P. 1
ejaan.pdf

ejaan.pdf

|Views: 6|Likes:
Published by Elyza Elyzai

More info:

Published by: Elyza Elyzai on Apr 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/03/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1. PENGGUNAAN ABJAD
 • A. Abjad
 • B. Huruf Vokal
 • C. Huruf Diftong
 • D. Huruf Konsonan
 • E. Gabungan Huruf Konsonan
 • F. Persukuan
 • Keterangan
 • 2. PENULISAN HURUF
 • A. Huruf Besar
 • Catatan
 • B. Huruf Condong
 • 3. PENULISAN KATA
 • A. Kata Dasar
 • B. Kata Turunan
 • C. Bentuk Gandaan
 • D. Gabungan Kata
 • G. Kata si dan sang
 • H. Partikel
 • I. Angka dan Lambang Bilangan
 • 4. PENULISAN UNSUR SERAPAN
 • o dan konsonan jadik
 • a dan konsonan jadik
 • 50. sc di muka e, i,
 • 69. Konsonan ganda
 • 5. TANDA BACA
 • A. Tanda Titik (.)
 • B. Tanda Koma (,)
 • C. Tanda Koma Bertitik (;)
 • D. Tanda Titik Bertindih (:)
 • F. Tanda Sempang (-)
 • H. Tanda Tanya (?)
 • I. Tanda Seru (!)
 • J. Tanda Kurung ( (...) )
 • K. Tanda Kurung Siku ([...])
 • L. Tanda Petik ("...")
 • M. Tanda Petik Tunggal (`...')
 • N. Tanda Ulang (...2)
 • O. Tanda Garis Miring (/)
 • P. Tanda Penyingkat (')

1. PENGGUNAAN ABJAD

A.

Abjad

Abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Melayu terdiri daripada huruf yang berikut. Sebutan masing-masing huruf disertakan di sebelahnya.

Huruf

Sebutan e bi si di i ef ji ec ai

Huruf

Sebutan je ke el em en o pi kiu ar

Huruf

Sebutan es ti yu vi dabliu eks wai zet

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh li
B. Huruf Vokal

Jj Kk Kl Mm Nn Oo Pp Qq Rr

Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Huruf vokal dalam ejaan bahasa Melayu terdiri daripada: a, e, i, o dan u. Huruf e melambangkan dua bunyi, iaitu e pepet dan e taling.

Huruf Vokal di depan a e*

Contoh Penggunaan di tengah padi petak kena simpan kota bumi di belakang bola sate sosialisme murni pidato ibu

api enak emas

i o u

itu oleh ulang

1

*e dalam enak, petak, sate ialah e taling; dan e dalam emas, kena, sosialisme ialah e pepet. Dalam pengajaran sebutan, boleh digunakan tanda ( • ) untuk e pepet ( • ) jika ejaan kata menimbulkan keraguan. Misalnya: emak, enam, emas, kena, sosialisme, Esa.

1.

Huruf Vokal pada Suku Kata Akhir

1.1

Gunakan huruf i atau u pada suku kata akhir tertutup sekiranya suku kata praakhir menggunakan huruf, a, i, u, e pepet. Misalnya:

a-i a-u

: kasih, balik, katil, paling, lahir, habis, mustahil, cenderawasih, sumbangsih. : basuh, batuk, bakul, karung, catur, kabus, semenanjung, lembayung, pelampung, angklung. : sisih, bilik, gigil, piring, fikir, kikis, kerisik, selisih, belimbing. : riuh, tiruk, pikul, nibung, tidur, tikus, geriuk, mentimun, tembeliung. : putih, putik, cungkil, suling, mungkir, lukis, seputih, alatulis. : tubuh, pucuk, pukul, burung, ukur, putus, selubung, tengkujuh, kelemumur. : lebih, betik, sepit, tebing, petir, ketis, cengkerik, pelesit, seberetih. : tempuh, ketuk, betul, terung, telur, cetus, temenggung.

i-i i-u u-i u-u e pepet-i e pepet-u

Aturan 1.1 juga dikenakan pada kata-kata dua suku kata yang dipisahkan oleh vokal. Misalnya:

baik, raih, saing, kail, air, kais, bauk, sauh, gaung, aur, paus, fiil, piut, riuh, riung, siul, liur, bius, kuit, muih, cuit, kuih, suis, kuud.

2

kerekot.2 Gunakan huruf o atau e taling pada suku kata akhir tertutup sekiranya suku kata praakhir menggunakan huruf o atau e taling juga. celoteh : tempoh. gelek. kesot. serong. telor. kepompong. selekeh. gentel. leher. teleng. kolek. keledek. tergolong.1. Misalnya: o-o gopoh. : leceh. celoreng. 1. adalah seperti dalam contoh-contoh berikut: (i) e taling-a : berang beta beza dewan cetak petak daerah bela (tuntut balas) faedah kaedah belerang adegan rehat endah (peduli) hemat bengkang (kuih) bukan birang bukan bita bukan biza bukan diwan bukan citak bukan pitak bukan dairah bukan bila bukan faidah bukan kaidah bukan belirang bukan adigan bukan rihat bukan indah bukan himat bukan bingkang 3 .3 Pasangan vokal yang lainnya yang dapat berlaku dalam dua suku kata bertutur itu. beres. pokok. benjol. selekoh. belok. o-e taling e taling-o e talinge taling : boleh. boros. celorong. tolol. termasuk pasangan vokal pada suku kata akhir terbuka. borong. coreng. kelompok. bogel. oleh.

trengkas selendang (ii) o-a : dosa rosak orang ombak kosa kota pedoman sekolah hormat gelombang terompah berontak kerongsang selongkar kelompang (iii) i-a : bisa bina (bangunan) kita kira cicak (binatang) fikah girang (gembira) indah (cantik) ingkar jinjang (lampai) kilang kincah (cuci) kisah (cerita) lintang (galang) nikmat periksa bukan tringkas bukan selindang bukan dusa bukan rusak bukan urang bukan umbak bukan kusa bukan kuta bukan peduman bukan sekulah bukan hurmat bukan gelumbang bukan terumpah bukan beruntak bukan kerungsang bukan selungkar bukan kelumpang bukan besa bukan bena bukan keta bukan kera bukan cecak bukan fekah bukan gerang bukan endah bukan engkar bukan jenjang bukan kelang bukan kencah bukan kesah bukan lentang bukan nekmat bukan pereksa 4 .

a : buka buta cuba cuka butang dulang gusar hutang hutan pulang bukan perentah bukan pehak bukan rengkas bukan sehat bukan sekat bukan selang bukan boka bukan bota bukan coba bukan coka bukan botang bukan dolang bukan gosar bukan hotang bukan hotan bukan polang 1.2 berlaku pada beberapa perkataan pinjaman daripada bahasa Jawa dan bahasa-bahasa serumpun lain.1 dan 1.perintah pihak ringkas sihat sikat silang (palang) (iv) u . Misalnya: aneh amben awet catat kaget pamer pameran lelucon calon gembleng lapor laporan bunglon bukan anih bukan ambin bukan awit bukan catit bukan kagit bukan pamir bukan pamiran bukan lelucun bukan calun bukan gembling/ gembeling bukan lapur bukan lapuran bukan bunglun 5 .4 Kekecualian kepada peraturan keselarasan vokal pada 1.

Misalnya: institut unit struktur dialog konduktor fungsi traktor komunis humus fokus karbon senat (institute) (unit) (structure) (dialogue) (conductor) (function) (tractor) (communist) (humus) (focus) (carbon) (senate) bukan institiut bukan yunit bukan straktur/strakcer bukan dailog bukan kondaktor bukan fangsi bukan trektor bukan kominis bukan hamus bukan fokas bukan karbun bukan senet/sinet C.5 bukan lakun bukan lakunan bukan benduk bukan perabut bukan pelancung bukan bentruk bukan ulit bukan radin bukan keratun Untuk mengeja istilah/perkataan pinjaman. Dalam bahasa Melayu terdapat tiga jenis huruf diftong yang dieja dengan gabungan huruf vokal sebagai berikut: ai. au.lakon lakonan bendok perabot pelancong bentrok ulet raden kraton 1. ejaan dalam bahasa asal dipertahankan dalam bahasa Malaysia dengan perubahan fonem dan/atau pengguguran huruf dilakukan apabila diperlukan sahaja. dan oi . tetapi ialah bentuk ejaan (visualnya). yang dipentingkan bukanlah lafaz atau bunyi istilah atau perkataan tersebut. Oleh itu. Huruf Diftong Diftong dieja dengan gabungan dua huruf vokal yang dilafazkan sebagai bunyi luncuran. 6 .

D. k. j. r. d. c. p. Gabungan Konsonan di depan b c d f g h j k l m n p q Contoh Penggunaan di tengah sebut kaca ada hafal tiga saham manja akar alas kami anak apa Furqan di belakang adab Mac abad maaf beg tuah kolej anak kesal tanam taman siap Tariq bahasa cakap dua fakir guna hari jalan kami lekas maka nama pasang Quran 7 . q. t.Gabungan Huruf Vokal di depan ai au oi Contoh Penggunaan di tengah ghairah saudara boikot di belakang gulai* (masakan) harimau amboi aileron aurat oidium *Bentuk ai seperti dalam "menggulai air teh" bukan huruf diftong. dan z. h. w. v. f. n. g. l. Huruf Konsonan Huruf konsonan dalam ejaan bahasa Melayu terdiri daripada huruf-huruf b. m. x. y. sebab lafaznya tidak sebagai bunyi luncuran. s.

Bahasa Melayu mempunyai empat jenis pola umum suku kata: 8 . dan sy. Huruf vokal itu dapat didahului atau diikuti oleh huruf konsonan. Persukuan Setiap suku kata bahasa Melayu ditandai oleh sebuah huruf vokal. Gabungan Huruf Konsonan Dalam bahasa Melayu terdapat lima gabungan huruf konsonan. yang masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. K = huruf konsonan). kh. 1. Gabungan Huruf Konsonan di depan gh kh ng ny sy Contoh Penggunaan di tengah maghrib akhir bangun hanyut asyik di belakang mubaligh tarikh senang arasy ghaib khusus ngilu nyata syarat F. (Pada contoh berikut.Gabungan Konsonan di depan r s t v w x y z Contoh Penggunaan di tengah bara asli mata universiti hawa payung lazat di belakang putar lemas rapat lafaz raih sampai tali varia wanita xenon yang zaman E. ng.huruf vokal. V . iaitu gh. ny.

kon-teks. Kalau di tengah kata ada dua huruf vokal yang berurutan. ga-ul ra-kit. c. d. b. ke-nyang. swas-ta. d. to-lak. in-fra. termasuk gabungan huruf konsonan. stan-dard eks teks. ba-u er-ti. a-khir. li-ar. som-bong. pemisahan tersebut terdapat di antara keduadua huruf konsonan itu. pemisahan tersebut dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama (termasuk gabungan huruf konsonan) dengan huruf konsonan yang kedua. di antara dua huruf vokal. Misalnya: ma-in. la-wan. Misalnya: man-di. Kalau di tengah kata ada dua huruf konsonan yang berurutan. KKV KKVK VKK KVKK KKVKK KKKV KKKVK pra-ja. Pemisahan suku kata pada kata dasar adalah sebagai berikut: a. Di samping itu. hi-lang. kri-tik. Kalau di tengah kata ada tiga konsonan atau lebih. kecuali gabungan huruf konsonan. i-bu pin-tu. Misalnya: 9 . bu-ah. Ap-ril. tem-ba-kau. g. su-lit. sa-ngat. V VK KV KVK a-nak. pe-ker-ti. Kalau di tengah kata ada huruf konsonan. mut-lak. be-lum 2. sa-at. in-struk-tur. Misalnya: a-nak. skrip 3. pemisahan tersebut dilakukan di antara kedua-dua vokal itu. bahasa Melayu memiliki pola suku kata yang berikut: a.a. c. d. i-sya-rat. bank kom-pleks stra-te-gi. ga-tra. f. trak-tor. prak-tis. am-bu-lans. ka-e-dah. ba-rang. b. e. skru struk-tur. om-bak. a-syik. blok. e-kor. ma-in. pemisahan tersebut dilakukan sebelum huruf konsonan atau gabungan huruf konsonan itu. b. c.

fo-to-gra-fi bio-grafi. Imbuhan. mem-ban-tu. in-fra. me-me-nuh-i. dan 3d di atas.kon-tra. ki-lo-me-ter foto-grafi. badan undang-undang dan nama diri lain disesuaikan dengan ejaan bahasa Melayu kecuali apabila ada pertimbangan khusus yang menyebabkan penyesuaian itu sukar dibuat atau tidak sesuai. in-tro-spek-si Keterangan Nama orang. Misalnya: kilo-gram. 5. 4. 10 . 3b. Misalnya: ma-kan-an. isy-tihar. per-gi-lah. maghrib. ikh-las. ul-tra. ang-klung. termasuk awalan yang mengalami perubahan bentuk dan partikel yang biasanya ditulis serangkai dengan kata dasarnya. bi-o-gra-fi intro-speksi. Apabila suatu kata terdiri lebih daripada satu unsur dan salah satu unsur itu dapat bergabung dengan unsur lain. dalam penyukuan kata dipisahkan sebagai satu kesatuan. 3c. pemisahan sukunya dilakukan dalam dua tahap: (1) di antara unsur-unsur itu. bel-a-jar. (2) di antara suku-suku dalam masingmasing unsur itu sesuai dengan kaedah 3a. sang-gul. ki-lo-gram kilo-meter.

4. PENULISAN HURUF A. "Bilakah kita pulang?" Bapa menasihati. Huruf besar digunakan bagi huruf pertama kata awal ayat. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan kitab suci dan nama Allah.2. dan keagamaan yang diikuti nama orang. Pekerjaan itu belum selesai. ya Tuhan. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama gelaran kehormatan. nak!" "Kelmarin engkau terlambat. Misalnya: Dia mengantuk. Apa maksudmu? Kita harus bekerja keras." katanya. Huruf Besar 1. Misalnya: Allah Yang Maha Kuasa Yang Maha Pengasih Quran Islam Tuhan akan menunjukkan jalan yang benar kepada hamba-Nya. Bimbinglah hamba-Mu. "dia akan berangkat. Misalnya: Nabi Ibrahim Imam Syafii 11 . ke jalan yang Engkau restui. keturunan. Misalnya: Adik bertanya. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama petikan langsung." kata ibu. termasuk kata ganti untuk Allah. 2. "Berhati-hatilah." 3. "Esok pagi.

khusus bagi perkataan Sultan. Datuk.Tun Abdul Razak Sultan Hasanuddin Haji Agus Salim Huruf besar digunakan juga sebagai huruf pertama nama gelaran kehormatan yang tidak diikuti nama orang. Misalnya: 12 . 6. Misalnya: Tahun ini dia pergi menunaikan haji. Beliau baru saja mendapat gelaran Datuk. Misalnya: Baginda baru saja ditabalkan menjadi Sultan. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang. keturunan. dan keagamaan yang umum yang tidak diikuti nama orang. Ungku Omar Huruf besar tidak digunakan sebagai huruf pertama nama jawatan dan pangkat yang tidak diikuti nama orang. Huruf besar tidak digunakan sebagai huruf pertama nama gelaran kehormatan. Raja. Misalnya: Siapakah gabenor yang baru dilantik itu? Brigedier jeneral Ahmad dilantik menjadi mejar jeneral. 5. Misalnya: Gabenor Tun Syed Sheikh Barakbah Leftenan Muda Wan Hassan Menteri Adam Malik Perdana Menteri Nehru Profesor Dr. Tan sri. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama unsur nama jawatan dan pangkat yang diikuti nama orang.

Misalnya: bangsa Melayu suku Kadazan bahasa Indonesia orang Inggeris Huruf besar tidak digunakan sebagai huruf pertama nama bangsa. hari raya. Misalnya: memelayukan kata-kata asing keinggeris-inggerisan 8.Amir Hamzah Tuanku Abdul Rahman Putra Al-haj Mariam binti Abdul Samad Putih Ramlee 7. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama nama bangsa. dan bahasa yang tidak digunakan sebagai nama. dan peristiwa sejarah. bulan. hari. suku bangsa. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama nama tahun. suku. dan bahasa. Misalnya: tahun Hijrah tarikh Masehi bulan Ogos bulan Maulud hari Jumaat Perjanjian Pangkur Hari Kebangsaan hari Krismas Perang Candu Perisytiharan Kuala Lumpur 13 .

Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama unsur nama rasmi badan. Misalnya: mengisytiharkan kemerdekaan memerangi penyeludupan candu.Huruf besar tidak digunakan sebagai huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak digunakan sebagai nama. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama nama khas dalam bidang geografi. Misalnya Asia Tenggara Kuala Kangsar Bukit Mertajam Gua Musang Danau Toba Gunung Tahan Jalan Tun Perak Laut Merah Selat Melaka Sungai Pahang Tanjung Harapan Teluk Benggala Terusan Suez Huruf besar tidak digunakan sebagai huruf pertama nama unsur geografi. serta nama dokumen rasmi kecuali unsur seperti dan. 9. lembaga pemerintah dan ketatanegaraan. 14 . Misalnya: berlayar ke teluk mandi di sungai menyeberangi selat pergi ke arah tenggara 10.

ke. dari. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama semua perkataan dalam nama buku. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama singkatan unsur nama gelaran. Misalnya: Piagam Bangsa-Bangsa Bersatu Pelajaran Ekonomi untuk Sekolah-Sekolah Menengah 13. Misalnya: Menurut undang-undang yang sedia ada Kerjasama antara pegawai kementerian dan rakyat. yang tidak terletak pada kedudukan awal. suratkhabar. 11. seperti di. Misalnya: Dr. Misalnya: Dari Ave Mari ke Jalan Lain ke Roma majalah Bahasa dan Sastera akhbar Utusan Melayu 12. serta nama dokumen rasmi. lembaga pemerintah dan ketatanegaraan. majalah. dan judul karangan kecuali kata partikel. untuk dan yang. En.Misalnya: Republik Indonesia Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan Dewan Rakyat Majlis Bahasa Indonesia Malaysia Lembaga Urusan dan Tabung Haji Huruf besar tidak digunakan sebagai huruf pertama perkataan yang tidak dipakai sebagai unsur rasmi badan. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama semua unsur perkataan ulangan yang terdapat pada nama kategori yang tercantum dalam Fasal 11A (10) dan (11). pangkat. Doktor Encik 15 . dan sapaan.

Fasal A. Hjh. Misalnya: Kita harus menghormati bapa dan ibu kita. emak. Catatan Master of Arts Sarjana Ekonomi Haji Hajah Sarjana Sastera Profesor Puan Tuan Saudara Saudari Singkatan di atas selalu diikuti oleh tanda titik. 16 . Ayat 3). dan pak cik yang digunakan sebagai kata ganti atau sapaan yang diikuti nama orang. Pn.E. Misalnya: Bilakah Pak Mat berangkat? Esok Pak Cik Ali akan datang.M. Semua kakak dan adik saya sudah berkeluarga. Sdr.S. Hj. Prof. Kak Timah! Mereka pergi ke rumah Mak Mah. Sdri. ibu. 14. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan/persaudaraan seperti bapa. S. S. Huruf besar tidak digunakan sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan yang dipakai sebagai kata ganti atau sapaan yang tidak diikuti nama orang.A. Tn. adik. Para ibu mengunjungi Ibu Zain. kakak. (Perhatikan selanjutnya Bab V. Silakan duduk.

huruf atau kata yang akan dicetak condong diberi satu garis di bawahnya. bahagian perkataan. 17 . Politik divide et impera pernah bermaharajalela di negara ini. Huruf Condong 1. Dia bukan menipu. Bab ini tidak membincangkan penulisan huruf besar. majalah. atau kelompok perkataan. 3. Misalnya: Huruf pertama perkataan abjad ialah a. Buatlah ayat dengan simpulan bahasa berlepas tangan. Misalnya: majalah Bahasa dan Kesusasteraan buku Salina karangan A. Catatan Dalam tulisan tangan atau bertaip. tetapi ditipu. Samad Said akhbar Berita Harian 2. dan suratkhabar yang dikutip dalam karangan. Huruf condong dalam cetakan digunakan untuk menulis perkataan nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Huruf condong dalam cetakan digunakan untuk menulis nama buku.B. Huruf condong dalam cetakan digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf. Misalnya: Nama ilmiah manggis ialah Carcinia Mangostana. Weltanschauung antara lain diterjemahkan menjadi `pandangan dunia'.

Kata Turunan 1. Bab V. Misalnya: 18 . Fasal E. Buku itu tebal sekali. maka unsur gabungan kata itu ditulis serangkai. PENULISAN KATA A. 3. Misalnya: bertepuk tangan beribu angkat menganak sungai sebar luaskan (Lihat juga keterangan tentang tanda hubung. akhiran) ditulis serangkai dengan kata dasarnya. awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan unsur yang langsung mengikuti atau mendahuluinya. Misalnya: bergeletar dikelola penerapan mempermainkan menengok 2.3. Kalau bentuk dasar berupa gabungan kata dan sekaligus mendapat awalan dan akhiran. Ayat 5). Bab V. Kedai pajak penuh sesak. Ayat 5). B. Fasal E. Imbuhan (awalan. Kata Dasar Kata yang berupa kata dasar masing-masing ditulis secara satu persatu. sisipan. Misalnya: Ibu percaya bahawa engkau tahu. Kalau bentuk dasar berupa gabungan kata. (Lihat juga keterangan tentang tanda hubung.

maka gabungan kata itu ditulis serangkai. Misalnya: bikarbonat demoralisasi dwiwarna ekawarna infrastruktur introspeksi kolonialisme mahasiswa monoteisme multilateral pancaindera panteisme poligami prasangka semiprofesional subbidang swadaya telefon transmigrasi ultramoden antikomunis protesis 19 . iaitu bentuk yang tidak dapat berdiri sendiri (terikat). Kalau salah satu unsur gabungan kata hanya digunakan dalam kombinasi.menyebarluaskan dilipatgandakan penghancurleburan beribuangkatkan 4.

Duli Yang Maha Mulia. Bentuk Gandaan Bentuk gandaan ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda sempang(-).Catatan (1) Apabila bentuk terikat diikuti oleh kata yang huruf awalnya adalah huruf besar. Misalnya: Dia seorang mahasiswa baru. Yang Maha Pengasih. (3) Maha sebagai unsur gabungan kata yang ditulis terpisah adalah seperti contoh di bawah ini: Misalnya: Marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Misalnya: anak-anak buku-buku kuda-kuda mata-mata hati-hati undang-undang biri-biri kupu-kupu kura-kura laba-laba 20 . Misalnya: pro-Malaysia pan-Afrikanisme anti-Babrak Karmal (2) Maha sebagai unsur gabungan kata ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. di antara kedua-dua unsur itu dituliskan tanda sempang (-). C. Beliau ingin menjadi seorang maharaja.

termasuk istilah khusus. Misalnya: 21 . Gabungan Kata Bagi gabungan kata yang lazim disebut rangkai kata. yang mungkin menimbulkan kesalahan pengertian dapat diberi tanda sempang untuk menegaskan pertalian di antara unsur yang bersangkutan.sia-sia gerak-geri huru-hara lauk-pauk mundar-mandir ramah-tamah sayur-mayur porak-peranda tunggang-langgang berjalan-jalan dibesar-besarkan menulis-nulis terus-menerus tukar-menukar D. 1. Gabungan kata. bahagian-bahagiannya ditulis terpisah. Misalnya: duta besar kambing hitam kertas kerja mata pelajaran meja tulis model linear orang tua persegi panjang kaki lima simpang empat 2. termasuk istilah khusus.

Misalnya: Apa yang kumiliki boleh kauambil. Misalnya: bismillah alhamdulillah silaturahim halalbihalal akhirulkalam wassalam apabila bagaimana manakala barangkali padahal daripada kepada bumiputera hulubalang matahari peribahasa sekaligus syahbandar E. dan bukunya tersimpan di perpustakaan. dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. mu. mu.alat pandang-dengar buku sejarah-baru mesin-hitung tangan watt-jam 3. 22 . Bukuku. dan nya Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya: ku. bukumu. Kata Ganti ku. Gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata ditulis serangkai. kau.

dan dari ditulis terpisah daripada kata yang mengikutinya kecuali dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata seperti kepada dan daripada. Misalnya: Harimau itu marah sekali kepada sang Kancil. Mari kita pergi ke pasar. Ke mana saja ia selama ini? Kita perlu berfikir sepuluh tahun ke depan. Surat itu dikirimkan kembali kepada si pengirim. Kata si dan sang Kata si dan sang ditulis terpisah daripada kata yang mengikutinya. 23 . Dia ikut terjun ke tengah kancah perjuangan. Kesampingkan saja persoalan yang tidak penting itu. Catatan Kata-kata yang dicetak condong di bawah ini ditulis serangkai. Surat arahan itu dikeluarkan di Kuala Lumpur pada 11 Mac 1966. di situ ada Sidin.F. dan dari Kata depan di. Mereka ada di rumah Saya pergi ke sana sini mencarinya. Ayat 3). Bermalam sajalah di sini. Semua orang yang terkemuka di desa itu hadir dalam kenduri itu. Ia keluar sebentar. Misalnya: Adiknya pergi ke luar negeri. Kain itu terletak di dalam almari. Di mana ada Siti. ke. ke. Kami percaya sepenuhnya kepadanya. Kata Depan. di. G. (Lihat juga Bab III. Si Amin lebih tua daripada si Ahmad. Fasal D. Kemarikan buku itu. Dia datang dari Kuantan kelmarin.

H. mahupun. Partikel lah. biarpun. Jangankan dua kali. sudah tak ada kenderaan. sungguhpun. Misalnya: Adapun sebab-sebabnya belum diketahui. dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. ia tetap kurus. ataupun. Misalnya: Apakah yang tersirat dalam surat itu? Bacalah buku itu baik-baik. 24 . Hendak pulang pun. Jika ayah pergi. hasil pekerjaannya dapat dijadikan pegangan. Siapakah gerangan dia? Partikel pun ditulis terpisah daripada kata yang mendahuluinya. Partikel 1. Baik para pelajar mahupun para guru ikut berdemonstrasi. Sekalipun belum memuaskan. Kuala Lumpur adalah ibu kota negara Malaysia. meskipun. andaipun. Misalnya: Apa pun yang dimakannya. sekalipun. bagaimanapun. yang sudah lazim dianggap padu benar. Walaupun dia miskin. Bagaimanapun juga akan dicubanya menyelesaikan tugas itu. adapun. lagipun. Catatan Kelompok kata yang berikut. kendatipun. ditulis serangkai. walaupun. kah. sekali pun engkau belum pernah datang ke rumahku. Misalnya: 2. emak pun ingin pergi. kalaupun. dia selalu gembira.

angka Arab atau angka Romawi lazim digunakan. 2. Misalnya: Harga kain itu $3.000). 1. M (1. VI. dan isi. 7. Angka dan Lambang Bilangan 1.000. 8.3. berat. Fasal I. 3. Misalnya: a. Angka dipakai untuk menyatakan lambang bilangan atau nombor.000). Partikel per yang bererti `demi' dan `tiap' ditulis terpisah daripada bahagianbahagian ayat yang mendahului atau mengikutinya. C (100). IV. (Tentang penulisan gabungan per dengan angka atau bilangan lihat Bab III. (c) nilai wang.5 sentimeter 5 kilogram 4 meter persegi 10 liter b. M (1. I. Ayat 5. 1 jam 20 minit pukul 3.00 petang tahun 1928 31 Ogos 1957 c. IX. VIII. dan (d) kuantiti. 6. 0.50 per helai Mereka masuk ke dalam ruangan satu per satu. M$5.000) V (5. VII.50* Y 100 £ 5. V. Dalam tulisan. X. 5. II. Angka Arab Angka Romawi : : 0.000. D (500). L (50). Penggunaannya diatur lebih lanjut dalam fasal-fasal yang berikut ini.b). 9 I. (b) satuan waktu. luas. 2. 4. Angka digunakan untuk menyatakan (a) ukuran panjang. III.10* 25 .00 US$ 3.

Bilangan utuh Misalnya: 12 dua belas 22 dua puluh dua 222 dua ratus dua puluh dua b. rumah. Penulisan lambang bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut: a. Hotel Merlin 4. Misalnya: Bab X. d. 15. tempat kediaman. Bilangan pecahan Misalnya: 1/2 setengah 3/4 tiga perempat 1/16 satu perenam belas 26 . 50 dolar Amerika 10 paun Inggeris 100 yen 10 peratus 2 orang 4 kali 3. halaman 252 Surah Yasin: 9 5. Angka lazim dipakai untuk melambangkan nombor jalan. Angka digunakan juga untuk menombori karangan dan ayat kitab suci atau bahagiannya. Jalan Delima 1 Bilik 169. Fasal 5.2000 rupiah *Tanda titik di sini merupakan tanda perpuluhan. Misalnya: No. atau bilik pada alamat.

Misalnya: Sultan Abdul Jalil IV Sultan Abdul Jalil Ke-4 Sultan Abdul Jalil keempat Bab II Bab ke-2 Bab kedua Abad XX Abad ke-20 Abad Kedua puluh Tingkat 1 Tingkat pertama Penulisan lambang bilangan yang mendapat akhiran -an mengikuti cara yang berikut: Misalnya: 7. 8. seperti dalam pemerincian dan pemaparan Misalnya: Amir menonton drama itu sampai tiga kali.3 2/3 tiga dua pertiga 1/100 satu perseratus 1% satu peratus 1%o satu permil 1. Ayah memesan tiga ratus ekor ayam. Fasal E. Penulisan lambang bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara yang berikut. 27 .2 satu perpuluhan dua 6. Ayat 5). tahun 50-an wang 5000-an lima wang 1000-an atau tahun lima puluhan atau wang lima ribuan atau lima wang seribuan (Lihat juga keterangan tentang tanda hubung. Lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf kecuali jika beberapa lambang bilangan digunakan secara berurutan. Bab V.

Bukan: 250 orang tetamu diundang (oleh) Pak Sako. Misalnya: Kerajaan Malaysia baru saja mendapat pinjaman 250 juta ringgit. Misalnya: Jabatan kami mempunyai dua puluh orang pegawai. Jika perlu.Di antara 72 anggota yang hadir. Kalau bilangan dilambangkan dengan angka dalam huruf. Misalnya: Lima belas orang terkorban dalam kemalangan itu. Pak Sako mengundang 250 orang tetamu. Lambang bilangan pada awal ayat ditulis dengan huruf. 10. 15 suara tidak setuju. susunan ayat diubah sehingga bilangan yang tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata tidak terdapat lagi pada awal ayat. Kecuali dalam dokumen rasmi. Penduduk Malaysia berjumlah lebih daripada 12 juta orang. Bukan: Di almari itu tersimpan 805 (lapan ratus lima) buah buku dan majalah. 11. penulisannya harus tepat. 9. 28 . 52 orang memberikan suara setuju. seperti akta dan undang-undang. dan 100 teksi. 12. Di almari itu tersimpan 805 buah buku dan majalah. Bukan: 15 orang terkorban dalam kemalangan itu. 100 bas mini. Angka yang menunjukkan bilangan yang besar dapat dieja sebahagian supaya lebih mudah dibaca. dan 5 orang tidak mengundi. atau Dua ratus lima puluh orang tetamu diundang (oleh) Pak Sako. bilangan tidak perlu ditulis dengan angka dan huruf sekaligus dalam teks. Kenderaan yang ditempah untuk pengangkutan umum terdiri daripada 50 bas. Bukan: Jabatan kami mempunyai 20 ( dua puluh) orang pegawai.

Kedua.000 (lima ratus ribu) orang. bagi unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Melayu seperti vis-a-vis. a tetap a ras abstrak oktaf race abstract octave plate 2. Penulisan kata serapan adalah menurut kaedah-kaedah seperti berikut: 1. ad-hoc. landrover. bahasa Melayu menyerap unsur daripada pelbagai bahasa lain. 4. ae jika tidak bervariasi dengan e tetap plat ae aerial aerograf aerob aerial aerograph aerobe 29 .00 (Ringgit sembilan ratus sembilan puluh sembilan sahaja) Rapat umum itu dihadiri oleh 500. PENULISAN UNSUR SERAPAN Dalam perkembangannya. Belanda. kata asing yang pengucapan dan penulisannya sudah sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Melayu. Arab. Dalam penerapan ini. bentuk visual diutamakan. Berdasarkan taraf perpaduannya unsur pinjaman dalam bahasa Melayu dapat dibahagi kepada dua golongan besar: Pertama.Misalnya: Saya lampirkan resit terima wang sejumlah $999. pengucapan dan penulisannya hendaklah dikekalkan seperti dalam bahasa sumber. baik daripada bahasa daerah mahupun daripada bahasa Sanskrit. Inggeris dan bahasa lain. Portugis.

ai aileron trailer caisson 5. u. o dan konsonan jadi k karbon klasik kobalt korpus carbon classic cobalt corpus 8. ae jika bervariasi dengan e jadi e estetik hemoglobin hematit tetap ai aileron trailer kaison tetapi ao aesthetics haemoglobin haematite 4. oe dan y jadi s sen sibernetik silia silinder selom cent cybernetics cilia cylinder coelom 30 . c di muka a. c di muka e. i. au tetap paolo au automatik tautologi umlaut auditorium automatic tautology umlaut auditorium 7.3. ao paolo 6.

u. ch.  (Sanskrit) jadi s sabda sastera abda astra jadi 14. ch (yang diucapkan sebagai s atau sy) jadi s sifon eselon mesin chiffon echelon machine 13. cch (yang diucapkan sebagai k) di muka a. dh (Arab) jadi d 31 . i dan konsonan jadi k karisma kolera sakarin teknik charisma cholera saccharine technique 12.9. e. a dan konsonan jadi k akru akomodasi akumulasi jadi ks aksen vaksin accru accomodation accumulation 10. cc di muka e dan i accent vaccin 10. o. dh (Inggeris) d dobi dhobi 15. cc di muka o.

ea yang dilafazkan [i] jadi i gris rim bikar isel jadi i jip bir cimpanzi dekri grease ream beaker easel 19. ea tetap ea bearing idealis gear kongea habeas bearing idealist gear congea habeas 18. e tetap darurat hadir darab e efektif deskripsi sintesis sistem effective description synthesis system 17. ee jeep beer chimpanzee decree 20. ei tetap ei ateis etheist phenolphthalein fenolftalein 32 .dharurat hadhir dharab 16.

eo tetap protein ureid eo stereo nukleon geometri zeolit tetap eu europium neutron nukleus stereo nucleon geometry zeolite 22. gh (Arab) tetap gh ghairah maghrib mubaligh ghairah maghrib muballigh 27.protein ureid 21. eu europium neutron necleus 23. i tetap i sifilis albitit syphilis albitite 33 . f factor tetap f faktor fakulti faculty 24. gh (Inggeris) jadi g sorgum sorghum 26. g tetap g geologi tragedi katalog geology tragedy catalogue 25.

kh (Arab) tetap kh khabar akhir khusus khabar akhir khusus 34 . ia tetap tekstil ion ia iambus dialek diafisis fuksia tetap ie diesel tieseron iambus dialect diaphysis fuchsia 29. ie di akhir kata jadi i kalori bogi calorie bogie 31. ie diesel tieceron 30.textile ion 28. iu tetap iu premium stadium premium stadium 34. ie di akhir kata ekasuku jadi ai pai pie 32. io tetap io kardioid ion studio cardioid ion studio 33.

ng tetap tarikh ng kongres linguistik tetap o oleomargarina sektor trombosis canselor jadi o kadbod kot jadi e estrogen fetus gonorea tetap oi alkaloid duboisin jadi u monsun rakun pruf kartun congress linguistics 36. o oleomargarine sector thrombosis chancellor 37. oo monsoon raccoon proof cartoon 41. oe (oi Yunani) oestrogen foetus gonorrhoea 39. oi alkaloid duboisine 40.tarikh 35. oa cardboard coat 38. oo (vokal ganda) jadi oo zoologi zoology 35 .

q jadi k akuarium bankuet frekuensi aquarium banquet frequency 36 . ou yang dilafazkan [au] jadi au akauntan paun kaunter accountant pound counter 44.42. ps di awal kata tetap ps pseudo psikiatri psikosomatik pseudo psychiatry psychosomatic 46. pt di awal kata tetap pt pterosaur pteriodologi ptialin pterosaur pteriodology ptyalin 47. ph jadi f fonem fosforus fisiologi phoneme phosphorus physiology 45. ou yang dilafazkan [u] atau [] jadi u turmalin jurnal serius kupon kontur tourmaline journal serious coupon contour 43.

u tetap u unit nukleolus republik deuterium struktur unit nucleolus republic deuterium structure 37 . o. sc di muka e. sc di muka a. sch jadi sk skim/skema skolastik scheme scholastic 52. dan y jadi s sedastik senario absisa sifistoma scedastic scenario abscissa scyphistoma 51. rh jadi r retorik ritma rhetoric rhythm 49. th jadi t teater teologi teori ortografi theater theology theory orthography 53.48. u dan konsonan jadi sk skandium eskudo skuter skrip scandium escudo scooter script 50. i.

ue di akhir kata eksuku jadi iu kiu cue 58. ue duet 56. ue di akhir kata (selepas q atau g) digugurkan catalogue dialogue technique baroque cheque 59. ua tetap institut ua dualisme kuantum akuarium tetap ue duet jadi u glu tisu akru dualism quantum aquarium 55. ue di akhir kata glue tissue accrue 57. ui tetap katalog dialog teknik barok cek ui anuiti konduit ekuinoks annuity conduit equinox 60. uo tetap uo fluoresein fluorescein 38 .institute 54.

quorum quota 61. y yang bukan pada awal kata jadi i 39 . y yang sebutannya y tetap yen yangonin 67. x pada posisi lain dalam kata jadi ks kompleks ekstra teksi complex extra taxi 65. x di awal kata xenon 64. xc diikuti oleh a. u dan konsonan jadi ksk ekskursif ekskavasi ekskomunikasi eksklusif y yen yangonin excursive excavation excommunication exclusive 66. v novel university vitamin 63. uu jadi kuorum kuota u kontinum vakum tetap v novel universiti vitamin tetap x xenon continuum vaccum 62. o.

Konsonan ganda kecuali apabila mengelirukan jadi konsonan tunggal asimilasi ferum pipet majalah sesi assimilation ferrum pippette majallah session 70. z tetap fisiologi politeisme psikologi z ozon zenit ozone zenith 69.physiology polytheism psychology 68. Misalnya: 40 . Huruf e yang biasanya dilafazkan [] di suku kata akhir di kekalkan cylinder counter contingent system dividend theater oxygen Catatan 1. silinder kaunter kontinjen sistem dividen teater oksigen Unsur-unsur yang sudah diserap ke dalam bahasa Melayu dan lazim dieja secara bahasa Melayu tidak perlu lagi diubah ejaannya.

Kata seperti klinikal dan objektif diserap secara utuh di samping kata klinik dan objek. perlu. -or conductor factor tetap -or konduktor faktor 41 . berikut ini didaftarkan juga akhiran-akhiran asing serta penyesuaiannya dalam bahasa Melayu. Kedua-dua huruf itu dipertahankan dalam penggunaan tertentu sahaja seperti dalam perbezaan nama dan istilah khusus. setelah disesuaikan. 1. -si aksi organisasi revolusi konfrontasi 4. drebar. hadir. disenaraikan dalam daftar contoh di bawah ini. -al structural cultural rational ideal normal 3. -tion action organization revolution confrontation jadi tetap jadi -er primer sekunder -al struktural kultural rasional ideal normal -asi. namun unsur yang mengandungi kedua-dua huruf itu ditulis dalam bahasa Melayu menurut kaedah yang terhurai di atas. -ary primary secondary 2. Akhiran itu diserap sebagai bahagian kata yang utuh. kastam. Di samping pegangan untuk penulisan unsur serapan tersebut di atas. Sekalipun dalam ejaan ini huruf c dan x diterima sebagai sebahagian abjad bahasa Melayu. 2. Akhiran atau bentuk akhir yang mungkin dipertimbangkan penulisan kata. -ation.iklan. stesen. kelab.

ikal (penyesuaian) logical psychological clinical technical 6. -ic. -ive descriptive illusive jadi jadi -is sosialisme modenisme -if deskriptif ilusif 11. dialectica logic. -ist socialist egoist logis psikologis klinikal teknik jadi -ik dialektik logik fonetik jadi -ik balistik ferik jadi -is sosialis egois 9. -ism (Inggeris). -isme (Belanda) socialism socialisme modernism. logica phonetics 7.projector 5. modernisme 10. -ical jadi projektor -is. -ica. ik. -ics (kata nama) dialectics. -logy jadi -logi 42 . -ic ballistic ferric 8.

-cy democracy agency jadi jadi jadi jadi -ej kolej imej -an akauntan informan -kta analekta -si demokrasi agensi 19. -ant accountant informant 17. -oir repertoir trotoir 14. -age.analogy analogi teknologi jadi -ti universiti kualiti tetap -oir repertoir trotoir jadi -aj sabotaj garaj technology 12. -age (dengan fonem /a/) sabotage garage 15. -ty university quality 13. -ege (dengan fonem /e/) college image 16. er counter computer tetap -er kaunter komputer 43 . -cts analects 18.

-ige.cylinder 20. -graph autograph telegraph jadi jadi jadi silinder -et pipet novelet mofet -ur amatur -graf autograf telegraf 23. idge prestige cartridge jadi -ij prestij kartrij 25. -ization organization decentralization rationalization jadi -isasi organisasi desentralisasi rasionalisasi 26. -eur amateur 22. -ette pippette novelette mofette 21. -graphy historiography orthography autobiography bibliography jadi -grafi historiografi ortografi autobiografi bibliografi 24. -nce science ambulance insurance jadi -ns sains ambulans insurans 44 .

45 . -sion version abrasion 29.27. -tional national vacational jadi -sional nasional vokasional 31. -ure structure debenture photogravure jadi -ur struktur debentur fotogravur 32. Misalnya: article particle flexible bugle cable artikel partikel fleksibel bugel kabel jadi Kecuali yang sudah lazim disesuaikan dengan huruf lain. -gue di akhir kata (selepas s) digugurkan grotesgue arabesgue picaresgue grotes arabes pikares jadi -si versi abrasi tetap -sional profesional konfesional 28. Bentuk el dipakai pada suku kata akhir untuk menyesuaikannya dengan bentuk -le Inggeris. -sional professional confessional 30.

Misalnya: stable bicycle bottle apple handle stabil basikal botol epal hendal jadi 46 .

Lazim bin Abd. Tanda titik digunakan pada akhir singkatan nama orang.B. Yamin P. Silakan anda mengenakan topi keledar. Y. Marilah kita mengheningkan cipta. jawatan.A. Latif Muhd. Misalnya: Dr. Dia menanyakan siapa yang akan datang. Misalnya: Ayahku tinggal di Melaka. Hari ini ialah 6 April 1974. Tanda Titik (. pangkat dan sapaan. Sdr. Pn. TANDA BACA A. Yth. Tanda titik digunakan pada akhir singkatan gelar. Biarlah mereka duduk di sana.) Tanda titik digunakan pada akhir ayat yang bukan pertanyaan atau seruan.5. Y.S. Misalnya: Md.E. 1.M. S. Tn. (Doktor) (Encik) (Puan) (Profesor) (Saudara) (Sarjana Ekonomi (Sarjana Sastera) (Tuan) (Yang Amat Berhormat) (Yang Mulia) (Yang Terhormat) (Kolonel) 47 . Prof. Kol. 2. S. En. Ramlee 3. Sudilah kiranya saudara mengabulkan permohonan ini.

Pendahuluan 1. dst.p.k. Misalnya: b. Tanda titik digunakan pada singkatan kata atau ungkapan yang sudah sangat umum. 5.2. tsb.4. hlm. Fasal J. Bahasa Melayu Klasik Bahasa Melayu Moden Pengantar 1.p. Ayat 3). ikhtisar dan daftar (lihat juga pemakaian tanda kurung. u.20 (Pukul 1 35 minit 20 saat) 48 .35. Bab V. Tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam.2. 6. spt. Misalnya: III. dll. Misalnya: Pukul 1. d. s.2 Sebelum 1950 . Perkembangan Bahasa X A..1 1. dsb. (bagi pihak) (dengan alamat/di alamat) (dan sebagainya) (dan seterusnya) (dan lain-lain) (halaman) (tersebut) (seperti) (salinan kepada) (untuk perhatian) Tanda titik digunakan di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan. Pada singkatan yang terdiri daripada tiga huruf atau lebih hanya dipakai satu tanda titik. B. minit dan saat yang menunjukkan waktu.a..2 Latar Belakang 1.1 Umum 1.

7.

Tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam, minit dan saat yang menunjukkan jangka waktu. Misalnya:

1.35.20 jam (1 jam 35 minit 20 saat)
8. Tanda titik tidak digunakan untuk memisahkan angka ribuan, jutaan, dan seterusnya yang tidak menunjukkan jumlah. Misalnya:

Ia lahir pada tahun 1950 di Kuala Lumpur. Lihat halaman 2345 dan seterusnya. Nombor akaunnya 045678.
9. Tanda titik tidak digunakan dalam singkatan yang terdiri daripada huruf-huruf awal kata atau suku kata, atau gabungan kedua-duanya yang terdapat dalam nama badan-badan kerajaan, lembaga-lembaga nasional atau internasional, atau yang terdapat dalam akronim yang sudah diterima oleh masyarakat: Misalnya:

JKR KDN Pernas TLDM UMNO WHO
10.

(Jabatan Kerja Raya) (Kementerian Dalam Negeri) (Perbadanan Nasional) (Tentera Laut Diraja Malaysia) (United Malaya National Organization) (World Health Organization)

Tanda titik tidak digunakan dalam singkatan lambang kimia, unit ukuran, takaran, timbangan dan mata wang. Misalnya:

Cu TNT

(Kuprum) (Trinitrotoluene)

49

10 cm kg l
11.

(10 sentimeter) (kilogram) (liter)

Tanda titik tidak digunakan pada akhir judul yang merupakan tajuk karangan atau ilustrasi, tabel, dan sebagainya. Misalnya:

Acara Kunjungan Tun Abdul Razak Getah dan Bijih timah (Bab 1, Malaysia) Ranjau Sepanjang Jalan
12. Tanda titik digunakan di belakang alamat yang akhir dan tahun dalam pendahuluan surat-menyurat. Misalnya:

Dewan Bahasa dan Pustaka, Peti Surat 803, Kuala Lumpur. 24 Jun 1974. Yth. Sdr. M. Yazid Ismail, No. 29, Jalan Aman, Petaling Jaya. Jabatan Peguam Negara, Kuala Lumpur, Malaysia.
B. 1. Tanda Koma (,) Tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Misalnya:

Saya membeli kertas, pen, dan dakwat.

50

Satu, dua, ... tiga.
2. Tanda koma digunakan untuk memisahkan ayat setara yang satu daripada ayat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti tetapi atau melainkan. Misalnya:

Saya ingin datang, tetapi hari hujan. Ali bukan anak saya, melainkan anak Pak Kasim.
3. Tanda koma digunakan untuk memisahkan anak ayat daripada ayat induk apabila anak ayat tersebut mendahului ayat induknya. Misalnya:

Kalau hari hujan, saya tidak akan datang. Kerana sibuk, ia lupa akan janjinya.
4. Tanda koma tidak digunakan untuk memisahkan anak ayat daripada ayat induk apabila anak ayat tersebut mengiringi ayat induk. Misalnya:

Saya tidak akan datang kalau hari hujan. Dia lupa akan janjinya kerana sibuk. Dia berpendapat bahawa soal itu tidak penting.
5. Tanda koma digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antara ayat yang terdapat pada awal ayat. Misalnya: ... Oleh kerana itu, kita harus berhati-hati.

... Jadi, soalnya tidaklah semudah itu.
6. Tanda koma digunakan di belakang kata-kata seruan seperti O, wah, ya, aduh, yang terdapat pada awal kalimat. Misalnya:

51

Misalnya: Siregar. Merari. ya." kata ibu. Fernando. Tanda koma digunakan untuk memisahkan petikan langsung daripada bahagian lain dalam ayat.. "Saya gembira sekali. "kerana kamu lulus." 8. Misalnya: Surat-surat ini harap dialamatkan kepada Dekan Fakulti Perubatan. Selected." "Saya gembira sekali. Lloyd. Azab dan Sengsara. 1960. 1920. (iii) tempat dengan tarikh. Weltevreden. 1972. 9. begitu. nanti jatuh! Aduh. bukan main! Baik-baik. sakitnya! 7. New Drama (one and two). Mersing. Wah. Balai Pustaka.O. Misalnya: Kata ibu. Kuala Lumpur: O. yang ditulis sebaris. Fasal L dan M). Bab V. (Lihat juga pemakaian tanda petik. Bangunaan MMA. 52 .P.U. 10 Mei. Kuala Lumpur. Universiti Kebangsaan Malaysia. Tanda koma digunakan di antara (i) nama dengan alamat. edited and introduced by Lloyd Fernando. (ii) bahagian-bahagian alamat. Tanda koma digunakan untuk menceraikan bahagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka.

masih banyak orang laki-laki makan sirih.N.10. A. Fasal F). K. Misalnya: Guru saya. pandai sekali.A. Tanda koma digunakan di antara nama penerbit dengan tahun penerbitan. misalnya. Di daerah kami. Bab V. 1974. 11. Misalnya: Yunus Ali. "Berdiri lurus-lurus!" perintahnya. untuk membezakannya daripada singkatan nama keluarga atau marga.J. Tanda koma tidak digunakan untuk memisahkan petikan langsung daripada bahagian lain dalam ayat apabila petikan langsung tersebut berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru dan mendahului bahagian lain dalam ayat itu. Encik Ahmad.K. Misalnya: Baha Zain. "Di mana saudara tinggal?" tanya Karim. Tanda koma digunakan di antara nama orang dengan gelar akademik atau kurniaan negara yang mengikutinya. Misalnya: 53 . M. Osman Ahmad. Misalnya: 12. jutaan dan seterusnya yang tidak menunjukkan jumlah. 14. Rajan. Perempuan dan Bayang-Bayang Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Tanda koma digunakan untuk mengapit keterangan tambahan dan keterangan aposisi (Lihat juga pemakaian tanda pisah. P. Tanda koma tidak digunakan untuk memisahkan angka ribuan. 13.M.

Tanda titik bertindih digunakan pada akhir suatu eprnyataan apabila diikuti suatu (a) rangkaian atau pemerian. Tanda koma bertitik digunakan untuk memisahkan ayat yang setara dalam suatu ayat majmuk sebagai pengganti kata penghubung. Misalnya: Malam makin larut. dua ribu dua ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua. Tanda koma digunakan dalam angka bagi menandakan bilangan ribu. Nombor telefonnya 546167. 222 dua ribu dua ratus dua puluh dua. Tanda Titik Bertindih (:) 1. Tanda Koma Bertitik (. 222 2. selepas setiap tiga angka dari kanan Misalnya: 2. ibu sibuk bekerja di dapur. 222. Ia lahir pada tahun 1950 di Pulau Pinang. riburibu dan seterusnya. 222. juta.a tau (b) penjelasan. kamu belum selesai juga. saya sendiri asyik mendengar siaran pilihan pendengar. 15. Misalnya: 54 . Misalnya: Ayah menyiapkan kertas kerjanya.Lihat halaman 2345.) Tanda koma bertitik dapat digunakan untuk memisahkan bahagian-bahagian ayat yang sejenis dan setara. 2. adik menghafalkan nama-nama pahlawan nasional. 1. C. D.

Misalnya: Ibu Amir Ibu : : : "Bawa bungkusan ini.(a) Yang kita perlukan sekarang ialah barang-barang yang berikut: kertas. bu. Tanda titik bertindih digunakan dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Ketua: Abdullah Salleh Hari : Isnin Pukul : 9.. Mir!" "Baik. 4:9 Surah Yasin: 9 Karangan Ali Hakim. Letakkan baik-baik!" 4. atau (iii) di antara judul dengan anak judul suatu karangan. F. sudah terbit 3. Pendidikan: Sebuah Studi. Tanda Sempang (-) Tanda sempang menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh penggantian baris. (ii) di antara bab dengan ayat dalam kitab-kitab suci. dan almari. meja. 1. Misalnya: Kita memerlukan kerusi. IV (1974).30 pagi (b) 2. Misalnya: Dewan Sastera. dakwat dan pen. Tanda titik bertindih digunakan (i) di antara jilid atau nombor dengan halaman. 55 . Tanda titik bertindih tidak digunakan kalau rangkaian atau pemerian itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Fakulti itu mempunyai jurusan Ekonomi Umum dan Ekonomi Perusahaan." "Jangan lupa.

ada cara baru juga. 2.. alat pertahanan yang baru... cara baru mengukur kelapa. Misalnya: .. ... cara baru mengukur panas.. *Akhiran -i tidak dipenggal supaya jangan terdapat satu huruf saja pada pangkal baris.. masalah itu . bukan . atau .. .. *masalah itu. masalah itu... Suku kata yang terdiri daripada satu huruf tidak dipenggal supaya jangan terdapat satu huruf saja pada hujung baris atau pangkal baris.. 56 ...Misalnya: .... Misalnya: ... Tanda sempang menyambung awalan dengan bahagian kata di belakangnya atau akhiran dengan bahagian kata di depannya pada penggantian baris.

dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf besar. Tanda sempang dapat digunakan untuk memperjelas hubungan bahagianbahagian ungkapan. Tanda sempang digunakan untuk merangkaikan (a) se. (c) angka dengan -an.3. (b) ke. (e) kata dengan kata ganti nama Allah. Misalnya: anak-anak gotong-royong karang-mengarang kemerah-merahan kura-kura porak-peranda sekali-kali sekali-sekala tanggungjawab-tanggungjawab 4.dengan angka. Tanda sempang menyambung unsur-unsur kata ulang. Misalnya: se-Malaysia se-Tanah Melayu hadiah ke-2 tahun 50-an 57 . (d) singkatan huruf besar dengan imbuhan atau kata. Bandingkan: ber-evolusi dua puluh lima-ribuan (20 x 5000) isteri-perwira yang ramah dengan dengan ber-revolusi dua puluh limaribuan (1 x 25000) dengan isteri perwira-yangramah 5.

KDN-nya nombor 7631 Sinar-X hidayat-Mu rahmat-Nya 6. Tanda pisah menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. 2. kelompok kata atau anak kalimat yang memberi penjelasan khusus. `sampai'. Misalnya: 1910—1954 Taiping—Seremban 58 . Misalnya: Kemerdekaan bangsa itu—dan saya yakin akan tercapai—diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Tanda pisah digunakan di antara dua bilangan atau tarikh yang bererti `sampai dengan' atau di antara dua nama kota yang bererti `ke'. Tanda sempang digunakan untuk merangkaikan unsur bahasa Melayu dengan unsur bahasa asing. 3. Misalnya: Mereka semua mengenal Haji Salim—guru tua di kota kecil itu—sebagai seorang dermawan. Misalnya: meng-upgrade-kan di-charter F. Tanda Pisah (—) (panjangnya dua kali tanda sempang dan tidak diapit oleh ruangan) 1. Tanda pisah membatasi penyisipan kata.

. Tanda Tanya (?) 1. tanda baca hendaklah digunakan dengan hati-hati. Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya.. Misalnya: Kalau begitu ...Catatan Dalam penaipan. Tanda Elipsis (. Misalnya: Dalam tulisan. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus." Catatan Kalau bahagian yang dihilangkan mengakhiri sebuah kalimat.. H. Misalnya: Bilakah dia berangkat? Saudara tahu. G.) (tiga titik yang diapit ruangan) 1. perlu dipakai empat titik: tiga untuk penghilangan teks dan satu untuk menandai akhir kalimat. akan diteliti lebih lanjut. Misalnya: 59 .. Tanda tanya digunakan di antara tanda kurung untuk menyatakan bahagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. 2. Tanda elipsis menunjukkan bahawa dalam suatu petikan ada bahagian yang dihilangkan... marilah kita bergerak. ya. bukan? 2. tanda pisah dinyatakan dengan dua tanda sempang. Misalnya: "Sebab-sebab kemerosotan.

Keterangan itu (lihat lampiran A) menunjukkan arus perkembangan baru dalam pasaran dalam negeri. ketidakpercayaan atau rasa emosi yang kuat. Tanda Seru (!) Tanda seru digunakan sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan..) ) Tanda kurung mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Misalnya: Kajian separuh penggal RMK (Rancangan Malaysia Kedua sudah dipersetujui. 3. 1..Ia dilahirkan pada tahun 1683 (?). Misalnya: Sajak Tranggono berjudul "Ubud" (nama tempat yang terkenal di Bali) ditulis pada tahun 1962. Kursus penataran (upgrading) akan segera dimulai. perintah atau yang mengungkapkan kebenaran. Tanda kurungan mengapit angka atau huruf yang memperinci satu siri keterangan. Misalnya: Alangkah seramnya peristiwa itu! Bersihkan bilik ini sekarang juga! Merdeka! J. Angka atau huruf itu dapat juga diikuti oleh tanda kurung tutup saja. Tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bahagian integral pokok pembicaraan. I. 2. Misalnya: Faktor-faktor pengeluaran menyangkut masalah yang berikut: 60 . Wang sebanyak 10 ribu ringgit (?) hilang. Tanda Kurung ( (.

tenaga kerja.. dan (c) modal. Tanda Kurung Siku ([." jawab Hakim. Tanda kurung siku mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung..(1) (2) (3) alam.. alam.. Misalnya: Sang Sapurba men[d]engar bunyi gemerisik. Misalnya: "Sudah siap. Misalnya: (Perbezaan antara dua macam prosa ini [lihat bab I] tidak dibicarakan. Faktor-faktor pengeluaran menyangkut masalah a) b) c) K. dan modal. "tunggu sebentar!" 61 . Tanda Petik (". daripada naskhah atau bahan tertulis lain. tenaga kerja. dan modal. Faktor-faktor pengeluaran menyangkut masalah (a) alam.) L. 1. "Saya belum siap." kata Salim. kata atau kelompok kata sebagai pembetulan atau tambahan kepada kalimat atau bahagian kalimat yang ditulis orang lain. (b) tenaga kerja. Tanda itu jadi isyarat bahawa kesalahan itu memang terdapat dalam naskhah asal. 1. 2.]) Tanda kurung siku mengapit huruf.") Tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal daripada pembicaraan.

Othman Kelantan yang berjudul "Peranan Kesusasteraan dalam Pembentukan Keperibadian Muslim" diterbitkan dalam Dewan Sastera. Misalnya: Kerana warna kulitnya dia disebut "Si Hitam". 62 . Sajak "Berdiri Aku" terdapat pada halaman 5 buku itu. Dia sering disebut "pahlawan". Catatan Kedua-dua pasang tanda petik itu ditulis sama tinggi di sebelah atas baris. 3. "Saya juga minta satu. Tanda petik mengapit judul syair. 4. dia sendiri tidak tahu sebabnya.2. karangan dan bab buku apabila dipakai dalam kalimat. Misalnya: "Morfologi" tanah itu sedang kami pelajari bersama. Dari Suatu Tempat. Misalnya: "Sudah siap?" tanya Ali. Bacalah "Bola Lampu" dalam buku Dari Suatu Masa. Tanda petik mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai erti khusus. Tanda-tanda baca penutup daripada kalimat atau bahagian-bahagian kalimat ditempatkan di belakang tanda petik yang mengapit kata atau ungkapan yang dipakai dengan erti khusus. Tanda petik penutup mengikut tanda baca yang mengakhiri petikan langsung." 5. Kata Ahmad. Misalnya: Karangan S.

Misalnya: Harganya $2.50/ela. Fasal J). Tanda garis miring digunakan sebagai pengganti kata dan. "Engkau dengar suara 'Kring' tadi?" 2. Misalnya: kata2 lebih2 sekali2 O.M.. 63 . 1. Misalnya: DBP SP 1634 2. Tanda Ulang (. Tanda petik tunggal mengapit terjemahan atau penjelasan suatu kata atau ungkapan asing. atau. Tanda Garis Miring (/) Tanda garis miring digunakan dalam penomboran kod surat. Misalnya: Tanya Basri.. per..') Tanda petik tunggal digunakan dalam ungkapan atau kalimat yang sudah diapit tanda petik. Bab V. Misalnya: rate of inflation `kadar inflasi' (Lihat pemakaian tanda kurung.2) Tanda ulang boleh digunakan semata-mata dalam tulisan cepat dan nota untuk menyatakan bentuk ulang. 1. Tanda Petik Tunggal (`. N. atau pada nombor alamat..

Malaysia. P. Sewanya $130. Tarikh: Oktober 1985 64 . Tanda Penyingkat (') Tanda penyingkat menunjukkan penghilangan bahagian kata.00/bulan. Misalnya: Ali `kan kusurati. (`kan = akan) Malam `lah tiba. Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia. 03-2482530. (`lah = telah) Urus Setia. 50926 Kuala Lumpur. 03-2481960. Telefon: 03-2414609. Dewan Bahasa dan Pustaka. mengkaji fonologi dan/atau morfologi.mahasiswa/mahasiswi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->