LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1

Unit

1
LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA
HASIL PEMBELAJARAN Setelah selesai mempelajari unit ini, anda seharusnya dapat: i. menerangkan definisi linguistik dan cabang-cabangnya, ii. mengetahui asal perkataan linguistik, iii. mengetahui pelopor linguistik moden, dan iv. menjelaskan ilmu linguistik aliran tatabahasa transformasi generatif.

Pengenalan
Unit ini membincangkan hal tentang Linguistik dan Cabang-cabangnya yang mencakupi konsep linguistik, asal perkataan linguistik, pelopor linguistik moden, cabang-cabang linguistik serta aliran linguistik tatabahasa transformasi generatif.

Tahukah Anda Pengertian Linguistik?
Menurut Kamus Dewan (2005:945) linguistik bererti pengajian ilmu bahasa. Oleh David Crystal dalam bukunya, A Dictionary of Linguistics and Phonetics (1986:181), linguistik merupakan kajian saintifik terhadap bahasa (the scientific study of language).

1

LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1

Tahukah Anda Asal Perkataan Linguistik?
Perkataan linguistik berasal daripada perkataan Latin, iaitu lingua yang bermaksud bahasa. Perkataan Latin ini juga digunakan dalam banyak bahasa lain yang berasal daripada bahasa Latin seperti dalam bahasa Perancis (langue, langage), bahasa Itali (lingua), atau bahasa Sepanyol (lengua) atau dalam bahasa Inggeris (linguistics). Perkataan linguistik dalam bahasa Melayu berasal daripada bahasa Inggeris, iaitu linguistics yang dipinjam daripada bahasa Perancis, iaitu linguistique. Orang yang pandai atau faham bermacam-macam bahasa asing atau ahli bahasa dipanggil linguis, dan orang yang mengetahui atau bertutur dalam dua bahasa atau banyak bahasa dikenali sebagai bilingual, atau multilingual.

Siapakah Pelopor Linguistik Moden?
Ferdinand de Saussure ialah seorang sarjana bangsa Swiss. Beliau dianggap sebagai pelopor linguistik moden. Bukunya Cours de Linguistique Generale (1916) sangat terkenal dan dianggap sebagai buku asas linguistik moden. Oleh sebab itu, beberapa istilah yang dipakai oleh de Saussure diterima umum sebagai istilah rasmi, misalnya langage, langue dan parole (Prof. Dr. J.W.M. Verhaar, 1983:1). Langage bererti bahasa pada umumnya, misalnya semua manusia di dunia ini mempunyai bahasa. Langue bererti bahasa tertentu kepunyaan satu-satu kumpulan penutur tertentu, misalnya bahasa Perancis, bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa Indonesia dan bahasa Melayu merupakan bahasa-bahasa atau langue-langue tersendiri. Langue dianggap bahasa kepunyaan kumpulan atau masyarakat bahasa tertentu dan parole pula merupakan pertuturan atau bentuk ucapan individu yang kerap disebut sebagai idiolek.

Kesimpulan Tentang Ilmu Linguistik
Kesimpulannya, ilmu linguistik ialah ilmu yang mengkaji bahasa secara saintifik. Maksudnya ilmu yang mengkaji dan menganalisis satu-satu bahasa tertentu secara empirikal dan objektif, iaitu mengkaji bahasa itu seperti yang benar-benar wujud tanpa dipengaruhi oleh agak-agakan, ramalan, sentimen atau falsafah. Misalnya, kita menggunakan ilmu linguistik itu untuk mengkaji bahasa Melayu.

2

Misalnya. frasa dan ayat yang berlainan bentuk dalam bahasa Melayu. ramalan. morfem.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Kita mengkaji bahasa Melayu seperti yang benar-benar wujud dan digunakan oleh masyarakat bahasa itu. 1. Apakah Linguistik Deskriptif? Linguistik Deskriptif ialah satu cabang linguistik yang menghuraikan satu-satu bahasa tertentu pada satu-satu masa tertentu. Kajian ini dilakukan secara objektif dan tidak boleh berdasarkan agak-agakan. misalnya bagaimana bahasa Melayu itu diucapkan. kata. Kita mengkaji secara formal dan objektif bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dihasilkan. 1. bentuk dan sistem bahasa itu.1 Jelaskan konsep Linguistik. sistem fonem. sentimen atau falsafah dan hasil kajian itu pula boleh diuji kebenarannya.2 Siapakah pelopor Linguistik Moden? Tahukah Anda Cabang-cabang Linguistik? Linguistik mempunyai cabang atau bidang pengajian yang berlainan seperti: i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) Linguistik Deskriptif (Descriptive Linguistics) Linguistik Historis (Historical Linguisticsi) Linguistik Komparatif (Comparative Linguistics) Sosiolinguistik (Sociolinguistics) Neurolinguistik (Neurolinguistics) Linguistik Am (General Linguistics) Linguistik Terapan (Applied Linguistics) Psikolinguistik (Psycholinguistics) i. ilmu linguistik yang 3 .

konsonan. Linguistik Deskriptif hanya membuat huraian tentang satu-satu bahasa itu dan tidak pula membuat perbandingan dengan bahasa-bahasa lain atau mengkaji daripada sudut sejarah bahasa itu. Misalnya. diftong. Apa yang diutamakan dalam disiplin ini ialah menghuraikan bentuk dan sistem bahasa itu secara objektif dan secara empirikal. bahasa Inggeris.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 menghurai atau menganalisis bahasa Melayu seperti yang dituturkan oleh masyarakat Melayu pada hari ini. baik pada awal ataupun pada akhir satu-satu zaman itu. perkataan. Jepun atau bahasa Cina. Ilmu Linguistik Deskriptif boleh digunakan untuk mengkaji dan menghuraikan secara umum sebarang bahasa di dunia. iaitu seperti yang benar-benar wujud dalam bahasa itu. tetapi tidak membuat perbandingan antara sistem vokal. suku kata. baik bahasa Melayu. bahasa Kadazan. perkataan. bahasa Portugis. konsonan. bahasa Jepun. Linguistik Deskriptif menghuraikan bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dituturkan dan bagaimana sistem bahasa Melayu itu digunakan dalam bidang fonologi. morfologi. bahasa Tagalog mahupun bahasa Mandarin. bahasa Perancis.4 4 .3 Apakah yang dimaksudkan dengan Linguistik Deskriptif? Apakah yang menjadi keutamaan dalam disiplin Linguistik Deskriptif? 1. diftong. Linguistik Deskriptif akan menghuraikan bunyi-bunyi vokal. sistem suku kata. bahasa Iban. frasa atau ayat bahasa Melayu dengan ciri-ciri dan sistem dalam bahasa Inggeris. bahasa Tamil. 1. bahasa Jawa. bahasa Itali dan lain-lain. bahasa Perancis. sintaksis dan segala aspek yang terdapat dalam bahasa Melayu. frasa dan ayat bahasa Melayu. Linguistik Deskriptif juga tidak berminat untuk mengkaji sejarah perkembangan atau pertumbuhan bahasa Melayu.

Misalnya. bahasa Murut dan lain-lain atau membandingkan bahasa Inggeris dengan bahasa-bahasa induk Jerman yang lain seperti bahasa Belanda. bahasa Tagalog. dialek Negeri Sembilan dan dialek Perak dengan bahasa Melayu baku. bahasa Kadazan. sintaksis dan seumpamanya. iaitu menyelidiki segala perubahan dan perkembangan satu-satu bahasa itu. baik daripada segi fonologi. ahli bahasa membandingbandingkan ciri-ciri bahasa serumpun seperti membandingkan bahasa Melayu dengan bahasa Jawa. 1. Lazimnya.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 ii. morfologi. 5 . Namun demikian. iaitu dengan cara melihat aspek-aspek persamaan dan perbezaan antara satu bahasa dengan satu bahasa yang lain.6 Apakah yang menjadi keutamaan dalam disiplin Linguistik Historis? iii. bahasa Iban. ada pula ahli-ahli bahasa yang turut membandingkan struktur bahasa-bahasa yang bukan daripada satu rumpun seperti membandingkan struktur frasa dan ayat bahasa Melayu dengan struktur frasa dan ayat bahasa Inggeris. 1. Perancis dan Jerman.5 Huraikan maksud Linguistik Historis. Linguistik Komparatif kerap digunakan untuk membandingkan antara dialek Kedah dengan dialek Perak atau dialek Kelantan dengan dialek Terengganu atau membandingkan bidang fonologi. Apakah Linguistik Komparatif? Linguistik Komparatif ialah cabang linguistik yang mengkaji bahasa secara perbandingan. Apakah Linguistik Historis? Linguistik Historis ialah satu cabang linguistik yang mengkaji satu-satu bahasa itu daripada sudut sejarah. Apa yang diutamakan dalam disiplin ini ialah sejarah dan perubahan-perubahan yang berlaku dalam bahasa dari satu masa ke satu masa yang lain. morfologi dan sintaksis antara dialek-dialek seperti dialek Kedah. Linguistik Historis mengkaji sejarah pertumbuhan dan perkembangan bahasa Melayu sejak zaman sebelum merdeka hingga ke hari ini atau mengkaji sejarah perkamusan bahasa Melayu atau sejarah sistem ejaan bahasa Melayu dan seumpamanya.

Bahasa digunakan sebagai alat oleh masyarakat untuk berhubung. seseorang itu dapat menangkap sikap dan pendiriannya. Manusia menggunakan bahasa sebagai alat perhubungan untuk menyampaikan hasrat. bunyibunyi perkataan. huraikan Linguistik Komparatif. tajuk perbincangan. bentuk perhubungan dan nilai-nilai yang dipegang oleh ahli-ahli yang terlibat dalam pertuturan terhadap sesama sendiri (Nik Safiah Karim. iv. berubah dan mengubah satu sama lain dalam sesuatu masyarakat bahasa. Menurut Dell Hymes (1966).LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 1. Bagaimanakah seseorang itu bercakap. fungsi sesuatu interaksi. bagaimanakah ia menyusun frasa dan ayat-ayat tertentu. cara ia menyebutkan perkataan. Sosiolinguistik merupakan kajian yang menumpukan perhatian kepada bahasa dalam konteks sosial dan kebudayaan. mengenal orang yang sedang bercakap dengan lebih mendalam.8 Dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai. peserta (participant). serta jenis-jenis perbendaharaan kata yang digunakan olehnya akan menunjukkan dari daerah mana dan golongan mana ia berasal dan jenis pendidikan yang telah diterimanya. Bagaimanakah orang itu bercakap dan apa yang dicakapkan itu akan memberikan tanda-tanda dan keterangan-keterangan tertentu tentang dirinya. Dengan perkataan lain. Sosiolinguistik merupakan ilmu yang mengkaji bahasa daripada segi hubungan antara latar (setting). 1981:4) dan Fishman (1968) pula menyatakan bahawa Sosiolinguistik ialah bidang yang mengkaji ciri-ciri variasi bahasa. ciri-ciri fungsi variasi-variasi ini dan ciri-ciri penutur yang menggunakannya apabila ketigatiga unsur ini berinteraksi. Daripada apa yang dicakapkan.7 Apakah yang dimaksudkan dengan Linguistik Komparatif? 1. Apakah Sosiolinguistik? Sosiolinguistik yang juga dikenali sebagai linguistik antropologi atau linguistik sosial ialah satu cabang linguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa dengan masyarakat. pekerjaannya dan berbagai-bagai aspek latar 6 . buah fikiran dan perasaan serta mengeratkan hubungan antara satu sama lain dalam kalangan masyarakat.

“Puan”. “Puan Sri” dan seumpamanya. “Adik”.9 Apakah yang anda faham tentang Sosiolinguistik? Bincangkan aspek-aspek yang boleh dikaji dalam bidang Sosiolinguistik. “Dato”. sistem panggilan dan sistem gelaran dalam sesebuah masyarakat dalam masyarakat Melayu seperti penggunaan kata ganti nama. “Tan Sri”. “anda”. Bidang-bidang seperti inilah yang tercakup oleh disiplin Sosiolinguistik.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 belakangnya. “engkau”. 1. “Encik”. Di samping itu. “Tuan”. “Pak Cik”. “Mak Cik”. “patik”. panggilan dan gelaran seperti “aku”. Sosiolinguistik lazimnya menumpukan kajian pada aspek atau topik seperti yang berikut: i) Bahasa rasmi ii) Bahasa kebangsaan iii) Pidgin iv) Kreol v) Bilingualism vi) Multilingualism vii) Dialek viii) Ideolek ix) Ragam bahasa x) Sikap terhadap bahasa xi) Sistem panggilan dalam masyarakat xii) Kesetiaan terhadap bahasa dan perancangan bahasa 1. “beta”. Sosiolinguistik juga turut mengkaji sistem ganti nama. “Abang”.10 7 .

Wernicke. Menurut ilmu Neurolinguistik. Kalimat-kalimat bahasa disimpan dan diproses di hemisfera kiri otak manusia. Medan Broca korteks menukar kalimat-kalimat yang disimpan dalam Medan Wernicke korteks kepada bentuk bunyi. Pakar kajian neurolinguistik. Neurolinguistik menumpukan kajian terhadap bagaimana bahasa itu diproses di dalam otak dari awal pemerolehan bahasa sampailah ke bahasa itu berkembang dalam kehidupan manusia. otak manusia mempunyai dua bahagian. hemisfera kanan berfungsi untuk komunikasi kebahasaan yang penting. Medan Broca korteks pula berfungsi melahirkan kalimat-kalimat. Apakah Neurolinguistik? Neurolinguistik ialah cabang ilmu linguistik yang mengkaji hal-hal otak dan perkaitannya dengan bahasa. 1987 telah mengemukakan penemuan terbaharu beliau yang menunjukkan bahawa Medan Broca tidak sahaja berfungsi untuk melaksanakan proses-proses sintaksis dan produksi fonologi. Oleh sebab itulah. Damasi H.. diwujudkan oleh P. iaitu Medan Wernicke korteks (hemisfera kiri korteks) dan Medan Broca korteks. Neurologi mula-mula wujud pada abad ke-19. Neurolinguistik banyak mendapat manfaat daripada kerjasama antara psikologi dengan linguistik dan afasiologi pula mendapat manfaat daripada neurologi. pemahaman kalimat-kalimat terganggu apabila hemisfera kanan secara aktif terlibat dalam 8 .Broca dan C. tetapi juga proses-proses morfologi. Hemisfera kanan mempunyai fungsi mengendalikan semua fonem segmental (aspek-aspek intonasi dan prosodi) dan tona suara.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 v. Medan Wernicke mengandungi representasi ingatan perbendaharaan bentuk kata yang berfungsi mengamati dan menerima ucapan. terutama untuk tujuan mengubatinya dan Neurolinguistik cenderung untuk mengetahui hakikat hubungan antara otak dengan bahasa demi pengubatan penyakit bertutur. Neurolinguistik ingin mengetahui bagaimana otak diorganisasi pada waktu mengelolakan aspek-aspek kemampuan bahasa dan perlakuan bahasa yang begitu rumit. Afasiologi mengkaji penyakit bertutur. Dengan perkataan lain. ekspresi muka dan gerak-geri badan waktu bertutur dan makna perumpamaan serta ungkapan ideomatik juga. Teori Neurolinguistik Wernicke merupakan teori yang pertama lahir daripada beberapa kes kajian penyakit afasia. Menurut teori Neurolinguistik Klasik. Kalimat-kalimat difahami melalui Medan Wernicke belahan kiri (hemisfera kiri korteks) otak manusia. Neurolinguistik mempunyai hubungan yang erat dengan afasiologi kerana kedua-dua disiplin ini sama-sama mengkaji penyakit bertutur.

Maksudnya. kajian bahasa mengikut aliran struktur. proses kegiatan gestalt. Bincangkan hubungan Neurolinguistik dengan Afasiologi. hemisfera kanan juga berfungsi untuk semua hal yang berkaitan dengan pembentukan idea yang bukan bahasa seperti kebolehan konstruksi. pengenalan muka dan garis gambar yang rumit. relasional. pengubatan penyakit bertutur. pendekatan-pendekatan atau model-model yang digunakan dalam kajian bahasa. sedangkan hemisfera kanan bertanggungjawab mengendalikan makna-makna tersirat.11 1. dalam Linguistik Am dibicarakan hal-hal tentang teori-teori kajian bahasa.12 Jelaskan konsep Neurolinguistik. Kedua-dua hemisfera bekerjasama pada waktu berkomunikasi untuk menjamin pemahaman dan penyampaian makna yang sempurna. vi. permainan tenis. Di samping itu. inovasi dan kekaryaan (Mangantar Simanjuntak. 1991:143). pengajaran bahasa. teori dan kaedah kajian bahasa mengikut aliran transformasi generatif. Apakah Linguistik Am? Linguistik Am juga disebut linguistik umum merupakan ilmu linguistik yang membuat kajian atau membicarakan bahasa secara umum. badminton. 1. kaedahkaedah. fungsional dan seumpamanya. Kajian Neurolinguistik juga mendapati bahawa hemisfera kiri mengendalikan kata-kata yang membawa makna-makna literal (tersurat) dalam kalimat-kalimat. 1991:142-143). ruang dan segala sesuatu yang termasuk ke dalam apa yang dulunya terkenal dengan istilah bawah sedar. Dalam Linguistik Am turut dihuraikan cara kajian bahasa dilakukan mengikut teori.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 proses kebahasaan pada waktu berkomunikasi (Mangantar Simanjuntak. muzik dan lagu. 9 . kaedah dan pendekatan tradisional. Implikasi penemuan ini sangat penting pada bidang pendidikan.

Dengan menggunakan pengetahuan ilmu Linguistik Am. bahasa Mandarin. Apakah Linguistik Terapan? Linguistik Terapan ialah satu cabang linguistik yang memanfaatkan teori. stilistik. patologi bahasa dan sebagainya. 1. sama ada pengajaran bahasa sebagai bahasa pertama ataupun sebagai bahasa kedua. bahasa Jepun.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Dalam Linguistik Am. bahasa Perancis. bahasa Tamil. 1. penterjemahan. Huraian bahasa secara umum dan universal ini mencakupi bidang fonologi.15 Apakah yang dimaksudkan dengan Linguistik Terapan? Bagaimanakah Linguistik Terapan dapat dimanfaatkan dalam pengajaran bahasa? 1. sintaksis dan seumpamanya secara umum. penulisan buku-buku teks. kaedah dan hasil kajian linguistik dalam pengajaran bahasa. morfologi. bahasa Itali dan seumpamanya.13 Apakah yang dibincangkan dalam Linguistik Am? Huraikan ciri-ciri Linguistik Am bahasa Melayu. dalam leksikografi. bahasa Thai. Teori.14 vii. pendekatan. ahli bahasa dapat mengkaji dan menghuraikan segala bahasa yang dituturkan oleh manusia di dunia seperti bahasa Melayu. kaedah dan hasil kajian linguistik sangat berguna untuk diterapkan ke dalam pengajaran bahasa. 1. kajian ditumpukan kepada perkara-perkara umum dalam bahasa secara universal. bahasa Inggeris.16 10 . deskripsi.

Robert Lado. Maksudnya. Psikolinguistik turut meneliti aspek penguasaan bahasa kanak-kanak dan mengkaji proses akal kanakkanak dalam memahami. Disiplin ini juga memberikan perhatian terhadap pengaruh ingatan ke atas pertuturan dan kefahaman. Menurut Ronald W. perubahan bahasa dan hal-hal yang ada kaitannya dengan itu yang tidak begitu mudah dicapai atau didekati melalui salah satu dari kedua ilmu tersebut secara terpisah atau sendiri-sendiri” (Lado.18 11 . 1. Apakah Psikolinguistik? Psikolinguistik ialah cabang linguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa dengan jiwa manusia. 1964:64). mengingat dan melahirkan kembali bentuk-bentuk bahasa dalam pertuturan. 1985:3). Apakah yang diteliti dalam Psikolinguistik? 1. 1976:220). Langacker. seorang ahli dalam bidang pengajaran bahasa mengatakan bahawa Psikolinguistik ialah pendekatan gabungan melalui psikologi dan linguistik bagi telaah atau studi pengetahuan bahasa.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 viii. membuat persepsi. iaitu performansi atau perbuatan dan perlengkapan atau aparat psikologis yang bertanggungjawab atasnya” (Langacker.17 Jelaskan Psikolinguistik berdasarkan definisi tokoh-tokoh bahasa. Emmon Bach dengan singkat dan tegas mengutarakan bahawa Psikolinguistik adalah satu ilmu yang meneliti bagaimana sebenarnya para pembaca/ pemakai sesuatu bahasa membentuk/ membangun atau mengerti kalimat-kalimat bahasa tersebut” (Bach. Psikolinguistik turut mengkaji perkaitan antara peranan bahasa dengan proses mengingat. Psikolinguistik ialah studi atau telaah mengenai behaviour atau perilaku linguistik. bahasa dalam pemakaian. Psikolinguistik menganalisis jenis-jenis. 1968:6) (lihat Henry Guntur Tarigan. bentuk-bentuk bahasa dan perkataan-perkataan yang digunakan oleh penutur dan hubungannya dengan fikiran dan jiwa penutur itu. pemerhatian dan pembelajaran.

iaitu cabang linguistik yang menggunakan teknik komputer dalam kajian bahasa dan kesusasteraan. iaitu kajian terhadap lingkungan alam dan budaya sesuatu masyarakat dan hubungannya dengan bahasa dan situasi pertuturan. iaitu cabang kajian bahasa yang menerapkan teori dan hasil kajian bahasa dalam pengajaran. baik dalam bidang bahasa ataupun di luar bidang bahasa. Kajian ini juga disebut patologi bahasa. Linguistik Kontrastif (Contrastive Linguistics). Linguistik Medis (Language Pathology).LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Apakah Cabang Linguistik Lain? Terdapat juga beberapa cabang linguistik yang lain seperti Linguistik Etnografi (Ethnographic Linguistics). Pike. Linguistik Saussure 12 . telah wujud Tatabahasa Fungsional (Functional Grammar). iaitu kajian linguistik pada zaman Renaisans. Linguistik Renaisans (Renaissance Linguistics). Linguistik Matematik (Mathematical Linguistics). Firth. Troubetzkoy dan lain-lain. iaitu kajian terhadap bahasa yang menekankan hubungan antara bentuk-bentuk bahasa dengan informasi-informasi yang terdapat di dalam otak atau akal manusia. iaitu zaman sesudah linguistik abad pertengahan yang ditandai oleh perluasan kajian atau pandangan di luar bahasa Yunani dan Latin dan bahasa-bahasa Indo-Eropah dengan menambahkan beberapa konsep dan kategori baharu dalam kajian bahasa. Linguistik Kognitif (Cognitive Linguistics). Linguistik Fungsional (Functional Linguistics). Linguistik Komputasi (Computational Linguistics). Halliday. Martinet. iaitu cabang linguistik yang mengkaji persamaan dan perbezaan antara bahasa-bahasa atau dialek-dialek untuk mencari prinsip-prinsip yang dapat diterapkan dalam pengajaran bahasa atau penterjemahan. iaitu sejenis kajian terhadap bahasa yang mempelajari ciri-ciri matematik dalam bahasa dengan menggunakan konsep-konsep statistik dan algebra. Pada tahun 1970-an. misalnya menerapkan teori dan dapatan kajian linguistik dalam mencari kaedah-kaedah yang efektif dalam pengajaran bahasa dan lain-lain. Linguistik Pedagogi (Pedagogical Linguistics). iaitu analisis bahasa yang memberi perhatian kepada pelbagai fungsi bahasa. Lamb mengakui bahawa teori stratifikasi merupakan sejenis Linguistik Kognitif. iaitu satu teori linguistik yang lahir sebagai satu alternatif kepada teori Tatabahasa Transformasi Generatif. Huraian tentang Linguistik Fungsional ini ada terkandung di dalam teori dan tulisan sarjana-sarjana seperti Buhler. iaitu cabang Linguistik Terapan yang mengkaji permasalahan dalam bahasa seperti cacat bahasa dan sebagainya.

medan makna dalam bidang semantik dan sebagainya. perbezaan antara langue dengan parole. iaitu bidang kajian linguistik yang menggunakan teori. iaitu linguistik yang mengkaji bahasa pada dua masa atau yang berlainan masa. iaitu yang menganggap bahasa itu mempunyai struktur atau sistem yang bebas. Linguistik Taksonomi (Taxonomic Linguistics) ialah pendekatan kajian dan analisis bahasa dengan tujuan utama untuk mendaftarkan dan mengklasifikasikan pelbagai fenomena bahasa kepada kelompok atau golongan seperti kelas atau golongan kata dalam tatabahasa. Kajian cara Sinkronis ini diperkenalkan oleh linguis bangsa Swiss. 13 . yang mencakupi pemisahan antara pendekatan diakronis dan sinkronis. Cara Linguistik Sinkronis ini digunakan dalam kajian Linguistik Deskriptif. Cara kajian Linguistik Diakronis ini diperkenalkan oleh ahli bahasa bangsa Swiss. Linguistik Sinkronis (Syncronic Linguistics). Linguistik Struktural (Structural Linguistics). misalnya mengkaji bahasa Melayu pada zaman sebelum merdeka dengan bahasa pada zaman selepas merdeka dengan melihat perubahan-perubahan bahasa daripada segi fonologi. sintaksis dan semantik. Ferdinand de Saussure. misanya kajian bahasa Melayu pada hari ini.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 (Saussure Linguistics) ialah istilah yang digunakan untuk kajian linguistik teori Ferdinand de Saussure. morfologi. atau pada abad ke-20 tanpa melihat perubahan-perubahan pada bahasa itu dan tidak pula membuat perbandingan antara perkembangan bahasa dari satu masa ke satu masa. iaitu mengkaji satu-satu bahasa itu pada satu-satu masa tertentu. Hasil kajian linguistik struktural ini boleh digunakan untuk melatih pelajar-pelajar asing atau yang baru mempelajari bahasa atau pelajar yang lemah pencapaian dalam penguasaan bahasa. iaitu kajian bahasa yang dilakukan terhad pada satu-satu masa tertentu. hubungan paradigmatis dan sintagmatis. Ferdinand de Saussure (1916). kaedah dan pendekatan struktural. Teori ini dianut pula dengan perubahan atau tanpa perubahan oleh aliran Praha dan Glosematik. Aliran ini menumpukan kajian ke atas bahasa lisan dan tidak mengutamakan aspek semantik. jenis-jenis konsonan dalam bidang fonetik. Linguistik Diakronis (Diachronic Linguistics).

LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 1. Beliau telah mengemukakan teori tatabahasa Transformasi Generatif ini dalam buku monografnya yang terkenal. Kemudian Chomsky telah memperbaiki teori ini dan menerbitkan pula buku Aspects of the Theory of Syntax pada tahun 1965 dan teori ini dianggap sebagai teori standard. Menurut teori ini. 2003:505).19 1. Tatabahasa aliran Transformasi Generatif ini ialah satu aliran kajian bahasa yang dikemukakan oleh ahli bahasa Amerika bernama Noam Chomsky. iaitu Syntactic Structures pada tahun 1957. Teori ini menumpukan kajian dalam bidang sintaksis atau ayat dan mengutamakan bidang makna atau semantik. peringkat struktur permukaan. Huraikan maksud Linguistik Fungsional. iaitu struktur ayat yang biasanya telah mengalami perubahan daripada struktur dalamannya dan merupakan bentuk ayat yang akan sebenarnya diucapkan oleh si penutur dan yang diperlukan untuk ditafsirkan oleh bahagian bunyi bahasa yang dinamai komponen fonologi (Nik Safiah Karim dan rakanrakan. rasanya tidak lengkap jika tidak disentuh serba ringkas tentang ilmu Linguistik Aliran Tatabahasa Transformasi Generatif (Transformational Generative Grammar) sebagai pengetahuan ringkas.21 Terangkan cabang linguistik lain. Profesor Linguistik dan bahasa-bahasa moden di Massachusetts Institute of Technology. Teori Transformasi Generatif ini dianggapkan sebagai satu aliran linguistik yang baru dan sebagai revolusi dalam bidang kajian tatabahasa. Pertama. Bincangkan perbezaan antara Linguistik Sinkronis dengan Linguistik Diakronis. iaitu struktur yang biasanya mengandungi bentuk ayat dasar atau ayat inti yang diperlukan untuk membentuk asas makna ayat atau dengan kata lain membentuk semantik ayat. peringkat struktur dalaman. Linguistik Aliran Tatabahasa Transformasi Generatif Apabila membicarakan ilmu linguistik dan cabang-cabang atau bidang-bidangnya. setiap ayat yang dilahirkan mengandungi dua peringkat. 14 . Kedua.20 1.

Teori ini juga mengandaikan bahawa kedua-dua jenis rumus tatabahasa itu menjadi sebahagian daripada unsur kecekapan berbahasa seseorang individu (ibid:202). Huraikan Ilmu Linguistik yang melihat perubahan dan perkembangan bahasa.26 15 .24 1.23 1. iaitu rumus struktur frasa dan rumus transformasi. Struktur dalaman yang diwujudkan oleh rumus struktur frasa kemudian akan menjadi input kepada komponen yang mengandungi rumus transformasi. Bincangkan sejauh mana Ilmu Linguistik penting kepada guru bahasa.25 1.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Kedua-dua jenis struktur. 1. menambahkan unsur kata dan mengubah atau menyusun semula susunan unsur kata. Rumus struktur frasa menerbitkan ayat-ayat pada peringkat struktur dalaman dan rumus transformasi pula berfungsi menukarkan pola atau struktur ayat-ayat hingga membawa kepada peringkat struktur permukaan. 1. Nyatakan semua Cabang Linguistik. Rumus transformasi itu berkuasa untuk menggugurkan unsur kata. iaitu struktur dalaman dan struktur permukaan diterbitkan oleh dua jenis hukum atau rumus tatabahasa. Bentuk ayat struktur permukaan selalunya tidak serupa dengan bentuk struktur dalaman. Jelaskan rumus struktur frasa dan rumus transformasi.22 Huraikan konsep Linguistik Aliran Tatabahasa Transformatif Generatif.

Laras-laras linguistik seperti Langue. Parole.4 Bagi soalan ini.3 Bagi soalan ini. internet. misalnya menghuraikan bahasa Melayu iii. dll. Langage. jurnal.1 Bagi soalan ini. Bapa linguistik moden iii. termasuklah bidang fonetik dan fonologi kata.5 Bagi soalan ini. frasa dan ayat iii. jurnal. jurnal. 1. Definisi Linguistik Historis ii. Sila rujuk sumber lain daripada buku. 1. youtube. youtube dan seumpamanya 1.2 Jawapan bagi soalan ini perlu menyentuh: i. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Sertakan contoh-contohnya sekali. Aspek yang dihuraikan meliputi fonetik dan fonologi kata. anda perlu memberikan: i. internet.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 PANDUAN MENJAWAB SOALAN LATIHAN UNIT 1 1. internet. Contoh perkembangan bahasa secara historis. Maksud Linguistik Deskripstif ii. perihal Ferdinand de Saussure dan hasil usahanya dalam bidang ilmu linguistik (Linguistique General) ii. internet. anda perlu memberikan: i. Sertakan contoh-contoh bidang linguistik yang dihuraikan oleh Linguistik Deskriptif. youtube dan seumpamanya. anda harus menghuraikan: i. Sila rujuk sumber lain daripada buku. bilingualisme dan multilingualisme iv. youtube dan seumpamanya 1. misalnya bahasa Melayu sebelum merdeka dan bahasa Melayu selepas merdeka 16 . jawapan anda harus mencakupi: i. jurnal. frasa dan ayat bahasa Melayu secara deskriptif iv. Ciri-ciri Linguistik Deskriptif ii. Asal usul perkataan linguistik ii.

10 Bagi soalan ini. Bidang Sosiolinguistik yang mencakupi semua aspek yang ada kaitan antara bahasa dengan masyarakat 17 . vi. anda harus menghuraikan: i. youtube dan seumpamanya 1. Memahami disiplin Linguistik Historis yang mengutamakan sejarah satu-satu bahasa itu ii. anda perlu: i. jurnal. internet. internet. 1. Pengaruh bahasa Arab. Menjelaskan maksud linguistik komparatif ii. Tokoh-tokoh Sosiolinguistik dalam negara dan luar negara iii. Sila rujuk sumber lain daripada buku. anda perlu: i. 1. youtube dan seumpamanya. internet.8 Bagi menjawab soalan ini.9 Bagi menjawab soalan ini. dialek Perak dan seumpamanya. bahasa Tagalog. Sila rujuk sumber lain daripada buku. anda perlu: i. bahasa Indonesia v. mempunyai sejarah perkembangan dan pertumbuhan bahasa itu iii.6 Bagi menjawab soalan ini. Sila rujuk sumber lain daripada buku. jurnal. anda perlu memberikan: i. internet. Cina dan Inggeris dari segi sejarah turut menambah perbendaharaan kata bahasa Melayu. Maksud bidang Sosiolinguistik ii. youtube dan seumpamanya. jurnal. dan seumpamanya. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Contoh bahasa serumpun: bahasa Melayu.7 Bagi menjawab soalan ini. Menghuraikan linguistik komparatif. internet. Sanskrit. misalnya bahasa yang boleh dibanding-bandingkan. iaitu bahasa serumpun iv. Misalnya bahasa Melayu.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 iii. youtube. bahasa Iban. dialek Kelantan. jurnal. 1. youtube dan seumpamanya. jurnal. Dialek serumpun bahasa Melayu seperti dialek Kedah. iv. Sila rujuk sumber lain daripada buku. 1.

sistem panggilan dalam masyarakat. jawapan anda harus: i. Aspek-aspek lain berkaitan dengan neurolinguistik iii. sistem fonem. kata. Contoh linguistik am yang terdapat dalam bahasa Melayu iii. klausa.15 Bagi soalan ini. Ciri-ciri linguistik am ii. anda perlu memberikan: i. jurnal. Aspek-aspek neurolinguistik 1. Maksud linguistik am ii. jawapan anda harus mencakupi: i. Menghuraikan kegunaan linguistik terapan dan seumpamanya. anda perlu: i. Sila rujuk sumber lain daripada buku. kesetiaan terhadap bahasa dan perancangan bahasa. internet.14 Bagi menjawab soalan ini. kreol. Menerangkan hubungan antara neurolinguistik dengan penyakit afasia ii. pidjin. ayat dan seumpamanya iii. khususnya dalam pengajaran bahasa iii.13 Bagi menjawab soalan ini. jurnal. Anda juga harus memberikan jawapan anda meliputi sikap terhadap bahasa. Penjelasan tentang konsep neurolinguistik ii. 1. bahasa rasmi dan seumpamanya iii. frasa. Sila hurai secara am bidang fonetik dan fonologi bahasa Melayu. internet. 18 . bahasa kebangsaan. anda perlu memberikan: i.11 Bagi soalan ini. 1. internet. kata. Sila rujuk sumber lain daripada buku. jurnal. youtube dan seumpamanya. youtube dan seumpamanya. Anda perlu memberi jawapan anda yang meliputi bahasa kebangsaan. 1. Jawapan anda juga harus meliputi bilingualisme dan multilingualisme serta dialek dan ideolek iv. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Menerangkan maksud linguistik terapan ii. youtube dan seumpamanya. pembentukan suku kata. Contoh ciri-ciri linguistik am yang terdapat dalam bahasa Melayu seperti huraian secara umum tentang bunyi-bunyi bahasa. 1.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 ii.12 Bagi soalan ini.

anda perlu: i. anda perlu: i. internet. Memberikan pelbagai cabang linguistik yang anda tahu ii. Anda perlu menjelaskan jenis-jenis bahasa yang kerap digunakan oleh penutur tertentu ii. 1. Menyatakan nama tokoh-tokoh psikolinguistik iii. internet. 1.19 Untuk menjawab soalan ini. 1. youtube dan seumpamanya. Memberikan nama tokoh-tokoh bahasa Bahasa Melayu iv. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Menjelaskan aspek-aspek yang dicakupi oleh linguistik fungsional iii. Sertakan nama tokoh-tokoh linguistik fungsional iv.18 Untuk menjawab soalan ini: i. youtube dan seumpamanya. 19 . youtube dan seumpamanya. anda perlu: i. youtube dan seumpamanya.17 Bagi soalan ini. Menjelaskan bagaimanakah linguistik terapan dimanfaatkan dalam pengajaran bahasa iii. Memberikan definisi mengenai psikolinguistik ii. Menghuraikan maksud linguistik terapan ii. internet. jurnal. jurnal. Menghuraikan dengan lebih lanjut setiap cabang linguistik tersebut iii. internet. jurnal. anda perlu: i. Memberikan contoh buku teks yang mengandungi linguistik terapan iv. 1. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Sila rujuk sumber lain daripada buku. jurnal.16 Bagi soalan ini.20 Untuk menjawab soalan ini. internet. jurnal. Menyertakan tokoh-tokoh linguistik dan aliran mereka iv. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Sila rujuk sumber lain daripada buku. youtube dan seumpamanya. Berikan maksud linguistik fungsional ii.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 1. Anda perlu mengenal pasti bahasa-bahasa yang lazim digunakan oleh murid-murid tertentu pada peringkat-peringkat umur tertentu iii.

youtube dan seumpamanya. Memahirkan guru-guru menghuraikan bidang-bidang bahasa kepada murid-murid termasuklah frasa dan ayat 1. Berikan maksud rumus struktur frasa ii. Berikan maksud linguistik diakronis iii. Ciri-ciri tatabahasa transformatif generatif iv. huraian anda perlu meliputi: i. Berikan penjelasan ringkas bagi setiap cabang linguistik tersebut iii. Menyatakan semua cabang linguistik yang anda tahu ii. 20 . Berikan maksud linguistik sinkronis ii. Berikan maksud rumus transformasi iii. Menghuraikan segala aspek perubahan dan perkembangan bahasa Melayu sebelum merdeka. jurnal. Sila sertakan contoh-contohnya sekali. Memahirkan murid-murid dengan sistem ejaan baharu iii. Saya yakin anda pasti dapat menjelaskan kepentingan ilmu linguistik kepada guru. huraian anda perlu: i.24 Untuk menjawab soalan ini.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 1. 1. selepas merdeka dan bahasa Melayu terkini ii. Noam Chomsky dan seumpamanya iii. youtube dan seumpamanya. 1. anda perlu: i. jurnal.23 Untuk menjawab soalan ini.25 Untuk menjawab soalan ini: i. Sila rujuk sumber lain daripada buku.22 Untuk menjawab soalan ini. jurnal. Maksud tatabahasa transformatif generatif ii. 1. youtube dan seumpamanya. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Sila rujuk sumber lain daripada buku.26 Untuk menjawab soalan ini. Mengenal pasti perbezaan antara linguistik sinkronis dengan linguistik diakronis iv. internet. Berikan contoh-contohnya sekali iv. Sertakan contoh-contohnya sekali.21 Untuk menjawab soalan ini. internet. 1. internet. anda perlu: i. anda perlulah: i. termasuklah membantu mengajar sebutan kepada murid-murid ii.

LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Rujukan Abdul Hamid Mahmood (1995). Abdul Hamid Mahmood (2002). & Barnhart. Guru dan bahasa Melayu. Bhd. Linguistik fonetik dan fonologi bahasa Melayu.K. W. 21 . Alias Mohammad Yatim (1992). Abdul Hamid Mahmood dan Nurfarah Lo Abdullah (2007). Bhd. (Ed. International encyclopedia of linguistics. Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn. Fonetik dan fonologi suatu tinjauan. Linguistik am untuk guru Bahasa Malaysia. Masa Enterprise. Kulim: Penerbit Sarlis. Ashby. Toronto: World Book Inc. P. Barnhart. Kuala Lumpur: City Reprographic Services. The world book of encyclopedia volume two. Speech sounds. (1995). Bright. Kuala Lumpur: Aslita Sdn. New York: Oxford University Press. London: Routledge. Ejaan bahasa Melayu terkini. Kuala Lumpur: Sarjana Enterprise. Abdullah Hassan (1993). Permulaan ilmu linguistik. Arbak Othman (1983).L. R. (Ed) (1992).) (1981). C.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful