P. 1
ejaan.pdf

ejaan.pdf

|Views: 6|Likes:
Published by Elyza Elyzai

More info:

Published by: Elyza Elyzai on Apr 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/03/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1. PENGGUNAAN ABJAD
 • A. Abjad
 • B. Huruf Vokal
 • C. Huruf Diftong
 • D. Huruf Konsonan
 • E. Gabungan Huruf Konsonan
 • F. Persukuan
 • Keterangan
 • 2. PENULISAN HURUF
 • A. Huruf Besar
 • Catatan
 • B. Huruf Condong
 • 3. PENULISAN KATA
 • A. Kata Dasar
 • B. Kata Turunan
 • C. Bentuk Gandaan
 • D. Gabungan Kata
 • G. Kata si dan sang
 • H. Partikel
 • I. Angka dan Lambang Bilangan
 • 4. PENULISAN UNSUR SERAPAN
 • o dan konsonan jadik
 • a dan konsonan jadik
 • 50. sc di muka e, i,
 • 69. Konsonan ganda
 • 5. TANDA BACA
 • A. Tanda Titik (.)
 • B. Tanda Koma (,)
 • C. Tanda Koma Bertitik (;)
 • D. Tanda Titik Bertindih (:)
 • F. Tanda Sempang (-)
 • H. Tanda Tanya (?)
 • I. Tanda Seru (!)
 • J. Tanda Kurung ( (...) )
 • K. Tanda Kurung Siku ([...])
 • L. Tanda Petik ("...")
 • M. Tanda Petik Tunggal (`...')
 • N. Tanda Ulang (...2)
 • O. Tanda Garis Miring (/)
 • P. Tanda Penyingkat (')

1. PENGGUNAAN ABJAD

A.

Abjad

Abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Melayu terdiri daripada huruf yang berikut. Sebutan masing-masing huruf disertakan di sebelahnya.

Huruf

Sebutan e bi si di i ef ji ec ai

Huruf

Sebutan je ke el em en o pi kiu ar

Huruf

Sebutan es ti yu vi dabliu eks wai zet

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh li
B. Huruf Vokal

Jj Kk Kl Mm Nn Oo Pp Qq Rr

Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Huruf vokal dalam ejaan bahasa Melayu terdiri daripada: a, e, i, o dan u. Huruf e melambangkan dua bunyi, iaitu e pepet dan e taling.

Huruf Vokal di depan a e*

Contoh Penggunaan di tengah padi petak kena simpan kota bumi di belakang bola sate sosialisme murni pidato ibu

api enak emas

i o u

itu oleh ulang

1

*e dalam enak, petak, sate ialah e taling; dan e dalam emas, kena, sosialisme ialah e pepet. Dalam pengajaran sebutan, boleh digunakan tanda ( • ) untuk e pepet ( • ) jika ejaan kata menimbulkan keraguan. Misalnya: emak, enam, emas, kena, sosialisme, Esa.

1.

Huruf Vokal pada Suku Kata Akhir

1.1

Gunakan huruf i atau u pada suku kata akhir tertutup sekiranya suku kata praakhir menggunakan huruf, a, i, u, e pepet. Misalnya:

a-i a-u

: kasih, balik, katil, paling, lahir, habis, mustahil, cenderawasih, sumbangsih. : basuh, batuk, bakul, karung, catur, kabus, semenanjung, lembayung, pelampung, angklung. : sisih, bilik, gigil, piring, fikir, kikis, kerisik, selisih, belimbing. : riuh, tiruk, pikul, nibung, tidur, tikus, geriuk, mentimun, tembeliung. : putih, putik, cungkil, suling, mungkir, lukis, seputih, alatulis. : tubuh, pucuk, pukul, burung, ukur, putus, selubung, tengkujuh, kelemumur. : lebih, betik, sepit, tebing, petir, ketis, cengkerik, pelesit, seberetih. : tempuh, ketuk, betul, terung, telur, cetus, temenggung.

i-i i-u u-i u-u e pepet-i e pepet-u

Aturan 1.1 juga dikenakan pada kata-kata dua suku kata yang dipisahkan oleh vokal. Misalnya:

baik, raih, saing, kail, air, kais, bauk, sauh, gaung, aur, paus, fiil, piut, riuh, riung, siul, liur, bius, kuit, muih, cuit, kuih, suis, kuud.

2

1. keledek.1. telor. borong.3 Pasangan vokal yang lainnya yang dapat berlaku dalam dua suku kata bertutur itu. kelompok. celorong. tolol. selekeh. selekoh.2 Gunakan huruf o atau e taling pada suku kata akhir tertutup sekiranya suku kata praakhir menggunakan huruf o atau e taling juga. gelek. o-e taling e taling-o e talinge taling : boleh. boros. leher. : leceh. kolek. adalah seperti dalam contoh-contoh berikut: (i) e taling-a : berang beta beza dewan cetak petak daerah bela (tuntut balas) faedah kaedah belerang adegan rehat endah (peduli) hemat bengkang (kuih) bukan birang bukan bita bukan biza bukan diwan bukan citak bukan pitak bukan dairah bukan bila bukan faidah bukan kaidah bukan belirang bukan adigan bukan rihat bukan indah bukan himat bukan bingkang 3 . kesot. gentel. termasuk pasangan vokal pada suku kata akhir terbuka. benjol. teleng. beres. pokok. bogel. belok. kepompong. celoreng. celoteh : tempoh. oleh. tergolong. coreng. serong. Misalnya: o-o gopoh. kerekot.

trengkas selendang (ii) o-a : dosa rosak orang ombak kosa kota pedoman sekolah hormat gelombang terompah berontak kerongsang selongkar kelompang (iii) i-a : bisa bina (bangunan) kita kira cicak (binatang) fikah girang (gembira) indah (cantik) ingkar jinjang (lampai) kilang kincah (cuci) kisah (cerita) lintang (galang) nikmat periksa bukan tringkas bukan selindang bukan dusa bukan rusak bukan urang bukan umbak bukan kusa bukan kuta bukan peduman bukan sekulah bukan hurmat bukan gelumbang bukan terumpah bukan beruntak bukan kerungsang bukan selungkar bukan kelumpang bukan besa bukan bena bukan keta bukan kera bukan cecak bukan fekah bukan gerang bukan endah bukan engkar bukan jenjang bukan kelang bukan kencah bukan kesah bukan lentang bukan nekmat bukan pereksa 4 .

1 dan 1.2 berlaku pada beberapa perkataan pinjaman daripada bahasa Jawa dan bahasa-bahasa serumpun lain.perintah pihak ringkas sihat sikat silang (palang) (iv) u . Misalnya: aneh amben awet catat kaget pamer pameran lelucon calon gembleng lapor laporan bunglon bukan anih bukan ambin bukan awit bukan catit bukan kagit bukan pamir bukan pamiran bukan lelucun bukan calun bukan gembling/ gembeling bukan lapur bukan lapuran bukan bunglun 5 .4 Kekecualian kepada peraturan keselarasan vokal pada 1.a : buka buta cuba cuka butang dulang gusar hutang hutan pulang bukan perentah bukan pehak bukan rengkas bukan sehat bukan sekat bukan selang bukan boka bukan bota bukan coba bukan coka bukan botang bukan dolang bukan gosar bukan hotang bukan hotan bukan polang 1.

Oleh itu. tetapi ialah bentuk ejaan (visualnya). dan oi . 6 .lakon lakonan bendok perabot pelancong bentrok ulet raden kraton 1. yang dipentingkan bukanlah lafaz atau bunyi istilah atau perkataan tersebut. ejaan dalam bahasa asal dipertahankan dalam bahasa Malaysia dengan perubahan fonem dan/atau pengguguran huruf dilakukan apabila diperlukan sahaja. Misalnya: institut unit struktur dialog konduktor fungsi traktor komunis humus fokus karbon senat (institute) (unit) (structure) (dialogue) (conductor) (function) (tractor) (communist) (humus) (focus) (carbon) (senate) bukan institiut bukan yunit bukan straktur/strakcer bukan dailog bukan kondaktor bukan fangsi bukan trektor bukan kominis bukan hamus bukan fokas bukan karbun bukan senet/sinet C.5 bukan lakun bukan lakunan bukan benduk bukan perabut bukan pelancung bukan bentruk bukan ulit bukan radin bukan keratun Untuk mengeja istilah/perkataan pinjaman. Huruf Diftong Diftong dieja dengan gabungan dua huruf vokal yang dilafazkan sebagai bunyi luncuran. au. Dalam bahasa Melayu terdapat tiga jenis huruf diftong yang dieja dengan gabungan huruf vokal sebagai berikut: ai.

h. Huruf Konsonan Huruf konsonan dalam ejaan bahasa Melayu terdiri daripada huruf-huruf b. n. p. y. f. g. r. t. q. x. w. d. sebab lafaznya tidak sebagai bunyi luncuran. c. D. v. m. Gabungan Konsonan di depan b c d f g h j k l m n p q Contoh Penggunaan di tengah sebut kaca ada hafal tiga saham manja akar alas kami anak apa Furqan di belakang adab Mac abad maaf beg tuah kolej anak kesal tanam taman siap Tariq bahasa cakap dua fakir guna hari jalan kami lekas maka nama pasang Quran 7 .Gabungan Huruf Vokal di depan ai au oi Contoh Penggunaan di tengah ghairah saudara boikot di belakang gulai* (masakan) harimau amboi aileron aurat oidium *Bentuk ai seperti dalam "menggulai air teh" bukan huruf diftong. j. dan z. s. l. k.

1. Huruf vokal itu dapat didahului atau diikuti oleh huruf konsonan.huruf vokal. yang masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. ny. kh. K = huruf konsonan). Bahasa Melayu mempunyai empat jenis pola umum suku kata: 8 . Gabungan Huruf Konsonan di depan gh kh ng ny sy Contoh Penggunaan di tengah maghrib akhir bangun hanyut asyik di belakang mubaligh tarikh senang arasy ghaib khusus ngilu nyata syarat F. ng. iaitu gh.Gabungan Konsonan di depan r s t v w x y z Contoh Penggunaan di tengah bara asli mata universiti hawa payung lazat di belakang putar lemas rapat lafaz raih sampai tali varia wanita xenon yang zaman E. V . Persukuan Setiap suku kata bahasa Melayu ditandai oleh sebuah huruf vokal. dan sy. Gabungan Huruf Konsonan Dalam bahasa Melayu terdapat lima gabungan huruf konsonan. (Pada contoh berikut.

kri-tik. d. sa-at. a-khir. sa-ngat. in-fra. Misalnya: ma-in. Kalau di tengah kata ada huruf konsonan. stan-dard eks teks. b. i-bu pin-tu. be-lum 2. e-kor. ma-in. ka-e-dah. Misalnya: man-di. Kalau di tengah kata ada dua huruf vokal yang berurutan. d. f. pemisahan tersebut dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama (termasuk gabungan huruf konsonan) dengan huruf konsonan yang kedua. c. pemisahan tersebut dilakukan di antara kedua-dua vokal itu. bank kom-pleks stra-te-gi. mut-lak. su-lit. prak-tis. d. tem-ba-kau. g. ga-ul ra-kit. ba-rang. b. blok. kecuali gabungan huruf konsonan. Misalnya: 9 . Di samping itu.a. V VK KV KVK a-nak. pemisahan tersebut terdapat di antara keduadua huruf konsonan itu. ga-tra. c. skrip 3. ba-u er-ti. di antara dua huruf vokal. a-syik. skru struk-tur. bu-ah. som-bong. trak-tor. am-bu-lans. c. swas-ta. in-struk-tur. i-sya-rat. KKV KKVK VKK KVKK KKVKK KKKV KKKVK pra-ja. li-ar. hi-lang. pemisahan tersebut dilakukan sebelum huruf konsonan atau gabungan huruf konsonan itu. termasuk gabungan huruf konsonan. pe-ker-ti. om-bak. Kalau di tengah kata ada dua huruf konsonan yang berurutan. Misalnya: a-nak. bahasa Melayu memiliki pola suku kata yang berikut: a. e. kon-teks. Ap-ril. Pemisahan suku kata pada kata dasar adalah sebagai berikut: a. ke-nyang. to-lak. b. la-wan. Kalau di tengah kata ada tiga konsonan atau lebih.

ang-klung. 4. Misalnya: ma-kan-an. bel-a-jar. fo-to-gra-fi bio-grafi. pemisahan sukunya dilakukan dalam dua tahap: (1) di antara unsur-unsur itu. isy-tihar. badan undang-undang dan nama diri lain disesuaikan dengan ejaan bahasa Melayu kecuali apabila ada pertimbangan khusus yang menyebabkan penyesuaian itu sukar dibuat atau tidak sesuai. dan 3d di atas. me-me-nuh-i.kon-tra. ul-tra. ki-lo-me-ter foto-grafi. in-tro-spek-si Keterangan Nama orang. Apabila suatu kata terdiri lebih daripada satu unsur dan salah satu unsur itu dapat bergabung dengan unsur lain. (2) di antara suku-suku dalam masingmasing unsur itu sesuai dengan kaedah 3a. maghrib. termasuk awalan yang mengalami perubahan bentuk dan partikel yang biasanya ditulis serangkai dengan kata dasarnya. in-fra. ikh-las. Imbuhan. 5. sang-gul. 3b. per-gi-lah. ki-lo-gram kilo-meter. 10 . Misalnya: kilo-gram. 3c. bi-o-gra-fi intro-speksi. dalam penyukuan kata dipisahkan sebagai satu kesatuan. mem-ban-tu.

" katanya.2. Misalnya: Nabi Ibrahim Imam Syafii 11 . Apa maksudmu? Kita harus bekerja keras." kata ibu. Misalnya: Allah Yang Maha Kuasa Yang Maha Pengasih Quran Islam Tuhan akan menunjukkan jalan yang benar kepada hamba-Nya. keturunan. Huruf besar digunakan bagi huruf pertama kata awal ayat. Misalnya: Dia mengantuk. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama gelaran kehormatan. nak!" "Kelmarin engkau terlambat." 3. dan keagamaan yang diikuti nama orang. "Berhati-hatilah. "Bilakah kita pulang?" Bapa menasihati. 2. "dia akan berangkat. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan kitab suci dan nama Allah. Bimbinglah hamba-Mu. ya Tuhan. termasuk kata ganti untuk Allah. Huruf Besar 1. Pekerjaan itu belum selesai. Misalnya: Adik bertanya. PENULISAN HURUF A. 4. ke jalan yang Engkau restui. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama petikan langsung. "Esok pagi.

Misalnya: Siapakah gabenor yang baru dilantik itu? Brigedier jeneral Ahmad dilantik menjadi mejar jeneral. Tan sri.Tun Abdul Razak Sultan Hasanuddin Haji Agus Salim Huruf besar digunakan juga sebagai huruf pertama nama gelaran kehormatan yang tidak diikuti nama orang. Huruf besar tidak digunakan sebagai huruf pertama nama gelaran kehormatan. 5. Misalnya: 12 . Datuk. khusus bagi perkataan Sultan. 6. Misalnya: Gabenor Tun Syed Sheikh Barakbah Leftenan Muda Wan Hassan Menteri Adam Malik Perdana Menteri Nehru Profesor Dr. Raja. keturunan. Misalnya: Baginda baru saja ditabalkan menjadi Sultan. Ungku Omar Huruf besar tidak digunakan sebagai huruf pertama nama jawatan dan pangkat yang tidak diikuti nama orang. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama unsur nama jawatan dan pangkat yang diikuti nama orang. dan keagamaan yang umum yang tidak diikuti nama orang. Misalnya: Tahun ini dia pergi menunaikan haji. Beliau baru saja mendapat gelaran Datuk.

dan bahasa. bulan. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama nama tahun. hari. dan bahasa yang tidak digunakan sebagai nama. Misalnya: memelayukan kata-kata asing keinggeris-inggerisan 8. dan peristiwa sejarah. Misalnya: tahun Hijrah tarikh Masehi bulan Ogos bulan Maulud hari Jumaat Perjanjian Pangkur Hari Kebangsaan hari Krismas Perang Candu Perisytiharan Kuala Lumpur 13 . hari raya. Misalnya: bangsa Melayu suku Kadazan bahasa Indonesia orang Inggeris Huruf besar tidak digunakan sebagai huruf pertama nama bangsa.Amir Hamzah Tuanku Abdul Rahman Putra Al-haj Mariam binti Abdul Samad Putih Ramlee 7. suku. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama nama bangsa. suku bangsa.

Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama unsur nama rasmi badan. lembaga pemerintah dan ketatanegaraan.Huruf besar tidak digunakan sebagai huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak digunakan sebagai nama. serta nama dokumen rasmi kecuali unsur seperti dan. Misalnya Asia Tenggara Kuala Kangsar Bukit Mertajam Gua Musang Danau Toba Gunung Tahan Jalan Tun Perak Laut Merah Selat Melaka Sungai Pahang Tanjung Harapan Teluk Benggala Terusan Suez Huruf besar tidak digunakan sebagai huruf pertama nama unsur geografi. Misalnya: berlayar ke teluk mandi di sungai menyeberangi selat pergi ke arah tenggara 10. Misalnya: mengisytiharkan kemerdekaan memerangi penyeludupan candu. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama nama khas dalam bidang geografi. 9. 14 .

Misalnya: Dr. suratkhabar. dan sapaan. Doktor Encik 15 . Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama semua unsur perkataan ulangan yang terdapat pada nama kategori yang tercantum dalam Fasal 11A (10) dan (11). serta nama dokumen rasmi. lembaga pemerintah dan ketatanegaraan. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama semua perkataan dalam nama buku. Misalnya: Piagam Bangsa-Bangsa Bersatu Pelajaran Ekonomi untuk Sekolah-Sekolah Menengah 13. pangkat. Misalnya: Dari Ave Mari ke Jalan Lain ke Roma majalah Bahasa dan Sastera akhbar Utusan Melayu 12.Misalnya: Republik Indonesia Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan Dewan Rakyat Majlis Bahasa Indonesia Malaysia Lembaga Urusan dan Tabung Haji Huruf besar tidak digunakan sebagai huruf pertama perkataan yang tidak dipakai sebagai unsur rasmi badan. seperti di. majalah. ke. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama singkatan unsur nama gelaran. Misalnya: Menurut undang-undang yang sedia ada Kerjasama antara pegawai kementerian dan rakyat. yang tidak terletak pada kedudukan awal. 11. dan judul karangan kecuali kata partikel. untuk dan yang. dari. En.

Hj. Tn. S. Sdri. Kak Timah! Mereka pergi ke rumah Mak Mah. 14. Hjh. dan pak cik yang digunakan sebagai kata ganti atau sapaan yang diikuti nama orang.A. Sdr. Catatan Master of Arts Sarjana Ekonomi Haji Hajah Sarjana Sastera Profesor Puan Tuan Saudara Saudari Singkatan di atas selalu diikuti oleh tanda titik.E. Huruf besar tidak digunakan sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan yang dipakai sebagai kata ganti atau sapaan yang tidak diikuti nama orang. Semua kakak dan adik saya sudah berkeluarga. emak. Misalnya: Bilakah Pak Mat berangkat? Esok Pak Cik Ali akan datang.S. (Perhatikan selanjutnya Bab V. Fasal A. Silakan duduk. Para ibu mengunjungi Ibu Zain. Prof. S. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan/persaudaraan seperti bapa. Ayat 3). ibu. Pn. adik. kakak. 16 . Misalnya: Kita harus menghormati bapa dan ibu kita.M.

majalah. Weltanschauung antara lain diterjemahkan menjadi `pandangan dunia'. Misalnya: majalah Bahasa dan Kesusasteraan buku Salina karangan A. Samad Said akhbar Berita Harian 2. bahagian perkataan. Misalnya: Huruf pertama perkataan abjad ialah a. Huruf condong dalam cetakan digunakan untuk menulis nama buku. Huruf condong dalam cetakan digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf. atau kelompok perkataan. Catatan Dalam tulisan tangan atau bertaip. Bab ini tidak membincangkan penulisan huruf besar. 3. dan suratkhabar yang dikutip dalam karangan. Huruf Condong 1. Misalnya: Nama ilmiah manggis ialah Carcinia Mangostana. tetapi ditipu. 17 . Politik divide et impera pernah bermaharajalela di negara ini. huruf atau kata yang akan dicetak condong diberi satu garis di bawahnya. Huruf condong dalam cetakan digunakan untuk menulis perkataan nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaannya.B. Buatlah ayat dengan simpulan bahasa berlepas tangan. Dia bukan menipu.

Misalnya: Ibu percaya bahawa engkau tahu. PENULISAN KATA A. Imbuhan (awalan. sisipan. Bab V. Kata Dasar Kata yang berupa kata dasar masing-masing ditulis secara satu persatu. Kalau bentuk dasar berupa gabungan kata dan sekaligus mendapat awalan dan akhiran. maka unsur gabungan kata itu ditulis serangkai. (Lihat juga keterangan tentang tanda hubung. Kedai pajak penuh sesak. Kata Turunan 1. Kalau bentuk dasar berupa gabungan kata.3. Misalnya: bergeletar dikelola penerapan mempermainkan menengok 2. Ayat 5). akhiran) ditulis serangkai dengan kata dasarnya. 3. Misalnya: 18 . awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan unsur yang langsung mengikuti atau mendahuluinya. Bab V. B. Fasal E. Fasal E. Ayat 5). Buku itu tebal sekali. Misalnya: bertepuk tangan beribu angkat menganak sungai sebar luaskan (Lihat juga keterangan tentang tanda hubung.

Misalnya: bikarbonat demoralisasi dwiwarna ekawarna infrastruktur introspeksi kolonialisme mahasiswa monoteisme multilateral pancaindera panteisme poligami prasangka semiprofesional subbidang swadaya telefon transmigrasi ultramoden antikomunis protesis 19 . iaitu bentuk yang tidak dapat berdiri sendiri (terikat). Kalau salah satu unsur gabungan kata hanya digunakan dalam kombinasi. maka gabungan kata itu ditulis serangkai.menyebarluaskan dilipatgandakan penghancurleburan beribuangkatkan 4.

Catatan (1) Apabila bentuk terikat diikuti oleh kata yang huruf awalnya adalah huruf besar. Misalnya: anak-anak buku-buku kuda-kuda mata-mata hati-hati undang-undang biri-biri kupu-kupu kura-kura laba-laba 20 . Yang Maha Pengasih. di antara kedua-dua unsur itu dituliskan tanda sempang (-). Duli Yang Maha Mulia. (3) Maha sebagai unsur gabungan kata yang ditulis terpisah adalah seperti contoh di bawah ini: Misalnya: Marilah kita bersyukur kepada Tuhan. C. Bentuk Gandaan Bentuk gandaan ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda sempang(-). Beliau ingin menjadi seorang maharaja. Misalnya: pro-Malaysia pan-Afrikanisme anti-Babrak Karmal (2) Maha sebagai unsur gabungan kata ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Misalnya: Dia seorang mahasiswa baru.

sia-sia gerak-geri huru-hara lauk-pauk mundar-mandir ramah-tamah sayur-mayur porak-peranda tunggang-langgang berjalan-jalan dibesar-besarkan menulis-nulis terus-menerus tukar-menukar D. Misalnya: duta besar kambing hitam kertas kerja mata pelajaran meja tulis model linear orang tua persegi panjang kaki lima simpang empat 2. Gabungan Kata Bagi gabungan kata yang lazim disebut rangkai kata. termasuk istilah khusus. Gabungan kata. yang mungkin menimbulkan kesalahan pengertian dapat diberi tanda sempang untuk menegaskan pertalian di antara unsur yang bersangkutan. termasuk istilah khusus. 1. bahagian-bahagiannya ditulis terpisah. Misalnya: 21 .

bukumu. mu. dan bukunya tersimpan di perpustakaan.alat pandang-dengar buku sejarah-baru mesin-hitung tangan watt-jam 3. Misalnya: Apa yang kumiliki boleh kauambil. Gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata ditulis serangkai. Kata Ganti ku. dan nya Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya: ku. dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. 22 . Bukuku. Misalnya: bismillah alhamdulillah silaturahim halalbihalal akhirulkalam wassalam apabila bagaimana manakala barangkali padahal daripada kepada bumiputera hulubalang matahari peribahasa sekaligus syahbandar E. kau. mu.

Dia datang dari Kuantan kelmarin. Ia keluar sebentar. Semua orang yang terkemuka di desa itu hadir dalam kenduri itu. 23 . dan dari Kata depan di. Kain itu terletak di dalam almari. (Lihat juga Bab III. Surat arahan itu dikeluarkan di Kuala Lumpur pada 11 Mac 1966. Si Amin lebih tua daripada si Ahmad. Misalnya: Adiknya pergi ke luar negeri. di. Kata Depan. Mereka ada di rumah Saya pergi ke sana sini mencarinya. Ayat 3). Bermalam sajalah di sini. Kata si dan sang Kata si dan sang ditulis terpisah daripada kata yang mengikutinya. Misalnya: Harimau itu marah sekali kepada sang Kancil. di situ ada Sidin. ke. Dia ikut terjun ke tengah kancah perjuangan. ke. Kami percaya sepenuhnya kepadanya. dan dari ditulis terpisah daripada kata yang mengikutinya kecuali dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata seperti kepada dan daripada. G. Catatan Kata-kata yang dicetak condong di bawah ini ditulis serangkai. Kemarikan buku itu. Mari kita pergi ke pasar. Ke mana saja ia selama ini? Kita perlu berfikir sepuluh tahun ke depan. Kesampingkan saja persoalan yang tidak penting itu. Fasal D. Di mana ada Siti.F. Surat itu dikirimkan kembali kepada si pengirim.

sekalipun.H. kah. Catatan Kelompok kata yang berikut. Misalnya: Adapun sebab-sebabnya belum diketahui. dia selalu gembira. Bagaimanapun juga akan dicubanya menyelesaikan tugas itu. hasil pekerjaannya dapat dijadikan pegangan. ditulis serangkai. ataupun. Jangankan dua kali. Jika ayah pergi. Hendak pulang pun. dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. meskipun. Misalnya: Apakah yang tersirat dalam surat itu? Bacalah buku itu baik-baik. Kuala Lumpur adalah ibu kota negara Malaysia. andaipun. sekali pun engkau belum pernah datang ke rumahku. 24 . Misalnya: Apa pun yang dimakannya. ia tetap kurus. mahupun. Sekalipun belum memuaskan. Walaupun dia miskin. kendatipun. walaupun. biarpun. bagaimanapun. sungguhpun. Misalnya: 2. Partikel lah. Baik para pelajar mahupun para guru ikut berdemonstrasi. adapun. emak pun ingin pergi. Partikel 1. sudah tak ada kenderaan. Siapakah gerangan dia? Partikel pun ditulis terpisah daripada kata yang mendahuluinya. lagipun. kalaupun. yang sudah lazim dianggap padu benar.

10* 25 . 2. luas. V.000). M (1. 6. IV. 4. (Tentang penulisan gabungan per dengan angka atau bilangan lihat Bab III. dan isi. IX.50 per helai Mereka masuk ke dalam ruangan satu per satu. Misalnya: a. 2.00 US$ 3. D (500). Fasal I.3.000) V (5. 7. berat. Angka Arab Angka Romawi : : 0. I.000. VI. dan (d) kuantiti. 1. (b) satuan waktu. M$5. II. angka Arab atau angka Romawi lazim digunakan. C (100). III. VIII. M (1. X.00 petang tahun 1928 31 Ogos 1957 c.5 sentimeter 5 kilogram 4 meter persegi 10 liter b. 1 jam 20 minit pukul 3. (c) nilai wang.50* Y 100 £ 5. VII.000). 3. Angka digunakan untuk menyatakan (a) ukuran panjang.000. L (50). Angka dan Lambang Bilangan 1. Partikel per yang bererti `demi' dan `tiap' ditulis terpisah daripada bahagianbahagian ayat yang mendahului atau mengikutinya. Dalam tulisan. Misalnya: Harga kain itu $3. 0. Angka dipakai untuk menyatakan lambang bilangan atau nombor. 8. 5. Ayat 5. 9 I. Penggunaannya diatur lebih lanjut dalam fasal-fasal yang berikut ini.b).

Misalnya: Bab X. Bilangan pecahan Misalnya: 1/2 setengah 3/4 tiga perempat 1/16 satu perenam belas 26 . 15. 50 dolar Amerika 10 paun Inggeris 100 yen 10 peratus 2 orang 4 kali 3. tempat kediaman. halaman 252 Surah Yasin: 9 5. Bilangan utuh Misalnya: 12 dua belas 22 dua puluh dua 222 dua ratus dua puluh dua b. Misalnya: No. Angka lazim dipakai untuk melambangkan nombor jalan. Angka digunakan juga untuk menombori karangan dan ayat kitab suci atau bahagiannya. Penulisan lambang bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut: a. atau bilik pada alamat. Jalan Delima 1 Bilik 169. d. rumah.2000 rupiah *Tanda titik di sini merupakan tanda perpuluhan. Fasal 5. Hotel Merlin 4.

Lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf kecuali jika beberapa lambang bilangan digunakan secara berurutan. Penulisan lambang bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara yang berikut. Ayah memesan tiga ratus ekor ayam.3 2/3 tiga dua pertiga 1/100 satu perseratus 1% satu peratus 1%o satu permil 1. tahun 50-an wang 5000-an lima wang 1000-an atau tahun lima puluhan atau wang lima ribuan atau lima wang seribuan (Lihat juga keterangan tentang tanda hubung. Ayat 5).2 satu perpuluhan dua 6. Misalnya: Sultan Abdul Jalil IV Sultan Abdul Jalil Ke-4 Sultan Abdul Jalil keempat Bab II Bab ke-2 Bab kedua Abad XX Abad ke-20 Abad Kedua puluh Tingkat 1 Tingkat pertama Penulisan lambang bilangan yang mendapat akhiran -an mengikuti cara yang berikut: Misalnya: 7. 27 . Bab V. seperti dalam pemerincian dan pemaparan Misalnya: Amir menonton drama itu sampai tiga kali. Fasal E. 8.

Jika perlu. 10. 11. Lambang bilangan pada awal ayat ditulis dengan huruf. Bukan: 250 orang tetamu diundang (oleh) Pak Sako. dan 5 orang tidak mengundi. Penduduk Malaysia berjumlah lebih daripada 12 juta orang. Kecuali dalam dokumen rasmi. Kalau bilangan dilambangkan dengan angka dalam huruf. 52 orang memberikan suara setuju. Bukan: 15 orang terkorban dalam kemalangan itu. Misalnya: Lima belas orang terkorban dalam kemalangan itu. Pak Sako mengundang 250 orang tetamu. 28 . Kenderaan yang ditempah untuk pengangkutan umum terdiri daripada 50 bas. seperti akta dan undang-undang. bilangan tidak perlu ditulis dengan angka dan huruf sekaligus dalam teks. atau Dua ratus lima puluh orang tetamu diundang (oleh) Pak Sako. dan 100 teksi. penulisannya harus tepat. Misalnya: Jabatan kami mempunyai dua puluh orang pegawai. 9.Di antara 72 anggota yang hadir. 12. Angka yang menunjukkan bilangan yang besar dapat dieja sebahagian supaya lebih mudah dibaca. Di almari itu tersimpan 805 buah buku dan majalah. Bukan: Di almari itu tersimpan 805 (lapan ratus lima) buah buku dan majalah. Misalnya: Kerajaan Malaysia baru saja mendapat pinjaman 250 juta ringgit. 15 suara tidak setuju. 100 bas mini. Bukan: Jabatan kami mempunyai 20 ( dua puluh) orang pegawai. susunan ayat diubah sehingga bilangan yang tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata tidak terdapat lagi pada awal ayat.

Kedua. Portugis. bahasa Melayu menyerap unsur daripada pelbagai bahasa lain.00 (Ringgit sembilan ratus sembilan puluh sembilan sahaja) Rapat umum itu dihadiri oleh 500. Penulisan kata serapan adalah menurut kaedah-kaedah seperti berikut: 1. ad-hoc. 4. ae jika tidak bervariasi dengan e tetap plat ae aerial aerograf aerob aerial aerograph aerobe 29 . bentuk visual diutamakan. pengucapan dan penulisannya hendaklah dikekalkan seperti dalam bahasa sumber. Arab. Berdasarkan taraf perpaduannya unsur pinjaman dalam bahasa Melayu dapat dibahagi kepada dua golongan besar: Pertama. a tetap a ras abstrak oktaf race abstract octave plate 2. PENULISAN UNSUR SERAPAN Dalam perkembangannya. bagi unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Melayu seperti vis-a-vis. Inggeris dan bahasa lain. Belanda. Dalam penerapan ini. baik daripada bahasa daerah mahupun daripada bahasa Sanskrit. kata asing yang pengucapan dan penulisannya sudah sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Melayu.000 (lima ratus ribu) orang. landrover.Misalnya: Saya lampirkan resit terima wang sejumlah $999.

ao paolo 6. u. c di muka a. i. ai aileron trailer caisson 5. oe dan y jadi s sen sibernetik silia silinder selom cent cybernetics cilia cylinder coelom 30 . ae jika bervariasi dengan e jadi e estetik hemoglobin hematit tetap ai aileron trailer kaison tetapi ao aesthetics haemoglobin haematite 4. au tetap paolo au automatik tautologi umlaut auditorium automatic tautology umlaut auditorium 7.3. c di muka e. o dan konsonan jadi k karbon klasik kobalt korpus carbon classic cobalt corpus 8.

cc di muka e dan i accent vaccin 10.  (Sanskrit) jadi s sabda sastera abda astra jadi 14. i dan konsonan jadi k karisma kolera sakarin teknik charisma cholera saccharine technique 12. ch. a dan konsonan jadi k akru akomodasi akumulasi jadi ks aksen vaksin accru accomodation accumulation 10. dh (Inggeris) d dobi dhobi 15. o. u. cch (yang diucapkan sebagai k) di muka a. e.9. dh (Arab) jadi d 31 . cc di muka o. ch (yang diucapkan sebagai s atau sy) jadi s sifon eselon mesin chiffon echelon machine 13.

ea tetap ea bearing idealis gear kongea habeas bearing idealist gear congea habeas 18. ea yang dilafazkan [i] jadi i gris rim bikar isel jadi i jip bir cimpanzi dekri grease ream beaker easel 19. e tetap darurat hadir darab e efektif deskripsi sintesis sistem effective description synthesis system 17. ee jeep beer chimpanzee decree 20.dharurat hadhir dharab 16. ei tetap ei ateis etheist phenolphthalein fenolftalein 32 .

eo tetap protein ureid eo stereo nukleon geometri zeolit tetap eu europium neutron nukleus stereo nucleon geometry zeolite 22.protein ureid 21. gh (Arab) tetap gh ghairah maghrib mubaligh ghairah maghrib muballigh 27. g tetap g geologi tragedi katalog geology tragedy catalogue 25. i tetap i sifilis albitit syphilis albitite 33 . gh (Inggeris) jadi g sorgum sorghum 26. f factor tetap f faktor fakulti faculty 24. eu europium neutron necleus 23.

ia tetap tekstil ion ia iambus dialek diafisis fuksia tetap ie diesel tieseron iambus dialect diaphysis fuchsia 29.textile ion 28. io tetap io kardioid ion studio cardioid ion studio 33. ie di akhir kata ekasuku jadi ai pai pie 32. kh (Arab) tetap kh khabar akhir khusus khabar akhir khusus 34 . ie di akhir kata jadi i kalori bogi calorie bogie 31. ie diesel tieceron 30. iu tetap iu premium stadium premium stadium 34.

oo monsoon raccoon proof cartoon 41. ng tetap tarikh ng kongres linguistik tetap o oleomargarina sektor trombosis canselor jadi o kadbod kot jadi e estrogen fetus gonorea tetap oi alkaloid duboisin jadi u monsun rakun pruf kartun congress linguistics 36. oi alkaloid duboisine 40. o oleomargarine sector thrombosis chancellor 37. oe (oi Yunani) oestrogen foetus gonorrhoea 39.tarikh 35. oo (vokal ganda) jadi oo zoologi zoology 35 . oa cardboard coat 38.

ou yang dilafazkan [au] jadi au akauntan paun kaunter accountant pound counter 44.42. q jadi k akuarium bankuet frekuensi aquarium banquet frequency 36 . ph jadi f fonem fosforus fisiologi phoneme phosphorus physiology 45. ps di awal kata tetap ps pseudo psikiatri psikosomatik pseudo psychiatry psychosomatic 46. ou yang dilafazkan [u] atau [] jadi u turmalin jurnal serius kupon kontur tourmaline journal serious coupon contour 43. pt di awal kata tetap pt pterosaur pteriodologi ptialin pterosaur pteriodology ptyalin 47.

sch jadi sk skim/skema skolastik scheme scholastic 52. i. u dan konsonan jadi sk skandium eskudo skuter skrip scandium escudo scooter script 50. sc di muka a. sc di muka e. th jadi t teater teologi teori ortografi theater theology theory orthography 53. o. dan y jadi s sedastik senario absisa sifistoma scedastic scenario abscissa scyphistoma 51. rh jadi r retorik ritma rhetoric rhythm 49. u tetap u unit nukleolus republik deuterium struktur unit nucleolus republic deuterium structure 37 .48.

ue di akhir kata eksuku jadi iu kiu cue 58. uo tetap uo fluoresein fluorescein 38 . ua tetap institut ua dualisme kuantum akuarium tetap ue duet jadi u glu tisu akru dualism quantum aquarium 55. ue di akhir kata glue tissue accrue 57. ue di akhir kata (selepas q atau g) digugurkan catalogue dialogue technique baroque cheque 59.institute 54. ui tetap katalog dialog teknik barok cek ui anuiti konduit ekuinoks annuity conduit equinox 60. ue duet 56.

v novel university vitamin 63. x di awal kata xenon 64. y yang bukan pada awal kata jadi i 39 . o. y yang sebutannya y tetap yen yangonin 67.quorum quota 61. xc diikuti oleh a. u dan konsonan jadi ksk ekskursif ekskavasi ekskomunikasi eksklusif y yen yangonin excursive excavation excommunication exclusive 66. uu jadi kuorum kuota u kontinum vakum tetap v novel universiti vitamin tetap x xenon continuum vaccum 62. x pada posisi lain dalam kata jadi ks kompleks ekstra teksi complex extra taxi 65.

Misalnya: 40 .physiology polytheism psychology 68. Konsonan ganda kecuali apabila mengelirukan jadi konsonan tunggal asimilasi ferum pipet majalah sesi assimilation ferrum pippette majallah session 70. silinder kaunter kontinjen sistem dividen teater oksigen Unsur-unsur yang sudah diserap ke dalam bahasa Melayu dan lazim dieja secara bahasa Melayu tidak perlu lagi diubah ejaannya. Huruf e yang biasanya dilafazkan [] di suku kata akhir di kekalkan cylinder counter contingent system dividend theater oxygen Catatan 1. z tetap fisiologi politeisme psikologi z ozon zenit ozone zenith 69.

hadir. -al structural cultural rational ideal normal 3. -tion action organization revolution confrontation jadi tetap jadi -er primer sekunder -al struktural kultural rasional ideal normal -asi. -or conductor factor tetap -or konduktor faktor 41 . Akhiran itu diserap sebagai bahagian kata yang utuh. kelab. Kata seperti klinikal dan objektif diserap secara utuh di samping kata klinik dan objek. -si aksi organisasi revolusi konfrontasi 4. Sekalipun dalam ejaan ini huruf c dan x diterima sebagai sebahagian abjad bahasa Melayu. 1. namun unsur yang mengandungi kedua-dua huruf itu ditulis dalam bahasa Melayu menurut kaedah yang terhurai di atas.iklan. berikut ini didaftarkan juga akhiran-akhiran asing serta penyesuaiannya dalam bahasa Melayu. Di samping pegangan untuk penulisan unsur serapan tersebut di atas. stesen. kastam. -ary primary secondary 2. 2. Akhiran atau bentuk akhir yang mungkin dipertimbangkan penulisan kata. disenaraikan dalam daftar contoh di bawah ini. perlu. setelah disesuaikan. Kedua-dua huruf itu dipertahankan dalam penggunaan tertentu sahaja seperti dalam perbezaan nama dan istilah khusus. -ation. drebar.

ikal (penyesuaian) logical psychological clinical technical 6. -ism (Inggeris). -ical jadi projektor -is. modernisme 10.projector 5. -ist socialist egoist logis psikologis klinikal teknik jadi -ik dialektik logik fonetik jadi -ik balistik ferik jadi -is sosialis egois 9. logica phonetics 7. -ics (kata nama) dialectics. -isme (Belanda) socialism socialisme modernism. -logy jadi -logi 42 . ik. dialectica logic. -ic ballistic ferric 8. -ive descriptive illusive jadi jadi -is sosialisme modenisme -if deskriptif ilusif 11. -ic. -ica.

er counter computer tetap -er kaunter komputer 43 . -age (dengan fonem /a/) sabotage garage 15.analogy analogi teknologi jadi -ti universiti kualiti tetap -oir repertoir trotoir jadi -aj sabotaj garaj technology 12. -ty university quality 13. -ege (dengan fonem /e/) college image 16. -ant accountant informant 17. -age. -cy democracy agency jadi jadi jadi jadi -ej kolej imej -an akauntan informan -kta analekta -si demokrasi agensi 19. -cts analects 18. -oir repertoir trotoir 14.

-graphy historiography orthography autobiography bibliography jadi -grafi historiografi ortografi autobiografi bibliografi 24. -nce science ambulance insurance jadi -ns sains ambulans insurans 44 . -graph autograph telegraph jadi jadi jadi silinder -et pipet novelet mofet -ur amatur -graf autograf telegraf 23. -ization organization decentralization rationalization jadi -isasi organisasi desentralisasi rasionalisasi 26. -eur amateur 22. idge prestige cartridge jadi -ij prestij kartrij 25. -ige. -ette pippette novelette mofette 21.cylinder 20.

Misalnya: article particle flexible bugle cable artikel partikel fleksibel bugel kabel jadi Kecuali yang sudah lazim disesuaikan dengan huruf lain. 45 . Bentuk el dipakai pada suku kata akhir untuk menyesuaikannya dengan bentuk -le Inggeris. -ure structure debenture photogravure jadi -ur struktur debentur fotogravur 32. -sion version abrasion 29.27. -sional professional confessional 30. -gue di akhir kata (selepas s) digugurkan grotesgue arabesgue picaresgue grotes arabes pikares jadi -si versi abrasi tetap -sional profesional konfesional 28. -tional national vacational jadi -sional nasional vokasional 31.

Misalnya: stable bicycle bottle apple handle stabil basikal botol epal hendal jadi 46 .

Hari ini ialah 6 April 1974. Latif Muhd. Tanda titik digunakan pada akhir singkatan gelar. 1. S. Misalnya: Md.E.S. Tanda Titik (. jawatan. Tanda titik digunakan pada akhir singkatan nama orang. Yamin P. pangkat dan sapaan. Prof. Lazim bin Abd. Tn. Dia menanyakan siapa yang akan datang. Y. En.) Tanda titik digunakan pada akhir ayat yang bukan pertanyaan atau seruan. (Doktor) (Encik) (Puan) (Profesor) (Saudara) (Sarjana Ekonomi (Sarjana Sastera) (Tuan) (Yang Amat Berhormat) (Yang Mulia) (Yang Terhormat) (Kolonel) 47 . Y. Kol. Pn. S.B.A.5. TANDA BACA A. Biarlah mereka duduk di sana. Marilah kita mengheningkan cipta. Misalnya: Ayahku tinggal di Melaka. Sudilah kiranya saudara mengabulkan permohonan ini. 2.M. Misalnya: Dr. Yth. Ramlee 3. Sdr. Silakan anda mengenakan topi keledar.

Fasal J.2 Latar Belakang 1.2. s. Perkembangan Bahasa X A. minit dan saat yang menunjukkan waktu.. dst. hlm. Ayat 3).k. 5. dll. Tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam. tsb. ikhtisar dan daftar (lihat juga pemakaian tanda kurung.p.35.2 Sebelum 1950 . Bahasa Melayu Klasik Bahasa Melayu Moden Pengantar 1.20 (Pukul 1 35 minit 20 saat) 48 . u. d.2. 6. B.p. Bab V. Misalnya: Pukul 1.a.4. dsb. Pendahuluan 1. Tanda titik digunakan pada singkatan kata atau ungkapan yang sudah sangat umum.1 1. Misalnya: b. spt. Pada singkatan yang terdiri daripada tiga huruf atau lebih hanya dipakai satu tanda titik.1 Umum 1.. (bagi pihak) (dengan alamat/di alamat) (dan sebagainya) (dan seterusnya) (dan lain-lain) (halaman) (tersebut) (seperti) (salinan kepada) (untuk perhatian) Tanda titik digunakan di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan. Misalnya: III.

7.

Tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam, minit dan saat yang menunjukkan jangka waktu. Misalnya:

1.35.20 jam (1 jam 35 minit 20 saat)
8. Tanda titik tidak digunakan untuk memisahkan angka ribuan, jutaan, dan seterusnya yang tidak menunjukkan jumlah. Misalnya:

Ia lahir pada tahun 1950 di Kuala Lumpur. Lihat halaman 2345 dan seterusnya. Nombor akaunnya 045678.
9. Tanda titik tidak digunakan dalam singkatan yang terdiri daripada huruf-huruf awal kata atau suku kata, atau gabungan kedua-duanya yang terdapat dalam nama badan-badan kerajaan, lembaga-lembaga nasional atau internasional, atau yang terdapat dalam akronim yang sudah diterima oleh masyarakat: Misalnya:

JKR KDN Pernas TLDM UMNO WHO
10.

(Jabatan Kerja Raya) (Kementerian Dalam Negeri) (Perbadanan Nasional) (Tentera Laut Diraja Malaysia) (United Malaya National Organization) (World Health Organization)

Tanda titik tidak digunakan dalam singkatan lambang kimia, unit ukuran, takaran, timbangan dan mata wang. Misalnya:

Cu TNT

(Kuprum) (Trinitrotoluene)

49

10 cm kg l
11.

(10 sentimeter) (kilogram) (liter)

Tanda titik tidak digunakan pada akhir judul yang merupakan tajuk karangan atau ilustrasi, tabel, dan sebagainya. Misalnya:

Acara Kunjungan Tun Abdul Razak Getah dan Bijih timah (Bab 1, Malaysia) Ranjau Sepanjang Jalan
12. Tanda titik digunakan di belakang alamat yang akhir dan tahun dalam pendahuluan surat-menyurat. Misalnya:

Dewan Bahasa dan Pustaka, Peti Surat 803, Kuala Lumpur. 24 Jun 1974. Yth. Sdr. M. Yazid Ismail, No. 29, Jalan Aman, Petaling Jaya. Jabatan Peguam Negara, Kuala Lumpur, Malaysia.
B. 1. Tanda Koma (,) Tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Misalnya:

Saya membeli kertas, pen, dan dakwat.

50

Satu, dua, ... tiga.
2. Tanda koma digunakan untuk memisahkan ayat setara yang satu daripada ayat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti tetapi atau melainkan. Misalnya:

Saya ingin datang, tetapi hari hujan. Ali bukan anak saya, melainkan anak Pak Kasim.
3. Tanda koma digunakan untuk memisahkan anak ayat daripada ayat induk apabila anak ayat tersebut mendahului ayat induknya. Misalnya:

Kalau hari hujan, saya tidak akan datang. Kerana sibuk, ia lupa akan janjinya.
4. Tanda koma tidak digunakan untuk memisahkan anak ayat daripada ayat induk apabila anak ayat tersebut mengiringi ayat induk. Misalnya:

Saya tidak akan datang kalau hari hujan. Dia lupa akan janjinya kerana sibuk. Dia berpendapat bahawa soal itu tidak penting.
5. Tanda koma digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antara ayat yang terdapat pada awal ayat. Misalnya: ... Oleh kerana itu, kita harus berhati-hati.

... Jadi, soalnya tidaklah semudah itu.
6. Tanda koma digunakan di belakang kata-kata seruan seperti O, wah, ya, aduh, yang terdapat pada awal kalimat. Misalnya:

51

Fernando.. Kuala Lumpur: O. Misalnya: Siregar. Tanda koma digunakan di antara (i) nama dengan alamat. 1960. Mersing. Wah. Fasal L dan M). 1972. Universiti Kebangsaan Malaysia.U. Bangunaan MMA. Tanda koma digunakan untuk menceraikan bahagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. (iii) tempat dengan tarikh. edited and introduced by Lloyd Fernando. "Saya gembira sekali. yang ditulis sebaris. Kuala Lumpur. begitu. Misalnya: Surat-surat ini harap dialamatkan kepada Dekan Fakulti Perubatan. "kerana kamu lulus. 9.O. Misalnya: Kata ibu." "Saya gembira sekali. bukan main! Baik-baik. 52 .P. (ii) bahagian-bahagian alamat. Merari. nanti jatuh! Aduh. Balai Pustaka. Selected. Bab V. Tanda koma digunakan untuk memisahkan petikan langsung daripada bahagian lain dalam ayat. 1920." 8. Lloyd. New Drama (one and two). 10 Mei. Weltevreden. Azab dan Sengsara." kata ibu. ya. (Lihat juga pemakaian tanda petik. sakitnya! 7.

Misalnya: 12.A. A.N. Encik Ahmad. jutaan dan seterusnya yang tidak menunjukkan jumlah. Di daerah kami. 11. untuk membezakannya daripada singkatan nama keluarga atau marga. 13.M. Osman Ahmad. pandai sekali. Rajan. Fasal F). K. Tanda koma tidak digunakan untuk memisahkan angka ribuan. Tanda koma digunakan untuk mengapit keterangan tambahan dan keterangan aposisi (Lihat juga pemakaian tanda pisah. Perempuan dan Bayang-Bayang Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Misalnya: Baha Zain.K. "Di mana saudara tinggal?" tanya Karim. misalnya.J. "Berdiri lurus-lurus!" perintahnya. M. Bab V.10. masih banyak orang laki-laki makan sirih. 14. Tanda koma tidak digunakan untuk memisahkan petikan langsung daripada bahagian lain dalam ayat apabila petikan langsung tersebut berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru dan mendahului bahagian lain dalam ayat itu. P. Tanda koma digunakan di antara nama orang dengan gelar akademik atau kurniaan negara yang mengikutinya. 1974. Misalnya: Yunus Ali. Tanda koma digunakan di antara nama penerbit dengan tahun penerbitan. Misalnya: Guru saya. Misalnya: 53 .

222 2. Tanda koma bertitik digunakan untuk memisahkan ayat yang setara dalam suatu ayat majmuk sebagai pengganti kata penghubung. Misalnya: Malam makin larut. Tanda Koma Bertitik (. D.) Tanda koma bertitik dapat digunakan untuk memisahkan bahagian-bahagian ayat yang sejenis dan setara. Misalnya: Ayah menyiapkan kertas kerjanya. 15. juta. Tanda Titik Bertindih (:) 1. C. 222. Tanda titik bertindih digunakan pada akhir suatu eprnyataan apabila diikuti suatu (a) rangkaian atau pemerian. ibu sibuk bekerja di dapur. selepas setiap tiga angka dari kanan Misalnya: 2. Ia lahir pada tahun 1950 di Pulau Pinang. dua ribu dua ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua. 1. 2.a tau (b) penjelasan. Misalnya: 54 . saya sendiri asyik mendengar siaran pilihan pendengar. 222 dua ribu dua ratus dua puluh dua.Lihat halaman 2345. kamu belum selesai juga. 222. riburibu dan seterusnya. Tanda koma digunakan dalam angka bagi menandakan bilangan ribu. adik menghafalkan nama-nama pahlawan nasional. Nombor telefonnya 546167.

Ketua: Abdullah Salleh Hari : Isnin Pukul : 9. bu.(a) Yang kita perlukan sekarang ialah barang-barang yang berikut: kertas. meja.30 pagi (b) 2. 55 . dan almari. Tanda titik bertindih digunakan dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. 4:9 Surah Yasin: 9 Karangan Ali Hakim. Mir!" "Baik. Pendidikan: Sebuah Studi. Misalnya: Dewan Sastera. F." "Jangan lupa. Tanda titik bertindih tidak digunakan kalau rangkaian atau pemerian itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Tanda Sempang (-) Tanda sempang menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh penggantian baris. Misalnya: Kita memerlukan kerusi. Letakkan baik-baik!" 4. 1. (ii) di antara bab dengan ayat dalam kitab-kitab suci. Fakulti itu mempunyai jurusan Ekonomi Umum dan Ekonomi Perusahaan. Tanda titik bertindih digunakan (i) di antara jilid atau nombor dengan halaman. atau (iii) di antara judul dengan anak judul suatu karangan. sudah terbit 3. Misalnya: Ibu Amir Ibu : : : "Bawa bungkusan ini. IV (1974). dakwat dan pen..

. ada cara baru juga.. Suku kata yang terdiri daripada satu huruf tidak dipenggal supaya jangan terdapat satu huruf saja pada hujung baris atau pangkal baris. masalah itu...Misalnya: . atau . 2. 56 ... cara baru mengukur kelapa.. masalah itu .. cara baru mengukur panas. Misalnya: .. .... alat pertahanan yang baru. bukan . *masalah itu.. *Akhiran -i tidak dipenggal supaya jangan terdapat satu huruf saja pada pangkal baris. Tanda sempang menyambung awalan dengan bahagian kata di belakangnya atau akhiran dengan bahagian kata di depannya pada penggantian baris.... Misalnya: .... ..

Misalnya: se-Malaysia se-Tanah Melayu hadiah ke-2 tahun 50-an 57 .dengan angka. (c) angka dengan -an.dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf besar.3. Tanda sempang menyambung unsur-unsur kata ulang. (b) ke. (d) singkatan huruf besar dengan imbuhan atau kata. Tanda sempang dapat digunakan untuk memperjelas hubungan bahagianbahagian ungkapan. Tanda sempang digunakan untuk merangkaikan (a) se. (e) kata dengan kata ganti nama Allah. Bandingkan: ber-evolusi dua puluh lima-ribuan (20 x 5000) isteri-perwira yang ramah dengan dengan ber-revolusi dua puluh limaribuan (1 x 25000) dengan isteri perwira-yangramah 5. Misalnya: anak-anak gotong-royong karang-mengarang kemerah-merahan kura-kura porak-peranda sekali-kali sekali-sekala tanggungjawab-tanggungjawab 4.

kelompok kata atau anak kalimat yang memberi penjelasan khusus. Tanda sempang digunakan untuk merangkaikan unsur bahasa Melayu dengan unsur bahasa asing. `sampai'. Misalnya: meng-upgrade-kan di-charter F. Misalnya: Kemerdekaan bangsa itu—dan saya yakin akan tercapai—diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Tanda pisah menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. 3. Tanda pisah digunakan di antara dua bilangan atau tarikh yang bererti `sampai dengan' atau di antara dua nama kota yang bererti `ke'. 2. Tanda pisah membatasi penyisipan kata. Misalnya: 1910—1954 Taiping—Seremban 58 .KDN-nya nombor 7631 Sinar-X hidayat-Mu rahmat-Nya 6. Tanda Pisah (—) (panjangnya dua kali tanda sempang dan tidak diapit oleh ruangan) 1. Misalnya: Mereka semua mengenal Haji Salim—guru tua di kota kecil itu—sebagai seorang dermawan.

Catatan Dalam penaipan..) (tiga titik yang diapit ruangan) 1.. 2. G.. Tanda Tanya (?) 1. Misalnya: Bilakah dia berangkat? Saudara tahu. perlu dipakai empat titik: tiga untuk penghilangan teks dan satu untuk menandai akhir kalimat.. tanda baca hendaklah digunakan dengan hati-hati. tanda pisah dinyatakan dengan dua tanda sempang.... Tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. Tanda Elipsis (. Misalnya: "Sebab-sebab kemerosotan. marilah kita bergerak. H.. Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya. ya. bukan? 2. Misalnya: Dalam tulisan. Tanda tanya digunakan di antara tanda kurung untuk menyatakan bahagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya: 59 ." Catatan Kalau bahagian yang dihilangkan mengakhiri sebuah kalimat. Misalnya: Kalau begitu . Tanda elipsis menunjukkan bahawa dalam suatu petikan ada bahagian yang dihilangkan. akan diteliti lebih lanjut.

3. Tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bahagian integral pokok pembicaraan. perintah atau yang mengungkapkan kebenaran.Ia dilahirkan pada tahun 1683 (?). Tanda Seru (!) Tanda seru digunakan sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan.. Kursus penataran (upgrading) akan segera dimulai.. Misalnya: Kajian separuh penggal RMK (Rancangan Malaysia Kedua sudah dipersetujui. Keterangan itu (lihat lampiran A) menunjukkan arus perkembangan baru dalam pasaran dalam negeri. 1. Wang sebanyak 10 ribu ringgit (?) hilang. 2. Misalnya: Sajak Tranggono berjudul "Ubud" (nama tempat yang terkenal di Bali) ditulis pada tahun 1962. Tanda Kurung ( (. Tanda kurungan mengapit angka atau huruf yang memperinci satu siri keterangan. Misalnya: Alangkah seramnya peristiwa itu! Bersihkan bilik ini sekarang juga! Merdeka! J. Misalnya: Faktor-faktor pengeluaran menyangkut masalah yang berikut: 60 .) ) Tanda kurung mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Angka atau huruf itu dapat juga diikuti oleh tanda kurung tutup saja. I. ketidakpercayaan atau rasa emosi yang kuat.

alam. Tanda itu jadi isyarat bahawa kesalahan itu memang terdapat dalam naskhah asal. tenaga kerja.) L.. dan modal. tenaga kerja. Tanda kurung siku mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung.. Misalnya: "Sudah siap. daripada naskhah atau bahan tertulis lain. Faktor-faktor pengeluaran menyangkut masalah a) b) c) K. 1. dan (c) modal. kata atau kelompok kata sebagai pembetulan atau tambahan kepada kalimat atau bahagian kalimat yang ditulis orang lain. 1. Faktor-faktor pengeluaran menyangkut masalah (a) alam. Misalnya: (Perbezaan antara dua macam prosa ini [lihat bab I] tidak dibicarakan.(1) (2) (3) alam. "tunggu sebentar!" 61 . "Saya belum siap. 2. (b) tenaga kerja. dan modal. Tanda Petik (".") Tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal daripada pembicaraan. Tanda Kurung Siku ([..." jawab Hakim. Misalnya: Sang Sapurba men[d]engar bunyi gemerisik." kata Salim.]) Tanda kurung siku mengapit huruf.

Tanda petik mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai erti khusus. Othman Kelantan yang berjudul "Peranan Kesusasteraan dalam Pembentukan Keperibadian Muslim" diterbitkan dalam Dewan Sastera. Misalnya: "Morfologi" tanah itu sedang kami pelajari bersama. Dia sering disebut "pahlawan". 62 .2. Bacalah "Bola Lampu" dalam buku Dari Suatu Masa. Tanda petik penutup mengikut tanda baca yang mengakhiri petikan langsung. Sajak "Berdiri Aku" terdapat pada halaman 5 buku itu. Misalnya: Karangan S. "Saya juga minta satu. Misalnya: "Sudah siap?" tanya Ali. Kata Ahmad. Tanda petik mengapit judul syair. Dari Suatu Tempat. Misalnya: Kerana warna kulitnya dia disebut "Si Hitam". Catatan Kedua-dua pasang tanda petik itu ditulis sama tinggi di sebelah atas baris. 3. karangan dan bab buku apabila dipakai dalam kalimat." 5. 4. Tanda-tanda baca penutup daripada kalimat atau bahagian-bahagian kalimat ditempatkan di belakang tanda petik yang mengapit kata atau ungkapan yang dipakai dengan erti khusus. dia sendiri tidak tahu sebabnya.

Misalnya: Harganya $2. Misalnya: rate of inflation `kadar inflasi' (Lihat pemakaian tanda kurung. N. Fasal J).M. Misalnya: Tanya Basri. atau pada nombor alamat. Tanda Ulang (. 63 .. atau. Misalnya: kata2 lebih2 sekali2 O.. Tanda Garis Miring (/) Tanda garis miring digunakan dalam penomboran kod surat..50/ela.') Tanda petik tunggal digunakan dalam ungkapan atau kalimat yang sudah diapit tanda petik. Tanda garis miring digunakan sebagai pengganti kata dan. Tanda Petik Tunggal (`. Bab V.. per. "Engkau dengar suara 'Kring' tadi?" 2. 1. Tanda petik tunggal mengapit terjemahan atau penjelasan suatu kata atau ungkapan asing. 1. Misalnya: DBP SP 1634 2.2) Tanda ulang boleh digunakan semata-mata dalam tulisan cepat dan nota untuk menyatakan bentuk ulang.

03-2481960. Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia. Tanda Penyingkat (') Tanda penyingkat menunjukkan penghilangan bahagian kata. P. mengkaji fonologi dan/atau morfologi. Misalnya: Ali `kan kusurati.00/bulan. 50926 Kuala Lumpur. (`lah = telah) Urus Setia. Sewanya $130. (`kan = akan) Malam `lah tiba. 03-2482530. Tarikh: Oktober 1985 64 .mahasiswa/mahasiswi. Telefon: 03-2414609. Dewan Bahasa dan Pustaka. Malaysia.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->