LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1

Unit

1
LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA
HASIL PEMBELAJARAN Setelah selesai mempelajari unit ini, anda seharusnya dapat: i. menerangkan definisi linguistik dan cabang-cabangnya, ii. mengetahui asal perkataan linguistik, iii. mengetahui pelopor linguistik moden, dan iv. menjelaskan ilmu linguistik aliran tatabahasa transformasi generatif.

Pengenalan
Unit ini membincangkan hal tentang Linguistik dan Cabang-cabangnya yang mencakupi konsep linguistik, asal perkataan linguistik, pelopor linguistik moden, cabang-cabang linguistik serta aliran linguistik tatabahasa transformasi generatif.

Tahukah Anda Pengertian Linguistik?
Menurut Kamus Dewan (2005:945) linguistik bererti pengajian ilmu bahasa. Oleh David Crystal dalam bukunya, A Dictionary of Linguistics and Phonetics (1986:181), linguistik merupakan kajian saintifik terhadap bahasa (the scientific study of language).

1

LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1

Tahukah Anda Asal Perkataan Linguistik?
Perkataan linguistik berasal daripada perkataan Latin, iaitu lingua yang bermaksud bahasa. Perkataan Latin ini juga digunakan dalam banyak bahasa lain yang berasal daripada bahasa Latin seperti dalam bahasa Perancis (langue, langage), bahasa Itali (lingua), atau bahasa Sepanyol (lengua) atau dalam bahasa Inggeris (linguistics). Perkataan linguistik dalam bahasa Melayu berasal daripada bahasa Inggeris, iaitu linguistics yang dipinjam daripada bahasa Perancis, iaitu linguistique. Orang yang pandai atau faham bermacam-macam bahasa asing atau ahli bahasa dipanggil linguis, dan orang yang mengetahui atau bertutur dalam dua bahasa atau banyak bahasa dikenali sebagai bilingual, atau multilingual.

Siapakah Pelopor Linguistik Moden?
Ferdinand de Saussure ialah seorang sarjana bangsa Swiss. Beliau dianggap sebagai pelopor linguistik moden. Bukunya Cours de Linguistique Generale (1916) sangat terkenal dan dianggap sebagai buku asas linguistik moden. Oleh sebab itu, beberapa istilah yang dipakai oleh de Saussure diterima umum sebagai istilah rasmi, misalnya langage, langue dan parole (Prof. Dr. J.W.M. Verhaar, 1983:1). Langage bererti bahasa pada umumnya, misalnya semua manusia di dunia ini mempunyai bahasa. Langue bererti bahasa tertentu kepunyaan satu-satu kumpulan penutur tertentu, misalnya bahasa Perancis, bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa Indonesia dan bahasa Melayu merupakan bahasa-bahasa atau langue-langue tersendiri. Langue dianggap bahasa kepunyaan kumpulan atau masyarakat bahasa tertentu dan parole pula merupakan pertuturan atau bentuk ucapan individu yang kerap disebut sebagai idiolek.

Kesimpulan Tentang Ilmu Linguistik
Kesimpulannya, ilmu linguistik ialah ilmu yang mengkaji bahasa secara saintifik. Maksudnya ilmu yang mengkaji dan menganalisis satu-satu bahasa tertentu secara empirikal dan objektif, iaitu mengkaji bahasa itu seperti yang benar-benar wujud tanpa dipengaruhi oleh agak-agakan, ramalan, sentimen atau falsafah. Misalnya, kita menggunakan ilmu linguistik itu untuk mengkaji bahasa Melayu.

2

morfem.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Kita mengkaji bahasa Melayu seperti yang benar-benar wujud dan digunakan oleh masyarakat bahasa itu. Apakah Linguistik Deskriptif? Linguistik Deskriptif ialah satu cabang linguistik yang menghuraikan satu-satu bahasa tertentu pada satu-satu masa tertentu. ilmu linguistik yang 3 . Kajian ini dilakukan secara objektif dan tidak boleh berdasarkan agak-agakan. Misalnya. misalnya bagaimana bahasa Melayu itu diucapkan. sentimen atau falsafah dan hasil kajian itu pula boleh diuji kebenarannya. kata. ramalan. sistem fonem.2 Siapakah pelopor Linguistik Moden? Tahukah Anda Cabang-cabang Linguistik? Linguistik mempunyai cabang atau bidang pengajian yang berlainan seperti: i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) Linguistik Deskriptif (Descriptive Linguistics) Linguistik Historis (Historical Linguisticsi) Linguistik Komparatif (Comparative Linguistics) Sosiolinguistik (Sociolinguistics) Neurolinguistik (Neurolinguistics) Linguistik Am (General Linguistics) Linguistik Terapan (Applied Linguistics) Psikolinguistik (Psycholinguistics) i. 1. bentuk dan sistem bahasa itu. frasa dan ayat yang berlainan bentuk dalam bahasa Melayu. Kita mengkaji secara formal dan objektif bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dihasilkan.1 Jelaskan konsep Linguistik. 1.

Apa yang diutamakan dalam disiplin ini ialah menghuraikan bentuk dan sistem bahasa itu secara objektif dan secara empirikal. frasa atau ayat bahasa Melayu dengan ciri-ciri dan sistem dalam bahasa Inggeris. konsonan. bahasa Jawa. konsonan.3 Apakah yang dimaksudkan dengan Linguistik Deskriptif? Apakah yang menjadi keutamaan dalam disiplin Linguistik Deskriptif? 1. frasa dan ayat bahasa Melayu. tetapi tidak membuat perbandingan antara sistem vokal. Ilmu Linguistik Deskriptif boleh digunakan untuk mengkaji dan menghuraikan secara umum sebarang bahasa di dunia. perkataan. diftong. suku kata. sintaksis dan segala aspek yang terdapat dalam bahasa Melayu. bahasa Tagalog mahupun bahasa Mandarin. iaitu seperti yang benar-benar wujud dalam bahasa itu. bahasa Portugis.4 4 . bahasa Perancis.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 menghurai atau menganalisis bahasa Melayu seperti yang dituturkan oleh masyarakat Melayu pada hari ini. sistem suku kata. Jepun atau bahasa Cina. Linguistik Deskriptif juga tidak berminat untuk mengkaji sejarah perkembangan atau pertumbuhan bahasa Melayu. Linguistik Deskriptif hanya membuat huraian tentang satu-satu bahasa itu dan tidak pula membuat perbandingan dengan bahasa-bahasa lain atau mengkaji daripada sudut sejarah bahasa itu. bahasa Iban. Linguistik Deskriptif menghuraikan bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dituturkan dan bagaimana sistem bahasa Melayu itu digunakan dalam bidang fonologi. bahasa Kadazan. bahasa Perancis. bahasa Tamil. Misalnya. baik bahasa Melayu. 1. bahasa Itali dan lain-lain. Linguistik Deskriptif akan menghuraikan bunyi-bunyi vokal. perkataan. bahasa Jepun. baik pada awal ataupun pada akhir satu-satu zaman itu. diftong. bahasa Inggeris. morfologi.

Linguistik Historis mengkaji sejarah pertumbuhan dan perkembangan bahasa Melayu sejak zaman sebelum merdeka hingga ke hari ini atau mengkaji sejarah perkamusan bahasa Melayu atau sejarah sistem ejaan bahasa Melayu dan seumpamanya. Namun demikian. 5 . 1. Apakah Linguistik Historis? Linguistik Historis ialah satu cabang linguistik yang mengkaji satu-satu bahasa itu daripada sudut sejarah. iaitu menyelidiki segala perubahan dan perkembangan satu-satu bahasa itu. Lazimnya. bahasa Kadazan.5 Huraikan maksud Linguistik Historis. bahasa Murut dan lain-lain atau membandingkan bahasa Inggeris dengan bahasa-bahasa induk Jerman yang lain seperti bahasa Belanda. Apa yang diutamakan dalam disiplin ini ialah sejarah dan perubahan-perubahan yang berlaku dalam bahasa dari satu masa ke satu masa yang lain. morfologi dan sintaksis antara dialek-dialek seperti dialek Kedah. Perancis dan Jerman. Misalnya. morfologi. dialek Negeri Sembilan dan dialek Perak dengan bahasa Melayu baku. baik daripada segi fonologi. iaitu dengan cara melihat aspek-aspek persamaan dan perbezaan antara satu bahasa dengan satu bahasa yang lain. ahli bahasa membandingbandingkan ciri-ciri bahasa serumpun seperti membandingkan bahasa Melayu dengan bahasa Jawa. 1.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 ii. Linguistik Komparatif kerap digunakan untuk membandingkan antara dialek Kedah dengan dialek Perak atau dialek Kelantan dengan dialek Terengganu atau membandingkan bidang fonologi. sintaksis dan seumpamanya. Apakah Linguistik Komparatif? Linguistik Komparatif ialah cabang linguistik yang mengkaji bahasa secara perbandingan. bahasa Iban. bahasa Tagalog.6 Apakah yang menjadi keutamaan dalam disiplin Linguistik Historis? iii. ada pula ahli-ahli bahasa yang turut membandingkan struktur bahasa-bahasa yang bukan daripada satu rumpun seperti membandingkan struktur frasa dan ayat bahasa Melayu dengan struktur frasa dan ayat bahasa Inggeris.

mengenal orang yang sedang bercakap dengan lebih mendalam. Daripada apa yang dicakapkan. Apakah Sosiolinguistik? Sosiolinguistik yang juga dikenali sebagai linguistik antropologi atau linguistik sosial ialah satu cabang linguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa dengan masyarakat. Dengan perkataan lain. fungsi sesuatu interaksi. bentuk perhubungan dan nilai-nilai yang dipegang oleh ahli-ahli yang terlibat dalam pertuturan terhadap sesama sendiri (Nik Safiah Karim. Bagaimanakah orang itu bercakap dan apa yang dicakapkan itu akan memberikan tanda-tanda dan keterangan-keterangan tertentu tentang dirinya. berubah dan mengubah satu sama lain dalam sesuatu masyarakat bahasa. seseorang itu dapat menangkap sikap dan pendiriannya.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 1. tajuk perbincangan. bagaimanakah ia menyusun frasa dan ayat-ayat tertentu. bunyibunyi perkataan. 1981:4) dan Fishman (1968) pula menyatakan bahawa Sosiolinguistik ialah bidang yang mengkaji ciri-ciri variasi bahasa. pekerjaannya dan berbagai-bagai aspek latar 6 . peserta (participant). cara ia menyebutkan perkataan.8 Dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai. iv.7 Apakah yang dimaksudkan dengan Linguistik Komparatif? 1. ciri-ciri fungsi variasi-variasi ini dan ciri-ciri penutur yang menggunakannya apabila ketigatiga unsur ini berinteraksi. Menurut Dell Hymes (1966). serta jenis-jenis perbendaharaan kata yang digunakan olehnya akan menunjukkan dari daerah mana dan golongan mana ia berasal dan jenis pendidikan yang telah diterimanya. Manusia menggunakan bahasa sebagai alat perhubungan untuk menyampaikan hasrat. Sosiolinguistik merupakan ilmu yang mengkaji bahasa daripada segi hubungan antara latar (setting). buah fikiran dan perasaan serta mengeratkan hubungan antara satu sama lain dalam kalangan masyarakat. Sosiolinguistik merupakan kajian yang menumpukan perhatian kepada bahasa dalam konteks sosial dan kebudayaan. Bagaimanakah seseorang itu bercakap. huraikan Linguistik Komparatif. Bahasa digunakan sebagai alat oleh masyarakat untuk berhubung.

sistem panggilan dan sistem gelaran dalam sesebuah masyarakat dalam masyarakat Melayu seperti penggunaan kata ganti nama.10 7 . Bidang-bidang seperti inilah yang tercakup oleh disiplin Sosiolinguistik. “Tan Sri”.9 Apakah yang anda faham tentang Sosiolinguistik? Bincangkan aspek-aspek yang boleh dikaji dalam bidang Sosiolinguistik. “Dato”. “engkau”. “Puan Sri” dan seumpamanya. “anda”.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 belakangnya. “Tuan”. “Encik”. “Puan”. “patik”. “Abang”. “Mak Cik”. Sosiolinguistik juga turut mengkaji sistem ganti nama. Di samping itu. “Pak Cik”. Sosiolinguistik lazimnya menumpukan kajian pada aspek atau topik seperti yang berikut: i) Bahasa rasmi ii) Bahasa kebangsaan iii) Pidgin iv) Kreol v) Bilingualism vi) Multilingualism vii) Dialek viii) Ideolek ix) Ragam bahasa x) Sikap terhadap bahasa xi) Sistem panggilan dalam masyarakat xii) Kesetiaan terhadap bahasa dan perancangan bahasa 1. panggilan dan gelaran seperti “aku”. 1. “beta”. “Adik”.

Dengan perkataan lain. Oleh sebab itulah. Afasiologi mengkaji penyakit bertutur. Menurut ilmu Neurolinguistik.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 v. ekspresi muka dan gerak-geri badan waktu bertutur dan makna perumpamaan serta ungkapan ideomatik juga.Wernicke. Pakar kajian neurolinguistik. hemisfera kanan berfungsi untuk komunikasi kebahasaan yang penting. Kalimat-kalimat bahasa disimpan dan diproses di hemisfera kiri otak manusia. Medan Wernicke mengandungi representasi ingatan perbendaharaan bentuk kata yang berfungsi mengamati dan menerima ucapan. Neurolinguistik menumpukan kajian terhadap bagaimana bahasa itu diproses di dalam otak dari awal pemerolehan bahasa sampailah ke bahasa itu berkembang dalam kehidupan manusia. diwujudkan oleh P. pemahaman kalimat-kalimat terganggu apabila hemisfera kanan secara aktif terlibat dalam 8 . Damasi H.. Kalimat-kalimat difahami melalui Medan Wernicke belahan kiri (hemisfera kiri korteks) otak manusia. Apakah Neurolinguistik? Neurolinguistik ialah cabang ilmu linguistik yang mengkaji hal-hal otak dan perkaitannya dengan bahasa. tetapi juga proses-proses morfologi. Medan Broca korteks pula berfungsi melahirkan kalimat-kalimat. Menurut teori Neurolinguistik Klasik. iaitu Medan Wernicke korteks (hemisfera kiri korteks) dan Medan Broca korteks. 1987 telah mengemukakan penemuan terbaharu beliau yang menunjukkan bahawa Medan Broca tidak sahaja berfungsi untuk melaksanakan proses-proses sintaksis dan produksi fonologi. Neurologi mula-mula wujud pada abad ke-19. otak manusia mempunyai dua bahagian. Neurolinguistik mempunyai hubungan yang erat dengan afasiologi kerana kedua-dua disiplin ini sama-sama mengkaji penyakit bertutur.Broca dan C. terutama untuk tujuan mengubatinya dan Neurolinguistik cenderung untuk mengetahui hakikat hubungan antara otak dengan bahasa demi pengubatan penyakit bertutur. Medan Broca korteks menukar kalimat-kalimat yang disimpan dalam Medan Wernicke korteks kepada bentuk bunyi. Teori Neurolinguistik Wernicke merupakan teori yang pertama lahir daripada beberapa kes kajian penyakit afasia. Neurolinguistik ingin mengetahui bagaimana otak diorganisasi pada waktu mengelolakan aspek-aspek kemampuan bahasa dan perlakuan bahasa yang begitu rumit. Hemisfera kanan mempunyai fungsi mengendalikan semua fonem segmental (aspek-aspek intonasi dan prosodi) dan tona suara. Neurolinguistik banyak mendapat manfaat daripada kerjasama antara psikologi dengan linguistik dan afasiologi pula mendapat manfaat daripada neurologi.

inovasi dan kekaryaan (Mangantar Simanjuntak. Apakah Linguistik Am? Linguistik Am juga disebut linguistik umum merupakan ilmu linguistik yang membuat kajian atau membicarakan bahasa secara umum. ruang dan segala sesuatu yang termasuk ke dalam apa yang dulunya terkenal dengan istilah bawah sedar. fungsional dan seumpamanya. hemisfera kanan juga berfungsi untuk semua hal yang berkaitan dengan pembentukan idea yang bukan bahasa seperti kebolehan konstruksi.12 Jelaskan konsep Neurolinguistik. 1991:142-143). pengenalan muka dan garis gambar yang rumit. dalam Linguistik Am dibicarakan hal-hal tentang teori-teori kajian bahasa. sedangkan hemisfera kanan bertanggungjawab mengendalikan makna-makna tersirat. Maksudnya. proses kegiatan gestalt. vi. badminton. pengubatan penyakit bertutur.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 proses kebahasaan pada waktu berkomunikasi (Mangantar Simanjuntak. Implikasi penemuan ini sangat penting pada bidang pendidikan. Kedua-dua hemisfera bekerjasama pada waktu berkomunikasi untuk menjamin pemahaman dan penyampaian makna yang sempurna. kaedahkaedah. permainan tenis. relasional. kaedah dan pendekatan tradisional. kajian bahasa mengikut aliran struktur. 1991:143). teori dan kaedah kajian bahasa mengikut aliran transformasi generatif. pengajaran bahasa. Di samping itu. 1.11 1. Bincangkan hubungan Neurolinguistik dengan Afasiologi. pendekatan-pendekatan atau model-model yang digunakan dalam kajian bahasa. Kajian Neurolinguistik juga mendapati bahawa hemisfera kiri mengendalikan kata-kata yang membawa makna-makna literal (tersurat) dalam kalimat-kalimat. Dalam Linguistik Am turut dihuraikan cara kajian bahasa dilakukan mengikut teori. 9 . muzik dan lagu.

penterjemahan. patologi bahasa dan sebagainya.15 Apakah yang dimaksudkan dengan Linguistik Terapan? Bagaimanakah Linguistik Terapan dapat dimanfaatkan dalam pengajaran bahasa? 1. kaedah dan hasil kajian linguistik dalam pengajaran bahasa. bahasa Thai.14 vii. kaedah dan hasil kajian linguistik sangat berguna untuk diterapkan ke dalam pengajaran bahasa. bahasa Mandarin. bahasa Jepun. ahli bahasa dapat mengkaji dan menghuraikan segala bahasa yang dituturkan oleh manusia di dunia seperti bahasa Melayu. pendekatan. Huraian bahasa secara umum dan universal ini mencakupi bidang fonologi. 1.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Dalam Linguistik Am. Apakah Linguistik Terapan? Linguistik Terapan ialah satu cabang linguistik yang memanfaatkan teori. sama ada pengajaran bahasa sebagai bahasa pertama ataupun sebagai bahasa kedua.16 10 . 1. penulisan buku-buku teks. 1. kajian ditumpukan kepada perkara-perkara umum dalam bahasa secara universal. dalam leksikografi. bahasa Tamil. bahasa Itali dan seumpamanya. stilistik. morfologi. Teori. deskripsi. Dengan menggunakan pengetahuan ilmu Linguistik Am. bahasa Perancis. sintaksis dan seumpamanya secara umum. bahasa Inggeris.13 Apakah yang dibincangkan dalam Linguistik Am? Huraikan ciri-ciri Linguistik Am bahasa Melayu.

Apakah yang diteliti dalam Psikolinguistik? 1. Langacker. 1964:64). bentuk-bentuk bahasa dan perkataan-perkataan yang digunakan oleh penutur dan hubungannya dengan fikiran dan jiwa penutur itu. bahasa dalam pemakaian. Disiplin ini juga memberikan perhatian terhadap pengaruh ingatan ke atas pertuturan dan kefahaman. Apakah Psikolinguistik? Psikolinguistik ialah cabang linguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa dengan jiwa manusia. Psikolinguistik turut mengkaji perkaitan antara peranan bahasa dengan proses mengingat.18 11 . Psikolinguistik turut meneliti aspek penguasaan bahasa kanak-kanak dan mengkaji proses akal kanakkanak dalam memahami. membuat persepsi. 1985:3). mengingat dan melahirkan kembali bentuk-bentuk bahasa dalam pertuturan. 1. iaitu performansi atau perbuatan dan perlengkapan atau aparat psikologis yang bertanggungjawab atasnya” (Langacker. Menurut Ronald W. 1968:6) (lihat Henry Guntur Tarigan. 1976:220). Emmon Bach dengan singkat dan tegas mengutarakan bahawa Psikolinguistik adalah satu ilmu yang meneliti bagaimana sebenarnya para pembaca/ pemakai sesuatu bahasa membentuk/ membangun atau mengerti kalimat-kalimat bahasa tersebut” (Bach. pemerhatian dan pembelajaran. perubahan bahasa dan hal-hal yang ada kaitannya dengan itu yang tidak begitu mudah dicapai atau didekati melalui salah satu dari kedua ilmu tersebut secara terpisah atau sendiri-sendiri” (Lado. seorang ahli dalam bidang pengajaran bahasa mengatakan bahawa Psikolinguistik ialah pendekatan gabungan melalui psikologi dan linguistik bagi telaah atau studi pengetahuan bahasa. Psikolinguistik menganalisis jenis-jenis. Robert Lado.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 viii. Psikolinguistik ialah studi atau telaah mengenai behaviour atau perilaku linguistik. Maksudnya.17 Jelaskan Psikolinguistik berdasarkan definisi tokoh-tokoh bahasa.

Halliday. iaitu satu teori linguistik yang lahir sebagai satu alternatif kepada teori Tatabahasa Transformasi Generatif. Linguistik Komputasi (Computational Linguistics). iaitu kajian terhadap bahasa yang menekankan hubungan antara bentuk-bentuk bahasa dengan informasi-informasi yang terdapat di dalam otak atau akal manusia. Linguistik Matematik (Mathematical Linguistics). Lamb mengakui bahawa teori stratifikasi merupakan sejenis Linguistik Kognitif. Linguistik Kognitif (Cognitive Linguistics). Pada tahun 1970-an. iaitu sejenis kajian terhadap bahasa yang mempelajari ciri-ciri matematik dalam bahasa dengan menggunakan konsep-konsep statistik dan algebra. iaitu kajian terhadap lingkungan alam dan budaya sesuatu masyarakat dan hubungannya dengan bahasa dan situasi pertuturan. Kajian ini juga disebut patologi bahasa. iaitu cabang Linguistik Terapan yang mengkaji permasalahan dalam bahasa seperti cacat bahasa dan sebagainya. iaitu cabang linguistik yang menggunakan teknik komputer dalam kajian bahasa dan kesusasteraan. Linguistik Renaisans (Renaissance Linguistics). iaitu zaman sesudah linguistik abad pertengahan yang ditandai oleh perluasan kajian atau pandangan di luar bahasa Yunani dan Latin dan bahasa-bahasa Indo-Eropah dengan menambahkan beberapa konsep dan kategori baharu dalam kajian bahasa. Linguistik Kontrastif (Contrastive Linguistics). baik dalam bidang bahasa ataupun di luar bidang bahasa. Linguistik Medis (Language Pathology). Firth. Linguistik Saussure 12 . Troubetzkoy dan lain-lain. Huraian tentang Linguistik Fungsional ini ada terkandung di dalam teori dan tulisan sarjana-sarjana seperti Buhler. iaitu cabang linguistik yang mengkaji persamaan dan perbezaan antara bahasa-bahasa atau dialek-dialek untuk mencari prinsip-prinsip yang dapat diterapkan dalam pengajaran bahasa atau penterjemahan. Pike. iaitu analisis bahasa yang memberi perhatian kepada pelbagai fungsi bahasa. iaitu kajian linguistik pada zaman Renaisans. Linguistik Fungsional (Functional Linguistics). Martinet. telah wujud Tatabahasa Fungsional (Functional Grammar). Linguistik Pedagogi (Pedagogical Linguistics).LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Apakah Cabang Linguistik Lain? Terdapat juga beberapa cabang linguistik yang lain seperti Linguistik Etnografi (Ethnographic Linguistics). iaitu cabang kajian bahasa yang menerapkan teori dan hasil kajian bahasa dalam pengajaran. misalnya menerapkan teori dan dapatan kajian linguistik dalam mencari kaedah-kaedah yang efektif dalam pengajaran bahasa dan lain-lain.

morfologi. Cara kajian Linguistik Diakronis ini diperkenalkan oleh ahli bahasa bangsa Swiss. Hasil kajian linguistik struktural ini boleh digunakan untuk melatih pelajar-pelajar asing atau yang baru mempelajari bahasa atau pelajar yang lemah pencapaian dalam penguasaan bahasa. iaitu yang menganggap bahasa itu mempunyai struktur atau sistem yang bebas. iaitu bidang kajian linguistik yang menggunakan teori. jenis-jenis konsonan dalam bidang fonetik. hubungan paradigmatis dan sintagmatis. Linguistik Struktural (Structural Linguistics). kaedah dan pendekatan struktural. misalnya mengkaji bahasa Melayu pada zaman sebelum merdeka dengan bahasa pada zaman selepas merdeka dengan melihat perubahan-perubahan bahasa daripada segi fonologi. Linguistik Sinkronis (Syncronic Linguistics). yang mencakupi pemisahan antara pendekatan diakronis dan sinkronis. Linguistik Diakronis (Diachronic Linguistics). Ferdinand de Saussure (1916).LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 (Saussure Linguistics) ialah istilah yang digunakan untuk kajian linguistik teori Ferdinand de Saussure. 13 . sintaksis dan semantik. iaitu mengkaji satu-satu bahasa itu pada satu-satu masa tertentu. Cara Linguistik Sinkronis ini digunakan dalam kajian Linguistik Deskriptif. misanya kajian bahasa Melayu pada hari ini. atau pada abad ke-20 tanpa melihat perubahan-perubahan pada bahasa itu dan tidak pula membuat perbandingan antara perkembangan bahasa dari satu masa ke satu masa. Kajian cara Sinkronis ini diperkenalkan oleh linguis bangsa Swiss. medan makna dalam bidang semantik dan sebagainya. iaitu linguistik yang mengkaji bahasa pada dua masa atau yang berlainan masa. Ferdinand de Saussure. iaitu kajian bahasa yang dilakukan terhad pada satu-satu masa tertentu. Linguistik Taksonomi (Taxonomic Linguistics) ialah pendekatan kajian dan analisis bahasa dengan tujuan utama untuk mendaftarkan dan mengklasifikasikan pelbagai fenomena bahasa kepada kelompok atau golongan seperti kelas atau golongan kata dalam tatabahasa. Teori ini dianut pula dengan perubahan atau tanpa perubahan oleh aliran Praha dan Glosematik. perbezaan antara langue dengan parole. Aliran ini menumpukan kajian ke atas bahasa lisan dan tidak mengutamakan aspek semantik.

iaitu Syntactic Structures pada tahun 1957. Tatabahasa aliran Transformasi Generatif ini ialah satu aliran kajian bahasa yang dikemukakan oleh ahli bahasa Amerika bernama Noam Chomsky. Bincangkan perbezaan antara Linguistik Sinkronis dengan Linguistik Diakronis.20 1.21 Terangkan cabang linguistik lain. peringkat struktur dalaman. 14 . Huraikan maksud Linguistik Fungsional. rasanya tidak lengkap jika tidak disentuh serba ringkas tentang ilmu Linguistik Aliran Tatabahasa Transformasi Generatif (Transformational Generative Grammar) sebagai pengetahuan ringkas. Kedua. setiap ayat yang dilahirkan mengandungi dua peringkat. Teori ini menumpukan kajian dalam bidang sintaksis atau ayat dan mengutamakan bidang makna atau semantik. iaitu struktur yang biasanya mengandungi bentuk ayat dasar atau ayat inti yang diperlukan untuk membentuk asas makna ayat atau dengan kata lain membentuk semantik ayat. iaitu struktur ayat yang biasanya telah mengalami perubahan daripada struktur dalamannya dan merupakan bentuk ayat yang akan sebenarnya diucapkan oleh si penutur dan yang diperlukan untuk ditafsirkan oleh bahagian bunyi bahasa yang dinamai komponen fonologi (Nik Safiah Karim dan rakanrakan. peringkat struktur permukaan.19 1. Teori Transformasi Generatif ini dianggapkan sebagai satu aliran linguistik yang baru dan sebagai revolusi dalam bidang kajian tatabahasa. Kemudian Chomsky telah memperbaiki teori ini dan menerbitkan pula buku Aspects of the Theory of Syntax pada tahun 1965 dan teori ini dianggap sebagai teori standard. Menurut teori ini. Profesor Linguistik dan bahasa-bahasa moden di Massachusetts Institute of Technology.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 1. 2003:505). Pertama. Linguistik Aliran Tatabahasa Transformasi Generatif Apabila membicarakan ilmu linguistik dan cabang-cabang atau bidang-bidangnya. Beliau telah mengemukakan teori tatabahasa Transformasi Generatif ini dalam buku monografnya yang terkenal.

23 1.24 1. menambahkan unsur kata dan mengubah atau menyusun semula susunan unsur kata. iaitu rumus struktur frasa dan rumus transformasi.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Kedua-dua jenis struktur. 1. Struktur dalaman yang diwujudkan oleh rumus struktur frasa kemudian akan menjadi input kepada komponen yang mengandungi rumus transformasi.25 1. Bincangkan sejauh mana Ilmu Linguistik penting kepada guru bahasa. Huraikan Ilmu Linguistik yang melihat perubahan dan perkembangan bahasa. iaitu struktur dalaman dan struktur permukaan diterbitkan oleh dua jenis hukum atau rumus tatabahasa. 1. Nyatakan semua Cabang Linguistik. Teori ini juga mengandaikan bahawa kedua-dua jenis rumus tatabahasa itu menjadi sebahagian daripada unsur kecekapan berbahasa seseorang individu (ibid:202).22 Huraikan konsep Linguistik Aliran Tatabahasa Transformatif Generatif. Jelaskan rumus struktur frasa dan rumus transformasi. Bentuk ayat struktur permukaan selalunya tidak serupa dengan bentuk struktur dalaman.26 15 . Rumus struktur frasa menerbitkan ayat-ayat pada peringkat struktur dalaman dan rumus transformasi pula berfungsi menukarkan pola atau struktur ayat-ayat hingga membawa kepada peringkat struktur permukaan. Rumus transformasi itu berkuasa untuk menggugurkan unsur kata.

Langage. anda perlu memberikan: i. dll. misalnya bahasa Melayu sebelum merdeka dan bahasa Melayu selepas merdeka 16 .LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 PANDUAN MENJAWAB SOALAN LATIHAN UNIT 1 1. termasuklah bidang fonetik dan fonologi kata. Sila rujuk sumber lain daripada buku. bilingualisme dan multilingualisme iv.5 Bagi soalan ini. 1. anda perlu memberikan: i. Sertakan contoh-contohnya sekali. Ciri-ciri Linguistik Deskriptif ii. Contoh perkembangan bahasa secara historis.4 Bagi soalan ini. jurnal. internet. Maksud Linguistik Deskripstif ii. jawapan anda harus mencakupi: i. misalnya menghuraikan bahasa Melayu iii. Definisi Linguistik Historis ii. frasa dan ayat bahasa Melayu secara deskriptif iv. Parole. Aspek yang dihuraikan meliputi fonetik dan fonologi kata.3 Bagi soalan ini. jurnal. 1. Laras-laras linguistik seperti Langue. internet. Sila rujuk sumber lain daripada buku. internet.2 Jawapan bagi soalan ini perlu menyentuh: i. Sila rujuk sumber lain daripada buku. youtube dan seumpamanya 1. perihal Ferdinand de Saussure dan hasil usahanya dalam bidang ilmu linguistik (Linguistique General) ii. Sila rujuk sumber lain daripada buku. anda harus menghuraikan: i. youtube. Asal usul perkataan linguistik ii. internet. youtube dan seumpamanya. frasa dan ayat iii. jurnal. jurnal. Bapa linguistik moden iii. Sertakan contoh-contoh bidang linguistik yang dihuraikan oleh Linguistik Deskriptif. youtube dan seumpamanya 1.1 Bagi soalan ini.

anda perlu: i. internet. 1. Menghuraikan linguistik komparatif.10 Bagi soalan ini. Menjelaskan maksud linguistik komparatif ii. youtube dan seumpamanya. internet.6 Bagi menjawab soalan ini. bahasa Iban. dialek Perak dan seumpamanya. misalnya bahasa yang boleh dibanding-bandingkan. youtube dan seumpamanya. youtube. iaitu bahasa serumpun iv. Cina dan Inggeris dari segi sejarah turut menambah perbendaharaan kata bahasa Melayu. youtube dan seumpamanya 1. jurnal. 1. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Sanskrit. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Memahami disiplin Linguistik Historis yang mengutamakan sejarah satu-satu bahasa itu ii. Pengaruh bahasa Arab. Contoh bahasa serumpun: bahasa Melayu. jurnal.9 Bagi menjawab soalan ini. Maksud bidang Sosiolinguistik ii. anda perlu memberikan: i.7 Bagi menjawab soalan ini. Sila rujuk sumber lain daripada buku. 1. dialek Kelantan. anda perlu: i. jurnal. internet. youtube dan seumpamanya. Tokoh-tokoh Sosiolinguistik dalam negara dan luar negara iii.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 iii. anda perlu: i. internet. Sila rujuk sumber lain daripada buku. 1. internet. Misalnya bahasa Melayu. anda harus menghuraikan: i. bahasa Indonesia v. jurnal. dan seumpamanya. bahasa Tagalog. vi. Sila rujuk sumber lain daripada buku. jurnal.8 Bagi menjawab soalan ini. iv. Dialek serumpun bahasa Melayu seperti dialek Kedah. Bidang Sosiolinguistik yang mencakupi semua aspek yang ada kaitan antara bahasa dengan masyarakat 17 . mempunyai sejarah perkembangan dan pertumbuhan bahasa itu iii.

youtube dan seumpamanya. Menerangkan hubungan antara neurolinguistik dengan penyakit afasia ii. internet. frasa.12 Bagi soalan ini. jurnal. pembentukan suku kata.13 Bagi menjawab soalan ini. Sila rujuk sumber lain daripada buku. ayat dan seumpamanya iii. internet. khususnya dalam pengajaran bahasa iii. Jawapan anda juga harus meliputi bilingualisme dan multilingualisme serta dialek dan ideolek iv. 18 . Aspek-aspek neurolinguistik 1. Maksud linguistik am ii. sistem panggilan dalam masyarakat. pidjin. 1. youtube dan seumpamanya. kreol. kata. jurnal. jawapan anda harus: i. Menghuraikan kegunaan linguistik terapan dan seumpamanya. jurnal. Sila rujuk sumber lain daripada buku. 1. internet. kata. Anda perlu memberi jawapan anda yang meliputi bahasa kebangsaan. Contoh ciri-ciri linguistik am yang terdapat dalam bahasa Melayu seperti huraian secara umum tentang bunyi-bunyi bahasa. 1. Sila hurai secara am bidang fonetik dan fonologi bahasa Melayu. Penjelasan tentang konsep neurolinguistik ii. Anda juga harus memberikan jawapan anda meliputi sikap terhadap bahasa. Aspek-aspek lain berkaitan dengan neurolinguistik iii. Contoh linguistik am yang terdapat dalam bahasa Melayu iii. sistem fonem. bahasa rasmi dan seumpamanya iii. anda perlu: i. jawapan anda harus mencakupi: i. Sila rujuk sumber lain daripada buku. klausa. 1.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 ii. kesetiaan terhadap bahasa dan perancangan bahasa. anda perlu memberikan: i. youtube dan seumpamanya. anda perlu memberikan: i.11 Bagi soalan ini.15 Bagi soalan ini. Ciri-ciri linguistik am ii.14 Bagi menjawab soalan ini. Menerangkan maksud linguistik terapan ii. bahasa kebangsaan.

19 . Sila rujuk sumber lain daripada buku. 1.19 Untuk menjawab soalan ini. Menyertakan tokoh-tokoh linguistik dan aliran mereka iv. youtube dan seumpamanya. jurnal. internet. Anda perlu menjelaskan jenis-jenis bahasa yang kerap digunakan oleh penutur tertentu ii. anda perlu: i. Menghuraikan dengan lebih lanjut setiap cabang linguistik tersebut iii. 1. youtube dan seumpamanya. anda perlu: i.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 1. youtube dan seumpamanya. Anda perlu mengenal pasti bahasa-bahasa yang lazim digunakan oleh murid-murid tertentu pada peringkat-peringkat umur tertentu iii. Sila rujuk sumber lain daripada buku. internet. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Memberikan nama tokoh-tokoh bahasa Bahasa Melayu iv. anda perlu: i. Menjelaskan aspek-aspek yang dicakupi oleh linguistik fungsional iii. jurnal. jurnal. youtube dan seumpamanya. youtube dan seumpamanya. Menyatakan nama tokoh-tokoh psikolinguistik iii.17 Bagi soalan ini. internet. Berikan maksud linguistik fungsional ii. Menghuraikan maksud linguistik terapan ii. internet. jurnal. anda perlu: i. 1. jurnal.16 Bagi soalan ini. internet. Menjelaskan bagaimanakah linguistik terapan dimanfaatkan dalam pengajaran bahasa iii. Memberikan pelbagai cabang linguistik yang anda tahu ii. Memberikan contoh buku teks yang mengandungi linguistik terapan iv. Sila rujuk sumber lain daripada buku.18 Untuk menjawab soalan ini: i.20 Untuk menjawab soalan ini. Sertakan nama tokoh-tokoh linguistik fungsional iv. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Memberikan definisi mengenai psikolinguistik ii. 1.

youtube dan seumpamanya.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 1. termasuklah membantu mengajar sebutan kepada murid-murid ii. anda perlu: i. Berikan maksud linguistik diakronis iii. Mengenal pasti perbezaan antara linguistik sinkronis dengan linguistik diakronis iv. Sertakan contoh-contohnya sekali. internet.22 Untuk menjawab soalan ini. youtube dan seumpamanya. Menghuraikan segala aspek perubahan dan perkembangan bahasa Melayu sebelum merdeka.26 Untuk menjawab soalan ini. Berikan penjelasan ringkas bagi setiap cabang linguistik tersebut iii. Noam Chomsky dan seumpamanya iii. jurnal.24 Untuk menjawab soalan ini. 1. Ciri-ciri tatabahasa transformatif generatif iv. Berikan maksud rumus transformasi iii. Sila sertakan contoh-contohnya sekali. Sila rujuk sumber lain daripada buku. 1. Maksud tatabahasa transformatif generatif ii. huraian anda perlu meliputi: i. Berikan contoh-contohnya sekali iv. huraian anda perlu: i. anda perlu: i.25 Untuk menjawab soalan ini: i. 1. Menyatakan semua cabang linguistik yang anda tahu ii. Berikan maksud rumus struktur frasa ii. Berikan maksud linguistik sinkronis ii. anda perlulah: i.21 Untuk menjawab soalan ini. jurnal. internet. internet. 20 . jurnal. Sila rujuk sumber lain daripada buku. 1. Sila rujuk sumber lain daripada buku. youtube dan seumpamanya. Saya yakin anda pasti dapat menjelaskan kepentingan ilmu linguistik kepada guru. Memahirkan murid-murid dengan sistem ejaan baharu iii. Memahirkan guru-guru menghuraikan bidang-bidang bahasa kepada murid-murid termasuklah frasa dan ayat 1.23 Untuk menjawab soalan ini. selepas merdeka dan bahasa Melayu terkini ii.

Bhd. Barnhart. Kuala Lumpur: Sarjana Enterprise. London: Routledge. Linguistik am untuk guru Bahasa Malaysia.K. & Barnhart. Masa Enterprise. Linguistik fonetik dan fonologi bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Aslita Sdn. P. Alias Mohammad Yatim (1992). Bhd. 21 . W. Abdullah Hassan (1993).LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Rujukan Abdul Hamid Mahmood (1995). Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn. (Ed. (1995). (Ed) (1992).L. Kuala Lumpur: City Reprographic Services. Ashby. Guru dan bahasa Melayu. New York: Oxford University Press. Permulaan ilmu linguistik. International encyclopedia of linguistics. C. Fonetik dan fonologi suatu tinjauan. Ejaan bahasa Melayu terkini. Kulim: Penerbit Sarlis. Speech sounds. Abdul Hamid Mahmood (2002). R. Bright. Abdul Hamid Mahmood dan Nurfarah Lo Abdullah (2007). Arbak Othman (1983). Toronto: World Book Inc. The world book of encyclopedia volume two.) (1981).

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.