P. 1
6=Unit 1

6=Unit 1

|Views: 2|Likes:
Published by aliem_73
PJJ
PJJ

More info:

Published by: aliem_73 on Apr 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/01/2014

pdf

text

original

LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1

Unit

1
LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA
HASIL PEMBELAJARAN Setelah selesai mempelajari unit ini, anda seharusnya dapat: i. menerangkan definisi linguistik dan cabang-cabangnya, ii. mengetahui asal perkataan linguistik, iii. mengetahui pelopor linguistik moden, dan iv. menjelaskan ilmu linguistik aliran tatabahasa transformasi generatif.

Pengenalan
Unit ini membincangkan hal tentang Linguistik dan Cabang-cabangnya yang mencakupi konsep linguistik, asal perkataan linguistik, pelopor linguistik moden, cabang-cabang linguistik serta aliran linguistik tatabahasa transformasi generatif.

Tahukah Anda Pengertian Linguistik?
Menurut Kamus Dewan (2005:945) linguistik bererti pengajian ilmu bahasa. Oleh David Crystal dalam bukunya, A Dictionary of Linguistics and Phonetics (1986:181), linguistik merupakan kajian saintifik terhadap bahasa (the scientific study of language).

1

LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1

Tahukah Anda Asal Perkataan Linguistik?
Perkataan linguistik berasal daripada perkataan Latin, iaitu lingua yang bermaksud bahasa. Perkataan Latin ini juga digunakan dalam banyak bahasa lain yang berasal daripada bahasa Latin seperti dalam bahasa Perancis (langue, langage), bahasa Itali (lingua), atau bahasa Sepanyol (lengua) atau dalam bahasa Inggeris (linguistics). Perkataan linguistik dalam bahasa Melayu berasal daripada bahasa Inggeris, iaitu linguistics yang dipinjam daripada bahasa Perancis, iaitu linguistique. Orang yang pandai atau faham bermacam-macam bahasa asing atau ahli bahasa dipanggil linguis, dan orang yang mengetahui atau bertutur dalam dua bahasa atau banyak bahasa dikenali sebagai bilingual, atau multilingual.

Siapakah Pelopor Linguistik Moden?
Ferdinand de Saussure ialah seorang sarjana bangsa Swiss. Beliau dianggap sebagai pelopor linguistik moden. Bukunya Cours de Linguistique Generale (1916) sangat terkenal dan dianggap sebagai buku asas linguistik moden. Oleh sebab itu, beberapa istilah yang dipakai oleh de Saussure diterima umum sebagai istilah rasmi, misalnya langage, langue dan parole (Prof. Dr. J.W.M. Verhaar, 1983:1). Langage bererti bahasa pada umumnya, misalnya semua manusia di dunia ini mempunyai bahasa. Langue bererti bahasa tertentu kepunyaan satu-satu kumpulan penutur tertentu, misalnya bahasa Perancis, bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa Indonesia dan bahasa Melayu merupakan bahasa-bahasa atau langue-langue tersendiri. Langue dianggap bahasa kepunyaan kumpulan atau masyarakat bahasa tertentu dan parole pula merupakan pertuturan atau bentuk ucapan individu yang kerap disebut sebagai idiolek.

Kesimpulan Tentang Ilmu Linguistik
Kesimpulannya, ilmu linguistik ialah ilmu yang mengkaji bahasa secara saintifik. Maksudnya ilmu yang mengkaji dan menganalisis satu-satu bahasa tertentu secara empirikal dan objektif, iaitu mengkaji bahasa itu seperti yang benar-benar wujud tanpa dipengaruhi oleh agak-agakan, ramalan, sentimen atau falsafah. Misalnya, kita menggunakan ilmu linguistik itu untuk mengkaji bahasa Melayu.

2

bentuk dan sistem bahasa itu. Apakah Linguistik Deskriptif? Linguistik Deskriptif ialah satu cabang linguistik yang menghuraikan satu-satu bahasa tertentu pada satu-satu masa tertentu. frasa dan ayat yang berlainan bentuk dalam bahasa Melayu. ilmu linguistik yang 3 . sistem fonem.1 Jelaskan konsep Linguistik. morfem.2 Siapakah pelopor Linguistik Moden? Tahukah Anda Cabang-cabang Linguistik? Linguistik mempunyai cabang atau bidang pengajian yang berlainan seperti: i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) Linguistik Deskriptif (Descriptive Linguistics) Linguistik Historis (Historical Linguisticsi) Linguistik Komparatif (Comparative Linguistics) Sosiolinguistik (Sociolinguistics) Neurolinguistik (Neurolinguistics) Linguistik Am (General Linguistics) Linguistik Terapan (Applied Linguistics) Psikolinguistik (Psycholinguistics) i. ramalan. kata. 1. Misalnya. misalnya bagaimana bahasa Melayu itu diucapkan. 1. sentimen atau falsafah dan hasil kajian itu pula boleh diuji kebenarannya.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Kita mengkaji bahasa Melayu seperti yang benar-benar wujud dan digunakan oleh masyarakat bahasa itu. Kita mengkaji secara formal dan objektif bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dihasilkan. Kajian ini dilakukan secara objektif dan tidak boleh berdasarkan agak-agakan.

