1. PENGGUNAAN ABJAD

A.

Abjad

Abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Melayu terdiri daripada huruf yang berikut. Sebutan masing-masing huruf disertakan di sebelahnya.

Huruf

Sebutan e bi si di i ef ji ec ai

Huruf

Sebutan je ke el em en o pi kiu ar

Huruf

Sebutan es ti yu vi dabliu eks wai zet

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh li
B. Huruf Vokal

Jj Kk Kl Mm Nn Oo Pp Qq Rr

Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Huruf vokal dalam ejaan bahasa Melayu terdiri daripada: a, e, i, o dan u. Huruf e melambangkan dua bunyi, iaitu e pepet dan e taling.

Huruf Vokal di depan a e*

Contoh Penggunaan di tengah padi petak kena simpan kota bumi di belakang bola sate sosialisme murni pidato ibu

api enak emas

i o u

itu oleh ulang

1

*e dalam enak, petak, sate ialah e taling; dan e dalam emas, kena, sosialisme ialah e pepet. Dalam pengajaran sebutan, boleh digunakan tanda ( • ) untuk e pepet ( • ) jika ejaan kata menimbulkan keraguan. Misalnya: emak, enam, emas, kena, sosialisme, Esa.

1.

Huruf Vokal pada Suku Kata Akhir

1.1

Gunakan huruf i atau u pada suku kata akhir tertutup sekiranya suku kata praakhir menggunakan huruf, a, i, u, e pepet. Misalnya:

a-i a-u

: kasih, balik, katil, paling, lahir, habis, mustahil, cenderawasih, sumbangsih. : basuh, batuk, bakul, karung, catur, kabus, semenanjung, lembayung, pelampung, angklung. : sisih, bilik, gigil, piring, fikir, kikis, kerisik, selisih, belimbing. : riuh, tiruk, pikul, nibung, tidur, tikus, geriuk, mentimun, tembeliung. : putih, putik, cungkil, suling, mungkir, lukis, seputih, alatulis. : tubuh, pucuk, pukul, burung, ukur, putus, selubung, tengkujuh, kelemumur. : lebih, betik, sepit, tebing, petir, ketis, cengkerik, pelesit, seberetih. : tempuh, ketuk, betul, terung, telur, cetus, temenggung.

i-i i-u u-i u-u e pepet-i e pepet-u

Aturan 1.1 juga dikenakan pada kata-kata dua suku kata yang dipisahkan oleh vokal. Misalnya:

baik, raih, saing, kail, air, kais, bauk, sauh, gaung, aur, paus, fiil, piut, riuh, riung, siul, liur, bius, kuit, muih, cuit, kuih, suis, kuud.

2

gelek. Misalnya: o-o gopoh. gentel. adalah seperti dalam contoh-contoh berikut: (i) e taling-a : berang beta beza dewan cetak petak daerah bela (tuntut balas) faedah kaedah belerang adegan rehat endah (peduli) hemat bengkang (kuih) bukan birang bukan bita bukan biza bukan diwan bukan citak bukan pitak bukan dairah bukan bila bukan faidah bukan kaidah bukan belirang bukan adigan bukan rihat bukan indah bukan himat bukan bingkang 3 . borong. boros. celoreng. kolek. pokok.3 Pasangan vokal yang lainnya yang dapat berlaku dalam dua suku kata bertutur itu. : leceh. celoteh : tempoh. tolol. kesot. benjol.1. kepompong. leher. termasuk pasangan vokal pada suku kata akhir terbuka. belok. kerekot. bogel. o-e taling e taling-o e talinge taling : boleh. serong. telor. coreng. selekeh. keledek. oleh. selekoh. celorong. kelompok.2 Gunakan huruf o atau e taling pada suku kata akhir tertutup sekiranya suku kata praakhir menggunakan huruf o atau e taling juga. beres. teleng. 1. tergolong.

trengkas selendang (ii) o-a : dosa rosak orang ombak kosa kota pedoman sekolah hormat gelombang terompah berontak kerongsang selongkar kelompang (iii) i-a : bisa bina (bangunan) kita kira cicak (binatang) fikah girang (gembira) indah (cantik) ingkar jinjang (lampai) kilang kincah (cuci) kisah (cerita) lintang (galang) nikmat periksa bukan tringkas bukan selindang bukan dusa bukan rusak bukan urang bukan umbak bukan kusa bukan kuta bukan peduman bukan sekulah bukan hurmat bukan gelumbang bukan terumpah bukan beruntak bukan kerungsang bukan selungkar bukan kelumpang bukan besa bukan bena bukan keta bukan kera bukan cecak bukan fekah bukan gerang bukan endah bukan engkar bukan jenjang bukan kelang bukan kencah bukan kesah bukan lentang bukan nekmat bukan pereksa 4 .

1 dan 1.4 Kekecualian kepada peraturan keselarasan vokal pada 1. Misalnya: aneh amben awet catat kaget pamer pameran lelucon calon gembleng lapor laporan bunglon bukan anih bukan ambin bukan awit bukan catit bukan kagit bukan pamir bukan pamiran bukan lelucun bukan calun bukan gembling/ gembeling bukan lapur bukan lapuran bukan bunglun 5 .a : buka buta cuba cuka butang dulang gusar hutang hutan pulang bukan perentah bukan pehak bukan rengkas bukan sehat bukan sekat bukan selang bukan boka bukan bota bukan coba bukan coka bukan botang bukan dolang bukan gosar bukan hotang bukan hotan bukan polang 1.2 berlaku pada beberapa perkataan pinjaman daripada bahasa Jawa dan bahasa-bahasa serumpun lain.perintah pihak ringkas sihat sikat silang (palang) (iv) u .

yang dipentingkan bukanlah lafaz atau bunyi istilah atau perkataan tersebut. tetapi ialah bentuk ejaan (visualnya).5 bukan lakun bukan lakunan bukan benduk bukan perabut bukan pelancung bukan bentruk bukan ulit bukan radin bukan keratun Untuk mengeja istilah/perkataan pinjaman. au.lakon lakonan bendok perabot pelancong bentrok ulet raden kraton 1. 6 . ejaan dalam bahasa asal dipertahankan dalam bahasa Malaysia dengan perubahan fonem dan/atau pengguguran huruf dilakukan apabila diperlukan sahaja. Oleh itu. Dalam bahasa Melayu terdapat tiga jenis huruf diftong yang dieja dengan gabungan huruf vokal sebagai berikut: ai. dan oi . Misalnya: institut unit struktur dialog konduktor fungsi traktor komunis humus fokus karbon senat (institute) (unit) (structure) (dialogue) (conductor) (function) (tractor) (communist) (humus) (focus) (carbon) (senate) bukan institiut bukan yunit bukan straktur/strakcer bukan dailog bukan kondaktor bukan fangsi bukan trektor bukan kominis bukan hamus bukan fokas bukan karbun bukan senet/sinet C. Huruf Diftong Diftong dieja dengan gabungan dua huruf vokal yang dilafazkan sebagai bunyi luncuran.

D. x. p. c. n. w. l. t. d. j. sebab lafaznya tidak sebagai bunyi luncuran. g. Huruf Konsonan Huruf konsonan dalam ejaan bahasa Melayu terdiri daripada huruf-huruf b. s. m. k. h. v. y. Gabungan Konsonan di depan b c d f g h j k l m n p q Contoh Penggunaan di tengah sebut kaca ada hafal tiga saham manja akar alas kami anak apa Furqan di belakang adab Mac abad maaf beg tuah kolej anak kesal tanam taman siap Tariq bahasa cakap dua fakir guna hari jalan kami lekas maka nama pasang Quran 7 . f. r.Gabungan Huruf Vokal di depan ai au oi Contoh Penggunaan di tengah ghairah saudara boikot di belakang gulai* (masakan) harimau amboi aileron aurat oidium *Bentuk ai seperti dalam "menggulai air teh" bukan huruf diftong. q. dan z.

kh. Persukuan Setiap suku kata bahasa Melayu ditandai oleh sebuah huruf vokal. dan sy. ny. V . Huruf vokal itu dapat didahului atau diikuti oleh huruf konsonan. 1. ng. Bahasa Melayu mempunyai empat jenis pola umum suku kata: 8 .Gabungan Konsonan di depan r s t v w x y z Contoh Penggunaan di tengah bara asli mata universiti hawa payung lazat di belakang putar lemas rapat lafaz raih sampai tali varia wanita xenon yang zaman E. K = huruf konsonan). iaitu gh. Gabungan Huruf Konsonan di depan gh kh ng ny sy Contoh Penggunaan di tengah maghrib akhir bangun hanyut asyik di belakang mubaligh tarikh senang arasy ghaib khusus ngilu nyata syarat F.huruf vokal. Gabungan Huruf Konsonan Dalam bahasa Melayu terdapat lima gabungan huruf konsonan. (Pada contoh berikut. yang masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan.

kri-tik. swas-ta. c. bu-ah. sa-at. kon-teks. e-kor. prak-tis. KKV KKVK VKK KVKK KKVKK KKKV KKKVK pra-ja. ba-u er-ti. stan-dard eks teks. V VK KV KVK a-nak. d. pemisahan tersebut dilakukan sebelum huruf konsonan atau gabungan huruf konsonan itu. di antara dua huruf vokal. to-lak. ba-rang. ma-in. ka-e-dah. Kalau di tengah kata ada dua huruf konsonan yang berurutan. la-wan. g. li-ar. e. i-sya-rat. pemisahan tersebut dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama (termasuk gabungan huruf konsonan) dengan huruf konsonan yang kedua. trak-tor. pemisahan tersebut terdapat di antara keduadua huruf konsonan itu. a-syik. sa-ngat. Misalnya: a-nak. bahasa Melayu memiliki pola suku kata yang berikut: a. f. be-lum 2. in-struk-tur. ke-nyang. skru struk-tur. c. termasuk gabungan huruf konsonan. bank kom-pleks stra-te-gi. i-bu pin-tu. Misalnya: ma-in. kecuali gabungan huruf konsonan. su-lit. am-bu-lans. Pemisahan suku kata pada kata dasar adalah sebagai berikut: a. om-bak. hi-lang. Di samping itu. ga-tra. Kalau di tengah kata ada huruf konsonan. som-bong. b. c. d.a. pemisahan tersebut dilakukan di antara kedua-dua vokal itu. tem-ba-kau. Kalau di tengah kata ada dua huruf vokal yang berurutan. Misalnya: man-di. b. in-fra. pe-ker-ti. mut-lak. skrip 3. a-khir. b. Kalau di tengah kata ada tiga konsonan atau lebih. d. blok. Misalnya: 9 . Ap-ril. ga-ul ra-kit.

sang-gul. termasuk awalan yang mengalami perubahan bentuk dan partikel yang biasanya ditulis serangkai dengan kata dasarnya. pemisahan sukunya dilakukan dalam dua tahap: (1) di antara unsur-unsur itu. Imbuhan. maghrib.kon-tra. Apabila suatu kata terdiri lebih daripada satu unsur dan salah satu unsur itu dapat bergabung dengan unsur lain. ang-klung. 5. mem-ban-tu. in-fra. isy-tihar. fo-to-gra-fi bio-grafi. me-me-nuh-i. ikh-las. ki-lo-me-ter foto-grafi. in-tro-spek-si Keterangan Nama orang. bi-o-gra-fi intro-speksi. Misalnya: ma-kan-an. ul-tra. Misalnya: kilo-gram. per-gi-lah. (2) di antara suku-suku dalam masingmasing unsur itu sesuai dengan kaedah 3a. 3c. 10 . dalam penyukuan kata dipisahkan sebagai satu kesatuan. dan 3d di atas. 4. bel-a-jar. 3b. badan undang-undang dan nama diri lain disesuaikan dengan ejaan bahasa Melayu kecuali apabila ada pertimbangan khusus yang menyebabkan penyesuaian itu sukar dibuat atau tidak sesuai. ki-lo-gram kilo-meter.

Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama gelaran kehormatan. "dia akan berangkat. Pekerjaan itu belum selesai. Misalnya: Allah Yang Maha Kuasa Yang Maha Pengasih Quran Islam Tuhan akan menunjukkan jalan yang benar kepada hamba-Nya. Apa maksudmu? Kita harus bekerja keras. Misalnya: Nabi Ibrahim Imam Syafii 11 . Misalnya: Dia mengantuk. Misalnya: Adik bertanya. "Esok pagi. termasuk kata ganti untuk Allah. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama petikan langsung. 2. Huruf Besar 1. ke jalan yang Engkau restui. PENULISAN HURUF A. nak!" "Kelmarin engkau terlambat.2. dan keagamaan yang diikuti nama orang. "Bilakah kita pulang?" Bapa menasihati. Huruf besar digunakan bagi huruf pertama kata awal ayat. ya Tuhan." kata ibu." 3." katanya. 4. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan kitab suci dan nama Allah. Bimbinglah hamba-Mu. "Berhati-hatilah. keturunan.

Huruf besar tidak digunakan sebagai huruf pertama nama gelaran kehormatan. dan keagamaan yang umum yang tidak diikuti nama orang. Raja. keturunan. 6. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang. khusus bagi perkataan Sultan. Ungku Omar Huruf besar tidak digunakan sebagai huruf pertama nama jawatan dan pangkat yang tidak diikuti nama orang. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama unsur nama jawatan dan pangkat yang diikuti nama orang. Datuk. Misalnya: Baginda baru saja ditabalkan menjadi Sultan. Tan sri. Misalnya: 12 .Tun Abdul Razak Sultan Hasanuddin Haji Agus Salim Huruf besar digunakan juga sebagai huruf pertama nama gelaran kehormatan yang tidak diikuti nama orang. Misalnya: Gabenor Tun Syed Sheikh Barakbah Leftenan Muda Wan Hassan Menteri Adam Malik Perdana Menteri Nehru Profesor Dr. 5. Beliau baru saja mendapat gelaran Datuk. Misalnya: Siapakah gabenor yang baru dilantik itu? Brigedier jeneral Ahmad dilantik menjadi mejar jeneral. Misalnya: Tahun ini dia pergi menunaikan haji.

hari raya. Misalnya: tahun Hijrah tarikh Masehi bulan Ogos bulan Maulud hari Jumaat Perjanjian Pangkur Hari Kebangsaan hari Krismas Perang Candu Perisytiharan Kuala Lumpur 13 . Misalnya: bangsa Melayu suku Kadazan bahasa Indonesia orang Inggeris Huruf besar tidak digunakan sebagai huruf pertama nama bangsa. dan bahasa yang tidak digunakan sebagai nama. suku bangsa. dan bahasa. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama nama tahun. bulan. dan peristiwa sejarah.Amir Hamzah Tuanku Abdul Rahman Putra Al-haj Mariam binti Abdul Samad Putih Ramlee 7. hari. Misalnya: memelayukan kata-kata asing keinggeris-inggerisan 8. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama nama bangsa. suku.

serta nama dokumen rasmi kecuali unsur seperti dan. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama nama khas dalam bidang geografi. lembaga pemerintah dan ketatanegaraan. Misalnya Asia Tenggara Kuala Kangsar Bukit Mertajam Gua Musang Danau Toba Gunung Tahan Jalan Tun Perak Laut Merah Selat Melaka Sungai Pahang Tanjung Harapan Teluk Benggala Terusan Suez Huruf besar tidak digunakan sebagai huruf pertama nama unsur geografi. Misalnya: berlayar ke teluk mandi di sungai menyeberangi selat pergi ke arah tenggara 10. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama unsur nama rasmi badan.Huruf besar tidak digunakan sebagai huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak digunakan sebagai nama. 9. 14 . Misalnya: mengisytiharkan kemerdekaan memerangi penyeludupan candu.

Doktor Encik 15 . suratkhabar. dan judul karangan kecuali kata partikel. serta nama dokumen rasmi. dari. Misalnya: Dari Ave Mari ke Jalan Lain ke Roma majalah Bahasa dan Sastera akhbar Utusan Melayu 12. yang tidak terletak pada kedudukan awal. Misalnya: Piagam Bangsa-Bangsa Bersatu Pelajaran Ekonomi untuk Sekolah-Sekolah Menengah 13. ke. Misalnya: Menurut undang-undang yang sedia ada Kerjasama antara pegawai kementerian dan rakyat. pangkat. Misalnya: Dr. En. majalah. seperti di.Misalnya: Republik Indonesia Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan Dewan Rakyat Majlis Bahasa Indonesia Malaysia Lembaga Urusan dan Tabung Haji Huruf besar tidak digunakan sebagai huruf pertama perkataan yang tidak dipakai sebagai unsur rasmi badan. untuk dan yang. lembaga pemerintah dan ketatanegaraan. dan sapaan. 11. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama semua unsur perkataan ulangan yang terdapat pada nama kategori yang tercantum dalam Fasal 11A (10) dan (11). Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama semua perkataan dalam nama buku. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama singkatan unsur nama gelaran.

E. ibu. Hj. S. 16 . Catatan Master of Arts Sarjana Ekonomi Haji Hajah Sarjana Sastera Profesor Puan Tuan Saudara Saudari Singkatan di atas selalu diikuti oleh tanda titik. Fasal A. Pn. Misalnya: Bilakah Pak Mat berangkat? Esok Pak Cik Ali akan datang. Prof. 14. Huruf besar tidak digunakan sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan yang dipakai sebagai kata ganti atau sapaan yang tidak diikuti nama orang. dan pak cik yang digunakan sebagai kata ganti atau sapaan yang diikuti nama orang. kakak. Hjh. Sdri. Misalnya: Kita harus menghormati bapa dan ibu kita. Kak Timah! Mereka pergi ke rumah Mak Mah. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan/persaudaraan seperti bapa.S. Semua kakak dan adik saya sudah berkeluarga. Para ibu mengunjungi Ibu Zain. adik. emak. Ayat 3).M. Sdr.A. S. Silakan duduk. (Perhatikan selanjutnya Bab V. Tn.

Huruf condong dalam cetakan digunakan untuk menulis perkataan nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Misalnya: Huruf pertama perkataan abjad ialah a. 3. bahagian perkataan.B. dan suratkhabar yang dikutip dalam karangan. Weltanschauung antara lain diterjemahkan menjadi `pandangan dunia'. Huruf condong dalam cetakan digunakan untuk menulis nama buku. Catatan Dalam tulisan tangan atau bertaip. Huruf Condong 1. Buatlah ayat dengan simpulan bahasa berlepas tangan. Dia bukan menipu. Bab ini tidak membincangkan penulisan huruf besar. majalah. huruf atau kata yang akan dicetak condong diberi satu garis di bawahnya. Misalnya: Nama ilmiah manggis ialah Carcinia Mangostana. Misalnya: majalah Bahasa dan Kesusasteraan buku Salina karangan A. Samad Said akhbar Berita Harian 2. atau kelompok perkataan. 17 . Politik divide et impera pernah bermaharajalela di negara ini. tetapi ditipu. Huruf condong dalam cetakan digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf.

Misalnya: 18 . Ayat 5). Misalnya: bergeletar dikelola penerapan mempermainkan menengok 2. akhiran) ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Kedai pajak penuh sesak. Kata Dasar Kata yang berupa kata dasar masing-masing ditulis secara satu persatu. Ayat 5). Buku itu tebal sekali. Bab V. Misalnya: Ibu percaya bahawa engkau tahu. maka unsur gabungan kata itu ditulis serangkai. PENULISAN KATA A. Kalau bentuk dasar berupa gabungan kata. awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan unsur yang langsung mengikuti atau mendahuluinya. Fasal E. (Lihat juga keterangan tentang tanda hubung. Kata Turunan 1. Kalau bentuk dasar berupa gabungan kata dan sekaligus mendapat awalan dan akhiran. Bab V. 3. Fasal E.3. Imbuhan (awalan. Misalnya: bertepuk tangan beribu angkat menganak sungai sebar luaskan (Lihat juga keterangan tentang tanda hubung. B. sisipan.

Misalnya: bikarbonat demoralisasi dwiwarna ekawarna infrastruktur introspeksi kolonialisme mahasiswa monoteisme multilateral pancaindera panteisme poligami prasangka semiprofesional subbidang swadaya telefon transmigrasi ultramoden antikomunis protesis 19 . Kalau salah satu unsur gabungan kata hanya digunakan dalam kombinasi. maka gabungan kata itu ditulis serangkai.menyebarluaskan dilipatgandakan penghancurleburan beribuangkatkan 4. iaitu bentuk yang tidak dapat berdiri sendiri (terikat).

di antara kedua-dua unsur itu dituliskan tanda sempang (-). Duli Yang Maha Mulia. Misalnya: anak-anak buku-buku kuda-kuda mata-mata hati-hati undang-undang biri-biri kupu-kupu kura-kura laba-laba 20 .Catatan (1) Apabila bentuk terikat diikuti oleh kata yang huruf awalnya adalah huruf besar. Beliau ingin menjadi seorang maharaja. Yang Maha Pengasih. C. Misalnya: pro-Malaysia pan-Afrikanisme anti-Babrak Karmal (2) Maha sebagai unsur gabungan kata ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Bentuk Gandaan Bentuk gandaan ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda sempang(-). Misalnya: Dia seorang mahasiswa baru. (3) Maha sebagai unsur gabungan kata yang ditulis terpisah adalah seperti contoh di bawah ini: Misalnya: Marilah kita bersyukur kepada Tuhan.

termasuk istilah khusus. Gabungan kata. 1.sia-sia gerak-geri huru-hara lauk-pauk mundar-mandir ramah-tamah sayur-mayur porak-peranda tunggang-langgang berjalan-jalan dibesar-besarkan menulis-nulis terus-menerus tukar-menukar D. Gabungan Kata Bagi gabungan kata yang lazim disebut rangkai kata. Misalnya: 21 . Misalnya: duta besar kambing hitam kertas kerja mata pelajaran meja tulis model linear orang tua persegi panjang kaki lima simpang empat 2. yang mungkin menimbulkan kesalahan pengertian dapat diberi tanda sempang untuk menegaskan pertalian di antara unsur yang bersangkutan. bahagian-bahagiannya ditulis terpisah. termasuk istilah khusus.

Kata Ganti ku. dan bukunya tersimpan di perpustakaan. dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata ditulis serangkai.alat pandang-dengar buku sejarah-baru mesin-hitung tangan watt-jam 3. Bukuku. kau. mu. Misalnya: Apa yang kumiliki boleh kauambil. bukumu. 22 . mu. dan nya Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya: ku. Misalnya: bismillah alhamdulillah silaturahim halalbihalal akhirulkalam wassalam apabila bagaimana manakala barangkali padahal daripada kepada bumiputera hulubalang matahari peribahasa sekaligus syahbandar E.

Semua orang yang terkemuka di desa itu hadir dalam kenduri itu. Dia datang dari Kuantan kelmarin. Kemarikan buku itu. G. Misalnya: Harimau itu marah sekali kepada sang Kancil. dan dari Kata depan di. Si Amin lebih tua daripada si Ahmad. Misalnya: Adiknya pergi ke luar negeri. Mereka ada di rumah Saya pergi ke sana sini mencarinya. Ke mana saja ia selama ini? Kita perlu berfikir sepuluh tahun ke depan. Ayat 3). Dia ikut terjun ke tengah kancah perjuangan. di situ ada Sidin. Kata Depan. Catatan Kata-kata yang dicetak condong di bawah ini ditulis serangkai. Ia keluar sebentar. di. dan dari ditulis terpisah daripada kata yang mengikutinya kecuali dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata seperti kepada dan daripada. Kain itu terletak di dalam almari. Fasal D. 23 .F. (Lihat juga Bab III. Bermalam sajalah di sini. ke. Kata si dan sang Kata si dan sang ditulis terpisah daripada kata yang mengikutinya. Surat itu dikirimkan kembali kepada si pengirim. Kami percaya sepenuhnya kepadanya. Di mana ada Siti. Surat arahan itu dikeluarkan di Kuala Lumpur pada 11 Mac 1966. Mari kita pergi ke pasar. Kesampingkan saja persoalan yang tidak penting itu. ke.

ditulis serangkai. hasil pekerjaannya dapat dijadikan pegangan.H. bagaimanapun. sudah tak ada kenderaan. dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. ia tetap kurus. kalaupun. dia selalu gembira. Baik para pelajar mahupun para guru ikut berdemonstrasi. Partikel lah. andaipun. Jika ayah pergi. 24 . Sekalipun belum memuaskan. Kuala Lumpur adalah ibu kota negara Malaysia. kendatipun. kah. Misalnya: 2. Walaupun dia miskin. walaupun. Siapakah gerangan dia? Partikel pun ditulis terpisah daripada kata yang mendahuluinya. Misalnya: Apakah yang tersirat dalam surat itu? Bacalah buku itu baik-baik. meskipun. Misalnya: Adapun sebab-sebabnya belum diketahui. Misalnya: Apa pun yang dimakannya. Hendak pulang pun. lagipun. sekalipun. yang sudah lazim dianggap padu benar. biarpun. Catatan Kelompok kata yang berikut. Partikel 1. mahupun. emak pun ingin pergi. sungguhpun. sekali pun engkau belum pernah datang ke rumahku. ataupun. Bagaimanapun juga akan dicubanya menyelesaikan tugas itu. Jangankan dua kali. adapun.

000). L (50). Penggunaannya diatur lebih lanjut dalam fasal-fasal yang berikut ini. 1 jam 20 minit pukul 3.5 sentimeter 5 kilogram 4 meter persegi 10 liter b. Fasal I. 8. X. IV.000. 4. Dalam tulisan. C (100). Angka dipakai untuk menyatakan lambang bilangan atau nombor. Angka Arab Angka Romawi : : 0. 1. Angka digunakan untuk menyatakan (a) ukuran panjang. 5.50* Y 100 £ 5. VII. 9 I. (b) satuan waktu. M$5. V.000) V (5.000. Partikel per yang bererti `demi' dan `tiap' ditulis terpisah daripada bahagianbahagian ayat yang mendahului atau mengikutinya. VIII. 2. III. angka Arab atau angka Romawi lazim digunakan. 3.00 petang tahun 1928 31 Ogos 1957 c. D (500). (c) nilai wang.b).00 US$ 3. Angka dan Lambang Bilangan 1. IX. berat.50 per helai Mereka masuk ke dalam ruangan satu per satu. II.10* 25 . (Tentang penulisan gabungan per dengan angka atau bilangan lihat Bab III. dan (d) kuantiti. 6. Misalnya: a. I. M (1. dan isi. 0.000). 2. M (1. 7.3. Ayat 5. luas. Misalnya: Harga kain itu $3. VI.

Bilangan utuh Misalnya: 12 dua belas 22 dua puluh dua 222 dua ratus dua puluh dua b. Penulisan lambang bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut: a. 15. tempat kediaman. Bilangan pecahan Misalnya: 1/2 setengah 3/4 tiga perempat 1/16 satu perenam belas 26 . Hotel Merlin 4. Jalan Delima 1 Bilik 169. Fasal 5. Misalnya: Bab X. 50 dolar Amerika 10 paun Inggeris 100 yen 10 peratus 2 orang 4 kali 3. d.2000 rupiah *Tanda titik di sini merupakan tanda perpuluhan. atau bilik pada alamat. rumah. Angka digunakan juga untuk menombori karangan dan ayat kitab suci atau bahagiannya. halaman 252 Surah Yasin: 9 5. Misalnya: No. Angka lazim dipakai untuk melambangkan nombor jalan.

Misalnya: Sultan Abdul Jalil IV Sultan Abdul Jalil Ke-4 Sultan Abdul Jalil keempat Bab II Bab ke-2 Bab kedua Abad XX Abad ke-20 Abad Kedua puluh Tingkat 1 Tingkat pertama Penulisan lambang bilangan yang mendapat akhiran -an mengikuti cara yang berikut: Misalnya: 7. Ayat 5). seperti dalam pemerincian dan pemaparan Misalnya: Amir menonton drama itu sampai tiga kali. Ayah memesan tiga ratus ekor ayam. 8. Fasal E. Penulisan lambang bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara yang berikut. Lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf kecuali jika beberapa lambang bilangan digunakan secara berurutan.2 satu perpuluhan dua 6. tahun 50-an wang 5000-an lima wang 1000-an atau tahun lima puluhan atau wang lima ribuan atau lima wang seribuan (Lihat juga keterangan tentang tanda hubung.3 2/3 tiga dua pertiga 1/100 satu perseratus 1% satu peratus 1%o satu permil 1. 27 . Bab V.

dan 100 teksi. 12. Kecuali dalam dokumen rasmi. Kalau bilangan dilambangkan dengan angka dalam huruf. 15 suara tidak setuju. Misalnya: Kerajaan Malaysia baru saja mendapat pinjaman 250 juta ringgit. dan 5 orang tidak mengundi. Bukan: Di almari itu tersimpan 805 (lapan ratus lima) buah buku dan majalah. 9. Pak Sako mengundang 250 orang tetamu. Angka yang menunjukkan bilangan yang besar dapat dieja sebahagian supaya lebih mudah dibaca. atau Dua ratus lima puluh orang tetamu diundang (oleh) Pak Sako. Misalnya: Lima belas orang terkorban dalam kemalangan itu. seperti akta dan undang-undang.Di antara 72 anggota yang hadir. susunan ayat diubah sehingga bilangan yang tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata tidak terdapat lagi pada awal ayat. Di almari itu tersimpan 805 buah buku dan majalah. 28 . penulisannya harus tepat. Jika perlu. Kenderaan yang ditempah untuk pengangkutan umum terdiri daripada 50 bas. 52 orang memberikan suara setuju. 100 bas mini. Misalnya: Jabatan kami mempunyai dua puluh orang pegawai. 10. Lambang bilangan pada awal ayat ditulis dengan huruf. Penduduk Malaysia berjumlah lebih daripada 12 juta orang. Bukan: 250 orang tetamu diundang (oleh) Pak Sako. Bukan: 15 orang terkorban dalam kemalangan itu. bilangan tidak perlu ditulis dengan angka dan huruf sekaligus dalam teks. 11. Bukan: Jabatan kami mempunyai 20 ( dua puluh) orang pegawai.

000 (lima ratus ribu) orang. Arab. bagi unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Melayu seperti vis-a-vis. ad-hoc. landrover. Inggeris dan bahasa lain. Kedua. kata asing yang pengucapan dan penulisannya sudah sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Melayu. Berdasarkan taraf perpaduannya unsur pinjaman dalam bahasa Melayu dapat dibahagi kepada dua golongan besar: Pertama. 4. baik daripada bahasa daerah mahupun daripada bahasa Sanskrit. Dalam penerapan ini.00 (Ringgit sembilan ratus sembilan puluh sembilan sahaja) Rapat umum itu dihadiri oleh 500. pengucapan dan penulisannya hendaklah dikekalkan seperti dalam bahasa sumber. PENULISAN UNSUR SERAPAN Dalam perkembangannya. bentuk visual diutamakan. bahasa Melayu menyerap unsur daripada pelbagai bahasa lain. Penulisan kata serapan adalah menurut kaedah-kaedah seperti berikut: 1. Belanda.Misalnya: Saya lampirkan resit terima wang sejumlah $999. a tetap a ras abstrak oktaf race abstract octave plate 2. Portugis. ae jika tidak bervariasi dengan e tetap plat ae aerial aerograf aerob aerial aerograph aerobe 29 .

ae jika bervariasi dengan e jadi e estetik hemoglobin hematit tetap ai aileron trailer kaison tetapi ao aesthetics haemoglobin haematite 4. c di muka e. o dan konsonan jadi k karbon klasik kobalt korpus carbon classic cobalt corpus 8. i. c di muka a. au tetap paolo au automatik tautologi umlaut auditorium automatic tautology umlaut auditorium 7. ao paolo 6.3. oe dan y jadi s sen sibernetik silia silinder selom cent cybernetics cilia cylinder coelom 30 . u. ai aileron trailer caisson 5.

i dan konsonan jadi k karisma kolera sakarin teknik charisma cholera saccharine technique 12. o. ch. a dan konsonan jadi k akru akomodasi akumulasi jadi ks aksen vaksin accru accomodation accumulation 10. u. ch (yang diucapkan sebagai s atau sy) jadi s sifon eselon mesin chiffon echelon machine 13. cc di muka e dan i accent vaccin 10. e.9. cc di muka o. cch (yang diucapkan sebagai k) di muka a. dh (Arab) jadi d 31 . dh (Inggeris) d dobi dhobi 15.    (Sanskrit) jadi s sabda sastera abda astra jadi 14.

ea tetap ea bearing idealis gear kongea habeas bearing idealist gear congea habeas 18. ee jeep beer chimpanzee decree 20. e tetap darurat hadir darab e efektif deskripsi sintesis sistem effective description synthesis system 17.dharurat hadhir dharab 16. ea yang dilafazkan [i] jadi i gris rim bikar isel jadi i jip bir cimpanzi dekri grease ream beaker easel 19. ei tetap ei ateis etheist phenolphthalein fenolftalein 32 .

protein ureid 21. gh (Inggeris) jadi g sorgum sorghum 26. eo tetap protein ureid eo stereo nukleon geometri zeolit tetap eu europium neutron nukleus stereo nucleon geometry zeolite 22. eu europium neutron necleus 23. gh (Arab) tetap gh ghairah maghrib mubaligh ghairah maghrib muballigh 27. g tetap g geologi tragedi katalog geology tragedy catalogue 25. f factor tetap f faktor fakulti faculty 24. i tetap i sifilis albitit syphilis albitite 33 .

textile ion 28. ie di akhir kata ekasuku jadi ai pai pie 32. ie di akhir kata jadi i kalori bogi calorie bogie 31. ie diesel tieceron 30. iu tetap iu premium stadium premium stadium 34. ia tetap tekstil ion ia iambus dialek diafisis fuksia tetap ie diesel tieseron iambus dialect diaphysis fuchsia 29. kh (Arab) tetap kh khabar akhir khusus khabar akhir khusus 34 . io tetap io kardioid ion studio cardioid ion studio 33.

oo monsoon raccoon proof cartoon 41. oi alkaloid duboisine 40. ng tetap tarikh ng kongres linguistik tetap o oleomargarina sektor trombosis canselor jadi o kadbod kot jadi e estrogen fetus gonorea tetap oi alkaloid duboisin jadi u monsun rakun pruf kartun congress linguistics 36. oe (oi Yunani) oestrogen foetus gonorrhoea 39. oo (vokal ganda) jadi oo zoologi zoology 35 . o oleomargarine sector thrombosis chancellor 37. oa cardboard coat 38.tarikh 35.

ph jadi f fonem fosforus fisiologi phoneme phosphorus physiology 45.42. ps di awal kata tetap ps pseudo psikiatri psikosomatik pseudo psychiatry psychosomatic 46. ou yang dilafazkan [au] jadi au akauntan paun kaunter accountant pound counter 44. q jadi k akuarium bankuet frekuensi aquarium banquet frequency 36 . ou yang dilafazkan [u] atau [] jadi u turmalin jurnal serius kupon kontur tourmaline journal serious coupon contour 43. pt di awal kata tetap pt pterosaur pteriodologi ptialin pterosaur pteriodology ptyalin 47.

sc di muka e. u tetap u unit nukleolus republik deuterium struktur unit nucleolus republic deuterium structure 37 . th jadi t teater teologi teori ortografi theater theology theory orthography 53. rh jadi r retorik ritma rhetoric rhythm 49. i. u dan konsonan jadi sk skandium eskudo skuter skrip scandium escudo scooter script 50. o. sch jadi sk skim/skema skolastik scheme scholastic 52.48. sc di muka a. dan y jadi s sedastik senario absisa sifistoma scedastic scenario abscissa scyphistoma 51.

uo tetap uo fluoresein fluorescein 38 .institute 54. ue duet 56. ue di akhir kata (selepas q atau g) digugurkan catalogue dialogue technique baroque cheque 59. ue di akhir kata eksuku jadi iu kiu cue 58. ui tetap katalog dialog teknik barok cek ui anuiti konduit ekuinoks annuity conduit equinox 60. ua tetap institut ua dualisme kuantum akuarium tetap ue duet jadi u glu tisu akru dualism quantum aquarium 55. ue di akhir kata glue tissue accrue 57.

xc diikuti oleh a. v novel university vitamin 63. x di awal kata xenon 64.quorum quota 61. y yang sebutannya y tetap yen yangonin 67. x pada posisi lain dalam kata jadi ks kompleks ekstra teksi complex extra taxi 65. uu jadi kuorum kuota u kontinum vakum tetap v novel universiti vitamin tetap x xenon continuum vaccum 62. u dan konsonan jadi ksk ekskursif ekskavasi ekskomunikasi eksklusif y yen yangonin excursive excavation excommunication exclusive 66. o. y yang bukan pada awal kata jadi i 39 .

physiology polytheism psychology 68. Huruf e yang biasanya dilafazkan [] di suku kata akhir di kekalkan cylinder counter contingent system dividend theater oxygen Catatan 1. z tetap fisiologi politeisme psikologi z ozon zenit ozone zenith 69. silinder kaunter kontinjen sistem dividen teater oksigen Unsur-unsur yang sudah diserap ke dalam bahasa Melayu dan lazim dieja secara bahasa Melayu tidak perlu lagi diubah ejaannya. Misalnya: 40 . Konsonan ganda kecuali apabila mengelirukan jadi konsonan tunggal asimilasi ferum pipet majalah sesi assimilation ferrum pippette majallah session 70.

Sekalipun dalam ejaan ini huruf c dan x diterima sebagai sebahagian abjad bahasa Melayu. kelab. -si aksi organisasi revolusi konfrontasi 4. -ary primary secondary 2.iklan. stesen. 1. berikut ini didaftarkan juga akhiran-akhiran asing serta penyesuaiannya dalam bahasa Melayu. -or conductor factor tetap -or konduktor faktor 41 . hadir. 2. Kata seperti klinikal dan objektif diserap secara utuh di samping kata klinik dan objek. -al structural cultural rational ideal normal 3. perlu. Akhiran atau bentuk akhir yang mungkin dipertimbangkan penulisan kata. disenaraikan dalam daftar contoh di bawah ini. drebar. Kedua-dua huruf itu dipertahankan dalam penggunaan tertentu sahaja seperti dalam perbezaan nama dan istilah khusus. Di samping pegangan untuk penulisan unsur serapan tersebut di atas. Akhiran itu diserap sebagai bahagian kata yang utuh. -tion action organization revolution confrontation jadi tetap jadi -er primer sekunder -al struktural kultural rasional ideal normal -asi. kastam. namun unsur yang mengandungi kedua-dua huruf itu ditulis dalam bahasa Melayu menurut kaedah yang terhurai di atas. -ation. setelah disesuaikan.

projector 5. -ica. -ical jadi projektor -is. -ics (kata nama) dialectics. -isme (Belanda) socialism socialisme modernism. -ism (Inggeris). dialectica logic. -ic. logica phonetics 7. -ic ballistic ferric 8. -ist socialist egoist logis psikologis klinikal teknik jadi -ik dialektik logik fonetik jadi -ik balistik ferik jadi -is sosialis egois 9. -ive descriptive illusive jadi jadi -is sosialisme modenisme -if deskriptif ilusif 11. modernisme 10. ik. ikal (penyesuaian) logical psychological clinical technical 6. -logy jadi -logi 42 .

er counter computer tetap -er kaunter komputer 43 . -ant accountant informant 17. -age. -age (dengan fonem /a/) sabotage garage 15.analogy analogi teknologi jadi -ti universiti kualiti tetap -oir repertoir trotoir jadi -aj sabotaj garaj technology 12. -cts analects 18. -oir repertoir trotoir 14. -cy democracy agency jadi jadi jadi jadi -ej kolej imej -an akauntan informan -kta analekta -si demokrasi agensi 19. -ege (dengan fonem /e/) college image 16. -ty university quality 13.

cylinder 20. -ization organization decentralization rationalization jadi -isasi organisasi desentralisasi rasionalisasi 26. -graphy historiography orthography autobiography bibliography jadi -grafi historiografi ortografi autobiografi bibliografi 24. idge prestige cartridge jadi -ij prestij kartrij 25. -graph autograph telegraph jadi jadi jadi silinder -et pipet novelet mofet -ur amatur -graf autograf telegraf 23. -nce science ambulance insurance jadi -ns sains ambulans insurans 44 . -ige. -eur amateur 22. -ette pippette novelette mofette 21.

-tional national vacational jadi -sional nasional vokasional 31. Misalnya: article particle flexible bugle cable artikel partikel fleksibel bugel kabel jadi Kecuali yang sudah lazim disesuaikan dengan huruf lain. -sional professional confessional 30. -gue di akhir kata (selepas s) digugurkan grotesgue arabesgue picaresgue grotes arabes pikares jadi -si versi abrasi tetap -sional profesional konfesional 28. -sion version abrasion 29.27. -ure structure debenture photogravure jadi -ur struktur debentur fotogravur 32. Bentuk el dipakai pada suku kata akhir untuk menyesuaikannya dengan bentuk -le Inggeris. 45 .

Misalnya: stable bicycle bottle apple handle stabil basikal botol epal hendal jadi 46 .

1.) Tanda titik digunakan pada akhir ayat yang bukan pertanyaan atau seruan.M. Sdr. Misalnya: Md. Latif Muhd. Misalnya: Dr. Silakan anda mengenakan topi keledar. TANDA BACA A. Sudilah kiranya saudara mengabulkan permohonan ini. Yamin P.5. Hari ini ialah 6 April 1974. pangkat dan sapaan. En. Tanda titik digunakan pada akhir singkatan gelar. Dia menanyakan siapa yang akan datang. Marilah kita mengheningkan cipta. Misalnya: Ayahku tinggal di Melaka. Ramlee 3. jawatan. Tn. S. Pn. 2. Tanda titik digunakan pada akhir singkatan nama orang. Lazim bin Abd.S. S. Y. Biarlah mereka duduk di sana.E. Prof. (Doktor) (Encik) (Puan) (Profesor) (Saudara) (Sarjana Ekonomi (Sarjana Sastera) (Tuan) (Yang Amat Berhormat) (Yang Mulia) (Yang Terhormat) (Kolonel) 47 . Yth. Kol. Y.B.A. Tanda Titik (.

Tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam. 5. B.4. Misalnya: b. Ayat 3). s. hlm. Bahasa Melayu Klasik Bahasa Melayu Moden Pengantar 1.2 Latar Belakang 1.2. Fasal J.2 Sebelum 1950 . spt.p. Bab V. Misalnya: Pukul 1. minit dan saat yang menunjukkan waktu.. Pendahuluan 1.35. dsb. (bagi pihak) (dengan alamat/di alamat) (dan sebagainya) (dan seterusnya) (dan lain-lain) (halaman) (tersebut) (seperti) (salinan kepada) (untuk perhatian) Tanda titik digunakan di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan.k. ikhtisar dan daftar (lihat juga pemakaian tanda kurung. Pada singkatan yang terdiri daripada tiga huruf atau lebih hanya dipakai satu tanda titik.a. Perkembangan Bahasa X A. d.1 1. 6.1 Umum 1. dll. dst.. tsb.20 (Pukul 1 35 minit 20 saat) 48 .2. Misalnya: III. u.p. Tanda titik digunakan pada singkatan kata atau ungkapan yang sudah sangat umum.

7.

Tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam, minit dan saat yang menunjukkan jangka waktu. Misalnya:

1.35.20 jam (1 jam 35 minit 20 saat)
8. Tanda titik tidak digunakan untuk memisahkan angka ribuan, jutaan, dan seterusnya yang tidak menunjukkan jumlah. Misalnya:

Ia lahir pada tahun 1950 di Kuala Lumpur. Lihat halaman 2345 dan seterusnya. Nombor akaunnya 045678.
9. Tanda titik tidak digunakan dalam singkatan yang terdiri daripada huruf-huruf awal kata atau suku kata, atau gabungan kedua-duanya yang terdapat dalam nama badan-badan kerajaan, lembaga-lembaga nasional atau internasional, atau yang terdapat dalam akronim yang sudah diterima oleh masyarakat: Misalnya:

JKR KDN Pernas TLDM UMNO WHO
10.

(Jabatan Kerja Raya) (Kementerian Dalam Negeri) (Perbadanan Nasional) (Tentera Laut Diraja Malaysia) (United Malaya National Organization) (World Health Organization)

Tanda titik tidak digunakan dalam singkatan lambang kimia, unit ukuran, takaran, timbangan dan mata wang. Misalnya:

Cu TNT

(Kuprum) (Trinitrotoluene)

49

10 cm kg l
11.

(10 sentimeter) (kilogram) (liter)

Tanda titik tidak digunakan pada akhir judul yang merupakan tajuk karangan atau ilustrasi, tabel, dan sebagainya. Misalnya:

Acara Kunjungan Tun Abdul Razak Getah dan Bijih timah (Bab 1, Malaysia) Ranjau Sepanjang Jalan
12. Tanda titik digunakan di belakang alamat yang akhir dan tahun dalam pendahuluan surat-menyurat. Misalnya:

Dewan Bahasa dan Pustaka, Peti Surat 803, Kuala Lumpur. 24 Jun 1974. Yth. Sdr. M. Yazid Ismail, No. 29, Jalan Aman, Petaling Jaya. Jabatan Peguam Negara, Kuala Lumpur, Malaysia.
B. 1. Tanda Koma (,) Tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Misalnya:

Saya membeli kertas, pen, dan dakwat.

50

Satu, dua, ... tiga.
2. Tanda koma digunakan untuk memisahkan ayat setara yang satu daripada ayat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti tetapi atau melainkan. Misalnya:

Saya ingin datang, tetapi hari hujan. Ali bukan anak saya, melainkan anak Pak Kasim.
3. Tanda koma digunakan untuk memisahkan anak ayat daripada ayat induk apabila anak ayat tersebut mendahului ayat induknya. Misalnya:

Kalau hari hujan, saya tidak akan datang. Kerana sibuk, ia lupa akan janjinya.
4. Tanda koma tidak digunakan untuk memisahkan anak ayat daripada ayat induk apabila anak ayat tersebut mengiringi ayat induk. Misalnya:

Saya tidak akan datang kalau hari hujan. Dia lupa akan janjinya kerana sibuk. Dia berpendapat bahawa soal itu tidak penting.
5. Tanda koma digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antara ayat yang terdapat pada awal ayat. Misalnya: ... Oleh kerana itu, kita harus berhati-hati.

... Jadi, soalnya tidaklah semudah itu.
6. Tanda koma digunakan di belakang kata-kata seruan seperti O, wah, ya, aduh, yang terdapat pada awal kalimat. Misalnya:

51

yang ditulis sebaris. Mersing. Selected.U. Weltevreden. "Saya gembira sekali. begitu. 9. 1972." "Saya gembira sekali. Wah. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur: O. Misalnya: Surat-surat ini harap dialamatkan kepada Dekan Fakulti Perubatan. (Lihat juga pemakaian tanda petik. Fasal L dan M). Tanda koma digunakan di antara (i) nama dengan alamat. 1920. nanti jatuh! Aduh. Lloyd." 8. bukan main! Baik-baik. Balai Pustaka. Merari. Misalnya: Siregar. "kerana kamu lulus.. Fernando. edited and introduced by Lloyd Fernando. Tanda koma digunakan untuk memisahkan petikan langsung daripada bahagian lain dalam ayat. Tanda koma digunakan untuk menceraikan bahagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. ya. (iii) tempat dengan tarikh. 10 Mei. 1960. Universiti Kebangsaan Malaysia. Bab V. sakitnya! 7.P. Misalnya: Kata ibu. Bangunaan MMA. New Drama (one and two).O." kata ibu. Azab dan Sengsara. 52 . (ii) bahagian-bahagian alamat.

M. Bab V.J. P.10. Tanda koma tidak digunakan untuk memisahkan petikan langsung daripada bahagian lain dalam ayat apabila petikan langsung tersebut berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru dan mendahului bahagian lain dalam ayat itu. Misalnya: 12. 11. 1974. Rajan. Tanda koma digunakan untuk mengapit keterangan tambahan dan keterangan aposisi (Lihat juga pemakaian tanda pisah. Misalnya: 53 . Di daerah kami. Tanda koma digunakan di antara nama penerbit dengan tahun penerbitan.A. 14. Encik Ahmad.K. misalnya.N. "Di mana saudara tinggal?" tanya Karim. "Berdiri lurus-lurus!" perintahnya. Misalnya: Yunus Ali. pandai sekali. K. Osman Ahmad. masih banyak orang laki-laki makan sirih. Tanda koma tidak digunakan untuk memisahkan angka ribuan. A. 13.M. Fasal F). Tanda koma digunakan di antara nama orang dengan gelar akademik atau kurniaan negara yang mengikutinya. Misalnya: Baha Zain. jutaan dan seterusnya yang tidak menunjukkan jumlah. Perempuan dan Bayang-Bayang Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Misalnya: Guru saya. untuk membezakannya daripada singkatan nama keluarga atau marga.

Tanda Titik Bertindih (:) 1. Nombor telefonnya 546167. Misalnya: Ayah menyiapkan kertas kerjanya. Tanda titik bertindih digunakan pada akhir suatu eprnyataan apabila diikuti suatu (a) rangkaian atau pemerian. C. 2. Tanda koma bertitik digunakan untuk memisahkan ayat yang setara dalam suatu ayat majmuk sebagai pengganti kata penghubung. juta. ibu sibuk bekerja di dapur. Misalnya: Malam makin larut. 1. selepas setiap tiga angka dari kanan Misalnya: 2. 222. kamu belum selesai juga. 15. adik menghafalkan nama-nama pahlawan nasional. Tanda Koma Bertitik (. Tanda koma digunakan dalam angka bagi menandakan bilangan ribu.) Tanda koma bertitik dapat digunakan untuk memisahkan bahagian-bahagian ayat yang sejenis dan setara. riburibu dan seterusnya. Ia lahir pada tahun 1950 di Pulau Pinang. 222. D.Lihat halaman 2345. saya sendiri asyik mendengar siaran pilihan pendengar. dua ribu dua ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua. 222 2. 222 dua ribu dua ratus dua puluh dua.a tau (b) penjelasan. Misalnya: 54 .

Tanda titik bertindih digunakan dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan.. 4:9 Surah Yasin: 9 Karangan Ali Hakim. Misalnya: Kita memerlukan kerusi.30 pagi (b) 2. (ii) di antara bab dengan ayat dalam kitab-kitab suci. Tanda titik bertindih digunakan (i) di antara jilid atau nombor dengan halaman. Fakulti itu mempunyai jurusan Ekonomi Umum dan Ekonomi Perusahaan. IV (1974). sudah terbit 3. Misalnya: Ibu Amir Ibu : : : "Bawa bungkusan ini.(a) Yang kita perlukan sekarang ialah barang-barang yang berikut: kertas. dakwat dan pen. Letakkan baik-baik!" 4. 1. bu." "Jangan lupa. Tanda titik bertindih tidak digunakan kalau rangkaian atau pemerian itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Pendidikan: Sebuah Studi. meja. Mir!" "Baik. Misalnya: Dewan Sastera. F. Tanda Sempang (-) Tanda sempang menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh penggantian baris. atau (iii) di antara judul dengan anak judul suatu karangan. 55 . Ketua: Abdullah Salleh Hari : Isnin Pukul : 9. dan almari.

alat pertahanan yang baru.. masalah itu . bukan . cara baru mengukur panas.. *Akhiran -i tidak dipenggal supaya jangan terdapat satu huruf saja pada pangkal baris. .. 2..Misalnya: .. Suku kata yang terdiri daripada satu huruf tidak dipenggal supaya jangan terdapat satu huruf saja pada hujung baris atau pangkal baris.... Misalnya: .. atau ..... 56 . Misalnya: .... *masalah itu. Tanda sempang menyambung awalan dengan bahagian kata di belakangnya atau akhiran dengan bahagian kata di depannya pada penggantian baris. cara baru mengukur kelapa.... . masalah itu.. ada cara baru juga.

(e) kata dengan kata ganti nama Allah. Tanda sempang dapat digunakan untuk memperjelas hubungan bahagianbahagian ungkapan. Tanda sempang digunakan untuk merangkaikan (a) se. (c) angka dengan -an. (b) ke. (d) singkatan huruf besar dengan imbuhan atau kata. Misalnya: anak-anak gotong-royong karang-mengarang kemerah-merahan kura-kura porak-peranda sekali-kali sekali-sekala tanggungjawab-tanggungjawab 4. Tanda sempang menyambung unsur-unsur kata ulang. Bandingkan: ber-evolusi dua puluh lima-ribuan (20 x 5000) isteri-perwira yang ramah dengan dengan ber-revolusi dua puluh limaribuan (1 x 25000) dengan isteri perwira-yangramah 5. Misalnya: se-Malaysia se-Tanah Melayu hadiah ke-2 tahun 50-an 57 .dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf besar.dengan angka.3.

`sampai'.KDN-nya nombor 7631 Sinar-X hidayat-Mu rahmat-Nya 6. Tanda Pisah (—) (panjangnya dua kali tanda sempang dan tidak diapit oleh ruangan) 1. kelompok kata atau anak kalimat yang memberi penjelasan khusus. Misalnya: 1910—1954 Taiping—Seremban 58 . Tanda pisah menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. Tanda pisah digunakan di antara dua bilangan atau tarikh yang bererti `sampai dengan' atau di antara dua nama kota yang bererti `ke'. 3. Misalnya: meng-upgrade-kan di-charter F. 2. Tanda sempang digunakan untuk merangkaikan unsur bahasa Melayu dengan unsur bahasa asing. Tanda pisah membatasi penyisipan kata. Misalnya: Mereka semua mengenal Haji Salim—guru tua di kota kecil itu—sebagai seorang dermawan. Misalnya: Kemerdekaan bangsa itu—dan saya yakin akan tercapai—diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri.

.. 2... Misalnya: Bilakah dia berangkat? Saudara tahu. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. G. tanda baca hendaklah digunakan dengan hati-hati. ya. marilah kita bergerak. Misalnya: Dalam tulisan.Catatan Dalam penaipan. Tanda elipsis menunjukkan bahawa dalam suatu petikan ada bahagian yang dihilangkan. Tanda Tanya (?) 1. perlu dipakai empat titik: tiga untuk penghilangan teks dan satu untuk menandai akhir kalimat. Misalnya: "Sebab-sebab kemerosotan.) (tiga titik yang diapit ruangan) 1. Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya. tanda pisah dinyatakan dengan dua tanda sempang... Misalnya: 59 . akan diteliti lebih lanjut. bukan? 2. Tanda Elipsis (. Tanda tanya digunakan di antara tanda kurung untuk menyatakan bahagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya.." Catatan Kalau bahagian yang dihilangkan mengakhiri sebuah kalimat.. H. Misalnya: Kalau begitu .

) ) Tanda kurung mengapit tambahan keterangan atau penjelasan.. Misalnya: Alangkah seramnya peristiwa itu! Bersihkan bilik ini sekarang juga! Merdeka! J.. 1. Keterangan itu (lihat lampiran A) menunjukkan arus perkembangan baru dalam pasaran dalam negeri. Angka atau huruf itu dapat juga diikuti oleh tanda kurung tutup saja. I. Tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bahagian integral pokok pembicaraan. perintah atau yang mengungkapkan kebenaran. Tanda Seru (!) Tanda seru digunakan sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan. 3. Tanda Kurung ( (. Misalnya: Kajian separuh penggal RMK (Rancangan Malaysia Kedua sudah dipersetujui.Ia dilahirkan pada tahun 1683 (?). 2. Wang sebanyak 10 ribu ringgit (?) hilang. ketidakpercayaan atau rasa emosi yang kuat. Tanda kurungan mengapit angka atau huruf yang memperinci satu siri keterangan. Kursus penataran (upgrading) akan segera dimulai. Misalnya: Sajak Tranggono berjudul "Ubud" (nama tempat yang terkenal di Bali) ditulis pada tahun 1962. Misalnya: Faktor-faktor pengeluaran menyangkut masalah yang berikut: 60 .

(b) tenaga kerja." jawab Hakim. Misalnya: Sang Sapurba men[d]engar bunyi gemerisik. alam.(1) (2) (3) alam. Misalnya: "Sudah siap. dan modal. "tunggu sebentar!" 61 . 1.) L. 2. Faktor-faktor pengeluaran menyangkut masalah (a) alam. tenaga kerja. Faktor-faktor pengeluaran menyangkut masalah a) b) c) K. dan (c) modal. tenaga kerja. dan modal. Tanda kurung siku mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung.." kata Salim. Tanda itu jadi isyarat bahawa kesalahan itu memang terdapat dalam naskhah asal.") Tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal daripada pembicaraan.. "Saya belum siap. 1. Tanda Kurung Siku ([. Tanda Petik (".. daripada naskhah atau bahan tertulis lain.. kata atau kelompok kata sebagai pembetulan atau tambahan kepada kalimat atau bahagian kalimat yang ditulis orang lain.]) Tanda kurung siku mengapit huruf. Misalnya: (Perbezaan antara dua macam prosa ini [lihat bab I] tidak dibicarakan.

Kata Ahmad. 3. karangan dan bab buku apabila dipakai dalam kalimat. "Saya juga minta satu. Tanda petik mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai erti khusus. Dari Suatu Tempat. Misalnya: "Sudah siap?" tanya Ali. Catatan Kedua-dua pasang tanda petik itu ditulis sama tinggi di sebelah atas baris." 5. Tanda-tanda baca penutup daripada kalimat atau bahagian-bahagian kalimat ditempatkan di belakang tanda petik yang mengapit kata atau ungkapan yang dipakai dengan erti khusus. Othman Kelantan yang berjudul "Peranan Kesusasteraan dalam Pembentukan Keperibadian Muslim" diterbitkan dalam Dewan Sastera. Misalnya: "Morfologi" tanah itu sedang kami pelajari bersama. Dia sering disebut "pahlawan". Sajak "Berdiri Aku" terdapat pada halaman 5 buku itu. dia sendiri tidak tahu sebabnya. Tanda petik mengapit judul syair. 4. Misalnya: Kerana warna kulitnya dia disebut "Si Hitam". Tanda petik penutup mengikut tanda baca yang mengakhiri petikan langsung.2. Bacalah "Bola Lampu" dalam buku Dari Suatu Masa. 62 . Misalnya: Karangan S.

2) Tanda ulang boleh digunakan semata-mata dalam tulisan cepat dan nota untuk menyatakan bentuk ulang. atau pada nombor alamat. 1. N. Misalnya: Harganya $2. Fasal J). Tanda garis miring digunakan sebagai pengganti kata dan.. Bab V. per. Tanda Garis Miring (/) Tanda garis miring digunakan dalam penomboran kod surat. atau.. 1.50/ela. Misalnya: Tanya Basri. Tanda Petik Tunggal (`.. 63 . "Engkau dengar suara 'Kring' tadi?" 2. Misalnya: rate of inflation `kadar inflasi' (Lihat pemakaian tanda kurung.M.') Tanda petik tunggal digunakan dalam ungkapan atau kalimat yang sudah diapit tanda petik. Misalnya: kata2 lebih2 sekali2 O. Tanda petik tunggal mengapit terjemahan atau penjelasan suatu kata atau ungkapan asing. Tanda Ulang (.. Misalnya: DBP SP 1634 2.

Tanda Penyingkat (') Tanda penyingkat menunjukkan penghilangan bahagian kata. Telefon: 03-2414609. Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia. 03-2482530. Malaysia. Misalnya: Ali `kan kusurati. Tarikh: Oktober 1985 64 . Dewan Bahasa dan Pustaka. mengkaji fonologi dan/atau morfologi. P. Sewanya $130.mahasiswa/mahasiswi. 03-2481960. (`kan = akan) Malam `lah tiba. 50926 Kuala Lumpur.00/bulan. (`lah = telah) Urus Setia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful