LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1

Unit

1
LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA
HASIL PEMBELAJARAN Setelah selesai mempelajari unit ini, anda seharusnya dapat: i. menerangkan definisi linguistik dan cabang-cabangnya, ii. mengetahui asal perkataan linguistik, iii. mengetahui pelopor linguistik moden, dan iv. menjelaskan ilmu linguistik aliran tatabahasa transformasi generatif.

Pengenalan
Unit ini membincangkan hal tentang Linguistik dan Cabang-cabangnya yang mencakupi konsep linguistik, asal perkataan linguistik, pelopor linguistik moden, cabang-cabang linguistik serta aliran linguistik tatabahasa transformasi generatif.

Tahukah Anda Pengertian Linguistik?
Menurut Kamus Dewan (2005:945) linguistik bererti pengajian ilmu bahasa. Oleh David Crystal dalam bukunya, A Dictionary of Linguistics and Phonetics (1986:181), linguistik merupakan kajian saintifik terhadap bahasa (the scientific study of language).

1

LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1

Tahukah Anda Asal Perkataan Linguistik?
Perkataan linguistik berasal daripada perkataan Latin, iaitu lingua yang bermaksud bahasa. Perkataan Latin ini juga digunakan dalam banyak bahasa lain yang berasal daripada bahasa Latin seperti dalam bahasa Perancis (langue, langage), bahasa Itali (lingua), atau bahasa Sepanyol (lengua) atau dalam bahasa Inggeris (linguistics). Perkataan linguistik dalam bahasa Melayu berasal daripada bahasa Inggeris, iaitu linguistics yang dipinjam daripada bahasa Perancis, iaitu linguistique. Orang yang pandai atau faham bermacam-macam bahasa asing atau ahli bahasa dipanggil linguis, dan orang yang mengetahui atau bertutur dalam dua bahasa atau banyak bahasa dikenali sebagai bilingual, atau multilingual.

Siapakah Pelopor Linguistik Moden?
Ferdinand de Saussure ialah seorang sarjana bangsa Swiss. Beliau dianggap sebagai pelopor linguistik moden. Bukunya Cours de Linguistique Generale (1916) sangat terkenal dan dianggap sebagai buku asas linguistik moden. Oleh sebab itu, beberapa istilah yang dipakai oleh de Saussure diterima umum sebagai istilah rasmi, misalnya langage, langue dan parole (Prof. Dr. J.W.M. Verhaar, 1983:1). Langage bererti bahasa pada umumnya, misalnya semua manusia di dunia ini mempunyai bahasa. Langue bererti bahasa tertentu kepunyaan satu-satu kumpulan penutur tertentu, misalnya bahasa Perancis, bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa Indonesia dan bahasa Melayu merupakan bahasa-bahasa atau langue-langue tersendiri. Langue dianggap bahasa kepunyaan kumpulan atau masyarakat bahasa tertentu dan parole pula merupakan pertuturan atau bentuk ucapan individu yang kerap disebut sebagai idiolek.

Kesimpulan Tentang Ilmu Linguistik
Kesimpulannya, ilmu linguistik ialah ilmu yang mengkaji bahasa secara saintifik. Maksudnya ilmu yang mengkaji dan menganalisis satu-satu bahasa tertentu secara empirikal dan objektif, iaitu mengkaji bahasa itu seperti yang benar-benar wujud tanpa dipengaruhi oleh agak-agakan, ramalan, sentimen atau falsafah. Misalnya, kita menggunakan ilmu linguistik itu untuk mengkaji bahasa Melayu.

2

LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Kita mengkaji bahasa Melayu seperti yang benar-benar wujud dan digunakan oleh masyarakat bahasa itu. 1. 1.1 Jelaskan konsep Linguistik. bentuk dan sistem bahasa itu. ramalan. Kita mengkaji secara formal dan objektif bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dihasilkan. Kajian ini dilakukan secara objektif dan tidak boleh berdasarkan agak-agakan.2 Siapakah pelopor Linguistik Moden? Tahukah Anda Cabang-cabang Linguistik? Linguistik mempunyai cabang atau bidang pengajian yang berlainan seperti: i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) Linguistik Deskriptif (Descriptive Linguistics) Linguistik Historis (Historical Linguisticsi) Linguistik Komparatif (Comparative Linguistics) Sosiolinguistik (Sociolinguistics) Neurolinguistik (Neurolinguistics) Linguistik Am (General Linguistics) Linguistik Terapan (Applied Linguistics) Psikolinguistik (Psycholinguistics) i. sentimen atau falsafah dan hasil kajian itu pula boleh diuji kebenarannya. ilmu linguistik yang 3 . Misalnya. morfem. Apakah Linguistik Deskriptif? Linguistik Deskriptif ialah satu cabang linguistik yang menghuraikan satu-satu bahasa tertentu pada satu-satu masa tertentu. kata. sistem fonem. frasa dan ayat yang berlainan bentuk dalam bahasa Melayu. misalnya bagaimana bahasa Melayu itu diucapkan.

baik bahasa Melayu. morfologi. bahasa Perancis. konsonan.4 4 . bahasa Jepun. diftong. perkataan. frasa dan ayat bahasa Melayu. bahasa Inggeris. bahasa Tamil. Misalnya. bahasa Iban. Ilmu Linguistik Deskriptif boleh digunakan untuk mengkaji dan menghuraikan secara umum sebarang bahasa di dunia. bahasa Portugis. perkataan. diftong. iaitu seperti yang benar-benar wujud dalam bahasa itu. bahasa Tagalog mahupun bahasa Mandarin. tetapi tidak membuat perbandingan antara sistem vokal.3 Apakah yang dimaksudkan dengan Linguistik Deskriptif? Apakah yang menjadi keutamaan dalam disiplin Linguistik Deskriptif? 1. konsonan. bahasa Kadazan. Apa yang diutamakan dalam disiplin ini ialah menghuraikan bentuk dan sistem bahasa itu secara objektif dan secara empirikal. sintaksis dan segala aspek yang terdapat dalam bahasa Melayu. Linguistik Deskriptif juga tidak berminat untuk mengkaji sejarah perkembangan atau pertumbuhan bahasa Melayu. 1. Linguistik Deskriptif hanya membuat huraian tentang satu-satu bahasa itu dan tidak pula membuat perbandingan dengan bahasa-bahasa lain atau mengkaji daripada sudut sejarah bahasa itu. Jepun atau bahasa Cina. sistem suku kata.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 menghurai atau menganalisis bahasa Melayu seperti yang dituturkan oleh masyarakat Melayu pada hari ini. frasa atau ayat bahasa Melayu dengan ciri-ciri dan sistem dalam bahasa Inggeris. bahasa Perancis. Linguistik Deskriptif menghuraikan bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dituturkan dan bagaimana sistem bahasa Melayu itu digunakan dalam bidang fonologi. baik pada awal ataupun pada akhir satu-satu zaman itu. Linguistik Deskriptif akan menghuraikan bunyi-bunyi vokal. suku kata. bahasa Jawa. bahasa Itali dan lain-lain.

Linguistik Historis mengkaji sejarah pertumbuhan dan perkembangan bahasa Melayu sejak zaman sebelum merdeka hingga ke hari ini atau mengkaji sejarah perkamusan bahasa Melayu atau sejarah sistem ejaan bahasa Melayu dan seumpamanya. baik daripada segi fonologi. Apa yang diutamakan dalam disiplin ini ialah sejarah dan perubahan-perubahan yang berlaku dalam bahasa dari satu masa ke satu masa yang lain.6 Apakah yang menjadi keutamaan dalam disiplin Linguistik Historis? iii.5 Huraikan maksud Linguistik Historis. bahasa Murut dan lain-lain atau membandingkan bahasa Inggeris dengan bahasa-bahasa induk Jerman yang lain seperti bahasa Belanda. dialek Negeri Sembilan dan dialek Perak dengan bahasa Melayu baku. 1. ahli bahasa membandingbandingkan ciri-ciri bahasa serumpun seperti membandingkan bahasa Melayu dengan bahasa Jawa. Lazimnya. bahasa Tagalog. Apakah Linguistik Historis? Linguistik Historis ialah satu cabang linguistik yang mengkaji satu-satu bahasa itu daripada sudut sejarah.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 ii. morfologi dan sintaksis antara dialek-dialek seperti dialek Kedah. ada pula ahli-ahli bahasa yang turut membandingkan struktur bahasa-bahasa yang bukan daripada satu rumpun seperti membandingkan struktur frasa dan ayat bahasa Melayu dengan struktur frasa dan ayat bahasa Inggeris. bahasa Iban. Perancis dan Jerman. morfologi. Apakah Linguistik Komparatif? Linguistik Komparatif ialah cabang linguistik yang mengkaji bahasa secara perbandingan. Misalnya. sintaksis dan seumpamanya. bahasa Kadazan. iaitu menyelidiki segala perubahan dan perkembangan satu-satu bahasa itu. iaitu dengan cara melihat aspek-aspek persamaan dan perbezaan antara satu bahasa dengan satu bahasa yang lain. Namun demikian. Linguistik Komparatif kerap digunakan untuk membandingkan antara dialek Kedah dengan dialek Perak atau dialek Kelantan dengan dialek Terengganu atau membandingkan bidang fonologi. 5 . 1.

Menurut Dell Hymes (1966). berubah dan mengubah satu sama lain dalam sesuatu masyarakat bahasa. huraikan Linguistik Komparatif. bagaimanakah ia menyusun frasa dan ayat-ayat tertentu. 1981:4) dan Fishman (1968) pula menyatakan bahawa Sosiolinguistik ialah bidang yang mengkaji ciri-ciri variasi bahasa. cara ia menyebutkan perkataan. Manusia menggunakan bahasa sebagai alat perhubungan untuk menyampaikan hasrat. bentuk perhubungan dan nilai-nilai yang dipegang oleh ahli-ahli yang terlibat dalam pertuturan terhadap sesama sendiri (Nik Safiah Karim.7 Apakah yang dimaksudkan dengan Linguistik Komparatif? 1. Bagaimanakah seseorang itu bercakap. mengenal orang yang sedang bercakap dengan lebih mendalam. Dengan perkataan lain. Bahasa digunakan sebagai alat oleh masyarakat untuk berhubung.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 1.8 Dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai. Sosiolinguistik merupakan kajian yang menumpukan perhatian kepada bahasa dalam konteks sosial dan kebudayaan. Bagaimanakah orang itu bercakap dan apa yang dicakapkan itu akan memberikan tanda-tanda dan keterangan-keterangan tertentu tentang dirinya. bunyibunyi perkataan. pekerjaannya dan berbagai-bagai aspek latar 6 . Daripada apa yang dicakapkan. peserta (participant). Apakah Sosiolinguistik? Sosiolinguistik yang juga dikenali sebagai linguistik antropologi atau linguistik sosial ialah satu cabang linguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa dengan masyarakat. tajuk perbincangan. Sosiolinguistik merupakan ilmu yang mengkaji bahasa daripada segi hubungan antara latar (setting). ciri-ciri fungsi variasi-variasi ini dan ciri-ciri penutur yang menggunakannya apabila ketigatiga unsur ini berinteraksi. fungsi sesuatu interaksi. seseorang itu dapat menangkap sikap dan pendiriannya. buah fikiran dan perasaan serta mengeratkan hubungan antara satu sama lain dalam kalangan masyarakat. iv. serta jenis-jenis perbendaharaan kata yang digunakan olehnya akan menunjukkan dari daerah mana dan golongan mana ia berasal dan jenis pendidikan yang telah diterimanya.

10 7 .9 Apakah yang anda faham tentang Sosiolinguistik? Bincangkan aspek-aspek yang boleh dikaji dalam bidang Sosiolinguistik. “Abang”. “beta”. Sosiolinguistik lazimnya menumpukan kajian pada aspek atau topik seperti yang berikut: i) Bahasa rasmi ii) Bahasa kebangsaan iii) Pidgin iv) Kreol v) Bilingualism vi) Multilingualism vii) Dialek viii) Ideolek ix) Ragam bahasa x) Sikap terhadap bahasa xi) Sistem panggilan dalam masyarakat xii) Kesetiaan terhadap bahasa dan perancangan bahasa 1. “patik”. “Puan Sri” dan seumpamanya. “engkau”. panggilan dan gelaran seperti “aku”. “Dato”. “Tuan”. “Mak Cik”. “anda”. Bidang-bidang seperti inilah yang tercakup oleh disiplin Sosiolinguistik. “Adik”. “Encik”. “Puan”.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 belakangnya. 1. “Pak Cik”. Sosiolinguistik juga turut mengkaji sistem ganti nama. Di samping itu. “Tan Sri”. sistem panggilan dan sistem gelaran dalam sesebuah masyarakat dalam masyarakat Melayu seperti penggunaan kata ganti nama.

pemahaman kalimat-kalimat terganggu apabila hemisfera kanan secara aktif terlibat dalam 8 . Medan Broca korteks menukar kalimat-kalimat yang disimpan dalam Medan Wernicke korteks kepada bentuk bunyi. Medan Wernicke mengandungi representasi ingatan perbendaharaan bentuk kata yang berfungsi mengamati dan menerima ucapan. iaitu Medan Wernicke korteks (hemisfera kiri korteks) dan Medan Broca korteks. Neurologi mula-mula wujud pada abad ke-19.Broca dan C. tetapi juga proses-proses morfologi. Neurolinguistik menumpukan kajian terhadap bagaimana bahasa itu diproses di dalam otak dari awal pemerolehan bahasa sampailah ke bahasa itu berkembang dalam kehidupan manusia. Kalimat-kalimat bahasa disimpan dan diproses di hemisfera kiri otak manusia. hemisfera kanan berfungsi untuk komunikasi kebahasaan yang penting. Damasi H. Teori Neurolinguistik Wernicke merupakan teori yang pertama lahir daripada beberapa kes kajian penyakit afasia. Apakah Neurolinguistik? Neurolinguistik ialah cabang ilmu linguistik yang mengkaji hal-hal otak dan perkaitannya dengan bahasa. Pakar kajian neurolinguistik. ekspresi muka dan gerak-geri badan waktu bertutur dan makna perumpamaan serta ungkapan ideomatik juga. Menurut teori Neurolinguistik Klasik. Oleh sebab itulah.. Neurolinguistik mempunyai hubungan yang erat dengan afasiologi kerana kedua-dua disiplin ini sama-sama mengkaji penyakit bertutur.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 v. Neurolinguistik banyak mendapat manfaat daripada kerjasama antara psikologi dengan linguistik dan afasiologi pula mendapat manfaat daripada neurologi. Afasiologi mengkaji penyakit bertutur. terutama untuk tujuan mengubatinya dan Neurolinguistik cenderung untuk mengetahui hakikat hubungan antara otak dengan bahasa demi pengubatan penyakit bertutur. Hemisfera kanan mempunyai fungsi mengendalikan semua fonem segmental (aspek-aspek intonasi dan prosodi) dan tona suara. 1987 telah mengemukakan penemuan terbaharu beliau yang menunjukkan bahawa Medan Broca tidak sahaja berfungsi untuk melaksanakan proses-proses sintaksis dan produksi fonologi. Neurolinguistik ingin mengetahui bagaimana otak diorganisasi pada waktu mengelolakan aspek-aspek kemampuan bahasa dan perlakuan bahasa yang begitu rumit. Medan Broca korteks pula berfungsi melahirkan kalimat-kalimat. Kalimat-kalimat difahami melalui Medan Wernicke belahan kiri (hemisfera kiri korteks) otak manusia. otak manusia mempunyai dua bahagian.Wernicke. Dengan perkataan lain. Menurut ilmu Neurolinguistik. diwujudkan oleh P.

Bincangkan hubungan Neurolinguistik dengan Afasiologi. muzik dan lagu. 1991:142-143). 1991:143). Dalam Linguistik Am turut dihuraikan cara kajian bahasa dilakukan mengikut teori. Implikasi penemuan ini sangat penting pada bidang pendidikan. teori dan kaedah kajian bahasa mengikut aliran transformasi generatif. kaedah dan pendekatan tradisional. pengenalan muka dan garis gambar yang rumit. Maksudnya. dalam Linguistik Am dibicarakan hal-hal tentang teori-teori kajian bahasa. vi.12 Jelaskan konsep Neurolinguistik. proses kegiatan gestalt. kaedahkaedah. pengubatan penyakit bertutur. Apakah Linguistik Am? Linguistik Am juga disebut linguistik umum merupakan ilmu linguistik yang membuat kajian atau membicarakan bahasa secara umum. inovasi dan kekaryaan (Mangantar Simanjuntak.11 1. Di samping itu. kajian bahasa mengikut aliran struktur. permainan tenis. 9 . badminton. Kedua-dua hemisfera bekerjasama pada waktu berkomunikasi untuk menjamin pemahaman dan penyampaian makna yang sempurna. relasional. ruang dan segala sesuatu yang termasuk ke dalam apa yang dulunya terkenal dengan istilah bawah sedar. fungsional dan seumpamanya. Kajian Neurolinguistik juga mendapati bahawa hemisfera kiri mengendalikan kata-kata yang membawa makna-makna literal (tersurat) dalam kalimat-kalimat. 1. hemisfera kanan juga berfungsi untuk semua hal yang berkaitan dengan pembentukan idea yang bukan bahasa seperti kebolehan konstruksi. pendekatan-pendekatan atau model-model yang digunakan dalam kajian bahasa. sedangkan hemisfera kanan bertanggungjawab mengendalikan makna-makna tersirat.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 proses kebahasaan pada waktu berkomunikasi (Mangantar Simanjuntak. pengajaran bahasa.

15 Apakah yang dimaksudkan dengan Linguistik Terapan? Bagaimanakah Linguistik Terapan dapat dimanfaatkan dalam pengajaran bahasa? 1. morfologi. penulisan buku-buku teks. dalam leksikografi. Teori. deskripsi. Huraian bahasa secara umum dan universal ini mencakupi bidang fonologi. sama ada pengajaran bahasa sebagai bahasa pertama ataupun sebagai bahasa kedua. penterjemahan. bahasa Jepun. pendekatan. patologi bahasa dan sebagainya. kaedah dan hasil kajian linguistik sangat berguna untuk diterapkan ke dalam pengajaran bahasa. 1. ahli bahasa dapat mengkaji dan menghuraikan segala bahasa yang dituturkan oleh manusia di dunia seperti bahasa Melayu. bahasa Tamil.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Dalam Linguistik Am. bahasa Inggeris. bahasa Thai. 1. kaedah dan hasil kajian linguistik dalam pengajaran bahasa. kajian ditumpukan kepada perkara-perkara umum dalam bahasa secara universal.14 vii. 1.16 10 . stilistik. Dengan menggunakan pengetahuan ilmu Linguistik Am. bahasa Perancis.13 Apakah yang dibincangkan dalam Linguistik Am? Huraikan ciri-ciri Linguistik Am bahasa Melayu. Apakah Linguistik Terapan? Linguistik Terapan ialah satu cabang linguistik yang memanfaatkan teori. bahasa Itali dan seumpamanya. sintaksis dan seumpamanya secara umum. bahasa Mandarin.

Psikolinguistik menganalisis jenis-jenis.18 11 .LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 viii. seorang ahli dalam bidang pengajaran bahasa mengatakan bahawa Psikolinguistik ialah pendekatan gabungan melalui psikologi dan linguistik bagi telaah atau studi pengetahuan bahasa. 1964:64).17 Jelaskan Psikolinguistik berdasarkan definisi tokoh-tokoh bahasa. iaitu performansi atau perbuatan dan perlengkapan atau aparat psikologis yang bertanggungjawab atasnya” (Langacker. Psikolinguistik turut mengkaji perkaitan antara peranan bahasa dengan proses mengingat. 1968:6) (lihat Henry Guntur Tarigan. Emmon Bach dengan singkat dan tegas mengutarakan bahawa Psikolinguistik adalah satu ilmu yang meneliti bagaimana sebenarnya para pembaca/ pemakai sesuatu bahasa membentuk/ membangun atau mengerti kalimat-kalimat bahasa tersebut” (Bach. 1. Psikolinguistik turut meneliti aspek penguasaan bahasa kanak-kanak dan mengkaji proses akal kanakkanak dalam memahami. Apakah Psikolinguistik? Psikolinguistik ialah cabang linguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa dengan jiwa manusia. 1976:220). bahasa dalam pemakaian. Robert Lado. 1985:3). Maksudnya. perubahan bahasa dan hal-hal yang ada kaitannya dengan itu yang tidak begitu mudah dicapai atau didekati melalui salah satu dari kedua ilmu tersebut secara terpisah atau sendiri-sendiri” (Lado. pemerhatian dan pembelajaran. Langacker. Psikolinguistik ialah studi atau telaah mengenai behaviour atau perilaku linguistik. membuat persepsi. Apakah yang diteliti dalam Psikolinguistik? 1. Menurut Ronald W. Disiplin ini juga memberikan perhatian terhadap pengaruh ingatan ke atas pertuturan dan kefahaman. mengingat dan melahirkan kembali bentuk-bentuk bahasa dalam pertuturan. bentuk-bentuk bahasa dan perkataan-perkataan yang digunakan oleh penutur dan hubungannya dengan fikiran dan jiwa penutur itu.

telah wujud Tatabahasa Fungsional (Functional Grammar). Halliday. iaitu cabang kajian bahasa yang menerapkan teori dan hasil kajian bahasa dalam pengajaran. Linguistik Saussure 12 . Pike. iaitu kajian linguistik pada zaman Renaisans. iaitu cabang linguistik yang menggunakan teknik komputer dalam kajian bahasa dan kesusasteraan. Lamb mengakui bahawa teori stratifikasi merupakan sejenis Linguistik Kognitif. baik dalam bidang bahasa ataupun di luar bidang bahasa. Firth. iaitu cabang linguistik yang mengkaji persamaan dan perbezaan antara bahasa-bahasa atau dialek-dialek untuk mencari prinsip-prinsip yang dapat diterapkan dalam pengajaran bahasa atau penterjemahan. Linguistik Pedagogi (Pedagogical Linguistics). iaitu sejenis kajian terhadap bahasa yang mempelajari ciri-ciri matematik dalam bahasa dengan menggunakan konsep-konsep statistik dan algebra. Linguistik Komputasi (Computational Linguistics). iaitu satu teori linguistik yang lahir sebagai satu alternatif kepada teori Tatabahasa Transformasi Generatif. iaitu zaman sesudah linguistik abad pertengahan yang ditandai oleh perluasan kajian atau pandangan di luar bahasa Yunani dan Latin dan bahasa-bahasa Indo-Eropah dengan menambahkan beberapa konsep dan kategori baharu dalam kajian bahasa. Martinet. iaitu cabang Linguistik Terapan yang mengkaji permasalahan dalam bahasa seperti cacat bahasa dan sebagainya. Linguistik Medis (Language Pathology). Huraian tentang Linguistik Fungsional ini ada terkandung di dalam teori dan tulisan sarjana-sarjana seperti Buhler. Linguistik Matematik (Mathematical Linguistics). Linguistik Fungsional (Functional Linguistics). Troubetzkoy dan lain-lain. misalnya menerapkan teori dan dapatan kajian linguistik dalam mencari kaedah-kaedah yang efektif dalam pengajaran bahasa dan lain-lain.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Apakah Cabang Linguistik Lain? Terdapat juga beberapa cabang linguistik yang lain seperti Linguistik Etnografi (Ethnographic Linguistics). iaitu kajian terhadap lingkungan alam dan budaya sesuatu masyarakat dan hubungannya dengan bahasa dan situasi pertuturan. Linguistik Kontrastif (Contrastive Linguistics). Linguistik Renaisans (Renaissance Linguistics). iaitu analisis bahasa yang memberi perhatian kepada pelbagai fungsi bahasa. Kajian ini juga disebut patologi bahasa. iaitu kajian terhadap bahasa yang menekankan hubungan antara bentuk-bentuk bahasa dengan informasi-informasi yang terdapat di dalam otak atau akal manusia. Linguistik Kognitif (Cognitive Linguistics). Pada tahun 1970-an.

atau pada abad ke-20 tanpa melihat perubahan-perubahan pada bahasa itu dan tidak pula membuat perbandingan antara perkembangan bahasa dari satu masa ke satu masa. Linguistik Diakronis (Diachronic Linguistics). misanya kajian bahasa Melayu pada hari ini. Cara Linguistik Sinkronis ini digunakan dalam kajian Linguistik Deskriptif. sintaksis dan semantik. Ferdinand de Saussure. Linguistik Struktural (Structural Linguistics). Hasil kajian linguistik struktural ini boleh digunakan untuk melatih pelajar-pelajar asing atau yang baru mempelajari bahasa atau pelajar yang lemah pencapaian dalam penguasaan bahasa. Linguistik Sinkronis (Syncronic Linguistics). Cara kajian Linguistik Diakronis ini diperkenalkan oleh ahli bahasa bangsa Swiss. yang mencakupi pemisahan antara pendekatan diakronis dan sinkronis. jenis-jenis konsonan dalam bidang fonetik. perbezaan antara langue dengan parole. Kajian cara Sinkronis ini diperkenalkan oleh linguis bangsa Swiss. medan makna dalam bidang semantik dan sebagainya. iaitu bidang kajian linguistik yang menggunakan teori. morfologi. kaedah dan pendekatan struktural. Ferdinand de Saussure (1916). iaitu linguistik yang mengkaji bahasa pada dua masa atau yang berlainan masa.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 (Saussure Linguistics) ialah istilah yang digunakan untuk kajian linguistik teori Ferdinand de Saussure. Linguistik Taksonomi (Taxonomic Linguistics) ialah pendekatan kajian dan analisis bahasa dengan tujuan utama untuk mendaftarkan dan mengklasifikasikan pelbagai fenomena bahasa kepada kelompok atau golongan seperti kelas atau golongan kata dalam tatabahasa. iaitu yang menganggap bahasa itu mempunyai struktur atau sistem yang bebas. iaitu mengkaji satu-satu bahasa itu pada satu-satu masa tertentu. Aliran ini menumpukan kajian ke atas bahasa lisan dan tidak mengutamakan aspek semantik. misalnya mengkaji bahasa Melayu pada zaman sebelum merdeka dengan bahasa pada zaman selepas merdeka dengan melihat perubahan-perubahan bahasa daripada segi fonologi. 13 . iaitu kajian bahasa yang dilakukan terhad pada satu-satu masa tertentu. hubungan paradigmatis dan sintagmatis. Teori ini dianut pula dengan perubahan atau tanpa perubahan oleh aliran Praha dan Glosematik.

iaitu struktur yang biasanya mengandungi bentuk ayat dasar atau ayat inti yang diperlukan untuk membentuk asas makna ayat atau dengan kata lain membentuk semantik ayat.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 1. rasanya tidak lengkap jika tidak disentuh serba ringkas tentang ilmu Linguistik Aliran Tatabahasa Transformasi Generatif (Transformational Generative Grammar) sebagai pengetahuan ringkas. peringkat struktur permukaan. 14 . Tatabahasa aliran Transformasi Generatif ini ialah satu aliran kajian bahasa yang dikemukakan oleh ahli bahasa Amerika bernama Noam Chomsky. Bincangkan perbezaan antara Linguistik Sinkronis dengan Linguistik Diakronis. iaitu Syntactic Structures pada tahun 1957. Kedua. peringkat struktur dalaman.19 1. Huraikan maksud Linguistik Fungsional. Linguistik Aliran Tatabahasa Transformasi Generatif Apabila membicarakan ilmu linguistik dan cabang-cabang atau bidang-bidangnya. iaitu struktur ayat yang biasanya telah mengalami perubahan daripada struktur dalamannya dan merupakan bentuk ayat yang akan sebenarnya diucapkan oleh si penutur dan yang diperlukan untuk ditafsirkan oleh bahagian bunyi bahasa yang dinamai komponen fonologi (Nik Safiah Karim dan rakanrakan. Profesor Linguistik dan bahasa-bahasa moden di Massachusetts Institute of Technology. setiap ayat yang dilahirkan mengandungi dua peringkat. Teori Transformasi Generatif ini dianggapkan sebagai satu aliran linguistik yang baru dan sebagai revolusi dalam bidang kajian tatabahasa. Teori ini menumpukan kajian dalam bidang sintaksis atau ayat dan mengutamakan bidang makna atau semantik. Kemudian Chomsky telah memperbaiki teori ini dan menerbitkan pula buku Aspects of the Theory of Syntax pada tahun 1965 dan teori ini dianggap sebagai teori standard. Pertama. Beliau telah mengemukakan teori tatabahasa Transformasi Generatif ini dalam buku monografnya yang terkenal. 2003:505). Menurut teori ini.21 Terangkan cabang linguistik lain.20 1.

LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Kedua-dua jenis struktur.23 1. Rumus transformasi itu berkuasa untuk menggugurkan unsur kata. Bentuk ayat struktur permukaan selalunya tidak serupa dengan bentuk struktur dalaman. Jelaskan rumus struktur frasa dan rumus transformasi. iaitu rumus struktur frasa dan rumus transformasi.25 1. Teori ini juga mengandaikan bahawa kedua-dua jenis rumus tatabahasa itu menjadi sebahagian daripada unsur kecekapan berbahasa seseorang individu (ibid:202). 1.22 Huraikan konsep Linguistik Aliran Tatabahasa Transformatif Generatif. iaitu struktur dalaman dan struktur permukaan diterbitkan oleh dua jenis hukum atau rumus tatabahasa. Huraikan Ilmu Linguistik yang melihat perubahan dan perkembangan bahasa. Bincangkan sejauh mana Ilmu Linguistik penting kepada guru bahasa.24 1. Rumus struktur frasa menerbitkan ayat-ayat pada peringkat struktur dalaman dan rumus transformasi pula berfungsi menukarkan pola atau struktur ayat-ayat hingga membawa kepada peringkat struktur permukaan.26 15 . Nyatakan semua Cabang Linguistik. menambahkan unsur kata dan mengubah atau menyusun semula susunan unsur kata. Struktur dalaman yang diwujudkan oleh rumus struktur frasa kemudian akan menjadi input kepada komponen yang mengandungi rumus transformasi. 1.

4 Bagi soalan ini. termasuklah bidang fonetik dan fonologi kata. Definisi Linguistik Historis ii.1 Bagi soalan ini. frasa dan ayat iii. internet. internet. Langage. Parole. Sila rujuk sumber lain daripada buku. misalnya menghuraikan bahasa Melayu iii. youtube dan seumpamanya 1. youtube dan seumpamanya 1.3 Bagi soalan ini. bilingualisme dan multilingualisme iv. youtube dan seumpamanya. frasa dan ayat bahasa Melayu secara deskriptif iv. Aspek yang dihuraikan meliputi fonetik dan fonologi kata. Sertakan contoh-contoh bidang linguistik yang dihuraikan oleh Linguistik Deskriptif.2 Jawapan bagi soalan ini perlu menyentuh: i. internet. jurnal. Ciri-ciri Linguistik Deskriptif ii. 1. jawapan anda harus mencakupi: i. Contoh perkembangan bahasa secara historis. Sila rujuk sumber lain daripada buku. jurnal. Sila rujuk sumber lain daripada buku. internet. dll. Sila rujuk sumber lain daripada buku. misalnya bahasa Melayu sebelum merdeka dan bahasa Melayu selepas merdeka 16 .LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 PANDUAN MENJAWAB SOALAN LATIHAN UNIT 1 1. anda perlu memberikan: i.5 Bagi soalan ini. Laras-laras linguistik seperti Langue. 1. Maksud Linguistik Deskripstif ii. Sertakan contoh-contohnya sekali. jurnal. jurnal. youtube. anda harus menghuraikan: i. anda perlu memberikan: i. perihal Ferdinand de Saussure dan hasil usahanya dalam bidang ilmu linguistik (Linguistique General) ii. Bapa linguistik moden iii. Asal usul perkataan linguistik ii.

Sila rujuk sumber lain daripada buku.7 Bagi menjawab soalan ini. Cina dan Inggeris dari segi sejarah turut menambah perbendaharaan kata bahasa Melayu. youtube.8 Bagi menjawab soalan ini. jurnal. youtube dan seumpamanya. bahasa Indonesia v.9 Bagi menjawab soalan ini. Misalnya bahasa Melayu. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Maksud bidang Sosiolinguistik ii. jurnal. jurnal. anda perlu: i. internet. iaitu bahasa serumpun iv. internet. youtube dan seumpamanya. youtube dan seumpamanya 1. Tokoh-tokoh Sosiolinguistik dalam negara dan luar negara iii. vi. dan seumpamanya. Contoh bahasa serumpun: bahasa Melayu. 1. misalnya bahasa yang boleh dibanding-bandingkan. bahasa Tagalog. Menghuraikan linguistik komparatif. jurnal. Sanskrit. Menjelaskan maksud linguistik komparatif ii. 1. 1. internet. anda harus menghuraikan: i. Bidang Sosiolinguistik yang mencakupi semua aspek yang ada kaitan antara bahasa dengan masyarakat 17 . anda perlu: i.10 Bagi soalan ini. jurnal. dialek Kelantan. Sila rujuk sumber lain daripada buku. anda perlu: i.6 Bagi menjawab soalan ini. Sila rujuk sumber lain daripada buku. iv. dialek Perak dan seumpamanya. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Memahami disiplin Linguistik Historis yang mengutamakan sejarah satu-satu bahasa itu ii. youtube dan seumpamanya. Pengaruh bahasa Arab. 1. bahasa Iban. Dialek serumpun bahasa Melayu seperti dialek Kedah.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 iii. mempunyai sejarah perkembangan dan pertumbuhan bahasa itu iii. internet. anda perlu memberikan: i. internet.

Menerangkan hubungan antara neurolinguistik dengan penyakit afasia ii. klausa. kata. Ciri-ciri linguistik am ii. anda perlu memberikan: i. bahasa kebangsaan. Aspek-aspek lain berkaitan dengan neurolinguistik iii. frasa. Jawapan anda juga harus meliputi bilingualisme dan multilingualisme serta dialek dan ideolek iv. Contoh ciri-ciri linguistik am yang terdapat dalam bahasa Melayu seperti huraian secara umum tentang bunyi-bunyi bahasa. 1. bahasa rasmi dan seumpamanya iii. youtube dan seumpamanya.15 Bagi soalan ini.13 Bagi menjawab soalan ini. Sila rujuk sumber lain daripada buku. youtube dan seumpamanya. pidjin. 1. kesetiaan terhadap bahasa dan perancangan bahasa. Aspek-aspek neurolinguistik 1. jurnal. Sila hurai secara am bidang fonetik dan fonologi bahasa Melayu. Penjelasan tentang konsep neurolinguistik ii. kata.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 ii.12 Bagi soalan ini. Menghuraikan kegunaan linguistik terapan dan seumpamanya. Maksud linguistik am ii. Contoh linguistik am yang terdapat dalam bahasa Melayu iii. anda perlu memberikan: i. Anda juga harus memberikan jawapan anda meliputi sikap terhadap bahasa. jurnal. internet. sistem fonem. internet. internet. kreol. anda perlu: i.14 Bagi menjawab soalan ini. Menerangkan maksud linguistik terapan ii. jawapan anda harus mencakupi: i. Anda perlu memberi jawapan anda yang meliputi bahasa kebangsaan. khususnya dalam pengajaran bahasa iii. jawapan anda harus: i. 1. jurnal. Sila rujuk sumber lain daripada buku.11 Bagi soalan ini. ayat dan seumpamanya iii. youtube dan seumpamanya. pembentukan suku kata. 18 . sistem panggilan dalam masyarakat. Sila rujuk sumber lain daripada buku. 1.

Menyatakan nama tokoh-tokoh psikolinguistik iii. Menyertakan tokoh-tokoh linguistik dan aliran mereka iv.17 Bagi soalan ini.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 1. Menjelaskan aspek-aspek yang dicakupi oleh linguistik fungsional iii. jurnal.20 Untuk menjawab soalan ini. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Memberikan definisi mengenai psikolinguistik ii. Anda perlu mengenal pasti bahasa-bahasa yang lazim digunakan oleh murid-murid tertentu pada peringkat-peringkat umur tertentu iii. internet. Memberikan nama tokoh-tokoh bahasa Bahasa Melayu iv. Menghuraikan maksud linguistik terapan ii. Menjelaskan bagaimanakah linguistik terapan dimanfaatkan dalam pengajaran bahasa iii. Sila rujuk sumber lain daripada buku. anda perlu: i.18 Untuk menjawab soalan ini: i. Sila rujuk sumber lain daripada buku. jurnal. Memberikan pelbagai cabang linguistik yang anda tahu ii. 1. Berikan maksud linguistik fungsional ii. 1. Anda perlu menjelaskan jenis-jenis bahasa yang kerap digunakan oleh penutur tertentu ii. anda perlu: i.19 Untuk menjawab soalan ini. jurnal. youtube dan seumpamanya. youtube dan seumpamanya. jurnal. youtube dan seumpamanya. 1. Memberikan contoh buku teks yang mengandungi linguistik terapan iv. youtube dan seumpamanya.16 Bagi soalan ini. Menghuraikan dengan lebih lanjut setiap cabang linguistik tersebut iii. internet. internet. anda perlu: i. Sila rujuk sumber lain daripada buku. internet. Sertakan nama tokoh-tokoh linguistik fungsional iv. internet. Sila rujuk sumber lain daripada buku. jurnal. youtube dan seumpamanya. anda perlu: i. 19 . 1.

1. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Sertakan contoh-contohnya sekali. youtube dan seumpamanya. 1. jurnal. 20 . Sila rujuk sumber lain daripada buku.23 Untuk menjawab soalan ini. huraian anda perlu: i. jurnal. 1. 1. Berikan maksud rumus transformasi iii. jurnal. internet. internet.25 Untuk menjawab soalan ini: i.21 Untuk menjawab soalan ini. Mengenal pasti perbezaan antara linguistik sinkronis dengan linguistik diakronis iv. Sila sertakan contoh-contohnya sekali. Noam Chomsky dan seumpamanya iii. Berikan penjelasan ringkas bagi setiap cabang linguistik tersebut iii.24 Untuk menjawab soalan ini. anda perlu: i. Saya yakin anda pasti dapat menjelaskan kepentingan ilmu linguistik kepada guru.26 Untuk menjawab soalan ini. youtube dan seumpamanya. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Memahirkan guru-guru menghuraikan bidang-bidang bahasa kepada murid-murid termasuklah frasa dan ayat 1. anda perlu: i. termasuklah membantu mengajar sebutan kepada murid-murid ii. Menyatakan semua cabang linguistik yang anda tahu ii. Berikan maksud rumus struktur frasa ii. Ciri-ciri tatabahasa transformatif generatif iv.22 Untuk menjawab soalan ini. Berikan maksud linguistik diakronis iii. anda perlulah: i. Berikan maksud linguistik sinkronis ii.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 1. selepas merdeka dan bahasa Melayu terkini ii. Menghuraikan segala aspek perubahan dan perkembangan bahasa Melayu sebelum merdeka. internet. Berikan contoh-contohnya sekali iv. youtube dan seumpamanya. Memahirkan murid-murid dengan sistem ejaan baharu iii. huraian anda perlu meliputi: i. Maksud tatabahasa transformatif generatif ii.

(Ed) (1992). Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn. 21 . Fonetik dan fonologi suatu tinjauan.K. International encyclopedia of linguistics. Abdullah Hassan (1993). Masa Enterprise. Barnhart. C. Toronto: World Book Inc. Linguistik fonetik dan fonologi bahasa Melayu. Ashby. Kulim: Penerbit Sarlis.L. New York: Oxford University Press. Kuala Lumpur: Aslita Sdn. & Barnhart.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Rujukan Abdul Hamid Mahmood (1995). Linguistik am untuk guru Bahasa Malaysia. Speech sounds. Kuala Lumpur: Sarjana Enterprise.) (1981). Permulaan ilmu linguistik. (1995). London: Routledge. (Ed. W. The world book of encyclopedia volume two. Ejaan bahasa Melayu terkini. Abdul Hamid Mahmood (2002). Alias Mohammad Yatim (1992). Bhd. Arbak Othman (1983). R. P. Bhd. Guru dan bahasa Melayu. Bright. Abdul Hamid Mahmood dan Nurfarah Lo Abdullah (2007). Kuala Lumpur: City Reprographic Services.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.