frasa dan ayat bahasa Melayu. diftong. bahasa Perancis. tetapi tidak membuat perbandingan antara sistem vokal. perkataan. baik pada awal ataupun pada akhir satu-satu zaman itu. baik bahasa Melayu. frasa atau ayat bahasa Melayu dengan ciri-ciri dan sistem dalam bahasa Inggeris. perkataan. diftong. Apa yang diutamakan dalam disiplin ini ialah menghuraikan bentuk dan sistem bahasa itu secara objektif dan secara empirikal. Linguistik Deskriptif menghuraikan bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dituturkan dan bagaimana sistem bahasa Melayu itu digunakan dalam bidang fonologi. suku kata.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 menghurai atau menganalisis bahasa Melayu seperti yang dituturkan oleh masyarakat Melayu pada hari ini. bahasa Tamil. bahasa Jepun.4 4 . bahasa Portugis. Ilmu Linguistik Deskriptif boleh digunakan untuk mengkaji dan menghuraikan secara umum sebarang bahasa di dunia. sistem suku kata. konsonan. Linguistik Deskriptif akan menghuraikan bunyi-bunyi vokal. 1. konsonan. bahasa Itali dan lain-lain. Linguistik Deskriptif juga tidak berminat untuk mengkaji sejarah perkembangan atau pertumbuhan bahasa Melayu. bahasa Tagalog mahupun bahasa Mandarin. bahasa Jawa. bahasa Perancis.3 Apakah yang dimaksudkan dengan Linguistik Deskriptif? Apakah yang menjadi keutamaan dalam disiplin Linguistik Deskriptif? 1. bahasa Kadazan. Linguistik Deskriptif hanya membuat huraian tentang satu-satu bahasa itu dan tidak pula membuat perbandingan dengan bahasa-bahasa lain atau mengkaji daripada sudut sejarah bahasa itu. Jepun atau bahasa Cina. bahasa Iban. iaitu seperti yang benar-benar wujud dalam bahasa itu. bahasa Inggeris. sintaksis dan segala aspek yang terdapat dalam bahasa Melayu. Misalnya. morfologi.

6 Apakah yang menjadi keutamaan dalam disiplin Linguistik Historis? iii. ada pula ahli-ahli bahasa yang turut membandingkan struktur bahasa-bahasa yang bukan daripada satu rumpun seperti membandingkan struktur frasa dan ayat bahasa Melayu dengan struktur frasa dan ayat bahasa Inggeris. bahasa Tagalog. Lazimnya. Perancis dan Jerman. 5 . Linguistik Historis mengkaji sejarah pertumbuhan dan perkembangan bahasa Melayu sejak zaman sebelum merdeka hingga ke hari ini atau mengkaji sejarah perkamusan bahasa Melayu atau sejarah sistem ejaan bahasa Melayu dan seumpamanya. Apakah Linguistik Historis? Linguistik Historis ialah satu cabang linguistik yang mengkaji satu-satu bahasa itu daripada sudut sejarah. iaitu dengan cara melihat aspek-aspek persamaan dan perbezaan antara satu bahasa dengan satu bahasa yang lain. bahasa Iban. morfologi dan sintaksis antara dialek-dialek seperti dialek Kedah. sintaksis dan seumpamanya. 1. Linguistik Komparatif kerap digunakan untuk membandingkan antara dialek Kedah dengan dialek Perak atau dialek Kelantan dengan dialek Terengganu atau membandingkan bidang fonologi. Apakah Linguistik Komparatif? Linguistik Komparatif ialah cabang linguistik yang mengkaji bahasa secara perbandingan. iaitu menyelidiki segala perubahan dan perkembangan satu-satu bahasa itu. baik daripada segi fonologi. Misalnya. ahli bahasa membandingbandingkan ciri-ciri bahasa serumpun seperti membandingkan bahasa Melayu dengan bahasa Jawa. Namun demikian. morfologi. Apa yang diutamakan dalam disiplin ini ialah sejarah dan perubahan-perubahan yang berlaku dalam bahasa dari satu masa ke satu masa yang lain.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 ii.5 Huraikan maksud Linguistik Historis. 1. bahasa Kadazan. dialek Negeri Sembilan dan dialek Perak dengan bahasa Melayu baku. bahasa Murut dan lain-lain atau membandingkan bahasa Inggeris dengan bahasa-bahasa induk Jerman yang lain seperti bahasa Belanda.

fungsi sesuatu interaksi. Bahasa digunakan sebagai alat oleh masyarakat untuk berhubung. Sosiolinguistik merupakan ilmu yang mengkaji bahasa daripada segi hubungan antara latar (setting). bagaimanakah ia menyusun frasa dan ayat-ayat tertentu. buah fikiran dan perasaan serta mengeratkan hubungan antara satu sama lain dalam kalangan masyarakat. berubah dan mengubah satu sama lain dalam sesuatu masyarakat bahasa. serta jenis-jenis perbendaharaan kata yang digunakan olehnya akan menunjukkan dari daerah mana dan golongan mana ia berasal dan jenis pendidikan yang telah diterimanya. Menurut Dell Hymes (1966). cara ia menyebutkan perkataan. huraikan Linguistik Komparatif. bentuk perhubungan dan nilai-nilai yang dipegang oleh ahli-ahli yang terlibat dalam pertuturan terhadap sesama sendiri (Nik Safiah Karim. iv. Dengan perkataan lain. bunyibunyi perkataan.7 Apakah yang dimaksudkan dengan Linguistik Komparatif? 1. mengenal orang yang sedang bercakap dengan lebih mendalam.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 1. seseorang itu dapat menangkap sikap dan pendiriannya. Apakah Sosiolinguistik? Sosiolinguistik yang juga dikenali sebagai linguistik antropologi atau linguistik sosial ialah satu cabang linguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa dengan masyarakat. Sosiolinguistik merupakan kajian yang menumpukan perhatian kepada bahasa dalam konteks sosial dan kebudayaan. Daripada apa yang dicakapkan. pekerjaannya dan berbagai-bagai aspek latar 6 . ciri-ciri fungsi variasi-variasi ini dan ciri-ciri penutur yang menggunakannya apabila ketigatiga unsur ini berinteraksi. tajuk perbincangan. Bagaimanakah seseorang itu bercakap. 1981:4) dan Fishman (1968) pula menyatakan bahawa Sosiolinguistik ialah bidang yang mengkaji ciri-ciri variasi bahasa. Manusia menggunakan bahasa sebagai alat perhubungan untuk menyampaikan hasrat. peserta (participant).8 Dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai. Bagaimanakah orang itu bercakap dan apa yang dicakapkan itu akan memberikan tanda-tanda dan keterangan-keterangan tertentu tentang dirinya.

“patik”.10 7 . “Adik”. “anda”. “Encik”. Sosiolinguistik lazimnya menumpukan kajian pada aspek atau topik seperti yang berikut: i) Bahasa rasmi ii) Bahasa kebangsaan iii) Pidgin iv) Kreol v) Bilingualism vi) Multilingualism vii) Dialek viii) Ideolek ix) Ragam bahasa x) Sikap terhadap bahasa xi) Sistem panggilan dalam masyarakat xii) Kesetiaan terhadap bahasa dan perancangan bahasa 1. 1. “beta”. “Dato”.9 Apakah yang anda faham tentang Sosiolinguistik? Bincangkan aspek-aspek yang boleh dikaji dalam bidang Sosiolinguistik. Di samping itu. “Abang”. Sosiolinguistik juga turut mengkaji sistem ganti nama. “Puan”. “Mak Cik”. “engkau”.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 belakangnya. “Tan Sri”. “Tuan”. “Puan Sri” dan seumpamanya. sistem panggilan dan sistem gelaran dalam sesebuah masyarakat dalam masyarakat Melayu seperti penggunaan kata ganti nama. “Pak Cik”. Bidang-bidang seperti inilah yang tercakup oleh disiplin Sosiolinguistik. panggilan dan gelaran seperti “aku”.

Neurolinguistik banyak mendapat manfaat daripada kerjasama antara psikologi dengan linguistik dan afasiologi pula mendapat manfaat daripada neurologi. Kalimat-kalimat difahami melalui Medan Wernicke belahan kiri (hemisfera kiri korteks) otak manusia. Damasi H. Afasiologi mengkaji penyakit bertutur. Neurolinguistik menumpukan kajian terhadap bagaimana bahasa itu diproses di dalam otak dari awal pemerolehan bahasa sampailah ke bahasa itu berkembang dalam kehidupan manusia.. Teori Neurolinguistik Wernicke merupakan teori yang pertama lahir daripada beberapa kes kajian penyakit afasia. Neurolinguistik mempunyai hubungan yang erat dengan afasiologi kerana kedua-dua disiplin ini sama-sama mengkaji penyakit bertutur.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 v.Broca dan C. Neurologi mula-mula wujud pada abad ke-19. otak manusia mempunyai dua bahagian. terutama untuk tujuan mengubatinya dan Neurolinguistik cenderung untuk mengetahui hakikat hubungan antara otak dengan bahasa demi pengubatan penyakit bertutur. Apakah Neurolinguistik? Neurolinguistik ialah cabang ilmu linguistik yang mengkaji hal-hal otak dan perkaitannya dengan bahasa. Oleh sebab itulah. pemahaman kalimat-kalimat terganggu apabila hemisfera kanan secara aktif terlibat dalam 8 . iaitu Medan Wernicke korteks (hemisfera kiri korteks) dan Medan Broca korteks. Medan Wernicke mengandungi representasi ingatan perbendaharaan bentuk kata yang berfungsi mengamati dan menerima ucapan. Neurolinguistik ingin mengetahui bagaimana otak diorganisasi pada waktu mengelolakan aspek-aspek kemampuan bahasa dan perlakuan bahasa yang begitu rumit. Pakar kajian neurolinguistik.Wernicke. Dengan perkataan lain. diwujudkan oleh P. 1987 telah mengemukakan penemuan terbaharu beliau yang menunjukkan bahawa Medan Broca tidak sahaja berfungsi untuk melaksanakan proses-proses sintaksis dan produksi fonologi. hemisfera kanan berfungsi untuk komunikasi kebahasaan yang penting. Menurut teori Neurolinguistik Klasik. Kalimat-kalimat bahasa disimpan dan diproses di hemisfera kiri otak manusia. tetapi juga proses-proses morfologi. Menurut ilmu Neurolinguistik. ekspresi muka dan gerak-geri badan waktu bertutur dan makna perumpamaan serta ungkapan ideomatik juga. Medan Broca korteks menukar kalimat-kalimat yang disimpan dalam Medan Wernicke korteks kepada bentuk bunyi. Medan Broca korteks pula berfungsi melahirkan kalimat-kalimat. Hemisfera kanan mempunyai fungsi mengendalikan semua fonem segmental (aspek-aspek intonasi dan prosodi) dan tona suara.

1991:143). hemisfera kanan juga berfungsi untuk semua hal yang berkaitan dengan pembentukan idea yang bukan bahasa seperti kebolehan konstruksi. pengenalan muka dan garis gambar yang rumit. Implikasi penemuan ini sangat penting pada bidang pendidikan. 1. teori dan kaedah kajian bahasa mengikut aliran transformasi generatif. Di samping itu. Kajian Neurolinguistik juga mendapati bahawa hemisfera kiri mengendalikan kata-kata yang membawa makna-makna literal (tersurat) dalam kalimat-kalimat. inovasi dan kekaryaan (Mangantar Simanjuntak. kaedahkaedah. Apakah Linguistik Am? Linguistik Am juga disebut linguistik umum merupakan ilmu linguistik yang membuat kajian atau membicarakan bahasa secara umum. kajian bahasa mengikut aliran struktur.11 1. permainan tenis. dalam Linguistik Am dibicarakan hal-hal tentang teori-teori kajian bahasa. Kedua-dua hemisfera bekerjasama pada waktu berkomunikasi untuk menjamin pemahaman dan penyampaian makna yang sempurna. kaedah dan pendekatan tradisional. proses kegiatan gestalt.12 Jelaskan konsep Neurolinguistik. relasional. sedangkan hemisfera kanan bertanggungjawab mengendalikan makna-makna tersirat. badminton. fungsional dan seumpamanya. Bincangkan hubungan Neurolinguistik dengan Afasiologi. Dalam Linguistik Am turut dihuraikan cara kajian bahasa dilakukan mengikut teori. 9 . pengajaran bahasa.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 proses kebahasaan pada waktu berkomunikasi (Mangantar Simanjuntak. Maksudnya. ruang dan segala sesuatu yang termasuk ke dalam apa yang dulunya terkenal dengan istilah bawah sedar. vi. pengubatan penyakit bertutur. pendekatan-pendekatan atau model-model yang digunakan dalam kajian bahasa. 1991:142-143). muzik dan lagu.

bahasa Inggeris. deskripsi. kajian ditumpukan kepada perkara-perkara umum dalam bahasa secara universal.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Dalam Linguistik Am. Teori. stilistik. Dengan menggunakan pengetahuan ilmu Linguistik Am. pendekatan. patologi bahasa dan sebagainya. sintaksis dan seumpamanya secara umum. 1.14 vii.16 10 . kaedah dan hasil kajian linguistik sangat berguna untuk diterapkan ke dalam pengajaran bahasa. ahli bahasa dapat mengkaji dan menghuraikan segala bahasa yang dituturkan oleh manusia di dunia seperti bahasa Melayu.15 Apakah yang dimaksudkan dengan Linguistik Terapan? Bagaimanakah Linguistik Terapan dapat dimanfaatkan dalam pengajaran bahasa? 1. bahasa Perancis. bahasa Jepun. bahasa Tamil. bahasa Itali dan seumpamanya. sama ada pengajaran bahasa sebagai bahasa pertama ataupun sebagai bahasa kedua. 1. 1. bahasa Mandarin. Apakah Linguistik Terapan? Linguistik Terapan ialah satu cabang linguistik yang memanfaatkan teori. dalam leksikografi. morfologi. kaedah dan hasil kajian linguistik dalam pengajaran bahasa. Huraian bahasa secara umum dan universal ini mencakupi bidang fonologi. penterjemahan.13 Apakah yang dibincangkan dalam Linguistik Am? Huraikan ciri-ciri Linguistik Am bahasa Melayu. penulisan buku-buku teks. bahasa Thai.

LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 viii. Psikolinguistik turut mengkaji perkaitan antara peranan bahasa dengan proses mengingat.17 Jelaskan Psikolinguistik berdasarkan definisi tokoh-tokoh bahasa. Apakah yang diteliti dalam Psikolinguistik? 1. 1968:6) (lihat Henry Guntur Tarigan. perubahan bahasa dan hal-hal yang ada kaitannya dengan itu yang tidak begitu mudah dicapai atau didekati melalui salah satu dari kedua ilmu tersebut secara terpisah atau sendiri-sendiri” (Lado. membuat persepsi. bentuk-bentuk bahasa dan perkataan-perkataan yang digunakan oleh penutur dan hubungannya dengan fikiran dan jiwa penutur itu. Apakah Psikolinguistik? Psikolinguistik ialah cabang linguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa dengan jiwa manusia. bahasa dalam pemakaian. Robert Lado. Langacker. Emmon Bach dengan singkat dan tegas mengutarakan bahawa Psikolinguistik adalah satu ilmu yang meneliti bagaimana sebenarnya para pembaca/ pemakai sesuatu bahasa membentuk/ membangun atau mengerti kalimat-kalimat bahasa tersebut” (Bach. 1964:64). Psikolinguistik menganalisis jenis-jenis.18 11 . Menurut Ronald W. Maksudnya. seorang ahli dalam bidang pengajaran bahasa mengatakan bahawa Psikolinguistik ialah pendekatan gabungan melalui psikologi dan linguistik bagi telaah atau studi pengetahuan bahasa. Psikolinguistik turut meneliti aspek penguasaan bahasa kanak-kanak dan mengkaji proses akal kanakkanak dalam memahami. mengingat dan melahirkan kembali bentuk-bentuk bahasa dalam pertuturan. 1976:220). 1985:3). pemerhatian dan pembelajaran. iaitu performansi atau perbuatan dan perlengkapan atau aparat psikologis yang bertanggungjawab atasnya” (Langacker. 1. Disiplin ini juga memberikan perhatian terhadap pengaruh ingatan ke atas pertuturan dan kefahaman. Psikolinguistik ialah studi atau telaah mengenai behaviour atau perilaku linguistik.

Pada tahun 1970-an. Firth. telah wujud Tatabahasa Fungsional (Functional Grammar). iaitu kajian terhadap bahasa yang menekankan hubungan antara bentuk-bentuk bahasa dengan informasi-informasi yang terdapat di dalam otak atau akal manusia. Linguistik Kontrastif (Contrastive Linguistics). iaitu cabang linguistik yang mengkaji persamaan dan perbezaan antara bahasa-bahasa atau dialek-dialek untuk mencari prinsip-prinsip yang dapat diterapkan dalam pengajaran bahasa atau penterjemahan. iaitu kajian linguistik pada zaman Renaisans. Lamb mengakui bahawa teori stratifikasi merupakan sejenis Linguistik Kognitif. Pike. Troubetzkoy dan lain-lain. Linguistik Fungsional (Functional Linguistics). iaitu analisis bahasa yang memberi perhatian kepada pelbagai fungsi bahasa. Linguistik Kognitif (Cognitive Linguistics). Linguistik Matematik (Mathematical Linguistics). iaitu kajian terhadap lingkungan alam dan budaya sesuatu masyarakat dan hubungannya dengan bahasa dan situasi pertuturan. Linguistik Pedagogi (Pedagogical Linguistics). Kajian ini juga disebut patologi bahasa. iaitu zaman sesudah linguistik abad pertengahan yang ditandai oleh perluasan kajian atau pandangan di luar bahasa Yunani dan Latin dan bahasa-bahasa Indo-Eropah dengan menambahkan beberapa konsep dan kategori baharu dalam kajian bahasa. misalnya menerapkan teori dan dapatan kajian linguistik dalam mencari kaedah-kaedah yang efektif dalam pengajaran bahasa dan lain-lain. iaitu cabang linguistik yang menggunakan teknik komputer dalam kajian bahasa dan kesusasteraan. Linguistik Saussure 12 . baik dalam bidang bahasa ataupun di luar bidang bahasa. Linguistik Medis (Language Pathology). iaitu sejenis kajian terhadap bahasa yang mempelajari ciri-ciri matematik dalam bahasa dengan menggunakan konsep-konsep statistik dan algebra.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Apakah Cabang Linguistik Lain? Terdapat juga beberapa cabang linguistik yang lain seperti Linguistik Etnografi (Ethnographic Linguistics). Huraian tentang Linguistik Fungsional ini ada terkandung di dalam teori dan tulisan sarjana-sarjana seperti Buhler. Linguistik Komputasi (Computational Linguistics). Linguistik Renaisans (Renaissance Linguistics). iaitu satu teori linguistik yang lahir sebagai satu alternatif kepada teori Tatabahasa Transformasi Generatif. Martinet. iaitu cabang kajian bahasa yang menerapkan teori dan hasil kajian bahasa dalam pengajaran. Halliday. iaitu cabang Linguistik Terapan yang mengkaji permasalahan dalam bahasa seperti cacat bahasa dan sebagainya.

Ferdinand de Saussure. kaedah dan pendekatan struktural. Cara kajian Linguistik Diakronis ini diperkenalkan oleh ahli bahasa bangsa Swiss. Linguistik Taksonomi (Taxonomic Linguistics) ialah pendekatan kajian dan analisis bahasa dengan tujuan utama untuk mendaftarkan dan mengklasifikasikan pelbagai fenomena bahasa kepada kelompok atau golongan seperti kelas atau golongan kata dalam tatabahasa. atau pada abad ke-20 tanpa melihat perubahan-perubahan pada bahasa itu dan tidak pula membuat perbandingan antara perkembangan bahasa dari satu masa ke satu masa. Hasil kajian linguistik struktural ini boleh digunakan untuk melatih pelajar-pelajar asing atau yang baru mempelajari bahasa atau pelajar yang lemah pencapaian dalam penguasaan bahasa. sintaksis dan semantik. iaitu yang menganggap bahasa itu mempunyai struktur atau sistem yang bebas. Cara Linguistik Sinkronis ini digunakan dalam kajian Linguistik Deskriptif. Linguistik Struktural (Structural Linguistics). Teori ini dianut pula dengan perubahan atau tanpa perubahan oleh aliran Praha dan Glosematik. Ferdinand de Saussure (1916). Linguistik Diakronis (Diachronic Linguistics). iaitu kajian bahasa yang dilakukan terhad pada satu-satu masa tertentu. iaitu bidang kajian linguistik yang menggunakan teori. hubungan paradigmatis dan sintagmatis. jenis-jenis konsonan dalam bidang fonetik. medan makna dalam bidang semantik dan sebagainya. 13 . misanya kajian bahasa Melayu pada hari ini. Aliran ini menumpukan kajian ke atas bahasa lisan dan tidak mengutamakan aspek semantik. misalnya mengkaji bahasa Melayu pada zaman sebelum merdeka dengan bahasa pada zaman selepas merdeka dengan melihat perubahan-perubahan bahasa daripada segi fonologi. iaitu linguistik yang mengkaji bahasa pada dua masa atau yang berlainan masa. iaitu mengkaji satu-satu bahasa itu pada satu-satu masa tertentu. Linguistik Sinkronis (Syncronic Linguistics). yang mencakupi pemisahan antara pendekatan diakronis dan sinkronis. Kajian cara Sinkronis ini diperkenalkan oleh linguis bangsa Swiss. morfologi. perbezaan antara langue dengan parole.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 (Saussure Linguistics) ialah istilah yang digunakan untuk kajian linguistik teori Ferdinand de Saussure.

setiap ayat yang dilahirkan mengandungi dua peringkat. iaitu struktur yang biasanya mengandungi bentuk ayat dasar atau ayat inti yang diperlukan untuk membentuk asas makna ayat atau dengan kata lain membentuk semantik ayat. Kemudian Chomsky telah memperbaiki teori ini dan menerbitkan pula buku Aspects of the Theory of Syntax pada tahun 1965 dan teori ini dianggap sebagai teori standard.21 Terangkan cabang linguistik lain. Beliau telah mengemukakan teori tatabahasa Transformasi Generatif ini dalam buku monografnya yang terkenal. Tatabahasa aliran Transformasi Generatif ini ialah satu aliran kajian bahasa yang dikemukakan oleh ahli bahasa Amerika bernama Noam Chomsky.19 1. 14 .20 1. 2003:505). Pertama. iaitu Syntactic Structures pada tahun 1957. Teori ini menumpukan kajian dalam bidang sintaksis atau ayat dan mengutamakan bidang makna atau semantik. Profesor Linguistik dan bahasa-bahasa moden di Massachusetts Institute of Technology. Kedua. Teori Transformasi Generatif ini dianggapkan sebagai satu aliran linguistik yang baru dan sebagai revolusi dalam bidang kajian tatabahasa. Menurut teori ini. Bincangkan perbezaan antara Linguistik Sinkronis dengan Linguistik Diakronis. peringkat struktur dalaman.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 1. Linguistik Aliran Tatabahasa Transformasi Generatif Apabila membicarakan ilmu linguistik dan cabang-cabang atau bidang-bidangnya. peringkat struktur permukaan. iaitu struktur ayat yang biasanya telah mengalami perubahan daripada struktur dalamannya dan merupakan bentuk ayat yang akan sebenarnya diucapkan oleh si penutur dan yang diperlukan untuk ditafsirkan oleh bahagian bunyi bahasa yang dinamai komponen fonologi (Nik Safiah Karim dan rakanrakan. Huraikan maksud Linguistik Fungsional. rasanya tidak lengkap jika tidak disentuh serba ringkas tentang ilmu Linguistik Aliran Tatabahasa Transformasi Generatif (Transformational Generative Grammar) sebagai pengetahuan ringkas.

Bincangkan sejauh mana Ilmu Linguistik penting kepada guru bahasa.23 1. Teori ini juga mengandaikan bahawa kedua-dua jenis rumus tatabahasa itu menjadi sebahagian daripada unsur kecekapan berbahasa seseorang individu (ibid:202).LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Kedua-dua jenis struktur. Struktur dalaman yang diwujudkan oleh rumus struktur frasa kemudian akan menjadi input kepada komponen yang mengandungi rumus transformasi.25 1. Rumus struktur frasa menerbitkan ayat-ayat pada peringkat struktur dalaman dan rumus transformasi pula berfungsi menukarkan pola atau struktur ayat-ayat hingga membawa kepada peringkat struktur permukaan. Nyatakan semua Cabang Linguistik. iaitu rumus struktur frasa dan rumus transformasi. 1. Jelaskan rumus struktur frasa dan rumus transformasi.26 15 .22 Huraikan konsep Linguistik Aliran Tatabahasa Transformatif Generatif. 1. Huraikan Ilmu Linguistik yang melihat perubahan dan perkembangan bahasa. menambahkan unsur kata dan mengubah atau menyusun semula susunan unsur kata.24 1. iaitu struktur dalaman dan struktur permukaan diterbitkan oleh dua jenis hukum atau rumus tatabahasa. Rumus transformasi itu berkuasa untuk menggugurkan unsur kata. Bentuk ayat struktur permukaan selalunya tidak serupa dengan bentuk struktur dalaman.

youtube dan seumpamanya 1. jawapan anda harus mencakupi: i.5 Bagi soalan ini. Ciri-ciri Linguistik Deskriptif ii. Maksud Linguistik Deskripstif ii. internet. Aspek yang dihuraikan meliputi fonetik dan fonologi kata. Bapa linguistik moden iii. jurnal. Asal usul perkataan linguistik ii. anda perlu memberikan: i. internet. Laras-laras linguistik seperti Langue. Sertakan contoh-contoh bidang linguistik yang dihuraikan oleh Linguistik Deskriptif. dll. internet. anda perlu memberikan: i. misalnya menghuraikan bahasa Melayu iii.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 PANDUAN MENJAWAB SOALAN LATIHAN UNIT 1 1. Definisi Linguistik Historis ii. jurnal. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Sila rujuk sumber lain daripada buku. 1. anda harus menghuraikan: i. misalnya bahasa Melayu sebelum merdeka dan bahasa Melayu selepas merdeka 16 . youtube. frasa dan ayat bahasa Melayu secara deskriptif iv. bilingualisme dan multilingualisme iv. frasa dan ayat iii.4 Bagi soalan ini. jurnal. internet. termasuklah bidang fonetik dan fonologi kata. Langage. perihal Ferdinand de Saussure dan hasil usahanya dalam bidang ilmu linguistik (Linguistique General) ii. jurnal.2 Jawapan bagi soalan ini perlu menyentuh: i. youtube dan seumpamanya. Sila rujuk sumber lain daripada buku. 1.1 Bagi soalan ini. Parole.3 Bagi soalan ini. youtube dan seumpamanya 1. Sertakan contoh-contohnya sekali. Contoh perkembangan bahasa secara historis. Sila rujuk sumber lain daripada buku.

iaitu bahasa serumpun iv. anda perlu: i. internet. 1. Sila rujuk sumber lain daripada buku. dialek Kelantan. bahasa Tagalog. internet. Pengaruh bahasa Arab. Maksud bidang Sosiolinguistik ii. Sanskrit. Tokoh-tokoh Sosiolinguistik dalam negara dan luar negara iii. Bidang Sosiolinguistik yang mencakupi semua aspek yang ada kaitan antara bahasa dengan masyarakat 17 . youtube dan seumpamanya.6 Bagi menjawab soalan ini. vi. youtube dan seumpamanya. internet. Misalnya bahasa Melayu. youtube dan seumpamanya 1. anda harus menghuraikan: i.9 Bagi menjawab soalan ini. Menjelaskan maksud linguistik komparatif ii. 1. mempunyai sejarah perkembangan dan pertumbuhan bahasa itu iii. jurnal.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 iii.8 Bagi menjawab soalan ini. jurnal. dialek Perak dan seumpamanya. jurnal. Memahami disiplin Linguistik Historis yang mengutamakan sejarah satu-satu bahasa itu ii. internet. Dialek serumpun bahasa Melayu seperti dialek Kedah. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Cina dan Inggeris dari segi sejarah turut menambah perbendaharaan kata bahasa Melayu. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Sila rujuk sumber lain daripada buku. bahasa Iban.10 Bagi soalan ini. 1. youtube. jurnal.7 Bagi menjawab soalan ini. dan seumpamanya. jurnal. Menghuraikan linguistik komparatif. internet. Contoh bahasa serumpun: bahasa Melayu. bahasa Indonesia v. 1. anda perlu memberikan: i. anda perlu: i. iv. Sila rujuk sumber lain daripada buku. anda perlu: i. youtube dan seumpamanya. misalnya bahasa yang boleh dibanding-bandingkan.

Menghuraikan kegunaan linguistik terapan dan seumpamanya.14 Bagi menjawab soalan ini.13 Bagi menjawab soalan ini. Aspek-aspek lain berkaitan dengan neurolinguistik iii. 18 . kata. bahasa rasmi dan seumpamanya iii. youtube dan seumpamanya. 1. Aspek-aspek neurolinguistik 1.11 Bagi soalan ini. Sila rujuk sumber lain daripada buku. jurnal. internet. Anda perlu memberi jawapan anda yang meliputi bahasa kebangsaan. youtube dan seumpamanya. Sila rujuk sumber lain daripada buku. internet. klausa.15 Bagi soalan ini. jurnal. Sila rujuk sumber lain daripada buku. frasa. sistem panggilan dalam masyarakat. pembentukan suku kata. Penjelasan tentang konsep neurolinguistik ii. jurnal. ayat dan seumpamanya iii. Anda juga harus memberikan jawapan anda meliputi sikap terhadap bahasa. anda perlu: i.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 ii. Jawapan anda juga harus meliputi bilingualisme dan multilingualisme serta dialek dan ideolek iv. Contoh ciri-ciri linguistik am yang terdapat dalam bahasa Melayu seperti huraian secara umum tentang bunyi-bunyi bahasa. kata. Menerangkan maksud linguistik terapan ii. jawapan anda harus mencakupi: i.12 Bagi soalan ini. youtube dan seumpamanya. jawapan anda harus: i. anda perlu memberikan: i. Menerangkan hubungan antara neurolinguistik dengan penyakit afasia ii. kesetiaan terhadap bahasa dan perancangan bahasa. bahasa kebangsaan. internet. Sila hurai secara am bidang fonetik dan fonologi bahasa Melayu. kreol. 1. Ciri-ciri linguistik am ii. sistem fonem. pidjin. 1. Maksud linguistik am ii. Contoh linguistik am yang terdapat dalam bahasa Melayu iii. khususnya dalam pengajaran bahasa iii. anda perlu memberikan: i. 1.

anda perlu: i. Anda perlu menjelaskan jenis-jenis bahasa yang kerap digunakan oleh penutur tertentu ii. youtube dan seumpamanya. youtube dan seumpamanya. jurnal. 1. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Memberikan pelbagai cabang linguistik yang anda tahu ii. youtube dan seumpamanya. internet. Menghuraikan maksud linguistik terapan ii. Sertakan nama tokoh-tokoh linguistik fungsional iv. youtube dan seumpamanya. internet. jurnal.18 Untuk menjawab soalan ini: i. Sila rujuk sumber lain daripada buku. jurnal. Memberikan contoh buku teks yang mengandungi linguistik terapan iv. anda perlu: i.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 1. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Menyertakan tokoh-tokoh linguistik dan aliran mereka iv. 1. Menyatakan nama tokoh-tokoh psikolinguistik iii. Menghuraikan dengan lebih lanjut setiap cabang linguistik tersebut iii. Sila rujuk sumber lain daripada buku. anda perlu: i. internet. 1. youtube dan seumpamanya. Menjelaskan aspek-aspek yang dicakupi oleh linguistik fungsional iii. Anda perlu mengenal pasti bahasa-bahasa yang lazim digunakan oleh murid-murid tertentu pada peringkat-peringkat umur tertentu iii. internet. anda perlu: i. jurnal. internet. 19 . Menjelaskan bagaimanakah linguistik terapan dimanfaatkan dalam pengajaran bahasa iii. 1. Memberikan nama tokoh-tokoh bahasa Bahasa Melayu iv. Sila rujuk sumber lain daripada buku.19 Untuk menjawab soalan ini.16 Bagi soalan ini.20 Untuk menjawab soalan ini. jurnal. Memberikan definisi mengenai psikolinguistik ii.17 Bagi soalan ini. Berikan maksud linguistik fungsional ii.

huraian anda perlu meliputi: i. Mengenal pasti perbezaan antara linguistik sinkronis dengan linguistik diakronis iv. selepas merdeka dan bahasa Melayu terkini ii. 1. anda perlulah: i. 1. Sertakan contoh-contohnya sekali. anda perlu: i. internet. 1.23 Untuk menjawab soalan ini. Berikan maksud rumus transformasi iii.25 Untuk menjawab soalan ini: i. Sila rujuk sumber lain daripada buku.22 Untuk menjawab soalan ini. youtube dan seumpamanya. Maksud tatabahasa transformatif generatif ii. 1.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 1.26 Untuk menjawab soalan ini. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Berikan maksud linguistik diakronis iii. internet. Berikan maksud linguistik sinkronis ii. jurnal. 20 . internet.21 Untuk menjawab soalan ini. jurnal. termasuklah membantu mengajar sebutan kepada murid-murid ii. Ciri-ciri tatabahasa transformatif generatif iv. youtube dan seumpamanya. Berikan contoh-contohnya sekali iv. youtube dan seumpamanya. Berikan penjelasan ringkas bagi setiap cabang linguistik tersebut iii. jurnal. huraian anda perlu: i. Menyatakan semua cabang linguistik yang anda tahu ii. Memahirkan murid-murid dengan sistem ejaan baharu iii. Saya yakin anda pasti dapat menjelaskan kepentingan ilmu linguistik kepada guru. Menghuraikan segala aspek perubahan dan perkembangan bahasa Melayu sebelum merdeka. anda perlu: i. Sila rujuk sumber lain daripada buku. Memahirkan guru-guru menghuraikan bidang-bidang bahasa kepada murid-murid termasuklah frasa dan ayat 1.24 Untuk menjawab soalan ini. Sila sertakan contoh-contohnya sekali. Berikan maksud rumus struktur frasa ii. Noam Chomsky dan seumpamanya iii.

The world book of encyclopedia volume two.) (1981). (Ed) (1992).L.LINGUISTIK DAN CABANG-CABANGNYA / 1 Rujukan Abdul Hamid Mahmood (1995). Kulim: Penerbit Sarlis. London: Routledge. Fonetik dan fonologi suatu tinjauan. Masa Enterprise. Speech sounds. International encyclopedia of linguistics. (Ed. Abdul Hamid Mahmood (2002). Abdullah Hassan (1993). Linguistik am untuk guru Bahasa Malaysia.K. Arbak Othman (1983). Kuala Lumpur: Sarjana Enterprise. Linguistik fonetik dan fonologi bahasa Melayu. Abdul Hamid Mahmood dan Nurfarah Lo Abdullah (2007). 21 . Kuala Lumpur: City Reprographic Services. Ashby. Ejaan bahasa Melayu terkini. C. R. Bhd. Kuala Lumpur: Aslita Sdn. Barnhart. Toronto: World Book Inc. & Barnhart. P. W. (1995). Alias Mohammad Yatim (1992). Bright. Permulaan ilmu linguistik. Guru dan bahasa Melayu. Petaling Jaya: Fajar Bakti Sdn. Bhd. New York: Oxford University Press.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->