P. 1
6=Unit 1

6=Unit 1

|Views: 2|Likes:
Published by aliem_73
PJJ
PJJ

More info:

Published by: aliem_73 on Apr 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/01/2014

pdf

text

original

LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1

Unit

1
LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA
HASIL PEMBELAJARAN Setelah selesai mempelajari unit ini, anda seharusnya dapat: i. menerangkan definisi linguistik dan cabang-cabangnya, ii. mengetahui asal perkataan linguistik, iii. mengetahui pelopor linguistik moden, dan iv. menjelaskan ilmu linguistik aliran tatabahasa transformasi generatif.

Pengenalan
Unit ini membincangkan hal tentang Linguistik dan Cabang-cabangnya yang mencakupi konsep linguistik, asal perkataan linguistik, pelopor linguistik moden, cabang-cabang linguistik serta aliran linguistik tatabahasa transformasi generatif.

Tahukah Anda Pengertian Linguistik?
Menurut Kamus Dewan (2005:945) linguistik bererti pengajian ilmu bahasa. Oleh David Crystal dalam bukunya, A Dictionary of Linguistics and Phonetics (1986:181), linguistik merupakan kajian saintifik terhadap bahasa (the scientific study of language).

1

LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1

Tahukah Anda Asal Perkataan Linguistik?
Perkataan linguistik berasal daripada perkataan Latin, iaitu lingua yang bermaksud bahasa. Perkataan Latin ini juga digunakan dalam banyak bahasa lain yang berasal daripada bahasa Latin seperti dalam bahasa Perancis (langue, langage), bahasa Itali (lingua), atau bahasa Sepanyol (lengua) atau dalam bahasa Inggeris (linguistics). Perkataan linguistik dalam bahasa Melayu berasal daripada bahasa Inggeris, iaitu linguistics yang dipinjam daripada bahasa Perancis, iaitu linguistique. Orang yang pandai atau faham bermacam-macam bahasa asing atau ahli bahasa dipanggil linguis, dan orang yang mengetahui atau bertutur dalam dua bahasa atau banyak bahasa dikenali sebagai bilingual, atau multilingual.

Siapakah Pelopor Linguistik Moden?
Ferdinand de Saussure ialah seorang sarjana bangsa Swiss. Beliau dianggap sebagai pelopor linguistik moden. Bukunya Cours de Linguistique Generale (1916) sangat terkenal dan dianggap sebagai buku asas linguistik moden. Oleh sebab itu, beberapa istilah yang dipakai oleh de Saussure diterima umum sebagai istilah rasmi, misalnya langage, langue dan parole (Prof. Dr. J.W.M. Verhaar, 1983:1). Langage bererti bahasa pada umumnya, misalnya semua manusia di dunia ini mempunyai bahasa. Langue bererti bahasa tertentu kepunyaan satu-satu kumpulan penutur tertentu, misalnya bahasa Perancis, bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa Indonesia dan bahasa Melayu merupakan bahasa-bahasa atau langue-langue tersendiri. Langue dianggap bahasa kepunyaan kumpulan atau masyarakat bahasa tertentu dan parole pula merupakan pertuturan atau bentuk ucapan individu yang kerap disebut sebagai idiolek.

Kesimpulan Tentang Ilmu Linguistik
Kesimpulannya, ilmu linguistik ialah ilmu yang mengkaji bahasa secara saintifik. Maksudnya ilmu yang mengkaji dan menganalisis satu-satu bahasa tertentu secara empirikal dan objektif, iaitu mengkaji bahasa itu seperti yang benar-benar wujud tanpa dipengaruhi oleh agak-agakan, ramalan, sentimen atau falsafah. Misalnya, kita menggunakan ilmu linguistik itu untuk mengkaji bahasa Melayu.

2

1. morfem. Misalnya. ilmu linguistik yang 3 .1 Jelaskan konsep Linguistik. sentimen atau falsafah dan hasil kajian itu pula boleh diuji kebenarannya. 1. ramalan. frasa dan ayat yang berlainan bentuk dalam bahasa Melayu. Apakah Linguistik Deskriptif? Linguistik Deskriptif ialah satu cabang linguistik yang menghuraikan satu-satu bahasa tertentu pada satu-satu masa tertentu. bentuk dan sistem bahasa itu.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Kita mengkaji bahasa Melayu seperti yang benar-benar wujud dan digunakan oleh masyarakat bahasa itu. Kajian ini dilakukan secara objektif dan tidak boleh berdasarkan agak-agakan. sistem fonem. Kita mengkaji secara formal dan objektif bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dihasilkan. misalnya bagaimana bahasa Melayu itu diucapkan. kata.2 Siapakah pelopor Linguistik Moden? Tahukah Anda Cabang-cabang Linguistik? Linguistik mempunyai cabang atau bidang pengajian yang berlainan seperti: i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) Linguistik Deskriptif (Descriptive Linguistics) Linguistik Historis (Historical Linguisticsi) Linguistik Komparatif (Comparative Linguistics) Sosiolinguistik (Sociolinguistics) Neurolinguistik (Neurolinguistics) Linguistik Am (General Linguistics) Linguistik Terapan (Applied Linguistics) Psikolinguistik (Psycholinguistics) i.

Jepun atau bahasa Cina. sistem suku kata. baik pada awal ataupun pada akhir satu-satu zaman itu. konsonan. frasa atau ayat bahasa Melayu dengan ciri-ciri dan sistem dalam bahasa Inggeris. diftong. Apa yang diutamakan dalam disiplin ini ialah menghuraikan bentuk dan sistem bahasa itu secara objektif dan secara empirikal.4 4 . frasa dan ayat bahasa Melayu. baik bahasa Melayu. morfologi. sintaksis dan segala aspek yang terdapat dalam bahasa Melayu. tetapi tidak membuat perbandingan antara sistem vokal. Linguistik Deskriptif akan menghuraikan bunyi-bunyi vokal. bahasa Tagalog mahupun bahasa Mandarin. bahasa Jepun. bahasa Kadazan. 1. bahasa Jawa. bahasa Inggeris. bahasa Tamil. Linguistik Deskriptif menghuraikan bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dituturkan dan bagaimana sistem bahasa Melayu itu digunakan dalam bidang fonologi.3 Apakah yang dimaksudkan dengan Linguistik Deskriptif? Apakah yang menjadi keutamaan dalam disiplin Linguistik Deskriptif? 1. suku kata. bahasa Perancis. bahasa Itali dan lain-lain. bahasa Portugis. Linguistik Deskriptif hanya membuat huraian tentang satu-satu bahasa itu dan tidak pula membuat perbandingan dengan bahasa-bahasa lain atau mengkaji daripada sudut sejarah bahasa itu. Linguistik Deskriptif juga tidak berminat untuk mengkaji sejarah perkembangan atau pertumbuhan bahasa Melayu. perkataan. diftong.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 menghurai atau menganalisis bahasa Melayu seperti yang dituturkan oleh masyarakat Melayu pada hari ini. bahasa Iban. bahasa Perancis. konsonan. perkataan. Ilmu Linguistik Deskriptif boleh digunakan untuk mengkaji dan menghuraikan secara umum sebarang bahasa di dunia. iaitu seperti yang benar-benar wujud dalam bahasa itu. Misalnya.

iaitu menyelidiki segala perubahan dan perkembangan satu-satu bahasa itu. iaitu dengan cara melihat aspek-aspek persamaan dan perbezaan antara satu bahasa dengan satu bahasa yang lain. ada pula ahli-ahli bahasa yang turut membandingkan struktur bahasa-bahasa yang bukan daripada satu rumpun seperti membandingkan struktur frasa dan ayat bahasa Melayu dengan struktur frasa dan ayat bahasa Inggeris.6 Apakah yang menjadi keutamaan dalam disiplin Linguistik Historis? iii. Linguistik Komparatif kerap digunakan untuk membandingkan antara dialek Kedah dengan dialek Perak atau dialek Kelantan dengan dialek Terengganu atau membandingkan bidang fonologi. 1.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 ii.5 Huraikan maksud Linguistik Historis. ahli bahasa membandingbandingkan ciri-ciri bahasa serumpun seperti membandingkan bahasa Melayu dengan bahasa Jawa. 1. bahasa Murut dan lain-lain atau membandingkan bahasa Inggeris dengan bahasa-bahasa induk Jerman yang lain seperti bahasa Belanda. morfologi. Namun demikian. Apakah Linguistik Komparatif? Linguistik Komparatif ialah cabang linguistik yang mengkaji bahasa secara perbandingan. Apakah Linguistik Historis? Linguistik Historis ialah satu cabang linguistik yang mengkaji satu-satu bahasa itu daripada sudut sejarah. 5 . sintaksis dan seumpamanya. Misalnya. bahasa Iban. Linguistik Historis mengkaji sejarah pertumbuhan dan perkembangan bahasa Melayu sejak zaman sebelum merdeka hingga ke hari ini atau mengkaji sejarah perkamusan bahasa Melayu atau sejarah sistem ejaan bahasa Melayu dan seumpamanya. morfologi dan sintaksis antara dialek-dialek seperti dialek Kedah. Apa yang diutamakan dalam disiplin ini ialah sejarah dan perubahan-perubahan yang berlaku dalam bahasa dari satu masa ke satu masa yang lain. bahasa Kadazan. bahasa Tagalog. baik daripada segi fonologi. dialek Negeri Sembilan dan dialek Perak dengan bahasa Melayu baku. Lazimnya. Perancis dan Jerman.

Apakah Sosiolinguistik? Sosiolinguistik yang juga dikenali sebagai linguistik antropologi atau linguistik sosial ialah satu cabang linguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa dengan masyarakat. iv.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 1. Menurut Dell Hymes (1966). Bagaimanakah seseorang itu bercakap.7 Apakah yang dimaksudkan dengan Linguistik Komparatif? 1. fungsi sesuatu interaksi. Bagaimanakah orang itu bercakap dan apa yang dicakapkan itu akan memberikan tanda-tanda dan keterangan-keterangan tertentu tentang dirinya. bunyibunyi perkataan. tajuk perbincangan. Manusia menggunakan bahasa sebagai alat perhubungan untuk menyampaikan hasrat. buah fikiran dan perasaan serta mengeratkan hubungan antara satu sama lain dalam kalangan masyarakat. bagaimanakah ia menyusun frasa dan ayat-ayat tertentu. berubah dan mengubah satu sama lain dalam sesuatu masyarakat bahasa. 1981:4) dan Fishman (1968) pula menyatakan bahawa Sosiolinguistik ialah bidang yang mengkaji ciri-ciri variasi bahasa. serta jenis-jenis perbendaharaan kata yang digunakan olehnya akan menunjukkan dari daerah mana dan golongan mana ia berasal dan jenis pendidikan yang telah diterimanya. mengenal orang yang sedang bercakap dengan lebih mendalam. Bahasa digunakan sebagai alat oleh masyarakat untuk berhubung. bentuk perhubungan dan nilai-nilai yang dipegang oleh ahli-ahli yang terlibat dalam pertuturan terhadap sesama sendiri (Nik Safiah Karim.8 Dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai. Dengan perkataan lain. seseorang itu dapat menangkap sikap dan pendiriannya. peserta (participant). ciri-ciri fungsi variasi-variasi ini dan ciri-ciri penutur yang menggunakannya apabila ketigatiga unsur ini berinteraksi. Sosiolinguistik merupakan kajian yang menumpukan perhatian kepada bahasa dalam konteks sosial dan kebudayaan. huraikan Linguistik Komparatif. Sosiolinguistik merupakan ilmu yang mengkaji bahasa daripada segi hubungan antara latar (setting). cara ia menyebutkan perkataan. pekerjaannya dan berbagai-bagai aspek latar 6 . Daripada apa yang dicakapkan.

“Tuan”. “Abang”. panggilan dan gelaran seperti “aku”. “engkau”. “Pak Cik”.10 7 . Bidang-bidang seperti inilah yang tercakup oleh disiplin Sosiolinguistik. “Puan Sri” dan seumpamanya. 1. “Dato”. Sosiolinguistik lazimnya menumpukan kajian pada aspek atau topik seperti yang berikut: i) Bahasa rasmi ii) Bahasa kebangsaan iii) Pidgin iv) Kreol v) Bilingualism vi) Multilingualism vii) Dialek viii) Ideolek ix) Ragam bahasa x) Sikap terhadap bahasa xi) Sistem panggilan dalam masyarakat xii) Kesetiaan terhadap bahasa dan perancangan bahasa 1. “Tan Sri”. “anda”.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 belakangnya. “Encik”. Di samping itu. sistem panggilan dan sistem gelaran dalam sesebuah masyarakat dalam masyarakat Melayu seperti penggunaan kata ganti nama. “beta”. “Mak Cik”. “patik”. “Puan”. “Adik”.9 Apakah yang anda faham tentang Sosiolinguistik? Bincangkan aspek-aspek yang boleh dikaji dalam bidang Sosiolinguistik. Sosiolinguistik juga turut mengkaji sistem ganti nama.

pemahaman kalimat-kalimat terganggu apabila hemisfera kanan secara aktif terlibat dalam 8 . Menurut teori Neurolinguistik Klasik. hemisfera kanan berfungsi untuk komunikasi kebahasaan yang penting. Neurolinguistik menumpukan kajian terhadap bagaimana bahasa itu diproses di dalam otak dari awal pemerolehan bahasa sampailah ke bahasa itu berkembang dalam kehidupan manusia. Neurologi mula-mula wujud pada abad ke-19. Hemisfera kanan mempunyai fungsi mengendalikan semua fonem segmental (aspek-aspek intonasi dan prosodi) dan tona suara. Medan Broca korteks pula berfungsi melahirkan kalimat-kalimat. Neurolinguistik banyak mendapat manfaat daripada kerjasama antara psikologi dengan linguistik dan afasiologi pula mendapat manfaat daripada neurologi.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 v. otak manusia mempunyai dua bahagian.Broca dan C. Pakar kajian neurolinguistik. Dengan perkataan lain. Menurut ilmu Neurolinguistik. Apakah Neurolinguistik? Neurolinguistik ialah cabang ilmu linguistik yang mengkaji hal-hal otak dan perkaitannya dengan bahasa. 1987 telah mengemukakan penemuan terbaharu beliau yang menunjukkan bahawa Medan Broca tidak sahaja berfungsi untuk melaksanakan proses-proses sintaksis dan produksi fonologi. terutama untuk tujuan mengubatinya dan Neurolinguistik cenderung untuk mengetahui hakikat hubungan antara otak dengan bahasa demi pengubatan penyakit bertutur.. diwujudkan oleh P. tetapi juga proses-proses morfologi. Kalimat-kalimat difahami melalui Medan Wernicke belahan kiri (hemisfera kiri korteks) otak manusia. Afasiologi mengkaji penyakit bertutur. iaitu Medan Wernicke korteks (hemisfera kiri korteks) dan Medan Broca korteks. Teori Neurolinguistik Wernicke merupakan teori yang pertama lahir daripada beberapa kes kajian penyakit afasia. Medan Wernicke mengandungi representasi ingatan perbendaharaan bentuk kata yang berfungsi mengamati dan menerima ucapan. Damasi H.Wernicke. Medan Broca korteks menukar kalimat-kalimat yang disimpan dalam Medan Wernicke korteks kepada bentuk bunyi. ekspresi muka dan gerak-geri badan waktu bertutur dan makna perumpamaan serta ungkapan ideomatik juga. Kalimat-kalimat bahasa disimpan dan diproses di hemisfera kiri otak manusia. Neurolinguistik ingin mengetahui bagaimana otak diorganisasi pada waktu mengelolakan aspek-aspek kemampuan bahasa dan perlakuan bahasa yang begitu rumit. Neurolinguistik mempunyai hubungan yang erat dengan afasiologi kerana kedua-dua disiplin ini sama-sama mengkaji penyakit bertutur. Oleh sebab itulah.

Di samping itu. pendekatan-pendekatan atau model-model yang digunakan dalam kajian bahasa. ruang dan segala sesuatu yang termasuk ke dalam apa yang dulunya terkenal dengan istilah bawah sedar. pengubatan penyakit bertutur. inovasi dan kekaryaan (Mangantar Simanjuntak. vi. Bincangkan hubungan Neurolinguistik dengan Afasiologi. pengenalan muka dan garis gambar yang rumit. kaedah dan pendekatan tradisional. 1991:143). 1. Maksudnya. Kajian Neurolinguistik juga mendapati bahawa hemisfera kiri mengendalikan kata-kata yang membawa makna-makna literal (tersurat) dalam kalimat-kalimat. teori dan kaedah kajian bahasa mengikut aliran transformasi generatif. permainan tenis. kajian bahasa mengikut aliran struktur. hemisfera kanan juga berfungsi untuk semua hal yang berkaitan dengan pembentukan idea yang bukan bahasa seperti kebolehan konstruksi. proses kegiatan gestalt. 1991:142-143). relasional. pengajaran bahasa.11 1.12 Jelaskan konsep Neurolinguistik. fungsional dan seumpamanya. 9 . muzik dan lagu.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 proses kebahasaan pada waktu berkomunikasi (Mangantar Simanjuntak. kaedahkaedah. sedangkan hemisfera kanan bertanggungjawab mengendalikan makna-makna tersirat. badminton. dalam Linguistik Am dibicarakan hal-hal tentang teori-teori kajian bahasa. Kedua-dua hemisfera bekerjasama pada waktu berkomunikasi untuk menjamin pemahaman dan penyampaian makna yang sempurna. Dalam Linguistik Am turut dihuraikan cara kajian bahasa dilakukan mengikut teori. Implikasi penemuan ini sangat penting pada bidang pendidikan. Apakah Linguistik Am? Linguistik Am juga disebut linguistik umum merupakan ilmu linguistik yang membuat kajian atau membicarakan bahasa secara umum.

LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Dalam Linguistik Am.14 vii. bahasa Inggeris. sintaksis dan seumpamanya secara umum.16 10 . stilistik.13 Apakah yang dibincangkan dalam Linguistik Am? Huraikan ciri-ciri Linguistik Am bahasa Melayu. bahasa Thai. Huraian bahasa secara umum dan universal ini mencakupi bidang fonologi. pendekatan. deskripsi. Dengan menggunakan pengetahuan ilmu Linguistik Am. sama ada pengajaran bahasa sebagai bahasa pertama ataupun sebagai bahasa kedua. 1. morfologi. dalam leksikografi. patologi bahasa dan sebagainya. kaedah dan hasil kajian linguistik dalam pengajaran bahasa. Apakah Linguistik Terapan? Linguistik Terapan ialah satu cabang linguistik yang memanfaatkan teori. Teori. ahli bahasa dapat mengkaji dan menghuraikan segala bahasa yang dituturkan oleh manusia di dunia seperti bahasa Melayu. penterjemahan. bahasa Tamil. bahasa Jepun. bahasa Perancis.15 Apakah yang dimaksudkan dengan Linguistik Terapan? Bagaimanakah Linguistik Terapan dapat dimanfaatkan dalam pengajaran bahasa? 1. bahasa Mandarin. bahasa Itali dan seumpamanya. kaedah dan hasil kajian linguistik sangat berguna untuk diterapkan ke dalam pengajaran bahasa. 1. penulisan buku-buku teks. 1. kajian ditumpukan kepada perkara-perkara umum dalam bahasa secara universal.

mengingat dan melahirkan kembali bentuk-bentuk bahasa dalam pertuturan. Apakah yang diteliti dalam Psikolinguistik? 1. Robert Lado. iaitu performansi atau perbuatan dan perlengkapan atau aparat psikologis yang bertanggungjawab atasnya” (Langacker. pemerhatian dan pembelajaran. 1985:3). Psikolinguistik menganalisis jenis-jenis. 1964:64). 1976:220).18 11 . 1968:6) (lihat Henry Guntur Tarigan. seorang ahli dalam bidang pengajaran bahasa mengatakan bahawa Psikolinguistik ialah pendekatan gabungan melalui psikologi dan linguistik bagi telaah atau studi pengetahuan bahasa. Psikolinguistik ialah studi atau telaah mengenai behaviour atau perilaku linguistik.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 viii. Disiplin ini juga memberikan perhatian terhadap pengaruh ingatan ke atas pertuturan dan kefahaman.17 Jelaskan Psikolinguistik berdasarkan definisi tokoh-tokoh bahasa. Psikolinguistik turut mengkaji perkaitan antara peranan bahasa dengan proses mengingat. Maksudnya. membuat persepsi. Apakah Psikolinguistik? Psikolinguistik ialah cabang linguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa dengan jiwa manusia. Menurut Ronald W. bentuk-bentuk bahasa dan perkataan-perkataan yang digunakan oleh penutur dan hubungannya dengan fikiran dan jiwa penutur itu. Psikolinguistik turut meneliti aspek penguasaan bahasa kanak-kanak dan mengkaji proses akal kanakkanak dalam memahami. perubahan bahasa dan hal-hal yang ada kaitannya dengan itu yang tidak begitu mudah dicapai atau didekati melalui salah satu dari kedua ilmu tersebut secara terpisah atau sendiri-sendiri” (Lado. Langacker. 1. Emmon Bach dengan singkat dan tegas mengutarakan bahawa Psikolinguistik adalah satu ilmu yang meneliti bagaimana sebenarnya para pembaca/ pemakai sesuatu bahasa membentuk/ membangun atau mengerti kalimat-kalimat bahasa tersebut” (Bach. bahasa dalam pemakaian.

Linguistik Komputasi (Computational Linguistics). Kajian ini juga disebut patologi bahasa. misalnya menerapkan teori dan dapatan kajian linguistik dalam mencari kaedah-kaedah yang efektif dalam pengajaran bahasa dan lain-lain. iaitu cabang kajian bahasa yang menerapkan teori dan hasil kajian bahasa dalam pengajaran. Linguistik Renaisans (Renaissance Linguistics). iaitu kajian linguistik pada zaman Renaisans. Troubetzkoy dan lain-lain. iaitu kajian terhadap lingkungan alam dan budaya sesuatu masyarakat dan hubungannya dengan bahasa dan situasi pertuturan. Halliday.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Apakah Cabang Linguistik Lain? Terdapat juga beberapa cabang linguistik yang lain seperti Linguistik Etnografi (Ethnographic Linguistics). Linguistik Pedagogi (Pedagogical Linguistics). iaitu kajian terhadap bahasa yang menekankan hubungan antara bentuk-bentuk bahasa dengan informasi-informasi yang terdapat di dalam otak atau akal manusia. iaitu sejenis kajian terhadap bahasa yang mempelajari ciri-ciri matematik dalam bahasa dengan menggunakan konsep-konsep statistik dan algebra. iaitu cabang linguistik yang mengkaji persamaan dan perbezaan antara bahasa-bahasa atau dialek-dialek untuk mencari prinsip-prinsip yang dapat diterapkan dalam pengajaran bahasa atau penterjemahan. Pike. iaitu cabang Linguistik Terapan yang mengkaji permasalahan dalam bahasa seperti cacat bahasa dan sebagainya. Linguistik Kognitif (Cognitive Linguistics). Linguistik Medis (Language Pathology). Linguistik Matematik (Mathematical Linguistics). baik dalam bidang bahasa ataupun di luar bidang bahasa. Linguistik Kontrastif (Contrastive Linguistics). Lamb mengakui bahawa teori stratifikasi merupakan sejenis Linguistik Kognitif. telah wujud Tatabahasa Fungsional (Functional Grammar). Linguistik Fungsional (Functional Linguistics). iaitu satu teori linguistik yang lahir sebagai satu alternatif kepada teori Tatabahasa Transformasi Generatif. Martinet. iaitu analisis bahasa yang memberi perhatian kepada pelbagai fungsi bahasa. Linguistik Saussure 12 . iaitu zaman sesudah linguistik abad pertengahan yang ditandai oleh perluasan kajian atau pandangan di luar bahasa Yunani dan Latin dan bahasa-bahasa Indo-Eropah dengan menambahkan beberapa konsep dan kategori baharu dalam kajian bahasa. Firth. Huraian tentang Linguistik Fungsional ini ada terkandung di dalam teori dan tulisan sarjana-sarjana seperti Buhler. Pada tahun 1970-an. iaitu cabang linguistik yang menggunakan teknik komputer dalam kajian bahasa dan kesusasteraan.

Hasil kajian linguistik struktural ini boleh digunakan untuk melatih pelajar-pelajar asing atau yang baru mempelajari bahasa atau pelajar yang lemah pencapaian dalam penguasaan bahasa. iaitu linguistik yang mengkaji bahasa pada dua masa atau yang berlainan masa. Kajian cara Sinkronis ini diperkenalkan oleh linguis bangsa Swiss. yang mencakupi pemisahan antara pendekatan diakronis dan sinkronis. sintaksis dan semantik. Linguistik Taksonomi (Taxonomic Linguistics) ialah pendekatan kajian dan analisis bahasa dengan tujuan utama untuk mendaftarkan dan mengklasifikasikan pelbagai fenomena bahasa kepada kelompok atau golongan seperti kelas atau golongan kata dalam tatabahasa. hubungan paradigmatis dan sintagmatis. Linguistik Sinkronis (Syncronic Linguistics). iaitu yang menganggap bahasa itu mempunyai struktur atau sistem yang bebas. atau pada abad ke-20 tanpa melihat perubahan-perubahan pada bahasa itu dan tidak pula membuat perbandingan antara perkembangan bahasa dari satu masa ke satu masa. iaitu bidang kajian linguistik yang menggunakan teori.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 (Saussure Linguistics) ialah istilah yang digunakan untuk kajian linguistik teori Ferdinand de Saussure. morfologi. misalnya mengkaji bahasa Melayu pada zaman sebelum merdeka dengan bahasa pada zaman selepas merdeka dengan melihat perubahan-perubahan bahasa daripada segi fonologi. perbezaan antara langue dengan parole. Ferdinand de Saussure (1916). medan makna dalam bidang semantik dan sebagainya. Linguistik Struktural (Structural Linguistics). jenis-jenis konsonan dalam bidang fonetik. 13 . iaitu mengkaji satu-satu bahasa itu pada satu-satu masa tertentu. Aliran ini menumpukan kajian ke atas bahasa lisan dan tidak mengutamakan aspek semantik. Teori ini dianut pula dengan perubahan atau tanpa perubahan oleh aliran Praha dan Glosematik. Linguistik Diakronis (Diachronic Linguistics). Cara kajian Linguistik Diakronis ini diperkenalkan oleh ahli bahasa bangsa Swiss. kaedah dan pendekatan struktural. misanya kajian bahasa Melayu pada hari ini. Cara Linguistik Sinkronis ini digunakan dalam kajian Linguistik Deskriptif. iaitu kajian bahasa yang dilakukan terhad pada satu-satu masa tertentu. Ferdinand de Saussure.

Linguistik Aliran Tatabahasa Transformasi Generatif Apabila membicarakan ilmu linguistik dan cabang-cabang atau bidang-bidangnya. 2003:505). Tatabahasa aliran Transformasi Generatif ini ialah satu aliran kajian bahasa yang dikemukakan oleh ahli bahasa Amerika bernama Noam Chomsky. Pertama. Huraikan maksud Linguistik Fungsional. peringkat struktur dalaman. Bincangkan perbezaan antara Linguistik Sinkronis dengan Linguistik Diakronis. setiap ayat yang dilahirkan mengandungi dua peringkat.19 1. Menurut teori ini. Beliau telah mengemukakan teori tatabahasa Transformasi Generatif ini dalam buku monografnya yang terkenal. 14 .21 Terangkan cabang linguistik lain. Teori ini menumpukan kajian dalam bidang sintaksis atau ayat dan mengutamakan bidang makna atau semantik. peringkat struktur permukaan. iaitu Syntactic Structures pada tahun 1957. rasanya tidak lengkap jika tidak disentuh serba ringkas tentang ilmu Linguistik Aliran Tatabahasa Transformasi Generatif (Transformational Generative Grammar) sebagai pengetahuan ringkas.20 1. Kemudian Chomsky telah memperbaiki teori ini dan menerbitkan pula buku Aspects of the Theory of Syntax pada tahun 1965 dan teori ini dianggap sebagai teori standard.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 1. iaitu struktur yang biasanya mengandungi bentuk ayat dasar atau ayat inti yang diperlukan untuk membentuk asas makna ayat atau dengan kata lain membentuk semantik ayat. Kedua. iaitu struktur ayat yang biasanya telah mengalami perubahan daripada struktur dalamannya dan merupakan bentuk ayat yang akan sebenarnya diucapkan oleh si penutur dan yang diperlukan untuk ditafsirkan oleh bahagian bunyi bahasa yang dinamai komponen fonologi (Nik Safiah Karim dan rakanrakan. Profesor Linguistik dan bahasa-bahasa moden di Massachusetts Institute of Technology. Teori Transformasi Generatif ini dianggapkan sebagai satu aliran linguistik yang baru dan sebagai revolusi dalam bidang kajian tatabahasa.

Bincangkan sejauh mana Ilmu Linguistik penting kepada guru bahasa.23 1. Struktur dalaman yang diwujudkan oleh rumus struktur frasa kemudian akan menjadi input kepada komponen yang mengandungi rumus transformasi. Teori ini juga mengandaikan bahawa kedua-dua jenis rumus tatabahasa itu menjadi sebahagian daripada unsur kecekapan berbahasa seseorang individu (ibid:202).24 1. Rumus struktur frasa menerbitkan ayat-ayat pada peringkat struktur dalaman dan rumus transformasi pula berfungsi menukarkan pola atau struktur ayat-ayat hingga membawa kepada peringkat struktur permukaan.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Kedua-dua jenis struktur. Jelaskan rumus struktur frasa dan rumus transformasi. 1. Bentuk ayat struktur permukaan selalunya tidak serupa dengan bentuk struktur dalaman. iaitu struktur dalaman dan struktur permukaan diterbitkan oleh dua jenis hukum atau rumus tatabahasa.22 Huraikan konsep Linguistik Aliran Tatabahasa Transformatif Generatif.26 15 . Nyatakan semua Cabang Linguistik. menambahkan unsur kata dan mengubah atau menyusun semula susunan unsur kata. Huraikan Ilmu Linguistik yang melihat perubahan dan perkembangan bahasa. 1. Rumus transformasi itu berkuasa untuk menggugurkan unsur kata.25 1. iaitu rumus struktur frasa dan rumus transformasi.

youtube dan seumpamanya. internet. Sila rujuk sumber lain daripada buku. misalnya menghuraikan bahasa Melayu iii. termasuklah bidang fonetik dan fonologi kata. bilingualisme dan multilingualisme iv. Parole. frasa dan ayat bahasa Melayu secara deskriptif iv.3 Bagi soalan ini. Sila rujuk sumber lain daripada buku. perihal Ferdinand de Saussure dan hasil usahanya dalam bidang ilmu linguistik (Linguistique General) ii. Definisi Linguistik Historis ii. misalnya bahasa Melayu sebelum merdeka dan bahasa Melayu selepas merdeka 16 .LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 PANDUAN MENJAWAB SOALAN LATIHAN UNIT 1 1. youtube. internet. Aspek yang dihuraikan meliputi fonetik dan fonologi kata. Asal usul perkataan linguistik ii. Sila rujuk sumber lain daripada buku. youtube dan seumpamanya 1. internet. Contoh perkembangan bahasa secara historis. jawapan anda harus mencakupi: i. Sertakan contoh-contohnya sekali. jurnal. Sertakan contoh-contoh bidang linguistik yang dihuraikan oleh Linguistik Deskriptif. Langage. Sila rujuk sumber lain daripada buku.5 Bagi soalan ini. frasa dan ayat iii. internet. jurnal. dll. jurnal.2 Jawapan bagi soalan ini perlu menyentuh: i.4 Bagi soalan ini.1 Bagi soalan ini. Bapa linguistik moden iii. 1. anda perlu memberikan: i. anda perlu memberikan: i. Laras-laras linguistik seperti Langue. jurnal. Ciri-ciri Linguistik Deskriptif ii. Maksud Linguistik Deskripstif ii. youtube dan seumpamanya 1. anda harus menghuraikan: i. 1.

7 Bagi menjawab soalan ini. bahasa Tagalog. 1. iaitu bahasa serumpun iv. Tokoh-tokoh Sosiolinguistik dalam negara dan luar negara iii. jurnal. anda perlu: i. bahasa Iban. Sila rujuk sumber lain daripada buku. dialek Perak dan seumpamanya. Memahami disiplin Linguistik Historis yang mengutamakan sejarah satu-satu bahasa itu ii. vi. Sila rujuk sumber lain daripada buku. youtube dan seumpamanya 1. 1. jurnal. Menjelaskan maksud linguistik komparatif ii. internet.8 Bagi menjawab soalan ini. youtube. internet. Menghuraikan linguistik komparatif. Sila rujuk sumber lain daripada buku. anda perlu memberikan: i. 1. Contoh bahasa serumpun: bahasa Melayu. jurnal. Maksud bidang Sosiolinguistik ii. Misalnya bahasa Melayu.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 iii. 1. mempunyai sejarah perkembangan dan pertumbuhan bahasa itu iii. anda perlu: i. jurnal.6 Bagi menjawab soalan ini. Cina dan Inggeris dari segi sejarah turut menambah perbendaharaan kata bahasa Melayu. anda harus menghuraikan: i.10 Bagi soalan ini. internet. internet. iv. anda perlu: i. youtube dan seumpamanya.9 Bagi menjawab soalan ini. jurnal. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Sanskrit. dan seumpamanya. Dialek serumpun bahasa Melayu seperti dialek Kedah. youtube dan seumpamanya. Bidang Sosiolinguistik yang mencakupi semua aspek yang ada kaitan antara bahasa dengan masyarakat 17 . youtube dan seumpamanya. bahasa Indonesia v. dialek Kelantan. misalnya bahasa yang boleh dibanding-bandingkan. Pengaruh bahasa Arab. internet.

LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 ii. youtube dan seumpamanya.12 Bagi soalan ini. jawapan anda harus mencakupi: i. frasa. youtube dan seumpamanya. pidjin. pembentukan suku kata.14 Bagi menjawab soalan ini. jawapan anda harus: i. Ciri-ciri linguistik am ii. Sila rujuk sumber lain daripada buku. jurnal. sistem fonem. Aspek-aspek lain berkaitan dengan neurolinguistik iii. Penjelasan tentang konsep neurolinguistik ii. Menerangkan maksud linguistik terapan ii. anda perlu memberikan: i. kata. khususnya dalam pengajaran bahasa iii. 1. Anda perlu memberi jawapan anda yang meliputi bahasa kebangsaan. Sila rujuk sumber lain daripada buku. internet. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Aspek-aspek neurolinguistik 1. Contoh ciri-ciri linguistik am yang terdapat dalam bahasa Melayu seperti huraian secara umum tentang bunyi-bunyi bahasa. ayat dan seumpamanya iii. 1. youtube dan seumpamanya. internet. bahasa kebangsaan. jurnal. sistem panggilan dalam masyarakat. klausa. Anda juga harus memberikan jawapan anda meliputi sikap terhadap bahasa. Contoh linguistik am yang terdapat dalam bahasa Melayu iii. bahasa rasmi dan seumpamanya iii. kreol. Sila hurai secara am bidang fonetik dan fonologi bahasa Melayu. jurnal. kesetiaan terhadap bahasa dan perancangan bahasa. anda perlu memberikan: i. Menerangkan hubungan antara neurolinguistik dengan penyakit afasia ii.15 Bagi soalan ini.13 Bagi menjawab soalan ini. 1. Maksud linguistik am ii. kata. Menghuraikan kegunaan linguistik terapan dan seumpamanya. anda perlu: i.11 Bagi soalan ini. Jawapan anda juga harus meliputi bilingualisme dan multilingualisme serta dialek dan ideolek iv. 1. 18 . internet.

jurnal. Menyertakan tokoh-tokoh linguistik dan aliran mereka iv. youtube dan seumpamanya. jurnal. anda perlu: i. anda perlu: i. 1. youtube dan seumpamanya. Memberikan pelbagai cabang linguistik yang anda tahu ii. internet. internet. youtube dan seumpamanya. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Memberikan definisi mengenai psikolinguistik ii. jurnal. 19 . Menghuraikan dengan lebih lanjut setiap cabang linguistik tersebut iii. Menyatakan nama tokoh-tokoh psikolinguistik iii.20 Untuk menjawab soalan ini. youtube dan seumpamanya. Sila rujuk sumber lain daripada buku. youtube dan seumpamanya. internet.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 1. Memberikan nama tokoh-tokoh bahasa Bahasa Melayu iv. Anda perlu menjelaskan jenis-jenis bahasa yang kerap digunakan oleh penutur tertentu ii. 1. 1.19 Untuk menjawab soalan ini. Menjelaskan bagaimanakah linguistik terapan dimanfaatkan dalam pengajaran bahasa iii.16 Bagi soalan ini. jurnal. 1. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Berikan maksud linguistik fungsional ii. Menghuraikan maksud linguistik terapan ii. anda perlu: i.17 Bagi soalan ini. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Sila rujuk sumber lain daripada buku. internet. internet. jurnal.18 Untuk menjawab soalan ini: i. Memberikan contoh buku teks yang mengandungi linguistik terapan iv. anda perlu: i. Sertakan nama tokoh-tokoh linguistik fungsional iv. Menjelaskan aspek-aspek yang dicakupi oleh linguistik fungsional iii. Anda perlu mengenal pasti bahasa-bahasa yang lazim digunakan oleh murid-murid tertentu pada peringkat-peringkat umur tertentu iii.

Berikan maksud linguistik sinkronis ii. anda perlu: i. Menghuraikan segala aspek perubahan dan perkembangan bahasa Melayu sebelum merdeka. 20 . internet.26 Untuk menjawab soalan ini. Memahirkan murid-murid dengan sistem ejaan baharu iii.22 Untuk menjawab soalan ini. youtube dan seumpamanya.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 1. Maksud tatabahasa transformatif generatif ii. 1.24 Untuk menjawab soalan ini. Noam Chomsky dan seumpamanya iii. 1. 1. Berikan maksud linguistik diakronis iii. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Berikan contoh-contohnya sekali iv. youtube dan seumpamanya. Ciri-ciri tatabahasa transformatif generatif iv. 1. Sila sertakan contoh-contohnya sekali. internet.23 Untuk menjawab soalan ini. jurnal. jurnal. Berikan maksud rumus transformasi iii. huraian anda perlu: i. Memahirkan guru-guru menghuraikan bidang-bidang bahasa kepada murid-murid termasuklah frasa dan ayat 1. youtube dan seumpamanya. anda perlu: i. termasuklah membantu mengajar sebutan kepada murid-murid ii. Menyatakan semua cabang linguistik yang anda tahu ii. Sertakan contoh-contohnya sekali.21 Untuk menjawab soalan ini. selepas merdeka dan bahasa Melayu terkini ii. huraian anda perlu meliputi: i. anda perlulah: i. Sila rujuk sumber lain daripada buku. internet.25 Untuk menjawab soalan ini: i. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Berikan penjelasan ringkas bagi setiap cabang linguistik tersebut iii. jurnal. Berikan maksud rumus struktur frasa ii. Saya yakin anda pasti dapat menjelaskan kepentingan ilmu linguistik kepada guru. Mengenal pasti perbezaan antara linguistik sinkronis dengan linguistik diakronis iv.

(Ed) (1992). Speech sounds. New York: Oxford University Press. Kuala Lumpur: Aslita Sdn. Abdul Hamid Mahmood dan Nurfarah Lo Abdullah (2007). London: Routledge. Bhd.K. Kuala Lumpur: City Reprographic Services. (Ed. P. Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn. & Barnhart. Alias Mohammad Yatim (1992).) (1981). C. Arbak Othman (1983). Bright. Ejaan bahasa Melayu terkini. 21 . Linguistik fonetik dan fonologi bahasa Melayu. (1995). Kulim: Penerbit Sarlis. Linguistik am untuk guru Bahasa Malaysia.L. Kuala Lumpur: Sarjana Enterprise. Ashby. International encyclopedia of linguistics. Bhd. Masa Enterprise. Permulaan ilmu linguistik. The world book of encyclopedia volume two. Fonetik dan fonologi suatu tinjauan. Abdul Hamid Mahmood (2002). Abdullah Hassan (1993). Toronto: World Book Inc. Guru dan bahasa Melayu.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Rujukan Abdul Hamid Mahmood (1995). W. Barnhart. R.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->