1. PENGGUNAAN ABJAD

A.

Abjad

Abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Melayu terdiri daripada huruf yang berikut. Sebutan masing-masing huruf disertakan di sebelahnya.

Huruf

Sebutan e bi si di i ef ji ec ai

Huruf

Sebutan je ke el em en o pi kiu ar

Huruf

Sebutan es ti yu vi dabliu eks wai zet

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh li
B. Huruf Vokal

Jj Kk Kl Mm Nn Oo Pp Qq Rr

Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Huruf vokal dalam ejaan bahasa Melayu terdiri daripada: a, e, i, o dan u. Huruf e melambangkan dua bunyi, iaitu e pepet dan e taling.

Huruf Vokal di depan a e*

Contoh Penggunaan di tengah padi petak kena simpan kota bumi di belakang bola sate sosialisme murni pidato ibu

api enak emas

i o u

itu oleh ulang

1

*e dalam enak, petak, sate ialah e taling; dan e dalam emas, kena, sosialisme ialah e pepet. Dalam pengajaran sebutan, boleh digunakan tanda ( • ) untuk e pepet ( • ) jika ejaan kata menimbulkan keraguan. Misalnya: emak, enam, emas, kena, sosialisme, Esa.

1.

Huruf Vokal pada Suku Kata Akhir

1.1

Gunakan huruf i atau u pada suku kata akhir tertutup sekiranya suku kata praakhir menggunakan huruf, a, i, u, e pepet. Misalnya:

a-i a-u

: kasih, balik, katil, paling, lahir, habis, mustahil, cenderawasih, sumbangsih. : basuh, batuk, bakul, karung, catur, kabus, semenanjung, lembayung, pelampung, angklung. : sisih, bilik, gigil, piring, fikir, kikis, kerisik, selisih, belimbing. : riuh, tiruk, pikul, nibung, tidur, tikus, geriuk, mentimun, tembeliung. : putih, putik, cungkil, suling, mungkir, lukis, seputih, alatulis. : tubuh, pucuk, pukul, burung, ukur, putus, selubung, tengkujuh, kelemumur. : lebih, betik, sepit, tebing, petir, ketis, cengkerik, pelesit, seberetih. : tempuh, ketuk, betul, terung, telur, cetus, temenggung.

i-i i-u u-i u-u e pepet-i e pepet-u

Aturan 1.1 juga dikenakan pada kata-kata dua suku kata yang dipisahkan oleh vokal. Misalnya:

baik, raih, saing, kail, air, kais, bauk, sauh, gaung, aur, paus, fiil, piut, riuh, riung, siul, liur, bius, kuit, muih, cuit, kuih, suis, kuud.

2

coreng. keledek. gelek. kelompok. borong. o-e taling e taling-o e talinge taling : boleh. kerekot. pokok. adalah seperti dalam contoh-contoh berikut: (i) e taling-a : berang beta beza dewan cetak petak daerah bela (tuntut balas) faedah kaedah belerang adegan rehat endah (peduli) hemat bengkang (kuih) bukan birang bukan bita bukan biza bukan diwan bukan citak bukan pitak bukan dairah bukan bila bukan faidah bukan kaidah bukan belirang bukan adigan bukan rihat bukan indah bukan himat bukan bingkang 3 . tergolong. leher. bogel. teleng. celoteh : tempoh. oleh. Misalnya: o-o gopoh. termasuk pasangan vokal pada suku kata akhir terbuka.2 Gunakan huruf o atau e taling pada suku kata akhir tertutup sekiranya suku kata praakhir menggunakan huruf o atau e taling juga. beres. kepompong. kesot.1. : leceh. tolol. serong. belok. gentel. kolek. selekoh. benjol. telor. boros.3 Pasangan vokal yang lainnya yang dapat berlaku dalam dua suku kata bertutur itu. 1. selekeh. celorong. celoreng.

trengkas selendang (ii) o-a : dosa rosak orang ombak kosa kota pedoman sekolah hormat gelombang terompah berontak kerongsang selongkar kelompang (iii) i-a : bisa bina (bangunan) kita kira cicak (binatang) fikah girang (gembira) indah (cantik) ingkar jinjang (lampai) kilang kincah (cuci) kisah (cerita) lintang (galang) nikmat periksa bukan tringkas bukan selindang bukan dusa bukan rusak bukan urang bukan umbak bukan kusa bukan kuta bukan peduman bukan sekulah bukan hurmat bukan gelumbang bukan terumpah bukan beruntak bukan kerungsang bukan selungkar bukan kelumpang bukan besa bukan bena bukan keta bukan kera bukan cecak bukan fekah bukan gerang bukan endah bukan engkar bukan jenjang bukan kelang bukan kencah bukan kesah bukan lentang bukan nekmat bukan pereksa 4 .

perintah pihak ringkas sihat sikat silang (palang) (iv) u .2 berlaku pada beberapa perkataan pinjaman daripada bahasa Jawa dan bahasa-bahasa serumpun lain.a : buka buta cuba cuka butang dulang gusar hutang hutan pulang bukan perentah bukan pehak bukan rengkas bukan sehat bukan sekat bukan selang bukan boka bukan bota bukan coba bukan coka bukan botang bukan dolang bukan gosar bukan hotang bukan hotan bukan polang 1.1 dan 1. Misalnya: aneh amben awet catat kaget pamer pameran lelucon calon gembleng lapor laporan bunglon bukan anih bukan ambin bukan awit bukan catit bukan kagit bukan pamir bukan pamiran bukan lelucun bukan calun bukan gembling/ gembeling bukan lapur bukan lapuran bukan bunglun 5 .4 Kekecualian kepada peraturan keselarasan vokal pada 1.

ejaan dalam bahasa asal dipertahankan dalam bahasa Malaysia dengan perubahan fonem dan/atau pengguguran huruf dilakukan apabila diperlukan sahaja. Oleh itu.5 bukan lakun bukan lakunan bukan benduk bukan perabut bukan pelancung bukan bentruk bukan ulit bukan radin bukan keratun Untuk mengeja istilah/perkataan pinjaman. au. 6 . dan oi . Dalam bahasa Melayu terdapat tiga jenis huruf diftong yang dieja dengan gabungan huruf vokal sebagai berikut: ai. Huruf Diftong Diftong dieja dengan gabungan dua huruf vokal yang dilafazkan sebagai bunyi luncuran. Misalnya: institut unit struktur dialog konduktor fungsi traktor komunis humus fokus karbon senat (institute) (unit) (structure) (dialogue) (conductor) (function) (tractor) (communist) (humus) (focus) (carbon) (senate) bukan institiut bukan yunit bukan straktur/strakcer bukan dailog bukan kondaktor bukan fangsi bukan trektor bukan kominis bukan hamus bukan fokas bukan karbun bukan senet/sinet C.lakon lakonan bendok perabot pelancong bentrok ulet raden kraton 1. yang dipentingkan bukanlah lafaz atau bunyi istilah atau perkataan tersebut. tetapi ialah bentuk ejaan (visualnya).

n. x. m. h. s. Huruf Konsonan Huruf konsonan dalam ejaan bahasa Melayu terdiri daripada huruf-huruf b. q. r. Gabungan Konsonan di depan b c d f g h j k l m n p q Contoh Penggunaan di tengah sebut kaca ada hafal tiga saham manja akar alas kami anak apa Furqan di belakang adab Mac abad maaf beg tuah kolej anak kesal tanam taman siap Tariq bahasa cakap dua fakir guna hari jalan kami lekas maka nama pasang Quran 7 . t. f. p. j. w. y. D. g. sebab lafaznya tidak sebagai bunyi luncuran.Gabungan Huruf Vokal di depan ai au oi Contoh Penggunaan di tengah ghairah saudara boikot di belakang gulai* (masakan) harimau amboi aileron aurat oidium *Bentuk ai seperti dalam "menggulai air teh" bukan huruf diftong. dan z. c. v. l. k. d.

ny. Bahasa Melayu mempunyai empat jenis pola umum suku kata: 8 . V . dan sy. Gabungan Huruf Konsonan di depan gh kh ng ny sy Contoh Penggunaan di tengah maghrib akhir bangun hanyut asyik di belakang mubaligh tarikh senang arasy ghaib khusus ngilu nyata syarat F. 1.Gabungan Konsonan di depan r s t v w x y z Contoh Penggunaan di tengah bara asli mata universiti hawa payung lazat di belakang putar lemas rapat lafaz raih sampai tali varia wanita xenon yang zaman E. Gabungan Huruf Konsonan Dalam bahasa Melayu terdapat lima gabungan huruf konsonan. iaitu gh. yang masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Huruf vokal itu dapat didahului atau diikuti oleh huruf konsonan. K = huruf konsonan). ng. Persukuan Setiap suku kata bahasa Melayu ditandai oleh sebuah huruf vokal.huruf vokal. kh. (Pada contoh berikut.

Pemisahan suku kata pada kata dasar adalah sebagai berikut: a. blok. Kalau di tengah kata ada tiga konsonan atau lebih. d. d. la-wan. i-bu pin-tu. f. prak-tis. KKV KKVK VKK KVKK KKVKK KKKV KKKVK pra-ja. ka-e-dah. Kalau di tengah kata ada dua huruf vokal yang berurutan. pemisahan tersebut terdapat di antara keduadua huruf konsonan itu. pemisahan tersebut dilakukan di antara kedua-dua vokal itu. termasuk gabungan huruf konsonan. in-fra. ga-ul ra-kit. ba-u er-ti. e-kor. c. skrip 3. li-ar. kri-tik. g. ma-in. pe-ker-ti. sa-ngat. sa-at. su-lit. kecuali gabungan huruf konsonan. ke-nyang. pemisahan tersebut dilakukan sebelum huruf konsonan atau gabungan huruf konsonan itu. hi-lang. e. be-lum 2. tem-ba-kau. pemisahan tersebut dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama (termasuk gabungan huruf konsonan) dengan huruf konsonan yang kedua. Misalnya: ma-in. Misalnya: a-nak. swas-ta. b. to-lak. kon-teks. d. skru struk-tur. trak-tor. bahasa Melayu memiliki pola suku kata yang berikut: a. c. a-syik. mut-lak. b. Misalnya: man-di. Kalau di tengah kata ada dua huruf konsonan yang berurutan. Di samping itu. Misalnya: 9 . am-bu-lans. ba-rang. stan-dard eks teks.a. Ap-ril. bu-ah. ga-tra. in-struk-tur. a-khir. i-sya-rat. bank kom-pleks stra-te-gi. di antara dua huruf vokal. V VK KV KVK a-nak. b. om-bak. Kalau di tengah kata ada huruf konsonan. som-bong. c.

dalam penyukuan kata dipisahkan sebagai satu kesatuan. isy-tihar. ki-lo-gram kilo-meter. Misalnya: kilo-gram. per-gi-lah. ul-tra. (2) di antara suku-suku dalam masingmasing unsur itu sesuai dengan kaedah 3a. ki-lo-me-ter foto-grafi. dan 3d di atas. 4. 3b. sang-gul. in-tro-spek-si Keterangan Nama orang. 3c. badan undang-undang dan nama diri lain disesuaikan dengan ejaan bahasa Melayu kecuali apabila ada pertimbangan khusus yang menyebabkan penyesuaian itu sukar dibuat atau tidak sesuai. mem-ban-tu. Imbuhan. termasuk awalan yang mengalami perubahan bentuk dan partikel yang biasanya ditulis serangkai dengan kata dasarnya. in-fra.kon-tra. 10 . ikh-las. fo-to-gra-fi bio-grafi. 5. pemisahan sukunya dilakukan dalam dua tahap: (1) di antara unsur-unsur itu. Apabila suatu kata terdiri lebih daripada satu unsur dan salah satu unsur itu dapat bergabung dengan unsur lain. ang-klung. maghrib. bi-o-gra-fi intro-speksi. me-me-nuh-i. bel-a-jar. Misalnya: ma-kan-an.

Misalnya: Nabi Ibrahim Imam Syafii 11 ." katanya. ke jalan yang Engkau restui. Apa maksudmu? Kita harus bekerja keras. "Berhati-hatilah. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama gelaran kehormatan. Misalnya: Allah Yang Maha Kuasa Yang Maha Pengasih Quran Islam Tuhan akan menunjukkan jalan yang benar kepada hamba-Nya. termasuk kata ganti untuk Allah. Misalnya: Adik bertanya.2. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama petikan langsung. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan kitab suci dan nama Allah. nak!" "Kelmarin engkau terlambat." kata ibu. PENULISAN HURUF A. Huruf Besar 1. Huruf besar digunakan bagi huruf pertama kata awal ayat. 4. Misalnya: Dia mengantuk. "Bilakah kita pulang?" Bapa menasihati. dan keagamaan yang diikuti nama orang. "dia akan berangkat. "Esok pagi. 2. Bimbinglah hamba-Mu. Pekerjaan itu belum selesai. ya Tuhan. keturunan." 3.

Datuk. 6. Misalnya: 12 . Misalnya: Siapakah gabenor yang baru dilantik itu? Brigedier jeneral Ahmad dilantik menjadi mejar jeneral. Beliau baru saja mendapat gelaran Datuk. Misalnya: Gabenor Tun Syed Sheikh Barakbah Leftenan Muda Wan Hassan Menteri Adam Malik Perdana Menteri Nehru Profesor Dr. Misalnya: Baginda baru saja ditabalkan menjadi Sultan. Ungku Omar Huruf besar tidak digunakan sebagai huruf pertama nama jawatan dan pangkat yang tidak diikuti nama orang. dan keagamaan yang umum yang tidak diikuti nama orang. keturunan. Tan sri. Misalnya: Tahun ini dia pergi menunaikan haji. 5. khusus bagi perkataan Sultan. Huruf besar tidak digunakan sebagai huruf pertama nama gelaran kehormatan. Raja. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang.Tun Abdul Razak Sultan Hasanuddin Haji Agus Salim Huruf besar digunakan juga sebagai huruf pertama nama gelaran kehormatan yang tidak diikuti nama orang. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama unsur nama jawatan dan pangkat yang diikuti nama orang.

Misalnya: tahun Hijrah tarikh Masehi bulan Ogos bulan Maulud hari Jumaat Perjanjian Pangkur Hari Kebangsaan hari Krismas Perang Candu Perisytiharan Kuala Lumpur 13 . Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama nama tahun.Amir Hamzah Tuanku Abdul Rahman Putra Al-haj Mariam binti Abdul Samad Putih Ramlee 7. dan bahasa yang tidak digunakan sebagai nama. Misalnya: bangsa Melayu suku Kadazan bahasa Indonesia orang Inggeris Huruf besar tidak digunakan sebagai huruf pertama nama bangsa. suku. bulan. dan bahasa. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama nama bangsa. suku bangsa. Misalnya: memelayukan kata-kata asing keinggeris-inggerisan 8. hari raya. dan peristiwa sejarah. hari.

Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama nama khas dalam bidang geografi. Misalnya: mengisytiharkan kemerdekaan memerangi penyeludupan candu. serta nama dokumen rasmi kecuali unsur seperti dan. Misalnya Asia Tenggara Kuala Kangsar Bukit Mertajam Gua Musang Danau Toba Gunung Tahan Jalan Tun Perak Laut Merah Selat Melaka Sungai Pahang Tanjung Harapan Teluk Benggala Terusan Suez Huruf besar tidak digunakan sebagai huruf pertama nama unsur geografi. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama unsur nama rasmi badan. 9. lembaga pemerintah dan ketatanegaraan.Huruf besar tidak digunakan sebagai huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak digunakan sebagai nama. 14 . Misalnya: berlayar ke teluk mandi di sungai menyeberangi selat pergi ke arah tenggara 10.

pangkat. seperti di. dari. Misalnya: Piagam Bangsa-Bangsa Bersatu Pelajaran Ekonomi untuk Sekolah-Sekolah Menengah 13. Doktor Encik 15 . ke. 11. yang tidak terletak pada kedudukan awal. Misalnya: Menurut undang-undang yang sedia ada Kerjasama antara pegawai kementerian dan rakyat. En. dan sapaan. lembaga pemerintah dan ketatanegaraan. dan judul karangan kecuali kata partikel. suratkhabar. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama semua perkataan dalam nama buku. majalah.Misalnya: Republik Indonesia Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan Dewan Rakyat Majlis Bahasa Indonesia Malaysia Lembaga Urusan dan Tabung Haji Huruf besar tidak digunakan sebagai huruf pertama perkataan yang tidak dipakai sebagai unsur rasmi badan. untuk dan yang. serta nama dokumen rasmi. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama singkatan unsur nama gelaran. Misalnya: Dr. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama semua unsur perkataan ulangan yang terdapat pada nama kategori yang tercantum dalam Fasal 11A (10) dan (11). Misalnya: Dari Ave Mari ke Jalan Lain ke Roma majalah Bahasa dan Sastera akhbar Utusan Melayu 12.

S. Para ibu mengunjungi Ibu Zain. kakak. Tn. (Perhatikan selanjutnya Bab V. Ayat 3). Silakan duduk.M. Pn. ibu. Misalnya: Bilakah Pak Mat berangkat? Esok Pak Cik Ali akan datang. Kak Timah! Mereka pergi ke rumah Mak Mah. 16 .E. dan pak cik yang digunakan sebagai kata ganti atau sapaan yang diikuti nama orang. emak. S. Sdri. 14. Catatan Master of Arts Sarjana Ekonomi Haji Hajah Sarjana Sastera Profesor Puan Tuan Saudara Saudari Singkatan di atas selalu diikuti oleh tanda titik. Prof. Sdr.S. Fasal A. Misalnya: Kita harus menghormati bapa dan ibu kita.A. Huruf besar tidak digunakan sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan yang dipakai sebagai kata ganti atau sapaan yang tidak diikuti nama orang. Semua kakak dan adik saya sudah berkeluarga. Hjh. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan/persaudaraan seperti bapa. Hj. adik.

dan suratkhabar yang dikutip dalam karangan. Bab ini tidak membincangkan penulisan huruf besar. Samad Said akhbar Berita Harian 2. Huruf condong dalam cetakan digunakan untuk menulis perkataan nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. atau kelompok perkataan. majalah. Buatlah ayat dengan simpulan bahasa berlepas tangan. huruf atau kata yang akan dicetak condong diberi satu garis di bawahnya. 3. Huruf Condong 1.B. Huruf condong dalam cetakan digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf. Weltanschauung antara lain diterjemahkan menjadi `pandangan dunia'. Misalnya: majalah Bahasa dan Kesusasteraan buku Salina karangan A. Misalnya: Nama ilmiah manggis ialah Carcinia Mangostana. Dia bukan menipu. Misalnya: Huruf pertama perkataan abjad ialah a. Politik divide et impera pernah bermaharajalela di negara ini. Catatan Dalam tulisan tangan atau bertaip. Huruf condong dalam cetakan digunakan untuk menulis nama buku. 17 . bahagian perkataan. tetapi ditipu.

Imbuhan (awalan. Misalnya: bertepuk tangan beribu angkat menganak sungai sebar luaskan (Lihat juga keterangan tentang tanda hubung. Misalnya: bergeletar dikelola penerapan mempermainkan menengok 2. (Lihat juga keterangan tentang tanda hubung. akhiran) ditulis serangkai dengan kata dasarnya.3. Bab V. Ayat 5). Bab V. maka unsur gabungan kata itu ditulis serangkai. sisipan. B. Kata Dasar Kata yang berupa kata dasar masing-masing ditulis secara satu persatu. Misalnya: 18 . Ayat 5). Fasal E. Kalau bentuk dasar berupa gabungan kata dan sekaligus mendapat awalan dan akhiran. Buku itu tebal sekali. awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan unsur yang langsung mengikuti atau mendahuluinya. PENULISAN KATA A. Kedai pajak penuh sesak. Misalnya: Ibu percaya bahawa engkau tahu. Kalau bentuk dasar berupa gabungan kata. 3. Kata Turunan 1. Fasal E.

iaitu bentuk yang tidak dapat berdiri sendiri (terikat). Misalnya: bikarbonat demoralisasi dwiwarna ekawarna infrastruktur introspeksi kolonialisme mahasiswa monoteisme multilateral pancaindera panteisme poligami prasangka semiprofesional subbidang swadaya telefon transmigrasi ultramoden antikomunis protesis 19 . maka gabungan kata itu ditulis serangkai.menyebarluaskan dilipatgandakan penghancurleburan beribuangkatkan 4. Kalau salah satu unsur gabungan kata hanya digunakan dalam kombinasi.

Catatan (1) Apabila bentuk terikat diikuti oleh kata yang huruf awalnya adalah huruf besar. Misalnya: pro-Malaysia pan-Afrikanisme anti-Babrak Karmal (2) Maha sebagai unsur gabungan kata ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Duli Yang Maha Mulia. (3) Maha sebagai unsur gabungan kata yang ditulis terpisah adalah seperti contoh di bawah ini: Misalnya: Marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Misalnya: Dia seorang mahasiswa baru. Bentuk Gandaan Bentuk gandaan ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda sempang(-). Misalnya: anak-anak buku-buku kuda-kuda mata-mata hati-hati undang-undang biri-biri kupu-kupu kura-kura laba-laba 20 . Beliau ingin menjadi seorang maharaja. Yang Maha Pengasih. di antara kedua-dua unsur itu dituliskan tanda sempang (-). C.

Gabungan Kata Bagi gabungan kata yang lazim disebut rangkai kata. termasuk istilah khusus. yang mungkin menimbulkan kesalahan pengertian dapat diberi tanda sempang untuk menegaskan pertalian di antara unsur yang bersangkutan. Misalnya: duta besar kambing hitam kertas kerja mata pelajaran meja tulis model linear orang tua persegi panjang kaki lima simpang empat 2. bahagian-bahagiannya ditulis terpisah. Gabungan kata. Misalnya: 21 .sia-sia gerak-geri huru-hara lauk-pauk mundar-mandir ramah-tamah sayur-mayur porak-peranda tunggang-langgang berjalan-jalan dibesar-besarkan menulis-nulis terus-menerus tukar-menukar D. termasuk istilah khusus. 1.

Gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata ditulis serangkai. dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Misalnya: Apa yang kumiliki boleh kauambil. bukumu. dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. kau. Misalnya: bismillah alhamdulillah silaturahim halalbihalal akhirulkalam wassalam apabila bagaimana manakala barangkali padahal daripada kepada bumiputera hulubalang matahari peribahasa sekaligus syahbandar E. 22 . dan nya Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya: ku. Kata Ganti ku. mu. Bukuku. mu.alat pandang-dengar buku sejarah-baru mesin-hitung tangan watt-jam 3.

Dia datang dari Kuantan kelmarin. Kesampingkan saja persoalan yang tidak penting itu. Ke mana saja ia selama ini? Kita perlu berfikir sepuluh tahun ke depan. di situ ada Sidin. Surat itu dikirimkan kembali kepada si pengirim. Si Amin lebih tua daripada si Ahmad. Mari kita pergi ke pasar. Mereka ada di rumah Saya pergi ke sana sini mencarinya. ke. Kain itu terletak di dalam almari. Catatan Kata-kata yang dicetak condong di bawah ini ditulis serangkai. dan dari ditulis terpisah daripada kata yang mengikutinya kecuali dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata seperti kepada dan daripada. Kata Depan. Ayat 3). Kemarikan buku itu. di. dan dari Kata depan di. Surat arahan itu dikeluarkan di Kuala Lumpur pada 11 Mac 1966. Bermalam sajalah di sini. Fasal D. Ia keluar sebentar.F. G. Di mana ada Siti. Misalnya: Adiknya pergi ke luar negeri. (Lihat juga Bab III. ke. Kata si dan sang Kata si dan sang ditulis terpisah daripada kata yang mengikutinya. Semua orang yang terkemuka di desa itu hadir dalam kenduri itu. 23 . Misalnya: Harimau itu marah sekali kepada sang Kancil. Dia ikut terjun ke tengah kancah perjuangan. Kami percaya sepenuhnya kepadanya.

Jika ayah pergi.H. kah. yang sudah lazim dianggap padu benar. biarpun. walaupun. kalaupun. Partikel 1. andaipun. Hendak pulang pun. emak pun ingin pergi. Kuala Lumpur adalah ibu kota negara Malaysia. ia tetap kurus. kendatipun. mahupun. sekalipun. bagaimanapun. Misalnya: Apa pun yang dimakannya. Misalnya: Adapun sebab-sebabnya belum diketahui. Jangankan dua kali. sungguhpun. meskipun. lagipun. Catatan Kelompok kata yang berikut. adapun. Walaupun dia miskin. dia selalu gembira. Partikel lah. ditulis serangkai. Bagaimanapun juga akan dicubanya menyelesaikan tugas itu. Misalnya: Apakah yang tersirat dalam surat itu? Bacalah buku itu baik-baik. ataupun. Baik para pelajar mahupun para guru ikut berdemonstrasi. sekali pun engkau belum pernah datang ke rumahku. dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Sekalipun belum memuaskan. 24 . Misalnya: 2. sudah tak ada kenderaan. hasil pekerjaannya dapat dijadikan pegangan. Siapakah gerangan dia? Partikel pun ditulis terpisah daripada kata yang mendahuluinya.

VI. 4. X. 8. 2. M (1. 1. VII. M (1. Ayat 5.000). Penggunaannya diatur lebih lanjut dalam fasal-fasal yang berikut ini. berat. (c) nilai wang.000). Misalnya: a. (b) satuan waktu. angka Arab atau angka Romawi lazim digunakan. D (500).000. III. 0. 3. V.3. Misalnya: Harga kain itu $3. Angka Arab Angka Romawi : : 0. 6.50* Y 100 £ 5.b). 1 jam 20 minit pukul 3. 9 I. IX.000) V (5. Angka dipakai untuk menyatakan lambang bilangan atau nombor. 5. Partikel per yang bererti `demi' dan `tiap' ditulis terpisah daripada bahagianbahagian ayat yang mendahului atau mengikutinya. II. Fasal I. (Tentang penulisan gabungan per dengan angka atau bilangan lihat Bab III. 2.00 US$ 3. Dalam tulisan. 7. VIII.50 per helai Mereka masuk ke dalam ruangan satu per satu. dan isi. IV. I. M$5. Angka digunakan untuk menyatakan (a) ukuran panjang.000. Angka dan Lambang Bilangan 1. dan (d) kuantiti.00 petang tahun 1928 31 Ogos 1957 c.10* 25 . L (50). C (100).5 sentimeter 5 kilogram 4 meter persegi 10 liter b. luas.

Bilangan pecahan Misalnya: 1/2 setengah 3/4 tiga perempat 1/16 satu perenam belas 26 . Hotel Merlin 4. atau bilik pada alamat. Angka digunakan juga untuk menombori karangan dan ayat kitab suci atau bahagiannya.2000 rupiah *Tanda titik di sini merupakan tanda perpuluhan. tempat kediaman. Jalan Delima 1 Bilik 169. Penulisan lambang bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut: a. Misalnya: Bab X. halaman 252 Surah Yasin: 9 5. rumah. Fasal 5. Misalnya: No. Angka lazim dipakai untuk melambangkan nombor jalan. 50 dolar Amerika 10 paun Inggeris 100 yen 10 peratus 2 orang 4 kali 3. d. Bilangan utuh Misalnya: 12 dua belas 22 dua puluh dua 222 dua ratus dua puluh dua b. 15.

Lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf kecuali jika beberapa lambang bilangan digunakan secara berurutan. Bab V. 8. Penulisan lambang bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara yang berikut. Misalnya: Sultan Abdul Jalil IV Sultan Abdul Jalil Ke-4 Sultan Abdul Jalil keempat Bab II Bab ke-2 Bab kedua Abad XX Abad ke-20 Abad Kedua puluh Tingkat 1 Tingkat pertama Penulisan lambang bilangan yang mendapat akhiran -an mengikuti cara yang berikut: Misalnya: 7. Fasal E. seperti dalam pemerincian dan pemaparan Misalnya: Amir menonton drama itu sampai tiga kali. Ayat 5).3 2/3 tiga dua pertiga 1/100 satu perseratus 1% satu peratus 1%o satu permil 1. tahun 50-an wang 5000-an lima wang 1000-an atau tahun lima puluhan atau wang lima ribuan atau lima wang seribuan (Lihat juga keterangan tentang tanda hubung.2 satu perpuluhan dua 6. 27 . Ayah memesan tiga ratus ekor ayam.

100 bas mini. Pak Sako mengundang 250 orang tetamu. Kecuali dalam dokumen rasmi.Di antara 72 anggota yang hadir. 12. Di almari itu tersimpan 805 buah buku dan majalah. Misalnya: Kerajaan Malaysia baru saja mendapat pinjaman 250 juta ringgit. Bukan: 15 orang terkorban dalam kemalangan itu. Bukan: 250 orang tetamu diundang (oleh) Pak Sako. Penduduk Malaysia berjumlah lebih daripada 12 juta orang. bilangan tidak perlu ditulis dengan angka dan huruf sekaligus dalam teks. 9. dan 5 orang tidak mengundi. 15 suara tidak setuju. Misalnya: Lima belas orang terkorban dalam kemalangan itu. Bukan: Jabatan kami mempunyai 20 ( dua puluh) orang pegawai. seperti akta dan undang-undang. atau Dua ratus lima puluh orang tetamu diundang (oleh) Pak Sako. 10. penulisannya harus tepat. dan 100 teksi. Jika perlu. susunan ayat diubah sehingga bilangan yang tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata tidak terdapat lagi pada awal ayat. Lambang bilangan pada awal ayat ditulis dengan huruf. Misalnya: Jabatan kami mempunyai dua puluh orang pegawai. Kenderaan yang ditempah untuk pengangkutan umum terdiri daripada 50 bas. 11. 28 . 52 orang memberikan suara setuju. Angka yang menunjukkan bilangan yang besar dapat dieja sebahagian supaya lebih mudah dibaca. Kalau bilangan dilambangkan dengan angka dalam huruf. Bukan: Di almari itu tersimpan 805 (lapan ratus lima) buah buku dan majalah.

Berdasarkan taraf perpaduannya unsur pinjaman dalam bahasa Melayu dapat dibahagi kepada dua golongan besar: Pertama. ae jika tidak bervariasi dengan e tetap plat ae aerial aerograf aerob aerial aerograph aerobe 29 . Arab. ad-hoc. PENULISAN UNSUR SERAPAN Dalam perkembangannya.00 (Ringgit sembilan ratus sembilan puluh sembilan sahaja) Rapat umum itu dihadiri oleh 500. Portugis. bentuk visual diutamakan. landrover.Misalnya: Saya lampirkan resit terima wang sejumlah $999. pengucapan dan penulisannya hendaklah dikekalkan seperti dalam bahasa sumber.000 (lima ratus ribu) orang. 4. Belanda. kata asing yang pengucapan dan penulisannya sudah sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Melayu. a tetap a ras abstrak oktaf race abstract octave plate 2. Kedua. Penulisan kata serapan adalah menurut kaedah-kaedah seperti berikut: 1. Inggeris dan bahasa lain. baik daripada bahasa daerah mahupun daripada bahasa Sanskrit. bagi unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Melayu seperti vis-a-vis. bahasa Melayu menyerap unsur daripada pelbagai bahasa lain. Dalam penerapan ini.

c di muka e. ao paolo 6. ai aileron trailer caisson 5. au tetap paolo au automatik tautologi umlaut auditorium automatic tautology umlaut auditorium 7.3. c di muka a. oe dan y jadi s sen sibernetik silia silinder selom cent cybernetics cilia cylinder coelom 30 . i. ae jika bervariasi dengan e jadi e estetik hemoglobin hematit tetap ai aileron trailer kaison tetapi ao aesthetics haemoglobin haematite 4. u. o dan konsonan jadi k karbon klasik kobalt korpus carbon classic cobalt corpus 8.

dh (Inggeris) d dobi dhobi 15. a dan konsonan jadi k akru akomodasi akumulasi jadi ks aksen vaksin accru accomodation accumulation 10. i dan konsonan jadi k karisma kolera sakarin teknik charisma cholera saccharine technique 12. dh (Arab) jadi d 31 . cc di muka o. ch. e. cch (yang diucapkan sebagai k) di muka a.9. o. u. ch (yang diucapkan sebagai s atau sy) jadi s sifon eselon mesin chiffon echelon machine 13.    (Sanskrit) jadi s sabda sastera abda astra jadi 14. cc di muka e dan i accent vaccin 10.

ea tetap ea bearing idealis gear kongea habeas bearing idealist gear congea habeas 18. e tetap darurat hadir darab e efektif deskripsi sintesis sistem effective description synthesis system 17. ee jeep beer chimpanzee decree 20.dharurat hadhir dharab 16. ea yang dilafazkan [i] jadi i gris rim bikar isel jadi i jip bir cimpanzi dekri grease ream beaker easel 19. ei tetap ei ateis etheist phenolphthalein fenolftalein 32 .

g tetap g geologi tragedi katalog geology tragedy catalogue 25. gh (Inggeris) jadi g sorgum sorghum 26. eu europium neutron necleus 23. i tetap i sifilis albitit syphilis albitite 33 . eo tetap protein ureid eo stereo nukleon geometri zeolit tetap eu europium neutron nukleus stereo nucleon geometry zeolite 22. gh (Arab) tetap gh ghairah maghrib mubaligh ghairah maghrib muballigh 27.protein ureid 21. f factor tetap f faktor fakulti faculty 24.

io tetap io kardioid ion studio cardioid ion studio 33. iu tetap iu premium stadium premium stadium 34. kh (Arab) tetap kh khabar akhir khusus khabar akhir khusus 34 . ia tetap tekstil ion ia iambus dialek diafisis fuksia tetap ie diesel tieseron iambus dialect diaphysis fuchsia 29. ie di akhir kata ekasuku jadi ai pai pie 32. ie di akhir kata jadi i kalori bogi calorie bogie 31.textile ion 28. ie diesel tieceron 30.

ng tetap tarikh ng kongres linguistik tetap o oleomargarina sektor trombosis canselor jadi o kadbod kot jadi e estrogen fetus gonorea tetap oi alkaloid duboisin jadi u monsun rakun pruf kartun congress linguistics 36. o oleomargarine sector thrombosis chancellor 37. oi alkaloid duboisine 40.tarikh 35. oo monsoon raccoon proof cartoon 41. oo (vokal ganda) jadi oo zoologi zoology 35 . oa cardboard coat 38. oe (oi Yunani) oestrogen foetus gonorrhoea 39.

q jadi k akuarium bankuet frekuensi aquarium banquet frequency 36 . pt di awal kata tetap pt pterosaur pteriodologi ptialin pterosaur pteriodology ptyalin 47. ou yang dilafazkan [u] atau [] jadi u turmalin jurnal serius kupon kontur tourmaline journal serious coupon contour 43. ou yang dilafazkan [au] jadi au akauntan paun kaunter accountant pound counter 44. ps di awal kata tetap ps pseudo psikiatri psikosomatik pseudo psychiatry psychosomatic 46. ph jadi f fonem fosforus fisiologi phoneme phosphorus physiology 45.42.

u tetap u unit nukleolus republik deuterium struktur unit nucleolus republic deuterium structure 37 . th jadi t teater teologi teori ortografi theater theology theory orthography 53.48. i. sc di muka a. u dan konsonan jadi sk skandium eskudo skuter skrip scandium escudo scooter script 50. dan y jadi s sedastik senario absisa sifistoma scedastic scenario abscissa scyphistoma 51. rh jadi r retorik ritma rhetoric rhythm 49. sc di muka e. o. sch jadi sk skim/skema skolastik scheme scholastic 52.

ue di akhir kata eksuku jadi iu kiu cue 58. uo tetap uo fluoresein fluorescein 38 . ue duet 56. ue di akhir kata glue tissue accrue 57. ue di akhir kata (selepas q atau g) digugurkan catalogue dialogue technique baroque cheque 59.institute 54. ua tetap institut ua dualisme kuantum akuarium tetap ue duet jadi u glu tisu akru dualism quantum aquarium 55. ui tetap katalog dialog teknik barok cek ui anuiti konduit ekuinoks annuity conduit equinox 60.

x di awal kata xenon 64. o. v novel university vitamin 63. y yang sebutannya y tetap yen yangonin 67. y yang bukan pada awal kata jadi i 39 . x pada posisi lain dalam kata jadi ks kompleks ekstra teksi complex extra taxi 65. xc diikuti oleh a.quorum quota 61. u dan konsonan jadi ksk ekskursif ekskavasi ekskomunikasi eksklusif y yen yangonin excursive excavation excommunication exclusive 66. uu jadi kuorum kuota u kontinum vakum tetap v novel universiti vitamin tetap x xenon continuum vaccum 62.

physiology polytheism psychology 68. Konsonan ganda kecuali apabila mengelirukan jadi konsonan tunggal asimilasi ferum pipet majalah sesi assimilation ferrum pippette majallah session 70. Huruf e yang biasanya dilafazkan [] di suku kata akhir di kekalkan cylinder counter contingent system dividend theater oxygen Catatan 1. Misalnya: 40 . z tetap fisiologi politeisme psikologi z ozon zenit ozone zenith 69. silinder kaunter kontinjen sistem dividen teater oksigen Unsur-unsur yang sudah diserap ke dalam bahasa Melayu dan lazim dieja secara bahasa Melayu tidak perlu lagi diubah ejaannya.

-or conductor factor tetap -or konduktor faktor 41 . 2. setelah disesuaikan.iklan. Kata seperti klinikal dan objektif diserap secara utuh di samping kata klinik dan objek. stesen. namun unsur yang mengandungi kedua-dua huruf itu ditulis dalam bahasa Melayu menurut kaedah yang terhurai di atas. kastam. Di samping pegangan untuk penulisan unsur serapan tersebut di atas. -al structural cultural rational ideal normal 3. -ary primary secondary 2. berikut ini didaftarkan juga akhiran-akhiran asing serta penyesuaiannya dalam bahasa Melayu. -tion action organization revolution confrontation jadi tetap jadi -er primer sekunder -al struktural kultural rasional ideal normal -asi. Kedua-dua huruf itu dipertahankan dalam penggunaan tertentu sahaja seperti dalam perbezaan nama dan istilah khusus. -ation. disenaraikan dalam daftar contoh di bawah ini. perlu. 1. -si aksi organisasi revolusi konfrontasi 4. kelab. Sekalipun dalam ejaan ini huruf c dan x diterima sebagai sebahagian abjad bahasa Melayu. Akhiran itu diserap sebagai bahagian kata yang utuh. hadir. Akhiran atau bentuk akhir yang mungkin dipertimbangkan penulisan kata. drebar.

-ical jadi projektor -is. -logy jadi -logi 42 . -ism (Inggeris). -ic. ikal (penyesuaian) logical psychological clinical technical 6. modernisme 10. -ica. dialectica logic. -ics (kata nama) dialectics.projector 5. -ive descriptive illusive jadi jadi -is sosialisme modenisme -if deskriptif ilusif 11. -ist socialist egoist logis psikologis klinikal teknik jadi -ik dialektik logik fonetik jadi -ik balistik ferik jadi -is sosialis egois 9. -ic ballistic ferric 8. ik. logica phonetics 7. -isme (Belanda) socialism socialisme modernism.

-cy democracy agency jadi jadi jadi jadi -ej kolej imej -an akauntan informan -kta analekta -si demokrasi agensi 19. -age. -ant accountant informant 17. -oir repertoir trotoir 14.analogy analogi teknologi jadi -ti universiti kualiti tetap -oir repertoir trotoir jadi -aj sabotaj garaj technology 12. -ty university quality 13. -age (dengan fonem /a/) sabotage garage 15. -cts analects 18. -ege (dengan fonem /e/) college image 16. er counter computer tetap -er kaunter komputer 43 .

-ige. -eur amateur 22. -graphy historiography orthography autobiography bibliography jadi -grafi historiografi ortografi autobiografi bibliografi 24. -nce science ambulance insurance jadi -ns sains ambulans insurans 44 . -graph autograph telegraph jadi jadi jadi silinder -et pipet novelet mofet -ur amatur -graf autograf telegraf 23. -ization organization decentralization rationalization jadi -isasi organisasi desentralisasi rasionalisasi 26. idge prestige cartridge jadi -ij prestij kartrij 25. -ette pippette novelette mofette 21.cylinder 20.

-sional professional confessional 30. -sion version abrasion 29. 45 . -ure structure debenture photogravure jadi -ur struktur debentur fotogravur 32. -tional national vacational jadi -sional nasional vokasional 31. -gue di akhir kata (selepas s) digugurkan grotesgue arabesgue picaresgue grotes arabes pikares jadi -si versi abrasi tetap -sional profesional konfesional 28. Bentuk el dipakai pada suku kata akhir untuk menyesuaikannya dengan bentuk -le Inggeris.27. Misalnya: article particle flexible bugle cable artikel partikel fleksibel bugel kabel jadi Kecuali yang sudah lazim disesuaikan dengan huruf lain.

Misalnya: stable bicycle bottle apple handle stabil basikal botol epal hendal jadi 46 .

pangkat dan sapaan.S. 2. Kol. Sudilah kiranya saudara mengabulkan permohonan ini. Yth. Marilah kita mengheningkan cipta. Tanda titik digunakan pada akhir singkatan nama orang. TANDA BACA A. Tn. Y.5. Latif Muhd. Yamin P. Tanda Titik (. Y. Biarlah mereka duduk di sana.E.A. S. Pn. 1. (Doktor) (Encik) (Puan) (Profesor) (Saudara) (Sarjana Ekonomi (Sarjana Sastera) (Tuan) (Yang Amat Berhormat) (Yang Mulia) (Yang Terhormat) (Kolonel) 47 . En. jawatan. Prof. Misalnya: Dr. Misalnya: Ayahku tinggal di Melaka.) Tanda titik digunakan pada akhir ayat yang bukan pertanyaan atau seruan. Hari ini ialah 6 April 1974. S.B. Ramlee 3. Sdr. Misalnya: Md.M. Dia menanyakan siapa yang akan datang. Silakan anda mengenakan topi keledar. Tanda titik digunakan pada akhir singkatan gelar. Lazim bin Abd.

Perkembangan Bahasa X A. Bab V.2. tsb.. Tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam. Misalnya: Pukul 1.. d. hlm. minit dan saat yang menunjukkan waktu. s.2 Sebelum 1950 . Pendahuluan 1. Pada singkatan yang terdiri daripada tiga huruf atau lebih hanya dipakai satu tanda titik.4. Tanda titik digunakan pada singkatan kata atau ungkapan yang sudah sangat umum. u. Fasal J. Misalnya: b.p.a. spt.2 Latar Belakang 1. Ayat 3).p.1 1.35.2. ikhtisar dan daftar (lihat juga pemakaian tanda kurung. Bahasa Melayu Klasik Bahasa Melayu Moden Pengantar 1. dst. B.1 Umum 1. (bagi pihak) (dengan alamat/di alamat) (dan sebagainya) (dan seterusnya) (dan lain-lain) (halaman) (tersebut) (seperti) (salinan kepada) (untuk perhatian) Tanda titik digunakan di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan.20 (Pukul 1 35 minit 20 saat) 48 . dsb.k. dll. 5. 6. Misalnya: III.

7.

Tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam, minit dan saat yang menunjukkan jangka waktu. Misalnya:

1.35.20 jam (1 jam 35 minit 20 saat)
8. Tanda titik tidak digunakan untuk memisahkan angka ribuan, jutaan, dan seterusnya yang tidak menunjukkan jumlah. Misalnya:

Ia lahir pada tahun 1950 di Kuala Lumpur. Lihat halaman 2345 dan seterusnya. Nombor akaunnya 045678.
9. Tanda titik tidak digunakan dalam singkatan yang terdiri daripada huruf-huruf awal kata atau suku kata, atau gabungan kedua-duanya yang terdapat dalam nama badan-badan kerajaan, lembaga-lembaga nasional atau internasional, atau yang terdapat dalam akronim yang sudah diterima oleh masyarakat: Misalnya:

JKR KDN Pernas TLDM UMNO WHO
10.

(Jabatan Kerja Raya) (Kementerian Dalam Negeri) (Perbadanan Nasional) (Tentera Laut Diraja Malaysia) (United Malaya National Organization) (World Health Organization)

Tanda titik tidak digunakan dalam singkatan lambang kimia, unit ukuran, takaran, timbangan dan mata wang. Misalnya:

Cu TNT

(Kuprum) (Trinitrotoluene)

49

10 cm kg l
11.

(10 sentimeter) (kilogram) (liter)

Tanda titik tidak digunakan pada akhir judul yang merupakan tajuk karangan atau ilustrasi, tabel, dan sebagainya. Misalnya:

Acara Kunjungan Tun Abdul Razak Getah dan Bijih timah (Bab 1, Malaysia) Ranjau Sepanjang Jalan
12. Tanda titik digunakan di belakang alamat yang akhir dan tahun dalam pendahuluan surat-menyurat. Misalnya:

Dewan Bahasa dan Pustaka, Peti Surat 803, Kuala Lumpur. 24 Jun 1974. Yth. Sdr. M. Yazid Ismail, No. 29, Jalan Aman, Petaling Jaya. Jabatan Peguam Negara, Kuala Lumpur, Malaysia.
B. 1. Tanda Koma (,) Tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Misalnya:

Saya membeli kertas, pen, dan dakwat.

50

Satu, dua, ... tiga.
2. Tanda koma digunakan untuk memisahkan ayat setara yang satu daripada ayat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti tetapi atau melainkan. Misalnya:

Saya ingin datang, tetapi hari hujan. Ali bukan anak saya, melainkan anak Pak Kasim.
3. Tanda koma digunakan untuk memisahkan anak ayat daripada ayat induk apabila anak ayat tersebut mendahului ayat induknya. Misalnya:

Kalau hari hujan, saya tidak akan datang. Kerana sibuk, ia lupa akan janjinya.
4. Tanda koma tidak digunakan untuk memisahkan anak ayat daripada ayat induk apabila anak ayat tersebut mengiringi ayat induk. Misalnya:

Saya tidak akan datang kalau hari hujan. Dia lupa akan janjinya kerana sibuk. Dia berpendapat bahawa soal itu tidak penting.
5. Tanda koma digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antara ayat yang terdapat pada awal ayat. Misalnya: ... Oleh kerana itu, kita harus berhati-hati.

... Jadi, soalnya tidaklah semudah itu.
6. Tanda koma digunakan di belakang kata-kata seruan seperti O, wah, ya, aduh, yang terdapat pada awal kalimat. Misalnya:

51

O. Misalnya: Siregar. Tanda koma digunakan di antara (i) nama dengan alamat. Tanda koma digunakan untuk memisahkan petikan langsung daripada bahagian lain dalam ayat. (ii) bahagian-bahagian alamat. 1960. Fasal L dan M). Selected. Merari. Weltevreden. "Saya gembira sekali. Fernando. Azab dan Sengsara. Tanda koma digunakan untuk menceraikan bahagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka." 8. 52 . Misalnya: Kata ibu. bukan main! Baik-baik. "kerana kamu lulus.U. nanti jatuh! Aduh. 9." kata ibu. Bab V. 1972. Wah." "Saya gembira sekali. Universiti Kebangsaan Malaysia. ya. sakitnya! 7. Kuala Lumpur: O. begitu. edited and introduced by Lloyd Fernando. 10 Mei. (Lihat juga pemakaian tanda petik. (iii) tempat dengan tarikh. Mersing. Bangunaan MMA. yang ditulis sebaris. Kuala Lumpur. New Drama (one and two). 1920. Balai Pustaka.P. Lloyd.. Misalnya: Surat-surat ini harap dialamatkan kepada Dekan Fakulti Perubatan.

masih banyak orang laki-laki makan sirih.K.N. Tanda koma digunakan di antara nama penerbit dengan tahun penerbitan. 11.10. A. Fasal F). 14. jutaan dan seterusnya yang tidak menunjukkan jumlah. Tanda koma digunakan untuk mengapit keterangan tambahan dan keterangan aposisi (Lihat juga pemakaian tanda pisah. Di daerah kami. Misalnya: Yunus Ali. Misalnya: 12. Tanda koma tidak digunakan untuk memisahkan angka ribuan. pandai sekali. Bab V. Tanda koma digunakan di antara nama orang dengan gelar akademik atau kurniaan negara yang mengikutinya. Misalnya: 53 . Osman Ahmad. Perempuan dan Bayang-Bayang Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. "Di mana saudara tinggal?" tanya Karim. P. M. 1974. Tanda koma tidak digunakan untuk memisahkan petikan langsung daripada bahagian lain dalam ayat apabila petikan langsung tersebut berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru dan mendahului bahagian lain dalam ayat itu. 13.M. K. Misalnya: Baha Zain. untuk membezakannya daripada singkatan nama keluarga atau marga.J. Rajan. Encik Ahmad. misalnya. Misalnya: Guru saya.A. "Berdiri lurus-lurus!" perintahnya.

D. Ia lahir pada tahun 1950 di Pulau Pinang. juta. saya sendiri asyik mendengar siaran pilihan pendengar. Tanda Titik Bertindih (:) 1.a tau (b) penjelasan. 2. Tanda koma digunakan dalam angka bagi menandakan bilangan ribu. adik menghafalkan nama-nama pahlawan nasional. 15. Misalnya: Ayah menyiapkan kertas kerjanya. C. Nombor telefonnya 546167. riburibu dan seterusnya. kamu belum selesai juga.Lihat halaman 2345. Misalnya: 54 .) Tanda koma bertitik dapat digunakan untuk memisahkan bahagian-bahagian ayat yang sejenis dan setara. 222 dua ribu dua ratus dua puluh dua. Tanda koma bertitik digunakan untuk memisahkan ayat yang setara dalam suatu ayat majmuk sebagai pengganti kata penghubung. 222. selepas setiap tiga angka dari kanan Misalnya: 2. Tanda titik bertindih digunakan pada akhir suatu eprnyataan apabila diikuti suatu (a) rangkaian atau pemerian. dua ribu dua ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua. ibu sibuk bekerja di dapur. Misalnya: Malam makin larut. 1. Tanda Koma Bertitik (. 222 2. 222.

dan almari.30 pagi (b) 2. Fakulti itu mempunyai jurusan Ekonomi Umum dan Ekonomi Perusahaan. Ketua: Abdullah Salleh Hari : Isnin Pukul : 9. 4:9 Surah Yasin: 9 Karangan Ali Hakim. Letakkan baik-baik!" 4. Tanda titik bertindih digunakan (i) di antara jilid atau nombor dengan halaman. Tanda titik bertindih digunakan dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan." "Jangan lupa. Tanda titik bertindih tidak digunakan kalau rangkaian atau pemerian itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Tanda Sempang (-) Tanda sempang menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh penggantian baris.. meja. Misalnya: Kita memerlukan kerusi. atau (iii) di antara judul dengan anak judul suatu karangan. 1. (ii) di antara bab dengan ayat dalam kitab-kitab suci. IV (1974). Misalnya: Ibu Amir Ibu : : : "Bawa bungkusan ini. Mir!" "Baik.(a) Yang kita perlukan sekarang ialah barang-barang yang berikut: kertas. bu. sudah terbit 3. 55 . F. Pendidikan: Sebuah Studi. Misalnya: Dewan Sastera. dakwat dan pen.

masalah itu .... Misalnya: .. masalah itu.. alat pertahanan yang baru. 56 .. ada cara baru juga. atau . cara baru mengukur panas. cara baru mengukur kelapa....... bukan . *Akhiran -i tidak dipenggal supaya jangan terdapat satu huruf saja pada pangkal baris. . *masalah itu. .... Suku kata yang terdiri daripada satu huruf tidak dipenggal supaya jangan terdapat satu huruf saja pada hujung baris atau pangkal baris. Misalnya: .. 2... Tanda sempang menyambung awalan dengan bahagian kata di belakangnya atau akhiran dengan bahagian kata di depannya pada penggantian baris..Misalnya: ..

dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf besar. Tanda sempang dapat digunakan untuk memperjelas hubungan bahagianbahagian ungkapan.3. Tanda sempang menyambung unsur-unsur kata ulang. (b) ke. Tanda sempang digunakan untuk merangkaikan (a) se. Misalnya: se-Malaysia se-Tanah Melayu hadiah ke-2 tahun 50-an 57 . Bandingkan: ber-evolusi dua puluh lima-ribuan (20 x 5000) isteri-perwira yang ramah dengan dengan ber-revolusi dua puluh limaribuan (1 x 25000) dengan isteri perwira-yangramah 5. (e) kata dengan kata ganti nama Allah. (c) angka dengan -an. (d) singkatan huruf besar dengan imbuhan atau kata. Misalnya: anak-anak gotong-royong karang-mengarang kemerah-merahan kura-kura porak-peranda sekali-kali sekali-sekala tanggungjawab-tanggungjawab 4.dengan angka.

Misalnya: Mereka semua mengenal Haji Salim—guru tua di kota kecil itu—sebagai seorang dermawan. 2. Tanda pisah digunakan di antara dua bilangan atau tarikh yang bererti `sampai dengan' atau di antara dua nama kota yang bererti `ke'. `sampai'. Misalnya: 1910—1954 Taiping—Seremban 58 .KDN-nya nombor 7631 Sinar-X hidayat-Mu rahmat-Nya 6. kelompok kata atau anak kalimat yang memberi penjelasan khusus. Tanda Pisah (—) (panjangnya dua kali tanda sempang dan tidak diapit oleh ruangan) 1. Misalnya: Kemerdekaan bangsa itu—dan saya yakin akan tercapai—diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Tanda pisah membatasi penyisipan kata. Tanda pisah menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. Misalnya: meng-upgrade-kan di-charter F. Tanda sempang digunakan untuk merangkaikan unsur bahasa Melayu dengan unsur bahasa asing. 3.

marilah kita bergerak.. Tanda Tanya (?) 1.. Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. 2. Misalnya: Bilakah dia berangkat? Saudara tahu. perlu dipakai empat titik: tiga untuk penghilangan teks dan satu untuk menandai akhir kalimat. Tanda elipsis menunjukkan bahawa dalam suatu petikan ada bahagian yang dihilangkan. tanda pisah dinyatakan dengan dua tanda sempang. akan diteliti lebih lanjut.. Misalnya: 59 . Tanda Elipsis (. H. ya. Tanda tanya digunakan di antara tanda kurung untuk menyatakan bahagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. bukan? 2.... Misalnya: "Sebab-sebab kemerosotan." Catatan Kalau bahagian yang dihilangkan mengakhiri sebuah kalimat.. tanda baca hendaklah digunakan dengan hati-hati. Misalnya: Kalau begitu . G.) (tiga titik yang diapit ruangan) 1. Misalnya: Dalam tulisan.Catatan Dalam penaipan..

Tanda Seru (!) Tanda seru digunakan sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan. I. Misalnya: Alangkah seramnya peristiwa itu! Bersihkan bilik ini sekarang juga! Merdeka! J. Kursus penataran (upgrading) akan segera dimulai.) ) Tanda kurung mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Misalnya: Kajian separuh penggal RMK (Rancangan Malaysia Kedua sudah dipersetujui. Angka atau huruf itu dapat juga diikuti oleh tanda kurung tutup saja. 1. Misalnya: Faktor-faktor pengeluaran menyangkut masalah yang berikut: 60 .. 3. Tanda Kurung ( (. Tanda kurungan mengapit angka atau huruf yang memperinci satu siri keterangan. ketidakpercayaan atau rasa emosi yang kuat.Ia dilahirkan pada tahun 1683 (?).. Tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bahagian integral pokok pembicaraan. Keterangan itu (lihat lampiran A) menunjukkan arus perkembangan baru dalam pasaran dalam negeri. Wang sebanyak 10 ribu ringgit (?) hilang. perintah atau yang mengungkapkan kebenaran. Misalnya: Sajak Tranggono berjudul "Ubud" (nama tempat yang terkenal di Bali) ditulis pada tahun 1962. 2.

Faktor-faktor pengeluaran menyangkut masalah (a) alam. 1.") Tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal daripada pembicaraan. kata atau kelompok kata sebagai pembetulan atau tambahan kepada kalimat atau bahagian kalimat yang ditulis orang lain.) L. Misalnya: (Perbezaan antara dua macam prosa ini [lihat bab I] tidak dibicarakan. Tanda kurung siku mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung.]) Tanda kurung siku mengapit huruf. Tanda Kurung Siku ([. "tunggu sebentar!" 61 ... Tanda Petik (". alam. 1. Misalnya: "Sudah siap." kata Salim. 2. dan modal. daripada naskhah atau bahan tertulis lain. "Saya belum siap.(1) (2) (3) alam.. tenaga kerja.. tenaga kerja. dan (c) modal. Tanda itu jadi isyarat bahawa kesalahan itu memang terdapat dalam naskhah asal. Faktor-faktor pengeluaran menyangkut masalah a) b) c) K." jawab Hakim. dan modal. Misalnya: Sang Sapurba men[d]engar bunyi gemerisik. (b) tenaga kerja.

Sajak "Berdiri Aku" terdapat pada halaman 5 buku itu. Misalnya: "Morfologi" tanah itu sedang kami pelajari bersama. Catatan Kedua-dua pasang tanda petik itu ditulis sama tinggi di sebelah atas baris. Othman Kelantan yang berjudul "Peranan Kesusasteraan dalam Pembentukan Keperibadian Muslim" diterbitkan dalam Dewan Sastera. Misalnya: Kerana warna kulitnya dia disebut "Si Hitam". Tanda petik mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai erti khusus. Bacalah "Bola Lampu" dalam buku Dari Suatu Masa. Misalnya: Karangan S. Tanda petik mengapit judul syair. Kata Ahmad. Tanda petik penutup mengikut tanda baca yang mengakhiri petikan langsung. Tanda-tanda baca penutup daripada kalimat atau bahagian-bahagian kalimat ditempatkan di belakang tanda petik yang mengapit kata atau ungkapan yang dipakai dengan erti khusus. Dia sering disebut "pahlawan". Misalnya: "Sudah siap?" tanya Ali." 5. 4. karangan dan bab buku apabila dipakai dalam kalimat. 62 .2. dia sendiri tidak tahu sebabnya. 3. Dari Suatu Tempat. "Saya juga minta satu.

Misalnya: rate of inflation `kadar inflasi' (Lihat pemakaian tanda kurung.. Tanda Ulang (.M. per.. Misalnya: Harganya $2. Tanda garis miring digunakan sebagai pengganti kata dan. Tanda petik tunggal mengapit terjemahan atau penjelasan suatu kata atau ungkapan asing. "Engkau dengar suara 'Kring' tadi?" 2. 1. atau. 63 . Misalnya: kata2 lebih2 sekali2 O. Misalnya: Tanya Basri.2) Tanda ulang boleh digunakan semata-mata dalam tulisan cepat dan nota untuk menyatakan bentuk ulang.. Tanda Garis Miring (/) Tanda garis miring digunakan dalam penomboran kod surat. N.. Tanda Petik Tunggal (`. 1. Bab V. Misalnya: DBP SP 1634 2.') Tanda petik tunggal digunakan dalam ungkapan atau kalimat yang sudah diapit tanda petik. Fasal J).50/ela. atau pada nombor alamat.

03-2482530. Dewan Bahasa dan Pustaka. (`kan = akan) Malam `lah tiba. Sewanya $130. Misalnya: Ali `kan kusurati. Malaysia. Telefon: 03-2414609. Tarikh: Oktober 1985 64 . 50926 Kuala Lumpur.mahasiswa/mahasiswi. (`lah = telah) Urus Setia. P. Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia. Tanda Penyingkat (') Tanda penyingkat menunjukkan penghilangan bahagian kata.00/bulan. mengkaji fonologi dan/atau morfologi. 03-2481960.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful