1. PENGGUNAAN ABJAD

A.

Abjad

Abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Melayu terdiri daripada huruf yang berikut. Sebutan masing-masing huruf disertakan di sebelahnya.

Huruf

Sebutan e bi si di i ef ji ec ai

Huruf

Sebutan je ke el em en o pi kiu ar

Huruf

Sebutan es ti yu vi dabliu eks wai zet

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh li
B. Huruf Vokal

Jj Kk Kl Mm Nn Oo Pp Qq Rr

Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Huruf vokal dalam ejaan bahasa Melayu terdiri daripada: a, e, i, o dan u. Huruf e melambangkan dua bunyi, iaitu e pepet dan e taling.

Huruf Vokal di depan a e*

Contoh Penggunaan di tengah padi petak kena simpan kota bumi di belakang bola sate sosialisme murni pidato ibu

api enak emas

i o u

itu oleh ulang

1

*e dalam enak, petak, sate ialah e taling; dan e dalam emas, kena, sosialisme ialah e pepet. Dalam pengajaran sebutan, boleh digunakan tanda ( • ) untuk e pepet ( • ) jika ejaan kata menimbulkan keraguan. Misalnya: emak, enam, emas, kena, sosialisme, Esa.

1.

Huruf Vokal pada Suku Kata Akhir

1.1

Gunakan huruf i atau u pada suku kata akhir tertutup sekiranya suku kata praakhir menggunakan huruf, a, i, u, e pepet. Misalnya:

a-i a-u

: kasih, balik, katil, paling, lahir, habis, mustahil, cenderawasih, sumbangsih. : basuh, batuk, bakul, karung, catur, kabus, semenanjung, lembayung, pelampung, angklung. : sisih, bilik, gigil, piring, fikir, kikis, kerisik, selisih, belimbing. : riuh, tiruk, pikul, nibung, tidur, tikus, geriuk, mentimun, tembeliung. : putih, putik, cungkil, suling, mungkir, lukis, seputih, alatulis. : tubuh, pucuk, pukul, burung, ukur, putus, selubung, tengkujuh, kelemumur. : lebih, betik, sepit, tebing, petir, ketis, cengkerik, pelesit, seberetih. : tempuh, ketuk, betul, terung, telur, cetus, temenggung.

i-i i-u u-i u-u e pepet-i e pepet-u

Aturan 1.1 juga dikenakan pada kata-kata dua suku kata yang dipisahkan oleh vokal. Misalnya:

baik, raih, saing, kail, air, kais, bauk, sauh, gaung, aur, paus, fiil, piut, riuh, riung, siul, liur, bius, kuit, muih, cuit, kuih, suis, kuud.

2

leher. kesot. gentel.3 Pasangan vokal yang lainnya yang dapat berlaku dalam dua suku kata bertutur itu. serong. beres. bogel. kepompong. tergolong. telor. celorong. pokok. termasuk pasangan vokal pada suku kata akhir terbuka.2 Gunakan huruf o atau e taling pada suku kata akhir tertutup sekiranya suku kata praakhir menggunakan huruf o atau e taling juga. adalah seperti dalam contoh-contoh berikut: (i) e taling-a : berang beta beza dewan cetak petak daerah bela (tuntut balas) faedah kaedah belerang adegan rehat endah (peduli) hemat bengkang (kuih) bukan birang bukan bita bukan biza bukan diwan bukan citak bukan pitak bukan dairah bukan bila bukan faidah bukan kaidah bukan belirang bukan adigan bukan rihat bukan indah bukan himat bukan bingkang 3 . teleng. borong. 1. kelompok. Misalnya: o-o gopoh. tolol. o-e taling e taling-o e talinge taling : boleh. benjol. gelek. kolek. selekeh. keledek. coreng.1. celoteh : tempoh. belok. celoreng. oleh. : leceh. boros. kerekot. selekoh.

trengkas selendang (ii) o-a : dosa rosak orang ombak kosa kota pedoman sekolah hormat gelombang terompah berontak kerongsang selongkar kelompang (iii) i-a : bisa bina (bangunan) kita kira cicak (binatang) fikah girang (gembira) indah (cantik) ingkar jinjang (lampai) kilang kincah (cuci) kisah (cerita) lintang (galang) nikmat periksa bukan tringkas bukan selindang bukan dusa bukan rusak bukan urang bukan umbak bukan kusa bukan kuta bukan peduman bukan sekulah bukan hurmat bukan gelumbang bukan terumpah bukan beruntak bukan kerungsang bukan selungkar bukan kelumpang bukan besa bukan bena bukan keta bukan kera bukan cecak bukan fekah bukan gerang bukan endah bukan engkar bukan jenjang bukan kelang bukan kencah bukan kesah bukan lentang bukan nekmat bukan pereksa 4 .

a : buka buta cuba cuka butang dulang gusar hutang hutan pulang bukan perentah bukan pehak bukan rengkas bukan sehat bukan sekat bukan selang bukan boka bukan bota bukan coba bukan coka bukan botang bukan dolang bukan gosar bukan hotang bukan hotan bukan polang 1.2 berlaku pada beberapa perkataan pinjaman daripada bahasa Jawa dan bahasa-bahasa serumpun lain.1 dan 1.perintah pihak ringkas sihat sikat silang (palang) (iv) u .4 Kekecualian kepada peraturan keselarasan vokal pada 1. Misalnya: aneh amben awet catat kaget pamer pameran lelucon calon gembleng lapor laporan bunglon bukan anih bukan ambin bukan awit bukan catit bukan kagit bukan pamir bukan pamiran bukan lelucun bukan calun bukan gembling/ gembeling bukan lapur bukan lapuran bukan bunglun 5 .

dan oi . ejaan dalam bahasa asal dipertahankan dalam bahasa Malaysia dengan perubahan fonem dan/atau pengguguran huruf dilakukan apabila diperlukan sahaja. Misalnya: institut unit struktur dialog konduktor fungsi traktor komunis humus fokus karbon senat (institute) (unit) (structure) (dialogue) (conductor) (function) (tractor) (communist) (humus) (focus) (carbon) (senate) bukan institiut bukan yunit bukan straktur/strakcer bukan dailog bukan kondaktor bukan fangsi bukan trektor bukan kominis bukan hamus bukan fokas bukan karbun bukan senet/sinet C. Oleh itu. Huruf Diftong Diftong dieja dengan gabungan dua huruf vokal yang dilafazkan sebagai bunyi luncuran.5 bukan lakun bukan lakunan bukan benduk bukan perabut bukan pelancung bukan bentruk bukan ulit bukan radin bukan keratun Untuk mengeja istilah/perkataan pinjaman. tetapi ialah bentuk ejaan (visualnya). 6 . Dalam bahasa Melayu terdapat tiga jenis huruf diftong yang dieja dengan gabungan huruf vokal sebagai berikut: ai.lakon lakonan bendok perabot pelancong bentrok ulet raden kraton 1. yang dipentingkan bukanlah lafaz atau bunyi istilah atau perkataan tersebut. au.

v. Huruf Konsonan Huruf konsonan dalam ejaan bahasa Melayu terdiri daripada huruf-huruf b. q. r. n. l. f. Gabungan Konsonan di depan b c d f g h j k l m n p q Contoh Penggunaan di tengah sebut kaca ada hafal tiga saham manja akar alas kami anak apa Furqan di belakang adab Mac abad maaf beg tuah kolej anak kesal tanam taman siap Tariq bahasa cakap dua fakir guna hari jalan kami lekas maka nama pasang Quran 7 . c. x. k. h. sebab lafaznya tidak sebagai bunyi luncuran. j. m. dan z. s. w. D.Gabungan Huruf Vokal di depan ai au oi Contoh Penggunaan di tengah ghairah saudara boikot di belakang gulai* (masakan) harimau amboi aileron aurat oidium *Bentuk ai seperti dalam "menggulai air teh" bukan huruf diftong. d. p. g. t. y.

K = huruf konsonan). Persukuan Setiap suku kata bahasa Melayu ditandai oleh sebuah huruf vokal. Bahasa Melayu mempunyai empat jenis pola umum suku kata: 8 . (Pada contoh berikut. Huruf vokal itu dapat didahului atau diikuti oleh huruf konsonan. ny. Gabungan Huruf Konsonan Dalam bahasa Melayu terdapat lima gabungan huruf konsonan. iaitu gh. ng.huruf vokal. V . yang masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan.Gabungan Konsonan di depan r s t v w x y z Contoh Penggunaan di tengah bara asli mata universiti hawa payung lazat di belakang putar lemas rapat lafaz raih sampai tali varia wanita xenon yang zaman E. kh. Gabungan Huruf Konsonan di depan gh kh ng ny sy Contoh Penggunaan di tengah maghrib akhir bangun hanyut asyik di belakang mubaligh tarikh senang arasy ghaib khusus ngilu nyata syarat F. dan sy. 1.

Misalnya: man-di. di antara dua huruf vokal. sa-ngat. li-ar. b. Kalau di tengah kata ada dua huruf vokal yang berurutan. Kalau di tengah kata ada huruf konsonan. b. blok. ka-e-dah. kri-tik. Pemisahan suku kata pada kata dasar adalah sebagai berikut: a. Misalnya: 9 . pe-ker-ti. bahasa Melayu memiliki pola suku kata yang berikut: a. be-lum 2. sa-at. i-sya-rat. pemisahan tersebut dilakukan di antara kedua-dua vokal itu. e. i-bu pin-tu. pemisahan tersebut dilakukan sebelum huruf konsonan atau gabungan huruf konsonan itu. ba-rang. to-lak. Misalnya: ma-in. ke-nyang. hi-lang. skru struk-tur. pemisahan tersebut terdapat di antara keduadua huruf konsonan itu. la-wan. g. om-bak. ga-ul ra-kit. som-bong. trak-tor. d. kecuali gabungan huruf konsonan. KKV KKVK VKK KVKK KKVKK KKKV KKKVK pra-ja. ga-tra.a. prak-tis. Kalau di tengah kata ada tiga konsonan atau lebih. d. ma-in. bu-ah. f. Misalnya: a-nak. a-syik. skrip 3. a-khir. pemisahan tersebut dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama (termasuk gabungan huruf konsonan) dengan huruf konsonan yang kedua. kon-teks. Di samping itu. in-struk-tur. tem-ba-kau. stan-dard eks teks. b. Ap-ril. ba-u er-ti. bank kom-pleks stra-te-gi. V VK KV KVK a-nak. e-kor. c. Kalau di tengah kata ada dua huruf konsonan yang berurutan. in-fra. d. su-lit. mut-lak. c. swas-ta. am-bu-lans. c. termasuk gabungan huruf konsonan.

mem-ban-tu. sang-gul. 4. ki-lo-me-ter foto-grafi. 3c. bi-o-gra-fi intro-speksi. badan undang-undang dan nama diri lain disesuaikan dengan ejaan bahasa Melayu kecuali apabila ada pertimbangan khusus yang menyebabkan penyesuaian itu sukar dibuat atau tidak sesuai. ki-lo-gram kilo-meter. termasuk awalan yang mengalami perubahan bentuk dan partikel yang biasanya ditulis serangkai dengan kata dasarnya. fo-to-gra-fi bio-grafi. 10 . Misalnya: ma-kan-an. ang-klung. pemisahan sukunya dilakukan dalam dua tahap: (1) di antara unsur-unsur itu. ikh-las. Imbuhan. bel-a-jar. dan 3d di atas. per-gi-lah. Misalnya: kilo-gram. in-tro-spek-si Keterangan Nama orang. ul-tra. me-me-nuh-i. 5. (2) di antara suku-suku dalam masingmasing unsur itu sesuai dengan kaedah 3a. dalam penyukuan kata dipisahkan sebagai satu kesatuan. isy-tihar.kon-tra. maghrib. 3b. in-fra. Apabila suatu kata terdiri lebih daripada satu unsur dan salah satu unsur itu dapat bergabung dengan unsur lain.

Huruf Besar 1. Pekerjaan itu belum selesai. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama petikan langsung. Misalnya: Adik bertanya. Misalnya: Allah Yang Maha Kuasa Yang Maha Pengasih Quran Islam Tuhan akan menunjukkan jalan yang benar kepada hamba-Nya." katanya." 3. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan kitab suci dan nama Allah. Bimbinglah hamba-Mu." kata ibu. Huruf besar digunakan bagi huruf pertama kata awal ayat. "Berhati-hatilah. Misalnya: Nabi Ibrahim Imam Syafii 11 . "dia akan berangkat. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama gelaran kehormatan. Apa maksudmu? Kita harus bekerja keras. 2.2. "Esok pagi. dan keagamaan yang diikuti nama orang. keturunan. "Bilakah kita pulang?" Bapa menasihati. ya Tuhan. ke jalan yang Engkau restui. termasuk kata ganti untuk Allah. Misalnya: Dia mengantuk. nak!" "Kelmarin engkau terlambat. PENULISAN HURUF A. 4.

Misalnya: Gabenor Tun Syed Sheikh Barakbah Leftenan Muda Wan Hassan Menteri Adam Malik Perdana Menteri Nehru Profesor Dr. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang. dan keagamaan yang umum yang tidak diikuti nama orang. Tan sri. Huruf besar tidak digunakan sebagai huruf pertama nama gelaran kehormatan. khusus bagi perkataan Sultan. Datuk. Raja. Misalnya: Siapakah gabenor yang baru dilantik itu? Brigedier jeneral Ahmad dilantik menjadi mejar jeneral. Misalnya: Baginda baru saja ditabalkan menjadi Sultan. Beliau baru saja mendapat gelaran Datuk. Misalnya: 12 . keturunan. 6. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama unsur nama jawatan dan pangkat yang diikuti nama orang.Tun Abdul Razak Sultan Hasanuddin Haji Agus Salim Huruf besar digunakan juga sebagai huruf pertama nama gelaran kehormatan yang tidak diikuti nama orang. Ungku Omar Huruf besar tidak digunakan sebagai huruf pertama nama jawatan dan pangkat yang tidak diikuti nama orang. Misalnya: Tahun ini dia pergi menunaikan haji. 5.

hari. bulan.Amir Hamzah Tuanku Abdul Rahman Putra Al-haj Mariam binti Abdul Samad Putih Ramlee 7. suku. dan bahasa. dan peristiwa sejarah. dan bahasa yang tidak digunakan sebagai nama. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama nama bangsa. Misalnya: tahun Hijrah tarikh Masehi bulan Ogos bulan Maulud hari Jumaat Perjanjian Pangkur Hari Kebangsaan hari Krismas Perang Candu Perisytiharan Kuala Lumpur 13 . Misalnya: bangsa Melayu suku Kadazan bahasa Indonesia orang Inggeris Huruf besar tidak digunakan sebagai huruf pertama nama bangsa. Misalnya: memelayukan kata-kata asing keinggeris-inggerisan 8. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama nama tahun. hari raya. suku bangsa.

Misalnya: mengisytiharkan kemerdekaan memerangi penyeludupan candu. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama unsur nama rasmi badan. 14 . Misalnya Asia Tenggara Kuala Kangsar Bukit Mertajam Gua Musang Danau Toba Gunung Tahan Jalan Tun Perak Laut Merah Selat Melaka Sungai Pahang Tanjung Harapan Teluk Benggala Terusan Suez Huruf besar tidak digunakan sebagai huruf pertama nama unsur geografi. serta nama dokumen rasmi kecuali unsur seperti dan. Misalnya: berlayar ke teluk mandi di sungai menyeberangi selat pergi ke arah tenggara 10. lembaga pemerintah dan ketatanegaraan. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama nama khas dalam bidang geografi.Huruf besar tidak digunakan sebagai huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak digunakan sebagai nama. 9.

dan sapaan. dari. pangkat. lembaga pemerintah dan ketatanegaraan. 11. Misalnya: Dari Ave Mari ke Jalan Lain ke Roma majalah Bahasa dan Sastera akhbar Utusan Melayu 12. untuk dan yang. seperti di. Misalnya: Dr. Misalnya: Piagam Bangsa-Bangsa Bersatu Pelajaran Ekonomi untuk Sekolah-Sekolah Menengah 13. yang tidak terletak pada kedudukan awal. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama semua perkataan dalam nama buku. Misalnya: Menurut undang-undang yang sedia ada Kerjasama antara pegawai kementerian dan rakyat. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama singkatan unsur nama gelaran. En. ke. Doktor Encik 15 . Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama semua unsur perkataan ulangan yang terdapat pada nama kategori yang tercantum dalam Fasal 11A (10) dan (11). dan judul karangan kecuali kata partikel. serta nama dokumen rasmi. suratkhabar. majalah.Misalnya: Republik Indonesia Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan Dewan Rakyat Majlis Bahasa Indonesia Malaysia Lembaga Urusan dan Tabung Haji Huruf besar tidak digunakan sebagai huruf pertama perkataan yang tidak dipakai sebagai unsur rasmi badan.

S. ibu. Sdri. Sdr. 14. S. Pn. Ayat 3). Tn. kakak. Silakan duduk. Misalnya: Kita harus menghormati bapa dan ibu kita. Hjh. (Perhatikan selanjutnya Bab V. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan/persaudaraan seperti bapa. adik. Misalnya: Bilakah Pak Mat berangkat? Esok Pak Cik Ali akan datang.A. Semua kakak dan adik saya sudah berkeluarga.M. S. Kak Timah! Mereka pergi ke rumah Mak Mah. emak. 16 . Prof. Para ibu mengunjungi Ibu Zain. Catatan Master of Arts Sarjana Ekonomi Haji Hajah Sarjana Sastera Profesor Puan Tuan Saudara Saudari Singkatan di atas selalu diikuti oleh tanda titik. dan pak cik yang digunakan sebagai kata ganti atau sapaan yang diikuti nama orang. Fasal A.E. Huruf besar tidak digunakan sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan yang dipakai sebagai kata ganti atau sapaan yang tidak diikuti nama orang. Hj.

Misalnya: majalah Bahasa dan Kesusasteraan buku Salina karangan A. dan suratkhabar yang dikutip dalam karangan. Samad Said akhbar Berita Harian 2. Huruf condong dalam cetakan digunakan untuk menulis perkataan nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. atau kelompok perkataan. Huruf condong dalam cetakan digunakan untuk menulis nama buku. Misalnya: Huruf pertama perkataan abjad ialah a. huruf atau kata yang akan dicetak condong diberi satu garis di bawahnya. Bab ini tidak membincangkan penulisan huruf besar. Buatlah ayat dengan simpulan bahasa berlepas tangan. tetapi ditipu. Weltanschauung antara lain diterjemahkan menjadi `pandangan dunia'. Huruf condong dalam cetakan digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf. Misalnya: Nama ilmiah manggis ialah Carcinia Mangostana. 3. majalah. bahagian perkataan. Politik divide et impera pernah bermaharajalela di negara ini. Dia bukan menipu.B. 17 . Catatan Dalam tulisan tangan atau bertaip. Huruf Condong 1.

akhiran) ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Kata Dasar Kata yang berupa kata dasar masing-masing ditulis secara satu persatu.3. (Lihat juga keterangan tentang tanda hubung. 3. Kedai pajak penuh sesak. Bab V. Kalau bentuk dasar berupa gabungan kata. PENULISAN KATA A. Bab V. Kata Turunan 1. Misalnya: 18 . awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan unsur yang langsung mengikuti atau mendahuluinya. Ayat 5). maka unsur gabungan kata itu ditulis serangkai. Kalau bentuk dasar berupa gabungan kata dan sekaligus mendapat awalan dan akhiran. sisipan. Fasal E. Imbuhan (awalan. Ayat 5). B. Fasal E. Misalnya: bertepuk tangan beribu angkat menganak sungai sebar luaskan (Lihat juga keterangan tentang tanda hubung. Misalnya: bergeletar dikelola penerapan mempermainkan menengok 2. Misalnya: Ibu percaya bahawa engkau tahu. Buku itu tebal sekali.

menyebarluaskan dilipatgandakan penghancurleburan beribuangkatkan 4. Misalnya: bikarbonat demoralisasi dwiwarna ekawarna infrastruktur introspeksi kolonialisme mahasiswa monoteisme multilateral pancaindera panteisme poligami prasangka semiprofesional subbidang swadaya telefon transmigrasi ultramoden antikomunis protesis 19 . Kalau salah satu unsur gabungan kata hanya digunakan dalam kombinasi. iaitu bentuk yang tidak dapat berdiri sendiri (terikat). maka gabungan kata itu ditulis serangkai.

Bentuk Gandaan Bentuk gandaan ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda sempang(-). Duli Yang Maha Mulia. C. (3) Maha sebagai unsur gabungan kata yang ditulis terpisah adalah seperti contoh di bawah ini: Misalnya: Marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Beliau ingin menjadi seorang maharaja. Misalnya: Dia seorang mahasiswa baru. Misalnya: pro-Malaysia pan-Afrikanisme anti-Babrak Karmal (2) Maha sebagai unsur gabungan kata ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. di antara kedua-dua unsur itu dituliskan tanda sempang (-). Yang Maha Pengasih.Catatan (1) Apabila bentuk terikat diikuti oleh kata yang huruf awalnya adalah huruf besar. Misalnya: anak-anak buku-buku kuda-kuda mata-mata hati-hati undang-undang biri-biri kupu-kupu kura-kura laba-laba 20 .

Misalnya: duta besar kambing hitam kertas kerja mata pelajaran meja tulis model linear orang tua persegi panjang kaki lima simpang empat 2. termasuk istilah khusus. bahagian-bahagiannya ditulis terpisah. Misalnya: 21 . Gabungan Kata Bagi gabungan kata yang lazim disebut rangkai kata. yang mungkin menimbulkan kesalahan pengertian dapat diberi tanda sempang untuk menegaskan pertalian di antara unsur yang bersangkutan. 1. termasuk istilah khusus. Gabungan kata.sia-sia gerak-geri huru-hara lauk-pauk mundar-mandir ramah-tamah sayur-mayur porak-peranda tunggang-langgang berjalan-jalan dibesar-besarkan menulis-nulis terus-menerus tukar-menukar D.

Gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata ditulis serangkai. mu. dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya: bismillah alhamdulillah silaturahim halalbihalal akhirulkalam wassalam apabila bagaimana manakala barangkali padahal daripada kepada bumiputera hulubalang matahari peribahasa sekaligus syahbandar E. 22 . dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Bukuku.alat pandang-dengar buku sejarah-baru mesin-hitung tangan watt-jam 3. Kata Ganti ku. kau. dan nya Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya: ku. bukumu. Misalnya: Apa yang kumiliki boleh kauambil. mu.

23 . Surat itu dikirimkan kembali kepada si pengirim. Bermalam sajalah di sini. (Lihat juga Bab III. Catatan Kata-kata yang dicetak condong di bawah ini ditulis serangkai. Kata si dan sang Kata si dan sang ditulis terpisah daripada kata yang mengikutinya. Ia keluar sebentar. Mari kita pergi ke pasar. Kami percaya sepenuhnya kepadanya. Dia ikut terjun ke tengah kancah perjuangan. Misalnya: Adiknya pergi ke luar negeri. G. Di mana ada Siti. Kata Depan. dan dari ditulis terpisah daripada kata yang mengikutinya kecuali dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata seperti kepada dan daripada. Kain itu terletak di dalam almari. dan dari Kata depan di. Mereka ada di rumah Saya pergi ke sana sini mencarinya. Semua orang yang terkemuka di desa itu hadir dalam kenduri itu. di. Misalnya: Harimau itu marah sekali kepada sang Kancil. ke. Si Amin lebih tua daripada si Ahmad. Kesampingkan saja persoalan yang tidak penting itu. Fasal D. Ke mana saja ia selama ini? Kita perlu berfikir sepuluh tahun ke depan. Ayat 3). Dia datang dari Kuantan kelmarin. Surat arahan itu dikeluarkan di Kuala Lumpur pada 11 Mac 1966.F. Kemarikan buku itu. ke. di situ ada Sidin.

dia selalu gembira.H. Misalnya: 2. sekalipun. Kuala Lumpur adalah ibu kota negara Malaysia. biarpun. sudah tak ada kenderaan. Baik para pelajar mahupun para guru ikut berdemonstrasi. Bagaimanapun juga akan dicubanya menyelesaikan tugas itu. Jika ayah pergi. Sekalipun belum memuaskan. Misalnya: Apa pun yang dimakannya. andaipun. emak pun ingin pergi. Partikel lah. ataupun. sekali pun engkau belum pernah datang ke rumahku. Walaupun dia miskin. yang sudah lazim dianggap padu benar. bagaimanapun. 24 . ia tetap kurus. meskipun. Partikel 1. Misalnya: Adapun sebab-sebabnya belum diketahui. mahupun. Catatan Kelompok kata yang berikut. kendatipun. dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. hasil pekerjaannya dapat dijadikan pegangan. walaupun. ditulis serangkai. adapun. kah. Misalnya: Apakah yang tersirat dalam surat itu? Bacalah buku itu baik-baik. kalaupun. sungguhpun. Siapakah gerangan dia? Partikel pun ditulis terpisah daripada kata yang mendahuluinya. Jangankan dua kali. lagipun. Hendak pulang pun.

dan (d) kuantiti. 5. berat. Angka Arab Angka Romawi : : 0. luas. III. Angka dipakai untuk menyatakan lambang bilangan atau nombor. M (1. 7. Misalnya: a. Penggunaannya diatur lebih lanjut dalam fasal-fasal yang berikut ini. Ayat 5. M (1. Fasal I.b).000). dan isi. 3.000. X. 1.10* 25 . V. 6. (Tentang penulisan gabungan per dengan angka atau bilangan lihat Bab III. VI. Angka digunakan untuk menyatakan (a) ukuran panjang. 0. Dalam tulisan.00 petang tahun 1928 31 Ogos 1957 c. Angka dan Lambang Bilangan 1. IV. 9 I.000). L (50). (b) satuan waktu.00 US$ 3.000. D (500). I.3. C (100). IX. angka Arab atau angka Romawi lazim digunakan. Misalnya: Harga kain itu $3. II.000) V (5. 4. VIII. M$5. 1 jam 20 minit pukul 3.50* Y 100 £ 5.50 per helai Mereka masuk ke dalam ruangan satu per satu. VII. 2. Partikel per yang bererti `demi' dan `tiap' ditulis terpisah daripada bahagianbahagian ayat yang mendahului atau mengikutinya. (c) nilai wang.5 sentimeter 5 kilogram 4 meter persegi 10 liter b. 8. 2.

Jalan Delima 1 Bilik 169. d. Bilangan utuh Misalnya: 12 dua belas 22 dua puluh dua 222 dua ratus dua puluh dua b. Misalnya: Bab X.2000 rupiah *Tanda titik di sini merupakan tanda perpuluhan. Bilangan pecahan Misalnya: 1/2 setengah 3/4 tiga perempat 1/16 satu perenam belas 26 . Angka digunakan juga untuk menombori karangan dan ayat kitab suci atau bahagiannya. Fasal 5. atau bilik pada alamat. 15. tempat kediaman. Hotel Merlin 4. Penulisan lambang bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut: a. halaman 252 Surah Yasin: 9 5. Misalnya: No. Angka lazim dipakai untuk melambangkan nombor jalan. rumah. 50 dolar Amerika 10 paun Inggeris 100 yen 10 peratus 2 orang 4 kali 3.

Lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf kecuali jika beberapa lambang bilangan digunakan secara berurutan. Misalnya: Sultan Abdul Jalil IV Sultan Abdul Jalil Ke-4 Sultan Abdul Jalil keempat Bab II Bab ke-2 Bab kedua Abad XX Abad ke-20 Abad Kedua puluh Tingkat 1 Tingkat pertama Penulisan lambang bilangan yang mendapat akhiran -an mengikuti cara yang berikut: Misalnya: 7. Bab V.3 2/3 tiga dua pertiga 1/100 satu perseratus 1% satu peratus 1%o satu permil 1. Ayah memesan tiga ratus ekor ayam. 27 .2 satu perpuluhan dua 6. Fasal E. Ayat 5). seperti dalam pemerincian dan pemaparan Misalnya: Amir menonton drama itu sampai tiga kali. 8. tahun 50-an wang 5000-an lima wang 1000-an atau tahun lima puluhan atau wang lima ribuan atau lima wang seribuan (Lihat juga keterangan tentang tanda hubung. Penulisan lambang bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara yang berikut.

Di antara 72 anggota yang hadir. dan 100 teksi. Bukan: Jabatan kami mempunyai 20 ( dua puluh) orang pegawai. Pak Sako mengundang 250 orang tetamu. Misalnya: Lima belas orang terkorban dalam kemalangan itu. Angka yang menunjukkan bilangan yang besar dapat dieja sebahagian supaya lebih mudah dibaca. Bukan: Di almari itu tersimpan 805 (lapan ratus lima) buah buku dan majalah. 10. Lambang bilangan pada awal ayat ditulis dengan huruf. 15 suara tidak setuju. 11. seperti akta dan undang-undang. Bukan: 250 orang tetamu diundang (oleh) Pak Sako. Di almari itu tersimpan 805 buah buku dan majalah. bilangan tidak perlu ditulis dengan angka dan huruf sekaligus dalam teks. 52 orang memberikan suara setuju. 100 bas mini. Kalau bilangan dilambangkan dengan angka dalam huruf. Penduduk Malaysia berjumlah lebih daripada 12 juta orang. 12. Jika perlu. Misalnya: Jabatan kami mempunyai dua puluh orang pegawai. Misalnya: Kerajaan Malaysia baru saja mendapat pinjaman 250 juta ringgit. Bukan: 15 orang terkorban dalam kemalangan itu. Kenderaan yang ditempah untuk pengangkutan umum terdiri daripada 50 bas. dan 5 orang tidak mengundi. 9. penulisannya harus tepat. 28 . Kecuali dalam dokumen rasmi. susunan ayat diubah sehingga bilangan yang tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata tidak terdapat lagi pada awal ayat. atau Dua ratus lima puluh orang tetamu diundang (oleh) Pak Sako.

baik daripada bahasa daerah mahupun daripada bahasa Sanskrit. PENULISAN UNSUR SERAPAN Dalam perkembangannya. ad-hoc. kata asing yang pengucapan dan penulisannya sudah sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Melayu. Belanda. a tetap a ras abstrak oktaf race abstract octave plate 2. pengucapan dan penulisannya hendaklah dikekalkan seperti dalam bahasa sumber. landrover. Berdasarkan taraf perpaduannya unsur pinjaman dalam bahasa Melayu dapat dibahagi kepada dua golongan besar: Pertama. Dalam penerapan ini.Misalnya: Saya lampirkan resit terima wang sejumlah $999. Penulisan kata serapan adalah menurut kaedah-kaedah seperti berikut: 1. Inggeris dan bahasa lain. bagi unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Melayu seperti vis-a-vis. 4. bahasa Melayu menyerap unsur daripada pelbagai bahasa lain.00 (Ringgit sembilan ratus sembilan puluh sembilan sahaja) Rapat umum itu dihadiri oleh 500. ae jika tidak bervariasi dengan e tetap plat ae aerial aerograf aerob aerial aerograph aerobe 29 . bentuk visual diutamakan.000 (lima ratus ribu) orang. Arab. Kedua. Portugis.

au tetap paolo au automatik tautologi umlaut auditorium automatic tautology umlaut auditorium 7. c di muka a. ao paolo 6. ai aileron trailer caisson 5. u.3. oe dan y jadi s sen sibernetik silia silinder selom cent cybernetics cilia cylinder coelom 30 . ae jika bervariasi dengan e jadi e estetik hemoglobin hematit tetap ai aileron trailer kaison tetapi ao aesthetics haemoglobin haematite 4. c di muka e. i. o dan konsonan jadi k karbon klasik kobalt korpus carbon classic cobalt corpus 8.

   (Sanskrit) jadi s sabda sastera abda astra jadi 14. o. dh (Inggeris) d dobi dhobi 15. cc di muka e dan i accent vaccin 10. dh (Arab) jadi d 31 . ch.9. u. a dan konsonan jadi k akru akomodasi akumulasi jadi ks aksen vaksin accru accomodation accumulation 10. cc di muka o. ch (yang diucapkan sebagai s atau sy) jadi s sifon eselon mesin chiffon echelon machine 13. i dan konsonan jadi k karisma kolera sakarin teknik charisma cholera saccharine technique 12. e. cch (yang diucapkan sebagai k) di muka a.

dharurat hadhir dharab 16. ea tetap ea bearing idealis gear kongea habeas bearing idealist gear congea habeas 18. ea yang dilafazkan [i] jadi i gris rim bikar isel jadi i jip bir cimpanzi dekri grease ream beaker easel 19. ei tetap ei ateis etheist phenolphthalein fenolftalein 32 . ee jeep beer chimpanzee decree 20. e tetap darurat hadir darab e efektif deskripsi sintesis sistem effective description synthesis system 17.

eu europium neutron necleus 23. f factor tetap f faktor fakulti faculty 24.protein ureid 21. eo tetap protein ureid eo stereo nukleon geometri zeolit tetap eu europium neutron nukleus stereo nucleon geometry zeolite 22. i tetap i sifilis albitit syphilis albitite 33 . gh (Inggeris) jadi g sorgum sorghum 26. g tetap g geologi tragedi katalog geology tragedy catalogue 25. gh (Arab) tetap gh ghairah maghrib mubaligh ghairah maghrib muballigh 27.

ia tetap tekstil ion ia iambus dialek diafisis fuksia tetap ie diesel tieseron iambus dialect diaphysis fuchsia 29.textile ion 28. ie di akhir kata ekasuku jadi ai pai pie 32. iu tetap iu premium stadium premium stadium 34. ie di akhir kata jadi i kalori bogi calorie bogie 31. io tetap io kardioid ion studio cardioid ion studio 33. kh (Arab) tetap kh khabar akhir khusus khabar akhir khusus 34 . ie diesel tieceron 30.

tarikh 35. oo (vokal ganda) jadi oo zoologi zoology 35 . o oleomargarine sector thrombosis chancellor 37. ng tetap tarikh ng kongres linguistik tetap o oleomargarina sektor trombosis canselor jadi o kadbod kot jadi e estrogen fetus gonorea tetap oi alkaloid duboisin jadi u monsun rakun pruf kartun congress linguistics 36. oa cardboard coat 38. oo monsoon raccoon proof cartoon 41. oe (oi Yunani) oestrogen foetus gonorrhoea 39. oi alkaloid duboisine 40.

q jadi k akuarium bankuet frekuensi aquarium banquet frequency 36 . ph jadi f fonem fosforus fisiologi phoneme phosphorus physiology 45.42. ps di awal kata tetap ps pseudo psikiatri psikosomatik pseudo psychiatry psychosomatic 46. ou yang dilafazkan [au] jadi au akauntan paun kaunter accountant pound counter 44. pt di awal kata tetap pt pterosaur pteriodologi ptialin pterosaur pteriodology ptyalin 47. ou yang dilafazkan [u] atau [] jadi u turmalin jurnal serius kupon kontur tourmaline journal serious coupon contour 43.

48. u dan konsonan jadi sk skandium eskudo skuter skrip scandium escudo scooter script 50. dan y jadi s sedastik senario absisa sifistoma scedastic scenario abscissa scyphistoma 51. th jadi t teater teologi teori ortografi theater theology theory orthography 53. u tetap u unit nukleolus republik deuterium struktur unit nucleolus republic deuterium structure 37 . sc di muka a. o. sch jadi sk skim/skema skolastik scheme scholastic 52. i. rh jadi r retorik ritma rhetoric rhythm 49. sc di muka e.

ua tetap institut ua dualisme kuantum akuarium tetap ue duet jadi u glu tisu akru dualism quantum aquarium 55. uo tetap uo fluoresein fluorescein 38 . ui tetap katalog dialog teknik barok cek ui anuiti konduit ekuinoks annuity conduit equinox 60.institute 54. ue di akhir kata glue tissue accrue 57. ue di akhir kata (selepas q atau g) digugurkan catalogue dialogue technique baroque cheque 59. ue duet 56. ue di akhir kata eksuku jadi iu kiu cue 58.

uu jadi kuorum kuota u kontinum vakum tetap v novel universiti vitamin tetap x xenon continuum vaccum 62. y yang bukan pada awal kata jadi i 39 .quorum quota 61. xc diikuti oleh a. u dan konsonan jadi ksk ekskursif ekskavasi ekskomunikasi eksklusif y yen yangonin excursive excavation excommunication exclusive 66. y yang sebutannya y tetap yen yangonin 67. o. x pada posisi lain dalam kata jadi ks kompleks ekstra teksi complex extra taxi 65. x di awal kata xenon 64. v novel university vitamin 63.

z tetap fisiologi politeisme psikologi z ozon zenit ozone zenith 69. Misalnya: 40 .physiology polytheism psychology 68. Huruf e yang biasanya dilafazkan [] di suku kata akhir di kekalkan cylinder counter contingent system dividend theater oxygen Catatan 1. Konsonan ganda kecuali apabila mengelirukan jadi konsonan tunggal asimilasi ferum pipet majalah sesi assimilation ferrum pippette majallah session 70. silinder kaunter kontinjen sistem dividen teater oksigen Unsur-unsur yang sudah diserap ke dalam bahasa Melayu dan lazim dieja secara bahasa Melayu tidak perlu lagi diubah ejaannya.

berikut ini didaftarkan juga akhiran-akhiran asing serta penyesuaiannya dalam bahasa Melayu. kastam. 1. -al structural cultural rational ideal normal 3. Sekalipun dalam ejaan ini huruf c dan x diterima sebagai sebahagian abjad bahasa Melayu. -si aksi organisasi revolusi konfrontasi 4. Di samping pegangan untuk penulisan unsur serapan tersebut di atas. -tion action organization revolution confrontation jadi tetap jadi -er primer sekunder -al struktural kultural rasional ideal normal -asi. Akhiran atau bentuk akhir yang mungkin dipertimbangkan penulisan kata. kelab. setelah disesuaikan. -ary primary secondary 2. disenaraikan dalam daftar contoh di bawah ini. stesen. Kata seperti klinikal dan objektif diserap secara utuh di samping kata klinik dan objek. Akhiran itu diserap sebagai bahagian kata yang utuh. perlu. -ation. Kedua-dua huruf itu dipertahankan dalam penggunaan tertentu sahaja seperti dalam perbezaan nama dan istilah khusus.iklan. 2. namun unsur yang mengandungi kedua-dua huruf itu ditulis dalam bahasa Melayu menurut kaedah yang terhurai di atas. hadir. drebar. -or conductor factor tetap -or konduktor faktor 41 .

logica phonetics 7. -ica.projector 5. ik. -ical jadi projektor -is. -isme (Belanda) socialism socialisme modernism. -ive descriptive illusive jadi jadi -is sosialisme modenisme -if deskriptif ilusif 11. -ic ballistic ferric 8. -ic. -logy jadi -logi 42 . -ics (kata nama) dialectics. -ism (Inggeris). dialectica logic. -ist socialist egoist logis psikologis klinikal teknik jadi -ik dialektik logik fonetik jadi -ik balistik ferik jadi -is sosialis egois 9. modernisme 10. ikal (penyesuaian) logical psychological clinical technical 6.

er counter computer tetap -er kaunter komputer 43 . -cy democracy agency jadi jadi jadi jadi -ej kolej imej -an akauntan informan -kta analekta -si demokrasi agensi 19. -ant accountant informant 17. -age. -cts analects 18. -oir repertoir trotoir 14. -ege (dengan fonem /e/) college image 16. -age (dengan fonem /a/) sabotage garage 15.analogy analogi teknologi jadi -ti universiti kualiti tetap -oir repertoir trotoir jadi -aj sabotaj garaj technology 12. -ty university quality 13.

-graph autograph telegraph jadi jadi jadi silinder -et pipet novelet mofet -ur amatur -graf autograf telegraf 23. -ige. -ization organization decentralization rationalization jadi -isasi organisasi desentralisasi rasionalisasi 26.cylinder 20. -graphy historiography orthography autobiography bibliography jadi -grafi historiografi ortografi autobiografi bibliografi 24. -nce science ambulance insurance jadi -ns sains ambulans insurans 44 . idge prestige cartridge jadi -ij prestij kartrij 25. -ette pippette novelette mofette 21. -eur amateur 22.

Bentuk el dipakai pada suku kata akhir untuk menyesuaikannya dengan bentuk -le Inggeris. -tional national vacational jadi -sional nasional vokasional 31.27. -ure structure debenture photogravure jadi -ur struktur debentur fotogravur 32. Misalnya: article particle flexible bugle cable artikel partikel fleksibel bugel kabel jadi Kecuali yang sudah lazim disesuaikan dengan huruf lain. -sion version abrasion 29. -gue di akhir kata (selepas s) digugurkan grotesgue arabesgue picaresgue grotes arabes pikares jadi -si versi abrasi tetap -sional profesional konfesional 28. 45 . -sional professional confessional 30.

Misalnya: stable bicycle bottle apple handle stabil basikal botol epal hendal jadi 46 .

Dia menanyakan siapa yang akan datang. Sdr. Kol. Tn. Pn. Latif Muhd. Y.) Tanda titik digunakan pada akhir ayat yang bukan pertanyaan atau seruan. Silakan anda mengenakan topi keledar.E. Ramlee 3. jawatan.B. pangkat dan sapaan. Misalnya: Md. (Doktor) (Encik) (Puan) (Profesor) (Saudara) (Sarjana Ekonomi (Sarjana Sastera) (Tuan) (Yang Amat Berhormat) (Yang Mulia) (Yang Terhormat) (Kolonel) 47 . S. Misalnya: Dr. En. Biarlah mereka duduk di sana. Sudilah kiranya saudara mengabulkan permohonan ini. Lazim bin Abd.5. Marilah kita mengheningkan cipta. Misalnya: Ayahku tinggal di Melaka.A. Y. Tanda titik digunakan pada akhir singkatan gelar. Yamin P. Prof. Tanda titik digunakan pada akhir singkatan nama orang. S. 1. Tanda Titik (. Yth.M. Hari ini ialah 6 April 1974. 2.S. TANDA BACA A.

ikhtisar dan daftar (lihat juga pemakaian tanda kurung. Perkembangan Bahasa X A. Misalnya: Pukul 1. Misalnya: b.2 Latar Belakang 1. B..a. Tanda titik digunakan pada singkatan kata atau ungkapan yang sudah sangat umum. tsb. dll. s.2. dsb. u. Tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam. Ayat 3).4. Pendahuluan 1.p.2.20 (Pukul 1 35 minit 20 saat) 48 . 5. minit dan saat yang menunjukkan waktu. Bab V. Pada singkatan yang terdiri daripada tiga huruf atau lebih hanya dipakai satu tanda titik. dst. d. Bahasa Melayu Klasik Bahasa Melayu Moden Pengantar 1.1 Umum 1. spt.35. Fasal J.1 1.k. 6.2 Sebelum 1950 . Misalnya: III. hlm. (bagi pihak) (dengan alamat/di alamat) (dan sebagainya) (dan seterusnya) (dan lain-lain) (halaman) (tersebut) (seperti) (salinan kepada) (untuk perhatian) Tanda titik digunakan di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan.p..

7.

Tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam, minit dan saat yang menunjukkan jangka waktu. Misalnya:

1.35.20 jam (1 jam 35 minit 20 saat)
8. Tanda titik tidak digunakan untuk memisahkan angka ribuan, jutaan, dan seterusnya yang tidak menunjukkan jumlah. Misalnya:

Ia lahir pada tahun 1950 di Kuala Lumpur. Lihat halaman 2345 dan seterusnya. Nombor akaunnya 045678.
9. Tanda titik tidak digunakan dalam singkatan yang terdiri daripada huruf-huruf awal kata atau suku kata, atau gabungan kedua-duanya yang terdapat dalam nama badan-badan kerajaan, lembaga-lembaga nasional atau internasional, atau yang terdapat dalam akronim yang sudah diterima oleh masyarakat: Misalnya:

JKR KDN Pernas TLDM UMNO WHO
10.

(Jabatan Kerja Raya) (Kementerian Dalam Negeri) (Perbadanan Nasional) (Tentera Laut Diraja Malaysia) (United Malaya National Organization) (World Health Organization)

Tanda titik tidak digunakan dalam singkatan lambang kimia, unit ukuran, takaran, timbangan dan mata wang. Misalnya:

Cu TNT

(Kuprum) (Trinitrotoluene)

49

10 cm kg l
11.

(10 sentimeter) (kilogram) (liter)

Tanda titik tidak digunakan pada akhir judul yang merupakan tajuk karangan atau ilustrasi, tabel, dan sebagainya. Misalnya:

Acara Kunjungan Tun Abdul Razak Getah dan Bijih timah (Bab 1, Malaysia) Ranjau Sepanjang Jalan
12. Tanda titik digunakan di belakang alamat yang akhir dan tahun dalam pendahuluan surat-menyurat. Misalnya:

Dewan Bahasa dan Pustaka, Peti Surat 803, Kuala Lumpur. 24 Jun 1974. Yth. Sdr. M. Yazid Ismail, No. 29, Jalan Aman, Petaling Jaya. Jabatan Peguam Negara, Kuala Lumpur, Malaysia.
B. 1. Tanda Koma (,) Tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Misalnya:

Saya membeli kertas, pen, dan dakwat.

50

Satu, dua, ... tiga.
2. Tanda koma digunakan untuk memisahkan ayat setara yang satu daripada ayat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti tetapi atau melainkan. Misalnya:

Saya ingin datang, tetapi hari hujan. Ali bukan anak saya, melainkan anak Pak Kasim.
3. Tanda koma digunakan untuk memisahkan anak ayat daripada ayat induk apabila anak ayat tersebut mendahului ayat induknya. Misalnya:

Kalau hari hujan, saya tidak akan datang. Kerana sibuk, ia lupa akan janjinya.
4. Tanda koma tidak digunakan untuk memisahkan anak ayat daripada ayat induk apabila anak ayat tersebut mengiringi ayat induk. Misalnya:

Saya tidak akan datang kalau hari hujan. Dia lupa akan janjinya kerana sibuk. Dia berpendapat bahawa soal itu tidak penting.
5. Tanda koma digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antara ayat yang terdapat pada awal ayat. Misalnya: ... Oleh kerana itu, kita harus berhati-hati.

... Jadi, soalnya tidaklah semudah itu.
6. Tanda koma digunakan di belakang kata-kata seruan seperti O, wah, ya, aduh, yang terdapat pada awal kalimat. Misalnya:

51

Misalnya: Kata ibu. edited and introduced by Lloyd Fernando.P. "kerana kamu lulus. 10 Mei. Fasal L dan M). bukan main! Baik-baik. 1920. Azab dan Sengsara. 1960. Misalnya: Siregar. 52 . Kuala Lumpur: O. Weltevreden. Bangunaan MMA. New Drama (one and two)." 8. Balai Pustaka." "Saya gembira sekali.U.. sakitnya! 7. begitu. Misalnya: Surat-surat ini harap dialamatkan kepada Dekan Fakulti Perubatan. Mersing. Bab V. ya. Fernando. "Saya gembira sekali. (Lihat juga pemakaian tanda petik. Merari. 1972. Universiti Kebangsaan Malaysia. 9. Kuala Lumpur. Selected. Tanda koma digunakan di antara (i) nama dengan alamat." kata ibu. (ii) bahagian-bahagian alamat. Lloyd. (iii) tempat dengan tarikh. nanti jatuh! Aduh. Wah.O. Tanda koma digunakan untuk menceraikan bahagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. yang ditulis sebaris. Tanda koma digunakan untuk memisahkan petikan langsung daripada bahagian lain dalam ayat.

Tanda koma digunakan untuk mengapit keterangan tambahan dan keterangan aposisi (Lihat juga pemakaian tanda pisah. Tanda koma tidak digunakan untuk memisahkan angka ribuan. "Di mana saudara tinggal?" tanya Karim. Tanda koma tidak digunakan untuk memisahkan petikan langsung daripada bahagian lain dalam ayat apabila petikan langsung tersebut berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru dan mendahului bahagian lain dalam ayat itu.N. Misalnya: 12. Osman Ahmad. Fasal F). Misalnya: Baha Zain. masih banyak orang laki-laki makan sirih. Misalnya: 53 . Tanda koma digunakan di antara nama orang dengan gelar akademik atau kurniaan negara yang mengikutinya. Rajan. A. Di daerah kami. Perempuan dan Bayang-Bayang Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 14. P.K. M. Misalnya: Guru saya.10. misalnya. Tanda koma digunakan di antara nama penerbit dengan tahun penerbitan. 11. 13. "Berdiri lurus-lurus!" perintahnya. K.A. Encik Ahmad.J. untuk membezakannya daripada singkatan nama keluarga atau marga. 1974.M. Misalnya: Yunus Ali. pandai sekali. Bab V. jutaan dan seterusnya yang tidak menunjukkan jumlah.

a tau (b) penjelasan. kamu belum selesai juga.) Tanda koma bertitik dapat digunakan untuk memisahkan bahagian-bahagian ayat yang sejenis dan setara. 222. Ia lahir pada tahun 1950 di Pulau Pinang. Tanda Koma Bertitik (. Misalnya: Ayah menyiapkan kertas kerjanya. Tanda titik bertindih digunakan pada akhir suatu eprnyataan apabila diikuti suatu (a) rangkaian atau pemerian. 15. adik menghafalkan nama-nama pahlawan nasional. Tanda Titik Bertindih (:) 1. saya sendiri asyik mendengar siaran pilihan pendengar. selepas setiap tiga angka dari kanan Misalnya: 2. 1. D. Misalnya: 54 . 222. 2. Tanda koma digunakan dalam angka bagi menandakan bilangan ribu. 222 dua ribu dua ratus dua puluh dua. C. dua ribu dua ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua. Nombor telefonnya 546167. ibu sibuk bekerja di dapur. Tanda koma bertitik digunakan untuk memisahkan ayat yang setara dalam suatu ayat majmuk sebagai pengganti kata penghubung. 222 2.Lihat halaman 2345. riburibu dan seterusnya. juta. Misalnya: Malam makin larut.

30 pagi (b) 2. Misalnya: Ibu Amir Ibu : : : "Bawa bungkusan ini. Tanda titik bertindih tidak digunakan kalau rangkaian atau pemerian itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. (ii) di antara bab dengan ayat dalam kitab-kitab suci. Tanda titik bertindih digunakan dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. dakwat dan pen. IV (1974).. Letakkan baik-baik!" 4. Pendidikan: Sebuah Studi. Mir!" "Baik. Tanda Sempang (-) Tanda sempang menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh penggantian baris. F. 55 . bu. Fakulti itu mempunyai jurusan Ekonomi Umum dan Ekonomi Perusahaan. 1. 4:9 Surah Yasin: 9 Karangan Ali Hakim. dan almari. atau (iii) di antara judul dengan anak judul suatu karangan. sudah terbit 3. Misalnya: Dewan Sastera. Misalnya: Kita memerlukan kerusi. meja." "Jangan lupa.(a) Yang kita perlukan sekarang ialah barang-barang yang berikut: kertas. Ketua: Abdullah Salleh Hari : Isnin Pukul : 9. Tanda titik bertindih digunakan (i) di antara jilid atau nombor dengan halaman.

. alat pertahanan yang baru. cara baru mengukur panas.... *masalah itu... cara baru mengukur kelapa.Misalnya: ... masalah itu . bukan . Suku kata yang terdiri daripada satu huruf tidak dipenggal supaya jangan terdapat satu huruf saja pada hujung baris atau pangkal baris... Tanda sempang menyambung awalan dengan bahagian kata di belakangnya atau akhiran dengan bahagian kata di depannya pada penggantian baris. Misalnya: . 56 . 2. atau ... . Misalnya: ....... *Akhiran -i tidak dipenggal supaya jangan terdapat satu huruf saja pada pangkal baris. ada cara baru juga... . masalah itu.

Tanda sempang digunakan untuk merangkaikan (a) se. (d) singkatan huruf besar dengan imbuhan atau kata. (c) angka dengan -an.3. Tanda sempang dapat digunakan untuk memperjelas hubungan bahagianbahagian ungkapan.dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf besar. Bandingkan: ber-evolusi dua puluh lima-ribuan (20 x 5000) isteri-perwira yang ramah dengan dengan ber-revolusi dua puluh limaribuan (1 x 25000) dengan isteri perwira-yangramah 5. Tanda sempang menyambung unsur-unsur kata ulang. Misalnya: anak-anak gotong-royong karang-mengarang kemerah-merahan kura-kura porak-peranda sekali-kali sekali-sekala tanggungjawab-tanggungjawab 4. (b) ke. Misalnya: se-Malaysia se-Tanah Melayu hadiah ke-2 tahun 50-an 57 .dengan angka. (e) kata dengan kata ganti nama Allah.

Tanda pisah menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. Misalnya: Kemerdekaan bangsa itu—dan saya yakin akan tercapai—diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Misalnya: Mereka semua mengenal Haji Salim—guru tua di kota kecil itu—sebagai seorang dermawan. Misalnya: 1910—1954 Taiping—Seremban 58 .KDN-nya nombor 7631 Sinar-X hidayat-Mu rahmat-Nya 6. Misalnya: meng-upgrade-kan di-charter F. 3. Tanda pisah digunakan di antara dua bilangan atau tarikh yang bererti `sampai dengan' atau di antara dua nama kota yang bererti `ke'. kelompok kata atau anak kalimat yang memberi penjelasan khusus. 2. Tanda pisah membatasi penyisipan kata. Tanda Pisah (—) (panjangnya dua kali tanda sempang dan tidak diapit oleh ruangan) 1. `sampai'. Tanda sempang digunakan untuk merangkaikan unsur bahasa Melayu dengan unsur bahasa asing.

Misalnya: Kalau begitu . Misalnya: "Sebab-sebab kemerosotan. H. bukan? 2. Tanda Elipsis (.. Misalnya: 59 . perlu dipakai empat titik: tiga untuk penghilangan teks dan satu untuk menandai akhir kalimat. G. Tanda elipsis menunjukkan bahawa dalam suatu petikan ada bahagian yang dihilangkan.. Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya. 2.Catatan Dalam penaipan. Tanda Tanya (?) 1.. Tanda tanya digunakan di antara tanda kurung untuk menyatakan bahagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya.. tanda pisah dinyatakan dengan dua tanda sempang. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus." Catatan Kalau bahagian yang dihilangkan mengakhiri sebuah kalimat. akan diteliti lebih lanjut.) (tiga titik yang diapit ruangan) 1.. Misalnya: Dalam tulisan. Misalnya: Bilakah dia berangkat? Saudara tahu.. ya. marilah kita bergerak.. tanda baca hendaklah digunakan dengan hati-hati..

. 2. Tanda Kurung ( (. 1. Kursus penataran (upgrading) akan segera dimulai. Misalnya: Alangkah seramnya peristiwa itu! Bersihkan bilik ini sekarang juga! Merdeka! J. Tanda Seru (!) Tanda seru digunakan sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan. Angka atau huruf itu dapat juga diikuti oleh tanda kurung tutup saja. 3. Misalnya: Faktor-faktor pengeluaran menyangkut masalah yang berikut: 60 . perintah atau yang mengungkapkan kebenaran.Ia dilahirkan pada tahun 1683 (?). Misalnya: Kajian separuh penggal RMK (Rancangan Malaysia Kedua sudah dipersetujui. Keterangan itu (lihat lampiran A) menunjukkan arus perkembangan baru dalam pasaran dalam negeri. ketidakpercayaan atau rasa emosi yang kuat.) ) Tanda kurung mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bahagian integral pokok pembicaraan. Misalnya: Sajak Tranggono berjudul "Ubud" (nama tempat yang terkenal di Bali) ditulis pada tahun 1962. Wang sebanyak 10 ribu ringgit (?) hilang.. Tanda kurungan mengapit angka atau huruf yang memperinci satu siri keterangan. I.

" jawab Hakim. Misalnya: "Sudah siap. daripada naskhah atau bahan tertulis lain.. Tanda Petik ("." kata Salim.) L. Tanda Kurung Siku ([. dan modal. dan modal. "tunggu sebentar!" 61 .(1) (2) (3) alam. Misalnya: (Perbezaan antara dua macam prosa ini [lihat bab I] tidak dibicarakan. tenaga kerja. Faktor-faktor pengeluaran menyangkut masalah (a) alam..]) Tanda kurung siku mengapit huruf. dan (c) modal.") Tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal daripada pembicaraan.. 1. tenaga kerja. Misalnya: Sang Sapurba men[d]engar bunyi gemerisik. Tanda kurung siku mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. alam. Faktor-faktor pengeluaran menyangkut masalah a) b) c) K. (b) tenaga kerja. 1. kata atau kelompok kata sebagai pembetulan atau tambahan kepada kalimat atau bahagian kalimat yang ditulis orang lain. 2. "Saya belum siap.. Tanda itu jadi isyarat bahawa kesalahan itu memang terdapat dalam naskhah asal.

Misalnya: "Morfologi" tanah itu sedang kami pelajari bersama. Misalnya: "Sudah siap?" tanya Ali. Misalnya: Karangan S. Tanda-tanda baca penutup daripada kalimat atau bahagian-bahagian kalimat ditempatkan di belakang tanda petik yang mengapit kata atau ungkapan yang dipakai dengan erti khusus. "Saya juga minta satu. Tanda petik penutup mengikut tanda baca yang mengakhiri petikan langsung. Sajak "Berdiri Aku" terdapat pada halaman 5 buku itu. Dia sering disebut "pahlawan". dia sendiri tidak tahu sebabnya. Tanda petik mengapit judul syair. karangan dan bab buku apabila dipakai dalam kalimat. Tanda petik mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai erti khusus. Othman Kelantan yang berjudul "Peranan Kesusasteraan dalam Pembentukan Keperibadian Muslim" diterbitkan dalam Dewan Sastera. Dari Suatu Tempat." 5. 3. Misalnya: Kerana warna kulitnya dia disebut "Si Hitam". 4. Bacalah "Bola Lampu" dalam buku Dari Suatu Masa. Catatan Kedua-dua pasang tanda petik itu ditulis sama tinggi di sebelah atas baris. Kata Ahmad. 62 .2.

Tanda Petik Tunggal (`. Misalnya: DBP SP 1634 2. Misalnya: Tanya Basri. Misalnya: rate of inflation `kadar inflasi' (Lihat pemakaian tanda kurung. atau.. Misalnya: kata2 lebih2 sekali2 O. per. Tanda Ulang (. atau pada nombor alamat. Tanda Garis Miring (/) Tanda garis miring digunakan dalam penomboran kod surat. N. 1.. Tanda petik tunggal mengapit terjemahan atau penjelasan suatu kata atau ungkapan asing. 1. Fasal J).M.2) Tanda ulang boleh digunakan semata-mata dalam tulisan cepat dan nota untuk menyatakan bentuk ulang. "Engkau dengar suara 'Kring' tadi?" 2. Bab V.. Misalnya: Harganya $2.50/ela.') Tanda petik tunggal digunakan dalam ungkapan atau kalimat yang sudah diapit tanda petik. Tanda garis miring digunakan sebagai pengganti kata dan. 63 ..

50926 Kuala Lumpur. Telefon: 03-2414609. 03-2481960. Tarikh: Oktober 1985 64 . P.00/bulan. Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia. 03-2482530. mengkaji fonologi dan/atau morfologi. Dewan Bahasa dan Pustaka.mahasiswa/mahasiswi. Misalnya: Ali `kan kusurati. (`kan = akan) Malam `lah tiba. Tanda Penyingkat (') Tanda penyingkat menunjukkan penghilangan bahagian kata. (`lah = telah) Urus Setia. Sewanya $130. Malaysia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful