LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1

Unit

1
LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA
HASIL PEMBELAJARAN Setelah selesai mempelajari unit ini, anda seharusnya dapat: i. menerangkan definisi linguistik dan cabang-cabangnya, ii. mengetahui asal perkataan linguistik, iii. mengetahui pelopor linguistik moden, dan iv. menjelaskan ilmu linguistik aliran tatabahasa transformasi generatif.

Pengenalan
Unit ini membincangkan hal tentang Linguistik dan Cabang-cabangnya yang mencakupi konsep linguistik, asal perkataan linguistik, pelopor linguistik moden, cabang-cabang linguistik serta aliran linguistik tatabahasa transformasi generatif.

Tahukah Anda Pengertian Linguistik?
Menurut Kamus Dewan (2005:945) linguistik bererti pengajian ilmu bahasa. Oleh David Crystal dalam bukunya, A Dictionary of Linguistics and Phonetics (1986:181), linguistik merupakan kajian saintifik terhadap bahasa (the scientific study of language).

1

LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1

Tahukah Anda Asal Perkataan Linguistik?
Perkataan linguistik berasal daripada perkataan Latin, iaitu lingua yang bermaksud bahasa. Perkataan Latin ini juga digunakan dalam banyak bahasa lain yang berasal daripada bahasa Latin seperti dalam bahasa Perancis (langue, langage), bahasa Itali (lingua), atau bahasa Sepanyol (lengua) atau dalam bahasa Inggeris (linguistics). Perkataan linguistik dalam bahasa Melayu berasal daripada bahasa Inggeris, iaitu linguistics yang dipinjam daripada bahasa Perancis, iaitu linguistique. Orang yang pandai atau faham bermacam-macam bahasa asing atau ahli bahasa dipanggil linguis, dan orang yang mengetahui atau bertutur dalam dua bahasa atau banyak bahasa dikenali sebagai bilingual, atau multilingual.

Siapakah Pelopor Linguistik Moden?
Ferdinand de Saussure ialah seorang sarjana bangsa Swiss. Beliau dianggap sebagai pelopor linguistik moden. Bukunya Cours de Linguistique Generale (1916) sangat terkenal dan dianggap sebagai buku asas linguistik moden. Oleh sebab itu, beberapa istilah yang dipakai oleh de Saussure diterima umum sebagai istilah rasmi, misalnya langage, langue dan parole (Prof. Dr. J.W.M. Verhaar, 1983:1). Langage bererti bahasa pada umumnya, misalnya semua manusia di dunia ini mempunyai bahasa. Langue bererti bahasa tertentu kepunyaan satu-satu kumpulan penutur tertentu, misalnya bahasa Perancis, bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa Indonesia dan bahasa Melayu merupakan bahasa-bahasa atau langue-langue tersendiri. Langue dianggap bahasa kepunyaan kumpulan atau masyarakat bahasa tertentu dan parole pula merupakan pertuturan atau bentuk ucapan individu yang kerap disebut sebagai idiolek.

Kesimpulan Tentang Ilmu Linguistik
Kesimpulannya, ilmu linguistik ialah ilmu yang mengkaji bahasa secara saintifik. Maksudnya ilmu yang mengkaji dan menganalisis satu-satu bahasa tertentu secara empirikal dan objektif, iaitu mengkaji bahasa itu seperti yang benar-benar wujud tanpa dipengaruhi oleh agak-agakan, ramalan, sentimen atau falsafah. Misalnya, kita menggunakan ilmu linguistik itu untuk mengkaji bahasa Melayu.

2

ramalan. bentuk dan sistem bahasa itu. Kajian ini dilakukan secara objektif dan tidak boleh berdasarkan agak-agakan. frasa dan ayat yang berlainan bentuk dalam bahasa Melayu.1 Jelaskan konsep Linguistik. kata. 1. Apakah Linguistik Deskriptif? Linguistik Deskriptif ialah satu cabang linguistik yang menghuraikan satu-satu bahasa tertentu pada satu-satu masa tertentu. sistem fonem. ilmu linguistik yang 3 .LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Kita mengkaji bahasa Melayu seperti yang benar-benar wujud dan digunakan oleh masyarakat bahasa itu. 1.2 Siapakah pelopor Linguistik Moden? Tahukah Anda Cabang-cabang Linguistik? Linguistik mempunyai cabang atau bidang pengajian yang berlainan seperti: i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) Linguistik Deskriptif (Descriptive Linguistics) Linguistik Historis (Historical Linguisticsi) Linguistik Komparatif (Comparative Linguistics) Sosiolinguistik (Sociolinguistics) Neurolinguistik (Neurolinguistics) Linguistik Am (General Linguistics) Linguistik Terapan (Applied Linguistics) Psikolinguistik (Psycholinguistics) i. sentimen atau falsafah dan hasil kajian itu pula boleh diuji kebenarannya. Kita mengkaji secara formal dan objektif bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dihasilkan. morfem. Misalnya. misalnya bagaimana bahasa Melayu itu diucapkan.

Misalnya. baik pada awal ataupun pada akhir satu-satu zaman itu. bahasa Jepun. morfologi. bahasa Kadazan. bahasa Itali dan lain-lain. tetapi tidak membuat perbandingan antara sistem vokal. konsonan. Ilmu Linguistik Deskriptif boleh digunakan untuk mengkaji dan menghuraikan secara umum sebarang bahasa di dunia. bahasa Iban. iaitu seperti yang benar-benar wujud dalam bahasa itu. bahasa Perancis. sistem suku kata. frasa dan ayat bahasa Melayu.4 4 . perkataan. diftong. konsonan. bahasa Portugis. sintaksis dan segala aspek yang terdapat dalam bahasa Melayu. bahasa Tagalog mahupun bahasa Mandarin.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 menghurai atau menganalisis bahasa Melayu seperti yang dituturkan oleh masyarakat Melayu pada hari ini. Apa yang diutamakan dalam disiplin ini ialah menghuraikan bentuk dan sistem bahasa itu secara objektif dan secara empirikal. frasa atau ayat bahasa Melayu dengan ciri-ciri dan sistem dalam bahasa Inggeris. suku kata. bahasa Perancis. baik bahasa Melayu. Linguistik Deskriptif juga tidak berminat untuk mengkaji sejarah perkembangan atau pertumbuhan bahasa Melayu. Linguistik Deskriptif menghuraikan bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dituturkan dan bagaimana sistem bahasa Melayu itu digunakan dalam bidang fonologi. Linguistik Deskriptif akan menghuraikan bunyi-bunyi vokal. Jepun atau bahasa Cina. perkataan. bahasa Inggeris. 1. diftong.3 Apakah yang dimaksudkan dengan Linguistik Deskriptif? Apakah yang menjadi keutamaan dalam disiplin Linguistik Deskriptif? 1. bahasa Jawa. Linguistik Deskriptif hanya membuat huraian tentang satu-satu bahasa itu dan tidak pula membuat perbandingan dengan bahasa-bahasa lain atau mengkaji daripada sudut sejarah bahasa itu. bahasa Tamil.

Apa yang diutamakan dalam disiplin ini ialah sejarah dan perubahan-perubahan yang berlaku dalam bahasa dari satu masa ke satu masa yang lain.5 Huraikan maksud Linguistik Historis. baik daripada segi fonologi. Misalnya. Linguistik Historis mengkaji sejarah pertumbuhan dan perkembangan bahasa Melayu sejak zaman sebelum merdeka hingga ke hari ini atau mengkaji sejarah perkamusan bahasa Melayu atau sejarah sistem ejaan bahasa Melayu dan seumpamanya. ahli bahasa membandingbandingkan ciri-ciri bahasa serumpun seperti membandingkan bahasa Melayu dengan bahasa Jawa. sintaksis dan seumpamanya. Namun demikian. 5 . morfologi dan sintaksis antara dialek-dialek seperti dialek Kedah. 1. bahasa Kadazan. Lazimnya. Apakah Linguistik Historis? Linguistik Historis ialah satu cabang linguistik yang mengkaji satu-satu bahasa itu daripada sudut sejarah. iaitu dengan cara melihat aspek-aspek persamaan dan perbezaan antara satu bahasa dengan satu bahasa yang lain. bahasa Iban. dialek Negeri Sembilan dan dialek Perak dengan bahasa Melayu baku. ada pula ahli-ahli bahasa yang turut membandingkan struktur bahasa-bahasa yang bukan daripada satu rumpun seperti membandingkan struktur frasa dan ayat bahasa Melayu dengan struktur frasa dan ayat bahasa Inggeris. 1. bahasa Murut dan lain-lain atau membandingkan bahasa Inggeris dengan bahasa-bahasa induk Jerman yang lain seperti bahasa Belanda. morfologi. Perancis dan Jerman. iaitu menyelidiki segala perubahan dan perkembangan satu-satu bahasa itu. Linguistik Komparatif kerap digunakan untuk membandingkan antara dialek Kedah dengan dialek Perak atau dialek Kelantan dengan dialek Terengganu atau membandingkan bidang fonologi.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 ii. Apakah Linguistik Komparatif? Linguistik Komparatif ialah cabang linguistik yang mengkaji bahasa secara perbandingan. bahasa Tagalog.6 Apakah yang menjadi keutamaan dalam disiplin Linguistik Historis? iii.

Daripada apa yang dicakapkan.8 Dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai. fungsi sesuatu interaksi. buah fikiran dan perasaan serta mengeratkan hubungan antara satu sama lain dalam kalangan masyarakat. mengenal orang yang sedang bercakap dengan lebih mendalam. Bagaimanakah seseorang itu bercakap. Apakah Sosiolinguistik? Sosiolinguistik yang juga dikenali sebagai linguistik antropologi atau linguistik sosial ialah satu cabang linguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa dengan masyarakat. tajuk perbincangan. cara ia menyebutkan perkataan. ciri-ciri fungsi variasi-variasi ini dan ciri-ciri penutur yang menggunakannya apabila ketigatiga unsur ini berinteraksi.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 1. seseorang itu dapat menangkap sikap dan pendiriannya. Bahasa digunakan sebagai alat oleh masyarakat untuk berhubung. Dengan perkataan lain. iv. peserta (participant). Bagaimanakah orang itu bercakap dan apa yang dicakapkan itu akan memberikan tanda-tanda dan keterangan-keterangan tertentu tentang dirinya. huraikan Linguistik Komparatif. Sosiolinguistik merupakan kajian yang menumpukan perhatian kepada bahasa dalam konteks sosial dan kebudayaan. Menurut Dell Hymes (1966). 1981:4) dan Fishman (1968) pula menyatakan bahawa Sosiolinguistik ialah bidang yang mengkaji ciri-ciri variasi bahasa. Manusia menggunakan bahasa sebagai alat perhubungan untuk menyampaikan hasrat. serta jenis-jenis perbendaharaan kata yang digunakan olehnya akan menunjukkan dari daerah mana dan golongan mana ia berasal dan jenis pendidikan yang telah diterimanya. berubah dan mengubah satu sama lain dalam sesuatu masyarakat bahasa. Sosiolinguistik merupakan ilmu yang mengkaji bahasa daripada segi hubungan antara latar (setting). bagaimanakah ia menyusun frasa dan ayat-ayat tertentu. bentuk perhubungan dan nilai-nilai yang dipegang oleh ahli-ahli yang terlibat dalam pertuturan terhadap sesama sendiri (Nik Safiah Karim. bunyibunyi perkataan. pekerjaannya dan berbagai-bagai aspek latar 6 .7 Apakah yang dimaksudkan dengan Linguistik Komparatif? 1.

“Tan Sri”. “Pak Cik”. “Puan Sri” dan seumpamanya. “Mak Cik”. “anda”. “engkau”. Sosiolinguistik juga turut mengkaji sistem ganti nama. “Encik”. Sosiolinguistik lazimnya menumpukan kajian pada aspek atau topik seperti yang berikut: i) Bahasa rasmi ii) Bahasa kebangsaan iii) Pidgin iv) Kreol v) Bilingualism vi) Multilingualism vii) Dialek viii) Ideolek ix) Ragam bahasa x) Sikap terhadap bahasa xi) Sistem panggilan dalam masyarakat xii) Kesetiaan terhadap bahasa dan perancangan bahasa 1.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 belakangnya. “Puan”. 1. “Adik”.10 7 .9 Apakah yang anda faham tentang Sosiolinguistik? Bincangkan aspek-aspek yang boleh dikaji dalam bidang Sosiolinguistik. panggilan dan gelaran seperti “aku”. “Dato”. sistem panggilan dan sistem gelaran dalam sesebuah masyarakat dalam masyarakat Melayu seperti penggunaan kata ganti nama. “Abang”. “beta”. “patik”. “Tuan”. Di samping itu. Bidang-bidang seperti inilah yang tercakup oleh disiplin Sosiolinguistik.

Kalimat-kalimat bahasa disimpan dan diproses di hemisfera kiri otak manusia. Neurolinguistik ingin mengetahui bagaimana otak diorganisasi pada waktu mengelolakan aspek-aspek kemampuan bahasa dan perlakuan bahasa yang begitu rumit.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 v. Hemisfera kanan mempunyai fungsi mengendalikan semua fonem segmental (aspek-aspek intonasi dan prosodi) dan tona suara. 1987 telah mengemukakan penemuan terbaharu beliau yang menunjukkan bahawa Medan Broca tidak sahaja berfungsi untuk melaksanakan proses-proses sintaksis dan produksi fonologi. Teori Neurolinguistik Wernicke merupakan teori yang pertama lahir daripada beberapa kes kajian penyakit afasia. terutama untuk tujuan mengubatinya dan Neurolinguistik cenderung untuk mengetahui hakikat hubungan antara otak dengan bahasa demi pengubatan penyakit bertutur. Medan Broca korteks pula berfungsi melahirkan kalimat-kalimat. otak manusia mempunyai dua bahagian. Neurolinguistik banyak mendapat manfaat daripada kerjasama antara psikologi dengan linguistik dan afasiologi pula mendapat manfaat daripada neurologi. Afasiologi mengkaji penyakit bertutur. Menurut teori Neurolinguistik Klasik. pemahaman kalimat-kalimat terganggu apabila hemisfera kanan secara aktif terlibat dalam 8 . Damasi H. Pakar kajian neurolinguistik. Medan Broca korteks menukar kalimat-kalimat yang disimpan dalam Medan Wernicke korteks kepada bentuk bunyi.Broca dan C. Neurolinguistik menumpukan kajian terhadap bagaimana bahasa itu diproses di dalam otak dari awal pemerolehan bahasa sampailah ke bahasa itu berkembang dalam kehidupan manusia. hemisfera kanan berfungsi untuk komunikasi kebahasaan yang penting.. iaitu Medan Wernicke korteks (hemisfera kiri korteks) dan Medan Broca korteks. tetapi juga proses-proses morfologi. diwujudkan oleh P. Menurut ilmu Neurolinguistik. Apakah Neurolinguistik? Neurolinguistik ialah cabang ilmu linguistik yang mengkaji hal-hal otak dan perkaitannya dengan bahasa.Wernicke. ekspresi muka dan gerak-geri badan waktu bertutur dan makna perumpamaan serta ungkapan ideomatik juga. Kalimat-kalimat difahami melalui Medan Wernicke belahan kiri (hemisfera kiri korteks) otak manusia. Oleh sebab itulah. Neurolinguistik mempunyai hubungan yang erat dengan afasiologi kerana kedua-dua disiplin ini sama-sama mengkaji penyakit bertutur. Dengan perkataan lain. Neurologi mula-mula wujud pada abad ke-19. Medan Wernicke mengandungi representasi ingatan perbendaharaan bentuk kata yang berfungsi mengamati dan menerima ucapan.

pendekatan-pendekatan atau model-model yang digunakan dalam kajian bahasa. Maksudnya. permainan tenis. Kajian Neurolinguistik juga mendapati bahawa hemisfera kiri mengendalikan kata-kata yang membawa makna-makna literal (tersurat) dalam kalimat-kalimat. Kedua-dua hemisfera bekerjasama pada waktu berkomunikasi untuk menjamin pemahaman dan penyampaian makna yang sempurna. 1. vi.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 proses kebahasaan pada waktu berkomunikasi (Mangantar Simanjuntak. pengajaran bahasa. inovasi dan kekaryaan (Mangantar Simanjuntak.12 Jelaskan konsep Neurolinguistik. kaedahkaedah. dalam Linguistik Am dibicarakan hal-hal tentang teori-teori kajian bahasa. Di samping itu. Implikasi penemuan ini sangat penting pada bidang pendidikan. kajian bahasa mengikut aliran struktur. ruang dan segala sesuatu yang termasuk ke dalam apa yang dulunya terkenal dengan istilah bawah sedar. muzik dan lagu. Dalam Linguistik Am turut dihuraikan cara kajian bahasa dilakukan mengikut teori. pengubatan penyakit bertutur. Apakah Linguistik Am? Linguistik Am juga disebut linguistik umum merupakan ilmu linguistik yang membuat kajian atau membicarakan bahasa secara umum. badminton. teori dan kaedah kajian bahasa mengikut aliran transformasi generatif. relasional. proses kegiatan gestalt. sedangkan hemisfera kanan bertanggungjawab mengendalikan makna-makna tersirat. hemisfera kanan juga berfungsi untuk semua hal yang berkaitan dengan pembentukan idea yang bukan bahasa seperti kebolehan konstruksi. 1991:143).11 1. 9 . 1991:142-143). fungsional dan seumpamanya. kaedah dan pendekatan tradisional. pengenalan muka dan garis gambar yang rumit. Bincangkan hubungan Neurolinguistik dengan Afasiologi.

Dengan menggunakan pengetahuan ilmu Linguistik Am.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Dalam Linguistik Am. kajian ditumpukan kepada perkara-perkara umum dalam bahasa secara universal.16 10 . kaedah dan hasil kajian linguistik sangat berguna untuk diterapkan ke dalam pengajaran bahasa. deskripsi.15 Apakah yang dimaksudkan dengan Linguistik Terapan? Bagaimanakah Linguistik Terapan dapat dimanfaatkan dalam pengajaran bahasa? 1. penterjemahan. sintaksis dan seumpamanya secara umum. ahli bahasa dapat mengkaji dan menghuraikan segala bahasa yang dituturkan oleh manusia di dunia seperti bahasa Melayu. Apakah Linguistik Terapan? Linguistik Terapan ialah satu cabang linguistik yang memanfaatkan teori. kaedah dan hasil kajian linguistik dalam pengajaran bahasa. Huraian bahasa secara umum dan universal ini mencakupi bidang fonologi.13 Apakah yang dibincangkan dalam Linguistik Am? Huraikan ciri-ciri Linguistik Am bahasa Melayu. stilistik. bahasa Perancis. bahasa Jepun. dalam leksikografi. sama ada pengajaran bahasa sebagai bahasa pertama ataupun sebagai bahasa kedua. bahasa Mandarin. bahasa Inggeris.14 vii. 1. bahasa Itali dan seumpamanya. bahasa Thai. 1. 1. penulisan buku-buku teks. Teori. morfologi. pendekatan. bahasa Tamil. patologi bahasa dan sebagainya.

perubahan bahasa dan hal-hal yang ada kaitannya dengan itu yang tidak begitu mudah dicapai atau didekati melalui salah satu dari kedua ilmu tersebut secara terpisah atau sendiri-sendiri” (Lado. Psikolinguistik turut meneliti aspek penguasaan bahasa kanak-kanak dan mengkaji proses akal kanakkanak dalam memahami. 1. pemerhatian dan pembelajaran. Menurut Ronald W.17 Jelaskan Psikolinguistik berdasarkan definisi tokoh-tokoh bahasa. Disiplin ini juga memberikan perhatian terhadap pengaruh ingatan ke atas pertuturan dan kefahaman.18 11 . Maksudnya. 1985:3). Robert Lado. bentuk-bentuk bahasa dan perkataan-perkataan yang digunakan oleh penutur dan hubungannya dengan fikiran dan jiwa penutur itu. membuat persepsi. Psikolinguistik menganalisis jenis-jenis. 1968:6) (lihat Henry Guntur Tarigan. Apakah yang diteliti dalam Psikolinguistik? 1. mengingat dan melahirkan kembali bentuk-bentuk bahasa dalam pertuturan. 1964:64). Langacker.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 viii. Psikolinguistik ialah studi atau telaah mengenai behaviour atau perilaku linguistik. Apakah Psikolinguistik? Psikolinguistik ialah cabang linguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa dengan jiwa manusia. 1976:220). Psikolinguistik turut mengkaji perkaitan antara peranan bahasa dengan proses mengingat. seorang ahli dalam bidang pengajaran bahasa mengatakan bahawa Psikolinguistik ialah pendekatan gabungan melalui psikologi dan linguistik bagi telaah atau studi pengetahuan bahasa. Emmon Bach dengan singkat dan tegas mengutarakan bahawa Psikolinguistik adalah satu ilmu yang meneliti bagaimana sebenarnya para pembaca/ pemakai sesuatu bahasa membentuk/ membangun atau mengerti kalimat-kalimat bahasa tersebut” (Bach. iaitu performansi atau perbuatan dan perlengkapan atau aparat psikologis yang bertanggungjawab atasnya” (Langacker. bahasa dalam pemakaian.

Martinet. telah wujud Tatabahasa Fungsional (Functional Grammar). Linguistik Pedagogi (Pedagogical Linguistics). iaitu cabang linguistik yang menggunakan teknik komputer dalam kajian bahasa dan kesusasteraan. Linguistik Fungsional (Functional Linguistics). Lamb mengakui bahawa teori stratifikasi merupakan sejenis Linguistik Kognitif. Linguistik Medis (Language Pathology). Linguistik Komputasi (Computational Linguistics). Linguistik Renaisans (Renaissance Linguistics). Firth. iaitu zaman sesudah linguistik abad pertengahan yang ditandai oleh perluasan kajian atau pandangan di luar bahasa Yunani dan Latin dan bahasa-bahasa Indo-Eropah dengan menambahkan beberapa konsep dan kategori baharu dalam kajian bahasa. Huraian tentang Linguistik Fungsional ini ada terkandung di dalam teori dan tulisan sarjana-sarjana seperti Buhler. iaitu kajian linguistik pada zaman Renaisans. Troubetzkoy dan lain-lain. misalnya menerapkan teori dan dapatan kajian linguistik dalam mencari kaedah-kaedah yang efektif dalam pengajaran bahasa dan lain-lain. iaitu sejenis kajian terhadap bahasa yang mempelajari ciri-ciri matematik dalam bahasa dengan menggunakan konsep-konsep statistik dan algebra. Pike. baik dalam bidang bahasa ataupun di luar bidang bahasa. iaitu analisis bahasa yang memberi perhatian kepada pelbagai fungsi bahasa. iaitu kajian terhadap lingkungan alam dan budaya sesuatu masyarakat dan hubungannya dengan bahasa dan situasi pertuturan. Linguistik Kognitif (Cognitive Linguistics). iaitu kajian terhadap bahasa yang menekankan hubungan antara bentuk-bentuk bahasa dengan informasi-informasi yang terdapat di dalam otak atau akal manusia. Kajian ini juga disebut patologi bahasa.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Apakah Cabang Linguistik Lain? Terdapat juga beberapa cabang linguistik yang lain seperti Linguistik Etnografi (Ethnographic Linguistics). iaitu satu teori linguistik yang lahir sebagai satu alternatif kepada teori Tatabahasa Transformasi Generatif. Linguistik Kontrastif (Contrastive Linguistics). Halliday. iaitu cabang linguistik yang mengkaji persamaan dan perbezaan antara bahasa-bahasa atau dialek-dialek untuk mencari prinsip-prinsip yang dapat diterapkan dalam pengajaran bahasa atau penterjemahan. iaitu cabang kajian bahasa yang menerapkan teori dan hasil kajian bahasa dalam pengajaran. Linguistik Saussure 12 . Linguistik Matematik (Mathematical Linguistics). Pada tahun 1970-an. iaitu cabang Linguistik Terapan yang mengkaji permasalahan dalam bahasa seperti cacat bahasa dan sebagainya.

perbezaan antara langue dengan parole. sintaksis dan semantik. misalnya mengkaji bahasa Melayu pada zaman sebelum merdeka dengan bahasa pada zaman selepas merdeka dengan melihat perubahan-perubahan bahasa daripada segi fonologi. morfologi. yang mencakupi pemisahan antara pendekatan diakronis dan sinkronis. Cara Linguistik Sinkronis ini digunakan dalam kajian Linguistik Deskriptif. iaitu bidang kajian linguistik yang menggunakan teori. atau pada abad ke-20 tanpa melihat perubahan-perubahan pada bahasa itu dan tidak pula membuat perbandingan antara perkembangan bahasa dari satu masa ke satu masa. hubungan paradigmatis dan sintagmatis.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 (Saussure Linguistics) ialah istilah yang digunakan untuk kajian linguistik teori Ferdinand de Saussure. medan makna dalam bidang semantik dan sebagainya. Linguistik Struktural (Structural Linguistics). iaitu linguistik yang mengkaji bahasa pada dua masa atau yang berlainan masa. Linguistik Diakronis (Diachronic Linguistics). Cara kajian Linguistik Diakronis ini diperkenalkan oleh ahli bahasa bangsa Swiss. Hasil kajian linguistik struktural ini boleh digunakan untuk melatih pelajar-pelajar asing atau yang baru mempelajari bahasa atau pelajar yang lemah pencapaian dalam penguasaan bahasa. Ferdinand de Saussure. Aliran ini menumpukan kajian ke atas bahasa lisan dan tidak mengutamakan aspek semantik. jenis-jenis konsonan dalam bidang fonetik. Teori ini dianut pula dengan perubahan atau tanpa perubahan oleh aliran Praha dan Glosematik. iaitu yang menganggap bahasa itu mempunyai struktur atau sistem yang bebas. 13 . misanya kajian bahasa Melayu pada hari ini. Ferdinand de Saussure (1916). Kajian cara Sinkronis ini diperkenalkan oleh linguis bangsa Swiss. kaedah dan pendekatan struktural. Linguistik Taksonomi (Taxonomic Linguistics) ialah pendekatan kajian dan analisis bahasa dengan tujuan utama untuk mendaftarkan dan mengklasifikasikan pelbagai fenomena bahasa kepada kelompok atau golongan seperti kelas atau golongan kata dalam tatabahasa. iaitu kajian bahasa yang dilakukan terhad pada satu-satu masa tertentu. iaitu mengkaji satu-satu bahasa itu pada satu-satu masa tertentu. Linguistik Sinkronis (Syncronic Linguistics).

Kemudian Chomsky telah memperbaiki teori ini dan menerbitkan pula buku Aspects of the Theory of Syntax pada tahun 1965 dan teori ini dianggap sebagai teori standard. 14 . Profesor Linguistik dan bahasa-bahasa moden di Massachusetts Institute of Technology. Huraikan maksud Linguistik Fungsional.21 Terangkan cabang linguistik lain. peringkat struktur permukaan. Pertama. Bincangkan perbezaan antara Linguistik Sinkronis dengan Linguistik Diakronis. Linguistik Aliran Tatabahasa Transformasi Generatif Apabila membicarakan ilmu linguistik dan cabang-cabang atau bidang-bidangnya. iaitu struktur yang biasanya mengandungi bentuk ayat dasar atau ayat inti yang diperlukan untuk membentuk asas makna ayat atau dengan kata lain membentuk semantik ayat. setiap ayat yang dilahirkan mengandungi dua peringkat. Menurut teori ini. Teori ini menumpukan kajian dalam bidang sintaksis atau ayat dan mengutamakan bidang makna atau semantik. Tatabahasa aliran Transformasi Generatif ini ialah satu aliran kajian bahasa yang dikemukakan oleh ahli bahasa Amerika bernama Noam Chomsky.20 1. 2003:505). peringkat struktur dalaman.19 1.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 1. Kedua. Beliau telah mengemukakan teori tatabahasa Transformasi Generatif ini dalam buku monografnya yang terkenal. Teori Transformasi Generatif ini dianggapkan sebagai satu aliran linguistik yang baru dan sebagai revolusi dalam bidang kajian tatabahasa. iaitu Syntactic Structures pada tahun 1957. rasanya tidak lengkap jika tidak disentuh serba ringkas tentang ilmu Linguistik Aliran Tatabahasa Transformasi Generatif (Transformational Generative Grammar) sebagai pengetahuan ringkas. iaitu struktur ayat yang biasanya telah mengalami perubahan daripada struktur dalamannya dan merupakan bentuk ayat yang akan sebenarnya diucapkan oleh si penutur dan yang diperlukan untuk ditafsirkan oleh bahagian bunyi bahasa yang dinamai komponen fonologi (Nik Safiah Karim dan rakanrakan.

1. iaitu rumus struktur frasa dan rumus transformasi. Struktur dalaman yang diwujudkan oleh rumus struktur frasa kemudian akan menjadi input kepada komponen yang mengandungi rumus transformasi. iaitu struktur dalaman dan struktur permukaan diterbitkan oleh dua jenis hukum atau rumus tatabahasa.24 1. Rumus struktur frasa menerbitkan ayat-ayat pada peringkat struktur dalaman dan rumus transformasi pula berfungsi menukarkan pola atau struktur ayat-ayat hingga membawa kepada peringkat struktur permukaan. Nyatakan semua Cabang Linguistik. menambahkan unsur kata dan mengubah atau menyusun semula susunan unsur kata. Rumus transformasi itu berkuasa untuk menggugurkan unsur kata. Teori ini juga mengandaikan bahawa kedua-dua jenis rumus tatabahasa itu menjadi sebahagian daripada unsur kecekapan berbahasa seseorang individu (ibid:202). 1.26 15 .25 1.23 1. Huraikan Ilmu Linguistik yang melihat perubahan dan perkembangan bahasa.22 Huraikan konsep Linguistik Aliran Tatabahasa Transformatif Generatif.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Kedua-dua jenis struktur. Bentuk ayat struktur permukaan selalunya tidak serupa dengan bentuk struktur dalaman. Jelaskan rumus struktur frasa dan rumus transformasi. Bincangkan sejauh mana Ilmu Linguistik penting kepada guru bahasa.

anda perlu memberikan: i. Definisi Linguistik Historis ii. jurnal. misalnya menghuraikan bahasa Melayu iii. dll. Langage. Sila rujuk sumber lain daripada buku. youtube. Sila rujuk sumber lain daripada buku. youtube dan seumpamanya 1. anda harus menghuraikan: i. Sila rujuk sumber lain daripada buku. internet.4 Bagi soalan ini. Parole.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 PANDUAN MENJAWAB SOALAN LATIHAN UNIT 1 1. internet. termasuklah bidang fonetik dan fonologi kata.2 Jawapan bagi soalan ini perlu menyentuh: i.1 Bagi soalan ini. internet. Laras-laras linguistik seperti Langue. perihal Ferdinand de Saussure dan hasil usahanya dalam bidang ilmu linguistik (Linguistique General) ii. jurnal. youtube dan seumpamanya. Sertakan contoh-contoh bidang linguistik yang dihuraikan oleh Linguistik Deskriptif. 1. jurnal. frasa dan ayat bahasa Melayu secara deskriptif iv.3 Bagi soalan ini. frasa dan ayat iii. internet. Contoh perkembangan bahasa secara historis. anda perlu memberikan: i. 1. jurnal. bilingualisme dan multilingualisme iv. Maksud Linguistik Deskripstif ii. Aspek yang dihuraikan meliputi fonetik dan fonologi kata. Bapa linguistik moden iii. Asal usul perkataan linguistik ii.5 Bagi soalan ini. misalnya bahasa Melayu sebelum merdeka dan bahasa Melayu selepas merdeka 16 . youtube dan seumpamanya 1. Ciri-ciri Linguistik Deskriptif ii. Sertakan contoh-contohnya sekali. Sila rujuk sumber lain daripada buku. jawapan anda harus mencakupi: i.

LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 iii.6 Bagi menjawab soalan ini. dialek Kelantan. 1. Contoh bahasa serumpun: bahasa Melayu. youtube dan seumpamanya 1.9 Bagi menjawab soalan ini. bahasa Tagalog. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Sila rujuk sumber lain daripada buku. jurnal. anda perlu: i. internet. Misalnya bahasa Melayu. jurnal. Sila rujuk sumber lain daripada buku. anda perlu: i. anda perlu memberikan: i. jurnal. Maksud bidang Sosiolinguistik ii. Dialek serumpun bahasa Melayu seperti dialek Kedah. Menghuraikan linguistik komparatif. Pengaruh bahasa Arab. internet. Sanskrit. jurnal. bahasa Indonesia v. internet. Tokoh-tokoh Sosiolinguistik dalam negara dan luar negara iii. Cina dan Inggeris dari segi sejarah turut menambah perbendaharaan kata bahasa Melayu. bahasa Iban. anda harus menghuraikan: i. anda perlu: i. misalnya bahasa yang boleh dibanding-bandingkan. vi. Menjelaskan maksud linguistik komparatif ii. iaitu bahasa serumpun iv.10 Bagi soalan ini. 1. dialek Perak dan seumpamanya. iv. jurnal. youtube dan seumpamanya. Bidang Sosiolinguistik yang mencakupi semua aspek yang ada kaitan antara bahasa dengan masyarakat 17 . youtube. internet. youtube dan seumpamanya. youtube dan seumpamanya.8 Bagi menjawab soalan ini. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Sila rujuk sumber lain daripada buku. internet. mempunyai sejarah perkembangan dan pertumbuhan bahasa itu iii. Memahami disiplin Linguistik Historis yang mengutamakan sejarah satu-satu bahasa itu ii. 1.7 Bagi menjawab soalan ini. dan seumpamanya. 1.

11 Bagi soalan ini. 1. anda perlu memberikan: i. Ciri-ciri linguistik am ii. sistem panggilan dalam masyarakat. jurnal. klausa. youtube dan seumpamanya. jawapan anda harus: i. Anda juga harus memberikan jawapan anda meliputi sikap terhadap bahasa. Aspek-aspek lain berkaitan dengan neurolinguistik iii. Menerangkan hubungan antara neurolinguistik dengan penyakit afasia ii. Sila rujuk sumber lain daripada buku. jawapan anda harus mencakupi: i. Anda perlu memberi jawapan anda yang meliputi bahasa kebangsaan.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 ii. bahasa kebangsaan. jurnal. Contoh linguistik am yang terdapat dalam bahasa Melayu iii. Penjelasan tentang konsep neurolinguistik ii. internet. Aspek-aspek neurolinguistik 1. Sila rujuk sumber lain daripada buku. kata. anda perlu memberikan: i. frasa. Sila hurai secara am bidang fonetik dan fonologi bahasa Melayu. kata. 1. Maksud linguistik am ii. kreol. ayat dan seumpamanya iii. kesetiaan terhadap bahasa dan perancangan bahasa. pembentukan suku kata. Menerangkan maksud linguistik terapan ii.15 Bagi soalan ini.13 Bagi menjawab soalan ini.12 Bagi soalan ini. youtube dan seumpamanya. anda perlu: i. 18 . jurnal. Sila rujuk sumber lain daripada buku. 1. sistem fonem. internet. pidjin. 1. youtube dan seumpamanya. internet. bahasa rasmi dan seumpamanya iii. khususnya dalam pengajaran bahasa iii. Menghuraikan kegunaan linguistik terapan dan seumpamanya. Jawapan anda juga harus meliputi bilingualisme dan multilingualisme serta dialek dan ideolek iv. Contoh ciri-ciri linguistik am yang terdapat dalam bahasa Melayu seperti huraian secara umum tentang bunyi-bunyi bahasa.14 Bagi menjawab soalan ini.

1. anda perlu: i. anda perlu: i.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 1. Memberikan pelbagai cabang linguistik yang anda tahu ii. Menghuraikan dengan lebih lanjut setiap cabang linguistik tersebut iii. 1. Menyatakan nama tokoh-tokoh psikolinguistik iii. Menghuraikan maksud linguistik terapan ii. Berikan maksud linguistik fungsional ii. Anda perlu mengenal pasti bahasa-bahasa yang lazim digunakan oleh murid-murid tertentu pada peringkat-peringkat umur tertentu iii. internet. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Menjelaskan aspek-aspek yang dicakupi oleh linguistik fungsional iii. Memberikan definisi mengenai psikolinguistik ii. youtube dan seumpamanya. jurnal. jurnal. youtube dan seumpamanya. internet. jurnal.16 Bagi soalan ini. 1. Memberikan nama tokoh-tokoh bahasa Bahasa Melayu iv. jurnal. youtube dan seumpamanya. anda perlu: i. internet. Memberikan contoh buku teks yang mengandungi linguistik terapan iv. internet. 1. youtube dan seumpamanya.19 Untuk menjawab soalan ini. 19 . Menyertakan tokoh-tokoh linguistik dan aliran mereka iv.17 Bagi soalan ini. Anda perlu menjelaskan jenis-jenis bahasa yang kerap digunakan oleh penutur tertentu ii. anda perlu: i. Menjelaskan bagaimanakah linguistik terapan dimanfaatkan dalam pengajaran bahasa iii. internet. youtube dan seumpamanya. jurnal.18 Untuk menjawab soalan ini: i. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Sertakan nama tokoh-tokoh linguistik fungsional iv.20 Untuk menjawab soalan ini. Sila rujuk sumber lain daripada buku.

Memahirkan murid-murid dengan sistem ejaan baharu iii. selepas merdeka dan bahasa Melayu terkini ii. Ciri-ciri tatabahasa transformatif generatif iv. 20 . internet. Sila rujuk sumber lain daripada buku. 1. Berikan contoh-contohnya sekali iv. Sertakan contoh-contohnya sekali. youtube dan seumpamanya. anda perlu: i.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 1. youtube dan seumpamanya. anda perlulah: i.25 Untuk menjawab soalan ini: i. Berikan maksud linguistik sinkronis ii. Sila rujuk sumber lain daripada buku.23 Untuk menjawab soalan ini. Berikan maksud linguistik diakronis iii. jurnal. jurnal. Berikan maksud rumus struktur frasa ii. Saya yakin anda pasti dapat menjelaskan kepentingan ilmu linguistik kepada guru. Menghuraikan segala aspek perubahan dan perkembangan bahasa Melayu sebelum merdeka. Sila sertakan contoh-contohnya sekali. youtube dan seumpamanya. internet. 1. Memahirkan guru-guru menghuraikan bidang-bidang bahasa kepada murid-murid termasuklah frasa dan ayat 1. Berikan penjelasan ringkas bagi setiap cabang linguistik tersebut iii. jurnal. Menyatakan semua cabang linguistik yang anda tahu ii. anda perlu: i. Mengenal pasti perbezaan antara linguistik sinkronis dengan linguistik diakronis iv. Maksud tatabahasa transformatif generatif ii.22 Untuk menjawab soalan ini. 1. huraian anda perlu meliputi: i.26 Untuk menjawab soalan ini. Noam Chomsky dan seumpamanya iii.21 Untuk menjawab soalan ini. 1. termasuklah membantu mengajar sebutan kepada murid-murid ii. Sila rujuk sumber lain daripada buku.24 Untuk menjawab soalan ini. internet. Berikan maksud rumus transformasi iii. huraian anda perlu: i.

C. Kulim: Penerbit Sarlis. Abdul Hamid Mahmood dan Nurfarah Lo Abdullah (2007). P. Bright. Kuala Lumpur: Aslita Sdn. Toronto: World Book Inc. R.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Rujukan Abdul Hamid Mahmood (1995). Linguistik am untuk guru Bahasa Malaysia. (Ed. Barnhart. Alias Mohammad Yatim (1992). New York: Oxford University Press.L.) (1981). Fonetik dan fonologi suatu tinjauan. International encyclopedia of linguistics. Ashby. Arbak Othman (1983). Abdullah Hassan (1993). London: Routledge. Kuala Lumpur: City Reprographic Services. (1995). Bhd. Abdul Hamid Mahmood (2002). Masa Enterprise. Ejaan bahasa Melayu terkini. Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn. 21 .K. Permulaan ilmu linguistik. Bhd. Speech sounds. The world book of encyclopedia volume two. Linguistik fonetik dan fonologi bahasa Melayu. W. (Ed) (1992). Kuala Lumpur: Sarjana Enterprise. & Barnhart. Guru dan bahasa Melayu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful