (1 jam 35 minit 20 saat)
8. Tanda titik tidak digunakan untuk memisahkan angka ribuan, jutaan, dan seterusnya yang tidak menunjukkan jumlah. Misalnya:

Ia lahir pada tahun 1950 di Kuala Lumpur. Lihat halaman 2345 dan seterusnya. Nombor akaunnya 045678.
9. Tanda titik tidak digunakan dalam singkatan yang terdiri daripada huruf-huruf awal kata atau suku kata, atau gabungan kedua-duanya yang terdapat dalam nama badan-badan kerajaan, lembaga-lembaga nasional atau internasional, atau yang terdapat dalam akronim yang sudah diterima oleh masyarakat: Misalnya:

JKR KDN Pernas TLDM UMNO WHO
10.

(Jabatan Kerja Raya) (Kementerian Dalam Negeri) (Perbadanan Nasional) (Tentera Laut Diraja Malaysia) (United Malaya National Organization) (World Health Organization)

Tanda titik tidak digunakan dalam singkatan lambang kimia, unit ukuran, takaran, timbangan dan mata wang. Misalnya:

Cu TNT

(Kuprum) (Trinitrotoluene)

49

10 cm kg l
11.

(10 sentimeter) (kilogram) (liter)

Tanda titik tidak digunakan pada akhir judul yang merupakan tajuk karangan atau ilustrasi, tabel, dan sebagainya. Misalnya:

Acara Kunjungan Tun Abdul Razak Getah dan Bijih timah (Bab 1, Malaysia) Ranjau Sepanjang Jalan
12. Tanda titik digunakan di belakang alamat yang akhir dan tahun dalam pendahuluan surat-menyurat. Misalnya:

Dewan Bahasa dan Pustaka, Peti Surat 803, Kuala Lumpur. 24 Jun 1974. Yth. Sdr. M. Yazid Ismail, No. 29, Jalan Aman, Petaling Jaya. Jabatan Peguam Negara, Kuala Lumpur, Malaysia.
B. 1. Tanda Koma (,) Tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Misalnya:

Saya membeli kertas, pen, dan dakwat.

50

Satu, dua, ... tiga.
2. Tanda koma digunakan untuk memisahkan ayat setara yang satu daripada ayat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti tetapi atau melainkan. Misalnya:

Saya ingin datang, tetapi hari hujan. Ali bukan anak saya, melainkan anak Pak Kasim.
3. Tanda koma digunakan untuk memisahkan anak ayat daripada ayat induk apabila anak ayat tersebut mendahului ayat induknya. Misalnya:

Kalau hari hujan, saya tidak akan datang. Kerana sibuk, ia lupa akan janjinya.
4. Tanda koma tidak digunakan untuk memisahkan anak ayat daripada ayat induk apabila anak ayat tersebut mengiringi ayat induk. Misalnya:

Saya tidak akan datang kalau hari hujan. Dia lupa akan janjinya kerana sibuk. Dia berpendapat bahawa soal itu tidak penting.
5. Tanda koma digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antara ayat yang terdapat pada awal ayat. Misalnya: ... Oleh kerana itu, kita harus berhati-hati.

... Jadi, soalnya tidaklah semudah itu.
6. Tanda koma digunakan di belakang kata-kata seruan seperti O, wah, ya, aduh, yang terdapat pada awal kalimat. Misalnya:

51

Fernando." kata ibu. "kerana kamu lulus. Fasal L dan M). edited and introduced by Lloyd Fernando. Merari.U. Bangunaan MMA. Balai Pustaka. (ii) bahagian-bahagian alamat. 9. Misalnya: Siregar. (iii) tempat dengan tarikh.O. 1920.P. begitu. Lloyd. bukan main! Baik-baik. Bab V. New Drama (one and two). ya. Universiti Kebangsaan Malaysia.. 10 Mei. Tanda koma digunakan untuk memisahkan petikan langsung daripada bahagian lain dalam ayat. 1972. Wah. (Lihat juga pemakaian tanda petik. Weltevreden. Kuala Lumpur: O. yang ditulis sebaris. Misalnya: Surat-surat ini harap dialamatkan kepada Dekan Fakulti Perubatan. Mersing. Tanda koma digunakan untuk menceraikan bahagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Tanda koma digunakan di antara (i) nama dengan alamat." "Saya gembira sekali." 8. Azab dan Sengsara. Misalnya: Kata ibu. Selected. 1960. Kuala Lumpur. sakitnya! 7. nanti jatuh! Aduh. 52 . "Saya gembira sekali.

K. 11. "Berdiri lurus-lurus!" perintahnya. Tanda koma digunakan di antara nama orang dengan gelar akademik atau kurniaan negara yang mengikutinya. Di daerah kami. Misalnya: 12. Misalnya: Baha Zain. Tanda koma digunakan untuk mengapit keterangan tambahan dan keterangan aposisi (Lihat juga pemakaian tanda pisah.A.N. Tanda koma tidak digunakan untuk memisahkan petikan langsung daripada bahagian lain dalam ayat apabila petikan langsung tersebut berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru dan mendahului bahagian lain dalam ayat itu. Encik Ahmad. Bab V. Osman Ahmad. masih banyak orang laki-laki makan sirih. 14. Perempuan dan Bayang-Bayang Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.J. Tanda koma tidak digunakan untuk memisahkan angka ribuan. "Di mana saudara tinggal?" tanya Karim. 13. Misalnya: 53 . jutaan dan seterusnya yang tidak menunjukkan jumlah.M. Tanda koma digunakan di antara nama penerbit dengan tahun penerbitan. Rajan.10. Fasal F). P. 1974. Misalnya: Yunus Ali. M. K. untuk membezakannya daripada singkatan nama keluarga atau marga. pandai sekali. misalnya. Misalnya: Guru saya. A.

15. 222 dua ribu dua ratus dua puluh dua. Misalnya: Malam makin larut. Tanda titik bertindih digunakan pada akhir suatu eprnyataan apabila diikuti suatu (a) rangkaian atau pemerian. C. Misalnya: Ayah menyiapkan kertas kerjanya. Ia lahir pada tahun 1950 di Pulau Pinang. juta. Tanda koma bertitik digunakan untuk memisahkan ayat yang setara dalam suatu ayat majmuk sebagai pengganti kata penghubung. 2. 1. Nombor telefonnya 546167.Lihat halaman 2345. ibu sibuk bekerja di dapur.a tau (b) penjelasan. selepas setiap tiga angka dari kanan Misalnya: 2. Tanda koma digunakan dalam angka bagi menandakan bilangan ribu. riburibu dan seterusnya. dua ribu dua ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua. adik menghafalkan nama-nama pahlawan nasional. saya sendiri asyik mendengar siaran pilihan pendengar. Misalnya: 54 . D. 222. kamu belum selesai juga. 222. Tanda Titik Bertindih (:) 1.) Tanda koma bertitik dapat digunakan untuk memisahkan bahagian-bahagian ayat yang sejenis dan setara. Tanda Koma Bertitik (. 222 2.

Ketua: Abdullah Salleh Hari : Isnin Pukul : 9. F. meja. Misalnya: Dewan Sastera. 4:9 Surah Yasin: 9 Karangan Ali Hakim. bu. Fakulti itu mempunyai jurusan Ekonomi Umum dan Ekonomi Perusahaan. atau (iii) di antara judul dengan anak judul suatu karangan." "Jangan lupa. 55 . Tanda titik bertindih digunakan dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Mir!" "Baik.(a) Yang kita perlukan sekarang ialah barang-barang yang berikut: kertas.. Tanda titik bertindih digunakan (i) di antara jilid atau nombor dengan halaman. Letakkan baik-baik!" 4. 1. Tanda Sempang (-) Tanda sempang menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh penggantian baris. Misalnya: Kita memerlukan kerusi. sudah terbit 3. Pendidikan: Sebuah Studi. (ii) di antara bab dengan ayat dalam kitab-kitab suci.30 pagi (b) 2. dakwat dan pen. dan almari. Misalnya: Ibu Amir Ibu : : : "Bawa bungkusan ini. Tanda titik bertindih tidak digunakan kalau rangkaian atau pemerian itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. IV (1974).

Misalnya: . bukan . masalah itu ...... Suku kata yang terdiri daripada satu huruf tidak dipenggal supaya jangan terdapat satu huruf saja pada hujung baris atau pangkal baris. ada cara baru juga. cara baru mengukur kelapa.. 56 ... .. *Akhiran -i tidak dipenggal supaya jangan terdapat satu huruf saja pada pangkal baris. cara baru mengukur panas.. masalah itu. atau . alat pertahanan yang baru... *masalah itu. Tanda sempang menyambung awalan dengan bahagian kata di belakangnya atau akhiran dengan bahagian kata di depannya pada penggantian baris. Misalnya: .. ........ 2. Misalnya: .

Bandingkan: ber-evolusi dua puluh lima-ribuan (20 x 5000) isteri-perwira yang ramah dengan dengan ber-revolusi dua puluh limaribuan (1 x 25000) dengan isteri perwira-yangramah 5.3. Tanda sempang digunakan untuk merangkaikan (a) se. Tanda sempang dapat digunakan untuk memperjelas hubungan bahagianbahagian ungkapan. (d) singkatan huruf besar dengan imbuhan atau kata.dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf besar. Misalnya: anak-anak gotong-royong karang-mengarang kemerah-merahan kura-kura porak-peranda sekali-kali sekali-sekala tanggungjawab-tanggungjawab 4. Misalnya: se-Malaysia se-Tanah Melayu hadiah ke-2 tahun 50-an 57 . (e) kata dengan kata ganti nama Allah. Tanda sempang menyambung unsur-unsur kata ulang. (b) ke. (c) angka dengan -an.dengan angka.

Misalnya: 1910—1954 Taiping—Seremban 58 . kelompok kata atau anak kalimat yang memberi penjelasan khusus. Tanda pisah membatasi penyisipan kata. 3. `sampai'.KDN-nya nombor 7631 Sinar-X hidayat-Mu rahmat-Nya 6. Tanda sempang digunakan untuk merangkaikan unsur bahasa Melayu dengan unsur bahasa asing. Tanda pisah menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. Tanda pisah digunakan di antara dua bilangan atau tarikh yang bererti `sampai dengan' atau di antara dua nama kota yang bererti `ke'. Misalnya: Kemerdekaan bangsa itu—dan saya yakin akan tercapai—diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. 2. Misalnya: meng-upgrade-kan di-charter F. Tanda Pisah (—) (panjangnya dua kali tanda sempang dan tidak diapit oleh ruangan) 1. Misalnya: Mereka semua mengenal Haji Salim—guru tua di kota kecil itu—sebagai seorang dermawan.

H.. Tanda Elipsis (. Misalnya: Dalam tulisan. Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya. Misalnya: 59 . ya. perlu dipakai empat titik: tiga untuk penghilangan teks dan satu untuk menandai akhir kalimat. G. 2. bukan? 2. tanda pisah dinyatakan dengan dua tanda sempang. Misalnya: Bilakah dia berangkat? Saudara tahu. marilah kita bergerak..Catatan Dalam penaipan. Tanda Tanya (?) 1. Tanda tanya digunakan di antara tanda kurung untuk menyatakan bahagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya.. Tanda elipsis menunjukkan bahawa dalam suatu petikan ada bahagian yang dihilangkan. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus... Misalnya: Kalau begitu . tanda baca hendaklah digunakan dengan hati-hati... Misalnya: "Sebab-sebab kemerosotan." Catatan Kalau bahagian yang dihilangkan mengakhiri sebuah kalimat..) (tiga titik yang diapit ruangan) 1. akan diteliti lebih lanjut.

I. Wang sebanyak 10 ribu ringgit (?) hilang. Tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bahagian integral pokok pembicaraan. ketidakpercayaan atau rasa emosi yang kuat. Tanda kurungan mengapit angka atau huruf yang memperinci satu siri keterangan. Misalnya: Faktor-faktor pengeluaran menyangkut masalah yang berikut: 60 . Tanda Kurung ( (.Ia dilahirkan pada tahun 1683 (?). Misalnya: Kajian separuh penggal RMK (Rancangan Malaysia Kedua sudah dipersetujui.. Angka atau huruf itu dapat juga diikuti oleh tanda kurung tutup saja. 1. Keterangan itu (lihat lampiran A) menunjukkan arus perkembangan baru dalam pasaran dalam negeri. Kursus penataran (upgrading) akan segera dimulai. Tanda Seru (!) Tanda seru digunakan sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan. Misalnya: Sajak Tranggono berjudul "Ubud" (nama tempat yang terkenal di Bali) ditulis pada tahun 1962.. perintah atau yang mengungkapkan kebenaran. 2.) ) Tanda kurung mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Misalnya: Alangkah seramnya peristiwa itu! Bersihkan bilik ini sekarang juga! Merdeka! J. 3.

1.. Faktor-faktor pengeluaran menyangkut masalah a) b) c) K.]) Tanda kurung siku mengapit huruf. (b) tenaga kerja. 2.") Tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal daripada pembicaraan.. Misalnya: "Sudah siap. kata atau kelompok kata sebagai pembetulan atau tambahan kepada kalimat atau bahagian kalimat yang ditulis orang lain. 1. Tanda itu jadi isyarat bahawa kesalahan itu memang terdapat dalam naskhah asal. Tanda kurung siku mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung." kata Salim. dan modal.(1) (2) (3) alam. alam. Tanda Kurung Siku ([." jawab Hakim. dan modal. Misalnya: (Perbezaan antara dua macam prosa ini [lihat bab I] tidak dibicarakan.. Tanda Petik (".. daripada naskhah atau bahan tertulis lain. Misalnya: Sang Sapurba men[d]engar bunyi gemerisik. Faktor-faktor pengeluaran menyangkut masalah (a) alam. tenaga kerja. tenaga kerja. dan (c) modal.) L. "Saya belum siap. "tunggu sebentar!" 61 .

Tanda petik mengapit judul syair. Misalnya: "Sudah siap?" tanya Ali. Tanda-tanda baca penutup daripada kalimat atau bahagian-bahagian kalimat ditempatkan di belakang tanda petik yang mengapit kata atau ungkapan yang dipakai dengan erti khusus. 4. Kata Ahmad. Tanda petik penutup mengikut tanda baca yang mengakhiri petikan langsung. "Saya juga minta satu. karangan dan bab buku apabila dipakai dalam kalimat. 62 . Catatan Kedua-dua pasang tanda petik itu ditulis sama tinggi di sebelah atas baris. dia sendiri tidak tahu sebabnya. Othman Kelantan yang berjudul "Peranan Kesusasteraan dalam Pembentukan Keperibadian Muslim" diterbitkan dalam Dewan Sastera." 5. Dari Suatu Tempat. Misalnya: Kerana warna kulitnya dia disebut "Si Hitam". Bacalah "Bola Lampu" dalam buku Dari Suatu Masa. Misalnya: "Morfologi" tanah itu sedang kami pelajari bersama. Misalnya: Karangan S.2. Dia sering disebut "pahlawan". Tanda petik mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai erti khusus. 3. Sajak "Berdiri Aku" terdapat pada halaman 5 buku itu.

') Tanda petik tunggal digunakan dalam ungkapan atau kalimat yang sudah diapit tanda petik. 63 . Fasal J). Misalnya: Tanya Basri. "Engkau dengar suara 'Kring' tadi?" 2. Tanda petik tunggal mengapit terjemahan atau penjelasan suatu kata atau ungkapan asing..2) Tanda ulang boleh digunakan semata-mata dalam tulisan cepat dan nota untuk menyatakan bentuk ulang. Tanda garis miring digunakan sebagai pengganti kata dan..50/ela. Bab V. Tanda Garis Miring (/) Tanda garis miring digunakan dalam penomboran kod surat. atau. per... Tanda Petik Tunggal (`. N. Misalnya: kata2 lebih2 sekali2 O. Tanda Ulang (. 1.M. Misalnya: DBP SP 1634 2. atau pada nombor alamat. 1. Misalnya: Harganya $2. Misalnya: rate of inflation `kadar inflasi' (Lihat pemakaian tanda kurung.

03-2482530. mengkaji fonologi dan/atau morfologi. Sewanya $130. (`kan = akan) Malam `lah tiba. Misalnya: Ali `kan kusurati. Malaysia. 50926 Kuala Lumpur. (`lah = telah) Urus Setia. Dewan Bahasa dan Pustaka. P. 03-2481960. Telefon: 03-2414609. Tarikh: Oktober 1985 64 .mahasiswa/mahasiswi.00/bulan. Tanda Penyingkat (') Tanda penyingkat menunjukkan penghilangan bahagian kata. Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia.