LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1

Unit

1
LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA
HASIL PEMBELAJARAN Setelah selesai mempelajari unit ini, anda seharusnya dapat: i. menerangkan definisi linguistik dan cabang-cabangnya, ii. mengetahui asal perkataan linguistik, iii. mengetahui pelopor linguistik moden, dan iv. menjelaskan ilmu linguistik aliran tatabahasa transformasi generatif.

Pengenalan
Unit ini membincangkan hal tentang Linguistik dan Cabang-cabangnya yang mencakupi konsep linguistik, asal perkataan linguistik, pelopor linguistik moden, cabang-cabang linguistik serta aliran linguistik tatabahasa transformasi generatif.

Tahukah Anda Pengertian Linguistik?
Menurut Kamus Dewan (2005:945) linguistik bererti pengajian ilmu bahasa. Oleh David Crystal dalam bukunya, A Dictionary of Linguistics and Phonetics (1986:181), linguistik merupakan kajian saintifik terhadap bahasa (the scientific study of language).

1

LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1

Tahukah Anda Asal Perkataan Linguistik?
Perkataan linguistik berasal daripada perkataan Latin, iaitu lingua yang bermaksud bahasa. Perkataan Latin ini juga digunakan dalam banyak bahasa lain yang berasal daripada bahasa Latin seperti dalam bahasa Perancis (langue, langage), bahasa Itali (lingua), atau bahasa Sepanyol (lengua) atau dalam bahasa Inggeris (linguistics). Perkataan linguistik dalam bahasa Melayu berasal daripada bahasa Inggeris, iaitu linguistics yang dipinjam daripada bahasa Perancis, iaitu linguistique. Orang yang pandai atau faham bermacam-macam bahasa asing atau ahli bahasa dipanggil linguis, dan orang yang mengetahui atau bertutur dalam dua bahasa atau banyak bahasa dikenali sebagai bilingual, atau multilingual.

Siapakah Pelopor Linguistik Moden?
Ferdinand de Saussure ialah seorang sarjana bangsa Swiss. Beliau dianggap sebagai pelopor linguistik moden. Bukunya Cours de Linguistique Generale (1916) sangat terkenal dan dianggap sebagai buku asas linguistik moden. Oleh sebab itu, beberapa istilah yang dipakai oleh de Saussure diterima umum sebagai istilah rasmi, misalnya langage, langue dan parole (Prof. Dr. J.W.M. Verhaar, 1983:1). Langage bererti bahasa pada umumnya, misalnya semua manusia di dunia ini mempunyai bahasa. Langue bererti bahasa tertentu kepunyaan satu-satu kumpulan penutur tertentu, misalnya bahasa Perancis, bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa Indonesia dan bahasa Melayu merupakan bahasa-bahasa atau langue-langue tersendiri. Langue dianggap bahasa kepunyaan kumpulan atau masyarakat bahasa tertentu dan parole pula merupakan pertuturan atau bentuk ucapan individu yang kerap disebut sebagai idiolek.

Kesimpulan Tentang Ilmu Linguistik
Kesimpulannya, ilmu linguistik ialah ilmu yang mengkaji bahasa secara saintifik. Maksudnya ilmu yang mengkaji dan menganalisis satu-satu bahasa tertentu secara empirikal dan objektif, iaitu mengkaji bahasa itu seperti yang benar-benar wujud tanpa dipengaruhi oleh agak-agakan, ramalan, sentimen atau falsafah. Misalnya, kita menggunakan ilmu linguistik itu untuk mengkaji bahasa Melayu.

2

ramalan. ilmu linguistik yang 3 . 1. kata.2 Siapakah pelopor Linguistik Moden? Tahukah Anda Cabang-cabang Linguistik? Linguistik mempunyai cabang atau bidang pengajian yang berlainan seperti: i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) Linguistik Deskriptif (Descriptive Linguistics) Linguistik Historis (Historical Linguisticsi) Linguistik Komparatif (Comparative Linguistics) Sosiolinguistik (Sociolinguistics) Neurolinguistik (Neurolinguistics) Linguistik Am (General Linguistics) Linguistik Terapan (Applied Linguistics) Psikolinguistik (Psycholinguistics) i. sentimen atau falsafah dan hasil kajian itu pula boleh diuji kebenarannya. Apakah Linguistik Deskriptif? Linguistik Deskriptif ialah satu cabang linguistik yang menghuraikan satu-satu bahasa tertentu pada satu-satu masa tertentu. misalnya bagaimana bahasa Melayu itu diucapkan. morfem. sistem fonem. 1. bentuk dan sistem bahasa itu. Misalnya.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Kita mengkaji bahasa Melayu seperti yang benar-benar wujud dan digunakan oleh masyarakat bahasa itu. Kita mengkaji secara formal dan objektif bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dihasilkan. frasa dan ayat yang berlainan bentuk dalam bahasa Melayu.1 Jelaskan konsep Linguistik. Kajian ini dilakukan secara objektif dan tidak boleh berdasarkan agak-agakan.

konsonan. Linguistik Deskriptif juga tidak berminat untuk mengkaji sejarah perkembangan atau pertumbuhan bahasa Melayu. Linguistik Deskriptif akan menghuraikan bunyi-bunyi vokal. perkataan. sintaksis dan segala aspek yang terdapat dalam bahasa Melayu. bahasa Perancis. bahasa Tagalog mahupun bahasa Mandarin. Linguistik Deskriptif menghuraikan bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dituturkan dan bagaimana sistem bahasa Melayu itu digunakan dalam bidang fonologi. diftong. sistem suku kata. frasa atau ayat bahasa Melayu dengan ciri-ciri dan sistem dalam bahasa Inggeris. baik pada awal ataupun pada akhir satu-satu zaman itu. bahasa Kadazan.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 menghurai atau menganalisis bahasa Melayu seperti yang dituturkan oleh masyarakat Melayu pada hari ini. bahasa Tamil. perkataan. bahasa Jepun. bahasa Perancis. bahasa Iban. frasa dan ayat bahasa Melayu. bahasa Itali dan lain-lain. morfologi. tetapi tidak membuat perbandingan antara sistem vokal. Misalnya. Jepun atau bahasa Cina. iaitu seperti yang benar-benar wujud dalam bahasa itu. Apa yang diutamakan dalam disiplin ini ialah menghuraikan bentuk dan sistem bahasa itu secara objektif dan secara empirikal. Linguistik Deskriptif hanya membuat huraian tentang satu-satu bahasa itu dan tidak pula membuat perbandingan dengan bahasa-bahasa lain atau mengkaji daripada sudut sejarah bahasa itu. bahasa Inggeris. baik bahasa Melayu. 1.3 Apakah yang dimaksudkan dengan Linguistik Deskriptif? Apakah yang menjadi keutamaan dalam disiplin Linguistik Deskriptif? 1. diftong. Ilmu Linguistik Deskriptif boleh digunakan untuk mengkaji dan menghuraikan secara umum sebarang bahasa di dunia. bahasa Portugis. konsonan. suku kata. bahasa Jawa.4 4 .

LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 ii. 1. bahasa Kadazan. 1. Lazimnya. Namun demikian. Apakah Linguistik Komparatif? Linguistik Komparatif ialah cabang linguistik yang mengkaji bahasa secara perbandingan. Misalnya. iaitu dengan cara melihat aspek-aspek persamaan dan perbezaan antara satu bahasa dengan satu bahasa yang lain. morfologi. sintaksis dan seumpamanya. Linguistik Historis mengkaji sejarah pertumbuhan dan perkembangan bahasa Melayu sejak zaman sebelum merdeka hingga ke hari ini atau mengkaji sejarah perkamusan bahasa Melayu atau sejarah sistem ejaan bahasa Melayu dan seumpamanya. Apa yang diutamakan dalam disiplin ini ialah sejarah dan perubahan-perubahan yang berlaku dalam bahasa dari satu masa ke satu masa yang lain. Perancis dan Jerman. dialek Negeri Sembilan dan dialek Perak dengan bahasa Melayu baku. baik daripada segi fonologi. 5 . Linguistik Komparatif kerap digunakan untuk membandingkan antara dialek Kedah dengan dialek Perak atau dialek Kelantan dengan dialek Terengganu atau membandingkan bidang fonologi.6 Apakah yang menjadi keutamaan dalam disiplin Linguistik Historis? iii.5 Huraikan maksud Linguistik Historis. bahasa Tagalog. ahli bahasa membandingbandingkan ciri-ciri bahasa serumpun seperti membandingkan bahasa Melayu dengan bahasa Jawa. ada pula ahli-ahli bahasa yang turut membandingkan struktur bahasa-bahasa yang bukan daripada satu rumpun seperti membandingkan struktur frasa dan ayat bahasa Melayu dengan struktur frasa dan ayat bahasa Inggeris. Apakah Linguistik Historis? Linguistik Historis ialah satu cabang linguistik yang mengkaji satu-satu bahasa itu daripada sudut sejarah. morfologi dan sintaksis antara dialek-dialek seperti dialek Kedah. bahasa Iban. bahasa Murut dan lain-lain atau membandingkan bahasa Inggeris dengan bahasa-bahasa induk Jerman yang lain seperti bahasa Belanda. iaitu menyelidiki segala perubahan dan perkembangan satu-satu bahasa itu.

bagaimanakah ia menyusun frasa dan ayat-ayat tertentu. bentuk perhubungan dan nilai-nilai yang dipegang oleh ahli-ahli yang terlibat dalam pertuturan terhadap sesama sendiri (Nik Safiah Karim. pekerjaannya dan berbagai-bagai aspek latar 6 .LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 1.7 Apakah yang dimaksudkan dengan Linguistik Komparatif? 1. berubah dan mengubah satu sama lain dalam sesuatu masyarakat bahasa. tajuk perbincangan. Manusia menggunakan bahasa sebagai alat perhubungan untuk menyampaikan hasrat. peserta (participant).8 Dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai. mengenal orang yang sedang bercakap dengan lebih mendalam. cara ia menyebutkan perkataan. fungsi sesuatu interaksi. ciri-ciri fungsi variasi-variasi ini dan ciri-ciri penutur yang menggunakannya apabila ketigatiga unsur ini berinteraksi. 1981:4) dan Fishman (1968) pula menyatakan bahawa Sosiolinguistik ialah bidang yang mengkaji ciri-ciri variasi bahasa. Dengan perkataan lain. Daripada apa yang dicakapkan. Sosiolinguistik merupakan ilmu yang mengkaji bahasa daripada segi hubungan antara latar (setting). Bagaimanakah orang itu bercakap dan apa yang dicakapkan itu akan memberikan tanda-tanda dan keterangan-keterangan tertentu tentang dirinya. Menurut Dell Hymes (1966). buah fikiran dan perasaan serta mengeratkan hubungan antara satu sama lain dalam kalangan masyarakat. Bahasa digunakan sebagai alat oleh masyarakat untuk berhubung. Bagaimanakah seseorang itu bercakap. Apakah Sosiolinguistik? Sosiolinguistik yang juga dikenali sebagai linguistik antropologi atau linguistik sosial ialah satu cabang linguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa dengan masyarakat. iv. serta jenis-jenis perbendaharaan kata yang digunakan olehnya akan menunjukkan dari daerah mana dan golongan mana ia berasal dan jenis pendidikan yang telah diterimanya. seseorang itu dapat menangkap sikap dan pendiriannya. huraikan Linguistik Komparatif. Sosiolinguistik merupakan kajian yang menumpukan perhatian kepada bahasa dalam konteks sosial dan kebudayaan. bunyibunyi perkataan.

“patik”. “beta”. Sosiolinguistik lazimnya menumpukan kajian pada aspek atau topik seperti yang berikut: i) Bahasa rasmi ii) Bahasa kebangsaan iii) Pidgin iv) Kreol v) Bilingualism vi) Multilingualism vii) Dialek viii) Ideolek ix) Ragam bahasa x) Sikap terhadap bahasa xi) Sistem panggilan dalam masyarakat xii) Kesetiaan terhadap bahasa dan perancangan bahasa 1. “Abang”. Bidang-bidang seperti inilah yang tercakup oleh disiplin Sosiolinguistik. “engkau”. sistem panggilan dan sistem gelaran dalam sesebuah masyarakat dalam masyarakat Melayu seperti penggunaan kata ganti nama. “Pak Cik”. “Encik”. “Adik”. “Mak Cik”. “Puan”. “Tan Sri”. panggilan dan gelaran seperti “aku”. “Tuan”. Di samping itu.10 7 . “Puan Sri” dan seumpamanya.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 belakangnya. Sosiolinguistik juga turut mengkaji sistem ganti nama. “Dato”.9 Apakah yang anda faham tentang Sosiolinguistik? Bincangkan aspek-aspek yang boleh dikaji dalam bidang Sosiolinguistik. “anda”. 1.

hemisfera kanan berfungsi untuk komunikasi kebahasaan yang penting. tetapi juga proses-proses morfologi.Wernicke.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 v. Neurologi mula-mula wujud pada abad ke-19. Neurolinguistik banyak mendapat manfaat daripada kerjasama antara psikologi dengan linguistik dan afasiologi pula mendapat manfaat daripada neurologi. Hemisfera kanan mempunyai fungsi mengendalikan semua fonem segmental (aspek-aspek intonasi dan prosodi) dan tona suara. Dengan perkataan lain. Kalimat-kalimat bahasa disimpan dan diproses di hemisfera kiri otak manusia. Pakar kajian neurolinguistik. Medan Broca korteks menukar kalimat-kalimat yang disimpan dalam Medan Wernicke korteks kepada bentuk bunyi. ekspresi muka dan gerak-geri badan waktu bertutur dan makna perumpamaan serta ungkapan ideomatik juga. Damasi H.Broca dan C. Neurolinguistik ingin mengetahui bagaimana otak diorganisasi pada waktu mengelolakan aspek-aspek kemampuan bahasa dan perlakuan bahasa yang begitu rumit. otak manusia mempunyai dua bahagian. Menurut ilmu Neurolinguistik. Apakah Neurolinguistik? Neurolinguistik ialah cabang ilmu linguistik yang mengkaji hal-hal otak dan perkaitannya dengan bahasa. Oleh sebab itulah. Afasiologi mengkaji penyakit bertutur. 1987 telah mengemukakan penemuan terbaharu beliau yang menunjukkan bahawa Medan Broca tidak sahaja berfungsi untuk melaksanakan proses-proses sintaksis dan produksi fonologi. terutama untuk tujuan mengubatinya dan Neurolinguistik cenderung untuk mengetahui hakikat hubungan antara otak dengan bahasa demi pengubatan penyakit bertutur. pemahaman kalimat-kalimat terganggu apabila hemisfera kanan secara aktif terlibat dalam 8 . iaitu Medan Wernicke korteks (hemisfera kiri korteks) dan Medan Broca korteks. Neurolinguistik menumpukan kajian terhadap bagaimana bahasa itu diproses di dalam otak dari awal pemerolehan bahasa sampailah ke bahasa itu berkembang dalam kehidupan manusia. Neurolinguistik mempunyai hubungan yang erat dengan afasiologi kerana kedua-dua disiplin ini sama-sama mengkaji penyakit bertutur. Teori Neurolinguistik Wernicke merupakan teori yang pertama lahir daripada beberapa kes kajian penyakit afasia. Menurut teori Neurolinguistik Klasik. Medan Broca korteks pula berfungsi melahirkan kalimat-kalimat. diwujudkan oleh P.. Kalimat-kalimat difahami melalui Medan Wernicke belahan kiri (hemisfera kiri korteks) otak manusia. Medan Wernicke mengandungi representasi ingatan perbendaharaan bentuk kata yang berfungsi mengamati dan menerima ucapan.

12 Jelaskan konsep Neurolinguistik. Implikasi penemuan ini sangat penting pada bidang pendidikan. 1991:143). pengenalan muka dan garis gambar yang rumit. Kajian Neurolinguistik juga mendapati bahawa hemisfera kiri mengendalikan kata-kata yang membawa makna-makna literal (tersurat) dalam kalimat-kalimat. hemisfera kanan juga berfungsi untuk semua hal yang berkaitan dengan pembentukan idea yang bukan bahasa seperti kebolehan konstruksi. muzik dan lagu. Maksudnya. 9 . fungsional dan seumpamanya. Apakah Linguistik Am? Linguistik Am juga disebut linguistik umum merupakan ilmu linguistik yang membuat kajian atau membicarakan bahasa secara umum. Kedua-dua hemisfera bekerjasama pada waktu berkomunikasi untuk menjamin pemahaman dan penyampaian makna yang sempurna. Di samping itu. kaedahkaedah. pengajaran bahasa. proses kegiatan gestalt. permainan tenis. 1. ruang dan segala sesuatu yang termasuk ke dalam apa yang dulunya terkenal dengan istilah bawah sedar. Dalam Linguistik Am turut dihuraikan cara kajian bahasa dilakukan mengikut teori. vi. badminton. sedangkan hemisfera kanan bertanggungjawab mengendalikan makna-makna tersirat. kaedah dan pendekatan tradisional.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 proses kebahasaan pada waktu berkomunikasi (Mangantar Simanjuntak.11 1. pendekatan-pendekatan atau model-model yang digunakan dalam kajian bahasa. Bincangkan hubungan Neurolinguistik dengan Afasiologi. dalam Linguistik Am dibicarakan hal-hal tentang teori-teori kajian bahasa. teori dan kaedah kajian bahasa mengikut aliran transformasi generatif. kajian bahasa mengikut aliran struktur. inovasi dan kekaryaan (Mangantar Simanjuntak. pengubatan penyakit bertutur. 1991:142-143). relasional.

LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Dalam Linguistik Am. Apakah Linguistik Terapan? Linguistik Terapan ialah satu cabang linguistik yang memanfaatkan teori. 1. 1. patologi bahasa dan sebagainya. sama ada pengajaran bahasa sebagai bahasa pertama ataupun sebagai bahasa kedua.15 Apakah yang dimaksudkan dengan Linguistik Terapan? Bagaimanakah Linguistik Terapan dapat dimanfaatkan dalam pengajaran bahasa? 1. Teori. bahasa Perancis. Dengan menggunakan pengetahuan ilmu Linguistik Am. Huraian bahasa secara umum dan universal ini mencakupi bidang fonologi. kaedah dan hasil kajian linguistik dalam pengajaran bahasa. penterjemahan. bahasa Mandarin. penulisan buku-buku teks.16 10 .14 vii. bahasa Itali dan seumpamanya. bahasa Tamil. ahli bahasa dapat mengkaji dan menghuraikan segala bahasa yang dituturkan oleh manusia di dunia seperti bahasa Melayu. bahasa Inggeris. morfologi. sintaksis dan seumpamanya secara umum. bahasa Jepun. dalam leksikografi. 1. stilistik.13 Apakah yang dibincangkan dalam Linguistik Am? Huraikan ciri-ciri Linguistik Am bahasa Melayu. kajian ditumpukan kepada perkara-perkara umum dalam bahasa secara universal. kaedah dan hasil kajian linguistik sangat berguna untuk diterapkan ke dalam pengajaran bahasa. pendekatan. deskripsi. bahasa Thai.

bahasa dalam pemakaian. seorang ahli dalam bidang pengajaran bahasa mengatakan bahawa Psikolinguistik ialah pendekatan gabungan melalui psikologi dan linguistik bagi telaah atau studi pengetahuan bahasa. bentuk-bentuk bahasa dan perkataan-perkataan yang digunakan oleh penutur dan hubungannya dengan fikiran dan jiwa penutur itu.17 Jelaskan Psikolinguistik berdasarkan definisi tokoh-tokoh bahasa. 1. Menurut Ronald W. 1964:64). 1985:3). Disiplin ini juga memberikan perhatian terhadap pengaruh ingatan ke atas pertuturan dan kefahaman. Langacker. Psikolinguistik turut meneliti aspek penguasaan bahasa kanak-kanak dan mengkaji proses akal kanakkanak dalam memahami.18 11 . 1976:220). Apakah yang diteliti dalam Psikolinguistik? 1. Psikolinguistik turut mengkaji perkaitan antara peranan bahasa dengan proses mengingat. Robert Lado. Emmon Bach dengan singkat dan tegas mengutarakan bahawa Psikolinguistik adalah satu ilmu yang meneliti bagaimana sebenarnya para pembaca/ pemakai sesuatu bahasa membentuk/ membangun atau mengerti kalimat-kalimat bahasa tersebut” (Bach. Apakah Psikolinguistik? Psikolinguistik ialah cabang linguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa dengan jiwa manusia. membuat persepsi. iaitu performansi atau perbuatan dan perlengkapan atau aparat psikologis yang bertanggungjawab atasnya” (Langacker. mengingat dan melahirkan kembali bentuk-bentuk bahasa dalam pertuturan. Psikolinguistik ialah studi atau telaah mengenai behaviour atau perilaku linguistik. Maksudnya. pemerhatian dan pembelajaran. Psikolinguistik menganalisis jenis-jenis.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 viii. perubahan bahasa dan hal-hal yang ada kaitannya dengan itu yang tidak begitu mudah dicapai atau didekati melalui salah satu dari kedua ilmu tersebut secara terpisah atau sendiri-sendiri” (Lado. 1968:6) (lihat Henry Guntur Tarigan.

iaitu kajian linguistik pada zaman Renaisans. Linguistik Saussure 12 . Linguistik Matematik (Mathematical Linguistics). iaitu satu teori linguistik yang lahir sebagai satu alternatif kepada teori Tatabahasa Transformasi Generatif. Pada tahun 1970-an. Linguistik Renaisans (Renaissance Linguistics). iaitu cabang linguistik yang menggunakan teknik komputer dalam kajian bahasa dan kesusasteraan. Linguistik Pedagogi (Pedagogical Linguistics). Linguistik Komputasi (Computational Linguistics). iaitu kajian terhadap bahasa yang menekankan hubungan antara bentuk-bentuk bahasa dengan informasi-informasi yang terdapat di dalam otak atau akal manusia. Lamb mengakui bahawa teori stratifikasi merupakan sejenis Linguistik Kognitif. iaitu cabang Linguistik Terapan yang mengkaji permasalahan dalam bahasa seperti cacat bahasa dan sebagainya. iaitu analisis bahasa yang memberi perhatian kepada pelbagai fungsi bahasa. iaitu zaman sesudah linguistik abad pertengahan yang ditandai oleh perluasan kajian atau pandangan di luar bahasa Yunani dan Latin dan bahasa-bahasa Indo-Eropah dengan menambahkan beberapa konsep dan kategori baharu dalam kajian bahasa.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Apakah Cabang Linguistik Lain? Terdapat juga beberapa cabang linguistik yang lain seperti Linguistik Etnografi (Ethnographic Linguistics). baik dalam bidang bahasa ataupun di luar bidang bahasa. Firth. iaitu cabang kajian bahasa yang menerapkan teori dan hasil kajian bahasa dalam pengajaran. misalnya menerapkan teori dan dapatan kajian linguistik dalam mencari kaedah-kaedah yang efektif dalam pengajaran bahasa dan lain-lain. Huraian tentang Linguistik Fungsional ini ada terkandung di dalam teori dan tulisan sarjana-sarjana seperti Buhler. Troubetzkoy dan lain-lain. Linguistik Medis (Language Pathology). Martinet. Linguistik Fungsional (Functional Linguistics). Halliday. Linguistik Kognitif (Cognitive Linguistics). iaitu cabang linguistik yang mengkaji persamaan dan perbezaan antara bahasa-bahasa atau dialek-dialek untuk mencari prinsip-prinsip yang dapat diterapkan dalam pengajaran bahasa atau penterjemahan. Kajian ini juga disebut patologi bahasa. iaitu kajian terhadap lingkungan alam dan budaya sesuatu masyarakat dan hubungannya dengan bahasa dan situasi pertuturan. telah wujud Tatabahasa Fungsional (Functional Grammar). Linguistik Kontrastif (Contrastive Linguistics). Pike. iaitu sejenis kajian terhadap bahasa yang mempelajari ciri-ciri matematik dalam bahasa dengan menggunakan konsep-konsep statistik dan algebra.

Ferdinand de Saussure (1916).LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 (Saussure Linguistics) ialah istilah yang digunakan untuk kajian linguistik teori Ferdinand de Saussure. Hasil kajian linguistik struktural ini boleh digunakan untuk melatih pelajar-pelajar asing atau yang baru mempelajari bahasa atau pelajar yang lemah pencapaian dalam penguasaan bahasa. misalnya mengkaji bahasa Melayu pada zaman sebelum merdeka dengan bahasa pada zaman selepas merdeka dengan melihat perubahan-perubahan bahasa daripada segi fonologi. sintaksis dan semantik. Linguistik Sinkronis (Syncronic Linguistics). iaitu kajian bahasa yang dilakukan terhad pada satu-satu masa tertentu. hubungan paradigmatis dan sintagmatis. iaitu mengkaji satu-satu bahasa itu pada satu-satu masa tertentu. Linguistik Diakronis (Diachronic Linguistics). morfologi. Cara Linguistik Sinkronis ini digunakan dalam kajian Linguistik Deskriptif. iaitu linguistik yang mengkaji bahasa pada dua masa atau yang berlainan masa. Linguistik Taksonomi (Taxonomic Linguistics) ialah pendekatan kajian dan analisis bahasa dengan tujuan utama untuk mendaftarkan dan mengklasifikasikan pelbagai fenomena bahasa kepada kelompok atau golongan seperti kelas atau golongan kata dalam tatabahasa. iaitu yang menganggap bahasa itu mempunyai struktur atau sistem yang bebas. Cara kajian Linguistik Diakronis ini diperkenalkan oleh ahli bahasa bangsa Swiss. perbezaan antara langue dengan parole. Aliran ini menumpukan kajian ke atas bahasa lisan dan tidak mengutamakan aspek semantik. kaedah dan pendekatan struktural. jenis-jenis konsonan dalam bidang fonetik. Linguistik Struktural (Structural Linguistics). Kajian cara Sinkronis ini diperkenalkan oleh linguis bangsa Swiss. yang mencakupi pemisahan antara pendekatan diakronis dan sinkronis. misanya kajian bahasa Melayu pada hari ini. Teori ini dianut pula dengan perubahan atau tanpa perubahan oleh aliran Praha dan Glosematik. 13 . Ferdinand de Saussure. medan makna dalam bidang semantik dan sebagainya. atau pada abad ke-20 tanpa melihat perubahan-perubahan pada bahasa itu dan tidak pula membuat perbandingan antara perkembangan bahasa dari satu masa ke satu masa. iaitu bidang kajian linguistik yang menggunakan teori.

LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 1.21 Terangkan cabang linguistik lain. Profesor Linguistik dan bahasa-bahasa moden di Massachusetts Institute of Technology. Teori ini menumpukan kajian dalam bidang sintaksis atau ayat dan mengutamakan bidang makna atau semantik. iaitu Syntactic Structures pada tahun 1957. Beliau telah mengemukakan teori tatabahasa Transformasi Generatif ini dalam buku monografnya yang terkenal. Menurut teori ini.20 1. iaitu struktur ayat yang biasanya telah mengalami perubahan daripada struktur dalamannya dan merupakan bentuk ayat yang akan sebenarnya diucapkan oleh si penutur dan yang diperlukan untuk ditafsirkan oleh bahagian bunyi bahasa yang dinamai komponen fonologi (Nik Safiah Karim dan rakanrakan. Tatabahasa aliran Transformasi Generatif ini ialah satu aliran kajian bahasa yang dikemukakan oleh ahli bahasa Amerika bernama Noam Chomsky. Bincangkan perbezaan antara Linguistik Sinkronis dengan Linguistik Diakronis. 14 . iaitu struktur yang biasanya mengandungi bentuk ayat dasar atau ayat inti yang diperlukan untuk membentuk asas makna ayat atau dengan kata lain membentuk semantik ayat. setiap ayat yang dilahirkan mengandungi dua peringkat. Pertama. Teori Transformasi Generatif ini dianggapkan sebagai satu aliran linguistik yang baru dan sebagai revolusi dalam bidang kajian tatabahasa. peringkat struktur permukaan. Kemudian Chomsky telah memperbaiki teori ini dan menerbitkan pula buku Aspects of the Theory of Syntax pada tahun 1965 dan teori ini dianggap sebagai teori standard. Linguistik Aliran Tatabahasa Transformasi Generatif Apabila membicarakan ilmu linguistik dan cabang-cabang atau bidang-bidangnya.19 1. Kedua. rasanya tidak lengkap jika tidak disentuh serba ringkas tentang ilmu Linguistik Aliran Tatabahasa Transformasi Generatif (Transformational Generative Grammar) sebagai pengetahuan ringkas. peringkat struktur dalaman. Huraikan maksud Linguistik Fungsional. 2003:505).

26 15 .LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Kedua-dua jenis struktur. 1.22 Huraikan konsep Linguistik Aliran Tatabahasa Transformatif Generatif.25 1. Struktur dalaman yang diwujudkan oleh rumus struktur frasa kemudian akan menjadi input kepada komponen yang mengandungi rumus transformasi. Nyatakan semua Cabang Linguistik. iaitu struktur dalaman dan struktur permukaan diterbitkan oleh dua jenis hukum atau rumus tatabahasa. iaitu rumus struktur frasa dan rumus transformasi. Rumus struktur frasa menerbitkan ayat-ayat pada peringkat struktur dalaman dan rumus transformasi pula berfungsi menukarkan pola atau struktur ayat-ayat hingga membawa kepada peringkat struktur permukaan. Bincangkan sejauh mana Ilmu Linguistik penting kepada guru bahasa. Bentuk ayat struktur permukaan selalunya tidak serupa dengan bentuk struktur dalaman. Rumus transformasi itu berkuasa untuk menggugurkan unsur kata. Jelaskan rumus struktur frasa dan rumus transformasi. Huraikan Ilmu Linguistik yang melihat perubahan dan perkembangan bahasa.23 1. menambahkan unsur kata dan mengubah atau menyusun semula susunan unsur kata. 1. Teori ini juga mengandaikan bahawa kedua-dua jenis rumus tatabahasa itu menjadi sebahagian daripada unsur kecekapan berbahasa seseorang individu (ibid:202).24 1.

dll.4 Bagi soalan ini. Sertakan contoh-contohnya sekali. youtube dan seumpamanya 1. Aspek yang dihuraikan meliputi fonetik dan fonologi kata. Laras-laras linguistik seperti Langue. jurnal. internet. Sila rujuk sumber lain daripada buku.2 Jawapan bagi soalan ini perlu menyentuh: i. Ciri-ciri Linguistik Deskriptif ii. youtube dan seumpamanya 1. Parole. frasa dan ayat iii. Definisi Linguistik Historis ii. misalnya menghuraikan bahasa Melayu iii.5 Bagi soalan ini.1 Bagi soalan ini. youtube. Sila rujuk sumber lain daripada buku. frasa dan ayat bahasa Melayu secara deskriptif iv. jurnal. Sila rujuk sumber lain daripada buku. termasuklah bidang fonetik dan fonologi kata. jurnal. internet.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 PANDUAN MENJAWAB SOALAN LATIHAN UNIT 1 1. youtube dan seumpamanya. misalnya bahasa Melayu sebelum merdeka dan bahasa Melayu selepas merdeka 16 . anda perlu memberikan: i. anda perlu memberikan: i. Maksud Linguistik Deskripstif ii. Asal usul perkataan linguistik ii. Langage. perihal Ferdinand de Saussure dan hasil usahanya dalam bidang ilmu linguistik (Linguistique General) ii.3 Bagi soalan ini. Sertakan contoh-contoh bidang linguistik yang dihuraikan oleh Linguistik Deskriptif. Sila rujuk sumber lain daripada buku. internet. internet. anda harus menghuraikan: i. 1. 1. jurnal. Bapa linguistik moden iii. jawapan anda harus mencakupi: i. Contoh perkembangan bahasa secara historis. bilingualisme dan multilingualisme iv.

7 Bagi menjawab soalan ini. Misalnya bahasa Melayu. internet. internet. anda perlu: i. Memahami disiplin Linguistik Historis yang mengutamakan sejarah satu-satu bahasa itu ii. Bidang Sosiolinguistik yang mencakupi semua aspek yang ada kaitan antara bahasa dengan masyarakat 17 . Dialek serumpun bahasa Melayu seperti dialek Kedah. bahasa Indonesia v. Sanskrit. anda harus menghuraikan: i. misalnya bahasa yang boleh dibanding-bandingkan. jurnal.9 Bagi menjawab soalan ini. 1. jurnal. youtube dan seumpamanya. anda perlu: i. Menjelaskan maksud linguistik komparatif ii. iaitu bahasa serumpun iv. Pengaruh bahasa Arab.10 Bagi soalan ini. internet. 1. dialek Kelantan. internet. Sila rujuk sumber lain daripada buku. bahasa Iban. dan seumpamanya. Maksud bidang Sosiolinguistik ii. jurnal.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 iii. youtube dan seumpamanya. internet.8 Bagi menjawab soalan ini. anda perlu: i. youtube dan seumpamanya 1. bahasa Tagalog. Sila rujuk sumber lain daripada buku. anda perlu memberikan: i. Menghuraikan linguistik komparatif. Sila rujuk sumber lain daripada buku. 1. Cina dan Inggeris dari segi sejarah turut menambah perbendaharaan kata bahasa Melayu. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Sila rujuk sumber lain daripada buku. youtube dan seumpamanya.6 Bagi menjawab soalan ini. dialek Perak dan seumpamanya. iv. mempunyai sejarah perkembangan dan pertumbuhan bahasa itu iii. Contoh bahasa serumpun: bahasa Melayu. vi. Tokoh-tokoh Sosiolinguistik dalam negara dan luar negara iii. jurnal. 1. youtube. jurnal.

Aspek-aspek lain berkaitan dengan neurolinguistik iii. sistem fonem. Jawapan anda juga harus meliputi bilingualisme dan multilingualisme serta dialek dan ideolek iv. jawapan anda harus: i. ayat dan seumpamanya iii. jurnal. Sila rujuk sumber lain daripada buku. 1. jawapan anda harus mencakupi: i. Sila rujuk sumber lain daripada buku. youtube dan seumpamanya. anda perlu memberikan: i. kesetiaan terhadap bahasa dan perancangan bahasa. pembentukan suku kata. Contoh ciri-ciri linguistik am yang terdapat dalam bahasa Melayu seperti huraian secara umum tentang bunyi-bunyi bahasa. bahasa rasmi dan seumpamanya iii. Anda perlu memberi jawapan anda yang meliputi bahasa kebangsaan. Menerangkan maksud linguistik terapan ii. Menerangkan hubungan antara neurolinguistik dengan penyakit afasia ii. kata. 18 . 1. Anda juga harus memberikan jawapan anda meliputi sikap terhadap bahasa. klausa. internet.13 Bagi menjawab soalan ini. internet. anda perlu memberikan: i. internet. jurnal.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 ii. youtube dan seumpamanya. kata.12 Bagi soalan ini. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Aspek-aspek neurolinguistik 1. pidjin. bahasa kebangsaan. frasa.15 Bagi soalan ini. khususnya dalam pengajaran bahasa iii. Maksud linguistik am ii.11 Bagi soalan ini. Penjelasan tentang konsep neurolinguistik ii. 1. 1. Sila hurai secara am bidang fonetik dan fonologi bahasa Melayu. Ciri-ciri linguistik am ii. anda perlu: i. Contoh linguistik am yang terdapat dalam bahasa Melayu iii.14 Bagi menjawab soalan ini. sistem panggilan dalam masyarakat. youtube dan seumpamanya. Menghuraikan kegunaan linguistik terapan dan seumpamanya. jurnal. kreol.

jurnal. Memberikan definisi mengenai psikolinguistik ii. internet.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 1. Anda perlu mengenal pasti bahasa-bahasa yang lazim digunakan oleh murid-murid tertentu pada peringkat-peringkat umur tertentu iii. Sila rujuk sumber lain daripada buku. jurnal.20 Untuk menjawab soalan ini.19 Untuk menjawab soalan ini. Sila rujuk sumber lain daripada buku. 19 . jurnal. Memberikan contoh buku teks yang mengandungi linguistik terapan iv. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Menghuraikan dengan lebih lanjut setiap cabang linguistik tersebut iii. internet. Menjelaskan bagaimanakah linguistik terapan dimanfaatkan dalam pengajaran bahasa iii. Menghuraikan maksud linguistik terapan ii. 1. jurnal. youtube dan seumpamanya. 1. jurnal. 1. 1. Menyertakan tokoh-tokoh linguistik dan aliran mereka iv.16 Bagi soalan ini. internet. anda perlu: i.17 Bagi soalan ini. youtube dan seumpamanya. Anda perlu menjelaskan jenis-jenis bahasa yang kerap digunakan oleh penutur tertentu ii. youtube dan seumpamanya.18 Untuk menjawab soalan ini: i. internet. anda perlu: i. youtube dan seumpamanya. Memberikan nama tokoh-tokoh bahasa Bahasa Melayu iv. youtube dan seumpamanya. Sertakan nama tokoh-tokoh linguistik fungsional iv. anda perlu: i. Berikan maksud linguistik fungsional ii. internet. Menyatakan nama tokoh-tokoh psikolinguistik iii. Sila rujuk sumber lain daripada buku. anda perlu: i. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Menjelaskan aspek-aspek yang dicakupi oleh linguistik fungsional iii. Memberikan pelbagai cabang linguistik yang anda tahu ii.

Berikan penjelasan ringkas bagi setiap cabang linguistik tersebut iii. 1.24 Untuk menjawab soalan ini. Sila rujuk sumber lain daripada buku. youtube dan seumpamanya. Sila sertakan contoh-contohnya sekali. Noam Chomsky dan seumpamanya iii. 1. Sila rujuk sumber lain daripada buku. jurnal. termasuklah membantu mengajar sebutan kepada murid-murid ii. Menyatakan semua cabang linguistik yang anda tahu ii. jurnal. internet. internet. jurnal. Maksud tatabahasa transformatif generatif ii. youtube dan seumpamanya. 20 . Saya yakin anda pasti dapat menjelaskan kepentingan ilmu linguistik kepada guru. Menghuraikan segala aspek perubahan dan perkembangan bahasa Melayu sebelum merdeka.21 Untuk menjawab soalan ini. anda perlu: i. Sila rujuk sumber lain daripada buku. selepas merdeka dan bahasa Melayu terkini ii.26 Untuk menjawab soalan ini. huraian anda perlu meliputi: i. Memahirkan murid-murid dengan sistem ejaan baharu iii. youtube dan seumpamanya. 1. 1.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 1.25 Untuk menjawab soalan ini: i.23 Untuk menjawab soalan ini. Berikan maksud linguistik diakronis iii. huraian anda perlu: i. Berikan contoh-contohnya sekali iv. Mengenal pasti perbezaan antara linguistik sinkronis dengan linguistik diakronis iv. internet. Sertakan contoh-contohnya sekali. Memahirkan guru-guru menghuraikan bidang-bidang bahasa kepada murid-murid termasuklah frasa dan ayat 1. anda perlu: i.22 Untuk menjawab soalan ini. Ciri-ciri tatabahasa transformatif generatif iv. Berikan maksud linguistik sinkronis ii. anda perlulah: i. Berikan maksud rumus struktur frasa ii. Berikan maksud rumus transformasi iii.

(1995).) (1981). Fonetik dan fonologi suatu tinjauan. Abdul Hamid Mahmood dan Nurfarah Lo Abdullah (2007). Kuala Lumpur: Aslita Sdn. (Ed. P. C. Permulaan ilmu linguistik.K. Barnhart. Linguistik am untuk guru Bahasa Malaysia. & Barnhart. Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn. Abdullah Hassan (1993). R. The world book of encyclopedia volume two. International encyclopedia of linguistics. Alias Mohammad Yatim (1992).L. Bhd. Guru dan bahasa Melayu. 21 . (Ed) (1992). London: Routledge. Masa Enterprise. Bhd. Kulim: Penerbit Sarlis.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Rujukan Abdul Hamid Mahmood (1995). Abdul Hamid Mahmood (2002). Kuala Lumpur: City Reprographic Services. Linguistik fonetik dan fonologi bahasa Melayu. Ashby. Speech sounds. New York: Oxford University Press. Kuala Lumpur: Sarjana Enterprise. Bright. Toronto: World Book Inc. W. Ejaan bahasa Melayu terkini. Arbak Othman (1983).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful